Sunteți pe pagina 1din 146

@c'u

a@u d

+'l

FN

de rnai pu$n de douasprezece secunde ii rimiseseri se arunce pe Gu un icnet disperatt A[enby triit... si isi astupa isi indesl coatele in pimint ofti-ii -"t.i. can'l rnina explodat nu urechile cu l:ahmele. Dar atunci dar locotenentul era auzi nirnic... cineva urla 9i Elemeat voce' propria-i. ale a-si Itlai recutroaste incapabil surveni ca o binecuvintare' de"dur"" "uoostinlei

,v,_

fiRs

STOICA DEVALENTIN TBADUCERE

DAN ALEXANDRU IONESCU CoDerta colectiei:

Ltti Audrey, cu dngoste AuthorsLtd.' 1985 @ Highseas REEMAN DOUGLAS THE VOLUNTEERS versiuni aceslei asupra drepturile Toate Reproducerea S.R.L. & Co S.C.NEMIRA apartin integrali sauparliali a textuluiesteinterzisi conformlegii. si va fi pedepsita Difuzare: l, Editura NEMIRA & Co, str.Crinului nr. 19,sector BucureEti Telefax:668.70.51 Telefon:668.54.10 Bucureqti 26-38, C.P. cirlii: Clubul

ISBN973-9301-19-3
Tiparul executatsub cotnada Dr.70 138

1. Trei de-o teapd

Cu toatecd docurile si cheiurile inci mai luceaude pe urma ruperii de nori din timpul noptii, ace$tiase imbulzeau deasupra portului Liverpool spre o noui rdbufnire. O dimineatdtipicd pentru Liverpool, ar fi putut se obiecteze cineva; in citeva zile urma si soseasci luna aprilie, insd mai cur6nd se simlea o atmosferdde iarnd. GladstoneDock era ticsit, ca de obicei, cu nave de rdzboi, de toate categoriile si mdrimile. Dragoarecare sAcuretecreasta,mici corvete $ifonaterdu, fregate,iar ici qi colo cocaalungitd gi ceva mai stilati a cAteunui distrugAtor. Cdci acesta era orasul Liverpool al anului 1943, sediul Comandamentuluipentru Europa de Vest, locul de unde, in fiecares{ptdm6nd,plecauconvoaie cdtre toate colturile lumii in care rdzboiul era purtat cu o nepotolitd ferocitate. Iar ieri, un convoi ce reveneaacasdtrecusede Bar Light Vessel, dupd ce strdbAtuse furcile caudine ale Atlanticului, ale ,,cdmpului ucigag",cum era cunoscutacestamajoritilii marinarilor. Navele de rdzboi, inghesuite din cauza lipsei de spatriu, pireau sA se sprijine unele pe altele dupi calvarul prin care trecuserd.Escorte ale convoaielor, prin al cdror efort rutele e{au menlinutedeschisepentru anchilozatelelinii de mirfuri. Hrani,

combustibil, arme, munitie $i, cea mai pretioasa dintre toate Marea Britanie n-ar fi putut incircAturile, oameni. Fdri acestea, supravietuimai mult de doud-trei sdptemani. Aldturi de doud distrugAtoare mai vechi, veterane ale Marelui Rizboi, sedeaun al treilea, mai mare 5i pirind sd se HMS'levantfusese $efulde escortd de toatecelelalte. detaseze al acestui ultim convoi revenit acas{. Avea doar optsprezece luni. Era mare $i bine inarmat, iar in afari de cdtevazgdrieturiin jurul prorei brdzdate,nu arAtaprin cAtetrecusein mullimea de convoaie pe care le pdzise, le protejase9i le urmdrise din clipa in care chila lui atinseseapa, la nici trei kilometri de-aici, la Birkenhead. Cei aflati in cartul de dimineald trebdluiaualene,cu gdndul probabil la urmdloareadescinderepe Frm, in acestora$ bonfbardat. sfiddtor si, intr-un anumit fel, minunat. Incd din 1939, chiar de la primul convoi, portul Liverpool ii primise cu bratele deschisepe toti ace$ti mii de marinari, lucritori navali si co-' merciali care, noapte de noapte, luau cu asalt barurile si clubuamintiri ale Atlanticului. rile. refueiilelor din fala amarelor Levanl-uluiscorse in cibina de zi. ofiterul aflat la comanda dintr-un sertar al biroului fotografia inrdmatA a sotiei sale $i o agezi la locul ei. Ofiterul avea treizeci de ani, insi chipul ridat si inrosit de pe urma orelor $i zilelor petrecutepe punte il fdcea in drepturi a pozei devenisesimsAaratemai befan. Repunerea bolicd. O intoarcere,indiferent cat de scurtA,la normal. In timpul convoaielor,cipitanul i5i duceatraiul pe punte sauin spatele acesteia,tragandcdte un pui de somn in cu$etade dimensiunile unei cesti de ceai. incd iEi plimbi privirea prin cabind.Acum doud zile, aceasta cart. cabina de la fel ca si mai era un debu$eupentru infirmerie, Pierduseri doudzeci qi doui de nave in timpul lungului periplu de la Newfoundland si era o minune ci reugiseri si salveze atdt de multi supravieluitori. Aceqtia' imbibati cu motorind, aproapecd i$i pierduserdsuflarea. Aruncd o privire pe ziarul nedespAturit,adus la bord de curierul vasului. $tirile nu mai pomeneaudec0t desprenorocul care acum le suridea Aliatilor. Nu mai erauin retragere,seaflau
Sale(n. Ir). ' His Majesty'sShip- NavaMaiestd(ii

in ofensivi. Se avansase ideea cd pdnd 5i invincibilele trupe din Afrika Korps aveausi fie redusela tdcere$i alungatedin Africa de Nord, o datd pentru totdeauna.Ce ar fi urmat dupd aceea? Sicilia Si Italia; sunaca un vis imposibil dupd toate aceleinfrAngeri qi pierderi. Norvegia qi Franla, Grecia qi ldrile de Jos, Dunkerqueqi Singapore.Desi figurau ca infringeri, totuqi ele le insuflaseri noi puteri at6t celor afla1iin lupta, cat qi civililor. Cineva b{tu la usi. Ofiterul ofti. Lipse la apel sau avansdri, sau poate vreun marinar cerAndpermisiuneaunei disculii intre patru ochi in legAturd cu vreo scrisoare carel a$teptasela intoarcerea din acest convoi ingrozitor. Era greu sA te mai gande$tila asemenea chestiuni banale dupi vuiet de cologi in mijloc de Atlantic,duduituriposace de torpili. ori vreuncomerciant obosit gi evitat, dacd nu ignorat, de confratii lui- Inchideti brega.Nu vd opi1i. Comerciantii constituiau tintele. Neajutorati, ascultaudoar de steguletele si semnaleleurgenteale escorteilor. Nimic din toate acestea. Era locotenentulunu. CApitanulcesc5. - Zi, Numdr Unu. - A venit pilotul,domnule. - A, da. isi aduceaaminte. Se ivise un inconvenient. Secunduladdugdf{ri nici o tragerede inimd: - Ni s-a comunicat cd succesorullui va sosi miine. inainte de prAnz,domnule. - Sd intre. U$a se inchise si, ca dintr-o altd lume, megafoanelepiuird: - Matelot Robbins si se prezinte la timoni. Lumea lui. Scoase un teancde comunicdrigi il contempli indelung.LocotenentulKeith Frazer, unul dintre rezervi$tii Marinei Regale Canadiene, era pe levanfde aproximativun an, mai intAi ca ajutor al ofiterului navigant, iar apoi ca navigator. Majoritatea distrugitoarelor mari aveaupe acestpost fie un ofiter din armataregulati, ire un RNR' cu foarte multi experienli, insA Ftazer servise pe doui corvete;una dintre ele se scufundase ciocnindu-sede un cargouincendiat,atunci c6nd incercasere se-i preia echipajul. -(n.tr.). Marinei Regale aflate in rezervi ' Rty"tN*y R"*rrye - cadrele

in Comandamentul pentru Europa de Vest figurau multe elemente canadiene, atat nave, cAt gi oameni, iar amalgamul Ddreasi functioneze. ' Risfoi teancul p5nd cAnd ajunse la prima comunicare.cea in care se spuneaci Frazerurma si aibi o intrevederereferitoarela un posibil iransfer in Fortele Speciale ale Marinei. incercasesi-l O numisebrigadaunde..telucreazi"' convingi si serdzgAndeasci. Tot Atlhticul rirnAnea cel care ii putea duce la pierdereardzboiun-ar fi reuqit lui. Nici mdcar faptele de vitejie ale vreunui comamdo sd le-aduci victoria. Dar degeaba.Acum Frazer pdrdseanava, cea amar' $i ce aveasi le slibeascd echipa atit de sfans legate-SurAse pe mine m-ar puteainlocui' dacd as fi ucis in timpul convoiului urmdtor.asaca de undeaceasddiferentA? Uga se deschise$i locotenentulKeith FrazerpiSi in cabini' inalt, cu umeri $i aluri de atlet, pirea deja un strdin in uniforma de gald. O schimbarein compara(iecu echipamentulde De mare sau cu suba lui soioasS. si-$i . Cipitanul il mdsuri cu gravitate.in ultimul an ajunsese avea doulzeci 5i destul de bine navigatorul. Frazer "unou.ii sasede ani, insi laba ga$teide la coadaochilor 5i crelurile de la coltul gurii trddau mai multa experienti decat dnerete. - Ei bine, pilot? Ai revenit la sentimentemai bune? Frazer zAmbi gi incordarea pirdsi chipul lui bronzat, asemenitor unei mAsd. - Nu cred, domnule, rdspunselocotenentul,risucindu-se qi aruncAndo privire Prin cabind. $i el isi amintea de ultimul convoi. Cei ce nu in(elegeau rdncaneau inconlinuu despre invazii' un al doilea front. un erau mai noroIn Atlantic. uneleconvoaie sfArsit al rdzboiului. prea mare' prelul era totdeauna coase,altele mai putin' Dar sd te scot din ca o comunicare - incd aE mai putea trimite nu se Speciale Stieniciodatd chestiaasta,zisecdpitanul Cu Fo4ele pilot' pe tine. bizui sd me pomenesti. ajuns Am in ce Doti sd te lnsd acuzalie ca o sunase Frazerridicadin umeri.Afirmalia pentru acesta' ce conta isi cuno$teabine cdpitanul $i $tia - Am fost in Atlantic incd de la inceput, domnule, rdspunse locotenentul.Vreau sd mai fac qi altceva. Ceva in care si-l mai gi pot vedeape inamic, nu doar si fiu o lintA sau o victimi'

Cipitanului ii veni sAca$te,insi se ablinu 9i spuse: - I1i dorescnoroc! Frazer se risuci u6or, lumina de pozilie din capdtul punlii reflectindu-se pe inscrisul auriu CANADA de pe umdrul siu. Avea sd-i lipseascd Levant-ul. Era o navi trecutd prin multe. Nu-i de mirare ci B ranu' era indrdgostit de ea. Brusc, se duse cu gindul la tatil lui, William, Bill Frazer pentru toti cei ce-l cunosteau, $i care acum locuia in Vancouver, la un ocean si-un continent depfutare. Probabil cd $i acesta se mira de ce se hotirise fiul siu mai mare sd se inroleze in Marind, iar apoi sd setransfereacolo unde era cel mai dur rizboi, in Marina Regali. Bill Frazer se stabilise cu familia initial in Powell River. Acolo, dupd un inceput modest,tatdl $i fiul reusiserdsd punApe picioareuna dintre cele mai prospereafaceri cu cherestea de pe in Vancouvergi la Coastade Vest. Acum, companiase extinsese nord, in Prince Rupert, insi lui Keith Frazer, ndscut in Powell River, copildriaii pdreaca un vis frumos. Tatil sduera, fdrd doar o marepartedin $i poate,milionar, qi chiar dacdacum isi petrecea timp cdldtorindpe mare,tolusi mai linea incd sub o atentdobservalie imperiul de cherestea la construirea cf,ruiacontribuise. Tatdl insistasede sute de ori pe lAngi Keith, spunAndu-ici nu aveamotiv si plece pe mare. Era nevoie de el in Vancouver, mai ales acum. cind, oricum, compania era implicati direct in producerea de mici ambarcaliunipentru Marini. Frazer sesizdcA geful il urmdreacu privirea, asacA spuse: - Permiteti-mi sd md retrag, domnule. Cdpitanulii intinse mAna.Asta fusesetot. Afard incepusdsi bumileze, iar pundle de otel luceauca sticla. CAliva membri ai echipajului din cabina de cart sedeaulingi traversacare fecea legitura cu punteadistrugitorului vecin. Diduri mAnacu el, neobisnuitde tdcuti si de solemni. Ni$te marinari ii zAmbirdsi ridicard degetul mare spre cer. Avea sd fie uitat in curAnd. A$a s6teau lucrurile in Marini. Altd navd, chipuri noi; sd nu te intorci niciodati. Locotenent-comandorul, a cirui minte lucra deja la programul de pestezi, spuse: - Te asteapti ransbordarea, Keith, Nu uita, line capul la cutie!

l0

ll

de Ajunspe chei,Frazerseopri; stropiide ploaieii picurau privi era inapoi,Lc.rzaot-ul Atunci cind pe ;apci gi de pe manta. in spatelecelorlaltedoui nave mai vechi de ascuns aproape ldngi el. $tia insdcd nu-l va uita nicicAnd. maimult Auzi motoruluneimaginipomind'$oferulambald pasagerul. asteptandu-5i eranevoie, decAt incotro si spre ce? se intrebdel' Trebuiasd fie Pasager? pecareo invdtase lumeape careo cuno$tea, sdpdrdseasci nebun inci de cAndseinrolase. si in carelucrase domic dintr-odati ci selisaseconvins.Gribi pasul, Poate lui nenorociti. si plece.Selasein urmi Atlanticulsi cruzimea cd pipdi ca sd seasigure buzunarul Lud loc in masini $i i5i ordinuleraincd acolo. primaintrevedere Ofiterulcu careavusese Fo4eleSpeciale. chiar nepoliticos, atuncicind ficuse cererede transferfusese cd acum se pusese Faptul la incercare. necioplit.Probabilcd il satisfecuse cA ii masindcamuflati dovedea afla in aceastd le. a$teptiri acesta abia schitatal locotenentului; $oferulziri zdmbqtul peste de niste hArtoape sAltd in care ma5ina ofti in momentul luase cu Regald, lucra la Marina De cAnd langeo macara-tum. Pe acestuicanadian. de ofiteri asemenea masinao sumedenie aceea. dupd destuidintreei nu-i mai revdzuse La vreo trei sute de kilometri sud-estde Liverpool, in un oras cu mult diferit, imprejurimilelocatititii Canterbury, destulde hotiret. rdzbituse potolise, iar soarele ploaiase Fort Mason,se denumit Detention Royal Navy Quarters', promontoriu cu ziduri cenugiu' unui asemenea inilta singuratic petrece se poatd vedea ce pentru cineva sd ca prea inalte mult inAuntru. in centrul inchisorii, cici asta fusesefortul in timpul seafla un scuarpavatcu piafe de rau, cu Napoleon, r6zboiului priveau celulelorsi ale birourilor,aidoma ferestrele care inspre rii. mici unorochi si maistruarmurierlui nigte lntr-un astfelde birou, bdtrAnul genul celor scutitede taxe rabli, de mare de din cutia tutun
(n. Ir.). a detinutilor ' Locul de incartiruire

vamale, qi isi ruld o ligard, trecandu-$ilimba peste marginea foifei. - Atadar, fiule, dd-mi voie inci o dati si md fac in1eles... Interlocutorul sdu din biroul frumos aranjat, vopsit in albgilbui, era un bdrbat bine fdcut, imbrdcat intr-o tinutd marindreasciregulamentar{.Pdrul lins, tuns scurt, gi figura sa pldcutd,obisnuitd,il infdtiqau ca pe un om cet se poatede capabil sd-qipoarte singur de grijd. Pe mAnecastangdavea ancora, principalul insemn de armd, iar pe cea dreapti coroana rogie, caracteristici bransei sale. Politia navald, sau. duod cum erau uneori numili intr-unmod mai putin reveren(ios...itrivitorii". Mark Ives avea douizeci 5i patru de ani gi ardta a politist, ceeace, de altfel, si fuseseinainte de a se inrola. Atunci cind luaseaceasti hotflrare,lucra in capdtul de est al Londrei. Multi dintre prietcnii lui plecaserdsd se inroleze; unii dintre ei fuseserd ucisi sau luali prizonieri peste mdri 5i 1ari. in ciuda bombardamentelor asupraLondrei, Ives se simlise detasatde slujba sa. Puteaus-o faci allii, tablagii mai bdtrAni.El vroia si lupte. La inceput.lotul mersese bine. Inspectorul de la sectialui incercase sd-l convingi sii se rizgAndeascd. tot asacum maistrul armurier incerca acum in privinla transferului la Forlele Speciale, insi el rimisese ferm pe pozilii. Dupd ce servisepe un cuter vechi, se oferise voluntar pentru Forlele Rapide de Coastd $i urmasechiar si un curs de aspiranttimonier, care si-i permitd incadrarea in rAndulcelor carepurtau insemnul ancoreisi imbarcareape un MTB' sau pe o vedeti rapidd. Apoi lrsgss 6s parcdvechiul sistempolilienesc l-ar fi ajuns din urmd. Il transferaserd la Chatham Barracks, iar pe urmi in acestloc de detentie,unde stdteade aproapecinci luni. - Uite ce zic eu, se infierbAntdMAA'?-ul pe aceasti temd. o datd intrat in slujb{,5tii cum std treaba.in adAnculsufletului esti $i rimii un tablagiu. fi se potrivesteacestloc, fiule. Pestealte cdteva luni, ai putea figura ca RPO'. Numa' gende$te-te: subotrler Se uiti la frunzele si coroaneleaurii care se impleteau pe reverelehainei lui. La o adicd, ai putea ajunge maistru militar,
(n. lr). Boad- motororpilor ' Motor Torpedo 1Maslcr-at-Atms maistru (n. lr.). armurier ' RoyalPeuyOfficer- subofiler in armata regal[ (n. rr.).

l2

13

ca $i mine.Afurisitul ista de rizboi va mai duraani si ani,o si vezi,rosti el cu incintare. din dinti. Aproape Ives privealung pe fereastra $i scrA$nea gesea perete inalt.Fusese se un scuarului de unul dintrecapetele el, un ddmbde sprijinit de care se ridicase, vopsitin alb, dupn pend peretelui la nivelulla parte era innegriH a Cealalti cdrbuni. mai inainte. Acum, se sprijinise de cirbuni acelaqi dimb care urmau si fie vopsiti, iar cirbunii fie spihtd avea sA aceasta 9i numaipentrua reluain mod mutatiinapoicu ajutorulroabelor, ale incovoiate Bd.rbatul urmireasiluetele repetat intregulproces. miinile lor cu lopetile; fetele cdrbunii incircdnd si orizonierilor gros puteaauzi Prin geamul soarelui. iu."uu n"gr" in bdtaia ale fluierelorcu care ocazionale ldtratesi quierele comenzile mai mari. imbolditi la eforturi erau detinutii nouoriceprizonier fiecareRPOdespre Dupi cum spunea venit: Dec^t sd moardmama,mai bine sd moad maicd-sa. somn la sAnge. Hrani sdrdcicioasi, Ce loc! Totul executat putin.Ives se gindea adesea cd gardieniis-arfi sim{itexactca de prizonieri. acasiinr-un lagdrgerman lengi fereastra. Maistrularmurierseridici $i i sealdturA fie. Scursori, cu totii. Dezertori, ei? Sd nu-ti mili de - Ji-e instigatori,iffiiti irecuperabili.Gunoi. la fel de bine si rdmin si in serviciu, - Pentruastaputeam maistre. chiardaci trisiturile ii superiorul, ii venea si-gi pocneascd rimaneaucalme.Nu din cauzacuvintelorrostite,ci din cauza fudite, care siluete Privi in jos la altecarcva atitudiniiacestuia. asupralor. Doar ficeau instructie de front cu tot echipamentul ci aveauranitelepline cu pietregi li se cereasd mirseluiascd probanu seinqela, Maistrularmurier pini cideaude oboseald. bil, cAndafirma ci acestioamenierauo rugine,Un asemenea regim ii puteazdrobi pe multi dintre ei, insi unii urmau se devini si mai inrditi. int6mplitor, Ives diduse peste ordinul emis de Flota in carelucrasela biroul de evidenti. AmiditAfi, ln perioada coasRaiduriasupra Auzisede ele,desigur. Speciale. Serviciile de de inamic,actiuniscurteqi rapide,deosebit telor controlate primejdioase. l4

Il ziri pe unul dintre oamenii care fdceau instruclie ir4pleticindu-se $i cizdnd. Ceilalli mirqdluiri pe ldngi el, temAndu-se sdJ priveasci sau sdl ajute. Dumnezeule,orice era mai bun dec6t acestinfern! - Vreau sd plec. maistre. ros(i pe un ton neutru. - Vad. Oftd, incapabil parcd sd creadi ceea ce auzea.Ei bine, poli si faci oricAndo cereresd te intorci, fiule. Ives isi lud gapca.Superiorul nepesAtor nu era de convins. Acestamai adiugd: - $tii ce se spune desprecineva care se inroleazi voluntar in gloata aia? Cd esteunul plecat cu caprele,care n-a inleles de la bun inceput afurisita aia de intrebare, dacd vrea sau nu si se inscrie. Se zgilldi de-un r6s infundat. Nu-li face griji, te vei intoa^rce, ai sd vezi tu daci n-o fi asa. Incd mai chicoteain timp ce lves plecd sd-qiia echipamentul si ordinul de drum. Subofilerul de serviciu bdgd capul pe ugi. - N-ati reuSit sdJ convingeli sd revind asupra hotarArii, maistre?se interesdel. - Nu. Ridicd privirea spre acesta.Pune-i pe impulilii iia s{ treacdin locul celor de la cdrbuni.Parc-arfi o adundturd de babel Dincolo de portile ferecatepe toatd ineltimea, Ives inspird addnc.PAni qi aerul era altfel acolo, afard.Arunci sacul pe umdr 5i se indrepti calre un camion albaslru,care avea insirise pe partealaterald inilialele RNDQ'. Era horiret. Nu avea nimic de pierdut. Tatdl lui fusesetot un tablagiu gi murise intr-o incdierare la o nenorocitdde cursi cu caini. Mama sa fuseseingropatd sub dirAmdturile cdsulei ei din Bethnal Green, in urma unui raid-fulger. Acum triia intr-un azil, pribusitd fizic si cu mintea total inneguratd.NU, nu mai avea nimic de pierdut. - Am ordin sd te duc pdnd la gari, Hookey, ii zise goferul. Dupd aia, te prive$te. Ives aprobadin cap, apoi se risuci 9i privi lung zidul inalt, mohorAt. I se piru ce aude ultimele cuvinte ale maistrului armurier si scuturddin cap. - De data astanu, fiule. N-am sd m{ mai intorc niciodatd, spuseel cu voce tare.
I Royal Navy Detcntion Quarters(n,Ir.).

l5

Jeepul rogu al Marinei, cu vopseauade pe aripi zgarr t6' o dreptul printr-o serie de bdltoacesi se av6nti pe o altd de-i lua la stradd, fel de pustie. Pe scaunul de ldngi sofer, locotenentul Richard Allenby' RNVR', cduta sd mentina harta pe genunchi 5i si-si pistreze echilibrul pentru a nu fi catapultatin stradd. Trebuie sd fiu nebun. Nebun de legat. Ce incerc sii tlentonstrez Dri,t asta? il auzi pe Hazel, tanirul cadet,foindu-seprintre scuin spate, jeepul. Zari un polilist carc burdu5eau lele $i celelalteectupamente incetpe lingi ei, in sens de otel,carePedala pe bicicletii,cu o cascA oDus. - Asta s-a orientat,mormii soferul nimeni' Nu-i rdspunse din comiAllenby aveadouirzeci si cinci de ani 5i provenea o paloare era de regulate cu trirsAturi lui Figura Surrey. tatul gravltate' anume o lipite ii d.ideau strins iar buzele neobisnuite, pe care intrebdrile dintre nici una la putea gdsi rispuns Nu qi le punea. Dupd absolvirea colegiului de ofiteri King Alfred, fusesenumit pe un dragor' Se pricepeacu o usurinld inndscutd la dispozitivele mecanicesi electrice,ceeace ii ldsa pe unii dintre instructorii sii cfectiv cu gura cdscatd. Chiar si acum, in serile linistite' se mai gindea la lunile petrecute pe micul dragor. Acel du-te vino, monotonia, incordarea qi mult prea adesea moarlea, cu cate un dragor fdcut firAme de vreo mind ratatdde cine qtie cine. Avusesesansasi se transfere la serviciile generale, insd ceva, un soi de impuls sdlbatic,il fdcuse si rdmAni pe dragor. Mama lui, cdreia ii impdrtisea foarte pulin din munca si indoielile sale, il intreba adeseori de ce nu era si el avansat, altor fii de-ai vecinilor. sau transferatpe o nav6 cu un asemenea nume mai de rezonantd. ,,Cum ar fi Hood'?^ sugeraseel intr-un rind. Nici'chiar din sirite. mojicie n-o scosese aceastd
I Royal Navy Volunleer Re.tcrye- volunlar re7-ervist in Marina Rcgali (n tr')' (n. tr'). de rripi protcctoare 'Aici cu subinlelesul

In raza vizuald care seintindea de la bazalor, doud drasoare explodaserii intr-un singur pirjot. Nu se salvase nimeni, iar atunci cind cad:rvrelearse gi contorsionatefuseserddepusepentru inmormantare, Allenby simtise pentru prirna datd teama. Inainte, o percepusedoar ca pe o senzatie,o pornire. poate o nebunie,insd, vdzlnd acelechipuri familiare, de 1i-erirmai mare mila, se simliseinliicosatsi plin de uri. Ficuse cereresi intre in ceeace era numit in mod ilar Sectia de incidente de pe uscata Amiralititii sau,mai clar, Sectiade dezantorsarea minelor. Acezrstainsemnaseinci un curs. oe HMS Verron. la Scoala de rnine si torpile din Ponsmouih. Invdlase acolosi recunoilsci cu ultintelelinuri 5i si se descurce de mine magnetice germane. Allenby se aplecase cu o ddruire nemaipomenitiasupra modelelorsi exemplarelor reale, iar cand dobAndise cea de-a doua tresi lusesctrimis aproapeimediat si infrunte prima incercare.Nici acumnu stiacum reusise s-o ducdla bLrn sfirsit. pentru a nu mai punela socoteald cum reusise sd supravieluiasci de atunciii pani in aceastidimineati, umedi gi insoriti. Multi dintre asociatii lui, ofileri aflati in stagiu de antrenament ca $i el, ddduseribir cu fugilii de la pr.imele mine. Cel putin, era o reactierapidi gi nu mai rdmaneanimic de reglementatdupdaceea. Germanii erau meseriasi: mine-capcand, altele mai mici. care sd le aruncein aer pe cele mari, daci e5uaprima detonare. De parci te-aifi luptatcu o persoaud, nu doar cu o masinirie. Allenby se ocupasede gaisprezece mine de diferite feluri, dintre care una fuseseplasatdintr-un spital, unde se aflau sapte pacien{i virstnici, preabolnavica si mai poati fi evacuati. Chiar gi pe mama lui o impresionase Crucea Regelui George;insu6i Regelei-o prinsesein piept. Dar Allenby stia cd. fdrd o schimbare de clecor, 5ansa supravietuirii ajungea si fie deosebitde riscantii. Mai devreme saumai tArziu,aveai sd treci cu vedereavreo micd deosebire, ori nervii aveausd{i macine atentia. Vizuse lista cu cereri pentru ServiciileSpecialegi isi trecuse si el numele, cu aceeasidetasarecu care se oferise voluntar penlrudezamorsarea minelor,

16

17

Avusese o intrevedere cu doi birbati, un ofiler naval gi un altul imbrdcat in civil. Foarte la obiect, ca ni$te afaceri$ti, trecdnd in revistd toate detaliile si succeselemuncii lui. Nu incercaseri sdl faci sd se rdzgindeasce,asadupi cum se asteptase intr-o oarecaremdsurd. Prea mulli ofileri tineri fuseseri ucisi in lungile nopti de iarna, in tentativele lor de a-si misura iscusintracu cele mai sofisticate capacidti inventive ale inamicului. ci ii vor da curind de Din contri, zAmbiserd5i-i spuseserd $tire. Dupd trei zile, fusesechemat la Portsmouthsd-qiprimeasci noua insircinare. dimineali, cu mult inainte de ivirea zorilor, Apoi, in aceastd din somn ofilerul de scrviciu. il trezise Avuseserdloc raiduri masive asupraLondrei 5i a docurilor, iar unititile de dezamorsareale armatei nu mai pridideau cu .bombelecare nu explodaseri si care, mai mult ca sigur, erau prevezutecu temporizatoarede efect intArziat,pentru a produce maximum de dezastru. in mod normal, Allenby ar fi reaclionatcu calm, adun6ndu-si gindurile 5i echipamentul,si ar fi plecat la lucru. Dar acum era de munca lui din momentul in care cu gardajos. Se deconectase primise ordinul de mutare. Ofiterul rostise pe un ton neutru: ,,Pur si simplu, nu e niincd o datd. Data care meni altcineva disponibil." IatdJ, aSadar, aveapoate sa-l tri$ezeexact in momentul relaxdrii. Se gdseaula periferia ora5ului Southampton.Caselefamili ilor apa(inind clasei muncitoare se ingirau unele langi ahele, spatein spate.Simti cum muschii stomaculuii seincordau.Cele mai rele strdzi. Nu tu po4i laterale,nu tu spalii intre terase,unde in fugi. Pesteinci o ord ar fi fost in drum spre sAte poti ascunde Portsmouth.Alti treabd.O schimbarea so(ilor. Trebuia sd fie cdt se putea de atent. Hazel, tandrul cadet care-i fuseseasistentin ultimele luni' era neobi$nuit de tdcut, Un adolescent drigul, in vdrstd de ani. cu trdsdturi frumoase,aproapedelicate.Avea nouesprezece o educatiealeasd,considerabilmai bund decAtcea a locotenentului siu; era mare pdcat ce nu i se acordaseposibilitateade a

deveni ofi1er, se gdndi Allenby. Bdrbatul ii vorbise ofilerului comandant despre asra. .,li lipsesc calitdtilespecifice unui ofiler. E un pugtidrdgul.insd..."in Marindacest,,i;se'.constiruia roard diferenta. Dar Allenby vorbise gi cu al1ii, 9i pentru prima dati Crucea RegeluiGeorgeii fusesede ajutor. pe Hazel il intervievaserd din nou 9i, pini la urm{, i se oferise o 5ansd. Cdnd locotenentulii adusese aceastala cunostintd.tandrul igi plecasecapul. ,,$tiu... stiu ci aveti cele mai bune inrentii. domnule." ,,Nu vrei?" Allenby se prefdcusesupdrat.Lucru dificil, cici Hazel era unul dintre acele suflete blAncle, in stare sd-l scurtcircuiteze p6ni 9i pe cel mai crdncensubofiter. ,,As prefera sdrdmancu dumneavoastrd, domnule." Dacd remarcaar fi venit din parteaaltcuiva, Allenby s-ar fi simlit stAnjenit.Dar in ceeaceJ privea, era pur gi simplu felul lui de-a fi. Mdcar astfel, prin chemareala Portsmouth, se araniaserd nigte lucruri. La urma urmei, Hazel avea sd se ducd la Klns Alfred. Avea sd primeasce,probabil. un $ut in fund si sd fii m6tr65it,dar cel putin i se va fi oferit o sansi cinstitd si dea cu capul de pragul de sus.Pugtiulera genul de persoani tdcutd,care ar fi putut sd cagtigeCruceaReginei Victoria, hotdri Allenbv. - Acolo! rosti secHazel. Semnul de ,,bombi neexplodatd", atmosfera de nemaipomenitd pustietate5i de gol: obiqnuinla. Era de parcd'se volatilizaseri cu toiii. Un politist a$teptain dreprul birajului. Trdsiturile i se destinserd de u$urareatunci cAndjeepul Eifonatse opri lingi el. - La numirul doudzeci gi opt, domnule, spuseagentul. pe mena smngA. Locuinla unei bdtrane,Ma KenilworthyCum Allenby nu rispunse, polilistul adiugi: - Toatd noapteaam fost ocupafi cu evacuarea populaliei. - $i noi am fost cam ocupali. Allenby iqi pipii vestonulalbastruboft, pentru a se asigura cd avea tot ce-i trebuia. Remarcd oful din ochii poldistului si propria lui minciund il surprinse.Nu fusesecdtusiie putin ocupat, ci i$i petrecusesearatot intr-o biu6, asa, ca de adio. Iar

l8

t9

rau.Alt lucrucareil ingrijora.Aici nu eraloc acumeramahmur pentrugAnduri tulburi. treaba. Tim. Mri ducsdvddcare-i - Asteaptd-me. uimit cdndil auziadresdndu-i-se it zati i. sofertresdrind pe numelemic. $oferul era nou. Avea sd se obi$nucadetului Erade dorits-ofacd. repede. iascd Allenbypd5idincolode barieri si sedusep6ni in mijlocul parcatd, O bineinteles. la fel. Nici o ma$ind strizii. Toatecasele fdri se opri 5i-l privi cum trecea pisici, ce se spdlacu ldbutele, grabi pe lAngi ea. scena ca pe o secvenintotdeauna iqi imagina Locotenentul semdsura in care indieni, film cu cowboy Seriful dintr-un si te inrecu biiietii cei rd-i.Minteaii lucraindependent, in pistoale puteai afirmaca caselor. Intr-unmod straniu, gistrAnd numerelc in cazul toateeraugoale,gindi el. Fa$iide hartiepe la fer'estre, geamurile, uneiadintreusilede iar deasupra in cares-arsparge la intrare fusesepictat drapelul Marii Britanii, decoloratde vreme.Sdfie un semnde bun venit pentruvreunfiu sauso1? Semne cu cretdpe ziduri.Deci inci mai eraucopii pe-aici, sdfie evacuati. norocul nu avuseseri o date,mai debombardata Probabilci stradamai fusese de interdistrusi de o bombd,iar echipele mult. O casi fusese ldsAnd locul liber intre celelalte rAmasitele, ventieinldturasere unui dintelipsd.O clipi, Ar6taasemenea dou6caseinvecinate. din ea.Crice seintimplaseoarecu oamenii Allenbyseintrebd viPeterenul douddetaliiimportante. bi pasul.Ochii-i prinserd marede apd.In cazulunor un rezervor ran pompieriimontaserd nu existausuficientihidranlipentrua alimenta raiduri aeriene, dacds-ar fi infurtunurile.insd rezervoruloferea$i acoperire mmplattot ce puteafi mai riu. in Celilalt detaliuerao gaur{intr-unuldintreacoperisurile se agilaserdde co$' Numdrul pantd;resturileunei parasute qi opt. Se intoarsesi privi de-a lungul strdziigoale. doudzeci greaatardoarHazel,cu geanta Jeepul si poli(istulnu sevedeau; natdde umir, statea sll urmirea. Sdrintr-un zembet. Allenby igi simti buzelearcuindu-i-se manulfliciu ! SAseteamade faptulcd a fost alespentruo pregAtiresuperioard mai mult decit de oricemini. Pu$tiulnutrise

intotdeaunao incredereabsoluti in Allenby 9i nu insinuasenici mdcar o datd ci ar fi avut noroc in cine stie care dintre misiuni. Locotenentul se indreptdspreu5ade la intrare$i o impinse de perete. Holul era srrAmt 5i plin de praf de pe acoperi5. in mod normal, ar fi trebuit sii fie lund, i6i dddu el cu piesupusul. O bdtrandcare locuia singurd.Pisica aia si fi fost oare a ei? Rimase nemiscat,cu toate simturile asculite 5i cu urechile ciulite la cel mai mic zgomot. Dozu cd nu era nimic de auzit. Allenby apucdde clanta unei ugi care, in mod evident, dddeain camera din fatd. O deschisefoarte incet, tinAndu-si resDiratia. Aceastase propti in ceva zdravdnsi nu se mai clinti. Mina. N-avea ce si fie altceva. Suspendatdde para$utd.O singurd gregitdsau vreo loviturd, gi adio. migc-are Injurd printre dinli gi iegi din casd. ii ficu semn cu m6na cadetul-ui, iar cdnd acesraajunse l6ngd el, gifAind, ii explicd ce era de ficut. Se stia c"i lui Hazel nu trebuia sd-i spui ceva de doud ori. - O-si incerc sd intru pe usa din spate,binuiesc ci prin bucdterie.Tu rdmti pe hol, in dreptul celeilalte u5i, de la camera din fatd. Aruncd o privire in lungul strizii. Cateva buceti de ziar prinseseri viald si se rostogoleauintr-o doari. Allenby addugdscurt: - Sd fim operativi. Afurisita asta de brizd se inteteste.Nu stim cat o si mai reziste chestia aia atanrand acolo. Hazel inclind aprobatordin cap, cu o figuri ingrijorati. - Am si instaleztelefonul. domnule. - Timpul ne preseazd, Tim. Daci dau cumva vreun tipit, - . c6t te fugi 1in picioarele spre rezervorul dla de apd, de-acolo. Te-aiafle in siguranliplnd ce ar sosiechipa<te salvare. in cazul in care mina ar s{ri in aer. Locotenentulbigi de seam6ci Hazel il tintuia cu niste ochi larg deschigi,socali. - Adici..., se chinui el si-5i gdseascd vorbele. Allenby il bdtu incurajator pe bra1. - Adicd, trebuie si avem mare grijd cu ea. In spatelecasei mai exista o curte, aidoma celei din fati. Allenby strdbitu bucdtAria.Pe o policioard se aflau nisre

20

2l

fotografii. Una dintre ele reprezentaimaginea unui soldat cu beretd,postat ln fala unui tanc. Pe mase zdceauitatA o carte de bucate. Locotenentul se intrebi o clipd ce ar fi spusunii dintre confratii sii ofiteri daci ar fi stiut cA el crescuseintr-o casdnu cu mult mai mare decat aceasta. Ie$i in curte $i scruti cameraaleturatd,prin singurafereastrd existentd. la ochi si iqi lipea frunin timp ce isi linea mina strea$ina tea de geam, simti in stomaczvAcnireabine cunoscuti. Iat-o, atamand prin acoperigulfdcut tdndari, desirati $i rea, ale avionului care o lansase. tuciurie de la gazelede e$apament Cam doi metri $i jumatate lungime, poatechiar un pic mai mult. de-a Identici, la prima vedere,cu aceeacu care tocmai avusese face sdptimena ftecutd. Mintea lui cdutd si surptindd amdnuntele; linia de demarca(iedintre succes$i orice altceva Acest tip de mini era burdu$it cu sapte sute de kilograme de explozibil. Hexanit. Ucigdtor $i devastator.I se paru ce o vede vibrind si u$or. binui cd frrele parasuteislAbeau Sparse geamul cu un ciocan, pentru a putea Pdtrundein camerd.Chiar 9i acum, dupd a6ta timp, simlea ce uriste sd distrugi bunul altuia. Mo$tenisechestiaastade la maicd-sa,g6ndi el, surizAnd. N-avem bani de aruncat, Unii dintrc noi trebuiesd munceascd din greu pentru fiecare penny. $i tot a$a. de la hol si $tiu cd Hazel Ziri o umbrd prin ugaintredeschisd era acolo. Pregdtit si-i strecoareprin cripdturi vreo alti unealtd de care ar fi avut nevoie. Numai faptul ci se afla acolo, si schimba cu totul datele problemei. Allenby igi plimbd degetele pe partea laterald a minei. Aceasta era ca de gheali. Locotenentul isi tinu din nou rdsuflarea atunci cAnd degetele lui dibuird capacul amorsei' Firele parasuteierau intinse, iar nasul borcdnatal cilindrului care condin buScoase stituia mina se odihneain resturile unei canapele. de siguranli 5i le monti la amors6.Urmau zunar distanlatoarele si Une capsanemiscati qi s-o impiedice sd se aprindd atat timp cit avea el sd lucreze. - Fir-ar al dracului! * Ce s-a-ntAmplat, domnule? $opti Hazel gatuit.

- Amorsa e indoitd $i s-a intepenit. Va trebui sd degurubez inelul de monturd cu mina. Dd-mi cheia francezd! O clipi, degetelelor se atinserdprin stramtadeschizdturd a ugii, iar Allenby se auzi rostind: - E un Charlie. Daci sare capsa,ai douisprezecesecunde, da? - Da, domnule. igi retrasedegetele.Apoi, cu voce sc6zuti: $i dumneavoastri? - Voi sdri pe fereastra din spatemai repededecdt un amant atunci cdnd bate solul la ugd,crede-md,Tim. Revdzuin minte caleade scdpare.Prin curtea din spate.Un loc unde se depozitau cdrbunii. Nu era mrue lucru, dar, la putea sd suportegreutateaunel case. nevo^ie, Igi qtersefruntea cu mineca; ce naiba se petreceacu el? Doar nu era prima amorsdinlepenitd. Praful i si scuturape incheieturilemiinilor in timp ce lucra cu mi5cdri egale,oprindu-se la intervale regulate,pentru a observacum avanseazd treaba. Adierea se intelea,iar el aproapecd dddu un tipdt in clipa in careo tigld se desprinsede pe acoperiqgi se zdrobi de calddrAm. GAndul ii fugi brusc la ultima lui permisie, probabil prima oari cind isi ddduse seama ce stdtea prostcu nervii. Mama sa ii tot trdseseintruna cu stramtoririle gi cu cozile, apoi se intrerupsese pentru a remarca:,,Sigur, tu in armatdn-ai bitdi de-astea de cap." Zdrise sclipireade avertismentdin privirea tatiilui sAu,acel om tdcut $i docil, care nu se pl6nsese niciodatd dc nimic. Acesta avea doar un singur picior; pe celdlalt giJ pierduse pe vremea cind era tAndrgenist,pe Somme' Totu5i, Allenby i5i auzisepropria-i voce, stridenti, aproape de nerecunoscut: ,,Pentrunumele lui Cristos. habar n-ai ce e-n armatd. Cum e$ti in stare sd spui aga ceva? in fiecare zi sunt uciqi 5i mutilali oameni,iar tu nu gdse$tialtcevade trancdnit dec6tdespreafurisitele-alea de ratii ale tale!" Inelul de monturi se miqci foarte putin, poate doi-trei milimetri. Ce era mai rdu trecuse.CurAndaveau si soseasciechi
din Franla, pe rAulcu acelasi 'Localitate situattr nume, undc, in timpul primuluir{zboi mondial, s-audat doutrbitilii sengeroase: primaca$rigarl dc Pulerile (n. lr). Centrale, a douade Antanttr z)

22

pele de intretinere $i sd pund o placa pe acoperis,iar caseleurmau sd se umple la loc cu oameniobi5nuili,cumsecade. O cirimidd cdzu lAngd el; ii trecu doar la cAtivacentimetri pe lingi cap. Chiar in vreme ce se holba la ea, auzi un zgomot de alunecare gi. spre marea lui groazi, vdzu cilindrul de otel coborind cAtiva centimetri inainte ca firele parasutei siJ din nou. opreascd Allenby rimase cu privirea fix6, inghetatd, incapabil si acceptefaptul. Se auzi un zbArniit subit de mecanism,un sunet delicat. aproape ' de reit. secunde mai putin de doudsprezece ii rimdseserd iard5i. Se ridici in picioare 5i cat pe-aci sd se pribugeascd - Iesi, Tim! Pentru numele lui Dumnezeu! urld el. Sdri pe fereastri, tiindu-se la mind in sticla spartd;plamanii unui mai. ii ardeausi inima ii bdteaasemenea in zid era o despd4iturd. Cu un icnet disperat, Allenby se arunci pe ultimii metri. I$i indesi coatelein piment $i isi astupd urechile cu palmele. Dar, atunci cdnd mina explodd, nu auzi nimic. Era o senzatienoud. Mai mult parci te-ai fi inecat, decat ai fi fost ingropat. Cineva urla gi gemea,dar locotenentulera incapabil de a-qi propria-i voce. mai recunoa$te Pierdereacuno$tinteisurveni ca o binecuvantare.

2. Marinalui Prothero

Locotenentul Keith Frazer bdtu la usa pe care scria: OPERATIUNT SPECIALE. INTRAREA OpRlTA. Nu auzi insi pe nimeni care siJ invite iniuntru. Nici nu prea era de mirare.se g:indiel. cu usaasladin olel masiv. O deschise5i privi atent prin camera lungd Ei scund:i, cu tavanul curbat. De neinchipuit ca acesthilig de camere gi coridoare sd se afle adAncsub o porliune din $antierele Navale ale oraguluiPortsmoulh. . CAndva,probabil cd acesteafuseseri niste pivni(e pentru vinuri sau bduturialcoolice. Doui pitulici' ciocrineau tle zor la ma5inilede scris, insd amAndoui isi ridicard privirile atunci clnd intrdcanadianul. Eraulineresi pareau obosire. iar cdmd5ile lor nu ardtauatiit de scrobite,cum ar fi fost de aSteptat de la niste fete. Explicabil,se gAndiel. Aerul era umed,sritur si inchis.Un loc sub starede asediu. - Domnule?Fata din imediata sa apropierearunci o privire sclipirii aurii de pe umirul lui. DumneavostrisuntetiDrobabil locotenentul Frazer. --1". d" wrcrrs - pitulici, dar si prescurlarc penlruWorner,., """t,rt" Royal English Navy Services (Scrviciite auxiliarc
(n. rr.). Britanicc) dc fenrei ale Marinei

25

Acesta zAmbi. - Exact. De cAnd pirisise oragul Liverpool avusesede dat atat de multe limuriri, in atAtde multe birouri, incdt ii p{rea reconfortant sd descoperepe cineva care, aparent, $tia despre ce era vorba. Oragul Liverpool, levant-ul, chiar si Atlanticul, toate parcd pierdute in timp, deqi trecuseri abia doud sdptdmanide cdnd se prezentase la un alt birou de-aici, din Portsmouth,situat aproape de cazdrmi. - Cred ci sunt asteptat, domni5o:ud, dd..., spuse locotenentul. Fata surAseprietenos, gata si-$i decline numele, dar se rdzgindi in ultima clipd 5i zise: - $eful este cu comandorul. Va trebui si asteptaliin biroul aliturat. Ofiterul secundBaltbur se va ocupade dumneavoastra. lsi cobori privirea spre masina de scris, dupi care intrebd: un locotenent Allenby, domnule? Cunoa$teti Frazer iqi invArti sapca pe degete. Allenby. Era unul din numai pentruscurti vrenrela poligonulin echipd.Se intAlniserd caredoi sergenliduri din Marina Regaldii puseserila punctin cum si privinla tragerii cu pistolul. Li se aritase, de asemenea, minuiasci un cutit de comando. Se vedea treabaci avea sd se mai mult decnt se asteptase. apropie de dusmzrn - Allenby, grdi el. Incet,imagineaprindeaconturin minteasa. O fafd severi, palidd, dominati de nigte ochi cdprui-inchis.Rezervat,saupoate canadienii. ci pur 5i simplu nu-i pldceau mtnute. - Da, m-am intAlnitcu el cAteva TAndrainclini aprobator din cap si trase cu zgomot carul maqiniila capdt. - Un tip destulde bine,nu-i asa?intrebdel. Ea ridicd privirea si Frazer rdmase socat vdzAndu-i ochii inecati in lacrimi. cd... - ihi... imi parerdu, la naiba,habarn-aveam grdbita pitulice masa de lucru ocoli Cealaltd si-l condusela pAndla capul nici micar u$a aliturati. Fata nu-i ajungeacu puteri matelot. de umdr.insi ldsaimpresiaunei

- E-n reguld, locotenente.Nu dali importanld. Se pomeni in cealaltd camerd, ceva mai lungd 5i putemic luminatd, in care nici mdcar hd(ile si plansele nu Duteau sA mascheze complettoatecripalurile si petele de pe peleli. Ca si pitulicea din primul birou, ofiterul secundBalfour isi a$ezase vestonul cu doudlresealbastre pe spdtarul scaunului. $i ea era tenirA, cu pArul roscat tuns scurt, cu ochii albastri si o guri frumoasd. I se adresi locotenentului: - Ia loc. Seful trebuiese aoard. Fazerse a5ezi,iar ea se liii pe spitarul scaunului qi-l contempld prin fumul tigdrii din care trigea. Pe toate celelalte scaunesi mesezdceaudosaregi teancuri de comunicdri. - Mi-e teamd cd tocmai am indispus-o pe una dintre fetele dumneavoastri,spuseFrazer. Ochii albastrirdmaserA incremeniti. Nici mdcaro clioire. - O si-i rreacd. Vesli proitsre. Aruncd ligara intr-un tos de gunoi din metal. E rdzboi. Frazer schimbdtactica.invdlase asta de unul singur, pe Levall Ajunseseastfel sd se faci respectatchiar si de cipitan. Aici, efectiv.ii pdreacd devinedin ce in ce mri dezorientir. - Era vorba sd md vdd si cu ofiterul de la Operatiuni. addugd canadianul. Femeiaschitdun zAmbet. - E chiar in fata ta. Se apleci pestebirou si-i intinse mAna. Lynn Balfour. Locotenentulnu putu sil nu observefelul in care cdmaSa i se curbd in jurul sinilor. Stringerea de minii era fermi gi cdlduroasd. * Bdnuiesccd gtiali despremine 5i fdrd si facem cunostinte, addugd el, nesigur. - Da. Studiez toate detaliile. Intrd in indatoririle mele de serviciu. iSi sprijini cotul pe mAnerul scaunului qiJ mdsurd cu luare-amintedin priviri. Provii dintr-o familie bogatil ai fi putut rdm6nela vatre. in schimb, ai plecat pe mare. i5i mute privirea in altd parte. Trupul ii fremdta pe sub cdmasd,de parci gi-ar fi amintit un lucru riu. Naufragiat de pe una dintre nave; ajuns ofiter navigant pe un distrugdtorde linie. Se uitd la el si fdcu o

26

27

u$oardgrimas{. E cam nasoll Suntem in anul de gralie 1943 5i mai existdincd unii idioti acolo suscare ar preferasi aducdnigte fosile de la pensiedecit si permiti ocupareaunor posturi-cheie de cAtreunii ofiteri rezervi$ti, puSi numai pe ha4d. Zimbi. Mai alesgagii din colonii! El rise. - Asa e si seful? ZAmbetulei se sterse. singur. - Asta r:lmine sd hotdrdsli - Mai vine ciueva? Ofiterul de le Operaliuni ii rdspunsecu severitate: - Prea multe intrebdri. Isi imblanzi apoi un pic tonul: Locotenentul Allenby. A sosit ceva mai recent; a fost bolnav. de Dar el esteexperlin materje Ridici din umeri cu indiferentd. explozibili, aqacd nu conteazi. - Inleleg. - Nu inlelegi, si e mai bine ia lucrurile sd ramana a$a. Femeia ridici receptorul telefonului. Acum, daci nu te superi, am cevatreabd. Frazer se relaxd. Cum ar fi priviro Caryl sau vreo alti fati cunoscuti in Vancouver, ori altundeva,pe ofiferul secundLynn Balfour? se intrebd el. In anumite privin{e, pentru oamenii din Canadaera mai greu sd inteleagi rizboiul, nefiind evidentepentru ei anumite lipsuri. $i fdrd existentaraidurilor aeriene.O datd plecat din porturi saudin marile orase,int6lneai doar rareori uniforme militare. In schimb, simteai mai multd durereatunci cind trupele, convoaiele marine si aviatia plecau cdtre indepirtatele teatrede operatiuni ale rdzboiului, care se intindeau din Islanda trdiri? pAni in Burma. Cum ar fi putut si impirti$easci acelea5i incd de demultci mai Aici, in Anglia, era altfel, iar el hotdr.lse bine te aflai impreun6 cu oamenii pe care incercai sd-i aperi, la bine si la riu. Doar listele cu victime aratau la fel pe ambele nraluri ale Atlanticului. Pitulicea-ofiter arunci o privire ceasuluide la mind, - Trebuie si fi sosit. Cdnd se aprinde becul ila rosu, intri, spuseea. isi musci buza si adiugi: Ce dracu se-nrimplecu Allenby? $eful n-o si sar{ deloc in sus de bucurie cd se las{ a$teptat.

Becul rogu se aprinse, intr-adevdr, gi Frazer se ridicd in picioare,intrebandu-se ce soi de urias aveaoare sd intdlneascd. U5a de la intrare se deschisegi apoi se inchise cu un pocnet, rarcanadianul o vizu pe femeieuitAndu-se tintd la noul-vinit. cu surpflnoere. Era Allenby. F{rd manta pdrea oarecum prea tenir pentru gradul gi decoralialui de pe parteastangaa pieptului. Ofiterul secundBalfour intrebi iute: ceva? - S-a-ntamplat Insa Allenby se uiti direct la Frazer.Faptulde a intilni o ligurd familiarii. chiar daci era vorba de cineva ne cure-l cunoscuse doarciteva minule.pArea sd-i deaputeri. - Fata de dincolo. Pitulicea-inlendent.Tocmai am ficut cunostintii'cuea. Golit dc orice expresie.chipul sriu ardta de parcd ar fi fost bolnav.Luminita se aprinse din nou. de dataastainsotitdde un bdziit nerdbditor. in timp ce pitulicea-ofiler se grdbi sai deschidicealalti usa, Frazer il lu:rde bra( pe Allenby si-i spr:se: - Usurel.Dick. intr-un mod ciudat.faptul cd isi amintisenumelemic al palidului locotenent il ajutApe acesra din urmi sd se slipineas;i. O sd vorbim despre astamai tirziu. -InsdAllenby nul auzi. - Pituliceaaceea.O cheami Hazel. Cred c{ i-am omorat fratele. Biroul in czre cei doi locotenenliau fost introdusi.firi nici o ceremonie, aveaprobabilaceleasi dimensiunica 5i cel{lalt. insi pireasupraaglomeral prin prezen{a celui caresteka in fatalor. cu palmeleca nistecazmalein solduri,imbrdcatintr-o mantaciit un iort. . Comandorul ardti cu degetul spre doud scaunecu spdtare tapltate. - Frazer'!Allenby? Salute scurt din cap. Pentru mine punctualitateae la mare pret. Ridicd tonul vocii sale riisundtoare: - Lynn! Sund-lpe Gieves5i spune-icd mantauamea cea nouaestetot Dreastramti.

28

29

Frazet o auzi pe fatd rispunzAndprin ugd $i se intrebd cum fi ar si lucrezi pentru un astfel de om. $eful! Acesta din urma lepddd mantaua $i canadianul isi dddu seamacd gabaritul lui nu era o simpli iluzie opticd. Purta o uniformd de front albastle,cu treselede comandor RNVR. Foarte rar intAlnite acolo sus, dupa cum se exprimase ofilerul secund Baltbur. Era incins cu o centura uriasd si avea care suslineau un cap impunitor, aproape niqteumeri zdraveni. Purtabarbison in genulpiratilor;un chel,cu pieleacam tdbdciid. parcddin Boys' Own Paper'. personaj desprins - Eu sunt Prothero, anuntd el cu vocea lui groasd. Eu pe ambarcatiuni. comandSecliade OperaliuniSpeciale $i aici, gi pe piimAnt, ca sd mi exprim astfel. Spiritul pdru sdJ amuzesi fa(a lui muncitd se zbdrci intr-un rAnjet. ochii minusculi,ca nistecioburi de sticld Frazerii observd de un albdstru-sp Acit. Pe fa{a lui riguroasd,prezen(alor pirea aproapeintAmpldtoare. - ContraamiralulOldenshawdetine comandagenerali, insi acum lipseste, zise el, firi altd explicatie. Voi trece direct la subiect.Se ldsi pe cilcdie, ca pentrua-qi cumpdnibine greutatea. in Med'. Vom inregistraincd qi mai Am inregistratmulte succese multe o dati ce germanii vor fi alungali complet din Africa de iar toti Nord. Munca noastrd e grea, deosebit de pretentioase, pentru diferitele lor talente. oamenii sunt alesi pe spranceand, Ochii lui mici se oprfte un moment asupralui Allenby; doar o clipd. Puteti si dati uiHrii mai tot din ceeace a(i invitat. Asta este marinacelor cu capul pe umeri, aici nu te tine nimeni in puf, ca in Nu ludm pasageri. rest.Suntemaici sd luptdm,nu si facemcarierd. Frazer bdnui cA tinea acestdiscurs destul de des. - E-adevirat cd folosim orice tip de vas care se potrive$te opera{iunii in chestiune. Cind trebuie, cooperem cu celelalte Servicii Speciale.Cu Levant SchoonerForce, cu SAS', chiar si cu Long-Range Deseft Group and Commando'. Munca implicd
englezd, cu profil de aventurtr si sport(n. tr.). ' Vechepublicatie : MareaMediterand (n. tr.). (n. tr.). special aeropurtat Air Squadrcn - detasamentul ' Special pe o razemare(n. tr.). pentruacliuniin de$ert 'Grupul de comando

furi5areaprintre ambarcaliunilelocale, dar si initiativd si sdnee recealuncicind Pirpiriii devin prea incomozi.ceeace au fdc-ut Si o si facri Si mai abitir atunci cAnd o si fie constransi sd se intoarcd in Sicilia 5i pe continent. Cobori tonul: AmAndoiaveti dosare excelente. Tu. Allenby,ti-ai doveditcurajul5i disponibilitatilecu virf si indeslr.iti vor fi de folos.Frazer, ru elri jicul pentrunavemici si esti uns cu toatealifiile in materiede navi_ ga1ie. Pe astea le-ai prins in mare parte inainte de rdzboi, cdldtorind impreundcu tatall tdu pe mare.El cel pulin a5azice. Comrndorul surprinse uimirea de pe clripullocotenentului. Am concurat cu el la Cowes',dacdtot veni vorba. Allenby incerci sd se relaxeze, dar se simteainghetatchiar aceerr urncdi. innibu5itoare. 5i in almosfera Stdteacu miiltilc inclegtate pe coapse,ca si nu tremure. prothero,dar Se strdduia sd asculte ce spunea comandorul dinaintea ochilor avea tot figura fetei. intr-aclevdr, semdnaun pic cu asisteniul lui mort. Mort. Acestaera cuvAntul. Rememori aceleclipe, asacum lecusetol rimpul cind il t:irilscrii lrlarddinlre diirarmaruri. Abia respirind,asurzitde detonarea pe care nici mdcarnu o auzise, dar fdri nici o urmil pe el. De la aceeasi mind care rdsese sase strdzi.Aga a fost sd fie. Ofilerul comandant il vizitasela sDital. Allenby facusemei mull decll oricare alt ofiler insarcinil cu dezamorsarea minelor.Nu puteafi invinuit de nimic. Se interesase de Hazel.Vecheapoveste: acesta se dezintegraseefectiv.Nu tu un nasture saumdcaro tresd.Nimic. Superiorul1l intrebase: ,,Nu te-ai cindit si montezi telefonul. Dick?" Era dezarmant modul iniare Frazerisi adusese amintede numelelui mic. ,,Nueratimp, domnule.Suflavintul.,. Dupdastai5i amintea de foane puline lucruri. ,,I-ai spus sd fugi atunci cAnd s-a aprins capsa?,. Locotenentul ii zAmbise trist comandantului. prosteasci O intrebare pentrucinevaatat de experimenlttca Allenby. se gindise probabil superiorul. indoiald.Allenby nu-si aducea $i tocmaiaici era groaznica aminte.Sd se fi repezitoaresd se puni la adilpost si si-l fi ldsat
'Localitate din insull Wighl, unde sc tine anual.in luna august, o faimoasi rcgatdlraditionali(n. lr.).
JI

30

cumva pe Hazel la cAliva zeci de centimetri de acel cilindru lung, minjit de fum? si-l consoleze. Cinevala spitalincercase ,,N-aavut cum sd simtdnimic." Oricum, nu prea mult timp. Cu sigurantd ci, in aceafracexploziei,Hazel se va fi mirat de liune de secundide dinaintea locotenentuls.iu,in care avusese incredercsi pe careil venerase inci de la prima lor intAlnire. Iar acunr. pitulicea-intendent. pe acelton secsi neutru.simtise cum o cheamii, CAndii spusese peste cum pcrelii sc privilesc realnlenle el. Diduse si-i explice, piini cc mintca ii jucasedin nou o si-i descriecele petrecute, festi. Fata inregistrase sunetele din cealallal camerdgi faptul ci intirziase la intiilnireacu comlndorul. distrrigAntlu-i atentiasi ldsAndu-l fird replici atunci clnd rostisecalm: ,,Ei bine, dommdcarv-lti aranjat."O spusese cu privirea nule,dumneavoastri pangliciicleh CruceaRegeluiCeorge. Dacirl-ar fi fixatdasupra lovit cu ceva,si nu l-ar li putut atingernai rnult decit o fdcusc prin aceste cuvinte. Glasul lui Prothero isi croi clrum printre gindurile lui asemerea unui berbece de asalt. - Nici o intrebare, Allenby? Totul i1i estecAt se poatede clar? Locotenentul se holbd la cl ca un animal orinsin cancan6. inri...inri parerdu.dornnulc dar in zimbetul lui nu era nici un pic de Protherosurese, cilduri. - Esti un birbat vitcaz,Allcnby. Curajulinsi nu esteintotpreamulte vieli ar putea deauna de ajuns.Preamultc sperante, sd se bizuie pe tine in viitor, porte chiar mai inaintede a te fi obisnuitcu felul de a fi al grupuluinostru. Frazerrupse tdcerea: grele.domnule. - A trecutprin incercirri Prothero nu-si muti privireade la Allenby. - $tiu. $tiu totul desprevoi amindoi. Si totusi.te afli aici, sec(ienu ai privilegiul de a te simti nenorocit. Ai iar in aceastd in(eles? Allenby d.lduafirmativdin cap.

- Da, domnule. - Bine. Se asczdcu fundul pe birou, in a5afel incit burta considerabiliii iesi in evidenli asemenea unei lucarne.Ve[i primi o permisiede patruzeci si opt de ore pentrua vi pune la punct chestiunilepersonale. Ofiterul secundBalfour va avea grijd de foile de drurn si de celclaltclucruri trebuincioase. La intoarcere, si vi a$teptati s-o luali din loc in orice molncut. - Am puteasti incotro.domnule? intrebi Frazer. In actuala etapal. ltu-i preapisil. insi vloia si abltri tirul Iui Prothero din dircclil Iui Allcrrhy.il vitu pc :rccstir tlirr urm:r arunciindu-i o privire.Curios?Rccunosci-rtor? Era grcu tlc spus. - Nu. Surprinzirtor'! Prothcro zimbi lars. Dar, cunt cslc prca pcnlru tillc sii te intorci in Canada departe in tinip util, li-as sugerasi-ti iei Ia Londrao tipri si o sticlircu llaiutur;I. Nu crcz-il u$or. Usa se deschisc - Cicveslrrrclelor,d,rrrrrrult. - Bine,Lynn. Intilnirea pirea sii se fi lelmirat. Flazcr 5i Allcirlrl'rcrririr din inciperc Jiisc uitariiLrnul la altul. - O vci tace?il rscodiAllenby. Frazcr rise. - Cc, cllestilcu tipa si sticla? Nu-ntiprcavinc-acrcdc. O privi pe pitulicea-ofilcr carestudiiratelt nistccontuniciri noi, liniindu-gi minl cu tlegetele trcculcprin pitr ca ni$teglterre. Nuntaidac;inu cunrvr...Alungii gindul si intrcbri: -Dar tu, Dick'l Allenby stiaclc.ja cc plaluri avcr. Nrr il'ttrevirzusc riciodati vreo alternativir. - Acasir, presupun. Ii atuncdlui Frazero privire cu coadaochiului. O fatit puternici, cinevacareiti inspiraincre<lcrc. Era clnadian rji probabil ci sc a5tepta si-l invite la cl acasri pe pcrioadascurteilor invoiri. Patruzeci Jjiopt de ore. Se la casamohorltii, de suburbie, la voceastridentia mamci-eindi lui. la toate.ll lu:i cu ricori. Cum sd-$ipermiti? - In reguki.Te invidicz. - Poatedataviitoaream putea..., spuscAllenby. Frazer zimbi.
JJ

32

- Sigur. De ce nu? - Dacd dati pe-aici dupd masa de prdnz, vd fac instructajul vd dau noile permise, le zise pitulicea-ofi(er. Se uitd cAnd la Ei unul, cAndla celdlalt. Bine-ati venit in clubul nostru! Frazer o privi. Juca teatru. in adincul sufletului, fusesejignitd. chiar foafie rdu. Femeia se intoarse spre Allenby. Vdzu stdpanirea - Inci un lucru. Cum reu$e$ti? de sine din spatele privirilor lui qi addugi cu mai multd blindele: Ji-am vdzut pozele in ziare, atunci cAndcu spitalul. StAndpur qi simplu pe mina aceeamare $i afurisitd, sporovdindcu bdtrAnadin pat gi fdcAnd-ope infirmierd sd rAdd.N-as fi fost capabili qi nu cunosc pe nimeni in stare de a$aceva. Allenby privi in pdmant,derutat. - Nu prea mi-am pus intrebarea.Aruncd o ciutiturd ugii de la intrare.P6ndIa aceasta din urma. Carnadianulo urmerea pe Lynn 5i zdri compasiuneadin ochii ei, inainte ca $i ea sd se reintoarci la rolul pe care il juca in aceastd dramd. - Ei bine, nu-1i face griji in privinta pitulicii-intendent Hazel,addugi fata cu voce sciizuti.Cu timpul se va timidui. Allenby igi inclestd pumnii. sd-miamintesc. Si fi uitat... - Vedeli, nu reu$esc - Hai sd mergem sd bem ceva. vorbi Frazer.ii aruncao privire pitulicii. E posibil sd... Femeia deschiseun dosar. - Ce si fie posibil? Canadianulridicd din umeri - Am fost preamulti vreme pe mare,ista-i necazulcu mine. Ea se strAmb{. - Poatece ar tebui sd urmezi sfatul sefului. Frazer simfi cum i se urcd sAngele la cap. - A1i tras cu urechea,pentru numele lui Dumnezeu? Pe ea o pufni rAsul. - Asta spunegeful totdeauna! In biroul de la intrare luaseri loc alte doui fete. Frazer aproapecA il auzi pe Allenby oftAndde ugurare.
J.+

Canadianulisi furisd privirea pe chipul palid al locotenentului. Deci asa ardtaun erou. Allenby vorbi aproapeca pentru sine: - De fapt... Ezitd. Keith, da? De fapt, eram speriarabsolut de fiecaredati. FrazerrAse. - O sd ne inlelegem cit se poate de bine. Allenby se uiti fix la el, incapabilsi-5i relind privirea. - Uite, mi gindeam,daci ai vrea,sd vii acasd la mine. Acest lucru era impotriva tuturor celor pldnuite gi de care se pizise incd de la intrareain Marind, iar Frazer va fi bdnuit si el tot amt de bine. - Desigur, m-ar bucura,rispunse cu voce sc{zuti. $i a5ardmasestabilit. Un marinar bdgd capul pe usd $i strigd: - Alarmi de raid aerian.domnilor! Mark Ives seridicd 5i sestudiein oglindaserviciuluide croitorie care navale. lineade magazinele Noulecuson de rimonier-5ef de pe menecastangeficea incA parte dintr-un vis, din ceva ireal. Bdtrinul subofiler, care-i fuseseinstructor 5i supraveghetor inci de la sosirea sa aici. chicoti; - Parci mai bine decAt,,strivitor", ei? Ives scuturddin cap. - N-am crezut se se poatd aranja lucrurile atAt de ugor. hrainteam avut partenumai de hA4ogirie, corvezi si cereri de a-l vedeape Bifan pentru orice lucru, cAt de neinsemnal.Zembi. RegimulAsta nou imi convine. Subofi(erul isi umplu pipa si spuse: - Ai dreptul la doar patruzecigi opt de ore, gtii bine. Ives verificd malddrul de echipamentnou-noul. N-ar fi stricat si se intoarcd Ia ceva de genul Fortelor de Coastd.dacd aga i-ar fi impus noua slujbd.Nave mici. sentimenlul de a-ti purta singurde griji. care lipseape ponavioane isi 5i pe crucisritoari. infrAni hohotul de rAs ce-i dddea ghes. $i mai ales pe incartiruirile detinutilor. - Nu md duc nicdieri,spuseIves. Rdmensd mai schimbo vorbdcu unii si cu altii.

35

Pe subofiter il impresionardplicut acestecuvinte' , - E nevoie si inlocuieEtipe cineva, zise el. N-ar trebui sd-ti spun, dar m-am gindit ci nu tiar strica sA$tii' Ives ridici din umeri. " - Cu tipul ce s-a-ntamPlat? - Nu siiu sigur. Sunt iam secreto$idstia cu care te-ai.incurcat tu. Oricum: a fost un raid, ceva;un raid care n-a ie$it bine' Ives seuiti la culitul de comando5i la tocul in careaveas6-$l noarte revolverul model nou atunci cind urma si intre in serviiiul activ. $i-l luase cu el la tragerile executatein poligon' degi' oricum, era un excelent ochitor: in acele vremuri trecute fdcuse parte din echipa reprezentativi a Politiei Metropolitane' ' Un tio bun la toate,aEaera consideratBoxer' rugbist'cu ii prindeau si lui bine la pistoale si pusti.in sfarsil. mesierd mfurd la ceva toate acestelucrurr. Chipul marinarului reapiru in pragul uqii - - Cale liberi, domnilorl A fost o alarmd falsi; este iar un raid asupraLondrei. - Vii de mama lor! ficu subofiterul. Ives vdzu foarte clar cu ochii minlii totul Mormanele de moloz. Gdurile cAscate.Autobuzele cu etaj rdstumate Londra lui. $i apoi nodul din gdt in momentul in care dideai coltul' iar o uo." ilt".uta in lacrimi striga: ,,SlavADomnului, un politail" Pe urmi inliturarea ravagiilor produse. Evacuarea mortrlor' Datoria de a inspira prin prezenlata incredere'indiferent de ceea ce simteai in adincul sufletului. Scoaselent cutitul din teacs Acum avea sansasi intoarci qi el lovitura. Ofiterul de la magazie li se aldturd la tejghea' aicil - Semneazd Nu conta cd era vorba despreun viitor erou sau despreun Cu4ii Martiale. Trebuia si se semneze prizonier in astePtarea pentru tol. Singurd,in biroul putemic luminat de la Operatiuni,ofiterul Eafour o urnidri pe pitulice luind foile de drum pentrucet secund doi locotenenti,care aveause fteacddupi ele, si inchizAndusain urma sa. Femeia se gdndi un moment la ei. Allenby era drdgut'

Se gindi cd, retrasin sineinsu5ipini la autodistrugere. fursipArea la SectiaSpeciali a lui Prothero,dob6ndise de cind setransferase de a acceptaastfel de complicatii. Secretdsau nu, capacitatea si le fie cunoscuti aproapetuturor drept aceasti sectieajunsese Marina lui Prothero.Denumireai se potriveade minune. Se gAndiqi la Frazer,canadianulinalt. Il vizuse cum se uita la trupul ei ti isi inchipui cd era un tip cu care lesnete-ai fi putut incurca. unui jungher. GAndulo strAbdtuasemenea pe usd un semn cu ,,Nu deranjali." Prothero plecase Pusese spre Plymouth pentru o intilnire 5i un exerciliu de comando. Poateavea s-o sunein jurul cartului doi, dar in nici un caz mai devreme.Se asezdmai bine in scaun $i deschisesertarul de jos al biroului. iniuntru, lucind, era o sticld de gin golitd pe jumdtate.Fuseseoare cAndvaplind? Cotrobdi dupd cutia cu bomboane de ment6, ducindu-se brusc cu glndul la mica si devotatasectiede fete pe care o controla. Si fi stiut sau sd fi binuit vreuna dintre ele? Prothero in altfel ar fi trimis-o ramburs inapoi la nici un caz nu o suspecta, indatoriri generale, cum ar fi cea de ofiler la cine stie ce Pitulicerie mohoratd. Scuturi o ceasci in coqul de gunoi, dupd care 5i-o umplu cu gin simplu. - Oh, Dumnezeule,ajutd-mi, isi sopti ea, apoi il dddu pe get, scuturendu-se din cauzatdriei arsurii 5i la gindul inutiliGtii gestului. Duse o mini la spate $i scoasedin buzunarul mantalei un portofelpe careil pusepe birou. La asta ajungea mereu. Uneori mai repede decAt alteori fotografia 5i o privi fix. Era de piuci iar fi scdpatvreun Scoase amdnunt,chiar daci o studiasede un milion de ori. Un alt locotenentde marind oarecare,zgiindu-se la aparatul de fotografiat in aceaultimd dimineati. Acea dimineatd atat de deosebitdin care...O lacrimi ii cdzu pe incheietura mAinii. Bigd in grabd poza inapoi in portofel. O. Paul.mi-e atAtde dor de tine! Telefonul zbArnAilingi cotul ei $i lAngi ceascagoald. - Ofiler secundBalfour.Operaliuni.

36

37

Vocea de la celilalt capit al firului intrebd ceva, izr femeia raspunse: - Voi reveni eu cu un telefon. Abia mai vede^a, ca prin ceatd. dar nimic din inflexiunea vocii nu o tridase.Ince. Asezd cu foarte multi grijd receptorulin furcd gi i5i potrivi nodul de la cravati. - N-o sd ajutela nimic, spuse ea.Pur qi simplun-o sd ajute. ComandorulAubrey Protheroisi ascultapropria-i respiralie greoaic,in timp ce privea [intd hartacolorati, intinsd pe masdcu ajutorul unor greutdti asezatepe marginile ei. Un bec solitar cu abajur isi revdrsa lumina la capdtul unui fir foarte lung, astfel incet totul. in afara de hartd, stdteain penumbrd. O simpli fa$ie de coast{. S-ar fi putut afla oriundeintre Africa de Nord si Adriatica. Era realizati la scar.imare, cu mici stelule $i sigeti de hirtie prinse pe ea, pentru a indica diferitele zonegi posibileleobiective. Tolul era lbarte tdcut, se gdndi comandorul, chiar gi Cartierulsiu Generaldin Portsnrouth. $i aici, in Plymouth,se sufereariu de pe urma raidurilor aeriene,iar birourile acestei seclii erau protejate cu beton si otel impotriva acestora,mai putin pentrucazul unei lovituri directe. Venind parci de la kilometri distanti, se auzea zbieretul infundat al unui instructor artilerist care initia o comoanie de proaspeli recru(iin misterele dcfilirii si ale instruclici cu armasi baionetal utilitatea unui asemeneaantrenamentpentru persope Prothero. nalul care urma sd plece pe mare il depd5ea pAnd la Plymouth ll fdcea sd-gi simti Cursa nebuneascd varsta.Ticdnitul siu de sofer de la Marina Regald se intrecuse pe si1e. Chiar $i asa,intdrziase,iar lucrul acestail deranja. Ii simli pe ceilalli doi inqi din incdpere urmdrindu-1. Acegtia nu comentaseri in nici un fel intirzierea sa. dar erau nrobabil bucuro$i sirdescopcre o irbrtercJc la propriilelui reguli instituprjvinti. ite in aceastd De c-c? Itolte cd vreunadintre fetelede la SDO'incurcase gre5itora. Era surprinzdtor comunicirile sau retranscrisese ci Lynn BalfbLrr nu observase. Nu o caracteriza citugi de pu1in.
I SignalsDispatchi?g Office- Biroul do transmiterc a comunicirilor (n. tr.).

Comandorul ridicd scurt privirea. Ceilalli doi ofiteri erau militari de carierd:un generalde brigadd gi un maior. panglicile medaliilordob6ndite in uitatecampaniimilitareluceauin-lumina crudd, insd deasupraacestora,chipurile lor erau in intuneric total. De parcd ar fi avut de-a face cu doud cadavredecapitate. - Ne pare riu ci te zorim, Aubrey, dar am fost luali pe nepregdtlte. Prothero se controld in ultima clipd sd nu adauge: ,,Din nou". incd se mai gAndeala ofiterul secundBalfour. - E un pic cam riscant chiar gi pentru tipii no5tri, zise el. - Fo4ele noastrearmate din Africa de Nord inainteazdca apucatele, generalulde brigadA. spuse Am aflat astizi cd Rommel a fost trecut sub ordineledirecteale lui Hitler in persoana. Cet de cur6nd. va fi silit sd predea conducerea intreguluiAfrika Korps. saua ce o mai fi rdmasdin el, lui von Amim. Se pare ci Hitlei e pregelit si-i sacrifice cu totul.E/ nu se-ncurcd cu bunkeruue-uri. Comandorulse aplecil deasupra hdrtii. palmele lui mari aducdnd cu ni$te recife de corali. Era greu de acceptat ce Rommel,VulpeaDe5ertului, cel carei$i cAstigase respe&ulatAt al propriilor sdi oameni,cet $i al Armatei a 8-a, dddia inaooi. Acest lucru ar fi urmrt sd dluneze moralului germanilormai rnult decit oriceallceva. Prothero auzi masa scA4iind sub greutatea lui. Harra reprezenta o mici porliune din coastade nord a Siciliei. O regiunenicidecumindicatd.Atunci cAndgermaniiaveausd se rctragi acolodin Africl de Nord. aceaslldevenea cu sigurxnlr o zoni deoscbitde periculoasipentru debarcarea sau tecupe_ rareade agenti,chiar si cu ajutorul a;a-zi5ilorpartizanilocili. Majoritatea erirunisteban(lil i. - De luni de zile spuncd nu-rniconvinesitualiadin Sicilia. vorbi el, dar n-ant gisit prea mult sprijin pentruopiniile rlele. Nu ciuta sal-si ascundiamiriciunea.Acurn ar puteasalfie prea tiirziu sd mai schimbim ceva.Atunci cind geimanii vor fi. in sflr5il.lrlungrlidin Airicl de Norrl,Alialii v6r clorisa invrrdezc Siciliain cel mai scurrtimp posibil. inainteca pirpiriii sd aibd riigazul dc ir se regrupu si rie:r instrlao przi de iorstii suplimentrri. O datii vtr [i si inlrmiculin defensivi.Sli vedemlturrci daci o sirle mai convini saunu.

38

39

- Ziceai ceva de o echipd noud? intreb{ maiorul cu blAndcte. - Da. Oamenipricepuli. lui lui Allenby qi incercarea Revdzuin gind inchistarea o sd-i inlocuiasci Impreuni, cei doi Frazerde a-i lua apirarea. cu brio pe cei ucisisru dispiruti. cu sicilienii.Tcrori5ti,parti- Trebuic sd stabilim lcgiturer zani, oricine se incadreaziin schemavoastri. O dati invazia inceputi, va fi prea tnrziu. Amirltii ilstia sunt in staresd se sfisie intre ei, a$a cum au fdcut iugoslavii. Acum e bdtaia pestelui. Cine nu e cu noi e contranoastri. u$urarea. Generalul de brigad.inu cdutAsd-sidisimuleze - Sec{iamea vii va da tot ajutorulposibil. Chipul maiorului intrd in conul de lunrini atunci cind se apleci sd deschidii niste dosare. - Canadianul.Frazer. cum e? Protherochibzui. Genul de om care - Bun. incdpitinat, dal nu recalcitrant. poateactionarapid si care-ipoateimbirbdta pe cei caredepind de el. Pin.i acun ar fi trebuit sd i se incredinleze deja o comandi. E o mare pierdere. ,,Cadc obicei." $i iar ajunsepe punctulsi adauge: Apropoul fusesebitut. Se - Voi pleca imediat inapoi, mai spusecomandantul. acestlucru.Lisali gAndicd soferuluiaveasi-i placi la nebunie asla in seamanrea. In cAtevazile vd voi aduce la cuno$tinti modul de punerein practici 5i desfisuritorul. Generalulde brigadn se ridicir in picioare. - Puteamface ceva pentru moment? Protheroridicd din umerii sdi masivi. - Sd vd rugati. Un curier il conduse afarit, in aerul serii. Nu prea aduce a primdvari,gindi comandorul. Trecu, fdri sri-i bage in seami, pe llngn ciliva marinari dej:rsd prindi concare-lsalutariiin mintealui planul incepea pe indicator sau un nou harti un nou se aparei urma tur. Curind in fapt. avca s:i fie transpusi stegule(,si ideea

pe indivizii de teapacelordoi pe carerocmaiii Ii dispreluia pdrdsise. Acestoranu le pisa deloc de oameniicare duceaula indeplinire schemcle lor gindite cu picioarele. Pentruei nu erau decatni$tepioni, nigteunitdti fird identirate. Contaudoar nrisiunea5i cele care ilveausi mai urmczedupirea. Era de datoria OperaliunilorSpecialesi se asigurc cii oanrcnii nu murcau degeaba. Protheroil ziiri pe $oferastepdndlingi ma5inirsi gribi pasul. Nurnli ci era din ce in ce mai greu si te-asiguride acest lucru.

40

t ll I

3. Floarela ureche!

Aga dupd cum intrevdzuse Prothero, atunci cAnd primise aprobarede sus, lucrurile se puserdin migcarerapid. Impreuni cu cAliva soldati $i cu o mAni de pusca$i ai Marinei Regale,Frazer 5i Allenby se pomenird fdcuti pachet$i trimi$i pe un transportor de trupe Dakota, cu destinalia sudul Gibraltarului. Acolo, abia daci avurd timp si facd o baie inainte de a Fr luati, ori mai degrabi escortati, de un aghiotant cu infitisare severd 5i ldsati sd strdbatd Mediterana pe timp de noapte intr-un mototorpilor. Ghemuitintr-uncolt al cabineide carta MTB-ului, Allenby qi incerca sd-si ia gAndul de la ultima mind, srl restabileascd ultimul fragmentde amintirecare-imai lipsea.Se gandea, totodatd,la cuvintelepitulicii-intendent. la modul in care ofilerul secund inccrcase sd le mai indulceasci. intreb6ndu-l de mina de la spital. Se mai gindea gi la ultima raiti datdpe acasd; la cxtraordinaraschinrbarc din atitudinea mameisaleatuncicind i-l prezentasepe Frazer.Pe drum. Allenby i5i blestemase in numeroase rinduli idcea de a se intoarce acasi: se zicea ci Frazerestefiul unui milionar. bine cunoscutarmator de iahturi, si asa mai depafle. Avea sil fie $ocatde casaddrdpdnatd si lipitd zid in zicJ

cu vecina ei, de grddinila din spateleacesteia,unde htil sdu se striduia sd cultive legume. ,,Pune1i umdrul la victorie!" Toate caselede pe bitranul drum erau ddrdpinate,mdcinatede rdzboi. Fdrd reparalii, cu prea multe raiduri aeriene, cu prea putini bdrbali in preajmd,care sd le zugriveascdgi sd le peticeascd. Insi Frazer se instalasede parcd s-ar fi simtit intr-adevdr bine. ii cucerisein mod evident inima mamei lui si mersese oind la a-l face pe tatal sat sd vorbeascd despre Somme. iucru aproapeimposibil, de altfel. ,,$i tatdl meu a fost acolo, domnule Allenby", spusese Gndrul, cu glasul lui ttudginat si blind. ,,gi la Passchendaele." Ochii bdtrAnuluise inceloSaseri,dar lisase sd-i scapeacel zambetin collul gurii pe care Allenby il sria si il iuheadinrotdeauna.,,Nu e ceva ce sd se uite... dd. Keith." Pe drumul inanoi spregard,Frazerremarcase: .,Nisteoamenicumsecade. Spei cd m-au pldcut." Locotenentul isi petrecea majoritatea timpului pe puntea MTB-ului, sporovdindcu COr-ul 5i scrutind harta in vreme ce vasulse legdnasi sdltain noaple. Locurile de pe coastaAfricii de Nord ardtauca niste bome ale rdzboiului. Acum, roata norocului se schimba qi cel pulin aceastA etapi a lui era pe sfArsite BombardareaOranului de citre Marina Regali Britanici pentrua distrugevaselede rdzboi ale aliatului ei, dupi ce guvernul francezse predase lui Hitler, fuseseo necesitate. Astfel, daci navelear fi cdzut in miinile inamicului, balantaputerii pe mare s-ar fi inclinat impotriva Marii Britanii. $i totusi, francezii care rdmiseserdin Tunisia si Algeria nu uitaserdqi nici nu iertaserd astavreodati. Nume noi apdreau permanent in comunicaEle recente. Benghazi, Tobruk si, in fine, El Alamein. unde Armata a 8-a fAcuse un ultim efort disperat si invinsese. In cazul in care cdpitanul MTB-ului $tia ceva despremisiunealor sau despredestinaliafinali, qtia numai pentru sine. Frazer i5i amintea ceeace spusese ofi(erul secund Balfour despre pdstrareasecrerului.Picat cd nu mai apucasesi-i vorbeascdinainte de a fi condusi la aerogaraMarinei. O sunasela
I Commanding Officer- ofiler la comandd(n. lr.).

42

Centrui Operativ, dar, de fiecare datd, fusese ocupati. in vreo ei indatoriri. Cel pulin aqai cu nenumdratele $edinl6,sau^prinse Incd se mai intreba dacd nu cumva il evitase. se spusese. La patru zile de la plecareadin Gibraltar,i5i croiau drum in portul tunisian Sousse. Frazer 5i Allenby stiteau unul lAngdaltul pe punte,in timp ce vasul se strecuranervos printre epave,in parte scufundate, $i rdmd$iteplutitoare. Li se semnalizi si amarezede-a lungul unei improvizalii de ponton care pirea construit de niqte copii. Cipitanul MTB-ului schi(d un zambet. - Vd a$teapti un jeep. Am sd ordon sd vi se transbordeze echipamentul. Arunci o privire spre ora$: clddiri bombardate,ferestreca ni$te givane goale, pinze de fum plutind [a intAmplare. - Aici avem baza,continui el, $i in glas i se simleam6ndria. Estela numai doud sutecincizecide kilometride Sicilia si cred ci flotila mea a brizdat fiecare centimetru al acesteidistante. Germanii au incercat si aprovizionezeAfrika Korps de pe mare, pe timp de noapte. Acum incearci si-si evacuezetancurile gi trupele in acela$ifel. Probabil ci fundul mdrii e impinzit cu ei. Diduri mina qi Frazer isi aminti de clipa in care pirdsise Levant-u,\.Cam acum o luni, gAndi el. Pdrea sa fi trecut un secol. dupd cum li se promisese. La volan gedea un Jeepulaqtepta, tandr foarte bronzat,in cima$d $i pantaloni scu(i kaki. Nu purta gradesau insemne,insd, de cum se dddujos, dusemdnala gapca marindreasci si salutd. naval 75. - Matelot Weeks, domnule. Deta$amentul Frazeraprobddin cap. Vru sd zimbeascd,insd tAndrulmarinar ardta nemaipomenit de serios. Nici mdcar un nume de vas pntru noua lor incercare.Un numdr, ca la inventar. Urcard in magini, iar marinarul spuse: - Cam cincisprezece kilometri, domnule, atata-idrumul. Plecard in trombd $i rolile improgcardin urmi cu nisip qi praf. FrazerresimteacAldurape fala sa. O zdpugealicum nu mai cunoscusevreodatd.Cdldura si un iz greu si ciudat. Vastitatea de$ertului, gAndi el. Un loc punctat cu tancuri si resturi de 44

camioaneincendiate $i dezmembrate,cu tunuri zdrobite si cu mult prea familiarele cruci de lemn. Se indreptarAspre nord citre Tunis, pe portiuneade coasti prin dreptul cireia trecuseri in ultima lor noapte pe MTB. - E tevaturi mare, Weeks? Cadetul se uitd la Frazer cu ochii lui inocenti. - Nu tocmai. Afirmalia putea fi luatd in ambele sensuri.Disculiile neglijente costd vie6i decretauposterele,iar cele ceva mai sclipitoare proclamau: Fii ca tati, line-o pe mami 1. Cartierul Generalal Detasamentului naval 75 arita din toate punctele de vedere ca o groapd de gunoi. Un sir eterogende vehicule capturate,majoritatea italienesti 5i germane, malddre de ldzi, bidoaneturtite, imprdstiate printre cuiburi de mitralierd camuflateqi baricadate cu saci de nisip. Cetevacratere,in caz cd cineva simtea nevoia sd i se aducd aminte cat de aproapeerau bazeleaerieneale inamicului. Iar dincoace,marea,asemenea unui prieten.De un albastruintens qi lini5titd, dacd treceai cu vedereaepavelegi matahalele pe jumitate scufundatecare zdceaulenge tdrm. - Asadar,a1iajuns. Frazer 5i Allenby se pomenird fatd in fald cu un ofiler de marind inalt, fdri sapci, imbrdcat in kaki. Tresele mototolite de pe umdr ardtau cd este locotenent-comandor, dar infdti$areasi pistolul de calibru de la centurd il fdceau sd pard mai -mare curind un soldat. Il salutari, iar bdrbatul le zambi. Asta il intinereacu zece ani, gAndi Frazer. - Numele meu esteJohn Goudie, se prezentA el. Eu sunt comandantul aici. Nu catadicsi sd mai dea 9i alte explicalii.Goudiq se distinsese in domeniul vedetelor de rdzboi pe tot intinsul Mediteranei,iar mai inainte pe mdrile sfamte, care erau cam singurul obstacol dintre germanii victorio5i 5i falezele albe ale portului Dover. Trei aparate Spitfire vuird pe deasupracapetelor lor, la joasii indltime.
'in englczdse pronunli idcntic cu:,,Fii ca $i mort, linc-li fleanca." (n. tr.)

^<

- RAF t-ul a fost foarte de treabi, spuseGoudie. I-a impiedicat pe nemti sd ne deranjezeprea mult. Pe moment nu ne trebuie fotografii aeriene,mullumim frumos. Vocea sa rdsundzglobie, lipsitd de orice griji. Frazerii arunci o privire lui Allenby 5i seintrebi ce gindea acesta.In general,era greu sd-ti dai seama. Erau doui firi diametral opuse,dar se intelegeaubine. Isi aminti de vizita lui acasdla Allenby, de felul in care acesta igi supraveghea mama, temandu-sede ceeace ar fi putut ea si spuni. Insi Frazer simlise o admiralie pentru femeia gi sotul ei veteran,firi un picior. Casaera mdcinatdde rdzboi, dar pirea sAintruchipezetot ce ajunsese la englezi: el sdindrdgeascd indirjirea de nezdruncinata celui amdrdt.PAnd5i modul in care mama lui Allenby le serviseceaiul, cu ddrnicie. Probabil ci fuseseratia lor pe mai mult de-o siptdmanA. Chiar in acel moment, FrazercomisesesinguragregealS: se oferise sd scrie acasd si si le ceard alor sdi si le trimiE niste pachetecu alimente.Mama lui Allenby il privise cu rdceali. ,,Ne descurcam, multumim. Ne-am obisnuit.NiciodatAn-am dus-o prea u5or in casaasta." O scuzd,o acuzaliecd solul ei nu fusesein staresd gdseasci o slujbd ca lumea dupd acel rdzboi... Era greu de spus.Mai tirziu, Allenby incercase sd se justifice, dar Frazer replicase:

hm? Cu asemenea remarce, nu sunt cu nimic ,,Aveadreptate, mai bun dccdtun yankeu ingimfat." Locotenent-comandorul Goudie ii conduse oe o mrca
ridicdturd de stancd,printre bolovani. Areti in jos, spre un port natural,de formd ovale. Cu exceptiasldrAmiturilorimprAstiate de rdzboi, locul pirea si existe acolo de clnd lumea. Se zgomot de ferdstraie apropierea 5i cioczne,iar din megafonulaflat in ^)zea unor cortud scundesi camuflaterisuna muzici de iazz. in urenrece se apropiau. Frazerurmareaforfbraoamenilor de la bazd. Cei mai multi dintre ei purtau doar pantaloni scu4i, alcatuindo masdcenusie.Insd toti erau tineri, foarte zdraveni si in form6. Parcd fdceau parte dintr-un alt fel de marin6, iar majoritatease amuzauevident pe seamacelor doi nou-veni1i, in uniformele lor inconrode.
(n. lr.). ' RoyalAir Forcc- AvintiaMililarii Britanica 40

Lui Frazer ii zburd gdndul la Levant qi se intrebd dac6 nu cumva il uitaseri deja. Unde se afla vasul acum?pufdind inaooi spreHalifax.Nova Scotia. saupatrulAnd in sussi-njos de-alungul liniilor navelor comerciale, ori poate in Newfoundland, pregdtindu-se si piriseascd St. John's. - Poftiti iniuntru, spuse Goudie. Bine-a1i venit in debandadi! Era un cort putin mai mare dec6t celelalte,plin cu mesedin blaturi a$ezate pe capre,intr-un mod grosolan,cutii cu ralii alimentare lddite cu munitiepentruarmamentul $i de calibru mic. - Luati loc aici, domnilor, zise locotenent-comandorul. Cu spatelela mizeria asta,n-o sd vd simtiti chiar atdt de prost. Asteptd si intre un marinar cu o tavd sub brat. Goudie ridicd o sprinceand. - Ginuri mari, bdnuiesc. Frazer il urmdri desficAnd un sdculel de pAnzi si scotlnd niste hafiii. Foate calm 5i stdpAnpe el, gindi locotenentul.Dar incordat ca un resort. Dacd jumdtate dintre lucrurile pe care le auzisedespreisprdvilelui Goudie erau adevrrate. atunci mare mtnune cd acestaera incd dintr-o bucatd. Goudie ridicd privirea qi vorbi brusc: - Spercd $eful v-a pus in temd. Cei doi confirmard din cap 5i bduri ginul. Frazer se gdndi cd era ciudat sd auzi numele lui Prothero pomenit aici. Acesta pirea sA se potriveasci acolo, in UKr. Tindrul aproape ci se inecd, ddndu-si seamacd paharul era plin cu gin simplu; ardea ca focul. Vdzu cum ochii lui Allenby se umplurd de lacrimi, in timp ce locotenentulincerca si-si indbusetusea. Goudie se strAmbi. - Apa nu e buni de biut. Pirpiriii au otriivit o parte din ea c6nd au plecat, Dumnezeusd-i binecuvAnteze! Iar instalalia noastri de produs ghea(deste in Alex'?,dupi cAte-amauzit! ii ldmuri el, aproape amuzat.Asa... Intinsepc mirsl o hartdjerpeliti. Coasta de norda Siciliei,iar aici...- ciocini cu o lingurild in hartd - aici este obiectivul.
I UnitedKingdom-Regatul Unir al Marii Brilanii si lrlandeidc Nord (n. tr.). (n. lr.). ' Alcxandria

47

Obiectivul. in ciuda cdldurii qi a ginului, te treceasenzaiia unui dus cu apd rece ca gheala.Urmau sd intre in actiunefdri nici o perioadi de pregdtire preliminar6. de pe felelelor 5i spuscmolcom: Goudievdzu expresiile fapmai curandgi nu previizusem - Pdi, noi varasleptasem tul cir ghinionistii vostri predecesoriaveau s-o pilteasci, intelegeli? gurasi puni o intrebare, dar o inchisela loc Frazertleschise atuncicind Goudiecontinui: din Africn Pirpiriiiseretrag - in oricecaz.n-amavutde ales. Raidul, raidul noslrlr.va fi asupra dc Nord mtnclnd pdmantul. pe caregermaniiau construit-o nou-noute. in uneiuzineelectrice energie intreaga de Sicilia.Dupricunl poatesti(i,irlsulaprime$te pe continent, printr-un cablu aerian, pe deasuprastriimtorii vil treDacdvom tlebarczr - zimbi -. cind vom debarca. Messina. bui si ne luiim misuri de siguranli.astfelincetcablulsii rdm.inii in carevor dir intact. Dar astaii va privi pe Mlronii'. in momentul Nouainstalatie esteimporlantidin alt motiv.Daci buznape firrrn. germanc pinri ciindtoatetrupele sc retrag in Siciliasi pe a$teptirn va fi neiudurilorcu oricine in Ilrlia, atuncidusmanul continent, vl incercasir-l slbotezb.Rezistenta, sau cum vreti sir-i ziceti,e pe singura noastrisperanti. Nu iubescguvemulitaliansi-i urirsc inamiculuicu rnult germanipenn'ucir au zidirnicit activitartile mai nrultl eficientdclecit ar fi Dutut-oface vreodati carabinierii. oari: Allcnhl vorbi pcnlruprirnrl celor clin Rezistentii'/ Ca si le - Si li sc acordeincreclere in timpul 5i clupi evenardtim ci suntempregititi sir-isuslinenr luala invazie? din cap. Goudiedndu aprobator - Ai o minte iute. Asta-i bine. Frazer privi harta. - Cum ajungemacolo.domnule? - Mirile de la nord si vest de Sicilia misuniide nave.Vase provizicareiau pane la evacuarea din Africa de Nord, la mutarea flota de pescuit, fird de carcgennatrii ilor si a munitiei.gi desigur mai u5orsi ar aveamultii biitaieclecap. lnainle, cra incompeuabil te prindd du5manul. Toate navelenoastreparticipaula luptelecu -' T.unal" .'1" J.r*t (n.tr.).

convoaielede l6ngd qi de dincolo de Malta, iar submarinele erau extenuate tot urmdrind convoaielelui Rommel pand in ltalia si inapoi. Acum insii, noi gi americanii avem o umbreli aeriand douizeci 5i patru de ore din doudzecisi patru, izr fo4ele noaslre u$oare qi Bone,chiiu si ziua de coasti veneazi,pomind din Sousse in amiazarnare.Se uiti pe riind la cei doi. Asa cd, in principiu, ar trebuisi fim in starcsi l)e strecuriln printrepatrule,si ne intalnim cu p:[lizanii sicilieni, sri arlncirm in ler obiectivul $i dup-zrceea s-o-nlin'len), Ar trebui sil ilvern itviu)trrjul surprizei. Nimic aseminitor n-a tbst intreprins vreodatii impotriva coastei nordice. Estemai mLrltde mers,dar e mai putin pilratil.Se incrunti. Sau ccl pulin agaarn prilrit tsiguriit i dc la creierele din Intelligencer. Un sunctdc qoarnir sfisic linistedinjurul cortuluisi Goudie ritiici din rrrneri irr s,-'rnn rk' scuzri. - ii aucnrcu noi pe cci din Marina Regaln.Ei par.ticipri da nlai tolte b:itirliile irr SBS'. insri lc place sii respecte cil de cat ceremonialul, indifcrentdeci se afli suu nu in mijlocul acestui afurisitde descrt.Duceti-viicu ntltelotul Weeks s.i vi cazati. Credci n-o sristatiaici preamult, Frazerriinii. - Sunirrr prcvestire rea. Gou.lie il rnisunrlinditrrr tlin pliviri. - Esfeo prelcstirerea. Afarii. sorrelepiuearnai fierbinteca oricind. - Nu e chiarcccace mir a$tcptam, spuseAllenby. Frazeril birtupe umlir si rise. - Ai zis-ocunl llu se itutearnai bine,Dick, sunt miindrudc tinel Gouclie ditlu drumul fbii dc cort si-i fiicu semnsoldatului s6 mai loarnede birul. Un tiiuirrlocolenent intrar prin capi'rtul opus gi se lisi pe un scaun tapitatcu pinzir de corabic * Cunr amtii.dorrinule? - Bine. Coudie isi sinrti ochii incefosAndu-i-se in timp ce giuul ii ardcalimba. E o trcabdfdrd probleme. Intrim si iesim, nu ne bigim in alte necazuri. Floarela ureche!
'Scrviciul de spionaj(n. tr.). ' SpecialBoat Squadron- Dcttsamentul naval spccial (n. tr.).

48

49

Locotenentul lud in mdni un exemplar rufos din Lilliput qi dddu paginile in cdutareasingurului nud. - Imi inchipui cd a$aa crezut Ei Bill Weston, domnule. Goudie se rAsucic{tre el, cu ochii scdpdrAnd. - Ei bine, e mort, da? Probabil cd a 5i fost gre5ealalui de capsoman.Noroc cd s-a-ntimplat cdnd s-a-ntdmplat.Altfel, am fi pierdut vasul $i tot afurisitul de echipaj. Incercdse puni paharuljos, dar mina ii tremura i.tAtde rdu, incAt mai ceru un rAnd. Locotenentul se ridicd in picioare qi bAlbdi: - Imi pare rdu, domnule. N-am vrut sd insinuezcd... Goudie ii fdcu semn cu mina sd se asezela loc. - Las-o balti. Asta-i rdzboiul $i a$ane face el. L-ai vizut pe Frazer, locotenentul canadi:rn?Ei bine, fiecare cartu$ pe care-l tragem, fiecare canistrd de petrol pe care-o folosim au fost trecute prin focurile Atlanticului de Frazer si oameni asemenea lui. Allenby e altfel. $ia petrecut timpul dragind mine, apoi, nemultumit de treabd,s-a intors pe tArm si dezamorseze ticiloasele asteade chestii atunci cAndcddeauin oraqeqi porturi. Bdrba;i viteji amindoi. Privi paharul umplut din nou, de parci l-ar fi urit. Acum au venit la rdzboiul nostru, unde vor fi nevoiti si invele sd-gimurddreasci mAinile laolaltd cu noi to1i. Locotenent-comandorul John Goudie, distins cu Cruceacu Tresi pentru Servicii Deosebite $i de doui ori mentionat in ordinele de zi, st{tea cu miinile in solduri $i privea lintd micul port ce se intindeala picioarele lui. - Ei bine. domnilor. iatdl! Frazer se uiti la profilul bronzat, cu pirul decolorat de soare.Orice incordare resimtiti la Goudie inainte de prAnzulla care li se servise hrand rece pdrea si fi dispdrut acum cu desdvirsire; dac{ o fi fost vreuna. Scruta in directia in care se uita acesta,alegind in minte din diversitateade nave prdpddite. Unele dintre ele se foloseau pentru amararede epavelepa4ial scufundate, altele stdteau laolaltd, motdind parcd in lumina strilucitoare. Se vedea o 5alupdlustruitd, vopsitd in gri, care putea si fi fost la origine un iaht.

-'

- Probabil cd a costat ceva, spuseFrazer. Goudie rdse. - Ldngd ea. LAngi ea, Frazer v{zu un vas ciudat, cu coca ioasi si care semena loarte mult cu o barjd.exceptand faptul ca punteaem acoperitdcu tevile duble, ca niste [epi, ale tunurilor de apirare antiaeriand. - E un bac tip Siebel, le explicd Goudie. L-am capturat de la Pirpirii abia acum vreo doud sdptAmani.Chile zvelrd. putin adincd.mai degrabd ca a unei salupe de desant evoluate; rrulost folosite cu sutele pentru aprovizionare, iar mai tArziu pentru evacuarea lrupelordin Afrika Korps. Un armamentfoartegreu pentrudimensiunea lui gi, desigur, un motor minunat. Ultimele cuvinte fuseserdrostite cu amirdciune. Canadianuliqi aduse aminte de cele auzite despre Fortele Rapidede Coastd. Cd MTB-urile si MGB'-urile lor eiau propulsatecu ajutorul unor motoarece func{ionaucu benzindcu cifri octanica mare, pe cind oponenlii lor cdldreau Dieseluri puternice.carenu ..dddeau in clocot" la prima salvi de trasoari. - Mecanicul nostru a fAcuto treabdminunatd,mergeca uns, spuseGoudie. Se uita la Frazer.Este al tdu. Locotenentulil privi la rindul lui. - Al meu? Goudie se intoarse spre Allenby. Cu toate cd se schimbase intr-o cema5i kaki si in pantaloni bufanli, p6rea in continuare detasatde toti ceilalti. - Amindoi aveti cenificat de supraveghetor de trupi. Daci pifim vreo nasoald,preluati comanda. - Credeli cd germanii vor inghili gdlusca, domnule? se interesdFrazer. - Sper.E tot ce avem pe moment.Goudiezimbi incuraiator. Doudzecide pu5ca5i marini si nisreexplozibil bine phsat: pind la micul dejun ar trebui sd fim inapoi. Floare la urechel spuse,folosind expresialui favoritd. Deveni apoi serios. Aveli un nou aspirant timonier, un tip priceput din toate punctele dc vedere; il cheamdlves. In rest, fostul echipajal locorenentuluj Weston.Cei mai mul(i dintreei au participat la c.ltevaacliuni.
' M"k Gm B"ttcanonierd(n. f r.).

50

51

- Weston? El a fost cel... Goudie ii arunceo cduteturnimpasibili. - Da. El. Locotenent-comandorulcobori panta, plimbAndu-gi privi rea pestetot, gata sAdea comenzi. Serviciile Speciale,gi in particular SBS-ul, invdtaserA si foloseasci orice le stdtea la indemind, qi chiar cu efecte mortale. Goudieficu un gestsimplucu mdnainsprebaculSiebel,amarat, 9i imediat o micd ambarcaliune se desprinse de l6ngdacesta. - E un sublocotenentla bord, pe nume Archer. Brdnzd bund in burduf de c6ine! Aveli griji, a inceputsi cam fie atinsde bombe. - Cad sunt in companie?intrebd Frazer. Totul se petreceamult prea repede.Dintr-o datd se afla la comandaunui bac german, pe care,in mod evident, aveasd i se cear{ sA-l duci intr-un port inamic. Aqa, pur qi simplu. Goudie nu pArea se aibd vreo indoialdin privinla asta. - Doudzeci, excluzindu-i pe Archer, pe timonier $i pe un subofi(er numit Gregson, unicul de pe vas care face parte din armataregulata. Un singur vdslaqii conduse spre navi, un marinar atdt de minjit cu ulei gi vaselind, incit pdrea cd tocmai se tArAse prin santind. Frazer urcd pe punteajoase 5i-l auzi pe Goudie spunAnd: - Mi-e teama ci nu avem nici comitet de int6moinare.nici fanfarir. Comentariile $i maniera degajati ale lui Goudie incepeau sdJ zgirie pe Frazer pe creier. Ce naiba aveade se purta astfel? - Ia te uitd, zise Allenby. Ardta cu degetul la insemnele germane pictate pe puntea joasd,ca un capacde ladd. Un bdrbatinalt, tuns regulamentar,ieqi din umbrd 5i salutd. In mijlocul retu$urilor de vopseaqi al gdurilor de gloanle astupate, pirea foarte ingrijit $i oarecum linistitor. uiti spre Frazer.Timonier in exercitiu. - Ives, domnule. Se^ Canadianulzimbi. Ii pldcea.Ives iqi fdcusetemele,altfel de ce nu i s-ar fi adresattot atat de bine lui Allenby? - Vi voi conduce in turul vasului,domnule. - Te-am vizut la EastneyBarracks,spuseFrazer.
<t

- Exact, domnule. Duse mAnala tocul pistolului de la sold. Aici mai merge. _ Urcd inainte pe o primd scari ce ducea la un spaliu gol mai lung, in care puteaufi transportatetrupe 5i provizii. Allenby igi aminti de toate minele neexDlodatecu care avusese de-a face si de alarmelefalse.De strdzileDuslii si de obi5nuitulberbatin albastru, care intotdeauna astepiasd-i predea lui sarcinile. - Arati ca un polilist, Keith, goptiel. Goudie rdnji. - Asta a si fost. Apoi Frazerqi Allenby pdrurdsd rdmAn{ cu rorul pe miinile lui Ives; locotenent-comandorul dispiru. Se cdtdrardpe carenalungd, vorbird cu artificierul $i cu cei doi fochiqti care,impreundcu o grimadd de ajutoare,seingrijeau de funclionareamotoarelor.Cregson,subofilerul,era artilerist $i, in ciuda uniformei kaki botite, avea o prestanta care impunea Ei careJ trdda a fi un refugiat din insula Whale. Sublocotenentul, Archer, era un tinir delicat. fdri astdmpir, cu sprencene roscate, asemenea celor doud smocuri de pdr ce se ileau de-o parte qi de alta a $epciipdtate.Areta usor nebun,gandi Frazer.Preagrdbit sd zambeascd din orice, ceeace-l fdcea sd pard gi mai licnit. - Multumiti? Goudie se intorsesela fel de brusc cum disodruse. a5 aveanevoiede cevamri mult timp sd... - Pdi,desigur, Locotenent-comandorul i-o teie scurt: - N-avem. Md voi ingriji sd terminati de incdrcar pane la apusulsoarelui.Apoi o putem lua din loc. VA voi pune la curent cu celelaltechestiuni mai incolo. - Veniti cu noi. domnule? De ce sd fi fost surprins?Goudie nu pdrea sd fie genul de om care sd se increadi intr-un nou-venit neiniliat. Atlanticul nu conta in nici un fel aici, gi el se fdcuse foarte clar inleles in privintd.. aceaste - Normal. Il mdsuri din priviri timp de c6teva secunde, pirul decolorat fluturindu-i usor in brizil canicularir.Uite ce e, spunedaci nu poti si te descurci.O sd te inlocuiesc. Acum nu mai zdmbea.

53

calm Frazer,privind intr-o partepen- Nici g6nd, rdspunse tru a-si ascundemAnia.Domnule? Goudie didu aprobatordin cap. Satisficut. - Pdi, atunci, hai si mergem sd scriem nilicd istorie, ce ziceti? Allenby salutd in timp ce locotenent-comandorulsdrea sprintenin ambarcaliune. - $i abia am ajunsaici, spuse el pe un ton descurajant. Fr-azer se intoarse cu spatelela ambarcafiune. - Ifi pare rAu ca te-ai oferit voluntar, Dick? Allenby se uitd la noul sduprieten5i scuturd din cap. - Nu-mi mai pare. Constaticu uimire cd o spusese din convingere.

Frazerse trezi dintr-un foc, mintea lui inregistrdndinstantaneu tangajul neobignuit al carenei si duduitul regulat al motoarelor. O umbri anonimiipluteape lAngdprici. - Cartul, domnule. E zero-trei sute $i cam strAngeun pic. Umbradispiru. Frazer se ridicd in capul oaselor,cu picioarele atirn6ndu-i pestemarginea priciului, si isi trecudegetele prin pdrul rdvisit. Nu semai simlisecuratde cind pdrdsise Anglia. Sorbidin ceaiul fierbinte si se strambi in intuneric. PZini ;i acestaavea gust de motorind. Aprinseun bec foarteslabsi isi trasevechilecizme mariniresii. Acesteaajunseserii o parte din sine insusi, in pcrioada tuturorconvoaielor, cend,pe calm plat, U-Boat-urileieseaula suprafatd sd ucid.l.sau cAnd,pe timp de furtuni dezliultuitil, ii dddeai draculuipc du5mani5i nu te mai gindeai decit sri nu te scufunzi. Scrutdceasuldc la mini si isi aminti de vremeain care o vizuse pc Caryl ultima dati. Se intimplasc in timpul unei permisii dc o sapiiminii la Toronto.Purea si revadir in minte totul: camera marede la Royal York Horel5iimposibilitatea de a cere

55

ceva de bdut tocmai cAnd avea mai multd nevoie.Era'acelasi ceasde-atunci.La fel si cizmele. Cadranulfosforescent lucind in intunericsi ea,careincepuse sdplAngi 5i-i spusese: .,Nu mai pot indura stareaasta." Frazer ofti si se ridici in picioarc; puntca ii cohora in intAmpinare asemenea unei trambuline.Cu ochii rninlii zirea coasta siciliand,tot atetdc clar intipriritd in memorieca si celclxlte am:inunte ale raidului. Daci Goudie il va prinde cu vreo cheslie. aceasta nu va [i in nici un clz o onrisiune. Se aflau pe mare de doui zile, sau ar fi putut si sc afle la vremeacnndvor fi ajunsin sdtuculde pescari, in care inamicul igi punea la punct uzina electricd.A$a mic cum era, satul reprezenta o alegere bine ginditd. La sedinta tinutdinaintede a porni la drum, Goutlie punclase pe hart:iun dig care le prindea bine si o linie de cale feratdcu ecanament redus, cc pomeade la o exploatare din apropieregi care,cu siguranfi,le ldcusegermanilor cu ochiul. Frazerisi puse centuracu pistolul si sc gAndi la bdrbatul care veneacu ei. I se spuneamaiorul Thomas.insi cirui regiment apartinea sau care era propriu-zisrolul siu in Serviciile Speciale erl imposibilde binuit. Dupd cum zisese Allenby mai Aiurea.Cu un accent in doi peri: ,,Thomas? ca al lui. ar trebuisi fie de partcacealalti." O ultim.{ privire imprejur. Micar treabaastaera la fel ca in Atlantic. O datd iesit pe punte, nu stiai ciind aveai s-o mai pAriise$ti. Afard era rdcoare, chiar un pic tdios.Frazerurcd pe punlea privirea libern $i asteptdca sir i se acomodezecu umbrele. Era abiatrecutdetrei dimineata spreSicilia,mergend si seindreptau cdtresud. I;i petrecuseri cele doui zile ocolind si furis6ndu-se in jurul coastei, cat mai departe de patrulele 5i de RDF'-ul inamicului. Cu loate ci Frazer era tot numai admiralie pentru planurile Intr-un rind, in $efului, rrnrle lucruri se ardfiru denroralizante. tirnpul primei nop(i pe mare, un submarinie5isela suprafati in apropierea lor. Auziserit vuietulaeruluicomprinlttcareevrcuaapa din tancurile de balast, trosnetul unui chepeng deschiziindu-se
' Radto Dirtttion Fin /cr- goniom.tu in. tr.).

unei mitralierearmatepe cu zgomot si ticinitul inchizdtorului


SAS.

Goudieii anuntase dejaci submarinul aveasdfie acolo.Erir de fapt.dintreAmiralitate legituradintreei si CartierulGeneral, Dockyard,presupunea $i aceapivniti umedi de sub Portsnrouth el. Nu se schimbaserinici un fel dc semnale. dar Frazeril simtiseacolo5i plrul i se zburlisepe ceafri. Puteaisi-i zici submarin sauU-Boat,in funcliede cui ii erai devotat. insi el le ura pe toate. Allenby api'rlu din intuneric. - 'Neata.donrnule. Frazerriinji. - Pentrunurnele lui Dumnezeu, Dick. Astcrptirsi fu pini o sd conrand altcevadecit accastibarji! Urcari impreuni pe un grilaj de metll, situatin parteadin fatda puntii.Precis cd mecanicii lui Goudieisi ficuseriide lucru pe-acolo. cici, in acrul incd umed, se mai simler un miros de vopseaproaspiti. iar Frazer zdrea conturul estompatal unei cabinede cart,carncet o cutie.Aceastafusese ridicat.'r la repezealirdin niste ldzi vechi 5i apoi vopsiti in gri. la fel ca restul suprastructurii. Nu era indeajuns de groasi nici micar pentrua te protejade sigetile unui arc de copii, dar, o dati inchis in ea, era complet intunecatirpe dinafard, dAndu-ti astfel posibilitatea sd studiezihirtilc li plansele necesare la o lumind oric.ltde puternlcd, Cala deschisi era inlesati cu niste lizi mari, marcateki Wehrmachtului. vederecu insemnele Dar continutullor nu fddin Afiica de Nord; fiecareladi ascuncea partedin retragerea dea cite doui incirciituri zdravenede contando,aparlinind Marinci Regalc.Vai de capul celui care incercadin intimplare si mute vreunadintreele. Goutlieapirrudin cabinade cart. - Totul e tihnit? Ii licu semnlui Frazercu capul.Ai reusit sd turi vreo orir dc somnl - Chiar mai bine decit rnd asteptan'], r.isl)unse acesta. Locotenent-comantlorul nu stdtusi-l ascuhe. - Ar cam {i cazulca oameniisi ocupepoziliilc de lupti,
JI

56

Se topi in intuneric, iar Frazer bdnui ci se duceasAse consulte cu misteriosul maior Thomas. Canadianul privi in jurul ciudatului siu post de comandd. Ori ochii i se obignuiserdcu bezna,ori cerul incepeadeia sd se lumineze.Ziri parapetele de-o parle 5i de alta a punlii, tevile ridicate ale tunurilor antiaerieneconturindu-se De fundalul valurilor ldptoase,formate la prora. tnsd nici o stea5i nici o demarcatie intre cer 5i mare. Poate o dimineali neguroasdar fi putut deveni un aliat nea$teptat. Silueta inaltd a sublocotenentuluiArcher aparu in dreptul tambuchiului de otel al puntii. - Trimite-li oamenii la posturi! ordond Allenby. De dara grabe.In lini$re. astafrtuA - $tiu ce au de fdcut. rdspunsecalm Archer. Nu-i nevoie sd le spun. Frazer se rdsuci, proptindu-secu cotul in geam. - Transmite-le oricum. Iar pe viitor nu mai repet ordinele, inteles? In timp ce locotenentul cobora tropdind pe scarapunlii, Allenby vorbi domol: - Nu era nevoiesi md sustii,Keith. Frazerera surprins cd Archer il supirase intr-atat. - Asa mi-a venit. zise el. Necazulcu tine, Dick. e ci ti-ai petrecutatat de mult timp stind la tailas cu minele magnetice, incit ai ajuns. probabil. sl-i liscsri pc Archer-ii rlin lurnelasra un pic cam blegi. Allenby surisc.ALchcril scoscsc clintr-alc Iui si Frazerstia asta. Sublocotenentul intruchipa idealul sriu: binc educat,de fami e buni, cu un accct.lt corect;tot ceeace i1i conlerir indeobste autoritatcgi care chiar $i acum, clupirce nrimise Crucea RegeluiGeorge. il friccu sr'i serirnta. prin iornprrr,rlic. un rrirneni. Trecu dincolo. lingri busolit si cirmi. unde lves stiltea neclintitca o stlncar. - in reguli, 'monicr? Ives zimbi. - in ordine,domnule.Niciodatirn-tm crezutcli voi sfirsi prin a invArtio chestie de-irsta. Fr-rcu senrncu capulinsprepupa. Era mai bine daci n-avearentorcri. O manevram mli usor.

Allenby era de acord. Fuseseuna dintre ideile lui Goudie. Un schoonerbdtrAn,cu doud catarge qi cu insemne italiene5ti, plutea in zigzag,incoacesi incolo, in siajul lor, incercAndparcd sd scapede odgonul lung de remorcare. Goudiezisese: ,,Pirpiriiiau nevoie de timp pdni sd reactioneze. Ca majoritatea celor aflati in luptd,ei vdd ceeace se a5teapti sd vadd. Acest schooner ar putea si ne ofere citeva minuteexactin momentulin caream aveamai multi nevoicde ele. Atunci cend nemtii ar cercetaprada noastrd,noi le-arn face de petrecanie. Floarellr urechel" Allenby se trezi cumpinind pentru prima dati sansele lor tle succes. ba chiar si de supr:rr ielrrire. Rapoartele spionilor tigiduiseri ce ar exista vreo gamizoanegermand in satulde pescari. Fiecaresoldatinstruitdevenea util pe coastade sud, in caz cir Atiatii ar fi lansatvreo invazie in timp ce ultimeletrupedin Afrika Korpseraucapturate saualungate. Totodatd. acestisoldatiurmausi pizeasci pistele de aterizare, intrucat, dacd sperausd pilstrezeSicilia, atunci aveaunevoiede o protectie permanentd. aeriand Se intoarsela Frazer,care stirteape grilaj. - Exactla tanc.ce zici. Keith? Canadianulprivi unrbra acestuia.Nervos, se miri el. Neobisnuit, dupdtoateprin catea trecut. - Avem acolo .ios atat dc mult explozibil, cat sarstergi jumitate drn insuldde pe fata pirmintului,il ldmuri Frazer.Asa ci mai degrabd tu poti sArdspunzi la intrebare. Allenby ndicd din umeri. - Va trebui sd fie amorsat,i imediato incdrcdturi.Nli s-a ordonatsir mai fixez incd una cu efect intirziat. exact inainte de a ne retrage. Frazer sesizischimbarea din glasullui. Allenby sinl(ea pentru inclrcdturi inseldtoaregi capcanccam acelagilucru pe care el il ntrtreapentru submarine. - Vine maiorul,domnilor,$optilves. IVlaiorulThomas avea agd(atde git un binoclu rle noapte putemic si un pistol automat german ascuns la subsuoari. Asemeneamajoritritii oamenilor din deta5ament.se g.lndi Frazer.care pireau si prefere armelor proprii pe cele capturate

58

59

de la inamici. Din cauzd ci se gdsea mai ugor munitie, sau fiindcd nu vroiau si existe nimic dupi care si fie identificati mai tirziu'! - Unde ne aflim? intrebd el. Frazer fdcu un gest spre paravan. - La cincizeci de kilometri nord-est de Palermo. Ultima dintre Insulele Lipare e situatd cam la cincisprezecekilometri depirtare de raza vizuali a portului. Thomas se apleci u5or Ei privi lintd in intuneric. - Este cea mai buni cale de apropiere.Sunt putine $anse si fim reperali de goniometrul lor. Frazer asculti cu atentie. Thomas vorbea o englezd perfecti, dar fdra intonatie. Ca un om complet surd. Se ghiceaceva strdinin privinla lui. Neomenesc. - Racheti de semnalizare, domnilor! Verde,pozilie patru-cinci'! Era undeva departe, verde ca de smarald, pierz6ndu-se in spatelenorilor burduhinogi. Frazercobori binoclul de la ochi. Probabil.un semnallocal. O qalupi de patrulare investigdndcine qtie ce pescariintorsi de la lucru. Germanii lisau cele mai multe dintre oatrulelede tdrm pe seamaitalienilor. Dar nu puteai fi niciodatd sigur. il auzi pe unul dintre ochitori mi5cdndu-qicizmele marindre5tipe olelul ud, in timp ce-qi indrepta leava dubli a tunului inspre scAnteiereastingherd. - Marea devine ceva mai fremititoare. Nememicii vor dormi du$i la noapte,trAnti Thomas, indepinindu-se. - Nu mi-ag dori s6-l calc pe dstape bAtdturi!sopti Allenby. Pe urmd apiru Goudie. - Acum reduceli viteza. - Incet inainte cu toate. Frazer simti carenade parcd ar fi fost o copaie adAncd. Trimiteti-l pe Archer la pupa sd pdzeasce remorca. Nu vreau si ne trezim cu afurisitul dla de schooner urcAndla bord. Se gdseauaproapede punctul de intilnire. PanAaici totul mersese ceas.Frazerse intrebdcum or fi sicilienii.il auziseoe Archer vorbind dispreluitordespreei. ca despre..o gloatd;e bandili ignoranli."
45" (n. tr.), ' Dreapta,

- Racheti de semnalizare, domnilor! Drept la babord. Frazeraprobddin cap. - Stop ma5inile! Carena incepu sd se zgillAie gi sd se afunde intr-un mod nepldcut. Semnalul reaparu, o micd flacdrd de joasd indltime, reflectatdin valuri. gi ce valuri! glndi Frazer. Bielii puqcaqimarini se vor fi intrebatla ora aceea c6t aveasd mai durezepAndsd li se deadrumul din ascunzitorile lor. Locotenentul sp;rd sd nu aibd rdd de mare intr-atat, inc6t pe urmi sd nu se mai poatd mi$ca. - Barcd de pescari, spuse Thomas. Sd fie linutd in coli-. mator. Tunurile cele mai apropiateiSi coborArdtevile $i le atintid asupra micii ambarcaliuni in vreme ce aceastase infiripa din intunecime. - Este cea care trebuie, addugdmaiorul, cu vocea tensionatd. Apoi zise: Allenby, tu vino cu mine. Am ordonat cdtorva oamenisd merqdsub comanda ti.. - inca o hinina, domnule.Aceeasilocalizare. Urmirird flaceraverde strdlucitoare, asemenea unei oicituri de sticlaropirA. - Se pare cd cineva e treaz, vorbi Goudie. Thomas nu comenti in nici un fel, iar Frazer avu sentimentul cd cei doi nu se puteau suferi. Sau poate era doar obisnuita dezbinaredintre Marini si armatade uscat. Barcade pescari li se aldturi cu o zdruncindturd violenti, Ei canadianulil auzi pe subofilerul Gregson mAriind la cineva sd introducd mai multe tampoaneintre cele doui copastii. Era un moment periculos. Nu aveau suficienli oameni care sd manevreze tunurile si sd lucrezein acela5itimp la frAnghii qi la tampoane. Prea mulli 5efi, 5i prea putini indieni, gindi Frazer. Oare asa fusese ucis locotenentul Bill Weston? Pe clnd fricea transfer de comandouri sau de agenli secre{i in apele patrulatede inamic? Allenby se opri sd arunce o privire pe punte, dupi care cobori in ambarcaliuneapescarilor. Chiar gi pe intuneric igi putea da seama cat era de imputitd; mirosea a pegte 5i api stdtutd.

60

6l

I
I

O siluetd indesatd, imbrecate intr-un cojoc de oaie, pdsi afari din micula cabind de cart si-l a$teptdpe Thomas si li se aldture. Allenby privi in jur, in timp ce doud figuli nedefiniteil urmari, ducdndcu ele niste saculete cu explozibil.Brusc,gAna marinrrrului mort, la dul ii zburi la Hazel,soradin Portsmouth disperarea si chinul din glasulei atuncicAndii vorbise. Thomasrosli sec: - El e Maroca.Conducdtorul. Marocail urmdri pe AIlenby din bezni. Nu fiicu nici o tentativi de a intindemina saude a seexterioriza. Pcatecir oricine purtauniformi devenea automatsuspect in ochii lLri. - Caleae liberd,addugd maiorul.Lingd dig se afld o salupd mereu.Vom pritrundefird nici un de prtrulare. Acolo amareazd fel de preambul. $titi cu totii ce aveti de fiicut. Vorbea rdspicatsi cu sigurantii. insri Allenby avea sentimentul ciudat cd o fdceapentruurc.chile lui Maroca.De parci, in scurtulristimp cit duraserii rcplicile schimbatc lingi cabina de cart, Thomasar fi descoperit o scipareneastcplalii in planul sAude atac. de patnrlare trcbuiecapturirtir intacti-t. - Nu uitati, galupa Discutdrapid cu Marocaintr-o italiandflucnti. accstr dirl urmd aprobAnd din cap qi dezvelindu-gi dinlii in intuneric. - Acum si ne-ndepdrtdm. Thomasficu semncu mina spregreoiulbac Siebelsi celc doud careneincepuri sA se desprindduna de cl:alllli. Exact atunciFrazerporni din nou Dieselurile. Motorulvasului de pescari tu)i, trezindu-se l:rvirrli.irrc.r un miros in nlus. imprilita sau nu, ambalca[iunea fdcea dovariaunci viteze apreciabile. Maiorul sesiz"{ surprizalui Allenby si spusc: - O folosesc ca se transporte armamcntsi nlilluri de contraba^ndi. Sunt obiSnuiti cu genul alsta de lucruri. Incd o dalii,usoara inllexiunedin glas.Polonez? A5a pdrea. - Ascullati aici, interveni brusc Thomas.]lrrrocl zice cri oameniilui au tdiat liniile telcforricc ale uzinci. Se li)rla sit-si stipaneascA nlenia.Mult prcr rlc\ r.me, al dracuiLii sii f-iclDacit germaniisaupolilia locaki.'eriflci llnplasamcnlul. cu siguranlii

vor face investigalii. Nu poli avea increderein nici unul, prosti afurisiti! Allenby chibzui ce insemndtateputea sd aibd asta. Ar fi posibil ca inarnicul sd-i fi atacat si sd-i fi rrizbit pe oamnii lui Maroca.iar acum si-i ilsteptepe ei si aparir? Auzise unele si altele despre ce erau in stare germanii si le facd celor din gi terori5tilor; Rezistentd nici micar uniformade marindnu l-ar fi putut scdpa. Se gindi la aceadimineati de la spital, la femeia bdtrAni din patul instalat la numai cAlivit metri de gaura fdcuti de mina cu parasuti,la soracare stdtuse cu ea. liniind-o de mind in vremece el lucra la dezamorsarea mecanismului. Dacir oamenica prothero si maiorul Thomasputeausirscurteze rizboiul prin acliuni directe, atuncicu siguranti cd nreritasd-5iasumetoateriscurile. Sc gdndi de asemenea la talil sdu,la modul pldcutin care se intelesese acesta cu Frazer.ii arirtase canadianului hartade rdzboi din Daily Mail, pe careplimbasesreguletele reprezentand cele doudtabere pinir cind ajunsese plini tle gluri. Cu oarccare rnindriein glas,tatill siu spusese: ,,Cind,dupi Dunkerquc. lut rirmas singuriin rizboi, am calutat sti mi inrollz in Fo4a de r\PirrarcLocali. Dar nu mi-au dat voie din cauza piciorului.M-as fi larcut si cu cumvautil in cazulin careei ar fi incercat si debarce.N-am uitat cum se mlnuieste un LeeEnfield.N-ai curn sd ui(i cind ai lbst la Somme." Ce-arfi zis mama sa dacdl-ar fi putut vedeaacum inrpreun:i cu Thonrassi cu un Marocit,cu aspect de tilhar? Nu asta era,catuside putin, ideeaei despre rdzboi. Parcd trecu o veSniciepani ce plantoanele si zdrcasci (irrnul. Era doar o umbri intunecatd fird substanti, dar, asemeneadesertului. puteaisi-l mirosi,siri sim(i ameninlarea. Allenby se intoarsespre noii sii asistenli.Nu-i stia pe n rme.Maiorul spusese cir era mai bine asa.Pentruorice eveni!ialltate.

- Stali pe-aproape, le zise.O vorr dovedi intdi pe cea mai grea.Pregdtiti-o! O dati ce baculSiebelni se va aldtura, o vom puteaaranjape ceamare.O si-i trezeasci din mo4i. Ar fi vrut sil se poatii intoarcc pe bac si sdl informeze pe Frazerdespre liniile de telefontiiate. Trebuiasd fie instiintat.

62

63

I l
I
I I

li I

il

I
I

cagula gi Allenby vdzu c.i era Unul dintre bdrbati isi scoase matelotulWeeks, primul care il intimpinasc h Dctasamentul naval75. lui si rosti Chiar in intuneric,Weeks rerlarc.{surpriniicrca sinplu: mi-a spussi mcrg ti cu, danrLrlc.S-irgitr- Comandantul cu drrmneavoastrd. dit ci ati prclcrasd aveti pe cinevacu!]oscut pe sp,.llc pc ccliialt soltilt si adiugd: Il biltu tovirrir$elite - Firarsupilare,camarade. Allenby zlmbi. in ciudancrvilorincoldati.l-rri Frazeri-ar fi la cevu,-le istil ciriarrlaci s-ar statin lire si se gfurdeascit -!:enul cocoiirrirl virrtul unei fi allat in vreun pericol nemaipomenit, mine plutitoarc. - $i oricunr, eu .ur pregartire de torpiir.'r.mui precizit Weeks,socotincl cri e::plicltia fuscsesuficienlii. incct inainte,interveniThonrirs. F'oarfe pistolul auton)at Scoase sil arrnri.Pc punlcl murdari, alli olrncni procedurila fll. iar Allcnby vazu un tip cu o sumedcnie de g|eirldeatirnatepe tot corpul,ca nistefruclc obscene. Dcptrtc tn intcrioml liirmului. un relleclori5i indrcptirfasciculr:lsprc nori. il plimbriclccolo-colo,upoi sc slinsela loc. ,Allenby stia c;i intreagaoperaliuncdepirrtlea de o sincrorrizarc perlcclii. L)rcir oamcnii lui Maroca I-ircuscril o grescall,puteau cu usurintiisii llcri si llta. (lc oral.tin]p il'r ciue zgomotul Sc rnai scurseo.iurnartiltc parcd nrotoarcior si stropiil ini ridicatirlc prov.rtcsiti dcveniselii apisitotrc. irnposibildc ignoral. - Cum lacemcu prizonierii.domnule? inlrebiiincet locotenentul, mai mult ca si spuni ceva, sir slibeasciiincordarea cumplit.i. spreel 5i replic:iboloviinos: Marocase aplecir * Firir prizonieri! Riinjea, bucurindu-se dc brusca:reliniste a lui Allcnby. - Nu te birga.Ei sunt cliferiti.reanarciiThonias. villuritda Conlurul unui dig lrasadiire negre pe supralhla apei.Nici o inrpotrivilc,nici un ticanit dc nlitlalicri. Sc gindi la cuvintelelui Maroca5i birnuici, daci or fi existatpazuici, acum erau deja morti. o4

seafla acolo.Chiar 5i in intuneric,Allenbv $alupade patrulare puteasi-i disringd liniile vizibil nervoase. Un vas italianrrnlisubmarin cu motor. Mijlocul lor de scipare dupi ce vor fi terminat ceeace aveaude filcut. Dar mai intai se impuneas-o captureze. I se pdru cir aude duduitul indepilrttt al Dieselurilor lui Frazer.dar presupuse cir accastil mici zoni era locul pe unde plecau :i vcncau de obiccinavele germlnesi ale comerrrluirii. Thorn:rrisitr:rscberelJpc fruntesi 5lusc: - Acuml Irrainte ca vreo afurisiti de santinelii sti se amcstcce in ce nu trcbuie. Allenby inghili in sec. Era din nou aidoma acclor strizi puslii. ill ciror capdtse pierdcain necunoscut. Ascultind de cinraci, bacul Siebel se inclini, trasind un arc larg. urmatde schoonerul zdrcn(dros, priponit la pupa. - Fiti cu ochii in patru.spuseFrazer,ridicAndprivireaspre catargulbont. fixat cu un trepicd.Pune pe cineva priceputsi urce acolo,sublocotenente. Dicselurileastea acoperA odce zgornot; poateel si fie in stare sil aud:i ceva. Arcl.reratinse cu mina bralul unuia dintre oan.reni si-l urmiri apoi cum urca pe scard. Frazerschildun zimbet. Archer stiteainci imbufnatduoir..sipuncaLi'plinritri. Segindi la Allenhy. Un rip ciudrl.Nicioilri nu catadicsea sti-5iexprine cu de la sine putereweo pirere. Insd modul in care puneaexplozibile pestetot ardla cd era un expert in malene. - Ce durcazi atiit,pentrunumelelui Cristos? zise Goudie. Canadianul ii aruncdo cirutiturd.Acum puteasii-i distingi aproapc toatetrilsiturile,Ia fel cum puteasil le recunoascar Si pe ale altoradin jurul siu. Se lumina cu fiecareclipi. * Poatecii vasul de pesclri s-a defectat, domnule,sugerd Archer. Frazerisi mutd privireain altd parte.iar Goudie injurd de mamafocuiui. Hotirrit lucru,nu era ziua fasti a lui Archer. Locotenentulscruta cadrilnul ceasului.Acesta ii aminti iardgide aceanoaptesupdrdtoare de la Royal York Hotel.La ce se asteptase de fapt? Ci o sd-i cadi in brate si o sAfaci dragoste cu infocare, chiar dacd urmau si se desparti din nou in curind?

65
i
i

*iffi,;:r: sit p,e laterale, siajulinvolburat ldsat deel in ,.rnI si, ir'o de paramdmai in spate. Jumdtate "lrn celiilallvas.

vreme ce acestase lansa in urmdrire. - Thomas l-a luat De inte. rpret cu el colac peste pupizd! spuseGoudie. - Credeti ce este un E_Boat?intrebd Frazer. Locotenent-comandorulscuturi din cap. . Dacd era cineva mai in mdsuri sd $tie cum ar{ta ce ,gornot $i fd""u un g-ioui atunci el era acela. Aptina"tt proiectoml, se hotdri Goudie. Le vom face jo"uL gi . .. !e aplecd cotrobii dupi ceva in inruneric, iar cind se ridicd. Frazervdzu cd purta o iapce O. ofit.. g".man, Ji;;"i; cu calotaalbd. Marele proiector se trezi la viate cu un sfdrAit si decupd o ^- . albasrra fasie drepr spre pupa. Torul i"sl f"-."ij"rJ.i, strdlucire " ca. deghiata:'schoonerut cirirfi. 1,,,l"g

o mustata de spumd alb{ cum seridici la provan;"-;;;;il;;

rapida'acerulartv";;;il;;::il:ffiTtrff il,,19:351i

.. Laryl era volubtld si atregdtoare, si provenia dintr_o """ " fami_ '*"' lie respecrabild din Vancouvei $i pe urma,;i.-- E vremea? inlrebeGoudieiritat. - Da. Frazer se intrebi de cand stdteaqi se holba la ceas. -Cu toalavitezainainte.ambelemotoare! Matelotulde pe catargzbiera: - Navd chiar la pupa! Se apropierepede! - I oaletunurile in poziliede tragere! rrazer aterga.in spalele puntii si isi porivi binoclulpe dea_ ^..- paravanului. Afurisitul supra de

Cu fiecare dati cind fAceai unconvoiin Atlantic,qansele imootrivatacresteau. Frazer supravieluir" unuinuui."gii;;-;il;_ te-a oameni carefuseserd bombardali o.i lo,"iluli;;;;";;';.i. Pandla urmd, timput_pe care-t maiuu"u, fu iirpoiii;;;#.

vedeau qi ;6" ;;;;:;:


66

Acestaera mic, putin iesit din apd, avea $i doar un singur . tun asemdniitorunui Oerlikon

-il;*o balustradi, pentrua-qi pdstraechilibrui,

Hl,T:i",#li::"'ll,illi; ii
cJ'ffi;:

catiunea lor silta incoace gi-ncolo pe valurile involburate. Erau italieni, insi Frazer i$i concentri atentia asupracabinei de cart. Doud uniforme diferite, gindi el, una dintre ele cu o gapci la fel ca a lui Goudie. - Adesea sunt germani la bord, spuse locotenent-comandorul. Ca sd se asigure ci aliatii lor nu le fac vreun pocinog. Arunce o privire in sus, la drapelul stacojiu, care se unduia pe catargul cu trepied. Probabil ca a fost suficient de insidios pentru a-i induce in eroarepe cei de la Contact Vizual' in strdlucireaalbastra,crucea si zvasticase detasaucu claritate pe steag. - Daci deschidemacum focul, trezim jumdtate de litoral $i sd-l prindd5i pe Thomascu ai lui in larg. inainte s-armai Du(ea bdrbia,urmdrindcu ochii mijiti celdlalt isi scdrpind de acostare. vas. Foarteincet inainte, v-a5 ruga' Aruncali 5i catevatampoane pestebord, ca 5i cum am a$teptavizitatori. il .auta din ochi pe Gregson. - Avertizeazd-ipe cei din Regali. Va trebui sd se miste repede.Spune-i lui Sparks sa rimene pe frecvenla de ascu-ltare Dici nenorocitii a$da incep se ransmitd, deschidem focul. Dupi aia incercim si-i luim pe Thomas $i pe amicul tiu $i sdne cdrim dracului de-aici. Tonul lui Goudie nu suna prea increzetor, gAndi Frazer. inainte ca CAndo si se lumineze,avioaneleaveausi-i descopere gindea mai mult, cu ei sd fi putut ajungeprea departe.Cu c6t se ci Salupa Presupunand atat pla;ul de atac i se pereamai Subred. nu era acolo, cum aveau s6 scape? de patrulare ' - Iatd-i! spuseGoudie.Vorbise atAtde linistit, de parcdar fi urmerit un banc de pe5ti. Sunt hoHreti sd arunce o privfue schoonerului,ce v-am spuseu? - Credeti cA ne vor verifica pe noi? Sau poate numArul de inmatriculare? - Mi indoiesc.Cu camajeledin Africa de Nord si cu trupele care se retrag in orice poate pluti. chiar si germanii or fi dati pestecap. ii va interesainsd ce facem noi tocmai aici' la nord de insuli. Lisi sd-i scapeun oftat, in vreme ce o voce metalicd reverberi in spatiul tot mai restrins dintre nave. Goudie apuci mega-

67

nu se risuci atuncicandun urlet Locotenenttomandorul groaznic linigtea, sfAgie Frazer auzi o bufniturd atunci c6nd capacul unei ldzi din Frazertocmai fusesepe punctul sAintrebe de cei doi gercalii se ridicd_si se dddu la o parte.Armosfe;a era alat de incor_ mani. $tiu ce nu mai avearost acum.I sefdcugreati' oara,rncatabla mai puteaisd respiri. spuse Goudie. Mai bine noi decatsicilienii,mi-n1elegi, La tunul cel mai apropiat. mirinarul dilr postse ldsdun pic . punemina ar mai mult daci si dureze ar face-o Nenorocitii iia ^ ln Jos, asltet incat gurile de foc sd fie indreptate exact inspre pe ei. furi Privi comandoulsdrind inapoi la bord' ParAmele :il,';:i:ilil:ffiT""i".:iJ:t"Unurdintregermanitacease-nlne desfdcute. sii-l Goudiedesfiicu butonulde la tocul pis_ . .-.V-rea stingem. ita- Bine lucrat.Fdri pierderi.Se uitd la ambarcaliunea tolutul. Nu putemsd ne opunem,nu_iasa? la fund.Acumtreap6, ducAndu-se si ia incepea deja liani, care De cite ori procedaseGoudie in maniera asta? se intrebd _ dati timpul pierdut.La naibacu precautia, buie si recuperdm Frazer. Era incredibil, aiuristic, felul in aus.*ii-iJ viteza inainte! cu toati iluia amfuat schoonerului $i drumul expuneau,.fdri "ur" nici un om postatla singurullor tun. Unul dintre radio. o alarmd Daci nu l-am fi avut,credcd nemlii ar fi lansat er gestlculaSl cduta sd fie auzit peste vuietul motoarelorsi cum se mirA corespunzdtoare ordinele transmise $i Frazer pleoscditul apeiprinseintreceledord .ur.n". ff4.,ri.'rp"i,""ia. de ii rimdneaatetde calm6,pe cAndcorpulii tremura de vocea centimetriiFrazerisi puteasim(i inima zvicnind m"i"*;; vAzucd acesGoudie, nou la din protest repulsie. Uitindu-se $i decat motoarele.Doud frdnghii serpuiri prin dreptul luminii ta zimbea,ca de o glumdspusiin particular suaruclloare st mannariibritanicile fixard cu dibiicie. decart.Injucabina Verifici busola $i bijbAi pedrumulspre auzi un lipdl de alarmdstridenr.Ceva saucinevale . tpoi trd_ lucrau gi zdrdngdnea, vreme ce motoarele in tremura lui, coca rul dasetn mod accidental pe punle detunard adeviirata idenlitate. care se ing6ndi la vasele abandonate, Se turatie maximd. la paravanul p" p"i." 99"i bgyli de pistolsi zdrobird mort depirtautot mai mult la pupa,unul dintreele cu echipajul Marinarii. italieni, atat "-t*i"*a. derelaxa(i;u o clipa in ,irrna, .."".r, Levanr-ului * amintede cApitanul incd la bord. Frazeri$i aduse rrenezte. de paramele care_i lineaulegalipe du5mani. Atunci,lui ale convoiuluifusese navele de escofta dintre cind una atunci ^pri*iist. Frazeri se infd(iqi cea mai terifiirtd C"."ri."i german' seruP Aceasta prinsd mo$ind de cdtreun bombardier ndvdli din ascunzaroare inu-un vArfde trir* .u,viteza. Rimdseseri cu toatd sesein doud in timp ce manevra ""i*ui.*fjj"tii si octriile straluceau in luminaproi.crorului, irr J.ietJil;;;;ii; putini supravietuitori. nu laceau decatsAContribuie la senzalia de cosmar. Nu trebuies6 iei de bun comentase: Cdpitanul ,,Vigilen1n. Italieniipireau sd sen6ruiin fata lor, pe misurdce ace$tia nimic.Dacdo faci. te-aidusla fund." s revarsau pe punte.Ici si colo. sclipeauneoricateun pumnal tocmai pletisepentrulipsa de patrulare Echipajulqalupei de.comando._Cei doi germani iesird din cabina d" Lli"iI vigilentei. nolcate; totuldurase "-,." doartreiminute. Archerurcdpe punte,iar Frazeriesi din cabinade cart;il - Stingetiproiectorul! de mdndla ureche' inalt linind un cea$ ziri pe sublocotenentul C6ndfasciculul muri, erade parci ai fi orbit. mAna in jos, canalisi Cind acesta incruntatde concentrare. Deschideti-i sabordurile si isigurali_vd ca legurile sescu_ . ,Din doi paqi,trade sdnge. dianulvdzucd aveaobrazulmAnjit runoa_o daH cu a. strigd Goudie.Dacdvine s_ocautevreo ceasul. verseDuntea si-i smulse paruta,vor gAsidoarschoonerul. Cu cevanoroc,vor crede c{ a incAtsi jefuim cadavre! intr-atat, n-am decazut -incd fost o altercalie intre qalupi $i oarece terori$ti. peste bord, $i i-l arunci
oelect.

fonulgi-lscuturd deasupra capului. pentru a de de inleles cd

erar

68

69

Vnzu ochii lui Archer aprinzdndu-seca doui luminile gemene. Auzi apoi bubuitulinfundatal uneiexplozii.I se pdru chiar ci aceasta a atins carena,ca o lovituri subcenturd. Goudie, careurmfise micadrami cu ceasul, vorbi calm: pentrudu$man. - Pdstreazi-te Credci balonulestepe cale sdsespargi.

5. Raidul

in genunchi 5i arunci o privirein sus,la Allenbyseghemui incd nici un cablusi locotenentul pilonulgol din otel.Nu aveau igi vor terminat pt"rupui" ce, o datd ce inginerii germani. -fi u"".tu urmasafie primul dintr-un5ir de astfelde stAlpi rnun"u, insula' caresdtraverseze deschise in vremece locotenentul MatelotulWeeksveghea pimAntul aspru' pe sculele dibicie cu orAndui isi trusa si aproape pe alburie, silueta ochii cu in apropiere, astepta Soldatul pdreasa nu se slna noii uzine electrice'Aceasta monoliticd, careseimpriStiau partizanii de scurte de comenzile $i chiseasci pentru a asrgura cdlcdiele, le sf6riiau spre ora$, gonind de acoDenrea. Era ca piatra;in de subgenunchi. Allenby pipii pdmAntul un semn de nici dddea ciuda vecinaiatiilui cu marea,nu umezeali. ziselocotenentul' - Doarun picioral pilonuluiva fi de ajuns, muncii pe care asupra Gdsice ii ira u$orseseconcentreze de fdcut,sdignorefaptulcd seaflaefectivpe un teritoriu o avea in incorddndu-i-se ci mai tirziu.'. isi simti buzele ostil.Poate Weeks' legiturafirului pe carei-l desfd$ura vremece strangea cum se Se intrebA 6rziu". un nici putut nu existe si ,,mai fi S-ar
,

7l

pe in mintehartagi planga descurca Frazer$i incerci sdrevadd ultima datd.La cincizecide kilometri est de care le studiase seaflao maregamizoanigermand. Eraal naibiideciuPalermo inci de vestedespre raid. Allenbyiqi condat cd nu prinseserd troli gAndurile care-ibintuiauprin minte.Trebuiasdseconcende-ale lor. treze.Astaeraslujbalui. Ceilalti sevor fi ocupat MaiorulThomas alergi aproape chircit pe o poecaingusti $i seuiti tinte in jos, la el. - Gata? Allenby ddduaprobator din cap,firi si ridice privirea.Se de patrulare clipi. Digul 5i galupa luminatot mai mult cu fiecare erauinvizibile de-aici,iar satulse zdreaca o invdlmdseald de preamult. contururipalide.Dar astanu aveasi dureze - Aproape,rispunseel rispicat. Am de gAnds6 dobor ginele pilonul ista peste de caleferatd. Mai dureaztr un minut. Thomas bombdni la ochi. si dusebinoclulde noapte sauau plecatpe - Partizaniispunci sitenii s-auascuns deal. Allenby seuiti la soldat. - ContinuA. - Am fost aici acum catevasipt{mani, addugi maiorul. Parease simti nevoiade a vorbi cuiva. Cipitanul salupeide gi a trecutde patrularen-a mai a$teptat si seproduci debarcarea partea noastrd. Ne va ducela locul de intAlnire. Soldatul seintoarse siltandpe marginea digului.Un zimbet ii brizdi fatainnegritd. domnule. - S-afdcut, Se ldsdla pdmant$i banduliera de piele i se ridicd de pe umirul vestonului,hsinduJ pe Allenby sd vaddinsemnulde armdal trupelorde geniu. - $i tatil meua fost genist, sepomeni vorbindlocotenentul. priviri, curios,dar nu rdspunse. Genistul il mdsuridin gesticula sprecitevasiluete Thomas caregoneau; unadintre ele,imbrdcatiin familiarulcojocde oaie,seopri alunecAnd. Marocaseputea mi$ca repede atuncicAnd igi punea mintea cu ceva. spuse acesta. - Mi s-apdrutcd am auzito impu$citura, Maiorul nu lui in seami gi-i gopticevaprintredinli panizanuluibondoc.

voce - Carabinierii sunt in clddireacea noua, spuseapol cu o ciuteturd Maroca tare.Cind au fost tiiate firele - ii aruncelui pe ingineri. furioasd -. i-au acoperit - Atunci, sd mbari impreuni, murmuri italianul' .. vi punetl - Va fi zdravini, interveni Allenby. Vd sugerezsA va mdtura detonarea tare, de atat ista pdmintul la adipost. Cu totul in cale.

il privi caustic. Thomas ce - Stiu misiune li-amdat.locotenente! cagula scoase si isi pusemdinilela urechi,iar isi Wleks Allenbyzise: - S6-idim drumul. rece ca o lovituri de trisnet $i peru.se sedeclanqd Explozia prafului si,a.fradin cauza o uesniiiepanasdsepoatdrespira' pesle ei'.Allenby de piatra5i nisipce plouau .""iJi-lii".r" pncepu $l sub simti pdmAntulscuturandu-se -trupul -sau vag:1 al conturul vazu redresd' se Dupdce oilonuise pribu$ise. '^""riuia rairumut- intr-o incAlceald de grinzi indoite - peste
redus. ferati cu ecartament linia -----''spuseWeeks candid' trenurile! circuli ezi nu mai

cu Thomasficu semn cu pistolul automat$i' impreune. cladtuea inspre ei, segrabipe potece pe tAngd ttturo"uJonia"aind de beton. noud ""eff""Uy iti pierdurisuflareaatuncicind o dArdsublirede din vnrful palidei un u"ia" .tiatu"itor spinteciaerul,coborAnd unor asemenea pietre, pe rico5ind auzi trasoarele constructii: viespi '- furibunde. Weeks' E sroasirdulexclamd pistolul-mitralierd si lovi cu podul palmei Arm? bine' fixat e cd saseasigure incarcatorul, - -d9 n9jos unul dintre si culeagd genistul c; eii"nuv a$tepta ce alletocurl'cevamat sdculele si id.e iasepe vine'in vreme lor' Respeclivii'^oricine capetelor pedeasupra ,oorudi.",5uierau prin bezna $i pralulrnvaneputiau vedea nimic nu ei, fost o'rfi tle sdle usorsa-l llnluavea zorilor. cu revarsatul o datd iit. insd, ajutoarelor' . sosirea si seastepte i"i.al"t"r"i pe atacatori - trear tl Cladffea cu dosulpalmei' buzele isi sterse Allenbv garzl: de ocupat fi sd se Maroca iar oameniilui buit sdfie goald. colo.- il ttusepe Weeksde mdnecd' cAnd
I5

72

- Pe-aici.Trebuie si ajungemmai aproape. Matelotulficu un gestcu capul. - Al draculuitalmeg-balmeg a mai iegit! in mod surprinzitor, surase. Si mai ai incredere in armati.ei. domnule? Acum se auzeau impugcituridinspresat,iar Allenby zdri agchiide betonsdrinddin zidul inalt, pe mdsurd ce acesta era izbit de gloantelepartizanilor. Thomasseintoarse din nou,cu respiralia intretiiati $i chinuiti. - Voi executafoc de acoperire, locotenente. Du-te acolo gi plaseazio incdrcituri la col1.6sn"tr o privire la ceas.puqcagii marinitrebuiesi fie pe pozilii la oraasta. Ar fi qi timpul, cenaiba! Allenby setiri mai departe de-alungulresturilorde piatri de constructie abandonat. 9i echipament Auzi tipdtulunui om in agoniegi resimtiacelsunetcapeo loviture.CAuti sAnu segdndeascd la apropierea pericoluluigi a morIqi repetri de nu cate ori cd era obignuit cu asta. fii. Nimic nou. $tiu - Nu suntferestre, domnule, spuse Weeks. Allenbyincerci si-gi dibuieiardgitrusa.DacdGoudiear fi fost aici, ar fi zis: ,,Floare Ia ureche!" ii.facu semnsoldatului. - A douaincdrcdturd. Iute! Genistulsetiri lingi el. - Uitati acolo,domnule. O gauri in zid. Fuseseldsatdprobabil cu intenlia de a asiguraaccesul cablurilorelectrice. Allenby se lipi de zid $i urmdri cum soldatul ingrimddea explozibilulin acelloc. La un moment dat, privi in susgi vizu pereteluiconturandu-se marginea pe fundalul cerului.Acesta erainci gi mai deschis la culoare, darpdtatde norijogi, ca nigte scuturicaremai intirziau o clipd zorile. - Ar fi de ajunsdoarun sufletcurajos,si priveascipeste creastazidului. O grenadi ne-ar rezolva pe amAndoi, spuse locotenentul. - S-aficut, domnule. Locotenentul auzi strigite de deasupra; in italiand,nu in german6. De ce ar fi contat atit de mult?
1A

- Partizaniis-auretras,constati Weeks,uluit. Trebuiesi ne acopere! Allenby privi in jur. St6ndlipit de pereteeraca 9i candai fi din dinti si simti molozuldintre Suanse fost prinsintr-o cursd. de subdirameturi' cAndil scoseseri ei, li fel ca in ziua aceea mina. dupi ce explodase - N-avemtimp si ne g6ndimla cine $tiece planuricomplicate.Vor veni pestenoi dintr-o clipAintr-alta' Aprinseun fitil cu Fugi! bricheta. si flacira lui striluci ca un far in luminacenu$ie. la valeca ni$tebetivi.Lui Allenbyi Seimpleticiri pe pante Sipe ald cadvaimprigtiindu-se sepiru ci ii vizusepe Thomas adiposturi. celemai apropiate inspre Exploziasedeclan5imai mult ca o bufnituri infundati,in cu prima, care doborise pilonul. Allenby auzi comparatie ddrimiturile venind in cascadi 9i antrenfnd scheleria $i un in miniaturi. intr-o avalan$d malaxor - Acum! Atacati!zbieri Thomas. Glasuri $i impuqcdturirisunarl in jurul ridiciturii de p{mant. Locotenentulii ziiri pe unii dintre oamenii lui Maroca in timp ce alergau'De undeio(6nd din nouinaintarca$i trdgend cu niduf: spuse al unuifluier 9i Weeks strident va seauzisunetul fie ei! - Cei din Regali,binecuvintati Marele bac Siebel era mascatde un istm proeminent,in nou-condebarcaderul cdruiaAllenby stia ce se gasea spatele trecuin fugdpe lingi ei' strigind: struit.Thomas minute! - Au pierdutcincisprezece piruseri ore intregi. I se Doar atit? ofti. Allenby inspreel; le identificdimeghemuite se repeziri Alte siluete marini.Aduceau Regal de pugcaqi Deta$amentului diat.Apa4ineau de povara' de$elate le erau uupurile noi cantiuitide explozibilEi cu capul. semn ficu un Locotenentul - Urmati-mi! ci, in cazulin carevasulde pescari Eraciudatsdte gande$ti mai inainteca ei si fi putut ajungela tdlm' ar fi fost scufundat sdfacetotul pe cont propriu. ar fi incercat oameni ace$ti impu;cituriledeveniridin cein ce mairare5i mai dezordope care nate,9i Allenby auzi bubuiturileputemiceale grenadelor

75

marin, oamenii lui Maroca le aruncauinspreclidire. Un puEcaq spuse: un caporal, gata. noi suntem - Cind doriti, domnule, unui cal care Glasullui sunaincordat,silbatic, asemenea sdngele. adulmeci de betonpribugit,cu ochii Allenby secAFrApestemormanul prG' prafului cauza 5i a fumului intrepator, siroindu-ide lacrimi din generatoare, pacu marilor dusde armelede mani- Vizu conturul jurul ziceau acolo doui lor in chdire; sarelacare se intindeain cadavre. pusemina pe bralul siu $il intrebi aspru: Thomas - Poti s-o faci? pe Allenby ziri o siluetdfugiritd. imbrinciti si matrasita atunci pasarelide citiva partizani. Igi mutdprivireadintr-acolo omului seinecari intr-o bolboroseald. canddpetele cei de la cu instalaliape careau descris-o - Nu seamdnd gatuit.Va fi nevoiede o incdrcaturimult mai Spionaj, rispunse mare.Se uiti la caporal.Aduceti imediat cele doui pachete de or5, Imi va lua o jurnetate roEii!I seadresiapoilui Thomas: vedetidumneavoasra.,. de-a Maiorulil pironi cu privirea,cu fata atit de apropiatd putea furia. simti efectiv acesta ii lui Allenby,incdt - O jumdtate de ord? Nemtii vor fi aici in cel mult zece minute! Un om veni alergind prin fum gi-i sporovdiceva lui Thomas la ureche. rosti maiorulpe un cu galupa de patrulare, - Avemnecazuri Apoi vorbi incet,rispicat, Mi voi ocupaeu de asta. ton neutru. de parc{ s-ar fi temut c{ Allenby nu va prinde semnificalia sale:Cipitanul ambarcaliunii cuvintelor 5i-ainchipuit,probabil, ci raidula ie$itprost. il privi 1inti. Locotenentul qi cred eu,dupi cum decurglucrurile!Seuitdin jur Asta nerviicaun fier un alt tipit inspiiman$torii sfredeli atuncicAnd i$tia? inro$itin foc. Nu-i puteficontrolape salbaticii Thomasficu un pasinapoi qi, din intimplare sauin mod indreptata sprepantecul voit, lisi guratevii pistoluluiautomat 76
{
L

lui Allenby. Weeks Ei soldatul se holbard la armi cu o neliniste subitd,de parcdnu le-ar fi venit sdcreadi ci era posibil aqaceva. - Tu ii grija de misiunea ta. Eu md voi ocupa de vas. ca ni$te pietre pretioasepe fata innegritd. Ochii ii strdluceau si Plecd. Apoi se rdsucipe cdlcAie pAndce simti cd putea sd articulezedin nou Allenby a$tepte cuvintele. - Du{e $i ajutd-i pe ceilalti cu incdrcdturile,Weeks! Se simteariu din pricina celor vizute $i a furiei neomene$ti a lui Thomas. pe umir sil urmd pe Allenby Genistul arunci doud sdcule{e mai adinc in constructiaincd neterminatd. binevoitoareo parte Praful si fumul din interior ascundeau din carnaj, insd acolo unde grenadele ii f5cuseri fdrAme pe minjeau perelii ca niste spectre urme mari de sAnge apardlori, in luminaslabi, slngelearataca gudronul. incremenite. Allenby se apucd de lucru; mintea i se lupta cu triirile nemaiinceriate pdnd atunci, concentrindu-se asupra trebii pe care o cunosteaatat de bine. Auzi pe cineva dibuind drumul cdtre el si, ftuA sd se uite' $tiu ce esteMaroca. - Spunele oamenilor tAi sd evacuezesatul. Toati lumea

afari! se rdsuci pe Italianul nu rispunsenimic 5i locotenentul cu duritate: genunchi, adriugAnd - In clioaasta! a a$eza marinari6$niri pe lAngi ei, pentru CAtivapuEcasi praf' de acoperiti instalalia lAngi suplimentare incdrcdturile tebuia' unde le fixau $i Allenbyii urmdiicum le potriveau el' conchise in aerpe toti ai nostri. ii voi arunca - Atrfet, Grupulde soldatise pierduin masacelorlalli,iar Allenby 9i al puqtilor'Dar estanu pirea un auzi (dcinitul mitralierelor saucaresd-lpriveascipe el in vreunfel' lucruimportant si rAd6: Marocarinji, incercdnd hi? - Glumesti, deloc. - Nu glumesc se scula in picioare $i-l vizu pe Weeks LocotEnentul pe ar fi pututsaapara Germanii automatul. amenintitor ridichnd 77

drumulde coastiin oriceclipi, cu conditiasdnu fi fostcomplet surzi. Marocai$i plimbi privireade la grimadade explozibilla lui Allenby. colaciide fitil de la picioarele din cap. Italianulscuturi Semai imbldnzipufinin clipa in carelocote- Esti nebun. Voi facetot ce pot. deasupra detonatoarelor. nentulseaplecd pardoselii lungul Allenby se nipusti de-a si-l apuci de impuliti. haina - Sunt oameniirdi pentrunumelelui Cristos!Nu-ti mai pasS? din clidire, de parci s-ar Marocasesmuciqi o lud la goand sil impu$te ftud crutare. fi a$teptat ca englezul destul de ferme.Eradetasat. Poate Allenbyigi privi mAinile atuncicAnd dincolo ceddduse coltul,dupdcumsespunea treceai de bombe. Gindul il ficu sdzimbeasci, darse de limitd.Speriat controli instantanevDacd voi incepesdrAd,nu voi fi in staresd md mai opresc. din zid qi-l vizu stdnd lingi Un marinar seholbi prin gaura explozibile. cu privireaafintitdla - E timpul s-o $tergem! spuse acesta, explozibil, Pe bac sunt pregititi sA aprinddfitilele cu efect in momentul in caredati comanda, domnule. intArziat Alte impuscituri gi o pali mare de foc pe ridicitura de pimAnt,acolo undeun trasoratinsese cine $tiece rezervor de carburant. Allenby se uitd in sus, spre nori. Brusc, se ficuse ziui. Cenugie, rdcoroasd, dar ziud. guierau prin clddire5i locotenentul il vezupe solGloanlele dat cizand cu fala la pimdnt fird nici un scancet. Weeksfugi siJ ajute,dar Allenbyil opri. Staipitit! - Degeaba. In scurta sa viati vAzusedestui oameni morti, ca si recunoasci un cadavru. cu exDintr-o dati, se trezirAsinguriin toatdconstructia, cepliacadavrelor. Chiargi marinarul sefdcuse nevizut.Allenby pentrua seaduna. Uitases6intrebe de Frazer. Seuiti sescuture Cineera? la soldatul mort,cu fa[atuciurie$i zdrobiti in cedere. 78

Weeks vorbi incurcat: - Aud un vehicul,domnule.mai mult ca sigur un tanc ori un transportorpe qenilede-al Pirpiriilor' Allenby incuviinli din cap. Auzise gi el zomiitul indepi,rtat al $enilelor. $i i se spusesesd instaleze incircdturi cu efect intArziat. Germanii aveau si la scoatefitilele in citeva minute, multumiti maiorului Thomas si afurisitilor lui de aliati. - DA fuga jos, la dig, Weeks, $i spuneJe ci voi detona pe cele incArcdturilechiar eu. CAnd explodeazi, declangeazdJe pe inleles? de bac, ne-am Weeks nu se miscd $i nici mdcarnu lisi capul in jos atunci cdnd un glontrse izbi de instalatiadin spatelelui. domnule. Pentru orice eventu- RdmAncu dumneavoastrd, alitate. Allenby se repezi la el furios, dar se potoli brusc. Aceeaqi increderecalmd pe care i-o ardtasesi Hazel. Pe care o avusese pind in ultima clipA. - De ce nu? firul, cu Weeks tinAndu-sedupa el tot incepu si desfdgoare drumul. Se auzeauacum mai multe impu$cituri, mitraliere de un alt probabil cele de pe 5alupade patrulare.Ce-ar fi fost sAplece tip, fird ei sau itatienii si-i trideze $i sA treacAde amb?ucatiunea partea inamicului, impiedicAndu-i si fugi? Thomas s-ar pierde pe ldrmul insulei cu Maroca gi partizanii lui, iar comandoul...Se infiori. Germanii ar fi fdri mild dupd cele intimplate. - E suficient de departe,domnule. din nou. Zdri cu coadaochiului o licirire Allenby ingenunche de argint: marea. Ar fi trebuit sAfie albastra, a$acum arateintotin plianteleturistice si in povesti,gAndivag Allenby' deauna - Sunteti bine, domnule? Allenby iqi indesd sapcape cap. Iardoi Polilia Militard. - I-am dat drumul. Apdsi comutatorul qi l6sd capul in jos, in vreme ce coasta erupeaintr-un potop de piatri $i beton. Cind, in final, fumul se imprigtie, clddirea era redusi la jumetate din indltimea ei, iar unui morpestenoile instalatii, asemenea interiorul se prabu$ise mant Drofanat.

79

Allenbyridici Privirea. - Si deanaiba! de Weeksse gribi in urma lui, cu urechileincd asurzite Locotenentul Dar nu aveaochi decdtpentruAllenby. explozie. dar caregasise carealareorizAmbea. de hotarat. o"iid si "iudut atuncicind propria-i cdtivasicilieniputurosi iimp sa salveze seaflain cumpend. via16 tAmarinimorli erau digului;doi pugcagi ziri capdtul Weeks sd fie umari Cu totii avusesere sanse amarate. rati spre$alupa acum' conta asta matelot doar eraacolo,6i pentru ci$i.Dar marea paravanului de pe Frazerscruti pe deasupra Locotenentul prorei. in dreptul sApivoteze puntepimantulce parea cursul! Pestrati - CArmele! Auzi murmurul de rispuns al lui Ives si-i multumi lui al acestuia' pentru calmulde plni atunci Dumnezeu doaro singuri dati, pentrua l6sala api motoarele Opriserd pu5caqi ce urmausdl intalo barci incircatd cu doisprezece itade patrulare pe Thomas salupei si sdpreiacomanda neascd dddea nu-i lucrurilor desfdsurarea liene.in ciudaconcentrdrii, preanatural.fdrd sd le treacaprin gind cd Totul fusese Dace. pe Z1ri dira trasorului vederile. se:sischimbe italieniiar putea pontonul lemn, de careimproscau dig qi auziiapaitulgloanlelor marini. de pugca5i undeluasepoziliedetaSamentul sriga: prora te$ita Un plantonaflat la - Barji ancoratidrePtin fata! - Cu toati vitezainaPoiambele! imediatia motoarelor' subreactia sescuturd Puntea i$i feri intr-o partechipul Goudie Locotenent-comandorul slab,ristindu-se: - Trecetimai departe! cu mdinilede paseincleStd tribord! Frazer - StopmaEina inainte la Jumitate potoleasce nervii. si-$i ravan, ciutand la tribord. cincisprezece babord, unui crab,citre locul Vasul inaintaintr-o rani, asemenea noul debarcader gdseasci se $i cheiulde mdrfuri' si undetrebuia vasul amarat,iar de strivindu-se bacului Frazersimli flancul pe prinse dupdcirm6' odgoanele el, cu apoitrigendu-ldupi

- Jumdtateinainte ambele! - S-a-nlepenitcArma,domnule, rdspunseIves. Goudie i se aleturAlui Frazer $i zise incet: - Acum nu mai conteazi. Ridici vocea: Fili pregetili la prora! Archer, condu-i cAt poti de repede pe ace$ti oameni la tdrm! Canadianul incerci sd nu-si umezeasci buzele cu limba. Stia cd unul dintre mitraliori se holba la el, cAntirindu-5i probapropriide supravietuire. bil 5ansele Se gindi ia Allenby. Mai era in viati, sau zdcea undeva acolo, rinit grav de exPlozie? Prima firseseoricum puternici' insd a doua pdruse si mai un vulcan. De parci erupsese ameninldtoare. spre mare, domnule! strigi indreaptd se - Schoonerul ila La PuPa-babord! olantonul. ' nu aveanevoiede binoclu.Partizaniio tuleau' Canadianul Sau cel pulin o Partedintre ei. Goudie ii aruncdo Privire. - StoDmotoarele: Veni mai aproapeca sd nu-i audi ceilalti $i a$tepti peni ce Frazer dddu oidinel" de aducere a bacului priponit inspre cu greu: controlale Apoi. rosti cu soapte Dromonloriu. ' inseamtri cd isi penlru ei. Nu prelios este - Schooneiul personald! pielea salveazd Frazir urmiri prora, ci[e se proiecta pestecirpitul netermiAici. dusmanulamenaja nat.ca un nasclrn, al debarcaderului. navelor rapide cu descdrcarea pentru incircarea si chei un provizii. Mirfurile urmau si fie transportatemai departe pe saupe caleafleratd. sosea mai ca lumea - imi'inchiouiamcd RAF-ul ar fi rezolvat-o la sol. cu bombe atac nimiiitor un cu Goudie se uiti la el. - Dupi ce o $tergemnoi, oamenii d$tia rimAn si se descurce singuri. N-am viea ca sicilienii si-si aminteascdfaptul ci bombardierelenoastre au ras de pe fata pimantului satul lor

este? crescuatuncicAndbacul se strecanadianului incordarea incircdturiledin caldurmausd alburiu'CAnd curi ldngi betonul

80

8l

probabil loc.i$i cd aveau sadistrugioricumtot acest explodeze, propria-i nepisare il surprinse. Era analizd sentimentele $i rizboiul in starepuri, nu privit prin vizorul vreunui tun ori de oameniinocenti. aruncitorde bombe.Vizuse o sumedenie care muriserdin raidurile aerieneefectuateasupraoraqelor pAnd in5iruili pe pdmAnt ce li sesdpa Liverpoolqi Southampton, groapa celorlalli. comund. Ei bine,acumerarAndul lui, pe punte! Mecanicul-gef cu ajutoarele - Stopmaginile! strigi el. Oamenii sdreaupe Frm, in frunte cu sublocotenentul Archercu pistolulin mani. marini dddu buznasd Frazervdzu cum restul pugcagilor debarce. Cu toateaceleexplozii,erade aEteptat ca inamiculsd reactioneze in curdnd. Comandorul se puteaocupade cei de-aici,dar era putin probabilsdfacdfald uneidivizii Panzer de la Palermo. la tdcere Motoarele furd reduse auzizgomosi locotenentul qi comenzile tul impu$cdturilor strigate cu voci guturale. Restul se indreptain fugd cdtredig 5i spredrumulde pe atacatorilor coasti.Ivescoboride la timoni $i,cu un gestmecanic, de $terse praf cadranul busoleicu maneca Frazer zimbi. - E timpulsamergem. Il ziri pe ERA' , impreund cu cei doi fi o chigti, gribindu-se
pe margineapuntii inguste.Le era oare sortit sd cadi cu totii prizonieri, sau gi mai rdu? Chibzuise adeseaasupraposibilitilii de a fi impuscat, aruncat in aer sau scufundat.ln Atlantic era un lucru destul de banal. Dar prizonier? Si fii impugcatca un criminal era complet altceva. - Fdi gata sd vd ldsati la p{mant in orice clip{, spuse Goudie. Ar putea avea cAteva santineleprin preajmd, in ciuda acestuirahat. Colegul mitraliorului scoase capul din cald, cu $apca asezaHin continuaresub unghiul de inclinalie regulamentar. - Totul e gata de detonare,domnule, comunicd el, cu voce foarte calmd.
' Engine Room Attendart - mecanicul de intrelinere din camera motoarclor (n. lr.).

Frazer i$i scoase$apcasi isi trecu degeteleprin pir. Poate ci in fond avusesedreptate comandantul Levaxt-ului atunci brigadd. c6nd se referisela acdastd Un marinar veni in fugi spre ei, mutAndu-giprivirea de la subofilerul Gregsonla Goudie. - Tocmai l-am vezut pe domnul Allenby, domnule. GAfAia, vorbind cu respiratiaintretdiatd.O sd arunce singur in aer toatd A rdmascu el matelotul Weeks. asezarea. Goudie il lud din scurt: nelinistea isi controla Thomas. cat de deparle-a... - $i maiorul brusc6.Trebuie si pomim imediatincdrcdturilecu efect intaziat. vom aveamusafri. Cfurddstiade aici o sd sari in aer,cu sigurantd Frazeril apucdpe marinarde bral. - in.. rtoie se afli, omule?Nu stiece risc isi asumd? Acesta ridici din umeri, fericit ce era depertede locul exploziei. - Ca piatra,domnule,asaera.Mai mareminunea. canadianul. aici, in caz ci... spuse - Eu voi astepta Goudie ii fdcu marinarului semn cu capul si plece si-l trase pe Frazerdeoparte. - N-avem timp de gesturi eroice. Te duci pe dig si preiei comandavasului. Dacd mai esteintreg, adiugi el cu amdrdciune. De-asfae$ti aici. De rest me ocup si hotdrisc eu, ne-am inteles? Frazeril privi cu furie. domnule. - Cum spuneti, vorbi aproapeca pentru sine: Locotenent-comandorul - Mereu incearcdse-$idemonstrezecite ceva. Apoi, citre subofiterul Gregson,care astepta:Cind, sau mai bine-zis daciavom ajunge si debarcdm pe continent, in ltalia, va trebui sd invdtdm sd-i urdm pe ticiloqii dstia dacd vom vrea sd trecem $i ! astea de plaj-e dincolode afurisitele pe Goudiede sufii5i stdpani un rinjet. ll cunostea Gregson semnele.Un bun ofiter, dar un cientd vreme pentru a recunoa$te nemernicdacd-i treceaipe dinainte. Nu uita niciodati nimic. pe explozibile il strigi: Un marinar care gezuse - Ce pdrere ai de asta, PO? - Eu n-am niciodatd pireri, fiule. Las gAnditu' pe seama cailor, cd au capu' mai mare, mi-n1elegi.

82

83

Marinarul, in vars6 de optsprezeceani, oft{. StAlp de cazarmi, vai de capul lui de ruginit! N-avea ce cautaaici cu noi. Frazer o lui de-a lungul debarcaderului.Doud cadavre intinse pe spate,langao ghereti de pazdvopsitdin dungi. zdceau Armele si cizmele li se furaserd,iar unul dintre ele pdrea si se holbeze la Frazer, implorAndul parcd sd-i redea viata. AmAndoui aveau gatul tiial Canadianul se duse cu gindul la pumnalele lucitoare de pe puntea vasului de patrulare italian. Le simtea suficient de aproape,ca vederealor sd-i transmitafo(a si

pe carele provocau. groaza Loiotenentulil vdzu pe Archer,impreuni cu doi marinari Acesta erau$orrenit, pe unuldintrepusca$i. in:rmati,duc6nduJ gAt.In ciuda pe trecut dupd bandaj de un imobilizat cu un brat non$alant ii atarna prin o pericol care trecuse, ligarA evidentului gurii. in collul cu prudenti. il privi pe Frazer Sublocotenentul domnule. la - Ne ducem salupd, - Da. Esteobiectivulcel mai important. Unul dintremarinariisi rdsuciugorcapulpentrua tragecu urechea. - Tancuripe drum,domnule! Archerseuitd la el. cu pistolul.Astaeratot - in oricecaz,unu sigur.Gesticule naibii! ce ne mai lipsea, trecuin fugdpelingd din MarinaRegald O mdni de puqcasi lor camaradului mare ridicat degetul semn cu ficindu-i unul ei, rinit. inspredig! strigi - Doi de-aino$tri$i-auluat-o!Coboram acesla. lui ca ochiisi urechile lupGndu-se pomi mai departe, Frazer al impuscdturilor pocnetulamenintator Ei faptul ci sAaccepte detaliilede teren ieseaumult mai clar in evidenti la lumina cuvAntului, intr-o ore avease fie ziud in toati puterea cenuqie. sAumeasci piturii de nori. Dac6reugeau de grosimea indiferent urmasdscoaticel mult optgalupa din loc, aceasta de patrulare cumva. noduripe ord,cu condiliasdnu fi fostsabotati sprezece sd ajungi prea in grabi hartacu ochii mintii. N-aveau Revdzu inainteca Pirpiriii si punamanaPeei. departe 84

in careingineriiconstructori Didu collul limbii de pamant lui salupa capdtul iar inspre vizu digul, sipaseridebarcaderul si deschise' sdfie primi{icu bralele. patrulare, la caresea$teptau dein Toatdlumeastia ce, o datnce Aliatii aveausi debarce Sicilia,iar apoi in Italia, singurii italieni carear rdmine loiali ar fi cei aflati de cealaltaparte a liniei frontului. Germaniei probabil pe cipitanul ambarMaiorul Thomasil convinsese pentrubrusca lui schimbare catiuniica va fi bine recompensat de simpatie. Archerpiseal6ngdel. Au capturat-o. acesta' spuse - S-aterminat, grdbi pasul.Era cevastraniuin legeturicu Archer. Frazer sdparticipe' cd nu putuse dezamegit Sunase. la cu pistolul-mitralieri marincu fata innegrita, Un pugca5 ii intdmpinipe cei doi ofiteri de marindcu un chiot. subsuoari, domnilor.Cei de la ContactVizual - VA std la dispozilie, suntdejapostati. erasupluEi vasului. Acesta pe puntea urci la iutealA Frazer gratios, dar armatnumaicu doui tunuri cu teavedubl6.Cativa Unul dintre le verificaudeja5i le reincircaumagaziile. marinari a fi singurullor semnalizator, ei. pe careFrazeril recunoscu unul dintreitalienii cobbrapavilionul,cu un picior trecutpeste morlI. sublocotenentl - Preiacomanda, ultimi explozie incordat'Aqteptindacea Setrezici asculta ce eracu noul sauprieten. si intrebandu-se Archerfdcusemncu Pistolul' de ridicatancora' - Lisati numaicite o parimi' Pregdtiti-vi sub fuga punte 5i' dupi ai sii dddurd ERA-ulsi ceidoi fochisti motoarelor cu camera acomodirii numaiciteva minute necesare la o vibralie incurajato:ue. carena aduserd vasuluicapturat, eraplini de hArtiisi doFrazeiprivi intr-unadintrecabine; camde-ovars6 cu el, z^cea ofiiiale. Cipitanulvasului, cumente in ciudafaptuluic6 un pe scaunul siu, cu un pistolintr-o mAnd. ii rimdsese jumdtate cealaltd mina de creier, glonl ii zburase Fusese oate un unei tinere. a pe fotografiainrimati incle$tate in ultimul il oprise, care cel de ru$inesaude onoare sentiment partea atacatorilor? moment,sAtreacede

85

Zgomotde paqipe dig $i voceaincisivi a lui Goudie: - firpiriii sunt in sat! Toatearmeleindreptatesprecapetul dizului. - il gesi pe Goudie in micuta cabini de cart in care Ives gi pdreauseocupetot locul. tdnirul semnalizator seuita la el. Loiotenentul - Doarnu-l pirdsili PeAllenbY? de la mind. Goudiearunci o ocheadiceasului - incirciturile cu efect interziat vor exploda in cinciminute.Vrei si sari$i tu in aero dati cu ele? sprezece - Am lisat cite un odgon la prora gi la pupa,domnule, interveni Archer. de bord,dar nu exista privi in jur dupdvreunaparat Frazer de parci ar fi decatun teiefon.ERA-ul rispunseinstantaneu, fost lipit de el. - Bune motoare.domnule! Numai sd dati comanda$i cupleztoati viteza. ' Frazerprivi tinte prin geamulcabinei de cart. il simleape a lui neregulatd Ives la timoni $i putea si aude respfuatia Goudie. Era destulde rdu si pirdsestio navi torpilatdintr-unconvoi. Dar chiarsi atunciincercaisi faci cite ceva. rosticalmGoudie- Astept, cum rimdne? - Cu maiorulThomas spus? nu 1i-am - Oh, el rdminecu partizanii, - Nu, nu mi-ati spus. cabinei Se rdsucibruscatuncicind doui dintregeamurile jos, cu pAni improqcindu-i sus de cart se ficura Fnderi de pardmd. de cioburipe cei carelineaudedesubt crezu Cocaseridicd$i seprecipiti spredig' O clipd,Frazer prin larma Voci se amestecau artileriei. loviti defocul cdfuseserd zdri pim6ntul de pe culmeade lingi iar locotenentul asurzitoare, carezburauprin aer. fragmente de fum satinnegrit brusc si putea dupi a$aceva, supravietui nu Nimeni $i nimic privireade pe norii poate pirea desprinde se nu-$i Goudie de fum. invArtejiti ci ridicati minute, asa - Astane lasi cevamai pulin de zece prinqi putea de vreo am fi qi Altfel spre nord. fixali capul ancora 86

bateriede coastdinainte de a apucasi schimbdmcursul citre stipintea de sine. spuse el, recapAtandu-qi locul de intAlnire, ochii il inlepaude atatacdutare disFrazer traversipuntea; perati.IEiaduse amintede chipulpalid al lui Allenby,acolo,in buncdr, dupi ce vorbisecu pitulicea,qi apoi,cind il luasela el pe-ailui. acasi,ca sd-iprezinte drumulfringhiei din fati $i eliberatiprora! - Datri sdrispunddERA-ul. Ridici receptorul si a$teptd - Uitali-i cd vin, domnule!strigi semnalizatorul. Fraz er privi linte. Luati-i la bordl - La loc comanda! de la bintdultima parimi Atunci cind marinariidezlegard valurile in spumd, qi cind motoarele incepuri sa transforme dupdel. Allenbyisi croi drumin cabinade cart,cu Weeks Goudieil privi impasibil. - Ai intArziat. se bigi in vorbdWeeks. - A trecut5i pe la bac,domnule, suntmontate corect. cd amorsele ca sdseasigure Ives. anuntd domnule, - Cursulfixat pe nord-nord-vest, FrazeriEi trecubratul pe dupi umerii lui Allenby. Acesta eraplin de praf 5i de gunoi. puteaisd mori aici la a douaincdrcd- Nebunnenorocit, turd! al lui Goudie. Allenbyprivi pieziqla chipul ferdexpresie Amorsaerapuseprost. - Nici o qansd.
Mai tirziu, cand salupa de patrulare,cu cdpitanul mort ce in scaun.neluatin seami de nimeni, i$i croia drum cu toati atAma viteza,despicAnd apa la prora in doud valuri inspumate,oamenii auziri explozia incarcdturii finale. ln larg era prea multd ceata penlu a putea vedea ceva, dar zgomotul pdru sA zeboveasci dealurilor. unui tunet zguduitorpe deasupra asemenea Allenby se duse in spatelecabinei de cart 5i privi in sus la pavilionul alb, pe care semnalizatorulil gdsisechiar in fiqetul cu pavilioane al italienilor. Snl fi folosit oare gi ei tot pentru a induce in eroare? - Sper sd se fi salvat,spuseel. $tia ca aldi de-acolon-aveausd inleleagi, chiar dacdWeeks va relata mai tdrziu istoria cu lux de amdnunte.Cum il ame-

ninlase pe conducatorul partizanilor cd il arunca in aer daci refuzA si-i aveflizeze pe seteni. Ei ar fi fdcut-o pentru noi? Pulin ZAmbi, si fata i se destinse,fdri nici un semn se oboseald. meritase. orobabil. Dar Urmdri pdmintul mistuindu-seprintre stropi 5i ceafd,apoi o razi de soari care reusisesd srapungd norii jo5i. Era ca si cAnd ai fi dezamorsato rnind $i ai fi ficut-o inofensivi. Dupd ce terminai, dupd toata sudoareanelinistii $i frica infiordtoare' nu doreai dec6t sd fii singur. Pierdut in mijlocul celorlalli, in vreme ce nava srAbdtea mareaagitatd, Allenby era tot solitar. Zari doi pescarugicum se roteau pe deasupracatargului. Am fdcut-o, Am reuSitincd o datd.

c-orlurilorsi vehicunecrutdtorpe deasupra Soarelestrdlucea 75. In micul golf' mulnaval Detasamentului ale lelor recupertte galupa patrulareitaliani de printre crue 5i timea divirselor nave, catargele Doar 5i structurile nemiscatd. hncezeaaproape capturatd. la soare' motiiau ce navele pdreausdsemiste'in vreme superioare privi lung pe ochi si Allenby isi trase cozorocul Sepciimai posibil ca atAtia cum era la vaseleantoratein Port,intrebandu-se loc sterp. intr-un asemenea oamenisi steaascunsi Se uitd la 5alupade patrulareitaliani si isi aduseaminte cum el si Wdeks fuseseri ridicati la bord in ultima clipi' cind nava se af'lape picior cleplecare.Ce sdlbaticdexultareil cuprinin momentul in care fusesebdtut pe umeri 5i felicitat in gura sese marel Acum pdreamai mult un vis, cu unele frenturi vii si insi vagi. Fuga lor din sat se cu altele amestecate sDeimantdtoare, fdrd vreun incident. Asta era si mai greu de infeles depetrecuse Tocmai la timpul pe pozilii nereperati. cit faptul cd ajunseserA stabilii, doua distrugitoare puternice5i citeva nave de alimentacu razd mare de acliune fdcuseri cerc in re pentru bombardierele jurul lor, pentru a le asiguraintoarcereala bazi. in clipele ace-lea, lor ca pe o evidetllierea imporescortarea Allenby apreciase ceeace inf6ptuiseri ei' gest sd marcheze care tantei, ca pe un

89

pAni ce Salupa de patrularefuseseamaratd Goudie a$teptase pe puna pret astfel de idei. 9i abia apoi incepusesd motiv il constituise dar adevdratul Se descurcaseri bine, parte a coastei alte de la o distragerea atentiei inamicului poatd in voie se se descdrca siciliene, nu spusesecare, unde partizani. pentru grupul principal de ,,Au nevoie arme $i munitii scuipaseel ca Maroca..., de armament ca de aer. La oameni si lupte cu puStide numele italianului, ... n-ai cum sArc-a$tepti gi vandtoare lopegi." Coastanord-africani o date ziriti, Frazer oprise motoarele qi ii inmormAntase pe italienii care muriseri pe mare. Allenby se intreba dacd mai $tia cineva cd, inainte de a-l aruncape cdpitan pestebord, canadianulii bigase fotografia soliei sau a prietenei nasturii. sub uniformdsi-i inchisese Allenby ridicd margineapAnzeide cort gi intri aplecdndu-se. Aerul dinduntru il intampine ca intr-un cuptor. Frazer stitea ugor inclinat deasupra unei oglinzi si se bdrbiereacu maxime concentrare.Nu avea decit sandalelein picioare 5i englezul il vdzu apuc6nd la repezealdun prosop si trecdndu'qiJ in jurul trupului bine ficut. Fecuse un gest automat,fird a se simli stdnjenit.Allenby il mai vdzuseo datd 5i unui pergament ii 5tia arsura mare de pe $old, asemAndtoare aspru. Frazer sesizi expresia de pe chipul camaradului sdu 5i ridici din umeri. - Din obiqnuinld.Scuzd-mi Allenby se agezi pe patul de campaniesi se uiti la el. - Cum ai cepitat-o? De obicei, englezul era retras, chiar timid, in ciuda pericolului zilnic pe care-l acceptaca pe un lucru de la sine inleles. Dar, prin firea lui, Frazer ficea sd pard ugoari pind 5i destiinuirea unei confidente. - Cdpitanulnostru a incercatsAreacd prin dreptul unei nave incendiatein timpul unui convoi spre vest. Merita sd te afli sub comandaunui om ca ista. Detineadoua sble, ca $i noi acum.De vasului. obicei treceadrept al naibii de grijuliu, un asin mAnuirea Poatepentru cd era vorba de un cargou.Naviga tot sub pavilion pe cineva de la bordul acestuia. I5i canadiangi probabil cunogtea

scuturi briciul in nisip. in fine, cert este ca ne-am izbit de el, iar apoi ne-a izbit o datr $i marea; ne-am aprins si noi. Privirea i se pierduse in depirtare, dincolo de Allenby. Pirea se se fi intors acolo, in Atlanticul rece, unde combustibilul ardea, iar oceanul inghilea bnrci de salvare gi oameni cu silbeticie. PAni la urmi am fo-stcules. Desi n-au scdpatprea mulii. isi didu jos prosopul 9i examini cameabrutalizati cu un sentimentasemindtorurii. Se soune cd am avut noroc. Cred ci am avut. Zfi scrisoarea din norocosamdrit! mAnalui Allenby. Veqti de-acas6, Englezul incerci s-o ascundd.Nu i se pirea corect ca el se primeasci vreo scrisoaregi Frazernici una, cu lunile, chiar daci, pdni la urmd, se bucurauamandoi de ea' - De la maicd-mea. Frazer se $tersepe obraji cu prosopul ficut $omoiog. - E-n ordine? - Tata nu se simte prea bine' Era ciudat ci mama lui menlionase asta. De obicei scria desprecum se ,descurcau",conform exprimfii ei. - Insiste si-$i facd garda la pompierii voluntari. Sd-qiaduci prinosul. Gura i se strAmbdintr-un zambet trist. Nu-i u5or doar cu un singur picior. ldngd el 5i-l privi ginditor. Frazer se aSezd - Nu poate fi prea distractiv si stai in fiecare noapte pe acoperigulvreunei fabrici sau mai gtiu eu unde 5i sd te ui{i dupe bombele incendiare,ei? Allenby didu din cap aprobator.Probabil ci era bolnav pe bune. Altfel, mama sa ar fi fecut faptul sub ticere. Ca sA nu-i pricinuiasci lui griji. - M6 intreb cat ne vor mai tine aici, zise Frazer. imi vine s-o iau la goandpe tirm, unde-oi vedeacu ochii. Chiar 9i Sousse ar aveafarmec dupi groapaastade gunoi. Allenby se uitd la el. ideea. - Nu mi-ar displdcea - Ai vreo prietenain Anglia, Dick? il intrebd Frazer lini$tit. Allenby se ridicd in picioare ca pentru a aranja marginile oinzei de cort. ' - Nu in mod special,adicd... adicd nu ceva stabil. Se uiti disperatla Frazer. lar md port a$a, Keith. Nu, n-am nici o pri-

90

9l

se strecuriln glasullui. Am avut etene. O notl de indrdzneald c6teva ocazii,dar nu pe ceacaretrebuia. Frazerlncuviinli din cap. - Ca 6i mine.Simt c5, intr-unfel saualtul,nu mi integrez. cu infi(i$area Allenby igi muti privirea.Canadianul, $i cu nici o dificultate. Dacdinsa situatia lui, n-artrebuisi intdmpine putemicepentrupersoanele respective, asta avea$i sentimente vreo fati, in Allenby nici micar nu atinsese era alti poveste. in cine $tiece cinematograf afardde ni$teimbr,itisiri nereusite gi de aceaapropiere periculoasd de sotiaofiteruluicomandant. sudorile cAnd igi aducea aminte. Chiar$i acumil mai treceau sii nu odrea si aibi vreunnecaz Nici unuldintrecamarazii de p. m-i"*i gi maialespe cei aacest fel, segandiel. ii ascultase fla1idegardd, in lungilezile in caredragau mine.De cAte ori seincuceririle. torceaula bord dupdo permisie,oameniii$i trAmbitau a fi mai invederati decataltii. Poate cdsetemeau FamiliStiip6reau vreo boali ingrozitoare. Marinarii in sinealor se nu contracteze acestora. ficeau chiarqi glumepe socoteala ,,A luat o dozlf' ori,,a luat barcadin mers"...nu erauimpresionali de riscuri. In cabinele de cart, subiectulfuseseacceptat ca atare.Dacdvreun ofi1erera scossubitdin circulatie, sespunea despre el cA,,s-a duspentru o '. Halalnumepentru vremela Vila Trandafirilof o clinici VDr! ci - Vom plecain curind in Sicilia,ziseAllenby,Sespune peste tot suntmasate trupe$i navede desant. Frazer rdspunse cu amirdciune: nu preavid si se inghesuie, nu egti - Marinalui Prothero de acord? Margineapinzei de cort se dddu la o partesi locotenentcomandorul Goudiepdsiinduntru. Ardtade parci sribdtusepe jod kilometriintregi,iar pantalonii scu4ikaki i seinnegriseri de transpirafie. gi a chestiunilor Cu excepliacomunicdrilor de rutind zilgi era vizut mai rar. Aveao figuri tensionati nicd,acesta fusese pusa. mereucu capsa Remarcigoliciunea lui Frazer cu o grimasi. preferat fi de sd te imbraci. Altfel, unii bdieli o si - Ar voi creadd ci doi suntetiDefelie.
I Venercal (n. Ir.). Diseases - boli vcnerice

Allenby se imbujord. - E doar o glumd nevinovatd,Dick, spuseFrazer pe un ton neutru.Le scoatetipe bandd,nu-i aga,domnule? Goudie se a$ezi pe o cutie. - De-mi ceva de bdut, daci esti bun. Allenby ii turna un paharras cu gin simplu. Rdmaseuluit de modul in care locotenent-comandorul il dddu pe git. - Strangeti-vd echipamentul, zise intr-un tlrziu Goudie. Tot. Ne mutim. intinse paharul sd i-l mai umple o datd. - Pot indrdzni sd intreb incotro? vru sd stie Frazer. - Plecim pestedoud ore, a$acd nu e nici un pericol daci vd spun.Isi muti privirea de la unul la celdlalt. Mergem in Gib'. Ne duc yankeii cu avioanelelor. Frazer'seridicd in picioare. - Veniti si dumneavoastrd? Goudie sorbi ginul aproapecu sdlbdticie. - Se punela cale cevamare.Mai mult ca sigur. - Bine, rosti Allenby. Ceilalli doi i5i intoarseri privirile spre el $i locotenentulse uitd in pdmAnt. - Mie... mie imi place mult in Gib, bdigui acesta.

Goudieizbucniin rAs. - Nu te ata$a preamult de el, biiete. Md indoiesccd vom zibovi pe-acolo. In regimentul dstaexistd tendin(a de-ao luadin loc.laprimacomandd. Starea de spirit seschimbd din nou. - In oricecaz,impachetati-vi efectele O sA $i fiti pregdriti. trimit citiva oamenisi vi le incarcecdndsoseste camionul. isi gterse gAtulgi-qiexamini cu dezgust degetele ude.A dracului cilduri! Punpariuci diadin Afrika Korpssuntal naibiide fericiti sdsecarede-aici. Nu m-armira ca la ora astasi le fi rezolvat pe toatefecioarele oacheqe din Napoli. Allenby se ablinude la orice comentariu. Goudienu prea mai aveahaz.Nici un haz.
I Gibraltar (n. tr.).

92

93

locoteceabune,spuse - Mi ducs6-idaului Archervestea nent-comandorul. bombini Frazer. - E necesar? dintii - Duc lipsa de ofiteri buni. Znmbi, dezvelindu-si ca inchipuit de aqa plus nu e in pe bronzat. $i foartealbi itriput unii, in Plecd5i umbrasa profilati pe pinza cortuluise retrase a soarelui' putemica lumina arsura' i5i pipii incon$tlent Frazer Ce l-o fi fdcdndsdsepoarte calm. el spuse - Nenoroiitul! asacAineste? la picioare' sAti segudure - Intentioneazi surise. Frazer - Atunci se$di ci i-a reusitde minune' cu privireacortul lor mic li isi aminti de Ailenby cerceta orice ziduluiuzinei'cdndil pdrisise baza la clioeleoerrecute isi pe Frazer'-care il urmdri loc. acest revedea a mai .oJ*nti a" in ochi' venea ii ciufulit Pirul valizi. inrr-o iii"ru'ir..tir. de ce urmasi li impreuni,indiferent Aveausafie in continuare semai intimPle. Aiunserdin Gibraltarchiar inaintede apusulsoarelui'in atuncicind avionul supraciuda oalidei lumini crepusculare, li se coti $i plonjd abruptinslre pistade aterizare' de betonnu banda ""f"tit" o priveliSte In peisa.l. impresionanta. in'fatisa de lemn' o bland maimult loc decAt sdocupe odrea "--bu .t"i*u ei colturoasd' poleitd de lumina soarelui creend al indestructibilildlii' aritaca un simbol Stanca scaDitat. i" iun"iuf oamenilorsenzatiade reinicie' Srazile' $i ele' in figuri. o maseuriasd.de. de cevacompacl: impresia dddeau dlnalnde la intimplarepermisiile kaki si albisrruisi petreceau In alarade cateva a urmatoarei' apoi iar ofensive' viitoarei tea femei maure.infofolite din cap pind-n picioare'nrl Paf:u:d opus'destAllenDy ale sexulul existepreamultereprezentante cd ar fi fost nistepitulici. Dacdera asa'atunciele aveau auzise segindi birbatul cu invidie' de -- undealege, dintr-unmic birou 5i privi ni$temariCouAiJi.si in-tromba nari carecirau bagajele' 94

- E aici.Trebuiesi ne ducemimediatla el. intrebi AllenbY. - Cine,domnule? Goudiescuturidin umeri. - $eful. pini la un camionkaki il urmard el, fdrd a avutun avionnumaipentru Prothero Probabiicd ei? constatiFrazer. inghesuiald, AllenbyzAmbi. - La cat e de mare..' de citeva ori atuncicandfacuse Stdnca carevizitase Frazer, nevoit Ceylon spre 5i fusese decursilungd convoi dintr-un Darte si lui Allenbyfortificatiile ii ardtd in Gibraltar. si realimenteze de apirare' in sistemul mai addnc Dar,pdtrunzind tunurilegrele. -obligatsaidmita ca era completderutat'In cele din se vdzu intr-uncoridor,unul dintremulteletunelecare, urmd,ajunserA adinc in StAnci' anilor,fuseserisdpate in decuisul din prafulsi disconfortul Aici eraricoare,dupdtranspiralia, siguranli lui cu si fi fost la vremea avionulal cdruipiloi treLuie cascador. de fiind cercetati permisele, Li seexaminariin modrepetat fualtii cAti Frazerse pomeniintrebdndu-se nriviri curioase; loc, ca ni$temiei la tiiere' in acest ieserdaduqi ii poftirdintr-unbirou putemicluminat,cu perelii Gazdele pavoazati cu hd(i si fotografiiaeriene' netencuiti, le veniin intimpinare5i didu AubreyProthero Comandorul stricti a gradelor. mina cu ei in ordinea scurtipe talia sa masivd in alb, iar pantalonii Era imbrdcat pe ci ar puteafi folosili postde cort'. lisau impresia plin, cu DSO' un al doileaofiler,un cdpitan Mai eraorezent figurdde vulcu o Slab, pe uniformaimaculati. qi altedecoratii parcA n-ar fi vdzut de cu Prothero, iur gi palid, in comparalie decit rareoriluminazilei. Jocelyn cdpitanul cu gravitate: il prezenta Comandorul comunicalll' de ofiterul gef de cabinetpe l6ngi Hevwood, Speciale. inslrcinatcu Operatiunile a$aca orlce Frazeril studie.Era o persoaniimportantd' pe era mesurd. li s-arfi incredinlat misiune
ldiiifii (n' tr') serviciideosebite d s-"tri"" order- ordinul pentru

95

Se intrebi cum se simtea Prothero sub comandaunuia din armataregulate,in legdturdcu care fuseseatAtde intransigentla nrima lor intilnire. Se asezari cu to(ii, Prothero pe marginea unui birou. Probabil cd nu aveaincrederein scauneletapitate. Cipitanul Heywood spuse: - Am citit toate rapoartele despre recenta voastrd operatiune. Pentru unii, a fost prima, zise el, oprindu-5i privirea o clipi asupralui Allenby. Rezultateles-au dovedit satisficdtoarein majoritateaprivinlelor, iar pierderile minime. Allenby ascultdvocea calmi, potolitd, a cipitanului in timp ce acestase referea la trisdturile principale ale raidului. Insi in printreruine.pe inginepe genistulsecerat mintealui ii revedea partizani pe pasareld5i pe de rul din tabira du$mani injunghiat pe Doar atAt. dig. Minime. pusca$i care muriserd marini cei doi pe -, sunt cateprivi scurt Prothero il - Totugi - Heywood Dumneata, locotenent pe vreau le menlionez. sd va aspecte care Frazer,ai fost refractarIa ordinul de a pomi la drum fdra sa dumitalear fi domnuluiAIlenby.Incdpdlanarea asteptirevenirea este cea Loialitatea pune pericol operatiune. putut in intreaga personale care Relatiile a unui bdrbat. calitate mai frumoasi da? Si minte asta, prea puternice cu totul altceva. sunt devin 1ii se intoarse spre Allenby. Fird si se intrerupd, - Dumneata n-ai fost de acord cu maiorul Thomas, mi se pare. Allenby se imbujord. nebuneSte, domnule.Nu puteam - Am crezut ci procedeazd sd arunc in aer un satintreg. detonator pur simplu un sd apis $i $i cu o voce stins6. spuse el in casele-alea..., Erau oameni Heywood clitind din caP. Dar te aflai acolo cu o treabi, la - Asa mi-am gi inchipu^it. Il sdgeti cu privirea pe Goudie $i voluntar. te oferisesi care Thomas a fricut Maiorul tiios: adaugd si el un raport amanuntit' Goudieii suslinufurios privirea. - Nu-mi dau nici mucii pe ce-a spusThomas! Prothero se ldsi in fatA. - Ce-ai zis? rdsDunse fdrd sfiald: Locotenent-comandorul

- imi oare rdu, domnule, dar omul 6sta, Thomas, e atins Am fost cu el destuli vreme ca sd vid catA zdravdn.E un ucigaS. plicere ii face. si explodezesau sd Frazer se uiti la cepikn, asteptandu-se lui necontrolate' pentru ieqirea arestat sd fie dea ordin ca Goudie intrebd: Heywood schimb, in - De cAndeStidumneatala Operaliunile Speciale?De optsprezeceluni, mi se pare. Iar inainte de asta te-ai dovedit un ohler curajos gi plin de resurse,atat aici, cdt si in Canal'' Mai mult nici ci se puteacere de la un om. Goudie il privi fix, fdri exPresre. - Daci vreti si spunelicd am nevoiede odihni' domnule' ca am luat-orazna... - Eu sunt cel care decidece va trebui sau nu va trebui ficut, voce foarle calmir: da? Se apleci usor, confirmind cu aceeasi insubordonare devine prea depzrte, imi place iniliativa. Dusi sau mai riu. ii fdcu semn cu capul lui Prothero. * Continui, daci esti arnabil. Comandorulse uitd la cei trei ofileri cu ochii lui nrici' pe l:tta sa viguroasi periculos stralucind in Sicilia- Operaliunea - Luni viitoare,Aliatii vor debarca Huskv'. ca ca si c m s-ar fi asteptat iii cauri din priviri superiorul, ar'ta pe care o increderea acestasi-i puni sub semnul indoielii in privinla reu5itei. ccel ce slrise glndi Frazer.incercasi dreagir Sau Doate. Tltomas in care modul chiar lui. ori prin iibucnirea Goudie. case se ocupasede raid. Protherocontinui cu vocea sa puternici: - Germanii vor tine cu dintii de fiecare metru de pamant, asa cum au ficut illtotdeauna.Aliatii lor, in schimb, indiferent de ce glndeEteMussolini, o datd pusi in mi5carelinia frontului' abia vor asteprasd treaci de parteacealalt{. Frazer si gdndi la tindrul ofiter italian pe care,il inmorin m;e. Vor fi fost mutti ca el. Iar fata din fotografie' mantasera ce avea si se aleagi de ea?
I Canalul Manecii (n. tr.). 1 Vldjganul (n. Ir.).

96

97

- Cei care vor da tonul prin exemplul lor trebuie si fie conducitorii politici qi corpul ofilerilor. Li se cere un curaj pe misura convingerii cd vom cdgtiga runda final6' Cici dacd stipenii lor germani descoperi ce au de gAnd,Gestapoulva avea griji si fie pedepsili prompt qi ingrozitor. Cipitanul Heywood se a5ezdpicior pestepicior, ca $i cum ar fi devenit nerdMetor. Prothero prinse apropoul. - Existd un astfel de ofiter din comandaefectivelor,despre care se spunecd 5i la ora actualde linut de Gestaposub observatie. Un ofiter cdt se poate de respectat, provenind dintr-o veche gi aleasi familie italiand. E vorba de generalul Gustavo Tesini, a cirui divizie a fost una dintre pulinele care s-au distins la inceputul campaniei din Africa de Nord, inainte ca Rommel sd apard pe scenadeiertului. Frazer se trezi incrunt6ndu-se.Rizboiul din Mediterana, mai ales partea la care participase armata de uscat, ela ceva desprecare el doar citise. $i totu$i, numele generaluluii sepdrea familiar. Ochii lui Prothero sclipeauca ni6te cioburi de sticli. - M-am gAndit cir s-ar putea sd-(i aminte$ti.GeneralulTesini este sau a fost prieten cu tatdl tdu. Am in(eles cd obi$nuiau si se ia la intrecerein curselepe mare. Frazerincuviinld din cap, uimit de volumul de cuno$tinteal lui Prothero. - Da, domnule. L-am intdlnit de doui ori, pe vremeacind tatdl meu concura pe Onondaga Cred ci era cu vreo doi ani rdzboiului. inaintede izbucnirea Prothero fdcu semn cu barbia lui ascutitd,ieqiti in afari ca un colt cenuQiu. - Acela. Dacd i$i manifestd fdtis suspiciuneafa16de germani, in primul moment prielnic, intreaga armati italiani va dezertain favoareacauzei noastre' Ar fi ca 9i cum s-ar rdzvriti Rommelimpotriva lui Hitler! - Sursedemne de increderem-au informat cA este pregdtlt sd vind aici, spuseHeywood. Dar asta trebuiesi se intample inainte de.., {i... OperaliuneaHusky. Altfel, gestul va fi interpretat ca un act de prudenti din partea generalului' motivat de interesepersonale. 98

intrerupere: hothero relud pe un ton morocinos' suptuatde nemtl.'pen.pentru prea important e mult Teiini - Generalul Detineo mica lnsula tru a se lua mdsuricontralui. Deocamdatd' un om bogat' in f-*uf lou""i nord-esticea Sardiniei, caci este rispdndite prin toata Italia Dar insula a fost piila"i"iisi ""se lui' Acolo se va "" totdeaunalocul in care s-au retras el si familia luati' iii, ia trebui si se afle' cAndva veti duce sil Goudie iEi indreP$ sPinarea' domnule' - Al naibii de deParte, dezinvolturi: cu rosti Hevwood pentruSBS' pregdtite - X"i. f" CiUt"f*, suntdoudcanoniere a devenitcea asta Se inteniionufoto.irealor intr-o alta misiune'dar de carbusuplim-enure cu rezervoare Sunt prevAzule mai oresantA. ce vell Tl data o rant. iar fiecareechipajeste ales pe sprAnceand' vitezd.eo La Tunis i"t*ftf ' t"ii du"" ."i" doua navela . zile doue si.juin aproximat-iv "u si fiti acolo ;;il;;ftui pe tmpul tol Asta-l Cerced pe rand chipurile lor imobile' mdtate. eclipajel3 cu vasele $i ca seva familiarizaticu ;;;l;a;;d" mai exPerimenlat cel E$ti Goudie prl"il* lui asupra i se opri i-. ta' a" MGB pe iare il avem Va rdm6ne la latitudinea locotenent-comanale ".rlr*a*, Frazer cercet[ iasiturile incordate altfel' dacd ar fi fos Ooruiui fl"y*ooa ar fi putut sd gAndea-sci acesluia 5i cu faptulcd era' tn moo evlla curentcu amdraciunea pind dincolode limitele lui' dent, ---' impins cepita' adaugd - Glnerutula emis doar o singurdpretentie' vlne' nu alttel personale' nul. Sd-i aducelifamilia 5i uneleefecte ne-am inteles? Goudie se uitd la Frazer gi ficu o grimasi' nul Cu cit mai multi, cu atdt mai vesel - O" generalulnrr tre"" - Daci ceva merge prost cet sunte(iacolo' este clar? zise duqmani' citre Uui" te ii" ."pi"rat i"n viati de HeYwood. liniqtit """-'nlr'orur, locotenent-comgdqrulu" aomnule.veni rdspunsul prima datd Era loane pentru picioare Heywood se ridicd in inalt. ^"--'Am pere1eAhe comentarii?Arunca o privire la ceasul.de intrema sd Doriti minute' o sedintide cabinetin cincisprezece bati ceva?

99

- Satul, domnule. Au scapat sicilienii dupi explozie? se interesi Allenby. Cipitanul il mdsurdimpasibilcu privirea. - O vreme, locotenente.Apoi au sosit trupele SS gi au exe: cutat cincizeci de persoanede sex masculin- bdrbali gi copii. Allenby se uitd pierdut prin cameraluminati. - Oh, Dumnezeulel comentdFrazer.Nici un afu- Ei n-aveaunici un amestec. risit de amestec! Goudie isi lud ;apca mototolitd si se uiti [intd la ea. qi mai - Asta ii va face pe sicilienisi pe italieni sd-i urascd mult pe nem1i,nu-i aqa,domnule?Afi$d un zAmbetsearbid. Sau astaera ideea de la bun inceput? Heywood Pdsi spre usi. I se adresdlui Prothero: - Atunci, pestezeceminute. Comandorul il a$tepti sd iasd si le vorbi celor doi locotenenti: - Mergeti si vd aranja{i.Arn instruit un cadet sdvd conduci sd mdncati$i si vd spdlati. CAnd usa se inchise in urma lor, il auzird pe Prothero mugind: - Nu permit un asemeneacomportament,m-ai auzit? Nu dau doi bani pe faptul ci e$ti un afurisit de erou, asta nu cu nimic! In caz cd raidul ar fi iesit prost,maiorul md-ncelze$te Thomas v-ar fi dus pe toti intr-un loc sigur, pe dealuri... Tu ai fi fost in stare s-o faci? Cadetul tusi discret, iar Allenby si Frazer il urmard de-a lungul a inci unui tunel sepatrudimentar. - A terminat $eful? Incremenireamandoi si Frazerexclamd: - Cunosc aceasti voce! Apiru de dupd colt, dintr-un coridor, cu cemasaalbd fantomaticApe fundalul peretelui de smnca.Le intinse mina. - Ce mod de-a te intdlni! Ofiterul secundLynn Balfour, cu pdrul ei roqcatabia ascuns de tricornul cu caloti albi, se uitd de la unul la altul. Frazer,simlindu-se - Trebuiasd-mi Frtrecutprin minte, spuse dintr-o datd stAngaciqi penibil.

de aici,desieracit seputea s-ointalneasce Nu sea$teptase acestlucru. ci pe eanu o surprinsese evident - Suntnevoitdsi mi duc la treburi,ziseea.Avem mult de General, Redeveni munci.Ne camdatide lucruaici,la Cartierul Mi bucurci vA simtiti bine.Am6ndoi. serioasd. Si sd-ti iei liber o ora?intrebacanadianul. - E vreo $ansd eventual? la mase, mergem Eail misuri din priviri, ganditoare. PAru sdezite.Dar nu sunt incerca... Ag putea - Mi indoiesc. preasigurd, trebuie... da? - Md rog, mai gindegte+e, Ar fi dorit s-o atingi, s-o aperede ceeace-o sfisia suflete$te. cu care am'.., intrebe - Ce mai face pitulicea-intendent linistit Allenby. Femeia il privi. eain grabd. E bine,rdspunse - Joanna? - Eu o iau inainte,Keith, i se adresi Allenby tovarisului sdu. ii zambiapoipitulicii. - Mi-a pirut bine si vd revdd. seuitdlungduPiel. Fenieia om! Inci sesimtevinovat. - Sarmanul - L-ai fdcut sd se simta mult mai bine. Observdcum cu blandete: ei de sineseniruie intr-o clipd si addugd st6penirea Acum' fata a cipetatrean-ai inteles? I-ai spuscum o cheamd, acasd. litate.Cinevala caresdtini dacesemai intoarce intredeschise. pas cu buzele inapoi, uqor ficu un Ea Te rog.nu vorbiasal asla! - Nu spune Dar suntrealist. imi oare rd,u. Zin. de-a lungul coridorului;Protherosi Niste voci rdsunard impreund. radeau aparent, care, Goudie. cd s-aucinstit,ziselocotenentul' - Probabil din ochii ei albastri. durere brusca Nu sesizd femeia'Ii urmiri spuse - Chiarnu potveni la int6lnirediseard, ceva. Saupecineca5icumarfi ciutat fasituri a chipului, fiecare Ce-arzicelumea? suntlogodite. sdr6di. $i oricum, va.incercd

100

101

Umbra gigantici a lui Prothero se revdrsi in jurul lor qi acestatunA: - Ah, iatd-te,Lynn! Ce m-ag face fdra tine? peste Frazer privi silueta ei micd si slabi suprapunlndu-se umbra comandorului, atunci c6nd cei doi apucarape coridorul care ducea la locul unde urma sd se tind $edinta. - La naiba! Goudie veni in spatelesdu. - Iar ai dat-o-n bard, este? Frazer.Cine-i - Ofiterul secundBalfour e logoditi, rdspunse norocosul amic? Celilalt il privi din profil. - Ti-a cdzutcu tronc. ei? O lisi ceva mai moale.Asta a fost acum doi ani. Tipul era unul dintre subordonatii mei Ia Felixstowe. A luat-o intr-o noaptein largul Cdrligului Olandei. Frazer se rdsuci brusc. - Dar ea tocmaimi-a zis... - Am fost acolo cind s-a intamplat, afirmd Goudie cu asprime.O schiji de tun de pe un E-Boat l-a tdiat drept in doud. Sd nu-i spui ca eu li-am poveslil. Il zirira pe Allenby a$teptandu-i,si Goudie gribi pasul. Frazer privi tinte de-a lungul celuilalt coridor, dar acestaera pustiu. Doi anil Sn trnieqti inr-un cosmar. Agetandu-te de-o amin-tire care dispiruse si le luasecu ea pe toate celelalte. Incd din aceazi in Portsmouth,i5i alungasegAndulintr-un ungher al memoriei. Dar $tia cd se amAgise. Lynn nu era doar o altd fati atrdgitoare, si nici nu putea fi vorba de ideea unei cuea nici mdcarnu cdutasesd dea impresiaci l-ar ceriri, deoarece, plecea.Era deosebit{. Iar acum asta.Cum sd-si fi inchipuit cd ar puteaconcuracu un bdrbat pe care ea il iubea de parcdar fi fost speranlele? incd prezentse-i impdrtd$easce Archer alunecdpe peretele Umbra inaltd a sublocotenentului de piatri. Avea chipul insuflelit de curiozitatesi intrebiri. - Of, Cristoase!fdcu Frazer. Goudienu pdru sd bagede seamd. ' :i'la ti uiti, sublocotenente! Ai picat exact la timp ca si ne faci cinste. Archer privi scurt inspre Frazer.

- Totul estepusla punct,nu-i a5a, domnule? qi-aisdvezi. Dar mai int6i bduturile. - A$teapte Vocealui Goudieera cat se puteade voioasd9i-1ivenea greusdti-l imaginezi agacum fusese mai devreme. - Am de g6nds-ofac latdin noaptea asta, ziseFrazer. Toatd noaptea, dacd-inecesar. Goudiezimbi. cine stie? - Bravo1ie.CdcimAine, Ciociniturile erau cit pe-aci si-i zdrobeascd teastalui Frazer. Serdzboisddeala o parteun ceargaf inc6lcitgi deschise cu greuochii in luminastrdlucitoare de deasupra capului. Induraseun adevdratco$mar:flAcdri, oameni lipAnd 5i murind.Gemu.Astanu eracosmar. prin cameramicd gi de-abiaacum Se holbi dezorientat intelese ce enume il trezise; astaexplicatotodatd $i bdtdiledin capullui. Uqaeralarg deschisiSio figurd zburliti, imbricati intr-un prin odaieca un terrierdupi vreungobolan. halat,adulmeca crezut caati mudt naibiicu tolii pe-aici, spuse supirat -Am birbatul. Frazerse uitd la Allenby, ca'rezecea cu fala in jos pe patul lui. Putea si fie tot atatde binesi mort,segAndi canadianul, SiiSi aminti vag cum aproapeil cdrasepe acestala incartiruire 9i-l dezbricase, Seindoiaca Allenbysi mai stiecevadimineala. Mormii Si incerci sd-giumezeasci buzele. isi simti limba cu un gustca al uneibuciti prdfuitede pisli. - Caredintrevoi e canadianul? insisti birbatul din prag. Frazer incerci si priceapd ce problemiputeafi. Goudiese imbdtase cri1d, iar Archerseluasela har1icu unul dintreofiterii gamizoanei carechitisesd-lucidd. - Eu. De ce? privinduJ. Bdrbatul selumini la fa16 - E$ti chematla telefon,de-aia.La capitul coridorului. Exactcum se iesedin cabinamea.Se indeptute cu pagimari, addugdnd: Pdcalci unii nu sunt in staresA arateceva consideraliepentruplantoanel

to2

103

seridicdin picioare5i o clipi crezucAofiterultrezit Frazer erauin ciocdniturile insi de dataaceasta din somnseintorsese, pe pAnd pe bdlibdni se mantaua umeri5i creierullui. isi aruncd leginindu-se de fir, careatima receptorului culoar.Cu exceplia incet,totul incremenise. se intrebAel. Sd-sifi ieoit Carenaiba sd fi fost necazul? din nou? Goudiedin min(i, sauArchero-ncurcase pardoselii pe goale dalele si seinfiord. Lipdi cu picioarele pani parca la incanEra ciudat pe St6ncf ziua se incingea gheata. eraca iar noaptea descenld, Bdjbii dupi telefonsi risPunse: Frazerla aparat. - Locotenent gros darglasulii sunase de gind si rosteasci, Astaavusese si ireal.ca si cum ar fi fost striin. de telefon,nume peretelui: numere i9i opri privireaasupra un rispuns. care a$teptasere qi mAzgdletile a o mie de oameni - Eu sunt. pricepu ce lui 9i locotenentul Vocea ei ii risundclarin ureche vuiet. Un avion. un fundal se auzea strident.Pe vorbeaaproape - Unde esti?Ai pdlit ceva?Acum se trezisede-abinelea. Mai addugd: Nu primi nici un rdspuns $i crezucAea inchisese. te rog! Vorbe$te-mi, Lynn pe un ton mai temperat. - A trebuitsi te sun,spuse pierduin huruitulmotoarelor. ci i se Voceaaproape spun... Sd-1i groaznicde nepoliticoasi. fost Vroiam si-mi cer scuze.Am N-aveaide undesi stii. pe-oureche, iar pe cealaltisi-o Frazer isi apdsireceptorul pl6ngea, fie era Fie mai bine. pdma, s-o audi ca acopericu bolnavi. cum a5fi putut?A5aceva lisa si pleci asa, - Nu te puteam nu seface. de tuse. incercdsi ridi, dar seineci intr-unacces rar $i calm' sdvorbeasci undee$ti.i5i impunea - Spune-mi la tine. si ajung Voi face cumva nu. calm numai Era oricum, qi pdru respirAnd, ci o auzea pauzi lui i se lungi o altd Urmi si seadune. cdutand trebuiesi inchid Nu mai Frazer, - Nu e posibil,domnule rizboiul Mi-ntelegeti, si toatecelelalte... intru in amdnunte, 104

- Ai grije de tine. Ezitd. Lynn... Mi-ar face pldcere sd te revad,multe pldcere. - Da, spuseea derutati. Cu bine. Of, Dumnezeule,o si mi se facd rdu. Legitura se intrerupse. Frazerapisi pe furci in repetateranduri, pini clnd un centralist pi(igdiat ii rdspunse: - N-o pot restabili, domnule - pe un ton gen ,,chiar 5i dacd aEvrea". Apelul a venit pe firul scurt. Cam cu pile. receptorulin furcd si se intoarse agale pe Canadianula$ezd pe marlui, il gisi pe Allenby sezAnd coridor. Spre surprinderea cu pumnii la ochi' ginea patului qi frecdndu-se Acesta ridicd privirea gi-l cerceti lung. - S-a dat vreo forfote? Frazer scuturadin cap. - Un telefon. Lynn Balfour. Locotenentul gindi cd aceastabause probabil in cantitdli stare. ca sd ajungeintr-o asemenea impresionante - Norocul tAu cd era la celilalt capdt al firului, Keith! RAnji, iiu Frazeriqi dddu seamaci purta in continuaredoar nimic. pusApe umeri,carenu acoperea mantaua cenu$iulzorilor intreziri fereastri Canadianulse uiti spre 5i parte 5i observd cAteva in jurul draperiei grele. O trase intr-o cu care te obiSnuiai lumini strdlucindslab pe cheiuri. Era lucrul cel mai greu aici, in Gib: lipsa camuflajului oferit de intuneric. Ca si-i urezenoroc sauca sd-i spundadio? La ii telefonase. Lynn igi pierdusemarea iubire. Era indoielnic sd ce se a$tepta? durert. se mai expund unei asemenea - O si vd rnai vedeti? - SPer. Trebuie. Urmdri un mic avion ridicindrr-se pe deasupra iaselor adormite si a zidurilor vechi ale cheiului. Se bucura ci ea se afla cu Prothero' Acesta avea sA-i poarte de grijd. Doar era dintre-ai lui. Ldsn draperia sd revini la loc' Marina lui Prothero. Se intinse inapoi pe pat 5i bombdni cend intelese ci ldsase lumina aprinsi.

105

somnoPrima goami sfA$ietdcerea.Scoald-te,scoald-te, rosule! h rand. blestematd Chemarea $i injuratdde generatii Allenby se ridicd nesigurin picioare.Nu era prima datd il dezbricase. faptulci altcineva cAndremarca el. - Mi-e foame,spuse g6ndila fatade pe coridorullung,la felul in care Frazer^se iubitul mort sau$tiacevaanumedespre il privise.Iqi revedea urmitorul raid?Marja de supravietuire. prietenului s6u.$tiuse Allenby urmiri spaima 9i neliniqtea pentru fati. Oftd $i seuite ce simtea Frazer aproape de la inceput Apoi iqi aduse aminte. De parcd ar fi auzitpe in jur dupi prosop. numelecu vocetare:,,Joanna!" Il repetd, cinevapronunlAndu-i dupi care aruncao privire jenatd spre Frazer,Acestainsi adormise la loc. Dupd cat se pdrea,fuseseo noaptede pomini, hotiri englezul.

7. Jupiter

John Goudie stdteape mica teugda Locotenent-comandorul canonierei si se uita la cei trei ofiteri ai sdi. Plecaserddin Gibraltar inainte de ivirea zorilor, impreuni cu o alte navd, iar acum, in lumina strilucitoare a soarelui, Mediterana le dtuuia cealaltdfatd a ei. Marea de un albastru-inchisera perfect netedd gi doar o linie neregulatdla tribord trida apropiereapdmintului. mdrii, qi acestase Frazer il urmdreape Goudie: asemenea schimbase.Adta satisficut, chiar entuziast. Poate cA aceasta canonield era ceeace ii trebuia, lucrul la care se pricepea cel mai bine.Ofiterul trei era un tinerel bronzat,in virstd de noudsprezece David Ryder, unul dintre pulinii membri ani, sublocotenentul initiati ai echipajului navei. Pirea un tip foarte plecul si canadianul sesimteamultumit ce Archer seafla pe celdlaltvas,la cdteva parime mai spre babord. Canonierelefdceauo impresie bund, se gindi el. Nu aveau pe ele numere, iar careneleardtoase,lungi de doudzeci si cinci de metri si vopsite in negru, dddeaumai mult impresia de navepirat decit de rizboi. frontiera Frazerprivi inspre pemant;undeva acolo se gAsea nemarcati dintre Maroc si Algeria. Se putea afla oriunde. PAnd in prezent, reperaserd o intreagA flotili de distrugatoareindreptandu-sespre est gi citeva avioane de patrulare.

tu

lor, pentrua verifica cine eraugi Acesteaserotiseri pe deasupra pentru a raportaapoi cum decurgeau lucrurile, Frazersperaci nu gtia prea multi lume despreForce lupiter, cl'tmii botezase Prothero. * Se comporti bine MGB-urileastea, ziseGoudie.Era cu capul descoperit, iar pirul lui decolorat de soarese unduiain bitaia brizei aidomaunui lan de grdu.Daci existi ni$tenave caresi merite,atunciastea sunt. pictatun $ir Frazerse uiti pe geamulla bazacdruiafusese Victimeleanterioare ale navei,mAndria de zvastici. ei, Vasulnu era foarte mare gi aveaun echipaj de doar doisprezece oameni, dar era intesatcu armamentaclionatelectric,penfu a reactiona la ceamai u$oard atingere: un tun cu obuzede un kilogram,in fat6, un Oerlikon dublu montat pe afet, in spate,qi patru mitralierede calibru mare.Puterea de foc plus impresionanta vitezi maximi de patruzeci doui de noduriil fdceau un adver5i sarde temut. Mai intii Tunis, pentru a-gi umple pAndla refuz rezervoarele, apoisprenord,cdtreMareaTireniani,aflati intreItalia qi Sardinia, una dintrepu[inelezonein care,pAni atunci,nu se bd6lii. Era chiar mai bine, fiindci de dataaceasta angajaseri aveau nevoieca norocul5i surpriza si fie de panealor. Ii aruncd o privire lui lves,carestatea h carmd, dind drumul usorspitelor intr-o partesaualta,in vremece subpicioarele puternice. depdrtate simleacarena Matelotulpirea multumit,ca gi cum ar fi manatambarcatiunea pentrua-i testarispunsulla pe pufin cu gaisprezece comenzi.Se deplasau noduri.Atunci cAndceletrei motoare mari, marcaPackard, aveau si fie aduse la turatiemaximd. lucrurileurmausAseschimbe. Ives nu bdgi de seamd cd Frazer il scruta cu privirea.Aici se simteaca acase. Asta i$i dorisedintotdeauna. O navi mici, sentimentul camaraderiei lui, fusese 5i at utititdlii. in conceptia o gregealiabandonarea baculuiSiebelsi folosirealui doarpe postde bombA pentrua demolainstalatiile inamice. O navi era o navi. Cevala caresdtii. Ascultamotoarele torcand. Cei de la navalfdcuserio treabd buni. $antierul pe Goudievorbindule ofiterilor sii qi igi ficuse Il auzise singuro pdrere despre cum stAteau lucrurile. Sespunea ci,Frazer 108

era un navigator formidabil $i un cunoscdtor in materie de ambarcaliunimici. Din c6t prinsesepand acum, Ives $tia ce navigalia era de importanld capitald in aceasti misiune. Cu ceva noroc, ar fi putut sd foloseascdinsulele din preajma locului lor de destinatiepentru a-gi mascaprezentain fata radarului inamic 5i a altor dispozitive de reperare,dacdor mai fi existat vreunele. finuserd sub control intreaga zona de atata vreme, incit ar fi putut constitui punctul lor slab. Pe de altd parte, nu strica si stii Il agrea pe Frazer, primul canacd aveai un pilot de mAna-ntAi. dian pe carel cunoscuse.Allenby se afla in partea opusi a puntii, urmerind prin binoclu cealaltdnavi. Ives hotdri ci, dupi cnte auzisedespreel, il plicea 5i pe acesta.Se indoia cd cineva ar ajunge vreodati sdl cunoascdpe Allenby, cu adevdrat,nici intr-o mie de ani. Tunul de un kilogram de pe castelul din fatd isi schimbi brusc pozilia pe afet, qi Ives il vizu pe ochitor, seful de echipA Sul[van, fdcind unelemici retu5uri. isi muscdbuza. Sullivan era londonezca si el. Uscdturadin pddure.Era agresiv,gurd-bogatd. un adeveratmdscdrici.in afari de fochisti si de un artificier, Sullivan era singurul marinar de la bord care mai avea o functie. Acesta crescusein Bethnal Green,nu departede locurile pe unde Ives iqi fdcearondul. Noaptea trecutd, in Gibraltar, in timp ce se vdnzoleau pe vas verificind munilia, hrana Ei proviziile, Sullivan fdcuseciteva remarcedesprepolilie in general,si desprecea din East End in particular. Dupd cat se pArea,aflase despre trecutul lui lves; nici nu trebuia sd fii un geniu pentru asta.Oricum, Ives era obignuit cu aEaceva gi majoritatearemarcelornu le luasein seamd. Dar Sullivan era altfel. Spusesede fali cu ceilalli:',,Sunt pugi cu tolii pe ciupealf,,nu-i asa,cdrmaci?" Rinjise la Ives, dar e agentde pariuri de strad6in il privise inflexibil. ,,Batranu-meu Green.Nu de putine ori l-am vdzut pe tablagiul care face rondul pe-acolo luindu-qi dreptu', ca sA-nchiddun ochil" Cdnd Ives tdcut, Sullivan persistase: rAmAsese ,,Pun pariu cd, dac-asfi zis asta cAnd erai tablagiu, ai fi sdrit una-doue, ei?" Ives rdbdase prea mult. ,,Nu $tiu ce-a$ fi ficut atunci, dar, dacd acum nu-ncetezi, i1i rup picioarele, clar?" Sullivan il privise tinti,

109

cu fuea sesizend evidentafo4i ftzici a lui Ives, care contrasta lui blindi. De atunci.abiadaci isi mai vorbiseri.IveshotirasecAtreprivinli. Nu erabine si pome$ti in buia si facdcevain aceaste pici. gAnd Injurd in didu drumul puftand cuiva actiune 9i navei si se abati de la curs.Din fericire, spilelor.Ii permisese ofiterii nu observaseri. de uimire.Ii Allenbyseuita la celilalt vascu un sentiment pe marinariide pe dragorulsduproferindinsulte' auzise adesea apaprin dreptullor, atuncicAndvreunMTB sauMGB spinteca intr-o invArtejire de stropi. ii botezaseri Bdietii Veseli. rivalitatedintrearme.firi vreourmi de invidie. Obisnuita Era palpitant, i1i tiiia respiralia. Pericolul$i furi$irile aveau de exuberanti erape cit de sdvini, darp6ni atuncisentimentul real,pe atatde molipsitor. nu-i strica. Se gAndila tatil sdu.Poatecd o imbdrbdtare cu ratiile lor amerate, cugeti N-o fi fost de glumesAte descurc.i i seintorcea la pritulicea^intendent el. In modrepetat, rnintea din Portsmouth. Frazer mdcar luase legitura cu ofilerul secund si revini la realitate. Oricum,ce Balfour,pe cind... Se scuture rost avea? si nu se mai int6lneascd niciodati.S-ar fi Era de agteptat pututca ea si plecede-acolo, iar el si dispari.N-aveanici un ginduri. Dar mai vedea rost seselasechinuitde asemenea inci glasul5i cuvintele in minteochii ei, ii auzea amare. Nu-qiputea vitale de dinaintea explica nimic. Amintirea acelor secunde cu buretele. explozieiminei i se$tersese Telegrafistul, singurul de la bord, care indeplinea qi functiile de semnalizator, codificator$i operator radio,scoase capulprin tambuchi $i anunta: patru-cinci Avion la Roqu'l - RA' de la Ab.leTwo,domnule. seapropie. didu din cap$i actiond butonul aflatlingi cotullui. Goudie Oamenimai mult saumai pulin echipalialergard la posturi, in prin toatd carena. timp ce clopotelesoneriilor zdrdngeneau Locotenent-comandorul rosti calm:
(n. tr.). ' Radiotelegramtr ' S6nga(n. tr.).

Semnalizati Able Two. - Modificaticursul,virati sud-est. Aldisul' Fceni scurt$i telegrafistul anunti: domnule! - Receplionat, Goudie isi scoase ochelarii. - Uite-le!Suntdoudbimotoare. Allenby schimb{ direclia in care privea cu binoclul. Strilucireareflectatd ii umplu ochii de lacrimi. De unde gtia Goudie ci suntostile? Instinctul, un al $aselea simt,dobAndit din experienledure? Clipi gi fixd binoclulpe celedoui contururimicule.Razele soareluicddeaupe capotelecu vederepanoramicd ale carlingilor,ficAnduJe sdpari in fliciri. Acumdevenise clar modul in care Goudiediduse ordin sA se posteze cu fata cele doue canoniere. Le ofereao arie de vizibilitatemai maregi o qansi mai reduside a fi luatecu asalt. si fie pregdtitpentruturafie - Spuneli-imecanicului-gef maximi, comunicd Goudie.Iqi plimbi binoclulcu grijd. Mama lor! Nu le simteam nevoial - Cotesc, domnule. Vor trecepe la pupa. Fac o recunoastere. pe piept. Gcudiedddudrumulbinocluluisi-i atdrne posturi, Echipajul la domnule, raportd sublocotenentul Ryder.Urmiri, la rAndullui, prin binoclu cele doud avioane intrAnd intr-unugorpicaj.Me-210,domnule! Dupi glas, Frazer bdnui cd probabil il ingrijorau nouvenilii.Toli erauveterani. chiardaci putinidintreei trecuseri de nouesprezece ani. Insi pe oricenav6,chiargi pe una micutd,se cerea ca oameniisAapuce sAsecunoasci unii pe al1ii,sd-6iafle puterile sausldbiciunile. Dar,cumspunea adesea Goudie, nu era niciodatd suficient timp. - Bombardiere, insd folosite pe-aici mai mult pentru recunoastere, ii limuri locotenent-comandorul. Igi muEcibuza. Cumdracu'le-o fi scipatSpilcuililor? - Ce putere de foc au?intrebdAllenby. Goudieldsdbinoclulin jos si sesterse la ochi. de milimetrisi alteciteva tunuri. - Mare.Patrude doudzeci puntea, Poatefi cam nasol.Addugd:Elibereazd sublocotenent!
I Proiector Morse(n. tr.),

110

llt

$i dumneata,domnule Allenby! Se intoarsein mod deliberatcu spatelela avionul bimotor. Nu vreau sd $tiu toate ouile noastre intr-un singur cog. Ryder era foarte tindr, dar trdise deseoriasemenea lucruri. - Vino la pupa cu mine. Rinji spre Allenby. S-ar putea sd priduim unu' de-{sta cu Oerlikonurile. P6qind cu grijd de-a lungul marginii vibrinde a punlii, Allenby vdzu ci o pereche de mitraliere era manevratd de matelotul Weeks. Acesta tintea prin vizor, dar, atunci cdnd trecurd pe langd el, li se adresd: - Ceva imi spuneaci s-ar putea sd aveli nevoie de mine, domnule. Allenby ii puse mana pe bral. - Parcdintelesesem cd esti torpilor? Era pldcur sdJ intilneasci, indiferent de ce zice impasibilul cdpitanHeywooddespreprietenie. In tirnp ce isi croiau drum sprepupa,mi5cind din loc stivele cu incarcAturi de adAncime,puntea incepu sa se insufle(eascd. Prora se ldsi in jos, iar elicele $i cArma se opintiri zdravdn in zidul de stropi orbitori. Cele doud nave incepurd sd evoluezela intreaga lor vitezA. - Vin! Ryder se opri doar cat si se asigure cd levile subliri ale Oerlikonurilor urmireau avioanelede luotd. Allenby se intoarsesd priveascd puntea. Lumina rcflectati ii bdtu in ochi, fdcindu-l sd distinge doar un contur neclar. - Nenorocitii zboardcu soarele-nfatd! O sd le pardrdu! tipir Ryder. Goudie spusese cA erau de recunoastere. Probabil cd aveau aparatede fotografiat, cu care sd inregistreze cele doud nave striine in livrelele lor negre. Prothero n-avea sd fie incintat, se gindi el. Poateci raidul urma sd fie anulat. igi alungd pe loc gindul. Cdpitanului Heywood nu i-ar fi stat in obicei sd viziteze teatrul operaliunilor daci nu ar fi fost importante sau chiar vitale pentru invazie. gi la Cugetd la izbucnireasubitAa locotenent-comandorului felul in care Heywood o ignorase.PoatecA,pentru $eful de cabinet, ei reprezentau mai mult arme decit oameni.Consumabile.

Primul Messerschmitt se redresase $i tura spre ei dinsore pupa,la mai putin de o sutAde melri de suprafata apei. Aveau senzaiia cA burta avionului o si $teargdin zbor eitremitatea superioari a MGB-ului. Semnalul de tinichea al unui clopot se auzi pe deasupri uruitului motoarelor. - Foc! Oerlikonurile 5i o perechede mitraliere se trezird la viatd cu un rdpAit. Trasoarele aproape ci nici nu se vedeau pe cerul senln. Nu auziri tunurile avionului, dar vdzure proiectilele muscind apa. urmelc lor inaintAnddrepl spre pupa. Allenbv aproape ca se pribusi atuncicind clrma ie implinrein apa.care se revdrsdpe de lituri ca printr-un jgheab de moard. - Pe el, Taylor! Dd-i nenorocituluil tipi Ryder la ochitor. Strigitele exprimau doar excitarea siilbaticd.nebunia oeri_ colului.cdci impuscalurile si zgomotulmotorLrelor avionufuisi ale vrsului ficeau comunicarea zadamicd. Avionul urcd in fo4i. Allenby vizu trasoarele celuilalt MGB ridicZindu-se cu obi5nuita incetinealiingelitoare, asemenea unor trAndave mingi de un ro5u-aprins. Linia lor mdture spatiul pand la avionul inclinat in viraj giJ invdluird intr-o tesdturi de foc. - L-au lovit! urli Ryder, ficAnd semnecu sapcadeasupra capului, in timp ce o dArii unsuroasdde fum maria traiectoria nesiguria avionului. Cel de-al doilea aparat atacd dinspre tribord 5i, de data aceasta, Allenby simli cum unele dintre proiectile loveau unul dupi altul in carend ori se izbeaude scutulcAleunui (un. Goudie modific{ iar cursul, si tunul de un kilogram intrd in luptd.miscindu-se cu iulerld pe afetulelectric. pinice ochitorul nu mai putu distinge in vizor imagineaindepdrtatda avionului. Allenby.aflase cdndva de un tregiitor mult prea entuziast, care, concentrandu-se asupra atacatorului, risese jumdtate din proprra-l punte. Locotenentulii. auzi pe oameni chemandu-seunii pe al1ii. _Nu fuseseriipierderi. Cineva alergd sd bage incircitoari noi la Oerlikonuri, dar seintrerupsepentru aJ baie pe umrir pe ochitor.

tt2

ll3

unor gcolari care au pus Schimbari priviri intre ei asemenea cevala cale. - Fii Pefazd! persi indepdrtdndu-se Rvdeiurmzriavionulde luptdurcAnd si lui Allenby luceapecarlingd Soarele * u oi"nati un nouasalt. ca sd intoarse' echipaj din oameni'lor capetele vedea ca ise n'azaii cu viteze' ce semiScau se - lu ""t" doui ambarcaliuni -- uit" verde camuflaj ciudatul pe aripi de 5i negre OUt"*a giindul cu "-"ile probabil din Sicilia' Seduse Decolaserd de oe fuzelai. rdpditul la feratd' cale de linia peste i" iriil""f iartutnut mort' prdbusise se genistul care la mitialierelor, poz(la sl tlxanou-se Tunurile se agitare,schimbandu-si picaj usor' Daci un nou incepuse ce avioriului, iaresi asupra [i avutman sanse ar sus' mai ceva si zboare oilorular ir incercat auzivuAllenby ele' dintre multe mai de imediat ;i fie metrdsit neamtului,zdrdnginitulbrutal al al motoarelor i"iui metalice' "re."ana Aerul era plin de zgomote. iunorifor $i mitralierelor. nimerindu-$i otelul tinta' clinchete' bufnituri de si stridente, ----Aool. zburd acesta cind avionului burta mu$cari ttutout"le lungul de-a tAra i se ce umbra in timp lor' p" d"u'.upi" giulgiu. puntiica un ""p"telor ' fi-erdnir.fie nebunde furie' cici' in ciudaconueia Pilotul nave,zburi citre Able dinspreambele ce sosea lui de trasoare subunghidrePt. Two,aproaPe Ia'l! casdnufte de un stilp de sustinere' Rflei icni.inclestindu-se m apa Arnou bord atuncic6ndcirma seoprntldtn azv6rlitoeste pldcut asta' va fi ii Lui mdcar pe Ivesla timone. i"nfv sijt imagind - -'iit" intentiile ce Trio se zvdrcoleafrenetic pe masura Trenulde bombese tot mai evidente' deveneau inamicului unorfilci infometate' asemenea deschise pestetot, pe aripi 5i pe.fuzelaj'ca improgcau Trasoarele in bdtaiasoarelui' nistepicituri de singe strdlucitoare cu m0inilede balustradd' A[enbv seinclestd Mare! Cristoase cdzu in timp ce bomba MGB viri strins.disperat' Celdlalt nu nlmlc cd plin' Pdrea in lovindu-l ingeldtoare, cu o incetineali o bombdoarbi' saucd fusese seintamplase ll4

Apoi urmi explozia.Allenby o sim(i izbind punteasub picioarele sale9i urmdriuluit cum MGB-ul se cletini, dar continui sd vireze,cu mareace clocotea in jurul lui. Cocasparte scuipio trimbi uriagd de fldciri, 5i locotenentul bdnuic6 sarise in aercombustibilul. Focul se imprd$tie pe api subformaunor d6reclire, invdpiiate, in timp ce fragmente de vasimprogcau de jur-imprejur, pe o razdmare,cdzand ca o ploaie. - Avialie! Verdepatru-cinci! strigi cineva. Tunurileserisucirdpe afeturile lor, darclopotulrdsund din nou si focul incerdimediat. Trei aparate Spirfiri li5niri pe deasupra capetelor lor, cu obisnuitul$uierat. In linisteabrusci ce se ldsi dupi incetinireamotoarelor. Allenby il auzipe Goudie lipind: - Preaal naibiide tdrziu,nenorocitilor! Ficu un semn cu pumnul spre cele trei avioanede vindtoare, candacestea se lansari asupra du5manului. Nu mai era nevoie: istovit, bombardierul intrd intr-un picaj tot mai abruptqi lovi apacu o strifulgerare orbitoare. Allenbysepomenimurmurdnd: - Curajos om! Aparatele Spitfireschimbard ruta si curAnd devenird doar ni$tepunctepe fundalulsoarelui. De la altitudinea lor, puteau probabilsdvaddprimulavioninamicai coada lui de fum. Dacd da,atuncilinia vietii germanului erafoartescurti. - Pdrisiti posturile! Pregiti(i plasele de salvare! Oameniirevenirdpe punte.Allenby il zdri pe telegrafist bandajAndu-i lui Iveso randde la incheietura miinii, pricinuite de o schijn. riiala bord!lipi Goudie. - Ridica{i-ipe oamenii Aproape ci zbiera. Dd-i bitaie, Sullivan,di-i naibii bitaie! Erau numai gase. Allenby se gdndi cd scApasere printr-o minune.Echipajuldin cameramotoarelor dispdruse o datdcu explozia; ceilaltimuriserd fie din cauza bombei, fie arside combustibil.Cdpitanul pe carelocotenentul vasului, il intahisedoar o singure datd,la ultimalor $edinte de instruire din Gibraltar, nu supravietuise. Sublocotenentul Archer,da. Fusese ultimuI care iegise din apd,in timp ce MGB-ul navigaincetprintresinistrele rAmdsile aduse de valuri.

115

din pumni atunci cAndcarburantulajunsein Frazerstranse $i i se putea dreptulunui trup ce plutea'Era destulde aproape protesteze sA nu cAu$ vedia pirul in fldciri. Dar locotenentul inghetat. Stdtea de priveli$te. sdusi scape O altd revizu cu ochii minlii propria-icorveta. Canadianul groaznica. moarte mare,aceeasi sd fie ca supravieluitorii Goudieisi masi gitul si a$tepta ridicatila bord. nebigind Archerurci pe punte,cu fata$i miinile innegrite' jur. lung in qiroia pe uitindu-se hainesi in seamiapacare-i pentru poti sd faci jos, vezi ce sublocotenente, 9i - Du-ie intr-un minut. Vin 5i eu ziseGoudie. ceilalti. eraudejastrAnse de salvare Privi pe geam9i v6zucdplasele lAnei balustradi. pilotl Refdcursul,si putemintracAt - Vitezdde croazierd, gi pe el, di-mi de stire. mai repede intrebi cu glasriguqit: Telegrafistul domnule? - Dorid setrimiteti un semnal, el funos. sPre Goudieseintoarse se 2burli Lui Dumnezeu2 - Cui, pentrunumelelui Cristos? sine. Nu tride stapanirea redobdndeasci el, incerc6ndsi-qi cu aripi idiotii dia inima ca toata din Sper mitemnici un semnal. asta! si dne mintechestia Allenby seuitd la Archer. sublocotenente. cd ai scepat, - Suntbucuros prin el, cu ochii golili de oriceexpresie. privi drept Archer Eu md duc si-mi conFrazer. spuse Dick, - Rdmii tu aici, sulthartasi notitele. Privireai semuti la pupa,sprecercultot mai largde resturi lor, a$tepplanaudejape deasupra plulitoare. Cativapsceru$i greald. se ficu I fldcirile. tandsdsestingn - Vom mai continuaraidul in cazul de fati? intrebdAllenby. cu greuprivirea' isi desprinse Frazer aici cu mine,Dick, Eidac-aifi vizut halul fi fost Dac-ai ai fi $tiut $i singur.Cobori evenimentele, in cares-aupetrecut prin tambuchisprecabinade cart. Cred ci s-a dus pe pustii. Kaput. 1 16

fves auzi remarca, dar nu seuiti la el. in schimb,reveni ln - asupra gind sentimentelor, a reacliilor in legiture cu clle intimplate. Indiferent daci aveau si continueiau nu op".u1iuni", aveau seurmeze cu siguranld altele, toatecu un foafit maresrad de risc. Gura i securbdintr-un zAmbetni*. Nu te inrola vilu* lar niciodatd,dacdnu stii sri gusri o glumd. Dar in tot timpul scurtei $i silbaticeiacliuninu seindoisenici o clipdde el saude yas !u1 ne pustii saunu, Goudieavusese incredere in el; abia dacd-i ddduse vreunordin direct.cu excepfia celorde la primul asaltviolent. Se uirA ta bandajulde la incheierurigi_i'zdmbi tiindruluiteleerafi st. - Multair. Gdndul ii zburd la maistrul armurier de la cazarma de detentie. Fiule. singurin cabinade carta canonierei, in care , Allenbystdtea ofilerii luauo masilfrugah,dormeau qi cugetau asupra so4ii lor. Locotenentul i5i sprijini cotul pe masa pliinrd. Cabura erafoarteintunecoasd. in partedin cuuzafaptuluicd ii lipseao instalalieadecvati,dar 9i pentrucd fuseserd amaraliln dreptulunui distrugitor. Era evidenti intenlia de a descurqia pe oricinear fi dorit sdajungi la ldrm pentrua vizita Tunisul,deteame canu cumvarespectivul si scape vreovorbddespre ForceJuoier. Seincrunti. Nu fiindci ar mai fi fostcinestiece marefo{a acum. Goudiese afla pe undeva pe mal, iar Frazerla borduldisrugetorului. pentrua utiliza facilirelileoferitede sDatiul mulr mai mareal cabinei de cart.SeuitAin jur. in oricecai, mult mai marein comparalie cu al lor. Uimitor cite erauin stare si indese intr-un loc atatde stramt.$ezlonguri-patfricutedin lemn si care puteau fi folositecaplutede salvare, daci lucrurilear fi merscat se puteade rdu. Se gAndila consortul lor bombardat. Niminui nu i seivisenici ceamai micdgansd de a le folosi atunci. Carela o inghionticu tampoanele pe vecinaei. De la cas_ telul.din fatd,folositsi ca puntede mese, Allenbyauzirizbit6nd muzici. Acel loc.eraqi.maiinghesuit. $i totugi,oameniipdreau aproapefdri griji. Marinarii invAfauin scun timp cii lucrul cel mai important era supravie(uirea, indiferent de sravitatea riscurilor asumate. Cu toarc penzelesus!

t17

Privi scrisoareap care tocmai i-o a&esasemamei lui' alea Numai Dumnereu$d; candurrnas-o primeascd' -e][n 1 nmp rn valablle standarde unele dupi ani: doudzeci 9i cinci de de cel lcolar' ii ramisese sCrisul insa uit in, Je -Giotd""un" -- iazuoi,'"tu se scrii' ce anume ili veneagreusd stii despre personale sentimentele iar secrete' erau Lucrurile importante fiecareviitor risc' Tatdlui siu i-ar fi tot'm"i intim" ;"-;;;;; "u lucrurile astea'Trecuse5i el prin povesteasci ieJ ire""t" si-i iaa. aar nicioaatenu-;i intrerupeafiul cAndii descriaun vas sau camarazi' povestea desPre c6nd -- -iti"nUv uneoridaci mamasa eramdndri de el' inireba se pe colegii lui ofiteri de la bordulunui descrisese Oaan land ii ,,imi lasn impresiaunei adundtunde dragor, ea remarcase: increzu[i." ,'Fiul nostrue la fel de bun ca Tai5l oftase.O ficea adesea. oricaredintre ei." dace isi treculimba pestelipiciul de pe plic' intrebandu-se ei cildtorie' in lunga o sefie cenzurati infrdnindu-gigindurile care.' Se uiti apoi la bloc-notes, nu-i dedeaupace. Era posibil sd.l:o .ptlTqut:i intr-adever, ndlcol' Mal rau daci o va primi, si-l g{seascd sau, niciodati in mintedurerea' ar fi pututsi-i readucd chiar, -pentru a-5i mai ingidui cevatimp: plic, pe lc.i."'"dte.u Hazel'" Joanna ,,Pitulicii-intendent Prinse capdtdl stiloului iirtre inceapi? si trebui ar Cum cu ideea de a-t intreba pe Frazer' Se lncrunta dinti. cochetAnd astaerao prostie' Nu' tare. mai ceva rotund.ciligrafic. astemupe \tq:'P{'g3 seu scrisul Cu se g'mdl el' rnsa HazeL'.Nu aretanemaipomenit' domnisoard mai mult nu sePricePea' Cend Frazir soii la bord' Allenby nici mdcarnu-l auzi' $i-sr inre ferindu-sicapulde pragulde-sus Tinirul locotenent incerci privirea $i uruncegup"upe o bancheti. Englezulridic[ cu mlna. scrisoarea seacoDere el' Fiazersea$ezL 5i puseciteva hdrti lAng6 - Asadar,ai ficut-o? Bravo tie! Allenbv seinro$i. si-i scriu,Keith.Eu"' nu suntsigurdaca"' - Inteniionam 1 18

Fj"."-r se uite la el, dar gdndurile sale n-o pirdsird.inci pe , Lynn Balfour. - E singura cale,Dick. Ce-aide pierdut? Cinevatrinti cevade suspe punte9i nigtevoci ajunseri - la ei, fdcindu-ipe amAndoi pAni sdintoarcd privirile. Frazer sestrAmbi. - S-aintorsGoudie. imi faceimpresia ci-i cri1d. Locotenentromandorul intr6 in cabinade cart si asezd 0u griji un sacde p6nzi pe podea.Avea ochii incercinati $i pirea extenuat, Frazerintrebdcu bigare de seami: - Pot sAvd ajut cu ceva,domnule? Goudie il privi tulbure. L.* trimis pe sublocotenentul Rydersi ia nigtegin. Se _ apleci gi apucd saculcu o griji studiati.Vreausi zic, si maria niqtegin. Matelotul Weeks, care, pe lingl celelalte talente, era gi expertin veseli, intri cu citeva paharecurate.Nu spusenimic o carafi cu api, dupi carepleci. $i lisi pe masd Goudie rAnji larg atunci c6nd Allenby umplu paharele. _ Gestulnu ficu decit se-l arateqi mai necijit. - Siracu' Weeks!Adineauri, in port,m-alinut si nu cad,spuse el. Noroc si mr ef,aacolo pedantul pronostrutimonier aspirant. babil_cim-ar fi insolit pAni la ceamai apropiatii secliede polilie. Ceilalti se uitard la el in t{cere. Frtrmantirile prin iare trecea Goudie erau at6t de cumplite, incit 1i-eramii mare mila siJ priveqti. Goudieinghi(iginul simplu,aparent indiferent. - M-ai intrebat odatedesprepredecesorul t{,u, locotenentul Bill Weston. este? zisebrusc. Frazerincuviinli din cap, in timp ce Goudie lqi tumi gin - cAndpaharul pind debordl. - Nu s-ar fi intimplat niciodati, dacenu eraudoui motive. Respir{ ad6ncde cAtevaori. Primul: Weston debarcase niste agentisecreli si-i ridicepe al1ii.Al doilea:Wesron $i a$tepta se credeaal naibii de bun, Cristosin uniformi, Tdcu, 9i cei doi se intrebafi daci Goudie spusese tot ce avusese de gind.

119

cu limbaimpleticiti: continud, insdacesta ^ lsi pironiprivF de operatiune. se - MaiorulThomas ocupa Totul parci fi numdrat. le-ar pistoale, de pe de reafurios rastelul pe pe agenfii i-au siltat veste prins de au ti a mersprost:nemtii qi ficut lui s-au ai Thomas bord. la care eri vorba sd-i luim iar Weston,careeraun ofi1ercurajos'darcu o minte nevdzuti. A primit o uesi idiot nenorocit! de imbecil,a stat$i-aa$teptat, cd igi pirinlii lui' Se spunea primit-o au la DSC', saumai exact atributiile de mult dincolo aclionand indepliniseindatoririle, obligatorii.Drdgul,ei? Oarelui lttenby inghili cu greu.Ginul il ardeala stomac. i-o fi cauzind? Goudiece intrebdFrazer' domnule? - Archera salvatnava,nu-i aga, primeasci o stea$i o si mai ar fi trebuit - Corect.Archer a$a. s-a-ntamplat Nu medalie. - imi parerdu, domnule.Cred ci l-am judecatgregitpe sublocotenent. Prima pe buza paharului. Urmtui gitul sticlei tremurand golise. sticlAse lui Frazer. a-5iaminticuvintele Goudiemiji ochii,ca pentru cap. din Apoi scuturi - O, nu! Archere un rahatde primaclasi. Ai avut&eptate. Ryder cobori cu oarecaredificultate, linind doui cutii de carton sub brat. fetelorcelorlaltiii daro ciutiturd rapiddaruncaE EratAner, decit cuvintele. mult mai spuse sublocoteblAnd intrebn - Rimine pentruatunci,domnule? nentul. Goudieil privi aspru,saudoarintentioni. car- Vorbestenumai cind ti se dd cuvintul. Observd a ficut ce cu sticle.Vid cAbfi1erulde la aprovizionare toanele i-am cerut. Rydereraabetut. pentru toate M-a pussi-i tai o chitanta - Nu chiar,domnule. astea, - Cum si nu?incd un afurisitde rizboinic de birou! chicoti Goudie.
I DistinguishedSenice Crois'Ctucea pentru servicii spcciale(n tr')'

Trecu din nou la subiect gi spuse: - Da, operatiunea va continua dupi cum a fost planificati... ma rog, aproape. Zdri pentru prima datd de cdnd intrasecele doud scrisori ale lui Allenby. - Buni idee! Ndddjduiescc{ ti-ai fdcut gi testamentul.Ar putea fi ultima ta ocazie. prin sacul de pinzd qi scoaseun plic volu. Goudie scotoci mlnos. - Iar aici, poftim niqte lecturi u$oarepentru tine, pilot. Frazer deschisepachetul qi puse con(inutul pe masi, parcurgand cu privirea datele, timpii, semnalelede recunoagtere, totul semenand in linii mari cu planul initial, doarcd urma si se ducd singuri. Ce dracu' avea si se aleagd de toate astea daci Goudie era intr-un hal firn de hal? Cerceti data. De azi in trei zile. Aga, pur 5i simplu. Se uitd la comandor,dar acestapdreasi fi atipit, cu paharul golit inci in mAnd. Chipul i se relaxase, dAndu-io notd tinereascd. - Ceva noutali, Keith? inrrebd incet Allenby. Frazer ii impinse ultima foaie de-a lungul mesei. O dati ajungi la punctul de intAlnire, operatiuneaavea si se afle sub comandagenerali a maiorului F. Thomas de la SAS. - Oare de la ce o veni ,,F'-ul? se interesdcanadianul. Goudie deschiseochii. - N'ar trebui sd-ti fie greu si ghiceqti! Fecu un gest cu paharul. Trei zile. Ochii i se inchiserd din nou. Dacd mai incearcdcevade data asta,il omor, fu..., bAiguiel 5i capul ii cizu bleg in birbie, apoi adormi. Ryder lui paharulgol 5i remarcd: - Mi gindesc uneori dacd noi procedim normal in acest rizboi. Frazer rAse. celor din Ministerul de Rdzboi,sublocotenente! - Spune-le-o Allenby lui cele doui scrisori qi le privi din nou. ,,Pituliciiintendent Joanna Hazel." Ce-o sd zicS? Probabil cd tocmai in clipa astase afla la plimb:re cu vreunpriclen. Il vdzu pe Frazer cum se uita la el. Ryder plecase, iar Goudie sforiia domol.

t20

121

Candianul zimbi. - Trimite-o, Dickl s-o faci Allenby isi lui sapca.Poatechiar intentionase buciti $i sAn-o mai expedieze. undecontraIeqipe punte$i urcdla borduldistrugdtorului, inarmatA il iscodiri cu oarecare curiozitate. maistrulsi santinela oraqul, cu inevitabilulpraf hildduind Dincolode navdsegesea peste tot. pe tArmaveausi fie sistate. Ordinelesosiseri.CoborArile Seintrebddacdcei doi marinaribronzalil-ar fi oprit in cazulin coverta.Probabilcd l-ar fi care el ar fi incercatsi traverseze pe OOD'. chemat politicos. domnule? intrebi contramaistrul, - Pentrupo$ta$, - Da. Allenbyil urmiri aruncAndu-le intr-unsacde l6ngi ghereta lui. Serezolvase. Englezulse intoarsespre pupa $i saluti cdtre punteade comandi. scrisoare il fdcuse sI se in ciudatuturorlucrurilor,aceastd simti mai bine.

tOlficer On Duty- o{iterulde serviciu (n. tr.).

Asfinlea qi mareaera lini, doar cu o usoardlegdnareregulatd, _ de parci apaneagrdar fi respirat. pe mica punte 9i irb ea, tuiarii gi plantoanelese legdnau o datd cu carena,constienti de nemiscarea de dincolo de lumealor stramtd. de uriasasenzatie de sinsurdtate. Aerul din cabina de can era umed5i acru.impregnitcu izul de carburant.Vasul brdzdamareafoane incet, apiopiindu_se tot mai mult de obiectiv. Allenty 5edeacu spateleintr-o parte, exact in locul in care se a$ezase cind ii scriseseJoannei Hazel. Ca qi ceilalli, purta cama$i $i pantaloni largi kafti, singurul insemn de ofiter hind treselede pe umdr. Era o uSoari consolare,gAndi el vag. Cel p_utln nu puteafi impuscatca spion ori partizan.Sau germanii nu ficeau asemenea deosebirisubtile?DJ fapt, le fdceicineva? igi slmti pielea.$icdmasalipindu-i-se de spdtarulcapitonat tdnji 5i dupi aerul de pe punte. Din prag, Goudie il scrutacu o privire rivesitA. Arita incordat, dar nu dddeasemnesd se mai reiimti in vreun fel dupd betia de mai devreme.Era absolut uluitor, se g6ndi Allenby, ielul in care sirea de la o starede spirit la alta. Sublocotenentul Ryder igi tinea bratele incrucisate si cozorocul 5epcii decoloratetras pesteochi. Fala in fatd cu el. se

t23

afla Archer, care asculta concentratultimele indicaiii ale lui in cdnd,Archerisi inclesta ci, din cAnd Goudie.Allenby sesiz6 prin caretrecuse' ln co5mar pumnii,de parci ar fi retrditoribilul rest,sepurtale fel ca toti ceilalti. Goudierelatd: - Primulnostruobiectivesteo laguni in careseadapostesc a insulei.DupI cum sud-esticd iahturile,situateh extremitatea vedeli pe harti, e mici $i formati in mod natural. trasase Se uitaracu totii la hartaimpaturifi, pe careFrazer in incluse faptele cu creionul linii si cruci ce concretizau ordinelesecrete. - Va fi un loc bun in caresi st[m cu capulla cutiecAttimp Tesini.Ochii ii jucaufiri cu generalul vor avealoc negocierile gdlbejitd. vom intAlnicu deta$amentul Ne in palpAirea astamptu rada respectivi. vom intra in de cum maioruluiThomas pecare hd4ii, a distanlei o datd asupra Allenbychibzuiincd gtiau germanii plecafea Tunis. Daci lor din de la o parcurseserd preocuparea zbaterea toata atunci 5i deja despre lupite4 distrugerea n-arfi ficut decatsamaiintirzie intrucAtva de-acum vreun de resensemn sesizeze totodaH si ei completi.Ciuta si acesta vorbi despre partea atunci cand lui Goudie timent din era altul. In unul. Goudie nu exista nici maiorulde la SAS.Dar planuri alternaFdcind exercifiulfunctiunii.Canftind ;ansele. se Locotenentul saleexperienle. indelungatei tive. Dind dovada recent sau oricare efectuat pomeniintrebindu-sedaci raidul anteriorGoudie,cu atata altul dintrecele pe carele condusese gi subunghierdzboiul. va schimbat cAt negru curaj dibicie, fi punte picioare pe Auzi harsditde 5i bdnuici Frazerse tot qi pozitia lor. invirtea, verificAnd reverificAnd $i inaintarea Deta5acontinud Goudie. de rasfuit, exact inainte - Intrim pe pozilii mai devreme. cu o ord va fi mentullui Thomas ci Thomas iar Allenbypresupuse Nu intri in alteaminunte, pe de-a pe vreo ambarcatiune un submarin transferat de fusese deja cd acesta contactase implica faptul Ceea ce localnicilor. generalul pdrea, Tesini pe cit se insul6. Dupi de colaborationi$ti ar fi al lui Thomas, Altfel, din punctulde vedere eraimportant. fi ucis. daci l-ar mult mai simplu fost Goudievorbi linistit: De parcdi-ar fi citit gendurile, 124

- Invazia Siciliei trebuie execuhte perfect. Este primul no_ stru pas inapoi in Europa.Dacd intdrziim mult sau ddm sres. s-ar putea ca italienii sd rdmind fermi aldturi de alialii'tor. Pentrua invinge, estenecesar cd ei se treaci total de Dartea noa_ stra. AddugAin doi peri: Cu alte cuvinte.avem nevoiede (ri_ darealor. Acesta estemdrelul plan conceputin sferele inalte de cdtre cei care sunt mult mai bine informali decdt noi. Ciuli ure_ cheaatuncicAndcinevatusi pe punte.Apoi spuse: pentruaceia drntrenoi care trebuiesd duci efecrivla indeplinireaceste mi_ siuni..existd un singur precept. in asemenea fapte de arme, nu luptatl pentru rege si tard, ci o faceli pentru propria voastri echipd. Nu ave{i vreun cod de reguli, gi nu e ioc-pentru fandoseli. Privirea i se opri un moment asupralui AllenLy. Nu este o joaci, ci trebuie sd cigtigdm. Generalul Tesini esteimportant pentrucauzanoaslre. cdutiiturai se indspri.Dar nu vitai. Daca se rdzgande$te ori incearcdcine gtie ce inqeldciune,impuScati_l! Am fost suficient de clar? Ceilalli incuviinlari din cap la unison. - Bine. Locotenent-comandorul desficu tocul Distolului si scoase un Luger de calibru mare. Mergeti si faceli'un rond sd mai verificali totul inci o datd. Rimdnem pe pozilii pAnd vd spun eu, ne-am inleles'l Allelby mai zdbovi cdtevaclipe dup6 ce Goudie Si ceilalti . plecard.Isi pipdi buzunarele9i veiificd revolverul. Era tot asa cum te duceaidupd o minri. Cind incepeaacliunea,nu mai aveai tlmp^sdte ocupi de altceva. zdri chipul reflectat in geamul duldpiorului pentru chei .. .hi din bastingaj.Chiar qi la lumina asta ardta palid. parul ii iesea p-t9 si de alta de sub 5apcd, prea lung dupd standardele 9lo. Marinei.Mama lui ar fi fost socatd. pe-o sprAnceaii 5i se fo4d sd zAm$i-o a5ezd$mechere$te beascd. - Floare la ureche! Frazer se aplecd deasuprabusolei 9i studie punctele lumi_ noasecu deosebitd grijd. Se dusecu g6ndul Ia ultima sa navd, gratiosulaevart, cu cabinade cart pusdla punct in cele mai mici amAnunte, cu busola giroscopici si ultimul strigdt in materie de

125

insi voceahtelui radar, lucruri ce ficeau navigaliamai ugoard. cum o ficuse cdndgAnd, a$a rostind sdupiru si-i alungeacest aia a lor, 5i in fierdraia lovituri u", plin d" dispreX ,,O singuri O busoli cursi. intr-o un ca soarece devin la fel de neajutorali la mai bunesunt minte ageri o 5i magneticide-aiabatraneasca prindea ii ceea ce bine, foarte antrenase il oriJe ord." BntrAnul acum. nemaipomenit de $ale$i privi cerul.inci o grdmadd seindrepta C'anadianul de nori. pozitiei.Insi cu cevanoroc dificili determinarea Astafdcea sprerefugiul timp cursul pregdtiti la a schimba de safie aveau cd descoperi sentimentele analizn 5i isi de'pe-insuld. de iahturi ce fdcuse. ceea eradestulde mindru de ale lui Aproapeci se impiedicdde picioarelerdschirate il obligase Sirmanul, steaguri. de fiSetul lingi Ives,cire dormea si predeatimona unui ajutor, ca se apucesi se odihneasci. trebuia finali, acesta apropierea Atunci cind urmausaefectueze lui. Timonierul in sinea Zimbi formd. buna si fie in cea mai Ca o marindproprie. din navi un lucru personal. f6cuse pierdut,pe gAndi Balfour la Lynn $i la berbatul Frazerse din minte? scoate-o Daci sil iubeasci. $i-ar careea continua aidolegeturd, noud acceptat o n-ar fi cd Lynn sigur Mai mult ca Ii.'. ii telefonase. Totuti, ucis. ei fusese iubitul ma celeiin care grilape paqii lui Goudie auzind nemi$cat, rdmase Locotenentul jervechi cizme marindregti' jul punlii. Purta mereuaceleasi evenimente triiseretot atarca acestea peliie.Dupi cit sevedea, iat 9i proprietarullor. Nu se potriveain acestsecol,gAndi sauin calitate fi simlit ca acasipe o navi cu pAnze Frazer.-S-ar vas de unui al de cipitan Piratri. din fatd,a el 9i privi pe geamla castelul Goudieveni lAngn de stropi colierul Doar ocazional apa. spinteca etravi cfuui dintre demarca(ie linia de punea evidenle piora in de la alburii api. carenA $i - La vreme,pilot. mai mult ca o intrebare. dar sunase Fusese o remarcA, domnule. - Suntmultumit, Goudienu asculta.Frazerzimbi. Ca de obicei. zise: Apoi, locotenent-comandorul

* $tii, am ceruto a douanavdcares-oinlocuiascipe Ab,le


I WO-

Frazer a$tepti, ghicind c6 din acestmotiv coborise Goudie pe term, imediat ce ancoraseriin Tunis. - Puteam nici sd nu md deranjez,O adundturdde pigmei, afurisilii iia de progti! De parcd ag fi incercat sd ariniez o croazieri de pldcere. Birbatullovea ugorcu pumnul in geam,intr-un ritm lent; pe . locotenent il infiori puterea care-l imboldea p" u""riu. Asemeneaunei febre. - Protheros-a intors in UK si Isus-in-Mizerie o datd cu el. Frazer i5i mascd un rAnjet. Asta trebuia sd fie cdpiranul __ Heywood. - Dacii l-a5 fi prins pe $ef, poate ar fi reuqit s{ aranjeze ceva. - E chiar atdt de priceput gi de capabil?intrebi canadianul, Goudie ridici din umeri. - IncAmai line sdjoace dupd toateregulile artei. La o adici, a$aa fost dintotdeauna. Frazerera dezorientat. - L-a1i cunoscutinainte de rdzboi, domnule? Locotenent-comandorul seintoarsegi privi fix in intunecime. Obiqnuia sd povestiri scrie de aventuri pentru copii, nu . .5tiai? Semna cu pseudonimul Spindrift. Scuturi din cap cu o tristete batjocoritoare. Voi, colonistii, v-a(i neglijat eaucatia irtr-un mod amamic! Stareade spirit i se modificd iar. Daci ai nevoie de mine, sunt in cabina de cart. Schimbd plantoanelela jumdtatede ord. Dupd o perioadd fiecare prealungdde acalmie. ochii nu mai deceleazd pericolul gi incepi si ai vedenii. Se indepdrtd cu pagi mari, oprindu-se doar pentru a mai consultagi busola.Nu spusenimic desprelves, care dormea ir r-un ungheral puntii. Incredintase altcuivaautoritatea. eandi I-,azer si se conformd,5iel. standiudelor stabilite. Ce fusesle sau ce facuseGoudie inainte de rdzboi? Canadianulchicoti si vizu un planton intorcAndu-5iprivirea spre el. prothero, Boys'Own Paper,I se potrivea ca unuia dintre personajelesale. Pe punteaaglomeratir5i in jurul afeturilor de tun se miscau niste umbre. Archer in fatd, la cel de un kilogram, Ryder la

t26

t2 7

pupa, cu armamentul secundar $i incarc{turile de ad6ncime; etienUy, gata si preia postul oriciruia dintre ei. Patru ofiteri $i subordona{i.Numai qefi 5i prea pulini indieni. doisprezece pe Ives sfordind usor qi tare i5i mai dorea sd se poati auzi il pe undeva si sd doarmd. Se anuntainsd o noaptelungi. intinde incd mai exista sansade schimbaresau de-a dreptul de anulare a planului. Se intrebi cum s-ar fi simtit dace Juplrer ar fi fost in(oarsi din drum. Doar nu era nebun de legat sA simtd o dezamdgire.Dar, in adincul sufletului, $tia cA asas-ar intampla Se intinse si mormdi. Era timpul si faci un nou rond. Reveni la realitateinfiorat, amintindu-5ide generalulitalian care-l cunoscusepe tatdl sdu si care navigaseimpreund cu el la ce urrna sd i se intAmple bordul lui Onondaga.Goudie ii spusese lui Tesini dacdplanul aveasi meargdprost.Dar, presupunAnd i-ar fi ordonattocmai lui sd apesepe ci locotenent-comandorul s-o faci? putut el fi cum ar trigaci. gintl cind Allenby urci scara,pentru clocea acest mai incd timp se ducea sd bea o cacao locul cit al solicita si-i tini fierbinte. Lui Frazerii tresilti capul 5i isi didu seamaci alipisein In ciuda miscirii incete$i neregupicioare,lapt de necollceput. 5i disciplinamarindreascd iate,in ciuda a tot cecace experienla ii dictau. un marlnar. - WT', domnule,sPuse F;irzer se bdlibini p.lnil la portavoce. Probabil cd asta il de$teptase. - Ce este,Sparks? - Am prins o transmisiune,domnule. N-am priceput-o.In germani, cred. AproaPe sigur. - La dracu'! Frazer asimili qtirea cu mintea sa din nou limpede gi calculati. RAmai atent pe frecventa de ascultare,ii voi comunicaCO-ului. Nu mai trebuia: Goudie se afla deja acolo. - Sparksa rcceptionat . confirmd repezit din cap. Locotenent-comandorul
' Wirelelegnm - cablogrami (n. lr.).

- Da. Am auzit. S-a zis 5i cu rapoarteleSpionajului. Gindea cu voce tare. CAt mai e? - Ar trebui si zdrim insula peste patruzeci si cinci de minute. domnule. Chiar mai devreme,dacd se imprd5tie norii. Umbra lui Goudie se aplecdpe spatein timp ce acestaprivi cerul. - N-o si se imprdStie.Dd de Stire: liniste absoluti pe puntea superioari.$i spune-imecanicului-5ef sd nu scapenici o cheiepe undeva. Nemlilor nu le sti in fire sd circule cu lumini de pozilienici chiarin aceste ape.Se pareci se simt in siguran[i oriunde s-ar afla. Privirile li se intilnird prin intuneric gi Frazer spuse: - Probabilci suntpe insuld. Goudie isi scirpind bdrbia. - Daci-i asa,atunci au un ascendentasupranoastrii. Pe de altd parte,dsta-iun motiv in plus ca sd nu transmiti pe W/l. Portavocea chitdi din nou. - Nu semai inregistreazi semnale, donrnule, ziseplantonul. - Atunci, asardmine, mormii Goudie.Intrim direct. Frazer a$teptir. Goudie intenlionasesi coboarela apd mica lor barci de salvaresi sd-l trimitd pe Allenby cu ea pentru a adulmecape mal 5i a deschide drumul. Rada iahturilor fusese raportatd ca siguri, insd se puteaca, de la ultima relatare, inamicul si ii minat zona. Locolenent-comandorul continud pe acelagiton lipsit de enlotie: - Scoateti irnediat nistearmeautomate in plus.S-arputcasd frm nevoili sdrespingem vreunatacsausi ne croim drum cu fbrta. Frazervizu puterniciai lui Ivcs conturandu-se pe ^umerii fundalulnorilor.Inapoi la cinni. Pregitit pentruorice.Erer ciudat, daci stdteaibine sd te gende$ti. Timonierul petrecuse cel mai putin timp pe mare si avea cea mai pulini experienli de acest gen dintre toti. $i totusi, pirea sd radieze un soi de incredere contagioasi. putease insemnecd generalulTesini a fost un pic S-ar cam hazardat,daci Pirpiriii au si intrat in acest mic joc, rosti Goudiepe un ton calm; era doar o alte problemd de rezolvat.

t28

129

ar $ti exact ce s-arintimpla daci duqmanul cumpdni Frazer citeva ore. Ar fi cu totii morti in urmAtoarele ce sepetrece. qi zgomotde picioare incetari pe punte$i pe Oricemiqcare auzurile Tunurilearmate, afeturiletunurilor.Toli erauin gardd. ostil. pentrua prindeprimul sunet incordate, din funcliune pilot.Trebuie sdscoatem - Un lucrue sigur. iard$i Goudie, apoialunecd stalieradio,spuse cit mai rapidacea in mutenie. $tia cd Etravase infigea si se opinteain apd:canadianul turate la minicu motoarele greu cursul. sdmentinA cu reuseau altd navd. chizr putut orice fi sd intreacd mdrii.ar mum.in largul de in interiorul zonei qi ucigdtoarele $elf E-Boat-uri;aici insd, privirilor, erauca ni5teologi. ascunse din geamuluisi zdri mitialierele Se uita pe dupdmarginea precaut, intr-o partesi-n alta.Era Weeks. preajmd migcAndu-se cu ii intAmpinase de cdndacesta P{rea sd fi trecuto ve5nicie jeepul, pe el qi pe Allenby. Prin bezni se puteaghici dAra qi a celorlalte, gerpuitoare fixatein magazie a benziicu cartu$e imediatd. In fatd de tot, pentrureincarcare plasate la indem6nd zveltul tun de un kilogram baleia, la randul sdu, incoace de impd4it,el gi-ncolo. Era sefulde echipdSullivan.Ce aveau fizici. qi Ives?Antipatialor reciprocieraaproape printreumbre,uitandu-se Archerse afla si el acolo,ascuns prezenta pemanse trddeze care vreun indiciu cu binocluldupd sublocotenentul in rada iahturilor, cu bine tului. Daci ajungeau lucru acest Goudiepomenise la bordulvasului. urmasi r{mAnd pentru In pe asta. desimai inainteil instruise Ryder in treacet, dintreei. oricare MGB-ul mai bine decAt fond, Rydercuno$tea lui Archer. ii stiacalititle $i defectele Locotenent-comandorul Poateca la sublocotenent? oareceva schimbat Si fi observat o navefuseserd celeilalte distrugerii ataculaeriansi bruschetea povarapreagreapentruacesta. Pemant la orizont,prorababord! - Puntea! Binoclurileseridicari ca unul. pe un ton aspruGoudie. pilot, spuse - Bine navigat, Se pirea ci mai mult complimentul. il surprinse Pe Frazer ferAsAvrea. ii scapase

Dintr-o dati, insulaii copleqi.Incredibil ca ea sdfi fost atit de aproape, 9i totuqisdfi rimas nevizutd pini atunci.Frazergtia ci asta erao iluzieopticenormald in cazulvizibilitiiii noctume, daranunla in modclar impactulpericolului ce-i pigtea. - Toatearmele,dezasigurali! Goudiestitea pe grilaj, cu ambele miini incle$tate de marginea geamului. Nu scoateli nici cel mai mic sunet, s-a-n[eles? - Semnalizare. domnule! sdserepete, - A$teptali rdspunse el cu ceea ce perusi sune ca un oftat. Frazer ascultimaraitulmotoarelor si ecoullui reverberat de maluri,venindca de la un alt vas.Risuni asurzitor, dar qtiudin noucAeraobisnuita iluzie. Zdri licdririle scurteale unei lantemeemil0nd semnale Morseqi-l auzipe Goudiezicind: - Parein regula. Confirmati. Canadianul lumind pentrucdtevaclipe cu lantemapartea _ lateralda punlii. Fasciculul beculuiinfdguratinrr-o bucatdde pinzi de corabie erainci destulde putemic, mai cu seamd dacd seaflauoarece prin preajmd. santinele - Foartebine, constati Goudie.Stop masinaprincipald. ^ Incetinainte,cu exterioarele de la babord9i tribord.pregititi odgoanele, darrdmineli cu atentiatrcazdt Doi marinarisdrirdpestebord atuncicAnddin intunecime se desprinse profilul unui ponton $i dddurdfuga se lege o pardmi de amarare; incdltdmintea lor de cauciucnu ficea nici cel mai mic zgomot.Tunul si catevaautomate usoare le acoperea manevra, dar,in afardde o siluetd nemi5cati, imbricati in uniformi de lupte,toateinsulapirea si fie la cheremul lor. Goudie, cu Frazer aldturi,coboripe debarcader. DupAbate aceleore de inaintarepe furiq si de balans,carei1i dddeardu de mare,cei doi b{rba1i avuri nevoiede citeva momente ca se-$i recapete echilibrul. Goudieil scrutepe omul care semnalizase cu lantema. Acesta eradotatcu muniliepind-n din1i,iar la subsuoari puna un pistol-mitralierd. Abia daci i seputea zdri ecusonul de caporal de pe galoanele bluzonului uniformeide lupti. - Totul e in ordine? l3l

130

suna foarte calm, dar Glasul locotenent-comandorului si $tiece erao partiturd repetaH cu griji. Frazerajunsese din cap. Soldatul didu aprobator italian. esteacumcu generalul - MaiorulThomas nu cu mult diferit de-al lui Militarul aveaun usor accent, cumpitul in Sicilia. Thomas atuncicind i5i pierduse - Sunt ni$tegermaniaici, adiugdel, veniti cu o ambarcacealaltia... liune pe partea Nu-gi gisi cuvintele$i ariti vag cu degetulin direc(iain collurosrimdneainci invdluitin umbri. careun promontoriu serdstiGoudie. omule? - Ce fel de ambarcatiune. Soldatulse uitd la el, insd fata ii rdmasein continuare inflexibild. impersonal: Rdspunse - o infimdezitare Au venitsd - ...domnule. - De transport... generalului. ale ridicenistelucruri Nu eraa bund. Frazer fluieri pe infundate. ambarcatiune areo statieradio.caretre- Ei bine.aceastd ziseGoudie. Seuiti la locotenent. buieredusd la ticere imediat, vasul!Rnmin doartipii din camera motoarelor. Spune-i Eliberati si se asigureci oamenii lui au tot timpul mecanicului-gef Igi poate opri trei cu ei. Archerva rimanela comandd. Stenurile pas alergdtor. Zi-i lui Allenbysi-gi matrozi. Restul si vini aici in cu scamatorii. ia geanta pe marinarii caredddeau ndvald ii urmdriimpasibil Soldatul pe diC.^ aia e un telefon.Se poatevorbi cu re;edinla - In ghereta generalului, spuse el. Frazer incepurdsd se acomodeze cu beznaEi Ochii lui putusAvadi conturulalungit,palid,al unui iahtcu locotenentul motor, acoperitde la un cap la altul cu o prelaH croiti pe inci mai era un om bogat.$i influent,din misuri. Generalul nu-i fusese rechizitiona6 de Marind. moment ce ambarcatiunea din picior, in vremece Ives isi Goudiebitea nerabdetor ghidain ordinemicul deta$ament de desant. locotenent-comandorul. intrebA - Ce faceThomas? ii explicdgeneralului cum staulucrurile, - MaiorulT'trcmas domnule.

Goudie deschiserocul pistolului, - Din ce lari provii? Soldatul ridica din umeri. - Imi pare rdu, domnule. Nu am voie sd divuls asta. Locotenent-comandorul se indepdnAcu pu. up.'arut. - Afurisilii de eroi care te lucreazd! Frazernu se putu abline si rAnjeasci,de5i inima ii bitea de mai sd-i spargd pieptul. Comandorul vorbise intocmai ca si cipitanul Lev ant-ului. Goudie pomi in frunte de-a lungul digului. Din ceea ce spusese tacitumulsoldat. se pdrea ci germaniinu erauinteresali decal sA suengdbunurile personale ale lui Tesini. Ori acesta cdzusein dizgr4ie, ori, mai degrabd,era nevoie de el pe continent, in eventualitatea unei invazii aliate. Locotenent-comandorul rosti incet: - Nu locuieste mai nimeni pe-aici. Doar cAliva lirani oe parteacealaltea insulei si restul celor care lucreazi pe domeniul Tesini. E convenabildin punctul de vedereal unora, ei? puteafi u5or reperald, in ciuda intunericuluidin jur. 9t Era alDa St avea o alee de acceslungd. dreaptd.strijuitd de copaci aliniali asemenea unor soldati fantomatiii. Unul dintre oamenii lui Thomas stAtealAngd o statuie de marmurd si tinea in m6ini un Bren cu care supraveghea grddinile. Omul nu ridicd privireaaruncicand trecuri pe lfned el. Gealatiilui Thomaspiireau cevaireal.CevainspdiminUtoi5i oafecumneomenesc. Germanii cotropiseri gi inrobiserdatateatiri; acestibdrbati puteauprovenidin oricaredintre ele. Aveau toate motivelesA poane acestrizboi secret.Sd urascd. Langd intrareacu coloane.zaceaun alt personaj. Un eer_ malt morl. cu cdrevafarfurii si plarouri sparre in jur. Frobabii, o ordonantd. se gdndi Frazer. Ucis ca un animal in timp ce_gi vedeade treburile gospoddresti. Simli mirosul de sAngeqi-i veni sd-giingroapefata si mAinile in apa unei fAntdnidin ipropiere. Canadianul se opri ldngd u5i 6iJ simli pe Ives'foarte aproapein spatelesdu. Ghidul lor se didu in liiuri, iar locotenentul deschiselarg uqile duble. Tot intuneric, de5i nu gtia la ce altceva ar fi putut sA se a$tepte. Brusc, teava unei arme il

t32

133

cu abilitatepisinghionti cu puterein coaste$i o mani ii scoase tolul din toc. Apoi seauzi voceamaioruluiThomas: luminile! usile!Aprindeli - inchideli iar solMarinarii se inghesuiriintr-un hol cu omamente, rimase,rinjind. datulcare-iluaseatit de ugorarmalui Frazer - Dd-i-l! rosti maiorul. lud revolverul. Frazer surprins - Numa' incearciincd o dati, ci zobte fac! spuse, de calmulsiu. seuiti la Goudie. Thomas - Doarun vas?intrebd,mai mult acuzator. Goudieincuviinlddin cap. noi. - Ne descurcim - Ai aflat de germani? ce provenea Maiorulridici privireaspretavan,la zgomotul piese de mobilier. niqte dintr-ocameriin carecinevatAr5Aia de ei, ziseGoudie. Allenby seva ocupa - Locotenentul - Allenby? ciudatd! O alegere ridici din sprincene. Thomas pe picior pe altul,cu neasgreutatea de un i$i mutd Frazer de pe ambarla treabi? Cineva o dati timpdr. De ce nu treceau in casd.Chiar putut in orice clipd germanA intra ar fi catiunea trimiterea unui sd impiedice n-ar fi reusit dacdi.ar fi fecutfate. viespar. un ore, locul ar fi devenit in cdleva de avenizare. semnal pentruun nou post, esterechemat - Se parecd generalul n-ar fi exclus sd s-o spuni, dar Nu vrea maiorul. continua Rimine insi ferm pierdut ci credibilitatea. faptul benuiasce 5i-a pe pozilii in privinla condiliilor. Il urmdri pe un subaltem Erautrei spreu$dcu un siculel cu documente. indreptAndu-se cetocmai Pelingd unuldintreei probabil germani cu generalul. seajungA la tirm' ati trecut.Al doileaa fostucispe cdndincerca de falA.S-ar putease Cel de-al treileaeste interogatin ^clipa Veniti,.sA Isi aranjd centura. informatii. de acesle avemnevoie I5i Schiti un surAssardonic. cu generalul. vA fac cuno$tintA el amuzat. inchipuieci ne poateda ordine,spuse GeneralulGustavoTesini fdceao impresieimpundtoare' in uniforma lui Era inalt, bine fdcut 9i perfectproportionat 134

i I
I
( il

I
i
lf
,. l_

verde.imaculati.Aveapirul grizonat, iar barbiqonul sduinspi_ cat arita deparcdarfi fost piepHnat mereu, pentrua fi menfiriut rntr--o-stzlle rmpecabild. Atunci cind vorbi, voceai searmonizi cu inf.iliqarea.Profundd$i rAsunitoare.I se adresdlui Frazei jovial: -Leit tat tAu! Didurd m6nacu cilduri. Canadianul sesizd cd aveaochii mici si petrunzetori, ca ai lui prorhero.in rest. nici o aiia asemdnare. spuse Goudie. Ar fi binesi vd _ - Am doaro navd,generale. luatinumailucrurile de stricti necesitale. De cili oameni dis_ puneti? Generalul seuitdla el cu gravitate. - Vorbesc cu locotenentul dumitale! Remarca sunase ca o mustrare. - Mi gisili cu celdlaltprizonier, vorbi ristit Thomas. intenlionat cu spatele la gene_ , Se indepirti, intorcdndu-se ral, 9i trdntiu9adupi el. spuse incetTesini. iqi adunri din nougAndurile. _ . - Un tip aspru, Soliameac aici cu mine,impreune cu nU no.tru mai m'ic.Catiua sewitori,darei nu mai conteaziacum.Vom rdmine oe loc. Frazeril urmdri curios. Un prietende_altatilui sau. Se indoia foarterareci lui Bill FrazJri-ar mai fi pasatacumde omul acesta. igi adusebruscammteceeace spusese tatdl lui Allenby atuncicandstatuse de vorbdcu el. Rizboiul ."out" iu ivealdtot ce e mai rdu si mai bun in oameni. insdnu_i,"hi;b;. Orice ar fi putut apdrea a fost dintotdeauna acolo, ust.ptanJ momentul potrivitsdiasdla lumind. Dumnezeule, cdt de adeviraterain privinlacelorpe careii cunoscuse in ultimeleluni! seeandiel. -un - Prizonierul german este ofiter?intrebi Goudie. Generalul scuturd din cap. - Din nefericire,nu. O tindrd din secretariatul armatei, Printre ahele, e si translator. A fosl trimisA ul"ue; uneledocumente "urnin".a carear puteafi considerate secrete. , .Frazer iqi mutd privireain altd parte.Ce informalii sd fi delinutfemeia, caresdle fie lor de folos?Se aur" gdnauih chipul lui Thomas gi bdnuici astanu preaconta. "u

135

Generalul selisi pe cdlcAie lustruite si cizmelesalesuperb sci4iiri pe covor. deosebit de intristetoare. - O chestiune aici pe timpul zilei. spuse Goudie. Dar mai - Vom rdmene intii trebuiesd scdpam de afurisitaaia de stalieradio.Apoi, la asfin1it, vom pleca.Seuiti la Frazer. Du-teqi vezi dacd Allenby isi facenumirul. Lisi sdseinleleagicd,din punctulsdude vedere, generalul nu contaatatde mult incatsi meritesdriqtepierderea lui Able Two. Frazerii fdcu semn lui lves si cei doi iesiri din casd. oprindu-se lingi o fAntini susurdtoare, pentrua se orientain teren. Ives il urmiri pe canadian cum igi inmuie batista in apdgi cum gi-o trecupestefata $i pe dupi glt. Se revirsauzorile si, printre norii joqi, se puteau vedea mici petice de cer mai deschise la culoare.Cu astate obi$nuiai;i mai greudec6tcu pericolul,se gAndiel, impresurali de copacisi dJ flori frumos mirositoare, de statui$i fantani,in vremece doi nemfi zdceau ucisi,iar altii seaflaula bordulambarcaliunii lor, la poate nici o sutdde metri mai incolo. Allenby nu sevede.ziseFrazer. - Locotenentul Trebuiesi fi ajunsla ora astain preajma navei. - Mai bineel decit eu, domnule. - Va fi in ordine.E un adeviratvrdjitor. Un tipdt pAtrunzitor sfisie aerulumed,fdcindu-ipe amAndoi sd tresaltegi sd se rdsuceasci in loc. Apoi, cevail gatui brusc,de parcds-arfi inchiscu o izbituri o uSA capitonati. - Dumnezeule Mare! qopticanadianul. Ives seuitd la el. nu s-arputeasAstdmpur gi simpluaici, - Auzili, domnule, pe un ton de implorare. fdrd si facemnimic?spuse Frazer se$terse cu dosulmlinii la guri. Sesimtea imbicsit, intinat. revolverul. Te pricepisd - Nu, pe naiba,nu putem!Scoase folose$ti o chestie de-asta? Ives il urmdpe locotenent printretufisuri.Nu eramomenpe Frazer tul si-l informeze cd fusese de doui ori campion la tir 1 36

cu pistolul pe vremea cAndera in Serviciu. Revolverul, care in palma sa arita ca o jucirie, aduceamult cu cel cu care se antrenase in Med. Nu puteai avea incredere in armele automate. Acestease in(epeneau. Cu un revolver, nu fdceai decit sd continui sd ape$ipe trdgaci. Primitiv, dar eficient. - Da, domnule, rdspunseIves. Am cdt de cdt idee.

9. Prietenisau dusmani

Allenby i$i scoase$apcaqi ridici foarte incet capul pe deasupraunor tufiguri pipernicite. Era dificil si te orientezi pe timp de noapte,iqi zise el in gind, pentru a sutaoari. Terenul colluros $i denivelat, care cobora in panti cdtre mare, avea un aspect aproapevulcanic. P6lcurile accidentalede tufiquri permiteauo oarecarecamuflare. Il auzi pe Weeks g6fAinddupi sprintul lor, de la MGB pAni aici. - Pirpiriii nu se prea sinchisesc,zise el incet. Weeks se tArise mai aproape qi ascultardimpreund vocea tristd, tanguitoare,a unui cintirel german.Probabil vreun membru din echipaj dddusedrumul unui gramofon, sau unui aparat de radio. Piirea atat de straniu, chiar mai descurajantdecAt ceea ce aveade fdcut. ii aruncd o privire matelotului. - Gata? Acesta dddu aprobatordin cap. - Ii luim prin surprindereqi-i legdm fedeleq.Am adusniqte frAnghiecu mine. Allenby ridici din nou capul. Puteazdri slabelesclipiri ale mirii $i o siluetd masivd 5i neagrdprofilatd pe fundalul micului ponton, In nici un caz, o navd de rdzboi. Altfel, ar fi fost termi-

nati. I$i pipii explozibilul din buzunare,asemindror unor trabucuri groase.Dar mortale. Nu se zdreausantinele;dacd nu cumva steteacineva culcat la pdmant,ceeace era putin probabil. in mod evident,se simteau in siguranti, hotdri locotenentul. O usoari brizd fosnea prin tufi5uri qi zgAnddrea un covor intins de flori sdlbarice. Milioane de maci, ca de Ziua Armistiliului' in Anglia. Trisdturile felei i se incrAncenari, in intentia lui de a-si adunagdndurile. Pirea s6 fie mai obosit decdt isi inchipuia, de vremece. tamanin sirua(ia actuald. ii ingdduiaminlii si zburde alurea. - Ce-a fost asta? Allenby intoarsecapul. Cineva plingea? - Mai mult ca sigur, vreun pescdrugderanjat de ceva, rdspunseel. Se hotdri: Sd mergem! Scoaserevolverul si-l auzi pe matelotarmendu-5i pistolu l-mitralierd. fine aproape si cautdid rdmAi pe pdmAntbeGtorit. - Cevain nereguli,domnule? Locotenentuli5i mu5cdbluza.Prdpdstiosindivid! Sau poate cd era vechiul inslinctcare.nu o dald.ii salvase viala in icele clddiri abandonate, cu parasutele lor de pomind. - Nu suntsigur... Se risucird amAndoila auzul hArsAitului de pasi pe solul dur. O siluetese apropiain fugi. Era Ryder. Allenby il lisase dinadins pe tenArul sublocotenent in ariergardd. Acesta reprezenta singuralor legiturd cu Goudie, iar dacd lucrurile ar fi mers rdu, ca data trecuti, atunci reacliile lui ar fi fost vitale. Si-l mai ldsase in urmd si dintr-unall moriv. Ryder aveao grdmadd de experien{iin SBS,dar nu de genulcare se cereaacum. Allenby ii strigd aret car indrdzni de tare: - Du-te inapoi, idiot nenorocit! - Un tipdt! exclamdRyder.Ati auzit... Nu apucdsd rosteasci mai mult. Se produseun usor declic $i ceva siri in aer din pilcul de maci printre care se ghemuise Ryder.
I I I noiembrie ziua comemordrii armistiliilor ambelor rdzboaiemondiale (n. tr.).

138

139

Allenby se repezi spre Weeks9i se pribugiri impreuni cu capulinainte,in tufigurilede l6ngi ei. Bubuitura spinteci aerul, $i locotenentuliqi linu risuflarea ln vreme ce fragmentelede olel vAjAiaupe deasupra trupurilor lor, pentrua se implantaapoi in pimint. Totul se petrecu in numai citeva clipe, insi Allenby descoperi cA era in staresi rememoreze fiecare amdnuntdezgustitor. Trebuie si fi fost o sirmi pe careRydero agilasecu piciorul.Bombafusese probabil de tip ,,fluture",dupi cum erauporeclite acestea. Ele puteaufi lansate chiar5i din avion $i, o dati ajunse pe pAmant, isi desfdceau aripioarele in a$teptarea uneic6t de uqoare atingeri. Rydersezvircoleape spate, gemind. - Of, Doamne! Of, Dumnezeule, ajutaSi-md! Buzeleii scdlimbdiau fiecarecuvint, pe misurdce agonia cre$tea. - Haide, Weeks,zise Allenby. Acum, e singuranoastrd gansi! Matelotul rimase holbAndu-se la Ryder, incapabilsi se mi$te. - Lasil! ordoni locotenentul. Scoase unul dintreexnlozibile gi-irupse banda de siguran(d. Altfel,o sdne cdimcu io1ii. Urindu-gispusele, ii strigd: - Ne vom intoarce, David! Apoi ziri inci o siluetd alergAnd in jos pe panti $i ofti u$urat. Acoperll cu ceva! Chiar si prin bezni gtia ci era vorba de geful de echipd Sullivan. Dupdaceea, cu We'eks foarteaproape pe urmete sale,$qni spreponton. Sullivan ii urmdri depdrtindu-se, dupi care ingenunche lingi ofi(erulmuribund. - Mi-a atinspiciorul, icni Ryder.igi inclegtd dinlii pentru a-qiinibusi un tipit. 04 Dumnezeule! Sullivan scoase trusa cu bandaje9i pipdi trupul tinirului ofiler. Acesta avea cel putin doui rini sAnger6nde grave. Marinarulinghili cu greunodulcarei sepusein g6t,simlindcd i se intorc matelepe dos atuncicind atinsepiciorul lui Ryder. Nu era nici un picior; doar un ciot stilcit, din caresingelese pompain ritmul urletelordisperate. 140

N-aveas-o mai ducd prea mult, se gAndi Sullivan, dar spuse: - Aga,domnule, ugurel!Searanjeaza cu asta. Apoi il linu strAns in bralepe RyderpAni cdndacesta muri. Cu zgomotul explozieirisunindu-i inci in urechi.Allenbv (Agnipe ponton$i auzi fipete dinsprepunteavasuluiamarai. Navaaveao carend cu aspect greoiqi cu un cogfoarteinalt. Un bitrin remorcher saupoate un cuterde recunoagtere, seg6ndiel la repezeald. Doui capete seilird pedeasupra copastiei $i Allenbyaruncd , bombade forma unui trabuc pestebalustradi.Se produseo scurtd explozie. si violenld dispdrurd. $i celedoui capete Locotenentul i5i roti privireasi trasecu revolverulinspreo altdsiluetd. caresemi5ca in umbrd. in loc sdseascundd. omul ridicdmdinile,in semnde predare. Weeks eraacumla bord,mi$cdndu-si incoace si incolopistolul-mitraliera, pentrua supraveghea bocaportul. Pe cind incd mai gedeau inlemnili in fala primului lor prizonier,Allenbyauzitdcdnitul bruscal aparatului Morse. - Pe-aici! Dddubuzna printr-ousdcu glasvand 9i ziri un Fude lumini prelingAndu-se dintr-uncheson. Statiaradio. - Di-te la o parte! Se repezi gi incercd sd deschiddu$a, ins6 aceasta era incuiatd. Cat de urgentsi amenin(dtor r6suna semnalul Morse! Allenby scoase o micd bomb[ din celilalt buzunar. Cu nimic mai maredecdtun pachet gi cu un fitil de doar de necartonate trei secunde. Amorsi explozibilul plasticai il indesi la baza usii, Fugi,fiind aproape ridicatde la podea de derona(ie, in vremece fumul gi prafulrdzbdturip0ni pe punte, Weeks ii arunci o ciutdturdnelinigtiti, bine,domnule? - Sunteti Seintoarseri$i a$teptard si inceteze strigdtele telegrafistului, dupdcareAllenby pitrunsecurajosin cabinaradio.Stalia eraFnderi,iar operatorul ei, careigi pierduse via;ain incercarea de a chemaajutoare, proiectat fusese intr-o consold. Vopseaua -Dodea. albderaminjiti de sdnge pe acoloundeacesla alunecase Allenby privi ochii bulbucatiai omului. Ardraude parci ar ti

t4l

fost inci plini de viati. in rest,de la br6uin jos, nu mai remasese marelucrudin el. cu Ce facem anun$Weeks. domnule! - Doi mo4i pe punte, pistoluluigest cu leava Pirpiriii de-aicii Sa-i..., facu un mitralieri. - Nu. Trebuiesi mai fie si altii. in Gisiri un subofitergermanqi alti trei marinariascungi parte din pentru face, a castelulde la prora. Pireau preabitrini oamenii bdnuici erau,probabil, Marinagerman6 5i locotenentul pe toati in uniforme imbrdcati originaral vasului, din echipajul o fo(A cu de ahca(i Cu siguranti,secrezusera razboiului. durata cumva nu daci mult mai mare.Pentruei rizboiul seterminase, cum aqa ucidi, Goudies-ar fi hottuatsd-i laseacolo.Sausd-i Cei doi Weeksera gatas-o facdin cazulin carei s-ar fi ordonat' oiel, u$i de prevazutd cu o de echipaj, a Sefului gisiri o magazie $i mAnarimicul grupin interiorulei. - Daci au cevaminte,atuncivor stasmimdpini cind vor hcitul. Allenbyin timp ce punea sosiamicii lor, spuse Weeksil privi curios' si emiti' domnule' dlan-aapucat cd nememicul - Sper contur5i darcipdtend de moarte. Pirisiri vasul,acumtecut in luminacrescindi. individualitate Sullivaneratot pe povimi5,lAngitrupullui Ryder.Allenby ziri stratulde maci mai intunecati,acolo unde singele subo pati intinsd. fdcuse locotenentului - Si-l ducemin casd. de la atiteadrumuri lui Ryder,murdard Ridicndejos Sapca eraatatde mandru' care el ponositd' de pe maregi cu imblema pare rdu,David. - imi Locotinentul pomi la drum, sub privirile celorlalti doi singurde vorbi cu Ryder' ci stdtea insotitori.igi imaginase undesolul asprufdcealoc acolo aritoasd, de Casa Aproape marea' verzi. Allenby se rdsucisi scruta eazonului si teraselor gindi el. priveliste frumoasd, Lt fi pututconstituio Bigi revolverul in toc ai Azi am ucistei fiinte omene$ti' ofta din rirunchi. rosti el cu vocetare. - Si ce dacd? unui epitaf' asemenea incrustat gAnd rdmase inia primul 142

Atunci cAndFrazerdeschiseu$a cu un sut si didu buzna in camerd,grupul de indivizi incremenica intr-un ingrozitor tablou. C61ivadintre oamenii lui Thomas, cu uniformele de luoti fdrd insemne, se gdseau in jurul unui scaunasezatdedesubiul singurului bec din camerd.Fata era legatd de scaun,cu mAinile stranseatat de tare la spate,incit incheieturile ii aiunseserd o carnevie. Absolutgoald,cu vdndtdipe fali 5i pe corp,cu un fir! cel de sAnge ce i se prelingeadin collul gurii. Ives linea revolverul gata pregdtit si deschidi focul, insi ochii lui inregistraufiecarelucru. Fata era t6nirA, cu pdrul inchis la culoare in luminapu{ernicd. Pe coapse aveaurmede sdnge: se putea bdnui ci fuseseviolati ingrozitor Si bituti. Maiorul Thomasii sfredelicu orivirea. -Ce dracu'v-aapucat? Smucidin cap.Conlinualil Unul dintre bdrbali, care fuma o mahorci, intinse brusc mdna si o apucd pe fatd de sin. O strAnseatat de tare, incat aceastascheldldi agonizant,dandu-si ochii peste cap, cu privirile in tavan. Bdrbatul apropie capdtul incandescent al maiorcii la doi-trei centimetri de sfircul prins intre degetul mare gi ardtdtor. - $tie ceva. Thomas urmdri cum un alt om de-al siu isi risuci desetele in pdrul femeii. silind-o sd se uite la mahorcace se ap-ropia incetisor de sfdrc. Frazerlisni in cameri 9i isi repezi cu atata fodd teava pistolului peste incheietura mdiniirespectivului, incit osul acesieia pArAica un morcov. Migcarea bruscd a canadianului rupse vraja. Capul fetei cdzu cu birbia in piept, iar ea icni in repetaterAnduri, ca gi cum ar fi gemut fdri si scoati vreun sunet. - Dali-i drumul. Acum! zise Frazer. - La ce dracu' te asteptai? se risti Thomas.Oamenii mei stiu ce le fac germaniiprizonierilor lor. Tarfa astanazisti detine ceva informatii. Pun pariu cu tine cd estecat se poate de obisnuitd si scriedeclara(iile alor no5triatuncicind suni interogali. Frazer incercd sd nu ridice tonul. Tremura de furie si de dezsust.

143

Purtati uniforma noastri, insi o spurcali - imi faceti grea1d. cu cruzimea $i ura voastrA! Ives o dezlegdpe fatd si o prinse in brate' lesinali Cu dupi careincrement alaluretd' infinitagriji o duseintr-o camerd atunci cAndo explozie zgudui clidirea. - E prea tuie.u si fie Allenby. Prea aproape!exclami Ftazer. Ives aSezi fata pe o bancheti qi se intoarse si-i ia vestonul de la uniformd. Reitul hainelor zdceau grimadd' Erau ude si se duhneaua urind. Thomasil privi fix, impasibil' Secundele pragul ugii in brusc, scurseri intr-o liniste stinjenitoare. Apoi aDarurio multime de chipuri. Goudie Allenby a - Duceli-vdsa-i ajutatiPeceilalti' spuse din rada iaha telefonat neutralizat echipajul navei, dar Archer semnal un WT' si emiti reu5it turilor si a zis ci nenorocitii au camerit pe din cealalti fata il urmdri pe Ives 5i o vezu . pe - Cristoaie.Thomas, ai mers prea departe!Se risuci pe-o sau-lsa mini cdlcat A Apropo, Ryder si-a luat-o cdlcAie. sAminezetoati fa$ia cA Pirpiriii au intentionat ceva.S-ar-pdiea plajd' la ponton de 5i de coasti care pomeste dc la scinteind. Maiorut il pironi cu ocliii eu de la eal - Vezi? Probabilci stia' As fi scos-o toc. Goudieisi indesi Pistolulin prin - Acum nu prea mai conteazi. este? isi roti privirea prima datd: pentlu v.{zuro fi cameri, de parcd abia acum ar Observi singele clepe scaun'unitbrma ilnpulitd 5i lenjeria fetei' i1i place munca ta, nu-i asa' maiorule? ' in odaie.Arita obosit $i mai palid ca de Allenbv Detrunse oDlcel. donnule Zdri locul in care fu- Vasul a ajuns inoperant, Ryder a auzit un strigit' mocnind: sesetorturatd faia 5i spuse mi in\tiinleze Daci nu s-ar sd CAnd a declansatbomba, venea ar mai fi fost irt germani marinari astx aici. el si trei fi oetrecut Daci cumpatul: pierzandu-si adiugd' viata.Se uita la Thomassi care in tabdra mi aflu cd eu cred tu faci partedintre Aliati, atunci nu trebuie, nenorocitule! - incetali cu totii! se rdsti Goudie. Postati doud santinele; una sA stea pe acoperiSulcasei. De-acolo se vede cel mai bine'

Vom rdmine pestezi la cutie qi vom pleca la asfinlit, sau poate chiar mai devreme. I-am spuslui Archer sd camufleze MGB-ul cu prelate de iaht, in caz cd trece pe-acolo vreun avion de recunoa$tere. Slavd Domnului cd nu pot ateriza aicil $i-aga, dacdsemnalul a fost prins,atuncinistenavevor fi cit de curAnd aici. Chipul sdu mai pierduceva din severitate. Te-ai descurcat bine, Allenby. V-a1i descurcat cu totii. Se uiti la lves. Ia o cameristdsi te ajute cu fata. Ramine in grija ta. Apoi i se adresdlui Frazer: pe vas gi vezi ca efectelegeneraluluisi fie - Intoarce-te depo^zitate undevaundesi nu steanaibii in drum, inteles? Ii privi pe oameniilui Thomas. - $i pAnd plecdm, sdnu le mai virdpe scursorile astea in fala ochilor. - Cu domnulRydercum rdmine,donrnule? intrebi Weeks. Go-udie isi scoase pipa 5i sdculelul cu tutun. - Ingropali-l in grddini. E tot ce putem face pentru el. Chestia aia cu ingr.isatul gliilor striine. Se uitd la Frazer.Mi-ar princle binc ceva de bdut. IncercdsI zdnrbeascir. Crcd cii ne-ar prindebine tuturor.Spune-i lui Archersi le deab:iuturir biietilor si si ne scoati nigtegin. Se indepirtd fiird s.i-i arunce nici m:iclr o ciutitur:i lui Thomas. Canadianul il privi pe Allenby. - lmi parebine cii ai reusit, Dickl Din nou. ZAmbetul aferentnu-5ifircuinsd aparilia. In camera alirturatd, cu us:rbineirrchisi.lves luir o batistir si incepusirsteargicu apdcaldi urmelede singe de pe membrele fetei.Camerista italiancd il urmirrea tinindu-sela distanti. Taniiragemu si deschise ochii. Bdrbatulz.'rri gr.oaza subitd ce o cuprinsela revenireaamintirilor. Inkltisareaei arilta ci urma sd se pribuse sci definitiv. Vizu ce ficea el ;i miiinile ii zvicniri in jos, pentrua-$iacoperigoliciunca. Ives ii asezi vestonulpe coapse. - N-ai de ce si te temi.Crcde-mi,ii spuse el cu o voceslabi si oarecum aliniitoarc. Atunci candintinsemlna si-i tamponeze slngelede la gura zdrobitd,birbatul o simli schilind o miqcare.F.{ri si ezire, con-

t44

145

apoi inmuie batistain vasul cu apd tinue sd hmponeze'incet. -usor. foarte incet. sesizecd fata se relaxa. caldd al cameristei. in ochii larg-deschigi. ii riminea degi disperarea face cu femei rAnite sau moarte. de-a Ives mai avusese saualtercalii publice,dar aeriene raiduri de circulatie, Accidente insa, cu toate astea, un chip drdgut, Fata avea a5a ceva. niciodati sd i se intoarcd stoil fdcea plin lovituri de tiieturi trupul sdu si dos. macul oe - fmi pare rdu cd nu $tiu germani, domniqoari, se strdduiel si nu se intrerupd din vorbit. Dar am inteles cd a{i fi cumva translator? O simti fremdtlnd din nou atunci cdndii d.idu pdrul din ochi si totodatdse sim(i neindemanaticsi neajutorat. intr-o clipd, dar mai intAi - Am sd vd aduc ceva de mAncare vi sd odihnili. si incercali lrebuie Fata se aplecdputin $i i$i acoperi sdnii cu cirpa. - Nu plecali, va'rog. Arunci o privire spre ugd, cu ochii Oameniiaceia... incircati de groazd. fac6 rdu. Voi aveaeu grijd. sd vd mai N-au Ea ii studie trisdturile fe1ei,apoi banta sepcii cu inscrisul HMS. - Marina..., rosti fata. Ives d{du aprobatordin cap, cu amdrdciune. - Asa-i, domnisoard.Pestemari $i tdri. Ea ridicd din sprincene. - Poftim? - O glumd. U5a se deschise$i intra Allenby cu o candin mind. - Ia de-aici, 'monier. Nigte coniac din pivnila generalului. incerci si-si fereasci privirea de la goliciunea fetei si se rugini intr-un fel dejena ei. Ztuileziunllel' il auzisepe unul dintre marinari spunind ci fata fusese violatd. Ii remarci parul inchis la culoare.cam ca al Joannei.Oare ce ar fi simtit el daci Joannaar fi fost torturate si violati? Ives dusecana la buzele fetet. - Beli pe partea asta, domni5oari, sd nu se atingd de tdieturA. Tdnira se uiti la Allenby.

- Mullumesc, Herr Oberleutnant. Fala englezului rdmasepalidi, dar el simli cum dedeasAse imbujoreze.Iegi apoi grdbit din camerd. - Lucrezi cu el? Ives stoarse carpa, d6nd din cap afirmativ. - Da, domni5oard.Nu e soi rdu. Pentru un ofiler, vreau sd ztc. Fata intinse impulsiv mdna gi-i incheietura. -atinse pentru ajutor. imi era foarte teamd. Mi-au - I1i mulgumesc ficut reu. Miau fricut atat de mult rdu! Eu n-am fost niciodati inainlecu vreun bdrbat, inlelegi?Ei rideau de mine. md imobilizau si md luau. lncepu sd plAngdcu suspine,lacrimile prelingdndu-i-sepe gAt gi pe piept. Ives o .,copericu o pdturii panAsub birbie. - Dacd ai nevoie de mine, sunt aici in col[, da? Ea incuviinld din cap, iar bdrbatul ii intinse batistalui. - Sufli tare! Fata nu pricepu cuvintele, dar ochii ei arAuu ci in(elesese la ce se referiseel. Timonierul se lisi sd cade intr-un fotoliu, iar ea adeugi incet: - N-o si uit niciodati. Niciodatd. Dar Ives dormea dus. Se scursese cea mai lungi zi dintre toate cite gi le putea aminti Frazer. Degi Ryder 5i germanii uci5i fuseserdingropali, locul inci pdreasi miroasi a moarte. Canadianulil vizu pe generalde cAtevaori $i-l ofticasetotala sa lipsd de respectgi de nesiguranldmanifestat{. Dacd aliatii sdi germaniar fi sosit gi ar fi impiedicat evadarea lui, probabil ci ar fi susfinutcd fuseserdpit, luat prizonier. Ucidereamarinarilor germaniar fi stat drept chezd$ie afirmaliilor acestuia. Iar dacdar fi supravieluit,atunci cu atat mai mult ar fi avut de casdgat. In timpul zilei se didurd cAteva alarme false. Avioanele reperatetrecuri la maredepirtare de insule, nefiind, mai mult ca sigur, in misiune de cercetaresau patrulare. Sosi gi dupd-amiaza, iar Archer raporti ci toate lucrurile de valoare ale generalului fuseseri depozitatein cala vasului, prin

r46

147

"Li
toate cotloanele.Allenby se duse cu Frazer intr-o cameri bine mobilati, ale cdrei ferestredddeauspreterasA. Dincolo de aceasta se intindea marea.Albastrd si strdlucitoare,ademenitoare. - Voi fi incantat si plec de-aici, rosti englezul. Se uitd de jur-imprejurul camerei 5i addugdcu amdrdciune:Asta-i o linti pe care as arunca-o-naer cu dragi inimi! Frazer incerc{ sd-i alunge stareade spirit disperati. - Nu se poate, Dick. Probabil cd, in cur6nd, vreunul dintre iia ai no$tri cu bolovani pe umdr o s{ vrea si se mute in eal - Chiar crezi asta,Keith? Ochii lui Allenby erauincercinafi de oboseali. Md tot gindesc la David. Ar fi trebuit sd bdnuiesc, sdl avertizez. Frazeril m{suri nelini5titdin priviri. - N-aveai cum. gtii care-i mersul si il stia si David. A fost rAndul 1ul. Scuturl din umeri. Hai sA ne concentrdm atentia numai asupramodalitalii de-a o intinde de-aici. Auzi sunetele unui pian filtrdndu-se prin ugi 5i intoarse capul. Trebuia si recunoasci faptul cd generalul,,le avea". Goudiedidu buznain camerd5i-5iazvdrli qapca pe un scaun. - Ne pregitim s-o $tergem peste doui ore. Pe generalul Tesini cu sotia qi fiul lui ii aduceti la bord cu treizeci de minure inainte. Ii puneli undeva la loc sigur, indiferent unde. Pind la urmA s-a hotfuat si-si ia ti vreo doi servitori cu el. VAnturdndin mind o foaie de hdrtie mototolitd, locotenent-comandorul addugdcu sdlbdticie:N-o si ne intAlnim cu submarinul.Tocmai am primit o comunicare,Aga incdt o s-o tot incingem pe drumul ista. Ni se va acorda acoperireaeriandcat mai repedeposibil. Frazerigi fdcu iute o socoteale. Asta insemnacd Thomas si oamenii lui sevor inghesui gi ei la bord. N-aveasi fie o cildtorie prea pldcutd, se g6ndi el. - Cum rdmAnecu prizonierii, domnule?intrebd Allenby. - Ii ldsim aici. O sd arate totul cu atat mai convingdtor. Probabil, vor spunecd au fost coplesi(i ca numir in proportie de zece la unu. Fdcu o grimasd. Eu asa as zice in situalia lor. Locotenent-comandorul qi traversdcamerap6ni la fereastrd privi in gol, in direclia mirii albastre. OperaliuneaHusky va - Apropo, s-a declanqatdebarcarea. incepe poimAine. Allenby se uitd la Frazer. Nu era de mirare cd inaltul Comandament nu dorea vreun submarin prin zond. Orice actiune suplimentar{ ar fi intdrziat lucrurile si l-ar fi impiedicat pe generalul Tesini sd le ceardoamenilorlui sd treacd dL partea cealaltd. - Restul servitorilor italieni vor rdmAneaici, spuseGoudie. N-o si ne facdnecazuri. - $i celdlalt prizonier, domnule?intrebd Allenby. Ceva din tonul locotenentuluiii fdcu pe Goudie si se uite lintd la el. - O s-o lisdm qi pe ea. $tiu ce sim1i,dar ea estedusmanul nostru.Trebuie s-o ldsdm legatd bine, inleles? - Dacdo si scapdin...,replicdAllenby. Goudie z6mbi. - Cin4 nu dacd.Atunci poli sd faci ce naiba vrei, dar acum avem de terminat o treab{. Iqi trAnti gapcapeste pdrul rdvdqit qi pd5i afard, in lumina soarelui. Retragerea din casi gi de pe domeniu se fdcu in doi timpi si trei mi5cdri.Servitorii disparurdin bucdtirie si in pivnite. iar casaarbordun aer de a$teptare tensionat{. Goudie zdbovi lingi telefon pentru o foarte scurti convorbire, apoi smulsefirele din perete. - Frazere la bord, ii spuseel lui Allenby. E gata sd-i clea drumul. Vorbea relaxat, ca atunci cind pdrisiserd Gibraltarul. pentru el, mareaera ca un prieten.O intelegea. Locotenent-comandorul il ziri pe geful de echipi Sullivan l6ngdu5d. - Cheamd-lpe planton de pe acoperis! Aces(adddudin cap a[irmativ. - Se ffditi, am inleles,domnulelFdcusemncu capulinsore coridorul care ducea in aripa vecind. Sd-l chem 5i pe 'rnonier, domnule? - Da. Se-l lege imediarpe prizonier. Sullivano lud in pas gribit de-a lungul coridorului,oprin. du-se numai ca sd sterpeleasci un ceas mic de argint di pe mdsuli. Il privi o clipi qi hotdri ci fdceaceva parale,apoi il bdge

148

149

lui in trusade prim-ajutor'care era pitati de-singe' SAngele pe pnvrrea cu urmdnnd-o pe Ives v6zu usa Rvder.Deschise si-l cea$ci' dintr-o ceva bea fati, in timp ce aceasta Marinaruli seadresineceremontos: Fdcuun Plecdm' pagei, 'monier.Leag-ofedele$l - Ordinele eu. ocup pasinsprefati. Mi ' eu aicil -'iine-ti miinile acasi!Md descurc dintii' dezvelindu-si el' la se zgdi Suilivan Nu gtiude - Mdat inseiimti pericolul$i batuin retragere' E doaro nemloaicd! ce te ataciaqa. TrAnti u$a; in linistea subite,Ives putea auzl resplralla zilei lnsd ori in decursul decAteva atipise Tendra a fetei. ereoaie fi retrdit parcd ar de convulsiv, trezise se Ee fiecar" dat6 strlSase prin somn Chiar trecuse. $i prin care 'coqmarul germana si dorit stie ar fi Ives cuvinte. cateva inspaim6ntata pentrua o Putea ajutain vreunfel. ' el' o intreba sPus? ce-a Ai auzit asupra ochii cercetf,torr alintindu-si privirea' Ea ridicd chiouluibdrbatului. - Da. Trebuiesi mn legi? din nou,de parci aveafebrd' Tremura seoPri l6ngi ea. Englezul Dar va fi mai bine pentrutine a$a' si - N-am te streng. continui: el iar nu Fata PricePu' ar puteacrede vor veni cAtde curAnd' vin ai tei, Daca si Ar puteacredechiar ci te-amtratatmai bine decit pe ceilaltri' c4... ddduincetdin cap.aprobator' Femeia se.tacd' cetrebuia Iveslui o fringhie.fiindu-isildt'e ceea frtc.d' Le e de tine vor avedgrijd geieralului - Servitorii . -la de.la primitd ei: cu loatdalifia ingenunche picioarele tot o rani dela felulin erau gambele de^zgolite gJneralului. sotia cu malnllebra o gleznd Ii cuprinse de scaun. caretusese tintuitd sl Ia pipdit'in ciudaaeruluiin-cms atatde netedd 5i de ricoroasd Sotla tiu oareT apesitordin cameri.Saunu aeruleraa5a''Eusri Piruse ca pe fati o chemaChristiane' slneralului ii spusese oare?-In ceDe irnt"nan, sa-i aducaIa cunostintiacestlucru' rizboiul' Nu cd taraei va cAqtiga fatacredea .iii" lur. otoUuuil, 150

era exclus,dupi cAtbalamucvizuse el. innodi frAnghia gi i9i trec:.geqetele intre lat $i gleznatinereipentrua-l lirgi pe c6t posibil,firi sdbati la ochi. La un moment dat,in timp ce dormea, aproape ce serostogolisejos din patul improvizat.Avusese probabilun co$mar. Iveso agezase inapoipe pat gi-i aranjase pdtura. Dar inainteca el sdfaci asta, vestonul fetei sedesfdcuse incd o datd,lisand si i se zdreascisAnii.Bdrbatuldorisesi-i atingdchiar qi numai pentrua $terge amintirileqi a-i alinadurerileloviturilor. Seridici in picioare. TAndra intinsemiinile si i le lege, irsi ochii ei nu se dezlipirdnici o clipd de pe chipul lui. pdreasd sesizezenehotirdrea acestuia,poate ai-i ghicise chiar qi gindurile. Iveslrecuin spate 5i o privi. - Ar trebuisdtind. Fataddduafirmativdin cap. - Nu md doare.Mullumesc, ii spuse, urmirinduJ cu privireacumigi punea centura $i cumisi incheia $i roculpistolului. Birbatul il auzipe Goudievorbindcu Allenby 5i deslugi un clinchet de pahare. Doamne fereqte si i sepundpatalui Goudie acum!gdndiel vag.Astane-armai lipsi. Sedecise langa si seintoarse scaun. - A5...agvreasAte rog ceva.Sesimleapierdut,penibil.De fapta5... - Ce este? il intrebd ea incet.Spune-mi. Ivesrosti cu disperare. - As dori sdte sdrut,Christiane. inaintede a oleca. Fatardmase absolut nemiscate $i ticuti, cu buzeleusor intredeschise, pironinduJcu privirea. Apoi incepu si plAngi si ochii i se umpluri de lacrimi lucitoare. Atunci c6nd el prinse s-o lini$teasci,ea ii spuseprintre sughiJuri: Tu ai cerutJ - Nu pricepi? Nu ai furat! Bdrbatul se aplecd $i isi atinse buzele de obrazul ei, Christiane intoarsecapul gi gurile li se intdlniri doar cAteva clrpe. Iveso atinse Deumdr.

15l

- Poateci intr-o 2i... Fatascuturi din cap. - Nu lc voi uitl. Usa se inchise in urma lui 5i cnglezul trecu pe lallgi Sullivanfiri a-l vedea. lisd capulin jos 5i nu-5imai Christiane . Sincuri in camerd, fiintei ei lar acum integritatea salvase retinu p;linsul. Ives olecase. Allenby il urmirri pe timonier pisind pe coridor' Nu-l mai ii alungi propriConstatarea vizuse niciodati atatde innegurat. ile sale[induri disPerlte. - in'reruld. 'monier? Ives se uitd la el, 5i chipul i se lumini incet,ca dupdun nor trecdtor. ci da. - Da, domnule.PresuPun atunci cAnd Goudie cobori cu privirea amlndoi intoarseri la o lerasi de pe acoperls' ce ducea zgomotpe scaraingusld. " dc isi recdpiti sldpanirea Allenby! tine. dupl - A; strigat musafiri' Avem indiferent: pe aproape un ton sine si adiugi Vino sd vezi. Cei doi il urmari pe terasd.Se ldcuse seari, dar lespezile iardsiaspectul, Cerulisi schimbase incd erauincinsede la soare. unor ghemoroz, asemenea de cu tuse norii se ingrdmddeau, coral' de toaceDufoase Ailcnby ezitd atuncic6ndGoudiezise: - Rimineli amindoi Pe loc! z.iri vasul germanamarat5i se dusebrusccu Locolenenlul ingrozitorreale lui Ryder,la chipuril"-d9 gAndulla tipetele {tu. debomba lui. Zdri iupru .oporii.i inaintede a ti fost pulverizate pe puntea din fali a vasului.Nu sesizinici cruceaniagri pictatri o schimbare. Uitd-tedinni6ntcomarrdorul. incetlocote - Nu acolo,spuse promontoriu. de colo Allenby isi sirnti muschii stomacului contractandu-i-se' pe marea ce se unduia nepdDoui silucie negre, nemi5cate, pe cealalti partea insulei, Dupi cAt se pirea, ocoliserd sirtoare. rdmAnindin preajma(irmului. ascunse. - Ce sunt?se pomeniel 5oPtind.

GoudierAsescurt. - (J, suntni5tevechi prietene de-alemele.E-Boat-uri. Dacirnici Goudienu le $tia.atunci nu le nrai stia nimeni. Allenby il urmdri din profil, sondindu-i reacliile cu privire la lor. De vor fi existat. sansele - Au ancorat.contitruiiel. Pe-acoloe foarle pulin adinc. Dacdau de gAndsi intrein radar iahturilorsausdvini nraiaproape tle ponton.alunci vor prcfenrpoatcsi asleplcsi se lurnineze de ziud. Atunci o privire insprenori. Oricunr,se va intuneca in curnnd.Bdnuialamea e ci intentioncazd si rimlni acolo unde sunt.Pot line sub obscrvatie atat pontonul,cit si ascunzitoarea noastrd de dupl promontoriu. Nu vor gti sigur de noi decit daci vor debarcaun detasament de recunoastere. Dupi pirerea mea insi au receplionat semnalul de urgenli. Se uiti la Ives,aflat cu gandurile in altirpartc. - lntoarce-te pe vas,cirmaci. Spune-ilocotenentului Frazer cd plecim imediat.Si se pregdteascd incdrcdturile dc adincimc reglate la minimum.Zlmbi echivoc.Chiar si asa,ar puteasd ne facd de pelrecanie. Goudicil urmiri pe Ives indepirtindu-se. - De treabd. fldcduldsta! - Ne vom lupracu ei, domnule? intrebi Allenhy. - Dacao vom [acc.vom pierde.crede-ma. il barupe umir. Era prima oari cdndi5i ingdduizr un asemenea gest.O sd-i prindem la cotiturd. Singura noastrd sansi. Sunt ancorali la o jumdtatede parimi unul de celilalt. Am de gind si trcc prinrre ei cu toati viteza.Ce spui? Locotenentul ridicd din urnerr. - Zic c-o sd fie trepidant. - Asta firi doar si poate.I$i pipii tocul pistolului.Fataaia. Ar puteas:ile spund germanilor totul despre noi. Vzizuchipul lui Allenby si addugi incet: Nu. Nu e stilul meu. Arbori zirtrbetul siru lrist. $i pe urni, Ives nu mi-ar ierta-o niciodatir!Gribi gi traversindcasa pasul. coborindscara pustie. Pdcat crinu-i aici I-ar prinde bine sd fie prin preajnri atunci si Isus-in-Mizerie. cAndunul dintreparodiilealeade planurialc lui se prilbuseste. Zirirri radaintunecatiI iahturilorgi siluctaneagri a canoniereiprofil6ndu-se liingddig.
I )-t

152

de terenulin Atlenby privi inapoi, insi casaera.ascunsi panti. Seg6ndi la lves $i la fatd, un inamic pe care-l lisau in,urmi- La maiorul Thomasgi la David Ryder, ingropal in grddina generaluluidoat cu o rugtrciunemormiitd. La toti ceilalti care sau iveau si moari poimiine, indiferent daci phnul lor reuqea nu. Goudieziserispicat: - Ei bine. hai strvedemde ce-i in staredomnila noastri, ei?

Locotenent-comandorul John Goudies6tea cu miinile in goldin partea din spatea puntii MGB-ului, urmdrindultimele pregdtiri pentruridicarea ancorei. Frazer urcdpe puntesi salutd. - Totul depozitat, domnule. GoudiezAmbi. - Cit ceremonial, asa,dintr-odati! - Puterea obisnuin{ei, domnule,respunse canadianul. Se g6ndila cocaburdusitd de sub picioarele sale.Un singurobuz daci ar fi strapuns-o, ar fi transformat totul intr-unabator. L-am pe general instalat cu solia9i fiul in cabina WT. I-aminghesuit qi pe servitori,Incerci si zimbeasci.Mi-e teami ce nu preae loc de-ntors. Goudieil privi impasibil. - Mi se pare corect. O si aibi cambuzadrept in fala lor, capetele ofiterilor $i motoarele exactin spate, iar puntea deasupra. Nu e cinegtiece de capulcabineide cart,dar,aflAndu-se chiar subea, sunt oarecum la addpost, atat cat poatefi cineva protejat pe navaasta. Bine lucrat,pilot. - OameniimaioruluiThomasse gisesc,in majoritate, pe puntea de mese, insdpe trigdtorul lor de Ia Bren l-am postatla

155

pupa,adauge Fr zer. S-arputeasi avemnevoiede cevaputere de foc suplimentard. mdinii bandajati, atircu incheietura hi amintide soldatul cu loviturade revolvernu de natade gat.cel ciruia i-o zdrobise mult. ln sineasa,canadianul stia ca, dacdn-ar fi fost necesari linistii, l-ar fi impuscatpe loc. SdrmanulDavid mentinerea lucru sd nu mai aibi importantd. Ryder,ficuse ca pini gi acest Soldatulse intoarsespreel in timp ce un marinaril zoreasi atata nu-giputea amintisemai fi vdzutvreodatd coboare, Frazer uri pe fala unui om. Ei bine,acumau cu tolii nevoiede noi, segdndilocotenentul. opusda radei.Goudieii trimisese O lumini clipi in partea pe Archer Ei pe un marinarcu brodul lor micut dincolo de Ei raporpromontoriu, si stea cu ochii pe E-Boat-urile ancorate. prin interdejanavade transport contactaserd tasericegermanii Cu siguran(icd se intrebauce mediul limpii de semnalizare. s-o fi intdmplatpe ponton. descifri semnalul ceparvenea cu greuqi spuse: Telegrafisul la apdde pe E-Boat-uri, domnule. - galupi lansatd Goudieisi scirpindbdrbia. ,, - O chestiede-aleade cauciuc.O si le ia cincisprezece pe scara de pe punte5i o minutebune.Ziri o silueti in salopete interpeld: Gata.S-o ludmdin loc, $efule? cu asupra alimentdrii MaistrulWright,ERA-ul,careveghea MGB-ului,dddudin capafirmativ. maqinilor energie 9i asupra domnule. - Mai gatanici cAsepoate, pe mecanicul de intre{inere Frazeril vizuse arareori Ei se mirAcum eraposibila$acevape un vasamtde mic. Archerla bord.Vom dreptin largdecumseintoarce ; IeSim la naiba! ldsabalti brodul,pentruc6 gi a5avasule preaincarcat, peste bordcabluride amarare, apade biut, conAruncaserd oricear fi pututdiminuacu vreunnod viteza serve de alimente, de E-Boat-uri. lor in cazulin carear fi reusitsdtreaca Goudieil misuri calmcu privireape mecanicul-$ef. - Succes! plescdir[in umbrele serii $i Frazer zdri brodul Niqtepadele segandi apropiindu-se, Starea de spiritde pe vaseraschimbati, pe Plana ca un nor deasupra lor. el. Infranati,chiarmocnitd. 156

capacul - Pune-1i de tabld,cirmaci! spuse Goudie. Ives se aplecd si-gi ia casca de pe otel, care n-o putea suferi. _ Tocmaivroia sd remarce cd nimeni altcinevan-o purta,cind locotenent-comandorul adiugdsec: - E$tiimportant, iar tu n-o sdai posibilitatea sete fere$ri ca noi ceilalti,inteles? Ivesi5i legdchingasubbdrbie. - In{eles, sdtraid, domnule! Igi trecudegetele pe obraz,amintindu-qi de lacrimileei, de gustullor sdrat de pe buzeatuncicandse sArutaserd. Dacdar fi ar fi murit de rAs. $tiul careva, Goudieurcdin partea din fali a punlii, deasupra cabineide cart. Nu se simfeanevoiasi ridice tonul,era o linistemormintald. Oricum,germaniise gdseau de cealalti partea limbii de pAment intfnecate. Allenbyurmirea,aldturide Frazer, cumerainliturat brodul qi cum Archerseindrepta spretunulde un kilogramdin fa1i. - Vom iesi cu toateviteza,ziseGoudie.DupdnumaicAteva momenle vom intra in actiune. Acum. trdgirori.ascultali comanda la mine.$tiu cd ati participat cu totii la cateva bdtdlii, insd,in toiul luptei,pot si uitechiargi veteranii. fineli mintecd E-Boat-urile au carene de otel, nu de lemn ca noi. ASainc6t, concentrati-vd tirul asuprapuntilor superioare. intrucit vom cdutasd ne apropiem cAt mai mult posibil de E-Boat-ulde la babord, astainseamnifoc de voie la tribord.Aruncdo orivire insprepupa:figura sa calmi si brateleincruci5are produserA o oarecareimpresie pe fundalul norilor roz. Ec-hipade la incdrcdturile de adAncime, nu le aruncafi p6ndnu primili ordin. Eziti. Asta-itot, flic{i. Vandtoare pldcuti! Frazer urmdri chipurile celor din preajma lui: tAndrul telegrafist, Ives si mitraliorulde subaripatriborda punlii. puturardtacu mult preadiferit la Trafilgar saula N-ar fi , Jutland, seg6ndiel. Cizmele scdlciate ale lui Goudiedescinser{ pe grilaj. - Allenby,tu te duci la pupa,la incdrciturilede adAncime si la Oerlikonuri.$i nu uita, o si fie un pic demoralizali de absenla lui Ryder.

t57

felul uluitor Frazeril privi pe englez.Oare acestaremarcase in care Goudie se gindea pini qi la cele mai mici detalii? Allenby zdmbi. - Ne vedem mai t&ziu, Keirh. dusemdnala ;aPcd. Canadianul - Ba bine ci nu. Stai cu capul la cutie! Goudieprivi in jur Pe Punle. - Elibeiati fati. Elibera(i spate, ordoni el' si odgoanele qerpuiri la bord. Curs inainte! MGB-ul se depdfle incet de dig, inldturdnd brodul abandode nat si un szlrtce plutea in derivi, pe misurd ce deschiderea apd dintre careni $i (erm se ldrgea. Frazer pindea, astepdnd momentul. Ghinionul at fi fost ca plecarenu prea ortodoxd. motoarelesd dea rateuri la aceaste Goudie i se adresi lui lves: - Dacd punteava fi rasd,preiei comandapini cind domnul Allenby va puteaveni de la pupa.Totul trebuie ficut cu punct si vireuld. Nu existAalti $ensd. Scoase pipa stinsi din buzunarul pantalonilor largi qi o indesdin coltul gurii. Frazerarunci o privire terenuluiin panta,care duceala casa generalului. Acesh rAmeseseaproape in intuneric. Gindul ii zburi la fiul italianului, asa cum il vizuse ultima dati in cabina WT. Un bdiat aritos, cu ochii inchiqi la culoare' speriali. Dacd vor pieri mAcar ce e mai rdu. gdndi locotenentul. se va intirmpla cascasi isi aminti de felul ii auzi pe Ives testdndu-si irnpreund. cu el de bldnd in care acestaridicasetrupul gol al fetei $i plecase atAt de il afectase sub orivirile to(ionarilor ei. Protector. Sau peste asla? poati trece pe Ives, incit sa nu mai ad6n-c Goudie scruta cadranul ceasului. Apoi se apleci deasupra centrale: Dortavocei - Sefule?Dd-i drumu' ! Motoarele se treziri la viati intr-un singur vuiet, si aerul din vapori rada stramtdse aldturi zarvei lor' Pe punte se rdspAndird intr-un de petrol,ficandu-l pe unul dintre marinarisd izbucneascd accls de tuse.Carenatremura selbatic,iar munilia 5i echipamentele prost legate contribuiau $i ele la vibratiile acesteia. -Goudie-privi ca bompresul sd fix capul compas, a$teptand se alinieze cu virful promontoriului.

- Cu toatd viteza inainte! CanonierapAru sd^ saltein fa1d,de parci un bici invizibil ar fi mdnat-odin urmd. In cAtevaclipe, carenaprinsevitezd;valurile de la prora incepurdsd sahede-o parte si de alta a acesteia, iar siajul si se burzuluiasciintr-o brazddinsDumatd. croitd de cele trei elici. Frazerse apuci de parapet si simti coca ridicindu-scaidoma unui hidroavion, pe rnisurdce turaliilcseinteleaugi-i purtau in salturisprelarg. Stropii potopeau prora,ripiind pe punteca nistealice. Goudienu-sifereaprivirea5i pirea sd strigechiar prin jetul de picdturi. - A5a mai merge, la naiba! Trecurdcit mai razllntcu promontoriul, apoi virari bruscll babord, atuncicind E-Boat-urile se iviri ca din seninin cimnul lor vizu l. Siluctclelor il|lunecilte apireausuprapuse ca doui pe un geamaburit.Toateaceste dArede condens ginduri siilbatice ii stribdturd mintealui Frazerin timp ce firul rosu solitaral unui lrasorspinleci In:lrea. indreptindu-iespreei. * Deschideti focul! VoceaIui Goudiea fost inirbusitide rdpditulinstantaneu al Oerlikonurilor si de bubuitulcevamai grav al tunuluitle un kilogram. Apoi cele doud mitraliereadiugari {icinitul lor, care iti sfredeleaurechile. TrasoarelesfAsiausuprafatamdrii, insnngeratd de reflectdrile acestora. - Ceva in apd! Prora babord! zbierd cineva. Frazer se crispd la gAndulunei coliziuni. La viteza asta, oricecorp solid ar fi putut si sfanecefundul vasului. Era barcade cauciuca germanilor. MGB-ul ce se nepustea prin api surprinsevAsleleincremenitein aer 5i pe marinarii inarmatiholbAndu-se cu groazdla el. $terseri usor barca de cauciuc, dar suficient cAt s-o dea peste cap intr-un virtej de spume gi chipuri uluite, de guri c{scate,ca nigte giuri negre,de strigite acoperitede vuietul motoarelor, Gloantelescrijelirdcoca vasului 5i Frazerauzi geamurile cabinei de cart ficdndu-se tinddri. O bubuituri de tun se alAturd gi canadianulsimti puntea tresAltandatunci bombardamentului,

158

159

cand fierul isi atinse tinta. E-Boat-ul cel mai apropiat era pe urmele lori se pdrea ce tdiaseri cablul de ancoraregi vasul se legdna deja in mijlocul spumei pe care putemicele motoare Daimler Benz o ridicau, tusind si trezindu-sela viatd. - incdrcdturile de addncime!Pregrirlpl lipi Goudie. Pe punte risunard impu5cdturi5i trasoarelespintecari aerul, doborAnd pavilionul alb, care c{zu plutind ca o fantomd. Telegrafistuldddu fuga sdJ inlocuiasci, insi Goudie il prinsede brat. - Putemlupta si fdrd el, maniacmic! i$i schimba culoarea la lumiRinjea. Chipul sduca o mascd na reflectatda trasoarelor$i a tirului cu obuze. E-Boat-ul se apropia ameninldtorde ei si Frazer vdzu cateva siluete fugind sd se punii la addpost,in timp ce micul MCB i$i fdcea drum pe lingd el. Goudietraseun ghiont cu cotul in butoiul de semnalizare. Se auzi zdngdnitul metalic al incdrcdturilor de adincime prdvdlindu-sepestebord. Se produseo strdfulgerare puternicdla tribord si leava unei mitraliere zburd pe deasupracapetelor, cizand cu un plesnetin apd. Cealaltdrdmaseindreptatdsprecer, cu fragmentedin trupul marinarului care trisese pAnriatunci in E-Boat-ul mai indepiirtat atAmAndin hamuri ca niste cirpe insAngerate. CAnd inc{rciturile de adAncime explodard, (Asniri doud probacoloane de api strilucitoare. Una dintre el se declansase bil foarte aproape, se gAndi Frazer, gi E-Boat-ul paru si se dezechilibreze,nimerind Ia bazaei, dupi care se redresdintr-un vArtej de fum si stropi. Canaclianulse apleci in spateleparapetului de mahon,in care ribufnird noi trasoare.MGB-ul fusese zguduit din toate incheieturile de explozia incirciturilor, iar E-Boat-ul cel pulin gdurit. pe apd, in Insd celdlalt vira acum cu ancorajeleabandonate voia sortii, lansindu-sein urmdrire.Tunul din fati pivotd pentru a mentineMGB-ul in vizor. Goudie injuri in vreme ce alte rafale izbird coca. --Acu$i ne face praf motoarele! Inghionti din nou butonul $i, intr-o clipi, alte doui incdrcaturi explodari in urma lor. Dar cdpitanul german era

hAr$itin astfel de trucuri ale Fo4elor de Coastd.Masivul E-Boat se legina dintr-o partein alta, navigAndin zigzag printre respectivele coloanede apd. - Mitralierele de la pupa nu mai functioneazi, domnule! - IaJ pe Weeks de la MG-uri $i trimiteJ la incircituri. E singuranoastrdsansi. Frazeraruncdo privire in urmi. - Nu tabdri pe noi, domnule!strigar:igusitsi incordat. - Nici nu vrea! Se va line la distanti pln.{ va prindeo lovituri in plin. Cele doui Oerlikonurideschiserifocul din nou, iar Frazer 5i-i imagindpe Weekssi pe Allenby acolojos. Era bucuross{-i 5tieimpreund. Parapelul parcd siri din tl(ini 5i pe blindajul sub(ire iqi giuri strilucitoare stele, in timp ce o noui ca niSte aparilia lircurd unui ferdstriu circular. izbucnirede foc scrijeli puntea,asemenea domnule!lipir Ives. - L-au doborit pe cripitan, carerula nebuneste Frazerse avintd dintr-unsalt pe puntea 5i-l prinse pe Goudie pe dupi umeri. Avea cimaSa plin.l de siingc, dar isi lineaochii larg-cleschisi. - Lasi-mir pe mine! icni el. Scoatcvasuldin rahatulAsta! pe-opafie gi o clip.l se mird cum de il rezemd Locotenentul in celilalt colt, langi Apoi il ziri pe tenirul lelegrafist rcirpase. iar el pirea si se holbezela sculri. Ii fuseserismulsepicioarele, ||riinile incleslille. ca nistegheareinsr^rngeratc. ne slomac.crl si sd nu se reverse. Catpulii cdzu curn 5i-ar ti {inut mdruntaiele un proiectil,inainte induritor in ldturi si muri. Il strdpunsese pe punteintr-un virtej de schije.In lipsa acestlc-aseimprir5tia Coudie ar fi fost luat in plin. Iui obstacol, Frazer apuci portavocea$i repetAapelul de doui ori pAnd cirrrd rispunseWright. Numai Dumnezeustia ce puteasi se fi intiimplat acolo jos. Orice explozie, indiferent din ce parte pesleei, probabilca $i cum aveasi nAvdleasci vcnca,rdbufnise unde stlteau chircili printre molo:rreleduduitoare. - Sefule!Am belelela tribord! Sunt nevoit si virez strans! - Cf,nd doriti, replicd Wright. Canadianulprivi in jur pe punte,Goudie inci nu-5i pierduse crno$tinta;numai ochi $i urechi, incerca sd prindd tot ceeace se

160

161

intdmpla, Telegrafistul se legdnao dat6 cu vasul, de parcd ar fi fost adormit. iar singurul marinar rdmas pe punte iduta se-qi genunchiul acolo unde o agchiede lemn i se infipsese bandajeze din zbor ca o sigeati. - Tumer! Du-te la pupa qi spune-i domnului Allenby cd voi vira gi voi angajalupta! Sd lase in jos flotoarele de fum! Omul pdru sd uite durerea 5!l privi lung pe Frazer, dupd care cobori scara cldtin6ndu-se. Aproape cd iqi pierduse cumpitul, dar faptul cd Frazerii relinuse numele, in ciuda tuturor vicisitudinilor, avu parci darul sil domoleascd. Un fragment de metal ricosi cu zgomot pe cascalui Ives. El ldsi din nou spilele in voie, neputandsi indure ceeace pitimea nava. $tia cd Goudie nuJ scdpadin ochi, amintindu-qiprobabil despre insistentalui, fdrd de care bucatade o(el inamicd s-ar fi aflat acum infiptd zdravdn in teastasa. Nu putea sd mai dureze mult. Nici un vas n-ar fi reusit sd reziste unui astfel de tratament. PoatecA supravietuitorii aveau si fie debarcatiiard5i pe acea insuli. Oari urma s-o reintAlneascdpe fatd intr-o asemenea posturd?El insugi prizonier? Cu mareacare ndvdleain strimtul chesondin spatelepunlii, ori de cite ori nava iqi schimba cursul, era tot atat de sreu sd judeci pe cit era sd-ti men(ii echilibrul.Allenbv se prinsecu miinile de marinarulranit si se apropiecu fala li numaicdtiva centimetri de-a acestuia, pentru a asculta instrucliunile transmise de Frazer. Puntease zgdlliia sdlbatic,iar elicele zvirleau uriagemase de apd, asemeneaunei gigantice cozi de peqte. Allenby se impletici pAni la gurile de e$apamentgi basculd flotorul peste bord. Acesta colectd jetul de gaze de la gura obturatd din apd, redireclioninduJ cAtre cealaltd, deschisdacum in aer. Instintaneu, locotenentulvizu vaporii cum se ridicau sub forma unei perdele-defum zdenluite. - Incdrcdturile de adincime! Weeks, inceteazi focul si dd-mi o mini de ajutorl $i tu, Turner, ci inc6 n-ai murit! Allenby incercd si inghitd in sec, dar gura sa era toate o rani de la praful de pu$cdgi de la ordinele zbierate. - Sd spargemaduneturaasta! E singura noastrd$ansd!

Weeks privi lung zidul inalt de fam din spatelelui. inaintau atat de repedepe ap6, incat acceptaicu greu cd marea qi v6ntul erau agade calme. Dupd cum se ingrdmideau norii, in mai putin de-o ord aveasi fie intuneric beznd. Matelotul zise cu voce tare: - La naiba, acu' Si dace ar fi peste un an, tot nu mai conteazd! finindu-se de rastelul cu incdrcdturile de adincime, Allenby se uita tintd Ia reglajul fiecireia qi ochii ii giroiau de lacrimi. Prevedea o explozie zdravdni. Eraposibil si le aranjeze gi vasul lor, reflecti locotenentul,daci nu cumva acestase scufunda deja. Ardta probabil ca o solnitd. Auzi vocea lui Frazerdinsprepunte.Apoi remarcdsubita schimbare de tonalitatecAndseopri motorul lateral de la tribord. propti putemic in apd gi el aterizd la pupa. Allenby Cirma se luptd din rdsputeri sd nu-i sldbeasci s$ansoarea, cu marinarul rinit, care se prinsesede el si care icni de durere atunci cand a$chiadin picior se atinse de rastel. Urmau si actionezela modul ,di gi fugi" de nenumfuare ori, gandi Allenby surescitat.VAzu marea cum se revirsa peste bord, cuprinz6nduJepicioarele $i afetul abandonat.Cdnd ridicd privirea, fumul dispdruse. Se holbd la Weeks absolut neincrezdtor.Reuqiserd. Acum se indreptau spre perdeauade fum. Cipitanul inamic i5i imagina,probabil,ci incercaus-o $teargi la adApostul fumului, in speranta de a se pierdepenAla urmi in intuneric.Daci era asa.atunci il astepta un adevirat soc.Surprinzdtor,Allenby l{si capul pe spate$i hohoti de un ris necontrolat. Ceilalti il scrutardnelinistiti, socotindcd o luaserazna. inc[ mai ridea atunci c6nd plonjard in fum, orbiti si dezoricntati, standin expectativaprimului contact. O rafald de trasoare trecu razanl la tribord Si mingi incan(lescente se iscardin fumul invAnejit. Nici sd fi vrut, cdpitanul gennan nu qi-ar fi dezvdluit mai bine pozilia. Soneriazb6rnAil6ngd Allenby, cdruia rAsul ise stinsepe buze.Apoi alergdcu Weeks la incdrceturi.O fractiunede secundd se intrebi dacd altfel ar mai fi fost capabil si-gi stivileasci acel ris nebunesc.

162

163

lncerciturile cizuri de-arostogolul,uneledupi altele.Cine montase rastelulpe MGB $tiacu exactitate ce situaliiurma s6 infrunte acesta. Allenby simli o retinere atuncicdndimpunitoarea mustate albi a valului de la prora tisni din fum, cu tunul dinainteal E-Boat-ului incAtrigand pe directria veche. Acolo undear fi dat peste o finti ideali, daci Frazer ar fi rimas pe acelagi curs.Orice precautiedispdruse. E-Boat-ul se nepustea spre ei cu toatd viteza.MGB-ul viri incd o date,$i Allenbycizu pe punte,inesubtonede apd. candu-se Strdnslipit, cu mAinilerAciind dupi ceva de care sd se prindd,locotenentul simli incdrcaturile exploddnd. Ca $i cAnd ar pdruse zvacneascd fi lovit o mind.Carena subel qi auzi brusc un scra$net metalic foarte stridentvenind de la unul dintre arbori.Dacdmecanicul-sef nu-l oprea,eliceaar fi mugcat din vas,croindu-si drum p6niila fund. Weeksil zgilliia, in timp ce chipul Ei corpulii siroiaude apa. E-Boat-ul incetini, virdnd din fala inamicului. Allenby qi fumul se revdrsa observicAincepea si se lasepe laterald de la prora. Weeksridici mdinilesi chiui. Chiar si soldatul de la Bren se silte in picioare, clitinindu-se,5i rinji tnspreE-Boatcu un amestec de uimiresi neincredere. De la prorase fdcu auzit glasullui Frazer.ii atentiona pe toti ci ince nu seterminase. - Vino pe punte, Dick! Apoi addugi pentruceilalti: Al naibii de binelucrat,fldcdi! Dar,pesemne, Pirpiriii au tipatdeja la radiodupi ajutor,agacd-i musaisi facempaEi mai repede! pe punte9i privi lung,cu spaimi,gdurilede Allenbyajunse po4iunileintinsepe cares0ngele, schijeqi de gloanle, chiarsi in pArea bezna carese a$temea, si sevadi increlindu-se in ritmul vibraliilor carenei. pe telegrafist Cinevail acoperise cu cdteva dintrepavilioanele salede semnalizare, iar locotenentul il vdzu pe Ivesin genunchi, pe Goudiela umir, in timp ce bandajinduJ un ajutor stitea la timona.Era prima dati, de la avdntarea lor nebuneasoi in larg,cind acesta ldsase spileledin mdn{. pe fati cu o batisti soioasi. Frazer se $terse 164

a fostnevoitsAopreasca - Mecanicul lateralul de la tribord. S-aincinsceva.N-a avutincotro. Cercetitrisdturilepalide9i murdare de fum ale prietenului sdu. - fi-e bine? Allenby didu din cap afirmativ.Se simleazepecit. ii era - Am pierdut trei oameni,Dick. impugcali.Trei rdniti, inclusiv cdpitanul. Eziti. Archerfaceun tur savad{ stricdciunile dc la tunuri. Ai vreas{?... Englezul incuviinli din cap. Da, o sd cobor. Arunci o privire trupului acoperitcu pavilioane. Serdcutul Sparks! spuse el absent. Isi croi drum pe bAjbdite sa recepliond duduitul 5i urechea neregulat al motoarelor. Viteza urma sd fie drasticredusd, iar Ivessd tragddin greupentrua-i line pe curs,Oareacestlucru insemna cd aveause fie pringi si distrusi,dupatoateprin cdte trccusera? Eranedrept. Necinstit. Mecaniculde intretinerediduse drumul pompelor.Din krculde la piciorulscirii, undeseoprise, Allenbyvizu apacum sc prelingea plangeului din partea diagonal mugcat de gloanle. Cabina era at6t de inlesati de lume. incat WT locotenentul sesimti mi$cat, in ciudainverquniriisale. Generalul stdtea inghesuit intr-uncolt, cu bratele petrecute in jurul fiului 5i al sotiei.Bdiatulii surAse lui Allenby,dupdcare izbucniin lacrimi. Servitoriiil priveauIung cum se linea de praguluqii, iar el bdnuicdl vedeau ca pe o arehre iesitddin ntlre. Sestrdduisdzdmbeasci. - Nu e nimenirinit? gi vocealui ii reconforErauimitormodulin carezAmbetul tard pe ocupanliicabinei.Acegtiaincepuri sd vorbeascitofi dcodatd, degiAllenbynu-i puteaauzipreabine,cdci urechile ii tiuiauinci de la tirul persistent. - O si incercim sAvi aducem cevafierbintede bdut,ei? spuse el. Aprobardbucurosidin cap, acceprind.in fine. faptul cd rilmdseseri in via1d. Vdzuse adt de desasemenea scene! in carnajele provocate de explozia vreunuimdnunchi de bombesaua

165

vreunei mine, atunci candcineva, a$aca el, uita de dispozitivelecapcana. O ceascdde ceai, Pdreasd facd minuni de fiecare date. isi croi drum mai departe pand la cambuzi, care primise lovitura directd a unui obuz. Aici, ceaiul nu mai ajuta. La intrarea pe puntea de mese, Allenby il zdri pe maiorul Thomas discutAnd cu caporalul sdu. Suna a polonezd, insa amAndoio diduri pe englezdla aparilia locotenentului. - S-a terminat?intrebi repezit Thomas. Allenby il mdsuri din priviri cu antipatie. - Ambele E-Boat-uri sunt fecuteknock-out, domnule.E posibil ca unul dintre ele sd se scufunde. in tonul seu.Pentru Sesizi mAndriasubitd care se strecurase prima datd inteleseceeace infdptuiserdimpreund. Expresia de pe chipul lui Thomasnu se schimbi. - Aici sunttrei morti. Locolenentul trecu pe llngd el $i ziri trupurile lingi masa popotei. In panea laterali a navei erau cAtevagduri prin care jeturi de apd ori de c6te ori etrava se scufunda,spinlAqneau tecendvreun val. insi Allenby vdzu cd Majoritatea becurilor se spdrseserd, unul dintrc soldatii morti avea incheieluramAinii bandajati. Poab ce, in definitiv, Keith Frazer scipa de curtea de anchetd. linAnd cont de ceeace fdcuse,ar fi incasat-oal naibii, gindi el. spuse Thomas. - As dori sd md vid cu generalul, Dar toati lumeaeste - Voi comunicape punte.donrnule. obligata sd stalionezepini ce vom reincirca. Cind se va f'ace ziud,mi indoiesccii rirminem multi vrenresinguri.Indifercnla a lui Thomas il coplesea de lurie. Va recomand nedisimulatd giurile. $i-a9a puneli pe oamenii dumneavoastrri si astupe si-i inundate de apd.stdmrdu, nu ne mai trebuiesi santinelc Se rdsuci pe cirlciiie 5i se indrepta spre punte. In mod intentionat nu-i spusese maiorului cd Goudie era preagrav rinit pentru a mai rdmAnela conrandi Thomas era nesuferitoricunr, si fdri sd stie ca are in subordinedoi locotenenli. Frazerprimi raponul si rcmarci: - Minuneanaibii ci a scipal cineva! 166

Auzird sca(aitul unei gruie si se intoameri. Un marinar ritlica pavilionul alb inapoi pe vergi. ii privi pe cei doi ofileri qi scutur{din umeri. - Sparksa vrut s-o facii el. Mi s-a pdrut nimerit. Se infiinld $i Archer, - Tunul de un kilogram e pe control manual,zise el, istovit. l,-a lovit un fier cit pumnul. Weeks se cdtardpe punte cu o mve cu cdni. - De unde le-ai scos?intrebd Frazer. Allenby lud o ciurd. - Nu-i ceai. Era rom curat, ceruia Weeksjurd ci-i ddduse\r un proiectil ce nimerisein magaziade alimente. Goudie deschiseochii gi privi fix spre ei. - CAte-oduscd la fiecare. lncercdsd surAdd, dar durereaii ingheli zAmbetulpe buze. Matelotul se lisd lAngi el. - Acum dumneavoastrd. domnule. Acesta dddu pe gat, tu$ind, romul simplu, insd reusi sd irrgaime: - Aprobat! Oamenii lucrard in tdcere aproape toatd noaptea. Bdgard rrrorlii in saci, pe care-i legardla rastelul golit de incdrcdturi de ;rliirrcime. $eful de echipdSullivancomentd: - Acum nu se mai sinchisesc de uddturd. Ivcs rdmasela timond; pleoapelei se lipeau de oboseald,iar ii pricinuia incd nepldceride la fum. Era ca Ei cum ar fi fost 1:rrra virr doar in parte,gAndiel. Ca 5i cAnds-ar contemplape sine din
irliu i'I.

Frazerrdmasepe teugdsi-l trimise de nenumdrate ori pe Arthc'rin cabinade cart si verifice calculeleinitiale. in ciuia lrrptrrlui cd bodogdnea mai tot timpul, maistrul Wright ficea rrrirrtrni. Chiar numai cu doui elice in functiune,se descurcau orrrrabil,navigind cam cu optsprezece noduri pe ori. prima dc Iumindaveasd-igiseascd in dreptulultimei po(iuni de lit'rrnrl t rr;rslisardiniani. Canadianul sedusecu g6ndulla ultima incerr';rlcdisperatide a-i veni de hac E-Boat-ului, la uimireacu care il rrrnririsevirind lejer gi canarisind, atat de avariat,probabil,

167

incAt nu era posibil si fie reparat. Indiferent de intdmpldrile ce-i a$teptauatunci cAnd ziua avea si-i lase Ia cheremul so4ii, ninreni nu puteasii spun.ici nu fdcuseri imposibilul.Rinji 5i fata i se cutd.Orice minunetine cevamai mult de trei zile. Se gAndi la Lynn Balfour. Probabil ci femeia era la curent Mai mult ca sigur,se afla in Biroul Operaliunilor, cu loateastea. impreuni cu Prothero5i cu citadinulcipitan Heywood,cel pe Isus-in-Mizerie careGoudieil numisein mod ireverenlios ce e cu ei. Da, s-o ti intrebAnd Tinindu-le pumnii.Poatelui in mod soccial. Vocea lui Gouclieii sfredeli mintea frimintatd de gAnduri: - Nu motdi, pilot! Frazerdddu din cap si pleci de lingi parapet'Aproapeci de-a-npicioarelea. adormise nedesfdcufti si-i pansi cum Allenby gdsi o cutie cu bandaje si-i scoatilui apoi pe striduindu-se sepriccpuel mai bine rinili, il retinupani picior. Aceasti ocupa(ie pargivi din Turnera5chia Oare pitulicea Joanna. la Gindul ii zburi zorilor. dupi revdrsatul pisa Ii vir cumva? la el? de cind va primi scrisoarea O datdcu prima geandde lumind care atinsenorii' courpade lupti nia istovitd$i imputinatdse gitsel din nou la posturile pe si reorinduiasci lase Frazer pdru si-l multumit Goutlie mina de o:rmeni,dar zise: - Pune-i la munci si pe riniti 5i cheami pe punteun fochist. pricep cu totii la cete ceva,fie li numai la spusrugiciuni! Se Cuvintele rostite parci il obosird, $i locotenent-comandorul cdzu intr-un somn agltat. Se ivi soarelegi linia orizontului apiru la est ca o lamd ascutiti si strilucitoare. Marinarii iti inclestarddegetelepe arme. iar Archer rimase pozitie de drepti langdtunul de un kilogram. in a Lumina tot mai putemici le revelitadeviratadimensiune groazi punlii de o pldcile din 5i giuri aschii sdritc avariilor: si singe, care in scocuri pirea roz:rliu. Deasupratuturor lucrurilor, pavilionul flutura in biitaiavintului, curat $i nefiresc. Glasul lui Weeks ii fdcu pe toti sd tresaltedin reveriile lor: Trei bucili. E-Boat-uri. - Verdc patru-cinci!

Se produseo spdrturi in nori 5i o partedin mare deveni deodatil foarte strilucitoare si limpede, ca de metal. * Ridicati-md! horcii Goudie.isi rdsucicapul.in vremece tlopotele rdsutrau prin toalii n va. Dirli-rli o minir tle aiutor. lir.ali ai dracu lui! Frazerdusebinoclul la ochi 5i clipi in luurinareflcctatd pe pcticulde :rprisclipitor.Apoi le vizu. Se ntiscnuirrcct.in lront. ('hiar in clipa in careisi tbcalizabinoclulasupravasului,acesta virir pe directil lor. Zirriserir MGB-ul. - Se apropie, rosti canadianul. ll simli pe Allenby fbindu-selingir el. N-avearosr sdl rrinlilii la pupa,la Oerlikonuri.Curind aveasirse slir$eascii totul. - Vei lupta?intrebi englezulgi cerceti cu privircaexpresia lcnorocitd5i Sovdiclnici de pe chipul celuilalt. - N-o s:i fie o lupti, Dick. Iar cu neajuroralii i5tia de jos... Scuturi din cap. De-arfi fost doar un E-Boat,dar nu e cazul. Goudieseclatini intr-o parte,scrAsnind tlin dinli de durere, in tirnp de matelotul Turnerincercasd-l suslini. Turnerera si el sLibitde la sdngele pierdut. Allenby ii privi cu rrisrele. - Cum am puteasd-i lisdm si moari, Keith? GoudietraseadAnc aer in piept;i dddu un chiot: - Uitd-te incd o dati! ll scuturdpe Frazerde umir piind cAnd r:rnt il fdcu sd dea drumul striinsorii. Sunt ai no5tri! isi pleca liuntea,a$a incAt ceilalli si nu-i poati vedea chipul. Sunt ai n()stri. la naibalCeiniil Frazerurmiri formelece se apropiau.Binein(eles, Ceinii. Nrrmcledat MTB-urilor si MCB-urilor mai mari, din familia ljairnrileDs. Fuseseriadesea luatedreot E-Boat-uri. Clrudianul lisA hinoclulin jos. constienr cir de d:llaasla.in ciudaimaginiiincetosate, instrumentul nu aveanici o vind. - Zi-le si celor din camera moloarelor, sopti Allenby. Wright ar trebuisd afle. Cei trei Ciini mari se aliturari protector canonierei. Frazer vliru echipajele cum se holbauin ticere, apoi auzi megafonul t ontlucitoruluilor rdsun6nd pe ape. Cel mni tiumos sunetpe clrc il auzise vreodald, dupd cit igi lrnintea.

168

r69

inapoila tata,dacanu si vd escortem insdrcinati - Suntem sausddoriti si abandonali cumvaavetinevoiesdfiti remorcati vasul. - $apca!icni Goudie.Dati-mi sapca! cum era,dupi care de s6nge $i-olndesdpe cap,a$apetata grilajul pAnn din fatd' ta de balustradd' serAri, linAndu-si li aruncio privirelui Saabandondm? - Sdne remorcheze? i sprebaz dluia cd ne vom indrepta Frazer.Spune-igdozarului pic. adaugi $i conform ordinului. Se mai induplecdun Se prdbusi noastri pentruci ne-autinut tovfuA$ie. multumirea puntesi murmur6: pe ' - fi-am zis eu ci naveleasteamici sunt valabile' Apoi lesind. promisi. aeriand O ord mai tArziu,sosiacoperirea in timp m6nacu solemnitate, Allenbysi Ivesdddurd Frazer, lor, capetelor amt de aerulpe deasupra spintecau ce avioanele de vdnt. jos, inc6tfdcuiasdfilfdie pavilionulca de la o adiere Seterminase.

11.Fatete ale rdzboiului

Comandorul Aubrey Prothero se sprijini pe biroul sdu qi privi lung marea hartd de pe peretele opus. Undeva deasuprzr tirpului sdu. in Portsmouth Dockyard, continua, probabil, ohiSnuita hdrmilaieasurzitoare a pistoalelor cu buloanegi a util .jclor,ca urmarea rcparaliilorefectuate la diferiteletipuri de rirvc caresupravieluiserd zecilorde bitilii. Era luna ianuariea anului 1944.Puteasi urmireascdpe lrrrrlridinrensiulile succeselor Aliatilor de pAni la actualul rrnpas. Acum saseluni, invaclaserd Sicilia. Operaliunea Husky gi momenteleei delicate,dar in ansamblufuseseo rrvrrscse rcrrsitir. Apoi, in septcmbrie, Operaliunea Avalanche,in care o qi rrltri mare forli arnratdcombinati lovise plajele italiene. O llrlcz-aseri sugcstiv.sc gindi el incrincenat.I)ar asta nu era Sic:ilia. Inamiculbdtuse in rctra,qere, insd lansase in mod repetat ri$tc contraatacuri de-o incredibili ltrocitate.Acum. cu sosirea icrrrii,armatele aliatenu ntai avansau cine stie ce. La fel era Si pe liontul de est,acoloundcmiliome de rusi si de germaniluptitlr,inghelau $i mureau. Glndurile lui Protherorevenirdla Sicilia. Se m6ndreacu r,tirtutul dobanditde grupul din OperaliunileSpeciale. Erau ca

t7l

-rf,,

du$manul ori de careimpungeau ni$tev6rfuri de lanceasculite, tot. In linii mari,hotiri hdrfuindul peste cite ori seiveaocazia, biniqor.In septembrie, Marina Regali se descurcase Prothero, de buzunar, X-Craft,pitrunseseri nigtesubmarine de exemplu, incArcdturiexplozive intr-un fiord norvegian gi plasaserd dedesubtul celei mai mari nave de rdzboi inamice,cuirasatul ci acestaera ca qi eliminat din Tirpirz. Spionajulraportase rizboi. vestea unei decit acumvreo siptdmanA, $i nu mai departe Fraser Duke of York a amiralului noi victorii. Navaport-drapel pe careJ distrusese. se luptasecu crucigdtorulSchamhorst, Intr-un fel, era ciudat,dacd Ultima mare navd a Germaniei. stdteai sAte gande$ti. fusesevasul de rdzboi inamic cu cele mai Schamhorct sincera admiralie a Marinei multe succese $i carei$i c6qtigase bizard, reflectd el. Regale, Marinariierauo adundturd interfonului. seuitd la ceas Comandorul 5i apisi pe soneria amintind de coloratd, De ceas incdmai atimau lanturidin hArtie inertein atmosfera umed6. Criciun, dar acumspAnzurau in cur6nd. Era genul Heywoodaveasi soseasci Cdpitanul venea punctual, nu intdrzia, nici nu mai care nici de om devreme. Hazel il privi Uga se deschise9i pitulicea-intendent intrebetor: - Domnule? gandi Prothero, nu pentruintiia oard. FoarteatrdgAtoare, gi picioare pe care nici chiarciorapii drigute, Ochi incentetori puteau le dezavantajeze. nu sA regulamentari - Vreausdtrimit doudcomunicdri. Ti-ai luatcametelul? picior pestepicior, si pirul ei inchis la Tenerase agezd strdlucea in luminaputernica. culoare O fati foarte stipani pe sine, o calificd Prothero.Chiar explozie. Revizu in dinainteca frateleei si fi fost ucisin acea mintechipul palid al lui Allenbyin aceaprim[ zi, apoi faptele Gustavo Tesini igi jucaserolul acestuia din Sicilia. Generalul pe Alialii inaintau,itamisuri ce a$adupacum promisese 9i, de partealor. Un rispuns direct, sezicea, lienii dezertau, trecAnd difuzate alelui Tesini. la apelurile

Mica echipi descompletati, care fusese fupiter, se pentruo vreme,dupi cele doui debarciri.Vasul Impr{stiase fusese pentrureparatii gi acumnavidusin Gibraltar temporare ga spreAnglia,cu un echipajocazional. Frazerqi Allenby se preumblaserd pe diferitevase,debarcAnd ori recuperdnd agenliai spionajului, sauvehiculAnd armament(erau cunoscuti dreptmagaz inede lichidare a stocurilor de lupU)cAtre partizanii iugoslavi afla1i subconducerea insufletitA a sefuluilor, Tito. Goudiefusese aduscu avionulin tari, dupi o scurti sedere intr-un spital de campanie.Protheroil vizitase la spitalul Marineide-aici,din Haslar.Degigravrinit, locotenent-comandorulrdmdsese qi de slobodla gurd. la fel de intransigent Acum,toatd lumea vorbea doardespre inevitabila invazie din Europa. carenu putea avea loc decit in i\ormandia. DacA eraatat deevidentd, insemna cd 5i dugmanul trebuie srisefi gdnditla ea. Comandorul se indreptd de spate5i simli uniforma protestend. Bdrbatul nu mAnca multsi nu eraun biutorinvederat. li gabaritultaliei sale gi disconfortul repugna resimlit la fiecare miscare. Dictdcomunicirile cu obiqnuita-i concizie, concentrAndu-se cu ochii pejumitate inchi$i. - $i vreausA-ifimiti o copieofileruluide transmisiuni, la Plymouth. Fataridicdprivirea, cu creionulincremenit in aer,deasupra carnetului de comunicdri. - Astainseamnd ci locotenentul Allenby9i ceilali seintorc in tard.domnule? - Da. Dintr-o ori in alta, dacd vor permite convoaiele, lDormdi Prothero. ganditor. O studie Aveaochi mari,cdprui.De-ar... - De ce?intrebi el. Fataseimbujord. - Au trecutprin at6tea, domnule. Nu eraun rdspuns, insi Prothero $tiaci nu aveasd scoatd nraimultde la ea. - Comunicd-i ofiteruluisecund Balfour ci vreausd-i vor- . hcsc, da?

t72

173

- Am uitat si vd spun, domnule. Are liber. S-a imbolndvit. Ofiterul trei Manners rispunde temporar de Ops. - Asa. Renunli la ideea de-a o chema pe Manners.O femeie rece ca o reptili. Un tovari$ cat se puteade potrivit pentru Heywood. receptorul. SunAtelefonul si Protheroridicd instantaneu Apoi i se adresdfetei: - A venit cdpitanul Heywood. Condul, te rog, aici. Avea 5i un surAsnostim, gindi visdtor comandorul. Nu-i trecuse niciodaH prin cap c{ oamenii lui il pliceau cu totii, in ciuda comportamentuluisdu direct $i uneori grosolan. Cipitanul Heywood intrd gi se agezi. Il trecu un frison. . - Bate ca in Arctica, acolo deasupra!incepu el. Prothero ii intinse dosarul cu insemndri, incercAnd sd remarce vreo reac{ie din partea superiorului sdu in timp ce le citea. - Se pare ce te-ai gandit la toate, Aubrey, zise Heywood intr-un tarziu. Mdriile lor au fost de acord sd incepi numaidecAt mutarea HQ-ului in Comwall. Desigur, va rdmAneaici un personal administrativ. Ideea mutdrii in West Country ii apa4inuse lui Prothero. Acolo, preparativelegi regruparealor ar fi bdtut mai pulin la ochi, pierduli cum erau in mijlocul Armadei alcituite din puzdece intesaufiecareport qi golf, ria de nave$i salandede debarcare din Wales pini in Land's End. Li se oferise un mic hotel chiar pe River Fall. Avea si fie o schimbarepldcuti. Prothero se gAndisecA ar fi putut reprezenta o deschiderebine veniti pentru echipa sa de ajutoare. - Vesteacea bund, spuseHeywood, estecA ti-am mai fdcut penadecvatd rost de doud canoniere.Sunt in curs de reechipare puteli incepeinstrucliaimpreuni. tru OperatiunileSpeciale;apoi, Protherosedusedin nou cu gindul la dezastrulcareavusese loc in Med, atunci cind pierdusenava cu numele de cod Able Two. Intotdeauna isi dorise trei vase. O materializare mai aproapede realitate a 5anselorde reuqiti. Un nou HQ gi o mai buni inarmare.Dar oamenii? - Miriile lor si-au dat aprobareagi pentru sugestiiletale, zise cipitanul. O jumitate de tresdpentru Frazerqi o a douatrese

pentru Archer, din motive evidente. Vor fi si niste decoratii: DSO pentru lunaticul dla de Goudie si DSC pentru Frazer. Probabil Si vreo doui-trei medalii pentru ceilalli. - Dar cu Allenby cum rdmine, domnulc? - El areCruceaRegeluiGeorge,pentrununreleCelui-de-Sus! Protherozlmbi. - Asa si Malta o are,domnule. - Da, bine, o sd vedem. Cind se intorc, poli sd le aranjezi rrigtepermisii. Se incrunti. Egti sigur c{ vrei ca Goudie si rilmind comandantpestetoti? - Nici nu incapevorbd,domnule.E fdcut pentruasta.O fi un pic cam rdzvrdtit. dar e al naibii de priceput. - Md gAndeamcA s-ar putea si spui altceva. Maiorul Thomaspirea si considere cd Goudiee... dd.... ca si vorbesc pe e dus rdu. sleau, Comandorul ridicddin umeri. * Thomasare propriilesalepdreri,iar eu le am pe ale mele, domnule. Heywood i5i apropie palmele si isi inrpreundvirfurile tlcgetelor. mdsurindu-lcu o privire sevcrii. - $tiu ce sim1i, dar n-ai dreptate. Sc impunesi folosir.n acelcasiarmeca gi dugmanul, dacdvrem sdJ infrAngern: indiferent clt de nemiloasear palrea acestea. Dacd germanii bagi groazain populalie, noi trebuies-o facemsi mai bine.Avem nevoiede cei ca Thomas. - Daci spunetidumneavoastrd, domnule! ofid Prothero. Heywoodincheiase deja discutia.Ca si problemaSiciliei. Erau ni5te chestiuni care tineau in aceeasimdsuri de domeniul trccutului. - i1i voi inspecta HQ-ul de indatdce vei fi dispus. Prothero incercdsd nu extcriorizeze faptul ci se simteapus intr-o situatienepldcutd. Cele trei nave aveau sd fie instalate comod si in siguranldpe River Fall, irrsirlocurile cle acostare craula marepreldin cauzacre5terii flotci dc debarcare. Cu citeva zilc inainteil sunase ofilerul de la danelecle-acolo 5i se plAnscscde lipsa unei instiintiri prealabile. Spusese cu ndduf cri el nu-i scamator.PAnd la urm{, Prothero aplanaselucrurile, d;r ofilcrului secund linca minte cd ii cerusede citeva sdpt.{meni
I /)

174

Ea i$i cunosteameseria,si, Balfour sd facd acestearamjamente. pretat la ni5te avansurichiar oricum, ofi(erul in chestiunes-ar fi Va trebui si se ocupe 5i prin telefon. Acum, Balfour era bolnzivd. inainte ca Heywood sd susel de probleme, 5i foarte repede, precum o intelegdtor pectezecevr. Cdpitanul era la fel de cdrimidd. - Vom dispuneca acestetrei vase sd fie revopsitesi sd vor primeasci numere de inmatricularenoi. Toate aparentele parte noui. Ridici dintr-o flotili ldsa sd se creadd ci fac ca de obicei,ziseel 5i se in dreptulgurii. Strictsecret, ardt.itorul sculdin picioare. domnule? inaintede plecare, - Un pirhdrel ceasul. Cipitanul i5i consultd vergii.$i oricumn-am nu-i inci deasupr:r - La mine soarelc timp. Protheroziinrbi.Era un joc pe carc-i plicea si-l practice. Observaseci Heywood nu se alasrl prea mult de nimeni. in cazulin care Probabilcd sc temeasd nu-si intinezereputa(ia ar fi gafat careva. pe oaspete prin camerele vecine, cu il conduse Contandorul condeus. acoperite de tavanele de palide,se gnndi el. Unele dintre fetele lui eraudeosebit mod cert. Cornwall irveasd le faci bine in Ia masini comunicdrile Hazelbitea cleja Pitulicea-intendent gi se pregirtelsi lc trinliti prin SDO. nu pirrus-o bagcin seami pe nici unadintrefete. Heyrvood isi lua rdmas-bun. Joanna ridicii privireain timp ce Prothero qi care era la scrisoarea acestuia, la Allenby Giindul ii zburii ei. griji filele chitantierului intre impituriti cu Frazer$i Allenby intrardin Seclia OperaliuniSpeciale5i priviri lung in iur, cu uimire. Pdreausl lucrezefoarte putini erauintesate oameniin birourileca ni5tepivnile,iar coridoarele cu lizi si seifuri de otel. Totul ardta ca dupe explozia unei bombe. insd Protheroii asteptaacolo, de parci nu s-ar fi miscat din loc niciodati. ii arunci intiii o privire lui Comandorulnu pierdu urentea. Frazer.

- Veli plecain permisie cu to1ti,iar mai inainte vd veti pune . la punct unifonnele, inleles? presupun ci ai aflat clejumaiatea de tresd. Canadianul zAmbi. - Da. Multumesc, domnule.Chiar m;i simt alt om. Prothero surAse. - Posibil. Se intoarse spreAllenby. Ciudatcum de Frazerera atAtde hronzat, in timp ce englezulpirea si fi rirnas neschimbat! * Bdnuiesc c:i a fost completaltcevitfatdde ce vi a$teptati. ., V-ati descurcat bine,foartebine - Ce se intimpli aici, domnule? intrebiiAllenbv. - Suntemin curs de I nc Inulil in Comwall. Veli primi ordinele in perioada perrrisiei. Ezitd $i-i aruncddin nou o privire lui Frazer. - Ar trebuisi-1ispuncev:r. in culilate de ceriilcan canadiirn, s:i le rrrnsferiin;rpoiin serviciulgeneral. slu chiarin ,lillreptate RCN'. Am cirit prinrre riin<iuri 5i mi sintrdarorsi le instiit)lez cii. dacd te-ai intoarcein RCN, ai primi mai mult ca sigur o conrandinumaia ta, probabilpe unadintrecelemai noi coivete. LJrnr:iri expresia lui Frazersi vrizuo indecizie bruscd acolouncie, atunci. nu lusese decAtsatisfaclia Pini depliniiclea se fi intors tcirliir.Dar trebuiesi-mi colrrunicihot:irireata pirniisii inccrrpri pregdtirile cu noile vase. Allenby se dezurnfli subit.Se asteptase s-o vadi pe Joanna llazel; o dati urcatila bordulrrnuiconvoirapid din Gibraltar, nu prca se mai giindisela altceva.Acum ea clispiruse qi, oricum, Aici, in acestloc mohorat,s_ar l)o te se schimbase. fi sinrtitnrai s.lgur pe slne.Si, colac pestepupiz.i, Frazerpleca.Ar fi fost al rlraculuide prost sil n-o fac.i,dup.'r toateceli prin care locmal lrccuserd. Mintea canadianului se involburd: avansareain grad, rliseulin despre primireadecoraliei. iar :rcurnslnsa deafila comandi.Abia dacdle mai puteaasimilape toate. - in oricecaz,vorbi prothero, cu-,"i-i"L tine cei de la "" Spionaj, card-te in permisie.
' Royal Canadian Navy - Marina Regali Canadiani (n. tr.).

t76

177

Comandoruldiscutasedeja cu Archer, sosit cu o zi in urmd' foarte schimbat.Retrasin el insusi, chiar morocdnos' I se pAruse Era posibil sd se mai gAndeasciin privinta lui' 'M-am hotdrit, domnule, spusedintr-o datdFrazer'Aq dori s[ rdman. dreptatein Protheroradia, incantat cd de la inceput avusese orivintacanadianului. a fost atit de dificild' - Acum vedeti $i voi de ce alegerea voluntari,rosti el Si dintre buni Se puneaproblemacelor mai Speciale in Operaliunile dar fii bun in domeniul teu esteesential, cu addugi pe spate plus. Se ldsd $i avem nevoiede acel cevain ei? lucru, acest Dar acum cunoasteti sravitate: Allenby il vizu pe Prolhero aruncando privire conturului stiluse ceasul'si se din locul in carecAndva oalid de pe perete. si le deaIiber' ca birbatul inainle pregdrisi vorbeascd ' -in Cornpersonal cu dumneavoastrd Veti avea tot acelasi wall, domnule? Ochii mici si strdlucitori ai comandorului il pironird Deci fdrd astaera. Allenby treceadrept un fldcdu curajos.cu un do'sar sentimentele' sd-si ascundd deloc patd,insi nu se pricepea ' Vom delineo flotild proprie' -De dataasiava fi mai numeros. la comandddupi John al doilea vei fi ca sd zic asa.Tu, Frazer, ai refuzattransferul' cd si regre(i Goudie,asaincit mai ai timp cd locotenentspusese I se de Goudie. Frazer era incantat gi la un spitrimis fusese se inzdrdvenise comandorulaproapecd vreonu crezuse permisie. Canadianul apoi in tal de recuperare, darpe Goudie, sdJ indrdgeasci care in datd cd va apuca ziua liPsa. mite s6-i mai simtd si dreaptd' - Ofiterul Balfour mai este mana dumneavoastrd intimplare. ca din el domnule?intrebi Prothero se afla tocmai pe punctul de a incheia disculia' de a le inchide gura invochnd motivul secretului' Dar era vorba de ceva legat de Frazer.Poateci acestaar fi putut reprezenta-exact nevoie. De cum i5i revenisedin boali' omul dJ care ar fi avut eer la noul HQ din Comwall fttlO -9t dusese Lynn Balfour se in pe o incordare 5i o suprasolicitare ca ei afecliunea descrisese obisnuit. de destul munca.Un lucru
principal militar (n lr')' ' PtinciL)alMedical Officer- medic

Englezul surdse, insi zimbetulnu i seciti si in privire. Frazer il scrut{ gAnditor. - In oricecaz,trei sdptemani de permisie nu_s de lepidat. nu?
Allenby igi feri privirea. - O sept{mand. Canadianulil infnrnrd din ochi. - Cum adicd, o sdprimAnd? - Voi fi rechematsd intreprind o operatiune. Frazerse holbi Ia el. - Atet de repede? Cu cine,penlrununrelelrri Cristos? Englezulpdsi de-a lungul coriclorului plin cle gunolie. . Ininteaincd ametitd de soc_ - La naiba,Keith, pe cont propriu,uite cu cine! A douazi, Allenby sedea in propriu.iclormitor. privind lulte spre mica gri'rdinri din sprtelc casei.Mcrii. nrirrrlrirr si hucurii liltdlui sAu,erau de un negru smolit pc lbndul alb al stratului stthlire de zdpadi.Se instalase [riqul. C:rsrpiircilcJm riicororsj. rr erudaloculul carc ardcade zor in cunrerl de ios.

- _D3,elte deja acolo, rdspunseel. Se opri. centdrind mo_ mentul.Peninsula Comwall estecam pustiitdin sezonulactual. Furierulmeue din partea locului.O sd vd ldmureasca.u una",e ouceu. tsl controldcu un efort invidia bruscd.Dar inainte de orice, coase-1ijumitatea aia de tresi. Acum, asteapti afar{, vreau sd vorbescceva cu Allenby. Cei doi ofi1eri schimbari intre ei priviri rapide Frazer 5i fdcu cu ochiul. - Fii pe fazd! Cind uSase inchise, Protherospuse: - Vd intelegelibine impreund. - Da, domnule. Ce dracu' nu era in ordine?Tatdl lui, ori le fusesebombardatAcasa? -_Trebuie sd te inlreb ceva,5i esteimponant. Cincisprezece minute mai tirziu, AlGnby iesi pe coridor, . aldturindu-seprietenului sdu. - De-acum o si fiu obligat sir-1izic tlomnule.

t78

t79

ii juca vreo festi, era convinsci imaginatia Locotenentul insi Dirintii sii pireau,totusi,atatde imbitriniti fatdde cum ii pe care.le-ar de pe bufet Povesti de reviste Pipaireancul lasase! hazliu ca fi fost Ar cuvAnt. cu cuvAnt aproape repeta fi outut Povestidespre un"l" dinti" ele-sa fi fost scrisede Prothero. de ceeace rizboi si inaltd tinuta morald,cu totul deosebite in arma6. vizuse el de cind seinrolase Tatdl sdu ii incercd si-si alungedin minte operaliunea. de a stalocului' dejanervozitatea $i neputinta observase si petrecutiin convoi, c6nd incercase Ca 5i in perioada intimi Trdseieperdeauipentrua sebucurade o oarecare doarm6. cu alti cinci tale.Lucru dificil intr-o cabindpe careo impdrteai sd.l incepeau imaginile sAadoarmd' tineri ofileri.Iar dacdapuca explozise filtreze printre gdnduri. Strifulgeririle orbitoareale marinarulsolitarcarese bilutui aruniat pe punteatransportorului, Fata ferdsacracneascA l-ar fi impuscat oredase si pe careWeeks manifestatd goliciunea ascundd si sldbiciunea sd-$i careincercase ca de $ancA' in timp ce Ivessearitase situalie, de el in acea Ceaiul'Cobori Ofti. Auzi clinchetde ce$tisi fadurioare. carelocmaitermameisale. incetscirile qi observisurprinderea ei' cu cel mai bun serviciual masa minade aqezat - Uniformata, DickY!Ce-aiPdlit? mai pundndu-si unjerseu si o flaneld Allenbvseschimbase, mari fie pdleau sd-i vechi. in mod destulde ciudat, acestea Aidoma lui Alice in Tara Minunilor, se gindi el Cu fiecare mai mari' mai mici si hainele devenea viziti, casa si te schimbila loc' Va trebui - Ariti ca de bogdaproste. Diseari vine in vizitd familia Mannering. la fel de mult aproape Thndrulnu-i puteasuferipe ace$tia strade, pe aceea$i locuiau Dar si i sezici Dicky. cumnu supona dupd expert era un familiei sdi.Capul casi pdrintii dintotdeauna, pdrea si doi nu cei dintre Nici unul rdzboiului. intr-ale ureche era insi dificili' o seard si fie aibi $i nume de botez.Urma acasi.Avea si-gi deatoa6 silinla. orimalui seard pipadin gurd9i spuse: Tatdl sdui5i scoase grele' paie, mamdlA trecutprin incercdri - Lasdbdiatulin reproq' orice decit gest rdu mai Femeiafdcu atunci un Traversicamera $i il atinsepe obraz. 180

- $tiu. Nu-i nevoiesd-miaminresti. Uitd_re la El. - E un alt fel de rdzboi,asra-i tor,ziseAllenbyin timp cese pe un scaun. o$eza Mamasaiegisdaducd ceainicul urias. - Rdu,nu-i a$a? intrebA tatdl. din cap,gi ochii incepurd se-lusture . T6nirul didu aprobator brusc. - ingrozitorde-alnaibiil Pirinteleigi mi$ci piciorularrificial$i zambi. - Sd nu te-audi maicA-ra cd injuri. Apoi addugd: Ce mai lilceamicultAucanadian? - Bine. c6 _ Allenby se crispdin sineinsuqi.Ce eracu el? Aproape ccdasenervos din nimica toare. Si-l imagind pe Frazir in Comwall,incercAnd sddecidd cum ar fi fosthai bine s_o intAl_ pe pituliceasaofiler. neascd - O-permisie de gapte zile nu e cine $tiece, dupi pirerea nrea, vorbi bitrAnul. - A, pii, gtii cum e. Se intreprinde cevanou. Totul strict sccrel. O si fim tareocupali. - A(i pierdutmulli oameni, Dick? il priveacu siguranlide sine. Mie pofisi-mi spui.gtii asta. se pomenicA sgtea in picioare,desi nu_si . Locotenentul l(luceaamintesdsefi ridicatde pe scaun. - Nu multi.Iatd. Darnu erau cineslieca(inici la incepur. sdu.Cum putuseoaretatdl sd suporte . Se uitd la pdrintele rizboiul?Luni de zile in trangee puturoase, pline cu apd.'Sute, nrii de oamenimo4i in asalturisinucigage. S6rmag'himpate, gazulohevitor,mitralierele. Toateacestea fdceaucahisiunea Ior de a punemAna pe un general italiansdpari un lucrufacil. Mamasaintrd5i seuiti la ei. - La masd, tatd. Dardin priviri isi urmdrea fiul. - DomnulMannering spuneci pdndacumar fi trebuitsA cucerim intreaga Italie. Allenbyii zAmbi. - De ce nul trimit pe el? Suntconvinsci i-ar inspiimanta pc germani peste poate. Pe minecel pulin me sperie.

181

Femeia tumi ceaiul si intrebi: - Ai intilnit vreo fati drdguld, Dicky? - Da. Chiar am cunoscut-o. Era doar o jumetate de minciund. Acum putea s-o vadd voceaei. toateacesfoarteclar. Ochii 5i pdrutinchis la culoare. tea avea sd si le aminteascamereu. - E o pitulice-intendent. Bitrfurail privi cerceldloare - Deci nu-i ofiter? - Nu. Tatil isi lui o felie de chec. Ficut in casA.Era si normal, doar li se intorsesefiul. - Cum o cheamd? Hazel. - Joanna Vazu nelinisteasubitddin ochii Pur 5i simplu ii scdpase' iesi tatdlui sdu. Mama nu pdrea si fi sesizatceva. Cend aceasta din cameri, pdrintele zise: - Joanni?Dregutnume.La fel ca al amiculuitdu ucis. Allenby dddu din cap afirmativ. Camerapirreasi devini sufocanti. - Soralui. - Cum aratd? T6n{rul se strddui si i-o descrie cit mai bine, aducAnd in mijlocul oddii cu draperiile prdfuite fdptura fetei necunoscu(e si cu bonurilede ralii pe policioarasemineului Nici mitcarnu observdci mama sa se intorsesccu altc bucatepe un platou' ziseintr-unterziu - Daci poti, ar trebui s-o adttcipe-acas:-t. ratdl. Allenby i5i PlecdPrivirea. Trebuiesd mi duc - Daci pot. Se ridicd bruscin picioare. lor. S:i-mi pe chipurilc sus.Vdzu erpresiaingrijorati $i r.lniti tlc nun uniformacea bund. tsemelltl zamDl. * Aga mai merge.Dar e nevoic sii si rwininci' Esti ca o scdndurd. jsi sinr{ibroboine}c CAndinchiseusa in urtna lui, Allenby auzi pe tatll setr ghea(a. Il ca de sudoare de pe frunte reci ceva femeii: rdspunz6ndu-i

- Lasdl in pace, mami. Nu vezi prin cete-a trecut? S-a lruncat in viltoare inc6 de cdnd s-a inrolat. Nici nu_i de mirare cll vrea s{ se imbrace neglijent. Sd mai uite qi el o clipd de toate. Tdndrul se intoarse in camerd 5i privi in gol pi fereasrrd. Iirri$i se intuneca. $apte zile. Cobori storul si, iupa cAteva sccunde. se aseze pe pat. ingropAndu-si fala in palme. FrazerscrutAde jur-imprejur cameramici, dar confortabild, ( rrrc, asemenea vechiuluibin, cu acoperisul de stuf, pirea impd_ (irtii cu ea insdsi.Va lrebui sd fotografieze King inn, pcntru mama sa. Avea sd-i placi. -harles Era singura camerdneocupatdincd gi gtia clin ce motiv: se ir zeazdrAnganitul slridental unui pian,amestecal cu zgomolde voci inecatede r6s 5i bere.Se afla probabil exact deasu-pra baruIui principal. Frazer incercasede mai multe ori se face autostopul pand aici. Trecuserd camioane ale armatei,ba chiar si masinapirso_ rr;rli a unui inah ofiler dintr-o unitatede pu5cdria5i a Marinei Rcgale. Aceslapalivragise cu el despre peicuit si vandloare de icrunci, inainte de al refuza, cerAndu-5iscuzele de rigoare gi cotind spre sud, cdtre Plymouth. porliune de drum o parcurseseimpreuni cu un _Ultima rrrcdic din zoni. In timp ce ma5inastrdbdtea drumurilede tard ir)guste de vanturi.Frazerpuleasd inteleagd si betute de ce une_ ori acestloc pdreaatat de indepirtat. Fiecare oras pe care_ltravcrsasera colcdiade uniforme:britanice. americane 5i o sume_ tlcniechiarde la el din tard.Se simleastdnjenit si asculte vocile lor familiare, de parcd i-ar fi fbst strdine. ;ii accentele Doctorul fuseseacelacare il indrumase citre Kins Charles hrr. Probabilpenlru a-si rdscumpiraremarcelefacute atunci clind il luasecu el pe tdndrulofiler. ,,American?.,iIintrebase. Iirazer rinjise. Cea mai bund cale de a 1i-l face du5man. ,,Canarlian", rdspunsese. ,,Nu vezi prea des un ofiler fdcind semn cu tlcgetul", comentase birbatul. Femeia de la receplie ii oferise o harti a regiunii. Frazer irvusese unelerezerve in privinl,a asta.Locul era diia infesat de :rrrne. vehiclle 5i lrupe ce fdceauinstruclie.pregdtind cea mai lrrare invazie a tuturor timpurilor. pentru cineia care s-ar fi

182

183

lui, ar fi putut trece tot atat interesatcitu$i de pulin de persoana de bine drept spion. pnnd la han pe o Se in$ela.Un politist din zoni pedalase politicos de identitate $i qi-i actul ceruse foarte bicicleF inaltn in vreun fel a-l ofensa Reusises-o faci fird ordinul de deplasare. cidru. halbi dc pe canadian, timp in caretrisesesi o numirul de tclefonal noului desigur, Lui Frazeriie d.{duse, HQ. Miiine urma sd-si incerce norocul 5i s-o caute pe Lynn. De De-adreptulridicol,5i probade nervos? ce era atatde nesigur, bil ci aveasd se componesi mai ridicol. Scoasedin geamantanfotografia inrarmali a perintilor sii $i de la capdtulpatrlui. Apoi se dusecu glndul o a$ezipe mdsuta a draculuiera pe calesi se la Allenby Si se intrebdin ce poveste 5i Pe llrmi. lrrse o oclreadiin oglindi. isi lui 5apce bageacesta. sa lsl propusese porni citre locul de undeprovencluzgomolele. iaci o plimbarc inainte de culcare.Si mai respiremirosurile clnd circulaseiu ma5ina bogale de la tare, pe care le remarcase pe de sentimentul el se bucura medicului.Ploaia se oprise,Si de secole. careti-l insufldpimlntul, acelagi Dar mai intii o halbi. isi croi drunr sprebar pritrtrealbastrul RAF-ului si kakiul celorlalteuniforme. Un b:lrbatjovial, cu o ligLrri rubicond.l,il privi radios. - Da, domnu', ce si fie? - Un scotch mare 5i... Frazer se intrerupse,rAnjind supiArit6 cu rdtor.imi pareriu, am uitat.O si iau o halbi de-aia... barului. din spatele spreun butoiaq degetul satisficut,ca ti politishangiul.aparent - Scrumpy',spuse spion. tul, de faptul ci strainulnu era un Frazer sorbi indelung si se intrebri cate bduturi cleregiune, ca sd dobori un om. tari. eraunecesare din astea Se rctr se inlr-un col{. departede pian si dc doi soldali lansali intr-o disculie aprinsi. Incepu sd se glndeasci la zi si la modul in care o si-5i petreaci permisia'Poate urmdtoarea cAea aveasi regretefaptul de a-i l'i telefonatin Gib' sauo fiicuse doar pentru cd era la curent cu ordinele pe care le primise el. Nimii mai mult. Si in oricc caz...Se risuci alunci cind cineva
(n. t..). 'Echivalcnlulprobrbil al trtrsciului

scipd un pahar pe pardosealade piatrd si o zdri la o masi in cclilalt capdtal barului,discut6nd cu un tinirr ofiler de marind. O pironi cu privirea. Luat prin surprindere,discursul pregitit cu atAta griji i se dusepe apa siimbetei. Chiar in clipa ;rccca. fcntcia ridic:iprivirca5i-l vizu. Crnatliarrul isi croi drum critreea printrc figurilc inghesuite. fird s-o slarbeascd din ochi. Era ca un fcl de constientizare. ceva cc se afla acolo.inliluulrul siru.de ani de zile, firr:icu el sd fi stiut. Ajunse lingir masi $i lAnirul ofiler, un sublocotenent RNVR. siri in picioare. Proaspitnumit in grad, aveaunitbnrir proape nou-nouti.Frazerscsizd u5orderutatcd subulsc uita la rninecilelui. Acestaera impresionat, dupitcum nici canadianul insu5inu se obi5nuise cu bruscasa avansare in grad. inlenliontm - Bunri. sd incercmiinc s;irc srrn,,t'us..el. Femeiir irrciiil mui stutlirr. dc pirrciilrr fi .iiurat ci'r'a. - Acum nu nrai c cazul. B:itu cu palrna pe fundul unui scaun. Stai cu noi. Frazerse uiti la tanirul sublocotenent, cdruia ii stricase, probabil. seara. Lynn vorbi Iinistit,iar pe chipul ei se citi o clipi durerea: * fiJ pe N{ax.Ii urnriri ipe oe cei doi crrm cum isi liJ prezintne i5i dide: dddeau mina. Fratelcmeu.

184

12.inceputuri

in timpul zllei, King Charles Inn perea total schimbat. Hangiul il condusepe Frazerintr-un bar mic, botezatSnug,decorat cu panelinchis la culoare.In mod evident,bdrbatulnu aproba faptul ca ofiterii si imp^rtd acela$i local cu restul grada{ilor. Frazer zAmbigi incercdsd nu-qi iuunce privirea la ceas. ci la prinz va ti Era trecut bine de amiazi, iar ea spusese acolo. Canadianuldormise prost in prima lui noaptepetrecuti in tot acumsi-qi aminteasci de stuf.Incerca micul han,cu acoperig ceeace discutaserd si se intreba daci nu cumva auzisedoat ceea nevoiesd audi. ce voise- saunu, ceeaQeavusese Femeia plecaseimpreund cu fratele ei. Ftazer se vizu pe sine ca pe sirmanul Ryder. Sperind sd mai apuce sd trdiascdo din apropiere, clipd. Pusepaharuljos si se uiti afard pe fereastra Acum era seninsi luminos,iar micum se mai schimbavremea. litarii oi civili ocazionali ce treceau pe-acolo ridicau aburi cu respiralia lor, in aerul tiios si rece. undeva la noul HQ, seprezentase Telefonase 5i le explicase fual firului celdlalt capit sta in timpul permisiei.Vocea de la sesepoliticoasi.Dezinteresatd. Hangiul aruncd o privire in incdpere. - Inc'un gin, domnu'?

Frazerintinse paharul gol. - Multumesc. Ginul era cam tot ce se puteaservi in local, in afari de bere, scrumpy $i rom. Asta ii aminteade Goudie. Hangiul avea un labrador m:re gi gras, pe nume Hector, t arc-;i petreceamajoritateatimpului toldnit in fata focului din lrirrulcel mare.Acestapirea sd se descurce bine, evitdndsd fie erllcatin picioare atunci cind localul era aglomeratgi cerind sd I sc aruncede mAncareori de cite ori prindea ocazia. Ofilerul srrrbi din bduturi gi-l vdzu pe bitrAnulcAinecum isi indltdcapul rlc liingdfoc 5i privi linti uga;apoiincepusi deaincetdin coadi. Usase deschise si femejardmase in prag,incadratd de funrl;rlul cerului decolorat5i de un pAlc de copaci desfrunziti. liavcrsd incipercl pind in Snug. oprindu-se ia-l mArrgiiie pe llcctor pe cap. CAinelenu se ridicd. Se perea ce in;ii n_o t rrrro5tea suficientde binc. Pieleafenreiiluceade la frig si ea ii irrtirsc canrdianuluimlna intr-o striingereaproapeiormrlA. l)upe care igi aruncdneglijentgeantape un scaungi scoase un puchet de ligdri din buzunarul mantalei. Se uitd la paharulbirbatului - $i pentrumine unu', dac.iastaaveaide gind si md intrchi.Scor\e un nor dc lum si se descheie lbarte incet la haind. lrni parerdu cii am interziat. Sunt ni5teincurcdturi. Ca de obicei cind Seful c plecat.il mdsur:idin priviri cu gravitate. Cum i1i rtrcrge azi/ - Am fosr si mi plirnb.Ezitd.ArA(i minunat. Ea nu pirrunici surprinsi,nici aprobatoare. - Celi rnaifacerdzboiul? Frazerse a5ezir la loc si-i privi ochii. Alba5trica cerul. - S-a schimbat. Am inceputsd md obignuiesc sd vid nave seulundAndu-se pirpi_ 5i si alerg tot oceanuldupr{submarinele rilor- numai pcnlru a descopr'ri ci s-au lurisal pe sub noi 5i cd tniitrdsesc din nou convoaiele. -- Asta-i o schimbare? - Nu vczi du5manulliciodllii. dar acccpli picrclcrile de rrrrvc si de prietcni. Acum. sliu ci inamicul esl; rexl.irr crrrrre si o;rsc. Schimbir subiectul: Alex e un tip cu carese poatediscuta. I)c cind e in Marind?

186

t87

Femeia privi in gol, prin el, cu ochii tulburi ca 5i in seara precedentd. luni. A petrecutun timp - A pdrdsitKing Alfred acum Sase s-a inrolat voluntar in apoi escortd, de pe distrugdtor un scurt Speciale. Operaliunile Suna de paucd ar mai fi repetat acest lucru, cuv6nt cu cuvant.si altcuiva,sau sie inse5i. - Eu sunt de vind. Dacd nu fdceampartedin Ops, daci eram un ofi1erincartiruit in cine $tie ce Pitulicerie liniStiti qi pldcuti' nu s-ar fi intimPlat a$aceva. ca nu cumva si rupd vraja. Ca ea Frazero privi, temAndu-se plece. sd sd nu se ridice 5i asta-iadevirat. Se uiti la el. - Nu are prea multi experien(d, vorbeqtefluent franceza toate, intni de Mai E un flicdu sclipitor. iia de sus,cu bolovani gi germana.Nuli dai seamacum gAndesc pe umeril Aruncd o privire ceasului de la mind. Gestul ii permise canadianului s-o studieze cAteva clipe. Pdrul, miinile frumos conturate,mirosul. Trebuia s-o impiedice si plece. - Pestecateva momente va trebui s-o sterg,zise ea. Am sd mai iau insd un pihdrel. - As vrea sa te mai vdd. De faPt... - Tu egti in permisie, iar eu suni de serviciu doudzeci si patru de ore din douizeci si patru. imi reorguizez sectia. $i chiar daci as fi liberd, as... El o atinsefoarte uSorpe minecd, simlind-o incordatd,gata si bate in retragere. - $tiu asta.Dar vreau sd te vdd. Din tot sufletul. M-am gAndit mult la tine. Femeia se uitd la m6na lui, insd fdrd si dea inapoi. - Nu e bine se te ata$eziprea mult. Nu in vreme de rdzboi' - Mama mea spunemereuci idilele de vacanli nu dureazd. Bdnuiescci gindeste la fel 5i desprerdzboi. Apoi addugdbrusc: Vorbeste-mi desprePaul. O vdzu sirind ca arsd.Daci vrei. Pot sd-mi - Cine ti-a spus?Ridicd din umeri. Nu conteazd. inchioui. Frazero simli scipind situalia de sub control, insi insisti. - De cdt timp il cuno$teai?

- De $ase siiptemani. Ldsdbarbiain piept.S_ar puteasd pard r';urr putin,dar. vezi tu. noi...Se intrerupleii_t lintui furioas,i cu Ir'ivirea. N-ai inlelege! Citeva sirutiiri, farmecul tdu nord-ame_ t an, 5i 1i-aq cddea in pat,nu? - Mi-ai dat telefon in Gib. - Eram ingrijoratd in privinla ta. Acum stii de ce vreau sd_l lir pe Alex departede murddriile rdzboiului. Nu stiu ce_as ii in rl;rrc sd fac dacd i s-ar intdmpla ceva. Frazer o privi studiindu-se la repezeald in oglinda unei prulriere aurii, apoi luindu-gi geanta. O fdcusede oaie. - Nu pleca in felul acesta,Lynn. Vdzu surprindereafemeii lrrauzulnumeluiei. Nu-i asa.in fond, ar fi fost posibilsi nu mai nlnrc sle vitl. insi eu te cunosc de mai bine di sase siDtdmani. Femeiail privi ginditoare.cdntdrindu-i vorbele,siu ooale r rilt lrindu-si-le pe-aleei. - Md rog, atiit:rvremecar rdmanestabilit... Sovdi.Nu sunr sigur:i. - Ai fost bolnavd. Asa mi-au spusla portsmouth. Bolna vd? Se intoarseatunci cAnddoi locotenenli din armatade uscat rlarluri buznain celdlaltbar qi comandard de bdut. rizAnd de cinc $tie ce glurnd. Bdtranul ciine se ridicd de asrd datd in t)tctoare. Lynn isi reludideea: - Cred cd intr-un fel am fost. Apoi: Di-mi telefon pesteo zi{oud. Se sculdde pe scaun5i i5i aranji tricornul.Dai sfatul Ircuste sdte duci in altd partesd-tipetrecipermisia. Frazero conduse panaIa usd. - Just.Nu se stiedacAnu e ultima. Lynn se risuci furioasd pe cdlc6ie,cu ochii scdpir6ndu_i. Sd nu mai zici astaniciodati: Nici nu-i bigd in seamdpe hangiu 5i pe cei doi soldaficare_i Irlivcausiderati. - Paula fost un bdrbatnorocos, zisecanadianul. Femeiaiqi reveni imediat. Ca 5i cum folosirea numelui rrrhitului ei ar fi fost vreuntalisman, cevade caresd te agdti. - Nu. Eu am fost norocoasa. i5i feri privireaintr-o purt"l qi i-i Iriucralupentruceeace am spusmai devreme. Nu esti tu de vind.

188

189

- Ce-ai zice sd ne vedem mdine, chiar aici? Doar pentru catevaminute, dacd-i tot ce poti sA-f permiti. - Esti insistent. si se nu mai vii, daci iti - Mle teamdsAnu te rizgande$ti ai? Ce pdrere Sur6se si addugd: las timp sd cumpeneqti. - Nu-ti pot promite. Surise si ea. Daci reu$esc. Frazerrosti incet, pentru ca sd nu-l audd ceilalti: - Ar trebui sAzambestirnai des. Esti incAntdtoare. ochii ei secunde, ci se uitd la el cAteva Fcmeianu rdspunse, si in bar. Dupi demonstr6ndacelaqirealism pe care-l remarcase aceease fdcu nevdzutd. in ciuda semetiei Era tulburdtoaresi extrcm de atrdgdtoare, afi$ate. Aceste calitd[i reprezentauscutul sdu protector si incd putea sii-l domine. Dar fusescde acord sd se inlAlneasci.Era un inceput. r;i Frazer simli o marc bucurte. Ivlarinarul cu centurd si ghetre albe, apdratde frig in suba de liberi treactul de identitate si permisulspecial lui. examinA cere alc lui Allenby. privi in lungul aleii bine intre(inute $i vdzu o Locotenentul pentru un hotel cli(lire vasti, cu doui nivele;cindva, aici fusese Marina la laril. cei cijrorale pldceasd se plinrbe$i sApescuiascd Dale nelede, toateacestea. pe cAt posibil si schirnbe se striiduia pavilion alb fAlfdiajilav iar un vopsitein alb, mirgineau aleea, pe un catarg ridicat de curind. Stirlingde Peun umdr i5i mutd pistolul-mitralier6 Santinela cu vioiciune: pe cL'irilalt 5i spuse Comandantul Prothero vi asteaptd.Cum mergeti, prima

'l'ruro.Noul HQ era situatla sasekilometri cle-acolo si cam la opt tlc principalul pon din Falmouth. Asta in linie dreaoti. 7.r'irnhi clnd i5i aminri de drumurileingustc5i inlonocheate pe trrlc licuse ulostopul. visind si gindindu-se Ia ceeace rver.si sc alcagdde el intr-o bund zi. Dact strdbdteai drumurile din ( \rlrrwall,fiecaredistanl.i trebuiainmultiti cu doi. $ot'erulii strigase: ,,Vi voi transporta numaidecltechipl_ rrcntul la Clnicrul Gcneral.domnulel..Dupi care ambrlase
tltot0fUl.

usa.
Avea un accent fonfiiit din nord, ce pirea nelalocul lui pe-ai.i. se gindi Allenby. Dcvon si Cornwall erau cele mai cu pdrintii siti,in vacan{ele regiuniin care ajunsese indcIrrrtate prin locuri se simleaoarecd aceste de rizboi, a5a de rli:rainle culn ,a casd. clteiiricuse un drum lung de la Londra.Trenurisclrimbate, un raid pe ferati, calea efectuate si lucr:irilor va r.fr iri. din cauza fttrtuni electrice itsemenea unei ,,e intunerictrl aeria,; luminase la sosireain vizur. Cc la mare distauti. Un jeep ii asteptase

Era un m0tl indirect de a-i spune locotenentului c;i lui l\rthcro nu-i stdtcain fire si astepte. Chiar daci Allenby era i\tovit $i simteir nevoias:i faciro baie.trebuiasd se prezintein ( lrl)il asta. Locotenentul o lui pe alee,rispunzind la salutula doi mari_ rirli in salopelc cleculoarea petrolului.imbrdcatia$a,arirtau de s-ar ll tllat tot pe mare. Allenby pricepu atunci ci rnul l)rrcir trrlgca chiar prin spatelehotelului.Nici chiar aici nu era rnai (lcscongestionilt. Pe malul opusse insirau5alande de debarcare. nilvctccu crtnrbustibil si nrunitii,vasece transportau nracarale rrr,rbilc si llrc cclripunrerrlc de ridiclr. La fel tiebuiasi fi tbsl in avrl, ll CarrickRoadssi Fahlouth. Nu era de mirareci ;riurir irrtilnisepc drum atitea punctede control si garduride sArmir plrrrrrpirla. Dlrrcurns-lr fi puluttine secrelto isemenee masivi irglomerare? Cu siguranl.'r cd germaniistiauce se intlmpla. In tirnp ce stribilerr alenealeea.sc dusecu gindui la per_ rrrisia lui de saptezile. Acesteafuseserir tensionaie, fdri nici o lcgariuriunele cu altele. Familia Manneringvenise in viziti, rlupircum promisese. Sau. mai degrabd, dupd cum amenin(ase. l)ornnul Mannering se lansaseintr-o tiradi despre Salernorlcsprc piertlcrilc in o:rmr'ni din timpul debarcdrii dupi 5i imedrar irtccl. L:r un ltolnell tllt spuscsc: ..Mi astcptant ca Marinasase I l)t.cgarlit ntai binc. cl!u.totul c in spiritulcelor ficute de noi... Allcnbl,r':izuse brusca dezaprobare de pe chipul tittiiluisi'tu ,r roslisc: in caredraganr .,ln pcrioada mine, am lirst unul clintre r,r'i norocogi. Nava lnea era chiar un dragor.Mai existauaccle vllx)arccu zbaturi, pescadoare 1i lrlulcrc dezal'ectale. toatcliind rrrvc civile gi efectuiind cele mai srcle si mai nedoritemunci.., llitlicasevoceasi excllmasc:,,Nuconrcntam nimic clesprc vase

190

l9l

sau desprearrnamentulpe care-l primeam. Pur $i simplu trebuia sAne ducem sA luptdm in afurisitul ista de rdzboi!" tiios: ..Dicky.le rogJ" insd Mannering Mamasa intervenise rispunsesepe un ton aproapeiertdtor: ,,Nu md deranjeaza. $tiu gura ce sd-i faci?" sunt incomode, critica ,,$i cA intransigenta Ei Seara dar se ablinuse. Allenby si adauge, ta cam mare",ddduse fusese oricum stricati. intr-un fel. se bucurasd se intoarci aici, la modul de viatd pe care ajunsese sd-l inteleagi mai bine decit pe oricarealtul. Cdruiaii apa(inea.Se opri si arunci o privire sprecerul imaculat. Imaculat,cu exceptiacitorva baloanede baraj.Asemenea unei scoli de zbor pentrubalene, in toate de figuri ce seprcumblau Intrd si vdzuinvdlmdserla cutii pline urmaua fi directiilc.Cutii goale,urmaua fi aruncate, pe nimeni. desfdcute $i triate in diferitc birouri. Nu recunoscu oare? Avu o strengerede inimd. La ce se a$teptase Un curier-sef, in v6rstd si bondoc, scruta cu fala congestionati si crispatdde concentrarecele sctise inlr-un bloc-notes. - Bunddimineata!Curier.ai ideeunde-lpot gisi pe comandorul Prothero? Omul se uiti la el si ofti zgomotosatunci cind o pitulice in toatepdrtile. scipd pe ios un ieancde hiirtii. imprd5tiindu-le Apoi zisecu ndduf: naibii! RAnji.Da'aud cd pe cc harababura - Dumnezeule, mare e si mai nasol! Aritd cu degetulin directiaholului de la clndva pentrua semnain reintrare,unde turistii se prezentau gistru.Pe-acolo, domnule!E-un pic c:rmtalhosazi. Allenby era imbrdcat cu pafdesiul5i nu i sevedeagradul, iar curierul-sefii bitea astfel,in rnod limpcde, un apropoprietenesc. Hazel - Multam. curier. Isi musci buza. Pitulicea-intendent e pe-aici? il mdsuri impasibildin priviri. Bdrbarul - A fost in schimbulde dimineali, domnule.Tocmai s-a dus la incartiruire, ati pierduFo. Locotenentul pi5i in birou, simlinduJ pe curierul-5ef cum se uita lung dupdel. O alti pitulice, pe care n-o cunostea,il conduse intr-o a doua incipere, mai spalioasi, gamisiti deja cu he(i, fotografii si

tcancuride comuniciri. CAtevapitulici si un subofiterfurier puneau dosarcle in ordine,iar un servantpe torpiloareverifica instalatiatelcfonici nou-nlontatd.in aer plutca o puternicd scnzatie dc striduinlii. Trecurdrpoi intr-un ait birou si pituliccaanunti: - [-t'colcncrrtu I Allcnby. donrnulc. Prolherobr:iicajeudintr-c clnii euon]]ii.Astcptiica linirul sii se lfrol)ic. rpoi ii inliirsentiua. - llni plrc binc c;i tc v,id. Or:hii siii rnici ii strirlucilor.i cercctilrii Iocolcrr rn1uI cl'ripuI i. [:ftI in ion]t:i'l
.\,n 1r...,,i |c 1., I,\l r i . r11,11111,1,.,.

N u Il r asl l ::c rL' 1c ; isrI'lr - ! lic: . c. dar Allcnby cr lt pr ca ir r cor (iiIl cii sii-i rtrrl;ir!c jolir,ri. P l i rl rni ' r scsrzl icl l ir r cllr r cr a sc r nai llla un ollt cr . r nlr scut de spl tal ul i nal t al ur;rri l olr . r lr r cir r n lr icJe.cc apar linusc.lr r oblbil. Iosl ul ui hr:tcl . C )l j (erLrl cur urr Ir- - colr lnill.Pur t a pi- nr lineci snr r r ui lt ur iu i rnpl eti t. spcci l i c rc,.or\ ist ilor r lil lr . lalinl ReS: ljii.Av! . 1 o 1- at il rtltuntli"r. ilr itspcctul siil dcglrj;r colrrpctcnlii 5i pr.ol-csionalisnr, cillilclenstlcc 1tlturorcclor din RNR. E l c l ocol cncntrr U l\l l lr r inkin. l r rr. z zisc l s e Pr ollt c|o. l; ir . r i r lt r - ir : ; ipliQ (i (rc. ,j (r i r\cti i sti nj cn it lt e un scaun. Rcgretrnui nrult dcciit

rricine llplLrl cri ai prirrritordin sri-1i scurtezipcrnlisiu.(lupii


l o i l l c r ) r i i t c i t {'a i l r c c l r t.

I-LiiAllenbv ii vcni sii nidri.Ai fi zis c;i era rirtir si sc olerc s;-r r-o prclunileasci. -- D:rr asl;t-io tnisiunc intportanti si vrcau l;ii rr-tnrlrrii in llmilie. Antiralul cslc dc' acorrl cir seclia noastriitrebuic s-o rczolvc. Acecasi pituliceintri si liisar o ccascd de caf'ea liingiiscaunul lui Allcnby. Cinrl iesr, lcesta il r.rizu pe gel' snrdiindu-i Exfrcsia letci ii triidar hruscvulnerabilitatea. Picioarclc. Comanclorul conlinud: - Te trimit in Insulele Norntanrle. mai precisin Jerscy. il urmiui pe Allcnby cu ochi blinzi. Acesrail tintui, ia rinrlul lui. cu privirerr. InsuleleNormandeluscseri ocupatede inamic inci de la cirdcrea Franlei.Erau singuraparte a Marii Britanii aflati sub

r92

t93

cizma germand.Locotenentul nu stia mare lucru despreele, in afard de ceea ce citise in brosurile 5i pliantele turistice antebelice. Ar fi fost ciudat si reprezinte un obiectiv militar de primi m6nd. - Uimitor. nu-i asa? Jersey se afli la mar putinde doudsute de kilometri clescaunultdu. dar esteatatde bine pdzit,incit ar putea fi situat tot la t-elde bine 5i pe luni. Se silti in picioaresi stribitu camerapdnAIa hartade pe peretele apropiat. Coasta de sud a Angliei si Comandamentul pentru Europa de Vest. Franla gi PeninsulaCherbourg, iar sub cuibdrit.micul grup de insule. aceasta, Prothero vorbi mai departe: - Germanii au ridicat niste fortificatii impresionante, cuiburi de mitralierd 5i un zid antitancdeasupraplajelor, care ar fi un obstacolpert'ect.Garnizoana,in schimb. nu e cea mai buni din Wehrmacht. In majoritate, e formatd din oameni in vArstd, trimisi aici sd se refaci dupi bolile rezervisti, si convalescenti, pe rusesc. ranile cdpdtate liontul Dar au o sumedenie de pasi pe navale, unele cu baza insule,5i desigur o flotili de trule aflatd doar la o arunceture de bdt, in St. Male. ImpreE-Boaturi ei? sionant. Allenby se apropie de hartd. Dupd modul in care Prothero descriseselocul, s-ar fi zis cd era vorba de un exerciliu fdrd intoarcere. Comandorul zise pe un ton domol: - Mai devreme sau mai tdrziu. Aliatii vor invada Normandia. Cred ci mai devremedecit mai tdrziu. iar nor vom juca un rol important. Surselemele de informatii mi-au spusci inamicul a construit un complex radar absolutnou si ci l-a instaii va protejaflanlat in Jersey.In eventualitatea unui atac,acesta cul gi va monitoriza orice mi$carela sol sauin aer. Mi s-a dat de inleles ci e foarte avansat.Trebuie distrus. Allenby privi in parteaopusd,inspre ferestre,intorcind pe ioate felele, in minte, scurtapropozitie a $efului. Protheroaddugd: - Insulele Normande apar(in Marii Britanii. PAndacum, au supravieluit sub ocupalia germand cu minimum de perseculii. Acolo nu existd vreo Rezistenli de genul celor cunoscutein

Fran(a $i in Scandinavia.Doar cAteo m6nd de iresponsabiliau comis intdmpldtoracte de sfidare.Dacd vor fi piinsi, vor fi tratati cu o deosebiti asprime. Lucrurile trebuie sd rdmAni a5a cum sunt. Odati $i odatd,rdzboiul se va sfirsi. Nu vreau ca noi sd fim cauza unor represalii sdlbatice si necugetatein aceste insule. Allenby segAndila raiduldin Sicilia.Auzisecd atuncic6nd SS-ul gi Gestapoulajunseserisi efectuezeo ancheti intr-un sat de pescari,executaseripini 5i o parte dintre femei. - Deci vreli s-o fac eu, domnule? - Vei fi asteptat cand vei debarca la 1irm. Unul dintre oamenii de acolo a alcituit un mic grup. Ne-a ajutat qi la schilareastructurii si are totodatd acces la unele echiDamente. Consilieriinostride Ia Spionajsi de la radarsi-ar da si suflerul, numal sd poati arunca un ochi pe-acolo. Toate astea trebuie fecute praf inainte de debarcare. Ne priveste cum vom proceda. - De ce nu poate si facd treabatipul din partealocului, domnule? - E nevoiesi arateca un raid venit din afar{. Vom crea o diversiune in timp ce tu iti executimisiunea, ce zici? Allenby stiaci era inutil sd intrebecareerausansele lui. - Clnd pornesc? Protherorise. - Bun flAceu. Pesteo zi saudoud.Dar in privintaastao si clpeti lo;rle infornraliile Se incruntd. si am{nuntele. Snercd n-ai nimic impotrivasubmarinelor. Fdcuun gesrsprecelAialtlocotenent pani si apuceAllenby si rdspundd. Quinlan,aici de fa1d. va fi qoferultiu de taxi. Este cdpitan pe un submarinde buzunar X-19, unul dintre aceleatrimise sdatace Tirpitz-ul. A fost nevoit si contramandezein ultima clipn din cauza unor probleme mecanlce. Allenby se uiti la fata rotundda locotenentuluicu alti ochi. Ca majoritateacelor din Marind, fuseseemotionat si uimit de indrizneala atacului piticaniilor asupracelei mai mari nave de rdzboi germane.Cele mai multe submarinefuseseri distrusesau capturate.Pe Quinlan il salvase un ghinion, sau depindea de interpretare. Locotenentulsesizdneribdarea lui Prothero si vorbi:

194

195

ir[

tt

Irl

- Vom pleca din Falmouth pe un submarin obi$nuit, carcl va remorca pe X-19. Cind ajungemin raza de actiune,ne transferim in acesta, iar echipajul rdmine in submarinul-mamd. Exista un vas de aprovizionarecare face o cursi regulati intre Jersey 5i St. Male. Trupe, carburanli $i ra(ii pentru armatd. Ii arunci o privire lui Prothero, cu o expresie rece. Nu-i o linti pentru care si riscim in mod normal un X-Craft, dar s-ar putea sd-i convingd pe germani c{ a fost un raid de anverguri. - Trebuie sd creaddasta! interveni Prothero. Quinlanse uitd la Allenby. intr-un doc la Falmouth. - Micul meu submarine ascuns se ocupd de cadrul Submarinelor din Ofilerul de comunicalii palide ale interlocutorului trisdturile Studie toatearanjamentele. sdu si addug.i:Nu-ti face griji. O sd ne descurcdmnoi in vreun fel. Uneori,mi intreb ce la va mai feta minteadataviitoare.$i mecanice. Au fost remenu te neliniqtiin privinla problemelor diate. Prothero igi irrcruci5d bratcle. Aceslea abia daci ii trupul. cuprindeau cu de discutat chestiuni - C'nzez6-te.Allenby. Am cAteva Quinlan. piini irr ii didea liber suu.pur si sirnplu.vruia si-i tJespartd in lctiune? aveau s:i intre in care momentul nu e bigat in - Sd inleleg ci-lde astildatirmaiorul Thotttas AIlenby. intrebi domnule? afacere, ii aruncdo cdut.iturifioroasd. Comandorul inchipui acum ci daci te-ai...Se calmdcu si nu-ti Auzi, insii ci un efort. Nu e treabatlt cine,ce si clnd tace.E-adevdrat parte. desece simti, dar in altar e implic:rt Thomas maiorul Siiu ori trebuiesi conlucrdmcu alte sectii.$i ceaa lui 'fhomase una dintre ele. inainte de a-l condamna firra nici o retinere, faptul ci familia i-a fost stearside pe fa(a priminaminteste-ti pe germani. Nu-i iubeste tului de SS-isti,ca represalii. - $tiu, domnule.Allenby il privi drept in tatd. Doar cd-si iubesteDreamult munca. vorbincl cu in.i,ise uso in urml sa si-l vizu pe curierul-sef una dintre pitulici in biroul de la intrare. Acesta rAnji cind observdexpresiainneguratii a locotenentului.

- Gata, domnule?Eu v-am spus. In limp ce Allenby o^apucd spresctri, barba(ul adaugd: - Apropo.domnule.inrinsemAnr cu o jumdtatede foaiede comunicdri boliti. Tocmai a[i fost ciutat la telefon. Am notat aici numirul. Era o tanird. ii ficu discret cu ochiul. Cea desnre carea1ipomenit. Locotenentul g{si un post telefonicqi, dupd cetevacuvinte schimbate cu cenlralisla. auzi sunAnd la capdtjl opusal firului. I se uscasegura. Ca gi cum tocmai ar fi urmat sd olece la lupti. Numai de-aravealimp sd se adune.Era conslient de faD_ tul cd acumnu mai conll. Se produse un declic. _ Da? - La telefonlocotenentul Allenby. Sunteti,l... I se piiru ci lude nislegllsuri dc fcte 5i zclnirrginrt de oale. Era probabilincartiruirea pitulicilor.Voceafemeii ie fdcuauzitd din nou, de dataastacevamai aproape, ca ;i cAndar fi inchis o u$dca siratenueze zgomotul. - Am... am vrut si vd mullumesc scrisoare. Dentru Urmi o lurrgi pauzi. rinlp in ilrre Allenby isi acopcri cealalti ureche cu palma,incercAnd sd nu-i scapcvreun cuvhnt. O clipi uvu scnzrliac:r lcgirrura se intrerupscse, A fbst frumos din parteadumneavoastrd, dupd f'elulin c re nr-irm purt:rt ultiml oarii.spu.cerrlpoi. - Nu, a fost yina mea, replica Allenby pe nerisuflate. Vroiam sii vi explic. Vorbeleii sc:ipau in neorAnduiali. Vcdeti, eu nu pot sal-ltiaminlesc.incerci sii sc stdpineascir. imi parc rdu. Nu aslavroianrs:i spun. - Dar cc atrutne? - Vi rog si nu rideti dc mine sau sri inchideli, insi... isi ciuti cuvintele. M-am giindit rnult Ia dumneavoastrii. Mi intrebam drcd nu l)e-amputeairrtAlni pe undeva. Parcal trecuo vcsnicieintinte ca femeiasi vorbeascii rlin nou. - D:r. De acord. Urmi o alti pauzi si el ii auzi respiratiaaccelerat.i, de parc.i ar fi dat semnede nervozitlte. - $tiu ce^urmeaziisii intreprindeti,spuse ea. Am vdzut comunicdrile. Imi doresc...

196

t97

- Haide si nu discutem desPreasta. Deci ea $tia.Nu trebuia sd se prefaci' a$acum fecuseacasi. - M-ar bucura atat de mult si pot sta de vorbi cu dumneavoastri! - Bine. Noi lucrdm un cart da, unul nu, panAcand se mai lucrurile. Am puteasAne vedemin timpul plantcrnului aranjeazd doi. Doar citeva clipe. Apropo, aveti o bicicletd? Locotenentul crezu cd nu auzisebine. - Existi o micd ceaindrie cam la un kilometru $i jumetate de locul dumneavoastri de cazare,ii explicd ea. Ne-am putea intAlni vd va facerostde-obicicletd. acolo.De obicei,e goal6.Curierul-5ef - De unde $tiati ci am sosit? Fata rAse. - Mi-a telefonat el cAnderati cu $eful. - Voi fi acolo. - Trebuie si inchid. S-a fdcut coadd la cabinr{.Addugd: Md bucur cd sunteti teafdr... zise: se intrerupse Legdtura 5i o voce tracasatd - i-.i out" rdu. domnule,dar aslaesleo linie de serviciu ci s-a declangat Cel pitin, bine cd centralistanu-i spusese un rdzboi. Allenby seindepirtd, cu mintea zipdciti Urmau si seintilneasc6.Sd-i explice, sau sd incerce si-i explice, ce anume se intimplase cu fratele ei. $i avea s-o vadd, exact a$a cum r-o tatilui sdu. descrisese il zati pe curierul-5ef umplindu-5i pipa. Acum, lucrurile se mai aranjaserd, si bdrbatul pdreaincanht. - Multam, curier, spuselocotenentul. Omul rAnji. - Acum a1i vrea probabil si vreo bicicleti, domnule? lzbucnirdin ris ca nisteconspiratori. - Desigur! exclami tAndrul. Micuta ceaindrie numiti Marigolds' se gdseala marginea satului Feock. Allenby pedaladin greu, neobi$nuitcu bicicleta' Ajunse la punctul de intalnire la ora patru, mult prea devreme pentru plantonul doi, care abia incepea.
(n. (r.). ' Cdlbenele

O bitrAnd cu pdrul strdnsintr-un coc austeril mdsurdcu o privire suspicioasdatunci cind intri Si se agezi. Vizu doud femei la masade lingd fereastra cu cercevele. in rest,localulera gol. Allenby igi aminti incd o dati de copiliria sa. Fetelede masdin carouri, scenelecimpene5ti de pe pereli. Proprietdreasa se apropie de masalocotenentuluisi intrebd: - Ceai? Allenby aruncd o scurti privire ceasului de la mini. Am venit un pic cam devreme. O si fiu cu cineva. Ea il studieciteva clipe si spuse: - Asta nu-i o saldde itsteptare, tinere. Locotenentulse imbujord, in vreme ce femeile se intoarserd bruscin direcliaIui. Probabil cd o sumedenie de militari isi d:ideau intAlnire aici. se gindi el. si localnicilorle displdcea sAfie coplesitide fortele armrrte ale alilor natiuni. indiferentc6t de onorabilear fi lbst intentiile lor. -_Ce-i aia? intrebi, pe un ton aspru, bdrana, aritand spre tresade pe pieprullui Allenby. De ce oare trebuia si se simtd stanjenitori de cate ori cine_ va pomeneade ea?in trecut, se mindrise chiar cu lucruri pe care nu le ficuse.iar acumrealitalea pdreasd-l lasefdrdgrai. - F CruceaRegeluiGeorge,doamnd, rispunseAllenby cu . Slasstlns. Proprietdreasa se aplecd mai aproape,qi Allenby simli un . miros de levdnlicd. Dupd ce femeia studiein tdceredecoralia,il cercetdgi oe el. Apoi fAcuun gest la fel de dezarmant ca atuncicAndmama lui i5i pierduseo clipi stipinirea de sine. ii puse o mAndpe umer. - Stai cat i1i place, fiule, spuseea incet, fdcandu_se nevi_ zutd in cameradin spate. Se auzi clinchetulclopoleluluide deasupra usii, $i Joanna Hazel intri in salon,oprindu-sesdJ priveasci. Allenby se ridicd in picioare, uitAndde tot cel inconiura. in vremece-i inlorceaprivirea.Era nostimdcu pdldriaei isezati $trengiresteintr-o parte, pe pdrul inchis la culoare. Avea respiralia intretiiatd din cauza urcusului. - Aproape tot drumu-i la deal, zise ea. z6mbind.
loo

198

Luard loc unul in fala celuilalt, amlndoi nervoEi,nesiguri. - $tiu, spuseel. CAt pe-acisd mi rdstom atuncicAndam incercat sii le rdspundla salut unor oameni de-ai mei. carc ficea lucrurilemai usoaUn sunetincAntiitor. Ea rAse. re, gAndiAllenby. curioasii. se lpropie de musalor si-i cercetri Proprietireasa PArusatisftcuti ii spr.lse: Lrntir:Si cu - Acugi v;i aducceaiul.Adiugri din mers.J)cstc calrnac. lati. zisc tnlid Allcnhr'. O fiicr.rse -'Ariili nemaipomenit. ic. lnri pareriiu,ut suntobisnuitcLr Prcarapid.Preaneindemirrraf asaceva. Fatazintbi 5i-l pi'ivicorrpatirrtitor. Mie. pur 5i simplu,nu-tniiescdin ciip lclul - Tc dcscurci. cil tc-ai ?ntors. mi-c tLtsirtc. in careti-xnr vorbit. ia| ilcLlnl. El intinse lniina irnpctuos pcstc masd si o prinse tlcr incheietur'r. - Nu vonr discutade:prc asta.C.lndvaanr crczut cti s-lu' ceeace m-a ingrijoratpeste puteasi flu tc irrai vdd niciotlat:i, rl1isurd. iuanjat lotul pc masacu rnultiigrij:r. Sosi ccaiul si birtriinica si nu-5i desprindii nrina cle pc incheastfelincit locotcnentul ieturat'etei. - Trebuiesd le mai vid si ahi datd.Dacdmai suporli.Am nevoiede asla. Tinirra ii studiechipul gi riduriledin jurul gurii. Arita ca un birbat ratacit.dispcral. ziseea. Isi tiner - Am vorbit cu ai nrei dupi ce m-ai sunat. pleoapele plecate, ce amcsteca in ceai. Am o pennisic in timp mea ar dori sd te cunoasce. siplimene. Familia de-o Allenby o obsewi in ticere. Geneleii umbrcauochii. iar p{rului era muh mai inchisddecAtsesizase el. culoarea Locotencntul nu-l;i linguritain cea$c.l. ContinuasdinvArteasci imaginaseniciodatdce ea ar puteafi la fel de nesigurdca 5i el. - Dar stii ci... Joanna ridici privirea. Da. Asta n-o sd fie dec6t pestecdtevazile. Va fi u5or. Casameaestechiarpe,,graniti",in Devon.Putemmergeimpre-

un{. Ofilerul de la Aprovizionare are un camion care ne lasd in pragulusii. Dacd esti rechemat, tiricu'iti poateface rost de-o nrlr;ini. Il privi stipind pe sine.Mi-ar pldceasi vii. El ii strinseincheietura. - $i mie. Fo:rrte nrult. - S-arputeasii te-ntrcbe tlespre Tim. intelegi. Allenby'sc a$teptasc la irstil, - Voi incerca sii le explic... Nu putu sii nrai continue. dar inlrcbi: Cu ce se ocupiil.rtiiili'lu') - Tirticu'e nilitur, zisc el. lirri vreo altirvorlxi. Discutalrl inccl l-.iniiclntl Pe slr <lnrnrirl de-;rl ur;Isc t$ic .ltr irrtrrnericul. Allcnbl chscrt,t-r c,i !iillriise\erit singuri. C;lc doLriil'entei Nici rniicar nu liuzise clopolelu! {1,-' l:l illiillc. ltlccaselli. Mina ei se otlihnca ucurnilltr,a lui, linistirl"r Nu-i si calclir. vt'nclr si cretrclli cti se petrcccll ilieYcil. Insa erl lcll. Misterious:r rnisiune. X,Crali-ul. pllnul lui I)rothcro. toateisi pienlusr,'11lubsranla. Apoi. se ficu ora de plecur.e. Intra in prirnLrl carl si vroia sil lirciiir')linteo buie.Ii zinrl.ri. - Biiilesurrt rillior)nliz:rle la Pitulicerie! spuse eit.Suntilcolo cill!:vafetedc carealtfcl n-ai mai lrvealoc! Sc ridicurir irrtrch;r; si Allcrrby - Imi dui voie si te conducpiiniracolo? Fataisi luii gcanla(le unliir. .. Multam. Bitriinicl veni l:r masa lor. 5i. irtunci cind locotenentul scoirse portolelulsi pliiteascir, zise: - Nu. De dala ast:tnu, fiule. -r\runcio privire sprc Crucea l{cgeluiGeoree.Mli treci pc-aic'. Caresrifie treaba!-(emiri Allenby. Pierduse oarepe cineva in Marini? ii trezise decoralia oarece amintiri'l Femeiaii urmr-rri plecind, dupi care vor.bide parcirar mai li Iost cinevain saloncares-o asculte: - Ficuti unul pentrucelilalt' Pcdalard la valc pAnir cAntlo clddireizolatd,cu o patrul.ide tnarini la intrare,se profil:i in intuncric. Coboriini gi rairnaseri pe jurndtate pierduliin ginduri, cu bicicletele intre ei.

200

20r

'r

- As dori foarte mult si te s.{rut, spuse apoi Allenby, ci isi depisisetimiditatea. nevenindu-i sa creadd pe deasupra o siruti Fataseaplecd bicicleteisi locotenentul pe obraz.Ii scipd expresia de pe chipul ei in clipa in carevorbi: - Mi-a fdcut pldcere. Nu era ldmurit daci Joannase refereala ceai sau la sirut. pe bicicleti si intri pe poarti. incdlecd Apoi rAn:ira i5i puse,la rindul lui. bicicletain miscaresi Locotenentul pe-acolo,sii nu se coti spre riu. Vroia sd mai zilboveascir inloarciriprea devreme. Simtea nevoia de a prelungi acel nroment.

13.Un loc la tard

Camionul ofilerului de la Aprovizionare prinse vitezd, lislndu-i in urmii, la marginea pe Allenby si pe lati. in soselei, Jur nu se vedeaaltcevadecato poartdmare,dubld, si un drum strirjuit de copaci. 5erpuit. - Haide!spuse tiinira. Intrardimpreuni pe poartd5i locotcnentul observdciiteva ambulante ale armateiparcate in apropierea caseisi a clidirilor anexe. Se zirea 5i ceva lurne. BArbali in haine albustre. asemdndtoare unor haiate,unii dintreei cu ciirje,allii in scaune cu rotile,impin5ide cdtecineva. Dupd cet se pdrea,fuseseo casd cle tard aritoasi, glndi locotenentul. Acum eraspitalde campanie. Ii aruncd nelinistito cdutdturifetei. - Tatdl tdu e unul dintre sdrmaniiistia? Ea se opri siJ privi cu ochi plini de cilduri. - Nu mi-am inchipuitvreodaticd ai puteasimli in acest fel. ^ ll apucdstrins de bra1. Nu. asta-icasamea;de fapt, pe momen{, doar o partedin ea. Vdzu lumina din ochii lui si addusi: Fii linistit. Suntnigleoameni ca oricare. Dar cAndajunseriin dreptulcaseisi o menajerd le deschisc u5a, Allenby incepusdinteleagd dimensiunea pdreriilui eronare.

203

- Vai, domnisoaraJoanna,ce pldcere si vi revedem! Era exact ca intr-un film, sc gindi el. in hol le veni in intdmpinare o siluela impunetoare. imbrdcati in kaki. Inima lui Allenby se fdcumicd.Militarul, cum il numiseea, era un soi de general. Locotenentul ii intinse mlna, in timp ce fata isi scotea pdldria5i i5i lisa pdrul pe spate, urrnirindu-i. - A fost foarte amabil din pafiea dumneavoastr{ci m-ati invitat,domnule. Tatil fetei il rnirsurd din priviri. apoi ii studiedecoralia de pe veston.{ntre timp. Allenby putu si-i recunoascd rangul:era gcneraldc brigadi. - Po{iiti o clipi in birou. cc ziceli? [i ficu semnmenajerei. Fii buni, l,ucy, si du geanta domnuluiin camcralui. Generalul nu cra nici pe departeasa cum se astcptase Allenby qi nici nu semdnacu Joannasau cu frateleei rnort. Ti-ai fi dat scamacir era militar, indiferentde cum ar fi fost inrbr.icat.Un birrbatcu pdrul grizonat,ingrijit, si cu mustata tunsirscurt,caresc misca5i vorbeacu multirprestanl,il, obisnuit sd i se dca ascultarc. Stuciioul era conlbrtahilgi tapetat cu cirrti.Pc biroul fastuos ziccau inrprilstiatc sLrveniruri de argintpe postde prcspapieuri. Difcrite llsacLrr! din lirnrrtii.ln-;irrtiri tlin carieraseneralului dc brigrr lrr Fitla sc asczii intr-Lrnfotoliu rle piclc ad2rrc.i5i aruncii pantolii^ din piciolrc gi sc ghcrnuicu gr:rrunclrii strinsi sub birbie. Irrciudaprczr:nlc'i tilloranlc x talirluiei. Allerrbynu putu sii n-o i)rtvcascii. hi in:r $i locotenentul ii -\celsta isi scosssc observii curhclecorpului,pc crir':nicio crima5ii albi regulantcrrtaral nu ie-arfi putut ascunde. - Nl;rrrrrta e pleciltirin orag,Jorrulr, rosti gcncralul(lc brigadi. Fini indoialii,ca si anitjcze cu masadc diseari. Vor veni si cAtivaprieteni.Ii arunci lui Allenby o calutirturd inlrcbiitoare. aranjat tolul? fi-ai - Da, domnule.$tiu... cunoscdestuldc bine prrteaastade lume.inairrte dc rdzboi... Glasulise stinse.

- Chiar asa?Pe la ce hoteluri trdgeai?Mi-e teamdcd la ora actuald majoritatea dintre ele au devenit incartiruiri oentru soldatiimei liberrini. Allenby se uitd in jur. Se simli prinsin capcand: era atatde constientde privireir fetei alinrirdisupra sil! Se ficea de rirs. Ho(eluri.Dacdar fi 5tiutgeneralul de brigadil Abir daci s-ur li descurcatin acele vremuri indepirtate sd stea la vreo pensiune sau la vreo casi de oaspeli. - Cred cd unul se numea White Horse. - N-a$ puteazice cd am auzit de el. Bdrbatulse intoarse atuncicind auzi zgomotde cizme bocdnindpe terasa t n drep(ul ferestrelor. Trcbuies:i-ispurrMO-ului s:tnu lc rnai pcrmili a[urisitclor de ordolr:rn1e si scrrrlczc drurnuloe-;ricil Se lsczii si-i intilse lui Allenby o trrhliherir de lrgint. cu stenra regimentului pe capac. Locotencntul scutur:idin cap 5i sc intrebii ce va fi giindit gener:rlul de hririrrlri dcrplelrptul de a irvca doi cupii irr Nlrrrina de Rizboi. Generalulpuse picior peste picior 5i suflir lunrul inspre fucul ce .rldc;r vioi in crimin. Vorbeste-mi desprcliulntcu Timotlty.Orice iti antintcsti. Tiniirul gtiacii Jourrna mai aveaun liale ntai mare.ciinitan in celcbnrl rcSimL.nl englcT Culdstrcirm Gurrrds, urrrlcr u irr lrrrlia. Allcnby,irrcepu sri vorbcasca. Ilra rnai usor dcciit se aslentas.Dc purciiar ll descris pe itllcineva. O datirsau<icciouii ori. lencralul dc brigadir il cpri p|rttnt a linruri vrcun itspect sautltul. Diir irt rest.itsculliiirrcor.tirit. Allenby o ziiri pc fatii privirrdLr-i chipui. iar atunci cill(! uu busteantlirr lbc se aprinsebrusc,v;izu cii ochii accs(cilr crau untezi.lnsli ea ii zirnbi. Prolector, cr penlrua-l incrrriria. Ciitn:r:til. i tol c( I)utsir.rrri unrintcsc. rlonrnulc. iir.lrcie cl. - Ztcr cit cra de cealaltii partea u5ii? - Da. Locotenentul revdzrr cu ochii ntintii cantcrusi blestematadc rnini cu para5uti.ca si cum ar l'i fbst ieri. l,ir ora la carecu eramscostle subdirinlituri si trln-(portitt l:r \l)ital.totul se tern)innse, dornnulc.Intentionantsir v:i scriu. dar... n-am fdcut-o. Fatase uitil Ia lntiil ei.

204

205

- Asta din cauza mea, tdticule. - Poate. Generalul de brigadd pdrea dus pe g6nduri. gi ai strigat sa-l previi? Allenby iqi privi palmele. Erau inclegtate,de5i nu-gi amintea se fi fdcut-o. - Nu sunt sigur,domnule.Mi s-a qters din minte.E un gol absolut.Imi pare riu. Eram prieteni. Joannainterveni incet: - Tim n-a avul cum sd simtAnimic. Se uita drept la Allenby. Era ca o intrebare. El scuturadin cap. - Nu. Generalul de brigadd i5i consultdceasul. - Acum trebuie sd plec. Il studie pe tendr, apoi pe fiica lui. Ne vedem la un pdhdrel inainte de masd. Iegi, apoi i5i chemi soferul. Cei doi riimaserdin ticere cateva minute. dund care fata se ridici in picioare5i veni llngi scrunul locoteneirului.Acestu nu-i putea vedea fata, caci ea steteachiar in dreptul umdrului sdu. - NuJ bdgain seamd. $tiu ci e cam nesuferit. Allenby se opri din incercarea de a-si aduceaminte. Sc strdduia in van. Nu-i ieseadin minle faptul cd generalulnu-si sdrutasesau imbrdtisasefiica. Ori nu obignuia. Tatal ei era insdrcinat cu transporturile. Probabil ci nu-si vedeacapul de treburi din cauzaplanurilor de debarcare tot mai presante. PoatecA astaexplica si manierelesaleabrupte.Singura lui fiicd lucra la Operaliunile Speciale, iar bdiatul, care nici mdcar nu fuseseofiter, murise intr-o misiune vitald. Celilalt fiu se afla in serviciu activ pe front, in timp ce el, care i$i dedicasc viale armatei, era implicat doar in transporturi. intreag^a - I1i mullumesc cA ne-ai povestit, vorbi fata. M-am intrebat adesea. Ne spuneain scrisori cAt de mult tinea la tine, cum aveai grijd de el. Tim ar fi putut sd fie un biiat deosebitde studios,asa incat m-a uimit faptul cd a inclinat spre un lucru ca dezamorsareaminelor. - Era foarte curajos. Ar fi mai aproapede realitate dacd as afirmacd el aveagrijd de mine, si nu invers.

Joannaii atinse pdrul cu degetele,iar cAnd Allenby se intoarse si ridicd privirea,vizu ci suridea.dar c"{ obraiii i se umeziserd. O cuprinse cu bratulpe dupd mijloc. - M-am irrdrlgostitde tine. Stii asta,nu? Iralariimase nemigcati5i tircutri, dar tAnirul ii ziri fieamdtul siinilorpe sub cima5d,ce contrazicea atitudinea ei rece. - N-ar trebuisd spui-a5a ceva,Richard.Abia md cunosti. - Nu mir pot abtine.Incerci si zAmbeascr'i. Spune-miDick. c"atoti ceilllti. Se dusecu gindul la mama sr. Cu o singuri cxccplie.Adiuga pe un ton nenorocil:Sunt un inconsfient. Habar n-am ce m-a apucat.$tim amendoi ce-ar putea sii se intimple. Dritlusd se ridice.dar ea scutur{din cap si isi trecu bratele pe dupagerulIui. rrigindu-l sprepiept. - Nu vorbi astfel.Nu trebuie si vorbesti astf'el.Mie imi oasd rlececace li se inliinlplil.Cl'rntl lrmprimit scrisoarea lt. lm sirnlit ceva.Cevadeosebit. M-a speriat. inci md mai sperieun pic. Si fie dragoste? Cum poli si $tii asta? El o trase mai aproapesi-i auzi bdtiile inimii; ii simti apropierea. cildura. - Stiu eu asa. Undeva se fenti o portierd $i o ambulantd se indrepti pe . drum cAtre poarti. Insd misiunea lui, chiar rdzboiul insusi. riminea undevala marginea realitilii. - Te voi conducespreodaia ta. Rasecu poftd. Ti-au pregdtir unala distanti de kilometride-a mea. Allenby se sculi in picioare gi o str6nsein brate, pdrul ei atingAndu-i gura. - Mi-asdori sd fim undeva sinsuri. Futase desprinse din strlnsoarialui. - Fii cuminte, domnule. Se retrase putin. dar ochii ii scipirau a(ri(ali. MamicatrebuiesAsoseasci din clipir in cliod. Tinirul zAmbi. - in cazul .ista, am pus punct. Mai tArziu, dupi ce se bdrbieri Si fdcu baie intr-o incADere imensi.ea il insoli in turul casei.O intreaga aripdfusese preluati ca spital de recuperare pentru ofiterii rdniti. Allenby ii iari in treacdtpe unii dintre ei. Nu pdreausd poartedisculii reciprocegi

206

207

ardtau pierduti, rupti dcfinitiv de orice. mai putin de soarta care-i atluseseacolo. S upravieluitori. cum i-ar fi nutnit Frazer. Era o casrimare. sc gindi el. Cum de putusc si sperec-o vil implesi.lta pc Joanna? Sc leintilniri apoi cu tolii la un pahar. iar Allenby avLt ocaziu s-rr ,Jirlloitscilpc lnalnlt fetci. Accasl;l era extreln dc l o a rtc n tttl t,:rr l i i cr cj . S t tl tl l i al l rtu l tcol o i s c n ri j rl L at r iill. . . i r , ir i tt , 111' ' " i n ri l i l a r p l i ri c i p rl " rl rp i l a l u l u i , ml gi stl i rtul i ocal . crt - l i l i ul cl trtl c i ' ri gtrcl ti r,:n c l rtl tr l tti s r , : r , r i i ti r ,J i n p c rs o r.,tl L tl rl c l rrn ti i !r:' i ,nrr i Ji i i ti .;ti ci i ti :t :o! r r , l i l l ri - s i o 1 -.r'i i,:rt:i s i, . :r t ,' x ir , : - ' . i. lt j I1 1 3 1 l l j s p i i ri i t i r, B' ri rl l i r. i i Ii l :i ::l !-i . i l l l rl i !xl oi l | cr trl .,l , i i ' r.' i r l l L l i -, ' , , . i ,- i (. .r' i r' r' .r' , l .l rc :r t.t i i .' (, i l li -r' l t,l l ..l . 11i l 8i \l l .!l l i i l ..l . l!(-l l s l i ; c t it l " i t:.t .; ((r,,i i .i ....t::l j : :,: i :j i nq;r,l c sol ti ri i j i l z.ri i i rL , c llinill , j. 1 _ .ti L .1 r,.ei r l) er ii: l0l. l rc l i c i ip ri r,trc a :,i r ri ' ti l ' i . J t ; ur ; rr.r I ' iii. i ri , s u n t :;o l ti r(i i tto fti tj i.ri (l erlll.l)lci litllir.li sl't-11 Lllinrtii:r.c cr-iin:ri!rlc (tc raiT-i)oi ;tiltcsli Iii' li utr :zit'ttbct gcttcmlul dc bliglad.t slLrlbi :i i rrptrse j r,cLrl trttc. o C r: sturi i l ri ' l A I lc nb) ' r i l l i i n d o i l rl i i .l re c v c i rl l ri ctt pisiclt. 'a qin(ii lr)cr)tenelliui. ll:\il( l ca $oilrccclt-i rtro l l i s c .u ri i i l i n l r c noi i sl ri tovrti l t5ii i Itr / . , 1ur i cc l und se s c s c li : r ,-c c l s i i n l fe b a rc . n tl j ,-rri ta te a i l i tt puri curi ozi tatr - sc i rt l ,r' 'i ol tdurtl tl ' tri oi i t O c olis r -i' -' o b i a c i c h c s li u n ' )i r.fi { fr ;rr(l u j rri el . r I n 1onti .i si spt' sr:sc \ ilir d e o i l g i u " . c :r l u ,,a n i i dir r un c.' l tgi i t. u n l c J rt1 ;r.)i tpc ci r ir hn ,a .l e ra . i n i r s c oir l. t ri i sl )tl ri sc ti i tl l i tttl . - N - e n r u rrn l t i i c rrl l l ttc a .,l o rttttu lc, Nll srlrorla sii pialdii (lin pfcslaltlr-l in l-;rir Joantrci.dar sli i 'illsemnitlsi"lstricc totul. Dcsi. astzltltt i-, I minti p!- lati'l! ei ar [i fi a.tululs;i scape din cirlig cLrusurini.i. Gcneralul ile brigadir li(lica!ulor dttr spriircene. - - l. lin ri to rl usot bilut. exclami: lvleclicuinrilitrr principal. carc pr-ttt'a vorb:r Itll de artnatil (lc uscat, r,' d,e Marini. dontnLtlc, -- F, i7-bucni in ris. vretil si Allcnby era furios pc ei. dar 5i rnai furios pe sirre insusi. liin( lc i lun c l a ti t d e rn u l l l u i n j rn i r. Usa sc deschise:;i apdru menqera.

- Da. Lucy? intrebi generalul de brigadi. Allenby o surprinse pe JoannaaruncAndu-i o privire nelinistitiiori in(lrt./neitlir. erirelcu dc preci/ill. - lmi cer ierture.domnule.zise merrajera. dar e cinevala telefon. Cenerllul isi larnponii buzelecu servctul. - Presupun cii mi cheami datoria.Binevoili sar nti scuzati. - Nu, nu vd cautdpe dumneavo:lstrii, domnule.se gri-tbi sir explice mcnajerr. E pentru Jonrnu'tle I:rMarini. Allenby se riclici de pe scaun,cu minrear inghetati brusc. Nu acum.Nu asacurind. Trecu pe liingi menajeri,care rimisese in cadrul usii. in timp cc iegea din cameri, o auzi foarteclar pe Joanna. ca si cum ar fi vorbit liin,qii el: - Nu s-adus la facultate, titicule, dar i s-adecernaf Cruccn Regelui George$i este propus pentru DSC, de5i incii nu 5rie despre asta5i nici nu-i pasd,binuiesc! spuseea precipilat, grri:r sd izbucneascd in lacrimi. incipereaera incd tAcutitatunci cand se intoarseAli...iri;.,. TAndrul cercetichipurile gi expresiile comesenilor lor lri,.',1,.cate.Apoi seintoarse sprefati si ridicd din umeri. - M-au rechemat.Trebuie si olec. Joanna ocoliin lugdmasa 5i-l apucide mdni. irtrlilcrcnr:i la toate. - Vin cu tine. Dick! Locotenentul incerci si treaci pe glumd. - Probabilcd n-am priceputeu bine.Stai aici si...,biigui el cu glasulstins. - Il chem pe sofer, interveni tatdl fetei. pirrind si nu-si gdseasci. de data slfl.cuvintele Allenby igi lud rimas-bun.Lucy ii dirtlugeanta. Nici m;icar nu apucase 5i el si doarmd in patul acela ritos. Ie$ird la masind. Ceruleraplin de stelc,ilr aerulca dc gheati. Fata nu-si mai puse pildria. Se prinsc t.u trrtul (1t'l,nrlul landrului,lisAndu-sicapul pe umdrul lui, in vrentc ci: masjna demardsi iesi in $oseaua principa16. Abia dacdschimbard cAteva cuvintepini ce ajLrnserii la rAu. Atunci.ea i5i ridicd frunteagi-l strAnse 5i mai rarcdc I,r.rrl.

208

209

- Siruti-md, sopti Joanna, $i Allenby igi apropie fata de obrazul fetei. Ea rosti cu insistentd:Nu, Dick, de-adevdratelea! Gurile li se impreunard,buzeleei se intredeschiserd, iar el o sdrutdcu aviditatea disperdrii si a jinduirii. Automobilulcoti $i tinerii zdrirdgardulde s6rmdghimpati santinela inarmate. care se uita deja lintd la ma5inaoficiald. 5i Cei doi se despd4ird. cu inimile bdundule putemic. cu priviri usor silbatice. Bdrbatul o sdruti din nou, cu fo(d, pe guri. - Te iubesc. Ea rdspunsecu o voce pierdutd. - lntoarce-te.Dick. Te voi astepta. $oferul deschise portiera $i-l urmAri pe locotenenl indepartandu-se cAtre intrare. - Acasd.domnisoard? Ea scuturddin cap, incapabilii sd mai vorbeascd. pitulicilor,te rog. fi-ardt eu pe - Nu. Du-md la incartiruirea unde. Privi inapoi.insi locotenentul fusese inghitit de intuneric. CAnd Allenby se trezi din somnul agitat, abia dupd cAteva momente bune isi aminti unde se afla si de ce. Bijbdi dupir perdeaua ce delimita priciul sdu si scrutdcabinade cart a submarinului. O incdperemicd, marginitdde priciuri 5i plini de printre ele. o masi $i niste cutii cu alimente. fi5eteinghesuite; pe vas. carenu-si mai gisiseri loc altundeva lsi umezi buzelein timp ce arunci o privire ceasului de la mand.Patrudimineala. Navigaude doui zile, de cAndpdrisiserii portul Falmouth;submarinul de buzunar X- l9 ii urmaundevala pupa, manuit de un echipaj auxiliar. Ce mod de viald nefiresc, gAndilocotenentul. Avea un gust persistent de motorind, de otel umed. Asemenea celor din echipajul submarinului X-Craft. Allenby dormisecAtde mult apucase, imbucAnd cAte cevaatunci cAndse schimbacartul sau cind vreo alarmi subitdii destepta pe toti din somn. Ascultdzbimlitul slabal motoarelor electrice in si intoarse gi mintea sa pe toate fetele planul ce urma sdl indeplineascd ordinelepe careisi diduse toati silin(asd le memoreze.

Un chip igi fdcuapariliaprin deschizitura perdelei. - E timpul,domnule. Am pregdtit ni;te ceai,goptiun marinar,apoidispiru. Allenby coboripe punte5i-i zdri pe Quinlansi pe locotenentulunu Lomonda5ezali dejala masd, adincili in ginduri. ii fdcusemn cu capul. Quinlan acummi s-araportit cd totul e calm. - PAnd
Glasul ii sunaincordat, nu nervos.Probabil cd dorea si urce la bordulvasuluisdu,si atunciar fi fost acasd. Cineva anuntdla difuzor, cu o voce soptitd, parcdde teamd si nu lic auzitddin afaracarenei: - La posturile de imersiune. la posturilede imersiune! Ceilaltiisi luardtrusele, iar Allenby igi verifici la repezeald sdculelul special. isi aminti ce fati fdcusecipitanul subnrarinului cind il vizuse pe locolenent coborand cu el prin lumul sasului. Allenby ii spusese: ,,E in ordine,domnule.Nu am nimic oericulos!" $tiuse atunci la ce se gindise cipitanul. Cam cu un an in urmd,niscaivaagentisecretifuseserd luali Ia bordul unui submarin pcntrua fi debarcali pe coastainamicului.Unul dintreei aveain buzunarni5te bombe miniaturale,de tipul celor care detonclzirsub presiune. Cind vasul se scufundase, una dinlre , acestea explodase. Muriseri trei oameni,dar cdpitanulreusise cine stiecum sii reilducii navale suprafati. O asemener intimplare nu pui"" fi uitati de oamerriicare apartineau acestei tagme,ce isi aveapropriaei lume. Ieqiseridin chesoane in cabinade cart.La plipAndalumind portocalie, locul pdrea inlesat. Era dificil pentru fiecare sd se din culea celorlalti. linadeoparte - Linistepe navi! Cipitanul submarinului,un locotenent-comandor inalt si h{rbos.aveaun gablrit crm pre mirrepentrumuncr pe careo ficea.se gindi Allenby. In schimb.se miscala fel de usorcl si lves. Erau consultate caclranelegi jojele. ii inconjura o mare trlcutd. Contbrm planului,Allenby fdcuseun 5tia cd submarinul ocol larg al insulelor, pentrua se asigura cd se vor apropiaprin npeadanci.

210

211

Cipitanul birbos veni lingd ei, la masacu hd4i. - Acum va trebui sd vi transfer.Va fi deschischepenguldin fati, asa cd se impune si ne miscdm cu rapiditate. Altfel, rdmanem foarte vulnerabili si nu ne putem scufunda' Privi IntAlniri' semnale, intrebdtor spre Quinlan. V-ati luat necesarul? efectein caz de urgenti? - in principiu, se pare c6-i in ordine, zise Quinlan. Se uitari cu totii la Allenby. - Cea mai grea munce o are insi amicul dsta al nostru, addugd Quinlan. Cdpitanul sesizdslareade spirit 9i pericolul pe care aceasta il puteacrea. el la repezeale. Pe cai! spuse - Succes. lucioasi Apoi se dusein centrullumii lui, langdtubulatura isi trecuin revisti cu privireaechipa:timonierul a periscopului. un fochistla periscop, hidroplzrne, urmdreau acesluia $i secundul plantoanele manevrelot, verifica desfdgurarea unu locotenentul pe punte. Acestia din urmdpurgata si scari, tesneasci de lAngd matrii. pentru cu intuncricul a se obisnui tau ochelari negri, orbi. Allenbv se cAndici aritau ca niste probabilliniititi' peroameniistdteau in coca'submarinului. Se aflau la petrccuti la suprafa{:i. fect constientide fiecare clip:i numai opt kilometri dc tdrm. hidrotbnuluisddearaportul ca operatorul Cipitanul asteptd final. - Nici un I{E'. domnulc. Atet cit isi puteauda scamr.avcaucale liberi unu. locotenent - Adincimea periscopului. prin pirul des 5i se apleci de Capitanulisi trecu degetele lufurdPozitie. spate, nretri.donrnule. Zcce mare in afari de zgolnoiulpompclor,Allcnby nu inrcgistra lucru, ! - Sus periscopul incet irl rotindu-sc apuci mAncrcle Cipitanul si le deslhcu, jurul periscopului.
(itidrolirn) (tr. tr.). ' Hlttitphonic Echo- dctcctordc sunetc

- Jos 'scopul! Pregdtiti-vd pentru ridicee la suprafala. Locotenentunu, zi-le celordin detagamentul de la bord sd he pe fazd. Chepengul de jos se deschise si ciipitanul,cu binoclul in jurxl gatului,seduselingd scard. igi intdSurase un prosoppe sub gulerul scurtei,pentru a se proteja de umezeald.Avea si fie fris acolosus.se gindi Allenby. Quinlan il saluti formal pe cdpitan5i incepuri sd-9icroiascd drum in fa1d,spre bord. Allenby il auzi pe locotenentulunu raponand: - Gata de iegire la suprafald,domnule! Acesta arunci rapid o privire prin periscop, urmdrit de cipitanul postat langd scari. - Liber, domnule! - Ridicarc! Dupi tdcerea fantomaticd de la adAncime, zgomotul pdru asurzitol.Vuietul aerului comprimat ndvdlisein tancurilede balast, vibratiil subiti a vasului scipase de sub actiunea hidroplanelor si intrrsein ruliu liber pe iruladin larg. lnaintede a fi deschis chepengul din fa1d, cipitanul, plantoanelesi echipajelcde la tunuri aveau sd ia pozilie, gaia si deschidd focul. gatade imersiune Desi bine infbfolit in costumulimpermeabil de tip Ursula, pe Allenby il surprinse nepregititvintul inghelat, ce-ti tdia fata ca un fir olelit. Oameniise rdvir5ird in jurul siu si, pAndapucd el sd sedezmeticeascd, acestia lansard la api barcade cauciucsi o priponirila pupa. iui Ic ddduri o mAnA Quinlansi echipajul de ajutor.Erau obisnuili cu asa ceva: ceeacc locotenentului i se prirua fi un adevdralinfern fiicea parte,de fapr, dintr-o instructie exersatiindelung Avansar:i prin bcznriplind la capAtulsubmarinului, pentru ca brodul5i par/iila sii nu sc loveascii de elice. Subm:rinul era doar o urnbrdintunccatii, cu linia de plutrre vizibilir numai in tlreptul vrrlurilor nricide lrrprorl. - .9;idl Allenby siiri si sesimli tras,cu risuflarcaintretiiati. Debrodul c;trc :t' rlel'.irtir iincc lill dr' subrnlrrilul-mitm1. in snate. Pag;ticlc harrricc ururrcau str.'piin toatcp.rr'1ile si loc,,rcnirrtul vrizuin fa6 Iui o alt.'r umb;riapropiindu-se: X-Craft-ulremorcat.

212

213

,l

Urmare scurte safuturi $i exclamatii. Allenby simfi o bdtaie insd pe umAr, ca pentru a i se ura noroc. Se intoarsesdrdspundd, brodul pomise deja inapoi, de-a lungul pardmei. Quinlan il indrumi spre un chepeng deschis; ceilalti trei oameni ajunseseridedesubt9i vocile lor risunau ireal in timp ce ficeau primele verificdri dupi preluareacomenzii. Allenby se chirci pe sub o consoli, prin chepenguldeschis, si lisi in urmi aerul tdios. Coca era chiar mai micd decit se Aceste submarine minuscule aveau doar $aptesprea$teptase. zece metri lungime, din care cea mai mare parte era ocupati de motoare.In interiorul cabinei de cart, abia dacd puteacineva si practisteain picioare.Doar sub o bolti de dimensiunireduse, cat{ in punteade deasupra. Allenby il zdri pe geful ERA, un inginer, st6nd la cdrmd. Lomond, locotenentul unu, se tinea de minerele coborAteale periscopului- un bd1,in comparaliecu cel al submarinuluide pe pe Al treilea membru, un tdndrsublocotenent care setransferase. impreund nume Eastwood,era scafandrulnavei. Acesta astepta, cu cipitanul, semnalul de desprinderea parAmei. O usd oval6 ducea spre capitul din fald al carenei,locul in Allenby descoperiacolo un prici care echipajul isi ducea tr^aiul. in plus, montat temporar.In timpul actiunilor de luptd insd,companimentul, denumit Wet and Dry', era inundat si folosit pentru icsirea scafandruluiin exteriorul careneimici gi zdravene. - Semnal!Desorindere! Coca se scutui{ violent atunci cind parima se eliberd. Cordonullor ombilical.Allenby putu mai degrabi sd intuiasci decat s{ simti vuietul brusc al apei, atunci cand nava-mami isi iardsi. inunddtancurilesi se scufundd Quinlan ii aruncd o privire locotenentuluiunu. - Preiaueu, Charles.Dupd imersiune,adu-neceva fierbinte de bdut. Allenby privea. El era pasagerul.Locotenentul unu se afla la pupad, cu fala spre tribord, reglAnd funclionarea pompelor. ERA-ul stitea la timond si nu scdpadin ochi busolagiroscopicri. Scafandrul ddduse la o parte priciul suplimentar de deasupra mesei cu hd4i si trebdluia acum cu rigla si creionul.
(n. tr.). ' Ud-$i-Uscat

Chepengul o dati inchis, aerul devenea ceva mai cald. Quinlan ridici micul periscop 5i ficu o grimasd. - Imersiune, imersiune, imersiune. Zece metri, turatie850. Curszero-noud-zero. Allenby asculti ndvdlirea instantanee a apei prin ventilele deschise. Vdzu cu ochii mintii cele doud mari incircdturi explozivein formd de semilund.montatepe pdrtile laterale. Fiecare constadin douirtone de amatol.Suficientca sd arunce in aer o navd de luptd, dupi cum aflase gi Tirpitz. Micul echipaj fdcu incd un set de verificiri (curs, vitezd. adAncime, pompe, totul), pAnd cand Quinlan se declard multumit. Allenby isi imagini celdlalt submarinin adAncuri,depdrtindu-se de-acumde infima cruciulitd trasatdDehart{. Erau absolutsinguri. Incercd si se concentrezeasupra zilei petrecute acasd la Joanna. Cum ldsase balteorice precaulie. Cum o dorise5i cum simlisenevoiaca ea sd stie acestlucru. Dar devenea din ce in ce mai dificil sd-si aminteascd fiecare secventea evenimentelor. i5i descheiecostumul Ursula si-l pipdi pe diniuntru,pentrua seasigura ce isi luaseun setde scule de rezervi. Acest lucru il fdcea intotdeaunasa se simtd ca un spargator. in schinrb.ii venea in minte drumui pand la r6u. Capul Joanneipe unlirul siu, cuvinlele aproapesmulse din suflet,atuncicind il sdrutase: ,,Nu.Dick, de-adevdratelea!,. Acesteapireau si-l linisteasci. Avea si se intoarcd el din treaba asta.Cumva.

214

14.SAnge rece

Locotenentul Quinlanisi suflecdminecajerseuluiqi se uiti la ceas. - E timpul sd aruncim o privire rapid.l.O sd se lumineze. Se duse la masacu hdrti ti asteptdca Allenby si vinii lAngd el. Vasul aveatangaj si ruliu, prins fiind in tesiiturade curen(i ce convergeaucitre Insulele Normande. peste - E o portiunedificild de coastd, rosti Quinlan.StAnci lor eficienti, tot. Dar slavdDomnului cd germanii,cu obi$nuita au construit aici un releu radio inalt. Rigla aluneci usor. Ne vom fixa atentia asupra lui, pentru a ne ghida in finalul inaintirii noastre, Allenby isi simli stomacul rdzvrdtit de greati. Spa(iul inchis. cu mirosurile sale stAtute,il ficea sd verse. - Crezi cir sunt multe nave locale de patrulare? lungul acesteiintinderi de apd existdun - Nu prea.^De-a Vezi? cdmp de mine. Isi mute iarAsiustensilele. - CAndvom ajunge acolo? vag. Quinlansur6se - Am ajuns. Arbord din nou aerul lipsit de expresie al omului care trateazA o afacere.

- Du-ne sus,Charles. Adffncimea periscopului! Aerul comprintat suierii asenrcnea unui sarpe enorm si puntease irrclinrl.irr vrcme ce Lourondjortr:la iu c,'nrenzil., pompelor. - Trci metri.clontnule. pe butonulperiscopului. Quinlanselplcsii si apdsir Allenby ii urmdritrirsiiturile imobile 5i inccrci sti deduciice sc intirrola. Periscoprrl cohorisi Qrrirrl:rn dirtlufugrr inlpoi l:r mlsrrcu hiirti. spunindpesteumir: - Schinrbii cursul.Virclzu la unu-unu-zero. ERA-ul rori cu ntultii grijir tinrona.Atit dc aproapede supralatri era usor sii scapi contlolul pompelor 5i al hitlroplanelor.Dacii apireaula supralalar, puteaf iun dezaslru. Quinlanse.uiti f ix la harti si botlogi'rni: - tnca o pnvlre. O dali periscopul ridicat,Allenby il urrniri pe birbat rorindu-selbarteincct. Apoi oprindu-se gi vorbindrirstit: - PlemontPoint$i catargul radio la vederepatru-cinci. Mai aruncd o privire scurtd si-i fdcu semnlui Allenby. Vino aici. Dar sd fii al naibii de iutc! Acestaisi lipi lrunteade ramade cauciucsi scruti tArmul, cu o subitdsurprizir. Sc vedcade parciiai fi putut si-l atingi cu mina. Pante stiincoase, iar dcasuprapete intinse, de culoare verde.Nuanlele erauincd estompale in lumina zorilor.Ziri si o plaji. Nistestropide api siirirdpe lentiki si Allenby isi feri capul cu un gestinvoluntar. Ela ca 5i curn ai fi inotat larrd si te misti. cercetenrl incd o datii,cu grijd, Quinlan prelui periscopul, ambeleflancuriale carenei, apoi cobori periscopul. - Cred cir am ajuns unde trebuia.spuseel. Acum ne vom ldsape fund.Vom li in suficientd siguranti.Recifulva stopacea mai nlarepartea curentului. - Arn zdrit rcleul radio,ziseAllenby. Celiilaltddduaprobator clincap. - Firi eI...rii... - Coboard-rre. Charles. Zece nletri. l)upii aiil atinsemftlndul. Confornr rrr loc pricl,rie. hirtir. p;rrc tli'if inririt 5i... Ridicari cu totii privirile atLrrrci ciintlccva hlirsii incet de-a lungLrl carenei. Ascntenea cuiva c:rresi-ardibui drr.rmul. Un orb.

216

217

Zgomotul inceti exact in dreptul lui Allenby si acestail auzi pe QuinlanmurmurAnd: - S-a prins de incdrcdtura laterald tribord. Apoi zgomotul se deplasd pAndcind dispdru mai departe, definitiv. Charles. - Continud. in cele din urmi. se stabilizard la zecemetri. Allenby isi dreseglasul. - Ce-afost asta.o mini? Locotenentul unu rinji. - De ce? Vroiati sd iegili s-o dezamorsali? Riiserd cu totii. Sacadat o reversi nervos.Sunetuloroduse beralicin cabinade con care [usese pe punctuidc a tleveniurr cavou, Atinserdselful exactla momentulcstimat. Frazerar fi apreciat indemanarea de navigator a lui Quinlan,se gilidi Allenb1,. Cind rnotorulse opri, Quinlan asculti. Nimic. Nici mdcar vreo senzatie cum ci te-ai ll aflat Ia o anumiti adAncirne. - SA miincdmcevl caltl, zisc cl. il urmdri pc ERA-ul care desfdcuzdvoarele usii dc la consolupupa si rJiipiru ilt cumenr motoarelor. Apoi addugd: Ne vom odihni cf,tvom putcade mult. Pdniiin prezentnu stim prea rdu cu aerul,dar e mai bine sd-l economisim. Allenby se aSezdlAngd siculetul siu. Dacii voi Ii luat prizonier...Acesllucru ii trecuse deseoriprin minte,dar nu girsise vreunraspuns, T6ndrulscafandru tluierain timp ce despacheta nistecini si ni5tefarfurii. Locotenentul se dusecu gdndulla generalul de brigadi gi Ia intrebdrileca intr-o doard ale acestuia. Facultdti.hoteluri.Nu preamai c-ontau aici jos. Joannaaveasd se trezeasci in curind, gandi el. ln adAnculsufletului stia ci ea nu se mai intorsese penrrua-5iterminapermisia. acasd Probabil cirera la Pitulicerie, sau poate chiar de serviciu la noul lor HQ, unde Prolhero astepta, mai mult ca sigur,sosirea primelorrapoarte. Allenby isi aduse aminteciit de tulburatpdruse comandorul atunci cand pdrirsiserd portul Fulrnouth.Protherostdtusede vorbii cu el si cu echipajulX-Crafi-ului intr-un vechi sopronal

Vimii. Privind acum retrospectiv,intelegea motivul tulburerii. $eful nu avea sd fie niciodatd capabil sd coboareprintr-un turn al vreunuivas.Zimbi in sinealui. Ar fi fost posibil si nu existe nici un fel dc rapourre. Doar o declaraiie a Amiralitdtii. DumnezeuslAle:lmirturie ci erau deslule din aslea...Secretariatul Amirulitilii anunlecu regretpierderea HMS-ului... asa si pe dincolo.Rudeleapropiate au fost instiintate.,. La o adicd. populalia Marii Britanii. istovitdsi angrenatd in rdzboi,puteafi tot atit de bine scutitdsAintrezdreasci vreodatd substanta acestor comunicate glaciale. li zbur.'r din nou gindul la Joanna 5i la modul in carestdtuse ea lingi scuunul siu. atingAndu-i pirul cu degetele. Avea vie in mlnteamintirea aceluimoment$i a celui in careel o strinsese in bra(e.Fitta se prefiicusca-l respinge,dar ochii ei spuseserd altceva. Sauera cunrvavreo altil iluzie, un vis in plus intr-o viati de visuri? ERA-ul se aplecdlingd el cu o cani in mAni. - Un cubuletsaudoui? Allenby z.lmbi.Ce picat ci rrarelepublic nu-i vedeaniciodati pe accstibirbati! - Conformordinelormele,veti fi asteptat exactla douizeci zise Quinlan. Va trebui lucrat la secundd. 5i doui zero-zero, Arunci o privire tlincolode Allenby, urm.irindsimultaninstrumentele primitein scris. si joja de adincime.ca si instrucliunile Vd voi Iur dc lir locul de intilnire miine la acie:rsiorii. rluoa ce-mirezolvlrcirhrr rnca.Dacao ve(i pierde ridicr'r din urneri-, voi revenia doui zi. E tot ce pot sAfac. Allenby didu aprobatordin cap. Era foarre clar. Micul X-Craft nu putea sii evoluezc la suprafald.pentru a-si reincirca prctiosiiacumulatori dAnddrumul la motoarele Diescj. Arunci o privire hirrlii. O verificare finalir. Urma sd t'ie lsteptatde trei oameni.Nici un nume.,,Mai bine si nu le gtii,., accentuase Prothero.Stalia radar era cam la trei kilometri in interiorul lrtoralului, intr-un loc numit Chamo Donne. Se impunea si se miste la iutealadacdvroilu si lie inapoi in I imp

uril.

218

219

- La posturi, toati lumea! Quinlan se uitd inci o data la ceas. Apoi ii spuse lui Allenby: pe (drnr.O sd - Veli lua barcapneumaticd si o veti ascunde prielnic. cel mai lnsd la intoarcere lisali-o ei locul undeva, $tie undesd poatdfi gdsiii de patrule. Mai aveti 5i o geanti cu un alt echipament.Totul trebuie sd arateca o actiune de comando. Se dusela periscop. - Turalia doi-cinci-zero. Adincimea periscopului. vibratiea motoruluielectric, Allenby urmdri usoara in timp ce nava i5i croia drum spre suprafatd. Acul indicatorse stabili la trei metri. Quinlanridicd inci o datdperiscopul. O scurtii privire in jur. La ora asta,trebuia sir fi fost foarte intuncric,gAndiAllenby. Quinlanse uitd la el. - Gatade iesire? Locotenentul isi lud siculetul, tiinjind subit sd plecc de-acolo. - Ridicare la suprafald! Vasul se scuturdsi se legirndpe valurile abrupte5i dese. Chepengul se deschise, trantindu-se cu zgonlot.Aerul rece nivili induntru,alungind toropeala cauzirtii de imersiune. Scafandrultrasebarcaafard,iar Allenby il urnriicu siculetul. Li se aldturd si Quinlan,tinindu-sestrinsdc rnicabalustradd. - Succesl isi plimbd privirea de-a lungul fisiei negrede uscat.Era greu sd-tiinchipui cd ar fi avut altd culoarc. Allenby seldsdin barci 5i.cu ajutorulprgaici,sr dcpirrlidi joasi, impingindu-sein ea. Se orientiirapid 5i incepusri carena puternicinsprepalida Iinie a talazurilor. vAsleasci Pierdu curAnddin vedere submerinulX-19, desi nu stil sru se scirflndasc deja.Quinl;-rrr dacdacesta mai era la suprafat,i pind in ultima clipii dc sigural)ti. zibovise pcsemnc Micuta barci scr.ir;nipe nisip. 5i iocoicnentulisi linrr respiralia alunci cind niste silueteintunecatc se iviri de prinlri: la un asaltsau la o irnpu5cdturir. si'r stinci. Se astepta Se astepta vrcun !:osmar. intre intr-o ambuscadd ori si-l pindeascd

Dar primul ins care ajunse lAngi el il bdtu pe umdr. - Bine-aivenit,ii spuse. - N-avem timp de pierdut, sopti regu$it cel de-al doilea, cu un accentcare lui Allenby i se piru breton si cu un ton de nervozitate. Traseri barca pAndinlr-o bresd addncd,dintre niste stanci, ii auzi pe ceilalli acoperind-o cu ierburide mare, 5i locotencntul pe care,probabil,le pregdtiseri din vreme. Primul birbat, in mod evident liderul, il lud pe Allenby de brat $il condusein sus, pe trepteleunei mici plaje. Singura potecdexistentd era mirginitd de urme de sermd ghimpatd ruginit.isi,,col(i" de beton,desiastanu constituia o dovaddsiguri cd vreuntancaliat ar fi debarcat pe-acolo. vreodatd Unul dintrc oamenio lui inainte.deschizAnd drumul.Micul grup se oprea la intervale de cAtevaminute, pentru a se asigura cd are cale liberi. Traversarir o ciiraresi, dintr-o datd,pa6iilor fdcurdun zgornotputernic. Conclucdtorul murmurd: jumdtatede ori. O maqinir blindat.i trecepe-aicila fiecare Chicoti.Nu e bine sd hoiniresti noaptea prin preajmi. Allcnby isi adusedminte de spuselelui Prothero.Acest necunoscut se dovedisea fi un inginer care lucra pentru germani. Nu avea dc ales. Birbatul era. tdrd indoiali. canabil sd cutrcierein voic alunciclnd vrtrir. intr-un pilc de tufisuriinahefuseseriascunse trei biciclete. Allenby isi simtcacapul plutind in aerul tare.De unde 5tiaucd puteamergepc bicicleti? Nici Joanna nu-l intrebase. Glndul la ea il ajuti sir-5itiomoleascir nervii, si se pregiiteascipentru ce-l astcpta. treaba - Putempllrcurge o nrarcpartc din drum pe bicicletir. dar (rebuiesi f im atentr, zlse ghidul. Cu germaniinu esti niciodatd sigur!Strigi sprecel careavcasii rimind lingi drum, pentrua-i avertiza la intoarcere: Pe curind. Harry! urcarir pe biciclete5i pornrri in tir indian,cu Alicnby la Se nijloc. Lidcrul dcconspirase numelc unuia dintre ormcni. Sc intrebir tliici nu cumva era un sirctlic pus la cale cu nlulti grijd sau,mai degrabi,o sciipare din cauzafricii. Erau de fupt niste ilmatoriintr-unjoc periculos.

220

221

La un moment dat trecurdpe lange o clidire pipemiciti ori o colibd. Locotenentul intui ce era goald gi pustie. Fisia de coastefuseseevacuati in intregime, pentru a impiedica o eventuald semnalizarespre larg. Prin comparalie,Sicilia pdreamult mai aspri, g6ndi el. Aici nu se gdseanimic, nici mdcarvreun c6ine de pripas. Se oprird si se odihneascd,in timp ce al doilea individ merse mai departe, ca sd adulmece situalia. Se intoarse si-i susoticeva celuilalt. - Nu suntpiedici,spuse acesta din urmd.Existdo conductd de scurgere care pleac{ de la sta(iaradar.inca nu-i gata.Dinlii ii strilucird in intuneric. Nici nu va mai apuca sd fie dupd aceasta noapte,a$a-i? Liderul cun-ostea drumul ;i pdrea sd recunoasci fiecare piatrd sau tufis. Intr-un rind. se opri si lds.i sd-i cadii din mdni un pachelde tigdri englezegti care fusesein barcd.Allenby speri pentru binele lui cd indiciile nu aveausd fie prea bdtitoarela ochi. Conducta se i(ea din coasla colinei. in citevr minuledadurii la o parteplasade sirmd ce obturagura acesteia. Conducitorul il studie indeaproapepc Allenby. - Poli trece prin ea'? Locotenentul irii lud siculetul pe umir. Conducta era aproapetot atal de largi cet comparlimentul W-and-D de pe X-Craft.dar preferdsd nu mai spuni nimic. Se brigdin conducti. simlind cum il pitrundeaprin costumul impermeabilrdcealametalului.Dacd instalaseri ceva atat de mare.insemnacd germaniise aitcptauin mod evidentsd-si intdreasci sistemul defensiv. Panta nu era foarte abrupti, dar sdculetul si conducta stramtdil ficurd curAndsi gifdie. Se tdiasela palme 5i la un genunchi. Il puteaauzi pe conducdtor urcAnd din greuin spatele Iui. Celilalt tip, cel nervos,rimisese ascuns, pentrua le pdzi retragerea. Liderul uprinse o mici lantcrni. - Aici, mormdi el. Un chepeng de intretinere. De obicei e inchis cu lacit. Impinsecu umirul, $i acesta se deschise. Scrutd citeva clipe in jur. Pesemne cd repetase de mai multe ori aceastir

manevri, inainte de a propune distrugerea statiei. Oare cum tineau alstialegitura cu oameni ca Prothero'l Cine fdcea prima mlscare/ - Haide! ii didu mina Iui Allenby, ajutindu-l sd treacir dintr-un loc intunecos intr-altul.Rdmaserinemiscati, si Allenbv se dumeri ca nu crirclritrr o bczni lotali. De supra capuiuise vedeau mici puncte de lumini. acolo unde niste cabluri electricetreceau printr-unplanseu de beton. Auzi un hirsAit. - Sunt puznicii de sus, 5opti insotirorul sdu. Doar doi oameni.Deasupra lor se afli zonadc lucru. Eu am proiectat-o. Birbatul il conduse pe Allenby si cei doi strdbituri podeaua de beton finisatiigrosolan.Apoi lumina lanterneicizu asupra unei dozc dc o1el.in :'ptlele cdreiase aflrr o grirrdj semiingropati.Onrul sc dirduinlr-o parte,tinind lanterna in aceeasi pozrlre pcntru Allenby, care se ghemuise s:i studieze indeaproapc situalia. Anl aici niste dinamitir,sopti celirlalt.Cend s-a incepur muncade linisarca cooductei de scurgerc, aceasta ar tl trebuit luati de-aici,Lilsal si-i scape un oliat adinc, ce-i trddastarea de ittct'rtlrrc. A:rr e;r:ripiclt ln lirrrc, - Atlu dinantita.Allenby indreptiiluntina lanterneiinspre sdculclul siu. Nu-i nevoics-o deslaci. Dibui dupi detonatoare sr dupitun prrchct <ieexplr.lzibil plirstic. Esti siguici gclrnlrriin-o si vinA sir-rii bagenasulpe-aici? Bitrbatulscuturi din cap. - O si mi prezintla lucruca de obicci.Acolo suntde rezolvat cetevatrcburi inainte de problemaconductei.Arn adus un termos Si ni5te sandvi5uri.A5teptarea o sir pari cam lungd, prietene. Allenby mi5ciitlin umeri. Deja ii era rece, iar gAndulde:r str alci, cu dusnranuldeasupracapului si cu un maldir de cxplozibillingir el, nu-i surideadeloc. Mdcar de-ar fi avut lli$te lltiluri rlai bune. Unele care sii lini asl. zile intregi.Ar fi ficut muncamai putin periculoasd. Lucrarzi in ticere pan.iciind, in cele din unlir. Allerrby se dcclariisatislicut.Grindaera unul dintre suporturilc principale.

222

223

I5i aduseaminte de pilonii din Sicilia, de genisruldoborat.Torul pirea sd se fi petrecutde multd vreme. Incerci si vorbeascilinistit qi si-si ascundd ingrijorarea. - Ei. cam astae. Ar fi cazul sd te duci. Bdrbatul deveni dintr-o datd nerdbddtorsi plece. Probabil cd abia acuminlelegea imensaimportantd a fapteisale. Didurir mAna$i conducdtorul se strecurA prin chepengul de intretmere. Allenby auzi zgomotuldiminuindu-se. Dupi aceea, inregistrir un scurthirqiit, asemindtor cu cel al minei pe carena X-Crafi-ului, apoi o lini5te absolutd. puseserila loc Pesemne, plasr dc sirmi. Orelc se scurgeau unele dupA altele,iar el se apucdsd-si masczc picioarele pentru a nu-i amorli. Intr-un rind, cineva incepusi Iucreze puternicd. cu o bormasind Locotenentul mai cd nu se sufoci in incercareade a-$i indbusi tuseacauzatdde praful rdsplndit in beznd. Isi lcgumicafeaua insi acumn-armai fi fost Eisandvigurile, capabilsir spuni ce conlinuserd. Evite si se uite la cadranul fosforescental ceasului sdu. Cind o fdcu totuqi, limbile parcd nu avansaserideloc. Din cdnd in cdnd risunau deasuprazgomote de pa5i, iar Allcnby gi-l imaginape tovarisul siu noctum acolosus,impreuni cu dusmanul.Igi asumaun risc enorm. Dacd era prins... Gindul acestail teroriza. N-ar mai fi dat pe viala lui nici doi bani. deoarece inamicul s-ar fi aritat necrutitor. Cu nimic deosebitde situatia lui Thomas. Se intrebi cum se simteau locuitorii din Insulele Normande, care triiau sub ocupalie, ii vedeau pe dusmani in fiecare zi, ii urau qi, cu toate acestea, s.l temeau sd le-o arate. Prothero mentrionase cd trupele germane erau formate din oameni in vArstdgi din cei care se reficeau in urma rdnilor primite. Locotenentul se a$tepta ca ei sd fie recunoscitori cd se aflau aici. Departe de frontul rusesc $i de toatenenorocirile lui. Era o zi nespus de lungd. Allenby se duse cu gandul la Quinlan, fie gi numai pentru a chibzui asupra a ceea ce avea si se intample in cazul in care misiunea submarinului X-Craft ar fi decurscum nu se puteamai riu. In timp ce el stdteapitit in ascunzdtoarea de beton,Quinlan

cei trei tovardsi ai lui urmausi-si dibuiascd drumulin iurul


coasteide sud-vesta insulei Jersey,iar apoi in jos, cdtre golful St. H6lier, unde fusese raportxt cA ancorau transDortoarele germane. Daci X-Craft-ul se scufunda lovit de navele de patrulare, sau daci se incilcea in vreo plasd antisubmarin, atunci, el rdmaneasi se descurcecum putea. Seara se lisi asuprainsulelor,qi Allenby auzi cum era ftrldturati plasa de sirmd de la gura conductei. Curind dupi aceea,inginerul se tAri prin chepengulde intrelinere si-i intinse un sandvis. Locotenentul-descoperi ci. in ciudaproximitdliipericolului, mureade foame. Intrebd printre inghilituri: - Totu-i linistit? Inginerulaprobddin cap. - Germaniiinstaleazd cevamai incolo nistetunuride coasti vreunui atac aerian. Sunt prea ocupa{i mobile, in eventualitatea pe noi, spuseacesta, cu glasul epuizatde ca si ne plictiseasc.l muncd. Allenby se uitd la ceas. - Haide sd n-o mai lungim. potrivi timpul de Celdlaltii [inu lanternir, iar locotenentul puse pentru declan5are a amorsei inci un fitil, oriceeventualisi tate.Ar fi fost de-adreptulstnpidsi aruncein aer staqia radarqi el se r.imani cu barcape plaji, in voia sor(ii.Pipdi in interiorul costumuluitip Ursula,asigurirrdu-se ci tocul revolveruluiera deschis. Nu eziti si se intrebedacl ar fi fost suficientde curajos. incit sii sc poati sinucidcinlinte de a fi prins5i intcrogat. in sinealui se indoia.Descoperi ci asudase isi dddu silinfa sd se Si Verificii incd o dati fircle 5i apdsd col)ccrrtreze. detonatorul. Apoi se retrase de lAngir explozibilullegatcu grijd. - Sd sperirm ci merge,anunti el, doarasa,ca sd spund ceva gi si n-o ia la fugd. Prin irrtuneric, se gAndila chipul fetei.La aceaultimi date cend o vdzuse.Avea sd se intoarcii la ea. Ttebuia. Se tiriri prin conducti si inginerulcercetddaci plasafusesepusi la loc exact agacum o girsiserd, in cazul in care s-ar fi ivit vreo patruld pedestra.Inamicul trimitea uneori mici grupe

225

de soldati sd dejoace activitdtile traficanlilor de la bursa neagri sd mentindpopulaliasub tensiune. 5i. in general. Urcari pe bicicletesi Allenby ii simli pe cei doi insolitori privind pesteumdr cu coadaochiului, de parci s-ar fi aqteptat deja la o explozie. Locotenentul isi b.igase in costumnistefotografii5i un plan detaliat,iar intr-o caseti de piele, citeva fitinguri micute din metal,pentruexperlii englezide la Spionaj. Aproapecii dirdu pesrebiciclistul din fa(d,ciind sesizi ci omul ridicase mana,aplecatpeste ghidon. - E cevain nereguld, sopti conducirtorul. Coboriird de pe biciclete. Allenby il vizu pe prirnulinsotitor impingindu-sivehicululin nistetufiSurigi ingenunchind la margineadrumului. Se puteasim(i mirosulmirii, miscirile ei regulate, departe. in intuneric. Bdrbatulse tiri inapoi la ei. - Nu-i aici. Allenby incercdsd inteleagi.Dupi cet se pirea, era vorba despre^cel pe care-l chemr Harry. Si-i fi pirisit? Sau fusese prins?ln oricaredintre variante, timpul se scurgea. Drumul coteausor,ceeace locotenentul abiadacdpercepu prin -beznd. Insolitorii su!,otiri intre ei. iar Allenby siml,i noua lor temere. Imprevizibilulseinfitisa ca un lucrumult mai rdu declit o amenin(are deschisd. Conducdtoruligi ficu socotelile gi, dupi ceJ bitu pe Allenby pe umdr, dispdru in lungul drumului. Celilalr ingenunchein tufisuri,firi nici o vorbd,gi se tinu la o distanld bund de englez,de parcdacestlucru i-ar fi sporit sansele. Primul insolitor se intoarse curind. - E o magind germand de cercetare la mai pulin de cincizeci de metri in fa1d. Trei soldati.Turuia in marevitezi. Cred ci au o pani. Se uitau la motor. Mintea lui Allenby explordposibilitilile. S-arfi putut sd le ia o vegniciepAndce reparaumasina.Dacd ar fi avut la ei un radio-telefon, arunciar fi gdsitdejamodalitatea de a cereajutor. avea sd iasi la suprafatd dintr-o clipd intr-alta. Quinlan Trebuia

si ajungi pe plajA.Era insi imposibil. Atunci, si se ascunddcu aceqti doi spioni amatori? Quinlan tot ar Fr iesit la suprafald. Germaniiar fi putut zdri sauauzi X-Craft-ul candevacuabalastul. Conducdtorul se ridicd in picioare5i spuse: - Pot sd-i induc in eroare. Teama il pirdsise 5i glasul lui suna foarte hotirAt. Nu sunt o patrule. Se uitd inspre tovardsul sdu.Vii? Omul scuturddin cap si dispiru in tufisuri. Asta nu piru se-lsurprindi pe inginer,care ise adresd lui Allenby: - E timpul. Ai gliji de planurilealea. Se urci apoi pe bicicletdgi pomi incet la drum. Locotenentul isi incordd privirea, dar celdlalt se ficuse nevdzut.Aruncd siculetul gol intr-un tufi5 si traversi rapid drumul, cu inima bitAndu-iin ritmul pa5ilor. O voce lipd: - Halt! Wer'da?' O clipd, lui Allenby ise piru ci vocea veneadintr-o alti ii era adresatd lui. Grdbi pasulgi-l auzi pe directiesi cd somatia inginerrepliclnd: - Was wollen Sie?' Acestareusichiar sd si rAdd,cu toatecA probabilera ingrozit. Germanulurli animalic: - Halt! lumind drumul. Apoi, o rafald sdlbaticede Schmeisser germanilor auzi vocile Focul incetd. Allenby si zdrdngenitul uneibicicletein derapaj. Locotenentul descoperici tinea revolverul in mlni. Simti pornireade a fugi inapoi $i de a apisa pe trdgaci pdni c6nd ii va li omorAt pe toti sau pdnd cdnd va fi fost doborAt de o noud rafald. Grdbi si mai mult pasul, iar in dreptul stAnciloraproapecd alerga. Scoase barca din ascunzdtoare.Auzi pleosciitul revolverului in cidere, in momentul in care se aruncd in apd. inotd din rasputeri; bratele il dureau $i era pe punctul sd-gi piarddrespiralia.Nici mdcar nu-i trecu prin minte cd X-Craft-ul putease nu fie acolo, ldsindu-l si pluteasci neajutoratpe mare.
' Stai! Cine-i acolo? (lb, germantrin orig.) (n. tr.) 2Ce vreli? (lb. germantrin orig.) (n. tr.)

226

227

,l

Cu ochii minlii saleinvolburate nu-l vedeadecit pe acel om urcindu-se pe bicicletd gi pornind spre soldali. Pot sd-iinduc in eroare. Acum, germanii n-aveausd mai afle adevdruladevdrat. Un glas ii striga prin intunenc: * Pe-aici!Incoace! Mai apoi, degeteleii tot scipau din incle5tarepe marginea rotunjitd a X-Craft-ului. Simti cum nistebrateil trdgeau pe puntesi inregistrivocea lui Quinlanchiar lAngi urechea sa: - SlavdDomnului! Am crezutcd dumneavoastri ati fost cel de-adineauri! Alte cuvintenu mai auzi,de parcdar fi fost congtient numai pe jumatate. Oamenii trAntirdchepengulsi Allenby percepu vibratiacrescendi pe misurd ce seindepd(aude Iirm. a carenei, Nu-si putea domoli gAndurilecare-i sfAsiaufiinla. Era recunoscitorfaptului cd tovardsiisdi, prin5i cu pregdtirilede imersiune, nu-i observau reacliile. De data asta nu exista ugurare. Do:r degetele de otel ale spaimei, ce nu-i dddeau pace. Frazer stdtealangd pat, cu ochii alintiti pe ultimele comunicdri ale lui Prothero.Acesteaofereaudetalii referitoarela noua secliedin cadrul Operaliunilor Speciale,care cuprindeaMGB-ul inilial, acum complet reparat,si alte doud navenoi, de acela$ifel. Urmau sd efectuezeinstruclia impreund cu armatade uscat preluareacomenzii de la unii la al1ii,in orice stare si $i exerseze de urgentdneprev{zuti. Se invilaserd minte in urma pierderii lui Able Two, gindi canadianul. Cdsu(a rechizilionatA pentru diferiti ofiteri de-aici fusese golitd de locatarii anteriori. Atunci cAndnu erau ocupa(icu acomodarea la noile indatoriri, majoritatea ofi(erilor o coteau la vreun han din partea locului si reveneauacasdprea intesati de bere sau cidru, ca sd mai sesizeze frigul 5i camerelegoale. Era tarziu, se gindi el,5i in scurtd vreme aveau sd se intoarcd toti. Cum Dumnezeu ar fi putut s-o invite pe Lynn Balfour sd iasd undeva cu el. cend nu aveai unde sd te duci? Peste tot numai uniforme. Chiar si dacd ar fi acceDtats{-l insoleascd, le-arfi lipsit oricearmosferA.

O vizuse foarte rar. Doar la intAlnirile lor intdmpldtoarede la han. Frazer se holerasesd se mute in noua incartiruire. Regretadeja decizia, in afara faptului cd prin asta se simlea in contactcu noul HQ. Se intrebi ce era cu Allenby. Dacd se intorsesein vreun alt port. Sau dacdmurise. Nimeni nu aduceavorba despreel. Parcd ar fi discutat cu perelii. Soneria unui ielefon intrerupse tdcerea qi locotenentul se ridici nepesitor. Nu mai era altcineva in clddire5i nici n-avea si fie pAni la ora la care stewarzii urmau si aducd ceaiul de dimineatd. Fierbinte5i coloratin portocaliu de la laptele conservat. Se zicea ci lingurila puteasi steape verticald in ceaiul fiert in zoaie. Telefonul sund din nou 5i Frazer iesi fuga pe coridor sd rr{spund{.Ii aminteade data cAndea il sunasein Gib, mister pe care femeia nu i-l explicaseniciodatd.Nu uirasede ofileiul tafnoscare bdtusela ugalor qi de faptul cd se dusesese rdspundi la telefon pe jumdtate dezbrdcat. Ridici receptorul. - Da. Locotenent-comandorul Frazer. la aDarat. Ezita mereu.derutatde noul siu riurg. Era o voce de femeie. - Ati puteaveni panela Biroul Operaliuni, domnule? Canadianul clipi. - Doar n-oi fi eu individul cel mai mare in grad de prin partealocului? lnsistd:Ofilerul secundBalfour nu e disponibild? Se gindi cd acestlucru i-ar fi oferit posibilitateas-o vadi. - Aa... nu, domnule,rispunse interlocutoarea, pe un ton disperat.Iar celdlalt doizero e invoiti pAndmaine. - Ceva nu-i in reguld, spuseFrazer.Apoi ii cdzu fisa. Ar fi trebuit.sA-si deaseama. Suntetipitulicea-intendent Hazel? - Da. domnule. Ofiterul de personal pentru Operaliuni 5i comandorulProtherovor fi m6ine aici. Ezitd. Devreme. Frazer cldtind din cap. Aici era o mare vdnzoleald.Dar de - Are nevoie de ajutorul dumneavoastrd, domnule,continuA fata. N-are idee ci v-am sunat.Nu $tiam ce sA fac..., bAigui ea, gata sd izbucneasciin lacrimi.

228

229

Fr zer o vdzuse o datd pe tanarA,dar aceastanici mecar nu-l Era deci adevdratin privinta legdturii ei cu Dick. remarcase. - Vin imediat, rispunse precipitatcanadianul.In trei minute sunt acolo. Adiugi cu blendete:$i multam. Lynn Balfour impi(ea o cabandde vacanti cu incd o pitulice ofiter. cea care era invoitd. Pitulicea cu perul inchis la culoare trebuia sA pd$easci repedepentru a putea tine ritmul cu Frazer. - Nu se simte bine, ii explicd aceastacind intrard in grabe pe poartA. Frazer aruncdo ciutdturd profilului ei palid. - fii la ea, nu-i asa? - E bund de pus la rani, rdspunsefata. Nu di bir cu fugilii dacdcinevase afld la ananghie. Ajunserd la caban6.Pitulicea eziti, dar pini la urmd spuse: - Sd vd zic, domnule:ar trebuisi $titi un anumitlucru. El ii pusemana pe brat. - Mai incolo. Sd intrim. lumina. Pdreao scendpregdtitd inchiseri u5a 5i aprinserd pentru un spectacolde teatru, dar care inci isi asteptaactorii. O de el, cu mobila ramasd cabani tipicd din Cornwall,presupuse la cei care veniserdcindva aici pentru a scapade tot si de toate. Un veston de pitulice ofiler zdceaneglijent pe o sofa, iar un tricorn sedeacocotat pe o vazd de flori goald. - Md... md duc sd vdd...,ingiimi fata. - Mergem impreund, rosti Frazerincet. impinse intr-o parte usa dormitorului. Unul dintre becuri era inci aprins. Canadianul cuprinse incdpereadintr-o privjre. Pe toalete, o fotografie a unui bdrbat sobru, insolit de un cAine. Trebuia sd fi fost tatdl ei, medic veterinar in Edinburgh.Joanna pd$i aldturi si el o zdri pe Lynn intinsi pe-o rand, intr-o pozitie de abandon.inveliti pe jumdtate cu a$temuturilede pe pat. Un brat ii atAma moale spre podea. LAngd lampd se gdseao altA pozd inrdmate. Probabil, tanerul locotenent care fusese iubitul gol, care ei. Privirea ii cdzu asupraunui flacon de medicamente jos, atdma. exact in dreptul mdinii ce-i zdceape - Ajut{-me! rosti Frazer, trecindu-$i bralele pe sub trupul fetei si ridic6nd-o in capul oaselor.

Joannase aplecdpe deasupra lui $i-i trasefemeii cimasa de noaptepesteumerul dezgolit, pentru a-i acoperi sanul. Lui Frazerii fugi gandul la 6ndra germancdgi la srangerea de inimd resimlitd de Ives pentru ea. - Ei?... Joannaii atinsefafa qi-i dddu pirul din ochi. Frazer duse mAna, cu o ezitare, sub sdn. Era con$tient de apropierea ei. incapabilsAcreade ceeace se intimplase.Bdrbia fetei cdzu moale.de parcd ar fi avut gAtul rupl. isi pierduse cuno$tin(a. Canadianulo vAzu pe Joannaurmdrindul fix cu ochii sii cdprui, pregdtiti pentru orice. - Inima pulseazi. Ii ridicd lui Lynn capul, sprijinindu-i bdrbia cu mina atunci cAnd aceastase cldtini inspre el. Se adresdtinerei: Poli sri faci niste cafea? Remarcii usurareaacesteia,nerdbdareaei de a da ajutor, nevoia de a intreprindeceva. Iesi in grabd,ldsind usa larg-deschisi. Frazer o sustinu pe Lynn cu grijd, con$tient de trupul pe care il stringea in bra1e.CAt de frumoasd si totodate cat de deosebiti era fdrd uniformdl Ce ficuse?Se apleci si-i atinsebuzelecu ale lui. Simli gustul 5i mirosul de gin. Il sesizase dinainte,dar i5i inchipuisecd bduse el in timp ce cilea ordinelelui Prothero. Gdndul il izbi ca o lovituri de mdciucd. Daci Prothero soseadimineatacu SO(O), atunci Lynn se nenorocea. Ce-o fi determinat-o, totu5i? Auzi clinchetul unei cesti. Se ruga pentru ea se scape teafdrd.Murmurd abia auzit: - Lynn- dragostea mea,ce mA lac cu tine? Ii studie chipul, apoi o ridicd grijuliu pAni la marginea patului^Si o ldsdcu picioarele pe covor. Incd o dat6,corpul fetei se bnlibdni moale spre el. - Orice ar li. iubita mea, o vom scoatenoi la capdt.Nu aga trebuia procedat. Joannaintrasein inceperecu o cani de cafeaneagrd,insi se oprise,urmdrindu-lpe Frazercum o mAng6ia pe Lynn vorbindu-i cu voce slabd,alinetoare.Canadianulo ziri si-i spuse:

230

231

- D6-o-ncoa'l Se strdduird impreuni sd strecoare putini cafea printre buzelefemeii. Aceastanu dddeainsi vreun semnde viati. Nu reactioni nici atunci cAndcanadianulo acoperi cu un prosop ca de cafea.CAtepastileinghiliseoare?Habar si n-o murddreasci n-avea ce erau, o baie, ii spuseel Joannei, - Vezi daci poti sA pregdtesti pairului privirea pe tuns scurt, ciufulit, al deasupra intAlnindu-i ginul nu fac casal buni. femeii. S-ar puteasd ajute.Pastilele si situalia asta? Tu cunosteai Joanna ii sustinuprivireacu calm. - Citeva dintre noi eraula curentcu ea. Frazerpuse canajos si o asezdpe Lynn cu capul pe umdrul lui. - Dar atunci? Cealaltd fati se opri in dreptulu5ii. - E rdzboi, nu, domnuleJ Frazer asteptd cu o neliniste bruscd si inregistrezevreun semn ci Lynn inca mai respira.Vizu cd buzele i se intregi percepu o miscareslabda pieptului. deschiserd poli s-o faci! Haide, O ridici in picioare qi o purtd prin camerd; umbrele lor unor dansatorideliranti. alunecaupe pereli asemenea Frazer o auzi pe Joannacum pregdteabaia si se intrebi ce ar fi pulut ei indruga daci ofiterul de serviciu sau altcinevaar fi miinii unui intratin acelmoment.Faptulde a fi rupt incheietura generalului italian ar fi pdrut raidului asupra casci in tirnpul om v.izut intr-o cu totul de-acum ar fi fost importantd. Gestul fdrd lumini. altd pe Lynn iar pe pat ;i lud din nou cafeaua. Trebuia O asezri pe MO? orice-arli lbst. Sausi-l cherne sdincercein continuare, ficgi, de parci Subit socat,sesizi ci ochii ei erau larg-deschisi, goli(i de orice urmd clejudecati, de Pitreau murisc cu-adevirat. Se uita pur 5i sinrplula el, si fetelelor aproape orice inlelegere. intregul Ce ochi albastriavcafi cum ii acaparau ci se atingeau. chip! - Esti tu. Lynn siltir incet bratul. incercind sir si-l treaci pe dupirumerii lui, dar ii cizu inapoi pe pat si, penlruprima dati.

aceasta isi mutd privirea, holbAndu-sela el. Tu egti, incercd ea din nou. Te-ai intors,$opticu un glas venit de departe. Frazerabia daci indrirzneasi se miste. Il credealocotenentul din fotografie.Cum, necum, acestarevenise. Era tot ceea ce-sidoriseLynn. Canadianului ii pirea rdu pentruea si se simteajignit in privinlalui; era ca si cum un striin ar fi statintre ei. - Trebuie si incerci sd te ridici, Lynn, rosti Frazer.E musai si umbli. insir Lynn il privi iard5i relaxati. - O si incerc. Frazer o ajutd si se scoalein picioare, dar ea se sprijini de el, incapabild si se mi5te mai mult. Umdrul ise dezgolise din nou. In timp ce birbatul ii aranja breteaua la loc, pentru a-i acoperisnnul,Lynn spuse: - Stiamcd asaai si fii. Capul i se propti iar de el. Blind. Aret de bland. Se deschise u5a. - Arati mai bine, zise pitulicea,dar in privire i se citea ^ mgruorarea. Lynn se uiti fix la ea. Jo. - Bund.Apoi surAse. Se ldsi condusd la baie. - Te descurci?intrebi Frazer. Joannaficu un semn aprobator. Lynn Balfour se intoarse usor spreel si spuse: - Nu plecaincd. Birbatul scuturA din cap. - Am si asteptaici. Nu te ftAmantadecatpentru sdn.itatea ta. - Imi parebine ci ai fost tu, Keith, ziseLynn cAndel dddu sd plece. Frazerinchiseusauluit. NuJ luasedreptaltcineva. Se uiti Ia fotografia inriintati. Poate cd intr-o perspcctivd indepirtati $i el o si fie tot atet de mort in ochii ei.

i
I i f
I
I-i

232

l
l
15. Fdrd ascunzisuri

in aer inc{ mai pluEra o diminea(i Iimpede si strdlucitoare. tea o urmi din gerul de pestenoapte.ComandorulProtherostdtea in fa{a focului, frecAndu-simAinile. Se simtea obosit dupd drumul rapid cu magina,de la Plymouth, dar agitatiaii linea treaze aten{ia.Tovarisul siu, comandorul Whitley, ofilerul de personal pentruOpera(iunidin parteaamiralului, se inviord la vederea pitulicii care intrasein birou cu o tavd plini de cesti cu cafea. Ne so- Au scos-ola capit, sAdea dracu'! zise Prothero. sescrapoartele. Privi pe fereastrdca $i cum ar fi putut sd vadi sceneleaievictoriosii. vea.Exploziile, submarinul de buzunar. Whitley sorbi din cafeauafierbinte, apoi intrebi: - O spui de parci ai fi crezut cd o sd se sfirseascdaltfel, Aubrey? Protherodidu din cap afirmativ. imposibilul.Asta-i acum la - Chiar arn crezut.Li se ceruse ordineazilei. Allenby, cum e? Chiar - Da'dsta al tdu, cu doud-cercuri, eroul pe care5iJ inchipuietoatAlumea? in discutie. Zdmbi. $eful nu se ldsi angrenat - O sdl cunosti in curand. Au intrat in Falmouth astinoapte.Erou? Ce intrebare!

Dintre toli oamenii curajoqi pe care-i cunoscuse Protherogi pe care-i folosise,Allenby era, probabil, cel mai remarcabil. Pdrea incapabil sd dea inapoi, cu toate cd trebuia sd fi fost pe jumitate innebunitde frici. - Cdpitanul Heyrvood zice....insistdceldlaltcomandor. Protheroridicri nriina si rAnji. Tocmai isi adusese aminre ce spusese Goudie despre cipitan.Coboritonulsi rosti semnificativ: - Nu tlau doi bani pc cc zicc cl! Pitulicea-irtenderrt Llazelintri cu un teancde comunicdri. Prothcroo mdsur{ din priviri cLrgravitate. Fata era abdtuti si aveaochii rosii. - Poti sd nu-ti mai faci griji, gnii birbatul. Ea il privi (intd,nefiindin staresd vorbeascd. - S-a intors, teafdr$i nevdtimat,adiugA Protherol rird ocolisuri. Fataicsi din birou. -'Ie po4i cu oameniitili intr-un mod ciudat, Aubrey, remarcdWhitiey.Pur gi simplu.parci ar fi o tamilie, ei? Da. Dentru mine chiar suntl Apisii pe butonul inlerfbnului5i se incruntd.Auzise ceva despre ofilcrul secund Balfour si nu puteasi rdmeni nepdsitor. Chestiunilc legatede debarcare se llnalizau si aceasta urma sii aibdloc cAtrnaicurind. Toati lumeatriincilnea. Adicd toti aceia cirrenu aveausd particlpc. Lynn Balfour intrd si-i zimbi conrandorului Wlritlcy. - Dornnule? Prothcroo studiecu multd curiozitate: radia ca soarele. cu pieleaei strilucitoarc - o priveliste demndde adrnirat in fiecare dimineati. - Locotenentul Allenby va sosi aici dintr-o clipd intr-alta, Lynn, rosli $elul cu st6ngdcie. Acum s-a dus sd predeainformatiilefumizate. - Nu-l lrimiteti in permisie, domnule? intrebdfemeia. Prothero intoarse cuvintele si tonul ei De toate fetele. intr-un fel, se schirnbase. in bine?Nu puteusa precizeze. - Ba cred ci da. Vom vedea, r.lspunse el. - Asta inseamni cd vi gAndili sd-l transferali inapoi in serviciile generale, domnule?

234

235

u$orin fald: Whitley seaplecd ordineleunui - Pot si te intreb ceva?De ce comentezi superior? dar femeia Protherose foi ca pentru a-i lua aperarea, rdspunse: gi devenise foartepalidd. Ochii ii scnpirau - Aqa,domnule. domnule? dumneavoastrd, Pot sdva pun o intrebare - Desigur. - CAnd a1ifost ultima oar6pe mare? Whitleyseimbujord. - Eu vroiamsdmAduc. din clipa in Ofiterul de la Operaliunilucrasela Personal in Marinddintr-oDensionare nedoritd. rechemat carefusese rostifemeia. A fosto mojicie. - imi pare rdu.domnule, isi muti privireade la unul la altul. Prothero cd eu suntcel careia deciziile - Ar fi bine sd$titi amdndoi prin partea locului... de incordare. ZbAmiitultelefonuluicurmi atmosfera Seful ristit: smulse receptorul 5i rdspunse - Da! de parcd exactla timp, gdndiel; Lynn Balfourardta Sunase erape punctulsi vomite. - A venit! RichardAllenbyseopri, cu in dreptulclddirii, locotenentul qi seuitd lungin jos, citre riu. Era un pe bra1, henciulimpAturit gdndurile. Remarcase ceJ ajutasi-qi limpezeascd frig tdios,ceea mai mulli oameniurmirindu-l din priviri, atat aici, cAt ti la Falmouth,cAndisi luaserimas-bunde la Quinlansi de la epriviri? Surprinderea cd s-a inaceste chipajullui. Ce denotau cefdcuse misiunea din el? de a vedea tors?Sausimola curiozitate simlimintele,a$acum se autoinincerci iA-si examineze in acelasi pentru situatii. in trecut. struise asemenea si le ordona sA fel in care procedacu sculeleatunci cand se pregdtea o mini. dezamorseze fi nervos, speriat, de parcdEi-ar De dataastainse sesimtea pierdutstdpinirea de sine. pe zid si locotenentul intoarse capul.Un O umbri alunecd inalt il saluti. subofiter

Rispunse,la randul sdu,5i s-ar fi indreptat mai departespre usi, dacdceldlalt nu i-ar fi atinut calea.Era Ives, care-l privi cu ingrijorare. - Eu sunt, domnulel Ziri indoiala de pe chipul lui Allenby si ad:lugd: Am fost avansat ta PO, RAnji. Locotenent-comandorul Goudie zicea ci astfel mai fdcea loc pe puntea de mese pentruceilalli.Se aplecdspreel. Vi simtiti bine,domnule? Locotenentulii intinse mina. - imi... Scuzd-md. Felicitilri!Meritai cu prisosinli.imi pare bine. Se uiti lung la el, incapabilsd continue. - Vreti sdvi spunceva,domnule? vorbi lves. Stiu cam prin ce trebuie si fi trecutdumneavoaslri. Ce-ar[i dacdm-ati les; De mine si mii vad cu Seful si sd-i spunc:r.o perioadi.o s-o lasiti mai moale? Allenby il pironi cu privirea. tensionat la maximum. ^ Inceteazii. Nu mai suport nici mdcar bunitatea ta. Mai ales asta. - Nu. Dar mullam oricum, ziselocotenentul. Pirgispreusd,$tiindci Ives il urmirea intrand. Holul era pustiu,cu toateci dinsprepanoulcentraleitelefonice rizbdteao voce. Se imbirbitd amintindu-si de curierul$ef,cu bicicletalui. Ca replici, ii veni in minte inginerul din Jersey, pe cealalti bicicleti. Cel mai viteaz,cel mai curajosact pe care-lvizuse vreodatd. O usd se deschise, si el o zdri stdndacolo. cu mAinileoe liingi corp. cu durerea in ochi. contempllndu-l. Avea totul pregitit. Tot ceeace intentionaseel sd-i spund. Daci se va fi inlors. O cuprinsein brale 9i isi lipi fala de pdrul ei. Ea il tinu strAns, iar voceaii sunainibugit la pieptullui. - E-n regulii,Dick. Acum a trecut. Allenby incerct sd se stdpaneasci,dar zadarnic. Se auzi hohotind necontrolat,neputandse suporte ceea ce trebuie si fi crezut ea despreel. vorbe mdrunte, pierdute, $i femeia continua sd-i sopteascd sfangandu-l in bra1e. Dacd avea vreun simtimint in momentul respectiv,atunci acelaera o combinalie de mandrie Si uimire.
z5l

236

MAndrie, pentru cd era in stare si-$i manifeste cele mai adenci sentimente latd de ea, $i uimire, pentru cA isi diduse lui. seamace-l iubea inci de cind primise scrisoarea Cdpitanul Jocelyn Heywood, din Marina Regal{, i5i plimbd privirea asupraofilerilor prezenli si zAmbi u$or. intreageca sAvi obignuiti cu navele - Ati avut o siptaimane celorlalti. cu i Jiosincraziile dumneavoastrd si Folosise Urmard cateva rAnjete, dupd cum se a$teptase. ori. multe de introducere aceasti - De-acum incolo, nu prea veli mai dispunede timp liber. Veli lucra impreuni cu celelalte unitili speciale$i cu grupelede asalt, care vor constitui viir'ful de lance al invaziei din Normandia. Frazer qedealAngdfereastra$i se uita la copacii desfrunziti, aplecali mult inspre sud-vest.li ficea pldcere sd se intoarci pe prin loatemanevrele mare,pe oropriulsduvas.Goudieii trecuse ape posibiieitatin Canal.cdt si in neprielniceie 5i indepirtatele ile coastei galeze.Asistaseri unitdtile de comando si de infanca ni$te terie care debarcauasudind din ciudatele lor $alande, cutii, 5i care apoi urcau falezele abruptecu intregul echipament din dotare. Era indoielnic ca prin zoni sd se fi aflat sau si se fi binuit ceva in legature cu noua flotild a lui Prothero. O marind in Marini. Cele trei vase fuseserd vopsite in maniera comuni Fo(elor de Coastd,atat de pe coastade sud, cAt 5i de pe cea de est. Frazer era incantat ci dispuneade aceea$inavi. Cunoscuta aveain prezentun numir de inmacindva ca Able One, aceasta doud. tricularenou, ca 5i celelalte care Aruncd o privire prin inciperea mare, dreptunghiulard, fusese cindva sala de biliard a hotelului. Acum' austeri $i strdjuiti de hA4i si de siluete ma4iale, cameraaveacu totul altA destinatiedecit in trecut. Ca $i tor. Ceilalti ascultaunepisdtori discursul lui Heywood. Archer' proaspit locotenentla comandaMGB-ului 194,ardtamai imbdirinit si mai putin coltos. De parcd nu si-ar mai fi revenit dupd Med. Secundul siu era un sub din Fo(ele de Coastd, numit Lockyer, care serviseun an pe MTB-uri.

Comandantul celei de-a treia nave. un anume locotenent Kellett, fusese tot pe MTB-uri, dar ajunsesein rnarina lui Prothero via o altd sectie misterioasd, denumiti Leyart SchoonerForce. Era ceva destul de obi5nuit pentru acestia si prin insulele ac(ioneze grece5ti pe bazele 5i chiar sd-siinst:rleze cele ocupate de germani.Locotenentul unu, un alt sub, abia se inrolase.Aparent, ,,Biff ' Tanner luseseun boxer prea bun pentru deta$amentul siu, ca si fie promovatpentrucabinade cart. Amiralul puneamai mult pret pe sport si pe atlelism,decatpe indeletnicirea de a purtardzboaie. Frazer chibzui asupra micului salugrup de subordonali. Allcnby, locotenentul unu in exerciliu,era trecutprimul pe lista expe4ilorin explozibile ai sectiei. Tot a5a. tinirul sublocotenent Alex Balfour aveasd fie folosit indeosebi in activititile radio $i de spionaj,unde faptul cii acesta stdpincaclteva limbi striine devenea de imfortanli capit:rlii. Se allau cu totii sub comanda lui Goudie.In ciudardnii si a durerilorchinuitoare, locotenent-contandorul nu didea nici un semnde slibiciune. Chiar in aceastir dimineatd ii spusese: ,,Ei bine,Keith. dacd o s-o iau pe coajd la urmitorul e$ec. tu ai sd fii in pieleamea. Cum te aranjeazd?" Nu-si mai aminteace-i rdspunsese. Acum il cuno5tea pe Goudiecevamai bine si nu se mai atacaatatde usor la poantele lui crosolane. igi plimbn privireala repezeald asupra nou-venililor. Pentru cei din afari, ardtau, pesemne, ca ni5teofileri tipici din vremede rdzboi.Tineri. tantosisi oarecum vulnerabili. Oare si noi om ardtala fel'l se intrebi el. Se duseaooi cu glndul la Allenby.Aslizi. urmasi seintoarcidin scurrllui permisie. Canadianul auzisecd Protheroera ingrijorat in privinla locotenentului, dar se purta mult prea protector cu acesta, reusind sd-siascundd nelinistea. Probabilci Heywoodseastepta la rezultate. Dacdcinevaar fi murit intre timp, pdcatde el. in funclul inciperii, ciliva ofileri de perional si doui pitulici ofiter stenografiaru. Prothero si comandorul Whitley, desi stiteau aldturi,se aflau, de fapt, la mii de kilometri depdrtare unul de celilalt, hotiri Frazerin sinea lui.

238

239

intoarse u$or capul spre Lynn Balfour' Abia dacd o mai cu tolii vizuse din noapteain care o ridicase din pat, Fuseserd fratelui cauza ea din se frdminta DreaocuDalisi Frazerstia ciit in Speciale' din Operaliunile celor mai mic. care se aldturase parte din facA sd urmase ciuda oricirui argumentcontrar. Acesta echioaiulnavei lui Archer' dar se pdreacd Lynn il rugasepe Protireio si aranjeze trecerea tAndrului sub comanda sa Nici acum nu era sigur daci actul comis fusesejudicios. O datd cu incepereaadeviralei instructii, aveas6-i fie si mai ereu s-o intilneasci. Poatechiar imposibil' Ridici privirea, Iuat prin surprinderede tonuI lui Heywood' care rostl sec: - Vi s-au repartizat ni$te echipamentenoi, asaci va trebui si mai facem rost de cativa oameni. Dar radarul..' - zibovi -... radarulva asupracuvintului, cu ochii atintiti la canadian in lunile viitoare' hotdrator poate chiar juci un rol important, -Pa"rupun, in astfelde versat ci esti Frazer, locolenent-comandor ele, asa-i? plicticoase ar fi chestiuni, oricit de - Poftim, domnule? Nu auzise nici un cuvint. ii vizu pe camarazi rAnjind, bucurosi cd nu era vorba desPreet. Lynn ritlici ochii din camelelul sdu de insemndri' indreptindu-ii atentiaspre el. Gura i sc misci usor si schitdun zembet' Heywood ii pasi dosarul secretaruluipersonal,un locotenent casierpe care nimeni nu-l invidia. ciPitanul. - Deci, pe mnine,sPuse Locotenentul Kellett se sculi in picioare, impreund cu ceilalti. - S-ar zice cd plecim din nou pe mare. E mai rau decat dac-ar fi pe bune. Frazer il urmiri pe I{eywood cum ii soptea ceva lui Prothero si o vizu pe Lynn luindu-si notesul, gata si plece impreund cu $eful. Traversdincdpereain grabi si-i tiie calea. - Vroiam si te vdd, LYnn.

Coboritonul, fiindci o pituliceseuitacurioasila ei. - Da. imi parerdu. Chiar nu pot...ii privi chipul 5i spuse: Pzuciar fi o revfusare' nici respira. nu vom mai putea De-acum,

Nave, oameni,vehicule - nu mai gisesti un metru pitrat neocupat in comitatele din sud. SurAsecu tristete. Cred id nici tu nu esti incantat de situatie! - Nu. Vreau s{ te vid. Se stau de vorbd cu tine. Lynn igi plecd pleoapele. - N-am mai apucatsi-ti multumesc cum se cuvine Dentru ceeace ai fdcut,ziseea. - N-ai pentruce. - Ba da, pentrutot. Pipdi manseta canadianului, uitindu-se fix la ea, de parci nu-qirevenisc incd din cele intirnplate.Mi-a fost rusine.Isi iniltd iardsiprivirea9i o pironi in ochii tAnirului. $i tot nu mi-a trecut.Poatecd era ceeace meritam.Se intoarse cind Protheroo strigi pe nume, apoi ridicir din umeri. Vezi si tu cunl e. Le ficu semncu capulcelor doudpitulici ale ei 5i spuse: - In orice caz. llc vom inrilni la petrecerelde lsii-seard dati de amiral. Vii, nu? El rimase uimit. Sunaca o poruncdregald. - Da, voi fi acolo. Lynn z0mbi. - Miine plecatiiar pe nrare. - $tii totul despre noi, asa-j?Unde mergem,ce facenr. - Te dcranjeazi? - Imi pasi de tine si dc ceeace ginde5ti tu. Cred ci esti convinsii. Prothero strigi, aflat la capitul ribddrii: - Lynn, poateai un momentliber! - Sparge-l-agl rosti Frazerla repezeali.Atunci, pe <iiseari. Trebuie s.{ vorbim. Fatail studiecu gravitate, privindu-l intcns. - Da. Daci apucim. Seamtirziu, dupi ce stewarziiterminar:iritualul arani;irii obloanelorsi drrrperiilor de camuflaj. Frazer inlelesela cl se referise ea. Locul era intesatde indivizi ce se inghionteau, geildgiosi, majoritateapurtind uniformi. Erau prezentetoate serviciite, inclusivpitulicile si citeva infirmiereVAD, de la spiralulmili' Volunhry Aid Delxcimenl - dctasamcntuldc ajutoarc voluntarc (n. tr.),

240
I

241

tar din localitate. Ba chiar si cativa of4eri din Pusca$iiMarini' ata$atiunei alte unitAli de pe coastaPeninsuleiComwall, trecuti sub ticere 5i desprecare se ziceaci intreprindea',unele9i altele" la bordul unor canoe. in mijlocul tuturor stitea contraamiralul Percival Oldenshaw, seful Operaliunilor Specialeale Marinei, radios ca o maimulicd.Ie5isela pensiecu ani de zile in urmi, dar fusese rechematin serviciul preferat si i se oferise un post desprecare cd va incetasd existein scurt6vreme' multi credeau Dunkerque, Singapore, cuvinte intipirite cu sAnge,ii fdcuserd pe majoritatea celor sceptici sd vadd rizboiul ca pe defensiv. Oldenshaw,cu entuziasmullui "Irrinuttt"nt" ""uu toate astea.La inceput,mici schimbasc excentric, neclintit si de inamic, mai intii ca niste raiduri pe linia de coastdocupatd pxfiate.de. voluntari indriznete atacuri ac; apoi, de inlepatiri la rolurile lor conei neadaptali dintre grrji, majoritatea cu aleSi ventionale. Acum se vorbea despreo invazie finali in Europa.Aceasta prezentaprobleme la care nu visasevreodatanici un planificainclt era de ior militai si aveasi impliceo Armadaatit de vastd' planul deja si obiecfi descoperit sd nu-i dusrnanul ca mirare tivele. O micd orchestri alcdtuitAdin muzicieni amatori (Frazeril pe violonist ca fiind unul dintre bucitarii bazei) recunoscuse fdcea tot ce-i .stiteain putinti pentru a acoperi zumzetul vocilor si hohotele de ris. Goudie st:itea llngd o masi lungd' transformati in bar. si ardta de parcd s-ar fi aflat acolo de ceva vreme. Frazeril salut{ sticloasi.Acest lucru din cap si primi, in schimb,o ceutdture nu-l rnai ingrijori. Oricare ar fi fost stimulentul ceJ ajutasepe Goudie sd iemand intreg, il ficea sd rdzbatAprin orice crizd, indiferentclt de mult l-ar fi solicitatea. Canadianulii ziri pe ofilerii flotilei rispinditi prin multime' Archer, neobisnuitde insuflelit, cu piru-i roScatzburlit' de parcA cine 5tie ce subiectunei i-ar fi crescutaripi, argumentandu-i WAAF' cu ochi mari, de la escadrila de rdzboi din regiune' dinForlcle auxiliar feminin Air Force - personalul -fio^Jiiii;ory Aericne(n. lr.).

Prothero._ ro5u la fatd si transpirat.discurandceva cu amiralul. Heywood.oarecumdehsat, in potida aglomeratiei din jur. gi privind tdcut in toarepa(ile, cu ochii sdi spdldcili. Noroc cd nu plecaupe mare decit abia la prdnz.se e6ndi Frazer. De diminea(e aveausd fie mahmuricu cidmada. " Zdri apoi,printredoi subaltemi din armata Je uscal.odrulei roscat$i se avintd intr-acolo. ridea. amuzalAla culme de gluma .Lynn unuia dintre ei. ll-prefic5ndu-se vdzu insi pe Frazersi ochii sdi pdrur'i sa_l atinteasc{ iardgi, excluzAndu-i pe ceilalli. - Esti tzuegreu de gisit, Lynn! exclamdel, aproapestrigand. - Eu sunt cel tare, amice, zise un militar. Frazer il ignord. - Haidesd bem ceva. Ofilerul care spusese nefericita glumd bombdni: - Colonistiinaibii! Locotenenl-comandoru I gdsi un colt mai linistir si le ^ lntoarse spalcle tuluror.asemeltea unui atacant de rusbv. - Ardli minunat. - Nu mai mult decit tine! R^idici paharul si_l srudie pe Frazerpe deasupra buzei acestuia.in senitateata! El didu noroc. - In sanekteanoastre! - Ifi multumesc cdJ iei pe Alex cu tine.Se apropieca sd se poatd face auzitd pe deasuprahdrmdlaiei. E realmentedoar un pu$tr. Frazer zAmbi. - Nu ca tine.ei? ii simlea parfurnul. Acela5i pe care-l folosise in noapteain careo adusese in brate.Atunci cAndi se dezgoliserd umdrul 5i sinul. Speraca ea sd nu-qi aminteasca. - Pot sa te vdd cateva clipe dupi chesliaasta? Lynn ii aruncd aceeasiciutdturi, de parcd s-ar fi indoit de ceva. - Nu-1i convine aici2 imi inchipuisem ci ar fi chiar pe strada ta. Nu stia daci ea il imboldea sau il puneala incercare. - Nu-i simleamlipsa.

242

- DupA petrecere am fost invitatA se merg impreune.cu Seful si Cu imiralul. Vdzu dezamdgireade pe chipul lui 5i adiugd: Mi-ai spus odatd cd e$ti un fan al lui Nelson. F.azet re infurie, luat a$ape nepregdtite.Abia dacdi$i mai din burtd intr-una dintre aducea aminte. Probabil cd o scosese pe la local. raitele sale

Rnnji.
- Si ce daci? - Ce crezi, el cum ar fi Procedat? Ochii ii strdluceau intens, de parci ar fi incercatsd-si ascunddgindurile. o lui de mini. Canadianul - Nel ar fi spus cd ordinele nu sunt un substitutpentru el. initiativd,rdspunse vestonul qi-o aranjlndu-5i retrase, Ea intinseimpulsivmina si-i acu lumea. md intreiin -'frebuie si cd Emmei i-ai cdzutcu tronc mirare Nu-i de tinseguracu degetele. pierdu in multime. se intoarse Apoi se 5i Inira un alt amiral, impreuni cu ajutorul siu' si Frazer il recunoscu: un ofiter de telecomunicatii din Plymouth. Nu-l interesd. Se risuci cu spatele qi isi atinse buzele' a$a cum o fdcuseea. Ce vroia si insemneasta?Cine era ea, cea din spatele Davezelor Protectoare? ' unu al acesii zari'llnga bar pe Quinlansi pe locotenentul marine nu din aceastd Nimeni intr-acolo. isi croi drum tuia si in stare mai fi fost nu ar care afara celor in deoparte. ldsat fusese si vini niciodatd. LAngi usa de la intrare, Allenby privea lung siluetelece se foiau $i fdcu o grimasd. - Dumnezeule,ce dezmat! Fata i$i strecurdmAnaintr-a lui 5i-l privi incremenitd' - Nu suntem obligali sd rimAnem. Dar $eful s-ar simli ofensatdacd ne-am eschiva. Locotenentul se uitd la ea $i o stransede mand.Nu avea si niciodati Si nu aveacum s6-5iinchipuie ce fecusepentru el. stie pdni 5i casaei din Devon incantdtoare; Fuseseo sdptanland i5i pierduseacei aer amenintdtor.Probabil, fiindci lipsise tatal ei, care plecasela Londra.

Se plimbaseri ore in qir, indiferen(i la vremea de_afard. Mama.ei stdtuse acasd 5i primisecA(eva vizite. unele la prdnz, altele la cind. Insd pentruAllenby totul se petrecuse pe un alt plan. Unul magic. Descoperise cd era japabil si doarmi noaptea,$i doar o singurd datd un cosmar il fdcuse si sari din somn in capul oaselor.Nu fusese vorba de detundturaincdrcdturilor X-Craft-ului ce demolase nava germand de aprovizionare,ci de zdrdngdnitul patetic al bicicletei pe acel drum negtiutdin Jersey. Fata venise in camera lui. Se p.lrea cd fdcuse o girldgie infernald, deqi ea negaseacest lucnr. Timp de cet"uo -mi,.,ite nepretuttese strAnseserd in brate, ea ascunzandu_si fata in odrul lui. iar el lipindu-i rrupul de-al s{u si. in ciuda a ceeace isi promisese, mlngiind-o si simtind-o cum ii rispundea prin cdmaga de noapte. intr-un tArziu, intrase ir., cumera mirna Joannei.Incd se mai intreba dacd nu cumva interziereaacesteia fusesedeliberatd. A doua zi, ultima, locotenentulse explicase.incercasesd se scuze.Fata nu reusisesd-l infrunte a$acum o fdcea acum. - Nu stiam cd sunt in stare de asemenea sentimente.Dick. N-am fost niciodata cu un bdrbat.Nu in felul acesta. $i rotusi. am simtit... El o imbrdliqd prorecror,disperat. - Nici eu n-am mai fost cu vreo fatd. Pereaatat de u5or,incAt uimirea lui persista.Fdrd minciuni. fird laude_ de sine, pentru a-i impresionipe cei mai prozaici. - Te iubesc.Jo. Ea il sirutd pe obraz. - Te iubesc. Cei doi nu remarcari expresiade pe felele stewardului-sef 9i ajutorul sdu. Primul fluierd in surdind Ei spuse: - fi-ar fi buni mie. nu. Fred? O dati pdtrungiin inciperea spatioasd, Allenby rosti iute: - Uite-l pe ratdl t{u! Descopericd o putea spunefdrd sd-l deranjeze.Asta fdcuse ea intr-o sdptdmanipentru el.

244

245

Fata scrutd inciperea si zdri silueta bitoasd, familiare, cu petlitele rosii la guler. Dintr-un anumit motiv' simti o bruscd neliniste. Tatdl siu vorbea cu amiralul din Plymouth' puter- Au fost colegi de 5coali, zise Joanna,strAngAndu-l nic de m0ni. Nimic nu trebuia si-i strice lui cheful. Cu atat mai putln ceva legat de ea. Camera era asa cum $i-o amintea canadianulde-atunci de cind, in disperare de cauzi, ii telefonase prietena lui Dick Allenby. in sobanu ardeafocul, dar Lynn dddu drumul unui radiator electric si aranji draPeriile. - Prietena ta n-a venil incAl intrebi Frazer, aruncind o privire spre camera de-aldturi Probabil cd o si apari dintr-o cliDa intr-alta, ficud tanddri' pantofiidin picioaresi se urci pe canapea' Lynn isi :rruncd cu - Serveste-te cevade baut il urmarideschizlndbufetul delicatte-ai exprlmat' $i eu as fi fost fdcutd ldnddri,asa cum e$ti conftientde asta! cd siguran(d tine' Cu cu iace nu eram se arjezdllngd ea' vestonul si scoase isi Locotenentul cd il urmdreacu faptul de acesleia si Ddtrunsde apropierea vl fi fost cevrt DlcA totul strica brivirea.O singuramiscare'si puneape plapreajmi in a-i fi ie stricat. Poateci nevoia lui de cit $i bunul-simt. nul doi atAtprecaulia, - Cred cd esti obosit,rosti Lvnn. $i mtine ai de fdcut un drum lung. in curAnd.Fie ii cerea si plece' lic Urmi si se sfArseascd veneacolega ei de camerd.Be:rtdsau treaze.nu mal conta' Se risuci putin si se uiti la ea. - Chiar cd esti minunatd. Ea ridicd o mind. - Usurel, Keith! Nu sunt catusi de putin minunati' Sunl doar o ex-secretardcare a vrut ceva palpitant' Nu mi-a trecut deloc prin minte cA md voi implicain halul dsta$i cd voi fi atit de aspiu rdnitd. Sunt cat se poatede banald' zdu! El o apucdde mind si o linu ferm.

- $tiu eu mai bine, Lynn. De-aia te place lumea. Simli cum ^ se inmuia sub privirea ei albastrd.gi dinacelagi moti, i" i;;;;; sl eu. Femeiaincercdsi-si retragd mdnd.dar el insistd. - Cred cd am avut acesrsentiment incd din prima zi, cAnd te-amvdzutin Porrsmouth. dar tu erai atAtde disirusd din pricina luiPaul, incir n-ai sesizal. Atunci m_am indrago.tit.5i'riu urn incetat. niciodatd sd te iubesc.desi mi-am inchip"uii iili;;; zadamic, fird iesire. "; - Vrid cd-i retii numele. ii urmiri din priviri nesiguranfa. Iar eu pot sd-l aud fdr{ sAmi doarn.E atAtde straniu! Se,scula in picioareatet de brusc.incil el crezuci regreta , . deja cele spuse. Insdea rosti: - Cred c-am si iau gi eu ceva de beut. ii ficu semncu mina sd riim6ni pe loc. Nu. Lasi-mi pe mine! Am nevoiesa chibiu_ iesc. Trecu prin dreptul radiatoiului.,ton,in n.ia"anA ntcr.un zgomot pe du5umeaua "lo.npl. veche.Dacr.r nu cltl pregatilsi pleci.o sd md duc si mi schimb.bine?Schiti un ,irrrt"r]Sl rna schimb cu cevamri comod,dupi cum ar spuneBettcDavis. Kamas stngur. rn lumtnaconstanli a radialorului, Frazer . se intrebdce aveasd-ispuni. $tia cd eraimportant, chiarvital ca ea sdJ inleleagi cum trebuia. Afard, o maqind se opri lAnga cabana 5i seauzi trintindu-seo porrieri. Mormdi. pierduse,r;;";i;i.Se deschise cealaltd usd 5i Lynn se intoarse cu un paharin mand.Un capot de un albastru-metalic o acoperea din cap pane_n picioare;la lumina incandescentd a spirelo;,o""rtu lu."o.u qi pdrulei. Doar chipul siu imobil pirea o masci incantdtoare. - Drigut, nu-i aga?Mdtase autentici. $eful mi_a ficut rost de el intr-una dintre escapadele sale in Africa de Nord. Isi puseochelariipe o mdsuti si intinsebratele. Frazer i le prinse 5i o trase cu putere la piept. - Cred cd sunlempe cale sa auemmu*aiiri, zisecanadianul . de-abra recunoscandu-5i propria_r voce. Ma5inademardsi lrecu pe lingi clbani. pierzindu_se rot mal deparle 5i lisind incdperea din nou ticuti. - Nu, rdspunse ea incet.Janenu vine in searaastaacasd. El o privi lung, observindexpresiadin ochii ei; era ca o rugdminte,ca o indrdznealii.

246

247

- I-am zis eu sd nu vind, md-ntelegi. Cu buzeleuSorintreSe lisd in jos llngi el si isi ridicn fa1a. deschise,ca in aceanoapte in care nu stiusenimic despreingrijorarea lui. desprefaptul cd tanjeadupd ea. Se sdrutaid, mii intAi cu blAndete,apoi cu licomie, riminAnd amindoi derutati,chiar uluili. Lynn i5i cuibiri capul linci umdrul lui, in timp ce el ii desfdcunasturiicapotuluicu il privi. cu inima bdtlndu-i pulemic.cum ii sdlte meiculozitate. snnul cu degetele,cum i-l mingiie 5i iJ strinse, pini ce abia i$i mai putu stipani dorin(a. Pe urmi se ridicard si ea asteptdnemiscati ca acestasA-r dezgoleasciumerii. Mitasea aluneci pe podea. Ea il privi in ochi, iar el o lui in brate 5i-i spuse: - Te-am mai dus asa.LYnn. Atunci cAnd intrard in dormitor, femeia isi trecu bratele pe dupd gatul lui si se sirutard interminabil, pani rAmaserdcu rdsuflirea intretdiatd. O ldsi apoi pe pat $i se duse si inchidd lumina. - Nu. Vreau sd te vid. Fdri ascunzisuri.Promite-mi: fdri ziseLynn. secrete, El isi arunci hainele pe unde nimeri 5i ingenunchepe pat lAngi ea. - Te iubesc. A6t de nult. fierbinli Lynn ridicd bratele 5i-l prinsede umeri, cu degetele pe pielealui goald. - N-am visat niciclnd... ii studiefiecaretrisaturi a chipului. Doar ritmul in care-i tresdltausenii stitea mAfiuriecd dorinta ei se ingemina cu a lui. Addugi: O, Keith, agao fi fost si fie? O mAngniepe sAni si simli cum sfircurile se intAreausub desetele sale. Buzele ei se umezird de parcd si-ar fi p;erdut ei, iar femeia deasupra cu multi blandete .oitrolul. ingenunche ochii cu isi desfdcu picioarele,continuAndsi-i urmdreascd orivirea. - Am stiut ca o sd fii blAnd.Pur 5i simplu am stiut.Apoi il prinse de brate si isi ingropi unghiile in carnea lui. Murmurd: lntrd in mine, rcum! Chiar in clipa in care birbatul se l{sd pesteea' Lynn icni:

- A trecut multd vreme. S-ar putea sd mi doari. Dar nu te opn. Keith o auzi gemind si-o vizu inchizind ochii atuncicAnd o stripunse.Dar trupul femeii se arcui ca si-l primeasci,si-l 1ind,si-l atragdin adlncuri, pnnd cind cei doi se contopirii.

rll
lt rl

248

John Goudie se sprijineacu una Locotenent-comandorul aflat dintre cizmelesale scilciate pe ultima bari a gdrdulelului cc activitatea rAului,5i supraveghea cu vederedeasupra in pantd, dedesubt. se defdsura Protheroi se aldturasontaciind.Arita si se simleaobosit. sdptdmani si luni de-a rAndul. Flotila lui lucrasesi se instruise asa inclt unii dintre membrii echipajului,ca si staftul opera ci atsta era singurullor scop. si creadd [ional,incepusere jos, privirea celuilalt.Riul erir in urmirind se uiti $eful cd atuncicind sosiseriei l:r cu nave.$i cind te gAndeai burdusit cd locul era deja plin. noul HQ isi inchipuiserd deversausolda(ipe un pontotr, CAtevasalandede debarcare rostitepe un ton asprude mai mullr sub controlulsi indemnurile i se pdreacil lui Prothero distantd, NCO'. Chiar si de la aceastd avcrr si ostili.Oriceinstruire oameniipireau lipsili de entuziasm se tocea de'fencrtt vigilenla aceasta, limitd. Peste si ea o ti si neglijent. Puteafi o boald fatald. - O si li se facaindatdplinul, domnule,ziseGoudie. impreuni in spalclf Urmdriceletrei MGB-uri legdnAndu-se lor' unei pAclefine de vapori de petrol.Oameniidin echipajele
----N,*y Co.^unrting {n. lr. ), Officet - ofiler la comandd din Marina Rcg:rl'r

imbrdcati pestrit, cu jerseuri, ciciuli de llni si cizrne marindresti, aratauca niste pirati. Pe mal serpuiaupzrramele. Locotenent-comandorul se uiti la fiecare individ in parte. Daci ar fi fost genul.Goudiear fi trebuit s:i rdmiti ci se mirrclrcu cu ci. MAndrianu era insi ccva dupi care sd se deain vAnt. Vasclei5i picrduserichiar gi aspeclulpe care li-l clirduse vopseaua proaspitir. Carenelc ruginiserii citeva scrilelisi aveau luri. semnelle unor tlunporrirri lcillleptalc prin bczn;t.Blirltltul de rdzboi,noill: tunuri si uriasele $liainsdcd instalaliile motoaro Packard, care ofereaupatruzcr:i de noduri, in ciuda dotirrii cu uneleechiparnentc suplimentare, funclionau f?tri problemc. Protherorevizu in minte hirrlilc lui din Biroul Operaliuni. sigelile si stelele slrllucilonrc, o aglomerrrrc di' armlte nemaiintalnitd intr-o viali de om. Mai era insd Canalul.Acesta stopasc o multimede dusmaniai Angliei. S-arfi pututtot illiir de bire sii stopeze Overlortl.dupd curn reic5ea si Operaliunca din dosarele secreteGoudieprivi profilulgelulrri. - Eu zic sriptiinrini, nu luni, tlomnule. - E posibil. rllonnii Prorltcro.atet cet pureacl sii flc dc acorocu ctneva. il zriri pc prinrul dintrentarinarisuindla lrirm, soios.istovit de-abinclea.I$i cuno$lea ins;i podoabelc. Pcsteo or:i, carnasa, acestiaaveausi ingroa5e rinriLirilcclienlilor in localuriledin zoni. dichisiti ca scosi din cLrtie, cu costunrele lor ferchese si cu insenrrrele Ior aurii. Si inlruntc inteDiilurile militarilor si ale cclorc:itiv:r civili fir:i rninte. norr ac:rsli. Jlrck?" Ditrilstir ,,Dirr tru puleasi mni coriinue mult. Cornandorul se dusecu g6ndul la ofilenrl secuntiBalfour. CAt se schimbasc! P;ireasi lucrczepesteprogram,dar nirnic, niciodatd, r.r-o cilca pe nervi. Observase cd. atunci ciinrl Frazer pe Ia HQ, chipurile sd studieze trecuse planurilesau sd oblind rapoartele Spionajului, cei doi se linuseri la distanti. Si torusi, nu trebuiasi fii un gcniu ca si pricepi capacitatea lcr tle a se atingegi de a secontopichiar Side la distanli.SimgicrescAnd in el vechea invidie si spuse: - Se trimite o singurdnava. il propun pe Frazer.Dur firi actede eroism,se aude?Arunci o privire spre Goudie.gtia cd

250

251

era ferm $i ci nu ficea concesii. Nu-mi pot permite sApierd un vas. Acum mai putin ca oricand. Celilalt se incruntd. - Da' Fortele de Coastdce au? Cu sigurantdcd sepot ocupa $i ei de asta. - Vor fi si ei implicali, bineinteles. Prothero isi cemu cu grijd gindurile. $tia atat de multe. incit ii era totdeaunateamd sd nu scapeceva. - Ne-a trimis un mesaj sectia de spionaj a amiralului. E vorba de un agent olandez. Trebuie sd fie recuperat.Zdri contrariereade pe chipul lui Goudie. Nu exist{ alt6 cale. Germanii au ferecat intreagacoasg. Goudie dddu din cap, cu privirea pierduti. - Bdtrinul meu tiram sdgmatizat. Cirligul Olandei. Ei, asta-i... - Tipul e important din cauzadebarcdrii. ridicd din umeri. Locotenent-comandorul - Nu toti sunl imporlanti? - Hai, las6 naibii cinismuMli inchipui ci mie-mi face Dldcere? Goudie il mdsurdcu o privire plati. domnule. - Dii bine la imaginea SBS-ului dumneavoastrA, - Nu de data asta,lua-te-arnaiba sd te ia! scdpird Prothero. Cei doi ranjirn unul spre altul. Era ca o scend veche, indelung repetata. zise apoi $eful. - Frazer are temperamentulcorespunzdtor, in Nu e momentul pentru o atitudine de genul moarte-sau-glorie stilul lui Archer. ._$i cu mine cum rimAne, domnule? Protheroz6mbi. - Egti prea prelios. Ii zdri pe Frazer si pe Allenby urcAnd poteca abrupta ce ducea la rAu si trec6nd pe l6ngi saCiicu nisip care constituiau parapetulunor tunuri Bofors. seful. - 56 nu spui nimic, John, rosti pe nea$teptate Goudie dibui dupd pipi. Nu era nevoie sd i se atragdatentia. Celdlalt se indepdrtd. - Ne vedem atunci la sedintade punerein temi.

Frazer gi Allenby se oprird pe drum gi se intoarseri si pnveascd vasele. - Oare o sd ne dea 5i noud cAtevazile de pauzi? Englezul $tiaci Goudieii urmirea,insi nu-i pisa. De-aium, cred ii am trasdestul. Frazerdidu afirmativ din cap. - Tot ce se poate. ln timpul numeroaselor si uneori complicatelorexercilii fdcutecu toati viteza,Allenby.fusese de obicei primul care_i incur:rjase pe oameniatunci clnd treburilemergeiu prost. Era parcd reficut din temelii, atat de deosebitde barrbatul zdrobit c:ue se intorsese dupdraidul din InsuleleNormande. Se gindi la viala lui noudcu Lynn. RirzboiulSi pericolele ii aruncaser:i unul in bmlele celuiltrlt. dar ie5ise bine.Se intilneau cat puteaudc des. Daci indatoritoarea colegi de cameri a lui Lynn lipsea. ei ficeau tlragosle. sliteau de vorbirore in 5ir, slu pur 5i simpluimbrartisati gi ciudatde mullumiti, desi dorintanu era niciodatdprea departe. Allenby rosti goviielnic: - Ne logodim. Keith. Se imbujori sub privirea lui Frazer. Rdmlne intre noi, inlelegi? Frazeril smucide mini. - $mecher afurisitce e5ti!De ce nu mi-ai spusmai de mult? Allenbyzimbi. - Mereu imi ia o vegnicieca si fac ceva. Canadianulil bdtu Deumdr. - Nu de data asta,fir-ar sd fie! - Avem cevade sirbdtorit?ii intAmpind Goudie. Frazerincuviinli din cap. - Faptul cri ne-am intors teferi. C6nd vreti si-mi oferiti o iup(i adevirati. vd staula dispozitie. Locotenent-comandorul surAse lenes. - Mincinosule. Apoi addugd: Se da o vinzoleala.Ne vr lre_ bui doar vasul tdu. se pare.isi reaminticuvintelelui prothero: eroisme."Asa gA stai pe-aproape ..Fard de bazd.penrruoameni. invoiri doar in zoni. Isi muri privireade la unul la celdlalt.Ce. nu mai zlmbiti? Se indepdrtdagale,ldsnndin urmd fum de la pipi.

252

253

- Mi intreb ce-o insemna asta?!fdcu Frazer,aruncandu-io cduti$ri prietenului seu. - Md schimb $i md duc la HQ, spuseacesta. Canadianulil urmAri cum se indepina in grabe. - Transmite-i dragosteamea, Dick! Asta pdru sa ajute intr-un fel. Allenby se rdsuci rAnjind' - Mai va. Penaiba! SublocotenentulBalfour $i Ives intrari lelea pe poarte $l Frazer le adusela cunostintdvestea.Fiecareo primi diferit. Ives calitdtile, la ea. Balfour era pornit sA-$idemonstreze se a$teptase prea incAntati' indiferlnt de situalie. Sora lui n-avea si fie Mai tarziu, cind Allenby, birbierit si imbricat cu cea mal buni manta a sa, intri in clddirea HQ-ului, o zdri pe ofilerul secundBalfour cercetandun bloc-notes Femeia se intoarse instantaneu$i locotenentul se g6ndi la mutra lui Frazer atunci cand ii impdrtasise secretul sdu' Le-o luaseinainte,ei si lui Keith. Abia se puteastdpenisd nu chicoteascd,in ciuda vestii despreo noui misiune. De data astapArea sd fie una f{rd lucruri neprevdzute.Iar cei din echipd aveau sd fie din nou imprettnd' - imi pare bine ci te vad, spuseea, dar dintr-o datd se ardtd nesigurd. ciudatdcd pe el il a;teptain mod special' Allenby avu senzatia vorbi Lynn. Vizu des- Joannaa primit ordin de detaSare, cumpdnirealui. Doar in Plymouth, dar $tiu ce simte. Am dorit sd te anunt chiar eu. E supirati. Mi-a povestit noutdtile voastre' atat timp cat vei dori. Md bucurimenspenVor rimine secrete tru voil Locotenentulabia o auzi. Plymouth. Aveau si fie despi4iti ca o va vedeamai tocmai cind in suflet i se infiripasesperan(a des. Gindurile ii sfredeliri mintea ca un fier inrosit in foc' S-ar fi purut sd intdlneasci pe altcineva: Plymouth era o bazdnavali mare, nu ca asta.Trebuia sd fi sesizatatunci stareaei de spirit Au fost colegi de scoald.Deci i5i pusesein gdnd s-o lini pe fiicd-sa departede el. - N-ai putut sd impiedici acestlucru? intrebi Allenby' cu un jalnic. aer

Lynn il lud de bra1. - Am incercat.A fost in zadar.Joannae foarle priceputi in muncaei. La Plymourhau nevoie de acestgen de experienld. Nici ea nu credeace spunea. Addugd:Sd fii drdgutcu Joanna. Te iube5te foartemult. Allenby didu aprobator din cap. - Mullam. Se grdbi insprebirou,dar Lynn ii strigirdin urmi: - E-n cantera pentrucomuniciri. Pentru o clipi, privirile li se incruci$ari. Aceastaera o incdpere de rezervd, unde se depozitau rlosarcle cu conruniciri gi care era folositir arareori. Riunaserd strins lipili un momentlung. falrir sirscoativreun cuvAnt. Allenby o nringiia pe pir, constient de fiecrre secundd ce trecea. - Ai aflat,spuse Joanna cu voce slabd. - Da. Clrirrr:rcum. Inchiseusl irnpingincl-o cu piciorul. Incearcd sii nu-li tuci griji in privinlrr asta. ii cunindvorn ti din nou impreund. Vorbi cu o insuflelirepe care nu si-o regiseain suflet.Nu vreausi fii nefericitd. Joanna ridici privireagi ochii ei pirreau inrosili de pllns. Nu-i cinstit. Am nevoiesi fiu aici. In caz ci tu... Allenbv ii atinsefata. - in cai cd am nevoicde tine, arsta al vrut sd spui?Asta o si se intimnle mereu. Se duserdimpreund la fereastrir si se uitari lung afari, c{tre Pomii se acoperiserd de frunze5i se veclea ,r6u. mai greu. Toate anrintirilerevenirdin zbor in mintealocotenentului. Plimbirile lor prin ploaie si prin vintul puternic.Primelc zile insorite,cAndcduraserd un loc linistit undesi steade vorbd.s.{ se atingi, sd se infiorezede ficcarenoui descoperire. Acum se slirsise. Pule:ru si lre ci si luni pini s;Ise intilneascd iariisi.Iar cind aveasd se creeze cel de-aldoilealiont. el

ar fi pututsdfie ucis. O strAnse si mai tare. - Nu vreau si te pierd. Ea selisd pe spate in bralele lui si ochjiii strdlucird brusc.
t J)

254

i ,l
I

it
il
I

- N-ai sd md pierzi nicicAnd. Dacd te gandesti la ceea ce cred eu. atunci inceteazi. Nu a existat nimeni. Nu doresc pe nimeni altcineva.Te iubesc.isi trecu bratelepe dupa gatul lui $i $opticu intensitate:Am aflat de urmdtoareamisiune.N-ar trebui sd durezemult, dragul meu. Apoi... Plecdfrunteasi Allenby o simti tremurind. Apoi, vreau si plec cu tine. Vreau sd md iubesti,intelegi?Glasul ii era sugrumatsi el bdnui cu ce pret ea acele lucruri. Oricurn, in orice fel vei dori. Dupi spusese insisti vreodatii, nu va mai reusi si ne dcspartd nimeni aceea, privirea neclintitd. cu la fati, dar imbujorati Joauna, - O vom face, draga mea Jo. O vom face Ea se retraseputin si isi aranji cravata. anuntim logodnanoastrd. - Iar apoi,dacddoresti, alituri, Lynn Ballbur le auzi bloc-notes cu acela5i Afard, plAns. Se simteaprofundmi$catd' ris rii cu glasurile, amestecate pe ea o descoperise care sl pe care putea s-o gratie fericirii $i usor. piardi atit de in jurul mesei 5i priveaufix harta.Aceastafusese Stateau camerei,cu o lamp?iorientati astfel incat centrul in asezatd pe ea. Afari, dincolo de fereslrelecu direct lumina sd cadi mai noPliledeveneau se lungeau. Zilele lurnini. enr obloanc, calde. olan- Dupir cum s-ar putca sa $tili, de-a lungul coastelor plutitoare de salvare. platforme amarate sunt belgiand dezd si zise Goudie.FAcusemncitre o fotografiencclari. careprezencu un sas si explici: Atunci cind pici irl ta ceva asemirndtor plutc. Iniuntru gilpot sii sc indreptecAtreaceste pilolii, mare dc EIe sunt inspectate sescadipost,dar nu cine $tie ce altceva. dupi fiecareraiclaerian'(loarpentrua consvedetele de salvare de-al lor saudc-al nostnt tatadaci au prins pe cinevain plasir, cil la mijloc estc urmirdc omenic,de$isuspectez O neobisnuitir dc zbor. echipaje pregdtirii unor noi pretul necesar muh mai CAndera vorbade stricrtt aplecatpestcntasd. Frazerstdtea si se stipaneascii. ceva,sil fi lisat pe Goudie.Pirea incapabil - Omul nostru va fi ldsat liingl una dintre acesteplutc lu i Privirea comandorului se fixi asupra sublocotenentu ar puteaprindebine. tale de germand Cuno$tintele

Frazerse uiti scurt la Allenby. Nici micar nu asculta. Se afla la multi kilometridepirtare. - De ce nu trimit pe altcineva? intrebdcanadianul. - Ordin de sus.Doar il culegeliSia(i plecat.Nu valatingeti de vreunalt aviator.daci mai suntpe-arcolo. S-ar puteaducc de in legirturil repi tot aranjamenlul cu salvirile. Frazer isi consultrinotesul.Urnrau si plece in zori. Si refaci plinul la Felixstorve si sir ia cu ei o escortdde la baza de-acolo. La ora aceea o sirstie,probabil,dacAli se dridea drum liber sause contramanda tretba. - Dacdveti aveade-a facecu dusmanul, continui Goudie. E-Boat-uri si asa mai departe,o tirinli dracului imedirt. s-a-nteles? Canadianul zdmbi. - Ati zis. f :iri actede eroism. Celil.rlt il nrisuri rccc cu privircir. - Trebuie si vd intoarceli pinir la sfiirgitul sriptirnrlnii. Neapirat. Allenby i sc aliturasclui Balfour si cei doi c.rcctirrr llr l. Dar Frazersinrtibruscfiori reci fiirrisdfi luat notirde celespuse. pe 5ira spinirii. Inliilni incir o dati cdutartura lui Goudie si priceprfc{ nu seinselase. Se clecliursl Penat la sfirsitul cleburcarea. sdptdnlnii. - Cristoase Atoqruternic! rosti el incet. Chipul lui Goudiese irnblAnzt. - O si afle El, o si preaalle! Fnzer se uiti Ia ceilalti. - Insf.lcaliechipamentul lii reveniti pe vas. Daci vreunii dintre bdietii vcseli sunt luali de apd, mi anuntatimai intii pe mine. nu batetitoba. pe Allenby sprciegrre. il conduse - Esti OK. Dick? Acesta ofte. ea va fi plecati. - Cind-o sa ne intoarcem, - $tiu. Imi pareal draculuide rdu pentruvoi amindoi. - Ar fi cazul s.i trec pe la sord-mea,spuseBalfour. - Executi ultimul ordin. Urc{ la bord! zise Goudie.Ignord privirea plouati a sublocotenentului pand ce se inchise si a$teptd

256

257

usa. Apoi continui: E ea destul de daramatesi fdri si vd mai duceti pe-acolo.isi cercetdceasul.Ia-o din loc! O si-ti aduc ordinele sigilate chiar eu, inainte de ridicarea ancorei. undeticinitul obisnuit Frazertrecupe la Biroul Operatiuni, al teleimprimatoarelorsi al masinilor de scris il int6mpind cu un era gol, iar masina zgomotos. Biroul pitulicii-intendent abandon de scrisacoperitd. Canadianul fdcu o grimasd. Nu era de mirare cd Lynn se ingrozisela gdndulunei noi iubiri. al unui nou atasament. Femeia se afla in biroul ei, cu receptorul telefonului prins intre barbie $i umdr, ciutand printre ni$te hdrtii. Il zdri si isi un pupic. trimildndu-i luguiebuzele. ea apoi.Numirul treizeci - L-am gisit, domnule,rdspunse E-n reguld, domnule? unu. 5i Trlnti receptorul in furci ti comentd: Se sculi - Mo5 prostdnac 5i amirit. Ii eraprealenesdcaute. iute in picioare5i aproapecd alergi spre el. N-am sd md port Keith. Ii cdutdchipul cu privirea.Dar sdai grijd.De copilAreste, dala asta.pentrumirre.Pentrunoi. Frazer o strinse in brate cu blandete. Simlindu-i prin cdmasdtrupul suplu, rememorAndfiecare descoperire,felul in care se diruiseri{ fdri retineri, de parcd ar fi fost hdriziti unul altuiadintotdeauna. - Mi voi intoarce, dragamea,n-ai teami. Ea privi adinc in ochii lui. - Ai ghicit, nu-i asa? - Pdi, trebuia sd se intimple cAt de curind. O strinse cevir mai tare. $eful nu mi-ar ierta-o niciodatii dacd am rata potul cel mare. a$a cum ficuse plima Lynn ii atinsebuzele cu degetele, oara. - Te iubesc, sd stii. Undevase auzi o soneriesi ea ii spusc itt pe un ton grdbit:Sirutd-md!Cind iqi impuserd sirsedespartd, Acum du-te.Mi voi gAndila tine. Mereu. sili, adirugd: Se terminase.Frazer se pomeni afari, rezematcu spateletlc masinilol u5d.Mai multe perechide ochi il priveaupe deasupra care lucrau de zor. - Succes. domnulel ziseuna dintrefete.

- Multam. Iegi stanjenitpe coridor. Trdia un sentimentpe care nu-l mai incercase inainte.Pecit de descurajator, pe atit de palpitant. Nu era de mirare cd Dick se schimbase . iqi lud gapca5i plecd la incartiruire, sd se schimbe in tinuta cerutd pe mare. Se uitd o datd inapoi, dar in sinea lui stia cd ea n-avea sd-l petreacasi nici si gdseascd o modalitate de a se vedeacu el pAndla ridicarea ancorel. Pentru cei din jur, se va pufia cet se poate de normal. $tia cd, dacd va ceda acum. va fi infrAntri. Se deschise o usi si Prothero iesi pe coridor, pliind o perechemicd de ochelari, cu rame vechi de o1el. - Sd ai griji de vas, Frazer. Canadianulaprobiidin cap. Nul vizuse niciodad pe marele bdrbatpurtAndochelari. - $i de tine, bineinleles,addugdacestavag. Frazer i5i continud drumul; gAndurile ii zburau la Lynn. Nu-i cerusenici micar sd aibi grijd de fratele ei mai mic, desi, pesemne,intentionase.Era prea profesionisti ca sd facd asta gi stia cd el avea oricum destule pe cap. Frazeri se aldturd lui Allenby in cabina de cart aglomeratd, situatd pe teugi, chiar sub nivelul punlii. Acum devenise gi mai stramtddecatatunci cand fuseseimpd(itd astfel incat si aibd loc si noul set radar. Pe punte se aflau putine lucruri care sd denote actualalor putere;doar un mic ,,borcande gem", cocotatin varful unui trepied montat in spatelecatargului. Goudie remarcase suspicios: sd funclioneze mai bine decataratd." ,,Sper Ca si in Med, prima parte a operatiunii mersese brici. Intraseri in Felixstowe la apus, fdcuseri plinul si primiserl vizita unui ofi1erde spionajdin stafful amiralului.Totul era o chestiunede incadrarein timpi, spusese acesta.Fo(ele germane imprejmuiseri coastain intregime. Nu puteasi treacdnimic fdri incuviinlarea corespunzitoare.Ghinionistul agent urma si fie kisat in dreptul respectivei platforme plutitoare de cdtre un remorcher situatpe drumul de la Flushingla Kiei. unde aveasd preia un tren de barje. Pentru germani, transportulde coastdera vital, mai ales fiindcd forlele aeriene aliate bombardau dru-

258

259

murile $i caile ferate cu o regularitateobstinata.Daci cei de la remorcher erau prinqi, aveau sd pliteascd scump inainte de a li se permite sAmoard. oareciti astfel de b6rbatisi femei Frazerseintrebaseadesea gdseau rdspindili pe intinsul ldrilor aflate sub curajo5i se ocupatie, riscdndu-gi via1a,incercAndsd execute instructiunile primite prin statiile de radio improvizate, in timp ce se rugau ;i debarcarea. a$teptau Era musai sd iasd bine. Nu exista retragere,nu putea fi o a doua incercare.Totul sau nimic. Canadianuldescoperici faptul de a fi trimis in astfelde misiuni il ajuta intr-un mod straniu. DacAera capturat,cu oarecare noroc, urma se fie tratat ca prizonier de rizboi. Daci era ucis, un sacrificiu infim in compzraliecu apetitul atunci el reprezenta nemdsuratal rdzboiului. Acesti agenti gi membri ai Rezistenteinu aveauo astfel de acoperire.Nimeni nu i-ar fi invinuit dacdar fi stat pasivi, firi sd Pentru ei era un majoritilii concetd(enilor. actioneze,asemenea rdzboi sdlbatic, personal. Dupd ce totul se va fi sf6rqit, rdzbunarea qi contraacuzatiile aveau sd fie pentru unii tot atit de cumolite. Allenby rimase surd la scarteitul si zbirniitul radarului qi scruti harta. - As zice ci de-acumintr-o ori. Frazer dddu aprobatordin cap. - Asa cred. Ciocdni in hartd. Escorta noastrd va fi cam pe-aici. Trei canonieremari si un MTB pentru putere de foc suplimentardpistrau distantala babord. Cei doi priviri de-a lungul draperiei negre 5i ldsard ca aceash se cadd peste radarul care clipea, lumindnd trdsdturile incordate ale lui Crocker, singurul lor operator. Acesta era un la gradul de ofiler, dar care perea candidatcare rataseavansarea sA se fi adaptatla noua sa jucdrie. Allenby ficu un semn spre ecranul pe care scannerulgdsise cele patru nave de escort6.Mici picuri sftelucitoare,usor de distins. Inainte, MGB-urile fuseserdoarbe, cu resurseumane care se modificaserdputin intr-o suti de ani.

Ie5ird pe punre $i a$tephri sd-5i reacomodezeochii dupi lumina pdtrunzitoare de pe hand. Canadianulse uitd la ceasulsdu fosforescent. - Vrei sd dai un tur al vasului, Dick? Si verifici pozitiile tunurilorsi sAte asigurici suntemcamuflalicum trebuie? Zdri dinlii englezului,foarte albi prin intuneric. gtia ci nava fusesepregdtitdincd de cdnd se ocupaseri poziliile de lupti, dar trebuia si verifici si totodati sd-ti faci de lucru. Frazerse dusepAndpe grilajul de la teugd.Simli pe buze gustulstropilorde apd.Acela5icu al lacrimilorei. Ives se afla la timoni, cu un planton in preajmi. Pe fiecare parte laterali a puntii era montatd cete o mitralierdnouii. Twin Vickers 0,303 cu tambur de munitie in locul benzii, care puteadeveni un real pericol pentru cine nu era cu bdgarese seamdnoaptea. La una dintre ele fusesepostatmatelotulWeeks. Zimbi. Bdiat la toate.Pe dunetd,siluetalui Balfour se detasi de lAnsd 'fisetulcu pavilioane si inainti legdnat inspre el. Avansau incet,numaicu motoarele laterale, insdtangajul9i ruliul erauconsiderabile, mai alespentruMzueaNordului. - Destulde calmdnoaptea, domnule,susotiBaltbur. Puntea seinclinii la tribord si cei doi ofiteri se atinserd unul de altul. TAndrulrAnji. domnule. - Hopa! Md scuzati, Frazerprivi mareala prora. Avea un sentimentciudat. Ca gi cum ar fi fost parte integrantd a ei. O prelungire. Se scuturi supirat, ca sd revind la realitate. N-o lua acunt cu chestii morbide! - RAF-ul ar urma sd aruncein noapteaastanigte folie antiradar pe deasupracoastelor, zise el. O si-i deruteze si pe-ai nostri,dar in perspectivd ar trebui si ne prindi bine. Invenlii noi in toateprivintele, gdndi Frazer.De le-ar fi avut la inceputuri! Ingrozitoarearecoltd din Atlantic ar fi fost redusd la jumdtate. daci nu chiarevitatdcu totul. Era o noaptefiri lund. Doar cdtevastele strdlucitoare,cu o lumini rece qi fragild. Putea sd vadd catargul bont alunecAnd bl6nd in zigzag printre ele qi pavilionul fluturAnd pe vergd.

260

261

il auzi pe Ives cum ingAna ceva ca pentru sine. Intentionase lui ca subofi1er,relaliile sale sel intrebe dacd, dupi avansarea cu Sullivan se imbundGtiseri saudimpotriva' Odat6,pe cind se aflau la HQ-ul de pe fdrm, il ciutase pe Ives la incartiruireaac!!tuia, ca sd vorbeasci despre noii membri ai echipajului' Timonierul nu astepta vreo vizitd $i tocmai se barbierea.Era de ce nu se lua nicidezbricat pene la br6u, si Frazerin[elesese odati nimeni la ha4d cu el. La git, pe acelaqiSnurpe care purta discul de identitate,mai aveao tiblite. Timonierul zirise ceudtura canadianului5i rostisede parcd s-ar fi apdrat:,Ei bine, cine $tie,domnule?Poateoi mai intilni-o dupd ce s-o termina toate nebunia asta." Pesemnecd luasediscui de identitate al fetei atunci c6nd o ingrijise. Devenea un rizboi ciudat, se gAndi Frazer. Acum, Ives era doar o alti umbrd, cu picioarele depdrtate' cu ochii atintiti pe busola intunecatd,menlin6nd vasul pe curs' Dedesubt, maistrul Wright si cei doi fochisti ai sii se thrau probabil prin lumea lor uleioasd,cu un ochi pe turometru.Noul ielegrafisi, ,,Blondie" Page, un tinir cu o infdtisare dezarmantde inoCentd, slAtea desigur cu atentia treazA, in eventualitatea rechemdriila bazi saua anulirii misiunii. S-o fi gindind oarela cel In fatd,sefulde pe careJ inlocuia 5i la modul in caremuriseacela? ichipd, Sullivan, Bert pentru amicii sdi' la tunul de un kilogram; atunci cind armeleaveause hFe. unuidintre oamenii-cheie Allenby se intoarse. - Totul e-n ordine, domnule. cu 'domnule", Insislaseca in fata celorlalti si i se adreseze cu indiferent de argumentalialui Frazerin legAture asla. - Fili pe faza! Canadianul isi duse la ochi binoclul de noapte $i auzi transmilindu-se in $oaptede-a lungul intregii nave. atenjionarea lsi exarnind sentimentele. Nu era altceva decat un fel de amorteald.Ca un circel, Ives se aplecdpe deasupraspilelor, cu ochii licdrindu-i slab in lumina busolei. Ca de obicei, isi compuneain minte incd una dintre scrisorile sale imaginare. O totalA nebunie' despre care nu avea sd-r vorbeasci niciodati cuiva. Dar adesease ducea cu gindul la

ristiane, fata aceea inspaimentatd. Era o prostie, n-avea cum iasi nimicdin chestia asta. $i totu$i... pendcandnu m-aminrolat. Poate cd dupdrdzboi...

Incercd din nou. Draga mea Christiane... in noaptea asta n sprc coastele Olandei. N-am mai fost acolo. N-am fost

Deflagralia unei explozii pdru si ridice carena in aer. Un orbitor descoperiin fata ochilor mareagi unul dintre vasede escorti, departela babord. - Cu toatd viteza inainte! strigd Frazer. Se feri intr-o parre, cu ochii pdrjolili de lumini. Urechile inregistrardvuietul cutremuritor al navelor de escortd,ce se gi ele cu toatd viteza, dar aveamintea incd ziDicit{ de la zia subitd. Ziri celdlalt vas. Ardta ca un vechi trauler, cu inalt 5i punteademodati. insd Goudie il avertizasein priacestornave, din care germanii aveau cu zecile. Le echicu ceteva tunuri de calibru greu qi le fdcuserdaproape ,rabile, blindAndu-le cu niste straruri de plastic, desple e se zicea cA era tot atit de dur ca betonul. Navigau sau pur simplu pluteau incremenite ici-colo, de-a lungul coastei, rd vreun MTB ori vreo canonierd plecatd dupd pradd. pescajul prea mic pentru a putea fi lovite cu torpile si ru bine la t{vileald. iqi inchipuiserdprobabil ci MGB-ul era singur, dar, cAnd explodase deasupra capetelorlor, vdzuserA escorta.Un scuipdo lungd limbd ponocalie 5i din nou un bubuit asurzipdru si se producd chiar l6ngi ei. insd MGB-ul prindea despicAnd apa obosirdin doud talazuri de spumi ilbi. ce in diagonald fald de traulerulinarmat. Pe deasupratrecurd trasoare 9i Frazer le vdzu spintecAnd in cortine de stropi. Traulerul vira ca si aducdin loc un alt si isi schimbase deja linia de ochirecilre navelede escorrd. ianul zdri proiectilele exploddnd periculos aproape de conducdtor. O jerbd dezordonati de trasoare sfisie. ca marea,si scdpdrd in culoareaverde. Mult la babordl Frazer simli carena rostogolindu-se,marea ndvdlind peste i ca un grup de niluci infuriate.Mai mult, Iot mai muil. pe ei quierari gloan(esau scri5nird aproapede pupd, in timp

262

263

ce navele de escortd treceau la atac. Canadianul incerci si-gi prea UnAbinoclul de noapte la ochi, dar in zadar' Mi5careaera paravan' intetitd. Areti cu degetul dincolo de - Acolo! Roqu Patru-cinci! Balfour, cu chipul aprins in srAluci.reatrasoarelor,strigi: - O vdd! Plantonul comunice: - W/T raporteazi cd transmit, domnule! Frazer rimase cu privirea pironiti asupraplutei de salvare, care aveao formi ciudati, cu sasulin centru.Era vopsid strident in dungi albe gi portocalii; alituri de bubuitul si suieratulsalvelor de artilerie ce rfefl.cau noaptea,ficea cu atit mai ireal totul. Se aflau la doar saptesprezece Birbatul socoti la repezeald. kilometri de Rotterdam, cea mai apropiatdbazd de E-Boat-uri' Puteausi dea iama intr-un rdstimp de ordinul minutelor. - Pregatiti-vi! Traulerul ii ignora complet $i se indrepta in mod deliberat catre navele de Cscorti; o spumd puternicd se ridica de sub etamboul sdu gros. Probabil, se gdndi Frazer, isi inchipuiau cd MGB-ul era o vedetdde salvare prinsd la mijloc in focul luptei. Nu avea timp acum si-si bati capul cu asta. Auzi un cor de lipete si tocmai atunci se intoarse, vizand unul dintre MGB-urile de escortd cum exploda intr-un evantiri de flicdri. Celelalte continuau si se apropie ucigitoarc' focul Trasoare, salve de tun, tot ce pulea sd tragd deschisese Catargtrl traulerului pe tot cuprinsul Proiectilele ribut'neau se ficuse dejanevdzutpestebord.Nu suficicrrt radio al acestuia gindi innebunitFrazer. de repcde, - Un liic rnai la tribord, 'monier, ordonitel. incet inaintc Trecemde-alungul ei. tl' Balfour se holba sideratla MGB-ul invipiriat.Se ldsase timp in in apd' se infipsese jos. iar prora zdrentuitil bot in "' cr'r ci puntea navilinrinte. Poate sit propulseze elicelecontinuau insldnlu" ' acum populltti numai cu l))(lrli Lunlinit ic stil)se parte dispiru. pc-o si rostogoli atunciciind vasul se - Nu putemsrl.him pe carevala bord?intreb;iBalfour,''i un glasinghelatde spaimd

- Nu fi timpit, la naiba! Frazer il scuturi de brat. Coboard pi fii gata de abordaj. Daci incearcecineva si te impiedice - ii deschisesubului tocul cu o smuciturd-, atunci folosesteasta! Se uri din adanculfiintei sale pentru toate. Dar aici nu era vremea sau locul pentru manierede salon. Tinirul siri prin trAmbade apd ce se ridicase, urmat de un marinar inarmat.Nu se puteaconcentra,iar mintea i se crispa de la vuietul luptei. Totul era atat de incandescent, de sdlbatic.Nu semina cu nimic din ceea ce trdise pAnd atunci ori la care se a$teptase. Traulerul ardea, insi continua si tragi aproape fdri intrerupere.MGB-urile se separaseri,pentru a dezbina puterea de foc a inamicului, in timp ce MTB-ul diulea tircoale ca un asasrn, gata si se strecoare 5i si lanseze incirciturile de adAncime in preajrna dusmanului. Balfour descirrse pe nimerite prin sas,a5teptAndu-se cumva la vreo impuscdturd,si tottr$icu pistolul in toc. La lumina pldpAndi a unei baterii, observd cd in refugiul incomod ce se legdna nu se afla decdt un onl. Acesta era imbricat cu un echipamentde zbor bolit de-al RAF-ului 5i puna o Mae Westr. Ariita exact ca un avialor abandonat. Sublocotenentulgdsi timp si se intrebe dacd germanii ar fi luat drept autenticd deghizarea lui si l-ar fi trimis in vreun PoW Campl, sau daci la interogatoriuar fi aflat cd, de fapt, pleca. nu venea. - Cine esti?icni el. Onrul se grdbea dej catrescari. r, rirspunse - Red.sftrlr acesta. Balfour rlnji nesigur. Aproapeci uitaseparola. Urcari antindoi prin sas gi, dupi ce asteptari momentul prielnic, agentul. dc marinar, sdriIa bordulMGB-ului. linAndu-se Un alt MGB trecu razantpe lingn ei, colorAndrnareacu gi rosultrasoarelor verdele sale. Traulerulseoprisein sfArgit, dar tot mai riposta. Valul produsrie MGB ridici pluta dc salvare 9i o depirtd de marginea vasului.Balfour tocmaibijbAia dupi ceva de care si se prindir.cind golul dinlre ccle doud structurise mriri si undail diuimi, aruncintlu-lin marecu rrisuflarea tdiati.
I Vcstiidc salvare gonllabili (n. n.) ol ll'ar Cirltp - lagir pentru prizonierii rlc ri-rzboi (n. tr.). ' I>nsonc'rs 'l'iclc roiic (n. lr.).

264

lof

Allenby lisd binoclulsi-i cadi pe piept. - E-Boat-uri!ExactIa PuPa! Frazeralergd PieziS. urld el! - Despindere! prin apa.Dacapomea Apoi il zari pe lanerzbuciumandu-se fipi' l-arfi fdcutzob.Daci a5tepta... elicele acum, motoarele la bord! Ridicati-l E-Boat:urile(pdreausi fie vreo Sase)veneaucu toate focul din cauza traulerului' O viteza. Dar nu deschiseserd dar lui Balfour ii salvi viata' Il secunde, cAteva de chestiune iar Frazerstrrgi: ineclndu-se, punte, pe siroind5i trasera Mult la tribord! inainte! viteza toatd cu urgenli, - De de fort6' O inizbucnire brusca sub puntea sdlta cum Simti sub santina chiar explodard o alta apoi de adAncime, cdrceturi privirea. Vasul fereascd sd-si pe canadian fdcAndul traulerului, aruncandu-se zdri oamenii Frazer imediat scufunde si inceousdse goali' in mare,unii dintreei inotdndchiarspreplutade salvare Usure/I - Coverta! retdcite il auzipe Ives,careinjuri atuncic6ndni5tegloante pe deasupra liuiri Punlii. tot mai in urmi, la insi ramase Seincinseo lupti de uzurd, aici in apelelui' Goudies-arfi simtrit pupa.Vechii dusmani. i se relaxau'Ciuti cd incheieturile Frazeraveasenza{ia azi, ca$tigaseri de escortA lor Navele respiralia. se-sicontroleze el' se intrebi pentru ce? scump. le costase dar asta $i panala teugi. Tremuracumplit' Balfour isi tiri picioarele situalia. depd$easca sd avea tandr si Dar erafoarte viata,rostiel cu salvat cd mi-ali domnule, - Vi multumesc, voceaintretdiatd. de pe fix' r6nji $i stiu ci, probabil'sirise uSor Frazer bine Fdcea striciciune. o nici pierdere in oameni Nici o si chit. sdfii el cu putere5i ridici fataspre - Cu plicere,Alex, r{spunse meil fldc.lii cdtre casi, acum stele.Iar pe insula O vedeti a portuluiii intampini in largulcoastei, i$i pe Frazer. aceasta. fu transbordat pasagerul lor Wight, 5i schimdupd cuvdnt un nici scosese nu mai ci maiiArziu aminti incet urmitoarenavigard bul de paroli cu Balfour.in noaptea 266

de-a lungul lui Canick Roads, pe l6ngi radele aglomerare,cu qiruri desede qalandede debarcare.O luard apoi pe rdu in sus, pnnd cind le apdrurdin fala ochilor liglelele verzi ale vechiului hotel. - Stringe dispozitivul, Dick! Canadianulstudie locurile de amarare,figurile celor care-i asteptau, de pe celelalte doud MGB-uri. Unii-le ficeau deja cu mdna. De pe un tanc de debarcaredin apropierese auziri c6teva urale ironice. Frazer se simlea ciudat de inflicirat. O fdcuse.Sterseparapetulcu mAna. Sub propriasa comandd. Virard si se indreptard citre docul unde niste marinari aSteptau sd prindd parAmele. Atunci cAndajunserdin dreptul lui gi c6nd odgoaneledin fatd si din spatefurd innodate,canadianul ordond: - Stop maqina.Privi fetele celor din jur. Bine lucrat! Un subofiler spilcuit, cu centurd gi ghetre albe, urcd primul la bord. Cineva ii strige cu voce mucaliti: - Nu te apropiaprea mult, meqtere!Asta-i o navi de r:izboi. PO-ul didu de Frazer si-l salurd. - Imi cer iertare,domnule, dar comandorul Protheroar vrea si vd vadd imediat, si apoi sd dali liber companiei. Sd-l pui pe Protherosd aibi rdbdare.Sausd auddaltul inaintea lui cum se petrecusere lucrurile. Era marina sa, in definitiv. Frazerurcd grdbit pe poteci, printre saluturi gi zambete.Se simteaca un invingitor. Prothero astepta in birou, cu spatele spre soba goald. Canadianulse gAndi cd stdteade ceva vreme asa. $eful dddu mAnacu el qiJ privi in tdcere. - M-am g6ndit ci ar fi mai bine sd vind din parteata, Frazer, rosti apoi incet. Canadianulsimli din nou acelasifior rece. - Ce s-a-n6mplat, domnule? - Noapteatrecuti a avut loc un raid aerian asupraportului Plymouth. Pitulicea-intendent Hazel a fost ucisd. - Am si-i transmitcumva,domnule,spuse Frazer. I5i feri privirea intr-o parte, cu ochii orbili.

inversd 17.Numdritoare

vintul scAncind in intins pe spate$i asculta Frazerstdtea jurul cabanei. qi totu5iincdperea pdreaintuEra dupi-amiazd, asfinlitul. ca $i cum s-arfi apropiat necoasd, Lynn se sprijini in cot, mingAindul alene pe piept cu cealaltd man6. intrebd eaincet. - A fost atatde rau cum tlai inchipuit? pe 5iraspindrii. in bra1e. atingdnd-o Fr-azer o cuprinse in minte - In anumite a fostchiarmai rdu.Revdzu orivinte chipul palid al lui-Allenby.Am crezutcd o s-o ia raznade tot. Era suficientpentru a Ti-amintesticum a fost data trecutd? dirdma pe oricine.L-am trimis pe Alex de pe vas. Md a$tepa$a tam...nici eu nu $tiula ce.O sransepe Lynn foarteaproape, incat sanii ei sd-i atingi pielea.Apoi continua:A zis cevade genul:,,$tiameu." Astachiarci m-a zguduit. Un oblonselovi cu zgomotde Perete. Altfel, si se debarcarea. - O sdfie nevoitisdcontramandeze la un e$ec total. a$tepte MAnaei se mi$caincet pe pielealui. atatatoare, $i totu$i afinatoare. - Nu creds-o facd.Ajungeo amAnare. lor, dzugi con$tient de dragostea Frazer o privi pdtrunzdtor, cuplului. de o maretristelece planaasupra 268

- Te gindegti mereu cd tu vei fi cel care va muri. zise canadianul.Duci grija celorpe care-ilagiin urmi. Dumnezeule. orin ce trebuie se treac6! - $eful !a oferit gansatransferului,dar el a refuzat. Insistd sd rdm6ni cu tine. intr-un fel, imi pare bine. Locol.enentul zambi. - Dacd ar fi fost lesat in plata Domnului, nu se $tie ce s_ar fi intimplat cu el. Ar fi putut sd facd un act necugetat. Se duse cu gindul la ordinele lor. OperaliuneaNeptun, etapanavale a invaziei din Normandia, incepusedeja, in iiuda vremii potrivnice. Aducea mai mult a ianuarie dec6t a iunie; chiar qi rdul era ca un cal nirdvag gi inspumat. Se speraca trupele, inghesuitein galandelelor de debarcareprecum sardelele, sd nu aibd prea mult rdu de mare atunci c6nd urmau si ndvileasci pe idrm. Canadianul reflecta la evenimentele care-l a$teptau, rimdnind, totodatd,foarte constientde femeia de l6nea el. Fiind navigator de atattimp, acumse puteadetasa de fapteli de cifre, acceptand cd o destinalie era mai pulin impbnanti decAt mijloacele prin care ajungeai la ea. poate cd gre5ealuindu_l pe Allenby cu el. Dacdceda. existaposibilita(ea aa acesta sdnu mai aibd cale de intoarcere. Alungd imediat gdndul. Esenliali era loialitatea,dar trebuia si vind din ambelepdr1i.Ultimele cuvinte ale lui Allenby, inainte de a pleca la incartiruire. fuseseri: ,,Aveamde gind ca, in urmdtoarea permisie,si cumpdr inelul de logodne." Frazer spuse: - Dacd se intdmpli ceva... Ea ii acoperi gura cu palma. - Nu, te rog! - Dar, dacdse intAmpld,sd-i scrii mamei, da? Sd-i spui cum a lost. - Cum este. il studie cu gravitate. De c6te ori am fAcut dragostein dupa-amiaza asta? El zdmbi. Ochii ei erau foarte alba5triin lumina filtrati. - De multe ori. - Atunci, pur gi simplu, gAndegte-te la asta.La noi. intinse mina giJ mdngAiecu vlrfurile degetelor.La asta.

269

o siruta u$or. Canadianul - $tii c6 asao sdfac.Tu estitoataviatamea. de mini de pe lui si lui ceasul Lynn seintinsepe deasuPra privi. patului. Il de la capdtul mdsuta - Trebuiesi PlecicurAnd. si femeiase ldsi in voia lui, O El o strinse mai aproape cildura' trupul,ii simtea pipiia, ii mirosea - $riu. ea.Camce simt sdfie, spuse - incercsi intelegcum trebuie grimada de sige{i de qi ce gdndesc cei directimplicali,dincolo de pe harta$efului. si stelule - Tu cautasi fii aici cind ma-ntorc. Simtimina ei cuprinzindu-!. il mea,zise Lynn cu gravitate. - i""a o dati, dragostea grijil si ai iubire' mea Of, scumpa incoldcicu picioarele. . ce duceala riu 5i privird in Mai tfuiiu, merseri pe poteca vase celorlalte vale,la cele trei MGB-uri. Pirea cAmajoritatea propriu, catre sdu in ritmul Se indreptau,fiecare plecaserd. in Canal,la sud de navecareaveasi se adune bulboand uriasa pntru pozitii asaltulFlnal. de insula Wight, inainte de a lua beznd' un intuneric Pe poreclit Piccadilly' Locul de intilnire era era actiune, in gi angrenate cu navede toateclasele dimensiunile exercitiilor a capacitate intreaga la foade indicat pentrutestarea invitate. si a manevrelor numelede codlupitet Two. didusemicii fo(e navale Prothero de debarcare flotei si sd intercepteze in fala Urmausdnavigheze cdseindreptau raportate care fusesera coasLi de nisttransportoare transportor fiecare vorba ci Umbla Rotterdam. spre vest, citre de doui persubmarine niste Beaverc', duceacAte doi German Neagri in Marea in secret' teslase 5i in le pe inamicul care soane, -Baltici. rhncu prin de debarcare, pitruns flota ar fi Daci Marea greu Efectul de detectat' fost ar fi cu fxate durileei strinse, $tingi, i-ar lt periar oriceintArziere puteafrrdezastruos, asupra $alandelor pod, care'in pe de capetele Panzerele mute si-si mii inamicului pentru un orb. chiar vizibile Fr devenit si caz,ar acest de pe faptul ci agentulpe care-lsiltaserd Frazersuspecta asta. aveamult de-afacecu treaba plutade salvare
' Castori germani (n tr.).

Lynn il lud de mdnd. - Mi-as fi dorit sd nu fi fost la curent cu misiunea asta. - $tiu. El o prinsela rdndullui, simtindu-ipieleaca de gheali. Nici unul dintre ei nu fdcu aluzie la atlevdratul ghimpe. Micul convoi de transportoare era capabil se se misle aproapede ({rm. Aveau o escortdde vedeterapide, fiecare de vreo doudzeci de metri lungime,pulernic inarmate pentrugabaritulIor. in plus, bateriile de coasti urmau sd le acopere fiecare kilometru de drum. Se impunea o acliunede noapte. Rapidi si eficienti. Pentru astafuseserd creati.Acum, nu mai contacu ce pret. Canadianul il zdri pe Goudiepe mal. sporovdind cu Archer Si cu Kellett,ceilaltidoi cipitani. Fiecare navi fusese burduSitd cu incircdturide adincime suplimentare si cu munitii, in detrimentulcombustibilului. Era evidentcd aceiacare intocmiserd planurile segindiserd si la variantaunei cdldtorii fdrii intoarcere. Frazer studie vasul si isi aminti elanul pe careJ simlise atunci cand reveniserd aici, degringolada la aflareave$tii lui Prothero.Trebuia sd plece. - Nu md astepta. ziseel. Fdri cuvintede bun-rimas,Lynn. Ii ridici bdrbiacu degetele $i o sdruti foartedelicat. Ea ii scuturd cu mAnacevade pe veston. - Dar pot sd te .srint Se traseinapoi. Desi nu pronunlanici un cuvint, gura ei ros(ca: ..Te iubesc."Pe urmd, se risuci pe ciilcAie5i se indreoti calreintrarea HQ-ului.fird sApriveascd pesleumar.insa,o dara usainchisd, canadianul avu senzalia cd ea il urmdrea cu nrivirea. Dusemina la cozorocsi souseincet: - gi eu pe tine. Frazer pdsi la bordul navei gi vdzu ci numdrul de inmatriculare 193 fusese retusatpr6aspitt cu vopse{, pcnlru a acoperi cicatricea lisatd de griuntele ce loviseri aripa. Chiar si pavilionul alb, incremenitin bitaia vintului, de parcdar fi fost de melal,erl nou, Ives, care asteptaimpreuni cu detasantentul de intlmpinare,saluti 5i rlnji: - Trebuiefdcutca la caute, ei, domnule'l

270

27r

O salupd se desprinsedin cealaltd!ntt9 I lul"i si Frazer pllu-llcl' observa cd era vasul de postd. cu echlpaJullul de dupd luai te Daci iubite' solii si Ultimele scrisori citre mame, gAndi el mame, cetre erau vdrsta echipajului. atunci majoritatea abatut. Goudie se dovedeaa fi in plind formd' - Am vorbit cu ceilalti. Fiecare vas a primit fotografii $i schile pentru stutliu, asa ci nu vd apucati si vd stergeti la fund cu ele, pricepeli? Frazerse uitarla el. Avea si fie ultima oari cAndi$i mai vorPorle pind in.veci . beau.piini dupddebarc:rre ^ - Floarela ureche! rispunse canadianul5i intinse m0na' Cine se intoarce ultimul face cinste. Goudie i-o striinse,clupdcare, in mod surprinzitor, saluti' - Stai cu capul la cutie! Pentru a nu da ocazi,r si-i tremure vocer' locolenentcomandorultraversi si se indrepti citre 195' vasul lui Kellett' si preiacomandagenerali' undeurmzr Frazeril ieri pe Allenby asteptind impreund cu Balfour' - Suntemgatade drum. domnule. Locoteneniul arata ca dracul' iar hotirArea lui neclintita $i muti il fdceasd pari 5i mai dezastruos' orice' numai Allenby era bucurossd plece5i si intreprindd celorlalti' compasiunea de privirile si de si scape CAnd vasul de po$tir trisese lingd ei' indurase ceva bocinind in cabina asemanitor unei torluri. Carmaciul coborAse dontnule?" sctisoare, de - cart si intrebase:,,Vreo Locotenentul se uitase linti la ea, apoi la ancoraalbastrdde ca si Joanna, si totusialta' pe mdnecd. o pitulice-intendent ' pirintii.lui' pentru confuza, scrisoare o A5t"*ur"'p" hirtie propria-i fapus fi inteles. ar fi n, $i-ar Era zadarnic.Itio*o.n Dick"' nimic, o auzea: ,,Nu-i milie inainte de toate' Parci si Fdcuse scrisoarea ghemotoc Ei scuturase din cap Fata zdbovisepe trepte. Asemeneacelorlalti de la bazi, $tia despreel gi Joanna. Cit ar fi fost de secret, acesta nu era un servlclu obignuit, se aflau ca intr-o familie. Atunci cind Protherotrimisese o echipd de oameni-broasci pentru a fi lnsali in.lungul coastei ocupatede inamic' cu scopul de a cduta si examina sis'

temul de apirare antitanc,nici unul dintre ei nu se mai intorsese. Nu se vorbise nimic, dar astanu impiedicasefamilra sd resimtd jale. propria-i C6rrnaciulspusese: ..Ne pllre riu tuturor, domnule.Era o fatd incantdtoare-" Allenby se uiti lung la marinarii care desfiiceauparimele de amarlre. En. Era. Era. Cuvintul ii bubuia in minte ca un baros. Ives ise adresi stingherit prietenului sdu,ERA-ul: - O si se aleagd praful de el, daci nu sti cu capul la treaba pe careo are de ficul. MaistrulWright, cel mai birtriinde pe vas,singurulveteran .. dintretoti douizeci si noui, ii rispunsecu tristete: - Pe diniuntru e deja mort, dacd vrei fldrereamea. Frazer didu ocol micii punti. Ridicnpiivirea 5i ziri sirul rle fefe de-alungul garduluide protectie al vechiuluihotel. Prothero, inginerul ofiler, clteva pitulici, poate chiar qi . cdpitanul Heywood. Atat de multe voise si-i spundlui Lynn. Niciodatdnu era destullimp. iar cuvintele ii scdpau mereuatuncicintl aveatculai ncvoie de clc. Se intoirlsccu sparele. V;izu clipind una dintre Iuminilenaveiconducirtoare 5i un nor de vapori ie5i pe tevileei de e5aparnentclupi ce pornird marile packarduri. Frazer isi indesd bine Sapc pcslepirul dezord()nat. dat dmrnul. Le z.lnrbilui Ives si celorlaltide liingd - I--am punle.inci o data. Rdul se infiord de vuietul amestecat al motoarelor.Unul cdte unul, micul grup se indepirt{i leneq de locul de amarare, pentru a se alinia in spateleconducitoarei lor. Frazer ficu un semn cu mAna inspre clidirea He-ului. ii r{spunseri cu totii. Canadianul zimbi. Lynn 5tia probabil c.i zimbetul era numai pentru ea. O dati cu lisarea intunericului, cele trei MGB-uri piitrunseserd adinc in Canalul Minecii 5i virau sore est. Atmosfera de pe vasul lui Frazer pirea relaxati. Canadianul sesizase cd agase intAmplaadesea, inainteac6te unui asalt final. In cur6nd,avea sd fie intuneric beznd,5i totusi incerca senzatia

272

sefuriseze Pand ci aoeleCanaluluieraupline de nave Urmau sa ele intre si sa se ciocneasce i" f.i*i a. i",af"ite. cautand sd nu somafiile la rdspunz6nd vor fi p"titiiie atunci c6nd *-ii"eJ"r" circumsPecte. oatrulelor foarle '-- O au,a.uua" ioua ori auziri nisteexploziiinfundale' locotenentul Allenby si indeDanate. Frazer se intoarse cAtre vorbi fird nici o inflexiune in glas: mine pe intunenc' - Asta cerecuraj. Dragheazd dragoare' unele nol'.altele cAteva pe ldngd Trecuserd ii zburase truul"r" ae pes.uit conie.tit. Pesemneci lui Allenby cum $irul evenimentelorincepusecu dragaia"l, "r"i"itar-$i gareaminelor. "*'pii*iia o comuni"ar" scurti de la Amiralitate' Convoiul era Le ausrn- t" unu pe drum si se incadra in timp' Destinalia buzunar' de submarine de cuib pentru un Havre. Cel mai rAu loc punctul de vedere al invadatorilor aliali' din ---' 'F;. le se duse la cabina de cart, isi studie calculele si con^sd intercePteze Urma cu datelecelorde la Spionaj' comoard Numele ll voiui pe Ia lrei dimineala' la nord-estde Dieppe fuseseri sau murisera a" acel raid scump plitit, in care gusreslmtea mat ".i",.i" atit de multi canadieni Lumea inci caDturati amar al acelui e$ec' tui '-^ -S"'iniout." pe punte, bucuros de a se afla iarisi in loc deschis. domnule' spuse - Cer permisiuneasi fiu inlocuit la timoni' Ives. incuviintddin caP. Canadianul de momenapropta - Se acordi. Nu lipsi preamult' Ne vom mlnute' cincisprezece peste cam tul ocupdrii poziliilor de lupti ii strigd: cineva scari 5i Ives isi croi drum catre - te iuci s6-(i pui pantalonii 6ia maro' 'monier? ignora' Parci era vocei lui Sullivan. dar subofilerul o de el: mdndru rosti' Cadetul care preluasetimona cifrele aduni Daci - fo..ui m-am prins de ceva' domnule' acestuivas, obtii numirul treisprezece' - Asta-mi mai lipsea, i-o tiie scurt Frazer' Allenby lnsdin jos binoclul de noapte'

- De la vasul conducitor, domnule, si formim Sirul unii hnge alfii. semnalul,Ives trecu pe lingi ei qi reveni _ . In timp ce a$teptau la timond. Frazersesizi cd, in decursde cAtevazeci de secunde,aces_ ta i$i pusesecel mai bun veston de oraq,cu ?nsemnele aurite gi cu toate celelalte. Iqi aminti ce zisese Ives inainte de plecare: ,,Trebuies-o facem ca Ia carte." Allenby igi concenrri privirea. - Executarea! Cu un minimum de 6reboi, cele doud vase se desorinseri din sirul in care inainlau 5i venird in dreptul navei oii(erului superior,la distanldde-o parimi. Exact cet rebuia. Frazer se pomeni ascultind motoarele. Tinute in freu. la ralanti. Totdeaunail fiiceau s6 stea la indoiald, sd se sindeasc{ dacii nu se oprise cumva vreunul. - Trimiteli vorbd: toate lumea pe poziliile de luptd! Canadianulauzi bocinitul u$or al pantofilor qi il cizmelor de cauciuc. Oare convoiul aveasd fie la locul de intAlnire? De ce se obosease-$i mai pund intrebarea?Convoaiele nu se puteaudeplasadecdtpe timpul noplii, din cauzaavioanelorde luptd, care dddeau tarcoale. Chiar si asa, isi asumau un risc intrind in Canalul ingust. Iqi rdspundeapropriei sale intrebiri? Undeva in adAncul sufletului sperain nereugitastabilirii contactului. pentru orima dati lua cu adeviratin considerare variantamortii. Sa fii ucis. Nu era nevoie sd caute prea mult pentru a-si motiva atitudinea. - O navi pe aproape,domnule. - Coboari la pupa, Dick. incercd si-i disrinsd rresiturile gtii care-imersu'. prin intuneric. - Sper si fie in ordine, rispunse englezul,pe un ton aparent nepAsdtor. - Vasul conducetorse opreste,domnule, anunti plantonul. Frazer se aplecdintr-acolo. - Stop ma;ina! Goudie gtia probabil mai bine ca oricine. in tAcerea bruscdvasulruld, luat de curentin mod supirdtor,iar zgomotele mdrii

2'74

275

ceva Un palanse izbi de catarg, ie insinuari ca ni$tevenetice' imediat. il insficn nev6zut pe punte un rnarinar serostogoli ;i Ivei simli timona trigand intr-o parte, in timp ce pluteau pdmantul. In adulmeca f{ri viaE in derivi. I se piru ca Putea proiectilun Nici kilometri. la citiva doar era acesta definitiv, stea, nici o somalie subite' Poate ci germanii anticipauo de pod. Cu la capetele invazie;poateci 5tiaudeja si pAndeau neaventurare asemenea la o a$teptau se cd nu siguranli buneascA. greutatea La fel o vedea $i el. il auzipe Balfourmutandu-$i facdfafi avea sd cum se intrebi pe picior celilalt pe un si de vedea ochii.Albaqtri' ci nu-i putea Era bucuros aceitasituatiei. ca ai sori-sii, primul. Destulde curios,dar tandrulle descoperi pe deasupra vag cu degetul Ardti domnule! Motoare, cred! parapetului. Prorababord, F arer le percepu$i el, $i se aplecdsA priveascibusola. Ei de aproape. de tirm. Atdt cdt indrdzneau Aproape Nord-est. Supirat,qi le viri mAinile. safi fost.Simti c[ ii tremurau trebuie in buzunare. folosi vreoluminl cu totii. Nu puteau cd le auziserd Spera de rAPd. sauR/f. S-arfi dustreaba sdrdmani nemiscat $i sdasculte. Se s$Adui Duduit de motoareDiesel mari, gerVrum-vrum-vrum. Miji ochii pentrua seconcentra $i mane.Ca ale baculuiSiebel. in 5ir si pluteasci Convoiulavea lui Goudie. a-$iamintiordinele ape indian. N-ar fi riscat o formaliemai rispinditd in aceste de cimpurilede mine. chiardaci eraula addpost stramte, strdind. cu o voceparcA - Fiti eata!comandiFrazer, il uuzipe Ives dregindu-siglasulcu grija' cum ar faceun inlre doui imnuri. om in bisericd. - Urmaritivasullui Goudie' se depertas Ugor de spus,greu de fdcut. Nava acestuia qi seafla la margidestulde bine,luati de vreuncurentpar$iv, vizual. neacAmpului Ne-arfi prinsbine Quinlanin clipa asta,segindi canadiavaselor numdrulgi dimensiunea nul. Omul puteasa precizeze doar ascultdndzgomotul motoarelor.Se intrebd daci sub276

marinele germane de buzunar aveau echipajele la bord.Sautor_ pilele montate. Cum fiecareduceacite ioua, ar fi p;;; ;i ; declan5eze o explozie pe cinste. pomit, domnulel - A - Cu toati vitezainainte!pe erl strigdFrazer. Celelalte doudnaveisi fdcuri imeJiatremarcatd prezenF prin valurileridicatede etravegi prin apaaruncatii in urma,in trmpce viraupentrua-sireocupa poziliile. - Babordcingpe. Vira nor'-nor'-estlordond Frazer. Mdcarde-arfi avutnaibii o giroscopici. Dar Ivespusese stdpnnire pe ea.5i navazorea Deani de parciar fi plurit.Celelalre doudMGB-urisefdcurd nevazute in stropiiridicali de navalui Frazer, carecontinua si virezecitre locul unde ar fi trebuit si fie spateleconvoiului.isi .ui"a buzele la imagineadungilor strilucito-" ut" t uro-"ioi'"" strAbdturd marea,ingemdnate mortal cu reflexiile tor ain aJ Apoi intr{ in ac(iune un tun de calibrumai mare,iar dupdcieva_ clipeexplodd un proiectil-stea, asemenea unuifulg ae zapaaa orbitor, Vasulserepezi pedeasupra unorvaluriabrupte si Frazer i5i . ^ Inctesta matntle pe balustrada de sub paravan. Zari carenele pireau s.i fie in numar intunecate ale transportoarelor. detrei. Apa seinvolburd intreelegi canadianul presupuse cdes"o.tu tor, pe fazd,lua pozilii de apirare.Saude aiac. - Deschidetifocul! Puntease cutremurd atunci cdndtunul de un kilogram9i Oerlikonurile dublede la pupase aldturare ur"u.-ului]Frur.i vdzutoatetunurilede pe celelalte naveintrind 5i ele in acliune. Proiectilul-stea s-arfi pututsdl costescumppe inamic. - Mult la tribord! Frazer selinu strans, in vremece epava uneibalizeseivi in intuneric$i trecurazant cu babordul loi. lvesredresivasulpe curs.pe chip i seintipdrise o hotdrare cruntd.Intre timp, mareaera traversata in lung qi in lat de trasoare si de proiectile de tun in plinii explozie. Canadianulil auzipe Weeks striglnd: - Soseste cavaleria!

277

DupA care mitraliera sa Vickers, cu teavAdublA' se trezi.la izbucnird via$ hirndind. Doud vedetejoase dintre transportoare flicdri. prinseo clipi in ralalelerdtdcitoare' .''--b"r"iir," in

n sdrdmindinvizibiledin aer.RAF-ul urmasdpreiaacliunile salvare.


Mai rdmisesedoar un transportor.in p6lpiirea strilucitoare a rafalelor, Frazerzdri un MGB spintecAnd apa si tdind o brazdd albi in calea sa de atac. Un obuz explodd in apropieregi ciura_ dianul vdzu foarte clar numirul navei: 194. Era Aicher. - Cevanu-i in reguldlstrigi lves.

lar din conduse vasul pe dupd puPa transportorului .spate' pe mare' Oerlikonurile scoteauscenteilivide 9i seminau ravagrl mal Allenby nu avea nevoie de semnal' Cateva momente tobe unei ratriu, iasnitadoud coloanealbede apd' cu zgomotul incdrcdlurlleexact cano siqantice. Pesemnecd explodaserd scdpdde sub fundul Lovit de moarte.transportorul ;i;;";; lansd si vira. O scurtd schimbarede cArmi' 5i englezul aproape' de """iJ alte doui incercAturisprepartealateralda navei, atit a s-uflului Zdriri i".ai p","ia sd simta cildura pdrjolitoare. lmedlat chipuri palide.ca de ceard.pe caretunurilela mdlurara cu un rdpeit. - Li-am fdcurol strigdBalfour' prora intoarserdaproapein loc si se ndpustirApe lingi dlnunul vada tocmai la timp ca sd a transportorului. canarisitd era Una t." MCS-u.i ungiiat intr-un duel cu doui vedeterapide' ln altul la de la un cap J"iu ln na.i.i,]u. cealaltadevastata in incdrcdturile u.Liuti *o^"nt, cel de-al treilea MCB isi lisd din fali' lransportorului aoroDierea ' b trdmbainaltdde apd se ridicd pAnd la cer' la mai putin de ca de metri de ei. si Frazerisi imagini catevasecunde doudzeci Apoi^auziln linta' in.ar.arutil. de adincime ale cuiva gresiserA in calea guierar infundrt. si o alta coloanddc stropi se revArsa lor. Bateria de coasti. Trdgea silbatic 5i probabil la intAmplare' sa in confuzia generald care se produsese'E-Boat-urile aveau pana prea mult uta"" dinrpr"" nord-est. Nu puiea si mai dureze atuncl. se MGB-urile virari crAncen, cu motoarele scrAsnind'$i prin fum' la altii unii lipau repliari penrruun nou atrc..Oamenii noi. cu clincltelemetalice'la magazi'' Se montauincdrcdioare Tuburilegoaleerau impinsecu picioarelelao parle' Trunioonorul rlin iali si cel pe care Frazer il placasede la putut si spate scdp;serade sub control si se canariseau S-ar fi avut s" scufund" in apele nu prea adAnci,dar acum n-ar mai fi

isi Frazer cand atunci dispdruri douaMGB-uri

Abandonauvasul fdrd si agtepte lupta. Unii dintre freinotitori furd inghilili de api sub chila lui Archer sau de ,le invartejite, inainte de a se dumeri ce se inmmplase. Frazerauzi voceaaspri si furiorsda lui Goudiein djfuzorul R/T. Acum, precautia nu-si mai avearostul.Era de parcds-arfi aflat in miilocul lor. Balfour icni atunci cAnd locotenent-comandorul urld: - Feritil E cel cu exolozibilul! D:u vacarmul obuzelor de tun ce explodaupe tot cuprinsul rei transportorului acoperise mai mult ca sigui avertismentul. - Mult la babord! lipd Frazer. Puntea se resturnd si marea se revi{rsd dintr-o Darte ca -un jgheab.Nu era de mirare cd zburardca niste baloturi

Frazerprivi tintd si observi siluetelemicule ce sireauDe :a laterali a transportorului si se n'rspandeau in toite

Apoi se produseexplozia.Bubui si reverberd de-a luneul coastei. de parcdnu aveade gind sd se mai opreascd vreoda-ld. se dezintegrdintr-o singuri coloand de foc. pirea durezela nesfdrgit,si totusi Frazerstia cd era doar o chestiune de secunde. Rdmd$iteledeflagraliei impanzird intreaga zond. O bucatd de placdmetalicd, de dimensiunea unei uqi, se prdbu5i pe rtd,ratandu-l la c61ivacentimetri pe Allenbv. Frazer vdzu jumdtatea dinapoi a narlei lui Archer sedin ruirrele arzdnde si dispdrind.cu elicclece consd se roteasci,sprefundul m{rii. Bateria de coastd profit.l de focurile declansateca si-si ze tirul, iar obuzele incepurdsd cadi des 5i cu repeziciune cele doui MGB-uri supruv ieluiloare. - Goudieseopregte, domnulelsuni freneticglasullui Balfour.

278

279

Celnhlt MGB lua ap6, pierzind tot mai mult din vitezd' fu*ese touit probabil de schijele obuzelor' ln scinteierea tirurilor, canadianul il ziri pe Goudie pe punte, impreund cu Kellett, cepitanul, care, vizibil rinit, se linea de locotenentcomandor. - ii luam la bord! strigi Frazer.Fili gatasdtrecemPehnga i! Se apropiari incet unii de altii' in timp ce bubuitul tunurilor de coasti se amestecaprintre lipetele rinililor de pe vasul care se scufunda.in mijlocul celor intamplate,Frazerinteleseinse cA i$i atinseseri scopul ptopu.. ii veneasi rAdi' sd chiuiei era totul atat de nebunesc,de imPosibil Auzi un suierat scurt, curmat brusc, si apoi simti izbitura cutremuriloare a unei explozii. Aceastail aruncdintr-o parte a haluciDuntii si Frazerrdmaseiu ochii holbali la spectacolul rimdsitele cu fiicut lendiri. nant,oferit de tunul de un kilogram lui Sullivanatlmdnd de ele. ca nistehdlci intr-o mdcelirie' Daci n-ar fi Canadianulincerci si priceapdce se petrecuse. in plin fi lovit ar obuz ultim fost tunul de un kilogram' acest judece clar; il putea si Nu fraeila lor coci. Atunci s-ar fi sfarsit. oripilati. si.simli cu o expresie viiu pe Balfourcd se zgAiala cl, incinsepani lu DouAaschiiasculite. nentrunrima oari durerea. plnd cind isi umirul. tot mai atlinc soldul si iosu. ii'sfredeleau pe cerAndu-i Ives slab foarte dddu seamacd avea si lipe. il auzi pini la marglnea suslinAndu-l cuiva sd preia timona sil simti prrpa h dc Duntii.in timp ce Allenby se rePczeil Celilalt vrs se afla in dreptul lor. si lrmbelestrdluceau a focurilor' in lumina rcflectatd rosietice violent' pe Ballbur dc brat $i-l scuturd Allenby il apuc.{ De-asta o datd' jos scuturi il mai si ajuti-il - Du-te acoio te-ai inrolat,atluli arninte! ctnd un atutrci il impinsepind la scari, dupi carese aplecil Frazer ltri Goudie navci al opus alt obuz ixplode irt capitul ba clriar vorbeasci, si il impietlica inregisrri toiul, desi durerea si qi respirc. Goudic se profiLi pc fundalultllcirilor. zbierind: loti dr:tcii, arttf;icul'ot - Atn [:ictt!'Lt!Pe (l( Apoi urmi deflrgrnlia dilrtr-o parte 5i ploaia monalil schije.

Cdnd Frazer se uitd din nou, celdlat vas se scufundaraoid. Goudie.stitea_inci protipit inrr-un colt al puntii, dar fdri cap. Allenby duse miinile pAlnie la guri. - Dali-vd din fali! Maginile jumdtate inainte! Il apuci pe omul de la cArmd de incheieturd, atat de tare. inc6l acesta siri in la(uri.de parcdar fi fost lovit. Continudsi se holbezela cadavrul fdrd cap al lui Goudie, scArbos, aflat chiar in dreptul siu. - Mult la tribord! Fird sd se mai fereascd, privi cum un alt proiectil explodi intr-un nor de fum. Vira nord-vest! Auzi dedesubt pompele. Erau gifonate riu. insi mli ^ IUnCUOnau. Frazer simli degeteleputemice ale lui Ives sfisiindu-i vestonul5i cdm:rga. Gemu putemic in clipa in care aceslaii agezidoui me5epe rdni. - Pind acum nu e nimic rupt, din cite vdd eu, ziseIves.Se uiti la omul de la timond si mirii: Fii atcnt, rnaistre!Cir clai naibii prin toategropilel Allenby il urmdri pe subofilerintinzAndu-l pe canadian pe punte si puniinclu-i sub sold un somoiog f:icut din nistc pavilioanc, cu sl i-l inrobilizez-c. Vuietul obuzelorincetase rji nu mai auzeau tleciitzunrzetul conlinuual lviornclor. trccind intr-o neslir5itii procesiune pe delsuprr crrpctclrrr lor. La prirnii zori, nrarern-ilveasd rimin.i nrulti vrcrncnetulburati. - Ptiu, ia tc uitiil spusetimonierul,cr! voccrtncobisnuit dc emotionalii. Frazcrscri$nidin dinti de durcrecind il ridicanila locul oc carc-l otrrp:rsc rlc lir irrccpul. Sarryclc l.ri *c uscascrl,-,irr irc vops.auagri. Nlr piiteas:i ratezc spectacolLrl, cluplitoatcprin citc trccuse. Coudic:rr fi Iirerrt lrrtc'1. Durrrrrc:ctr s,r.lir.rtcl(.'.r Allcr,hvlinrii el Sicunr'trl lcl\'!t:ll'ist strslir,:irr..lrr-l ,lc t,-.rl:rjt:i carri,liiiriul l,,,itt'. urilriirjlrinrclc rirrtlrrri :,lt.Arrrr;irlci irrrlrt'uti:,rlL,-\e rfrL,FritnlJ. oameni5i trrlcirri.cu nislc ncbuni $allndc dc clcblrcarc l-lciriru cur;rjo5i cintind tlin cirrrpoaie. Asenrencu irri lve:i, canadianul isi etalupropri:r-i sfitllrt.

280

28r

Un distrugetorsfa$iecatadiminetii. La pupa,un cruci$etor uriag, cu turelele din fatl pregAdte 5i cu tunurile ridicate la unghiul maxim, era gata sa ofere foc de acoperire. Distrugatorul se indrepta catre canoniera Hbnciti, cu binoclurile aiintite asupra mo4ilor 9i viilor. Putea si fie chiar Levant-Ul. Ar fi fost ceva de istorisit, gindi Frazer istovit. Numai sa sd povesteascd. apuce Vroia sd impafiA toate astea cu Allenby' dar el urmfuea girurile implacabile de nave cu o figurd impenetrabili. Nimic nu-i putuse opri. Indiferent de evenimentele ce aveau sA se scopul propus. desfisoare mai tdrziu, ei iqi atinseserd Frazer ciocini u5or in blindajul gaurit de l6ngd el. Auzi provocdrii. Ecinitui u. 1iAldir: Allenby rdspundea Ives il urmdri st locotenentulil auzi murmurdnd: - Treisprezececu noroc. $i erau inci impreund.

Sublocotenentul Alex Balfour se uitd in sus, spre punte, $i salutd. - Totul e asigurat, domnule. Asenrcnea celorlalli oameni aflati acolo sau pe cinonierele amaratein preajmd. era constientde sutelede geimanicu priviile atintite asupa lor. Ives cobori de la timond gi scrutdportul inlesat de epave. in spatele lui se intindea o creastd nesfflrsitd de clddiri ruinate: (lislrugerea cauzati de bombardanent pdrea totald. Greu de crezuL cdci se aflau in ntai 1945. Rizboiul din Europa se sfirsise, iar pe ei iati-i in reduta inamicului, Kiel. Chiar Si cu un MGB mic era dificil sd amarezi in siguranti. peste tot ziiceau nave scufundate ori afundate doar pe jumdtate. Llnele cu nume faintoase,prccun Amiral Hipper, acun canarisiti, cu tribordul sub nivelul apei, cu focul ce mocnea in interior. Sau imensul vas de pa.sageri New Y ork, cAndva un falnic ntentbru al littiei Hamburg-Anerica, carc zdcea acum pe jumitate scufundat. Umbla vorba ci era iltc.i burdu.sitde cadavre. Refupiati in ultima clipd. prinsi de un raid ncri:tn Cei din atmata tdcuti de germani care priveat erau mult mai dez,avantajati. Asteptausi li se spundunde sd meargi gi ce

283

sd facd. Frazer fusese deia pe fim inainte sd schimbe locul de pe amanrc. Lengd nodul de cale feratd bombardat, Ie intilnise 6i sd fie incdt fel in a$a fotografii ridicate inile in m femei. lineai observate de cei din trupele ce se ptedasefi si care treceau oe-acolo. L-a vaz w acestbirbat? Pe fiul meu? Pe solul 'meu? Nu era neuoiesi intelegi timba,se gindea canadianul' un binoclu $i studie un distrugdtor geman' Fusese Ives 1u,1 aruncat de explozii in afara docului si acum zdcea intr-o rhnd Era incredibil. ii aruncd o privire lui Frazer, care scoaseo scrisoare din iicepuse sd nai aiungd 5i prin acelelocuri' Dupd buzunar. PoSta sdu'era limpede de lit cine o primise' chipului expresia ' metaficApurtatdh geL pldcula de identitate gAndi Ia se Ives cd se afla aici' Ar fi acum, substanld pierdea din Inposibitullgi cestigatd cu victorie de t umf, de sentiment un trebuit sd aibd ,$i tolu$i' lung foarte lung, drum un impreund greu. Parcurseseri -isi a lor, din acliune ultimd acea putea de clar amintea clrt se de tnnsferat fusese Allenby zorii zilei Z. Pdcatci locotenentul lves. Speciale, reflecti Ia Operatiunile 'Se uitd spre marinarii gennani dispugi in neorinduiald; Inamicul. Dupd cum se vedeatreaba,n-aveasd treacdprca mult tintp pAndclid ai |ui sd Ie ofere batoanede ciocolatd cu alune germani. copiilor ' CAnd se intoarse din nou, vizu cd expresia lui Frazer se schimbase. - S-aint1mplat ceva, domnule? Canadianul cobori privirea citrc hartia cu scrisul acela familiar, care-l ajutasesd rdzbeasci prin tot ce fusese mai fiu' - A murit Dick AIIenby, zise el, vdzendparcd totul a5acum trebuia sd se fi petrecut. - Dat cum? in nigtemlaStini.Nu era nici un peri- O mindcu paraSutd gdsea lAngi un rAu' Dick s-a dus s-o col pentru clfuliri, dar se dezamorseze. Nu-i mai mentiond timonierului tot ceea ce ii comunica femeia in scrisoare.Faptul cd Allenby ii ordonase prin telefon deoarecemina se activase$i avea sd cadetului sd se ascundd, 284

explodeze in citeva secunde. Cd mai t6niu, cadetul respectiv ii raponase cdpitanului sdu cd locotenentul nu schilasi nici o i!:r|r"o.a, u ci.rdmdsese pur si simplu acolo.in ur,ipinrr. I amntea ci-fu?.i.. AIIenby rostisedotr un singur cuvdnr: un nume de fatd.

Sumar
l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ti. 9. t0. IL 12. 13. t4. 15. 16. t7.

S-ar putea să vă placă și