Sunteți pe pagina 1din 20

Izolarea antir.

'ibratorie a maginil,or

a fi scoasd, de sub fundalie. Cincl buloanele qi elementele cutiei nTI sinb rlirnensionate pentru astfel d-e eforturi, funcla,tia t'rebuie riclicatfl, cu a'jtlturul unor prese hidraulice. i-,a demarajul ma6inii, trecind prin zona de rezonanfd,, funtTa!,iile rezemate pe arcuri pot avea amplit,udini rnai rrrari decit cele admisihile. Deqi, in gieneral, recerea plin z.,ona de rez.oru?rn!6 este de scurtil, dura,tf;,,

uneoripo"ateriiicric""ul1l:1"#-:"?'#:;f '3ff.-1n;iH:#"ili,itJfi.ih1*?fi:

tr ulterioare cum sint ;


struclia piloli).

s5, exist fundalie at!,ieir mf,,rir introclucerea unor elemente elastice {arcuri

ttzeanh simultan toate trei componentele oscila,{ieiffiirbret Viscozitatea lichidului nu trebtrie 'sil, ce. elementel fi putea cl6,un6toare ar cf,,ci Adeseori, clin cauza incertituclinii astlpra, coeficienlilor elastiii 2,i te.renului, fundaliile pentrui mijlocii qi mari, Amortizorhidrsulic astfel Fig. 8.18 !-1?l::!at"e asem In e,r'itate.

Pentru acea,sta se folosesc amortizoare hiclra,uliee, ca in figura 8.18. Un piston, fixat de blac:ul tle funclafie, este introdus intr-un \''as umplu-t c:u qn Iichicl-viseos aryeza,t pe funclul cpvei (sau fixat de peretele cuvei). Pin actast[, construcfi_e se _?,rngr-

c^

crfiri

ale

aret
i'uc
'sa'u
lii
:!
li'

lj:.
Pi1::

ii: :!:

5. Exemple de calcul
5.1. Funilafia unui grup generator cu motor diesel

ili: .$

a. Datele problemei
Se va prezenta in cele ce urmazi moclul de calcul al fundaliei unui motor cuplat direct cu generatorul.

cliesel

cu pase ci!:indri
:E:
lE

puterea rnotorului : 500 CP, - turaJ.ia de regim i flm:375 rot/min, - masa motorului comPlet : 15 000 kg. - masa generatorului, exclusiv rotorul : 2 500 kg - masa rotorului generatorului : 4 000 kg' 1 000 kg. : excitatricei Inasa Dup[ unele indicatii din literatur[ 11127 s-au apreciat fortele perturbatoare : cuptu de rotalie in jurul axului longitudinal al motorului datorit fortelo,r lateraie ale 'pistoanelor, cu'frecventa n:3n*, de mlrime M". : 3,5 j 10d N.m, cuplg perturbator ln jurul axei Og, cu frecventa nrr, de mArime Uyo : ?,5' X0aN.m' - *uplu perturbator in jurut axei Oz, cu fre.cvenfa n*, de mdrime A[;o:7,5 '104 N.rn, - toita centrifug[ greutatea ,iotorului principal, Fc:4'104 N' - cu frecvenla nm. a rotorului, egald cu Solll este argild galbend compacti. ctr 20% nisip, pentru care se ia, conform categoriei III clin tabelul 3.7, coeiicientul C, cuprins lnlre limitele Cr: (8 . . . 10) 10? Nims respectiv Cs: 0,5 Cz $i Ce :2 Cz,

Se cunosc urmitoarele

-4:!

E t
..L

E' r::
1

iEL

kl, i.{:

rlt: + T,

iri
i:,i:.
:1...

;i:
ttl.;i iri;..
,"1,:'

iji':!
':;.:.

;:it

ifej:

.'

Funda!.ii Ia ma;ini'cu bielI'maltivell

22L

,;

b. Alegerea masei ;I a clirne.n,siunilor blocului

de

fun,dalie

tllpii
S

zati direct pe sol,la cota - 2,35 m' Fr'rndatia e aratd ln figura [8.19. S-au marcat pe dese'n axele auxiliare *'i !1',z'trecintl prin punctul 0"
fundaf,iei este 38,88 rnz'

8,1'4,8

Fig. 8.19
I{asa totarr a magi'ii pi a fundaliei, co*form

i'sur'^[rii clin tahe]ul 8.3, este

rll:148,03ts148 t'
Din
aceasta, masina rePrezinti

t116:22'500 t;

iar blocul de fundalie Ifll :125'500 t'


Masa fundaliei este inferioari

limitei indicate
Ei

de

relalia (8'4)'

c. Calculul nxomentelor de iner[ie

aI centrului de greutate

g.19, s-a determinat l.ngimea radierului L =-- 8,I m, pe lraza scrremei de tncircare din figura -;igguol.=us_gr9l4sle4l{Alr-lrsa-{ierne .vs-r.licg}-a- cenjr,ulut.rr'-assl-q.r' lu. 8.3, luind asele auxiDeterminarea centrutui d6*d;i^i;-;r;TXtrit cu aiutorul tabelului pozitia gre'tate are de axe,-centlrl Iiare *:, ll;l-r,. Fatri de aceste
601,97

"0-

4,06 m,

148,03

I !o:

,47,15
148,03

7,67 rn

ft.

9.r.,

fzolarea antivibratorio a masiuilor


TabeIuI 8,3

Detorruinilrefl eontrului de greutato


Elementul
c()111-

Dirnensiunile

Ind

ri

I el

ponent

tm
I,DO

2 x 0,38 x 0,9 >( 4,6 2 x 0,45x 2,515 x 3,7 2(0,9x2 x2,135+0,8 x1,6$5) x0,4
G

0,47

x 0,8 x 3,7

2,9?.5

0,7x0,255X3,5 2 xO,255 x 0,4 x

C{

B,1

0,57x3,5x1,38 0,4x3,5x1,68 0,3x3,5x1,08 0,3x0,68x1,7 2x0,45x0,93x0,68. 2(0,15 x0,2 + 0,17 x 1,1)7,45 2(0,15 x 0,2 + 0,17 x 0,6)3,5

2x0,5x1,0x1,215 0,3xt,zLSxt,7 2x0,45x0,93x1,215

1,815

3,34 20,10 9,98 1,50 0,gg

2,43
1,757 1,51

2L,33 8,12 35,32 15,07

2,665 7,407

1,00.
1,25 7,14 2,35 2,35 16,29 7,56 5,67
1,31,

2,92
1,49

2,445
1,59

2,44
6,61

0,965

2,465
1,34 1,34

5,64 4,23 0,93 7,37


7,76

x4,8x0'5

2,22
46,66

1,59 0,965 2,60 2,60 0,25


,

7,32 20,19 cr'l I 11,67

Ilotorul
Generatorul

15,00
6,50

Excitatricea
Suma

3,775 3,175 3,175

56,63
24,84 3,18

247,15

In tabelul
inerlie
;

l:lomentele de iner{ie rnasice inraport cu planele principale


8.4. se

rz, gz Fi rg sint determinate


de

in raport cu axele principale


Ja

obtin urm{toarele momente de inerlie masice gi rhze

Jr"

Jcy

198,26

237,93

436,19

t ml,
},L

.e Lt:
Jtt

436,19

t^
g2tm2,

Jyz
.9 til

J*v

= 657,89 + 237,93: Sr:

895,82 148,03

6,05

me;

iy

2,46 m,
856,15 tmz

1T

/:.

Jz

Jrz

Jy,

198,26

657,89':
iz -

.e 856,15 : l-.: ,,,= - 14g,03 S-a aies

5,78

mz; '

2,40 m.

d. Calculul constantelor elastice : Cc: Cq :


Cz

(8 . .. 10)10? It/m3,
0,.5 Cz

: (4. .. 5)1Oz N/m3,


(16

2 Cz

.. . 20) 107 N/rnB

'+:,

223

Fr%

r\

\+r

o,

Ol

f\

r\ qq
C\

g)
OJ V3

ol

I
@

<l

F-tr

co
rO

tt)

-i 'tl

+
=r
tl
N

m"
tl Al

tl
N

tl
ll
a.r

q)

.N

C.l.e

\o

rO

ll 6l

6l

-i
I
c{l
I

t\ J.
I

f-

oO

ol Jctrl
I

lc

rl tl c{

d
cf)

^l
6l
tl

d
II

lfr
il
6q

t,o

9)

6l

x)

ll il
cl|

f-

6l qt

-F
cq ^,'* I 'L-| 'Fl

? t^ 5 -I

onl
lcq
Id
I

c{l *l P l.r H l* R l^ 5l"q tO l-t r [* Fl. ol ^ | c.f c\rl


F''l
GI

.+

I o.l

J
I

.{ +
all

D-

O
I

F-

I,o

trqrt

-L t
I

-L
Gtl I

+
6l
6r)

onl
Fil

5l* @ lr-l

Io 16l .{ lF{
I

3lc! -..IFr
OII

}I

+ F lcq
I

si \F
lt.'r

c\ c\

C)

6
t-.

$ N
-tr
od

sC

6t

cl

ol

st

of
N

L'r rO

ra

f\

O
tJ)

L,. .I .F rij Lis

:l 'i:,

,Y .1,.

::

t t-

'r

('}

N oo
r< c'l

.w

rO

to"

ro
C.l

m
tl
dl

:'.i i"l li,r ijr i4 .ii i4

f;
ii.

s.
fi'.

jt,Hr tsEta TiE lia

ii-

o "<; v

x''

.r * L 6) '{ rrr

&Q 6"
+il otl
rl

cO

l.o

rO

ol
tt' f\
il
6f

rci
d_
cD

,ri
al
tl

tl
clt

To

c)
>G

.e
I
I

c\'+

n
II
I

r()

lr)

ll
N

sI

el

tl

ll

.i
tl
G.l

.i
tl il
cta

J
il
6I

tf:

r,

-i +
I
I

-L
I

.+:

.V

sQ
a\ H

I
I

lt

^,'s 'U'lI

oq

l-, F

"

9. lot -- lt< $l I

R ler F ler
col
t

3iT atl
* l^
r+

f ,F

oO

o)

cO

@
q)

nl
rO
cr?

C.l

m.

\o

ol

-L
I

-.1I

I
c{l

I
6\

I -T.

Fcl JI clI
Fl
I

tO

cit

i6

0r)

CI .l

rc

lrl lr+
I

I I

6rl lDl ro la{ iI |Ft

IO

rt N

cl rr)l

6ri

-t it l-{

.il

leq

-. Of l-i
'l

rr)l

iC\

IN
t
I

A F F x

_t 4 \J

{5
N

NT

cal

r\

cO

o
co

N
ao

='r

cto

l.o

\o

rl
rO -!r 6.)

<1

E\

c\t @

c{
lJl

<{

T\
a

LO

\o
tl

d
e)
)cg

<{
c!
tl

o o

q)

rO

6l
tl

(b

-t
C'I
tl il 6l rO JJi

crl ro-

<l

sl
tl

AD

ol

j
il 6l il

fl'
'l

oo-

rl) 6l (g

tl 6I

tl
dr

ot
-L
I

C{

F-l

-L I

'.i JI

-r
I

-L
I

B lo
OI
I

Grl

i*
I

c.r

I
I

o or lAr lrr
I

e|tl

'il l-<
,

!sr

to lar g l* q *l I:r =t Atlt+ -l


I

6|!

.S+r

rO

r!

\o

co
cf)

o o ol

cO

co

nl
cD

rJ]

F-

6I

ot

<{

Ol

ti

<J

c0

ol

$t

:4,'
3.r1.

+)

Q'

i-il

+;
iiF

c)o

3,t;

:.'i.

Eio

=tu e)d
CJ

Bliupund

224

\al

<'l

:tr

VJ D-

l\.
<.'

ol

to
tl1
.d,l

F\

sl
cq

t'-

q) A

4
6l
cu

-,

<'|
-d{

-d{
cto

<{

cO

F\

?4)

F-

tl?

@.
tl
II

c0
oo

t\,
nl
tl 6l

<{
6'
H

Cr

Dt

ro

ao

O
tl il it tl tl tl .el

'd4
tl

oi
tl tl

ni
H

6l

tl

tl
tl

\r
"d
q)

(D

GI

co

6l

r6 fr.

6l.e r.t

eo
I
T

J. I

.+
erl
F{l

O I
fr.l
'-T

o,

rf) tr-

6l

co @

c!
cY)

crr

o{

6|

'q
-L I 6rl P ler "'. I F{
6ll

rl)

6l lO

GI

,s-

lo
I')

t..

ol
tl

-'|-

rA

Fr

or ctrl *E! u i* P lnr

-^l-{ Fl

9? lor

--l-l

x lN x -'| F{ I

lltl

lol rr
|

-L e{l
I

-L
I

ot

-L
I

-L I

tl l.t ol

cir

l*
6)

ol

x tal --lrr Nl

6rl ttrl -il-' =


Frl

J. I
c{l

et

OI

a?l;
I

grt

,>= D +.r

@ @
qJ

rO tj(

c")

rl)

cr:

?9

c')

c\
t.l

t\

!.

(D

rO rO c-{

rd{

-ir
trJ

tf)

ei

6\r

6)

f\

f-

6l
GI

vJ
DJ
ll c! il
6t

6)

'q
D-J( ll tl 6 rO
C.l

at c)

rrt
tl

Fj
tl
il

6r
tl
GT

rO il

(O eo

oo.

o
\o

D*

cl

)6
6l

ol
I
1

c9

of
c\t
OI

ol

o.t

c{a

vJ
I

ol
I

t?

6l
I

JI

c\ -L
6tl

r+

,{t"

f,l J6rl

d
ctl

-! $
a

ll 6l rO ct)

^il

C\
il 6t

ol

t\
6t
II

cO tl ti|

ol

-r

d +
Nl

.lI

-i
ler
iF{
c{l

'q
I T

.t \

i"r

f -.

ieq
1.<

I'^ lor ld
tr-I

6ll

x t6l -- lrr

$ --

.l 'I 6tl

6l I
lF{

col

ao

c\t

o loq OO

\5
I\l

.llF

s%

lr)

f\

ot

eC

rO

a
.cl.

(O

Cf
rJ)

6l
6\l

ro

'i{ N
lt

ot

or
Cn

o co o o
tl

rO

rr)

O
\o

6l
CI

.+
o.l oo

-!r
ll

.i
TO

tl 6J
tl

rt)

O
O
ll

cf)

O
tl

ll
ll 6l
rJ?

tl

tl q) 6l
lt
ct

tl

e)

)d

c\l

al eq

!!

-L
I

II
6t

6ll

F:l-lc\
i+)

6rl

! lr

6l

arl "l

6^icc

6rl

- lo l1?
(c

6l

lc!

q 6l

a
tl

F{ | ^r:.
orc r''l Y

=
EIiBpurl{

l-o}o^l-t" - l_r"xg
Bul*utr\i

1"1::.T'l

-,:,?

Fundalii Ia ma;ini cu bieki-mauivelfl


Se ia, confortn recoruandiriior din liLeraturd,

225

C{:7"5Cn:
*.i*b

(6 ,..'1,5) 107N/m3.

Constantele elastice sint

1)

: Ic, :
kz

sS

: -

(B . .. 10)BB,8B' 10?

(311,0 . .. 388,8)10? N/m,

CcS

(155,5 . ., 194,4)107 N/m'

n{omentele de inertie*ale

tdlpii fundatiei sint

: *'t;"0'L : 7r,6 m4, &-14 ,rr":#:1.92ms,


Ia
4,8 .
B,1B

E?x

72

:212,6, nt[,

:2 ,CU

272,6 38,98

5,47 m2,

Iz: I, * I,:287,2 nt4. . Se afli celelalte constante elastice (16 . ..20)212,6.lO? : (3 401 . . . 4252)107 N.m, Itpo - 4Ir: ( lr*, : cqI*: (16 ...20)74,6. 10? : (1 194 . .. 1492)70? N.m,
lcg: cq Ir:
(6 ...7,5)287,2.!07: (1 723...2t5+){O?N.m.

e. Calculul frecvenlelor proprii ale fundaEiei


Pcnlru utbraliile uerticale se aplici relatia (2.5)

p2: "', m
. Pz-145...162s-1 ; nzTE

:27

013 . ..26270s-2,

30p"' --t-e :1385...154f

rctlmin.

Pentru'uiltraliile de rotalie in jurul axei z se aplicd relalia (2.L2)

pl

Ics
Jz

(7723...2754)L07
856,15.
103

:20125...25160s-2,

!n*:742.-.159s-1;

n0

:1356...1518ro1/min.

1j In relaliile care urmeazd., cifrele dil paranteze, desp[rfite prin trei puncte, reprezint5, limita inferioari pi superioari.
l5- c.
289

I
I

,J

Izolaroa anl,ivibratorie

r ma;inilor
se

I
I
I

Pentru atbraliile de rctalie in jurul arei g gi translalie in lungttl enei r, (2.8), (2.10), (2.78), (2.79), neglijlnd pe mgh ln raport cu /ca

aplie5 relatiile

'ri

; I I

p?-*':
m

t:E1,0b..,1,81)1ots-2,

I
I

&

FP

-T :

(2,b9

.. . g,2b)lor

s-g
s:

Jc- Jo * Ihhz:895,82 + 148'7,672: 1308,58tmg: L308,58'100kgme, ft ': il.r6? m, Ju 895,92 \t - -, --Jc - !.308,5E
yLr2

,,2-Lrpfl+p3*[m], : -}r
:
(3,64 . . . 4,56)10a s-r

pZ

+ i&

pzn

p?

(2,72 . . . 4,26)10t

s1

4,b6) * V " [(g,64 ... V "' 4'56) P?,2:, **t[(3'64

l'

]] . to.,

i4:(1,11 ...
pt

5,53)104s-2

i p7,- (0,90 ,.,7,L2)!0rs-1 i


1072 rot/min.

nr:

2!0

... 235 s-l ; Pz:95 ... 1oE s-1,


.. . 2 245 rot/min

2 005

nz

907

..

Penlru aibraliile de rcta|ie in jurul arei


analog gi rezult{
P?
It : P7: "' m

r fi

translalte

in

lungul arei g se precedeazi,

==

(1,05

...

1,31)t0rs-l

p?-+:
cJc

: J, *

mht

436,19

148 '7,672

848,95 tm2

848,95'tr08 kgr:nt,

rt

fi -.(2,46 ... 3,07)104s-r;


- (t,48 .. . 2,91)1ff s-r,
436,19 I_
84E.95

rt rt

0,514,

Fuurle,tti

ta mrgini cu blcl{-menivolA

227

Pt - 20? - -.226

s-r; Fs -

84

.. . 94 s-1

rl == 1928 ...2158rot/rnin; rrr:802 '..898rot/min.


coustat[ ci toate turatiile proprii ale maginil stnt cuprinse lntre limitele 802 9t 2 245 rolimin, fiind superioare turatiei de lucru n : 3?5 rot/mln. Chiar gi pentru vibraliile de translatie ln lungul axei y p de rotatie trr jurul axei r, la care cuplul perturbator are frecventa 3 n** t t25 rot/ririn, se observi ci valoarea maximi nr : 898 rot/min 'rliferE cu 20 % de frecventa perturbatoare, deci rozonanla este evitati.
Se
t.
q
I

f.

Calculul amplitudinilor

l
t

In caiculul amplitudiRilor se vor lua nurnai valorile frecventelor proprii cele mai aprqliate dc rezonantd pentru modul de vibratie considerat, prccum gi valorile constantelor elastice care au stat la baza calculului pulsatriilorPentru translalii ueiltcate se ia In considerare efectul fortei rotitoare eiud ajungela podtia
verticalf,
:

Fas

Fc

:'1

' 10r. N..


,

Negtijincl efectul amortizirii, se calculeazi factorul de amplificare

1x.

=o 1108,

: , : ''n^ 30
U,

n',t'F30

8g,27

s-L ,

,. aplici relatia (2.12) F40 -iI= 'i 000 A.,:'2 e kz 11, - - 311 '107 1,0g :1,8g.10-E
Pentru transtralie A (ors)

i
m=0,014 mm.

in

lungul awi g (PZ

it

rctalie in jurul a*ei

se ealculeail expresia (2,54,


99,272) (g+r

--

mJr{p!

or2)

coz)

148' 436,19' 106 (2OZz

39,272)

:
gi apoi se aplic{ relaliile (2.55\ ln care

13,9E'10 r|

J - Js: 436,19' tr0s kg ml,

Fnt:Fo-4.10rN,
Mt : Mst:3,5 . 10r N.m,
An:

(1194. 10? + 155,5.10?.7,672

436,19.108 -39,212)4. 101 + 155,5.10?.1,67 .3,5.tror 13,99.101t


,^'o

5,1'10-E m

0,051 mm'

228
Se obsenz[ cd

[zolarea autivibratorie a ma;inilor amplitudinile slnt mult sub limite.le de 0,15 . .. 0,20 mm inciicate $n taberralori.

Iul 5.6 arsa cf; se renunli la calculul celorlalte

g.

al cul uI
-'--t"'*"'

fpf .trp_lpt .,st at i,c e.. inloauito.are:1"


""

"

Forta perturbatoare Fr, cind ocup{ o pozilie verticalil, poate fi lnlocuiti cu o fort5 elat[ (8.15), ln care p : 3 pi T : At: 1,08
Fse

etre

: 3' 1,08' 40 000 :

729 000

N.

Cuplul de rotire in jurul axei rrertic.ale se inlocuiegte cu un cuplu static echhialent

Mzunde
,tt -

1t,T M2s,

1,08,

t_I[z : 3'
E

(.,tz
p'zq,

1,08' 7,5'104

24,3'

10a

N'

rn.

m nrod analog, cuplul

d.e

rotire in jurul axei g

T_

1,27 ,

JVIa

3 . 1,21.

7,5. 104 : 27,2. 10aN.m.

cuplul Mss, deoarcce frecvenfa sa difer5numai cu 20Trdeeea de va calcula ca gi curn s-ar produce rezonanta. Ca urmare, confolm celor arltate tabelul 4.5, se va lua - pentru funda[ia de beton Arr: 10, deci
ceea ce prive.gte
Te7;otrayrl.i, se

In

M*:

. 10. 3,5. 104 105 . 104 N.m, -

- pentru sol -41r : 5, deci Ms : 3' 5.3,5.105 :

52,5. 104 N.m.

h.

Calculul presiunilor pe sol ,.,/ . .: .

Greutatea proplie produce o presiune uniform{

mg : oo: S
1)

148 . 108. 9,81 39,98

3?,3'10s N/mz

I I

0,37 daN/cm2.

i
1 I I

in acest exemplu de calcul

s-a

luat valoarea [r-r : 3, recomandatl de Rausch.

t
I'
?

ft*.

Furnrlnf:ii

Ia ma;inl t'u

biel&-rnaniveli-t

22s

Momentul

rotitor
-r.-

Il,Ia praduce pe

talpfi priesiurrile

lL-w -

+ T

Jp:+ L Lbz

6-5-?J_10"
8,10'4,802

16,e'10s Nim2,
presiunilor prorluse rJe'lltt*

trnde s-a notat cu r lungirnea ln figura 8.20. este """" ar['l.at[ -^i;

tillBii 9! cri b ]6limea ei. Distribrrlia


$'

eforturile unitare maxime rooa-"rr"log, mome.ntul ftfoprotluce asupra snlrrlui (fig. s.21)

o: --

Mtt

'.+ :y-: w . - hLz

+ L

27

4,80'8,102

'2' !04 : t 5,2'

103 N/mz.

Fortacentrifugia-rototului"F--rr:!2,9'l04Nlnrnomentulcindseafld'tnclirectie pe teren eforturile univertical5 F' ocupd pozilia clin iiEua g.22. Fiinr excentricel ea produce tare rnaxime

+#(,*"#) %y('*rF):
: I
-r
8,1 . los N/mz'

t*o,ob'1oBN/nrz.
Cind ocupi pozifie orizonta]fl, fol'la ce.ntrifugE se inlocuiegte eu valoare
I".h, o

forld static6

de aceeagi

-: Fo :

12,9'104 N

gi produce, conform figurii 8.23, eforturile unitare maxime

-:'--:J---:

!w

6.. 3,1?5 F2 Lbz

. 12,9. 104 6 . 3,175 t .4JB


L.v L-t

'Ll

I3,2 ' 103 N/m'.

Cu ajutorul acestor valori se poate ealcrula efectul rezultantalactiunii simultanea solici' tiuilor considerate. De-a lungul laburii mari a tdipii actioneazi greutatea proprie, eforturile unitare maxime din figtrile 8.20, 8.23 9i efortul unitar rle eon:p.resiune din fisula 8.22, a cdrui valoare este ,FN + o: = 4 S 72,9 - 7AL 93,88

r/

+3,8'10sN/m2.

Efectrrl rezultant este


o

(gZ,B

.i

1O,g

-.:73,2 -: 3,8) L03-

71,2 - 7A8

3,4.10s

N/mz.

De-a Iungul laturii mici actioneazi greutatea proprie gi eforturile unitare rnaxime din figurile 8.21 Si 8.22

. o: (J7,2 +-Dfl+ 8,1)10':rtnlbu irtJ N/m8.


Se obserr,5. cd. valoarea nraximi posibili este
Gma.x

?7,2

' 103 N/mz :* A;'7L2 , daN/cmz '

*i*.ii.,

'

,t

{ :l

230
eare este

lzolaroa antivibratorie a ma.ginilor

rl
,1 i.i
I

'li

mult inferioarl presiunli

admisibile
Po

i I

il-'5 daN/cmz.

De

a,semenea, pe

talpi nu apar presiuni

negative.

ii\*v
(

b-

--+,05 i TtsnTn''*

4
(t .

405
6=6i,z-l0rl'tfm3

L
Fig.8.20
Fig. 8.21

il
'l

6=73,2.77ottlnt

n!4 rE.

9,22
rit.

Fig. 8.23

i.

Calculul de rezistenld, al bloarlui de fundaqie

Pentru dimenstonarea fundatiei se determinl eforturile care rerultl din actiunea forlelor pi a momentelor statice echivalente gi a greutetrii proprii, reactiunile rezultind din presiunile terenului. d) Efa:lul greutdlii proprii. ln figura 8.24 sint reprezentate, separgt, gteutilile mapintl pt ale elevatiei fundatiel, mai putin radlerul. ,Reactiunea pe unitate de trungime est
g

(ao

0,5Ta)D

(37,3

0,5 ,24)4,8

:12,1.101

N/m,-

termenul negativ reprezentlnd greutatea proprie a radierulqr. Cu datele din desen s-au construit diagramele de forte tiietoare ? gi momente tncovoietoare M ln felul ctrnoscut (nu se dau am[uunte asirpra acestui calcul), 9) Bfecfitl momentului M^ din planul gz. Acest rnoraent se tnlocuiegte prin ecbivalentul sIu static la rezona-nfd pentru beton, Mn: + 105 . 104 N.rn.
.

-t'n

*r..

Femd*$ti

Ia nrapini eu

biel$-manivelfi

2,3L

triunghiular' orientfndu,ne dupl figura 8.25, momentul Mrproduce o reacliune variind D segmentului de mijlocul fat{ momente de cdrei mirime se afld siriind ecualla
tutro

bb - ZqrT '3_ :

0,

&IuIn Qz:T:r

6'105'10r :--l-2i,3'10t\-,'il. . ^r: 4,82

Momentul llfngi reacliunile gslucreazi asupra fundatriei cum se arat[ tn tigura 8.26. Momentul tncovoiet6r'variazi fn lun!'ul laturii & ca ln figura 8"25, avtnd unaximurnfn rnijloc,
de valoare

M**, - *

TM'

!52,5.tr01 N'm.

gIL6,{J6:104il

qgs-to+il

lg,++.M+fl

Fig.

8.25

I12,35

E IN
I

xl04N

xlthN"m

tsft Fig. 8.24

Fig.8.26

Acest moment se inrparte la cei doi pereti tra nsversali (fig..8.27), solicittnd pe fieeare cu

Mr

: prrr\

: * *^r" *

2G,25. 1or

N.

m.

ln lungul fundatiei, un perete va fi solicitat printr-o for![ verticald corespunz5toare unul triunghi de tncflrcare din figurile 8'25 sau 8'26

Ft:

$zb

27,3'10r'

4,8

32,8'10' N.

232

fzolarrea antivibra{orie

a ma;inilor

Fiind a;ezaLl excentric fa-td de mijlocui laturii lnngi (fig. 8.27), for.ta F, produce pe teren o sar''cind neuniformi, avind valorile extreme

P{z:

i- - *--: t6

F2

1,095F2 32,8.104 (_ (.t

6.1,0g5 \ t-J

ar

?,3.104--

o,;

;;- N/m.

ln directie longitudinal{, ardtati in figura 8.28. y) Efectul momentului Mro dinplanul ry. S-a vdztit anterior Muo este *:: +27,2. 104 N.n:-

Cu aceste valori se construiegte diagrama d.e monrerite incovoietoare si forle tdietoare cd echivalentul static al Iui

t\
il

xto+/'lf

l'/

x /0.+ N.rn

)t I0+N

Frg. 8.27

Fig. 8.28

Lungimea motorului fiind de 3,65 m, acest rnornent produce pe suprafata de rezemare pe beton reactiunile valiind triunghiular ca in figura 8.29, de valoare maximS

4r:*

6.27,2.
3,652

104

- + I2,2'' 101 N/m.

Pe talpa funflaliei, acelagi moment

d{ reactiuniie

104 6 8z: + _-A1r . : ,* 2'5" to{ b{im'

-27,2.

Momentul M, si reacliunile g, dau in peretele longitudinal o diagramd de momente fglul celei din figrra 8.25, avind maximul in mijloc de valoare

de

'

M^ax

^ z

Mv - {- 13'6 ' 104 N' rn'


"e

La rindul lor, sarcinile triun.ghiulare cu valori rnaxime g' indicate in figura 8.29, r'epreziuti dou{ forle verticale, fiecare de rraloare

72,2.104.-

-3,65

ov-

:11,1

'104 I\i.

Funrla!.ii lar rnagini eu bielf;-manirrelii

233

lncovoietor m.axirn iri mijlocui pere.belui este

For'lele Q incarc[ rrerticai pere'lii transversali, ca in figura 8.30, fiind uniforrn distribuite pe partea superioar[ si ittferioari a lor (in clesen s-a nota'[ rtaioarea f.rfelor totale 0). I[omentul

\ 7t,7.7Qe (4,8 -_!,?I _


8

x,{:3-{4'8-1'2}2 4
)
5,00. 101 N . rn.

8) Efectul momentului fu|, in planul ori"u zontal ry. Cind este clirijat pe axa z, rnornentul X["0, avind .echivalentul static M z : .+ 24,3. 104 N.m, produce in peretii tranwersali I si II forte orizontale Id avind rraloarea conform figurii 8.31 24,3' 7A4 H- *_--.:-- +7,36. tr04N,
3,3

voietor in baza peretelui rra-fi Fig. 8.29 ll,f - + 7,36. 104 .2,4 : 7-1,7 .10a N. rn. e) Efectul forlef. centrifuge a rol.orului eind. se afld in pozitie uerticald. Forla staticE echi, valenti este Fa : 72,9.104 N. Conform figurii 8.32, c' aeeasti forld, avincl e'xeentricitatea e : l,E2 m, produce asupra terenului sarcinile triunghiulare avind valorile ex[reme

conside.rate ca actionind la 2,4A rn ctreasupr-a fetei superioare a radierului. Momentul fneo-

Pt'z:

12,g. 104

's,l
III'lg+u

| [t*

6. 1.b2

S,gg .104

sJ ):

Nim.

-a,20.r.04

.Q=

Q=tIl-lo+N

Fig.

B.B0

F.ig. 8.31

ln dreptul forlei Fr, sarcina pe teten rezultir p:2,27. X04N/m. i\{omentul incovoietor este maxirn in dreptul forlei F", avind valoarea (indicati ln desen)
frf : +
2.53!

(2'

3,38

2,27]70r

: *

9,7 .10aN.m.

ril Efectttl fo$ei cenbifuEe a rotorului cind eq se efld in porifie orizontald. Actionind ca in figura 8.32, b, Iorla Fh : 72,9'L04 N produce pe teren o rarciofi triungftiulard, avind valoarea
12,9"7aL.3,175.6
lJ-

4,92

234

fzolaroa antir,'ibratoric a maqiu ilor

tn miilocul funclatiei, momentul incovoietor

este

1 llf - *=-.12,9'104'3,775 - 420,5'tr04N'm' 2

.,

Cu cotele din tigura g.BB, acest moment se repartizeazilasupra


0,74 ' Mrr- * 20,5 ' 10n'fr;- : 0,875

peretilor II 9i

III din fi-

gura 8.32, a ln ProPoriiile

9'4 ' 101 N'm'

Mut= *
Analog, foria F2 produce

20,5't0t

ff

: * 1t'1

104

N'm'

in cei doi pereli fortele tSietoare

TtI:5,9'10aN;

' Tttt:7,0

'104N'

F2=-w.

&!

Fig.

8.32

nali. In peretii longitudinali produc momente lnzumind acestC Cfecte th tabelul 8'5, ss "ior. si minime ca tn figura 8.34.-.. a pereteluilongitudinal se afl{ tn dreptul pere+

M^E :
Secliunea necesari a

39,19 ' 10d N'm'

armiturii

1) se calculeazA cu

relatia

At: '

cM
Thooc

Alegtnd un procent de_armare F.1To, -' o\el cu 6c:2500'106N/rnz' ftn :-1,70 m, 9e gisegte 1 : 0,931' peretetui a oila ."'ilirii-r" rnarca B 200,

c:2 $i beton

triteratura aminunte asupra calculului betonului armat, urmind a se folosi rn exempru, de dat{, este oter ,,Manuarul de sec.fiunii de speciautate. Reialia pg"ql cal^culur tehnicl' 1959' pag' 1708' peutru calculul *"tii*t.liilor", Bucurepti, Editura

lt

Nu

se dau

4
.s

\ \t { \I
s

E.

-t' *a

60
Gr:

.@

rfu,

T \

\
'rx
l{

_s

\so 'r-ib

L---H

!
1

I J
J

236
lO tO IO Fl oocOF(@

rt rt foo-

ts e)
(1

? tc- cl n F{ rJ) trtr r{ Ft


ltlll

CD

t-{F{

tl

l-L

rJ,ri d d
6IcCr<

';

lll'

tJ+.
N

v-r.

Ik

-J. $-n
rO \O lf) ,3

t{
'0.)

.,-,a.4 <FV?L';Y

c)

fr'l

d.diri'd #cccnN
I I

*(Or,O@

O<g-tr< OtO=fOl -+$r.ar{

o+i'+d+"

i -; $ a 'a

i "+1"+
c.i

d+o

t\t:l{Y-{7]

tllll

d-iDj +-H1,#
-11

c.c@CDcOli) OFt'*rC)FlIOtnr<
c) l-i
cd

-J-t-t.l ll ll

+l+i ll ll

.
'lt

-H rl

_i_
I

sm-ttr^ -.*--+l t< Ol CrI 6l IItl JJ tt JJ tl tl J.I

c)
(A Fr

9hr J.H
!o ro a:l to---^*aa
F,-...- E
@
ll rl

r{f, c) oo d; ,-(9
J

(D

C). lO r{ C) AAA.6
!gVVv

(t)

oiiicii' rr !r-,1 ll
ll tl

L'J L

d
I

-Ed do

g
()
q)
l'v'l

i1

oro
.9N
r
.l F{ d/ )d

C)o) i-'i

ll rl -n

tOtOF<il _lr ll -lJ ll ll ll ll -ll

FE F.{ E
.t
H .0-l

o A

CL= H -5a q)4r

{r5 ': r-{

uJ

F-*-3* .d.i oi ei d
Fl eC tI) tJfD'3?=Fl.o

c\.1

@ tdYJ

ol
vvl

Lo ro
c^l
I

+l -H +l +i1, 'Tt

!-l = I

Ssj

6lN

brl

Jt +l

c.,

ia

ord

'<

e)o) {J'tl --rO


bt)

sI
oi
tt/Lv

d
Eoo td
b!)
.F{ l+.a

od

Y.{OOcg

tr-OcOOrca

Xg

r"l15=

.d 'ri c{ oi

)c5

.e-F

Er-

-(riii-i
+J#!r+a

t-r r-,r P l-{ Fl H l{

t-*

P c)
o)

0)

().'-)OC)U q,i 0J q,, CJ au)(a(Ao

C.,

c) c)

J,^ -. qd '<f{ y. trol F!oo o)=btj .= ojliE

.= E,

trtr
vt rri

(u6

.=l

a)tr
Pet

85 F
\Z
> .jj.rl

kcd-

bD

c)

uD-

F* la.ra '7Z
F
OH

.to
c)1-

cu

d)

-s5 i- t< <l

)d

t<

xE.=t a
(|)

R +.2 .a. y lE 5 <,'


X .8.. llx

oo b c) htr Efx

'R3

tr:=il gtr>
a

d U-i -9s g

9?

Izolarea autivibratorie a nla;inilor


RezulLir. armiitura

237

in partea

cle jos

AI

2. 391 900. 10-6 0.g{J1 . L i0-:2 sao


!

19'81 ' 10 -4 m?

:19'8i

cmz'

Ar:nli t.ura existenLf


50?,0 -i-

are

*16,!.ffi tn nt-tnF

-72,5f.ru+

2d 16, totalizind 19,?2 cmz.

Pentlu partea superioard, a peretelui, lrlomen'rul rninim care are J.oc in secliunea A, de valoare

Iy'rn1o
deLernrind

16"01

' 7A4 N.rn

o armitur[

necesali
'34l91gtr

At

2 . J.60 100. 10-5

0,931 . 1,7

.2

500

8,00 ' 10-4 m2 :

cmz.

S-a

pleviztt o arrniturd
2

st

6 20 + 2 0 !6, totalizind 10,30 cm2 . Pe baza unui calcul la forfecare se aqazi armirturi pentru preluarea forlelor tdietoare anurne 4$20, totalizind 12,56 cm2. Armatea peretelui longitudinal este arital;i in figura 8.35.
.

l/5,5

370

259,5

tJ
N

:'2Aif

t-f:! l+frffl
Fig. 8.35

LY-'r

efectele descrise mai sus dau momentele lncovoietoare ardtate in tabelul 8.5. in ceea ce privegte forlele td,ietoare, cazul cel mai defavorabil rezulti din forlele orizon,tale, cauzate de efectele I gi 4. Astfel, fur peretele I aclioneazl, numai efectul I si deci

,si II. In mijlocul lungimii perelilor transversali,

n) Cal,cuIul armdturilor i.n perelii. trqnsuersali. Se redau calculele numai pentru perefii

Tr:

7,36-104N,

fzolare* entivibratoric e maglnilor

iar tn peretele Itr existl

arnbele efecte, dcci

Til :7,36 ' 101 + 5,9' 10r == 13,26 ' 101 N.


CaIcuIuI arntfiturilor pentru perctele
elese anterior, se afl6

f. Cu lndltimea utild h: 2,57 tt $! restul valorilor arm{tura coreepunzlnd momentului rnaxirn ln partea de jos
0,931

,.

At r:

,'

'

1oo-u99' ,2,57.

2 5O0

10-i=

18,4. tro-{rnz

1B,4 crnz.

Se aleg armdturile

'
Pentru partea superioari,

1+ n

+ 2QL2, totalizhrd t1,82 cma.

At:
Se iau

2.278 500. 10-E 0,931 . 2,57.2 5ff)

- 9,3. i0-r

Et?

9,3 cmt.

armituri
gO20

2612, totatighrd 11,68

crR2.

Peretru pteluarea forlel t{ietoare orlzontale se iau- 1076,

avtrd

h total 8,04 e;Es.

CaIcuIuI

turiler

Pcntr.a peretele

f'
5

Momentului maxim Ii corespuRde

At -

2.456500.10
O,nr,

15,3' 10-t me - 15,3 enz.

Se folosesc ? vergehe

$20, avtnd ln totat zl,g8 cu,t, In partea de sus cezuit6


a_

2.356 500.10{
0,931. 2,57

'

.2

500

11,9. 10-c m2

11,9 crnz.

Fig- 8.36

Fundalti la mapini su blolfr-manlvolf,


Se aleg

239

4 4)20 + 2612, totalizlnd 74,82 emz. Pentru preluarea forfei t{ietoare orizontale se aleg 4620, cu 12,56cm2. ln figura 8.36 se arati armarea peretelui II. in rnod analog se continui calculele pentru perelii III, IV pi celelalte elemente ale fundatiei.

5.2. Fundafia unui grup generator cu motor diesel


Se va descrie modul de calcul al indicati in figura 8.37.

fundaliei unui grup generator avlnd motor diesel cu 4 cilindri,

a. Datele
Masa agregatului complet: 5 620 kg. Masa motorului : 3 800 kg. Puterea motorului: 160 CP. Turalia de regim i ft171-- 600 rot/min.
,Secliune

Problemei

A-A

Seclrune

8-B

ltr lll -I-

l-1-

--

ryf-]" l"l
-f

--t--l-

+-J ii 'i
--t--l--'!-

Fig. 8.3?

Distribu[ia maselor pi gabaritul agregatului slnt date fur figura 8.38. Asupra maginii actioneaz[ o forfl perturbatoare verticali ln planul de simetrielongitudinal, de amplitudine F"o : 2,96. 10r N gi de frecvenld egald cu dublul turatiei n: 2nnt:1 200 rot/mi:1.