Sunteți pe pagina 1din 275

DANH SCH SINH VIN TON TRNG

MSSV
H
Tn
H V Tn- Dng Text
1061114
Ha Vy Ngc
Anh
1
1062137
Nguyn Minh
An
1
1161162
L Thnh
An
1
1162026
Nguyn Th Kim Anh
1
1165084
Dng Ph
An
1
0861010
L Thanh
An
1
0861022
L Phc
An
1
0861061
ng Vit
Anh
1
0861145
L Hong
Anh
1
0861174
Nguyn Ngc Lan Anh
1
0862009
ng Phc
Bnh
1
0862061
Nguyn B
Ca
1
0862177
Nguyn Th Lan Chi
1
0862177
Nguyn Minh
Chin
1
0862178
Nguyn Vn
Chn
1
0863035
V L
Chng 1
0863079
L Cao
Cng 1
0863150
Trn Kim
Cng 1
0864017
1
0864077
1
0864084
1
0864096
1
0865010
1
0865015
1
0865028
1
0865051
1
0865071
1
0865078
1
0865095
1
0865110
1
0866103
1
0866149
1
0961043
1
0961057
1
0961103
1
0961120
1
0962027
1
0962039
1
0962091
1
0963012
1

0963057
0963066
0963072
0963081
0963092
0963146
0963148
0964004
0964024
0964035
0964037
0964052
0964088
0964095
0964125
0966004
0966042
0966058
0966063
0966083
1061002
1061003
1061004
1061006
1061020
1061028
1061030
1061034
1061037
1061038
1061039
1061040
1061041
1061050
1061054
1061068
1061069
1061073
1061075
1061077
1061079
1061084

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1061087
1061090
1061091
1061094
1061095
1061096
1061097
1061102
1061103
1061104
1061110
1061111
1061112
1061116
1061118
1061126
1061127
1061129
1061132
1061137
1061139
1061144
1061145
1061147
1061151
1061154
1061155
1061157
1061159
1061161
1061165
1061166
1062067
1062087
1062094
1062099
1062117
1062134
1062135
1062147
1062150
1062154

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1062160
1063045
1063089
1063097
1063116
1063155
1064036
1064058
1064087
1065001
1065010
1065024
1065160
1161126
1163045
1163109
1163147
1164029
1164033
1164034
1164037
1164052
1164063
1164075
1164088
1164101
1164106
1164117
1164129
1164136
1164144
1165008
1165023
1165025
1165038
1165039
1165057
1165079
1165083
1165090
1165093
1165098

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1165114
1165119
1165169
1061013
0712012
0712070
0712094
0712120
0712131
0712152
0712247
0712249
0712260
0712272
0712383
0712387
0712416
0712466
0712490
0812007
0812066
0812413
0812464
0812473
0812504
0812577
0812596
0912068
0912107
0912161
0912278
0912280
0912333
0912398
0912436
0912463
0912568
0912574
1012008
1012011
1012033
1012038

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1012040
1012042
1012051
1012063
1012066
1012071
1012079
1012080
1012082
1012085
1012088
1012092
1012093
1012094
1012098
1012101
1012107
1012117
1012139
1012141
1012156
1012167
1012173
1012180
1012184
1012185
1012186
1012192
1012214
1012237
1012243
1012248
1012250
1012255
1012286
1012297
1012300
1012311
1012316
1012317
1012319
1012331

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1012337
1012341
1012347
1012352
1012362
1012364
1012367
1012390
1012392
1012395
1012399
1012401
1012403
1012405
1012409
1012415
1012416
1012417
1012419
1012421
1012436
1012439
1012444
1012447
1012448
1012452
1012454
1012455
1012460
1012474
1012476
1012478
1012483
1012495
1012498
1012504
1012507
1012509
1012510
1012511
1012523
1012526

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1012531
1012533
1012543
1012547
1012549
1012550
1112050
1112063
1112175
1112219
1112269
1112271
1112295
1112320
1112384
1112401
1112461
1112472
1112489
0716046
0816066
0816072
0816287
0816308
0816438
0816450
0916063
0916098
0916220
0916260
0916386
1016039
1016076
1016090
1016111
1016171
1016204
1016217
1016223
1016223
1016279
1016339

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1016361
1116010
1116025
1116026
1116048
1116096
1116126
1116162
1116163
1116182
1116209
1116211
1116240
1116288
1116359
1116369
1116385
0820020
0820077
0820126
0820152
0820159
0920010
0920021
0920021
0920033
0920048
0920067
0920073
0920088
0920098
0920102
0920125
0920132
0920135
0920145
0920230
1020002
1020004
1020005
1020006
1020008

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1020014
1020021
1020025
1020027
1020029
1020030
1020031
1020032
1020041
1020043
1020045
1020045
1020047
1020048
1020052
1020069
1020070
1020073
1020077
1020081
1020082
1020087
1020088
1020097
1020126
1020143
1020150
1020151
1020155
1020156
1020159
1020177
1020182
1020184
1020185
1020188
1020201
1020204
1020207
1020209
1020214
1020216

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1020217
1020219
1020225
1020226
1020230
1020231
1020234
1020240
1020244
1020253
1020266
1020273
1120002
1120006
1120009
1120010
1120011
1120016
1120039
1120054
1120055
1120068
1120070
1120081
1120083
1120088
1120090
1120094
1120097
1120120
1120122
1120124
1120133
1120136
1120138
1120139
1120150
1120159
1120165
1120169
1120187
1120197

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1120204
1120215
1020079
1014049
1114004
0714117
0714128
0714157
0714226
0714227
0814051
0814232
0914012
0914108
0914117
0914121
0914147
0914236
1014002
1014020
1014031
1014053
1014058
1014068
1014073
1014097
1014098
1014107
1014109
1014110
1014140
1014145
1014164
1014181
1014183
1014184
1014189
1014192
1014197
1014209
1014223
1014230

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1014231
1014238
1014245
1014250
1014265
1114012
1114088
1114121
1114136
1114137
1114172
1114188
1114194
1114223
0819029
0919020
0919031
0919037
0919066
0919093
0919116
0919192
0919220
1019016
1019019
1019030
1019045
1019046
1019049
1019064
1019088
1019094
1019115
1019137
1019156
1019167
1019171
1019176
1019202
1119021
1119027
1119193

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1119248
1119266
1119272
1119290
1119310
1119485
1119530
1119544
0722090
0817020
0817419
0817546
0822122
0822318
0917068
0917147
0917156
0917255
0917297
0922054
0922058
0922082
0922126
0922145
0922166
0922198
0922201
0922220
0922234
0922259
0922306
1017014
1017031
1017058
1017069
1017081
1017109
1017138
1017183
1017217
1017237
1017257

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1017296
1017300
1017301
1017322
1022017
1022074
1022089
1022095
1022159
1022272
1022302
1022328
1022345
1117016
1117021
1117022
1117025
1117029
1117043
1117069
1117082
1117086
1117098
1117115
1117146
1117147
1117156
1117172
1117203
1117206
1117229
1117256
1117261
1117268
1117297
1117313
1117322
1117351
1117361
1117362
1117392
1117402

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1117407
1117408
1122010
1122016
1122058
1122070
1122108
1122128
1122153
1122171
1122184
1122189
1122201
1122269
1122273
1122295
1122348
1122381
1122384
1122385
1015673
1015691
1015864
0715202
0815449
0818004
0818148
0818195
0818195
0818384
0915069
0915239
0915301
0915323
0915324
0915429
0915465
0915528
0915624
0915640
0915662
0915690

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0918119
0918183
0918228
0918335
0918432
0918474
0918504
0918525
0918585
0918617
0918625
1015045
1015060
1015085
1015104
1015132
1015155
1015168
1015179
1015193
1015200
1015247
1015377
1015451
1015476
1015517
1015523
1015532
1015555
1015557
1015584
1015585
1018013
1018014
1018016
1018039
1018060
1018072
1018079
1018083
1018084
1018112

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1018132
1018225
1018231
1018276
1018286
1018311
1018315
1018325
1018336
1018373
1018378
1018384
1018395
1018400
1018433
1018443
1018545
1115003
1115008
1115028
1115094
1115101
1115116
1115135
1115137
1115208
1115240
1115260
1115266
1115330
1115367
1115378
1115392
1115435
1115573
1115605
1115621
1115682
1115687
1115745
1115756
1115770

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1118364
1118417
0811030
0811107
0911294
0911348
1011001
1011027
1011037
1011107
1011134
1011144
1011198
1011217
1011232
1011271
1011320
1011330
1011346
1011351
1011361
1011365
1011385
1011392
1011400
1011404
1011430
1111044
1111274
1111390
1111415
1111442
1111486
1111546
1111546
1013112
1013261
0713156
0821007
0913012
0913034
0913145

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0913213
0921008
0921100
0921106
0921139
0921164
0921174
0921192
1013024
1013033
1013067
1013090
1013134
1013193
1021009
1021022
1021073
1021147
1021149
1021167
1021170
1021173
1113290
1113561
1121052
1121100
1121108
1121144
1121147
1121149
1121183
1121209
1021016
1014220

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Khoa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gii tnh
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

NTNS
15/04/90
10/02/90
28/11/86
11/02/92
010692
02/03/90
25/12/89
02/08/90
04/10/90
26/08/90
25/02/90
25/05/90
30/05/88
16/04/90
07/02/89
13/11/88
15/01/90
22/06/90

DANH SCH SINH VIN TON TRNG


MSSV
0811001
0861001
0961001
1011001
1061001
0861002
0861003
0861006
0861007
0861008
0861010
0861011
0861012
0861014
0861015
0861016
0861017
0861018

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TON TRNG

DANH SCH THAM GIA HC 6 BI LLCT NM HC 2011- 2012


STT MSSV
1
0811075
2
0811097
3
0811128
4
0811177
5
0812342
6
0812473
7
0812523
8
0812586
9
0816052
10
0816287
11
0816466
12
0816577
13
0820071
14
0911002
15
0911097
16
0911099
17
0911181
18
0911258
19
0911311
20
0912028
21
0912056
22
0912079
23
0912080
24
0912081
25
0912113
26
0912178
27
0912183
28
0912211
29
0912311
30
0912319
31
0912327
32
0912332
33
0912339
34
0912354
35
0912367
36
0912388
37
0912391
38
0912465
39
0912490

H v tn
Dip Tn L
T Cng Ngha
Trn Th Mai Phng
Nguyn Minh Tr
Vng Qu Ngc
Nguyn Cng Thnh
Ng Vn Tn
Nguyn Th Kim Tuyn
Nguyn Huy Cng
H Thi Quang Minh
Nguyn Quc Thin
Trn Xun Ty
V c Huy
Nguyn Hong Trc Anh
Hong Cng Minh
L H Quang Minh
Nguyn Th t Trang
inh Trn L Hng
Nguyn Tin Phong
L H Duy Bnh
Bi Quc Duy
Nguyn Hu Dng
Nguyn Khc Dng
Nguyn Trung Dng
L nh Minh c
Ng Xun Huy
Nguyn Minh Huy
Trn Minh Khang
Nguyn Nh Ngc
Nguyn Vn Trng Nhn
Lm V Ni
Nguyn Thnh Pht
Phm Trn Thanh Phong
L Nguyn Hong Phng
Nguyn Vn Quang
Nguyn Ngc Chu Sang
Hunh Hip S
o Trung Tin
L Hng Trnh

Khoa
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa in T Vin Thng
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

0912510
0912516
0912529
0912535
0912549
0912552
0912568
0912594
0912601
0913038
0913098
0913123
0913130
0913138
0913160
0913182
0913208
0913226
0913283
0913295
0913321
0915051
0915075
0915082
0915114
0915189
0915213
0915221
0915224
0915239
0915263
0915270
0915298
0915299
0915315
0915336
0915351
0915352
0915407
0915440
0915460
0915467

L Vn Tun
Phan Anh Tun
Phan Thu Vn
Hong Vn Vinh
Hunh Ngc Vng
V Quc Vng
Phm Th Hoi Giang
Nguyn Th Kim Thu
Phm Danh V
Trn Minh Hong
Trn Th Thu Tho
Hong Minh Tun
Nguyn c Minh Tng
Nguyn Quang Vinh
Nguyn Ch Cng
Phm Vn c
Phm Nguyn Xun Hng
Nguyn Th Thu Loan
Phm Quc Thanh
Phng Th Th
Hong Th Trm
Nguyn V Ngc Chu
Nguyn Thnh Danh
Mai Th Hnh Dung
Nguyn Hu c
Phm Th Huyn
Nguyn Th Hng
L V Tng Khnh
T Phng Kh
L Th Thanh Lan
Nguyn Kiu Linh
Trn Minh Ngc Lnh
Trn Th Hu Minh
V Minh
inh Chu Th Nga
Nguyn L Bo Ngc
Phan Th Thanh Nhn
Phan Th Thanh Nh
L Th Bch Phng
Nguyn Hng Tn
Trn Duy Thnh
L Th Thanh Tho

Khoa Cng Ngh Thng Tin


Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

0915471
0915499
0915529
0915547
0915550
0915565
0915603
0915635
0915652
0915677
0915720
0916013
0916107
0916199
0916354
0917127
0917307
0917330
0917379
0917402
0920024
0920035
0920038
0920058
0920062
0920121
0920157
0920173
0920176
0920208
0920231
0920241
0921174
0921176
0922001
0922075
0922164
0922166
0922199
0922226
0922228
0922236

Nguyn Th Tho
Trn Ho Thun
u Vinh Ton
Trn Th Thu Trang
Dng Tho Trm
Phan Th Chu Trinh
Nguyn H D Uyn
Ng Th H Xuyn
Tn Siu Cng
Phm Qunh Kha Lam
V Nh Thanh Trc
Nguyn Thanh Bng
Nguyn Thanh Hi
Tng nh Lc
Trn nh Ton
Nguyn Mnh Huy
Nguyn Th Tho
Trn Th Thu Thy
Nguyn Vn Trung
Trnh Thy Vn
L c
T Ch Hng
Nguyn Thanh Huy
L Hng Hong Ln
Phm Phi Long
Nguyn Quc Thun
Trn Nguyn Quc Cng
Hong Vn Hiu
Nguyn Huy Hong
Trng Nguyn Hnh Nguyn
Nguyn Th Thu Thu
Mai Thnh Trung
Bi Th Phng Tho
L Th Thu Tho
Danh Phm Hong Anh
L c Hiu
L B Ngc
V Th Minh Ngc
Lu Th Thanh Phng
Nguyn Th Phng Thanh
Trn Thin Thin Thanh
ng L Yn Tho

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

0963008
0963126
0966126
0966143
1011145
1011213
1011215
1011220
1011244
1011245
1011249
1011259
1011263
1011270
1011271
1011273
1011276
1011277
1011279
1011292
1011309
1011324
1011397
1011406
1011410
1011415
1011436
1011437
1011445
1012069
1012071
1012090
1012098
1012101
1012172
1012189
1012232
1012425
1012427
1012430
1012439
1012451

L Hoi Bo
Nguyn Hu Thnh
Nguyn Ngc Duy Thnh
Nguyn ng Trung
Nguyn Th Kim Oanh
inh Quc Tin
Nguyn Minh Tin
Nguyn Vn Tnh
ng Xun Tng
inh Th Thy Vn
Tng Lm Tng Vinh
Nguyn L Yn
Nguyn Th Thu Hng
Nguyn c n
Trn Hong Trng n
Mai Hunh Cang
H Th Cc
L Th Cng
Nguyn Ngc Dim
Trn nh Dng
Nguyn nh Hiu
Nguyn Trn Hang Kha
Nguyn Th Bch Thun
T Danh Tnh
Phm Th Kiu Trang
L ng c Tr
Nguyn Duy V
Trn Hong V
V Thanh Dng
La Tr Dng
L Tn Dng
Nguyn Tin t
Phm Nh Hi ng
Nguyn Bch ng
ng Quang Hng
on Cng Khnh
Hong Xun Mn
Trn Hong Thi
Nguyn Cng Thnh
Trng Vnh Thnh
Nguyn Vn Thi
Phm Hu Tin

CTH CK
CTH CK
CTH DBH
CTH DBH
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

1012485
1012537
1013012
1013026
1013032
1013034
1013035
1013046
1013051
1013057
1013062
1013063
1013067
1013076
1013077
1013084
1013091
1013106
1013109
1013112
1013114
1013119
1013122
1013133
1013144
1013147
1013148
1013169
1013170
1013191
1013193
1013194
1013196
1013204
1013213
1013226
1013237
1013243
1013244
1013249
1013250
1013258

Nguyn Tr Trung
Bi Minh V
L Trn Bnh
on Th M Duyn
L Quc Dng
L Thanh i
Nguyn Quc t
Li Vit Hi
Hang Th Hu
Phm Minh Hin
L Nguyn Huy Hon
Nguyn An Ha
Nguyn Th Minh Huyn
Hunh Th Thu Hng
Trn Kim Hng
Nguyn Th Thy Kiu
Phng Th Y Linh
Nguyn Giang Nam
Nguyn Th Hng Ngn
Phan Th Thanh Nghi
Trn Vn Ngha
Trn Thanh Nhn
Vn Ch Nhn
Hong Ph
Trn Bo Quc
Trn Th Thu Sng
Hong c Ti
Phng Hu Thnh
Nguyn Minh Tho
Trn Trung Tn
V Thin Ton
Nng Tin Ton
Phan Xun Triu
Trn Vn Trng
Trnh Minh Tng
Trnh Vn Xun

Khoa Cng Ngh Thng Tin


Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

1013259
1013261
1013264
1013267
1013271
1013281
1013283
1013294
1013303
1013314
1013316
1013325
1013337
1014002
1014007
1014018
1014023
1014024
1014033
1014049
1014093
1014124
1014133
1014136
1014143
1014145
1014149
1014152
1014196
1014219
1015058
1015072
1015085
1015124
1015130
1015153
1015155
1015168
1015179
1015187
1015191
1015200

inh Th Lan Anh


Trn Qu Anh
Nh Th Ngc Bch
Nguyn nh Chin
Phm Th H Chi
Phm Thy Dung
Trn Th Nam Giang
Bi Minh Khi
Nguyn Th i M
Phan Quc Nghi
H Th Nh Ngc
Nguyn Th Nguyt
Nguyn Th Thanh Nhn
Nguyn Th Nhi
Nguyn Th Kim Nhung
Nguyn Tin Thnh
L Th Thy Tin
Nguyn Hu Duy
Nguyn Th Hi ng
Nguyn Tn Giang
Trng Vn Hong
Nguyn Lu Phng Hng
Nguyn Minh Hng
Trng Thanh Hng
L Th Kim Khnh
L Thi Khng
ng H K
Nguyn Thi Phng Lan
Nguyn Th M Lin

Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

1015208
1015213
1015214
1015229
1015244
1015247
1015263
1015317
1015352
1015377
1015417
1015461
1015463
1015470
1015484
1015496
1015515
1015551
1015554
1015561
1015578
1015584
1015585
1015587
1015599
1015600
1015603
1015641
1015642
1015645
1015655
1015669
1015673
1015687
1015691
1015693
1015696
1015697
1015706
1015714
1015716
1015718

Nguyn Th Phng Linh


Trn Th M Linh
Trn Th Thu Linh
Nguyn Tin Luyn
Trn Th Ngc Mai
V Th Ngc Mn
ng Th Nam
H Tnh Nhim
Mai Th Phng
ng Trng Sn
Lc Th Nh Tho
Thi Th Mng Thu
Bi Th Hng Thu
Nguyn Th Thy
V Th Hng Tin
H Th Thy Trang
V Th Mai Trm
L Ch Tng
Th Ti
Th Vn
Trng Th Cm Vi
Hunh Th Thanh Vy
L Lm Tng Vy
on Th Thanh Xun

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

1015737
1015746
1015753
1015769
1015773
1015779
1015795
1015799
1015820
1015825
1015864
1015867
1015888
1015900
1015907
1015913
1015933
1015935
1015945
1016008
1016010
1016027
1016030
1016039
1016043
1016073
1016087
1016090
1016119
1016129
1016154
1016189
1016198
1016200
1016207
1016225
1016228
1016240
1016258
1016264
1016265
1016273

Nguyn nh Bo Anh
Nguyn Th Anh
T Vit Bo
ng Phc Bnh
V Vn Cu
Phm Vn Chung
Bi Hong Dng
Trn Tin t
Phm Vn ip
Lc Trung Hiu
Phm Ngc Hin
L Quang Huy
Lm Thnh Lm
Cao Th Linh
Nguyn Duy Linh
Phm c Long
Chu Nguyn Nht Minh
T Nht Minh
Bi Duy Ngc
Trn Thanh Phi
Nguyn Vn Phc
Trn Hon Phc
Nguyn Linh Phng

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375

1016280
1016282
1016288
1016292
1016294
1016311
1016315
1016321
1016324
1016330
1016338
1016346
1016352
1016362
1016368
1016370
1016389
1016410
1016411
1016416
1016417
1016423
1016424
1017002
1017003
1017014
1017016
1017052
1017071
1017108
1017109
1017122
1017128
1017129
1017131
1017133
1017142
1017143
1017148
1017158
1017169
1017172

Nguyn Phc
Hunh Kim Quang
Trn Vn Qun
Ng Tr Quc
Vn Hong Quc
Trn Hong Sn
Nguyn Vn Ti
Dng Minh Tn
Nguyn Duy Tn
Nguyn Duy Thi
Hu Thng
Phm Vn Th
Nguyn Hong Thin
Nguyn B Thu
Hong Quang Thc
Nguyn Vn Tim
Dng Kiu Trang
Nguyn Nht Trng
Nguyn Nht Trng
Trnh Tin Tuyn
Trn Vn Tuyn
Nguyn Duy Tng
Trng Thanh Tng
Giang Th Hu Anh
Hong Lan Anh
Trn H Trng An
Dng Ngc nh
Phm Th Hng o
L Th Thu Ho
o Quc Huy
inh Th L Huyn
L Quc Hng
Nguyn Thanh Khan
ng Nguyn Bo Khnh
L M Thy Khm
Trn Th i Kiu
L Th Lin
Kh Th Ngc Liu
ng Th Bch Loan
Nguyn Th Xun Mai
Ng Ngc Ngn
Nguyn Th Kim Ngn

Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng

376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

1017186
1017199
1017256
1017257
1017271
1017274
1017280
1017295
1017296
1017300
1017303
1017306
1017318
1017324
1017329
1017335
1017341
1017347
1017349
1018016
1018026
1018028
1018039
1018056
1018060
1018081
1018084
1018088
1018094
1018101
1018102
1018106
1018108
1018109
1018120
1018132
1018147
1018152
1018174
1018176
1018178
1018181

Hunh Th Kim Nhn


Phm Th Tho Nhi
Nguyn Th T Thanh
Hunh Cng Thnh
Nguyn Trng Thnh
V Th Thm
Nguyn Th Thanh Thy
Hong Th Trang
L Th Thy Trang
Trn Th oan Trang
Trn Minh Trit
Th Hng Trinh
Hunh Tuyn
Phm nh T
V Thu Uyn
Nguyn Th Thanh Vn
Nguyn Th Tho Vi
Nguyn Trn Kim Xun
Phm Th Thanh Xun
Trng Ngc Anh
Nguyn Th Hi n
L Ngc Bo
Phm Th Thanh Bnh
T Quc Cng
ng Trn Xun Diu
Mai Ngc Xun t
Hunh Thng oi
Nguyn Cng c
L Th H
inh Trn Nht H
Phan Th Thu Hnh
Nguyn Th Thu Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Thu Hng
Nguyn Th Thanh Hiu
on Xun Hin
L Th Kim Ha
Phm Th L Huyn
Trn Duy Khang
Nguyn Ngc Vn Khanh
H Th Khnh
Nguyn Minh Khnh

Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

1018210
1018215
1018220
1018225
1018228
1018235
1018243
1018244
1018245
1018253
1018255
1018257
1018262
1018264
1018268
1018279
1018281
1018286
1018293
1018295
1018297
1018300
1018309
1018312
1018315
1018318
1018324
1018325
1018333
1018336
1018337
1018348
1018351
1018358
1018366
1018369
1018374
1018390
1018395
1018396
1018397
1018416

Nguyn Th Thu Linh


Hong Vn Long
Nguyn Minh Ti Lc
Bi Th Bch Ly
Hunh Th Xun Mai
Dip Minh Minh
Trn Nguyn Thu Minh
Trn Th Hng Minh
o Trn Mng
H V Khnh Ngn
L Th Phng Ngn
Phm Trn Thi Ngn
Hunh Th Kim Ngha
ng Th Bo Ngc
Nguyn Th Xun Ngc
Trng H Nht Nguyn
Nguyn Th Thanh Nhn
ng c Nht
V Hng Nhung
Nguyn Trung Qunh Nh
L Th Oanh
H Tn Pht
Cao Th Ph
Trng Thu Vnh Ph
Trng Hong Phng
Nguyn Th Phng
L Ngc Hng Phng
Nguyn Hong Phng
L Th Minh Qun
Trn Thanh Qui
Hong Th Diu Quyn
Chau Qui Sal
V Tin Sang
Nguyn ng Sn
Hunh Th Ngc Tm
Lu Th Minh Tm
Phan Thanh Tn
Trn Xun Thnh
Nguyn Phng Tho
Nguyn Th Thanh Tho
Nguyn Th Thu Tho
L Anh Thi

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

1018417
1018427
1018428
1018436
1018437
1018444
1018447
1018452
1018467
1018469
1018470
1018471
1018477
1018484
1018489
1018497
1018517
1018527
1018532
1018536
1018539
1018544
1018548
1018552
1018555
1018559
1018560
1018561
1019006
1019007
1019010
1019016
1019017
1019019
1019022
1019025
1019030
1019038
1019041
1019042
1019043
1019045

Nguyn Th Minh Thi


Nguyn Cng Thun
Nguyn Gia Thun
ng Ngc Kim Thu
Nguyn Th Bch Thu
Dng Anh Th
Ng Trn Hoi Thng
V Minh Th
Nguyn Th Huyn Trang
Nguyn Th Huyn Trang
Nguyn Th Thy Trang
Phm Nguyn Tho Trang
H Th Hng Trm
Hynh Thanh Triu
Nguyn Ngc Trinh Trinh
Hong Vit Trung
Nguyn nh Tuyt
Nguyn Ngc Tho Uyn
Qung Th Ngc Bch Vn
L Vn Vit
Phan Ngc Qunh Vi
Phm Minh V
Phm Th Trc Vy
Nguyn Th Hong Yn
Nguyn Th Yn
Li Nguyn Hong n

Nguyn Ngc Tun Anh


Nguyn Th Anh
Nguyn Trn Phc Bo
Dng Th Hng Cm
Nguyn Th Kim Chu
Lm Ngc Chng
Nguyn Th Cc
Nguyn Hong Thanh Duyn
Nguyn Hng Dng
inh Thi Ngc H
Phm Hong Hi
Nguyn Th Thu Hng
Nguyn Th Thy Hng
Trn Ngc Hu

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu

502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543

1019047
1019048
1019049
1019062
1019064
1019065
1019073
1019076
1019084
1019090
1019094
1019104
1019105
1019106
1019109
1019122
1019123
1019124
1019126
1019135
1019150
1019161
1019164
1019166
1019167
1019171
1019174
1019176
1019178
1019184
1019185
1019188
1019192
1019201
1019202
1019203
1019208
1019209
1019221
1019226
1019227
1019228

Minh Hin
L Cng Hip
Nguyn Th Hoi Hip
Nguyn Th Thy Hunh
Nguyn Lm Xun Hng
Nguyn Th Thu Hng
L Anh Khng
V Vn K
Hunh Dng Lun
H Duy Minh
Nguyn Bo Ngc
Thch Tin Nhn
Trn Trng Nhn
Trng Thnh Nhn
Nguyn Hn Lm Thy Nht
Nguyn Vn Ph
Nguyn Thnh Phng
inh Vn Phng
Nguyn Minh Phng
Nguyn Hu Qu
Trn L Hong Thin
Lng Th Hoi Thu
Nguyn Ngc Thy
L Th Kim Thng
Nguyn Th Thng Thng
La Trung Tn
Nguyn Phng Anh Ton
Nguyn Minh Thy Trang
Nguyn Vn Trng
Nguyn Thin Trng
Nguyn V Trng
T Hong Trng
Trn Anh Tun
H Th Vinh
Phm Th Xun Vi
Bi Minh Vng
Cao Th H Xuyn
L Hong Kim Yn
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

Khoa Khoa Hc Vt Liu


Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu

544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585

1019230
1019231
1019232
1019234
1019238
1019240
1019241
1019243
1019245
1019246
1019247
1019253
1019255
1019257
1019259
1019264
1019265
1019268
1019269
1019276
1019279
1019280
1019281
1019284
1019285
1019290
1019298
1019304
1019305
1019306
1019311
1019314
1019317
1019318
1020003
1020005
1020011
1020014
1020015
1020019
1020031
1020033

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Ng Minh Anh
Phan L Trc Anh
Phm Vn An
Nguyn Xun n
Nguyn Xun Bch
Hunh Kim Bo
Lm Th Dim
Trn L Bo Duy

Khoa Khoa Hc Vt Liu


Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng

586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627

1020038
1020039
1020044
1020045
1020047
1020048
1020049
1020053
1020061
1020076
1020079
1020083
1020085
1020091
1020101
1020104
1020107
1020108
1020111
1020112
1020114
1020115
1020118
1020129
1020153
1020169
1020177
1020179
1020180
1020181
1020188
1020190
1020197
1020198
1020206
1020214
1020221
1020223
1020224
1020248
1020251
1020253

Liu Thi Dng


Trn Tun Dng
Nguyn Quc t
Nguyn Tn t
Trn Nguyn Tin t
Dng Hin Khnh ng
Hunh Dng Hi ng
Phm Phc c
L c Hip
Nguyn Th Thu Huyn
Trn Quc Huy
Phm Ch Vit Hng
Nguyn Xun Hng
Nguyn nh Khoa
Gip Phm Hong Lim
V Th Phng Linh
Chu Hong Long
Nguyn Chu Long
Nguyn Duy Bo Lun
Bi Chnh Lun
Nguyn Th Minh Luyn
Phan Minh Mn
Nguyn Anh Hong Minh
Phm Minh Nguyn
Thin Phc
Nguyn Nht Quang
Nguyn Duy Sang
Dng Trng Sinh
Nguyn nh Sn
Trn Thi Sn
L Thnh Tm
Hong Thanh Tn
Nguyn Hong Thao
Trn Vn Thi
Nguyn Th Tho
Nguyn Duy Thin
Phm Th Ngc Thu
Trang Thanh Thu
Nguyn nh Thc
Ng Trung Trc
Dng Vn Tun
Hunh Anh Tun

Khoa in T Vin Thng


Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng

628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

1020262
1020266
1020268
1021009
1021034
1021080
1021109
1021110
1021129
1021149
1021150
1021167
1021170
1021207
1022012
1022014
1022017
1022025
1022026
1022031
1022033
1022036
1022047
1022072
1022084
1022089
1022090
1022096
1022100
1022108
1022110
1022131
1022133
1022140
1022154
1022156
1022159
1022161
1022183
1022194
1022204
1022207

o Duy Tng
Trn Th Vn
Nguyn Vit
Nguyn Trng Ch
Mai Th Ho
Trn L Tr My
Nguyn Th Phng
Nguyn Th Quang
Phm Cng Thnh
Nguyn Phm Thy Trang
Trn Th Huyn Trang
Nguyn Hoi Vn
L Trng Vnh
#N/A
Nguyn Tr V Anh
Tiu Kim Anh
V Th Kim Anh
H Ngc Bi
Ng Th Ngc Bch
Vng Th Ging Cm
Nguyn Kim Chi
Trn Th Kim Chi
Phm Th Ngc Duyn
Nguyn Thanh Giang
Nguyn Th Hi
Trn Ch oan Hnh
L Kiu Thu Hng
H Huy Hiu
Trn Ngc Hiu
Nguyn Minh Hong
Nguyn Trung Hong
Nguyn Th Hng
T Minh Khang
Nguyn ng Khoa
L H T Linh
Nguyn Thy Linh
Nguyn Th Thanh Loan
Kim Chu Long
V Th Thu My
L Th Bch Ngc
Nguyn L c Nhn
Nguyn Th T Nhi

Khoa in T Vin Thng


Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng

670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711

1022210
1022221
1022227
1022228
1022243
1022255
1022256
1022257
1022260
1022261
1022274
1022286
1022302
1022306
1022325
1022335
1022350
1022352
1022355
1022358
1022360
1022364
1061003
1061004
1061006
1061014
1061020
1061026
1061037
1061073
1061079
1061086
1061097
1061098
1061116
1061139
1061140
1061143
1061151
1061158
1062008
1062011

Phan Th Phng Nhung


Dng Hng Phc
L Tiu Phng
L Nguyn Th Phng
V Nguyn Ngc Qunh
Lu c Tn
Nguyn nh Tn
on Ngc Bch Tn
L Hoi Thanh
Trn Hoi Thanh
Nguyn Th Thu Tho
Nguyn Th Bch Thun
Nguyn Hong Tin
Nguyn Vn Tnh
V Cao Trung
Trn Quc Tun
Hang Vinh
Nguyn Th Tng Vi
Nguyn Th Kim Vui
Kiu Xun V
inh Xun Vng
Hunh Th Thanh Xun
Ng Th Thy An
V Trng An
Phm Tun Anh
Nguyn Thanh Bnh
Trn Quc Cng
L Hng Dng
L Vn ng
Hunh Vn Lm
Nguyn Th Phc Lc
Dng Sn M
ng V Vn Ngn
Thi Th Bch Ngn
Trn Hu Phc
o Th Thy
L V Minh Th
Nguyn Minh Thc
Nguyn Th Ngc Trm
Trng Anh Tun
V Th L Chi
Nguyn Thin Cng

Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK

712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753

1062012
1062019
1062034
1062038
1062056
1062087
1062095
1062099
1062107
1062120
1062126
1062134
1062137
1062150
1062156
1062157
1062158
1062160
1062161
1062167
1062171
1064037
1064145
1065003
1065008
1065010
1065015
1065018
1065024
1065025
1065029
1065041
1065045
1065049
1065052
1065053
1065055
1065057
1065059
1065060
1065061
1065066

Lm Bu Dim
Nguyn Phan Duy
Phm Vn Giang
Nguyn Ngc Hn
Nguyn Quc Huy
Bi Vn Ngh
Dng Th Nh
Nguyn Thi Phi
Phm Hong Phng
Phm Trng Tin S
Nguyn Hu Thnh
T Ngc Thy
Cao Th Thy Tin
Nguyn Anh Trc
Nguyn L Tng
Trn Thanh Tng
Trn Minh Tng
Nguyn Th Hng Vn
Nguyn Cao Vit
Nguyn Hong V
#N/A
Phan Hu Hu
Dng Minh Tin
Nguyn Vit n
Tng Hong Chng
Nguyn Thnh Danh
on Ngc Duy
Nguyn Vn Duy
Nguyn Tun Dng
Dng nh i
L Thanh c
Nguyn Th Thu Hng
L Minh Hiu
L Hu Hin
inh Th Hoa
Tng Ngc Ho
Nguyn c Hong
Nguyn Thanh Minh Hong
Nguyn Hu Vnh Huy
Trng c Huy
Trng Trng Huy
Nguyn Phm Qunh Hng

CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK

754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795

1065072
1065088
1065089
1065093
1065095
1065096
1065101
1065102
1065104
1065109
1065111
1065120
1065121
1065126
1065129
1065139
1065146
1065156
1065157
1065164
1065166
1065170
1111008
1111011
1111013
1111020
1111021
1111023
1111028
1111029
1111030
1111031
1111035
1111039
1111040
1111043
1111044
1111046
1111052
1111054
1111059
1111060

Trn Vn Khi
Nguyn Ngc Uyn Minh
Nguyn Phng Minh
Nguyn Ngc Hi Nam
Phan Th Ngc Ngn
Thn Hong Xun Nghip
Hunh Thanh Nh
Nguyn Ngc Nhn
Nguyn Vn Nht
Lm Tn Phong
L Minh Phc
Lm Hong Qun
Trng Bo Quc
L Vn Tn
Ngy Tr Thnh
Phan Thanh Th
Nguyn Quang Ton
Phm Vng Uy
Tng Vn
Phm ng Khoa
T Minh Mn
Trn Thanh Long
Nguyn Th Lan Anh
Trn Nguyn Phc Anh
V Tun Anh
Trn Hong n
Hunh Th Bo
Nguyn Th Ngc Bch
Hynh Th Dim Chu
Trn Th Minh Chu
inh Th Kim Chi
Lu Ngc Chin
Trn Nguyn Ngc Chi
Nguyn Cao Cng
Nguyn Hng Cng
Trn Th Dn
Nguyn Th Dim
Th Thanh Diu
Khng Thi Hon Duy
Nguyn H Minh Duy
Nguyn Phan Dng
Nguyn Quc Dng

CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc

796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837

1111063
1111064
1111065
1111066
1111074
1111075
1111085
1111092
1111093
1111097
1111101
1111102
1111104
1111106
1111116
1111117
1111118
1111121
1111122
1111123
1111125
1111126
1111133
1111134
1111135
1111137
1111138
1111143
1111151
1111154
1111157
1111158
1111167
1111169
1111173
1111183
1111185
1111212
1111214
1111216
1111217
1111219

T Vit Dng
Bi Dng
L Thi Dng
Nguyn Hi Dng
Nguyn Qu t
Nguyn Tin t
Nguyn Ngc Hong Giang
Nguyn Th Hnh
Nguyn Trng M Hnh
Trng Th Phng Hng
on Duy Hiu
L Khc Hong Hiu
Nguyn Th Thy Hiu
Nguyn Trng Hiu
Bi Quang Hc
L Th Kim Hng
Trn Th Thanh Hu
Mai Th Ngc Huyn
Nguyn Thanh Huyn
Nguyn Th Thanh Huyn
Nguyn Vn Huy
Ung Quang Huy
Dip Phm Thin Hng
Phm Thch Ngc Hng
Trn Th Qunh Hng
Hunh Mnh Khang
Nguyn Bo Khnh
Nguyn ng Khoa
Trn Quang Khu
Khu Tun Kit
H Th Phng Lan
Hunh Th Kim Lan
Nguyn Duy Linh
Nguyn Vn Linh
Trng Thnh Long
Phng Th Khnh Ly
Nguyn Th Hunh Mai
L Ngc Nguyn
Nguyn Duy Nguyn
Phm Kiu Tho Nguyn
Phm Nguyn Ngc Nguyn
Vn Thnh Nguyn

Khoa Ton - Tin Hc


Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc

838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879

1111221
1111222
1111229
1111235
1111245
1111251
1111257
1111258
1111259
1111262
1111263
1111277
1111279
1111281
1111284
1111285
1111287
1111288
1111289
1111298
1111301
1111302
1111305
1111308
1111312
1111320
1111321
1111322
1111323
1111327
1111332
1111340
1111343
1111346
1111349
1111357
1111362
1111376
1111379
1111382
1111384
1111385

Bi Thanh Nhn
L Nguyn Trng Nhn
Tng Minh Nht
Chu C Phu
Trn Ha Ph
Nguyn Minh Phc
Nguyn B Quan
L nh Qun
Hunh Bo Qun
Nguyn L Hng Qu
Phan Trng Hong Qui
Nguyn Ngc Sn
T Nguyn Thi Sn
Nguyn c Ti
Nguyn Ngc Minh Tm
Nguyn Thanh Tm
V Hunh Tn
Bnh Thin Thanh
Nguyn Ngc Thanh
Trn Th Phng Tho
Nguyn Hu Thn
Tn Thi
Nguyn c Thin
Nguyn V Quang Thin
Nguyn c Th
ng Trin Thuyn
Nguyn Th L Thu
Hunh Th Thy
Ng Th Bch Thy
Bi Th Anh Thy
Trn V Qunh Tin
T Quang Tnh
L Th Thy Trang
Nguyn Hong Bch Trm
Dng Th Minh Trit
Ng Vn Trung
ng Trng
H Huy Tng
Nguyn i T
L Thnh Vn
o Th Vn
Phm Nguyn Thy Vn

Khoa Ton - Tin Hc


Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc

880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921

1111388
1111390
1111397
1111400
1111401
1111411
1111412
1111414
1111415
1111416
1111418
1111420
1111421
1111424
1111427
1111428
1111429
1111435
1111436
1111437
1111438
1111439
1111440
1111441
1111442
1111446
1111447
1111448
1111449
1111450
1111452
1111453
1111454
1111459
1111460
1111462
1111463
1111464
1111465
1111467
1111470
1111472

Nguyn Quc Vit


Hunh Trn Bo Vi
T Th Vui
Mai Hang V
Nguyn Anh V
Nguyn Ngc Yn
Nguyn Th Yn
Nguyn Th Kiu Anh
Phm Hng Quc Anh
L Nguyn Trng An
Nguyn L n
Thng L Bnh
Trnh Nguyn Nht Bnh
Khng V Chin
Nguyn Th Chi
ng Quc Chng
Trn Duy Cng
V Th Thy Dim
Ng Quc Din
Bi Th Dinh
Nguyn nh Dng
Nguyn Th Thy Dng
Dng Tn t
Nguyn Tn t
Nguyn Tun t
Trn Th Tiu Hnh
Dng Th Dim Hng
Nguyn Thanh Hng
Hunh Trng Hiu
Nguyn Thin Hiu
inh Th Thu Hin
Ng Thanh Hin
Bnh Th Hoa
Nguyn Th Hu
L Th Bch Hu
Nguyn Th Minh Huy
Trn c Bo Huy
H Vn Anh Hng
L Thanh Hng
Trn Duy Hng
Nguyn Hunh Nam Hng
Nguyn Th Thu Hng

Khoa Ton - Tin Hc


Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc

922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963

1111473
1111474
1111475
1111478
1111481
1111482
1111484
1111486
1111490
1111491
1111493
1111497
1111498
1111499
1111501
1111502
1111503
1111505
1111507
1111510
1111511
1111513
1111514
1111516
1111517
1111518
1111520
1111521
1111522
1111524
1111525
1111526
1111527
1111528
1111529
1111536
1111538
1111539
1111540
1111542
1111546
1111547

Nguyn Duy Khanh


Hunh Th Trng Khnh
Phan Th Thanh Kiu
V Th Xun Lan
Nguyn H nh Lm
Hunh Ngc Ln
Lm Th Thy Linh
Phm Th Phng Linh
Nguyn Th Hi L
Phm Th Mai
Nguyn Vn Minh
H V Kim Ngn
Nguyn Nh Ngc
Phm Quang Nguyn
Vng Minh Nhn
Nguyn Quang Nht
Phm Minh Nht
L Th Kim Pha
Kim Pht
Phm Hunh Phng
Vng Khnh Phng
L Vn Qun
L Vn Quc
Trn Th Sang
L Nguyn Hng Sen
#N/A
Nguyn Hong Sn
Phan Th Hng Sng
Hong Din S
L Quang Tn Ti
ng Th Tm
Nguyn Ph Tm
Nguyn Th Tho Tm
Nguyn Minh Tn
Trn Hu Tn
Nguyn Minh Thng
Hunh V Thn
Nguyn Vn Thp
Mai Thanh Thin
Trn Ng Hong Thi
L Th Kim Thoa
Thiu Th Kim Thoa

Khoa Ton - Tin Hc


Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc

964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005

1111548
1111549
1111550
1111551
1111552
1111553
1111554
1111557
1111559
1111560
1111561
1111562
1111563
1111564
1111566
1111567
1111568
1111570
1111572
1111573
1111574
1111575
1111581
1111585
1111587
1111588
1111589
1111590
1111591
1111592
1112003
1112004
1112010
1112019
1112021
1112023
1112029
1112036
1112039
1112042
1112046
1112050

Trn Th Kim Thoa


Nguyn Thnh Trng Thng
Nguyn Chnh Thun
Nguyn Th Dim Thy
Nguyn Hoi Thng
Nguyn Th L Thng
Nguyn Th Thy Tin
L Bo Ton
Nguyn Th Thu Trang
Trn Th Thy Trang
Ng Thanh Tr
Phm L Quc Trng
on Th Trm
V Th Bch Trm
Nguyn Hi Triu
Nguyn Vn Tr
Phng L Trng Tr
Phm Quc Trung
Nguyn Trn Anh Tun
Phm Thanh Tun
Bi Phng Tuyn
on Thanh T
Nguyn Trn Tho Vn
Lng Hong Hoi Vnh
Nguyn Hong V
H Tin V
Nguyn L Hon V
Nguyn Trn Thanh V
Nguyn Th Thy Vy
Nguyn Th Hi Yn
L Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Trng Minh nh
V Th Bch
Nguyn Thi Bnh
L Minh Chnh
Nguyn Thnh Cng
Nguyn Vit Cng
Trnh Ngc Diu
Nguyn Th M Duyn
Nguyn Trng Duy
V Lm Khnh Duy

Khoa Ton - Tin Hc


Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Ton - Tin Hc
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin

1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047

1112056
1112063
1112065
1112074
1112075
1112076
1112084
1112087
1112088
1112104
1112117
1112121
1112124
1112128
1112129
1112130
1112132
1112136
1112143
1112144
1112147
1112154
1112157
1112165
1112173
1112175
1112179
1112180
1112184
1112190
1112194
1112195
1112197
1112205
1112206
1112207
1112209
1112211
1112212
1112213
1112214
1112216

Nguyn Thanh Dng


L Ch i
Phan Khc o
Nguyn Tn
Trung c
H Minh c
L Kim Hi
Phm Thng Hi
Nguyn Vn Hnh
Nguyn Vn Hong
Nguyn Huy Hng
V Phi Hng
L Quc Hng
Nguyn D Khang
Nguyn L Huy Khang
Qung Minh Khng
L Hong Khnh
Trn Nguyn Khnh
Hunh Nguyn Anh Khoa
L Tn ng Khoa
Hunh Ngc Khi
H Lam
L Quang Duy Ln
Trn Vn Linh
Tn Lc
L Bo Lc
L c Mnh
Trn Quang Mn
Hunh Cng Minh
V nh Tu Minh
V Thi Nam
Nguyn Vnh Nghi
Nguyn Ct Bu Ngc
L Vn Nhn
Nguyn Trng Nhn
V Ch Nhn
L Vn Trn Nam Nhi
H Th Hunh Nh
ng Minh Nht
L Trn Thi Nht
V Minh Nht
ng Quc Php

Khoa Cng Ngh Thng Tin


Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin

1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

1112217
1112218
1112221
1112222
1112224
1112226
1112229
1112230
1112231
1112233
1112236
1112238
1112241
1112242
1112243
1112244
1112246
1112247
1112248
1112250
1112252
1112254
1112255
1112258
1112259
1112260
1112261
1112263
1112264
1112265
1112266
1112267
1112268
1112269
1112270
1112271
1112272
1112274
1112276
1112277
1112278
1112279

Hong Qu Pht
Ng D Phim
Hunh Huy Phong
Ng V B Phong
Nguyn Minh Phc
Nguyn Trn Thin Ph
Hunh Diu Linh Phng
Nguyn Ngc Phng
ng Quang Phc
Nguyn Cng Phc
L Thanh Quang
Trn Phc Quang
Nguyn Minh Qun
Phm Minh Qun
V Duy Qun
Trnh nh V Qu
L Ch Quyn
Nguyn c Qu
Bi Th Thu Qunh
Trn Sang
Hn Vn Sinh
Nguyn Vn S
Phm Trng S
inh Tin Sn
L Hong Sn
L Hong Sn
Lng Thanh Sn
V Hin S
L Phc Ti
L Tin Ti
Nguyn nh Ti
Nguyn Hu Ti
Nguyn Nh Ti
Phm Hng Thin Ti
Phm Phc Ti
V Tn Ti
V Cng Tn Ti
Nguyn Thanh Tm
Trn Quc Tm
Lc Thin Tn
Trn ng Duy Tn
Nguyn Thanh Tn

Khoa Cng Ngh Thng Tin


Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin

1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131

1112280
1112282
1112283
1112284
1112285
1112287
1112290
1112291
1112292
1112294
1112295
1112297
1112298
1112299
1112300
1112301
1112302
1112303
1112304
1112305
1112317
1112319
1112320
1112324
1112326
1112327
1112328
1112329
1112331
1112332
1112333
1112334
1112339
1112340
1112341
1112343
1112344
1112345
1112346
1112347
1112350
1112351

Nguyn Trng Tn
L Duy Thanh
Phan L Thanh
Hong Phng Thi
L Quang Thi
Nguyn Trn Thi
Nguyn Cng Thnh
Nguyn ng Ch Thnh
Nguyn Phan Ch Thnh
Trn Minh Thnh
Phng Tho
Tc Quc Thnh
L Quc Thng
Ng Hong Thng
Nguyn Chin Thng
Nguyn Chin Thng
Trn Vit Thng
Nguyn Dng Thu
Nguyn Cng Thin
Dng Thin
Nguyn Minh Thun
Cao Thin Thut
Nguyn Thnh Thut
Phan Kin Thc
T Minh Tin
Trn Mnh Tin
Phan Dng Tin
H Duy Tn
Bi Hu Ton
Trn Minh Ton
Bin Th Thu Trang
L Hng Trng
Phm Minh Trit
on Minh Triu
Nguyn Hu Tr
Nguyn Minh Tr
H V Thanh Trng
H Vng Trng
L Vng Hu Trng
V Vn Trng
Nguyn Phc Trung
Nguyn Thnh Trung

Khoa Cng Ngh Thng Tin


Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin

1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173

1112353
1112354
1112356
1112358
1112359
1112360
1112366
1112368
1112369
1112372
1112374
1112375
1112379
1112380
1112381
1112382
1112384
1112385
1112386
1112387
1112388
1112393
1112395
1112396
1112398
1112399
1112400
1112401
1112402
1112403
1112405
1112406
1112407
1112411
1112413
1112417
1112418
1112419
1112421
1112427
1112428
1112429

Trn Thnh Trung


Trnh Quc Trung
L Minh Truyn
on Minh Trng
on Quc Trng
Hong Nht Trng
Nguyn Anh Tun
Nguyn Vn Anh Tun
Trng B Tun
Tng ng Tuyn
Nguyn Anh T
Trn Thanh T
Phan Huy Tng
Phan Minh T
Minh c Uy
Phm Trng Triu Uy
Nguyn Trng Vin
Trn Quc Vit
V Huy Vit
H Phc Vinh
Nguyn Quc Vinh
H Hon V
Mai Trng V
Nguyn Duy V
Trn Nguyn Minh V
Trn Phng V
Trng Phc V
Tun Vng
Lm V Vng
Nguyn Tun Vng
ng Cm Xng
Cao Th Kim Yn
Nguyn Hu Thin
Phm Th Xun nh
L Minh Chu
Lng Th Duyn
H Tn Duy
Lu Khnh Duy
Nguyn Ngc Duy
Nguyn Quc t
Phan Vn Thnh t
Phm Thnh t

Khoa Cng Ngh Thng Tin


Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin

1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215

1112431
1112432
1112433
1112435
1112436
1112440
1112444
1112445
1112446
1112448
1112449
1112450
1112452
1112453
1112455
1112457
1112459
1112461
1112463
1112464
1112465
1112466
1112467
1112469
1112470
1112472
1112474
1112477
1112478
1112479
1112480
1112484
1112486
1112488
1112494
1112497
1112500
1112502
1112508
1112510
1112511
1112512

Nguyn Vn oan
ng o c
Nguyn Hu c
Trn Hi
V Hu Hong Hi
Hunh Vn Hiu
Nguyn Th Huyn
Trng Anh Huy
Nguyn B Hunh
Nguyn Duy Khanh
Hunh Vn Khnh
L V Qu Khnh
Nguyn B ng Khoa
Phm L ng Khi
Hong c Mnh
L V Anh Minh
Phan Thnh Nam
Nguyn Th Ngc
Nguyn c Nguyn
Lm Trng Nhn
Phm Hu Nhn
Phm Hu Nhn
T Trn Minh Nht
Nguyn Hong Phong
Bi L Thin Ph
Phan Th Hng Phc
L V Quang
Nguyn Xun Qu
Nguyn Th Anh Sang
inh Vit Siu
Trn Thanh Ti
V Hnh Tn
Nguyn Vn Thi
Quc Th
V Vn Thun
Hong Vn Thng
Dip Trung Tn
Trn c Vnh Ton
Phan Hunh Dip Trc
ng Hong T
L Thanh T
Ng Quang Cm T

Khoa Cng Ngh Thng Tin


Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin
Khoa Cng Ngh Thng Tin

1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257

1112518
1113006
1113056
1113062
1113098
1113118
1113122
1113123
1113126
1113137
1113171
1113247
1113277
1113279
1113328
1113331
1113341
1113344
1113348
1113366
1113378
1113383
1113392
1113473
1113474
1113515
1113533
1113537
1113539
1113551
1113554
1113556
1113566
1113567
1113571
1113572
1113578
1113590
1113591
1114004
1114005
1114008

Phm Hu Vinh
Nguyn H Bo Anh
Lu Tiu Dn
L Th Thu Dung
L Th n
L Phc Hi
Trn Nguyn Sn Hi
Trn Vn Hi
Ng Th Hnh
Nguyn Ngc Hn
Nguyn Th Ngc Huyn
L Tun Lc
Nguyn Trung Nam
Hong Th Thy Nga
Bnh Hu Phc
Ng Th Phng
L nh Minh Qun
Nguyn Hu Quc
Lm Th T Quyn
Trn Ngc To
Phm Th Thao
Trn Minh Thnh
Nguyn Hong Thng
Bi Vn Tuyn
Phm Nh Tuyn
Li Thnh Vng
Tng Vit M Dung
L Th Hi H
Hunh Th Hi
Nguyn Ngc Linh
Nguyn Thnh Nam
L Th Minh Ngc
Phm Kim Phng
Vng c Phng
Nguyn Ngc Qu
Nguyn Th Hng Quyn
Trn Xun Thnh
Phm L An Trinh
H Lai Tun
L c Anh
Nguyn Bo Anh
V Hong Anh

Khoa Cng Ngh Thng Tin


Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc

1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299

1114009
1114010
1114012
1114014
1114015
1114016
1114017
1114018
1114021
1114022
1114023
1114024
1114025
1114027
1114028
1114030
1114031
1114032
1114033
1114034
1114036
1114037
1114038
1114043
1114045
1114046
1114047
1114050
1114052
1114053
1114054
1114056
1114058
1114061
1114062
1114064
1114066
1114069
1114070
1114071
1114073
1114074

Nguyn Thy An
Trng Thu An
Phm Th Huyn n
on Thanh Bch
Nguyn Xun Bch
Phm Th Ngc Bch
Hunh T L Bnh
Trn Trng Bnh
o Th Lan Chi
Mai Th Thy Chi
Hunh Hong Dim Chinh
L Phi Cng
ng Phm Xun Cng
Mai c Du
Nguyn Th Kim Dung
Trn Th M Dung
on Nguyn Duy
Bi K Duyn
Lm Th M Duyn
L Th M Duyn
H Cm Thanh Duy
Nguyn Phng Duy
Nguyn Thnh Duy
Trn Quc Dng
Trn Th Nam Dng
Bi Thc Linh an
Trn Thin an
Phm V Quc t
L ng
L Ngc nh
Nguyn Th nh
Bi L c
Trn Minh c
Nguyn Ngc Giu
Nguyn Trng Hi
L Th Thy Hng
Trn Th Hng
Nguyn Hong Hin
L Quang Hiu
Phm Xun Hiu
L Th Thu Hin
L Th Thu Hin

Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc

1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341

1114074
1114075
1114076
1114077
1114078
1114080
1114082
1114084
1114085
1114086
1114087
1114088
1114090
1114091
1114092
1114094
1114095
1114096
1114098
1114099
1114100
1114101
1114103
1114104
1114105
1114106
1114107
1114109
1114111
1114112
1114113
1114114
1114115
1114117
1114122
1114124
1114125
1114127
1114128
1114129
1114130
1114131

L Th Thu Hin
Nguyn Th Du Hin
Nguyn Th Tho Hin
Trng Th Thanh Hin
H Quang Hip
Nguyn B Hong
Dng nh Hun
Phan Th Huyn
Phm Th Cm Huyn
V Xun Huy
L Vit Hng
ng Quc Hng
Phan Hong M Hng
Nguyn Lu Vnh Khang
Nguyn V Duy Khang
Dng Hng Khanh
Ng Hong Phng Khanh
H Hong Khnh
Bi Minh Khi
H Ngc Thin Khi
Phan Thnh ng Khoa
V ng Khoa
Trn Th Mai Khi
Nguyn Trit Khng
Thiu Th Mng Kiu
Trn V Thin Kim
Nguyn Giao Lai
Hong Lim
Lng Th Trc Linh
Nguyn Nht Linh
Phan Thy Linh
Trn Hong Linh
Trn Th Phng Linh
L Vn Lc
Nguyn Th Ngc Mai
Dng Khnh Minh
on Quc Minh
Nguyn Nht Minh
Nguyn V Minh
V Hu Minh
V Hong Tho Mi
H Kiu My

Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc

1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383

1114133
1114135
1114136
1114138
1114139
1114141
1114144
1114151
1114154
1114158
1114159
1114160
1114161
1114163
1114165
1114166
1114168
1114170
1114171
1114172
1114173
1114176
1114177
1114179
1114183
1114188
1114189
1114190
1114191
1114192
1114194
1114195
1114196
1114197
1114199
1114200
1114202
1114203
1114204
1114205
1114210
1114211

Nguyn Thanh Thin Nga


L Tr Ngha
Mai Trng Ngha
Chu Tng Ngc
Trn Thanh Ngc
V Minh Ngc
Hunh Th Thanh Nguyn
Trnh T Nh
Hong Oanh
Nguyn Th Hoi Phc
Phm Nguyn Dim Phc
T Nguyn Thin Phc
H M Phng
L Thy Phng
Phm Hng Quang
Th Sa Quy
Nguyn Nh Qunh
V Thanh Sang
Phan Vn Sn
Nguyn Phc V Tm
Nguyn Th Minh Tm
Phan Minh Thanh
Trn Nguyt Thanh
Hunh Quan Thnh
Trn Quang Tho
Phm Thi Thch
Nguyn Th Nh Thm
Trnh Th Hng Thm
Nguyn Quc Thng
o Quc Thnh
Mai Hu Thoi
Phm Tn Thoi
Nguyn Th M Tho
ng Th Bo Thuyn
L Th Thu
Nguyn Phng Thy
H Trn Ngc Thy
Trn Th Thu Thy
Hunh Ngc Anh Th
Phan Phm Anh Th
Nguyn Thin Kim Tin
Tn Tht Trn Tin

Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc

1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425

1114213
1114215
1114218
1114221
1114223
1114226
1114227
1114228
1114231
1114232
1114233
1114235
1114236
1114237
1114239
1114240
1114242
1114246
1114247
1114249
1114253
1114254
1114255
1114259
1114260
1114261
1114262
1114263
1114266
1114269
1114271
1114272
1114273
1114274
1114275
1114276
1114278
1114279
1114281
1114283
1115002
1115003

inh Thanh Tin


Nguyn Th Tnh
Th Phng Trang
Trn Huyn Trang
Nguyn Hong Qu Trm
V Ngc Bo Trm
L Huyn Trn
Phm Th Bo Trn
Nguyn Th L Trinh
Nguyn Th Ngc Trinh
Trnh L Trinh
Mai Phc Tr
Mai Xun Tr
Nguyn Thnh Tr
Trn Minh Tr
L Tht Trn Trung
Nguyn Th Xun Trc
Nguyn Trng Minh Tun
Trn Anh Tun
Th nh Tuyt
Nguyn Qu T
Phm on Minh T
Hunh Quc Tng
Phan nh Vn
Nguyn Th Thanh Vn
Phm Th Thy Vn
Trn Th Thu Vn
ng H Uy Vin
Trn c Vit
Nguyn Quc Vinh
Trn Phc Vinh
Nguyn Hong Thanh Vi
Hunh Anh V
V Hong V
Linh Ngc Tho Vy
Ng Th Tng Vy
Quch Mng Bo Vy
Dng Ngc Tn Xun
Trn Bch Nh
#N/A
Hunh Th T Anh
Hunh Vn Anh

Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Ha Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467

1115008
1115013
1115014
1115015
1115015
1115023
1115027
1115028
1115032
1115033
1115036
1115041
1115046
1115050
1115059
1115065
1115067
1115068
1115069
1115076
1115084
1115085
1115086
1115087
1115089
1115090
1115093
1115094
1115100
1115101
1115105
1115110
1115115
1115116
1115120
1115127
1115129
1115133
1115135
1115137
1115139
1115141

Nguyn Hunh Anh


Nguyn Th Kim Anh
Nguyn Th Vn Anh
Nguyn Th Anh
Nguyn Th Anh
Nguyn Hong An
Nguyn Th Ngc nh
Phm Th Hng nh
Bi Ngc n
Lu Quc Bo
Nguyn c Bc
V Ngc Bch
Cao Kh Bn
Hunh Mnh Cm
Li Th Phng Chi
Nguyn Th Lan Chi
Nguyn Thin Chng
Nguyn L Thnh Cng
Nguyn Vn Cng
ng Ngc Ca Dao
Phm Th Kiu Din
L Th Kim Diu
L Th Diu
Phm Th Hong Diu
Lm Th M Dung
Ng Th Phng Dung
Nguyn Th Dung
on Thanh Duy
Nguyn Nht Duy
Phan Khc Duy
V Anh Duy
Ph Minh Thy Dng
Trn Th Anh o
V Th Anh o
Phng Ngha Hi ng
Nguyn Th Gi
Nguyn Hng Giang
Trn Hng Giang
T Vn Gic
Thy Hong H
Hong Vit H
Nguyn Th Ngc H

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509

1115152
1115162
1115183
1115184
1115186
1115193
1115195
1115196
1115198
1115204
1115206
1115207
1115208
1115211
1115213
1115215
1115218
1115220
1115223
1115225
1115229
1115235
1115236
1115237
1115239
1115239
1115240
1115242
1115260
1115264
1115266
1115268
1115277
1115278
1115281
1115285
1115287
1115292
1115303
1115304
1115312
1115313

V Th Thanh Ho
L Ngc Hu
Chu Th Bch Hoa
Phm Th Hoa
Nguyn Th Hoi
Th Hng
Nghip Th Hng
Nguyn Th Thu Hng
V Th L Hng
Vn Thun Huyn
Nguyn Th Ngc Huyn
Nguyn Th Ngc Huyn
Phan Th Ngc Huyn
Trn Th Ngc Huyn
Trnh Th Thanh Huyn
L Thnh Huy
Nguyn Tin Anh Huy
Hong Vn Hng
Nguyn Vit Hng
Trng Vn Hng
Th Thu Hng
Nguyn Thanh Hng
Nguyn Th Thanh Hng
Nguyn Th Hng
Trn Th Dim Hng
Trn Th Dim Hng
V Th Hong Hng
Nguyn Th Lan Kha
S Quay Kn
Nguyn Th Lam
Trng Th Lan
on Th Lnh
Trn Ngc Lin
Trn Th Lin
L Tuyt Linh
Nguyn Thu M Linh
Nguyn Yn Linh
Trn Minh Hng Lnh
Bi Hong Lc
ng Hu Lc
H Th Lng
Hong Hi Ly

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551

1115317
1115318
1115322
1115323
1115325
1115326
1115328
1115330
1115339
1115342
1115343
1115348
1115352
1115365
1115367
1115371
1115377
1115378
1115379
1115383
1115384
1115386
1115388
1115392
1115396
1115404
1115405
1115407
1115408
1115410
1115411
1115417
1115422
1115424
1115426
1115427
1115433
1115434
1115437
1115444
1115445
1115446

Nguyn Th Hi L
Dng Phng Mai
Nguyn Th Kim Mai
Hong Th Mi
V Duy Mnh
L Th Thu Mn
Chu Ngc Sa My
Thi Tiu My
Nguyn Th Nga
L Trng Yn Ngn
Ng nh Phng Ngn
L Trng Ngha
Phan Minh Ngha
Trn Mnh Nguyn
Ng Th nh Nguyt
Vng Thanh Nh
Phm Hong V Nht
Bi Th Nhi
Chu M Nhi
L Th T Nhi
Nguyn Th Qunh Nhi
Nguyn Th Yn Nhi
Nguyn Tn Nh
Chu Th Nhung
V Hng Nhung
Ng Th N
Nguyn Th Ngc N
Nguyn Th Hng Ny
ng Nguyn Hong Oanh
Nguyn Ngc Hong Oanh
Phm Th Kiu Oanh
Trn Th Dim Phi
Nguyn Thanh Phong
L Hng Phc
Trng Th Dim Phc
Ng i Ph
L V Bo Phng
Ng Trc Phng
Nguyn Th Trc Phng
Nguyn Thin Phc
Trn Thanh Phc
Nguyn Th M Phng

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593

1115447
1115448
1115450
1115457
1115460
1115464
1115465
1115467
1115469
1115471
1115472
1115478
1115489
1115494
1115506
1115510
1115511
1115513
1115518
1115520
1115534
1115536
1115545
1115556
1115558
1115564
1115565
1115567
1115568
1115569
1115570
1115572
1115573
1115575
1115577
1115579
1115583
1115585
1115586
1115588
1115592
1115593

Phm Th Bch Phng


on Minh Quang
Trn Tnh Quang
Nguyn Ngc Quyn
L Huy Quyt
Nguyn Nh Qunh
Nguyn Th Qunh
Phan Th Dim Qunh
Phm V Xun Qunh
ng Hng Sang
L Tn Sang
Nguyn Anh Sinh
Nguyn Pht Ti
H Th Thanh Tm
Phm Th B Thanh
Nguyn Ch Thnh
Nguyn c Thnh
Phan Hu Thnh
Hunh Th Ngc Tho
L Th t Tho
V Th Phng Tho
L Hng Thm
Trn Quc Thin
Nguyn Hng Thnh
V Ngc Thnh
Nguyn Quang Thng
H Th Kim Th
Nguyn Th Th
L Kim Thun
Trn Th M Thun
inh Th Hoi Thu
Hong Th Thanh Thu
Trn Th Kim Thu
Nguyn Th Ngc Thuyt
H Th Thu
H Th Thy
Phm Th Thy
L Ngc Qunh Th
Nguyn Anh Th
Nguyn Th Anh Th
Nguyn Th Song Thng
Trn Diu Hoi Thng

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635

1115604
1115605
1115611
1115615
1115617
1115618
1115619
1115621
1115622
1115624
1115633
1115634
1115640
1115649
1115650
1115652
1115662
1115664
1115674
1115677
1115680
1115682
1115683
1115684
1115685
1115686
1115687
1115689
1115690
1115693
1115700
1115701
1115702
1115705
1115707
1115708
1115710
1115713
1115716
1115717
1115725
1115727

Nguyn Vn Tin
Phan Vn Tin
Nguyn Th Tnh
Nguyn Vn Ton
o Ngc Thy Trang
o Th Thu Trang
Phm Thin Trang
Hunh Lu Thin Trang
L Th Trang
Mai Th Trang
Nguyn Th Thu Trang
Nguyn Th Trang
Trng M Trang
Bi Th M Trinh
Nguyn L Dim Trinh
V Th Tuyt Trinh
Nguyn c Trng
Nguyn L Thy Trc
o Anh Tun
Nguyn nh Tun
V Anh Tun
Trn Th M Tuyn
Chu Th Kim Tuyn
Ha Th Kim Tuyn
L Th V Tuyt
Nguyn Th Tuyt
V Nguyn nh Tuyt
Nguyn Lm Tuyn
V Th Bng Tuyn
Nguyn Hunh Cm T
Nguyn Th Hng Uyn
Nguyn Trn Phng Uyn
Trn V Uyn
Bi Th Tng Vi
Trn Hong Vin
Trn Th Thu Vin
L Th Tng Vi
Nguyn Th Thy Vi
on Hng Vnh
Lm Vnh
Trng Vit Vng
Trn c Vng

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677

1115733
1115745
1115746
1115750
1115754
1115755
1115756
1115766
1115767
1115770
1115771
1115778
1115780
1115781
1115782
1115784
1115785
1115790
1115791
1115807
1115819
1115820
1116001
1116003
1116010
1116011
1116014
1116015
1116021
1116023
1116025
1116026
1116028
1116029
1116041
1116042
1116045
1116048
1116051
1116052
1116054
1116059

Phm L Hong Yn
Nguyn Ngc Cng
Trn Th Thu Dim
Dng Vn Dng
Dng Bch H
L Th Ngn H
Phan Th Bch Hnh
o Th Ngc Lan
ng Hong M Lan
Trn Th L
V Th Ngc Linh
Trn Ng Th Nhn
Nguyn Th Kiu Oanh
Trn Vnh Phc
La Quc Qun
Thi Cng Quyt
on Th Sang
Nguyn Hi Tn
Trn H Phng Thanh
V Trn Bo Trn
L Qy Vng
Nguyn Phng Vy
Hunh V Tun Anh
L Trng Hoi Anh
Nguyn Th Hng n
Thch Hong n
Nguyn Thi Bo
Phm Ph Bo
Trn Ng Bnh
Trn Minh Cnh
Hunh Vn Chiu
Nguyn Th Hu Chi
Phm Ngc Chuyn
Hong Trng C
Minh Duy
Ng Trn M Duyn
Nguyn ng Duy
V Quc Duy
Dng Vit Dng
Nguyn Quc Dng
Nguyn Tun Dng
Nguyn Thi Dng

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht

1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719

1116060
1116062
1116064
1116069
1116071
1116072
1116075
1116076
1116079
1116081
1116089
1116090
1116096
1116097
1116099
1116122
1116123
1116126
1116132
1116135
1116140
1116142
1116144
1116147
1116151
1116152
1116154
1116155
1116159
1116162
1116163
1116164
1116174
1116176
1116182
1116184
1116185
1116190
1116197
1116202
1116208
1116209

Nguyn Vn Dng
L B o
ng nh t
Trn Quc t
Hunh Thanh in
Trn Sn Bo in
L Vnh ng
Nguyn Vn i
Nguyn Quang Minh c
Phm Vit c
Dng c Hiu
Hong Minh Hiu
Nguyn Duy Hoi
Trn Thanh Hoi
inh Xun Hong
L Vn Hng
Nguyn L Hng
Nguyn Vng Hng
Nguyn S Hu
Hunh Quang Khang
ng V Khi
Anh Khoa
Trn Vn Kho
Phm Thin Khng
Trn Vn Lm
Trn Lm
Nguyn Dng Lim
V Hunh Lim
L Phan Long
Nhan Hong Long
Phm Thanh Long
Hunh Thi Lc
Hunh Mai L
Phm Cng L
Bch Thanh Nam
Hong Xun Nam
Hunh Nht Nam
Nguyn Thanh Nam
Triu Th Kim Ngn
ng Th Bch Ngc
Chu Th M Nhn
Thnh Nhn

Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht

1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761

1116210
1116211
1116212
1116213
1116214
1116225
1116228
1116232
1116236
1116238
1116240
1116242
1116245
1116251
1116255
1116259
1116265
1116279
1116283
1116286
1116288
1116290
1116299
1116300
1116301
1116306
1116307
1116309
1116312
1116314
1116325
1116328
1116336
1116337
1116339
1116344
1116345
1116347
1116351
1116355
1116359
1116364

Thnh Nhn
Nguyn Hong Nhn
Phm Hunh Thanh Nhn
Nguyn Phc Nhn
Dng Vn Nhng
L Th Kiu Phng
Long Triu Duy Quang
Phng Minh Qun
Nguyn Vn Quyn
Nguyn Minh Qu
Nguyn c Qunh
Trng Vn Rin
L Thanh Sang
Cao nh Sn
Trn c Sn
Phm Anh Ti
Nguyn Minh Tm
Nguyn Hong Thnh
Phm Hng Thnh
Lng Th Tho
Nguyn Th Duyn Tho
Phm Tin Thng
Nguyn Thng
L Minh Thun
Nguyn Hoi Thun
Nguyn Th Thanh Th
Trn Vn Thc
Qung Thanh Tin
V Xun Tip
L Trung Tnh
Phm Li Bo Trang
Nguyn Trng Trinh
Nguyn Vn Trung
Phan nh Trung
Trn Thin Trung
Nguyn Minh Trng
Chu Vn Tun
H Ngc Tun
Nguyn Anh Tun
Nguyn Minh Tun
Dng Nguyn Hong T
Nguyn Thanh Tng

Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht

1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803

1116368
1116369
1116371
1116378
1116379
1116380
1116381
1116385
1116397
1117004
1117015
1117019
1117025
1117031
1117040
1117051
1117053
1117060
1117066
1117082
1117086
1117090
1117098
1117114
1117115
1117120
1117141
1117146
1117151
1117153
1117154
1117156
1117158
1117160
1117162
1117165
1117166
1117168
1117169
1117172
1117175
1117178

Trn Cng T
Trn Th Kim T
L Hong t
Trn c Vit
V nh Vit
L Thnh Vi
Nguyn Tn Vinh
Dng c V
Cao Th Yn
Nguyn Th Huyn Anh
L Phc Gia Bo
Phm Nguyn Yn Bng
Nguyn Th Thanh Bnh
L Bo Chu
Nguyn Th Cc
Nguyn Th Kim Dung
Nguyn Th Duyn
Trn Cnh Dng
Tng Vn in
Phm Th Thu Ho
Phm Th Thu Hng
Nguyn Cng Hu
Nhm Th Thu Hin
Trng c Ha
L Th Hng
Phm c Anh Huy
Phan Th Ngc Kh
L Th M Kiu
L Th Mai Lan
Nguyn Tng Lm
V Th Lm
Phm Th Len
Phm Th L
inh Thy Linh
L Th M Linh
Nguyn Ngc Linh
Nguyn Phng Quyn Linh
T Th M Linh
Tng M Linh
Phm Th Kim Loan
Phm Thanh Long
Nguyn Th Xun Lc

Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa a Cht
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng

1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845

1117184
1117189
1117203
1117206
1117211
1117216
1117220
1117228
1117229
1117235
1117250
1117251
1117252
1117256
1117258
1117259
1117260
1117261
1117268
1117275
1117285
1117290
1117293
1117295
1117296
1117297
1117300
1117302
1117310
1117313
1117314
1117315
1117322
1117325
1117328
1117330
1117331
1117339
1117343
1117346
1117349
1117351

T Th Mai
Nguyn Th Min
V Th t Na
V Ngc Ngn Nga
Nguyn Hong Ngha
Dng Hng Ngc
Phm Kim Ngc
Phm Hoi Nht
on Th Nhi
Vn Th Hng Ni
o Nam Phng
ng Th Hng Phng
u Th Phng
Trn Nh Phng
V Th Minh Phng
Trn Duy Quang
Cao Hong Qun
Vi Hng Qun
Trn Mnh Quyn
Trng Vn Son
Phm Anh Ti
Th H Thanh
Hunh Th Thu Thanh
Ng Th Kim Thanh
Nguyn Trng Thanh
V Quc Thanh
Xun Thi
T Anh Thi
Phm Th Phng Tho
Trn Th Anh Tho
Trn Th Thanh Tho
Trn Thu Tho
Nguyn Hong Thnh
Nguyn Thanh Thoi
Lm Th Thu
Trn Th Thy
Trn Minh Thy
Phm Th Oanh Th
Trn Th Hnh Tin
V Th Phc Tnh
Trn Trung Tn
ng Th Thu Trang

Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng

1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

1117352
1117357
1117361
1117363
1117364
1117367
1117370
1117371
1117373
1117374
1117376
1117380
1117384
1117385
1117392
1117397
1117401
1117402
1117407
1117408
1117412
1118005
1118007
1118008
1118015
1118019
1118027
1118030
1118032
1118038
1118042
1118048
1118049
1118052
1118058
1118061
1118063
1118066
1118067
1118069
1118070
1118071

in Th Thu Trang
Trng D Ngc Trm
Nguyn Th Bch Trinh
Nguyn Hu Tr
Trn Minh Tr
L Duy Trung
V Anh Tun
on Quc Tun
Nguyn nh Tun
Nguyn Thy Thanh Tuyn
Phm Thanh T
Nguyn Thanh Tng
on Th Mai Uyn
L Phng Uyn
Dip Quc Vinh
Nguyn Minh V
Nguyn Vit Vng
Hunh Phan Tho Vy
Trn Thanh Xun
Chnh Ngc Yn
Nguyn Th Nh
Hunh Mn Anh
L Cao Anh
L Kim Anh
Phan Ngc Anh
Thi Ngc Anh
Nguyn Ngc Thin n
Nguyn Quc Bo
Phm Thnh Bo
H Biu Chnh
Vng Bo Chu
Nguyn Ngc Chung
Trng Th Hng Chuyn
Dng Quc Cng
Nguyn Th Dng
Nguyn Th Xun Diu
Nguyn Th Phng Dung
Trng i Dung
Vu M Dung
Nguyn Phng M Duyn
Nguyn Th Cm Duyn
Trn N Kim Duyn

Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

1118073
1118074
1118075
1118080
1118082
1118083
1118084
1118085
1118086
1118088
1118090
1118091
1118092
1118095
1118096
1118099
1118100
1118102
1118111
1118114
1118124
1118128
1118134
1118140
1118141
1118144
1118146
1118147
1118151
1118154
1118155
1118157
1118159
1118162
1118165
1118166
1118174
1118177
1118180
1118181
1118183
1118184

Mai Xun Duy


Nguyn Thanh Duy
V Th Phng Duy
Trn Th Hng o
Nguyn Hu Tin t
Nguyn Hi ng
Trng Th p
Trn Th H ng
Cao Minh c
Nguyn Danh c
Nguyn Minh c
Hunh L Kim Giang
Hynh Nguyn Trng Giang
Trn Th Bin Giang
Trnh Th Nam Giang
H Th Ngc H
L Th Hng H
Nguyn Thu H
Phm Th Ho
Trng Th Hnh
L Trung Hiu
L Th Thu Hin
H Kim Hoa
Nguyn Phi Hong
Nguyn Ti Hong
Nguyn Th Thanh Ha
Ng Th Hng
V Thch T Hng
Trn Th Hu
Quang Huy
Nguyn Th Ngc Huyn
Phm Th Ngc Huyn
Trn Th Huyn
Ha Hong Quc Huy
Nguyn Tn Huy
Nguyn Thanh Huy
Nguyn Duy Hng
Trn Ngc Phc Hng
Nguyn Qunh Hng
Nguyn Th Lan Hng
Trn Ngc Hng
u Minh Hng

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

1118185
1118189
1118197
1118199
1118202
1118203
1118204
1118210
1118213
1118217
1118219
1118225
1118231
1118233
1118244
1118245
1118247
1118248
1118251
1118254
1118256
1118262
1118264
1118265
1118266
1118266
1118269
1118270
1118271
1118274
1118275
1118280
1118281
1118285
1118286
1118289
1118290
1118292
1118293
1118294
1118296
1118298

H Nht Kha
V Cng Khanh
Bi Anh Khoa
Mai Anh Khoa
Trnh nh Kh
Trn nh Khng
Nguyn Trung Kin
Cao Th D Lan
Phm Th Lan
V ng Phng Lan
Nguyn Th Bch L
L Ngy Hong Linh
Trn Th Trc Linh
Phan Hng Lnh
Nguyn Hu Thin Lun
Nguyn Ngc Luyn
Hong Th Ca Ly
Cao Xun Mai
Nguyn Th Hng Mai
Gip Hi Mi
Hng Nguyt Minh
T Tiu My
L c M
Nguyn Th Thu M
Phan Th M
Phan Th M
inh Th Nga
Hong Th Nga
Nguyn Th Hoi Nga
Nguyn Th Tuyt Nga
Phm Th Thin Nga
V Th Khnh Ngn
Nguyn Th Khnh Ngu
L Trung Ngha
Trn Hu Ngha
Phan Hng Ngc
Phm Bch Ngc
Trng Th Bch Ngc
Cam Tng Nguyn
L Tn Nguyn
Mai Hong Thi Nguyn
ng Th Hng Nhi

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1118302
1118305
1118314
1118315
1118318
1118319
1118320
1118321
1118326
1118329
1118334
1118336
1118339
1118340
1118342
1118355
1118357
1118358
1118362
1118363
1118364
1118366
1118368
1118371
1118376
1118379
1118380
1118387
1118395
1118397
1118398
1118400
1118406
1118411
1118413
1118414
1118415
1118417
1118421
1118422
1118423
1118424

Bi c Nhn
Ng Thnh Nhn
Nguyn Tn Anh Nhi
ng Ngc Mn Nhi
H Trng Hng Nhung
Ng Th Cm Nhung
Nguyn Th Hng Nhung
Nguyn Hong T Nh
Lm V Hong Oanh
V Th Oanh
Trn Tn Pht
Th Trng Phi
Nguyn Vn Phong
o Thin Phc
Phan Th Ngn Phc
Phan Th Minh Phng
Trn Th Bch Phng
Ng Xun Quang
Phm Th Quang
Hong Vn Qung
Nguyn an Qu
Trng Chn Quc
Dng Thanh Ngc Quyn
Nguyn Xun Qu
Trn Th Hng Sen
Nguyn Hong Sn
Nguyn Th Xun Sn
Nguyn Xun T
Nguyn Thin Tm
Phm Thanh Tm
Trnh Thanh Tm
Nguyn Vn Khnh Tn
Nguyn Quang Thi
Bi Phng Tho
ng Th Thu Tho
Nguyn Phng Tho
Hong Th Phng Tho
L Th Thu Tho
Nguyn Th Ngc Tho
Nguyn Th Ngc Tho
Nguyn Th Phng Tho
#N/A

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055

1118427
1118430
1118431
1118440
1118442
1118446
1118451
1118452
1118456
1118457
1118459
1118462
1118463
1118464
1118466
1118469
1118470
1118472
1118473
1118479
1118483
1118484
1118487
1118488
1118490
1118493
1118494
1118496
1118497
1118500
1118501
1118505
1118508
1118511
1118512
1118513
1118514
1118517
1118524
1118527
1118527
1118529

Trn Phng Tho


Trn Th Phng Tho
Trnh Th Thu Tho
Nguyn Th Phng Thi
H Quang Bo Thnh
H Quang Thng
Phm Hoi Thu
Trng Th Thu
o Th Thanh Thy
Nguyn Thu Thy
Bi Ngc Anh Th
Nguyn Ngc Anh Th
Trn Nguyn Anh Th
Trnh Minh Th
L Trc Thc
Nguyn Th M Tin
Nguyn Thy Thy Tin
Hong Vn Tin
Phm Mnh Tin
H Th M Trang
Nguyn Th Minh Trang
Nguyn V Thin Trang
Phm Phc Dim Trang
Trn Phng Trang
L Qunh Trm
Nguyn Hoi Trm
Nguyn Th Ngc Trm
Phm Th Ngc Trm
Trn Th Bo Trm
Trn Th Tuyt Trinh
V Trn Ngc Trinh
Nguyn Vn Tr
Nguyn c Trung
Dng Ngc Xun Trc
H Th Minh Trc
L Th Minh Trc
Nguyn Thanh Trc
Nguyn Anh Tun
H Th Kim Tuyn
Nguyn Anh T
Nguyn Anh T
Nguyn Vn Tng

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc

2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097

1118531
1118535
1118536
1118542
1118543
1118546
1118546
1118549
1118551
1118552
1118556
1118559
1118560
1118562
1118563
1118565
1119002
1119009
1119016
1119019
1119021
1119027
1119028
1119032
1119034
1119041
1119048
1119056
1119058
1119064
1119069
1119076
1119081
1119085
1119091
1119096
1119107
1119109
1119111
1119112
1119112
1119117

Trng Thanh Tng


Nguyn Ngc an Uyn
Trn Th Phng Uyn
ng Th Tng Vi
H Quang Tr Vin
Th Vc
Th Vc
o Tun V
Phm Hong V
u Th Thy Vy
V Th Khnh Vy
Bo Th Hi Yn
Hunh Th Kim Yn
Dng Th Nh
Phm Th Nh
Trn Xun
L Duy Anh
Phm Hong Tun Anh
Nguyn Quc Bo
Nguyn Thanh Hoi Bo
Hong Thanh Bnh
Nguyn Th Chi
L Hng Ch
Nguyn Th Kim Cng
Bi Huy Cng
Nguyn Qu Du
Nguyn Th M Duyn
Nguyn Th Duy
Nguyn Quc Trung Dng
H Nguyn n
Nguyn Vn i
Nguyn Vn t
Nguyn An in
Hong Trng c
Trng Thanh c
Nguyn Th Cm Giang
Nguyn Hong Hi
Nguyn Trng Hi
Trn Th M Hnh
Hunh Th Thanh Hng
Hunh Th Thanh Hng
Cao V Minh Hn

Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Sinh Hc
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu

2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139

1119121
1119123
1119126
1119127
1119131
1119133
1119134
1119138
1119139
1119140
1119146
1119150
1119156
1119157
1119158
1119160
1119162
1119165
1119169
1119171
1119173
1119178
1119187
1119190
1119192
1119193
1119195
1119200
1119205
1119209
1119212
1119220
1119221
1119223
1119231
1119233
1119240
1119242
1119244
1119246
1119247
1119248

Nguyn Vn Hu
Trn Cng Hu
L Ngc Hiu
L Th Minh Hiu
Nguyn Th Hin
Nguyn Th Thu Hoi
Bi Huy Hong
Nguyn Th Ha
Hong Thu Hng
V Th Hu
Phan Ngc Huy
Phm Hng
Nguyn Th Dim Hng
Trn Th Ly Hng
Trn Th Thu Hng
Nguyn Th Hng
on Th Trc Kha
Trng Phng Khanh
V Duy Khnh
V Trng Khim
L Anh Khoa
Nguyn Th Dim Kiu
Chu Diu Linh
L Th Ti Linh
Nguyn Th Yn Linh
Nguyn Trng Linh
V c Linh
on Nguyn K Loan
Phan Phc Lc
Nguyn Hu Lun
Trn Hiu Mn
Th Dim My
ng Hoi Nam
Nguyn Hoi Nam
Phan Tho Ngn
Dng Trng Ngha
Nguyn Thanh Nh
Nguyn nh Nhn
Phm Ti Nhn
T Thnh Nhn
Trn Nguyn Trng Nhn
Trnh Lu Nhn

Khoa Khoa Hc Vt Liu


Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu

2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181

1119255
1119259
1119266
1119272
1119274
1119280
1119283
1119284
1119290
1119291
1119300
1119305
1119307
1119310
1119313
1119324
1119328
1119329
1119332
1119352
1119356
1119357
1119359
1119362
1119364
1119372
1119373
1119380
1119383
1119384
1119386
1119388
1119395
1119398
1119402
1119403
1119404
1119406
1119412
1119414
1119418
1119420

Phan Th Nhi
Th Tuyt Nhung
H Tun Pht
ng Tn Phc
Hunh Thin Phc
Hong Th Phng
L Hu Phc
Nguyn Th Vy Phng
Lm Ngc Quyn
Nguyn Th Tho Quyn
Nguyn Thanh Sn
Nguyn c Thin Ti
Trn Mnh Ti
Nguyn Th Thanh Tm
Trn Th Thy Tm
Dng Minh Thnh
V B Thnh
on Th Thu Tho
Nguyn Trng Thch
H Th Th
Nguyn Th Thanh Thu
Phm Th Ngc Thy
Nguyn Ngc Anh Th
Phm Trn Hi Thng
L B Tri Thc
Hong Mnh Tin
Bi Trung Tn
Phng B Ton
T Th Thin Trang
Trnh Thu Trang
Trn Th Kim Trn
Bi L Vit Trinh
Phan Minh Tr
Trn Bnh Trng
Phm Vn Trung
Trn c Trung
Nguyn Th Thanh Trc
o Minh Tun
Nguyn Tri Tc
V Ngc T
Lm Quang Tng
Nguyn Anh Tng

Khoa Khoa Hc Vt Liu


Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu

2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223

1119425
1119427
1119428
1119429
1119430
1119435
1119445
1119449
1119452
1119455
1119456
1119458
1119459
1119460
1119462
1119464
1119465
1119466
1119467
1119468
1119469
1119470
1119475
1119479
1119480
1119481
1119482
1119483
1119485
1119486
1119488
1119490
1119491
1119493
1119494
1119496
1119497
1119501
1119502
1119503
1119505
1119506

Hunh Th Hng Vn
L Th Tho Vn
Trn Th i Vn
Trn Th Vin
T Ngc Vit
Nguyn Vn Vinh
Nguyn Duy Vng
Hunh Th Thanh Xun
Nguyn Th Kim Yn
Phm Tn Sang
Nguyn Phng Anh
V Ngc Tho Nguyn
Nguyn Vn Thanh
Trn Th Huyn Trn
ng Phng Thanh Hin
Nguyn Phc Lc
Trnh Hong Anh
V Ty An
V Thnh An
Trn Thin Hon n
Phm Nguyn Nhn Bch
Ng Th Bo Chu
ng Th Ngc Diu
Phm Tin Dng
Nguyn Quc Dng
Nguyn Vn c
Lm Ngc Lc H
Ng Xun Ho
Nguyn Th Minh Hng
Nguyn Th Hunh Hn
Nguyn c Hong
T Th Trc Hp
Trn Quang Hng
Trn Th Dim Hng
Bi Duy Khnh
Hunh Ngc Hong Lan
Trng c L
Cao Th Kim Ngn
Dng Th Bch Ngc
Trn Lm Nh Ngc
Phm Th Nh Nguyt
Th Nhi

Khoa Khoa Hc Vt Liu


Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu

2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265

1119507
1119509
1119512
1119513
1119515
1119517
1119518
1119519
1119522
1119523
1119524
1119525
1119526
1119527
1119528
1119529
1119530
1119531
1119534
1119535
1119536
1119538
1119539
1119540
1119542
1119543
1119544
1119545
1119548
1120001
1120002
1120006
1120008
1120009
1120010
1120011
1120012
1120016
1120017
1120018
1120019
1120020

Nguyn Vn Nhi
inh N Hng Nh
Nguyn Ngc nh Phng
Dng Triu Qu
Phm Hong Sang
T Hu Tm
Nguyn Vn Thanh
Tn Nguyn Trng Thanh
Phan Vn Thnh
#N/A
L Nguyn Minh Thin
Trn Mai Thoa
Nguyn Th Thu
Mai Th Thu Thy
Nguyn Th M Tin
Bi Ngc Tn
H Trung Tn
Hng Ngc Tn
Trn Th Thy Trang
Nguyn Tri
on Nguyn Trung
Nguyn Th nh Tuyt
Nguyn Th Thanh Tuyn
Nguyn Hoi Anh T
V Hong Tng
Nguyn Th Chiu Uyn
Mai Tng Vi
Nguyn Hu Vinh
#N/A
Hunh L Bo Anh
Hunh Quc Anh
Phm H Anh
Trn Vn Anh
V Tun Anh
H Khnh An
Mai Trn Nguyn An
Ng Vn An
Mai Xun Bch
on Thanh Bnh
H Thanh Bnh
Nguyn Cng Bnh
Bi Trung Chnh

Khoa Khoa Hc Vt Liu


Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa Khoa Hc Vt Liu
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng

2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307

1120021
1120025
1120027
1120036
1120038
1120039
1120040
1120041
1120042
1120043
1120047
1120048
1120050
1120054
1120055
1120056
1120057
1120058
1120059
1120061
1120062
1120064
1120066
1120067
1120068
1120069
1120070
1120071
1120072
1120077
1120081
1120083
1120084
1120085
1120088
1120090
1120094
1120097
1120100
1120101
1120103
1120104

Phm Hng Phi Chnh


V Hong Chng
Trn Phm Cng
Hunh Gia t
L Thnh t
Phan Trn Thnh t
Nguyn Hi ng
Bi Xun on
V Thnh ng
Nguyn Minh ng
Trn Lng Trng Giang
Nguyn Th Thu H
Trn Phi Hi
on Trung Hiu
V Thanh Hiu
Nguyn Th Hin
Nguyn Huy Hong
Nguyn Vn Hong
T Th Hong
ng Minh Huy
Nguyn Ngc Huy
Bi Vn Hng
T Th Hng
Bi Duy Khang
Hunh Dng Khang
Trn Nguyn Sn Kha
Ng Trn Vit Khi
Cao Nguyn Hong Khim
L Thanh Khoa
Trng Anh Khoa
Nguyn Vn Kin
Nguyn Tn Kit
Nguyn Tun Kit
L Trn Xun Lnh
m Quang Linh
ng Vy Long
V Thng Li
Trng Thnh Lun
Nguyn Hong Minh
Nguyn Thanh Minh
Trnh Th Dim Mi
L Hoi Nam

Khoa in T Vin Thng


Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng

2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349

1120108
1120110
1120117
1120119
1120120
1120133
1120136
1120138
1120139
1120140
1120144
1120145
1120147
1120149
1120150
1120151
1120153
1120154
1120159
1120160
1120161
1120162
1120163
1120165
1120167
1120168
1120169
1120170
1120172
1120177
1120179
1120186
1120187
1120188
1120190
1120194
1120195
1120197
1120198
1120200
1120201
1120203

L Quang Ngc
Nguyn Xun Ngc
Nguyn Phng Nhung
o L Pavel
H Hu Php
Nguyn Duy Phng
Hunh Hng Qun
Phm Tin Qun
H Hi Quc
L Ngc Quc
m Vn Sng
L Trng Sn
Nguyn Duy B Ti
Nguyn Ch Tm
Hunh Vn Tn
Trn Minh Tn
Bi Trng Thanh
Hunh Th Chc Thanh
Nguyn Th Tho
Nguyn Hong Thch
Nguyn Xun Thch
Nguyn c Thng
Nguyn Vn Thin
Mai Kim Thi
L V Thnh
Trn Thanh Thng
on Vn Th
H Th Thu
Nguyn Th H Tin
Nguyn Thanh Ton
Nguyn Mnh Ton
Trn nh Minh Tr
Trn Ngc Bo Tr
L Kim Trng
L Chnh Trung
L Anh Tun
L Hong Tun
T Hong Anh Tun
Trn Minh Tun
Nguyn Phc Tuyn
Nguyn Xun T
V Minh T

Khoa in T Vin Thng


Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng

2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391

1120204
1120208
1120209
1120211
1120212
1120213
1120215
1120216
1120217
1120218
1120219
1120220
1121003
1121006
1121021
1121023
1121027
1121033
1121046
1121047
1121052
1121055
1121063
1121078
1121079
1121085
1121090
1121099
1121100
1121112
1121118
1121135
1121139
1121142
1121144
1121147
1121149
1121153
1121165
1121168
1121175
1121177

V Hong Minh Tng


Trn Th Bch Vn
Hong Minh Vit
Li Vn Vinh
Phm Quang Vinh
Trn Xun Vinh
Vng Thnh V
ng Ngc Vng
Hong Quc Vng
Nguyn Quc Vng
Hong H an Vy
Phan Trn Khi Nguyn
L Vn Anh
L Gic Kim nh
Bi Th Phng Dung
Nguyn Th Thy Dung
Trn Vn Dng
Nguyn Thnh t
Hu Th Bch Hnh
Trnh Th Hoi Hn
Phan Mnh Hoi
L Nguyn Khi Hon
Nguyn Thnh Huy
ng Nguyn Kim Kiu
Vn Tiu Kiu
Hunh Th M Linh
Trn Xun Lc
Nguyn Th Thanh Nga
V Phan Tuyt Nga
V Th Nguyn
L Vn Nhin
Vng Th Anh Phng
Quyn
Phan Th Dim Qu
Nguyn Ngc Nh Qunh
Ng Ngc Sn
V Th Thu Sng
Nguyn Tin Thnh
Nguyn Duy Thnh
L Th Diu Thu
Trn an Thy
L Kim Tin

Khoa in T Vin Thng


Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa in T Vin Thng
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut

2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433

1121183
1121195
1121201
1121209
1121215
1121219
1121221
1121222
1122003
1122005
1122006
1122010
1122016
1122027
1122029
1122032
1122039
1122053
1122058
1122066
1122071
1122073
1122082
1122083
1122085
1122088
1122090
1122091
1122093
1122094
1122095
1122105
1122107
1122108
1122109
1122110
1122117
1122118
1122124
1122128
1122139
1122141

L Phng Trang
Nguyn Hong Phng Trc
Dng Thanh Tng
V Th Tho Vi
Nguyn Vn Anh V
ng Th Hoi Xinh
Trn H Xuyn
Nguyn Hong Yn
Lm Phc Mai Anh
Nguyn Cng Tun Anh
Nguyn c Anh
Trn Lam Trng An
Nguyn Quc Bnh
Nguyn on Thin Ch
Trn Ngc Chng
Quch Hunh Cng
Phm Thanh Duy
Nguyn Chin t
Phm Th ip
Nguyn Th H
Trn Vit Hi
L Th Ho
Thi Th Thu Hng
T Th Thy Hng
Nguyn Ngc Hn
Lng Th L Minh Hiu
H Vit Hin
Lu Th Hin
Trn Th Du Hin
Trn Th Hin
V Th Ngc Hin
Trn Nguyn Thnh Hong
L Long H
H Th Kim Hng
L Th Thu Hng
Nguyn Th Duyn Hng
Nguyn Th Ngc Huyn
Nguyn Th Ngc Huyn
o Tun Hng
L Ngc Hng
Hong Thu Kiu
Nguyn B Knh

Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Vt L - Vt L K Thut
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng

2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475

1122147
1122153
1122165
1122170
1122172
1122175
1122184
1122188
1122189
1122198
1122206
1122210
1122217
1122218
1122219
1122222
1122226
1122231
1122235
1122236
1122240
1122255
1122257
1122259
1122269
1122271
1122272
1122273
1122277
1122287
1122289
1122290
1122291
1122295
1122300
1122301
1122307
1122310
1122321
1122326
1122333
1122334

Nguyn i Nht L
H Th Trc Linh
Phan Thnh Long
Nguyn Thnh Lun
L Th Luyn
Nguyn Th Mai
Trn Thy Minh
Ng Th Tr My
Nguyn Th Kiu My
Nguyn Tn Ngha
Trn Trung Nhn
Hunh Th Nhi
Trnh Th Ngc N
Hong Th Oanh
Chu Thnh Pht
Nguyn Th Thanh Phc
Trng Th M Phng
L Nhi Phng
Trng Ngc Phng
Nguyn Gia Quang
Nguyn Duy Quc
Nguyn Thanh Tm
Nguyn Ngc Tn
L Ngc Thanh
Ng Ngc Phng Tho
Nguyn Th Phng Tho
Nguyn Th Thanh Tho
Phm Th Tho
V Th Minh Tho
Nguyn Th Thu
Nguyn Trng Thin
Hunh Ch Thin
Bi Th Thnh
Nguyn Th Thanh Thun
Trng Th Thu Thu
Nguyn Th Thy
Nguyn Th Thng
Bi Th Thy Tin
ng Vinh Ton
Ng Th Thu Trang
Nguyn Th Nh Trinh
Trn Th Tuyt Trinh

Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng

2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517

1122343
1122353
1122357
1122359
1122362
1122366
1122370
1122371
1122374
1122375
1122376
1122380
1122382
1122383
1122384
1122385
1122387
1161001
1161006
1161007
1161009
1161012
1161015
1161016
1161018
1161020
1161021
1161022
1161023
1161025
1161032
1161034
1161035
1161036
1161040
1161042
1161043
1161044
1161045
1161049
1161050
1161053

Phm Th Phng Trc


Trn Anh Tun
Trn Thanh T
Nh Thanh Tng
Nguyn Th Bch Uyn
ng Th Hng Vn
Tro Th Hng Vn
inh Th Tng Vi
Trn Quc Vit
Nguyn nh Vit Vinh
Nguyn Th Tng Vi
Nguyn ng Hong V
Nguyn Ngc Tun V
Mai Th Kiu Vy
Nguyn Phm Tho Vy
T Tng Vy
Bi Th Thanh Xun
L Thnh An
V Tun Anh
Nguyn Thi Anh
Trn Thanh Bch
Nguyn nh Thi Bnh
Hunh Nguyn nh Chu
Nguyn Hu Chung
V Hunh Quc Cng
L Ch i
Nguyn Dng Minh ng
Nguyn V Nguyn ng
Nguyn Tun ng
Trn Xun Tin t
u L Dung
Nguyn L Duy
Nguyn Hoi Giang
Nguyn Ngc Gon
Phm Thanh Hin
Trung Hiu
Trn Minh Hiu
Phm Ty H
B Xun Ho
L Phm Khnh Ha
Trn Quc Hon
Phan Huy Hong

Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
Khoa Mi Trng
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK

2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

1161054
1161055
1161057
1161058
1161059
1161062
1161067
1161071
1161072
1161073
1161074
1161075
1161076
1161079
1161082
1161083
1161088
1161089
1161090
1161092
1161093
1161096
1161098
1161100
1161112
1161114
1161116
1161118
1161119
1161120
1161121
1161123
1161126
1161128
1161131
1161135
1161136
1161138
1161143
1161144
1161145
1161152

L Quang Hong
L Cng Hng
ng Anh Hng
V Mnh Hng
Lc Th Hng
Nguyn Xun Huy
Nguyn Ngc Thanh Khoa
#N/A
Bi Vn Kim
Ph Tng Lnh
Nguyn Th Ngc Linh
V Tt Linh
Lng Thanh Vn Long
T Hng Quang Lc
Bch Chn Minh
Mai Hong Minh
Phm Ngc Nng
Cao Nguyn Vnh Nghi
Nguyn Ngc Ngha
Trnh Quc Nghim
Nguyn Bo Ngc
Bi Lm Chnh Nhin
Nguyn Ch Phong
Nguyn Hong Phc
Phm Quang Sn
Nguyn Hng Sn
Phm Hoi Tm
L Ph Tn
L Vn Tn
L Hong Thch
ng Ngc Thch
Nguyn L Minh Thi
Chu Minh Thnh
Nguyn Th Anh Th
Nguyn Thi Thnh
Nguyn Th Thu Tin
L Nguyn Xun Tin
Trng Hong Tin
Phm nh Ton
Trn Huyn Trn
on Th Tho Trang
Bi T Trung

CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK

2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601

1161155
1161157
1161164
1161165
1161166
1161167
1161170
1161178
1162006
1162007
1162011
1162019
1162020
1162030
1162038
1162042
1162046
1162051
1162052
1162053
1162056
1162060
1162065
1162069
1162071
1162074
1162075
1162078
1162079
1162082
1162083
1162088
1162091
1162106
1162119
1162126
1162134
1162143
1162157
1162167
1163002
1163006

Nguyn Minh Tun


Trng Thanh Tng
Dip Quc Vinh
V L Vinh
Nguyn Ngc Vinh
Lm Huy V
Nguyn Thin Vng
Nguyn Trng Xun
Vn Anh
on Quang Tun Anh
Kim nh Bin
Trn Hi ng
Nguyn Tin t
Nguyn Ngc Thanh Duy
Nguyn Th Thanh Hi
Nguyn Quang Hiu
Nguyn Xun Ha
Hi Hng
Cao c Hng
Nguyn Th Hu
Ng Thanh Huy
L Minh Khoa
H Th Thanh Loan
Nguyn Thnh Mn
Nguyn Quang Minh
V Hng Minh
Trn Huy Nam
Nguyn Khi Nguyn
L Cng Nguyn
Nguyn Lu Thin Nht
Nguyn Th Tuyt Nhung
Nguyn Hu Phc
Liu c Phong
Lm Thnh Quang
Cao Hong Thng
Hong Trn Thin
V Thu Thy
L Minh Hong Trm
Trn Thanh Tun
Phm Hong Vinh
Hong Bo An
L Cng Tun Anh

CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK

2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643

1163008
1163009
1163012
1163013
1163015
1163018
1163019
1163019
1163023
1163024
1163028
1163031
1163033
1163034
1163036
1163037
1163038
1163041
1163044
1163049
1163050
1163053
1163055
1163056
1163058
1163059
1163064
1163068
1163070
1163072
1163073
1163075
1163076
1163078
1163079
1163080
1163083
1163085
1163086
1163091
1163094
1163095

Phan Duy Anh


V Tun Anh
Tiu Qun Bo
Nguyn Hng Quc Bo
Trn Quan Bnh
Nguyn Hi Chung
Lng Ch Cng
Lng Ch Cng
Trn c t
Nguyn Tun t
Quch Trn Ngc ip
on Quc Dng
Nguyn L Khnh Duy
Bng Qung Duyn
Dng Th M Duyn
Phan Ngc Long Giang
Nguyn Th H
V Th Hin
Nguyn Xun Hip
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Thanh Ho
Kiu Phi Hong
Trn Th Ninh Hu
Nguyn Thanh Hng
Nguyn Hu
ng Quang Huy
Hunh Anh Khoa
L V Kit
Phm Qunh Kha Lm
Mch Bo Lin
Trn Th M Linh
Nguyn Nht Linh
H Thanh Lc
Trn Kim Long
Nguyn Minh Lun
L Hunh Lun
Trn Thng Minh
Nguyn Th Nga
Phng Hong Kim Ngn
Nguyn Duy Thanh Nht
Nguyn Minh Nht
Cao Th Kiu Ninh

CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK

2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685

1163096
1163098
1163099
1163100
1163102
1163104
1163105
1163107
1163108
1163110
1163111
1163113
1163116
1163117
1163119
1163120
1163123
1163125
1163128
1163130
1163132
1163133
1163136
1163138
1163141
1163142
1163142
1163143
1163144
1163146
1163147
1163150
1163151
1163160
1163168
1163170
1163175
1163176
1164014
1164015
1164016
1164020

Tu Thin Phm
Phan Hu Phc
Nguyn Minh Phong
Nguyn Hong Phc
Nguyn Trc Phng
Ng Duy Phng
Phng Tun Phng
L Hong Qun
Nguyn Minh Sang
L Nguyn Thanh Sn
Hunh o Bo Tm
H Nht Tn
on Ngc Thng
Nguyn Kha Thi
Nguyn Quc Thin
Nguyn Hu Thnh
Nguyn c Thoi
on Minh Thng
V Th Trc Thng
Hong Mng Thy
V Th Bch Thy
V Vn T
T Minh Tin
Phan Th Tn
L Th Hng Trang
Cao Minh Tr
Cao Minh Tr
Nguyn Vn Trng
Trn L Bo Trng
Nguyn Vn Trung
H Minh T
Bi Thanh T
L Vn T
Phm Th Tuyt
ng Vn V
Nguyn Thanh Xun
Nguyn Thy Vi Vn
Nguyn Th L Trinh
Nguyn Th Thy Dung
V Quc Dng
Trng ng Dng
Khng V Hng Giang

CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK

2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727

1164021
1164026
1164030
1164031
1164036
1164041
1164042
1164043
1164044
1164048
1164053
1164054
1164056
1164060
1164061
1164064
1164065
1164071
1164077
1164082
1164088
1164092
1164093
1164099
1164101
1164105
1164113
1164121
1164122
1164124
1164125
1164126
1164129
1164132
1164136
1164147
1164149
1164152
1164156
1164159
1164161
1164165

Trang Ngc Hi
Bi Trung Hu
Thi Vn Ho
Phan Minh Hoi
Nguyn Ph Honh Honh
Chao Gia Huy
Nguyn Tng c Huy
Nguyn Trng Huy
L Quc Huy
L Anh Khoa
Nguyn Thnh Lc
Nguyn Tn Lc
Tng Thnh Lc
Nguyn Tr Lc
Th Luy
Nguyn Ngc Minh
on Ch Minh
ng Vn Nghim
ng Nguyn Phng Nhn
Nguyn nh Nho
L Tun Phc
Kiu Minh Ph
Nguyn Vn Phc
Ng Duy Qun
Lng Minh Quang
Ha Thin Ti
Nguyn Trng Thng
Nguyn Th Thanh Tho
Phm Nguyn Vit Th
Tiu Vit Thin
L Vn Thin
Nguyn Phc Thnh
Cao Th Minh Thoa
V Th Thy
Nguyn Ngc Tin
Thi Th Thanh Trc
T Minh Trung
Nguyn Quc T
Dng Thy nh Tuyt
Trn Tho Vi
Chung Quc Vinh
o Tun V

CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK
CTH CK

2728
2729

1164174
1164176

L Th Huyn
Nguyn Duy Thc

CTH CK
CTH CK