Sunteți pe pagina 1din 10

Copyright @2007 Editurr Hrmrnglu SRL EdituraadeditataCNCSIS.- Consiliul National al Cerc4Irii $tiinlific din InvllArnantulSuperior Toatedr?

turile rezerEle Edlturii H3mrngiu Nicio panedin acas6lucmrenu poatefi copiat?i feri acorful scrisal Edturti Hsmsngiu

CIP I BlbEoa.dlNtdonlle . Romeniei Descrierer GR"GRIGON.E THEODORU, - Bucuriti: Gr.Tlleodoru. Tmtrt deDrpt pro..srt Fnd / Crigorc 20(}? Editura Hamangiu, 978-973-8957-97-8 ISBN

343.1

Edituru Hamrngitl Str.Col.Popeea Bucurefti, 5 nr,43,sector C . P . 9l o.P.5, Tel./Frx: 031.805.8020 031.805.802r 021.336.0443

Dbtribufie: 0788.854.348 0788.124s9 0724.364.369 0747.952.$r

penale Obiectul specifice aleurm5ririi ti principiile

547

ocesele-verbale despre lmpreiurerileconcreteale sSvartiriiacesteiaide emenea/ au dreptul sa reline corpuriledelicte,s; procedeze la evaluarea rgubelor se efectueze alte prevede acte, cind legea aceasta, cum sunt ti ti :rcheziliilecorporaleti de bagaje(in cazul vametilor),verificarea docu(pentru entelor contabile revizorii de gestiune financiari). Actele ti inspectorii cheiate se inainteaze procuroruluiincel mult 3 zile de la descoperirea faptei constituie infracliune, afard de cazulcandlegea dispune altfel. In cazde infiactiune flagrant:, aceleati organe au obligalia sel prindepe ctuitorsi s;-l ?nainteze de indati procurorului, impreund cu actele incheiate. Obligaliileti drepturile ardtate mai susle au si urmitoarele persoane: - comandanliide nave gi aeronave, pentru infracliunilesavartitepe pe t;mpulcat navaleti aeronavele estea, pe care le comandi se afli in afara 'rturilor$i aerodromurilor. - agenliipoli[ieide frontieri,pentruinfracliunile de frontieri. Codulde procedurd penalS acordtr persoane acestor dreptulde a efectua rchezitiicorporale asup6 f6ptuitorului, de a verificaIucrurilepe careacesta arecu sineti chiar de a prindepe f5ptuitor, inaintandulde indateprocuroui sauorganului de cercetare penalS; acteleincheiate 9einainteazd organu(c)pitanuluiportului,ofileruluipol4iei de fro;lier; de cercetare compelent ume desemnao in cel mult 5 zile, penttucomandantii de navegi aeronave menulincepand si curgade la dataancordrii pe naveigi ateriz:riiaeronavei itoriul roman. Prin legese.ecunoatte dreptulde a faceconstateri cu privire la s5varea unei infracliuniti altor cadreti persoane. Astfel,Legea nr- 5il1991 prird siguranta nalionaldprevede cb activitxtile care aduc atingere siguranlei de cadreleS.R.l..S.l.E., S.p.p.,S.T.5. in art. 3 din lionale pot fi constatate poliliei judiciare se prevedeci Bea privind organizarea ti funclionarea litittii care nu fac parte din pol4ia judiciareau dreprulti obligatiade a lctuaoriceact de constatare a s:vartiriiinfracliunilor, conformlegii_ lmportanta acestor constatiriln combaterea infracliunilor estereflectate dispozifia potrivitc5reiaprocesele-verbale iniocmitede aceste organe, cadre r persoane constituie mijloacede probdti moduridesesizare a organelor de ndrire penafdpenhuinceperea urmAririipenale(art 214, a.t. 215 ultimele neareJ,

exercllold de procuror^mocliviloteq de S 3, Suprqveghereo ndrirepenol6(qrt.216-22())


Slt. Obiectul ti caracteristicile srpravegherii etercitate de procu.ol activitatea de uhirire penali. Potrivitart. 63 alin. (1) lir. b) din L.O.l., nisterulPublicconducegi supravegheazi activitatea de cercetare penalea lifie; judiciare,conduceti contsoleaze adivitateaaltor organede cercetare Thedoru

548

penali Urmarirea

penala. Din formularea acestui text.adoptatinanul2005,rezrltdo diferenliere intre organelede cercetareale politiei judiciare ti organelede cercetare speciale,deoarecepentru organelede cercetareale poliliei judiciare se penald, sintagma,,conduce activitatea de cercetare folosette ti supravegheazd" penalese folosettesintagma in timp ce pentrucelelalte organede cercetare activitatea lor. ,,conduce 9i controleazS" Diferenlierea constd in statutul celordoud categorii de organe: organele penaldale politieijudiciare,deti functioneazd in structurile de cercetare specializateale Ministerului Administraliei Internelor, lti desfetoari activitatea ti procurorului general al Parchetului Curle de subautorilalea de pe lan8;inalta gi al aviz favo.abil necesar pentru desemnarea Casalieti Justi,tie, c5rui este jud;ciare. politittilor in cadrul poliliei menlinerea Relaliadintre prccuroriti lucrebrii de poliriejudiciari rezufte din prcvederile LeSiiprivindorganizarea ti funclionarea poliliei iudiciarenr.36412004, potrivit caroraorganeleierarhic superioare care fac parte din polilia judiciarenu pot sa dea indrum5risau privind penale.procurorulfiind sin8urulcompetent dispozilii cercetarea in Asdel/polrivit art. 9 din le8eacitat5,lucrdtoriide pol4ie judiciari aceslsens. din structurileteritorialeigi indeplinescatribulile, in mod nemijlocit, sub autoritatea parchetelor de pe langejudecitorii 9i ti controlulprim-procurorilor tribunale, al procurorilor generali ai parchetelor de pe langecu4ile de apel ii permanentd inaltaCurte de Casalieti justilie,ceeace implice o conlucrare intre procurorti lucratoriidin cadrul poliliei judiciare,dar de pe pozilia de subordonati ai acestor autoritblireprezentate de procuror,deoarece organele polilieijudiciare procurorului trebuies5 aducd la indeplinire dispozi.tiile - ofiteridesemnati Penru celelalte penala organe de cercetare de comandanlii unitililor militare,sefii comenduirilor gam;zoan5, de comandantiicenkelor militare,cipitanii ponurilor,ofilerii pol4iei de frontierd , carese afl5 in ake institutionale, sisteme relaliadintreprocurorti acettiaesiedoartemporarS, cu procurorului, caracter specializat, aflate5ub conducerea caredoar controleazd lucrerileefectuate de acettia. Ca urmare,in principal, ne vom ocupa de supravegherea exercitate de procurorasupraactivit4i; de cercetare penalaa poli.tieijudiciare. in al doilearand,prevederile modificate ale art.216 alin.(1),candse referdla obiectulsupravegherii exercitate de procuror cu privirela respectarea legii,au in vedere activitatea de *rangerca datelorin vederea inceperiiurmeririi penaleti activitatea de urm;rire penalh; fap de reglemeniarea anterioard, carese referea numaiIa supravegherea penale, activitdliide urmdrire s-a lergit obiectul suprave8herii procuroruluiti la activitatea desfesurata ln vederea inceperiiurmeririipenale, prin strangerea datelordin carerezuk; s;varsirea de 'in infracfiuni; acestscop/in art-2 alin. (l ) din Legea nr. 36412004 se prevede ce lucrdtorii din poliliajudiciaresuntspecializati ti in activit4ilede constatare a infractiunilor a datelorin vederea inceperi; urmir;rii penale, ti de $rangere

l- Obiectul ti principiile

6cealeurmdririi penale

iar prin art. 66 alin. (2) din L.O.J.se instituieobligatiapentru serviciile9i oBanelespecializate ln culegerea, prelucrarea informaliilor de a 9i a.hivarea pune de inda6 la dispoziliaparchetului competent, la sediulacestuia, toate datelesi informaliile, neprelucrate, detinute in leg:turtr cu sivarsirea infracliunilor,necesare pentruevaluarea necesitdlii inceperiiurmaririi penale. Totodat5, grpravegherea procuroruluis,a eKins ti asupraactivitelilordesfdsurate de hvestigatoriisub acopedre,care nu pot funclionaferi autorizaliaprocuro_ rulu'.L;ruiatrebuie s;-i raporteze dalele pe carele-au cules in leg;lur:cu pre de infracliuni. !:lirea ti slvartirea Supravegherea exercitat5 de procurorare de obiectasigurarea descope_ ja rispunderepenal; a oricdrui ,iii tuturor infracliunilorsivartite, tragerea (a niciopersoani hfya.ro (i Sardntrrea s; nu fie urm;rit;penalf;ra saexirte bdicii temeinice ci a sava.tit o fapt; prevbzut;de legea penal;;de asernenea, ca nicio persoane 95nu fie retinuti sauarestatidecatin Focurorul vegheaze cazuriieii in conditiileprev5zuie de lege.A,tadar, in cadrulsupravegherii pe cre o exercite, procurorul trebuies: aclioneze ca. in cursulurmdririipenaie, Eapectandu,se dispoziriile legale carereglementeazi desf;surarea acestei acti_ tlrli, 5; seafleadev5rul prin stran_ 9i sAfie l;muritecauzasubtoateaspectele, 'in necesare atatin favoarea, cat ti defavoarea invinuituluisau 'rea probeJor lpatului. intr-o formulade sintezd, procurorul supravegheaza ca urmdrjrea rl; 5; fie efectuadcomplet,temeinicti operativ,ca actelede urmirire : s: fie efectuate pokivit dispoziriilorlegale,sd fie luatetoate mesurile rrepentruprevenirea sevartirii de noi infracljuni. Obiectul pravegherii suoraveaherii de.;rre nro.,,rdr, de cetreprocuror a activiterii de urm;rirepenale, ".n. m si principiilespecifice ale acestei activitlti determine anumecaractere supravegherii urmbririi penale, careo deosebeste de supravegherea de cdtre ror a activitilii altor organe,cum sunt cele de punerein executare a iuniloraplicate. Astfel, procurorul exercitlsupravegherea de pe pozitiade cetor al u.mirkii, cu drept de intervenlieti de decizieasupra oriciror de urm;rire penalaefestuate de organele aflatesub supravegherea sa; erea este pemanente ti complet5,in sensul c: se exercitl din tul inceperii umeririipenale ej, cuprinzand toate ti pandla finalizarea le legalitSrii Supravegherea se exercit5, ti temeiniciei. ca ,i lrmdrkea li, nepllblic,neconlradictoriu mdsuriferd ti in fomi scrisi, luAndu-se atuncicandestenecesar de tiin locul potrivit.pozitiaprocurorului tor al urmeririi penale rezult:in mod expres din dispozitiile art.63 br din. L.O.J., dar 5i din drepturileacordate procurorului prin prevederile ui de procedurepenalefaIS de organelede cercetare penaldsupra-

314, Procurorul compelent ri exercite supravegherea urmiririipenale. (4), I an.209alin. supravegherea asupra activit;liiorganului de cercetare

instanlei care, corespunzStor penal5se exercita de la parchetul de procurorul judece instante. Aceasd in prime cauza 55 conform legii, estecompetente de comptenta prevedere legale estede naturdse sistematizeze 9i 5x simplifice nu.are de supraveghere intr-adever, competents a procurorului. supraveghere procurorului de a ci comPetenF supraveghea! organr.tl de cercetare in vedere este de comDacA o cauze resPectivd. in cauza instanla de sesiza iudecate de din parchetul judecebriei,supravegherea de procurorul se exercite petenla de cercetare organul care conduceti suPrave8heazi pe langajudechtorie. de dactrtribunalulare competenla penali al pol4iei judiciarecorespunzdtor; din judecata se exercid de cetreprocurorul in primi instanF,supravegherea mod se determinesupravegherea parchetulde pe langetribunal;in acela5i penale pi instanfelormilitare. Potrivit in cauzele de competenla rurmeririi urmlririi penale, art. 217 alin. {2),o cauzepoatefi preluau,pentruefectuarea in baza aprobdrii pnal5 ierarhicsuperaor, de cxtre un organ de cercetare cu incunoi procurorului care exercitb suprav hereaacestuia, din parcheful (a/, suPIain acesl procurorului exercita anterior 5upravegherea; care tinlarea cale conduce procuror ierarhic superior de un vegherea seva exercita ti suprajudiciare politiei devenit vegheazaactvitatea organului de cercetareal cercetarea, si efeclueze competent privind infiinlareati organizarea de Potrivit Decretuluiff- 20311974 (art. 4), parchete instanle fluviale Ia unele seclii maritime9i ti ,udecdto.etti secliise exercidde de compelenla acestor urmSririi in cauzele supravegherea din Constanla de la secliilemaritime cere procurorii ti fluvialeale parchetelor judece penaldin sd cauza instanlelor competente corespunzebare Calali, ti procuroriarein6ietateti in caz de indiviacestor primd instan!5. Competenla cu infiacliunide dreptcomun. zibilitate 9i conexitate de cetle procurori,controlul se in cauzeleln care urmirirea seefeciueaze de cetreadjunctul d;n carefaceparte, de primulprocuror al parchetului exercit?i de ordine sau de procurorulSefde sectie,ln baza regulamentului acestuia se penaltr controlul seekueaze de primulprocuror, caridurmdrkea interioare; parchetului conducdtonll procurorul ierarhic suprior, care este de cdtre exercid de pe de cetreun prmurordin parchetul candurm5rirea se efectueaze super;or; procurorul controlul se exercitdde c:tre langdinalta Curtede Crsatie 9i Justi.tie, procurorul general. sau de cetre de secrie, de direclie tef

816. Modalititile prin care se exerciti de citrc ptocuror suPraveghe_ rea activit4ii de cercetatepenali. Pentruca procuroruls5-ti poat5exercita penaldtrebuie,ln primul a activitilii de cercetare atribuliilede supraveghere penala:ca de cauzelecaresunl in cursde cercetare r;nd, s, aibb cunogtinld penal: este ci organulde cercelare urmare,ln art- 218 alin. (2) se prevede cu carea de indatepe procurordespreinfractiunea obligatsi incunottinleze spreconfirmare actulprin carea inceputurmarirea fost sesizalprezenundu-i

l. Obiectul specifice penale aleurmeririi ti principiile penal5.Din momentce a luat cuno'tintddesp.einceperea penale, cerceterii proruroruldesfSsoarii. din oficiu,supraveghered de pe pozitiade conducere ti controlal activitltil de cercetare penale. Supravegherea din oficiu se desf;toar: prin doue modalitdfj: verificarea cauzelor aflate'incercetare panicjparea procurorului la efectuarea actelor de ti cercetare penald pentrucareconsidere prezenla necesaae sa. Verificarealucririlor de cercetare penal5se efectueazd in tot cursul cercetdrji in mod obligatoriu la terminarea ei. Pentru a verifica legalitatea si ti -procurorul temeiarcia acrivitilii de cercetare penalain (ursul desfdsur5rii ei, poatealcgeunul din urmStoarele procedee: - poatecerespreverificare orice dosarde Ia organulde cercetare penaE, careesteobljgatse-ltrimitS, cu toateactele,mate.ialele 5i dateleprivitoare h fdpla cdreformeaTS obiectul cercettrril laa.218alin.(3)l; - se poate deplasala sediul organuluide cercetare penald,cu care (rcazie verifici toatedosarele aflate in cursde cercetare oenal;: - \prificiiactele de cercelare cu ocaziasolicid;iide cetreoreanul de ce(elarepenalS a uneiautor;zalii prealabile, a unei (onfirmari, arunci cind hSeacereaceasta saucu ocaziasolution5rii propunerii de punere in migcare a acliunii penaleti de arestare preventivb a invinuituluisau inculpatului, inaintatdde organul de ce.cetare penald. In toate aceste cazuri,procurorul, inaintede a dispuneactul solicitat, veflfc: mai intaidac5suntintrunite condiliile cerute de lese.la terminarea qErezolve cercetarii penale, atuncicandprocurorul trebuie iauza,veriricarea 5e face sub toateaspectele legalit4ii ti temeiniciei cerceGrii, intrucatprocumrul r;spunde de solutia pe careo adoptS. lrimilerea in falainstanlei a unei cauzea cereicercetare a fost nelegal efectuate poateatragerestituirea cauzei urmdririipenale, ceeace constituie o notenegativ;nu numai ttntrurelacerea orSraul care a efectual cercelarea, pi penfru pro=curorul ci Fntru care a tupravegheat-o. Participarea procuroruluila efectuarea unor acte de cercetare penale constituie o a douamodalitate de supraveghere, c;ci, fiind prezentla efectuarea actului,poateasigura respectarea legii ti, prin capacitatea sa profes;onale, poateda eficient;mai mareactuluiefectuaq prezenta procurorulu; astfel, la o cercetare la fata loculuisau la ascultarea inculpatului creeaz5 realeoosibilititi de re(pe.trre d conditiilor cerute de legela efecluarea d(eslor a;te. dar.i stabilirea corecd ti completda imprejurdrilor de la locul fapte;,a u.melorsi mijloacelorde prob: materiale gisite, la obtinerea unei declara[iisincere9i completea celui ascultat. Sp.edeosebire de verificarea lucrdrilorde urmdriie penald, carepresupune constateri dupAefectuarea unor actede cercetare sau, dimpotrivS,autorizarea pentru efectuarea lor, participarea procurorului la

Thedoru

s52

Urmarirea

etectLrarea..unor actede cercela.e pnalj asigurj indepjinirea lor in cele mai ouneconOrl de eticientE fi legalitate. In atar: de supraveghered din oficiu, procurorul exercilasupravegherea . i cu ocdzia rezolvirii pllngerilor indreptate impolrivaactelorde cerietare. ,r?, orice persoand podreface plan8ere imporrivamiisuritor)j :1::',"t::l ddetor de urm;rire penall dac;, prin acesled, s_a aduso vlumare drepturilor salelesitime. tr rnteresetof PlSngerea se adreseazjprocuroruluicare supraleRheaziactivitatea organurut de cercetare pnald fie directla acesl;,fie la organrlde ,i sedepune cercetare penal,; in ace( din urm: caz, organulde cercetdre p"n'"la urte obligatca, in termende 48 de ore de la primire,se o tnuint"re piocur_utril lmpreun5cu explicaliilesale,atunci c5nd acestea sunt n"."rur". pio.r.*i este obligdt sa rezolvepl6ngerea in termende cel mull 20 de zile 9i sI comuntce de indat; persoanei care a fdcul plengerea modul in ca.e a fost rezorvala. In cazuri speciale, cum eslerezolvarea plengerii impotrivam;surii -p.ocurorul relinerii lu^ate de cltre organul de cercetare penala, frebuie sa rezorveplangerea inainte de e\phareacelor 24 de or; de la luaredmjsuri relneflrj rezotvarea pt;ngerii 5e faceprin rezoluljescris) motivau. padea ); nemutlumrta de modul de rezolvare a pl6ngerii poatefa(e o nou; pl;nqerela parcnetut, rerarhtc superior, pjn5 la procurorul general al parcheiului"de oe rangaInatraLune de Casalie afari de carul cand ii estedeschisa ti Justilie, pldnSerfr calea ta Instanla (art. dejudecat5 140r,atl.27gtl. pdn care se exerciri supravegherea iuridiceprocu_-, ll". Y'i9Th. rorulu_i in aclivitatea de unntrrirepenali. Verifi(andactivitaleJ de cercetare penara, pantclpand la electuarea unor actesaureTolv;ndplengerile imootrjv.t unor actede cercetare penale,procurorul poaterjr"B" l; .o"11;.1" ;;;,;;i au legalefeduatti cu eficienga necesa-.cJ m;surdprocesuals :"-^.^:'::::",i a rosr,ruata tn cazurile prevSzule )j condiliile de lege, pentrLl raliune carecla varao|ltatedcestordc{e )i m)suri sau efecfueaTipersonal actele necesare oesrasurdnt In (ontinuare a urm;ririipendle; ddc: procurorul (onstdt;.b s_a rncarcdl tegedta etectuarea actelorde cercetare penalJsauc; a(ejlea nu au fostcorectsaueficient indeplinite, va da cursacegtet constatdri ce ,j va corecta se poatecorecta, va infirmaceeace estenelegal efectuat,i va refuzaindepli_ n|leaactetor solicitate9i mesurilor l1 nrirr, situatie,dad a constatat ca aclele de cer.etarece se cer . . regate remeinice, procurorut ti care supravegheaTJ cer(etarea ::", ::1::,": penara emtteautoflzared predlabile, acord5incuviinlarea sauconfirmaacnrlri m6sura luati. Autorizarea trebuiesi fie datdintotaeauna inainteae liectuarJ, actului;asdel, perchezilia domiciliare nu poatufi .fectu"t: au .etru oig"; ji cercelarepenala fare autorizarea predlabil: a iudec;torului,care "oorr. f, sorklata de procuror; in czv conlrar,actulestenelegalgi atrager;spunderea

L Obiectul specifice aleurmeririi penale ti principiile

553

pentau abuzulin serv;ciu de a fi efectuai perchezitia in alte conditiidecatcele legale.Incuviinlarea trebuiese fie prealabild, dar atunci cand existdurgenld poate interven; actului;de exemplu,dace existdurgente ti dupa efectuarea procurorulpoate dispuneretinerea corespondenlei de c;tre organulpottal, urmand ca de indat5sd informeze instanla de,udecatb [art.98 alin. (j,)1. Confirmarea sedd de dtre procuror dupdefectuarea unuiactde cercetar penale, dand valabilitate actuluiti provocand juridjceale producerea efectelor acestuia care,panela confirmare, eraususpendate; astfel, confirmarea de celre procuror a propunerii de a nu seincepeurmSrirea penale[an.228 alin.(6)]este juridiced!pd confirmare. un actcareproduce efecte Organulde cercetare pnaldpoate face propuneriprocuroruluide a electua actele careintrein atributia saori de a lua mbsurile pe carenumaiel le poatedispune; cand estede acordcu aceste propuneri procuro.ul efectueaz actul necesar saudispunemlsura solicitatS. Astfel,cind organulde cercetar penaiJ propune procurorului punerea in mitcare penale a acliunii sr arc,tare incolpatului, procurorul, dacd estede acord, emite ordonaotade punerein mr5(are a acliunii penale propunered de dresrare a inculpalulu ti inlocmette pe.are o inainleazd judecetorului; dac5se propune procurorulur lrimirerea ;n judecatda inculpatuluiori scoaterea de sub urmirire penal; sau incetarea urm;ririi penale, procurorul iti dE acordulpentruaceste propuneri prin emiterearechizito.iului saua ordonanteide scoatere de suburmdrire saude incetare a urmd.irii penale. Procurorul poateconstata insdce actulsolicitat saupropunerea ficut; de organulde cercetare penal5nu estelegal5sau nu estetemeinicd, in aceste cazuri, mijloacelejuridice de supraveghere sunt difer;te.Astfel, pfocurorul poateconstata ce actelede urm5rire solicitate nu lndeplinesc conditiileDrevd lute de le8e: in dcesl caz,el refuTl, in scris sJ cear;auro,izat,e si motivat, de perche/ilie, incuviinlarea de a se relinecorFspondenta, .onfirmarea actulu 5olicitat ori refuz; punerea in mitcarea acliuniipenale, trimiterea in iudecat:, adoptand solutialegalS. Realizand aprobarea actelor pe careIe considerd nelegalesau netemeinice, procurorul trebuiese ind.umein continuare activitatea de cercetare penald;in acestcaz, dace cercetarea estein curs de efectuare procurorul dJ dispozitii de (e trebuie sb fac; in contrnuare orqanul de cer.etarepenal;, ce impreiur;ri trebuie sb l5mureasc5 si prin ce miilod(e de proba, ce actede urm5rirepenal; trebuieefectuate saurefbcute. Disoozitiile datede procuror suntobligatoriipentruorganulde cercetare penald[art.2]9 alin. (2)1, nerespectarea lor atr;gandrbspunderea juridic5potrivit legii [an. 66 alin. (3) din L.O.J.l. Un alt mijloc de supraveghere const;in trecereacauzeide la un orsan de cer.etafe penalS ld altul.Astfel, procurorul podte dispune, dup; ne.e5ir;le ca intr-o cauz; in carecercetarea penale esteefectuaH de un anumitorqande

554

penale Urm;r;rea

cercetare, 9d fie efectuatd de un alt organde cer@tare competent. Preluarea unei cauzede citre un organde cercetare penalS ierarhicsupedor se dispune de procurorul de la parchenrl careexercitd supravegherea acestuia ti estede naturese eficientizezeactivitateade cercetarepenal:. Cand considerd necesar, procurorul poateprelua personal continuarea urmdririipenale de la organulde cercetare penal5saupoateefectua orice act de cercetare in locul organului care efectueaz5 cercetarca. Infimarea de cdtreprocurora unui act de cercetare penalS se dispune atuncicand actul s-aefectuat cu incelcarea legii de procedurd penalS sau nu esteintemeiat.Infirmarea lnseamn5 desliintarea acfuluide cercetare, care nu mai produceefectejuridice. Dupd infirmare, procurorulpoatedispunerefacereaactuluide cefe organul de cercetare penali saui! poatereface personal, respectandu-se dispozitiile legale; candactuleste inadmisibil sautardiv,reface, reanu mai esteposibilS. in exercitarea supravegherii asupraactivitilii organelorde cercetare penalS, procurorul ia mesuriti de dispozitiiin scrisii motivat prin note scrise de supraveghere, rezoluliisauordonante. tl?. Controlul ierafiic al urmtrririi penalein cazul in care aceastaesle efecfuali de procuror.in cazur;lein care legeaprevede obligativitatea efectuerii ulmdririipnale de cdtreprocuror, precumti atuncicandprocurorul efectueazeurmarirea penalSin alte cauze,se exerciti controlulierarhic,potrjvit an. 62, aft.64-65 din L.O.l. Potrivitlcegor prevederi, procuroriidin fiecare parchet suntsubordonati conduc5torului parchetului respectiv, iar conducetorul unui parchetestesubordoriat parchetului conduc;torului ierarhicsuDerior din aceed)icircumscriplie. Ca urmare,dispoziliileprocurorului ierarhicsuperior. date in scristi in conformitate cu l ea, sunl obligaloriipentruprocuroriidin snbordine. Cu privirela activitatea procurorilor caresupmvegheaz i sauefectueazeurmirirea penal5 se poate exercita,din oficiu sau la plangere,un controldin paneaconducdiorului parchetului saua procurorilor anumedesemnati de cStreprocurorulgeneralal Parchetului de pe langainalta Curte de Casatie sau a procurorilor generali ai parchetelor de pe lengdcu4ile t; Justitie de apel. Pentrua interi pozitia procesuale a procurorilorcare efectueazd sau iuprave8heaz6 urm5rirea penald,in art. 64 din L.O.r.s-du adoptatprevederi speciale, care stabilesc, pe de o parte,independenla procurorului in solulionareadogarelor, iar, pe de altl parte,un control iudiciardistinctla cererea procurorului controlat, asupaa modului ln care s-a exercitat controlulprocurorului ierafiic super;or. Asdel,unui procurornu i se poatepreluadosarul repartizatti trecut altui procuror decit in cazul suspenddrii sau incetdrii (rlitalii acestuia ori dacSabsenla sa de la serviciu estedeterminata de cauze obiectivecarejustificdurgenla (cum impiedic5 chemarea sa ar fi concediu, 9i

rincipiile specifice aleurmiririi penale

s55

boali); dacds-aluattotusimesura treceriidosarului alt{rjprocuror, se deschicle .lreolul oentru procurorul c:rruid i s-aluatdo5drul de a conlesla mA:ufa di5pu5a d. proluro,ulJerarh;. superior la Consiliul Supe.ror al Maginr.rlu,ii :n L;d.L Dro(edurii de-\erifrcare d conduitei judec:torilor.i procuroiilor. De a.emenea dlurci ' ;nd in cadrul controlului. procurorul ierarni( :uperior farp inlerveFl:. in oriceform5,in efectuarea urmerhiipenale sauin adoptarea soluliei,procu_ rorul controlatpoate contesta la ConsiliulSuperioral Magistraturii aceastd inl.r\entie. in fine,dac:t<olulj;le adoprate de procuror au fo.t inti.mate de Lrorurorut \uperior;n terdritc modgresit, ma5ura inrl.m;rii putea fi :upu.a.la cererea procurorului de caz,controluluiinstantei competente # judececauza in prim; instan,t: [an.64 alin.(3)L.O.J.] in acesr mod,s_a consijerar ce inde_ pendenta procurorului carea efectuat sau a supravegheat urmdrirea ar fi mai bine in sensul ce acesla aclioneaz; si ddoptjsotu.ii potrivit con!in_ "sigurat:,, gpflr,alp rerultar) din activitated pe carea de.f)rurat_o. d\,;ndpo\ibilitJler oe a contesta mdsura de jnfirmare dispus:de procurorul ierarhicsuperior. Avand de solulionato excepliede neconstitulionalitate privind an. d4 din L.O.J., Curtea Constitulionala, prjn decjzianr.415 din 15 ma; 2006,a statuat;a aceste dispozilii suntneconstitutionale, contravenind dispozifiiJor aft. j32 din Constitotie, care consacre controlulierarhic,deoarece in reaiitate Tl desfiin_ atributjilede controlin sarcinainstan,telor leazd,transferand judecjtorerti,in aiaracompetentei firegtia acestora, prev;zut: in art.6 aiin. (i) din Con;entia europeanA pentruapdrarea drepturilor omului,i a libenililorfundamentaie. Mentinerea controluluiierarhicin limitelecare rezult: din textulConstitutiei, adic5in cadrulierarhiei publjc,nu Minjsterului ,ri6errecu nimicdreptJrjle obiective ale pi4ilor, in condiliilein care legeale permitep""on*foii*"rl_ sate9Aatace direct'injustitieoriceact,i oricem5surA adoptatd de Drocuror.

S-ar putea să vă placă și