Sunteți pe pagina 1din 28

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

117

Unitatea

5
Mass-media
Autor: Ivan Mykytyn

unitatea

Ghidul tutorelui

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

118

Ghidul tutorelui

Introducere
Aceast\ unitate analizeaz\ modalitatea de utilizare a diferitelor resurse media de comunicare n cadrul claselor [i comunit\]ilor caracterizate prin diversitate cultural\. Unitatea cuprinde trei activit\]i: Activitate Sarcina 1 Obiective Participan]ii Vor n]elege modul n care diferitele mijloace mass-media pot fi utilizate pentru a intensifica comunicarea n cadrul claselor [i comunit\]ilor caracterizate prin diversitate cultural\.

Sarcina 2

Participan]ii Vor n]elege conceptul de Bariera tehnologiei digitale. Vor analiza modalit\]ile prin care [coala poate contribui la dep\[irea Barierei tehnologiei digitale.

Planul personal de ac]iune

Participan]ii Vor recapitula cuno[tin]ele dobndite [i conceptele prezentate pe parcursul unit\]ii. Vor identifica [i planifica domeniile unit\]ii unde este necesar\ o dezvoltare personal\ ulterioar\. Vor planifica punerea n practic\ a ceea ce au nv\]at la locul lor de munc\

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

119

Ghidul tutorelui

Lectur\
Mass-media se refer\ la metodele de comunicare. Conceptul include mijloacele audio, video, materialele tip\rite [i, mai recent, internetul. Mass-media reprezint\ totalitatea mijloacelor de comunicare care au drept ]int\ un num\r mare de oameni prin intermediul radioului, televiziunii, ziarelor, revistelor, cinematografului [i al tehnologiei informatice. Sintagma a nceput s\ fie utilizat\ n anii 1920 o dat\ cu apari]ia posturilor na]ionale de radio [i a circula]iei masive a ziarelor [i revistelor. C\r]ile au fost [i nainte tip\rite n num\r semnificativ, dar mass-media ofer\ mult mai multor oameni acces la informa]ii cu costuri reduse. n cadrul claselor [i comunit\]ilor multiculturale att mijloacele media strict locale, ct [i cele extinse sunt importante deoarece: Diversele mijloace mass-media ofer\ [colilor multiple modalit\]i de comunicare cu elevii, p\rin]ii [i comunit\]ile acestora; n]elegerea diverselor mijloace mass-media reprezint\ o arie educa]ional\ important\.

Utilizarea mass-media
Dispunnd de multiple formate mass-media, este tentant s\ folosim formatul cel mai recent [i cel mai la mod\. Principiul dup\ care ne ghid\m n alegerea mijloacelor mass-media va fi ntotdeauna adaptat la publicul-]int\ [i la scopul urm\rit. De exemplu, nlocuirea manualului [colar, pe suport de hrtie, cu o versiune multimedia este inutil\, n cazul n care comunitatea dvs. dispune de posibilit\]i reduse de a avea computere. Nu ve]i ajunge la publicul-]int\, iar scopul pentru care a fost creat manualul nu va fi atins. La fel de gre[it\ este [i ideea conform c\reia un format media trebuie nlocuit cu altul. Tot a[a cum c\r]ile nu au nlocuit discursul ca mijloc de comunicare, nici CD-urile multimedia nu sunt nlocuitori ai c\r]ilor -- ele reprezint\ un alt mijloc de stocare [i prezentare a informa]iilor. O form\ nu este mai bun\ dect alta. Mijloacele mass-media reprezint\ pur [i simplu o alt\ cale de a servi un public [i scopuri diferite. n context educa]ional, posibilitatea de a alege diverse c\i de comunicare ofer\ profesorului mai multe modalit\]i de abordare a diferitelor stilurilor de nv\]are [i a priorit\]ilor elevului.

Cuvntul rostit
Cuvntul rostit r\mne forma cea mai obi[nuit\ form\ de comunicare. Sec]iunea de lectur\ cuprinde o ampl\ culegere de texte care ofer\ suport pentru formarea abilit\]ilor de comunicare oral\.

Materiale pe suport de hrtie

5
unitatea

Un manuscris poate fi multiplicat prin fotocopiere, opera]iune mult mai avantajoas\, datorit\ economiei de timp, dect copierea manual\. Documentele tip\rite m\resc gradul de lizibilitate [i permit includerea unor ilustra]ii de calitate superioar\.

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

120

Ghidul tutorelui

n cazul unui volum mare de pagini, tip\rirea comercial\ poate fi mai ieftin\ dect fotocopierea. La o prim\ vedere, rezultatul produs de imprimantele cu jet de cerneal\, ieftine, pare atractiv. Cu toate acestea, din cauza costurilor ridicate pentru nlocuirea cartu[elor cu cerneal\, costul pe pagin\ este ridicat. Invers, n timp ce investi]ia ini]ial\ ntr-o imprimant\ laser este mare, costul unei pagini este relativ redus. n sens economic, este logic ca o [coal\ s\ investeasc\ ntr-o imprimant\ laser pentru uz general, n locul mai multor imprimante cu jet de cerneal\, ini]ial mai ieftine. Ziarele [i revistele locale salut\ implicarea comunit\]ii [i, de obicei, sunt deschise [tirilor [i evenimentelor [colare. Nu trebuie subestimat respectul de sine [i sentimentul de mndrie pe care l genereaz\ ntr-o familie apari]ia numelui sau a unei fotografii ntr-un ziar. Contacta]i editorul n acest sens.

Materiale audio
Pentru nregistr\ri audio, se poate folosi un casetofon. nregistr\rile pot fi transferate pe CDuri audio. Materialele audio sunt utile n urm\toarele cazuri: membrilor comunit\]ii cu dificult\]i de vedere; membrilor comunit\]ii care se confrunt\ cu dificult\]i de citire; comunicarea n mai multe limbi; ndrumarea elevilor; oferirea unor texte alternative sau suplimentare elevilor. Radioul este accesibil. Majoritatea posturilor radio locale salut\ implicarea comunit\]ii [i sunt deschise prezent\rii anun]urilor n numele [colilor locale. n acest sens, contacta]i directorul postului. De asemenea, difuzarea materialelor audio n format MP3 prin Internet este u[or de realizat, de[i r\mne problema beneficiarilor care au capacitatea de a redifuza aceste nregistr\ri.

Materiale video
Pentru a crea materiale video, nu este nevoie de aparatur\ sofisticat\, iar difuzarea acestora se poate face pe CD [i prin Internet. Totu[i, ca n cazul materialelor audio, trebuie s\ v\ asigura]i c\ familiile dispun de aparatur\ de redare. O cale mai productiv\ poate fi cooperarea cu postul TV local pentru a promova realiz\rile elevilor [i pentru a facilita difuzarea informa]iilor de natur\ [colar\. n acest sens, contacta]i produc\torul din cadrul departamentul de [tiri. Materialele video sunt utile [i n urm\toarele cazuri: Comunicarea oficial\ n cadrul [colii [i la clas\; Comunicarea cu persoane care se confrunt\ cu dificult\]i de citire; Comunicarea n mai multe limbi;

5
unitatea

Instruc]iuni pentru elevi; Texte suplimentare sau cursuri n format alternativ.

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

121

Ghidul tutorelui

Internetul [i tehnologia comunica]iilor (TIC)


TIC ofer\ o gam\ larg\ de formate de comunicare, sprijinind comunicarea la orice nivel. Totu[i, ca n orice tehnologie, utilitatea ei depinde de gradul n care membri comunit\]ii au acces la mijloacele mass-media -- n cazul TIC aceasta nseamn\ a avea acces la o aparatur\ relativ scump\. Problema este analizat\ mai jos, sub titlul Bariera tehnologiei digitale De cele mai multe ori, TIC este conceput numai n leg\tur\ cu calculatoarele. Totu[i, exist\ multe forme de instrumente TIC. Unul dintre cele mai importante este telefonul mobil care, pentru mul]i tineri, reprezint\ principalul instrument TIC. n prezent, majoritatea telefoanelor mobile sunt capabile: S\ asigure accesul la internet; S\ expedieze [i s\ primeasc\ mesaje text [i e-mail; S\ fac\ [i s\ afi[eze fotografii [i nregistr\ri video; S\ nregistreze [i s\ redea materiale audio. n ncercarea de a evalua eficien]a TIC ca instrument educa]ional, este greu s\ se fac\ distinc]ie ntre influen]a unui profesor bun [i influen]a tehnologiei. Studii efectuate n Marea Britanie (Becta) [i n Germania (Fuchs [i Woessmann, 2004) au demonstrat faptul c\ TIC are cel mai mare impact n [colile bine administrate, n care etosul ncurajeaz\ nv\]area.

TIC n clas\
n majoritatea activit\]ilor educa]ionale tradi]ionale, modul de formare este transmisiv . Se a[teapt\ ca elevul s\ memoreze materia n loc de a interac]iona cu ea, s\ fac\ exerci]ii n loc s\ analizeze conceptele care stau la baza acestora. Materialele TIC eficiente cresc oportunit\]ile de nv\]are prin transformarea activit\]ilor de predare transmisiv\ n activit\]i de nv\]are interactiv\. nv\]area interactiv\ creeaz\ contexte n cadrul c\rora elevii pot explora, discuta [i analiza con]inutul att individual, ct [i n colaborare cu p\rin]ii, profesorii [i colegii. n modelul vgotskian, interac]iunea crescut\, oferit\ de TIC, m\re[te oportunit\]ile elevilor de a-[i atinge poten]ialul maxim crend contexte n care ace[tia pot s\ aprofundeze [i s\ concretizeze, din aproape n aproape, cuno[tin]ele dobndite din domeniul studiat. Exemple de utilizare ale TIC: Utilizarea TIC pentru a modela rezultatele nv\]\rii, activit\]ile [i evalu\rile cu scopul de a r\spunde nevoilor [i intereselor fiec\rui elev n parte, permi]ndu-le s\ abordeze programa [colar\ n ritmul, perioada, mediul [i stilul de nv\]are adaptate personalit\]ii. Utilizarea TIC pentru a crea [i a sprijini comunit\]i virtuale: grupuri de sprijin bazate pe colaborare, prin care elevii pot interac]iona cu al]i elevi cu interese similare. n cadrul unor astfel de comunit\]i, comunicarea este facilitat\ de telefoanele mobile.
1

unitatea

5
1

n cadrul form\rii transmise profesorul are rolul de a-[i transfera cuno[tin]ele c\tre elev care le accept\ f\r\ a le analiza [i comenta. Formarea transmisiv se diferen]iaz\ de formarea interactiv\ n cadrul c\reia comunicarea dintre elev [i profesor este bilateral\, profesorul ncurajnd elevul s\ analizeze [i s\ comenteze cuno[tin]ele primite.

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

122

Ghidul tutorelui

Utilizarea TIC pentru a facilita accesul elevilor la o program\ [colar\ mai ampl\, adaptat\ intereselor acestora. De exemplu, prin folosirea cursurilor la distan]\, oricnd [i oriunde este necesare. Facilit\]ile pot include: o Asigurarea accesului la exper]ii n materie, n [colile primare [i n [colile din regiuni ndep\rtate. o Oferirea posibilit\]ii de a alege obiecte de studiu considerate relevante de comunit\]ile rrome [i care i vor interesa pe elevii romi. Lucrarea Departamentului britanic pentru Educa]ie [i Aptitudini (DfES) Transforming the Way We Learn(Transformarea modului n care nv\]\m) (DfES 2002) subliniaz\ poten]ialul TIC de a favoriza dezvoltarea individual\ prin asigurarea unui context pl\cut de exprimare a imagina]iei [i creativit\]ii elevului ntr-o larg\ varietate de forme [i n toate stilurile de nv\]are. DfES (2002) arat\ [i faptul c\ TIC i ajut\ pe elevi s\ dobndeasc\ o mai bun\ n]elegere a statutului de cet\]ean prin accesul la o gam\ larg\ de resurse culturale [i prin interac]iunea mai strns\ cu membrii comunit\]ii locale [i globale.

TIC n comunitate
Am v\zut mai nainte c\, n vreme ce TIC ofer\ acces la o mai mare varietate de mass-media, utilitatea acestor mijloace mass-media este, adesea, limitat\ de accesul comunit\]ii la aparatura de redare. n situa]iile n care membrii comunit\]ii au acces la aparatur\, studiul arat\ faptul c\: TIC ofer\ posibilitatea de a mbun\t\]i comunicarea de acas\ [i cu comunitatea, de exemplu, prin difuzarea informa]iilor ntr-un format alternativ [i n limbile minorit\]ilor; TIC ofer\ noi posibilitatea de a cre[te implicarea p\rin]ilor. De exemplu, p\rin]ii pot fi mai bine informa]i n privin]a performan]ei [colare a copilului lor, i pot verifica prezen]a [i pot accesa informa]ii despre programele curente de studiu [i despre teme; Exist\ motive s\ credem c\ TIC i ncurajeaz\ pe p\rin]i s\ se implice mai activ n problemele [colii, ntruct conducerea [colii devine mai accesibil\ prin intermediul po[tei electronice [i al forumurilor on-line. (DfES 2002) Chiar [i n situa]iile n care membrii comunit\]ii nu au acces la echipamente, TIC ofer\ mijloace valoroase de intensificare a comunic\rii, permi]nd [colii s\ colecteze, s\ sintetizeze [i s\ prezinte mai bine informa]iile pe care le transmite comunit\]ii.

Bariera tehnologiei digitale


Bariera tehnologiei digitale se refer\ la discrepan]a dintre cei care, avnd acces la TIC, beneficiaz\ de avantajele oferite de aceast\ tehnologie [i cei care, neavnd acces la TIC, nu numai c\ nu beneficiaz\ de aceste avantaje, dar sunt tot mai marginaliza]i.

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

123

Ghidul tutorelui

Bariera tehnologiei digitale -- cteva informa]ii: Peste 80% din oameni nici nu au auzit un ton de telefon, nemaivorbind de navigarea Web. Oamenilor le lipsesc multe lucruri: locul de munc\, ad\postul, hrana, ngrijirea medical\ [i apa potabil\. Ast\zi, a fi lipsit de serviciile de telecomunica]ii de baz\ reprezint\ o dificultate aproape la fel de acut\ cum sunt [i celelalte priva]iuni [i care pot, ntr-adev\r, reduce [ansele de a le g\si remedii Kofi Anan 1999. Priorit\]ile noastre sunt igiena, sistemul sanitar, apa potabil\. Cum are s\ schimbe accesul la Internet toate astea? Supatra Koirala, care lucreaz\ ntr-un c\min particular din Kathmandu. Gndi]i-v\ cte posibilit\]i ofer\ internetul. Apoi aminti]i-v\ c\, n prezent, mai pu]in de 2% din popula]ie este conectat\ la Internet. Puterea Web cre[te exponen]ial cu fiecare persoan\ care navigheaz\ on-line. Imagina]i-v\ ce pierde]i. Larry Irving, fost secretar-adjunct pentru comer] SUA. }\rile industrializate, cu numai 15% din popula]ia lumii, sunt gazda a 88% din utilizatorii de internet. Mai pu]in de 1% din popula]ia din Asiei de Sud este conectat\ on-line, chiar dac\ aceast\ zon\ g\zduie[te o cincime din popula]ia lumii. Raport ONU asupra Dezvolt\rii Umane. n Africa, cu o popula]ie de 739 milioane de oameni, exist\ numai 14 milioane de linii telefonice, mai pu]ine dect n Manhattan sau Tokyo. Optzeci de procente din aceste linii sunt mp\r]ite ntre numai [ase ]\ri. Exist\ numai 1 milion de utilizatori de Internet pe ntregul continent, comparativ cu 10,5 milioane n Marea Britanie (date din 1999). Bariera tehnologiei digitale afecteaz\ att ]\rile bogate, ct [i cele s\race. Peste 17% din popula]ia din Est Palo Alto tr\ie[te n s\r\cie, de[i aceast\ zon\ se nvecineaz\ cu campusul Universit\]ii Stanford [i g\zduie[te sediul unor companii cu activitate n domeniul tehnicii de vrf, care au cifre de afaceri de mai multe miliarde de dolari. Numai 14% din popula]ie are diplom\ universitar\ [i mai pu]in de una din cinci familii de]ine un calculator. Chiar dac\ toate zonele lumii ar dispune de sisteme de telecomunica]ii, majoritatea persoanelor s\race tot nu ar putea beneficia de mijloacele informatice de ultim\ genera]ie, din cauza analfabetismului [i a lipsei abilit\]ilor de baz\ n utilizarea calculatorului -- ce rost are internetul dac\ nu po]i s\ cite[ti ceea ce g\se[ti. n Benin, de exemplu, peste 60% din popula]ie este analfabet\. Pentru restul de 40% situa]ia este asem\n\toare. 80% din site-urile web sunt n limba englez\, o limb\ n]eleas\ numai de 10% din popula]ia planetei. Adaptare dup\ Dep\[irea barierei tehnologiei digitale, BBC On-line 1999

Dep\[irea barierei tehnologiei digitale


Tabelul precedent eviden]iaz\ unele dintre aspectele care formeaz\ bariera tehnologiei digitale. Dup\ cum se poate vedea, bariera tehnologiei digitale nu este rezultatul unei singure cauze, ci efectul unor factori multipli, care includ s\r\cia, posibilitatea de a avea acces la resurse, deprinderea de a citi [i scrie, limba, abilit\]ile tehnice [i multe altele. Astfel, dac\ se dore[te nl\turarea barierei, este necesar s\ se ia n considerare diversitatea aspectelor. n aceast\ ultim\ unitate, vom analiza modalit\]ile prin care [colile pot contribui la acest proces.

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

124

Ghidul tutorelui

Deprinderea de a citi [i scrie: n ciuda interfe]elor grafice, TIC solicit\ bune abilit\]i de scriere [i de citire pentru a n]elege con]inutul manualelor, instruc]iunile [i termenii tehnici. Profesorii pot folosi interesul elevilor pentru TIC pentru a dezvolta abilit\]ile de scriere [i de citit, elabornd exerci]ii de dezvoltare a acestor abilit\]i -- de exemplu, pagini web care con]in elemente de interes pentru elevi. Abilit\]ile tehnice: Nu pute]i beneficia pe deplin oportunit\]ile de nv\]are, de ob]inere a unui loc de munc\ [i de divertisment dect dac\ pute]i sau [ti]i s\ folosi]i TIC. A[adar, este important ca prin curriculum, [colile s\ ofere o gam\ larg\ de situa]ii n care este necesar\ utilizarea TIC. Nu trebuie ca elevilor, n mod deosebit fetelor, s\ li se creeze impresia c\ TIC este pur tehnic -- TIC are aspecte tehnice, dar este esen]ial\ pentru comunicare. Unele [coli din Marea Britanic\ aplic\ metoda a[a-numit\ deschis\ familiei pentru a forma abilit\]i, oferind, dup\ orele de curs, acces la facilit\]ile TIC, att pentru elevi, ct [i pentru p\rin]ii acestora. Accesul la resurse: Conform Organiza]iei Na]iunilor Unite (ONU 2004a, 2004b), cea mai serioas\ barier\ n utilizarea TIC este lipsa unei infrastructuri de telecomunica]ii. Problema are dou\ componente diferite: Multe ]\ri -- n special n regiunile rurale -- nu dispun de re]ele semnificative de telefonie [i de comunicare a datelor. n multe ]\ri, costurile serviciilor de telefonie [i de date nu sunt accesibile pentru un num\r mare de locuitori. Limba; aproximativ 80% din site-urile web sunt n limba englez\, limb\ vorbit\ de numai 10% din popula]ia lumii. n mod individual, [colile nu sunt n situa]ia de a-i obliga pe utilizatorii de site-uri web s\ ofere texte n limba comunit\]ii lor, dar, n mod colectiv, ele pot exercita presiuni asupra furnizorilor de site-uri web educa]ionale s\ [i extind\ aria de acoperire lingvistic\. Profesorii ar trebui s\ se gndeasc\ la faptul c\ ei n[i[i nu pot folosi multe site-uri web din cauza barierelor lingvistice [i s\ aib\ grij\, atunci cnd elaboreaz\ materiale, s\ nu limiteze accesul propriei lor comunit\]i la acestea, ignornd limbile vorbite n comunitate. n general, accesibilitatea TIC se mbun\t\]e[te treptat2. Cu toate acestea, costul continu\ s\ fie o barier\ important\ pentru multe persoane. {colile i pot ajuta pe membrii comunit\]ii locale s\ dep\[easc\ aceast\ barier\: Asigurndu-le elevilor accesul TIC n timpul mesei de prnz [i al pauzelor. Asigurndu-le accesul n afara orelor de curs, att n [coal\, ct [i prin parteneriate cu bibliotecile, centrele comunitare [i ONG-urile. Accesul grupurilor defavorizate, cum ar fi comunit\]ile de romi, va cre[te ca importan]\ pe m\sur\ ce noi servicii vor fi disponibile. De exemplu, guvernul indian a lansat un satelit care va asigura accesul la cursuri on-line pentru milioane de persoane analfabete din zonele rurale ale Indiei. EDUSAT este primul satelit dedicat nv\]\mntului. Unul dintre motivele pentru introducerea acestui serviciu prin satelit const\ n dimensiunea problemei educa]ionale cu care se confrunt\ India -aproximativ 35% din totalul de peste un miliardul de locuitori sunt analfabe]i. Pentru a rezolva aceast\ problem\ prin mijloace conven]ionale, ar fi necesar\ nfiin]area a 10.000 de [coli noi pe an. Utilizarea TIC va permite, de asemenea, furnizarea acestui serviciu n limbile locale -- n India vorbindu-se 18 limbi oficiale [i peste 400 de dialecte.
2

unitatea

Pentru cei interesa]i de modul n care se dezvolt\ serviciile, Second annual report of the Information and Communication Technologies Task Force (UN 2004b) va prezenta interes.

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

125

Ghidul tutorelui

Programele educa]ionale vor putea fi vizionate la orice televizor, un simplu receptor cu pre] sc\zut costnd aproximativ 120 . n multe comunit\]i rurale, localnicii vor avea acces la acest serviciu prin intermediul [colilor [i al centrelor comunitare. Alte servicii planificate a fi oferite prin satelit sunt AGRISAT, un serviciu dedicat nevoilor agricole ale ]\rii [i HEALTHSAT care asigur\ servicii tele-medicale. Sprijinind familiile cu venituri reduse, prin punerea la dispozi]ie a echipamentului, sub form\ de mprumut. Din propriul buget sau prin parteneriat cu organiza]ii caritabile (cum sunt cele enumerate pe site-ul web The Digital Equity Toolkit), conducerea unor [coli asigur\ elevilor calculatoare. n mod normal, autorit\]ile [colare care ofer\ elevilor echipamente TIC nu deservesc [i zonele cu o mare afluen]\ de elevi sau zonele care au rate nalte de performan]\ academic\. Aceste autorit\]i recunosc barierele lingvistice cu care se confrunt\ comunitatea [i sunt dispuse s\ ia m\suri pentru a o ajuta s\ le dep\[easc\. Pn\ n prezent, oficialit\]ile care au asigurat elevilor calculatoare au constatat cre[teri ale nivelului de performan]\ [colar\. ncurajarea utiliz\rii echipamentelor multifunc]ionale disponibile la pre]uri sc\zute, atractive pentru tineri. De exemplu, multe telefoane mobile [i agende personale digitale (PDA) au func]ii TIC [i acces la Internet la un pre] de cost mult mai sc\zut dect un echipament similar din dotarea unui calculator. Lucrnd n parteneriat cu companii [i organiza]ii pentru a identifica metode alternative de difuzare a informa]iilor. De exemplu, site-ul web Digital Divide face cunoscut un parteneriat din SUA, ncheiat ntre organiza]ii ale comunit\]ii [i o companie de servicii telefonice pentru a asigura gratuit persoanelor f\r\ ad\post c\su]e de mesagerie vocal\, n care profesorii, asisten]ii sociali [.a. pot contacta aceste persoane nregistrndu-[i mesajele. Persoanele f\r\ ad\post pot s\ [i acceseze c\su]ele vocale, de la orice telefon, gratuit. Comentnd acest sistem, Ben Johnson de la Lifelong AIDS Alliance din Seattle, Washington a spus: n ultima lun\, sistemul a ajutat trei din clien]ii mei s\ beneficieze ngrijire medical\ regulat\, s\ primeasc\ bonuri de mas\ [i alte servicii alimentare, s\ ob]in\ asigurare medical\ [i s\ [i g\seasc\ ad\post. Existnd multe organiza]ii care s\ te contacteze, este esen]ial s\ stabile[ti [i s\ men]ii aceste servicii. F\r\ acest sistem, nu a[ fi putut s\ ]in leg\tura cu persoanele n cauz\. F\r\ aceast\ leg\tur\, ei nu ar fi aflat despre ntlniri importante. Sisteme similare care folosesc mesageria vocal\ sau mesaje-text ar putea oferi localnicilor informa]ii despre [coal\ [i servicii n limba comunit\]ii lor.

Bibliografie [i resurse suplimentare


Site-ul web BECTA disponibil la www.becta.org.uk BECTA este un organism sponsorizat de Guvernul britanic, asigurnd accesul la o gam\ variat\ de sfaturi [i resurse n leg\tur\ cu ICT. BBC Online Bridging The Digital Divide disponibil la: http://news.bbc.co.uk/1/hi/special_report/1999/10/99/information_rich_information_poor/4 66651.stm DfES (2003) Fulfilling the Potential; UK Department for Education and Skills, London. Disponibil la: http://www.dfes.gov.uk/ictinschools/uploads/genericdocs/Fulfilling%20the%20Potential.doc

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

126

Ghidul tutorelui unitatea

DfES (2002) Transforming The Way We Learn; UK Department for Education and Skills, London. DfES (2001) Using TIC to Enhance Home-School Links; UK Department for Education and Skills, London. Disponibil la: http://www.becta.org.uk/homeschoollinks Thomas Fuchs and Ludger Woessmann (2004) CESifo working paper no.1321 ; CESifo , Munich. http://www.cesifo.de Goodfellow R (2003) Online Literacies and Learning - Cultural and critical dimensions in a virtual power struggle; Institute of Educational Technology, Open University, UK. Disponibil la: http://iet.open.ac.uk/pp/r.goodfellow/ghent2003.htm Ofer\ o discutare asupra comunic\rii on-line ntre culturi. Higgison C (2001) Online Tutoring E Book: Chapter 6 Culture and Ethics; Heriot Watt University, Edinburgh. Ofer\ un ghid pentru a facilita on-line forumuri n diverse culturi [i comunit\]i. Disponibil la: http://www.otis.scotcit.ac.uk/onlinebook/t6-03.pdf International Institute for Communication and Development web site disponibil la www.iicd.org/stories ofer\ o colec]ie de studii de caz, exemplificnd folosirea TIC ca instrument n sprijinul comunit\]ilor diverse. Learning and Teaching Scotland web site disponibil la www.LTScotland.org.uk n v\]area [i predarea despre Sco]ia este un organism sponsorizat de Guvernul sco]ian pentru a furniza accesul la o gam\ larg\ de sfaturi [i resurse n leg\tur\ cu ICT. Moursund D. Part of Craft and Science of TIC in Education disponibil la: http://www.uoregon.edu/~moursund/ICT-planning/craft-science.htm MyEurope Homepage. Part of European Schoolnet oferind link-uri [i informa]ii despre proiectele {colilor Europene. Disponibil la: http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home.htm New Basics web site disponibil la: http://education.qld.gov.au/corporate/newbasics/html/about/about_co.html NGfL (2002) The Motivational Effect of TIC on Pupils; NGfL, UK. Disponibil la: http://www.dfes.gov.uk/ictinschools/uploads/docarchive/The%20Motivational%20Effect.doc The Digital Divide Network web site disponibil la: http://www.digitaldividenetwork.org/ The Digital Equity Toolkit website disponibil la: http://www.nicimc2.org/de_toolkit/pages/toolkit.htm ofer\ o gam\ larg\ de link-uri [i resurse cu scopul de a nvinge bariera digital\. New Scientist (2004) India launches world's first education satellite; Online Edition, Sept. 2004. Disponibil la http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99996423 SEED (2001) Better Behaviour -- Better Learning; Scottish Executive Education Department, Edinburgh. Disponibil on-line la: http://www.scotland.gov.uk/library3/education/bbbl-00.asp UN (2004a) Low Cost Access and Connectivity - Local Solutions; United Nations, New York. Disponibil la: http://www.unicttaskforce.org/perl/documents.pl?id=1357 UN (2004b) Second annual report of the Information and Communication Technologies Task Force; United Nations, New York. Disponibil la: http://www.unicttaskforce.org/perl/documents.pl?id=1385 Vygotsky L S and Kozulin A E (1986) Thought and Language; The MIT Press, Cambridge, MA. Vygotsky L and Vygotsky S (1980) Mind in society : The development of higher psychological processes; Harvard University Press, Cambridge.

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

127

Ghidul tutorelui

Observa]ii referitoare la sarcini


Sarcina 1
Sarcina 1 cere participan]ilor s\ analizeze modalit\]ile prin care diverse mijloace mass-media pot fi utilizate n vederea mbun\t\]irii comunic\rii n cadrul claselor [i comunit\]ilor caracterizate prin diversitate cultural\. Tutorii i vor ncuraja pe participan]i s\ analizeze conceptul de diversitate n sensul s\u cel mai larg, inclusiv aspectele etnice [i culturale diferite, aptitudinile [i stilurile de nv\]are.

Sarcina 2
Sarcina 2 cere participan]ilor s\ reflecteze asupra rolului [colii n dep\[irea Barierei tehnologiei digitale. Lucrnd n grupuri restrnse, participan]ilor li se cere s\ fac\ sugestii privind modalit\]ile prin care [coala lor poate ajuta membrii comunit\]ii. Ulterior, rezultatele sunt analizate prin discu]ii cu ntregul grup. Tutorii i vor ncuraja pe participan]i s\ dep\[easc\ aspectul tradi]ional al rolului [colii [i, considernd [coala ca fiind o resurs\ comunitar\, s\ colaboreze cu localnicii, contribuind n acest mod, la dezvoltarea comunit\]ii. Prin urmare, sugestiile trebuie s\ includ\ nu numai ceea ce s-ar putea ntmpla n clas\, ci [i ceea ce s-ar putea ntreprinde pentru a instrui comunitatea n utilizarea TIC [i modalit\]ile prin care [coala poate contribui la dezvoltarea ini]iativelor comunitare.

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

128

Ghidul tutorelui

Sarcina 1
Obiective Participan]ii vor n]elege: Modalit\]ile prin care diverse media pot fi folosite pentru a dezvolta comunicarea n clas\ [i n cadrul comunit\]ilor caracterizate prin diversitate cultural\. Timp necesar Resurse necesare 60 minute O copie a fi[ei de lucru al TIC pentru comunicare, fi[a de lucru Sarcina 1 distribuit\ fiec\rui fiecare participant (Tip\rirea foliei 12 de retroproiector). PowerPoint 1 foliile 1-11, TIC pentru Comunicare Resurse Flipchart.

Sugestie de prezentare 1. Introducere Introducere n media, folosind resurse PowerPoint sau retroproiectorul. 2. Organizarea sarcinii practice Organiza]i participan]ii n grupuri de 3 sau 4 persoane. Prezenta]i fi[a de lucru pentru Sarcina 1 utiliznd resurse PowerPoint sau folii retroproiector. Explica]i activitatea practic\. 3. Sarcina practic\ Grupurile completeaz\ fi[a de lucru Sarcina 1. 4. Discu]ie Nota]i sugestiile pe flipchart, subliniind modalit\]ile prin care diversele mijloace mass-media pot contribui la intensificarea comunic\rii n comunit\]i [i clase caracterizate prin diversitate cultural\. 15 15 5 20

5
unitatea 5. Concluzie Tutorele face un rezumat [i trage concluziile. 5

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

129

Ghidul tutorelui

Sarcina 2
Obiective Participan]ii: Vor n]elege conceptul de Barier\ tehnologiei digitale. Vor analiza modalit\]ile prin care [colile pot contribui la dep\[irea Barierei tehnologiei digitale Timp necesar Resurse necesare 60 minute O copie a fi[ei de lucru pentru Sarcina 2 de comunicare distribuit\ fiec\rui participant (Tip\rirea foliei 22 de retroproiector). PowerPoint sau foliile 13-20 ,TIC - Resurse Flipchart.

Sugestie de prezentare 1. Introducere Prezentarea general\ a Barierei tehnologiei digitale utiliznd resurse PowerPoint sau OHP. 2. Organizarea sarcinii practice Organiza]i participan]ii n grupuri de 3 sau 4 persoane. Prezenta]i fi[a de lucru pentru Sarcina 2 utiliznd resurse PowerPoint sau folii retrporiector. Explica]i sarcina practic\. 3. Sarcina practic\ Grupurile completeaz\ fi[a de lucru Sarcina 2. 4. Discu]ie Nota]i sugestiile pe flipchart subliniind importan]a comunit\]ii [i rolul [colilor n dep\[irea Barierei tehnologiei digitale. 15 15 5 20

5
unitatea

5. Concluzii Tutorele face un rezumat al sesiunii [i trage concluziile. 5

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

130

Ghidul tutorelui

Planul personal de ac]iune


Obiective Participan]ii : Vor analiza [i recapitula cuno[tin]ele dobndite pe parcursul unit\]ii precum [i n]elegerea conceptelor prezentate. Vor identifica [i planifica domeniile din unitate unde este necesar\ o dezvoltare personal\ ulterioar\. Vor planifica punerea n practic\ la locul de munc\ a celor nv\]ate. Timp necesar Resurse necesare 30 minute O copie a caietului de lucru TIC Planul personal de ac]iune pentru fiecare participant..

Sugestie de prezentare 1. Sarcina practic\ Participan]ii completeaz\ n grupuri caietul de lucru TIC Plan personal de ac]iune. Tutorele monitorizeaz\ activitatea grupurilor. 30

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

131

Unitatea

5
Mass-media
Autor: Ivan Mykytyn

unitatea

Resurse

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

132

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Mass-media se refer\ la mijloacele de comunicare. Acestea includ: Resurse audio Resurse video Materiale tip\rite Internet n cadrul claselor [i comunit\]ilor caracterizate prin diversitate cultural\, mijloacele mass-media sunt importante deoarece: Diversele formate mass-media ofer\ [colilor modalit\]i diferite de comunicare cu comunit\]ile lor; n]elegerea diferitelor formate mass-media este un domeniu educa]ional semnificativ.
PP/F 1

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

unitatea

Principiul dup\ care ne ghid\m n alegerea formatelor mass-media va fi ntotdeauna adaptat la publicul ]int\ [i la scopul urm\rit. nlocuirea manualului [colar pe suport de hrtie cu o versiune multimedia este inutil\ dac\ comunitatea dvs. dispune de posibilit\]i reduse de a avea calculatoare. Un format mass-media nu l nlocuie[te pe altul. Formatele mass-media reprezint\ o alt\ modalitate de a deservi un public [i scopuri diferite. n context educa]ional posibilitatea de a alege diverse c\i de comunicare ofer\ profesorului mai multe modalit\]i de abordare a diferitelor stiluri de nv\]are [i a priorit\]ilor elevului.
PP/F 2

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

133

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

Cuvntul rostit Cuvntul rostit este cea mai obi[nuit\ form\ de comunicare. Sec]iunea de lecturi sugereaz\ modalit\]i de perfec]ionare a comunic\rii verbale.

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

PP/F 3

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

Materiale pe suport de hrtie Un manuscris poate fi multiplicat prin fotocopiere sau rescriere. Documentele tip\rite m\resc gradul de lizibilitate [i permit includerea unor ilustra]ii de calitate superioar\. n cazul unui volum mare de pagini, tip\rirea comercial\ poate fi mai ieftin\ dect fotocopierea. n sens economic, este logic ca o [coal\ s\ investeasc\ ntr-o imprimant\ laser pentru uz general, n locul mai multor imprimante cu jet de cerneal\, ini]ial mai ieftine. Ziarele locale sunt deschise [tirilor despre [coal\ [i comunitate.
PP/F 4

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

134

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

Resurse audio Resursele audio pot fi create folosind un casetofon. Resursele audio pot fi utile pentru: o Membrii comunit\]ii cu dificult\]i de vedere; o Membrii comunit\]ii care se confrunt\ cu dificult\]i de citire; o Comunicarea n multe limbi; o ndrumarea elevilor; o Oferirea unor texte alternative sau suplimente elevilor. Posturile radio locale salut\ implicarea [colii [i a comunit\]ii.
PP/F 5

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

Resurse video Pentru a crea materiale video nu este necesar\ o aparatur\ sofisticat\. Totu[i, n cazul nregistr\rilor audio, trebuie s\ v\ asigura]i c\ familiile dispun de aparatur\ de redare. O cale mai productiv\ poate fi colaborarea cu posturile TV locale pentru a sublinia realiz\rile elevilor [i pentru a facilita difuzarea informa]iilor despre [coal\. Resursele audio pot fi utile n urm\toarele cazuri: o Comunicarea oficial\ n cadrul [colii [i a clasei; o Comunicarea cu membrii comunit\]ii care se confrunt\ cu dificult\]i de citire; o Comunicarea n mai multe limbi; o Instruc]iuni pentru elevi; o Oferirea unor texte suplimentare sau cursuri alternative elevilor. PP/F 6

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

135

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

Internetul [i tehnologia comunica]iilor (TIC) De cele mai multe ori, TIC este perceput\ numai n leg\tur\ cu calculatoarele. Totu[i, exist\ multe forme de resurse TIC. De exemplu, majoritatea telefoanelor mobile sunt capabile: o S\ asigure acces la internet; o S\ expedieze [i s\ primeasc\ mesaje text [i e-mail ; o S\ fac\ [i s\ afi[eze fotografii [i nregistr\ri video; o S\ nregistreze [i s\ redea materiale audio.

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

PP/F 7

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

unitatea

TIC n clas\ n majoritatea activit\]ilor educa]ionale tradi]ionale, modul de formare este transmisiv. TIC poate m\ri oportunit\]ile de nv\]are prin transformarea activit\]ilor de predare transmisiv\ n activit\]i de nv\]are interactiv\. De exemplu prin: o Utilizarea TIC pentru a modela performan]ele, activit\]ile [i evalu\rile [colare pentru a r\spunde nevoilor [i intereselor fiec\rui elev n parte. o Utilizarea TIC pentru a crea [i a sprijini comunit\]ile virtuale n care elevii pot interac]iona cu al]i elevi cu interese similare. o Utilizarea TIC pentru a facilita accesul elevilor la o program\ [colar\ mai ampl\, adaptat\ intereselor acestora.

PP/F 8

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

136

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

TIC n comunitate TIC ofer\ acces la o varietate crescut\ de resurse mass-media Dar utilitatea acestor formate este adesea limitat\ de accesul comunit\]ii la aparatura de redare. n situa]iile n care membrii comunit\]ii au acces la aparatur\, studiile eviden]iaz\ faptul c\ TIC: o Intensific\ comunicarea acas\ [i n comunitate; o Ofer\ oportunit\]i pentru o implicare mai mare a p\rin]ilor; o ncurajeaz\ p\rin]ii s\ participe mai activ la problemele [colii. Chiar [i n situa]iile n care membrii comunit\]ii nu au acces la echipamente, TIC ofer\ mijloace valoroase de intensificare a comunic\rii, permi]nd [colii s\ colecteze, s\ sintetizeze [i s\ prezinte mai bine informa]iile pe care le transmite comunit\]ii. PP/F 9

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

Sarcina 1 Instruc]iuni
Lucrnd cu grupul dvs., analiza]i [i discuta]i urm\toarele ntreb\ri, notndu-v\ r\spunsurile. Cum pot fi folosite diversele resurse massmedia pentru a mbun\t\]i prezentarea lec]iei n clase caracterizate prin diversitate cultural\? Cum pot fi folosite diversele resurse media pentru a mbun\t\]i activit\]ile elevilor n cadrul clasei [i comunit\]ilor caracterizate prin diversitate cultural\? Cum pot fi folosite diversele mijloace massmedia pentru a intensifica comunicarea cu p\rin]ii n cadrul comunit\]ilor caracterizate prin diversitate cultural\?
PP/F 10

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

137

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

Bariera tehnologiei digitale


Bariera tehnologiei digitale se refer\ la discrepan]a dintre cei care, avnd acces la TIC beneficiaz\ de avantajele oferite de aceast\ tehnologie [i cei care, neavnd acces la TIC, nu numai c\ nu beneficiaz\ de aceste avantaje, dar sunt tot mai marginaliza]i.

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

PP/F 11

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media
Peste 80% din oameni n lume nici m\car nu au auzit vreodat\ un ton de telefon. Oamenilor le lipsesc multe lucruri: un loc de munc\, ad\postul, hrana, asisten]a medical\ [i apa potabil\. Ast\zi, a fi lipsit de serviciile de telecomunica]ii de baz\ reprezint\ o dificultate aproape la fel de acut\ cum sunt [i celelalte priva]iuni [i care pot, ntr-adev\r, reduce [ansele de a le g\si remedii Kofi Anan 1999. Priorit\]ile noastre sunt igiena, sistemul sanitar, apa potabil\ sigur\.Cum are s\ schimbe accesul la Internet toate astea? Supatra Koirala, care lucreaz\ ntr-un sanatoriu particular din Kathmandu. Gndi]i-v\ ct de puternic este internetul. Apoi, aminti]i-v\ c\ mai pu]in de 2% din oameni sunt n prezent conecta]i. Puterea Web cre[te exponen]ial cu fiecare persoan\ care navigheaz\ on-line. Imagina]i-v\ ce pierde]i. Larry Irving, fost secretar asistent pentru comer] SUA. }\rile industrializate, cu doar 15% din popula]ia lumii, sunt gazda a 88% dintre to]i utilizatorii de internet. Mai pu]in de 1% din popula]ia din Asiei de Sud este conectat\ on-line, chiar dac\ aceast\ zon\ g\zduie[te o cincime din popula]ia lumii. Raport ONU asupra Dezvolt\rii Umane.

Proiect finan]at prin Phare

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

unitatea

PP/F 12

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

138

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media
n Africa, cu o popula]ie de 739 milioane de oameni, exist\ doar 14 milioane de linii telefonice, mai pu]ine dect n Manhattan sau Tokyo. Optzeci de procente din aceste linii sunt mp\r]ite ntre numai [ase ]\ri. Exist\ numai 1 milion de utilizatori de Internet pe ntregul continent, comparativ cu 10,5 milioane n Marea Britanie (date din 1999). Bariera tehnologiei digitale afecteaz\ att ]\rile bogate, ct [i cele s\race. Peste 17% din popula]ia din Est Palo Alto tr\ie[te n s\r\cie, de[i aceast\ zon\ se nvecineaz\ cu campusul Universit\]ii Stanford [i g\zduie[te sediul unor companii cu activitate n domeniul tehnicii de vrf, care au cifre de afaceri de mai multe miliarde de dolari. Numai 14% din popula]ie are diplom\ universitar\ [i mai pu]in de una din cinci familii de]ine un calculator. Chiar dac\ toate zonele lumii ar dispune de sisteme de telecomunica]ii, majoritatea persoanelor s\race tot nu ar putea beneficia de mijloacele informatice de ultim\ genera]ie, din cauza analfabetismului [i a lipsei abilit\]ilor de baz\ n utilizarea calculatorului ce rost are Internetul dac\ nu po]i s\ cite[ti ceea ce g\se[ti? n Benin, de exemplu, peste 60% din popula]ie este analfabet\. Pentru restul de 40% situa]ia este asem\n\toare. 80% din site-urile web sunt n limba englez\, o limb\ n]eleas\ numai de 10% din popula]ia planetei.
PP/F 13

Proiect finan]at prin Phare

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

Dep\[irea barierei tehnologiei digitale


Bariera tehnologiei digitale este efectul unor factori multipli, care includ: Deprinderea de a citi [i scrie - Folosirea TIC necesit\ bune abilit\]i de scriere [i de citire pentru a n]elege con]inutul, manualelor, instruc]iunile [i termenii tehnici; Profesorii se pot folosi de interesul elevilor pentru TIC pentru a ncuraja scrierea [i citirea, elabornd exerci]ii de dezvoltare a acestor deprinderi pe baza TIC de exemplu pagini web care prezint\ interesele elevilor.
PP/F 14

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

139

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

Abilit\]i tehnice: Nu pute]i beneficia pe deplin oportunit\]ile de nv\]are, de ob]inere a unui loc de munc\ [i de divertisment dect dac\ pute]i sau [ti]i s\ folosi]i TIC; A[adar, este important ca prin curriculum, [colile s\ ofere o gam\ larg\ de situa]ii n care este necesar\ utilizarea TIC. Nu trebuie ca elevilor s\ li se creeze impresia c\ TIC este un domeniu strict tehnic.

PP/F 15

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Accesul: Cea mai serioas\ barier\ n utilizarea TIC este lipsa unei infrastructuri de telecomunica]ii (ONU). Multe ]\ri n special n regiunile rurale nu dispun de re]ele semnificative de telefonie [i de comunicare a datelor. n multe ]\ri costurile serviciilor telefonice [i de date nu sunt accesibile pentru mul]i membri ai comunit\]ii.

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

unitatea

PP/F 16

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

140

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

Limba; 80% din site-urile web sunt n limba englez\, o limb\ pe care o vorbe[te numai 10% din popula]ia lumii. n mod individual, [colile nu sunt n situa]ia de a-i obliga pe utilizatorii de site-uri web s\ ofere texte n limba comunit\]ii lor, dar, n mod colectiv, ele pot exercita presiuni asupra furnizorilor de site-uri web educa]ionale s\ [i extind\ aria de acoperire lingvistic\. Profesorii ar trebui s\ se gndeasc\ la faptul c\ ei n[i[i nu pot folosi multe site-uri web din cauza barierelor lingvistice [i s\ aib\ grij\, atunci cnd elaboreaz\ materiale, s\ nu limiteze accesul propriei lor comunit\]i la acestea, ignornd limbile vorbite n comunitate
PP/F 17

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media
{colile i pot ajuta pe membrii comunit\]ii s\ dep\[easc\ bariera digital\: Asigurnd elevilor acces la facilit\]ile TIC n timpul mesei de prnz [i al pauzelor; Asigurnd accesul n afara orelor de curs, att n [coli, ct [i prin parteneriate cu bibliotecile, centrele comunit\]ii [i ONG-urile; Sprijinind familiile cu venituri reduse, prin punerea la dispozi]ie a echipamentului, sub form\ de mprumut; ncurajnd utilizarea echipamentelor multifunc]ionale disponibile la pre]uri sc\zute, atractive pentru tineri, de exemplu, telefoanele mobile; Lucrnd n parteneriat cu companiile [i organiza]iile pentru a g\si metode alternative de difuzare a informa]iilor. De exemplu, colabornd cu companiile de telefonie pentru a furniza comunit\]ii servicii de informa]ii.
PP/F 18

Proiect finan]at prin Phare

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

131

Resurse

UNIUNEA EUROPEAN|

Mass-media

Proiect finan]at prin Phare

Sarcina 2 Instruc]iuni
Lucrnd cu grupul dvs., lua]i n considerare [i discuta]i modalit\]ile practice prin care [coala dvs. poate sprijini comunitatea s\ participe la dep\[irea Barierei tehnologiei digitale. Nota]i sugestiile dvs. n spa]iul alocat.

ACCESUL LA EDUCA}IE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE ROMI

Phare RO 0104.02

Proiect Nr. Europe Aid/113198/D/SV/RO

PP/F 19

unitatea

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

132

Resurse

Mass-media
Sarcina 1 Fi[\ de lucru
(A se distribui cte o copie fiec\rui participant) Lucrnd cu grupul dvs., analiza]i [i discuta]i urm\toarele ntreb\ri, notndu-v\ r\spunsurile.

Cum pot fi folosite diversele resurse media pentru a mbun\t\]i prezentarea lec]iei n clase caracterizate prin diversitate cultural\?

Cum pot fi folosite diversele mijloace mass-media pentru a mbun\t\]i activit\]ile elevilor n cadrul clasei [i comunit\]ilor caracterizate prin diversitate cultural\?

Cum pot fi folosite diversele mijloace mass-media pentru a intensifica comunicarea cu p\rin]ii n comunit\]i diverse?

unitatea

FL 1

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui

Abilit\]i de comunicare pentru clasele [i comunit\]ile caracterizate prin diversitate cultural\

Mass-media

133

Resurse

Mass-media
Sarcina 2 Fi[\ de lucru
(A se distribui cte o copie fiec\rui participant) Lucrnd cu grupul, lua]i n considerare [i discuta]i modalit\]ile practice prin care [coala dvs. poate sprijini comunitatea s\ participe la dep\[irea Barierei tehnologiei digitale. Nota]i mai jos sugestiile dvs.

unitatea

FL 2

Proiect finan]at de Uniunea European\

Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi

Ghidul tutorelui