Sunteți pe pagina 1din 4

Majoritatea adultilor nu fac destule exer- intrebarea daca aceste lucruri le sunt

citii. Ei parcurg drumul pana ~i de la serviciu daunatoare, iar raspunsul este aproape intot-
cu ma~ina, autobuzul sau tfenul; stau a~ezati deauna "da". Cei mai multi oameni ~tiu ca
la birou aproape toata ziua; iar seara se exercitiile fizice le sunt benefice. Acesteacon-
adancesc Intf-un fotoliu confortabil In fata tribuie la mentinerea corpului in forma ~i
televizorului. Multe persoane l~i pot pune u~ureaza relaxarea ~i capacitatea de a face
fata stresului mental. De asemenea, acestea
O Omul preistoric O Eleve, in 1882, previn obezitatea (greutate excesiva) ~i nu
trebuia sa fie puternic, efectu3nd exerciVi numai ca prelungesc durata de viata, ci o fac
rezistent ~i sanatos, u~oare in sala de mai activa -adica o transforma dintr-o povara
pentru a supravie~ui. gimnastica. intr-o placere activa.

Exercit;iul fizic este important


pentru ment;inerea slinlitlit;ii
I mentale ~i corporate. Oricare
ar fi acesta, de la alergare .
u~oarli la exercit;iu fizic difi-
cil, trebuie flicut regulat.

c redeti c~ faceti destule exercitii? Ma-


joritatea copiilor fac de obicei destul~
mi$care, deoarece iau parte la jocuri $i
diferite sporturi In cadrul $colii, iar joaca lor
implic~ alergatul, s~ritul $i alte mi$c~ri.

, in ultimele 5 milioane de ani, corpul uman


a evoluat de la o forma asemanatoare cu mai-
muta. in vremuri preistorice, oamenii traiau In
medii salbatice, naturale. Omul trebuia sa
vaneze animale ~i sa culeaga fructe salbatice.
El trebuia sa se fereasca de lei ~i de lupi ~i se
adapostea In pe~teri ~i colibe insalubre. Corpul
O Placa din Grecia omului primitiv trebuia sa fie In forma, puter-
antica, reprezentand nic ~i sanatos -altfel, nu supravietuia.
o lupta corp la corp.
Grecii antici erau A O via,a mai u~oara
campioni ai Jocurilor In ultimele cateva mii de ani, cu precadere In
Olimpice. infiintate ultimele sute de ani, In multe regiuni ale lumii
in 776 i.Hr . viata a devenit mult mai u~oara. in general,
Ca~tigatorii deve- oamenii traiesc In locuinte confortabile,
neau eroi iar faptele poarta haine calde ~i au ma~ini care preiau
lor marete erau multe sarcini, cum ar fi spalatul rufelor .
slavite in arta ~i Mintile noastre s-au adaptat acestor
poezia greaca. schimbari rapide. Uneori suferim de stres -
Preocuparea grecilor suntem tensionati ~i simtim ca nu am realizat
pentru conditia fizica nimic, cu atatea pe cap ~i timp insuficient
a contribuit in mare pentru Indeplinirea sarcinilor. Exercitiul fizic
parte la succesele lor poate contribui la eliminarea stresului. Acesta
militare asupra ne distrage atentia ~i ocupa mintea cu alte
per~ilor ~i a altor lucruri, cum ar fi cunoa~terea propriului corp
invadatori. ~i dezvoltarea aptitudinil.or fizice, prin urmare

181
EXERCITIULFIZIC

u~urand relaxarea ~i dep~~irearutinei zilnice.


in comparatie cu mintea, corpul a evoluat
foarte lent. inc~ este construit In cea mai
mare parte pentru viata In s~lb~ticie, alergat, calorii consu-
vinat ~i fuga de pericole. Dar In lumea mate pe ora
tehnologic~ modern~, corpul nu are prea
multe de f~cut. Ca ~i In cazul animalelor ,
cind corpul uman nu duce un mod de viat~
pentru care a fost proiectat, problemele nu
Intirzie s~ apara. Printre acestea se num~ra
grasimea excesiv~ ~i obezitatea, Incheieturi echilibru
anchilozate ~i dureroase, mu~chi fle~c~iti, o
inim~ sl~bit~, pl~mini ineficienti, vase de
singe obturate ~i In cele din urm~ o viat~ mai
scurt~ ~i mai putin pl~cut~. Din fericire, exista
tipuri de exercitii care pot Indrepta aceste
deficiente. suple~e

Via~a sedentara
jn ciuda stresului excesiv, societatea ne ofera
din ce In ce rnai mult timp liber. jntr-o socie-
tate dominata de televiziune, oamenii sunt
pierdere in
tentati sa stea In fata televizoarelor ~i sa vizio-
greutate
neze emisiuni sportive, decat sa practice ei

O Alergatul pe loc O Aceasta


ajuta la men,inerea in diagrama compara
forma a organismului eficacitatea
~i este o metoda diferitelor exerci~ii.
putere
simpla de exerci,iu, Scara este de la
putand ti practicat 1 la 5, in ordine
oricand ~i oriunde. crescatoare.

sport

in~i~i diferite sporturi ~i s:l fie activi din punct Cele doua tipuri principale de exercitiu
de vedere fizic. Lipsa de exercitii fizice duce sunt sporturile (jocurile) $i activitatile sportive
la reducerea fonnei fizice, care la randul s:lu de mentinere in forma. Fiecare are avantaje $i
duce la disparitia dorintei de efectuarea exer- dezavantaje,in functie de preferinte.
citiilor pentru mentinerea in form:l a prga- Multe sporturi au un aspect competitiv.
nismului. Aceast:l tendint:l poate fi inl:lturat:l Acesta ii poate determina pe unii sa depuna
prin exercitii regulate, de diferite tipuri. eforturi mai mari, pe masura ce incearca sa-i
invinga pe altii, sa bata recordul, sau sa-$i
Programe de exerci\ii depa$easCapropriile performante.
Exist:l probabil la fel de multe exercitii cati
oameni vor s:l le efectueze. Tipurile de exer- Exerci~ii sportive
citii depind de varst:l, timpul disponibil, Unele sporturi sunt practicate in echipe: fot-
facilit:lti ~i costuri, dar ~i de personalitatea bal, cricket, rugby, baschet $i volei. Acestea
fiec:lruia. Unele persoane efectueaz:l exercitii necesita cooperare $i sprijin reciproc intre
individuale, iar altele prefer:l activit:ltile membrii echipelor. Ele pot de asemenea
sportive in grup. Unii savureaz:l competitia, deveni parte integranta a vietii sociale.
iar altii nu. Deci, atunci cand vreti s:l alegeti Sporturile individuale sunt practicate fie de
tipurile potrivite de exercitii ~i mentinere in unul singur, fie impotriva unui competitor,
fonn:l tineti cont de stilul de viat:l ~i de sau a cronometrului. Printre aceste tipuri de
nevoile dumneavoastrn. sporturi se numara tenisul, badmintonul, gol-
O u~oarn alergare pan:l la serviciu, o par- ful, atletismul pe terenuri de sport sau in
tid:l de inot la pranz, una de tenis seara, sau camp liber $i inotul. Aceste sporturi sunt prac-
o c:ll:ltorie cu bicicleta in weekend, sunt for- ticate adesea de persoane carora le place sa
me bune de exercitii. Acestea trebuie intro- savurezecompetitia, insa prefera sa se bazeze
duse in programul regulat al vietii fiec:lruia ~i mai degraba pe propriile lor puteri, aptitudini
trebuie s:l devin:l parte integrant:l a rutinei $i performante, decat pe eforturile altora.
s:lpt:lmanale, nu s:l aib:l loc doar ocazional. Desigur, toate sporturile pot fi practicate la
Exercitiul fizic nu trebuie s:l fie un eveni- diferite nivele. Cu toate acestea,unele spor-
~ ment fonnal, care necesit:l o costumatie ~i un turi necesita mai mult timp $i efort decat
z
~ echipament special. Plimb:lrile rapide ~i aler- aitele, in scopul mentinerii unui nivel adecvat
~
"' g:lrile u~oare sunt un bun mod de a incepe. al sanatatii $i formei fizice.

182
De exemplu, squash-ul, vaslitul ~i hocheiul Inventarea unor mi~cari noi ~i efectuarea exer- O Tehnologia are un rol tot mai important in
pe gheat;l necesi~ eforturi ~i rezistent;l mai citiilor pe muzica, pot contribui la diversificarea afacerile sportive. Aceste aparate simuleaza
mare, de la cateva minute la o juma:tate de orn rutinei. La fel se lntampla ~i cu exercitiile cu vaslitul, sunt dotate cu efecte sonore, iar
pe repriz(l. Tenisul ~i badmintonul nu sunt mingi, franghii ~i alte obiecte, care ajuta la ecranul afi~eaza un competitor, pentru a incu-
foarte solicitante, 1nsa:durata activi~tii poate fi mentinerea unui grad ridicat de coordonare ~i raja depunerea unor eforturi fizice mai mari.
de pana: la o orn sau chiar rnai mult. Jogging- a nivelelor de competent::i sportiva. Salile de
ul este u~or de controlat ~i poate fi practicat gimnastica, dotate cu bare, podele speciale ~i Exercitiile izotonice ("acela~i ton") se refe-
aproape oriunde ~i oricand. Golful ~i cricket- aparate de exercitii dinamice sau statice, sunt o rn la contractia complet:l a mu~chilor. Aceste
ul tind sa:dureze rnai multe ore, sau chiar zile, altemativa. Expel1ii li pot initia pe participanti tipuri de exercitii pot fi efectuate in scopul
cu un nivel de activitate relativ sca:zut. In noi sporturi, cum ar fi gimnastica aerobica ~i dezvoltarii unor anumite grupe de mu~chi ~i a
Datori~ varie~tii sporturilor, ga:sirea spor- exercitiile pe podea, care pot fi benefice. cre~terii flexibilit:ltii articulatiilor, intinderea
itului potrivit fieca:rui individ depinde In parte ligamentelor ~i imbunat:ltirea circulatiei sang-
de timpulliber al acestuia. O persoana: ocupa- Exerci,ii izotonice ~i izometrice vine. De exemplu, flot:lrile dezvolta mu~chii
~, dar 1n forrrul, poate prefera squash-ul; alta Multe persoane admit faptul ca ~edintele bratelor~i umerilor ~i dezmortescincheieturile
cu mai mult timp liber, dar care nu. este 1ntr-o sportive In grup au avantaje psihologice, con- de la coate ~i umeri. Cantitatearidicat:l de oxi-
forrrul fizica: buna:, alege golful sau popicele. ferind ~i un grad de sociabilitate activitatii. gen solicitat:l de acest tip de exercitiu contri-
Daca un individ face exercitii acasa, de unul buie la cre~terea ~i imbunatatirea capacit:ltii
Exerci\ii pentru singur, este tentat sa renunte. Iridiferent de inimii ~i plamanilor. Ridicarea ~i atingerea ge-
men\inere In forma exercitiu -izotonic sau izometric -daca cel nunchilor din pozitie culcat, este un exercitiu
~edintele tipice de men1;inere 1n forrrul, organi- care II efectueaza 1i Intelege efectul benefic, el bun pentru mu~chii spatelui ~i ai abdomenu-
zate 1n cadrul ~olii, 1n alte institu1;ii, sau la bazi- va avea mai multe satisfactii. lui, dar ~i pentru flexibilitatea ~irei spinarii.
nul de 1not, sunt un alt mod de antrenare ~i de ~."-" 'CCCCCC
pa:strare a unei bune condi1;ii fizice. in unele O in practicarea
cazuri, aceste activi~1;i pot deveni plictisitoare, sporturilor care
sau pot p'Jrea lipsite de competente sportive. necesita mult efort,
este important ca
organismul sa nu se
deshidrateze. Cicli~tii
beau des dintr-un
recipient cu apa,
pentru a suplini
lichidul pierdut, chiar
~i atunci cand sunt in
mi~care.

C Acest aparat ma-


soara fort,a diferitor
mu~chi ~i afi~eaza
informa,iile pe ecra-
nul unui computer.

-"
"
~
.,
"'


EXERCITIUL FIZIC

O Jogging-ul poate ~i, inainte sa inceapa, sa-~i imbunatateasca


oferi posibilitatea de fonna 1izica prin exercitii treptate, lente ~i
a admira impre- relaxante.
jurimile, fjind in ace- Ritmul pulsului este un bun indicator al
la~i timp un exerci1iu fonnei fizice generale ~i al modului in care
fjzic foarte efjcient. corpul reactioneaza la efortul la care este
Unele persoane con- supus. cand corpul se afla in repaus, pulsul
sidera ca alergatul in (rata batailor inimii) este de 60-80 batai pe
grup este o activi- minut. in general, cu cat pulsul este mai
tate mai sociabila, scazut, cu atat este mai bine.
stimulandu-i ~i pe cei in timpul exerciriilor, pulsul poate ajunge
mai pu1in viguro~i, in la peste 150 batai pe minut. Dupa incetarea
timp ce al1ii prefera efortului, viteza cu care pulsul revine la ritmul
sa alerge individual. sau normal poate indica fonna fizica a unei
E
..
persoane. Acesta este cunoscut sub numele
s
de indicele de redresare ~i este calculat prin
~ verificarea pulsului imediat dupa o serie de
a;
l:J exercirii ~i apoi din nou, dupa apro~mativ 90
- de secunde, diferenta fiind calculata sub
Exercitiile izometrice ('..aceea~ilungime") Aceasta cre~tere generala a activit;ltii este fonna procentuala. De exemplu, daca pulsul
implica de obicei aplicarea fortei musculare benefica pentru Intregul organism -cu este de 160 batai pe minut, dupa incetarea
lmpotriva unei rezistente, mu~chii respectivi conditia s;l nu se exagereze, deoarece exist;l efortului, ~i scade pana la 120 dupa 90
nemodificandu-~i lungimea. E:xemp.le sunt exercitii care prezint;l unele riscuri. secunde, indicele de revenire reprezinta dife-
exersareafortei musculare asupraunui perete renta dintre aceste doua numere impartita la
sau tinerea bratelor lateral, nemi~cate.Aceste Pericole ~i riscuri pulsul maxim, rezultand un sfert, sau 25%. O
exercitii contribuie la lntarirea bratelor, umer- Sportul ~i exercitiile fizice sunt In general persoana care prezinta acest nivel al indicelui
ilor, pieptului ~i picioarelor. benefice, dar uneori acesteapot fi Insotite de este sanatoasa ~i poate incepe un program
raniri sau de accidente. moderat de e~ercirii fara sa se a~teptela prob-
Exerci,ii aerobice Unele sporturi sunt foarte periculoase. leme. Persoanelecu un indice de 15-20%sau
"Aerobic" este un termen ~tiintific, insemnand C;lt;lrnrile ~i alpinismul, de exemplu, nu pot fi mai purin, trebuie sa fie deosebit de atente in
"in prezenta oxigenului liber", sau mai sim- practicate de oricine. Totu~i, riscurile pot fi ceea ce prive~te depunerea de eforturi.
plu, "cu oxigen". Acest termen a inceput sa fie reduse la minimum de c;ltre trei factori vitali;
asociat cu o intreaga gama de exercitii. echipament adecvat, mult antrenament ~i Alte forme de exerci\ii
Un mu~chi poate functiona un timp instruire calificat;l. Exista o serie de exercirii benefice practicate
anaerobic, adica fara sa aiba nevoie de oxi- De asemenea, aproape orice exercitiu de in alte parti ale lumii, purin cunoscute de
gen. insa, daca este solicitat mai mult, are rutin;l va debuta cu catevami~c;lri de lnc;llzire, lumea vestica. De exemplu, un tip de yoga,
nevoie de o cantitate suplimentarn de oxigen, pentru dezmortirea lncheieturilor ~i lnc;llzirea cunoscut sub numele de hatha-yoga, incura-
necesarncailor sale biochimice aerobice (care mu~chilor. Un bun antrenor sau instructor l~i jeaza relaxarea fizica ~i mentala in opozirie cu
au nevoie de oxigen). Cantitateasuplimentarn supune elevii unei Incalziri prealabile, Inainte eforturile fizice epuizante. Aceastacuprinde o
de oxigen este absorbita in organism prin de antrenamentul propriu-zis. Altminteri, serie de exercirii denumite asane. Unele din-
plamani, a~aincat mu~chii trebuie sa lucreze exist;l riscuri de accidentare,cum ar fi Intinderi tre acesteasunt statice, in timp ce altele sunt
mai mult ~i mai .fapid. Oxigenul circula apoi de mu~chi, luxatii, rupere de ligamente ~i ten- dinamice ~i implica mi~cari ale unor parti sau
prin sangele pompat de inima, care trebuie doane, sau pot ap;lrea probleme ~i mai grave, ale tuturor partilor corpului. Respirariaeste de
deci sa bata mai cu putere ~i mai rapid. de exemplu legate de inima. asemenea importanta, ca ~i in alte tipuri de
in concluzie, exercitiile aerobice ajuta yoga; prin unnare, practicanrilor li se dezvolta
intreg organismul: tonifica ~i intaresc mu~chii Indicatori ai formei fizice o respirarie eficienta ~i controlata. in plus,
~i celelalte parti ale corpului care sunt solici- Este absolut esential pentru persoanele care ace~tia dobandesc o atitudine pozitiva, un
tate; imbunatatesc randamentul plamanilor ~i nu au f;lcut sport de ceva timp, sau care au o corp suplu ~i o stare generala buna.
al mu~chilor cu ajutorul carora se realizeaza form;l fizic;l sc;lzut;l, s;l fie foarte atente atunci
respiratia; ~i sporesc randamentul ~i capa- cand Incep o nou;l form;l de exercitiu. pentru
citatile inimii -care, fiind formata aproape aceasta trebuie s;l cearn sfatul medicului ~i
numai din mu~chi, solicita .incontinuu oxigen. eventual s;l se supun;l unor analize medicale

O Forma fizicii a
campionului de tenis
Michael Chang nu
constii doar in rezis-
tentii fizicii, ci ~i in
capacitatea de a se
concentra pe parcur-
sui unui intreg meci.

O Muncitori
japonezi efectuandu-
~i exerci~iile zilnice.
Responsabilitatea
pentru sanatatea ~i
condi~ia fizica a
angaja~ilor lor este
-§ luata in serios de
"'
.2 majoritatea com-
o
~ paniilor japoneze.

184
Co ul Omenesc 58 -SPORTUL ~I sANATATEA Corpul Omenesc 60 -MEDICINA SPOR11VA