Sunteți pe pagina 1din 27

GUVERNANGUVERNANŢŢAA CORPORATIVCORPORATIVĂĂ-- principii,principii, rol,rol, instrumenteinstrumente

- principii, principii, rol, rol, instrumente instrumente “ “ Un Un general general curajos curajos ş
- principii, principii, rol, rol, instrumente instrumente “ “ Un Un general general curajos curajos ş
- principii, principii, rol, rol, instrumente instrumente “ “ Un Un general general curajos curajos ş

UnUn generalgeneral curajoscurajos şşii prostprost esteeste oo calamitate.calamitate.

TuTu MuMu

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

CONCONŢŢINUTULINUTUL DISCIPLINEI:DISCIPLINEI:

CeCe esteeste GuvernanGuvernanţţaa CorporativCorporativăă şşii carecare esteeste rolulrolul eiei îînn prezent?prezent? DiversitateaDiversitatea sistemelorsistemelor financiarefinanciare îînn contextcontext internainternaţţional.ional.

OO abordareabordare istoricistoricăă aa GuvernanGuvernanţţeiei corporative.corporative.

CurenteCurente dede gândiregândire îînn teoriateoria managementuluimanagementului financiar.financiar. TeoriileTeoriile comportamentale.comportamentale. TeoriaTeoria dede agent.agent. AsimetriaAsimetria dede informainformaţţiiii îînn managementulmanagementul financiar.financiar.

iiii îî nn managementulmanagementul financiar.financiar. ProprietariProprietari şş ii stakeholderistakeholderi
iiii îî nn managementulmanagementul financiar.financiar. ProprietariProprietari şş ii stakeholderistakeholderi
iiii îî nn managementulmanagementul financiar.financiar. ProprietariProprietari şş ii stakeholderistakeholderi

ProprietariProprietari şşii stakeholderistakeholderi StructuriStructuri dede conducere.conducere. ProtecProtecţţiaia acacţţionarilorionarilor minoritariminoritari –– elementeelemente dede bazbazăă

PrincipiilePrincipiile responsabilitresponsabilităăţţiiii sociale.sociale.

PrincipalelePrincipalele teoriiteorii privindprivind politpoliticaica dede dividend.dividend. AnalizaAnaliza politipoliticiicii dede dividenddividend îînn contextulcontextul teoriilorteoriilor dede agentagent şşii dede semnal.semnal. ArmonizareaArmonizarea obiectivelorobiectivelor acacţţionarilorionarilor minoritariminoritari şşii aleale celorcelor cucu putereputere dede controlcontrol prinprin intermediulintermediul politiciipoliticii dede dividend.dividend.

PoliticaPolitica dede îîndatorarendatorare aa firmei,firmei, instrumentinstrument dede rezolvarerezolvare aa conflictelorconflictelor interinter--agenagenţţii

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

Bibliografie:Bibliografie:

Dragotă, Mihaela, Decizia de investire pe piaţa de capital, Ed. ASE, Bucureşti, 2006. Dragotă, Victor; Dragotă, Mihaela; Obreja Braşoveanu, Laura; Stoian, Andreea; Lipară, Carmen; Cetean, Elena, Pieţe şi sisteme financiare, Ed. ASE, Bucureşti, 2008. Dragotă, Victor, „Minority shareholders protection in Romania: evidence on dividends”, Euro Mediterranean Economics and Finance Review, No.1, 2006, pp. 76-89,

http://www.iscparis.fr/fileadmin/templates/iscparis2/Recherche/EMEFIR_8012006

/filead min/templa tes/iscparis2/Recherche/EMEFIR_8012006 .pdf sau http://www.c erge-ei

.pdf sau http://www.cerge-ei.cz/pdf/gdn/RRCV_19_paper_01.pdf Dragotă, Victor; Ciobanu, Anamaria; Obreja, Laura; Dragotă, Mihaela, Management financiar, Ed. Economică, Bucureşti, 2003, vol. I (cap. 1-3), vol. II (cap. 17, 19, 20). Dragotă, Victor, Politica de dividend, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003. Herrigel, Garry, “Corporate Governance: History Without Historians”, paper prepared for Geoffrey Jones and Jonathan Zeitlin (editors), Handbook of Business History, Oxford University Press, 2006. Mallin, Christine A., Corporate Governance, Oxford University Press, 2004. Shleifer, A., Vishny, R.W., 1997, “A Survey of Corporate Governance”, The Journal of Finance, 52. Codurile de Guvernanţă Corporativă OECD, BVB. Colecţia revistei Corporate Governance: an International Review. www.jstor.org www.sciencedirect.com

Corporate Governance: an International Review. www.jstor.org www.sciencedirect.com Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă
Corporate Governance: an International Review. www.jstor.org www.sciencedirect.com Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

DEDE CECE GUVERNANGUVERNANŢŢAA CORPORATIVCORPORATIVĂĂ??

COMPANIILECOMPANIILE AUAU NEVOIENEVOIE DEDE FONDURIFONDURI PENTRUPENTRU AA SESE DEZVOLTADEZVOLTA

INVESTITORIIINVESTITORII SUNTSUNT DISPUDISPUŞŞII SSĂĂ LELE FINANFINANŢŢEZEEZE DACDACĂĂ AUAU ÎÎNCREDERENCREDERE ÎÎNN PREZENTULPREZENTUL ŞŞII VIITORULVIITORUL ACELEIACELEI COMPANIICOMPANII (CONDUCERE(CONDUCERE ŞŞII PROFITABILITATE)PROFITABILITATE)

ŞŞ II PROFITABILITATE)PROFITABILITATE) DE DE UNDE UNDE ÎÎ ŞŞ II IAUIAU
ŞŞ II PROFITABILITATE)PROFITABILITATE) DE DE UNDE UNDE ÎÎ ŞŞ II IAUIAU

DEDE UNDEUNDE ÎÎŞŞII IAUIAU INVESTITORIIINVESTITORII INFORMAINFORMAŢŢIILE?IILE?

INVESTITORIIINVESTITORII INFORMAINFORMA ŢŢ IILE?IILE? SUNTSUNT SUFICIENTESUFICIENTE INFORMAINFORMA ŢŢ IILEIILE

SUNTSUNT SUFICIENTESUFICIENTE INFORMAINFORMAŢŢIILEIILE DINDIN RAPOARTELERAPOARTELE ANUALEANUALE ?? MAMAII ALESALES CCĂĂ ACEASTEAACEASTEA SUNTSUNT CERTIFICATECERTIFICATE DEDE AUDITORIAUDITORI INDEPENDENINDEPENDENŢŢII ACREDITAACREDITAŢŢII……

……

……

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

EXEMPLEEXEMPLE RECENTERECENTE DEDE AFACERIAFACERI EEŞŞUATEUATE

CAZULCAZUL BBĂĂNCIINCII BARINGSBARINGS

““CCăădereaderea”” acesteiacestei bbăăncinci vechivechi dindin UKUK ss--aa datoratdatorat unuiunui singursingur angajat:angajat:

NickNick LeesonLeeson,, tradertrader cucu experienexperienţţăă,, dardar şşii foartefoarte ““neconvenneconvenţţionalional”” îînn deciziiledeciziile sale,sale, specializatspecializat pepe tranzactranzacţţiiii cucu titlurititluri tranzactranzacţţionateionate pepe piepieţţeleele dindin EstulEstul îîndepndepăărtatrtat;;

ÎÎnn anulanul 19931993 aa realizatrealizat unun prprofitofit dede cca.cca. 1010 milioanemilioane ££,, aadicdicăă ccacca

profitulprofitul totaltotal alal bbăănciincii;; OO ccăăderedere aa burseibursei dindin JaponiaJaponia aa determinatdeterminat marimari pierderipierderi îînn portofoliulportofoliul administratadministrat dede acestacest tradertrader,, aa cerutcerut maimai mulmulţţii banibani dede lala BancaBanca BaringsBarings dindin Londra,Londra, ii--auau fostfost acoacorrdadaţţii dardar…… PiePierrderilederile totaletotale auau ajunsajuns lala 850850 milioanemilioane ££,, cceeaeea cece aa ffăăcutcut ccaa INGING BankBank ssăă cumperecumpere aceastaaceasta bancbancăă cucu 11 ££

Bank ss ăă cumperecumpere aceastaaceasta bancbanc ăă cucu 11 ££ 11 0%0% dindin Prof.univ.dr. Mihaela Dragot
Bank ss ăă cumperecumpere aceastaaceasta bancbanc ăă cucu 11 ££ 11 0%0% dindin Prof.univ.dr. Mihaela Dragot
Bank ss ăă cumperecumpere aceastaaceasta bancbanc ăă cucu 11 ££ 11 0%0% dindin Prof.univ.dr. Mihaela Dragot

110%0% dindin

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

CAZULCAZUL BBĂĂNCIINCII BARINGSBARINGS

ProfitândProfitând dede lipsalipsa dede controlcontrol şşii folosindfolosind instrumenteinstrumente derivate,derivate, maimai exactexact contractecontracte futuresfutures pepe indiceleindicele bursierbursier NikkeiNikkei 225225 şşii pepe obligaobligaţţiunileiunile dede statstat japoneze.japoneze. ÎÎnn februariefebruarie 1995,1995, LeesonLeeson gestionagestiona îînn numelenumele BaringsBarings unun portofoliuportofoliu cucu circacirca jumjumăătatetate dindin pozipoziţţiileiile deschisedeschise pepe piapiaţţaa futuresfutures NikkeiNikkei şşii aproximativaproximativ 85%85% dindin piapiaţţaa contractelorcontractelor futuresfutures pepe obligaobligaţţiuniiuni dede statstat japoneze.japoneze. ÎÎnn cazulcazul uneiunei crecreşşteriteri aa indiceluiindicelui NikkeiNikkei 225225 pepe fondulfondul relansrelansăăriirii economieieconomiei Japoneze,Japoneze, LeesonLeeson arar fifi îînregistratnregistrat profituriprofituri imense.imense. SpreSpre nenoroculnenorocul companieicompaniei BaringsBarings,, LeesonLeeson aa „„pierdutpierdut pariulpariul”” fundamentatfundamentat pepe relansarearelansarea economiceconomicăă japonezjaponezăă îîntrucâtntrucât indiceleindicele NikkeiNikkei 225225 aa scscăăzutzut dramaticdramatic,, cceeaeea cece aa ffăăcutcut imposibilimposibilăă acoperireaacoperirea vvăărsrsăămintelormintelor pentrupentru finanfinanţţareaarea pozipoziţţiiloriilor futuresfutures aleale BaringsBarings

finanfinan ţţ areaarea pozipozi ţţ iiloriilor futuresfutures aleale BaringsBarings Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă
finanfinan ţţ areaarea pozipozi ţţ iiloriilor futuresfutures aleale BaringsBarings Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă
finanfinan ţţ areaarea pozipozi ţţ iiloriilor futuresfutures aleale BaringsBarings Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

CAZULCAZUL SUMITOMOSUMITOMO CORP.CORP. ((IUNIEIUNIE 1996)1996)

YasuoYasuo HamanakaHamanaka,, şşefuleful departamentuluidepartamentului dede traderitraderi aa generatgenerat pierderipierderi dede 1.81.8 mld.mld. USDUSD îîntrntr--oo perioadperioadăă dede 1010 ani,ani, realizândrealizând tranzactranzacţţiiii neautorizateneautorizate dede cca.cca. 2020 mldmld USD/anUSD/an AA fostfost capabilcapabil ssăă ascundascundăă acesteaceste activitactivităăţţii îîntrucâtntrucât conduceaconducea departamentuldepartamentul dede traderitraderi şşii confirmconfirmăărilerile pentrupentru operaoperaţţiunileiunile iniiniţţiateiate dede acestaacesta erauerau transmisetransmise direct,direct, ffăărrăă aa maimai trecetrece prinprin ““backback officeoffice””

ff ăă rr ăă aa maimai trecetrece prinprin ““backback officeoffice”” Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă
ff ăă rr ăă aa maimai trecetrece prinprin ““backback officeoffice”” Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă
ff ăă rr ăă aa maimai trecetrece prinprin ““backback officeoffice”” Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

ACUZAACUZAŢŢIIIIPEPE GUVERNANGUVERNANŢŢĂĂ CORPORATIVCORPORATIVĂĂ

LIPSALIPSA CONTROLULUICONTROLULUI INTERNINTERN ceeaceea cece aa permispermis acoperireaacoperirea pierderilorpierderilor cauzatecauzate dede acestacest tradertrader pepe câtevacâteva luni;luni; NecesitateaNecesitatea unuiunui personalpersonal specializatspecializat îînn activitateaactivitatea dede control,control, carecare ssăă cunoasccunoascăă particularitparticularităăţţileile acestuiacestui tiptip dede activitactivităăţţi!i!

ăăţţ ileile acestuiacestui tiptip dede activitactivit ăăţţ i!i! Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă
ăăţţ ileile acestuiacestui tiptip dede activitactivit ăăţţ i!i! Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă
ăăţţ ileile acestuiacestui tiptip dede activitactivit ăăţţ i!i! Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

CAZULCAZUL ENRONENRON (I)(I)

EnronEnron şşii ArthurArthur AndersenAndersen:: 20012001--2002.2002. NereguliNereguli îînn procedurileprocedurile dede contabilitatecontabilitate îîncncăă dindin 19901990 Nov.Nov. 20012001 -- declandeclanşşareaarea proceduriiprocedurii dede faliment!faliment! PrePreţţulul acacţţiuniloriunilor (considerate(considerate acacţţiuniiuni blueblue chip)chip) listatelistate lala NYSENYSE aa avutavut oo scscăăderedere dede lala 9090 USDUSD lala 5050 cencenţţi.i. LaLa sfsfârârşşititulul anuluianului 2000,2000, companiacompania ocupaocupa locullocul 1010 îînn topultopul USUS Fortune,Fortune, cucu unun profitprofit dede 979979 milmil $.$. • CCăădereaderea acesteiacestei companiicompanii ss--aa declandeclanşşatat atunciatunci cândcând ss--aa descoperitdescoperit ccăă mareamarea parteparte aa veniturilorveniturilor şşii profiturilorprofiturilor acesteiacestei companiicompanii aa fostfost rezultatulrezultatul afacerilorafacerilor derulatederulate prinprin SPECIALSPECIAL PURPOSEPURPOSE ENTITIESENTITIES

SPECIAL SPECIAL PURPOSE PURPOSE ENTITIE S ENTITIE S • • MulteMulte dindin datoriiledatoriile şş ii
SPECIAL SPECIAL PURPOSE PURPOSE ENTITIE S ENTITIE S • • MulteMulte dindin datoriiledatoriile şş ii
SPECIAL SPECIAL PURPOSE PURPOSE ENTITIE S ENTITIE S • • MulteMulte dindin datoriiledatoriile şş ii

MulteMulte dindin datoriiledatoriile şşii pierderilepierderile EnronEnron nunu auau fostfost raportateraportate îînn situasituaţţiileiile salesale financiarefinanciare (cca.(cca. 11 mld.mld. $$).).

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

CumCum aa îînceputnceput totultotulinnovateinnovate oror ((andand)) diedie!!

totul … … “ “ innovate innovate or or ( ( and and ) ) die

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

CAZULCAZUL ENRONENRON (I(III))

EVOLUEVOLUŢŢIAIA CURSULUICURSULUI BURSIERBURSIER ALAL ACACŢŢIUNILORIUNILOR ENRONENRON 11 IANIAN 20012001-- 31DEC.31DEC. 20012001

ALAL ACAC ŢŢ IUNILORIUNILOR ENRONENRON 11 IANIAN 20012001 -- 31DEC.31DEC. 20012001 Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

RECUNOARECUNOAŞŞTERITERI ALEALE MERITELORMERITELORMANAGEMENTULUIMANAGEMENTULUI ENRONENRON

“CEO Jeffrey Skilling appeared on the cover of the May 14, 2001 issue of Business Week and in the October 1, 1999 issue of CFO Magazine.

Former CEO Kenneth Lay had been honored by Business Week in 1996 and 1999 as one of the top 25 managers. Enron CFO Andrew Fastow received one of CFO Magazine’s twelve CFO awards.

Fastow received one of CFO Magazine’s twelve CFO awards. • His award, was for capital structure
Fastow received one of CFO Magazine’s twelve CFO awards. • His award, was for capital structure
Fastow received one of CFO Magazine’s twelve CFO awards. • His award, was for capital structure

His award, was for capital structure management.”

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

INGINERIILEINGINERIILE FINANCIAREFINANCIARE ALEALE ENRONENRON

MARKMARK--TOTO MARKETMARKET ACCOUNTINGACCOUNTING::

EVALUAREAEVALUAREA ACTIVELORACTIVELOR ŞŞII DATORIILORDATORIILOR PEPE BAZABAZA VALORIIVALORII LORLOR DEDE PIAPIAŢŢĂĂ (MODELUL(MODELUL FAIRFAIR VALUE)VALUE)

DEDE PIAPIA ŢŢĂĂ (MODELUL(MODELUL FAIRFAIR VALUE)VALUE) PAREPARE MAIMAI TRANSPARENTTRANSPARENT ĂĂ DECÂTDECÂT
DEDE PIAPIA ŢŢĂĂ (MODELUL(MODELUL FAIRFAIR VALUE)VALUE) PAREPARE MAIMAI TRANSPARENTTRANSPARENT ĂĂ DECÂTDECÂT
DEDE PIAPIA ŢŢĂĂ (MODELUL(MODELUL FAIRFAIR VALUE)VALUE) PAREPARE MAIMAI TRANSPARENTTRANSPARENT ĂĂ DECÂTDECÂT

PAREPARE MAIMAI TRANSPARENTTRANSPARENTĂĂ DECÂTDECÂT EVALUAREAEVALUAREA LALA COSTULCOSTUL ISTORICISTORIC DARDAR DACDACĂĂ NUNU EXISTEXISTĂĂ VALORIVALORI DEDE PIAPIAŢŢĂĂ,, SSEE UTILIZEAZUTILIZEAZĂĂ MODELEMODELE DEDE ESTIMAREESTIMARE (SUBIECTIVE)!(SUBIECTIVE)!

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

SITUASITUAŢŢIILEIILE FINANCIAREFINANCIARE ALEALE ENRONENRON

SITUA SITUA Ţ Ţ IILE IILE FINANCIARE FINANCIARE ALE ALE ENRON ENRON Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

CAZULCAZUL ENRONENRON (II(IIII))

SPESPE erauerau utilizateutilizate şşii pentrupentru transferultransferul unorunor sumesume ccăătretre directoriidirectorii companiei.companiei. OdatOdatăă cucu ccăădereaderea companieicompaniei EnronEnron aa fostfost afectatafectatăă şşii companiacompania dede audit,audit, carecare lala acelacel momentmoment eraera unauna dintredintre celecele 55 companiicompanii celecele mmaiai marimari dindin lume.lume. DeDeşşii procesulprocesul îîmpotrivampotriva ArthurArthur AndersenAndersen ss--aa finalizatfinalizat prinprin menmenţţinereainerea pepe piapiaţţăă aa acesteiacestei companiicompanii,, eaea nunu şşii--aa maimai revenit,revenit, iariar nr.nr. dede angajaangajaţţii aa scscăăzutzut dramaticdramatic (de(de lala 2800028000 angajaangajaţţii numainumai îînn SUASUA lala cca.cca. 200200,, ccareare sese concentreazconcentreazăă,, îînn principal,principal, asupraasupra proceselorproceselor intentateintentate îîmpotrivampotriva sasa îînn bazabaza cazuluicazului EnronEnron).). DeDe lala BIGBIG FIVEFIVE firmefirme dede auditaudit ss--aa ajunsajuns lala BIGBIG FOURFOUR,, cceeaeea cece determindeterminăă dificultadificultaţţii maimai alesales marilormarilor companiicompanii carecare trebuietrebuie ssăă apelezeapeleze lala maimai multmult dede oo companiecompanie dede contabilitatecontabilitate pentrupentru servicserviciiii dede auditaudit şşii nonnon--audit,audit, ceeaceea cece faceface caca şşii prepreţţurileurile practicatepracticate dede acesteaceste companiicompanii ssăă fiefie maimai pupuţţinin elastice!elastice!

acesteaceste companiicompanii ss ăă fiefie maimai pupu ţţ inin elastice!elastice! Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă
acesteaceste companiicompanii ss ăă fiefie maimai pupu ţţ inin elastice!elastice! Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă
acesteaceste companiicompanii ss ăă fiefie maimai pupu ţţ inin elastice!elastice! Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

STRATEGIASTRATEGIA ECONOMICECONOMICĂĂ ŞŞII FINANCIARFINANCIARĂĂAA ENRONENRON

20022002
20022002

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

GillanGillan L.L. StuartStuart andand JohnJohn D.D. MartinMartin ––

FinancialFinancial Engineering,Engineering, CorporateCorporate GovernanceGovernance andand thethe CollapseCollapse ofof EnronEnron,,

UniversityUniversity ofof Delaware,Delaware,

CUMCUM DESFDESFĂĂŞŞURAUURAU ACTIVITACTIVITĂĂŢŢILE?ILE?

1.1. ACHIZIACHIZIŢŢIAIA DEDE ACTIVEACTIVE PENTRUPENTRU FURNIZAREFURNIZARE DEDE ENERGIEENERGIE ŞŞII GAZE;GAZE;

2.2. CREAREACREAREA PIEPIEŢŢELORELOR PENTRUPENTRU TRANZACTRANZACŢŢIONAREAIONAREA BUNURILORBUNURILOR ŞŞII SERVICIILORSERVICIILOR PENTRUPENTRU ACTIVELEACTIVELE ACHIZIACHIZIŢŢIONATE;IONATE;

ACTIVELEACTIVELE ACHIZIACHIZI ŢŢ IONATE;IONATE; 3. 3. CREAREACREAREA ŞŞ II TRANZATRANZA ŢŢ
ACTIVELEACTIVELE ACHIZIACHIZI ŢŢ IONATE;IONATE; 3. 3. CREAREACREAREA ŞŞ II TRANZATRANZA ŢŢ
ACTIVELEACTIVELE ACHIZIACHIZI ŢŢ IONATE;IONATE; 3. 3. CREAREACREAREA ŞŞ II TRANZATRANZA ŢŢ

3.3. CREAREACREAREA ŞŞII TRANZATRANZAŢŢIONAREAIONAREA DEDE PRODUSEPRODUSE FINANCIAREFINANCIARE BAZATEBAZATE PEPE ACESTEACESTE ACTIVE!ACTIVE!

4.4. DUPDUPĂĂ UNUN TIMPTIMP,, SESE VINDEAUVINDEAU ACTIVELEACTIVELE FIZICEFIZICE –– ““ASSETASSET LIGHTLIGHT STRATEGYSTRATEGY””

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

CITICITIŢŢII DESPREDESPRE

FusaroFusaro,, P.C.P.C. andand R.M.R.M. Miller,Miller, WhatWhat WentWent WrongWrong atat Enron:Enron: Everyone.sEveryone.s GuideGuide toto thethe LargestLargest BankruptcyBankruptcy inin U.S.U.S. HistoryHistory (New(New York:York: JohnJohn Wiley,Wiley, 2002)2002) –– ““POVESTEAPOVESTEA ENRONENRON”” ININ CCA.CCA. 200200 PAGINIPAGINI””!! GillanGillan L.L. StuartStuart andand JohnJohn D.D. MartinMartin --

L.L. StuartStuart andand JohnJohn D.D. MartinMartin -- FinancialFinancial Engineering,Engineering,
L.L. StuartStuart andand JohnJohn D.D. MartinMartin -- FinancialFinancial Engineering,Engineering,
L.L. StuartStuart andand JohnJohn D.D. MartinMartin -- FinancialFinancial Engineering,Engineering,

FinancialFinancial Engineering,Engineering, CorporateCorporate GovernanceGovernance andand thethe CollapseCollapse ofof EnronEnron,,

UniversityUniversity ofof Delaware,Delaware, 20022002

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

SECURITIZARESECURITIZARE

EsteEste unun procesproces financiarfinanciar carecare presupunepresupune ““punereapunerea laolaltlaolaltăă”” şşii ““rereîîmpachetareampachetarea”” cashcash flowflow--urilorurilor carecare generaugenerau activeactive financiarefinanciare îînn titlurititluri financiarefinanciare carecare erauerau vândutevândute investitorilor.investitorilor.

erauerau vândutevândute investitorilor.investitorilor. OriceOrice activactiv poatepoate fifi
erauerau vândutevândute investitorilor.investitorilor. OriceOrice activactiv poatepoate fifi
erauerau vândutevândute investitorilor.investitorilor. OriceOrice activactiv poatepoate fifi

OriceOrice activactiv poatepoate fifi securitizatsecuritizat atâtatât timptimp câtcât suntsunt asociateasociate cucu fluxurifluxuri dede numerar.numerar. InstrumenteleInstrumentele financiarefinanciare rezultaterezultate caca urmareurmare aa procesuluiprocesului dede securitizaresecuritizare sese numescnumesc assetasset--backedbacked securitiessecurities (ABS).(ABS).

SecuritizareaSecuritizarea apeleazapeleazăă dede celecele maimai multemulte oriori lala specialspecial purposepurpose vehiclevehicle (SPV)(SPV),, cunoscutecunoscute şşii subsub denumireadenumirea dede specialspecial purposepurpose entityentity (SPE)(SPE) sausau specialspecial purposepurpose companycompany (SPC),(SPC), pentrupentru aa reducereduce risculriscul dede falimentfaliment şşii astfelastfel ssăă obobţţininăă raterate aleale dobânziidobânzii maimai micimici dede lala potenpotenţţialiiialii îîmprumutmprumutăătoritori

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

SpecialSpecial PurposePurpose VehicleVehicle (SPV)(SPV)

Special Purpose Purpose Vehicle Vehicle (SPV) (SPV) EsteEste unun tiptip dede companiecompanie creatcreat ăă

EsteEste unun tiptip dede companiecompanie creatcreatăă pentrupentru aa atingeatinge obiectiveobiective specifice,specifice, limitatelimitate sausau temporare,temporare, îînn scopulscopul separseparăăriirii unuiunui riscrisc financiar,financiar, dede obiceiobicei celcel dede faliment,faliment, dardar uneoriuneori poatepoate fifi vorbavorba şşii dede unun riscrisc fiscalfiscal sausau dede reglementare.reglementare.

riscrisc fiscalfiscal sausau dede reglementare.reglementare. EsteEste importantimportant caca SPVSPV ss ăă nunu fiefie
riscrisc fiscalfiscal sausau dede reglementare.reglementare. EsteEste importantimportant caca SPVSPV ss ăă nunu fiefie

EsteEste importantimportant caca SPVSPV ssăă nunu fiefie dedeţţinutinutăă dede ccăătretre companiacompania pentrupentru carecare ss--aa decisdecis îînfiinnfiinţţareaarea SPV.SPV.

ss -- aa decisdecis îî nfiinnfiin ţţ areaarea SPV.SPV. EsteEste şş ii cazulcazul securitizsecuritiz ăă riirii

EsteEste şşii cazulcazul securitizsecuritizăăriirii creditelorcreditelor când,când, îînn cazulcazul îînn carecare creditorulcreditorul dedeţţineine şşii SPV,SPV, celecele doudouăă companiicompanii vorvor aveaavea situasituaţţiiii financiarefinanciare consolidateconsolidate comune,comune, ceeaceea cece esteeste exactexact opusulopusul fafaţţăă dede obiectiveleobiectivele pentrupentru carecare ss--aa decisdecis creareacrearea SPV.SPV. DeDe aceea,aceea, multemulte companiicompanii dede tiptip SPVSPV sese îînfiinnfiinţţeazeazăă caca şşii ““companiicompanii orfaneorfane”” cucu acacţţiuniiuni gestionategestionate dede unun trusttrust ““caritabilcaritabil””,, cucu directoridirectori profesioniprofesionişştiti furnizafurnizaţţii dede companiicompanii dede administrareadministrare carecare sese asigurasigurăă ccăă nunu existexistăă nicinici oo leglegăăturturăă cucu bancabanca--creditor!creditor!

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

Chewco Investments L. P. - un SPV creat in 1997

In 1993 Enron a creat o entitate comună cu California Public Employees Retirement System (CalPERS) numită Joint Energy Development Investment L. P.

numit ă Joint Energy Development Investment L. P. (JEDI); • Scop: finan ţ area investi ţ
numit ă Joint Energy Development Investment L. P. (JEDI); • Scop: finan ţ area investi ţ

(JEDI);

numit ă Joint Energy Development Investment L. P. (JEDI); • Scop: finan ţ area investi ţ

Scop: finanţarea investiţiilor în energie sub conducerea Enron;

$250 milioane în cash de la CalPERS şi $250 milioane de la Enron: acţiuni ale Enron + opţiuni PUT garantând lui CalPERS 10% rentabilitate a investiţiei;

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

Apare în peisaj un alt SPV: Chewco Investments- CREAT DE ENRON!

În Nov. 1997 Enron caută cumpărător pentru partea de acţiuni a CalPERS din JEDI;

CalPERS era dorit ca partener în alte investiţii şi totodată se dorea gestiunea expunerii a risc a acestuia;

Au fost VÂNDUTE ACŢIUNILE CalPERS PENTRU $383 MILIOANE CĂTRE Chewco Investments;

CalPERS PENTRU $383 MILIOANE C Ă TRE Chewco Investments; • AC Ţ IUNILE CalPERS AU FOST
CalPERS PENTRU $383 MILIOANE C Ă TRE Chewco Investments; • AC Ţ IUNILE CalPERS AU FOST
CalPERS PENTRU $383 MILIOANE C Ă TRE Chewco Investments; • AC Ţ IUNILE CalPERS AU FOST

ACŢIUNILE CalPERS AU FOST CUMPĂRATE DE CĂTRE CHEWCO CU UN CREDIT NEGARANTAT DE $383 MILIOANE;

Chewco a fost condus de Michael Kopper – un angajat ENRON care raporta către CFO Enron – Andrew Fastow;

Chewco – prima oară când ENRON a utilizat un SPE condus de un angajat pentru a păstra o investiţie SEMNIFICATIVĂ ÎN AFARA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE ALE ENRON;

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

Kopper a controlat Chewco? Dacă DA, Enron îl controla pe Kopper ca pe un propriu angajat?

Pentru ca un SPV să nu fie consolidat în situaţiile financiare trebuie ca firma care finanţează SPV să nu controleze această entitate!

ţ eaz ă SPV s ă nu controleze aceast ă entitate! • În Nov. 2001, auditorii
ţ eaz ă SPV s ă nu controleze aceast ă entitate! • În Nov. 2001, auditorii

În Nov. 2001, auditorii interni şi Arthur Andersen solicită consolidarea Chewco;

ş i Arthur Andersen solicit ă consolidarea Chewco; • Datoriile au crescut 1997-2000 cu: 11.4%, 7.6%,

Datoriile au crescut 1997-2000 cu: 11.4%, 7.6%, 8.4% şi 6.1%;

Profitul net s-a redus cu: 43%, 15%, 17% şi 9%.

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

ACUZAACUZAŢŢIIIIPEPE GUVERNANGUVERNANŢŢĂĂ CORPORATIVCORPORATIVĂĂ

DirectoriDirectori carecare nunu ““apapăărrăă”” intereseleinteresele companieicompaniei pepe carecare oo conduc;conduc; • IncompetenIncompetenţţaa unorunor angajaangajaţţii aiai companieicompaniei dede auditaudit extern;extern; TaxeleTaxele suplimentaresuplimentare pentrupentru serviciiservicii dede nonnon--auditaudit primiteprimite dede auditori,auditori, ceeaceea cece punepune subsub semnulsemnul îîntrebntrebăăriirii obiectivitateaobiectivitatea acestora;acestora; NecesitateaNecesitatea existenexistenţţeiei unorunor directoridirectori nonnon--executiviexecutivi INDEPENDENINDEPENDENŢŢI,I, carecare ssăă punpunăă îîntrebntrebăăriri îînn cadrulcadrul îîntrunirilorntrunirilor conduceriiconducerii pentrpentruu aa sese asiguraasigura ccăă afacereaafacerea mergemerge îînn direcdirecţţiaia corectcorectăă

cc ăă afacereaafacerea mergemerge îî nn direcdirec ţţ iaia corectcorect ăă Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă
cc ăă afacereaafacerea mergemerge îî nn direcdirec ţţ iaia corectcorect ăă Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă
cc ăă afacereaafacerea mergemerge îî nn direcdirec ţţ iaia corectcorect ăă Prof.univ.dr. Mihaela Dragot ă

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

CAZULCAZUL ROYALROYAL AHOLDAHOLD (2003)(2003)

CompanieCompanie multinamultinaţţionalionalăă germangermanăă,, alal treileatreilea ““foodfood retailerretailer”” dindin lume;lume; AA fostfost consideratconsiderat ““cazulcazul EnronEnron”” alal Europei;Europei; ÎÎnn FebruarieFebruarie 2003,2003, RoyalRoyal AholdAhold aa anunanunţţatat ccăă aa supraevaluatsupraevaluat profiturileprofiturile subsidiareisubsidiarei dindin USAUSA cucu 500500 milioanemilioane $$;; SemnaleSemnale anterioareanterioare acestuiacestui moment:moment:

anterioareanterioare acestuiacestui moment:moment: • • • • DirectorulDirectorul ExecutivExecutiv alal
anterioareanterioare acestuiacestui moment:moment: • • • • DirectorulDirectorul ExecutivExecutiv alal

• DirectorulDirectorul ExecutivExecutiv alal companieicompaniei aveaavea unun contractcontract dede serviciiservicii avavantajos,antajos, pepe termentermen lung,lung, îîncheiatncheiat cucu compania;compania; RemuneraRemuneraţţiileiile directorilordirectorilor sese formauformau îînn spiralspiralăă,, dede josjos îînn sus;sus; ManagementulManagementul companieicompaniei aveaavea oo proastproastăă reputareputaţţieie îînn relarelaţţiaia cucu investitorii;investitorii; • ÎÎnn anulanul 20012001 fusesefusese introdusintrodus unun unun sistemsistem dede votvot pentrupentru membriimembrii eechipeichipei dede conducereconducere carecare ffăăceacea practicpractic imposibilimposibilăă opoziopoziţţiaia acacţţionarilorionarilor lala deciziiledeciziile conducerii.conducerii.

lala deciziiledeciziile conducerii.conducerii. ToateToate acesteaceste elementeelemente auau fostfost

ToateToate acesteaceste elementeelemente auau fostfost semnesemne aleale conflictuluiconflictului îîntrentre managerimanageri şşii acacţţionari!ionari!

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

CARECARE ESTEESTE ROLULROLUL GUVERNANGUVERNANŢŢEIEI CORPORATIVE?CORPORATIVE?

PILONIIPILONII GUVERNANGUVERNANŢŢEIEI CORPORATIVECORPORATIVE

 

……

 

……

 

……

 

……

 

……

 

……

ShleiferShleifer şşii VishnyVishny (1997):(1997):

Shleifer Shleifer ş ş i i Vishny Vishny (1997): (1997): …… “ “ Corporate Corporate governance
……
……

CorporateCorporate governancegovernance dealsdeals withwith thethe waysways inin whichwhich supplierssuppliers ofof financefinance toto corporationscorporations assureassure themselvesthemselves ofof gettinggetting aa returnreturn forfor theirtheir invinvestment.estment.

OECDOECD (199(19999):):

CorporateCorporate governancegovernance == aa setset ofof relationshrelationshipsips betweenbetween aa companycompanyss board,board, itsits shareholdersshareholders andand otherother stakeholdestakeholders.rs. ItIt alsoalso providesprovides thethe structstructureure throughthrough whichwhich thethe objectivesobjectives ofof thethe compcompanyany areare set,set, andand thethe meansmeans ofof atattainingtaining thosethose objectives,objectives, andand monitoringmonitoring performanceperformance areare determined.determined.

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

ROLULROLUL GUVERNANGUVERNANŢŢEIEI CORPORATIVECORPORATIVE

AjutAjutăă lala creareacrearea unuiunui sistemsistem dede controlcontrol îînn interiorulinteriorul companiei,companiei, astfelastfel îîncâtncât activeleactivele companieicompaniei ssăă fiefie îînn siguransiguranţţăă;;

• ……

• ……

• ……

• ……

ţţăă ;; • • • • …… • • …… • • …… • • ……
ţţăă ;; • • • • …… • • …… • • …… • • ……
ţţăă ;; • • • • …… • • …… • • …… • • ……

Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă