Sunteți pe pagina 1din 38

MINISTERULMINISTERUL EDUCAŢIEI,EDUCAŢIEI, CERCETĂRIICERCETĂRII ŞIŞI TINERETULUITINERETULUI UNIVERSITATEAUNIVERSITATEA "DIMITRIE"DIMITRIE CANTEMIR"CANTEMIR" TÂRGU-MUREŞTÂRGU-MUREŞ DEPARTAMENTUL DE STUDII MASTERALE

LUCRARE DE DIZERTAŢIE

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC, Prof. Rus Ioan

ASTERAND

OLTEAN(BIRLEAN)ILEANA,

M

TÂRGU MUREŞ – 2011 UNIVERSITATEAUNIVERSITATEA "DIMITRIE"DIMITRIE CANTEMIR”CANTEMIR” MINISTERULMINISTERUL EDUCAŢIEI,EDUCAŢIEI, CERCETĂRIICERCETĂRII ŞIŞI TINERETULUITINERETULUI TÂRGU-TÂRGU- MUREŞMUREŞ DEPARTAMENTUL DE STUDII MASTERALE PROGRAM DE MASTERAT: CONTROL, EXPERTIZĂ ŞI AUDIT

LUCRARE DE DIZERTAŢIE

INTOCMIREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA IN VEDEREA CALCULARII SI IN VEDEREA STABILIRI DREPTULUI LA PENSIE

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC

Prof.univ.Dr.Ioan Rus

MASTERAND

Oltean(Birlean)Ileana

2

TÂRGU MUREŞ - 2011

Cuprins

1.Introducere

Capitolul 1. Notiuni generale privind expertiza contabila si expertiza contabila judiciara.

1.1.Principiile generale aplicabile misiunii de expertiza contabila…………………… 7

1.2. Etapele misiunii de expertiza contabila…………………………………….9

1.3.Obiectivele expertizei contabile judiciare………………………………….9 1.4.Procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare……………………21

1.5. Reguli procedurale cuprinzind expertiza contabila judiciara …………… 12

Capitolul 2.Modalitati de efectuare a expertizei contabile judiciare

2.1. Conţinutul raportului de expertiza contabila……………………………26

2.2. Depunerea raportului de expertiză……………………………………

29

Capitolul 3. Raportul de expertiza contabila judiciara privind stabilirea dreptuli de pensie

3.1. Actele de expertiză contabilă judiciară - conţinut şi valorificare…….25

3.2 Conditii de redactare a rapotului de expertiza……………………… 28 3.3 Valorificarea raportului de expertiza contabila judiciara……………34

35

4.Propuneri

5.Bibliografie………………………………………………………… 37

3

Abstract

Accounting expertise are legal means of evidence used in solving cases that require specialized knowledge strictly by persons who are chartered accountants. Accounting examinations ordered ex officio or at the request of the parties accepted the stages of investigating and trial of certain civil and / or commercial, attached or not a criminal, are called judicial accounting expertise.

Judicial accounting examinations are administered by the judicial organ of individual samples, their findings can not be automatically acquired by the body that ordered or accepted them, the judicial body may admit or reject judicial accounting expertise conclusions, according to the scientific quality and its correlation with other samples taken in cases subject to investigation and trial.

Accounting expertise judicial office are located in or accepted at the request of the parties involved in the judicial process in all phases of its development in order to establish material truth and just settlement of disputes or cases under investigation or trial phase.

Judicial accounting expertise is at the point of interference between the accounting and law, acting as scientific evidence. Research objectives of accounting expertise is the economic phenomena and processes reflected in documents probative value indicated by each litigant. As a field of tension, but the limits of expertise beyond the control action and / or verification, as in itself the idea of expressing the point of view belonging to the expert regarding the fact or facts on which / who carry audits. Moreover, unlike control, which is a continuous verification, analysis and advice, expertise has usually the character of discontinuity (fragmented), occurred only in certain circumstances

4

INTRODUCEREA

Lucrarea de desertatie ,avind titlu „Intocmirea unui raport de

expertiza contabila judiciara”.Misiunea de expertiza are ca

finalitate un raport scris, intocmit in conformitate cu cerintele

reglementerilor speciale si profesionale.Scopul elaborarii

raportului de expertiza contabila judiciara este de a o exprima

opiniile expertului contabil cu privire la obiectivele dispuse de

organul de cercetare, pe baza documenteleor administrate de

catre parti. Destinatarii Raportului de expertiză contabilă

judiciară sunt organele abilitate şi părţile având calitate

procesuală, aceştia hotărând asupra difuzarii luii.

La realizarea acestei lucrări am urmărit ca, pe baza celor prezentate, să creez o imagine de ansamblu a aspectelor teoretice şi practice specifice publice, şi în special expertizei contabile În alegerea temei de disertaţie am avut în vedere

importanţa obiectivului principal al expertizei contabile

judiciare si anume, furnizarea de informaţii care să asigure o

imagine fidelă, clară şi completă asupra, expertizei ,

rezultatelor obţinute de către entitate precum şi direcţia de

acţiune în funcţie de viziunea, tuturor celor interesaţi,

asigurând „transparenţa” informaţiei .

5

Cap.1. Notiuni generale privind expertiza contabila si expertiza contabila judiciara

1.Conceptu de expertiza contabila judiciara

Noţiunea de „expertiză” îşi are originea în limba latină, şi provine din cuvântul „expertus” care se traduce prin „priceput”. Este, de fapt, vorba de un individ care se pricepe foarte bine la ceva. Expertiza este, deci, lucrarea unei persoane pricepute, experimentate, specializate.În literatura de specialitate se întâlnesc mai multe definiţii dateconceptului de expertiză, în general definirea conceptului a constituit o preocupare a juriştilor, şi mai puţin a economiştilor. Astfel în „Tratat de drept şi procedură penală” editat în 1927, T. Tănoviceanu defineşte expertiza cafiind „un mijloc de investigaţie prin care se ajunge la obţinerea unei probe saula evaluarea exactă a unei probe deja existentă”.Gh. Teodoroiu consideră expertiza o cercetare care constă în diferiteoperaţiuni specifice fiecărei specialităţi”, în „Codul de procedură civilă comentat şi adnotat”, Gr. Porumb defineşte expertiza drept „un mijloc de probă reglementat de codul de procedură civilă, la care instanţa recurge, încazul în care pentru stabilirea adevărului, sunt necesare lămuriri privind uneleîmprejurări de fapt, lămuriri ce necesită cunoştinţe

6

de specialitate în domeniulştiinţei, tehnice, artei, cunoştinţe pe care judecătorul nu le posedă”. domeniul civil, dar fundamentează stratific definiţia.

1.1.Principiile

generale

aplicabile

misiunii

de

expertiza

contabila

Fiind

lucrari

stiintifice,

expertizele

contabile

judiciare

trebuie sa respecte anumite principii general valabile:

a. Determinarea naturii si obiectivului lucrarii.

b. Fixarea unui plan de lucru

c. Alegerea metodelor de cercetare

d. Studiul functiei financiar contabile

a.Determinarea naturii si obiectivului lucrarii

Acest principiu se afla în strânsa corelatie cu naturii cauzei si a obiectivelor stabilite de organul de cercetare competent în solutionarea cauzei. Pentru a asigura aplicarea corecta a acestui principiu, CECCAR, a implementat Procedura privind întocmirea, actualizarea si comunicarea catre Ministerul Justitiei a "Listelor Expertilor Contabili pe specializari"creând o legatura directa între natura misiunii si principiul competentei profesionale.

7

b.Fixarea unui plan de lucru

Planul de lucru se asociaza procesului organizatoric ce se deruleaza în cadrul cabinetului precum si personalitatii profesionale a expertului contabil. În elaborarea planului de lucru se are în vedere succesiunea etapelor procedurale , metodele de lucru utilizate, materialul documentar cu valoare probatorie, precum si distributia timpului de lucru alocat în confomitate cu natura si întinderea lucrarilor. Planul de lucru are caracter particular, specific fiecarei misiuni în parte, care vizeaza cel putin doua aspecte esentiale:

e. Alegerea metodelor de cercetare

Selectarea celor mai adecvate metode de cercetare produce un impact semnificativ atât asupra bugetului de timp alocat executiei efective a lucrarii, cât si asupra calitatii respectivei lucrari.

8

1.2 Etapele misiunii de expertiza contabila

Indiferent de natura cauzei supusa cercetarii, lucrarile se desfasoara dupa o metodologie comuna, generata de o succesiune logica de operatii ce vizeaza atât solutionarea problemelor de fond cât si ansamblul aspectelor procedurale ocazionate de îndeplinirea misiunii de expertiza contabila.

Enumeram alaturat succesiunea principalelor etape specifice activitatii de expertiza contabila judiciara.

strânsa

corelatie

principiilor

Parcurgerea

etapizata

a

întregului

proces

se

face

în

cu

demersul

deontologic,

respectarea

9

fundamentale

expertizei contabile.

fiind

o

conditie

esentiala

în

aprecierea

calitatii

1.3.Obiectivele expertizei contabile judiciare

Numirea expertului contabil (expertilor contabili) precum si obiectivele expertizei contabile judiciare sunt consemnate în continutul Încheierii de sedinta în cazurile aflate în faza de cercetare judecatoreasca sau prin Ordonanta, în cazurile aflate în faza de cercetare penala.

1. Încheiere de sedinta sau Ordonanta emisa de organul de cercetare penala, cuprinde:

2. Denumirea Organului emitent si a Sectiunii respective

civila si de contencios

( Exemplu :

administrativ , Inspectoratul Judetean de Politie/Serviciul de Combatere a Criminalitatii Economico - Financiare etc.;

Judecatoria

/Sectia

3.

Numarul dosarului cauzei (civil sau penal) ;

4.

Numarul

si

data

Încheierii

de sedinta, respectiv a

Ordonantei;

expertului sau expertilor contabili numit sau

numiti din oficiu sau la cererea partilor;

6. Partile implicate în proces, calitatea procesuala, precum si

domiciliul sau sediul social al acestora;

sa

raspunda expertul (expertii contabili) numiti.

8. Termenul urmatoarei sedinte de judecata, cu mentiunea ca,

depunerea expertizei contabile la Biroul de expertize contabile de

5. Numele

7.

Obiectivele

(întrebarile,

punctele)

la

care

trebuie

10

pe lânga Tribunalul se resort, se face cu cinci zile înaintea termenului de judecata. Expertul contabil este îndreptatit sa ceara un alt termen de depunere a raportului de expertiza, astfel încât, sa se asigure documentarea corespunzatoare si calitatea profesionala a raportului de expertiza contabila în conformitate cu standardele profesiei.

9. Onorariul stabilit ca remunerare a muncii prestate si sursa de finantare. În situatia în care acesta nu este îndestulator, expertul contabil este îndreptatit sa solicite majorarea onorariului pe baza unui decont justificativ al cheltuielilor. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116,124 si 125 din Codul de procedura penala sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, sunt avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justitiei, Ministerului Public sau Ministerului Internelor si Reformei Administrative , dupa caz, urmând ca sumele sa fie recuperate de la persoanele vinovate la pronuntarea hotarârii judecatoresti definitive.

10. Semnaturile persoanelor împuternicite ( Presedinte si Grefier sau Organ de cercetare penala ).

Prezentam alaturat pentru edificare, modelul Încheierii de sedinta pe care o întocmeste organul de cercetare Judecatoreasca, în cazul unui litigiu civil.

Modelul Încheierii de sedinta

11

Tabel nr. 1

Judecatoria

Dosar

ÎNCHEIERE

sedinta publica de la

Instanta compusa din:

Presedinte

Judecator

Grefier

Pe rol solutionarea cauzei civile de fata.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns

Procedura ( ne-)legal îndeplinita.

,

au lipsit

S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta, dupa care:

cererea de efectuare a expertizei ).

Instanta:

(

se înscrie

Deliberând, admite partilor expertiza, numeste expert pe pentru care:

Dispune:

Acorda termen la:

si

amâna cauza, motiv

Se va emite adresa catre expert, pentru a se efectua si depune la dosar raportul de expertiza dispusa în cauza, având ca obiectiv(e)

Stabileste onorariul de expertiza pentru expert

în

sarcina partilor.

Data în sedinta publica azi

Presedinte,

Judecator,

Grefier

12

În cadrul proceselor de natura civila, obiectivele expertizei contabile se stabilesc de catre Instanta judecatoreasca din oficiu sau la propunerea partilor prin aparatori si se comunica expertului contabil odata cu Încheierea de sedinta prin care se dispune numirea acestuia.

În cazul procedurii de natura penala, partile, împreuna cu expertul contabil iau cunostinta în acelasi timp cu privire la obiectivele stabilite de Organul de cercetare penala, persoanele cercetate dându-si acordul cu privire la continutul acestora.

Modelul adresei de anuntare a expertului contabil

Tabel nr. 2

Judecatoria/Tribunalul

Sectia

Nr /data

Catre

Expert (numele si adresa)

Va facem cunoscut ca ati fost numit expert în cauza civila/penala nr. de mai sus

privitor pe reclamantul

domiciliat

si

pârâtul

domiciliat

pentru

Obiectivele expertizei

Onorariu provizoriu

lei

Cauza are termen de judecata la data

 

Presedinte,

Grefier,

Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie concepute si formulate într-o maniera concisa, fara echivoc si fara a solicita expertului contabil (expertilor contabili) sa se pronunte asupra încadrarilor legale ce privesc faptele supuse judecatii.

13

Numirea expertilor contabili

Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele îndreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Numirea expertului (expertilor) contabili din oficiu sau recomandat (recomandati) de catre partile aflate în proces, se poate face numai de catre organul în drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila.

Modelul de solicitare de catre completul de judecata a recomandarilor pentru experti

Tabel nr. 3

Judecatoria/Tribunalul

Nr

/

Catre

Biroul pentru expertize tehnice si contabile

de pe lânga Tribunalul

În vederea solutionarii cauzei

pentru

privitor pe reclamantul/ reclamantii

sa

, va solicitam ca pâna la termenul de judecata din

experti:

cu

nr

si

pârâtul/pârâtii

, ( se indica numarul )

procedati la desemnarea a

Presedinte,

Grefier,

Modelul recomandarii trimisa de Biroul de expertiza

14

catre organul solicitant

Tabel nr. 4

Tribunalul

Biroul de expertize contabile

si tehnice judiciare

Adresa

Cont CEC

Catre

La solicitarea dumneavoastra privind Dosarul contabili:

va

recomandam urmatorii experti

În scrisoarea dumneavoastra catre expertii numiti va rugam sa indicati numarul prezentei recomandari.

sef birou expertize

Contabile si judiciare

În practica judiciara, nominalizarea expertilor contabili numiti din oficiu se face prin tragere la sorti sau prin acordul celor doua parti. În situatia în care 1 [3] partile nu se învoiesc asupra numirii expertilor, acestia sunt numiti de catre Instanta, prin tragere la sorti, în sedinta publica, de pe lista întocmita si comunicata de catre biroul local de expertize, cuprinzând persoanele înscrise în evidenta celor autorizate, potrivit legii, sa

1

15

efectueze expertize judiciare. Încheierea de numire stabileste si plata expertilor.

Calitatea partilor în expertizele contabile judiciare

Tabel nr. 5

Faze procesuale

Denumirea partilor procesuale

I. In procesul civil

 

1. Judecare de fond

Reclamant si pârât

2. Apel

Apelant si intimat

3. Recurs

 

4. Contestatie în anulare

Contestator si intimat

5. Revizuire

Revizuient si intimat

6. Executare silita

Creditor si debitor

II. În procesul penal

 

1.Sesizarea organelor de urmarire penala

Petitionar (denuntator) si învinuit

2.Procesul penal

Parte vatamata, inculpat, parte responsabila civilmente, dupa caz.

Atât Codul de procedura civila cât si Codul de procedura penala, reglementeaza faptul ca, în situatia în care, pentru lamurirea unor împrejurari de fapt, instanta judecatoreasca sau organul de cercetare penala considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, sunt numiti , la cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei experti. Organul de urmarire penala sau instanta de judecata în materie penala, când dispune efectuarea unei expertize, fixeaza un termen la care sunt chemate partile, precum si expertul desemnat de organul de urmarire penala sau de instanta. La termenul fixat se aduce la cunostinta partilor si expertului obiectul expertizei si întrebarile la care expertul trebuie sa raspunda si se pune în vedere acestora, cu privire la faptul ca au dreptul sa faca observatii referitoare la aceste întrebari si ca pot cere modificarea sau completarea lor. Partile mai sunt încunostintate cu privire la faptul ca au dreptul sa ceara numirea si a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei. Dupa examinarea obiectiilor si cererilor facute de parti si expert, organul de urmarire penala sau instanta de judecata pune

16

în vedere expertului termenul în care urmeaza a fi efectuata expertiza, încunostintându-l totodata daca la efectuarea acesteia urmeaza sa participe partile. Expertul are dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. În cursul urmaririi penale cercetarea dosarului se face cu încuviintarea organului de urmarire. Expertul poate cere lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la anumite fapte ori împrejurari ale cauzei. Partile, cu încuviintarea si în conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata, pot da expertului explicatiile necesare.

Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât daca exista motive temeinice ( nu pot fi invocate motive etnice, religioase, politice sau de alta natura ). Acceptarea efectuarii expertizei contabile este un proces ce presupune imperativ obligatia expertilor contabili de a-si efectua examenul de competenta profesionala si independenta, identificând potentialele amenintari la adresa conformitatii cu principiile etice fundamentale, precum si mijloacele de protectie care se impun. În situatia în care amenintarile nu sunt altfel decât în mod clar nesemnificative, expertul contabil este obligat sa aplice masuri de protectie adecvate, astfel încât, amenintarea sa fie eliminata împreuna cu riscul de a compromite imaginea profesiei.

Manifestarea unor circumstante generatoare ale starilor de incompatibilitate, conflict de interese sau recuzare, genereaza automat refuzul îndeplinirii misiunii de expertiza contabila judiciara.

Prezentate generalizat, starile de incompatibilitate pot fi raportate la :

I 1) - calitatea de expert contabil si calitatea de martor în aceeasi cauza ;

17

I 2) - calitatea de organ de control, colaborator sau consilier al uneia dintre partile implicate în proces, care s-a pronuntat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare, a evidentelor tehnico-operative sau la elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul cauzei supuse judecatii ;

I 3) - calitatea de expert contabil numit din oficiu sau expert contabil consilier, în faze succesive de cercetare a cauzei supuse judecatii.

I 4) - calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici sau institutii la care expertii sunt salariati sau pentru parti cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale sau se afla în concurenta;

I 5 - calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici ai caror administratori sunt rude sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv soti ai expertului contabil;

I 6 - calitatea de expert contabil în cauze ce atesta orice stare de conflict de interese.

Enumeram alaturat câteva exemple neexhaustive privind starea de conflict de interes generatoare de incompatibilitati în exercitarea misiunii de expertiza contabila judiciara :

C 1 ) Acceptarea numirii sau desemnarii în calitate de expert într-o cauza daca:

.

- expertul sau un membru al familiei sale se afla într-o relatie de munca, de familie , comerciala sau de alta natura cu una din partile cauzei;

.

- expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relatii contractuale de orice fel cu una din parti în ultimii doi ani;

18

. - expertul are cunostinta sau ar fi trebuit sa stie, în virtutea functiilor pe care le detine în structurile alese si executive ale Corpului, ca în cauza respectiva au existat litigii în curs la comisia de disciplina sau la alte organe si instante ale Corpului, privind un membru al Corpului;

C 2 ) Acceptarea numirii sau desemnarii în calitate de expert în mai multe faze succesive ale aceleiasi cauze, cum ar fi:

atât în faza de cercetare

a. expert numit din oficiu penala cât si în faza de judecata;

b. expert numit din oficiu în faza de judecata si expert unei parti în faza de apel;

consilier al

C 3 ) Obtinerea de lucrari în împrejurari legate de exercitarea functiilor si atributiilor aferente calitatii de organ ales sau numit în structurile de conducere si de executie ale filialei;

C 4 ) Participarea la actiuni, fapte sau cauze în rol dublu: de profesionist în practica publica si de organ ales sau numit în structurile de conducere si de executie ale filialei Corpului, ca de exemplu:

a)- luarea de hotarâri, decizii si semnarea de corespondenta în numele filialei sau a comisiei de disciplina, daca în cauza respectiva un membru al consiliului filialei sau al comisiei de disciplina a efectuat lucrari sau a participat în vreun fel în calitate de liber-profesionist contabil

b)- judecarea în cadrul comisiei de disciplina a filialei a unor fapte în legatura cu cauze la care a participat în vreun fel, în calitate de liber-profesionisti, membrii consiliului filialei, membrii comisiei de disciplina, cenzorul sau vreun angajat al filialei respective.

19

C 5 ) Raspunsul favorabil fata de presiunile exercitate din partea unei autoritati superioare , director sau partener;

C 6 ) Relatii personale sau de familie care pot genera presiuni;

C 7 ) Cerintele angajatorului sau clientului de a actiona contrar normelor profesionale sau tehnice;

C 8 ) Loialitatea excesiva fata de organul ierarhic superior ;

C 9 ) Publicarea unei informatii înselatoare care poate fi în avantajul angajatorului sau al clientului si de care poate beneficia profesionistul contabil implicat.

Cazurile de recuzare opozabile expertului contabil sunt identice cu cele reglementate pentru judecatori si sunt formulate de Codul de procedura civila 2 [4] în urmatoarea maniera:

r 1) . când el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este sot, ruda sau afin, pâna la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din parti;

r 2) .când el este sot, ruda sau afin în linie directa ori în linie colaterala, pâna la al patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane;

r 3) . când sotul în viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pâna la al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind încetat din viata ori despartit, au ramas copii;

r 4) . daca el, sotul sau rudele lor pâna la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator;

2

20

r 5) . daca între aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala în timp de 5 ani înaintea recuzarii;

r 6). daca este tutore sau curator al uneia dintre parti;

r 7). daca si-a spus parerea cu privire la pricina ce se judeca;

daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de

daruri ori altfel de îndatoriri;

daca este vrajmasie între el, sotul sau una din rudele sale

pâna la al patrulea grad inclusiv si una din parti, sotii sau rudele

acestora pâna la gradul al treilea inclusiv.

Prin analogie cu situatiile de recuzare a judecatorilor 3 [5], nu se pot recuza expertii, rude sau afini ai acelora care stau în judecata ca tutore, curator sau director al unei institutii publice sau societati comerciale, când acestia nu au interes personal în judecarea pricinii. De asemenea, nu se pot recuza toti expertii, iar pentru aceleasi motive de recuzare nu se poate formula o noua cerere împotriva aceluiasi expert. Propunerea de recuzare 4 [6] se face verbal sau în scris pentru fiecare expert în parte si înainte de începerea oricarei dezbateri. Când motivele de recuzare s-au ivit dupa începerea dezbaterilor, partea va trebui sa propuna recuzarea de îndata ce acestea îi sunt cunoscute. Expertul contabil împotriva caruia e propusa recuzarea poate declara ca se abtine. Recuzarea se hotaraste de instanta care a numit expertul contabil. Instanta decide asupra recuzarii, în camera de consiliu, fara prezenta partilor si ascultând pe expertul recuzat. Nu se admite interogatoriul sau juramântul 5 [7] ca mijloc de dovada a motivelor de recuzare. În cursul judecarii cererii de recuzare nu se va face nici un act de procedura. Încheierea asupra recuzarii se citeste în sedinta publica. Daca recuzarea a fost admisa, expertul contabil este

r 8) .

r 9).

3

4

5

21

înlocuit. Încheierea prin care s-a hotarât recuzarea va arata în ce masura actele îndeplinite de expertul contabil recuzat urmeaza sa fie pastrate. Încheierea prin care s-a încuviintat sau respins abtinerea, ca si aceea prin care s-a încuviintat recuzarea, nu este supusa la nici o cale de atac. Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o data cu fondul.

Acceptarea misiunii de expertiza contabila implica o mare responsabilitatea din partea expertului contabil, atât în plan profesional personal cât si prin inteferentele pe care le creeaza asupra imginii de ansamblu a profesiei contabile.

1.4.Procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare:

Din punct de vedere procedural, efectuarea expertizei contabile judiciare presupune examinarea materialului documentar aflat la dosarul cauzei, examinarea unor documente aflate la părţi sau terţi cum ar fi actele, evidenţele contabile, expertiza la faţa locului, analiza explicaţiilor părţilor, inclusiv ale martorilor, analiza actelor de control şi de expertiză anterioare în aceeaşi cauză, etc.

În vederea examinării materialului documentar aflat în dosarul cauzei, expertul judiciar desemnat se va deplasa la sediul organului beneficiar al expertizei. Daca acesta consideră în urma analizei dosarului că materialul este insuficient pentru efectuarea unei expertize contabile, expertul contabil poate solicita, motivat, organului beneficiar completarea acestuia. În privinţa examinării unor documente aflate la sediul (domiciliul) părţilor sau la terţi, aceasta se poate realiza cu încuviinţarea în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau instanţa de judecată. Analiza explicaţiilor părţilor şi martorilor se face în funcţie de datele expertizate, stabilindu-se concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile date. În ceea ce priveşte analiza actelor de control şi de expertiză anterioară în aceeaşi cauză, expertul contabil desemnat în cauză va analiza conţinutul acestora pentru a se convinge dacă au fost respectate normele legale în vigoare, au foste efectuate corect calculele şi dacă au fost delimitate just perioadele de gestiune şi răspunderile persoanelor implicate în cauză.

22

Termenul pentru efectuarea şi depunerea lucrării de expertiză se fixează în scris, prin ordonanţă, proces-verbal sau încheiere, de către organul care a dispus efectuarea expertizei. La data când sunt chemate părţile şi expertul, după examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi şi expert, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată stabileşte termenul în care urmează a se efectua expertiza. O dată cu dispunerea refacerii sau completării expertizei, organul care a dispus efectuarea expertizei fixează în acest scop termenul corespunzător.

Etapele misiunii de expertiza contabila

Indiferent de natura cauzei supusa cercetarii, lucrarile se desfasoara dupa o metodologie comuna, generata de o succesiune logica de operatii ce vizeaza atât solutionarea problemelor de fond cât si ansamblul aspectelor procedurale ocazionate de îndeplinirea misiunii de expertiza contabila.

Enumeram alaturat succesiunea principalelor etape specifice activitatii de expertiza contabila judiciara.

Etape specifice misiunii privind expertiza contabila judiciara

Tabel nr.6

Etapa

Caracteristici

Dispunerea

- Este reglementata de Codul de procedura civila , Codul de procedura penala si normele profesionale emise de CECCAR; reglementarile procedurale au prioritate.

expertizelor

contabile

judiciare

si

numirea

 

expertilor contabili

- Se face numai de catre organe de cercetare abilitate;

- Expertul contabil ( expertii

contabili) nominalizati trebuie sa fie

membrii CECCAR înscrisi în Tabloul Corpului si sa îndeplineasca conditiile de exercitare a profesiei pe anul în curs;

-

Numirea nu poate fi refuzata decât printr-o motivare temeinica;

23

 

-

Numirea este consemnata prin Încheiere de sedinta emisa de

Instanta Judecatoreasca sau prin Ordonanta emisa de organul de cercetare penala.

Acceptarea

si

-

Disponibilitatea expertului contabil se raporteaza la respectarea

programarea

principiilor etice fundamentale si a celor particulare expertizei contabile judiciare.

expertizelor

contabile

 

Programul de lucru stabileste natura, calendarul si întinderea lucrarilor necesare pentru îndeplinirea misiunii de expertiza contabila.

-

- Nu exista criterii general valabile pentru întocmirea programului de lucru, expertul contabil dispunând de experienta sa si de profesionalismul sau, ca principale instrumente de fundamentare.

-

Programul de

lucru

este parte componenta a dosarului de lucru

privind expertiza contabila judiciara.

- Bugetul de timp , fundamenteaza în mare parte programul de lucru si contine detalierea activitatilor pe timpi de lucru în ceea ce priveste: studierea dosarului cauzei, contactarea partilor ( daca este cazul), documentarea ( documentarea generala, documentarea specifica fiecarui obiectiv, documentare la fata locului ), prelucrarea si sistematizarea materialului documentar, privind expertiza, redactarea raportului de expertiza contabila judiciara, alte operatiuni.

- Modificarile intervenite în programul lucrarilor îndreptatesc solicitarea majorarii onorariului.

- Prelungirea termenului de depunere a lucrarii de expertiza contabila judiciara se face prin dispozitia consemnata prin Încheiere de sedinta sau Ordonanta, de catre organul abilitat.

Delegarea

si

Efectuarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata , numirea fiind efectuata în baza unui act procedural invocat de catre organul de cercetare sau organul judiciar.

-

supravegherea

lucrarilor

Documentarea

Se limiteaza strict la materialul documentar necesar pentru a raspunde la obiectivele dispuse de organul abilitat.

-

lucrarilor

privind

expertizele contabile judiciare

-

Este imperativ ca materialul documentar sa fie adecvat, bazat pe

documente contabile si evidentieri contabile si nu prezumtii sau declaratii ale partilor sau martorilor.

-

Expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamental diferite

fata de un organ de control, este abilitat sa ia legatura cu acesta

24

 

pentru elucidarea tuturor aspectelor.

-

Explicatiile

date de catre parti (atunci când se înscriu în cadrul

procedurii) nu au calitatea de document probant.

-

Materialul documentar ce sta la baza constatarilor si concluziilor

din Raportul de expertiza contabila judiciara consta în: dosarul cauzei; documentele justificative si registrele contabile aflate în pastrarea partilor implicate în actul justitiar sau în arhivele tertelor persoane fizice sau juridice care au legatura cu obiectivele expertizei contabile judiciare; procesele verbale întocmite de organele de control abilitate , aflate în posesia acestora cât si în posesia persoanelor fizice sau juridice controlate care au vreo legatura cu obiectivele expertizate.

Dosarul de lucru al misiunii are rolul de a asigura întelegerea si controlul lucrarilor.

-

Dosarul de lucru al expertului contabil judiciar cuprinde:

Încheierea de sedinta sau Ordonanta dispusa de Organele în drept; Programarea lucrarilor; Corespondenta purtata cu factorii implicati ( parti, organe abilitate, terti, etc.); Eventuale note, calcule, etc. ale expertului contabil; Raportul de expertiza contabila cu viza auditorului de calitate si cu dovada depunerii la organele în drept).

Raportarea

-

Constatarile si concluziile expertizei contabile judiciare se

consemneaza în Raportul de expertiza contabila judiciara, având cel putin 3 capitole: Capitolul I Introducere, Capitolul II

Desfasurarea expertizei contabile , Cap. III Concluzii.

-

În cazul numirii mai multor experti având opinii diferite se

întocmeste un singur raport care consemneaza opinia documentata si argumentata a fiecarui expert, fie în continutul unei anexe ce însoteste raportul.

Raportul de expertiza contabila judiciara se supune auditului de calitate înaintea depunerii acestuia la organele beneficiare.

-

- Tipuri de rapoarte:

 

Raport de expertiza contabila obisnuit, necalificat -are structura si continutul standard.

Raport de expertiza contabila cu observatii - cuprinde pe lânga elementele specifice raportului obisnuit, necalificat, un capitol distinct numit "Consideratii personale ale expertului contabil".

25

Acest capitol face referire la parerea expertului contabil asupra obiectivelor - daca acestea au fost
Acest capitol face referire la parerea expertului contabil asupra obiectivelor - daca acestea au fost

Acest capitol face referire la parerea expertului contabil asupra obiectivelor - daca acestea au fost suficiente sau nu - sau cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului , fiind esential ca autorul sa se conformeze normelor de etica si deontologie profesionala, în special a principiului confidentialitatii.

Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile -

:

Capitolul

2.Modalitati

de

efectuare

a

expertizei

contabile

judiciare

Actele

de

valorificare

expertiza

contabila

judiciara

-

continut

si

Misiunea de expertiza contabila are ca finalitate un raport scris, întocmit în conformitate cu cerintele reglementarilor speciale si profesionale. Scopul elaborarii raportului de expertiza contabila judiciara este de a exprima opiniile expertului contabil cu privire la obiectivele dispuse de organul de cercetare, pe baza documentelor probante administrate de catre parti. Destinatarii Raportului de expertiza contabila judiciara sunt organele abilitate si partile având calitate procesuala, acestia hotarând asupra difuzarii lui. Raportul de expertiza contabila judiciara nu are caracter public.

Capitolul 3

Raportul de expertiza contabila privind stabilirea dreptului de pensie

Paragraful(I)

26

Subsemnata Oltean(birlean)Ileana cu domiciliuin Tg- Mures,Str.Viitorului,nr1si Kantor ANNA cu domiciliu in Tg- Mures,str.Grigorescu,nr.2, posesor al carnetului de expert contabil nr. 1000 si respective nr. 2000, inscris in Tablou Corpului Expertilor Contabili si contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) IN Ssctiunea1,pozitia 1000 si respective pozitia 1717. Paragraful(II) Am fost numiti prin Incheiere de sedinta nr 522/01.04.2001 dispusa de judecatoria Tg-Mures,experti contabili in dosaru nr. 2.500/2010 ulterior conexat la Dosarul nr.113/102/2011 partile implicate in process fiind:

1.TOPALA VALENTIN in calitate de reclamant, cu domiciliu in Tg- Mures,B-dul 22Decembrie,nr.184,Jud.Mures,respectiv 2.CASA JUDETEANA DE PENSII MURES,in calitate de parita cu sediul in Tg-Mures,str.T.Vlademirescu nr.60,jud.Mures. Paragraful(III) Inprejurarile si circumstantele in care a luat loc nastere litigiu:

Reclamantul,Topala Valentin nefiind multumit de modul de stabilire a pensiei, a solicitat recalculare puctului de pensie si stabilirea valorii pensiei raport la vechimea in munca,chemind in judecata Casa Judeteana de Pensii Mures.

Obiecti nr.1:

Sa se stabileasca ,in baza actelor depuse la dosaru de pensionare, daca recalcularea pensiei prin descizia 177094/31 08 2006 s-a facut correct si in baza carei reglementari, daca valoarea pensiei este correct stabilita prin decizia 177094/24 11 2007 si daca prin plata sumei de 21.330,00 lei (ron) in

27

ianuarie 2011 au fost achitate toate drepturile de pensie retroactiv,tinind seama de majorarile legale? Paragraful( v) Lucrarile expertizei contabile s-au efectuat in perioada 30 aprilie-08 mai 2011 la arhiva Tribunalului Mures,la sediul Casei Judetene de Pensii Mures din Tg- Mures si la sediul societati de expertiza. Paragraful(VI) Materielul documentar care a stat la baza efectuari expertizei contabile consta in:

-dosar nr.2.500/2010 aflat la arhiva instantei; -dosar nr.113/102/2011 aflat la arhiva instantei; -dosar de pensionare nr.17709/2007,aflat la Casa Judeteana de Pensii Mures; -alte documente:adeverinte privind activitatea in munca al reclamantului,depuse la dosaru cauzei, alte documente similare. -Legea nr 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare. Paragrafe(VII) Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a efectuat in perioada 04-07 mai 2011.In cauza nu s-au efectuat alte expertize contabile si in

cosecinte nu s-au utilizat lucrarile acestora. Data pentru depunere prezentului Raport de expertiza contabila a fost fixate pentru data de 11 mai

2011.

DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr.1 :

Sa se stabileasca,in baza actelor depuse la dosarul de pensionare,daca recalcularea pensie prin Decizia 177094/31 08 2006 s-a facut corect si in

28

baza carei reglementari,daca valoarea pensiei este corect stabilita prin Decizia 177094/24 112007,si daca prin plata sumei de 21.330,00lei(ron)in ianuarie 2011 au fost achitate toate drepturile de pensie retroactiv, tinind seama de majorarile legale ? Pentru a raspunde la obiectivul(intrebare)nr.1. s-au examinat urmatoarele documente si acte :

-dosar nr.2.500/2010, aflat la arhiva instantei ; -dosar nr.113/102/2011,aflat la arhiva instantei ; -dosar de pensionarenr.177094/2007,aflat la Casa judeteana de pensii Mures ; -altedocumente : adeverinte privind activitatea in munca al reclamantului,depuse la dosarul cauzei, alte documente similare. Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de sigurari sociale.cu modificarile si complementarile ulterioare. Mentionam ca reclamantul a fost invitat la Cabinetul expertului contabil unde au fost expuse aspecte de care acesta nu era multumit, cerind suplimentar fata de intrebarile de mai inainte,precizarea perioadelor si cuantumul sporurilor de vechime luat in calcul la stabilirea punctajului mediu anual recalculat fata de cele cuprinse in A deverinta nr 352/23 11 2006, eliberat de SC SPUT SA Tg-Mures. In conformitate cu actele si documentele supuse expertizei contabile formulam, la obiectivul nr.1 urmatorul raspuns, respectiv ca reclamantul Topala Valentin, i s-a stabilit pensia prin luare in calcul al tuturor informatiilor si documentelor existente,prin Decizia de pensionare nr.177094/1997, pentru munca depusa si limita de virsta(cod pensie N10), drepturile fiind stabilite ,potrivit Bulentinului de calcul pentru evaluarea pensiei pentru limita de virsta si a buletinului de calcul pentru acordarea

29

pensiei pentru limita de virsta.Pensia de asigurari sociale aflate in plata la 31 august 2006, a fost in cuantum de 492,00lei(ron),rezultatdin inmultirea puctajului mediu anual de 1,66128 cu valoarea unui puct de pensie de 295,56 lei(ron). Potrivit prevederilor OUG nr.4/2006 privind calcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, publicata in M.O.119 din 7 februarie 2005, aprobate prin legea nr. 78/2005, publicata in MO 301 din 11 aprilie 2005,s-a procedat la recalcularea in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta a pensiilor din sistemul public,provenite din fostul system alasigurarilor sociale de stat, stabilite in baza legislatiei in viguare anterior datei de 1 aprilie2001, incepind cu 01 septembrie 2006, rezultatele fiind consemnate in Decizia de pensionare nr.177094/ 31 august 2006. Urmare acestor calcule effectuate pensia reclamantului a fost stabilita la o valoare mult mai inferioara celei avute in plata la data calcularii, respective 51,00 lei (ron),motiv pentru care a fost pastrata in plata pensia avuta la data recalcularii,respective suma de 492,00 lei(ron), pina cind pensia rezultata prin inmultirea puctajului mediu annual recalculate cu valoarea unui puct de pensie va depasi valoare pensiei aflata in plata. Stabilirea sumei de 51,00 lei a fost realizata prin inmultirea puctajului mediu annual rezultat din calcularea ,de 0,17093 cu valoarea unui punct de pensie in valoarea de 295,56 lei. Ulterior, prin Decizia de pensionare 177094/24 11 2006, urmare aplicarii dispozitiilor mai sus nominalizate, coroborate cu prevederile HG 1550/2005si ale HG 733/2006, s-a procedat la calcularea pensiei reclamantului,incepind cu drepturile aferente lunii septembrie 2006, rezultind un punctaj mediu anual de 1,79117.

30

Acest punctaj a fost corect determinat in baza documentelor aflate la dosar,cu exceptia faptului ca sporurile de vechime inscrise in Adeverinta nr.352/23 112006 eliberat de SC SPUT SA, Tg-Mures nu a fost luate in calcul in intregime, asa cum se va arata mai jos. In aceeasi ordine de idei aratam ca pensia reclamantului afost stabilita pentru perioada cuprinsa in interval septembrie 2006- ianuarie 2011,potrivit deciziei amintite iar diferenta i-a fost calculata,si achitata acesta fiind in suma de 21.330,00lei(ron). Procedind la verificare realitatii calculelor. Concluzia expertului contabil a

fost ca diferentele au fost correct stabilite,si pot fi urmarite in continuare :

pensia

perioada

acord/cuven

-luni-

492

– 530 = 38 x 4 luni = 152 lei

(sept. – dec.2006)

492

– 597 = 87 x 8 luni = 696 lei

(ian. – aug.2007)

492

– 608 = 116 x 3 luni = 348 lei

(sept. – noi.2007)

492

– 710 = 218 x 9 luni = 1962 lei

(dec. 2007 - aug.2008)

492– 745 = 253 x 2 luni = 506 lei

(sept.2008- oct.2009)

492

– 969 = 477 x 2 luni = 954 lei

(noi.2008 – dec.2008)

492

– 1041 = 549 x 9 luni = 4941 lei

(ian.2009 – sept.2009)

492

– 1249 = 757 x 6 luni = 4542 lei

(oct.2009 – mar.2010)

492

– 1287 = 795 x 6 luni = 4770 lei

(apr.2010 – sept.2010)

492

– 1313 = 821 x 3 luni = 2463 lei

(oct.2010 – ian.2011)

Mai aratam ca pentru calcului pensiei cuvenite a fost utilizate punctajul mediu annual recalculate in cuantum de 1,79117 care a fost inmultit cu valoare punctului de pensie potrivit actelor normative de modificare a acestor valori astfel cu 295,56 lei in luna septembrie 2006(530,00 lei) cu 320,10 lei in luna ianuarie 2007 (579,00 lei) cu 339,30 in luna septembrie

31

2007 (608,00 lei) cu 396,20 lei in luna decembrie 2007 (710,00 lei) cu 416 lei in luna septembrie 2008 (745 lei) cu 541 lei in luna noiembrie 2009 (969 lei) cu 581,30 lei in luna ianuarie 2009 (1041 lei)cu 697,50 lei in luna octombrie 2009(1249 lei) cu 718,40 in luna aprilie 2010(1287 lei) si cu 732,80 lei in luna octombrie 2011 (1313).

Legat de cuantumul procentului sporului de vechime consemnat in

Adeverinta nr.352/23.11.2006, aratam ce se utilizeaza urmatoarele legale, fata de cele rezultate din acest document :

% din adeverinta

- 3% 20 07 1971-01 04 1973

- 5% 20 06 1975-01 09 1975

- 9 % : 01 09 1975-01 03 1980

- -12% :01 03 1980 -01 03 1985

- 15% : 01 03 1985-01 03 1990

- 20% : 01 03 1990-01 01 1994

- 25% :01 01 1994-01 10 1996

% lega

Baza legala pentru procentul utilizat o constituie art. 164 din legea nr. 19/2000,unde al(3)prevede citam :La determinarea punctajelor anuale, pe linga salariile prevazute la alin (1) se au in vedere si sporurile cu caracter permanent care dupa date de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sint inregistrate in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati , conform legislatiei in vigoare .Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilire punctajelor anuale este urmatorul :

a) perioada 1martie 1970- 1 septembrie 1983

32

3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani :

5% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani ; 7% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 de ani :

10% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani ; b) perioada 1 septembrie 1983- 1 aprilie 1992

3 % pentru o vechime in munca totala cuprinsa intr 3-5 ani ;

6% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani ;

9 % pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani ;

12

5 pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 ani

15

% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani.

Astfel spus,entitatea care a eliberat adeverinta de mai inante ,a negociat

cu reclamantul la data stabilirii salariului de incadrare alte procente , superioare celor legale utilizate la calculul pensiei, motiv pentru care sunt luate la calculul pensiei doar procentele prezentate mai interior.

Capitolul IV. Consideratiile personale ale expertilor contabili .In urma expertizei contabile s-a constatat ca prin plata sumei de 21.330,00lei (ron) in ianuarie 2010 au fost achitate toate drepturile

de pensie retroactiv,tinand seama de majorarile legale.

Tg- Mures 08 mai 2011

33

Expert contabil. Oltean(Birlean)ileana

Valorificarea raportului de expertiza contabila

Raportul de expertiza contabila judiciara este valorificat în actul de justitie ca mijloc de proba, alaturi de alte probe administrate în functie de natura cauzei. Tocmai din acest motiv, expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat, astfel încât sa contribuie efectiv la solutionarea cauzei respective. Acest lucru nu se realizeaza însa din oficiu, fiind supus unei exigente aprecieri critice. În practica judiciara nu exista un sistem de ierarhizare a importantei probelor, expertiza contabila nefiind acceptata ca fiind superioara altor probe; forta de convingere a raportului de expertiza contabila este teoretic egala cu a celorlalte probe administrate. Prin urmare,

34

expertiza contabila nu are forta probanta absoluta, ponderea sa fiind egala cu

a oricarui alt mijloc de proba. Eficienta raportului de expertiza contabila ca

mijloc de proba cu fundamentare stiintifica , este determinata de contributia

sa la solutionarea cauzei. În evaluarea calitatii unei lucrari de expertiza

contabila, organul judiciar poate avea în vedere anumite criterii, cum ar fi

corelatia cu alte probe. Este posibil însa, ca un raport de expertiza

contabila temeinic fundamentat, prin raportare la stiinta contabilitatii si pe baza unor rationamente profesionale riguroase, sa poata dobândi caracterul de proba dominanta în judecarea unei cauze, chiar si în conditiile în care nu concorda întrutotul ce alte probe. Finalitatea actului de evaluare a calitatii si

modului de valorificare a raportului de expertiza contabila judiciara revine organului care a dispus efectuarea expertizei, întrucât acesta raspunde de hotarârea care se pronunta pe baza documentelor probante. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciara presupune însusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. Este posibil, uneori, ca dupa examinarea lucrarii de catre organul care a dispus efectuarea expertizei contabile, sa se ajunga la concluzia ca aceste nu este corespunzator. În astfel de situatii, din oficiu sau la cererea oricareia dintre partile implicate, organul abilitat poate dispune masuri de refacere sau de completare a expertizei contabile.

Propuneri

35

Explicatii verbale sau deslusiri orale pe care expertul contabil le prezinta organului care a dispus efectuarea expertizei la solicitarea acestuia. Acestea constituie în fapt o audiere a expertului contabil în calitatea sa de specialist, cu privire la constatarile si concluziile exprimate în lucrarea al carui autor este. . Raspunsuri suplimentare formulate în scris fie ca urmare a unor obiectiuni ale partilor, fie datorita necesitatii de a fi examinate documente probante suplimentare, administrate ulterior întocmirii si depunerii raportului de expertiza contabila. Suplimentul de expertiza contabila se dispune de catre organul abilitat , la cererea partilor sau din oficiu pentru stabilirea adevarului, peste vointa acestora, atunci când se constata ca expertiza nu este completa. Completarea din oficiu contribuie la prevenirea oricarei erori în cunoasterea, dovedirea si caracterizarea situatiilor cercetate, stabilind o relatie de cauzalitate între concluzii si realitatea obiectiva. Pentru partile implicate în proces, completarea constituie o garantie procesuala în stabilirea adevarului pe cale juridica. Exemplificam câteva aspecte generatoare ale situatiilor prin care se dispune efectuarea suplimentului la lucrarea de expertiza contabila:

36

Bibilografie:

1.Ordonaţa

Guvernului

nr.65/1994

privind

organizarea

activităţii

de

expertiză

contabilă

şi

a

contabililor

autorizaţi,republicată

08.01.2008,art.1-17.

2.Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizati din Romania,republicat în Monitorul Oficialnr.153 din 28.03.2001,cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea nr.08/90 a

din

în

Monitorul

Oficial

nr.13

37

Consilului Superior al CECCAR din 14 mai 2008,publicată în Monitorul Oficial nr.466 din 23.06.2008-integral.

procedură

civilă,dispoziţiile referitoare la expertizele judiciare.

4.Florea Ion,Florea Radu,Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar,ediţia aIIa,revizuită şi adăugită,Editura

CECCAR,Bucureşti,2008,pp.1-105.

expertizele

contabile,ediţia

şi adăugită,Editura

CECCAR,Bucureşti,2007.

3.Codul

de

procedură

penală

şi

Codul

de

5.Standardul

profesional

nr.35

privind

a

doua,revizuită

38