Sunteți pe pagina 1din 43

PROIECT NR: P162.

03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

1.

GENERALITATI

1.1.

OBIECTUL LUCRARII :

In cadrul proiectului sunt prevazute instalatii electrice aferente constructiei Baza salvamont amplasata in Sinaia cota 1400 , judetul Prahova.

1.2.

BAZA DE PROIECTARE

Baza de proiectare este constituita din:


solutiile tehnologice si constructive adoptate; caracteristicile tehnice pentru echipamente si utilaje tehnologice; standarde si normative in vigoare.

Documentatia proiectului contine piese desenate (planuri, scheme, detalii) si piese scrise (caiet de sarcini, memoriu tehnic, liste de cantitati de lucrari). Antreprenorul va rezolva orice neconcordanta intre piesele desenate si cele scrise in favoarea beneficiarului.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

2.

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

2.1.

RESPONSABILITATILE ANTREPRENORULUI

Inainte de inceperea lucrarilor de executie antreprenorul are obligatia de a verifica intreaga documentatie si de a sesiza investitorul asupra eventualelor neconformitati si neconcordante constatate in proiect, in vederea solutionarii.Se considera ca, antreprenorul calificat in urma licitatiei pentru executarea lucrarii, cunoaste detaliile care fac parte din regulile specifice executarii instalatiilor in constructii. Acestea nu sunt indicate pe planuri si nici in cadrul prezentei specificatii. In toate cazurile este indicat ca lucrarea sa fie executata in conformitate cu toate regulile specifice, astfel incat sa se asigure functionarea corespunzatoare a tuturor instalatiilor si totodata un aspect corespunzator al acestora.Materialele si echipamentele utilizate vor corespunde dimensionarilor din proiect. Se vor lua masuri pentru pastrarea aspectului exterior, a integritatii si functionalitatii materialelor si echipamentelor electrice pe timpul transportului si a depozitarii pentru a nu se deteriora prin umezeala, apa, lovire. Contractorul va manipula, depozita si proteja echipamentele si materialele in concordanta cu recomandarile producatorului si cu cerintele NEMA 70B, Anexa I, intitulata "Intretinere si Depozitarea Echipamentelor in timpul Constructiei". Elementele deteriorate sau defecte se vor inlocui cu elemente noi de catre Contractor pe cheltuiala lui.Cablurile se vor proteja impotriva socurilor mecanice.Produsele vor fi livrate in cutii pentru a fi protejate impotriva socurilor.Materialele si produsele se vor depozita in locuri uscate si bine ventilate.

2.2.

DOCUMENTE TEHNICE

Pentru fiecare material, echipament sau utilaj achizitionat si care urmeaza a fi introdus in lucrare, antreprenorul va transmite beneficiarului si proiectantului, spre aprobare, cate o fisa tehnica care sa prezinte cu claritate numele furnizorului, marca, tipul, caracteristicile tehnico-functionale, dimensiunile de gabarit, etc. In situatia in care antreprenorul doreste ca anumite lucrari specifice sa fie executate de un subantreprenor acesta din urma trebuie prezentat tuturor partilor implicate printr-o fisa tehnica, supusa spre aprobare. Atunci cand toate partile implicate si-au dat acordul, subantreprenorul poate incepe lucrul pe santier. Toate documentele aprobate, fise tehnice, desene, rapoarte de probe trebuie pastrate in fisiere la sediul antreprenorului general, astfel incat sa poata fi consultate de toate partile implicate.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

2.3. 1.1.

VERIFICARI SI PROBE

Prevederi generale In timpul executiei lucrarii, Contractantul va efectua diferite verificari partiale si probe pentru a se permite desfasurarea normala a lucrarii si pentru a se putea asigura integrarea instalatiei respective in ansamblul cladirii, in concordanta cu proiectul.Pentru ca acest lucru sa se poata realiza, Contractantul va face probe asupra unor parti ale instalatiilor, asa cum o cer beneficiarul sau proiectantul, pentru a se permite asigurarea desfasurarii lucrarilor de constructii. Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarii si de catre controlorii tehnici din cadrul compartimentului CTC al intreprinderii de executie. Verificarile care constau din probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de catre persoane autorizate (verificatori autorizati, controlori tehnici de calitate etc). Toate aparatele, echipamentele si utilajele vor fi controlate separat pentru a corespunde caracteristicilor prevazute in proiect si calitatii functionale garantate de fabrica furnizoare. NOTA: Se mentioneaza ca executantul nu este indreptatit a face inlocuiri fara avizul scris al proiectantului. Contractorul va manipula, depozita si proteja echipamentele si materialele in concordanta cu recomandarile producatorului si cu cerintele NEMA 70B, Anexa I, intitulata "Intretinere si Depozitarea Echipamentelor in timpul Constructiei".Elementele deteriorate sau defecte se vor inlocui cu elemente noi de catre Contractor pe cheltuiala lui. Materialele (conducte, tuburi, cabluri), aparatele, echipamentele si utilajele electrice ce urmeaza a fi utilizate pentru executarea unei instalatii electrice, vor fi verificate scriptic, vizual si dupa caz si prin masuratori de sondaj cu ocazia preluarii din magazie sau depozit pentru motoare. Verificarea scriptica va consta din confruntarea datelor si caracteristicilor de calitate, de tip, dimensionale, electrice etc. mentionate in certificatele de calitate, buletinele de omologare, buletinele de proba, etichetele si placutele care insotesc materialele, aparatele, cu acelea prevazute in proiectul respectiv. Verificarea vizuala se face examinand materialele, aparatele, pentru a se constata starea lor. Verificarea prin masuratori prin sondaj se face la minimum 1% din tipodimensiunile de materiale si consta in masurarea dimensiunilor (sectiune, diametre, lungimi) acestora cu sublerul, metrul. Materialele, aparatele, echipamentele, ale caror caracteristici nu corespund cu cele din proiect sau care prezinta defecte de calitate (izolatii rupte, pereti de tub cu fisuri, carcase sparte), vor fi respinse si nu se vor introduce in lucrarile respective. Daca la verificarea prin masuratori de sondaj a dimensiunilor materialelor se constata neconcordanta intre datele inscrise in actele ce insotesc materialele si cele constatate pe teren, vor fi efectuate verificari pe un numar de tipodimensiuni ce va fi apreciat de maistru. Toate materialele care nu corespund prevederilor proiectului sub acest aspect vor fi respinse si nu vor fi puse in opera.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Toate conductele, cablurile, barele, tuburile si accesoriile lor vor fi verificate vizual la locul de montare, dupa transport. Materialele care la aceasta verificare prezinta defectiuni neremediabile (conducte cu izolatia rupta, tuburi din PVC sparte sau crapate etc) vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, in cazurile in care este posibil, numai partile de material care nu prezinta deteriorari, insa numai dupa ce s-a facut o verificare severa a calitatii lor. La conductele cu izolatie si manta si la cabluri se va verifica continuitatea electrica pe fiecare colac, respectiv tambur, inainte de montare (pozare). Verificarea va fi efectuata cu inductorul (ohmmetrul) legandu-se la cele doua borne ale acestuia capetele colacului; in cazul cablurilor, se vor lega la bornele aparatului, pe rand, doua cate doua capetele conductelor cablului respectiv. Daca acul indicator al aparatului la invartirea manivelei arata rezistenta nula, conducta prezinta continuitatea electrica (nu este intrerupta). Toate conductele care prezinta rezistenta infinita (fiind intrerupte) vor fi respinse. Dupa verificarea continuitatii electrice pe fiecare faza se vor verifica si eventuale scurtcircuitate intre faze. Aparatele, echipamentele si utilajele electrice (aparate de conectare, protectie, pornire, reglare, masini electrice, corpuri de iluminat, tablouri electrice, etc.) vor fi verificate scriptic si vizual la locul de montare, dupa transport. Verificarea scriptica va consta din confruntarea caracteristicilor inscrise pe placute sau etichete cu acelea prevazute in proiect. Verificarea vizuala va consta din examinarea aspectului exterior al aparatelor, echipamentelor etc. Toate aparatele, echipamentele etc. care au caracteristici diferite de cele prevazute in proiect, precum si acelea care prezinta defectiuni (izolatie rupta, lipsa unor elemente de protectie) care la exploatare ar putea conduce la accidente umane sau la producerea de daune materiale (prin electrocutare, incendii) vor fi respinse. Daca defectiunile pot fi remediate, atunci materialele respective, dupa remediere, vor fi supuse din nou verificarii, inainte de a fi introduse in lucrarile respective. Pozarea cablelor, aparatajelor si a tablourilor se va face numai dupa ce sunt create conditii de conservare si securitate a elementelor de instalatii. Inceperea executiei va fi precedata de intocmirea unui Proces verbal incheiat intre constructor si electrician. Inainte de a incepe montarea elementelor unei instalatii electrice se va verifica vizual si, dupa caz, si cu instrumente de masura adecvate (metru, ruleta etc) daca lucrarile constructive efectuate instalatiei corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice. La traseele alese (la trasaje, marcaje) pentru instalatia electrica, se va verifica daca:

lungimea traseului este cea mai scurta posibila; au fost respectate distantele minime admise pana la conductele altor instalatii, inclusiv cele pana la conductele instalatiei de paratrasnet (atunci cand nu au putut fi evitate traseele comune), precum si pana la elemente de constructie; au fost evitate locurile in care integritatea instalatiei ar putea fi periclitata in timpul exploatarii (datorita loviturilor mecanice, umezelii, temperaturilor ridicate, agentilor corozivi etc); au fost respectate conditiile in care, in anumite locuri si sub anumite inaltimi fata de pamant sau pardoseala, este permisa executarea de trasee ale instalatiei electrice (de ex. trasee de cabluri neprotejate in tuburi metalice nu sunt permise in canale de

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

ventilatie, trasee de conducte in tuburi PVC nu sunt permise in montaj direct pe elemente combustibile etc); toate traseele care la aceste verificari nu satisfac conditiile impuse, vor fi reexaminate si retrasate. La traversarile executate in elementele de constructie, pentru instalatia electrica, se va verifica daca amplasamentul si executia respecta prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare. Cele care nu corespund la verificare, vor fi refacute si verificarea va fi repetata.La locurile trasate pentru elementele de sustinere a instalatiei electrice (bratari, coliere, poduri, stalpi, console de acoperis etc), se va verifica prin masuratori cu metrul, ruleta etc, daca au fost respectate prevederile cu privire la distante, dimensiuni, executie etc din proiect si din prescriptiile tehnice. La lacasurile marcate sau executate pentru doze, aparate etc, se va verifica daca locul ales este conform prevederilor proiectului si se va verifica prin masuratori cu metrul ruleta etc, daca la montarea aparatelor vor fi respectate distantele fata de elementele metalice legate la pamant si inaltimile, fata de suprafata finita a pardoselii, prevazute in prescriptiile tehnice in vigoare. Daca la verificare se vor gasi lacasuri pentru doze, aparate etc, prevazute in incaperi in care instalarea lor nu este permisa sau la alte distante sau inaltimi decat cele admise, ele vor fi respinse impreuna cu tot traseul caruia apartin (atunci cand este cazul). La pozitiile alese si trasate in vederea montarii de console, rame, postamente, nise etc, pentru aparate, masini, tablouri, utilaje electrice, se va verifica daca amplasarea corespunde prevederilor proiectului si sunt evitate locurile care prezinta pericole pentru instalatie. De asemenea, se va verifica daca pot fi respectate distantele permise, fata de elementele metalice legate la pamant, indicate in prescriptiile tehnice. In cazul in care conditiile prevazute in proiect si in prescriptiile tehnice nu au fost respectate, nu va fi permisa montarea aparatelor, motoarelor, tablourilor etc, decat dupa ce pozitiile nou alese sunt verificate si gasite satisfacatoare. Toate defectiunile vor fi remediate inainte de a se incepe tragerea conductelor in tuburi. Inainte de inceperea lucrarilor de instalatii sau a unor parti din acestea, conducatorul tehnic al lucrarii trebuie sa verifice daca fundatiile, esafodajele etc prevazute precum si golurile necesare au fost executate, in bune conditii din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si calitatii. Este strict interzis a se executa de catre instalatori strapungeri sau goluri prin spargerea sau taierea elementelor care fac parte din structura de rezistenta a constructiei. In cazul in care, din diferite motive, este necesar ca instalatorul sa execute totusi astfel de lucrari (de ex., deoarece golurile prevazute in proiect nu au fost lasate sau au fost amplasate necorespunzator etc) se admite efectuarea lor numai pe baza unui aviz scris de la proiectantul structurii de rezistenta insotit, dupa caz, de documentatie de executie (de exemplu schite, indicatii de executie etc). Executarea lucrarilor va fi supravegheata direct de conducatorul tehnic al lucrarilor de constructii sau de instalatii. La constructiile metalice nu se admite nici o strapungere neprevazuta in proiect decat in baza avizului scris dat de proiectantul structurii metalice. Practicarea de goluri in elemente de zidarie, beton armat, in constructii metalice, sa se execute numai cu mijloace de mica mecanizare adecvate. Verificari ce se efectueaza pe faze de lucrari :

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

La incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni din instalatie, care pot functiona sau se pot proba independent, verificarile si probele se fac cu participarea delegatului beneficiarului, iar rezultatele se inscriu in registrul de procese-verbale.In cazul in care, in conformitate cu regulamentul intreprinderii respective de furnizare a energiei electrice, se impun anumite lucrari legate de fazele de lucrari, acestea vor fi efectuate conform instructiunilor speciale, in prezenta delegatului beneficiarului.Verificarile care constau din probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de catre persoane autorizate (verificatori autorizati, controlori tehnici de calitate etc), in prezenta delegatului beneficiarului.Rezultatele verificarilor vor fi inscrise in procese-verbale. Toate rezultatele partiale se vor sintetiza intr-un proces-verbal care va servi la receptia preliminara, facand parte din dosarul de acte. El va fi semnat de cei care au facut verificarile si datat.Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele electrice au fost trase in tuburi sau montate pe pereti, inainte de acoperirea lor (cu mortar, pasta de ciment, rabit etc). La circuitele in cabluri, verificarea calitatii se va face inainte de inchiderea canalelor, santurilor etc.La toate circuitele electrice se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a conductelor, in vederea usoarei lor identificari, de ex. prin culori, etichete etc. Vor fi respinse circuitele la care nu este posibil sa se identifice vizual diferitele conducte (de faze, de protectie etc). sistemul de identificare aplicat trebuie sa corespunda prevederilor din prescriptiile tehnice in vigoare.La legaturile electrice ale conductelor instalatiei electrice se va verifica vizual, prin sondaj, la cel putin 15% din numarul total, daca acestea sunt executate in conformitate cu prevederile din prescriptiile tehnice in vigoare.Daca la verificare se gasesc legaturi ale conductelor izolate executate in afara dozelor, cutiilor de derivatie, mansoanelor etc, circuitul va fi refacut si legaturile executate conform prescriptiilor. Instalatiile electrice etanse executate in tuburi vor fi verificate cu aer la o presiune de 2,5atm. Incercarea se va face pe tronsoane de instalatie, astfel incat sa fie usoara localizarea rapida a eventualelor scapari. Toate capacele dozelor, garniturile dozelor, curbele, mufele, vor fi bine fixate la locul lor. Daca se constata scapari, se vor face remedierile necesare si proba se va repeta pana cand se realizeaza mentiunea constanta a presiunii. Proba cu aer nu cuprinde si fazele care fac parte din terasele respective. La circuitele electrice se va masura rezistenta de izolatie intre conducte si intre conducte si pamant. Se recomanda ca rezistenta de izolatie sa se masoare pe portiuni de instalatie cu lungimi limitate la cca 100m. Se va folosi pentru masurare un inductor si o tensiune de cel putin 500V.c.c. In timpul probei circuitul va fi deconectat de la sursa de alimentare.

Masurarea rezistentei de izolatie a conductelor circuitului fata de pamant se va face legand toate capetele conductelor intre ele, punand aparatele de conectare in pozitia inchis si cu toate sigurantele montate in socluri. Receptoarele pot fi mentinute in circuit. Polul pozitiv al inductorului se va lega la pamant iar cel negativ la capetele conductelor legate la un loc. In timpul incercarii vor fi desfacute toate legaturile dintre carcasele aparatelor si pamant. Masurarea rezistentei de izolatie intre conductele circuitului se va face demontand toate receptoarele, punand aparatele la conectare in pozitia inchis si cu toate sigurantele montate in socluri. Se va masura succesiv rezistenta intre conducte, luate doua cate doua.

Rezistenta de izolatie se considera admisibila daca are o valoare de cel putin 500.000ohmi. Toate circuitele care nu au aceeasi rezistenta de izolatie vor fi respinse.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Dupa efectuarea remedierilor se va face din nou verificarea rezistentelor de izolatie ale circuitelor respective. Instalatia de protectie prin legare la pamant sau la nul va fi verificata dupa montarea receptoarelor (de preferat, pe masura executarii ei) in ordinea urmatoare: Pozarea centurilor de impamantare si electrozilor se face numai dupa ce s-a realizat sistematizarea pe verticala a zonelor adiacente obiectivului construit; Dupa montarea prizei de pamant artificiale, se va masura conform prevederilor din prescriptia tehnica de specialitate in vigoare, rezistenta de dispersie obtinuta. Daca priza nu are rezistenta dorita, ea va fi completata cu electrozi pana la obtinerea valorii prevazute in proiect. In cazul in care se folosesc elementele naturale ale constructiei drept priza de pamant, se va verifica continuitatea electrica a acestor elemente si apoi rezistenta de dispersie. Atunci cand valoarea din proiect nu este realizata, se va completa priza naturala cu electrozi, pana la obtinerea valorii necesare. Se instaleaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea lui electrica. Se leaga la conductorul principal de protectie elementele metalice ale instalatiei electrice, respectandu-se prevederile din proiect si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi. Verificarea eficientei instalatiei de protectie se va face dupa punerea sub tensiune a instalatiei electrice respective, cu ocazia receptiei preliminare. Instalatiile de paratrasnet vor fi verificate in mod similar cu acelea de protectie contra tensiunilor periculoase, de preferinta pe masura executarii lor, in ordinea urmatoare:

se verifica continuitatea electrica a prizei de pamant naturale sau complexe (naturala + artificiala) si apoi se masoara rezistenta de dispersie; daca este necesar, priza va fi completata cu electrozi pana la obtinerea valorii impuse in prescriptia tehnica de specialitate; dupa montarea conductelor de captare si de coborare se verifica pe rand continuitatea electrica a fiecarei parti de instalatie; se executa legarea conductelor de captare cu acelea de coborare si se verifica continuitatea electrica a ansamblului.

Daca verificarile arata ca instalatia de paratrasnet nu satisface conditiile impuse in prescriptia tehnica respectiva, ea va fi respinsa. Verificarile necesare se vor repeta dupa efectuarea remedierilor. La verificarea instalarii tablourilor electrice, masinilor, echipamentelor etc, se vor controla vizual si prin masuratori, dupa caz, cel putin urmatoarele:

modul si calitatea fixarii lor pe suporti; inaltimile de montaj admise, conform prescriptiilor tehnice in vigoare; distantele admise pana la elementele de pe traseu si elementele constructiei, conform prescriptiilor tehnice in vigoare; existenta tuturor aparatelor de pornire, reglaj, protectie etc, prevazute in proiect; modul si calitatea executarii legaturilor; existenta etichetelor si inscriptiilor de identificare, marcare etc, prevazute in proiect.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile impuse, se vor lua masuri pentru remediere apoi, dupa efectuarea remedierilor, se vor face din nou verificarile. La instalarea :

cablurilor electrice i a tuburilor de protecie, se vor respecta condiiile din normativele PE 107-95 (cap. 2) i NP-I7-2002 (cap. 3 i 5); corpurilor de iluminat, se vor respecta condiiile din normativul NP-I7-2002 (cap. 5).

Verificarile de calitate prevazute in acest subcapitol vor fi efectuate de comisia de receptie care va fi numita si isi va exercita atributiile conform Regulamentului de efectuare a receptiei obiectelor de investitii. In vederea receptiei preliminare la cererea executantului, pe baza dosarului inaintat la intreprinderea furnizoare de energie electrica (IFE), conform Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice, personalul furnizorului efectueaza controlul tehnic al instalatiilor electrice ale consumatorului. Delegatul furnizorului examineaza documentele puse la dispozitie de executant, din care rezulta ca instalatiile electrice de racord si utilizare au fost incercate in conformitate cu prevederile regulamentelor, instructiunilor si prescriptiilor tehnice referitoare la instalatiile si utilajele electrice. Pentru a verifica cele de mai sus, furnizorul poate face verificari prin sondaj. In cazul in care la aceste probe se obtin rezultate nesatisfacatoare, racordarea la retelele furnizorului nu este aprobata decat dupa remedierea deficientelor de catre executant. Dupa obtinerea aprobarii de racord din partea IFE, inainte de punerea instalatiei sub tensiune, se va face in prezenta comisiei de receptie si a proiectantului, daca este necesar, o verificare a tuturor documentelor (dosarului pentru receptie, inclusiv a procesului - verbal in care sunt consemnate observatiile si rezultatele verificarilor efectuate pana la terminarea lucrarilor). In cazul in care nu au fost efectuate remedierile semnalate sau se constata lipsa unor elemente de instalatie, comisia poate sa amane receptia preliminara sau sa o faca, daca este posibil, numai asupra partii de instalatie care indeplineste conditiile cerute. Inainte de punerea sub tensiune, instalatiei electrice i se va face inca o verificare minutioasa, acordandu-se in special atentie acelor elemente sau parti de instalatie in care nu au fost respectate toate conditiile tehnice si organizatorice prevazute in proiect. De asemenea, se vor lua toate masurile prin care sa fie exclusa posibilitatea accidentarii personalului la punerea in functiune a masinilor, utilajelor etc. Comisia de receptie va verifica pe teren la receptia preliminara:

Existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea, respectiv reglarea corecta, a dispozitivelor de protectie (sigurante calibrate, curentii releelor reglati la valorile prevazute in proiect etc). Functionarea corecta a masinilor electrice. Acestea trebuie sa functioneze fara a produce zgomote anormale, cu echipamentul de pornire, protectie etc prevazut in proiect si cu legatura la pamant a carcasei metalice executata. La functionarea in gol, se va verifica daca este posibil, egalitatea curentilor pe cele trei faze, in cazul masinilor trifazice. Functionarea corecta a instalatiilor de iluminat si, acolo unde este prevazut in proiect, functionarea sectionata a acestor instalatii.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Daca se constata in timpul functionarii iluminatului fluorescent palpairi suparatoare (efect stroboscopic) se vor lua masuri pentru inlaturarea fenomenului (corectari in modul de alimentare).Se va verifica la instalatia de iluminat, existenta tutuor elementelor de protectie ale corpurilor de iluminat (rastere, globuri etc), precum si a culorilor surselor (la lampile fluorescente) prevazute in proiect.Prin sondaj, la 23% din corpurile fluorescente se va verifica existenta condensatoarelor pentru imbunatatirea factorului de putere.In cazul in care lipsesc condensatoarele, instalatia de iluminat va fi respinsa si nu va fi considerata receptionata decat dupa instalarea tutuor condensatoarelor. Functionarea eficienta a instalatiilor de protectie prin legarea la pamant. Verificarea se face prin punerea la masa in mod voit a unei faze, luandu-se toate masurile de protectie pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. Instalatia este eficienta daca asigura valori ale tensiunilor de atingere si de pas sub limitele admise si timpii de deconectare permisi, conform prevederilor din prescriptiile tehnice in vigoare.

1.2.

Teste electrice - generalitati Pe timpul excecutiei Contractorul trebuie sa urmareasca respectarea stricta a normelor de montaj specifice pentru fiecare instalatie in parte. a)Contractorul va executa toate operatiile in camp si probele si dirijeaza toate verificarile (exceptand verificarea finala). Asigura forta de munca, echipamentele si testele ocazional cerute. Consultantul va fi prezent la toate probele si incercarile de functionare si la verificari. Consultantul va fi atent la datele si la durata de timp programata pentru teste, incercarile de functionare si la verificarile care necesita prezenta Consultantului. Toate defectele gasite se vor corecta si lucrarile afectate de astfel de defecte se vor testa din nou in intregime pe cheltuiala Contractorului. b) Procedurile pentru probe trebuie sa fie conform sectiunilor din standardele aprobate privind probele, din standardele intrenationale. Probele vor include dar nu se vor limita la:

Inspectarea tututror dispozitivelor si echipamentelor pentru defecte sau sau ajustare defectuoasa cauzate de transport sau montare; Se masoara rezistenta de izolatie a circuitelor cu megaohmmetrul de 500 volti curent continuu. Se deconecteaza circuitul controlat de la echipamente inainte de test. Rezistenta minima a izolatiei trebuie sa fie de 1MOhm; Se verifica tipul si conexiunile transformatoarelor; Se confirma polaritatea corecta a transformatoarelor de curent; Se indeparteaza legaturile de scurt-circuit de la transformatoarele de curent dupa finalizarea verificarii circuitelor secundare; Se verifica conectarea contoarelor si se asigura calibrarea; Se indeparteaza calele, legaturile, elementele de fixare montate de producator pentru a impiedica deteriorarea in timpul transportului; Se verifica sigurantele automate de tensiune joasa in concordanta cu instructiunile producatorului; Se verifica rezistenta maxima a sistemelor de impamantare; Se verifica succesiunea fazelor la circuitul tri-fazic (se deconecteaza toate dispozitivele care ar putea fi deteriorate de aplicarea tensiunii sau de nerespectarea secventei fazelor );

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Test funcional/operational pentru toate echipamentele; Testarea rezistentei electrozilor de impamantare.

Atentie: schimbarile conectarilor, insertia si schimbarea instrumentelor si a contoarelor se va face astfel incat circuitele secundare a transformatoarelor de curent sa nu se deschida, nici pentru un moment. c) testele se fac in timpul executiei si dupa montarea completa a fiecarui sistem electric. d) testele prezentate aici se vor face in prezenta Consultantului si in perioadele de timp stabilite inainte. e) Contractorul pe cheltuiala sa trebuie sa asigure personal calificat, timp si materiale suficiente necasare pentru executarea tuturor testelor solicitate. f) daca lucraile nu trec testele sau nu respecta cerintele specificate asa cum este indicat in rapoartele pentru teste, trebuie sa existe motive suficiente pentru a considera lucrarea necorespunzatoare si pentru respingerea ei in intregime. g) activitatea Contractorului va fi considerata ca si lucrarea necorespunzatoare si trebuie sa existe motive pentru respingerea lucrarilor. Lucrarile care nu au fost testate de Contractor pot fi testate de Consultant sau de agentie atestata de evrificare sau de alt personal numit de Investitor sau Consultant pe cheltuiala si riscul Contractorului. h) cheltuielile se vor putea recupera prin retragerea lor din banii datorati Contractorului.

1.3.

Verificari preliminare Se pun in functiune toate echipamnetele prevazute si montate, exceptand situatii in care se mentioneaza altfel. Se fac toate reglarile necesare la echipamente pentru a asigura functionarea adecvata conform specificatiilor producatorului echipamentelor. Se ung echipamentele inainte de functionare in concordanta cu instructiunile producatorului. Se usuca toate motoarele inainte de functionare conform cerintelor de a asigura si mentine adecvata si constanta rezistenta izolatiei. Se fac teste demonstrative care trebuie sa includa sisteme de operare in conditii variate necesare pentru a demonstra ca functioneaza conform Contractului. Cand Consultantul considera practic, posibil, pentru efortul Contractorului, trebuie sa i se permita personalului operational al Consultantului sa participe la astfel de teste sau demonstratii deoarece poate fi de ajutor pentru ei sa inteleaga modul de functionare cand vor fi responsabili dupa eventuare receptie de la Contractor. Teste demonstrative se vor face pentru:

echipamentul electric, individual si separat cum s-a montat; fiecare sistem conform cerintelor caietelor de sarcini; existenta proiectului si a detaliilor de excutie; verificarea terminarii etapelor executate anterior ( PV receptie lucrare anterioara ); toate materialele se supun unui control vizual pentru a se constata daca au suferit degradari de natura sa le afecteze calitatea si performantele ; Pastrarea materialelor si echipamentelor pentru instalatii electrice se face in magazii sau spatii de depozitare care sa asigure buna lor conservare ;

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

existenta procedurii tehnice de executie a lucrarilor de instalatii electrice in documentatia constructorului; daca proiectul este verificat de verificatori de proiecte atestati, conform Legii 10/1995; verificare vizuala si, dupa caz, cu instrumente de masura adecvate , daca lucrarile constructive efectuate pentru instalatii corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice; existenta certificatelor de calitate pentru aparate si materiale la primirea pe santier ; la aparatele de masura si control se va verifica existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis de organele de metrologie; daca au fost respectate distantele minime admise pana la conductele altor instalatii, precum si pana la elementele de constructie; daca au fost evitate locurile in care integritatea instalatiilor ar putea fi periclitata in timpul executarii; daca au fost respectate conditiile in care, in anumite locuri este interzisa executarea de trasee ale instalatiei electrice; daca fundatiile, esafodajele, golurile necesare au fost executate in conditii bune, din punct de vedere al pozitiilor dimensiunilor si calitatii; verificarea echipamentelor electrice si avizarea Procesului verbal de verificare a echipamentelor de catre proiectant, seful punctului de lucru, responsabilul CQ; existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi ; existenta buletinelor de omologare pentru echipamente ; existenta avizului Contractorului pentru acest tip de lucrari ; daca depozitarea materialelor este corespunzatoare ; daca materialele si echipamentele electrice corespund standardelor si reglementarilor in vigoare si daca sunt utilizate in conditii prevazute de acestea; existenta unui personal atestat care sa execute instalatiile electice; daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a intrerupatoarelor de joasa tensiune si a motoarelor de joasa tensiune; nu s-au facut modificari sau inlocuiri la materiale, aparate si echipamente fara avizul scris al proiectantului si al verificatorului de proiect.

1.4.

Verificari si incercari pentru tablouri electrice Tablourile se vor verifica pentru a corespunde caracteristicilor si echiparilor din proiect. Tablourile vor fi verificate scriptic si vizual la locul de montare, dupa transport. Verificarea scriptica va consta din confruntarea caracteristicilor inscrise pe placute sau etichete cu acelea prevazute in proiect. Verificarea vizuala va consta din examinarea aspectului exterior al aparatelor, echipamentelor etc. Toate aparatele, echipamentele etc. care au caracteristici diferite de cele prevazute in proiect, precum si acelea care prezinta defectiuni (izolatie rupta, lipsa unor elemente de protectie) care la exploatare ar putea conduce la accidente umane sau la producerea de daune materiale (prin electrocutare, incendii) vor fi respinse. Daca defectiunile pot fi remediate, atunci materialele respective, dupa remediere, vor fi supuse din nou verificarii, inainte de a fi introduse in lucrarile respective.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Controlul gradului de protectie - conform SREN 60529-1995; Urmatoarele verifcari se fac conform PE 116-94 pct. 17.5:

verificarea realizarii corecte ale circuitelor; verificarea aparatelor din componenta echipamentului; verificarea rezistentei de izolatie a aparatelor; incercarea cu tensiune marita a circuitelor; probe functionare;

1.5.

Incercari si probe la circuite in cablu sau conductoare Toate conductele, cablurile, barele, tuburile si accesoriile lor vor fi verificate vizual la locul de montare, dupa transport. Materialele care la aceasta verificare prezinta defectiuni neremediabile (conducte cu izolatia rupta, tuburi din PVC sparte sau crapate etc) vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, in cazurile in care este posibil, numai partile de material care nu prezinta deteriorari, insa numai dupa ce s-a facut o verificare severa a calitatii lor. La conductele cu izolatie si manta si la cabluri se va verifica continuitatea electrica pe fiecare colac, respectiv tambur, inainte de montare (pozare). Verificarea va fi efectuata cu inductorul (ohmmetrul) legandu-se la cele doua borne ale acestuia capetele colacului; in cazul cablurilor, se vor lega la bornele aparatului, pe rand, doua cate doua capetele conductelor cablului respectiv. Daca acul indicator al aparatului la invartirea manivelei arata rezistenta nula, conducta prezinta continuitatea electrica (nu este intrerupta). Toate conductele care prezinta rezistenta infinita (fiind intrerupte) vor fi respinse. Dupa verificarea continuitatii electrice pe fiecare faza se vor verifica si eventuale scurtcircuitate intre faze. Aceste probe si verificari se vor realiza conform PE 116-94 pct. 12.

verificare la continuitate si identificare faze; verificarea rezistentei de izolatie; verificare caderi de tensiune pe circuitele interioare.

1.6.

Incercari si probe pentru legarea la pamant Aceste verificari si incercari se fac conform PE 116-94 pct. 20 si cuprind:

masurarea rezistentei de dispersie; verificarea continuitatii legaturilor de ramificatie la instalatia de legare la pamant; masurarea rezistivitatii solului; verificarea tensiunilor de atingere si de pas; masurarea rezistentei de dispersie rezultate a conductorului de nul impreuna cu prizele de pamant legate la acesta.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

verificarea etanseitatii instalatiei electrice cu conductori in tuburi vor fi verificate cu aer la o presiune de 2,5atm. pe tronsoane. verificarea instalatiei de paratrasnet se efectueaza conform C 56 in ordinea: se verifica continuitatea electrica a prizei de pamant (naturala sau artificiala); se verifica continuitatea electrica a retelei de captare si de coborare si a ansamblului. verificarea instalatiei electrice se va desfasura in doua etape: verificarea preliminara - in timpul executiei - inaintea punerii in functiune a instalatiei si care consta din: verificarea continuitatii electrice a conductelor electrice inainte si dupa montaj; verificarea rezistentei de izolatie a conductelor electrice inainte si dupa montaj.

verificarea definitiva - dupa executarea instalatiei, la punerea in functiune si va consta din: verificarea modului de executare a legaturilor in doze, la aparate, la tablourile electrice precum si legarea corecta a conductoarelor la nul si faza, atat la tablou cat si la corpurile de iluminat; verificarea protectiei prin legare la conductorul de protectie; verificarea rezistentei de izolatie a conductorilor fata de pamant. verificarea starii instalatiei de legare la pamant si la nul se va face la darea in exploatare a instalatiei si periodic de 2 ori pe an si va cuprinde: masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant (priza); se va desface piesa de separatie ce realizeaza legatura electrica a prizei de pamant cu centura exterioara a instalatiei de egare la pamant:si se completeaza cu electrozi priza de pamant pana cand Rd ajunge la valoarea ceruta prin proiect. Se va realiza si o verificare scriptica si vizuala a instalatiei. Pe perioada verificarilor se vor folosi tablite de avertizare.

1.7.

Verificari in timpul executiei In timpul executiei se va verifica:


Modul de realizare a bransamentului electric; Daca intrerupatoarele, comutatoarele, dozele de aparat corespunzatoare sunt montate la 1.5 m de la nivelul pardoselii, cu exceptia celor tip buton sau cumpana care pot fi montate si la inaltimi de 0.8 m, numai in cladiri de locuit, hoteluri, camine; daca acestea din urma sunt amplasate pe perete, in partea spre care se deschide usa , spre clanta; Daca prizele, respective dozele de aparat corespunzatoare sunt montate la urmatoarele inaltimi, fata de pardoseala: 1.2-1.4 m in incaperi izolate si camere de locuit; 1.5 m ,in camere de copii din crese, gradinite, spitale de copii, camine etc.; 2 m la scoli, in clase.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Modul de trasare a instalatiei interioare si exterioare; Prin traseu se intelege drumul pe care il urmeaza tuburile de protectie sau cablurile. Functie de traseu se stabilesc pozitiile dozelor de trecere. Functie de pozitiile corpurilor de iluminat, respective al aparatelor electrice, se stabilesc pozitiile dozelor de derivatie. Traseele orizontale, pe perete, se amplaseaza la o distanta de 200-250 mm sub tavan sau la 250-300 mm de pardoseala. Traseele verticale trebuie sa fie paralele cu liniile golurilor de usi sau ferestre, la o distanta de 100-150 mm de acestea. Daca dozele de trecere sunt montate in linie dreapta la 6 m, iar pe trasee cotite daca sunt montate dupa trei coturi sau curbe, indiferent de distanta. Daca santurile in ziduri au adancimea cu 8-10 mm mai mare decat diametrul tucului de protectie, latimea fiind impusa de numarul tuburilor; Daca tuburile de protectie usor protejate (IP, IPF, IPFR, IPY si IPFY), sunt folosite in incaperi uscate sau umede cu intermitenta; daca tuburile de protectie (PEL-B, PFR) sunt utilizate in incaperi uscate, umede cu intermitenta si in incaperi cu temperaturi ridicate, unde exista pericol de deteriorari mecanice (fiind montate aparent); daca tuburile IPEY, PEL-A si T sunt utilizate in incaperi umede, ude, cu degajari de praf incombustibil, in cantitati mari, (montate aparent sau ingropat) si in incaperi cu medii corozive (numai ingropat). Tuburile trebuie sa aiba o panta catre doze de aproximativ 1%, pentru eliminarea apei de condensatie din interiorul tuburilor. Montarea conductoarelor in izolatie de PVC se efectueaza numai la temperaturi de la 5 pana la +35C. Verificari efectuate la tablourile generale de lumina si forta; Verificarea puterilor instalate/nivel (conform proiect) Numarul de corpuri de iluminat din fiecare incapere asigura confortul vizual (conform proiect); Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (carlige, bolturi, dibluri) trebuie sa suporte, fara deformari, o greutate egala de cinci ori greutatea corpului de iluminat; Instalatiile de iluminat au tensiunea maxima admisa de 230V si minim 10A; La instalatiile de forta, alimentarea cu energie electrica a fiecarui receptor este realizata prin circuit separate (vezi proiect); Existenta protectiilor prin legare la pamant; Existenta instalatiei de paratrasnet; Protectia impotriva socurilor si la supratensiuni este strans legata de obtinerea unui sistem eficient de legare la pamant (rezistenta mica) si de aplicarea efectiva a principiului egalizarii potentialelor; Se verifica modul de protectie la supracurenti (se poate realiza cu : sigurante fuzibile, bobine cu actiune directa de declansare care formeaza o parte a unui intreruptor de JT si care actioneaza la curentul de scurtcircuit (sau de suprasarcina), relee care actioneaza indirect (relee electrice alimentate de transformatoare de masura de current sau de tensiune, relee de presiune (presostate), relee de temperatura ( termostate), relee de detectie a gazului (Buchholz), relee ce opereaza pe baza presiunii uleiului)). Iluminatul de siguranta , dupa conditiile de alimentare, de rezerva cu energie electrica si dupa conditiile de functionare, poate fi de mai multe tipuri, in functie de sursa de alimentare;

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului ; Daca sunt respectate pozitiile prevazute in proiect pentru amplasarea de console, rame, postamenti, nise pentru aparate, tablouri electrice, utilaje electrice; Daca Procesul verbal de trasare a lucrarilor este semnat de Contractor; Daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare pntru cablurile de joasa tensiune; Se efectueaza incercari specifice (cabluri, circuite, aparate, tablouri, legare la pamant etc.) In cazul instalatiilor electrice inglobate in panouri mari, inainte de turnarea betonului in cofraj se va verifica fixarea sigura in numarul prevazut si la locul Stabilit in proiect, a tuburilor, dozelor, carligelor pentru locurile de lampa etc.; Dupa decofrare, la locul unde s-a efectuat turnarea (santier, fabrica) se va verifica daca tuburile nu au fost obdurate sau nu au iesit din doze, daca in doze nu a patruns lapte de ciment, daca locul dozelor si carligelor nu s-a schimbat; Daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare pentru cablurilor electrice, cu tensiune mai mare de 1 kV,de catre seful punctului de lucru si responsabilul CQ. Pentru conductori care se ingroapa, se vor intocmi Procese verbale de lucrari ascunse care sa ateste calitatea lucrarilor executate; Daca lucrarile de izolatii sunt corespunzatoare ; Daca s-a efectuat si inregistrat verficarea: transformatoarelor electrice, de masura, a intrerupatoarelor ce au tensiune mai mare de lucru de 1 kV, a motoarelor electrice de 6 kV, a protectiei prin relee, a uleiului electroizolant, a condensatorilor electrici; Se verifica rezistenta prizei de pamant Se verifica numarul de prize de circuit; Se verifica sectiunea tuturor conductoarelor din punct de vedere al corespondentei cu valorile curentului de scurtcircuit luand in considerare dispozitivele de protectie asociate, conditiile de instalare si cele de material (in aer, in conducte etc.) Se verifica legatura la pamant corespunzatoare tuturor partilor metalice expuse si exterioare (unde este cazul); Se verifica distantele de siguranta in grupuri sanitare .; Se verifica respectarea Normelor de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si Normelor de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si a instalatiilor;

1.8.

Verificari la terminarea lucrarilor de instalatii electrice La terminarea lucrarilor se vor verifica:


calitatea aparatelor si a celorlalte materiale utilizate ; la incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni de instalatie, care pot functiona sau se pot proba independent, se efectueaza verificari pe faze de lucrari la care participa Contractorul si consultantul; daca verificarile instalatiei sunt effectuate de persoane autorizate (verificatori autorizati, controlori tehnici de calitate), in prezenta Consultantului de santier; calitatea lucrarilor executate, conform Normativului C 56; corespondenta lucrarilor cu prevederile din proiect , standarde si alte prescriptii oficiale;

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

aspectul si calitatea lucrarilor; conditiile de rezistenta, etanseitate si functionare a instalatiilor ; aspectul si calitatea lucrarilor pentru portiunile vizibile ale instalatiei; functionarea instalatiei; existenta certificatelor de calitate pentru pentru materiale; existenta proceselor verbale de efectuare a incercarilor pe coloane, portiuni, tronsoane, la tabloul electric ; daca s-a efectuat receptia calitativa a instalatiei, din punct de vedere al pericolului de explozie in medii explozive.

1.9.

Standarde pentru receptia lucrarilor La receptia lucrarilor se vor respecta:


C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. HGR 273-94 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora receptia preliminara care poate fi pe total instalatie sau numai asupra unei parti a instalatiei care indeplineste conditiile cerute; receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie.

Receptia

In cazul lucrarilor ascunse (priza de pamant naturala) se pot realiza receptii pe faze si in urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie preliminara sau finala. Conditii de receptie Receptia lucrarilor se face de catre Investitor, la solicitarea Contractorului cand acesta considera ca lucrarile intrunesc conditiile de receptie si au fost executate toate remedierile semnalate la verificari. Investitorul, pe baza dosarului inaintat de Contractor la S.C. Electrica S.A. va obtine avizul de racord. Inainte de punerea instalatiei sub tensiune se va face in prezenta comisiei de receptie si a proiectantului daca este necesar o verificare a tuturor documentelor (dosarului pentru receptie inclusiv a procesului verbal in care sunt consemnate observatiile si rezultatele verificarilor efectuate pana la terminarea lucrarilor). Inainte de punerea sub tensiune, se face o ultima verificare a instalatiei si se iau masuri care sa excluda posibilitatea unui accident la punerea in functiune. Receptia finala se va face dupa trecerea perioadei de garantie stabilita prin contract de Contractor conform HGR 273/1994. Verificari receptie Comisia de receptie va verifica pe teren la receptia preliminara conform C 56:

existenta dispozitivelor de protectie si reglarea lor corecta; functionarea corecta a aparatelor; functionarea corecta a instalatiilor de iluminat si prize; functionarea corecta a instalatiilor de protectie.

La receptia finala se va verifica:

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

remedierea problemelor semnalate pe parcursul perioadei de garantie; functionarea intregii instalatii la parametrii proiectati.

1.10.

Perioada de garantie Perioada de garantie trebuie sa fie de un an si trebuie sa inceapa de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Aceasta garantie trebuie sa includa orice defecte ale materialelor, manoperei sau functionarii. In timpul perioadei de garantie, antreprenorul va inspecta instalatia (de exemplu la fiecare trei luni) si va controla toate echipamentele, preluand responsabilitatea tuturor costurilor care apar, inclusiv inlocuirea elementelor defecte. Antreprenorul nu va prelua cheltuielile de reparatie sau inlocuire de piese daca poate dovedi ca defectiunile se datoreaza unei utilizari necorespunzatoare sau unor deficiente de intretinere.

1.11.

Receptia finala la expirarea perioadei de garantie Receptia finala va avea loc odata cu terminarea perioadei de garantie, cu conditia ca antreprenorul sa fi rezolvat diferitele puncte din raportul de receptie la terminarea lucrarilor. Raportul de receptie finala nu va contine in consecinta nici un comentariu care face obiectul responsabilitatii antreprenorului.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

3.

DESCRIEREA INSTALATIILOR
3.1. STANDARDE SI NORMATIVE

Instalatiile electrice trebuie executate in conformitate cu prezentul proiect -partea scrisa si partea desenata- si in conformitate cu urmatoarele standarde, normative si prescriptii:

I 7 - 02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vca si 1500 Vca; I 7-1/02 - Instructiuni tehnice privind calculul de dimensionare al coloanelor electrice din cladiri de locuit; I 18/1-01 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie; I 18/2-02 Normativ pentru proiectarea si execuatrea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiilor din cladiri; I 20-2000 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra trasnetului a constructiilor; P 118/99 Normativ pentru siguranta la foc a constructiilor; PE 107 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelor de cabluri electrice; PE116/1994 Normativ de incercari si masuratori echipamente si instalatii electrice; PE 124 - Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari; PE 136 - Normativ republican privind folosirea rationala a energiei electrice la iluminatul artificial si in utilizari casnice; PE134 - Normativ privind metodologia curentilor de scurt-circuit in retele electrice; NP 099/2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si receptionarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie; NP-061-02-Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial in cladiri; C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente; Legea 50 si Legea 608/2002 ; Legea 10/95 Privind calitatea in constructii; STAS 2612 - Protectie impotriva electrocutarilor. Limite admise; STAS 3184 - Prize, fise si cuple pentru instalatiile electrice pana la 380 Vca si pana la 250 Vca si pana la 25 A. Conditii tehnice speciale de calitate. STAS 6865 - Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe; STAS 4641/1 - Prize si fise de tip industrial pana la 750V si pana la 200A; SR EN 60529 - Grade normale de protectie asigurate prin carcase; STAS 7656 - Tevi din otel sudate pentru instalatii ; STAS 9436 - Cabluri si conducte electrice; SR 12294 - Iluminat artificial. Iluminat de siguranta in industrie;

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

SR HD 60364-5-559:2006 Instalatii electrice in constructii.Partea 5-55:Alegerea si instalarea echipamentelor electrice.Corpuri si instalatii de iluminat; SR HD 60364-7-703:2005 Instalatii electrice in constructii.Partea 7-703:Prescriptii pentru instalatii sau amplasamente speciale; SR HD 60364-5-51:2006 Instalatii electrice in constructii.Partea 5-51:Alegerea si montarea echipamentelor electrice.Reguli generale; SR HD 60364-5-54:2007 Instalatii electrice de joasa tensiune..Partea 5-54:Alegerea si montarea echipamentelor electrice.Sisteme de legare la pamant,conductoare de protectie si conductoare de echipotentializare; SR CEI 60364-5-53:2005/A1:2005 Instalatii electrice in constructii...Partea 553:Alegerea si instalarea echipamentelor electrice.Sectionare,intrerupere si comanda; SR CEI 61200-52:2005Ghid pentru instalatii electrice.Partea 52:Alegerea si instalarea echipamentelor electrice.Sisteme de pozare; SR CEI 61200-53:2005Ghid pentru instalatii electrice.Partea 53:Alegerea si instalarea echipamentelor electrice.Aparataj; SR HD 60364-6 :2007 Instalatii electrice de joasa tensiune..Partea 6:Verificare; SR EN 60598-2-22:2004/A1:2004Corpuri de iluminat.Partea2-22:Conditii speciale.Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranta; SR EN 60598-1:2005Corpuri de iluminat.Partea1:Prescriptii generale si incercari; SR EN 60598-2-3:2004Corpuri de iluminat.Partea2-3:Conditii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul public; SR EN 50110Exploatarea instalatiilor electrice; SR CEI 60050(461)+A1:1996Vocabular electrotehnic international.Capitolul 461:Cabluri electrice; SR CEI 60050-845:2005Vocabular electrotehnic international.Capitolul 845:Iluminat; Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul MI nr.775/22 iulie 1998; Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; C300 1994 Normativ de prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; HGnr.273/1994 Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; Legea protectiei muncii nr.90/2002; Norme generale de protectie a muncii 2002; Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice NSPM 2002; STAS 4102 - Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant sau nul;

In timpul executiei lucrarilor se va proceda continuu la verificarea vizuala si tactila a materialelor utilizate.Tuburile de protectie crapate sau subtiate nu vor fi puse in opera. Conductorii sau cablurile care prezinta deteriorari ale izolatiei vor fi respinse. Aparatele, tablourile electrice, puse in opera vor avea declaratii de conformitate s-au vor avea agrementele necesare conform legii nr. 10 privind calitatea in constructii. Nu se vor schimba (inlocui) materialele prevazute in proiect decat cu aprobarea scrisa a proiectantului.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

3.2.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza printr-un racord la reteaua de distributie zonala a furnizorului de energie electrica Racordul la reteaua de distributie zonala face obiectul unui proiect pe care furnizorul de energie electrica il va intocmi la comanda beneficiarului.

3.3.

REGIMUL DE NEUTRU

Schemele de legare la pamant vor fi de tip TNC,TNS si TNC-S. Schema TNS se va utiliza pentru alimentarea tablourilor secundare si a consumatorilor finali. Reteaua de distributie trebuie proiectata si calculata de catre antreprenor astfel incat protectia personalului impotriva atingerii indirecte sa se realizeze cu ajutorul dispozitivelor de protectie la supracurent. Calculele si principalele desene vor fi supuse spre aprobare de catre antreprenorul general si proiectantul sau. Denumirea TNC indica faptul ca in aceasta instalatie conductorul de protectie PE este comun cu conductorul neutru N, denumit PEN. In acest caz, cablurile de distributie vor fi cu 4 fire. Conductorul PEN va face parte obligatoriu din acelasi cablu sau tub cu conductoarele de faza. Denumirea TNS indica faptul ca in aceasta instalatie conductorul de protectie PE este diferit de conductorul de nul de lucru N. In cazul schemei TNC-S, dupa trecerea de la schema TNC la TNS nu se mai poate reveni la TNC.

3.4.

CONTORIZAREA ENERGIEI ELECTRICE

Contorizarea energiei se va face la punctul de masura si se va contoriza atat energia activa cat si cea reactiva.

3.5.

DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

Distributia energiei electrice se va face printr-un tablou general de distributie 0,4 kV,in sistem radial. Plecarile din tabloul general de distributie 0,4kV se vor echipa cu intrerupatoare automate care sa asigure protectia la suprasarcini si scurtcircuit,in conformitate cu schema electrica monofilara.

3.6.

INSTALATII ELECTRICE DE FORTA SI AUTOMATIZARE

Toate echipamentele si utilajele tehnologice se vor livra cu tablouri electrice de protectie si comanda prin care sa se asigure protectia si functionarea in regim manual si automat.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Prin furnitura echipamentelor si utilajelor tehnologice se vor asigura cablurile de forta si comanda pentru fiecare receptor din componenta echipamentului precum si elementele necesare functionarii in regim automat (senzori,presostate,manometre,termostate,controlere,etc.). Montarea circuitelor de forta si automatizare se va face pe poduri de cabluri metalice fixate de structura de rezistenta a constructiilor. Circuitele de alimentare ale tablourilor principale sunt realizate din cabluri CYABY montate ingropat in santuri sau aparent pe pat de cabluri pozat in podul tehnic, iar circuitele interioare vor fi realizate, in principal din cabluri CYY, montate aparent pe pod de cabluri din OLZn, coborarile la echipamente realizandu-se in tevi metalice OLZn. Numarul conductorilor din cupru precum si sectiunea lor este adaptata puterii consumatorului. In mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele (forta, iluminat, prize, automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu intrerupatoare automate bipolare, tripolare sau tetrapolare, dupa caz. Tablourile electrice se vor prevede cu 20% amplasament de rezerva. Schemele de automatizare vor fi prevazute si adaptate in functie de caracteristicile echipamentelor ce urmeaza a se achizitiona.

3.7.

INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT SI PRIZE

Sistemele de iluminat adoptate vor fi proprii fiecarei cladiri. Conditiile de amplasare vor respecta prevederile normativului I7/2002, caracteristicile de arhitectura, caracteristici luminotehnice precum si conditiile generale de confort si functionalitate proprii fiecarui obiectiv. Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de protectie, cu o putere instalata de 2000 W, in conformitate cu cu prevederile normativului I7/2002. Tipul corpurilor de iluminat, prizelor, butoanelor, intrerupatoarelor, comutatoarelor si caracteristicile lor sunt descrise in capitolul urmator al caietului de sarcini. Antreprenorul de specialitate trebuie sa respecte cerintele. Orice schimbare se va aproba de proiectant.

3.8.

INSTALATII DE PROTECTIE SI IMPAMANTARE

Circuitele electrice vor avea nulul de lucru distinct fata de nulul de protectie. Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea conductorilor activi conform prevederilor I7-2002 si nu se va intrerupe. Pentru legarea suplimentara la pamant de protectie a consumatorilor de energie electrica se utilizeaza platbanda din otel zincat cu sectiunea minima de 25 mm2 sau din cupru de sectiune echivalenta. Centura se realizeaza din platbanda OLZn 25x4 mm sau din cupru de sectiune echivalenta. Aceasta se racordeaza la priza de impamantare in cel putin doua puncte prin intermediul pieselor de separatie PS. Pentru o racordare mai usoara la platbanda a consumatorilor de energie electrica ce necesita aceasta, se utilizeaza conductori multifilari de cupru, izolati, cu sectiunea minima de 16 mm2 cu papuci la ambele capete. La centura interioara de protectie se vor racorda toate partile metalice ale constructiei si ale instalatiilor (tevi metalice, poduri de cablu,

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

grinzi, ferme principale, stilpi sau armatura lor, plasele din sirma care armeaza pardoseala sau altele asemenea, etc.) Priza de impamantare va fi constituita dintr-o priza naturala completata daca este necesar cu o priza artificiala. Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de impamantare va fi de maximum 4 Ohmi pentru instalatii electrice si de maximum 1 Ohm pentru priza comuna instalatii electrice si paratrasnet. Priza artificiala se realizeaza din platbanda de otel zincata 40x4 mm si electrozi din teava OLZn 2 , l=3m. Inainte de pozarea prizei de pamant se va face o identificare atenta a traseelor de retele din zona.

3.9.

INSTALATII DE PARATRASNET

La executarea instalatiilor de protectie impotriva trasnetului se vor respecta normativele I 20-2000, I.7-2002. La executarea instalatiei IPT pentru un obiect trebuie sa se tina cont de urmatoarele date:

caracteristicile constructive ale obiectului de protejat si ale obiectelor invecinate: inaltimea, tipul, dimensiunile si materialul acoperisului, structura constructiei etc; caracteristicile elementelor metalice ale obiectului ce pot fi utilizate in IPT; amplasamentul (izolat sau neizolat) al obiectului; categoriile in care se incadreaza obiectul din punct de vedere al pericolului de incendiu si dupa gradul de rezistenta la foc; valoarea constructiei, valoarea continutului constructiei, valoarea obiectelor invecinate; vecinatatile (copaci, constructii, proeminente de teren) indicele keraunic al zonei in care se gaseste obiectul.

La realizarea IPT se utilizeaza cu prioritate elementele metalice naturale din componenta sau dotatia obiectului de protejat (stalpi metalici, armaturi ale betonului, acoperisuri din tabla, elemente metalice ale instalatiilor etc), daca acestea indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

au cel putin dimensiunile (diametre, grosimi, sectiuni) specificate in tabelul 1 din I 20; prezinta continuitate electrica sigura in timp (realizata conform art. 3.14 ... 3.22 din I 20); sunt protejate la coroziune (conform art. 3.25 ... 3.30); au rezistenta mecanica necesara; sunt fixate sigur pe obiect, respectiv pe suporturi, impotriva smulgerii, actiunii vantului etc.

Elementele componente ale IPT se realizeaza din materiale avand dimensiunile indicate in tabelul 17 din I 20-2000 . Se admite folosirea aluminiului sau a cuprului pentru executarea elementelor componente ale IPT numai in cazuri exceptionale bine justificate (de exemplu: atunci cand trebuie

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

reparate IPT existente executate din astfel de materiale si nu este posibil sau nu se admite imbinarea lor cu elemente executate din otel. La executarea de IPT se utilizeaza elemente de captare si accesorii de montaj, tipizate (tije de captare, piese de sustinere, de fixare, de imbinare, de racordare etc). In egalizarile de potential pentru protectia la trasnet (MPT) se utilizeaza drept conductoare de legatura, conductele metalice bune conducatoare pe toata lungimea lor. Se interzice utilizarea conductelor pentru fluide comestibile. Conductele de gaze sau fluide comestibile nu pot fi folosite ca conductori in instalatia IPT. Toate conductoarele de coborare se prevad cu piese de separatie OL Zn cu eclise pentru masurarea rezistentei de trecere a prizei de pamant - amplasate la 1,5 2,5m de pamant, la care se conecteaza instalatia IPT (vezi capitolul prize pamant) si specificatia in cazul utilizarii in comun pentru instalatia IPT si restul prizelor pentru instalatia de protectie la electrocutare prin atingere etc. Legaturi electrice la instalatia I.P.T. Conexiunile electrice in IPT se executa cu prioritate prin sudura. Se admite si executarea legaturilor electrice prin alte mijloace (suruburi, cleme cu crestaturi, nituri, lipitura tare etc) cu conditia ca acestea sa asigure mentinerea in timp a unei legaturi electrice corespunzatoare, cu continuitate electrica sigura, cu rezistenta mecanica la solicitari si cu protectie la coroziune. Legaturile prin suruburi se asigura impotriva autodesurubarii. Indiferent de metoda utilizata pentru executarea conexiunilor electrice, suprafetele de contact se pregatesc in prealabil prin curatire de impuritati (oxizi, murdarie etc). Suprafetele de contact, pe cat posibil, se netezesc. Conexiunile conductoarelor plate la elemente din tabla cu grosimea de max. 2mm se executa prin intermediul unei placi de intarire cu suprafata de min. 10cm2 si cu 2 suruburi de min. M8 sau prin lipitura tare. Suprafetele de sudat se suprapun pe o lungime de minimum 100mm, iar sudura va avea aproximativ 3mm grosime si se executa pe toate laturile. Prin suduri se asigura sectiuni de trecere a curentului cel putin egale cu acelea ale conductoarelor ce se imbina si rezistenta mecanica corespunzatoare. La lipiturile tari, sectiunea de trecere este egala cu aceea a conductoarelor ce se imbina, multiplicata cu raportul dintre rezistivitatea alamei si rezistivitatea materialului de imbinat. Pentru o conexiune prin suruburi, intre conductoarele banda si intre acestea si parti de constructie din otel, se utilizeaza cel putin doua suruburi M8 sau un surub M10, iar suprafata legaturii este de cel putin 10cm2. In cazul tablelor, conexiunile se considera realizate daca tablele sunt imbinate prin falt, lipitura, sudura, suruburi, nituri. Legaturile electrice care nu pot fi verificate in timp (de ex, cele ale prizelor de fundatie, ale elementelor ingropate in pamant) se executa prin sudura. Legaturile electrice din IPT care pot fi verificate, se amplaseaza astfel incat sa fie usor accesibile pentru control si eventuale reparatii.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Se evita pe cat posibil executarea de conexiuni pe traseul conductoarelor (IPT) instalate pe elemente din materiale combustibile. Conexiunile se executa in aceste cazuri numai prin sudura, luandu-se masuri de protectie in timpul lucrului. Protectia anticoroziva Materialele din otel utilizate pentru executarea IPT se protejeaza anticoroziv. Protectia anticoroziva a elementelor conductoare din otel ale IPT instalate suprateran se asigura prin straturi metalice, vopsire sau prin metalizare si vopsire, respectandu-se prevederile din STAS 10702/2 si normativul C 139, corespunzator clasei de agresivitate in care se incadreaza mediul in care urmeaza sa fie utilizate (vezi STAS 10128-88). Legaturile electrice din pamant se protejeaza prin acoperire cu un strat de bitum. Pregatirea suprafetelor pentru vopsire anticoroziva se face conform STAS 10166/1. In cazurile in care se foloseste protectia prin vopsire, cel putin unul dintre straturile de vopsea se aplica dupa terminarea montajului, pe toate suprafetele elementelor conducatoare supraterane si aflate pana la 30cm, sub nivelul solului. Elementele de montaj executate din otel se protejeaza anticoroziv in aceleasi conditii ca si elementele conducatoare din otel. Suruburile utilizate in PT se protejeaza anticoroziv prin zincare la cald. Profilele si tablele din otel folosite pentru protectia mecanica se protejeaza anticoroziv prin vopsire. Protectia impotriva deteriorarilor mecanice. Elementele IPT instalate aparent se protejeaza impotriva deteriorarilor mecanice pe toate portiunile de traseu pe care pot sa apara astfel de pericole. In zonele din vecinatatea solului, respectiv a pardoselii, protectia conductoarelor se asigura:

in interior, pe inaltimea de 0,5m de la pardoseala in locuri cu pericol redus de deteriorare mecanica si pe 1,5m de la pardoseala, in cele cu pericol de deteriorare mecanica; in exterior, pe inaltimea de 1,5m de la sol si pana la 0,3m sub nivelul solului.

Protectia conductoarelor PT se realizeaza cu ajutorul profilelor din otel laminat sau din tabla de otel, fixate sigur pe elementele de constructie (de ex. prin praznuri si bratari metalice). Se interzice utilizarea tuburilor si jgheaburilor metalice care realizeaza sectiuni inchise, pentru protectia mecanica a conductoarelor IPT. Elementele de captare ale IPT de pe coperisurile cu pante, se amplaseaza sau se protejeaza astfel incat sa nu poata fi deteriorate prin alunecarea zapezii sau a ghetii. Dispozitive de captare pentru IEPT izolate de constructie. Aceasta instalatie va face obiectul unui control separat de punere la pamant si a rezistentei de dispersie. Controlul se va face de catre un organism agreat. Inainte de inceperea lucrarilor si de livrarea echipamentelor in santier, beneficiarul si biroul de studii trebuie sa aprobe materialele. Antrepriza va realiza :

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Livrarea, amplasarea, incercarea si punerea in functiune a unei instalatii de paratrasnet; Livrarea, amplasarea, incercarea si punerea in functiune a unei instalatii de legare la pamant Toate accesoriile necesare, cum ar fi: tevi de protectie, elemnte de prindere, fixare, conductoare de captare, coborare, piese de separatie, etc.; Verificarea functionarii de catre compania de asigurari sau de catre un organism de control agrementat; Livrarea si aprobarea de catre beneficiar, birou de studii a dosarului instalatie de protectie la trasnet in care pe langa planuri, vor fi atasate si atestarile necesare.

Sunt incluse: reteaua de captare, conductoarele de coborare, priza de pamant, piese de masura, elemente de protectie mecanica. Instalatia de compune din :

Stalpi metalici /beton; Tijede captare, montate pe stalpi metalici/beton; Conductor de coborare OLZn 30x3mm Piesa de separare, pentru legarea la priza de pamant

Conductoarele vor fi legate prin presare sau prin sudura pentru a avea o rezitenta de trecere minima. Toate elementele metalice importante sau proeminente amplasate in apropierea retelei de captare sau de coborare vor fi racordate la aceasta instalatie (cosuri de fum, trape de fum, burlane de ploaie, etc.). Coborarile vor fi prevazute la maxim 20m pe perimetru si vor fi protejate mecanic pe o distanta de 2 m de la sol in tevi metalice. La fiecare coborare se va prevede piesa de separatie pentru masurarea rezistentei de dispersie. Conductoare La coborare se vor utiliza conductoare OL Zn 30x3mm. Ele vor fi amplasate conform normelor de buna practica si in concordanta cu prescriptiile din prezenta documentatie. In functie de lungime, se vor prevede lire de dilatare la fiecare 25m. Conductoarele de coborare vor avea o raza maxima de 20cm si vor avea schimbari de directie la mai putin de 90 grade. Conductoarele verticale vor fi fixate pe stalpi. Metodele de fixare vor fi prezentate de antreprenor clientului si biroului de studii. Punctele de fixare vor fi din metru in metru maxim. Conductoarele de coborare vor fi dintr-o singura bucata (fara inadiri). Acolo unde legaturile sunt inevitabile, acestea se vor face prin presare pentru a garanta o rezistenta de trecere minima. Presiunea va fi de minimum 12 tone. Toate conductoarele de coborare vor fi prevazute cu o piesa de separatie pentru a putea controla rezistenta de dispersie a prizei de pamant. Piesa va fi de tipul placute detasabile din otel galvanizat. Ele vor fi amplasate in partea de jos a peretilor exterior. Inaltimea si pozitia exacta de amplasare se va stabili pe santier.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Fiecare conductor de coborare va fi protejat la baza de un profil din otel zincat pe o lungime de 2m minim deasupra terenului natural. Acest profil se va prinde din jumatate in jumatate de metru. Electrozi Electrozii se vor realiza din teava de otel zincat 21/2, lungime de 3m. Se vor amplasa din 6 in 6m. Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de impamantare va fi de maximum 10 Ohmi pentru instalatiile de paratrasnet si de maximum 1 Ohm pentru prizele comune de instalatii electrice si paratrasnet. Pentu prizele de pamant se vor realiza obligatoriu masuratori si se vor intocmi buletine de masura.

3.10.

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

La executarea lucrarilor de instalatii electrice prevazute in prezenta documentatie se vor respecta prevederile:

-Legii Protectiei Muncii nr. 90/2002; -Normelor Generale de Protectie a Muncii, elaborate de ICSPM si avizate de MMPS; -Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-editia 1995;

La executia lucrarilor antreprenorul va respecta intocmai urmatoarele prevederi din regulament privind sudarea (cap 32) - art. 1456-1467 (reguli generale), art. 1467-1514 (sudura electrica), art. 1515-1568 (sudura autogena), precum si orice alte masuri de protectie a muncii pe care le considera necesare in timpul activitatii de montaj a instalatiilor;

-Norme specifice CONEL pentru lucrul in instalatiile electrice fara sau cu tensiune; -Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300/1994, aprobat cu avizul nr. 24726/10.06.1994 emis de Ministerul de Interne - Comandamentul Trupelor de Pompieri in vederea eliminarii pericolului de incendiu in timpul executarii lucrarilor.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

4.

CERINTE TEHNICE LA EXECUTIA LUCRARILOR


4.1. INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

1.12.

Instalatii ingropate Toate aparatele electrice de conectare (prize, intrerupatoare, comutatoare, etc.) se vor monta in doze de aparat. Ramificatiile se vor realiza numai in doze de conectare. Numarul acestora va fi minim. In doze se lasa o rezerva minima de 10 cm. Toate conductele electrice montate ingropat se vor proteja. Pe timpul executiei lucrarilor de instalatii electrice antreprenorul va lua masuri pentru protejarea lucrarilor celorlalte specialitati. Prizele, intrerupatoarele, comutatoarele, in cazul in care se gasesc in aceeiasi zona, se vor monta pe aceeiasi verticala. Inaltimea de montaj adoptata pentru aparate, va fi conform Normativului I7. Se vor respecta distantele minime de amplasare indicate in I.7/2002 cap.3.5 (3.5.1. tabel 3.1; 5.1.225.1.26; 5.1.615.1.83). Montarea tuburilor de protectie : Distantele minime intre tuburile electrice de protectie sau fata de alte instalatii au fost indicate in tabelul 3.1. al I.7/2002 si art. 5.3.24. Se vor folosi tuburi cu piese imbinate uzinate, racorduri olandeze (lipite sau filetate), mufe, curbe; adeziv CCEEZ-100 si dicloretan solvent pastrat in case tabla galvanizata (+540) etanse si etichetate. Trasee : La alegerea traseelor circuitelor trebuie sa se evite suprafetele si zonele calde ale incaperilor (cosurile de fum, panourile radiante ale instalatiei de incalzire, sobele, cazanele de incalzire, cuptoarele etc) - distante conform I.7 cap.4. In mod exceptional, tuburile metalice pot fi pozate in astfel de locuri calde, cu conditia sa se utilizeze conducte cu izolatia rezistenta la temperaturi inalte (FffBC, FffSi etc). In instalatiile ingropate sub pardoseli se admit si trasee directe, in vederea scurtarii lor. Prinderea conform I.7. Dozele si cutiile de derivatie : Se monteaza de regula pe suprafetele verticale ale constructiei (pereti, grinzi, stalpi etc). Se interzice montarea dozelor dedesubtul conductelor de apa, abur, gaze etc. Pe traseele in linie dreapta, dozele de trecere se prevad la fiecare 6 m in cazul circuitelor cu conducte din aluminiu si respectiv la fiecare 10 cm in cazul celor din cupru. Trebuie sa se prevada doze de trecere dupa cel mult doua curbe sau dupa doua coturi in cazul conductelor din aluminiu si respectiv dupa cel mult trei curbe sau doua coturi in cazul conductelor din cupru.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

La corpurile de iluminat care sunt prevazute cu cleme sau borne de derivatie se admite trecerea conductoarelor prin interiorul corpurilor si realizarea convexiunilor la bornele acestora.

1.13.

Instalatii aparente Conditii generale : In cazul in care sunt mai mult de patru cabluri pe acelasi traseu, se va prevede obligatoriu pat de cabluri din otel galvanizat. Patul de cabluri se va monta pe elementele de constructie ale cladirii. In zonele tehnice toate coborarile la aparate, receptoare,etc., se vor realiza in cabluri pozate in teava OLZn, ce vor avea diametrul adaptat tipului de cablu. Teava treabuie sa aiba diametrul interior de 1.5 ori mai mare decat diametrul exterior al cablului. In zonele de depozitare la trasee orizontale cablurile se vor monta pe pat de cabluri iar la trasee verticale se vor monta in tevi cu diametrul adaptat tipului de cablu. Spatiul dintre cablu si teava se va etansa cu spuma poliuretanica agreata in industria alimentara. Dupa uscare excesul de spuma se va indeparta. In cazul schimbarilor de traseu, cablul se va proteja cu elemente flexibile din material similar cu al tevii sau tubului. Capetele tevilor de protectie se vor proteja cu mansoane astfel incat sa nu vatameze izolatia conductelor electrice introduse in ele. Bransarile la aparate se realizeaza prin mufe cu diametrul adaptat cablului. La inaltimi mai mici de 2 m se monteaza capace de protectie fixate prin suruburi autofiletante. Se pot monta mai multe circuite in acelasi jgheab sau pe acelasi pod de cablu. Intr-un tub de protectie se monteaza numai un singur cablu. Iesirile si intrarile circuitelor in/din tablouri se vor masca. Se va respecta normativul PE 107 si precizarile din I.7/2002 cap. 4.138. Traseele cablurilor se aleg in asa fel incat sa se realizeze legaturi scurte, in concordanta cu ansamblul retelelor de cabluri si cu extinderile preconizate, evitandu-se zonele in care este posibila deteriorarea cablurilor. Cablurile de comanda si control vor avea, pe cat posibil, trasee diferite de cele ale cablurilor de energie. Pentru cablurile de energie de tensiuni diferite, se va urmari de asemenea realizarea de trasee diferite; in cazul in care acest lucru nu este posibil, se vor respecta prevederile cu privire la distante si separari. La instalarea cablurilor se recomanda sa se prevada o rezerva de lungime pe traseu si la capete, pentru a se permite introducerea sau inlocuirea mansoanelor si a cutiilor terminale. Pe trasee lungi, rezerva se obtine prin montarea ondulata a cablurilor. La intrarea si iesirea cablurilor din canale, cladiri sau tuneluri, la pozarea sub drumuri, cablurile se vor proteja in tuburi de protectie rezistente la solicitari mecanice.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Tevile de protectie vor avea diametrul interior de cel putin 1,5 ori diametrul exterior al cablului. Ele vor avea cel mult doua curbe realizate cu o raza de curbura minima de 15-30 ori diametrul exterior al cablului, in functie de tipul acestuia. Capetele tevilor se vor berclui. Razele minime de curbura mentionate se vor realiza si in timpul manipularilor si la montarea cablurilor. In cazul asezarii inclinate a cablurilor este indicat a se folosi cabluri cu izolatie uscata. Liniile de cabluri se vor proteja impotriva curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit. Desfasurarea cablurilor de pe tambure si pozarea lor se va face numai in conditiile de temperatura ale mediului indicate de fabricile furnizoare pentru tipurile respective de cabluri. Se va respecta I.7/2002 cap. 4.6.; 4.7; 4.8; 4.9 si 4.138 si PE 107 cap. 4.1.6; 4.1.8; 4.1.9; 4.1.10; 4.1.12. La executarea acestor instalatii trebuie sa se tina seama ca temperatura minima pentru manipularea cablurilor cu manta si izolatie din PVC . In cazurile in care se impune montarea cablurilor in conditii de temperatura sub aceste limite, trebuie sa se procedeze la preincalzirea prealabila a acestora in incaperi cu temperatura de +20 ...+25C pana ce atinge aceasta temperatura. In instalatiile interioare este interzis sa se foloseasca cabluri cu invelis din iuta, aceasta fiind un material combustibil care poate inlesni propagarea incendiilor. Distantele la alte instalatii conform PE 107 cap.4.2.1. Montarea aparenta a cablurilor : Pe traseele orizontale la montarea aparenta pe console sau pe zidarii, distanta intre doua puncte de fixare trebuie sa fie de cel mult 0,75 m pentru cablurile armate si de 0,4 m pentru cele nearmate. Pe verticala, distanta intre punctele de fixare poate sa creasca pana la cel mult 2 m. De regula, distanta intre axele cablurilor de energie se prevede de 10cm, dar in conformitate cu PE 107 cap.4.2 Curbarea cablurilor : Pentru curbarea cablurilor electrice armate sau nearmate trebuie sa se tina seama de indicatiile fabricii constructoare (10Dext cablu la S 25mmp; 8Dext la S 16mmp) si 6 Dext la cablu nearmat. Protejarea cablurilor : La traversarile prin zidarii, cablurile trebuie sa se protejeze prin tuburi metalice sau beton. Dupa caz, aceste treceri se etanseaza cu masa bituminoasa (contra umezelii, a prafului, a agentilor corozivi etc). Tronsoanele de cabluri se taie cu o rezerva de lungime de 2,53%, in vederea compensarii deformarilor datorita variatiilor de temperatura. Pe portiunile de traseu expuse loviturilor, cablurile nearmate se protejeaza cu tuburi metalice.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

In locurile accesibile personalului neautorizat, cablurile (armate sau nearmate) pozate aparent, se instaleaza la o inaltime de cel putin 2 m fata de pardoseala. Montarea cablurilor pe stelaje si poduri de cabluri : La executarea instalatiilor cu cabluri montate pe stelaje si poduri de cabluri se respecta in general aceleasi conditii ca la pozarea aparenta a cablurilor; in astfel de cazuri, utilizarea cablurilor armate nu este justificata, deoarece ele nu sunt expuse loviturilor. Asezarea cablurilor se face de regula la distanta de 10 cm intre axele lor. Stelajele sau podurile de cabluri se executa fie din profile laminate de otel (cornier, I etc), fie din aceleasi profile executate din tabla de otel. Principalele elemente care intra in alcatuirea stelajelor si podurilor de cabluri tipizate sunt consola, montantul si longeronul, confectionate din tabla de otel (OL Zn) cu grosimea de 2mm. Podurile si stelajele de cabluri se pot realiza in doua variante constructive:

varianta tip scara, la care cablurile se aseaza pe traverse (se utilizeaza pentru cablurile de energie, cu sectiuni mari); varianta tip placa, la care cablurile se aseaza pe o placa continua din tabla (se utilizeaza in special pentru cablurile de comenzi, semnalizari etc).

La asamblarea podurilor si stelajelor din elemente prefabricate se mai folosesc: bride pentru console si pentru montanti, eclise, traverse etc. Pentru devieri de trasee in plan sau de la un nivel la altul se folosesc elemente speciale, care asigura racordarea corespunzatoare a tronsoanelor de pod. Distante minime fata de alte conducte : Distantele minime la intersectii cu conducte cu fluide incombustibile reci (sub 40 grade Celsius) vor fi de 3 cm, iar cu conducte cu fluide incombustibile calde (peste 45 grade Celsius) vor fi de 50 cm. La apropieri (circuite paralele) distantele vor fi de 5 cm la conducte reci si de 100 cm la conducte calde (fluide incombustibile). Distantele se pot reduce la fluidele incombustibile calde daca materialele sunt rezistente la temperatura respectiva si sunt calculate la acesta (curentul maxim admisibil) sau sunt protejate termic (conform PE 107 si I7). Distantele se aplica atat la cabluri cat si la circuite in tuburi, tevi. Treceri prin elemente de constructie : Daca circuitele sunt realizate din cabluri, la trecerea prin elementele de constructii vor fi prevazute tevi de protectie. Indiferent de natura materialelor tevilor, acestea se vor prevedea la capete cu tile de protectie. Se interzice traversarea cosurilor si a canalelor de ventilare cu circuite electrice de orice fel. La trecerea prin parapeti, circuitele din cabluri se vor proteja la socuri mecanice pana la inaltimea de 2 metri. Aceste treceri se vor etansa la umezeala si vor avea o rezistenta la foc corespunzatoare peretelui strapuns. Distante de prindere (sustinere) :

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Circuitele realizate din cabluri nearmate se vor prinde la distante de 50 cm pe orizontala si la 100 cm pe verticala. Cablurile armate se vor fixa la intervale de 80 cm pe trasee orizontale si la intervale de 150 cm pe verticala. Circuitele realizate din conductori trasi in tuburi de protectie din material plastic se fixeaza la intervale de 0,6...0,8 m pe orizontala si 0,7...0,9 m pe verticala. In cazul tuburilor metalice distantele sunt 1,0...1,3 m pe orizontala si 1,2...1,6 m pe verticala. In cazul tevilor distantele sunt de 1,5...3 m pe orizontala si pe verticala. Limitele inferioare corespund diametrelor mici, iar limitele superioare corespund diametrelor mari. Se prevad in mod obligatoriu puncte de fixare la 10 cm de doze, cutii de tragere, derivatii, coturi, aparate, echipamente, etc. Orice element se prinde in minim doua puncte de fixare. Legaturi electrice : Derivatiile, ramificatiile, racordurile la aparate in cabluri sau conductori in tuburi se realizeaza numai in doze (fie pentru legaturi, fie pentru aparat). Legaturile se realizeaza cu cleme, papuci mansoane sau prin presare si apoi se izoleaza asigurandu-se acelasi nivel de izolare al conductorilor. Se interzice executarea legaturilor electrice prin simpla rasucire. Legatura dintre conductorii de cupru si cei de aluminiu se realizeaza prin cleme de "cupal" speciale sau prin presare in tuburi speciale. Se interzice efectuarea legaturilor in interiorul tuburilor de protectie. Elemente de fixare : Se vor utiliza solutii care nu afecteaza termoizolatia sau structura de rezistenta a constructiei si care se pot demonta usor. Se pot utiliza dibluri din material plastic sau alte solutii echivalente. Se interzice utilizarea bolturilor impuscate si forarea in elemente spatiale de beton precomprimat sau in grinzi metalice. Protectia la foc : Pentru trecerile prin pereti rezistenti la foc se vor utiliza solutii experimentate de ICECON, INCERC sau alte laboratoare acceptate de MLPAT si mentionate in catalagul de detalii P.S.I. eleborat de IPCT Bucuresti. Toate solutiile adoptate vor fi puse de acord cu prevederile Normativului P 118.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

5.

TABLOURI ELECTRICE
5.1. GENERALITATI

Gradul de protectie al tablourilor va fi in concordanta cu incaperile unde acesta va fi montat. Tabloul principal va fi montat pe un soclu de beton, ce va depasi cu 10 cm cele trei laturi ale tabloului. Intrarile si iesirile cablurilor din tablouri se vor proteja. Regimul de neutru se va respecta. Curentul de scurt circuit se va determina in concordanta cu conditiile din incaperea in care acesta se afla. Se va preciza obligatoriu in oferta curentul de scurt-circuit pentru toate aparatele. Nu se admit aparate ce au curent de scurt circuit mai mic de 6kA. Vor fi echipate cu minim 20% rezerva. Tablourile vor fi testate TTA conform SREN 604391. Tablourile electrice trebuie s respecte urmtoarele condiii tehnice:

gradul de protectie pentru constructia fiecarui tablou va fi asigurat in functie de conditiile de montaj si specificatiile din proiect; carcasele tablourilor montate n nie, prevzute cu u metalic cu sistem de ncuiere pot fi din metal sau policarbonat, cu grad de protecie minim IP40; carcasele tablourilor montate aparent, neprotejate, trebuie s fie metalice, cu grad de protecie minim IP44 i sistem de ncuiere, sistemul de ncuiere, cu cheie special (triunghiular, cruce sau alt sistem) va fi comun pentru toate tablourile electrice din cldire; caracteristicile tehnice ale aparatajului trebuie s fie conform specificaiilor din proiect, amplasarea aparatelor n interiorul tabloului se va face cu respectarea distanelor de izolaie i de protecie specificate de furnizorul de echipament i a ordinii circuitelor din schema monofilar; conexiunile electrice se vor face conform schemelor electrice din proiect, cu utilizarea accesoriilor de montaj oferite de furnizorii de aparataj. panouri din materiale electroizolante vor mpiedica accesul direct la elementele aflate sub tensiune; protecia mpotriva ocurilor electrice va fi asigurat prin bare de neutru i de protecie separate sau comune, funcie de sistemul adoptat prin proiect TN-S sau TN-C. n cazul anvelopelor metalice se va verifica legtura tuturor elementelor conductoare (carcas, u, panouri interioare, etc.) la bara de protecie (PE sau PEN). fiecare tablou va fi nsoit de o schem monofilar clar (lipit de partea interioar a uii sau ntr-un buzunar special pentru documentaie), pe u vor fi lipite etichete avertizoare privind pericolul de electrocutare.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Va fi prevazut un spatiu de rezerva echipat cu toate elementele necesare pentru amplasarea si racordarea de noi aparate modulare. Tablourile de distributie se executa conform detaliilor din documentatia tehnicoeconomica (eventual adaptata de catre atelierul de executie in acord cu tehnologia acestuia, dar numai cu acordul scris al proiectantului si Investitorului). Confectia metalica si amenajarile interioare si exterioare aferente dulapurilor electrice de joasa tensiune trebuie sa corespunda tipului, gradului de protectie si dimensiunilor indicate in documentatia tehnico-economica. Toate tablourile electrice de joasa tensiune vor fi de tip metalic, prevazute cu dispozitive auxiliare:

de inchidere a usilor (zavoare cu cheie triunghiulara, broasca tip YALLE cu cheie unica pentru toata cladirea, balamale de tip ascuns). de manipulare si transport (inele de ridicare - dimensionate corespunzator greutatii dulapurilor electrice de joasa tensiune).

Aparatele, reperele si subansamblele aprovizionate de la terti trebuie sa corespunda prevederilor documentatiei tehnico-economice, atestarea calitatii acestora facandu-se pe baza certificatelor de calitate emise de firmele fabricante. Montajul aparatelor, reperelor si subansamblurilor electrice, dispunerea sirurilor de conectori si realizarea cablajului trebuie sa respecte documentatia tehnicoeconomica asigurand un nivel optim de utilizare a dulapurilor electrice de joasa tensiune (d.p.d.v. al montajului la locul de exploatare, conectarii exterioare, intretinerii).

5.2.

TABLOUL GENERAL

Regimul de neutru este de respectat. Tablourile vor avea o temperatura interioara de maxim 35 C, in acest sens constructorul va lua toate masurile pentru a raspunde acestei cerinte. Curentul de scurtcircuit Icc se va stabili in functie de amplasamentul tabloului. Intrarea si iesirea cablurilor se poate face atat pe la partea inferioara cat si pe la partea superioara a tabloului. Caracteristicile tabloului vor fi mentinute si dupa amplasarea acestuia in functie de conditiile din incaperea in care se vor monta. Aparatele de masura, amplasate in compartimentul echipamentelor auxiliare vor servi pentru masura si inregistrarea:

Celor trei tensiuni de faza si de linie , Celor trei curenti de faza, Factorului de putere, Puterilor Consumului de energie activa si reactiva Curentului de defect Frecventei

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Inregistrarea se va face continuu minim de doua ori pe secunda. Aceste masuratori se vor efectua pentru fiecare sosire de la transformatoare.

5.3.

TABLOURI SECUNDARE

Tablourile se vor executa comform schemelor electrice monofilare si:


Vor fi conform IEC439 -2; Regimul de neutru va fi TNC-S Grad de protectie in concordanta cu categoriile de influente externe ale constructei in conformitatea cu anexa 4 din I-7-2002 ; Acces la conexiuni frontal ; Temperatura ambianta : max 40C Retea TNC-S; Curent de scurt-ciruit, in concordanta cu amplasamentul ; Sina DIN.

Caracteristici:

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

6.

CORPURI DE ILUMINAT DE INTERIOR


La manipularea corpurilor se va evita deteriorarea lor. Ele se racordeaza doar intre faza si nul, astfel ca in dulii conductorul de nul al circuitului sa fie legat la contactul exterior (partea filetata) a duliei, iar conductorul de faza trecut prin intreruptor se leaga la borna de interior in fundul duliei. Corpurile de iluminat cu tuburi fluorescente trebuie sa aiba: a. constructie metalica , cu grosimea minima de 1 mm, normala sau etansa b. vopsire cu email alb mat uscat la cuptor la exterior sau pudra epoxidica pentru a preveni coroziunea. c. echipare cu difuzor sau reflector d. factor de putere minim 0,95 fiind prevazute cu condensator de compensare corespunzator e. suprimarea parazitilor radio conform BS 800 f. balast, starter conform SR EN 60155/1994 sau BS 3772 si condensator. g. conector terminal pentru conexiuni exterioare . h. cablajul interior trebuie codificat prin culori corespunzatoare, ingrijit executat si corect legat de cleme. i. duliile lampilor , conform SR EN 60400/1994,; STAS CEI 60061-2/2002 sau BS 1875 trebuie sa fie proiectate sa mentina tuburile in pozitia de lucru. j. pentru lampile de constructie etansa, garnituri din cauciuc neoprenic cu silicon pentru asigurare etanseitate la apa cu grad de protectie min. IP54 si presetupe pentru intrarea cablului de alimentare. Dispozitivele de suspendare (carlige, dibluri etc) de tavan se vor verifica pentru a suporta fara deformatii o greutate egala cu de 5 ori greutatea lor, dar cel putin 10kg. Se interzice suspendarea corpului iluminat de conductori de alimentare. Se va respecta intocmai cap. 6 al normativului I.7 (6.2; 6.3; 6.11; 6.16; 6.17; 6.18; 6.19; 6.20; 6.21; 6.23) - cap. 9 al I.7 - 9.2; 9.3; 9.10) si cap. 11 - art. 1.7 din cap. 11 al I.7. Legarea carcasei corpului de iluminat la conductor de protectie se face in conditiile date de STAS 12604/4. Toate corpurile de iluminat vor fi prevazute cu balast electronic si elemente de compensare. Lampile cu descarcari vor fi prevazute obligatoriu cu dispozitive pentru amorsarea instantanee a descarcarilor. Corpuri de iluminat vor fi omologate conform CEI 598:

corpuri de iluminat de siguranta SR EN 60598-2-22: corpuri de iluminat cu lampi fluorescente SR EN 60598: corpuri de jluminat cu lampi incandescente STAS 9419; STAS 3009; SR EN 60064;SR EN 60432:

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

lampi cu descarcari in gaze SR EN 60188; SR EN 62035; SR EN 60662.

Vor fi respectate datele caracteristice specificate in proiect - desen, antemasuratoare tensiune, norma interna cu denumiri si cod fabricatie, grad protectie, caracteristici iluminat. Tipurile de corpuri de iluminat utilizate precum si principalele lor caracteristici sunt prezentate in continuare. Corpuri de iluminat cu lampi incandescente:

tensiunea de alimentare 230 V.c.a.; frecventa 50 Hz; puterea 60,75 sau 100 W; indicele de redare a culorilor Ra = 76; grad de protectie IP20,IP40,IP55 tensiunea de alimentare 230 V.c.a.; frecventa 50 Hz; puterea 36 W; indicele de redare a culorilor Ra = 76; temperatura de culoare 4000 K; flux 5200 lm; grad de protectie IP20,IP40,IP55, IP65. Corp din aluminiu sau policarbonat turnat sub presiune cuprinzand un dispozitiv de redresare si de realimentare la intreruperea alimentarii de baza. Globul din material termorigid transparent va fi inscriptionat corespunzator . Racordare prin palnii si mufe de cablu si apoi in cleme cu posibilitatea de a primi trei conductori cu sectiunea de maximum 2,5 mm2 Putere - lampa fluorescenta de minimum 8 W/ 220 Vc.a. Sunt utilizate pentru iluminatul de siguranta de evacuare. Echipat cu accumulator Ni-Cd, autonomie 1,5h. Grad de protectie IP42,IP65.

Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente:


Corpuri de iluminat de siguranta de evacuare :


PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

7.

CABLURI SI CONDUCTOARE
7.1. GENERALITATI

Toate cablurile electrice de joasa tensiune trebuie sa fie conform SR CEI 60227-1 6/1996-97; SR CEI 189-1/1993 si trebuie sa fie folosite in aplicatii corespunzatoare, definite in I7-2002 si PE 107-95. Izolatia PVC si mantaua PVC trebuie sa aiba caracteristici de intarziere la propagarea flacarii, conform SR CEI 60227-16/1996-97. Cablurile electrice trebuie sa aiba capete terminale in forme aprobate, cum ar fi papuci presati, piese din cupru cositorit, presetupe etc. Fiecare conductor de cablu trebuie sa fie identificat prin culoarea izolatiei codificata dupa SR CEI 446/1993; STAS 9638/1974. Camasa exterioara trebuie sa fie de culoare neagra. Nu se vor monta cabluri fara certificate de garantie si fara sa fie verificate. Cablurile si conductoarele se vor alege in functie de conditiile de montaj, categoria de pericol de incendiu si categoria de mediu din incaperile respective. Sectiunea cablurilor trebuie calculata conform standardelor si normativelor romane. Toate cablurile de energie (iluminat , prize, forta) vor fi montate fie pe pat de cabluri (in cazul in care sunt mai mult de doua pe acelasi traseu si in nici un caz nu vor fi pozate vrac) fie protejate in teava sau in tub . Nu se admit cabluri montate aparent si neprotejate.

7.2.

CABLURI CYABY

Cabluri de energie, utilizate in principal la montajul in exteriorul constructiei ingropat sau aparent. Se utilizeaza in instalatii electrice fixe. Codurile de culori vor fi conform standardelor romanesti in vigoare. Constructie:

Conductoare din cupru unifilar (clasa1) sau multifilar (clasa2); Izolatie din PVC; Invelis comun; Manta exterioara; Armatura din banda de otel; Manta exterioara din PVC. Tensiune nominala: U0/U=0.6/1.0 kV; Temperatura minima a cablului (masurata pe manta) : la montaj +5 C ,in exploatare -30C; Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare +70C; Tensiunea de incercare: 3.5 kV, 50Hz, timp de 5 min;

Date tehnice:

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Flexibilitate : moderata; Raza de curbura: conform indicatiilor furnizorului; Rezistenta la umiditate: buna; Rezistenta la socuri: foarte buna; Rezistenta la agenti chimici: buna.

7.3.

CABLURI CYABY-F

Idem CYAbY, dar cu intarziere marita la propagarea flacarii.

7.4.

CABLURI CYY

Constructie:

Conductoare din cupru; Izolatie din PVC; Invelis comun; Manta interioara; Tensiune nominala: U0/U=0.6/1.0 kV; Temperatura minima a cablului (masurata pe manta): la montaj +5 C, in exploatare -30C; Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare +70C; Tensiunea de incercare: 3.5 kV, 50Hz, timp de 5 min, efectuata de fabricant; Flexibilitate : buna; Raza de curbura: conform indicatiilor furnizorului; Rezistenta la umiditate: buna; Rezistenta la socuri: buna; Rezistenta la agenti chimici: buna;

Date tehnice:

7.5.

CABLURI CYY-F

Idem CYY, dar cu intarziere marita la propagarea flacarii.

7.6.

CONDUCTOARE TIP FY

Conductoarele vor fi din cupru (conform indicatiilor din planuri) avand curenti maxim admisi conform normelor. Conductoarele de protectie vor fi din cupru. Conductoarele vor fi cu izolatie din PVC. Constructie:

Conductor din cupru unifilar (clasa 1 si clasa 2)

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

Izolatie din PVC tip 188 Temperatura de functionare: -33C +70C ; Tensiune nominala: 450 / 750 V; Temperatura minima a mediului ambiant la montare: -5C; Temperatura minima in timpul exploatarii: -25C; Temperatura maxima admisa pe conductor in conditiile normale de exploatare:+70C; Tensiunea de incercare: 2.5 kV, 50Hz, timp de 5 min.

Date tehnice:

7.7.

TUBURI DE PROTECTIE

Toi conductorii vor fi montai n tuburi de protecie (metalice, tuburi PEL; PVC, IPEY, sau evi de instalaii), astfel cum rezult din planurile proiectului. Pe fiecare lungime a conductelor, va fi marcat numele fabricantului sau marca tubului. Tuburile de protectie si fitingurile lor trebuie sa fie din otel galvanizat. Tuburile din PVC trebuie sa fie de tip greu (G) sau mediu (M). Tuburile din otel galvanizat trebuie sa fie filetate, sudate longitudinal, clasa 4 de protectie contra coroziunii, prin galvanizare in baie calda, atat la interior ct si la exterior. Tuburile rigide din otel si intermediare ca rigiditate, trebuie sa fie folosite in urmatoarele cazuri: unde nu este permis PVC-ul, pe portiuni verticale de protectie a cablurilor sub h = 3 m. Tuburile de protectie din PVC pentru instalatiile electrice mentionate in proiect trebuie sa fie folosite la intrarea cablurilor in cladiri, sub platforme la unele subtraversari, in medii umede si trebuie sa fie din PVC rigid (IPEY). Tuburile PVC trebuie sa se utilizeze in zone corozive, atat ingropat ct si aparent. Zonele corozive trebuie aratate in mod expres pe planuri. Fitingurile trebuie sa fie de clasa 4 de protectie la coroziune, galvanizate la cald la interior si la exterior. Diametrul minim interior al tuburilor de protectie trebuie sa fie de 12,7 mm. Nu trebuie sa fie admise in instalatie teuri fixe sau cu capac de inspectare si nici vincluri. Tuburile metalice trebuie sa aiba continuitate electrica si mecanica si sa fie permanent legate la pmnt. Cablurile electrice de tensiuni diferite trebuie sa fie instalate in tuburi diferite. Planurile vor indica amplasamentul general al dozelor i circuitelor. Traseele circuitelor pot fi modificate pe antier n funcie de situaiile real ntlnite, dar numai cu acordul dirigintelui de antier care va consulta eful de proiect de instalaii electrice. Pentru conductele de peste 1 se vor utiliza coturi standard. La dimensiuni mai mici, se pot confeciona coturi, dar acestea nu trebuie s duneze conductorilor. Raza interioar a curbelor nu trebuie s fie mai mic dect prevederile normelor. Toate circuitele aparente se vor fixa sigur prin intermediul consolelor, executate conform detaliilor aprobate de diriginte, la trecere prin ziduri i planee se vor utiliza manoane corespunztoare. Aranjamentul i metoda de aezare a conductelor va fi aprobat de dirigintele de antier (care va consulta eful de proiect de instalaii electrice). Circuitele de

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

for i coloanele de alimentare a tablourilor se vor monta aparent pe perei, planee. Circuitele montate aparent vor avea la curbe fitinguri. Conductele vor fi fixate la interax de cel mult 1,5 m prin supori care vor fi de asemenea prevzui la fiecare cot sau doze. Traseele orizontale vor putea fi prinse n cleme. ntregul sistem de conducte va fi legat la centura de mpmntare de o manier aprobat. Conductorii de protecie vor fi protejai contra deteriorrii mecanice. Dozele de tragere trebuie instalate in punctele necesare, fie ca sunt aratate pe planuri sau nu, pentru a preveni periclitarea izolatiei sau alte stricaciuni care pot aparea prin rezistenta la tragere sau din alte ratiuni legate de instalare incorecta. Amplasarea dozelor de tragere trebuie aprobata de Proiectant inaintea instalarii. Toate dozele de tragere trebuie sa fie din tabla de otel galvanizat de cel putin 2mm grosime. Daca dozele sunt folosite impreuna cu tuburi aparente, trebuie folosite capace plane prinse cu suruburi cu cap inecat. Acolo unde este indicat, trebuie folosite doze de tragere cu bariere. Aceste doze, trebuie sa aiba un singur capac, iar barierele trebuie sa fie de acelasi calibru cu doza. Fiecare circuit in doza va fi marcat cu o eticheta care sa arate tabloul de plecare. Dozele aparente nu trebuie sa fie permise in zone ocupate sau folosite in mod regulat de salariati sau vizitatori. Conductorii multifilari nu se pot utiliza pentru protecie.

7.8.

TUBURI FLEXIBILE DIN PVC - COPEX

Caracteristici tehnice:

Rezistenta de apasare: 750N +23C; Rezistenta de lovire:>2kg la inaltime de cadere de 100mm2J; Temperatura minima pentru aplicare si instalare : -5C; Temperatura maxima de aplicare si instalare : +60C; Material ignifug.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

8.

MARCAREA SI ETICHETAREA
8.1. GENERALITATI

Toate comutatoarele de tensiune medie, tablourile de comanda de tensiune joasa, transformatoarele si alte aparate trebuie etichettae conform cerintelor din caietele de sarcini. Toate etichetele vor fi din plastic policarbonat sau similar, cu fundal alb si litere negre. Dimensiunea literelor si a cuvintelor se vor supune in prelabil aprobarii producatorului. Majoritatea echipamentelor vor avea etichetele montate intr-o pozitie proeminenta. Etichetele trebuie sa indice numarul circuitului si rolul echipamentului. Etichetele de avertizare scrise cu alb pe fundal rosu si trebuie fixate pe toate panourile cu acces la echipamente electrice. Tablourile cu acces la echipamente cu tensiune de 500 V si mai mari vor avea in plus avertismentul 'Pericol Tensiune Inalta'. Capetele conductelor vor fi etichetate pentru identificarea numarului de circuite, faza de conectare, numarul terminal si rolul - exemplu control, indicare, protectie etc. Conectorii, fuzibilii sau alte articole ale echipamentelor se vor eticheta clar pentru identificarea numarului de circuite, rolului si clasa.

8.2.

CABLURI MONTATE APARENT

Fiecare cablu trebuie sa poarte la ambele capete acelasi numar. Inscriptionarea se va face pe un suport PVC atasat cu doua bride de nylon. Un jurnal de cabluri trebuie realizat. Acesta va contine :

Numarul cablului ; Tipul si sectiunea ; Adresa de plecare ; Adresa de sosire.

8.3.

CABLURI MONTATE INGROPAT

La montarea ingropata in santuri sau canale tehnice cablurile vor fi prevazute cu etichete care sa contina :

Numarul cablului ; Tipul si sectiunea ; Adresa de plecare ; Adresa de sosire ; Anul pozarii ; Tensiunea de utilizare.

PROIECT NR: P162.03 BAZA SALVAMONT SINAIA COTA 1400, JUDETUL PRAHOVA

Caiete de sarcini

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

EXPERT PROIECT 2002 SRL


INSTALATII ELECTRICE

8.4.

INTRERUPATOARE SI PRIZE

Fiecare intrerupator si priza trebuie sa fie inscriptionate cu numarul circuitului corespunzator fiecaruia. Inscriptionarea se va face pe un suport PVC atasat pe acestea.

8.5.

TABLOURI

Echipamentele din tablou trebuie sa poarte o eticheta in concordanta cu schemele electrice. Toate tablourile electrice trebuie identificate in coltul din stanga sus. Trebuie mentionate :

Numar tablou; Alimentare si tipul sistemului de distributie; Alimentare auxiliara; Nume, adresa, telefon producator.

Toate tablourile vor avea atasate in buzunare special confectionate schemele si jurnalele de cabluri.