Sunteți pe pagina 1din 2

Q6 r pt[ci plane

Encipedia > Educational > Quiz... > Placi plane Publicat la 15.03.2013 Scris de Viorel Popa Care este valoarea

incircirii gravitalionale uniform distribuitE,


ta:300, f"a:l5). tf
x li
&

suportaplaca din figur[

pe care o poate rezemallconform (a) si armati confomr (b)?

g*,

(hrl2cfit,

c=L,Scm,

& fr

., ;I

*.

]r"n'*
,a,l

k #+ + bk
f.n

l,;l';

lj-l

h" h' iF+


{fi
4.n *
U

il 'l

i
f,'l

Dacd se introduce un reazem intermediar pentru aceastd plac4 la jumdtatea deschiderii (vezi (c)), solufia de armare propusd inilial (vezi (b)) este corespunz6toare pentru a prelua sarcina 2q*fi ustifr cali)?

tn situalia dispunerii reazemului intermediar (vezi (c)), schilali modul de dispunere a armdturii de rezistenli in placd dacdS}Yo din incdrcarea gravitalionald este cauzatl de acfiuni variabile.

W**

ru,tan^n;'t'q

t,ffiM*'e'fl
h'{ +-

-* rudk
$

, -r n"{
t I
**S*

ff
n {##-= -J*,*

#*q,'rffi

$*; *:u?i#4Wlrt

rA.b J" }-]'fruffi "/ j?/ WA ''f;*; j3;,i3= .:w$ iq*,

lry nerwd
'll:r

tW# ## ry*

#)

\#
I t

x4*

qr&ft4

"-'*

d ffi**sqe

Fdctrs

##
I

&*tr
lt#r

rfmm
"[ %d]'\-ddr

@
, -

*--**'*t"J

ff*,*

tmsfuK

*#'$& ffi cru $m #e/Fol?.^ --ffwz,n \ j


=) yca^^ot=

(,*{=
\-/
a--,

w* L:ZT nN/*
*'-;

{Hfi

2,35^'/& ,Ltu,\e-xe
/w\/'q* ffiu!*N* .-'J, br*'^ '* , i^ r^^,^ hlatwftu

.'.ka,r^
,l

It4^fu 6'
t

i$*rt**-

1'^'ffia04/s^

c\4 * e4Ll