Sunteți pe pagina 1din 607

SI

ÎNVĂŢAŢI
LIMBA FRANCEZĂ
FĂRĂ PROFESOR
Coperta şi ilustraţiile de:
IOANA CONSTANT1NESCU
ION BRĂESCU SORINA B E 11 C !•! S C U
SILVIA PANDELESCU MARIA BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI
LIMBA FRANCEZĂ
FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA ŞTIINŢIFICĂ
BUCUREŞTI— 19 6 5
CUVÎNT ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel


încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea
şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale
şi redactarea unui text simplu în limba franceză.
Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după
un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază
ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul
se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­
fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat
transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii,
iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­
tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din
transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­
diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîm-
pină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor.
în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi:
— în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii
franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus.
— în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­
ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai
mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea
zilnică.
— în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl
vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu
limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special
principalele probleme ale morfologiei.
— Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după
fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această
parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.

5
— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­
lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză
din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în
literatura franceză.
în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea
lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­
nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute
eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe,
anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop
familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve.
Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul
căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­
deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze.
Manualul este însoţit de următoarele anexe:
1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­
ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2.
Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea
fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate
cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în
care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune.
Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­
raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­
supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale
gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei.
Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă
nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se
bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­
tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol.
Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă
de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă
există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi,
la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­
citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există
însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­
ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este
o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­
mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză,
îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru
cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît

6
este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­
logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii
franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor
esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac
în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul
de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate
ajunge fără eforturi susţinute.
Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­
laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­
şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al
oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­
teniei dintre popoare.

AUTORII
PARTE INTRODUCTIVĂ
SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE

Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea


este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi
locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică.
Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­
ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă
încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­
naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele
V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică),
are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină
populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou
învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub
numele de limba ..romană" (le „roman").
Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea
unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu,
ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde
este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se
conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care.
cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi
limba franceză de astăzi.
Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un
număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar
şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului
culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi
termeni altor limbi, printre care si limbii romîne.
Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei,
într-o serie de ţări ca :
Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­
burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­
ceză) etc.
NOŢIUNI DE FONETICĂ, ORTOGRAFIE ŞI ORTOEPIE
FRANCEZĂ

SUNETE ŞI LITERE

Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze, pe care le


dăm aici, vor servi ca norme de orientare generală, pronunţarea
fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. S-a folosit
peste tot "transcrierea fonetică internaţională care, pe lîngă literele
alfabetului latin, utilizează şi unele simboluri speciale. Acolo unde
a fost posibil, s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne.
In comparaţie cu limba romînă, în limba franceză există o mare
deosebire între ortografie şi pronunţare. Corespondenţa dintre
sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi.
Alfabetul francez se c o m p i a n e d i n 26 de litere:
A (a) J (ji) S (es)
B (be) K (ka) T (te)'
C (se) L (el) U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă ,
D (de) M (an) intermediar între i si u romînesc) 1
E (e) N (en) V (ve)
F (ei) 0 (o) W (dubl ve)
G (je) P (pe) X (ics)
H (as) Q (kû) Y (igrec)
I (i) R (er) Z (zed)

Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romî-


neşti: ă, î, ş, ţ.
Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc, în afară
de literele alfabetului francez, şi grupuri de vocale sau de con­
soane, precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila, trema).
Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 :

1
în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. mai departe).
a
V. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor
grafice.

13
Vocale

A poate fi:
1
închis (anterior) (se t r a n s c r i e eu a de tipar) :
part [par] parte brave [brav] brav
Observaţie. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme [fam]
femeie.

sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) :


6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid

E are m a i m u l t e valori fonetice:


e deschis (se t r a n s c r i e e ) :
— este m a r c a t de un accent grav [ * ] :
mère [mer] mamă
— este m a r c a t de un accent circumflex [*]:
tête [tst] cap
— este u r m a t de două consoane:
terre [ter] p ă m î n t
e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte ca e
romînese în cuvinte ca general, meridian c î n d :
— este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] :
égal [égal] egal café [kafe] cafea

— se află într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană


(t,z,r):
parler [parle] a vorbi.

e mut care:
a) nu se rosteşte, de obicei, la sfîrşitul cuvintelor:
père [per] t a t ă patrie [patri] patrie
tablette [tabiet] tabletă

sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r :
appeler [aple] a chema" petit [pti] mic

Observaţie, -e m u t final determină pronunţarea consoanei anterioare:


délicat [delika] delicat (masculin ; -t nu se pronunţă)
d a r délicate [delikat] delicată (feminin; t se pronunţă)
1
Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă.

14
b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. P e n t r u ros­
t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o, iar limba are poziţia ca
pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. Se transcrie p r i n t r - u n e răstur­
n a t [a] :
ie [la] (art. hot.) regret [ragre] regret

/ şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i:


vif [vif] viu syllabe [silab] silabă

O p o a t e fi:
deschis (se transcrie p r i n semnul o), în general cînd este u r m a t
de două consoane. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît
la rostirea lui o r o m î n e s c :
mort [mar] m o r t porte [part] uşă

închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r :


rose [roz] roz

U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . El reprezintă un


sunet i n t e r m e d i a r între i şi u. Acest sunet se transcrie p r i n t r - u n y
şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i,
buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c :
gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună

în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o:
album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum

Consoane

Consoanele h. d, /, k, l, m1, n2, p. r 3 , z se p r o n u n ţ ă la fel ca


în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă.
C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­
intea unei consoane, a- vocalelor a, o, u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t :
cit/nai [klima] climă parc [park] parc
4
cap [kap] cap '<?c [sek] uscat
— se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor
e, i, y:
cinema [sinema] cinema face [fas] faţă
bicyclette [bisiklet] bicicletă

V In afară de cazul în care, u r m î n d după o vocală, o nazalizează pe


aceasta, (v. mai d e p a r t e ) .
3
In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat.

15
— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit
sedilă [ J (v. şi p. 23):
garçon [garsô] băiat

G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­


intea unei consoane sau a vocalelor a, o, u:
gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară

—• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­


tea vocalelor e, i, y:
gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona
gymnastique [3imnastik] gimnastică

Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. Este urmat


(cu rare excepţii) de vocala u (care, în general, nu se pronunţă):
quatre [katr] patru qui [ki] cine

S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:, precum şi


atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s:
sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt

— se pronunţă ca z cînd se află între două vocale:


base [baz] bază rose [roz] roz

T se pronunţă, de obicei, ca un t romînesc (se transcrie prin t).


Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si:
inertie [inersi] inerţie

Fac excepţie unele cuvinte ca:


amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie

precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x:


bastion [bastjo] bastion immixtion [imikstj5] imixtiune.

W se pronunţă, de obicei, ca v:
•wolfram [volfram] volfram

Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. mai departe).


X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie
prin ks:
sexe [ssks] sex boxe [boks] box

16
— se p r o n u n ţ ă uneori gz:
exact [egzakt] exact

— se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e :
six. [sis] şase dix [dis] zece

—• se p r o n u n ţ ă uneori z:
deuxième [d^zjem] al doilea

L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . E a nu


t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă .
Se d i s t i n g două feluri de h:
1. h mut, î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura
(v. m a i d e p a r t e ) :
l'herbe [lerb] iarba
les hommes [le w z w om] oamenii

2. h aspirat, î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care


nu p e r m i t e l e g ă t u r a :
la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii

Grupuri de litere
Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. P r i n ele p o t
fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r - o s i n g u r ă
literă, fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă .

Grupuri de consoane

G r u p u l ph redă sunetul / :
philosophe [filozof] filozof phosphore [fosfor] fosfor

P r i n th este r e d a t s u n e t u l t:
athénée [atene] ateneu théorie [teori] teorie

ch redă sunetul r o m î n e s c ş ; se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] :


cher [Jer] scump chat [/a] pisică

In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă k:
orchestre [orkeslr] orchestră technique [tsknik] tehnic

2
17
G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s:
scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă

G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t , a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a
d i a l e c t a l ă a lui m -\- i în romîneşte (ex. n'iel = m i e l ) . Se t r a n ­
scrie [ p ] :
règne [rcji] domnie itgne [lip] linie

F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e


din silabe d i f e r i t e :
diagnostic [diagnostik] diagnostic.

î n numele p r o p r i i s t r ă i n e , sunetele ce, ci (inexistente în limba


franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch:
Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia

De asemenea, sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este


r e d a t , în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e , p r i n ts sau tz:
tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe tzigane [tsigan] ţigan
Grupuri de vocale

G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romî-


nesc:
troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs

Grupurile de vocale au, eau sînt identice cu sunetul r e d a t de


vocala o:
automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou

G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis:


gai [ge] vesel
sau e deschis:
français [frâse] francez.

G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]:


peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena

G r u p u r i l e de vocale eu, oe, oeu, ue redau t o a t e , în scris, ace­


laşi s u n e t , inexistent în limba r o m î n ă , sunet care se o b ţ i n e aşe-
zînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace-

18
laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. E s t e a p r o p i a t
de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]:
peur [pœr] frică œil [œj] ochi
sœur [scer] soră accueil [akcej] primire

î n a l t e c u v i n t e , g r u p u r i l e d e vocale eu, ceu redau u n sunet apro­


p i a t de cel descris m a i sus, cu deosebirea că este închis. E l se
o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d
buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. Se t r a n s c r i e p r i n sim­
bolul [ 0 ] :
bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod
Observaţie, [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse.

Vocale nazale

Vocalele nazale, sunete inexistente în limba r o m î n ă , constituie


una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care
î n v a ţ ă limba franceză. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a
[ a ] , e deschis [s], o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t
pe nas o d a t ă cu ele. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale,
r e d a t e în scris p r i n t r - u n g r u p de vocale şi consoane:
— a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an, am,
en, em:
plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă
en [à] în decembre [desâbr] decembrie

— e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­


toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in, im, ain, aim, en,
ein, yn, ym:
magasin [magazë] magazin simple fsèpl] simplu
6aiu [bë] baie /aim [fë] foame
examen [sgzami] examen teint [te] culoare
lynx [lsks] rîs sympathie [sëpati] simpatie

— ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un, um:


un [œ] unu parfum [parfœ] parfum

— o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on, om:


bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume

Observaţie. Combinaţiile de litere an, em, en, em, in, im, ain, un, om,
on etc. nu reproduc, în general, vocala nazală decît atunci cînd se află

2* 19
în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an),
son [s3] (sunet), fin [ve] (vin), bonbon [bôbô] (bomboană), lundi [lôadi]
(luni), enfant [ălă] (copil) etc.
Cînd sînt. u r m a t e de o vocală sau, cu unele excepţii, de consoana
d u b l a t ă m sau n, grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele
nazale, ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­
sitate), inerte [inert] (inert), arai [ami] (prieten), ennemi [enmi] (duş­
man).

Semivocale

Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti


decît însoţite de altă vocală, cu care formează împreună un diftong).
1. Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă
împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de
molarii superiori. Se transcrie prin [/]. In scris se redă prin i, y,
ii, ill ( -j- vocală) :
idiot fidjo] idiot yeux [j0] ochi
travail [travaj] muncă famille 1 [famij] familie

2. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romî-


nesc. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­
nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­
mează. Semivocala w este redată în scris prin ou, oi, oe etc.:
oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă

3. Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris


prin ?/, cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei
următoare. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală):
huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor

Litere care nu se pronunţă

In general, în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă:


porc [por] porc rond [ro] rotund
clei [kle] cheie sang [să] sînge
fusil [fyzi] puşcă loup [lu] lup
pays [pei] ţară (rot [tro] trap
paix [pe] pace nex [ne] nas

Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I:


aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi
1
î n unele cuvinte, grupul ill nu are valoarea lui yod, citindu-se il: mille
[mii] (o mie), viile [vil] (oraş) etc.

20
De asemenea, nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează pluralul
s u b s t a n t i v e l o r , articolelor sau adjectivelor:
les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele

Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga], gui [ g i ] :


vague [vag] vag guide [gid] ghid

E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un


sunet, rolul lor fiind p u r etimologic. Astfel, în afară de h (redus
la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e :
a în août [u] august condamner [kôdanel a condamna
m în automne [oton] toamnă doigt [dwa] deget
g în vingt [vs] douăzeci sculpter [skylte] a sculpta.
p în sept [sst] şapte

T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză


se scriu cu consoană d u b l ă . In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă
ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă :
homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar
allumette [alymst] chibrit

ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE

In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­


critice. Accentele au uneori rol fonetic, dînd o a n u m i t ă v a l o a r e
fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate, alteori au rol pur
ortografic, mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la
evitarea confuziei între două o m o n i m e .

Accente

In limba franceză există t r e i feluri de accente:


1. Accentul ascuţit (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e
a r a t ă că acest e este închis. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîl-
neşte :
— la sfîrsituî u n u i c u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c :
blé [ble] grîu fermé [ferme] închis musée [myze] muzeu

— în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe, oridecîteori vocala


din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă :
état [eta] stat préférer [prefere] a prefera
déjeuner [dejœne] a dejuna

21
Observaţie. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două
consoane: fermer [ferme] (a închide), efficace [efikas] (eficace), dessin
[desë] (desen), exact1 [egzakt] (exact.) Accentul se păstrează însă, cînd
a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) :
écrire [ekrir] (a scrie), éclairer [eklere] (a lumina). Accentul se m e n ţ i n e ,
de asemenea, înaintea grupurilor eh, ph, th, gn: déchet [de/e] (deşeu),
téléphone [telefon] (telefon), régner [rene] (a domni).

2. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e


arată că acest e este deschis.
Vocala e cu accent grav se întîlneşte:
— în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s
{-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) :
près [prel aproape succès [sykse] succes

Observaţie. Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu


se aplică:
dés [de] (zaruri).

— în cuvintele de două sau mai multe silabe, oridecîteori vocala


din silaba următoare este mută:
mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima

Regulile indicate mai sus, la rubrica Observaţie, pentru accentul


ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav.
Observaţie. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei
a: à, {à, déjà. etc. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. In aceste
cuvinte el nu are rol fonetic, ci este pus pentru a se evita unele confuzii
între omonime. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent =
= prepoziţie) ; ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde).

3. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ], deşi este, grafic,


identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­
lei î, are în limba franceză un rol cu totul diferit. Accentul cir­
cumflex are, în primul rînd, rol etimologic, mareînd locul unei
litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 .
In al doilea rînd, accentul circumflex (care poate marca voca­
lele a, e, i, o, u) are şi un rol fonetic:
1
x este de fapt o consoană dublă (k -f- s).
2
Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele
franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită
cu accentul circumflex. De exemplu: gust — goût [gu] ; baston — bâton
[bată] ; castel — château [/ato]. In astfel de cazuri, compararea, cu limba
romînă poate fi, uneori, o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­
telor franceze.

22
— aşezat deasupra vocalei e dă, de obicei, acesteia valoarea
u n u i e deschis:
bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră

— aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă , de obicei, valoarea


unui a închis şi, respectiv, a u n u i o î n c h i s :
grâce [gras] graţie pôle [pol] pol

Observaţie. Pe lîngă rolul fonetic, accentul circumflex indică, în gene­


ral, faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol]
(pol), côte [kot] (coastă), sûr [syr] (sigur).

Alte semne diacritice

Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă


(se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ), care aşezat sub
consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. Sedila este aşezată sub
c n u m a i înaintea vocalelor a, o sau u:
français [trase] francez leçon [lasD] lecţie
reçu [rasy] chitanţă

Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două


p u n c t e , care se aşază deasupra vocalelor e, i sau u p e n t r u a a r ă t a
că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­
cedă sau care u r m e a z ă :
aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv
héroïne [eroin] eroină

I n unele nume p r o p r i i , t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că


această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs].
Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate ; se pot
elida vocalele a, e, i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t :
l'arène [larsn] arena ( = la arène)
l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre)
c'est [SE] este ( = ce est)
l'homme [lom] omul ( = le homme)

Nu se p u n e apostrof înaintea u n u i c u v î n t care începe cu un h


aspirat:
le héros [la^ero] eroul la Hongrie [la^ogri] Ungaria

23
I

Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni


două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r - u n u i s i n g u r :
grand-père [g'ră^per] bunic
wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant
rendez-vous [râdevu] întîlnire
Àccenîïiï tonic

In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe, una


d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă, m a i a p ă s a t . Intensi­
t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r - u n c u v î n t , faţă de celelalte,
se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate.
Spre deosebire de limba r o m î n ă , u n d e accentul t o n i c este m a i
m u l t sau m a i p u ţ i n liber, nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă
silabă a cuvintelor, în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix,
căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 :
portrait [portre] portret maison fmezû] casă
armoire [armwar] dulap fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar
liberté [liberte] libertate Marseille [marsej] Marsilia

Legătura înlre cuvinte (La liaison)

Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba


franceză. E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi
p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală
sau cu u n /( m u t .
De e x e m p l u , în c u v î n t u l petit, -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei,
fiind m u t . Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme, acest -t
se p r o n u n ţ ă : pelit^,homme2. Se face astfel legătura între cele două
c u v i n t e izolate, iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum
ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . Şi c u m , în general, cuvintele nu se
folosesc izolat, legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi
frecvent.
F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că, în
cursul l e g ă t u r i i , unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică.
Astfel:
-s şi -x se p r o n u n ţ ă z:
le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii
deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni
1
Pentru acest motiv, în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual
locul accentului tonic.
2
în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul
w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii).

% • ,
-d se p r o n u n ţ ă t:
gran{d)-t-homme [grât^om] om marc

-g se p r o n u n ţ ă k:
lon[g)'k-efjorl [lôk^efar] efort îndelungat

-/ se p r o n u n ţ ă v numai în unele combinaţii:


neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă ani

V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i în pro­
nunţare:
moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu
bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student, bun

I n cele m a i m u l t e c a z u r i , l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de pronun­


ţarea nazală:
un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] iubit

Observaţie. Există unele legături interzise, ca de exemplu:


— după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi
şi a admira) ;
— după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ]
(tu ai o minge) ;
— înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea);
— în general, cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică
de sens.

T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e

Sunetul şi semnul prin


care este transcris Se scrie E xemp e

Vocale
a (a închis) a part [par]
e brave [bravj
femme [fam]
a [a deschis) a classe [klas]
â pâle [pal]
E (e deschis) è mère [mer]
ê tête [tst]
ai français [fràss]
ei peine [pen]
e -f- cons. chef [/ef]
e + 2 cons. terre [t er]

?5
Sunatul şi semnul prin
care este transcris Se scrie Exemple

e (e închis) é liberté [liberte]


e -J- eons. (r, z) ouvrier [uvrie]
ai g«« [ge]
e (mut I) -e armoire [armwar]
a [e m u t II) e premier [pramje]
i i vif [vif]
y sj/nonj/me [sinonim]
0 (o închis) o rose [roz]
au saut [so]
eau tableau [tablo]
a (o deschis) o -f cons. porte [port]
u + m m a x i m u m [maksimom]
u ou troupe [trup]
où coût [ku]
aoii août [u]
y u lune [lyn]
û sur [syr]
eu j'eus [3y]

Vocale compuse

0 (închis) eu feu [Î0]


œu nœud [n0]
œ (deschis) eu peur [pœr]
œ œil [œj]
œu sœur [soer]
ue accueil [akoej]

Vocale nazale

ă [a nazal) an p l a n t e [plat]
am lampe [làp]
en sens [sas]
em décembre [desàbr]
ean Jean [Jâ]
aon paon [pà]
e (e nazal) in magasin [magazs]
im simple [sspl]
ym sj/mpathique [sèpatik]
en examen [egzamë]
ain demain [domë]
a im faim [fè]
ein teint [ts]

26
Sunetul şi semnul prin
care este transcris Se scrie Exemple

5 (o nazal) on bore [bô]


om nom [n5]
ôë (ce deschis nazal) un un [ce]
um parfum [parfœ]

Semivocale

j (y° d ) i + vocală diable [djabl]


ill famine [famij]
ii (final) t r a v a i l [travaj]
y + vocală î/eux []0]
w ou oui [wi]
douane [dwan]
oi soir [swar]
ce, oê poêle [pwal]
°y employer [àplwaje]
H u + vocală nuit [ntii]
tuer [tue]

Consoane

b b barbe [barb]
d d deux [d0]
f f fer [fer]
ph philosophe [filosof]
g g gare [gar]
seconde [zgôd]
x (g + z) ea;act [egzakt]
3 / a r d i n [5ardê]
g+ e gel b « l ]
g + i- y agir [a3ir]
k c café [kafe]
q çuatre [katr]
k frilonlètre [kilamstr]
ch orchestre [orksstr]
X (k + S) sea^e [seks]
1 1 tivre [livrj
m m mot [mo]
n n noir [nwar]
J» gn ligne [lip]
P P poire [pwar]
r r rouge [ru3l

27
Sunetul şi semnul prin
care este transcris Se scrie Exemple

s s- (iniţial) sac [sak]


s (înainte de con­ poste [posti
soană)
-s (final) fil* [fis]
-ss- (intervocalic) possessif [pysesif]
c + e, i, y face, cinéma [fas, sinema"
ç + a, o, u lepon [las5]
se + e, i scène [ssn]
t i -f- vocală naiion [nasjô]
-X d i s [dis]
/ eh cftat [Ja]
t t iable [tabl)
th théorie [teori]
V V fălise [valiz]
W «-'agon [vag5]
z z zéro [zero]
-s-(intervocalic) • base [baz]
x (g + z) c r a c t [egzakt]

Sunete străine

ce, ci tch Tchécoslovaquie [t/ekaslo


vaki]
ţ ts, tz tzigane [tsigan]

Nu se pronunţă h mut 1 'hippodrome [lipodram]


h aspirat le ftaraac [ l s ^ a m a k ]
-
PARTEA !
un homme une fe mme une fille

<777ţ\ V \ ^
une chambre une porte
Voici une chambre. Voici une porte.

une fenêtre
T\
une table une chaise
Voici une fenêtre. Voilà une table. C'est une chaise.

31
Voilà une chaise et une table.

une lampe un portrait


C'est une lampe. Voilà un portrait.

Voici un livre sur une


un livre table.
Voici un livre.

un stylo
Voici un stylo.

un crayon
Voilà un stylo et un
Voilà un cravon. crayon sur un livre.

32
VOCABULAR

un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t voilà [vwala] i a t ' î


une femme [yn^iain] o femeie une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun
un garçon [ôë garsS] un b ă i a t c'est [SE] este
et
une fille [yn^fij] o fată M ?» r ,. . ,
. , ,- ,-, i . une lampe vn lap o lampa
une chambre lyn Sabrl o camera . r , , 1 ' s . " rJ. , v
. . r ., . » u» portrait r[ce partrej u n portret
voici [vwasi] iată u n H y r e f~ ^ Q carte
une porte [yn w port] o uşa s m , rsyrj pe
une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră U n stylo [ce_stilo] un stilou
une table [yn^tabj] o masă un crayon ['® w kr£J5] un creion

PRONUNŢARE »

voici, voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. P a r t e a i n t r o -


• ductivă).
fille—grupul UI redă s u n e t u l yod.
portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .
lampe, chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à.
chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc.

GRAMATICĂ

Articolul nehotărît

Articolul n e h o t ă r î t are în limba franceză următoarele forme


la s i n g u l a r :

Masculin Feminin
un [ôë] une [yn]
Exempt u: un livre [ôë^livrj. une porte [yn port].

Genul substantivelor

In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­


culin şi feminin. Genul n e u t r u nu e x i s t ă . N u m a i s u b s t a n t i v e l e
care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . S u b s t a n t i v e l e care
denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît
u n singur gen, bine d e t e r m i n a t . Acesta se recunoaşte după a r t i ­
colul care le precedă: un portrait (masculin), une chambre (feminin).

1
Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor se referă, în general,
n u m a i la cuvintele respective.

3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33


Observaţie. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite
sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul
substantivului corespunzător din limba romînă:
un scaun (masculin) une chaise (feminin)
o carte (feminin) un livre (masculin)

De aceea este necesar ca t o a t e s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate


î m p r e u n ă cu articolul respectiv.

EXERCIŢII

I. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive:


o uşă, o masă, un stilou, un scaun, o lampă, o cameră, o carte, un
creion.

I I . Traduceţi in limba franceză:


Iată o fereastră. Iată o uşă şi o fereastră. Iată o lampă. Iată o lampă
pe o masă. Iată un portret. Iată un scaun. Iată un stilou şi un creion
pe o carte.
§ n

Qu'est-ce que c'est?

C'est le bureau.

Qu'est-ce que c'est?

Est-ce que c'est (sau est-ce^


„une armoire?

Oui, c'est„une armoire.

C'est l'armoire.

Ouvrez l'armoire. Fermez l'armoire.

J'ouvre l'armoire. Je ferme l'armoire.

3* 35
Qu'est-ce que c'est?

C'est le lit.

Où est le lit? Voici un chat.


Le lit est dans la chambre. C'est^un chat.

Où est le chat? Voilà un chien.


Où est le chien?
Le chat est sur le fauteuil. Le chien est dans la cour.

36
Qu'est-ce que c'est? Où est l'arbre?
C'est^un arbre. L'arbre est dans le jardin.

Voici un homme. Où est


l'homme?
L'homme est sous l'arbre. V>— -"vV*~ •*%*•*•

37
VOCABULAR

Qu'est-ce que c'est... ? [ k e s w k a w s e ] le lit [la„li] p a t u l


ce este (aceasta)? où [u] unde
le bureau [la^byro] biroul est [e] este
l'armoire (/. ) [larmwar] d u l a p u l dans [dà] în
Est-ce que c'est...? (Est-ce. este le chat [ l a w / a ] pisica
o le fauteuil [la w fotœj] fotoliul
oui [wi] da le chien [lo w /jÊ] cîinele
ouvrez [uvre] deschideţi la cour [la^kur] curtea
j'ouvre [3uvr] eu deschid l'arbre (m.) [larbr] p o m u l , copacul
fermez [ferme] închideţi le jardin [la w 3ardë] grădina
je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid sous [sul sub

PRONUNŢARE

le lit, le chat- 1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e .


ouvrez, sous, où—grupul ou se citeşte u.
bureau — grupul eau redă s u n e t u l o.
ouvres, fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICĂ

Articolul h o t ă r î t

Spre deosebire de limba r o m î n ă , a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba


franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r ; el se aşază î n t o t d e a u n a îna­
intea s u b s t a n t i v u l u i . Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt
următoarele :
Masculin Feminin
le (la) la (ia)

Exemplu:
le lit [la w li]. la chambre [ l a ^ / â b r ] .

Observaţie. Articolele h o t ă r î t e le şi la se elidează înaintea cuvintelor


care încep cu o vocală sau cu h m u t , redueîndu-se la forma V (v.
Apostroful) :
l'armoire [larmwar] (= l(a) armoire)
l'arbre [larbr] (= l(e) arbre)
l'homme [lom] (= l[e) homme)

Folosirea prepoziţiilor în limba franceză

Spre deosebire de limba r o m î n ă , u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de


prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n

38
d e t e r m i n a n t (pe masa mea, în dulapul mare), în l i m b a franceză,
p r e p o z i ţ i i l e s î n t , de o b i c e i , u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu
articolul h o t ă r î t :
sur la table [syr^la^__tabl] pe masă
sous le lit [ s u ^ l a w l i ] sub p a t
dans i'armoire [dâ^larmwarj în dulap

EXERCIŢII

I . Scrieţi în limba franceză următoarele substantive:


p a t u l , o m u l , . u n fotoliu, d u l a p u l , fereastra, o grădină, un p o m , cîinele,
pisica.

II. Traduceţi în limba franceză:

Ce este aceasta? Este o grădină. Unde este lampa? L a m p a este pe


masă. închideţi fereastra. Eu închid fereastra. Deschideţi uşa. E u des­
chid uşa. Unde este pisica? Pisica este în grădină. Unde este cîinele?
Cîinele este în curte.

I I I . Qu'est-ce que c'est?


III
Voici un livre. Voici des livres.

Le livre est sur la table.

Les livres sont dans la


bibliothèque.

Voici un„homme et
une femme.

L'homme et la femme
sont dans la chambre.

ML
i:mrD
'lErrED

w*U0MD H
OUED ,,

nnrn
amu
y
Voici une maison. Voici 'des maisons.

40
Voici d e s w h o m m e s et des femmes.
Où sont les J i o m m e s et les femmes?

L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .

Voici d e s „ e n f a n t s .

J <^> Où sont les^en-


fants?
L e s _ e n f a n t s sont
dans le j a r d i n .

35f * ». !,</

->:•

VOCABULAR

la bibliothèque [la^bibliotek] biblio- le magasin [la^magazë] magazinul


teca la rue [la^ry] strada
sont [s5] sînt dans la rue [dà^la^ry] pe stradă
la maison [la^mezS] casa l'enfant (m.)[làfô]- copilul

41
PRONUNŢARE
l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .
F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. P a r t e a i n t r o d u c ­
tivă) :
un homme [œ w n w om]
les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-].
GRAMATICĂ

Pluralul articolului nehotărît şi botărît


A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u , la p l u r a l , o singură
formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i :
a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des
des maisons (nişte) case
a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies
les maisons casele
Observaţie. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba
romînă prin „nişte"; de cele mai multe ori însă el nu se traduce:
des femmes (nişte) femei
des maisons (nişte) case

Pluralul substantivelor
In limba franceză, p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează, de obi­
cei, p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i . Acest -s
nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) :
Singular Plural
un chat des chats
le magasin les magasins
l'enfant les enfants
EXERCIŢII
I . Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural:
un lit, le magasin, l'enfant, la chaise, un portrait, un crayon, le fau­
teuil, le chien, un chat, un livre.
II. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări:
Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les
hommes et les femmes?
III. înlocuiţi punctele cu articolul nehotărît corespunzător:
C'est... garçon C'est... maison
C'est. ..armoire C'est... stylo
C'est... lit C'est... bibliothèque
§ IV

Le garçon La fillette
est petit. est petite.

Je suis Nous sommes petits.


grand. Oui, vous^êtes petits.

Ils sont_amis.
Elles sont w amies.

Le veston La jaquette est large.


est large. Le mouchoir est bleu.
Le pantalon La jupe
est court, est courte.
La blouse est bleue.

Le béret
est rond.

La montre
est ronde.

Le livre
est rouge. La serviette est rouge.

43
VOCABULAR

grand, -e [grâ, grad] mare la jupe [la._3.yp] fusta


petit, -e [pti, ptit] mic,-ă le mouchoir [la m u / w a r ] batista
le garçon [la w garso] b ă i a t u l la blouse [la_.bluz] bluza
la fillette [la^Jijet] fetiţa bleu, -e [bl#j albastru, -ă
a m i , -e [ami] prieten, -à le béret [la^bere] basca
le veston [la^vssto] vestonul, sacoul rond, -e [ro, râd] r o t u n d , -ă
large |larg I larg, -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul
la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta la serviette [la_,serviet] servieta
le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l rouge [rug] roşu, roşie
court, -e [leur, kurt] scurt, -ă

PRONUNŢARE

fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. Partea introductivă).


bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis),

GRAMATICĂ

Indicativul prezent al verbului être (a fi)


je suis [3a_sqi] eu sînt nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem
tu es [ t y w s ] tu eşti voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi
il est [ i l w e ] el este ils sont [il_.s5] ei sînt
elle est [ s l w s ] ea este elles sont [ e l w s ô ] ele sînt

Observaţie. î n limba franceză, orice verb se conjugă însoţit de pro­


numele personal subiect.

Formele pronumelui personal subiect

Singular Plural
Persoana I je [33] nous [nu]
„ a Ii-a tu [ty] vous [vu]
a III-a il (m.) [il] ils (m.) [il]
elle (/.) [el] elles (/.) [si]

Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite


pentru masculin şi feminin.
Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd
subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt:
l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ]
les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ]

44
F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e

Adjectivele formează, de obicei, f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­


m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i :

Masculin Feminin
rond [ro] ronde [râd]
grand [graj grande [gràd]
petit [pti] petite [ptit]
bleu [bl/j bleue [b]0]

Acest -e se păstrează şi la plural.


Pluralul adjectivelor se formează, ca şi la substantive, prin adău­
garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes, bleus
•— lieues etc.
Observaţie. 1. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­
minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări
fonetice (pronunţarea consoanei finale) :
grand- grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz]

2. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­


eaşi formă:
large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin)

EXERCIŢII

I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:


rond, montre, ils sont, enfant, lampe, chambre, d a n s , grand, chien,
jardin.

I I . Traduceţi în limba franceză:


Ea este mică. E u sînt mare. Ei sînt prieteni. Cărţile sînt pe masă.
Voi sînteţi prieteni. Noi sîntem pe stradă. Fusta este scurtă. Servieta
este albastră. Bluza este roşie. Vestonul este scurt. Cartea este albastră.

III. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­


punzător:
Ea fillette est (petit). Les rues sont (large).
La maison est (grand) Les fauteuils sont (bleu).
Les lampes sont (rond). Les chaises sont (gris).

45
§ v
Voici un boulevard de Bucarest. Les passants admirent les vitri-
nes. Ils regardent les objets. Desjiommes et des femmes ont les
bras chargés de paquets. Des w ouvriers,des_employés, des^étudiantes
et des^élèves vont^à la maison, au théâtre ou au cinéma. Des gar-
çons et des filles traversent la rue. Ils^.entrent dans^un cinéma.
Les w autos circulent à grande vitesse.

ICINLMA

46
VOCABULAR

de [do] din, de l a ; cu l'élève (m. /. ) [Ielev] elevul, eleva


le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l vont [vă] merg
Bucarest [bykarest] Bucureşti à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă
le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l le théâtre [la teotr] t e a t r u l
admirent [admir] admiră au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u
la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a le cinéma [la siiiema] cinematogra­
ils regardent [ragard] ei privesc ful
l'objet (m.) [lobşe] obiectul au cinéma [o^sinema] la cinema
le bras [la w bra] b r a ţ u l traversent [travers] traversează
chargés [/arje] încărcate ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră
le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'auto (/. ) [loto] a u t o m o b i l u l
l'ouvrier (m.) [luvrie] m u n c i t o r u l circulent [sirkyl] circulă
l'employé (m.) [làplwaje] funcţiona­ à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu
rul viteză mare
l'étudiant (m.) [letydjà] s t u d e n t u l

PRONUNŢARE

admirent, regardent, traversent, entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se


pronunţă în aceste cuvinte.

GRAMATICĂ

Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e

S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u , a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i
î n a i n t e , două genuri. E l e formează, în general, f e m i n i n u l p r i n
a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i :
un étudiant (masculin) — une étudiante (feminin).

A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a plural:
les étudiants (masculin) — les étudiantes (feminin).

Observaţie
1. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate
la feminin
un élève — une élève

2. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri:


l'homme b ă r b a t u l la femme femeia
le garçon b ă i a t u l la fille fata

47
Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z

Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­


schimbate la plural:
Singular Plural
le bras [bra] braţul Ies bras
le prix [pri] preţul les prix
le nez [ne] nasul les nez

EXERCIŢII

I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos:


théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent.

II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:


un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons.

III. Traduceţi în limba franceză:


Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­
torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­
denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.
5 VI

Sur la table il y a un cendrier. c


1 CfcS^

^ • ' ^ • • i I I I I !• #

U"?"^»v' ^rf^->v-'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7 O

Jean a trois pommes.


/'-»
'-y
2&L®l 5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49
La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit


cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf


livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50
Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large.
Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cra-
y o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l .
Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t -
t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR

le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la cigarette [Ia^sigarst] ţigara


la pomme [la^pom] mărul l'étage (m.) [leta3J etajul
le vase [la^vaz] vaza (de flori) noir, -e [irwar] negru, neagră
la fleur [lawflcer] floarea la gomme [largam] guma
la robe [la w rob] roch'ia la règle [la^regl] rigla
le bouton [la^butô] nasturele le cahier [lawkaje] caietul
l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul il offre [il^ofra] el oferă
le paquet [la___paks] pachetul la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE

boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală)


•paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA

Numeralul cardinal

N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­


toarele forme:
1 un (m.) [œ], une {/.) [yn] 6 six [sis]
2 deux [d0] 7 sept [set]
3 trois [trwa] 8 huit [qit]
4 quatre [katr] 9 neuf [nœf]
5 cinq [sik] 10 dix [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin


şi feminin: un (masculin), une (feminin).
2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­
gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care
începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate
de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h
mut.
nous sommes dix [nu^soni^dis]
six chaises [si^/sz]
dix armoires [diz^arnrwar]
4* 51
3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul
nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul
ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele
nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v
sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t :
elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ]
cinq amis [ssk^ami]
huit robes [qi„rob]

4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p


din numeralul sept nu se pronunţă.

Indicativul prezent al verbului avoir (a avea)

j'ai [3e] eu a m nous avons [nuz^_av5] noi avem


tu as [ty w a] t u ai vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i
il a [il w a] el are ils ont [ilz^ô] ei au
elle a [el w a] ea are elles ont [slz^S] ele au

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], pentru a nu


confunda această formă cu ils sont [il^s'j].

1
Galicismul il y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a


a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla"
E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t
sau de m a i m u l t e o b i e c t e :

In curte sînt cinci arbori. = Il y a cinq arbres dans la cour.


[il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur]
Pe masă se află o lampă. = Sur la table il y a une lampe.
[syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII

I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:


trois, mouchoir, armoire, boîte

II. Traduceţi in limba romînă:


Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq
crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois
lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans
le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages.

Galicism — construcţie proprie limbii franceze.

52
III. Traduceţi în limba franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet
sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera
are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune
şi voi aveţi p a t r u fotolii.

IV. Răspundeţi la întrebări folosind


desenele alăturate.

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
Est-ce que le livre est sur le bureau?

53
Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits
et les fleurs.
Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas
et Hélène aiment le raisin.
Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regar-
dent les papillons qui volent.
Michel compte les w étages de la maison
voisine.
Elle a quinze étages.
La maison de Michel a deux portes et
trois_étages.

54
VOCABULAR

a i m e r [eme] a-i plăcea, a iubi


beaucoup [boku] mult
le fruit [ l a ^ f r q i ] fructul
la poire [ l a ^ p w a r ] para
le raisin [ l a ^ r s z ë ] strugurele
regarder [rggarde] a privi
le papillon [lt>_papijô] fluturele
qui [ki] care
voler [vole] a zbura
compter [k5te] a număra
voisin,-e fvwazs, vwazin] vecin,-ă

PRONUNŢARE

fruit, beaucoup, blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se


pronunţă.

PRENUME FRANCEZE

Marie [mari] Maria Michel [mi/el] Mihai


Hélène [elen] Elena Irène [irsn] Irina
Jean [3a] Ion Nicolas [nikola] Nicolae
Georges [30^] Gheorghe

GRAMATICA

Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t
recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din
g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er:

aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent


al verbelor din grupa I.

2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în


limba r o m î n ă : a număra — compter.

Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55
I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n
a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i :

Singular Plural
Persoana I —e ~ ons
,, a II-a — es — ez
„ a IlI-a —e — enl

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i infi­
n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c .

Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc nous aimons [nuz^eni5] noi iubim


tu aimes [ty em] tu iubeşti vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi
il aime [il^,em] el iubeşte ils aiment [ilz^em] ei iubesc
elle aime [el em] ea iubeşte elles aiment [elz^em] ele iubesc.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se pronunţă.

Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e forme:
11 onze [5z] 16 seize [ssz]
12 douze [duz] 17 dix-sept [diset]
13 treize [trezj 18 dix-huit [dizipt]
14 quatorze [katarz] 19 dix-neuf [diznœfj
15 quinze [këzl 20 vingt [vs]

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul r e g a r d e r la indicativul prezent.

I I . Traduceţi în limba franceză:

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi


plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor
le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii.
Lui Nicolae îi plac m u l t merele.

IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:


12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56
§ vra
LES COULEURS

Le béret est vert. La c r a v a t e est perte.

ndf""*\

Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est brun. La c r a v a t e est brune.

Le b é r e t est noir. La c r a v a t e est noire.

Le béret est bleu. La c r a v a t e est bleue.

Le b é r e t est rouée. La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est jaune. La c r a v a t e est jaune.

Le béret est rose. La c r a v a t e est rose.

Le béret est blanc. La c r a v a t e est blanche.

57
QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS?

La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le


jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes
couleurs.
Quelle couleur préférez-vous, Je préfère les robes grises et les
maman? demande Alain. costumes-tailleurs noirs.

Et toi, Jacqueline, que préfères- Oui. J'aime surtout le blanc et


tu? Aimes-tu le blanc? de- le jaune. Je porte toujours des
mande encore Alain. blouses blanches et des jaquet-
tes jaunes.
Est-ce que vous préférez les
souliers noirs ou les souliers Je porte des souliers noirs, mais
marron, papa? aussi des souliers marron.

Pourquoi portes-tu, Alain, une Parce que j'aime le rouge. Mais


cravate rouge? demande à j ' a i aussi des cravates bleues
son tour Jacqueline. et vertes.

VOCABULAR

la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a et toi [e^twa] şi t u


quelle [ksi] ce encore [àkar] încă
la couleur [la — kulœr] culoarea surtout [syrtu] m a i aies
préférer [prefere] a prefera blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă
la famille [la^,famij] familia jaune foon] galben, -ă
parler [parle] a vorbi porter [porte] a purta
jeune [30311] t î n ă r , -ă toujours [tu3ur] mereu, totdeauna
constater [kôstate] a constata le soulier [l» w sulje] pantoful
que [ka] că, ce marron (adj. invariabil] [maro] maro
les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele papa [papa] t a t ă
différent, -e [diferă] diferit, -â aussi [osi] şi, de asemenea
maman [mamă] m a m ă pourquoi [purkwa] pentru ce
demander [damàde] a întreba à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său
gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri parce que [parska] p e n t r u că
le costume-tailleur [la^kostym vert, -e [ver, vert] verde
t a j cer] taiorul

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod.


vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre
deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde
este m u t ă .

58
PRENUME FRANCEZE

Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba romînă)


Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a .

GRAMATICĂ

Forma interogativă a verbelor


P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­
numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­
siunea s u b i e c t u l u i :
Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu]
Où sont-ils? [u w s5^t_il]

Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­


s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e
personal aşezat după v e r b :
Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô]

Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă (indicativ prezent)


Avoir [avwar] Être [etr] Aimer [eme]
ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em]
as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] aimes-tu? [em w ty]
a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] aime-t-il? [em w t w il]
a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] aime-t-elle? [em w t^ri]
avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] aimons-nous? [emô w nu]
avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] aimez-vous? [eme^vu]
ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] aiment-ils? [em w t- w il]
ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] aiment-elles? [em_t^el]
Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune
liniuţă.
2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la
verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­
rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il?
3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­
tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­
tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face
inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs?
4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păs-
trînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? min-
caţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar
în scris prin semnul întrebării.

La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i


întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59
Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que
formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce
que...? (ce ...?)

Adjectivul interogativ
Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
Singular Plural
mase. quel [ksi] quels jkeij
fem. quelle [kel] quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'",


„care":
Quels fruits aimez-vous? Ce fructe vă plac?
Quel est votre nom? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:


Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ
Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt:
— qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?


Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă.


D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment
les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:


Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac
şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că
îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele.
Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei?
E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60
IV. Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que c'est?

Combien de fenêtres y a-t-il?

senini

Combien de doigts a la main?


% |

Combien de pommes y a-t-il


dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul


la main [la mÈ] mina
l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria
m
§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !


Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort.
La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons,
les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et
les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne
désirons pas la guerre!
Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde
il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR

nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] lectualul


noi nu vrem progressiste [progresist] progresist, -ă
la guerre [la^gsr] războiul pour [pur] pentru
le peuple [la w pœpl] poporul la paix [la^pc] pacea
lutter [lyte] a lupta contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­
contre [k5tr] împotriva lora
semer [semé] a semăna non [no] nu
la mort [la w mor] moartea désirer [dezire] a dori
( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge qui [ki] eai-e
la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le mondé [la w môd] lumea
le village [la^vilaş] satul la force [la^i'ars] forţa
l'école (/. ) [lekol] şcoala capable [kapabl] capabil, -ă
l'usine (/. ) [lyzin] uzina sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a
le musée [lo^myze] muzeul ocroti
le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l consolider [kâsolide] a consolida
l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­

PRENUME FRANCEZE

Antoine [ôtwan] Anton Jacques fôak] Iacob


Pierre [pjev] Pc Ire Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor


In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­
torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea
verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Noi nu dorim război.
Ils ne sont pas à la maison. E i nu sînt acasă.
V e r b e l e avoir, être şi aimer la f o r m a n e g a t i v ă (indicativ prezent)

Avoir Être Aimer


je n'ai pas eu nu am je ne suis pas eu nu sînt je n'aime pas eu nu iubesc
tu n'as pas tu n'es pas tu n'aimes pas
il n'a pas il n'est pas il n'aime pas
elle n'a pas elle n'est pas elle n'aime pas
nous n'avons pas nous ne sommes pas nous n'aimons pas
vous n'avez pas vous n'êtes pas vous n'aimez pas
ils n'ont pas ils ne sont pas ils n'aiment pas
elles n'ont pas elles ne sont pas elles n'aiment pas.
Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h
m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas.
2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul
pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc.
3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas
semer la mort.
4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas.

Forma interogativ-negativă a verbelor

C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e forma
interogativ-negativă a verbelor:
Avoir Être Aimer
n'ai-je pas? ne suis-je pas? est-ce que je n'aime pas?
n'as-tu pas? n'es-tu pas? n'aimes-tu pas?
n'a-l-il pas? n'est-il pas? n'aime-t-il pas?
n'a-t-elle pas? n'est-elle pas? n'aime-t-elle pas?
n'avons-nous pas? ne sommes-nous pas? n'aimons-nous pas?
n'avez-vous pas? n'êtes-vous pas? n'aimez-vous pas?
n'ont-ils pas? ne sont-ils pas? n'aiment-ils pas?
n'ont-elles pas? ne sont-elles pas? n'aiment-elles pas?

EXERCIŢII

I. Pronunţaţi următoarele cuvinte:


peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , fruit,
la ville.

I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma negativă şi la forma


interogativ-negativă.
III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă:
Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits.
Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette?
Avez-vous une boîte d'allumettes?

I V . Traduceţi în limba franceză:


Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i .
R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­
l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63
Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin.
C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes
sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des
confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc.
Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets.
C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette
qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une
petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces
deux_enfants entrent dans le magasin.

64
VOCABULAR

universel, -elle[ yniversel] universal, la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea


-ă l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l
vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de
la fabrique [la w fabrik] fabrica menaj
travailler [travaje] a lucra le jouet [la^jwe] jucăria
trouver [truve] a găsi mon [mô] l(.al) meu
toutes sortes [tut w sort] t o t felul contempler [kDtâple] a contempla
la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte
le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a que [ka] pe care
le coton [la w k»t5] b u m b a c u l rencontrer [ràkôtre] a întîlni
la laine [la w len] lina souvent [suvà] adesea
la soie [la^_swa] mătasea entrer [àtre] a intra
la confection [la^kôfeksjô] confecţia

PRONUNŢARE

souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal).


voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a
u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine.

PRENUME FRANCEZE

Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] Pau lina

GRAMATICĂ

Adjectivul demonstrativ
In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­
toarele:
Masculin Feminin
singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta
Masculin şl Feminin
plural ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v
sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t
şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care
începe cu o vocală sau cu un h m u t :

ce voisin [sa w vwazê]


cet enfant [set^àfà]
Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi
verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este:

C'est un grand magasin. Kste un mare magazin.


Ce n'est pas un élève, (El) nu este un elev, este
c'est un étudiant. un student.
5 — învăţaţi limba franceză fără profesor 65
Pronumele relativ

Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care"


şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e .
Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai
pune pronumele personal complement:
Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur
regarde.
Pronumele neiiotărît on [ô]

P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se",
„cineva":
On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte.

D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a
IlI-a s i n g u l a r .
Folosirea infinitivului

In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au


acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv
se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v :
Elle aime chanter. Ii place să cinte.
Je désire travailler. Doresc să lucrez.

EXERCIŢII

I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor


nazale :
marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton.
H . Puneţi înaintea substantivelor de mai jos adjectivul demonstra­
tiv corespunzător:
... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant,
... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble,
... pomme», ... soie, ... laine.
I U . Traduceţi în limba franceză:
Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­
zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­
zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­
versal.

I V . Traduceţi în limba romînă:


J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons
lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre
pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.
§ Xï

LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—


, $ «« •« o •• «»••

Î , i t
, ,'ï 8 S s «s a * a o
"

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Popu-


laire Roumaine. C'est le centre économique, politique et cultu-
rel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâ-
tres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magni-
fiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la
R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La
production des_.usines et des fabriques de Bucarest est consi-
dérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bu-
carest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain
et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine.
Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent
Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une
question au guide, Ba-
sile. Le guide repond à
cette question. Il montre
aux touristes les nou-
velles constructions de
la capitale, les grands
boulevards, les parcs.
Bucarest est^une belle
ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5* :3 V
VOCABULAR

la capitale [la kapit'al] capitala important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă


la république [la w repyblik] republica le siège [Ia w sjez] sediul
populaire fpopyler] popular,--ă le comité [la^kamite] comitetul
roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă central, -e [sâtral] central, -ă
habiter [abite] a locui le Parti [là w parti] p a r t i d u l
le centre [la^sâtr] centrul ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc,
économique [ekanamik] economic, -ă -ească
politique [palitik] politic, -ă le gouvernement [la^guvernama].gu­
culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă vernul
intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le congé [la^kÔ3e] concediul
le stade [1» stad] stadionul visiter [vizite] a vizita
magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, le groupe [la w grup] grupul
m i n u n a t , -ă l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist]
la salle [lansai] sala excursionistul
Ie palais [la w pale] p a l a t u l poser [poze] a pune
la population [la^popylasjô] popu­ la question [la^kestjô] întrebarea
laţia le guide [la w gid] ghidul
nombreux, -euse [nôbr^] numeros, répondre [repôdr] a răspunde
montrer [môtre] a a r ă t a
numeroasă la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a
la production [la prodyksjô] produc­ le touriste [la^turist] t u r i s t u l
ţia la construction [la^kôstryksjô] con­
considérable [kôsiderabl] considera­ strucţia
bil, -ă belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE

république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e


final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze

Basile [bazilj Vasile Danielle [danjel] Daniela


Marguerite [mărgărit] Margareta Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ

Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­


c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­
ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r .

68
1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă fără
prepoziţie:
J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate


sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v :

a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) :


Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc.
Batista lui Paul este albă.

b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:


Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô]
Imobilele unui bulevard sînt mari.

c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:


La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme]
Uşa camerei este închisă.

d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V :


Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro]
Stiloul studentului este pe birou.

î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t
le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies,
prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy]
şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des):
Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel]
Florile parcului sînt frumoase.
Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti]
Jucăriile copiilor sînt mici.

Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­


mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons.
[3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît)
les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol
contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi


aşezată înaintea unui substantiv:

o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :


Il donne une poire à Marie, [il dan yn pwar a mari] El dă o pară
Măriei.

69
b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une, des:
Je montre une photo à nn ami. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis)
[a dez w ami]
Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni).

c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la:


Je pose une question à la sœur de Georges. [39 poz yn kcstp a îa sœr
dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe.

d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V:


Le professeur pose une question à Velève. [la profssœr poz yn ksstjâ
a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei),

î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t
le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l
h o t ă r î t Ies, prepoziţia à se c o n t r a c t ă , formînd articolele contrac­
t a t e au şi, r e s p e c t i v , aux (à -f- le = au; à -f- les — aux):
Marie donne une cravate au frère de Jean, [mari don vn kravat o frcr
da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion.
Le guide parle aux touristes, [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte
turiştilor.

Exprimarea cazurilor
pentru substantivele precedate de articolul hotărît

Masculin
Singular i'lural
N. le pays [ l a ^ p e i ] les pays
G. du pays des naïfs
D. au pays aux pays
A. le pays les pays
IV, l'ouvrier [hurie] les ouvriers
G de l'ouvrier des ouvriers
D. à l'ouvrier aux ouvriers
A. l'ouvrier les ouvriers

Feminin
Singular i'itiral
N. la femme [la^fam] les femmes
G. de la femme des femmes
D. à la femme aux femmes
 . la femme les femmes
N. l'étudiante fîetydjàt] les étudiantes
G. de l'étudiante des étudiantes
3). à l'étudiante aux étudiantes
A. V étudiante les étudiantes

70
EXERCIŢII

I. Traduceţi in limba romînă:


La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. Les usines
de Bucarest sont grandes. Nous admirons les statues de la ville. Pierre
donne une poire à Marguerite. Basile montre des livres a u x touristes.
Les vitrines du magasin sont splendides. Les fenêtres de la chambre
sont grandes.

H . Traduceţi în limba franceză:


E l dâ o batista lui Nicolae. Pantofii Iui Vasile sînt negri. Fructele pomi­
lor sînt încă verzi. El vorbeşte turiştilor. Fratele Marier este muncitor.
Grădina uzinei este verde. E l dă o jucărie copilului. F a t a vecinului
are şapte ani. Zidurile imobilului sînt albe. Rochia unei fetiţe este
mică. E u arăt, băieţilor harta ţării. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii
Populare Romîne. La Bucureşti sînt muzee interesante, t e a t r e , cine­
matografe şi stadioane moderne.

III. Citiţi cuvintele următoare, fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] :


République, populaire, culturel, s t a t u e , universel, Durand, costume,
gravure.
§ XII

A U X EMPLETTES

Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre, qui


admire une v i t r i n e .
— Bonjour cher Lefèvre, comment ça va?
-—Merci bien, et toi?
— De m ê m e , merci. Que regardes-tu là?
— J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . Tu entres avec moi dans le
magasin?
— Volontiers, j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs.
Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n .
M. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. Avez-vous des cravates de soie?
La vendeuse: Oui, monsieur, c e r t a i n e m e n t . Celle-ci coûte 20 francs,
celle-là coûte 18 francs.
M. Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs.
La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur?
M. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e , merci, c'est M. Durand qui désire
des m o u c h o i r s .
72
M. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s , mademoiselle?
La vendeuse: Oui, m o n s i e u r . Celui-ci coûte 4 francs. Ceux-là c o û t e n t
6 francs la pièce.
M. Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4
francs.
Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n .
M. Lefècre et M. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . Comjmlent
^.allez-vous?
Madame Leblanc: Merci b i e n , et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w
emplettes?
M. Lefèvre: Oui, bien s û r ; au revoir, m a d a m e .
M. Durand: Mes_.hommages, m a d a m e .
Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n .

Abréviations courantes
M. = monsieur Mlle = mademoiselle
Mme = madame Me = maître (maestru'
VOCABULAR

aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea


părături certainement jfsertenmâ] (de) sigur
monsieur [mysj0] domnul coûter [kute] |a costa
rencontrer [ràkôt.re] a întîlni le franc [ls^frà] francul (moneda)
bonjour [bSşur] bună ziua choisir [/wazir] a alege
cher, chère [Jer] scump, -ă, d r a g , -ă la pièce [la^pjes] b u c a t a , piesa
comment ça va? [komà sa va] ce mai rien [rjë] nimic
faci? trop [tro] prea
merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c , comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^
bine vu] ce mai faceţi?
de même [da mem] la ICI content, -e [kâtà, kôtàl] jmulţumit,-ă
avec [avsk] eu bien sûr [bjs^syr] desigur
volontiers [valStje] cu plăceri! au revoir [o r|vwar] la revedere
aussi [osi] aici: şi eu mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile
le besoin [la^bazwè] nevoia mele
mademoiselle [niadmwazel] dom­ sortir [sortir] a ieşi
nişoară

GRAMATICA

Pronumele demonstrativ

P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e .


Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e ; ele se formează a d ă u g î n -
du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea)
sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) .

73
Formele simple sînt următoarele:
Singular Plural
mase. celui [salqi] cel, acel ceux \s0] cei, acei
fem. celle [selj cea, acea celles [sal] cele, acele
neutru ' ce [sa] (ceea) ce

F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­
i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de:
!< Je choisis la cravate rouge, celle qui coûte 20 francs. [33 Jwazi la k r a v a t
1113, s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] .
Le mouchoir de Marie est rouge, celui de Catherine est bleu.
[ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 , salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ]

P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în gali-


cismul c'e.sl.
F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i :
Singular Plural
celui-ci [salqi^si] acesta l ceux-ci [s0 w si] aceştia
celui-là [salqi^la] acela { ceux-là js^^la] aceia
C celle-ci [sel si] aceasta ( celles-ci [sel si] acestea
fem. 1 "" { ~
[ celle-là, [sel^la] aceea { celles-là [sel^la] acelea
( ceci [saşi] f aceasta, acest lucru
neutru < i
{ cela [sala] [ aceea, acel lucru

Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect

li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t ,


i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. p . 4 4 ) , în l i m b a fran­
ceză există şi forme a c c e n t u a t e , care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure
(fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t , p e n t r u
a-1 î n t ă r i :
merci bien, et toi? [mersi^bjs, e w t w a ]
Qui est là? Moi. [ k i ^ e ^ l a mwa]
Lui, il a besoin de mouchoirs, [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ]

Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect sînt:


Singular Plural
Persoana I moi [mwa] nous [nu]
„ a 11-a toi [twa] vous [vu]
„ a l l l - a lui, elle [lqi, si] eux, elles \0, el]
Observaţie. La persoanele I şi a I I - a plural, precum şi la persoana
a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice
cu cele neaccentuate.
1
Genul neutru, care nu există pentru s u b s t a n t i v e , se întîlneşte la unele
categorii de pronume.

74
Verbele, din grupa a Ii-a
Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în
-ir, intercalînd la unele timpuri, între radical şi terminaţie, gru­
pul iss. Verbele din această grupă sînt regulate.
E x <• m p l u :
finir [finir] (a termina)

Observaţie. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a, spre


deosebire de cele din grupa I, consoana finală -r se pronunţă.

Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la


infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­
toarele terminaţii: -is, -/«, -it, -issons,.-isse.z, -issent.
Singular Plural
Persoana 1 — is — issons
,, a Ii-a — is — issez
,, a l ! I-a — it — issent

Verbul finir (a termina)


je finis [3»"wfini] eu termin notts finissons [nu^finisô]
tu /t/î is [ty w fini] vous finissez [vu w finise]
il (elle) finit. [il w (cl)^fini] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis]

Verbele din grupa a III-a


Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate. Infinitivul
prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în:
-ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) :
sortir [sortir! a ieşi
•oir: voir [vwar] a vedea
-re: construire [kDstrqir] a construi.

Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­


gării. Fiind relativ puţine la număr, dar, în general, frecvent în­
trebuinţate, cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­
ţiilor viitoare.
EXERCIŢII

I- Traduceţi în limba franceză:


Bună ziua, doamnă Leblanc, ce rrrai faceţi?— Bine, mulţumesc, dar dumnea­
voastră, domnule Lefèvre? — Mulţumesc, la fel, privesc vitrinele.
— Alegeţi ceva? — Nu, nimic, doamnă. — La revedere, domnule.
— Omagiile mele, doamnă.

rs
I I . Conjugaţi la indicativul prezent verbul choisir.
H I . Traduceţi în limba franceză:
Iată doi copii; cel care ave pantofi negri este fratele meu. Vecinul lui
Alexandru este muncitor, cel al lui Vasile este profesor. I a t ă două mere:
acesta este roşu, acela este verde. Iată tloi fluturi: acesta este gal­
ben, acela este albastru. Aceştia sînt Mihai şi Petre, aceia sînt Ion şi
P a u l . Acestea sînt Maria şi Elena, acelea sînt Margareta şi Antoaneta.
Cine este acest domn? Ce contempli?

IV. Traduceţi:
Moi, je suis ouvrier, lui, il est technicien. Toi, tu es fonctionnaire,
elle, elle est artiste. Nous, nous sommes à la maison, eux, ils sont au
cinéma. Qui admire ce film? Vous.

EXERCIŢII RECAPITULATIVE

I . Citiţi cu voce tare următoarele cuvinte:


— lampe, chambre, J e a n , enfant, dans, paysan, passant, comment,
Henri, entrer, ensemble, différent, vêtement, m a m a n , demander,
souvent, client.
— mur, sur, bureau, é t u d i a n t , prune, gravure, costume, lutter, uni-
versel.
— maison, on construit, fonctionnaire, ils sont, papillon, Dupont.
— magasin, cinq, m a i n , raisin, Alain, technicien, voisin, rien.
— boîte, mouchoir, doigt, noix, Antoine, soie, choisir.
— déjeuner, jeune, couleur, tailleur, peuple, sœur.
— famille,' travailler, fillette, pays.

II. Conjugaţi la indicativul prezent verbele h a b i t e r fi finir.


I U . Acordaţi adjectivele din următoarele expresii:
Les (splendide) villes (roumain). Des chemises (blanc). Des boutons
(noir). Un (jeune) ouvrier. Des souliers (jaune). Des cravates (bleu).
Les (grand) usines.

IV. Traduceţi în limba franceză:


Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. Ce ţigări
preferi? Acest om este un muncitor. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7
litere. Noi luptăm pentru pace. Noi nu dorim războiul.

V. Traduceţi în limba franceză:


Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­
ieşte Petre are 6 etaje. Vasile dă un măr lui Anton. Oraşele şi satele
Republicii Populare Romîne se transformă. Arăt studenţilor o carte.
Daniela este prietena Elenei. Fructele acestor copaci sînt roşii. Culoa­
rea strugurilor este verde sau neagră.

76
PARTEA A lia
1-ERE LEÇON

LA FAMILLE D ALAIN

Ma famille est^assez n o m b r e u s e . J ' a i d e u x frères, P a u l et Michel,


et une sœur, J a c q u e l i n e . Mon frère cadet, P a u l , est w écolier et m a
soeur a î n é e , J a c q u e l i n e , est s t é n o d a c t y l o . Notre frère Michel
étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e .
Mon père, Antoine G i r a r d , e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e
grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . Ma mère, Hélène G i r a r d , est chi-
m i s t e . J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères
de m a m a n et de p a p a . J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e , Mi-
cheline, Claire, H u g u e t t e et mes cousins G u y , L u c i e n , Marc, H e n r i
et Claude. Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles.

79
Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e .
L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. D o r m a n t b i e n , flâ-
n a n t , n a g e a n t , lisant des |]'vres_,iiislrurt ils. n o u s w a v o n s fortifié
n o i r e corps et n o i r e e s p r i l .

VOCABULAIRE

Je vocabulaire [vokabvler] voeabu technique [teknik] tehnic


lavul l'ingénieur (m.) jlejenjœr] inginerul
première |prali>jer] prima chimiste f/imist] chimist, -ă
assez [ase] destul plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i
cadet [kade] niai mie ca vîrstă la tante [tôt] m ă t u ş a
l'écolier (m.) [lekolje] şcolarul l'oncle (m.) [15kl] unchiul
a î n é , - e | pue] mai vîrstnie, -â la cousine [kuzin] verişoara
sténodactylo [stenodaktilo] stenodac le cousin [kuzë] vărul
tilojrral'â la fille ffijj fiica
étudier [etydje] a studia le fils [fis] fiul
le collège [koleş] colegiul passer [pase] a petrece

<(
m®&' A Mi
^^§^>
„^«^ =* - w«^r
m fâ m & rs ^ ^m, :^. <?«.

(ÊÈXjt't$

80
Ies vacances [vakô"s] vacanţa flâner [flâne] a hoinări
la mer [mer] marea nager [naje] a înota
ou [u] san lire [lir] a citi
la montagne [môtap] muntele instructif [ëstryktif] instructiv
l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous avons fortifié [nuz av5 forti-
nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi fje] noi am î n t ă r i t
am mers le corps [kor] corpul
dormir [dorinii] a dormi l'esprit (m.) [espri] sufletul

OMONIME ANTONIME

la mère mama grand mare — petit mic


la mer marea
le maire primarul

an [à] şi année [ane]

an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta, a se marca o


epocă sau în anumite expresii:
J'ai 18 ans.
L'an III de la République

année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp,


în desfăşurare:
les années de guerre.
Se poate spune însă tot atît de corect:
l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor
le nouvel an sau la nouvelle année anul nou
Kx.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année!
Vă urez un an bun si fericit !

GRAMMAIRE

Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif)

Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de


posesiune; ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte.
Spre deosebire de limba romînă, adjectivele posesive se aşază
înaintea substantivului pe care îl determină. Substantivul însoţit
de un adjectiv posesiv nu este articulat:
văruf tău — ion cousin
m a m a ta — la mère

Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul


pe care îl determină.

o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1


Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l po­
s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e :
Un obiect posedat Mai multe obiecte posedate
Posesorul
Masculin Feminin Masculin Feminin

mon meu ma mea mes m e i , mele


U n posesor ton t ă u ta ta les t ă i , tale
son său sa ei ses săi, sale

notre nostru, noastră nos noastre


Mai m u l ţ i posesori votre vostru, voastră vos voastre
leur lor leurs lor

E x e m p l e:
Mon père est ingénieur.
Ma mère est chimiste.
Leur frère cadet est écolier.
Notre maison est grande.

Observaţie. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h


m u t , în locul formelor de feminin ma, ta, sa se folosesc formele de mas­
culin mon, ton, son pentru a evita h i a t u l :
J'aime beaucoup mon amie. 0 iubesc m u l t pe prietena mea.
Quelle est son armoire? Care este dulapul său?
Voilà mon adresse. I a t ă a d r e s a m e a .

A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză, în locul p r o n u m e l u i


personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă , în construcţii de felul:
E l îşi petrece concediul la m a r e . Il passe son congé à la mer.

Participiul (Le participe)


Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune
(sau o stare) şi o calitate. Ca şi în limba romînă, participiul are
două timpuri: prezent şi trecut.
Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale
de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale.
Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant:
grupa I aimjer — aimant [tmă]
grupa a I i - a fin/ir — finissant [finisă]
grupa a I l I - a partjir — partant [partâ]

Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia


participiului prezent grupul -iss.
Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant, iar al
lui être este étant.

82
Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­
p i u l u i p r e z e n t ; el precizează împrejurarea de t i m p , de mod e t c . în care se
îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . Gerundivul se formează din
p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en:
Ils se promènent en chantant. E i se p l i m b ă c î n t î n d .
Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o
stare rezultată dintr-o acţiune. Conjugat cu auxiliarele avoir şi
être, el serveşte la formarea timpurilor compuse.
La verbele din grupa I, participiul trecut se formează înlocuind
terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé, parler — parlé
La verbele din grupa a II-a, participiul trecut se formează prin
înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini.
Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod
neregulat. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i, -is, -it, -u:
partir — parti apprendre — appris etc.

Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă


y), iar al verbului auxiliar être este été.

EXERCICES

I. Răspundeţi la următoarele întrebări:


Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le
d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils
allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse?

II. Traduceţi în limba franceză:


T a t ă l meu este inginer. Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . Marna
lui Alain este chimistă. Familia sa este destul de numeroasă. îmi
iubesc m u l t verişoarele şi verii. Cărţile lor sînt instructive. Sora mea
este stenodactilografă. Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. Iii
merge anul acesta la m a r e . î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e .

III. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît, nehotărît sau cu ad­


jectivul posesiv cerut de sens:
... père d'Alain est ingénieur. ... cousine de Marie est étudiante. ... frè-
res d e . . . ami sont ouvriers. Je r e g a r d e . . . enfants dans le j a r d i n . . .
t a n t e d e . . . amie e s t . . . chimiste excellente. Elle me d o n n e . . . livres.
Il passe ses vacances à . . . mer. ... a m i est jeune. ... ouvriers e t . . .
... ouvrières sortent de l'usine. ... frère de René est l'ami de .. cousin.
J e vois ... maisons et ... jardins.

IV. Indicaţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe:


être, avoir, aller, finir, dormir, travailler, acheter, surgir, accepter.

6* 83
2-ÈME LEÇON

LA FAMILLE D ALAIN

Ce d i m a n c h e , comme d ' h a b i t u d e , nous


sommes^allés voir nos grands-parents qui,
h a b i t e n t assez loin de nous.
Ils sont, v i e u x . Mon grand-
père, Robert Girard, a été
m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'a-
vions. M a i n t e n a n t il est^,à la
r e t r a i t e . Ma grand-
m è r e , J e a n n e Gi-
r a r d , e s t ^ u n e fem-
me énergique et

84
pourtant pleine de douceur. Elle a beaucoup travaillé pour élever
ses cinq enfants. Nous^aimons bien nos grands-parents.
Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et
petits-fils. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les
petits comme pour les grands. Grand-papa a inventé des jeux
nouveaux, amusants et instructifs pour ses petits-enfants. Le jardin
de la maison retentit de cris et de rires. Oncle Gérard, qui aime le
sport, fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. Oncle Gé-
rard n'est pas marié. Il est célibataire.
Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire
de grand-maman et de grand-papa. On a fait des projets pour
dimanche prochain.
VOCABULAIRE

deuxième [d^zjem] a doua délicieux [delisj^] delicios


dimanche [dimàj - ] duminică les petits [pti] cei mici
d'habitude [dabityd] de obicei comme [k.im] ca
voir [vwar] a vedea les grands [grà] cei mari
les grands-parents [grà w parà] bunicii grand-papa [grà^papa] bunicul
loin [lwë] departe inventer [svâte] a inventa
vieux [v)0] b â t r î n nouveau [nuvo] nou
le grand-père [grà^psr] bunicul le jeu [30] jocul
monteur [rnotcer] m o n t o r , m o n t a t o r retentir [ratàtir] a răsuna
l'usine (/. ) [yzin] uzina le cri [kri] strigătul
maintenant [niËtanà] acurn le rire [rir] rîsul
être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a le monde [môd] lumea
fi pensionar chanter [/àte] a cînta
la grand-mère [gràmer] bunica le sport [spor] sportul
énergique [enerjik] energică fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ]
pourtant [purtă] totuşi, cu toate aces­ îi pune să alerge şi să sară
tea la nièce [njss] nepoata
plein, -e [plë, plsn] plin, -ă le neveu [nav0] nepotul
la douceur [dusœr] blîndeţea marié [marie] căsătorit
élever [elve] a creşte célibataire [selibatsr] celibatar, bur­
nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ lac
bim m u l t le soir [swar] seara
attendre [atădr] a aştepta partir [partir] a pleca
l'impatience (/. ) [impasjàs] nerăb­ emporter [aparte] a lua cu sine, a
darea duce
les petites-filles [ptit^fij] nepoatele l'image (/. ) [ima3] imaginea
les petits-fils [pti w fis] nepoţii bon [b5] bun
la grand-maman [grà mamă] bunica le sourire [surir] surîsul
préparer [prepare] a pregăti le projet [prose] p l a n u l , proiectul
le gâteau [gato] prăjitura prochain [pro/ë] viitor, apropiat

Omonime
le père t a t ă l
la paire perechea
pair par, număr cu soţ

85
Paronime1
attendre [atâdr] a aştepta éteindre [etëdr] a stinge
entendre [àtôdr] a auzi atteindre [atëdr] a atinge
étendre [etôdrj a întinde

Antonime
vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr

GRAMMAIRE

Perfectul compus (Le passé composé)

Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp


nedeterminat îi* trecut. El se formează cu ajutorul indicativului
prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut
al verbului de conjugat.
Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir:
j'ai chanté [3e Jàle] eu am c î n t a t
tu as chanté t u ai cîntat
il (elle) a chanté el (ea) a cîntat
nous avons chanté noi am cîntat
vous avez chanté voi a ţ i cîntat
ils (elles) ont chanté ei (ele) au c î n t a t

Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului.


Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne
invariabil. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive,
precum şi numeroase verbe intranzitive.
Spre deosebire de limba romînă, unde toate verbele se conjugă
la perfectul compus cu auxiliarul a avea, în limba franceză o serie
de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al
auxiliarului être (aller, arriver, venir, mourir, naître etc.).
Iată un verb conjugat cu auxiliarul être:
je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] eu am i n t r a t
tu es entré t u ai i n t r a t
il (elle) est entré(e) el (ea) a i n t r a t
nous sommes entrés noi am intrat
vous êtes entrés voi a ţ i i n t r a t
ils (elles) sont entrés (entrées) ei (ele) au i n t r a t

1
Cuvinte asemănătoare ca sunete, deci ca p r o n u n ţ a r e , dar deosebite din
p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei.

86
In acest caz, p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu
subiectul verbului.
Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă
cu a u x i l i a r u l avoir.

Avoir Être
j'ai eu [3ewy] eu am avut j'ai été [3ewete] eu am fost
lu as eu tu as été
il (elle) a eu il (elle) a été
nous avons eu nous avons été
vous avez eu vous avez été
ils (elles) ont eu ils (elles) ont été

Pluralul în -x

A. P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au, -eau,


-eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i :
le, gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux

F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­
d o u l ) , le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l , cauciucul) care formează
p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a
franceză, adică cu t e r m i n a ţ i a -s.
S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al formează pluralul
s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux:
le journal [jurnal] ziarul les journaux
le caporal [caporal] caporalul les caporaux
le cheval [/val] calul Ies ciievaux

F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e , c a : le bal,


le carnaval, le chacal (şacalul), le festival e t c . , care formează plu­
r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals, les carnavals e t c . ) .
B . Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie
de la regula generală, formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x.
Astfel, s u b s t a n t i v e l e :
le bijou (bijuteria), le caillou (pietricica), le chou (varza), le joujou
(jucărioara), le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux, Us cailloux, les
choux, les joujoux, les genoux etc.

C. Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l


u n -x:
beau — beaux nouveau — nouveaux

87
Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n
în -aux:
égal — égaux amical — amicaux
national — nationaux

EXERCICES

I . Traduceţi în limba franceză:


Bunicul lui Alain a fost montor. El a lucrat într-o uzină de avioane.
Bunica lui Alain este o femeie energică. Bunicii aşteaptă cu nerăb­
dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. Ei au pregătit surprize nepo­
ţilor. Bunica mea a crescut cinci copii. Nepoţii îşi iubesc bunicii.
Unchiul Gérard este celibatar. Ei au făcut planuri pentru duminica
viitoare.

II. Formaţi perfectul compas al verbelor:


inventer, trouver, finir, manger.

I I I . Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural:


Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. Les hommes doivent
être (égal). Ce sont des livres (nouveau). Les (cheval) arabes sont renom-
més pour leurs qualités (exceptionnelle). Cette fillette aime ses (jou-
jou). Elle n'aime pas les (bijou). Les jeunes attendent avec impatience
les (Festival Mondial) de la jeunesse. Les peuples des pays (colonial)
luttent pour la liberté et l'indépendance. Les Etats (national) apparais-
sent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale.

I V . Treceţi verbele din următoarele propoziţii la perfectul compus:


Nous visitons nos parents. Mon amie est étudiante. Il est ouvrier.
Grand-papa parle avec ses petits-fils. Je déjeune en famille. Ils tra­
vaillent dans une fabrique. Paul et Pauline rencontrent Georges et
Irène. Nous chantons cette chanson. Tu as dix pommes.

V . înlocuiţi spaţiile cu articolele nehotărîte:


... jardin,... cousines, ... fabriques, ... écolier, ... montagne, ... livres,
... maison, ... cris.
Oi
X -. •-
3 £ •* *>
t» M» -Q -, -o
ep
«:
-S-aO-cO - - CD
o /
3 3
-3 . - -a ^ J
irai

-S
S O CJ SO 3
lie

CD
I7J c O CD
CJ
guet
peti
ants

ette
bert
une

I.IU

<r> c
| 3
3
3 c o es 3
s c X -0 S S Pu 3
Q
es
/ \
ce
w S "S O —
S -S -S ^ JS
<!
Dl
Rob.

.S If.
b O ^cc c o
c- 3 O
'Ant o i n

i. 3
t Hé Ion

eu
1 < ce 13 CD « ci _
CD w .?
eu a bfl «
OH •C'
ci~ .-
CD
Anto

uelir
Hélè

CD hs -X, 3 CD
£ [A ! .5 • - CD
-CD
.5
O ^3
P
-s
-c T 3 '5"
3
-O o S*
cr ^5s .5-
l-H
•*-•rt

eau-frère d'I
a sœur d'An
\

a tante d'Al
^ =-« CD

/ et
3

l'o :1e d'A lain,


r^r 'cT _ Q g / \

\d'A
J i-ţ 2

0.13
S ce H-1
/ \ 1

3.1
C5
3

frère d'i

a belle
rand-pè
3 s

a sœur
I

rand-m
o
CD
CD / " \
0>
" .. r^l .T; f-; r^
<*~ cy a;
QJ w w a; ™
r
~' 1 '
i i
M 6c 3 A

eu o J5
„ " -t)
eu 8 c

! 777 7 •9
i c m
l i

c
i
CD

"9
1 ! !
8 ! 1 1 ! 1 3
•9 •? c ^ t. •s "9 • -
.h 9 9 fc "9 5 ° •
3 ^ -h 2«£
O Ci ^3 Ci > Ci .= « -h « ci ci 3
Ci <u ° Ci ~
e •5 ~ -c
e s <J
^ a; a; ^ 5 3 <K *
89
3-ÈME LEÇON

QUEL AGE AVEZ-VOUS?

Un jour, Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance


de sa famille, Yves Grégoire, un vieillard qui a dépassé depuis
longtemps soixante ans. Il y a quinze ans, Grégoire a quitté Paris
pour vivre en province.
— Bonjour, Monsieur Grégoire. Vous ne me reconnaissez pas?
Je suis Alain Girard, le petit-fils
de votre ami Robert Girard.
— Ah oui ! Quelle surprise !
Mais comment vous reconnaître?
Vous^avez tellement grandi !
Quel âge avez-vous maintenant,
jeune homme?
— Dix-huit ans, Monsieur
Grégoire.
— Mais vous paraissez avoir
au moins vingt-deux. On voit
que vous faites du sport. Vous„
avez, si je ne me trompe, deux
frères et une sœur, n'est-ce pas?
Quel âge ont-ils maintenant?
— Ma sœur aînée a vingt w et
un^ans; mes deux frères sont
plus jeunes: Paul a dix w ans et
Michel quatorze.
— Vos parents doivent„être
encore jeunes. Quel âge ont-ils?
—• Papa a quarante-cinq ans
et maman est de quatre ans plus
jeune que lui ; elle a quarante
et un^,ans.
— Ah, la jeunesse ! Depuis
que j ' a i dépassé soixante ans,
je sens de plus„.en plus le be-
soin d'être entouré de jeunes.
C'est pourquoi je viens plus sou-
vent à Paris voir mes petits-en-
fants.
— Sont-ils nombreux?
— Naturellement, puisque j ' a i
eu sept enfants ! Les^uns sont petits, mais il y a aussi les „grands":
Marcel qui a seize ans, Louis — dix-neuf, René — vingt-trois^
Irène vingt-neuf, Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. Notre
famille est grande.
Maintenant je dois vous quitter; je suis pressé. Saluez de ma
part votre famille. Dites à votre grand-père de m'attendre demain
à onze heures.
VOCABULAIRE
l'âge (m.) [Ia3] vîrsta au moins [o w mwË] cel p u ţ i n
le jour four] ziua se tromper [sa w trôpe] a se înşela
rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r
ancien, -ne [<îsjs] vechi, veche devoir [davwar] a t r e b u i
la connaissance [kanesôs] cunoştinţa encore [âkar] încă
le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l la jeunesse Scènes] tinereţea ; tineretul
dépasser [depase] a depăşi sentir [sâtir] a simţi
depuis longtemps [dapqi w 15tô] de entourer [ôture] a înconjura
mult timp de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^,ply]din
il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum ce în ce m a i m u l t
cincisprezece ani venir [vnir] a veni
quitter [kite] a părăsi plus souvent [ply_suvà] m a i des
vivre [vivr] a t r ă i ; a locui la vieille [vjsj] b ă t r î n a
la province [prayës] provincia être pressé [etr w prese] a fi grăbit
reconnaître [rakonetr] a recunoaşte saluer [sahţe] a saluta
tellement [telmâ] a t î t de la part [par] partea
grandir [grădir] a creşte, a se m ă r i dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i , spune
le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l demain [dame] mîine

Familii de cuvinte
jeune (s.m.f. şi adj. ) t î n ă r , -ă
la jeunesse (f.) tinereţea ; tineretul
jeunet, -te (adj.) (fam.) tinerel, tinerică
rajeunir (vb.) a întineri
se rajeunir (vb.) a se întineri, a-şi ascunde adevărata vîrstă
rajeunissant, -e (adj.) care te întinereşte
le rajeunissement (s.) întinerirea
vieux (s. m. şi adj. m.) bătrîn, vechi (înaintea u n u i substantiv
care începe cu o vocală: vieil)
vieille (s.f. şi adj. f.) b ă t r î n ă , veche
le vieillard (m.) b ă t r î n u l , moşneagul
la vieillesse (f.) bătrîneţea
vieilli, -e (adj.) îmbătrînit, -ă
vieillir (vb.) a îmbătrîni
le vieillissement (s.) îmbătrînirea

Cuvinte cu mai multe sensuri


Vage (m. ) 1. vîrsta
2.epoca; evul: le moyen âge evul mediu;
l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite
Observaţie, pe stradă = dans la rue
pe b u l e v a r d = sur le boulevard

91
GRAMMAIRE

Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal)

N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e .
E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e :
vingt-deux (adică 20 + 2) 22
trente-quatre (adică 30 + 4) 34
quarante-cinq (adică 40 + 5) 45

cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt), 30 (trente), 40 (quarante), 50 (cin­


quante), 60 (soixante).
21 vingt et un [vèteœ] 31 trente et un [tràteœ]
22 vingt-deux [vst w d0] 32 trente-deux
23 vingt-trois 40 q u a r a n t e
24 vingt-quatre 41 quarante et un
25 vingt-cinq 42 quarante-deux
26 vingt-six 50 cinquante
27 vingt-sept 51 cinquante et un
28 vingt-huit 52 cinquante-deux
29 vingt-neuf 60 soixante
30 trente
Observaţie. 1. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­
ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux, trente-trois.
2. Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 , 3 1 , 4 1 , 51 interca­
lează înaintea lui un conjuncţia et (şi), fără a se m a i despărţi prin
l i n i u ţ ă : vingt et un, trente et un, quarante et un, cinquante et un.
3. î n limba franceză, după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­
ţ i a de: Am 35 de ani. J'ai 35 ans.
EXERCICES
I . Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere:
Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . E l are 42 de a n i . Tatăl meu are 51
de a n i . Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. Cîţi fraţi are prie­
t e n u l tău? E l are patru fraţi. Verişoara mea are 22 de a n i . Am citit
(j'ai lu) 59 de pagini. Această carte are 25 de capitole. Casa are
14 ferestre. E l este încă tînăr. Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i .

II. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective:


le bras, le b a t e a u , le cheveu, le genou, le cou, a m i c a l , beau, glorieux.

I I I . Formaţi perfectul compus al verbelor:


travailler, soigner, grandir.

I V . Scrieţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe:


ramasser, inspecter, instaurer, blanchir, abolir.

V . Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale:


25, 29, 30, 38, 49, 53, 57.

92
4-EME LEÇON
UN JEU INSTRUCTIF

Pour Alain et s e s w a m i s , les jeux de


société instructifs c o n s t i t u e n t un excel-
lent m o y e n de vérifier leurs connais-
sances, de r e t e n i r des chiffres et des
dates d ' u n e manière a g r é a b l e . Ces j e u x
exigent une connaissance approfondie
des sciences n a l u r e l l e s , des sciences
t e c h n i q u e s , de l'hisloire. d e s _ a r t s , du
sport. Ils préparent d ' a v a n c e les sujets
indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . Les garçons
se posent des q u e s t i o n s . A u j o u r d ' h u i
c'est le t o u r de la géographie. Michel,
premier prix de géographie au lycée,
interroge avec a t l e n l i o n ses copains.
Guy. indiquez la h a u t e u r de la tour
Eiffel et l'année de son_édifical ion.
— O h ! vous m ' i n s u l t e z . Cette ques-
t i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n .
306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s , po-
sez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e .
— Bien, diles-moi q u e l l e esl la
longueur d u R h i n !
— I 360 kilomètres.
— Très b i e n , indiquez aussi celle
du D a n u b e .
— 2000 k m . i
-— Cette fois-ci c'est w inexact. Réfléchissez un instant !
—• J'ai trouvé ! 2 860 km. Il est de 1 500 km. plus long que le
Rhin.
— C'est ça. Pog':r, le nombre d'habitants de Bucarest, Paris,
Moscou et Tokyo.
— Bucarest —environ 1 300 000, Paris — 2 800 000 (l'agglo-
mération parisienne compte plus de 7 000 000), Moscou —
6 208 000 habitants, Tokyo — plus de 1C 000 000.
— Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd'
hui. Claude, indiquez la hauteur du mont Everest et comparez
cette hauteur à celle du Mont Blanc.
— Si je ne me trompe, le mont Everest a 8 848 m. Le Mont
Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui.
—• Vous w avez bien répondu.
Et „l'examen" continue; c'est une belle promenade imaginaire
dans toutes les parties du monde, sur les sommets des mon-
tagnes et sur les cours d'eau.

VOCABULAIRE

le jeu [30] jocul l'attention (/. ) [atàsjô] a t e n ţ i a


la société [sosjete] societatea le copain [kopê] (fam.) prietenul,
constituer [kôstitqe] a constitui amicul
excellent, -e [ekseîà] excelent, -ă indiquer [ëdike] a indica
le moyen [mwajê] mijlocul la hauteur [otcer] înălţimea
vérifier [verifje] a verifica la tour [tur] t u r n u l
retenir [rstnir] a reţine l'édification (/. ) [edifikosjô] construi­
la date [dat] d a t a rea
la manière [manjer] m o d u l , felul trop [tro] prea
agréable [agreabl] p l ă c u t , -ă, agrea­ le Parisien [parizji] parizianul
bil, -ă voyons! [vwajô] haide !
exiger [egzi3e] a p r e t i n d e , a cere difficile [difisil] greu, grea
imperios la, longueur [15gœr] lungimea
approfondir [aprofîdir] a adînci, a dire [dir] a spune, a zice
aprofunda très bien [tre^bjs] foarte bine
la science [sjăs] ştiinţa le Danube [danyb] Dunărea
naturel, -elle [natyrel] n a t u r a l , -ă cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta
la technique [teknik] tehnica réfléchir [refle/ir] a se gîndi, a re­
l'histoire (/. ) [istwar] istoria flecta
préparer d'avance [prepare^davâs] l'instant (m.) [lsstà] m o m e n t u l
a pregăti dinainte trouver [truve] a găsi
le sujet [sy3s] subiectul il est d e . . . plus long q u e . . . [ i l „ e
l'examinateur (m.) [egzaminatœr] e- dd ... ply^,15^ka ...] el este e u . . .
xaminatorul m a i lung d e c î t . . .
aujourd'hui [o3urdqi] azi le nombre [nôbr] n u m ă r u l
la géographie geografi] geografia l'habitant (m. ) [abità] locuitorul
premier prix [pramje^pri] aici: care environ [àvirô] a p r o x i m a t i v
a o b ţ i n u t premiul I comparer [kôpare] a compara
le lycée [lise] liceul le mont [mil muntele
interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt
elev, un student)

94
répondre [repàdr] a răspunde la partie [parti] partea
continuer [kôtinijc] a continua le sommet [some] vîrful, culmea
la promenade [promnad] plimbarea les cours d'eau [kur w do] cursurile
imaginaire [imaginer] imaginar, -ă apelor
l'examen (m.) [egzamê] examenul

Omonime

le tour 1. î n v î r t i t u r a , ocolul; plimbarea


2. strungul
la tour turnul

Sinonime

édifier [édifie]
construire [k:
[kostruirl I . ....
a
bâtir [batir]
i.-.- ru *• i f construi, a cladi
élever [elve]
batir [batirj

Expresii

tour de force t u r de forţă; realizare măiastră


jouer un mauvais tour à quelqu'un a juca o festă cuiva
chacun à son tour fiecare la r î n d u l său
tour à tour rînd pe rînd

GRAMMAIRE

Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal)

N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă :

a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e :
soixante-douze (adică 60 + 1 2 ) 72
soixante-seize (adică 60 + 16) 76

b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e :
quatre-vingts (adică 20 X 4) 80

c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . Astfel se
formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100
(cent):
quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83
quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90
quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93

95
60 soixante [swasdt] 101 cent un
61 soixante et un 102 cent deux
70 soixante-dix 103 cent trois
71 soixante et onze 110 cent dix
72 soixante-douze 111 cent onze
73 soixante-treize 112 cent douze
74 soixante-quatorze 200 deux cents
75 soixante-quinze 201 deux cent un
76 soixante-seize 202 deux cent deux
77 soixante-dix-sept 300 trois cents
78 soixante-dix-huit 400 q u a t r e cents
79 soixante-dix-neuf 500 cinq cents
80 quatre-vingts 600 six cents
81 quatre-vingt-un 700 sept cents
82 quatre-vingt-deux 800 huit cents
90 quatre-vingt-dix 900 neuf cents
91 quatre-vingt-onze 1 000 mille [mil]
92 quatre-vingt-douze 1 001 mille un
93 quatre-vingt-treize 1 100 mille cent
94 quatre-vingt-quatorze 1 200 mille deux cents ce (douze cents)
95 quatre-vingt-quinze 1 300 mille trois cei (treize cents)
96 quatre-vingt-seize 2 000 deux mille
97 quatre-vingt-dix-sept 10 000 dix mille
98 quatre-vingt-dix-huit 20 000 vingt mille
99 quatre-vingt-dix-neuf 100 000 cent mille
00 cent [să] 1 000 000 un million
1 000 000 000 un milliard

Observaţie. 1. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 , 71 se


intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et:
soixante et un
soixante et onze

2. După numeralele 80 (quatre-vingts), 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu


se foloseşte conjuncţia et
quatre-vingt-un [katravë^ce] cent onze
quatre-vingt-onze [katravs^5z] mille un
cent un [sà^ôë] mille onze

3. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă :


cent trois
mille cinq cents

4. Numeralele cardinale sînt invariabile, cu excepţia lui un, vingt,


cent. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt
precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă :
quatre-vingts livres
cinq cents pages

dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt numeral:


quatre-vingt-douze livres
cinq-cent-neuf pages

96
5. Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd
exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral:
1962 = mil neuf cent soixante-deux
Se scrie miile în expresiile:
l'an mille (anul 1000)
l'an deux mille (anul 2000)
în care mille nu este urmat de alt numeral.
Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele:
dix-huit cents (18 X 100) 1800
dix-neuf cents (19 x 100) 1900
dix-neuf cent soixante-trois 1963
Numeralul mille este invariabil.
Notă. Mille, întrebuinţat ca substantiv ( = milă, măsură de lungime),
capătă un s la plural
Le bateau est à deux milles de la câte. Vaporul este la o distanţă de două
mile de coastă.
Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin.

Imperativul (L'impératif)

Ca şi în l i m b a r o m î n ă , i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă , u n în­
d e m n , u n sfat. E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale)
care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . I m p e r a t i v u l are t r e i
p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r , I şi a I i - a p l u r a l , t e r m i n a ţ i i l e lor
indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a .
Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i
p r e z e n t , cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa
I. La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care
există la i n d i c a t i v .

Imperativul verbului chanter


chante! cîntă !
chantons! să cîntăm !
chantez! cîntaţi !

Imperativul verbului avoir Imperativul verbului être


aie! ai! sois ! fii!
ayons ! să avem soyons ! să fim !
ayez ! aveţi ! soyez! fiţi!
Observaţie. 1. Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce
prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm), în limba romînă neexis-
tînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane.
2. Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv:
Qu'il parte! Să plece!

7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97


EXERCICES

I . Răspundeţi la următoarele întrebări:


Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs?
Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux?
Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour
Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avez-
vous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année
sommes-nous m a i n t e n a n t ?

I I . Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale:


61, 70, 71, 74, "78, 81, 84, 91, 94, 102, 111, 201, 700, 1970, 1840, 1320,
1271, 1799, 1980.
III. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere):
Bunicul său este b ă t r î n ; el are 81 de a n i . Mihail Sadoveami s-a
născut în 1880. Balzac s-a născut (est né) în 1799. Tolstoi a m u r i t
(est mort) în 1910. Maupassant s-a născut în 1850. Loara este cu 244 km
(kilomètres) m a i lungă decît Sena. Sena are 776 k m . Această carte are
987 de pagini. Volga (La Volga) are 3 688 k m . î n biblioteca mea sînt
899 de cărţi. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889.

IV. Indicaţi imperativul prezent al verbelor:


aimer, tirer, choisir.

V. Traduceţi în limba franceză:


Priveşte acest portret. Staţi mîine acasă. Să dormim bine. Dă o cutie
de chibrituri fratelui t ă u . Alege o cravată roşie. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i !
I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm
„Internaţionala" !

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

LA TOUR EIFFEL

La Tour Eiffel, admirable construction métallique édifiée en


1889 en plein coeur de Paris, au Champ-de-Mars, domine toute
la ville. Elle a 306 mètres de haut. Sa construction a suscité beau-
coup de commentaires. Des personnalités des Lettres et des Arts
de l'époque, parmi lesquelles Charles Gounod, Alexandre Dumas,
Victorien Sardou, Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même
protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et mon-
strueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de
Paris".

98
Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette,
unique au monde, gracieuse et massive à la fois, objectif touristi-
que de premier ordre. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme
émetteur de télévision. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes
au troisième étage.
Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris,
ville coupée en deux parties par la Seine, qui coule sous trente
ponts. On peut voir d'ici le dôme des Invalides, le Panthéon, le
Sacré-Cœur, l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame,
sur la rive droite, l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la
magnifique avenue des Champs-Elysées, les jardins verdoyants
des Tuileries, du Luxembourg, le bois de Boulogne ainsi que
d'autres édifices, monuments et places, les poétiques quais de la
Seine, qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles
villes du monde.
Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans
la capitale de la France c'est, sans nul doute, la célèbre Tour Eiffel.
la bibliothèque de mon oncle. Tu sais... j ' a i décidé de devenir mé-
decin. Je guérirai les malades. Je m'inscrirai à la faculté de méde-
cine. Pour cela il faut bien connaître le corps humain, ce méca-
nisme si compliqué...
La petite Yvonne, très sérieuse, écoute parler son cousin Alain.
Elle est si jolie, Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds, ses_
yeux sont bleus, elle a des joues vermeilles, un petit nez retrous-
sé, des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches.
— Vois-tu, poursuit son cousin, je-dois bien connaître toutes
les parties du corps humain: la tète, le cou, le tronc, les bras,
les mains, les jambes, les...
— Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails
du corps humain. Par exemple, je peux t'indiquer le nom de

100
c h a q u e doigt de la m a i n , de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e , des
d e n t s . . . E t e s - v o u s s a t i s f a i t , m o n s i e u r le docteur?
— Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e
t a n t de choses, le n o m des nerfs et des m u s c l e s , des v e i n e s e t d e s w
os, la c o m p o s i t i o n d u s a n g . . .
— Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e .

ANECDOTE
Chez le d o c t e u r .
— Tire la l a n g u e , m o n p e t i t !
— J e ne p e u x p a s , l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é !

VOCABULAIRE

lire [lir] a citi poursuivre [pursi[ivr] a u r m a , a ur-


attentivement [atàtivmà] eu atenţie mări
pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc former [forme] a forma
1 anatomie (/. ) [anatomi] anatomia la tête ftet] capul
tu sais [ty^ss] ştii le cou [ku] gîtul
décider [deside] a hotărî, a decide le tronc [tr'5] trunchiul
le médecin [medss] medicul la jambe [şăb] piciorul
guérir [gerir] a vindeca, a t ă m ă d u i alors [alor] a t u n c i
le malade [malad] bolnavul même [mem] chiar
s'inscrire [ssskrirj a se înscrie le détail [detaj] detaliul
la médecine [medsin] medicina par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu
pour cela [pur^sla] pentru aceea, je peux r 3 3 „ p s ] eu pot
aici: pentru aceasta l'oreille (/. ) [lorej] urechea
il faut [il_fo] trebuie satisfaire [satisfer] a satisface
connaître [konetr] a cunoaşte quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivi-
humain, -e [ymif] omenesc, -ească tate
le mécanisme [mekanism] mecanismul suffire [syfir] a fi suficient, a ajunge
si compliqué [si w koplike] a t î t de la chose f/oz] lucrul
complicat le nom [no] numele
sérieux,-euse [serj0], serios,-oasă le nerf [ner] nervul
écouter [ekute] à asculta la veine [ven] vîna
joli, -e [joli] drăguţ, -ă l'os (m.) [las] osul
les cheveux [fv0] părul la composition [k5pozisj5] compoziţia
les yeux [lez w j0] ochii le sang [să] sîngele
la joue [3U] obrazul sans doute [sâ^dut] fără îndoială
vermeil, -le [vermsj] r u m e n , -ă Ie savant [savâ] savantul
le nez [ne] nasul la naïve [naiv] naiva
retroussé, -e [ratruse] cîrn, -ă tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate
la lèvre [lsvr] buza limba
cacher [ka/e] a ascunde le bout [bu] c a p ă t u l
la dent [dâ] dintele attaché, -e [ata/e] legat,-ă, p r i n s , -ă

PRONUNŢARE
— C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) [lewzwo]
fără a se auzi -s, la p l u r a l .
•— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l .

101
Omonime Antonime
le sang sîngele beau, bel, belle frumos,-oasă
cent o sută laid, -e urît,-ă
sans fără

Expresii

ne pouvoir fermer les yeux a nu putea închide ochii


cela saute aux yeux (créée les yeux) este evident, sare în ochi
n'avoir pas froid aux yeux a fi curajos, îndrăzneţ
entre quatre yeux între patru ochi

GRAMMAIRE

Viitorul (Le futur)

V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai, -as, -a,


-ons, -ez, -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i :
Grupa I
je parlerai [parlare] voi vorbi nous parlerons noi vom vorbi
tu parleras tu vei vorbi vous parlerez voi veţi vorbi
il (elle) parlera el (ea) va vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi
Grapa a îl-a
je finirai eu voi sfîrşi nous finirons noi vom sfîrşi
tu finiras tu vei sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi
il (elle) finira el (ea) va sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi
Observaţie. Verbele din grupa a IlI-a, terminate la infinitiv în -re,
pierd pe e mut din terminaţia infinitivului:
attendre — j'attendrai prendre — je prendrai

Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être


Avoir Être
j'aurai eu voi avea nous aurons je serai eu voi fi nous serons
tu auras vous aurez tu seras vous serez
il (elle) aura ils (elles) auront il (elle) sera ils (elles) seront

Pluralul substantivelor în -ail

S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în -s,


d u p ă regula g e n e r a l ă :
le détail [detaj] detaliul les détails
l'éventail [evàtaj] evantaiul les éventails

102
F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e , c a :
le travail (munca), le corail (coralul), l'émail (smalţul), le vitrail (vitra-
liul) etc., care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux, les coraux,
les émaux etc.

S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l :
l'aïeul bunicul les^aieuls bunicii
les^aïeux strămoşii
l'œil ochiul les^yeux formă neregulata folosită în mod curent
les^ceils formă regulată păstrată în anumite
expresii: ceils-de-perdrix bătături
œils-de-bœuf lucarne

EXERCICES

I . Treceţi verbele din paranteze la viitor:


Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Tu (être) un
homme cultivé. Ils (danser) toute la nuit. Vous (visiter) la semaine
prochaine une graisde usine. Ils (manger) ces fruits. Elle (finir) la
lecture de ce roman demain. Je (attendre) ton retour avec impatience.
Elle (choisir) ces fleurs. Il (prendre) des leçons de français. Ils (prendre)
part à la fête de „l'Humanité". Vous (regretter) le temps perdu. Tu
(répondre) tout de suite à cette question. Il (penser) souvent à toi.

I I . Traduceţi în limba franceză:


Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. El va fi student la facul­
tatea de medicină. Yvonne este blondă, are ochi albaştri şi obraji
rumeni. Alain va învăţa numele nervilor, muşchilor, vinelor, oaselor.
El va munci mult şi va vindeca bolnavii.

III. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter.


I V . Treceţi substantivele din paranteze la plural:
On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. Les Gaulois sont
les (aïeul) des Français. Mes deux (aïeul) sont très vieux. Odette a des
(œil) noirs. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théo-
phile Gautier („Email) et (Camée)". L'histoire naturelle nous donne
des (détail) sur lés (animal), les (végétal), les (minéral).

V. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus:


manger le gâteau; entrer dans la chambre; laver une chemise.

PROVERBE
Loin des_jyeux, loin du cœur. Ochii care nu se văd se uită.

103
6-ËME LEÇON
ALAIN SERA MÉDECIN

Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de


son cousin un crâne, des^os.
— Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée.
— Ils sont^à moi, je dois vérifier mes connaissances, répond
Alain. Voilà par exemple une clavicule, une omoplate, quelques
vertèbres. Mais ce n'est pas tout... J'apprendrai aussi les fonc-
tions des divers^organes du corps humain,-tels le cerveau, l'esto-
mac, le cœur, les poumons, le rein. Il faut bien connaître ces
organes, parce que ce sont les nôtres. J'étudierai aussi les sens de
l'homme, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher.
Yvonne regarde son-cousin avec admiration. Il saura tant de
choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et
surtout celui des w enfants. Un jour il devait faire une piqûre à
un de ses^amis.
— Prêtez-moi votre seringue, dit-il à ses cousins. La mienne est
cassée !
— Impossible, dit Claude. La nôtre est cassée depuis longtemps.
Demande à Odette de te donner la sienne.
A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue. Il a soigné
et guéri s o n ^ a m i M a r c , m a l a d e de b r o n c h i t e . I l soigne les blessures
de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. Il a i m e déjà ce noble
m é t i e r . Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est
toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins. Il v e u t w ê t r e r e ç u
p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n .

VOCABULAIRE

o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ l'admiration (/..) [admirasj5]admiraţia


g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i il saura [sora] el va şti
apercevoir [apsrsovwar] a zări tant [ta] a t î t a
le pupitre [pypitr] p u p i t r u l en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­
le crâne [kran] craniul cum, în oarecare măsură
sinistre [sinistr] sinistru il devait faire [il w dsvE^,fcr] trebuia
effrayé, -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t , -ă să facă
ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t , _ a w n r w a ] sînt la piqûre [pikyr] injecţia
ai m e i , aici: sînt ale mele prêter [prête] a î m p r u m u t a
vérifier [vérifie] a verifica la seringue j [srëg] seringa
la clavicule [klavikyl] clavicula casser [kase] a sparge
l'omoplate (/. ) [omoplat] o m o p l a t u l réussir [reysir] a reuşi
quelques [kelka] cîteva en fin de compte [à^,fë w dkot] î n
la vertèbre [vertsbr] vertebra cele d i n u r m ă
apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la bronchite [brô/it] bronşita
la fonction [fôksjô] funcţia soigner [swape] a îngriji
divers [divsr] diferit la blessure Tblesyr] rana
l'organe (m.) [organ] organul noble [norjl] nobil
le cerveau [servo] creierul le métier [metje] meseria
l'estomac (m.) [estoma] stomacul lorsque [lorska] cînd
le cœur [kœr] inima la cheville foulée [/ovij w fule]glezna
le poumon [pumô] p l ă m î n u l scrîntită
le rein [rs] r i n i c h i u l toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a , aici: t o t
le sens [sâs] s i m ţ u l lui a donné [ltji^,a w done] i-a d a t
la vue [vy] vederea le soin [~wë] îngrijirea
l'ouïe (/. ) [ui] auzul il veut [v0] el vrea
l'odorat (m.) [odora] mirosul recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i
le goût [gu] gustul le concours d'admission [ k ô k u r ^
le toucher [tu/e] p i p ă i t u l dadmisjô] concursul de a d m i t e r e

Omonime

le cœur [kœr] inima


le chœur [kœr] corul

F a m i l i e de cuvinte

le courage (m.) curajul


courageux, -euse (adj.) curajos, -oasă
encourager (vb. ) a încuraja
décourager (vb.) a descuraja

105
Expresii

ie bon cœur eu dragă inimă


à contrecœur în silă
par cœur pe dinafară
mener par le bout du nez a duce de nas
avoir une dent contre quelqu'un a avea pică pe cineva

GRAMMAIRE

Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal)


Numeralele ordinale se formează prin adăugarea terminaţiei
-ième la forma numeralului cardinal:
huit — huitième, [qitjem] dix — dixième [dizjsm]

Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt


complet diferite de cele ale numeralului cardinal.

Numeralul cardinal Numeralul ordinal


un [œ] le premier [pramje] p r i m u l
la première [pramjerj prima
deux [d0] prezintă două forme: le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea,
a doua
le second [zgo], la seconde [zg5d] „ „

Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­


nin, în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat
doar de articolul care le precede:
le quatrième élève al patrulea elev
la quatrième élève a p a t r a elevă
le premier (la première) le (la) huitième
le deuxième, le second (la deuxième,
la seconde) le (la) neuvième
le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm]
le (la) quatrième le (la) onzième
kt (la) cinquième le (la) douzième
le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième
le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. şi Compen­
diul de gramatică).

Observaţie. 1. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a


p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. Astfel:
— numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală:
quatre — quatrième onze — onzième

106
— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea terminaţiei
-ième: le cinquième
— numeralul neuf schimbă pe / în v:
neuf — neuvième

2. La numeralele compuse, ca şi în limba romînă, numai numeralul care


indică unităţile primeşte terminaţia -ième:
le quarante-cinquième le cinquante-sixième
al patruzeci şi cincilea al cincizeci şi şaselea
Pronumele posesiv (Le pronom possessif)

Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­


sorilor, de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e .
P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t .

Obiectul , P e r . s o a n a
Posesorul posedat ^ennl
I a Ii-a a IlI-a

le mien lé tien le sien


un obiect mase.
posedat al meu al tău al său
la mienne la tienne la sienne
fem. a mea a ta a sa
Un posesor
mai multe les miens les tiens les siens
mase.
obiecte ai mei ai t ă i ai săi
posedate les miennes les tiennes les siennes
fem.
ale mele ale tale ale sale

le nôtre le vôtre le leur


un obiect mase.
posedat al nostru al vostru al lor
la nôtre la vôtre la leur
fem.
Mai m u l ţ i a noastră a voastră a lor
posesori
mai m u l t e mase. les nôtres les vôtres les leurs
obiecte şi ai noştri ai voştri ai lor
posedate fem. ale noastre ale voastre ale lor

Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre, cotre cu pro­


numele posesive le (la) nôtre, le (la) vôtre. Adjectivele notre,
votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v :
notre mère, votre livre. P r o n u m e l e le (la) nôtre, le (la) vôtre a u
accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v .
Ces portraits sont les vôtres.

107
EXERCICES

I . Traduceţi în limba franceză:


Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. Alain îi
arată nişte oase: o claviculă, u n omoplat. E l va învăţa funcţiile creieru­
lui, ale stomacului, ale plămînilor, ale rinichiului şi ale inimii. Va
studia organele văzului, auzului, mirosului, gustului şi p i p ă i t u l u i . E l
va fi medic. îi place deja să îngrijească bolnavii. E l vindecă rănile
prietenilor săi.

I I . înlocuiţi (scriind în litere) numeralele cardinale din paranteze


cu numeralele ordinale corespunzătoare:
Paris est la (1) ville de France. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le
(72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. Le jour est la (7) partie de
la semaine, l'heure est la (24) partie du jour, la seconde est la(60)
partie de la m i n u t e . P a u l est le (1) de sa classe. Marie est le (5)
enfant de m o n oncle. C'est le (21) livre de m a bibliothèque.

III. Completaţi spaţiile libere cu adjectivele sau pronumele pose­


sive cerute de sens:
... maison a 5 étages; ... a 8 étages.
... parents sont j e u n e s ; ... sont vieux.
... père est ouvrier; ... est professeur.
La chambre d'André est g r a n d e ; ... est p e t i t e .

I V . Conjugaţi verbul m o n t r e r la prezent, viitor, perfectul compus


si imperativ.

V . Conjugaţi la prezent, viitor, perfectul compus si imperativ:


porter une valise
finir le livre
7-ÈME LEÇON

UNE NOUVELLE HABITATION

— Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la


rue. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami
Georges Maquet.
— Mais non, j'habite ce quartier depuis^une semaine. Je n'ai
pas w eu le temps de t'annoncer. Tu comprends, un déménagement !...
— Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement
coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis.
— Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour
nous. Les^enfants ont grandi, ils^ont besoin maintenant de trois
chambres ; Denise, qui travaille, doit^avoir la sienne et les garçons,
les leurs. Ils.n'avaient pas w assez de place pour étudier. J'ai heureu-
sement trouvé une maison spacieuse, pas neuve mais^en très bon w
état. Elle est_entourée d'un beau jardin, ce qui fera la joie de ma
< V
109
chienne Louloute. Le quartier n'est pas central, il est vrai, mais il
a d'autres^avantages: le silence, l'air frais, les fleurs et les^arbres...
— Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avez-
vous w en tout?
— Au rez-de chaussée, un vestibule, la salle à manger, la cham-
bre de Jacques, la cuisine, un débarras. On monte à l'étage par
un^escalier intérieur. Là il y a deux chambres à coucher, un couloir
et une salle de bains. La maison a une belle terrasse, deux balcons,
un grenier et une cave. Le soir, en„été, on peut dîner dans le jardin.
— Tu as de la veine. Et moi de même, parce que j ' a u r a i l'occa-
sion de te voir souvent.

VOCABULAIRE

le quartier [kartje] cartierul la chienne [/jen] c ă ţ e a u a


chercher [Jfer/e] a căuta il est vrai [il^_,s._vre] este a d e v ă r a t
quelqu'un [kelkëi cineva autre(s) [otr] a l t u l (alte)
depuis [daptji] începând de, de (tem­ l'avantage (m.) [avàta3] a v a n t a j u l
poral) le silence [silâs] liniştea
la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t ,
le temps [ta] t i m p u l răcoros
annoncer [anose] a a n u n ţ a te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te
comprendre [kôprôdr] a înţelege romantique [româtik] r o m a n t i c , -ă
le déménagement [demenasmâ] m u ­ en tout [ ă w t u ] în t o t a l
tarea le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l
déménager [demenaje] a se m u t a le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l
occuper [okype] a ocupa la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­
l'appartement (ro.) fapartamâ] apar­ frageria
tamentul la cuisine [kqizin] bucătăria
coquet, -ette [koks] cochet* -ă le débarras [debara] d e b a r a u a
le centre [sătr] centrul monter Tmôte] a urca
être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer]
le logis [lo3i] locuinţa scara interioară
parfaitement [parîetmà] perfect, aici: la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ]
perfectă dormitorul
raison [rsz.5] d r e p t a t e le couloir [kuhvar] culoarul
devenir [davnir] a deveni la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia
étroit, -e [ e t r v a , etrwat] s t r i m t , -ă la terrasse [tsras] terasa
h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire le grenier [granje] p o d u l
spacieux, -euse [spasjjii] s p a ţ i o s , la cave [kav] p i v n i ţ a
-oasă l'été (m.) [ete] v a r a
neuf, neuve [nœf, nœv] nou, nouă dîner [dine] a cina
en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] avoir de la veine [ven] a avea noroc
într-o stare foarte b u n ă de même [ d s ^ m s m ] de asemenea
entourer [àture] a înconjura parce que [pars w ka] fiindcă, p e n t r u că
l a joie [ywa] b u c u r i a l'occasion (/.) [akazj5] ocazia

110
Sinonime
le logis la demeure \
le domicile l'habitation f locuinţa, casa

Notă. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte


c u v î n t u l le rez-de-chaussée. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. E l se
traduce p r i n :
1. p a r t e r (la teatru)
2. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor.

Antonime

monter descendre

Elle monte l'escalier. Elle descend l'escalier.

<içj£|w
ouvrir fermer

Elle ouvre la fenêtre. Elle ferme la fenêtre.

111
GRAMMAIRE

Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif)

Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul


participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile:

Persoana I iI -ais f( -ion


-ions
singular „ a IUi -- aa l< -ais
-ais plural
plural <
< -iez
-iez
a I Il Ii -- aa (I -ait
-ait [I -aie
-aient

Nous parl(ons) ; nous finissions) • nous part(ons)

Grupa I Grupa a II-a


je parlais eu vorbeam je finissais eu sfîrşeam, t e r m i n a m
tu parlais tu finissais
il (elle) parlait il (elle) finissait
nous parlions nous finissions
vous parliez vous finissiez
ils (elles) parlaient ils (elles) finissaient

Imperfectul verbelor auxiliare

Être Avoir
j'étais eu eram j'avais eu a v e a m
tu étais tu avais
il (elle) était II (elle) avait
nous étions nous avions
vous étiez vous aviez
ils (elles) étaient Us (elles) avaient
(Participiul prezent: étant) (Participiul prezent: ayant)

Femininul substantivelor şi adjectivelor

— Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează


femininul în -ère, -1ère:
l'étranger [etrô^e] străinul l'étrangère [etrà^sr] străina
l'ouvrier muncitorul l'ouvrière muncitoarea
cher drag, scump chère dragă, scumpă
amer amar amère amară
entier întreg entière întreagă

112
— Substantivele terminate la masculin în -x, precum şi adjec­
tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s,
primind apoi un e m u t :
l'époux soţul l'épouse soţia
heureux fericit heureuse fericită
— Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p
schimbă aceste consoane în v, apoi primesc un e m u t :
le loup lupul la louve lupoaica
le veuf văduvul la veuve văduva
neuf nou neuve nouă

— Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau


-t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t :
le chien cîinele la chienne căţeaua
le chat pisoiul la chatte pisica

Fac excepţie substantivele şi adjectivele terminate în -ain,


-in ş.a.:
Roumain romîn Roumaine romîncă
sain sănătos saine sănătoasă

— Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l, -n, -s,


-t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t :
bas [ba] jos basse [bas] joasă
bon [bô] bun bonne [bon] bună
sot [so] prost sotte [sot] proastă

Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală:


gris — grise civil — civile idiot — idiote

Locul negaţiei pas la timpurile compuse

La timpurile simple, negaţia pas se pune după verb:


Je ne sais pas. Eu nu ştiu.

La timpurile compuse, pas se aşază între auxiliar şi participiul


trecut :
Elle n'a pas mangé son găteau. Ea nu şi-a mîncat prăjitura.
Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma
negativă:
je n'ai pas trouvé [3o^ne^,pawtruve] eu nu am găsit
tu n'as pas trouvé
il (elle) n'a pas trouvé
nous n'avons pas trouvé
vous n'avez pas trouvé
ils (elles) n'ont pas trouvé

8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113


Interogarea fără inversiune

în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi


cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i :
Tu viens demain chez nous? Vii mîine la noi?
Ils ont vu ce film? Ei au văzut filmul acesta?

Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar, în propo­


ziţiile scurte.

EXERCICES

I . Traduceţi in limba franceză:


Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic.
Copiii aveau nevoie de trei camere. Noua lor casă este înconjurată
de o grădină frumoasă. Ea nu este nouă, dar este în stare bună. Casa
lor are mai multe camere: la parter, sufrageria, camera lui Jacques,
bucătăria şi o debara; la etaj, două dormitoare, un culoar, o baie.
Casa are o terasă frumoasă, două balcoane, un pod şi o pivniţă. Prie­
tenii lor n-au găsit o casă cu grădină.

II. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect:


Grand-papa se (promener) le soir avec nous. Les hommes et les femmes
(discuter), les enfants (s'amuser). Il (avoir) dans sa serviette un livre
et trois cahiers. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. Ils (habiter)
une belle maison. Vous (dîner) en été dans le jardin. J'(être) son amie.
Tu (attendre) sa lettre.

III. înlocuiţi punctele cu prepoziţiile necesare (pour, à, de, p a r ,


sous, d a n s , vers):
Je veux passer mes vacances... la mer. Il se dirige ... la maison. Vous
trouverez ce livre... ma bibliothèque. Le frère... mon ami est parti
en province. J'ai reçu une lettre ... mon amie ... bien apprendre le
français il faut étudier la grammaire. Ils doivent aller... l'usine. Il
entra dans la chambre... la fenêtre. Il se repose... un arbre.

I V . Treceţi la feminin:
un ouvrier français des paysans roumains
un bon époux les petits chats

V. Treceţi la forma negativă:


La maison est grande. Lucien a été mon ami. Tu es malade. Mes cama­
rades ont passé les vacances à la mer. Ma cousine a mangé tous les
gâteaux. Il a écrit cette lettre. J'ai reçu votre cadeau. Tu as vu ce film.
Yves a rencontré Mireille. La fenêtre est trop large.

114
8-ËME LEÇON
LA CHAMBRE DE JACQUES

Alain a fait hier une visite. Il a voulu voir la nouvelle maison


et le jardin de son w ami Jacques Maquet.
La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire ;
les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des
fleurs de toutes les couleurs: blanches, rouges, jaunes, violettes,
bleues. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. Il trouve qu'il
n'y a rien de si beau et de si parfait.
— Tu sais très bien, a-t-il dit, que j ' a i toujours occupé la même
chambre que mes frères, qui me dérangeaient réellement lorsque
j'avais des w examens à préparer. Tu me connais de longue date, tu
sais bien que je ne suis point_un w égoïste, mais je désirais tant avoir
mon coin pour pouvoir travailler tranquillement.
A présent, j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable,
une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir, une table, deux

non lier nur (le jardin) ;i I|;I inspii' iTiïuliiiil

8*
chaises, un fauteuil, un bureau, une armoire à glace. Le tapis
aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre.
Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. J'ai
encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa.
Viens voir aussi la chambre de mes frères !
Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits, deux
pupitres, deux chaises, une armoire et une petite bibliothèque.
Sur l'armoire, il y a des balles et des jeux mécaniques.

VOCABULAIRE

hier [j er] ieri de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de


la visite [vizit] vizita m u l t ă vreme
nouveau [nuvo], nouvel [nuvel], nou- point [pwë] de loc
velle [nuvel] nou, -ă égoïste [egoist] egoist, -ă
clair, -e [klsr] luminos, -oasă le coin [kwë] colţul
si beau [si w bo] a t î t de frumos pouvoir [puvwar] a putea
parfait [paris] perfect tranquillement [tràkilmâ] în linişte
occuper [okype] a ocupa à présent [a w prezà] acum, în prezent
la même [la^mern] aceeaşi tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ]
déranger [derà3e] a deranja t o t ceea ce-mi trebuie
réellement [reelmà] în mod real, confortable [kSfortabl] confortabil, -ă
efectiv enrichir [ări/ir] a îmbogăţi
à glace [a w glas] cu oglindă mettre [metr] a pune
le tapis [tapi] covorul le vase [vaz] vasul
la couleur vive [kuloer^viv] culoarea Ie tableau [tablo] t a b l o u l
aprinsă rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic
le rideau [rido] perdeaua nu lipseşte
la cretonne [kraton] cretonul la balle [bal] mingea
égayer [egeje] a înveseli le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ]
oublier lublie] a uita jocul mecanic

Cuvinte cu mai multe sensuri

apprendre [aprâdr] 1. a învăţa:


J'apprends six heures par jour. învăţ şase ore pe zi.

2. a afla:
J'ai appris hier celte nouvelle. Am aflat ieri această veste.

3. a comunica, a împărtăşi:
Apprendre une nouvelle à quelqu'un a comunica cuiva o ştire.

la balle 1. mingea
2. glonţul
3. (pop.) francul

116
F a m i l i e de cuvinte

l'ami, -e (m.şif.) prietenul, -a amical, -e (adj.) prietenesc,-ească


l'amitié (f.) [amitje] prietenia amicalement (adv.) prieteneşte

GRAMMAIRE

Formarea adverbelor de mod

I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien, comment, mal, aussi,


ainsi e t c . , m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n adău­
g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i .
Adjectiv masculin Adjectiv feminin Adverb
sage sage sagemen t
bon bonne bonnement
tranquille tranquille tranquillement
heureux heureuse heureusement
réel réelle réellement
doux douce doucement

Suprimarea negaţiei pas

L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r , n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă cînd în
p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e , ca d e e x e m p l u :

point de loc:
Je ne suis point égoïste. Nu sînt de loc egoist.

guère de fel:
Il n'entend guère. E l n-aude de fel.

aucun, aucune nici un, nici o:


Tu n'as aucune amie. Tu n-ai nici p prietenă.

nul, nulle nici un, nici o:

Je n'ai nulle envie de partir. N-am nici u n chef să plec.

rien nimic:

Marie ne peut rien manger maintenant. Maria nu poate mînca


nimic acum.

personne nimeni:

Personne n'est venu me voir. Nimeni n-a venit să mă vadă.

117
jamais niciodată:
Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. Sora
mea nu uită niciodată să pună flori în vază.

plus mai:
Elle n'est plus à la fabrique. Ea nu m a i este la fabrică.

ni nici:
Je n'ai rencontré n i son père, n i sa mère. N-am întîlnit nici pe
t a t ă l său, nici pe m a m a sa.

Negaţiile rien, personne, jamais, ni pot preceda sau urma


adverbul ne:
Rien ne m'intéresse. Nimic nu mă interesează.
II ne pense à rien. E l nu se gîndeşte la n i m i c .

Ohseryaţie. Adverbul l i m i t a t i v ne...que nu trebuie confundat cu o


negaţie:
J e n'ai que deux crayons. N - a m decît două creioane,
în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas.

EXERCICES

I . Răspundeţi la următoarele întrebări:


Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa
chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper
seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre?
Décrivez votre c h a m b r e , la chambre de votre ami(e). Décrivez la cham-
bre des frères de J a c q u e s .

II. Traduceţi in limba franceză:


Camera lui Jacques este luminoasă. î n camera sa se află u n p a t , o m a s ă ,
trei scaune, un fotoliu, un dulap şi un birou. Cîte ferestre are camera
lui? Camera lui are două ferestre. A mea are trei ferestre. Sîht t a b l o u r i
în camera lui? D a , sînt două t a b l o u r i . In camera fraţilor săi sînt două
p a t u r i , două p u p i t r e , două scaune, o bibliotecă mică. î n camera lor
se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. Camera sa este m a r e şi
frumoasă; a t a este mică. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e ,
roşii, galbene, a l b a s t r e .

III. înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul


corespunzător :
Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. Défendons (avec
fermeté) la cause de la p a i x . L a m a r c k recherchait (avec curiosité)
t o u s les secrets de la n a t u r e . Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de

118
g r a m m a i r e . Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. La tête
et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). Cet
enfant a été p u n i (avec sévérité). Il m a r c h a i t (avec lenteur).

IV. Formaţi adverbe din următoarele adjective:


légal, indigne, coquet, négatif, familier, joyeux.

V. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point, pas, jamais,


rien, aucun, personne, ni, plus cerute de sensul propoziţiei:
J e n ' e n t e n d s ... de b r u i t . Ils ne ferment ... cette porte. Il n ' y a ... dans
cette chambre. Le professeur n ' a trouvé ... élève dans la classe. Il
n ' a . . . mangé depuis deux jours. Mon père ne s ' i r r i t e . . . J e ne v o i s . . .
mon frère ... ma sœur. P a u l n ' a ... envie d'aller au cinéma. Hélène
n ' a i m e ... la couleur j a u n e , elle préfère m a i n t e n a n t le rouge.

PROVERBE

Comme on fait son lit on se couche. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i .
9-ÊME LEÇON
LES VÊTEMENTS

— Assurément, t u es devenue t r o p c o q u e t t e , J a c q u e l i n e ! Tu ne
t'occupes que de robes, de jupes et de blouses, de m a n t e a u x et
de c h a p e a u x . J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière.
— Mais pas du t o u t , P a u l e t t e . Tu sais très bien que je t r a v a i l l e
b e a u c o u p . Moi je n ' a i pas de temps._à perdre chez les coutu-
rières p o u r les„essayages. H e u r e u s e m e n t , m a mère est u n e b o n n e
c o u t u r i è r e , c'est_,elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . Grâce à elle je
p e u x réaliser des w économies, q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de
v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles, plus de b a s , de g a n t s , de
souliers, de sacs à m a i n , et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin.
— Alors t o u t s ' e x p l i q u e . En t o u t cas, t a m a m a n est une bonne
c o u t u r i è r e , t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e .
— C'est v r a i , et je l ' a d o r e . Mais je s u i s w u n e „cliente" peu com-
p l i q u é e . J ' a i m e les t o i l e t t e s simples, mais j ' u s e a m p l e m e n t pour
l e s ^ e m b e l l i r , d ' é c h a r p e s , de broches, de fleurs, de colliers, de boucles
d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. Voilà p o u r q u o i je donne toujours
l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . E n réalité je n ' a i
que t r o i s w o u q u a t r e robes, deux j u p e s , quelques blouses, quelques
chandails et c'est t o u t . B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u , u n pardes-
sus, u n ^ i m p e r m é a b l e .
— Moi, j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. J ' a i plus
de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e . Doréna-
v a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. J ' i r a i moins souvent chez
la c o u t u r i è r e , je t â c h e r a i de me parer m o i - m ê m e .

VOCABULAIRE

assurément [asyremă] cu siguranţă grâce à [gras^a] datorită


que [ka] decît réaliser [realize] a realiza
devenir [davnir] a deveni l'économie (/. ) [ekonami] economia
la jupe [3yp] fusta permettre [permetr] a permite
le manteau [moto] mantoul, paltonul plus de ... que [ply^do ... ka] mai
le chapeau [/apo] pălăria mult ... decît
sûr, -e [syr] sigur, -ă la jeune fille [3œn__fij] tînăra
chez [Je] la le gant [go] mânuşa
presque [presk] aproape les bas [ba] ciorapii
l'essayage (m.) [sseja3] proba (la le sac à main [sak^a^ms] poşeta
croitor) en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz
confectionner [kôfeksjone] a con­ reconnaissant, -e [rakonesô] recunos­
fecţiona cător, -oare
la toilette [twalst] toaleta, îmbrăcă­ c'est vrai [seèvre] este adevărat
mintea adorer [adare] a adora

120
compliqué, -e [kôplike] complicat, -ă l'imperméable (m.) [ëpsrmeabl] im­
embellir [ăbelir] a înfrumuseţa permeabilul
l'écharpe (/. ) [e/arp] eşarfa toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată)
la broche [broj-] broşa j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu
le collier [kolje] colierul par (v. paraître = a părea)
la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ dorénavant [dorenavà] de acum îna­
celul inte
les colifichets [kolifi/e] podoabe, fan- tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama
teziuri le conseil [kôsej] sfatul
changer de [/<*3e w ds] a schimba tâcher [ta/e] a-şi da silinţa ; a în­
le chandail [/ddaj] puloverul cerca
le pardessus [pardsy] pardesiul parer [pare] a împodobi

Omonime

le compte socoteala
le conte povestea
le comte contele

GRAMMAIRE

Pronumele personal (Le pronom personnel)

P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă , a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u
c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect; v. p a r t e a I, p . 4 4 ; d a t i v (comple­
ment indirect); acuzativ (complement direct).

Forme neaccentuate.'
Singular Plural
onumele personal me î m i nous ne
complement te îţi vous vă
indirect lui îi leur le

Forme accentuate:

a moi mie a nous noua


à toi ţie à vous vouă
à lui lui à eux
à elle ei à elles or

Observaţie. Pronumele personal complement indirect forma neaccen­


t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b :
Il me parle. E l îmi vorbeşte.
Pronumele personal complement indirect forma accentuată se aşază,
în general, după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă :
Tu lui es indifférent, à elle. Tu îi eşti indiferent ei.

122
Forme neaccentuate:
Singular Plural
Pronumele personal me mă nous ne
complement te te vous vă
direct le îl Ies îi,
la o

Forme accentuate:
moi pe
mine nous pe noi
toi pe
tine vous pe' voi
le, lui
pe el eux pe ei
la, elle
pe ea elles pe ele
Ies pe ei, pe ele
Notă. me, te, le, la, + a, e, i, ô, u, h m u t pierd pe e, care este înlo­
cuit cu apostroful: m', t', V.
Observaţie. 1. Pronumele personal complement direct forma neaccen­
t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b :

Elle me regarde. Ea mă priveşte.


Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază, în
general, după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă :
Je l'aime bien, Ini. 11 iubesc m u l t (pe el.)

2. Formele accentuate marchează o insistenţă, reiau şi întăresc un


pronume neaccentuat. P e n t r u a insista, se va spune: C'est à moi
que tu écris. Mie îmi scrii, în loc d e : Tu m'écris. Tu îmi scrii.
3. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b :
Tu me donnes un livre. î m i dai o carte.
Hélène lui raconte un beau film. Elena îi povesteşte un film frumos.
Je vous écris, à toi et à lui. Vă scriu, ţie şi lui.
Nous les invitons chaque dimanche. î i i n v i t ă m în fiecare duminică.
Je t e félicite de tout mon cœur. Te felicit din toată inima.
Je l'adore. 0 (îl) ador.
Tu dois lui être reconnaissante. Trebuie să-i fii recunoscătoare.
Notă. Nu trebuie confundat pronumele le (la, Ies), care se aşază îna­
intea u n u i verb (Je le vois. E u îl v ă d . ) , cu articolul le (la, Ies), care
stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. E u văd cîinele.).

Observaţii privind locul pronumelui personal complement


Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ, forma afirmativă,
se aşază întotdeauna după verb:
Donne-moi à manger. Dă-mi să m ă n î n c .
Parle-lui de Guy. Vorbeşte-i de Guy.

La forma negativă a imperativului, pronumele se aşază înaintea


verbului:
Ne me refusez pas. Nu m ă refuzaţi.

123
C î n d î n t r - o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi
u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t , o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a :
a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă , se p u n e î n t î i c o m ­
p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t :
Ces fleurs sont pour ma femme; je les lui donnerai demain. Aceste flori
sînt p e n t r u soţia m e a ; i le voi da m î i n e .

b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e , se e x p r i m ă î n t î i
c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) :
J'ai connu un jeune homme très sympathique; je vous le présenterai, Am
cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c ; vi-1 voi prezenta.

V e r b u l aller (a merge)

V e r b u l aller, d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er, e s t e n e r e g u l a t ;
el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e .
V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être.

Indicativ
Prezent Imperfect
je vais eu merg j'allais eu mergeam
tu vas tu allais
il (elle) va il (elle) allait
nous allons nous allions
vous allez vous alliez
ils (elles) vont ils (elles) allaient
Viitor Perfectul compus
j'irai eu voi me.rge je suis allé eu am mers
tu iras tu es allé
il (elle) ira il (elle) est allé (allée)
nous irons nous sommes allés
vous irez vous êtes allés
ils (elles) iront ils (elles) sont allés (allées)
Imperativ
va ! mergi !
allons !
allez !
Participiu
Prezent Trecut
allant mergînd allé mers
Observaţie. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­
ziţiilor:
aller: chez le dentiste, chez le coiffeur
à l'épicerie, à la boulangerie, à la fabrique,
à bicyclette, à scooter, à pied
au cinéma, au théâtre, au concert, au bal
en voiture, en bateau, en avion
par le train, par avion (mai ales p e n t r u scrisori, colete)

124
EXERCICES

I . Enumeraţi veşmintele pe care le purtaţi în diferite anotimpuri.


I I . Traduceţi în limba franceză:
Prietena mea schimbă des toaletele. Mama sa este o b u n ă croitoreasă.
J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple, d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe
sau broşe, cu flori sau coliere. Ea are cîteva rochii elegante, două fuste,
cîteva bluze, un p a l t o n , un pardesiu.

III. Completaţi spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute


de sens:
J e ... d e m a i n me promener au bois. ... t o u t de suite à la maison ! ... en
ville il rencontra son a m i . ... ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­
sée j e . . . chez le d e n t i s t e . Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . . . chaque été chez
mes grands-parents. I l s . . . souvent au t h é â t r e . N o u s . . . l'année pro­
chaine en Union Soviétique. L ' a n n é e passée n o u s . . . en Pologne.

I V . înlocuiţi punctele cu pronumele personale cerute de sens (for­


mele accentuate şi neaccentuate):
P o u r q u i achètes-... ces chemises? P o u r . . . et pour aime beaucoup
mes e n f a n t s ; . . . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . . .
. . . écoute tous les conseils que son p è r e . . . donne. Le N i l traverse
l ' E g y p t e ; il.'., fertilise e n . . . i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . ... t r i o m p h e z
toujours des obstacles q u ' o n . . . oppose. Qui v e u t . . . accompagner? Ce
bouquet de fleurs est pour , . . . m a n g e n t comme des loups. Vou-
lez-... entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . . . N o u s . . . retrouverons c h e z . . .
. . . . . . . avez fait des progrès.

V. Traduceţi în limba franceză:


Ii vorbesc despre t i n e . E a îi dă o carte. Vorbeşte-i despre copilăria
noastră. Spune-i să plece. Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. Ion îţi a r a t ă
casa lui. Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . F i l m u l a fost intere­
s a n t ; ţi-1 voi povesti m î i n e . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t
m e r e ; le voi mînca chiar azi. Mîine voi merge la d e n t i s t . E u a m fost
la coafor. E l merge la fabrică cu bicicleta. Voi merge la Bucureşti cu
t r e n u l sau cu a v i o n u l .

PROVERBE
L'habit ne fait pas le moine. Nu h a i n a face pe om.
10-ÈME LEÇON

ALAIN PART POUR LA MONTAGNE

Alain doit partir avec des w amis pour


la montagne. Toute sa famille s'affaire
autour de lui. Il n'y a plus qu'une
heure jusqu'au départ du train et la
valise n'est pas w encore faite. Tout dans

¥m*i!BM!
la chambre est sens dessus dessous. Du linge, des bas, des s ouliers,
une brosse, des chemises, des mouchoirs, des w essuie-ma ins, un
pyjama, traînent, partout. Les frères d'Alain veulent se rendre
utiles et s'amuser en même temps.
— Prends ta cravate préférée! dit l'un.
— Prends ton complet, dit l'autre.
— Taisez-vous donc ! Grâce à vous je
ne trouve plus mon pantalon et mon
béret.
— N'oublie pas les pull-overs, le
foulard et les gants ! dit sa mère avec
inquiétude.
— Non, non, ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me
donner.
— Maman, donne-lui un fer à repasser. Comme il aime toujours
être bien mis, il en a besoin... même à la montagne... dit Paul
malicieusement.
Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de
son frère. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles, des boutons,
des ciseaux, du fil à coudre, objets très nécessaires lorsqu'on
fait des^excursions.
Enfin, la valise est prête.
—-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines, dit Alain
en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. Puis il em­
brasse tendrement ses parents, ses frères et sa soeur. Ce n'est que
la mère d'Alain qui est^un peu triste.

VOCABULAIRE

s'affairer fsafere] a-şi face de lucru, les lunettes fumées [lynst^fyme] o-


a se agita chelarii fumurii
autour [otur] în jurul le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul
le départ [depar] plecarea de călcat
le train [trë] trenul être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine
la valise [valiz] valiza, Geamantanul îmbrăcat
sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­
dezordine ţios, cu r ă u t a t e
le linge [IS3] lenjeria la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a
la brosse [bras] peria l'aiguille (/. ) [cgqij] aeul (de cusut)
l'essuie-main (m.) [sst[i_më] prosopul les ciseaux [sizo] foarfecele
le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a le fil [fil] firul, firul de aţă
traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în coudre [kudr] a coase
dezordine l'excursion (/. ) [ekskyrsjâ] excursia
partout [partu] peste t o t être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata
utile [ytil] folositor, -oare le paletot [palto] p a l t o n u l
en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ se reposer [sa rapoze] a se odihni
laşi t i m p endosser [àdose] a-şi pune o haină
le complet [kôplc] costumul doublé, -e [duble] căptuşit, -ă ; du­
taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! b l a t , -ă
grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă Ia fourrure [furyr] b l a n a
vouă puis [pqi] apoi
le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l embrasser [abraşe] a s ă r u t a , a îm­
oublier [ublie] a uita brăţişa
le pull-over [pylovsr] tricoul, pu­ tendrement [làdramà] cu dragoste,
loverul cu drag
le foulard [fular] fularul ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i
l'inquiétude (/.) [ëkjetyd] neliniştea triste [trist] t r i s t , -ă

128
Sinonime

vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé dezbrăcat

Expresii

de fil en aiguille din vorbă în vorbă


donner du fil à retordre a da de furcă
tiré à quatre épingles dichisit
cela me va comme un gant î m i (con)vine de m i n u n e

Cuvinte cu mai multe sensuri


entendre 1. a a u z i , a asculta,:
entendre une voix a auzi o voce
2. a înţelege, a pricepe:
donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă

GRAMMAIRE

Galicismul c'est

P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a
I l I - a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était, ce sera). Din
g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l :
C'est ma mère. Este m a m a mea,
C'était mon cousin; il cherchait un livre. Era vărul m e u ; căuta o carte.
Ce sera sans doute unegrande surprise. Va fi fără îndoială o mare surpriză.

P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce sont.


Afirmativ Negativ Interogativ
C'est ton stylo. Ce n'est pas ton stylo. Est-ce ton stylo?
Ce sont mes amis. Ce ne sont pas mes amis. Est-ce que ce sont mes amis ?

Expresiile

c'est ... qui (ce sont ... qui) şi c'est ... que (ce sont ... que)

Expresia c'est... qui (ce sont... qui) foloseşte la scoaterea în


relief a s u b i e c t u l u i :
C'est Marie qui a mangé les fruits. Maria a mîneat fructele.
Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Fetele au m î n e a t fructele.

E x p r e s i a c'est... que (ce sont... que) se foloseşte p e n t r u a scoate


în relief c o m p l e m e n t u l , eare, în acest caz, este a ş e z a t la î n c e p u t u l
propoziţiei:
Cesta la mer que je passerai les vacances. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a .
Ce sont ces livres que je veux acheter. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.

învăţaţi limba franceză fără profesor


129
Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r - u n pro­
n u m e p e r s o n a l , se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i :
C'est lui que je veux voir. Pe el vreau să-1 v ă d .

P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­
c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que.

F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor

— U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n -eur
s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse:
le danseur [dâsœr] dansatorul la danseuse [dôsœz]
le vendeur v î n z ă t o r u l la vendeuse
menteur mincinos menteuse
exploiteur e x p l o a t a t o r exploiteuse

F a c excepţie cîteva adjective care formează femininul în mod


r e g u l a t , a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t :

antérieur anterior antérieure


extérieur exterior extérieure
intérieur interior intérieure
majeur major majeure
supérieur superior supérieure

— S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e la m a s c u l i n în -teur
p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice:
l'acteur a c t o r u l Vactrice
le directeur d i r e c t o r u l la directrice
Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l l'institutrice
accusateur acuzator accusatrice

— U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r
î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u
-eresse'

le nègre negrul la négresse


le tigre tigrul la tigresse
traître trădător traîtresse
vengeur răzbunător vengeresse

— Unele adjective formează femininul în m o d neregulat:

blanc alb blanche grec grec grecque


public public publique roux roşcat rousse
franc liber, sincer franche doux dulce, blînd douce
sec uscat sèche long lung longue
favori favor it favorite

130
EXERCICES

I. Răspundeţi la următoarele întrebări:


Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre?
Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que
dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui
sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne?
De quels vêtements avez-vous besoin?

I I . Traduceţi în limba franceză:


Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. El este în întîrziere.
Camera sa este în dezordine. Alain are nevoie de ciorapi, cămăşi, batiste,
pijamale, perii şi prosoape. Fratele său îi spune să-şi ia (de.prendre)
costumul la munte. Alain nu-şi găseşte bascul. Paul spune mamei sale
să-i dea lui Alain un fier de călcat. Jacqueline îi dă ace de cusut, nasturi,
foarfecele şi aţă. Alain nu are nevoie de palton. El îmbracă o jachetă
îmblănită. Mama lui Alain este neliniştită.

III. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­


rele propoziţii, folosind construcţiile c'est... qui, ce sont... qui,
c'est... que:
Je remarque cette actrice. Alain est allé à la montagne. J'aime les
poésies de Victor Hugo. Mon oncle est là. Il veut devenir chimiste.
Tu préfères le jaune. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire.
Les peuples luttent pour la paix. Ils dénoncent la guerre.

IV. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­


stantiv feminin, făcînd acordul necesar:
bon supérieur long favori
heureux doux sec grec
créateur public

V. Indicaţi femininul următoarelor substantive:


homme père cousin oncle
fils coiffeur instituteur danseur

PROVERBE

Chercher une aiguille dans une botte de foin. A căuta acul în carul
cu f în.
11-EME LEÇON

LE REPAS

— J e dois te q u i t t e r , dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet.


Aujourd'hui je suis pressé. Le d i m a n c h e , le p e t i t déjeuner, le dé-
jeuner, ie dîner réunissent toute la famille. Personne n ' a la permis-
sion d'être en r e t a r d . À t o u t _ à l'heure !
. . . E n e n t r a n t dans la salle à manger, le père et la mère a d m i r è r e n t
une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. Une nappe
blanche recouvrait la t a b l e . Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes, les
c o u t e a u x , les fourchettes, les cuillères, les serviettes, et même un
vase de fleurs. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . I ne
corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e .
Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les
deux joues. Le déjeuner fut composé d'un potage, d'un rôti de
veau garni de pommes de terre, d'une salade de t o m a t e s et comme
dessert, d'une t a r t e à la crème. À la fin du repas, ils mangèrent
du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s .
— Excellent déjeuner, déclara P a u l , et toute la famille l ' a p -
prouva.

132
VOCABULAIRE

le repas [râpa] masa (mîncarea) la serviette [ssrvjet] şervetul


le petit déjeuner [pti^de5œne] micul le verre [ver] paharul
dejun la carafe [karaf] garafă
le déjeuner [dejœnej prînzuî briller [brije] a străluci
le dîner [dine] cina la corbeille [korbej] coşul
réunir [reynir] a reuni le pain [pi] pîinea
personne [psrsoa] nimeni au milieu [o w milj0] la mijloc
la permission [ptrmisjô] permisiunea composer [kôpoze] a compune, a al
être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în câtui
întârziere féliciter [felisite] a felicita
à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eu- le potage [pota5] ciorba
rînd, la revedere le rôti [roti] friptura
une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] le veau Fvol viţelul
încă o d a t ă garnir a gam
mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­
pune masa toful
le couvert [kuver] tacîmul la salade [saïad] salata
la nappe [nap] faţa de masă la tomate [tomat] roşia
recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din le dessert [dsssr] desertul
nou) la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero]
l'assiette (/. ) [asjst] farfuria tarta eu cremă
le couteau [kuto] c u ţ i t u l le fromage [froma3] brînza
la fourchette [fur/et] furculiţa la poire [pwarj para
la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura approuver [apruve] a aproba

Antonime

permettre a permite défendre a interzice


la permission permisiunea la défense interzicerea

Familie de cuvinte
le sel (m. ) sarea
saler [vb. ) a săra
salé (adj. ) sărat

Cuvinte cu mai multe sensuri


le verre 1. sticla 2. paharul
la serinette 1. şervetul 2. prosopul 3. geanta, servieta

EXPRESII

être tout sucre et tout miel a fi mieros


n'être pas dans son assiette a nu fi în apele l u i ; a nu-i fi boii
acasă
mettre les pieds dans le plat a călea in s t r ă c h i n i ; a face o gafă

133
GRAMMAIRE

Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple)


Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp
determinat în trecut. El este folosit mai ales în limba literară, în
naraţiuni. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului
compus. în limba romînă se traduce, în general, prin perfectul
compus.
Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la
radicalul infinitivului următoarele terminaţii:
Persoana I -ai je parlai [39 parle] eu vorbii
»> a I i - a -as tu parlas
singular „ a I l I - a -a il (elle) parla
I -âmes nous parlâmes
plural a I i - a -ătes vous parlâtes
a I l l - a -èrent ils "(elles) parlèrent

Perfectul simplu .al verbului avoir


feus [3y] eu avui nous eûmes
tu eus vous eûtes
il (elle) eut ils (elles) eurent

Perfectul simplu al verbului être


je fus eu fusei nous fûmes
tu fus vous fûtes
il (elle) fut ils (elles) furent

Adjective cu două forme


Cîteva adjective (beau, nouveau, vieux, fou, mou) prezintă două
forme pentru masculin. Prima formă, terminată în vocală (cu
excepţia adjectivului vieux, a cărui consoană finală nu se pronunţă),
se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau
cu un h aspirat, sau după substantiv:
un beau garçon un .nouveau professeur
un vieux soldat un courage fou

Forma a doua, terminată în consoană, se întrebuinţează înaintea


substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut:
un bel enfant un fol espoir
un nouvel auteur un mol oreiller
un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil)

134
F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală
a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e:
une belle chambre une folle gaieté
une mode nouvelle une pâte molle
une vieille maison

EXERCICES

I. Traduceţi în limba franceză:


Toată familia se reuneşte la micul dejun, la prînz şi la cină. Jacquelinei
îi place să pună masa. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. Am
cumpărat farfurii, cuţite, furculiţe, linguri şi pahare. Ei au mîncat
ciorbă, friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de
roşii. îmi plac prăjiturile şi fructele.

H . Indicaţi trei substantive care formează femininul schimbtnd


terminaţia -teur in -trice.
III. Conjugaţi la perfectul simplu verbele:
dîner, fermer, être şi avoir.

IV. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu:


Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. Nous (trouver)
tout le monde attablé (aşezată la masă). Un jour je (monter) dans le
grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. Dans sa modestie,
Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et, en par-
lant d'un échec: „j'(essuyer) un échec". Le malade (garder) le lit deux
semaines. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. Vous (rentrer) fort
tard. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux.

V. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau, nouveau, fou,, mou,


vieux, la formele corespunzătoare:
Le marchand a demandé un prix... J ' a i vu hier u n . . . homme qui se
promenait dans ce jardin. Dans ce parc il y a un ... arbre. Nous habi­
tons u n . . . quartier. Nous occupons une... maison. Il ne peut manger
que des poires... Elle acheta u n e . . . robe. Je connais u n e . . . femme
qui sait très bien tricoter. Les pays de démocratie populaire ont établi
un ... ordre social.
12-ÈME LEÇON

L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN

Ce soir, t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e - d i x -


ième anniversaire de g r a n d - m a m a n . Une grande table ornée de
fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . G r a n d - m a m a n a préparé
des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic, du
pâle de foie gras, un délicieux soufflé au fromage, des truites au
beurre, une dinde r ô t i e . Le repas finit par des fruits et des pêches
au riz. On a bu du Champagne, du vin b l a n c et du vin rouge. Les
„ e n f a n t s ont bu de l'eau, de la limonade et de l'orangeade.
— Tu as un b o n j i p p é t i t , ma chère, d i t T a n t e Madeleine en s'adres-
s a n t à l'une de ses nièces. De mon t e m p s , les jeunes filles pensaient
d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé
sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. La v i a n d e , les sauces,
les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine.

136
— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s ,
d i t A l a i n ; elles font du s p o r t , elles d o i v e n t se n o u r r i r . Les cures
d'amaigrissement ruinent l'organisme. Regardez notre grand-mère,
q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . E l l e n ' a j a m a i s
^.été m a l a d e . Tâchez de l ' i m i t e r !

VOCABULAIRE

fêter [fete] a sărbători l'appétit (m.) [apeti] pofta de mîn­


l'anniversaire [m.) [aniverser] ani­ care
versarea s'adresser [sadrese] a se adresa
orner [orne] a împodobi de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea
dresser [drese] a ridica, a î n ă l ţ a ; a mea
întinde penser [pàse] a gîndi
les mets [ms] felurile de mîncare, davantage [davàta3] m a i mult
bucatele la silhouette [silwst] silueta
délicat, -e [delika] d e l i c a t r - ă ; fin, -ă la tasse [tos] ceaşca
l'invité (m.) [évite] i n v i t a t u l le thé [te] ceaiul
l'œuf (m.) [loef] oui le sucre [sykr] zahărul
des œufs pochés en aspic !dez0^ la tranche [trăj] felia
po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic grillé, -e [grije] prăjit, -ă
le pâté [pate] pateul la viande [vjâd] carnea
le foie [fwa] ficatul la sauce [sos] sosul _
le soufflé [sufle] sufleul les sucreries [sykrsri] dulciurile
au [o] cu exclure [eksklyr] a exclude
le fromage [fromaş] brînza trois fois par [trwawfwa^__par] de trei
la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l ori pe ...
le beurre [bcer] u n t u l aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e . . . , în
la dinde [dsd] curca rînd eu
la pêche [psj - ] piersica faire du sport [fer^dy^spor] a face
le riz [ri] orezul sport
boire [bwar] (part, t r e c u t : bu) a bea se nourrir [s9^nurir] a se hrăni
le Champagne [/âpap] şampania la cure [kyr] cura
le vin [vë] vinul l'amaigrissement (m.) [amegrismàj
l'eau (/. ) [o] apa slăbirea
la limonade [limonad] limonada ruiner [rqine] a ruina
l'orangeade (/. ) [oràjad] oranjada imiter [imite] a imita

PRONUNŢARE

l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r .


La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] .

Omonime

foie (m.) ficat


foi (f.) credinţă
fois (f.) d a t ă , o a r ă : pour la première fois pentru
p r i m a oară

137
Expresii

pain bis [bi] pîine neagră


petit pain franzeluţă
pain de sucre căpăţînă de zahăr
pain d'épice [épis] turtă dulce
pain de munition [mynisjS] pîine soldăţească
pain de savon [sav5] calup de săpun

GRAMMAIRE

Articolul partitiv (L'article partitif)

Articolul partitiv, specific limbii franceze, indică o parte, o


cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t :
On a bu du Champagne, du vin blanc et du vin rouge. S-a băut şampanie,
vin alb şi vin roşu.
Tu manges du beurre. Tu mănînci unt (o anumită cantitate).

Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd


substantivul precedat de articol este determinat:
J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Am băut din vinul pe care mi
l-ai adus ieri

Formele articolului partitiv sînt:


du, dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h
aspirat: du vin
de V , dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h
mut: de l'argent
, de la, dacă substantivul începe cu o consoană sau cu
jem, 'i de-—un h aspirat: de la viande
V, dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h
mut: de l'huile, de l'eau.
Observaţie. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. Pentru
exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. Nu trebuie
confundate articolele partitive du, de la, cu articolele asemănătoare care
se folosesc la exprimarea genitivului:
J'ai bu iu vin. Am băut vin.
La consommation du vin est élevée en France. Consumul de vin este ridi­
cat în Franţa.
Je bois de la limonade. Beau limonada.
Le goût de la limonade est excellent. Gustul limonadei este excelent.
Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte:
Je fais du sport. Eu fac sport.
Il faut du courage pour escalader ce sommet. Trebuie (să ai) curaj pentru
a escalada acest vîrf.
Cet enfant me fait de la peine. Acest copil mă întristează.

138
Perfectul simplu (grupa a Ii-a)

V e r b e l e d i n g r u p a a I i - a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la
radicalul infinitivului următoarele terminaţii:

Persoana I -is je finis eu sfîrşii


Singular ,. a Ii-a -is tu finis
a III-a -it il (elle) finit
-„ I -îmes nous finîmes
Plural „ a Ii-a -îtes vous finîtes
„ a III-a -irent ils (elles) finirent

Verbul neregulat. dire (a spune)


Iudicativ
Pi-ezent Imperfect Perfectul simplu
je dis eu spun je disais eu spuneam je dis eu spusei
tu dis tu disais tu dis
il (elle) dit il (elle) disait il (elle) dit
nous disons nous disions nous dîmes
vous dites vous disiez vous dîtes
ils (elles) disent ils (elles) disaient ils (elles) dirent

Perfectul compus Viitor


j'ai dit eu am spus je dirai eu voi spune
tu as dit tu diras
il (elle) a dit il (elle) dira
nous avons dit nous dirons
vous avez dit vous direz
ils (elles) ont dit ils (elles) diront

Imperativ Participau
Prezent
dis! spune disant spunînd
disons!
Trecut
dites !
dit, dite spus, -ă

Observaţie. 1. La fel se conjugă verbul redire. R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca


şi redire) are la persoana a I i - a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v
forma dites.
2. Verbele contredire (a contrazice), interdire (a interzice), médire (a vorbi
de r ă u ) , prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e
forme :

(vous) contredisez (vous) médisez


(vous) interdisez (vous) prédisez

139
EXERCICES

I . Traduceţi în limba franceză:


F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea aniversare
a bunicii. S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. Copiii nu
au b ă u t v i n ; ei au b ă u t oranjadă şi limonada. Mătuşa Magdalena
observă pofta de mîncare a nepoatei sale. E l este împotriva curelor de
slăbire.

I I . Puneţi articolul partiţii1 respectif.' înaintea următoarelor sub­


stantive:
beurre, fromage, viande, argent, Champagne, pain, courage, fruits,
bière(bere).

III. Conjugaţi verbul redire la indicativul prezent, perfectul com­


pus, perfectul simplu şi imperativ.
I V . înlocuiţi spaţiile libere cu articolul hotărî*, nehotărît sau
partitiv corespunzător:
... fenêtre de ma chambre est grande. J ' a d m i r e . . . fleurs e t . . . arbres
qui se trouvent d a n s . . . jardin. Il faut v r a i m e n t . . . courage pour tra-
verser cette rivière. V e u x - t u . . . café? N o n , merci,je b o i s . . . l'eau. Nous
m a n g e o n s . . . œufs p o c h é s , . . . viande. J e mange s o u v e n t . . . beurre e t , . ,
fromage.

V . Scrieţi la plural adjectivele din paranteze:


de (beau) livres; des yeux (bleu); des enfants (intelligent]; des livres
(nouveau) ; des hommes (loyal) : des concert» (instrumental).

PROVERBE

L'appétit vient en mangeant. Pofta vine mîncînd.


Qui vole un œuf, vole un bœuf. Cine fură azi un ou. mîine fură! şi
un bou.
13-P2ME LEÇON

LA LETTRE DE CLAIRE

Chère Hélène,

La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. Malheureu-


sement elle n'a que sept jours! C'est peu, surtout lorsqu'on^est
touriste. Les jours sont plus courts que d'habitude.
Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest.
On construit partout et beaucoup. Les ouvriers habitent mainte-
nant des maisons spacieuses, confortables. Mardi j ' a i admiré
quelques musées de Bucarest, mercredi et jeudi on a organisé
une excursion dans la valée de la Prahova. Vendredi, de retour,
promenade en car dans Sa ville et le soir, spectacle à l'Opéra.
Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Chère
Hélène, je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont
bien gentils et très accueillants. L'hôtel est très confortable. Le
guide parle le français presque aussi bien que nous. Dimanche
nous irons dans le delta du Danube.
Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. Encore une semaine et je
dois quitter ce pays hospitalier. J'ai promis de revenir l'année
prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en
Normandie. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle, en
janvier tout comme en septembre ou en^oetobre, d'autant plus
qu'elle change d'un jour à l'autre, ses villes deviennent plus gran-
des, ses stations climatiques plus confortables.
D'ici deux semaines, je viendrai chez toi pour te raconter mes^
impressions.

Je t'embrasse de tout coeur


Claire
Bucarest, t.- 5 juin 1964.

VOCABULAIRE

la lettre [lstr] scrisoarea court, -e [kur, kurt] scurt, -ă


vite [vit] iute, repede d'habitude [dabityd] de obicei
malheureusement [malœr^zmà] din construire [kôstrqir] a construi
nenorocire partout [parmi pretutindeni
peu \p0] puţin la yallée [vale] valea

141
Une lettre

,v J
Une enveloppe \\i ^ -H

+"to v

Un timbre

Une boîte aux lettres

142
de retour [rgtur] la înapoiere revenir [ravnir] a reveni
la promenade [pramnad] plimbarea le mois [mwa] luna
le car [kar] a u t o c a r u l tout comme [tu w kom] întocmai, ca şi
le spectacle [spektakl] spectacolul d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai
gentil [3<îti] a m a b i l , gentil mult
accueillant, -e [akœjô] p r i m i t o r , changer [/âje] a schimba
-oare la station climatique [stasj5_Jklîma-
l'hôtel (m.) [atei] hotelul tik] staţiunea climaterică
le delta [delta] delta d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ]
hospitalier, -ère [aspiţalje] ospita­ de azi în două s ă p t ă m î n i
lier, -ă de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată
promettre [prometr] a p r o m i t e inima

Les mois de l'année Les jours de la semaine


janvier [3<îvje] ianuarie lundi [lôÊdi] luni
février [fevrje] mardi [mardi] marţi
februarie
mercredi [merkradi] miercuri
mars [mars] martie jeudi [3œdfl joi
avril [avril] aprilie vendredi [vâdradi] vineri
mai [me] mai samedi [samdi] ' sîmbătă
juin [3yë] dimanche [ d i m d / ] duminică
iunie
juillet [3qije] iulie
août [u] Adverbe de timp
august
septembre [septâbr] septembrie aujourd'hui [o3urdiji] azi
octobre [oktobr] demain [dgmê] mîine
octombrie
après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e
novembre [navàbr] noiembrie hier [jer] ieri
décembre [desàbr] decembrie avant-hier [avdtjsr] alaltăieri

Observaţie. 1. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*, se.


pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii
începe cu o vocală):

le mois de mars, le mois d'août

2. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­


lului le, care nu se t r a d u c e în limba romînă :

5 iunie = le 5 juin
16 februarie = le 16 février

Expresii

il y a un an acum un an
une fois par an o dată pe an
d'un jour ""a Vautre de la o zi la alta
vivre au jour le jour a trăi de pe o zi pe alta

143
GRAMMAIRE

G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n )

Ca şi î n l i m b a r o m î n ă , a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e , c o m ­
p a r a t i v şi s u p e r l a t i v .
Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l
p o z i t i v , p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . d e s u p e r i o r i t a t e ) , aussi
( c o m p . d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . d e i n f e r i o r i t a t e ) .
C u v i n t e l e decît, ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que.

I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare


Ma chambre est pins grande que la tienne. Camera mea este
mai mare decît a ta.

— d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e


Comparativ ( Roger est aussi grand que Lucien. Roger este tot a t î t de
mare ca ţi Lucian.

— d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i


p u ţ i n mare)
Lucien est m o i n s grand que Pierre. Lucian este m a i mie (mai
\ puţin mare) decît Petre.

Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul


r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă
f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­
p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e , p r e c e d a t de a r t i c o l u l
h o t â r î t le, la, Ies.

I — d e superioritate:
le plus grand cel mai mare
la plus grande cea m a i mare
La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Volga este
Superlativ cei mai mare fluviu din E u r o p a .
rejativ
— de i n f e r i o r i t a t e :
le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare)
la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare)
Lucien est le moins grand des trois frères. Lucian este
cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi.

S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e
a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort, bien,
extrêmement, infiniment etc.
Ce livre est très intéressant. Această carte este foarte interesantă.
Mon amie est extrêmement bonne. Prietena mea este foarte (extrem de)
bună.

144
Perfectul simplu (grupa a H l - a )

Verbele din grupa a I l I - a formează de obicei perfectul simplu


a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i :

Persoana I -is je dormis eu dormii


Singular « a II-8L -is tu dormis
„ a Ill-a -it il (elle) dormit
„ I -îmes nous dormîmes
Plural „ a H-a -ites vous dormîtes
„ a III-a -irent ils (elles) dormirent

La fel se conjugă verbele offrir, ouvrir, partir, sentir, servir, sortir,


vêtir, dire etc.
Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii:

Persoana I -us je sus eu ştiui


a
Singular » H-a -us tu sus
„ a III-a -ut il (elle) sut

„ I -urnes nous sûmes


Plural " a H-a -ûtes vous sûtes
„ a III-a -urent ils (elles) surent

La fel se conjugă: courir, mourir, vouloir, boire, croire, lire e t c .

EXERCICES

I . Traduceţi în limba franceză:

Astăzi este joi. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un
an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni
şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie
care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. Cele şapte zile
ale săptămînii sînt: luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sîmbătă,
duminică. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului,
decembrie — ultima. Astăzi sîntem în 5 mai. în luna septembrie, voi
pleca în deltă. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta', devenind mai mare,
mai frumos.

II. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele:


cher, content, intéressant.

10
145
III. Traduceţi în limba franceză:

Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. Romanul


lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. Acest
muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său.
Aceste fructe sînt foarte bune. Iată omul cel mai primilor. Loara
( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). Andrei este
cel m a i cuminte copil din familia sa. Volga esle cel mai lung fluviu
din Europa.

IV. Conjugaţi la perfectul simplu verbele:

p a r t i r , offrir, vouloir.

LA DEVINETTE

© © <D © ®

J e suis plus petit q u ' A n d r é , mais heureusement pas aussi gros que
Louis, ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­
pelle Henri.
P a r m i les cinq personnages numérotés 1, 2, 3, 4, 5 lequel est Henri?

146
Les prépositions

Dans la bouteille
il y a du lait.

Sur la table il y
a une bouteil-
le, un couteau
et une boîte de
conserves.

Entre la bouteil-
le de lait et la
boîte de con-
serves il y a un
couteau.

Près de la table
il y a un chat.

Sous la table il
y a un chien.

147
Les quatre saisons de l'année

LE PRINTEMPS
Mars
Primăvara
Au printemps Avril
(în t i m p u l primăverii) Mai

L'ÉTÉ
Juin
Vara
Juillet
En été
Août
(în t i m p u l verii)

L'AUTOMNE
Septembre
Toamna
Octobre
En automne
Novembre
(în t i m p u l toamnei)

L'HIVER
Décembre
Iarna
Janvier
En hiver
(in t i m p u l iernii) Février

Observaţie. în limba franceză, toate numele de anotimpuri sînt de


genul masculin.
14-ÈM-E LEÇON
LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE

— Tu me demandes quelle est ma saison préférée, dit Jacqueline


à son^amie Laure. C'est difficile à dire. J'aime le printemps, car
c'est^.alors que renaît toute la
nature. Le soleil, timide à la
fin de l'hiver, brille au prin-
temps avec plus d'éclat. Les
champs, les parcs et les jardins
verdissent, des fleurs poussent
partout: la perce-neige, la vi-
olette, le muguet, la prime-
vère. As-tu jamais senti l'o-
deur de la terre labourée au
printemps? Je ne peux pas te
décrire cela ! Il faut vivre à la
campagne pour vraiment sentir
le printemps. Lorsque j'étais
petite je passais plusieurs mois
dans le petit village qu'habi-
tent, ma tante etmon w oncle et
j'assistais w à tous les change-
ments de la nature Maintenant,
mon^emploi ne me permet
point de partir quand je w le
veux !
— C'est dommage ! Mais tu
peux partir entêté quand^il
fait si beau ! L'été ! Cela veut dire congés, vacances, mer,
montagne, tourisme.

149
— Tu vois toujours la vie en rose. Pense qu'en élé il fait très
c h a u d . Il y a des jours où l'on respire à peine. Il pleut r a r e m e n t .
Moi, je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et
m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n , car ils sont seuls
à cultiver leur petit lopin de t e r r e . Cela me fait du bien après
les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de
faire d'importanteswéconomies.
Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins
t a r d q u ' i c i . Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on mois-
sonne le blé, dans la vigne, dans
le j a r d i n , dans le verger et dans
la basse-cour. Le soir o n w e s t brisé
de fatigue m a i s w o n w a la satisfac-
t i o n du t r a v a i l accompli.

VOCABULAIRE

la saison [sszâ] a n o t i m p u l
préféré, -e [prefere] preferat, -ă
car [kar] căci
renaître [ranetr] a renaşte
la nature [natyr] natura
le soleil [solej] soarele
timide [timid] t i m i d , -ă
l'éclat (m.) [ekla] strălucirea
le champ [/à] cîmpul
verdir [verdir] a înverzi
pousser [puse] a creşte
la perce-neige [persnej] ghiocelul
la violette [vjalst] violeta
le muguet [myge] lăcrimioara
la primevère [primver] ciuboţica-
cucului
la terre [ter] p ă m î n t u l
labouré, -e [labure] a r a t , -ă
décrire [dekrir] a descrie
vivre [vivr] a trăi

150
à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­
vraiment [vremô] într-adevăr cul de p ă m î n t
sentir [satir] a simţi la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a
le village [vila3J satul sedentară
assister .[asiste] a asista se lever [s3 w lave] a se scula
le changement [făşmă] schimbarea tôt [to] devreme
l'emploi (m.) [cïplwa] aici: postul, se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca
funcţia, ocupaţia tard [tar] tîrziu
c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat, e
moissonner [mwasane] a secera
regretabil
le congé [kÔ3e] concediul le blé [ble] grîul
voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ la vigne [yip] via
roz] a vedea t o t u l în roz le verger [ver3e] livada
respirer [respire] a respira la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda, curtea
à peine [ a w p s n ] de-abia de păsări
profiter [profite] a profita être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ]
donner un coup de main [dane w r^ôg^_ [fig. ) a fi r u p t de oboseală
\_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor accompli,-e [akôpli] î n d e p l i n i t , -ă

Cuvinte cu mai multe sensuri


la campagne
1. cîmpia, aller à la campagne a merge la ţară
2. campania (militară etc.)
Observaţie, luna calendaristică = le mois
luna (astru) = la lune

Expresii
à temps la t i m p , la m o m e n t u l potrivit
en même temps în acelaşi t i m p
de temps en temps din cînd în cînd
les giboulées de mars Babele (în martie)

GRAMMAIRE
Verbele impersonale
In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­
mele ii.
Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­
mene ale naturii (vînt, ploaie, ninsoare etc.), dar şi alte verbe,
ca, de exemplu, falloir {a trebui):
il tonne tună il grêle cade grindină
il neige ninge il faut trebuie
il pleut plouă
Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate
persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal:
II existe des amis dévoués. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i .
Il reste encore un mois. Mai este încă o lună.
Il arrive qu'on se sépare. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i .

151
Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicis-
m u l il y a (este, e x i s t ă , se află).
Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi"
în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i , la t e m p e r a t u r ă etc. :
il fait chaud este cald il fait froid este rece
il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte
il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea,
frumoasă urîtă
il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea?
In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care
a p a r ţ i n grupei a I I I - a (v. Compendiul de g r a m a t i c ă ) , verbele
impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. Ele se pot folosi la t o a t e modu­
rile şi t i m p u r i l e , în afară de i m p e r a t i v . Verbele impersonale se
conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir.

Pronumele neutru le
P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal
m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i
cînd se referă la o a c ţ i u n e , o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior
p r i n t r - u n adjectiv, u n s u b s t a n t i v , un infinitiv sau printr-o propoziţie :
Que tu es heureuse! Moi, je ne le suis pas. Ce fericită eşti ! Eu nu sînt.
Êtes-vous malade, Hélène? Oui, je le suis. Eşti bolnavă, Elena? Da, sînt
(bolnavă).
Comparaţia adverbelor
Ca şi adjectivele calificative, adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe
de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e .
Pozitiv vite
— de s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede
— de egalitate: aussi vite tot a t î t de repede
— de inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede
[— de s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede
relativ {— °^e inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin repede

Superlativ i très (bien, fort, extrêmement) vite foarte


absolut | repede

EXERCICES
I . Treceţi prin toate gradele de comparaţie adverbele:
loin, souvent, tard.
I I . Completaţi spaţiile punctate:
Les mois du printemps s o n t . . .
„ „ de l'été sont ...
„ „ de l ' a u t o m n e sont ...
„ ,, de l'hiver sont ...

152
III. Traduceţi în limba franceză:

In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Care sînt anotimpurile anu­


lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara, vara, toamna şi iarna. Toate
anotimpurile anului sînt frumoase. Primăvara, soarele străluceşte, gră­
dinile şi parcurile înverzesc; florile cresc pretutindeni. Primele flori-
sînt: ghiocelul, violeta, lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Jacqueline
se scoală mai devreme decît de obicei. Vara este cald, este vreme,
frumoasă. E mai cald decît primăvara. Cum e vremea? Nu vreau să
plec fiindcă este prea cald. Iarna zilele sînt scurte. Vara zilele sînt.
lungi şi nopţile scurte. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. Cum
este timpul astăzi?

I V . înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze:

La Guinée était un pays colonial; aujourd'hui il n'est plus (un pays


colonial). Êtes-vous heureux? Oui, je suis (heureux). Veux-tu m'accom-
pagner? Oui, je veux (t'accompagner). Êtes-vous étudiants? Nous som-
mes (étudiants). Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni).
Tu es content? Je ne suis pas (content). Veux-tu partir? Non, je ne
veux pas (partir).

V. Traduceţi în limba franceză:

Mîine va ploua. Astăzi este prea cald. Ieri a bătut vîntul. Săptămîna
trecută a plouat des. La munte este frig. Uneori ninge. Uneori vara
cade grindină. Există prieteni devotaţi (dévoués). Se întîmplă uneori
să confunzi (confondre) persoanele. Astăzi nu mă duc la cinematograf:
ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi.

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

ANECDOTE

Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s - u n s des effets de la


chaleur et du froid?

L'élève: — Oui, monsieur. La c h a l e u r dilate et le froid


contracte.

Le professeur: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e !

L'élève: — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l


fait c h a u d ; en h i v e r ils sont plus courts parce
q u ' i l fait froid.

PROVERBE

Une hirondelle ne fait pas le printemps. Cu o rîndunică nu se face pri­


măvara.

153
15-ÈME LEÇON
LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE

— Et puis, les jours deviennent de plus_en plus courts. C'est


l'automne. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit.
Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis
épais dans les jardins et sur
les trottoirs. Il pleut souvent
et il fait du vent.
Des w écoliers se dirigent
joyeusement vers l'école.
C'est la rentrée des classes.
— Tu oublies les cadeaux
de l'automne, l'abondance de
légumes et de fruits que nous„
attendons tous: les pommes,
les noix, les poires et surtout
le raisin. N'aimes-tu pas le vin?
Tu n'es pas Française si tu
réponds non !
— Pas trop, en tout cas, dit
Laure. En échange, j ' a i m e tous
les fruits.
— D'accord. Tu vois, l'au-
tomne a quand même ses bons
côtés, mais tu es^une petite ca-
pricieuse, car je sais que l'hiver
tu ne l'aimes pas non plus. Et
je me demande pourquoi ! Il
est si bon de se promener lors-
qu'il neige à gros flocons. La
promenade et le patinage sont
les seuls sports des citadins qui
ne peuvent pas se payer tous
des congés à Chamonix pour
pratiquer les sports d'hiver.
— Oui, mais le plus souvent
il fait très froid, il gèle et le
vent souffle avec violence. Les

154
jours sont courts. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année
passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace.
— J'ai tout„oublié ! Cela s'explique, à notre âge on garde seule­
ment les souvenirs_agréables.

VOCABULAIRE

court, -e [kur] scurt, -ă


froid [frwa] rece, frig
hélas [elas] vai
se faner [sa^Jïane] a se ofili
la feuille [i'œj] frunza
jauni, -e [30m] îngălbenit,- ă
le tapis [tapi] covorul
épais, -sse [epe] gros, groasă
le trottoir [trotwar] trotoarul
la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^
klas] redeschiderea cursurilor (şco­
lare)
l'abondance (/. ) [abôdàs] abundenţa
le légume [legym] leguma
en échange [efăş] în schimb
offrir [afrir] a oferi
exclamer [eksklame] a exclama
d'accord [akar] de acord
le côté [cote] aspectul ; latura ; partea
capricieux, -euse [kaprisj0] capri­
cios, -oasă
non plus [n5_ply] nici
neiger [neşe] a ninge
le flocon [flakô] fulgul
le patinage [patina3] patinajul
les citadins [sitadê] orăşenii
se payer [sa w peje] - a-şi oferi
il gèle [3^1] e ger, îngheaţă
la violence [vjalâs] violenţa
l'accident (m.) [aksidà] accidentul
glisser [glise] a aluneca
la glace [glas] gheaţa
le souvenir [suvnir] amintirea
agréable [agreabl] plăcut, -ă
d'ailleurs [dajœr] de altfel, de a l t -
minteri
le charme [/arm] farmecul

Sinonime
le cadeau — le don — le présent darul

Antonime
épais gros; des mince subţire

155
Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri
la glace
1. gheaţa
2. oglinda
3. î n g h e ţ a t a : glace à la vanille îngheţată de vanilie
la feuille
1. frunza
2. petala
3. foiţa
4. foaia, fila. coala.: feuille de paye stat de s a l a r i i ; feuille de route foaie
de drum
frais
1. răcoros: il fait frais este răcoare

2. proaspăt

Expresii

// gèle à pierre fendre. E un ger de crapă pietrele.


Il fait un vent à décorner les bœufs. Suflă un vînt de te ia pe sus.

GRAMMAIRE

înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des


prin prepoziţia de
Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu
p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i :

a) în propoziţiile negative:
Je ne mange pas de fraises. [Euj nu m â n î n c fragi.
Je n'ai pas d'argent. (Eu) nu am bani.
Tu ne veux pas de gâteaux? Nu vrei prăjituri?

b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e :


Vous avez lu beaucoup de livres. A ţ i citit m u l t e cărţi.
Il a peu de cousins. E l are p u ţ i n i veri.
Observaţie. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire nu
se face, ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des:
Marie a bien des amies. Maria are m u l t e prietene.
c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v :
Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. î n această grădină sînt flori fru-

156
Observaţie
Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l
formează eu acesta o expresie c u r e n t ă :
des jeunes filles tinere
des jeunes gens tineri

Verbul neregulat faire (a face)

Indicativ
Prezent Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus
je jais eu tac je faisais eu făceam je fis eu făcui j'ai fait eu am făcut
tu fais tu faisais tu fis tu as jait
il (elle) fait il (elle) faisait il (elle) fit il (elle) a fait
nous faisons nous faisions nous fîmes nous avons fait
vous faites vous faisiez vous fîtes vous avez fait
ils (elles) font ils (elles) faisaient ils (elles) firent ils (elles) ont fait

Viitor imperativ Participiu


je ferai eu voi face fais ! fâ ! Prezent Trecut
tu feras facem!
faisons' să facem! faisant fait, faite
il fera faites ! faceţi!
faceţi! făcînd făcut, -à
nous ferons
vous ferez
ils feront
O b s e r v a ţ i e . 1. La persoana a I l - a p l u r a l , la indicativ prezent şi la impera­
t i v , v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc
de -ez: vous faites, vous êtes, vous dites.
2. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface), refaire (a reface),
satisfaire (a satisface).
3. La persoana I p l u r a l , la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate
persoanele), la i m p e r a t i v (pers. I plural) şi p a r t i c i p i u prezent, rădăcina
(fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az- (nous faisons[nu^faz3J).

Adjectivul şi pronumele nehotărît tout

Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv ;


el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. Se traduce
prin „tot", „toată", „toţi", „toate".
Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele:
J mase tout: tout le monde t o a t ă lumea
singular \ fera. toute: toute la famille t o a t ă familia
tous: tous les hommes toţi oamenii
plural mase.
toutes: toutes les mères toate mamele
fern.

Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat; în acest caz are


sensul de „orice", „oricare" si se întrebuinţează numai la singular:
Tout homme doit défendre la paix. Orice om trebuie să apere pacea.

157
Tout este şi pronume nehotărît, atunci cînd înlocuieşte o fiinţă
sau un lucru care este cunoscut, sau un fapt vag, general:
La terre appartient à tous. Pămîntul aparţine tuturor.
Il veut tout savoir. El vrea să ştie tot.
Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale
adjectivului tout.
La forma de masculin plural a pronumelui tous, -s final se pro­
n u n ţ ă , în timp ce la adjectivul tous, -s final nu se pronunţă:
Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. Toţi copiii sînt acasă.
Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. Noi sîntem toţi acasă.

EXERCICES

I . Răspundeţi la următoarele întrebări:


Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne?
Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous?
Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels
sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels?

H . Traduceţi în limba franceză:


Toamna zilele sînt mai scurte, iar nopţile mai lungi, aerul este răco­
ros. Florile se ofilesc rînd pe rînd, iar frunzele copacilor cad. Uneori
plouă. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. Sora mea mănîncă
multe fructe. Măriei îi plac sporturile de iarnă. Toţi prietenii mei
pleacă iarna la munte. Toamna e mai puţin frig decît iarna. Acest
magazin expune mărfuri frumoase. In acest parc s-au plantat copaci
frumoşi. Francezii mănîncă multe fructe şi legume.

III. Traduceţi în limba romînă:


Tous les fruits sont bons. Il veut tout savoir. Toutes les fenêtres de
la maison étaient ouvertes. Elle se charge de tout. Un marchand pari-
sien fit faillite (a dat faliment) ; tout fut vendu: meubles, livres, vête-
ments. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Tout
homme doit défendre la paix. Ils sont tous contre la guerre.

IV. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie, articolul neho­


tărît des sau prepoziţia de:
Elle a acheté . . . bons livres. Il y a bien . . . fleurs dans ce jardin. Cette
semaine j'ai vu beaucoup . . . films. Elle fait... sport depuis dix années.
Nous avons mangé... fromage... la viande et... petits pains. Il vous
faut... courage pour faire cette ascension. Cet édifice a ... beaux salons
de réception. Je n'ai pas rencontré ... connaissances à la mer. Mon voi­
sin a . . . petits-enfants bien sages. J ' a i . . . argent. Il n'a pas... argent.
J'ai écouté... musique. Je n'ai pas écouté... musique.

V. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent, eiitor, perfectul


simplu si perfectul compus.
PROVERBE
Petite pluie abat grand vent. Buturuga mică răstoarnă carul mare.

158
16-EME LEÇON

QUELLE HEURE EST IL?

Dimanche Alain a fêté son anniversaire. Il a reçu beaucoup de


cadeaux, et il est très content. Le cadeau de son père a dépassé
toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel.
— Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre, dit-il à
ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. Cette
montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. L'autre,
celle que j'avais jusqu'à présent, étail la plus mauvais* des mon-
tres! Tantôt elle avançait, tantôt elle s'arrêtait net. Pas moyen
de la faire marcher. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin
de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habi-
tudes. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses
caprices, mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui.
— A propos, quelle heure est-il? demande Michel, le meilleur
ami d'Alain.
— Il sera bientôt onze heures et demie. Encore une demi-heure
et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain.
Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. Lequel d'entre
vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne
heure, à cinq heures juste, pour partir par le train de six w heures
moins le quart ou par celui de six w heures vingt. On_.arrive là-bas
à huit w heures vingt-cinq. On rentrera par le train de sept w heures
et quart.
Guy, qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre
défaut), n'est pas d'accord avec l'heure du départ.
— Mais demain c'est dimanche... je voudrais dormir un peu
plus tard. Partons à dix^heures, propose-t-il timidement.

159
— Ou bien à midi, pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est...
une proposition à laquelle je ne m'attendais guère, dit Alain
révolté. Pas la peine de se déranger alors !
—- Tyran, grommelle Guy, qui finit par être d'accord avec
l'heure du départ.
VOCABULAIRE

l'heure {/. ) [cer] ora quand même [ k à w m e m ] totuşi, ori­


content, -e [kôtô] m u l ţ u m i t , - ă cum
dépasser [depase] a depăşi à lui [a^lqi] al lui
l'espérance (/.) [ssperâs] speranţa demi, -e [dami] j u m ă t a t e
le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea
la montre-bracelet [môtra w brasle]
de bonne heure [da^_boncer] devreme
ceasul-brăţară juste [3yst] just, drept, aici: fix,
le nickel [nikel] nichelul precis
précieux,-esse [presj^] preţios le train [trs] t r e n u l
marcher [mar/e] a merge rentrer [ràtre] a se întoarce
avancer [avàse] a î n a i n t a , aici: a paresseux, -euse [parss0] leneş, -ă
merge înainte le défaut [defo] defectul
retarder [ratarde] a întîrzia, aici: a guère [ger] de loc
rămîne în urmă révolté, -e [revolte] revoltat, -ă
pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită
tantôt... tantôt ftâto] cînd... cînd
osteneala
s'arrêter [şarete] a se opri se déranger [sa w derà3e] a se deranja
net [net] net, aici: brusc le tyran [tira] t i r a n u l
remonter [ramate] a întoarce un ceas grommeler [gromle] a b o m b ă n i , a
supporter [syporte] a suporta mormăi
le caprice [kapris] capriciul finir par [finir w par] a sfîrşi prin a...

Antonime

le départ plecarea l'arrivée sosirea


heureux fericit malheureux nenorocit
le bonheur fericirea le malheur nenorocirea

Familie de cuvinte
lard (adv.) tîrziu tardif, -ve (adj.) întîrziat, -ă, care
tarder (vb.) a întîrzia vine cu întirziere
tardivement (adv.) cu întîrziere

Expresii
en avoir par-dessus la tête a-i ajunge pînă peste c a p ; a fi
plictisit de ceva
tenir tête a î n f r u n t a ; a rezista, a ţine piept
se mettre en tête a-şi băga în cap ; a ţine cu orice
preţ

160
EXPRIMAREA OREI

II est sept heures (précises, juste). Este ora şapte (fix)'.


/( est dix heures et demie. Este ora zece şi j u m ă t a t e .
Il est dix heures trente (minutes). Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) .
/( est onze heures moins cinq (minutes). Este ora unsprezece fără cinci
(minute).
/ ( est midi. Este ora douăsprezece (amiaza).
/ ( est quatre heures et quart. Este ora p a t r u şi un sfert.
Il est cinq heures moins le quart. Este ora cinci fără un sfert.

Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. Pentru ex­


primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru
ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde):
/ / est quinze Iteures, vingt-quatre minutes, trois secondes. E s t e ora cinci­
sprezece, douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde.

în limbajul familiar, ora se exprimă folosind numeralele de la


I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde).
Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei
se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) :
/ / est six heures moins vingt (minutes). Este ora şase fără douăzeci (de
minute).

Ca şi în limba romînă, se întrebuinţează numeralele fracţionare: .


demi (jumătate) şi quart (sfert):
Il est deux heures et demie. Este ora două şi j u m ă t a t e .
Il est neuf heures et quart. Este ora nouă şi u n sfert.
Il est trois heures moins le quart. Este ora trei fără un sfert.

Note. 1. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v :


une demi-Iieure
Cînd este pus după s u b s t a n t i v , se acordă în gen cu acesta şi are formă de
singular:
deux heures et demie
cinq jours et demi
2.Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul moins.
Reţineţi termenii speciali:
midi ora douăsprezece (amiaza)
minuit ora douăsprezece (miezul nopţii)

GRAMMAIRE

Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie

Trei adjective — bon, mauvais, petit — au un comparativ de supe-

I I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161


r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . Adjectivele mauvais
şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă :
Pozitiv Comparativ Superlativ
bon meilleur le meilleur
mauvais pire sau plus mauvais le pire sau le plus mauvais
petit moindre sau plus petit le moindre sau le plus petit
C o m p a r a t i v e l e pire, moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă
c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e , f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais, plus
petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e :
Cette réponse est pire que les autres. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît
celelalte.
La plus mauvaise des montres. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri.
Il est attentif à la moindre observation. E l este a t e n t la cea m a i mică
observaţie.
La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. Biblioteca
J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta.

P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont, où, quoi

P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i ; e l se t r a ­
duce în romîneşte p r i n „de care", „despre care", „al cărui", „a cărei",
„al căror":
Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. E a vru să
ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii.
Voilà l'homme dont j'ai besoin. I a t ă omul de care am nevoie.
L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. A u t o r u l despre care se vorbeşte
n-a sosit.
Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. E l ieşi din cameră, a
cărei uşă o închise.
P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " ,
„ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " :
La salle où je travaille est grande. Sala în care lucrez este m a r e .
Le jour où il est venu. Ziua în care a v e n i t .
Observaţie. P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă
dont:
La famille dont je sors. F a m i l i a din care m ă t r a g .
P e n t r u n u m e de l u c r u r i , în aceeaşi s i t u a ţ i e , se va folosi însă d'où:
Les mines d'où l'on extrait la houille. Minele din care se extrage huila.
Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . E l se t r a d u c e p r i n „ c e "
şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e :
Il a de quoi vivre. Are cu ce t r ă i .
Il n'y a pas de quoi. N-ai p e n t r u ce.
Notă. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ
quoi? (ce?)

162
Formele compuse ale pronumelui relativ

P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l
le, la, Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel.
E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n , s i n g u l a r şi
plural:
singular i masc- tfquel
{ fem. laquelle
plural { mase- fouets
[ fem. lesquelles

P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l
p e c a r e îl r e p r e z i n t ă , a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u , şi se d e c l i n ă î n
felul u r m ă t o r :
Singular Plural
. masc. fem. masc. fem.
N. şi A. lequel laquelle lesquels lesquelles
G. duquel de laquelle desquels desquelles
D. auquel à laquelle auxquels auxquelles

P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite,(eu excep­


ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) , f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e
simple care au aceleaşi valori.
F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e
(de, à, sur, vers, pour).

Exemple:

La maison vers laquelle je me dirige... Casa spre care mă î n d r e p t . . .


J'aime beaucoup ma patrie, pour laquelle je suis heureux de travailler.
î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a , pentru care sînt fericit să muncesc.
Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. I a t ă medicii cărora le dato-
reşte v i a ţ a .

Observaţie. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e


interogativ:
Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne
însoţească?

EXERCICES

Ï . Traduceţi în limba franceză:


Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . Ai u n ceas?
Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. La zece. şi j u m ă t a t e mergem la

11*
163
cinematograf. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. La
ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. Ceasul tău merge bine? Al meu
merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. Am avut un ceas foarte
bun, de aur. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert; nouă şi cinci
(minute); patru fără şapte (minute). Voi veni la tine mîine la ora 11.
Am lucrat pînă la miezul nopţii. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna.
Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. Te aştept la restaurant la
ora 8 seara. Te voi aştepta o jumătate de oră. în curînd va fi ora trei.
Este ora zece. Este ora două fix. Ceasul meu nu merge bine; merge
înainte.
I I . Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză).

I I I . înlocuiţi punctele cu pronumele relative:


Voilà le sommet du h a u t . . . j ' a i admiré la vallée. Le garçon... nous
avons rencontré est le fils de mon amie ... vole un oeuf, vole un bœuf.
Le pont sur... nous passons chaque jour a 400 mètres. Le tableau...
vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur. Voilà quelques-
objets... je ne me séparerai jamais. Le jardin... il se trouvait était beau.
Ils mangèrent quelque chose après,., ils allèrent dans le parc. C'est
mon amie... je confie tous mes secrets. Elle cueillit un panier de
fraises... quelques-unes étaient très grosses. Le livre ...j'ai besoin ne
se trouve plus. Donnez-moi le crayon... se trouve sur la table. Le
monsieur... j ' a i salué est mon professeur. La ville... j'habite est grande.

164
IV. Traduceţi în limba franceză:

Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. El a fost atent la cele mai mici
detalii. Camera Luciei este mai mică decît a ta. Dă-mi o carte mai bună.
Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. Ea locuia
în cea mai mică casă din oraş. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici
cea mai mică rezistenţă. Compoziţia lui Paul este cea mai bună.

V. Scrieţi în litere următoarele numerale:


17, 41, 71, 73, 99, 564, 749, 875, 999

V I . Scrieţi în litere numeralele ordinale de la 1 la 20.

PROVERBES

Il n'y a pire eau que Veau qui dort. Apele line s î n t a d î n e i .


Qui choisit prend souvent le pire. Cine alege culege.
Tout ce qui reluit n'est pas or. Nu t o t ce luceşte e a u r .
Mieux vaut tard que jamais'. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă .
Chercher midi à quatorze heures. A căuta nod în p a p u r ă .
17-EME LEÇON
LE CHOIX D ' U N E CARRIÈRE

—• T i e n s , t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a , F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t
p l u s . T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ?
— Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t .
E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. J e dois songer à u n e carrière
et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. Que d e v e n i r ? A v o c a t e , professeur,
c h i m i s t e , i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n ,
n a t u r e l l e m e n t , m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x .
— E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é , il est v r a i !
T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle
faculté. Tu as été une e x c e l l e n t e élève. E t que d e v i e n t B r i g i t t e ,
ton amie?
— B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a -
liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . C'est son r ê v e . Elle t r o u v e ces m é t i e r s
passionnants !
— P o s s i b l e . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote
ou hôtesse de l ' a i r .
—- P o u r q u o i p a s . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s .
M a i s . . . il y a u n g r a n d m a i s . Il faut posséder une s a n t é florissante
et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas
mon cas.
— É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s , t u ne t e p r o m è n e s p l u s .
Ca se v o i t . R e g a r d e - t o i dans une glace !
•— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . E n t o u t
c a s , je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille
p l a n è t e . Il y a t a n t de belles choses à faire !

VOCABULAIRE

le choix [J"toa] alegerea maipomenit (de)


la carrière [karisr] profesia, cariera difficile [difisil] greu
tien» [tji] ia te uită ! devenir [davnir] a deveni
le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] ; l'avocate (f.) [avokat] avocata
fam.) bacalaureatul la doctoresse [doktorss] doctoriţa
le souci [susi] grija dépendre [depàdr] a depinde
songer [sÔ3e] a (se) gîndi la vocation [vokasjă] vocaţia
terriblement [teriblamâ] teribil, ne­ naturellement [natyrelmà] fireşte

166
ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ la télé [tele] televiziune
à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă le rêve [rev] visul
(din prea m u l t e lucruri bune) le métier [metje] meseria
en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] le pilote [pilot] pilotul
în ceea ce priveşte l'hôtesse de l'air (/.) [ l _ o t e s _ d a _ l s r )
réussir [reysir] a reuşi însoţitoarea de avion
penser [pase] a se gîndi, a reflecta florissant [florisà] înfloritor
l'avenir (m.) [l^avnir] viitorul nerveux -euse [nervoe] nervos
le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l , évidemment (evidamă) evident
gazetarul (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3
la speakerine [spikerin] crainică (la v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala
r a d i o , la televiziune) passer [pase] aici: a trece

FAMILII DE CUVINTE

1. la télévision (la télé) (f.) televiziunea


le téléviseur [m.) televizorul
téléviser (vb.) a televiza
le téléspectateur, -triée (m - f.) telespectatorul
2 . le jour (m.) ziua
le journal (m.) j u r n a l u l , ziarul
journalier, -ière (adj.) zilnic
le journalier (m.) zilierul
le journalisme (m.) ziaristica
le journaliste (m.) j u r n a l i s t u l , gazetarul
la journée (f.) z i u a , salariul pe o zi, munca pe o zi
journallement (adv.) zilnic
3 . le pilote (m.) pilotul
le pilotage (m.) pilotajul, conducerea u n u i v a s , a u n u i
avion
piloter (vb.) a conduce u n v a s , u n avion, u n a u t o -
m o b i l ; (fig.) a călăuzi, a conduce:
piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n

GRAMMAIRE

Pronumele reflexive se, soi

Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi.


se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale, fiind
intercalat între subiect şi verb:
Marie trouve quand même du temps pour se reposer. Maria găseşte t o t u ş i
t i m p p e n t r u a se odihni.

168
soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. A c e a s t ă for­
m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui, elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t
nedefinit :
On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Adesea ai nevoie de u n u l
mai mic decît tine.
Celui qui parle trop de soi est un vantard. Acela care vorbeşte prea
m u l t despre sine e un lăudăros.

Observaţie. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t , se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui:


Marc est un egoiste; il ne vit que pour lui. Marc este un egoist; el nu
trăieşte decît p e n t r u sine.

Diateza reflexivă

P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­


minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me, te, se, nous, vous, se, c a r e p o t
fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . T i m p u r i l e s i m p l e se for­
m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă
a conjugării active.

T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l être:

Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a reflexivă:
Indicativ Prezent
je me lave eu mă spăl nous nous lavons
tu le laves vous vous lavez,
il (elle) se lave ils (elles) se lavent
Perfectul compus Imperfect
je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat je me lavais eu mă spălam
tu t'es lavé [lavée] tu te lavais etc.
il (elle) s'est lavé {lavée]
nous nous sommes lavés (lavées) mor,
vous vous êtes lavés (lavées) je me laverai eu mă voi spăla
ils (elles) se sont lavés (lavées) tu te laveras etc.
Imperativ
lave-toi! s p a l ă - t e !
lavons-nous!
lavez-vous!
Observaţie. 1. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d
pronumele toi, nous, vous în u r m a v e r b u l u i . L a forma negativă pronumele
reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i .
2. P r o n u m e l e me, te, se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu
o vocală sau cu u n h m u t :
Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna
Unele verbe nu au decît forma reflexivă. Ele sînt numite în limba
franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier, s'emparer,
* en aller, s'évader, se réfugier, se souvenir etc.).

169
Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi
cea reflexivă :
Je lave un objet. Eu spăl un obiect.
Je me lave. (Eu) mă spăl.
Je parle à mon amie. Eu vorbesc cu prietena mea.
Elles se parlaient tout le temps. Ele îşi vorbeau tot timpul.

N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza


reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă .
De asemenea, u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i
în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă :
a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser
Exemplu:
Paulette a adormit = Paulette s'est endormie.

Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri


î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. Este
v o r b a , în general, de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau
funcţii e x e r c i t a t e , în t r e c u t , în special de b ă r b a ţ i . Cuvinte c a :
professeur, écrivain, député, guide, ministre, amateur, partisan, in­
génieur, chef, sculpteur, peintre, juge, chauffeur, tourneur, disciple,
fournisseur, historien, penseur, philosophe, possesseur n u a u o formă
specială p e n t r u feminin, aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u - s e p e n t r u
ambele genuri.

E x em p le:
Elle est professeur. Ea este profesoară.
Ma cousine est ingénieur. Verişoara mea este ingineră.
Articolele, adjectivele, pronumele care însoţesc aceste substan­
t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . Se v a s p u n e , de e x e m p l u :
George Sand est un grand écrivain français. George Sand este o mare
scriitoare franceză.
P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă
uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme:
une femme auteur, une femme peintre

In limba franceză a c t u a l ă , femininul se formează din ce în ce


m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix:
un avocat — une avocate
un docteur — une doctoresse
un p oèie une poétesse
un spe aker une speakerine

170
Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele
genuri. în acest caz, genul se precizează cu ajutorul cuvintelor
mâle (mascul) sau femeile (femelă) :
un éléphant femelle
un rossignol femelle
une souris mâle

EXERCICES

I. Traduceţi în limba franceză:


Maria vrea să devină inginer. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă.
Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. Brigitte va fi ziaristă şi crainică
la televiziune. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­
tatori şi telespectatoare. Multe femei au devenit piloţi. Este o meserie
pasionantă. Nepoata mea este poetă. Adriana a fost o elevă excelentă.
Mama prietenului meu este pictoriţă. Directoarea acestui liceu este o
femeie foarte energică. Astăzi, o'femeie poate deveni ingineră, doc­
toriţă, învăţătoare, profesoară, deputată şi chiar ministru.

II. Conjugaţi la indicativul prezent, imperfect, viitor şi perfectul


compus verbul se séparer.

III. Treceţi la feminin cuvintele scrise cu litere cursive:


Mon frère conduit très bien l'auto; il est un admirable chauffeur. C'est
lui l'auteur de ces belles nouvelles. Je connais ton ami qui est amateur
de tableaux. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Son frère
est un peintre de premier ordre. Cet homme se croyait un grand philo-
sophe. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. Cet homme est
le professeur de mon enfant. Paul est un admirable sculpteur. Il est le
meilleur tourneur de notre usine.

IV. Traduceţi în limba franceză:

Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6; mă culc la ora 11. Este ora 4 şi


jumătate. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. Ei se întîlnesc de două
ori pe săptămînă (par semaine). Mă aşteptam să te găsesc la teatru.
Ei îşi vorbeau prieteneşte. Mă numesc Mauriciu. Noi ne plimbam în
parc. Voi vă distraţi foarte bine.

V. Traduceţi în limba franceză:

eu spuneam noi am mers


tu ai spus ei spun
ei merg ele vor spune
voi veţi merge el a spus
tu spui noi vom spune

171
18-EME LEÇON
UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE

Dznn ! Dznn ! Dznn!


Marie Robert décrocha le récepteur,
attendit le signal d'appel et forma le
numéro.
— Allô ! Je désire parler à Hélène
Girard, dit-elle.
— C'est elle-même qui parle. Qui
est^à l'appareil?
— Ici Marie Robert.
— C'est toi, Marie ! Quelle surprise !
Comment ça va? Il y a un siècle que je
ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta
voix !
connais son^adresse. Je chercherai son numéro dans l'annuaire
des téléphones.
— Très bien. Que dis-tu d'une sortie, un soir, au restaurant,
nous trois et nos maris?
— Voilà une excellente idée. C'est ce que je voulais te proposer.
— Alors, rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restau-
rant ..Boulevard".
— Entendu. A bientôt.

VOCABULAIRE
la conversation téléphonique [la kô- le mystère [mister] misterul
vsrsasjô^teleîonik] convorbirea te- plutôt [plyto] mai curînd, m a i de­
lefonică grabă
décrocher [dekro/e] a ridica recep­ se porter [porte] a o duce, a se simţi
torul aisément [ezemà] cu uşurinţă
le récepteur [reseptœr] receptorul
le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'épisode (m.) [epizod] episodul
l'appareil (m.) [aparej] a p a r a t u l il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine
la surprise [syrpriz] surpriza se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i
le siècle [sjekl] secolul ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în
reconnaître [rakonctr] a recunoaşte u l t i m a vreme
la voix [vwa] vocea l'annuaire (m.) des téléphones [ l a n q e r w
donner un coup de fil [douent S de w telefan] cartea de telefon
ku da^fil] a da un telefon la sortie [sorti] ieşirea
l'appel (m.) [apsl] apelul, chemarea c'est ce que [se__,sk9] este (tocmai)
vide [vid] gol ceea ce
absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi proposer [propoze] a propune

Formule de salut
Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Très bien, merci. Je vais bien (je me
Comment vous portez-vous? Cum vă porte bien) et vous-même? F o a r t e
simţiţi? b i n e , m u l ţ u m e s c . Bine (mă simt
Comment ça va? (fam.) Ce mai bine) şi dv. ?
faci? Comme ci, comme ça. (fam.) Aşa şi
aşa.

Formule de despărţire
Au revoir L a revedere
À tout^à l'heure
pe curînd
À bientôt

Expresii
tant mieux cu a t î t m a i bine
à qui mieux mieux care m a i de care
de son mieux cît poate (cineva) m a i bine
faute de mieux în lipsă de altceva m a i b u n
au pis aller în cel m a i rău caz

173
GRAMMAIRE

Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie


Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi
superlativ relativ:
Pozitiv Comparativ Superlativ relativ
bien mieux le mieux
mal pis sau plus mal le pis sau le plus mal
peu moins le moins
beaucoup plus le plus

Observaţie. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup.


Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup !
Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal, plus mal este m a i des folosit
decît forma pis, care apare în expresiile:
de pis en pis din ce în ce m a i rău
de mal en pis din r ă u în m a i rău
tant pis a t î t a pagubă, cu a t î t mai bine (rău).

Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus,


le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al
tuturor celorlalte adjective şi adverbe.
Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la
formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor.
Notă. Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais, eu pis,
c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal.

Mai-mult-ca-perfectul indicativului
Spre deosebire de limba romînă, în care mai-mult-ca-perfectul
este un timp simplu (eu cîntasem, eu mîncasem etc.), în limba
franceză el este un timp compus ; se formează din imperfectul auxi­
liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat.
Verb conjugat cu auxiliarul avoir:
j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m
tu avais acheté
il (elle) avait acheté
nous avions acheté
vous aviez acheté
ils (elles) avaient acheté

Verb conjugat cu auxiliarul être :


j'étais allé(e) eu mersesem
tu étais allé(e)
il (elle) était allé[e)
nous étions allé(e)s
vous étiez allé(e)s
ils (elles) étaient allé{e)s

174
EXERCICES

I . Traduceţi în limba franceză:


Eu ridic receptorul, a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . Cartea de
telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. Vorbesc, apoi
închid telefonul (raccrocher). Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon
prietenei sale. De obicei, ele vorbesc m u l t . Ea îmi telefonează în
fiecare seară. Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine?
Da, se simte bine, ş i d v . ? Simona nu se simte prea bine. Andrei se simte
m a i bine. La revedere. Pe curînd.

I I . Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele:


se laver, choisir, raconter, aller, faire.

I I I . Treceţi infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul


indicativului:
Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Les ouvriers (dépasser) le
plan a v a n t terme. Il (pleuvoir) pendant trois jours. E n s o r t a n t de l'usine
il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . Michel (aller) au t h é â t r e .
Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Mathilde (visiter)
une de ses amies à la campagne. Il lui (proposer) de travailler dans
une grande fabrique. Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en
haute montagne.

I V . Traduceţi în limba franceză:


Au sosit m a i devreme decît de obicei. Petre este mai p u ţ i n v i o i ,
m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. Te a ş t e p t a m m a i devreme. Mă
p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. Merg foarte des la con­
certe. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. B ă t r î n u l meu unchi vede
din ce în ce m a i rău. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă .
E l muncea cît putea m a i bine, pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi.
Cu a t î t mai bine !

V . Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus:

Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . Ils (traverser) la rue en


c o u r a n t . J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. Ils (acheter) des gants et des mou­
choirs. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. Je (penser) souvent à
lui. Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . Vous (faire) peu de fautes.
Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . François (aller) chez le d e n t i s t e .

PROVERBE

Qui peut le plus peut le moins. D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u , poţi


face şi c e - i m a i u ş o r .

175
79-EME LEÇON

AU MARCHÉ
...J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des
gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver
des légumes w épluchés, de la viande tranchée, prêts à être préparés.
Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins, pour notre
siècle, le siècle „de la vitesse".
Étant_en Roumanie en tant que touriste, j ' a i eu la curiosité
de visiter un marché la semaine passée. Ce que j ' a i vu a dépassé
mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité
des produits rangés avec soin, je pourrais même dire artistiquement,
sur les_étalages. Des tomates, des carottes, des haricots verts, des^,
aubergines, des choux, des pommes de terre, des oignons s'of-
fraient généreusement aux acheteurs. Un homme grand et fort
soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates.
Il a bien travaillé ce matin-là.
Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait
des fruits. Des prunes, des noix, des poires, des pommes,
du raisin, des melons exprimaient toute la richesse de l'automne
et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient.
Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. J'achèterais
pour la dernière fois des fruits, que j'aime tant, car mon départ
approche...
Claire

VOCABULAIRE

le marché [mar/e] p i a ţ a ; tîrgul le haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea


éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) verde
trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi l'aubergine (/.) [ober3in] vînăta
nier [nie] a nega _ l'oignon (m.) [on5] ceapa
1 avantage (m.) [avataş] avantajul
la vitesse [vit es] viteza généreusement foenerjfcmà] eu gene-
en tant que [ă^,tă w k8] în calitate de rozitate
l'imagination (m.) [ima3inasj5] ima- l'acheteur (m.) [a/tœr] cumpărătorul
gmaţia soulever [suive] a ridica
éblouir | eblwir] a lua ochii .
Ie
l'abondance (/.) [abSdâs] belşugul P a m e r [PanJe] c ° Ş u l
ranger [rà3e] a r î n d u i , a aşeza i n brave homme [brav w om] un om
le soin [swê] grija cumsecade
l'étalage (m.) [ e t a l a t tejgheaua, t a - i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul
la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e
le de art
la carotte [karot] morcovul P [deparj plecarea

176
LES LÉGUMES

la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] cartoful


le chou [/u] varza
le chou-fleur [/u^flœr] conopida
la tomate [tomat] roşia
la carotte [karot] morcovul
la betterave [betrav] sfecla
l'aubergine (f.) [oberçin] vînăta
le radis [radi] ridichea
le raifort [rsfar] hreanul
l'ail (m.) [aj] usturoiul
l'oignon (m.) [onjô] ceapa
le poireau [pwaro] prazul
le haricot [ariko] fasolea
le concombre [kôkôbr] castravetele
le navet [nave] napul
la lentille [lâtij] lintea
l'asperge (f.) [aspei'3] sparanghelul
l'épinard (m.) [epinar] spanacul
les (petits) pois [pwa] mazărea
le persil [perşi] pătrunjelul
le fenouil [fanuj] mărarul
le céleri [selri] ţelina
le panais [pane] păstîmacul

FRUITS ET ARBRES FRUITIERS

Fruits Arbres fruitiers


la prune [pryn] pruna le prunier [prynje] prunul
la pomme [pam] mărul le pommier [pomje] mărul
la poire [pwar] para le poirier [pwarje] părul
l'abricot (m.) [abriko] caisa l'abricotier (m.) [abrikotje caisul
la noix [nwa] nuca le noyer [nwaje] nucul
la noisette [nwazet] aluna le noisetier [nwaztje] alunul
la pêche [ p s / ] piersica le pêcher [pe/e] piersicul
la cerise [sriz] ! cireaşă le cerisier [sarizje] cireşul
la griotte [grijat] vişina le grioltier [grijatje] vişinul
le raisin [rezë] strugurele la vigne [vin] viţa devie
la framboise [frâbwaz] zmeura le framboisier [frâbwazje] zmeurişul
la fraise [frsz] fraga le fraisier [frezje] fragul
l'orange (f.) [or<Î3] portocala l'oranger (m.) [orâ3e] portocalul
le citron [sitrî] lămîia le citronnier [sitronje] lămîiul
la datte [dat] curmala le dattier [datje] curmalul
la figue [fig] smochina le figuier [figje] smochinul
la banane [banan] banana le bananier [bananje] bananul

Omonime

la pêche piersica — la pêche pescuitul


pêcher a pescui — pécher a păcătui

12
177
Expresii

poisson d'avril păcăleală de 1 aprilie


ni chair, ni poisson nici carne, nici peşte ; nici laie, nici bălaie

GRAMMAIRE

Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent)

Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l , de la infini­


t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. Spre deosebire
de limba r o m î n ă , în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n
timp simplu.
E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e :
Grupa I Grupa a Ii-a
je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi
tu porterais tu finirais
il (elle) porterait il (elle) finirait
nous porterions nous finirions
vous porteriez vous finiriez
ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient
Grupa a III-a
j'apprendrais eu aş învăţa
tu apprendrais
il (elle) apprendrait
nous apprendrions
vous apprendriez
ils (elles) apprendraient

Locul adjectivului calificativ

Nu există o regulă precisă cu privire la locul adjectivului cali­


ficativ în limba franceză. Spre deosebire de limba r o m î n ă , în
foarte m u l t e cazuri adjectivul se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i
pe care-1 califică (mai ales cînd adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe
decît s u b s t a n t i v u l calificat) :
un grand magasin, une belle ville, un petit chien
Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v :
a) adjectivele care indică o c u l o a r e :
une robe rouge, une chemise bleue

b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e :


un peintre roumain, un ingénieur français

178
c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e :
une table ronde, un poêle chaud

d) în general, adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît sub-


stantivul:
un livre intéressant, un garçon intelligent
In limba franceză, există cîteva adjective care îşi schimbă sen­
sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v :
un brave homme un om de treabă, cumsecade
un homme brave un om viteaz
un grand homme un om ilustru
un homme grand un om înalt
un écrivain méchant un scriitor răutăcios
un méchant écrivain un scriitor fără talent
un pauvre homme un biet om
un homme pauvre un om sărac
un seul homme un singur om
un homme seul un burlac
Locul adverbelor de mod

Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b :


II travaille bien.

La t i m p u r i l e compuse însă, a d v e r b u l de mod se intercalează


de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u :
Il a bien travaillé.

Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e , ca beaucoup,


peu e t c . :
Il a beaucoup mangé.

EXERCICES

I . înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător:


Le fruit du pêcher s'appelle ...
du noyer
„ du poirier
du cerisier
du framboisier
de la vigne
du griottier
du pommier
n de l'oranger

12* 179
I I . Traduceţi în limba franceză:
Aş merge mîine la piaţă. Aş cumpăra legume şi fructe. îmi plac toate
legumele şi mai ales roşiile, vinetele şi varza. Lui Guy nu-i plac decît car­
tofii. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune, piersici, nuci, pere,
mere, struguri. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. Ea a cumpărat morcovi
şi praz. El ar mînca o salată de ţelină.

III. Conjugaţi la condiţionalul prezent verbele garder, punir,


dire.

IV. Traduceţi în limba franceză:


Bucureştiul este un oraş frumos. Locuiesc într-un imobil mare, cu 10
etaje. Dunărea este un fluviu lung. Antoaneta este o fetiţă mică. Citesc o
carte interesantă. Irina are părul blond. îmi place vinul bun. Un singur om
îl aştepta. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. Mihai este un om
cumsecade. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. Mihaela a citit mult,
dar a scris puţin. Mama a terminat repede această bluză. Am vizitat ieri un
magazin mare. Petre a cumpărat o cămaşă albă.

PROVERBES

Garder une poire pour la soif. A strînge bani albi pentru zile negre.

Tel arbre, tel fruit


Tel père, tel fils. { Cum e sacul şi peticul.
Tel maître, tel caiet.
Ménager la chèvre et le chou. A împăca şi capra şi varza.
20-ÈME LEÇON

ANECDOTES

Le professeur: — J'ai lu ton


devoir. Il est plein de
fautes et de pâtés ; je
suis w obligé de prévenir
ton père.
L'élève: — Ce n'est pas la
peine, monsieur, c'est lui
qui l'a écrit en w entier.

Le client: — J e voudrais une


lotion qui fasse repous-
ser les cheveux.
Le coiffeur: —• Bien ! Un
grand flacon ou un pe-
tit?
Le client:-—-Oh, un petit...
Parce que je n'aime pas
les cheveux trop longs.

Deux snobs vont w au concert.


— Tu reconnais Beethoven? dit l'un.
— Attends qu'il se retourne et je te le dirai, répond l'autre.

t 181
Mme Marius arrive essouf-
flée chez le marchand de
fruits du coin:
— Ecoutez, j ' a i envoyé mon
fils acheter chez vous un kilo
de fraises. Je les pèse et je
trouve à peine 850 grammes.
Expliquez-vous, monsieur.
— C'est bien possible, Ma-
dame, mais w avez-vous pensé
à peser votre enfant?...

Un type a eu un ac-
cident et il va faire
réparer son vélo, la
tête entièrement ban-
dée. En cours de route,
il reconnaît dans la rue
la voiture et le conduc-
teur qui l'ont heurté.
Il s'approche:
— Me reconnaissez-
vous, monsieur, c'est
moi que vous w avez
renversé hier.
— Hier, mais^à quel-
le heure, monsieur?

182
Le maître demande à Toto:
— Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x , q u ' e s t - c e que ça
fait?
— Deux moitiés, monsieur.
— B i e n , et si je coupe les m o r c e a u x en deux?
•— Des q u a r t s , m o n s i e u r .
— B i e n , et encore en deux?
— Des frites, m o n s i e u r .

VOCABULAIRE

lire [lir] a citi le marchand [mar/à] negustorul


le devoir [davwar] t e m a , exerciţiul le coin [kwe] colţul
(şcolar) envoyer [àvwaje] a t r i m i t e
la faute [fot] greşeala peser [paze] a cîntâri
le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe
le vélo [vélo] bicicleta
hîrtie)
pré venir [prevnir] a înştiinţa, a aver­ entièrement [âtjermâ] în întregime
tiza bander [bâde] a bandaja
ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în
pen] nu merită osteneala (pe) d r u m
en entier [<ï w n w àtje] în întregime la voiture [vwatyr] maşina
la lotion [losj 5] loţiunea le conducteur [kâdyktœr] conducă­
repousser [răpuse] a creşte din nou torul
le coiffeur [kwafœr] coaforul, fri- heurter [certe] a ciocni
zerul s'approcher [sapro/e] a se apropia
le flacon [flakô] flaconul renverser [răverse] a răsturna
le snob [snob] snobul le maître [mstr] profesorul
se retourner [raturne] a se întoarce partager [parta3e] a î m p ă r ţ i
essoufflé,-e [ssufle] cu sufletul la frit, -e [fri, frit] fript, -ă ; prăjit, -ă
gură les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai)

GRAMMAIRE

Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent)

P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l
verbului următoarele terminaţii:

Grupa I şi a Hl-a Grupa a Ii-a


-e -isse
-es -isses
-e -isse
-ions -issions
-iez -issiez
-ent -issent

183
E x-e m p le:
Verbul porter Verbul finir
que je porte eu să duc que je finisse eu să sfîrşesc
que tu portes que tu finisses
qu'il (elle) porte qu'il (elle) finisse
que nous portions que nous finissions
que vous portiez que vous finissiez
qu'ils (elles) portent qu' ils (elles) finissent
Verbul avoir Verbul être
que j'aie eu să am que je sois eu să fiu
que tu a\es que tu sois
qu'il (elle) ait qu'il (elle) soit
que nous ayons que nous soyons
que vous ayez que voua soyez
qu'ils (elles) aient qu'ils (elles) soient
Observaţie. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să), aşezată
înaintea p r o n u m e l u i personal.

Verbul lire (a citi)


Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­
jugare. El are două radicale:
li — înaintea unei consoane: je lis, je lirai
lis — înaintea unei vocale: nous lisons, je lisais
Perfectul simplu este je lus.
Indicativ
Prezent Imperfect Perfectul simplu
je lis eu citesc je lisais eu citeam je lus eu citii
tu lis tu lisais tu lus
il (elle) lit il (elle) lisait il (elle) lut
nous lisons nous lisions nous lûmes
vous lisez vous lisiez vous lûtes
ils (elles) lisent ils (elles) lisaient ils (elles) lurent
Perfectul compus Viitor
j'ai lu eu am citit je lirai eu voi citi
tu as lu tu liras
il (elle) a lu il (elle) lira
nous avons lu nous lirons
vous avez lu vous lirez
ils (elles) ont lu ils (elles) liront
Conjunctiv Imperativ
Prezent
que je lise să citesc lis ! citeşte !
que tu lises lisons !
qu'il (elle) lise lisez !
que nous lisions Participiu
que vous lisiez Prezent Trecut
qu'ils (elles) lisent lisant citind lu, lue c i t i t , -ă
La fel se conjugă élire (a alege), relire (a reciti) etc.

184
V e r b u l écrire (a scrie)

V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I - a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e :
ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons, j'ai écrit;
écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais, j'écrivis.

Indicativ
Prezent Imperfect Perfectul simplu
j'écris eu scriu j'écrivais eu scriam j'écrivis eu scrisei
tu écris tu écrivais tu écrivis
il (elle) écrit il (elle) écrivait il (elle) écrivit
nous écrivons nous écrivions nous écrivîmes
vous écrivez vous écriviez vous écrivîtes
ils (elles) écrivent ils (elles) écrivaient ils (elles) écrivirent

Perfectul compus Viitor


j'ai écrit eu am scris / écrirai eu voi scrie
tu as écrit tu écriras
il (elle) a écrit il (elle) écrira
nous avons écrit nous écrirons
vous avez écrit vous écrirez
ils (elles) ont écrit ils (elles) écriront

Conjunctiv Imperativ
Prezent
que j'écrive eu să seri écris! scrie
que tu écrives écrivons !
qu'il (elle) écrive écrivez !
que nous écrivions Participiu
que vous écriviez
qu'ils (elles) écrivent Prezent Trecut
écrivant scriind écrit, -e scris,

La fel se conjugă verbele décrire (a descrie), inscrire (a înscrie),


prescrire (a prescrie), souscrire (a subscrie), transcrire (a transcrie).

EXERCICES

I . Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele:


r a c o n t e r , c o n t e m p l e r , réussir.

I I . Traduceţi în limba franceză:


Mihai nu ştie încă să citească (inf.) şi să scrie (inf.). Scriam o scrisoare
prietenului meu. Voi citi o carte bună. Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie
Grandet". Citeşte această poezie. E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite
l'a O . N . U . Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . E l ne-a
descris noul său a p a r t a m e n t . Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . A ţ i c i t i t
această poezie?

185
III. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens:
Elle a mis sa robe... l'armoire. Michel a décidé d'étudier la méde­
cine... Paris. Il y a une grande différence... ces frères. Budapest est bâtie...
les rives du Danube. Je viendrai demain... toi. Ces bonbons sont... les
enfants. Il est parti... deux années. Le vase est... la table.

IV. Indicaţi pluralul substantivelor:


carnaval, genou, travail, chou, détail, nez, corail, bijou, clou, cheval, rail.

V. Formaţi adverbe de la adjectivele:


dur, pur, doux, bas, haut, cher, heureux, timide.

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

MON PORTRAIT
Vous me demandez mon portrait
Mais peint d'après nature.
Mon cher, il sera bientôt fait
Quoique en miniature.
Je suis un jeune polisson
Encore dans les classes,
Point sot, je le dis sans façon
Et sans fades grimaces.
Ma taille à celles des plus longs
Ne peut être égalée
J'ai le teint frais, les cheveux blonds
Et la tète bouclée.
Vrai démon pour l'espièglerie
Vrai singe par sa mine,
Beaucoup et trop d'étourderie
Ma foi, voilà Pouchkine.
A. P o u c h k i n e
(Poésie écrite en français en 1814,
à l'âge de 15 ans).

REVIZIE
EXERCICES

I . Indicaţi numele zilelor săptămînii, ale lunilor anului si ale


celor patru anotimpuri.
II. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv, cu prepoziţia de
sau cu articolul nehotărît des:
Il a mangé... bons fruits. ...vieilles femmes étaient assises sur des bancs
devant leurs maisons. À l'occasion de son anniversaire, Brigitte a reçu beau­
coup... fleurs. J'ai rencontré... amis; il n'a pas rencontré... amis. I l y a t a n t . . .
pommes cette année. Il y a bien... poissons dans cette rivière. Marius mange...
beurre,... fromage et... pain d'épice.

186
III. Conjugaţi la indicativul prezent, viitor fi perfectul compus
verbele:
faire, dire, lire şi écrire.

IV. Traduceţi în limba franceză:


Este ora trei şi un sfert; cinci şi jumătate; şapte fără un sfert. El a
aşteptat o jumătate de oră. Este ora 12 noaptea. Este ora 12 (amiaza). Casa
lui este mai mare decît a ta. N-am nici o poftă să plec la plimbare. Dă-i
să (à) mănînce (inf.). Ea le dă să mănînce. Cine a băut vin? Eu! Elena a
spart (casser) vasul. Aştept azi un vechi prieten. Astăzi e cald. Claude
este tot atît de mic ca şi Pierrot. Este vreme rea. Toţi tinerii purtau cra­
vate. Am citit cărţi mai bune. Mă plimb în fiecare zi, iarna ca şi vara.
Sora mea este profesoară de muzică. Copilul său se simte mai bine acum.

V. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent:


Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. Voilà des élèves (descendre)
l'escalier de l'école. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. Je vois des
femmes (laver) le linge dans la rivière, des hommes (travailler) dans le
jardin.

VI. Dintre cuvintele mer, maire, mère, puneţi în fiecare paran­


teză termenul potrivit ca sens:
L'année passée je suis allé à la (...). La (...) de Guy est très jeune.
Avant d'aller à la (...) il faut apprendre à nager. Claude Àchard est le...
de cette ville.

VII. Traduceţi în limba franceză textul următor, folosind si voca­


bularul de la sfîrşitul manualului:

Cei doi Dumas


Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară.
La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul, unul dintre admi­
ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl:
— Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest
succes.
— Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit
e al meu ! zise Dumas-tatăl.
— ?!
— Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier.

VIII. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte:


chaud, long, grand, beau, premier.

IX. Scrieţi femininul următoarelor adjective:


cruel, nul, joli, bref, menteur, gros, sot, gras, étranger, blanc, beau.

187
PARTEA A lll-a
21-EME LEÇON
GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE

La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. La


population rurale représente presque la moitié de la population
française.
C'est une république bourgeoise. Paris est la capitale de la
France.
Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800
à 1 000 mètres d'altitude, dit Plateau (ou Massif) Central.
À l'Est, une haute chaîne de montagnes, les Alpes, s'élevant
jusqu'à 4 810 m. (le Mont Blanc), sépare la France de l'Italie et
de la Suisse.
Au Sud, les Pyrénées forment la frontière entre la France et
l'Espagne. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les
flots de la Méditerranée, au Nord par la Manche et à l'Ouest par
l'Océan Atlantique.
Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche,
la Mer du Nord, l'Océan et la Méditerranée.
La Manche reçoit la Seine; la Mer du Nord, la Meuse, le Rhin.
C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. Le Rhône,
lui, s'achemine vers la Méditerranée.
Le climat de la'France est tempéré au Nord, doux et humide en
général. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi.
Le territoire français est divisé, au point de vue administratif,
en plusieurs départements.
Les principales villes du pays sont Marseille, Lyon, Bordeaux,
Lille, Saint-Étienne, Nice, Toulouse, Strasbourg, Rouen etc.
En France il y a aussi de nombreux ports: Calais, Le Havre,
Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Nantes, La Rochelle, Toulon.

VOCABULAIRE

bourgeois, -e [bur3wa, burşwaz] bur­ se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a


ghez, -ă s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­
le plateau [plato] p l a t o u l , podişul ta (spre)
granitique [granitik] de granit le climat [klima] clima, c l i m a t u l
l'altitude (/. ) [altityd] a l t i t u d i n e a
la chaîne [/en] lanţul tempéré, -e [tâpere] t e m p e r a t , -ă
la Suisse [sqis] Elveţia le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l
la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a , fron­ le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l
tiera de vedere

191
la côte [kot] coasta le département [departamaj departa­
le flot [Ho] valul mentul
La Manche [ma/] Marea Mînecii étant donné [etă^dane] d a t fiind
l'océan (m.) [aseà] oceianul le port [par] portul
recevoir [rasavwar] a p r i m i l'habitant (m.) [abità] locuitorul

LEXIQUE

Antonymes

humide umed sec uscat


séparer a despărţi rapprocher a apropia

Familles de mots

la chaîne (f.) l a n ţ u l ~,la côte (f.) coasta


ta chaînette (f.) lănţişorul le côté (m.) partea
le chaînon (m.) veriga le coteau (m.) colina
lă côtelette (f.) cotletul

GRAMMAIRE

Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis)

Adjectivele nehotărîte sînt:


autre (altul, a l t a ) , aucun, -e (nici u n , nici o), chaque (fiecare), certain, -e
(anumit,-ă ; sigur, -ă), même (acelaşi, aceeaşi, însuşi, însăşi), maint, -e
( n e n u m ă r a ţ i , n e n u m ă r a t e ) , nul, nulle (nici u n , nici oi),! quelque (vreun,
vreo, ceva), quelconque (oarecare), quelques (cîţiva, cîteva), plusieurs (mai
m u l ţ i , m a i m u l t e ) , tel,'-le (cutare), tout, -e, tous, toutes (tot, t o a t ă , t o ţ i , t o a t e ,
oricare).

Adjectivele nehotărîte se aşază, de obicei, înaintea substanti­


vului determinat. Certain.-e (cu sensul „sigur,-ă"), même (eu sen­
sul „însuşi", „însăşi"), quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază
după substantivul determinat.

Exemple:
Quelques entants jouaient dans le jardin.
Cîţiva copii se j u c a u în grădină.
Tout le monde voulait le féliciter.
Toată lumea voia să-1 felicite.

192
Le verbe couloir (a voi)
Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je veux je voulais je voulus
tu veux tu voulais tu voulus
il veut il voulait il voulut
nous voulons nous voulions nous voulûmes
vous voulez vous vouliez vous voulûtes
ils veulent ils voulaient ils voulurent

Passé composé Futur


j'ai voulu je voudrai
tu as voulu tu voudras
il a voulu il voudra
nous avons voulu nous voudrons
vous avez voulu vous voudrez
ils ont voulu ils voudront

Subjonctif Impératif
Présent
que je veuille veux! (veuille!)
que tu veuilles voulons! (veuillons !)
qu'il veuille voulez ! (veuillez!)
que nous voulions Participe
que vous vouliez Présent
qu'ils veuillent voulant
Passé
voulu, -e

Observaţie. I m p e r a t i v u l are două forme ; p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă ,


în schimb, cea de-a doua, în special veuillez (pers. a I i - a p l u r a l ) , este
des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi).

Le verbe pouvoir (a putea)


Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je peux (je puis) je pouvais je pus
tu peux tu pouvais tu pus
il peut il pouvait il put
nous pouvons nous pouvions nous pûmes
vous pouvez vous pouviez vous pûtes
ils peuvent ils pouvaient ils purent

Passé composé Futur


j'ai pu je pourrai
tu as pu tu pourras
il a pu il pourra
nous avons pu nous pourrons
vous avez pu vous pourrez
ils ont pu ils pourront

vătaţi limba franceză fără profesor 193


Subjonctif Participe
Présent Présent
pouvant
que je puisse
que tu puisses Passé
qu'il puisse pu
que nous puissions
que vous puissiez
qu'ils puissent

Observaţie. 1. Verbul pouvoir nu are imperativ.


2 . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative, se între­
b u i n ţ e a z ă , la persoana I singular, m a i ales forma je puis:
Puis-je téléphoner? P o t să telefonez?
Je ne puis me décider. Nu pot să m ă hotărăsc.

EXERCICES

I . Remplacez les points par les mots qui conviennent: i


Les... de la Mer Noire_ sont très belles. Le magasin se trouve d u . . .
gauche de la rue. On p l a n t e des vignes sur les... J ' a i m e m a n g e r des... de
porc. Les Carpates forment une longue... de montagnes.

I I . Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre, toutes,


q u e l q u e s , p l u s i e u r s , t o u s , selon le sens de la phrase:

Vous trouverez ce livre dans u n e . . . b i b l i o t h è q u e . L ' U n i v e r s i t é de Buca-


rest a . . .salles d ' é t u d e . Vous devez lire au m o i n s . . . pages par jour. Notre pays
offre au peuple... les plaisirs du repos. Jérôme é t a i t présent à... les m a n i -
festations, à ... les réunions.

I I I . Accordez les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les
suivent:
aucun: chemin, personne, rue, p a y s .
certain: heures, paroles, jours, h o m m e .
autre: t o n , distractions, manières, objets.
même: âge, j u p e , famille, réponses,.
plusieurs: étages, enfants, saisons, mois.
tel: père, v i e , a r t , fils.

I V . Traduisez en français:
Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această
sărbătoare. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. Daţi-i
o carte oarecare. Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală.

194
C'estPp/)yÇaya!Je croîs piétiné W^ ( Qui a fini Y^k
qu on pourra
Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci
de pagini astăzi după-amiază. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf.) cutia asta?
Aţi putea să ne daţi caietul dv.? Nu am vrut să-1 mai vedem. Aş vrea să
vă întreb ceva. Pot să plec?

V. Conjuguez, à toutes les personnes, les verbes des phrases suivantes :

— Je peux apprendre le français. (Pot să învăţ franceza.)


— Je pourrai lire des journaux français. (Voi putea să citesc ziare
franceze. )
— Je veux travailler de toutes mes forces. (Vreau să lucrez din răsputeri.)
— J ' a i voulu lire „l'Humanité". (Am vrut să citesc „l'Humanité".)

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

CHANSON DE LA SEINE

La Seine a de la chance
Elle n'a pas de soucis,
Elle se la coule douce 1
Le jour comme la nuit
Et elle sort de sa source
Tout doucement sans bruit
Et sans se faire de la mousse 2
Sans sortir de son lit
Elle s'en va vers la mer
En passant par Paris

La Seine a de la chance
Elle n'a pas de soucis
Et quand elle se promène
Tout le long de ses quais
Avec sa belle robe verte
Et ses lumières dorées
Notre-Dame jalouse
Immobile et sévère
Du haut de toutes ses pierres
La regarde de.travers 3
1
se la couler douce — (pop.) a huzuri, a o duce de minune.
2
sans se faire de la mousse — fără griji (pop.).
3
la regarde de travers — Notre-Dame, fiind orientată paralel cu Sena,
pare a o privi „oblic"; (fig.) se uită chiorîş.

196
Mais la Seine s'en balance x
Elle n'a pas de soucis
Elle se la coule douce
Le jour comme la nuit
Et s'en va vers le Havre
Et s'en va vers la mer
En passant comme un rêve
Au milieu des mystères
Des misères de Paris.
(Jacques Prérert, Spectacles)

s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.


22-ÈME LEÇON

GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE

il

L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gi-


sements de minerai de fer et de potasse, grâce aux riches char-
bonnages qu'on trouve dans le pays.
Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallur-
gique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers
navals, industrie automobile et aéronautique etc.), l'industrie
électrique (usines hydrauliques, thermiques, centrales nucléaires),
l'industrie textile (industrie cotonnière, lainière, soieries, textiles
synthétiques), l'industrie chimique (matières plastiques surtout)
et parachimique (verrerie, caoutchouc).

Il nous faut mentionner, en outre, que les industries d'art et


de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. Les Fran-
çais s'en occupent depuis plusieurs siècles.
La France est aussi un pays agricole. Le territoire français
compte près de 55 millions d'hectares. Sur ces 55 millions, 45 sont
consacrés à l'agriculture: labours, vignes, cultures maraîchères et
fruitières, auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts. La France
compte parmi les exportateurs de blé, de vin, de produits laitiers,
de volaille, de betteraves et de fruits.

VOCABULAIRE

l'industrie (/. ) [edystri] industria les soieries [swari] industria m ă t ă s i i


le gisement [3izmà] zăcămîntul les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s -
le minerai [minre] minereul tetik] t e x t i l e sintetice
la potasse [patas] potasiul la matière plastique [matj er w plastik]
le charbonnage f/arbona3] mina ; ex­ materia plastică
ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ parachimique [ p a r a / i m i k ] parachi-
buni mică
la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ la verrerie [verari] s t i c l ă r i a ; fabrica
rea industrie de sticlă
métallurgique [metalyrsik] metalur­ le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul
gic le bois [bwa] lemnul
la branche [brâj-] r a m u r a mentionner [màsjone] a menţiona
se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a

198
la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ le siècle [sjekl] secolul
gia l'hectare [ektar] hectarul
aéronautique [aeronotik] aeronautic, consacrer [kôsakre] a consacra, a în-
-ă china
électrique [elektrik] electric, -ă le labour [labur] a r ă t u r a
l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] maraîcher, -ère [ m a r e / e , m a r e / e r ]
uzina hidraulică de z a r z a v a t u r i
l'usine thermique [yzin^termik] fruitier, -ère [frqitje, frqitjsr] de
uzina termică fructe, fructifer, -ă
la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] le pâturage [patyra3] păşunea
centrala atomică le produit laitier [pradqi w letje] pro­
l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o - dusul lactat
njer] industria b u m b a c u l u i la volaille [valaj] pasărea de curte
l'industrie lainière [lsnjsr] industria la betterave [bstrav] sfecla
lînei

LEXIQUE

Familles de mots

l'exportation (f.) exportul


l'exportateur, -trice(s.m.f. şi adj.) exportator
exporter (vb.) a exporta

l'exploit (m.) fapta remarcabilă, fapta de vitejie


exploitable (adj.) exploatabil, -ă, c u l t i v a b i l , -ă
l'exploitation (f.) exploatarea
l'exploiteur, -euse (m.f.) exploatatorul, -oarea
exploiter (vb.) a exploata

GRAMMAIRE

Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme

Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al


a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­
jugat:

j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t je serais venu eu aş fi venit


tu aurais regardé tu serais venu
il aurait regardé il serait venu

nous aurions regardé nous serions venus


vous auriez regardé vous seriez venus
ils auraient regardé ils seraient venus

199
P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en)

P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e , de obicei, u n c o m p l e m e n t precedat
^ e p r e p o z i ţ i a de, d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du, de la, de V ssru d e a r t i ­
c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des:
S'occupe-t-il de philatélie? Oui, il s'en occupe.
Avez-vous du beurre? Nous en avons (du beurre).

En p o a t e î n l o c u i , u n e o r i , o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e , f i i n d e c h i v a l e n t ,
î n a c e s t c a z , c u e x p r e s i a de cela:

Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu; je m ' e n réjouis
(de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela.

Notă. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. Pronumele


a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. î n cazul unei propoziţii negative,
ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal, negaţia I, pronumele
en, v e r b , negaţia a I i - a :
Je n'en parle plus.
Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v , en se aşază după verb:
Jetez-en quelques-unes !

EXERCICES

I . Remplacez les points par les mots qui conviennent (exploiter,


exploit, exploiteur, exploitable, exploitation: )
Les... de nos sportifs sont connus dans le monde entier. Ce gisement
minier est... Aucun... ne veut renoncer à ses profits. Cette... forestière
obtient de gros bénéfices. Les esclaves étaient d u r e m e n t . . .

I I . Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses:


J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. Les prisonniers
(pouvoir) s'enfuir. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . Tu (devoir)
aller t o u t seul au cinéma. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre)
pas cette règle sans votre g r a m m a i r e .

III. Remplacez les mots en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro-


nom adverbial en :
a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. J ' a i plusieurs livres. J e connais tous
les détails de l'histoire. Veux-tu des fruits? Merci, je ne veux pas de fruits.
J ' a i m e les fleurs; je vais acheter des fleurs. On le t r a i t e d ' o r i g i n a l , il r i t
de cela.
b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. Vous avez besoin de mon
stylo? Elle lui a parlé de ses projets. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. et
je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . Elle se souviendra toujours de cet
anniversaire.

200
I V . Traduisez en français:
Ei ar fi vrut să-i răspundă. Ele ar fi putut pleca. Voi aţi fi avut mai
mult succes. Noi am fi scris mult mai multe articole. Tu ai îi făcut totul
ca să mă ajuţi. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva.
Ar fi vrut să alerge mai repede.
V. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­
tes:
J'aurais pu travailler hier après-midi.
J'en aurais lu quelques pages.
Je n'aurais rien dit.


23-EME LEÇON

DÉPART

Alain: Alors, c'est décidé, Jacqueline, on part demain?


Jacqueline: Bien sûr. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion.
Alain: C'est à quelle heure, le départ pour la Roumanie?
Jacqueline: A sept heures du matin. Nous devrons être à l'aéro-
port à 6 h. et demie, au plus tard.
Alain: Pourquoi y aller si tôt?
Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la
dernière minute ! À propos de dernière minute, moi je boucle
ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant.
Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir !
Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir, Alain '. Tu vas te coucher
à minuit. Il t'arrivera un jour de faire comme, le Marseillais
dont je t'ai raconté l'histoire.
Alain: Quelle histoire, quel Marseillais? Tu as dû la raconter à
Paul ou à Michel.
Jacqueline: Ecoute, alors:
Marseille. La gare.

202
Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t , g r a d u e l l e m e n t , p r e n d de la vi­
tesse. A ce m o m e n t , t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se
m e t t e n t à courir. D e u x d ' e n t r e e u x , p l u s lestes, s a u t e n t sur le
m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t .
Le t r o i s i è m e , u n p e t i t gros v e n t r u , t o u t essoufflé, se l a m e n t e
en e s s u y a n t son front m o i t e .
U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler:
— Allez, ne vous en faites p a s . Vous êtes r e s t é , m a i s , d u m o i n s ,
vos d e u x amis sont p a r t i s !
— H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . C ' é t a i t m o i q u i
devais partir !
Alain: Tu t e moques de m o i , J a c q u e l i n e . D ' a i l l e u r s , ça ne p e u t
pas m ' a r r i v e r , p u i s q u e . . .
Jacqueline: Puisque?
Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s !

VOCABULAIRE

le billet [bije] biletul leste [lest] uşor, -oară, sprinten, -ă


l'avion [m.) [avjâ] avionul sauter [sote] a sări
l'aéroport (m.) [aeropor] aeroportul le marchepied [mar/pje] scara (unui
au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîr- vehicul)
ziu le wagon [vagô] vagonul
quand même [ k à ^ m e m ] totuşi ventru, -e [vàtry] pîntecos, -oasă,
boucler [bukle] a strînge cu o eata- b u r t o s , -oasă
r a m ă , a închide essuyer [ssijije] a şterge
ne faire qu'aller et venir [na fer moite [mwat] umed, -ă
k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo soupirer [supire] a ofta, a suspina
conseiller [kôseje] a sfătui j e p i u s belle [da ply bel] din ce în
raconter [rakote] a povesti _ ce m a i m u l t (^arel^
s ébranler sebrale a se pune in , rl ~. , ..
L J
. * se lamenter lamate a se t i n g u i
mişcare, a porni - ,. -, , ?
s
graduellement [gradiidmà] t r e p t a t efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i
se précipiter [sg w presipite] a se repe- consoler [kâsole] a consola
zi, a se năpusti ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet
le quai [ke] peronul pa] nu vă faceţi sînge r ă u
LEXIQUE

Synonymes

se précipiter — s'élancer a se repezi, a se năpusti


se dépêcher — se presser — se hâter a se grăbi
essayer — s'efforcer — tâcher a încerca, a se s t r ă d u i

Mots à plusieurs sens


la boucle 1 . buclă (de păr)
2 . c a t a r a m ă , inel de fier prin care se trece o curea
3 . cercel: boucle d'oreille

203
GRAMMAIRE

Pronumele y (Le pronom y)

P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e , de o b i c e i , u n c o m p l e m e n t precedat de
p r e p o z i ţ i a à:
As-tu pensé à ton travail? Oui, j'y ai pensé.

Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă , d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu
e x p r e s i a à cela:
Elle risque tout, pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela).

P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i - a
pierdut aproape complet sensul iniţial:
il y a se află, există
il y a(vait) cent ans acum 100 de ani
tu t'y connais te pricepi
Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " )
în propoziţii ca:
Tu montes à l'étage? J'y monte.

P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n , d e o b i c e i , înaintea verbului.
D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v , forma afirmativă, y
se a ş a z ă după v e r b : Allez-y !

L e v e r b e venir (a veni)

Indicat»

Présent Impartait Passé simple


je viens je venais je vins
tu viens tu venais tu vins
il vient il venait il vint
nous venons nous venions nous vînmes
vous venez vous veniez vous vîntes
ils viennent ils venaient ils vinrent

Passé composé Futur


je suis venu(e) je viendrai
tu es venu(e) tu viendras
il (elle) est venu(e) il viendra
nous sommes venu(ejs nous viendrons
vous êtes venu(e)s vous viendrez
ils (elles) sont venufejs ils viendront

204
Subjonctif Impératif

Présent
viens !
que je vienne venons !
que tu viennes venez!
qu'il vienne
que nous venions „ ,, ,
1
. Participe
que vous veniez
qu'ils viennent Présent Passé
venant venu, -e
Observaţie. 1. Se conjugă la fel, tot cu a u x i l i a r u l être, verbele: revenir
(a reveni, a se întoarce), intervenir (a interveni), parvenir (a parveni),
se souvenir (a-şi aminti).
2 . Se conjugă la fel, dar cu auxiliarul avoir, verbele: tenir (a ţine),
obtenir (a obţine), soutenir (a susţine, a sprijini), appartenir [a apar­
ţine) etc.

EXERCICES

I . Remplacez les points par e n ou y :


Il pria son ami de n ' . . . parler à personne. Tu n'as q u ' à m ' . . . a t t e n d r e .
Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'... féliciter. Alain n ' . . . pense plus.
J ' . . . réfléchirai cette nuit. Tu n ' . . . vas pas?

I I . Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard, tar­
d e r , t a r d i f , se p r é c i p i t e r , se p r e s s e r , t â c h e r ) :
Elle est venue très... L'enfant voulait se... vers les joujoux. Ces regrets...
ne peuvent nous impressionner. Ne... plus, ce t r a v a i l est urgent. La foule...
dans les rues. Nous... [viitor) de lui expliquer cette question.

I I I . Traduisez en français, en remplaçant les mots en italique par


en ou y :
a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. I-am vorbit H e n r i e t t e i
despre aceasta. î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Vom fi la ora
i e c e la gară. P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă.
b) Vom ajunge azi după-masă la mare. Mă duc imediat acolo. Maria
nu vrea să ştie nimic despre aceasta. Ne g î n d i m . la sfaturile tale. N u - m i
m a i vorbi de plecare. R î d e m încă de povestea voastră. Am m a i m u l t e cărţi
de g r a m a t i c ă ; vrei să iei o carte?

I V . Traduisez en roumain les phrases suivantes:


La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. Bon nom-
bre de mots français v i e n n e n t du latin. Ne veux-tu pas rester tranquille?
Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez
pas à la maison.

205
2 4-E ME LEÇON

PROBLÈME LITTÉRAIRE

Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes


charmantes.
— L'ignorance des élèves — dit-il, au cours du repas, à sa voi-
sine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer.
Croyez-moi, je suis encore en train de penser à ce qui vient de
m'arriver ce matin, au baccalauréat. Figurez-vous que je demande
à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me ré-
pond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !"
— Et c'était lui? fait la dame perplexe.
Estomaqué, le professeur ne réplique point.
Mais, en apercevant un de ses amis, il l'aborde en lui disant:
—• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '.
Je viens de raconter à ma voisine, l'histoire d'un jeune idiot
qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. Elle m'a
demandé si, au fond, c'était vraiment lui!
— En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez
jamais savoir qui c'est?
(D'après J. W. Bienstock)

VOCABULAIRE

en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona répliquer [replike] a replica, a răs-


s'asseoir [saswar] a se aşeza punde
charmant [/armô]_ încîntător inconcevable [Ikôsavabl] de necon-
l'ignorance (/. ) [inaràs] , ignoranţa cenut
le baccalauréat [bakaloreal bacalau- , , , , , -, , ,
L
, ' aborder [abardej a aborda, aici: a
être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a i n t r a î n vorh
^ (cu c i n e v a )
en sorte
pàse] a se gîndi, a fi préocûpatTde q u e l ^ s a r t J<.a] astfel că,
se figurer [sa^figyre] a-şi imagina încît
perplexe [perpleks] perplex, -ă conclure [kàklyr] a încheia, a con-
estomaqué, -e [sstomake] înmărmu- chide
rit. -ă

LEXIQUE

Synonymes
répondre — répliquer — riposter a răspunde, a replica
s'asseoir — prendre place a se aşeza, a lua loc
vraiment — réellement — effectivement într-adevăr, efectiv

206
Mots à plusieurs sens
1. a sosi, a ajunge
2. (impersonal) a se întîmpla

Famille de mots
imaginer (vb.) a închipui
l'imagination (f.) imaginaţia
imaginaire (adj.) închipuit, -ă
imaginable (adj.) care poate fi închipuit, -ă

Composés du verbe passer (a trece)


surpasser a depăşi
dépasser a depăşi, a întrece
se surpasser a se întrece pe sine

GRAMMAIRE
Viitorul apropiat (Le futur immédiat)

Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­


b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. Acest t i m p e x p r i m ă
o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t . In limba
r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r - u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n
a d v e r b de t i m p :
Je vais partir du bureau. Voi pleca (îndată) de la birou.

Trecutul apropiat (Le passé récent)

T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau


imperfect) al v e r b u l u i venir, u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l
v e r b u l u i de conjugat.
Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t . E l se t r a d u c e p r i n perfectul
compus al v e r b u l u i de conjugat, î n s o ţ i t , de obicei, de u n a d v e r b
de t i m p (de-abia, tocmai, chiar acum):
Il vient d'entrer. De-abia a intrat.

Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis)

P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni), plusieurs (mai m u l ţ i ,


m a i m u l t e ) , rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e ; aucun,-e (nici u n u l , nici
u n a ) , chacun,-e (fiecare), nul, nulle (nici u n u l , nici u n a ) , quelqu'un,
.quelqu'une (cineva), l'un... l'autre, l'une... l'autre ( u n u l . . . a l t u l ,
u n a . . . alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n .

207
E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle.
Nu este nimeni în această sală.
On ne voit rien.
Nu se vede nimic.
Je lui ai tout dit.
I-am spus tot.

Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce, de obicei,


prin persoana a I l I - a sau a Ii-a singular, cu valoare nedeterminală
( se", cineva"), sau prin persoana I p l u r a l :

On dit qu'il part demain. Se spune că pleacă mîine.


On est toujours pressé lors- Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie
qu'il faut partir. să pleci.
On est venu vous voir. (Noi) am venit să vă vedem.

Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul nehotărît respectiv:


tout, toute—tous [tus], toutes.

EXERCICES

I . Remplacez les points par les mots qui conviennent (v. LEXI-
QUE):

Cette jeune femme se... pour nous recevoir le plus agréablement possi­
ble. Cet artiste... tous les autres. Lors de la course de 100 m plat, Georges
a... tous les autres concurrents. Mon. ami, l'innovateur, a ... un dispositif
permettant de réaliser d'importantes économies. Rabelais est un écrivain
plein d'... .

I I . Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur


immédiat ou au passé récent, selon le sens de la phrase:

De-abia am mîncat. Jean se va îmbrăca îndată. Petre a sosit chiar acum


o clipă. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul, la colţul străzii. Diseară veţi
pleca la Cluj. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.

III. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent:

...de plus horrible que leurs logis, ...cite souvent d'émouvants épisodes
de la lutte des dockers. ...ont pris part au combat. Ils ont refusé... après...
autres de décharger les armes. ...savait qu'il devait s'opposer à la guerre.

IV. Traduisez en français:

a) Nimeni nu ar fi putut răspunde. I se spuse tot adevărul. Apoi, unul


după altul, ei dispărură. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această
lectură monotonă.

208
b) Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. Nimeni nu
trebuie să uite Guernica, Lidice sau Oradour. Oricare altul ar fi primit
această sarcină de onoare. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. Fiecare
vrea să participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii.

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

LE MUSÉE GRÉVIN

Le Musée Grévin, on le sait, est un musée de figures de eire.


On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Des
mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent
des scènes historiques célèbres. Les visages de cire plus ou moins
ressemblants, les costumes plus ou moins fripés, donnent plus ou
moins l'illusion de la vie. On y rencontre les chefs d'état, les vedet-
tes du théâtre et du cinéma, Pablo Picasso, le Pape, le coureur à
pied Mimoun, la Reine d'Angleterre, le cinéaste René Clair, des
champions de boxe, des vainqueurs du Tour de France (Flambus-
cat estima que Bobet était un peu petit !), puis des personnalités
de tous les siècles: Roland sonnant du cor, le roi Saint Louis
partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Cas-
tille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à
une vedette de cinéma), Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII
(1422, s'il vous plaît), Louis XI rendant visite au cardinal de la
Balue enfermé dans une cage de fer, François 1-eret Ronsard chez
le fameux imprimeur Robert Estienne, l'entrevue du Camp du
Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I ,
Corneille écoutant le Cid.
Pierre Gamarra
(Berlurette contre Tour-Eiffel)

14 — învăţaţi limba franceză fără profesor


25-È M E LEÇON

À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR

— Trois chambres avec salles de bains, demanda monsieur Gi-


rard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le
registre de l'hôtel.
— C'est au deuxième étage, monsieur; les chambres numéros
215, 216 et 217.
Il tendit les trois clés à monsieur Girard. Le portier fit monter
les bagages.
Les chambres étaient élégamment meublées. Elles avaient de
larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières
du couchant.

210
Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. l'entou-
r a i e n t , J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement
son p y j a m a , la brosse à dents et la p â t e dentifrice, d e u x serviettes,
les m u l e s .
— E n a t t e n d a n t le déjeuner, je vais me reposer u n peu, dit
m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil.
— Moi je descends chez le coiffeur. Q u a n t à t o i , Alain, —• dit
monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u
aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e .
— J ' y pensais déjà, d i t gaiement A l a i n . Moi je suis né pour
être t o u r i s t e .

* *
Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée.
— Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l
v i t entrer monsieur G i r a r d .
— J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux.
Les cheveux une fois coupés, monsieur Girard pria le coiffeur
de lui faire la b a r b e .
Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e , il s ' a m u s a i t à
écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix
féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les
deux s a l o n s :
— Un shampooing et une mise en p l i s , s'il vous p l a î t . Rincez-
moi a u v i n a i g r e . . .
—• Les osgles un peu plus c o u r t s . . . Oh non, pas de vernis foncé,
je préfère les couleurs c l a i r e s . . .
— Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indé-
frisable...
C'est fini, monsieur, dit le coiffeur, en enlevant la serviette
q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. On paye à la caisse.

VOCABULAIRE

le coiffeur fkwafœr] frizerul, coaforul un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire


inscrire [âskrir] a înscrie r a p i d ă , ochire
le voyageur [vwaja3œr] călătorul sortir [sortir] a scoate, a ieşi
le registre [raşistr] registrul, condica lentement [lâtmà] încet, fără grabă
tendre [tădr] a întinde la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta
la clé [kle] cheia de d i n ţ i
le portier [portje] portarul la mule [myl] papucul (femeiesc)
baigner [bejie] a scălda le touriste [turist] t u r i s t u l
la lumière [lymjer] lumina la coiffure [kwafyr] coafura, pieptă­
le couchant [ku/à] apusul soarelui nătura

W* 211
s'enquérir [sàkerir] a se informa la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia
poliment [polimà] în m o d politicos rincer [rïse] a clăti
couper [kupe] a t ă i a , aici: a t u n d e le vinaigre .[vinsgr] oţetul
faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ le vernis [verni] lacul
bieri foncé, -e [fose] închis, -â
barbouiller [barbuje] a mînji clair, -e [ k l e ^ deschis, -ă
la mousse [mus] s p u m a . 1 ' indéfrisable (n.) [ëdefrizabl] per-
la bribe [brib] frintura manentul
avoisinant, -e [avwazinô] vecin, -ă, enlever [ôlave] a ridica, a lua, a
învecinat, -ă scoate
filtrer [filtre] a filtra attacher [ a t a / e a lega
le shampooing f/àpwë] şamponul payer [peje] a p l ă t i

PRONUNŢARE

vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t .

LEXIQUE

Synonymes

se promener — faire un tour a se p l i m b a , a da o raită


gaiement — joyeusement vesel, voios (adv. )

Antonymes
attacher a lega détacher a dezlega
s'amuser, a se distra s'ennuyer a se plictisi
ouvrir a deschide fermer a închide

F a m i l l e de mots
attacher (vb.) a lega; a a t r i b u i , a acorda
l'attachement (m.) afecţiunea
l'attache (f.) legătura; încheietura
l'attaché (m.) a t a ş a t u l (comercial...)
attachant, -e (adj.) a t r ă g ă t o r , -oàre, interesant, -ă,
c a p t i v a n t , -ă

GRAMMAIRE
Formarea adverbelor de mod

Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod


p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi, r e s p e c t i v , în -emment:
indépendant — indépendamment [ëdepàdamà]
prudent — prudemment1 [prydamâ]
élégant — élégamment [elegamâ]
Notă. Face excepţie adjectivul lent, de la care se formează adverbul
lentement.

e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel.

212
Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai, -u, -i, -é)
p i e r d , de obicei, pe e m u t de la feminin, în faţa sufixului -ment:
absolu (fem. absolue) — absolument
vrai (fem. vraie) — vraiment
poli (fera, polie) — poliment

La unele a d v e r b e , în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l


t r e c u t a l v e r b e l o r , se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care
precedă t e r m i n a ţ i a -ment:
précisément (de la précisé), aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n
a n a l o g i e : énormément, profondément etc.

Le verbe naître ( a se n a ş t e )
Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je nais je naissais je naquis
tu nais tu naissais tu naquis
il naît il naissait il naquit
nous naissons nous naissions nous naquîmes
vous naissez vous naissiez vous naquîtes
ils naissent ils naissaient ils naquirent

Passe composé Futur


je suis né(e) je naîtrai
tu es né(e) tu naîtras
il (elle) est né(e) il naîtra
nous sommes néfejs nous naîtrons
vous êtes né(e)s vous naîtrez
ils (elles) sont né(e)s ils naîtront

Subjonctif Impératif
Présent
que je naisse nais !
que tu naisses naissons !
qu'il naisse naissez !
que nous naissions
que vous naissiez
qu'ils naissent

Participe
Présent Passé
naissant
Observaţie. 1 . Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être.
2. Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor
şi la condiţionalul prezent. Vocala i din radical primeşte u n accent
circumflex cînd se află înaintea u n u i t.
3 . L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). Acest verb nu are însă
participiu trecut şi t i m p u r i compuse.

213
EXERCICES

I . Traduisez en roumain le texte ci-dessous et remplacez les mots


en italique par des antonymes:

Elle s'amusait à entendre leurs conseils. Il s'ennuyait dans cette com­


pagnie. Hier soir, on avait attaché le chien. Une épaisse couche de glace recou­
v r a i t le lac.

II. Traduisez en français (v. LEXIQUE):


Aceste legături nu sînt destul de solide. Maria are p e n t r u tine m u l t ă
afecţiune. E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. Noi am
cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră.

I I I . Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous:


hardiment résolument
constamment énormément
éloquemment prudemment
obscurément évidemment
puissamment fréquemment

I V . Traduisez en français:

îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Ioana


citea curent texte latine. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. U l t i m a
povestire m-a impresionat profund. Cîinele înainta p r u d e n t , uitîndu-se în
u r m a (derrière) lui. Mariana dormea a t î t de adînc !

V . Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs suivants?

apparent immense infini gai


lent patient profond brillant

V I . Traduisez en français (vb. naître, v b . renaître):

M-am născut la 23 septembrie. iSu s-ar putea spune despre el că s-a


născut poet. Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. Arta s-a născut
în cele m a i vechi t i m p u r i . V-aţi născut în F r a n ţ a ?

PROVERBE

Un „tiens'' vaut mieux que deux „tu l'auras". Ce-i î n m i n ă nu-i


minciună.
26-ÈME LEÇON

5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^
AU RESTAURANT

•— Je préfère sortir sur la terrasse, Antoine, dit Mme Girard


en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jar-
din du restaurant.
On choisit une table dans un coin plus retiré. Sur la nappe d'une
blancheur étincelante, se trouvaient des assiettes, des couverts
et un vase de fleurs.
On se mit à consulter la carte.
— Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda
M. Girard.
— Du jambon, des olives, des sardines au beurre, répondit
Mme Girard.
— Moi, je voudrais des pâtés, dit Jacqueline.
— On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. Girard.
— Oui, de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. — Quant à la
viande, continua-t-elle, je sais bien que toute la famille aime les
côtelettes de porc.

215
— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc
p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s , ajouta M. G i r a r d .
— Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s , des filets de
b œ u f grillés et des saucisses, compléta le g a r ç o n .
— Merci, on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s .
— M a m a n •—dit J a c q u e l i n e - — j e ne v e u x pas de fromage après
le r ô t i . S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées.
— P a s d ' a b r i c o t s , pas de m e l o n , J a c q u e l i n e ?
— Non, merci, m a m a n .
— Alors, trois p o r t i o n s de g r u y è r e , des meringues glacées p o u r
tout le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises.
— Du café t u r c , m a d a m e ?
— Oui, merci.
— Du v i n b l a n c , d u v e r m o u t h , des liqueurs?
— Du vin blanc, seulement.

VOCABULAIRE

vitré, -e [vitre] cu geamuri pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să


retiré, -e [retire] retras, -ă tendre [tàdr] moale, fraged, -ă
étincelant, -e [etëslâ] strălucitor, le poulet [puls] puiul (de găină)
-oare, sclipitor, -oare Ie champignon [/âpinô] ciuperca
consulter [kosylte] a consulta le filet de bœuf [file] muşchiul de
hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări, ape- vacă
ritive la saucisse [sosis] cîrnatul
le jambon [3<ïbô] şunca le garçon [garsô] aici: chelnerul, os-
l'olive (/. ) [oliv] măslina pătarul
la sardine [sardin] sardeaua la meringue glacée [marëg^glase]
la mayonnaise [majonsz] maioneza prăjitura cu frişca şi îngheţată
l'esturgeon [m.) [ssty^D] nisetrul le melon [malô] pepenele
reprendre [raprôdr] a relua le gruyère [greier] şvaiţerul
la côtelette [kotlst] cotletul le café [kafe] cafeaua
avouer [avwe] a mărturisi le vermouth [vermut] v e r m u t u l
la grillade [grijad] friptura la grătar la. liqueur [likœr] lichiorul

EXPRESSIONS ET MOTS USUELS

la cantine cantina
le self-service autoservirea
la carte lista de bucate
le plat (de poisson) mînearea (de peşte)
le plat du jour specialitatea zilei
j'ai faim (avoir faim) mi-e foame
j'ai soif (avoir soif) mi-e sete

216
LEXIQUE
Antonymes Synonymes
blancheur a l b e a ţ ă , culoare a l b ă — noirceur negreală choisir,
oisir, élire a a]alege
continuer a continua — s'arrêter a se opri compléter,
mpléter, ajouter
ajoute) a
completa, a adăuga
F a m i l l e s de m o t s
— le gril (m.) grătarul
la grillade (f.) friptura la grătar
griller (vb.) a frige la grătar
le grillage (m.) grilajul
la grille (f.) p o a r t a d i n zăbrele
— le rôti (m.) friptura
rôtir (vb.) a frige

Mots à plusieurs sens


tendre (adj.) 1 . duios

2 . moale, fraged

GRAMMAIRE

Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait)


I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l
i n d i c a t i v u l u i , p e r s o a n a a I i - a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) , a l v e r b u l u i
d e c o n j u g a t , l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i :
Persoana I -sse Persoana I -ssions
singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i - a -ssiez
a I l I - a -t a I l I - a -ssent
La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna
un accent circumflex.
E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t :
que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions
que tu parlasses que cous parlassiez
qu'il parlât qu'ils parlassent
Observaţie. In vorbirea curentă, imperfectul conjunctivului este, de
obicei, înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . N u m a i persoana a I l I - a
singular se foloseşte m a i m u l t .

Conjunctivul imperfect al verbelor auxiliare

Être Avoir
que je fusse que j'eusse
que tu fusses que tu eusses
qu'il fût qu'il eût
que nous fussions que nous eussions
que vous fussiez que vous eussiez
qu'ils fussent qu'ils eussent

217
Le verbe devoir (a trebui, a datora)
Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je dois je devais je dus
tu dois tu devais tu dus
il doit il devait il dut
nous devons nous devions nous dûmes
vous devez vous deviez vous dûtes
ils doivent ils devaient ils durent
Passé composé Futur
j'ai dû je devrai
tu as dû tu devras
il a dû il devra
nous avons dû nous devrons
vous avez dû vous devrez
ils ont dû ils devront
Subjonctif
Présent Imparfait Impératif
que je doive que je dusse dois!
que tu doives que tu dusses devons !
qu'il doive qu'il dût devez !
que nous devions que nous dussions
que vous deviez que vous dussiez
qu'ils doivent qu'ils dussent
Participe
Présent Passé
devant dû, due
O b s e r v a ţ i e i . Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul
trecut, masculin singular. Formele due (feminin singular), dus, dues
(masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex.
2 . I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit.
3 . La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe), décevoir (a decepţiona),
recevoir (a p r i m i ) , apercevoir (a zări), care nu primesc însă accent cir­
cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n .

EXERCICES

I. Traduisez en français:
Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. Maria se îndreaptă spre
p o a r t a grădinii. De la vîrsta cea m a i fragedă, ea trăise departe de căminul
părintesc. Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . Trebuie să frigi
carnea ; să fie moale. Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e - t e , t o a t e mîncărurile sînt bune !

II. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait:


Il suivit le cortège, loin de tous les a u t r e s , sans que personne (oser)
lui parler (Flaubert). Bien que la pluie (continuer), il affirma q u ' i l faisait
moins sombre. J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. Il me
s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. (Saint
Exupèry).

218
III. Traduisez en français, en mettant les verbes en italique à l'im­
parfait du subjonctif:
Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce
scria, ea se ascunse în grădină. Se întîmpla să alunece des. Se scurseră luni
de zile fără ca el să vadă pe cineva. Aş fi foarte supărată să li se întimple
ceva.

I V . Traduisez en français (vb. d e v o i r ) :


Trebuie să-i dai (inf.) imediat un răspuns. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­
bui să treci (inf.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf.) seama de
propunerile voastre. A trebuit să-i dau (inf.) explicaţii.

DICTONS

Quand on parle du loup on en voit la queue. Vorbeşti de lup şi


lupul la u ş ă .
Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Numai
m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e .

PROVERBES
Chaque vin a sa lie.
T, , , . J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i .
Il n y a pas de roses sans épines, j

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

PERSPICACITÉ .

Une jeune femme achète des œufs.


— C'est pour un gâteau — explique-t-elle. — J e v e u x seulement
des œufs pondus p a r une poule n o i r e .
— Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la
marchande.
— Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . — Ce sont toujours
les plus gros.

DEVINETTES

Plus je suis chaud, plus je suis frais.


(uied 9-j)
Je vole, je pleure, pourtant je n'ai ni ailes, ni yeux.
(gSenu S'i)

219
27-E ME LEÇON
DANS UNE F A B R I Q U E
D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

— P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s - d e m a i n pour M a m a ï a ,


je vous propose de v i s i t e r d e m a i n , dans la m a t i n é e , une grande
fabrique de la c a p i t a l e .
— J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir, p a p a . . .
Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n .
— Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il
t r a v a i l l e . Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " .
C'est en 1948, vers la fin du mois de j a n v i e r , q u ' o n a commencé à
démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections",
pour b â t i r , au m ê m e e n d r o i t , une nouvelle fabrique.
P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages
du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r
Mai. Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t .
La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . E l l e
c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s , p a r m i lesquels une section de t r i c o ­
tage.
O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s , on y t r o u v e une crèche et une gar­
derie pour les enfants des ouvriers, une c a n t i n e q u i sert aussi des
repas d i é t é t i q u e s , une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e .
— J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n , ni celui de m a m a n , m a i s
moi je désire v i v e m e n t y aller, d i t J a c q u e l i n e .
— Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­
féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e , u n e n s e m b l e
de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. Le m a t é r i e l
m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections.
— Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique?
— Machines-outils, c h a u d i è r e s , m a t é r i e l ferroviaire, en u n m o t ,
i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes.
— A h , je vois. C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i .

VOCABULAIRE

puisque [pqisks] de vreme ce la confection [kâfeksjô] confecţia


il est question [il w e w kestj5] este démolir [démolir] a dărîma, a demola
vorba le taudis [todi] cocioaba
bucarestois, -e [bykarestwa] bucu- pompeusement [p5p0zmà] în mod
reştean, -ă pompos

220
.
au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în la crèche [ k r e / ] cresa
(pe) acelaşi loc la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi
le bâtiment [batimà] clădirea diététique [dietetik] d i e t e t i c , -ă
achever [a/|ve] a t e r m i n a la polyclinique [paliklinik] policlinica
la fête [fet] sărbătoarea le laminage [laminat] laminarea
l'engagement (m.) [âga3mô] angaja­ l'outil (m.) [uti] unealta
mentul les machines-outils [ma/in^zwuti]
doter [dote] a d o t a , a înzestra maşinile-unelte
l'équipement (m.) [ekipmâ] echipa­ la chaudière [/odjer] căldarea, ca­
m e n t u l (industrial), utilajul zanul
marquer [marke] a marca, a dovedi ferroviaire [ferovjsr] feroviar, -ă
la section [ssksj'3] secţia en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un
le tricotage [trikata3] tricotajul cuvint
outre [utr] în afară de l'installation(/.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a
auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r , -ă drôlement [drolmà] ciudat (de)

LEXIQUE

Antonymes
compliqué complicat simple simplu
démolir a d ă r î m a construire a construi
commencer a începe achever a sfîrsi

Synonymes
démolir — détruire — abattre a d ă r î m a , a distruge, a doborî
engagement — promesse a n g a j a m e n t , promisiune
achever — finir — terminer a sfîrşi, a termina

Mots à plusieurs sens


drôle (adj.) a m u z a n t , vesel: un récit très drôle
ciudat, bizar: c'est un drôle de type

Famille de mots
l'outil (m.) unealta
l'outillage [m.) utilajul
outillé, -e (adj.) u t i l a t , -ă
outiller (vb.) a utila

GRAMMAIRE
Omisiunea articolului
Articolul se omite:
a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv,
demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca
plusieurs, quelques):
Mon frère est parti. Fratele meu a plecat.
Celtelcomédie a eu un grand succès. Această comediei a a v u t u n mare succes.
Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei?
J'ai acheté plusieurs livres. Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i .

222
b) într-o enumerare:

Hommes, femmes, enfants, tous se pressaient aux portes. B ă r b a ţ i , femei,


copii, t o ţ i se îngrămădeau la uşi.

c) înaintea unui substantiv la vocativ:


Bonsoir, cousine! B u n ă seara, verişoară !
Merci, camarade! Mulţumesc, t o v a r ă ş e !

d) înaintea unei apoziţii:


Camille, sœur des Horaces. Camille, sora Horaţilor.

e) în proverbe:

Petite pluie abat grand vent. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e .

f) In adrese, titluri de cărţi sau capitole:


Nous habitons 37, rue Jules Michelet. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet,
nr. 37.
Histoire de la littérature française. Istoria l i t e r a t u r i i franceze.

g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v :

Paul est tourneur. P a u l este strungar.


Hélène est architecte. Elena este arhitectă.

Le verbe sortir (a ieşi)

Indicatif

Présen t Imparfait Passé simple


je sors je sortais je sortis
tu sors tu sortais tu sortis
il sort il sortait il sortit
nous sortons nous sortions nous sortîmes
vous Sortez vous sortiez vous sortîtes
ilsj sortent ils sortaient ils sortirent

Passé composé Futur


je suis sorti(e) je sortirai
tu es sorti(e) tu sortiras
il (elle) est sorti(e) il sortira
nous sommes sortit e) s nous sortirons
vous êtes sorti(e)s vous sortirez
ils (elles) sont sorti(e)s ils sortiront

223
Subjonctif Impératif
Présent
que je sorte sors!
que tu sortes sortons 1
qu'i l sorte sortez 1
que nous sortions
que vous sortiez
qu'i Is sortent

Participe
Présent Passif
sortant sorti, -e
Observaţie. Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l
être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de
„a 1 scoate":
Elle est sortie en ville depuis une heure.
E a a ieşit în oraş de o oră.
Il a sorti son mouchoir.
El şi-a scos batista.
P e n t r u alte observaţii v. m a i jos verbul partir.

Le verbe partir (a pleca)

Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je pars je partais je partis
tu pars tu partais tu partis
il part il partait il partit
nous partons nous partions nous partîmes
vous partez vous partiez vous partîtes
ils partent ils partaient ils partirent

Passé Composé Futur


je suis parti(e) je partirai
tu es parti (e) tu partiras
il (elle) est parti(e) il partira
nous sommes parti (e)s nous partirons
vous êtes parti(e)s vous partirez
ils (elles) sont parti(e)s ils partiront

Subjonctif Impératif
Présent
que je parte pars 1
que tu partes partons t
qu'il parte partez t
que nous partions
que vous partiez
qu'ils partent

224
Participe
Présent Passé
partant parti,-e
Observaţie. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l
être. Ca şi sortir, mentir, dormir, servir, sentir (şi compuşii lor), verbul
partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­
g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r .

EXERCICES
I . Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique:
Această povestire e foarte a m u z a n t ă . Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­
tele necesare. Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. î n locul case­
lor demolate s-au construit blocuri. Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva
săptămîni.

I I . À la place des points, employez ou non l'article, selon que les


règles le demandent:
I l e n t e n d . . . vos paroles. J ' a i relu... ce roman. . . . F e m m e s , ... e n f a n t s . . . ,
. . . v i e i l l a r d s , t o u t était descendu. Elle h a b i t e 32, ... rue de P a r i s . „...Odes
et b a l l a d e s " est... t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo.
„ J e vous assure et... v i e , e t . . . gloire, et... liberté" (Corneille). Quel est...
m o t d'ordre? d e m a n d a . . . officier.

H I . Traduisez en français:
Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. 2. La
revedere, m a m ă , m ă întorc î n d a t ă . Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această
scenă.

IV. Traduisez en français (vb. partir, vb. sortir):


Trenul pleacă la ora zece. U l t i m i i călători au plecat aseară. Vrei să
ieşi (inf.) în oraş? Aş pleca la m u n t e , dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t
la m a r e . Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e .

ANECDOTES

RIEN À FAIRE
— Si bébé ne veut pas dormir, je vais lui chanter quelque chose.
— Rien à faire, ma chère. Je l'en ai déjà menacé.

EXAMEN
— Qu'est-ce que le potassium?
—?
— Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium?
— ?
— ... Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la dif-
férence entre le potassium et l'uranium?

15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz


PROVERBES
Partir c'est mourir un peu. M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare.
Plus fait douceur que violence. Vorba dulce m u l t a d u c e .

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

CHANSON D E L'EAU

Furtive comme un petit r a t


Un petit rat d'Aubervilliers*
C o m m e la misère q u i c o u r t les rues
Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s
L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é
Le pavé d'Aubervilliers
E l l e se dépêche
E l l e est pressée
On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r
Echapper à Aubervilliers
P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e
D a n s les prés e t d a n s les forêts
E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s
Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés
Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s
Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s
(J. P r ê v e r t)
(Spectacles)

* Aubervilliers [obervilje]
28-ÈME LEÇON
À LA CAMPAGNE

— J'ai rencontré Ioana, ce matin, devant l'Université de


Bucarest.
— Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier?
— Oui, maman, l'étudiante de la Faculté de Philosophie. Elle
semblait très pressée, mais elle se précipita vers moi dès que je
l'eus appelée. Je lui ai donné notre adresse. J ' a i noté la sienne;
à la fin des cours elle va quitter la capitale. Elle passera les vacan-
ces dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin
du premier semestre.
— Et quelle région du pays habitent ses parents?
— Ce sont des paysans de la Dobroudja. C'est une très belle ré-
gion: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. Elle m'a
raconté un tas de choses sur son village natal. Autrefois, c'était

15*
u n hair>eau q u e l c o n q u e . Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t asso-
ciés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n , t o u t
a c h a n g é . Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au
t r a v a i l en c o m m u n , grâce a u x engrais c h i m i q u e s , ils o b t i e n n e n t
de t r è s riches récoltes.
— Ils o n t déjà moissonné?
— Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui
donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . Ils ont reçu de n o u v e a u x
t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. Après la moisson,
chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é , seigle,
orge, m a ï s , b e t t e r a v e , légumes.
— E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle.
•— Oh, si t u s a v a i s , m a m a n , comme elle se réjouissait à l'idée
de revoir sa chère contrée n a t a l e !

VOCABULAIRE

la philosophie [filozofi] filozofia moissonner [mwasane] a secera, a


le semestre [samestr] semestrul recolta
le tas [ta] grămada le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l
le hameau [la^amo] c ă t u n u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^z-
quelconque [kelkôk] oarecare bat^fz] combina
le blé [ble] grîul
s'associer [sasosje] a se asocia
le seigle [segl] secara
coopérative agricole de production l'orge (/. ) [or$] orzul
[kooperativ agrikol da prodyksiô) le m a ï s [mais] p o r u m b u l
cooperativă agricolă de producţie la betterave [betrav] sfecla de zahăr
l'engrais (m.) [ogre] îngrăşămîntul se réjouir [re3uir] a se bucura
la récolte [rekolt] recolta contrée [kôtre] provincie, ţ i n u t

LEXIQUE

Antonymes
changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e , a păstra
autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum
recevoir a p r i m i — donner a da

Synonymes

riche — abondant bogat, a b u n d e n t


sembler — paraître a părea

226
Familles de mots
• l'échange (m.) schimbul
échanger (vb.) a face u n schimb
le change (m.) schimbul (de v a l u t ă )
le changement (m.) schimbarea
changer (vb.) a s c h i m b a , a se schimba
changeant, -e (adj.) s c h i m b ă t o r , -oare

le paysan (m.) ţăranul


la paysannerie (f.) ţărănimea

Composés du verbe paraître (a părea)


apparaître a apărea
disparaître a dispărea
reparaître a reapărea

GRAMMAIRE

Perfectul anterior (Le passé antérieur)

In limba romînă nu există perfect anterior. în franceză el se


formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­
cipiul trecut al verbului de conjugat.
Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior:
j'eus regardé nous eûmes regardé
tu eus regardé vous eûtes regardé
il eut regardé ils eurent regardé

Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată, atunci


cînd verbul din principală este la perfectul simplu, după locuţiu­
nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce), après que (după ce),
dès que (de îndată ce), lorsque sau după conjuncţia quand (cînd):
Il accourut dès que je l'eus appelé. A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t .

Intr-o propoziţie principală, perfectul anterior se întrebuinţează


după expresii ca: à peine (de-abia), bientôt (curînd), en un clin d'œil
(într-o clipă), peu après (puţin după):
À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença.
Abia a i n t r a t , că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început.

229
Le verbe battre (a bate)
Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je bats je battais je battis
tu bats tu battais tu battis
il bat il battait il battit
nous battons nous battions nous battîmes
vous battez vous battiez vous battîtes
ils battent ils battaient ils battirent
Passé composé Futur
j'ai battu je battrai
tu as battu tu battras
il a battu il battra
nous avons battu nous battrons
vous avez battu vous battrez
ils ont battu ils battront

Subjonctif Impératif
Présent
que je batte bats!
que tu battes battons !
qu'il batte battez!
que nous battions
que vous battiez
qu'ils battent
Participe
Présent Passé
battant battu, -e

O b s e r v a ţ i e . 1 . Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre


zent singular şi la i m p e r a t i v singular.
2 . La fel se conjugă verbele abattre (a doborî), combattre (a lupta)
débattre (a dezbate).
Le verbe mettre (a pune)

Présent Imparfait Passé simple


je mets je mettais je mis
tu mets tu mettais tu mis
il met il mettait il mit
nous mettons nous mettions nous mîmes
vous mettez vous mettiez vous mîtes
ils mettent ils mettaient ils mirent
Passé composé Futur
j'ai mis ie mettrai
tu as mis tu mettras
il a mis il mettra
nous avons mis nous mettrons
vous avez mis vous mettrez
ils ont mis ils mettront

230
Subjonctif Impératif
Présent
que je mette mets l
que tu mettes mettons t
qu'il mette mettez !
que nous mettions
que cous mettiez
qu'ils mettent
Partie pr­
Présent Passé
mettant mis, -e
O b s e r v a ţ i e . 1 . Lai i n d i c a t i v prezent
preze i t singular şi iim
mppeerraattiivv singular,
r a d i c a l u l mett- pierde un t.
2 . Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) , commettre (a comite),
omettre (a o m i t e ) , permettre (a p e r m i t e ) , promettre (a făgădui), soumettre
(a supune), transmettre (a transmite) etc.

EXERCICES

I . Trouvez les verbes de là même famille que les noms suivants:


adresse, promesse, place, pensée, association, formation, obtention,
p r o d u i t , récolte.
II. Traduisez en français (v. LEXIQUE):
I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t
recolte foarte bogate. î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . O nouă
h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . A v i o n u l a
d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages).
III. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs:
Dès q u ' i l (partir), nous commençâmes à travailler. Q u a n d il (achever)
ses lettres, il se leva. Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s , elle se
m i t à r i r e . Q u a n d nous (marcher) des heures, en silence, la n u i t t o m b a .
IV. Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur:
De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a , t a t a se duse să se p l i m b e . Cînd t e r m i ­
n a r ă , ea se sculă să plece. După ce începură noi cercetări (recherches), m u n c a
îi pasiona. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala, ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă .
Cînd deschiserăm fereastra, aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir).

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE
PROVERBE

Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Bate fierul cît e cald.

PRÉCISION
— Mademoiselle; je n'ai pas demandé du pain beurré des deux
côtés.
—- Mais il ne l'est pas.
— Alors, quel est le côté beurré?

231
29-E ME LEÇON

COURAGE

Une jeune fille, accompagnée de sa petite sœur, arrive chez un


dentiste. Dans la salle d'attente, assez peu éclairée, le temps sem-
ble s'écouler très lentement. On y perd des minutes précieuses
surtout lorsqu'on est très pressé.
Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre.
— C'est pour arracher une dent, mais sans insensibilisation,
parce que je me dépêche.

232
-— Mes compliments, mademoiselle, dit le dentiste. Vous êtes
courageuse. Montrez-moi la dent. D'ici une seconde nous l'aurons
arrachée.
Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur:
— Ouvre la bouche, Marguerite.

VOCABULAIRE

la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de l'insensibilisation (/. ) [ësdsibilizasjS]


aşteptare anestezia
éclairé, -e [eklere] l u m i n a t , -ă A ici u n e
s'écouler [sekule] a se scurge ' seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] în-
arracher [ara/e] a smulge tr-o secundă

LEXIQUE

Antonymes Synonymes
arracher a smulge — planter a p l a n t a s'écouler — passer a se scurge, a trece
perdre a pierde — trouver a găsi , . ..
' , . ,*\ i i - . i - accompagner
r — conduire a însoţi,
assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t °,
. . . . a conduce
courageux curajos — lâche laş
montrer a a r ă t a — cacher a ascunde se dépêcher — se hâter a se grăbi

Famille de mots
perdre (vb.) a pierde
la perte (f.) pierderea
perdu, -e (adj.) p i e r d u t , -ă

GRAMMAIRE

Viitorul II (Le futur antérieur)


Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être
şi participiul trecut al verbului de conjugat.
Exemplu de verb conjugat la viitorul II:
j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t nous aurons fini
tu auras fini vous aurez fini
il aura fini ils auront fini

Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­


nită înaintea altei acţiuni viitoare:
Soyez tranquille; j'aurai fini la lettre avant votre retour.
F i ţ i l i n i ş t i t ; voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv.

233
V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere :
Il lui aura acheté des bonbons.
Probabil că i-a cumpărat bomboane. (I-o fi cumpărat bomboane.)

De obicei, v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­


d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I :
Je partirai quand j'aurai fini mon travail. Voi pleca atunci cînd îmi voi
fi terminat lucrul.

Le verbe mourir (a m u r i )

Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je meurs je mourais je mourus
tu meurs tu mourais tu mourus
il meurt il mourait il mourut
nous mourons nous mourions nous mourûmes
vous mourez vous mouriez vous mourûtes
ils meurent ils mouraient ils moururent

Passé composé Futur


je suis mort(e) je mourrai
tu es mort(e) tu mourras
il (elle) est mort(e) il mourra
nous sommes mort(e)s nous mourrons
vous êtes mort(e)s vous mourrez
ils (elles) sont mort(e)s ils mourront

Subjonetif Impératif

Présent
que je meure meurs t
que tu meures mourons !
qu'il meure mourez !
que nous mourions
que vous mouriez
qu'ils meurent

Participe
Présent Passé
mourant mort, -e

Observaţie. 1. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv, dublînd


consoana r, la viitor şi la condiţionalul prezent.
2 . La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être.

234
EXERCICES

I. Trouvez les antonymes des expressions suivantes:


Arracher des pommes de terre. Trouver un ami.
C'est très compliqué. Beaucoup de choses.
Une grande quantité. C'est normal.
Devant l'université. Vous avez perdu quelque chose?

I I . Traduisez en français:

S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. Camerele bine luminate sînt
foarte plăcute. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. N-ai vrea
să mă însoţeşti? Grăbeşte-te, e deja ora 6.

III. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur:


Quand je (finir) mon travail, je te raconterai de belles histoires. Vous
voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. On ira se promener
lorsque papa (rentrer). Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Il (être)
si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus
heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny).

IV. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur:


Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. Te rog să citeşti
acest roman; probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. Poate că a pri­
mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. O fi făcut iar vreo prostie
(bêtise) !

V. Traduisez en roumain:
Rassurez-la ; elle est morte de peur. Je meurs de rire lorsqu'Antoine ra-
conte des anecdotes. On meurt de chaleur dans cette pièce.
30-È M E LEÇON

ACHATS

Mme Girard: — J'ai fini ma lettre, Antoine.


N'aurais-tu pas, par hasard, des tim-
bres-poste?
M. Girard: — Je vais sortir acheter des ciga-
res et de l'essence pour mon briquet.
Les allumettes sont trop encombrantes.
Ils doivent aussi avoir des timbres au
bureau de tabac.
Mme Girard: — Je t'accompagne, Antoine !
On pourrait faire encore d'autres achats.
M. Girard: — C'est-à-dire?
Mme Girard: — De la confiture, du beurre,
des macaronis, des citrons et des bis-
cuits. H y a une épicerie au coin de la
rue, auprès de la grande boucherie où
nous sommes entrés hier. Tu as même
dit que tu voulais prendre un gigot de
mouton. Tu ne t'en souviens plus?
M. Girard: — Une épicerie par là? Il me
semble avoir vu une boulangerie avec
une devanture richement garnie de brio-
ches, de croissants et de paind'épice.
Mme Girard: — Mais non, voyons! La bou-
langerie se trouve de l'autre côté de la rue.

MV

{QxLca^y

236
M. Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter?
Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris
aimaient taquiner leurs femmes.
M. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter
des kilos de viande, de farine, de riz ou de sucre. Le
cacao, la levure, le poivre, le thé, le café •— voilà les produits
que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme
lorsqu'elle les emmène faire des emplettes.
Mme Girard: — Pourquoi donc?
M. Girard: — Cela ne pèse pas lourd !

VOCABULAIRE

l'achat (m.) [a/a] c u m p ă r a r e a ; cum­ le gigot de mouton [3igo^,d9^,mut5]


părătura p u l p a de berbec
par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i
le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria
(poştal) la devanture [davàtyr] v i t r i n a
richement [ r i / m à ] bogat, d i n belşug
le cigare [sigar] ţigara de foi, t r a ­
la brioche [brio/] b r i o ş a ; cozonacul
bucul le croissant [krwasô] c o r n u l
l'essence (/. ) [ss<îs] benzina le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce
le briquet [brike] bricheta taquiner [takine] a t a c h i n a , a sîcîi
encombrant, -e [dkôbrô] stînjenitor,-e; le kilo [kilo] k i l o g r a m u l
incomod la farine [farin] făina
le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] le cacao [kakao] cacao
tutungeria la levure [lavyr] drojdia de bere
la confiture [kăfityr] dulceaţa le poivre [pwavr] p i p e r u l
le macaroni [makaroni] macaroana emmener [ômanej a duce, a lua cu
le biscuit [biskiji] biscuitul sine
l'épicerie (/. ) [episri] băcănia peser [paze] a c î n t ă r i
la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a lourd, -e [lur] greu, grea

LEXIQUE
Antonymes Synonymes
finir a sfîrşi — commencer a se souvenir — se rappeler a-şi
începe aminti
sortir a ieşi — entrer a i n t r a aussi — également de
acheter a c u m p ă r a - vendre a vinde asemenea
demander a întreba — répondre a răs­
punde

Mots à plusieurs sens


la lettre (f.) 1 . litera
2 . scrisoarea
les lettres (f. pi.) literele (literatura)

237
Famille de mots
acheter (vb.) a cumpăra
Vachat (m.) cumpărarea ; c u m p ă r ă t u r a
l'acheteur, -euse (m.,j.) cumpărătorul, cumpărătoarea

Composés du verbe mener (a duce)


amener [am ne] a aduce
ramener [ramne] a readuce
emmener fàmnel a lua, a duce eu sine (dintr-uu loc
într-altul)

GRAMMAIRE

Diateza pasivă (La voix passive)


Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care
o exprimă este suferită de subiect:
La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier.
Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i .
Ce comédien est aimé par le public. Acest a r t i s t este i u b i t de public.

Verbele se conjugă, la diateza pasivă, cu auxiliarul être; parti-


cipiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.
Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă:

Etre aime
Indicatif
Présent Imparfait
je suis aimé (e) eii sînt i u b i t , -ă j'étais aimé(e)
tu es aimé (e) tu étais aimé(e)
il (elle) est aimè(e) il (elle) était aimé(e)
nous sommes aimé(e)s nous étions aimé(e)s
vous êtes aimé(e)s vous étiez aimé(e)s
ils (elles) sont aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s

Passé composé Futur


j'ai été aimé(e) je serai aimé(e)
lu as été aimé (e) tu seras aimê(e)
il (elle) a été aimé(e) il (elle) sera aimé(e)
nous avons été aimé(e)s nous serons aimé(e)s
vous avez été aimé(e)s vous serez aimé(e)s
ils (elles) ont été aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t

238
Subjonctif Impératif
Présent
que je sois aimé(e) sois aimé(e) l
que tu sois aimé(e) soyons aimè(e)s!
qu'il (elle) soit aimè(e) soyez aimé(e)s!
que nous soyons aimé (e) s
que vous soyez aimé(e)s
qu'ils (elles) soient aimè(e)s

Participe
Présent Passé
étant aimé (e) s ayant été aimé(e)s

Le verbe prendre (a lua)


indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je prends je prenais je pris
tu prends tu prenais tu pris
il prend il prenait il prit
nous prenons nous prenions nous primes
vous prenez vous preniez vous prîtes
ils prennent ils prenaient ils prirent

Passé composé Futur


j'ai pris je prendrai
tu as pris tu prendras
il a pris il prendra
nous avons pris nous prendrons
vous avez pris vous prendrez
ils ont pris ils prendront

Subjonctif Impératif
Présrn t
que je prenne prends !
que tu prennes prenons !
qu'il prenne prenez !
que nous prenions
que vous preniez
qu'ils prennent

Participe
Présent Passé
prenant pris, -e
Observaţie. 1 . Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­
m i n a ţ i a începe cu o consoană, şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­
c a l ă : je prends, nous prenons.
A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent.
2 . L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a ; a afla), comprendre
(a înţelege), entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) , surprendre (a surprinde).

239
EXERCICES

I . Traduisez en roumain:
Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs.
Je t'emmène au théâtre ce soir. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare.
Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez.

I I . Traduisez en français:
Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Operele clasicilor lite-
raturii universale sînt traduse în romînă. Piesa a fost pusă în scenă de
curînd. El fusese admirat pentru atitudinea lui.

DI. Traduisez en français (vb. prendre):


Ies puţin ca să iau aer. Aş lua în consideraţie argumentele dv., dar nu
mi se par serioase. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul?
Va lua multe lecţii de franceză. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita
serbării noastre. Drept cine mă iei?

IV. Traduisez en français:


Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Cercetările Măriei Curie
au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Irina nu va fi pedepsită pe ne­
drept. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni.

V. Mettez les infinitifs suivants à la voix passive; traduisez-les


ensuite:
punir, attraper, lire, écrire, vendre, regarder, diviser, séparer.
31-È ME LEÇON

CADEAUX

Jacqueline: — Alain, il faudrait acheter quel-


ques cadeaux pour Paul et Michel.
Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins.
Jacqueline: — Tu as raison. Mais je suis désolée:
je ne sais vraiment pas ce qui pourrait
leur faire plaisir.
Alain: — Ce n'est pas la mer à boire; viens,
prends ta jaquette et ton sac. On file. On
ira dans un magasin universel. On va sû-
rement trouver quelque chose.
Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte
trop cher. Nous avons beaucoup de cadeaux
à faire.
Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée
à cette sage conclusion.
Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel !
Alain: — Ah, bah ! Ne t'en fais plus, Jacque-
line ! On va acheter des colliers et des
bracelets pour les filles, des livres, des fou-
lards pour les garçons !
Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po-

BI2

241
terie roumaine? D'ailleurs tu sais, ça ne m'enchante guère,
tes suggestions. Il faudrait penser à autre chose.
Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs, ou bien
des produits pharmaceutiques?
Jacqueline: — Tâche d'être sérieux, Alain!
Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures !
Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus.
J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain.

VOCABULAIRE

être désolé[etro w dezole] a fi dezolat ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply]


ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a n u - ţ i m a i face sînge r ă u
le
la m s r a bwar] n u - i m a r e lucru bracelet [brasle] b r ă ţ a r a
B
f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . ) a pleca r e p e d e , a | poterie^ [potri] olăria, ceramica
o şterge ; a t o a r c e î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia
j „ - T x • le» caoutchoucs [kautTul galosn
quand même rlL\ka m o n t o t u ş i , .. « J..?, *
, , . r , ;•; , .' • . pharmaceutique r[iarmasdtik] t farma-
la conclusion [koklyzjo] concluzia ceutic -ă
douter [dute] a se îndoi le B a T O n à barbe [sav5^.a_barb] să-
l'essentiel (m.) [esôsjsl] esenţialul p u n u l de b ă r b i e r i t
bah! [bo] aş ! la ceinture [sstyr] cordonul

LEXIQUE

Synonymes
essentiel — primordial — principal esenţial, principal

Homonymes

— le fil firul
la file rîndul, şirul
je file o şterg
— la chair carnea (anat.)
la chère m î n c a r e a (bună)
cher d r a g , scump
la chaire catedra

Famille de mots
suggérer (vb. ) a sugera
suggestif, -ve (adj.) sugestiv, -ă
suggestion (f. ) sugestia

Mots à plusieurs sens


filer 1. (tranz.) a toarce
2. (tranz.) a urmări
3. (intranz.) a pleca r e p e d e , a o şterge
4. (intranz.) a fila (despre lampă)

242
GRAMMAIRE

Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé)

C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al


a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de
conjugat.
E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i
avoir:
que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté
que tu aies chanté que vous ayez chanté
qu'il ait chanté qu'ils aient chanté

E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i
être:
que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s
que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s
qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s

Le verbe boire (a bea)

Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je bois !e buvais je bus
tu bois tu buvais tu bus
il boit il buvait il but
nous buvons nous buvions nous bûmes
vous buvez vous buviez vous bûtes
ils boivent ils buvaient ils burent

posté composé Futur


j'ai bu je boirai
tu as bu tu boiras
il a bu il boira
nous avons bu nous boirons
vous avez bu vous boirez
ils ont bu ils boiront

Subjonctif Impératif
Présent
que je boive bois !
que tu boives buvons !
qu'il boive buvez !
que nous buvions
que vous buviez
qu'ils boivent
Participe
Présent Passé
buvant bu, -e.

16' 243
EXERCICES

I. Traduisez en français:

Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. Supraveghează


lampa; mi se pare că filează. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu.
Stofa asta e prea scumpă. Am văzut o scenă foarte sugestivă. Sugestia
ta e remarcabilă. Nu vrei să primeşti acest mic cadou?

II. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif:

Je me réjouis que tu (réussir). Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Je


ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. Il est content que tu (trouver)
ce que tu cherchais. Je regrette qu'ils (partir) si tôt!

III. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes:

J'aurais bu ce vin.
Faut-il que je boive tout ce verre?
Je n'ai jamais bu pendant les repas.
Je boirai de la bière.

IV. Trouvez les antonymes des mots suivants:

affirmer, universel, beaucoup, oublier, acheter, arriver, prendre.

ANECDOTE

•— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais


t ' a p p r e n d r e à tisser.
— Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je pré-
fère filer.
32-E ME LEÇON

À LA MER

Le sable était encore humide sur la plage. Les flots avaient balayé
la côte pendant toute la nuit. Les vagues moutonnaient. Il fai-
sait frais au bord de la mer, mais, malgré l'orage de la veille,
l'eau n'était pas froide.
— Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit
malicieusement M. Girard en apercevant ses enfants qui descen-
daient lentement le grand escalier de l'hôtel.
— Non, papa, il y a trop de nuages, mais on voulait prendre
une barque.
— Moi, je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral,
suggéra M. Girard.
—- Excellente idée, papa.
— On a organisé une petite excursion en car, pour les touristes.
Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine:
Eforie, Mangalia...
— Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entre-
prise métallurgique de Medgidia? demanda Alain.

245
— N o n , ce sera p o u r une a u t r e fois. A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas
le t e m p s .
— J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . J ' a i
a c h e t é pas m a l de p h o t o s . V o i l à : le p o r t , le p h a r e et la m o s a ï q u e
de C o n s t a n t z a , l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a , l ' e n s e m b l e de b â t i -
m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e - N o r d , la falaise d ' E f o r i e - S u d .
— O h , J a c q u e l i n e , il y a encore b e a u c o u p , b e a u c o u p de choses
à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M. G i r a r d . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é
des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n
du p a y s . E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e , i n d u s t r i e , c u l t u r e .
— On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r , d i t A l a i n .
— Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e , c o n c l u t M. G i r a r d .

VOCABULAIRE

le sable [sabl] nisipul le car [kar] autocarul


humide [ymid] u m e d , -ă la station [stasjô] staţiunea
le flot [fio] v a l u l le ciment [sima] cimentul
balayer [baleje] a m ă t u r a l'entreprise (/. ) [àtropriz] întreprin­
la vague [vag] t a l a z u l , v a l u l derea
moutonner [mutone] a spumegà pas mal de... [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n ,
il fait frais [il w fe w frs] este răcoare destul
le bord [bor] ţ ă r m u l la photo [foto] fotografia
malgré [maigre] în ciuda, cu toate că le phare [far] farul
l'orage (m.) [oraş] furtuna la mosaïque [mozaik] mozaicul
la veille [vej] ajunul l'ensemble (m.) [àsâbl] ansamblul
descendre [desădr] a coborî la falaise [falez] faleza
la barque [bark] barca conclure [kôklyr] a încheia, a con-
le nuage [nya3] norul chide

Mots usuels

le costume de bain costumul de baie le canotage canotajul


le peignoir de bain h a l a t u l de baie le canot barca
le bonnet de bain boneta de baie le bateau n a v a , vasul
la cabine cabina le voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze
le tremplin t r a m b u l i n a la voile vela
le plongeon plonjonul; scufundarea la bouée de sauvetage colacul de sal­
la nage înotul vare
la natation n a t a ţ i a le large (la pleine mer) largul m ă r i i

LEXIQUE

Antonymes Synonymes

froid rece — chaud cald Vorage — la tempête furtuna


admirer a admira — mépriser a dis­ commencer — débuter a începe, a de-
preţul buta

246
Familles de mots
— balayer (vb.) a m ă t u r a la veille (f.) ajunul, ziua precedentă
le balai (m.) m ă t u r a la veillée (f.) veghea
le balayeur (m.) măturătorul veiller (vb.) a veghea
le veilleur (m.) paznicul

GRAMMAIRE
Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait
du subjonctif)
Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus. El se
formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect
şi participiul trecut al verbului de conjugat.
Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect:
que j'eusse perdu eu să fi pierdut que je fusse parti(e) eu să fi plecat
que tu eusses perdu que tu fusses parti (e)
qu'il eût perdu qu'il (elle) fût parti(e)
que nous eussions perdu que nous fussions parti (e)s
que vous eussiez perdu que vous fussiez parti (e)s
qu'ils eussent perdu qu'ils (elles) -fussent parti(e)s

Le verbe ouvrir (a deschide)


Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
j'ouvre j'ouvrais j'ouvris
tu ouvres tu outrais tu ouvris
il ouvre il ouvrait il ouvrit
nous ouvrons nous ouvrions nous ouvrîmes
vous ouvrez vous ouvriez vous ouvrîtes
ils ouvrent ils ouvraient ils ouvrirent
Passé composé Futur
j'ai ouvert j'ouvrirai
tu as ouvert tu ouvriras
il a ouvert il ouvrira
nous avons ouvert nous ouvrirons
vous avez ouvert vous ouvrirez
ils ont ouvert ils ouvriront
Subjonctif Impératif
Présent
que j'ouvre ouvre I
que tu ouvres ouvrons l
qu'il ouvre ouvrez !
que nous ouvrions
que vous ouvriez
qu'ils ouvrent
Participe
Présent Passé
ouvrant ouvert,-e

247
Observaţie. 1. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e,
-es, -e, ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er).
2. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi), offrir (a oferi), souffrir
(a suferi, a suporta) etc.

EXERCICES

I . Traduisez en français:
Pămîntul e foarte umed. O furtună poate provoca mari inundaţii
(inondation). Vîntul măturase coasta. în ajunul plecării noastre Ion s-a
hotărît să rămînă la Bucureşti. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul
(aspirateur). Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui.

II. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif:


Je partis avant qu'il (rentrer). Nous regrettions tous qu'il (être) si
malade. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse, Paulette m'avait
tourné le dos. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les
impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau).

III. Traduisez en français (vb. o u v r i r ) :


Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. Am deschis ochii
mari văzînd cum era îmbrăcat. Unele magazine sînt deschise şi duminica.
Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista.

IV. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne


de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au
présent de l'indicatif):
l'ouvrier passer l'oiseau tomber
l'acheteur partir le temps acheter
les voix voler- les vagues écrire
la pluie . . ._ s'élever le sable moutonner
les Girard travailler l'écrivain sécher

PROVERBE
Rira bien qui rira le dernier. Cine rîde la urmă rîde mai bine.

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

JOIE D'AGIR ET DE VIVRE

... Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils,


Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil.
Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne

248
En ma course rythmée à travers la campagne,
L'air tonique et puissant emplit mon torse creux.
Mes nerfs semblent refaits, mes muscles sont heureux,
Et ma bouche joyeuse et mes mains familières
Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière.

... Belle santé,


Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine ;
Et, pour qu'enfin mon cœur, toujours, se tienne haut,
Brille en mes yeux, bats sous mon front, brûle en mes veines
Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux.
(Emile Verhaeren, Les Flammes hautes)
33-È M E LEÇON

VERS LES MONTAGNES

— Je vais'chercher Alain. Il y a une demi-heure qu'il a filé au


wagon-restaurant.
— Inutile de te déranger, Jacqueline. Alain est avec des amis
dans le dernier wagon.
— Avec des amis?
— Oui, des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end
dans la région. Des alpinistes enthousiastes. Ils ont vite fait de
s'entendre, Alain et eux.
— Il doit leur demander déjà des renseignements pour les
excursions qu'il projette.
— Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés, les
excursions.
— C'est bien agréable, surtout en cette saison.
— Et puis, quelle satisfaction on a, une fois arrivé au sommet !
On oublie tout, la fatigue de la montée, les chemins escarpés, le
vertige, les rochers à pic. L'automne surtout, c'est un véritable
enchantement. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes
de l'immense tapis bigarré du feuillage.

250
— C'est v r a i , p a p a . Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x
de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée !
— Ce qui me p l a î t le p l u s , à m o i , c'est ce grand silence, cet air
pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes, à plus
de 1 500 m . d ' a l t i t u d e .

VOCABULAIRE

le wagon-restaurant [wago^restorâ] le vertige [verti3] ameţeala


vagonul-restaurant le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca
le week-end [wikend] timpul liber înaltă şi abruptă
la sfîrşitul săptămînii l'enchantement (m.) [ăjătmă] în-
la région [re3J5] regiunea cîntărea
l'alpiniste (m.) [alpinist] alpinistul la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­
ils ont rite fait de... [ils^â^vit^fe^ loare) nuanţa slabă
bigarré, -e [bigare] bălţat, -ă, pes­
do] au ajuns iute să..., nu le-a triţ, -ă
trebuit mult ca să... le feuillage [fœja3] frunzişul
le renseignement [ràsenmà] infor­ le montagnard [mâtajiar] locuitorul
maţia de la munte
projeter [pro3te] a proiecta la contrée [kôtre] regiunea, ţinutul
le passe-temps [pasată] distracţia le bruit [briii] zgomotul
la montée [môte] urcuşul la cime [siml vîrful

LEXIQUE
Antonymes Synonymes
silence linişte — bruit zgomot excursion — randonnée excursie
enthousiaste entuziast — blasé blazat contrée — région — pays regiune
agréable plăcut — désagréable neplă­ passe-temps — distraction — amu­
cut sement distracţie
satisfaction mulţumire — méconten­ fatigué — éreinté — épuisé obosit, is­
tement nemulţumire tovit

Famille de mots
la feuille (f.) foaia, frunza le feuilleton (m.) foiletonul
le feuillage (m.) frunzişul le feuilletage (m.) (despre prăjituri)
feuilleter (vb.) a răsfoi foitajul

GRAMMAIRE

Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés)


1. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt
formează pluralul ca oricare substantiv simplu:
un bonbon (bon -f- bon) — des bonbons
un gendarme (gens d'arme) — des gendarmes
un portemanteau -(porte -f- manteau) — des portemanteaux

251
F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă
p r i m u l element c o m p o n e n t :
bonhomme •— bonshommes
gentilhomme — gentilshommes

precum şi:
madame — mesdamtt
mademoiselle — mesdemoiselles
monsieur — messieurs

2. La substantivele compuse, formate din două sau mai multe


cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic, nu pri­
mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele ;
cuvintele invariabile (prepoziţii, adverbe), precum şi verbele rămîn
neschimbate :
un wagon-restaurant — des wagons-restaurants
un beau-frère — des beaux-frères
un cerf-volant zmeu — des cerfs-volants
un sous-lieutenant sublocotenent — des sous-lieutenants
une arrière-garde ariergardă — des arrière-gardes
un cure-dent scobitoare — des cure-dents
Excepţie:
une grand-mère — des grand-mères
Observaţie. Dacă p r i m u l element este adjectivul demi, acesta rămîne
invariabil:
une demi-heure — des demi-heures
2 . Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format d i n două s u b s t a n t i v e , dintre care
u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt, n u m a i p r i m u l , d e t e r m i n a n t u l , primeşte
semnul p l u r a l u l u i :
un arc-en-ciel curcubeu — des arcs-en-ciel
un chef-d'œuvre capodoperă — des chefs-d'œuvre

Le verbe connaître (a cunoaşte)


Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je connais je connaissais je connus
tu connais tu connaissais tu connus
il connaît il connaissait il connut
nous connaissons nous connaissions nous connûmes
vous connaissez vous connaissiez vous connûtes
ils connaissent ils connaissaient ils connurent

Passé composé Futur


j'ai connu je connaîtrai
tu as connu tu connaîtras
il a connu il connaîtra
nous avons connu nous connaîtrons
vous avez connu vous connaîtrez
ils ont connu ils connaîtront

252
Subjonctif
Présent Impératif
que je connaisse connais !
que tu connaisses connaissons !
qu'il connaisse connaissez!
que nous connaissions
que vous connaissiez
qu'ils connaissent

Participe
Présent Passé
connaissant connu,-e

Observaţie. 1 . Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­


j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t.
2 . La fel se conjugă: paraître (a părea), apparaître (a a p ă r e a ) , dispa­
raître (a dispărea), reconnaître (a recunoaşte).

EXERCICES

I . Traduisez en français:
Privesc foaia albă fără să scriu. Nu răsfoi cartea, c i t e ş t e - o ! î n l i n i ş t e a
p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. î m i plac t i n e r i i e n t u ­
ziaşti. B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . Nu v r e i să faci
o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci
t i m p u l în mijloeul n a t u r i i .

H . Mettez au pluriel les noms et les verbes:

Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage.


Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e .
Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e .
La pomme de terre est un a l i m e n t très sain.

HI. Mettez au pluriel les noms suivants:


une demi-journée u n avant-poste
une plate-forme u n abat-jour
une contre-offensive u n monsieur
un sous-marin une arrièré-grand-mère
une plus-value une contre-valeur
u n contre-amiral u n sous-préfet
un vice-président une chauve-souris

IV. Traduisez en français (vb. connaître):


î l cunosc de p u ţ i n t i m p . Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu
Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd.

253
LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA

En un éclair, un monde d'images défile dans ma tête: les jour-


nées de marche, les rudes escalades, les efforts exceptionnels pour
assiéger la montagne, l'héroïsme quotidien de mes camarades...
À présent nous touchons au but. Nulle difficulté ne peut nous
arrêter. Le sommet se rapproche insensiblement. Nous devons
contourner quelques blocs rocheux. Nous nous hissons comme
nous pouvons.
Un vent brutal nous gifle.
Nous sommes sur l'Annapurna !
8 075 mètres.
Le sommet est une crête de glace en corniche. Les précipices
de l'autre côté sont terrifiants.
Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure.
Déjà nous commençons la descente. Après avoir bouclé nos sacs
nous remettons nos gants, nos lunettes, nous saisissons nos piolets.
Nous nous hâtons. Nous sommes essoufflés car la montée a été très
dure.
(D'après M a u r i c e Herzog, Annapurna, premier 8 000)
3 4-E M E LEÇON

UNE LETTRE

Mamaïa le 4 Août 1964

Ma chère Annie,

Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et


il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau
pays aux sites enchanteurs. Le temps passe tellement vite depuis
que nous sommes ici.
Après un court séjour dans la capitale, nous sommes partis pour
la côte, à la recherche... de la Mer Noire.
Je t'écris de Mamaïa, une des plus belles stations de la côte.
Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues
qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée
dès l'aube et jusqu'au crépuscule. C'est une plage très large qui
s'étend sur plusieurs kilomètres. L'eau de mer à faible salinité,
l'air pur, l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les

255
rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent,
comme de juste, une foule de touristes.
Nous logeons à „l'International", un des plus beaux hôtels de la
station. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage
même.
J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa
se trouvent près de la plage, une plage en pente douce, à sable
particulièrement fin.
Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siut-
ghiol. On peut donc admirer, de sa chambre, le lever ou le cou­
cher du soleil.
Oeuvre du régime de démocratie populaire, pour la plupart,
tous ces bâtiments offrent un parfait confort, un repos des plus
agréables.
Et ce n'est qu'un début. Aux côtés des immeubles qui se dres­
sent fièrement devant la mer, on élève d'autres colosses en
briques, acier et ciment.
„Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa",
m'ont dit tous les Roumains.
Ils ont raison. Ils ont raison d'être fiers. On a vraiment fait des
prodiges dans ce pays. Eforie, Mangalia, Tekirghiol, voilà
quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­
sition du peuple travailleur. Autant de jardins fleuris aux couleurs
chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes,
des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis.
Nous y viendrons ensemble l'année prochaine, n'est-ce pas?

Je t'embrasse de tout cœur,


Jacqueline

VOCABULAIRE

le site [sit] priveliştea solaire [soler] solar, -â


enchanteur [d/âtœr] încîntător, fer­ le rayon [rej5] raza
mecător ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­
le séjour [se3ur] şederea într-un loc let, -ă
à la recherche de... [a^la^ra/er/^da] curatif, -ve [kyratiî] curativ, -ă
în căutarea comme de juste [kom^da^3yst] cum
broder [brode] a broda se cuvine
la dentelle [deltei] dantela la foule [ful] mulţimea
le long de [ls^lô^ds] de-a lungul loger [103e] a locui, a şedea
ensoleillé, -e [dsolsje] însorit, -ă la pente [p5t] panta
l'aube (/.) [lob] zorile particulièrement [partikyljsrmâ]
le crépuscule [krepyskyl] amurgul deosebit de
la salinité [salinité] concentraţia le lever du soleil [lave^dy^solsj]
sării în apă răsăritul soarelui

256
le coucher du soleil [ku/e] apusul fier, -ère [fjer] m î n d r u , -dr
soarelui le prodige [prodij] m i n u n e a
pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în le peuple travailleur [pœpl^,travajœr]
cea m a i mare parte poporul m u n c i t o r
le confort [kôfor] confortul fleuri, -e [fl^ri] înflorit, -ă
le début [deby] începutul chatoyant, -e | / a t w a j à ] lucios, -oasă,
le colosse [kolos] uriaşul sclipitor, -oare
la brique [brik] cărămida Ia villa [vila] vila
l'acier (m.) [asje] oţelul exquis, -e [ekski] fin, -ă, ales, -easă

LEXIQUE

Synonymes
joule — tas m u l ţ i m e , grămadă remarquer — constater o bserver a
remarca, a observa

Familles de mots
la recherche (f.) căutarea le mouvement (m.) mişcarea
rechercher (vb.) a urmări, a mouvementer (vb.) a însufleţi
căuta mouvementé ,-e (adj.) animat,-ă,
recherché,-e (adj.) c ă u t a t , - ă , afec­ agitat,-ă
tat,-ă mouvoir (vb.) a mişca
mouvant,-e (adj.) mişcător,-oare

GRAMMAIRE

Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés)


1. Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­
mează pluralul ca orice adjectiv simplu:
malhonnête necinstit — malhonnêtes
malveillant răuvoitor — malveillants

2. Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul


după următoarele reguli:
a) Dacă adjectivul este compus din două adjective, ambele
elemente variază în gen şi număr:
sourd-muet s u r d o m u t — sourds-muets
aveugle-né orb din naştere — aveugles-nés
ivre-mort b e a t - t u r t ă — ivres-morts
Observaţie. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă
în o (e vorba, de obicei, de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific),
acesta rămîne i n v a r i a b i l :
gréco-latin — gréco-latins
neuro-végétatif — neuro-végétatifs
gastro-intestinal — gastro-intestinaux

17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257


b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie, un adverb, sau un
adjectiv cu funcţie de adverb, el r ă m î n e i n v a r i a b i l :
sous-développé — sous-développés
ultra-violet — ultra-violets
héroï-comique — héroï-comiques
semi-circulaire — semi-circulaires
tout-puissant — tout-puissants

c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r - u n adjectiv (cu v a l o a r e


s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv, d i n t r e care unul
este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t , ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e :
une jaquette bleu pâle
des gants bleu foncé

Verbele terminate în -eler, -eter

Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler, -eter d u b l e a z ă


consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . Asemenea
verbe s î n t : appeler (a chema), rappeler (a rechema), chanceler (a se
c l ă t i n a ) , étinceler (a străluci), renouveler (a reînnoi), jeter (a a r u n c a ) ,
feuilleter (a răsfoi) e t c .

Indicaţii présent
j'appelle je jette
tu appelles tu jettes
il appelle il jette
nous appelons nous jetons
vous appelez vous jetez
ils appellent ils jettent

Alte v e r b e , a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv, nu dublează


consoana, ci primesc u n accent grav pe vocala e care îl precedă pe
e m u t din t e r m i n a ţ i e . Asemenea verbe s î n t : acheter (a c u m p ă r a ) ,
racheter (a r ă s c u m p ă r a ) , achever (a t e r m i n a ) , geler (a îngheţa) e t c .

Indicatif présent

je gèle j'achète
tu gèles tu achètes
il gèle il achète
nous gelons nous achetons
vous gelez vous achetez
ils gèlent ils achètent
Observaţie. In general verbele care au un e mut sau un é în penultima
silabă de la infinitiv, schimbă acest e mut sau é în è, înaintea unui « mut
din terminaţie. De exemplu:
lever (a ridica)—je lève; peser (a cîntări) — il pèse; céder (a ceda)—tu cèdes.

258
EXERCICES

I . Traduisez en français:

Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Am remarcat că vă place


mult istoria. Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. Discuţia lor a fost
foarte animată. Tot oraşul era în mişcare. Plantaţiile de salcîmi (acacia)
fixează nisipurile mişcătoare.

I I . Accordez les adjectifs entre parenthèses :

Des problèmes (anatomo-clinique). Des personnes (bien-intentionné).


Une porte (grand ouvert). Des enfants (nouveau-né). Des oeuvres (tragi-
comique). Des yeux (gris bleu). Des cellules (photo-électrique). Des bas
(extra-fin). Des relations (franco-belge). Des filles (sourd-muet). Des formes
(aéro-dynamique).

III. Accordez en genre et en nombre les mots en italique:

Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Ce sont des


mouvements semi-circulaire. Ces épisodes sont héroï-comique. Elle allait
nu-pied. Ces nouvelles sont quasi-officiel. Je n'aime point les fruits aigre-
doux. Elle aime les robes gris perle. En Roumanie on construit plusieurs
centrales thermo-électrique. Presque tous les concerts symphoniques sont
radio-diffusê.

IV. Traduisez en français:


Vom cumpăra ţigări la gară. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon.
Va îngheţa curînd. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à
l'étranger). Răsfoiesc această carte. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit.

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES


C'est en 1910, à Copenhague, que la militante allemande Clara
Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes
socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­
mes pour la défense de leurs droits et de la paix.
Aujourd'hui, à travers le monde, ce sont des dizaines de millions
de femmes qui célèbrent le 8 mars. Depuis sa fondation, en 1945,
la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup

17»
259
fait pour populariser le 8 mars. D'année en année le nombre des
pays où la journée est célébrée augmente.
Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans
chaque pays.
Dans les démocraties populaires, c'est une véritable fête.
Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications,
une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du
monde entier pour le désarmement général, pour qu'il n'y ait plus
de guerre.
(D'après „l'Humanité")
35-E M E LEÇON

OÙ ALLONS NOUS CE SOIR?

Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir, papa?


M. Girard: — Quel film, Jacqueline?
Alain: — Son faible, c'est les dessins animés, papa !
Jacqueline: — Trêve de plaisanteries, mon cher. Les dessins ani-
més ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi
les autres films, pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions,
évidemment. Je préfère le cinémascope en couleurs. Mais les
actualités et les documentaires m'intéressent également.
Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. On aurait retenu des places.
Mais on pourrait aller au théâtre, non?
Jacqueline: — Moi, je n'ai rien contre, car depuis que nous sommes
arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle.
Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur
la première de Tartuffe à Bucarest. La comédie de Molière
a été très bien accueillie par le public roumain. Le jeu des

261
comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é
au succès de la p i è c e .
Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e , je
préfère la p r e m i è r e . Toutefois, ce n ' e s t p o i n t une pièce du
répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . Une créa-
t i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e , un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e -
m e n t i n t é r e s s a n t s . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . . .
Jacqueline (en chantonnant): — „...Si j ' e u s s e é t u d i é
Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . . . " 1
Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te con-
v a i n c r e de r e n o n c e r au film.
M. Girard: — E h b i e n , a l o r s , allons à l'Opéra !

VOCABULAIRE
le faible [febl] slăbiciunea accueillir [akœjir] a p r i m i , a în-
le dessin animé [desë^anime] desenul tîmpina
animat la critique dramatique [ k r i t i k w d r a -
trêve de [trsv da] destul cu, să în­ matik] critica dramatică
cet 3 m eu la première [pramjer] premiera
la plaisanterie [plszàtri] gluma la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia
le cinémascope [sinemascop] cinema­ la comédie [komedi] comedia
scopul la tragédie [tra3edi] tragedia
l'actualité (/. ) [aktqalite] aici: jur­ le répertoire [repertwar] repertoriul
nalul (de actualităţi) le regret [ragre] regretul
le documentaire [doky mater] docu­ fou, folle (adj.) [fu, fal] nebun, -ă
mentarul tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba
retenir [ratnir] a reţine se moquer [sa w make] a-şi bate joc
la place [plas] locul convaincre [kôvskr] a convinge

Expressions et mots usuels


le scénario scenariul ce film passe sur tous les écrans acest
l'auteur de scénarios autorul de sce­ film rulează pe toate ecranele
narii la télévision (la télé) televiziunea
le metteur en scène regizorul l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­
la caméra a p a r a t u l de filmat ţie
la séquence secvenţa
le parlant filmul sonor 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie
tourner un film a t u r n a un film le poste récepteur postul de recepţie,
tourner dans un film a juca într-un a p a r a t u l de televiziune
film le relais releul

LEXIQUE
Antonymes Synonymes

créer a crea — détruire a distruge accueillir — recevoir a p r i m i


succès succes — insuccès insucces création — œuvre creaţie, operă
réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune plaisanterie — blague glumă
1
Versuri de François Villon.

262
Familles de mots
le producteur (m.) producătorul refléter (vb.) a reflecta
productif, -ce (adj.) productiv,-ă le reflet (m) reflexul, reflectarea
la production (f.) producţia le réflecteur (m.) reflectorul
la productivité (f.) p r o d u c t i v i ­
tatea le destin (m.) soarta, destinul
produire (vb.) a produce destiner (vb.) a destina, a hărăzi
le produit (m.) produsul la destination (f.) destinaţia
le destinataire (m.) destinatarul

GRAMMAIRE

Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme)


Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul
être sau avoir la conjunctiv imperfect, urmat de participiul trecut
al verbului de conjugat.
Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a:
j'eusse parlé eu aş fi vorbit nous eussions parlé
tu eusses parlé vous eussiez parlé
il eût parlé ils eussent parlé
Observaţie. 1. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfec-
tul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que).
2. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel
ca şi forma I (aş fi vorbit). Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales
din limba vorbită.

Verbul semiauxiliar se mettre


Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­
finitivul unui verb. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­
ziţia à, verbul se mettre arată începutul unei acţiuni:
/ ( se mit à rire. începu să rîdă.
Il s'est mis à écrire. A început să scrie.

Le verbe vaincre (a învinge)

Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je vaincs je vainquais je vainquis
tu vaincs tu vainquais tu vainquis
il vainc il vainquait il vainquit
nous vainquons nous vainquions nous vainquîmes
vous vainquez vous vainquiez vous vainquîtes
ils vainquent ils vainquaient ils vainquirent

263
Passé composé Futur

] ai vaincu je vaincrai
tu as vaincu tu vaincras
il a vaincu il vaincra
nous avons vaincu nous vaincrons
vous avez vaincu vous vaincrez
ils ont vaincu ils vaincront

Subjonctif Impératif
Présent
que je vainque vaincs !
que tu vainques vainquons !
qu'il vainque vainquez 1
que nous vainquions
que vous vainquiez
qu'ils vainquent.

Participe
Présent Passé
vainquant vaincu,-e

Observaţie. 1. înaintea vocalelor a, e, i, o din terminaţie, litera c


din rădăcină este înlocuită prin qu.
2. La indicativ prezent, persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­
naţia t.
3. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge).

EXERCICES

I . Traduisez en français:
Publicul a aplaudat îndelung. Piesa e foarte bine primită. Apele rîului
reflectau cerul albastru. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi.
Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. Destinatarul nu era
la adresa indicată. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat?

II. Traduisez en roumain:


Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. Mon enfant était devenu
très tendre, comme s'il eût deviné combien je souffrais. Si Pierre eût été
attentif, il aurait gagné la partie. Il ne voulait rien voir, il restait aussi
indifférent que s'il eût été sourd. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait!

I I I . Conjuguez à toutes les personnes:


Je me mets à regarder par la fenêtre.
Je me mis à déchirer le papier.
Que je me mette à écrire?
Je me mettrai à apprendre.

264
IV. Traduisez en français (vh. vaincre, vb. convaincre):
Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. Sîntem convinşi
că adevărul va triumfa. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur
că va învinge. A-m reuşit să o conving?

V. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms


suivants:
observation, destination, création, formation, accueil, destruction, produc-
tion, arrivée, pleurs, regard, regret, devinette.

LECTURE SUPPLÉMENTA1RE

LE MONT-BLANC

De ces hauteurs neigeuses, sur lesquelles régnait un absolu


silence, un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux, à
mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de
montagnes aux formes encore indécises, puis, a l'horizon, toute
une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur
le ciel couleur de safran, et au milieu de cette chaîne circulaire
qu'il dominait de sa masse imposante, le Mont-Blanc, avec son
énorme dôme, ses pointes, ses tours et ses sveltes aiguilles, qui
semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange
ville de Titans. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une
idéale teite d'azur, qui donnait a cette colossale cité l'aspect
féerique d'un monde élyséen, Au-dessus du Mont-Blanc, dans le
ciel pur, un petit nuage lilas planait comme un messager aérien
chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville
fantastique. Il se colorait peu a peu, devenait orange, puis ver-
meil, à mesure que le lever du soleil approchait. Tout à coup
l'astre surgit, pareil à une grosse étoile d'or, entre deux aiguilles
lointaines; immédiatement la coupole du dôme se nuança de
rose, les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches
sur toutes les dentelures des sommets, et soixante lieues de glaciers
firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées.
André Theuriet
(Amour d'automne)
36-È M E LEÇON
AU CONCERT
Jacqueline sursaute ; elle se lève brusquement et se précipite vers
le téléphone. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques
instants la voix qui bourdonne au loin, elle s'écrie joyeusement:
— Ah, quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire... c'est une
surprise... alors...
— Je m'en doute, répond Madame Girard. Antoine a loué
des places pour le concert, n'est-ce pas?
L'après-midi passe très vite. Il est sept heures et demie. Les
Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République.
— Je crains que nous ne soyons en retard, chuchote Alain.
— Mais quelle heure est-il, au juste? lui demande sa sœur.
— Je n'ose demander.
Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après
l'autre, faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs
qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice.
M. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places.
Quelques minutes après s'être assis, landis qu'ils admiraient
le plafond aux magnifiques dorures, le chef d'orchestre fit son appa-
rition. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements.
Le concert commença. Les mouvements de la Neuvième Sympho-
nie de Beethoven, interprétée par le chœur et l'orchestre philhar-
monique ,.Georges Enesco", ravirent les spectateurs.
Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chan-
teurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore.
— Je suis complètement bouleversée, avoua Jacqueline après
le concert.
— Moi aussi, conclut Alain. J'aime surtout l'Allégro final, où
la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter
la joie de la fraternité humaine.

VOCABULAIRE
le concert jk5ser] concertul allumer Falyme] a aprinde
sursauter [syrsote] a tresări ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie
bourdonner [burdane] a bîzîi, a z b î m î i le marbre [marbr] m a r m u r a
louer [lue] a închiria, a reţine grandiose fgrddjoz] grandios, -oasâ,
craindre [krsdr] a se terne de
au juste [o w 3yst] exact măreţ, -eaţă
oser [oze] a îndrăzni l'édifice (m.) [edifis] clădirea, edificiul
le candélabre [kàdelabr] candelabrul l'ouvreuse (/. ) [uvr0z] plasatoarea
scintiller [sctije] a scînteia, a sclipi la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­
le foyer [fwaje] aici: foaierul tectural a u r i t

266
le chef d'orchestre [/if, .darkestr] di- l'hymne (m.) [imn] imnul
riiorul le sourbillon [turbij5] vîrtejul
le chœur [kœr] corul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a
r a v i r [ravir] a înclnta ; a răpi la fraternité [fratsrnjte] fraternita-
à r a v i r [a w ravir] minunat. tea, înfrăţirea

PRONUNŢASE
l'orchestre [orksstr], le chœur [kœr; — în aceste cuvinte grupul eh
se p r o n u n ţ ă k.

Instruments de musique
l'accordéon (m.) [akardeô] acordeonul
la balalaïka [balalajka] balalaica
la contrebasse [k5trabas] contrabasul
le cor [kar] cornul
la flûte [flyt] fluierul
la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul
la guitare [gitarj chitara
la harpe [arp] harpa
le hautbois [obwa] oboiul
la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a
le piano [pjano] pianul
le violon [vjolô] vioara
le violoncelle [vjalôssl] violoncelul
le tambour [1«bur] toba
la trompette [tropet] trompeta
EXPRESSIONS

a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano (du violon)


a cînta (voce) = chanter

LEXIQUE

Mots à plusieurs sens


le foyer 1. v a t r a , căminul la place 1 . locul ravir 1 . a răpi
2. casa, locuinţa 2 . serviciul, 2 . a încînta
3. focarul postul
4. foaierul t e a t r u l u i 3 . piaţa

Famille de mots

le retard (m.) întîrzierea chanter (vb.l — a cînta


le retardement (m.) întîrzierea, la chanson (f.) — cîntecul
amînarea la chansonnette (f.) — şansoneta
le retardataire (m.) î n t î r z i a t u l le chanteur (m.) — c î n t ă r e ţ u l
retarder (vb.) a î n t î r z i a ; a înce- la cantatrice (f.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă)
tini la chanteuse (f.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică
le chant (m.) — c î n t u l uşoară)

267
la harpe le piano

la guitare la contrebasse le violon

la flûte

la trompette
la balalaïka
Composés du verbe lever (a ridica)
soulever a ridica la o mică înălţime enlever a răpi; (fig.) a stîrni entu-
se soulever a se răscula ziasmul; a scoate (petele)
élever a înălţa; a creşte, a educa

GRAMMAIRE

Folosirea unei singure negaţii


1. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă
v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . Valoarea lui n e g a t i v ă
a t e n u î n d u - s e cu t i m p u l , a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu
v a l o a r e n e g a t i v ă (pas, point, guère, rien, personne e t c . ) .
Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i :
a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir, savoir, oser, cesser e t c . :
je n'ose, je ne cesse etc.

(La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie.)


b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e :
Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­
nat de acest spectacol înduioşător !
c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale, ca à moins que e t c . :
Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi.
Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine.

d) în a n u m i t e e x p r e s i i :
Il ne dit mot. Nu suflă o vorbă.
JVe vous déplaise. Nu vă fie cu supărare.
Observaţie. în limbajul familiar se suprimă adeseori ne, folosindu-se
doar negaţia pas:
je crois pas; tu vas pas sauter etc.

2 . Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u - z i s ă ,


iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară, î n t r u c î t sensul
n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . Acest ne se n u m e ş t e
ne expletiv; îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i :
a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que, moins que, meilleur que, autre­
ment que:
Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. E mult mai rău decît se
spune.
b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a , î n d o i a l a :
Je crains qu'il n'arrive un malheur. Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­
rocire.

269
Le verbe s'asseoir (a se aşeza)
Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je m'assieds je m'asseyais je m'assis
tu t'assieds tu t'asseyais tu t'assis
il s'assied il s'asseyait il s'assit
nous nous asseyons nous nous asseyions nous nous assîmes
fous vous asseyez vous vous asseyiez vous vous assîtes
ils s'asseyent ils s'asseyaient ils s'assirent

Passé composé Futur


je me suis assis (e) je m'assiérai
tu t'es assis (e) tu t'assiéras
il (elle) s'est assis (e) il s'assiéra
nous nous sommes assis (es) nous nous assiérons
vous vous êtes assis (es) vous vous assiérez
ils (elles) se sont assis(es) ils s'assiéront

Subjonctif Impératif
Présent
que je m'asseye assieds-toi !
que tu t'asseyes asseyons-nous !
qu'il s'asseye asseyez-vous !
que nous nous asseyions
que vous vous asseyiez
qu'ils s'asseyent

Participe
Présent Passé
s'asseyant assis,-e

Observaţie. 1. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n uzitată:


je m'assois etc.
2 . La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou).

EXERCICES

I . Remplacez les points par les verbes qui conviennent (retarder,


se s o u l e v e r , l e v e r , e n l e v e r ) :
N e . . . plus aux concerts! L'ignorance... toujours le progrès. Nous dé­
cidâmes d e . . . la séance (şedinţa). Ce produit chimique... rapidement les
taches (petele). E n 1789, le peuple français... pour la liberté, l'égalité et
la fraternité.

II. Traduisez en français:


Nu îndrăzneşte să te întrebe. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit.
N - a m încetat să-1 rugăm. Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t
rezista t e n t a ţ i e i . Ne aşezarăm pe scaunele noastre.

270
I I I . Mettez à la forme négative les verbes en italique:
Je cesse de penser à elle. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les
couleurs du dessin. La souris osait quitter sa cachette. Qui se rappelle avec
émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât.

I V . Remplacez les mots en italique par des antonymes; traduisez en


roumain:
Ma montre retarde chaque jour. C'est impossible, me dit-elle tristement,
en baissant la tête. Il descendit lentement les marches. Elle se lève très tôt
le matin. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. Il fit
détruire un magnifique édifice,

V . Traduisez en français:
a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. Louis cîntă minunat la
vioară. îi era imposibil să ridice (inf.) această greutate. Vîntul stîrnise nori
de praf (poussière). Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi.
b) Mă aşezai pe iarbă, eram foarte obosit. Deschide fereastra înainte
de a te aşeza! Aşezaţi-vă, vă rog. Mă voi aşeza mai tîrziu, prefer să stau în
picioare (rester debout). Să mă aşez pe scaunul acesta?

ANECDOTES

ÉRUDITION

C'est Alfred Cortot qui racontait, l'autre jour, cette anecdote.


— Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies
avait composé Beethoven.
— Trois, me répondit-elle.
— Ah ! lesquelles?
— L'Héroïque, la Pastorale et la Neuvième.

MÉLOPHOBIE

Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore.


— Pierrot, lui dit-il, dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes
étrennes.
— Je n'ose pas, grand-père. Tu pourrais pas.
— Comment, je ne pourrais pas? C'est si cher que ça?
— Oh ! non, ça ne coûte rien.
— Eh bien? explique-toi, mon petit. Que voulais-tu me deman-
der?
— De ne pas jouer du piano pendant toute une journée !

271
37-È ME LEÇON

AU MUSÉE D'ART DE LA R P R .

Mme Girard: —• Bonsoir, Antoine. On commençait à s'inquiéter.


Voilà trois heures que tu es parti; on ne savait pas où te cher-
cher. Tu as rencontré des amis en ville?
M. Girard: — Non. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve
vis-à-vis de l'hôtel.
Alain: — Mais quel musée, papa?
M. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la Répu-
blique Populaire Roumaine.
Alain: —> Tu disais que c'est tout près?
M. Girard: — Oui, puisque la Galerie Nationale a été installée
dans l'ancien palais royal, en plein centre de la ville. Le Musée
comprend plusieurs sections: une section d'art roumain, une
autre d'art occidental; une troisième est réservée à l'art orien-
tal.
Il faut absolument que vous le visitiez. Si vous voulez, je
vous accompagne demain, car je n'ai pu voir cet après-midi
qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain.
Alain: — Il y a aussi des sculptures, n'est-ce pas?
M. Girard: — Évidemment. Mais je me suis attardé surtout devant
les toiles d'une incomparable richesse poétique, de quelques
peintres roumains, qui ont réussi à rendre, à l'aide de leur pin-
ceau, toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays.
J'ai longuement admiré les Grigoresco, les Aman, les Andre-
esco et les Luchian.
Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite.
M. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. La
section d'art roumain est, sans nul doute, la plus intéressante
pour le visiteur étranger, mais il paraît que les autres renfer-
ment, elles aussi, des chefs-d'œuvre. On y trouve, entre autres,
des Rembrandt, des Van Eyck, des Greco, des Répine, des
Monet. Et la section orientale possède une magnifique collec-
tion de jades.

272
VOCABULAIRE

inquiéter [skjete] a nelinişti le pinceau [psso] penelul


près [prs] aproape l'être (m.) [l'etr] fiinţa
installer [ëstale] a instala le paysage [pEjzaş] peisajul
le palais [pale] p a l a t u l longuement [lôgmà] rnult t i m p
royal, -e [rwajal] regal, -ă les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­
occidental,-e [oksidâtal] occidental,-ă blourile lui Grigorescu
oriental, -e [arjàtal] o r i e n t a l , -ă de suite [da^sqit] în şir, la rînd
(s'(attarder [satarde] a întîrzia renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e
la toile [twal] pînza la collection [koleksjô] cotecţia
poétique [paetik] poetic, -ă le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera
le peintre [pstr] pictorul le jade [3ad] j a d u l

LEXIQUE
Antonymes Synonymes

s'inquiétera se n e l i n i ş t i — se rassurer renfermer — contenir — comprendre


a se l i n i ş t i a c u p r i n d e , a conţine
près aproape — loin d e p a r t e rendre — exprimer a reda, a e x p r i m a
richesse bogăţie — pauvreté sărăcie

Homonymes
le parti (m.) partidul la partie (f.) p a r t e a , b u c a t a ; p a r t i d a

F a m i l l e s de mots
— la suite (f.) u r m a r e a , consecinţa, — le centre (m.) centrul
suita la centrale (f.) centrala
suivre (vb.) a u r m a central,-e (adj.) central,-ă
suivjant,-e (adj.) următor,-oare centralisateur (s.m. si adj.) cen­
tralizator
la centralisation (f.) centralizarea
centraliser (vb.) a centraliza

GRAMMAIRE

Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres)

E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t fe­


m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n :
Arthur Odile
Edouard Yseut
M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare
g e n . F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e - c o m u n e sau p r i n
a d ă u g a r e a sufixului ette:
Jean — Jeanne Louis — Louise
Simon — Simone André — Andrée
Antoine — Antoinette Nicolas — Nicoiette

18 273
Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres)
N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i :
Ies Horaces Ies Henriettes
P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r , a-
t u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor:
les Homères les Corots
R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz
a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă •
les Rembrandt les Borgia les Grigoresco

b) unele n u m e celebre franceze:


des La Fontaine des Rousseau

Le verbe suivre (a urma)

Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je suis je suivais je suivis
tu suis tu suivais tu suivis
il suit il suivait il suivit
nous suivons nous suivions nous suivîmes
vous suivez vous suiviez vous suivîtes
ils suivent ils suivaient ils suivirent
Passé composé Futur
j'ai suivi je suivrai
tu as suivi tu suivras
il a suivi il suivra
nous avons suivi nous suivrons
vous avez suivi vous suivrez
ils ont suivi ils suivront

Subjonctif Impératif
Présent
que je suive suis !
que tu suives suivons !
qu'il suive suivez !
que nous suivions
que vous suiviez
qu'ils suivent
Participe
Présent Passé
suivant suivi, -e
Observaţie. Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări).

274
EXERCICES

I . Traduisez en roumain:
Elle est très inquiète depuis quelques jours. Cette boîte ne renferme
que des papiers. Il était fidèle à son P a r t i . Comment rendre toute la beauté
de ce paysage? Après avoir terminé la partie, il se leva. Cette partie est très
difficile à lire. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e
siècle. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­
jen).

I I . Traduisez les verbes composés qui suivent:


comprendre, renfermer, enfermer, contenir, c o m b a t t r e , se débattre,
entretenir, m a i n t e n i r , prévenir, repartir, renvoyer.

III. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical:

Simon s'est réveillé très tôt. Marcel est un brave garçon. Paul est p a r t i
il y a deux minutes. Christian s'est arrêté devant la gare. Henri s'est peigné
avec beaucoup de soin. Gilbert est très influencé par son cousin. Germain
sera récompensé pour son courage.

I V . Traduisez en français:
Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­
t o l e u r m a t de altele, m a i puţin interesante. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e
discuţiile care au a v u t loc. U r m a ţ i - m ă , vă voi arăta drumul.

LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE

LE LOUVRE

C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e


Auguste fit construire, sur la rive droite de la Seine, un grand
château fort. Un siècle et demi plus t a r d , Charles V fit du Louvre
le séjour officiel des rois de F r a n c e .
Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Le v i e u x châ-
t e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a .
gnifique palais, style Renaissance. On n ' a l l a i t achever cette c o n s -
t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle.
Ancien palais r o y a l , le Louvre est devenu, de nos j o u r s , l'un
des plus riches musées du m o n d e .
Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes, depuis les
origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e .

18* 275
En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artis-
tique de l'humanité. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une
prodigieuse richesse, véritables merveilles des temps anciens et
des temps modernes.
Les principales sections du musée sont celles des antiquités
égyptiennes, grecques et romaines, celles des sculptures du Moyen
Âge, des peintures de la Renaissance et des temps modernes. Ses
collections de peinture sont célèbres dans le monde entier.
Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement
tous ces chefs-d'œuvre.
On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi'', d'un réa-
lisme étrangement expressif (2500 av.n.ère). La statue d'Améno-
phis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code
d'Hammourabi, monument en basalte noir, couvert d'inscriptions,
principale source du droit sumérien. Et que dire des calcaires
de Mésopotamie (III e millénaire av.n.ère), des poignards d'argent,
des coupes et des bijoux finement ciselés, destinés à embellir la
vie des Cretois?
Le taureau ailé, les bas-reliefs de Gilgamesh, les admirables
statuettes de Tanagra, l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent
nous faire oublier la beauté des collections de notre ère.
Les objets de culte et de sacre, les sculptures du Moyen Âge,
reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée.
L'épanouissement individualiste de la Renaissance, la dignité
enfin retrouvée, le culte pour l'homme et pour la raison humaine
se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël, Léonard
de Vinci, Michel-Ange, le Titien, pour ne citer que quelques-uns
de ces géants qui ont glorifié l'humanité.
Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître
qu'une partie des trésors du Louvre, une partie des splendeurs
conçues par le génie humain.
On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures
des temps modernes. On reste surpris devant les somptueuses
toiles de Rigaud, de Rubens, Rembrandt ou Vélasquez. On s'at-
tarde devant les Ingres et les David. Il serait impossible de passer
bien vite devant les tableaux de Goya, devant les sculptures de
Jean Goujon, Houdon ou Rude.
Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme
saisissant ou d'une beauté idéalisée, nous voyons se succéder les
Vernet, les Courbet, les Delacroix ou les Manet...
Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin.

276
38-È ME LEÇON
„UN PETIT MONDE DIVERS..."
— Que fais-tu là, Jacqueline?
— J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau, Alain. Après
avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine, j'en suis
encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins
de vie, qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre.
Elles sont si agréables à lire !
— Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable.
— Tu crois, Alain?
— Tout ce qu'il y a de plus simple. Il te faut
trois éléments. Tout d'abord on a besoin d'animaux:
rat, souris, chat, grenouille, boeuf, serpent, cigale,
fourmi, aigle, lion, loup, âne, héron, tigre, perroquet,
mouche, chien, chacal...
— Arrête, arrête ! Il aurait fallu les grouper au
moins par catégories: animaux domestiques et bêtes
sauvages, insectes, oiseaux.
— D'accord. Que je recommence alors?
— Non, merci. Je préfère connaître le deuxième
élément.
^fldU

tyû&fteé mîlsM OArAM*-1


Hat
— Le cadre, ma Jacqueline. Des rivières aux ondes pures, des
chemins sablonneux, des étangs bordés de roseaux, des forêts
de chênes, enfin des ormes ou des tilleuls.
— Des tilleuls?
— Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour
les tisanes, pour ne plus parler de leur parfum.
— Je préfère le parfum des fleurs, c'est moins pénétrant.
— Bon. Alors, puisque tel est votre désir, il faudra mettre dans
une fable aussi des fleurs: roses, lilas, tulipes, jasmin, lis, vio­
lettes, œillets, muguets, pivoines etc. etc
— Tu as bien fait de finir. Je commençais à en avoir assez de
ton parterre fleuri. Et tu sais... il faut encore quelque chose pour
écrire des fables comme La Fontaine.
— Du génie, bien sûr. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire
accroire que je ne le savais pas.

VOCABULAIRE

rêvasser [rsvase] a visa cu ochii le cadre [kadr] cadrul


deschişi la rivière [rivjer] rîul
relire [ralir] a reciti l'onde (/. ) [ôd] unda
la fable [fabl] fabula pur, -e [pyr] limpede, p u r , -ă
la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a ; pros­ le chemin [/më] d r u m u l
peţimea sablonneux, -euse [sablant] nisipos,
retracer [ratrase] a expune -oasă
l'élément (m.) [elemâ] elementul l'étang (m.) [età] heleşteul
le rat [ra] şobolanul le roseau [rozo] trestia
la souris [suri] şoarecele la forêt [fore] pădurea
la grenouille [gramij] broasca le chêne [/en] stejarul
le b œ u f [bcef] boul l'orme (m.) [orra] u l m u l
la vache [va/] vaca
le tilleul [tijœl] teiul
le serpent [serpâ] şarpele
la tisane [tizan] ceaiul (medicinal)
la cigale [sigal] greierele
la fourmi [furmi] furnica le parfum [parfœ] parfumul
l'aigle (m.) [egl] v u l t u r u l pénétrant, -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r ,
le lion [ljô] leul -oare
la lionne [ljan] leoaica le lilas [lila] liliacul
le loup [Iu] lupul la tulipe [tylip] laleaua
la louve [luv] lupoaica le jasmin j^asmë] iasomia
l'âne (m.) [an] m ă g a r u l le lis [lis] crinul
le héron [erô] b î t l a n u l l'œillet (m.) [œj e] garoafa
le tigre [tigr] t i g r u l la pivoine [pivwan] bujorul
la tigresse [tigres] tigroaica le parterre [parter] s t r a t u l de flori
le perroquet [peroke] p a p a g a l u l fleurir [flcerir] a înflori
la mouche [mu/] musca le génie [3eni] geniul
le chacal [/akal] şacalul faillir [fajir] a fi cît pe ce
la bête [bet] a n i m a l u l , dobitocul faire accroire quelque chose à quelqu'
sauvage [sova3] s ă l b a t i c , -ă un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k el-
l'insecte (m.) [Ësekt] insecta kœj a face pe cineva să creadă
l'oiseau (m.) [wazo] pasărea (ceva neadevărat)

279
ARBRES À FEUILLES

l'acacia (m.) [ak«sja] saleimul l'érable (m.) [erabl] a r ţ a r u l


l'aune (m.) [on] a r i n u l l'orme (m.) [orra] u l m u l
le bouleau [bulo] mesteacănui le peuplier [pœplje] p l o p u l
le charme [/arm] c a r p e n u l le saule [sol] salcia
le chêne [/en] stejarul le tilleul [tijœl] teiul
le hêtre [stra] fagul
Conifères
le mélèze [mêlez] molidul le sapin [sape] b r a d u l
le pin [pë] p i n u l

Fleurs

le coquelicot [kakliko] m a c u l le narcisse [narsis] narcisa


le bluet [blye] a l b ă s t r e a u a l'iris (m.) [iris] stînjenelul
le dahlia [dalija] dalia l'œillet (m.) [œj s] garoafa
le glaïeul [glajœl] gladiola la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul
le lilas [lila] liliacul la pensée [pase] panseaua
le lis [lis] crinul la rose [roz] t r a n d a f i r u l
la marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a la violette [vjalet] violeta

LEXIQUE

F a m i l l e de m o t s

la fleur (f.) floarea le fleuriste (m.) florarul


la fleurette (f.) floricica fleurir (vb.) a înflori, a prospera
fleuri,-e (adj.) înflorit,-ă

Diminutifs
Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel)
lionne „ un lionceau (pui de leu)
louve „ un louveteau (pui de lup)
chienne „ u n chiot (căţeluş)
chatte „ Un chaton (pisoi)
vache „ u n veau (viţel)

GRAMMAIRE

Infinitivul trecut (L'infinitif passé)


Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la
infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat:
Après avoir pleuré elle se mit à rire. D u p ă ce a plîns a î n c e p u t să rîdă.
Il croyait être arrivé. El credea că a ajuns.

280
El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus, ca în exemplele
de m a i sus.
Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile
après, sans, pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de:
Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma.
După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf.
// a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire.
A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica.
Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante
découverte. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o
descoperire foarte importantă.
Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse.
Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său.
Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori
valoare cauzală, ca în exemplul de mai sus.

Prepoziţiile de şi à

Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­


losite în limba franceză.
Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a :

a) locul de p l e c a r e :
Je viens de Ploieşti.
b) m a t e r i a :
Les carnivores se nourrissent de chair.
c) t i m p u l :
J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures.
d) a p a r t e n e n ţ a :
Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table.
i
e) c a u z a :
Elle se mit à verser des larmes de joie.
f) d e s t i n a ţ i a :
Cette salle de bains est très claire.
g) originea:
J'ai lu des contes d'Afrique.
h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e :
Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance.

281
i) un s u b s t a n t i v apoziţie:

La ville de Bucarest est la capitale de la R.P.R.

Cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a :

a) locul, direcţia:

Nous allons à la montagne.

b) t i m p u l :

Les cours commencent à 7 heures.

c) cazul dativ:

Je passe le journal à ma sœur.

d) m o d u l :

Les enfants marchent parfois à petits pas.

e) i n s t r u m e n t u l :

Vous jouez à la balle?

f) preţul:

Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre.

g) a p a r t e n e n ţ a :

Ces fleurs sont'à toi.

h) d e s t i n a ţ i a :

Mon fer à repasser est de très bonne qualité.

Le verbe acquérir (a dobîndi)

Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
j'acquiers j'acquérais j'acquis
tu acquiers tu acquérais tu acquis
il acquiert il acquérait il acquit
nous acquérons nous acquérions nous acquîmes
fous acquérez vous acquériez vous acquîtes
ils acquièrent ils acquéraient ils acquirent

282
Passé composé Futur Subjonctif
j'ai acquis j'acquerrai
tu as acquis tu acquerras Présent
il a acquis il acquerra que j'acquière
nous avons acquis nous acquerrons que tu acquières
vous avez acquis vous acquerrez qu'il acquière
ils ont acquis ils acquerront que nous acquérions
que vous acquériez
qu'ils acquièrent

Impératif Participe
acquiers ! Présent Passé
acquérons ! acquérant acquisse
acquérez !

Observaţie. Se conjugă la fel verbele conquérir (a cuceri), requérir (a


p r e t i n d e ; a cere pe cale judiciară).

EXERCICES

I . Traduisez en français:
Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r . L i v a d a (le verger) este înflo­
rită. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r . Pătrunderea maselor de
apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. A fost p ă t r u n s de vor­
bele t a l e .

I I . Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé:


E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de
me connaître (St. Exupéry). Après jeter au feu quelques morceaux de bois,
il s-'approcha du balcon. P u i s , après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e , ils
revinrent avec précaution (Maupassant). Moi je suis bien content d'avoir
un a m i renard... (St. Exupéry).

III. Conjuguez par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif (présent,


imparfait, futur, passé composé).

IV. Traduisez en français les phrases suivantes, en utilisant l'in-


finitif passé:
D u p ă ce s-a întors d i n călătorie, prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a .
După ce au ascultat conferinţa, ei au început să aplaude. î m i cer scuze că
v-am făcut să a ş t e p t a ţ i . Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l .
E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele.

V. Remplacez tes points par les prépositions h ou de:


Nous commençons... travailler. Je vais vous donner un livre agréable...
lire. Cet enfant pleure... colère. Nous sommes au coin... la rue. Ils parlaient...
voix basse. Elle semblait très heureuse...vous revoir. Tu te lèves ... cinq
heures? Il a décidé... rester.

285
LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

LA BESACE

Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire


S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur:
Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire,
Il peut le déclarer sans peur;
Je mettrai remède à la chose.
Venez, singe; parlez le premier, et pour cause.
Voyez ces animaux, faites comparaison
De leurs beautés avec les vôtres.
Etes-vous satisfait? — Moi, dit-il, pourquoi non?
N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres?
Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché:
Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché;
Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre.
L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre.
Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort,
Glosa2 sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encor
Ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles;
Que c'était une masse informe et sans beauté.
L'éléphant étant écouté,
Tout sage qu'il était, dit des choses pareilles:
Il jugea qu'à son appétit 3
Dame 4 baleine était trop grosse.
Dame fourmi trouva le ciron trop petit,
Se croyant, pour elle, un colosse.
Jupin 5 les renvoya, s'étant censurés tous,
Du reste, contents d'eux. Mais parmi les plus fous
Notre espèce excella; car tout 6 ce que nous sommes,
Lynx envers nos pareils, et taupes envers nous,
Nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes:
On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain.
Le fabricateur souverain
1
composé — înfăţişare.
2
glosa — comentă în mod critic.
3
appétit — (aici) gust.
4
dame — titlu onorific dat aici din ironie.
5
Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist.
8
tout — toţi. fără nici o excepţie.

284
Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e ,
T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i :
Il fit pour nos défauts la poche de derrière,
E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i .

(La Fontaine, Fables)

RÉVISION

I . Traduisez en roumain:
Sur la plage, un pêcheur, gravement, se livre à son occupation favorite.
Soudain il entend courir près de lui. Il se retourne et aperçoit un homme
au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. Le pêcheur
abandonne la ligne, ramène le désespéré, le couche sur le sable et se remet
à pêcher.
Mais l'autre veut absolument mourir. Il se redresse et de nouveau,
s'élance. Sans s'impatienter, le pêcheur abandonne sa ligne, ramène le dé-
sespéré, le couche sur le sable et se remet à pêcher.
L'homme se redresse et ne va pas loin. Auprès d'un arbre il sort une
corde de sa poche, l'attache à une branche, et, une fois le nœud coulant
fixé à son cou, il se jette dans le vide.
À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se
met à courir. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant:
— Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le re-
chercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas!
— Il se pend!? Et tout surpris, il explique avec simplicité:
— J'croyais pas qu'il allait se pendre. Je pensais seulement qu'il se
faisait sécher.

II. Mettez les verbes entre parenthèses


a ) au passé du subjonctif:
Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je
m'étonne qu'il (partir) si tôt. Je suis content que vous (lire) cet article sans
dictionnaire.
b) au plus-que-parfait du subjonctif :
J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). Il doutait que je (planter)
mes fleurs moi-même.

III. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif:


Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. Et même il
parla haut plusieurs fois, soit qu'il rêver, soit qu'il laisser s'échapper sa pen-
sée par sa bouche, malgré lui (Maupassantj. Il le pria avec instance de ne
le point quitter, jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire).
Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. Comme
il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les
fenêtres.
1
besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez).

285
I V . Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase:
Mais j ' - . . ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde (St.
Exupèry). Zadig n'... pensa pas et la femme de l'envieux... pensa beaucoup
(Voltaire). Nous... parlerons ce soir. Je vais chez mon ami: on... fête son
anniversaire. Le marin vit dans une perpétuelle victoire; c'... est une de
passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir; c'...est une que d'al-
ler où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire ; c'... est une
que kle courir devant l'orage; c'...est une que d'... dormir et d'... établir
son pabinei. d'études (Vigny).

V . Traduisez les phrases suivantes:


La pluie tombait à flots, une pluie normande qu'on aurait dit jetée par
une main furieuse (Maupassant). Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire
mon ami (St. Exupéry). Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût
été seul dans un désert (Maupassant). Cependant je ne saurais dire que ce
fût de la peine que je ressentisse (Diderot). Elle dormait sans doute, et il
allait la surprendre (Flaubert). Je sentais qu'il allait m'arriver quelque
chose, sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny).

V I . Traduisez en français:
Lenin a murit, dar opera lui va trăi veşnic. Partizanii nu şi-au trădat
niciodată patria. Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu
al comunarzilor; ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi.

V I I . Remplacez les points par les prépositions ou les articles qui


manquent:
Nous avons visité un grand nombre... usines. Les travailleurs ... France
s'opposent ... fauteurs ... guerre. Ils n'ont aucune envie ... faire ... guerre.
Le peuple français lutte... la paix, ... la défense ... ses libertés démocra­
tiques.
PARTEA A IV-a
I

X.
39-ÈME LEÇON
PAYS ET PEUPLES DU MONDE*
EUROPE [œrDp]

Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a

(1') Albanie [albani]


(République Popu-
laire d'Albanie) T i r a n a [tirana] Albanais albanais,-e
(1') Allemagne [al-
map]
1. R é p u b l i q u e Démo-
cratique Allemande Berlin [berlë]i
2 . R é p u b l i q u e Fédé- Allemands allemand,-e
rale d'Allemagne Bonn [bon] J
(1') Autriche [otri/] Vienne [vjsn] Autrichiens autrichien,-en ne
(la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles Belges belge
[brysel]
(la) Bulgarie [byl-
gari] (République
Populaire de Bul-
garie) Sofia [sofia] Bulgares bulgare
(le) Danemark [dan- Copenhague Danois danois,-e
mark] [kopenag]
(1') Espagne [sspap] Madrid Espagnols espagnol,-e
[madrid]
(la) Finlande [fëlâd] Helsinki Finnois ou Fin- finnois,-e ou
[slsinki] landais finlandais,-e
(la) France [frôs] Paris [pari] Français français,-e
(la) Grande-Bretagne
[gràda^brotap]
(l'Angleterre) Londres [làdr] Anglais anglais,-e

* î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele


lumii.
1
î n limba franceză, spre deosebire de limba romînă, numele de popoare
se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive.
2
Precedat de articolul h o t ă r î t le, adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v
şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză, le
roumain = limba r o m î n ă . Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le
russe = limba rusă, le serbe = limba sîrbă, l'arabe — limba a r a b ă ş.a.

19 — învăţaţi limba franceză fără profesor

289
Pays Capitale Habitants Adjectif

(la) Grèce [grès] ' Athènes [atsn] Grecs grec, grecque


(la) Hongrie [la w Dgri]
(République P o p u -
laire Hongroise) Budapest Hongrois hongrois,-e
[bydapsst]
(1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Italiens italien, -enne
(la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol Norvégiens norvégien,
-enne
(les) Pays-Bas [pei w
ba] (la Hollande)
[la ^ a lad] Amsterdam Hollandais hollandais, -e
[amsterdam]
(la) Pologne [palan]
(République P o p u -
laire Polonaise) Varsovie Polonais polonais, -e
[varsavi]
(le) P o r t u g a l [partv-
gai] Lisbonne Portugais p o r t u g a i s , -e
[lisban]
(la) R o u m a n i e [ru-
mâni]
(République Popu-
laire Roumaine) Bucarest Roumains r o u m a i n , -e
[bykarest]
(la) Suède [syed] Stockholm Suédois suédois, -e
[stakalm]
(la) Suisse [sqis] Berne [bsrn] Suisses suisse

(la) Tchécoslovaquie
[t/ekaslovaki]
(République Socia-
liste Tchécoslova- Prague [prag] Tchèques• tchèque
que) Slovaques slovaque

(la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a [àkara] Turcs turc, turque


(]') U n i o n Soviétique
[ynjô savjetik]
(U.R."S.S.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques soviétique
(la) Yougoslavie [ju-
goslavi]
(République Socia-
liste F e d e r a t i v e de Belgrade
Yougoslavie) [belgrad] Yougoslaves yougoslave

290
?
Pays Capitale Habitants Adjectif

AFRIQUE [afrik]

(1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] Algériens algérien, -eniie


(République Algéri- 1
enne D é m o c r a t i q u e
et Populaire)
(!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba Éthiopiens éthiopien, -enne
1 [adisabeba] (Abyssins, abyssinien,
(la) Guinée [gine] Abyssiniens) -enne
(République de
Guinée) Conakry Guinéens guinéen, -enne j
[konakri]
(le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Marocains marocain, -e
(la) R é p u b l i q u e A-
r a b e U n i e frepyblik
^arabwyni] LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s égyptien, -enne
la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens tunisien, -enne

ASIE [azi]

(1') Afghanistan [af-


ganistâ] Kaboul [kabul] Afghans • afghan, -e
(la) Chine [/in]
(République Popu-
laire Chinoise) P é k i n [pekë] Chinois chinois, -e
(la) Corée [kore]
1 . R é p u b l i q u e Popu-
laire Démocrati-
que Coréenne Pyong-Yang
[ppg.J an g] . Coréens coréen, -enne

2 . Corée du Sud Séoul [seuil


(1') Inde [ïd] (la) Nouvelle- Indiens
Delhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) indien, -enne
delij

(1') Indonésie [ëdo-


nezi] Djakarta
[d3akarti'] Indonésiens indonésien,
-enne

(1*) I r a n [ira] Téhéran [teerâ] Iraniens iranien, -enne

(le) J a p o n foapô] Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s , -e

19*
291
I'ays Capitale Habitants Adjectif

(la) Mongolie [ni5-


gali]
(République P o p u -
laire Mongole) Oulan-Bator
[ulàwbatar] Mongols mongol, -e
(le) V i e t - N a m [ v j e t w
nam]
1 . R é p u b l i q u e Dé-
m o c r a t i q u e du Viet-
Nam H a n o ï ranoïj
Vietnamiens vietnamien,
2 . V i e t - N a m du Sud I Saigon [saigô] -enne

AMÉRIQUE DU NORD [amerik]

(le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens c a n a d i e n , -enne


(les) É t a t s - U n i s [e-
ta^zwyni] Washington
[wo/ington] a m é r i c a i n , -e
(le) Mexique (msk-
sik] Mexico
[meksiko] Mexicains m e x i c a i n , -e

AMÉRIQUE CENTRALE

Cuba [kyba] La H a v a n e
[avan] | Cubains cubain, -e

AMÉRIQUE DU SUD

(1') Argentine [ar-


3Ôtin] Buenos-Aires
[byenozer] Argentins a r g e n t i n , -e
(le) Brésil [brezil] Brasilia Brésiliens brésilien, -enne
[brazilja]
(le) Chili [/ili] Santiago Chiliens chiliîen, -enne
[sàtjago]
{]') E q u a t e u r [ekwa-
tœr] Quito [kito] Équatoriens equatorien,
-enne
(le) Pérou [peru] L i m a [lima] Péruviens péruvien, -enne
(!') U r u g u a y [yryge] Montevideo Uruguayens uruguayen,
[môtevideo] -enne

292
*
Pays Capitale Habitants Adjectif

OCÉANIE [aseàni]

(l'j Australie [ostrali] Canberra


[kàbera] Australiens australien, -enne
(la) Nouvelle Zélan-
de [nuvsl^zelàd] Wellington
[welingtonj Néo-Zélandais néo-zélandais,-e

VOCABULAIRE

l'Allemagne [almap] Germania la Hongrie [ôgri] Ungaria


l'Autriche [otri/] Austria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda
l'Espagne [espajï] Spania la Suisse [stiis] Elveţia
la Grande-Bretagne [gràda^bratap.] la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki]
Marea Britanie Cehoslovacia
l'Angleterre [àglater] Anglia le Brésil [brezil] Brazilia

LEXIQUE

Numele majorităţii ţărilor sînt, în limba franceză, foarte asemă­


nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. Cu toate
acestea există şi unele excepţii. De exemplu:
Germania = l'Allemagne
Elveţia = la Suisse
Olanda = les'' Pays-Bas
Ungaria = la Hongrie

Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din


limba romînă, alteori foarte apropiate. Atragem însă atenţia asu­
pra unor deosebiri:
Bucureşti = Bucarest Roma = Hoirie
Moscova = Moscou Varşovia — Varsovie
Paris = Pari (s) H a ga = La Haye
[nu se p r o n u n ţ ă •s final)
Londra = Londres Cairo = Le Caire
Atena = Athènes Phenian = Pyong-Yang

In - il, în limba franceză, numele de oraşe urmează orto­


grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile
cu alfabet latin). Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă
uşor modificate:
Florence, Naples, Milan, Turin, Bologne, Munich, Nuremberg,
Barcelone, Cracovie, Iassy (Iaşi) etc.

293
GRAMMAIRE

Articularea numelor geografice

a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări, regiuni şi provincii, numele


oceanelor şi a l u n o r m ă r i , p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­
toare:
la France, le Japon
la Bretagne, la Touraine, la Transylvanie
l'(océan) Atlantique, la Méditerranée, la Baltique
les Carpates, les Alpes, l'Everest
le Danube, le Rhin, la Seine, la Volga.

b) n u s î n t , î n g e n e r a l , a r t i c u l a t e n u m e l e d e oraşe;
Lyon, Marseille, Leningrad, Milan, New York, Oslo

F a c e x c e p ţ i e : La Haye, Le Caire, Le Havre, La Rochelle etc.


Observaţie. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e cînd sînt d e t e r m i n a t e de
un a t r i b u t :
le vieux Paris, la Rome d'Auguste

c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate, iar altele nu:


la Sicile, la Crète, les Baléares, la Martinique, les Philippines
dar Cuba, Malte, Madagascar, Ceylan, Jersey, Guernesey etc.

Genul numelor geografice

a) N u m e l e d e ţări t e r m i n a t e î n -e s î n t feminine:
la Roumanie, la Grèce, la Pologne, l'Argentine, la Bolivie etc.

Face excepţie le Mexique.


Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul masculin:
le Danemark, le Canada, le Togo, le Pakistan etc.

b) N u m e l e d e oraşe franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n :


Paris est beau. Marseille est grand.

D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e numele de oraşe
s t r ă i n e , c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e:
Bucarest est visité par de nombreux touristes.
Londres est habité par plusieurs millions d'habitants.

294
*
Se s p u n e î n s ă : Rome est belle.
G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t , gre­
ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u - s e e x p r e s i a : la cille de...:
La ville de Prague est pleine de souvenirs historiques.

c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare e s t e fie m a s c u l i n , fie f e m i n i n :


le Rhône, la Loire, le Nil, la Bêrésina.

d) N u m e l e d e munţi s î n t , în g e n e r a l , de g e n u l masculin:
le Parnasse, le Mont-Blanc, le Caucase, les Apennins

F a c e x c e p ţ i e : les Alpes, les Carpates, les Vosges, les Pyrénées,


les Andes e t c . , care sînt de genul f e m i n i n .

L e v e r b e vivre (a trăi)

Indicatif

Présent Imparfait Passé simple


je vis je vivais je vécus
tu vis tu vivais tu vécus
il vit il vivait il vécut
nous vivons nous vivions nous vécûmes
vous vivez vous viviez vous vécûtes
ils vivent ils vivaient ils vécurent

Passé composé Futur


j'ai vécu je vivrai
tu as vécu tu vivras
il a vécu il vivra
nous avons vécu nous vivrons
vous avez vécu vous vivrez
ils ont vécu ils vivront

Subjonctif Impératif
Présent
que je vive vis!
que tu vives vivons !
qu'il vive vivez !
que nous vivions
que vous viviez Participe
qu'ils vivent t ..sent Passé
vivant vécu,-e

295
EXERCICES

I . Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires:


Berne est la capitale de la ... La capitale de la République Populaire
Polonaise est ... Moscou est la capitale de 1'... La capitale de la Grèce
est ... Lisbonne est la capitale du ... La capitale de la République
Démocratique du Viet-Nam est ... Pékin est la capitale de la ...

II. Traduisez en français:

a) Canada se găseşte în America de Nord. Brazilia are o capitală


nouă. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma, Milano, Florenţa, Neapole,
Torino, Bologna.
b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor, Bucureşti. Noi studiem fran­
ceza. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. Herzenafost rus. Chopin
a fost polonez. Romînia a dat lumii pe George Enescu, Brîncuşi, Caragiale,
Eminescu. Ruşii au dat lumii pe Puşkin, Gogol, Tolstoi, Turgheniev şi alţi
mari scriitori.

III. Traduisez en roumain:

La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. Des Alpes


aux Pyrénées, là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où
pénétra la civilisation latine, la France est un pays méditerranéen. Par ses
frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique.
Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. La Manche la relie
à la Grande-Bretagne. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique
et l'Amérique lointaine.

ANECDOTE

À la p o r t e d ' u n h ô t e l , on l i t :
„Ici l'on p a r l e français, a n g l a i s , russe, i t a l i e n , a l l e m a n d , suédois,
e s p a g n o l , r o u m a i n , chinois e t c . "
— Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é , q u i donc parle
t o u t e s ces langues ici?
•— Mes c l i e n t s , p a r b l e u !

PROVERBE

/ / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.


Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a .

296
40-ÈME LEÇON
SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS

Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au


cours de ces dernières années. Dans la période 1958—1964, plusieurs
records du monde ont été battus par les sportifs roumains, qui
ont gagné en outre des titres de champions olympiques,de cham-
pions du monde, européens, balkaniques ou de champions du
monde universitaires. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961,
qui ont réuni 32 pays, les étudiants roumains ont occupé la deu-
xième place. Aux Jeux Olympiques, la plus grande compétition
sportive internationale, nos représentants ont fait preuve d'une
valeur élevée. Malgré le nombre accru des pays participants et en
dépit de la valeur croissante des concurrents, les sportifs roumains
ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement
général par nations (à Helsinki, Melbourne, Rome et Tokyo.)
Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux
Olympiques, avant et après le 23 Août 1944, on constate qu'en
un demi-siècle de régime bourgeois-féodal, nous avons obtenu
2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en
douze ans seulement, les sportifs de la République Populaire Rou-
maine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or.

Course de haies Lancement du javelot


Saut à la perche

Natation (brasse)

Aviron
^

/
J>

Ei

Equitation

Gymnastique Ski
Boxe Patinage

VOCABULAIRE

remarquable [ramarkabl] remarcabil accroître [akrwatr] a mări, a spori


en outre [<î„n w utr] în plus, pe de­ en dépit de [â^depi^da] în ciuda
asupra accru, -e [akry] sporit, -ă
le titre [titr] titlul croissant, -e [krwasà] mărit, -ă
le champion [/âpjô] campionul le classement [klasmâ] clasamentul
l'équipe (/. ) [ekip] echipa tandis que [tàdi^ka] în timp ce
la preuve [prcev] proba, dovada la médaille [medaj] medalia

SPORTS

l'athlétisme (m.) [atletism] atletis­ le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy


mul tràplëj săritura de la trambulină
la haie [s] gardul le cyclisme [siklism] ciclismul
la course de relais fkurs w d9 w rale] l'escrime (/.) [eskrim] scrima
ştafeta l'équitation (/.) [ekitosjô] călăria
le lancement du javelot [làsmà w dy w la gymnastique [3imnastik] gimnas­
3avlo] aruncarea suliţei tica
saut en hauteur [so w à w otœr] săritura le football [futbol] fotbalul
în înălţime le ski [ski] schiul
la perche [perj*] prăjina la boxe [boks] boxul
la natation [natasjô] nataţia le canotage [kanota3] canotajul
nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta le tennis [tsnis] tenisul
brasse [bras] bras (înot) le patinage [patina3] patinajul

Expressions et m o t s usuels

marquer un but a marca un gol


l'entraînement (m.) antrenamentul

300
LEXIQUE

Celui qui pratique l'athlétisme est un athlète


la natation „ „ nageur
la boxe „ „ boxeur
le football „ „ footballeur
le cyclisme „ „ cycliste
la gymnastique „ „ gymnaste
le ski „ „ skieur
le patinage „ „ patineur
l'escrime „ „ escrimeur
le tennis „ „ tennisman
l'équitation „ „ cavalier
Observaţie. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin.

Sufixe (Suffixes)

Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care,


a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i , formează c u v i n t e noi, fie cu altă
valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă , fie cu sens diferit.

Sufixul -eur indică:


a) c a l i t a t e a : rougeur, blancheur, valeur, candeur;
b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur, soudeur, nageur, coiffeur,
danseur, conteur.

Sufixul -age i n d i c ă :

a) o a c ţ i u n e : lavage, nettoyage, démarrage, atterrissage, patinage;


b) r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage, langage, surmenage;
c) o c a l i t a t e : courage;
d) un substantiv colectiv: feuillage.

Familles de mots

la nage (f.) înotul


nager (vb.) a înota
le nageur (m.) înotătorul
la nageuse (f.) înotâtoarea
le patinage (m.) patinajul
patiner (vb.) a patina
le patin (m.) patina
le patineur (m.) patinatorul
la patineuse (f.) patinatoarea
la patinoire (f.) patinoarul

301
GRAMMAIRE

Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i


franceze, a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba
r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor, ca sens, din
limba franceză.
De e x e m p l u :
Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­
ment général par nations.
Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general
pe naţiuni.
A se compara ae asemenea:
săritură cu prăjina saut à la perche
vecin cu ... voisin de ...
a lovi cu piciorul frapper du pied
un om cu pretenţii un homme à prétentions
a lua drept confident prendre pour confident
a se interesa de o chestiune s'intéresser à une question
a cînta la pian (vioară) jouer du piano (violon)
a privi pe fereastră regarder par la fenêtre
a cumpăra pe credit acheter à crédit
a cîştiga 10 franci pe zi gagner 10 francs par jour
Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba
r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e :
a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis)
luna decembrie le mois de décembre
oraşul Praga la ville de Prague
a cumpăra ieftin acheter à bon marché
R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v , la care în limba
franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi, respectiv, à:
curtea fabricii la cour de la fabrique
a aparţine unui partid appartenir à un parti
In unele cazuri, în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­
z i ţ i e , în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­
poziţională:
într-o zi un jour
într-o iarnă un hiver
a vorbi despre literatură parler littérature
a pleca cu raniţa în spate partir sac au dos
a locui pe strada Păcii habiter rue de la Paix
Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în
l i m b a franceză. Cu t o a t e acestea, unele verbe introduc în m o d
c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à, iar al­
tele cu ajutorul prepoziţiei de.

302
Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder, aspirer, échapper,
nuire, obéir, penser, plaire, prétendre, résister, renoncer, ressembler,
succéder, survivre etc.
Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter, jouir, profiter,
triompher, s'emparer, s'indigner, se moquer, s'occuper, se servir, se
souvenir etc.

EXERCICES

I . Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes:


danser, sauter, boxer, conter, porter, penser, chauffer, souder.

II. Indiquez les verbes dont dérivent les noms:


coiffeur, flatteur, coureur, nageur, tireur, chasseur, skieur, patineur,
joueur.

III. Traduisez en français:


a) La Jocurile Olimpice de la Tokio, echipa feminină de atletism a ţării
noastre a ocupat, locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. De două
ori campioană olimpică, lolanda Balaş, deţine şi recordul mondial la sări­
tură în înălţime. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică
la aruncarea suliţei. Ea a învins numeroase atlete consacrate.
In ţara noastră au. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­
rea tuturor sporturilor.
b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. „Stadionul Bepu-
blicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". Competiţiile sportive sînt
numeroase în luna septembrie. La fotbal este interzis să se atingă balonul
cu mîna. Patinajul se practică iarna. Iată-1 pe campionul nostru la săritura
cu prăjina. Ea se interesează de sport. Alexandru este muncitor la uzinele
Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. Ei locuiesc pe strada
Universităţii.

ANECDOTE

C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour


demander comment va son fils qui dispute un match:
— Comment ça va? demande-t-elle.
— O.K. 1 répond le manager.
Elle appelle à nouveau dix minutes après.
— Comment ça va maintenant?
—• K.O. 2 dit tristement le manager.

1
O.K. (O Kay) [o keil —foarte bine, perfect (expresie americană),
2
K.O. — Knock out.

303
Une équipe de football

gardien de but

<$

cJ!b dk Jf!L>
arrière-droit arrière central arrière-gauche

«5
?
demi-droit demi-gauche

Tl
Q
4
1
K )) «
•\/,9
H
Wri
r
b es1 —15b J L J&> J t
ailier intér(ieur) avant- intér(ieur) ailier
gauche
droit droit ce ntre gauche
41-ÈME LEÇON

À L'ASSAUT DU COSMOS

Depuis des millénaires, la pensée de l'homme s'est efforcée de


pénétrer dans les profondeurs de l'Univers, car l'homme a toujours
éprouvé le besoin de connaissances, a voulu connaître sa place
dans l'Univers, apprendre à diriger les lois de la nature.
Pour la première fois dans l'histoire, le 12 avril 1961, en Union
Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. Le
vaisseau cosmique „Vostok-1", ayant à bord le pilote-cosmonaute
Youri Gagarine, accomplit le tour du globe et atterrit heureuse-
ment sur la terre soviétique. L'extraordinaire vol de Youri Gaga-
rine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes, et ces minutes
ont ébranlé le monde. Le premier cosmonaute du monde, Youri
Gagarine, a ouvert l'ère de la conquête du cosmos.
Moins de quatre mois plus tard, le cosmonaute soviétique Guer-
man Titov a accompli un nouveau vol cosmique, de plus longue
durée cette fois-ci. Le 6 août 1961, le vaisseau cosmique „Vostok-2"',
piloté par Titov, est placé sur une orbite autour de la Terre pour
n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard, après un voyage
de 700 000 kilomètres, comprenant 17 rotations. La distance par-
courue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement
égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. Le vol de Titov a dé-
montré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'es-
pace cosmique.
Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes
américains J. Glenn et S. Carpenter partent aussi à l'assaut du
cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre.
En août 1962, Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effec-
tué le premier vol spatial en groupe, nouveau triomphe de la
science et de la technique soviétiques.
L'Américain W. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962.
Un autre Américain, G. Cooper, inaugure les vols spatiaux de
1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre.
Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique, Valérl
Bykovski, est placé sur l'orbite. Deux jours plus tard la première
femme-cosmonaute du monde, Valentine Térechkova, est lancée
dans l'espace cosmique.
Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté
pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieur-
colonel Komarov, le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov.

305
Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s
figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la
civilisation.

VOCABULAIRE

l'assaut (m.) [aso] asaltul le voi [val] zborul


le millénaire [milener] mileniul le séjour [sejur] şederea (într-un loc)
la loi [hva] legea la rotation [rotasjo] rotaţia
l'enTol (m.) [aval] zborul l'exécutionf/. ) [Egzekysp] executarea
l'espace (m. ) [sspas] spaţiul la poursuite [pursqit] urmărirea, căiu-
le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] tarea
nava cosmică
accomplir [akôplir] a îndeplini, a le rêve [rev] visul
efectua au-delà de [odala_ds] dincolo de
ébranler [ebràle] a zgudui autour de [otur w da] în jurul
atterrir [atsrir] a ateriza" le scientifique [siâtifik] omul de
la conquête [kôket] cucerirea ştiinţă

Sufixe

Sufixul -ique formează adjective:


cosmique, tonique, énergique
Sufixul -don formează substantive:
civilisation, exécution, contribution
Sufixele -ais, -ois, -ain, -ien formează nume de popoare sau indică
a p a r t e n e n ţ a la un oraş, la o regiune e t c . :
français, bordelais, suédois, roumain, lorrain, italien, alsacien etc.

Sufixul -aine indică:


a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece), une trentaine (vreo
treizeci) :
b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) .

Prefixe (Préfixes

Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. a d ă u g a t e la începutul


u n u i c u v î n t , îi modifica sensul s a u , m a i r a r , categoria g r a m a t i c a l ă .
Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele

307
ei. (v. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe
şi sufixe ale limbii franceze.) Iată cîteva prefixe:
Prefixul e.rtra- cu valoare s u p e r l a t i v ă :
extraordinaire, extra-fin etc.
Prefixul con-, corn-, col-, cor- ( î m p r e u n ă ) :
concourir, comprendre, collaborer, correspondre etc.

Prefixul sur- (peste, supra, pe d e a s u p r a ) :


survoler, surcharger, surnom etc.

Acelaşi sens îl are şi prefixul super-:


superstructure, super-son etc.

Prefixul sous- (sou-, sub-) are sensul contrar lui super- şi înseamnă
„dedesubt", „ s u b " :
sous-directeur, soutirer, subordonner etc.

Prefixul inter- (între):


international, interplanétaire etc.

GRAMMAIRE

Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé)

1 . P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­


neşte funcţia de adjectiv şi, ca a t a r e , se acordă în gen şi n u m ă r
cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă :
la distance parcourue...
les travaux m e n é s » .

2 . P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în


gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i :
le vaisseau cosmique... est placé sur une orbite...
La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union
Soviétique.
Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos.

Observaţie. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia->


teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale, care
vor fi studiate mai departe.

308
EXERCICES

I . Répondez aux questions suivantes:


Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du
cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel
a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikola-
ïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré
les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde?
Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le
cosmos?

I I . Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants:


douze, cent, Marseille, Lyon, Irlande, Chine, Inde, Milan, Amérique,
Maroc, Hongrie, Egypte.

III. Formez des mots en ajoutant les préfixes sur- (ou super-),
sous- (ou sou-, sub-) aux mots suivants:
porter, lieutenant, conscience, naturel, sol, tirer, abondant, estimer,
vivre, nom, structure.

IV. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les


accordant correctement, puis traduisez à l'aide du dictionnaire:
La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement
noir est d'une beauté extraordinaire. La durée du vol de Gagarine était
(déterminé) d'avance par le programme. La surface extérieure de la cabine
est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. La cabine,
est (doté) de trois hublots. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires.
Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu), le système d'at-
terrissage entre en jeu. Les recherches biologiques (effectué) par les hom-
mes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence
des vols cosmiques sur l'organisme.
42-È M E LEÇON

LA COMMUNE DE PARIS

Le 18 mars 1871, les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient


contre la misère sauvage. Ils se dressaient contre la trahison des
gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . Ils se soulevaient
avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et
de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes
prusiennes de l ' i n v a s i o n .
Le peuple t r i o m p h a i t . Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s ,
le siège de son gouvernement, contrôlé par lui, t r a v a i l l a n t pour
lui, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le p e u p l e .
C'était la C o m m u n e .
La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient
de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première
ébauche de la société socialiste.
Trois mois, la Commune allait donner au monde les magnifiques
preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger, avec dé-
vouement et a b n é g a t i o n , les affaires de la N a t i o n .
P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats
de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i , — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on
l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition
des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées
p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k .
La répression fut féroce. Les crimes les plus noirs des tyrans
les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables
cruautés des prétendus civilisés de Versailles.
Malgré ses erreurs et ses faiblesses, la Commune de Paris a ou-
vert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . Elle a d é m o n t r é que les
t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x - m ê m e s . Elle a
appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie, la nécessité de
l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s .
Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnais-
sance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier, pour la glorieuse
page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang
sur les pavés de P a r i s .
(D'après F l o r i m o n d B o n t e, Certitude de victoire.)

310
VOCABULAIRE
s'insurger [sïsyrje] a se răscula, a magnifique [majiifik] măreţ, -eaţă,
se răzvrăti magnifie, -ă
la misère [mizer] mizeria le dévouement [devumà] devotamen­
se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a tul
se ridica î m p o t r i v a l'abnégation (/.) [abnegasjô] abne­
la trahison [traiză] trădarea gaţia
le gouvernant [guverna] conducăto­ l'affaire (/. ) [af sr] problema
rul succomber [sykôbe] a sucomba, a
lâche [la/] laş, -ă muri
le général [3ei\eral] generalul farouche [faru/] sălbatic, -ă, crud, -ă
capitulard,-e [kapitylar] laş,-ă, ca­ le combat [kôba] lupta
pitulard, -ă sanglant, -e [sôglà] sîngeros, -oasă
se soulever [sa__,sulve] a se ridica, a immonde [im5d] m u r d a r , -ă, dez­
se răscula gustător, -oare
l'audace (/. ) [lodrts] îndrăzneala la coalition [koalisjô] coaliţia
l'intrépidité (/.) [etrepidite] curajul, réactionnaire [reaksjaner] reacţionar,
îndrăzneala -ă
la répression [represjô] represiunea
instaurer [ëstore] a instaura
féroce [feros] s ă l b a t i c , -ă
défendre [defădr] a apăra
noir, -e [nwar] (fig- ) groaznic, -ă
la horde [la w ord] hoarda
le crime [krim] crima
l'invasion (/. ) [ëvazjS] invazia
l'antiquité (/. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a
triompher [triôfe] a triumfa ; a în­ pâlir [pâlir] a păli
vinge la cruauté [kryote] cruzimea
l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ prétendu, -e [pretâdy] pretins, -ă
măria l'erreur (/. ) [erœr] eroarea, greşeala
le siège [sjeş] sediul la faiblesse [feblss] slăbiciunea
le gouvernenient [guvernamà] gu­ le passage [pasa3] trecerea
vernul l'avenir (m.) [avnir] v i i t o r u l
contrôler [lôtrole] a controla l'alliance (/. ) [alijâs] a l i a n ţ a
l'acclamation (/. ) [aklamasjô] acla­ étroit, -e [etrwa] s t r î m t , -ă
m a ţ i a ; aclamarea le combattant [kâbatà] luptătorul
l'ébauche (/.j [ebo/] s c h i ţ a ; încer­ éternel, -elle [eternei] veşnic, -ă
carea le pavé [pave] c a l d a r î m u l , pavajul

Sufixe
Sufixul -ard are, în general, un sens peiorativ:
capitulard, bavard, pillard, fuyard etc.

In unele cuvinte, însă, acest sufix nu are acest sens:


communard, campagnard, maquisard etc.

Sufixul -té, {-ité, -été) indică o calitate:


capacité, fraternité, unité, liberté, cruauté, beauté, fausseté etc.

Sufixele -isme, -iste, frecvente şi în limba romînă, indică: pri­


mul o ideologie, o doctrină, un curent literar etc., iar al doilea,
pe adeptul acestei ideologii, doctrine sau curentului literar:
communisme, marxisme, socialisme, réalisme
communiste, marxiste, socialiste, réaliste

311
Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care
practică o meserie: pianiste.
Observaţie.Nu întotdeauna aceste două sufixe se prezintă ca o pereche.
De exemplu, se spune:
romantisme, dar romantique
nazisme, dar nazi etc.

GRAMMAIRE

Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé)

P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după


u r m ă t o a r e l e reguli:
a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de
u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat
după e l :
Elle a mangé.
Ils ont mangé.
La Commune de Paris a ouvert le passage...
Elle a démontré que...

b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul


direct care îl precedă:
Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . . .
(Complementul direct este ! ' = la Commune).
La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite.
(Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire).

Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi:


a) pronumele relativ que:
Les fruits que j'ai mangés.

b) un pronume personal:
Mes amies, je les ai rencontrées sur le boulevard.

c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­


rogative) :
Quelle joie j'ai eue!

Notă. Nu se face acordul cu un complement indirect:


Il nous a envoyé un paquet.
Observaţie. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat,
pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă , în
limba franceză:
Les fruits que j'ai mangés.

312
EXERCICES

I . Répondez aux questions suivantes:


Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de
Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dres-
saient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e
de la Commune?

I I . En utilisant le suffixe -té (-ité, -été), indiquez les noms corres-


pondant aux adjectifs suivants:
bon, égal, cher, perspicace, s u b t i l , ferme, solide, honnête, fertile, d u r .

III. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé, en


faisant l'accord nécessaire:
J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t ; celle du 20 juillet je ne l ' a i
pas (recevoir). Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. Ces person-
nes, je les a i (connaître) a v a n t vous. Que de belles choses nous avons (voir)!
Avez-vous (trouver) vos clés? N o n , je les ai (égarer). L'émission que nous
avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. La fabrique que
nous avons (visiter) est moderne.

IV. Traduisez en français:


R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­
letarilor. Comunarzii au l u p t a t eroic, dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t
cu cruzime. Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au
rămas zadarnice. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din
Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". Noi le-am citit şi le-am
î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur).
43-ÈME LEÇON
LA GRAMMAIRE
par EUGÈNE LABICHE

Caboussat, seul: . . . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . . . J e serais


m a i r e , le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller géné-
r a l ! puis d é p u t é ! . . . et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?...
(Tristement.) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . . . J e suis riche,
considéré, a d o r é . . . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . . . la
g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . . . J e ne sais p a s . . . (Regardant autour
de lui avec inquiétude.) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les par-
ticipes s u r t o u t , on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e . . . t a n t ô t
ils s'accordent, t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . . . quels fichus
c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é , je fais un p â t é . . . mais
ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e , ça va très
bien, ça ne se v o i t p a s . . . j ' é v i t e les liaisons... A la campagne
c'est p r é t e n t i e u x . . . et d a n g e r e u x . . . je d i s : „ J e suis a l l é " . . .
(Il prononce sans lier l's avec Va.) Ah ! d a m e , de m o n t e m p s ,
on ne moisissait pas dans les écoles... j ' a i appris à écrire en
v i n g t - s i x leçons, et à l i r e . . . je ne sais pas c o m m e n t . . . puis
je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . . .
je cube, mais je ne rédige p a s . . . (Regardant autour de lui.)
pas même les discours que je p r o n o n c e . . . des discours éton-
n a n t s ! . . . Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . . . comme un
i m b é c i l e ! . . . On me croit s a v a n t . . . j ' a i une r é p u t a t i o n . . . mais
grâce à qui? grâce à un ange.

Blanche, paraissant: Papa...


Caboussat, à part: Le voici ! voici l'ange !
Blanche, tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le
discours que t u dois prononcer a u comice agricole.
Caboussat: Si je suis r é é l u . . . Tu l'as revu?
Blanche: Recopié s e u l e m e n t .
Caboussat: O u i . . . comme les a u t r e s . . . (L'embrassant.) A h ! chère
p e t i t e . . . sans toi !... (Dépliant le papier.) Comment t r o u v e s - t u
le c o m m e n c e m e n t ?
Blanche: Très beau !
Caboussat, lisant: „Messieurs et chers collègues, l ' a g r i c u l t u r e est
la plus noble des professions..." (S'arrêtant.) T i e n s ! t u as
mis deux s à profession?
Blanche: Sans d o u t e . . .

314
Caboussat, Vembrassant: Ah ! chère petite !... (A part.) Moi, j'avais
mis un t... tout simplement. (Lisant.) „La plus noble des
professions." (Parlé.) Avec deux s (Lisant.) „J'ose le dire,
celui qui n'aime pas la terre, celui dont le cœur ne bondit
pas à la vue d'une charrue, celui-là ne comprend pas la richesse
des nations !..." ( S'arrêtant.) Tiens, tu as mis un ( à nations?
Blanche: Toujours.
Caboussat, U embrassant : Ah! chère petite !... (À part.) Moi, j'avais
mis un s tout simplement !... les t, les s... jamais je ne pourrai
retenir ça! (Lisant.) „La richesse des nations... " (Parlé.)
avec un t...

VOCABULAIRE

le maire [mer] p r i m a r u l la liaison [ljezô] legătura


le magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l dame! [dam] de !
le conseiller [kôseije] consilierul moisir [mwazir] a mucegai
le député [depyte] d e p u t a t u l le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ]
le portefuille [portafœj] portofelul: lemnul de cherestea
aici: portofoliul ministerial cuber [kybe] a face cubajul
tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e rédiger [redi3e] a redacta
considéré, -e [kôsidere] respectat, -ă, l'ange (m.) [03] îngerul
s t i m a t , -ă remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna
l'orthographe (/. ) [ortograf] ortogra- le comice agricole [komis w agricol]
fia consfătuirea agricolă
le bout [bu] capătul réélire [reelir] a realege
s'accorder [sakorde] a se acorda recopier [rakopje] a recopia
fichu, -e [fi/y] prost, proastă, r ă u , déplier [deplije] a desface, a dezdoi
rea (o stofă, o hîrtie)
embarrasser [âbarase] a încurca, a le papier [papje] hîrtia
stînjeni bondir [bodir] a sări, a face salturi
le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală la charrue [/ary] plugul

Prefixe

Prefixul re-, unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză
cît şi în limba romînă, indică de obicei o repetiţie:
recopier, reprendre, revoir, redire, repartir, retéléphoner, renaissance.

Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu, réexpédier, réédi­


ter etc., alteori r-: ramener, rasseoir, récrire, rallumer etc. sau res-:
ressaisir etc.
Prefixul re- poate avea şi alte valori. De exemplu, el poate
exprima :
— înapoierea: retourner, rapporter, racheter
— contrariul: réagir
— intensitatea: remplir, raffoler.

315
GRAMMAIRE

L e v e r b e voir (a vedea)

Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je vois je voyais je vis
tu vois t u voyti is tu vis
il voit il voyait il vit
nous voyons nous voyions nous vîmes
vous voyez vous voyiez vous vîtes
ils voient ils voyaient ils virent

Passé composé Futur


j'ai vu je verrai
tu as vu tu verras
il a vu il verra
nous avons vu nous verrons
vous avez vu vous verrez
ils ont vu ils verront

Subjonctif Impératif
Présent
que je voie vois !
que tu voies voyons !
qu'il voie voyez !
que nous voyions Participe
que vous voyiez Présent Passé
qu'ils voient voyant , vu,-e

Observaţie. 1 . La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent


(persoana I şi a I i - a plural) verbul voir se ortografiază cu yi.
2 . La perfectul simplu singular, verbul voir are aceleaşi forme ca şi
verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis, tu vis, il vit.
3 . Se conjugă la fel ca verbul voir, verbul revoir (a revedea) şi verbele
prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra, a procura), d a r acestea
două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je
prévoirai, je pourvoirais. De asemenea, n u m a i verbul pourvoir formează
în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus.

Le verbe croire (a crede)

Indicatif
Présent Impariait Passé simple
je crois je croyais je crus
tu crois tu croyais tu crus
il croit il croyait il crut
nous croyons nous croyions nous crûmes
vous croyez vous croyiez vous crûtes
ils croient ils croyaient ils crurent

316
Passé composé Futur
j'ai cru je croirai
tu as cru tu croiras
il a cru il croira
nous avons cru nous croirons
vous avez cru vous croirez
ils ont cru ils croiront
Subjonctif Impératif
Présent
que je croie crois !
que tu croies croyons !
qu'il croie croyez!
que nous croyions Participe
Présent Passé
que vous croyiez
qu'ils croient croyant cru,-e
Observaţie. 1. Ca şi verbul voir, verbul croire se ortografiază cu yi.
la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a
Ii-a plural).
2 . Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte)
care. la unele forme identice cu cele ale verbului croire, primeşte un
accent circumflex, pentru a se deosebi de acesta. Astfel, la indica­
tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs, tu croîs, il
croît (la plural însă: nous croissons, vous croissez, ils croissent) ; la perfec­
t u l simplu: je crûs; la participiul t r e c u t : crû.

EXERCICES

I . En utilisant le préfixe re- (ré-, r-), indiquez les mots formés


à partir de:
chercher, commencer, a p p r o v i s i o n n e m e n t , appeler, conduire, approcher,
embarquer, engager, p e u p l e m e n t , établir, habiller, allonger.

I I . Formulez des questions pour les réponses suivantes :


Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente.
Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre.
Caboussat ignorait les règles de l'orthographe.
Les participes s u r t o u t l'embarrassaient.
Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche.
De cette manière ses concitoyens le croyaient savant.

III. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants:


nous avons v u ; je crois; vous verrez; il c r o y a i t ; elles v i r e n t ; ils ont
cru; vois-tu?
(ex.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest.)

I V . Traduisez en français:
Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. T o t u ş i t u nu le-ai aplicat
corect. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i .
Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. Gramatica pe care
eu am studiat-o este foarte c l a r ă . Greşelile comise de Caboussat. le-am făcut
şi eu la început. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat
la ţ a r ă , pentru a ajuta la muncile agricole.

317
ANECDOTE

Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine, Mark


Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux
se mouillèrent de larmes.
— Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompa-
gnait.
— Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand
George Washington.
— Mais d'où sais-tu que c'est son épée?
— Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées
américains.
44-ÈME LEÇON

UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS

Alexandre Dumas, le célèbre auteur des „Trois mousquetaires"


et du „Comte de Monte-Cristo", pensait qu'il pouvait deviner le
caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. Il lisait
attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait
et disait quel était le caractère de leurs auteurs.
Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­
ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait
écrite.
•— Madame, dit Alexandre Dumas, êtes-vous la mère de ce gar­
çon?
— Non, monsieur.
— Alors je peux parler franchement. Ce garçon est paresseux,
méchant, distrait, impoli, peu intelligent. Il ne fera jamais rien
de bon.
A ces mots la dame éclata de rire. L'écrivain, étonné, lui de­
manda l'explication de sa gaieté.
— Monsieur, répondit la dame, c'est une page de la lettre que
vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans.

VOCABULAIRE

le mousquetaire [musketer] muşche- franchement [irăjmă] sincer


tarul impoli, -e fcpolî] nepoliticos, -oasă
deviner [devine] a ghici éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a iz-
l'écriture (/. ) [ekrityr] scrisul, scrie- bucni (în rîs)
rea la gaieté [gete] veselia
prédire [predir] a prezice

Prefixe negative (Préfixes négatifs)

In limba franceză există numeroase prefixe care, adăugate la un


substantiv, adjectiv, adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîn-
tului respectiv. Astfel:
in- fim-, ii-, ir-):
activité — inactivité proprement — improprement
actif — inaclij légitime — illégitime
poli — impoli responsable — irresponsable

319
non-: non-intervention, non-sens, non-valeur
mal-: maladroit, malaisément, malhonnête
mé- (mes-): médire, mécontentement, mécontent, mésestimer
dé- (dés-, dis-): dégoût, dégonfler, décharger, désapprouver, désaveu,
discontinuer, disjoindre, discrédit, difficile
a-: anormal, apétale
GRAMMAIRE

Corespondenţa timpurilor la indicativ (Concordance des temps


de l'indicatif)
P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l
p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i
d i n regenta ei. î n t r - o frază, r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea
v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi
de t r e i feluri:
— cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e ;
— acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă ;
— acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă .
1 . Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v
prezent sau v i i t o r , în s u b o r d o n a t ă se folosesc, în limba franceză,
aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul,
trecutul, viitorul):
a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. = Je sais que tu apprends le français.
b) Ştiu că ai învăţat franţu- = Je sais que t u a s a p p r i s le français.
zeste.
c) Ştiu că vei învăţa franţu- = Je sais que tu apprendras le
zeste. français.
2 . Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t ,
în s u b o r d o n a t ă se folosesc, în limba franceză, alte t i m p u r i decît
în r o m î n ă şi a n u m e :
a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e :
El credea că poate ghici caracterul oamenilor. = Il pensait qu'il pou­
vait deviner le caractère des gens.
Observaţie. Pentru a se exprima un adevăr general, permanent valabil,
se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent:
El spunea că războiul este un flagel al omenirii. = Il disait que la
guerre est un fléau de l'humanité.
b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­
n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă :
M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. = Il m'a demandé si j'avais
fini la lettre.

320
c) Condiţionalul prezent, cînd acţiunea din subordonată este
posterioară celei din regentă:
Ştiam că va sosi la timp*. = Je savais qu'il arriverait à temps.

Corespondenţa timpurilor la indicativ

Timpul din Raportul Timpul din Timpul folosit In


propoziţia regentă temporal propoziţia limba romlnă !n pro­
subordonată poziţia subordonată

prezent sau f simultaneitate prezent acelaşi timp


viitor < anterioritate trecut (oricare timp) acelaşi timp
l posterioritate viitor acelaşi timp

' simultaneitate imperfect prezent


trecut (oricare (perfect compus
anterioritate mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca-
timp) | perfect)
posterioritate condiţional prezent viitor

EXERCICES
I. Remplacez les mots en italique par des synonymes:
Alexandre Dumas, l'illustre auteur des „Trois mousquetaires", croyait
qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. Une dame
le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort
mauvaise. Ce garçon est peu travailleur, inattentif, grossier, bête, dit
Alexandre Dumas. En entendant les paroles de l'écrivain, la dame se
mit à rire.

II. Indiquez le contraire des mots suivants:


juste, honnête, modéré, semblable, proportion, logique, conscient, con­
naître, lettré, altérable, remédiable, moral, contenter, facile.

III. Traduisez en roumain:


André disait qu'il s'était reposé, qu'il était gai et qu'il irait faire une
excursion aux alentours de Bucarest. Sa femme Gabrielle racontait
comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. André ne
savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. Elle dit qu'il fallait
partir dès le matin. Les deux espéraient que le temps serait beau.

IV. Traduisez en français:


Ştiam că Elena este o elevă bună. Ea mi-a spus că îi place mult lite­
ratura franceză. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de
Monte-Cristo". La început n-am crezut că această piesă va fi atît de
interesantă. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul".

21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321


Exercices supplémentaires

1 . Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature fran-


çaise. Powez-vous traduire ces titres en roumain?
Le médecin malgré lui (Molière)
Les fourberies de Scap in (Molière)
Le menteur (Corneille)
L'esprit des lois (Montesquieu)
Le diable boiteux (Lesage)
Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux)
On ne badine pas avec l'amour (Musset)
Le père Goriot (Balzac)
La Chartreuse de Parme (Stendhal)
La débâcle (Zola)
Lettres de mon moulin (A. Daudet)
Le livre de mon ami (A. France)
Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. Verne)
L'âme enchantée (R. Rolland)
Fils du peuple (M. Thorez)

2 . Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la


littérature française. Pouvez-cous rétablir les titres originaux?
Bolnavul închipuit (Molière)
Burghezul gentilom (Molière)
Preţioasele ridicole (Molière)
Nunta lui Figaro (Beaumarchais)
Bărbierul din Sevila (Beaumarchais)
Scrisori persane (Montesquieu)
Cei trei muşchetari (Al. Dumas-père)
Roşu şi negru (Stendhal)
Iluzii pierdute (Balzac)
Legenda veacurilor (V. Hugo)
Banii (Zola)
Insula misterioasă (J. Verne)
Focul (Barbusse)
Comuniştii (Aragon)

LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ


Rigolelto de G. Verdi, după „Le Roi s'amuse" de V. Hugo.
Traviata de G. Verdi, după „La Dame aux camélias" de Al. Dumas-fils.
Boema de G. Puccini, după „Scènes de la vie de bohème" de H. Murger.
Tosca de G. Puccini, după „La Tosca" de V. Sardou.
Bărbierul din Sevilla de G. Rossini, după „Le Barbier de Séville" de
Beaumarchais.
Nunta lui Figaro de W. A. Mozart, după „Le mariage de Figaro" de
Beaumarchais.
Carmen de G. Bizet, după „Carmen" de Prosper Mérimée.
Manon de J. Massenet şi Manon Lescaut de G. Puccini, după „Manon
Lescaut" de Abatele Prévost.
45-ÈME LEÇON

LA G A R E SAINT-LAZARD

Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. Aux


heures de pointe, une foule énorme la traverse et emplit les escali-
ers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. Alors les
pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les
glapissements du marchand de gaufres, les appels des vendeuses
de fleurs ou de billets de loterie. Arrêtez-vous, fermez les yeux,
écoutez les bruits des pas. Cra... era... Les gens arrivent, les
gens s'en vont. Des millions de chemins croisent leurs fils. Des
millions de visages se frôlent. La foule jaillit de la bouche du
métro. Un torrent dévale les escaliers des quais. D'où viennent-ils
ceux-là? De Saint-Germain, de Bois-Colombes, de Garches, de
Saint-Cloud, d'Argenteuil? Un visage efface un visage. Ils pas-
sent devant vous. Ils deviennent le flot, la foule.
^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre.
A chaque poussée de fièvre, c'est-à-dire aux grandes heures de
départ et de retour, le cœur déborde du sang noir de la foule !
Puis, il se calme un peu. Mais de temps à autre, parce que des
trains débarquent leurs voyageurs, parce que les métros se sont
délivrés en abondance, le cœur s'enfle à nouveau. Les pas griffent
l'asphalte. Les vendeuses crient, les camionneurs s'interpellent.

21* 323
Il y a des noms, des appels brisés qui survolent les ruisseaux de
la foule. Et des bribes de conversations qui nagent dans les re-
mous, des confidences perdues, des mots oubliés...
Le soir, quand les boutiques ont mis leurs volets verts, quand
les paquets de voyageurs se sont écoulés, quand la marchande de
journaux a fait ses comptes, les sous-sols prennent leur habit de
-solitude. Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. L'archi-
tecture devient plus étrange. Les pas résonnent, les échos s'éveil-
lent, les lampes éclairent mal. On se croirait dans un palais aban-
donné.
(D'après P . G a m a r r a )
VOCABULAIRE
le sous-sol [su-sol] subsolul sombre [sôbr] s u m b r u , î n t u n e c a t
heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră la poussée [puse] accesul, puseul
de vîrf la fièvre [fjevr] febra
la foule [ful] m u l ţ i m e a déborder [déborde] a se revărsa
emplir [ôplir[ a umple s'enfler [sâfle] a se umfla
la ligne [lin] linia griffer [grife] a zgîria
la banlieue [bâljœf periferia l'asphalte (m.) [asfalt] a s f a l t u l
l'averse (f.) [avers] aversa le camionneur [kamionœr] camio-
le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l nagiul
la gaufre [gofr] (el de pezmet eu survoler [syrvole] a zbura peste
ciocolată. le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l
croiser [krwaze] a încrucişa le bribe [brib] frîntura
se frôler [sa fraie] a se atinge uşor, le remous [ramu] v i i t o a r e a
în t r e a c ă t la boutique [butik] prăvălia
le métro [metro] m e t r o u l le volet [vale] oblonul
dévaler [dévale] a coborî le repli [rapli] cuta
le quai [ke] peronul l'écho (ni.) [eko] ecoul
effacer [efase] a şterge éclairer [eklere] a lumina
le flot [fio] valul le palais [pale] p a l a t u l
LEXIQUE
Vocabulaire ferroviaire
le chemin de fer - d r u m u l de fier ' le train express • t r e n u l expres,
la voie ferrée • calea ferată accelerat
le tunnel - tunelul le passage à niveau - p a s a j u l de
le pont podul nivel, b a r i e r a
le rail - şina la consigne biroul de baga­
dérailler • a deraia je (de mînă)
le guichet ghişeul le porteur • hamalul
le quai • peronul le visa - v i z a , vizarea
le train omnibus t r e n u l personal agence de voyage • agenţie de voiaj
GRAMMAIRE
Dublarea consoanelor

Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­


tăţi ale scrierii limbii franceze.

324
1. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă
de m o t i v e fonetice. Astfel, în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t
printr-un * dublu:
cesser, chaussée, lasse, presse etc.

S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u :


famille, fille, bouillir etc.

2 . Ortografia franceză fiind etimologică, m u l t e c u v i n t e care


au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană
şi în franceză:
Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a :
latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain, terri­
toire, terrestre, enterrer etc.), mettre (şi cuvintele deri­
v a t e : permettre, transmettre, remettre etc.), lettre,
année, commode, ville, difficile, affluence e t c .
greacă: ellipse, syllabe, programme
italiană: corridor, bouffon, ballet
engleză: tennis, tunnel
spaniolă: bizarre

3 . Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r - o asimi­


lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt :
carré (de la lat. quadratus)
verre (de la lat. vitrum)

4 . Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­


fixelor, cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana
i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă :
innombrable, innover, inné (prefixul in-)

De cele m a i m u l t e o r i , consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă


consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă :
collaborer (cum + laborare) affronter (ad + front)
correspondre (cum -f- respondere) illogique (in + logique)
accoster (ad + coste)
5 . P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i .
Astfel, s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă ,
în general, consoana la f e m i n i n :
paysan — paysanne chat — chatte nul — nulle
réel — réelle sot — sotte

325
Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în
consoană dublează, de obicei, consoana înainte de a alipi sufixul
verbal respectiv:

son — sonner patron — patronner


gros — grossir flot — flotter

6. Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate


în -ant, -ent se scriu cu dublu m:

récemment (de la récent)


constamment (de la constant)
prudemment (de la prudent) e t c .

Observaţie. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i .

EXERCICES

I. Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes:

a cunoaşte, cunoaşterea, a recunoaşte, comod, a incomoda» d i s c u ţ i a , a


combate, combatantul, a dezbate, neregulat, irigaţia, milionar, mili-
g r a m , c a n i b a l , a a d u n a (cifre), i n o v a t o r .

I I . Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau


de lecture „La gare Saint-Lazare".

m . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­


sions:
q u a i , h e u r e de p o i n t e , la bouche du m é t r o , r a i l s , t r a i n o m n i b u s , la con­
signe.

IV. Traduisez en français:


L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. O problemă greu de
rezolvat este cea a parcării (parking). P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e
p r i n t r e m a ş i n i . Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. In Paris
există m u l t e autobuze, d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e .
Dacă vom merge pînă la capăt (terminus), m e t r o u l ne va duce în
periferiile P a r i s u l u i . Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu
vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. Parisul are m u l t e gări şi
două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget.

326
\
\

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

DANS LA RUE

Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande


ville, même si vous l'habitez depuis bien longtemps. Ce sont sur-
tout des personnes en visite qui sont embarrassées. Voici les for-
mules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans
les rues d'une grande cité inconnue:
— Pardon, monsieur (madame, mademoiselle, mon petit etc.),
voudriez-vous m'indiquer la rue N., s'il vous plaît? Quel est le
chemin le plus court pour aller à la place N. (à l'Opéra)? Dites-
moi, s'il vous plaît, comment arriver à la place N. (près du musée
L..., jusqu'au théâtre N.)? Par où dois-je passer pour gagner...?
Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N.? Cette rue me
conduira-t-elle à.la place N.? Est-ce loin pour aller boulevard N.?
Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de...? (à la gare N.?).
Est-ce que l'autobus No... passé loin d'ici? Par où est la bouche
de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N.? Pourriez-vous
me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N.?

PARIS

— ... Vous avez la chance d'habiter Paris. C'est une ville magnifique.
— Oui, elle est bien belle, dit Barbassou, mais elle est bien grande.
— Elle est grande en effet, dit M. Vernéjou, et on y trouve des
quartiers très différents depuis les qartiers du centre, très animés
et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à
coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. Il y
a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beau-
coup plus étroites et populeuses Paris change de visage
suivant les quartiers. II.y a le vieux quartier du Marais avec
ses hôtels historiques, il y a le Paris des révolutions, le Faubourg
St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de pe-
tits artisans... À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème
les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale...
D'où une forte concentrations de population ouvrière autour
de Paris, dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers,
St-Denis, St-Ouen, Clichy, Levallois, Courbevoie, Asnières,
Colombes, Arg*enteuil... Au total, c'est une population énorme.
Pour Paris, 3 millions d'habitants. Pour l'agglomération parisi-
enne: plus de 5 millions.
Pierre G a ma r ra
(Berluretle contre Tour Eiffel)
46-ÈME LEÇON
HISTOIRE DE CHASSE
— J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman, mais avez-
vous réellement chassé?
— Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce
qu'un chasseur peut tuer, depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au
lion. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion?
—• Jamais, mais je crois que vous allez le faire.
— J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club
de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. Mais on ne pouvait
devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. Je par-
tis donc chargé de plusieurs fusils et, le soir, me mis à l'affût, près
d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire.
Une demi-heure avant minuit, j'entends un bruit de branches
et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. Il m'avait
senti et regardait de mon côté. Je tire: la tête disparaît derrière
lebuisson, mais une minute après remonte.
Un second coup: même résultat. L'animal effrayé, cache sa
tête, puis la dresse à nouveau. Je restais très calme: j'avais seize
coups à tirer dans mes différents fusils. Troisième coup: même
résultat. Quatrième coup: même résultat. Je m'énerve, je tire
plus mal. Le résultat est que, après le quinzième coup, l'animal
redresse encore la tête.
— Si je manque le dernier coup, je serai mangé.
J'attends un instant pour me calmer, puis je tire. L'animal
tombe... Une seconde... deux... dix..., il ne reapparaît pas. J'at-
tends encore un peu, puis, triomphant, je me précipite, et devinez
ce que je trouve derrière le buisson...
— Le lion.
— Seize lions, et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil.
Voici l'histoire de mon premier lion.
D'à p r è s A. M a u r o i s
Les Silences du colonel Bramble
VOCABULAIRE
la chasse [J"os] vînătoarea se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy)
le sportsman [spartsmen] sport a se pune la pîndă
la riyière [rivjsr] rîul
manul, sportivul le buisson [bqisS] tufişul
le chasseur [Josœr] vînătorul remonter [ram3te] a reapare
l'éléphant (m.) [elefăj elefantul effrayer [efreje] a speria
le tigre [tigr] tigrul cacher [ka/e] a ascunde
tirer [tire] a trage
le lion [ljô[ leul redresser [radrese] a redresa
charger [Jar3e] a încărca manquer [rniîke] a nu nimeri
le fusil [fyzi] puşca triomphant [triOfâJ triumfător

328
Famille de mots
— deviner (vb.) a ghici — l e nerf (m.) n e r v u l
le devin (m.) ghicitorul énerver (vb.) a enerva
la devineresse (f.) ghicitoarea {per- Vènervement (m.) enervarea
soana) énervant, -e (adj.) enervant
/.a devinette (f.) ghicitoarea (jocul)

GRAMMAIRE

Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel)

După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale,


în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba
romînă şi anume:
a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă, în limba
franceză se foloseşte indicativul imperfect:
Dacă ai merge m a i repede, ai ajunge la t i m p . =Si tu marchais plus vite,
tu arriverais à temps.

In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă


(condiţionalul prezent). Raportul temporal exprimat este de simul­
taneitate.
b) In locul viitorului din romînă, în limba franceză se foloseşte
indicativul prezent:
Dacă vei merge m a i repede, vei ajunge la t i m p . = Si tu marches plus
vite, tu arriveras à temps.
V. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri)
le dernier coup, je serai mangé.
în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­
mînă (viitorul). Raportul temporal exprimat este de posterioritate.
c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă, în limba
franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect:
Dacă ai fi mers m a i repede, ai fi ajuns la t i m p . = Si t u avais marché
plus vite, tu serais arrivé à temps.

în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă


(condiţionalul trecut). Raportul temporal exprimat este de anterio­
ritate, fiind vorba de o acţiune nerealizată.
Observaţie. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi,
după si, condiţionalul t r e c u t forma a I i - a : S'il eût marché plus vite,
il serait arrivé à temps.

329
Not&. 1. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau
condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus).
2. Nu orice st este un „si condiţional". De multe ori conjuncţia si
introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). în acest
caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional", ci regula generală a
corespondenţei timpurilor:
Je me demande si /'arriverai à temps.
Il ne savait s'il irait au théâtre.

EXERCICES
I . Nommez en français dix animaux sauvages.
II. Prononcez rapidement: il faut q u ' u n chasseur sache chasser.

III. Traduisez en roumain:


Si nous lisions chaque jour trois pages en français, nous apprendrions
plus vite cette langue. Si la Roumanie n'était pas devenue un État
de démocratie populaire, elle serait restée un pays retardataire. Si vous
revenez l'année prochaine à Bucarest, vous trouverez la ville changée.
I V . Traduisez en français:
Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la
şcoală cu munca în fabrică. Dacă ai fi privit mai atent, ai fi văzut
racheta cosmică. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră, Romînia
ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Vom reuşi
să îndeplinim .sarcinile planului înainte de termenul fixat, dacă vom
lucra cu dîrzenie.
V. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable:
Si j ' (avoir) "un levier, je soulèverais le monde, disait Archimède. S'il
te (demander) à boire, tu lui donneras ceci. S'il (écouter) attentive-1
ment il aurait entendu un murmure confus. Si vous (revenir) d'ici un
mois vous trouverez la maison bâtie. Si la Commune de Paris n' (faire)
des fautes, elle aurait duré plus longtemps. Nous pourrions aller
à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort.'

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE
LA RONDE
Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main, tout
autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde.
Si tous les gars du monde voulaient bien être marins, ils ferai-
ent avec leur barque un joli pont sur l'onde.
Alors on pourrait faire une ronde autour du monde, si tous
les gens du monde voulaient se donner la main.
Paul Fort
(Ballades françaises)
47-ÈME LEÇON
UNE ÉVASION

Le passage suivant, extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin


des tourments" 1 , relate Vévasion de Téléguine, de Joukov et de Mel-
chine, capturés et condamnés à mort par les Allemands.
— Joukov, prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à bras-
le-corps son soldat d'escorte; il le souleva en l'air et le jeta avec
force contre le sol; en quelques bonds il atteignit l'automobile où
Melchine luttait ave.c le soldat pour lui arracher son fusil. Ivan
Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou; l'autre
gémit et s'affaissa. Melchine empoigna le volant, appuya sur les
pédales. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui, un fusil entre
les mains, montait dans l'auto; le petit chauffeur qui rasait le
mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur; une lon-
gue face tordue, monocle à l'œil, dans l'encadrement de la fenêtre;
la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron,
un revolver dansant dans sa main... Une détonation, une autre...
„Manqué. Manqué. Manqué". On eût dit que l'automobile avait
ses roues enracinées dans la tourbe. Mais les engrenages grincèrent.
La voiture bondit. Téléguine bascula sur le siège de cuir. Le vent
lui souffla plus fort au visage, la guérite rayée et la sentinelle
se rapprochaient rapidement; le soldat mit en joue. Pan ! La voi-
ture passa comme un ouragan. En arrière, dans la cour du camp,
des soldats couraient, tombaient sur un genou. Pan ! Pan ! Pan !
Les détonations se faisaient plus faibles. Joukov se retourna et
menaça du poing. Mais le sinistre carré des baraquements devenait
toujours plus petit, plus bas; au tournant le camp disparut. Au-
devant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux, des buis-
sons, des bornes kilométriques.
Melchine se retourna ; son front, ses yeux et sa joue étaient ensan-
glantés. Il cria à Téléguine:
— Tout droit?
— Tout droit et après le petit pont, à droite, vers la montagne.

1
Titlul romînesc: „Calvarul".

331
VOCABULAIRE

l'évasion (/. ) [evazj5] evadarea l'encadrement (m.) [àkadramà] aici:


le passage [pasaj] pasajul, fragmen­ pervazul
tul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a
extraire [skstrsr] a extrage manquer [mâke] aici : a nu nimeri
la trilogie [triloji] trilogia la roue [ru] roata
le tourment [turmă] c h i n u l , suferin­ enraciné, -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t , -ă
ţ a , durerea la tourbe [turb] t u r b a
relater [ralate] a povesti, a relata l'engrenage (m.) [àgrana3] angrenajul
capturer [kaptyre] a p r i n d e , a cap­ grincer [grêse] a scîrţîi
tura basculer [baskyle] a se legăna
condamner [ko dane] a condamna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l
le fusil [fyzi] puşca le cuir [kiiir] pielea
saisir [sszir] aici: a a p u c a la guérite [gerit] ghereta
à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la rayé, -e [reje] v ă r g a t , -ă
la sentinelle [sâtinsl] santinela
trîntă mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi
l'escorte (/. ) [eskort] escorta pan [pà] pac !
soulever [suive] a ridica l'ouragan (m.) [uragà] u r a g a n u l
le bond [bô] s ă r i t u r a , s a l t u l le camp [kà] lagărul
atteindre [atedr] a atinge le genou [3 nu] genunchiul
arracher [ara/e] a smulge menacer [mânase] a a m e n i n ţ a
le poing [pwi] p u m n u l sinistre [sinistr] s i n i s t r u , -ă
gémir t e r n i r ] a geme le carré [kare] p ă t r a t u l
s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i le baraquement [barakamà] (mil. ) ba-
empoigner [àpwarie] a a p u c a , a pune racamentul
m î n a pe le tournant [turna] c o t i t u r a
le volant [vola] v o l a n u l le fugitif [fy3itif] fugarul
appuyer [apuje] a a p ă s a à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă
la pédale [pedal] pedala viteza
le chauffeur [/ofcer] şoferul le poteau [poto] s t î l p u l
raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t le buisson [bqisô] tufişul
tordu, -e [tordy] s t r î m b a t , - ă ; aici: la borne [born] borna
schimonosită ensanglanter [àsàglàte] a însîngera
le monocle [monokl] monoclul tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte

LEXIQUE

Synonymes
le bond — le saut
bondir — sauter
mettre en joue — coucher en joue — viser

Familles de mots

— le fusil [m.) puşca — menacer [vb.) a a m e n i n ţ a


fusiller (vb.) a executa (prin î m p u ş ­ la menace (/. ) a m e n i n ţ a r e a
care) menaçant, -e (adj. ) a m e n i n ţ ă t o r , -oare
la fusillade (/.) rafala de î m p u ş c ă t u r i
le fusilier (m.) puşcaşul

332

,
GRAMMAIRE

Omiterea prepoziţiei avec

In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care


i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l ,
e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant:
Joukov, un fusil entre les mains... J u k o v cu o puşcă în m î n ă . . .
Une longue face tordue, monocle à l'œil... O faţă lungă, schimonosită,
cu monoclu la ochi...
II sortit, une cigarette au coin de la bouche. E l ieşi cu o ţigară în colţul
gurii.

Le verbe atteindre (a atinge)

Indicatif
Présent Impar/ait Passé simple
j'atteins j'atteignais j'atteignis
tu atteins tu atteignais tu atteignis
il atteint il atteignait il atteignit
nous atteignons nous atteignions nous atteignîmes
vous atteignez vous atteigniez vous atteignîtes
ils atteignent ils atteignaient ils atteignirent

Passé composé Futur


j'ai atteint j'atteindrai
tu as atteint tu atteindras
il a atteint il atteindra
nous avons atteint nous atteindrons
vous avez atteint vous atteindrez
ils ont atteint ils atteindront

Subjonctif Impératif
Présent
que j'atteigne atteins !
que tu atteignes atteignons !
qu'il atteigne atteignez!
que nous atteignions
que vous atteigniez
qu'ils atteignent Participe
Présent Passé
atteignant atteint, -e

Observaţie. 1. La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e


la i n f i n i t i v . î n -aindre, -eindre, -oindre, ca de e x e m p l u : craindre ( a s e
t e m e ) , plaindre (a deplînge), peindre (a p i c t a ) , teindre (a vopsi), éteindre
(a stinge), joindre (a u n i ) , rejoindre (a reuni) etc.

333
2. Verbele din această categorie schimbă consoana d, din radical, în gn
ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais, nous
éteignons, il peignit etc.
3. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n
mod regulat: j'atteindrais, nous peindrons etc.

EXERCICES

I . Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du


domaine militaire.
H . Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­
son - m e n t . Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms.
H I . Traduisez en roumain:
Il lisait, les lunettes sur son nez. Il continuait à travailler, le sourire
aux lèvres. Debout, les bras croisés, il restait immobile. Le fusil en
bandoulière, il partit chasser le lièvre. Elle allait au bal, les doigts gar­
nis de bagues.

I V . Traduisez en français:
Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii.
Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). Noi nu ne
temem de greutăţi. Ele pictează o fabrică. Stingeţi lampa, vă rog.

Grades militaires

sous-lieutenant sublocotenent
lieutenant locotenent
capitaine căpitan
commandant maior
lieutenant-colonel locotenent-colonel
colonel colonel
general general
Notă. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv
mon: mon jcapitaine, mon général etc. = domnule căpitan, domnule
generai etc.
48-ÈME LEÇON
LES FEMMES ET LEUR ÂGE

Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu


(1721). Deux Persans, Rica et Usbek, qui voyagent en France, échan­
gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème
siècle.
RICA À USBEK

J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien.


Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans,
une de soixante, une de quarante, laquelle avait une nièce qui
pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. Un certain instinct me fit
approcher de cette dernière, et elle me dit à l'oreille: „Que dites-
vous de ma tante, qui à son âge veut avoir des amants et faire encore
la jolie? — Elle a tort, lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient
qu'à vous"'. Un moment après, je me trouvai auprès de sa tante,
qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins
soixante ans, qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­
lette? x — C'est du temps perdu, lui dis-je; et il faut avoir vos
charmes pour devoir y songer." J'allai à cette malheureuse femme
de soixante ans, et la plaignais dans mon âme, lorsqu'elle me dit
à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui
a quatre-vingts ans, et qui met des rubans couleur de feu; elle
veut faire la jeune, et elle y réussit: car cela approche de l'enfance".
Ah !. bon Dieu, dis-je en moi-même, ne sentirons-nous jamais que
le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur, disais-je ensuite,
que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui.
Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons
assez monté, descendons à présent, et commençons par la vieille
qui est au sommet. „Madame, vous vous ressemblez si fort, cette
dame à qui je viens de parler et vous, qu'il semble que vous soyez
deux sœurs, et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que
l'autre. — Eh ! vraiment, Monsieur, me dit-elle, lorsque l'une
mourra, l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait
d'elle à moi deux jours de différence". Quand je tins 2 cette femme
décrépite, j'allai à celle de soixante ans: „Il faut, Madame, que
vous décidiez un pari que j ' a i fait; j ' a i gagé que cette dame et
vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge.
1
à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta.
2
je tins = j'entretins — m-am întreţinut, am stat de vorbă.

335
— Ma foi. dit-elle, je ne
crois pas qu'il y ait six mois
de différence". Bon, m'y
k-QJbOA^
voilà; continuons. Je des-
cendis encore, et j'allai à
la femme de quarante ans.
„Madame, faites-moi la grâce
de me dire si c'est pour rire
que vous appelez cette de-
moiselle, qui est à l'autre
table, votre nièce? Vous êtes
aussi jeune qu'elle; elle a
même quelque chose dans le
visage de passé, que vous
n'avez certainement pas, et
ces couleurs vives qui pa-
raissent sur votre teint...
•—Attendez, me dit-elle; je
suis sa tante; mais sa mère
avait pour le moins vingt-

336
c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t ; j ' a i o u ï
d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e .
— J e le d i s a i s b i e n , M a d a m e , e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " .

VOCABULAIRE
persan, -e [persan] persan, -â le ridicule [ridikyl] ridicolul
se divertir [sa w divertir] a se a m u z a , la consolation [kôsalasjô] mîngîie-
a se distra- rea, alinarea
l'amant (m.) [ama] a m a n t u l , i u b i t u l decrepit, -e [dekrepi] decrepit, -ă,
avoir tort [avwar^tof] a nu avea r a m o l i t , -ă
dreptate j e pari [pari] p a r i u l
le dessein Jdess] scopal- •- - ét r i a ia
pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n
J
plaindre [plsdr] a p l m g e , a compa- > căsătoria
A'_^ • IC 1IL [ xl\ (XLVI . I d s d l U l Ici
l ' â m e (/.) [am] sufletul feu, -e [f0] d e c e d a t , -ă, r ă p o s a t , -ă,
le ruban [ïybà] panglica defunct, -ă
l e feu [Î0] focul ouïr [înv.) [uir] a auzi
'enfance (/. ) [âfăs] copilăria étonner [etone] a mira

LEXIQUE
Homonymes
le dessin desenul le feu focul
le dessein scopul, ţelul feu, -e (adj.) decedat, -ă, răpo­
sat, -ă, defunct,-ă
Observaţie. Adjectivul feu, -e nu se acordă decît dacă este precedat de
articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­
r i a b i l : feu ma sœur, feu la grand-mère.

Synonymes
gager — parier songer — penser
se divertir — s'amuser entendre — ouïr
avoir tort — se tromper
Observaţie. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv, la
p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse, m a i ales în expresia j'ai oui
dire que... (am a u z i t spunîndu-se c ă . . . ) . S u b s t a n t i v u l masculin inva­
r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite).

GRAMMAIRE

Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion du


sujet dans les propositions incises)

I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­
tului:
Ma foi, dit-elle, je ne crois pas...
C'est du temps perdu, lui dis-je, et il faut avoir vos charmes...
Quel bonheur, s'écria-t-il, en sautant de joie!

22 337
Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif)

î n general, m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune


posibilă; eventuală, nesigură, spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care
indică o acţiune sigură.
î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte:
1 . D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a , p o r u n c a , d o r i n ţ a , t e a m a ,
regretul etc.:
Je veux qu'il vienne plus vite.
Elle désire que tu lui écrives.
Je regrette que tu partes.

2 . D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire, penser, affirmer, juger


e t c . ) , folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă :
Je ne crois pas que vous soyez plus âgée.
Pensez-vous qu'elle soit malade?
Observaţie. La forma afirmativă, aceste verbe sînt urmate de modul
indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée.

3 . D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir, sembler etc.) şi d u p ă unele


expresii impersonale (il est nécessaire, il est bon, il est juste, il est
temps e t c . ) :
Il faut qne nous nous hâtions.
Il semble que vous soyez deux sœurs.
Il est temps que tu partes.

Le verbe rire (a ride)

m Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
je ris je riais je ris
tu ris tu riaif tu ris
il rit il riait il rit
nous rions nous riions nous rîmes
vous riez vous riiez voas rîtes
ils rient ils riaient ils rirent

Passé composé Futur


j'ai ri je rirai
tu as ri tu riras
il a ri il rira
nous avons ri nous rirons
vous avez ri vous rirez
ils ont ri ils riront

338
Subjonctif Impératif
Présent
que je rie ris!
que tu ries rions !
qu'il rie riez !
que nous riions
que vous riiez Participe
qu'ils rient
Présent Passé
riant ri
Observaţie. 1. La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­
soana I şi a I i - a p l u r a l ) , verbul rire se ortografiază cu doi i, d i n t r e
care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i .
2. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire.

EXERCICES

I . Remplacez les mots en italique par des synonymes:


Rica s'amusait fort bien à P a r i s . Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société
française. Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient
leur âge. Il ne se trompait pas. Il paraissait très amusé de la coquetterie
des dames françaises. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e
neige. Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. J ' a i entendu
dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville.

I I . Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps


nécessaire:
Il m ' o r d o n n e que je (partir). Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que
vous (partager) cette p o m m e fraternellement. J e ne pense pas q u ' i l (pou-
voir) commettre une pareille faute. Il faut que t o u t le monde (soutenir)
la cause de la paix. J e pense que les forces de la paix (être) assez puis-
santes pour empêcher la g u e r r e . Il est possible que les guerres (être
éliminé) de la société h u m a i n e .

III. Traduisez en français (vb. rire):


De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. Mîine vom merge să vedem
o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). Mihai se p r ă p ă d i
de rîs (rire à se tordre). De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac
oamenii care rîd şi s î n t veseli.
I V . Traduisez en français:
Dacă vom avea t i m p , vom merge să-i facem o vizită. Daca n-ar fi
p l o u a t , am fi făcut o excursie. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n ,
dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Dacă francezii n-ar folosi
a l t e construcţii g r a m a t i c a l e , regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­
t r u r o m î n i . Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­
r a b i l ă . Dacă aş cunoaşte oraşul, nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti.

22* 339
49-ÈME LEÇON
SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN

Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en


1952, à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique", en voulant
expérimenter les conditions d'un naufragé. Le texte qui suit est
extrait de son livre „Naufragé volontaire".

Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. Le change-


ment de nourriture et l'humidité permanente avaient fait appa-
raître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons.
J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique,
seul exemplaire que je possédais. Un faux mouvement avait dû
le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus, il flottait déjà
à quelques centaines de mètres de moi. Je baissai la voile et jetai
l'ancre flottante puis, plongeant, je partis à sa recherche. Bon nageur,
je l'atteignis en quelques minutes. Quelle ne fut pas ma terreur
lorsque, voulant revenir à bord, je m'aperçus que mon embarcation
fuyait devant moi, sans que je puisse raccourcir la distance qui
nous séparait. L'ancre flottante, comme un parachute, s'était
mise en drapeau. Plus rien ne freinait la dérive. La fatigue allait
certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif...
C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage
sans moi.
Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche, en
1951, en bonne condition physique, j'avais nagé vingt et une heu-
res. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans
exercice, combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immé-
diatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler
de toutes mes forces. Je crois que jamais, même pendant ma course
à Las Palmas avec M. Boiteux père, je n'ai été si vite ! J'arrivai
d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarca-
tion, mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. Alors,
je vis soudain L'Hérétique ralentir, je le rattrapai et m'y hissai
péniblement. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées,
comme par miracle. J'étais épuisé moralement et physiquement
et. me jurai que ce serait le dernier bain de,la traversée.

340
VOCABULAIRE

le canot [kano] barca l'embarcation (/. ) [àbarkasjô] a m -


pneumatique [pnœmatik] p n e u - barcaţiunea
m a t i c , -ă raccourcir [rakursir] a scurta
expérimenter [eksperimôte] a expe­ le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a
rimenta freiner [frêne] a frîna
le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul la dérive [deriv] deriva
volontaire [volôter] v o l u n t a r , -ă envahir [«vair] a invada ; a cu-
la santé [sàte] s ă n ă t a t e a prinde
l'humidité (/. ) [ymidite] u m i d i t a t e rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă
l'éruption (/. ) [erypsjô] erupţia lors de [lor w da] în t i m p u l , cu ocazia
douloureux, -euse [dulur^] dureros, la traversée [traverse] traversarea
-oasă affaiblir [afeblir] a slăbi
le bouton [buto] aici: coşul, b u b i ţ a la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a ,
l'escarre (/. ) [sskar] (med.) escara, lipsa
coaja crawler [krole] a înota în stil crawl
le coussin [kusëj perna diminuer [diminue] a micşora
faux, fausse [fo] aici: greşit, -ă ralentir [ralàtir] a încetini
flotter [flote] a p l u t i se hisser [ise] a se înălţa, a se ridica
l'ancre (/. ) [ôkr] ancora péniblement [peniblsmà] cu greutate
la recherche [ r a / e r / ] căutarea la corde [la w kord] frînghia
la terreur [tsrœr] groaza se dénouer [denue] a se dezlega

LEXIQUE
Paronymes
le coussin perna le cousin vărul
le sort soarta ; î n t î m p l a r e a la sorte felul

Mots à plusieurs sens


le bouton 1. nasturele le bord 1. marginea
2. bobocul (la floare) 2. bordul (la u n vas)
3. coşul, b u b i ţ a 3. borul (la o pălărie)

Familles de mots
— nourrir (vb.) a hrăni — le frein (m.) frîna ; frîul
la nourriture (f.) hrana freiner (vb. ) a frîna
la nourrice (f.) doica le freinage (m.) frînarea
le nourrisson (m.) sugaciul effréné, -e (adj.) neînfrînat, -ă
nutritif, -ve (adj.) h r ă n i t o r -oare le garde-frein (m ) frînarul

GRAMMAIRE

Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif)


Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale,
după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives):

341
1 . După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca), jusqu'à
ce que (pînă să, pînă ce), en attendant que (aşteptînd s ă ) :
La fatigue allait certainement m'envahit- avant que je puisse rattraper
le fugitif.
Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette.
Observaţie. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul:
Après que tout le monde est parti, on a balayé la salle.

2 . După locuţiunea sans que (fără ca) :


Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­
tance.

EXERCICES

I . Indiquez des mots de la même famille que:


voyage, entraînement, flotter, nager.

II. Formulez des questions pour les réponses suivantes:


Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot
pneumatique.
Il a quitté son canot pour rattraper son coussin.
Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui.
Il avait perdu l'espoir de le rattraper.
Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de
nageur.
Il avait traversé la Manche à la nage.
Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage.

III. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire:


Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. Vous pouvez fumer
une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. On ne peut lui
adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. Passez un moment
chez moi avant que j'(aller) au Ministère.
50-EME LEÇON
LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789

Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. Ce café


a v a i t une arrière-chambre, a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . . . Le 28 juin
1793, trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette
arrière-chambre...
Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e , j e u n e , g r a v e , avec
les lèvres minces et le regard froid. Il a v a i t d a n s la joue u n t i c
n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. Il é t a i t p o u d r é , g a n t é ,
brossé, b o u t o n n é . Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . Il a v a i t
une c u l o t t e de n a n k i n , des bas blancs, une h a u t e c r a v a t e , u n j a b o t
plissé, des souliers à boucles d ' a r g e n t . Les d e u x a u t r e s h o m m e s
é t a i e n t , l ' u n une espèce de géant, l ' a u t r e une espèce de n a i n . Le
g r a n d , débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e , le col nu
dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t , la veste
ouverte avec des boutons arrachés, é t a i t b o t t é de bottes à revers
et a v a i t les cheveux t o u t hérissés, q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­
fure et d ' a p p r ê t ; il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . Il a v a i t
la p e t i t e vérole sur la face, une ride de colère entre les sourcils,
le pli de la bonté au coin de la bouche, les lèvres épaisses, les dents
grandes, u n poing de portefaix, l'œil é c l a t a n t . Le p e t i t é t a i t u n
h o m m e j a u n e , q u i , assis, s e m b l a i t difforme; il a v a i t la t ê t e ren­
versée en arrière, les y e u x injectés de sang, des plaques livides sur
le visage, u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s , pas de
front, une bouche énorme et t e r r i b l e . Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied,
de larges souliers, u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c ,
et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une
ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d .
Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre, le second
D a n t o n , le troisième M a r a t .
( V i c t o r H u g o , Quatrevingt-treize)

VOCABULAIRE

le chef [Jcï] şeful, conducătorul sourire [surir] a surîde


le cabaret [kabars] circiuma poudré, -e [pudre] pudrat, -ă
le café [kafe] cafeneaua ganté, -e [gâte] înmânuşat, -ă
l'arrière-chambre (/. ) [arj er w /àbr ] ca- brossé, -e [brose] periat, -ă
mera din dos boutonné, -e [butone] încheiat, -ă (în
mince [mss] subţire, plăpînd,-ă nasturi)
le tic [tik] ticul nervos bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis
la joue [3U] obrazul le pli [pli] cuta

343
Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt la perruque [peryk] peruca
le jabot foabo] jaboul la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l
plisser [plise] a plisa de v î n t
Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a la ride [rid] r i d u l
le géant [3e<z] uriaşul Ia colère [ko 1er] m î n i a
le nain [ne] p i t i c u l le sourcil [sursi] sprinceana
débraillé, -e [debraje] îmbrăcat,-ă épais, épaisse [eps, epss] gros, groasă
neglijent; ş l e a m p ă t , - ă le portefaix [portfe] hamalul
vaste [vast] foarte mare éclatant, -e [eklatà] strălucitor, -oare,
l'habit [m.) [abi] c o s t u m u l sclipitor, -oare
le drap [dra] postavul difforme [diform] diform, -ă
écarlate [ekarlat] roşu-aprins, staco­ la plaque [plak] placa
jiu livide [livid] livid, -ă, v î n ă t , -ă
botté, -e [bote] î n c ă l ţ a t , -ă cu cizme nouer [nue] a înnoda
le revers [raver] reverul plat, -e [pla], aici: lins, -ă
hérissé, -e [erise] z b î r l i t , -ă le gilet foils] jiletca, vesta
l'apprêt (m. ) [apre] a p r e t u l la rouppe [rup] bluza ciobănească
Ia crinière [krinjer] coama le poignard [pwajiar] p u m n a l u l

PRONUNŢARE
Robespierre [robespjer]
paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă.
sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final.

LEXIQUE

Mots à plusieurs sens


le drap 1. postavul le col 1. gulerul
2. cearşaful 2. trecătoarea, pasul
le café 1. cafeaua le pli 1. cuta
2. cafeneaua 2. ridul
3. plicul
4. (fig-) obiceiul

GRAMMAIRE

Substantive proprii folosite ca substantive comune


Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun.
Este vorba de substantive care s-au format de la:
a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea
unor produse :
nankin, cachemire (de la Cachemire), tulle (ţesătură), valenciennes
(dantelă), bordeaux, bourgogne (vinuri), roquefort, camembert (brîn-
ză), cognac (băutură), baïonnette (de la Bayonne), sèvres (porţelan),
berline, landau (de la Landau, oraş în Germania), bougie (luminare,
de la Bougie, oraş în Algeria), canadienne etc.

344
b) nume de persoane, legate de o invenţie, de o trăsătură fizică
sau de caracter: napoléon (monedă), praline (de la Praslin), calepin
(de la Calepino), mansarde (de la Mansart, arhitect), guillotine
(de la Guillotin), chauvin (de la Nicolas Chauvin, soldat al lui
Napoleon I), mécène, adonis etc.
c) nume de personaje literare, indicînd o trăsătură de caracter:
renard 1, harpagon, donjuan, tartufe.

Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif)


Aşa cum am mai arătat, conjunctivul este folosit în limba
franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. La cele menţionate
pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique, bien que, care
se traduc prin „deşi", „cu toate că":
Quoiqu'on y vît un reste de coiffure...
Je viendrai vous voir, bien que je sois très occupé.

Observaţie. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu


modul indicativ:
Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a , deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­
tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv).

Spre deosebire de limba romînă, în franceză se foloseşte conjunc­


tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­
duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori
numai prin conjuncţia que:
Soit que j'aille au match, soit que je le suive à la télévision, j'assisterai
à un spectacle palpitant.

EXERCICES

I. Répondez aux questions suivantes:


Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre?
Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton?
Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat?
Où se t r o u v a i e n t - i l s le 28 juin 1793?
Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution
française de 1789—1791?

H. Indiquez les différents sens des mots:

le p l i , le front, la poudre, la b o t t e .
1
Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " , opem
literară din evul m e d i u , numele propriu Renart a înlocuit, în limba franceză
(cu o mică schimbare ortografică), vechiul nume al v u l p i i (goupil).

345
III. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline,
camembert, bougie, bourgogne, tartufe, mansarde, roquefort, mécène,
bordeaux, berline, cachemire.
Le déjeuner a été riche en fromages; nous avons mangé du ... et du ...
Du... et d u . . . ont bien arrosé ce déjeuner. Les enfants aiment les...
On n'emploie plus de ... dans nos villages, l'électricité les a rempla-
cées. Les ... ont été remplacées par les autos. Elle portait une belle robe
de ... Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des ... Aujourd'hui
les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e . . . , l'État leur accorde
les meilleures conditions de vie. Il y a plusieurs types d e . . . dans la
littérature roumaine.

IV. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire:


Bien qu'il (connaître) le français, il a peur de le parler. Quoiqu'il (tra-
vailler) sept heures par jour, il trouve le temps de s'occuper de l'acti-
vité culturelle de son usine. Soit qu'elles (venir) par le train, soit
qu'elles (arriver) par avion, elles seront ici ce soir. Je suis persuadé
que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas.

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES

Avec ses souvenirs impérissables, son décor royal encore debout,


avec son château, ses terrasses, ses marbres et ses fontaines,
Versailles n'est qu'une harmonie. Tout s'y présente dans l'unité
majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction,
l'ornementation, le détail le plus modeste et l'ensemble le plus
grandiose, tout obéit à la même pensée, la réalise, l'exalte et
l'impose.
L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle,
saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies.
Pour que l'impression soit complète et ineffaçable, on devrait
choisir pour cette visite, un jour de solitude, au moment du prin-
temps, alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la
profusion des fleurs nouvelles, ou plutôt vers la fin de l'automne,
quand, dans les allées désertes, les pas soulèvent avec les feuilles
mortes une jonchée de souvenirs.
P i e r r e de N o l h a c
(Les Jardins de Versailles)
51-ÈME LEÇON

Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain


ayant atteint le pôle Sud. Faisant partie, en qualité de naturaliste,
de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^,
Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud",
où il relate les principaux événements de l'expédition. Voici un bref
extrait de ce livre.
Au d é b u t du mois de m a r s 1898, n o t r e vaisseau était, i m m o b i l i s é
p a r la b a n q u i s e . Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . De gros nuages
gris assombrissaient le ciel. Les t o u r m e n t e s de neige formaient
comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e
de d i s t a n c e . Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls, t e l l e m e n t perdus
que l'espoir même nous q u i t t a i t ; une seule chose nous s o u t e n a i t
encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir.
Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science
et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t , quelque

347
difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. Pen-
dant 13 mois, nous avons fait à une heure d'intervalle, des obser-
vations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure.
Chaque fois que cela était possible, par un trou pratiqué dans la
glace nous péchions des animaux marins. Chaque fois que le temps
le permettait nous faisions les observations astronomiques et mag-
nétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous obser-
vions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise.
En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses
destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vais-
seau du danger de l'écrasement. Il nous fallait dégager la „Belgica"
des monceaux de neige qui l'ensevelissaient, il nous fallait con-
fectionner des vêtements et des chaussures, nous devions nous pro-
curer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabri-
quions même des instruments de pêche ou d'observation.
Nous avons beaucoup souffert, mais nous avons eu aussi des
moments de félicité, parce que nous étions conscients que nous
nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science,
ce foyer de lumière et de progrès.

VOCABULAIRE
le pôle [pol] polul le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l
le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s - s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i
tul pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a
antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c , -ă face o gaură
le yaisseau [vsso] vasul, vaporul pêcher [pe/e] a pescui
bref, brève [bref] scurt, -â le phoque [fok] foca
immobiliser [imobilize] a imobiliza l'écrasement (m.) [ekrazmà] strivirea
la banquise [bâkiz] banchiza le monceau [môso] grămada
l'interruption (/. ) [Êterypsjô] între- ensevelir [dsavlir] (/ig.) a acoperi,
ruperea a îngropa
assombrir [asâbrir] a întuneca le pingouin [pïgwë] pinguinul
la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w la pêche [pe/] pescuitul
ne3] viscolul la félicité [felisite] fericirea
le devoir [davwar] datoria le foyer [fwaje] aici: focarul

Les points cardinaux


Nord [nor]
Ouest [west] E s t [sst]
Sud [syd]

LEXIQUE

Homonymes Synonymes
le pêcheur pescarul le monceau le tas l'amas
le pécheur păcătosul l'espoir l'espérance
la félicité le bonheur

348
Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain

un chat o pisică un singe o maimuţă


une souris un şoarece un mouton o oaie
un phoque o focă un rossignol o privighetoare
un zèbre o zebră une puce un purice
un renard o vulpe un moineau o vrabie

GRAMMAIRE

Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif)

C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte:
1 . D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque... que, si... que (oricît d e . . . ) :
... quelque difficiles qu'aient été les moments ... oricît de grele au fost
momentele ...
Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. Oricît de a t e n t
a fost ...
Observaţie. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv
(fiind, în acest caz, adverb — v. m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t
de u n s u b s t a n t i v (fiind, în acest caz, adjectiv):
quelques difficultés que nous ayons rencontrées, nous avons rempli notre
mandat.
Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t ...

2. După pronumele relativ quel:

Quelles que soient les difficultés, nous les surmonterons... Oricare ar fi


dificultăţile, le vom învinge.
Observaţie. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un c u v î n t ) , cu
quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) .

Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i
sus în t r e i f e l u r i :
a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise, je ne reculerai pas.
O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e , nu v o i da î n a p o i .
b) Quelques dangers que présente cette entreprise, je ne reculerai pas.
Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune...
c) Quels que soient les dangers de cette entreprise, je ne reculerai pas.
O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . . .
3 . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi:
Quoi qu'on dise à son sujet, je le tiens pour un homme honnête. Orice
s-ar spune despre el, îl consider drept un om cinstit.

Observaţie. N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique


(deşi), scrisă într-un singur c u v î n t , cu quoi que (orice) scris în două
cuvinte.

349
Le verbe envoyer (a. trimite)

Deşi are terminaţia verbelor din grupa I, verbul envoyer prezintă


la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca
el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a.

Indicatif
Présent Imparfait Passé simple
j'envoie j'envoyais j'envoyai
tu envoies tu envoyais tu envoyas
il envoie il envoyait il envoya
nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes
vous envoyez vous envoyiez vous envoyâtes
ils envoient ils envoyaient ils envoyèrent

Passé composé Futur


j'ai envoyé j'enverrai
tu as envoyé tu enverras
il a envoyé il enverra
nous avons envoyé nous enverrons
vous avez envoyé vous enverrez
ils ont envoyé ils enverront

Subjonctif Impératif
Présent
que j'envoie envoie !
que tu envoies envoyons !
qu'il envoie envoyez I
que nous envoyions
que vous envoyiez Participe
qu'ils envoient
Présent Passé
envoyant envoyé, -e

Observaţie, La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă


ca verbul voir.

EXERCICES

I. Indiquez des synonymes pour les mots:


vaisseau, t e l l e m e n t , q u i t t e r , m o m e n t , divers, défendre, v ê t e m e n t s , sud,
commencement, court, en q u a l i t é de.

I I . Indiquez des mots de la même famille que:


observer, opérer, écrasement, espoir.

350
III. Traduisez en roumain:
Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût
(Barbusse).
Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un
immense poisson (Balzac).
Au moment où Cosette sortit, son seau à la main, si morne et si acca-
blée qu'elle fût, elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodi-
gieuse poupée (V. Hugo).
Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion, et, quoi que
fît le père Madeleine, y demeura rebelle (V. Hugo).
Elle sera mieux chez vous, quelque pauvre que vous soyez, que dans
la maison paternelle (Balzac).
Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que
nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile (V. Hugo).
Donc, si isolés et opprimés qu'ils aient été, les esclaves n'avaient pas
accepté la situati