Sunteți pe pagina 1din 131

Rudolf Breuss

Modalitafi de tratare a cancerului, a leucemiei gi a altor boli aparent incurabile

Tratamentul total al cancerului in 42 de zile propus de Breuss este o metodi simple gi eficienti ce combini sucuri de legume cu amestecuri speciale de ceaiuri din plante. Rezultatele sunt senzafionale! Pf,ni in 1990 au fost vindecafi aproximativ 45000 de bolnavi de cancer sau de alte boli aparent incurabile. ,,Eu inleleg prin vindecare trecerea de la o disfunclie a organismului uman Ia o funclionare normald 9i nu indepdrtarea, prin operalie sau amputare, a unei pa4i din corp. Mutilarea nu inseamnd vindecare. Cum ar putea un organ, parlial sau complet eliminat, sd devind un organ vindecat?"
,,Canceru I esfe vi ndecabi 1."

RudolfBreuss
,,Arr7 desco perit o formaliune dureroasd la sdnul drept. La trei sdptdmani dupd ce am inceput dieta cu sucuri a lui Breuss, formaliunea g,-a redus dimensiunile, iar dupa ce am terminat cura de 6 sdptdmdni ea a d i spdrut in total itate. "

,,Atn avut cancer la stomac gl intestine $i m-am hotdrdf sd urmez aceasta dieta cu sucuri fmpreund cu un prieten.42 de zile mai tdrziu, cancerul a dispdrut... Prietenul meu s-a vindecaf 9i el."

,,Dupd ce mi-a fosf confirmat cancerul la sdn, am urmat Tratamentul total al cancerului. Rezultatul a fost bun. Starea actuald a sdndtdlii mete esfe bund. fn ptus, tratamentul nu a tdsat nicio sech eld."
,,Lo 3 saptamdni dupd ce am inceput cura cu sucuri, formaliunea canceroasd era deja micAoratd, iar dupe 6 sdptdmdni de tratament ea a fosf com plet el i m i n atd."
i ii i

,,Poate vd amintili de mine, am venit la ani, suferind de cancer limfatic. Astdzi md simt exce/effiiMedlbfi,$,ln{ Si ' ii, 'i, :"i, ,:':' ,';;!;'i acum uimiti." '*'''* .-'ldumne{V,,pu$ praiacum 6
-1,'i,:.

" '!,..

'

,i;tl't o",:,-'

,,Spre marea mea surprizd, m-am simlit foarte bine fn timpul dietei cu sucuri, degi am pierdut cilteva kilograme in acea perioade. Dupd 42 de zile, cancerul a dispdruf Sr, pdnd acum, nu a recidivaL Me simtfoarte bine."

Editura AnandaKali
lsBN 978-973-8454-09-5

boli aparent incurabile.

BREUSS _ Cancer/ Leucemie Modarit'F de tratare a cancerurui,

a leucemiei pi a altor

Noti pentru cititori


Remed

igi ..prop.,, sd iuocui;;;' ;::H,TJ . u'ul'. indrumdrile seC editorur vd , pentru conru?#frHl.je. p*itonal caliticat,

Aceastd carte est, iile, a bo,J d.;r.-$r'ilrfli,i

ill*:H t'

il

Cititorilor acestei cdrfi gi pacienlilor mei:

Din pdcate, la intrebdrile particulare priaind modalitdlile specifice de tratament nu se poate rdspunde fn cadrul acestei lucrdri, de aceea ud rog sd citili cartea tn tntregime gi ctt atenfie, pentru a elimina unele dttbii Qt a euita astfel neldmuriri
ulterioare. Vd mttlfumesc Fi ad urez ilrcces deplin.

Rudolf Breuss

.ir-) , ? l,'..,-ef# ''

-i'-c:

{' , }'

copyright o

l\Ia I ter fuIal'srei

l:rr' I{.trcl'lf fJr.erss l]rrblishr:rs tr: r

Inr IJag,23
A-671.1 Ntizi<le rs / Austria

All rights reserved.

Publicath $i distribtrit6 sgl: licentd in RomAnia de Ecl ittrra Ana r"rel aKali

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Romaniei BREUSS, RUDOLF Cancer; Leucemie: modalititi de tratare a cancerului, a Ieucemiei gi a altor boli aparent incurabile I Rudolph Breuss -- Sibiu : AnandaKal i,2006 ISBNI (10) 973-84s4-0e-3; ISBN (13) s7\-s73-84s4-0e-s
61 5

.322:67 6-006 .6 + 61 6 .7SS "Z9Z

Tehnoredactare: Marius [)oros, Adri;rn Cernea Coperta: Marius Doros T'radllcere: Delia Beatrice Chis Redactor: Dorina Armie f)irector general: Florin Stdnescrl
O Ccrp)rrigh

lsBl{

(1 0)

t 7999 Editura A'anrlaKali 973-8454-(}t)-3; ISBIV ( 1 3) s7}-e73-8451-0s-5

F,clittrra AnandaKali O.P.l, C.P.130 - Sibiu


TE [_ , 02-69 231538
e- nr ail :

qdilffn@an

cr

rr tJ.r

. r"r

CUPRINS
CUVANT iruanVTE " " '......... o...... o........ ... ..... o. ............................ . 1 MARTURIT t t t " " " "" " " r'..................... o.. r....................................... 13 poATE FI VINIDECAT CANCERU L? ... ... ..,.... ... r............... o.... ... 40 Cglg mai frgcvente cauze alg canceruIui......................o..o............... ....41 Cg este o fumoare canceroasd?......................oo...........o........o.......... .....42
o

1-

CAteva exemPlg '................o...............o..................................o..r.......... ...46 TRATAMENTUL TOTAL AL CANCERULUI ................... ...... 47

Vindgcarea cancerului .-.....o.o....o........o...............................o.......o.... ......4g

Ceaiuri importante pentru Tratamenful total al cancerului.......... ..49

urmafi corect Tratamenful total al cancerului ......i.............5L Ceaiuri pentru diferite forme de cancer............. ..........................53
sd Tumoare la creier Cancer la ochi Cancer la sAn, ovar sau uter..... Cancer la palat,buze, limbd, glandele gatului gi laringe Cancer la piele.:..... Cancer la oase, la pldmAni sau fuberculozd, Cancer Ia ficat........ Cancer la stomac .. Cancer la splind sau pancreas .. ........
...53 ..53
..

cum

fficinalis)........... rinichi.....::.... ....... Indicafii importante gi explicafii: _


?. 9.ui 3. Ceai de ndprasnic (Geranium robertianum)

1.

Ceai de salvie (Snlaia

pentru

....4g ............4s .....50


.......... 51

53

Informafii suplimentare importante


Prepararea ceaiului de pelin: Prepararea supei de ceapd: ... Altd surprizd a supei de ceapd

cancerului. ..57 Tratamentul total al cancerului este recoman-dat gi pentru alte boli, diferite de cancer. ...... . 59 Explicarea Tratamentului total al cancertrlui ...60 Sfattrri pentru succesul deplin in cura cu sucuri de legume...... .....62 CAteva aspecte importante privind tratamentul cu ssc de"legume: ......,.6g ...... ......
"..64
...65 ..65 ......65

Alte informlfii referitoare la Tratamentul total al

Constipalie

.....53 ....54 ......54 ..."..54 ......55 ....56

"'66 67 " [TEUCEMIA r........ r............... o......... .. "' " "'o " "" " "' " " Ce tfebUie Sd faCefi CAnd aveli leuCemie?..........."""""""""i"""' """69
Cunoagtere 9i gtiin F......".
t t
o

""" """"""""" """"""


.. ..

"""""""

DE CE ANUMITE BOLI SUNT INCURABILE, CHIAR DACA AU UN DIAGNOSTIC CORECT $I UN


TRATAMENT POTRIVIT ? ....................
CAteva exemple extrase din miile de
o.....'. " " " " "
oooo

Tratamentul leucemiei..

"" " i r " "' i " 7L -.72 tratate..-......o.............' cazuri


SUNT

MULTE BOLI APARENT II{CURABILE


Dureri de gAt.
Pierdetuu

VINDECABILE! ....o...o.......o............"""""""""""i"""""""""""" '75 DE TRATARE A ANUMITORBOLI..-......" """'79 MODALITATILE '--- -, ...79

iputitului Arterioscleroza ....-.'.. Artrita Artroza....


Enurezis... Anemia .-..

"""" """"'
maro) ."""""' """"""

""""' 80 """"""' 80 """""82 r)


"62

"""

8L

scurgeri vaginale (albe, galbene sau


Reinnoirea celulelor sanguine Tensiune crescutd...-."" Tensitrne scdztrtd.--' Hemoragii de orice origine """ Brongita ..-.

"""""" Constipalia Difteri a.... """""" Degete strAmbe..-. Rinichii - inflamafii de orice nature ""
Degerdturile Ulcer varicos
Bila - Prea pulind Icter Ulceralii externe. Gripa Cataracta . Hetnor orzi

"""'

""""82 """" 83 """'83 """' 85 """"' 85 """"' 86 ""'87 """""87 """87 """' 88 ""' 89 """" 90 """" 90 ""'90 ""'91 ""'97
""91

"""'

l{idrop iziea inimii


Febra

hidropizie

"""'

Afecliirni ale mtrgchiultri

abclominald cardiac

fAntrlui..... Tuse. Accese de PlAns.....


lnfertilitate

""'92 """'92 1\.t """'Yr "'94 ""'94 ""94


.......94

RECOMANDAT GENERAL VALABILE....................... e....... 1 1 5 Fumatul este ddundtor.. ....115 O poveste despre otrava pentru molii... ...116 MAncarea veche gi reincdl zltd este lipsiti de valoare, chiar ddundtoare nT CATgvA SFATURI PENTRU FERMIERI ......118 UNICUL MEU TEL '...............o.....'...,................o.........o............ ...71g
DESPRE CURA CU ALOE VERA.,........o.........................,........12A
Cele 5 calitdfi importante ale plantei aloe

menstruale .........96 Vene varicoase la picioare..... ..........96 Tulburdri circulatorii..... ....... ....".gT Guga ....... ............... 100 Astm cardiac Ai pulmonar. .....100 Ulcer gastric Ai duodenal ...i.......... 100 Gastrite gi alte afecfiuni ale stomacului .....r.i.... .....,...... .......101 Sclerozd multipld ......"102 Halena - respirafia rdu mirositoare.. ....... 1,02 Glandele suprarenale - boli gi simptome... ..........r. ..103 Colici renale gi biliare... ,............... 103 Leginul..... ..... 104 ]iuituri in urechi. .. 105 Cum sd vd pregitili pentru o operafie 106 Claustrofobia, agorafobia.........:..... ....................... 106 Afecfiuni ale prostatei .... ........r.r. ...... 106 Reumatism ......r..... ..L02 Dizenterie ...10g lnsomnia... ......10g Sughiguri . .......... .... 10g Tremurdttrri ............ ng Graviditatea .......... .....rc9 Arsuri la stomac.... ........... ..ng BAlbAiala... t}g Nevralgia trigeminald ,... .....r...... ... 110 Alcoolism ............ ...............113 Flebitd (inflamafia venelor)......... ..................... 113 Negii gi altrnilele ......113 Aparifia dinfilor ....t14 Diabetul... ....114
f)ureri

Dureri de cap

...95

lndex

Utilizarea plantei aloe vera in terapie lndex de plante RomAn - Latin

...

vera

......121

lZ2
..L24
...1,26

CUVANTINaINTE
Legea,

prevede,

dupi cunoqtinfa

pentru o persoani cu darul


mea:

timiduirii naturiste

,,celui care nre darul aindecdrii nr,t-i poate fi negatd acenstd calitate nicdieri tn lume. De aceeo acest dar este eficient pretutindeni tn lltme.,,
Fiecare fiintd umand este atAt de complexd gi diferd atAt mult de o alia incAt Ru existd medic in iume care sd poatd sPune cd a inteles complet toate fiintele umane sau cd are o metodd de diagnostic ai tratament infailibile. . DYP5 pdrerea mea, nici un medic nu poate pretinde cd doar el poate ajuta. Dacd medicii ar ajuta pe oricine, fapt care ar fi tninttnat, atttnci, cred -ptrtea u, nimeni n-ar mai cor.r.rlta vreodatd aga-zigii vraci. Chiar gi unii medici, cAnd au fost grav bolnavi pentru o tu1S.a perioadd de timp, gi nici ei gi nicf alpi medici, colegi de-ai lor, n-au putut ia-i ajute, au .onr.rltat, de asemenea, a$a-numifii vraci, care nll folosesc metodele medicinii clasice, Practicieni non-medici sau homeopati. Dacd Lln practician neconventional trateazd oameni L''olnavi doar de dragul banilor, attrnci el este Lrn garlatan. Dar dacd o face pentiu a-i aiuta, atunci este intr-adevdr un binefdcdtor gi, dacd vrea sd ajute cu adevd rat, el trebtrie sd fie
cle sd

sttrdie ze.

Lln bun observator gi intotdeallna gata sd invele gi

ilsjrucfiunilor din aceastd carte, nlr costd aproape nimi.. ir-, ultirnd instanfd, pe parcursul dietei cll sucuri nici pe mAncare nu se chelttriesc prea mulfi bani. Facefi comparatie r clr costul medicamentelor sau cu cei al unei ope rafii! '

Un tratament al cancerului, realtzat

conform

p..

CAITICER !,euqepre

pAnd in Lgg} au fost vindecafi aproximativ 45-000 sau de (valoare probabil subestimatd) de bclinavi de cancer pentru boti aparent incurabile! Dacd aga-numita migcare medicind de cercetari asupra cancerului gi gcolile academice gi nu s-ar fi mine de aldturi fi studiaf convenfionufa ar impotriva mea, ar fi existat probabil peste un milion
orientat de cazuri vindecate-

Directorul unei clinici m-a prezentat pacien,tilor cdrfii vinde cafi, cu remarca: ,,vindecarea se dator eaz\,
dumneavoastrd gi dietei cu sllcuri."

in Renumitul vindecdtor german R. Hoffman a scris pagina. r, 1Sl . 9i revistele Gesrmdheit setbsilitfe (edigia mica numind Gesrmdheits-Kurier (edi lta av-;) despre cancer, ale domeniu mea carte ,,rtrra dintre'cele mai maii scrieri in
secolului". segen Bruno vonarburg, autor al minunatei .a*i Gottes ry119a cd in der Natttr (Minrinefii ascunse in naturd), de-a randul, mai oamenii vor vorbi despi. .urtea mea secole al cancertrlui' ales datoritd modahtalii de Tratament total valoare fac asemenea o de oameni Este semnificativ faptui cd astfel de afirmafii. bolnave scopul meu este nu numai de a aiuta per?oanele care sflndtate, de gi de aici $i din mtrlte alte fdri, dar serviciile ieftine' mai gi devini sd sx economiseascd bani pot "rtfel cd munca sa este mult odatd spunea auto mecanic un de noi mai dificild decAt a unui doctor. El avea cam 20 repare/ le gi sd modele pe an pe care trebtria sd le inleleagd este preocupat doar de Fcan$, de la Rdu* gi Eva, doctorul un ioc de doud. Insd aceste doud ,,modele" sunt deleori ca nu a gdsit puzz\e, atdt de complical incAt, pand acum, nimeni

rezolvarea'
Dumnezett?

n nxz cin^ este asemenl lui Cine p.fe cine ar putea s-o ffacd? Rudolf Breus

MARTURII
in 28 iulie 1964 am fost trimis la spital, suspectat de ocluzie intestinal5. Dupd o examinare btenta, ain primit 9iugt osticul de cancer intestinal. Ar fi trebuit si suport o

Am urmat Tratamentul' total al cancerului dupH instrucfiunile sale. in a 35-a zi, cancerul a dispdrut. De atunci m-am simfit bine, n-am mai avut dureri gi pot lucra normal. Mulpumesc BinecuvAntatei noastre Maici, Fecioara Maria , cate m-a ajutat sd-l gdsesc pe domnul Breuss, d cdrui consultafie gi devofiune altruistd mi-au adus vindecarea
completd.

intervenfie chirurgicald gi realizareaunei colostomii. APoi sora mea Antonie a avut o viziune asupra modului ^ care in aS putea fi vindecat fdrd opera fre, aga ci am pdrdsit spitalul gi m-am intors acasd. fn aceste condifii,^starea tlpelefli mele se deteriora pe zr ce trecea gi imi simfeam sfArgitul aproape. Intre timp, sora mea a intAlnit nigte cunoscuti pelerini ce se aflau in drum spre Wigra tzbad. Li au relatit despre un domn care putea trata cancerul fdrd intervenfie chiruigicald. Ea i-a intrebat dacd ar putea face in aga fel incAt acest lomn Breuss din Bludenz sd vind sd md vadd. El a ajuns in ziua urmdtoare gi, dupd stabilirea unui diagnostic pe baza examindrii irisului, mi-a confirmat cd am cancer al Colonului descendent gi al intestintrlui subpire.

/. R.
7988 Niederwangen Feld 7,
1 Decembrie 1971

gi a murit

Refinefi: A urmat tratamentul cu sucuri in 28 iulie in 8 ianuarie 1"985, din cauzainimii.

1:914

***

T4

CANCEIT 'Letrceqig
gi in rg septembrie 1972, am descoperit un nodul mare la

ferm in sAn.rt dt"pt. Medicul de familie m-a trimis imediat de spital pentru operafie. Deoarece am auztt de dl. Breuss 9i dieta sa cu ,.rirri pentru vindecarea cancerultri, am rcfuzat sd md supun operafiei programate. In schimb, dffi urmat dieta. La trei sipt[mAni dJpe inceperea tratamentului cu sucuri, nodulul se *odificar" a*j a, iir d"q? 6 sdptdmani.de dietd a dispdrut complet. Medicul de familie a fost surprins fi de succes gi a spus .a nodulul era atAt de mare incat at implicat o intervenfie chirurgicald de amplgare. Sunt foarte fericitd gi reiunoscdtoare. Datoritd dietei ntl sunt mutilat5. Multe, mulfumiri domnului Breuss, care a ul"tut deja atAt de mglfi oameni prin intermediul dietei cu ca slcuri, gi Domnului Dumnezeului nostru. 9i imi doresc gi pe domnul Breuss si poatd continua sd md ajute pe mine acum inainteurgi pacienfi cu sfatul sxu, pentru mul1i ani de
Doamna G. S. 79BB Wangen im AllgtiuWangen
7

februarie

197 3

Refinefi: in i.985 starea doamnei era foarte buni.

Acurn Zg de ani trebuia sd fiu operatd de cancer la sAn. Mama mea a murit imediat dupd o operafie similard, aga cd nu imi venea sd adopt o soluiie asemdnitoare, chiar dacd starea rnea se inrautifea de la an la an. cinci ani mai tdrzru, din fericire pentru mine, dl. Breuss era aldturi de noi la o intAlnire. CunoscAnd cd era un expert terapeut gi, de asemenea, un bun diagnostician, i-am ardtat mAna dieaptd gi l-am intrebat: ,,Sunt sdndtoasd satr sAnul bolna vd?" Mi-a rdspuns cd ceva nu este in reguld ctt rdsp'T:tl de -sdu! meu drept. Am fost foarte surprinsd Domnul br*.rr, n-a vrtrt sd fie prea direct gi a rogit! M-am

CANCER Leucemie

15

cancerului.

gAndit cd poate credea cd a spus prea mult. De aceea i-am spus sd nu-gi facd probleme, deoarece deja gtiam cd am cancer la sAn gi l-am intrebat dacd poate sd ma afute. Domnul Breuss mi-a rdspuns cd, de vreme ce eram congtientd dg problemi gi arrr. refuzat opera fia, el ar putea Probabil gdsi o modalitate sd md ajute. A'inceput ia-*i descrie cum a PreParat o bdufurd - uh amestec de sucur i -, in urmd cu 10 ani. Aceastd combinafie era impotriva

El mi-a

considera cd dieta cu sucuri se potrivea mai ales cancerului de stomac. Domnul Breuss mia mai spus cd sunt prima PersoanH care o va.urma pentru cancer h sAn. Nu etisigur cd cineva Poate rezista doar cu sucuri gi fdri alti hrand tftp de 42 de zile. Cu deplind incredere, am inceput din zrLra urmdtoare cura cu 9u5u1i propusd de el. La vremea respectivi, storcdtorul de fructe nu fusese inventat gi nu era prea u$or. Itegumele trebuiau rase gi stoarse intr-o pdnzd,sau cu o presd de rogii. SPre marea mea surprizd,, m-am simfit foarte bine in timpul curei cu sucuri, degi am pierdut cAieva kilograme in aceastd perioadA. ?tpa 42 de iile cancerul a aisparut gi, pAnd acum, rL-d recidivat gi md simt minunat. Ve mulfuTgsc din inimd, domnule Breuss, pentru sfatul bun Pe care mi l-afi dat atunci. Sunt foarte bucuroasd cd am fost prima Persoani vindecatd prin dieta dumneavoastrd cu sucuri. Cu deplind incre,Cere recomand Tratamentul total al cancerului tuturor celor care nu doresc sd fie operafi.
Cu recunogtintd, Maria N esensohn, Reformhaus
Gartenstrasse 15, 6760 Bludenz, 20 ianuarie 1973

recomandat dieta

cu sucuti,

degi

Refinefi: in martie rgglera sinitoasi.

1,6

CANCER / Leucemie

A doua scrisoare: Eram vindecat6 de cancer la sAn prin Tratamentul total al cancerului de cAliva ani cand, brusc, affi inceput sd 3m dureri mari de cap. Am ctezut cd aveam o tumoare Pe creler. v-am AflAndu-md intr-o stare de disperare, domnule Breuss/ mi-afi mea' cerut un diagnostic iridiologic. Spre ugurarea a treia spus ci nu am tumo ate, dar Je etu un nerv prins intre un la gi a patra vertebra cervicald gi *-afr. trimis sPus .rriropiactician in lurich. impre.rt t cu sofyl T"u, i-am J;t;e diagnosticul dumneavoastrd gi apoi el m-a examinat dorea ,u iure X. [ .ottfirmat diagnosticul dumneavoastrX 9iatAt de un a stabilit sX gtie ce medic din Bludelv _di-ug-ostic I-am situafie. de astfel o intAlnit pru.ir. A spus ci n-a mai diagnostician era un inginer iovestit ci acest excelent de electrotehnist care, in afata mes6riei sale, era PreoclrPat bolnavi. oamenii aiuta a metodele de vindecare gi de Doctorul mi-a mdrturisit cd are un profund respecj .pentru acest om. Dupd cAteva tratamente ate chiro-practicianului din z:i,rrch, durerea mea de cap a dispdrut. Din nou vd sunt diagnosticul recunoscdto are, domnule Brettss, pentru mod intr-un dumneavoastrd gi pentru sfaturile bune date atAt de altruist.
Cu pr ofundd r ecunogtintd,

Maria l'{esensohn

***
imboindvit grav gi a consultat trei medici' sau bea, De cinci sapiamani ea vomu dufinul pe care-l mAnca Doctorii sange. doar ceai' gi biscuifi. vomi conyinea suspectau un .ur-ra*i dar, de asemenea, nu excludeau a poriuilitatea unui abces al pancreasului. DYpe ce mama mai a nu d.r"r,it prea bolnavi pentru a pui putea cdlatori, put"t fi examinatd cu iare X gi deci diagnosticul s-a bazat pe
Blude rrz, s-a

in 6 ianuarie !962, mama mea, doamna sofie wachter

din

simptome.

CANCER

/ Leucemie

77

Astfel, mama a {ost pdrdsitd de doctori, care considerau ambele boli fatale. In disperare de cauzd, m-am intors la domnul Breuss la Bltrdeflz, care recomanda dieta cu sucuri (sfecid, morcovi gi felind), dietd pe care mama a urmat-o cu exactitate, dupd instrucfiunile domnului Breuss. Dupd o sdptdmAnd am observat o ugoard ameliorare: ea nu mai voma intreaga hrand gi, in final, aceste simptome au dispityt complet. Se putea observa refacerea ei treptatd. Patru luni mai tdrztu, medicii au aflat uimifi cd mama se vindecase. De atunci, o supun pe mama dietei cu sucuri in fiecare an, dupd care ea se simte mult mai bine, in special in privinfa inimii. Dorim s5-i mulfumim domnultri Breuss incd
o datd. K. L. Bludenz, Vorarlberg
20

februarie 197 5

Refinefi: In 1982, la 88 de ani, doamna Wachter igi gospodirea singuri casa.


*{-{-

Crdciunul antrlui 7964. M-am imbolndvit de leucemie, artritd 9i miocarditd. Am fost intern atd", dar nici o imbundtdtire n-a apdrut pAnd in momentul in care solul meu l-a adus pe dctrnnul Breuss sH md vadd. Pe drumul de la Wigra tzbad sple Ravensburg, domnul Breuss a spus cd ar trebui sa apard o imlrundtdlire dupd 3 zrle, iar dupd 6 zile voi ptrtea pdrhsi spitalul. Am luat ceaiul gi sucul gi dupd cAteva 2ile a apdrut o inrbundtdfire. Dtrpd 6 ztle am fost externatd. Pentru aceasta ii sunt foarte reclrnoscdtoare domnului Breuss.
Doamna Pia H, 7989 Argenbiihl

1rJ

CANCEI{

Leucemie

Povestea sr-rferintei merle este, probabil, specificd pentru mulgi oameni boinavi" De ani de zile aveam probleme cu ficatul gi pancreasul gi

am consultat diferiti medici, fdrd a obtine o ameliorare a sdndtetii. Am ttrmat o dietd strictd gi am luat multe medicamente pentru a lupta impotriva problemei, pe care o controlam doar ?ntr-o anllmitd mdsur5. Mai apoi s-a dezvoltat o boald de rinichi gi starea mea
fizicd s-a deteriorat rapid. intr-o z\., LLn prieten mi-a clat adresa domnului Breuss $i rni-a reconnandat sd-l vizitez. Plin de speran e, am plecat imediat spre Thtiringerberg pentru a-l ?ntAlni. Fdrd sd culloascd istoricul suferinfei mele, el a stabilit acelagi diagnostic ca Ei ceilaXpi doctori. l)omnul Breuss mi-a dat sd Lrrmez dieta cu sucuri tirnp de 6 sdptdmAni, strb observafie strictd" Degi nlr a fost ptrdcut, tratamentul a fost in final incununat de succes! Azi md simt mai bine decAt oricAnd. Fot m6nca de toate gi nu rnai simt nici Ltn simptom al vechilor problelne. Pot intr-adevdr recomanda dieta, pentru c6 m*a f5cut sd rnd simt din nou o fiintd fericitd.
Cu recunogtintd, X. H. 7992 Tettnnng, 7974

trn tirnptrl lunii mai, 7977, am suferit o operalie la buza inferioard. Dtrpd spusele unui medic specialist de la spitaltrl turitrersitar, era vorba, fdrd nici un dtrbitr, de cancer. Am fost slrplrs consecutiv Ia 25 gedinle de iradiere. In 1973, boala a reapdntat" Raditrl nu rni-a mai fost de f-olos" Astfel, in prim6vara anului 7974, nffi fost internat in spital, pentru a fi strpus r-urei openatii de amploare pentru Lrn trernsplant plastic. Erau necesare cinci operafii in interval de

CANCER

/ Leugeryis

79

un an. Ar trebui sd adaug cd cieja avearn 3 excrescente in


ganglionii cervicali gi in gAt. Asta insemna cancer I00%. Prima opera,tie a fost programatd pe 29 ianuarie 7974, ora 10 a.m. La 8:30 a.m., l-am anuntat pe profesior cd rn-am decis sd nu mai fac opera !iu, care ar fi implicat sd rdmAn in spital un an de zile. f)ezamHgit de clectzia rnea, m-a externat pe propria mea rdspundere. Dupd ce m-am intors acasd, nffi plecat cu sotia la Bltrdenz sd-l vizitdm pe domnul Breuss. El mi-a recomandat sd Llrmez Tratamentul total al cancerului gi am inceput imediat. in timpul tratamentului m-am simfit bine. Dupd patru sdptdmAni se puteau observa deja prirnele semne ale succesultri" Dupd cinci sdptdmAni, buza rni s-a vindecat gi excrescenfele au dispdrut gi ele. La o sdptdmAnd dupd terminarea tratarnentului am inceptrt din nou sd muncesc. De rnult nu md mai simtisem atAt de bine. 9i acea stare nu s-a mai schimbat. De aceea sttnt foarte recLrnoscdtor domnului Breuss gi nu am decAt rtrgdciuni de mulpmire pentru metoda sa de tratament.
Cu sincer rt reatnogtin[d, P. 5., Isrttl

.:":u"
Domnul Brettss m-a vindecat de cancer la laringe. Pentrtr aceasta nll voi ptrtea niciodatd sd-i mtrlttrmesc indea;uHulta vreme nnr"rvasem cd deveneam din ce in ce mai rdgugitd, motiv pentrll care am consLtltat Lrn specialist ir"l afectiuni ale gAttrlui. Diagnostictrl a fost cancer la laringe gi doctorul m-a sfdtuit sd md operez imediat. Am fdctrt din nou tln examen amdnuntit gi apoi mi s-a spus cri laringele trebtria

20

CANCER Leucemie

in intregime. Am hotdrAt sd nu md opercz gi m-am intors acas5. CAnd am disctrtat problema cu vecina mear ea mi-a povestit despre un bdrbat care a fost vindecat de domnul Breuss. Am mers sd-l vdd pe acest bdrbat, care era foarte fericit cd a fost vindecat gi mi-a dat adresa domnului Breuss. Am ficut g programare pentru a-l vtztta personal gi el mi-a recomandat sd urmez cura cu sucuri. De cAnd am terminat-o md simt perfect, am un apetit bun gi, in ciuda celor 72 de anr sunt intr-o formd buni. Ve mulfumesc incd o datd pentru timpul gi atenfia acordatd pentru a md ajuta sd md insdndtogesc.
indepdrtat
Cu stiffid,

I.St,
7991 Neukirch,
7 decembrie 1972

*{.*

Pe 5 martie am fost operatd gi a fost scoasd o tumoare mare. Aceasta s-a dovedit a fi malignd. Am fost trimisd acasd pe 17 martie. Dclctortrl l-a chemat pe soful meu 9i l-a informat cd mai am de trdit cel mult un an.

opepfia ce urma sd se reahzeze. In 3 martie 7970 am fost internatd la clinica de urologie.

la un spital universitar. Acolo mi-au fdcut teste gi diagnosticul a fost tumoare la rinichiul stAng. Ulterior, radiografia a definit exact poztlia formapiuiiir pr1tru

in 72 februarie 7970, medicul meu de familie m-a trimis

internatd din notr gi radiologul a desCoperit o altd tumoare la pldmAnul stAng. Am fdcut o altd operafie gi un lob pulmonar

Am efecttrat 43 de tratamente cu radiu gi, la fiecare 3 luni, fdceam o radiografie. in g septembrie' 7g7I am fost

CAIVCEII Leucemie

27

ttP.tlvegherea constantd a medicului de familie gi a radiologtrlui. Patru sdptdmAni mai tArztu, m-am dus din nou la radiolog. El a descoperit cd tumo area s-a redus la mdrimea unui bob de orei. Dupd incd 4 sdptdmAni, am terminat tratamentul. Am consultat din nou radiologul. Tot ce a putut vedea era o cicatrice. Acest fapt a fost confirmat pe cal^e medicald. Nu am cttvinte sd-i mulfumesc iomnului Breuss pentru faptul cd m-a vindecat de o 'boald atAt de gravd. Dacd l-ag fi cunoscut mai devreme, sunt convinsd cd iele doud op.ripii n-ar mai fi fost necesare. VA multumesc foarte mult.
M. M. Friedrichshafen
23 ianuarie
197 3

mi-a fost. extirpat. in B octombrie am fost trimisd acasi, rdmAnAnd sub observalie medicald continlld. in timptrl lunii mai , 1972, radrologul a descoperit din nou o tumoare. De data aceasta era la pldmAnut drept. Radiologul 9i medicul de familie mi-au recomandat o alt6 operafie, dar de data aceasta am refuzat. Am avttt norocul .sd-primesc adresa unui om despre care se gtia cd sd vindece cancerul. Am plecat im^ediat la -putea Thtirif8erberg (Austria) s5-1 intAlnesc pe dbmnul Breuss. El a confirmat cancerul, dar mi-a redat spera nfa, spunAndu-mi cd voi putea fi vindecatd in 42 de zile. Am urmat Tratamentul total al cancerului sub

continuare bine.

Retinefi: in 1990, aceasti doamni se simtea in

De multi- ani sufeream de dureri de spate. Pe 30 iunie -:1, domnul Rudolf Breuss a venit sd ma vizrteze gi mi-a .:--riripulat vertebra dislocatd , fdrd, durere.
-

22

CANCER

Leucemie

doud luni, nLr mai am dtrreri deloc. Sunt foarte recunoscdtoare domnului Breuss gi recomand oricui are
nevoie acest tratament nedureros gi fdrd risc.
E. .l./. riedrichshnfen, 7 septenfurie 1974

Dupd acest tratament durerea a dispdrllt. Acum, dupd

Dragd Domnule Breuss, Poate vd amintifi cd m-ati consultat in 18 noiembrie 1972 gi a trebuit sd fac un tratament pentru un disc intervertebral. Acum pot susfine cd m-ati ajutat intr-un mod incredibil la vremea acee a, fd,cdnd mai mult decAt oricine altcineva.

Eu sunt, dtrpd cum poate gtifi, un schior entuziast gi m-am aflat mereu in situafii dificile. Au trecut doi ani de cAnd am fdcut tratamenttrl gi de attrnci n-am mai avut nici un fel de probleme. Pot spune chiar cd vindecarea s-a produs aproape imediat. Dafi-mi voie sd vd explic de ce n-ati mai primit vegti de la rnine de atAta timp. De la inceput am fost foarte sceptic cu privire la tratamentul dumneavoastrd (qi al altora). Ntr voiam sd judec sittratia inainte de a fi vindecat cu adevdrat. CurAnd am observat diferenta cAnd, dupd doi ani, dttrerea nlea de spate a dispdrut cornplet. Doresc sd vd mtrlttrmesc mult pentrtr efortul dtrmneavoastrd.
Cu sinccrd recunogtinfd, Profesor Albart Bildstein,
Budesgtpnnosi utlt
F

eldkir ch,

1974

.': .o'tonrbrie

CANCEIT

lregcernie-

_-

23

pentru mine. CtrrAnd arn fost in stare chiar sd inot. Sunt foarte rectrnoscdtor domnultri Breuss. salvat viata.

Am fost la doctor gi mi-a spus cd era prea tArziu. El nu mai putea sd md ajute gi am fost lisat sd mor. Domnul Rudolf Breuss mi-a oferit imediat aitrtorul. A fost un miracol

Cu mulli ani in rtrmd arn avtrt o infecfie gravd a bratufu.ri stAng. Era foarte umflat gi a devenit albastru, rogLr, verde...

El mi-a

Emil Siess 6741 |x{iiziders T'iinzerareg 20 wni 1971

B,

radioactiv injectat in peretele abdominal, starea rnea psihicd 8lngrald s-a deteriorat cclnsiderabil, pAnd in vArA anuluri
7967.

in urma operatiilor din 7962 gi 1966 gi a tratamenttrltri trlterior de iradiere timp de B sdptdmAni, cu aur lichid

-:ste

si m-a vindecat. Presupun cd dtrrerea care este incd prezJntd rezultatul infecfiilor cll aur radioactiv gi aderenpelor.

crgan-ismului prin observarea semtlelor de pe irisgl .rchittlui), mi-a recomandat cura cu strctrri pe care am :rrceptrt-0 imediat. Deoarece m-ant ptrtut odihni mult gi am -nspirat mult aer proaspdt din pddtrre, am rezistat foamei :in acele sdptdme"l grele fdrd prea rnari clificulteti. Tottrgi, -ri timpul ultimelor 5 ztle, Am mAncat cAte o jum5tate de cand ;ie ftrlgi de ovd,z, de doui ori pe zL. Cred cll plltere cd dieta cu suctrri mi-a revita lizat sAngele

Un test al sAngelui a relevat prezenla celulelor canceroase 9i md sirnteam din ce in ce mai rdu. Am atrzit despre aceastd curd cu sucllri care are efecte in afectiuni grave. De aceea arn mers s5-l vdd pe domnul Breuss, carer in ;1rma untri iridodiagnostic (determinarea stdrii interne a

24

CANCER

/ Leucemie

In timpul acestei cure cu sucuri, limba mi-a devenit neagrd. I-am consultat pe domnul Breuss gi pe un medic Ai mi s-a prescris ceai din rdddcind de pdtrunjel de cAmp (Pimpinella rnagna) in completarea dietei cu suc. Trei sdptdmAni mai tilrzru, s-? obginut o remarcabild imbundtdfire a stdrii mele de sdndtate. Trebuie sd menti onez cd eu cunosc o persoand care a fdcut o curd cu sucuri fdrd succes. Dar domnul Breuss mi-a spus cd persoana respectivd avusese o operafie gi admite cd existd cazLrri cAnd tratamentul cu sucuri nu functioneazd.
T.S. 79BB Wangen

Allgiitt,

30 aprilie 797 5

Refinefi: in ciuda unor dureri ce au rimas de la tratamentul prin iradiere, aceasti femeie s-3 simtit bine inci 13 ani, pAni in anii '80.

***
In urmd cu 25 de ani, medicii au confirmat cd am cancer la stomac Ai intestine. Trebuia sd md opere z, dar n-am putut fi convinsd s-o fac. Apoi, din fericire, am ajuns sd vorbesc cu un domn din Bludenz, Rudolf Breuss, care era in vtzitd la un pacient bolnav de cancer din Gotzis. Domnul Breuss mi-a descris Tratamentul total al cancerului gi imediat m-am decis sd urmez cura cu sucuri, impretrnd cu domnul ]osef Fend, care suferea gi el de cancer
la stomac.

Dupd 42 de ztle, am obtinut rezultate similare. O radiografie fdcutd dupd curd a ardtat cd nu mai exista nici trn semn al cancerului gi n-am mai avut probleme frzice de attrnci. in timpul curei, am pierdut .u* 15 kg in greutate. Am fost a treia persoand care a fdcut cura pentru cancer a

CAITICER Leucemie

25

domnului Breuss gi o pot recomanda oricui are nevoie. Nu gtiu cum sd-i mulfumesc mai bine domnului Breuss. La vremea aceea, dieta n-a fost ugoar5, deoarece nu exista storcdtor pentru suc, dar rezultatul a meritat toate eforturile gi rdbdarea.
OIga Marte, 6840 Gtitzis, 78 august L975

excelenti.

Refinefi: Doamna Marte era, in anii '90, intr-o formi

Doresc sd precLzez cd am fost prima care a experimentat tratamentul manipuldrii fdrd durere. Am fost pogtag. Cinci ani am suferit de probleme de disc gi de deteriorare a oaselor. Nu puteam merge 50 de metri ffud sd md opresc, deci m-am hotdrAt sd md pensi onez mai devreme. Am avut norocul sd-l intAlnesc pe domnul Breuss. El mi-a Pus discul la loc Ai, de atunci, n-am mai avut dureri. PAnd atunci, in decursul a 6 ani am mers la mulpi medici cu rfPutatie care mi-au fost recomandafi. Toful in zadar. intreaga mea viafd ii voi mulfurt f acestui om minunat care doregte sd facd doar bine omenirii. va doresc, domnule Breuss, foarte multi ani in bund sdndtate. Multe mulpumiri pentru tot.
Erhart A.,
Riimerweg 73, 20 ianuarie 19BS

Refinefi:

continuare buni.

in

!991, starea

sinitetii doamnei era in

{-**

26

CAI\iCER

Leucemie

Deoarece glandele mamare s-au intdrit gi exista posibilitatea unui cancer, mi s-a sugerat ca in august sd-mi fac o mastectomie. Am incercat multe medicamente Ei ceaiuri, la sugestia lui Hans Neuner. Starea mea s-a imbundtHfit incet pAnd cAnd, brusc, o mare excrescenld a apdrut sub bra!. Nu doream si md operez. Trebuie sd fi fost o minune cd in acea perioadd a apirut cartea dumneavoastrd. Am hotdrAt sd urmez Tratamentul total al cancerului chiar dacd eram mtrlt sub greutatea normald (45-55 kg). Treizeci qi opt de ztLe mai tdrztu, chiar dacd nu am consumat decAt fulgi de ovdz, am observat o imbundt5fire. Cele doud excrescenfe au dispdrtrt gradat gi tot ce speram era sd trec cu bine prin urmdtoarele patru zile" Mulfumesc lui Dumnezeu pentru acest miracol! imi face pldcere sd va mulpumesc, domnule Breuss, pentru impXrtdgirea cunogtinfelor dumneavoastrd, ii asigur de eficienta tratamentului p* cei care aud de dumneavoastrd gi voi da mica dumneavoastrd carte celor din jurul meu sd o
L, . ; r r *t^ I v v

citeascd.

Ve doresc sd rdmAnefi sdn5tos, pentru a putea sd ajutalr

mulli oameni, dar gi pentru a deveni cunoscut in intreaga


lume. incd o datd, multe multumiri.

H,
I

G.

5431 Kuchl Salzburg, L9 noiembrie 7979

***
Miracolul din Bludenz se numegte Rudolf Breuss. Pentru inceput, doresc sd vd mullumesc de o mie de ori pentru priceperea dumneavoastri, deoarece nici un medic n-a fost in stare sd-mi vindece lupusul. Aveam 27 de ani gi am primit vegti proaste de la dr. Niedermair din Linz, care mi-a spus cd nu era posibild vindecarea.

CANCER Leucemie

27

Astfel, ca o ultimd_sper anfd,, am mers in Gallspach la dr. Zeileis, care a sPus: ,,Pot incerca sd-l atenu ez, dar nu-l pot vinde ca." I-am urrnat tratamentul de 12 ori. Acum , la 66 de ani, a. aP3rut un salvator, care mi-a sugerat tratamentul cu sucuri gi ceaiuri, care m-a vindecai gi sunt din nou sdndtoasd. Tratamentul meu a durat 6 sdptdmAni gi s-a terminat in decembrie. N-am scris imediat, pentru a md convinge ci boala nu reapare, dar in timpul tratamentului m-am simfit fantastic Ai, in consecintd, continug sd beau qn litru de suc in fiecar e zi. Recomand fiecdruia sd facd asemeni mie. Este aProape o luptd pe viafd gi pe moarte. Sper doar, domnule Breuss, ca dumheavoastrfi sd trdi]i mutt timp, avAnd astfel posibilitatea sd ajutali mulfi oam*tti.
R. D.

A 4020 Linz/D
6 martie 7980

in toamna anului Lg66 mi s-a stabilit diagnosticul de .ancer, astfel cd am incercat Tratamentul total uT cutrcertrlui. Starea sdndteFi astdzi (lg7g): nici o recidivd. Dupd tratament m-am simfit ca nn nou ndsctrt. in pltrs, :rmp de Lln nn, am avut un disc intervertebral deplasat gi :.1esea ut1 prea dttreros sd md aplec. Dupd tratament, :Ltrerea a dispdrut comPlet gi n-am mai suferit ait't cauzalui. \u vd pot multumi indeajtrns, domntrle Bretrss.
P. H. Wnngen in Allgiitt

A 3340 Waidhoft, nld


1979

Ybbs,

*'n' *o'tom,rie

28

-- CANCER

/ Leucemie

Dupd ce S-a confirmat cancerul la s6n, am urmat Tratambntul total al cancerului, din 25 octombrie L977. Rezultatul a fost bun. Starea sdndtdFi mele in L2 martie 1980
este bund. Efecte negative ulterioare: nici unul.

Z, H. CH BSB0 Amriswil, Elaefia, 72 martie 1"980

Am avut cancer la sAn, confirmat, 9i am incercat Tratamentul total al cancerului in iulie-august 1977.

Rezultatul: zona congestionatd a dispXrut. Starea sdndtelii mele este excelentd. Efectele tratamentului: sAnge revitalizat (formula gi structura globulelor rogii) in timpul gi dupd tratament (pentru com Patare, privifi fotografiile).
S. H.,

Toamna, 1977

Nota bene: in LggL, doamna S. H. se simfea in


continuare bine.

gimnasticd la gcoald, &ffi atertzat pe podea gi mi-am pierdut

in urmd cu 24 de ani, in timpul unui exerciliu

de

-unogtinfa pentrtr scurtd vreme. Dupd cAtva timp, ca rezuIldt, arrr. inceptrt sd am dtrreri de cap severe 9i nu mai puteam dormi decAt cu greu. Am mers- la spital gi mi s-a

iacut o puncfie lombard. Doctorttl m-a sfdtuit sd -md oqetez la cap gi sd-mi pun o pldcufd de argint in vdrful craniului. Nu doream asta. Persoanele care au fost anterior ajutate de

CANCER Leucemie

29

domnul Breuss m-au sfdtuit sd am o intrevedere cu el. Am avut-o 9i el mi-a stabilit un iridodiagnostic m-a sfdtuit sd ai urmez cura sa cu sucuri. Dupd cAteva zile, am vdzut semne bune' Puteam dormi dit ro, gi, la finalul celo r 42 de zile de dietd, sdndtatea mea s-a restabilit. De atunci n-a apdrut niciodatd vreun semn privind ^rnai problemd. il uarrii, pu ?.:astd domnul Rudolf Breuss $i ii sunt foarte recunoscitoare cd mia redat sindtatea.
Prof. Mrg / Dr. AM Altach, Egethen 6 20 ianuarie lg\s

Acum 15 ani am avut o afecfiune serioasd a unui disc intervertebral. Cu mulpi-g1in urmd, in stafiunea Kneipp din Gotzis, domnul Rudolf Breuss din Bludenz a tinut o
ntervertebrale.
It

:onferi"Il avAnd ca subiect afecfiunile ait.*ito,. ii sunt recunoscitoare

Am fost tratatd de dAnsul gi -:omnului Breuss.

H. E., 20 ianuarie Lg\s

:eptembrie pand in26 octombrie lgll. Rezultatul: bun; starea prezenti a sdndtdtii: bund. Nu m-am simfit niciodatd atAt de Uine ca dupd acest ::atament. Tensiunea gi nivelul zahdrului din sAnge , cd gi : -llsul, sunt acum tot atAt de bune ca pe vremea cAnd, ani de :--e, le controlam cu ajutorul medicu*"rtelor.

Am aplicat Tratamentul total al cancerului din

14

30

CANCE@
in ianuarie voi incepe urmdtorul

tratament Pe care il recomand oricui. in timpul tratamentului am fost intr-o astfel de formi incAt puteam face cu ugurinfd orice munc5. Ve sunt foarte recunosclto ate, domnule Breuss, din adAncul inimii gi sper cd vefi putea sd mai ajutafi mul;i oameni sdrmani gi bolnavi cu Tratamentul total al cancerului. A
Elfriede Sommer BA52 Graz Watzeldorf,
28 decembrie 1-98L

ln 14 decembrie L985 am primit o felicitare de Criciun de la doamna Elfriede Somrner!

***

Am inceput sd am probleme cu discurile intervertebrale cs aproximaliv 10-12 ani in urm5, suferind dureri severe gi fiind aproape incapabil sH md migc. I-am cerut domnului Breuss un tratament" Dupd ce m-am agezat cu mari dificulteti pe canapea, am putut sd md ridic singur dupd un tratament de numai 15 minute. Degi probleme incd mai apar la o scard micd, ele n-au
mai fost niciodatd atAt de severe ca inainte de tratament. Md bucur sd-i mullumesc domnului Breuss pentru ajutorul acordat.
Kommerzienrat Guido
Bahregehr,

25 ianuarie 1985

***-

CANCER Leucemie

31

In 7977, medicul m-a sfdtuit sd md opercz din cauza unor probleme la un disc intervertebral. Dupa .u am incercat un tratament cu injecfii gi g_ocuri electrice, l-am consultat pe domnul Breuss, care' imedill. *:1 aj., tat, fdcand opurufiu recomandatd anterior inutil5. Me simt recunoscdtoare domnului Breuss care, intre timp, mi-a devenit un vecin L' foarte drag.
Dir. WiWd Bickel
Winkelweg B Bludenz, ianuarie lgBS

ll.uput imediat dupd vtzttd. L-am aplicat cu strictefe dold sdptdmAni, dupd care am :recut la dieta norm ald,, d,u, continuu* sd beau ceaiuri gi sucuri. am mers la doctor pentru analiza l sdptdmAni, ^ D."qa dar eram hotdrate sd nu iau medicamentele 'Angelui, :rescrise' DyPa analize, acesta a venit la mine gi mi-a strAns :rana' M-a felicitat pentru rezultatele analizei sAngelui care ?rau excelente. in 3 sdptdmAni mi s-a imbundtdfit numirul :e limfocite cu 20"/", viloare atAt de bund incAt medicul mi-a ::comandat s5 continuu tratamentul cu sucuri. Me simt mult mai bine decAt in ultimii ani. Dupd ::atament am continuat sd beau un pahar de amestec de '-:curi 9i o cand de ceai de salvie in fiecire zi.

pe care l-am

irrtr-un ziar despre metoda d.r*r',eavoastrd de vindecare. \{-afi sfdtuit-apoi sd urmez Tratamentul total al cancerului

putefi aminti cAnd soful meu gi cu mine am venit de , yve la LucerT:jlvefiaz peritru a vd ,redeu , la inceputul lui ianuarie 1?77?.De pesie B ani sufeream de boala luihoJgkin 9i medicii mi-au lPus cd mai am pufin de trdit, fa'e aProximativ la mijlocul lui aprilie. S-; intAmplat sd Cit*r.

32

CANCER

'Leucemie

intr-adevdr, ffu gtiu cum sd vd mulgumesc pentru cd mi-afi salvat viafa. . . .. -^r^-^ A: Va rogr ali putea sd-mi trimiteli zece exemplare din cartea dumneavoastrd? Cererea este foarte mare. Existd o altd mare problemd pentru mine. Mama suferd de 15 ani gi sia in_scaunul cu rotile de 5 de scl de "ro"d,muttipla ani. Mental ea est-e complet sdndtoasd. Existd vreo metodd curAnd. refacere? ^--..i;i ve rog cordiaf sd-mi rdspundefi.foarte fu." pli..r. sd vd mulgumgs: din nou foarte mult, domnule Breuss, si vi trimit cele mai bune urdri.
D-na Silvia Martina
CH-601,4 Littau 27 februarie 1977

Alte scrisoare: poate vd mai amintifi c-am venit Ia dumneavoastrd acum 6 ant,suferind de boala lui Hodgkin. gi Aztmd simt in continuare excelent, medicii sunt acum a familie de meu medicul uimifi. sdptdmAna trecutf,, supravietuit a care pacient confirmat cd am fost singurul acestei boli. Am anexat un raport pe care veli fi interesat s5-1 citifi, privind incercdrile, dA *ui *llfl ani, de a vindeca diferite boH prin sucuri naturale 9i ceaiuri' Sp*t cd suntefi bine. Din nou, auP.a loli .acegti ani' vd mulpu*"r.. se f$ sdndtos mulfi ani bi sd vd bucurafi de marele dumneavoastrl succes'
Cu sinceritate, Doamna Silaia Martina CH-6074 Littau,
6 septembrie 1982

***

CANCEIT Leucemie

33

cuiva.

Aceasta este mdrturia mea oficiald: Acttm 6 am, medicii au confirmat cd sufeream de cancer limfatic in starea cea mai gravd gi cd mai aveam de trdit cel mult incd trei luni. Eu aveam o familie cu doud fetife gi doar 30 de ani. Este cel mai rdu lucru care i se poate iniAmpla

:-riciodatd.
::

s-a imbundtdfit cu 80% (numdrul de globule albJ s-a apropiat mult de normal). ' M-am simiit 'mai bine ca
' Aceasta era in urmd cu 6 ani. Acum ,Ia fiecare 3 ltrni imi

vorba de viafd qi de moarte. Imediat am inceput cura cu sucuri qi ceaiuri. Dupd 4 ldptdmAni am mers la doctor pentru o analizd a sAngblui. DupX am mers acasd rdzdnd gi plAngAnd. Analiza -analtzd, sAngelui meu era mai bund ca oricAnd gi calitatea sAngelui

Tratamentul, injecliile au fost ingro zitoare pur gi simplu erlu de prisos. $i toate acestei doar pentru a-mi prelungi vrala cu cAteva luni. Apoi am auzrt de domnul Breuss, printr-o cunogtinfd care avea rezultate bune in urma tratamentului cu sucuri. Soltrl meu m-a dus imediat la domnul Breuss, care mi-a recomandat sd urm ez cura cu sucuri qi sd nu mai iau, pe cAt posibil, nici un medicament. Le-am spus doctorilor cd nu mai doresc sd iau medicamente. Ei m-au intrebat dacd eram congtientd cd era

:ac analtza sAngelui gi totul este perfect. Tofi medicii spun cd ::iiesc o a doua viatd. De atunci beatr ceai de salvie in iiecare
Si o

mai --:ofunde multtrmiri domriului Bretrss care mi-a salvat viata : maniera sa onestd pi deosebite.
Doarnna Silaia Mnrtina

voi face ,r.rJr. Din nou in-ri face pldcere sd-mi exprim cele

CH-6074 LittAtr,
1982

*u*t:"*brie

34

---ffiL*Leqcemre
Fotografii ale eelule3cr sangmine

/u*b

f \;t ,'&,
..-*
'L*

%***^'-;

ffi?

# ffi
{
*

#ff

CANCER Istlcemie

35

Dr. F. B. (Berchtesgaden) trrrndtorul articol:


cancerului

a publicat intr-o

rerristd

Tratarnentul lui Breusso prin post, impotriva


,,Cdtrtafi tn permnnenld medicamente fdrd sd luafi in considernre posttil, cfrnd acesta s ar ptftea
doaedi cd e un bun r'ernedilt." - Rudolf Breuss

Nu vom trata cancerul ?rt nici uR alt mod, poate doar dacd industria farmaceutic5 va inventa medicamente ptrternice care, similan tratamentu.lui tuberculo zet, pot invinge orice. Dar, ca o consecinfd a folosirii chimicalelor, crgallisrnele noastre vor fi mai sensibile decAt in prezent.
\ Ietoda chirnio-farmaceuticd poate rezolva stadiul actual al rolilor prin tratarea simptomelor, dar va genera consecinte \rave in viitor" Astfel nil vcrn fi mai sanltogi; din contrd, -rnrenirea va fi din ce in ce rnai expusd la boli. Iatd ctre ce ar

:rebui sttrdiate cu atenfie tratamentele naturale


-ancerului"

ale

Rudolf Breuss, un austriac din Btrudenz gi terapeut prin :rijloace naturale, a dezvoltat un astfel de tratarnent" lomnul Breuss are, ca gi rnine, 87 de ani gi o vastd : \Perienfd in medicina tradifional5, ceea ce i-a permis s6 jezvolte noua sa metodd de tratannent prin post" Dupd : irerea mea/ a posti este gi va fi ?ntotdeauna cei mai bun :'ijloc de depdgire a bolii. Strte de tratamente prin post : emonstreazd iar gi iar c5 nimic nu este mai eficient decAt ::tinerea voitd de la mAncate, ce pune in valoare propriile
-- jrl ^ -l I ,, ^. r t..-1 .
.r

r'rte vindec5toare ale organismului. Prea des aceastd fortd -:ald este subestimatd, mai ales de oarnenii bolnavi. Ei o - egliie azd, degi este cel mai valoros trucru ce le-a fost ddrtrit" CAgiva oameni luminati au recunoscut aceastd fontd -:ala gl au incercat si o facd'..r^oscutd gi altora.

36

CANCEIT

l,ettqemie

incredere

Domnul Breuss este unul dintre pufinii oameni care au in aceastd forfd vitald, d"finAnd o bogatd experienfd in tratamente naturiste. Sistemul de post pe care l-a prezentat dr. Otto Buchinger a fost imbunetdlit de domnul Breuss gi adaptat spre a fi folosit in prezent. Am fdcut gregeala sd ne crampondm de regulile lui Buchinger gi Waerland , care recomandau folosirea sucurilor in exclusivitate, cAnd ele ar fi trebuit folosite in combinalie cu anumite plante. De asemenea, folosim postul in combaterea cancerului pentru o perioadd de timp mult prea scurtd. f)omnul Breuss a descoperit tratamentul cancerului prin post. Cele mai multe spitale care aplicd tratamente

naturiste nu folosesc metoda postului,

dr. Buchinger nu a recomandat niciodati postul in cazul


cancerului. Nu existd latrdd suficient de mare pentru indrd zneala de a ldsa pacienfii cu cancer sd posteascd peste 42 de zrle. Postul este de obicei recomandat doar pentru perioade de 21 de ztIe. f)r. Rdhling din Mittenwald a fost printre pufinii medici care au indrd znrt sd prescrie postul de pAnd la 70 de zile. Oamenii au tendinfa sd posteascd doar pentru perioade scurte de timp, din cartza lipsei cle cunoagtere. Peutru

deoarece

informafii detaliate, studiafi vd rog lucrarea dr. Reckw "8, unde sunt descrise categoriile de boli gi perioadele de timp
necesare vindecdrii 1or. Degi unele indicalii gi sfaturi din cartea domnultri Breuss par din cale-a fard de optimiste, in special cele privitoare la

tratarea leucemiei, ell, ca doctor in medicind, prefer aceastd metodd celei prescrise de decenii de medicina oficiald. Un ptrnct de cotiturd semnificativ in tratarea cancertrltri a fost atins acum prin ltrcrdrile dr. Issels gi profesortrltti Zabe\, care nu de puline ori au fost ldudate in presd. Metodele ltri Bretrss strnt rnult mai naturale gi intense.

,,Tnmoarea trebtrie slSbitd prin post." Oricine este familiarizat cu posttrl infelege acest fapt. Corptrl va rentrnta rnai intAi la ceea ce ii este mai ptrfin necesar. tjl distinge intre ceea ce este sdrrdtos gi ceea ce este neshndtos, atAta tirnp cAt

CANCER 1 Letrcemie

37

existd strficientd putere. Este util, desigur, dacd persoana inrplic atd intelege principiul fortei vitale sau al fortei vietii. Acesta este un punct foarte important - fdrd congti entizarea prrincipitrlui fortei vietii este greu de infeles cum decurge r-indecarea, iar pacientul va fi lipsit de increderea neces ard,. Amestecul de sucuri al lui Breuss pentru posttrl de 42 de zile constd din sfecld rogie, morcovi, felind, ridichi gi cartofi, in special strc de cartofi, care este unul dintre cele mai bune alimente alcaline $i are un efect foarte bun in cazLrrile severe .1e boald. Totugi, el este de obicei desconsiderat in clinicile .-are aplicd tratamente naturiste, deoarece are un gtrst nepl5cut. Breuss recomandd un ceai din coji de cartofi diept

alternatld., cu care eu sunt de acord. El recomandd :acientilor 250 ml din acest amestec de sucuri p" z\ pentru -ateva zrle, inainte de a incepe posttrl propriu-zis, pentru ca :olnavii sd se obignuiascd cu el. Sunt de acord gi cu aportul : e lichide, in special ceaiuri de plante, pentru a readuce --stemul metabolic pertr.rrbat inapcli la echilibru. Ceaiul : entru rinichi (combinatia de ceaiuri Breuss) cu salvie gi
:rboi comp leteazd tratamentul. Breuss recomandd gi ceaiul de gdlbenele, binecunoscut -.1 remediu impotriva cancerului, gi de instrucfitrni precise ).lpra modtrltri de preparare a ceaiultri. Conform inregistrdrilor sale, Breuss afirmd cd a vindecat -.:'>t 40 000 de bolnavi de cancer. De asemenea, afirmd, pe - ..:rd dreptate, cd acest tratament poate egua dacd au fost : alte tratamente convention ale, ca de exemplu ,1ca!g -: :riatiile gi chimio-terapia. Acest fapt il pot confirmA in intregime prin propria-mi ,'erientd. Un tratarnent natural poate avea succes doar -: --f sistemtrl imunitar al pacientului nll a fost sldbit de - :rricale ptrternice. Dar chiar gi astfel de cazurl critice all
: .

ii.endent gi celulele lor pot fi indepdrtate doar prin ,:netare, cu dieta pe bazd, de sucuri". Intr-adevdr, --:rienta in tratamentr-rl prin post ne aratd de-a ltrngul

Brettss spune nlereu: ,,Tumorile canceroase se dezvoltd

3g

ICANCER

/ I-e-ucemie

anilor cd organismul Cizolvd tot ceea ce ii este strdin'


Aceasta am constatat de-a lungutr anilor de practicd.

intrevdd posibilitatea vindecdrii pacienfilor cu cancer atAta tirnp cAt omul este suficient de iurajos 9i de ptrterli. pentru a urma tratamenttrl al lui Breuss, adaptat omultri contemporan. Dacd tn plqs pacientutr are pi o credinld puternifa, atunci pot pr*i*dea cu sigtrranfd trnele miracole nlt s-alr petrecut in trecut" care -i" ."rsul recentei mele sdpt5mfini de pregdtire la Bad Sachsa, am avut ocazrasf, intAh"resc ai sd pun cAteva intrebdri rinui bolnav de cancer care urrna cura trr"ti Breuss, ce tocmai fusese introdusd. El ajunsese, drpd curn reieqea din rapor:tul
greutate.

medicului sdu, sd inde pdrteze cancertrl de gAt gi sd-gi revind in complet, degi ?n acea pbrioadd suferise o serioasd pierdere
Dr. F. B. (Berchtesgaden)

NQIII_ il

L,e u"cq?nr

ie

39

rog sd citifi crr atexrtie paginile urmrtoatre. Astfel vefi gti cum sx preparafi diferit*l* ceaiuri gi cum si aplicali corect T'ratarmentul total aI
cancerului.

vi

Pentru aplicarea con'ecta a trata.mentr.ltr meu,

conform experientei meleo unii pacienfi cu bcli aparent incurabile au paturile si tuate cleasupra cursurilor subterane de apx. Dacd ei ciorm in asemenea locuri, unde sunt cursuri subterane cle api, pot si-gi inriut5feasci starea s5nXt5tii. Aceste cursuri de apr pot fi detectate folosind o nuielug5 ce alum L.are se va cua-ba in zor.a unde se afl5 asernene;l cursurl de apa. Existi oameni care gi-au schirnhat locuinta qi de atunci sunt beilnavi" Cauza pcs,*te fi fuptul cX
cancer $i alfi pacienfi cu acum dorna deasupra unor cursuri de apii. Pentru inldturarea acestclr ear*ze putefi lua o misur5 imediatX, ce consth tn cteplasarea

patului intr-un loc ferit


negative.

c1e

astfel de influente

De asemenea, r?u trehalie sh aveti naftalind sau alte insecticide in easX"

Bolnavii de canrer trelralie sx renunte la fumat. Fumht*rii nu vcln oLrtirl*r x-ii*:iodatx succes in cura mea ctr suc de legumel Rud*lf
Breuss

POATE FI VINDECAT CANCERUL?


dintr-o predispoztlie constitufionald pentru boald, in combinalie cu diferili factori favo rtzanfi. Chiar gi cantitdli mici de substanfe cancerigene utilizate sau consumate de-a lungul mai multor ani pot provoca alterarea sdndtdfii care, dacd este neglij atd,, poate conduce la cancer. Substanfele cancerigene pot fi gasite in alimente preparate printr-o gdtire prea indelungatd sau care conlin conservanfi pi coloranfi artificiali.

in organismul uman cancerul apare

Urmitoarele 9 semnale de avertisment trebuie luate in


considerare:

Noduli palpabili satt duri, in special la sdn. 2. Modificdri citrdate ale sfArcurilor sau semnelor din
1.

nagtere (alunifelor).

3. Schimbdri continue in functionarea intestinelor sau vezicii urinare. 4. Dureri persistente de gAt sau tuse. 5. Difictrltdfi in inghilire la o vArstd inaintatd.

6. SAngerdri persistente sau scurgeri de la nivelul oricf,rui orificiu al corpului; de ssetrlnea, sAngerdrile in
menstruafiei normale. nu se vindecd. B. Umfldturi care nu se mai retrag. 9. Scdderi neiustificate in greutate. Nici unul dintre aceste ,,semn aIe" nu inseamnd in mod necesar cancer. Este foarte probabil ca schimbdrile sd fie rezultatul altor boli care apar mult mai frecvent. Dacd se observd oricare dintre aceste semnale insd, ca o mdsurd preventivd, este bine sd se urmeze Tratamentul total al cancerului cAt mai curAnd posibil.
afar a

7. Rdni care

CANCER

/ Leucemie

4T

Cele mai frecvente cauze ale

cancerului
O cauzd, frecventd a cancerului laringelui gi pldmAnului :ste fumatul. Fumdtorii fac cancer de pldmAn de 20 de ori :rai frecvent decdt nefum5torii. De aceea incercafi sd :revenifi fumatul la copiii dumneavoastr5,. Cancerul la uter debut eazd, fdrd durere gi fdrt nici o >enzafie de boald. Semnele ar putea fi: sAngerdri neregulate, :rai ales in timpul menopauzei gi dupd aceea; femeile mai ::nere pot avea sAngerdri in afara ciclului sau dupd relafiile -eruale, sAngerdri dupd urinare, dupd golirea intestinelor r rlr dupd efort frzic. Cancerul uterin, dacd nu este tratat, :"-lce la moarte. Dar el poate fi vindecat dacd Tratamentul : tial al cancerului este aplicat imediat ce apar aceste semne. Asigurafi-vd cd intestinul este evacuat cu regularitate. Nu ad temefi de cancer. Cancerul la sAn apare gradat. Excrescenfe, indurafii gi .: : ancituri in sAn pot fi semne de debut al cancerului. l^-rrerile gi ulcerafiile apar de obicei cAnd cancerul este intr-o : zd, avansatd. O diagnosticare adecvat5 a modificdrilor :. andelor mamare - canceroase sau necanceroase - poate fi -j -utd doar printr-o examinare medicald de specialitate.
Sfaturi:
Realizali stficiente exercilii fizice. Respirati profund gi cu forld aer proaspdt, curat. Eaitafi aerul stdtut sau tmbfrcsit de fum.

Nufumafi.
aitamine.

Alegeli hrana naturald, proaspdtd, bogatd


Eaitati mkncattil peste mdsurd.

tn

42

CANCER / I eucemie

Ce este o tumoare canceroasil? O tumoare canceroasd este o excrescenfd sau o formatiune independenti care uneori po?le fi produsd de

presiune. Dacd o persoand suferd de probleme .gastrice de mai mulpi ani gi mAncarea rdmAne in stomac mai multe ore/ in final ea produce o asemenea presiune in stomac incAt poate conduce la cancer. Cu mulli ani in urmd am cunoscut un om Pe nume Gruber care purta in Permanenfd o PipA lungd in gutd', in acelagi loc. Odatd i-am spus sofiei lui cd soful ei va face cu siguranle cancer la buzd.. Dupd circa 10 ani, aceastd femeie m]a rugat sd vin gi sd-l vdd pe soltl sdu. Am intrebat-o: ,,DC ce? Are cancer la buzd?" Ea a fost surprinsd gi m-a intrebat cum este posibil sd gtiu asta. $i i-am reamintit cX in urmd cu 10 ani i-am prezLs unde se va ajunge. Ea gi-a amintit imediat conversafia hoastrd. Am fost sd-l vizltez Pe acest bdrbat pi prediclia mea s-a confirmat. Buza inferioard ardta ca o batbl,, in forma de roi de albine. Meritd menfionat faptul cd tumoarea elimina un lichid care se scurgea intreaga zi. Doctorul a indicat ca un recipient de cauciuc sd-i fie atagat de buzd, a mdstrra cantitatea scurgerilor - cam 4 litri pe ^21 pentru ^ Pretutindeni unde se exercitd presiuni cresctrte, in orice parte a corpului, sAngele inceteazd, sd irige acea regiune/ care in cele din urmd va muri. Dupd pdrerea mea, aceastd parte doregte sd trdiascd, aga incAt ia tot ce poate din imediata ei apropiere, pentru a compensa deficienfele, $i astfel ptlne bazele untli nou Proces independent de cregtere. La inceput formafiunea se dezvoltf, foarte incet 9i are nevoie de 1-0 ani sau mai mult inainte de a incepe brtrsc sd creascd, devenind o tumoare mare, pe care o dentrmim cancer. Chiar gi atunci cAnd ea a atins acest nivel ntl consider cd e prea tdrzru -,Tratamentul total al cancerului se dovedegte eficient. Dacd la inceput facefi o tdieturd sau o suptrnefi unei presiuni, o astfel de excrescenfd inofensivd 9i micd poate deveni agresivd, deoarece cancerul ajunge astfel in sAnge gi acesta caLrzeazdmetastaze. De aceea este mai bine

CANCEI{

Lettcemie

+3

A t'l

sd nu lezdin trmfldtura sau excrescenfa. Cei in cauzl ar trebui sd inceapd imediat Tratamentul total al cancerului. Uneori nu este po:ibild operalta, iar tratarnentul clr radiafii nlr poate ajuta. In astfel de cazlJri este necesar un alt
tratament.

Vindecarea cancerului
M-am intrebat adesea care ar putea fi acest tratarnent. in fine mi-a trecut prin minte cd sucul de legume ar putea fi rdspunsul. Astfel am discutat acest fapt cu domntrl i^9. Balestrang, director al staliunii halneare Kneipp. El mi-a sugerat amestecul mai multor sucuri de legtrme, care pot fi gdsite in Tratarnentul total al cancerului. Am ales urmdtoarele strcuri de legume: sllc de sfecld rogie, deoarece el este cu siguranfd un remeditr pentru bolile cancerigene, dar nrl se poate trdi exclusiv cu suc de sfecld rogie, deci arn addtrgat suc de morcovi pentru caroten, lelind pentru confinutul de fosfor, deoarece fdrd fosfor nll putem trdi, gi slrc de ridichi gi cartofi pentrtr ficat. Dupd curn putefi observa in mdrturiile gi scrisorile de mulfumire primite de la pacientii care arr fost vindecati, am ajutat mii de bolnavi de cancer cu aceastd dietd bazatd pe sucuri - bolnavi care au arrtrt diferite tiptrri de cancer gi care, fie nu puteau fi operafi, fie nu doreatr sd fie operati, unii fiind de mtrlte ori dectrarati fard ganse de cdtre medici. Dtrpd citirea principiilor Tratamentului total al cance:trlui afi putea sd credefi, ca gi alte sute de pacienfi gi mulpi Joctori, cd omul rlu poate supraviettri 42 de ztle doar cu .ucuri. Mtrlpi medici mi-au scris cd este imposibil sd trdiegti tAt de mult fdrd gr5simi gi proteine gi cd ei nu-gi pot asurna :esponsabilitatea de a cere bolnavilor de cancer sd consume n exclusivitate sucuri. Mereu am dat acelagi rdspuns: ,,Ar fi I iresponsabilitate din partea mea sX le dau pacientilor mei --e\-a de mAncare in perioada in care irni urmeazd, dieta. Arn

i4

CANCEI{

Leucemir

:xpr:rimentat aceasta de o mie de ori gi in cele din urmi 'ezrrltatele i-au convins qi pe medicii care se ind oialJ." Mulli medici le-au spus la inceput pacienfilor mei cd e rtr cred in acest tratament, dar atr fost uimili gi l-au accepta lupi vindecarea bolnavilor. Cred cd astfel de medici trebuir rclrnirati.

in 'ztlele noastre gtim ceva mai mult. Adesea mi

ntrebam de ce bolnavii de cancer, chiar cu o tumoare micd iau cei care au suportat deja o operalte, abia pot sd mdnAnc, :Ate ptrfin, sau nu mdnAncd deloc. Rerpunsul a venit strl orma trrmdtoare: in 7962 am vizttat o femeie care avea ul tancer neoperabil la stomac" Pentru o lund gi jumdtate ea n-i

nAncat aproape nimic. Poate credeli ci este imposibil. Lr rcea vreme arn considerat cd ea a trdia direct pe s?ilIi umorii. Dupd 2A de ani, mai trdia incd, in vArstd de 87 d,
rni.

Aceastd femeie avea un cancer ulcerat la stomac. il 'iecare dimineafd gi seard ii dddeam ceai de sclipef .llotentitrln erectn) pentrtr a inchide cancerul gi am reugit. Dir r treia zi, nlr a mai vomat gi a fost in stare sd bea dou irrguri de slrc de legume gi pe zi ce trecea putea consuma tc
,Observ o imbundtdfire considerabile." El a intrebat femeia: ,,Pofi mAnc a ceva?" $i ea a rdsptlns: ,,Da." El a continuat: ,,Sptrne-mi ce poli mAn ca?" ,,Doar sucurl" , d rdsptrns ea. ,,$i ele nu te fac sd te simli mai rdu?" - aintrebat. ,,NLl" a rdspufls, addugAnd cd avea nevoie de foart rr-lfin sLrc in timptrl intregtrlui tratament. Actrm imi este foarte clar de ce bolnavii de cancer, cll ltmoare mare, beatt doar ptrfin stlc gi nll au nevoie d nnAncare, spre exemplu de proteine. Tclttrgi, bolnavii d tancer cu o tumoare micd (in stadii initiale) nu pot rezist Joar clr suc de legume gi trebuie sd bea o cand cu sup fimpede de ceapd o datd pe zi, pentrtr cd doar sucul n ldtrce suficiente proteine. Acest lucrtr este valabil gi pentr

nai mult. Dupd 10 zrle, doctorul care o vizrta zilnic a spus

CANCER Leucemie :cst indepdrtate partial sau total;' nici ei nu pot


=uficiente proteine.

45

:olnavii de cancer care au fost operafi gi ale cdrclr turnori au


avea

-: fometat

::lcuri are urmdtoarele avantaje: fdcAnd cura cu suc, "lrmentele cu proteine sunt evitate. Organisrnul nu este :apabil sd trdiascd fdye proteine astfel incAt s6ngele,
,rndecarea.

:-rmoarea este hrdnitd de proteine. Consider cd dieta cu

intr-o stare avans atd, a formatiunilor

canceroase,

9" ptoteine, devo ieazd toate excrescentele inftile, :egeurile de materie gi umfldturile. Astfel sAngele rea\izeazd
Dafi-vd seama: Avem de-a face cu o operafie f[rd cufitl

* * - -:ct.

*: -:sarului cle minerale gi eliminarei eficientd. Trebuie si mai adaug ce multi oameni care nu sufereatr j: *-allcer au urmat dieta cu sucuri in scop profilactic sau .: :: pentru a pierde in greutate. NemAncAnd nirnic altcerra, : :-?u simfit foarte bine gi au fost pe deplin apti sit * - : ceascd. Aceasta confirmd cd este posibilA supravlegi*ree ":' : proteifl, cel pufin pentru o vreme. Acunr, Cd s-au fdcut ,, -:::e Precizdrt" sPer sd nu mai fie neldmuriri asupra acestgi

azd 9i elimind toxinele; salvia are un efect :-inflamtot; gdlbenelele intensificd oxigenarea celulelor :,: -- itrine. Cura comPletd cu sucuri trebui[ sd fie urmdritd : I aceste trei aspecte: reducerea proteinelor, echilibrarea
:epdrte
:--

in al doilea rAnd, sucurile repre zintd, o sursd bogata de :-:irerale. S-a demonstrat cd metabolismul mineraleior este ::rturbat la nivel celular ?n timpul I dezvoltdrii cancerului. I I:rreralele din sucuri au o influenfd compensatorie ':',-crabile. in timpul acestui tratarnent .rf*, desiglrr, extrem :: important sd pdstrafi intestinele gi tractul uripar curate r:-n evactrdri regttlate, astfel incAt degeurile sd nu rdmAnd ::.a mult in corf gi astfel sd otrdveascd organismul. Activitatea sistemului excretor estb sfirnulatd prin : :rbinarea de ceaiuri: ndprasnicul stimuleazd, riniihii,

46

CAN

Cfrteva exemple
de mult timp, mi-a urmat dieta cu sueuri gi a oblinut un succes deplin. Astdzi ea este incd sdndtoasd gi nu mai are nici o trrmd de tumoare (vezi mdrturia). Cdnd am aplicat la inceput tratamentul cu sucuri, nu tre spuneam pacienlilor cd au cancer. T'otugi, aceastd doamn5 gtia de multd vrenne gi i-a fost recomandatd operafia cu mult timp in urmd, dar ea s-a decis sd nu o facd,, deoarece mama sa a fost operatd pentrtl aceeagi boatd gi a murit la scurt timp dup5 aceea. I-arn sPus cd aveam un remediu, dar presupuneam cd dieta mea cu sucuri este util6 doar pentru bolnavii de cancer la stomac. Ea a urmat dieta gi n-a mai avut dureri. A fost dificil la acea vremer prltru cd nu exista storcdtorul de legum e;. ele trebuiatr rase gi stoarse cu un tifon sau cu o presh de rogii. Ei bine, aceastd doamnd M"N" din Bludenz s-a vindecat. Dupd 42 de ztle tumoarea a dispdrtrt comPlet. Un a\t caz: Dupd ce im tratat-o pe doamna dirr Bluderuz, arn fost rugat sd-l- vizitez pe dornnul joseph l. din Gotzis, care suferei ae cancer la stomac. El nu ptrtea fi operat gi nul era nici o speranfd de vindecare. Acest om a trrmat 9l el
Prirnutr meu caz, o doamnd care suferea de cancer la sAn

Tratamentuf total al cancerului, s-a refdcut pe parcursul a 42 de ztle gi a murit in 1971,, in vArstd de B0 de ani. in aceeagi zr am fost s-o vtzrtez pe doamna Olga M. din BluderLz, care suferea de cancer la stomac Ai intestine. $i ea a urmat cura cu sucuri irnpreund cu domnul joseph F. din Gotzis. Dup e 42 de ztLe, ea s-a vindecat" Urrndtbarea pacientd a fost d-na Leonarda din Sams, care suferea de ia*ceo intestinal. Ea a venit imediat dup5 tratarea primelor trei cazuri, a urmat Tratamentul total aI cancerului gi a fost, de asemenea, vindecat5. Dupd 25 de ani, la vArsta de 80 de ani, era incd o pictorild activd.

mie

sAn

TRATAMENTUL TOTAL AL CANCERULUI


ceaiurile recomandate, doar in cantitedle stabilite. se pot consuma pand la s00 ml 'du suc pe zi pentru a . satisface foamea (cu cAt mai pufin, cu atdt mai bine). vepi- gosibilitatea sd vd prepa rali singur sucul de legume al lui Breuss, din legume iultiaate ec\Iogic folosind urmdtoarea retetd:
300 100

,un

tla
rr Cd

nici

In timpul acegtui tratament nu este permis sd mAnc afi, timp de 42 de ztle, nimic aitceva decAt suc de legume 'gi

i i-a I S-A ntru


;PUS

lcu
:. Ea
acea

ele

ii. Ei
hrPd .enz,

g 1009 70 g 30 g

. . . . . . . . . . . . . . . sfecld . . o . . . . ., . . . . . . Iflorcovi ., o . . . . . . . . . . . . telind . . . . . . . . . . . . . . .'rurtofi . o . . . . . . . . . . . . . ridichg (chinezeascd)

ttzts,
1i

nu 9i el a42

din eaa din


ams/ 1up5

:al al r ani,

hrand pentru celulele canceroase. Canceltl trdiegte doar din hrana solidd, deci , d,acd, befi doar sucul meu de legume gi ceaiuri de plante 42 de zile, excrescenfa canceroasd moare gi dumneavoastrd trditi. Chiar dacd pierdefi de la 5 la 15 kg in greutate in aceastd perioa de, vd vefi simfi bine. Eu insumi am urmat tratamentul gi am lucrat mai mult ca niciodatd in acea perioadd" Este util sd consumali circa 2s0 ml de suc pe zr, cu alimentafie norm ald,, cAteva zile inainte de a lncep" ai*ta cu sllc/ pentru ca astfel sd vd acomodati cu sucul.

va fi filtrat printr-o sitd find de ceai sau printr-un tifon, deoarece la fiecare 250 ml de suc existd o lingurd de sedimente. Aceste sedimente nu trebuie sd fie consumate, deoarece sunt dificjl de inghifit gi de asemenea ele pot fi

Toate legumele sunt trecute

printr-un storcdtot, iar sucul

tB

CANCER

/ Leucemie

PENTRU A SUPRAVIETUI ESTE NEVOIE DOAR DE I25 ML PAT.TA LA 250 Mt DE SUC


PE ZTI

Sorbifi usor sucul din linguri. Nu-l inghititi imediat. Mestecafi-l pentru a-l
amesteca cu necesar.

salivi. Putefi bea pAni

la

500

ml, dar nu

este

in plus, din cind in cind se poate lua o inghififuri de suc de varzd, murati (moare), daci vi place.

CANCER r eucemie
49

Tra tam en tul


1. Ceai dr

a:iilr. imporrante
io-t"iuf

pentru

can cerul

ui

,1;$ffi*'-,
.

salvia contine n o.'*x


"

,- ..' --.-

rt

rus 9t o puneti intr-o

I-":*t"rp",iiili""1XTi,'T^t3-0"-",:i:j,esenliarecaresunr

i:::q?" iFr *'ff ':il";{ 4r5:x **6;;,p*.xur#,}"m;'***W

;:ilffi{'*

,:t;:Til;$:#:gt:.,1,;?;:: j:k?J"r:*sa,vieinfiecare

dfftg*m***f.,,qruffi ,***,ru
Combinalia de ceaiuri Breuss: 15g . . coada calului 1og . . Ltrzicd Bg . . troscot 6g . . sundtoare

].

Clai penrru rinichi

)0_

Ml-I.eucemte

Aceste cantitdti sunt suficiente pentru o persoand, :entru circa 3 sdptdmAni. Pulreli o prizd, (c$t ptrtefi cr"rprincle intre degetul mare gi Joud degete) intr-o canX cu ape fiart5 (purificat5 sau iiltratA), i5sa1i i 0 minute, apoi strecttrafi-l gi pdstrati-l
;eparat"

Apoi mai luafi doud cdni de apd fierbinte (purificatd sau tiltratd) impreund cu plantele rdmase in sitd gi ptrnefi-o la fiert la foc mic timp de 1C minute! Apoi filtrali gi amestecafi :ele doud ceaitrri (lictridele obpinute in cele doud etape). Mulpi vor intreba de ce se prepard ceaiul pentru rinichi in acest mod. Existd cinci substanfe in ceaiul pentru rinichi tare nu trebuie fierte, altfel vor fi distruse" Existd totugi a $asea substanld, acidul salicilic, Pe care o rbtinern doar cAnd fierbem ceaiul (partea solidd rdmasd)
bimpr Ce 10

minute.

Ceaiul pentru rinichi trebuie


sdptf,mf;ni.

si fie luat doar trei

O jtrmdtate de cand cu ceai rece trebr-rie luatd pentru


lnceput climirreata , pe stomacul gol, apoi inainte de prAnz gi din nou inainte de culcare" Dupd 3 sdptdrnAni intrerupefi cura cu ceai pentru r:inichi. Dtrpd o pawzd, de 2-3 sdpt5mAni putefi bea din nou

ceai pentru rinichi, dupd necesitdti. In timpul

acestei perioade ntr conslrmati supd de carne de porc sau de vac6.

3. Ceai de nXprasnic (Gernnium robertinnum) Ldsafi o prrzd de planti intr-o cand clr aPe fiartd (ptrrificatd saLr filtratd) fierbinte, timp de 10 minute. Strecurati gi befi o cand cll ceni rece ?n fiecane zi.

fr
Indicafii importante gi explicafii:

51

tr;rtarnent cu

Consider ceoiul de snktie ca fiind cel m;ri i;:.lpror"tant di*tre toate ceair-rrile; el ar trebr,ri sd fie he{rrt intreaga rriatd" Nu Cegeaba un invdtat noman a scris: ,,f)ece sd mr*ri e&ncl salvia crelte in grddina ta?" Prin aceasta cl intelegcn, desiguff, de ce sd mori tAndr. Ceniul pentru rinichi (combinatia cle ceaisni trc:bui sd fie folo,sit pentru orice_ afecfiune Bre*ss) ar timp de 3 sdptdrnatl,. cAncl suferiti rle inftarnafii sau inainte \tplcial "*ol"p**ton, de operafii. profitactic, tratamentral .r, rinichi poate fi fdcut de 3-4 pe an, dar intotc*u.rrl r cu pauze ce .oti cel pufin 3 sdptdmAni. Ceaiul de ndprasnic este absolut necesar pentru toate tiprrrile de cancer, special cAnd afi fdcut dejl raze x sau ! in -

radiatii"

Cum sX urffitati corect Trataffilentutr total aX caxrcerffilaai


Dacd veli face tratamentul corect, veti pierctre doar putin greutate. Primul lucru dimineata: Befi incet, ctr inghitituri *i.i, o jumHtate de cand de ceai rece pentnr rinichi (cornbinatia lSreuls). 112 ori * o o16 mai tArziu: Befi 7-2 cdni de ceai cdldtrf de sall.ie, cu sundtoare gi roinitd pentru aromd. 112 ori - o ori dupi aceea:
?n

micd cle suc gi tineti-o ?n g*rd, 9 tmestecAnd-o bine cu salivd, care o ingirilifi i,ior. ^d"pa 15-30 minute luati o alt5 ingrrlpiturd Itpe de strc, ln functie lei cat de foame vd este. ln timpui dirninefii Fffi;-:yJ" revoie de circa 10-1s inghitit,ri cle sr.rc.

Luati

inghititurd

52

CANCER

/ Leucemie

Befi suc doar daci simfili nevoia. intre inghi;iturile de suc befi ceai rece de salvle, cAt dorifi, dnr totdenLlnafdra znhdr!
La prinz'. Bepi 65 ml (aproape 7 / 2 cand) de ceai pentru rinichi (combinafia de ceaiuri Breuss). Seara: Befi 65 ml (aproape 7 / 2 cand) de ceai pentru rinichi (combinafia de ceaiuri Breuss), inainte de a merge la culcare.

Befi ceai pentru rinichi doar tn primele 3 sdptdmfrni de


tratnment!

Putefi sd mai beli pulin suc (cu inghilituri mici) 9i dupd arrrrazd, cu ceai de plante dupd prescripfie. Putefi bea pAnd la 500 ml de slrc Pe zi, dar nu e obligatoriu! IMPORTANT:
total al cancerului gi jumdtate de perioadd Ql de aI tratamentului pe

in timpul Tratamentul

zile), sucul de legume, preparat

instrucfiunilor mele, trebuie sd fie luat cu lnghiliiuri mici gi trebuie sd fi; foarte b-ine amestecat cu saliad. Nil trebuie sd luali niciodatd doar sucul, ci tntotdeauna in combinafie clt
ceaiurile de plnnte recomandate.

conform

Este de asemenea recomandat sd befi o cand de ceai rece

de ndprasnic. Acest ceai este absolut necesar pentru toate tipurile de cancer, in special cAnd afr fdcut deja raze X sau
tratament cu radiatii. +l Inghifind cantitdti mici de suc gi ceai bine amestecat clr salivd, nu vefi solicita suplimentar sistemtrl digestiv. De obicei nu este necesar sd rdmAneti in pat in timpul tratamentului meu. De fapt este mai bine sd vd mentineli ocupat, pentru a vd distrage atentia de la mAncare gi boald.

w
$

CANCER 'Leucemie

53

Ceaiuri pentru diferite forme de


cancer

in cazuri specifice (cancere ale diferitelor pfuli ale :crpului), trebuie sx beli suplimentar gi alte ceaiuri. '
Tumoare la creier

in comPletarea Tratamentului total al cancerului, befi cdni de ceai rece de roinild (Melissa fficinaltis) pe zi, cu mici. Puneli o prizd de plantd-in ape (purificatd '.gllituri sall filtratd) fiartd, fierbinte, pentru f0 minute.
'--2

$
dt

fr.

'..lL----,
$i

:.i Lr filtratd)

Cancer la ochi in completarea Tratamentului total al cancerului, befi o --and de ceai rece de silur (Euphrasia fficinatis) pe zi, cts :-.ghifituri mici. Punefi o prizd de plantd in ape (purificatd
fiartd, fierbinte, pentru f0 minute.

,,
,i

ltr

':

Cancer la sAn, ovar sau uter in comPletarea Tratamentului total al cancerului, befi o ::nd de ceai rece de creligoard gi flori de urzicd,albd moartd ltttium alb.um) pe 4, cu inghilittrri mici. Puneli o prizd de ::efigoar6,9i una de flori de ttrzrcd albd moartd intr-o cand de : la (purificatd sau filtratd) fiartd, fierbinte, pentru 10 *-nrrte,Ia tnfuzat.

Cancer la palat, buze, limbi, glandele gAtului gi laringe in completarea Tratamenttrlui total al cancerului beti .=-ii de pdtrunjel de cdmp, conform recomanddrilor date i;
-

.i:litolu I "Difterra"

54

CAN-

Dupd 42 de zlLe de tratament facefi gargard cu o lingurd de ceai-gi scuipafi, apoi repetafi. La a treia gargard, inghilifi incet ceaiul. Repetali cle cAteva clri pe zL. Fierbefi o lingurifd de rdddcin6 de pf,trunjel de cAmp intr-o cand de apd, timP de 3 minttte.

Cancer la piele
tJrmali Tratamentul total al cancerului. Dacd zona afectatd este rnai micd de 1 cffi, tamponafi-o de cAteva ori pe zi cu o bucatd de rostopascd proasPdt tdiatd. Este important5 seva ei galbend, atnar5. Dacd zona afectatd este mai rnare, tamponafi doar in jurul marginilor gi deasupra pielii sdndtoase din ?mprejurimi. Iarna folosifi o infuzie de ceai de rostopascd, dar, din nolt, doar in jurul nnarginitror. Pentrtr a face ceaiul, puneli o prrzd de plantd la infuzat 10 minute intr-o cand cu apA (ptrrificatd satr filtratd) fiartd, fierbir:rte. Folosifi-l cdlduf . Dacd nu aveli rostopascd proaspHtd, se recomanCd aplicarea de biter suedez.

Cancer la oa$e, la pldmf,ni sau tuberculozn


'fratamentului total al cancerutrtli, befi o corni:inafie de ceai de pdtlaginh ingustd, lichen de piatrd, rotunjoard gi flori de trumAndricd in pdrfi egale (combinafia Breuss)" Pnnefi amestecul in apA fiartf, (purificatd sau fillratl), tra infuzat timp de 10 minlrte. Nu e nevoie sd folosifi toate plantele mentionate. Beli ceai cAt de mtrlt dorifi, ctl cAt rnai mult ctr atAt mai bine" Tn caz de tuhercutro zd, tn cornpletare, ltrafi cl lingurifd de seminfe de p6tlagind latd ctt apd sau ceai, o datd pe zi.
Tn co$tpletarea

Cancer la ficat in cotnpletarea Tratamentr"rlui total al cancerttlui, sorbiti


doud cdni de ceai rece de coji de cartofi, o datd pe zr"

CANCER l*'rcemie

55

:rai bune. Folositi un ac cti gdmdlie pentru a inmuia :ervurile. impdturati o pdturd de lAn6 lat5 de 50 cm gi punefi-o ln lat. Punefi o bucatd de pAnzd, de 30 crn peste pdturd; puneti -:n prosop peste pAnzd gi intindeti frunzele de varzl. peste :rosop. Pacientul se va aleza astfel incdt partea afectat5 a : rrpului sd stea deasuPra frumzelor. itrcot'riurati-i corpul cu :anza bine strAnsd, inccnjurati-l cu paiura. Acestea ?F"i ::ebuie strAnse bine d; ju, imprej uo, astfel fnc6t sd nu se 'rhrnAred : esfacd- Trebuie sd se igu taata noaptea. Dacd : --rnpresa nu este suficient de bine strAnsd gi nu este bine " i-elit, pacientului poate sd i se facd frig, fapt care e - iundtor" Dacd acest lucru se petrece, verificiti cornpresa gi
fagurafi-l de ulei ciilctut in r.ona afectaid gi acope r*i cu o :azd groasd, care poate fi luatd .1"p; oat*"a minute. Inainte " : a-dplicl gompresa, asigurati-v; ca regiunea este calclh. Probabil ed mai intAi ir trebui sA fie incdlz;t patul.
-

Fierbefi o mAnd de coji crude de cartgfi in doud cdni de ?pd, 2-4 minute. Dacd organisrnul are nevoie, veti reugi sd :efi._ryu trebuie sd befi daia nu vh place. Ve recomand sd vd facefi comprese cu frunze de varzd. plus, fre5afi ugor pielea f.r ulei de rndsline sau ulei de -n rtndtoare diluat in ulei de mdsline. Aceste comprese pot = fi :plicate in toate cazurile de cancer. Instrucfiuni: luafi trgi frunze de varzd gi trecefi-le prin :Pe caldd pentrtl a le sp5la de praf. Frunzele exterioare sunt

Primul ltrcru dimin eata, lyqri compres* gi sp*lati - 'rcientul cu }pe .31{y ra. {Jscafi bine, apoi ?nrindefi u$or -- '.td linguri

bine.

'

Caneer la stonlac in cornpletarea Tratamentului totatr el car'lceruiui beti cu .irifituri mici o cand de ceai rece cie pelin. Liisatt ; p; i;i A* ''l td intr-o cand de apa fiart6, iiuobinte (filtrata sa*

56

CANCER 'Leuceqtier

Dacd avefi gi un stomac iritabil, beli o cand de ceai de valeriand gi ceai de pelin. Instrucfiuni: Fi-erbefi 3 minute 1 lingurd de rdddcind de valeriand intr-o cand de apA (filtratd sau purificatd). Puneli o prtzd,micd de pelin intr-o strecurdtoare deasuP1a trnei cdni 9i iurnali ceaiul de valeriand timp de doar 3 secunde.

Cancer la splini sau pancreas in completarea Tratamentului total al cancerului beli 9ul pulin un litru de ceai de salvie cald sau rece, Pe zi. De asemenea recomand o compresd caldd cu flori de fdn, coada
calului sau paie de ovdz. L[safi fiorile de fAn la infu zat, dar coada calului .gl paiele de ovdz'fierbeti-le la foc mic timp de 10 minute. (Aplicati comprese doar dacd avefi experienld in aceastd direcfie.)

Constipafie
Pentru a alina durerile posibile, poate fi fdcutd o clismd cu ceaiul de mugetel sau beli ceai slab din plante pentru constipafie sall introducefi o bucdficd de unt in rect. Tratamentul cu suc stimuleazd, circul alta venoasd portald atAt de mult incAt cea mai mare parte a confinutului intestinelor va fi absorbit de organism. De aceea putefi avea o migcare a intestinelor rar5 timp de cAteva zrle, fdrd a vd

simfi inconfortabil. Totugi trebuie sd aveti grijA sd


evacuafi intestinele regulat.

vd

BINE DE $TIUT:
,

#';:;; ::f:':i#i,r,'{0 0,,?| T:' ::!:,! toate tipurile de cancer. Recomtmd acest ceai tuturor bolnaailor de cancer, pentru preaeniren ":,',,"":i1," ttnei drtcienle de calciu ltt tinryul curei cu sttcuri,

"f;

CANICEII

/ Leucemie

57

Alte informatii referitoare la Tratamentul total al cancerului


Obignuiam sd spun cd trebuie sd faceli Tratamentul total al cancerului sub supraveghere medic ald,, aceasta deoarece ,,loream ca medicii sd aibd posibilitatea de a observa evolufia bolii impreund cu mine gi, in caz de tensiune scdzutd, sd existe posibilitatea prescrierii unor medicamente pentru -rrimd. Totugi, am descoperit cd mulli medici nu voiau sd ^nvele despre plante gi remedii naturale. Mulpi chiar :iesctrrajau pacienfii in utilizarea curei cu suc ai prescriau l'redicamente care nu trebuiau luate in timpul curei. Tratamentele cu injecfii gi radiafii trebuie evitate in :impul terapiei cu sucuri. Dar, desiglJt, nu este recomandat a facefi ceva fdrd, gtirea medicului dumneavoastrd, dar :iecare persoand este liberd sd decidd dacf, vrea sau nu sd :acd tratamentul sub supravegherea medicului sdu. Nu faceti Tratamentul total al cancerului imediat dupA o -ireratie. In funcfie de cum vd simtiti, trebuie sd agteptafi : tre doud gi cinci luni. in timpul acestei perioide ae :steptare, putefi bea de la 65 ml pAnd la 725 ml din sucul de :qLtme Breuss gi sd mAncati alimente cum ar fi piureuri moi,
r' ' '

-ipd de legume, legume sau alte mAncdruri ugoare.

-:-

Befi sucul cu inghilituri mici, intotdeauna inainte de ceaiuri conform instrucfiunilor, impreund -. ceai de salvie gi ceai pentru rinichi (combinafia Breuss),
asd, cclmbinat cu

: 'nform Tratamentr-rltri total al cancerului.


Incepati Tratarnentul totnl nl cancerului doar dncd ad simtiti 'tcient de puternic.

$i ud rog sd ad rterificafi in motl regulnt tensiunea.

58

CANCER

Leucemie

Terapia prin post nu trebuie

si produci

in timpul Tratamentului total al cancerului, vi rog si intrerupefi postul cu suc. incercafi si ascultafi ce vi ,rspune" corpul dumneavoastri existi semne clare! Este posibil si le recunoagtefi gi si le interpretafi. Dupi 42 de zile de tratament prin post cu sucuri, incepefi incet si mAncati alimente
ugoare.

anxietate sau iritare pacientului. Daci suferifi de slibiciune acuti

Folosifi foarte pufini sare gi mincati sinitos (organic gi biodinamic) mAncare


nealterati gi netratatf, cu chimicale, etc. Totdeauna befi o jumitate de cani cu suc de legume pe zi, pentru inci 2-4 siptimini, cu inghifituri mici, inainte de mese.

,t-i\NCER

l,eucemie

59

Tratarnentul total al cancerului este recomandat gi pentru alte boli, diferite de cancer
Aceste boli sunt: - Artrttd,; - Artrozd, (boa15 a articulafiilor); - Cox artrozd (inflamafie a articulafiei goldului); - Osteoporo zd, (pierderea de calciu din oase); - Spondilartrozd, (boald a vertebrei spinale).

;
:

Pentru toate aceste boli trebuie sd urmafi Tratamentul :al al cancerului pentru 21, de ztLe, folosind ceaiul de salvie ceaiul pentru rinichi (combinafia de ceaiuri Breuss). Dacd
De fapt, putefi chiar sd curdlati organisrnul de posibilele

.'.rle canceroase! =

in caz de afecfiuni ale articulafiilor, recornand sd faceli :irnpul tratamentului bdi de coada calului, f,lori de fAn sau

r j - de ovdz. Doresc sd menti orrez cd este mai ugor pentru persoanele -.'arstd sd facd tratamentul pentru cancetr, deoarece pentru -

: : este mai sirnplu sd posteascd,

::ienfi. \fii de oameni au urmat dieta mea cu suc tirnp de 42 de : : fard se mdnAnce nimic altceva, majoritatea reficAndu-se " '' :ecdderi. Am tratat cam 2400 de bolnavi in acest mod gi rtrr le-am spus: ,,Dacd. aveti rude sau cunogtinfe care -- ri de cancer, atunci vd rog recomandati-le tratamentul * : - clr sllc Ai rugafi-i sd transmitd recomanddrile gi altora." carbat mi-a spus cd a trrmat tratamentul intoctnai, ;,rrm directivelor rnele, gi dupd nrlmai o sdptdrnAnd $i-a : "- ieama cAt de bun era. El l-a recomandat atunci altor 7 - - : :'inzt de cancer gi tofi acegtia s-au vindecat. Arn rttgat ca * j ,i rrentul sd fie recomandat gi altora, deoarece foarte mtrlfi -'rrri vin sH mh vadd din intreaga lume, din Australia, :nia, Olanda, Franta, Elvetia, Belgia, Italia, Canada,

avAnd adeseori rezerve de

SUA, America de Sud. Le-am spus tuturor acestor pacienl si find minte cd nu oricine poate cdl5tori pe o distanfd aga d mare pentru a md vedea. Scopul meu principal este de ajutl cAt se poate de mulli bolnavi de cancer. In 1950 am tratat cu slrcces primul bolnav de cance ntilizAnd Tratamentul total al cancerului. De atunci am trata pacienfi cu cancer la sAn, creier, laringe, glande endocrine pldmAn, ficat, oase, intestine etc. Tofi au fost tratali cr succes, chiar gi pacienfi cu cicatrice adAnci, ldsate de radiafii Vd rog sd nu ad mai temeli de cancer! Dupd pdrerea me :xistd oameni ce suferd de cancer gi de alte boli aparen incurabile deoarece ei dorrn deasupra cursurilor subteran Ce apd gi pot fi afectalr de radiatiile telurice" Dacd vd simfiJ vizat, este mai sigur sd chemafi un radiestezist pentru verifica acest lucru gi mutafi-vd patul in alt loc, dacd est
necesar.

Explicarea Tratamentului total al cancerului

Pot sd apard multe intrebdri. De exemplu, este permis s rnAncdm pAine, ffiiere, oud sau legume in timpu tratamentului cu suc? Poate cineva sd bea in acelagi timp su Je coacdze negre , zmeurd sau dovle ac? Mul;i pacienl loresc, de asemenea, sd gtie dacd li se permite sd i rnedicamente in acelagi timp. Iati rdspunsul meu: Am detaliat Tratamenttrl total a :ancerului, in decursul cdruia vd ,,hrdnifi" , timp de 42 d ztle, cu amestecul de sucuri. Ptrtefi addltga pufin srlc d LdmAie. Sucul de mere proaspet stors este permis, da riciodatd in combinatie crl alte sucuri. Puteti bea ceai d ;alvie cu sundtoare gi roinitd oricAt de mtrlt dorifi , dn
in tot de aun a far d zahdr
.

nnilt mai bine dncd nu mfincali nintic nltceun fu titrrpt' Tratnnrenhtlui total nl cancet'uhi. Succesil uu trttfrrzin un tim, ;ott puteti chiar e1uo dacd nu urnmli irtstntclitmile sau m?ncnt ilte nfincdruri deckt cele indicate, Obsarusfiile melc de-a lungrtl miltor mti att confirntnt c 'nsuccesul (tptre doar dacd pncicntul T'nt n rcspectttt ctt strictet
Este

CANCER

/ Leucemie

67

:'rctrucfiunile mele, deci existd un motiu FOARTE serios pentru


:,t sd accentuez aceasta.

S a estimat cd circa 45000 de bolnavi de cancer gi de prin :ratamentul meu. Medicamentele care luptd cu celulele cancerigene nu le :istrug doar pe acestea, ci gi celulele sdndtoase. Dupd :irerea mea, celulele cancerigene nu sunt celule bolnave ale rrganismului, ci celule generate de procesul canceros" rcest celule trdiesc pe baza proteinelor din alimentele pe
-rameni suferinzi de alte boli incurabile au fost vindecafi
-a

:are le mAncdm. Ele nu pot supraaielui numai cu suc de legume.

O tumoare canceroasd este o excrescenfd independentd creeaz6, propriile celule. Aceastd excrescenlX -:fluenfeazd, celulele sdndtoase ale corpului, care apoi strnt : erturbate. Acesta este ceea ce se numegte cancer. Drept -::mare, noi trebuie sd infometdm celulele canceroase prin
:

i igi

::atamentul cu suc. Aceasta este teoria me a, care a fost confirmatd de mii de :i. Daci ali parcurs aceastd carte pAnd aici ali aflat deja ce =:te, de fapt, o tumoare. Ea cregte incet la inceput gi foarte ::L.ede la sfArgit, deoarece: o celuld canceroasd produce -^ rud, doud celule canceroase produc patru, patru celule :-lrceroase produc opt gi aga mai departe. CAnd se ajunge la . ,100 de celule canceroase, s vor produce 20000 de celule ::-lceroase. $i 20000 de celule canceroase aor crea 40000 de
:'.'.

tle canceroase aproape instantaneu!

--

Tumoarea are atunci o mdrime considerabild, dar incd :i existd posibilitatea de a o elimina cu Tratamentul total al - 1rCrului, care va opri aportul de proteine de care are

:'-oie excrescenta canceroasd pentru a supravielui gi a

se

-. .:ltiplica.

Cu acest scurt comentariu sper cd am rdspuns la *::ebdrile atAtor medici care ne-au scris cd nu cred cd cineva : r te trdi 42 de zlle cu aproape nici o protein5. in concluzie, doresc se-i iog pe to;i medicii gi oamenii de -. -:rtd sd testeze in mod gtiintific succesul meu in tratarea

62

CANCER

/ Leucetnir

cancerului gi a altor boli incurabile, pentru a ajuta pe to} oamenii suferinzi. Ve rog sd nu acfionafi impotriva mea P( motivul cd nu sunt medic. Ve rog sd luafi in considerare toate marile invenfii alr oameniloi obignuifi. in final conte azd, dcar succesul $ valoarea invenfiei pentru rasa umand. Camenii de gtiinld a trebui sd recunoasc5 aceste succese, indiferent de sursa de li care provin. Adese d, o anumitd metodologie este testatd gi cercetatd lungd perioadd de ti*p, fdrd a se obpine rezultat, incununate de succes. In aceste condipii, dacd o persoltli neaut artzatd dar talentatd descoperd ce trebuie f5cut pentrt a oferi tratarnentutr corect pentru cancer, cum pot cercetdtori gi unii medici ortodocgi sX ignore pur gi simplu tratamentul fdrd, ca rndcar sd testeze metoda? Acest tratament merit fdcut! De aceea doresc sd apelez din nou tra specialigtii ?r rnedicind pentru a confirma aceste succese, chiar CacS ei inc rlu au capacitatea sd le explice. Ag fi foarte fericit dacd Trata mentul total al cancerului va fi imbundtdfit in combinalie cr alte metode de succes pentru tratarea cancerului.

Sfaturi pentru succesul deptrin in cura eu sucuri de legume

Faceli multe exercifii gi inspirali aer proaspdt! Ag vrea s[ menfi orrez cX tratamentul cu suc de legume avut succes nu doar la bolnavii de cancer, ci gi in cazuril urmdtoare: c 4 + r.1 r 1". In profilaxia cancerului. 2" Pentru regenerarea intregtrltri organisrn - befi 125-25 ml de suc de legume, impreuni cu ceai de salvie Ei ceait meu de rinichi (combinafia de ceaiuri Breuss) in fiecare z inainte de masd. 3. Pentrtr a sldbi fdrd sd vd fie foame gi sete gi f5rd nici u alt efect secunclar, befi suc de legume timp de 42 de ztlr eventual irnpreund cu supd de ceapd.

CANCER

/ Leucemie

63

4. Pentru regenerarea organismului primdvara. 5. Pentru a imbunitifi calitatea sAngelui.


6.

Adiuvant in boli ca artrita sau artraza. Bolnaaii de cancer trebuie sd renunte la fumat. Fumdtorii nu aor obline niciodatd succes
cu sucul meu de legume!

IMPORTANT:

Citeva aspecte importante privind tratamentul cu suc de legume:


Trebuie sd aveli voinfd pentru a vd face bine. Trebuie sd infelegeli boala. Urmafi cu congtiinciozitate tratamentul, amestecafi cdt nai bine sucurile cu salivd. Nu vd forlali sd befi sucuri sau ceaiuri dacd nu vd simliri rine intr-o zi. E mai bine sd n-o facefi in ziua respectivd. increderea in sine gi gAndirea pozitivd vh vor intdri. facd dorifi, putefi bea ocazional gi sucuri de fructe ca: :crrtocaLe, grape-fruit, coacdze negre gi afine. Befi -ntotdeauna in cantitdfi mici, in timpul zitei. Nu amestecafi '::ciodatd ceaiurile cu sucurile de legume. Dacd preferali sd befi suc de legume dimineafa decAt la :rdnz sau se ara, atunci beli rnai mult din el dimineafa gi mai :'-rfin la prAnz sau seara. Rudele apropiate (lof, copii) gi prietenii pot fi un suport :- oral pentru pacienfi. Ii rog pe acegtia si nu se lam enteze in : qaturd cu situafia gi sd crufe bolnavul de orice gtire gi ,.perienfd negativd. = Este util5 consolidarea unei relafii bazate pe incredere, =-'entual cu persoane care au urmat tratamentul. Verificafi amplasarea patului dumneavoastrd pentru a :'" -td cursurile subterane de ape gi zonele cu tensiuni -=, .-irice. Nr,r linefi nimic tn casd care sd conlind naftalind! Nu , -:eptafi nici o persoand care fumeazd,in apropiere.

,:.

:ii

iii lii ili

ifi,

ii}.

iii

ffi

&

61

CANCER

Leucemi

Este bine ca apropiafii sd incur ajeze pacientul p parcursul tratamentului cu o atitudine pozttiyd, care poate transmisd prin vorbe gi fapte.

Informatii suplimentare
importante
pentru incurajarea persoanelor bolnave de cancer
Cancerul este o dezaoltare cehilard independentd care poate prolifereze qi sd trdiascd doar dacd ne hrdnim cu mkncare solidd.
a'

UrmAnd tratamentul cu suc de legume, formatiune canceroasd este privatd de hrand solidd. Amestecul de sucur de legume confine toate mineralele, oligoelementele i vitaminele necesare pentru a supraviefui cele 42 de zlle ct durea zd, tratamentul. De asemenea, putefi bea una sau dou

cdni cu supd de ceapd pe zL. Vd rog sd refinefi: Nrz mLncali ceapa, befi doar lichidul i care a fost fiartd. L-am recomandat celor care erau pre sldbili pentru a supravietui fdrd, mAncare, dar nu trebuie sd luafi neapdrat. Putefi bea o cand plind, la prdnz, dar llu i seara. Supa s-a dovedit a avea efecte bune, astfel cd acur recomand supd de ceapd tttturlr bolnaailor de cancer pentru eaita foamea sau setea in timpul Tratamentului total al cancerulu Pentru a intdri inima, luati 5-10 ml de extract de gherghin (1000 mg) dimineata. Bolnavii de cancer cu diabet, care sunt dependenti d insulind, trebuie sd contirute trntamenttil cu insulind.

AVERTISMENT: In cnz de cancer la ficat sau la aezico hiliart nLt beli niciodatd o cand plind de supd dintrdatd. E mai bine sd luali cam 70 linguri de suf,
caldd la fiecare ord. Be[i gi o cand de ceai de peli
pe zi.

CAITIeER Leucemie

65

tare!

Prepararea ceaiului de pelin: Pentru primele 5-6 zile luafi o cantitate micd de pelin, punefi-l in ape ftartd, (purificatd sau filtrati) pentru 10 secunde. Din a 7-a zi, ldsafi-l doar 3 secunde, altfel va fi prea Prepararea supei de ceape: Tdiali o ceapd intre a1d, de mdrime mijlocie, cu tot
_

galbeni exterioali Prejifi-o in ulei ,regetal p6nd devine aurie. Addugali circa 500 ml de apd rece. ddu."ii la punctul de fierbere gi mestecafi pAnd se itlmoaie ."upu. eaaugafi igg"Tg rase fin gi strecuiafi. Befi doar zeama, nu gi ."ipu. t'e1i fi incAntafi d-e aceasti ,,supe'bune),.
coaja

cu

Alte surprizd, a supei de ceape


in toamna anului 1988, impreund cu sofia mea am urmat Tratamentul total al cancerului, cu supd de ceapd. Sofia mea suferea pe atunci de osteop orozd, a colbanei veriebrale. DuqX 17 ztle in care a bdut supa de ceapd,, s-a simfit mai :rne 9i, la vArsta de 86 de ani, a fost capabita sa lucreze din

:.ou.

::mpletd gi sdndtoas5. Prin fierberea pdstdilor uscate de fasole, ele devin la fel :: cele Proaspete 9i pot fi pregdtite chiar gi ca salatd. Am -::eies cd -pdstdile uscate de iasole pot fi folosite la ceai r'r:rtru diabetici. De obicei ele sunt aruncate. Acum, cu aceastd informatie, nimeni nu va mai muri de :: ;:ne! (Folosifi fasolea atoasd numai pentru ceai).

Noi mAncdm acum supd de ceapd foarte des, la fet gi ne-a demonstrat cd din =ripd 9" pastdi de fasole. Eiperienfa :istdile uscate de fasole poate 'fi preparatd o mAncare -

66

CANCER

Leucemie

Cunoagtere gi gtiingdl
asemenea, un fapt gtiintific. cd omul esie cea mai complexd fiinfX. Nu existX 3. $tim -gtiinfd sau medie care sX spunX cX el cunoaqte intregul om de
1. $tim cx apa curge la valeu este url fapt gtiinfific. Z. $tim cd merele Iresc ?n meri nu in peri - acesta este, de

organism uman.

$tim cd existd diferite rnoduri de dezvoltare a canceruiui. in intreaga lume sunt mai bine de 100000 de oanneni implicafi irr cercetarea cancerului, dar incd nu

" 4.

cunoagtem cum se dezvoltd o formatiune tumoral5- Totugi, aceste dezvoltdri tumorale exist6. S. De asemenea, gtim cd cel pufin 45000 de oameni care au strferit de cancer, leucemie sau alte boli aparent incurabitre acurn strnt vindecafi dupX ce au urmat Tratamentul total al cancerului, in ciuda'faptului cd cercetdtorii nLl infeleg cu exactitate culn funcli oneazd acest proces de vindecare. 6" intrebdrile mele sunt acestea: Cr-rm evalu eazl,cercetdtorii acest Tratamentul total? 45000 de bolnavi de cancer vindecafi nu sttnt suficienfi? Care este cunoagterea pe care cercetdtorii o cautd? 7 " Uneori existX o mare prdpastie intre cunoagtere I gtiinfd, dar gtiinfa trebuie sd caute cunoagterea intotdeauna Ce spull cercetdtorii d*:P_{e asta? B" in mintea mea, VINDECAREA inseamnd readucerei trngi organism uman cu disftrncfii la o funcfionare normald -

rru indepdrtarea tlnor pdrfi di" 1, Pril

.oPerafie ^sat amputare. Mtrtilarea este echirratrentd cu vindecarea? Ctrn peiate un orgnn, parfial satr gomp-let indepdrtat,.sd devind ur brgot-t insdnitoEii? CAt de absurdd este pretenfia statisticilo **dl.inii oficiale cd aceste operatii sunt vindecdri reuqite. g. DesigLrr, existd rntrlti cercetdtori, atAt in tehnologie cd gi ?n meclic"inA, care alr f5curt fapte mari gi atr cAgtigat merit prilr truda. Tottrgi, trneori, progresul in cunoaqtere est gbstrtrcfionat de ollirrt-rile oam-enil,or de gtiinfd iresponsabili.

T,EUCEMIA
Cu cAtva timp in urrnd am descoperit cd leucemia s-ar putea sd nu fie un cancer al sAngelut, dar trebuie sd fie o alterare a sAngelui cauzatd de -o dereglare a circulafiei venoase portale. Leucemia e vindecabile ?n multe cazuri. ' In ztua aceea am fost chemat acasd la d-na Reghina Lortinsell. inainte de a merge in camera pacientei, sopirl i, Robert, mi-a sPus cd ea aie leucernie, confirmatd de toti medicii din Feldkirch pi Dalaas care au consultat-o" Am intreb at: ,,De ce m-afi rugat sd vin?,, El a rdspr]n?t ,,Noi nu i-am spus ce este in nereguld cu ea ;i dorim sd-i indeplinim toate dorinfele inainte de a muri. Iar cAnd ea a intrebat de dumn"ur.oistrd, noi v-am chemat. Dafi-i pufind linig te."
,,Aceasta semdnd cu o minciund " , arn spus. Am intrat in camerd gi am analizat irisul doamnei, dar rurnai .pentru cH nu citisem in nici o carte cum apare -eucemia in irisul unui om. Dacd a$a de mulpi medici au

Din diagnosticul iridologic am tras conclu zta cd :ttcemia nu era un cancer al sAngelui, ci o alterare a i ingelui cauzatd, de o dereglare a circutapiei venoase portale. *'.zrst5 imbolndvire a cauzat depresie. $i aceasta s-a ctovedit : :i sittratia. Odatd ce am inteles aceasta, am gtitrt imediat ce am de ', --itt. I-am instrtrit gi pe ceilalti ce ra fac5 gi imediat am
"

:iagnosticat leucernia, trebuie cd aga era.

in timp ie iegeam, sofgl mi-a splrs: ,,r-afi spus sofiei cd se va insdndtogi", -.i -e lucru pe care el 'r,r.r-l ar".i*u. = --:easta este imP-otriva ttrturor pronosticurilor nredicilor gi : :portului spitalului." Am spus: ,,pot fi gi 100 de doctori ' = sd vd spund cd ea va muri. Etr vd spun cd va trd i." EI era
--

: -icat o compresd, deoarece ea avea temperatirrd mare.

68

CANCHI{

Leucemie

sfdtuit, totugt incd derutat gi credea cd eram un prost. L,-am sd-mi urme ze cu strictele instrucfiunile. refine s5 merg sd ( Dupd o sdptdmdnd, nu m-am Pltrlt ga lucra gi mi-a spus cd ; vdd pe aceastd femeie. Ce surpr t"i la bucdtdrie din a 4-a ii. Din nefericire, d-na Reghint a muri "ildt Lorunsen nu ne poate spune povestgu s?, deoarece magind' de cinci ani mai tdtzitu, intr-un accident moari De atunci n-am mai avut nici un pacient care s5

de leucemie. Am consultat mulpi bameni suferinzl

d'

leucemie. I-am ajutat fe toli gi ei s-au insdndtogit. Deci nu existd nici'un m'otiu ca sd ne temem de leucemie' sanatoriu in Alpi, I i* tB iulie :rg64am fost chemat la unjosef Rddler, fratel wigra tzbad,, lAng6 wangel. Domnul sanatoriuluilao*nigoara Antonie Rddler, ave

prJprietarei

futti.r

la colon gi la intestinul strbpire. intenliona Degi medicii nu-i mai dddeau nici o $ansi, prelunl va nu-i aceasta cd totugi gtiind facd, o colostomie, I)e' ucidd. sd-l putut fi ar viala prea murt. o operafie domnigouru R?idler l-a scos dil spital.di. Nu s-a petrecut nimic gi domnul Riidler se simte.l dispera erau lui in ce mai rau. sora gi cunogtinlele pe dornnul domnigoara Antonie a intAlnit ,,intimpldtor" ei. El i necazul s. din Blude nz, cdruia ea i-a rp.tr despre o feme povestit despre mine. $tia cx u* vindecat complet fa uput.fle de 70de ani care avusese cancer la stomac, in intreb a nici o speranld de vindecare. Domnigo ara Antonie vadd l dacd acest domn Breuss poate veni imediat sd-l fratele ei. Am vorbit apoi cu domnigoara Rlidler care m-a rttgata d vin imediat, deour..e fratele sdu era foarte bolnav. CAn e ar.r, doi doar avAnd mic mai auzttcd el avea opt copii, cel care Rddler domnul pe promis se merg. L-am examinat printrvedea putut gi im lungit pe canapea in birou gi intestir diag^ostic iridologic ch e| avea cancer la colon asemdnd este meu sublire. Ei au conflrmat cd diagnosticul celui de la sPital.
<

CANCER / Leucemie

69

Le-am sPlts celor opt copii, care plAngeau cu tofii, cd eram capabil sd-l ajut. Am stabilit gi faptul ch el avea o inimd puternicd gi pldmAni buni care-l puteau face sd urmeze mai ugor Tratamentul total al cancerului gi cd va fi apt sd luc reze din nou. Aceasta s-agi intAmplat, dupd cum putepi observa din mirturie. El a murit 20 ani mai tdizru, in &ianuarie 1985, Ce atac de cord. Prin domnul Riidler, vestea despre mine s-a rdspAndit la multe mii de bolnavi, suferinzi db tot felul de ifecgiuni. Timp de mulpi ani am consultat zilnic oameni ce sufereau de cancer sau leucemie. Multi dintre acegtia, cdrora nu li se mai dddea nici o gansd , du supraviefuitl Deci, vd rog, nu vd mai temeti de cancer sau leucemie!

Ce trebuie se facefi cAnd aveti

leucemieT
:ezultatul unei deregldri a circulatiei venoase portale, care a :-rst cauzatd de o problemd psihologicd manifestatd ca :epresie. De aceea trebuie sd determinafi ce problemd : sihol!8ice a cauzat boala. Motivul unei astfel de depresii --ste adesea foarte simplu, dar bolnavul nu poate inprelege
-ILLZA.
-

Dtrpd cum am mentionat anterior, leucemia

este

Deci, dacd suferifi de leucemie, cdutati sd gdsifi cauza -rndamental5 a problemei. Relaxarea mentald este primul pas spre insdndtogire.

Tratamentul leucemiei
B.ji 25a ml din amestecul de sucuri de legume pe n. Nu ', :eti T'ratamentul total al cancerului! In timpul acestui tratament, putefi manca ce doriti, , ..pj4"9 orice fel de carne, brAn zE, gr supd. !,lu uitnti: Mfrncdruri fdrd proteine! .Befi ?uc.de legume cu inghitituri mici in timpul zt\er, d,e ::ferat inainte de masd. Aiest concentrat de vitamine gi

70

CANCEI{

Leucemie

minerale este foarte u$or absorbit


alimente.

in

combinatie cu alte

IMPORTANT: va rog sd citifi gi comentariile mele priuind ceniul pelttru rinichi (combinafia de ceaiuri Breuss), ceahil de salaie, mhncnrea retncdlzitd,
naftalina. Desigur, este importnnt sd beli 250 ml de suc fu fiecare zi, timp de cel pulin 42 de zile. Bolnmtii ctt depresii seaere ou neaoie de mtilt

incd o datd, este foarte important de menlionat cd spray-urile ctt chimicale,


odorizantele pentru tncdperi, insecticidele etc. nu
trebuie
sd

noroc pentru a se aindeca.

fie finute fn cnsd.

ie

te

DE CE ANUMITE BOLI S{JNT


ri
,d,

INCURABILE, CHIAR DACA AU UN DIAGNOSTIC CORECT 9I UN TRATAMENT POTRIVIT?


Am cumpdrat o carte scrisd de dr. Otto Wrcz gi intitulatd pignosli9 iridologic Ai am citit in ea de ce nu pot fi vindecati bolnavii intr-o perioadd de 70,20,90, 40 sarlmai mulpi ant, in ciuda unui diagnostic Ai a unui tratament corect" Dr. Wftz sPune cd otrava pentru molii gi insecticidele, naftalina gi camforul artificial confin arsenic. Prin inhalare, el pdtrunde in organismul uman gi cavzeazd, diferite boli. El spune cd aceasti otravd este cel mai teribil criminal al omului. Urmele sunt intotdeauna vtziblle in iris. Organismul singur nlr poate indepdrta complet aceste substanfe care caLLzeazd, o otfdvire

uc

ilt
,le
le,

Iu

in alt loc, el ctteazd" dintr-un ztar din Chicago rrrmdtoarele: ,,$ase frali dormeau in acelagi pat, unul lAngd altul, gi tofi au murit in scurt timp. Singtrra lor sor5, cea care rinea casa, a fost inchisd, fiind strspectatd cd i-a otrdvit. Dtrpd aProaPe un an a fost eliberatd,, cu toate cd s-au g5sit urme de arsenic in corpurile lor, dar nll suficiente pentru a fi srlspectd je crimd. Avocatul surorii a examinat apoi salteaua gi a gdsit .irsenic. Ea a fost tratatd cu chimicale impotriva moliilor. I' Ioartea rapidd a fralilor a fost cauzatd de vaporii toxici. )esigur sora a fost eliberatd imedi at." Ag putea povesti mult mai multe despre asta gi sunt : --'nvins cd este virtual imposibil sd vindeci orice boald atAta :.:l-lP cAt existd in casd otrdvtrri ca naftalina, camforul ,:fificial, DTT, spray-uri contra insectelor etc. sau se folosesc -i orizante pentrtr incdperi.

rareori vindecabild.

72

CANCER

Leucemie

Citeva exemple extrase din miile de cazuri tratate


Primul caz: Alice 8., sofia unui jurist, m-a consultat. Prin diagnostic iridologic am gdsit cd avea o problemd serioasd la piele. Ea a confirmat cd o avea de 42 de ani. Nici unul din cei 200 de Coctori care au consultat o, din care 100 erau dermatologi, n-au putut sd o ajute sd-gi imbundtdfeascd starea sdndtefii. Dupd multe examindri atente am descoperit cd ea era sever otrdvitd prin inhalarea naftalinei. Aceasta, desigur, anula orice posibilitate de vindecare. Femeia a negat cd ar evea vreun fel de otravd in casa sa. Am pariat pe 300 de mdrci cd existd naftalind in casa sa. O puteam vedea ca o totografie in irisul sdu. Ea nu a acceptat sfatul meu de a bea ceai gi nici sd facd, raie cu plante pentru piele. Dezamdgitd, a dorit sd plece, dar 3u i-am spus cd voi merge sd o vrzitez a doua zi pentru a-i ardta naftalina din casa sa. Mi-a spus cd-mi pierd vremea. A doua zr, primul lucru a fost cd am mers la ea. Deschizdnd ugd, ea a repetat c5-mi pierd vremea, dar i-am ipus cd nu conte azd,, deoarece eu am venit din doud motive: primul, sd o ajut, $i al doilea, s5-mi confirm diagnosticul. Cum nu mai intrasem niciodati ia ea in casd, am putut rnirosi naftalina. ,,Ag putea paria pe 1000 de mdrci", am spus gi i-am lrdtat o lumAnare mare, de mdrimea unei sticle, intr-un ;fegnic de fier. Devenind mai prietenoasd , ed mi-a explicat cd I adus aceastd lumAnare dintr-o excursie in Anglia. A avut reste rln metru indltime gi un diametru de 10-15 cm. ii-a amintit cd aceasta ptrtea fi folositd pentru a elimina toate noliile gi gAndacii. Casa mirosea ca in Lrrma unei descdrcdri
:oxice!

CANCER

Leucemie

73

Am scos lumAnarea gi m-am ocupat sd fie fdcute fumigafii cu rdgind (ca tdmAia). Ea mi-a acceptat sfatul, a luat ceaiurile, a curdfat petele dureroase de pe piele cu ceai gi .-lupd 40 de ztle boala de piele s-a vindecat complet.
Al doilea
cazi

in mai7965 am intAlnit intr-un sanatoriu o femeie a cdrei fiicd de 12 ani era oarbd. Sp"cialistul oftalmolog a Jiagnosticat o paralizre a nervului optic. Nu erau de ajutor :rici operafta, nici ochelarrr, nici alte forme de tratament. i-am fdcut un diagnostic iridologic. A reiegit cd trebuia sd :xiste naftalind in apartamentul ei. Ea a confirmat cd a pus :astile de naftalind pentru molii in fiecare dulap. Am instruit-o ce trebuia sd facd,, promifAndu-i fetifei cd ...a putea vedea din nou in circa trei s5ptdmAni, dacd va .coate naftalina gi va face fumigafii cu rdgind naturald de :rad in fiecare zt, timp de doud sdptdmAni. CAnd am reintAlnit-o, dupd trei sdptdmAni, doamna era : rarte fericitd gi mi-a spus cd fiica ei gi-a recAgtigat aproape r intregime vederea. Vd putefi imagina cAt de fericit am fost
:- eU.

I am spus sd me argd, la specialistul oftalmolog qi spund. !r trebuia sd gtie cd tAndra sa pacientd ar fi rdmas oarbd dacd
: -rtea sd ajute gi algi pacienti.

:rava n-ar fi fost eliminatd. De asemenea, am rugat-o sd-i -:und oftalmologului despre recomanddrile mele pentru a

Al treilea

caz:

O doamnd din Hamburg, care a locuit in Bludenz, m-a . -nsultat in legdturd cu severa sa boald de piele. De peste -.'i ani, ii apdreau regulat multe bdgici mari, pline cu lichid, r:- intregul corp, intr-o succesiune foarte ciudatd: 5 ztle pe --rnlac gi piept, 5 zrle pe spate gi fese, apoi din pe coapse.De : -cei apdreau bdgici mici in primele trei ztle gi in a patr a zi ,:ste bdgici deveneau mari, pline cu lichid, peste 80 la - .::ndr, trebuind sd fie stoarse cAnd mAncdrimea devenea de

74

CANCER

Leucemie

apdreau apoi nesuportat. Din a cincia zi, ele dispdreau, dar din nou! Am intrebat-o de ce n-a consultat niciodatd un doctor. practician Ea a explicat cd dorea sd fie tratatd doar de un Ea venise doctor. alt o-rt:g la meargd sd naturist gi a refu zat despre acum la mine deoarece Conitable Mlihr i-a povestit succesul tratamentelor mele' printr-un diagnostic iridologic am descoqgrlt cd intreaga CAnd i-am afecfiune a fost ciuzatd de otrd'Jirea cu naftalind. spunAnd: ,,Acum tate, spus aceasta, ea s-a emofionat foarte vbi fi vindecatd!" Am iost surprins de increderea ei, dar ea mi-a explicat cd tatil ei a fost farmacist intr-o farmacie homeopati ti-u sau DTT spus cd a line in casd naftalind, camfor artificial ce a pierdyt o repre zintd,o crimd cu preqeditare! Dat, dupd toate hainele la mare parte din avere ii rdzboi, ea gi-a pdstrit

naftalin5!

gi Dupd conversafia noastri, naftalina a fost eliminatd de brad timP d.e.doud casa a fost fumig aticu rdgind naturald rinichi (combinafia pentru sdptdmdni. Fem-"eia a bdut ceaiul afectatd 9i s-a pielea de ceaiuri Breuss), gi-a curd;at insandtogit total dupa doar trei sdptamani.
rv

r. .

)i
r.

,e

MULTE BOLI APARENT INCURABILE SUNT VINDECABILE!


Din cAte gtiu, existd peste 10000 de boli de piele. Bineinfeles, nu existd nici un medic care sd le cunoasie pe toate. Adesea bolile par incurabile deoarece nu li se cunoagte cauza. Fiecare dintre noi ar fi bine si inceapd sd bea ceaiul pentru rinichi (com_binalia de ceaiuri Breuss) timp de trei sdptdmAni, iar ceai de salvie toatd viata. AtAta timp- cAt tensiunea dumheavoastrd nu e prea scdzutd, luali o lingurifd de drojdie de bere de trei ori pe ,t, pentru Purificarea sAngelui. Spdlati-vd pielea cu ceii de salvie infuzat in aPe (purificatd sau filtratd) fiart5 , fierbinte, timp de 10 minute. Pentru cyrdfare folosifi intotdeauna cel ptrfin patru . :ampoane gi facefi suficient ceai pentru a le imbiba. Folosili primul tampon pentru a vd spdla pielea gi apoi :unefi-l deoparte. spdlafi-vd temeinic mAinile cu apa cdldufd gi sdpun :entru. a preveni intinderea infecfiei. Este foarte important :i aveli giije sd nu vd reinfectapi singuri. L.uafi al doilea tampon gi sp5lati din nolr pielea cu : f uzie. Repetafi a treia gi a patra oard. Nu gtergefi pielea clupd " .tima spdlare. Ldsafi pielea sd se usuce la aer. Este importanf sd luati haine de corp sau pijamale curate .a schimbafi ceargaful patului dupA fiecareturdfare. Toate ::llPoanele folosite trebuie sd fie spilate la temperaturd - :icatd,, pentrtl a le sterihza inainte de a le refolosil bpdlarea - acest mod reduce numdrul germenilor patogeni din -: -are tampon folosit.

,a

n n It
'a

T
o
,a

ir
.a .a

'a

76

CANCER

Leucemie

pr_rtefi alterna salvia gi coada calului pentru acest tratantent. Fierbefi coada cilului 10-15 minute. PuteJi face aceste sphldri cle' doud ori pe zr, dar folosifi intotdeauna dupd ni.*u haine curate. Dgrigul putefi. avea nevoie de pana la patru astfel de -spdl5ri dacd urticaria, acoperd o l.rprofa!f, nftare a corpului. in medie , yd trebuie patru tampoane pentru un bray. Poate fi mai ugor sd utilizafi tampoane de burnbac de uni.i fo-tot1nfe. pentru mdtreafe sau alte boli ale pdrului, spdlafi-v,a ,pe cap turnand ceai cdlduf sau rece de salvie sau coada calului pe cap, masandu-v5 ugor pielea. Repetafi de 10 ori in timPul unui iratament gi gtergeli ugor cu Prosopul. in caz de scitp dJreros prltef.fofosi comprese cu frunzd, de varzd,. inainte, presafi nervurile frunzei de vatzd' cu un strcitor. Pentru mdfr eafd, umed 6, frunzele trebuie sd fie puse in jurtrl captrlui, finute calde gi fixale ptr o cdciuld sau cu un prirrop. pentrtr ; intensifica efectul, befi i1 acelagi timp gi teaittf pentru rinichi (combinajia-de ceaiuri Breuss). Strnt gi alte intrebtrinfdri ale frunzelor de vatzd: Era, au exemplu, o femeie de 23 de ani care suferea de gi tuberfutrozd. Doctorul nu PIt91 t1 o ajyte'.CAnd pleur "rl,r" am consultat-o, avea o temperaturd de 41' "C. Am sfdtuit-o sd aplice pe piept comPrese cu fuunze de varzl, in timpul nopgii.'Diminbapa fuunzele de varzd erau complet negre/ *,iiaare gi rdspAndeau un miros nepldcut. Dupl: spdlare completd cu apd cald d, a repetat tratamentul incd 12 ore. bupe cum am prevd zut, apdrut o piele urticatd Pe o 20 cm. Am insistat sd continue cu zon6 .ie 20 cm

" conrpresele din nou gi din nou. sa ne oplim acum ar fi insemnat sd permitem bolii sd se dezvolte din nou/ aceastd urticarie fiind o reaclie naturald. Dupd trei sdptdmAni, pielea s-acur5fat Ei boala a dispdrut comPlet'
Existi ipohondri?

Dtrp5 parerea mea, dintr-o sutd care sunt considerafi cd igi imafii neazd cd ar fi bolnavi, nu existd mai mult de unul care sat sufere cu adevdrat de ipohondrie. Aceasta contravine

19

CANCER Leucemie

77

st
.e
rd

le

u fi
)e

opiniei multclr medici care cred cd 50% din pacientii lor igi imagineg|d bolile pe care le au" Dacd doctorirt nu e capabil sd decidd care este problema pacienrului, atunci il trece in categolia pacienfilor care ipi imagineaza. Dar de ce este posibil sd sufere un pacient va -fi explicat in relatarea
urmdtoare:

ri rl
:A

n
re

;i
Ie
LI
,J

;a
"ri e

'e

,,De opt ani vomitam tot ceea ce mAncam sau beam. Dupd ce mAncdffi, durerea era greu. de suportat. CAnd nu mAncam nimic, credeam cd voi muri de foame. De obicei pe la mijlocul nopfii incepeam sd vomit" Am fost internat in spital. Medicul gef care m-a examinat cu raze mi-a sPus cd am multe pietre la fiere. Eu n-am { crezut 9i l-1* rugat sd md opere zeia stomac nu 1a fiere. ai Medicul 9f s-a.gAndit cd el-are dreptate gi m-a operat de pietre la fiere, dar acolo nu erau pietre. liupd opeta Fie, el mi-a qxplicat cd a fost o torsiune a iezicii biliare, pb ."re el a rernediat o. Dar situafia s-a inrdutefit, pentru cd stomactrl era iracfionat din cauza unei aderelfe_ provocate de o operafie le hernie mai veche ,la peretele abdominal. Doi ani mai tilrziu, radiologul a diagnosticat cancer Ia stomac 9i am fdcut o noud operapie. Ei bineo flu sufeream de --ancer la stomac deoarece stomacul, dupX cum am mai spus, ':lo. tracfionat datoritd unei operalii mai vechi de heinie. ihirurgul mi-a examinat intesiinele gi n-a gdsit nimic, deci :m fost considerat un ipohondru. E*u*enul intestinal a :eterminat o deplasare intestinald astfel incAt doi ani mai - zrziu o parte sdndtoasd din colonul descendent a trebuit sd
:-e sc0asd.
"l

Dupd doi ani, Pur gi simplu n-am mai putut indura din nou. Au trecut 8 ani pi n-a ' '.istat nici o clipd fdrd durere gi ?ncd vomitam tot ce -:-trerea 9i m-am internat
ancam.

9i acum, ascultap cu atentie ce am pdfit: am stat in pat ' --'Ltd sdptdmAni cu o durere ill.rportabitrd; la miezul noptii, ^doi -' : obicei, vomitam totul. in fiecare dimineafd veneau -- tdici interni gi spuneau sarcastic: ..bund dimineata, :- tlecdtor non-medical care-i ajut6 pe alpii, dar nu-i i" ri*r*

CANCER

Leucemie

e se ajute pe sine!, Nu puteam rdspunde, deoarece mt lurea tare gura din caLrza regurgitaliei acide, dar doream si ,orbesc cel putln o datd, Ceci, pentru o zi intrea gd n-alr 'in zwa urrndtoare, acegti doi doctori s-at nAncat nimic.
eintors la mine batjocoritori, iar de data aceasta le-am sPys: fXrX noimd, ca nigte copilagi stupizi, fdri
ninte.r>

"Vorbifi

.<f)o, de o rnie Ce orirr, am SpuS, <pentru voi repe necanic ca un copil. Cauza suferinfei mele e simpld. Nt rebuie sd fii nici doctor gi nici practician naturist pentru i iescoperi ce este in nereguld cu rnitr1e. $i un gcolar ar putei ;d o facd. Dacd mdncarea nu rnai poate sd treacd prin corp nseamnd cd stomacul s-alipit gi doar o operafie poate aiuta., ..Dar dumneavoastrd nu mai aveli stomac>>, a declara

..Ce-ai spus?r, aintrebat unul dintre medici. ..Da, ca nigte copii mici, sttrpizirr, am spus. Repetafilrr, a sPus medicul"

"Poftim!

ioctorul, <pentru cd stomacul durnneavoastrd a


lxtirpat.>>

fos

..Dar asta e ceea ce Scrie in figa medicaldrr, am SpuS. spun adesea minciuni, dar noi gtim c "Ei bine, pacienfii lcesta este adevdrui, deoarece noi avem raPortul asigurdr: Jumneavoastrd medicale. r, Apoi i-am asigtrrat din nou cd incd mai am stomac, la fe gi :a ei. ..Dar eu gtiu exact ce gAndili despre mine, cd sunt u ipohondru. {-Jn doctor mi-a spus odatd cd at trebui s gAndesc sdn5tos gi apoi voi fi sdndtos>, am sPus. Dar gAndirea pozitivd are limitele ei. Dacd cinev amputeaid, mAna cuiva, tr poate sd-gi repetede o mie de o:

cd mai are mAna, insd, privind braful, el gtie cd nu

adevdrat. Acelagi lucru se petrece cu cineva care este bolna cu adevdrat. I-am intrebat pe cei doi doctori dacd gtiu ce vrtezd, d sedirnentare a hernatiilor are sAngele unui ipohondru, de nici un rdspuns. Apoi am sPus: ,.0-3, pentru ( n-am primit -este sdndtos, dar la mine este 84. Acum aS vrea sd \ astfel

CANCER / Leucemie

79

intreb de ce a fost testatd, viteza de sediment are, dacd nu se Tage nici o concluzie din ea.>) Apoi le-am explicat cum sd-i rateze pe ipohondri, fapt care i-a uimit. La sfArgitul conversafiei, ei au aflat multe gi au raportat ::rtegral medicului Set care a programat o noud examinare .-u raze X. Rezultatul: stomacul meu exista incd gi era prins "n aderenle aga cum le-am spus. Chirurgii mi-au scos apoi itomacul. Dupd operafie au venit 9 doctori sd md vadd gi :redicul gef mi-a spus: ..Domnule Breuss, cAt ati suferit :umneavoastrd in tofi acegti ani?! Numai dumneavoastrd afi rt'ut dreptate.>> Aceastd confesiune m-a fdcut foarte fericit. -:rtAmplarea se petrecea in 1"95 6." Am scris aceasta doar pentru a ilustra ce poate indura -:n pacient cAnd diagnosticul medicilor este gregit gi ei cred :i el este un ipohondru. In fruntea acestora se afld,, desigrJt, =uferinta mentald gi emofionald pe care cineva trebuie sd o ":dure, aldturi de durerea ftzic6, produsd de toate acestea. 'iu uitafi preful implicat de serviciile de sdndtate. Medici, vd rog ascultafi aceste cuvinte. Nu doresc sd vd -:ensez, dar gAndifi de doud ori inainte de a acuza pe cineva :: ipohondrie. Voi avefi in mAini destinul pacientului. In :.us, ipohondria este o boald ce trebuie, de asemenea, sd fie :atatd corect.

MODALITATILE DE
TRATARE A ANUiWITOR BOLI
Dureri de gat
in caz de dureri in gAt la inghifire fac eli gargar5 cu ceai salvie alternativ cu ceai de pdtrunjel de cdmp. Faceli :.: rgard cu o lingurd de ceai, scuipafi gi repetafi. A treia oard - -: mai scuipafi 9i inghififi ceaiul. Ldsafi salvia la tnfuzat ::rp de 10 minute in ape (purificatd sau filtratd) frartd,,

::

80

CANCER

Leucemie

ml fierbinte. Fierbefi o lingurild de pdtrunjel de cAmp in 250 de ape 3 minute. In caz de supurafie severd la gAtul dureros, cu febra a ridicatd (streptococi), ar trebui consultat un medic pentru evita probleme ulterioare de sdnitate. in Cel mai eficient tratament este o comPresd de cartofi inmoaie. iurul gAtului. Fierbefi trei cartofi mici ea.ry. se |"""1ifi i intr-o p?^nze de bumbac ai zdrobili-l Punefi-i in fierbinli. posibil, inconjurati furul i5at.tt.ti pu.i.tttului cAt de o cdciuld de lAna pacientului Puneli lAnd. bine cu un fuilr de pAnd la. gAt pdturi 9i a1ezafi-l pe spate, acoPeliF:1 5u 9 compresa una, doua Ldsafi u.op.rind biapele gi subsuorile. ore sau pAnd se trezeqte.

Pierderea aPetitului uneori corpul nu are nevoie de hrand pentru o -peToada forfali determinatd. Acesta este adesea cazu! copiilor. Nu revine niciodatd un copil sd mdnAnce. De obicei apetitul mLttellina Pe zr, ,ir.rg,.rr. Este util sd se bea 3 c[ni de Meum

timp de 8 zrle. Kneipp spune: ,,Ti-" foame? Atunci msnAncd'" ,,Ti'" sete? Atunc i bea'" ,,Dacd,nu !i-e foame, atunci nu mAnc a." Existd oameni a caror circulafie venoasd portala flu au absoarbe toat6 hrana in organism gi caret de aceea, mintale boli unele cu nevoie sd mdnAnce prea *,rTt. Oamenii un au o circulalie venbasd portali perturbatd gi, de aceea/ mAncarea apetit excesirr. citculafia iettoase poqtald absoarbe in din stomac ai intestine in organism. vena portd absoarbe hrana acelagi mod in care rdddcinile unui copac igi absorb din sol.

Arterioscl etaza bef in completare la Tratamentul total al cancertrlui,z\ cr goricelului Pe una sau doud cdni de ceai rece de coada tnfuza la plantd de inghilituri mici. Ldsali un vArf de culit

!e

CANCER_,1 Leucemie

81

:tl
:a a

intr-o cand de ap5 ftartd (purificati sau filtratd), timp

de

ln
e.

cinci minute. Suplimentar, luafi o lingurifd de pudrd de drojdie de bere de trei ori pe zi. Drojdia de bere este mai bund decAt drojdia brutarilor. Apropo, drojdia este foarte bund pentru purificarea sAngelui. $i usturoiul este recomandat pentru
arterioscler ozd..

in
rfi
dt

Vd r0g sd refinefi: Luafi aceste trei remedii pentru


arteriosclerozd, doar dacd tensiunea nu este prea scdzutd. Ele tind sd o reducd.

ri ri

de demenfi senili sau boala Alzheimer Oamenii se plAng adesea cd trec printr-o mulfime de probleme cAnd tatdl sau mama lor suferd de aceastd afecfiune. Este mai u$or sd le faci fafd, dacd pur gi simplu aprobi tot ceea ce spun ei. Ve pot asigura, dragi cititori, cd ei vor fi atunci satisfdculi gi in momentul urmdtor cu sigurante vor uita. Astfel, nu vor mai fi niciodati probleme. Dacd vd certafi cu ei, nu-gi pot scoate aceasta din cap gi e posibil sd devind dificili. De aceea, firi mereu de acord cu ei.

Comportamentul fald de oamenii suferinzi

Artrita
Artrita poate sd apard dacd existd in- casd otrdvuri - mice ca naftalina, camforul artific ial, etc. in primul rAnd
Faceli Tratamentul total al cancerului timp de 21 de ziLe.

: :estea
--h",,

trebuie indepdrtate. Tratamentul este asemdndtor -ti pentru reumatism. f)acd aveti artritd la genunchi, stafi -::-un Picior (fdrd, sd indoifi genunchiul) , dp,oi alternati cu
-

ilalt. Dacd o avefi la incheieturile palmblor, impingefi


sc palmele

-.-

inapoi cdtre antebraf, de cAteva ori pe

21.

82

CANCER

Leucemr

Artroza
total al cancerului timp de 21" de zile Faceti'Ilratamentul /\t
p5pedie in ap5 caldd, o dat6, Pe zi.

in plus putefi lua una sau doud linguri de suc d


Scurgeri vaginale (albe, galbene sau maro)

- Scurgeri albe: luafi o inghifiturd micd de ceai de flori i urzicd moirtd la fiecare ord, pAnd dispar. Ldsali o prizd' mi< de flori de urztc6, moartd la infuzat 1"0 minute intr-o cand c apd r (purificatd sau filtrati) fiart5. luali o inghifiturd micd c -'scurgeri galbene sau maro: crefigoard,-petrunjel alpin gi flori galbene sau albe de trrzi< moar t6,, La fiecare ord. Amestecali p5rfi egale de crefigoara Ei pdtlunjel alPi Luafi o priza din acest amestec ai o prlzd de urzicd rnoartd Hsafi-le^ la infuzat 10 minute intr-o canfi c] apA. (ptrrifica sau'filtratd) fiartd. Asigurafi-vd cd pruza de flori de lrtzrt moartd este identicd cu amestecul de crefigoard 9i pdtrurrj alpin (circa 20-30 de flori). Nu befi mai mult de o cand pe zi

Enurezis Beli o cand de ceai de coada goricetrului Pe ."i: inghiliiuri mici. Ldsafi o priz6, de coada goricelului la infuz

10 minute intr-o cand cti ape (pr"rrificat5 sau filtratd) fiarr fierbinte. Coada goricelului int5regte musctrlatura sfincterul urinar. Dormifi ntrmai pe burtd. Doar cAnd dormifi pe sPl enurezisul (udarea paftrlui) apare fdrd gtire. Pentru a li pacientul pe burtd , Iegali o pAnzd in juryl taliei cr"r un r1r *"re la spate. Acesta ii va face inconfortabil5 pozllra spate.

emie

83

Anemia
tsefi cam 3 cdni de ceai cald sau rece de urzicd, cu inghigituri mici. Ldsafi trei prtze de urzicf, la infuzat 10 minute in.aPe (purificatd sau filtratd) fiartd, fierbinte. Putefi g5ti urzicile ca Pe spanac" Urzica confine mult mai mult fier

decAt spanacul.
J

I
-t

Dacd nu suferifi de diabet, luafi o lingurifd de miere dizolvatX in lapte sau ceai, o datd pe zi. De asemenel putefi bea gi 725 ml de suc de sfecld pe zi" Cel mai bine ar fi luafi 250 rnl din sucul rneu cornbinat. Befi cAt de mult dorifi, dar rnereu inainte de masd gi cu lingura, nu cu ingliifituri rnari. Exercifiile de respirafie ajutd. Inspirafi profund pe nas, apoi expirafi pe gurd, scofAnd
sunetele:

o
circa 7

:idmAnilor.

Sau expirafi producAnd pe nas sunetul Mlv{M. Expirati -gi seCunde inspir uri cam tot 7 secunde. intieg;t exercifiu ar trebui sd vi ia carn 10 minute" Faceti-l de cAtJva o.ti Pe zi. ,Toate sunetele au efectele lor in regiuni specifice ale.co,fpllri. Aceste exercitii seamhnH cu un ,,masaj pentru :reier".' PldmAnii sunt complet golili prin expirafiu. Astfel rrigenul ProasPet poate p5tn.rnde in ioate zonele

Reinnoirea celulelor sanguine


rl: i_ lP

Acest tratament nll trebuie fdcut dacd aveti tensitrne :'are. . Punefi 81 de pere uscate la inmuiat in vin rogu ugor. : ,''losifi.vin suficient pentrtt a acoperi toate perele. Tinepi-le -fr-un loc cdldul, de preferat ?n soare, 10 zilb. Apoi incepepi -::tamentul.

84

CANCER

Leucemie

Ziua I: mAncafi o Pard dimineafaziua a II-a: mAncip cate o pard dimineala gi la- ptdn7. Ziua a III-a: mAncafi cdte o pard dimineata, la ptdnz 9i
seara.

Ziua a IV-a: mAncafi doud pere dimineala gi cAte o pard', gi seara. la prAnz ' Ziuaa V-a: mAncafi cAte doud pere dimineala 9i la ptdnz gi o pard seara. fuiua a VI-a: mAncafi cAte doud pere dimineafa, Ia prdnz
gi seara.

Ziua a VII-a: mAncali trei pere dimin eala gi cAte doud la prilnz gi seara. r Ziua a VIII-a: mAncafi cAte trei Pere dimineala 9i la ptdttz gi doud seara. L Ztua a IX-a: mAncafi cAte trei pere dimineafa, la prAnz 9i
seara.

Ziuaa X-a: mAncali cAte trei pere dimineala gi la prAnz 9i doud seara. Ziua a XI-a: mAncali trei pere dimineala gi cAte doud la ptdnz gi seara. Ziua a XII-a: mdncafi cAte doud pere dimineafa,laptdnz
gi seara.

Ziua a XIII-a: mAncafi cAte doud pere dimineala 9i

la

prdnz gi una seara. Ziua a XIV-a: mAncali doud pere dimineafa gi cdte una la prdnz gi seara. Ziua a XV,a: mAncafi cAte o pard dimin eata, la ptdnz I
seara.

Zrttaa XVI-a: mAncati o pard dimineafa gi una la prAr.zZtua XVII: mAncali o pafi' dimineala. Asigurali-vd cd perele rdmase sttnt intotdealrnu acoperile cu vin gi befi doar atdta vin incAt perele sd rdmAni acoperite. Nu befi vin dimineata.

nle

CANCER 1 I eucemie

B5

Tensiune crescuti
Befi una sau doud cdni de ceai rece de coada goricelului cu inghilituri mici. in plus, de trei ori pe zL, tuali o lingurifd de drojdie de bere (nu drojdie pentru gdtit). Exercifiile de respirafie ajutd. Exerciliu de respirafie: Inspirafi profund pe rlas. Apoi expirafi pe guri scofAnd sunetele:

zgi
tra,

inz

inz
ala

ila
zgi
tZ$i

ala
'anz

Sau expirali zumzdind pe nas sunetul MMM. E*pirafi circa 7 secunde gi inspirati tot 7 secunde. intregul exercitiit ar trebui sd vd ia cam 10 minute. Facefi-l de cAteva ori pe zi. Toate sunetele au efectele lor in regiuni specifice ale .btpttlui. Aceste exercitii seamdnd cu un ,,masaj pentru creier". PldmAnii sunt complet goli;i prin expirafie. Astfel oxigenul proaspet poate pdtrunde in toate zonele pldmAnilor. De asemenea recomand usturoi gi vAsc alb. Nu beli cafea, alcool snu ceni de mugefel. Nu mkncafi carne de porc Ai felind.

Tensiune scizuti
MAncati salatd de lelind gi cdpguni. Putefi bea cafea gi ''-in rogu. Recomand ceaiul de ceapd. Fierbefi 10-15 minute cepe mici cu coajd gi 109 g zahdr intr-un litru de apd. io"1 Eefi-l rece, cu inghilituri mici. In plus, de trei ori pe zlinainte le mas5, luafi 5 ml de extract de piducel (1000 mg) gi 5 ml le extract de valeriand (capsule de 3000 mg) dupf, masa de :rdnz, in special dacd nu apar ,,jumdtdfile de lund- albe la :egetul mare de la mAna stAngd. Exercifiile de respiralie ajutd. Exerciliu de respirafie: rspirafi profund pe nas. Apoi expirafi pe gurd scofAnd
.'.rnetele:

;i

la

ra Ia

VSi
'rZ.
1

i Lt.l,

1r-'lLta 2

rana

t6

CANCER

Leucemir

Satr expirati z;rmzHind pe nas sunettrl MMry. E*PiI1I :irca 7 ,*..rr'rde'gi inspirafi tbt 7 secunde. lntregul exercipir rr trebui sd vd ia cam L0 minute. Facefi-l de cAteva ori pe zi foate sunetele au efectele lor in regiuni specifice ale corpu ui. Aceste exercifii seamdnd cu un ,,masaj pentru creier'' ?ldmAnii sunt complet golili prin expirafie. Astfel oxigenu )roaspit poate pdtrunde in toate zonele pldmAnilor.

Curn sX vi verificafi tensiunea Inima este un mugchi rnare care const dintr-un mugchi principal 9i patru mai mic Dacd degetul mare de la mAna stangd ale semilun{ (lunuld) micd, atunci mugchiu principal este sl5bit. Luafi 5 ml de extract d valeriind (1000 mg) de doua, trei ori pe z dupi ora 15 pAnd seara. Dacd celelalte unghii de la mAna stangd n au lunuld (semilund), mugchii mai mici . inimii sunt sl5bigi: luafi 5 ml de extract d pdducel (1000 mg) de trei ori pe zi, inainte d masd. I)acd nici o unghie nu are lunul

(semiltrnd),

luali extract de valeriand

pdducel (1000 mg). In plus, befi cu inghifi]1t mici carn o jumdtate de cand de suc de felirr in timpul diminefii. Dacd degettrl mare are lunula de mdrin normald dai celelalte degete nu arlr, luali doi p5ducel, nu gi valeriand. O lunuld (semilunr micd sau lipsa ei aratd cd mugchii inimii sul sl[bipi pi de aceea tensiunea este micd.

Hemoragii de orice origine Dacd strferiti de hemoragie la stornac, intestine, na gingii sau hemoragie cerebrald trebuie sd luafi ceai. ( Jchpepi o datd pe zi. Prepararea ceaiului gi a tincttrrii (
sclipefi este expusd la paragraful ,,Duaenterie".

IANCER

Leucemie

87

:referabil sd befi o inghipiturd la iiecare ord. Trebuie sX se fiarEa o hngurifd de Peucedanum ostruthium rei minute in 250 ml de ape (filtratd sau purificatd). in loc de lpe se pot folosi 250 ml de vin, din care se ia o inghilittrrd la irecare ord. Acest remediu este mai eficient cAnd- il luati in :rima zi a aparifiei hernoragiei"

CAnd.apare sAngerarea gingiilor, primul lucru ce trebuie ia-l .facefi dupd ce mAncapi este si vd curdfafi dinfii, in special dupd ce consuryti dulciuri. Clitifi .., ..ui a" sciipepi, apoi pufin .u."F ?rpa aproximativ doud sdptd*ani, luteji lua picdturi:"-ui. de sclipefi irrloc de ceai. In cazul hemoragiei cerebrale, trebuie sd luafi o cand de ceai de Peucedanum astruthiury pe lAngd ceai de sclipefi. E

sdndtoase, atunci bronglta qe poate vindeca foarte ugor cu ceai de ceapd. Frerbefi 10-15 minute doud cepe mici cu coajd intr-un litru de apa cu 100 g za\dr nerafinat. nefi cu inghigituri mici ceaiul cand este rele. Fe ldngd acest c6ai *ufpot fi luate gi alte ceaiuri ca pdtlagind, lichen de piatrd gi Meum mutellina. Din a;estea befi cAt vd place, in spbcial ceai de M eum mutellina. Ldsa,ti toate aceste ceaiuri l-a infuzat 10 rninute in apt spurificatd sau filtratd) fiartd, fierbinte.

Brongita Dacd ficatul gi bila dumneavoastrd strnt

Constipafia
*catev^a
-Tla^,

i:'*' ur l/ru-D LtvLL z--,-) udllr ue Ceal (Ig Salvfe pe n. uamgnfl Cal h'ear-r zilnic ceai de salvie nu suferd niciodita de constipatie. PaI Nu mAncafi pAine albd sau ciocolatd"

Trebuie sd mAncafi , cAte o bucatd de varzd muratd de o{i pe zi gi imediat dtrp6 aceasta bel

Difteria
Pentru difterie, facefi gargard cu ceai de pdtrunjel de mP gi de asemenea befi cAje pufin din el. Fa.ufi gargard cu \-Lr L - i-t' out ortrt'r s' .rngur5 de ceai gi apoi scuip cu t;i ite iingure 4i ".Repetati

B8

CANCER

Leucemie

Repetali la de ceai. A treia oard facefi gargard, gi inghipipi. gargatd trebuie fiecare g0 de minute. Foarie rar aceastd repetatd 9i in ziua urmdtoare' d. cAmp ln Fierbeli o lingurlfe de rdddcind de pdtrunjel. minute' In zslml di'ap|^ (p"urificatd sau filtratd) itTp.d. ^3 la fiecare ldmAie de compretare, luali lirgurd de suc cald " este o boald tard' gi difteria noastre zilerJ In 10-i.5 minute. poate fi tratat6' cu un ser'

In cele Existd oameni care nu-gi pot indreptl de.getele. Rareori gi mijlociu. inelar^ mai multe canJrL este ,rorbu a. este tezuhtatul sunt afectate degetele mici. Aceasti probiema sting piciorul la unui picior prat [i*irrrr;.. o afeciiune a problemd o Este afecte azd, mfna d;;;p,t gi viceversa. tendoanelor 9i mugchilor' labei piciorului' r Mugchii se insere azd,Pe PaTl,.l .at^ !"raa coapsei -gambei, trec de-a rungul rabei, cdrcAiului, de sPr urcd trnde rput?r. in zo'.a inferioard, traver "uuie .obourd prinlrafe-sPJe.Pul*e 9i degete' brafe,apoi unei afecliuni rt Dacd mu$chii silnt incordayi din cauza un efec gi picior, .rr* ui lipratfusur, sunt afectate 4qggtele. qoldului. mai rdu poute fi o problemd la articulalia paci degetele'sau goldurile sunt afectate, cel mai bun re pentru bolta labe mediu este folosirea unui suport ortopedic pentrtr bolti piciorurui. Nu p"Fr 1".at;iminte f're ?}p?rt multe cazur In Astfel, cel pu!fi situalia nu se va inrdtrtSfi. considerabila' suporturile pentru uofta aduc o imbundtdfit. probabil nici medicii nu gtiu cd picioal:,I. pl?t. sur otii gyrlaJi il or 9 old trrilo carrzade ge telor ind oite 9i i"f gp"lirii care suferea de De exemplu, am cunoscut odata o femeie goldului, de peste 1.5 an serioasa ir-rpepenire a articulafiei. asigurll .o ( Medicii au tratat-o de reumatism. Eu am de platfu? 9i aceastd situalie asa a fost cauzatd iT :lituit 'rad.iografie la oPu?: lt aceea$l z1 ,a-gi fac|, o -piciot.tl Ia picior. consultat un radiol;g,ficAndu-gi radiografia

Degete

strimbe

CANCER

Leucemie

89

El i-a- exPlicat cd intdrirea articulafiei goldului a fost cauzatd, de cdderea boltii labei piciorului. Dacd aceastd femeie ar fi consultat un t'udiolog .,i fS ani mai devreme, L-ar fi lgtl Prescrigi grytofi ortopedici gi infepenirea articutafiei goldului n-ar mai fi apdrut niciodatd. Oamenii care suferd de degete strAmbe sau de inlepenirea articulafiei goldului trebuie sd consulte un radiolog 9i sd-gi facd, radiografie pentru a determina existenla unui picior plat. Ei frebuie, in toate cazurile, sd poarte Pantofi ortopedici, chiar dacd la inceput apar dureri.
nu funcfi oneazd. corect gi de aceea lrebuie sd luati ceaiul meu pentru rinichi (combinatia de ceaiuri Breuss), timp de 3 compresd cu ofet diluat gi punefi-o Pe partea afectatd. Compiesele la picioare sunt de asemenea foarte eficiente, in speiial in caz de meningitd gi inflamare a ochilor. Mai mult, trebuie sd befi o inghifitird de apd purd sau ceai de salvie la fiecare L0 minute. In toate cazurile de inflamafie, ,,focrJl" trebuie stins. Nu consumati carne de porc sau de vitd, supd de carne 'Este ca gi .r* ati vrea sd stingefi un foc cu 9i lt.b:fi alcool. petrol. In locul comP{eselor cu ofet, putefi purrJcomprese cu ftunze de varzd,. Ele trebuie bine strAnse in ltrrtrl zonei pentru a fine cald! Nu le ldsafi niciodatd mai mulf de 12 ere.
' saptgmAni. In completare, facelt o

Rinichii - inflamafii de orice naturi in toate cazurile in care apar inflam afii, rinichii

Degeriturile
Dacd cineva are degerdturi, trebuie si fiarbd 20 sau mai multe castane necomestibile, pisate, in 3-5 litri de apd, timp de o ord. Partea afectatd trebuie si fie apoi inmuiatd in acest amestec timP de o jumdtate de ord. Acelagi amestec poate fi refolosit dacd nu avefi suficiente castane. Pentru cazuri Ll$oare/ at trebui sd fie suficiente 3-4 astfel de bdi, dar in cazuri severe se fac pAnd la 12 bei.

)0

CANCEB

Leucemre

pentru *trcere varicoase facefi o baie completd timp de 14 zile cu ceai de coada calului' puneli doi pumni de coada calului intr-o pAnzd de in gi apd. siculeful 9i fierbefi timp de 10-1s minute in doi litri de in stali g iumitate de baie. de ceaiul vor fi ada.rgui" apei "q1 (combina]ia rinichi penlru meu ord. De asemenea, befi ceaiul ceai de de ceaiuri Breuss) ii*p de trei daptamani 9i beli salvie pentru toate afecfiunile' bei de ulcerul varicos ar trebui sd se vindece doar ctl caz' acest in coada calului. orice alte bei nu sunt indicate ml de extract de inainte de a face baie, vd su gerez sd luali 5 pdducel (1000 mg)" r . r! __v picioarele 9i. ^ ,r ^ in final, dar nlr in ultimul rAnd, bandajafi-vd -^:^:^^-^r^ mergefi mult.

Ulcer varicos

Bila - Prea Pufinf,

"]b In sau deloc' un semn cd ficatul produce prea qulind bile de cartofi, timp

sau aproape. DacS scaunul este deschis la culoare

es*te

acest caztrebtrie sa ilegi ceai iacut bi" coajd de cAteva zlle. doud cdni de Fierbefi un pumn mic de coji *u cartofi in zilei. ltrngul de-a apd,2_4*ir"rrrte. Luafi cite o g.rra de ceai
coajd,.rasd, MAncati doar ridiche neagrd, necurdlatl d* zILe- Cea patru de timp sare pireu a**Ji;t"f, iira grdsime"gi decoiifi nu aceea de mai importanti estJ coaja iidi.hii,

Icter

gi

de ridichi' ridichea niciodatd. vara puteli folosi alte lipuri ztre- Ea a trei de icter odat5 am tratat o femeie care avea brun zahdr mAncat doar coajd de ridiche rasd cu gulin patru Dupd nerafirrof gi cartoii piure amestecafi cu ridiche. zt\e, afeclitrnea a disPdrut' un Alt caz"" cu *"4i ani in r'md a venit sd md vadd tarziu' bdrbat inso;it de tatdl sdtr, care avea icter. Era seara lumAnare gi am gdsit I_,a 10 p"m. am mers in grddind cu o

]ANCEIT

Leucemie

91

loud ridichi negre. Le-am ras gi i le-am dat sd le mdnAnce cu >ufin zahdr. Deoarece nu-i prea pldceau ridichile, i-a luat :eva vreme sd le mdnAnce. Dupd cb a mAncat a doua ridiche :3u apdrut Pe corp pete rogii. Dupd cAteva zile icterul a lispdrut complet. consultafi intotdeauna un medic in cazde icter.

Ulcerafii externe
Pentru ulcerafii externe se face o compresd cu smAnt6nd 'r9asP?te cu mult zahdr. SmAntAna rdcoregte gi inmoaie, iar ahdrul vindecd umfldturile. Dacd nu avefi r*hrrtAnd, atunci llosifi miere de albine.

Gripa
$jgryegi intregul corp al bolnavului de sus in jos cu o aneld inmuiatd in ape iece, de $ase ori intr-o jumdtate de rd' $tergerea nu trebuie sd vd ia mai mult de 2-3 minute. ruPd aceea bolnavul trebuie sd fie invelit intr-un ceargaf Iare/ ca o mumie egipteand, pus in pat gi acoperit cu o tturd cdlduroasd. A?igurafi-vd cd nu patrunde aer la piele. )oar fala e liberd, in timp ce capul este invelit it tt-.rrt
rosoP.

rtrndenfd: Dupd ce a_transp irat,luati ceargaful gi icoperifi-l I o pdturd ugoard. Nu trebuie sd mai transpire. linbp-l'in lt incd 6 ore. Se bea ceai cald de soc ai de tei tot timpul, pAni cdnd gepe si transpt-te: apoi doar cdlduf. in plus sd b*u ceai de lvie 9i suc cald de iamaie cu apa. Pentru a preveni gripa Ancati rnultd sfecld (crudd sau gatita;.

Dyne cAteva spdl5ri bolnavul va transpira

din

Cataracta La fel ca la toate bolile , beli ceaiul meu pentru rinichi rmbinutil de ceaiuri Breuss) timp cte trei saptamAni gi beli
ai de salvie tot tirnpul. Nu mdncali mfrncare fierbinte!

92

CANCER

Leucemie

casd! linefi otrdaurile, cum ar fi naftaliTta, depytg de dar numai dolifi, mult de iat mere de coji din Be;i ceai dupd ora 16. Pentru a prep ara ceaiul din coji de mere fierbeti

coiile g-6 minute. Este Toarte bun pentru nervi.

ml_ ape rece o datd sau de doui ori pe zi, timp de 8 zt\e. Imediat elirninafi a?a in toaletd, oprind curg.r.u de cAteva ori qTitt .contracfia 9i relaxarea h.tg.hiloianali. Dupi aceea, aplicafi tratamentul pentru hemo roizt, de exemplu biter suedez (tincturd sau

Hemorcizi

Facefi clismd folosind

2s0_

cremd).

pentru hemo rotzii care sAnge reazd,, luali in pltrs 3 picituri de tincturd nediluatd de sclipeJi (1. putefi Pune
intr-o bucdticd d,e zahdr brut), o datd sau de doud ori pe zi' in caz&e sAngerare, consultapi intotdeauna un medic.

Hidr opizie a inimii lhidropizie abdominali in caz de hidro pLzte a inimii, sorbi;i 9 lingurd de upa La purd,, filtratd sau furifi c3t6, la fiecare doui minute. din iiu.ur. jumdtate de ord., in lo,. de apd luali g ]i"g.tt3

ceaiul meu pentru rinichi (comlinafia-de ceaiuri Breuss). Dacd aela afi avut un atac de cord,.luafi o lingure d^. ape purd din trei in'trei minute. La fiecare i".Te.tate de ord, in loc d. up d,,luafi o lingtrrd de ceai pentru rinichi. ivtutyi cred c{ cei ce sufeie de aceste boli nu trebuie sd bea mai mult de 125 ml de lichid pe zi. Nu sunt de acord cu
aceasta.

Desigut, totul depinde de modul in care bem. Dacd pacientui bea zs} mi o dVtd,, el poate face gomplicafii, deoarece inima nu va fi capabild sd facd, fal6. E chiar posibil ca trei sau patru linguri si fie prea mult! Din acest motiv este foarte important sdfuali o lingurd de up1 9o?t \ 2-3 minute' De u.*"u , belt doar cu lingura gi niciodatd din pahar deoarece putefi lua accidental mai mult de o lingurd.

CANCER Leucemie

93

Inima oricui poate face fafd unei linguri de ape la 2-g minute. Prin aceastd curd cu 6p-d, acidul"uric din'picio ir", care poate uiYtge pAnd la 20 de-litri, este diluat. Ca iezultat, acidul uric vA|cgs poate iegi din lesuturi prin evaporare. i; caz de hidroPL?i9 inimii ) tratamentul dureazd, doar doud zile' A dou a zi bolnavul va mirosi foarte puternic a urini. ^ Pentru. hidropizie abdominald, luapi o lingurd de ape purd din cinci in iinci minute. in ace st caz va trece mai mult timp pAnd. la aparrlra unor rezultate observabite. i;il'i* aPd,. putefi bea, acuT gi pe urmd, ceai de salvie , ceai de mentd sau de roinitd, dar numai cu lingura. in timpul tratamentului putefi mAnca. Nu befi ape in urmdtoaiea lingura dupd zece minute impul mesei" Luati ' te h masd.
_

Afecfiuni ale mugchiului cardiac


rntebr afe timp ab S zrle.

Pentru afecfiuni miocardice trebuie sd faceti bei la

elaxatePemas5..

.. fynefi ambele antebrafe in ape rece 20 de secunde gi otifi-te asemeni unei mori h" up5. Apoi 10 minute, in loc sd 'd' Otergqli brafele, l".gdlafi-le inaint* pi inapoi deodatd gi in 'alezati-vd ceeagi direcfie. In final gi p.rttbpi ambele brafe r r - ' -----/'

Prin baia antebrafelor gi legdnatul lor ugor timp rinute, btalele se .t*pl! cu Jangu. Aceasta poate de 10 cauza urere, in special dupa 10 minute. SAngele, .utl* este astfel
dus de la inimi tj-p de 10 minute, relaxe azd,inima la fel de rult ca gi o lund de iepaus in spitat. Dagd faceli asta B iile, este echiaalentul a B luni petrecute in tnatoriu!

.Afecfiunile miocardice pot fi recunoscute dupd semiluna e la unghill .d1.e putefi s'd o vedefi (lunula trebuie sd fie Llmos arcuitd gi rotunjite). Dar daci existd o pau zd, incurbd u:t urcd. Precum un vArf, inseamnd cd suferiii de probleme iocardice. CAnd tensiunea este foarte scdzutd, nici o luntrld .' poate fi vdzuti (veziParagraful ,,Tensiunea scdzu td,,).

94

Febra

finului

in caz de alergie la fdn, trebuie sd vd curdfafi nasu temeinic inainte de a iegi afatd. Folosifi un befigor cu vatd inmuiati in ulei de bucitiri gi tamponali interiorul ndrilor cu el. Luafi nigte ulei i befigoaie cu vatd la dumneavoastld pentru ? Pltea repet prbcedeul in timpul zLlei. Nu uitafi sd vd suflafi bine nasu inainte de a repbta procedeul. Daci este pus ulei in nil atunci polenul va fi captat. Esfe important sd respirati pe nas gi nu pe gurd.
Tuse

Befi ceai de ceapi ca la brongitd. Fierbefi doud cepe rnir cu coula intr-un litiu de aPe cu 100 g zahdr blyt timp d 10-15 minute. Befi cu inghigituri mici, rece sau cdldut.

Accese de plAns Dacd un copil are accese de plAns, dafi-i o cand de cei de stelufe (Stellhria media). Aceasta este ! plantd care cregl in pAlc,rti in grddini, in culturile de cartofi gi mai ales in cel de vi!d-de-vi6. Acest ceai trebuie bdut dintr-o ilSfifituri cald iu,r rece. Ldsafi o prizd, de plantd verde la infuzat 1 minute in 250 ml de aPe (purd sau filtratd). de urechelnifd in acela Iarna preparafi -copit ceai din fuunzd care suferd de aceastd boali intr-o stat rnod. Un avansatd gi bea ceai poate simfi o imbundtdfire a stdrii dup una sau doui ore. Ceaiul de stelufd este brl 9i pentry p"t9 Pe Pie.le, pe fa sau pe corp. in acest caz, trebuie sd il luafi o perioadi m lungd de timp. Este foarte bun 9i pentru inimd.

Infertilitate

Daci un cuplu cisdtorit de mai mult timp nu are cof dar iqi doregte, atunci le pot sugera ambilor sofi, sd bea ( inghifituri mici o cand de ceai de ndPrasnic pe zi (rece).

CANCER

Leucemie

95

Nu trebuie sd agteptali prea mult rezultatul. Acum cAtiva ani, b femei care erau cdsdtorite de doi pale la ,ur ani rn-au consultat in legdturd cu aceastd problemd, toate in decurs de o lund. Ele uT, lrrut acest ceai gi fiecare a rdmas insdrcinatd dupd .io.u 4-6 sdptdmAni, toate au ndscut copii extrem de frumogi gi sdndtogi gi au devenit peste mdsurd de fericite. Pr-eParare\: punefi o prrzd de ndprasnic la imfuzat intr-o cand de ap5 (purificatd sau filtratd) fiartd, fierbinte. Dacd acest ceai nu ajut5, atunci este o situatie mai mult sau mai pufin fdrd speranfe.

Dureri de cap
Existd oameni care suferd de boni de stoneac, Car nu au niciodatd dureri de stomac. in schinrb ei au dureri mari de cdp, deasuPra ochilor gi la frunte. Aceste Cureri de cap sunt simptome pentru afecfiuni ale stomacului. Astfel de oameni vor fi lepede vinde.-1fi dacd beau cu inghipituri mici o cand cu ceai rg.: de. ps zi, ti*p de" trei pand ra cinci sdptgmAni. E mai .p.elin 6ine sifie luat la fiecare ord. .LYufi o ptizd, mici de pllin gi ldsafi-o la tnfuzat intr-o cand de aPe (puri-ficati sutr filtraid) fiartd, fierbinte, doar g secunde' Pentru durerile de c1p care apar doar in aceeagi pa.tt9 a-capulti ceaiuide roiniid este foarte bun. o .(*igrene), ptrzd' de roinifd trebuie l5satd 10 rninute tra tnfuzat intr-o cand de up3.(purificatd sau filtratd) fiartd fierbrnte. Trebuie , bdut cu inghipituri mici cAnd se rdcegte. oamenii care au dureri de in speciar in spate au -cap probleme cu discurile intervertebril* dd ,"gi.*uu gAtului sau au tensiune scdzutd. Ca o reguld, aceastd problu*X pout. I [i remediatd imediat prin masarea regiunii gAtului. Un bun remediu pentru toate aieste dlreri de :eaiul de ciubotica cucului cu sundtoare. Ambelecap este treb'ie nfuzate intr-o cand de (purificatd sau filtratd) fiartd, lte 'ierbinte' o cand de ceai ab toforagi, luat ctr inghipituri mici n fiecare zi, adesea ajutd foarte repede, i" ?peciar dacd

,6

CANCER

Leucemie

lurerea vine de la nervi. Pulberea de plante nu trebuie sd tea mai mult de 10 minute in ape (purificatd sau filtratd) tartd,, fierbinte. Fierbefi o prtzd, de turild mare sau Tormentil anserina in i\ aPe 150 ml lapte, vin sau cidru. Pune;i T2rmentil anserinq fierbinte :ece, upoi fierbefi-l. Daci-l introducefi direct in ape lste'inbficient. CAnd a fiert, luafi de pe foc ai strecurafi. Trebuie bdut cald, dimineafa' Femeile care suferd de crampe menstruale trebuie sd ia rcest remediu cu o zi sau doud inainte de menstruafie 9i in doz6 se va observa o timpul menstruafiei. Dupd pripa -a va fi mai bin9, dupd a doua imbundtdfire imedi atd,, dupe mai suferi de cramPe vefi nu freia gi mai bine. Dup d a pbtra puternice.
Dacd suferifi de aceste probleme, stallintins3g spate de cAteva ori pe ,1,. Ridicafi pi.iot4 dtept. ?"p1 5-8 secunde 5-8 scut,r rafi-L, finefi-l ridicat incd 5-8 secunde. Odihnili-l picioare ambglu cu Apoi stAng. piciorul cu secunde. Reiretafi in acelagi timp.'Odihnifi-vd pAnd ce sAngele se intoarce in cam un minut. picioare, I Cu cAt faceli mai des acest exercifiu, cu atAt mai repede vor dispdrea venele varicoase. procesul este urmdtorul: cAnd picioarele sunt ridicate Ei tinute in aer 10-16 secun de, toC sAngele curge inapoi 9i Dacd picioarele sunt ldsate irenele sunt ldsate fdrd, sAnge. -pdtrutld: in vasele de sAnge, apoi ios, sAngele proaspet nianindu-le, iiviorAndu-le 9i contractAndu-le' Venele varicoase sunt cauzate de sldbirea mugchilor venelor (ca gi cAnd ar paraliza), astfel ele devenind mai largi. O com paralie similard: dacd o anvelopd de bicicletd care are o zone subgiatd este umfla td, ea va avea o Proeminenld in

Dureri menstruale

Vene varicoase la Picioare

CANCER

Leucemie

97

acel punct. Asemdndtor se intAmple gi


varicoase.

in

cazul venelor

Tulburiri circulatorii
Cei ce suferd de tulburdri circulatorii au aproape in permanenfd picioarele reci; in primul rAnd ei ar trebui si elimine aceastd problemd. In acest caz trebuie sd faceli bei calde alternativ cu bdi reci la picioare. Tratamentul cu apd al pdrintelui Kneipp este cel mai bun. Baie alternativi caldi-rece Avefi nevoie de trei vase cu ape in care sd vd puneli picioarele. CAnd incepefi baia, picioarele trebuie sd fie calde gi stomacul go1. Apu de la prima baie trebuie sd aibd temperatura de 28-30 C. Pentru urmdtoarele 10 minute mai turnafi ape fierbinte pAnd la temperatura de 40-45 C. Dupd aceea punefi picioarele in ap5 rece timp de 3-4 secunde, 5-6 secunde punefi-le in ape caldd gi schimbaft, alternAnd timp de o^lum5tate de ord. In timpul acestei perioade de schimbdrt, apa caldd se rdcegte gradat gi apa rece se incdlzegte. In caz cd vd amorfesc picioarele, schimbarea trebuie continuatd pAnd cAnd ambele ape au aceeagi temperaturd. . Putefi face in acelagi mod bei calde gi reci la brafe. Nu uitafi: dacd facefi aceste bei, trebuie sd punefi intotdeauna piciorul drept sau bralul drept cel dintAi in apa caldd sau rece. Acesta este motivul pentru care avefi nevoie de trei vase pentru a alterna baia rece cu cea caldd. Ptrnefi un vas cu ape caldd la mijloc gi cAte unul de fiecare parte, stAnga gi dreapta, conlinAnd apa rece. Agezafi-rrd pe un scaun gi ldsafi picioarele sd se relaxeze in vasul cu ape caldd. Prima datd punefi piciorul drept in apa rece din dreapta, apoi piciorul stAng in apa rece din stAnga. Apoi incepefi din nou, punAnd piciorul drept in apd caldd etc. CAnd sunt doar doud vase, la stAnga unul cu ape rece gi la dreapta unul cu apd caldd, atunci piciorul drept va sta in apa rece un timp prea lung gi cel stAng in apa caldd un timp prea lung.

98

CANCER Leucemie

Dupd baie rdmAneli lungit cam o jumitate de ori gi a:o.Perifi-r'd cu o pdturd. O astfel de baie alternativd la pricioare este recomandatd gi pentru tulburdri menstruale. Bdile alternative cu apd caldd gi rece la brale se fac exact in acelagi mod ca biile la picioat", filnd ne."rur" doar doud recipiente. in biile alternati,re la picioare, calde gi reci, apa trebuie si ajungd pAnd la rnijlocul gambelor, iar la brafe, v ' ' pAnd la mijlocul brapelor. Mersul prin api Mergefi pe jos 20 de minute inainte gi dupd tratament. Aceasta pentru a incdlzi picioarele inaintea tratamentului gi pentru a le fine calde dupd tratament. Oamenii care stau in picioare sau chiar pe scaun dupi acest tratament in loc sd facd exercifii vor avea picioarele mai reci decAt inainte. Va trebui apoi sd repetafi procedura de cel pufin L0 ori pentru a elimina daunele produse prin statul in picioare sau pe scaun. Deci exersafi, mergAnd 20 de minute imediat dupd tratament!
Nu intrafi niciodatd tn apd ilin.
CAnd incepefi mersul prin apd, apa trebuie sd acopere 5leznele. Facefi-l 5-6 minute. La repetarea tratamentblor, rmplefi cada sub nivelul genunchilor. Faceti-l doar 3-4 ninute. Picioarele trebuie sa Tie ridicate alternuii,o cAt de sus rosibil, aceasta inseamnd ape aer apd aer g.a.m.d A,cesta este mersul prin ape.
"

rece cu picioarele reci gi stomacul

o povestioari despre baia alternativi la brafe: Era un bdrbat ale cdrui degete de la rnAna stAngd au infepenit, apoi intreaga palmd gi la scurt timp intregul antebraf. El a consultat un medic care l-a sfdtuit sd-gi arnplrteze braful imediat, spunAndu-i cd, dacd boala evolu eazd astfel , dt putea muri. Apoi omtrl a mers la

CANCER

/ Leucemie

99

spitalul unde doreau s5-l interneze gi sd-l pregdteascd pentru amputare in ziua urmdtoare. Acest bdrbat era fermier $i, deoarece nu a avut nici o durere, a spus: ,,De ce vrefi sd rnd linefi aici? Voi merge acasd gi md voi intoarce mAine dimineald la 6, fdrd sd fi mAnc at." Deci l-au ldsat sH plece gi, in dimineafa urmXtoare, in drum spre spital, l l-a intAlnit pe Cirectorul stafiunii balneare Kneipp din Austria, domnul Karl Zerlauth, care-gi fdcea plimbarea de dimin eafd,. Acesta l-a salutat pe om plin de bucurie, deoarece il cuno$tea bine" Dar, curn bunul om i-a intors salutul cu o voce scdzutd gi pdrdnd foarte supdrat, domnul Zerlauth l-a intrebat ce problemi are gi de ce este atAt de trist. Omul i-a relatat intreaga poveste, dupd care domnul Zerlauth a spus: ,,Ia-o ugor, nu va fi nici o operafie. Te rog sd mergi acasd gi sd faci imediat bei alternative." Bunul om a spus ,,Dar am promis la spital cd voi fi acolo la timp; daci nu merg, poate ii voi face sfl
agtepte."

Directorul stafiunii balneare Kneipp, un om cu o cunoagtere proftrndd, de la care eu am invdfat mult, i-a spus: ,,Chiar dacd o sut[ de medici agteaptd acolo, nu poate fi mai important decAt salvarea brafului tttJ." Omtrl i-a urmat sfattrl, s-& dus acasd gi a fdctrt imediat o baie alternativd la braf, pAnd cAnd temperattrra apelor din cele doud vase
s-a egalizat. A fost Lrn rnare succes! El a inceput sd simtd o senzalie normald in degete. A repetat aceastd baie alternativ6, iar seara, dupd trei bei, senzatia a fost din nou aproape normal5

in intregul braf gi s-a vindecat. Ve putefi

r00

CANCER

Leucemie

imagina acum cat de fericit a fost fermierul, iar eu ii sunt recunoscitor gi-i mullumesc domnului Zerlauth pentru ziua in care mi-a spus aceastd istorioitd,, din care am invdfat foarte mult.

Guga tn caz de gu$e, befi o cand de ceai din rdddcind de angelicd pe zi.b iitg.tiiye de rdddcind de angelicd trebuie fiarta trei minute intr-o cand de ape. o cand cu ceai de

o rdddcind de angelicd confine exact cantitatea de iod Pe care zilnic' necesitd glanda tiroidd

aPe Dacd ficatul gi bila funcfi arteazd bine , beli ceai de ce timp de trei sdPthmAni. ^Fierbepi doud cepe mici, cu c9ajd, intr-un litru de apd, cu 100 g de zahdr brut, timp 9..10-15 minute. de-a lungul ztlei' Eefl-l :-7- '' rece /\ ti rid'iche (chinezeascX) cu coajd, addugafi In plus, td, pulin sbr, dar nu sare! De asemene.a, bgi 250 ml de lapte ca vezt iiri sau cidru cu Tormentil anserina. Pentru preparate, paragraful ,,Dureri menstruale" '

Astm cardiac gi Pulmonar

mdnca, :'il::1ffi?*;i"j

zile Dacd ficatul gi bila funcli oneazd bine, timp de doud, altceva. gi nimic mAncali doar frigta Uatutd cu mult zahdr N; befi nimic in timpul acestor doud ztle, nici mdcar sau ceai sau lapte. in a treia zrbeli ceai de mugg'gl, de salvie lingura' clrdin frunz. a. nalbx etc., dar orice ceai sd-l befi Apoi putefi incepe sd mAncali normal, deoarece ulcerul ar trebui sd fie vindecat. Dacd ficatul sau bila nu sunt sdndtoase, nu incercali regimul cu frigcd. Trebuie sd P.ti :," ifglilituri mici o cand sau doud de ceai din fuunze de nalbe in fiecare zi. Frunzele

Ulcer gastric qi duodenal

de nalbd trebuie lasate la rnfuzat in ape (ptrrificatd sau

CANCER Leucemie

101

ceai un an

filtratd) fiartd, fierbinte, 10 minute. Va trebui sd befi acest inlreg. Ulcerele la stomac, netratate, pct conduce la cancer'.

Gastrite gi alte afecfiuni ale stomacului


in caz de gastrite, c$nd durerea e mare, de obicei inainte de mese, luali o cand de apd caldd purificatd care a fcst fiartd de 6 ori (aceasta inseamni fierbere, rdcire, fierberc clin nou, ricire g.a.m.d. de 6 ori). - Dupd ce afi blut epa., trebuie sd rAgAifi continuu de cAteva ori. Dupd fiecare eructafie simfifi ugtirare gi, circa 5 minute mai tdrztu, yd vefi simfi bine bi Ru veli mai avea probleme din nou. Eu insumi am suferit de aceastd boale 3 ani inainte de a md implica in tratarea bolilor pe cale naturald. Am intAlnit-o Pe doanrna Angelina Nikolussi cAnd durerea ajunsese la aPogeu gi ea mi-a spus ce sd fac. I-am urmat sfaturile gi, cinci minute ma i tdrziu, am fost vindecat de aceastd boald ieribild. Ciriar gr azi ii sunt foarte indatorat acestei bune doamne! Existd, ciesiE:ut, multe afecfiuni diferite ale stomacului gi nu pot Ji tratate toate in acest mod. Dar, adesea, ajutd dacd befi cu lingura o cand de ceai rece de pelin pe zi. De obicei, ceaiul de pelin e fdcut prea lare. O pri zd, micd, pglin trebuie pusd la infu zat 3 secunde intr-o cir.5 cu apd 9" (purificatd sau filtratd) fiartd, fierbinte gi ceaiul este gata. Ar trebui sd se distingd cu greu ceaiul de pelin de ape. in caz de int6xicafi ahmentare, pelinul ui trebui fiert doud sau trei minute sau sH fie ldsat li rnfuzat 10 minute in

apA (purificatd sau filtratd) frartd' fierbinte gi bolnavul trebuie sd continue sd-l ia timp de 1 0-r4 zile. ln mod surp rinzdtor, penlru multe boli la stomac adesea sunt de ajutor cornprese locale reci. La inceput facefi o solufi*- d9 ape 9i ofet 9i dupd 2-g ztle faceii-le cu ape normal5. Pentru o comPresd, luafi o batistd mare impdttrrale, care trebuie sd fie umezitd (nu udd). Aceastd batistd urnedd

a2

CANCER

Leucemie

rebuie sd fie aplicatd in regiunea stomacului gi invelitd omplet intr-o haind cdlduroasd.

Sclerozil

multipli
o
A

Exercifiu de respirafie: Inspirali profund Pe nas. Apoi :xpirafi pe gtrrd scofAnd sunetele:
U

Sau expiraii zvmzdind Pe nas sunetul MMM. F*Pitull :irca 7 secunde gi inspirafi cam tot 7 secunde. Intregul rxerciliu ar trebui sd vd ia cam L0 minute. Fa5efi-l de 20-30 de vi pe zi. Toate sunetele atr efectele lor in regiuni specifice ale lorpului. Aceste exercifii se-amdnd cu un ,,masaj pentru :reier". pldmAnii sunt complet golipi prin expiralie. Astfel rxigenul proaspet poate pdtrunde in toate zonele

rlimAniior. in completare facefi 42 de zile Tratamentul total al rancerului cu suc ai' befi ceaiul meu pentru rinichi

icombinalia de ceaiuri Breuss). Acest tratament a vindecat 30 ie bolnavi, unii dintre acegtia venifi din Atrstralia. Cei 30 de pacienfi au avut simptome tipice peltru scleroza multiPle nnul sau mai mulgi nervi sunt degradafi fdrd a se mai putea
reface.

Halena

- respirafia riu mirositoare

mai ales dacd o persoand are-probleme cu stomacul. in acest caz,beli o cand de ceai rece de pelin pe zi timp de 5 sdptdmAni. Ldsafi o pttz6, micd de g9.lin sA se tnfizeze trei secunde intr-o cand cu apd (purificatd sau filtratd) fiartd, fierbinte. Respi ratia rdu mirositoare poate fi atribuitd 9i dinlilor cariati. in ace st caz, mergefi la dentist" Dinlii stricali trebuie extragi. Nu este recomandat nici un alt tratament.
Aceast^a apare

mie

CANCER

/ Leucemie

103

:litd

Glandele suprarenale - boli gi simptome


Dacd glandele suprarenale nu produc suficienfi hormoni sexuali, bolnavului i se poate dezvolta o patd albd pe gat (in regiunea laringelui), uneori gi pe brale gi, in cazuri serioase, pe intreg corpul. Acegti bolnavi suferd de depresie gi nu sunt interesafi de nimic. Pentru a redobAndi funcfionarea corectd a glandelor suprarenale trebuie sd befi zilnic o cand de ceai rece de ndprasnic. O prizd din aceastd plantd trebuie l5satd la infuzat L0 minute intr-o cand de apd (purificatd sau filtratd) fiartd, fierbinte. Trebuie sd facefi urm5toarele exercifii de respiratie: Inspirafi profund pe nas. Apoi expirali pe gurd scofAnd sunetele:

rPol

irali rgul 0de


r

ale

rtru ;tfel
rele

lal
ichi t30

)de
rtea

le-

Satr expirafi zvmzdind pe nas sunetul MMM" F*pirafi circa 7 secunde gi inspirafi cam tot 7 secunde. trntregul exercifiu ar trebui sd vd ia 5-10 minute. Faceti-l de cAteva ori pe zi. Toate sunetele au efectele lor in regiuni specifice ale corpului" Aceste exercifii seamdnd cu Lrn ,,masa1 pentru creier". PldmAnii sunt complet golili prin expirafie. Astfel

oxigenul proaspet poate pdtrunde in toate

zonele

plsmAnilor.
3CU

Colici renale Si biliare


gi lisafi o cam o jumitate de ord. Dacd pacientul se simte bine cu compresa, ldsafi-o mai mult timp. De obicei durerile cedeazd, dupd 20 de minute. Punefi o mAnd bund de coada calului intr-un sdculef de bumbac, coasefi-l gi fierbeti-l timp de 10 minute. Ptrnefi o pdturd de lAnd pe pat gi o pilnzd de bumbac deasupra. Ptrneli sacul fierbinte pe panzd. Pacientul se va a1eza pe pat Pentru colici renale gi biliare se pune o compresd de coada calului pe rinichi. Trebuie sd fie cAt de fierbinte posibii

ezi ise
sau

:ilor ruie

04

CANCER

Leucemie

stfel inc1t sdculeful sd fie in zorra rinichilor. lnconjurafi 3rm mijlocul pacientului cu pdnza de bumbac ai apoi cu rdtura tie lAnd. Bolnavul nu trebuie in nici un caz sd simtd rigul. Dacd ii este frig, scoatefi comPresa.

Leginul

Existd diferite motive pentru legin. O golire bruscd de Ange a creierului sau prea mult sAnge il creier cauzeazd ,enZafit neagteptate de teroare, teamd sau bucurie. De durere mare, bruscd, efectele narcotice ale rsemenea, " de c ;azulur sau alcoolului, un goc al creierului cauzat poi foamea g, sAn de oviturd sau o cddere in cap, pierderea 'i cAtev a cauze de legin. Bolnavul nu se simte sldbit ime dtat; cele mai importante iimptome sunt amefelile, tulburarea vederii gi auzului. Dact rolnavul legind, respiralia gi activitatea inimii sale sun :oarte redtrs6. Fr.rntea gi membrele sunt reci, iar fruntea estt le obicei acoperiti cu o transpirafie rece. Leginul pTte fi.ur ;imptom al mai multor boli. iJnii oameni sunt predispugi li legin. CAnd respird, pupilele lor devin din mici foarte mari inlinte gi dupe atdc. Foarte bine ajutd ceaiul de Meun rnutellina. Din pdcate este o plant6 rard. in rg4g u* intAlnit d persoand ale cdrei pupiJe i9

modificau dimensiunile

intrebat-o despre aceasta, mi-a spus cd a leginat de 6 ori ir saptdmAna ptb.udentd. Am sfdtuit-o sd bea ceai de Meur, mittellina. D"pe 10 zile, timp in care a bdut foarte mult ceai, descoperit brusc cd problema fu pldmAnii de care suferea d mai mult timp aproape disp^aruse. in 1980 era inc sdndtoasd. Ea n-a mii avut de atunci nici un alt legin. Dacd leginul este cauzat de tensiune in creier, nu lua ceai de Meum mutellina deoarece este stimulator. CAnd cineva legind , dezlegafi-i toate accesoriile strAr legate, cum ar fi cravata, guleiui, mangetele etc. Dacd fa! *i. foarte rogie, ridicafi-i cipul mai sus decAt nivelul inimi Daci vomitd, intoarcefi-i capul intr-o parte.

in timp ce vorbea. CAnd an

IANCER

/ Leucemie
a stimula inima gi respir afra, stropifi cu

105

Pentru

apd

)roaspete intreg corpul bolnavului. Un efect stimulator are gi mirosirea de sdruri sau de apd le colonie.

Acestea sunt cauzate in principal de o congestie a ;dngelui in timpan sau o iritafie a nervilor auditivi. Un alt notiv poate fi rigi dizarea timpanului sau dopurile de ceard h ureihi. |iuitul din urechi poate fi adesea remediat cu mersul prin ape sau cu impachetdri reci la picioare, care frebuie idsate peste noapte. Tn cazul dopurilor de ceard in nrechi, bolnavut trebuie sd meargd la doctor pentru a-i fi Extrase. Problema va dispdrea afunci imediat. Pentru a aplica impachetdrile la picioare, trebuie sd luafi c pereche de }osete lungi de bumb dc, ude, stoarcqfi-|q 9i de gosete de lAnd oiniatpati .le. Pyleli -dga-supra P-ereche groase gr apol rnveli;i bine ambble picioare cu o haini de [ana cdlduroasd gi, i4 final, inconjurafi picioarele cu o pdturd de lAnd cXlduroasi. in acest mod, sAngele e adus la picioare gi astfel va reduce presiunea sAngelui din urechi. Dacd impachetarea picioarelor nu e fdcutd bine, vor apdrea efecte opuse. Toate tratamentele cu aPA ale - l*i Kneipp trebuie incepute din partea dreaptd. Aceasta se aplicd gi aiii. Ceea ce ins-eamnd cd trebuie sd tncepefi cu piciorul drept^. Este foarte important! in loc de aceasta putefi face impachetdri cu fuunze de varzd, in jurul gleznelor, lssAndu-le peste noapte. Aveli nevoie de una sau doud frunze de varzd pentru fiecare gleznd, in funcfie de mf,rime. Gleznele trebuie invelite foarte strAns gi linute la cdldurd. Frunzele de varzd, trebuie muiate in apd rece sau cdldufd pentru a indepdrta orice mizerie. $tergefi-le cu o .1tpi 9i presafi-le cu un sucitor pAnd se inmoaie nervurile (nu indep ilrtalr nervurile ).
!

[iuituri in urechi

r06

CANCER

Leucemie

Cum si

vi pregetifi pentru o operafie

in viitorul aproPiat, atunci, cu sd incepefi sd befi ceaiul trebuie inainte, sfiptdmAni frei Breuss) gi ceai de ceaiuri de (combinafia rinichi pentrtr de salvie, dar trebuie ceai befi sd bine e ialvie. Oricum de oPerafie. inainte de salvie ceai neapdrat sd befi Nu beli alcool!

Dacd trebuie sd vi operafi

Claustrofobia, ?Borafobia

Oamenii care suferd de aceste probleme au deficit de fosfor. Pentru a furniza organismului necesarul de fosfor salatd de felind din abundenfd gi mul;i trebuie sd mAncafi 'cdpguni). Cdpgunii s5lbatici (fragii) 3Y. to cdpguni (gem de decAt cei cultivafi in gteqitd mare mai fosfor de .oirlinut decAt orice altd legumd gi ceJ fosfor mult mai felina confine Radeli rdddcina, addugafi crud5. mAncatd fie mai bine d sd un gust olet gi ulei dupi 9i Pi: de miere. Kneipp sPYne gi zah-6r." Daci nu vd place fie sd ,,bnde este ofet trebuie fi getjtd,- dar trebuie si poate ialata de pehne crudX, atunci fosforul. confine gi apa'in care a fost gdtitd ea befi ' Cei impo{an examen care se pregdtesc pentru un trebuie si consume suficient fosfor cu trei sdptdmAni inainte Astfel vor trece examenutr cu ugurinfd! Copiii care mdnAncd mulli cdpguni invale mai ugor.

Afecfiuni ale prostatei

in multe cazuri, o afecfiune a prostatei poate degenera il cancer. Un bdrbat care are probleme cAnd urine azd, l rezolvd cel mai bine in cAteva zr\e,luAnd ceai sau caPsule d, Epilahium paruiflorum (pufulifa cu flori mici). - Mirirea prostatei Befi in fieiare zi, crt inghilittrri mici, cAte o cand de cea dejun 9i inainte d de Epiiobhtm (pufuhfe) -lingurifd inainte de micul de pulbere de planti fa infuzat tr cind. Ldsafi o minute in apd (purificatd sau filtratd) fiartd, fierbinte, sal

ie 107

tu

rl
le ie

salvie.

luafi o capsuld de Ep-ilobium (1000 mg) zilnic, inainte de micul- dejun gi inainte de cind. - Cancer la prostati / testicule Facefi rratimentul total al cancerului gi befi ceai de

Beti o cand de ceai de pufulip de 4 ori pe zi, cu inghipiluri mici, inainte de mese. Dacd nu avefi-ceai, putefi lua capsule sau extract de Epilobiim (1000 mg) de pAnr la 4 ori pe zi.

fteumatism
septgmani, asemdndtor celorlalte tratamente. Facefi tratamentul cu ceai pentru rinichi

Pentru orice tip de reumatism trebuie sd befi ceaiul meu pentru rinichi (combinatia de ceaiuri Breussj tilt ;;

3 sdptdmAni gi apoi intrg.rupefi dgye sdptdmani" Dupd aceastd pauzd, incepefi din nou
Intrerupefi nou doue sdptdmeni. -di" rn caz de reum-atis*i p&toana are prea mult acid uric in corP/ care se cristalize azd cAnd bolna.rut este expus friguiui, aceasta producAnd dureri la incheieturi, ffiu$chi etc. Rf,ceala aPare de obicei intr-o anumit5 parte. De u."Lu, curentul (de aer simfit doar intr-o anumita parte a corpului. lt:)^gqte In 1943 m-am convins cd aproap. in orice boald rinichii nu funcli o1t9a7e normar gi acesta este gi cazul reumatismului' Din acest motiv nu trebuie sd mAncafi supd de carne sau carne de vacd sau poo. gi in nici un caz afumatd, pentru o . Perioadd indeluniurt. I Nu beti -j nici un fel dealcool.

rt
e.

[n le

le

al le
r0
rLl

o stare bund de sdndtate uine din bttcdtdrie! in completare, ceaiul de salvie este foarte important. Cei care beau ceai de salvie nu se imbol"e;;. Ceaiul de salvie confine tot felul de compu$i pentru "i;.glande. multe
Un invdfat roman scria: ,,De ce trebuie sd mori cand salvia cregte in grddina ta?,, Cred cd ceaiul de saluie este ttt-io';;;ptrtant dintre toate.

108

CANCER

/ Leucemle

Dizenterie
Pentru a vindeca dizenteria befi cu inghifituri mici o cand de ceai de sclipeli pe zi. Fierbefi o lingurifd de rdddcini in 250 ml de apA timp de 3 minute. Picdturile trebuie luate nediluate. Un efect favorabil apare la trei picdturi. Patru picdturi sunt prea multe. in acest mod dizenteria este vindecatd in 24 de ore. Rareorr dtzenteria persistd gi a doua zi, iar atunci trebuie sd mai luafi picdturi. Vindecarea depinde gi de modul in care sunt preparate aceste picdturi. Dacd cineva are posibilitatea si le prepare singur este cel mai bine. Pentru o tincturd de sclipeli bund gi eficientd,, rdddcinile adunate toamna, uscate trei zIIe gi tdiate in bucdfi mici, se pun dacd este posibil intr-o sticld inchisd la culoare, cu luicd (o rnAnd de rdddcini la o jumdtate de litru de fuicd). Nu umplefi sticla complet. Ldsafi-o la cdldurd (la soare) 3 sdptdmAni, apoi strecuraft, mai addugali rdddcini la tincturd gi ldsafi amestecul la soare incd q sdptdmAni. Acelagi procedeu poate fi repetat a treia oard. In acest mod veti avea o tincturd tripld gi foarte eficientd.

Insomnia
CAnd suferiti de insomnie, befi peste noapte una sau mai rnulte cdni de ceai din coji de mere. Poate fi bdut cald sau rece. Acest ceai e un tonic grozav pentru nervi gi ii intdregte foarte bine. Cred cd nu va exista nici un scandal in familie sau cu vecinii dacd o persoand bea acest ceai in timpul nopfii. Cojile de mere trebuie fierte 3-6 minute. Dacd vd place mai dulce, putefi addu ga zahdr brut. Cojile de mere uscate se pgt pdstra 10 ani, avdnd propriet5li similare cll cele proaspete. Cojile de mere nu se usucd complet, ele sunt intotdeauna trmede la atingere gi nu se innegresc niciodatd.

Sughifuri

in acest caz luafi o lingurifd de seminfe de chimen, mestecafi-le bine gi inghififi-le ctr pufin5 apd.

CANCER

Leucemie

109

Tremurituri
{Jmplefi sticle cu.apd fierbinte, inveliti-le cu o punefi-la inhe corP gi brage, intre piciour*, doud pdnzd gi de fiecare parte a picioarelor, una la tdlpi gi, pe p1ept. Acoperifi pacientl cu o pdturS. Tremuretuiite "t? dispat?u reguli dupd 10 minute.

Graviditatea
a m6nca prea mult pentru a nlgte un copil p.rt.?nii. Aceasta mai ales in ultimele dou5^ lurii. Un astfel de este gregit adesea cauza o nagtere dificild. Dacd copil poate copilul este supraponderal cAt timp este incd in utern de obicei el va avea

Multe femei gravide fac adesea gregeala de

un apetit scdzut dupd iceea.

Arsuri Ia stomac
Oamenii care suferd de arsuri la stomac au prea mult suc gastric' Un remediu pentru aceastd afecfiur,* Sste ceaiul de pelin. Pentru o alinare imediatd, trebuie sd m6ncafi o bucati de btdnzd grasi (dacd ficatul gi bila funcli""-*a bine) fdrd pAine/ sau o bucdticd de sldnind tot teie pti;; . Brdnza cu confinut de grdsime sau sldnina absorb acidul gastric Tli" in exces' MAncatJ cu pAine, produc chiar mai mult acid gastric gi arsurile se inrdutdtesc.

BalbAiala
cald sau ,uaa, seara. Fierbefi cojile de mere g-6 minute,. indutcifi dupd gust. Balbaiala poate fi cau zatd,gi de spasme in creier. Dacd o Persoand care se UAtUaie vrea sd vorbeascd, se produce ul sPasm al nervilor gi ea nu rnai poate scoate o Vorbd' Trebuie sd befi 250 ml d; hd cu Tormentil anserina Balbaiala e o tulburare nervoasd. De aceea beti una pAnd la trei cdni de ceai din coji de mere,

110

CANCER

Leucemie
de

dimin eafa. Cei care nu pot b"-u lapte pot fierbe o pnzd Tormentit anserina in vin sau cidru'

Aceasta este o boald foarte dureroasd. Poate fi tratati ct un masaj special. Luafi un metru de tAm4e* - vezi figura indo^ifi-l .u i" ftg.2.pi 3 apoi strAngefi-l ca in hg'4' intoarcefi In ior partea t.tpgtioard pentru I o.!9int cn formele din'frg.s gi 6.^Parte principald este acum de 40 lungim e, pdrlile laterale au 20 de cm' -pentrl circa 7 cn finefi metrul de parteq de ios,la "iusaj circa 8 cn fruntea,la superioari de capet. Atingeii'.,, partea de celdlalt caPbt v .\ Durerea se uqureaz[' cu cli f\8.-7in ca rnetrul ]inefi din nol lovigi *ui mult. Dupd ?i gurerea va reveni. Faceli " masajul, el va imbundtifi situafia" , dac Oamenii care suferi de nevralgie de trigemen abia mare. foarte igi pot ating e fafa, deoarece durerea este Masalfi poin lovire separd electromagnetic particulel din j^urul nervului trigemen' Inspira in completare f"aceli exercifii de regplrafie. profund p" hus. Apoi explrafi pe burd scofAnd sunetele:

Nevralgia trigeminali

sau expirafi zumzdind Pe nas sunetul MMIvl. plPitu circa T seclnde gi inspira;i cam tot 7 secunde. Intregt o exercifiu ar trebui si vdla S-fO minute. Facefi-l de cdteva specifice regiuni in pe zi.'Toate sunetele au efectele lor ? iorp.rlui. Aceste exercifii seam5ni cu un ,,masaj P!nt1 Astf creier,,. pldmAnii sunt complet golipi prin expirafie.

oxigenul ProasPet poate pdtrunde


pl[mAnilor.

in toate

zon

111

fi93

figa

1L2

773

AIcoolism
Poate existd un bdutor in familie care adesea a intenfionat sd se lase de bdut, dar care nu a reugit niciodatd. Este aProaPe sigur cd existd o otravd in casd in acest caz, sPray uri pentru insecte, molii sau altele asemdndtoare. Dacd sunt finute astfel de otrdvuri in casd, este foarte greu sd se vindece orice boald , iar depenalnpa de bduturd este categoric o boali. De aceea, aceste otrdvuri trebuie eliminate gi casa trebuie tdmAiatd cu rdgini naturale. Doresc sd spun cd o lipsd a voinfei este de aseme nea' un motiv pentru alcoolism gi in aceste cazuri cea mai micd bucurie sau supdrare este un motiv de a bea.

Flebiti (inflamafia venelor)


Facefi comPrese cu otet gi comprese cu lapte bdtut (brdnzd de vacii de 7-g ori p" t . Ele de obicei au efect dupe 3 sau 4 zile' De asemenea, befi (combinatia de ceaiuri Breuss), _ceaiul ;;; ftntru rinichi Este tipurile de inflam alii sd sorbili A;; important pentru toate L.. pic de ape purd in timpul zrlei' Dacd sunt afectate ven*lq picioarele de la cdlcAi in sus gi prcioarelor, bandajafi t*.lt- *.rrt* exercitii. Consultafi un medic, deoarece flebita se poate transfor*ui' tromb ozd.

Negii gi alunifele
Aceste afecfiuni Pot fi clasutg dlept forme nemaligne de cancer gi Pot fi tratlte cu ugurin acoperitd cu gdlbenele frunze, le.'Zona afectatd trebuie flori sau ambele gi sd le lasafi peste Dacd nr aveti. gdlb5nele, putefi folosi 1bapt9. crema de gdlbenele satl biter suedel. YLv.-' op*rarea alunitelor -r\-rc.'rr:' poate fi foarte periculoasd. , --

TL4

CANCER

Leucemit

Aparifia dinfilor

Uneori copiii au dureri mari cAnd le cresc dinfii gi plAng zile intregi. Ei bine, aceastd situafie poate fi remediatd cr ugurinfd daci le dafi o lingurifd de ape purd din 10 in 1( minute. De fiecare datd cAnd copilul incepe sd plAngd introducefi-i in gurd o lingurifd de apd - el se va opri imedia Jin plAns. Dupd 10 minute, de obicei el se va nelinigti din nou Atunci mai dafi-i ape. Daci facefi asta, copilul nu va mai avea probleme cr rparifia dinfilor gi dinfii vor cregte mai bine gi mai puternic JecAt in alte condilii.

Diabetul

ln acest caz, tratamentul Kneipp constd in dietd g: fridroterapie. Sunt strict interzise toate mAnc5rurile dulci, ce ;i alcoolul, cafeaua gi ceaiul. PAinea albd,, supa de carne g Jeserturile ce confin f5ind albd nu trebuie mAncate. ir ;chimb bolnavul poate mAnca multe legume, salate, carn( ;labd, cartofi (nu prejifi), pAine integrald , fulgi de ovdz, fdint integrald de ovdz gi fructe proaspete. Se recomandi o curi cu brAnzd de vaci, care se mdnAnci Jimineafa, pentru o lungd perioadd de timp.
Mfrncali pe htdelete, mestecali alimentelt
foarte bine
gi

faceli multd miEcare tn aer curat!

Trebuie sd befi ceai de p5stdi de fasole, frunze de mure lrunze de afin gi cinquefoil auriu. Aceste plante se infuze azE impreund 10-15 minute in 2-3 cdni de ape (purificatd sau liltratd) fiartd, fierbinte. Ceaiul se bea cu inghipituri mici reste zi. In plus trebuie sd luafi 3 picdturi de tincturd de . . 1. .. f .-., I I \,/ ;clipefi o datd sau de doud ori pe zi.

RECOMANDARI GENERAL VALABILE


Fumatul este diunitor Oamenii care gtiu cAt este fumatul de ddundtor nu

fumea 26'. in zilele noastre, fumatul este chiar mai distructiv decAt inainte, deoarece noi {elptrdm un aer mai poluat. O fumati astdzi este echivalentd cu cel pufln 3 figdri fsura fumate in trecut. Cel ce fumeazd 10-20 de f6li pe 'ri igi pune serios in pericol sdndtatea.

Bdrbalii care fumeazd foarte mult aor deaeni foarte probabil irypojenfi" tnainte de a imptini aarstu de 40 de ani. Gandili- ad Ia aiala de famitie gi lineli cont de cfrt trebuie sd sufere o fenieie din
aceastd cauzd.

nu. Un nefumdtor supravietuiegte mai u$or unei operafii comparativ cu un fumdior. Chiar dacd a suferit un accident, arb ganse mai mari de supraviefuire. Unor fumdtori trebuie sd li se ampu teze unul sau ambele membre inferioare deoarece gi-au otta'nit organismul foarte tare. Pentru femei fumatul este chiar mai p"r"i..rlos, mai ales cAnd sunt_gravide. Pericllteazd atAt sdnitatea lo/, cAt gi a cgpilului. Unii oameni spun cd gtiu persoane care au fumat din tinere,tg, dar au trdithulfl ani. EiUine, poate fi adevdrat, dar dacd doi oameni fac acelagi lucru, rezultatul nu este in mod necesar acelagi. Omul trebuie sd atingd vArsta de 100 de

inhale azd, fumul sau

Mai mult, este afectat gi stomacul, indiferent dacd se

la cancerul la pldmAni. Nefumdtorii rareori suferd de aceastd boal5. Cafi flmdtori au cancer la laringe?

Mai riu decAt acest fapt este afectarea pldmAnilor. 9bt:l"ufi cum tugesc fumdtoiii dimin eala gi ce expec toreaz6, ei' GAndifi-vd

176

CANCER

Leucemie

ani. Fiecare animal trdiegte de 7 ori mai mult decAt o cere nu este d,ezvoltarea sa, dacd nu este omor dt, tar fiinfa umand ani' de 20 de inainte pe deplin dezvoltatd

O poveste despre otrava pentru molii


Dacd aaefi tn casd naftalind, camfor artificial, DTT, spray-uri pentru molii, mugte ?qu gfindaci, odorizA'nte"ale aerului etc., trebuie sd Ie eliminali complet gi apoi sd facefi - f".*iga!_ii cu rdgini natttrale,-o daiA pe zi, timp de doua saptilmfrni' oricine fire aceste otrdauri tn casd ua ptttea aindece r)reo boald' cu grpu sd-gi -de " in loc naftalitrd, fotosili modurile naturale de a combate nroliile, cum ar fi: Iaaanda, frunzele
(ca're

de pelin, tabac, hamei,.parfum sau camfor natural

nu este ddundtor)'

am fost in vacanfd cu mama gi sora mea. De de obicei, aveam cu mine cdteva clrli -asupra tratamentelor interesat eram vinde care, din care citeam. in mod deosebit doctorului Wtrz. Dupd ce-am citit citeva d; iridod Lagnoza -chemat-o aici pagini, am Pe sora mea 9i i-aT sPus: ,,Vino doctortrl Wirz referilor la diferitele b"It" gi ascultd ce ,.ri" astfel de lucruri in casd, ..Dacd-avefi btrarruri pentru molii: sunt incX in casd, nici mai cAf altfel, trebuie si le indepdrta fr; folosit intotdeauna am o boald nu poate ?i 'oit'td ecatd.rr" ,,Noi fost nimeni bolnav gi n-a incd bilele de naftalind pentru molii mama. in famitia noastt6!" - a sPus atunci ltrnd in care casa noastrd si nu fie Dar eu gtiam cd nu "ru vizttatf, de medic! Mama mea a suferit de edeme ale Pi.lourelor de cAnd m-am ndsctrt gi tat5l meu a fost bdutor. El a promis de nenumdrate ori cd se va ldsa de bdut adesea vdrsa lacrimi amare. Tottrgi, dupd cum scria doctorul Wrrz, de alcoolismul este gi el o boaid. Un alcoolic va spune de 100 fi ori cd se va lds a,- d,ar cea mai neinsemnatd scu zd, cum ar o bucurie sau o trist ele,il poate face sd inceape {in nou sd bea' Exact aceast a a fosf situilia tatdlui meu, pAnd la moarte. El a

in

1945

Q\NCER

Leuqemig

117
-

d'ar n-a avut niciodati fost un constructor cu inaltd calificare , mea n-a primit mama aceea, bani din cauza bduturii. De ca

sd lucreze niciodatd vreun ban de la el gi a trebuit spdtdtoreasd pentru a hrf,ni cinci copii' mea despre Dtrpd acbastf, discufie cu mama 9i sora doctorului cartea in otrdvurile pentru molii' menlionate dacd n-ar fi w*z,arn gtiut cd ag fi putu! avea un tatd bun fost nici o .rr*d de naftalind in casa noastrd! acesta Am fost sdraci din cauza acestei otr6vi? Era motivul Pentru care n-am Puiut Era-acesta motivul superioarh, cum era marea **u dorin l?? cdrfile pentru care n-am putut niciodatd sd-mi cumpdr toate p* .ute le doream? ate.n[ie cdrfile Am fost suficient de norocos sd citesc cu meu de Principiul pe care re aveam gi sd merg ra seminarii. e mai bun cu timpul atunci, valabil gi acum, este sd fac ce dacd acum (in 1990) meu, astfel incat sd nu-r risipg;i chiar ezeu cd incd pot munci am 91 de ani, ii *"r1"*esc rui Dumn gi, prin aceasta, sd-mi aiut gi studia gi ci pot sali invd! pe allii
semenii.

celule au murit' sd-li fie foame este un semn cx anumite proas pdtd" dar dacd Acestea sunt irrr'roii. tupid prin hrand de vitamine, aceste cineva minAncd hrand t^.it',.ilzrt5,,lipsitd reincdlztte sunt nu doar celule nu pot fiinlocuite. Alimentele nefolositoare, ci chiar ddundtoare. exemF'l in vasta mea experienfd, am putut consemna adesee ale stdrii de sdndtate a bu**niior care mancatr este fdri alimente vechi qi r.incdlzite. Hrana reincdrzttd, nutrienfi nu conline valoare. Este gre., aigerabird, indigestd, mAncare poatt Aceastd cum ar fi vitaminele gi mineralei6. dar nu vi umple un gol in stomacul dumneavoastrd, coniribui la o buna stare de sdndtate. Nu-iitoft: Eaitiyi sd mkncufi mkrrcare retncdlzitcr!

lipsiti de MAncarea veche gi reinc dlzitd, este valoa tE, chiar diunf,toare

118

CANCER

Leucemie

CATEVA SFATURI PENTRU FERMIERI


fi bine sd o hrdnifi trei zile cu nutrefuri concentrate, cAt mai bine sdrate/ amestecate cu o mAnf, bund de ndprasnic rogu tdiat mdrunt. Succesul va fi
L. Dach o vacd e stearpil, ar

astfel asigurat.

tincturd de sclipefi, de doud ori pe zr, amestecate cu Pufind apd, sau un litru de ceai de sclipeli pe zt. Pentru ceai, fierbefi rdddcinile timp de 3 minute. 3. in cuzuibolii picior-gi-gurd,, o oaie sau o vaci ar trebui sd primeascd o gdleit[ de ceai de semtlf" de iarbd pe zi, iat un vifel cam o jumdtate din cantitatea de mai sus. 4. pentru a-i asigura un fdtat ugor, trebuie sd-i dali vacii rrn litru de ceai de Alchemilla alpina gi crefigoard pe zi, timp de trei sdptimAni inainte sd fete. Ceaiul s-e prgParl prin infuzie, timp de 10 minute, in ape fiartd, clocotitd. Pentru ugurarea r,agterii, dafi-i vacii doze mici din acest ceai, rece/ zilei. pe I parcursul ^ S. Daci un animal este umflat gi probabil std intins 9i nu se mai poate ridica, o bucdficd de unt trebuie introdusd in rectul lui. Acoperifi anusul cu mAinile timP-de 5-10 minute, pAnd ce untui se topegte. CAnd vefi indepdrta mAinile, fecalele vor lAgni cu Putere.

Z. Pentru dizenterie, dafi animalului 12 picituri de

UNICUL MEUTEL

urmate de fermieri, gi ei vor avea de cAgtigat.

Unicul meu tel este sd servesc pe aflali in suferi nle, aici 9i pretutindeni, gi sd ajut serviciile "ei de sdndtate sd economiseascd bani. Dacd sfafurile pentru animale vor fi
Rudolf Breuss

DESPRE CURA CU ALOE VERA


Autor: dr. Monica Mdnigor AjungAnd in aceastd fazd a expunerii despre bolile agale-am rb;inut in tratarea diferitelor afecfiuni, utilizAnd cura cu rloe, fac neces ar6, ptezentarea cAtorva detalii in aceastd lirecfie. Aloe vera, una din cele peste 250 de specii de aloe, este o rlantd subtropicald cunoscuta incd din antichitate. Primele nsemndri despre aceastd planti dateazd din jurul anului t500 i.C., cAnd se vorbea despre insugirile sale divine. De 3000 de ani aloe este utilizatd ca armontzatot 9i ntdritor al organismului, ceea ce permite vindecarea multor roli gi menfinerea organismului ,,in form5". in antichitate, puterea de tonifiere gi reintinerire Pe caTe ) exercitd gelul de bloe asupra organismului, era uttlrzatd de :itre clasele privilegiate. Astfel, legendara regind Cfeopatra attliza aceasie planta pentru a-$i pdstra pielea tAndrd 9i

ris incuiabile, rezultatele spectaculoase pe care

trumoasd.

Efectele plantei se dator eazd, numeroaselor substante active pe care le confine, dar gi acfiunii sinergig. a acestora (unele dintre aceste substanfe active armontzdnd acfiunea altora). Ast fel, planta conlin e 20 din cei 22 de amino acLZL din structura corpului uman, confine 7 din cei B aminoacLzr esenliali (aminoacuzr, care nu pot fi siltetrzali 9" organism 9i care sunt adugi prin aport exogen). Aloe conline numeroase enzime gi hoinioni cu un rol important in metabolismul celular gi 20 de minerale de o inrportanfd vitald (calciu, potasiu, fos for, cuPru , fter, sodiu , c\or, crom, zinc, magnezru bt..). De asemenea confine toate vitaminele necesare organismului.

eaNCEn

rcucemie

121,

Aloe vera este singura plantd care confine vitamina F.72.

antrachinond, aloe ]r
a-

n
1l
ta

o le

ri
9i

812 este absorbite numai dacd aceastd vitamind este deficitard in organism; de asemenea, efectele purgative sunt remarcate numai in cazurile in care organismul se confruntd cu o constipafie sau dacd este necesard eliminarea unor toxine. Este de presupus cd acest fapt este datorat unor strucfuri biologice ce urmdresc menfinerea unor proporfii corecte intre diferitele componente.
t

antibacterien, antipa r azitare gi antivirale. Remarcabil este insd faptul cd aceste componente ale geltrlui de aloe nu acfioneazd, independent. Spre exemplu, sa constatat, in cazul utiliz[rii gelului de aloe, cd vitamina

Datoritd conlinutului de lignind, saponind gi are efecte p*rgative , - una\gezice,

)r
:e
Ie :a

9i

!e :a
)a

Jl

zl
9i

;e
,rl u/
rtr re

antibacteriene, antivirale gi antiparazitare, dai mai ales prin intdrirea sistemului imun ttar ; 3. STIMULEAZA REGENERAREA CELULARA: SUb influenfa gelului de aloe se prodtrce o hrdnire, o tonifiere gi o cregtere a celulelor. Fiecare celuld devine mai puternicd gi c-apabild sd iqi indeplineascd funcfia. Deivoltarea gi divizilrnea celulard poate sd creascd de 7-8 ori fatd d.e normal. 4. SEDATIV; 5. DETOXIFIANT: prin efecttrl reglator al metabolismului celular, prin efectul purgativ gi prin stimularea rinichilor.

pielii; .\ s 2. iwtptEDICA INFECTIA: prin proprietdfile

pAnd la os) gi astfel poate vehicula componentele sale aitive. APu, spre exemplu, pdtrunde numai 2 straturi de la nivelul
sale

Cele 5 calitefi importante ale plantei aloe vera 1,. PENETRATIA: Aloe are capacitatea de a penetra lesuturile umane pAnd la al 7-Iea nivel (de la nivelul pielii

t22

CANCER

Leucemie

Administratd intern, sub formi de gel (extras din fuunz1, tupd decojirea pdrlii -v?r?i), alog itimuleazd- digeslia, :iriul alia sanguind, limfat ic6,' funcfia ficatului, colecistului, rinichilor gi alenueazd, durerile reumatismale. De asemenea/ g"f"i de iloe are un efect biostimulator asuPra sistemului

Utili zareaplantei aloe vera in terapie

imunitar.
Alergii

Administratd extern, la nivelul pHgilor, dezinfecteazd

r.

9i

grdbegte cicatr izar ea.

Atenu eazd, pruritul. erupfiilor cutanate.

. r,rr v aparifia -.!r. previne inldturd sau ,\

Dureri reumatismale mare Aplicata local, sub formd d^e unguente cu continut 'impiedicd de aloe, inldturx durerea. in curi internd depunerea calciului pe articulafiile inflamate. Brongiti, astm Scade secrefia bronhicd gi are efect bronhodilatator (datoritd substut g.lor antiinflamatoare pe care le confine)' Cura cu aloe permite renunfarea la iortizon, miofilin 9i celelalte medicamente de care organismul fusese dependent
anterior.

Diabetul zaharat in Regle azd, metabolismul glandei pancreatice, astfel cd diabedl zaharat non-insulino-dependent produce o
ameliorare foarte btrnf,, care poate merge pand la vindecarea completd, dacd se administreazi pe o peiioadd indelungatb
(6 \- luni-1an).

diabettrl zaharat insulino-dependent scade doza de insulind necesard cu mai mult de 50%. Frecvenfa

^l;

."*plicafiilor
foarte mult.

(renale, cardiovasculare, infecfioase etc.) scade

nre

123

tzd,

tra, lui,
ed,

lui igi

Afecfiuni ale tractului gastro-intestinal Prin efectul de stimulaig cicatrizarea. lapide a ulcerului t;r*-duodenal. Absoarbe acidul clorhidric in exces gi are efEct antibacteri dn,impotriva Helicob a cter Pil ori (factor'd ect-";;;;; l" ulcerul d uod
Regle azd

tranzitul intestinal.

ena l)

tia

Afecfiuni hepato_biliare stimuleazd secrepia endogend de important in vindecarea hepaiitelor interferon, cu rol foarte virale cu virus B, C. stimulyzlregenerarea celurard a ficatului. Vindecd afecfiunile biliare. Afecfiuni oculare Gelul de aloe este numit gi ,,picdtura de ochi a secolului XXI". Efectele in cazul afecfiunilor oculare sunt spectaculoase: imbundtdteste vederea hipermetropiei; '
- reduce opacifierea cristalinului

re
cd

in cazul miopiei gi

in

cazulcataractei;

al

or l).
9i

- vindecd blefarita, conjunctivita etc.

nt

Afecfi uni d ermatologice zis, [erur d; uiou aplicat unguent, permite vindecarea temporard local, sub formd de a evita reaparifia bcllii este necesard a leziunilor. pentru asocierea aplicafiilor locale cu cura iriternd de gel.

in pioria

Gisiti informlfii detaliate AItMd,'siui,t, iui. o 2og zztg.r sau

la cabinetul
0zg8 3g3g0s

medical

Index de plante Romin - Latin


Alchemilla alpina Tormentil anserina Peucedanum ostruthium Archangelica officinalis Silibum marianum Meum mutellina Hippophae rhamnoides Carum carvi Primula officinalis Equisetum arvense Achillea millefolium Alchemilla vulgaris
Echinacea PurPurea

Angelici Armurariu
Briola C5tind alba Chimion Ciubofica cucului Coada calului Coada goricelului Crefigoard
Echinacea Gdlbenea

Ginkgo Lichen de piatrd LumAndricd Mentd Mentd de ape Mugefel Nalbd Ndprasnic Pdducel Pdtlagind ingustd Pdtlagind latd Pdtrunjel de cAmp Pelin Pufulifd (cu flori mici) Roinird, / melisd
Rostopascd

Itotunjoard Salvie

Calendula officinalis Ginkgo biloba Cetrari islandica Verbascum thapsus Mentha piperita Mentha aquatica Matricaria recutita Malva moschata Geranium robertianum Crategus monogina Plantago lanceolata Plantago ovata Pimpinella magna Artemisia absinthum Epilobium parviflorum Melissa officinalis Chelidonium majus Glechoma hederacea Salvia officinalis

CANCEI{

Leucemie Euphrasia officinalis Potentilla erecta Sambucus nigra Stellaria media

125

Silur / Burenifd Sclipeli


Soc

Stelufd Sundtoare Tei Troscot Turifd mare Urechelnifd Urzrcd Urztcd moartd albd Valeriand
VAsc

Violete / Toporag Vite-de-vie

Hyp*ricum perforatum Tilia europaea Polygonum aviculare Agrimonia eupatoria Sempervivum tectorum Urtica dioica Lamium album Valeriana officinalis Viscum album Viola odorata Vitis vinifera

Index
Accese de

plAns
40, "l'13

94

Agorafobia 106 Alcoolism tI3, LL6

Alunile
Aparilia

Alzheimer 81 Anemia 83

dinlilor Arsenic 77 Arsuri la stomac


Arterioscleroza

87, L02,
111

tL4

80

Cancer la sAn 14,T6,28, 46,53 Cancer la splind 56 Cancer la stomac 24, 46,55, 58,77 Cancer la testictrle 707 Cancer sfaturi 4I Cancer tratamentul total 46, 47,49,5"1,52 Cancer tumoare la creier 53 Cancer uter 4'l',53

Artrita 63,8t Artroza 63,82 Astm L22 plante


109

Cataracta 9I

Astm cardiac gi pulmonar 100 Baie alternativd caldd rece 97 Baie alternativd la brafe 99
Baie cu
72

Ceai de ceapd 85,87,94, IA0 Ceai de coji de cartofi 37, 54,90 Ceai din coji de mere 92,93, Ceai pentru rinichi 49, 51, 59,73, 89, 102, 106,707 ,113
109

BAlbAiala

Bila 87 ,90,100, 109 Biter suedez 54, 92, 113


Camfor artificial 71,74, 8l', Lt6 Camfor natural 116
Cancer glandele gAtului 53 Cancer la buze 53 Cancer la ficat 54 Cancer la laringe 19, 41, 53 Cancer la limbd 53 Cancer la oase 54,56 Cancer la ochi 53 Cancer la ovar 53 Cancer la palat 53 Cancer la pancreas 56 Cancer la piele 54 Cancer la pldmAni 54,56 Cancer la prostatd 1'07

Claustrofobia

106

Clisma
49

Brongita

87

Colici renale gi biliare 103 Combinafia de ceaiuri Breuss


Comprese cu cartofi 80 Comprese cu olet 113 Comprese cu varzd. 55,76,
89, 105

56

Constipafie Coxartrozd,
86

56,87
59

Cum sd vd verificali tensiunea

Cursuri subterane de aPa

39

Degerdturi Degete strAmbe


89

88
81

Demenld

Diabet 64,1,t4,'l'22 Difteria 87

senild

CANCER

/ Leucemie
108 95
79

12'

Dinfi
53

87,702

Dizenteria

i5,

Dureri menstruale 96 Enurezis 82 Exercifii de respirafie 85,

Dureri de cap Dureri de gAt

Pancreas 16,1.8,56

Oase 25,54,56,59, 60, Ochi 89,1,23 Osteop orozd 59, 65 Otravtr pentru molii 71, 11,6
Pierderea

Platfus

apetitului
n7

80

16,
53

100
,,

fdnului 94 Ficat 13, 6A,87, 1"00 ,'1,22, 123 Flebita 113 Fumatul 40,115 Ganglioni cervicali 19 Gastrite 101 Gat 19,38, 4A,79,95
Febra

L03, 110

88 Prostatd 706,

Regenerarea
83

organismului 6i
mirositoare
87
10:

Reinnoirea celulelor sanguine Respiratie rdu

Reumatism 88, 107 Rinichi 18,20, 45, 89,103,


S6ngerarea

Glandele

suprarenale
91,

103

Graviditate
,93,

Gripa 92 Guga 100 Halena 102


Hemoragii Flemoroizi Hidropizie

multiple 32,,'102 Scurgeri vaginale 82 Sfaturi pentru fermieri 118 slebi 62


Sclerozd

Scaun

gingiilor

\21

92

113

3
;S

Icter

86 93 92 94

Stomac 41,76,94, Stomac iritabil 56


Sucul de legume

Spondilartrozi

59 L00, 115

90 63, 69,86,93,91, 1A4

Infertilitate

Insecticide 39, 7A, 7'1. Insomnia 108


6,

Inimd

{pohondri 76 Impachetdri la picioare Leginul 10,1

105

Breuss Sughifuri 110 Supa de ceapd 65 Tensiune crescutd 85 Tensiune scdzutd 85 Tratamentul cu apd 96 Tremur5turi 109
Tuberculozd
Tulburdri
54,76 97

47

39

Migrene 95 Naftalind 39, 63,72,74, 116 Negi 113 Nevralgia trigeminali 110 Nodul 14, 1A

Mdrirea prostatei 106 Mersul prin apd 98, 105

Leucemia 67 Mdncarea reincdlzitd

117

Tuse

circulatorii
105

Varice 96,97 Yarzd 76, 87,105


Vene

Ulcer duodenal 100 Ulcer varicos 90 Ulcerafii externe 97

|iuituri in urechi

10,94

varicoase

96

pentru sdnitatea d.umneavoastrd din lucrdrile Erjiturii


mai recomandim:

vd

Ghid de alimentafie sf,nitoasf, Calendar Astrologic - Folosili influenlele astrale pentru


a vd

menfine sdndtatea

Comandafi telefonic ai
ramburs.

veli primi carfile acasd cu plati

2008

Editura AnandaKali o.P. 7, C.P.72A Tel A269 231538; 0788 228877 editura@ananda.rq ww\ t.anand-a-ro

CUPRINS
CUVANT iNAruTE...........o.................. o...o.o........ o................o....... 1fUARTURIf ............................ o................ r....................................... f-3 POATE FI VINDECAT CANCERUL ? ....o............................. ...... 40
Cele mai frecvente cauze ale Ce este o tumoare canceroasd? CAtgva exemple

cancerului.... ...... ............ ......

....47

......42

Vindgcarea cancerului .........r...............o.......... .......o........o.....o....... ..43

..................

....o............................................ ......46

TRATAMENTUL TOTAL AL CANCERULUI


1. Ceai de salvie (Snlain 2. Ceai pentru 3. Ceai de ndprasnic (Gernnium robertianum)

................... ...... 47 Ceaiuri importante pentru Tratamenful total al cancerului...... ......49

rinichi

fficinalis) ....... .......

Indicafi importante gi explicafii: ....51 Cum sd urmafi corect Tratamentul total al cancerului ....................51 Ceaiuri pentru diferite forme de cancer................................ .......53
Tumoare la creier Cancer la ochi Cancer la sAn, ovar sau uter.............. Cancer la palat,buze, limbd, glandele gAtului gi laringe Cancer la piele Cancer la oase, la pldmAni sau tuberculozd Cancer la ficat Cancer la stomac .. Cancer la splind sau pancreas ..

...49 ..49 ......50

Constipafie

...53 ..53 ........53 ...53 ......54 ......54 ......54 ......55 .....56 ....56

Alte informafii referitoare la Tratamentul total al

cancerului. ..57 Tratamentul total al cancerului este recoman-dat gi pentru alte boli, diferite de cancer. .......59 Explicarea Tratamentului total al cancertrlui ...60

Sfaturi pentru succesul deplin in cura cu sucuri de legume .....62 CAteva aspecte importante privind tratamentul cu suc de legume: ........63 Informafii suplimentare importante "..64
Prepararea ceaiului de pelin: Prepararea supei de ceap6: ... AltA surprizd a supei de ceapd
..65
...

65

......65

Cunoagtere gi gtiinF... ............ ...... .................. ...66 ['EUCEMIA """ ......................................................r......o.... ...... 67 Ce trebuie sd facefi cAnd avefi leucemie?.............................i....... ......69
Tratarnentul leucemiei..

UN TRATAMENT POTRIVIT? .........................................o.............i.

DACA AU UN DIAGNOSTIC CORECT $I

DE CE ANUMITE BOLI SUNT INCURABILE, CHIAR


.7"1,

MULTE BOLI APARENT INCURABILE


Dureri de Pierderea Artroza

CAteva exemple gxtrase din miile de cazuri tratate........................ ..72

SUNT

VINDECABILE!""""..o.....o....................r............r..o...................... .75

MODALITATILE DE TRATARE A ANUMITOR BOLr........... .......7g ,


Arterioscleroza

gAt. apetitului
.......

.......
............ maro) ............ ............ ............

...79
......... g0 ,.. g0

Artrita

....

Constipalia Difteri a.... pegete strAmbe....


Rinichii Ulcer

Reinnoirea celulelor sanguine Tensiune crescutd... Tensiune scdztrtd. Hemoragii de orice origine...... Brongita ....

Enurezis... Anemia ....

Scurgeri vaginale (albe, galbene sau

.......g1 ...g2 ..g2 .....g2


..

g3

........g3
....... g5 ........ g5

........... g6

......g7 ...........g7 ......g2


..

- inflamafii de orice nature .... Degerdturile .:.....

gg

Icter

Bila

- prea pulind

varicos

........

Gripa

Ulcerafii

externe..

.....gg .....gg ....90 .....90 ....90 ......g1.

Cataracta

. Hernoroizi

.......9r
.......g1

Febra fAnr.rlui..... Tuse. Accese de plAns..... Infertilitate

l-lidropizie a inimii / hidropizie abdominald Afecfiuni ale mtrgchiului cardiac

.....g2 ........g2 ........9g ...g4 ........g4 ....g4 ....g4

menstruale ......96 Vene varicoase la picioare.... ............ ..96 Tulburdri circulatorii..... ....... ......".97 ......... ............... 100 Guga ....... Astm cardiac Ai pulmonar. .. 100 Ulcer gastric Ai duodenal .........,............ 100 Gastrite gi alte afecliuni ale stomacului ........ ........... 101 Sclerozd multipli .........." 102 Halena - respirafia rdu mirositoare.... 1,02 Glandele suprarenale - boli gi simptome.. .................103 Colici renale gi biliare... ...... L03 Leginul..... ..........,........ .104 .......... .......105 ]iuituri in urechi.. Cum sd vd pregitifi pentru o operafie ..... ...... 106 Claustrofobia, agerafobia... ........ ..................... 106 Afecfiuni ale prostatei........ ......... ............ 105 Reumatism ..I07 ...108 Dizenterie ......108 lnsomnia... .......... 108 Sughifuri . ............ ...L09 Tremurdttrri ....... ....... 109 Graviditatea .....109 Arsuri la stomac... BAlbAiala... I09 .110 Nevralgia trigeminale ........ Alcoolism 113 Flebitd (inflamafia venelor).... .................................113 Negii gi alunifele ............ ......11.3 Aparifia dinfilor ...11,4 Diabetul... ............ Il4
f)ureri

Dureri de cap

..95

RECOMANDAT GENERAL VALABILE...............................


Fumatul este diundtor.. O poveste despre otrava pentru

11

MAncarea veche

ddundtoare

gi

molii..

........115

reincdlzrtd este

lipsiti de valoare, chiar

..116
117

CATEVA SFATURI PENTRU

FERMIERI

......118

UNICUL MEU TEL,.....r.o...............,.......r................................. ...llg DESPRE CURACUALOE VERA.................. ...............o.,...120 Cele 5 calitdfi importante ale plantei aloe vera ...".....121, Utilizarea plantei aloe vera in terapie ... 1,22 Index de plante RomAn - Latin ..124 Index 1,26

DAIKON, RIDICHE

Denumirea provine din cuvintele japoneze "dai" (mare) si "kon" (radacina). In ciuda numelui japonez, daikon nu este originar din Japonia, ci din Asia de Sud. Este o leguma asiatica, de fapt o ridiche foarte mare, cu aroma proaspata si dulce. Carnea ei este aproape crocanta, suculenta si alba, iar coaja poate fi alba sau neagra. Are de obicei forma unui morcov, cu 30-40 cm lungime, iar diametrul este cam de 10-15 cm. Unele ridichi daikon sunt mari cat o minge de fotbal, dar aceasta e o exceptie. Se aleg cele care sunt tari si fara "riduri". Se tin la frigider, in pungi de plastic, maximum o saptamana. Se folosesc fie ca atare in salate, fie rase ca garnitura, sau tocate si preparate in diverse feluri, de exemplu prajite. Mai este denumita si "ridiche daikon", "ridiche chinezeasca", "ridiche japoneza", "ridiche de iarna" si "mooli". Daikon este un ingredient de baza in bucatariile japoneza, chinezeasca si coreeana. Poate fi fiert, ras, servit ca garnitura, sau ca aromatizant, in supe, sosuri. Daikonul ras si uscat este numit "kiriboshi daikon", cel murat este numit "takuan". Frunzele proaspete de daikon sunt consumate ca vegetale, dar sunt dificil de gasit, caci se ingalbenesc foarte repede si nu rezista nici macar in frigider.

S-ar putea să vă placă și