Sunteți pe pagina 1din 11

'10

Rolul grefelor osoase in terapia parodontalS regenerativb


fetei radiculare debridate.s 7 Rezultatele studiilor clinice controlate sunt contradictorii" in timp ce unele studii au
indicat c6gtiguri mai mari de atagament clinic ai obturarea defectului dupd tratamentul defectelor intraosoase prin

lntroducere
Utilizarea grefelor osoase sau a materialelor inlocuitoare sebazeazd pe presupunerea cd aceste materiale pot facilita formarea de os alveolar, ligament

parodontalgi cement

chirurgia cu lambou gi plasarea suplimentard de grefe


osoase intraorale comparativ cu rezultatele obtinute dupd

radicular printr-unul

in urmdtoarele mecanisme:

o " "

furnizarea de celule formatoare de os (osteoneogenezd)

asigurarea unui suport pentru formarea osoasd


(osteo-conduc!ie)
furnizarea substantelor inductoare de os (osteoinduc-

chirurgia cu lambou simpla, alte studii au eguat sd arate diferenle semnificative intre cele doud proceduri .8-r2
Analizate impreuna, datele existente

in literaturd

indicd

faptul cd utilizarea grefelor osoase autogene poate avea


potenlial de iniliere a regenerdrii parodontale.

tie) Diferitele tipuri de grefe osoase sau materiale de inlocuire


pot fi impZr{ite

dupd cum urmeazd:

Grefe autogene extrasrale


Grefele autogene extraorale recoltate din mZduva crestei iliace au fost folosite pentru tratamentul defectelor intraosoase qi de furca{ie.13-1e Studiile hisiologice pe oameni

grefe autogene: grefe transferate de la o zond la alla la acelagi individ. Aceste grefe pot fi recoltate din zone

donore, fie extraoral (de exemplu, din creasta iliaca), fie intraoral (de exemplu, tuberozitdlile maxilare sau

. . o

zona retromolard mandibularZ) grefe alogene (alogrefe): grefe transferate intre membri diferiti genetic ai aceleagi specii

9i maimu{e au demonstrat formarea de cement nou,


ligament parodontal nou 9i os alveolar nou dupd chirurgia cu lambou gi obturarea defectului intraosos cu grefd

grefe xenogene (xenogrefe): grefe recoltate de la un donor apa(inand unei alte specii
materiale aloplastice: materiale sintetice sau anorganice care potfifolosite ca substituenli aigrefelor osoase.

din mdduva crestei iliace.13-1e Dragoo gi Sullivan18'1s2Lr demontrat regenerarea parodontald dupa B luni de la
tratamentul cu grefd din mdduva crestei iliace, nu numai a componentei intraosoase a defectului, dar gi a aproximaliv 2 mm in pa(ile supracrestale. Cu toate acestea, in
7 din cele 250 de zone augmentate, s-au evidenliat clinic

Grefe autogene
Grefele autogene pot contine c6teva celule viabile care influen{eazb vindecarea ososasd prin osteogenezd gi/sau osteocond uc{ie. de os viabil nou.
G

resorblii radiculare. Ellegard gi colaboratoriilT au evaluat vindecarea leziunilor intraosoase la maimule dupd plasarea de grefe de mdduvd din creasta iliacd. Evaluarea
histologicd a indicat faptul cd regenerarea parodonialS a apdrut mai frecvent in zonele augmentate comparativ cu

refele su nt resorbite grad ua | 9i in locu ite

cele neaugmentate, dar uliltzarea grefelor a fost frecvent


asociatd cu anchilozd gi resorblie radiculard. Degi s-a demonstrat cd ulilizarea grefei din mdduva

Grefe autogene intraorale


Aceste grefe pot fi recoltate fie de la nivelul tuberozitalilor maxilare, zonelor retromolare mandibulare sau edentate ale arcadei, fie de la nivelul regiunii mentoniere. Evaluarea histologicd a biopsiilor umane a demonstrat formarea

crestei iliace intensificd regenerarea parodontala, aceste grefe nu se mai ulllizeazd in tratamentul regenerativ parodontal datorita ratei ridicate a resorbliei radiculare 9i a morbiditdlii pacientului asociate cu zona donatoare.

de cement radicular, ligament parodontal 9i os alveolar


dupa tratamentul defectelor parodontale intraosoase cu grefe autogene intraorale.l a Alte studii au demonstrat formarea unui epiteliu ionclional lung de-a lungul supra-

Grefe alogene
Grefele alogene (alogrefe) au fost introduse pentru a stimula formarea de os evit2nd morbiditatea asociatd cu

r36

Grefe xenogene
zsna donoare. Degi micZ, folosirea grefelor alogene incd ::arti riscul antigenic Ai al transmisiei bolilor. in terapia

in studiu, 11 pacienli au terminat examinarea la 6 luni, gi B pacienti examinarea Ia 3 ani dupd intervenlie. La
dintii test, cdgtigul osos a fost semnificativ mai mare in comparalie cu dinlii control la 6 luni (2,2mm+O,7mm, respectiv 1,2tO,5mm), gi la 3 ani (2,3mm+0,7mm,

:arodontald regenerativd cele mai utilizate tipuri sunt


a :grefele osoase mineralizate congelate uscate (FDBA)

alogrefele osoase decalcificate conegelate uscate ]FDBA).


FDBA reprezinta o grefa osoasd mineralizald, care, r procesul defabrica{ie a pierdut viabilitatea celulelor,

:'

r)BA

aslfel initiaza regenerarea osoasd prin osteoconduc: 20 Rezultate din studii clinice au ardlal cb tratamendefectelor intraosoase utiliz6nd o combina{ie intre

respectiv 1,1t0,Bmm)(p<0,05). De asemenea, la 3 ani, atagamentul de sondare a fost mai mare la dinlii test comparativ cu dinlii control (2,0+.O,7mm, respectiv 0,8+O,5mm; p<0,05). Datele au indicat cd, dupd
implantarea de os AAA, c6gtigul de os alveolar poate fi menlinut minim 3 ani la pacienlii care primesc tratament parodontal de menlinere. Un studiu clinic controlat care
a comparat rezultatele tratamentului cu DFDBA cu cele

gi o grefi osoasd autogend poate oferi rezultate -ierioare comparativ cu tratamentul cu FDBA indivi,-z .2r Pe de altd parte, studii comparative au indicat

-'atamentulcu FDBA poate da rezultate comparabile DFDBA sau cu hidroxiapatitd .22,23 Cu .-..: acestea, singurul studiu clinic controlat existent
-

-:

ale tratamentului cu FDBA, nu a reugit sd eviden{ieze diferente in expresia cagtigului clinic de atagament
(CAL) gi obturarea defectului intre cele doua metode de tratament.22 Bowers gi colaboratorii au oferit date
h

- -ratamentul cu
'inacest

:-i
'^

'=,"1a compararii tratamentului


-''=a biopsiilor umane
,-

moment nu a prezentat diferente ale c6g.-lr cl nic de atagament (CAL) giin obturarea osoasd, defectelor intraosoase

istologice

le regenerd

ri

i pa rodonta le

du

pd trata mentu

:hiurgia cu lambou cu gifbra FDBA.24in plus, eva-

a indicat cd tratamentul defecte-,raosoase cu FDBA a rezultatin formarea de epiteliu

defectelor intraosoase umane cu DFDBA.31,32 Cu toate acestea, rezultatele lor nu au fost confirmate de studiile histologice pe animale.33,34 Aceste date contradictorii privind potentialul osteogen 9i regenerativ parodontal al DFDBA-ului poate fi explicat probabil prin diferenlele de potential osteoinductjv (de la foarte inalt la nesemn jficativ) intre diferitele grefe comerciale existente.35-3e

:nal lung gi nu in regenerare parodontala.25 r:zultate din studiile animale au demonstrat potenti-

,s:eogen osteogen al alogrefei osoase demineraliza--:DBA) datorat eliberdrii de proteine morfogenetice --: (BMPs), care au poten{ial de a induce formarea
---.;t1

Grefe xensgene
Grefele xenogene (xenogrefe) din material bovin au fost

S-,C le clrnice controlate au ardlal cd tratamen-

, ::'ectelor intraosoase prin chirurgia cu lambou gi :l lA a prezentat rezultate superioare gi semnificative .' :-: privind cagtigurile clinice de atagament (CAL)
-:'.,rarea defectului comparativ cu rezultatele trata-=-.- ui cu chirurgia cu lambou simpld 28-30 Flemmig
-

in urmdcu c2tiva ani in terapia parodontala regenerativd. Rezultatele oblinute in urma evaludrii
introduse materialului histologic uman au demonstrat formarea de cement radicular, ligament parodontal gi os alveolar in urma tratamentului defectelor intraosoase ad6nci cu
o grefd xenogend derivatd din bovine (BDX).40,41 Came-

, . roratorii30, au evaluat intr-un studiu clinic contro-

'.^7omtzat, menlinerea pe termen lung a cagtigului ': -: r veo ar dupd implantarea de os alogen extras din -. ==i autolizat (AAA). La fiecare dintre cei 14 paci. s-a implantat os AAA in defectul intraosos al unui - iest), iar un al doilea dinte cu defect intraosos = -,:. :ratat prin chirurgie simpla cu lambou modificat :- :n (control). La intervale de 3, respectiv 6 luni de .-'.a.nent, to{i pacientii au beneficrat de tratament

lo gi colaboratoriiao au tratat patru defecte intraosoase ad6ncifolosind BDX. DouZ dintre aceste defecte au fost acoperite adilional cu o membrand de colagen bioresorbabild. Analizele histologice efectuate la 6, respectiv B luni au indicat prezenta regenerdrii parodontale la toate

cele patru biopsii. Observalii comparabile in urma tratamentului defectelor intraosoase cu BDX individual au
fost fdcute gi de alli autori .41 La 6 luni dupS tratamentul

''-:,rtal

de menlinere. Dintre cei 14 pacien{i inclugi

unui defect rntraosos ad6nc localizat la nivelul aspectu-

10

Rolul grefelor osoase in terapia parodontald regenerativd

Fig L0-l (a) Mbsurarea preoperatorie a indicat o pungd parodontald adAncd, localizaldla aspectul distal al molarului inferior. CAL a fost de 13mm. (b) Radiografia preoperatorie a relevat un defect intraosos ad6nc at un defect defurcatte de gradul lll. (c) Situalia intraoperatorie a prezentat un defect intraosos larg gi adAnc. (d) Defectul a fost obturat cu BDX. (e) La 6 luni postoperativ, s a mbsurat un cagiig de CAL de 4 mm. (f) Radiografia a relevat un defect obturat. Se pot incd distinge une e particule de BDX. in zona furca!iei nu a avut loc vindecarea. (g) Prelevarea biopsiei. Se potincb observa unele particule de BDX.

lui distal al unui molar mandibular, analiza histologtca a relevat formarea de cement celular nou cu fibre de
colagen inserate pe suprafala radiculard anterior ,,infectatd de placd". Cregterea in directie apicald a epiteliului s-a oprit la nivelul coronar al cemeniului nou format, in

gia regenerativd a demonstrat un cagtig de CAL de 5


mm, respectiv de 9 mm. in ambele cazuri, vindecarea a rezullal in formare de cement nou, de ligament parodontal nou 9i os alveolar nou. Studiile clinice controlate au indicatfaptul cd tratamentul defectelor intraosoase cu
BDX poate duce la rezultate comparabile cu tratamentul acestora cu DFDBA.a3 Cu toate acestea, in momentul de

timp ce majoritatea particulelor BDX au fost inconjurate de tesut asemdndtor osului (Figura 10-1, 10-2). Studii ulterioare au oferit de asemenea evidenld histologicd conform cdreia BDX combinat cu colagen (BDX Coll) poaie sd inilieze regenerarea parodontalS in defectele intraosoase umane.42 in studiul menlionat anterior, au fost tratate doud defecte intraosoase ad6nci localizate la nivelul unor dinli monoradiculari prin chirurgie cu lambou, iar defectele au fost obturate cu BDX Coll.a2 Evaluarea clinicd efectuatd la noui luni dupd chirur-

fald nu existd date publicate din studii clinice controlate care sd fi comparat vindecarea defectelor de furcatie sau intraosoase prin chirurgia cu lambou combinatd cu
sau fdrd BDX.

Carbonatul de calciu din corali a fost rntrodus ca

9i

substituent osos in urmd cu c6liva zeci de ani. in funclie de modalitatea de pretratare, coralul natural este transformat fie intr-o hidroxiapatitd poroasd neresorbabild, fie

Materiale aloplastice

:.10.2 (a) Vindecareaincazul descrisinFlgl0 lserefectdincementnou(NC) gi ligamentparodontal nou(NPL)formatede-alungul g coronari (N2). Particulele de BDX (G) suntinconjurate de tesut similar osului. D: dentinS, - -- -: n tate de crestdturi e ap cala (N1) - .'--'z:.. LJE: epiteliu jonclional lung. (Magnificalie originala x25; coloratie hematoxilinb-eozina). (b) IVagnificatie mai mare a aspectului -: defectuu prezentatin(a).Cementul nou(NC) elaleazduncaractercelulargi estedepozitatpesuprafaladentinei (D).Particulele :-, , suntinconluratedelesutsimilarosului.NPL: ligamentparodontal nou,A: artefact.(Magnificalieoriginaldxl50; coloratiehemato'. -.Zrra). (c) lVagnificalie mai mare a pd(iicoronare a defectului prezentatin (a). Particulele de grefd sunt incluse in lesut conjunctiv. r =: .: u joncJ onal lung, A: artefact, G: BDX, N2: crestbtura coronarZ, D: dentinS. (Magnificaiie originala x150; colora{ie .-. ,. nZ-eosind).

- " --

-:..:
:

carbonat de calciu resorbabil. Studii clinice con-

lVlateria le

a loB

lastice

au evidentiat o reducere mArilA a addncimit de --:.re parodontala (PD), un c2gtig mdrit de CAL 9i o

:--,'are crescutd a defectelor la nivelul zonelor augmen: "i comparatie cu cele neaugmentate.44-47 Studii
, ^-

Materialele aloplastice sunt sintetice, anorganice, biocompatibile gi/sau reprezintd substituenti osogi bioactivi care se considerZ cd ar fi in mdsurd sA promoveze

: a rati ve au arAlal cd in cazul

efectel

r i ntraosoase

r- rA

:::

obtine rezultate similare in urma augmentdrii cu


DFDBA sau cu hidroxiapatitd poroasd pe bazA de
n2lup2li.23'aB Mai mult decat atdt, existd rezultate

-".

vindecarea defectelor osoase prin osteoconduclie. in terapia parodontald regenerativd s-au folosit urmdtoarele materiale aloplastice: hidroxiapatita (HA), fosfatul beta-tricalcic (p-fcP), polimerii gi sticla bioactivS.

---un studiu clinic controlat care

favorizeazd acest

- ^-isurZ sd aducd date prtvind regenerarea parodonI a'. urma augmentdrii cu corali naturali. Vindecarea a '-.- :aracterizata predominant de formarea unui epiteliu
-

in defavoarea DFDBA-ului.ae Cu toate acestea, =-.?rial -.: le histologice pe animale gi pe oameni nu au fost

l{idroxiapatita tl{A)
HA se g5segte fie sub formd resorbabila, fie sub formJ neresorbabilS. Studii histoiogice pe animale qi pe oameni au indicat doar o regenerare parodontald limitatb 9i nepredictibila in urma tratamentului defectelor intraosoase cu HA.54-61. Vindecarea a fost caracterizatd in principal prin formarea de epiteliu jonclional lung, in timp ce majoritatea particuleleor de HA au fost incap-

- r; onal lung gi de incapsularea tisulard conjunctivd a

-:

culelor grefei.50,53

10

Rolul grefelor osoase in terapia parodontald regenerativd

tr

Fig 10-3 (a) lmagine de ansamblu (1Ox). (b,c) IVagnifica{ie mare (x25) a aspectului din (a). Vdrful sdgeli mov indicd nivelu coronar al formdrii continuedecementnoucu nserareafibrelordecolagen.Liniamovindicdterminaliaapcaleainstrumentiriradrculare.Vdrfu siigelitalbastre indica terminalia apicad a eprteliuluijonctional. Nu s a putut observd niciun os nou format; tesutul osos prezent in biops e pare sb aparlind perelilor defectului original. Cu toate acestea, o porliune extinsb a pdrlir centrale a biopiei este ocupaid de debrisuri in urma procedur i de recoltare. De asemenea, se pot observa cdteva imagini fantomd a e particulelor grefei incluse in tesut conjunctiv fibros (asteriscuri verz ). Marea parte a periferiei part culelor a fost in contact cu tesutul conjunctiv fibros 9i doar sporadic cu stratul subJ re de substanli mineralizatS, ocaziana) celulard (v6rfur le sbgetilor verzi). Semnele histologice de inflamatie au fost minime. (coloralie H-E).

sulate in lesut conjunctiv. Formarea de os nou a avut loc doar ocazional, gi numai in proximitatea peretilor
osogi. Studii clinice controlate au prezentat reduceri mai

lui.6e-71 Studii histologice pe animale

gi pe oameni

au

mari de adancimi de sondare (PD), cdgtiguri mdrite de CAL obturdri crescute ale defectelor la n jvelul zonelor
9i

indicat cd, in defectele parodontale B-TCP-ul este fie rapid resorbit, fie incapsulat in tesut conluncliy.54,727t Luate impreund, datele histologice au indicat faptul ca, in urma ulilizdrii grefelorde p-TCP, majoritatea particulelor au fost incluse in lesut conjunctiv, in tim p ce formarea

augmentate spre deosebire de cele neaugmentate.62'66

Un studiu clinic controlat randomizat recent a evaluat gradul de vindecare al defectelor intraosoase dupd tratamentul cu un fosfat de calciu bifazic nou produs (BCP), cu os spongios autolog (ABS), sau cu debridarea in c6mp deschis. La un an dupi terapie, evaluarea
clinicd a demonstrat rezultate comparabile in cazul BCP

de lesut asem5nAtor cementului sau osului mineralizat


in jurul particulelor s-a produs numai ocazional. Formarea unui os nou s-a produs de asemenea doar ocazional

(Fig 1O-3). Astfel

in

prezent, cu toate

ci

tratamentul

defectelor intraosoase parodontale cu p-TCP poate duce la imbundtdliri clinice substanliale, precum reducerea pungii parodontale (PD) gi cagtigul de CAL, totugi acest

ti 485.67

Cu toate acestea, rezultatele din review-uri sis-

tematice demonstreazd un grad mare de heterogenitate intre studii.68

tip de tratament nu pare sb insensifice regenerarea de


cement, ligament parodontal gi os.

Fosfatul beta-tricalcic
lmplantarea de B-TCP in defectele intraosoase a dus
la

Folimeri
in tratamentul defectelor
intraosoase au fost utilizate doua tipuri de polimeri ca substituenti osogi:

cdgtiguri semnificative de CAL 9r de obturare a defectu-

140

Materiale aloplastice

:-.Si parodontale addnci loca izate a nivelul aspectu ur -'-: : : unu molar inferior. (b) Rad ografie preoperatorie - ,'-i prezenta unui defect intraosos gi mpl carea addnca : - . -.-.. (c) lmaginea intraoperatorie a relevat prezenta - - ::'ect adanc cu irei pereli. (d) Componenta intraosoasi cu sticlS broactivd. (e) La 6luni dupd interven '' -- ,:-uratd '^resurato reduceresubstan{ad a PDgi un cagtigde ' - - - ' Rad ografia intraoperat vb a relevat o oarecare obtu. - :esut dur. (g) Prelevarea b opsiei impreund cu o parte ,' .-- parodontal inconjurdtor. (h) Biops a prelevatd.
-:ul

g 7O-4 (a) Situalie preoperatorie demonstr6nd prezenta

:roolimerul neresorbabilinvelit de hidroxid de calciu polrmetil-metacrilatului (PMl\,{A) 9i al polihidroxie. -metacrilatului (PHEMA), care deseori este denupo imer HTR (grefd de substitutie de lesut dur) d polilactic resorbabil (PLA).

CAL in zonele augmentate cu PLA comparativ cu zonele tratate prin chirurgia simpld cu lambou.2e

. i:

-ri

: ,.: le h stologice nu au reugit si demonstreze rege-:'.'ea parodontala dupd implantarea de polimer --? in defectele parodontale.T8-80 in toate biopsiile,
:

$ticla bioactivfr
Sticlele bioactive sunt compuse din SiOz, NazO gi PzOs

9i pot fi resorbabile sau neresorbabile, in funclie de


proporliile componentelor. Cdnd o sticld bioactivd este expusd la fluidele tisulare, pe suprafa{a acesteia se formeazd un strat dublu de gel de siliciu gi fosfat de calciu. Se presupune cd acest strat ini{iazZ absorbtia gi concentratia proteinelor utilizate de osteoblaste pentru a forma matricea osoasd extracelular5, care, la rAndul
ei, poate ini{ia formarea de os. Studii histologice pe animale au demonstrat cd sticiele bioactive au proprietdli osteoconductive bune, inhibd dezvoltarea epiteliului in

---lunctiv fdrdformare de cement sau llgament paro: -'-.a1. Formarea de os a avut loc doar ocazional. in ..-riile clinice controlate nu s-au observat diferente ::-rn f cative in reducerea pungilor parodontale gi a -'>r gului de CAL intre zonele augmentate cu HTR gi

'1

JUlele de HTR s-au prezentat incapsulate in lesut

-:
^

e neaugmentate.8l'82 IVai mult decdt atat, rezultate-

= rnui studiu clinic controlat au evidenliat o reducere micd a pungilor parodontale gi un c6gtig redus de

I I

I ro

Rolul grefelor osoase in terapia parodontald regenerativZ

10-5 (a) Evaluarea histoogicd acazului prezentat in Fig 10-4 a relevat cd vindecarea s-a realtzal prin formarea de epiteliu conjunctiv lung (LJE) pani la partea coronard a crestdturii (N). Formarea de cement (NC) poate fr observatd doar in zona crestdtur i. Particulele de grefd sunt incapsulate in lesutul conjunctiv. A: artefact. (coloralie tisulard conjunct vb Ladevig; magnif catre originalS: 25x). (b) Magnifica{ia cu putere mare a zonet prezentate in (a). Particu lele de biosticlS (G) sunt predom nant incapsu ate in tesutu conlunctiv gi doar uneori sunt in contact cu osul (B). (coloratre tisularbconjunctivd Ladevig; magnif ca{ e orig nalS: 25Ox).
Fig

10-6 (a) Vindecarea unui defect intraosos uman dupJ tratamentu cu sticla bioactivd (G). De-a lungul suprafelei radiculare debridate s a dezvoltat un epiteliu jonctiona lung (LJE) 9i nu exrstb nicio urmd care sd ind ce regenerarea parodontalS. Par ticulele grefei (G) sunt incapsulate'in {esut conjunctrv. D: dentini, A: artefact. (colorare hematoxilrnd-eosind, magnificatie originalb: 25x). (b) Magnifica{ia de mare putere a defectului descris in (a). Particulele de biosticld sunt incapsulate in lesut conlunctiv.
Fig
originalZ: 250x). A: artefact, jonc{ional lung..
(coLorare hematoxilind-eosind, magnificaiie LJ E: epiteliu

directie apicalZ, gi intensificd formarea de os, cement radicular gi ligament parodontal.s3 Observatii recente de histologie umand ale unui studiu de caz au prezentat o regenerare par[iald de os, de cement radicular
gi de ligament parodontal dupd tratamentul defectului intraosos cu sticld bioactivd"sa Cu toate acestea, rezultatele altor doud studii histologice umane pe opt biopsii

nu au reugit sd demonstreze o regenerare parodontalA

predictibila dupii augmentarea cu sticld bioactiv5.85'86 Nevins 9i colaboratoriiB5 au oblinut dupd augmntarea
defectelor intraosoase cu sticlA bioactivd, reduceri substanliale ale pungilor parodontale qi un c6gtig de CAL substantial, insd din punct de vedere histologic vindecarea a fost caracterizald de un epiteliu jonc{ional lung

I 142 I I

r I

I
Ref

erinte

-capsularea particulelor grefei in {esut conjunctiv :ele cinci biopsii evaluate, doar una a prezentat , ---:!l --!r i!r -^^^,^^.^:J: nesemnificative de cement gi ligameni paror

periostal sunt reprezentate de diferite combinalii de materiale de grefd, membrane barierd, EMD sau plasma imbundtdtita cu trombocite (pRp). Cu toate acestea, in momentul de fala, datele ob!inute din studiile clinrce controlate oridin studiile preclinice sunt contradictorii, gi nu indicd de cele mai multe

--.. nor. Rezultate

similare au fost de asernenea

=-=^ie intr-un alt studiu histologic uman.86 in urma -:ntarii a trei defecte intraosoase addnci cu sticla -::,ivA, determindrile clinice au relevat imbundtdtiri :: evidenliate prin reducerea pungilor parodon-

:rin

ori niciun beneficiu clinic in favoarea unuia sau a alluia dintre demersurr. Capitolul de fa!a reprezinlit o trecere

cdgtigul de CAL 9i prin obturarea defectului

in

revist5 a folosirii diferitelor modalitdli de combina-

Z radiografic (Fig 10-4). Cu toate acestea, evaluasro ogicd a demonsirat elemente nesemnificative

re care au ca scop optimizarea rezultatelor chirurgiei


parodontale regeneralorii.

:generare parodontali numai la un singur defect.


parut sd prezinte capacitate osteoconducti- -':spunzdtoare, dar nu gi sd inhibe predictibilitatea
-=,' a ul a

''ti dezvolldrii epiteliului in direclie epiteliala (Fig a i0-6). intr-un studiu clinic controlat care a com.'atamentul defectelor intraosoase prin chirurgia -f,ou cu sau fdra sticld bioactivi, tratamentul cu : - lroactiva a rezultat in reduceri semnificative ale

Refer!n{e
Ross S, Cohen W. Thefate of an osseoustssueautograft; a c nca and histo/ogic case report. Periodontics 1968;6:145 151. Nabers CL, Reed OlV, HammerJE. Gross and hrstologc eva uation of an autogenous bone graft 57 months postoperatively.

perrodonto

1972143:7A2-704. Hiatt WH, Scha/lhorn RG, Aaron an AJ. The induct on of new bone and cementum format on. lV: Microscop c examinat on of the perrodontium following hurnan bone and marrow allograft, autograft

:r parodontale giin cdgtig de CAL comparativ cu ,.'g a simpld cu lambou.87 Cu toate acestea, in alte

' s:udil clinice controlate, augmentarea cu sticld --,'a nu a dus la rezultate superioare comparativ ' 'Jrga simpld cu lambou.88,8s Pe de altd parte,
-.,.:ru clinic comparativ a raporlal rezultate simila, -:a augmentarea defecteior intraosoase cu sticla : -. '/a sau cu DFDBA.SO

and non grafted penodontal regenerative procedures. J periodonto 1978;49495 512. Stah S, Froum S, Kushner L. Healing responses of human teeth
fol owing the use of debndement grafting and cttrrc ac d root cond t on ng. l1: C in cal and histo ogic observat ons: one year post-surgery.

J Perrodonto 1983;54:325,338 Froum SJ, Kushnek L, Scopp lW, Stahi SS. Hea ing responses of human intraosseous es ons fo lowing the use of debridement, graftrng and citric acrd root treatment. L Ciinical and hrstologic observatrons s x months postsurgery. J Periodonto 1983:54:67 76. Haw ey CE, M ller J. A histolog c examination of a free osseous auto

oncluzii
, ..= : existente in literaturd arald
-

graft. J Periodontol 197 5;46:289-293. Listgarten MA, Rosenberg MM. Histolog cal study of repa r fo low ng new attachment procedures tn human periodontal estons. J perio-

: r-le '
',=

ca tratamentul defec- :arodontale cu diferite tipuri de grefe osoase poa= a imbundtdliri clinice substantiale, cum ar fi

dontol 1979;50:333-344.
Moscow BS, Karsh F, Ste n SD. H stologtcal assessment of autoge, nous bone graftr a case report and critical evaluation. J Clin periodon-

to 1979;6:291-300.
Rivau t AF, Toto PD, Levy S, Garglu o AW. Autogenous bone grafts: osseous coagulum and osseous retrograde procedures in primates.

: -,.:?rea pungilor parodontale 9i cagtigul de CAL. Cu acestea, evidenta disponibila din studiile de hist0

J Periodontol 7971.:42:787 7BB.


Froum SJ, Ortiz lV, Wikn RT, Thaler R, Scopp lW, Stah SS. Osseous autografts. lll: Compar son of osseous coagulum bone blend imp ant wth open curettage J Periodontol 1976,47:287-294.
Carraro JJ, Sznajder N, Alonso CA. lntraora cance lous bone autografts n the treatment of tnfrabony pockeis. J Cl n penodonto 1976;3:104 109.

_- e Lrmanearala ca terapia parodontala chirurgicald ."--z.a de augmentarea cu os autogen, cu DFDBA gi

-^ele tipuri de BDX, poate rezulla de asemenea in


nu oferd niciun fel de date care sd demonstreze

1i

-:='era(e parodontalS. in prezent, studiile histologice

,-'.le

:==letz(ea parodontali predictibila in urma utilizirii '-'.:rialelor aloplastice (sintetice). 'lodalitatile prin care clinjcienii incearcd sd depd-

I2
13

,-'sca problemele

Ellegaard B, Loe H. New attachment of periodontal t ssues after of ntrabony lestons. J Per odontol I97L;42:648 652. Renvert S, Garett S, Schal horn RG, Ege berg J. Healing after treatment of per odontal intraosseous defects. lll: Effect of osseous graft ng and citric ac d cond t oning. J Cl n Per odontol I9B5:I2:44I treatment

legate de colapsul lamboului muco-

455.

143

10
I4
15. 16.

Rolul grefelor osoase in terapia parodontalS regenerativd


human extraction sockets. J Periodontol 1994;65:1128 1133. Becker W, Urist MR, Tucker LM, Becker B[, Ochsenbein C. Human demlnera ized freeze-dred bone: nadequate nduced bone formation in athym c mice: a prel mrnary report. J Periodontol 1995:66:822
B2B

SchalLhorn RG. The use of autogenous hip marrow biopsy imp ants

for bony crater defects J Periodontol 1968;39:145-147. Patur B. Osseous defects: evaluat on, d agnostic and treatment methods. J Periodontol 197 4;45:523-541. Froum SJ, Thaler R, Scopp lW, Stahl SS. Osseous autografts. Cl nica responses to bone blend or hip marrow grafts. J Periodontol
:

36.

31

Sh geyema Y, D'Err co JA, Stone R, Sommerman MJ. Commerc aly-prepared alograft material has bio ogical aclivily tn vitro. Per odontol 1995;66:478-487
.

1975:46:515-52L

.)

I7

E legaard B, Karring T, Davies R, Loe H. New attachment after

treatment of intrabony defects in monkeys. J Periodontol

3B

1974;45:368 377.
18.

Schwartz Z, Mel onig JT, Carnes DL Jr, de a Fonta ne J, Cochran DL, Dean DD, Boyan BD. Ab lty of commerc al deminera ized freeze-dried bone al ograft to induce new bone format on. J Per odonto 1996;67:9 1B-926. Garraway R, Young WG, Daley T, Harbrow D, Bariold PlV. An assessment of the osteo nductive potent al of commerc al demtnera ized freeze dried bone in the murine thigh muscle irnp antat on mode
.

autogenous

Dragoo lVlR, Su ivan HC. A c in cal and h sto ogical eva uation of i ac bone grafts n humans. l. Wound hea ing 2 to 39

B months. J Periodontol 1973;45:599-613.

t9

Dragoo lVR, Sullvan HC. A cl nica and histolog cal evaluation of autogenous liac bone grafts in humans. Ll. External root resorptlon. - Pe' ooor-ol 197 3;45:614-625.

.l PeriodontoL 1998;69: 1325-1336. 4a


Camelo [/1, Nev ns M, Schenk R, Slmion M, Rasperini G, Lynch S, Nevins IV. Clinica , radiographic, and histologic evaluation of human

24. Goldberg VM, Stevenson S. Natural h story of autografts and a lografts. Cl n Orthop I9B7;225:7 16. 2r. Me lon g JT. Freeze-dried bone allografts n periodontal reconstructive surgery. Dent C in North Am 1991;35:505-520.
22 Rumme hart J M, Mellonig JT, Gray J L, Towle HJ. A comparison of freeze-dried bone a ograft and demineralized freeze dried bone allograft ln human perlodontal osseous defects. .l Periodonto 1989;60:655 663 23

4I

periodonta defects treated with Bio-Oss@ and BioGide@. Int J Perio dont Rest Dent 1998;18:321-331. Sculean A, Wind sch P, Keglevich T, Ch ante la GC, Gera l, Donos N. C inrcal and h stologic evaluaton of human ntrabony defects treated wth an ename matrx prote n derrvative comb ned with a bovine-der ved xenograft. lnt J Per odont Rest Dent 2003;23:47-55
Nev ns ML, Came o M, Lynch SE, Schenk RK, Nevins lV. Lvaluat on of periodontal regenerat on fol owing grafting intrabony defects with BloOss Col agen: a human histo ogic report. lnt J Periodont cs RestoDe nt 2003 ;23 :9-I7 Richardson CR, lVel onig JT, Brunsvold lVA, l\4cDonnell HT, Cochran DL. C in cal eva uatlon of Bio Oss: a bovine-derived xenograft for the

BarnettJD, Me onigJT, GrayJL, Towle HJ. Comparison of freeze-dried bone a lograft and porous hydroxyapatte n human perlodontal defects. J Per odontoL 1989:6a:23I-237 . Altiere E, Reeve C, Sheridan P. Lyophil zed bone al ograft in per odontal osseous defects. J Periodonto 1979;50:510-519. Dragoo lVR, Ka dahl WB. Cl nicaL and histo og ca evaluation of alloplasts and al ografts n regenerattve periodontal surgery in humans.

42

24 25

rative 43

treatment of perrodontal osseous defects in humans. J Clin Per odon

lnt 26 27

Periodont Rest Dent 1983;3:B 29. Urist MR, Strates B. Bone formation n implants of partially and

Iol 1999;26:421428.
44. Kenney EB, LekovicV, l'anl,Carranza FA, Demtrijevrc B The use of porous hydroxy apatrte imp ant in per odontal defects. l: Clinlca results after s x months. J Per odontol 1985;56:82 BB. Yukna R. Cl nical evaluat on of coralline caicium carbonate as a bone replacement graft mater al n human periodontal osseous defects.

wholly demineralized bone matr x. J Clin arhop 1970;71;271-278. Mellonig, JT, Bowers G, Bully, R. Compar son of bone graft materials.

l: New bone formation wrth autografts and a lografts determined by strontum-85. J Perlodonto I9BI:52:29I 296.
28 Pearson

45

G[,

Rosen S, Deporter DA. Pre]im nary observations on

the usefulness of deca cified freeze-dr ed cancel ous bone a lograft materal rn pertodonta surgery. J Periodontol 1981;52:55-59.
29.

J Perlodontol 1994:65:177 185. Mora F, Ouhayoun JP C in cal evaluation of natural coral and porous hydroxyapatte imp ants n periodonta bone esions: resu ts of a
41
.

lVt, Quintero G, Lafferty TA. A comparison of polylactic ac d granu es and deca cified freeze dried bone a lograft n human periodontal osseous defects J Perodontol 1993;64:103 109.
lVleadows CL, Gher
F emmig TF,

1-year fo low up. J C in Per odontol 1995;22,877-884. Yukna R, Yukna CN. A 5-year fo low up of 16 patients treated with cora line calcium carbonate (BlOCORAL) bone replacement grafts

rn

30

[hmke B, Bolz K, Kubler NR, Karch H, Reuther

JF,

K aiber B. Long-term maintenance of alveolar bone galn after imp an tation of autolyzed, antigen-extracted, allogen c bone n per odonta intraosseous defects. J Perlodonto 1998;69:47 53.

48.

infrabony defects. J Clin Periodonto 1998;25:1036*1040. Bowen J, Mellon g J, Gray J, Tow e H. Compar son of decalc f ed freeze dned bone a lograft and porous hydroxyapatite in human

perodontal osseous defects. J Periodontol 1989;60:647 544.


49

31

Bowers GlV, Chadroff B, Carnevale R, Mel on g J, Corio R, tmerson .1, et al. H stolog c evaLuaton of new attachment apparatus format on n humans. Part ll.

Periodonto 1989;60:675-682.

V Kenney lB, Carranza FA Jr, Takei H H, Prokic B. Comparatve c in cal study of porous hydroxyapatte and decalcified freeze-dried bone in human periodontaL defects.
0rea muno S, Lekov c

32. 33. 34.

Bowers GlV, Chadroff B, Carnevale R, Mellonig J, Corio R, lmerson J et al. lsitolog c evaluat on of a new attachment apparatus format on in humans. Part lll. .l Periodontol 1989;60:683 693. Son s ST, Wil lams RC, Jeffcoat MK, Black R, Shk ar G. Healing of spontaneous perodonta defects n dogs treated wth xenogeneic demineralized bone. .l Perrodontot 1985;561470 479. Caplanrs N, Lee N4B, Zimmerman GJ, Selvig KA, Wikesjb UME. Effect of allogeneic freeze-dr ed dem neral zed bone mairix on regenerat on
of a veoLar bone and periodontal attachment n dogs. J C in Periodon-

J Periodontol 1990;61:399 404.

50.

West TL, Brustein DD. Freeze-dried bone and coralLine mplants

51. tite 52.

compared in the dog. J Periodonto 1985;55:348-351. RG, Schaffer ElV, Ho puch RC, Brandt CL. Porous hydroxyapati-

te grafts n chron csubcresia periodonta defects n rhesus monkeys: a hisioLogical nvestigation. J Periodontol 1989;60:342-351. CarranzaFA, Kenney EB, LekovicV, Talamanie E, Valencta J, Dim tr jevic B. Histo ogic study of heal ng of human periodonta defects after p acement of porous hydroxylapatte mpLants.

tol 1998;25:801 806.

35.

Becker W, Becker BE, Caffesse R. A compar son of demineralized freeze-dr ed bone and autologous bone to nduce bone formation in

53.

J PeriodontoL 1987;58:682 688. Stah SS, Froum S. Histo ogic and cl nical responses to porous hydroxylapatte mplants n human periodontal defects, three to twelve

144

Referinte I
months postimplantation. J Perrodontol 198/;58:689 695. Barney VC, Lev n MP, Adams DF. Bioceramical tmplants n surg ca per odonta defects: a comparson study. J Perodonto 1986;57:764 770. Minabe M, Sugaya A, Satou H, Tamara T, Ogawa Y Hur T, Watanabe Y. H sto ogrc study of the hydroxyapatite-col agen complex mplants in
72 73 Lev n lVP, Getter L, Adrran J, Cutright DE. Hea ing of penodonta defects wth ceramic imp ants. J Clin Per odonto I974:I:I97 205. Bowers GlVl, Vargo JW, Lerg B, tmerson JR, Bergquist JJ. Histolog c observatrons fol 0w ng the p acernent of tr ca c um phosphate

54
f,5

mplants in hurnan intrabony defects. J Periodontol 1986:57:286

a6

perodonta osseous defects n dogs. J Periodonto 19BB;59:671-6/8. W lson J, Low SB. Bioact ve ceramics for periodontal treatment: corn parative studies in the Patus monkey. J Appl B omat 7992;3:723 r29.
Froum SJ, Kushnek L, Scopp lW, Stah SS Human clinica and histo log c responses to durapatite in rntraosseous les ons: case reports.

287,
74

Froum S, Stahl SS. Human ntraosseous hea ing response to the p acement of tr ca cium phosphate ceramic mp ants. i : 13 to 18 months. J Perodontoi 1987;58:103 109 Stahl S, Froum S. H sto ogic evaluat on of human ntraosseous healing responses to the p acement of tr ca/cium phosphate ceramic

15

:a

J Periodonto I9B2:53:7 l9-7 29. Moscow BS, Lubarr A. H sto og cal assessment of human periodonta defects after durapatte ceramic mplant. J Perodontol 1983;51:455 464. Gane es J, Listgarten MA, Evian C . Ultrastructure of durapatite penodonta tssue nterface n human intrabony defects. J Periodontol

mpants. :Threetoeghtmonths J Perodonto 1986;57:2II 217.


76 Saffar JL, Colomb er ML, Detienvi le R. Bone format

on n tr calc um phosphate-frlled perrodonta rntrabony s ons: h sto ogtc observat ons in humans. J Periodontol 1990:61:2A9-216.
, Scu ean

77

Stavropoulos A, W ndisch

I986;57:133-140
Sapkos SW. The use of periograft rn periodonta defectsr histo ogic f nd ngs. J Periodontol 1986;57:7-1.3. l lorvath A, Stavropoulos A, Scu ean A. C in cal and histo ogica evaiuat on of human intrabony per odontal defects treated wth an .lns ntered nanocrystal ine hydroxyapatite paste (Ost m@). J Cl n Per odontol 2OO9;36:1 16.
7B

P, Szendro -Kiss D, Rosia P, Gera A. Clin cal and h stologica eva uation of granular betalrrcalc phosphate for the treatment of human intrabony per odonta a report on fve cases. J Periodontol 2010;81:325-334.

um defects:

Plotzke AE, Barbosa S, Nasl eti CE, lVorr son EC, Caffesse RG.
H sto og c and histometric responses to po ymeric compos te grafts. J Periodonto 1993;64:343 348. Stahl S, Froum S, Tarnow D. Human cl nica and h stolog c responses to the placement of l lTR po ymer parttcles in 1 1 intrabony lesions.

/9

Veffert RM, Thomas JR, Ham lton KM, Browstein CR. Hydroxy a iatrte as an a opastic graft n the treatment of human perodontal :sseous defects. J Periodonto 1985;56:63 73. ' ..na R. rlarrro^ BG. Cauo, RF. Lra^sCrl. Moye' [T. Vi'crS. :,;a uation of durapatite as an a loplast c imp ant in per odontal :sseous defects. l: Twe ve month re-enirv resu ts. J Periodonto
-

J Per odontol 1990:61:269-27 4.


BO

freeze-dried bone 81. 82

Froum S. Human histo ogtc evaluat on of HTR polymer and a ografts: a case report. J C in Per odonto

1996:23:615 62A.
Yukna R. HTR po ymer grafts in human per odonta osseous defects. l: 6 month clinical resuts. J Periodonto 1990;61:633 642. Shahmiri S, Singh lJ, Stahl SS. C n cal response to the use of the HTR polymer mplant in human ntrabony es ons. lnt J Periodont Rest Dent 1992;12:29 4-299. 83,
Karatzas S, Tavras A, Greenspan D, Amar S. Histologic observations of per odonta wound hea ing after treatment with PerioG as n nonhu man primates. lnt J Per odont Rest Dent 1999r19,489 499. Ruh lng A, Plagmann HC. Hydroxy apatit und B oglas in parodonta en

985;56:540-54/.
R, Cassingham RJ, Caud ll RF, Evans GF, Mil er S, JVayer ET, JF. Six months eva uat on of Calcitte (hydroxyapat te ceramtcs)

',kna
S

non

per odontal osseous defects. lnt J Periodont Rest Dent 1986;6:34

-4.
3e gut PN, Wa te
1[/1,

BrookshawJD, K]ngston CP A 4-yearcontro

1ed

r cal study

rnto the use of a ceramic hydroxyapatite implant mate

84

I9t57A-577. ':sa.1 A, Rohr g B, Zafiropou os GG, W lershausen B. C in cal evalua, :r of nanocr stall ne hydroxyapat te paste n the treatment of human ::'odonta bony defects - a randomized contro led cl nrca trial: :-ronth resu ts. J Periodonto 2008;79:394 404. : : n JM, Fick S, Yekta SS, Hoischen U, Ocklenburg C, Smeets R. - ca evaluation of a biphasic calcium composite graftrng mater a - .he treatment of human per odonta ntrabony defects: a 12-month ',-dom zed control ed clin cal iria . J Periodonto 2049:Ba:I774 '_ 82. -'rmbe iL, Hetz lVayfled LJA, Needleman l, Moes D, Scabba A. - systematic rev ew of graft matena s and brolog cal agents for per o ::rta rntraosseous defects. J C in Per odontol 2402:29:117-I35.

'-)92

for the treatment of per odonta bone defects. .l C rn Per odontol


B5

Knochentaschen K nisch-rontgeno ogische versus

h stolog sche

Befunde Parodonto og e 2A01113261 27L Nevns lVL, Camelo IV, Nevrns M, KngCJ,0rnger RJ, Schenk RK, Forel jn JP Human histoogrc evaluation of bioactve ceram c in the
treatment of peridonial defects lnt J Periodont Rest Dent

2400:2a:458 467.
B6 Scu ean A, W nd sch P, Keg ev ch T, Gera L CI n cal and h stolog cal eva uaton of an ename rnatrx protern dervatve comb ned wth a bioactive g ass for the treatment of ntrabony periodonta defects n

humans
87

nt J Perodont Rest Dent 2005:25,139-147.

Froum SJ, Weinberg MA, Tarnow D. Comparison of bioacttve g ass synthet c bone graft part c es In the treatment 0f human per odonta defects; a

c n ca

study. J Per odontol 1998;69:698 709.

BB

S.'ub

R, Gaberth Uel TW, F restone AR. Com parison of tr calciurx

Zamet.JS, Darbar UR, Griff ths GS, Bulman JS. Bragger U, BUrg n W, Newman HN. Part culate biog ass as a graft ng mater al n the treatnient of periodontal ntrabony defects.

.-osphate and frozen a iogenic bone implants in man. J Per odonto '-919;50:624
629. S-yder AJ, Levin MP, Cutright DE. A op astic mplants of trica cium :-osphate ceramic n human periodontal osseous defects. J Perio
- : nlol 19 84 :55 :27 3-27 L

C n Periodonto

1997:24:410 4IB.
B9

Ong N4lV, Eber RlVl, Korsnes Ml, MacNeil RL, Glickman GR, Shyr Y, Wang HL. Eva uation of bioactive glass al oplast n treat ng per odontal ntrabony defects. J Perodontol 1998;69:1346 1354.
Love ance TB, Mel onlg JT, Meffert RM, Jones AA, Num kosky PV, Cochran DL. C in cal eva uation of b oact ve glass in the treatment of periodontal defects n humans. J Perodonto 1998;69:1027-1035.

3: dock

WT, Hutchens LH Jr, McFall WT Jr, Srmpson DM. An evalua

90.

.:n oftrcalcium phosphate - Perodontol 1985;56:1 7.

mplants in human penodonta defects.

S-ar putea să vă placă și