Sunteți pe pagina 1din 271

Cascadav de flori deprimiivarii " '

7

I I Zidurile de sprijin servesc ca habitat ideal pentru multe flori perene inflorind primiivara.

I*-'

Zidurile Insorite asigurs multor plante excelente condipii de via*. Solul de pe mama zidurilor este In general permeabil ~ide regul5 se indqte de la inceputul primlverii. Pe zidurile de piatr5 situ- ate la sud plantele infloresc mai devreme de&t in celelalte pggi ale gGdinii.

Unele plante form&

cu umpul un covor vegetal de frunze

foarte sensibil la apa stagnand. Multe din ele provin din regiuni montane, din acest motiv prefed solul calcaros. Informagi-v5 despre cerin~eleSi perioada de inflorire a plantelor selecgionate pentru ca ansamblul floral sS fie permanent frumos ~i d creasd dens.

PANSEA DE GRADINA

(Viola wircrockiana) f: 15-25 cm; flori in formi? \ de platou, in mai toate culorile; inflorqte in mar- tie-mai; indepktagi frun- .\ zele verde-cenqiu dupl inflorire; bienal5

:

I

AUBRIETA

@ubn'eta) k 5-15 un; flori roz, rqii au

vkhq Mo-rqw ?n aprilie-

Xi&

~la3duiBe

t

'

I

LALEA ,,DARW

,,APELD0ORN7'

(Tubpax Apeldmrnn)

?:&a m&&ri mari,

?nh&d,e

w-

"ji%#

T&*W

p fm8al-

h ap*

Ikfi

pe plant5 ph5 se in@- benesc frunzele verde- cenuSiu, late, Pn form5 de limb& plant2 cu bulbi

I Zid de spriiin cu flori

/Ill'

I

plan te ye zidul desprijin

RE

GRUPA 1

CARTEA

19

Ochii-soricelului

Sm'fmgajuniperifolia; flori dbene, dwupra unui

Sipuniri5i

I

I

(dreapra)

Stinjenel

h[andez

Irk barbamekdo~;floriIndiverseculori;

:a120a-

Papawnu did^ flori dbe, gdbene, pormmli,

rofii;E20-40un

Iarbi-grasi ' (stdngg * '

SedumRon'hrum,,Weihens~ flori galbene; f: 10-15 cm

A-

ler Gold";

Iarba-osuIui

(dreapta)

Clopo~ei

Hek'mtbemumwn; flori variind de la galben la

qu$ibrun;k 15-20un

Campanulacarpatica; florialbasrre, violete, albe;

1:20-30 cm

Ciocul-bemi

Wum dalmaricurn; florirozapiins

E 10-15 CUI

I~&-p&roie

Idqd

Sedum tdephm .Herbsrfreuden; Bori variind de I roz la purpuriu; E 4-60 cm

7-

Stelufe

.f r.?

ASKTdumacuqflori roz, q",albastre, violet,

E 15-50un

ISBN978-963-88092-8

I

GRADIN~RITIN

ORlCEANOTIMP

IPRACTICIDE GRADINARIT

e%

Sugestii pen tru -7 amenajarea grridinii

r~.Lulorl ;sl anotlmpurl

fJlantecese otc

P

:a gazonului uno9tin~efundamen pale 6. Protec~ianIantelor

I

IMP ABIIMP SRL R

r

g

*

&

4

Planti anuala, tnflorefle gi Fructificl tn anul plantlrii, dupi3 care moare.

Plant%bianuall, In anul plantarii forrneazi doar frunze. In anul al doilea Tnflorefle, fructifica, apoi moare.

-

-

Plant&peren&, reziW iernii, iar primivara lastlrerte din nou. ?n fiecare an se reface gi fructificl.

4

Planta recoltata se wud ugor.

A

Planta confine toxine

dgu-re

siiniWi$ii ce

pot cauza chiar moartea.

-

Planti3 agwoare,

eventual wesM

suanere.

m

Plan6 d@ ac-rire

a

solului - Iastarii ei rW rei acoper-8 o

suprafa*

mai mare.

Perioada de tnflorire. 4 Plantelesmpervim

PlantaInfloreyte.

cente: nu+i pi&

~ul,ramen verzi tot anul.

frunzi-

In conditii favorabile, planta Tnflorege 'In perioada mai-octombrie, dar nu cu aceeagi intensitate.

4 Scoarpi plantei are culoare vie mu este inconfundabili?i.

Perioada recoltirii. X plantei sunt comestibile.

Florile mu frunzele

In special toamna,

frunzek cap,

atrlgltoare.

culori

Plante cu fructe de tip baca aspectuoase toamna.

Planta setvqte ca hrad pentru anumite animale mici, Wri, fluturl sau albine.

Planta necesitl un la:

tnsorit gi dtduros.

Flori sau frunze cu parfum placut.

Tn condQiifavorabile, nu necesit2 ingrijire deosebita.

Planti rezistentl, In conditii optime rezista la boli gi daunltori.

Planta prefer8 penumbra.

Planta wm umbra - neexpusil la soare ke dezvolta cel mai bine.

CeriNele plantei Tn privinpi solului, newile de sol ale plantei, de piMl reacfie chimi&

 

consiste@,

grsd de

Cantitatea recoltei pentru planta de cultura.

umiditate.

.

Florile plantei rezistl mult timp ~iin vazl.

.-

-

-

8

r

Distantede plantare- plantele de aala~ifel se

planteazl la asemenea

distanle.

.rasa3ns.uadnr~

SUGESTII PENTRU I,!,, , AMENAJAREA GRADINII

Atractiv ji pestritI

,c.,

GRUPA 1

3-tra tun Injurul casei

Amenaja~iin faFa zidufui insorit af casei un

strat de borduri

format din ffori de cele mai difene culori $iforme ji care

infforejteincontinuu in tot cursul verii.

Strat de flori luxuriant

fnfiwn~ep$~ra'dinacu un strat de flori avfind inflorre abundenti,in dori pesee.

Straturile de I%ngIcas5 pot fi plantate gi cu arbugti vegnic verzi, ugor de ingrijit. Sunt ins5 mult mai reconfortante straturile de flori, care in fiecare an pot fi alstuite Pntr-un alt fel. fn fiecare nou saon, datoritz florilor anuale, se poate crea o impresie de nsamblu diferitg. Se poate realiza totodat5 gi un cadru perma- nent multicolor de perene, golurile fiind umplute apoi cu flori anuale. Locuri ideale pentru asemenea stratur:

sunt colrurile casei, unde se intdnesc liniile monoton:

ale cl~dkiicu formele relaxate ale grzdinii.

'

SALVIE

\

(Salvia splendens) i:30 cm, distanp de plantare: 25 cm; flori rogu-aprins; inflorqte de vara devreme par6 la

primul ger; frunzele

verde-inchis oferii florilor 7

un fundal frumos; anual5

A

- Tm,

T

PUFULEF ALBQTRI

(Agerarum housronianum) i: 15-60 cm; distanga de plantare: 25 cm; forrneaz5 covor vegetal compact din flori albe, violete sau roz; frunze ovale; anuala

JALES

(Salvia binacea)

 

i:50-90 un;

C.

distanp de

\

DALIE !ZMIfNALTX

(Dahlia) f: 60 cm; distanp de plantare: 40 cm; peren8 cu tuberculi; flori roz pe tulpini prelungi; necesitil suport; toamna trebuie scoasS din srrat fi pus5 la icrnat in locuin$i

-s

(Senecio bi& P: 30 un;dismnp de phm:

25 cm; frunz.de argintii, p&loase, esrompeaz3 cranziria bd dinue culori;

gnualii

1 sapy stratul, tnde- buruienele ~iprelucrafiTn sol

un strat de I crn de cornpost.

I

k h .-,h stpatului,phntafi

puhIe$ albqtri Tntr-o f&@e

de 30 cm, iar ?nf@a acstora un strat dublu de crsip.

2

Plaw In fwndd dwnde, la

distante dta 4.Qcm. fnfigei h

sol tutori cu TnB@irnmL 90 cm.,

6 Ag&me# un strat de mated. de acopertrs a solului de

5 cm. Mai tbrziu, daca este ngce

sar, legafi daliite $i dsomeie ck

tutori.

snyJrre!a!sruapq!JOUaqpnesuiaimnu

1oS!!::I09-0ssu!qvua!q

SUGESTll PENTRU AMENAJAREA GRADINII

GRUPA 1

Plante tolerante de urnbra'

Daca' selects$ cu iscusinji florile, pute~itransforma in oaze de culoriproaspetepihi j;i cele mai iiturdnice j;i fnrunecate colplri de g;idinii.

'

,'

Strat de flori inloc urnbros

Amenajap' cu plantele prezen tare mai jos un strat de Aori aspectuo pi simplu de IngrQit, Intr-un loc a1 graWdiniidin penumbri, expus la soare numai dimineap sau dupi-amiaza &u.

I,

-1-

absorb mulrFi

locul, Pnde-

compost

venirea iernii. Plantarea de primii& zonele reci.

este recornandad numai In

a-

HORTENSIE

i: 1-2 m; flori albasrre, roz sau albe; tnfloqte

CRIN DE TOAMNA

(Hosra)

i:30-90 cm;

flori albe sau violete;

inflorqte in august 'I

4

I

.

,

-

HEBE ,,PAGE17'

(Hebepinguifolia ,,Pagei") i:30-60 cm; frunze cenusiu-

CROCOSMIA

(Crocosmia x crocosmiiflora) i: 60-80 cm; En zonele reci, iarna

albgstrui; flori albe; hflorqte in pktrari bulbii in casg flori gal-

bene, porcocalii sau rqii; inflo- rqte in iulie-sepcembrie

contra gerului

mai-iunie; necesi~prorecfie

-

-.L

LIGULARUI.

(LigUaria dentata) 1: 120 cm; flori portc- calii; tnfloqte tn august-septembrie

-.l FY:

/

TRANDAFIR

(Rosa rugosa) i:90-180 cm; flori roz, parhate; Pnflorepte in iunie-septembrie

JMPIE ,ROYAL PURPLEn

(Cotinus coggygria ,,Royal Purple")

k3m;isemai

spune pi ,,copacul-perud? inflorescenge rogu-verzui; tnflorqte in iiune-iulie

DEGE'

(Digiralis purpurea, i: 80-1@ cm; flori-

VINERITX

(Ajuga reprans) i: 20 cm; plant5 acoperitoare de sol; flori albastru-violet; inflorqte Pn aprilie-mai

PLANTARE $1 ~NGRIJIRE

- I

-

Marcati un teren de 4 x 4 m

1cu bete sau sfoara ~idivizati-l

in careuri de dte 1 metru

patrat.

PlantatiTn fundal doui 2 scumpii, la distante de 2 m intre ele ~i1 m de margini.

,

3 Plantati tn careul celui de-al doilea randdouB hortensii,

patru plante de ligularia$idnci

degetari.

5 In locurilerimase goale, plantafi vinerip. Completati

spatiul dintre arbugii inca nedezvoltaticu dtiva bulbi de flori.

@mul ~F&ldplanrati wn

4dn de €amnii,trei plante

de hh patru planfe de crows- mia $ un tranffaflr.

6 A~temefipe sol un strat de scoaqi de copac maruntit&

pentrua reduce evaporarea~ia impiedica inmultirea buruienilor.

bl LOCURI CALDE

1

O IMP ABIIMP SRL

(dr~Et)

Ferigi

(dreapfa)

I I ldwte fnmai-august; i: 10-50 cm

'

,

Osmunda regah; apqine categoriei de higi mar cqtere tub&; i:60-100 cm

LuzuOsylvarica;flori nefmmnate, mamnii;

I Srnilacina

Nopticoad

(dapta)

, *-qorqtefnmai-iunk; I: 30-50cm

Smilacnaracemosa;floritndorchini,parnunate dbe; Morqte in mi-iunie; I: 60-90 cm

I

Hesperismatronalis;flori rozsauviol% Wloqe In rnai-iunie; i: 60-100 un

'

ISBN 978-96386992-&1

-.

I SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G~DINII

--

-

GRUPA 1 FI

Flori frumoase sub coroana arborilor

11A

Cultivarea zonelor impridurnte

rn

PZrfle intunecoase, umbroasealegrJidiii pot fi cultivate cu flori aspectuoaseji cu plante cu frunze estetice)indntitoare prin diversitatea de forme i nuanre.

Cultivarea zone1or fmplidurite

GRUPA 1

CAR1

3

ACOPERITOAREDE SOL

PLANTE

DESCRIERE

-r

Pachysandra terminalis; flori albe; idorqteIn

aprilie-mai; i: max. 30 cm

I I

Unid mod

(s,])A

mai; pprde

iarma;t 15-20 cm

Lamium madanun; flori purpurii; inflorqte in mi-iunie; 1:15-40 cm

R uhioccl

' Anemone

,(Dediteil

I Astilbe

(dreapt~l

4'znthus nids; flori albe, reverenGoase; inflorqte In februarie-apriiie;1: 10-15 cm

I Anemone~mda;florialbasue sau albe; florile sunt cele mai frumoasefn martie-mai; 1:20-25 cn

RMilbechinensisvar. pumila; floriviolere;

lnflorqte in august-seprembrie; t: 20 cm

ARBU~IINPIAIRITON

-1

1

1

Pulmonaria

-

Pulmonariasadarata; flori qii sau violete;

Inflorcgte h martie-mai; 1: 15-30 cm

smollis; flor~galbene is& In fcbruarie-apribb(e

,

.

'1'1

Hortensia

(dmp~)

Hydmgea querciblia;florialbe; idorqteh iunie-iulie;frunzisautumnalcolorat; t: 1m

-

Cbionanrhusvirginicus;flori ahmmate, alk

infloqwhm*@

.!

7

.

+.

-

hi ;he;

-

---

.- -

4

MIonia qui&m;

tni~~rqteIn

aprilie-mai;vqnicvade; 1:1-2m

Paradisul fluturilor

FI.ORI DE VAR

Q IMP ABIIMP SRL

41teplan te fndrigite de flu turi

1 I

1 PLANTA

i I Toporyi:, ' '!

, I

Stelu~ide Noua

Belgie (sting)

 

DESCRIERE

 

I

Aabiiscaucasia; flori albesau ra;mid mulr soare; perenit; i: 15-30 cm

 

11

oh

odmo; flati violete sau albe; seplant&

fn

 

locuri Ensorite sau semiumbm pererd; f: 15cm

 

,-

3ntaura trionhii~~I&LKE~

 

:FUpenumlsrsi pcmrk,%=~'. ,',I

~ucanrhemurnmaximum;flori db

mult m e,peren%E 50 em

wreopsisgrandiflom; flori galben-auriu; nmid

 

mult mate; peren:;

2: 60-90 cm

her nevi-belm; ~orsmov, mu sau ak nemhl

 

~

Norocel m.1

(dreapta,",

,,11 -

I

ium cannabinurn; flori roz; necesiti mult

.r,-ni. ?. I .;am.,

Miciuca-

ciobanului

Budleia

Echinopsbannaticus; flon albastre;neces~timult A are; peren%1:80-120ca

iddleja davidii; flori albe, roz, ro~iisau mov; nece- amult soare; i: 2-4 m

Caprifoi

(heapta:

Amelanchier

'

mult soare; i: 1-5m

/Is

Liliac

siti mult soare:f: 4-6 m

I<

i1

IJO~~ahsaduipn.~EAEW~J~neuednveuureo~

Feeria culorilor de-a lungul anilor

Straturile de flori perene, prin deflarea spectacdara"de cdori,

Planrele perene sunt plante cu o tulpina ierboasg, care plantate in locuri corespundtoare infloresc din abunden@ an de an. Pe suprafafa eliberata in straturile de flori plantagi planre Plantele anuale prezentate aici, necesit5 sol afhar, cu perrne litate bung. Totodata este importants ~ialimentarea plantelor substange nutritive gi apa.

GURA-LEULUI

(Antirrhinummajus)

f: 20-100 cm; plant5 anu- al5 ?nfIoqteIn cdori diirite, este o bun5 plant3 interdad

BUJORULDE G- IN^

(Paeada &&&s)

P:40-1 00 crn; .cu o perio

lm@ de vcgeqie, bril

sunt de cul qie sau roz

+te

,' i """/I-)

t; 20-120 an;@

kdi de soiuri;

mcaidi &rrilizue din b&ug; ?n timp

seam r va ndlabmdeRr

-7

'7

sol#ifiad&Mw

bGUrium&egi&kde

CO~OS

(Cosmosbipimatus)

P: 50-1 10 an;plant5 anualii, produce flori

e

 

nat. Pfgntele kale se vor 4i3$8 da

.

tutori de seinere.

lite.

Spectacol superb, darfiutil

Gard viu de acoperire

qt

,

, .L

.A

kl--

.

.

.,-

Pentru aevitaprivirile curioase,pute~iinlocuigardurile vii tradi~ionaleprin arbujtistufofi

8meN&%.pho~yuja~snSne-p?m',.,'

-

m

lunqaseournqeuna~dq~

-

UEJ-rrJyEp

rSuqdala~rolE~~OSEa~

CIOCUGBERZEI

(Geranium endressii) i: 30-50 un; florile ?n for- ml de panic, de culoare roz inlloresc din iunie phs in septembrie

CRE~$OARK

(tLchemi1.amolls)

i:3040 cm; frunzeverde-

mat, moi, pkoase; flori gal- ben-verzui, fnflorqte din iulie pb?i In august \

Gra'dina'h panti

PRTnr

AN

'I

u

-

I

,I

GRUPA 1

.

9

.-

ESCRI

Alun

(&pa)

Gutuijapona

I1

,

I Corylusavellana.Contortan; h martie dezvolti amenti; uengi risucite;P: 3-4m

'

(

--

Chaenomeldjaponica; flori ro~ii;fnfloqte In

apiiie-mai; fruaele se coc toamna; 1: 1 m

I

I'

I

I'1 Grin de romni

Lychnischalaedonica;flori sracojii;Mlorq iunie-ide; P: 75-100 cm

Ha@ flori ahl

fmnzecordiforme;f: 20-100 cm

Infloqte h ionie-august;

11 Veronica spicata;BG,, ,~,n)qtc

august; l: 30 cm

Arabis caucasica;floiie dbeform&

in iunie-

U ru)ll;

10cm

I

)

covor,

irdorqre In april'i-mai; 1: 15-30 cm
I

Alyssum saxatile;flon galbene,parturnate; 1domfeh apiie-rnai: k 2040 crn

'nflorqce h mai-iunie;1: 10-30 cm

1

r Y- - Qeq 5 g

.-- Ts" .a

.-

P m V 8E 2 .g .? -- .- 5 YC

'g

a .E

GALBEN

Alte

GRUPA 1

plan te in stra tul de flori de cimp

I PLANTA

-

1

DESCRIERE

CARTEA

11

ALBASTRU $I PURP

-7 (

Cicoare

Muscat;

Albktrele

Coada- oricelului

S

(stdnga,

L'dicele

(dmpta/

ROSU $I PORTOCALIU

Mufie;el

D.

Mac (drea~ra)

I

! I

Q IMP ABIIMP SRL

>-

-

RQP-W-10-W

bri.;

t 70-imcm; pereni -

~vdioriumiambus: doresre in iulie-aueust:

brie; f: 40-100un;anudi

Achl

tarmim;inflorqte in iunie-august; ,

Ibaissempc~rens;fnfloqte En mame-iunie; k 15-30cm;pereni

Chamornillarecurica;tnfloregteIniunie-gem-

brie;1: 10-50 cm; per&

Papaver rhoeas; inflorqte In mai-iulie; f: 30-80 cm; anu4

Aquilegia; inflorqtc el mi Frumas $ mai-

iunie; i: 40-70.cm; perea

Anagailismonelli; Enflorqtein iunie-septembrie; i:40 cm; anuali

F

Rochia pestrita'I agarddui

Delimitarea pUdiniise poate decora bogat daci plan tag in bpi garddui plan te buiace.

&iplante, chiar i gardul de lemn, de o atmosfe~arhaid, pare most. Ins3 dteva flori colorate pot face frurnos gi interesant pin3 un simplu gard de sdnduri. Gardurilor de lemn li se

I potrivesc de minune florile dasice ale gr5dinilor:Fnqti, hpt ilustrat ~ide ansamblul floral prezentat dkuri, ddtuit exdusiv din

plante cu

iubitoare

fngrijire simp13 pi

de soare. Solul &-

nat,

bogat in substante nutri

tive

si humus

este indispen-

4

4

-

;abil mai ales dovleacului orna- mental. In perioada de vegetagie udafi plantele regulat 8i fertilizagi-le

HELENBJM

(HeIeniwg

1: 70-178 cm; flori galbene; Pnflorep in iulie-septembrie; . - necesir%tutore; peren8 distanfa

de plant&

30-40 crn

I

ie-octornbrie; alegefi soiuri Pndte; necesid rutore; indepinag florile trecute; anu- aln; distanf,

'

DOVLEAC

ORNAMENTAL

(Cucurbitapep0 var.

ovifira)

i:lujeri creschd ph% la 8 rn; din flc galbene se davo~ca

hrani pentru albine;

Crew On ptwlabil dovleacul ornamental h locuifli. Seminafi-l h .feb.warie, acopwiti seminfele cu falie $i menfinti mlul reavin.

Plamfi Ontr-un rhnd, aproape de gard, dte trei plante de helenium $inalba ohinute din rssad.

5 h fats gardului plantqi 5-7 fire de brwmlrale, gwaleu-

lui $ iarba-fetei.

2

On maiiW@H@ibba din

fa@ gardului. Af$nal;i rdul,

fncorpora$i-icompost din bel~ug.

.

4 Planmi raadul de dovleac ornamentaltot aproape de

gard. Mai thrriu conduceti lujerii deasupra gardului, dad me necesar legati-i.

-

I

6 Mul@ sold cu pale pentru zr hpiedika amesul melcilor.

Udafi planteleregulat. 0 datfr la 44 sZpti%rnlnifertilizati cu hgrigrnant lichid,

y*k3+:l?r"'-

rl1~03aarunaye~nppd

IUL

!urnloa~do~jshogullu:a!lqwolmaqn!

I:izpurf!@nut

2go

o$3

-3

3-3bG'g<s

*Ea@Q"

2

,c,,m

2 " ,33.53.~:~

~~$i.23~

~4

:=i3

W " WC 5 g'5& Euec2m

Pa"'8

\

w 3xap3 z%>" o $24 a., .g $. g -

n 190, E.C ---d 2 M3 ?

4 ""4 8.23, E l",;s w P,= a; ,

*Slat:

14 LA $11 ;2:

1- &""

g 2-g ra wo 90 5

u "' 0 E

'N

g

PLANTE DE ACOPERITOARE DE SOL

PLANTEPERENE

$odd;na

(stdnga)

NU-rnbuita

(dreapta)

L Sedurn acre; flo~~gdbene-in formi de

.,? infkrrepfniu$e-iuIi@l

-.-

-*

C!-2:

Myosoris sylva&; iunie; i:15-30 cm

flori azurii; Wlorqte ?n mai-

Y

Ipftnl r Inaugust; E3-10 cm

-

-

Cerceiidoamne; ' ' ' Dicentraspectab;tls,4.:

'-flotl9,. rY;'- I(

(~tdnsa)

~upinul

(drea~td

,

IN

pini in iunie; i: 60-90 cm

Lupinuspolyphyllus; flori de mai multe culurl, ., Eidorqte din mai phi In iunie; i: 90 cm

Cildiruja

Wuikgia w,garis; flori de mai muhe culori; ~nno II

rqte din iunie pin2 iulie; i: 40-70 cm

A: I=a%wa

1Lmdula angusfifolia;flori viola-albastru; intIor&e 'I

Ochiul boului

'~tdnga)

Irnortelele

2lbenelek

Floarea-soarelui

Hortensia

(hpra)

Callisrephuschinensis; flori de mai multe culori; Inflorqte din iunie pini in sept

10cm

Helichpum bractearurn; flori de mai multe culori; Enflorqte din iulie pin3 in septembrie; i: 3G-90 cm

Calendula offi6I;ris;

Helianthus annuus: flori galbene;fnflorqte din iulie phi In septembrie; i: ma. 2,5 m

f

Hydrangea; flori albe, rqii, albastre;inflorqte din iunie phi in iulie;i:ma. 2 m

Cimigirori

merigor

Bumssernpewirens; flori neinsemnate;inflorqte din aprilie pini in mai; 1: 15-80 cm

I

C

SUGESTII PENTRU

AMENAJAREAGRADINII

Idei pen truplan tare

GRUPA 1 :q

Strat de gridini cu flori parfbm ate

Ye-

Transformajigr;idina fntr-un loc divers:

plan tati in strat doarplan te parfumate, care vi vor invdui cu mireasma lor

'

::~">.

.I

,

I Buchet parfumat de grgdina'

Florifepparfiunate de pUdina'au culori fkrmeca'toarepi &miaparte.

sau iCnqmpiexea terasei, pennu

a putea bucura de parfurnu1

lor p&at.

HsALIs san r'dipmu

(Ph+

alkekengi var.

tianchetii)

P: 100 cm; pland peren&

flori albe, Pn form5 de stea,

Pnflorqte in iul

p&mare;

roade portodii decorative

SALMEALBASTR~~

(Salviahinaoea)

P: 50-80 cm; pland and@flori albastru- violet; Pnflorqte in iunie-octombrie

RACXIVKRO~P,(Salix DU~UF~~,Pmcdda*),P~w

/

JW,,IcTARINE"

(Wa ofEunalis.Ictarinen) P: 30-60 cm; frunze verde- galben foarte pahate; Rori albastru-violet; Pnfloqte h iunie-iulie gi $i rhphdqre pdbnul3n special Tn orele

serii

I: 20-50 cm; semi&&

demoltare rap;&;

desori ca pland awperitme

de sol; frum asemhSoare

stejarului, p&mate; flori rqii; bflorqte Pn

iuliosctomBric

cu

se cul&

SANTOLINA

condimentar; flsri mhnte, alk, hdorqte fn

vqnic verde, cu parfiun de martie-iunie; plant3 aromaud

sensib& la ger

cu temperaturi moderate; flori gdbene; fdbnq~eIn iulieaugw

(Santolina chamaecparissus) 1: 30-50 cm; fiunz4 argintiu,

1 Preghtiti un strat intre terash ~igardul viu. Plantafi la 2 m

in fafa gardului viu rZichit8 rogie.

3 La stanga rhchitei plantafi fisalis, la dreapta 4 fire de

regina-nopfii, iar in spafiul din-

tre plante salvie albastrh.

J

partea din fag a stratutsli, klda$ plantele abundent.

2 SPpafi stratul. Amesteca$i pro- fund in pimant un strat de 10

cm de compost ~iingragimlnt cu descompunere lentti.

4 Plantafijalepi in mijlocul stratului, la distante de

30 cm, iar cateva fire la margi-

nea stratului.

snunrd!aumw!lobaqp!f!S!I~UJ-ZOJ

a~hogu~u~!a!q!~de-an~ew:J01ur

mpectuos, care necesita' m SO~special.

-

'

8

)

'

-

7:;-;,,,,-

:(.-

-

,-I

r

- ,d-8

-

-

8

I

8

 

.

--

-.I

'.

,

T;,A, -

area unei gdini alpine este s&cient ~iun spafiu ware miicinlitud de rod, pietre de diferite m~imi,

pietrig sau nisip #idteva pietre cu fod frumoaki. Bu&$ mai mari

jde s&d

se pot @i In apropierea &erelor

de piad.

Alege~iun lor: fnsorit, cu sol permeabil. Vara, udaG htreqp suprafag cu stropitoarea, penrru a evita daunele cauzate de seced. Fertilizati plantele cu bdt concasat cel puyin o dati pe an. Prdaji nurnai o mid cantitate.

I

 

AUBRIETA

(Aubrieta)

1

P: 5- 15 cm; flori albastre, violete, rosii sau roz; \ hflorqte In aprilie-mai;

I

dupP i'nflorire t%iagi-le puternic

7

i

hflorqte in m.h+lie; iarna ac~perifi-&~u ramuri de brad

(Primulax pubescens)

P: 15-30 cm; diversitate de soiuri gi culori; bflorqte 'fn aprilie-mai; necesid ap5 abundena

I

PLANTARE SI ~NGRIJIRE

--- - -.

1 Stsate$ p&mAntulde pe un strat addnc de o cazrna.

Formqi un strat de drenaj prin

agternerea unui strat de 20 an de pietris.

2 Awnjati pe stratul de pietri~ pietrele de diferite mlrimi.

0 solujie interesanta este for-

marea unui mic ddmb.

.

3 Urn@@golur~ledintre pietre cu piW$?Depunefl

peste pietris pEimant sgrac 'ln

substante nutritive.

Manta$ aubrieta des, h *An- ga d In dmapta. Tn fati plan-

tali ciubogca-cucului, iar la

mijloc cat mai multe genliane.

4 AU@aspectul alpin prin piare mai micr' gi rldlcini.

DUNwwsta agternefi pe suprafaja gradinii alpine un strat de plment slab de grl- din&

6 Plidg regulatgr9dina

alpinl. TliaJi plantele

buiace.

vara cu u&ri frecvente.

Tempera$ canicula

I

I~JWveldaadn.un.wip~~2~~idp

$P?a$1-S@2

I SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G~DINII

Necesita'proiectare E

- &,M?&f

-

Gridini rustica'

Caracteristicilegr;idnii rusticesunt dispunerea clari, simetrici, bine delimitati, materiaelesimple ji mdte soiuri de flori pestrije

--l,,,%x!m,r.,.r#<u,,m

mad

-,I,Ubl?

MOWTlVIW8

UII,.,,,,,:,%~!!U?1".,,U,U,,,I1<!!,^2

Z9FN

u-pnfrdrprra~ro~uadn~.uard

.*

.nn-nl+.n.

Ademenitoruf prisrifor

Stratul cu flori boase, pretabile pi pentru flori tiiate,

varietatea cdoriforsale.

Ansarnblul multicolor al florilor perene de diverse indgimi din imaginea de mai jos va ademeni o mulgime de pitsiiri la a&pii- toarea amplasat5 In mijlocul lui. Aten~iamicilor oaspegi va fi atrasii Tnainte de toate de parhmul trandafirului si a1 plantei de heliantemum, precum gi de culorile intense ale silenelor, rutigorului pi cozii-goricelului. Acest strat cu un numiir mare de flori necesitii o inariiire sim-

-.

",

pb, dar regulatii, pentru a nu piirea neglijat. 0 datii pe siip- th2nii p1ivi;i buruienile, taiaji florile ofilite gi aranjagi bordura

stratului.

IRIS

(Iris sibirica) i: 70-90 cm; flori\ albe, albastre, violete; infloqte in mai- iunie; peren2

COADA-

SORICELULUI

,,MOONSHINE"

(Achilles

I (Srachys bpntina) 1: 30-40cm; frunze ovale, cenugii, pboase; flori violere; fnflorege Pn iulie-august; peren5

k

1: 44 cm; fiunze mi, ode; flori roz, eventual albe; Znflorqte tn iunie-

ugwt-;peren3

RUTISOR

(Thalicrrum aq~ile~ifolium) i: 80-120 cm; flori Pn umbele, roz sau violet-pal; hflorqte h mai-iulie; peren2 I

LUMANARE

VEGETALA

(Eremurus) i: 120-180 cm; flori albe, portocalii, roz; inflore~tein iunie- iulie; peren5

,,NEVADAn

(Rosa moyesii ,,Ned) 1:210 cm; boboci roz; flori alb-fiiqcii, discret parfamate; hflorqte dm mai; Pn august- septembrieo a doua $&orire modema; peren5

i

GERANIUM Sau CIOCUGBERZEI

(Geranium hhdayense)

i: 40-60 cm;frunze verzi, a&nc lobate; flori albmu-aprins; hflorqte In mai-iulie;

L

(Verkizm)

HE-uM (Helianthemum)

1: 70-200 em; frunze centqii

sau verzi; flori galbene, roc hflorepe ?n mai-august;

pemP

d

1: 15-20 cm; fmnze cenqiu- deschis; flosi albe, galbene, por- tocalii, roz, rogii; l.nflorqtc Pn mai-august; perenP

,

I

vnn.An

alW-Loeldnrupm/ra~~med~psuad~JJrm~d

:mamWi

I

auouraqppoU-m$g!tppmF

$$Q$wxu1,

-.'?.,5-

IF-

Cascadav de flori deprimiivarii " '

7

I I Zidurile de sprijin servesc ca habitat ideal pentru multe flori perene inflorind primiivara.

I*-'

Zidurile Insorite asigurs multor plante excelente condipii de via*. Solul de pe mama zidurilor este In general permeabil ~ide regul5 se indqte de la inceputul primlverii. Pe zidurile de piatr5 situ- ate la sud plantele infloresc mai devreme de&t in celelalte pggi ale gGdinii.

Unele plante form&

cu umpul un covor vegetal de frunze

foarte sensibil la apa stagnand. Multe din ele provin din regiuni montane, din acest motiv prefed solul calcaros. Informagi-v5 despre cerin~eleSi perioada de inflorire a plantelor selecgionate pentru ca ansamblul floral sS fie permanent frumos ~i d creasd dens.

PANSEA DE GRADINA

(Viola wircrockiana) f: 15-25 cm; flori in formi? \ de platou, in mai toate culorile; inflorqte in mar- tie-mai; indepktagi frun- .\ zele verde-cenqiu dupl inflorire; bienal5

:

I

AUBRIETA

@ubn'eta) k 5-15 un; flori roz, rqii au

vkhq Mo-rqw ?n aprilie-

Xi&

~la3duiBe

t

'

I

LALEA ,,DARW

,,APELD0ORN7'

(Tubpax Apeldmrnn)

?:&a m&&ri mari,

?nh&d,e

w-

"ji%#

T&*W

p fm8al-

h ap*

Ikfi

pe plant5 ph5 se in@- benesc frunzele verde- cenuSiu, late, Pn form5 de limb& plant2 cu bulbi

I Zid de spriiin cu flori

/Ill'

I

plan te ye zidul desprijin

RE

GRUPA 1

CARTEA

19

Ochii-soricelului

Sm'fmgajuniperifolia; flori dbene, dwupra unui

Sipuniri5i

I

I

(dreapra)

Stinjenel

h[andez

Irk barbamekdo~;floriIndiverseculori;

:a120a-

Papawnu did^ flori dbe, gdbene, pormmli,

rofii;E20-40un

Iarbi-grasi ' (stdngg * '

SedumRon'hrum,,Weihens~ flori galbene; f: 10-15 cm

A-

ler Gold";

Iarba-osuIui

(dreapta)

Clopo~ei

Hek'mtbemumwn; flori variind de la galben la

qu$ibrun;k 15-20un

Campanulacarpatica; florialbasrre, violete, albe;

1:20-30 cm

Ciocul-bemi

Wum dalmaricurn; florirozapiins

E 10-15 CUI

I~&-p&roie

Idqd

Sedum tdephm .Herbsrfreuden; Bori variind de I roz la purpuriu; E 4-60 cm

7-

Stelufe

.f r.?

ASKTdumacuqflori roz, q",albastre, violet,

E 15-50un

ISBN978-963-88092-8

I

Verde tot anul

Din arbqti vqnic verzi puteji amenaja o aspectuoasa'pidha'de hp&

fn grzdina de fap& din imagine se poate vedea

o asociere de plante aspectuoasz format5 din

wnifere, arbori cu frunze &toare,

specii de ierburi. Florile prunului ornamental pi capsulele seminale ale ierburilor asigur5 diversi- tate, iar prim5vara apare o nou5 pat5 cromatid vioaie datoritz narciselor plantate In grupuri. Pentru plantarea stratului optima este perioa- da dintre martie si aprilie. Plantaji mai inti% arborii mai mari, pentru a forma structura de

baz.5. Completafi golurile cu plante semiinalte

pi acoperitoare de sol.

arbusti ~i

mu "HIBERNICA"

(Juniperuscommunis

,Suecican, ,Hibemican) i:3-5 m; inflorqte Pn aprilie-mai; hze aciculare verde-albhrui; dim sepcembrie bace negru-albltrui

verde-Drchir; din i conupi maw&

-

--

PmJmm

(P~nuspasylY0rs)

4: 2-5 m;hflrxqm Tn

mai-iunie; hlzze e&u-

r,

lare lungi, variind de la

verde-Fraged la aen4u-

albuui; oonuri

brun-rqiatic;

oonstitqie degana

JMJ%MD'N GOLD"

(Euonymmfbmei

,,Emerald'n Gold") 1.: 0,5-1,5 m; florigalben-venui, nefnsemnate; Inflorqce tn mai-iunie; fnrnze verzi cu margini galbene; hzig aununnal m;vqnic verde;

pbd &&-e

a~w4a~nuhiua~uadnr~EU~~EJBapEPE~!J

'II1I'LL-=

1;'!

,,

:-,l)',,)I,l;lr1I

m(&<z:t!~3**wm31

I SUGESTII PENTRU AMENNnREn G~~~~DINII

-

' Idei m ultic01ore

Fhri Iinga'gad

GRuPA 1

Gardurile ce par monotone pot deveni mai prieten oase da toriti florilor m ulticolore plan tate de-a lungul lor.

r~triluciror covor floral colorat

Stratul de bordd simplu de hgrijit InAorqte tot timpul verii.

In imaginea de mai jos stratul de flori perene ~ianuale, cu inflorire Pndelungati, ofed de la inceputul verii phi toamna un farmec natural gardului de lemn vechi. Ordinea de plantare poate fi repetati de-a lungul gardului de mai rnulte ori. Florile plantelor scunde gi semiinalte acoperi gardul, ins2 nu il dep4esc. Planthd perene mai inalte Ih@ stdpii gardului puteti ob ine o imagine ~imai plicuti. fn acest fel, plantind flori de-a lungul gardului vg puteti scuti de munca anevoioasi sipth2nalri a tunderii ierbii din jurul sdpilor.

;.

4

%?zazda) t: 50-80 an;flori portodi cu centntl marohchis; idorqte din iulie piW In seprembrie; fmze Ingusre, lanceolate; nccesiti%loc expus la soare ~i 901umed6 bogat tn subsmn5e nutritive;

- iitrzlacrsesaninale dacorarive; perenti

(Sedum relephium ,,Herbstfreude") i:40-60 cm; inflorescenp mari, umbelate, a dror culoare vw fntre roz ~irogu-purpuriu; Pnflo- regte din august plni in septem- brie; frunze drnoase, ovale, verde-cenu~iu;necesiti loc insorit ,si sol permeabil, bogat In sub- stanFe nutritive; ramurile fruc- rifire sunt decorative ~iin ti

-1

I

PELINALB

(Rrremisia absinthium)

i:60- 100 an;flori nesemni- ficative, inflorqte din iunie phi Pn august; frunze

fGede, parf;mate # &-

argintiu; prefer5 sod4 solul permeabil; tolerea& bine seceta: ~edI

PLANTARE $1 'INGR.~.

1 Pridvara pregtitifi un strat lat de 50 cm 9n spatele gar-

dului ~i de 90 cm R fafa acertuia.

Amestecati solul cu compost.

2 Plante ruji galbene pe ambele @# ale gardului, la

distanp de 30 cm, la stdnga

fiecirui Mlp.

.

1

20-30 cm; flori plate, in fo~ mi de Farhrie, Pnvoalte sau sim- ple, albe, roz, stacojii, pondii roz-somon sau mov; inflorqae din iunie plni la sosirea prim* lui ger; hze ovoide, verde ca iarba; prefed penumbra ~isolul ahat cu humus; anuala

2:

3 La dreapta de Mlpi punefi trei planteiarba-gra%,dwl

tn spatele gardului, una Fn fa9 acestuia. Plantag pellnul la fa- tanp de 1.5 m.

I5 Udafi planteles;ipt5mlnal, pana ce hcep & creasd. Pe

vreme uscatl udali doar sporul-

I casei.

I

4 De la mijlocul lui mai plan- tati sporul-caseitn spatiile

goale, Tn grupuri, pe culori, la distanfe de 30-40 cm tntre plante.

6

P3- toata iama ~iVtiati

doar la bceputul primlverii

inflorescentelerujilor galbene,

ale ierbii-grase~iale pelinului.

GRUPA 1

Alte plan te ldnga' pard

w

V

PLANTE ACOPERITOARE DE SOL

(

DESCRIEW

Campan& d&La;

hi albesnu alb

I

,',-I.

LI,,.I-llrn

JRA

JRA

ni,n a

1

18

I Lobelia piriG

(hpt.4

,IUCU~O~~,

Iarh-orului

m'.

m'.

---

,---

l l

Pufuleri

Pufuleri

(dreapta)

hMa er~nus;flori alburre, albe sau roz; tnfloqte tn

mai-ouombrie;1: 20 un; and

7'

r

riamaritima;flori albe; ra sau rnov;t

E

10 cm; anual3

~zthem~,flori tn numdri; Innoqte n mai-septunbrie;1: 15un; pereni

.

.

Zwpd$' ad-

Z.pull$' cul-

Borilormid hmlplben

hilor mid hm$hen

~iropx Mlmqce h omiactombric;l:30 un;

Ageram howtonianum; flori albe, mz sau albastre;

Ageram howtonianum; flori albe, mz sau albastre;

iulie-octombrie; t: 20 un;

infloqte h iulie-octombrie; t: 20 un;

infloqte h

mu&

mu&

m SEM~ALTE

Petunie

GdardiapdMa; flori ~~bui;tnfloq~ iunie-septembrii;t: 40-60 cm; anuali

T~~I

,Rosa;trandafiri de puc sau a~,-~iiri'$~@

numeroasesoiuri h culori variate; & 50-80 un

dq de &p

Salvia nemom; flori dbastru-viola; tnfioqte tn mai-aum 1:40-80 cm;perenti

O IMP ABllMP

hqra)

m~mpaniculara;

florilndiferiteculori;tnfiorqe1n

iunie-septembrie; t: 60-120 cm;pereni

LUPJJIU~p~yphflus;tori de culori variate; tnflorqo in iunie-i&e: i: 80-100 un: oereni

htr-un coif brit alg."&,

cu un ansamblu de

jd unei simple bhci putep' amenaja un lot de refaxareagreabil.

Cu putin2 mund putepi amenaja in grsding un colr comod de odihna ~irelaxare. Plantafi in jurul locului ales flori multicolore. Tngrijiri-vii ~i de protecfia contra privirilor indiscrete, protecfie care asips5

in acelqi timp ~i umbra atilt de necesad. In exemplul praentat mai jos Pn spate bhcii s-a instalat o ~er~olzr pe care pot urca trandafirul gi dematisul. Plantele folosite se dezvoltZi optim in sol bogat 4 in substanpe nutritive ~i reavb. Prin indeph~; sistematics a florilor trecute stirnulati formare:

_ &

b

.-TIS

,,JACKMQ@"

(Clematis,Jhanii"f

.

. 1 : 4 rn;flori urkp, violete ~ipur- purii, hflorqte hi iulie-oaombrie;

r&end

toled Pnehetul

DEGETAR RWU

[Q&iralis purpurea)

: L BOO-140 ua;soi a flori dbc; Worqte Pn iunie-iulie; bienalg;

c d

CRIN

(Lilium)

1: 50-200 cm; dipune de nenumbte soiuri, de difexite brmq lnflorq Pn iulie-seprembrie; " seprcd penv floare &a

CRIZANTEME /

(Chrysanrhemumcarinam)

Il: 50-80 cm; flori In multiple culori; hflorqte In iulie- octombrie; cqtere vigurod

LIMBA-PQTELUI

(Limoniumsinuanun)

k 25-90 an;flori Iln culori variate; fnflorqte In iulie- septembrie; necesid udare moderarii

TRANDAFIR

ccSYMPATHIE"

c-rere

worn5

Instalati pergola in spatele bbncii. Fixati intre stillpii verticali sipci orizontalesau d sdrme.

(Heliopis)

1:80- 150 cm; flori galbene; fnflorqte Pn

ristice; tnfloqte Pn iuli

octombrie; se preteazii pentm

-

-

3

Pe ambele laturi ~i In spatele bancii, plantati degetar,

heliopsis ~i litrum (rachitan).

5 In spajiile goale ale stratului din fats, plantali d~iurnb-

rese in diferite culori, apoi udali toate plantala

8.

!

I

--

2 Plantati in ~ngapergolei clematisul, iar in dreapta, trandafirul urcBtor

,5ympathiem.Tasati bine solul.

adancime de 20 cm bulbii de '

L-

(:

'

4 In fa@,plantali la o

crin. Printre acegia plantafi crizanteme ~i limba-pwelui.

I

Conduceti IBstarii clematisu- 6 lui li trandafirului urcbtor

pe pergolb sau grilaj. Fixali-i cu material de legat.

-

- -uri de odihna' cu flori

I

k re plan re pen rru amenalarea iocul ui ae oainl

i

PERENE

IERBURI ORNM

O MAP ABnMP SRL

.lTA

- hhhiee~

Mma decora~

dmdwchierlwi; flori abe;fnfloqtein

ap&mai;

Mu&

tiunzi~autumnal;1:2-4m

flori indiferitcculori, 2nnorqe in

iunie-8epmbrie; 1: 70-140 an

ISBN 978-963-@30@2+1

SUGESTII PENTRU

Asociqi plicu tul cu utihd fi amenajaji in partea insoriti

a gridinii un strat

de plan te condimentare, care va hc$nta

nu numai cu frumusejea fi parfumul lui.

-@'; *

r

Condimenteproaspete, aromate

mente fbrmataY din pfante condimentarepartlmate.

Plantele condimentare pot fi asociate cu nenumiirate feluri de flori si legume. Dad delirnitiim straturile in mod clasic cu cimisir scund de bordud ~iclincher roSu, grZdina de condimenre va evoca atmosfera gGdinilor rustice.

-

-

Plantele condimentare se demold optirn dad sunt plantate

r2

Pn conditii de luminii (la soare sau in penumbG) si cores~undtoare.Unele ~lantecondimentare trebuie

sol I. 1.g

*t-4

-#

udate abundent, altele irefed solul mai usat. 5

,~&rutiCosa") P: 30-60; tunde~i-1h vara fiehi an; flori neinsemnate cu parhm wndiientat; distanja de plantare: 25 cm; peren5

(Rumgraveolens) I: 50-80 cm; flori 'ln form5 de urnbreli? galben-auriu; frunze verzi-gilbeniu; dismfa de plantare: 50 cm; peml

LABBiS.GRASX

(Sedum rdexuml

t 10-50 cm; frunze wiculare verde-

dbwiu; Rori &unte

gaIbene;

hp & platrtare: 15 un; perd

.-Pa

Wrnd

(Lad& @blid

t: 30-60 cm;flori &puse Ill dorchini dbagtri sau viol*,

cu

parfUm pwnic, &pw pp:tije

f: 30-60 cm; inflorescenfe radiale cu flori violete, nn

;

Rg p9-

v&,

&ice;

P: 30-50 cm; haze

~orirow

dktanp de

Y planme: 20 an;peren3

-

-

CEAPA PENTRU STUFAT

(Alliumschoenoprasum)

P: 20-40 up;frunzetubulare, flori roz; plantati-le des; dis- tanp de plantare: 20 cm, rewltarc iunie-octombrie;

v.

-

wmg&r~m,g~=b~t~~-.

~~ns6t03d~B~C~

SUGESTII PENTRU

AMENAJAREAGRADINII

Gridini ujor de intretinI

ut- , ' ' .

Daci nu avejj timppen tru fucride h gr;idni,

av,. merit2 si fantag perene ji tufe care se m ufjumesc

&,.+, , . , *:;:.,'~G?

i; .

.

'

cu pupa

vA

mdr

-

.b'l

I@!lad

i#,,iii

I

me!!J:g-413"

ncrudnsa!aia1iai3!pop:J03-ofun

V

arrrop-ja~3unppur IVn

i~n~~odnsuipvunpumsuadonixy

a~ewap1.~0~aimsadeudnrs'.a~i.rn[os

Gridini deasupra:J sol&:---- ului

Amenajafi in modd cefmai simplu &&&a in subs~~enutritive$ permeabil.

d bogit

CARCIUMKRESE

LUTIGE RIESEN~'

elegans,Dahlienbliitige Riesen*) Stratul indilpt deasupra nivelului solului face posibils plantarea flori tn mulce culori;

de flori multicolore in locuri altfel defavorabile, In care solul este prea umed sau compact, greu, argilos. Stratul inalt const5 diatr-un

cadru amenajat din sdnduri, piatd sau drhizi, umplut cu ,PLuMOSAn

piimht de bun5 calitate, in care plantele se dezvoltii bine ~iPnflo- (Cefosiaargentea ,Plum

resc bogat. Straturi Pnalte se pot amenaja de-a lungul celor douli.

pG5i ale

dori~is5 planta~iflori, plante condimentare sau legumicola Stratul inalt se poate amenaja la soare ~i la umb6 deopotrivs.

De exemplu se pot selecta flori vgratice, care indrigesc soarele fi 2: 20 cm; flori albe, care apoi toat5 vara igi revars5 florile din ce in ce mai kurnoase. galbene, portocalii ~i

qre Pn iulie-octombrie; hze ovde

GURA-LEULUI

AMESTEC ,,TAHITIn

(Antirrhinummajus

,,Tahitis)

CREASTA-COCOSU

It:20-30 cm; flori rogii,. In ford de creasd; lnflorqte Zn iulie-septembr* fiunze ovak

aleii sau in jurul terasei, deci pretutindeni acolo unde

e mov-pal; Pnflorqte in rnai-octombrie; iiunzeinguste

(Tagetes erecta)

i: 60- 120 cm; flori galbene sau portocalii; ~nfloiqtePn

rnai-octombrie; frunze adlnc sectate

\

-

ir

L

(Salviacocu3iea)

E 40-50 cm; flori rqu-grins tn inflorescenpspic; Pnflorqte an iunie- octombrie;

PLANTARE51INGRIJIRE

r

1

~~uturnyrurkrcuy

sirattuhi dsflorinh&gSitWgi

had@ m l cu &ndwS kte

& 3Q cm,

1

3 Din aprilie semsnati drciu- marese ~i dip in aranja-

ment lax. MenJineJisolul con- stant reavan pdnB ce apar plan- tutele.

%gr%#mht organic $

4 Din mai

plantati jalesii, gura-

leului ~i creasta-cocopului.

Plantati Fn bordura stratului

lobularia ~i lobelii.

LOBELIA PITIC%

(Lobelid erinw)

f: 10-20 em;plant5 formhd covor vegetal; flori m&unte, violete, dbastre sau dbe; Mo-

, WECPn mai-octombrie; frunze

C~CIUM~ESE

,,SNOW CRYSTALS"

,,DISaO*

5 Rariti plantuple la distante de dte 30 cm chnd au atins

FnSlfimea de 5-7,5 cm. Mulcifi

solul cu compost.

(Zinnia

elegans)

(Lobulariamaririma

E 40-60

cm; flori-pompon,

,Snow Crysds")

fnvoalte, mlrunte, albe, galbene,

portocalii sau rqii; Inflorep tn iulie-octombrie

(Tagetes patula ,Discow) E 25-30 cm; flori portodii asemhatoare margaretelor;

inflorqte Zn mai-octombrie;

1: 7,510 un; flori parfumat

dbe; Pdorqte In mai-omor

frunze mihnte, veni frunze asemh6toare ferigilor b

6 indepartatisistematicflorile ofilite. Vara t5iafi lobularia,

astfel toamna va lnflori din nou.

I