Sunteți pe pagina 1din 56

1)

Ce este patrimoniul, din punct de vedere juridic: a. totalitatea bunurilor ce constituie averea unei persoane b. totalitatea drepturilor si obligatiilor unei persoane fizice sau juridice c. totalitatea drepturilor si obligatiilor cu continut economic, evaluabile in bani, ce apartin unei persoane RASPUNS: C

2) Care sunt elementele care se desprind din trasatura juridica a patrimoniului de a fi o universalitate juridica: a. patrimoniul apare ca o masa de drepturi si obligatii legate intre ele sau ca o grupare a mai multor mase de drepturi si obligatii, fiecare avind un regim juridic deteminat b. fiecare persoana fizica sau juridica poate avea un singur patrimoniu c. numai persoanele fizice sau juridice pot avea un patrimoniu RASPUNS: B 3) Constituie caractere juridice ale patrimoniului :

a. patrimoniul este personal, indivizibil b. patrimoniul este o universalitate de fapt c. parimoniul este unic RASPUNS: C

4)

Cum se patrimoniului:

explica

divizibilitatea

a. prin faptul ca patrimoniul poate fi impartit in mai multe mase de bunuri, fiecare dintre ele avind un regim juridic diferit b. prin faptul ca pot fi urmarite separat anumite bunuri determinate ce fac parte din patrimoniu c. prin posibilitatea de a fi transmis pe fractiuni, prin acte juridice mortis causa RASPUNS: A 5) Ce functii indeplineste patrimoniul:

a. constituie gajul general al creditorilor chirografari b. face imposibila transmisiunea universala si cu titlu universal c. explica transmisiunea cu titlu particular RASPUNS: A 6) Care sunt patrimoniului: caracterele juridice ale

a. patrimoniul este o universalitate juridica b. patrimoniul este alienabil c. patrimoniul este indivizibil RASPUNS: A 7) Cum se clasifica drepturile patrimoniale:

a. b. c.

drepturi reale si drepturi de creanta drepturi absolute si drepturi relative drepturi principale si drepturi accesorii RASPUNS: A

8) a. b. c.

Care subiect este determinat/nedeterminat in cazul drepturilor reale: subiectul activ este nedeterminat subiectul pasiv este nedeterminat este determinat atat subiectul activ cat si subiectul pasiv RASPUNS: B

9)

Care sunt caracterele juridice ale drepturilor reale:

a. drepturile reale sunt drepturi absolute b. drepturile reale sunt drepturi relative c. drepturile reale sunt nelimitate ca numar RASPUNS: A 10) Ce este dreptul de urmarire:

a. este un drept real accesoriu b. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a pretinde restituirea bunului de la orice persoana la care acesta sar afla

c. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept de creanta de a pretinde restituirea bunului de la orice persoana la care acesta s-ar afla RASPUNS: B 11) a. Ce este dreptul de preferinta :

confera titularului sau prerogativa de a pretinde subiectului pasiv sau succesorilor acestuia executarea obligatiei asumate b. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept de creanta de a fi satisfacut cu prioritate fata de titularii altor drepturi c. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a fi satisfacut cu prioritate fata de titularii altor drepturi RASPUNS: C 12) Ce caractere juridice prezinta drepturile de creanta :

a. sunt drepturi accesorii b. sunt drepturi nelimitate ca numar c. sunt drepturi opozabile erga omnes RASPUNS: B 13) Ce sunt obligatiile reale :

a. reprezinta o categorie juridica intermediara intre drepturile reale si drepturile de creanta b. se caracterizeza prin faptul ca au o opozabilitate mai mare decat drepturile de creanta c. se caracterizeza prin faptul ca au o opozabilitate mai mica decat drepturile de creanta, dar mai mare decat drepturile reale RASPUNS: A 14) Ce sunt obligatiile reale de a face :

a. se mai numesc si obligatii scriptae in rem b. sunt indatoriri ce revin detinatorului unui bun determinat c. au ca izvor numai legea RASPUNS: B 15) Sunt drepturi reale principale :

a. dreptul de uzufruct b. dreptul de gaj c. dreptul de retentie RASPUNS: A 16) Sunt drepturi reale accesorii :

a. dreptul de folosinta b. dreptul de ipoteca

c. dreptul de servitute RASPUNS: B 17) a. b. Ce este posesia : se aplica drepturilor reale si drepturilor de creanta este stapanirea de fapt a unui bun care, din punct de vedere al comportarii posesorului, apare ca fiind manifestarea exteriora a unui drept real este o stare de drept care creaza o prezumtie de proprietate RASPUNS: B 18) Cum se pierde posesia :

c.

a. prin pierderea elementului material - corpus b. numai prin pierderea elementului intentional - animus c. prin pierderea elementului material - corpus - in situatia in care posesia se exercita corpore alieno RASPUNS: A 19) a. b. c. Cum se realizeaza dobandirea posesiei : prin intrunirea ambelor elemente constitutive prin intrunirea elementului material - corpus prin uzucapiune RASPUNS: A 20) Care sunt viciile posesiei 353f51d :

a. discontinuitatea b. dolul c. eroarea RASPUNS: A 21) Care sunt efectele juridice pe care le produce posesia:

a. creeaza o prezumtie absoluta de proprietate in materie imobiliara b. posesorul de buna-credinta sau de rea - credinta dobandeste fructele lucrului c. posesia este aparata prin actiunile posesorii RASPUNS: C 22) Prin ce fel de actiune se realizeaza protejarea posesiei: a. b. c. actiunea negatorie actiunea posesorie actiunea confesorie. RASPUNS: B 23) Ce caractere juridice prezinta actiunile posesorii: a. sunt actiuni personale b. sunt actiuni reale

c. sunt actiuni petitorii RASPUNS: B 24) Ce conditii se cer pentru exercitarea actiunii posesorii generale - in complangere-: a. sa nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedare b. reclamantul sa faca dovada ca, inainte de tulburare sau deposedare, a posedat bunul cel putin 3 ani c. posesorul sa faca dovada ca a dobandit posesia in baza unui just titlu RASPUNS: A 25) Ce este actiunea posesorie speciala - reintegranda : a. actiunea prin care se apara posesia atunci cand deposedarea sau tulburarea s-a produs prin violenta b. actiunea prin care se apara o posesie utila c. actiunea prin care se apara numai o posesie dobandita in baza unui just titlu cu data certa RASPUNS: A 26) Care sunt atributele dreptului de proprietate: a. corpus si animus b. dreptul de a culege productele bunului

c. dreptul de a dispune de lucru RASPUNS: C 27) Ce caractere juridice prezinta dreptul de proprietate: a. drept relativ b. drept absolut c. drept al carui continut si limite nu sunt determinate de lege RASPUNS: B 28) Cum se clasifica proprietatea in raport de titular: a. proprietate publica si proprietate privata b. proprietate anulabila si proprietate rezolubila c. proprietate comuna pe cote - parti RASPUNS: A 29) Care sunt drepturile copartasilor in cazul proprietatii comune pe cote - parti obisnuite sau temporare: a. fructele civile revin copartasului care a depus diligente pentru producerea lor, numai daca ceilalti copartasi nu au fost impiedicati sa participe la producerea si culegerea lor b. regula unanimitatii se aplica tuturor actelor materiale si juridice efectuate cu privire la intregul bun

c. fiecare copartas poate sa exercite atributul dispozitiei cu privire la intregul bun numai cu respectarea regulii unanimitatii RASPUNS: C 30) Ce este domeniul public : a. o totalitate de bunuri ce formeaza obiectul proprietatii publice b. o institutie juridica ce are titulari strict determinati prin norma constitutionala c. totalitatea bunurilor imobile aflate in circuitul civil. RASPUNS: A 31) Includerea bunurilor in domeniul public se face in functie de urmatoarele criterii : a. declaratia legii b. numai afectatiunea bunurilor c. conventia partilor RASPUNS: A 32) Ce bunuri intra in alcatuirea domeniului public: a. numai bunurile de uz sau interes public b. bunurile ce sunt destinate uzului sau interesului public c. bunurile mobile si imobile aflate in circuitul civil

RASPUNS: B 33) Cum se dobandeste proprietatea publica: a. prin expropriere pentru cauza de utilitate publica b. prin lege c. prin prescriptie achizitiva RASPUNS: A 34) Dreptul de proprietate publica are ca titular :

a. persoane fizice b. persoane juridice c. statul RASPUNS: C 35) Care este regimul proprietate publica: juridic al bunurilor

a. pot fi date in administrare b.nu pot fi concesionate c. nu pot fi inchiriate RASPUNS: A 36) Care sunt modalitatile juridice ale dreptului de proprietate:

a. proprietatea privata b. proprietatea publica c. proprietatea anulabila RASPUNS: C 37) Formele proprietatii comune pe cote - parti sunt:

a. proprietatea comuna pe cote - parti fortata si perpetuua b. proprietatea in devalmasie c. proprietatea rezolubila RASPUNS: A 38) Proprietatea comuna pe cote-parti prezinta urmatoarele caractere juridice :

a. fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate asupra bunului nedivizat din punct de vedere material b. oricare dintre titulari are un drept exclusiv cu privire la o fractiune materiala din bun c. fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate asupra bunului divizat din punct de vedere material RASPUNS: A

39)

Cum ia nastere proprietatea comuna pe coteparti obisnuita sau temporara:

a.dintr-un contract translativ de proprietate avand mai multi dobanditori b.printr-o hotarare judecatoreasca declarativa pronuntata intr-o actiune avand ca obiect partajul de bunuri c.printr-un testament RASPUNS: A 40) Sunt cazuri de proprietate comuna pe cote-parti fortata si perpetua:

a. indiviziunea b. coproprietatea fortata asupra bunurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a doua imobile vecine c. dreptul de proprietate al sotilor asupra bunurilor dobandite de oricare dintre ei in timpul casatoriei RASPUNS: B 41) a. Ce este proprietatea comuna in devalmasie:

acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai au determinata cota - parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri fractionate in materialitatea lor b. acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai au determinata

cota - parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor c. acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai nu au determinata cota - parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor, bunurile apartinand deopotriva tuturor coproprietarilor. RASPUNS: C 42) Ce este partajul conventional sau voluntar:

a. pentru validitatea conventiei de partaj nu este necesara prezenta tuturor copartasilor b. presupune capacitatea restransa de exercitiu a tuturor copartasilor c. reprezinta acordul de vointa exprimat de toti coproprietarii in sensul incetarii proprietatii comune RASPUNS: C 43) Ce solutie poate adopta instanta de judecata in cazul partajului judiciar:

a. partajarea prin echivalent a bunului b. atribuirea bunului catre unul din copartasi c. incuviintarea executarii silite RASPUNS: B

44)

Caror acte juridice unanimitatii:

li

se

aplica

regula

a. actelor de conservare b. actelor de dispozitie c. tuturor actelor juridice facute cu privire la un bun detinut in coproprietate RASPUNS: B 45) Care este procedura exproprierii:

a. actul de declarare a utilitatii publice se publica in Monitorul Oficial sau in presa locala b. propunerile de expropriere nu se notifica drepturilor reale asupra imobilelor titularilor

c. solutionarea cererii de expropriere este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala este situat bunul imobl propus pentru expropriere RASPUNS: A 46) Din categoria actiunilor petitorii fac parte:

a. actiunea in granituire b. actiunea posesorie generala c. actiunea posesorie speciala RASPUNS: A

47)

Ce este granituirea:

a. actiunea reala prin care reclamantul , proprietarul unui bun, contesta in fata instantei de judecata ca paratul are un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate cu privire la acel bun b. actiunea reala prin care reclamantul solicita obligarea paratului la recunoasterea existentei unui drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate, asupra imobilului proprietatea altei persoane, precum si obligarea paratului la respectarea acestui drept c. actiunea reala prin care reclamantul solicita instantei sa determine, in contradictoriu cu paratul, prin semne exterioare, intinderea proprietatilor partilor. RASPUNS: C 48) Ce caractere juridice prezinta actiunea in granituire:

a. actiune reala b. actiune posesorie c. actiune personala RASPUNS: A 49) Actiunea in revendicare prezinta urmatoarele caractere juridice:

a. este o actiune petitorie b. este o actiune posesorie

c. este o actiune personala RASPUNS: A 50) Ce este actiunea in revendicare:

a. actiunea reala, petitorie, prin care reclamantul solicita instantei de judecata sa-I recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si sa-l oblige pe parat la restituirea posesiei bunului b. actiunea reala prin care se apara posesia bunului c. actiunea petitorie prin care reclamantul contesta ca paratul are un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate cu privire la bunul pe care-l poseda RASPUNS: A 51) a. b. c. Cine poate sa exercite actiunea in revendicare: posesorul bunului coproprietarul bunului proprietarul exclusiv al bunului RASPUNS: C 52) Care este obiectul material al actiunii in revendicare:

a. bunuri imobile individual determinate b. bunuri mobile aflate in posesia nelegitima a paratului c. bunuri imobile sau bunuri mobile individual determinate, aflate in posesia nelegitima a paratului RASPUNS: C

53) a. b. c.

Cine este titularul actiunii in revendicare : proprietarul exclusiv al bunului coproprietarul bunului posesorul bunului RASPUNS: A

54)

Care acte juridice constituie titlu in materia revendicarii imobiliare:

a. actele juridice constitutive b. actele juridice translative de proprietate c. actele constitutive si actele translative RASPUNS: B 55) In cazul actiunii in revendicare imobiliara, daca reclamantul are titlu, el va castiga

procesul daca : a. titlul emana de la un tert b. data titlului este posterioara posesiei paratului c. titlul reclamantului este un act autentic RASPUNS: A 56) Care sunt bunurile mobile in privinta carora se aplica regula instituita de art. 1909 alin. 1 Cod civil:

a. bunuri mobile corporale b. bunuri mobile care formeaza o universalitate c. numai bunuri mobile corporale RASPUNS: C 57) Care sunt efectele actiunii in revendicare:

a. restituirea lucrului revendicat b. restituirea productelor c. restituirea tuturor cheltuielilor facute de posesor cu lucrul revendicat RASPUNS: A 58) In cazul admiterii actiunii in revendicare, cum se restituie cheltuielile :

a. cheltuielile utile se restituie numai in masura sporului de valoare adus lucrului, calculat la data restituirii b. cheltuielile voluptuarii se restituie numai daca posesorul a fost de buna - credinta c. cheltuielile voluptuarii se restituie indiferent de buna sau de reaua credinta a posesorului RASPUNS: A 59) Cheltuielile necesare sunt :

a. acea categorie de cheltuieli care constau in sumele de

bani sau munca depusa pentru conservarea bunului b. acea categorie de cheltuieli care constau in sumele de bani sau munca depusa pentru sporirea valorii bunului c. acea categorie de cheltuieli care constau in ameliorarile aduse bunului RASPUNS: A 60) Prin uzucapiune se pot dobandi urmatoarele drepturi:

a. dreptul de proprietate, indiferent de felul proprietatii b. dreptul de proprietate publica c. uzufructul RASPUNS: C 61) In sistemul Codului civil, formele uzucapiunii sunt urmatoarele :

a. uzucapiunea de 30 de ani b. uzucapiunea de 20 de ani c. uzucapiunea de 10 ani RASPUNS: A 62) Care sunt conditiile uzucapiunii de 30 de ani:

a. posesia sa fie exercitata neintrerupt timp de 30 de ani b. posesorul sa fie de buna - credinta

c. posesia sa fie dobandita in baza unui just titlu RASPUNS: A 63) Care sunt conditiile uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani:

a. posesia sa se intemeieze pe un just titlu, cu sau fara data certa b. posesia sa fie exercitata cu buna - credinta c. justul titlu sa priveasca atat posesorul bunului cat si persoana de la care acesta a dobandit bunul RASPUNS: B 64) Justul titlu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. sa emane de la adevaratul proprietar b. sa nu aiba data certa c. sa nu emane de la adevaratul proprietar

RASPUNS: C 65) a. b. c. Pot servi ca just titlu: certificatul de mostenitor contractul de locatiune hotararile judecatoresti care tin loc de contract de vanzare - cumparare.

RASPUNS: C 66) In materia accesiunii imobiliare artificiale, este constructor de rea - credinta:

a. posesorul terenului pe care se edifica o constructie b. persoana care foloseste terenul fara nici un titlu c. persoana care foloseste terenul in baza unui titlu afectat de vicii, pe care nu le cunoaste RASPUNS: B 67) Constituie modalitati de accesiune imobiliara naturala:

a. avulsiunea b. confuziunea (amestecul) c. adjunctiunea RASPUNS: A 68) Codul civil reglementeaza urmatoarele cazuri de accesiune mobiliara:

a. adjunctiunea b. insulele si prundisurile c. aluviunile RASPUNS: A

69)

Cum se constituie dezmembramintele dreptului de proprietate:

a. numai prin lege, b. prin actul administrativ emis de autoritatea competenta c. prin destinatia posesorului RASPUNS: B 70) Care sunt caracterele juridice ale uzufructului:

a. drept real b. drept cesibil c. drept perpetuu RASPUNS: A

71)

In functie de obiectul sau, uzufructul poate fi :

a. numai uzufruct cu titlu particular b. uzufruct cu titlu universal c. doar uzufruct universal si cu titlu universal RASPUNS: B 72) Ce bunuri pot forma obiectul uzufructului:

a. titlurile la purtator

b. intotdeauna numai bunuri neconsumptibile c. terenurile proprietate publica si proprietate privata RASPUNS: A 73) Care sunt modalitatile uzufructului: de constituire a

a. prin mostenire legala b. uzucapiune c. in temeiul unei hotarari judecatoresti declarative de drepturi RASPUNS: B 74) a. Ce este dreptul de uz :

este un drept real principal care confera titularului atributele de posesie si folosinta asupra unui bun mobil sau imobil al altei persoane, dar numai in masura necesara acoperirii nevoilor personale si ale familiei sale b. este un drept real imobiliar care are ca obiect o locuinta si confera titularului posesia si folosinta acestei locuinte pentru el si familia sa c. este dreptul de a se bucura cineva de bunurile ce sunt posesia altuia, in tocmai ca insusi proprietarul lor, insa cu indatorirea de a le conserva substanta RASPUNS: A 75) Cum se defineste dreptul de abitatie :

a. este un drept de uzufruct care are ca obiect o locuinta b. este un drept real imobiliar conform caruia titularul are posibilitatea de a exercita atributele posesiei si folosintei asupra unui imobil cu destinatie de locuinta, apartinand altei persoane, dar numai pentru satisfacerea nevoilor personale de locuit si ale familiei sale c. este un drept care confera titularului dreptul de proprietate asupra locuintei pentru el si familia sa RASPUNS: B 76) Dreptul de servitute prezinta urmatoarele caractere juridice :

a. drept real accesoriu b. drept temporar c. drept indivizibil RASPUNS: C 77) Cum se clasifica servitutile dupa modul de constituire sau dupa originea lor:

a. servituti naturale b. servituti aparente c. servituti judecatoresti RASPUNS: A 78) Care dintre urmatoarele servituti sunt servituti legale:

a. b. c.

servitutea privind distanta plantatiilor servitutea de scurgere a apelor naturale servitutea izvoarelor RASPUNS: A

79)

Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru dobandirea unei servituti prin uzucapiune:

a. servitutea sa fie continua si aparenta b. servitutea sa fie necontinua si neaparenta c. durata posesiei sa fie de 10 ani RASPUNS: A 80) Prin ce actiune poate fi aparat sau inlaturat dreptul se servitute:

a. actiunea confesorie de servitute b. actiunea petitorie c. actiunea in granituire RASPUNS: A 81) Dreptul de superficie are urmatoarele caractere juridice:

a. drept real mobiliar b. drept perpetuu c. drept prescriptibil

RASPUNS: B 82) Dreptul de superficie se stinge in urmatoarele moduri:

a. prin disparitia partiala a constructiei, plantatiei sau lucrarii b. prin renuntarea la exercitiul superficiei de catre titularul ei c. prin disparitia totala a constructiei, plantatiei sau lucrarii RASPUNS: C 83) Cum se exercita dreptul de superfcie:

a. superficiarul are un drept de proprietate asupra constructiilor, plantatiilor sau altor lucrari b. superficiarul exercita posesia, folosinta si dispozitia materiala si juridica asupra terenului c. superficiarul poate sa transmita dreptul de proprietate asupra terenului pe care se afla constructiile, plantatiile sau alte lucrari RASPUNS: A 84) Actiunile de carte funciara sunt urmatoarele:

a. actiunea in prestatie tabulara b. actiunea confesorie c. actiunea negatorie RASPUNS: A

85)

Ce caractere juridice prezinta actiunea in prestatie tabulara: a. actiune personala b. actiune principala c. actiune prescriptibila

RASPUNS: B 86) Actiunea in prestatie tabulara: a. se intenteaza impotriva celui care a constituit un drept real asupra unui imobil b. este o actiune personala c. este o actiune prescriptibila RASPUNS: A 87) Care este regimul juridic al terenurilor proprietate privata conform Titlului X din Legea nr. 247/2005:

a. cu sau fara constructii, situate in intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de intinderea lor, pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica

b. nerespectarea formei autentice a actului juridic de instrainare sau dobandire se sanctioneaza cu nulitatea relativa c. instrainarile realizate sub orice forma in temeiul acestei legi valideaza titlurile de proprietate ale instrainatorilor si dobanditorilor daca acestea erau lovite de nulitate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare la data incheierii lor RASPUNS: A 88) Exproprierea este guvernata de urmatoarele principii: a. existenta unei despagubiri b. exproprierea se dispune si despagubirea se stabileste prin hotarare judecatoreasca c. obiectul exproprierii il constituie bunurile mobile si imobile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu sau fara scop lucrativ, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunelor, municipiilor si judetelor RASPUNS: B 89) Care sunt conditiile cerute pentru a se produce exproprierea: a. utilitatea publica si declararea ei b. masurile premergatoare exproprierii

c. existenta unei publicitati speciale RASPUNS: C 90) Proprietarul imobilului urmatoarele drepturi: expropriat are

a. dreptul de a cere retrocedarea imobilului expropriat b. un pact de preferinta la cumpararea imobilului c. dreptul de a constitui dezmembraminte cu privire la imobilul expropriat RASPUNS: A 91) In materia circulatiei juridice a bunurilor imobile, sistemul Codului civil a consacrat urmatoarele principii: a. principiul libertatii contractuale b. principiul bunei-credinte c. principiul fortei obligatorii a contractelor RASPUNS: A 92) Ce este discontinuitatea, ca viciu al posesiei: a. exercitatarea posesiei in mod neregulat, adica cu intermitente anormale b. este un viciu temporar, in sensul ca dureaza timp de 1 an de zile

c. se aplica atat in privinta bunurilor mobile cat si a bunurilor imobile. RASPUNS: A 93) Care sunt caracterele juridice clandestinitatii, ca viciu al posesiei: a. este un viciu absolut b. este un viciu relativ c. se aplica numai in privinta posesiei bunurilor imobile RASPUNS: B 94) Dreptul de proprietate prezinta urmatoarele caractere juridice: a. perpetuu, absolut, exclusiv b. perpetuu, relativ c. perpetuu, exclusiv, relativ ale

RASPUNS: A 95) Ce bunuri pot forma obiectul posesiei:

a. numai bunurile susceptibile de exercitare a unui drept real asupra lor, respectiv bunuri corporale, individual determinate, aflate in circuitul civil b. bunurile din domeniul public al statului sau al

c.

unitatilor administrativ-teritoriale bunurile comune RASPUNS: A

96)

Actiunea in revendicarea unui bun mobil este imprescriptibila cand se introduce impotriva urmatoarelor persoane: detentorului precar posesorului de buna-credinta hotului, gasitorului sau unui tert de rea-credinta RASPUNS: C

a. b. c.

97) a. b. c.

Ce caractere juridice prezinta actiunea in revendicare mobiliara: este o actiune posesorie este o actiune personala si petitorie este o actiune reala si petitorie RASPUNS: C

98) a. b. c.

Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate publica: apartine numai statului este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil se exercita numai prin intermediul unor subiecte de drept administrativ RASPUNS: B

99)

Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate privata:

a. poate avea ca titular persoane fizice, persoane juridice, statul si unitatile administrativ - teritoriale b. se stinge prin instrainarea lucrului c. poate avea ca titular numai persoane fizice RASPUNS: A 100) Ce bunuri formeaza obiectul proprietatii comune pe cote-parti fortata si perpetua : a. bunuri principale b. bunuri proprietate publica c. bunuri accesorii

RASPUNS: C 101) a. b. c. Ce trasaturi prezinta titlul in materia actiunii in revendicare imobiliara: trebuie sa fie un act translativ de proprietate creeaza o prezumtie simpla de proprietate este un element al bunei credinte RASPUNS: A 102) Pentru ca posesorul sa pastreze fructele produse de bunul posedat se cer indeplinite urmatoarele conditii:

a. b. c.

fructele sa nu fi fost percepute posesia sa fie dobandita in baza unui just titlu posesorul sa fi fost de buna - credinta RASPUNS: C

103)

Care este sanctiunea actelor juridice incheiate cu incalcarea principiului inalienabilitatii dreptului de proprietate publica: a. nulitatea relativa b. inopozabilitatea c. nulitatea absoluta

RASPUNS: C 104) Cine sunt titularii dreptului de administrare: a. persoane fizice b. institutiile publice de interes national, judetean sau local c. autoritatile publice centrale si locale fara personalitate juridica

RASPUNS: B 105) Titularul dreptului de administrare:

a. poate sa posede, sa foloseasca si sa dispuna de acesta in conditiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare b. poate sta in instanta in litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului c. dreptul de administrare ii confera titularului dispozitia juridica asupra bunului RASPUNS: A 106) a. b. c Ce este dreptul de concesiune: este specific dreptului de proprietate privata este un dezmembramant al dreptului de proprietate este o modalitate de exercitare a dreptului de proprietate publica RASPUNS: C 107) Ce bunuri formeaza obiect al exproprierii:

a. orice bun mobil sau imobil indiferent de titular b. numai bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice c. bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu sau fara scop lucrativ, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunelor, municipiilor si judetelor RASPUNS: C

108)

Exproprierea produce urmatoarele efecte:

a. imobilul expropriat trece in proprietatea statului liber de orice sarcini b. mentinerea dezmembramintelor dreptului de proprietate c. proprietarul imobilului expropriat are dreptul de a cere retrocedarea imobilului RASPUNS: A 109) Care este durata maxima a dreptului de uzufruct constituit in favoarea unei persoane juridice: a. b. c. 3 ani 10 ani 30 de ani RASPUNS: C 110) In materia uzucapiunii:

a. uzucapiunea de 30 de ani presupune doar exercitarea unei posesii utile si neintrerupte in termenul prevazut de lege b. in cazul uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani este suficient si un titlu putativ c. uzucapantul este considerat proprietar de la data implinirii termenului uzucapiunii RASPUNS: A 111) Care sunt drepturile uzufructuarului:

a. daca uzufructul s-a constituit prin legat, pentru a cere predarea in folosinta a bunului, uzufructuarul are la indemana actiunea confesorie b. sa efectueze acte de dispozitie asupra bunului c. sa intenteze actiunea in revendicare pentru apararea uzufructului RASPUNS: A 112) In timpul exercitarii dreptului de uzufruct, uzufructuarul are urmatoarele obligatii: a. sa aduca la cunostinta nudului proprietar orice incalcari sau uzurpari ale dreptului acestuia b. sa intocmeasca un inventar al bunurilor mobile si un proces - verbal de constatare a starii bunurilor imobile c. sa aduca o cautiune RASPUNS: A 113) La incetarea uzufructului, uzufructuarul are urmatoarele obligatii: a. sa restituie, in toate cazurile, bunul care a facut obiectul uzufructului, in natura si in starea in care se gasea la momentul constituirii uzufructului

b. daca obiectul uzufructului l-au constituit bunuri consumptibile, uzufructuarul este obligat sa restituie bunuri de aceeasi cantitate, calitate si valoare sau echivalentul lor banesc c. sa intocmeasca un inventar al bunurilor mobile si un proces - verbal de constatare a starii bunurilor imobile RASPUNS: B 114) Uzufructul se stinge in urmatoarele cazuri: a. moartea nudului proprietar b. pierirea partiala a bunului c. renuntarea uzufructuarului

RASPUNS: C 115) Renuntarea uzufructuarului la uzufruct se poate face: a. in mod unilateral b. numai in mod conventional c. numai expres

RASPUNS: A

116)

Care sunt efectele stingerii uzufructului: a. uzufructuarul este obligat, in toate cazurile, sa restituie nudului proprietar bunul ce a facut obiectul dreptului de uzufruct b. uzufructuarul are dreptul sa pretinda nudului proprietar restituirea sumelor de bani pe care le-a platit pentru el, precum si pentru imbunatatirile pe care le-a adus lucrului c. daca bunul a pierit sau s-a deteriorat din culpa uzufructuarului, va fi obligat sa plateasca despagubiri pentru daunele produse

RASPUNS: C 117) Care sunt obligatiile coproprietarilor:

a. Sa nu instraineze cota lor parte de drept fara acordul celorlalti b. sa contribuie, proportional cu cota parte a fiecaruia, la acoperirea cheltuielilor efectuate pentru intretinerea curenta a bunului proprietate comuna c. Sa nu culeaga singuri fructele bunului proprietate comuna RASPUNS: B 118) Dreptul de uzufruct prezinta urmatoarele caractere juridice:

a. b. c.

este un drept real, opozabil erga omnes,inclusiv proprietarului este un drept perpetuu poate fi transmis prin acte juridice RASPUNS: A 119) Care sunt drepturile nudului proprietar: a. sa-si insuseasca fructele lucrului b. dreptul de a folosi lucrul c. dreptul de a dispune de lucru, dar cu respectarea prerogativelor care revin uzufructuarului

RASPUNS: C 120) Care sunt obligatiile nudului proprietar: a. dreptul de a-l garanta pe uzufructuar impotriva evictiunii b. sa exercite in justitie toate actiunile prin care sa-si apere dreptul sau de proprietate c. obligatia de a-l garanta pe uzufructuar contra viciilor lucrului RASPUNS: A 121) Ce acte poate sa efectueze uzufructuarul in temeiul dreptului de folosinta: a. acte de conservare asupra bunului

b. acte de dispozitie asupra bunului c. acte de dispozitie materiala cu privire la bun RASPUNS: A 122) Cine poate avea calitatea de ttular al dreptului de uz: a. orice persoana fizica sau juridica b. numai o persoana juridica c. numai o persoana fizica

RASPUNS: C 123) Cine poate fi titularul dreptului de abitatie: a. o persoana fizica sau juridica b. numai o persoana juridica c. numai o persoana fizica

RASPUNS: C 124) In materia dreptului de servitute, proprietarul fondului dominant are urmatoarele obligatii: a. sa exercite servitutea numai in limitele prevazute de lege sau de titlul sau

b. sa acorde mijloacele necesare pentru utilizarea servitutii c. de a efectua lucrarile necesare pentru exercitarea si intretinerea servitutii RASPUNS: A 125) Care sunt cauzele generale de stingere a servitutilor: a. imposibilitatea materiala de exercitare a servitutii b. renuntarea la exercitiul servitutii de catre proprietarul fondului dominant c. neuzul sau prescriptia extinctiva RASPUNS: B 126) Servitutile constituite prin fapta omului se sting prin neuz sau prescriptie extinctiva daca nu se exercita timp de: 1 an 3 ani 30 de ani RASPUNS: C 127) Care sunt cauzele speciale de stingere a servitutilor: a. pieirea fondului aservit

a. b. c.

b. revocarea, rezolutiunea sau anularea dreptului celui care a constituit servitutea sau a titlului constitutiv c. neuzul sau prescriptia extinctiva

RASPUNS: C 128) Care sunt drepturile proprietarului fondului aservit in materia dreptului de servitute: a. nu are dreptul sa instraineze sau sa greveze cu sarcini reale bunul asupra caruia poarta servitutea b.are dreptul sa pretinda despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin exercitarea abuziva a dreptului de servitute c. are dreptul sa efectueze lucrarile necesare pentru exercitarea si intretinerea servitutii RASPUNS: B 129) Pentru constituirea unei servituti prin destinatia proprietarului, trebuie indeplinite urmatoarele conditii: a. cele doua fonduri sa fi apartinut la origine aceluias proprietar b. servitutea sa fie continua si aparenta c. servitutea sa fie necontinua si neaparenta

RASPUNS: A 130) Cum se dobandeste, in temeiul legii, dreptul de superficie:

a. cand proprietarul unui teren convine cu o alta persoana ca acesta sa amplaseze pe terenul sau o constructie, o alta lucrare sau o plantatie b. cand sotii construiesc pe terenul bun propriu al unuia dintre ei c. prin uzucapiune RASPUNS: B 131) Cum se exercita dreptul de superficie: a. superficiarul poate sa transmita dreptul de proprietate asupra constructiei, plantatiei sau altor lucrari b. asupra terenului pe care se afla constructia, plantatia sau alta lucrare, superficiarul exercita posesia, folosinta si dispozitia c. superficiarul are dispozitia materiala si juridica asupra terenului pe care se afla edificiile si plantatiile RASPUNS: A 132) Ce este dreptul real de folosinta:

a. reprezinta un dezmembramant al dreptului de proprietate privata al unitatilor administrativ teritoriale asupra unor categorii de terenuri agricole, constituit in favoarea unor persoane fizice prin acte administrative individuale b. este un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate privata, indiferent de titular c. este un atribut al dreptului de proprietate

RASPUNS: A 133) Dreptul real de folosinta are urmatoarele caractere juridice: a. drept personal b. drept perpetuu c. drept inalienabil

RASPUNS: C 134) Care este regimul constructiilor: juridic al circulatiei

a. constructiile de orice fel aflate in proprietate privata sunt in circuitul civil b. constructiile pot fi instrainate si dobandite numai prin conventia partilor

c. forma actului juridic avand ca obiect instrainarea unei constructii este forma ceruta ad validitatem RASPUNS: A 135) a. b. c. Cum se apara dezmembramintele dreptului de proprietate: in mod direct, prin actiunea in revendicare prin actiunea confesorie prin actiunea in granituire RASPUNS: B 136) Pentru a-si exercita dreptul prioritar la dobandirea imobilului expropriat, potrivit Legii nr. 33/1994, fostul proprietar trebuie sa raspunda expropriatorului ce doreste sa instraineze imobilul expropriat, in termen de : a. b. c. 30 de zile 60 de zile 15 zile RASPUNS: B 137) a. b. c. De cine se declara utilitatea publica in materia exproprierii:

numai de Guvern de consiliile municipale de Guvern pentru lucrarile de interes national si de Consiliile judetene si al municipiului Bucuresti pentru

lucrarile de interes local RASPUNS: C 138) Prin ce anulabila: se caracterizeaza proprietatea

a. rezulta dintr-un act juridic lovit de nulitate absoluta b. dureaza pana la consolidarea dreptului de proprietate prin confirmare, expresa sau tacita, a actului anulabil c. actiunea imprescriptibila in nulitate relativa este

RASPUNS: B 139) Proprietatea rezolubila presupune existenta a doi proprietari asupra bunului: a. dobanditorul, rezolutorie b. dobanditorul, suspensiva c. transmitatorul, rezolutorie proprietar proprietar proprietar sub sub sub conditie conditie conditie

RASPUNS: A

140)

Ce acte juridice poate efectua un copartas cu privire la intregul bun, fara acordul celorlalti copartasi: a. acte de conservare b. acte de administrare c. acte de dispozitie RASPUNS: A

141) a. b. c.

Ce fel de act juridic este partajul, potrivit Codului civil: constitutiv de drepturi declarativ de drepturi translativ de drepturi RASPUNS: B

142) a. b. c.

Cum se clasifica servitutile dupa modul de exercitare: continue si necontinue pozitive si negative aparente si neaparente RASPUNS: A

143) a. b.

Cum se clasifica servitutile dupa natura fondului: rurale si urbane naturale si legale

c.

aparente si neaparente RASPUNS: A

144)

Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor prezinta urmatoarele caractere juridice: a. este un drept personal b. este un drept perpetuu c. este conferit cu titlu gratuit RASPUNS: C

145)

Ce fel de act juridic este renuntarea la prescriptia achizitiva: a. act de conservare b. act de administrare c. act de dispozitie

RASPUNS: C 146) Cum se poate invoca uzucapiunea: a. numai printr-o actiune promovata de posesor b. pe cale de exceptie, prin invocarea uzucapiunii de catre paratul posesor in actiunea in revendicare formulata de adevaratul proprietar

c. din oficiu, de catre instanta de judecata RASPUNS: B

147) Ce acte juridice nu pot constitui just titlu: a. contractul de locatiune b. actele translative de proprietate incheiate cu o persoana care nu are calitatea de proprietar c. titlul anulabil RASPUNS: A

148) Ce conditii trebuie sa indeplineasca justul titlu: a. sa emane de la adevaratul proprietar b. sa aiba o existenta reala c. poate fi un titlu putativ RASPUNS: B

149) In ce cazuri are loc intreruperea civila a prescriptiei achizitive: a. prin recunoasterea de catre posesor a dreptului adevaratului proprietar b. daca cererea de chemare in judecata formulata de adevaratul proprietar impotriva posesorului va fi respinsa sau anulata c. daca cererea de chemare in judecata formulata de adevaratul proprietar impotriva posesorului va fi perimata

RASPUNS:

150) Care sunt cazurile de intrerupere naturala a prescriptiei prevazute in art. 1864 Cod civil: a. prin cererea de chemare in judecata formulata de adevaratul proprietar impotriva posesorului b. prin recunoasterea de catre posesor a dreptului adevaratului proprietar c. cand bunul asupra caruia se exercita posesia este declarat imprescriptibil ca urmare a unei transformari a naturii si destinatiei sale RASPUNS: C

151) Ce solutia va pronunta instanta de judecata in cadrul unei actiuni in revendicare imobiliara daca numai una dintre parti are un titlu asupra imobilului: a. daca paratul este cel care are titlu, atunci actiunea reclamantului va fi respinsa b. daca paratul este cel care are titlu, atunci actiunea reclamantului va fi admisa c. daca reclamantul este cel care are titlu, atunci actiunea reclamantului se admite in orice conditii RASPUNS: A

152) Cine poate sa formuleze actiunea in revendicare: a. posesorul neproprietar

b. proprietarul exclusiv c. orice persoana interesata RASPUNS: B

153) In ce termen se formuleaza actiunea in revendicare imobiliara: a. este imprescriptibila in toate cazurile b. se prescrie in termen de 30 de ani c. este imprescriptibila, cu exceptiile prevazute de lege RASPUNS: C

154) Prin ce actiune se apara dezmembramintele dreptului de proprietate: a. actiunea in revendicare b. actiunea in granituire c. actiunea confesorie RASPUNS: C

155) Cand este clandestina posesia: a. cand posesorul o exercita cu intermitente anormale b. cand posesorul o exercita pe ascuns de adversarul sau, incat acesta nu este in stare de a putea sa o cunoasca

c. cand este intemeiata sau conservata prin acte de violenta, in contra sau din partea adversarului RASPUNS: B

156) Constituie modalitate de accesiune imobiliara naturala: a. dobandirea proprietatii asupra unei constructii ridicate pe un teren, de catre proprietarul terenului b. aluviunea c. adjunctiunea RASPUNS: B

157) Cum se clasifica actiunile posesorii: a. actiunea in complangere si actiunea in reintegrare b. actiunea confesorie si actiunea negatorie c. actiunea in revendicare si actiunea posesorie RASPUNS: A

158) Ce este avulsiunea: a. un caz de accesiune naturala b. un caz de accesiune artificiala c. un caz de accesiune mobiliara RASPUNS: A

159) Care dintre urmatoarele servituti este servitute legala: a. servitutea izvoarelor b. servitutea de vedere c. servitutea de scurgere a apelor naturale RASPUNS: B

160) Care dintre urmatoarele servituti este servitute naturala: a. servitutea de vedere b. servitutea de trecere c. servitutea izvoarelor RASPUNS: C

161) Care dintre dezmembramintele dreptului de proprietate se constituie prin uzucapiune: a. dreptul de uzufruct b. dreptul de abitatie c. dreptul real de folosinta RASPUNS: A

162) Care dintre dezmembramintele dreptului de proprietate se constituie prin lege: a. dreptul de uz

b. dreptul de uzufruct c. dreptul de superficie RASPUNS: C

163) Care dintre dezmembramintele dreptului de proprietate se constituie prin act administrativ emis de autoritatea competenta: a. servitutile continue si aparente b. servitutile legale c. dreptul real de folosinta RASPUNS: C

164) Ce conditii se cer intrunite pentru a opera jonctiunea posesiilor: a. se poate uni o posesie utila cu o posesie viciata; b. se poate uni o posesie utila cu o detentie precara; c. se pot uni doar doua sau mai multe posesii utile. RASPUNS: C 165) Care sunt modurile de proprietatii reglementate de Codul civil: a. accesiune; b. posesia de buna - credinta a bunurilor mobile; dobandire a

c. dobandirea fructelor de catre posesorul de buna-credinta. RASPUNS: A

S-ar putea să vă placă și