Sunteți pe pagina 1din 239

Cuprins

I. Introducere: Ce este econometria? ................................................................. 3

II. Principalele tipuri de modele econometrice utilizate în economie .......... 11

III. Modelul unifactorial ......................................................................................... 24

IV. Modelul multifactorial ....................................................................................... 70

V. Modalităţi de includere a variabilelor calitative în modelul econometric 100

VI. Serii cronologice analizate atât prin prisma componentelor, cât şi a

nestaţionarităţii şi cointegrării .................................................................... 110

VII. Modele dinamice destinate includerii efectelor decalate în timp ........ 129

VIII. Modele stochastice de prognoză ................................................................ 143

IX. Elemente de analiză spectrală ........................................................................ 168

X. Modele econometrice cu ecuaţii multiple ....................................................... 177

XI. Aplicaţii econometrice la nivel de firmă ....................................................... 204

Anexe ........................................................................................................................... 233


&DSLWROXO,

,QWURGXFHUH&HHVWHHFRQRPHWULD"


6FXUWLVWRULFSULYLQGDSDUL LDúLGH]YROWDUHDHFRQRPHWULHL

8Q PRPHQW LPSRUWDQW vQ FRQVWLWXLUHD úL GH]YROWDUHD (&2120(75,(, FD GLVFLSOLQ 

HFRQRPLF GH IURQWLHU DS UXW vQ GRPHQLLOH GH LQWHUIHUHQ DOH WHRULHL HFRQRPLFH VWDWLVWLFLL úL

PDWHPDWLFLL VH FRQVLGHU DQXO  GHFHPEULH FkQG VD vQILLQ DW OD &OHYHODQG 6RFLHWDWHD GH

(FRQRPHWULH (FRQRPHWULF 6RFLHW\ DYkQGXL FD LQL LDWRUL SH ,UYLQJ )LVFKHU ± SUHúHGLQWH / 9

%RUWNLHZLF]5)ULVFK++RWHOOLQJ/6FKXPSHWHU1:LHQHUúLDO LL

8QUROGHRVHELWvQGH]YROWDUHDúLSRSXODUL]DUHDHFRQRPHWULHLODDYXWUHYLVWDDFHVWHLVRFLHW L

Ä(FRQRPHWULFD´FDUHDSDUHWULPHVWULDOvQFHSkQGGLQLDQXDULH

(WLPRORJLF WHUPHQXO GH HFRQRPHWULH SURYLQH GLQ FXYLQWHOH JUHFHúWL HLNRQRPLD HFRQRPLH 

úL PHWUHQ P VXU (O D IRVW LQWURGXV  GH F WUH 5DJQDU )ULVFK HFRQRPLVW úL VWDWLVWLFLDQ

QRUYHJLDQ SULQ DQDORJLH FX WHUPHQXO ÄELRPHWULH´ IRORVLW GH )U *DOWRQ úL . 3HDUVRQ OD VIkUúLWXO

VHFROXOXL;,;FDUHGHVHPQDFHUFHW ULOHELRORJLFHFHXWLOL]DXPHWRGHOHVWDWLVWLFLLPDWHPDWLFH

'DU QX FHL FDUH DX LQWURGXV WHUPHQXO úL DX vQILLQ DW 6RFLHWDWHD GH (FRQRPHWULH DX úL

ÄLQYHQWDW´DFHDVW GLVFLSOLQ 

6XE DVSHFW LVWRULF VWXGLHUHD FDQWLWDWLY D IHQRPHQHORU HFRQRPLFH HVWH PXOW PDL YHFKH

3ULQWUH SUHFXUVRULL HFRQRPHWULHL PRGHUQH SRW IL FLWD L ) 4XHVQD\ : 3HWW\ *UHJRU\ .LQJ $

&RXUQRW/HRQ:DOUDV((QJHO$0DUVKDOO5$)LVKHU.3HDUVRQúLDO LL

ÌQ SHULRDGD FRQWHPSRUDQ FRQWULEX LL LPSRUWDQWH OD GH]YROWDUHD HFRQRPHWULHL DX IRVW DGXVH

GH

 vQ GRPHQLXO DQDOL]HL HFRQRPLFH D FHUHULL 0 )ULHGPDQ 7 +DDYHOPR 5 6WRQH +

:DOGúD

 vQ GRPHQLXO IXQF LLORU GH SURGXF LH & : &REE 3 + 'RXJODV . - $UURZ *

7LQWQHU

 vQ GRPHQLXO PRGHOHORU PDFURHFRQRPLFH $ 6 *ROGEHUJHU 2 2QLFHVFX / 9

.DQWDUHYLFL/5.OHLQ-7LQEHUJHQ +7KHLO

 vQ GRPHQLXO PHWRGHORU GH DQDOL] D GDWHORU VDX DO HFRQRPHWULHL ÄI U PRGHOH´ 7 :

$QGHUVRQ-3%HQ]pFUL++RWHOOLQJ5$)LVKHUúLDO LL

ÌQ PRPHQWXO DFWXDO LPSXOVLRQDW SXWHUQLF GH UHYROX LD WHKQLFRúWLLQ LILF ± FX UHDOL] UL GH

YkUI vQ GRPHQLXO FDOFXODWRDUHORU HOHFWURQLFH ± HFRQRPHWULD D GHYHQLW XQ LQVWUXPHQW PHWRGRORJLF GH

ED] LQGLVSHQVDELO WHRULHL úL SUDFWLFLL HFRQRPLFH SHQWUX LQYHVWLJDUHD ULJXURDV D IHQRPHQHORU úL

SURFHVHORUHFRQRPLFH

'HILQL LLOHHFRQRPHWULHL

'H]YROWDUHD UDSLG D HFRQRPHWULHL D JHQHUDW IRUPXODUHD PDL PXOWRU GHILQL LL FX SULYLUH OD

GRPHQLXO DFHVWHL GLVFLSOLQH HFRQRPLFH 7RWXúL PDUHD PDMRULWDWH D DFHVWRUD SRDWH IL vQFDGUDW vQ

XUP WRDUHOHWUHLJUXSH

D ±GHILQL LDLVWRULF 

E ±GHILQL LDUHVWULFWLY 

F ±GHILQL LDH[WLQV 1XPHOHVFULVHFXLWDOLFHvLGHVHPQHD] SHODXUHD LL3UHPLXOXL1REHOvQHFRQRPLH

3
D 'HILQL LDLVWRULF DHFRQRPHWULHLDIRVWIRUPXODW GH5)ULVFKvQSULPXOQXP UDOUHYLVWHL

Ä(FRQRPHWULFD´ vQ LDQXDULH ÄH[SHULHQ D D DU WDW F ILHFDUH GLQ XUP WRDUHOH WUHL SXQFWH GH

YHGHUH DO VWDWLVWLFLL DO WHRULHL HFRQRPLFH úL DO PDWHPDWLFLL HVWH R FRQGL LH QHFHVDU GDU QX úL

VXILFLHQW SHQWUXRvQ HOHJHUHHIHFWLY DUHDOLW LORUFDQWLWDWLYHGLQHFRQRPLDPRGHUQ XQLILFDUHDORU

HVWHDFHHDFDUHDVLJXU HILFLHQ D(FRQRPHWULDHVWHWRFPDLDFHDVW XQLILFDUH´

&RQIRUP DFHVWHL GHILQL LL VXV LQ WRULL HL FRQVLGHU F SULQ HFRQRPHWULH VH vQ HOHJH VWXGLHUHD

IHQRPHQHORUHFRQRPLFHSHED]DGDWHORUVWDWLVWLFHFXDMXWRUXOPRGHOHORUPDWHPDWLFLL

E 'HILQL LD UHVWULFWLY SURSXV GH &RZOHV &RPPLVVLRQ IRU 5HVHDUFK LQ (FRQRPLFV

&KLFDJR  FRQVLGHU F QX H[LVW HFRQRPHWULH GDF LQYHVWLJDUHD IHQRPHQHORU

HFRQRPLFHQXVHIDFHFXDMXWRUXOPRGHOHORUDOHDWRDUH VWRFKDVWLFH 

6XV LQ WRULL DFHVWHL GHILQL LL / 5 .OHLQ ( 0DOLQYDXG * 5RWWLHU LQFOXG vQ GRPHQLXO

HFRQRPHWULHL QXPDL FHUFHW ULOH HFRQRPLFH FDUH XWLOL]HD] PHWRGHOH LQGXF LHL VWDWLVWLFH ± WHRULD

HVWLPD LHL YHULILFDUHD LSRWH]HORU VWDWLVWLFH ± OD YHULILFDUHD UHOD LLORU FDQWLWDWLYH IRUPXODWH vQ WHRULD

HFRQRPLF FXSULYLUHODIHQRPHQHOHVDXSURFHVHOHHFRQRPLFHFHUFHWDWH

&RQIRUPDFHVWRUGHILQL LLXQVWXGLXHFRQRPHWULFSUHVXSXQH

 H[LVWHQ D SUHDODELO D XQHL WHRULL HFRQRPLFH SULYLQG IHQRPHQXO SURFHVXO VDX VLVWHPXO

HFRQRPLF FHUFHWDW SH ED]D F UHLD VH FRQVWUXLHúWH PRGHOXO HFRQRPLF FDUH UHSUH]LQW IRUPDOL]DUHD

LSRWH]HORUWHRULHLHFRQRPLFHFXSULYLUHODIHQRPHQXOSURFHVXOVDXVLVWHPXOLQYHVWLJDW

 SRVLELOLWDWHD DSOLF ULL PHWRGHORU LQGXF LHL VWDWLVWLFH OD YHULILFDUHD LSRWH]HORU WHRULHL

HFRQRPLFHFRQVWUXLUHDPRGHOXOXLHFRQRPHWULFúLUH]ROYDUHDDFHVWXLD

$FHDVW GHILQL LH UHVWULFWLY H[FOXGH GLQ GRPHQLXO HFRQRPHWULHL FHUFHW ULOH HFRQRPLFH FDUH

QXVHIXQGDPHQWHD] SH

 R WHRULH HFRQRPLF ± LPSOLFLW VDX H[SOLFLW SULYLQG PRGHOXO HFRQRPHWULF DO IHQRPHQXOXL

SURFHVXOXLVDXVLVWHPXOXLVWXGLDW

 RLQWHUSUHWDUHDOHDWRDUHDPRGHOXOXLUHVSHFWLY

$VWIHO DQDOL]D VHULLORU FURQRORJLFH PRGHOXO OXL /HRQWLHI %/5 FD úL VWDWLVWLFD HFRQRPLF 

FDUHVHIXQGDPHQWHD] SHPHWRGDEDODQ HORU QXLQWU vQVIHUDGHFXSULQGHUHDHFRQRPHWULHLSULPD

GHRDUHFH H[LVWHQ D XQHL WHRULL HFRQRPLFH QX HVWH QHFHVDU LDU XOWLPHOH GRX ILLQGF QX SHUPLW

DSOLFDUHDPHWRGHORULQGXF LHLVWDWLVWLFH

F 'HILQL LDH[WLQV DHFRQRPHWULHLSURPRYDW GHHFRQRPLúWLLGLQ ULOHDQJORVD[RQH LQH

VHDPD GH SXWHUQLFD GH]YROWDUH DS UXW GXS  D PHWRGHORU FHUFHW ULL RSHUD LRQDOH WHRULD

RSWLPXOXLWHRULDVWRFXULORUWHRULDJUDIHORUWHRULDGHFL]LLORUWHRULDMRFXULORUHWF

3ULQ HFRQRPHWULH vQ VHQVXO ODUJ DO WHUPHQXOXL VH vQ HOHJH HFRQRPHWULD GHILQLW vQ PRG

UHVWULFWLY DGLF LQFOXGH GRPHQLLOH PHQ LRQDWH DWXQFL FkQG HD HVWH vQ HOHDV vQ VHQV UHVWULFWLY OD

FDUH VH DGDXJ PHWRGHOH FHUFHW ULL RSHUD LRQDOH ÌQ SUH]HQW vQ GRPHQLXO HFRQRPHWULHL VH LQFOXG úL

WHKQLFLOHPRGHUQHGHDQDOL] DGDWHORUVDXDQDOL]DPDULORUWDEHOH

'HRDUHFH vQF QX VD FULVWDOL]DW R FRQFHS LH XQLWDU SULYLQG ÄIURQWLHUHOH´ HFRQRPHWULHL vQ

PDQXDOHOH VDX WUDWDWHOH GH HFRQRPHWULH DXWRULL GH UHJXO vúL PHQ LRQHD] FRQFHS LD SH ED]D F UHLD

úLDXVWUXFWXUDWOXFU ULOH

ÌQ DUD QRDVWU DWkW vQ OLWHUDWXUD GH VSHFLDOLWDWH GHúL UDUHRUL VH IDF SUHFL] UL H[SUHVH FkW úL

SULQ VWUXFWXUD SODQXULORU GH vQY PkQW GH OD IDFXOW LOH HFRQRPLFH HFRQRPHWULD HVWH FRQFHSXW úL

DSOLFDW FD PHWRG JHQHUDO GH LQYHVWLJDUH FDQWLWDWLY D IHQRPHQHORU úL SURFHVHORU HFRQRPLFH ±

DGLF vQDFFHS LXQHDODUJ DWHUPHQXOXL

8Q GRPHQLX PDL SX LQ DERUGDW DWkW WHRUHWLF FkW úL SUDFWLF vO FRQVWLWXLH PHWRGHOH

HFRQRPHWULHLvQVHQVXOUHVWULFWLYDOWHUPHQXOXLUHVSHFWLYPRGHOHOHDOHDWRDUH VWRFKDVWLFH 

0RGHOHOH GHWHUPLQLVWH XWLOL]DWH vQ PRG FXUHQW úL GH PXOW YUHPH vQ WHRULD úL SUDFWLFD

HFRQRPLF GLQ DUD QRDVWU VXQW GH PXOWH RUL LQDGHFYDWH SHQWUX D H[SOLFD úL PDL DOHV SHQWUX D

SURJQR]D SHUWLQHQW HYROX LD IHQRPHQHORU SURFHVHORU VDX VLVWHPHORU HFRQRPLFH HOHPHQWH GLQDPLFH

SULQQDWXUDORU

'H DVHPHQHD vQ VWXGLLOH PXOW PDL UHFHQWH VH LQVLVW DVXSUD IDSWXOXL F VWXGLXO VHULLORU GH

WLPSSULYLQGHYROX LDIHQRPHQHORUHFRQRPLFHQXSRDWHILLQGHSHQGHQWGHWHRULDHFRQRPLF 6HDXvQ

YHGHUH vQ DFHVW VHQV QX DWkW GHWHUPLQDUHD úL H[WUDJHUHD HFRQRPHWULF D WHQGLQ HL FkW úL DVSHFWHOH

4
OHJDWH GH HIHFWXO vQWkU]LDW vQ WLPS SURSDJDUHD LPSXOVXOXL XQRU YDULDELOH H[RJHQH DVXSUD YDULDELOHL

SURJQR]DWHQDWXUDRVFLOD LLORUGHGLIHULWHIUHFYHQ HHWF$FHVWHDVXQWPRWLYHOHFDUHDXGHWHUPLQDWFD

PRGHOHOH GLQDPLFH ± ED]DWH SH DQDOL]D HYROX LHL vQ WLPS D IHQRPHQHORU HFRQRPLFH ± V úL J VHDVF 

ORFXOvQDUVHQDOXOPRGHOHORUHFRQRPHWULFHSUH]HQWDWHvQDFHVWFXUV

1R LXQLúLFRQFHSWHIXQGDPHQWDOHDOHHFRQRPHWULHL

0HWRGD PRGHOHORU VDX PHWRGD PRGHO ULL UHSUH]LQW SULQFLSDOXO LQVWUXPHQW GH LQYHVWLJDUH

HFRQRPHWULF DIHQRPHQHORUHFRQRPHWULFH

'DU PRGHODUHD VDX PHWRGD PRGHOHORU QX FRQVWLWXLH R QRXWDWH vQ úWLLQ D HFRQRPLF 7DEORXO

HFRQRPLF DO HFRQRPLVWXOXL IL]LRFUDW ) 4XHVQD\  OHJLOH OXL (QJHO  FRHILFLHQWXO GH

HODVWLFLWDWH IRUPXODW GH 0DUVKDOO  UHSUH]LQW PRPHQWH LVWRULFH GH OD FDUH FHUFHWDUHD

HFRQRPLF WUHFH GH OD HWDSD GHVFULSWLY OD HWDSD GH H[SOLFDUH IRUPDO D FDX]HORU úL IRUPHORU GH

PDQLIHVWDUHDOHIHQRPHQHORUHFRQRPLFH

ÌQ JHQHUDO 02'(/8/ UHSUH]LQW XQ LQVWUXPHQW GH FHUFHWDUH úWLLQ LILF R LPDJLQH

FRQYHQ LRQDO KRPRPRUI VLPSOLILFDW DRELHFWXOXLVXSXVFHUFHW ULL

)LLQGRFRQVWUXF LHDEVWUDFW vQFDUHVHQHJOLMHD] SURSULHW LOHQHHVHQ LDOHPRGHOXOHVWHPDL

DFFHVLELOLQYHVWLJD LHLvQWUHSULQVHGHVXELHFWDFHDVWDILLQGXQDGLQH[SOLFD LLOHPXOWLSOHORUXWLOL] ULSH

FDUHPRGHOXOOHDUHvQHSRFDFRQWHPSRUDQ 

8WLOL]DW vQ HFRQRPLH PRGHOXO LPDJLQH DEVWUDFW IRUPDO D XQXL IHQRPHQ SURFHV VDX

VLVWHPHFRQRPLF±VHFRQVWUXLHúWHvQFRQFRUGDQ FXWHRULDHFRQRPLF UH]XOWkQGPRGHOXOHFRQRPLF

0RGHOXOHFRQRPLFUHSURGXFkQGvQPRGVLPEROLFWHRULDHFRQRPLF DRELHFWLYXOXLLQYHVWLJDW

SULQ WUDQVIRUPDUHD VD vQ PRGHO HFRQRPHWULF GHYLQH XQ RELHFW VXSXV FHUFHW ULL úL H[SHULPHQW ULL

YHULILF ULL GHODFDUHVHRE LQLQIRUPD LLQRLSULYLQGFRPSRUWDPHQWXOIHQRPHQXOXLUHVSHFWLY

ÌQ DFHVW PRG UHSUH]HQW ULOH HFRQRPHWULFH VSUH GHRVHELUH GH PRGHOHOH HFRQRPLFH FDUH

H[SOLF VWUXFWXUD IHQRPHQXOXL VDX SURFHVXOXL HFRQRPLF GH SH SR]L LD WHRULHL HFRQRPLFH DX

vQWRWGHDXQD R ILQDOLWDWH SUDFWLF RSHUD LRQDO HOH GHYHQLQG LQVWUXPHQWH GH FRQWURO úL GLULMDUH GH

VLPXODUHúLGHSUHYL]LXQHDIHQRPHQHORUHFRQRPLFH

9$5,$%,/(/(FDUHIRUPHD] VWUXFWXUDXQXLVLVWHPHFRQRPHWULFGXS QDWXUDORUSRWIL

D YDULDELOHHFRQRPLFH

E YDULDELODHURDUH DOHDWRDUH X

F YDULDELODWLPSW

D 9DULDELOHOH HFRQRPLFH GH UHJXO VH vPSDUW vQ YDULDELOH H[SOLFDWH UH]XOWDWLYH VDX

 
(1'2*(1( <  L =  Q úL YDULDELOH H[SOLFDWLYH IDFWRULDOH VDX (;2*(1( ; M = N 

LQGHSHQGHQWH GH YDULDELOHOH HQGRJHQH <  Q QXP UXO YDULDELOHORU UH]XOWDWLYH N QXP UXO

YDULDELOHORUIDFWRULDOH ÌQFD]XOPRGHOHORUGHVLPXODUHVDXGHSURJQR] YDULDELOHOH; VHPDLvPSDUW

vQYDULDELOHH[RJHQHSUHGHWHUPLQDWH YDULDELOHGHVWDUHDVLVWHPXOXL±FDSDFLWDWHDGHSURGXF LHDXQHL

vQWUHSULQGHUL VDX FX ODJ ± [


 \
 úL YDULDELOH LQVWUXPHQWDOH VDX GH FRPDQG HFRQRPLF GREkQGD

LPSR]LWXOSHSURILWHWF 

E 9DULDELOD$/($72$5(XVLQWHWL]HD] DQVDPEOXOYDULDELOHORUFXH[FHS LDYDULDELOHORU

; FDUH LQIOXHQ HD] YDULDELOD HQGRJHQ <  GDU FDUH QX VXQW VSHFLILFDWH vQ PRGHOXO HFRQRPHWULF

$FHVWHYDULDELOH IDFWRUL SHED]DLSRWH]HORUWHRULHLHFRQRPLFHVXQWFRQVLGHUDWHIDFWRULvQWkPSO WRUL

QHHVHQ LDOL VSUH GHRVHELUH GH YDULDELOHOH ; FDUH UHSUH]LQW IDFWRULL GHWHUPLQDQ L HVHQ LDOL DL

YDULDELOHL< 

'HDVHPHQHDYDULDELODHURDUHUHSUH]LQW HYHQWXDOHOHHURULGHP VXU ±HURULvQWkPSO WRDUHúL

QXVLVWHPDWLFH±FRQ LQXWHGHGDWHOHVWDWLVWLFHSULYLQGYDULDELOHOHHFRQRPLFH

3H ED]D DFHVWRU SUHPLVH HFRQRPLFH VH DFFHSW F YDULDELOD DOHDWRDUH ÄX´ XUPHD] R OHJH GH

SUREDELOLWDWH / X vQ DFHVW VFRS IRUPXOkQGXVH R VHULH GH LSRWH]H VWDWLVWLFH FX SULYLUH OD QDWXUD

5
GLVWULEX LHL DFHVWHL YDULDELOH LSRWH]H VWDWLVWLFH FDUH YRU WUHEXL WHVWDWH FX WHVWH VWDWLVWLFH DGHFYDWH

ILHF UHLLSRWH]H

F 9DULDELOD7,03WVHLQWURGXFHvQDQXPLWHPRGHOHHFRQRPHWULFHFDYDULDELO H[SOLFDWLY 

D IHQRPHQXOXL HQGRJHQ <  LPSULPkQGXVH DFHVWRUD XQ DWULEXW GLQDPLF VSUH GHRVHELUH GH PRGHOHOH

VWDWLFH

'HúL WLPSXO QX SRDWH IL LQWHUSUHWDW FD YDULDELO FRQFUHW HFRQRPLF VH UHFXUJH OD DFHDVW 

YDULDELO H[SOLFDWLY ILFWLY GLQGRX PRWLYH

vQSULPXOUkQGWLPSXOFDYDULDELO HFRQRPHWULF SHUPLWHLGHQWLILFDUHDXQRUUHJXODULW LvQWU

XQ SURFHV HYROXWLY FHHD FH FRQVWLWXLH XQ SULP SDV VSUH VSHFLILFDUHD SUHFLV D XQRU YDULDELOH FDUH

DF LRQHD] vQWLPS

 vQ DO GRLOHD UkQG HO UHSUH]LQW P VXUD DUWLILFLDO D DFHORU YDULDELOH FDUH DF LRQHD] DVXSUD

YDULDELOHL < FDUH ILLQG GH QDWXU FDOLWDWLY QX SRW IL FXDQWLILFDWH úL FD DWDUH QLFL VSHFLILFDWH vQ

PRGHOXO HFRQRPHWULF 8Q H[HPSOX FXQRVFXW vQ DFHVW VHQV vO FRQVWLWXLH IXQF LD GH SURGXF LH &REE

'RXJODVFXSURJUHVWHKQLFDXWRQRP

4 $. / H ÂX    

XQGH 4 YROXPXOIL]LFDOSURGXF LHL

. FDSLWDOXO

/ IRU DGHPXQF 

H QXP UXOQDWXUDO

W WLPSXO

X YDULDELO DOHDWRDUH

$  úL F SDUDPHWULL IXQF LHL F UHSUH]HQWkQG P VXUD

HFRQRPHWULF DLQIOXHQ HLSURJUHVXOXLWHKQLFDVXSUDYROXPXOXLSURGXF LHL

6XUVDGHGDWH9DULDELOHOHHFRQRPLFHVHLQWURGXFvQWUXQPRGHOHFRQRPHWULFFXYDORULOHORU

UHDOHVDXHPSLULFH \ \ \ «\ [ [ [ «[ Q QXP UXOXQLW LORUREVHUYDWH $FHVWHYDORUL

DOH YDULDELOHORU XQXL PRGHO VH SRW RE LQH SH GRX F L ILH SH ED]D VLVWHPXOXL LQIRUPD LRQDO VWDWLVWLF

EDQFD GH GDWH ILH SULQ HIHFWXDUHD GH REVHUY UL VWDWLVWLFH VSHFLDO RUJDQL]DWH ± GH WLSXO DQFKHWHORU

VWDWLVWLFH

2 SUREOHP IXQGDPHQWDO FDUH VH ULGLF vQ DFHDVW HWDS R UHSUH]LQW FDOLWDWHD GDWHORU

VWDWLVWLFH UHVSHFWLY DXWHQWLFLWDWHD úL YHULGLFLWDWHD DFHVWRUD 'DF XQ PRGHO HFRQRPLF VH FRQVWUXLHúWH

FX GDWH IDOVH VDX DIHFWDWH GH HURUL GH P VXU HO YD F S WD DFHVWH GHILFLHQ H ILLQG FRPSURPLV VXE

DVSHFWRSHUD LRQDO

'HRDUHFH SUREOHPD DXWHQWLFLW LL GDWHORU HFRQRPLFH LQH GH GRPHQLXO VWDWLVWLFLL HFRQRPLFH

QH YRP UH]XPD QXPDL D DPLQWL F GDWHOH VWDWLVWLFHFDUHSULYHVFYDULDELOHOHHFRQRPLFHVSHFLILFDWHvQ

PRGHOWUHEXLHV ILHFXOHVHI U HURULVLVWHPDWLFHGHREVHUYDUHúLGHSUHOXFUDUHvQGHSOLQLQGFRQGL LLOH

GHRPRJHQLWDWH2PRJHQLWDWHDGDWHORUSUHVXSXQH

 FROHFWDUHDORUGHODXQLW LVWDWLVWLFHRPRJHQH

 UHSUH]HQWDUHDDFHORUDúLGHILQL LLúLPHWRGRORJLLGHFDOFXOFXSULYLUHODVIHUDGHFXSULQGHUHDOH

DFHVWRUDvQWLPSVDXvQVSD LX

 GHVFULHUHD HYROX LHL IHQRPHQHORU vQWUXQ LQWHUYDO GH WLPS vQ FDUH QX VDX SURGXV PRGLILF UL

IXQGDPHQWDOHSULYLQGFRQGL LLOHGHGHVI úXUDUHDSURFHVXOXLDQDOL]DW

 H[SULPDUHDYDULDELOHORUvQDFHOHDúLXQLW LGHP VXU FRQGL LHFDUHVHUHIHU vQPRGVSHFLDO

ODHYDOXDUHDLQGLFDWRULORUHFRQRPLFLvQSUH XULFRPSDUDELOHVDXSUH XULUHDOH

Ä0DWHULDSULP ´SHQWUXFDOFXOHHFRQRPLFHRFRQVWLWXLHVHULLOHFURQRORJLFH VHULLGHWLPSVDX

VHULL GLQDPLFH PDL UDU VHULLOH WHULWRULDOH DOH YDULDELOHORU HFRQRPLFH UHVSHFWLYH SUHOXDWH VDX

FRQVWUXLWHSHED]DE QFLLGHGDWHVWDWLVWLFHH[LVWHQWH

2 VHULH FURQRORJLF VH FRQVWUXLHúWH SULQ REVHUYDUHD YDULDELOHORU < úL ; SH SHULRDGH HJDOH GH

WLPS W 7WUHSUH]HQWkQGOXQLWULPHVWUHDQL ODDFHHDúLXQLWDWHHFRQRPLF 

W  7

[
 [ [  [ 

\
 \ \  \ 

6


ÌQ FRPSDUD LH FX DFHDVWD R VHULH GH VSD LX UH]XOW SULQ REVHUYDUHD YDULDELOHORU < úL ; vQWUR

DQXPLW SHULRDG GH WLPS OXQ WULPHVWUX VHPHVWUX DQ OD XQ DQXPLW QXP U GH XQLW L VRFLR


HFRQRPLFH RPRJHQH L = Q Q QXP UXO XQLW LORU GH DFHODúL SURILO FH DSDU LQ DFHOXLDúL VHFWRU

HFRQRPLFHWF2DVWIHOGHVHULHVHSUH]LQW GHUHJXO VXEXUP WRDUHDIRUP 

[ [ [  [ 

\ \ \  \ 


ÌQWUXQ PRGHO HFRQRPHWULF XQ IHQRPHQ HFRQRPLF ; ^[ ` L = Q SRDWH IL LQWURGXV FX

XUP WRDUHOHYDORUL

 9DORULUHDOHVDXHPSLULFH[  [ [ [ YDORULH[SULPDWHvQXQLW LGHP VXU VSHFLILFH

QDWXULL IHQRPHQXOXL ; HOH ILLQG P ULPL FRQFUHWH úL SR]LWLYH GHFL DSDU LQ VLVWHPXOXL QXPHUHORU

UD LRQDOH9HFWRUXOYDORULORUOXL;[  [ [ [ SRDWHILGHILQLWSULQGRLSDUDPHWUL

PHGLDDULWPHWLF DYDULDELOHL;


[ = 0 [ = [    
Q

DEDWHUHDPHGLHS WUDWLF DYDULDELOHL;

  

s = s = 0 [ = Ç [
 -[   
Q
 
! !
s " = 0 [ ILLQGGLVSHUVLDYDULDELOHL

'H RELFHL VH FRQVLGHU F YDULDELOD ; XUPHD] R GLVWULEX LH QRUPDO GH PHGLH [ úL GH

DEDWHUHPHGLHS WUDWLF # / [ 1 [ # 


%
 9DORULOHFHQWUDWH [ $ = [$ - [ 

$FHVWHYDORULVXQWWRWP ULPLFRQFUHWHGDUHOHDSDU LQVLVWHPXOXLQXPHUHORUUHDOHDYkQGDWkW

YDORULSR]LWLYHFkWúLQHJDWLYH

6H SRDWH GHPRQVWUD XúRU F DFHVWH YDORUL FHQWUDWH DX PHGLD HJDO FX ]HUR LDU GLVSHUVLD ORU

HVWHHJDO FXGLVSHUVLDYDORULORUUHDOH


0 [ = Ç [ -[ =    
L
Q


 
 
0 > [ @= Ç [ = Ç [ -[ = 0 [  
L
Q Q
(( [' - [
 9DORUL FHQWUDWH úL QRUPDWH VDX DEDWHUL VWDQGDUG [ ' = & 0HGLD úL GLVSHUVLD
s

DFHVWRUYDORULHVWH
) ) [ + -[
0 [ = Ç =    
Q s *
 
 » [ -[ ± s
L [
0 > [ @= Ǫ ² = =   
Q 
½ Õ
s
[ s
[
,, -
ÌQ SOXV ID GH DFHVWH GRX SURSULHW L / [  1  DEDWHULOH VWDQGDUG VXQW P ULPL

DEVWUDFWH DGLPHQVLRQDOH $FHVWH FDOLW L FRQGXF DWkW OD GLPLQXDUHD FDOFXOHORU VWDWLVWLFH FX DFHVWH


- .. 
 5HOD LD / [  1  VH FLWHúWH YDULDELOD [ = [ / - [ XUPHD] OHJHD GH SUREDELOLWDWH QRUPDO DYkQG
s 0
PHGLDHJDO FX]HURLDUDEDWHUHDPHGLHS WUDWLF HVWHHJDO FXXQX OHJHDQRUPDO FHQWUDW úLUHGXV 

7
YDORULFkWúLODHIHFWXDUHDGHFRPSDUD LLvQWUHGLVWULEX LLOHPDLPXOWRUIHQRPHQHHFRQRPLFHGHQDWXUL

GLIHULWH

8Q PRGHO HFRQRPHWULF SRDWH IL IRUPDW GLQWUR VLQJXU UHOD LH VDX GLQWUXQ VLVWHP GH UHOD LL

VWDWLVWLFH$FHVWHUHOD LLSRWILUHOD LLGHLGHQWLWDWHVDXGHWHUPLQLVWHUHOD LLGHFRPSRUWDPHQWUHOD LL

WHKQRORJLFHúLUHOD LLLQVWLWX LRQDOH

5HOD LLOHGHLGHQWLWDWHVXQWGHWLSXOHFXD LLORUGHEDODQ IRORVLWHvQÄ6LVWHPXOGHEDODQ HDOH

HFRQRPLHLQD LRQDOH´

5HOD LLOH GH FRPSRUWDPHQW VXQW DFHOH HFXD LL VWRFKDVWLFH FDUH UHIOHFW úL PRGHOHD] XQ

SURFHV GH OXDUH D GHFL]LHL FDUH vQFHDUF V GHVFULH U VSXQVXO YDULDELOHL HQGRJHQH < VXE IRUPD

GHFL]LHL OD XQ VHW GH YDORUL DOH YDULDELOHORU H[RJHQH 'H H[HPSOX vQWUXQ PRGHO PDFURHFRQRPLF

UHOD LLOH GH FRPSRUWDPHQW VH UHIHU OD GHSHQGHQ H SULYLQG FRQVXPXO LQYHVWL LLOH LPSRUWXO úL

H[SRUWXOVLVWHPXOGHSUH XULFHUHUHDPRQHWDU HWF

5HOD LLOH WHKQRORJLFH GHVFULX DWkW LPSHUDWLYHOH GH RUGLQ WHKQRORJLF SULYLQG SURGXF LD FkW úL

UHOD LLOHWHKQLFRHFRQRPLFHH[LVWHQWHvQSURGXF LHIRU DGHPXQF úLIRQGXULOHGHSURGXF LHDOHXQHL

XQLW L DOH XQHL UDPXUL VDX DOH HFRQRPLHL QD LRQDOH $FHVWH UHOD LL WHKQRORJLFH VXQW UHSUH]HQWDWH GH

FXQRVFXWHOHIXQF LLGHSURGXF LHGHGLIHULWHWLSXUL

5HOD LLOH LQVWLWX LRQDOH VXQW IRORVLWH SHQWUX D H[SOLFD vQ PRG GHWHUPLQLVW VDX VWRFKDVWLF

IHQRPHQHOHFDUHVXQWGHWHUPLQDWHILHGHOHJHILHGHWUDGL LHVDXILHGHRELFHLXUL'LQUkQGXODFHVWRUD

IDF SDUWH GH H[HPSOX HFXD LLOH FDUH H[SOLF VWDELOLUHD LPSR]LWHORU VDX D FRWL]D LLORU vQ IXQF LH GH

YHQLW

7LSRORJLDPRGHOHORUHFRQRPHWULFHHVWHH[WUHPGHYDVW 7RWXúLXQPRGHOHFRQRPHWULFSRDWH

IL FRQVWUXLW SULQ LQWHUPHGLXO XQHL VLQJXUH HFXD LL GH FRPSRUWDPHQW WHKQRORJLFH VDX LQVWLWX LRQDOH

VDX FX DMXWRUXO XQXL VLVWHP GH HFXD LL GH JHQXO FHORU SDWUX UHOD LL PHQ LRQDWH PDL VXV GHQXPLWH

PRGHOHFXHFXD LLPXOWLSOH
1
7HVWHOH VWDWLVWLFH VXQW LQVWUXPHQWH GH OXFUX LQGLVSHQVDELOH LQYHVWLJD LHL HFRQRPHWULFH

1HFHVLWDWHD XWLOL] ULL DFHVWRUD HVWH GHWHUPLQDW GH IDSWXO F GHPHUVXO HFRQRPHWULF FRQVW vQWUR

vQúLUXLUHORJLF GHLSRWH]HSULYLQGVHPQLILFD LDYDULDELOHORUH[RJHQHDFDOLW LLHVWLPD LLORURE LQXWH

DJUDGXOXLGHSHUIRUPDQ DPRGHOHORUFRQVWUXLWH$FFHSWDUHDVDXUHVSLXQJHUHDLSRWH]HORUIRUPXODWH
2
vQ HFRQRPHWULH VH SRDWH IDFH FX DMXWRUXO PDL PXOWRU WHVWH FHOH PDL X]XDOH ILLQG WHVWXO WHVWXO W

WHVWXO)HWF

3H OkQJ DFHVWH WHVWH VWDWLVWLFH vQ SUDFWLFD FXUHQW vQ GLYHUVH GRPHQLL VH IRORVHúWH IUHFYHQW

XQ WHVW GHQXPLW ÄWHVWXO HURULL´ ÌQ JHQHUDO DSOLFDUHD DFHVWXL WHVW SUHVXSXQH FRPSDUDUHD D GRX 

YDORUL

 YDORDUHDREVHUYDW VDXHVWLPDW 

7 YDORDUHDWHRUHWLF DúWHSWDW VDXSURJQR]DW 

3HED]DFHORUGRX YDORULVHGHILQHVF

HURDUHDDEVROXW H = -7 
D

 -7
HURDUHDUHODWLY H = ¢ 
U
7

6HFRQVWUXLHVFFHOHGRX LSRWH]H

+3 §7

+ 4 7 7
6WDELOLQGXVH DUELWUDU R YDORDUH DEVROXW (5 VDX UHODWLY (6 GH HFKLYDODUH D FHORU GRX 

YDORUL úL 7 UHJXODGH DOHJHUH GHFL]LHDFHORUGRX LSRWH]HHVWHXUP WRDUHD

 HVWH DFFHSWDW LSRWH]D +3 GDF ( ÊH VDX ( ÊH Ü FHOH GRX YDORUL  úL 7 VXQW
D D U U

HFKLYDOHQWHDGLF GLIHUHQ HOHGLQWUHHOHVXQWvQWkPSO WRDUHúLQXVLVWHPDWLFH


8
 9H]L ± LSRWH] VWDWLVWLF WHVW HURDUH GH JUDGXO úL JUDGXO SUDJ GH VHPQLILFD LH QLYHO GH VHPQLILFD LH ± 'LF LRQDU

VWDWLVWLFHFRQRPLF'&6%XFXUHúWL
9
8QDVWIHOGHWHVWúLFULWHULXGHGHFL]LHVHXWLOL]HD] vQFRPHU XOFXSURGXVHvPEXWHOLDWHVDXDPEDODWHSHQWUXFDUHGH

UHJXO FULWHULXOGHGHFL]LHHVWHGH  GLQYROXPXOVDXJUHXWDWHD7DDPEDODMXOXL

8
 HVWH DFFHSWDW LSRWH]D + 4 GDF ( >H VDX ( >H Ü FHOH GRX YDORUL  úL 7 GLIHU 
D D U U

VHPQLILFDWLY úL QX SRW IL FRQVLGHUDWH FD HFKLYDOHQWH UHVSHFWLY H[WUDVH GLQ DFHHDúL XUQ VDX GLQWUR

FROHFWLYLWDWHRPRJHQ 

$FHVW WHVW DO HURULL HVWH XWLOL]DW vQ PRG FXUHQW vQ GRPHQLXO DQDOL]HL VWDWLVWLFRHFRQRPLFH D

YDULD LHL vQ WLPS úLVDX vQ VSD LX D XQXL IHQRPHQ HFRQRPLF GDU SRDWH IL DSOLFDW úL vQ GRPHQLXO

HFRQRPHWULHLGDUFXGLVFHUQ PkQWúLQXvQPRGH[FHVLY

/RFXOúLUROXOHFRQRPHWULHLvQVLVWHPXOúWLLQ HORUHFRQRPLFH

$SDUL LD úL UDSLGD DILUPDUH D HFRQRPHWULHL WUHEXLH vQ HOHDV úL H[SOLFDW SULQ SULVPD

UDSRUWXOXL GLDOHFWLF GLQWUH WHRULH úL SUDFWLF D FRQH[LXQLL LQYHUVH SR]LWLYH FH VH PDQLIHVW vQWUH

HOHPHQWHOHDFHVWXLUDSRUW

'H]YROWDUHD FRQWLQX úL GLQDPLF D IRU HORU GH SURGXF LH VXE LPSDFWXO SURJUHVXOXL úWLLQ LILF

úLWHKQLFPRGLILF FRQGL LLOHúLLQWHUGHSHQGHQ HOHGLQSURGXF LHUHSDUWL LHFLUFXOD LHúLFRQVXPFHHD

FH SH SODQ WHRUHWLF úL SUDFWLF FUHHD] SUREOHPH GLILFLOH SULYLQG H[SOLFDUHD úL GLULMDUHD HYROX LHL

IHQRPHQHORU HFRQRPLFRVRFLDOH F WUH DQXPL L LQGLFDWRUL LQW IRUPXOD L úL XUP UL L GH R DQXPLW 

SROLWLF HFRQRPLF 

1HFHVLWDWHD HODERU ULL XQRU LQVWUXPHQWH GH LQYHVWLJDUH úL GH VSRULUH D HILFLHQ HL PHWRGHORU

GH RUJDQL]DUH GLULMDUH úL FRQGXFHUH D HFRQRPLHL SH GH R SDUWH úL VXFFHVHOH PHWRGHORU VWDWLVWLFR

PDWHPDWLFH vQ DOWH GRPHQLL DOH úWLLQ HL ± IL]LF FKLPLH DVWURQRPLH HWF ± SH GH DOW SDUWH DX

GHWHUPLQDWDGRSWDUHDGHF WUHúWLLQ HOHHFRQRPLFHDDFHVWRUPHWRGH

(FRQRPHWULD VD IRUPDW úL VH GH]YROW QX vQ XUPD XQXL SURFHV GH GLYHUVLILFDUH D úWLLQ HL

HFRQRPLFHFLSULQLQWHJUDUHDGLQWUHWHRULDHFRQRPLF PDWHPDWLF úLVWDWLVWLF 

ÌQ FDGUXO DFHDVWHL WULDGH WHRULH HFRQRPLF  PDWHPDWLF ± VWDWLVWLF ORFXO FHQWUDO vO RFXS 

WHRULD HFRQRPLF 'HúL SHQHWUDUHD úWLLQ HL HFRQRPLFH GH F WUH PHWRGHOH VWDWLVWLFRPDWHPDWLFH

UHSUH]LQW XQ SURJUHV FDOLWDWLY QX WUHEXLH XLWDW IDSWXO F IHQRPHQHOH HFRQRPLFH SH OkQJ 

FRPSRQHQWD ORU FXDQWLILFDELO FRQ LQ DVSHFWH FDUH QX SRW IL UHSUH]HQWDWH SULQ FDQWLWDWH $FHVWH

SDUWLFXODULW L DOH IHQRPHQHORU HFRQRPLFH FRQVWLWXLH vQ JHQHUDO OLPLWHOH HFRQRPHWULHL vQ VLVWHPXO

úWLLQ HORUHFRQRPLFH

'H UHPDUFDW F UDSRUWXULOH HFRQRPHWULHL FX úWLLQ HOH HFRQRPLFH QX VXQW QXPDL GH

GHSHQGHQ 

ÌQWUDGHY U XQ PRGHO HFRQRPHWULF QX VH SRDWH HODERUD GDF QX VD FRQVWLWXLW R WHRULH

HFRQRPLF D RELHFWXOXL FHUFHWDW 6LPLOLWXGLQHD VD IRUPDO FX RELHFWXO HFRQRPLF LQYHVWLJDW GHSLQGH

GH QLYHOXO GH DEVWUDFWL]DUH D WHRULHL GH GHILQLUHD XQLYRF úL RSHUD LRQDO D QR LXQLORU úL FDWHJRULLORU

HFRQRPLFH GH VFRSXULOH XUP ULWH GH WHRULD HFRQRPLF  VFRSXUL HXULVWLFH VDX GH GLULMDUH SULYLQG

RELHFWXOVWXGLDW

0RGHOXO DVWIHO FRQVWUXLW UHSUH]LQW R YHULJ LQWHUPHGLDU vQWUH WHRULH úL UHDOLWDWH (O

UHSUH]LQW R FDOH GH FRQIUXQWDUH D WHRULHL FX SUDFWLFD VLQJXUXO PRG GH H[SHULPHQWDUH SH ED]D

F UXLD úWLLQ D HFRQRPLF vúL SRDWH IXQGDPHQWD LSRWH]HOH GLQ PRPHQW FH RELHFWXO V X GH FHUFHWDUH

SRDWHILQXPDLREVHUYDWQXúLL]RODWúLFHUFHWDWvQODERUDWRU

3ULQ DFHDVW H[SHULPHQWDUH PLMORFLW GH PRGHOXO HFRQRPHWULF úWLLQ HOH HFRQRPLFH

YDOLGHD] UHQXQ VDX HODERUHD] PHWRGH QRL vúL FRQIUXQW SUREOHPHOH GH VHPDQWLF úL VHPLRWLF 

HFRQRPLF vPERJ LQGXúL vQ IHOXO DFHVWD VLVWHPXO GH LQIRUPD LL SULYLQG VWUXFWXUD úL HYROX LD

RELHFWXOXLHFRQRPLF

ÌQ SUH]HQW WLSRORJLD PHWRGHORU HFRQRPHWULFH XWLOL]DWH GH úWLLQ HOHHFRQRPLFHHVWHH[WUHPGH

YDVW )RORVLUHD GLQ FH vQ FH PDL DPSO D DFHVWRU PRGHOH OD LQYHVWLJDUHDIHQRPHQHORUHFRQRPLFHVH

GDWRUHD] SURJUHVHORUvQVHPQDWHI FXWHvQGRPHQLXOPHWRGHORUGHHVWLPDUHDSDUDPHWULORUPRGHOHORU

úL DO WHVWHORU GH YHULILFDUH SH FDUH VH IXQGDPHQWHD] DFHVWHD úL QX vQ XOWLPXO UkQG DO XWLOL] ULL

FDOFXODWRDUHORU HOHFWURQLFH FDUH SHUPLW UH]ROYDUHD RSHUDWLY D FHORU PDL FRPSOH[H PRGHOH

HFRQRPHWULFH

9
3DUWLFXODUL]kQG OHJ WXULOH HFRQRPHWULHL FX XQHOH GLQWUH GLVFLSOLQHOH HFRQRPLFH HVWH QHFHVDU

V VXEOLQLHP FRUHVSRQGHQ D GLQWUH PRGHODUHD HFRQRPHWULF úL SUHYL]LXQH 3UHYL]LXQHD PDFUR VDX

PLFURHFRQRPLF UHSUH]LQW XQ GRPHQLX FDUH XWLOL]HD] vQ PDUH P VXU UH]XOWDWHOH VLPXO ULL úL PDL

DOHV DOH SUHGLF LHL HFRQRPHWULFH $FWLYLWDWHD GH SUHYL]LXQH D HFRQRPLHL HVWH DFHHD FDUH ÄRIHU ´ R

VHULH GH HOHPHQWH XWLOH HODERU ULL PRGHOXOXL SULYLQG vQGHRVHEL HWDSD GH VSHFLILFDUH D DFHVWXLD ÌQ

DFHDVW HWDS SUHYL]LXQHD GHILQHúWH YDULDELOHOH HQGRJHQH UH]XOWDWLYH úL SDFKHWXO YDULDELOHORU

H[RJHQH FRUHVSXQ] WRDUH RELHFWLYHORU XUP ULWH vQ IXQF LH GH LQIRUPD LLOH VWDWLVWLFH H[LVWHQWH

(FRQRPHWULD OD UkQGXO HL FRQWULEXLH OD RE LQHUHD YDULDQWHORU HFRQRPLFH RIHULQG LQIRUPD LL FX

SULYLUH OD FRPSRUWDPHQWXO YDULDELOHORU HQGRJHQH vQ GLYHUVH DOWHUQDWLYH GH DF LRQDUH D SkUJKLLORU

HFRQRPLFH ÌQ DFHVW IHO SUHYL]LXQLL HFRQRPLFH L VH RIHU R SHUVSHFWLY vQ OHJ WXU FX FHHD FH VDU

SXWHD vQWkPSOD vQ YLLWRU ILH úL vQ OLQLL PDUL vQ UDSRUW FX GLIHULWHOH YDULDQWH DOH SROLWLFLL HFRQRPLFH

FDUHDUSXWHDILDSOLFDWH

0HQ LRQ P GH DVHPHQHD OHJ WXUD HFRQRPHWULHL FX VLVWHPXO ILQDQFLDUFRQWDELO GRPHQLX vQ

FDUHPRGHODUHDS WUXQGHWRWPDLPXOW±YH]LPRGHOHOH$5&+'HDVHPHQHDWUHEXLHUHPDUFDWIDSWXO

F OD HODERUDUHD PRGHOHORU HFRQRPHWULFH VH UHFRPDQG FX R WRW PDL PDUH LQVLVWHQ LQWURGXFHUHD

UHOD LLORU ILQDQFLDUEDQFDUH FD ILLQG GHRVHELW GH VHPQLILFDWLYH SHQWUX GHVFULHUHD PHFDQLVPHORU

HFRQRPLFH

'RPHQLXO FRRSHU ULL HFRQRPLFH LQWHUQD LRQDOH FDGHDOWIHOúLFHOSULYLQGFRPHU XOLQWHULRU

GRPHQLX vQ FDUH SUHYL]LXQLOH VXQW JUHX GH UHDOL]DW DOWIHO GHFkW FX DMXWRUXO PHWRGHORU VWDWLVWLFH

UHSUH]LQW GHDVHPHQHDVHFWRDUHDOHHFRQRPLHLFHSRWEHQHILFLDGHUH]XOWDWHOHHFRQRPHWULHLvQFHHD

FH SULYHúWH SODQLILFDUHD úL HILFLHQWL]DUHD DFWLYLW LORU GHVI úXUDWH (VWH WRWRGDW QHFHVDU V VXEOLQLHP

IUHFYHQ D WRW PDL PDUH D DSOLF ULL PHWRGHORU HFRQRPHWULFH vQ OXFU UL GLQ GRPHQLXO ELRORJLHL

PHGLFLQHLGHPRJUDILHLúLvQVSHFLDOvQGRPHQLXOPDUNHWLQJXOXLPDQDJHPHQWXOXLVDXYLLWRURORJLHL

ÌQ FRQFOX]LH VH SRDWH UH LQH LGHHD F PHWRGD HFRQRPHWULHL HVWH PHWRGD PRGHO ULL VDX

PHWRGD PRGHOHORU 0RGHOXO HFRQRPHWULF ± H[SUHVLH IRUPDO LQGXFWLY D XQHL OHJLW L HFRQRPLFH ±

UHSUH]LQW XQ PLMORF GH FXQRDúWHUH D XQXL RELHFW HFRQRPLF LDU PRGHODUHD HFRQRPHWULF HVWH R

PHWRG FDUH FRQGXFH OD RE LQHUHD GH FXQRúWLLQ H VDX LQIRUPD LL QRL SULYLQG VWDUHD VWUXFWXUD

FRQH[LXQLOHGLQWUHHOHPHQWH úLHYROX LDXQXLSURFHVVDXVLVWHPHFRQRPLF

%,%/,2*5$),(

%DURQ7%LML(úLFROHFWLY6WDWLVWLF WHRUHWLF úLHFRQRPLF (GLWXUD'LGDFWLF úL3HGDJRJLF 

%XFXUHúWL

*LUDXG5&KDL[1eFRQRPpWULH38)3DULV
: ;
*XMDUDWL51%DVLF(FRQRPHWULFV HG0F*UDZ+LOO1HZ<RUN

/DEURXVVH&,QWURGXFWLRQDO¶pFRQRPpWULH'XQRG3DULV

3HFLFDQ(7 Q VRLX2(FRQRPHWULHOLWR$6(%XFXUHúWL

7UHELFL90LF HQFLFORSHGLHGHVWDWLVWLF (GLWXUDùWLLQ LILF úL(QFLFORSHGLF %XFXUHúWL

9DQJUHYHOLQJKH*eFRQRPpWULH+HUPDQQ&ROOHFWLRQ0pWKRGHV3DULV

 'LF LRQDUVWDWLVWLFHFRQRPLF'&6%XFXUHúWL

10
&DSLWROXO,,

3ULQFLSDOHOHWLSXULGHPRGHOHHFRQRPHWULFHXWLOL]DWHvQ

HFRQRPLH


'HVFULHUHDHFRQRPHWULF DGHSHQGHQ HORUúLLQWHUGHSHQGHQ HORUGLQWUH

IHQRPHQHOHHFRQRPLFH

7HRULD HFRQRPLF VWXGLD] IHQRPHQHOH úL SURFHVHOH HFRQRPLFH SRUQLQG GH OD SUHPLVD F 

DFHVWHD QX VH GHVI úRDU OD vQWkPSODUH FL SH ED]D XQRU OHJL SURSULL UHODWLY VWDELOH úL UHODWLY

UHSHWDELOHVSHFLILFHQDWXULLDFHVWRUIHQRPHQH

'HRDUHFH IHQRPHQHOH GLQ HFRQRPLH VXQW vQ JHQHUDO FXDQWLILFDELOH OHJLOH HFRQRPLFH SRW IL

GHVFULVH VXE IRUPD XQRU OHJ WXUL FDQWLWDWLYH D XQRU GHWHUPLQ UL QXPHULFH vQWUH DFHVWH IHQRPHQH

$FHVWIDSWIDFHSRVLELO XWLOL]DUHDVWDWLVWLFLLúLPDWHPDWLFLLGHF WUHWHRULDHFRQRPLF 

ÌQ SOXV VXFFHVHOH GHRVHELWH RE LQXWH GH DVWURQRPLH SULQ XWLOL]DUHD PHWRGHORU VWDWLVWLFR

PDWHPDWLFH±GHVFRSHULUHDSODQHWHL1HSWXQvQFDXUPDUHDFDOFXOHORUHIHFWXDWHGHDVWURQRPXO

IUDQFH] 8UEDLQ GH 9HUULHU  VDX D SODQHWHL 3OXWRQ vQ vQ XUPD FDOFXOHORU HIHFWXDWH

vQ GH DVWURQRPXO DPHULFDQ 3HUFLYDO /RZHOO  HWF ± DX FRQYLQV HFRQRPLúWLL GH

XWLOLWDWHDúLQHFHVLWDWHDDGRSW ULLDFHVWRUPHWRGHDGRSWDUHMXVWLILFDW GHFHOSX LQGRX PRWLYH

 $WkWIHQRPHQHOHDVWURQRPLFHFkWúLIHQRPHQHOHHFRQRPLFHQXSRWILGHFkWREVHUYDWHHOHQX

SRW IL QLFL L]RODWH GLQ PHGLXO UHDO úL QLFL UHSURGXVH vQ ODERUDWRU SHQWUX D IL FHUFHWDWH vQ FXUVXO XQRU

H[SHULHQ HFRQWURODWH

 ÌQ HFRQRPLH DF LRQHD] DQXPLWH OHJL DVHP Q WRDUH SULQ IRUPXODUHD ORU FX OHJLOH FH VH

PDQLIHVW vQ DOWH GRPHQLL DOH úWLLQ HL ± IL]LF FKLPLH DVWURQRPLH HWF ,VWRULD GRFWULQHORU JkQGLULL 

HFRQRPLFHUHOHY XUP WRDUHOHH[HPSOHvQDFHVWVHQVFXPDUIL

 OHJHDOXL0DOWKXV±vQOXPHSURGXF LDDJULFRO FUHúWHvQSURJUHVLHDULWPHWLF LDUSRSXOD LDvQ

SURJUHVLHJHRPHWULF 

 OHJLOHOXL(QJHO ±DWXQFLFkQGYHQLWXOQD LRQDOFUHúWHvQWUR DU GH]YROWDW 

D FKHOWXLHOLOHDOLPHQWDUHFUHVFvQWURSURSRU LHPDLPLF 

E FKHOWXLHOLOHSHQWUXvPEU F PLQWHFUHVFvQDFHHDúLSURSRU LH

F FKHOWXLHOLOH SHQWUX EXQXUL GH IRORVLQ vQGHOXQJDW FUHVF vQWUR SURSRU LH PDL

PDUH

 OHJHDOXL3DUHWRGHVFULHSRODUL]DUHDYHQLWXULORUUHVSHFWLYXQQXP UWRWPDLPDUHGHORFXLWRUL

DXYHQLWXULPLFLLDUXQQXP UWRWPDLPLFGHORFXLWRULDXYHQLWXULIRDUWHPDUL

$
\ = 
[

XQGH

[ YHQLWXOIDPLOLLORU/HJLOHOXL(QJHODXIRVWIRUPXODUL]DWHGH7|UQTXLVWSULQLQWHUPHGLXOXUP WRDUHORUPRGHOH

[
D \ = D + X 
[ +E

[ -F
E \ = D + X 
[ +E

[ -F
F \ = D[ + X 
[ +E

XQGH\ FKHOWXLHOLOHIDPLOLLORU[ YHQLWXOIDPLOLLORUDEF SDUDPHWULLPRGHOHORU

X YDULDELODDOHDWRDUH

11
\ QXP UXO IDPLOLLORU DO F URU YHQLW HVWH PDL PDUH VDX HJDO FX YHQLWXO

[
N
 \ = 1 ([ Ë [
N
) 

$D SDUDPHWULLIXQF LHL

)DSWXO F R VHULH GLQ DFHVWH IRUPXO UL DX IRVW FULWLFDWH UHIRUPXODWH VDX GH]YROWDWH GH WHRULD

HFRQRPLF LQWHUHVHD] PDL SX LQ vQ FD]XO GH ID 7UHEXLH DSUHFLDW LQWHQ LD DXWRULORU GH D RIHUL

GHVFULHUL ULJXURDVH OLSVLWH GH DPELJXLW L FX SRVLELOLW L RSHUD LRQDOH SULYLQG H[SOLFDUHD UHJODUHD úL

GLULMDUHDIXQF LRQ ULLPHFDQLVPHORUHFRQRPLFH

([LVWHQ D RELHFWLY D DFHVWRU OHJ WXUL OHJL HFRQRPLFH UHODWLY VWDELOH úL UHODWLY UHSHWDELOH 

GLQWUHIHQRPHQHOHúLSURFHVHOHFHIRUPHD] XQVLVWHPHFRQRPLFUHSUH]LQW VXSRUWXOWHRUHWLFSHFDUH

HFRQRPHWULD vúL IXQGDPHQWHD] UHIOHFWDUHD IRUPDO D DFHVWRUD $FHVWH OHJ WXUL SRW IL GHVFULVH FX

DMXWRUXOPHWRGHORUVWDWLVWLFRPDWHPDWLFH

ÌQ GRPHQLXO HFRQRPLF GHúL H[LVW R PDUH GLYHUVLWDWH GH PRGHOHOH PRGHODUHD DFHVWRUD OD

RULFHQLYHO±PLFURVDXPDFURHFRQRPLF±VHSRDWHLQWHUSUHWDFXDMXWRUXOXUP WRDUHLVFKHPH

; ^ 6 `<

) LJ X UD  


XQGH

< \ YROXPXOLHúLULORUGLQVLVWHP L = Q 

; [ IDFWRULLFDOLWDWLYLúLFDQWLWDWLYLFDUHLQIOXHQ HD] LHúLULOH\  M = P 

6 VWUXFWXUDVLVWHPXOXLSULQLQWHUPHGLXOF UHLDIDFWRULL[ GHWHUPLQ LHúLULOH\ 

'DF QHUHIHULPODXQSURFHVGHSURGXF LHGHH[HPSOXDQDOL]DHFRQRPLF HIHFWXDW SHED]D

VFKHPHL GH PDL VXV HYLGHQ LD] IDSWXO F LQGLFDWRULL GH UH]XOWDWH \ 4  ± YROXPXO SURGXF LHL

JOREDOHPDUI VDXQHWH±GHSLQGDWkWGHYROXPXOúLQDWXUDIDFWRULORUGHSURGXF LHUHVSHFWLYYROXPXO

úL FDOLWDWHD RELHFWHORU PXQFLL 0 YROXPXO úL QLYHOXO WHKQLF DO PLMORDFHORU GH PXQF . QXP UXO

H[SHULHQ DúLQLYHOXOGHLQVWUXLUHDOIRU HLGHPXQF / FkWúLGHPRGXOORUGHLQWHUDF LXQHvQFDGUXO

VWUXFWXULLWHKQLFHRUJDQL]DWRULFHDSURFHVXOXLGHSURGXF LH

&XQRDúWHUHD OHJLW LL GH YDULD LH vQ WLPS VDX vQ VSD LX D XQXL LQGLFDWRU GH HIHFW HFRQRPLF vQ

IXQF LHGHYDULD LDIDFWRULORUFXDQWLILFDELOLVHSRDWHIDFHIRORVLQGGRX PRGHOHGHOXFUX

D 3ULPXOFHOPDLIUHFYHQWXWLOL]DWúLvQSUH]HQWvOFRQVWLWXLHPRGHOXOGHWHUPLQLVWFDUHUHIOHFW 

OHJ WXUD IXQF LRQDO GLQWUH HOHPHQWHOH GH LQWUDUH úL GH LHúLUH DOH VLVWHPXOXL ± YDULDELOHOH H[RJHQH úL

YDULDELOHOH HQGRJHQH 3H ED]D GHILQL LLORU IRUPXODWH GH WHRULD HFRQRPLF FX SULYLUH OD HOHPHQWHOH

RELHFWXOXL UHVSHFWLY VWDWLVWLFD HFRQRPLF XWLOL]kQG PHWRGH SURSULL H[SULP SULQWUXQ VLVWHP GH

LQGLFDWRUL HOHPHQWHOH FXDQWLILFDELOH DOH VLVWHPXOXL HFRQRPLF 3H ED]D SDUDPHWULORU GH SHUIRUPDQ 

DL VLVWHPXOXL VDX DL LQGLFDWRULORU GH HILFLHQ D IDFWRULORU GH SURGXF LH VH FRQVWUXLHVF PRGHOH

HFRQRPHWULFH GHWHUPLQLVWH vQWUH HIHFWH úL HIRUWXUL H[SOLFkQGXVH YDULD LD YDULDELOHORU IDFWRULDOH úL D

LQGLFDWRULORUGHSHUIRUPDQ VDXGHHILFLHQ DOHDFHVWRUD

$VWIHOvQFD]XOXQXLSURFHVGHSURGXF LHVHGHILQHVF

4
 FRQVXPXOVSHFLILF F = Ü4 F¢0   
0

4
 SURGXFWLYLWDWHDPXQFLL Z = Ü4 Z¢/   
/

4
 HILFLHQ DIRQGXULORUIL[H H = Ü4 H¢.   
.

3H ED]D PRGHOHORU GHWHUPLQLVWH   úL  GH H[HPSOX SULQ RSHUD LL VLPSOH

VHSRWRE LQHPRGHOHGHWHUPLQLVWHFHFRQ LQWUHLúLSDWUXIDFWRUL

$VWIHOSHED]DUHOD LLORU úL VHRE LQH

12
Z ¢/ =H ¢. 

.
Z = H¢ 
/

Z = H¢ I     

.
XQGH I = UHSUH]LQW vQ]HVWUDUHDWHKQLF DPXQFLL
/

5HOD LD GHYLQH

4 =Z ¢ / = H ¢ I ¢/    

ÌQ FD]XO XQXL DQVDPEOX GH L XQLW L VDX UDPXUL HFRQRPLFH UHOD LD  VH vQVXPHD] 
  
 4
Ç = Ç
 H ¢ I ¢ /
$FHDVW UHOD LHvQPXO LW FXWHUPHQXO / / VHWUDQVIRUP vQ


  /   
Ç
 4 = Ç
 H ¢ I ¢ ¢Ç
 / = Ç
 / ¢Ç
 H ¢ I ¢J  

Ç
 /

 
XQGH J = / Ç
 / UHSUH]LQW VWUXFWXUDIRU HLGHPXQF 

0RGHOXO UHIOHFW GHSHQGHQ DGHWHUPLQLVW GLQWUHHIHFWXOHFRQRPLF4úLFHOHWUHLJUXSH

GHIDFWRULXWLOL]DWHGHDQDOL]DHFRQRPLF IDFWRULFDOLWDWLYLVWUXFWXUDOLúLFDQWLWDWLYL

ÌQJHQHUDOXQPRGHOGHWHUPLQLVWVHH[SULP SULQUHOD LD

\ I [ VDX\ I [ [
«     

0RGHOHOH GHWHUPLQLVWH VH XWLOL]HD] FXUHQW vQ SUDFWLFD HFRQRPLF OD DQDOL]D SH IDFWRUL D

YDULD LHL vQ WLPS VDX VSD LX D PXOWRU IHQRPHQH HFRQRPLFH ÌQ DFHVW VFRS PRGHOXO GHWHUPLQLVW

UHSUH]LQW VXSRUWXOWHRUHWLFDODSOLF ULLPHWRGHLLQGLFLORU±WHULWRULDOLVDXGLQDPLFL±PHWRG DOHF UHL

DYDQWDMHúLOLPLWHVXQWELQHFXQRVFXWHHFRQRPLúWLORU

E $O GRLOHD PRGHO GH OXFUX HVWH UHSUH]HQWDW GH PRGHOXO HFRQRPHWULF ± vQ VHQVXO GHILQLULL

UHVWULFWLYH D HFRQRPHWULHL ± FDUH IXQGDPHQWkQGXVH SH PHWRGD UHJUHVLHL PHWRG VSHFLILF 

VWDWLVWLFLL GHVFULH OHJ WXUD VWDWLVWLF VDX VWRFKDVWLF GLQWUH LQWU ULOH VLVWHPXOXL ± IDFWRULL GH

LQIOXHQ ;±úLLHúLULOHDFHVWXLD±YDULDELOHOHUH]XOWDWLYH<FXDMXWRUXOXQXLPRGHODOHDWRU

< I ; 8    

$FHVWSURFHGHXVHED]HD] SHSULQFLSLXOFXWLHLQHJUHSULQFLSLXFLEHUQHWLFFDUHvQHFRQRPLH

VH IRORVHúWH DWXQFL FkQG GHVFULHUHD IRUPDO D VWUXFWXULL VLVWHPXOXL HVWH LQDFFHVLELO GLQ FDX]D

LPSRVLELOLW LL RE LQHULL LQIRUPD LLORU QHFHVDUH VDX FkQG RE LQHUHD DFHVWRU LQIRUPD LL DU QHFHVLWD

FKHOWXLHOLH[FHVLYHFDUHQXVHMXVWLILF SULQDSRUWXOvQFXQRDúWHUHSHFDUHvOUHDOL]HD] 

6SUH GHRVHELUH GH PRGHOXO GHWHUPLQLVW  DFFHSWDW I U UH]HUYH GH WHRULD úL SUDFWLFD

HFRQRPLF PRGHOXO HFRQRPHWULF  LQWURGXFH vQ VFKHPD GH GHVFULHUH DOHJLW LLGHPDQLIHVWDUH

DXQXLIHQRPHQVDXSURFHVHFRQRPLFúLRYDULDELO DOHDWRDUHVDXvQWkPSO WRDUH 8 

$SDUHQW DFHDVW PRGDOLWDWH GH IRUPDOL]DUH D OHJ WXULORU GLQWUH IHQRPHQHOH HFRQRPLFH DU

FRQWUD]LFH WHRULD HFRQRPLF ± IHQRPHQHOH QX VH SURGXF OD vQWkPSODUH FL SH ED]D XQRU OHJL SURSULL

LQHUHQWH ORU ± DúD FXP VD DILUPDW OD vQFHSXWXO DFHVWXL FDSLWRO $FHDVW LQWHUSUHWDUH HVWH LQH[DFW 

$FFHSWDUHDLQWURGXFHULLYDULDELOHLDOHDWRDUHvQYHGHUHDH[SOLF ULLOHJLW LLGHYDULD LHDXQXLIHQRPHQ

HFRQRPLFFRQFUHWHVWHFHUXW GHXQXOGLQPRWLYHOHGHPDLMRV

 DSDUL LD úL YDULD LD vQ WLPS VDX VSD LX D XQXL IHQRPHQ HFRQRPLF HVWH GHWHUPLQDW GH XQ

VLVWHP QXPHURV GH IDFWRUL FDOLWDWLYL úL FDQWLWDWLYL ,PSRVLELOLWDWHD FXDQWLILF ULL DQXPLWRU IDFWRUL

SUHFXP úL GLILFXOW LOH ULGLFDWH GH UH]ROYDUHD XQRU PRGHOH FX PXOWH YDULDELOH IDFWRULDOH FRQGXF OD R

VSHFLILFDUH IRUPDO LQFRPSOHW GLQ SXQFW GH YHGHUH HFRQRPLF D RELHFWXOXL LQYHVWLJDW $FHDVW 

VSHFLILFDUHIRUPDO LQFRPSOHW HVWHFRUHFWDW úLYL]XDOL]DW FXDMXWRUXOYDULDELOHLDOHDWRDUH 8 

 OHJ WXUD FDX] HIHFW QX SRDWH IL FHUFHWDW vQ PRG QHPLMORFLW vQ ODERUDWRU DúD FXP

SURFHGHD] úWLLQ HOH WHKQLFH GHRDUHFH RELHFWXO HFRQRPLF LQYHVWLJDW QX SRDWH IL L]RODW H[WUDV GLQ

PHGLXO HFRQRPLF FL QXPDL REVHUYDW SULQ LQWHUPHGLXO GDWHORU VWDWLVWLFH 3H ED]D DFHVWRUD SULQ

LQWHUPHGLXO XQXL PRGHO VWDWLVWLFRPDWHPDWLF OHJ WXUD RELHFWLY HVWH HVWLPDW DSUR[LPDW SULQ

PLMORFLUHDLQIRUPD LHLVWDWLVWLFH

13
 GH IRDUWH PXOWH RUL GDWHOH VWDWLVWLFH SURYLQ GLQ REVHUY UL VHOHFWLYH VHULLOH FURQRORJLFH

DYkQG GH DVHPHQHD DFHDVW SDUWLFXODULWDWH GLQ VRQGDMH DOHDWRDUH FDUH LPSULP WXWXURU

LQGLFDWRULORUFHUFHWD LSHED]DORUDFHDVW SDUWLFXODULWDWHVWDWLVWLF 

3HQWUX D MXVWLILFD FRQFUHW QHFHVLWDWHD IRORVLULL YDULDELOHL DOHDWRDUH 8 vQ FDGUXO XQXL PRGHO

HFRQRPHWULF FkW úL GDWRULW XQRU LQDGYHUWHQ H FH VH vQWkOQHVF vQ SUDFWLF GDWRULW XWLOL] ULL XQRU

PRGHOH GH UHJUHVLH vQ ORFXO PRGHOHORU HFRQRPLFH GHWHUPLQLVWH YD IL DERUGDW VXFFLQW DFHDVW 

SUREOHP 

'H IRDUWH PXOWH RUL VH VWXGLD] OHJ WXUD GLQWUH XQ LQGLFDWRU DO SURGXF LHL 4 úL

SURGXFWLYLWDWHD PXQFLL Z VDX GLQWUH SURGXFWLYLWDWHD úL vQ]HVWUDUHD WHKQLF D PXQFLL I FX DMXWRUXO

XQHLIXQF LLGHUHJXO GHIRUPD4 DE¢ZVDXZ DE¢I

7HRULD HFRQRPLF D IRUPXODW GHSHQGHQ D GLQWUH YDULDELOHOH GH PDL VXV SULQ LQWHUPHGLXO

PRGHOHORUGHWHUPLQLVWH4 Z¢/úLUHVSHFWLY: H¢IÌQFRPSDUD LHFXDFHVWHDPRGHOHOH

4 D E¢Z úL Z D E¢I VXQW DIHFWDWH GH HURUL GH VSHFLILFDUH úL GH LGHQWLILFDUH (URDUHD GH

VSHFLILFDUH HVWH UHSUH]HQWDW DWkW GH QHJOLMDUHD IDFWRUXOXL / ± IRU D GH PXQF VDX D HILFLHQ HL

IRQGXULORUIL[HFkWúLGHIDSWXOF SDUDPHWULLPRGHOHORUYRUILFDOFXOD LSULQHVWLPD LLVWDWLVWLFHFDV 

QX PDL DPLQWLP GH IDSWXO F GH FHOH PDL PXOWH RUL GDWHOH VWDWLVWLFH SURYLQ GLQWUXQ VRQGDM

9L]XDOL]DUHD úL LQWHUSUHWDUHD FRUHFW D OHJ WXULL GLQWUH YDULDELOHOH UHVSHFWLYH LPSXQH VSHFLILFDUHD

YDULDELOHORUDOHDWRDUHvQFDGUXOPRGHOHORUHFRQRPHWULFH

5HIHULWRU OD HURDUHD GH LGHQWLILFDUH DFHDVWD FRQVW vQ DOHJHUHD JUHúLW D IXQF LHL PDWHPDWLFH

)XQF LD 4 D E¢ZDUDW F GDF Z DWXQFL4 DFHHDFHUHSUH]LQW RDEHUD LHHFRQRPLF ÌQ

DVWIHOGHVLWXD LLPRGHOXOYDWUHEXLV ILHGHIRUPD\ E¢[X

3ULQFLSDOHOHWLSXULGHPRGHOHHFRQRPHWULFHXWLOL]DWHvQHFRQRPLH

ÌQ PRPHQWXO DFWXDO WLSRORJLD PRGHOHORU HFRQRPHWULFH HVWH H[WUHP GH GLYHUVLILFDW WRWXúL vQ

IXQF LHGHDQXPLWHFULWHULLGHFODVLILFDUHHOHVHSRWvQFDGUDvQFkWHYDWLSXULVDXFODVHSULQFLSDOH

0RGHOHXQLIDFWRULDOHúLPRGHOHPXOWLIDFWRULDOH

ÌPS U LUHD PRGHOHORU vQ DFHVWH GRX FODVH HVWH I FXW DúD FXP LQGLF úL GHQXPLUHD ORU vQ

IXQF LH GH QXP UXO YDULDELOHORU IDFWRULDOH IRORVLWH vQ YHGHUHD H[SOLF ULL VLPXO ULL VDX SURJQR]HL

YDULDELOHORUGHSHQGHQWH

0RGHOXO XQLIDFWRULDO \ I [  X HVWH IRORVLW vQ PRG IUHFYHQW OD PRGHODUHD IHQRPHQHORU

HFRQRPLFH GDWRULW DYDQWDMHORU SH FDUH OH SUH]LQW VLPSOLWDWH RSHUDWLYLWDWH úL FRVW UHGXV SHQWUX

RE LQHUHD OXL 8WLOL]DUHD XQXL DVWIHO GH PRGHO VH IXQGDPHQWHD] SH LSRWH]D F vQ UkQGXO IDFWRULORU

YDULDELOHL UH]XOWDWLYH \ H[LVW XQ IDFWRU GHWHUPLQDQW [ FHLODO L IDFWRUL FX H[FHS LD DFHVWXLD ILH DX R

LQIOXHQ vQWkPSO WRDUH DFHúWLD ILLQG VSHFLILFD L vQ PRGHO SULQ LQWHUPHGLXO YDULD LHL UH]LGXDOH X ILH

DXIRVWLQYDULDELOLvQSHULRDGDDQDOL]DW úLFDDWDUHQXDUHVHQVVSHFLILFDUHDORUvQPRGHO

'DF LSRWH]D GH PDL VXV QX SRDWH IL DFFHSWDW FD] IUHFYHQW vQ GRPHQLXO HFRQRPLF VH

FRQVWUXLHúWH XQ PRGHO PXOWLIDFWRULDO GH IRUPD \ I [ [


« [  X M = Q XQGH N QXP UXO

YDULDELOHORUIDFWRULDOH

0RGHOXO PXOWLIDFWRULDO HOLPLQkQG GHILFLHQ D PRGHOXOXL XQLIDFWRULDO WUDQVIRUP vQV 

DYDQWDMHOH DFHVWXLD vQ GH]DYDQWDMH 'LQ DFHVW PRWLY VH UHFRPDQG FD vQ SUDFWLF V QX VH

IRORVHDVF XQPRGHOFXPDLPXOWGHWUHLVDXSDWUXYDULDELOHIDFWRULDOH

7RDWH PRGHOHOH HFRQRPHWULFH IRORVLWH SkQ vQ SUH]HQW SRW ILvQFDGUDWHvQWUXQDGLQWUHDFHVWH

FODVH'LQFDWHJRULDPRGHOHORUXQLIDFWRULDOHGHPQHGHPHQ LRQDWVXQW

 OHJHD FHUHULL ± & I S  X XQGH & YROXPXOFHUHULLXQXLSURGXVLDUS SUH XOXQLWDUDO

SURGXVXOXL

OHJHDRIHUWHL±2 I S XXQGH2 YROXPXORIHUWHL

14
 PRGHOXO FRQVXPXOXL ± &  I 9  X XQGH &  FRQVXPXO XQXL SURGXV L LDU 9 YHQLWXO

XQHLIDPLOLL

 PRGHOXO FKHOWXLHOLORU GH SURGXF LH &K vQ IXQF LH GH YROXPXO SURGXF LHL 4 ±&K I 4 

X

 PRGHOXO OHJLL LPSR]LWXOXL , SH YHQLW 9 ± , I 9  X YDULDELOD DOHDWRDUH X VHPQLILFkQG

DEDWHUHD GH OD GHSHQGHQ D IXQF LRQDO D LPSR]LWXOXL SH YHQLWXO VDODULD LORU FDXUPDUHDXQRUP VXUL

GHSROLWLF VRFLDO 

6WUXFWXUDO PRGHOHOH PXOWLIDFWRULDOH VXQW GH R PDUH GLYHUVLWDWH &D UHJXO JHQHUDO HOH VH

FRQVWUXLHVF SULQ GH]YROWDUHD PRGHOXOXL XQLIDFWRULDO DO YDULDELOHL H[SOLFDWH \ 3H OkQJ YDULDELOD

IDFWRULDO LQL LDO [ VH LQWURGXF ILH DOWH YDULDELOH H[RJHQH [


 [ « [ ILH YDORUL GHFDODWH DOH

DFHVWRUD[ [  «[  

0RGHOHOLQLDUHúLPRGHOHQHOLQLDUH

&ODVDDFHVWRUPRGHOHHVWHGHILQLW GHIRUPDOHJ WXULLGLQWUHYDULDELODUH]XOWDWLY úLYDULDELOHOH

IDFWRULDOH 6XE IRUP JHQHUDO XQ PRGHO OLQLDU PXOWLIDFWRULDO VH SUH]LQW DVWIHO\ E E [ E
[

« X 0RGHOHOH QHOLQLDUH VH LGHQWLILF FX DMXWRUXO IXQF LLORU QHOLQLDUH FXP DU IL IXQF LD

H[SRQHQ LDO KLSHUERO IXQF LDORJLVWLF SDUDERO HWF

'HRDUHFHFHOHGRX JUXSHGHPRGHOHSRVHG SDUWLFXODULW LVSHFLILFHQHYRPUHIHULODFkWHYD

GLQWUHHOHSRUQLQGGHODXQFD]FRQFUHWFDUHGHDOWIHODúLJHQHUDWUHOHYDUHDDFHVWRUD

$VWIHO DQDOL]D OHJ WXULL GLQWUH FRQVXPXO XQXL DQXPLW SURGXV úL YHQLWXO XQHL IDPLOLL VH SRDWH

IDFHFXDMXWRUXOXQRUPRGHOHGHIRUPD

& DE9X±PRGHOOLQLDU
   

  & D9 X±PRGHOQHOLQLDU   

$FHVW PRGHO SRDWH IL WUDQVIRUPDW SULQORJDULWPDUHvQWUXQPRGHOOLQLDUvQWUHORJDULWPLLFHORU

GRX YDULDELOHH[LVWkQGUHOD LD

ORJ& ORJDEORJ9ORJX   

 XQGH

& FKHOWXLHOLOHPHGLLGHFRQVXPSHRIDPLOLH

9 YHQLWXOPHGLXSHRIDPLOLH

6D FRQVWDWDW vQV F PRGHOXO OLQLDU  SUH]LQW FkWHYD QHDMXQVXUL 3ULPXO VH UHIHU OD

IDSWXOF DQXPLWHHOHPHQWHGHFRQVXPQXVHPRGLILF vQPRGOLQLDUFXHYROX LDYHQLWXULORUIDPLOLHL±

XQHOHSUH]LQW XQDQXPLWQLYHOGHVDWXUD LHSURGXVHOHDOLPHQWDUHvQVSHFLDOLDUDOWHOHDXRH[LVWHQ 

SDVDJHU $O GRLOHD QHDMXQV vO FRQVWLWXLH FRHILFLHQWXO GH HODVWLFLWDWH FDUH HVWH YDULDELO úL GLIHULW GH

FRHILFLHQWXOGHUHJUHVLH

6H úWLH F vQ FD]XO XQXL PRGHO OLQLDU FRHILFLHQWXO GH UHJUHVLH HVWH UHSUH]HQWDW GH SDUDPHWULL

YDULDELOHORUIDFWRULDOH6HPQXOFRHILFLHQWXOXLLQGLF VHQVXOOHJ WXULLE!ŽOHJ WXU GLUHFW EŽ

OHJ WXU LQYHUV LDU P ULPHD OXL HVWH P VXUD YDULD LHL OXL \ OD R PRGLILFDUH FXRXQLWDWHDYDULDELOHL

IDFWRULDOH&RHILFLHQWXOGHHODVWLFLWDWHVHGHILQHúWHDVWIHO

G& G9 D
F = =-    
& 9 D + E9

$FHVWD GLIHU úL HO vQ UDSRUW FX SDUDPHWUXO E 3HQWUX XQ QLYHO DO OXL & GDW F GHSLQGH GH

P ULPHDYHQLWXOXL'DF D!úLE!DWXQFLF 

'HRDUHFHvQSUDFWLF HUDGHGRULWV VHGLVSXQ GHRHODVWLFLWDWHFRQVWDQW DFRQVXPXOXLVDX

DFHUHULLvQUDSRUWFXYHQLWXOIDPLOLHLVDXFXSUH XOSURGXVXOXLVDUHFXUVODPRGHOXO 

ÌQDFHVWFD]FHLGRLFRHILFLHQ LVXQWHJDOLE FHúLFRQVWDQ LSHQWUXXQDQXPLWHOHPHQWGH

FRQVXP VHPQXO úL P ULPHD ORU RIHULQG LQIRUPD LL QHFHVDUH DQDOL]HL HFRQRPLFH D UDSRUWXOXL FHUHUH

RIHUW vQVHQVXOXUP WRU

 GDF E ± FHUHUHD VDX FRQVXPXO SURGXVXOXL UHVSHFWLY WLQGH V GLVSDU GH SH SLD VDX GLQ

FRQVXPXOSRSXOD LHL

GDF E±FHUHUHDVDXFRQVXPXOSURGXVXOXLWLQGHVSUHXQDQXPLWSUDJGHVDWXUD LH

 GDF E! ± FHUHUHD VDX FRQVXPXO SURGXVXOXL QX VXQW VDWLVI FXWH VDX QX DGPLW XQ QLYHO GH

VDWXUD LH

15


0RGHOHSDU LDOHúLPRGHOHJOREDOH DJUHJDWH 

$FHVWH PRGHOH UH]XOW vQ XUPD FODVLILF ULL PRGHOHORU HFRQRPHWULFH vQ UDSRUW GH VIHUD ORU GH

FXSULQGHUH ,QFOXGHUHD XQXL DQXPLW PRGHO vQ FODVD PRGHOHORU SDU LDOH VDX JOREDOH HVWH UHODWLY 

5HIHULQGXQH FRQFUHW OD PRGHODUHD FRQVXPXOXL SRSXOD LHL PRGHOXO FRQVXPXOXL DOLPHQWDU DO

SRSXOD LHL HVWH XQ PRGHO SDU LDO vQ UDSRUW FX PRGHOXO JOREDO DO FRQVXPXOXL WRWDO DO SRSXOD LHL ±

DFHVWDUH]XOWkQGGLQDJUHJDUHDFRQVXPXULORUDOLPHQWDUQHDOLPHQWDUúLGHVHUYLFLLÌQDFHODúLWLPS

FRQVXPXO DOLPHQWDU DO SRSXOD LHL DSDUH FD XQ PRGHO JOREDO
 DJUHJDW vQ UDSRUW FX PRGHOHOH SDU LDOH

DOHFRQVXPXOXLSHJUXSHRPRJHQHGHFRQVXPDWRULHWF 

([SOLFD LLOH GH PDL VXV DX XUP ULW V MXVWLILFH LGHHD F RULFH GHVFULHUH HFRQRPHWULF WUHEXLH

V VH IXQGDPHQWH]H SH R FRQFHS LH HFRQRPLF H[SOLFLW VDX LPSOLFLW D IHQRPHQXOXL VWXGLDW 8Q

PRGHOHFRQRPHWULFFDUHQXUHVSHFW DFHDVW FRQGL LHUHSUH]LQW RVLPSO VSHFXOD LHPDWHPDWLF I U 

YDORDUHWHRUHWLF VDXSUDFWLF SHQWUXúWLLQ DHFRQRPLF 

&ODVLILFDUHD PRGHOHORU HFRQRPHWULFH vQ FHOH GRX WLSXUL SHUPLWH vQV GLVFX LD SUREOHPHL

SULYLQG DJUHJDUHD PRGHOHORU SDU LDOH VDX LQYHUV GHVSUH VHPQLILFD LD PRGHOXOXL JOREDO vQ UDSRUW FX

PRGHOHOHSDU LDOH

$FHDVW SUREOHPD YD IL DERUGDW vQ PRG FRQFUHW vQ FD]XO PRGHO ULL FRQVXPXOXL SRSXOD LHL

GHRDUHFHVHYRUSXWHDIRUPXODREVHUYD LLSHUWLQHQWHFDUHU PkQYDODELOHSHQWUXRULFHDOW VLWXD LH

)LHPRGHOXO

\  D E [  X  L = P W = Q   

XQGH

 \ FRQVXPXO

 [ YHQLWXOJUXSHLLvQDQXOW

$FHVWPRGHOUHSUH]LQW PRGHOXOSDU LDODOJUXSHLRPRJHQHLGHFRQVXPDWRULvQSHULRDGDGHQ

DQLÌQVXPkQGFHOHLPRGHOHSDU LDOH VHRE LQHPRGHOXODJUHJDWDODFHVWRUD

Ç\ = ÇD + ÇE [ + ÇX   
LW L L LW LW
L L L L

'DF VHLQWURGXFQRWD LLOH

Ç\ =< FRQVXPXOWRWDODOSRSXOD LHLvQPRPHQWXOW


LW W
L

Ç[ = ; YHQLWXULOHSRSXOD LHLvQPRPHQWXOW
LW W
L

Ç DL = D úL Ç X = X 
LW W
L L

0RGHOXODJUHJDWGHYLQH

< = D + Ç E [ + X     


0RGHOXO JOREDO DO FRQVXPXOXL SRSXOD LHL FRQVWUXLW vQ DFHHDúL SHULRDG GH WLPS W vQ IXQF LH

GHYHQLWXULOHSRSXOD LHLHVWHGHIRUPD

< = D + E; + X    

Ç[
 

'DF WHUPHQXO Ç E [ GLQUHOD LD VHvQPXO HúWHFX PRGHOXODJUHJDWGHYLQH
L LW
Ç[
 
L


Ç E [ Ç E [
< = D + ¢ Ç [ + X = D + ¢ ; + X  
Ç [ Ç [

&RPSDUkQG PRGHOXO DJUHJDW  UH]XOWDW SULQ vQVXPDUHD PRGHOHORU SDU LDOH FX PRGHOXO

JOREDO VHGHGXFHF 1H UHIHULP OD JUXSH RPRJHQH GH FRQVXPDWRUL GXS P ULPHD YHQLWXULORU SH FDWHJRULL VRFLRSURIHVLRQDOH SH PHGLL GH

SURYHQLHQ HWF

16
ÇE
! [ ! "
!
E =     
Ç[
! "
!

DGLF SDUDPHWUXO E GLQ PRGHOXO JOREDO ± FRHILFLHQWXO GH UHJUHVLH DO FRQVXPXOXL WRWDO vQ UDSRUW FX

YHQLWXULOHSRSXOD LHL±UH]XOW FDRPHGLHDULWPHWLF DFRHILFLHQ LORUSDU LDOLGHUHJUHVLHSRQGHUD LFX

YHQLWXULOHFRQVXPDWRULORUGLQJUXSDL[ # $ 

 2 DOW UHOD LH FH VHSRDWHGHGXFHvQWUHFRHILFLHQWXOJOREDODOUHJUHVLHLEúLFHLSDU LDOLE VH

Ö
UHIHU ODHVWLPDWRUXODFHVWXLD E 

 'LQPRGHOXO SULQDSOLFDUHD0&003HVWLPDWRUXOOXLEHVWHHJDOFX

Ç <
% ( -< )(; % - ; )
%
Ö
E =    

( )
&

Ç ;
% - ;
%

XQGH

 '
< = ¢Ç
' < QLYHOXOPHGLXDQXDODOFRQVXPXOXLSRSXOD LHLvQSHULRDGD W = Q 
Q


; = ¢ Ç; QLYHOXOPHGLXDQXDODOYHQLWXOXLSRSXOD LHL
W
Q W

6HFDOFXOHD] PHGLDOXL<SHED]DPRGHOXOXL VHvQVXPHD] GXS WúLVHvPSDUWHODQ


)
» ±
< = D + ÇEª Ç +-, [( * ² = D + Ç E( [  
(
( 
½ Q Õ
( * (

XQGH
/

[ = . 2 [ 1 0
Ç UHSUH]LQW PHGLDYHQLWXULORUJUXSHLLGHFRQVXPDWRULvQSHULRDGDW
1

Q 0

6F ]kQGGLQPRGHOXO PRGHOXO VHRE LQHUHOD LD

<4 - < = Ç E3 [3 4 - Ç E3 [
3
= Ç E3 ([3 4 - [
3
)
3 3 3

FDUH VH LQWURGXFH vQ UHOD LD  RE LQkQGXVH XUP WRDUHD UHOD LH D FRHILFLHQWXOXL JOREDO GH

UHJUHVLH

( )(; )³
« á
ÇE Ç [ - [ - ;
6 65 6 5
6 Ã 5
Ö ¬ ã
E = 7   

Ç ;
5 ( - ; )
5

Ç [
89 ( - [
8
)(; 9 - ; )
9
7HUPHQXO : =TÖ 8 QXUHSUH]LQW DOWFHYDGHFkWHVWLPDWRUXOFRHILFLHQWXOXLGH

Ç ; (
9 - ; )
9

UHJUHVLH D YHQLWXULORU FRQVXPDWRULORU GLQ JUXSD L vQ IXQF LH GH YHQLWXULOH SRSXOD LHL HVWLPDW SH ED]D

IXQF LHLGHUHJUHVLH

[ Ö
= S Ö ;
+T 
LW L L W

ùWLLQGF Ç [ = ; Ö
UH]XOW F Ç S Ö
= úL Ç T = 
LW W L L
L L L

5HYHQLQGODUHOD LD VHGHGXFHF 

Ö Ö; 
E = ÇE; ¢T    
;

DGLF FRHILFLHQWXO JOREDO GH UHJUHVLH HVWH HJDO FX VXPD SURGXVHORU GLQWUH FRHILFLHQ LL SDU LDOL GH

UHJUHVLH DL FRQVXPXOXL vQ IXQF LH GH YHQLW SH JUXSH RPRJHQH GH FRQVXPDWRUL úL FRHILFLHQ LL GH

UHJUHVLHDLDFHVWRUYHQLWXULvQIXQF LHGHYHQLWXULOHSRSXOD LHL

17
5H]XOWDWHOHRE LQXWHPDLVXVVHSRWJHQHUDOL]DXúRUHOHU PkQkQGYDODELOHvQRULFHVLWXD LHvQ

FDUH VH GLVFXW UDSRUWXO GLQWUH XQ PRGHO SDU LDO úL PRGHOXO JOREDO DO XQHL YDULDELOH UH]XOWDWLYH \ vQ

IXQF LH GH XQD VDX PDL PXOWH YDULDELOH IDFWRULDOH [ vQWUH FDUH H[LVW R UHOD LH GH GHSHQGHQ OLQLDU 

ÌQ FD]XO GHSHQGHQ HORU QHOLQLDUH GXS OLQLDUL]DUHD DFHVWRUD IRUPXOHOH GH PDL VXV YRU F S WD

SDUWLFXODULW LVSHFLILFH

ÌQILQDOGLVFX LDUDSRUWXOXLPRGHOHSDU LDOHPRGHOHJOREDOHSHUPLWHIRUPXODUHDXUP WRDUHORU

FRQFOX]LL

 DJUHJDUHD PRGHOHORU SDU LDOH QX FRQGXFH OD RE LQHUHD PRGHOXOXL JOREDO DO YDULDELOHL

UHVSHFWLYH

PRGHOXOJOREDOUH]XOW FDRPHGLHDPRGHOHORUSDU LDOH

 vQ SODQ WUDQVYHUVDO UHVSHFWLY vQ SURILO WHULWRULDO GH H[HPSOX VDX FD H[SOLFD LH LVWRULF D

GHSHQGHQ HL GLQWUH GRX VDX PDL PXOWH IHQRPHQH HFRQRPLFH PRGHOXO JOREDO VH SRDWH HVWLPD SH

ED]DPRGHOHORUSDU < LDOHGDF VHDFFHSW FDVHPQLILFDWLY YDORDUHDFRHILFLHQWXOXLJOREDOGHUHJUHVLH

YH]LUHOD LD 

 vQ VFRSXUL GH SURJQR] PRGHOXO JOREDO QX FRQGXFH OD UH]XOWDWH VHPQLILFDWLYH GHFkW GDF 

FRHILFLHQWXOJOREDOGHUHJUHVLHU PkQHVWDELO

'LQUHOD LD VHGHGXFHF DFHDVW FRQGL LHVHUHDOL]HD] vQXUP WRDUHOHVLWXD LL

 E=  E (" )L = P FRHILFLHQ LL SDU LDOL GH UHJUHVLH VXQW FRQVWDQ L úL HJDOL FX FRHILFLHQWXO JOREDO

GHUHJHUHVLH

 Ö
T = FRQVWDQWvQRUL]RQWXOGHSURJQR] FHHDFHSUHVXSXQHRFUHúWHUHSURSRU LRQDO vQWUHQLYHOXO
L

YDULDELOHL IDFWRULDOH SH DQVDPEOXO XQLW LORU VWDWLVWLFH úL QLYHOXO DFHVWHL YDULDELOH FHQWUDOL]DWH SH

JUXSHOHFROHFWLYLW LL

0RGHOHVWDWLFHúLPRGHOHGLQDPLFH

8QPRGHOHFRQRPHWULFVWDWLFHVWHDFHODvQFDUHGHSHQGHQ DYDULDELOHORUHQGRJHQHÄ\´ID GH

YDORULOHYDULDELOHORUH[RJHQHÄ[> ´VHUHDOL]HD] vQDFHHDúLSHULRDG GHWLPS

\ I [ ?A@ «[>A@ «[BC@ X @ W = Q M = N   

6SUH GHRVHELUH GH DFHVWHD PRGHOHOH HFRQRPHWULFH GLQDPLFH VH GHILQHVF SULQ XUP WRDUHOH

WLSXUL

D ,QWURGXFHUHDvQSDFKHWXOGHYDULDELOHH[SOLFDWLYHÄ[> ´vQPRGH[SOLFLWDYDULDELOHLWLPS

\@ I [ ?A@ [D-@ W X @    

8QDVWIHOGHPRGHOVHMXVWLILF DWXQFLFkQG

 SULQWUH IDFWRULL LPSRUWDQ L GH LQIOXHQ DL YDULDELOHL \ VH DIO úL IDFWRUL GH QDWXU FDOLWDWLY D

F URU LQIOXHQ QX SRDWH IL UHIOHFWDW GH PRGHOXO HFRQRPHWULF GDWRULW OLSVHL XQHL P VXUL VWDWLFH

DGHFYDWH GH H[HPSOX LQIOXHQ D SUHIHULQ HORU VDX JXVWXULORU SRSXOD LHL DVXSUD FRQVXPXOXL VDX

LQIOXHQ DSURJUHVXOXLWHKQLFvQIXQF LLOHGHSURGXF LH

 SRDWH IL DFFHSWDW LSRWH]D XQXL HIHFW LQHU LDO vQ HYROX LD IHQRPHQXOXL \ LSRWH] FDUH vQ

GRPHQLXO IHQRPHQHORU HFRQRPLFH SRDWH IL DFFHSWDW GDWRULW PDVHL VRFLDOH FDUH OH JHQHUHD] úL GH

FDUHEHQHILFLD] 

E PRGHOH DXWRUHJUHVLYH ± FkQG vQ SDFKHWXO GH YDULDELOH H[SOLFDWLYH Ä[> ´ VH LQWURGXFH úL

YDULDELODH[SOLFDW Ä\´GDUFXYDORULGHFDODWH\ @ E? \ @ E D «\ @ E B UHSUH]HQWkQGXQPRGHODXWRUHJUHVLYGH

RUGLQXOÄN´

\@ I [ @ \ @ E B X @    

F PRGHO FX GHFDODM vQ FDUH YDULDELOD IDFWRULDO Ä[´ vúL H[HUFLW LQIOXHQ D DVXSUD YDULD LHL

YDULDELOHLÄ\´SHPDLPXOWHSHULRDGHGHWLPS

\ I [ @ «[ @ E? «[ @ E F X @ W = Q M = N N < W  

 XQGHN OXQJLPHDSHULRDGHLGHGHFDODM ODJ 

([HPSOH


G
 &RHILFLHQWXO JOREDO GH UHJUHVLH ILLQG PHGLD DULWPHWLF SRQGHUDW D FRHILFLHQ LORU SDU LDOL E H UHOD LD ±VHSXQH

SUREOHPDUHSUH]HQWDWLYLW LLDFHVWXLD

18
.@ I , @ «, @ E? «, @ E B X @    

XQGH

.@ IRQGXULOHIL[HSXVHvQIXQF LXQHvQSHULRDGDW

,@ LQYHVWL LLOHHIHFWXDWHvQSHULRDGDWN«W

4I I , @ «, @ E? «, @ E B X @ 

 XQGH

4@ SURGXF LDPHGLHODKD

,@ FDQWLWDWHDGHvQJU ú PLQWHODKD

$FHVWH WLSXUL GH PRGHOH D E F VH XWLOL]HD] vQ VSHFLDO OD SURJQR]D IHQRPHQHORU

HFRQRPLFH'DF SULPHOHPRGHOH±WLSXO DE QXULGLF GLILFXOW LSULYLQGLGHQWLILFDUHDHVWLPDUHD

úL YHULILFDUHD DFHVWRUD HOH ILLQG GH JHQXO PRGHOHORU HFRQRPHWULFH PXOWLIDFWRULDOH PRGHOHOH

GLQDPLFHFXGHFDODMSUH]LQW FkWHYDGLILFXOW L

3ULPDVHUHIHU ODP ULPHDGHFDODMXOXLÄN´±FXFkWDFHVWDHVWHPDLPDUHFXDWkWVHSLHUGPDL

PXOWH YDORUL DOH YDULDELOHORU QHDMXQV FH LPSXQH FRQVWUXLUHD XQHL VHULL OXQJL GH GDWH D IHQRPHQHORU

DQDOL]DWHSHFkQGvQHFRQRPLHVHOXFUHD] GHRELFHLFXHúDQWLRDQHGHYROXPPLF

$ GRXD GLILFXOWDWH R UHSUH]LQW H[LVWHQ D IHQRPHQXOXL GH PXOWLFROLQHDULWDWH vQWUH YDORULOH

GHFDODWH DOH YDULDELOHL H[RJHQH ± FRY ([ [ )¹ " W = Q N < W ± PXOWLFROLQHDULWDWH FDUH


W W -N

EL
FRQGXFHODRE LQHUHDGHHVWLPDWRULQHVHPQLILFDWLYL < 
V J
K

0RGHOHFXRVLQJXU HFXD LHúLPRGHOHFXHFXD LLPXOWLSOH

$O WXUL GH DFHVWH WLSXUL GH PRGHOH HFRQRPHWULFH VH PDL SRW FRQVWUXL úL PRGHOH FX R VLQJXU 

HFXD LHúLPRGHOHFXHFXD LLPXOWLSOH

'LQFDWHJRULDPRGHOHORUFXVLQJXU HFXD LHIDFSDUWHWRDWHPRGHOHOHSUH]HQWDWHPDLVXV

0RGHOHOH HFRQRPHWULFH FX HFXD LL PXOWLSOH VXQW IRUPDWH GLQWUXQ VLVWHP GH HFXD LL $FHVWHD

VHSRWSUH]HQWDVXEGRX IRUPHVXEIRUP VWUXFWXUDO úLVXEIRUP UHGXV VDXFDQRQLF 

8Q PRGHO HFRQRPHWULF VXE IRUP VWUXFWXUDO UHSUH]LQW WUDQVSXQHUHD IRUPDO ± SULQWUXQ

VLVWHPGHHFXD LL±DSURFHVXOXLHFRQRPLF)RUPDJHQHUDO DDFHVWXLPRGHOHVWHXUP WRDUHD

< ? E ?MD <D E ?MN <N F ?? ; ? F ?MD ;D F ?MO ;O 8 ? 

EDP? < ? <D EDN <N FDP? ; ? FDD ;D FDO ;O 8D  ENP? < ? END <D <N FNP? ; ? FND ;D FNO ;O 8N 

XQGH 

< = L Q ±YDULDELOHH[SOLFDWHVDXHQGRJHQH

 ;> M P ±YDULDELOHH[SOLFDWLYHVDXH[RJHQH

5H]ROYDUHD XQXL PRGHO HFRQRPHWULF SUHVXSXQH HVWLPDUHD SDUDPHWULORU E = > úL F = > FX DMXWRUXO

XQHLDQXPLWHPHWRGHVWRFKDVWLFHGHHVWLPDUHDDFHVWRUD

'LQWUHPHWRGHOHIRORVLWHODHVWLPDUHDSDUDPHWULORUXQXLPRGHOHFRQRPHWULFPHQ LRQ P

PHWRGDFHORUPDLPLFLS WUDWH 0&003 vQWURVLQJXU WUHDSW 0:DOG 

0&003vQGRX WUHSWH +7KHLO 

0&003vQWUHLWUHSWH $=HOOQHU 

PHWRGDYHURVLPLOLW LLPD[LPHFXLQIRUPD LHOLPLWDW $QGHUVRQ5XELQ 

'HRDUHFHDSOLFDUHDXQHLPHWRGHGHHVWLPDUHDSDUDPHWULORUXQXLPRGHOVXEIRUP VWUXFWXUDO 

FRQGXFH OD RE LQHUHD GH HVWLPD LL GHSODVDWH DOH SDUDPHWULORU E = > úL F = > PRGHOXO HFRQRPHWULF VXE

DFHDVW IRUP WUHEXLHWUDQVIRUPDWVXEIRUP UHGXV VDXFDQRQLF 

8Q PRGHO HFRQRPHWULF HVWH VXE IRUP UHGXV VDX FDQRQLF GDF ILHFDUH YDULDELO HQGRJHQ 

HVWHH[SULPDW QXPDLvQIXQF LHGHYDULDELOHOHH[RJHQH

19
0RGHOHHXULVWLFHVDXUD LRQDOHúLPRGHOHGHFL]LRQDOHVDXRSHUD LRQDOH

7LSRORJLD PRGHOHORU HFRQRPHWULFH HVWH IRDUWH YDVW WRWXúL DFHVWHD SRW IL vPS U LWH vQ GRX 

PDULJUXSHPRGHOHHXULVWLFHVDXUD LRQDOHúLPRGHOHGHFL]LRQDOHVDXRSHUD LRQDOH

0RGHOHOHHXULVWLFHVDXUD LRQDOHVXQWIRORVLWHvQVSHFLDOGHWHRULDHFRQRPLF SHQWUXDH[SOLFD

SH R FDOH PDL VLPSO XQ VLVWHP FRPSOH[ GH GHSHQGHQ H úL LQWHUGHSHQGHQ H FH VH PDQLIHVW vQ

GRPHQLXO HFRQRPLF 0RGHOXO WHRUHWLF UHSUH]LQW GH IDSW R IRUP VLPSOLILFDW D PRGHOXOXL UHDO

GHRDUHFHvQFDGUXODFHVWXLDQXSRWILLQFOXúLWR LIDFWRULL

0RGHOHOH GHFL]LRQDOH VDX RSHUD LRQDOH VH XWLOL]HD] vQ VSHFLDO vQ SUDFWLFD HFRQRPLF HOH

ILLQG IRORVLWH OD IXQGDPHQWDUHD XQRU GHFL]LL GH SROLWLF HFRQRPLF VLPXODUH úL OD SURJQR]D

IHQRPHQHORUHFRQRPLFH

(YLGHQWF GLIHUHQ DGLQWUHDFHVWHGRX PRGHOHQXHVWHDEVROXW DGLF XQPRGHOUD LRQDOVDX

WHRUHWLFSRDWHILXWLOL]DWFDXQPRGHORSHUD LRQDOGDF SRWILDFFHSWDWHDQXPLWHLSRWH]H

8Q H[HPSOX GH PRGHO HFRQRPHWULF FH SRDWH IL IRORVLW DWkW vQ VFRSXUL HXULVWLFH FkW úL vQ

VFRSXULRSHUD LRQDOHvOUHSUH]LQW PRGHOXOHFRQRPHWULFXWLOL]DWODGHVFULHUHDSUH XOXLGHHFKLOLEUX

3HED]DWHRULHLHFRQRPLFHDGHILQLULLXQHLSLH HOLEHUHúLDFRQFHSWXOXLGHKRPRHFRQRPLFXV

ILLQ UD LRQDO FRPSRUWDPHQWH ORJLFH PRGHOXO XWLOL]DW OD GHVFULHUHD IRUP ULL SUH XOXL GH HFKLOLEUX

HVWH

3 I & X    

3 I 2 ]    

ÌQVLWXD LDSUH XOXLGHHFKLOLEUX& 2   

3HFDOHORJLF VHGHGXFHF UHOD LDGLQWUHSUH úLFHUHUHHVWHGHIRUP LQYHUV úLF RDVWIHOGH

UHOD LHSRDWHILGHVFULV FXDMXWRUXOXQHLIXQF LLPRQRWRQGHVFUHVF WRDUHOLQLDU VDXSXWHUH

)XQF LHOLQLDU 3 DE&E    


Q
)XQF LHSXWHUH3 D& ÜOQ3 OQDEOQ&  

ÌQPRGDQDORJVHSRDWHGHGXFHF OHJHDRIHUWHLSRDWHILGHVFULV FXDMXWRUXODFHORUDúLIXQF LL

)XQF LHOLQLDU 3 ab2    


R
)XQF LHSXWHUH3 a2 !OQ2 OQabOQ2   

$FHDVWDvQVHDPQ F OHJHDRIHUWHLúLDFHUHULLSRDWHILGHVFULV ILHFXDMXWRUXOXQHLGUHSWHILH

SHED]DXQHLVF ULORJDULWPLFH


3 OQ3


 &2 OQ&OQ2

)LJXUD'UHDSW )LJXUD6FDU ORJDULWPLF 

(VWH FXQRVFXW IDSWXO F H[SOLFDUHD IRUP ULL SUH XOXL GH HFKLOLEUX VH IDFH SH ED]D XQXL JUDILF

GHIRUPD

 3 &U
2S

&S


 (U
T
3U 2U

(S
T

3S T
 3V


T T T T T T

2S &S 2U &U 2V &V &2
20

)LJXUD
,QWHUSUHWkQG PRGLILFDUHD SUH XOXL GH HFKLOLEUX GHVFULV FX DMXWRUXO XQHL IXQF LL OLQLDUH SXWHP

FRQVWDWD F vQ FD]XO vQ FDUH FHUHUHD VH PRGLILF FUHúWH LDU RIHUWD U PkQH FRQVWDQW DFHDVW 

PRGLILFDUH SUHVXSXQH ILH R GHSODVDUH SDUDOHO FX SULPD GUHDSW ILH GUHDSWD SLYRWHD] GLQ SXQFWXO

GHLQWHUVHF LHFXD[D2\

ÌQSULPXOFD]3 DE&Ü3¶ D ? E& LDUvQDOGRLOHDFD]VHPRGLILF SDQWD

GUHSWHLGLVWDQ DID GHRULJLQHU PkQkQGFRQVWDQW 3´ DE ? & 

ÌQ SUDFWLF FHOH GRX VLWXD LL DSDU FkQG DX ORF FRPSHQV UL ± SULPXO FD] UHVSHFWLY FkQG DX

ORFLQGH[ UL±DOGRLOHDFD]

ÌQ PRG DQDORJ VH SURFHGHD] úL vQ FD]XO PRGLILF ULL RIHUWHL VDX D PRGLILF ULL VLPXOWDQH D

FHUHULLúLRIHUWHL

ÌQ SOXV GHVFULHUHD OHJLL FHUHULL FX DMXWRUXO XQHL IXQF LL PDWHPDWLFH SHUPLWH GHILQLUHD

ULJXURDV DXQRUFRQFHSWHHFRQRPLFHFXPDUILFRHILFLHQWXOPDUJLQDOúLFRHILFLHQWXOGHHODVWLFLWDWH

$VWIHOvQFD]XOXQHLGUHSWHFRHILFLHQWXOPDUJLQDOHVWHGHIRUPD

“ 3
FP = = E Ü FP = F W    
“&

LDUFRHILFLHQWXOGHHODVWLFLWDWHHVWHGHIRUPD

“3 “& E& 3 - D D
FH = ¢ = = = - Ü FH ž [ ]  
3 & D +E & D+E& D+E&

vQDFHVWFD]H[LVWkQGRHODVWLFLWDWHULJLG 

ÌQ JHQHUDO WHRULD HFRQRPLF XWLOL]HD] FX SUHGLOHF LH IXQF LD SXWHUH SHQWUX D H[SOLFD

IRUPDUHDSUH XOXLGHHFKLOLEUXUHIHULWRUODOHJHDFHUHULL
Q
3 D& ÜOQ3 OQDEOQ&

$FHDVW IXQF LH SUH]LQW SURSULHWDWHD F SDQWD GUHSWHL UHVSHFWLY FRHILFLHQWXO PDUJLQDO HVWH

“ OQ 3
HJDO FX FRHILFLHQWXO GH HODVWLFLWDWH F P = F H = = E  UH]XOWkQG FRHILFLHQWXO GH
“ OQ &

HODVWLFLWDWH D SUH XOXL vQ IXQF LH GH FHUHUH DWXQFL FkQG OHJHD FHUHULL SRDWH IL GHVFULV FX DMXWRUXO
X QZY
N\[
IXQF LHLSXWHUHVDXDFHOHLH[SRQHQ LDOH3 HW  

$FHVW PRGHO UD LRQDO VDX HXULVWLF SRDWH IL XWLOL]DW FD PRGHO RSHUD LRQDO UHVSHFWLY vQ YHGHUHD

FDOFXO ULLSUH XOXLGHHFKLOLEUXGDF SRWILDFFHSWDWHFkWHYDLSRWH]HFXPDUIL

VHFXQRDúWHQXP UXOFXPS U WRULORUúLFHODOYkQ] WRULORU

 VH FXQRVF RS LXQLOH IHUPH DOH DFHVWRUD SULYLQG FDQWLWDWHD FHUXW VDX RIHULW VSUH YkQ]DUH

SUHFXPúLSUH XOGHFXPS UDUHúLGHYkQ]DUHUHVSHFWLYSUHIHULQ HOHFXPS U WRULORUúLYkQ] WRULORUDX

XQFDUDFWHUFHUWúLQXDOHDWRU

$FHVWH LSRWH]H VH YHULILF vQ JHQHUDO SH SLD D EXUVLHU XQGH GH UHJXO SUH XO GH HFKLOLEUX DO

XQHLDF LXQLVDXSURGXV PDUI VHFDOFXOHD] FXDMXWRUXOPRGHOXOXLHFRQRPHWULFXUP WRU

V DGPLWHPF SHQWUX]LXD+VHFXQRVFXUP WRDUHOHGDWHUHIHULWRDUHODSUH XOGHFXPS UDUHúL

YROXPXOFHUHULLGHDF LXQLSUHFXPúLSUH XOGHYkQ]DUHúLYROXPXORIHUWHLDFHVWRUD

 7DEHO

2IHUWD    

EXF 

3UH    

OHLEXF 

7DEHO

&HUHUH   

EXF 

3UH    

OHLEXF 

21
'HVFULHUHDHFRQRPHWULF DIRUP ULLSUH XOXLGHHFKLOLEUXVHUHDOL]HD] FXDMXWRUXOPRGHOXOXL

3 I & X

3 I 2 ]

& 2

3HQWUX LGHQWLILFDUHD OHJLL FHUHULL úL D RIHUWHL YRU WUHEXL FRQVWUXLWH VHULLOH VWDWLVWLFH úL VH YD

HIHFWXDUHSUH]HQWDUHDJUDILF DDFHVWRUD

&RQVWUXLUHDVHULLORUVWDWLVWLFHVHIDFHSHED]DXUP WRUXOXLUD LRQDPHQW

GDF XQFXPS U WRUDFKL]L LRQHD] RFDQWLWDWHGHDF LXQLODXQDQXPLWSUH HOYDFXPS UDFX

DWkWPDLPXOWFXFkWSUH XOYDILPDLPLF

 GDF XQ RIHUWDQW vúL YLQGH DF LXQLOH OD XQ DQXPLW SUH HO OH YD YLQGH FX DWkW PDL PXOW FX FkW

SUH XOYDILPDLPDUH

5H]XOW DVWIHO XUP WRDUHOH VHULL VWDWLVWLFH FRQVWUXLWH vQ XUPD RUGRQ ULL SUH XULORU DQXQ DWH GH

FXPS U WRULúLRIHUWDQ L

7DEHO

2IHUWD 3UH XO &HUHUHD

EXF OHLEXF EXF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& 2]_^Z` a bdc


]_^Z` a efc

 gAh iCjkPl-a ]m^


` a efc c

 gAh iCjkPl-a ]m^


` a bnc c
3
     

)LJXUD)RUPDUHDSUH XOXLGHHFKLOLEUX

ÌQ XUPD UHSUH]HQW ULL JUDILFH VH REVHUY F OHJLOH FHUHULL úL DOH RIHUWHL SRW IL DSUR[LPDWH FX

GRX IXQF LLOLQLDUHGHIRUPD

/HJHDFHUHULL3 DE&]    

/HJHDRIHUWHL3 ab2X    

ÌQ YHGHUHD HVWLP ULL SDUDPHWULORU D E a b VHDSOLF PHWRGDFHORUPDLPLFLS WUDWHILHF UXL

Ö b Ö Ö
PRGHOvQSDUWHUH]XOWkQGDVWIHOHVWLPDWRULLSDUDPHWULORU D
Ö E a

9ROXPXOGHHFKLOLEUXVHFDOFXOHD] DVWIHO

a-D
2 = & Ü D + E & = a + b 2 Ü 2 = & =  
E -b

22
LDUSUH XOGHHFKLOLEUXYDIL

a -D a E - D b
3 = D + E ¢ =   
E -b E -b

 8Q DVWIHO GHPRGHORSHUD LRQDOVHIRORVHúWHODHVWLPDUHDFXUVXOXLYDOXWDU IL[LQJXOEDQFDU úL

ODHVWLPDUHDSUH XULORUDF LXQLORUSHSLH HOHGHFDSLWDO

 'H DVHPHQHD DFHVWD SRDWH IL DGDSWDW úL OD DQDOL]D FHUHULL úL RIHUWHL RULF UXL EXQ VDX VHUYLFLX

GHFRQVXPGDF LSRWH]HOHPHQ LRQDWHPDLVXVSRWILDFFHSWDWH

%,%/,2*5$),(

%DURQ7%LML(úLFROHFWLY6WDWLVWLF WHRUHWLF úLHFRQRPLF (GLWXUD'LGDFWLF úL3HGDJRJLF 

%XFXUHúWL

%DOWDJL%(FRQRPHWULFV6SULQJHU%HUOLQ

*LUDXG5&KDL[1eFRQRPpWULH38)3DULV

*UHHQH+:(FRQRPHWULF$QDO\VLV0DFPLOODQ3XEOLVKLQJ&RPSDQ\1HZ<RUN
p
*XMDUDWL51%DVLF(FRQRPHWULFV
p o HG0F*UDZ+LOO1HZ<RUN

-RKQVWRQ-(FRQRPHWULF0HWKRGVo HG0F*UDZ+LOO1HZ<RUN

/DEURXVVH&,QWURGXFWLRQDO¶pFRQRPpWULH'XQRG3DULV
p
0DGGDOD*6,QWURGXFWLRQWR(FRQRPHWULFVo HG0F0LOODQ&R1HZ<RUN

3HFLFDQ(7 Q VRLX2(FRQRPHWULHOLWR$6(%XFXUHúWL p
 3LQG\FN 5 6 5XELQIHOG ' 6 (FRQRPHWULF 0RGHOV DQG (FRQRPLF )RUHFDVWV q HG 0F

*UDZ+LOO1HZ<RUN

 7 Q VRLX 2 'HVFULHUHD VWDWLVWLF D IRUP ULL SUH XOXL GH HFKLOLEUX vQ HFRQRPLD GH SLD 

5HYLVWD5RPkQ GH6WDWLVWLF QUSDJ

23
&DSLWROXO,,,

0RGHOXOXQLIDFWRULDO


6SHFLILFDUHDúLGHILQLUHDPRGHOXOXLXQLIDFWRULDO


6SHFLILFDUHD XQXL PRGHO HFRQRPHWULF VH IDFH SH ED]D WHRULHL HFRQRPLFH D IHQRPHQXOXL

REVHUYDWúLFRQVW vQSUHFL]DUHDYDULDELOHLHQGRJHQHúLDYDULDELOHLH[RJHQH

8QPRGHOXQLIDFWRULDOVHSUH]LQW DVWIHO

\ = I [ + X     

XQGH

\ (\  \ K \ ) YDULDELODHQGRJHQ VDXUH]XOWDWLY 
 

[ ( [ [ K [ ) YDULDELODH[RJHQ VDXIDFWRULDO VDXFDX]DO 

X (X  X K X ) YDULDELODUH]LGXDO DOHDWRDUHVDXHURDUH

5HOD LD  UHSUH]LQW R LSRWH] FRQVWUXLW SH ED]D WHRULHL HFRQRPLFH úL SUHVXSXQH F 

IHQRPHQXO HFRQRPLF \ HVWH UH]XOWDWXO DF LXQLL XQXL FRPSOH[ GH IDFWRUL IHQRPHQXO HFRQRPLF [ HVWH

IDFWRUXO SULQFLSDO HVHQ LDO FH GHWHUPLQ IHQRPHQXO \ UHVWXO IDFWRULORU ILLQG FRQVLGHUD L QHHVHQ LDOL

FXDF LXQHvQWkPSO WRDUHHLILLQGVSHFLILFD LvQPRGHOXOHFRQRPHWULFFXDMXWRUXOYDULDELOHLDOHDWRDUH

X&DRULFHLSRWH] WHRUHWLF HDSRDWHILDGHY UDW VDXIDOV ±[HVWHVDXQXHVWHIDFWRUXOKRW UkWRUDO

IHQRPHQXOXL \ ± LDU YDOLGDUHD VDX LQYDOLGDUHD XQHL DVWIHO GH LSRWH]H VH IDFH vQ XUPD XQXL

ÄH[SHULPHQW´VWDWLVWLF

7HRULD HFRQRPLF D IRORVLW úL IRORVHúWH vQ QXPHURDVH FD]XUL PRGHOXO XQLIDFWRULDO SHQWUX D

IXQGDPHQWD úL GHVFULH PHFDQLVPXO GH IRUPDUH úL GH PDQLIHVWDUH D OHJLORU HFRQRPLFH ÌQ DFHVW VHQV

SRWILPHQ LRQDWH

 OHJHD FHUHULL & I 3  X I¶ 3  Ó FHUHUHD & XQXL DQXPLW SURGXV FUHúWH VDX VH

UHGXFHGDF SUH XO 3 DFHVWXLDVHPLFúRUHD] VDXVHP UHúWH

 OHJHDRIHUWHL2 J 3 XJ¶ 3 !ÓRIHUWD 2 XQXLSURGXVFUHúWHVDXVHGLPLQXHD] 

GDF SUH XO 3 DFHVWXLDVHP UHúWHVDXVFDGH

 IXQF LDGHSURGXF LHDFKHOWXLHOLORUWRWDOHDOHXQHLILUPH&K I 4 X I¶ 4 ! 

Ó FKHOWXLHOLOH GH SURGXF LH FUHVF VDX VFDG GDF YROXPXOSURGXF LHLFUHúWHVDXVFDGH vQ

VLWXD LDvQFDUHSURGXFWLYLWDWHDU PkQHFRQVWDQW 

 OHJLOHFRQVXPXOXL±IRUPXODWHGH(QJHOúLGHVFULVHGHIXQF LLOHOXL7RUQTYLVW±FRQVLGHU 

YHQLWXO 9 FRQVXPDWRUXOXL FD SULQFLSDO IDFWRU DO FRQVXPXOXL & XQXL SURGXV VDX JUXSH

GHSURGXVH& I 9 XI¶ 9 !

'H DVHPHQHD IRDUWH PXOWH DQDOL]H HFRQRPLFH XWLOL]HD] PRGHOXO XQLIDFWRULDO SHQWUX D

H[SOLFDúLSURVSHFWDGHSHQGHQ DGLQWUHGRX IHQRPHQHFXPDUIL

 FRUHOD LDGLQWUHFUHúWHUHDSUH XULORUúLFUHúWHUHDVDODULLORU

 FRUHOD LDGLQWUHFUHúWHUHDSUH XULORUúLUDWDúRPDMXOXL±FXUEDOXL3KLOLSV

 FRUHOD LDGLQWUHFUHúWHUHDVDODULLORUúLSURGXFWLYLWDWHDPXQFLLHWF

,GHQWLILFDUHDPRGHOXOXLXQLIDFWRULDO

,GHQWLILFDUHD PRGHOXOXL FRQVW vQ DOHJHUHD XQHL IXQF LL VDX D XQXL JUXS GH IXQF LL 

PDWHPDWLFH FX DMXWRUXO F UHLD VH XUP UHúWH V VH GHVFULH V VH DSUR[LPH]H YDORULOH YDULDELOHL

HQGRJHQH \ QXPDL vQ IXQF LH GH YDULD LD YDULDELOHL H[RJHQH [ )XQF LLOH PDWHPDWLFH FDUH VH SRW

XWLOL]D vQ DFHVW VHQV ± IXQF LL OLQLDUH VDX QHOLQLDUH ± VXQW QXPHURDVH úL GH IRUPH GLYHUVH SULQWUH

DFHVWHDILJXUkQGúLFHOHSUH]HQWDWHvQFRQWLQXDUH


24

\
\

D

 DE! E!
 DE!

 E
D D!E
 

 

 [
 [

)XQF LDOLQLDU   )XQF LDVHPLORJDULWPLF 

 D \ DE[X  \ DEORJ[X

\ \
E!

E 

E!
QLYHOGHVDWXUD LH
E D

E

E


[ [

)XQF LDSXWHUHúLIXQF LDORJDULWPLF  )XQF LDLQYHUV KLSHUEROD 

 E
\ D[ X   \ =D + +X 
[

ORJ\ ORJDEORJ[XVDXORJ\ DEORJ[X

\ \

\ 

E!

H[S D QLYHOGHVDWXUD LH

EF! EF!
E

 [ E E [
  
F - F

)XQF LDORJLQYHUV   )XQF LDORJORJLQYHUV 

E E
ORJ \ = D + +X   ORJ \ = D + + F ORJ [ + X 
[ [


25
\ D \ DF!

F! E

\ E! \ 
 DF!
 
E

DF DF

E! E!
\
\

 

 
-
E [
  [

F
H

 3DUDERODGHJUDGXO,,  3DUDERODORJDULWPLF 

\ = D + E[ + F[ + X   \ = D + E ORJ [ + F (ORJ [ ) +X \

\
D 
1LYHOGHVDWXUD LH ,, D!E!
\ 

 

D D!E

1LYHOGH ,

VDWXUD LH

" 
 & [  + ' $&%('*) ! [
# 
H

)XQF LLOHOXL7RUQTXLVW  )XQF LDOXL.RQLXV

  \ = [ (D + E ORJ [ )+X 

[
, \ =D + X DE > 
[ +E

[ -F
 ,, \ =D +X D F > E > -F [ ËF 
[ +E

[ -F
,,, \ = D[ + X D F >  E > -F [ ËF
[ +E

\

  
F F
1LYHOGHVDWXUD LH  \ = +X 
E
. / - ,
E! +H

F
 \ = 5 6 4 1 2&3 0 +X 

+H
E
F
 \ = : 8 +X 
9
7
 [ + H

  )XQF LDORJLVWLF 

$OHJHUHDXQHLDQXPLWHIXQF LLPDWHPDWLFHFDIXQF LHGHUHJUHVLHDXQXLPRGHOHFRQRPHWULF±

< I [ ± VH IDFH SH ED]D YDORULORU UHDOH VDX HPSLULFH DOH FHORU GRX IHQRPHQH HFRQRPLFH


26
VLVWHPDWL]DWH ILHvQVHULLVSD LDOH \ ; [ ;  L = Q Q QXP UXOXQLW LORUVWDWLVWLFHRPRJHQHODFDUH

VDX vQUHJLVWUDWvQWURDQXPLW SHULRDG GHWLPSYDORULOHFHORUGRX IHQRPHQH\úL[ILHvQVHULLGH

WLPS \ < [ <  W = Q Q QXP UXO SHULRDGHORU GH WLPS vQ FDUH VDX vQUHJLVWUDW YDORULOH FHORU GRX 

IHQRPHQH\úL[ODDFHHDúLXQLWDWHVWDWLVWLF 

'LVSXQkQG GH R VHULH VWDWLVWLF SULYLQG YDULD LD vQ WLPS VDX vQ VSD LX D FHORU GRX YDULDELOH

HFRQRPLFH YH]L WDEHOXO  SUREOHPD LGHQWLILF ULL FRQVW vQ D DOHJH R IXQF LH PDWHPDWLF < < 

I [ < FX DMXWRUXO F UHLD FXQRVFkQG YDORULOH IHQRPHQXOXL HFRQRPLF [ < V VH DSUR[LPH]H V VH

HVWLPH]H FkW PDL ELQH FX HURUL FkW PDL PLFL YDORULOH HPSLULFH DOH IHQRPHQXOXL \ <  \ = \> B B B

\? SULQYDORULOHWHRUHWLFH

 7DEHO
B B F D F F D
[< \< \ - \ A @ [ E \ - \ E
FPC = B B FH G = F D ¢ F F D 
[ - [ A @ \ E [ - [ E

[= \=  
H J J
[> \> \ - \I H [ \K - \
H = FP FH K = J ¢ J 
[ - [I \ [K - [

M M M M
  
L L O O
[? \? \ - \ M N L [P Q \P - \P Q
L L = FP FH P = O ¢ O 
[ - [ M N \P Q [P - [P Q


$FHDVW RSHUD LHVHSRDWHIDFHvQJHQHUDOXWLOL]kQGXUP WRDUHOHSURFHGHHGHOXFUX

D SURFHGHXOJUDILF

E SURFHGHXOFRQVHUY ULLDULLORU

F SURFHGHXOFDOFXOHORUDOJHEULFH

D 3URFHGHXOJUDILFFRQVW vQFRQVWUXLUHDFRUHORJUDPHLGLQWUHFHOHGRX YDULDELOH

\

\ Y[Z]\

/

6
\ X


/
[

)LJXUD

/D FRQVWUXLUHD FRUHORJUDPHL VFDOD SH FHOH GRX D[H 2\ úL 2[ WUHEXLH V VH FDOFXOH]H SH

ED]DXUP WRDUHLUHJXOL

$ [ - [ W
2[ FP – U = RTSVU 
/ /


27
$b \ - \ c
2\ FP – = ^T_a` 
/ /

DGLF YDULD LD ILHF UHL YDULDELOH H[SULPDW SULQ DPSOLWXGLQHD DFHVWHLD $d úL $e HVWH UHSUH]HQWDW 

SULQWUXQ XQ VHJPHQW GH GUHDSW DYkQG DFHHDúL OXQJLPH / SH FHOH GRX D[H ÌQ DFHVW PRG

LQWHQVLWDWHDOHJ WXULLGLQWUHFHOHGRX YDULDELOHH[SULPDW SULQDPSOLWXGLQHDDFHVWRUDQXHVWHYLFLDW 

GHJUDILF±SULQDSODWL]DUHDVDXDOXQJLUHDDFHVWXLD

3ULQXQLUHDFXVHJPHQWHGHGUHDSW DSXQFWHORU1 [ < \ < VHRE LQHJUDILFXOSXQFWHORUHPSLULFH

±YH]L)LJXUDÌQIXQF LHGHIRUPDJUDILFXOXLSXQFWHORUHPSLULFHVHDOHJHRIXQF LHPDWHPDWLF 

DOF UHLJUDILFDSUR[LPHD] FHOPDLELQHJUDILFXOSXQFWHORUHPSLULFH

ÌQXUPDDFHVWHLRSHUD LLVHYDDOHJH

 IXQF LDOLQLDU < < DE[ < ±GDF FXUEDHPSLULF SRDWHILDSUR[LPDW FXRGUHDSW 

 IXQF LDSXWHUH< < D[ < f ±GDF FXUEDHPSLULF SRDWHILDSUR[LPDW FXFXUEDDFHVWHLIXQF LL

VDX

OQ< < OQDEOQ[ < ±GDF FXUEDHPSLULF SRDWHILDSUR[LPDW FXRGUHDSW SH

XQJUDILFGXEOXORJDULWPLF

h iml

g h ikj


o d
 IXQF LD H[SRQHQ LDO  < <  Hn f <  GDF FXUED HPSLULF SRDWH IL DSUR[LPDW FX JUDILFXO DFHVWHL

IXQF LL

VDX

OQ< < DE[ < ±GDF FXUEDHPSLULF SRDWHILDSUR[LPDW FXRGUHDSW 

SHXQJUDILFVHPLORJDULWPLF

h iml

g j

p
<
H DE[ < Ó< < OQDEOQ[ < 

g h ikj


E 3URFHGHXO FRQVHUY ULL DULLORU FRQWLQX SURFHGHXO JUDILF úL FRQVW vQ D FRPSDUD VXSUDID D

FXUEHL HPSLULFH Ä6´ ± YH]L ILJXUD ± FX VXSUDIH HOH WHRUHWLFH 6q DOH FHORU K M = K IXQF LL

PDWHPDWLFHM ÓIXQF LDOLQLDU M ÓIXQF LDSXWHUHHWF


28
6XSUDID D DIHUHQW FXUEHL HPSLULFH Ä6´ VH YD FDOFXOD SULQ vQVXPDUHD VXSUDIH HORU WUDSH]HORU

DO F URU QXP U Q GHSLQGH GH QXP UXO SXQFWHORU HPSLULFH 1 [ < \ < W = Q LDU VXSUDIH HOH

WHRUHWLFHDOHIXQF LLORUPDWHPDWLFHDFFHSWDWHvQXUPDYL]XDOL] ULLFXUEHLHPSLULFHVHYRUFDOFXODFX

DMXWRUXOIRUPXOHL

[ rts]u
6
M
= Ï I M
([ )G[ 

[
v

ÌQ ILQDO DOHJHUHD FHOHL PDL DGHFYDWH IXQF LL GH UHJUHVLH VH SRDWH IDFH FX DMXWRUXO XUP WRDUHL

UHJXOL

6 -6 w
PLQ 
w w
6

F 3URFHGHXO FDOFXOHORU DOJHEULFH VH IXQGDPHQWHD] SH SURSULHW LOH SH FDUH OH SRVHG 

IXQF LLOHPDWHPDWLFH\ I [ SULYLQGXUP WRULLLQGLFDWRUL

“\
 &P = ±YLWH]DGHYDULD LHDEVROXW DIXQF LHLVDXFRHILFLHQWXOPDUJLQDO
“[

I [
 \ = ±YLWH]DPHGLHGHYDULD LHDIXQF LHL YDORDUHDPHGLH 
[

“\ “[ “ OQ \
 &H = = ± YLWH]D GH YDULD LH UHODWLY D IXQF LHL VDX FRHILFLHQWXO GH
\ [ “ OQ [

HODVWLFLWDWH

ÌQ DFHVW VHQV YRP H[HPSOLILFD SURSULHW LOH DFHVWRU LQGLFDWRUL SHQWUX FkWHYD FDWHJRULL GH

IXQF LLGHUHJUHVLH

'HRDUHFH [ úL \ GHVFULX IHQRPHQH HFRQRPLFH YDORULOH ORU WUHEXLH V ILH SR]LWLYH 'HFL

IXQF LLOH GH UHJUHVLH VXQW GHILQLWH SH LQWHUYDOXO >¸@ Ž>¸@ 9DULDELOD \ UHSUH]LQW YDULDELOD

HIHFWLDUYDULDELOD[YDULDELODFDX] 

\ DE[

ÌQFD]XOvQFDUHSDUDPHWUXOEHVWHSR]LWLYVHVSXQHF H[LVW RGHSHQGHQ GLUHFW vQWUHFDX] 

úL HIHFW LDU FkQG SDUDPHWUXO E HVWH QHJDWLY VH VSXQH F H[LVW R GHSHQGHQ LQYHUV vQWUH FDX] úL

HIHFW

3DUDPHWUXODUHSUH]LQW YDORDUHDHIHFWXOXLDWXQFLFkQGFDX]DHVWHHJDO FX]HUR

3DUDPHWULL D úL E QX SRW IL vQ DFHODúL WLPS QHJDWLYL GHRDUHFH VDU RE LQH SHQWUX \ GRDU YDORUL

QHJDWLYH

ÌQIXQF LHGHYDORULOHSDUDPHWULORUDúLEH[LVW WUHLFD]XUL

 \ \ \
DEË D D!

E! E


D

D

[ [ [

D D
- -
E E

= \ xë =E 
&P &P
D &P
E
E!

E [

E
[


29


ÌQFD]XOvQFDUHE!ODRFUHúWHUHFXRXQLWDWHDOXL[vLYDFRUHVSXQGHRFUHúWHUHFXEXQLW L

DOXL\ÌQFD]XOvQFDUHE!ODRFUHúWHUHFXRXQLWDWHDOXL[vLYDFRUHVSXQGHRVF GHUHFXEXQLW LD

OXL\

\ \

\ D
= =E +
E
E \ 
E
[ [

[ [
 DE!
D!E!


 \ 

= E 
\ 
ˆ OLP
Š ‰ \

= ¸ SHQWUXD!
ˆ OLP
Œ Š ‹ \ [
[

= -¸ SHQWUXD E
Ž OLP
  \
E

D!E

DE

ÌQ FD]XO vQ FDUH FDX]DHVWHPD[LP DFHDVWDWLQGHVSUHLQILQLWHIHFWXOPHGLXILLQGHJDOFX E

$WXQFL FkQG FDX]D WLQGH F WUH ]HUR LDU SDUDPHWUXO D HVWH SR]LWLY HIHFWXO PHGLX HIHFWXO SH ILHFDUH

XQLWDWH GH FDX] YD WLQGH V ILH PD[LP VSUH LQILQLW LDU GDF SDUDPHWUXO D HVWH QHJDWLY HIHFWXO

PHGLXWLQGHV ILHPLQLPVSUHPLQXVLQILQLW

[ E[ &H
 F &H = \ y ë ¢ = 
\ D + E[


 OLPz &H =  OLP &H = 


{ | } ~
[


&RHILFLHQWXO GH HODVWLFLWDWH H[SULP FX FkWH SURFHQWH VH PRGLILF HIHFWXO DWXQFL FkQG FDX]D

VHPRGLILF FXXQSURFHQW6HREVHUY F ODRPRGLILFDUHFXXQSURFHQWDFDX]HLSHQWUXYDORULPLFL

DOHDFHVWHLDWLQ]kQGF WUH]HURHIHFWXOQXVHPRGLILF FXQLFLXQSURFHQWÌQFD]XOYDORULORUPDULDOH

FDX]HL PRGLILFDUHD FX XQ SURFHQW D DFHVWHLD LPSOLF R PRGLILFDUH FX XQ SURFHQW D HIHFWXOXL

,QGLIHUHQW GH YDORULOH FDX]HL XQHL PRGLILF UL GH XQ SURFHQW D DFHVWHLD vL YRU FRUHVSXQGH PRGLILF UL

DOHHIHFWXOXLFXSULQVHvQWUH]HURúLXQX

E
 \ = D + DE!
[


OLP‚ \ = +¸ 
ƒ
\ ƒ € ‚


OLP \ = D 
D „ † …


[ E
\ ë = - ‡ < Ü \HVWHGHVFUHVF WRU
[


30
E
D &P = -  

 OLP“ &P = -¸ OLP &P = 


&P ” • — –
” ‘’ “

( )
[
ë E
(&P ) š (- E ) ¢
˜
= ™ ¢ [ = Ü

([ )
™
[

&PHFUHVF WRUSH ’ 

'HFLODFUHúWHULDOHFDX]HLHIHFWXOVFDGH3HQWUXYDORULPLFLDOHFDX]HLPRGLILF ULOHHIHFWXOXL

VXQWIRDUWHPDULWLQ]kQGVSUHLQILQLWLDUSHQWUXYDORULIRDUWHPDULDOHFDX]HLPRGLILF ULOHHIHFWXOXL

FD XUPDUH D PRGLILF ULL FDX]HL WLQG VSUH ]HUR &X FkW YDORULOH FDX]HL VXQW PDL PDUL FX DWkW HIHFWXO

YDULD] PDLSX LQODYDULD LLOHFDX]HL

D E
E \ = + › 
[ [

OLP \ = +¸ = 
 Ÿ ž OLP
 ¡ \

\ ž  œ Ÿ

D E » D[ + E ±
\ £ ë = - ¢ - ¢ ¢ ¢ [ = - ¢ ª ²
[ [ [ ½ [ Õ

'HRDUHFH [! D E! Ü \ ¤ ë <  Ü \ 

GHVFUHVF WRU


[

ÌQ FD]XO vQ FDUH FDX]D WLQGH VSUH LQILQLW HIHFWXO PHGLX DGLF HIHFWXO SH XQLWDWHD GH FDX] 

HVWH ]HUR $WXQFL FkQG FDX]D WLQGH F WUH ]HUR HIHFWXO SH ILHFDUH XQLWDWH GH FDX] WLQGH VSUH LQILQLW

(IHFWXO PHGLX HVWH GHVFUHVF WRU GHFL FX FkW FDX]D HVWH PDL PDUH HIHFWXO SHXQLWDWHDGHFDX] HVWH

PDLPLF

[ E
F &H = \ ¥ ë ¢ = - 
\ D[ + E

OLP“ &H = - 
&H
”
” ‘’ “

[ OLP &H = 
¦ ¨ §

- DE
 &H ª ë = -E ¢ © ¢D = © > Ü
D[ + E D[ + E

&HHVWHFUHVF WRU

6H REVHUY F OD R PRGLILFDUH FX XQ SURFHQW D FDX]HL SHQWUX YDORUL PLFL DOH DFHVWHLD

WLQ]kQG F WUH ]HUR HIHFWXO VH PRGLILF VFDGH FX XQ SURFHQW ÌQ FD]XO YDORULORU PDUL DOH FDX]HL

PRGLILFDUHDFXXQSURFHQWDDFHVWHLDQXLPSOLF QLFLRPRGLILFDUHDHIHFWXOXL,QGLIHUHQWGHYDORULOH

FDX]HL OD PRGLILF UL FUHúWHUL FX XQ SURFHQW DOH DFHVWHLD OH FRUHVSXQG PRGLILF UL VF GHUL DOH

HIHFWXOXL FXSULQVH vQWUH ]HUR úL XQX &X FkW YDORULOH FDX]HL VXQW PDL PDUL FX DWkW PRGLILF ULOH

UHODWLYHDOHHIHFWXOXLVXQWPDLPLFL


31
 «
\ DE[F[ DEúLFQXVXQWWR LHJDOLFX]HUR

*UDILFXODFHVWHLIXQF LLGHSLQGHGHSDUDPHWULLDEúLF'HH[HPSOXSHQWUXD!EF!VH

RE LQHXUP WRUXOJUDILF


\

E
\ ¬ë = F[ + E = Ü [ = - 
F

\ ­ ëë = F > Ü [FRUHVSXQGHOXL\PLQLP
Á [ Ä
[ Ã Å» E ± ´
D
 
¿ À 
PLQ \ ­ª - ² - µ 
®½
F Õ F
[ Ý


Ç 
ÅÆ


D &P = \ ® ë = F[ + E 

'DF F HVWH QHJDWLY DWXQFL &P HVWH GHVFUHVF WRU GHFL YDULD LLOH HIHFWXOXL FD U VSXQV OD

YDULD LDFDX]HLVXQWGLQFHvQFHPDLPLFL'DF EHVWHSR]LWLYvQVHDPQ F SHQWUXRFDX] PDLPLF 

GHFkW±EFHIHFWXOFUHúWHFDXUPDUHDFUHúWHULLFDX]HL3HQWUXRFDX] PDLPDUHGHFkW±EFHIHFWXO

VFDGH FD XUPDUH D FUHúWHULL FDX]HL 'DF E HVWH QHJDWLY HIHFWXO YD VF GHD FD XUPDUH D FUHúWHULL

FDX]HL

ÌQ FD]XO vQ FDUH F HVWH SR]LWLY &P HVWH FUHVF WRU GHFL YDULD LLOH HIHFWXOXL FD XUPDUH D

YDULD LLORU FDX]HL VXQW GLQ FH vQ FH PDL PDUL 'DF E HVWH QHJDWLY vQVHDPQ F SHQWUX R FDX] PDL

PLF GHFkW ±EF HIHFWXO VFDGH FD XUPDUH D FUHúWHULL FDX]HL 3HQWUX R FDX] PDL PDUH GHFkW ±EF

HIHFWXOFUHúWHFDXUPDUHDFUHúWHULLFDX]HL'DF EHVWHSR]LWLYHIHFWXOYDFUHúWHFDXUPDUHDFUHúWHULL

FDX]HL


&P

E!
F!

E 


E


 [
Ê

Ë ÈÉ ¯
D + E[ + F[
E \ = 
[

SHQWUXDF!

D
\
= +¸ OLP¶ \ = = +¸ 
² OLP \
± ° ³
· µ
· ´ ¶ 

» ½ ¾ ¼
F[ -D D
\ ½ ë = » Ü [ ¸º¹ » =
[ F
E + DF 
» D ±
[ \ ª ² = DF + E 
ª F ²
½ Õ
D

Ì32


D
[ + ’
F

\ ëÍ 


\ _’Ô E + DF £’


Î
[ E[ + F[
&H F &H = \ ë ¢ = Î 
\ D + E[ + F[

OLP &H = 
Ï Ñ Ð


OLPÒ &H = 
Ó Ô


 [

 Õ
 \ D[ D! GHRDUHFH \ WUHEXLH V ILH SR]LWLY LDU IXF LD SXWHUH HVWH R IXQF LH SR]LWLY úL

E¹GHRDUHFHDOWIHOVDURE LQHRIXQF LHOLQLDU 

\ \

E! E

 [ [

E!   E


Õ(Ö]×
D &P DE[ Ü JUDILFVLPLODUFXFHODOIXQF LHLLQL LDOH

\
Ú Ù
E \ = = D¢[ Ø Ü JUDILFVLPLODUFXFHODOIXQF LHLLQL LDOH
[

[
Û Ü [
F &H = \ ¢ = D ¢E ¢ [ Ý Û =E 
\ D¢[

&H

E!
E

[

E
E

'DF E HVWH FXSULQV vQWUH ]HUR úL XQX DWXQFL FDX]D YDULD] vQ DFHODúL VHQV FX HIHFWXO GDU

FRHILFLHQWXOPDUJLQDOILLQGGHVFUHVF WRUvQVHDPQ F YDULD LLOHHIHFWXOXLVXQWGLQFHvQFHPDLPLFL

'H DVHPHQHD úL HIHFWXO SH XQLWDWHD GH FDX] HVWH FX DWkW PDL PLF FX FkW FDX]D HVWH PDL PDUH

7RWXúL GDF H[LVW R YDULD LH GH XQ SURFHQW D FDX]HL HIHFWXO YD YDULD FX E SURFHQWH LQGLIHUHQW GH

P ULPHDFDX]HL

'DF E HVWH PDL PLF GHFkW XQX DWXQFL FDX]D YDULD] vQ VHQV LQYHUV HIHFWXOXL &RHILFLHQWXO

PDUJLQDO ILLQG GHVFUHVF WRU vQVHDPQ F YDULD LLOH HIHFWXOXL VXQW GLQ FH vQ FH PDL PLFL 'H

DVHPHQHD úL HIHFWXO SH XQLWDWHD GH FDX] HVWH FX DWkW PDL PLF FX FkW FDX]D HVWH PDL PDUH 'DF 

H[LVW R YDULD LH GH XQ SURFHQW D FDX]HL HIHFWXO YD YDULD FX E SURFHQWH LQGLIHUHQW GH P ULPHD

FDX]HL

'DF EHVWHPDLPDUHGHFkWXQXDWXQFLFDX]DYDULD] vQDFHODúLVHQVFXHIHFWXO&RHILFLHQWXO

PDUJLQDOILLQGFUHVF WRUvQVHDPQ F YDULD LLOHHIHFWXOXLVXQWGLQFHvQFHPDLPDUL'HDVHPHQHDúL


33
HIHFWXOSHXQLWDWHDGHFDX] HVWHFXDWkWPDLPDUHFXFkWFDX]DHVWHPDLPDUH'DF H[LVW RYDULD LH

GHXQSURFHQWDFDX]HLHIHFWXOYDYDULDFXESURFHQWHLQGLIHUHQWGHP ULPHDFDX]HL

3ULQ FRPSDUDUHD SURSULHW LORU LQGLFDWRULORU WHRUHWLFL DL IXQF LLORU GH UHJUHVLH ± YDULD LH

FRQWLQX ± FX LQGLFDWRULL HPSLULFL ± YDULD LH GLVFUHW ± DL FHORU GRX YDULDELOH FDOFXOD L SH ED]D
à à ß Þ à à ß Þ à à ß Þ
\ - \ \ - \ [ - [
VHULHL VWDWLVWLFH ± FP á = à à ß Þ FH á = à ß Þ à ß Þ ± VH YD SXWHD DOHJH DFHD IXQF LH
[ - [ \ [

GHUHJUHVLHDLF UXLLQGLFDWRULDXSURSULHW LDSURSLDWHFXLQGLFDWRULLHPSLULFL

'H H[HPSOX GDF FRHILFLHQ LL PDUJLQDOL DL YDULDELOHL \ vQ UDSRUW GH YDULDELOD [ FDOFXOD L SH

ED]DVHULHLVWDWLVWLFHVXQWDSUR[LPDWLYLHJDOL

\
ã - \
â \
ä - \
ã \ å - \ å æ â
– – K– – FW "W = Q 
[
ã - [
â [
ä - [
ã [ å - [ å æ â
Õ
VHYDDOHJHIXQF LDOLQLDU < ç DE[ ç VDXIXQF LDSXWHUH< ç D[ ç vQFD]XOvQFDUHFRHILFLHQ LL

HPSLULFLGHHODVWLFLWDWHYRUILDSUR[LPDWLYLHJDOL

[
â \
ã - \
â [
ã \
ä - \
ã [ å æ â \ å - \ å æ â
¢ – ¢ – K– ¢ 
\
â [
ã -[
â \
ã [
ä -[
ã \ å æ â [ å -[ å æ â

'H UH LQXW F vQ HFRQRPLD UHDO GDWHOH VWDWLVWLFH UHOHY FRUHOD LL GLYHUVH úL FRQWUDGLFWRULL

FDUH QX SRW IL GHVFULVH FX R VLQJXU IXQF LH PDWHPDWLF ÌQ DVWIHO GH FD]XUL VH UHFRPDQG FD

LGHQWLILFDUHD PRGHOXOXL HFRQRPHWULF V VH IDF FX DMXWRUXO PDL PXOWRU IXQF LL GH UHJUHVLH XUPkQG

FD vQ ILQDO ± vQ HWDSD GH YHULILFDUH D PRGHOXOXL ± V VH GHFLG DVXSUD XQHL VLQJXUH IRUPH D

PRGHOXOXL

(VWLPDUHDSDUDPHWULORUXQXLPRGHOHFRQRPHWULFXQLIDFWRULDO

3DUDPHWULL XQXL PRGHO HFRQRPHWULF VXQW UHSUH]HQWD L GH FRHILFLHQ LL IXQF LHL GH UHJUHVLH

DFFHSWDW vQ HWDSD GH LGHQWLILFDUH D DFHVWXLD $FHúWL SDUDPHWULL ILLQG QHFXQRVFX L HL YRU WUHEXL

HVWLPD L DSUR[LPD L SH ED]D GDWHORU H[SHULPHQWDOH VLVWHPDWL]DWH vQ VHULLOH VWDWLVWLFH DOH FHORU GRX 

YDULDELOH\úL[SULQYDORULOH\ ç [ ç W = Q 

)XQF LLOHGHUHJUHVLHDOHXQXLPRGHOHFRQRPHWULFXQLIDFWRULDOSRWILIXQF LLOLQDUH< DE[

VDXIXQF LLQHOLQLDUHFDGHH[HPSOX
Õ
 IXQF LDSXWHUH±< ç D[ ç 
é ÕVê
 IXQF LDH[SRQHQ LDO ±< ç Hè
ç 
ë
 IXQF LDGHJUDGXOGRL±< ç DE[ ç F[ ç 

F
 IXQF LDORJLVWLF ± <ð = ï ñ í]î ì 
+ H

'HRDUHFH vQ QXPHURDVH FD]XUL IXQF LLOH QHOLQLDUH FXUELOLQLL SRW IL OLQLDUL]DWH HVWLPDUHD

SDUDPHWULORUXQXLPRGHOHFRQRPHWULFVHYDD[DQXPDLSHFD]XOPRGHOHORUOLQLDUH/LQLDUL]DUHDXQXL

PRGHO QHOLQLDU VH SRDWH IDFH SULQ PDL PXOWH SURFHGHH FXP DU IL ORJDULWPDUHD PRGHOXOXL

HFRQRPHWULFVFKLPE ULGHYDULDELO VWDELOLUHDDUELWUDU DYDORULLXQRUSDUDPHWULHWF

'HH[HPSOX

/LQLDUL]DUHDSULQORJDULWPDUH
Õ
 )LH PRGHOXO QHOLQLDU H[SULPDW SULQ IXQF LD SXWHUH ± \ ç  D [ ç X ç 3ULQ WUDQVIRUPDUH

ORJDULWPLF DFHVWDGHYLQH

OQ\ ç OQDEOQ[ ç OQX ç VDX


ò ò ò
\ç $E[ ç X ç 

XQGH ò
\ç OQ\ ç 


34
$ ò OQD

[ç OQ[ ç ó 
ò
Xç OQX ç ô 
é ÕVê
 &D]XOPRGHOXOXLQHOLQLDUH[SRQHQ LDO±\ ç Hè
ç X 
ç
3ULQORJDULWPDUHDFHVWDGHYLQH ò ò
OQ\ ç DE[ ç OQX ç Ó\ ç DE[ ç X ç 

/LQLDUL]DUHDSULQVFKLPEDUHGHYDULDELOH ë ö
)LHPRGHOXOQHOLQLDU±\ ç E õ E × [Eë [ ç BBBEö [ ç X ç 
ë ö
1RWkQGFX[ × ç [ ç [ë ç [ ç «[ö ç [ ç VHRE LQHPRGHOXOOLQLDUPXOWLIDFWRULDO

\ç E õ E × [ × ç Eë [ë ç «Eö [ö ç X ç 

/LQLDUL]DUHDSULQIL[DUHDDUELWUDU DYDORULLXQRUSDUDPHWUL

$FHVW PRGHO SRDWH IL DSOLFDW DWXQFL FkQG SH ED]D XQHL DQDOL]H HFRQRPLFH D IHQRPHQHORU

VWXGLDWH VH SRDWH HYDOXD YDORDUHD XQXL SDUDPHWUX 'H H[HPSOX IXQF LD ORJLVWLF VH SUHWHD] IRDUWH

ELQHODGHVFULHUHDHYROX LHLFRQVXPXOXL \ XQXLDQXPLWSURGXVvQIXQF LHGHYHQLWXOFRQVXPDWRUXOXL

[ 'DU FRQVXPXOXQXLDQXPLWSURGXVDUHDQXPLWHOLPLWHUD LRQDOHUHVSHFWLYXQQLYHOGHVDWXUD LH

QLYHOHVWLPDWSULQSDUDPHWUXOÄH´DOIXQF LHLORJLVWLFH6WDELOLQGYDORDUHDSDUDPHWUXOXLSULQFRQVWDQWD

ÄF´ ± DFHVW OXFUX VH SRDWH IDFH ILH SULQ FDOFXOH VWDWLVWLFH GH VSHFLDOLWDWH ILH SULQ SUHOXDUHD YDORULL

DFHVWXLD GH OD R DU GH]YROWDW XQGH FRQVXPXO DFHOXL SURGXV VD VWDELOL]DW ± IXQF LD ORJLVWLF VH

SRDWHWUDQVIRUPDvQWURIXQF LHOLQLDU 

F » F ± ü ÷ ùûú » F ±
\ ø = ü ÷ ùûú Ü ª - ² = H ý Ü OQ ª - ² = D + E[ ø Ü
+H ý ½
\ ø
Õ ½
\ ø
Õ
ò þ » F ±
\ç DE[ ç XQGH \ ø = OQ ª - ² 
\ ø
½ Õ

5HYHQLQGODSUREOHPDHVWLP ULLSDUDPHWULORUXQXLPRGHOHFRQRPHWULFDFHúWLDSRWILFDOFXOD L

FXDMXWRUXOPDLPXOWRUPHWRGHFXPDUIL

D PHWRGDSXQFWHORUHPSLULFH 03( 

E PHWRGDSXQFWHORUPHGLL 030 

F PHWRGDFHORUPDLPLFLS WUDWH 0&003 

G PHWRGDFHORUPDLPLFLS WUDWHJHQHUDOL]DW 

H PHWRGDYHURVLPLOLW LLPD[LPH 090 FXLQIRUPD LHOLPLWDW VDXFRPSOHW 

0HWRGHOH D úL E VH IRORVHVF DWXQFL FkQG QX VH XUP UHúWH R ULJRDUH VWDWLVWLF D FDOFXOHORU

GDWRULW VLPSOLW LL úL UDSLGLW LL FDOFXOHORU VDX FkQG DSOLFDUHD 0&003 HVWH DQHYRLRDV 

QHFHVLWkQGFDOFXOHFRPSOLFDWH

0HWRGHOH G úL H DX PDL PXOW YDORDUH WHRUHWLF GHRDUHFH vQ HFRQRPLH LSRWH]HOH SH FDUH VH

IXQGDPHQWHD] SRW IL DFFHSWDWH FX PXOW UH LQHUH vQ SOXV FDOFXOHOH FRPSOLFDWH SH FDUH OH VROLFLW 

P UHVFPXOWFRVWXOHVWLP ULLSDUDPHWULORUI U DJHQHUDRFUHúWHUHSHP VXU DSUHFL]LHLHVWLPD LLORU

(VWLPDUHDSDUDPHWULORUXQXLPRGHOOLQLDUXQLIDFWRULDOSUHVXSXQH

 H[LVWHQ DVHULHLVWDWLVWLFHDFHORUGRX YDULDELOHHFRQRPLFH

7DEHOXO
ë 
[ç \ç [ç [ ç \ ç Ö
\
ÿ =D
Ö
Ö +E [
ÿ Ö
X = \ - \
Ö Ö
X 
ë
[× \× [× [ × \ × Ö Ö = \ - \
Ö  
Ö 
\ =D
Ö +E [  X
XÖ 

   
   
   
ë 
[ \ [ [ \ Ö Ö 
X = \ - \
Ö  
Ö 
\ =D
Ö +E [  Ö
X 
Q
ë
Ç XÖW = 
[ ç \ ç [ ç [ ç \ ç Ç\
Ö
 Ö
Ç X W35
 PRGHOXOHFRQRPHWULFOLQLDU

\ DE[ X    

Ö
Ö
\ = D
Ö + E[     

X = \
- \
Ö
    

XQGH

\ [ YDORULOHHPSLULFHDOHYDULDELOHORUGLQVHULDVWDWLVWLF DDFHVWRUD

DE SDUDPHWULLPRGHOXOXL

Ö
Ö E
D HVWLPD LLOHDFHVWRUD

X YDULDELODHURDUH

XÖ HVWLPD LDOXLX 
W

 XWLOL]DUHDXQHLPHWRGHGHHVWLPDUHSHQWUXDFDOFXODHVWLPDWRULLSDUDPHWULORUPRGHOXOXL

ÌQDFHVWVHQVQHUHIHULPOD

D 0HWRGD SXQFWHORU HPSLULFH 03( FRQVW vQDOHJHUHDXQXLQXP UGHSXQFWHHPSLULFH

0 [ \ HJDO FX QXP UXO SDUDPHWULORU PRGHOXOXL &RRUGRQDWHOH DFHVWRU SXQFWH VH LQWURGXF vQ

IXQF LD GH UHJUHVLH D PRGHOXOXL úL YD UH]XOWD XQ VLVWHP GH HFXD LL HJDO FX QXP UXO DFHVWRUD 'H

H[HPSOX vQ FD]XO PRGHOXOXL OLQLDU YH]L UHOD LD  YRU WUHEXL DOHVH GRX SXQFWH )LH DFHVWHD

0 [ \ úL0 [ \ 

\ [ \
 

Ö + EÖ[
= D ´ 
¿
\ \ [ \

Ö =
 Ö 
µ Ü D E = 

\ Ö + EÖ[
= D ¿
 [

 [

 Ý

 [ [
 

'HUHJXO DOHJHUHDSXQFWHORUHPSLULFHVHIDFHILHSHED]DUHSUH]HQW ULLJUDILFHDFHORUGRX 

VHULLVWDWLVWLFHvQVHQVXOF DFHVWHDDUWUHEXLV ILHIRDUWHDSURDSHGHGUHDSWDYLUWXDOWUDVDW VDXV ILH

LQWHUVHFWDWHGHDFHDVWDILHSULQDSUHFLHUHDF DFHVWHSXQFWHVXQWUHSUH]HQWDWLYHSHQWUXFDUDFWHUL]DUHD

YDULD LLORUFHORUGRX IHQRPHQHúLQXVXQWUH]XOWDWXOXQRUFRQGL LLVSHFLDOH

E 0HWRGDSXQFWHORUPHGLL 030 ±SUHVXSXQHFDFHOHGRX VHULLVWDWLVWLFHV ILHvPS U LWH

vQWUXQ QXP U GH VXEVHULL HJDO FX QXP UXO HVWLPDWRULORU 3HQWUX ILHFDUH VXEVHULH VH YRU FDOFXOD

PHGLLOH DULWPHWLFH DOH FHORU GRX YDULDELOH $FHVWH YDORUL PHGLL VH YRU LQWURGXFH vQ IXQF LD GH

UHJUHVLH úL VH YD FRQWLQXD SURFHGXUD FD vQ FD]XO 03( 'DF QXP UXO WHUPHQLORU VHULLORU VWDWLVWLFH

QXHVWHGLYL]LELOFXQXP UXOSDUDPHWULORUVHYDUHQXQ DODXQQXP UGHWHUPHQL±FHLPDLvQGHS UWD L

vQ WLPS VDX GH PHGLD FHORU GRX YDULDELOH 'H H[HPSOX vQ FD]XO PRGHOXOXL OLQLDU QXP UXO

SDUDPHWULORU HVWH HJDO FX GRL 'DF VHULLOH GH WLPS DOH FHORU GRX YDULDELOH VH UHIHU OD QRX 

SHULRDGH W =  VH YD UHQXQ D OD YDORULOH SULPHL SHULRDGH UHVSHFWLY OD [  úL \  ÌQ DFHVW FD] FHOH

GRX VHULLYRUIL


[
 = ([ + [
 + [
 + [
 )
»[ ±
 [
 [
 [


ª ² Ü 
ª   ² 
(\ + \ )
\ \ \ \
½ Õ \
 = + \
 + \
 [
 = ([ + [
 + [
 + [
 )
»[ ±
 [
 [
 [


ª ² Ü 
ª   ² 
(\ + \ )
\ \ \ \
½ Õ \
 = + \
 + \
 36
3ULQLQWURGXFHUHDDFHVWRUYDORULvQUHOD LD UH]XOW 

\ [ \
 

Ö + EÖ[
D = \ ´
¿ \ [ \
 
Ö =
 Ö 
µ Ü D E = 
Ö + EÖ[
D = \ ¿ [

 [

 Ý

 [ [
 

F 0HWRGD FHORU PDL PLFL S WUDWH 0&003 ±HVWHWHKQLFDGHOXFUXFHDPDLGHVIRORVLW 

OD HVWLPDUHD SDUDPHWULORU XQXL PRGHO HFRQRPHWULF 8WLOL]DUHD DFHVWHL PHWRGH SRUQHúWH GH OD

XUP WRDUHOHUHOD LL

\ DE[ X 

Ö
Ö
\ = D
Ö + E[  

Ö 
Ö
X = \ - \
Ö = \ -D
Ö -E [ 

XQGH

\ [ YDORULOHUHDOHDOHFHORUGRX IHQRPHQHHFRQRPLFHH[LVWHQWHvQ

VHULLOHVWDWLVWLFHDOHDFHVWRUD

Ö 
\ YDORULOH WHRUHWLFH DOH YDULDELOHL \ RE LQXWH QXPDL vQ IXQF LH GH

ÖúL EÖ 
YDORULOHIDFWRUXOXLHVHQ LDO[ úLGHYDORULOHHVWLPDWRULORUSDUDPHWULORUDúLEUHVSHFWLY D

XÖ HVWLPD LLOHYDORULORUYDULDELOHUH]LGXDOHX 
W

3UDFWLF0&003FRQVW vQDPLQLPL]DIXQF LD


#

( ) = PLQ Ç " (\ ! )
#
 " (\ ! )
Ö Ö !
Ö E
) D - \
Ö ! = PLQ Ç -D
Ö -E [  
! !

DGLF D PLQLPL]D VXPD S WUDWHORU GLVWDQ HORU ID GH D[D R< GLQWUH YDORULOH UHDOH \ úL YDORULOH

WHRUHWLFH \
Ö 

&RQGL LDGHPLQLPDIXQF LHL UH]XOW GLQ


'
( )(- ) = Ü Ç (\ ) =  
Ö
“) D
Ö E
Ö Ö
= Ü Ç$ \ -D
Ö -E [ -D
Ö -E [
“D
Ö % & & & &
&
,
( )(- [ ) = Ü Ç(\ ) =  
Ö
“) D
Ö E
(
Ö Ö
= Ü Ç \ -D
Ö -E [ [ -D
Ö [ -E [
Ö * )
“E
+ + + + + + +
+
VLVWHPGHHFXD LLFHGHYLQHvQILQDO
. .
Å Ö
Ö +E
QD ¢ Ç[/ = Ç\ /
¿ / - 0 / - 0
¿
­ .   
1
¿D
Ö ¢Ç[/ Ö
+E ¢Ç[/ = Ç\ / [/
¿ / - 0
®

GLQFDUHVHYRUFDOFXODYDORULOHHVWLPDWRULORU

HVWLPD LDSDUDPHWUXOXL D 

 

 Ç [ Ç \
QD
Ö
Ö + E Ç [ = Ç \ â D
Ö
Ö + E 2 = 2 â Ö =
D \
Ö
- E[  
2 2 Q Q Q

HVWLPD LDSDUDPHWUXOXL E 

Q Ç\ 4
Ç\ 4 [4
- [ \
Ç[4 Ç\ 4 [4 Q Ç\ 4 [4 - Ç\ 4 Ç[4
Ö Q
E = = =  
(Ç [ 4 )
3 3 3
Q Ç[4 Q Ç[4 - Ç[4 3
3 - [
Ç[4 Ç[4 Q


37
GLVSHUVLDYDULDELOHL[

([ 6 )
5 5 5 5
5
Ç ([ 6 - [ ) Ç - [ 6 [ + [ Ç [ 6 Ç [ 6 5
s7 = = = - [ + [ = 
Q Q Q Q
8 8
Ç[9 Ç[9
8 8 8
= - [ + [ = - [ 
Q Q

Ç\ < [<
- [ \
Ö Q
ÜE = : 
s;

FRYDULDQ DGLQWUHYDULDELOHOH\úL[

Ç ([ = - [ )(\ = - \ ) Ç ([ = \ = - [ = \ - [\ = + [ ¢ \ ) Ç[= \ =
 FRY (\ [ )= = = -
Q Q Q

Ç[ > Ç\ > Ç[ > \ > Ç[ ? \ >


 - \ -[ +[ ¢\ = - \ ¢[ -[ ¢ \ +[ ¢ \ = -[ ¢ \ 
Q Q Q Q

FRY (\ [ ) Ç ([ A - [ )(\ A - \ )
Ö
Ü E = @ = @   
sB Ç ([ A - [ )

 FRHILFLHQWXOGHFRUHOD LHOLQLDU DFHORUGRX YDULDELOH

FRY \ [ s s
Ö Ö
[ \
U \ [ = U [ \ = Ü U \ [ = E ¢ Ü E = U \ [ ¢ 
s s s s
[ \ \ [

XQGH C D DEDWHULOHPHGLLS WUDWLFHDOHYDULDELOHORU\úL[

6LVWHPXO GH HFXD LL IRUPDW GLQ UHOD LLOH  úL  UH]XOWDW vQ XUPD DSOLF ULL

0&003 SRDUW QXPHOH úL GH VLVWHP GH HFXD LL QRUPDOH $FHVW VLVWHPGHHFXD LLSRVHG FkWHYD

SURSULHW LFXPDUIL

'LQHFXD LD VHGHGXFHF 

 Ç \ E ( Ö - EÖ[ E
-D ) = Ç XÖE ÖE =  ± YDULDELOD DOHDWRDUH X F HVWH GH VXP QXO úL
= Ü 0 X
E E

HYLGHQWGHPHGLH]HUR

( )= Ç
G (\ )=
G Ö
G G G G G H
 Ç
G \ -D
Ö -E [ - \
Ö Ü Ç
G \ = Ç Ö
G \ ± VXPD YDORULORU HPSLULFH Ç
H \ 

I
HVWHHJDO FXVXPDLQIRUPD LLORUWHRUHWLFH Ç Ö
I \ ±SULQFLSLXOFRQVHUY ULLLQIRUPD LLORU

'LQUH]ROYDUHDVLVWHPXOXLGHHFXD LLUH]XOW F 

Ö = \ - EÖ[ ± GUHDSWD GH UHJUHVLH Ö


Ö
 D \J = D
Ö + E[ J WUDVDW SH ED]D 0&003 WUHFH SULQ

SXQFWXO 0 [ \ ±YH]LILJXUD

([ W - [ )
Ç (\ - \ )([ W - [ ) Ç [( \ - \ )([ W - [ )] ¢
([ W )
W W
- [
Ö W
 E = = =

Ç ([ W ) Ç ([ W )
 
- [ - [

[ ]
«\ - \ á
([ W )

([ W )
W 
Ç ¢ - [ Ç EW - [
à ³
[ - [
W ¬ W ã W
 = = Ü SDQWD GUHSWHL GH UHJUHVLH

Ç ([ W ) Ç ([ W )
 
- [ - [
W

Ö
Ö
\K = D
Ö + E[ K HVWH R PHGLH DULWPHWLF D SDQWHORU GUHSWHORU FH SRW IL WUDVDWH SULQ SXQFWHOH


38
\ E - \
0 [ \ úL 0
W
[
W
\
W
 UHVSHFWLY EE = SRQGHUDWH FX S WUDWXO
[E -[


DEDWHULORU [ - [ YDULDELOHLIDFWRULDOH[±YH]LILJXUD
W

V
V \ - \
E = V
\ [ - [ Ö = D + E[ 
\

\R

U
U \ - \ 
E = U
[ - [

\Q 0T

\P
0 S


[P [Q [ [R [

)LJXUD


L L L
EM ( [M - [) + EL ( [L - [) +
K + EN ( [N - [)
E = L L L 
( [M - [) + ( [L - [) + K + ( [N - [)

ÖúL EÖ VHYRUSXWHDFDOFXODYDORULOHWHRUHWLFH


'XS HVWLPDUHDSDUDPHWULORUDúLESULQYDORULOH D

Ö
DOHIHQRPHQXOXLH[SOLFDW\ Ö
\K = D
Ö + E[ K úLDSRLHVWLPD LLOHYDULDELOHLDOHDWRDUHXSULQ X
ÖO = \ O - \
Ö O 

YH]LWDEHOXOFRORDQHOHúL 

9HULILFDUHDPRGHOXOXLHFRQRPHWULF

ÌQWUXFkW PRGHOXO HFRQRPHWULF vQ HWDSHOH GH VSHFLILFDUH LGHQWLILFDUH úL HVWLPDUH VH

IXQGDPHQWHD] SH DFFHSWDUHD XQRU LSRWH]H GH OXFUX FkW úL SH GDWH H[SHULPHQWDOH GH VRQGDM HVWH

QHFHVDU FD vQDLQWH GH XWLOL]DUHD VD FD LQVWUXPHQW SHUWLQHQW VFRSXOXL XUP ULW DFHVWD V ILH YHULILFDW

WHVWDWILOWUDW ÌQDFHDVW HWDS VHSXQHSUREOHPDVLPLOLWXGLQLLGLQWUHPRGHOXOHFRQRPLFUHDOGHVFULV

GHVHULLOHVWDWLVWLFHDOHIHQRPHQHORUDQDOL]DWHúLPRGHOXOWHRUHWLFGHQDWXU HFRQRPHWULF FRQVWUXLW

úLUH]ROYDW

ÌQ HFRQRPLH VSUH GHRVHELUH GH GRPHQLXO WHKQLF GH H[HPSOX QX SXWHP YRUEL GH R

VLPLOLWXGLQH DEVROXW vQWUH PRGHOXO WHRUHWLF úLPRGHOXOUHDO FXPSRDWHV H[LVWHvQWUHPDFKHWDXQHL

FO GLUL úL FO GLUHD FRQVWUXLW FL GH R VLPLOLWXGLQH VWDWLVWLF vQWUH FHOH GRX PRGHOH vQ VHQVXO F 

PRGHOXO HFRQRPHWULF SRVHG úL GHVFULH vQ PDUH vQ PHGLH SULQFLSDOHOH FDUDFWHULVWLFL DOH PRGHOXOXL

HFRQRPLFUHDO

3UDFWLF DFFHSWDUHD HFRQRPHWULF D PRGHOXOXL WHRUHWLF FD PRGHO VLPLODU FD DSUR[LPD LH

VWDWLVWLF HFKLYDOHQW FXPRGHOXOUHDOSUHVXSXQH

 9HULILFDUHD LSRWH]HORU SH FDUH VH IXQGDPHQWHD] HVWLPDUHD SDUDPHWULORU XQXL PRGHO

HFRQRPHWULF

 9HULILFDUHDVHPQLILFD LHLHVWLPDWRULORUSDUDUDPHWULORUPRGHOXOXLHFRQRPHWULF

 9HULILFDUHDVLPLOLWXGLQLLPRGHOXOXLHFRQRPHWULF


39
9HULILFDUHDLSRWH]HORUSHFDUHVHIXQGDPHQWHD] HVWLPDUHDSDUDPHWULORUXQXLPRGHO

HFRQRPHWULF

ÌQJHQHUDOHVWLPDWRUXOVDXHVWLPD LDHVWHRDSUR[LPD LHDXQHLGLPHQVLXQLSULYLQGXQDQXPLW

IHQRPHQ $FHDVW GLPHQVLXQH YROXP VXSUDID YDORDUH HWF H[DFW VWDELO úL UHSHWDELO DGLF 

FRQVWDQW UHSUH]LQW SDUDPHWUXO P VXUD XQHLFDUDFWHULVWLFLDOXQHLvQVXúLULDXQLW LORUVWDWLVWLFH

6WDWLVWLFDFDOFXOHD] SDUDPHWULLFDUDFWHULVWLFLORUXQLW LORUVWDWLVWLFHDOHXQHLSRSXOD LLvQXUPD

XQHL REVHUY UL WRWDOH DVXSUD FROHFWLYLW LL VWDWLVWLFH 'DF GDWHOH SULYLQG YDORULOH FDUDFWHULVWLFLORU

SURYLQGLQWURREVHUYDUHVHOHFWLY VRQGDM LQGLFDWRULLFDOFXOD LGLQDFHVWHGDWHUHSUH]LQW HVWLPD LLOH

VWDWLVWLFH DOH SDUDPHWULORU DGLF DOH LQGLFDWRULORU FDUH VDU IL RE LQXW GLQ SUHOXFUDUHD GDWHORU

SURYHQLWH GLQWUR REVHUYDUH WRWDO 'DU VWDWLVWLFD QX IRORVHúWH


W RULFH IHO GH DSUR[LPD LL GH HVWLPD LL
DOHSDUDPHWULORUFLQXPDLHVWLPD LLGHPD[LP YHURVLPLOLWDWH 

'LQ DFHVW PRWLY HVWLPDUHD SDUDPHWULORU XQXL PRGHO HFRQRPHWULF VH IXQGDPHQWHD] SH

FkWHYDLSRWH]HSHFDUHWUHEXLHV OHSRVHGHPRGHOXOHFRQRPHWULF±\ X DE[ X X X 

$FHVWHLSRWH]HVHUHIHU OD

, Y &HOH GRX YDULDELOH \ X úL [ X VXQW REVHUYDWH I U HURUL GH P VXU X X HVWHRYDULDELO DOHDWRDUH

LDU YDULDELOD [ X HVWH XQ IHQRPHQ FX YDORUL SUHGHWHUPLQDWH ! YDULDELOD H[SOLFDW \ X HVWH OD

UkQGXOHLRYDULDELO DOHDWRDUH

,Z 9DULDELOD DOHDWRDUH X X HVWH GH PHGLH QXO 0 X X  úL GH GLVSHUVLH FRQVWDQW 
] ] ] ]
' X^ = ' X] = K= ' X\ = s[ "W = Q ,SRWH]D,Z SUHVXSXQHF HURULOHX X VXQW
_ _ _ _
KRPRVFHGDVWLFHúLQXKHWHURVFHGDVWLFH ' X ` ¹ ' X _ ¹ K¹ ' Xb ¹ sa 

,c 9DORULOHYDULDELOHLUH]LGXDOHVXQWLQGHSHQGHQWH QXVXQWFRUHODWH DGLF QXH[LVW IHQRPHQXO

GHDXWRFRUHODUHDHURULORU

ÅL ¹ M ÜHURULOHVXQW LQGHSHQGHQ WH


FRY X e X d = ­ 

® ¹ L ¹ M ÜHURULOHVXQW DXWRFRUHODWH

, f 9DULDELOD DOHDWRDUH X X XUPHD] GLVWULEX LD QRUPDO GH PHGLH ]HUR úL GH DEDWHUH PHGLH
h
S WUDWLF FRQVWDQW úLHJDO FX s g = sg = FW UHVSHFWLY/ X X 1 i 

'DF DFHVWH LSRWH]H SRW IL DFFHSWDWH LDU HVWLPDUHD SDUDPHWULORU PRGHOXOXLOLQLDUXQLIDFWRULDO

±\ X DE[ X X X ±DWXQFLVHSRWGHPRQVWUDXUP WRDUHOH

6H HIHFWXHD] R VHOHF LH GH YROXP Q DGLF VH REVHUY YDORULOH FDUDFWHULVWLFLL [ úL SHQWUX

ILHFDUHYDORDUHREVHUYDW YDORULOHFDUDFWHULVWLFLL \ = \ 6HRE LQHDVWIHOVHOHF LD [ X \ X X k


Wml npo l qsr
[=[
j W

3HED]DDFHVWHLVHOHF LLVHHVWLPHD] SDUDPHWULLDúLEGLQPRGHOXOGHUHJUHVLHOLQLDU \ X DE[ X 

X X 

 3DUDPHWULLDúLESRWILHVWLPD LSULQ

 PHWRGD FHORU PDL PLFL S WUDWH SULQ FDUH VH PLQLPL]HD] VXPD S WUDWHORU HURULORU DGLF 

IXQF LD
x

( ) = PLQ ( )
u x u
Ö Ö v
Ö E
) D Ç Öv
t wX = PLQ Ç
t w \ v -D
Ö -E [ 
v v

PHWRGDYHURVLPLOLW LLPD[LPHSULQFDUHVHPD[LPL]HD] IXQF LDGHYHURVLPLOLWDWHDGLF 

/ (\ D E ) = I (\ ) ¢ I (\ ) ¢ ¢ I ( \ ) W =  Q XQGHIHVWHUHSDUWL LDFDUDFWHULVWLFLL\


W Q

7HRUHPD

'DF YDULDELOD UH]LGXDO X X HVWH UHSDUWL]DW QRUPDO DYkQG PHGLD HJDO FX ]HUR úL DEDWHUHD

PHGLHS WUDWLF i DWXQFLPHWRGDYHURVLPLOLW LLPD[LPHHVWHHFKLYDOHQW FXPHWRGDFHORUPDLPLFL

S WUDWH


y
9H]LWHRUHPDúL


40
'HPRQVWUD LH

ÌQ FD]XO PRGHOXOXL OLQLDU \ = D + E[ + X XHVWHUHSDUWL]DW 1 i FHHDFHHVWH HFKLYDOHQW

FX\UHSDUWL]DW 1 D+E[ 

)XQF LDGHYHURVLPLOLWDWHDFDUDFWHULVWLFLL\HVWH

( Ö
Ö E
/ \ z D )= I (\ ` ) ¢ I (\ _ ) ¢ ¢ I (\ b ) 
 
( } { { ) ( )|
{ … „ƒ ‚ ƒ  } | { … { „ƒ { ‚ ƒ 

( )=
 ~
‡
| ~
‡
| € €
Ö
Ö E
/ \ † D H ¢ ¢ H Ü
p s p s
— ‹ •
– ™ • Œ Š ”( Œ  Œ )
’ ‰ ˆ ‘ ‰ ˜˜‰ Ž

( ) = ªª
» ±
Ö
Ö E
/ \ “ D ² ¢H 
²
½ p s Õ

0HWRGDYHURVLPLOLW LLPD[LPHSUHVXSXQHPD[LPL]DUHDIXQF LHLGHYHURVLPLOLWDWH

›
« › ¡ á

š   (\ œ )
» ± 
Ö Ö Ö œ
PD[ Ö E
/ \ œ D â PD[ Ö E
OQ / \ œ D = PD[ ÃOQ ª ² - ¡ Ç -D
Ö -E [ ³ 
Ÿ ž Ÿ ž Ÿ ž ª ² œ
à ½ p s Õ s ³
¬ ã

Q
» ±
'HRDUHFH HVWHFRQVWDQW OQª ² = N=FRQVWDQW
ª ²
½ p s Õ
¥
« ¥ ¨ á ¥ ¨

Ç (\ ¦ ) Ç (\ ¦ )
» ± « á
Ö ¦ Ö ¦
PD[ ÃOQ ª ² - ¨ -D
Ö -E [ ³ = N + PD[ - ¨ -D
Ö -E [ =
¤ £ ¢ ª ² ©
¦ § ¢ ¤ £ Ã ¦ § © ³
à ½ p s Õ s ³ ¬ s ã
¬ ã 
¥ ¨

( ) ( )
» ± « á » ±
Ö ¦ Ö
= N + ª- -D
Ö -E = N + ª-
¤ £ ¢ æ Ç
² PLQ ² PLQ
¨ \ ¦ [ ¨ Ö E
) D
³
¢ ¤ £
¬
§ © ã
½ s Õ ½ s Õ

ÌQ FRQFOX]LH D GHWHUPLQD PD[LPXO IXQF LHL GH YHURVLPLOLWDWH HVWH HFKLYDOHQW FX D GHWHUPLQD

PLQLPXOVXPHLS WUDWHORUHURULORU

2EVHUYD LH

6H úWLH F HVWLPDWRULL GH YHURVLPLOLWDWH PD[LP VXQW HVWLPDWRUL QHGHSODVD L FRQVLVWHQ L úL

HILFLHQ LDGLF 

Ö
Ö = D 0 E
 0 D = E HVWLPDWRULLVXQWQHGHSODVD L 

Ö
 Ö
 D ÉÉ
ª Ž D E ÉÉ
ª Ž E HVWLPDWRULLVXQWFRQVLVWHQ L 

Ö
 RULFH DOW HVWLPDWRU SHQWUX D úL E DUH GLVSHUVLD PDL PDUH GHFkW GLVSHUVLD OXL D
Ö úL E 

HVWLPDWRULLVXQWHILFLHQ L 

 ÌQFD]XOUHSDUWL LHLQRUPDOHDYDULDELOHLUH]LGXDOHHVWLPDWRULLRE LQX LSULQPHWRGDFHORUPDL

PLFL S WUDWH VXQW QHGHSODVD L FRQVLVWHQ L úL HILFLHQ L ÌQ FRQVHFLQ DFHúWL HVWLPDWRUL SRW IL

FRQVLGHUD LGUHSWFHLPDLEXQLvQSURFHVXOGHGHFL]LHVDXGHPRGHODUHHFRQRPHWULF 

7HRUHPD

'DF YDULDELOD UH]LGXDO HVWH UHSDUWL]DW QRUPDO DYkQG PHGLD HJDO FX ]HUR úL GLVSHUVLD

» ±
²
ª ²
¬ s°
= FW DWXQFL E HVWHUHSDUWL]DW 1 ª E ² 
Ö
s« ® ²

( )
ª ²
Ç [¯ - [
ª ¯ ­ ± ²
½ Õ


41
'HPRQVWUD LH
´ ´ ´ ´

³ (\ µ - \ )([ µ - [ ) ([ µ - [ ) - \ Ç ³ ([ µ - [ ) ([ µ -[ )
¶ ¶ ¶ ¶
Ç Ç
³ \µ Ç
³ \µ ´
µ µ µ µ
Ö
E = = = = Ç

´ · ´ · ´ · ³ aµ \ µ 

³ ([ µ -[ ) ³ ([ µ -[ ) ³ ([ µ -[ )
µ
¶ ¶ ¶
Ç Ç Ç
µ µ µ

XQGH

[º - [
aº = ¹ ¼ 

Ç ([ º - [ )
»
º ¸

X¾ a 1 ( s ½ ) Ü \ ¾ a 1 (D + E[ ¾ s ½ ) W=«Q

Ö
ÌQ FRQFOX]LH E ILLQG FRPELQD LH OLQLDU GH YDULDELOH DOHDWRDUH UHSDUWL]DWH QRUPDO HVWH úL HO

UHSDUWL]DWQRUPDO
À À À À
Ö
0 E = Ç
¿ Â aÁ 0 \ Á = Ç
¿ Â a Á D + E[ Á = Ç
¿ Â aÁ D + Ç
¿ Â Ea Á [ Á 
Á Á Á Á

È Ä È È È Ä È
Ö
' E = Ç
Ã Ç aÅ ' \ Å =sÆ Ç
Ã Ç aÅ 
Å Å

6HFDOFXOHD] 

[ - [
Q Q

Ça Ç
W
= = 
W
Q
W = W =
Ç [W

- [

W =

Ê Ê Ê
Ì Ì Ì Ì

([ Í )
Ç[Í - [ Ç[Í Ç[Í - [ Ç [ Í + Q[
Ì Ì - [ [Í Í Ë É Í Ë É Í Ë É Í Ë É
Ça Í [ Í = Ç Ê = Ê = Ê =

( ) ( ) ( )
Í Ë É Í Ë É Ì Ì Ì
Ç [Í - [ Ç [Í - [ Ç [Í - [
Í Ë É Í Ë É Í Ë É
Ò

Ï
Ò
Ï ([ Ð - [ ) 
 Ça Ð = Ç Ò = Ò 

([ Ð )
Ð Î Ñ Ð Î Ñ Ò

( )
Ï
« Ï á Ç - [
Ç [Ð - [ Ð Î Ñ
ÃÐ Î Ñ ³
¬ ã

'HFL

Ö
0 E =E 
Ø
Ø sÖ
Ö
' E = Ô Ø 

Ç ([ Õ - [ )
Õ Ó ×

7HRUHPD

'DF YDULDELOD UH]LGXDO HVWH UHSDUWL]DW QRUPDO DYkQG PHGLD HJDO FX ]HUR úL GLVSHUVLD

» ±
» ±
ª à ²
ª ²

Ú à
ª [ ²
sÙ = FW DWXQFL D
Ö HVWHUHSDUWL]DW 1 D sÞ ¢ª + Ü à ² 

Ç ([ Ý )
ª ²
ª Q ²
ª ª - [ ²²
Ý Û ß
½ Õ
½ Õ


42
'HPRQVWUD LH
â

Ç
á ä \ ã â â â
» ±
ã
Ö
Ö = \ -E
D [ = - [ Ç á ä aã \ ã = Ç á ä ª - [a ã ² \ ã = Ç
á ä bã \ ã 
ã ã ã
Q ½ Q Õ

XQGH


bå = - [ a å W=«Q
Q

Xç a 1 ( s æ ) Ü \ ç a 1 (D + E[ ç s æ ) W=«Q

ÌQ FRQFOX]LH D
Ö ILLQG FRPELQD LH OLQLDU GH YDULDELOH DOHDWRDUH UHSDUWL]DWH QRUPDO HVWH úL HO

UHSDUWL]DWQRUPDO
é é é é
Ö = Ç
0 D è ë bê 0 \ ê = Ç è ë b ê D + E[ ê = Ç è ë bê D + Ç è ë Eb ê [ ê 
ê ê ê ê

ñ í ñ ñ ñ í ñ
' Ö = Ç
D ì ð bî ' \ î =sï Ç
ì ð bî 
î î

6HFDOFXOHD] 

ô ô ô
« á
Ç
ó bõ = Ç - [ aõ =- [ Ç
ó aõ = 
ò Ã ³
ó
õ ò õ õ ò
¬Q ã
ø ø ø
« á
Ç
÷ bù [ ù = Ç - [ aù [ ù = [ - [ Ç
÷ aù [ ù = 
ö Ã ³
÷
ù ö ù ù ö
¬Q ã
þ þ
þ þ þ
û û « á [ û û [

Ç bü = Ç - [a ü = - Ç a ü + [ Ç a ü = + þ
à ³
([ ü )
ü ú ý ü ú ý ü ú ý ü ú ý û
¬Q ã Q Q Q
Ç - [
ü ú ý

'HFL

Ö =D
0 D

» ±
 ª ²
 [ 
' Ö =s
D ª + ²

ª Q ²
([ - [ )
ª Ç
ÿ 
²
½ Õ

7HRUHPD

'DF [ HVWHIL[DWLDUYDULDELODUH]LGXDO HVWHUHSDUWL]DW QRUPDODYkQGPHGLDHJDO FX]HUR

» » ±±
ª ª ²²
  ([ - [ )
HVWHUHSDUWL]DW 1 ª D + E[ ª ² ² 
Ö 
úLGLVSHUVLD s = FW DWXQFL \
Ö =D
Ö +E [ s +

([ )
ª ª Q ²²
- [
ª ª Ç
²²
½ ½ ÕÕ

'HPRQVWUD LH\ 
 
= \ + E ([ )= ([ )Ça 
Ö Ö
Ö =D
\ Ö +E [ - [ + - [ \ =
 Q
  


 
« á
= Ç + ([ - [ )a \ = Çg \ 
  Ã ³  
¬Q ã

XQGH


g = + ([ - [ )a W=«Q
Q

X a 1 ( s ) Ü \ a 1 (D + E[ s ) W=«Q


43
'HFL Ö ILLQG FRPELQD LH OLQLDU GH YDULDELOH DOHDWRDUH UHSDUWL]DWH QRUPDO HVWH úL HO
\

UHSDUWL]DWQRUPDO
  
0 \ = Ç
 b 0 \ = Ç
 g D + E[ = Ç
 g D + Ç
 Eg [ 
  
$ $ $ $ $
' \ = Ç
 #g ! ' \ ! =s" Ç
 #g ! 
! !

6HFDOFXOHD] 
( ( (
« á
Ç
' g ) = Ç
' + ([ & - [ )a ) =+ ([ & - [ )Ç
' a) =
) % ) % Ã ³ ) %
¬Q ã
, , ,
« á
Ç
. g - [- = Ç
. + ([ * - [ )a - [- = [ + ([ * -[ )Ç
. a- [- = [ + ([ * -[ )= [* 
- + - + Ã ³ - +
¬Q ã
3 3
([ 4 - [ ) ([ 4 -[ )
3 3 0 3
0 « 0 á 0 
g1 = Ç + ([ 4 - [ )a1 = + Ça1 + ([ - [ ) Ça1
4 = +

3 
à ³
([1 )
/ 2 2
1/ Q
¬ ã
Q Q 1/ 2 1/ 2 Q 0
-[

/ 2
'HFL

Ö = D + E[
0 \ ;

» : ±
ª ²
: : ([ ; - [ ) 
' Ö =s8
\ ª + : ²
6
([ 7 )
ª Q ²
- [
ª 7Ç
5 9 ²
½ Õ

7HRUHPD

'DF YDULDELOD UH]LGXDO HVWH UHSDUWL]DW QRUPDO DYkQG PHGLD HJDO FX ]HUR úL GLVSHUVLD
=
s< = FW  DWXQFL HURDUHD SUHYL]LXQLL Ö>
X = \ > - \
Ö > W  Q HVWH UHSDUWL]DW 

» » D ±±

([ A )
ª ª ²²
D -[
1 ª s B ª - - @ D ² ² 

([ A )
ª ª Q ²²
-[
ª ª AÇ
? C ²²
½ ½ ÕÕ

'HPRQVWUD LH

Ö
ÖE
X = \ E - \
Ö E = \ E -D
Ö -E [ E 

XQGH

&&
Ö E VXQWUHSDUWL]D LQRUPDO
D

XG a 1 ( s F ) Ü \ G a 1 (D + E[ G s F ) W=«Q

ÌQ FRQFOX]LH X
Ö H ILLQG FRPELQD LH OLQLDU GH YDULDELOH DOHDWRDUH UHSDUWL]DWH QRUPDO HVWH úL HD

UHSDUWL]DW QRUPDO

Ö
ÖI = 0 \
0 X I - \
Ö I = 0 \ I - 0 D
Ö +E [ I = D + E[ I - D - E[ I = 

Ö K ) = 0 (X ) - 0 (XÖK ((\ K
K ) ) = 0 (\ K ) - 0 (\ K K ) + 0 (\Ö K )
J J J J J J J
' (X ÖK ) = 0 X
Ö K =0 -\
Ö Ö
\
L L L L L
0 \ M = ' \ M + 0 \ M = s N + D + E[ M 

» O ±
ª Q ²
QO O Q Q O O [ -[ Q O
Ö
0 \ = ' Ö
\ +0 \
Ö =sS ª + ² + (D + E[ ) 
R O
ªQ Q ²
ª
Q Ç [ -[ ²
½
T P Õ


44
Ö U Ö U Ö U
0 \ U Ö
\ U = 0 D + E[ U + X U D
Ö +E[ = 0 D + E[ U D
Ö +E[ + 0 X U D
Ö +E[
V 
Ö U
= D + E[ U
 + 0 XU D
Ö +E[

´
Ö
Ö +E Ö Ö
0 XZ D [ Z = 0 X Z \ - E [ + E[ Z
¿
X
µ Ü
Ö
E = Ça Y \ Y
Y W [ ¿
Ý
\ \
« » ±á
Ö
Ö +E = 0 \ - [ Ça ] ] + [ ] ]
²³ =
0 X D [
^ ^ Ã ^ ª
X
] _ ` \
^ ]Ç
_ `
a \
¬ ½ Õã

\ \
= 0 X \ - 0 [ Ça ] ] + 0 [ ] ]
^ ] _ ` \ X
^ ^ ]Ç
_ `
a \ X
^

e a
  ca
0 Xd \ = 0 Ç
g \ f Xd = 0 Xd = s 
Q
f b Q Q

GHRDUHFHHURULOHVXQWQHFRUHODWHvQWUHHOH 
h h h
a
i i a
i i i i
0 [ Ç
k l i \ X = [0 Ç
j k l i \ k la
X = [ Ç
j i 0 \ X 
j
m m m
n n n n n n
0 [
o n p qa
Ç p qa
\ X = [ 0 Ç
o o n \ X = [
o p qa
o nÇ 0 \ X 
o

Q Q

Ç a N 0 \N XW = Ç a N 0 D + E[N + XN XW =
N = N =

Q Q Q

= Ç a N 0 D + E[N XW + Ç a N 0 XN XW = Ç a N D + E[N 0 XW + a W 0 XW XW
N = N = N =

[ - [ 
W
= s
Q

Ç [W - [
W =

 'HFL
w

w [ t - [
Ö
Ö +E
0 Xt D [ t = su + s 
Q
w
[t - [


r v
'LQUHOD LLOHDQWHULRDUHUH]XOW F 

» } ±
} } } } ª ² }
 [ z - [
' Öz
X =s{ + D + E[ z +s{ ¢ª + y ² + D + E[ z -
}
ª Q ²
[z - [
ª zÇ ²

½
x | Õ


» } ± » } ±
} ª ² } } ª ²
 [ z - [ [ z - [
- s { ª + ² - D + E[ z =s { ª - - ²
y } y }
ª Q ² ª Q ²
z - [ z - [
ª zÇ ² ª zÇ ²
[ [
½
x | Õ ½
x | Õ

7HRUHPD

'DF YDULDELOD UH]LGXDO HVWH UHSDUWL]DW QRUPDO DYkQG PHGLD HJDO FX ]HUR úL GLVSHUVLD

 Q à €

s~ = FW DWXQFL Ç XW HVWHXQHVWLPDWRUQHGHSODVDWSHQWUXGLVSHUVLDYDULDELOHLUH]LGXDOH s  
Q - W =


45
'HPRQVWUD LH

7UHEXLHGHPRQVWUDWF 
… ‚ ‚
» ± „
0 ª ֆ
ÇX ² =s 
† ‡ ƒ
½ Q - Õ

)RORVLQGWHRUHPDDQWHULRDU UH]XOW F 
‹ ˆ ‹ ˆ ‹ ˆ
» ± 
0ª ֌
ÇX ²= ֌
Ç0 X = Ç' ֌ =
X
Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰
½ Q - Õ Q - Q -

‹ ˆ
» ˆ ± » ±

‹ ª ² ª Ç [ Œ -[ ²
 [Œ -[ ˆ Œ ‰ ˆ ˆ
= ª - - ² ¢s Š = ª Q -- ² ¢s Š =sŠ
Q -
΂
 ‰ª Q
‹ ˆ
² Q - ª
‹ ˆ
²
[Π-[ [Π-[
ª ŒÇ ² ª ŒÇ ²

½
 ‰ Õ ½
 ‰ Õ

7HRUHPD

'DF YDULDELOD UH]LGXDO HVWH UHSDUWL]DW QRUPDO DYkQG PHGLD HJDO FX ]HUR úL GLVSHUVLD
€
s = FW  DWXQFL HURDUHD SUHYL]LXQLL Ö 
X  Ž = \   Ž - \
Ö   Ž HVWH UHSDUWL]DW 

» » — ±±

([ “ ’ ˜ )
ª ª ²²
— - [
1 ª s • ª + + “ — ² ² SHQWUXRULFHt

([ ” )
ª ª Q ²²
- [
ª ª ”Ç
‘ – ²²
½ ½ ÕÕ

'HPRQVWUD LH

6HUHLDGHPRQVWUD LDWHRUHPHLXQGHWVHvQORFXLHúWHFXtQúLGHRDUHFHtQHVWHPDLPDUH

FDQSHQWUXRULFHN Q 0 X X = UH]XOW F 


N Q+ t
œ
 
› ž
Ö
Ö +E
š ™a 0 \ Xœ = úL 0 XQ+ t \ = 'HFL 0 X   Ÿ ¡ D [   Ÿ ¡ = 
Ç

ÌQILQDOUH]XOW F 

» ¤ ±
¤ ¤ ¤ ¤ ª
 ([ § ¢ ¦ - [ ) ² ¤
' (X
Ö § ¢ ¦ )=s© + (D + E[ § ¢ ¦ ) +s © ª + + § ¤ ² + (D + E[ § ¢ ¦ ) - 

([ ¨ )
ª Q ²
- [
ª
¨Ç
£ ¥
²
½ Õ

» ° ±
° ° ª
 ([ ¬ « ± - [ ) ²

- (D + E[
¬ « ± ) =s ® ª + + ¬ ²
°
([ ­ )
ª Q ²
- [
ª
­Ç
ª ¯
²
½ Õ

'HPRQVWUD LDSHQWUXQRUPDOLWDWHúLYDORDUHDPHGLHHVWHLGHQWLF FXFHDGHODWHRUHPD

'HRDUHFH FHOH SDWUX LSRWH]H , ² ,³ ,´ úL ,µ DX IRVW DFFHSWDWH D SULRUL vQ HWDSD GH HVWLPDUH D

SDUDPHWULORUvQDFHDVW HWDS XUPHD] FDHOHV ILHWHVWDWHLDUHYHQWXDOHOHDEDWHULGHODFHULQ HOHORU

V ILHFRUHFWDWHSULQXWLOL]DUHDXQRUSURFHGXULHFRQRPHWULFHDGHFYDWHILHF UHLDEDWHUL

'H UHJXO vQ FD]XO XQXL QXP U PDUH DO REVHUYD LLORU HIHFWXDWH W = Q Q Ž a LSRWH]D GH

QRUPDOLWDWHDYDULDELOHLHURDUHX¶ VHDFFHSW I U UH]HUYH

9HULILFDUHDLSRWH]HORUGHIXQGDPHQWDUHD0&003

, ² 9DULDELOHOH[úL\QXVXQWDIHFWDWHGHHURULGHP VXU 

$FHDVW LSRWH] VHSRDWHYHULILFDFXUHJXODFHORUWUHLVLJPDUHJXO FDUHFRQVW vQYHULILFDUHD

XUP WRDUHORUUHOD LL

[ ž ([  s )â [ - s < [ < [ + s 
W [ [ W [


46
\ ¸ (
ž \  s · )â \ - s · < \ ¸ < \ + s · 

XQGH

Ç ([ W )

- [
s = 
[
Q

Ç (\ )

- \
W
s = 
\
Q

'DF YDORULOH DFHVWRU YDULDELOH DSDU LQ LQWHUYDOHORU [


W
ž ([  s
[
) úL \ º (
ž \  s ¹ ) 
LSRWH]DGHPDLVXVSRDWHILDFFHSWDW I U UH]HUYH

$FHDVW LSRWH] UHIHULWRDUH OD FDOLWDWHD GDWHORU vQUHJLVWUDWH VH FRQVLGHU UH]ROYDW vQ HWDSD

GHSUHOXFUDUHDGDWHORUREVHUYDWHVWDWLVWLFVDXFHOPDLWkU]LXvQHWDSDGHLGHQWLILFDUHDPRGHOXOXL

,³ ,SRWH]DGHKRPRVFHGDVWLFLWDWHDYDULDELOHLUH]LGXDOH±9DULDELODDOHDWRDUH UH]LGXDO 
»
XHVWHGHPHGLHQXO 0 (X
Ö )= LDUGLVSHUVLDHL V ¼ ½ HVWHFRQVWDQW úLLQGHSHQGHQW GH;

3H ED]D DFHVWHL LSRWH]H VH SRDWH DGPLWH F OHJ WXUD GLQWUH < úL ; HVWH UHODWLY VWDELO 

&RQWUDULXODFHVWHLLSRWH]HHVWHKHWHURVFHGDVWLFLWDWHD

Ö
ÌQ FD]XO PRGHOXOXL OLQLDU \¾ = D + E[ ¾ + X ¾ UH]LGXXULOH X
Ö¿ = \ ¿ - \
Ö ¿ = \ ¿ -D
Ö -E [ ¿ VXQW

KRPRVFHGDVWLFH GDF GLVSHUVLLOH ORU VXQW FRQVWDQWH úL HJDOH FX GLVSHUVLLOH WHRUHWLFH SHQWUX RULFH W úL

VXQWLQGHSHQGHQWHGHYDULDELODH[RJHQ [
ÂÃ Â Â
VÀ ÖÁ
= 0 X =s À " W = Q 

&RQWUDULXO KRPRVFHGDVWLFLW LL HVWH KHWHURVFHGDVWLFLWDWHD FDUH vQVHDPQ F HURULOH QX DX
Ä Ä Ä Ä
GLVSHUVLLOHHJDOHFLGLIHULWH 0 XÅ ¹ 0 XÄ ¹ ¹ 0 X Ç ¹sÆ 

'DF GLVSHUVLLOH QX PDL VXQW HJDOH HVWLPDWRULL U PkQ QHGHSODVD L GDU QX PDL VXQW HILFDFH

0&003 FRQGXFkQG OD R VXEHVWLPDUH D SDUDPHWULORU PRGHOXOXL LQIOXHQ kQG VHQVLELO úL FDOLWDWHD

GLIHULWHORUWHVWHVWDWLVWLFHDSOLFDWHDFHVWXLD

'HSLVWDUHDKHWHURVFHGDVWLFLW LLVHSRDWHUHDOL]DSULQPDLPXOWHSURFHGHH

,ÈÊÉ Ë 3URFHGHXO JUDILF FDUH FRQVW vQ FRQVWUXLUHD FRUHORJUDPHL SULYLQG YDORULOH YDULDELOHL

IDFWRULDOH [ úL DOH YDULDELOHL UH]LGXDOH X 'DF SH P VXUD FUHúWHULL VF GHULL YDORULORU YDULDELOHL

IDFWRULDOH[VHREVHUY RFUHúWHUH VF GHUH DYDORULORUYDULDELOHLUH]LGXDOHXvQVHDPQ F FHOHGRX 

YDULDELOHVXQWFRUHODWHúLQXLQGHSHQGHQWH

Ö
X Ö
X

[ [

)LJXUD&RUHODUHSR]LWLY  )LJXUD&RUHODUHQHJDWLY 

,ÈÊÉ È 3URFHGHXOGLVSHUVLLORUYDULDELOHLUH]LGXDOH

$FHVW SURFHGHX VH SRDWH DSOLFD DWXQFL FkQG VH GLVSXQH GH VHULL OXQJL GH GDWH ÌQ DFHVW FD]

VHULD YDORULORU YDULDELOHL UH]LGXDOH VH vPSDUWH vQ GRX VDX PDL PXOWH JUXSH SHQWUX ILHFDUH JUXS 
Î Î
FDOFXOkQGXVH GLVSHUVLLLOH FRUHVSXQ] WRDUH V Ì Í Ð VÌ Í Ï  'DF VH DFFHSW LSRWH]D F GLVSHUVLLOH

DFHVWRU JUXSH QX GLIHU VHPQLILFDWLY VHDFFHSW LSRWH]DGHKRPRVFHGDVWLFLWDWHúLVHXWLOL]HD] WHVWXO

)LVKHU6QHGHFRU
Ñ Ñ
 GDF V Ô Ó – VÔ Ò DWXQFLVHDFFHSW LSRWH]D,È 
Ñ Ñ
 GDF V Ô Ó ¹ VÔ Ò DWXQFLVHUHVSLQJHLSRWH]D,È 


47
7HVWXO )LVKHU6QHGHFRU FRQVW vQ FDOFXODUHD UDSRUWXOXL GLQWUH FHOH GRX GLVSHUVLL GLVSHUVLD

DYkQG YDORDUHD FHD PDL PDUH ILLQG SODVDW OD QXP U WRU LDU GDF QXP UXO GH WHUPHQL DL VHULHL HVWH

LPSDU VH UHFRPDQG HOLPLQDUHD WHUPHQXOXL GLQ PLMORFXO VHULHL DVWIHO vQFkW V VH DMXQJ OD

VXEHúDQWLRDQHHJDOH 
× ß Ù Ù
Ù Ø
Ç X Q - N - 
VÛ Þ Ú Ö Ø
)Ü = Ù = ×   
Ù
VÛ Ý Ù
Ç X Q - N - 
×
Ú Ö Õ Ø
Ù

 GDF ) > ) DWXQFL LSRWH]D GH KRPRVFHGDVWLFLWDWH HVWH LQILUPDW GHFL HURULOH VXQW
F » Q ± » Q ±
a ª - ² ª - ²
½ Õ ½ Õ

KHWHURVFHGDVWLFHHOLPLQDUHDDFHVWXLIHQRPHQI FkQGXVHFXDMXWRUXOPHWRGHLUHJUHVLHLSRQGHUDWH

 GDF ) Ê ) DWXQFLVHDFFHSW LSRWH]DGHKRPRVFHGDVWLFLWDWH


F » Q ± » Q ±
a ª - ² ª - ²
½ Õ ½ Õ

,ÈÊÉ à &DOFXOXOFRHILFLHQWXOXLGHFRUHOD LHOLQLDU VLPSO 

Ç (X )([ ã )
FRY (X [ ) ã -X - [ ÇX
ã ([ ã - [ )

äá = = =  
sâ s á Q s â s á Q sâ s á

GDF YDORDUHDFRHILFLHQWXOXLGHFRUHOD LHOLQLDU HVWHDSUR[LPDWLYHJDO FX]HUR±Uåçæ è @DWXQFL

VHDFFHSW LSRWH]DGHKRPRVFHGDVWLFLWDWHYDULDELOHOHXúL[ILLQGLQGHSHQGHQWH

 GDF YDORDUHD FRHILFLHQWXOXL GH FRUHOD LH OLQLDU HVWH GLIHULW GH ]HUR ± Uåçæ è ¹ DWXQFL VH

DUHVSLQJHLSRWH]DGHKRPRVFHGDVWLFLWDWH

,ÈÊÉ é $FFHSWDUHD VDX UHVSLQJHUHD LSRWH]HL GH KRPRVFHGDVWLFLWDWH VH PDL SRDWH UHDOL]D úL FX

DMXWRUXOPHWRGHLDQDOL]HLYDULD LHL

&HOH GRX UHVWULF LL HQXQ DWH PDL VXV VH UHDOL]HD] GDF YDULDELOD UH]LGXDO X úL YDULDELOD

H[SOLFDWLY [ VXQW LQGHSHQGHQWH 3H DFHDVW SUHPLV VH IXQGDPHQWHD] XWLOL]DUHD PHWRGHL DQDOL]HL

YDULD LHLODDFFHSWDUHDVDXUHVSLQJHUHDLSRWH]HLGHKRPRVFHGDVWLFLWDWH

0HWRGDDQDOL]HLYDULD LHLSRUQHúWHGHODUHOD LD

\ ê - \ = \ ê - \
Ö ê + \
Ö ê - \ 
ë ë
(\ ì - \ ) = (\ ì - \
Ö ì + \
Ö ì - \ ) 
î ñ î ñ
Ç \ í ð ï -\ = Ç [ \
Ö í ð ï - \ + \ ï -\
Ö ï ]   
ï ï
ó ö ó ö ó ö ó ö ó

ò õ (\
ôÇ
ô - \ ) = ò õ [( \Ö
ôÇ
ô - \ ) + (\ ô - \
Ö ô ) ] =
ô Çò õ (\Ö
ô - \ ) + Ç
ô ò õ (\
ô - \
Ö ô ) + Ç
ô ò õ (\Ö
ô - \ )( \ ô - \
Ö ô )
 

'DU \ ÷ = D + E[ ÷ + X ÷ 

Ö Ö
 \
Ö ø =D
Ö +E [ ø Ü \ =D
Ö +E [ 

 X
Ö ù = \ ù - \
Ö ù 
û
Q
ý <Öú
Ü Ç - \ \ ú Ö Ö + EÖ[
- < ú = Ç D ú Ö - EÖ[ X
-D Öú
Ö
= E Ç [ ú - [ Xú
Ö
= Q E FRY X ú [ ú 'DF 
ú ü Q

  Ö
vPS U LPUHOD LD ODQ Ü s =s +s Ö
+ E FRY X [ 
 [ X

3HQWUX FD HJDOLWDWHD V VH YHULILFH HVWHQHFHVDUFD FRY X [ = E ¹ $FFHSWDUHDLSRWH]HL

,þ SHED]DDQDOL]HLYDULD LHLFRQVW vQ


Ç \
 - \ = $ ´
6H FDOFXOHD] ¿ GDF $ %& DWXQFL YDULDELOHOH X ÿ úL [ ÿ VXQW LQGHSHQGHQWH úL VH
¿
Ö
Ç < - \ = % µ
DFFHSW ,þ 
¿
Ö
 Ç \ -< =& ¿ GDF $¹%&DWXQFLX ÿ úL[ ÿ VXQWFRUHODWHúLVHUHVSLQJH,þ 
Ý


48


'DF VH FRQVWDW H[LVWHQ D IHQRPHQXOXL GH KHWHURVFHGDVWLFLWDWH DFHVWD WUHEXLH HOLPLQDW

GHRDUHFH SUH]HQ D OXL GHWHUPLQ VXEHVWLPDUHD SDUDPHWULORU PRGHOXOXL úL RE LQHUHD GH YDORUL YLFLDWH

ILLQGDIHFWDW FDOLWDWHDHVWLPDWRULORUDFHúWLDQHPDLILLQGHILFLHQ L GLVSHUVLHPLQLP 

(OLPLQDUHDIHQRPHQXOXLGHKHWHURVFHGDVWLFLWDWHVHSRDWHUHDOL]DSULQXUP WRDUHOHSURFHGHH

D &RQVWUXLUHDPRGHOXOXLSHED]DDEDWHULORUFHQWUDWHDOHYDULDELOHORU

)LH \ ÷ = D + E[ ÷ + X÷     

Ö
Ö
\ =D
Ö +E [      

\ = D + E[ + X     

BBBBBBBBBBBBBBBB

 ±  Ü \ - \ = E [ - [ +X    


W W W


\ = \ - \ ´
¿
Å\
¿ =E [ +X
W W W W W
1RWkQGFX µ Ü ­ 
Ö
¿<Ö

[ = [ - [ ¿ =E [
W W Ý ® W W

 (VWLPDUHDSDUDPHWUXOXLESUHVXSXQHPLQLPL]DUHDIXQF LHL
  

( ) ( ) = PLQ Ç (\ )
  
Ö Ö
) E = PLQ Ç \ -< -E [ 
   

úLFDOFXOXOGHULYDWHLSDU LDOHDIXQF LHL

Ö
)
E = Ü Ç \ ( W
Ö
-E [

W
) ¢ (- [ W ) = â ÇX
W
([ W - [ )= Ü FRY (X
W
[
W
)= 

E 0HWRGDUHJUHVLHLSRQGHUDWH

)LHPRGHOXOLQL LDO \ ÷ = D + E[ ÷ + X ÷ 

+HWHURVFHGDVWLFLWDWHDSUHVXSXQH 0 X ¹ s
FHHDFHvQVHDPQ 

s  = l s 
 
s  = l s 

«««««    
 
s = l s 

XQGHl HVWHXQFRHILFLHQWGHSRQGHUDUH

(VWLPDUHDSDUDPHWULORUPRGHOXOXLSUHVXSXQHPLQLPL]DUHDIXQF LHL

 
Ö Ö
Ö E = PLQ
PLQ ) D Ç
  \ Ö - E[ 
- D 
 s 

 !
Ö Ö
Ö E = PLQ
&RQIRUPUHOD LHL  PLQ ) D Ç
 \ Ö - E[ 
- D   
 l
"
ÌQ UHOD LD  FDQWLW LOH s # úL l $ VXQW vQ JHQHUDOQHFXQRVFXWH6DFRQVWDWDWvQV F vQ

SUDFWLF DEDWHULOH VWDQGDUG s & % VXQW DSUR[LPDWLY SURSRU LRQDOH FX YDORULOH YDULDELOHL H[RJHQH [

DGLF 

s) ( = s ) [' 

s , + =s , [* 

«««««    

s , . =s , [- 

&RUHOkQGUHOD LLOH úL UH]XOW F UHOD LD GHYLQH
4 4
0 Ö 1
0 0
 4 » \1 - D
Ö -E[ ± » \1 ±
Ö Ö Ö
Ö E =
PLQ ) D 4 PLQ Ç 4 Ö - E[1
\1 - D = 4 PLQ Ç ª
/ 3 ª
² = 4 PLQ Ç/ 3 ª Ö
-D - E² 

s2 1 [1 s2 1 [1
²
s2 1 ª [1 [1
²
½ Õ ½ Õ


49
'DU UHOD LD  HVWH HFKLYDOHQW FX DSOLFDUHD 0&003 PRGHOXOXL LQL LDO GXS FH vQ

SUHDODELODIRVWvPS U LWOD[ 5 

\6 X6
\6 = D + E[ 6 + X6 _ [ 6 Ü = D +E + 
[6 [6 [6
; ;
8 8
»X ± » \ ±
9 9
Ö Ö
Ö E
PLQ ) D = PLQ Ç
7 : ª ² = PLQ Ç
7 : ª -D
Ö -E ²  
9 [9 9 [9 [9
½ Õ ½ Õ

Ö
Ö úL E DOH IXQF LLORU  úL  úL
&DOFXOkQG GHULYDWHOH SDU LDOH vQ UDSRUW FX D

DQXOkQGXOHVHDMXQJHODDFHODúLVLVWHPGHHFXD LLSHED]DF UXLDVHGHWHUPLQ FHLGRLHVWLPDWRUL

Å  \<
Ö
Ö = Ü ¿
)
D
Ö
D Ç = + EÇ = Ç =
¿ [< [< [<
  
­
Ö
)
E = Ü \<
¿ Ö
Ö
D Ç + QE = Ç
¿ [< [<
®

Å \? \?
¿ Ç > Ç - Ç Ç >
[? [? [? [?
¿Ö
E = >
¿
 » ±
¿ QÇ > - Ǫ ²
ª ²
¿ [? [?
½ Õ
Ü ­   

¿ \? 
¿ Ç > Ç
[? [?
¿D Ö
Ö = -E
¿ 

¿ Ç > Ç >
[? [?
®

8Q FD] FRQFUHW GH XWLOL]DUH D DFHVWHL PHWRGH R FRQVWLWXLH VLWXD LD vQ FDUH VH XUP UHúWH

PRGHODUHDLQYHVWL LLORUXQRULQWUHSULQGHULGHGLPHQVLXQLGLIHULWHvQIXQF LHGHFDSLWDOFLIUDGHDIDFHUL

úLYHQLW, I .&$9 X

2 DOW PHWRG FRQVW vQ VHJPHQWDUHD HúDQWLRQXOXL vQ VXEFROHFWLYLW L RPRJHQH GLQ SXQFW GH

YHGHUHDOQLYHOHORUIDFWRULORUXUPDW GHRUHVSHFLILFDUHDPRGHOXOXLSHQWUXILHFDUHVHJPHQWvQSDUWH

ÌQ PRG FXUHQW DFHVW SURFHGHX VH XWLOL]HD] OD HVWLPDUHD SDUDPHWULORU XQXL PRGHO

HFRQRPHWULF SULYLQG FHUHUHD VDX FRQVXPXO SRSXOD LHL ID GH XQ SURGXV GH IRORVLQ FXUHQW 

GHRDUHFH VD FRQVWDWDW F GLVSHUVLD FRUHVSXQ] WRDUH FRQVXPXOXL FUHúWH SH P VXUD FUHúWHULL QLYHOXOXL

YHQLWXOXL

,@ 9DORULOH YDULDELOHL UH]LGXDOH X VXQW QHFRUHODWH UHVSHFWLY QX H[LVW IHQRPHQXO GH

DXWRFRUHODUHDHURULORU

FRY X B X A = 0 X B X A = " W N = Q W < N 

'HRDUHFHDSOLFD LLOHSUDFWLFHDXDU WDWF DFHVWIHQRPHQHIUHFYHQWvQVSHFLDOvQFD]XOVHULLORU

FURQRORJLFH LQWHUGHSHQGHQWH YHULILFDUHD DFHVWXLD HVWH QHFHVDU PDL DOHV vQ FD]XO FDOFXOHORU GH

SURJQR] 

0&003 vQ FD]XO H[LVWHQ HL IHQRPHQXOXL GH DXWRFRUHOD LH 0 X D X C ¹  QX PDL

SHUPLWH RE LQHUHD GH HVWLPDWRUL HILFLHQ L SUH]HQWkQG WRWRGDW GLVWRUVLXQL GH OD YDORULOH UHDOH 6H

S VWUHD] vQV FDOLWDWHDDFHVWRUDGHDILFRQVLVWHQ LIDSWFHLPSXQHLQWURGXFHUHDvQFDOFXODXQRUVHULL

GHGDWHVXILFLHQWGHOXQJL HúDQWLRQGHYDORULFkWPDLPDUH 

$XWRFRUHODUHD HURULORU VH GDWRUHD] DQDOL]HL vQ WLPS D OHJ WXULL GLQWUH YDULDELOH UHVSHFWLY D

XQXL HIHFW LQHU LDO vQ HYROX LD YDULDELOHORU VDX DOW FDX] DU FRQVWLWXL R HURDUH GH VSHFLILFDUH D

PRGHOXOXL UHVSHFWLY RPLWHUHD XQHL YDULDELOH H[SOLFDWLYH [ 5 FX LQIOXHQ SXWHUQLF DVXSUD YDULDELOHL

HQGRJHQH\

'HSLVWDUHDDXWRFRUHO ULLHURULORUVHSRDWHIDFHXWLOL]kQGXUP WRDUHOHSURFHGHH


50
Ö
 3URFHGHXOJUDILF±VHUHDOL]HD] FRUHORJUDPDvQWUHYDORULOHHVWLPDWHDOHYDULDELOHLHQGRJHQH <E úL

Ö 
YDORULOHYDULDELOHLUH]LGXDOH X

ÖF
X

Ö
\ G
)LJXUD

*UDILF DXWRFRUHOD LD HURULORU VH PDQLIHVW ILH SULQWUXQ QXP U IRDUWH PLF VDX IRDUWH PDUH GH

VFKLPE UL DOH VHPQXOXL YDULDELOHL DOHDWRDUH ILH FD XUPDUH D XQRU VFKLPE UL VLPHWULFH R RVFLOD LH

UHJXODW DYDORULORUYDULDELOHLUH]LGXDOHID GHYDORULOHOXL \


Ö 

 &DOFXOXOFRHILFLHQWXOXLGHDXWRFRUHOD LHGHRUGLQXO

Q Q

ÇX
Ö X
W
Ö
W - ÇX
Ö X
W
Ö
W -
W = W =
U = =    

Q - Q
 
Ç X
Ö
W ÇX
Ö
W -
W = W =

$FHVWDHVWHGHILQLWvQLQWHUYDOXO [- ] DYkQGXUP WRDUHDVHPQLILFD LH

Å - DXWRFRUHOD LH VWULFW QHJDWL Y


¿
U = ­  LQGHSHQGHQ 


¿
+ DXWRFRUHOD LH VWULFW SR]LWL Y
®

 7HVWXO'XUELQ:DWVRQFRQVW vQFDOFXODUHDYDORULL
J M
Ç (X
ÖK -X
ÖK L )
K H M I
G = J    
M
Ç ÖK
X
K H L

$FHDVW YDORDUH HPSLULF ÄG´ VH FRPSDU FX GRX YDORUL WHRUHWLFH G N úL GO SUHOXDWH GLQ

WDEHOXO GLVWULEX LHL 'XUELQ:DWVRQ YH]L $QH[D QU  vQ IXQF LH GH XQ SUDJ GH VHPQLILFD LH a

DUELWUDU DOHV a  VDX a  GH QXP UXO GH YDULDELOH H[RJHQH N úL GH YDORULOH REVHUYDWH

( Q Q Ë ) 

5HJXODGHGHFL]LHDDSOLF ULLWHVWXOXLVHSUH]LQW vQWDEHOXOXUP WRU

<G<G N G N ÊGÊGO GO <G<GO GO ÊGÊG N G N <G

$XWRFRUHODUH ,QGHFL]LH (URULOHVXQW ,QGHFL]LH $XWRFRUHODUH

SR]LWLY Œ LQGHSHQGHQWH Ž QHJDWLY 

&HL GRL DXWRUL DFFHSWkQG LSRWH]D GH QRUPDOLWDWH D YDULDELOHL UH]LGXDOH DX GHPRQVWUDW F 

GLVWULEX LD YDULDELOHL DOHDWRDUH G HVWH FXSULQV vQWUH GRX GLVWULEX LL OLPLW G N úL GO DOH F URU P ULPL

GHSLQG GH SUDJXO GH VHPQLILFD LH a GH QXP UXO GH YDULDELOH H[RJHQH N úL GH QXP UXO GH YDORUL

REVHUYDWH QQË 

'H]YROWkQGUHOD LDOXLGDFHDVWDGHYLQH


51
R R R
U U
Ç ÖS + Ç ÖS Q - Ç X
ÖS X
ÖS
X X T Q T
U
SP U
SP SP U
G = R 
U
ÇT XÖ S
SP
W \ \
Y ^ ^
3HQWUXXQQVXILFLHQWGHPDUHFHOHWUHLVXPH Ç ÖX
V X Ç Ö]
Z X [ Ç
_
Z XÖ] ILLQGDSUR[LPDWLYHJDOH
X Y ] ^ ] _

UHOD LDOXLGYDILHJDO FX


d

Çc
Öe
X Öe
X ` b
ea
G = - d ` b 
c
Ç XÖ e
ea b
j

Çi
Ök
X Ök
X f h
kg
6HQRWHD] FX Uh = j f h FRHILFLHQWXOGHDXWRFRUHOD LHGHRUGLQXODUH]LGXXULORUX l 
i
Ç Ök
X
kg h

( )Ü U
G
ÜG = - U =-  
( ) ( )
m m 


Ü G ž >@ 

FXVHPQLILFD LD

Å - Ü DXWRFRUHOD UH VWULFW QHJDWL Y Å

¿ ¿
 Ü LQGHFL]LH 
¿ ¿
¿ ¿
U = ­ Ü LQGHSHQGHQ Ü G = ­ 


¿ ¿
æ Ü LQGHFL]LH æ
¿ ¿
¿ Ü DXWRFRUHOD UH VWULFW ¿
® SR]LWL Y ®

ÌQJHQHUDODXWRFRUHOD LDHURULORUHVWHSURYRFDW GHGRX FDX]H

 ILH F YDULDELOD HQGRJHQ \ VH DXWRFRUHOHD] vQ HYROX LD VD FD XUPDUH D XQXL HIHFW LQHU LDO 

JHQHUkQGRDXWRFRUHODUHvQWLPSDHURULORU

 ILH GDWRULW RPLWHULL XQHL YDULDELOH H[RJHQH [ FX LQIOXHQ VHPQLILFDWLY DVXSUD OXL \ DGLF D

XQHLHURULGHVSHFLILFDUHDPRGHOXOXLHFRQRPHWULF

(OLPLQDUHD IHQRPHQXOXL GH DXWRFRUHODUH D YDULDELOHL UH]LGXDOH X l ± vQ FD]XO GHSLVW ULL VDOH ±

VHIXQGDPHQWHD] SHHYLWDUHDFDX]HORUFDUHvOJHQHUHD] 

2 PRGDOLWDWH GLUHFW GH D HYLWD FRQVHFLQ HOH VWDWLVWLFH SH FDUH OH JHQHUHD] DFHVW IHQRPHQ R

FRQVWLWXLHXWLOL]DUHDXUP WRDUHORUSURFHGHH

D $SOLFDUHD 0&003 JHQHUDOL]DWH vQ YHGHUHD HVWLP ULL SDUDPHWULORU PRGHOXOXL FDUH vQ

FD]XO DXWRFRUHO ULL UH]LGXXULORU SHUPLWH RE LQHUHD GH HVWLPDWRUL QHGHSODVD L FRQVLVWHQ L úL HILFLHQ L

$FHDVW PHWRG HVWH UHFRPDQGDW vQ VLWXD LD vQ FDUH QXP UXO YDULDELOHORU FDX]DOH HVWH VXSHULRU OXL

Ö - - -
XQX PRGHOHPXOWLIDFWRULDOH (VWLPDWRULLPRGHOXOXLVHRE LQDVWIHO % = ;
9 ; ;
9 < 

XQGH9 PDWULFHDYDULDQ HORUúLFRYDULDQ HORUUH]LGXXULORU

E 8QDOWSURFHGHXHVWHXUP WRUXO

)LH PRGHOXO OLQLDU XQLIDFWRULDO \ = D + E[ +X 6H HVWLPHD] SDUDPHWULL DFHVWXLD D úL E FX
W W W

Ö
DMXWRUXO 0&003 6H FDOFXOHD] YDORULOH DMXVWDWH DOH YDULDELOHL HQGRJHQH Ö
\n = D
Ö + E[ n úL

Ö
UH]LGXXULOH X
Öo = \ o - \
Ö o = \ o -D
Ö -E [ o  úL VH DSOLF WHVWXO ³G´ 'DF LSRWH]D GH


52
G
LQGHSHQGHQ D YDULDELOHORU UH]LGXDOH ,p QX SRDWH IL DFFHSWDW Uq ¹  Ur = - DFHDVWD


SUHVXSXQHRDXWRFRUHODUHGHRUGLQXOvQWkLDHURULORUUHVSHFWLY

Ö s - = Ux
X Ö s tvu + ] s 
uwX    

XQGH]y HVWHYDULDELODDOHDWRDUHFHYHULILF LSRWH]HOH,z ,p úL,{ 

ùWLLQGF 

} | = \~ } | - \ Ö
Ö~
X Ö ~ } | = \ ~ } | -D
Ö -E [ ~ } |   

ÌQORFXLQGUHOD LLOH úL vQUHOD LD VHRE LQH

Ö Ö
\ Ö - E[ 
- D = Uƒ Ö - E[ €  + ] 
 ‚ \ €  - D

Ö
\„ - Uˆ Ö - Uˆ † ‡ + E [ „ - Uˆ † ‡ [ „ … † + ] „ 
† ‡ \„ … † = D  

ÌQ HFXD LD  YDULDELOHOH \ ‰ úL [ ‰ VXQW FXQRVFXWH LDU YDORDUHD FRHILFLHQWXOXL GH

DXWRFRUHOD LHVHYDFDOFXODFXUHOD LD




Ǎ
X‘ X‘ Š Œ
‘‹
U ŒŽ = 
Š Œ 

Ç X‘
‘‹ Œ

6H LQWURGXF YDORULOH DFHVWXLD vQ UHOD LD  úL VH YRU HVWLPD SDUDPHWULL D úL E SULQ

Ö
a úL b HVWLPD LLOH SDUDPHWULORU D úL E FDOFXODWH SH ED]D
DSOLFDUHD GLQ QRX D 0&003 )LH Ö

GLIHUHQ HORUGHRUGLQXOvQWkLDOHYDULDELOHORU\úL[

6HDMXQJHDVWIHOODPRGHOXO

\– - U” ’ “ \ – • ’ = a - U” ’ “ + b [ – - U” ’ “ [ – • ’   

XQGH \› - U™ — ˜ \ › š — UHSUH]LQW GLIHUHQ HOH WHRUHWLFH DMXVWDWH GH RUGLQXO vQWkL DOH YDULDELOHL

HQGRJHQH\FDOFXODWHSHED]DIXQF LHLGHUHJUHVLH 

F 3URFHGHXOSULQEDOHLDM +LOGUHWK/X 

'DF H[LVW FRUHOD LHVHDMXQJHODUHOD LD


£ £
Ö
\œ - U  Ö ¡ - U  ž Ÿ + E¡ [ œ - U  ž Ÿ [ œ  ž + ] œ Ü \ ¢
ž Ÿ \œ  ž = D = D¤ + E¤ [ ¢ + ]¢ 

3URFHGHXOSULQEDOHLDMFRQVW vQDWULEXLUHDGHYDORULOXLU ¥§¦§¨ vQLQWHUYDOXO>@ÜDXWRFRUHODUH

SR]LWLY VDXvQWUH>@ÜDXWRFRUHODUHQHJDWLY 

'HH[HPSOXvQFD]XOXQHLDXWRFRUHO ULSRLWLYHLVHDWULEXLHOXLU ¥§¦§¨ XUP WRDUHOHYDORUL


ª
U ¥§¦§¨ >ÜÇ]© 
ª
U ¥§¦§¨ >ÜÇ]© 
ª
U ¥§¦§¨ >ÜÇ]© 

'HFLPLQLPXOVHVLWXHD] vQLQWHUYDOXO>@

6H GDX DSRL YDORUL OXL U ­ «µ RSULQGXQH OD YDORDUHD SHQWUX FDUH VH RE LQH PLQ
«
Ö
Ç] ‰ 3HQWUXDFHDVW YDORDUHVHS VWUHD] HVWLPDWRULL D
Ö úL E RE LQX LvQDFHVWFD]

G 3URFHGHXOLWHUDWLYDOOXL'&RFKUDQúL&2UFXWW

6HFRQVLGHU PRGHOXO \ = D + E[ +X 6HHVWLPHD] SDUDPHWULLPRGHOXOXLVHDSOLF WHVWXO


W W W

': VH FDOFXOHD] FRHILFLHQWXO GH DXWRFRUHOD LH GH RUGLQXO vQWkL úL VH vQORFXLHúWH YDORDUHD VD vQ


HFXD LDLQL LDO RE LQkQGXVHPRGHOXO \ ¬ =D +E [ + ] ÌQFD]XODFHVWXLPRGHOVHYHULILF GDF 
 W W

VD HOLPLQDW VDX QX DXWRFRUHOD LD HURULORU ÌQ FD] FRQWUDU VH FRQWLQX SURFHGHXO SkQ FkQG VH DWLQJH

DFHVWGH]LGHUDW

H 3URFHGHXO'XUELQ

Ö Ö
\­ Ö - E[ ­
- D - U± Ö - E[ ­ ® ¯ + ] ­ 
¯ ° \­ ® ¯ - D


53
Ö
Ö ² E² 
6H FDOFXOHD] U ¥§¦§¨ VH LQWURGXFH vQ UHOD LD  úL UH]XOW HVWLPDWRULL SDUDPHWULORU D

$FHDVW PHWRG G UH]XOWDWHEXQHQXPDLvQFD]XOH[LVWHQ HLXQHLDXWRFRUHOD LLGHRUGLQXOvQWkLúLHVWH

DSOLFDELO vQFD]XOvQVHOXFUHD] FXXQQXP UPDUHGHGDWH

I 8QHRUL HOLPLQDUHD DXWRFRUHOD LHL VH SRDWH UHDOL]D úL SULQ FRQVWUXLUHD PRGHOXOXL SH ED]D

GLIHUHQ HORUGHRUGLQXOvQWkLDOHYDULDELOHORU


\ - \ = D + E [ -[ +] Ü \ = D + E[ +] 
W W - W W - W W W W

J 3HQWUX HOLPLQDUHD DXWRFRUHOD LHL VH SRDWH FRQVWUXL XQ PRGHO QRX vQ FDUH VH LQWURGXFH R

YDULDELO ILFWLY VXSOLPHQWDU $FHDVW PHWRG SRUQHúWH GH OD LGHHD F YDULDELOD UH]LGXDO X QX HVWH

LQIOXHQ DW QXPDL GH IDFWRUL DOHDWRUL FL H[LVW FHO SX LQ XQ IDFWRU VLVWHPDWLF FDUH SURYRDF 

DXWRFRUHOD LD

,³ /HJHD GH SUREDELOLWDWH D YDULDELOHL UH]LGXDOH X ‰ HVWH OHJHD QRUPDO GH PHGLH QXO úL

DEDWHUHPHGLHS WUDWLF s´ X ‰ ŽN(0,s´ )

6H úWLH F GDF HURULOH XUPHD] OHJHD QRUPDO GH PHGLH ]HUR úL GH DEDWHUH PHGLH S WUDWLF 

V µ ¶ FRQVHFLQ DLSRWH]HORU, · ,¸ ,¹ DWXQFLDUHORFUHOD LD

  3 (X
Ö ÊW V Ö
)=-a 
W a X

3HED]DDFHVWHLUHOD LLvQIXQF LHGHGLIHULWHSUDJXULGHVHPQLILFD LH a GLQWDEHODGLVWULEX LHL

QRUPDOHVDXDGLVWULEX LHL6WXGHQWVHYRUSUHOXDYDORULOHFRUHVSXQ] WRDUHOXL W º 

9HULILFDUHD LSRWH]HL GH QRUPDOLWDWH VH SRDWH IDFH SH ED]D XQXL JUDILF vQ FDGUXO F UXLD SH D[D

2[ VH YRU UHSUH]HQWD YDORULOH DMXVWDWH DOH YDULDELOHL \ \


Ö » LDU SH D[D 2\ VH YRU WUHFH YDORULOH

YDULDELOHL UH]LGXDOH X 'DF YDORULOH HPSLULFH DOH YDULDELOHL UH]LGXDOH VH vQVFULX vQ EDQGD
W

W ¢V Ö
 FX XQ DQXPLW SUDJ GH VHPQLILFD LH a LSRWH]D GH QRUPDOLWDWH D YDULDELOHL UH]LGXDOH SRDWH
a X

ILDFFHSWDW FXDFHVWSUDJGHVHPQLILFD LH±YH]LILJXUD

X + WÂ ¢ VÀÁ

 Ö
\

- WÂ ¢ VÀÁ

)LJXUD

9HULILFDUHDVHPQLILFD LHLHVWLPDWRULORUSDUDPHWULORUPRGHOXOXLHFRQRPHWULF

'DF FHOH SDWUX LSRWH]H SRW IL DFFHSWDWH VH SRDWH GHPRQVWUD YH]L 7HRUHPD  F 

0&003 HVWH HFKLYDOHQW FX 090 PHWRGD YHURVLPLOLW LL PD[LPH úL GHFL HVWLPDWRULL

RE LQX LvQDFHVWFD]VXQWQHGHSODVD LFRQYHUJHQ LúLHILFLHQ L

Ö
Ö úLE
'H DVHPHQHD YH]L 7HRUHPD úL  FHL GRL HVWLPDWRUL D VXQW YDULDELOH DOHDWRDUH

UHSDUWL]DWHQRUPDO

Ö
Ö = 1 D V ¼ ½ / E
/ D = 1 E V¾¿ 

XQGH


54
» Ç ±
Ç ª [ ²
V ÅÆ = VÄ ª + Ç ² DEDWHUHDPHGLHS WUDWLF DHVWLPDWRUXOXL D
Ö 

Ç ([ )
Q
ª
à - [ ²
Ã
½ Õ


V
X Ö
V Ö
= DEDWHUHDPHGLHS WUDWLF DHVWLPDWRUXOXL E 

Ç ([ W )
E 
- [
W
Ê
È È
Ç
È \ - \
Ö

Ê Ê
È
VÉ = Ç Ö
È X = GLVSHUVLDYDULDELOHLUH]LGXDOH YH]LWHRUHPD 
Q - Q - 

9HULILFDUHDVHPQLILFD LHLHVWLPDWRULORUFRQVW vQDDFFHSWDVDXDUHVSLQJHXQDGLQFHOHGRX 

LSRWH]H

ÅD = 
+ ­ 


®E = 

ÅD ¹ 
+ ­ 


®E ¹ 

Ö
7HVWXO DGHFYDW DFHVWXL VFRS D
Ö úL E ILLQG YDULDELOH QRUPDOH HVWH WHVWXO ³W´ 3ULQ FHQWUDUHD úL

Ö Ö
QRUPDUHD HVWLPD LLORU D
Ö úL E vQ FD]XO LSRWH]HL + Ë / D
Ö 1 V Ì Í úL / E 1 V Î Ï VH RE LQ

Ö
Ö - E - 
Õ ÐÔÓ D
Ü
YDORULOH FDOFXODWH W Ò = ÐÑ úL W ØÚÙÔÛ = Ö× $FHVWH YDORUL FDOFXODWH VDX HPSLULFH VH FRPSDU FX
V V

YDORDUHDWHRUHWLF 

 W  YDULDELO QRUPDO GDF W = Q Q! SUHOXDW GLQ WDEHOD GLVWULEX LHL QRUPDOH vQ

IXQF LHGHRYDORDUHDUELWUDUDOHDV DSUREDELOLW LL³S´VDXDSUDJXOXLGHVHPQLILFD LHÄ ´S 

DFHVWHYDORULGHUHJXO ILLQGS ! S ! S ! 

 W Ý ÞÔß à ávâäã§å YDULDELO 6WXGHQW GDF W = Q QÊ SUHOXDW GLQ WDEHOD GLVWULEX LHL 6WXGHQW vQ

IXQF LH GH YDORDUHD VWDELOLW SHQWUX úL GH QXP UXO JUDGHORU GH OLEHUWDWH Q N Q QXP UXO

REVHUYD LLORU N QXP UXO YDULDELOHORU H[RJHQH [æ M = N N QXP UXO SDUDPHWULORU PRGHOXOXL

HFRQRPHWULF 

3HED]DFHORUGRX YDORULWçÚèÔé úLW ê ë UHJXODGHGHFL]LHDWHVWXOXLHVWH

õ Ö
D ´
W ðÚñÔò = ÊW
¿
ó íì
V ñï
¿
 GDF µ ! VH DFFHSW + Ë ! HVWLPDWRULL QX VXQW VHPQLILFDWLY GLIHUL L GH
ô Ö
E ¿
W ðÚñÔò = ÊW ó íì
Vîï ¿
Ý

]HURVHUHQXQ ODHLúLODPRGHO !VHUHYLQHODSULPDHWDS FXRQRX VSHFLILFDUH

õ Ö
D ´
W ðÚñÔò = >W
¿
ó íì
V ñï
¿
 GDF µ ! VH DFFHSW + ã ! PRGHOXO D IRVW FRUHFW VSHFLILFDW LGHQWLILFDW úL
ô Ö
E ¿
W ðÚñÔò = >W ó íì
Vîï ¿
Ý

HVWLPDWúLVHFRQWLQX GLVFX LDHFRQRPHWULF 


55
õ Ö
D ´
W ðÚñÔò = ÊW
¿
ó íì
V ñï
¿
 GDF µ !VHUH LQHPRGHOXO\ I [ X E[XúLVHFRQWLQX GLVFX LD
ô Ö
E ¿
W ðÚñÔò = >W ó íì
Vîï ¿
Ý

HFRQRPHWULF 

ÌQSUDFWLF GHRDUHFHW Ëvö Ëø÷ –HFRQRPLúWLLDFFHSW LSRWH]D+ ã HVWLPDWRULLVXQWVHPQLILFDWLYL

GDF 

ú Ö
D
W ýÚþÔÿ = Ë 
V þü


ù Ö
E
W ýÚþÔÿ = Ë 
Vûü

Ö
Ö úLE
ÌQ DFHODúL WLPS úWLLQG F D VXQW UHSDUWL]D L QRUPDO VH SRDWH HVWLPD LQWHUYDOXO GH

vQFUHGHUHDOSDUDPHWULORUDFHVWRUD

3 (D
Ö -W ¢V ÊD ÊD
Ö +W ¢V )= S =-a 

Ö
3 E -W ( ó íì ¢ Vîï
Ö
ÊE ÊE +W ó íì ¢Vîï )= S =-a 

3DUDPHWULLDúLEYRUILFRQVLGHUD LVHPQLILFDWLYGLIHUL LGH]HURGDF 

3 D = D
Ö W (  ¢V )
> = S =-a 

Ö
3 E = E W (
 ¢V )
> = S =-a 

9HULILFDUHDVLPLOLWXGLQLLPRGHOXOXLHFRQRPHWULF

0RGHOXO HFRQRPHWULF \
Ö =D
Ö
Ö +E [  HVWH H[SUHVLD IRUPDO D PRGHOXOXL HFRQRPLF UHDO \  


I [  X  
 D E[  X FRQFHSXW SH ED]D WHRULHL HFRQRPLFH úL UH]XOWDW SH ED]D XQXL VLQJXU

H[SHULPHQWXQXLVLQJXUVRQGDMVWDWLVWLF

&DDWDUHvQDFHDVW HWDS VHXUP UHúWHV VHYHULILFH

 GDF LSRWH]D GH SRUQLUH ± [ SULQFLSDOXO IDFWRU GH LQIOXHQ D IHQRPHQXOXL \ ± HVWH

FRUHFW VDXQX

 GDF OHJLWDWHDHFRQRPLF GLQWUHFHOHGRX YDULDELOHHVWHGHIRUPD\ DE[

 GDF UH]XOWDWHOH RE LQXWH SRW IL FRQVLGHUDWH VLVWHPDWLFH ± vQ VHQVXO F VH YRU RE LQH

DSURDSH DFHOHDúL UH]XOWDWH GDF VH YD UHSHWD H[SHULHQ D FX DOWH VRQGDMH GH YROXP úL

VWUXFWXU DOWH XQLW L VWDWLVWLFH GLIHULWH ± VDX vQWkPSO WRDUH DGLF UH]XOWDWH GLIHULWH

SHQWUXVRQGDMHGLIHULWH

ÌQ JHQHUDO VFRSXULOH XUP ULWH vQ DFHDVW HWDS VH UH]ROY FX DMXWRUXO PHWRGHL DQDOL]HL

YDULD LHLFXQRVFXW úLVXEQXPHOHGHPHWRGD$129$

0HWRGDDQDOL]HLYDULD LHLSRUQHúWHGHODLGHQWLWDWHD
 
\ - \ = \ - \
Ö + \
Ö - \ (\ - \ ) = (\ - \
Ö + \
Ö - \ ) 

  
  [  ]
Ö Ö
Ç \ -\ = Ç < - \ + \ -<   


XQGH \  YDORULOHUHDOHDOHIHQRPHQXOXL\


 

 5HOD LD  U PkQH YDODELO vQ WRDWH FD]XULOH GH PRGHOH OLQLDUH VDX OLQLDUL]DELOH ÌQ FD]XO DFHVWRUD GLQ XUP VH YD

LQHFRQWGHVHPQLILFD LDVLPEROXULORU'HH[HPSOX

 PRGHOXO SXWHUH \  
 D [ X ! OQ \  OQ D E OQ [  OQ X   'HFL vQ DFHVW FD] VHPQLILFD LLOH VLPEROXULORU GLQ

UHOD LD YRUIL\ OQ\  Ö
\ OQ Ö
\ \ =

Ç OQ \ ! =

Ç OQ \
Ö ! X 
OQ\ OQ Ö
\ 
Q Q


56
Ö
\ YDORULOHWHRUHWLFHDOHIHQRPHQXOXL\

Ö
\ =D
Ö
Ö +E [ 

( )= D
 
\ = Ç\ " = Ç\
Ö " =
Ö
Ö +E
Ç D [ " Ö
Ö +E [ 
Q Q Q

3ULQULGLFDUHDODS WUDWDELQRPXOXLGLQSDUWHDGUHDSW DUHOD LHL UH]XOW 


$ ' $ ' $ ' $
%# & %
Ç \ == Ç < - \
%# & % %# & %
+ Ç \ - < % %# & %
+ Ç < - \ \ - <  % %
Ö Ö Ö Ö
- \

7HUPHQLLUHOD LHL VHGHILQHVFSULQ


, (
9 *( -+ ) -
= Ç(\ - \) YDULD LDWRWDO DYDULDELOHL\SURYRFDW GHWR LIDFWRULLV LGHLQIOXHQ 

3 / 3
9 1 =
0. 2( 0
Ç \ - \)
Ö YDULD LD IHQRPHQXOXL \ SURYRFDW QXPDL GH YDULD LD IDFWRUXOXL [

FRQVLGHUDWIDFWRUXOSULQFLSDODOYDULDELOHL\DGLF YDULD LDOXL\H[SOLFDW GHPRGHOXOHFRQRPHWULF

3 / 3
9 4 0. 2 0
= Ç(\ - Ö
\ 0) YDULD LD UH]LGXDO VDX YDULD LD IHQRPHQXOXL \ JHQHUDW GH F WUH IDFWRULL

QHVSHFLILFD L vQ PRGHO DFHúWL IDFWRUL ILLQG FRQVLGHUD L ± vQ HWDSD GH VSHFLILFDUH ± GUHSW IDFWRUL FX

LQIOXHQ vQWkPSO WRDUHQHHVHQ LDOLSHQWUXDH[SOLFDYDULD LDIHQRPHQXOXL\


8
76 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Q
Ö Ö Ö Ö
 Ç \
Ö - \ \ - \
Ö = Ç D
Ö +E [ -D
Ö -E Ö
[ X = E Ç [ - [ X = Q E FRY X [ =
Q

 FRY [ X 9 9 9
DGLF [ úLX VXQWYDULDELOHLQGHSHQGHQWH$FHDVW FRQGL LHVHUHDOL]HD] GDF 9
HURULOHVXQWKRPRVFHGDVWLFH YH]LLSRWH]D, :
'HUHJXO UH]XOWDWHOHDSOLF ULLPHWRGHL$129$VHSUH]LQW vQWUXQWDEHOGHIRUPD

7DEHOXO

6XUVDGH 0 VXUD 1XP UXO 'LVSHUVLL 9DORDUHDWHVWXOXL

YDULD LH YDULD LHL JUDGHORU FRUHFWDWH Ä)´

GH ) ; )>@?=<=AC? < B 

/ 3
OLEHUWDWH
G H
9DULDQ D
3 G D M LH K 
1 = Ç (Ö
0. 2 0
\ - \) FED 9 V
H[SOLFDW GHPRGHO
9 
N = 
V = 
) N = 


N
V IJ
3 / 3 OP O
9DULDQ D Q 
4 0. 2 0 0) Q 9
9 = Ç(\ - Ö
\ V = 
UH]LGXDO Q - N -  
Q - N -

9DULDQ D 3 / 3  

WRWDO 
9 Ç
0. 2( 0
= \ - \) 
Q -  

3HED]DGDWHORUGLQWDEHOVHSRWWHVWDXUP WRDUHOHLSRWH]H
R TR
+ S V W VU = V ! FHOH GRX GLVSHUVLL VXQW DSUR[LPDWLY HJDOH DGLF LQIOXHQ D IDFWRUXOXL [

QXGLIHU GHLQIOXHQ DIDFWRULORUvQWkPSO WRUL


X ZX
+ Y V ] \[ ¹ V ! LQIOXHQ D IDFWRUXOXL [ úL D IDFWRULORU vQWkPSO WRUL ± P VXUDW SULQ FHOH

GRX GLVSHUVLL ± GLIHU VHPQLILFDWLY úL GHFL VH SRDWH WUHFH OD GLVFX LD VLPLOLWXGLQLL D YHURVLPLOLW LL

PRGHOXOXLWHRUHWLFvQUDSRUWFXPRGHOXOUHDO

'XS FXP VH úWLH WHVWDUHD VHPQLILFD LHL GLQWUH GRX GLVSHUVLL VH IDFH FX DMXWRUXO GLVWULEX LHL

WHRUHWLFH)LVKHU6QHGHFRUUHVSHFWLYFXWHVWXOÄ)´&XQRVFkQGFHOHGRX YDORUL

   


_a`cb d ^ e f
 PRGHOXO H[SRQHQ LDO \ ^ H X ^ !OQ\ ^ DE[ OQX ^ ^ ! \ ^ OQ\ ^ Ö
\ g OQ Ö
\ h \ PHGLDJHRPHWULF D

WHUPHQLORU


57
 
V 9 9
\ [ [ X
) = =  YDORDUHD FDOFXODW D YDULDELOHL Ä)´ SH ED]D UH]XOWDWHORU
FDO

N Q - N -
V
X

PRGHOXOXLHFRQRPHWULF

) i jckai jml YDORDUHDWHRUHWLF DYDULDELOHLÄ)´SUHOXDW GLQWDEHODUHSDUWL LHL)LVKHU±6QHGHFRU

vQIXQF LHGHXQSUDJGHVHPQLILFD LH  VDX VDX  úLGHQXP UXOJUDGHORUGH

OLEHUWDWHY 
k NY 
l QN

5HJXODGHGHFL]LHHVWHXUP WRDUHD

 VHDFFHSW + úLVHUHVSLQJH+ GDF n o


) rp qts Ê ) i jckai jml 

 VHDFFHSW + úLVHUHVSLQJH+ GDF o n


) prqts > ) i jckai jml 

o
'DF VHDFFHSW + úLGDF YDULDELODXHVWHLQGHSHQGHQW GHIHQRPHQXO[FRY [X DWXQFL

HFXD LDDQDOL]HLYDULD LHLHVWH u u u


9 v =9 x +9 w    

HFXD LHFDUHSULQvPS U LUHDOD 9 zy VHWUDQVIRUP vQ


{ { { {
9 ~ 9 }{ 9 ~ 9 }{
=
9 |{ +
9 | Ü =
9 |{ ¢ +
9 | ¢   

 
ƒ ‚ 9 
7HUPHQXO 5 =
9 € VH QXPHúWH FRHILFLHQW GH GHWHUPLQDUH úL DUH XUP WRDUHOH

VHPQLILFD LL

Å Ü \ ¹ I [ + X Ü [ QX HVWH IDFWRU FDX]D DO IHQRPHQXOX L \

¿
}Ü \ = I [ + X Ü[ HVWH IDFWRU DO YDULDELOHL \GDU QX HVWH IDFWRU HVHQWLDO
‡ ¿

5 † …„ ¿
= ­ 

¿
}Ü \ = I [ + X Ü[ HVWH XQ IDFWRU HVHQWLDO DO IHQRPHQXOX L \
¿
¿ Ü \ = I [ Ü[ HVWH VLQJXUXO IDFWRU GH LQIOXHQWD DIHQRPHQXOX L \
®

3H ED]D DILUPD LLORU GH PDL VXV VH GHGXFH XúRU F XQ PRGHO HFRQRPHWULF HVWH FX DWkW PDL
ˆ
SHUIRUPDQW FX FkW YDORDUHD OXL 5 ‹ Š‰ VH DSURSLH PDL PXOW GH XQX UHVSHFWLY FX FkW VH DSURSLH PDL

PXOWGH 

6WDWLVWLFLQWHQVLWDWHDOHJ WXULLGLQWUHFHOHGRX YDULDELOHVHP VRDU FXDMXWRUXOLQGLFDWRUXOXL

5 ‹ Š‰ GHQXPLWUDSRUWGHFRUHOD LH

ˆ ˆ ˆ
‹ Š‰ ‰ 
5 ‹ Š‰ = 5 =
9

Œˆ = -
9

Œˆ 
9 9

Å Ü [ úL \ VXQW LQGHSHQGHQ WH

¿
}ÜFRUHODWLHVODE
¿

5  Ž ¿
= ­ 

¿
}ÜFRUHODWLH SXWHUQLF
¿
¿ ÜFRUHODWLHGHWHUPLQLVW \ HVWH FRUHODW VWULFW FX [
®

ÌQFD]XOXQHLOHJ WXULOLQLDUHvQWUHFHOHGRX YDULDELOH±\ DE[XOQ\ OQDEOQ[

OQ X OQ \ D E[ OQ X HVWLPDWRULL SDUDPHWULORU ILLQG RE LQX L FX DMXWRUXO 0&003 VH SRDWH

GHPRQVWUDF UDSRUWXOGHFRUHOD LH 5  Ž HVWHHJDOFXFRHILFLHQWXOGHFRUHOD LHOLQLDU U  Ž 


58
“ “ ’
5 ‘ ”’ = U ‘ ”’ U ‘ ”’ =
FRY \ [

’ ‘ =
Ç \ - \ [

’ ‘
- [
Ö
= E
s

‘ 
s s Qs s s

'H DVHPHQHD WHVWDUHD VHPQLILFD LHL XQXL PRGHO HFRQRPHWULF VH SRDWH IDFH WRW FX WHVWXO Ä)´

GDU SRUQLQG GH OD YDORDUHD UDSRUWXOXL GH FRUHOD LH 5  Ž VDX D FRHILFLHQWXOXL GH GHWHUPLQDUH
ˆ
5  Ž 
œ œ œ œ
V ˜ —– – • Q - N -
) ™ršt› = œ =
9

9
=
5
œ ¢ 
V • N Q - N - - 5 N

$VWIHO
 
 GDF ) ªr«t¬ =
Q - N -
¢
5
  Ê ) ­ ¨© ¢ ž ¦ ¨© ¡ ž §  ¦  Ÿ Ü 5 ¥ ¤£ = Ü VH UHQXQ OD PRGHOXO
N - 5

HFRQRPHWULFRE LQXW
±
 GDF ) »r¼t½ =
Q - N -
¢
5
± > ) ¾ ¹º ³ ¯ · ¹º ² ¯ ¸ ® · ® ° Ü 5 ¶ µ´ ¹ Ü VH WUHFH OD GLVFX LD
- 5

À¿ ¿ Á¿
N

HFRQRPHWULF DHFXD LHLDQDOL]HLYDULD LHL±9 =9 Â +9 ±YH]LUHOD LD 

8WLOL]DUHDPRGHOXOXLHFRQRPHWULFXQLIDFWRULDO

ÌQ SUDFWLFD HFRQRPLF XQ PRGHO HFRQRPHWULF VH XWLOL]HD] SHQWUX H[SOLFDUHD YDULD LHL

IHQRPHQXOXL UH]XOWDWLY \ vQ UDSRUW GH YDULD LD IDFWRUXOXL V X [ SHQWUX HVWLPDUHD YDORULORU SUREDELOH

DOH IHQRPHQXOXL \ VLPXODUHD DFHVWXLD vQ IXQF LH GH SRVLELOHOH YDORUL SH FDUH HFRQRPLF OH SRDWH

vQUHJLVWUD IDFWRUXO [ úL vQ ILQDO SURJQR]D IHQRPHQXOXL \ vQ IXQF LH GH YDORULOH IHQRPHQXOXL [ SH

LQWHUYDOXOGHSURJQR] YY K

3HQWUX D SHUPLWH FD XWLOL]DWRULL V YHULILFH SURSULHW LOH SHUIRUPDQ HOH XQXL PRGHO

HFRQRPHWULFRE LQXWDFHVWDWUHEXLHSUH]HQWDWFXXUP WRDUHOHLQIRUPD LL

Ö
\ Ã =D
Ö
Ö +E [ Ã  5 

  V ÄÅ V ÆÇ  G

   V ÈÉ 

'LVSXQkQGGHDFHVWHLQIRUPD LLVHSRDWHWHVWD

 LQGHSHQGHQ DHURULORUÓWHVWXOÄG´±'XUELQ±:DWVRQ

 VHPQLILFD LDHVWLPDWRULORUÓWHVWXOÄW´

 VLPLOLWXGLQHDPRGHOXOXLÓWHVWXOÄ)´

ÌQ DQXPLWH FD]XUL FkQG VDX HVWLPDW GRX PRGHOH SHQWUX VSD LL GLIHULWH GRX MXGH H VDX

GRX SLH H GLIHULWH VDX SHQWUX SHULRDGH GH WLPS GLIHULWH DOH DFHORUDúL GRX IHQRPHQH \ úL [ GH

H[HPSOX 0 Ê \ = D Ê + E [ úL Ê 0 Ë \ = D Ë +E Ë [ VH SRDWH WHVWD LSRWH]D RPRJHQLW LL VDX

VWDELOLW LLUHODWLYHDOHJLW LLGLQWUHFHOHGRX IHQRPHQH

+ Î E Í =E Ì Ü FHOH GRX PRGHOH VXQW UHODWLY RPRJHQH VDX OHJ WXUD HVWH UHODWLY VWDELO vQ

WLPS

+ Ð E Ð ¹E Ï Ü FHOHGRX PRGHOHQXVXQWRPRJHQH OHJ WXUDQXHVWHUHODWLYVWDELO 

$VWIHO

× -E
Ö
 GDF W ÓrÔtÕ =
E
Ö Ö ÊW Ñ Ü VHDFFHSW + Ú
V ÒÙ + V ÒØ


59
× -E
Ö
 GDF W ÓrÔtÕ =
E
Ö Ö >W Ñ Ü VHDFFHSW + Û
V ÒÙ + V ÒØ
Ú
'H UH LQXW F LSRWH]D + HVWH IRORVLW vQ VSHFLDO vQ GRPHQLXO SURJQR]HL GHRDUHFH DFFHSWDUHD

HL SUHVXSXQH H[LVWHQ D XQHL OHJ WXUL UHODWLY VWDELOH vQ WLPS SUHPLV FH MXVWLILF SUHYL]LXQHD

IHQRPHQXOXL\SHED]DYDORULORUYLLWRDUHDOHIHQRPHQXOXL[ÌQDFHODúLWLPSvQWRDWHFHOHWUHLGLUHF LL

vQ FDUH SRDWH IL IRORVLW XQ PRGHO HFRQRPHWULF YDORULOH IHQRPHQXOXL SRW IL HVWLPDWH ILH SH ED]D

HVWLPD LHLSXQFWXDOH \
Ö Ã =D
Ö
Ö +E [ Ã ILHSHED]DXQXLLQWHUYDOGHvQFUHGHUH

Ö
3 \ ( à -W Ü ¢V Þß Ý Ê \ à Ê \
Ö à +W Ü ¢V Þß Ý )= S =-a 

'H UHJXO SURJQR]D IHQRPHQXOXL \ GDF VH FXQRVF YDORULOH YDULDELOHL IDFWRULDOH [ SHQWUX

PRPHQWXO QY VH UHDOL]HD] SH ED]D XQXL LQWHUYDO GH vQFUHGHUH GHRDUHFH \ HVWH R YDULDELO 

DOHDWRDUH QRUPDO GH PHGLH \


Ö âãá úL GH DEDWHUH PHGLH S WUDWLF V æç å è ä YH]L LSRWH]HOH , é ê
úL , DOH

0&003 

Ö
3 \ ( óíò -W ë ¢V ðñ ï ìî Ê \ óíò Ê \
Ö ó íò +W ë ¢V ðñ ï ìî )= S =-a 

XQGH

\ ôöõø÷ YDORDUHDUHDO DYDULDELOHL\vQPRPHQWXOGHSURJQR] Q + Y 

- \
Ö ü ùûú = HVWLPD LDSXQFWXDO DYDORULLGHSURJQR] SHQWUXYDULDELOD\FDUHVHFDOFXOHD] FX

DMXWRUXOUHOD LHL

Ö
\ þ ÿý =D
Ö
Ö +E [ þÿý 

 V  DEDWHUHDPHGLHS WUDWLF DHURULLGHSUHYL]LXQHFDOFXODW FXUHOD LD
» ±
([ )

ª ²
 


- [
V = V = V ¢ª + + ² 

([ )
  
ª Q ²
  
ª Ç - [ ²
 
½ Õ

'LQ UHOD LD GH PDL VXV UH]XOW F HURDUHD GH SUHYL]LXQH V   HVWH FX DWkW PDL PLF FX FkW


QXP UXO GH REVHUYD LL YD IL PDL PDUH FX FkW YDORULOH YDULDELOHORU vQ PRPHQWXO GH SURJQR] QY 

YRU IL PDL DSURSLDWH GH PHGLD ORU FX FkW GLVSHUVLD YDULDELOHL H[RJHQH [ YD IL PDL PDUH úL FX FkW

GLVSHUVLD YDULDELOHL UH]LGXDOH V  HVWH PDL PLF LDU DFHDVWD YD IL FX DWkW PDL PLF FX FkW PRGHOXO

HFRQRPHWULF YD H[SOLFD R SDUWH WRW PDL PDUH GLQ YDULD LD YDULDELOHL SURJQR]DWH \
Ö VDX FX FkW

UDSRUWXOGHFRUHOD LH 5 \ [
YDDYHDRYDORDUHPDLDSURSLDW GHXQX

Ö
$SUHFLHUHD SURJQR]HL XQXL IHQRPHQ \ SH ED]D XQXL PRGHO HFRQRPHWULF \
Ö =D
Ö +E [  VH

SRDWHIDFHFXDMXWRUXODGRX QR LXQLVLJXUDQ DSURJQR]HLúLSUHFL]LDSURJQR]HLQR LXQLFDUHVHDIO 

vQUHOD LHLQYHUVSURSRU LRQDO 

6LJXUDQ D SURJQR]HL HVWH GDW GH SUREDELOLWDWHD S FX FDUH HVWH HVWLPDW LQWHUYDOXO GH

vQFUHGHUHLDUSUHFL]LDSURJQR]HLGHUHOD LD

 HURDUHDDEVROXW H = \  - \
Ö  = W ¢ V   

H' W+ ¢ V% & * " )


 HURDUHDUHODWLY H ( = ¢ = ¢ 
Ö $ ! #
\ Ö $ ! #
\

'DUGDF SÓUH]XOW F VLJXUDQ DSURJQR]HLFUHúWHLDUGDF WÓ UH]XOW F HURDUHDFUHúWH

LDUSUHFL]LDVHGLPLQXHD] 'LQDFHVWPRWLYHVWLPDUHDYDORULORUSUREDELOHDOHIHQRPHQXOXL\VHIDFH

SH ED]D XQRU YDORUL SUHVWDELOLWH SULYLQG VLJXUDQ D úL SUHFL]LD SURJQR]HL 'H H[HPSOX VH SRDWH

SUHFL]D F SURJQR]HOHYRUWUHEXLDFFHSWDWHFXRSUREDELOLWDWHGDW S ! LDUHURDUHD

GHSURJQR] ±SHXQDQXPLWRUL]RQWDOSURJQR]HL±WUHEXLHV ILH


60
W5 ¢ V. / 2 4
H 0 = 1 ¢ Ê ( (  
Ö - 3 ,
\

([HPSOXGHDSOLFDUHDPRGHOXOXLXQLIDFWRULDO

6H FXQRVF XUP WRDUHOH GDWH SULYLQG 3,%XO UHDOORFXLWRU úL VDODULXO PHGLX UHDO vQ SHULRDGD

 vQUHJLVWUDWH vQ FD]XO 5RPkQLHL FHL GRL LQGLFDWRUL VXQW H[SULPD L vQ SUH XULOH DQXOXL

 

7DEHOXO

$QXO 3,%UHDOORFXLWRU 6DODULXOUHDOORFXLWRU

PLLOHL OHL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6XUVDGHGDWH$QXDUXO6WDWLVWLFDO%15

 6HFHUH

D 6SHFLILFDUHD LGHQWLILFDUHD úL HVWLPDUHD SDUDPHWULORU PRGHOXOXL HFRQRPHWULF FH GHVFULH

OHJ WXUDGLQWUHFHOHGRX YDULDELOH

 E 9HULILFDUHDVHPQLILFD LHLSDUDPHWULORUúLDYHURVLPLOLW LLPRGHOXOXL

 F ÌQ FD]XO XQXL QLYHO DO 3,%XOXL UHDOORFXLWRU GH PLL OHLSHUVRDQ V VH HVWLPH]H

VDODULXOPHGLXUHDOORFXLWRU

 5H]ROYDUH

 D 3HED]DGDWHORUSUREOHPHLVHSRDWHFRQVWUXLXQPRGHOHFRQRPHWULFXQLIDFWRULDOGHIRUPD

  \ = I [ + X 

 XQGH

 \YDORULOHUHDOHDOHYDULDELOHORUGHSHQGHQWH

 [YDORULOHUHDOHDOHYDULDELOHORULQGHSHQGHQWH

 X YDULDELOD UH]LGXDO UHSUH]HQWkQG LQIOXHQ HOH FHORUODO L IDFWRUL DL YDULDELOHL \

QHVSHFLILFD L vQ PRGHO FRQVLGHUD L IDFWRUL vQWkPSO WRUL FX LQIOXHQ H QHVHPQLILFDWLYH DVXSUD

YDULDELOHL\

 $QDOL]D GDWHORU GLQ WDEHO vQ UDSRUW FX SURFHVXO HFRQRPLF GHVFULV FRQGXFH OD XUP WRDUHD

VSHFLILFDUHDYDULDELOHORU

 \VDODULXOUHDOORFXLWRUUHSUH]HQWkQGYDULDELODUH]XOWDWLY 

 [ 3,%XO UHDOORFXLWRU IDFWRUXO FRQVLGHUDW SULQ LSRWH]D GH OXFUX FX LQIOXHQ D FHD PDL

SXWHUQLF DVXSUDYDULDELOHL\


61
 6SHFLILFDUHD XQXL PRGHO HFRQRPHWULF SUHVXSXQH GH DVHPHQHD DOHJHUHD XQHL IXQF LL

PDWHPDWLFH ( I ( [ )) FX DMXWRUXO F UHLD SRDWH IL GHVFULV OHJ WXUD GLQWUH FHOH GRX YDULDELOH ÌQ FD]XO

XQXLPRGHOXQLIDFWRULDOSURFHGHXOFHOPDLGHVIRORVLWvOFRQVWLWXLHUHSUH]HQWDUHDJUDILF DFHORUGRX 

úLUXULGHYDORULFXDMXWRUXOFRUHORJUDPHL


6DODULXOPHGLXUHDOORF

   
3,%ORFXLWRU

)LJXUD'LQDPLFDVDODULXOXLPHGLXUHDOORFvQIXQF LHGH3,%XOUHDOORFXLWRU

'LQ JUDILF VH SRDWH REVHUYD F GLVWULEX LD SXQFWHORU HPSLULFH SRDWH IL DSUR[LPDW FX R

GUHDSW &D DWDUH PRGHOXO HFRQRPHWULF FDUH GHVFULH OHJ WXUD GLQWUH FHOH GRX YDULDELOH VH

WUDQVIRUP vQWUXQ PRGHO OLQLDU XQLIDFWRULDO \ 6 = D + E[ 6 + X W =  D úL E UHSUH]HQWkQG

SDUDPHWULLPRGHOXOXL E Ë SDQWDGUHSWHLILLQGSR]LWLY GHRDUHFHOHJ WXUDGLQWUHFHOHGRX YDULDELOH

HVWHOLQLDU úLGLUHFW 

 8UP WRDUHD RSHUD LH FRQVW vQ HVWLPDUHD SDUDPHWULORU PRGHOXOXL D úL E FX DMXWRUXO

$
HVWLPDWRULORU D úL E ÌQDFHVWVFRSVHYDXWLOL]DPHWRGDFHORUPDLPLFLS WUDWH 0&003 
$
8:9 8:9

( ) ( )
; ;

= PLQ Ç (\ < )
Ö Ö <
Ö E
) D - \
Ö < = PLQ Ç \ < -D
Ö -E [
< 7 8 < 7 8


 

&RQGL LDGHPLQLPDDFHVWHLIXQF LLUH]XOW GLQ

) ë(D
Ö ) = Ü QD Ö
Ö +E Ç [= = Ç \=


( )= Ü D
>
Ö Ö
)ëE Ö Ç [= +EÇ [= = Ç \ = [=

Å D
Ö
Ö +  E = 
¿
Ü ­ 

¿ D
Ö + E Ö
® =  

YH]LWDEHOXOFRORDQHOH 


62


7DEHOXO


@
E

1U $QXO Ö A ([ F ) 
[? \? [? \? [? Ö
X C
\ B ÖD
X -[

FUW

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

7RWDO    

7DEHOXO FRQWLQXDUH 


G L U Y `a`
(\ ) (X ) ([ Z )
[]\
I P = [X -
ÖK J
X ÖO X
X ÖO Q = \T - \^ 
H - \ ÖO -X
ÖO N M \T [X 
[ ^_
 V 
- \ T S R - [ X W

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


63
7DEHOXO FRQWLQXDUH 

 b
d d g g k o

( ) ( ) (] )
f f f f
 = \ D - \ Ö j i
] 
- ] 
Ö c Ö D Ö D - [ - \ Ö p
\ ] [e \e h Ö n Ö n m l ]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ÌQXUPDUH]ROY ULLVLVWHPXOXLGHHFXD LLVHRE LQFHLGRLHVWLPDWRUL

Ö = - 
D

Ö
E = 

3HED]DHVWLPDWRULORUVHYRUFDOFXODYDORULOHHVWLPDWHDOHYDULDELOHL\

  Ö q
\ = - + [ q 

  YH]LWDEHOXOFRORDQD 

E ÌQYHGHUHDYHULILF ULLVHPQLILFD LHLSDUDPHWULORUúLDPRGHOXOXLVHYRUFDOFXOD

 YDORULOHYDULDELOHLUH]LGXDOH

 Ör
X = \ r - \
Ö r YH]LWDEHOXOFRORDQD 

 DEDWHUHDPHGLHS WUDWLF DYDULDELOHLUH]LGXDOH V s t 

Ç (\ v - \
Ö v )
 Vwx = XQGHNQXP UXOYDULDELOHORUH[RJHQH
Q - N -

 
 Vyz = = = 
 - 

 YH]LWDEHOXOFRORDQD 

 DEDWHULOHPHGLLS WUDWLFHDOHFHORUGRLHVWLPDWRUL
{
{ « á
 [ «  á
V ~ = V}~ Ã + ³ = + =  =  
à ³
{

Ç ([ | ) ¬ 
Q  ã
à - [ ³
¬ ã
€
V‚ ƒ 
V„ ƒ = € = =  =  
Ç ( [ - [ ) 

 YH]LWDEHOXOFRORDQHOH 


64
 UDSRUWXOGHFRUHOD LH
…‡†
ˆ

Ç (\ - \ )
ˆ ˆ Š Ö Š
9Œ 9‹ Š  … 
 5 = ˆ = - ˆ = - …‡† = - =  =  
ˆ
 
Ç (\ Š )
9 ‰ 9 ‰
- \
Š  …

 YH]LWDEHOXOFRORDQHOH 

 YDULDELOD'XUELQ:DWVRQG
Ž‡


Ç (X
֑ -X
֑ )
Ž
‘ ’  “ 
 G = Ž‡ = =  
 

ÇX
֑
‘ ’ Ž

 YH]LWDEHOXOFRORDQHOH 

 $VWIHOPRGHOXOHVWLPDWGHYLQH

 Ö ‘
\ = - + [ ‘ 5 = 

    G = 

   V”• =  

 9HULILFDUHDVHPQLILFD LHLPRGHOXOXLQHFHVLW 

 YHULILFDUHDLSRWH]HLGHLQGHSHQGHQ DHURULORU

 YHULILFDUHDVHPQLILFD LHLHVWLPDWRULORU

 YHULILFDUHDVHPQLILFD LHLUDSRUWXOXLGHFRUHOD LH

 9HULILFDUHD LSRWH]HL GH LQGHSHQGHQ D HURULORU FDUH SUHVXSXQH FRY( X –—


 X– ˜ ™ ) =  VH

UHDOL]HD] FX DMXWRUXO WHVWXOXL'XUELQ:DWVRQFRQVWkQGvQFDOFXODUHDYDULDELOHL G úLFRPSDUDUHDVD

FX GRX YDORUL WHRUHWLFH G š úL G › (G  = G œ = ) SUHOXDWH GLQ WDEHOD GLVWULEX LHL 'XUELQ

:DWVRQ vQ IXQF LH GH XQ SUDJ GH VHPQLILFD LH a (a = ) GH QXP UXO YDULDELOHORU H[SOLFDWLYH N 

(N = ) úLGHQXP UXOREVHUYD LLORU Q ( Q Ë ) 

'HRDUHFH YDORDUHD FDOFXODW HVWH FXSULQV vQ LQWHUYDOXO  G  G ž  UHJXOD GH

GHFL]LHLQGLF DXWRFRUHOD LHSR]LWLY FDUHWUHEXLHHOLPLQDW 

 'LQ DFHVW PRWLY QX PDL DUH VHQV WHVWDUHD VHPQLILFD LHL HVWLPDWRULORU úL D UDSRUWXOXL GH

FRUHOD LH HVWLPDWRULL QHPDLILLQG HILFLHQ L GHFL VH LPSXQH PDL vQWkL HOLPLQDUHD IHQRPHQXOXL GH

DXWRFRUHOD LHDHURULORU

 (OLPLQDUHD IHQRPHQXOXL GH DXWRFRUHODUH D HURULORU SUHVXSXQH HIHFWXDUHD XUP WRDUHORU

RSHUD LL

 HURULOHILLQGFRUHODWHDGLF 

X– = U
( )
X– ˜ + ]– () 

VHYDHVWLPDYDORDUHDFRHILFLHQWXOXLGHDXWRFRUHOD LHGHRUGLQXO
Ÿ‡£ Ÿ‡£

ÇX
Ö¤ X
Ö¤ ÇX
Ö¤ X
Ö¤
Ÿ Ÿ
¤ ¥ ¢ ¦ ¤ ¥ ¢ ¦ 
U( Ÿ ) = Ÿ‡£ = Ÿ¡  = =  
 
¢ ¢
ÇX
Ö¤ ÇX
Ö¤
Ÿ
¤ ¥ ¢ ¦ ¤ ¥ Ÿ

 YH]LWDEHOXOFRORDQHOH 

 úWLLQGF 

\§ = D + E[ § + X§ Ü X§ = \§ - D - E[ § 

  \¨ © ª = D + E[ ¨ © ª + X¨ © ª Ü X¨ © ª = \¨ © ª - D - E[ ¨ © ª 

H[SUHVLLOHRE LQXWHSHQWUX X « úL X ¬ ­¯® YRUILvQORFXLWHvQUHOD LD úLVHRE LQH

  \° - D - E[ ° = U ²
( )
(\° ± ² - D - E[ ° ± ² ) + ]° 

  \³ - U µ
( )
\³ ´ µ = D - U µ ( ( ) ) + E( [ ³ - U µ
( )
[³ ´ µ ) + ]³ 


65
·
 1RWkQGFX \¶ = \¶ - U ¹ \¶ ¸ ¹ 
( )
»
  [º = [º - U ½ [º ¼ ½ 
( )

  D½ (
= D - U ½
( ) )
  E¾ = E

 VHRE LQH
¿ ¿ ¿ ¿
Ö
  \ À = DÁ + EÁ [ À + ] À Ü \
Ö À =D
Ö Á + EÁ [ À 

 

ÌQYHGHUHDHVWLP ULLSDUDPHWULORU D Â úL E Ã VHDSOLF 0&003 $ $


Å:Æ

( ) ( )
Ç
É É
ÖÅ Ö
  Ö Å E
) D = PLQ ÇÄ \ È -D
Ö Å - EÅ [ È 
È Ç
Ê Ê
) ë(D ) = Ü (Q - )D
Ö
  Ö Ì Ö Ì + EÌ Ç [ Ë = Ç\ Ë 

( )= Ü D
Ï

( )
Í Í Í Í
Ö Ö
  ) ë EÐ Ö Ð Ç[Î + EÐ Ç [ Î = Ç\ Î [Î 

ÅD
Ö Ò Ö
+ E Ñ = 
¿
  Ü ­ 
Ö
¿ D
Ö Ò + E Ñ = 
®

  YH]LWDEHOXOFRORDQHOH 

 )XQF LDGHUHJUHVLHRE
Ó LQXW YDILGHIRUPD Ó

Ö Ô
\ = - +  [ Ô YH]LWDEHOXOFRORDQD 

 &DúLvQFD]XOPRGHOXOXLLQL LDOVHYRUFDOFXOD

 YDORULOHYDULDELOHLUH]LGXDOH
Õ Õ
Ö Ö
] = \ Ö - \
Ö Ö YH]LWDEHOXOFRORDQD 

 DEDWHUHDPHGLHS WUDWLF DYDULDELOHLUH]LGXDOH


Ú
Ç] ×
Ú
 
VØÙ = = = = = 
(Q - ) -  YH]LWDEHOXOFRORDQD 

 DEDWHULOHPHGLLS WUDWLFHDOHFHORUGRLHVWLPDWRUL

« Ü á á á
á Ã [ ³ «  á
V Þß ä = VÝ Ã + ³ = Ã + ³ = 
(Q - )
â‡ã á

( )

Ü Ü

à - [ ³ ¬ ã
Ç [Û
Ã
¬
Û à á ³
ã


V
]
 
V Öæ = = = 

([ å )
 
E 

Ç - [
W =

 YH]LWDEHOXOFRORDQD 

 UDSRUWXOGHFRUHOD LH

 
5ë= - =  =  
 

 YH]LWDEHOXOFRORDQD 

 


66
YDULDELOD'XUELQ:DWVRQ
ç‡è
é

Ç (]
Ö ë - ]
Ö ë ç )
ë ì ê í 
G ë = ç‡è = = 
é
 
Ç]
Ö ë
ë ì é

 YH]LWDEHOXOFRORDQDúL 

 3HED]DFDOFXOHORUGHPDLVXVUH]XOW PRGHOXO
Õ Õ
 Ö Ö
\ = - +  [ Ö 5 ë = 

    G ë = 

   Vî ï = 

 8WLOL]kQG WHVWXO 'XUELQ:DWVRQ SHQWUX D YHULILFD GDF IHQRPHQXO GH DXWRFRUHOD LH D IRVW

HOLPLQDWSHQWUXXQSUDJGHVHPQLILFD LH a = 


C N = Q = @ YDORULOHWHRUHWLFHDOHYDULDELOHL

'XUELQ:DWVRQ VXQW G ñ = G ð =  ÌQ FRPSDUD LH FX DFHVWHD YDORDUHD HPSLULF G ë =  VH

VLWXHD] DVWIHO Gò = < G ë = < - G ò =  FHHD FH LQGLF LQGHSHQGHQ D HURULORU

DXWRFRUHOD LDILLQGDVWIHOHOLPLQDW 

 (VWLPDWRULLPRGHOXOXLVXQWVHPQLILFDWLYGLIHUL LGH]HURGDF 

$

  W ó ÷ø û = Ë W ü ýÿ
õ ýþ ö ý ü 
Vô ù û ú( )

- 
  W  = =  
 

Ö
E

  W = ËW 
(  )  

V


 
  W  = = 
 

 /XFUkQG FX XQ SUDJ GH VHPQLILFD LH a (a = ) GLQ WDEHOD GLVWULEX LHL 6WXGHQW VH SUHLD

YDORDUHD W  
 =  &RPSDUkQG DFHDVW YDORDUHFXYDORULOHFDOFXODWHSHQWUXFHLGRLHVWLPDWRUL

VHFRQVWDW F 

 W "$# % =  < W 


!
  =  Ü SDUDPHWUXO D & QXHVWHVHPQLILFDWLYGLIHULWGH]HUR $
 W -/. 0 = > W ( ( )
, + '' =  Ü SDUDPHWUXO E 1 HVWHVHPQLILFDWLYGLIHULWGH]HUR
$
*

9HULILFDUHD YHURVLPLOLW LL PRGHOXOXL VH IDFH FX DMXWRUXO DQDOL]HL GLVSHUVLRQDOH DQDOL]D

YDULD LHL ±YH]L7DEHOXO

'LQ WDEHOD GLVWULEX LHL )LVKHU6QHGHFNRU FX XQ SUDJ GH VHPQLILFD LH GH úL vQ IXQF LH GH

QXP UXO JUDGHORU GH OLEHUWDWH Y 2 = N =  úL Y 3 = (Q - ) - N - =  VH SUHLD YDORDUHD WHRUHWLF 

) 5 5 6 4 44
8 7 7 =  'HRDUHFH )> =  > ) : : ;
= < 9 < 99 =  UH]XOW IDSWXO F PRGHOXO OLQLDU HVWH

HVWLPDWFRUHVSXQ] WRU

 5DSRUWXO GH FRUHOD LH HVWH VHPQLILFDWLY GLIHULW GH ]HUR GDF VH YHULILF LQHJDOLWDWHD

)? Ë )BDCA
@AC @ F XQGHYDORDUHDHPSLULF DYDULDELOHL)LVKHU6QHGHFRUHVWH
EG


J
5 (Q - ) - N - 
)I H = J ¢ = ¢ = 
 - 5 N - 


 6H FRQVWDW F )> =  > ) : : ;


= < 9 < 99 =  GHFL SHQWUX XQ SUDJ GH VHPQLILFD LH GH 

YDORDUHDUDSRUWXOXLGHFRUHOD LHHVWHVHPQLILFDWLYGLIHULW GH]HUR


67


7DEHOXO

6XUVDGH 0 VXUDYDULD LHL 1UJUDGHORUGH 'LVSHUVLLFRUHFWDWH 9DORDUHD

YDULD LH OLEHUWDWH WHVWXOXL)


QSR T Y `
KL L
K P T ( )
T
9DULDQ D Y 9 U V ] _ \ [ _
9 MON = Ç \
Ö - \ =
 VX U W U = V =

^
) = ` = 
H[SOLFDW N =  V N VZ

GHPRGHO = 
=  = 

aSb c j
( g g )
c e e
9DULDQ D j 9k

9 f h = dÇ
i \ - \
Ö =
c (Q -) - N - = Vk =
UH]LGXDO 
 (Q -) - N -


=  = 
= 
lnm o
( s )
9DULDQ D
o r r  
9 p =qÇ
t \ -\ =
WRWDO o (Q - ) - =  

= 


u u
 Ö
ÌQ FRQFOX]LH PRGHOXO \ v = - +  [ v SRDWH IL DSUHFLDW FD UHSUH]HQWDWLY

SHQWUX GHVFULHUHD GHSHQGHQ HL GLQWUH VDODULXO PHGLX UHDOORFXLWRU úL 3,%XO UHDOORFXLWRU DFHVWD

H[SOLFkQGGLQYDULD LDWRWDO DYDULDELOHLGHSHQGHQWHDGLF YDULD LDVDODULXOXLPHGLXUHDOORF

VHGDWRUHD] vQSURSRU LHGH3,%XOUHDOORFXLWRU


z z
z z z 9w 9x
9y = 9w + 9x Ü = z + z 
9y 9y

úLFDDWDUHSRDWHILXWLOL]DWvQYHGHUHDGHWHUPLQ ULLSURJQR]HL

 

F ÌQ FD]XO vQ FDUH VDODULXOXL PHGLX UHDOORFXLWRU L VH DWULEXLH YDORDUHD [ {  PLL

OHLORFXLWRU3,%XOUHDOORFXLWRUYDILHJDOFX
€
Ö
Ö +E
 Ö
\ ƒ ‚ „ ~$ /} ~ =D [ | = - +  ¢  = OHL



 3H ED]D LSRWH]HL IRUPXODWH OD SXQFWHOH SUHFHGHQWH 3,%XO UHDOORFXLWRU \ XUPHD] R

Ö úLGHDEDWHUHPHGLHS WUDWLF 
GLVWULEX LHQRUPDO VDXGLVWULEX LD6WXGHQWGDF Q Ê GHPHGLH \

V… † / ( \ )= 1 (\
Ö V‡ ˆ ) 


Œ
 3HQWUX[ { PLLOHL Ö
\  Ž  $Š ‹ ‰/Š = OHL

— ‘
([ ’ )
‘
» ±
‘
ª - [
²
» ( - ) ±
V› š¡ œŸ = V™š + + — — ‘ = ¢ ª + + ² = 
  – ”• ž“ ”
( )
ª Q ² ª  ²
Ç [ ˜ - [ ½ Õ
½ Õ

 

(VWLPDUHD 3,%XOXL UHDOORFXLWRU FDUH VH SRDWH RE LQH GDF VDODULXOXL PHGLX UHDOORFXLWRU LD

YDORDUHD[ { PLLOHLORFXLWRUSHED]DXQXLLQWHUYDOGHvQFUHGHUHVHFDOFXOHD] FXUHOD LD

( )=
³ ³ ³
 Ö
3 \ ¶ µ ¤ -W ¢ V± Ê \ ¶ µ ¤ Ö
Ê \ ¶ µ ¤ +W ¢ V± S =-a 
ª$« ´ ©/ª ² ° ¬®
¯ £ §¨ ­¥ ¦ ª$« ´ ©/ª ª$« ´ ©/ª ² °®
¬ ¯ £ §¨ ­¥ ¦

 3HQWUX a =  GLQWDEHODGLVWULEX LHL6WXGHQWVHSUHLDYDORDUHD W ¸ ¸ ¹ ··


» º =  

 'HFL FX XQ SUDJ GH VHPQLILFD LH GH VDX FX RSUREDELOLWDWHHJDO FXYDORDUHD3,%

XOXLUHDOORFXLWRUYDILFXSULQV vQLQWHUYDOXO

( )
¿
 3 \ Â Á Ã $½ ¾ /¼ ½
À ž [   ¢ ] = -  =  

( )
Ç
 3 \ Ê É Ë Å$Æ /Ä Å
È ž [  ] = 68
%,%/,2*5$),(


%DOWDJL%(FRQRPHWULFV6SULQJHU%HUOLQ

*LUDXG5&KDL[1eFRQRPpWULH38)3DULV

*UHHQH+:(FRQRPHWULF$QDO\VLV0DFPLOODQ3XEOLVKLQJ&RPSDQ\1HZ<RUN
ÌSÍ
*XMDUDWL51%DVLF(FRQRPHWULFV HG0F*UDZ+LOO1HZ<RUN

*XMDUDWL51(VVHQWLDOVRI(FRQRPHWULFV0F*UDZ+LOO1HZ<RUN
ÌSÍ
-RKQVWRQ-(FRQRPHWULF0HWKRGV HG0F*UDZ+LOO1HZ<RUN

/DEURXVVH&,QWURGXFWLRQDO¶pFRQRPpWULH'XQRG3DULV
ÌSÍ
0DGGDOD*6,QWURGXFWLRQWR(FRQRPHWULFV HG0F0LOODQ&R1HZ<RUN
ΝÍ
 3LQG\FN 5 6 5XELQIHOG ' 6 (FRQRPHWULF 0RGHOV DQG (FRQRPLF )RUHFDVWV  HG 0F

*UDZ+LOO1HZ<RUN

9DQJUHYHOLQJKH*eFRQRPpWULH+HUPDQQ&ROOHFWLRQ0pWKRGHV3DULV


69
&DSLWROXO,9

0RGHOXOPXOWLIDFWRULDO


6SHFLILFDUHDúLGHILQLUHDPRGHOXOXLPXOWLIDFWRULDO


6XEIRUP JHQHUDO XQPRGHOH[SOLFDWLYPXOWLIDFWRULDOVHGHILQHúWHSULQXUP WRDUHDUHOD LH

\ I [ X    

XQGH

\ YDULDELODHQGRJHQ GHSHQGHQW VDXH[SOLFDW 

[ YDULDELOHOHH[RJHQHLQGHSHQGHQWHVDXH[SOLFDWLYH

 M = N N QXP UXOYDULDELOHORUH[RJHQH

X YDULDELODUH]LGXDO VDXDOHDWRDUHVDXHURDUH

I [  IXQF LD GH UHJUHVLH FX DMXWRUXO F UHLD YRU IL HVWLPDWH DSUR[LPDWH YDORULOH

YDULDELOHL\GHWHUPLQDWHQXPDLGHLQIOXHQ DIDFWRULORU[ FRQVLGHUD LHVHQ LDOLSULQFLSDOLKRW UkWRUL

H[FHSWkQG LQIOXHQ D FHORUODO L IDFWRUL DL IHQRPHQXOXL \ FDUH VXQW FRQVLGHUD L IDFWRUL QHHVHQ LDOL

QHVHPQLILFDWLYL GH H[SOLFDUH D DSDUL LHL úL D HYROX LHL vQ WLPS úL vQ VSD LX D IHQRPHQXOXL \ DFHúWLD

ILLQGWUDWD LVHSDUDWFXDMXWRUXOYDULDELOHLUH]LGXDOHX

0RGHOXO HFRQRPHWULF  WUHEXLH LQWHUSUHWDW FD R H[SUHVLH IRUPDO D PHWRGHL

HFRQRPHWULFHGHLQYHVWLJDUHDXQXLRELHFWHFRQRPLF

5HDOLWDWHD \ 7HRULD>I [ @ÌQWkPSODUHD X 

&D UHJXO JHQHUDO úL IXQGDPHQWDO VSHFLILFDUHD XQXL PRGHO HFRQRPHWULF VH IDFH SH ED]D

WHRULHL HFRQRPLFH )HQRPHQXO HFRQRPLF \ VH SUHFL]HD] SH ED]D FRQFHSWHORU GHILQL LLORU úL D

UHOD LLORU FDX] HIHFW HODERUDWH GH F WUH DFHDVWD úL VH DFFHSW IHQRPHQXO [ FD IDFWRU HVHQ LDO VDX VH

UHVSLQJHúLVHWUHFHvQFDWHJRULDIDFWRULORUvQWkPSO WRULSULQLQWHUPHGLXOYDULDELOHLDOHDWRDUHX

'LPHQVLXQHDSDFKHWXOXLGHYDULDELOHH[SOLFDWLYH[ GHSLQGHvQV úLGHEDQFDGHGDWHVWDWLVWLFH

DYDULDELOHORUUHVSHFWLYHGHFDQWLWDWHDúLGHFDOLWDWHDDFHVWRUD

ÌQ HFRQRPLH PRGHOHOH PXOWLIDFWRULDOH DX R DULH YDVW GH DSOLFDUHDFHVWHDSXWkQGILXWLOL]DWH

vQPDLPXOWHVLWXD LLúLVXEGLYHUVHIRUPHFDGHH[HPSOX

D PRGHODUHDFRQVXPXOXL

& I 931 X    

XQGH

& FRQVXPXOXQXLSURGXVVDXJUXSHGHSURGXVH

9 YHQLWXOSHIDPLOLH

3 SUH XOSURGXVXOXLVDXLQGLFHOHSUH XULORUJUXSHLGHSURGXVH

1 QXP UXOPHPEULORUXQHLIDPLOLL

E IXQF LDGHSURGXF LH&REE'RXJODV

4 I ./ X    

XQGH

4 YROXPXO YDORDUHDSURGXF LHL 

. FDSLWDOXO

/ IRU DGHPXQF 

F PRGHODUHDHYROX LHLSUH XULORU


  
, I , , , X   

XQGH

, LQGLFHOHSUH XULORU

, LQGLFHOHYHQLWXULORU VDODULLORU FRQVXPDWRULORU

, LQGLFHOHFXUVXOXLYDOXWDU

, LQGLFHOHPDVHLPRQHWDUH

70


,GHQWLILFDUHDPRGHOXOXLPXOWLIDFWRULDO


&D úL vQ FD]XO PRGHOXOXL XQLIDFWRULDO LGHQWLILFDUHD HFRQRPHWULF FRQVW vQ DOHJHUHD XQHL

IXQF LLPDWHPDWLFHvQYHGHUHDGHVFULHULLOHJ WXULLDUHOD LHLGLQWUHYDULDELODHQGRJHQ \úLIDFWRULLV L

GHLQIOXHQ [ [ «[ «[ $FHDVW DOHJHUHVHIDFHvQFRQFRUGDQ FXVHULLOHVWDWLVWLFH VHULLGH

VSD LXVDXGHWLPSDOHYDULDELOHL\úLDOHYDULDELOHORU[ DOHDFHVWRUYDULDELOHSUHOXDWHGLQWURED] GH

GDWHVDXFRQVWUXLWHvQXUPDXQRUREVHUY ULVWDWLVWLFHVSHFLDORUJDQL]DWH

$VWIHOGDF VHGLVSXQHGHXUP WRDUHOHLQIRUPD LL

[ 
 [ « [ \ 

[  [ « [
 \ 

[  [  « [ \ 

M M « M M
[  [  « [ \ XQGH

 W = Q Q QXP UXOWHUPHQLORUVHULLORUVWDWLVWLFH

 M = N N QXP UXOYDULDELOHORUH[RJHQH

,GHQWLILFDUHD SUHVXSXQH FD SH ED]D GDWHORU H[SHULPHQWDOH \ úL [ V VH J VHDVF R IXQF LH

PDWHPDWLF < I [ FXDMXWRUXOF UHLDV VHHVWLPH]HYDORULOHYDULDELOHL\QXPDLSHED]DYDORULORU

YDULDELOHORU[ 

 6SUH GHRVHELUH GH FD]XO XQLIDFWRULDO XQGH SURFHGHXO JUDILF VDX FDOFXOHOH DOJHEULFH RIHUHDX

LQIRUPD LLUHODWLYFRUHFWHSHQWUXLGHQWLILFDUHDIXQF LHLGHUHJUHVLHvQFD]XOPRGHOHORUPXOWLIDFWRULDOH

DFHVWOXFUXU PkQHYDODELOGRDUvQFD]XOvQFDUHVHYDOXFUDFXVHULLELGLPHQVLRQDOH\ [ 


\ [ \ 

[ «\ [ 

8Q DOW PRG GH DOHJHUH D IXQF LHL GH UHJUHVLH PXOWLIDFWRULDOH FRQVW XWLOL]DUHD HVWLPDUHD

YHULILFDUHD úL FRPSDUDUHD PDL PXOWRU WLSXUL GH IXQF LL GH UHJUHVLH úL GH D GHFLGH vQ ILQDO ± YH]L

FRHILFLHQ LLGHSHUIRUPDQ DLXQXLPRGHOPXOWLIDFWRULDOOLQLDU±FDUHHVWHFHOPDLSHUIRUPDQWPRGHO

vQUDSRUWFXGDWHOHH[SHULPHQWDOH

'HUHJXO vQHFRQRPLHSULQFLSDOHOHIXQF LLGHUHJUHVLHPXOWLIDFWRULDOHVXQWGHIRUPD

IXQF LDOLQLDU 

< E E [ 


E [ «E [   

IXQF LDOLQLDU GXEOXORJDULWPLF 


   
< = E ¢ [ ¢ [ ¢ K ¢ [    

 Ü OQ < = OQ E +E OQ [ + E OQ [  + K + E OQ [ 
!  

IXQF LDOLQLDU VHPLORJDULWPLF 


% + ' % *$ *# ' % ) $ ) # ' ' % " $ "#
<& = H (   

 Ü OQ< =E +E [ +E [ + K+E [   


W  W W N NW

VDX
. 2- 3. 1 - . ,-
<0 = E5 ¢ E4 ¢E ¢ K ¢ E/    

Ü OQ< = OQ E + OQ E ¢[ + OQ E ¢[ + K + OQ E ¢[  
W  W W N NW

Ü OQ< = b + b [ + b [ + K+ b [   
W  W W N NW

XQGH b = OQ E 
 

 M
b = OQ E M = N 
M M

71
'HUH LQXWF DWkWvQHWDSDGHVSHFLILFDUHDPRGHOXOXLFkWúLvQHWDSDGHLGHQWLILFDUHVROX LLOH

DFFHSWDWH

 [6 ±SULQFLSDOLLIDFWRULGHLQIOXHQ DLIHQRPHQXOXL\

 <8 = I ([ 78 ) = E ; + E: [ : 8 + E9 [ 9 8 + K + E7 [ 78 M = N W = Q UHOD LDGHGHSHQGHQ 

QXVXQWDOWFHYDGHFkWVLPSOHLSRWH]HGHOXFUX

9DOLGDUHD VDX LQILUPDUHD DFHVWRUD YD FRQVWLWXL GH DOWIHO SULQFLSDOXO RELHFWLY DO HWDSHL GH

YHULILFDUHHFRQRPHWULF DPRGHOXOXL

(VWLPDUHDSDUDPHWULORUPRGHOXOXLPXOWLIDFWRULDO


(VWLPDUHDSDUDPHWULORUPRGHOXOXLVHIDFHvQXUPDHWDSHLGHLGHQWLILFDUHDDFHVWXLD'HRDUHFH

PDUHD PDMRULWDWH D PRGHOHORU HFRQRPHWULFH SRW IL OLQLDUL]DWH XQ PRGHO PXOWLIDFWRULDO vQ IRUP 

JHQHUDO VHSUH]LQW DVWIHO

\ < E = [ =
< E > [ >
< E ? [ ? < «E 6 [6
< «E @ [@ < XA  

XQGH

W = Q Q QXP UXOWHUPHQLORUVHULLORUVWDWLVWLFH

 M = N N QXP UXOYDULDELOHORUH[RJHQH

FHHDFHDQDOLWLFGHYLQH

Å \ F = E + EF + E D +È+ E C + XF
G
[ FHF [ F D [ FIC
¿
¿ \
D = E G + E F [ DF + E D [ DHD + È + E C [ DEC + X D
 
­
¿ 
¿ \ B = E
G +
E B [ BF + E D [ BED + È+ E C [ BC + XB
® 
XQGH[ =  « UHSUH]LQW YDULDELODFHVHDWDúHD] WHUPHQXOXLOLEHUDOHF UHLYDORUL[ <

= VXQWHJDOHFXXQLWDWHD " W = Q 

'HILQLQGFX

» \ L ±
ª ²
ª \ ²
K
< = YHFWRUXO FRORDQ DO YDULDELOHL HQGRJHQH \ W = Q GH
ª ²
<
M
ª ²
ª ²
\ J
½ Õ

GLPHQVLXQH Q 

» ±
[ O O KKK [ O M
ª ²
ª [ Q O KKK[ Q M ²
ª ²
; = [ P O KKK [ P M PDWULFHD YDULDELOHORU H[RJHQH [6 M = N GH
ª ²
ª ²
KKKKKKKK
ª ²
ª [ N O KKK [ N M ²
½ Õ

GLPHQVLXQH QN 

»E U ±
ª ²
ªE
T ²

ª ²
% = E S
ª ² YHFWRUXO FRORDQ DO SDUDPHWULORU E 6 Y[Z WX
V GH GLPHQVLXQH N 
ª M ²
ª ²
ªE R ²
½ Õ

 

72
»X _ ±
ª ²
ªX
^ ²
ª ²
8 = X ] YHFWRUXO FRORDQ DO YDULDELOHL DOHDWRDUH X < W = Q GH GLPHQVLXQH
ª ²
ª M ²
ª ²
X \
½ Õ

Q 

5HOD LD VXEIRUP PDWULFHDO GHYLQH

< ;Â%8    

5HOD LD VHPDLSRDWHVFULHDVWIHO

»\ a ± » [ a a KK [ a d ± »E b ± »X a ±
ª ² ª ² ª ² ª ²

ª\
` ² ª [ ` a KK [ ` d ² ªE
a ² ªX ` ²
= ª ² ¢ + ª ²
ª ² ª ²
M KKKKKKK² M M   
ª ² ª ª ² ª ²
ª ² ª ² ª ² ªX ²
½
\ c Õ [ c a KK [ c d ½
E d
Õ
c
½ Õ ½ Õ

Q ‘ Q ‘ N + N + ‘ Q ‘ 

)XQF LD GH UHJUHVLH FRUHVSXQ] WRDUH PRGHOXOXL VFULV VXE IRUPD XQHL HFXD LL PDWULFHDOH

HVWH

Ö Ö
< = ; ¢ %     

5H]LGXXULOH€ e HVWLPD LLOHYDULDELOHLDOHDWRDUHX VHGHILQHVFDVWIHO

Ö =< -<Ö = < Ö


8 - ; ¢%    

Ö
XQGH < YDORULOHHVWLPDWH DMXVWDWH DOHYDULDELOHL<

ÌQ FD]XO XQXL PRGHO PXOWLIDFWRULDO SDUDPHWULL SRW IL HVWLPD L SULQ LQWHUPHGLXO PDL PXOWRU

PHWRGH FXP DU IL PHWRGD SXQFWHORU HPSLULFH PHWRGD SXQFWHORU PHGLL PHWRGD FHORU PDL PLFL

S WUDWH 0&003 PHWRGDYHURVLPLOLW LLPD[LPHHWF

0HWRGD SXQFWHORU HPSLULFH úL PHWRGD SXQFWHORU PHGLL VXQW IRORVLWH vQ FD]XO PRGHOHORU vQ

FDUH DSOLFDUHD PHWRGHL FHORU PDL PLFL S WUDWH HVWH DQHYRLRDV QHFHVLWkQG FDOFXOH FRPSOLFDWH GH

UHJXO SHQWUXIXQF LLOHQHOLQLDUH IXQF LDORJLVWLF 

0HWRGD FHORU PDL PLFL S WUDWH HVWH PHWRGD FHO PDL GHV XWLOL]DW ÌQ FD]XO XQXL PRGHO

PXOWLIDFWRULDODSOLFDUHDDFHVWHLDSUHVXSXQHPLQLPL]DUHDIXQF LHL
g i i
$ ) ë (<
i
) (% ) = (<
$ P LQ Çj X f = P LQ 8 ë8 = P LQ - <
$) = P LQ < - ( ;%
$) = P LQ (< - ;% -
$) =
;% 
fh

(
= P LQ < ë< - % ë( ; ë< ) + % ë ( ; ë;
$ $ )% )
$    

FDUHLPSOLF FDOFXOXOGHULYDWHLIXQF LHLvQUDSRUWFXHVWLPDWRUXO %


Ö
úLDQXODUHDDFHVWHLD

“) ( % )
$
= Ü - ( ; ë< ) + ( ; ë; )% =   
$ 
$
“%

Ü ( ; ë; ) % = ; ë< 
$    

ÌQFD]XOvQFDUHPDWULFHD ;¶; DGPLWHLQYHUV


l SULQvQPXO LUHDODVWkQJDDHFXD LHLPDWULFHDOH

 FX ;¶; k UH]XOW F 


m n m n
(; ë; ) (; ë; ) % = (; ë; ) (; ë< ) 
$   

(VWLPDWRULLSDUDPHWULORUVHFDOFXOHD] DVWIHOFXDMXWRUXOUHOD LHL

»EÖr ±
ª ²
Öq
r ªE ²
Ö
% = (; ë
; )o (; ë
< )= ª ²    
M
ª ²
ªÖp ²
E
½ Õ

(VWLPDUHDSDUDPHWULORUXQXLPRGHOHFRQRPHWULFPXOWLIDFWRULDOOLQLDUVHSRDWHIDFHúLSHED]D

PDWULFHLYDULDQ HORUúLFRYDULDQ HORUúLDPDWULFHLFRHILFLHQ LORUGHFRUHOD LHOLQLDU VLPSOL

73
)LHPRGHOXO

\s = Ev + Eu [ u s + Et [ t s + Xs    

6HvQVXPHD]  úLVHvPSDUWHODQRE LQkQGXVHHFXD LD

 \ = Ew + E xy
[x + Ez{
[z    

6HVFDGHHFXD LD GLQ úLUH]XOW 

 \| ([ } |
- \ = E }~ - [} ) ([ |
+ E€ - [ ) + X|   

6HQRWHD] FX


 \ = \ - \ 
W W
ƒ
 [ ‚ = [ ‚ - [  


 [ = [ - [ 
W W 

0RGHOXO FRQVWUXLWSHED]DDEDWHULORUFHQWUDWH VWDQGDUG DOHYDULDELOHORUGHYLQH


\ =E [ +E [ +X    
W W W W

9DORULOHDMXVWDWHDOHYDULDELOHLHQGRJHQHVHFDOFXOHD] FXDMXWRUXOUHOD LHL


…„ „… „E…
Ö Ö Ö†
= E‡ [ ‡ +E [
<
† 
   
(VWLPDUHDSDUDPHWULORUDFHVWXLPRGHOVHUHDOL]HD] FXDMXWRUXO0&003
Š

( ) = PLQ ( ) = PLQ ( )
‰ ‰ ‰ ‰ ‰
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
֋ ֊ Ö Ö‹ ֊
Ç -< Ç - E [ -E [
) E E ˆ \ ˆ \
‹ Š 

0LQLPXO DFHVWHL IXQF LL HVWH GDW GH FDOFXOXO GHULYDWHORU SDU LDOH vQ UDSRUW FX SDUDPHWULL

PRGHOXOXL

( )


( )
Å “) E
֐ ֏
E
Œ ŒŽ Œ Œ Œ
֐ ֏
= ÜE Ç [ +E Ç[ = Ç \
   

( )
¿ [ [
֐
¿ “ E

( )
­  

( )
֐ ֏
“) E E
Œ ŒŽ ŒŽ Œ ŒŽ
¿ ֐ ֏
= ÜE Ç[ +E Ç [ = Ç \
   

( )
[ [
¿ ֏
“ E
®

)LHFDUHGLQHFXD LLOHVLVWHPXOXLGHHFXD LL VHvPSDUWHODQ


’

Ç ([ ‘ - [ ) Ç ([ )([ ’ ) Ç (\ ‘ )([ “ ‘ )
Å “ ‘ - [“ ‘ - [’
“ “ - \ - [“
֓
¿ E Ö
+ E’ =
¿ Q Q Q
­
’

Ç ([ )([ ’ ) Ç ([ ) Ç (\ ‘ )([ ’ )
“ ‘ - [“ ‘ - [’ ’ ‘ - [’ - \ ‘ - [’
¿
Ö Ö 
E“ + E’ =
¿
® Q Q Q

ÌQILQDOVLVWHPXOGHHFXD LLVHSUH]LQW DVWIHO


”
+ E” FRY( [ • [ ” )= FRY( \ [ • )
֕
ÅE Ö
¿ s˜ —
­ ” 
¿E FRY( [ [ ) + E֔ = FRY( \ [ ” )
֕ • ” s˜ –
®
  
(VWLPDWRULLSDUDPHWULORUVHYRUFDOFXODDVWIHO

FRY( \ [ • ) FRY( [ • [ ” )
”
FRY( \ [ ” ) s˜ ™
Ö
E• = ” 
s˜ š FRY( [ • [ ” )
”
FRY( [ • [ ” ) s˜ ™

›
sŸ ž FRY( \ [ œ )

FRY( [ œ [ › ) FRY( \ [ › )
Ö
E› = › 
sŸ ž FRY( [ œ [ › )
›
FRY( [ œ [ › ) sŸ 

74
7HUPHQXO OLEHU E   SRDWH IL HVWLPDW GLQ UHOD LD  GXS FDOFXOXO HVWLPDWRULORU

SDUDPHWULORU E ¡ úL E ¢ DVWIHO

$
E£ = \ - E ¤y

$ - E ¥{

$ 

0DWULFHDYDULDQ HORUúLFRYDULDQ
¦ HORUVHGHILQHúWHDVWIHO
¦
» s« FRY( \
¦ [§ ) FRY( \ [ )±
ª ¦ ²
9 = ª FRY( [ § \ ) sª © FRY( [¦ § [ )²   

ª ²
¦ ¦
FRY( [ \) FRY( [ [ § ) sª ¨
½ Õ

VDXvQFD]XOJHQHUDO


¬
» s³ FRY( \ [ ­ ) FRY( \ [ ¬ ) FRY( \ [ ² )±
ª ¬ ²
ª FRY( [ ­ \ ) s± ¯ FRY( [ ­ [ ¬ ) FRY( [ ­ [ ² )²
ª ²
¬
9 = FRY( [ ¬ \ ) FRY( [ ¬ [ ­ ) s± ® FRY( [ ¬ [ ² )  
ª ²
ª   ²
ª ¬ ²
ª FRY( [ ² \ ) FRY( [ ² [ ­ ) FRY( [ ² [ ¬ ) s± ° ²
½ Õ

XQGH

( )
Q 

Ç \ W
 W =
 s = HVWHGLVSHUVLDYDULDELOHL\
\
Q

( )
Q 

Ç [ MW
 W =
 s = HVWHGLVSHUVLDYDULDELOHL [ µ·¶ M = Q 

Q

Ç (\ )([ )

- \ - [ Ç \
(\ )=
[
W MW W MW
 FRY [ = 
M
Q Q

Ö Ö
'LVSXQkQGGHPDWULFHD9HVWLPDWRULL E = E ¸ VHFDOFXOHD] FXDMXWRUXOUHOD LHL
M \ [

¹º
¹ º » ¿ 9 ¼
 
Ö
E ¾ ¼
Ö
= E» = (- ) ½
¹H¹ M = N   
9

 XQGH

 9ÀEÁÂ = GHWHUPLQDQWXOPDWULFHLYDULDQ HORUúLFRYDULDQ HORUGLQFDUHVHHOLPLQ 

OLQLD\úLFRORDQD [ Ã 

 9ÄHÄ = GHWHUPLQDQWXO PDWULFHL YDULDQ HORU úL FRYDULDQ HORU GLQ FDUH VH HOLPLQ 

OLQLD\úLFRORDQD\

5DSRUWXO GH FRUHOD LH PXOWLSO SRDWH IL H[SULPDW FX DMXWRUXO PDWULFHL YDULDQ HORU úL

FRYDULDQ HORUDVWIHO

9 
5 Å = - ¢    
\ [

9
\\
s
\

(VWLPDUHD SDUDPHWULORU PRGHOXOXL FX DMXWRUXO PDWULFHL FRHILFLHQ LORU GH FRUHOD LH OLQLDU 

SUHVXSXQHHIHFWXDUHDXUP WRDUHORURSHUD LL


Æ
s sÈ Ç
VHvQPXO HúWHUHOD LD FX Æ úL 
s sÈ Ç

([Ï ) ([ Î )
É É É
\ - \ - [Ï - [Î É
sË = EÏ s Ê Í + EÎ s Ê Ì +X  
sË sÊ Í sÊ Ì

75
DEDWHULOHVWDQGDUGQRUPDWHVHQRWHD] FX
Ò Ò \Ñ - \
\Ñ = 

× × [ ÕÖ - [ Õ
[ ÕÖ = 
sÔ Ó

UHOD LD GHYLQH


Û Û Û Û Û Û
sÚ \Ø = EÝ s Ù ß [ Ý Ø + EÜ s Ù Þ [ Ü Ø + XØ   

IXQF LDGHUHJUHVLHFRUHVSXQ] WRDUHHVWHXUP WRDUHD


áà à à áà àEáà
Ö Ö Öã
= Eä s â æ [ ä + E sâ å [   
<
ã 

 VH HVWLPHD] SDUDPHWULL PRGHOXOXL Eç M =  FX DMXWRUXO 0&003 FDUH SUHVXSXQH

PLQLPL]DUHDIXQF LHL
è
è

( ) ( )
í í

( ) = PLQ
ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï
Ö Ö Öé Öè
Ç sñ -< î = PLQ Ç sñ - E sð ë [ î - E sð ê [ î 
) Eò ì \ î ì \ î
é è
î é î é

( ) ( ) = sö ( )
õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ
ÅÖ ù
( )
Öø
E s÷ û Ç [ ô + E s÷ ú Ç [ ô [ ô Ç \
ù ù ø ô ù
[ ô
Ö
“) Eó ¿ ô ô ô
= Ü ­
( )
ø 

( ) Ç (\ )
õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ
Ö
“ Eó Öù Öø
¿ E s÷ û Ç[ ô [ ô + E s÷ ú Ç [ ô = sö
ù ø ø ô [
ø ô
ô ô ô
®


Ç \ W
[
WM Ç \ W
[
WM
6HúWLHF U = ü ü = úL U ÿ þ ÿ = 

( ) ( )
\ [ ýó
Q s s 
ó
Ç \ Ç [ WM
\ [
W

ÌQDFHVWFD]VLVWHPXOGHHFXD LLQRUPDOH GHYLQH

ÅE
¿
Ö  s
 Ö
+E s   U = s  U

­   

¿
E
Ö   
s U
Ö
+E
  s = s  U
®

0DWULFHDFRHILFLHQ LORUGHFRUHOD LHOLQLDU VLPSO DYDULDELOHORUVHGHILQHúWH

» U
 U  ±
ª ²
5 = ªU  U  ²    

ª ²
½U  U  Õ

VDXvQFD]XOJHQHUDO

» U  U   U   U  ±
ª ²
ªU  U   U   U  ²
5 =   
ª ²
   
ª ²
ªU
½
 U U  U  ²
Õ

'LVSXQkQGGHDFHDVW PDWULFHHVWLPDWRULL E
$  $
= E VHFDOFXOHD] SHED]DUHOD LHLXUP WRDUH

!#" 5  s 
Ö
E $ Ö
= E = (- ) ¢   
5 s 
XQGH

 5 & ' % = GHWHUPLQDQWXOPDWULFHL5GLQFDUHVDHOLPLQDWOLQLD\úLFRORDQD [ (


 5 )) = GHWHUPLQDQWXOPDWULFHL5GLQFDUHVDHOLPLQDWOLQLD\úLFRORDQD\

&XDMXWRUXODFHVWHLPDWULFLVHSRWFDOFXOD

76
FRHILFLHQ LLGHFRUHOD LHSDU LDOL

1 3, 5 .0- +
U . 2 - +2 - * = (- )   

5 ./. 5 - +- *
1 3, 5 .0- *
U . 2-*2-+ = (- )   

5 ./. 5 - +- *
UDSRUWXOGHFRUHOD LHPXOWLSO 

5
5
\ [ ( =    
5
\\

,SRWH]HSHQWUXHVWLPDUHDSDUDPHWULORU


$SOLFDUHD 0&003 vQ FD]XO XQXL PRGHO PXOWLIDFWRULDO VH IXQGDPHQWHD] SH FkWHYD

LSRWH]HúLDQXPH

4
, 9DULDELOHOH\[ «[ QXVXQWDIHFWDWHGHHURULGHP VXU 5 6
7
, 9DULDELOD DOHDWRDUH UH]LGXDO 8 HVWH GH PHGLH QXO 0 X 5 0 X 8 « 0 X 9  LDU

GLVSHUVLD HL s
8#: HVWH FRQVWDQW úL LQGHSHQGHQW GH YDULDELOHOH H[RJHQH ;
; LSRWH]D GH

KRPRVFHGDVWLFLWDWH

<
, 9DORULOH YDULDELOHL UH]LGXDOH 8 VXQW LQGHSHQGHQWH UHVSHFWLY QX H[LVW IHQRPHQXO GH

DXWRFRUHODUHDHURULORUFRY X = X >  "W W = Q 

?
, /HJHD GH SUREDELOLWDWH D YDULDELOHL UH]LGXDOH HVWH OHJHD QRUPDO GH PHGLH ]HUR úL GH

DEDWHUHPHGLHS WUDWLF s 


:
ÌQ DIDUD DFHVWRU LSRWH]H FDUH VXQW DFHOHDúL úL vQ FD]XO XQXL PRGHO XQLIDFWRULDO H[LVW R

LSRWH] VSHFLILF PRGHOXOXL PXOWLIDFWRULDO úL DQXPH , 9DULDELOHOH H[RJHQH ; VXQW LQGHSHQGHQWH @ ;
vQWUH HOH IRUPkQG XQ VLVWHP GH YHFWRUL OLQLDUL LQGHSHQGHQ L ÌQ FD] FRQWUDU DSDUH IHQRPHQXO GH

PXOWLFROLQLDULWDWH FDUH LPSOLF LPSRVLELOLWDWHD FDOFXO ULL PDWULFLL LQYHUVH ;¶; A5 SUHFXP úL D

HVWLP ULLSDUDPHWULORU

'DF LSRWH]HOH, «, 4 @ H[LVW DWXQFLVHSRWGHPRQVWUDXUP WRDUHOH

Ö
 X B = \ B Ö
B
- < HVWLPD LLOHYDULDELOHLUH]LGXDOH8

XQGH \ C YDORULOHHPSLULFHDOHYDULDELOHLHQGRJHQH<

Ö
< B YDORULOH WHRUHWLFH DOH YDULDELOHL HQGRJHQH FDOFXODW SH ED]D IXQF LHL GH

Ö Ö Ö
UHJUHVLH < = ;% VDX < B Ö
= E F Ö
+E [
E EB Ö
+ + E [ D D B 
G
G ÇX H J
 s I =  HVWLPD LD GLVSHUVLHL s K D YDULDELOHL UH]LGXDOH X Q ILLQG QXP UXO GH
Q - N -

REVHUYD LLLDUN QXP UXOYDULDELOHORUH[SOLFDWLYH


R R
 V OP Q = V N ¢F LM HVWLPD LLOHGLVSHUVLLORUSDUDPHWULORU E ( ( V U TS 

X=

XQGH F W; HOHPHQWXO M VLWXDW SH GLDJRQDOD SULQFLSDO D PDWULFHL LQYHUVH ;¶; 

M = N 

 PHGLD FRQGL LRQDW D YDULDELOHL < vQ IXQF LH GH YDORULOH IDFWRULORU ; OD PRPHQWXO W HVWH ;
Ö
HJDO FX < B
0 <
W ;
Y =<
Ö
W
Ö
=E

Ö
+E [
 
Ö
+ + E
N
[
N

  

77
 GLVSHUVLD FRQGL LRQDW D YDULDELOHL < HURDUHD GH HVWLPDUH D DFHVWHLD VH FDOFXOHD] FX

DMXWRUXOUHOD LHL
c c c [ b
V ] a` _^ = 0 \ Z -<
Ö Z =V \ [ + ; Z (;
; ) d ; Z ]  

» ±
ª ²
ª [ W ²
ª ²
XQGH ;
W
=
ª
[
W
²
HVWHYHFWRUXOFRORDQ DOYDORULORUYDULDELOHORUIDFWRULDOH; vQPRPHQWXOW e
ª M ²

ª ²
[
½ NW Õ

GHGLPHQVLXQH N LDU ; ë = WUDQVSXVDPDWULFHL; 


W
f


9HULILFDUHDVHPQLILFD LHLPRGHOXOXL


9HULILFDUHD VHPQLILFD LHL PRGHOXOXL SUHVXSXQH YHULILFDUHD LSRWH]HORU GH DSOLFDUH D

0&003 YHULILFDUHD VHPQLILFD LHL HVWLPDWRULORU D YHURVLPLOLW LL PRGHOXOXL úL D VHPQLILFD LHL

UDSRUWXOXLGHFRUHOD LH

ÌQ DFHDVW HWDS HVWH QHFHVDU YHULILFDUHD D SRVWHULRUL ! D LSRWH]HORU GH DSOLFDUH D

0&003GHRDUHFHvQJHQHUDOHVWLPDUHDSDUDPHWULORUVHHIHFWXHD] vQXUPDDFFHSW ULLDSULRULFH

DYDODELOLW LLLSRWH]HORUHQXQ DWH

g h i Ö
j
9HULILFDUHD LSRWH]HORU , , , úL , FD úL WHVWDUHD HVWLPDWRULORU E D PRGHOXOXL úL D k
UDSRUWXOXL GH FRUHOD LH 5 n oml VH IDFH GXS DFHOHDúL SULQFLSLL SUH]HQWDWH vQ FD]XO UHJUHVLHL

XQLIDFWRULDOH

p
9HULILFDUHD LSRWH]HL , SUHVXSXQH FD YDULDELOHOH H[RJHQH V IRUPH]H XQ VLVWHP GH YHFWRUL

OLQLDULLQGHSHQGHQ LUHVSHFWLYYDULDELOHOHH[RJHQHV QXILHFRUHODWH

2SXVXO DFHVWXL IHQRPHQ vO UHSUH]LQW PXOWLFROLQLDULWDWHD YDULDELOHORU H[RJHQH FDUH HVWH XQ

IHQRPHQ IRDUWH IUHFYHQW vQ GRPHQLXO HFRQRPLF GDWRULW PXOWLSOHORU UHOD LL GH GHSHQGHQ úL

LQWHUGHSHQGHQ GLQWUH IHQRPHQHOH HFRQRPLFH ÌQ DFHVW VFRSVHLPSXQHRDERUGDUHHFRQRPHWULF vQ

VFRSXOGHSLVW ULLúLHOLPLQ ULLDFHVWXLD

'HSLVWDUHD IHQRPHQXOXL GH PXOWLFROLQHDULWDWH VH SRDWH IDFH FX DMXWRUXO PDL PXOWRU SURFHGHH

FXPDUIL

 UHSUH]HQWDUHD JUDILF D VHULLORU GH YDORUL FRUHVSXQ] WRDUH YDULDELOHORU H[SOLFDWLYH YH]L

)LJXUD QU  ÌQ FD]XO vQ FDUH VH FRQVWDW DQDORJLL vQ HYROX LH DFHVWHD LQGLF H[LVWHQ D XQHL

FRUHOD LLVXILFLHQWGHLQWHQVHvQWUHYDULDELOHOHUHVSHFWLYH

[ q

r
[

[ s

W

)LJXUDQU

78
 FDOFXOXO GHWHUPLQDQWXOXL PDWULFHL ;C; ' ;C; vQ VHQVXO F SH P VXU FH VH DSURSLH GH

]HUR DFHVWD LQGLF R LQWHUFRUHODUH GLQ FH vQ FH PDL VWUkQV 'DF ' ;C;  VH FRQVLGHU F 

IHQRPHQXOGHPXOWLFROLQLDULWDWHHVWHSUH]HQW t
 FDOFXOXO P ULPLL FRHILFLHQWXOXL GH GHWHUPLQDUH 5 $FHDVW YDORDUH HVWH FRPSDUDW FX

P ULPHD DFHOXLDúL FRHILFLHQW RE LQXW vQ FRQGL LLOH vQ FDUH XQD GLQWUH YDULDELOHOH IDFWRULDOH D IRVW

RPLV GLQPRGHOÌQFD]XOvQFDUHYDORULOHFRHILFLHQ LORUVXQWDSURSLDWHFDP ULPHVHSRDWHFRQVLGHUD

F YDULDELODRPLV HVWHFROLQLDU FXFHOHODOWHYDULDELOHIDFWRULDOH$EVHQ DDFHVWHLYDULDELOHGLQPRGHO

DU IL GH GRULW vQWUXFkW DU FRQGXFH OD GLPLQXDUHD PXOWLFROLQLDULW LL I U D DIHFWD VHPQLILFDWLY JUDGXO

GHGHWHUPLQDUHDIDFWRULORUDVXSUDYDULDELOHLHIHFW

 WHVWHOH VWDWLVWLFH 6WXGHQW W XWLOL]DW vQ YHGHUHD YHULILF ULL VHPQLILFD LHL SDUDPHWULORU

PRGHOXOXL úL )LVKHU6QHGHFRU ) XWLOL]DW vQ YHGHUHD YHULILF ULL VHPQLILFD LHL PRGHOXOXL ÌQ FD]XO vQ

FDUH WHVWXO ) VHPQDOHD] VHPQLILFD LH LDU WHVWXO W DSOLFDW DFHOXLDúL PRGHO VHPQDOHD] 

QHVHPQLILFD LL vQ UkQGXO SDUDPHWULORU DFHVW OXFUX UHSUH]LQW XQ LQGLFLX F PXOWLFROLQLDULWDWHD HVWH

SUH]HQW 

(IHFWHOH PXOWLFROLQLDULW LL VXQW SURSRU LRQDOH FX LQWHQVLWDWHD SUH]HQ HL DFHVWHLD vQ UkQGXO

YDULDELOHORU H[SOLFDWLYH 9DORULOH HVWLPDWRULORU SDUDPHWULORU PRGHOXOXL VXQW DIHFWDWH DYkQG GUHSW

FRQVHFLQ GHIRUPDUHD DFHVWRU YDORUL vQWUR DVHPHQHD P VXU vQFkW GHYLQH QHLQWHOLJLELO LQIOXHQ D

VHSDUDW D YDULDELOHORU H[SOLFDWLYH DVXSUD YDULDELOHL HIHFW 0XOWLFROLQLDULWDWHD DIHFWHD] GH

DVHPHQHDúLJUDGXOGHGHWHUPLQDUHDIDFWRULORUDVXSUDYDULDELOHLHIHFWvQVHQVXOGLPLQX ULLVDOH

$WHQXDUHDPXOWLFROLQLDULW LLSRDWHILUHDOL]DW DVWIHO

 GDWRULW IDSWXOXL F VHULLOH GH GDWH SULYLQG YDULDELOD HIHFW úL IDFWRULL V L GHWHUPLQDQ L VXQW

DOF WXLWHGHFHOHPDLPXOWHRULGLQWUXQQXP UUHGXVGHWHUPHQL Q VHUHFRPDQG LQFOXGHUHD

GHWHUPHQLVXSOLPHQWDUL Q! DVWIHOvQFkWHYHQWXDOHOHDQDORJLLGDWRUDWHKD]DUGXOXLV ILHSHFkW

SRVLELOHOLPLQDWH

 vQ VLWXD LD vQ FDUH GRX YDULDELOH FDX]DOH VXQW LQWHQV FRUHODWH XQD GLQWUH HOH HVWH FROLQLDU 

FXFHDODOW VHSRDWHUHQXQ DODXQDGLQWUHHOHFRQVLGHUkQGXVHF YDULDELODRPLV HVWHH[SULPDW GH

FHDUH LQXW vQPRGHO

u
v
w
 GDF GDWHOH VXQW SUH]HQWDWH VXE IRUP GH VHULL FURQRORJLFH VH SRW FDOFXOD GLIHUHQ HOH GH

RUGLQXO  D f
 \ ± \ fx v ± VDXSRWILORJDULWPDWHYDORULOHOXL < ; f e vQVFRSXODWHQX ULLFROLQLDULW LL

FDX]DWHGHSUH]HQ DWUHQGXOXLvQFDGUXOVHULLORUGHGDWH

 XWLOL]DUHD GH VHULL GH GDWH IRUPDWH vQ RSWLF WUDQVYHUVDO VHULL VLQFURQH SRDWH FRQVWLWXL R

PRGDOLWDWH GH GLPLQXDUH VDX FKLDU GH HOLPLQDUH D LQWHUGHSHQGHQ HL IDFWRULORU $FHDVW VLWXD LH HVWH

YDODELO vQ FD]XO vQ FDUH REVHUYDUHD VH UHIHU OD XQHúDQWLRQVWDWLVWLFGHvQWUHSULQGHULMXGH HIDPLOLL

HWF &D XUPDUH D IDSWXOXL F GDWHOH VXQW FXOHVH SHQWUX DFHHDúL SHULRDG GH WLPS SH ED]D DFHOHDúL

PHWRGRORJLL GDU vQ FRQGL LL GLIHULWH GH PDQLIHVWDUH D IDFWRULORU H[LVW úDQVH PDL PDUL FD LSRWH]D

SULYLQGLQGHSHQGHQ DIDFWRULORUV ILHUHJ VLW vQVHWXOGHGDWH

(OLPLQDUHD IHQRPHQXOXL GH PXOWLFROLQLDULWDWH SRDWH IL UHDOL]DW FX DMXWRUXO XUP WRDUHORU

SURFHGHH

 0HWRGH DSULRULFH VXQW XWLOL]DWH vQ YHGHUHD VHOHFW ULL úL RUGRQ ULLLQWURGXFHULLvQPRGHOD

YDULDELOHORUH[SOLFDWLYH8QDGLQWUHDFHVWHPHWRGHHVWHPHWRGDUHJUHVLHLLWHUDWLYHFDUHFRQVW vQ

 FDOFXOXO PDWULFHL FRHILFLHQ LORU GH FRUHOD LH OLQLDU FRUHVSXQ] WRUL YDULDELOHORU H[RJHQH

$FHDVW PDWULFH UH]XOW vQ XUPD HOLPLQ ULL OLQLHL \ úL FRORDQHL \ GLQ PDWULFHD FRHILFLHQ LORU GH

FRUHOD LHOLQLDU FRUHVSXQ] WRDUHPRGHOXOXLUHVSHFWLY

» U }~| z U }~| y U}~| ±


ª ²
ª U | z} U| z | y U| z | ²
ª ²
5 } {|€ =
ª
U| y } |y|z
U  U| y | 
²  

ª   ²


ª ²
½
U |} ||z
U U||y 
Õ

79
3HED]DDFHVWHLPDWULFHVHIXQGDPHQWHD] PHWRGDUHJUHVLHLSDVFXSDV3ULPDRSHUD LHFRQVW 

vQGHSLVWDUHDIHQRPHQXOXLGHFROLQLDULWDWHGLQWUHYDULDELOHOHH[RJHQH'DF vQPDWULFHDFRHILFLHQ LORU

GHFRUHOD LHH[LVW GRX YDULDELOHH[SOLFDWLYHDOF URUFRHILFLHQWGHFRUHOD LHOLQLDU LQGLF RFRUHOD LH

SXWHUQLF SR]LWLY VDX QHJDWLY VH UHFRPDQG GH OD vQFHSXW UHQXQ DUHD OD XQD GLQWUH DFHVWH

YDULDELOH 6H YD UH LQH DFHD YDULDELO SHQWUX FDUH H[LVW SUH]XP LD F QX HVWH DIHFWDW GH HURUL

UHQXQ DUHDI FkQGXVHGLQSXQFWGHYHGHUHVWDWLVWLFúLHFRQRPLF

$GRXDRSHUD LHFRQVW vQDSOLFDUHDPHWRGHLUHJUHVLHLSDVFXSDV$FHDVWDSRDWHILIRORVLW vQ

GRX PDQLHUHDVFHQGHQWúLGHVFHQGHQW

0HWRGD UHJUHVLHL SDV FX SDV DVFHQGHQW SRUQHúWH GH OD DQDOL]D FRHILFLHQ LORU GH FRUHOD LH

Un m l &RQGL LDFDSULPDYDULDELO V ILHLQWURGXV vQPRGHOHVWHGDW GHUHOD LD

PD[ U
\[
 Ü 0

Ö
 \

= D
Ö

+D
Ö [
 
   
M

)LH U
\[
‚ = PD[ U
\[
ƒ Ü \

=D

+ D [
 
+X

   
M

6HFDOFXOHD] FRHILFLHQ LLGHFRUHOD LHSDU LDO U † ‡… „ XQGH M = N 

/DSDVXOVHLQWURGXFHYDULDELOD[FDUHSUH]LQW FHDPDLSXWHUQLF FRUHOD LHFX X UHVSHFWLY ˆ


PD[ U
X
Š ‰
[

M

)LH [ ‹ YDULDELODQRX FHYDILLQWURGXV vQPRGHO

\ Œ = D Œ + D [  Ž + D [  Œ +X Œ    

6HFDOFXOHD] U ’ “‘ M = N úLVHLQWURGXFHvQPRGHOYDULDELODFHDPDLSXWHUQLFFRUHODW FX

X ‹ úLVHFRQWLQX SURFHGHXO

7RDWHDFHVWHPRGHOHRE LQXWHSHSDUFXUVVHWHVWHD] FXDMXWRUXOWHVWHORUFXQRVFXWHÄW´úLÄ)


< 5
 ” < < 5
 ”
´ XUP ULQGXVH úL YHULILFDUHD FRQGL LHL 5
\ [ Š t Š
\ [ [ \ [ Š [ [ •  DGLF DUH ORF R

FUHúWHUHSURJUHVLY DFRHILFLHQWXOXLGHGHWHUPLQDUH5 

0HWRGDUHJUHVLHLSDVFXSDVGHVFHQGHQW SUHVXSXQHFRQVWUXLUHDPRGHOXOXL


\ =D

+D [
 
+D

[

+ + D
N
[
N
+X 5
\ [ [
˜ –
(V ) (V ) (V ) (V )
  

D ™ D ˜ D — D –
SHQWUX FDUH VH FDOFXOHD] DEDWHULOH FRUHVSXQ] WRDUH SDUDPHWULORU 9RU IL HOLPLQDWH GLQ PRGHO DFHOH

Ö
_ D ž _ š
YDULDELOHSHQWUXFDUHVHUHDOL]HD] FRQGL LD Ê W £ ›   Ÿ  Ö
Ü D ž @  
V ¡œ ¢
'XS FH VH HOLPLQ YDULDELOHOH SHQWUX FDUH VH YHULILF FRQGL LD UHVSHFWLY VH FRQVWUXLHúWH

PRGHOXO QXPDL vQ IXQF LH GH YDULDELOHOH U PDVH FRQVLGHUDWH FD DYkQG R LQIOXHQ VHPQLILFDWLY 

FRQIRUPSDVXOXL

)LH D ¤ @ Ü VHHOLPLQ YDULDELOD[ 6HFRQVWUXLHúWHPRGHOXO ¥


\ =D

+ D [
 
+ D [
 
+ + D
N
[
N
+X

 5


\ [
§ ¦ [ [
¨  

6H FRPSDU FHL GRL FRHILFLHQ L GH GHWHUPLQDUH úL WUHEXLH V UH]XOWH F HL VXQW DSUR[LPDWLY

HJDOL(OLPLQDUHDYDULDELOHL[ QXGLPLQXHD] FXQLPLFJUDGXOGHSHUIRUPDQ ¥ DOPRGHOXOXL

 2 DOW FDWHJRULH GH PHWRGH FDUH SRDWH IL IRORVLWH OD VHOHF LD YDULDELOHORU IDFWRULDOH VXQW

PHWRGHOH DSRVWHULRULFH FDUH FRQVWDX vQ FRQVWUXLUHD GH PRGHOH HFRQRPHWULFH FX WRDWH YDULDELOHOH

H[SOLFDWLYHúLDFFHSWDUHDDFHVWRUDFDYDULDELOHH[RJHQHVHPQLILFDWLYHQXPDLGXS YHULILFDUHDWHVWHORU

VWDWLVWLFH FDUH YDOLGHD] DFHDVW LSRWH] $FHVWH PHWRGH VH ED]HD] SH GHILQLUHD úL LQWHUSUHWDUHD

JUDGXOXL GH SHUIRUPDQ DO PRGHOXOXL $VWIHO FRHILFLHQ LL GH SHUIRUPDQ JOREDO VH FDOFXOHD] FX

80
©
© 9 ¬«
DMXWRUXO UHOD LHL 5 ® ­ ª =- ©  LDU FRHILFLHQ LL GH SHUIRUPDQ SDU LDO FX UHOD LD
9
ª
¯
¯±° 9 ´³·²
5 µ ¸ ¶ µ =- ¯  
9 ´³
ÌQDFHVWVHQVVHFRQVWUXLHúWHPRGHOXO

 
0 \ = \ +X ÜX = \ - \ SHQWUX FDUH VH FDOFXOHD] YDULD LD H[SOLFDW GH
 W  W

¹ ¹ º ¹
YDULDELODUH]LGXDO 9 º =9 ½» = Ç (\ ¼ - \ ) 

¾ ¿ ¿ ¾
ÂÀ (\ Á )
 
0

 \
W
=E

+E [
 W
+X
W
Ü<
W
Ö
=E

Ö
+E [
 W
Ü 9 = Ç
Ö
-< Á 

M
( )


0
T
 \
W
T
=E

+ + E
T
[
TW
+X
TW
Ü 9


X
à = Ç \
T

W
-<
Ö
W
T
  

M
( )


0
N
 \
N
W
=E

+ + E
N
[
NW
+X
NW
Ü 9


X
Ä = Ç \
N
W
-<
Ö
W
N


 XQGHM «T«NN QXP UXOYDULDELOHORUH[RJHQH

 W = Q Q QXP UXOREVHUYD LLORU

3HED]DDFHVWXLPRGHOVHSRWGHILQLXUP WRDUHOHQR LXQL

D FRHILFLHQ LL GH SHUIRUPDQ JOREDO DLXQXLPRGHOIRUPDWGLQ«T«NYDULDELOH

H[SOLFDWLYHvQUDSRUWFXPRGHOXOLQL LDO0 Å9
X Æ
5 =- =
 

9
Ç 

Ç 9 Ì
5 ÊÉÈ = - ÇË 
9 È
M     
Í
Í 9 Ð
5 Ò Ñ Î =- ÍÏ 
9
Î
M9
X
Ó
5 =- 
N 

9


E FRHILFLHQ LLGHSHUIRUPDQ
Ø Ø SDU LDO DLXQXLPRGHO0
Ø ÔÖÕ× ID GH0 Ô
ØÚÙ ÞÝ Þ ÞÝ
Ø ÝàÜ
9 -9 9
5 ßáÛ ß = - = - Øà Ü   
9 ÞÝ 9 ÞÝ
$FHDVW UHOD LH SRDWH IL IRORVLW vQ FD]XO UHJXOHL GH DFFHSWDUH D LQWURGXFHULL VDX H[FOXGHULL

YDULDELOHL[ âäãæå 


9
X

0
T
 5

T
= -

ç 
9


81

9
X êè
0
T +
 5

T +
=- é 
   
9

ëíì ë ð ð
9DULDELOD[ âäãæå HVWHVHPQLILFDWLY GDF 5 îï > 5 î â 5
T +
> 5
T
â 9 óòôñ <9 óò  

$FHDVW UHJXO DUH R GHILFLHQ GHRDUHFH D IRVW FRQVWUXLW SH ED]D UDSRUWXOXL GH FRUHOD LH 5

FDUHDIRVWFDOFXODWFXDMXWRUXOUHOD LHL


(<Ö W ) ( )
Q Q
 
Ö
Ç - \ Ç \ -<
W W
W =
5 ÷ öõ =
W =

Q
= -
Q
 

(\ ) (\ )
 
Ç - \ Ç - \
W W
W = W =

$FHVWD QX LQH VHDPD GH GRX QHDMXQVXUL FDUH DSDU vQ FD]XO PRGHOXOXL PXOWLIDFWRULDO

UHVSHFWLY GH QXP UXO GH REVHUYD LL SH ED]D F URUD DX IRVW HVWLPD L SDUDPHWULL PRGHOXOXL úL GH

QXP UXOYDULDELOHORUIDFWRULDOHDOHPRGHOXOXL

3HQWUX HOLPLQDUHD DFHVWRU YLFLL DOH UDSRUWXOXL GH FRUHOD LH FODVLF DFHVWD VH vQORFXLHúWH FX

UDSRUWXOGHFRUHOD LHDMXVWDW FRUHFWDW DF UXLUHOD LHGHFDOFXOHVWHXUP WRDUHD

ø
( ) 
Q -
5 ù = - ¢ - 5   
Q - N

2%6 1XP UXO REVHUYD LLORU WUHEXLH V ILH PDL PDUH GHFkW QXP UXO SDUDPHWULORU PRGHOXOXL

Q Ë N + 

'HDVHPHQHDVHREVHUY F vQFD]XOXQXLPRGHOXQLIDFWRULDO N FHOHGRX UDSRUWXULGH

FRUHOD LHVXQWHJDOHÌQFD]XOvQFDUHN!Ü 5
D
>5
\ [
ú 

2DOW SUREOHP FDUHVHULGLF HVWHDFHHDSULYLQGDOHJHUHDFHOXLPDLEXQPRGHOPXOWLIDFWRULDO

GLQJUXSXOPRGHOHORUSRVLELOHFRQVWUXLWHvQIXQF LHGHIDFWRULLH[SOLFDWLYL

5H]ROYDUHD DFHVWHL SUREOHPH SHUPLWH DWkW DOHJHUHD FHOXL PDL EXQ PRGHO FkW úL HOLPLQDUHD

PXOWLFROLQLDULW LL

8QPRGHOPXOWLIDFWRULDOHVWHGHIRUPD

\ å
I [ «[ «[ X û ü   

ü
3H ED]D FHORU [ YDULDELOH IDFWRULDOH VH SRW FRQVWUXL XUP WRDUHOH PRGHOH FDUDFWHUL]DWH SULQ

( ) 
ýþ
VXPDS WUDWHORUDEDWHULORU ÇX VDXSULQUDSRUWXULOHGHFRUHOD LH 5 ÿ

0 \ I [ X SX  5 \ [   


 5
 
0 \ I [ [ X SX \ [   

 
M

0 \ I [ «[ X SX  5
   

 
M 
0 \ I [ «[ X SX 5    

ÌQ PRG ORJLF LQWURGXFHUHD XQHL YDULDELOH IDFWRULDOH vQWUXQ PRGHO HFRQRPHWULF HVWH

MXVWLILFDW GDF 
  

SX !SX ! K!SX ! K!SX    

-5  < 5  < K< 5  < K< 5    

3H ED]D FHORU GRX UHOD LL DOHJHUHD FHOXL PDL EXQ PRGHO HFRQRPHWULF VH SRDWH IDFH SH ED]D

XUP WRDUHORUUHVWULF LLPLQ Ç X ( M = N ) 
ILH    

PD[ 5
 
ILH     

XQGHN QXP UXOYDULDELOHORUH[SOLFDWLYH H[RJHQH 

82
$FHVWHGRX UHVWULF LLWUHEXLHFRPSOHWDWHGHXUP WRDUHOHFDOFXOH

ÌQ FD]XO vQ FDUH GLIHUHQ HOH GLQWUH VXPHOH S WUDWHORU HURULORU VDX GLQWUH UDSRUWXULOH GH

FRUHOD LH DMXVWDWH FRUHFWDWH D GRX PRGHOH FX XQ QXP U GLIHULW GH YDULDELOH H[RJHQH UHVSHFWLY 0 

úL 0  T ¹ N N ! T QX VXQW HYLGHQWH DFFHSWDUHD XQXLD GLQWUH PRGHOH VH SRDWH UHDOL]D FX DMXWRUXO

WHVWXOXL)LVKHU±6QHGHFRUFDUHFRQVW
 vQYHULILFDUHDLQHJDOLW
 LL

9 # & -9 # % 9 " & -9 " %


 Q - N - Q - N -
GDF ) $ = ¢ = ¢ Ë ) ' ! !  
9 N -T 9 N -T
" % " %

UH]XOW F vQWUHFHOHGRX PRGHOHH[LVW GLIHUHQ HVHPQLILFDWLYHLDUFHOPDLEXQPRGHOYDILDOHVvQ

FRQIRUPLWDWHFXUHVWULF LLOHPHQ LRQDWHDQWHULRU

 GDF ) < ) ) ( DWXQFL GLIHUHQ HOH GLQWUH FHOH GRX PRGHOH QX VXQW VHPQLILFDWLYH
F a Y Y

UH]XOW F VHDOHJHPRGHOXOFXQXP UXOGHYDULDELOHH[SOLFDWLYHFHOPDLPLF

ÌQYHGHUHDDSOLF ULLDFHVWXLWHVWVHGHILQHVFXUP WRDUHOHP ULPL


0 +
/0
 9- . = Ç
* / X , UHSUH]LQW VXPDS WUDWHORUHURULORUFRUHVSXQ] WRDUHPRGHOXOXL0 1 
,
8 3 8 

 95 6 = Ç
2 7 X8 4 UHSUH]LQW VXPDS WUDWHORUHURULORUFRUHVSXQ] WRDUHPRGHOXOXL0 9 
4

 W = Q Q QXP UXOREVHUYD LLORU

M ÈTÈNN QXP UXOYDULDELOHORUH[RJHQH

Y : N±TY; Q±N±Y : úLY; QXP UXOJUDGHORUGHOLEHUWDWH

ÌQ FD]XO vQ FDUH PRGHOXO HFRQRPHWULF VH XWLOL]HD] vQ VSHFLDO OD SURJQR]D IHQRPHQHORU

HFRQRPLFHHVWHQHFHVDU YHULILFDUHDVWDELOLW LLvQWLPSDOHJLW LLGHHYROX LHDIHQRPHQXOXLDQDOL]DW

vQ IXQF LH GH HYROX LD IDFWRULORU V L $FHVW OXFUX VH SRDWH UHDOL]D FX DMXWRUXO WHVWXOXL &KRZ FDUH VH

DSOLF DVWIHO

ILHPRGHOXOXQLIDFWRULDOLQL LDO

Q
 
\ <>= DE[ <>= X <>= W = Q 9
X ? = Ç X
W
  

W = 

SHFDUHvOvPS U LPvQGRX PRGHOH

Q A
 
\ :>= D : E : [ = X :>= W = Q @ 9
X A = Ç X
W
  

W =

Q
 
\;B= D; E; [ = X;B= W = Q

+ Q 9
X D =
ÇX W
  

W = Q C +

Q Q F Q
   
ÇX W
= Ç X
W
+ ÇX W
â9
X
=9
X F +9
X E   

W = W = W = Q F +

Q Q : Q ; Q QXP UXOGHREVHUYD LL

7HVWDUHDLSRWH]HLGHVWDELOLWDWHFRQVW vQDOHJHUHDXQHLDGLQXUP WRDUHOHLSRWH]H


H H
+G  'DF 9 @9 UH]XOW F OHJLWDWHD GH HYROX LH D IHQRPHQXOXL HVWH VWDELO vQ WLPS 
J I J

LDUPRGHOXOSRDWHILXWLOL]DWvQYHGHUHDHIHFWX ULLSURJQR]HL
H H
+ K 'DF 9 ¹9 UH]XOW F OHJLWDWHDGHHYROX LHDIHQRPHQXOXLQXHVWHVWDELO vQWLPS
J I J

LDUPRGHOXOQXYDSXWHDILXWLOL]DWvQYHGHUHDHIHFWX ULLSURJQR]HL

$SOLFDUHDWHVWXOXL)LVKHU6QHGHFRUFRQVW vQ
O O
-9
Q - (N + )
9 R N R
 GDF ) S = O ¢ Ê ) T Q P M QP L   
R N +
9

83
VH DOHJH LSRWH]D +G vQ FD] FRQWUDU VH DOHJH LSRWH]D + K QXP UXO JUDGHORUGHOLEHUWDWHHVWHY : N

Y; Q± N N QXP UXOYDULDELOHORUH[RJHQH 

6LPXODUHúLSURJQR] 

'DF vQ XUPD HWDSHL GH YHULILFDUH D VHPQLILFD LHL PRGHOXOXL DX IRVW VDWLVI FXWH FRQGL LLOH

FHUXWHGHWHVWHOHúLLSRWH]HOHSUH]HQWDWHPDLVXVDWXQFLVHSRDWHDILUPDIDSWXOF PRGHOXOHVWHFRUHFW

VSHFLILFDW LGHQWLILFDW úL HVWLPDW úL FD DWDUH SRDWH IL XWLOL]DW OD SURJQR]D úL VLPXODUHD IHQRPHQXOXL

DQDOL]DW

ÌQ FD]XO XQXL PRGHO PXOWLIDFWRULDO GDF VH FXQRVF YDORULOH YDULDELOHORU IDFWRULDOH ;U SHQWUX

PRPHQWXO QY SURJQR]D YDULDELOHL HQGRJHQH VH UHDOL]HD] SH ED]D XQXL LQWHUYDO GH vQFUHGHUH

GHRDUHFH < HVWH R YDULDELO DOHDWRDUH QRUPDO GH PHGLH <


Ö X V úL GH DEDWHUH PHGLH S WUDWLF 
W

Y\
V
Ö Z YH]LLSRWH]HOH+ K úL+] DOH0&003 
<[

[ ] = - a  
d d
Ö Ö
-W ¢V Ê \ Ê< i +W ¢V
3< i ` h ^ ch b a_ i ` h ` h ^ ch b a_
g f e g f e

XQGH

\jlknm YDORDUHDUHDO DYDULDELOHL\vQPRPHQWXOGHSURJQR] Q + Y 


o
Ö
-< s prq = HVWLPD LDSXQFWXDO DYDORULLGHSURJQR] SHQWUXYDULDELOD\FDUHVHFDOFXOHD] FX

DMXWRUXOUHOD LHL
y
Ö Ö Ö
Ö
<w
x v = E | + E { ¢ [w
x v {
u + E z ¢ [w
x v z
u + K + EÖ t ¢ [w
x v t
u 

6XEIRUP PDWULFHDO UHOD LDGHPDLVXVGHYLQH


~ ‚
= ; ë % = ; ë ( ; ë; )€ (; )
Ö } Ö ë<
<  } } 
  
XQGH

» ±
ª ²

ª[ Q +Y  ²
ª ²
; = [ YHFWRUXO FRORDQ D YDORULORU GH SURJQR] DOH YDULDELOHORU [ ƒ SHQWUX
Y ª Q +Y  ²
ª ²
M
ª ²
ª[ ²
½ Q +Y N Õ

PRPHQWXO Q + Y 

W „†… m  YDULDELOD DOHDWRDUH 6WXGHQW VDX YDULDELOD QRUPDO ] GDF Q! SUHOXDW GLQ WDEHOXO

GLVWULEX LHLUHVSHFWLYHvQIXQF LHGHSUDJXOGHVHPQLILFD LHaúLGHQXP UXOJUDGHORUGHOLEHUWDWHY 

Q±N

[ ( )Ž ]  UHSUH]LQW
“ “ ˆ ˆ ’
V Š = V Š = V ‰ ¢ + ; ‡ ¢ ; ; ¢; ‡ DEDWHUHD GH SURJQR] 
Œ ‹  Œ  ‹ ‘

DYDULDELOHLHQGRJHQH<FDUHH[SULP HURDUHDGHSUHYL]LXQH

(URDUHD GH SUHYL]LXQH V HVWH FX DWkW PDL PLF FX FkW QXP UXO GH REVHUYD LL YD IL PDL
™ š ˜ ‘” •—–

PDUHFXFkWYDORULOHYDULDELOHORUvQPRPHQWXOGHSURJQR] QY YRUILPDLDSURSLDWHGHPHGLDORU



FXFkWGLVSHUVLLOHYDULDELOHORUH[RJHQH;› YRUILPDLPDULúLFXFkWGLVSHUVLDYDULDELOHLUH]LGXDOH V œ 

HVWHPDLPLF 