Sunteți pe pagina 1din 174

Susan Johnson

(B

[o

n

d

e

f

i e

r

b

i

n

t

i

.

Susan Johnson

<B(ondefier6intu

Traducere de ANA-MARIA MOISIN

EDITURA ELIS

BUCURE§TI

TEHNOREDACTARE: CLAUDIA DOBRIJOIU

COPERTA: ADRIANA IONIfA

2002 © by Bantam Publishing

2003 © by EDITURA ELIS

Toate drepturile asupra acestei editijii apar^in EDITURII ELIS!

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rotnaniei JOHNSON, SUSAN

Blonde flerbinji

/

Susan Johnson; trad. Ana Maria Moisin.-

Bucure§ti: Elis, 2003

ISBN 973-9199-79-8

I. Moisin, Ana Maria (trad.)

821.111-31=135.1

ISBN 973-9199-79-8

Tiparul executat sub comanda nr. 30 173

Compania Nationala a Imprimeriilor „CORESI “ S.A. Bucureijti ROMANIA

Sistemul calitatii certificat SR EN ISO 9001

C H P 3 T 0 M

I L 1

P e cand stdtea pe acoperi?ul cabanei sale ?i privea lacul Bumtside, Lilly realize ca fScuse o gre§ealS aducSndu-l aici pe Brock. El privise apa cristalinS §\ pinii majestuo?i, vulturul cu aripi uria§e care plana pe cerul de un albastru perfect pdtat de nori pufo§i, lovise JanJarul de pe brat ?' rostise iritat:

caci Tn salbaticia

de-aici oricum nu exists o curSjatorie. Intrase Tn cabana §i nu mai ie?ise decdt douS zile mai '

tarziu, cand urmau s& piece.

Dar ea era acum aici fSrS el §i era bine. Mai mult decat

bine.

— Sper c§ asta nu pdteazd Jesatura

Num ai dacS a§ §ti cum s2 deschid robinetul de apa,

sH-mi pot spala m iinile dupS atitea ore de condus de la Chicago, §i viaja ar fi minunatS! Se auzi sunetul telefonului §i trebui sa intre Tn casa.

— Bine ai venit acasS, Juju.

Lilly se rezema de tejgheaua din bucatarie §i zambi la

auzul vechiului apelativ.

— Cum ai §tiut ca sunt aici? Abia am intrat pe u§a.

— Myrtle Carlson te-a vazut parcand pe alee §i a

sunat-o pe sora ei, Olga, care a sunat-o pe matu§a Bernie

care mi-a telefonat mie. §i eu a? fi sunat mai devreme, dar matu§a mea a trebuit sS-mi spuna despre ro§iile ei ?i despre

ultima §edin$ de la

terminat cu bStai, atunci cand atat Addie Montgomery cat §i

Eastern

Star" care aproape s-a

Blanche Kovar au vrut sS fie pre?edinji. Cand vii pe la noi?

— DupS ce aflu cum sa deschid robinetul de apS.

— Grabe?te-te pentru ca Serena a fi plecat. Telefo-

neazS familiei Bianchich. Tji vor trimite pe cineva.

— §i Serena este acasS?

1

— A fost nevoita. §tii cat urS?te acest ora?. Dar mama

ei §i-a fracturat §oldul §i a avut jievoie de cineva care sa se

povesti cand vii. Am

ocupe de magazin cateva luni. Iji vom

auzit c& ai scapat de Brock. Era ?i timpul.

SSSflR 305HS0R

6 ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------- »

C e

s-a

n-a mers“?

mtamplat cu Jm i pare rau dar casatoria ta

— L-am Tntalnit pe Brock, drags. Repet, era §i timpul.

— C um de-au §tiut toji Tn afarS de mine? Tntreba Lilly

oftand.

e§ti prea dulce, Juju. §i crezi ce spun toji. Dar

lasa, eu §i Serena TJi vom arata drumul ce trebuie urmat. Suna-I acum pe Bianchich Tn legatura cu apa. Daca ai noroc,

eroul nostru local va suna chiar el. Dragul de Billy Tnca mai lucreaza Tn magazinul de fierdrie la sfar§it de sezon.

— Nu l-a? recunoa?te daca l-a§ Tntaini. Este mai tanSr cu cajiva ani.

ca asta-i expresia potri-

— T u

— Este, de-asem enea —

cred

vit§ —

— Libido-ul tinde sa devina o fixajie pentru tine, zise

Lilly razand. lar eu abia am divortat. Nu-mi vorbi acum despre barbaji.

destul de comestibil

— §tii ce se spune daca ai cazut de pe a c e l cal

— Scute?te-ma. Nu am mai tacut sex de o saptamana,

nu ca tine.

— Mu§ca-Ji limba. Sunt Tn a §asea zi. Acum , telefo- neaza la fierarie. Ne vedem peste o ora.

Telefonul

s-a

Tntrerupt.

Pe

Ceci

nu

o

caracteriza

rabdarea —

ceea ce explica viaja ei sexuaia foarte activa.

Lilly despacheta Tn dormitor ?i nu a auzit camioneta. §i daca a existat o bataie Tn u?a, nu a sesizat-o. C e a sesizat au fost umerii largi ai barbatului Tnalt cu par negru ciufulit, care bloca intrarea Tn debara cand e a s-a dus sa caute ni§te umera?e. La {ipatul scos de ea, el a raspuns cu o privire atat de amuzata Tncat ea a fnjeles ca nu era obi§nuit sa sperie lumea. §i, Tn gand, i-a dat dreptate lui Ceci. Daca acesta era dragul de Billy, arata foarte comestibil.

— Scuze. N -a m §tiut ca e cineva acasa. Tn comanda se

precizeaza doar faptul ca nu e apa, spuse Billy, Tncercdnd sa ignore picioarele bronzate ?i suple ale lui Lilly Kallio. N -ar

*

Blonde lierbtnfi

7

trebui sa dureze mult, adaugd el, cuprins de o nervozitate de §colar. Isuse, mS simt de parcS am iar paisprezece ani. Obi§nuia s-o priveasca cand ea sta pe terasa turnului salvamarului de la Shagawa Beach, bronzata §1 foarte frumoasS Tn costumul alb cu o mica cruce ro?ie simbolica, Tntrebandu-se daca i-ar face respirajie gura la gura, Tn cazul Tn care el s-ar preface ca se Tneaca. Nu a facut niciodata a§a ceva, dar ea a fost subiectul fanteziilor lui nocturne Tn toji cei noua ani pana cand ea a terminat ?coala §i a plecat din ora?. Doamne, este superb! C u mult mai malt decat Brock, se gandea Lilly. $ i mult m ai aratos, insista o perfida voce

interioara. § i capabil sa faca reparapi. Te -a i gandit la asta?

§ i mainile lui a§a de mari

A durat un moment pana a reu§it sa-?i mute privirea Tn

alta parte, Tnca unul ca sa-§i atenueze emojia ciudata care-i

Tncalzea simjurile §i Tnca unul ca sa spuna politicos:

Muljumesc ca ai venit.

§i

s-a refugiat Tn dormitor.

A

perceput cuvantul cu o deosebita intensitate. Un reflex

involuntar al trupului l-a facut sa se opreasca, §i treisprezece ani i-au trecut prin faja ochilor Tntr-o clipa. Injurand, §i-a scuturat capul ca sa ?tearga din minte fanteziile sale de baiat.

— La naiba, bombani el, verificand valva de Tnchidere.

Lilly nu a ie?it din dormitor pana cand nu a auzit trantindu-se u?a de la bucatarie §i zgomotul camionetei care pleca, de?i T§i zise ca se purta ca un copil, ca era Tn reguia daca un tip o excita doar dintr-o privire, cu faja sa frumoasa ?i corpul perfect. Urmarind de la fereastra bucatariei cum camioneta disparea pe drumul nisipos, Lilly era Tnca §ocata de reacjia ei faja de acest barbat. Nu era o fire impulsiva — objinuse un doctorat Tn cinci ani tocmai pentru ca nu era. Emisiunea pe care o avea la unul dintre principalele posturi T V din Chicago era Tn topul audienjei deoarece se focaliza pe atingerea scopurilor propuse. Chiar §i decizia de a divorja

SSSftR 30I}RS0R

8

«

necesitase o analiza atentS

dar e-mail-urile dintre Brock §i iubita lui sunt o dovada concrete. §i, cu exceppa divorfului, m£ pot considera ultima persoanH care sS se lase purtata de val. Dar mu§chii dragului de Billy Ti jucau Tn faja ochilor, dandu-i un frison pe §ira spinSrii, fara a aminti de mainile lui mari ce o faceau sa speculeze, neintenjionat, zicala aceea

Oh, Doamne! Poate ca a trecutprea

mult timp de cand nu am mai fScut sex.

despre corelajia dintre

Eibine, poate nu foarte atenfe

CKP3T0LOL 2

Blonde Tierbtitft

-----------------------

9

— R u ai mai facut sex de mult, concluziona Ceci o ora

mai tarziu, dupa ce disecasera cu grija toate detaliile murdare ale divorjului lui Lilly §i se pusesera de acord cu faptul ca Brock era un gunoi.

— Nu simji nevoia unui b&rbat care sa se ocupe de tine? Tntreba Serena cu o expresie inocenta.

— Sau s3 te ocupi tu de un bSrbat

Nojiunea lui Ceci despre sex consta Tntr-un schimb reciproc, atata timp cat bdrbatul putea sd-i faca faja; era

legendara expresia ei despre „afirmarea femelei

— Nu-mi place sa transpir, zise Serena~cu un ton ce

exprima doar indiferenja faja de to|i barbajii care o doreau. Lilly T§i privea prietenele pe deasupra marginii paharului.

— PanS cand nu l-am vSzut pe Billy, nu am fost dispusa

sa devin transpirata. Sau cel pujin nu Tn acel fel. Nu ?tiu daca e din cauza lui sau a mea, daca abstinenja Tmi afecteaza modul

de a gandi sau daca el este nemaipomenit de fierbinte.

— Billy este fierbinte, afirma Ceci.

— Dragul de Billy, §opti Lilly. Are cei mai la{i umeri §i

— Cel mai minunat fund. Sa nu spui ca n-ai observat,

— Poate Tn trecere, rosti Lilly cu o indiferenja studiata,

cu toate ca avea foarte clar Tn minte eticheta de pe buzunarul din spate al jeans-ilor lui Billy, Tmpreuna cu tot ceea ce era mai jos de eticheta. Femeile leneveau pe veranda cabanei lui Ceci, band margarita cu gheaja — care se gSsea Tn cantitate mare Tn

frigiderul lui Ceci, Tmpreuna cu sosul pentru spaghetti preparat din faimoasele ro§ii cultivate de matu?a Bernie Tn grSdina.

DupS-am iaza era Tnsorita §i

Tndeparteze JanJarii §i, exceptand faptul ca Lilly nu facuse de mult timp sex, totul era perfect.

calda, briza suficienta cat sa

SSSKK 30I)RS0R

10 ------------------------------------------------------------------------------------------------- — ►

Ceci Tl pSrasise cu o saptSmana Tn urma pe ultimul ei

prieten pentru ca devenise plictisitor — ceea ce nu era o piangere neobi§nuita din partea ei.

— Oliver m -a Tntrebat: „Ce e bine pentru tine?“, pufni

Ceci cu dezgust. T u ai nevoie de sex, iar eu de o blestemata devariajie.

— Vara asta nu ma voi culca decat cu barbaji mai

tineri de douazeci §i cinci de ani, declara Serena cu un ton sfidator.

— Asta pentru ca Hom er s-a Tntors la nevasta lui?

Tntreba Ceci ridicand din sprancene. Da-I dracului! voiam sa te Tntreb de ce TJi pierzi timpul cu mo§i bogaji?

§i, bineTnJeles, bogaji. Nu ma privi

a§a. Imi place ca barbafii sa-mi cumpere lucruri frumoase.

Ti-a m aratat ce mi-a

Chiar

_—

Sunt comozi

adus Hom er de la Paris?

I§i Tntinse spre ele mana subjire.

— DraguJ. Ai putea sa luminezi un teren de fotbal cu

acest diamant. Deci merita, concluziona Ceci, amabil. Bijuterii scumpe Tn loc de sex fierbinte.

Serena Ti arunca prietenei sale o privire lene§a. — Tmi place sexul, dar nu tot timpul, ca fie.

— §i precis nu varianta exploziva, se Tncrunta Ceci.

Nu §tiu daca o sa-Ji placS chestiile astea tinere?ti.

— Tocm ai am citit despre asta §i m -am hotarat sa Tncerc, zise Serena.

— Iar eu poate ma caiugaresc

ofta Ceci.

Iar eu poate ma voi convinge ca Billy

Bianchich este, Tntr-adevar, a§a mare cum pare, declara Lilly.

— La treabai (Ceci ridica degetul mare.) Trebuie sa fie efectul celor doua cocktailuri.

— Vezi sa nu!

— Trei.

Iar

Billy este

Tnalt decat Brock?

sexy.

V-am

spus

ca

este

mai

— Presupun ca diferenja dintre ei e de zece centimetri

zise Ceci cu subTnJeles. §tii ce se spune despre jucatorii de

hochei.

— Nu cred ca avem jucatori de hochei Tn Miami, gandi Serena cu voce tare.

Blonde fierbtnif

♦ — -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

— Ba

da.

„Panterele

din

Florida".

Sunt

o

echipS Tn

plina ascensiune, care o fac bine, sau cel pujin cand

C e e cu jucatorii de hochei? deveni brusc interesata

Serena.

Lilly ftie, chicoti Ceci. A rofit.

Nu-i adevSrat! Ma arde soarele.

Serena privea de la una la alta.

— E clar ca asta are de-a face cu sexul.

— Jucatorii de hochei au mufchii dezvoltaji din cauza

sportului fi pot rezista toata noaptea, Ti expliea Ceci Serenei succint. Asta-i tot.

— Toata noaptea?! M m m

suna bine.

In topul preferinjelor mele numai ciocolata mai

concureaza cu un asemenea barbat, observa Ceci. Depinde de obsesia mea de moment, desigur. §i vorbind despre

obsesii — le privi cu atenjie pe prietenele ei — eu sugerez sa mergem sa ne distram la „Birch Lake Saloon" fi sa testam marfa.

— Crezi ca va fi acolo?

Lilly se Tnfierbantase din cauza bauturii fi aluziilor referi-

toare la mufchi.

— Daca nu este, TI voi gasi pentru tine. Este un oraf

mic, fi tu nu ai facut sex de doua luni. (Ceci ranji cu gura

pana la urechi.) O consider o misiune data de Dum nezeu.

— Hom er poate sa se duca la naiba, spuse Serena,

simjind fi ea spiritul misionar. La fel fi sojia fi copiii fi cainele lui, Tmpreuna cu vila din Tucsany fi apartamentul din Manhattan, unde Tncearca sa ascunda fotografiile de familie

Tnainte sa vin.

— Aparent fara succes, observa Ceci sec. Hei, fetelor,

ce poate fi mai bine decat sa pornim pe cararea spre nirvana? sa-i ia dracu’ pe toji foftii noftri amanji — se uita la Lilly —

fi sa-i ia dracu’ pe foftii sofi pacatofi!

trimis

mie din grefeaia mesajele lor de dragoste. (Lilly Tfi ridica

paharul.) Beau pentru asta.

— §i

pe

proftii sau viclenii prieteni care mi-au

SS3KR 305K80R

12 -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -—

Serena ridica fi ea paharul, buclele ei platinate apSrand ca un halou Tn lumina soarelui.

— Astazi, Tncepu ea, cu un accent dramatic Tn voce,

pe lacul Burntside la ora

— Tfi privi ceasui Bulgari batut cu

diamante —

fase fi jumdtate

(Chicoti.) Cred ca o sa ma

Tmbat

Ceci bdtu cu unghia Tn cadranul ceasului fi rosti:

— Este cinci jumatate, §i efti crija.

Nu sunt Tnca terminata. Astazi ne vom pune

garanjie noi Tnfine pentru Tmplinire personaia, prietenie, —

le zambi afectuos celor doua femei — mufchi puternici,

barbaji tineri fi

— Sau un orgasm catolic perfect, ca cele pe care le

f t i u — Tncepand cu Jim m y Lorenzo Tn vestiarul „Surorilor

Tereza". (Ceci se Tntinse lenef, ca o pisica.) Tnca ma mai gandesc la el cu dragoste

— Sssst

un orgasm perfect Zen.

— Chiar acum ma pregatesc pentru orice fel de orgasm.

(Lilly Tfi goli paharul.) §i nu vorbefte bautura. (S e ridica cu un r&njet.) Bautura uria. Cine conduce?

CPLP3T0LQL 3

Blonde IterbinflL.

-----------------------

13

— Salivezi, Bianchich. Asta nu-i bine.

— Singurui §erif din St. Louis County, care putea sa i se

adreseze guvematorului cu apelativul „vere Jesse", ridica sprancenele §i r§nji.

-

Las-o moarta, Zuber.

— El este Tn

— §i tu ai fi fost daca ai fi vSzut-o.

Billy se lafaia Tn coljul unui separeu din „Birch Lake

Saloon", un separeu din lemn noduros de pin Tncrustat de generajii de inijiale, ?i zdmbea.

— §i tu TncS mai salivezi atunci cand o vezi pe Shelly

Castelano, chiar daca este maritata §i are trei copii. Nick Zuber facu o grimasa.

— Pentru ca nu am vrut sa ma casatoresc la nouaspre-

zece ani.

Nu am

spus ca ai fi putut.

Billy ar fi fost uimit daca Zuber s-ar fi casatorit §i la

patruzeci. C a la majoritatea ghizilor de la marginea lacurilor, fara a aminti recordul la cursele de automobilism pe zapada ?i cursele de canoe, viaja lui Zuber era concentrata pe aspectul fizic. Care era un atu Tn atragerea femeilor.

— Vorbind despre fantezii — interveni Frankie Aronson

— am vazut-o pe Serena Howard la magazinul mamei sale.

Billy ranji.

— Asta Tnseamna ca Ceci TJi ramane Jie, Zuber. Crezi

ca o sa te descurci cu ea?

— Nu a fost o problema Tn ultima vreme.

— In ultima vreme?! rostira prietenii lui deodata. Zuber Ti privi amuzat ?i rosti cu subTnJeles:

— Ea petrece fiecare vara la lac

SSSSR J05RS0R

14

:------------------------------:-------------------------- ►

— §i? fl Tntrerupse curios Frankie.

Zuber TI privi pe sub gene, continu&nd fraza:

— merits

— De aceea te-a interesat brusc poezia acum cateva

s-o pSstrez pentru mine.

veri? TntrebS ranjind Billy. Ceci publicase cateva poezii Tn The N e w Yorker.

— Poezia nu e un lucru rau, raspunse Zuber, Tntor-

candu-i ranjetul.

— Pot sa pariez! Llneori e ca recompensa.

— §i ca recompensa.

— Cele trei grajii, murmura Frankie. De mult nu au

fost toate trei Tn ora§.

Zuber zam bea cu privirea fixata pe

A§a e

Isuse! La naiba!

u§a localului.

Toate privirile din bar se Tndreptara spre cele trei femei care stateau Tn prag: Lilly era cea mai Tnalta, cu o atitudine

rece, de frumuseje nordica, aratand ca un manechin de la

§\

pantaloni kaki, cu parul de culoarea mierii straiucind; Serena,

cu buclele platinate taiate scurt, aproape baieje§te, dar care nu putea fi confundata cu un bdrbat din cauza pantalonilor

purpurii mulaji §i a bluzei cu bretele ce-i reliefa sanii plini; parul negru al lui Ceci era tras dupa urechi, corpul avea numai curbe generoase Tmbraji?ate stans de jeans-i §i de bluza ro§ie care pdrea sa fi fost realizata dintr-o batistuja. Billy se ridica primul, dar el era recunoscut pentru viteza sa pe gheaja. Parcursese deja jumatate din Tncapere Tnainte ca celorlalji sa le fi revenit respirajia.

— Nu m-am prezentat astazi, rosti el o secunda mai

tarziu, zambindu-i lui Lilly. Billy Bianchich. (Indica din cap

„Ralph Lauren”, Tmbracata cu o bluza alba de pSnza

masa prietenilor lui.) AJi vrea sa va aiatura|i noua?

— Calule, mananci ovaz? raspunse Ceci Tn maniera e

directa.

— Perfect.

Dar Billy arunca o privire spre Lilly ca sa fie sigur.

— Mi-ar

ca era ridicol ?i exagerat de fericita langa el — aproape

gandindu-se

piacea,

raspunse

ea

zambind,

amejita. O fi bSgat Bernie vreun drog Tn cocktail?

Blonde fterbinti

:------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 5 In timp ce Billy le conducea spre separeu, Ceci o lua de bra{ pe Lilly.

— Chiar pare mare, §opti Ceci. Maine dimineaja vreau

sa §tiu cat de mare —

imediat Tn

largul lor. Lilly §i Ceci s-au strecurat Tn separeu una Tn faja celeilalte. Serena s-a a?ezat pe scaunul oferit de Frankie. Zuber s-a strecurat langa Ceci, aplecTndu-se ca sa-i ?opteasca ceva la ureche.

«—

§i z§mbi ca o pisica.

§i

toji

s-au

S-au

facut

prezentarile

simjit

Serena §i Lilly s-au uitat la ei, apoi i-au privit pe ceilalji.

— V-aJi mai Tntainit, concluziona Serena cu un zambet,

observand cum Ceci se sprijinea de pieptul lui Zuber, Tmbracat

cu un maieu pe care scria: „Pe§tilor, temep-vS de mine! Femeilor, iubip-ma!”.

— Ma Tntorc acasa Tn fiecare vara, replica Ceci.

— Spune-m i mai mult, ceru Serena amuzata.

— T u nu e?ti acasa Tn fiecare vara §i

sa se eschiveze, ?tiind ca Serena nu putea fi refuzata u?or.

Tncerca Ceci

— T u rezi§ti, draga

— Incheiem discujia, Serena, rosti Ceci cu biandeje,

a§a ca ce e cu relajia asta?

ameninjarea din tonul ei fiind sesizabiia chiar ?i pentru Serena.

— Avem o discujie? Tntreba Zuber alarmat de cuvantul

relape.

— Nu e nimic de discutat, concluziona Ceci ferm.

El rasufia u?urat.

— Bauturi? Tntreba Frankie, chemand o chelnerija.

Au discutat despre verile de pe lac, despre §coaia §i profesorii pe care i-au avut, despre schiatul la Black Ridge §i despre petrecerile cu butoaie din padure. Au povestit versiuni trunchiate ale viejilor lor dupa ce au terminat §coala din Ely,

scurte descrieri ale colegiului, ale carierei, ale familiilor. §i apoi, fideia misiunii ei, Ceci rosti:

— Lilly tocmai a terminat-o cu cel mai rau soj din lume. Are nevoie de consolare.

— Ceci!

SSSftR 3 O5 RS0 R IS

*

Lilly nu §tia daca s-o strdngd de gat sau s-o sdrute.

— Situajia cere un rdnd din Tntaritorul lui Molly Bee, decise Zuber. Roz sau verde?

Lilly §i Serena se priveau uimite, iar Ceci raspunse:

— Roz cu cire?e, pahare de doamne §i mu ltd g heata. Zuber Ti fdcu cu ochiul.

— O femeie care §tie ce vrea.

— §i cdreia Ti place s a comande.

— Tmi amintesc

Vocea Ti era neutra, dar Ceci sesiza dorinja din ochii

lui alba§tri ?i Ti arunca un zambet care ar fi topit Tntreaga banchiza polarS.

— Zuber, de ce nu aduci Tntaritorul pomenit? interveni

Billy Tnainte ca sub ochii lor s i aiba loc un act sexual.

Lui Zuber Ti lua ceva timp Tnainte de-a rSspunde, oftand:

— Tn reguia.

AdresSndu-i lui Ceci o ultima privire ca §i cum n-ar fi fost decat ei doi, se ridica Tn picioare fara tragere de inima.

Evitand un spectacol jenant, Zuber s-a Tntors repede cu cocktail-ul lui Molly Bee preparat din lichiorul ei special de cire§e amare, sue proaspat de lamaie, ?i sirop de vi§ine.

Paharele erau creajia unui artist din Louisiana care folosise drept picior trupuri masculine §i feminine, nudurile evidente devenind Tntotdeauna motiv de discujie. Au comandat ni§te antreuri. Mancarea era savuroasa, bauturile — excelente ?i, privind prin pahar, Serena se adresa lui Frankie:

Caji ani ai?

— Fa o excepjie, Ti murmura Ceci la ureche.

— Douazeci §i §apte, raspunse Frankie, uitandu-se de

la una la alta. C e im po rtant are? Serena lua o mina dulce §i inocenta; asta se tragea de

pe vremea cand, fetija fiind, objinea favoruri de la tatai ei lingu§indu-se.

— Nici una, susura ea. Locuie§ti Tn apropiere?

— Putin mai Tncolo. Langa lac.

v

Blonde lierbinfi

« --------------------------- ■------------------------------------------------------------------------------

17

Serena Tntreba Tn timp ce se ridica:

— De ce nu-mi araji?

Frankie T§i plimba privirea de la curbele ajajatoare ale sanilor la zambetul ei straiucitor §i, ridicdndu-se, Ti Tntinse mana. C£nd degetele Serenei Ti atinserS palma, el scoase

un suspin, se Tntoarse spre cei din separeu §i rosti repede:

— Ne vedem mai tarziu.

Ceci murmura ceva la urechea lui Zuber §i se strecura afarS din separeu.

— Cred ca plecdm §i noi, zise el, cautandu-?i cheile Tn

buzunar.

Ceci Ti zambi lui Lilly.

— Tesu n m a in e .

O clipS mai tarziu separeul se transforma Tntr-o insula de lini§te Tn restaurantul zgomotos.

Lilly TI privi pe Billy cu coljul ochiului. El Ti zambea.

— Se pare ca Zuber §i Ceci au petrecut vara Tmpreuna.

— Iar Frankie s-a Tndragostit de Serena de la prima

ocheada.

Mda

chicoti Lilly.

— §i mie mi s-a parut.

— Aici suntem de acord. (Vazand ca ea tace, Billy

adauga:) Obi?nuiam sa merg pe plaja numai ca sa te vad pe

turnul salvamarului. Drumul de Tntoarcere acasa pe bicicleta nu era nepiacut, numai ca era la deal. (Ranjetul i se lati.) Dar merita. Tmbujorata de piacere, ea simji cum ia foe.

— Sunt flatata, reu§i sa articuleze.

Privirea lui o facu sa-§i stranga pumnii ca sa-?i dom o- leasca dorinja.

— Lumea e mica, zise el Tncet, cu o voce ragu§ita.

Lilly Tncerca sa schimbe subiectul §i sa vorbeasca pe un ton normal.

— Ceci mi-a spus ca vii acasa Tn fiecare vara. Dar nu ai venit. A? fi observat.

S3SKRI05RS0R

18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------•>

— A§a a fost, timp de cSJiva ani.

Ei zam bea ?i ea se simtf piacut, ca §i cum

cunoscut dintr-o alta viaja.

ei

doi s-ar fi

— Pesemne ca ai observat schimbarile: cafea expresso

peste tot, ciuburi yoga, vase artizanale

— Dar tot mai avem janjari.

La naiba! N u ar fi trebuit s i spun asta.

El a sesizat tonul amar din glasul ei §i §i-a amintit cum reacjiona sora lui cand se rostea numele lui Dave.

— Este ceva dureros? Tntreba el bland.

— Fostul meu sot Lira tanjarii ?i

saibaticie uitata de lumeu.

citez:

„aceasta

— Sunt unii oameni care nu §tiu sa aprecieze.

— §>tia, Tn schimb, sa aprecieze alte femei.

Trebuia

sa

se opreasca

sa

mai

bea;

nu

putea sa-?i

Jina gura.

— Un barbat prost.

— Eu am fost §i mai proasta, zise Lilly strambandu-se.

(impinse paharul la o parte.) Scuza-m a. Este ultimul lucru de pe lumea asta despre care a§ vrea sa vorbesc.

— Nu te pedepsi singura, zise el. Sora mea a divortat

acum trei ani. Inca nu este pregatita sa ierte $i sa uite. Ochii lui Lilly se marira. O , Doam ne! AtSta va dura?

verzi ca Insula de

El uitase cat de verzi Ti erau ochii —

Smarald, verzi ca o p2§une dupa ploaie, verzi d n d sunt Tn pat, se gandea el, mai Tnfometat ca oricand.

— D u-m a undeva, rosti ea deodata, simjind ca va fi cuprinsa de regrete.

— Undeva anume?

lui era deosebit de politicoasa Tn contrast cu

imaginea carnaia din mintea lui.

— intr-un loc cu un pat moale. Sau locuie§ti cu parinjii? Atunci putem merge la mine

— Nu, raspunse el, scojand ni§te bani din buzunar §i

lasandu-i pe masa. Nu locuiesc Tn casa pSrinteasca. §i am

Tmbatase dar lui nu-i

pasa.)

Vocea

To t ce-mi doresc eu

adica

un pat moale

(E a

se

Mul^umesc, zise ea zambind.

Blonde Iterblntt - -------------------------------------------------------------------------

19

Sentimentul era reciproc. Ie§ind din separeu el Ti Tntinse

mSna.

din

cauza ta? MSna ei se pierdu complet Tn palma lui mare; era ispititor de calda.

— Ji-a m spus ca am urmat

cursul

de

salvamari

— Mi-ar fi plScut sa fi §tiut.

— Nu conteaza. §i chiar nimic nu mai conta.

53SKR 305RS0R

20 — --------------------

C?IP3T0LOL 4

K trebuit sa mute o grdmadd de scule de pe scaunul pasagerului din camioneta ca sa-i faca loc. Ea a§tepta Tn lini?tea parcarii, savurand sentimentele pe care le-ncerca — jumatate dorinja, jumatate nostalgie, dar fara urma de regret. Aerul era cald, cerul acoperit de stele, luminile dinspre nord pdreau un foe de artificii la orizont.

— Gata. Scuze pentru mizerie.

Billy Ti Tntinse mana, ajutand-o sa urce. Tranti portiera §i ocoli camioneta prin spate, spunandu-§i ca acum nu-i mai scapa.

rosti

Lilly Tn clipa cand el deschise u?a, simjind brusc nevoia sa explice.

— Nimeni nu este ca Ceci. Nu ca a§ cunoa§te-o

personal, ad£ug£ el repede. Dar iese destul de des. A§a ca

nu te Tngrijora. Daca nu ai fi spus tu ceva, a? fi spus eu.

— De

obicei

nu

sunt

impulsive

a?a

ca

Ceci,

— E§ti sigur? N-a§ vrea sa te presez.

El tocmai ie?ea din parcare cand rosti:

— Crede-m S ca nu m3 presezi.

— Muljumesc, ofta ea u?urata. M -am gandit ca Ceci a

aranjat lucrurile ?i — vocea ei ezita o clipa — mi-au venit Tn

minte toate pove?tile acelea despre Tntalniri aranjate. Nu

vreau sa te simji obligat

din politeje

ridica din umeri

sau

a§a ceva.

A m vorbit despre tine toata dupa-am iaza asta.

intreaba-i pe Zuber §i Frankie. M-au tachinat Tngrozitor.

— Trebuie sa fi fost karma — cu toate ca eu nu cred

Tn asta. Dar am fost obsedata de tine toata seara. M -am gandit ca se datoreaza cocktail-urilor.

— Muljumesc, zise el sec.

Blonde Tterbtnjt «------------------------------------------------------------ --------------

Atunci ea TI atinse §i T§i plimba mana pe brajul lui.

— Am vrut sa spun ca nu m-am sim|it niciodata ca pSna

acum. Nu te uita a?a la mine. (E a zambi, strambandu-se.) De fapt, la nalba, prive§te-ma cum vrei. Toata treaba a scSpat de sub control.

21

— §i de obicei nu se Tntampia.

— Niciodata.

— La dracu’. Eu cred Tn karma §i mai pujin decat tine.

— Atunci poate ca este bdutura.

— Dar eu am pastrat masura Tn seara asta. La naiba, o pastrez §i acum.

— Eu nu. Sper ca nu te superi.

— Nu ma supdr pentru nimic. Daca e§ti beata, te voi acoperi §i-Ji voi veghea somnul.

— Dar nu vreau sa dorm. A§ putea pierde ceva.

— Atunci sa vedem ce pot face ca sa ramai treaza,

spuse el zambind.

Ridica mainile de pe

volan, Ti cuprinse faja ?i, Jinand volanul cu genunchii, o saruta. Dulce la Tnceput §i apoi din ce Tn ce mai arzator,

cerand mai mult. Cand s-a oprit, amandoi respirau greu.

Se

Tntinse §i o trase

spre

el.

— Jine mainile pe volan, murmura ea cu parere de rau.

El Jinea volanul cu o singura mana. C u cealalta o Jinea pe ea de mijloc §i, cand o trase mai aproape de el, ea Ti Tncercui gatul cu brajele §i TI saruta pe gura zambitoare, pe

nasul drept, pe linia ferma a maxilarului, din nou pe gura, mai

lung de data asta, mai mangaietor, cu lim ba ce mult TI dorea.

adanc §i ea degusta sunetul, brajul lui Ti

stranse cu putere umerii §i-i raspunse la sarut, puternic, cu promisiune de sex Tn fiecare mi§care a limbii. Cutiile po§tale ce punctau marginea §oselei treceau Tn viteza prin fata ochilor celor doi, podul de peste rSu, dealuri §i curbele se perindau fara a le Tnregistra vizual, tinerii avand ochi doar unul

spunandu-i

El

gem u

SBSKR J0IJRS0R

22 --------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -

pentru celalalt, caldura din interiorul ma§inii producdndu-le fiori de dorinja pe pielea lor Tncinsa. Brusc lacoma, Lilly se smulse din sdrutare.

desfaca

rog

§i

'

T e

rog

murmura

ea,

Tncercand

sa-§i

fermoarul. T e rog, te rog, te

— Nu este destul loc pe scaun.

Fii fata cum inte

mai a§teapt3 cateva minute.

— Nu vreau, rosti Lilly, bosumflata.

— Aproape

mai tare pe accelerate.

am

ajuns, Ti spuse

el zambind,

apSsand

§i tu stai langa lac, observa Lilly, mai mult ca pentru a

alunga

dorinja

ce

pusese stapSnire

pe

ea.

C e

romantic,

adauga ea, Tn timp ce mana i se Tndrepta parca singurS spre erecjia ce se reliefa prin pantalonii lui.

— Nu face asta, zise el, prinz^ndu-i Tncheietura mSinii. Potole§te-te, fetija obraznicS.

— Tncerc, toarse ea.

— fnc& pujin, Miss Lilly, rosti el razand, ?i-Ji voi d a

— Tot ce vreau?

— Da

z£mbi el. Peste vreo treizeci de secunde.

L5sandu-i mana, el coti pe Lodge Road.

— T u locuie§ti aici?

— Tn timpul verii.

— Eu ?i paring mei veneam la „Lodge“ duminica pentru

masa de pr£nz, zise ea, destul de mi rata ca sa uite de nevoile ei carnale.

§i acum mai exista obiceiul acesta prin zona.

Inchiriezi una dintre cabane?

Cam a§a.

El

lasa camioneta Tntr-un garaj care

nu era foarte

aproape de intrare. Toate ferestrele erau luminate; puteai sa auzi orchestra cantand Tn bar.

Un pu§ti veni alergand sa deschida portiera.

— ‘Seara, Billy. Bucatareasa te a§teapta cu cina.

— Spune-i ca mananc mai tarziu.

Blonde Kerbinji

«-----------------------------------------------------------------------------------------------------

23

— Desigur, §efu’.

Un moment mai tarziu, Billy Ti deschidea portiera lui Lilly.

— Ai grija la scSri!

El Ti Tntinse mana, dar ea nu se mi?ca.

— Este a ta?l

— Cam a§a ceva.

— Cam a?a ceva?!

— Da, este a mea. Haide, pa?e?te cu grija.

— Nu §tiu daca

Dar el o tinea deja de mana, ajutand-o sa treaca peste radacinile unui copac ?i peste ni§te pietre, pe o carare ce ducea spre o cabana mare. Deasupra lor rasarise o luna plina, aurie, iar lacul reflecta lumina pe undele lucitoare. Scena era idilica, ca o poza de calendar. Trecand peste straturi de caidaru?e §i iri§i, urcara treptele largi §i pStrunsera Tntr-o verandd cu balansoare. Deschizand u§a, el aprinse lumina §i o introduse Tntr-o cam era spatioasa, cu un cdmin de piatrd pe un perete,

ceilalji doi pereji fiind Tn Tntregime acoperiji de geamuri care dadeau spre lac. Mobila era confortabila §i pastelata, aranjata evident de un designer. Lilly se opri Tn prag Tn timp ce Billy se duse sa deschid^ cateva ferestre. Intorcandu-se spre ea dupa o clipa, o Tntrebi:

C e s-a Tntamplat?

De ce nu ai spus nimic? E§ti proprietarul de la

„Lodge‘7

— Imi pare rau. E vreo problema? Ea se sprijini de u§a.

— E§ti o celebritate.

Atunci observa pentru prima oara pantalonii lui negri

de in, maieul alb care i se potrivea a§a de bine, sandalele de piele, toate facute la comanda.

— Nu, nu sunt, spuse el, apropiindu-se de ea.

—Ma voi

culca cu o celebritate.

Cine i-a aranjat pSrul? se Tntreba ea. Probabil se tunde des ca sa pSstreze acest aspect perfect tepos.

SQSftR IQIjRSQR

24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- •>

Statea foarte aproape, cu spr&ncenele Tncruntate.

C u

Isuse, Lilly!

Sunt doar eu.

mirosul puternic al parfumului scump Tn nari, ea

spuse oftand:

— Nu e vina ta. Fostul meu s o ta tost

— Aici nu-i pasS nimanui. Traiesc o viaja normaia. §i

ocelebritate

nici tu nu e§ti chiar necunoscuta, obiecta el. Ai emisiunea ta

la T V

posturi din Chicago, nu un canal de mahala. Haide, lasa asta! Ea Tncerca sa zambeasca, dar fara succes.

am auzit despre asta la restaurant. E unul din primele

La naiba!

El

rase, o trase mai aproape §i T§i trecu palma pe

spatele ei.

Odihnindu-§i barbia pe pieptul lui, ea-l privi cu ochi verzi cocheji.

— Nu vorbe§ti ca o celebritate.

— Pentru ca nici nu sunt, zambi el. Lucrez la magazinul de fierarie, dupa cum §tii.

Cum

— §i eu urmeaza sa predau aici Tn anul acesta.

— Copii fericiji, murmura el.

a§ putea sS ignor cSldura palm elorlui?

Doamne, TI simfea

tare, musculos

foarte puternic.

Ma gandesc ca a§ putea sa mai am nevoie de reparajii la cabana mea.

— Ferice de mine

Ma gandesc

— — murmura ea, ridicandu-se Tn varful

picioarelor, ca sa-i sarute u?or barbia — ca am nevoie de

altceva

— Sigur.

Ea radea, Tn timp ce o cuprindea o u§oara nostalgie. Sa fie Tn bra{ele' lui Tnsemna mangaiere ?i bucurie — §i o

dorinja cople?itoare cum nu mai simjise niciodata. Poate ca potiunea lui Molly Bee facea minuni. Poate ca aerul nopjii cu

arom a de pin o vrajea

poate ca dragul de Billy era, pur §i

- ---------------------------- -— ■—

Blonde Herbinjt

---------------------------------------------------------------

25

simplu, foarte fierbinte. indiferent ce era, pulsul dintre picioarele

ei se accelera cu fiecare secundS care trecea, biocandu-i

cele mai rationale gSnduri.

Vrei sa-mi araji patui?

El

TncuviinjS.

Am Tncercat doar sa fiu politicos.

Nu prea am dispozijia necesara sa fiu politicoasa.

Asta are legatura cu soful tau? ar fi vrut el sa Tntrebe,

dar nu era a§a de prost.

— Bine, zise Tn schimb, ridicand-o Tn braje fara efort §i

ducand-o Tn dormitor. Lilly simji un fior pe §ira spinSrii; puterea lui o amejea

— emana putere Tncepand cu parul negru, Jepos, pana la

picioarele lui perfecte, bronzate. Fara a menjiona tot ce era

Tntre acestea — atenjia ei era concentrata pentru moment

pe un anumit loc. Inclinandu-?i umerii, Billy a intrat Tntr-o camera dominata de un pat mare §i gandurile lui Lilly despre o partida de sex

iminenta au fost Tnlocuite de uluire. Patul era o creajie stranie din lemn de mesteacan cu

frunze din matase pe ramurile care se Tntaineau formand un

baldachin. Cuvertura era dintr-un material alb matlasat,

Tncrejita la coljuri; pardoseala era acoperita de o carpets

Jesuta manual Tn tonuri de galben §i alb.

ll simjea fierbinte, lipit de ea, cu brajele ?i pieptul

puternice, tari ca fierul, ?i nu se putea gandi decat sa-l simta

Tn ea.

Simjamintele lui Billy erau identice, amplificate doar de dorinja din cursul celor treisprezece ani de cand a§tepta acest moment. Totu§i, reu?ea Tnca sa se controleze.

O a?eza pe Lilly Tn picioare langS pat §i respira lung.

Poate ca nu se controla chiar atat de mult.

Nerabdatoare,

lonilor lui.

ea

se

Tntinse

spre

fermoarul

panta-

S3SKR 305RS0R

2

6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

El Ti desfdcu cordonul Tnainte ca ea s& atingS fermoarul.

Era rapid. Era uimitor cat de TndemSnatice erau dege- teie lui mari. Ti desfScu bluza Tn cateva secunde §i i-o dadu jos Tnainte ca ea sa-i fi tras fermoarul de la pantaloni. Pantalonii alunecara Tn jos. El f&cu un pas §i-i Tmpinse la o parte fara sa-i priveascd, atenjia fiindu-i atrasa de sanii ei plini. Tndepartandu-i bluza, el §opti „frumos”, atingand u§or sfarcurile prin cama§a de matase.

Fara sutien

Interesant.

— O obsesie — de im portant minora Tn comparajie

cu a mea, raspunse ea Tn §oapta. Ma gandesc s§ te atac.

— Nu e nevoie. (T§i trase bluza peste cap.) MS predau.

(T§i strecura degetele aratatoare sub bretelele subjiri ale cama?ii ei.) Se trage Tn sus sau Tn jos?

Tn sus. Iar ace§tia — T?i Tnfipse degetele Tn Centura boxerilor lui — se trag Tn jos

— Oh, da.

Lilly exclamS: „Uau!M”, cand boxerii Ti alunecara pe picioare. Era enorm.

Billy nu lua Tn seam a reacjia ei, preocupat sa traga mStasea peste sanii ei plini.

— Ridicd brajele, murmura el §i ea se forja sa-§i mute privirea uimita.

O secundd mai tarziu, el Jinea materialul Tntre doua

degete, privindu-i faja, sanii §i iar faja.

§opti el,

vizibil intjmidat, simjind strafulgerarea de senzajii a sute de

amintiri trecute.

— Asta este de necrezut

tu

?i

cu

m ine

El

la paisprezece ani. Ea —

de neatins.

— §tiu, spuse ea, deruland un film interior cu toji barbajii

care reacjionau la fel Tn faja perfecjiunii ei fizice. Tn urmStoarea clipa se mustrS cS este superficial^, dar apoi el Tncepu sa desfaca fermoarul pantalonilor ei ?i defectele

de personalitate devenirS deodata irelevante. Numai satisfacjia ramase relevant^; numai dorinja ca el sa p u n i aceI ceva acolo unde simjea ea cea mai mare

. Blonde fierbinfi

----------------------------;----------------------------------------------

,g7

nevoie, — adanc Tn ea, cu toate ca adancimea nu parea sa fie o solujie.

Dandu-i jos repede pantalonii §i chilojii, o Tntinse pe pat, pe delicata cuvertura alb a, iar ea TI trase spre ea. Susji- nandu-§i greutatea pe braje, el se a§eza Tntre coapsele ei, cu biandeje.

zambindu-i, ochii lui negri cu gene

lungi — pe jumatate Tnchi?i — erau la cajiva centimetri de ea §i Ti rdspundeau la zambet.

— Acesta este unul din acele momente, murmura el,

cu vocea aspra, glumind §i Tn acela§l timp mai serios ca niciodata.

— Unde ai fost toata viaja mea? murmura ea, numai pe jumatate Tn gluma.

raspunse el Tn timp ce se Tntinse

spre sertarul noptierei de langa pat. Ridicandu-se Tn genunchi, el T§i puse prezervativul cu

o viteza data de experienja §i, o secunda mai tarziu, erecjia lui atingea zona ei umeda.

Ea T§i mi§ca §oldurile Tnapoi, apoi Tnainte §i pujin Tn sus, §i el patrunse alunecand Tn interior. Senzajia fu atat de puternica, Tncat T§i |inu respirajia §\ apoi gemu:

(§i el Tndrazni sa mai Tnainteze

cajiva centrimetri.) O , Doamne

C and

ea

TI

privi

— A§teptand asta

— Inca

mai

mult

o, Doamnel

§i el invoca aceea?i divinitate, dar ca sa-i daruiasca rabdare: era atat de tare ca-l durea, §i intrase numai pe jumatate.

Ea T§i ridica foldurile ?i el mai Tnainta pujin. Era atat de umeda, ca o matase, §i palpitanda!

El inspira format

Tncepu sa numere pana la zece.

Apucandu-i

capul

cu

amandoua

mTinile,

ea-i

aduse

faja langa a ei, astfel Tncat el sa poata vedea ce-?i dorea.

— Daca a§ fi coborat din tumul meu de salvamar ca sa

te simt, draga Billy, a§ fi vrut sa te simt Tn Tntregime.

— Da, doamna, ?opti el, erecjia crescandu-i la dimen- siuni chinuitoare. Imediat, doamna.

SHSHRI0IJRS0R

28 ------- ;------- --------------- :---------------------------------------------------- -— "♦

§i Tn secunda urmatoare el T§i flexa picioarele §i se cufunda Tn Tntregime, daruindu-i ceea ce-§i dorea ea sa primeasca. Ea Jipa ?i el Tncepu sS se retragd.

— Nul Nu! Nu! striga Lilly, strdngdnd picioarele Tn jurul lui. S§ nu TndrSzne?ti! El se opri, cu sexul prins Tn vaginul ei Tngust, raiul nemaifiind un concept abstract. Dup& cateva momente,

cand tumultul din mintea lui scdzuse, cand ea scotea suspine slabe ?i el voia mai mult, murmura:

— M a voi mi§ca acum. Stai cuminte.

— Destul de mult §i destul de departe, domni§oara

C at de mult? Tntreba ea.

Lacomie.

— Mmmmm

— Mai ai Tntrebari? o tachina el.

ummmm

Ea T§i arcui spatele, T§i Tmpinse pelvisul Tnainte cu o

mi§care a §oldurilor §i ?ocul

toata lungimea penisului lui. Lui Ti trebui o secunda ca sa revina cu picioarele pe pamant.

navalnic al placerii zdruncina

— Mai ai Tntrebari? insinua ea acum, dulce.

— DraguJ. Asta-i tot?

— E u s p e rc a n u .

— Trebuie sS-mi cer scuze? rase el.

— A§ prefera, mai degraba, sa faci ceva care sa-mi

faca placere, raspunse Lilly, mi?candu-?i u§or ?oldurile.

— Atunci pregate§te-te, domni§oara Lilly, zise el cu un

zambet, apucandu-i term §oldurile. J i-o voi trage tare. Cuvintele lui o forjara carnal §i Lilly se muia Tn jurul penisului tare din adancul ei. El simp Jesutul neted cedand §i, Tn mod pervers, asta n cred piacere — cand lui nu-i pasase niciodata de dominare sau supunere — cu toate ca el considerase Tntotdeauna sexul ca o piacere reciproca. Degetele lui stransera mai tare §oldurile ei §i, Tn mod deliberat, patrunse mai adanc, auzind

Tndepartat suspinul ei.

Blonde lierbinfi

^ 1----------------- !-------- --------------------- ----------------- ---------------------- --

29

El T§i rejinu respirajia din cauza senzajiei puternice ?i, expirand o clips mai tarziu, TncercS sS renunje la pIScerea lui egoists.

— S -a r putea sS pierd controlul

numai

grabe?te-te. Era permisiune §i scuzS §i instigare. C u toate astea, nu avea nevoie de motive pentru ce urm a sS facS; avea nevoie s5-§i Tnfraneze nebunia.

— Nu-mi

pasS.

Pur

§i

simplu

nu-mi

pas&

— T e rog, suspinS ea. Mor

DeodatS, el T§i pierdu controlul patrunzand-o cu o violenja nestSpanitS. Ea-I TntampinS cu aceea§i sSlbSticie,

T§i rnfipse adSnc unghiile Tn spatele lui se mi^cS, fiecare abandonSndu-se cu TnflScSrare, fiecare determinat de ceva: el — de ceea ce pareau ani de privajiuni, ea — din cauza unui celibat prea Tndelungat sau de dorinje neimplinite. Orgasmul

ei se materializS Tntr-un strigSt prelung, ce se terminS Tntr-un suspin profund de muljumire. El atinse punctul culminant pujin dupS aceea, co n se n t fiind cS nu se sSturase.

— Nu sunt TncS terminat, murmurS sSrutand-o, Tnainte

de a se rostogoli de pe ea §i a§ezandu-se sS-?i scoatS

prezervativul.

— E§ti prea bun, rosti Lilly privindu-i mi§cSrile rapide.

— La sex? Muljumesc, doamna. (El §tia foarte bine la

ce se referea ea, dar TncercS sS se eschiveze.) §i tu e§ti a naibii de dulce, rosti el cu un zambet. Dulce ca zahSrul. (Se

ridica de pe pat.) Nu pleca. MS Tntorc imediat.

de pared a§ vrea, T§i

zise Lilly, gandindu-se la revenirea lui. Parcurse camera §i deschise u§a de la baie care avea multe ferestre, toate neacoperite. El nu pSrea preocupat de

asta §i ea se Tntreba dacS nu cum va o parte din atracjia unui sejur la „Lodge“ se datora admirSrii trupului gol al proprietarului.

D e parcS m -a§ putea mi§ca. Sau

s a s ra

3 0 5 RS 0 R

30 ------------------------------------------------------------------------- :-------------------------

Ea auzi apa curgand ?i,‘ dupS un timp, Billy reapdru, aducand un prosop §i un burete umed. Ajungand la pat spuse, Tnclinandu-se:

— Voi fi ghei§a ta.

— Araji mult mai bine decat o ghei§a.

— A§ putea sS te contrazic despre cine arata mai bine,

rosti el, privind-o admirativ. (O curaja cu buretele cald, apoi

o §terse cu prosopul

mancare, o bautura, luna de pe cer?

se urcS Tn pat.) Pot sa-Ji ofer ceva -

— Ma muljumesc cu un bis. Daca nu te superi

M mm m! toarse Lilly cand Ti simji erecjia Tntre coapse. Mi se

pare ca nu te superi.

— Iar mie mi se pare ca nu te vei sup&ra sa stai

treaza toata noaptea.

D oar noaptea?

— Maine-dimineaja am de lucru. Altfel

Spusese cu un ton cat se poate de normal acest altfel.

s a te ia naiba, TI Tnjura ea, de§i Tnjelese chiar Tn timp ce vorbea ?i se scuza. Lui nu pdrea sa-i pese.

— Spune-m i ce nu merge §i eu o sa rezolv.

— Am avut un scurt moment de nebunie, asta-i tot.

Sigur? Pot sa rezolv orice

Pariez cS pop, gandi Lilly.

— Nu fac a§a ceva tot timpul, daca la asta te gande§ti. O declarajie partial adevarata, deoarece era sigur ca

nu

putea sa traiasca Tn fiecare noapte asem enea fantezii.

Lilly se Tmbujora —

— Nu m -am gandit subiectul?

sunt oare a tit de u§or de citit?

la asta, minji ea. Putem schimba

— Cum vrei, Ti raspunse el, zambindu-i.

Se

lasa

un

val

de

tacere.

Lilly

nu

§tia

priveasca, simjindu-se incredibil de stangace.

Luandu-i barbia Tntre degete, privi Tn ochi, Billy rosti calm:

astfel

Tncat

Tncotro

sa

s-o

poata

Blonde Tierbintf

-- -------------------------------------------------- :--------------------:-----------------------------

31

— Sunt cu adevarat fericit. O .K .? Sunt al naibii de

apropiat de tine. Deci spune la ce te g£nde§ti. Nimic nu m3 va atinge acum, cand plutesc Tn al nouaiea cer.

T§i cauta ea cuvintele zambind sfios,

acest al nou3lea cer m -a facut sS

— Am crezut ca

depS?esc limita.

— Vom depS§i limita Tmpreuna, propuse el bland. Ce

zici de asta?

— Mi-ar piacea.

— Atunci

— Tmi cite§ti cumva gandurile?

— Nu e§ti destul de vicleana. §i-mi place, adSuga el

sa iau alt prezervativ?

repede. Crede-m a cS-mi place.

— Pentru ca femeile TJi spun Tntotdeauna ceea ce

trebuie? El ridicd din umeri §i rosti pe un ton indiferent:

— Lumea este periculoasS. Tnvaja sa fii atenta.

I§i mi§cS §oldurile spre ea, Tncheind, poate farS sa-§i

dea seama, o conversajie care putea sa devina penibila.

— C e spui de asta? Gata pentru runda a doua?

— §i daca spun nu?

Ochii lui negri se Tngustara o fracjiune de secunda.

— Atunci ne-am opri

— Da — nu, ofta Lilly, nu, deloc. G ura mea a obosit.

— Lasa-m a sa-Ji spun, scumpo, — §i

Oricum, este o gluma?

eu

nu

pentru asta —

le spun

femeilor astfel,

vreau ca tu sa pleci. §tiu sigur ca nu vreau sa te las sa pleci pentru ca ar trebui sa cobor din al nouaiea cer. Ea zambi Tncantata.

— Considera-te deja ajuns acolo, dupa acfest raspuns

de o suta de puncte. L-a lasat sa-?i puna prezervativul, nemaipasandu-i de faptul ca era a§a de inijiat, atata timp cat ea culegea roadele unei iscusinje dobandite printr-o practicS Tndelungata; mirata de aceasta lacomie sexuaia de necontrolat, s-a scuzat pentru dorinja ei apriga, pentru pretenjiiie neTncetate, pana cand el i-a acoperit gura cu palma ?i a spus cu un ranjet:

nu

a§a ca

premiaza-ma

ca

SSSKR 303RS0R

32

1

— Am murit ?i am ajuns Tn rai. Ai Tnjeles?

Capacitatea ei de Tnjelegere s-a cristalizat abia cateva

momente mai tdrziu, cdnd a simjit cel mai exploziv orgasm din viaja ei.

— C u adevSrat ca Tn rai, murmura ea. Tji muljumesc,

drags Billy Atunci cand a simjit ca adoarme, spre dimineaJS, Tn brajele lui, sStulS §i muljumita, el a r&mas treaz, simjindu-se ciudat. Tn mod normal, ar fi fost deja TmbrScat §i pe drum — nu-i pldcea o conversajie politicoasa dimineaja. Tn loc de asta, s-a trezit urmarind cu oarecare deziluzie rSsSrituI soarelui. Poate c3 era o nebunie sa ajungi la magazin la ora

§apte.

Dar, de fapt, poate ca nu-i pdsa daca era nebun.

blestemata

nebunie. Pleoapele ei s-au ridicat, §i-a arcuit lene§ spatele §i a murmurat zambind:

Lilly se mi?ca Tn brajele lui §i el o saruta —

— Tmi pari cunoscut

— .ca sa facem dragoste?

— C a sa mananci, voiam sa spun

Araji destul de bine c a

De§teptatorul a Tnceput brusc sa emita un sunet strident

§i, Tnjurand, Billy a aruncat Tn el cu o pema, ca sa-l opreasca.

Tmi place, susura Lilly. Un barbat de acjiune.

Din nefericire §i unul grabit. Ai dreptul sa negi.

Lucrul?

C u

toate ca aproba din cap, el T§i refacea Tn minte

programul.

— N -ar dura mult, §opti ea.

Somnul nu Ti scazuse apetitul, iar ochii ei verzi luceau ispititor. S -a dovedit ca, de fapt, lucrurile se pot aranja. Billy a decis ca putea §i altcineva sa deschida magazinul Tn dimineaja

aceea — o solujie buna, Jinand cont ca nu ?i-au revenit decat

Blonde Ilerbtnft ----------------------------------------------------------------------------

33

aproape de zece, moment Tn care el s-a rostogolit pe spate ?i a spus:

— Mi-e foame.

— Este ceva nou? a rSspuns ea, privindu-l zambind.

— Eu vorbeam de mancare.

— Refuzata pentru o farfurie de gogo§i, rosti ea, bosum- *

fiandu-se.

— MS gandeam sa te Tncui Tn casa pana ma Tntorc de

la serviciu. Este destul? Brusc se Idsd tacerea. §>i apoi Tncepura sa vortoeasca amandoi deodata.

— T u prima, zise el, dar coborase deja din pat.

— Tocm ai voiam

sa-Ji muljumesc, rosti Lilly cu o voce

care se voia calma. §i de aici pot sa ma due acasa pe jos. ' El se rasuci abia ajuns la u§a baii.

— A ? putea cere sa-Ji trimita mancarea sus. Dar eu trebuie sa ma due la lucru.

-1- Nu te deranja. Nu mi-e foame.

Cuvantul plutea Tn aer, amintindu-le de pofte care nu aveau de-a face cu hrana — despre tot ceea ce se Tntamplase Tntre ei Tn orele fierbinji ale nopjii.

— Bine.

Vocea lui era politicoasa, ca §i zambetul. Apoi intra Tn baie ?i Tnchise u§a. Cand a revenit Tn camera, ea plecase. A oftat u§urat dar, cateva minute mai tarziu, era ciudat de agitat Tn timp ce conducea ma?ina spre magazin.

SaSKR 30IJRS0R

34

------------------

CaP3T0L3L 5

Z u b e r §i Ceci nu dormisera nici ei toata noaptea. A§a

ca, atunci cand Zuber a sarutat-o gentii, lung, Ceci a §tiut ca el pleca.

Cat timp vei lipsi?

— Trei zile, poate patru. Dar, Tn afara de cazul Tn care

Electric”,

este foarte pujin probabil ca va fi o calatorie cu scop sexual.

nu ma combin cu diver§ii masculi de la

Consolidated

— Atunci m -am lini§tit.

— A§ vrea sa pot spune acela§i lucru, dar ma Tndoiesc ca vei lasa o lumina la fereastra pentru mine.

— Vrei s-o fac?

El

nu

raspunse; se scuia de pe pat, rascoli gramada

de haine de pe podea §i-§i lua boxerii §i §ortul.

— Buna Tntrebare.

— Nu sunt sigura ca este un raspuns.

— Ma gandesc.

In timp ce el se Tmbraca, Ceci ridica din umeri Tn semn

de renunjare.

Uite,

draga,

zise

ea,

con§tienta ca

nu

primise

un

raspuns,

con§tienta

§i

de

preferinjele

ei.

Hai

sa

nu com -

plicam lucrurile.

Zuber

T§i

lua

cama§a

§i

se

opri,

secunda, Tnainte sa se ridice.

— Adapteaza-te.

— De obicei o fac.

— Ne certam?

— De ce sa ne certam?

mijindu-§i

ochii

o

El T§i trase cama§a peste cap §i §i-§i Tndeparta brajele.

— Nu vrei sa te calmezi? a Tntrebat el ranjind.

— La naiba, nu!

El a §ters o sudoare imaginara de pe frunte §i venind spre pat, unde ea statea goaia, Ti cuprinse capul cu amandoua

mainile, se apleca §i o saruta foarte, foarte bland.

Blonde lierbinfi

35

-------------------------------------------------------------------

— E§ti fata mea cea mai buna, Ceci, jur.

— §i tu meriji sa nu dorm o noapte Tntreaga, Zuber.

(Ti linse varful nasului

cel mult patru —

iar daca ace§ti snobi de la ora? nu vor Tnjelege, Ti voi obliga s-o faca. A?a ca sa te pregate§ti pentru Tntoarcerea mea,

dupa trei zile fara tine.

?i zambi lene§.) Ma Tntorc peste trei zile —

— C eea ce a unit Dum nezeu

— Adica?

— Odihne?te-te pana vin, caci pe urma vei avea treaba Tn fiecare noapte §i Tn toate feiurile.

— Cred ca farmecul tau suav ma atrage cel mai mult

la tine, pufni Ceci, strambandu-se.

— Eu ?tiu ce ma atrage c e l mai mult la tine, zise el,

ridicandu-se, §i nu am auzit niciodata sa se numeasca „farmec”. (N arunca o sarutare.) Pe curand, Cignoli. §i sa nu poveste§ti prietenelor tale fiecare detaliu.

— Dar este la fel ca atunci cand §i voi, barbajii, vorbiji despre femeile pe care le-aji agajat, zise ea ranjind. Zuber se afla la jumatatea drumului spre u§a cand se Tntoarse s-o priveasca.

— Nu le-am spus niciodata despre tine.

Ceci ramase cu gura cascata §i dupa ce u§a se Tnchise Tn urma lui.

SaSftR 30IJRS0R

36

--------------------

CFIP3T0LOL 6

Stateau la o masa Tntr-un colj ?i luau pranzul. Serena avea ochii straiucitori, era Tmbujorata ?i nu se oprise din vorbit de cand sosise.

— Vreau sa spun ca m -am TndrSgostit cu adevarat.

Lilly §i Ceci erau mute de uimire, Jinand cont ca Serena nu Tnjelesese niciodata definijia pentru dragoste. S3 prime§ti bani ?i cadouri scumpe de la amanji nu era ceea ce lumea considera a fi dragoste.

— E lefter, rosti Serena, pentru a mia oara, tncercand

astfel sa sublinieze ca Tn lumea ei nu se putea Tntampla ceva a?a de c/udat.

— Ei bine, nu chiar, pentru ca trebuie sa scoatS ceva

daca este ?eriful regiunii. Dar vreau sa spun ca a?tia nu sunt chiar bani. Este o sumS mic3, a?a cum primesc profesorii — f3ra suparare, Lilly, ?tiu ca faci asta numai pentru un an §i

poate

apoi te Tntorci la fabulosul salariu

sa-mi cumpere bijuterii, declara ea cu un ton serios. (Deodata

zim b i.) Dar este nemaipomenit Tn pat. V-am spus asta? Am dndoua aprobara cu o Tnclinare a capului §i apoi rostira deodata, pentru a zecea mia oara:

de

la T V .

El

nici nu

— Este absolut minunat!

Dar Serena nu asculta decat ce spunea ea:

Serena. C u adevarat minunat,

despre tot felul de lucruri.

— Asta n-a mai spus-o Tnainte, observa caustic Ceci.

Despre ce? Tntreba ea apoi Tn acela§i timp cu Lilly, intrigate fiind de faptul ca Frankie nu poseda nici mine de diamante, nici vile despre care sa poata povesti.

— Mi-a povestit despre familia lui: are opt fraji §i surori.

Puteji sa va imaginaji? §i duzine de veri §i matu?i §i unchi.

Nu pot sa Tnjeleg cum e asta, dar suna Tncantator.

§i vorbe§tel exclama

Blonde fierbinfi

- ---------------- ------------------------------------------------------------------------ ;--------------

37

Ceci ?i Lilly se privir3 cu Tnjeles. Serena era singurS la

parea o corvoad3 sa-?i viziteze m am a §i tat3l o

data la cinci ani.

— Diseara m3 va lua de la „Birch Lake Saloon" pentru

ca va Tntarzia la birou cu ni§te probleme. l-am spus ca voi fi acolo Tmpreuna cu voi! exclam 3 Serena, rasplatindu-§i prietenele cu un zarribet care arata c3 n-a fost niciodata a§a de fericita.

p3rinji §i i se

Ceci mu§c3 din gogoa§a ei §i apoi zise:

— Daca merg.

— Nici eu nu sunt sigurS, obiecta §i Lilly, care nu voia

s& ri?te s3-l Tntalneasca pe Billy dupa momentul stanjenitor de dimineaJ3.

Ceci Ti arunca o privire patrunzStoare lui Lilly.

— Probleme Tn paradis?

— Un fel de. (Lilly T§i str3nse buzele.) Nu mi-am f3cut

nici o iluzie, s3 §tii. Ai Tnjeles?

— Jur, nu m3 amestec; voi fi la fel de neimplicat3 ca o

calugarija, cu toate c3 poate nu este un exemplu bun, dar §tii ce vreau sa spun. C e s-a Tntamplat?

— S3

Tncep cu —

Lilly z3mbind. Dar apoi

este cu

dimineaja

adev3rat un paradis, zise

— A aparut retragerea obi§nuit3 a masculului, conclu­

ziona Ceci f3r3 ocoli§uri.

— Nu ?tiu dac3 este obi§nuita sau nu. Dar Tn mod cert,

Tn aceast3 dimineaja, dragul de Billy s-a Tnsp3imantat.

— Ai spus ceva?

de

parc3 a? fi spus c3 m3 voi muta la el.

Ceci r3dea. Chiar §i Serena zambea, pentru c3 avusese propria ei experienj3 asem3n3toare.

De

fapt el a spus,

nu eu. S -a Tnchis com plet

— §i? Tntreb3 Ceci.

— Au urmat ni§te scuze cum c3 trebuie s3 mearg3 la

serviciu, a intrat Tn baie §i a Tnchis u§a. Am fost recunos- cStoare ca pot s3 plec fara s3-l mai v3d.

— Dar p3n3 la momentul respectiv, Ji-a d3ruit paradisul? Lilly nu se putu abjine s3 nu zambeasc3.

— Mai mult chiar de-atat.

s a s ra 30QRS0R

38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------*

— Se va Tntoarce, concluziona Ceci term.

— Vom vedea daca m3 va mai interesa. Nu sunt sigura

ca sunt interesata de un barbat care trece de la „nu pot sa ma satur de tine” la o privire goaia Tn decurs de o fracjiune de secunda. Practic am fost murdarita. Dar spune-mi, noaptea

ta cum a fost? T u §i Zuber pareaji

— Cei mai buni prieteni, rosti Ceci bland. §i el ar prefera

sa nu dezvaiui detaliile.

a fi buni prieteni.

— Da?l?

— A§a ca poate n-o sa-Ji spun.

— Dumnezeule! Sunt Tnconjurata de femei care tanjesc

dupa dragoste.

— Eg nu tanjesc dupa dragoste, protesta Ceci.

— Eu recunosc ca da, zise Serena cu mandrie. Este

foarte, foarte piacut. §i poate ca Billy se va razgandi ?i vom putea merge toji la „Birch Lake Saloon” Tn seara asta ca sa bem pojiunea aceea care te face sa te simji atat de piacut. Ti place chiar §i lui Frankie. Spune ca ai sa vii, te rog. De ani

de zile nu am fost aici Tmpreuna §i ma bucur.

— Ma mai gandesc, spuse Lilly evaziv.

Serena se stramba.

— Nu e un raspuns potrivit, avand Tn vedere ca vreau sa fim Tmpreuna.

— Poate ca voi merge.

— T u vei veni, nu-i a?a, Ceci?

— Desigur.

Lilly, tu e§ti singura care strici totul, o acuza

Serena. Spune ca vei veni. Lilly nu avu taria sa strice bucuria evidenta a Serenei §i s-o refuze.

— Vezi,

— Numai pentru pujin timp, condijiona Lilly.

CfiPXTOIiQL 7

Blonde flerbin|i

— ■------------------ 39

Lilly decise sa conduct ea Tn seara asta, asigurandu-§i astfel o cale de scapare. Era foarte hot&rata sd stea pujin §i apoi sa piece. Nu pentru ca Ti era teamd s§-l Tntalneasca pe Billy Tn public. Putea s-o faca — dar prefera o pauza de o zi sau douS ca sa fie sigura ca se poate comporta normal. Odatd revenita dupa pranz la cabana ei, avusese timp nu numai sa moJSie dupd noaptea nedormita dar sa ?i aiba o discujie cu ea msa?i. Acest monolog interior Ti reamintise ca venise la Ely Tn acest an dupS o casatorie care e?uase, ca sa-?i ordoneze viaja ce devenise prea agitata §i de ceea ce avea nevoie era lini§te, nu o alta relajie care s-o dezam a- geasca. Cu toate ca trebuia sa recunoasca, sincer, dezamagirea se referea numai la ultimele trei minute petrecute cu Billy. Cele zece ore de dinainte fusesera ale naibii de perfecte. A§a ca nu avea deloc motiv sa se pISnga. Se simjea deja destul de bine cand Tncepu sa se Tmbrace pentru seard. O seara de vara superba, aurie §i eterica. A TmbrScat o fusta neagra cu.buline albe, sandale ?i o bluza tubulara decorata cu margele negre — una din toaletele din show-ul T V despre gradina de pe acoperi§, Gradina lui Lilly. Ceci intra Tnainte ca Lilly sa fie gata §i se tranti pe pat punSnd Tntrebari Tn timp ce ea se Tmbraca.

— -Daca nu vrei sa divulgi detaliile despre seara ta,

observa Lilly cu un ?ambet, nu sunt dispusS sa-ji spun cat de mare este Billy. A§a ca nu mai Tntreba.

— Nu te poji supara pentru ca Tncerc, ranji Ceci.

— E§ti liberS sS afli singurS. Sunt sigurS ca Billy este

accesibil.

— Observ cum va un pic de gelozie?

sasflR

io ij r s o r

40 ----------------- ----------------------------------------------------------------------------------- -

— Deloc. S3 fim serioase. Am petrecut cu el o noapte.

Sunt sigura ca din cauza asta sunt trecuta pe o lista foarte lunga.

— §i nu ai de g£nd sa faci un bis?

multe probleme.

cel pujin

pana cand nu vreau iar sex, chicoti Lilly. De§i, dupa ultima noapte, pot afirma ca asta nu se va Tntampla prea curand.

Pacea §i lini§tea — aceasta este mantra mea. S a u

— N -am venit aici ca sa-mi creez mai

— Sigur nu vei fi tentata?

— Nu de el. Ultimul lucru de care am nevoie este un

barbat care se Tncuie Tn baie cand

daca n-ai sa te opre§ti sa ma cicaie§ti cu

Billy Bianchich, Ti voi spune lui Zuber ca mi-ai povestit tot — inclusiv cat de mare este.

apare

cuvantul „anga-

jament”. Acum ,

Ceci zvacni Tn picioare.

— Buzele mele sunt sigilate.

— Trebuie sa fie vorba de dragoste.

— Nu §tiu asta, dar este un sex deosebit de bun. Hai mai bine sa lasam Serenei pove?tile de dragoste.

— Amin.

Barul era aglomerat; era vineri §i turi?tii soseau pentru week-end sau pentru vacanjele planificate cu mult timp Tnainte. Ely era punctul de pornire pentru drumejii §i, daca TJi piacea sa iei, Tn plimbarea cu barca, o friptura cu martini sau bere §i fasole Tn conserva, acesta era locul potrivit. Frajii Siminich, care erau proprietarii, dadeau muzica veseia Tn timpul verii §i, Tn seara asta, o orchestra menjinea ridicat nivelul decibelilor. Ceci parea sa-i cunoasca pe toji ?i, Tn timp ce stateau Tn separeul lor band cocktail-ul lui Molly Bee, oamenii se opreau sa le salute pe cele trei grajii. Lilly Ti §tia pe unii, pe cei mai mulji Tnsa nu Ti cuno?tea — ora§ul se schimbase mult Tn ultimii treisprezece ani. Nu mai era un ora? adormit de mineri; era plin de magazine, de BM W -uri §i Volvo-uri, cu fo?ti-avocaJi §i fo§ti-brockeri care traiau din conturile lor bancare, bucurandu-se de frumusejile naturii ?i pastrand legatura cu lumea din afara prin faxuri ?i e-mail.

Blonde Tlerbinti

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

1

Frajii Siminich erau Tn continue mi?care, ca ni?te titirezi. Cunoscuji de catre local nici ca „frajia RastafarianS”, erau apreciaji de toata lumea datorita amabilitSJii lor ?i a contribujiei generoase la acjiunile caritabile locale.

— Seara fetelor? Tntreba Les, oprindu-se cu fratele lui langa ele.

— M da

Les Ti fdcu cu ochiul lui Lilly ?i-i zambi larg.

Serena TI a?teapta pe Frankie.

— Am prins odata, la Chicago, emisiunea ta. Pot sa

pariez ca audienja de gen masculin era foarte mare. Ma

bucur ca e?ti iar Tn ora?.

— Bine ca v-aji Tntors toate, ad£uga §i Larry. Voi trei

Tnfrumusejaji locul. La dispozijia voastra, doam

Cei doi fraji schiJarS cate-o reverenja, apoi se Tndreptara spre separeul aiaturat.

nelor

Lilly zdmbea.

— Nu s-au schimbat Tn treizeci de ani

— Acum sunt doar mai bogaji, replica Ceci.

— Poate

Dar sunt Tnca incredibil de draguji.

— C a Frankie. (Trecusera peste cinci minute de cand

Serena nu-^i laudase persoana favorita.) §i el este incredibil de draguj. (??i Juguie buzele pline.) Mi-a? dori doar sa nu-?i faca griji din cauza muncii lui tampite. A? vrea sa fie aici chiar acum.

ai toata noaptea, o

lini?ti Ceci.

— Va veni curand §i atunci o sa-l

— §tii, Ceci, ma bucur ca am avut acea discujie ieri,

caci altfel nu m-a? fi decis niciodata sa ies cu barbaji mai

tineri. §i barbajii mai tineri sunt cu mult mai buni! declara Serena, fara drept de replica.

— Mda, nu ma pot piange nici eu, rosti Ceci, zambind

melancolic.

— Voi doua o sa ma faceji, Tn modul cel mai piacut, sa

ratez cina, concluziona Lilly cu un zambet.

— Pentru ca tu nu ai gasit pe cineva la fel de minunat

ca Frankie? O , draga Lilly, scuza-ma, dar

de hochei nu sunt foarte draguji. Nu se lovesc ei Tntre ei tot

timpul

pesemne ca jucatorii

barbat

nu

este

ei

cu

bejele

lor?

Un

asemenea

SBSftR 30QRS0R

42 -------------------------- :----------- !------------------:-------------- ----------------------------- *

bine

Homer, T§i terming Serena pledoaria.

— foarte draguj. Uita-I, a§a cum am facut eu cu

— Am ?i facut-o.

— Perfect. C u atat mai bine

pentru tine. Este vorba de

raspunderea proprie, de optimism ?i de iubirea de sine — se va discuta azi despre asta la Oprah. C u toate ca psihologul care vorbea despre a fi optimist vorbea uneori cu duritate despre sojia lui, a§a ca nu parea sa JinS cont de propriile lui sfaturi. Dar sunt foarte sigura ca este o teorie foarte buna. Poate ca psihologul de care vorbea Serena avea sau nu avea dreptate, dar teoria era pe cale sa fie testata pentru ca Frankie tocmai intrase pe u§a §i nu era singur. Lilly fu surprinsa de fierbinjeala care-i cuprinsese tot corpul. Apoi se simji iritata. Fir-ar sa fie, sper ca asta nu se datoreazk lui Billy Bianchich! Ridicandu-se repede Tn picioare,

spuse:

— Ma due la toaleta. Ma Tntorc imediat.

— T e Tntorci? o Tntreba Ceci pe Lilly cu subTnJeles.

— Desigur, raspunse ea ferm.

De?i Lilly se gandea serios sa dispara odata ie§ita de la toaleta, facu un efort de voinja ?i, spunandu-§i ca nu se va lasa intimidata de un barbat, afi§a un zambet stralucitor, rosti toate saluturile obi§nuite de politeje ?i se a§eza langa Ceci.

Billy observa imediat ca ea era pe jumatate dezbracata Tn bluza fara bretele ?i fusta scurta, cu parul lung ?i blond u?or ondulat care-i cadea pe umerii goi, §i-§i aminti cat de matasoasa Ti era pielea, cat de moale era peste tot. Se mi§ca Tn scaun ca sa-§i aranjeze erecjia §i Tnjura Tn gand. Nu-i piacea sa se simta a§a — amejit, fiamand. Nu voia sa doreasca atat de mult o femeie; nu i se Tntamplase niciodata. Dumnezeule, ce bine miroase! Arom a familiara a parfumului ei ajungea la el peste masa §i singurul gand pe care -1 avea era s-o ia din bar §i sa faca dragoste cu ea deTndata ce ar fi lasat Tn urma lor luminile de pe veranda. Defi, Tn dispozijia Tn care era, nici luminile de pe veranda nu erau o problema serioasa.

Blonde Tierbinfi

43

Ea nu pdrea s i aibd intenjia de a-i acorda vreo privirel a?a ca sexul era, pesemne, exclus. Orchestra Tncepu sa c3nte, §i Frankie cu Serena s-au

dus sa danseze, Tn urma lor instalindu-se o tacere ciudata.

— E§ti doamna de la emisiunea din Chicago! (Un bdrbat

blond Ti zSm bea lui Lilly.) l-am spus lui Bob ca tu e§ti! Vrei sa dansezi?

Billy TI fulgera cu privirea pe cel care era, evident, un turist, Tmbr&cat Tn salopeta §i mocasini.

*

— Ea este cu mine.

— Nu sunt cu el. (Lilly Ti arurica lui Billy o privire

supSrata.) Tmi place sa dansez, Ti raspunse ea dulce blondulul. Pentru o fracjiune de secunda Billy se gandi sa faca o

scena, expresia de pe chipul lui oglindind acest lucru.

— Nu, §opti Ceci.

— S 3 nu Tndrazne§ti, §uiera Lilly.

Tntorcandu-se spre bSrbatuI Tn salopeta T§i strecurS brajul sub al lui §i se TndepartarS. Billy aproape c& sSrise din scaun la acel „sa nu mdrazne§ti“, dar Ceci l-a tras Tnapoi.

— Calm , Bianchich. DacS faci asta, trebuie sa faci §i

altceva, TI preveni ea. Gande?te-te bine! Lilly nu are nevoie ca tu s-o z&p&ce§ti de cap, addugS ea rece. Abia s-a descotorosit de un nemernic.

— §tiu, spuse Billy, respirand adanc ca sa se calmeze.

(Se Tntoarse ?i privi prin bar cu o privire atenta.) Nu prea e nimic liber Tn seara asta, adduga el. C e s Sl fac?

— Bine ai revenit la realitate, rosti Ceci sardonic. Ji-a

fost mintea plecata, nu-i a§a? Cand o faci, ascultS-mi sfatul, alege pe cineva care nu vrea sd te mai vada dimineaja.

— §i cine naiba ar fi asta?

— Spre regretul meu, domnule „Ghiulea Mare“, cred cd

toate cam vor o bucata din fundul tau Tmpodobit cu o stea.

— Tmi pare rau, Ceci, zise Billy cu o umilinja neprefS-

cutd. Lilly

— §i tu nu §tii ce sa faci pentru ca nu s-a mai TntTmplat cu nimeni pana acum.

ma face sa ma simt ciudat.

SSSKR J0I}R§0H

44 -------------------------------------------------------------1

— *

— La fel ca §i la tine.

— Doar poate

— SS nu-mi spui ca doamna care este mandra de

indep e n d e n t ei poate sa se Tmbianzeasca?

— Poate ca da.

— Vrei sa-mi explici §i mie?

— Nu.

— Nu vrei sa-i sperii pe Zuber?

— Acum vorbe?ti ca un barbat. Poate ca nu vreau sa

ma sperii pe mine.

— Scuze. Avem Tn sange teama asta d e

— Lilly a spus ca azi-dimineaja s-a vehiculat ideea de

angajament, zise Ceci cu un zambet. Billy se trase Tnapoi Tn scaun ca §i cum s-ar fi ferit de un atac. Ceci izbucni Tntr-un hojiot de ras.

— Noroc, Bianchich! Vei avea nevoie. §i vorbind despre

noroc, uite cine-Ji iese Tn cale. C e a ora§.

Un moment mai tarziu, Ta m m y Connors se apleca spre el, T§i petrecea brajele Tn jurul lui Billy §i-i ?optea ceva la ureche. El statu Tn cumpana vreo trei secunde, apoi se ridica §i spuse zambind:

mai accesibiia prada din

De ce nu?

Uneori Dum nezeu TJi trimite un semn, filozofa Ceci

caustic.

CKP3T0L3L 8

Blonde lierblnji

-----------------------

45

D u p a ce Billy a pSrasit barul, Lilly a reu?it sa se bucure de restul serii. Disparijia lui i-a rezolvat dilema — s-o faca, sa n-o faca, daca s-ar fi urat pe sine dimineaja? Noaptea a devenit frumoasa, fierbinte, transpirata de dansul care-i piacea. Orchestra era buna, adora sa danseze, nu ducea lipsa de parteneri, incluzand-o chiar §i pe Ceci care a dansat §i ea Tntr-un final. Serena §i Frankie au plecat devrem e. Surpriza, sur-

prizai

Dar era piacut s-o vezi pe Serena a§a de fericita. Dupa ce au refuzat diferite oferte de a-§i prelungi

seara, Lilly ?i Ceci au plecat singure cu ma§ina acasa.

— Mi se Tntampia numai mie sau trebuie sa simji

fierbinjeaia Tnainte de a te culca cu cineva? Tntreba Lilly pe cand ie§eau din parcarea barului.

— A?a e §i cu mine. Mai Tntai dorinja, apoi prietenia.

Asta este motto-ul meu.

— Sunt diferite grade de dorinja, ofta Lilly.

— Billy a vorbit despre tine, rosti Ceci, fiind clar de ce

ofta Lilly.

— Dar a plecat acasa cu tarfa aia bruneta.

— A fost o alegere ce nu implica nici un rise, o aventura

ca sa uiji femeia pe care o dore§ti. Te -a r fi preferat pe tine,

dar nu a vrut sa piateasca prejul.

— Asta nu ma consoleaza.

Chiar Tn timp ce-§i spunea ca nu-r pasa, Lilly a simjit cum o cuprinde o piacere fierbinte.

Dar e adevarat. T e dore§te foarte tare.

Douazeci

de

minute

amejita

de

orele

de

dans.

mai tarziu

Dupa

ce

Lilly era acasa,

T?i

scoase

Tncd

$1

hainele

SQSKR 305R80R

46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- *

privi lung cutia cu crem d de ciocolatS ?i miez ras de nuc£ de cocos.

voi m in c a d e c it legume, T?i promise ea, a§a

Maine nu

ca pot lua o linguriji. De fapt, la c ite calorii am consumat

pe ringul de dans, Tmi m ai pot permite o lingurifi. §i, cum spuneam, ziua de m iin e va fi de post, ceea ce este foarte bine Tmi va curifa sufletul §i trupul §i-mi va permite sa ajung la un nivel m ai malt de Tnjelegere. Folosind mereu cuvantul m iine, b£u toatS sticla de Cola §i apoi §terse con§tiincios resturile de crema care mai

rSmasesera pe fundul cutiei — am citit undeva ca nuca de cocos nu confine colesterol, de§i nu toate uleiurile de palmier

sunt bune, dar nu m3 voi g in d i acum la

Tn chinurile unui caz gra v de privajiune sexuala! Prefer^ sS nu observe faptul ca petrecuse doua luni fara sex Tnainte sa soseasca la Ely, mai ales c& nu voia sa fie

tulburata chiar

asta, cand m i

aflu

acum de fapte m irunte. Trebuie s i aflu unde

s-a dus el cu aceasti t i k i brunetil Calm,

calm

inspiri

seninitate §i pace

Ia s i

s i

c u rg i energia ta

vitali

Lilly ridica receptorul.telefonului din bucatarie.

Zece minute mai tarziu, Ceci o convinsese: nu va cantari o suta de kilograme saptamana viitoare din cauza traumei ei sexuale; singurul lucru de care avea nevoie era sS doarma bine o noapte, §i dimineaja totul va fi perfect. Gandul la foftii iubiji facand dragoste cu tarfe brunete apare mult mai rar, presupunea ea, cand mancai omleta cu paine prajita decat atunci cand erai pupn bSut. O lumin§ pStrunse prin ferestrele bucatariei §i, pentru o clipS, Lilly crezu ca este martora aterizarii unor extratere?tri. Un moment mai tarziu realiza Tnsa cS erau luminile unei ma§ini. Nu bause mai mult de trei pahare Tn seara aceea. Luminile se stinsera, auzi trantindu-se portiera §i Tn|elese cat de daunatoare erau violenjele din filme, deoarece primul ei gSnd a fost cS cineva venise s-o taie Tn bucSJi cu un cujit de bucStSrie, Tn propria ei casa. Partea din creier care nu-i fusese atinsa de alcool Ti aminti cS nimeni nu fusese niciodatS taiat Tn bucaji Tn Ely.

Blende fierbinji

« ---------------------------------------------------------------------------------------------- 47

_

Aceasta rememorare calmanta Ti permise s a treaca la un scenariu mai pujin spectaculos dar la fel de alarmant despre o femeie care a fost atacata Tn bucataria ei de un stol uria§

de pasari. Partea lucida a creierului ei Jipa: E stupid! PasSrile nu conduc niciodatS ma§ini!

C u toate acestea, bataia din u?a Ti provoca un fior rece

pe §ira spinarii.

— Da? spuse Lilly, atat de Tncet ca nici macar ea nu

se auzi. Dregandu-§i glasul dupa o secunda, privi Tn jur, sperand sa zareasca un cu|it de bucatarie cu lama mare pe care sa-l poata apuca u?or. Dar, deoarece nu gatise de cand sosise, Tnjelese ca nu avea la Tndemana nici o arma cu lama lunga.

— Lilly! Tji aud respirajia. Deschide u§a.

Era un cor de Tngeri sau halucina ea dupa numai cinci sau §ase, cel mult §apte, pahare?

— Lilly, la naiba! Deschide u§a sau o sparg.

Tngerii s-au oprit din cantat la tonul mai degraba aspru al vocii lui Billy.

— Nu Jipa! striga ea.

— Deschide u§a, relua el cu un ton aproape normal.

— Nu este Tncuiata.

S e auzira Tnjuraturi ?uierate printre dinji ?i, dupa o

secunda, era Tn bucataria ei aratand la fel de bine ca mai

devreme — poate chiar mai bine acum, cand ea era Tn

armonie cu interiorul ei §i cu impulsurile ei spontane §i foarte naturale. Pace §i lini§te — aceasta era calea.

— Unde este tarfa aia bruneta cu care ai plecat?

Ciuda cu care se exprimase, izbucnita spontan, o sperie

pe ea Tnsa?i, dar secretele Tnjelegerii cosmice cer ani de studii disciplinate. Ar trebui sa Tnceapa sa se gandeasca dimineaja.

— Nu §tiu, rosti el zambind. Vrei sa te ajut s-o cauji?

— De ce a§ vrea s-o fac?

— Ceci a spus ca voiai s-o strangi de gat.

Ceci e o tradatoare de nedescris —

ca Aaron Burr

sau a fost Nathan Hakle? Cine §i-a vandut Jara pentru

— Sunt fericit ca mi-a telefonat.

SBSftR 305RS0R

48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ►

— Chiar e?ti?

— Da.

— Ai vrea sa-mi explici?

— Nu prea.

— Presupun ca acel cuvant, obligape, nu a trebuit sa

fie rostit sub pedeapsa cu moartea.

— Cred ca mai bine TJi fac ni§te cafea sau nu-Ji vei mai aminti nici un cuvant maine dimineaja.

pasa de obligajie", a vrut ea sa spuna dar a

ie§it ceva neinteligibil §i cuvantul obligape a avut nevoie de trei mcercari. Parea ca el nu observa. A luat-o Tn braje, a privit-o Tn ochi §i a spus cu multa, multa blandeje:

— §tiu. A fost gre§eala mea. Unde este cafeaua?

„Nu-mi

CHP3T0LOL 9

Blonde Iterbinfi

-----------------------

49

3 n acela§i timp, pujin mai jos pe aceea§i strada, un Range Rover harbuit urea cu viteza mica aleea abrupta spre cabana lui Ceci. De§i cabana nu era luminata, §oferul nu a ezitat sS mearga la u?a din spate §i sa intre. A trecut prin bucataria Tntunecoasa ?i prin living, spre terasa acoperita. Stand la picioarele patului unde dormea Ceci, el a zambit u§or.

Apoi a Tnceput sa se dezbrace, aruncandu-§i hainele pe podeaua vopsita Tn verde. Ceci era culcata cu faja Tn jos, cu o cuvertura trasa pana peste urechi ca s-o apere de racoarea nopjii. Sunt eu mort de obosealS, dar merits, se gandea barbatul, apropiindu-se.

— Hammm!

Pe jumatate adormita, Ceci a Tndepartat degetul care

Ti atingea obrazul. Patul s-a Idsat §i ochii ei s-au deschis.

— Hai, fa-mi loc, Ti §opti Zuber, strecurandu-se sub cuvertura §i luand-o Tn braje.

ei

parcurgand cronologia cu multa truda.

— §ase telefoane mobile au sunat Tn disperare la

jumatatea drumului spre Knife Lake. Sateli|l. Aparent ni§te preluari ostile. A§a ca ne-am Tntors.

— A m dormit o sdptdmana? marai Ceci, mintea

— Ai traversat noaptea lacurile?!

— A trebuit. A? putea s-o fac cu ochii legaji. Tn afara de asta, am §tiut ca ma a§tepji.

— Sper ca nu a§tepji sa te aprob.

— Nu, mi-am imaginat doar ca te voi gasi indiferent unde e?ti §i o sa te tarasc acasa.

— §i daca nu a§ fi vrut sa ma las tarata acasa?

— Nici sa nu te gande§ti la asta.

— §>i daca tipul cu care a§ fi fost te-ar fi Tnfruntat?

8SSKR 305RS0R

50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -

— Nu-mi pasS.

— Zuber cel cu o singura idee.

— C e

ai zice de o mica apreciere? Am fost pe lacuri

de la §apte dimineaja §i am traversat §ase dintre ele ca sa ma Tntorc aici. Nu dau doi bani pe §ase tipi pe care nu i-am vazut pana acum §i care pot sa vasleasca la naiba. Buster,

Scotty §i cu mine le-am frecat nevinovatele lor funduri Tn sus §i Tn jos pe lacuri.

— Ai facut-o cu adevarat pentru mine? Revenisera vremurile bune.

— Da. A?a ca nu ma necaji.

— Am refuzat trei invitajii pentru, cum sa spun, ca sa dorm toata noaptea. Asta cum e?

— Norocul meu.

§i apoi o saruta, iar ei nu-i mai venea sa vorbeasca.

— Daca adorm ai voie sa ma treze§ti cu un ghiont,

murmura Zuber, coborandu-§i capul ca sa-i linga un sfarc.

C eea ce nu cred ca se va Tntampla Tn urmatoarele cinci

minute. Erecjia lui tare ca piatra atingea coapsa ei ?i el Ti sugea sfarcul a§a Tncat unde fierbinji o strabateau facand-o caldS §i umeda. Fierbinte ca o vara secetoasa din Alabama. I?i trecu degetele prin parul lui §i-i ridica capul.

Zambetul lui straluci alb Tn lumina lunii cand se Tntinse

T e

superi daca am sa te rog s a

dupa preservative.

— Intreaba-ma de ce nu sunt surprins.

— Nu am nevoie de sarcasm chiar acum. Am nevoie

doar

de

asta, spuse el.

Cand TI simji atat de adanc Tncat nu se putea mai mult, T§i arcui spatele §i gemu u?or. Bine ai venit acasa, gandi Ceci, piacandu-i sunetele pe care le scotea el. Ea T?i mi§ca pujin §oldurile, Tntampinand mi§carea lui apriga. §i amandoi respirau greu. E l §tie ce-m i place sau, poate, ceea ce le place tuturoi femeilor, cugeta Ceci cu recuno§tinja, deoarece el se retragea cu aceea§i rezen/a lenta cu care o penetra §i ea T§i Jinea respirajia Tn a?teptarea finalului.

Blonde fierbiitfi

«-----------------------------------------------------------------------------------------------------

51

— Acum, acum — ac

Oh, Doamne!

Ceci Jipa — un Jipat slab, plin de recuno§tinja. §>i el era al dracului de fericit ca brajele i-au rezistat ca sa vasleasca spre casa.

Ritmul trupurilor se accelera — cuprin§i de frenezie §i delir, dorind mai mult, amandoi apucara pe drumul scurt spre paradis. Cateva momente mai tarziu, satisfacuji §i TmbrSii^aJi,

Ceci spuse, Tntinzandu-se ca sa-l sarute pe Zuber pe obraz:

— A r trebui sa muljum esc indiferent cui conduce aceasta companie electrics.

— Am ?i fcicut-o.

— Bine. (E a nu se putu abjine sa nu zambeasca.) Este

Azi am sens un poem despre tine.

Tntotdeauna bine cu tine Vrei sa-l auzi?

— Am de ales?

Ea TI sdrutd, iar Zuber ranji §i spuse:

— De ce crezi ca ne simjim atat de bine?

— Pentru c§ amSndoi iubim poezia, raspunse Ceci, mimand seriozitatea. El izbucni Tntr-un r§s nebun.

— Cite§te-mi poemul ala blestemat.

Dar cand ea se Tntoarse la pat cu caietul, el adormise ?i Ceci TI privi lung. Intr-un fel, ea iubea intensitatea senti- mentelor ei pentru el. Pe de alt§ parte, se ura pentru asta. N -ar merita s§ se TndrSgosteasca de un bSrbat ca Nick care

avea obiceiul sa urmSreasca femeile Tn fiecare vara. Era

vorba doar de sex

de nimic altceva.

Punand caietul pe masa, Ceci se bSga Tncet Tn pat,

gandindu-se: C red ca

vasiesc timp de o ora, Tn susui ?i Tn josui iacuiui Knife. El s-a trezit atunci cand l-a atins corpul ei cald.

a§ fi picat

moarta daca a r fi trebuit s£

,

— Imi pare rau, rosti, forjand sa-?i Jina ochii deschi§i. Aplecandu-se peste el, l-a sarutat.

DacS dormi, continuam dimineaja.

— Sunt treaz, spuse el, cu vocea Tnca somnoroasa. Acorda-mi un minut

SSSHRI0IJRS0R

52 ------------- :------- :--------------1---------------------------------------------- ------- ►.

— Nu trebuie sa fii politicos pentru mine, propuse Ceci.

Pot sS a§tept. El T§i trecu degetele prin par, scuturandu-?i u§or capul.

 

Mda

C e

ai trecut pe agenda?

O,

nu §tiu —

m-am gandit ca poate vedem §tirile de

pe

CN N .

Sau am putea sa testam acest poet fierbinte pe care-1

cunosc, zise el, rostogolindu-se pe o parte §i indepartandu-i

picioarele cu palma. Mmm m, ce moale e?ti

Atingerea lui era deosebit de delicata §i Tn acela§i timp excitanta. Curand, ea se zvarcolea, cer§ind mai mult. El se

a§eza Tntre picioarele ei, Tnlocuind degetele cu gura §i limba §i

se ocupa de clitorisul ei.

Presiunea u?oara §i insistenta a limbii lui producea vibrajii deosebite, lovituri fierbinji §i profunde, unde de fericire,

o piacere lichida Tn tot vaginul, cuprinzandu-i simjurile,

alunecand Tn sus pe §ira spinarii. C u un geamat surd ea se

mi§ca spre gura lui. Strecurandu-§i degetele Tn parul lui, TI trase mai aproape, lacoma, torturata, uda de dorinja §i limba

lui

aluneca mai adanc. C u buza superioara Iipita de clitorisul

ei

bombat T§i ondula varful limbii de peretele din faja al

vaginului §i lingea Tntr-un ritm Tncet §i regulat, ceea ce o

aduse repede Tntr-o stare de excitare maxima. Tn cateva

secunde, Ceci Tncepu sa geam a §i,

iar ea

simji ca acea senzajie unica reapare. El nu s-a oprit pana cand nu i s-a Tntamplat de nenumarate ori. Cand a terminat, ea abia mai respira. Scojandu-i degetele din parul lui, Zuber se sprijini pe

coate.

chiar Tnainte ca undele

orgasmului sa se estompeze, el o atinse

acolo

Cand Ceci deschise ochii §i-l privi, el Ti zambi.

— Am Jipat?

C e? Tntreba el,

punandu-?i mana la ureche, spriji-

nindu-se de peretele verandei ?i chem and-o cu degetul.

Vino Tncoace.

— De ce?

— E randul meu, de aceea.

Blonde fierbintf

» ------------------------------------------------ :------------------------------

53

Prinzand-o de §olduri, o a§ezS pe erecjia lui sSrutand-o dragSstos, pane cand ea scanci §i nu se mai mi§ce, o ridice cu u§urin{a §i o cobort din nou Tntr-un ritm Tncet §i languros, oprindu-se de fiecare data cand o petrundea deplin, ca sS poatS amandoi se simte valul de senzajii ce-i cople?ea. Pane cand ea l-a Tnjurat §i i-a mu§cat buza, ?i l-a ameninjat ce o se-l loveasce. El a zambit, a luat mainile de pe §oldurile ei §i a lasat-o se-l ceiereasce pane la epuizare. Rebdarea nu era punctul forte al lui Ceci. Dar chiar §i dorinja §i amabilitatea s-au transformat Tn epuizare §i, dupe cateva ore, el a cezut pe spate cu brajele Tntinse Tn leturi.

— Tmi pare rau, pepu?e, a murmurat el Tnchizand Tn

ochii. Sunt terminat El zecea pe pat, pielea bronzate contrastand puternic cu albeaja a§ternutului. Ceci dezmierda pe perne metasea neagre a perului lui, avand sentimentul ce-l cuno§tea de o viaje.

Companiile miniere de la „lron Range" plecasera Tn

Europa Tn secolul al nouesprezecelea ca se recruteze mane de munce ieftina. Astfel, slavii ?i italienii compuneau majori- tatea populajiei — oameni frumo§i cu per negru §i pielea

excepjie. C u toate ce pe el TI

considera exceptional. Opre§te-te! Opre§te-te m&car un blestemat de minut! Vorbim despre Zuber? Ea scuture din cap — se simjea minunat §i nu avea nevoie Tn gandurile ei de argumente logice. El era al naibii de bun unde era important. T?i ridice pixul §i caietul de notice §i Tncepu se scrie.

meslinie, §i Zuber nu era o

SSSKR 30IJRS0R

54

-----------------------

CRP3T 0L3 L 10

Lilly a simjit mirosul de §unca Tnainte sa deschidS ochii §i a durat un moment ca sa Tnregistreze unde era §i unde mirosea a §uncd de dimineaja. Lumina prea straiucitoare ce intra pe ferestre o facea s-o doara ochii. Intoarse capul §i dadu cu ochii de bdrbatul care-i ocupase visurile Tn noaptea trecuta.

— Nu este un vis, rosti el bland, ghicindu-i gandurile. (li

Tntinse una din ce?tile largi de la „Lodge“, din care se ridicau aburi Tmbietori de cafea.) Cred ca doua bucaji de zahar ajung.

marginea patului §i gusta cafeaua

din cea§ca lui.

Lilly

privindu-l prudent. §i de dimineaja ai fost la „Lodge“.

ai mai vrea sa

despre

§tii? §i nu Tntreba de Tam m y pentru ca am discutat asta noaptea trecuta ?i mi s-a facut greaja.

Apoi se a§eza

— Ai

fost

Tn

pe

bucatarie

noaptea

trecuta,

C e

rosti

— §i da §i nu. Ei au adus cafeaua

— Tam m y?

— Tarfa bruneta.

Totul Tncepea sa se limpezeasca Tn mintea ei.

— Ai ramas aici noaptea trecuta?

— In acest pat.

— Cu mine?

— Da. Ai refuzat sa fim trei. Glumesc, zise el repede

vazandu-i privirea.

— Ai pus ceva Tn bautura mea, TI acuza Lilly.

— Daca-Ji aminte§ti, n-am fost cu tine. Poate e de vina

dl. Walker.

Ea

gemu Tncet. T§i aminti ca Ceci TI sunase

pe

Billy.

Acum , n^i i se parea o idee prea buna.

— Poji fi foarte enervant cateodata.

— Nu asta ai spus noaptea trecuta.

Blonde lierbinfi

«--------------------------------------------------------------------------------- ;--------------------

55

— Este evident ca mori sa-mi vorbe§ti despre noaptea

trecuta, a?a ca spune. Lua o Tnghifitura mare de cafea.

— Nu prea e mult de spus. In timp ce-Ji faceam cafea,

ai adormit cu capul pe masa din bucatarie. Te -a m adus Tn pat §\ m -am culcat.

— Desigur ca ai facut-o.

El ridica din umeri.

— Nu ma am uza sa fac sex cu un cadavru.

— Deci nu a fost vorba de cavalerism.

putut trezi daca a? fi vrut, ranji el. Am ales

Tnsa sa fiu un bun samaritean. Sentimentele ei erau un amestec haotic de iritare ta\a

de Tnfumurarea lui §i dorinja libidinoasa care o cuprindea Tntotdeauna cand TI vedea.

— Te -a ? fi

— Nu trebuie sa mergi la lucru?

— Mi-am luat liber, raspunse el, zambind larg. M -am

gandit sapetrec ziua Tn pat cu tine. Dar trebuie sa mananci mai Tntai. In bucatarie avem micul-dejun.

— §i daca nu vreau?

— Trebuie, continue el, facandu-se ca n-a Tnjeles.

Micul-dejun este masa cea mai importanta a zilei.

T rebuie ca toji sa fie Tntotdeauna de acord cu tine?

— Nu.

A § putea sa fiu ocupata azi, a spus ea.

— Schimba-Ji planurile.

— De ce a§ face-o?

— Pentru ca ne potrivim cu adevSrat bine, daca-ji

aminte§ti. §i, dupa cum zice mama mea, Myrtle Carlson s-a dus s-o viziteze pe fiica ei la Biwabik, a?a ca nu va auzi cum Jipi cand ajungi la orgasm.

Lilly se umezi deodata, pentru ca el trebuia numai sa-i promita ca vor face sex §i ea era pregatita.

— D e unde §tie mam a ta asta? Tntreba ea cu o voce

plina de dorinja.

— Sunt amandoua Tn corul bisericii.

— Am uitat cum fiecare ?tie totul despre toji Tntr-un ora§ mic, rosti Lilly pufnind.

SSSKR 303RS0R

56 ---------------------------- :------------------------------------------------------------*

ridi-

— Prive?te

partea

buna

a

lucrurilor,

zise

Billy,

candu-se de pe pat. Astazi suntem singuri. Micul-dejun e

pregatit Tn bucatarie §'\ dupa aceea — zambi el — putem face tot ce vrem.

Era dificil sa ia micul-dejun cu gandul ca el va face tot ce dorea ea. Dupa o noapte de bejie, simjurile Ti erau Tn alerta pentru tot ce Tnsemna sex, iar cel mai frumos §i pasional bdrbat statea Tn faja ei la masa.

— Nu mananci, observa el.

— Noaptea trecuta am mancat jumatate de kilogram

de ciocolata.

— Ji-a m lipsit? Tntreba el, ranjind.

— Nu. Poveste§te-mi de Tam m y, zise ea, voind sa-l

faca sa se ru§ineze. Nu-mi aduc aminte daca am discutat.

— T e rog sa mananci. Nu vreau sa siabe§ti.

HotSrarea ei din noaptea precedenta, de a m anca legum e crude, disparu ca prin farmec la vederea omletei cu

ciuperci §i §unca, a co§ului cu franzeluje aromate ?i a castronului plin de cap?une cu fri§ca. Lua o franzeluja. El se lasa pe spate Tn scaun §i-i oferi un zambet.

— Am dus-o pe Ta m m y acasa, am refuzat politicos

invitajia ei, motivdnd ca trebuia sa ma scol devreme, §i m-am mai plimbat cu m arina circa o ora, spunandu-mi ca nu voi veni aici. Dar am venit ?i tu n-ai contenit sa-mi spui ca Ji-am lipsit.

— Nu* te cred, replica Lilly, continuand sa-§i unga cu unt franzeluja, pentru a-§i ascunde stanjeneala.

— Ba ai spus-o. Dar apoi ai continuat ca toji barbafii

sunt ni§te mitocani, a?a ca nu am mai fost la fel de sigur de semnalele pe care le primisem. De asemenea, nu ai menjionat orgasmele din noaptea de la „Lodge“, a?a ca m -am gandit ca asta era o bila alba pentru mine.

— Inventezi, pufni ea.

— Ai vrea tu. Dar, tocmai cand ma gandeam ca lucrurile

mergeau a?a cum trebuie, ai e§uat pe masa din bucatarie §i ai stricat toate planurile mele. Dar eu sper Tn continuare, Tncheie el zambind.

Blonde Iierbinfi

«---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

sa te trimit acasa, zise Lilly cu gura plina.

— A r trebui

7

Billy zambi, T§i lua cana cu cafea §i se Tntinse Tn scaun,

aratand imaculat §i aparent satul, Tn timp ce ea manca tot ce vedea Tn faja ochilor.

— T u n u mananci?

— Nu

aratandu-i vasele

cateva

barca din pod. Este un model „Grum m an“ foarte frumos.

ne-am

trezit

toji

la

ora

zece,

el,

mancat acum

raspunse

murdare din chiuveta. Am

greblat malul

ore,

apoi Ji-am

lacului §i am

coborat

— A fost a tataiui meu, spuse ea, observand semnele

pe

de

bucatar?

la

„Lodge“ pe

tacamuri.

L-ai

chemat

de

doua

ori

— Lui Gracie nu-i pasa.

— Caji ani are Gracie?

El o privi amuzat.

— Treizeci §i unu. La fel ca tine.

— Nu e treaba mea, sunt sigura, observa ea.

— A§a-i.

— E?ti foarte enervant atunci cand vorbe§ti a§a de

politicos, rabufni ea.

— E§ti irascibiia cand Ji-e foame, replica el glumind. Lilly a§eza furculija pe masa.

— C e -a r fi daca a§ spune ca nu vom face sex?

— Nu cred ca vei spune asta.

— A§ putea. El se forja sa nu rada.

— Ei bine

— Ai perfecta dreptate, vei suferi.

— Sau vei suferi tu.

— Crezi ca nu rezist fara sex? El stranse din umeri.

— E§ti Tnfometata. Ai nevoie de hrana, sex, cateva

atunci voi suferi, cred.

pahare de Cola

bine, nu neaparat Tn ordinea asta.

— §i tu e?ti disponibil.

— C a a venit vorba, Cola este Tn frigider, zise Billy, ignorand remarca ei.

— D e unde §tii ca nu-mi place Pepsi?

— Perftru ca Tntotdeauna pe plaja ai baut Cola.

SHSHR 30T}R30R ------------------------------------------------------------------------------------------

Amintirile ei despre el erau mai recente dar la fel de clare — ceea ce explica, probabil, de ce dorea sS faca sex nu Tn general ci, Tn mod special, cu el.

58

— La naiba, ofta ea, gandindu-se la fiecare femeie care Ti rSspunsese la fel.

— GustS cSp§unile, adSugS el, zambind angelic. Au

crescut aici.

— Deci poji sS a§tepji toatS ziua, domnule „GustS-

cSp§unile“?

— Nu chiar, raspunse el, ridicandu-se Tn picioare, erecjia

fiindu-i evidenta. Lilly ro§i, inspira adanc, puse furculija pe masa §i se

ridicS din scaun.

— Muljumesc pentru micul-dejun.

— ?Ji aduc Cola.

Ea aproba din cap. Aparent exista o limits a constranger/i sexuale, ea o atinsese. §i acum nu mai conta daca era una dintre sutele

de femei de pe lista lui. Chiar acum dorea sS facS sex. El a cSlcat peste halatul ei ?i, atunci cand a intrat Tn dormitor, ea era culcatS pe pat, goals, Tn acea ipostazS

visatS de orice bSrbat — cu picioarele larg desfScute §i cu brajele deschise ca sS-l TmbrSJi§eze.

— C e a durat atat? TntrebS ea, nerabdStoare.

Puse jos Cola §i se dezbracS Tn timp ce ea TI privea, fara

sa-i pese de nimic altceva decat de Tmplinire. Cand boxerii lui alunecarS Tn jos, eliberand penisul erect, ea-§i pierdu controlul.

T e

rog, te rog, te rog, scanci ea.

 

La

fel

de

nerSbdStor ca

§i

ea,

poate chiar mai mult

pentru ca a?teptase toatS noaptea, el se aplecS repede Tntre picioarele ei §i apoi TnjurS Tncet. Uitase prezervativul.

— Nu conteaza, murmurs ea, ridicandu-§i §oldurile ca sS-i permits s-o pStrundS.

(Intorcandu-se pe cSlcaie el se

Tntjnse spre marginea patului, T?i lua ?ortul, scoase din buzunar un pachet, TI deschise, T§i puse un prezervativ §i-§i fScu loc din nou Tntre coapsele ei.) Sper cS pauza asta nu

te-a scos din ritm.

Ba

da,

conteazS.

*

Blonde fierbinfi

59

- ------------- ;----------------------------------------------------

— Chiar acum a? putea sa termin

?i fara tine, murmura

ea plimbandu-?i palmele pe spatele lui.

— A§teapta, zise el, alunecand Tncet Tnauntru.

Ignorand preludiul pentru ca era a?a de dornica, el s-a cufundat Tn caidura ei dulce §i primitoare, patrunzand din ce Tn ce mai adanc, iar ea s-a topit Tn jurul lui, venindu-i Tn Tntampinare, pasional. A sunat telefonul dar nimeni nu-i auzea. Robotul telefonului a Tnregistrat vocea Serenei, pe care ei au perceput-o doar ca pe un zgomot de fond peste care se distingea clar numai respirajia lor sacadata ?i oscilafiile fierbinji ale trupurilor care Ti purtau ca un curent repede spre orgasm. Mesajul continua sa se Tnregistreze, Tn timp ce Lilly a scancit o data, simjind forja orgasmului cum se aprindea Tn interiorul ei, ?i apoi a Jipat — un Jipat lung, care ar fi atras atenjia lui Myrtle Carlson daca ar fi fost acasa. Rejinandu-§i respirajia ca sa-?i estompeze frenezia, el a simjit pana Tn varful degetelor de la picioare primul §uvoi de sperma §i,

pentru cateva momente care pareau fara starlit, ei au Tmpar- ta§it acel mister cunoscut doar de doua trupuri contopite. Cand ultimele senzajii s-au estompat, permijand realitatii sa revina Tn mintea lor, vocea Serenei a capatat un Tnjeles:

— ceai

ceaiuriie mamei

la mine acasa Tn seara asta, spunea ea. §tii ne vedem la trei. Pa.

— Prietenei tale Ti place sa vorbeasca.

— Nu mi s-a parut sa te deranjeze.

— Iar eu nu am observat ca {i-a lipsit.

este Tnca devreme.

S 3 nu glumim

— C e bine suna, zise Billy, sarutand-o u§or Tnainte sa

se retraga. Prosoape? Tntreba el, ?i Lilly arata spre baie. Trebuie s8 m 3 scol, se gandea ea, dar prefera sa stea culcata Tn dimineaja asta §i sa se gandeasca la barbatul de vis cu care tocmai facuse dragoste §\ care acum pesemne ca se descurca cu greu prin mizeria din baia ei, unde pianuise sa faca curat Tnainte sa iasa Tn ora? noaptea trecuta. La naiba! La acest gand se ridica Tn coate dar, cum dorinja Ti picura anestezic Tn sange ?i capului ei nu-i piacea o mi§care bruscd, se culca la loc, rugindu-se ca Billy sa se descurce singur.

SSSKR 305RS0R

60 -------------------------------------------:---------------------------------- -

— Evrika, zise el, un moment mai tarziu, aparSnd Tn

u?a cu un prosop Tn mana.

— Nu am femeie de serviciu ca tine, rosti ea lene§,

amintindu-§i de cabana lui imaculata.

— A§ putea Sci-Ji trimit pe cineva din personalul de la

„Lodge“, daca vrei.

— Mul|umesc, am sa ma gandesc la oferta ta, spuse

ea, gandindu-se ca Bijly Ti va uita numele Tntr-o saptamana. §>i, daca va urma sa traiasca Tn acest an dintr-un salariu de profesor, ar fi mai bine sa se obi§nuiasca sa-§i cureje

singura casa.

— Ei bine, atunci e-n reguia, zise el apropiindu-se cu

un zambet al naibii de sexy. §i, daca tu ramai culcata aici cu picioarele departate, eu nu voi mai pleca niciodata devreme.

Dar nu parea ca se grabe?te. S -a a§ezat pe marginea

patului, i-a oferit o Cola §i i-a {inut-o aproape de gura pe cand ea s-a ridicat ca sa ia o Tnghijitura.

— Gata? Asta-i tot? spuse el o clipa mai tarziu §i apoi

goii paharul. Nu te mi§ca, adauga, lasand sa-i cada Tn palma

cuburile de gheaja. Un frison o trecu pe §ira spinarii, dar nu se mi?ca. El aluneca cuburile de ghea^a Tn vaginul ei care pulsa

§i le Tmpinse Tn sus Tn timp ce ea tremura de dorinja.

— T e simji bine? murmura el, aplecandu-se sa-i linga

clitorisul. Ea percepea doar focul ei interior care topea ghea{a, facand-o sa se scurga pe coapse, §i a hotarat ca el trebuia

sa-i ghiceasca gandurile daca voia un raspuns. Dar cum el era un talentat ghicitor — §i nu numai — i-a facut imediat pe plac ?i §i-a facut apoi §i lui.

CRP3T0L3L11

Blonde fierbinfi

-----------------

61

Buffy Howard le-a salutat pe Lilly §i pe Ceci din fotoliul ei Tnalt, care era a§ezat sub batranul arjar din grading.

— Ti cunoa§teJi pe toji, dragele mele. (Le-a invitat, facand semn cu m£na sS ia loc, diamantele enorme stralucindu-i pe degete.) Veniji §i povestiji-mi ce facetf.

Ceci §i Lilly s-au privit, §i-au transformat fejele Tn ma?ti amabile ?i au spus:

— Nu prea multe.

Un covor persan mare a fost Tntins pe iarba, pe care a fost a?ezata o masa cu destula argintarie cat sa acopere

bugetul unei Jari mici din lumea a treia.

— Serena mi-a spus ca rSmai acasa tot anul viitor,

Lilly, i se adresci Buffy. C e plcicerel

— Chiar la asta ma a§tept, zise Lilly, avand grija sa

arate entuziasm sojiei decanului care §edea Tn faja ei.

Selm a Wells,

— Jeffrey vrea sa lucreze cu tine, spuse

cu acela?i accent de Boston cu care venise Tn Ely acum treizeci de ani. Conversajia Tncepu cu politejurile obi?nuite §i schim- burile de informajii generale. Ceci le informa pe doam ne despre afacerea ei din Saulito Tn domeniul design-ului, despre p£rin{ii ei care-§i lasasera, pe perioada verii, compania de

asigur§ri Tn m§inile unui nepot ?i-?i cSutau originile Tn Sicilia §i la Milano. Apoi veni randul lui Lilly sa ie informeze despre vacanja parinjilor ei — familia lui Lilly, profesori pensionari, lucrau Tn aceasta vara Tn Tennessee Tn folosul umanitajii. M3tu§a Bernie a fost prima care a atins subiectul divorjului lui Lilly.

— M am a ta mi-a spus Tnainte sS piece cd a trebuit sA

te lupji pentru cabana la divorj. So{ul tau trebuie sd fie foarta lacoml El nici mScar nu a stat vreodatd aldl

SHSHR 30I}RS0R

62 ---------------;------------------ -------------------------------------------- •

„Lacom “ este o descriere relativ amabilS pentru Brock, se gandi Lilly, parerea ei bazandu-se pe termeni mai pujin politico?i.

— Nici n-a vrut asta cu adevarat, dar negocierile au luat

aceasta caie. Daca pretinzi ca vrei ceva, ai mai multe posibilitaji ca sa ob{ii proprietajile pe care le vrei. (Lilly zambi trfst.) Se Tnvaja.

— Dar el a ie?it din viaja ei, §i Lilly este cu adevarat

fericita, interveni Ceci. C u toate ca eu a§ fi putut

deranjul unui divorj, daca mi-ar fi cerut parerea Tnainte sa se casatoreasca.

— Vorbind despre casatorie, draga, zise Buffy radioasa, ai un cavaler deosebit?

O casatorie buna, adica una bogata, era pentru Buffy

un fel de Sfant Potir. Ultimele ore Tn pat cu Z ub e r au fost cu adevarat deosebite, cugeta Ceci, dar pesem ne ca Buffy nu se refers la asta.

s-o salvez de

— Nu

sunt sigura ca

ma voi casatori,

raspunse

ea,

ridicand din umeri. Ma tenteaza independent.

— Vezi, mama, nu sunt singura care simte a§a. Mul{u-

mesc, Ceci, ganguri Serena, pentru ca, cu toate ca era

Tndragostita de Frankie, nu avea intenjia sa se marite cu cineva care locuia Tn Ely — la doua sute cincizeci de mile de un centru decent pentru cumparaturi.

— Lumea se schimba, Buffy. Toate fetele din generajia

noastra s-au casatorit la douazeci de ani, interveni Georgina Marcetti. Desigur ca nu au ramas toate casatorite.

In jurul mesei s-au exprimat diferite pareri pe aceasta

tema.

— Trebuie numai sa gase§ti persoana potrivita, declara matu?a Bernie.

In mariajul ei, so|ul facea pe maiorul Tn timpul saptamanii §i pescuia sau vana Tn fiecar^ week-end cu tovara§ii de arme lasand-o pe Bernie libera sa se distreze cu prietenele, ceea ce era aproape o casatorie perfecta.

— Sunt de aceea§i parere, concluziona Buffy, atingand

diamantele uria§e pe care le purta Tn urechi, dovada judecajii

Blonde lierbinfi «---------------- --------------------------------------------------------------- 1---------

63

ei corecte. Intr-o zi, Serena, vei gdsi pe acel cineva deosebit. Exists cineva pentru fiecare

— Nu este acesta versul unui c&ntec? Tntreba Ceci.

— Nu, este o veche §i plicticoasa platitudine, rosti

Serena, TncruntSndu-se.

— Puteji crede ce vreji, draga, zise Buffy, admirand

soarele prin paharul ei de §ampanie. Dar s-ar putea sa v§

treziji locuind tot Tn Ely. Frumoasa sudista descindea dintr-o familie de senatori de Maryland §i Ti Tntalnise pe Georgie Pie cand venise la Yale s3-§i viziteze fratele, a§a ca §tia ce«spune.

— Eu nu, spuse Serena pe un ton rSzvrStit.

— Nu poji sa gre§e§ti Tn vacanjele de vara, observa

Ceci, intervenind ca s§ respingi un argument, §tiind foarte bine c£ ea nu va trai niciodata aici. §i tu te-ai distrat cand ai

venit acasa, Serena.

privind Tn depar-

tare, visatoare. Buffy f&cu un semn sa se mai toarne §ampanie — ea §tia cum sa calmeze controversele. §i, detndata, barfa se

axa pe scandalul izbucnit la Tntrunirea de la

Toji fusesera bine diseca{i, atunci cdnd Lilly §i Ceci au plecat spre casa, dupa cateva ore, poate §i datorita §ampaniei care reTnviase o uria§a cantitate de amintiri. Buffy le permisese sa bea §ampanie abia la aniversarea de §aisprezece ani, §i

atunci numai o jumatate de pahar. Cu cat Tmbatraneau, porjiile lor erau mai generoase, §i ceaiurile lui Buffy erau Tntotdeauna o ocazie placuta pentru toate generajiile. Ascultau ?i Tnvajau din barfe. Cand au ajuns la aleea ce ducea spre cabana lui Ceci, Lilly a putut vedea m arina lui Zuber.

— Nu ai vorbit niciodata p3n& acum despre el, spuse

Lilly. S-au schimbat lucrurile Tn vara asta?

— Nu §tiu, raspunse Ceci, ridicand din umeri. Sunt gata

sa primesc ce-mi ofera frumos viata. §i el la fel. Nu lua prea Tn serios toanele lui Billy. Pesemne ca nici el nu §tie ce se petrece Tn capul lui. (Cuvintele Ti scapasera fara sa vrea §i adaugfl

— A

fost frumos,

recunoscu

Serena,

Eastern

Star".

SaSKK 1QW S&R

64

-------------

•— »

imediat:) Pana la tine, Billy nu a adus nici o femeie la „l_odge“. M-am gandit ca trebuie sa §tii.

— Este prea temperamental. Dar muljumesc. Daca a§

dori o alta prima donna fn viaja mea, a? cumpdra o papu§i Barbie. Sau a§ putea alege sa rdmdn necasatorita. A devenil ceva modern.

— Sigur. Pot sa observ. De pe vremea cand faceam

parte dintr-un ordin de caiugari din Nepal. Lilly izbucni Tn ras.

— S a ramai celibatar ar fi destul de u?or Tn seara asta.

Asta va dura pana maine

Suna-m a cand pleaca Nick.

CHP3T0LHL12

Blonde fierbinfi

-----------------

65

Serena ie§ea Tn ora§ cu Frankie Tn seara asta, Ceci era Tn pat cu Zuber ?i Lilly se ducea sa vada daca mai funcjiona

cablul. Funcjiona, fi ea a vizionat §eful gol, Hardball §i doua episoade din Arliss pana cand foamea a scos-o din casa. Trebuia sa se duca la bac&nie, dar era mai u§or sa manance la restaurant Tn seara aceasta. Maine va cumpara ceva de mancare. Era tarziu; singurul restaurant deschis era rotiseria, §i ei Ti era pofta de gogo§i. Dar gogo§ile nu erau decat un fel de mancare ?i, ca sa compenseze, s-a oprit la „Zup“ ?i a luat

un sandvi§. C a

sa-?i lini?teasca con§tiinJa, a mai cumparat o

tava de cruditaji cu sos de marar §i lapte degresat. Apoi a condus la Shagaw a Beach unde obi§nuia sd se duca Tn timpul verii, §i-a parcat marina, a luat pachetele, a trecut peste cele doua podeje pana la cea de a doua insula §i s-a a$ezat pe o piatra ca sa manance. A mancat cele patru gogo§i cu glazura, jumdtate din sandvi§, un buchet de broccoli §i tot laptele, Tn timp ce admira marejia apusului.

— ca este ma§ina ta.

M -am gandit

— PleacS.

Lilly nu s-a Tntors, dar inima a Tnceput sa-i bata mai

repede.

— Este o proprietate publica, spuse Billy a§ezandu-se langS ea pe o piatra.

Ea

nu

raspunse

§i

Tncepu

sa

stranga

Tntr-o

punga

resturile cinei.

 

Nu

mai

mananci

astea?

M -am

plimbat cu

ma§ina