Sunteți pe pagina 1din 2

ADMITERE 2013

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - PSIHOLOGIE

Domeniul

Programul de studii/ forma de înv

Număr de locuri propuse

Forma de concurs (examen )

Sesiunea

de licenţă

buget

taxa

Psihologie

Psihologie - învățământ cu frecvență

100

200

Probă scrisă din tematică (pentru tematică click aici) Susținerea probei scrise 22 iulie 2013, Șos Panduri, nr. 90

IULIE

2013

CALENDARUL ADMITERII

- INSCRIERI 10 - 18 IULIE 2013 (PROGRAM Luni-Vineri 9.00 14.00, Sâmbăta - Duminica 9.00 12.00) Înscrierea se face personal, de către candidat.În cazuri excepționale (internare în spital, plecare în străinătate etc), dovedite cu documente oficiale, înscrierea se poate face prin mandatar, cu procură autentificată de un notar public.

- Afișarea listelor de verificare a candidaților înscriși: 19-20 iulie 2013

- Confirmarea locului *3 zile de la data afișării rezultatelor

- Data limită de afișare a rezultatelor: 27 iulie 2013

CRITERIU DE DEPARTAJARE

In cazul mediilor egale ale candidaţilor admişi, departajarea se face în funcţie de media generală obținută la Bacalaureat.

DOSARUL CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE

- diploma de bacalaureat in original şi copie legalizată sau adeverintă (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele - promotia

2013);

- diplomă de olimpic în original şi copie numai pentru candidații care au obținut locul I, II sau III la faza națională,în domeniu, care se înscriu ca olimpici;

- certificat de nastere in copie legalizata;

- certificat de căsătorie în copie legalizată (unde este cazul);

- adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt pentru programul de studiu la care candideaza (de la medicul de familie);

- trei fotografii tip buletin de identitate, color (numele scris pe verso);

- BI sau CI în copie, lizibilă;

- chitanta de plata a taxei de admitere - 250 RON achitată în cont BCR deschis la sectorul 5 RO 51 RNCB 0076010452620069 sau la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept)

- 2 coli A4

- dosar plic alb;

Pentru studentii care urmează o altă facultate: adeverinta din care sa rezulte calitatea de student cu drept de inscriere la concursul de admitere cu specificaţia numărului de ani de studii efectuaţi la buget si diploma de bacalaureat, in copie legalizata; Pentru absolventii unei alte instituții de învățământ superior: şi diploma de licenta in original şi copie legalizată sau echivalenta acesteia şi adeverinţă de la prima facultate cu specificarea numarului de ani efectuati la buget sau taxă; Numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxa de admitere se va prezenta unul din urmatoarele documente:

- copii legalizate de pe certificatele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti)

- adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie)

- adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic , în activitate, a sustinatorilor legali;

- adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti

* CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL !

Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGET au obligaţia de a prezenta diploma de bacalaureat în original în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor, în cazul în care nu au depus originalul la înscriere. Neprezentarea diplomei în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor prezenta:

- chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul

RO 51 RNCB 0076010452620069 deschis la sucursala BCR, sector 5 Bucuresti. -diploma de bacalaureat în original (pentru candidații care nu mai urmează o altă facultate) -diploma de bacalaureat în copie legalizată și adeverință de admis /student (pentru candidații care au fost admiși / urmează o altă facultate și nu au depus documentele la inscriere)

Neprezentarea la termen a documentelor menționate pentru confirmarea locului cu taxă, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului.