Sunteți pe pagina 1din 26

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

Construct 8D

Home

Cuprins

Caut

< Back

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIEN ILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE
Indicativ: P 73-78 nlocuie te P 73-73
mbun tiri la P 73 Cuprins * * * * * * * * * PREVEDERI GENERALE MATERIALE INDICAII PRIVIND PROIECTAREA RECIPIEN ILOR INDICAII PRIVIND EXECUTAREA RECIPIEN ILOR VERIFICAREA CALIT II LUCR RILOR, REMEDIERI, EXPLOATARE I NTREINERE ANEXA I: Lista standardelor, normativelor i instruc iuni n vigoare legate de P 73-78 ANEXA II: Date i condi ii ce trebuie s fie specificate pe plan ele din proiectele de execu ie i n caietul de sarcini ANEXA III: Variante de principiu pentru alc tuirea rosturilor ANEXA IV: Indica ii generale privind aplicarea protec iilor mpotriva ac iunii agresive a lichidelor nmagazinate

- 78

1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Prevederile prezentelor instruc iuni tehnice se refer la proiectarea, executarea i ntre inerea recipien ilor pentru lichide, cu structura din beton armat sau beton precomprimat i la care presiunea maxim a lichidului, m surat la baza peretelui, nu depe te 2 bar. Respectarea prezentelor instruc iuni tehnice este obligatorie pentru organizaiile care proiecteaz , execut , recep ioneaz sau au n exploatare astfel de recipien i. 1.2. n nelesul prezentelor instruc iuni tehnice recipien ii pentru lichide snt construc ii din beton armat sau beton precomprimat care conin permanent sau temporar ap sau alte lichide precum: - rezervoarele pentru ap potabil i industrial ; - cuvele i bazinele din cadrul sta iilor de tratare a apei i de epurare a apelor uzate; - recipien ii pentru lichide corosive sau necorosive folosite n procesul tehnologic de fabrica ie. 1.3. n cazul recipien ilor pentru lichide cu temperaturi peste 40 C, a recipien ilor protejai la interior cu tol metalic , a recipien ilor imersa i, precum i a celor destinai pentru nmagazinarea produselor petroliere, prevederile prezentelor instruc iuni se vor completa pe baza prescrip iilor specifice sau a condi iilor tehnice stabilite prin proiect. 1.4. Prezentele instruc iuni tehnice se adaug la prevederile standardelor i normativelor din Anexa 1, n m sura n care aceste nomative nu con in prevederi care contravin prezentelor instruc iuni tehnice. 1.5. Proiectele de execu ie pentru recipien ii din beton armat sau beton precomprimat vor fi nsoite de un caiet de sarcini privind condi iile de execu ie i exploatare. La elaborarea caietului de sarcini se va ine seama de indicaiile din Anexa II. 1.6. Proiectarea i executarea recipien ilor se recomand s se fac de uniti care pot asigura nivelul de tehnicitate pe care l reclam asemenea lucr ri, avnd n vedere importan a deosebit a acestora.

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

[top]

2. MATERIALE
Ciment 2.1. Alegerea tipului de ciment se face conform prevederilor din "Instruciuni tehnice pentru folosirea cimenturilor n construc ii" C.19-77 i din "Normativul pentru executarea lucr rilor de beton i beton armat" C.140-78. 2.2. Livrarea, transportul, depozitarea i controlul calit ii cimenturilor se va face conform prevederilor n vigoare. Metodele de ncercare sunt reglementate prin STAS 227/1, 2, 3, 4, 5-78 "Cimenturi. ncerc ri fizice". Agregate 2.3. Pentru prepararea betoanelor i mortarelor se vor utiliza agregate care corespund prevederilor STAS 1667-76. "Agregate naturale grele pentru mortare i betoane cu lian i minerali", cu urm toarele preciz ri suplimentare: a. Agregatele utilizate trebuie s provin din roci stabile, nealterabile la aer sau ap i negelive. Se interzice utilizarea de agregate provenite din roci feldspatice sau istoase. b. Nisipul va fi de natur silicioas i va proveni din balastiere. Nu se admite utilizarea nisipului de concasaj sau a nisipului de mare. Coninutul de parte levigabil se limiteaz la maximum 2%. c. Dimensiunea maxim a granulelor (Dmax se alege n func ie de grosimea (B) a elementului, conform indica iilor urm toare: B (cm) Dmax (mm) 16 16 17-30 20 > 30 31

d. Coninutulde parte levigabil a pietri ului se limiteaz la max. 0,5%. 2.4. Agregatele trebuie s fie depozitate separat pe sorturi i p strate n condi ii n care s le fereasc de mprtiere, impurificarea sau amestecare cu alte sorturi. 2.5. Controlul calit ii agregatelor se va face prin metodele de ncercare prev zute n STAS 4606-70. "Agregate naturale grele, pentru mortare i betoane, cu lian i minerali. Metode de ncercare". Apa 2.6. Apa utilizat la prepararea betoanelor i mortarelor, precum i la umezirea acestora dup punerea n lucrare va corespunde prevederilor STAS 790-73. "Ap pentru mortare i betoane". 2.7. Se interzice utilizarea apei de mare sau a apelor minerale la prepararea betoanelor, mortarelor i la umezirea tencuielilor etan e. Aditivi 2.8. La prepararea betoanelor se pot utiliza urm torii aditivi: - aditivi reduc tori de ap LSC; - aditivi antrenori de aer DISAN; - aditivi ntrzietori REPLAST; - pentru betonare pe timp friguros ANTIGERO. Efectele favorabile scontate ale aditivilor pot fi ob inute numai n cazul unor compozi ii de beton judicios stabilite i asigur rii unor

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

amestecuri omogene de beton sau mortar. Eficacitatea aditivilor se verific pe baza ncerc rilor preliminare. 2.9. La prepararea mortarelor pentru tencuieli impermeabile se poate utiliza aditivul impermeabilizator APASTOP. 2.10. Aditivii se vor utiliza numai pe baz de prescrip ii. Folosirea altor aditivi se va face numai pe baza unor experiment ri concludente, cu avizul speciali tilor. 2.11. Se interzice utilizarea adaosului de clorur de calciu. Arm turi 2.12. Sortimente de o eluri, condi iile de depozitare i control pentru arm turile nepretensionate i pretensionate vor fi conform prevederilor din STAS 438/1, 2-74, STAS 438/3, 4-75, STAS 6482/1, 2, 3-73 i STAS 6482/4-74. Materiale pentru izolare i protec ie 2.13. Condi iile de calitate ale materialelor utilizate la izolarea i protec ia recipien ilor vor corespunde cu prescrip iile care stabilesc modul lor de fabricare i utilizare. [top]

3. INDICA II PRIVIND PROIECTAREA RECIPIENILOR


3.1. Forma, dimensiunile i soluia constructiv a recipien ilor se stabilesc pe baz de calcule tehnico-economice, innd seama de destinaia recipientului, de condi iile de fundare, de tehnologia de execuie etc. 3.2. Nu se recomand utilizarea cofrajelor glisante la executarea pere ilor recipien ilor pentru lichide. 3.3. La proiectarea recipien ilor, se va prevedea ca orice protec ie interioar sau exterioar a elementelor de beton n contact cu lichidul s se aplice dup proba de etan eitate la ap . Amplasament. Condi ii de fundare 3.4. La alegerea amplasamentului se va urm ri ncadrarea optim n schema tehnologic de ansamblu, cu respectarea distan elor de protec ie impuse de destina ia recipientului i natura terenului de funda ie. 3.5. La amplasarea recipien ilor se recomand s se evite versan ii cu pante abrupte, terenurile instabile, de compresibilitate mare sau sensibile la umezire, terenurile cu nivel ridicat al apei subterane sau care prezint agresivitate fa de betoane, terenurile cu o comportare mai defavorabil la aciunea seismic . De asemenea, se recomand a se evita zonele din vecin tatea unor instala ii sau procese tehnologice la care se pot produce pierderi mari de lichide agresive sau neagresive conducnd la ridicarea temporar sau permanent a nivelului apelor subterane. 3.6. n toate cazurile i, n mod deosebit, n cazul recipien ilor funda i pe p mnturi sensibile la umezire sau amplasa i pe veran i, se vor lua m suri de amenajare a amplasamentului n vederea ndep rt rii dirijate a apelor din precipita ii prin m suri corespunz toare (pante, rigole, an uri) care s asigure colectarea i evacuarea apelor pe durata execut rii lucr rilor i dup darea n exploatare a recipientului. Pentru p mnturi sensibile la umezire amenaj rile se vor face n conformitate cu "Normativul privind proiectarea i executarea construc iilor fundate pe terenuri slabe" P.7-77. 3.7. La alegerea dispozi iei n plan a recipien ilor i a construc iilor anexe se va avea n vedere asigurarea condi iilor de control i eventuale remedieri, precum i asigurarea spa iilor libere impuse de tehnologia de executarea a recipien ilor din beton precomprimat. 3.8. n cazuri recipien ilor funda i pe terenuri slabe (cu compresibilitate mare, sensibile la umezire etc.) se va analiza fundarea direct pe teren consolidat conform prevederilor din "Normativul privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice" C.29-77, innd seama i de m rirea tas rilor posibile. 3.9. n cazul n care nu se pot respecta distan ele de protec ie prev zute n Normativul P.7-77 fa de construc iile nvecinate, la

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

recipien ii pentru lichide neagresive, se va prevedea o hidroizolaie sau un sistem de colectare i control a pierderilor de lichid, racordat la canalizare sau alt emisar. n cazul lichidelor agresive se vor adopta sisteme de protec ie elastice, care s suplineasc i efectul hidroizola iei (straturi etan e din p mnt tratat prin diferite procedee mecanice sau chimice, incinte nchise realizate prin ecrane subterane etan e etc.). 3.10. n cazul recipien ilor funda i direct, la care se pot produce tas ri, se va prevedea urm rirea acestora n conformitate cu STAS 2745-69 "Terenul de fundare. Urm rirea tas rii construc iilor prin metode topografice" i "Instruciuni tehnice pentru determinarea tas rii construc iilor de locuine, social-culturale i industriale prin metode topografice" C.61-74. 3.11. Indiferent de natura terenului, se va prevedea nivelarea i compactarea fundului s p turii de funda ie prin mijloace corespunz toare (cilindrare, compactare cu maiuri grele etc.). Indica ii pentru calculul structurii 3.12. La determinarea solicit rilor i deforma iilor care servesc la calculul recipien ilor se va ine seama de urm toarele aciuni: - greutatea proprie a elementelor de construc ie, inclusiv greutatea protec iilor, izolaiilor i instala iilor; - greutatea i presiunea exercitat de lichidul nmagazinat, inclusiv eventuala presiune a gazelor din interior; - mpingerea simetric sau nesimetric a p mntului, inclusiv nc rc rile aplicate la nivelul terenului; - greutatea utilajelor i oamenilor care circul pe acoperi ; - vnt z pad ; - presiunea apei subterane pe faa exterioar a radierului i pere ilor; - gradientul de temperaturi tehnologice i climatice; - contracia i curgerea lent a betonului; - cutremurul; - precomprimarea. 3.13. n cazul recipien ilor cu destina ii speciale se pot lua n calcul i alte aciuni, date prin prescrip ii speciale sau precizate prin tema de proiectare. 3.14. Gruparea ac iunilor se face conform prevederilor din STAS 10101/OA-77. Ac iuni n construc ii. Clasificarea i gruparea ac iunilor pentru construc ii civile i industriale. 3.15. Se vor lua m suri pentru limitarea tas rilor inegale, n scopul p str rii func ionalitii recipien ilor. 3.16. Ac iunea seismic se va considera n conformitate cu prevederile "Normativului pentru proiectare antiseismic a construc iilor de locuine, social-culturale, agrozootehnice i industriale" P.100-78. 3.17. Solicit rile de calcul se vor stabili pe baza aciunilor ce intervin n timpul execut rii lucr rilor i n exploatare, cu luarea n considerare a modului real de lucru al recipientului i pentru grup rile cele mai defavorabile ale aciunilor. 3.18. n afara sec iunilor curente de calcul se vor verifica sec iunile din dreptul rosturilor i str pungerilor, innd seama de sl birea local a sec iunilor, modul de transmitere a solicit rilor i influen a toleranelor de execu ie. n cazul recipien ilor circulari din beton precomprimat la care rostul de la baza peretelui permite deplas ri, la calculul peretelui se va ine seama i de influen a for elor de frecare n ipoteze cele mai defavorabile. De asemenea, se va verifica funda ia peretelui la solicit rile transmise de perete. 3.19. Calculul recipien ilor din beton armat i beton precomprimat pentru lichide se va face n conformitate cu prevederile STAS 10107/0-76 "Construc ii civile i industriale. Calculul i alc tuirea elementelor din beton, beton armat i beton precomprimat", cu urm toarele preciz ri: a) La elementele din beton armat care se afl sub presiunea unui lichid, deschiderile medii calculate ale fisurilor nu trebuie s

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

depeasc : 0,1 mm la elementele solicitate la ntindere centric sau ntindere excentric cu excentricitate mic ; 0,2 mm n celelalte cazuri. b) La elementele din beton precomprimat, verificarea nchiderii fisurilor la aciuni normate se face punnd condi ia de a avea compresiune remanente care s reprezinte cel pu in 10% din compresiunea maxim la transfer, dar nu mai mult dect 10 daN/cm2 . c) La recipien ii precomprimai prin nf urarea srmei sub tensiune, verificarea la fisurare se face innd seama de un coeficient de imprecizie al for ei de precomprimare specific instala iei de nf urare. La precomprimare, efortul unitar de control n arm tura pretensionat nu va depi 0,70 din rezisten a normat a o elului utilizat. d) Elementele prefabricate de pere i se verific n starea limit de fisurare la manipulare, transport i montare. La determinarea solicit rilor normate se va ine seama i de coeficientul de impact. n aceste condi ii, deschiderea maxim a fisurilor se limiteaz la 0,2 mm pentru elemente din beton armat; pentru elemente din beton precomprimat, verificarea se face conform clasei a II-a de fisurare. e) La calculul capacit ii portante a rosturilor se va ine seama de un coeficient al condi iilor de lucru (m) avnd valorile urm toare: tg tg

a = 0 m = 1,0 a = 0,15 m = 0,8 a este unghiul format de feele prefabricate n rost; pentru valori intermediare ale lui a se interpoleaz linear.

unde

f) Efortul unitar de compresiune, n sec iuni normale, nu va depi, la transfer, cea mai mic dintre valorile: - 0,60 din rezisten a pe cub prescris la transfer; - 0,45 dn marca betonului. g) n cazul recipien ilor pentru nmagazinarea unor lichide cu temperaturi peste +20 C, valoarea pierderilor de tensiune din relaxare va fi majorat cu 10% pentru temperatura de +30 C i cu 30% pentru temperatura de +40 C. Pentru valori intermediare se va interpola liniar. Alc tuire constructiv 3.20. Alc tuirea constructiv a recipien ilor trebuie s conduc la realizarea unor construc ii care s poat prelua n bune condi ii solicit rile datorate ac iunilor la care este supus recipientul pe durata execuiei i n exploatare. n acest scop, se vor adopta soluii care au fost aplicate cu bune rezultate i care s-au comportat satisf c tor. 3.21. La alc tuirea recipien ilor se va ine seama de prevederile din STAS 10107/0-76, din normativul C140-78 i din "Normativul pentru executarea lucr rilor de beton precomprimat" C.21-77, referitoare la proiectarea i executarea construc iilor din beton armat i beton precomprimat, completate cu prevederile prescrip iilor prin care se reglementeaz alc tuirea unor recipien i cu destina ie func ional special i cu prevederile prezentelor instruc iuni. n cazul recipien ilor amplasa i n zone seismice se va ine seama de prevederile normativului P.100-78 privitoare la calculul i alc tuirea construc iilor. 3.22. Se vor adopta structuri din beton monolit n urm toarele dou cazuri: - recipien i funda i pe p mnturi sensibile la umezire consolidate (art. 3.8); - recipien i care necesit protec ii interioare sau exterioare funda i direct pe terenuri de compresibilitate mare. 3.23. Se recomand s se adopte structuri din beton monolit n urm toarele situa ii:

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

- recipien i pentru lichide neagresive funda i direct n terenuri de compresibilitate mare; - recipien i pentru lichide cu agresivitate intens sau foarte intens , la care se aplic protec ii rigide, indiferent de natura terenului i de modul de fundare. 3.24. La alegerea formei radierului i funda iilor se va urm ri: - libera deplasare din contracie, n cazurile n care nu s-au luat alte m suri de preluare a acesteia; - evitarea schimb rilor bru te de sec iune; - realizarea pantelor de scurgere printr-o alc tuire corespunz toare a radierului, f r beton ri ulterioare; - asigurarea condi iilor necesare execut rii hidroizolaiilor i protec iilor anticorozive; - adoptarea unei forme care s permit men inerea unui strat de ap , de cca. 10 cm, pe durata de nt rire a betonului. 3.25. Grosimea pl cii de fund a recipientului se stabile te prin calcul n func ie de solicit ri, de marca i gradul de impermeabilitate al betonului i de presiunea exercitat de lichidul nmagazinat. Grosimea minim a pl cii de fund va fi de 12 cm. Stratul de egalizare de sub placa de fund se va realiya din beton cu cenu . n cazul recipien ilor la care lichidul nmagazinat prezint agresivitate fa de beton, grosimea minim a pl cii de fund va fi de 20 cm. 3.26. Grosimea pere ilor exteriori se stabile te prin calcul, dar nu va fi mai mic dect valorile urm toare: - perete din beton armat monolit 16 cm - perete din beton monolit precomprimat cu fasciole nglobate 20 cm - perete din elemente prefabricate 12 cm 3.27. n cazul recipien ilor pentru lichide agresive grosimea peretelui nu va fi mai mic dect valorile urm toare: - perete din beton armat monolit 20 cm - perete din elemente prefabricate 15 cm 3.28. Grosimi mai reduce ca cele prev zute la art. 3.26 i 3.27 se vor putea adopta numai pe baza unor experiment ri concludente. 3.29. Grosimea minim a stratului de acoperire cu beton a arm turii de rezisten din radier i perete va fi: 2 cm pentru elemente din beton armat tencuite n contact cu lichide neagresive; 2,5 cm pentru elemente din beton precomprimat tencuite n contact cu lichide neagresive; 3 cm pentru elemente netencuite n contact cu lichide neagresive. Valorile de mai nainte se majoreaz cu 0,5 cm pentru elementele n contact cu lichide agresive sau mediu agresiv. 3.30. La recipien ii din beton armat, armarea pere ilor i radierului se va face de regul cu bare din o el cu profil periodic PC 60 sau PC 52 (STAS 438/1-74); dup intrarea n producie curent a plaselor sudate din STPB (STAS 438/3-75) armarea se va putea face i de asemenea plase, pe baz de instruc iuni speciale. O elul OB 37 va putea fi prev zut ca armare numai n cazurile cnd sec iunile rezultate din calcul pentru arm turile cu profil periodic nu satisfac condi iile referitoare la procentul minim de armare, diametre minime sau respectiv distane maxime. Eventuala renun are la utilizarea o elurilor superioare n cazuri speciale trebuie s fie justificat n memoriul proiectului. n afara satisfacerii condi iilor reie ite din calculul la starea limit de rezisten i starea limit de deschidere a fisurilor (conform STAS 10107/0-76), arm turile din pere ii rezervoarelor de beton armat trebuie s respecte urm toarele condi ii: - procent minim de armare: cte 0,1% pe fiecare fa i n fiecare direc ie (0,2% pe fiecare direc ie);

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

- diametrul minim 6 mm pentru arm turile orizontale: 20 cm; - distana maxim dintre arm turile verticale: 25 cm; - distana minim dintre arm turile orizontale: 10 cm; - distana minim dintre arm turile verticale: 15 cm. La stabilirea distan elor minime se va ine seama i de tehnologia de execu ie. Arm turile din placa de fund trebuie s respecte acelea i condi ii ca arm turile orizontale din pere i; se recomand ca arm tura superioar din placa de fund s fie minim d = 8 mm la 20 cm sau d = 6 mm la 15 cm. 3.31. La pere ii rezervoarelor, precomprima i pe ambele direc ii i alc tuii din elemente prefabricate, arm tura nepretensionat cu rol constructiv va fi alc tuit din cte o plas sudat (STNB sau STPB) de minimum d = 4 mm la 30 cm pe ambele direc ii i pe ambele fee. La pere ii rezervoarelor avnd precomprimarea numai pe orizontal , precum i la pere ii rezervoarelor din beton monolit, precomprima i pe dou direc ii, se va prevedea ca arm tura nepretensionat bare din o el PC 60 sau PC 52 minimum d = 8 mm la 25 cm pe vertical i minimum d = 6 mm la 20 cm pe orizontal , sau plase sudate din STPB. 3.32. n func ie de n l imea maxim a coloanei de lichid nmagazinat i de gradul de agresivitate al lichidului sau mediului nconjur tor, betonul destinat realiz rii recipien ilor din beton armat trebuie s ndeplineasc condi iile prev zute n tabelul 1. Pentru recipien ii din beton precomprimat marca betonului se va stabili innd seama de prevederile din STAS 10107/0-76 i din Normativul C21-77. Marca minim de beton indicat n tabelul 1 corespunde cazului utiliz rii cimentului de marc 35. n cazul utiliz rii altor m rci de ciment marca betonului se stabile te n func ie de gradul de impermeabilitate impus, conform prevederilor din tabelul 2. Tabelul 1 n limea coloanei de lichid nmagazinat m 0 Condiii de agresivitate Condiii tehnice F r agres. sau cu agresivitate slab 2 P4 0,6 ciment 0...16 0...31 360 325 B200 P8 0,5 430 390 B300 P12 0,45 500 455 B400 Agresivitate intens sau f. intens 3 P8 0,5 430 390 B300 P12 0,45 500 455 B400 P12 0,45 500 455 B400

1 Grad de impermeabilitate min. - raport A/C max.

<4

dozaj

min.

kg/m 3 pentru agregate: - Marca betonului min.

-Grad de impermeabilitate min. - raport A/C max. 4...12 - dozaj min. de ciment 0...16 kg/m 3 pentru agregate: Marca betonului min. Grad de impermeabilitate min. - raport A/C max > 12 - dozaj min. de ciment 0...16 kg/m 3 pentru agregate: Marca betonului min. 0...31 0...31

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

Att n plan ele de execuie, ct i n documenta ia economic , tipul de beton se va vota prin marc i grad de impermeabilitate, de exemplu: B200 / P4, B300 / P8 etc. Tabelul 2 Gradul de impermeabilitate P4 P8 P12 marca betonului, corespunz toare cimentului de marc 30*) B200 B250 B300 40 B200 B350 B400 45 B400 B450 50 B500

*) Dozajele minime de ciment din tabelul 1 se sporesc cu minimum 10% La definitivarea m rcii betonului se va verifica respectarea prevederilor din STAS 10107/0-76. 3.33. P r ile de structur care vin n contact cu lichidul i care sunt prev zute din beton monolit se vor turna continuu, f r ntreruperi i rosturi de lucru, cu excep ia rosturilor prev zute n proiect. 3.34. Pentru evitarea fisur rii radierului datorit contraciei, se recomand a se prevedea urm toarele m suri: - la recipien ii cu diametrul sau latura de maximum 30 m, se va ine seama de indicaiile de alc tuire prev zute la art. 3.24; - la recipien ii cu diametrul sau latura mai mare de 30 m, se vor prevedea rosturi de contracie, procentul de armare, tipul de izolaie (elastic sau rigid ) etc.; - la realizarea rosturilor de contrac ie se recomand s se asigure continuitatea arm turii cel pu in la plasa inferioar ; - radierul se va prevedea astfel nct s se poat umple cu un strat de ap de cca. 10 cm adncime, ce se va men ine minimum 28 de zile de la turnarea betonului. 3.35. n cazul n care se aplic precomprimarea radierului nu se vor prevedea rosturi de contracie. 3.36. La pere ii din beton armat se recomand prevederea de rosturi de contracie, la distana de maximum 30 m. 3.37. Rosturile de dilata ie se vor prevedea la distan a rezultat din calcul, n func ie de condi iile specifice constructive i de exploatare. 3.38. Alc tuirea rosturilor permanente trebuie s asigure etan eitatea recipientului, concordana cu ipotezele de calcul i compatibilitatea cu deformaiile elementelor n timpul execut rii lucr rilor i n condi ii de exploatare, inclusiv din eventuale tas ri. La alc tuirea rosturilor se recomand s se in seama i de indicaiile din anexa III. La alegerea materialelor de etan are se va ine seama de natura lichidului nmagazinat. 3.39. Se recomand ca rosturile verticale la pere ii realiza i din elemente prefabricate s se umple cu beton preparat cu ciment expansiv sau cu contrac ie redus i cu agregate din sorturile 0...3 i 3...7 mm. 3.40. n cazul pere ilor din beton precomprimat la care se prevede rezemarea articulat a peretelui, rostul orizontal se umple cu mortar M 100 avnd consistena de 6...7 cm determinat pe conul etalon. Blocarea rostului se face dup precomprimarea peretelui. 3.41. La etan area rosturilor verticale ntre elementele prefabricate de perete dinspre interior se recomand utilizarea urm toarelor soluii: - mastic de bitum i microazbest; - chit tiocolic; n cadrul proiectului de execuie se va indica soluia cu re eta exact i indicaiile de execuie. Precomprimarea pere ilor

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

3.42. Prezentele instruc iuni se refer la precomprimarea pere ilor recipien ilor cu fascicule postntinse dispuse n interiorul peretelui sau prin nf urarea cu srm sub tensiune, sau cu toroane postntinse dispuse la exteriorul peretelui. Utilizarea altor sisteme sau procedee de precomprimare se face pe baz de instruc iuni speciale. La pere ii alc tui i din elemente prefabricate asamblate prin precomprimare se recomand utilizarea procedeului prin nf urare. 3.43. n cazul precomprim rii inelare, peretele se poate realiza i cu contur poligonal, cu condi ia verific rii eforturilor suplimentare care intervin ca urmare a abaterii de la conturul circular. 3.44. La precomprimarea prin nf urare peretele va avea contur circular i faa exterioar neted ; sau se admit nervuri verticale sau orizontale. Se poate adopta i un contur poligonal dac instala ia de nf urare permite precomprimarea n aceste condi ii. 3.45. Nu se admite prevederea de goluri n perete pe n l imea zonei nf urate. 3.46. Caracteristicile principale ale procedeelor de precomprimare prin fascicule postntinse se vor lua n conformitate cu prevederile normativului C.21-77, cu urm toarele modific ri n cazul n care ancorajele reazem pe nervurile peretelui (tabelul 3). Tabelul 3 Caracteristica 12 5 Dimensiunile minime ale pl cilor de reparti ie, mm Distan a minim de ancorajelor pn la nervurii, mm la axele marginea 150x150x15 Fascicule 12 7 - 24 5 180x180x15

110

130

3.47. Nu se admite prevederea de fascicule cu capetele nglobate n beton de la turnare. 3.48. Se recomand ca distan a ntre fascicule din aceea i sec iune s fie mai mic dect 50 cm. 3.49. n jurul recipien ilor precomprimai prin nf urare se va asigura o distan liber suficient , determinat de caracteristicile instala iei de nf urare. 3.50. Protec ia arm turii nf urate se realizeaz printr-un strat de mortar de ciment aplicat prin torcretare dup procedeul uscat, n conformitate cu prevederile "Instruciunilor tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor i betoanelor la executarea construc iilor sau a lucr rilor de repara ii i consolid ri" C.130-78. Mortarul se aplic n straturi succesive, astfel nct s se realizeze o grosime de protec ie de cel pu in 30 mm peste srm . Protec ia prin torcretare se aplic dup efectuarea probei de etan eitate a recipientului, ns nu mai trziu de 30 de zile de la terminarea precomprim rii. Pe durata execut rii i nt ririi stratului de protec ie recipientul va fi men inut plin cu ap la nivelul maxim de exploatare. 3.51. n cazul unor medii cu agresivitate intens pe durata execut rii recipientului, la protejarea arm turii pretensionate se vor respecta prevederile corespunz toare din "Instruciuni petnru protec ia elementelor din beton armat i beton precomprimat situate n medii aeriene din industria acidului sulfuric i superfosfai precum i n medii aeriene slab agresive C.170-74. Toleran a de execu ie 3.52. Abaterile i toleranele admise la executarea recipien ilor din beton armat i beton precomprimat se vor nscrie n valorile din normativele C.140-78 i C.21-77, cu preciz rile din tabelul 4. Instala ii 3.53. La ntocmirea proiectelor de instala ii se va ine seama de prescrip iile n vigoare care reglementeaz proiectarea recipien ilor cu destinaii diverse: rezervoare de ap , decantoare etc.

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

3.54. n vederea func ion rii corespunz toare a recipien ilor se vor prevedea m suri care s asigure respectarea parametrilor tehnologici i func ionali. O aten ie deosebit se va acorda acestor m suri, n cazul n care depirea unor parametri (n limea de lichid, temperatura etc.) poate conduce la cre terea apreciabil a solicit rilor n elementele recipientului sau deteriorarea unor instala ii nvecinate (ca urmare a devers rii unor lichide agresive). 3.55. n punctele n care conductele traverseaz pere ii recipien ilor se vor prevedea piese speciale de trecere etan e i reglabile, de regul cu posibilit i de interven ie din exterior. Piesele de trecere se monteaz n mod obligatoriu n cofraj nainte de turnarea betonului. Se va da o aten ie deosebit compact rii betonului n jurul pieselor de trecere. La recipien ii precomprimai prin nf urare nu se admite ca zona nf urat s fie traversat de conducte. 3.56. La proiectarea pieselor de trecere prin pere i i a pieselor de racordare a conductelor verticale cu cele orizontale la castele de ap se va ine seama de eventuale tas ri difereniate, care pot interveni n cazul terenurilor cu compresibilitate mare i al p mnturilor sensibile la umezire. 3.57. Instala iile hidraulice la recipien ii funda i pe p mnturi sensibile la umezire se vor realiza n conformitate cu prevederile normativului P.7-77, astfel nct s se verifice pierderile de lichid. 3.58. Se va prevedea izolarea termic a conductelor la care exist pericolul ca apa s stagneze i s nghe e. Tabelul 4 Tipul abaterii admise fa de proiect 1 1. Abaterea limit de la circularitate la recipien ii cilindrici; se m soar fa de lungimea razei D 20 m D > 20 m unde: D = diametrul recipientului 2. Abaterea limit de la grosimea peretelui 3. Abaterea limit la nclinarea fa de vertical a suprafe elor i muchiilor pere ilor 4. Abaterea limit la montarea ancorajelor fasciculelor 5. Abaterea limit la limea feei de rezemare a ancorajelor fasciculelor Abaterea limit admis 2 20 mm D/100 5 mm 3 mm/m dar nu mai mult dect 15 mm 8 mm 8 mm

6. Abaterile limit la dimensiunile elementelor prefabricate - lungime 10 mm - lime 5 mm - grosime 5 mm lungimea diagonalelor 10 mm liniaritatea muchiilor i curbarea maxim din 2 mm/m, dar nu mai precomprimare mult dect 10 mm unghiul dintre faa exterioar i faa din rost 7. Abaterea limit la limea rosturilor verticale ntre elementele prefabricate 8. Decalarea maxim a fe elor exterioare a elementelor prefabricate n dreptul rosturilor +15 mm; -5 mm 10 mm

NOTA: n cazul recipien ilor precomprima i prin nf urare, valorile abaterilor limit admise vor fi corelate cu caracteristicile instala iei de nf urare 3.59. Conductele i piesele de trecere n contact cu medii corozive vor din materiale rezistente la coroziune sau vor fi protejate
P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

corespunz tor. 3.60. Piesele de fixare a conductelor i instala iilor nu vor str punge peretele. 3.61. Se interzice prevederea de suduri la distane mai mici de 0,20 m de la suprafa a betonului. Tencuieli, sape pentru pante 3.62. n cazul recipien ilor care nu con in lichide agresive, la p r ile n contact cu lichidul, executate monolit, se vor prevedea tencuieli torcretate sau aplicate n straturi succesive conform instruc iunilor C 130-78. Cu avizul proiectantului se poate renun a la tencuirea pere ilor, dac la proba cu ap , pierderile nu depesc 0,25 l/m 2 i zi, iar eventualele pete de umezire constatate la exterior nu mai apar dup executarea unor remedieri locale (sau prin colmatare) i repetarea probei. 3.63. n cazul recipien ilor pentru lichide agresive, la p r ile n contact cu lichidul se vor prevedea fie tencuieli torcretate sau aplicate n straturi succesive conform instruc iunilor C 130-78, fie protec ii aplicate direct pe suprafa a betonului sablat. 3.64. n cazul recipien ilor la care se aplic protec ii anticorozive exterioare, suprafe ele n contact cu terenul se vor tencui cu mortar M 100, realizate cu cimenturi cu rezisten m rit la agresivitatea respectiv . La suprafa a exterioar de foarte bun calitate, se poate aplica protec ia anticorosiv direct pe suprafa a betonului sablat. Izola ii termice 3.65. Izolarea termic a recipien ilor acoperi i se prevede atunci cnd condi iile de exploatare impun ca temperatura lichidului namgazinat s nu depeasc anumite limite. 3.66. Dimensionarea izolaiei termice se face pe baza unui bilan termic, n care se va ine seama de temperatura lichidului la intrare, temperatura exterioar , durata de stagnare etc. La recipien ii pentru nmagazinarea apei, bilan ul termic pe timp de iarn poate lua n considerare i ipoteza form rii unui strat de ghea a c rui grosime probabil se va determina n func ie de durata de stagnare a apei. 3.67. Izola ia termic se execut dup efectuarea probei de etan eitate a recipientului. 3.68. Detaliile de alc tuire, executare i recep ionare a izolaiilor termice se vor prevedea n conformitate cu "Normativul pentru proiectarea, executarea i recep ionarea izola iilor termice la construc iile civile i industriale" C.107-78. Izolarea hidrofug exterioar 3.70. La recipien ii ngropa i, asupra c rora ac ioneaz numai umiditatea natural a p mntului, se va prevedea pe pere i la exterior o izola ie hidrofug din dou straturi de bitum topit. Izolarea acoperi ului se va face n conformitate cu prevederile din "Normativul pentru proiectarea i executarea hidroizola iilor din materiale bituminoase la lucr rile de construc ii" C.112-75. 3.71. n cazul recipien ilor funda i sub nivelul apei subterane la care se consider c este posibil ca nivelul actual al apei subterane s se ridice peste nivelul radierului, se va prevedea la exterior o izolaie hidrofug alc tuit n conformitate cu prevederile normativului C.112-75. 3.72. Alc tuirea, executarea i recep ionarea izolaiilor hidrofuge se vor prevedea n conformitate cu STAS 2355/1-75, STAS 2355/2-78; STAS 2355/3-75 i normativul C.112-75, cu urm toarele preciz ri: a) La alegerea tipului de izolaie hidrofug se va ine seama de agresivitatea natural i industrial a terenului. b) Se va asigura continuitatea straturilor verticale i orizontale ale izola iilor hidrofuge prin racord ri corespunz toare. c) Alegerea stratului de protec ie a izola iei hidrofuge se va face innd seama pe pozi ia i nclinarea elementului pe care se aplic izola ia i de condi iile de exploatare a recipientului. d) Se va asigura continuitatea izola iei hidrofuge n zonele n care conductele traverseaz peretele. Protec ii anticorosive 3.73. Recipien ii din beton armat i din beton precomprimat se vor proteja, att mpotriva agresivit ii lichidului nmagazinat, ct i
P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

mediului n care sunt amplasa i. 3.74. Gradul de agresivitate fa de beton al lichidului nmagazinat se va stabili, n func ie de natura i concentra ia agen ilor corosivi, conform datelor din normativl C.140-78, anexa 1.4. n cazurile n care ac ioneaz simultan doi sau mai muli ageni agresivi, stabilirea gradului de agresivitate i elaborarea soluiei de protec ie se va face de c tre un institut de specialitate. n cazurile n care lichidul nmagazinat atinge temperaturi peste 30 C, se va trece la gradul de agresivitate imediat superior. 3.75. Gradul de agresivitate natural a terenului se va stabili pe baza indicaiilor din normativul C.140-78, anexa 1.4, iar cel al mediului aerian exterior i interior (peste nivelul lichidului) pe baza "Instruciunilor tehnice pentru protec ia elementelor din beton armat i beton precomprimat situate n medii aeriene din industria acidului sulfuric i superfosfai, precum i n medii aeriene slab agresive/ C.170-74 i a "Indica iilor pentru proiectarea, executarea i ntre inerea construc iilor din zona litoralului M rii Negre". 3.76. Pentru cazurile necuprinse la art. 3.74 i 3.75, inclusiv pentru agresivitatea industrial a terenului se va cere avizul unui institut de specialitate. 3.77. n cazul n care unele p r i ale recipien ilor vin contact att cu terenul, ct i cu mediul aerian, se vor adopta m suri de protec ie exterioar , care s corespund ambelor agresivit i. 3.78. La proiectarea protec iilor anticorosive se va ine seama de gradul de agresivitate interioar i exterioar , m rimea deformaiilor pe care trebuie s le permit stratul de protec ie n diverse zone i n principal la rosturi, necesitatea ca n unele zone protec ia anticorosiv s ndeplineasc i rolul unei hidroizolaii elastice (de exemplu n cazul recipien ilor funda i pe p mnturi sensibile la umezire), posibilit ile de aplicare i de protejare la aciuni mecanice ( ocuri, vibra ii). 3.79. Marca i gradul minim de impermeabilitate a betonului vor corespunde valorilor indicate n normativul C.140-78. 3.80. n cazul n care alegerea cimentului este condi ionat att la agresivitatea interioar , ct i de cea exterioar tipul, cimentului pentru elementele structurii se va stabili n func ie de agresivitatea lichidului nmagazinat. 3.81. Pentru realizarea betoanelor i a structurilor suport pentru protec ii (tencuieli) se va prevedea utilizarea cimenturilor rezistente la agresivitatea respectiv , n conformitate cu instruc iunile tehnice C.19-77. 3.82. Protec iile anticorosive se vor aplica pe tencuieli sau direct pe suprafa a betonului sablat, n conformitate cu indica iile din art. 3.63 i 3.64. 3.83. La realizarea recipien ilor supu i aciunii agresive, se va ine seama i de urm toarele recomand ri specifice: - se vor reduce la minimum str pungerile prin pere i; - se va asigura posibilitatea de control i remediere din exterior a pieselor de trecere; - se va interzice fixarea sc rilor, conductelor etc. prin ancorare n pere i; - se va prescrie ca piesele de trecere, conductele i materialele de etan are s fie rezistente la coroziune sau se vor proteja anticoroziv. 3.84. n func ie de agresivitatea lichidului nmagazinat, tipurile de protec ii n contact cu lichidul se vor adopta pe baza indica iilor prezentate n continuare: Agresivit i slabe a. b. c. Agresivit i intense fluatizare; silicatizare; vopsitorii anticorosive;

a. b.
c.

vopsitorii anticorosive; placaje de faian sau gresie, prinse n mortar de ciment i rostuite cu chituri anticorosive sau masticuri bituminoase; acoperiri bituminoase constituite din amors i mastic bituminos aplicat la cald;

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

d.
e. f. g.

mase de paclu pe baz de polimeri, simple sau armate cu es turi din fibr de sticl , acoperite sau nu cu vospitorii anticorosive; placaje de gresie prinse i rostuite cu chituri anticorosive; zid rie de c r mid antiacid , prins n mortar de ciment rostuit cu chituri anticorosive sau masticuri bituminoase i peliculizate cu lacuri anticorosive corespunz toare agresivit ii; acoperiri din mastic bituminos, protejat cu zid rie de c r mid antiacid , prins n mastic bituminos i rostuite cu chituri anticorosive sau masticuri bituminoase. Agresivit i foarte intense

a. b.

c. d.

zid rie de c r mid din gresie antiacid , prins i rostuit cu chituri anticorosive; acoperiri bituminoase nt rite cu es tur din fibre de sticl impregnat cu bitum, protejate cu zid rie din c r mid de gresie antiacid prins i rostuit cu masticuri bituminoase sau chituri anticorosive; acoperiri din mase de spaclu pe baz de polimeri, armate cu es tur din fibre de sticl protejate cu zid rie din c r mid de gresie antiacid prins i rostuit cu chituri anticorosive; acoperiri cu folii de butarom, Folbav X C, PVC, cauciuc, plumb de 1...2 mm grosime; foliile se prind cu adezivi corespunz tori i se protejeaz cu zid rie din c r mid de gresie antiacid prins i rostuit cu chituri anticorosive.

3.85. Protejarea recipientului contra agresivit ii naturale a terenurilor, se va face n conformitate cu prevederile din normativul C 140-78. 3.86. Protejarea recipientului la ac iunea mediului aerian exterior i interior (la acoperi ) se va face n conformitate cu instruc iunile tehnice C.170-74. Protec ia se va aplica pe un strat de tencuial , n cazul n care suprafa a betonului este deosebit de bun se va putea aplica protec ia anticoroziv direct pe suprafa a betonului sablat. 3.87. Protejarea exterioar a recipientului, pentru cazurile care nu sunt prev zute la art. 3.85 i 3.86 (inclusiv pentru agresivitatea industrial a terenului), se va face cu avizul unor institute de specialitate. 3.88. Materialele care intr n alc tuirea protec iilor anticorosive se vor alge pe baza indicaiilor de utilizare date de produc tori. 3.89. Nu se recomand folosirea tratamentelor simple de suprafa (fluatizare, silicatizare) i a vopsitoriilor nearmate la presiuni peste 0,3 daN/cm2 . 3.90. Protec iile n contact cu lichidul, destinate recipien ilor pentru produse alimentare, vor fi alc tuite din materiale acceptate de organele sanitare. 3.91. Pentru recipien ii supu i la interior unor ocuri mecanice de exploatare, se vor utiliza protec ii pe baz de placaje cu c r mizi antiacide, c r mizi de gresie antiacide, sau protej ri ale structurii cu zid rii de c r mid corespunz toare ca rezisten e mecanice. n aceste situa ii sunt indicate de la caz la caz unele m suri suplimentare de protec ie mecanic (gr tare, jghiaburi, icane etc.) n zonele mai expuse. 3.92. Pentru recipien ii supu i vibra iilor sau trepidaiilor prin procesul tehnologic sau prin amplasare se vor utiliza n general materiale plastice, elastice, c r mizi cu profile de ancorare ("coad de rndunic ") precum i zid rii de c r mid pan n cazul recipien ilor circulari. Se interzice prinderea direct pe folii a placajelor verticale, pe n limi mai mari de 0,5 m. 3.93. Protejarea anticorosiv n dreptul rosturilor se va face cu solu ii care s permit deplas ri n limitele prev zute i cu materiale rezistente la ac iunea agresiv a lichidului nmagazinat. Leg tura ntre protec ia anticorosiv a rostului i restul sistemului de protec ie va asigura preluarea - n condi ii de etan eitate a eforturilor care pot apare ca urmare a deplas rilor rostului. 3.94. Proiectul va cuprinde indica ii detaliate privind aplicarea protec iilor care se vor ntocmi pe baza: indica iilor de aplicare elaborate de produc tori, fi elor tehnologice ntocmite de unitile de execuie spcializate, indicaiilor din normele de deviz, precum i a indicaiilor generale date n prezentele instruc iuni tehnice. [top]

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

4. INDICA II PRIVIND EXECUTAREA RECIPIENILOR


4.1. La executarea recipien ilor din beton armat i beton precomprimat se va ine seama de prevederile normativelor C.140-78 i C.21-77, completate cu prevederile prezentelor instruc iuni. 4.2. Executarea lucr rilor va fi ncredin at numai unor ntreprinderi dotate corespunz tor i care dispun de personal tehnic de nalt calificare, cu experien n realizarea unor asemenea lucr ri. 4.3. Executarea recipien ilor se va face pe baza proiectelor i detaliilor de execuie, a caietului de sarcini i a fi elor tehnologice; urm rindu-se n mod deosebit realizarea unor betoane cu o structur compact i uniform . n acest scop vor fi ndeplinite urm toarele cerin e: materialele componente vor fi ferite de impurificare i degradare; utilajele de compactare vor avea dimensiuni corelate cu grosimea elementului, distan a dintre arm turi i grosimea straturilor succesive de beton pentru a permite o vibrare corespunz toare; num rul acestora se va stabili astfel nct s se dispun de rezerve n cazul unor eventuale defeciuni; se va ntocmi un plan de betonare pentru a se asigura o turnare continu , precizndu-se totodat num rul forma iilor de lucru; se vor prevedea instala iile necesare de alimentare cu ap i evacuarea acesteia, pentru efectuarea probei de etan eitate n termenele stabilite; se va evita turnarea betoanelor, monolitizarea rosturilor i executarea tencuielilor etan e i a protec iei prin torcretare, pe timp friguros. 4.4. nainte de nceperea fiec rei faze de lucru se va verifica: calitatea lucr rilor executate n faza premerg toare; dac utilajele necesare la betonare, precomprimare, torcretare func ioneaz corespunz tor; dac forma iile de lucru i-au nsu it prevederile din caietele de sarcini i fi ele tehnologice; respectarea normelor de protec ia muncii. 4.5. La recipien ii situa i pe terenuri n pant i la cei funda i pe p mnturi sensibile la umezire, se va ine seama de m surile de amenajare a amplasamentului ar tate la art. 3.6 i de indicaiile din normativul P.7-77. 4.6. n cazurile n care nivelul apei subterane din amplasamente este deasupra cotei radierului, se vor lua m suri de coborre a nivelului apei cu cel pu in 0,50 m sub cota de fundare. Nivelul cobort al apei va fi men inut pn la terminarea lucr rilor. 4.7. n timpul execu iei se va ine eviden a activit ii de control a calit ii lucr rilor. Documentele se ata eaz la Cartea Construc iei. Cofraje i sus ineri 4.8. La proiectarea cofrajelor i sus inerilor se va ine seama de succesiunea opera iilor legate de realizarea elementelor de beton, asigurndu-se accesul mijloacelor de transport i punere n lucrare a betonului. 4.9. La pere ii din beton turnat monolit se va prevedea cofrarea progresiv a uneia din fe e, cu panouri de maximum 1 m n l ime, montate pe m sura turn rii betonului. La pere ii din beton monolit, precomprimat prin nf urare, se recomand cofrarea integral a feei exterioare. 4.10. Se recomand ca elementele de leg tur ale cofrajului s nu traverseze peretele. n cazul n care acest lucru nu este posibil, se vor adopta solu ii verificate, prin experiment ri concludente, n ce prive te etan area zonelor traversate de leg turile utilizate. 4.11. Abaterile fa de dimensiunile din proiect vor fi cu cel pu in 30% mai reduse dect abaterile dimensiunilor corespunz toare ale elementelor de beton. Pentru dimensiunile care nu au indicate abaterile prin proiect, se vor adopta abateri limit corespunz toare clasei a 9-a de precizie conform prevederilor din STAS 6657/1-76 "Elemente prefabricate din beton, beton armat i beton precomprimat. Condiii tehnice generale de calitate". 4.12. nainte de montarea cofrajelor la pere ii din beton monolit se va verifica:

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

poziionarea corect a arm turilor la racordare cu radierul; cur irea rostului i ndep rtarea betonului slab; montarea pieselor de etan are din rost. Arm turi 4.13. Confec ionarea, depozitarea i montarea arm turilor nepretensionate se va face n conformitate cu prevederile normativului C.140-78, cu urm toarele preciz ri suplimentare: se vor utiliza numai distanieri din mase plastice sau mortar; arm turile dispuse pe cele dou fe e ale peretelui vor fi men inute la distana din proiect prin distanieri din o el beton; se interzice ndoirea arm turilor n cazul n care must ile l sate din radier nu se nscriu n conturul peretelui; cu avizul proiectantului se vor executa vute locale pe n limea de n dire. 4.14. nlocuirea arm turilor prev zute n proiect se poate face n conformitate cu prevederile normativului C.140-78. 4.15. Confec ionarea, depozitarea i punerea n lucrare a arm turilor pretensionate post-ntinse se va face n conformitate cu prevederile normativului C.21-77. Betoane 4.16. Lucrabilitatea amestecului de beton proasp t necesar la punerea n lucrare va fi L 3, corespunz toare unei tas ri de 5...9 cm (grad de compactare cuprins ntre 1,04 i 1,10). 4.17. Dozajul minim de ciment se stabile te n func ie de marca de beton i gradul de impermeabilitate prescrise prin proiect i se recomand s fie cel pu in egal cu valorile indicate la pct. 3.32 n tabelul 3. 4.18. Valorile maxime ale raportului A/C pentru realizarea condi iei de impermeabilitate sunt urm toarele: Gradul de impermabilitate P4 P8 P12 Raportul A/C maxim 0,60 0,50 0,45

4.19. Definitivarea compozi iei betonului se va face n baza rezultatelor ncerc rilor preliminare, efectuate conform prevederilor din normativul C140-78. 4.20. Prepararea, transportul i punerea n lucrare se vor face n conformitate cu prescrip iile tehnice n vigoare, completate cu preciz rile urm toare: a) Transportul betonului pentru distane mai mari de 100 m se va face numai cu autoagitatoare. b) Turnarea se va face continuu, n straturi de cel mult 0,50...0,60 m n lime i se vor evita rosturi de lucru n afara celor prev zute n proiect. c) Intervalul ntre turnarea a dou straturi succesive de beton nu trebuie s depeasc 1...3 ore (atunci cnd se utilizeaz aditiv ntrzietor), func ie de condi iile locale i de timpul de priz al cimentului. n cazul n care se depe te acest interval, nainte de reluarea beton rii se a terne pe betonul vechi un strat de mortar de ciment 1 : 3 n grosime de 1...2 cm. 4.21. Compactarea betonului se face n conformitate cu prevederile Normativului C.140-78, la maximum 15 minute de la turnare. Distan a ntre forma iile de betonare i cele de vibrare se determin n consecin . 4.22. Suprafe ele de beton vor fi men inute umede pn la vrsta de 14...28 zile, n func ie de condi iile de expunere. Se recomand ca radierul s fie protejat prin acoperire cu un strat de ap sau un strat de nisip men inut n stare umed . n cazul pere ilor se recomand protejarea betonului cofrat cu prelate contra aciunii vntului i a razelor solare.

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

4.23. Controlul calit ii betonului pus n lucrare se va efectua conform prevederilor din normativul C.140-78. Pere i din elemente prefabricate 4.24. Prefabricatele pentru pere i se vor realiza n fabrici sau poligoane specializate. Fa a convex a elementului, corespunz toare fe ei exterioare a peretelui, nu se va sclivisi pentru a se asigura o mai bun aderen a stratului de torcret la recipien ii precomprima i cu srm nf urat sub tensiune. n cazul utiliz rii tratamentului termic, temperatura maxim nu va depi 70 C. 4.25. Montarea prefabricatelor se face conform proiectului; abaterile de la poziie n plan, de la dimensiunile rosturilor i de la verticalitate, trebuie s se nscrie n toleranele limit date la art. 3.52. La montare se vor lua m suri corespunz toare de sprijinire a elementelor prefabricate pn la monolitizarea rosturilor. 4.26. Fe ele dinspre rost ale prefabricatelor se sableaz sau se perie cu perii de srm nainte de montare. nainte de turnarea betonului de monolitizare, feele dintre rost se ud pentru a se evita pierderea apei de amestecare. 4.27. La cofrarea rosturilor verticale se interzice folosirea dispozitivelor de fixare a panourilor care s traverseze rostul. 4.28. Betoanele i mortarele turnate n rost nu vor depi feele exterioare ale elementelor. 4.29. Dup turnarea i compactarea betonului de monolitizare, zona rostului, va fi protejat i udat timp de 7 zile, indiferent de intervalul de timp n care se face decofrarea. 4.30. Etan area rosturilor verticale se execut numai dup betonarea rostului respectnd instruc iunile de lucru, n func ie de soluia de etan are adoptat . Pere i precomprima i cu fascicule nglobate 4.31. Executarea recipien ilor din beton precomprimat cu arm tura pretensionat alc tuit din fascicule nglobate se face n conformitate cu prevederile normativului C.21-77, completate cu preciz rile din prezentele instruc iuni tehnice. 4.32. Ordinea de montare a cofrajelor i arm turilor nepretensionate va fi astfel nct s permit pozarea lesnicioas i corect a tecilor i a fasciculelor de arm tur . 4.33. Pozi ionarea arm turilor pretensionate se va realiza cu ajutorul pieselor metalice fixate numai pe peretele exterior al cofrajului. 4.34. Capetele canalelor vor fi protejate cu man oane din PVC, tabl etc. pentru a mpiedica p trunderea laptelui de ciment n timpul beton rii i a evita obturarea canalelor. 4.35. Pretensionarea fasciculelor se va executa pe inele ce se nchid complet pe un cerc orizontal. Excep ii de la aceast prevedere se admit numai cu avizul proiectantului. 4.36. Executarea construc iilor anexe recipien ilor va fi corelat cu executarea pere ilor precomprimai astfel nct s nu fie stnjenite opera iile de pretensionare i injectare, precum i eventuala nlocuire a unor fascicule sau injectarea din alte puncte dect cele prev zute prin proiect. nf urarea srmei sub tensiune 4.37. nf urarea srmei se face continuu, cu respectarea pasului prescris prin proiect. 4.38. La terminarea unui colac, capetele srmei se nn desc prin matisare pe o lungime egal cu 40d, - unde d este diametrul srmei. 4.39. La nceperea i terminarea precomprim rii prin nf urare, capetele srmei se blocheaz n piese speciale fixate n acest scop n peretele recipientului. 4.40. Pentru a preveni desf urarea srmei n cazul ruperii unei spire, se prev d, pe srm , la distane de cca 700 m, piese de prindere a dou spire succesive. 4.41. Distan a medie ntre spire se va verifica i compensa pe o zon de cel mult 40 spire. 4.42. Controlul efortului n srm pe durata desf ur rii se face cel pu in odat la dou spire, prin m surarea pe srm la ie irea
P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

din ma in . Abaterile de la valoarea efortului de control prescris prin proiect i modul de corectare a efortului vor corespunde prescrip iilor de utilizare a ma inii. 4.43. Rezultatele m sur torilor de efort se consemneaz ntr-un jurnal n care se noteaz : data i ora m sur torii; zona i num rul de ordine al spirei; citirea la aparatul de m sur i valoarea efortului m surat; efortul nominal; abaterile admise i efective; eventuale observa ii, precum: ruperi de srme, reglarea dispozitivului de pretensionare etc. Jurnalul se ata eaz la Cartea Construc iei i serve te la recep ionarea opera iei de precomprimare. Protec ia arm turii nf urate 4.44. Aplicarea mortarului prin torcretare se face cu echipe specializate conform prevederilor proiectului i cu respectarea instruc iunilor tehnice C130-78 i a prevederilor de la articolul 3.50 din prezentele instruc iuni. Instala ii 4.45. La executarea instala iilor se va ine seama de prevederile proiectului i ale prescrip iilor de executare n vigoare. De asemenea, se vor respecta indicaiile de la art. 3.55, 3.60 i 3.61, chiar dac n proiect nu se fac men iuni speciale referitoare a aceste prevederi. 4.46. n cazul recipien ilor precomprimai, la executarea instala iilor se vor lua toate m surile pentru a se evita atingerea arm turilor pretensionate cu surse de temperaturi ridicate (flac r , material incandescent din sudur etc.). 4.47. n cazul recipien ilor proteja i anticorosiv, se vor lua toate m surile pentru a se evita executarea de lucr ri, ulterior aplic rii protec iilor. De asemenea, instala iile care produc deplas ri, ocuri, vibra ii (care pot afecta protec iile anticorosive, se vor verifica nainte de executarea protec iilor, astfel ca parametrii ce caracterizeaz aceste ac iuni s se ncadreze n limitele considerate la proiectare. Tencuieli, ape pentru pante 4.48. Executarea tencuielilor se va face n conformitate cu prevederile instruc iunilor C.130-78 cu preciz rile men ionate n continuare. 4.49. Aplicarea tencuielilor se va face numai dup proba de etan eitate la ap i eventuale remedieri. 4.50. Tencuielile pe care se aplic protec ii anticorosive se vor dri cui fin. 4.51. Tencuielile pe care nu se aplic protec ii se vor sclivisi dac sunt n contact cu lichidul, i se vor dri cui dac nu sunt n contact cu lichidul. 4.52. Se recomand utilizarea sabl rii pentru preg tirea suportului tencuielilor indiferent de modul de aplicare a acestora. 4.53. Aplicarea tencuielilor n zona rosturilor se va face n conformitate cu detaliile de tratare a rosturilor, prev zute n proiect. 4.54. Continuitatea i aderen a de stratul suport al apelor i tencuielilor se vor verifica prin metode adecvate nedistructive (vizual, u oar cioc nire, deplasarea pe ntreaga suprafa a pietrei de polizare etc.). De asemenea, se va ncheia proces-verbal de lucr ri ascunse. Izola ii termice 4.55. Izola iile termice se vor executa i recep iona n conformitate cu detaliile din proiect i cu prevederile din normativul C.107-78. Izolarea hidrofug 4.56. La realizarea i recep ionarea izolaiilor hidrofuge exterioare se vor respecta prevederile proiectului i ale normativului C 11275. Protec ia anticorosiv 4.57. Aplicarea protec iilor anticorosive pe tencuielile executate i verificate ca la art. 4.48...4.54 se face n conformitate cu prevederile proiectului, prescrip iile indicate la art. 3.85 i 3.86, precum i cu indica iile din anexa IV la prezentele instruc iuni
P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

tehnice. Pe baza acestora, executantul va ntocmi o fi tehnologic de executare a protec iilor care va fi avizat de proiectant. 4.58. La realizarea protec iilor anticorosive care vin n contact cu lichidul nmagazinat se vor utiliza numai materiale verificate i acceptate pentru utilizare de c tre laboratorul de ntreprindere. Verificarea comport urm toarele opera ii: - stabilirea caracteristiilor materialelor i verificarea coresponden ei acestora cu cele men ionate n standardele sau normativele n vigoare; - verificarea termenului de valabilitate la produsele cu durat limitat ; - verificarea re elei dat de produc tor n cazul materialelor cu mai multe componente. [top]

5. VERIFICAREA CALIT II LUCR RILOR, REMEDIERI, EXPLOATARE I NTREINERE


5.1. Verificarea calit ii lucr rilor se face pe parcursul execuiei, pentru fiecare categorie de lucr ri n parte i separat pe recipient n ansamblu, nainte i dup aplicarea straturilor de protec ie. Verificarea se face n conformitate cu prevederile prescrip iilor n vigoare pentru diversele categorii de lucr ri. 5.2. Verificarea etan eitii recipientului se face prin proba de umplere cu ap , conform prevederilor STAS 4165-75 "Aliment ri cu ap . Rezervoare de beton armat i beton precomprimat.Prescripii de proiectare i date constructive" i cu urm toarele preciz ri: - se recomand remedierea prealabil a deficien elor vizibile care pot avea consecin e asupra etan eitii; - umplerea se va face lent (minimum 24 ore); - la recipien ii compartimentai se vor umple la nceput toate compartimentele, verificarea etan eitii pere ilor f cndu-se prin golire succesiv ; - la recipien ii funda i pe p mnturi sensibile la umezire se va face obligatoriu remedierea prealabil a oric ror defecte vizibile care ar putea conduce la neetan eiti i eventual o etap intermediar de verificare a etan eitii radierului (n lime de umplere max. 1 m); - n cazul unor pierderi reduse de ap (din l crim ri, pete de umezeal ), se poate face remedierea cu ajutorul unei suspensii de argil sau ciment n ap , cu avizul proiectantului. 5.3. Proba de etan eitate prin umplere cu ap se face nainte de aplicarea tencuielilor i este obligatorie independent de natura lichidului nmagazinat. 5.4. Verificarea final a etan eitii se face dup aplicarea tencuielilor i a straturilor de protec ie. Proba se face prin umplerea recipientului cu ap i se consider satisf c toare dac nu apar pete la exterior. Se poate renun a la aceast verificare dac proba prev zut la punctul 5.2 a dat rezultate satisf c toare (pierderea maxim 0,250 l/zi i m2 de suprafa udat ) i nu se

constat pete de umezeal .

Remedierea defectelor de execu ie 5.5. Denivel rile, zonele de beton segregat, zonele cu arm turi descoperite sau cu acoperire insuficient i cele necompletate cu beton se remediaz n conformitate cu prevederile "Instruciunilor tehnice privind folosirea amestecurilor pe baz de ciment sau pe baz de r ini epoxidice la remedieri de defecte ale lucr rilor de construc ii" C.149-78 sau prin injecii cu lapte de ciment. 5.6. n vecin tatea pieselor de trecere se recomand ca remedierile s se fac prin injectare de lapte de ciment sau de amestecuri pe baz de r ini epoxidice. 5.7. Fisurile se pot remedia prin injectare cu r in epoxidic conform prescrip iilor de aplicare a acestei metode. Solu ia va fi dat
P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

n urma analiz rii cauzelor care au determinat apari ia fisurilor. 5.8. Solu iile de remediere a altor defecte de execu ie dect cele men ionate se vor elabora n urma analiz rii cauzelor care au generat apariia defectelor i cu avizul proiectantului. Exploatare i ntre inere 5.9. Exploatarea, ntre inerea i verificarea periodic a recipien ilor se va face n conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare i ntre inere elaborat de ntreprinderea de exploatare pentru fiecare recipient, pe baza indicaiilor proiectantului. 5.10. n cazul apari iei unor defeciuni, ntreprinderea de exploatare va sesiza proiectantul pentru analizarea cauzelor i elaborarea soluiei de remediere. Repunerea n func iune a recipientului se va face numai dup efectuarea probelor necesare. 5.11. La recipien ii funda i pe terenuri de compresibilitate mare sau pe p mnturi sensibile la umezire se vor urm ri periodic reperii de tasare i se vor detecta eventualele pierderi de ap . 5.12. Toate datele privind comportarea n exploatare, defeciunile intervenite i m surile de remediere vor fi consemnate ntr-un caiet la Cartea Construc iei. [top] ANEXA I

LISTA STANDARDELOR, NORMATIVELOR I INSTRUC IUNI N VIGOARE LEGATE DE P.73-78 Standarde


227/1-78 - Cimenturi. ncerc ri fizice. Indica ii generale. 227/2-78 - Cimenturi. ncerc ri fizice. Determinarea fineei de m cinare. 227/3-78 - Cimenturi. ncerc ri fizice. Determinarea constan ei de volum. 227/1-78 - Cimenturi. ncerc ri fizice. Indica ii generale. 227/2-78 - Cimenturi. ncerc ri fizice. Determinarea fineei de m cinare. 227/3-78 - Cimenturi. ncerc ri fizice. Determinarea constan ei de volum. 227/4-78 - Cimenturi. ncerc ri fizice. Determinarea timpului de priz . 227/5-78 - Cimenturi. ncerc ri fizice. Determinarea c ldurii de hidratare. 438/1-74 - O el beton laminat la cald. Condiii tehnice generale de calitate. 438/2-74 - O el beton trefilat la rece. Srm tras mat . 438/3-75 - Plase sudate pentru beton armat. 790-73 - Ap pentru mortare i betoane. 1275-75 ncerc ri de laborator ale betoanelor. ncerc ri de beton nst rit. Determinarea rezisten elor mecanice (nlocuie te STAS 1275-62). 1667-76 - Agregate naturale grele pentru mortare i betoane cu lian i minerali. 2355/1-75 - Lucr ri de hidroizola ii n construc ii. Terminologie. 2355/2-78 - Hidroizola ii din materiale bituminoase la construc ii.

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

2355/3-75 - Hidroizola ii din materiale bituminoase la acoperi uri i terase. Condiii tehnice de calitate. 2745-69 - Terenul de fundare. Urm rirea tas rii construc iilor prin metode topografice. 4165-74 - Aliment ri cu ap . Rezervoare de beton armat i beton precomprimat. Prescripii de proiectare i date constructive. 4606-70 - Agregate naturale grele pentru mortare i betoane, cu lian i minerali. Metode de ncercare. 6482/1-73 - #9; Srme de o el i produse din srm pentru beton precomprimat. Reguli pentru verificarea calit ii. 6482/2-73 - Srme de o el i produse din srm pentru beton precomprimat. Srm neted . 6482/3-73 - Srme de o el i produse din srm pentru beton precomprimat. Srm amprentat . 6482/4-74 - Srme de o el i produse din srm pentru beton precomprimat. Toroane. 6657/1-76 - Elemente prefabricate din beton, beton armat i beton precomprimat. Condiii tehnice generale de calitate. 10101/OA-77 - #9; Ac iuni n construc ii. Clasificarea i gruparea aciunilor pentru construc ii civile i industriale. 10107/0-76 - Construc ii civile i industriale. Calculul i alc tuirea elementelor din beton, beton armat i beton precomprimat.

Normative i instruc iuni


P. 100-78 - Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuine, social-culturale, agrozootehnice i industriale. C. 29-77 - Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice. P. 7-77 - Normativ privind proiectarea i executarea construc iilor fundate pe terenuri slabe. C. 61-74 - Instruc iuni tehnice pentru determinarea tas rii construc iilor de locuine, social-culturale i industriale prin metode topografice. C. 140-78 - Normativ pentru executarea lucr rilor de beton i beton armat. C. 21-77 - Normativ pentru executarea lucr rilor de beton precomprimat. C.130-78 - Instruc iuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a betoanelor i mortarelor la executarea construc iilor sau a lucr rilor de repara ii i consolid ri. C. 107-78 - Normativ pentru proiectarea, executarea i recep ionarea izolaiilor termice la construc ii civile i industriale. C. 170-74 - Instruc iuni tehnice pentru protec ia elementelor din beton armat i beton precomprimat situate n medii aeriene din industria acidului sulfuric i superfosfai, precum i n medii aeriene slab agresive. C. 149-78 - Instruc iuni tehnice privind folosirea amestecurilor pe baz de ciment sau pe baz de r in epoxidice la remedieri de defecte ale lucr rilor de construc ii. - - Norme republicane de protec ia muncii, aprobate de Ministerul Muncii, Ministerul S n tii cu Ordinele nr. 34/1975 i 60/1975. - - Norme de protec ia muncii (construc ii-montaj), aprobate de MC Ind. cu ordinul nr. 7N/1970; - - Norme generale de protec ia mpotriva incendiilor la proiectarea i realizarea construc iilor i instala iilor, aprobate cu Decretul nr. 290/1977. NP. 23-77 - Norme provizorii privind protec ia contra incendilor la proiectarea i realizarea elementelor de construc ii. [top] ANEXA II

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

DATE I CONDIII CE TREBUIE S FIE SPECIFICATE PE PLANELE DIN PROIECTELE DE EXECU IE I N CAIETUL DE SARCINI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Condi ii privind calitatea materialelor, ncerc ri i m sur tori de recep ie. Abateri admise la execuie. E alonarea lucr rilor i preciz ri cu privire la ordinea opera iilor. Detalii petnru poziionarea arm turilor pretensionate i nepretensionate; efortul de control din arm turile pretensionate; abaterile maxime admise; metode de verificare. Tehnologia de punere n oper , vibrare i tratare a betonului pe durat nt riri. M suri pentru reducerea eforturilor din contracie. Rezisten a de decofrare, transfer i marca betonului. Gradul de impermeabilitate i gelivitate al betonului. n cazul utiliz rii elementelor prefabricate; modul de tratare a fe elor n contact n rost, modul de umplere a rosturilor, rezisten a n momentul precomprim rii i marca mortarului din rosturi. Obligativitatea i condi iile de recep ie pe faze a lucr rilor; fazele de execuie la care este obligatorie prezena proiectantului; definitivarea programului de pretensionare pe baza pierderilor de tensiune reale determinate pe antier. M suri necesare pentru asigurarea realiz rii protec iei arm turilor pretensionate n limita termenelor prescrise. M surile i condi iile necesare pentru realizarea protec iei anticorozive, izolaiilor hidrofuge i termice. Obligativitatea ca rezervorul s fie umplut cu ap la nivelul maxim prev zut pentru exploatare n timpul execut rii i nt ririi stratului de protec ie al arm turii pretensionate nf urate. Asigurarea m surilor necesare pentru efectuarea probei de etan eitate (instalaii de alimentare i evacuare a apei). M surile speciale de protec ia muncii pe durata execu iei.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

NOT : Aceast list de date i condi ii, ce trebuie specificat pe plan ele din proiectele de execuie i n caietul de sarcini, nu este limitativ . [top] ANEXA III

VARIANTE DE PRINCIPIU PENTRU ALCTUIREA ROSTURILOR


La alegerea tipului de rost se va ine seama de urm toarele preciz ri: Pentru recipien i cu perete monolit se pot adopta variantele din fig. 1, fig. 2, fig. 3 sau fig. 5. variantele din fig. 1 i fig. 3 se recomand pentru situa ii uzuale, cu men iunea c varianta din fig. 3 se poate adopta la recipien i cu capacit i i presiuni reduse. varianta din fig. 2 se recomand n cazurile n care pot ap rea tas ri diferite ntre placa de fund i funda ia peretelui, la recipien i cu diametre mari i la varieti mari de temperatur interior-exterior. varianta din fig. 5 se poate utiliza n cazul recipien ilor cu peretele ncastrat n radier. Pentru recipien ii cu pere i din elemente prefabricate se poate adopta varianta din fig. 4, cu men iunea c pentru leg tura dintre placa de fund i funda ia peretelui se poate adopta i rezolvarea din fig. 2. Pentru rostul vertical dintre elementele prefabricate de pere i se recomand varianta din fig. 6. Dimensiunile din fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 6 si fig. 5. sunt orientative, urmnd a fi definitivate la proiectarea recipientului. [top] ANEXA IV

INDICA II GENERALE PRIVIND APLICAREA PROTECIILOR MPOTRIVA AC IUNII AGRESIVE A LICHIDELOR NMAGAZINATE
Modul detaliat de aplicare a diferitelor protec ii anticorosive, men ionate n continuare, vor fi elaborate de c tre executant i

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

aprobate de proiectant. a) Fluatizarea Tratamentul de fluatizare const n tratarea suprafe ei de tencuial dri cuit fin cu o soluie de fluosilicai solubili, n special fluosilicat de magneziu (Mg Si F6 ) sau fluosilicat de zinc (Zn Si F6 ) sau fluosilicat de plumb (Pb Si F4 ). Tratamentul de fluatizare se face prin aplicarea n 3-4 reprize a unei soluii de fluosilicat n concentra ie de 2-12%, solu ia avnd o temperatur de 50-60 C. Aplicarea solu iei de fluosilicat se face numai pe suprafe e de beton uscat, nt rite timp de 18-28 de zile, netede i curate. nainte de aplicare, suprafa a tencuit a betonului trebuie s fie cur at de urmele de praf i de particulele de nisip neaderate. Se aplic prin pensulare primul strat de soluie de fluosilicat n concentra ie de 2%. Dup uscarea primului strat, se aplic al doilea strat de soluie de fluosilicat n concentra ie de 4%, iar dup uscarea acestuia se aplic ultimul strat cu o solu ie de fluosilicat de concentra ie 8%. n cazul n care mortarul mai prime te soluie de fluosilicat, atunci se poate aplica i un al patrulea strat cu o concentra ie de 12%. Aplicarea solu iei de fluosilicai nu trebuie f cut la temperaturi sub 10 C, iar dup uscarea stratului 3 i 4 se recomand o sp lare cu ap pentru ndep rtarea excesului de s ruri care s-au format. Deoarece fluosilica ii folosi i n tratamentul de fluatizare, sunt substan e toxice i iritante, trebuie s se respecte cu stricte e m surile corespunz toare de protec ia muncii. b) Silicatizarea Acest tratament const n aplicarea pe suprafa a tencuit a betonului a mai multor straturi de soluii de silicat (silicat de sodiu, preferabil silicat de potasiu) care trebuie s aib modulii de silice cuprin i ntre 3,2-3,5, iar densitatea cuprins ntre 1,36-1,43. Suprafa a de beton tencuit i dri cuit fin, nt rit timp de 14-28 de zile i uscat , se cur bine de praf. Se aplic prin pensulare primul strat de solu ie de silicat diluat n ap n propor ie de 1 : 4. Dup uscarea primului strat se aplic al doilea strat cu aceea i concentra ie, apoi dup uscarea acestuia se aplic al treilea strat diluat n propor ie de 1 : 3 i se poate repeta prin aplicarea unui al 4-lea strat. Tratamentul este considerat terminat de ndat ce pe suprafa a betonului se formeaz un strat lucios. Dup o uscare definitiv , adic cca 10 zile de la terminarea tratamentului, suprafe ele trebuie sp late cu o solu ie de acid clorhidric sau sulfuric de cca. 20% concentra ie sau mai bine cu o soluie de 30% clorur de calciu aplicat la 24 ore de la realizarea ultimului strat, iar dup 10 zile se spal bine cu ap . c) Vopsitorii anticorosive Ca vopsitorii anticorosive aplicate pe tencuial se utilizeaz urm toarele sisteme de vopsitorie pe baz de: - Romflexil PC 505. - Romflexil PC 505 n amestec cu 50% perclorvinil. - Romflexil PC 505 n amestec cu 50% clorcauciuc. - Romflexil PC 505 n amestec cu 50% aracetal. - Aracetal BL 55 n amestec cu 20% Alorex 102 (material epoxidic). - Hypalon. - Perclorvinil. - Epoxi-poliamid V 3207. Aceste sisteme nu sunt limitative, ele putnd fi extinse i la alte tipuri de vopsitorii anticorosive.

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

Sistemul de vopsitorie ce urmeaz s fie adoptat va fi alc tuit dintr-un strat de amors i mai multe straturi (4-6) de vopsea, pentru a asigura impermeabilitatea protec iei. Pentru ca aceste vopsele s aib o aderen bun este necesar s se verifice umiditatea suprafe ei suport, care nu trebuie s depeasc 4%. Grosimea minim dup uscare a sistemului de vopsitorie anticorosiv trebuie s fie de 1000

m.

d) Placaje de faian sau gresie, prinse n mortar de ciment i rostuite cu chituri anticorosive sau masticuri bituminoase. Prinderea placajelor de faian sau gresie n mortar de ciment, pentru protec ia recipien ilor, se face numai dup ce suprafe ele de beton sau tencuial le-au fost verificate verticalitatea i aderen a i numai dup terminarea lucr rilor ce au necesitat str pungeri, mont ri etc. Stratul de prindere va fi de cca. 10 mm i se va realiza prin aplicarea mortarului de ciment pe spatele pl cilor. Dup 48 ore de la aplicare, se va verifica prinderea tuturor pl cilor de stratul de pozare, nlocuindu-se cele care sun a gol. La cca 7 zile de la pozarea pl cilor se trece la rostuirea acestora cu chituri anticorosive. Darea n exploatare se poate face la minimum 14 zile de la terminarea opera iei de rostuire. nainte de executarea acestor placaje este absolut necesar ca pl cile s fie sortate plac cu plac , ndep rtndu-se acelea ce prezint defecte ca; incluziuni, tirbituri, fisuri etc. nainte de a fi aplicate n mortar de ciment, pl cile trebuie s fie introduse ntr-un vas cu ap unde se men in timp de 15-30'. La prepararea mortarului de ciment se vor utiliza cimenturi cu rezisten e m rite la agresivit i chimice. Pentru placaje anticorosive se recomand a se lucra numai cu rosturi care trebuie s aib cca 7-8 mm lime. Adncimea chitului de rostuire va fi egal cu grosimea pl cii. e) Acoperiri bituminoase constituite din amors i mastic bituminos aplicat la cald. Masele bituminoase folosite n protec ia anticorosiv a recipien ilor sunt constituite din: - strat de amorsal aplicat pe suprafa a curat i uscat a c rei temperatur este de minimum 10 C; - mas de paclu constituit din bitum, filer sau nisip cuar os i microazbest. Ca soluii de amorsaj se utilizeaz solu ia de bitum t iat aplicat pe antier (25% bitum, 75% benzin , iar n unele cazuri pentru accelerarea usc rii se adaug i 5% aceton ). Amorsajul trebuie s acopere ntreaga suprafa suport i s p trund bine n porii suprafe ei. Dup uscarea amorsajului se poate trece la aplicarea masei de paclu. Bitumul folosit pentru realizarea masticului se va f rmi a n buci mici, i se va topi la 170-180 C, neadmindu-se sub nici un motiv depirea a 200 C. Primul strat de mas de paclu n grosime de 3 mm se aplic pe suprafa a suport amorsat , utilizndu-se scule prenc lzite n masa bituminoas . n continuare se aplic straturile 2 i 3, astfel ca n final s rezulte un strat de mas de paclu n grosime de 910 mm. Dup fiecare strat se va avea grij s se netezeasc urmele proeminente pn la uniformizarea stratului aplicat. Suprafa a ultimului strat de mas de paclu se va l sa, astfel a s se ndep rteze toate asperit ile i s se realizeze o suprafa neted lipsit de pori, acordndu-se o aten ie deosebit la racordarea suprafe elor orizontale cu cele verticale. f) Mase de paclu pe baz de polimeri, simple sau armate cu es turi din fibre de sticl , acoperite sau nu cu vopsitorii anticorosive. Protec ia pe baz de mas de paclu se realizeaz cu material spoxidic (Alorex 102) simplu sau armat cu es tur din fibre de sticl , cu material epoxidic de natur i concentra ia mediului agresiv i de dimensiunile suprafe elor ce urmeaz s fie protejate. Sistemele de mas de paclu simpl (din Alorex 102 sau din Alorex 102 cu 5% tiocoli) sunt constituite din: - amors epoxidic ; - dou straturi de glet de 2-3 mm grosime, aplicate la interval de 24 de ore unul de altul.

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

n cazul suprafe elor mai ntinse, masa de paclu se aplic pe f ii de max. 2 m lime i 3 m n lime, l sndu-se benzi libere de 2 cm lime. Aceste benzi se acoper ulterior, la cca 3 zile de la aplicarea f iilor. Sistemul de mas de paclu armat este constituit din: - amors epoxidic ; - glet epoxidic (Alorex 102); - es tur din fibre de sticl ; - tufuire cu lac epoxidic; - glet epoxidic (Alorex 102). es tura din fibre de sticl se aplic peste gletul epoxidic proasp t, iar tufuirea cu lac epoxidic se execut la 1 or de la aplicarea es turii. Ultimul strat al sistemului se execut la 24 de ore de la aplicarea es turii i tufuire. Aceste sisteme nu sunt limitative. g) Placaje de gresie prinse i rostuite cu chituri anticorosive Prinderea placajelor de gresie pentru protec ia recipien ilor se va face cu chituri anticorosive fixotropizate (Alorex 102) dup ce n prealabil pe ntreaga suprafa s-a aplicat o mas de paclu uniform n grosime de 2-3 mm. nainte de aplicarea acestor placaje este absolut necesar ca pl cile s fie sortate i despr fuite. Prinderea acestor placaje se face prin aplicarea unui strat de mas de paclu de 2-3 mm grosime, pe spatele pl cilor i prin ap sarea acestora pe masa de paclu nt rit existent pe suportul de beton. Rosturile dintre pl ci se realizeaz prin distanieri de mas plastic , astfel ca s se realizeze o lime de 7-8 mm, iar adncimea rostului va fi egal cu a pl cilor de gresie, n cazul pl cilor subiri i de cca 15 mm, n cazul pl cilor de gresie groas . Se recomand ca rostuirea s se fac la intervale mai lungi de timp (10-14 zile), astfel nct chitul de pozare s poat prelua contraciile. h) Zid rie de c r mid antiacid , prins n mortar de ciment rostuit cu chituri anticorosive sau masticuri bituminoase i peliculizat cu anticorosive corespunz toare agresivit ii. Protejarea cu c r mid antiacid a recipien ilor se face pe latul sau pe cantul c r mizii, func ie de diametrul i n limea recipientului. Zid ria se poate face esut i continuu, prefabricat esut. La nzidire se are grij ca s se lase cu ajutorul distan ierelor rosturi de cca 10 mm n lime i cca 5 mm adncime. La alegerea n limii zilnice de placare se va ine cont de faptul c mortarul de ciment are nt rire lent i nu poate prelua dect o sarcin limitat . C r mida utilizat va fi introdus n prealabil aplic rii, timp de 10-15 minute, ntr-un vas cu ap , dup care se las s se zvnte i se nzide te cu ajutorul mortarului de ciment. Pentru a se limita consumul de chit anticorosiv, se recomand ca dup scoaterea distanierilor s se execute o fuguire cu mortar de ciment n interiorul rosturilor, astfel nct adncimea chitului anticorosiv ce se va aplica ulterior s fie de cca 15 mm. La ca 14 zile de la nzidire se trece la executarea rostuirii. Pentru a nu se permite migrarea solu iilor agresive la stratul de prindere din mortar de ciment (c r mizile antiacide avnd o porozitate destul de ridicat ), se aplic prin pensulare unul sau dou straturi de lac diluat. i) Acoperiri din mastic bituminos, protejate cu zid rie de c r mid antiacid , prins n mastic bituminos i rostuite cu chituri anticorosive sau masticuri bituminoase. Acest sistem de protec ie se utilizeaz pentru recipien i a c ror n lime nu depe te 2,0-2,5 m. n cazul unor n limi mai mari, este necesar prevederea unor console din beton pentru sus inerea zid riei.

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

Acoperirea cu mastic bituminos este similar cu cea expus anterior la punctul "e". n cazul nzidirii c r mizilor antiacide cu mas de prindere bituminoas , acestea vor fi amorsate cu o solu ie bituminoas . Rosturile dintre pl ci se vor l sa de cca. 7-8 mm, utilizndu-se distaniere de lemn mpregnate cu motorin . j) Zid rie de c r mid din gresie antiacid , prins i rostuit cu chituri anticorosive. Recipien ii de beton sau beton armat pot fi proteja i contra agenilor agresivi, folosind o c ptu eal anticorosiv realizat din c r mizi de gresie anticorosiv , avnd drept material de leg tur un chit anticorosiv. Grosimea acestor c ptu eli difer n func ie de condi iile de exploatare, de natura i concentra ia agenilor agresivi, precum i de al i factori. Lucr rile de placare i nzidire se pot executa ntr-un singur strat sau n straturi multiple, acestea din urm fiind mai eficiente, deoarece aduc un coeficient de siguran mult sporit. La executarea c ptu elilor n straturi multiple trebuie s se respecte urm toarele principii de execu ie: c r mizile celui de al doilea strat se vor a eza astfel ca rosturile s fie decalate fa de cele din primul strat cu o jum tate de c r mid ; a ezarea unui nou strat peste cel executat mai nainte trebuie s fie f cut numai dup trecerea timpului necesar pentru nt rirea masei de pozare i rosturile folosite la stratul precedent; mbin rile straturilor de pe pere ii verticali cu cei orizontali trebuie s fie executate n trepte; aplicarea unui strat nou de c r mizi se face numai dup o verificare am nunit a execuiei primului strat, n acest caz fiind necesar s se execute recep ii pariale fiind vorba de lucr ri ascunse; primul strat de zid rie nu se va executa dect dup ce n prealabil suportul de beton a fost protejat cu mas de paclu anticorosiv aplicat n unul sau mai multe straturi, fiecare nedep ind grosimea de 1-2 mm. La nzidire se va avea grij ca s se asigure rosturi libere pe o adncime de cca 15 mm i pe o lime de 7-8 mm, cu ajutorul unor distan ieri. Rostuirea se va executa la 24 ore de la terminarea execut rii nzidirii. Pentru o mai bun comportare n timp, se recomand ca acest sistem de protec ie s fie nc lzit n prima zi la 25 C, a doua zi la 30 o C i a treia zi la 40 C, cu ajutorul unor aeroterme sau cu serpentine cu aer cald. k) Acoperiri bituminoase nt rite cu es tur din fibre de sticl impregnat cu bitum, protejat cu zid rie din c r mid de gresie antiacid , prins i rostuit cu masticuri bituminoase sau chituri anticorosive Se aplic masa bituminoas ntr-un strat ca la punctul "e", peste care se prinde cu o mas bituminoas o es tur de fibr de sticl bituminat . Aceast es tur se protejeaz cu un nou strat de mas bituminoas , care la rndul ei se protejeaz printr-o zidire din c r mid de gresie antiacid . n cazul n care aceast zidire este prins n mastic bituminos (pn la n l imi ce nu depesc 2,5 m) acestea se amorseaz cu o soluie bituminoas (bitum t iat). n cazul n care prinderea se face cu chituri anticorosive, c r mida va fi tratat sau netratat func ie de tipul de chit utilizat. Pentru chiturile anorganice i chiturile pe baz de r ini epoxidic, suprafa a c r mizii nu se amorseaz , pe cnd n cazul chiturilor tip Oramin se amorseaz . l) Acoperiri din mase de paclu pe baz de polimeri, armate cu es turi din fibre de sticl , protejate cu zid rie din c r mid de gresie antiacid prins i rostuit cu chituri anticorosive. Pe suportul de tencuial aderent se aplic sistemul de protec ie pe baz de epodur armat conform pct. "f" i se protejeaz cu zid rie de c r mid din gresie antiacid ca la pct. "j". Alegerea chiturilor de rostuire se va face func ie de natura, temperatura i concentra ia mediilor corosive, precum i de condi iile de exploatare. m) Acoperiri cu folii de butarom, Folbav XC, PVC, cauciuc, plumb de 1-2 mm grosime; foliile se prind cu adezivi

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA RECIPIENILOR DIN BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PENTRU LICHIDE

corespunz tori i se protejeaz cu zid rie din c r mid de gresie antiacid prins i rostuit cu chituri anticorosive. Acoperirile pe baz de folii au att rolul de protec ie anticorosiv , ct i de hidroizolaie plastic sau elastic care s nu permit p trunderea eventualelor medii agresive, care au p truns sau infiltrat prin protec ia anticorosiv constituit din zid rie din c r mid de gresie anticorosiv . Ele se aplic direct pe stratul suport (tencuial ) cu ajutorul adezivilor respectivi (n cazul foliilor de plumb se va folosi masa bituminoas aplicat la cald, pentru a nu pune n contact direct mediul alcalin al mortarului cu folia de plumb). nainte de aplicare, foliile sunt croite dup forma i dimensiunile recipien ilor, ele urmnd a fi pozate petrecut sau prin intermediul unor traifuri. n cazul foliilor de butarom sau PVC, realizarea unei etan eiti perfecte se poate efectua i prin sudare. Dup verificarea etan eitii i a continuit ii stratului de protec ie sub form de folie se execut protec ia anticorosiv i mecanic pe baz de zid rie de c r mid de gresie antiacid , grosimea i alegerea chiturilor urmnd a fi stabilit func ie de natura, temperatura i concentra ia mediilor corosive, precum i de condi iile de exploatare. [top]

P73-1978.htm[07.07.2013 18:56:55]

S-ar putea să vă placă și