Sunteți pe pagina 1din 33
MINISTERUL EDUCA Ţ IEI, CERCET Ă RII Ş I INOV Ă RII Universitatea Transilvania din

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Universitatea Transilvania din Braşov

Departamentul de autovehicule si transporturi

Eroilor 29, 500036 Braşov;

www.unitbv.ro

CAIET DE PRACTICĂ

Specializarea AR, AE Anul III

Anul universitar 2012 - 2013

FIŞA DE IDENTIFICARE

Student

Anul de studiu:

Telefon

Facultatea

Specialitatea

Tutore

Şef Catedră

CUPRINS

Pag.

1. Prevederi generale

4

2. Scop

5

3. Obiective

6

4. Regulament

7

5. Tematica generală a activităţii practice

9

6. Tematica propusă a activităţii practicii

10

7. Desfăşurarea practicii

11

8. Evaluarea activităţii de practică

12

9. Formulare

13

1. PREVEDERI GENERALE

Practica este cuprinsă în planurile de învăţământ şi este obligatorie, fiecare student trebuind să efectueze câte 90 ore pe an universitar .

Practica se desfăşoară în unităţi economice de producţie şi/sau de cercetare, care au domeniul principal de activitate relevant pentru specializarea studentului. În cazuri excepţionale, studenţii pot efectua o parte din stagiul de practică în cadrul laboratoarelor facultăţii, mai ales ca participant la contracte de cercetare ştiinţifică. Pe toată durata desfăşurării activităţilor practice studenţii se vor afla sub îndrumarea unui inginer de specialitate din unitatea gazdă sau a unui cadru didactic desemnat.

Practica se poate desfăşura în timpul anului universitar sau al vacanţelor universitare, conform unei planificări prealabile şi cu acordul conducerii catedrei îndrumătoare sau al tutorelui de an.

Modul de desfăşurare a activităţii practice si cunoştinţele dobândite de student în cadrul acesteia vor fi evaluate în cadrul unui colocviu de practică, care se va desfăşura la sfârşitul semestrului II din anul universitar respectiv sau în toamnă, în timpul perioadei de susţinere a colocviilor, conform bugetului de timp al studentului, aprobat de conducerea universităţii.

Practica de specialitate se desfăşoară, la alegere, în una din următoarele variante:

La facultate/catedră, timp de 90 de ore, studentul trebuind să solicite prin cerere, la secretariat, efectuarea practicii în catedră, în limita locurilor disponibile.

La o Societate Comercială cu profil tehnic – bază de practică, timp de 90 de ore. În acest caz studentul primeşte o convenţie de practică de la secretariat. Aceasta se completează cu datele personale ale studentului, semnată şi ştampilată de către conducătorul instituţiei unde se va efectua practica. La terminarea practicii studenţii vor primi o adeverinţă de la Societatea Comercială- bază de practică - din care să rezulte perioada efectuării practicii şi calitatea activităţii desfăşurate.

La locul de muncă – pentru studenţii angajaţi la o instituţie/ societate comercială – aceştia trebuind sa comunice la secretariat faptul ca sunt angajaţi si vor aduce o adeverinţa de salariat la data susţinerii colocviului.

Alte posibilităţi:- Promovarea imaginii universităţii:

- studenţii care pleacă cu burse de studii în străinătate (ERASMUS,

SOCRATES etc.) trebuie să comunice la secretariat ca au obţinut bursa respectivă, iar la întoarcere să prezinte situaţia şcolară obţinută;

- studenţii care pleacă în străinătate cu contract de munca trebuie să aducă la secretariat contractul de munca semnat.

2. SCOP

Cunoaşterea de către studenţi a modului de organizare si a modului de lucru specific unei societăţi comerciale, formarea de deprinderi practice pe baza cunoştinţelor teoretice acumulate în anul de studiu si a celor dobândite în timpul stagiului de practică.

Cunoaşterea specificului societăţilor comerciale şi a diverselor modele, construirea standardelor teoretice şi practice specifice şi asimilarea acestora, familiarizarea cu activitatea desfăşurată în societăţile comerciale.

3. OBIECTIVE

Obiectivele urmărite în vederea realizării Caietului de practică sunt:

1. Studierea structurii organizatorice a agentului economic, a sistemului de conducere a acestuia, a specificului firmei şi a departamentelor specifice.

2. Studierea modului de proiectare, planificare, pregătire şi realizare a produsului.

3. Studierea proceselor tehnologice, utilajelor, dispozitivelor, sculelor şi verificatoarelor utilizate în cadrul realizării produselor.

4. Studierea aplicaţiilor informatice existente în exploatare, prelucrări şi mijloace de transmisie de date, circuitul documentelor şi rapoartele de ieşire obţinute in cadrul acestora.

La finalizarea stagiului de practică, studenţii trebuie:

să realizeze şi completeze prezentul Caiet de practică;

să cunoască modul de organizare a lucrului în cadrul unui agent economic;

să cunoască modul de abordare a surselor de documentare;

să cunoască modul de concepere şi de realizare a unui produs;

să cunoască rolul si responsabilităţile fiecărui departament din firmă;

să se familiarizeze cu principalele responsabilităţi.

4. REGULAMENT

Prezentul Regulament de desfăşurare a activităţii de practică productivă este elaborat în conformitate cu Legea nr. 258/2007 din 19/07/2007, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 493 din 24/07/2007 privind practica elevilor si studenţilor şi intră în vigoare începând cu 2 iunie 2008.

Definiţii:

Organizatorul de practică este Departamentul de autovehicule si transporturi, de pe lângă Facultatea de Inginerie Mecanica, respectiv Universitatea Transilvania din Braşov, numit în continuare “Departament”.

Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice, în conformitate cu planul de învăţământ, pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor necesare specializării pentru care se instruieşte.

Partenerul de practică este o unitate economică de producţie si/sau de cercetare, care are domeniul principal de activitate relevant pentru specializarea Practicantului, care are posibilitatea de a organiza stagii de practică conform dispoziţiilor legale şi care a întocmit, în acest sens, o Convenţie de Practică cu Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Inginerie Mecanica sau cu Departamentul de autovehicule si transporturi. În cazuri excepţionale, studenţii pot efectua o parte din stagiul de practică în cadrul laboratoarelor facultăţii, mai ales ca participanţi la contracte de cercetare ştiinţifică.

Coordonator de practică: persoană cu studii superioare de specialitate, numită de către Partenerul de practică ca responsabil de îndrumarea şi monitorizarea activităţii Practicantului.

Responsabil de practică: cadru didactic numit de către catedră pentru monitorizarea şi evaluarea performanţei Practicanţilor care efectuează stagiul de practică la un Partener de practică.

Prevederi:

Pe durata anului de studiu sau în perioada dedicată, studentul va întocmi un caiet de practică în care se vor consemna aspectele importante ale stagiului, cum sunt: perioada, numărul total de ore de practică efectiv realizate, datele de identificare ale Partenerului de Practică şi ale Coordonatorului numit de acesta, activităţile desfăşurate, aspecte profesionale specifice.

Aceste însemnări vor fi verificate şi validate de către de Coordonatorul de practică şi sunt esenţiale pentru evaluarea activităţii. Modul de

desfăşurare şi cunoştinţele dobândite de student, vor fi evaluate printr-un colocviu de practică, care se va desfăşura la sfârşitul semestrului II sau în toamna anului universitar respectiv.

Conducerea Departamentului va stabili componenţa Comisiei de evaluare a practicii, care va încheia, prin calificativ, activitatea fiecărui student şi are misiunea de a efectua controale periodice asupra modului de desfăşurare a practicii.

Studenţii care vor desfăşura activitatea de practică în societăţi comerciale, pe bază de acord individual:

a. completează o cerere de practică, după modelul anexat, prin care facultatea solicită unei unităţi economice acceptarea în practică a studentului. Se completează numele unităţii în care doreşte efectuarea practicii, denumirea temei de practică şi activităţile ce trebuiesc desfăşurate;

b. depun cererea de practică la secretariatul catedrei, în vederea validării şi semnării de către şeful de catedră. Comisia de practică va aviza titlul temei de practică şi lista activităţilor prevăzute a se desfăşura.

c. preiau cererea de practică semnată, în vederea obţinerii acordului unităţii primitoare pentru desfăşurarea practicii.

d. depun acceptul unităţii la secretariatul catedrei, după modelul anexat, prin care unitatea aleasă confirmă posibilitatea efectuării practicii (prin completarea tuturor rubricilor, semnătura şi ştampila). Acordul unităţii poate fi scris şi pe cererea de practică.

Găsirea unui loc pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a activităţii de practică este obligaţia studentului, o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de muncă după absolvire.

Opţiunea studentului în legătură cu locul şi perioada practicii trebuie anunţată din timp, prin informarea conducerii catedrei şi a tutorilor.

Studentul îşi asumă întreaga răspundere pentru respectarea normelor de

organizare şi de protecţie a muncii specifice unităţii gazdă, pe toata durata

practicii.

In extremis, în măsura în care nu există varianta efectuării practicii la o Societate Comercială cu profil tehnic, se poate folosi varianta practicii didactice. In acest scop, prin studiul individual consemnat în caietul de practică, se va asigura cunoaşterea tematicii ce formează obiectul programei analitice.

Comisia de practică stabileşte şi afişează repartizarea studenţilor, indiferent de locul de desfăşurare a practicii.

5. PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT (extras)

Conform planului de învăţământ corespunzător specializării, disciplinele de profil studiate în anul al III-lea de studii sunt:

An: III

Specializare: AUTOVEHICULE RUTIERE

Nr.

   

*

 

**

Codul

crt.

Disciplina

C

1

C

2

disciplinei

1.

Termotehnica si masini termice

DD

 

DI

 

TMT

2.

Bazele ingineriei autovehiculelor

DD

 

DI

 

BIA

3.

Vibratii

DD

 

DI

 

Vibr

4.

Actionari hidraulice si pneumatice

DD

 

DI

 

AHP

5.

Organe de masini II

DD

 

DI

 

OM2

6.

Dinamica autovehiculelor I

DD

 

DI

 

DA1

7.

Procese si caracteristici ale motoarelor cu aredre interna I

DIS

DI

 

PCM1

8.

Dinamica autovehiculelor II

DIS

DI

 

DA2

9.

Calculul si constructia autovehiculelor I

DIS

DI

 

CCA1

10.

Calculul si constructia motoarelor cu ardere interna I

DIS

DI

 

CCM1

11.

Proiectare asistata pe calculator

DIS

DI

 

PAC

12.

Management

DD

 

DI

 

MNG

13.

Metode de asigurare a calitatii

DIS

DI

 

MAC

14.

Practica tehnologica

DD

 

DI

 

PT2

6. TEMATICA PROPUSĂ A ACTIVITĂŢII PRACTICE

În conformitate cu tematica generală a activităţii de practică, se propun următoarele teme particulare:

An III

Specializare:

AUTOVEHICULE RUTIERE

Nr.

Tema

 

Elemente de conţinut

crt.

 

1

Termotehnică şi maşini termice

Utilizarea maşinilor termice la nivelul firmei. Identificare, clasificare, domenii de utilizare.

2

Mecanisme şi organe de maşini

Elemente de proiectare dimensională. Materiale utilizate la fabricarea produselor.

3

Calculul si constructia automobilelor

Identificarea si studiul principalelor componente din constructia automobilelor.

4

Calculul si constructia motoarelor cu ardere interna.

Identificarea si studiul principalelor componente din constructia motoarelor.

5

Sisteme de acţionare hidraulice şi pneumatice

Identificare si studiu sisteme de acţionare ale maşinilor.

6

Proiectarea asistată de calculator

Stabilirea principalelor activităţi incluse în sistemul de proiectare asistată de calculator la nivelul unei firme de producţie.

7

Metode de asigurare a calităţii

Studiul sistemului de management al calităţii în cadrul firmei, metode şi instrumente utilizate. Documente însoţitoare privind livrarea produsului, certificate de calitate, normative.

7. DESFĂŞURAREA PRACTICII

Obligaţiile studentului

Studenţii au următoarele obligaţii:

să se prezinte la locurile de practică, în perioadele convenite, conform acceptului,

să respecte regulamentele şi disciplina interioară, specifice unităţii primitoare;

să-şi însuşească cunoştinţele cerute prin Programa Analitică, respectiv prin Tematica propusă;

sa completeze zilnic Caietul de practica cu date despre activitatea desfăşurată.

Etape în desfăşurarea practicii

Familiarizarea studentului cu locul de desfăşurare a practicii.

Practica de observaţie.

Cercetări bibliografice, materiale didactice dedicate, internet etc.

Întocmirea Caietului de Practică .

Consemnarea activităţilor studentului, certificarea practicii (volum şi conţinut).

Susţinerea colocviului şi acordarea calificativului.

8. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ

Evaluarea activităţii de practică se face la sfârşitul perioadei de practică, în cadrul unui colocviu. Neprezentarea la data desfăşurării colocviului, indiferent de modul şi locul de desfăşurare a practicii, în facultate sau în unităţi economice, conduce la nepromovarea disciplinei.

Studenţii trebuie să se prezinte la colocviu cu Caietul de practică. Acesta trebuie să conţină:

numele, prenumele şi anul de studii;

locul şi perioada de desfăşurare a practicii;

activitatea zilnică.

formularul

adeverinţă de efectuare a practicii, după modelul anexat,

completat, semnat şi stampilat de unitatea pentru care a avut acordul

facultăţii.

Comisia verifică cunoştinţele dobândite de studenţi în timpul practicii în producţie, în conformitate cu Programa Analitica a specializării.

Activitatea de practică va fi evaluată în cadrul unui colocviu care se va desfăşura în perioada prevăzută în bugetul de timp al studentului. Nota acordata – exprimata prin numere întregi între 1 si 10 – este condiţionată de efectuarea de către student a unui număr de 90 de ore de activitate practică efectivă şi se acordă în funcţie de relevanţa activităţilor desfăşurate în formarea profesională, însemnările din caietul de practică, deprinderile şi cunoştinţele dobândite, nota propusa de specialistul desemnat ca îndrumător de către firma gazdă.

Perioada de activitate practică va fi luată în considerare în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

studentul a lucrat într-un domeniu direct legat de specializarea sa, folosind şi dobândind cunoştinţe tehnice relevante pentru practicarea profesiei pentru care se pregăteşte, având ca referinţă tematica specificată în capitolul Tematica practicii.

studentul a consemnat în caietul de practică activităţile desfăşurate şi numărul de ore efectuate, cel puţin săptămânal (de exemplu: 1 iulie = 8 ore proiectare produs; 2 iulie = 8 ore cercetare bibliografică etc.) si a completat chestionarul de sfârşit de stagiu de practică cuprins în acest caiet.

consemnările din caietul de practică au fost validate de către instituţia la care studentul şi-a desfăşurat activitatea.

Pentru aceasta studentul va prezenta un certificat de practică eliberat de către instituţia gazda, în care se va consemna:

-

perioada în care studentul a activat în cadrul instituţiei;

 

-

numărul total de ore de practică efectuate;

-

activităţile specifice desfăşurate;

 

-

numele

şi

datele

de

contact

ale

îndrumătorului

de

practică

desemnat;

- aprecierea motivată făcută de îndrumător asupra activităţii desfăşurate,îndrumătorul urmând a verifica şi contrasemna caietul de practică.

Verificarea şi acordarea notelor se va face de către o comisie numita la începutul anului universitar.

9. FORMULARE

1) Cerere efectuare practică

2) Adeverinţă efectuare practică

3) Descriere societate comercială

Cerere de efectuare a practicii

Aprobat,

MODEL

Director Departament Prof.Dr.Ing.Nicolae ISPAS

Către,

Conducerea Catedrei Design de Produs şi Robotică

Subsemnatul(a),……………………………………………………., student(ă) în la Facultatea de Inginerie Tehnologică, specializarea Robotică, vă

, rog să-mi aprobaţi efectuarea stagiului de practică la………………………………………………………….( se completează cu numele Societăţii Comerciale sau alt loc de practică), în perioada………………………………………., urmând ca susţinerea colocviului să aibă loc în sesiunea…………………………, anul universitar 2008 -2009.

anul…

Braşov, ZZ /LL/AA

Luat în evidenţă,

Student,

Coordonator practică / Tutore

Cu respect,

Adeverinţă de efectuare a practicii

MODEL

ANTET SOCIETATE COMERCIALĂ

A D E V E R I N ŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că dl (ra)…………………………………………………

student(ă) în anul III, la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA,

specializarea AUTOVEHICULE RUTIERE, a efectuat stagiul de practică în

cadrul societăţii noastre, în perioada……………… îndrumarea …………………………………………………………

,sub

În perioada practicii, în

care a efectuat

un total

participat la următoarele activităţi:

de

90

ore,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Activitatea în perioada practicii a fost apreciată cu nota…………

DIRECTOR,

COORDONATOR,

Descrierea Societăţii Comerciale

S.C…………………………………………

MODEL

CAPITOLUL 1 – PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE

1. Prezentarea societăţii

2. Obiectul de activitate al societăţii

3. Misiunea societăţii

4. Activitatea societăţii

5. Produsele

CAPITOLUL 2 – SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SOCIETĂŢII COMERCIALE

1. Metode de management practicate

2. Structura organizatorică şi funcţională

3. Potenţialul uman şi gestiunea resurselor umane

CAPITOLUL

3

-

POTENŢIALUL

TEHNICO-PRODUCTIV

AL

SOCIETĂŢII

COMERCIALE

1. Potenţialul tehnologic

2. Capacitatea de producţie şi gradul de utilizare

3. Procesul de fabricaţie al produselor

4. Sistemul de depozitare

CAPITOLUL 4 – ACTIVITATEA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A SOCIETĂŢII

CAPITOLUL 5 – ACTIVITATEA DE MARKETING

1. Relaţiile cu furnizorii

2. Relaţiile cu beneficiarii, contractele de vânzare

3. Studierea pieţei

4. Politica de preţ

5. Politica de desfacere

CAPITOLUL 6 - SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE MEDIU AL SOCIETĂŢII

1. Implementarea sistemului managementului de mediu

2. Gestionarea deşeurilor

3. Emisiile de gaze.

CAPITOLUL 7 – CONCLUZII