Sunteți pe pagina 1din 14

PLAN DE AFACERI

ASOCIATIA FAPTA PROFAM


ACTIVITATEA DE COLECTARE,PROCESARE SI VALORIFICARE FRUCTE DE
PADURE


2

Obiectivul planului de afaceri:
-sa concreLlzeze lnLr-un maLerlal unlLar planul membrllor lnLreprlnderll soclale de a dezvolLa o acLlvlLaLe
eflclenLa pe Lermen lung.
-sa consLlLule un lnsLrumenL de acLlune.

Cuprins
A.DATE DE IDENTIFICARE
1. Numele si adresa asociatiei:
2. Misiunea,scopul si obiectivele asociatiei:
3. Patrimoniul asociatiei
4. Organizarea, administrarea si controlul asociatiei
B.VIZIUNE,STRATEGIE
C. DESCRIEREA AFACERII
D.EVALUARE DE PIATA
E. MARKETING
1.Analiza SWOT
F. RESURSE MATERIALE
G. RESURSE UMANE
H.MODUL FINANCIAR
Anexa 1

3

A.DATE DE IDENTIFICARE
1. Numele si adresa asociatiei:

Denumirea asociatiei este FAPTA PROFAM.Ea a fost infiintata in luna septembrie 2012 de
catre 25 membri, ca o persoana juridica de drept privat, non-profit, independenta si apolitica.
Ea functioneaza conform prevederilor OG nr.26/2000 ,legislatiei romanesti in vigoare si conform
statutului sau.

Asociatia are sediul in : Bistrita, str.Nicolae Titulescu nr.21, jud.Bistrita-Nasaud.
Persoana de contact: Doina Ioana Monda


2. Misiunea,scopul si obiectivele asociatiei:

Misiunea asociatiei consta in dezvoltarea comunitatilor rurale din judetul Bistrita-Nasaud prin
imbunatatirea calitatii vietii persoanelor aflate in situatii de vulnerabilitate si incluziunea sociala a
acestora.

Asociatia are ca scop :

* producerea si furnizarea in mod continuu si profesionist de produse si servicii pentru nevoile
comune ale membrilor sau ale comunitatii.Furnizarea de bunastare pentru comunitate.
* culegerea si valorificarea fructelor de padure si a platelor medicinale,producerea de produse
de artizanat si produse traditionale,oferirea de servicii de tip after-school si turism ciclo-montan.
*obtinerea de venituri pentru femeile apartinand unor grupuri vulnerabile (reprezentante ale
familiilor monoparentale, femei care traiesc din venitul minim garantat, victime ale violentei in
familie, victime ale traficului de persoane, femeile aflate anterior in detentie etc.).

Asociatia este gandita ca o ntreprindere sociala avand o strategie de autofinantare ce are drept
scop sa :
- produca o sursa sustinuta, independenta de venituri, consolidand in mod semnificativ
misiunea organizatiei;
- furnizeze produse si servicii traditionale intr-un mod responsabil si profesionist;
- integreze pe piata muncii grupurile vulnerabile care intampina dificultati in gasirea si pastrarea
unui loc de munca;
- dezvolte spiritul antreprenorial in randul femeilor prin sustinerea si diversificarea ocuparii
acestora prin reducerea somajului si eliminarea excluziunii sociale in randul femeilor;

Pentru a-si indeplini scopul, Asociatia isi propune ca obiective:

- pregatirea si integrarea pe piata muncii a persoanelor vulnerabile sau defavorizate, beneficiari
ai proiectului O interventie integrata in vederea consolidarii antreprenoriatului social al femeilor
vulnerabile ID 53513, dezvoltarea activitatilor in beneficiul comunitatii si extinderea in 1-2 ani a
intreprinderii sociale pentru oferirea de sprijin si altor femei vulnerabile.
- cresterea gradului de integrare a persoanelor efavorizate pe piata muncii;4
- promovarea unui model de buna practica in intreprinderea sociala in care sunt angajate
persoane defavorizate;
- oferirea unei sanse persoanelor defavorizate de a-si schimba statutul de asistat in statut de
contribuabil;
- realizarea unor activitati aducatoare de venit;
- promovarea masurilor cuprinse in planurile judetene de incluziune sociala si protectie sociala,
etc.

3.Patrimoniul asociatiei

Patrimoniul initial al asociatiei este in suma de 1000 lei ,constituit din aporturile in numerar ale
membrilor asociati de cate 40 lei/persoana,respectiv de : Monda Doina-Ioana, Taut Emilia-
Adriana, Suciu Elena, Kantor Edit-Eva, Linca Maria-Loredana, Grebenisan Carmen-Valeria,
Popa Bogdan-Vlad, Popa Lidia, Bilegan Eva-Anniko, Sima Raluca-Mariana, Sfrangeu Liliana,
Tatar Daniela-Mariana,Vargoczki Isabela-Claudia, Marcu Elena, Boca Angela-Eva, Sut Maria-
Valerica, Manga Maria-Ramona, Zaveschi Livia, Asociatia A.F.I.Profamilia, Bindea Andrei,
Monda Flavius-Ioan-Adrian, Monda Beatrice-Sonja, Mihailescu Ciprian-Mihail, Floare Petre,
Popandron Mariuta.
Acest patrimoniu a fost varsat integral la data constituirii asociatiei.


4.Organizarea, administrarea si controlul asociatiei

Organele de conducere ale asociatiei sunt:

a) Adunarea Generala
b) Consiliul Director.

La infiintare,asociatia va functiona avand ca cenzor d-na Ilea Maria.

Adunarea Generala este formata din totalitatea asociatilor.Fiecare asociat are dreptul la un
singur vot.Hotararile se iau prin vot deschis prin prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor
prezenti.

Conducerea activitatilor curente,intre sedintele adunarii generale, este asigurata de catre
Consiliul Director. Administarea asociatiei este asigurata de catre Presedintele Consiliului
Director.

Consiliul Director este format din:
Taut Emilia-Adriana-presedinte;
Monda Beatrice-Sonja-vicepresedinte;
Grebenisan Carmen-Valeria-secretar;
Sut Maria-Valeria-membru;
Tatar Daniela-Mariana- membru.3


B.VIZIUNE,STRATEGIE

lnLreprlnderea soclala lsl propune sa se axeze pe clncl oblecLe de acLlvlLaLe, gandlLe ca cenLre de cosL
separaLe dar care uLlllzeaza ln comun resursele maLerlale sl umane ale asoclaLlel precum sl femel
anga[aLe provenlnd dln grupul LlnLa. AcesLe clncl oblecLe de acLlvlLaLe sunL:
a) colecLarea, procesarea sl valorlflcarea frucLelor de padure
b) procesarea sl valorlflcarea de produse allmenLare LradlLlonale (sucurl,bullon, conserve,
muraLurl, zacusca,eLc.)
c) producerea sl comerclallzarea de produse de arLlzanaL
d) servlcll suporL de gazdulre penLru Lurlsmul eco-acLlv (clclo-Lurlsm)
e) servlcll de afLer-school.

Avand ln vedere caracLerul sezonler al unor acLlvlLaLl de mal sus, asoclaLla va uLlllza resursele umane
dlsponlblle (membrl al asoclaLlel sl anga[aLl exLernl) funcLle de puncLul maxlm al acLlvlLaLllor desfasuraLe.
ue asemenea venlLurlle generaLe de acesLe clncl acLlvlLaLl Lrebule sa se compleLeze sl sa aslgure o
llnlarlLaLe (consLanLa) de-a lungul unul an calendarlsLlc.
AsLfel, prlma acLlvlLaLe are un puncL de maxlm ln perloada sepLembrle-nolembrle cand se anga[eaza
chelLulell cu colecLarea,depozlLarea sl procesarea frucLelor de padure.venlLurlle lnsa lncep sa apara dln
luna decembrle pana anul urmaLor cand are loc valorlflcarea pe plaLa a rezulLaLelor muncll. ln mod
slmllar se lnLampla sl ln cazul celel de-a doua acLlvlLaLl. roducerea sl comerclallzarea de produse de
arLlzanaL genereaza venlLurl relaLlv consLanLe LoL anul. AcLlvlLaLea de gazdulre penLru clclo-Lurlsm
produce venlLurl ln perloada aprllle-ocLombrle. Servlcllle de afLer-school poL fl presLaLe ln perloada
sepLembrle-lunle.

C. DESCRIEREA AFACERII

lnLreprlnderea soclala doresLe sa creeze doua puncLe de colecLare a frucLelor de padure pe valea vlnulul
sl pe valea 8argaulul. Acolo se lnLenLloneaza amena[area a doua plaLforme sl lnsLalarea a paLru
conLalnere cu echlpamenLe de congelare care sa funcLloneze ca spaLll Lampon de depozlLare a frucLelor.

6
AcesLea vor fl apol LransporLaLe la sedlul cenLral dln locallLaLea 8lsLrlLa 8argaulul (ldenLlflcaL de[a) unde
vor fl procesaLe sl pregaLlLe penLru valorlflcare.
ColecLarea frucLelor de padure (aflne,mure,zmeura,caLlna,soc,eLc) se va face dln zona valea 8argaulul
(locallLaLlle Susenll 8argaulul,llva Mlca,llva Mare,Spermezeu sl alLe locallLaLl lnveclnaLe) precum sl dln
zona valea Somesulul. ColecLarea de la culegaLorll locall se va face de caLre 6 persoane (Lrel dln zona
valea 8argaulul) sl alLe Lrel persoane dln zona valea Somesulul ,lar marfa se va LransporLa la sedlul
cenLral de procesare dln 8lsLrlLa 8argaulul penLru acLlvlLaLlle ulLerloare de sorLare,congelare, procesare
sl ambalare.

enLru desfasurarea acLlvlLaLllor de colecLare,depozlLare sl procesare a frucLelor de padure, produselor
LradlLlonale sl reallzare a produselor de arLlzanaL se are ln vedere lnchelerea unul conLracL de comodaL
cu rlmarla 8lsLrlLa 8argaulul penLru un spaLlu (lmobll) formaL dln parLer sl mansarda (vez| Anexa 1).
AcesL spaLlu se va ceda spre foloslnLa cu LlLlu graLulL.

D.EVALUARE DE PIATA

laLa frucLelor de padure ln [udeLul 8lsLrlLa-nasaud esLe evaluaLa la clrca 100 Lone anual cu flucLuaLll de
10-20 funcLle de condlLllle meLeorologlce dln anul respecLlv. Cele mal cauLaLe frucLe de padure sunL :
aflnele, murele, caLlna, zmeura , macesele, socul, porumbele eLc. lrucLele se recolLeaza de caLre
culegaLorl dln flora sponLana a padurllor dln zona sl se predau apol ln mare parLe la cenLre de colecLare
dln zona sau se comerclallzeaza pe plaLa llbera. Cel mal mare cenLru de colecLare dln zona aparLlne
ulrecLlel Sllvlce care prela aproxlmaLlv 30 dln canLlLaLlle recolLaLe ln [udeL avand conLracLe ferme de
exporL. ulrecLla Sllvlca sorLeaza sl congeleaza frucLele pe care apol le exporLa ln Larl precum Cermanla sl
lLalla cu o mar[a de proflL de aproxlmaLlv 10-13. CelelalLe cenLre de colecLare sunL dln zona prlvaLa.
laLa colecLarll frucLelor de padure esLe desLul de concurenLlala, sl se da ln zona preLulul de achlzlLle al
frucLelor.ln general preLul de colecLare a crescuL ln ulLlmll anl cu aprox.10. AsoclaLla lsl propune sa
colecLeze sl sa congeleze frucLe proaspeLe dar mal ales sa le valorlflce prln prelucrarea lor ln dulceLurl,
maglunurl, sLerlllzare, sucurl, eLc. beneflcllnd de cunosLlnLele sl prlceperea femellor selecLaLe sl
casLlgand mal mulL prln valoarea adaugaLa.

rodus Aflne CaLlna Mure Soc Zmeura rune
reL de
colecLare
lel/kg ln 2012
8-9 9 3-7 3 3 2.3

7


E. MARKETING
CLlLn1l: CllenLll LlnLa o reprezlnLa LurlsLll care vlzlLeaza zona valea 8argaulul sl zona de nord-vesL a Larll
caL sl persoanele care apreclaza produsele naLurale sl dulceLurlle LradlLlonale aLaL dln 8omanla caL sl dln
sLralnaLaLe. enLru plaLa romaneasca se vlzeaza ln general persoanele cu venlLurl medll sl marl mal ales
dln zona companlllor mulLlnaLlonale, lnsLlLuLll flnanclare, LelecomunlcaLll.
ulS18l8u1lL :vanzarea produselor se va face prln chloscurlle de produse locale, pe baza de comanda de
caLre penslunlle LurlsLlce sl companll sl prln lnLermedlul magazlnelor locale sl magazlnelor on-llne.
ueasemenea se va lncerca paLrunderea pe pleLele exLerne, dupa obLlnerea aLesLaLelor de produse
LradlLlonale. ln acesL sens asoclaLla esLe ln curs avansaL de obLlnere a aLesLaLelor penLru produse
LradlLlonale sl denumlrl de marca.
8CMCvA8L: Se va face prln parLlclparea la Largurlle de produse LradlLlonale locale :,1oamna
blsLrlLeana" ,"1argul producaLorllor blsLrlLenl" , Largurl naLlonale sl lnLernaLlonale , prln promovarea pe
paglna de web a reglunll, prln pllanLe , prln parLlclparea la emlslunl radlo- Lv sl arLlcole ln presa scrlsa.
ueasemenea se lnLenLloneaza anga[area unul profeslonlsL ln domenlul markeLlngulul sl al vanzarllor
penLru dezvolLarea sl larglrea bazel de cllenLl.
CCML1l1C8l: ln zona [udeLulul 8lsLrlLa nasaud exlsLa relaLlv mulLl producaLorl de produse dln frucLe
de padure dar au capaclLaLl mlcl de producLle sl zone llmlLaLe de desfacere. ulferenLlerea faLa de acesLla
se va face prln obLlnerea unor produse de callLaLe superloara, care vor avea aLesLaLe penLru produse
LradlLlonale , cu denumlre de marca sl care vor beneflcla de o promovarea superloara.

1.AnALlZA SWC1

UNC1L 1AkI:
1. 1er|tor|u:
- ln reglune nu exlsLa socleLaLl comerclale marl
care prelucreaza frucLe
- zona geograflca predomlnanL monLana sl
deluroasa cu vegeLaLle reprezenLaLa de padurl
- dlverslLaLe de frucLe de padure(zmeura, mure,
fragl, aflne macese, coarne, soc, porumbele)
- exlsLenLa unel pleLe exLerne de[a formaLe
penLru produsele blo sl naLurale.
UNC1L SLA8L:

- dependenLa de culegaLorl persoane flzlce (slab
conLrol asupra furnlzorulul de maLerle prlma)
- gradul rldlcaL de perlsablllLaLe al frucLelor
- caracLerul sezonler al acLlvlLaLll
- reLea slaba de dlsLrlbuLle a produselor flnlLe
- lnexlsLenLa la nlvel reglonal sau naLlonal a unel
sLraLegll de promovare a produselor naLurale pe
plaLa romaneasca sau exLerna

8
2. opu|at|e:
- dlsponlblllLaLea populaLlel caLre acLlunlle de
colecLare sl procesare a frucLelor
- exlsLenLa know-how-ulul necesar prepararll
produselor dln frucLe de padure sl a mulLor
reLeLe LradlLlonale
- exlsLenLa malnll de lucru profeslonale sl anume
a femellor dln grupa de varsLa pesLe 40 anl
,membre ale asoclaLlel.
- canLlLaLlle relaLlv mlcl de produse flnlLe fac
lmposlblla paLrunderea ln reLele marl de magazlne
sau dlsLrlbuLla la dlsLanLe marl dln cauza cosLurllor
de LransporL care ar marl conslderabll preLul flnal.

CCk1UNI1A1I:
- poslblllLaLl mulLlple de procesare
(gemurl,dulceLurl, frucLe sLerlllzaLe, conflaLe,
slropurl,eLc)
- cresLerea de la an la an a lnLeresulul oamenllor
penLru produse naLurale, fara adaosurl chlmlce.
- cresLerea eforLulul de explorare a pleLelor
exLerne dln Larl precum Cermanla, AusLrla, lLalla.
- promovarea LurlsLlca sl marlrea vlzlblllLaLll zonel
valea 8argaulul
AMLNIN1AkI:
1. 1er|tor|u:
- dependenLa de condlLllle meLeorologlce
- cresLerea cosLulul de colecLare a frucLelor
(preLulul pe kg)
- lnfllnLarea alLor socleLaLl de prelucrare a
frucLelor
- modernlzarea exceslva a LerlLorlulul
- defrlsarl abuzlve de padure
- lmporLurlle dln alLe Larl (ex.ungarla,ucralna)
2. opu|at|e:
- depopularea zonel prln dlsparlLla/mlgrarea forLel
de munca (culegaLorl)

F. RESURSE MATERIALE

enLru acLlvlLaLea de prelucrare/comerclallzare frucLe de pdure se esLlmeaza urmaLorul bugeL lnlLlal de
lnvesLlLll :
- 4 conLalnere cca. 30 m.c. x 20.000 lel/buc. = 80.000 lel
- lzolare 4 conLalnere cu perel dubll x 13.000 lel/buc. = 60.000 lel
- 4 echlpamenLe compleLe de congelare (agregaL, suflanL, bloc elecLrlc) x 20.000 lel/buc. = 80.000,00 lel
- 2 x amena[are plaLform beLonaL x 20.000 lel/buc. = 40.000,00 lel
- amena[are spalu ;l monLare uLlllLl 2 x 40.000 lel/buc. = 80.000,00 lel


9

- 2 ma;lnl LransporL frucLe de pdure de la culegLorl la depozlLele de congelare x 40.700 lel/buc. =
83.000,00 lel
- 2 aparaLe de ambalaL in sacl sl accesorll slgllare x 23.000 lel/buc. = 30.000,00 lel
AcesLe lnvesLlLll lnlLlale sunL acoperlLe prln flnanLarl dln cadrul prolecLulul ,C lnLervenLle lnLegraLa ln
vederea consolldarll anLreprenorlaLulul soclal al femellor vulnerablle". 1oL ln cadrul prolecLulul se vor
flnanLa ln prlmele sase lunl chelLulellle cu prlma doLare de moblller , maLerll prlme,ambala[e sl alLe
consumablle. 8esLul resurselor maLerlale necesare ulLerlor se va achlzlLlona prln eforLul proprlu al
asoclaLlel.

G. RESURSE UMANE
AsoclaLla esLe formaLa pe prlnclpllle unel lnLreprlnderl soclale ce desfasoara acLlvlLaLl cu scop lucraLlv
dar care folosesLe proflLul obLlnuL penLru creearea de nol locurl de munca desLlnaLe persoanelor
defavorlzaLe ,mal ales femel reprezenLanLe ale famlllllor monoparenLale, femel care Lralesc dln venlLul
mlnlm garanLaL, vlcLlme ale vlolenLel ln famllle, vlcLlme ale Lraflculul de persoane, femelle aflaLe anLerlor
ln deLenLle eLc.

AsLfel,asoclaLla lnLenLloneaza anga[area LrepLaL ,ln prlmele sase lunl de acLlvlLaLe, a unul numar de 33
de femel dln caLegorllle menLlonaLe mal sus, ce provln dln locallLaLlle de pe valea 8argaulul sl valea
Somesulul. ConLracLele de munca vor fl la lncepuL pe perloada deLermlnaLa, cu [umaLaLe de norma sl
venlL mlnlm pe economle. uupa exLlnderea acLlvlLaLll asoclaLlel sl ln funcLle de condlLllle pleLel muncll se
vor mal crea locurl de munca nol.

AcesLe femel sunL absolvenLe ale cursurllor de anLreprenorlaL desfasuraLe ln cadrul prolecLulul ,C
lnLervenLle lnLegraLa ln vederea consolldarll anLreprenorlaLulul soclal al femellor vulnerablle" lu 33313
precum sl al cursurllor pracLlce.


H.MODUL FINANCIAR

ConLul de proflL sl plerdere

uenumlre lndlcaLor An l An ll An lll
venituri din exp/ootore {+) 168.000 231.000 261.800
venlLurl dln vanzarea de marfurl - - -
venlLurl dln producLle 168.000 231.000 261.800

10
AlLe venlLurl dln exploaLare - - -
che/tuie/i pentru exp/ootore{-) 144.300 132.760 163.916
ChelLulell prlvlnd marfurlle
ChelLulell prlvlnd maLerllle prlme 69.600 76.360 84.216
ChelLulell maLerlale 13.000 16.000 17.000
ChelLulell cu servlcll 7.400 7.400 7.400
ChelLulell cu personalul 36.000 36.000 38.000
ChelLulell cu amorLlzarlle 12.300 12.300 12.300
AlLe chelLulell de exploaLare 4.000 4.300 3.000
ketu/totu/ din exp/ootore{=) 23.700 78.240 97.884
venlLurl flnanclare(+) - - -
ChelLulell flnanclare(-) - - -
ketu/totu/ din octiv.finonc{=) - - -
ketu/totu/ curent o/ exercitiu/ui 23.700 78.240 97.884
venlLurl excepLlonale(+) - - -
ChelLulell excepLlonale(-) 2.700 - -
ketu/tot exceptiono/{=) -2.700 - -
ketu/tot brut 21.000 78.240 97.884
lmpozlL pe proflL (-) -3.360 12.319 13.661
ketu/tot net {Profit) 17.640 63.721 82.223
koto profitu/ui net {X) 10.3 28.43 31.40


Am esLlmaL penLru prlmul an (2013) colecLarea unel canLlLaLl LoLale de frucLe de padure de 6.000 kg, la
un preL unlLar medlu de 8 lel per kg. enLru procesarea lor mal lncludem urmaLoarele chelLulell :zahar
4.000 kg*3 lel/kg, lamale 400 kg * 4 lel/kg.
La cbeltolell motetlole vom lnclude cosLurlle de achlzlLle borcane sl eLlcheLe de aprox.6.300 lel sl alLe
consumablle 300 lel. 1ransporLul la cenLrul de procesare al frucLelor de padure colecLaLe se va efecLua
cu 2 maslnl ce vor fl achlzlLlonaLe dln bugeLul aprobaL al prolecLulul ,C lnLervenLle lnLegraLa ln vederea
consolldarll anLreprenorlaLulul soclal al femellor vulnerablle" lu 33313.ChelLulellle de LransporL se
lmparL pe cele 3 acLlvlLaLl ce vor fl desfasuraLe ln acesL cenLru sl sunL esLlmaLe asLfel:
2 soferl*1300 lel /luna(salarll+Laxe) *1/2 norma= 1300 lel
8enzlna/MoLorlna+ aslgurarl auLo+lmpozlLe+chelLulell lnLreLlnere auLo= 300 lel./luna.
ChelLulell LransporL : 2.000 lel * 12 lunl / 3 acLlvlLaLl=8.000 lel/an
La caLegorla cbeltolelllot co setvlcll am esLlmaL penLru prlmul an chelLulell de markeLlng, promovare de
2.000 lel (conslderand bugeLul LoLal de markeLlng al asoclaLlel la aprox.10.000 lel anual sl avand clncl
acLlvlLaLl ln cadrul lnLreprlnderll soclale).La acesLea se mal adauga chelLulell de admlnlsLrare
(conLablllLaLe,secreLarlaL,managemenL,audlL) de aprox. 3.400 lel.
3 pers.* 1300 lel/luna (salarll+Laxe)*1/2 norma=2.230 lel*12 lunl=27.000 lel anual/3 acLlvlLaLl
cbeltolellle co petsooolol se vor rldlca ln prlmul an la aprox.36.000 lel .Alcl am lnclus doar salarllle sl
Laxele aferenLe personalulul producLlv ,respecLlv femelle anga[aLe penLru acLlvlLaLea de producLle.

11
enLru acLlvlLaLea de procesare a frucLelor de padure esLlmam anga[area ln prlmul an ,cu conLracL de
munca Lemporar (6 lunl) sl [umaLaLe de norma (4 ore/zl) a unul numar de 8 femel ce deLln cunosLlnLe sl
ablllLaLl ln fabrlcarea de gemurl,dulceLurl,frucLe sLerlllzaLe,sucurl,eLc.
8 pers.*1300 lel(salarll+Laxe) lunar*1/2 norma= 6.000 lel/luna*6 lunl= 36.000 lel
cbeltolellle co omottlzotlle penLru vehlcolele de LransporL sunL esLlmaLe asLfel: cele 2 maslnl ce
deservesc cele 3 acLlvlLaLl sunL esLlmaLe la aprox.83.000 lel (cosL LoLal de achlzlLle).AmorLlzarea lor se
face pe 10 anl=8.300 lel.AmorLlzarea aferenLa flecarel acLlvlLaLl=8.300lel anual/3=2.800 lel
enLru echlpamenLele de congelare ,conLalnerele cu pereLl dubll sl aparaLele de ambalaL ln sacl ce vor fl
uLlllzaLe aLaL penLru acLlvlLaLea de procesare frucLe de padure caL sl penLru acLlvlLaLea de procesare
produse LradlLlonale chelLulellle de amorLlzare se lmparL la 2, sl sunL esLlmaLe asLfel:
4 echlpamenLe congelare=80.000 lel (cosL achlzlLle)/ 10 anl amorLlzare= 8.000 lel
4 conLalnere cu pereLl dubll=60.000 lel (cosL achlzlLle)/ 10 anl amorLlzare= 6.000 lel
2 aparaLe ambalaL ln sacl sl accesorll=30.000 lel (cosL achlzlLle)/ 10 anl amorLlzare= 3.000 lel
1oLal=19.000 lel anual amorLlzarl echlpamenLe/2 acLlvlLaLl=9.300 lel
La caLegorla Alte cbeltolell Je explootote am lnclus chelLulellle prlvlnd uLlllLaLlle (gaz meLan, energle
elecLrlca,apa) de aproxlmaLlv 4.000 lel ( luand ln calcul ca asoclaLla va desfasura ln aceeasl locaLle Lrel
acLlvlLaLl am apreclaL chelLulellle cu uLlllLaLlle la aprox.12.000 lel anual)
ln cbeltolellle exceptlooole am lnclus ln prlmul an ,chelLulellle de lnfllnLare ale lnLreprlnderll soclale
(1.300 lel) sl chelLulellle aferenLe obLlnerll aLesLaLelor de produse LradlLlonale sl nume de marcl (12.000
lel) apllcand o coLa de 1/3 aferenLa acLlvlLaLll de colecLare sl procesare frucLe de padure.
venlLurlle au fosL esLlmaLe plecand de la urmaLoarele lnformaLll:
ln magazlnele de produse LradlLlonale sl blo sau magazlnele on-llne ,preLurlle de comerclallzare sunL:
rodus :
borcan 230 gr.
uulceaLa de
Aflne
uulceaLa
de CaLlna
uulceaLa de
macese
uulceaLa de
Soc
uulceaLa de
Zmeura
uulceaLa de
frucLe de
padure
reL de
vanzare cu
amanunLul
18 18-20 17 17 18 18

reLurlle noasLre de vanzare vor fl ln prlmul an de 12 lel/borcan 200 gr. LsLlmam ln prlmul an de
funcLlonare o producLle de aproxlmaLlv 2.800 kg de dulceLurl. AceasLa lnseamna venlLurl de cca.168.000
lel.enLru anll urmaLorl avem ln vedere o cresLere de 10 a producLlel, sl o cresLere a preLulul de
vanzare de la 12 lel la 13 lel pe borcan. enLru anul lll ne dorlm pasLrarea capaclLaLll de producLle la
3.080 kg sl cresLerea preLulul de vanzare la 17 lel pe borcan.

12

Anexa 1

13

14