Sunteți pe pagina 1din 69
Vizualizeaza Vizualizeaza toate toate lucrurile lucrurile pe pe care care ti ti le le doresti

VizualizeazaVizualizeaza toatetoate lucrurilelucrurile pepe carecare titi lele dorestidoresti inin viata.viata.

ApoiApoi fafa inin minteminte oo schita,schita, sisi incepeincepe sasa construiesti.construiesti. ImaginatiaImaginatia tata itiiti poatepoate arataarata cumcum sasa transformitransformi posibilitatileposibilitatile inin realitate.realitate. TrebuieTrebuie sasa facifaci caca fiecarefiecare gand,gand, fiecarefiecare faptfapt carecare titi sese ivescivesc inin minteminte sasa itiiti aducaaduca unun profit.profit. FaFa caca aceleacele imaginiimagini mentalementale sasa munceascamunceasca sisi sasa producaproduca pentrupentru tine.tine. Gandeste-teGandeste-te lala lucrurilucruri nunu asaasa cumcum suntsunt ele,ele, cici asaasa cumcum vreivrei tutu sasa fie.fie. NuNu doardoar visavisa fiifii creativcreativ

étoile2.gif

PutereaPuterea dede aa rezistarezista inin ciudaciuda tuturortuturor lucrurilor,lucrurilor, dede aa indura,indura, aceastaaceasta esteeste calitateacalitatea unuiunui invingator.invingator. CeaCea maimai maremare victorievictorie aa tata nunu esteeste inin aa nunu cadeacadea niciodata,niciodata, cici inin aa tete ridicaridica dede fiecarefiecare datadata candcand cazi.cazi. EfortulEfortul tautau constant,constant, hotarathotarat esteeste celcel carecare vava depasidepasi panapana lala urmaurma toatetoate piedicilepiedicile sisi vava ridicaridica toatetoate barierelebarierele dindin fatafata ta.ta. PerseverentaPerseverenta inseamnainseamna sasa induriinduri pentrupentru aa depasidepasi toatetoate obstacolele,obstacolele, sasa facifaci tottot cece esteeste necesarnecesar pentrupentru a-tia-ti atingeatinge scopul.scopul. ToateToate realizarilerealizarile marimari auau nevoienevoie dede timp.timp. PerseverentaPerseverenta esteeste oo calitateacalitatea esentialaesentiala

au nevoie nevoie de de timp. timp. Perseverenta Perseverenta este este o o calitatea calitatea esentiala

SuccesulSuccesul tautau nunu esteeste oo chestiunechestiune legatalegata dede noroc,noroc, EE doardoar oo chestiunechestiune legatalegata dede alegerilealegerile pepe carecare lele faci.faci. SuccesulSuccesul nunu ee cevaceva pepe carecare ilil astepti,astepti, ee cevaceva cece veivei obtineobtine cucu efortefort de-ade-a lungullungul timpului.timpului. LucrurileLucrurile nunu vorvor apareaaparea inin lumealumea astaasta panapana nunu lele facifaci tutu sasa apara.apara. PotiPoti alegealege sasa fiifii leneslenes sausau ambitios.ambitios. Opreste-teOpreste-te sisi gandeste-tegandeste-te dindin nounou lala alegerilealegerile tale.tale. IntotdeaunaIntotdeauna fa-tifa-ti propriilepropriile alegeri.alegeri. ceacea maimai maremare oportunitateoportunitate inin viataviata esteeste chiarchiar acum,acum, inin locullocul inin carecare tete afli.afli. FiecareFiecare situatie,situatie, perceputaperceputa cumcum trebuie,trebuie, esteeste oo oportunitateoportunitate pentrupentru tine.tine. InIn primulprimul randrand spune-tispune-ti ceeaceea cece veivei

oportunitate pentru pentru tine. tine. In In primul primul rand rand spune-ti spune-ti ceea ceea ce

EforturileEforturile taletale constanteconstante dede aa dada tottot ce-ice-i maimai bunbun inin oriceorice intreprinziintreprinzi suntsunt celecele carecare tete vorvor ajutaajuta sasa cuceresticuceresti celecele maimai inalteinalte culmiculmi aleale succesului.succesului. IntotdeaunaIntotdeauna fafa maimai multmult decatdecat cece trebuietrebuie sasa facifaci sisi potipoti sasa ai,ai, sasa fiifii sausau sasa facifaci oriceorice itiiti doresti.doresti. FaFa unun picpic maimai multmult decatdecat facfac mareamarea majoritatemajoritate sisi dindin acelacel momentmoment progresulprogresul tautau sese vava multiplicamultiplica intr-ointr-o proportieproportie maimai maremare decatdecat efortulefortul pepe carecare ilil depui.depui. PotiPoti sasa facifaci zilniczilnic unun picpic maimai multmult decatdecat crezicrezi tutu caca poti.poti. IntotdeaunaIntotdeauna existaexista unun modmod maimai bunbun dede aa faceface totul.totul. Gaseste-l!Gaseste-l! PentruPentru aa tete bucurabucura dede successucces pepe termentermen lunglung

Gaseste-l! Gaseste-l! Pentru Pentru a a te te bucura bucura de de succes succes pe pe
Pentru Pentru a a controla controla rezultatul rezultatul oricarui oricarui lucru, lucru, tu tu controlezi

PentruPentru aa controlacontrola rezultatulrezultatul oricaruioricarui lucru,lucru, tutu controlezicontrolezi actiuneaactiunea inin momentulmomentul luariiluarii deciziilor.deciziilor. iiii lasilasi pepe altiialtii sasa iaia deciziiledeciziile pentrupentru tine,tine, renuntirenunti lala coco CandCand controlezicontrolezi deciziile,deciziile, aiai unun controlcontrol asupraasupra actiuniactiuni EE viataviata ta.ta. TuTu decizidecizi cece veivei faceface cucu ea.ea. acaaca nunu veivei fifi tutu lala carmacarma vietiivietii tale,tale, altcinevaaltcineva oo vava facfac tii controlezicontrolezi viataviata inin masuramasura inin carecare ieiiei propriilepropriile decizdeciz IaIa controlulcontrolul asupraasupra vietiivietii tale,tale, astfelastfel incantincant sasa nunu mama aiai nevoienevoie sasa cericeri permisiuneapermisiunea altora.altora. CandCand cericeri permisiune,permisiune, daidai altcuivaaltcuiva putereputere asupraasupra vietiivietii tale.tale. PreiaPreia controlulcontrolul sisi incepeincepe sasa ieiiei aceleacele deciziidecizii azi.azi. DoarDoar tutu estiesti responsabilresponsabil pentrupentru viataviata ta.ta.

UnaUna dintredintre marilemarile surprizesurprize pepe carecare oo veivei experimenta,experimenta, esteeste atunciatunci candcand veivei descoperidescoperi caca potipoti faceface ceeaceea cece itiiti eraera teamateama caca nunu veivei reusireusi sasa faci.faci. ObstacoleleObstacolele vorvor disparea,disparea, dacadaca inin locloc sasa tete tupilezitupilezi inin spatelespatele lor,lor, tete hotarastihotarasti sasa trecitreci cucu tarietarie prinprin ele.ele. FaFa lucrurilelucrurile dede carecare itiiti ee teamateama sisi fricafrica vava disparea.disparea. Confrunta-tiConfrunta-ti temerile,temerile, fafa oo listalista aa lor,lor, cunoaste-lecunoaste-le DoarDoar atunciatunci veivei fifi capabilcapabil sasa lele puipui deopartedeoparte sisi sasa mergimergi inainte.inainte. AtunciAtunci candcand infruntiinfrunti lucrurilelucrurile carecare tete

sa sa mergi mergi inainte. inainte. Atunci Atunci cand cand infrunti infrunti lucrurile lucrurile care care
Visele Visele in in care care alegi alegi sa sa crezi crezi devin devin realitate.

ViseleVisele inin carecare alegialegi sasa crezicrezi devindevin realitate.realitate. AtunciAtunci candcand simtisimti inin adanculadancul fiinteifiintei taletale caca veivei reusireusi sasa facifaci ceeaceea cece ti-aiti-ai propus,propus, deschizideschizi usausa pentrupentru miracole.miracole. AlegeAlege sasa crezicrezi caca cevaceva bunbun sese vava intampla.intampla. Asteptandu-teAsteptandu-te sasa sese intampleintample veivei energizaenergiza obiectivulobiectivul tautau iiii veivei dada unun elan.elan. CeCe tete asteptiastepti sasa sese intample,intample, sese vava intampla.intampla. ff

ViVi

tt

dd

ii

titi

dd

titi

PotiPoti sasa facifaci oriceorice itiiti dorestidoresti inin aceastaaceasta lume,lume, dardar trebuietrebuie sasa itiiti dorestidoresti suficientsuficient dede tare.tare. PotiPoti sasa aiai cucu adevaratadevarat cece vrei,vrei, dacadaca facifaci cevaceva pentrupentru aa obtine.obtine. TrebuieTrebuie sasa itiiti dorestidoresti sasa ilil ai.ai. PrimulPrimul sisi celcel maimai importantimportant ingredientingredient pentrupentru successucces esteeste dorinta.dorinta. TuTu stiistii cece itiiti doresti?doresti? DorintaDorinta tata esteeste sadireasadirea seminteisemintei tale.tale. DorintaDorinta tata dede aa reusireusi trebuietrebuie sasa fiefie extremextrem dede puternicaputernica pentrupentru caca esteeste adevarataadevarata suflaresuflare aa vietiivietii tale.tale. TrebuieTrebuie sasa fiefie primulprimul gandgand pepe carecare ilil aiai candcand tete trezestitrezesti dimineata,dimineata, sisi ultimulultimul gandgand candcand mergimergi noapteanoaptea lala culcare.culcare. PotiPoti sasa fiifii tottot ceeaceea cece tete hotarastihotarasti sasa fii.fii. NimicNimic nunu ee imposibilimposibil pentrupentru oo inimainima carecare isiisi dorestedoreste cucu adevarat.adevarat.

e e imposibil imposibil pentru pentru o o inima inima care care isi isi doreste doreste
Cand Cand esti esti sigur sigur ca ca esti esti pe pe drumul drumul cel

CandCand estiesti sigursigur caca estiesti pepe drumuldrumul celcel bunbun catrecatre successucce trebuietrebuie sasa itiiti planificiplanifici calatoriacalatoria preaprea departedeparte inin avanavan NuNu tete impovaraimpovara cucu indoieliindoieli sisi fricifrici pepe masuramasura cece obstacoleleobstacolele itiiti vorvor barabara drumul.drumul. NuNu trebuietrebuie sasa stiistii toatetoate raspunsurileraspunsurile inin avans.avans. buiebuie doardoar sasa aiai oo ideeidee claraclara asupraasupra obiectivuluiobiectivului pepe caca vreivrei sasa ilil atingi.atingi. Oricum,Oricum, nunu potipoti sasa facifaci decatdecat unun paspas odata.odata. OdataOdata cece itiiti ieiiei inimainima inin dintidinti pentrupentru aa incepe,incepe, VeiVei gasigasi sisi curajulcurajul pentrupentru aa reusi.reusi. JobulJobul pepe carecare tottot amaniamani sasa ilil incepiincepi esteeste celcel carecare itiiti iaia celcel maimai multmult panapana ilil duciduci lala sfarsit.sfarsit. ii obtineobtine ceeaceea cece dorestidoresti dacadaca facifaci cevaceva inin directiadirectia astast

Adevarul Adevarul este este ceea ceea ce ce este. este. nu nu este este nici

AdevarulAdevarul esteeste ceeaceea cece este.este. nunu esteeste nicinici bunbun nicinici rau.rau. EE purpur sisi simplusimplu realitatea.realitatea. Adapteaza-tiAdapteaza-ti conceptiileconceptiile sasa sese potriveascapotriveasca realitatii,nurealitatii,nu incercaincerca sasa potrivestipotrivesti realitatearealitatea lala conceptiileconceptiile tale.tale. IndiferentIndiferent cece crezicrezi tu,tu, faptelefaptele tottot nunu sese vorvor schimba.schimba. DacaDaca totitoti amam lucralucra presupunandpresupunand caca ceeaceea cece esteeste acceptatacceptat caca sisi adevaradevar esteeste realitatea,realitatea, arar fifi maimai multamulta sperantasperanta dede aa avansaavansa inin lume.lume. FapteleFaptele nunu inceteazainceteaza sasa existeexiste pentrupentru caca noinoi lele ignoram.ignoram. DacaDaca 1515 milioanemilioane dede oamenioameni spunspun lucrurilucruri prostesti,prostesti, lucrullucrul tottot prostescprostesc ramane.ramane. OameniiOamenii dede successucces suntsunt realistirealisti

.

sisi nun

sunts nt

rinsirinsi inin caca canacana aa arentelorarentelor falsefalse

Trebuie Trebuie sa sa renunti renunti la la ceva ceva pentru pentru a a obtine

TrebuieTrebuie sasa renuntirenunti lala cevaceva pentrupentru aa obtineobtine ceeaceea cece itiiti dorestidoresti inin viata.viata. CuCu catcat valoareavaloarea esteeste maimai mare,mare, cucu atatatat maimai maremare esteeste sisi sacrificiulsacrificiul necesar.necesar. TotulTotul areare unun pret.pret. PlatestiPlatesti unun pretpret dacadaca vreivrei sasa facifaci lucrurilelucrurile maimai bune,bune, sisi platestiplatesti unun pretpret pentrupentru aa lele lasalasa asaasa cumcum sunt.sunt. NimicNimic dede valoarevaloare nunu vava veniveni cucu usurintausurinta lala tine.tine. Muncind,Muncind, muncindmuncind inin continuucontinuu sisi muncindmuncind dindin greu,greu, acestaacesta esteeste singurulsingurul modmod dede aa obtineobtine rezultaterezultate carecare dainuie.dainuie. NuNu veivei gasigasi niciunniciun successucces lala pretpret dede

nimici i

lal

rett redusd

ViseleVisele taletale suntsunt viziunileviziunile taletale aa undeunde veivei fifi dupadupa batalie,batalie, rasplatarasplata tata lala sfarsitulsfarsitul calatorieicalatoriei catrecatre succes.succes. TelurileTelurile taletale suntsunt pasiipasii pepe care-icare-i facifaci pentrupentru aa ajungeajunge inin finalfinal lala premiu.premiu. DacaDaca nunu estiesti dispusdispus sasa muncestimuncesti dindin greugreu sisi sasa apliciaplici oo oarecareoarecare disciplinadisciplina inin viataviata ta,ta, toatetoate viselevisele taletale vorvor ramaneramane visevise desarte,desarte,

mici calatorii iluzorii ale mintii tale care nu se vor

mici calatorii iluzorii ale mintii tale care nu se vor

materializamaterializa niciodata.niciodata.

Fa Fa pasi pasi concreti concreti pentru pentru a-ti a-ti atinge atinge visul visul tau tau cel cel mai mai

atinge atinge visul visul tau tau cel cel mai mai arzator, arzator, si si incepe incepe

arzator, arzator, si si incepe incepe cu cu obiective obiective solide solide numite numite

ViseleVisele taletale suntsunt locullocul catrecatre carecare vreivrei sasa tete indrepti,indrepti, teluriletelurile taletale suntsunt cumcum veivei ajungeajunge acolo.acolo. PrimulPrimul paspas absolutabsolut necesarnecesar pentrupentru aa obtineobtine lucrurilelucrurile pepe carecare lele dorestidoresti inin viataviata este:este:

DecideDecide cece vrei.vrei. NuNu itiiti fiefie teamateama sasa gandestigandesti cutezatorcutezator sisi sasa indraznestiindraznesti sasa fiifii excelent.excelent. VisatoriiVisatorii nunu sese multumescmultumesc cucu mediocritatea.mediocritatea. EiEi nunu viseazaviseaza niciodataniciodata sasa meargamearga doardoar jumatateajumatatea drumului.drumului.

Daca Daca vrei vrei sa sa ai ai succes succes poti poti incepe incepe in

DacaDaca vreivrei sasa aiai successucces potipoti incepeincepe inin oriceorice moment.moment. NuNu fafa gresealagreseala dede aa nunu faceface nimicnimic doardoar pentrupentru caca potipoti faceface foartefoarte putin.putin. IntotdeaunaIntotdeauna atitudineaatitudinea tata lala inceputulinceputul uneiunei sarcinisarcini dificiledificile vava fifi ceacea care,care, maimai multmult decatdecat oriceorice altceva,altceva, iiii vava afectaafecta rezultatul.rezultatul. PentruPentru aa ajungeajunge intr-unintr-un portport trebuietrebuie sasa navighezi.navighezi. TrebuieTrebuie sasa navighezinavighezi nunu sasa staistai ancorat.ancorat. TrebuieTrebuie sasa navighezinavighezi inin directiadirectia viselorviselor

LumeaLumea esteeste constituitaconstituita maimai intaiintai dede toatetoate pepe principiulprincipiul armoniei.armoniei. TotulTotul functioneazafunctioneaza inin cooperarecooperare cucu altceva.altceva. RelatiileRelatiile personalepersonale suntsunt solulsolul fertilfertil inin carecare toatetoate avansarile,avansarile, toatetoate succesele,succesele, toatetoate reusitelereusitele cresccresc inin viataviata dede zizi cucu zi.zi. Pune-tePune-te inin locullocul altuia.altuia. DoarDoar atunciatunci veivei stisti dede cece eiei gandescgandesc sisi facfac anumiteanumite lucruri.lucruri. OdataOdata cece veivei intelegeintelege catcat dede repederepede vorvor raspunderaspunde ceilalticeilalti cererilorcererilor taletale candcand acesteaceste cerericereri suntsunt inin interesulinteresul lor,lor, potipoti sasa obtiiobtii practicpractic tottot cece urmaresti.urmaresti. PrinPrin cooperare,cooperare, nunu conflict,conflict, veivei obtineobtine unun successucces remarcabil.remarcabil.

cooperare, cooperare, nu nu conflict, conflict, vei vei obtine obtine un un succes succes remarcabil. remarcabil.

TrebuieTrebuie sasa evitieviti sasa clacheziclachezi candcand lucrurilelucrurile nunu mergmerg asaasa cumcum vreivrei tu.tu. IntotdeaunaIntotdeauna veivei fifi inin sigurantasiguranta inin masuramasura inin carecare acceptiaccepti schimbarea.schimbarea. AdevarataAdevarata sigurantasiguranta provineprovine dindin capacitateacapacitatea dede aa faceface fatafata nesigurantelornesigurantelor tale.tale. RecunoasteRecunoaste sisi acceptaaccepta caca schimbareaschimbarea inevitabilinevitabil sese vava produce.produce. VeiVei devenideveni sigur,sigur, nunu ramanandramanand incremenit,incremenit, cici crescand,crescand, inaintand,inaintand, sisi pastrandu-tipastrandu-ti energia.energia. SaSa fiifii inin sigurantasiguranta stiindstiind caca tete veivei puteaputea descurcadescurca cucu oriceorice titi sese vava intampla.intampla. SaSa aiai curajulcurajul sasa pariezipariezi pepe ideileideile tale.tale. Asuma-tiAsuma-ti uneleunele riscuririscuri calculatecalculate sisi actioneazaactioneaza inin directiadirectia visurilorvisurilor tale.tale. NuNu existaexista sigurantasiguranta permanentapermanenta pepe acestacest

visurilor visurilor tale. tale. Nu Nu exista exista siguranta siguranta permanenta permanenta pe pe acest acest
TuTu aiai putereaputerea sisi oportunitateaoportunitatea dede a-tia-ti schimbaschimba viata.viata. PotiPoti sasa
TuTu aiai putereaputerea sisi oportunitateaoportunitatea dede
a-tia-ti schimbaschimba viata.viata.
PotiPoti sasa facifaci tottot cece vreivrei dindin ea.ea.

NuNu ee dificil,dificil, dardar necesitanecesita putinputin efort.efort. VeziVezi lucrurilelucrurile asaasa cumcum aiai vreavrea eleele sasa fiefie inin locloc sasa lele vezivezi asaasa cumcum sunt.sunt. Dezvolta-tiDezvolta-ti unun planplan focalizatfocalizat pepe ceeaceea cece itiiti doresti,doresti, nunu pepe ceeaceea cece nunu ai.ai. ImaginatiaImaginatia tata itiiti vava arataarata cumcum sasa transformitransformi posibilitateaposibilitatea inin realitate.realitate. Vizualizeaza-tiVizualizeaza-ti obiectiveleobiectivele sisi subconstientulsubconstientul tautau vava lucralucra pentrupentru aa faceface caca aceleacele imaginiimagini mentalementale sasa devinadevina adevarate.adevarate. AtunciAtunci candcand tete imagineziimaginezi catcat maimai clarclar castigand,castigand, contribuicontribui enormenorm dede multmult lala succesulsuccesul tau.tau.

CuCu catcat incerciincerci maimai mult,mult, cucu atatatat maimai marimari suntsunt sanselesansele dede aa reusi.reusi. LegeaLegea mediilormediilor esteeste inin avantajulavantajul tau.tau. A-tiA-ti asumaasuma unun riscrisc esteeste adeseaadesea primulprimul paspas necesarnecesar catrecatre succes.succes. DacaDaca nunu itiiti asumiasumi uneleunele riscuri,riscuri, nunu veivei aveaavea sansasansa dede aa reusi.reusi. AtunciAtunci candcand incerci,incerci, castigi.castigi. NuNu tete lasalasa descurajat.descurajat. FiecareFiecare incercareincercare gresitagresita esteeste unun paspas inainte.inainte. OameniiOamenii carecare nunu facfac greseligreseli dede obiceiobicei suntsunt ceicei carecare nunu facfac nimic.nimic. Hotaraste-teHotaraste-te nunu doardoar sasa depasestidepasesti oo miemie dede obstacole,obstacole, cici sasa invingiinvingi inin ciudaciuda aa oo miemie dede infrangeri.infrangeri.

GreselileGreselile taletale suntsunt treptetrepte catrecatre successucces sisi rateleratele pepe carecare lele aiai

succes si si ratele ratele pe pe care care le le ai ai de d lata

ded

latal t

entrut

a obtinebti

victoriaNui t i N

otiti sii sa fiifii

MarileMarile reusitereusite auau intotdeaunaintotdeauna locloc inin contextulcontextul unorunor asteptariasteptari inalte.inalte. IntotdeaunaIntotdeauna veivei tintitinti inin celecele dindin urmaurma ceeaceea cece esteeste inin vizorulvizorul tau.tau. PrinPrin urmareurmare dede cece sasa nunu tintestitintesti sus?sus? AiAi curajulcurajul dede a-tia-ti urmaurma visele.visele. EsteEste primulprimul paspas pentrupentru a-tia-ti indepliniindeplini destinuldestinul tau.tau. DacaDaca nunu potipoti sasa visezivisezi ceeaceea cece itiiti doresti,doresti, nunu potipoti nicinici sasa actionezi.actionezi. DacaDaca nunu aiai unun vis,vis, cumcum veivei faceface pentrupentru a-la-l transformatransforma inin realitate?realitate? PentruPentru aa reusireusi multmult pestepeste asteptari,asteptari, trebuietrebuie sasa aiai asteptariasteptari inalte.inalte.

reusi mult mult peste peste asteptari, asteptari, trebuie trebuie sa sa ai ai asteptari asteptari inalte.
reusi mult mult peste peste asteptari, asteptari, trebuie trebuie sa sa ai ai asteptari asteptari inalte.

DacaDaca vreivrei cevaceva suficientsuficient dede tare,tare, potipoti fifi sigursigur caca ilil veivei obtine.obtine. DorinteleDorintele taletale sese vorvor externalizaexternaliza cucu timpultimpul inin faptefapte concrete.concrete. ObstacoleleObstacolele nunu conteazaconteaza preaprea mult.mult. DurereaDurerea sausau altealte circumstantecircumstante potpot fifi prezente.prezente. DarDar dacadaca itiiti dorestidoresti suficientsuficient dede multmult sasa facifaci ceva,ceva, veivei gasigasi oo calecale dede aa reusi.reusi. RealitateaRealitatea tata sese formeazaformeaza inin juruljurul angajamentuluiangajamentului tautau dede aa reusi.reusi. DacaDaca estiesti dispusdispus sasa platestiplatesti pretul,pretul, circumstantelecircumstantele sese vorvor schimba.schimba. TuTu trebuietrebuie doardoar sasa itiiti dorestidoresti deosebitdeosebit dede multmult acelacel lucrulucru pentrupentru a-la-l obtine.obtine.

iti doresti doresti deosebit deosebit de de mult mult acel acel lucru lucru pentru pentru a-l

VeiVei dobandidobandi putereaputerea dede a-tia-ti atingeatinge obiectiveleobiectivele atunciatunci candcand tete educi.educi. AceastaAceasta putereputere vinevine dede lala aa stisti cumcum sasa facifaci ceva.ceva. PutereaPuterea esteeste produsulprodusul intelegerii.intelegerii. OameniiOamenii ceicei maimai dede successucces inin viataviata suntsunt ceicei carecare auau ceacea maimai bunabuna informatie.informatie. OameniiOamenii cucu putereputere suntsunt ceicei carecare stiustiu cumcum sasa isiisi facafaca treaba.treaba. AA stisti cumcum sasa facifaci cevaceva esteeste uneoriuneori aproapeaproape caca sisi cumcum l-ail-ai fifi facut.facut. CunoastereaCunoasterea vava veniveni lala tinetine dacadaca itiiti pastrezipastrezi inin permanentapermanenta ochiiochii sisi inimainima deschise.deschise. AcoloAcolo undeunde nunu esteeste cunoastere,cunoastere, nunu esteeste putere.putere. InIn lumealumea orbilororbilor sisi omulomul cucu unun singursingur ochiochi esteeste rege.rege.

In In lumea lumea orbilor orbilor si si omul omul cu cu un un singur singur

OO viataviata farafara teltel esteeste caca sisi oo navanava farafara carma.carma. ObiectiveleObiectivele suntsunt visevise carecare suntsunt notatenotate undeva.undeva. ScopulScopul unuiunui obiectivobiectiv esteeste acelaacela dede aa tete ajutaajuta sasa itiiti concentreziconcentrezi atentiaatentia MinteaMintea tata vava incercaincerca sasa obtinaobtina reusitareusita doardoar atunciatunci candcand areare unun obiectiv.obiectiv. NuNu existaexista realizarirealizari farafara obiective.obiective. Stabileste-tiStabileste-ti unun obiectivobiectiv pentrupentru carecare meritamerita sasa lucrezi.lucrezi. ObiectivulObiectivul tautau tete vava ajutaajuta sasa continuicontinui sisi inin momentelemomentele grele.grele. IntotdeaunaIntotdeauna sasa aiai cevaceva inin fatafata ta.ta. VizualizeazaVizualizeaza inin permanentapermanenta urmatorulurmatorul pas.pas. ContinuaContinua sasa inainteziinaintezi dupadupa cece ti-aiti-ai atinsatins obiectivulobiectivul sisi stabileste-tistabileste-ti unulunul nou.nou. ElanulElanul ti-lti-l pastrezipastrezi avandavand mereumereu cevaceva catrecatre carecare sasa tete indrepti.indrepti. Da-tiDa-ti constantconstant cevaceva pentrupentru carecare sasa lucrezi.lucrezi. FaFa cece potipoti sasa facifaci binebine sisi fafa binebine oriceorice potipoti faceface sisi itiiti veivei atingeatinge oriceorice obiectivobiectiv ti-lti-l stabilesti.stabilesti.

face face si si iti iti vei vei atinge atinge orice orice obiectiv obiectiv ti-l ti-l

InIn fiecarefiecare zizi investestiinvestesti dindin timpultimpul tautau inin activitatileactivitatile pepe carecare tutu le-aile-ai ales.ales. NuNu potipoti salvasalva timpultimpul pentrupentru a-la-l folosifolosi maimai tarziu.tarziu. TrebuieTrebuie sasa ilil folosestifolosesti asaasa cumcum vine.vine. SiSi nunu aiai decatdecat 2424 dede oreore pentrupentru fiecarefiecare zi.zi. IncearcaIncearca sasa tete folosestifolosesti lala maximmaxim dede timpultimpul pepe carecare ilil ai.ai. Focalizeaza-tiFocalizeaza-ti efortulefortul pepe aceleacele lucrurilucruri pepe carecare dacadaca lele duciduci lala bunbun sfarsitsfarsit vorvor aveaavea celcel maimai maremare impactimpact asupraasupra vietiivietii sisi munciimuncii tale.tale. FaFa inin primulprimul randrand lucrurilelucrurile importanteimportante sisi acorda-leacorda-le atentieatentie panapana lele termini.termini. NimicNimic nunu tete faceface maimai eficienteficient decatdecat abilitateaabilitatea tata dede aa tete concentra.concentra. Provoaca-teProvoaca-te sasa ramairamai concentratconcentrat lala cece aiai dede facut.facut. VeiVei fifi uimituimit candcand veivei constataconstata cece multemulte veivei faceface candcand lucrezilucrezi cucu adevaratadevarat inin tottot timpultimpul alocatalocat muncii.muncii.

face cand cand lucrezi lucrezi cu cu adevarat adevarat in in tot tot timpul timpul alocat
Libertatea Libertatea este este dreptul dreptul de de a a trai trai cum cum doresti.

Libertatea