Sunteți pe pagina 1din 7

RAPORT SPECIAL

PROCEDURA SOMAŢIA DE P LATĂ


Ordonanţa de Guvern nr. 5/2001

RENTROP&STRATON
Grup
Raport Special “Ce trebuie sa de Editură
stiti despre şi Consultanţă
CONTRACTUL DE COMODAT” în Afaceri
www.rs.ro
© 2009 RENTROP & STRATON

Autor: judecător Gheorghe Moroşanu


Manager: Marina Istvan

Lucrare editată de: RENTROP & STRATON – Grup de Editură şi Consultanţă in Afaceri
Preşedinte: George Straton

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă, arhivată sau transmisă sub nici o
formă şi prin nici un fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fără
permisiunea in scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată
vreunei persoane fizice sau juridice care acţionează sau se abţine de la acţiuni ca urmare a citirii materialelor
publicate in această lucrare.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any
form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without either the prior
written permission of the copyright holder for which application should be addressed in the first instance to the
publishers. No responsability for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result o f the
material in this publication can be accepted by the authors or publishers.

Serviciul Clienţi: tel.: 021.209.45.45; fax: 021.205.57.30


Puteţi consulta şi celelalte lucrări editate de RENTROP & STRATON la adresele: www.rs.ro; www.e-juridic.ro

RENTROP & STRATON


R &S Grup de Editură şi Consultanţă in Afaceri
Societate mixtă româno-germană

Bdul Naţiunile Unite nr. 4, bloc 107 A, etajul 1, sector 5, Bucure şti
Telefon: 021. 209.45.45;Fax: 021.205.57.30
e-mail: comenzi@rs.ro

Norman Rentrop Verlag


Bonn ● Berlin ● Lindau ● München ● Idstein ● Wien ● Zürich ● Bucureşti ● Dublin ● Washington D.C.
www.afaceri.e-juridic.ro

Procedura somaţiei de plată


Povestea unei ordonan ţe slabe, confuze,
nejuridice şi aproape inutile: O.G. nr. 5/2001
Legiuitorul nostru nu a f ăcut mare lucru pentru a ajuta mi şcarea comercială. Doar
Guvernul (căci Parlamentul nu pare preocup at de problemă, probabil pentru că afacerile
parlamentarilor nu întâmpină dificultăţi) a făcut în acest sens o încercare timidă (mai
degrabă disperată) prin Ordonanţa nr. 5/2001 privind procedura soma ţiei de plată.
Publicată în Monitorul Oficial nr. 422/30.07.2001 (cu ce va modificări, vezi la capitolul
Legislaţie) şi actualizată la 26.04.2004, ea vrea să grăbească recuperarea creanţelor de la
rău-platnici, instituind o cale judiciară simplă, rapidă şi cu taxe mici, dar al c ărei rezultat nu
este decât ceea ce arată titulatura: o somaţie, şi nicidecum o hotărâre eficientă pe fond.
Ea poate ajuta doar dac ă este opusă unui debitor slab, indolent, neinspirat sau complet
neajutorat juridic.

Ca să nu vorbesc teoretic şi doctoral (nu este scopul, nici în stilul acestei lucrări)
voi prezenta un exemplu practic, pe baza unui dosar judecat de mine.

Speţă

S.C. Cumpărător a cumpărat de la S.C. VÂNZĂTOR un tractor, cu pre ţul de


14 500 lei. A plătit 4500 lei avans şi a luat utilajul, vânzarea fiind perfectă din momentul
înţelegerii dintre cei doi. Aşa spunea cumpărătorul în cererea sa, iar noi putem verifica în
Codul civil, citând art. 1295:

„Art. 1295. Vinderea este perfect ă între părţi şi proprietatea este de drept str ămutată
la cumpărător, în privinţa Vânzătorului, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra
preţului, deşi lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat“.

Deci, până aici, cumpărătorul are dreptate: v ânzarea este valabilă şi tractorul e
al lui. Numai că diferenţa de 10 000 lei nu s-a mai plătit, părţile neînţelegându-se în
www.afaceri.e-juridic.ro

problema suportării cheltuielilor de radiere/ înscriere de pe o firmă pe alta.


Aici intervine ordonan ţa noastră (a Guvernului): Vânzătorul înaintează Judecătoriei
o cerere pentru emiterea unei ordonan ţe privind somaţia de plată, dar nu pentru
10 000 lei, ci pentru 13 500 lei, incluzând şi dobânzi calculate de el. Tribunalul admite
cererea, judecând fără citarea debitorului (ordonan ţa permite acest lucru) şi emite
somaţia pentru suma cerut ă. Vânzătorul învesteşte această ordonanţă cu formulă
executorie şi se adresează executorului judecătoresc, pentru executare silit ă.

Cumpărătorul formulează o contestaţie la executare, în care, recunoscând că mai are


de dat o sumă de bani, nu recunoa şte că suma este în cuantumul cerut de reclamant ă, în
sensul că nu datorează decât dobânda legală, nicidecum dobânzile (mult mai mari)
calculate de VÂNZĂTOR.

Analiza situaţiei

Şi acum, analiza acestei ordonanţe, cu referire la situaţia creată în speţă:

1. Iniţiatorii au fost mânaţi de bune intenţii: a accelera derularea actelor de comer ţ prin
instituirea unei proceduri de judecat ă rapide şi ieftine (taxa de timbru nu este dec ât 342.000
lei, indiferent de valoarea litigiului).

Dar ordonanţa nu se referă decât strict la o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Mai pe
româneşte, e vorba numai de o datorie foarte clar ă, constatată prin acte pe care debitorul
(datornicul) nici să nu îndrăznească a le contesta. La cel mai mic semn c ă ceva nu e clar
între părţi în privinţa datoriei, judecătorul trebuie să respingă somaţia, îndrumând pe
reclamant pe calea dreptului comun: cerere „clasic ă“, taxată cu timbraj la valoare, cu
judecare în contradictoriu etc.
Aici este greşeala (dublă) a judecătorului care a emis ordonan ţa-somaţie de mai sus:
a. Pe de o parte, a luat drept „cert ă“ o datorie care nu era sus ţinută de niciun
document, dobânzile fiind calculate de reclamant ă de capul ei.
b. Pe de altă parte, a acceptat să judece fără citarea pârâtei, lucru permis de
ordonanţă doar în cazurile foarte clare, pe c ând în speţă problema nu era clar ă de loc.
Dacă l-ar fi întrebat pe reclamant pe ce îşi bazează acel calcul şi de ce nu a plătit pârâtul,
www.afaceri.e-juridic.ro

ar fi înţeles că trebuie musai să-l asculte şi pe acesta din urmă şi că părţile au de făcut o
serioasă dezbatere în contradictoriu asupra dob ânzilor, motiv pentru care cererea trebuia
respinsă.

2. Greşelile de mai sus atrag alta, şi mai serioasă: cumpărătorul dator se vede p us în
situaţia de a fi executat silit pentru o sum ă mult mai mare decât cea datorată, oricum nu
suma ce se poate dovedi cu acte.

Două aspecte de comentat:

a. Mai întâi m-am revoltat văzând că s-a învestit cu formulă executorie o somaţie care,
în fond, nu este decât o hârtie de atenţionare în sensul: „vezi că-mi eşti dator suma de...“,
chiar dacă ea, somaţia, îmbracă forma unei hotărâri judecătoreşti. Dar căutând în textul
ordonanţei, am văzut că el chiar prevede aceast ă posibilitate (art. 9 alin. 2). |n aceste
condiţii, judecătorul trebuia să fie cu atât mai atent: ştiind că se putea ajunge la executare,
el nu-şi putea permite să emită actul decât pentru datoria care ar fi s ărit în ochi de clară ce
era, nicidecum pentru o sum ă care ar fi presupus dezbater i, comentarii şi, evident, ar fi dus la
un alt rezultat.

b. Părerea mea este că o asemenea somaţie ar trebui să poată fi învestită doar în


cazul în care datornicul, prezent la dezbateri, ar recunoa şte datoria, sau ar rămâne vizibil
fără replică încercând să o conteste. De altfel, aceasta a fost şi intenţia legiuitorului când s-a
referit la o datorie cert ă, lichidă şi exigibilă. Dar legea nefăcând nicio distincţie, judecătorul
trebuie să aprecieze cu atât mai riguros existen ţa celor trei condiţii – cumulativ – fără de
care somaţia nu poate fi emisă.

Concluzie

Concluzia mea este c ă Guvernul, prin această ordonanţă, a încercat să-i ajute pe
creditorii cinstiţi să-şi recupereze datoriile repede şi ieftin. A reuşit doar parţial, cu încălcarea
unor principii (contradictorialitatea dezbaterii judec ătoreşti) şi cofundarea unor no ţiuni
elementare (cum să execuţi silit o somaţie? mai degrabă spus, ce să execuţi, când textul
spune „emite somaţia de plată...“?).
www.afaceri.e-juridic.ro

Nu ştiu dacă, pe total, această ordonanţă a avut efecte pozitive, dar cert este c ă a
condus şi la abuzuri de drept, nedrept ăţi şi întârzieri ale actului de justi ţie, cum s-a întâmplat
în speţa prezentată, căci acel care a dat gre ş prin procedura soma ţiei, mai parcurgând şi o
contestaţie la executare, abia la terminarea acestora a putut relua procedura „conform
dreptului comun“, cum spun juri ştii, adică descurajant de lungă.

Soluţia reală?

Când Guvernul se va hot ărî cu adevărat să facă regulă în disciplina contractual ă şi să


grăbească judecăţile, va trebui să emită acte normative mai atent elaborate şi structurate
(trecute şi prin Parlament) şi să creeze la instanţe condiţii materiale şi logistice pentru
judecarea cu reală celeritate a tuturor litigiilor comerciale.

Dar până la urmă, ceea ce ne interesează pe noi este ce să facem în condiţiile date.
Sfatul meu final este: folosi ţi această ordonanţă dacă, citind textul meu, ajunge ţi la
concluzia, speranţa, că ea vă poate ajuta. Consultaţi şi juristul.

Aflaţi în continuare:

 cum să vă dezvoltaţi cariera în afaceri


 cum să nu vă lăsaţi luat prin surprindere
de modificările legislative
 cum să fiţi un profesionist în domeniul dvs.
 cum să profitaţi în afaceri de noutăţile
aduse de integrarea în Uniunea Europeană
 cum să vă dezvoltaţi în afaceri şi implicit
cum să câştigaţi cât mai mulţi bani
 cum să fiţi recunoscut de colegii de
breaslă
 cum să vă conferiţi singur mulţumire,
valoare şi respect …
Evitaţi ACUM clienţii rău-platnici!
Aţi dat totuşi peste unul?

Descoperiţi  6 metode eficiente de recuperare a banilor de


la un client rău-platnic  care sunt formularele juridice şi actele
normative necesare oricărei afaceri dar şi alte
 52 de colaborări „de evitat” în afaceri!

Indiferent daca profesaţi ca jurist sau avo cat al unei


societăţi comerciale şi sunteţi reticent în a da soluţii când vine
vorba despre probleme ce presupun sume de recuperat? Ori când
se pune problema unor clauze contractuale ce ar putea aduce
succes firmei, dar care presupun şi multe riscuri atunci când nu
sunt suficient de bine redactate...

Sau manageriaţi propria afacere şi sunteţi devastat de


efectele negative în lan ţ pe care le generează clienţii rău-platnici
ori contractele greşit concepute...

Este esenţial să aveţi alături de dvs. ghidul


„Patronul şi Juristul în România Europeană”.

Adresată omului de afaceri şi juristului sau avocatului specializat pe drept comercial, lucrarea v ă spune şi
vă explică TOTUL de la A la Z despre: cum să încheiaţi un contract –"beton"!  ce formulare
juridice sunt indispensabile activit ăţii desfăşurate de un avocat sau jurist în interesul patronului s ău!
 6 metode eficiente despre cum puteţi recupera banii de la clienţii rău-platnici!  acte normative pe
care trebuie să le aveţi oricând la îndemână!  cum să învăţaţi din greşelile altora!  52 de afaceri “de
evitat”!

Din cuprins:  Temelia oricărei afaceri: Un contract-beton!  Cum recuperezi banii


de la un rău-platnic?  Heptalogul afacerilor de succes  Anexe: formulare şi altele  Ceva care
ajută, cât de cât: Procedura somaţiei de plată  O posibilă soluţie – falimentul  Să încercăm şi
altfel: soluţia penală  Ghidul comportamentului în instanţă  Legislaţie  52 de reţete de afaceri
proaste

Comandaţi lucrarea “Patronul şi Juristul în România Europeană”


sunând ACUM la 021.209.45.45 – Serviciul clienţi sau accesaţi
www.afaceri.e-juridic.ro. Convingeţi-vă personal de utilitatea informaţiilor
conţinute de lucrare pentru cariera dvs.! GARANŢIE 30 de zile!