Sunteți pe pagina 1din 78

DEFINIREA SISTEMELOR INFORMATICE................................................................................................2 SISTEM INFORMATIC SISTEM INFORMA#IONAL..............................................................................2 ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL.............................................................................................4 STRUCTURA SISTEMULUI INFORMATIC................................................................................................6 SCHEM]..............................................................................................................................................................

.10 PREZENTAREA SISTEMELOR INFORMATICE......................................................................................11 MODULUL COMERCIAL............................................................................................................................11 SCHEM]...........................................................................................................................................................24 MODULUL STOCURI..................................................................................................................................25 SCHEM]...........................................................................................................................................................30 MODULUL PERSONAL...............................................................................................................................31 .......................................................................................................................................................................40
SCHEM] ...........................................................................................................................................................40

MODULUL PRODUC~IE.............................................................................................................................41 SCHEM]...........................................................................................................................................................52 MODULUL MIJLOACE FIXE....................................................................................................................53 SCHEM]...........................................................................................................................................................65 MODULUL TREZORERIE...........................................................................................................................66 SCHEM] ..........................................................................................................................................................75 MODULUL INDICATORI ECONOMICI....................................................................................................76

DEFINIREA SISTEMELOR INFORMATICE.


SISTEM INFORMATIC SISTEM INFORMA#IONAL

De-a lungul veacurilor informa#ia a imbr]cat diverse forme [i a jucat diverse roluri . De la desenele rupestre pe pere#ii pe[terilor p\n] la unit]#ile de CDROM-uri , suporturile informa#ionale au jucat [i vor juca acela[i rol , respectiv de a aduce ceva la cuno[tin#a oamenilor .Folosirea acestor informa#ii a condus la stratificarea societ]#ii , de#in]torul lor folosindu-le fie =n folosul s]u personal fie =n folosul organiza#iei pe care o reprezint]. Referitor la unit]#ile economice , de#inerea informa#iilor interne ( provenite din mediul intern al societ]#ii ) [i a celor externe ( provenite din mediul extern al societa#ii ) precum [i combinarea lor in mod util va conduce la luarea unor decizii care vor avea drept rezultat folosirea mai eficient] a resurselor proprii , cre[terea pozi#iei de pia#] , cre[terea profitului etc. Pentru a putea fi create precum [i pentru a putea intra =n posesia informa#iilor interne de baz] ( utile =n luarea deciziilor ) este necesar] revizuirea acestuia , sistemului analiza informa#ional intern , [i perfectizarea fluxurilor informa#ionale

optimizarea lor , prelucrarea informa#iilor astfel =nc\t aceste informa#ii s] ajung] =n timp util la factorii de decizie concomitent cu informa#iile externe . Pentru o unitate economic] , ce are ca obiect de activitate transportul de persoane , cre[terea pre#urilor la carburan#i (hot]r=t] prin HG) ca informa#ie extern] concomitent cu consumul de carburan#i pe un amnumit traseu/curs] , num]rul mediu de c]l]tori pe acel traseu la o curs] , ponderea cheltuielilor generale pe acel traseu etc ca informa#ii interne vor sta la baza 2

lu]rii unei decizii care poate fi : reducerea num]rului de curse pe acel traseu ; eliminarea traseului respectiv din program ; modificarea anumitor trasee prin gruparea lor astfel =nc]t din dou] sau mai multe trasee s] se ob#in] un nou traseu care s] le suplineasc] pe cele vechi ; cre[terea contravalorii biletelor etc. Timpul va fi cel care va face diferen#ierea dintre decizii [i ne va spune totodat] dac] decizia luat] a fost cea bun]. Sistemul informatic este un ansamblu format din echipamente electronice de calcul si comunicatie , procese si proceduri automate si manuale , inclusiv structuri organizatorice si salariati. Sistemul informa#ional reprezint] ansamblul informa#iilor , fluxurilor informa#ionale =n scopul [i mijloacelor de transmitere principale de a ale informa#iilor Sistemul realiz]rii este obiectivelor un complex

unit]#ilor economice. informa#ional activit]#i practice , de echipamente [i de proceduri =n vederea model]rii proceselor de conducere . Informa#ia trebuie s] fie exact] , oportun] , s] fie colectat] [i transmis] cu ajutorul echipamentelor de tehnic] de calcul si s] aib] capacitatea de a se integra (adica prin prelucrare s] se ob#in] o nou] informa#ie care s] conduc] la o nou] decizie). Sistemele acestora. Principalele obiective ale sistemelor informatice financiarcontabile sunt: cunoasterea starii si miscarii patrimoniului ; cuantificarea rezultatelor economice ; informatice financiar-contabile au la baza principiul introducerii unice a datelor si a prelucrarilor multiple a

cresterea operativitatii in activitatea manageriala , inclusiv in luarea deciziilor de orice natura ; utilizarea eficienta a salariatilor angajati , in vederea cresterii productivitatii muncii acestora. Realizarea unui sistem informatic presupune parcurgerea urmatoarelor etape : analiza sistemului informational proiectarea sistemului elaborarea si testarea procedurilor implementarea sistemului exploatarea si mentinerea in functiune. Sistemul informatic corespunde proceselor informationale din unitatea economica a caror complexitate conduce la structurarea acestuia in subsisteme , aplicatii si proceduri. Subsistemul informatic grupeaza procese informationale omogene si specifice unei parti din sistemul unitatii economice concretizate in activitati ( productie , personal , comert , financiar ) . Aplicatia reprezinta o componenta a subsistemului formata dintr-un grup de prelucrari care actioneaza asupra unei colectii de date specifice unei activitati concrete. Procedura reprezinta o componenta a unei aplicatii , definita de o secventa de operatii automate si repetitive apelata prin intermediul unor optiuni de prelucrare pentru transformarea multimii datelor de intrare in multimea datelor de iesire.
ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL

Analiza sistemului informational impune un studiu complex asupra activitatilor si fluxurilor informationale existente la nivelul unei unitati economice , inclusiv asupra volumului de date 4

prelucrate , Studiul

a ariei de cuprindere a sistemului informational si a sistemului informational la nivelul unei unitati

dotarii cu tehnica de calcul. economice presupune , de asemenea , cunoasterea detaliata a structurii organizatorice , a activitatilor si mijloacelor de calcul folosite datelor , din a fluxului intre sistemul informational , informational , rezultat inclusiv din circulatia volumului documentelor compartimente determinarea

identificarea

cheltuielilor de functionare a sistemului informational. Printre procedeele de analiza ale sistemului informational se numara: observarea directa studierea documentatiilor existente participarea la executarea activitatilor inventarierea documentelor utilizate chestionarul interviul etc. Inventarierea documentelor utilizate consta in identificarea si descrierea tuturor documentelor din sistemul informational cu ajutorul unor fise in care se vor consemna toate datele privind fiecare document analizat: denumirea documentului cine il intocmeste in cate exemplare unde circula fiecare exemplar cine verifica si cum se certifica veridicitatea continutului de informatii din documente.

Studiul fluxurilor informationale asigura identificarea circuitului documentelor in cadrul fiecarui compartiment sau intre acestea . Scopuri: evidentierea fluxurilor informationale paralele , inutile si nerationale in vederea eliminarii lor identificarea documentelor vehiculate in mod inutil , care sunt in contradictie cu cadrul legal , sau sunt completate intrun numar de exemplare necorspunzator cerintelor reale ale sistemului determinarea gradului de utilizare a documentelor tipizate in vederea identificarii documentelor netipizate si a eliminarii acestora din fluxurile informationale verificarea utilizate in nevalorificate documentelor
STRUCTURA SISTEMULUI INFORMATIC

oportunitatii scopul in totalitate

informatiilor sau

din

documentele neutilizate in , continutul

precizarii

informatiilor neincluse

Structura generala , de principiu , a unui sistem ( subsistem ) informatic cuprinde un ansamblu de INTRARI , PRELUCRARI , si IESIRI definite in functie de obiectivele sistemului (fig.1). INTRARI PRELUCRAR fig.1 Intrarile unui sistem informatic sunt reprezentate , pe de o parte , de datele aflate pe documentele primare existente la nivelul unitatii economice ( Factura , Aviz de insotire a marfii , Nota de Receptie si Constatare de Diferente , Bon de consum , Foaie 6 IESIRI

colectiva de prezenta , Chitanta , Fise limite de consum etc. ) iar pe de alta parte de iesirile generate de alte sisteme ( subsisteme ) informatice. Toate aceste intrari se concretizeaza in diverse colectii de date ( denumite in limbaj informatic baze de date ) . Prelucrarile sistemului informatic sunt asigurate de un ansamblu de proceduri automate prin care se realizeaza o actualizare si exploatare a colectiilor de date in vederea generarii informatiilor de iesire ( a iesirilor sistemului informatic ) . Iesirile sistemului informatic vor corespunde , in principal , obiectivelor urmarite la nivelul fiecarei activitati. Aceste iesiri pot fi grupate in in urmatoarele categorii : indicatori sintetici , care redau starea fenomenelor si proceselor economice (Productia realizata , Salariul net , Profitul brut etc.) liste situatii de iesire , care grupeaza indicatori sintetici si analitici si care reprezinta principalele surse informationale financiar-contabile ( Jurnalul de vanzari , Jurnalul de cumparari , Balanta etc.) grafice , care redau sub forma grafica starea si evolutia indicatorilor economico-financiari iesiri catre alte sisteme informatice ( subsisteme ) , transmise in direct prin intermediul suporturilor magnetice ( diskete , CD-Romuri etc. ) sau prin intermediul unei retele de calculatoare ( intranet si internet )

Structurat pe module ( subsisteme ) sistemul informatic financiar-contabil poate fi prezentat astfel (fig.2):
H Modulul comercial A Aprovizionare Sop: Comenzi furnizori ; Cumparari ; Plati Desfacere Scop: Comenzi clienti ; Vanzari ; Incasari Modulul productie B Scop: Planificare ; Lansare si urmarire ; Costuri

H Scop: Obtinerea datelor sintetice si analitice

Modulul indicatori economici

Modulul stocuri

Modulul mijloace fixe

C
Scop: Gestiune , Costuri

D
Scop: Gestiune , Amorizare , Costuri

Modulul personal

E
Scop: Evidenta ; Recrutare ; Salarizare ; Pregatire profesionala

Modulul trezorerie Scop: Evidenta ; Gestiune

Modulul managerial H Scop: Obtinerea situatiilor in vederea fundamentarii si luarii deciziilor la nivel de conducere

Legenda: subsistem informatic flux informational 8

fig.2

SCHEM]

10

PREZENTAREA SISTEMELOR INFORMATICE


MODULUL COMERCIAL

Modulul comercial este structurat , la r\ndul s]u , pe cele dou] mari func#ii ale sale [i anume func#ia de aprovizionare [i func#ia de desfacere .( La unele unit]#i economice la acest modul mai particip] [i func#ia de marketing ) Pornind de la aceste considerente obiectivele modulului comercial sunt: realizarea primelor contacte cu partenerii comerciali ( furnizori-clien#i ) =n vederea alegerii surselor optime de aprovizionare [i v\nz]rii produselor. incheierea contractelor comerciale [i urm]rirea acestora studiul pie#ei , =n vederea lans]rii (retragerii) pe (de pe) pia#a de noi produse precum [i p]trunderea pe noi pie#e de desfacere (marketing ) Rela#iile modulului COMERCIAL cu celelalte module ale sistemului informatic 1. Modulul produc#ie . In func#ie de contractele comerciale =ncheiate cu clien#ii se transmite c]tre produc#ie ce s] se produc] , =n ce cantit]#i [i c\nd s] se produc]. ( ce ? , c\t ? , c\nd ? ) 2. Modulul stocuri . Certificarea bunurilor achizi#ionate ( cantitate , calitate , pre# ) conform datelor =nscrise =n contracte [i documentele justificative primite de la furnizori . Certificarea bunurilor v\ndute ( cantitate , calitate , pre# ) conform datelor =nscrise =n contracte [i justificative date clien#ilor. 11 documentele

3. Modulul mijloace fixe . Certificarea bunurilor achizi#ionate ( cantitativ [i calitativ ) =nscrise pe documentele justificative primite de la furnizori 4. Modulul managerial . Transmiterea de situa#ii specifice =n vederea lu]rii [i optimiz]rii deciziilor la nivel de conducere . Conform structurii generale a unui sistem ( subsistem ) informatic INTR}RILE la nivelul acestui modul sunt reprezentate de date culese de pe documente primare , date statistice de pia#] precum [i ie[iri de la alte subsisteme informatice. Printre documentele primare utilizate enumer]m: Fisa clientului Nota de comanda Dispozitie de livrare Nota de receptie si constatare de diferente Procese verbal de recep#ie (mijloace fixe) Aviz de insotire a marfii Factura fiscala Fisa clientului , document intern in care se prezinta , in mod sintetic , informatiile despre partenerii comerciali . Se emite intr-un singur exemplar si circula numai in cadrul compartimentului . Poate Antetul societatii fi pretiparit sau emis pe calculator. Se prezinta astfel : Cod partener Denumire Informatiipartener de Adresa baza: Cod fiscal Nr. registru comertului Banca Cont Platitor TVA Director general Alte informatii: Director economic Director comercial Persoana de contact Telefon -comercial -financiar -fax 12
4

fig.3 Asa dupa cum se observa informatile continute de acest document sunt esentiale pentru societate . Aceste informatii sunt folosite si in cadrul altor compartimente ( financiar efectuarea incasarilor si platilor ) precum si la emiterea altor documente ( Aviz de insotire a marfii , Factura fiscala , Documente de decontare ( OP , CEC , Bilete la ordin etc )) . Lipsa lor conduce la ingreunarea proceselor de incasare-plata precum si la nulitatea unor documente ( se are in vedere HG nr.831 / 97 ). Nota de comanda , document pe baza caruia se tine evidenta comenzilor date furnizorilor . Se emite in doua exemplare si circula unul la furnizor iar celalalt in cadrul compartimentului . Poate fi pretiparit sau emis pe calculator. Se prezinta astfel :
Antetul societatii COMANDA Nr.____ Data ____ Date furnizor

Tip operatie Va rugam a expedia la adresa: Str. ____________ Nr. _______ Loc. ____________ Jud. _____ Cod postal ____________ prin ______________________ , urmatoarele bunuri comercializate de societatea dumneavoastra. Receptia bunurilor se va face _______________ . Plata bunurilor se va face in termen de ____ sau conform contractului nr.___ prin _________ . Va rugam totodata sa ne transmiteti confirmarea comenzii .
cod produs denumire produs caracteris tici um cantita te pret unitar fara TVA Valoar e Termen de livrare

13

fig.4 Tip opera#ie se refer] la natura bunurilor aprovizionate ( materii prime , m]rfuri , obiecte de inventar , materiale , mijloace fixe etc. ). Dispozi#ia de livrare , se intocme[te pe baza informa#iilor cuprinse =n contractele =ncheiate cu clien#ii sau a notelor de comand] primite de la ace[tia . Serve[te ca : document pentru eliberarea din magazie a produselor , m]rfurilor sau altor valori materiale destinate v\nz]rii ; document justificativ de sc]dere din gestiunea magaziei pred]toare ; document de baz] pentru =ntocmirea Avizului de =nso#ire a m]rfii sau a Facturii.. Se =ntocme[te =n dou] exemplare la nivelul serviciului desfacere [i circul] unul la magaziile de desfacere a bunurilor ( magaziile de produse finite , magaziile de m]rfuri ) iar unul =n cadrul compartimentului . Poate fi pretip]rit sau emis pe calculator.

Antetul societ]#ii client

Dispozi#ie de livrare nr. _______ data ________

Date

Magazia : Ve#i elibera produsele de mai jos c]tre __________________________ prin delegatul _______________________ cu delega#ia nr. _______________buletin de identitate seria ____ nr. _______________ emis de ___________________
cantitate dispus] livrat]

cod produs

denumire produs

caracteri stici

um

pre# unitar f]r] TVA

14

fig.5 Not] de recep#ie [i constatare de diferen#e , document care se =ntocme[te la nivelul magaziilor de aprovizionare ( magaziile de materii prime , materiale , m]rfuri etc. ).Se intocme[te pe baza documentelor justificative primite de la furnizor ( Aviz de =nso#ire a m]rfii , factura fiscal] ) consemn\ndu-se , totodat] , rezultatele recep#ion]rii efective a bunurilor ; se =ntocme[te =n trei exemplare [i circul] la Serviciul Aprovizionare ( in vederea certific]rii din punct de vedere cantitativ calitativ pret a bunurilor ) , la Serviciul Contabilitate Stocuri ( =n vederea inc]rc]rii gestiunilor de materii prime , materiale , m]rfuri etc. ) [i la Serviciul Financiar ( =n vederea efectu]rii pl]#ii ). Se folose[te ca document distinct de recep#ie [i =n cazul bunurilor procurate de la persoane fizice sau a bunurilor care sosesc f]r] documente justificative. +n cazul =n care se constat] diferen#e la recep#ie se completeaza datele de pe verso formularului. (fig.7) ( Asfel se realizeaz] , din punct de vedere al sistemului informatic , leg]tura dintre modulul comercial modulul stocuri modulul trezorerie .)
nr. doc Antetul societ]#ii NOT} DE RECEP~IE {I CONSTATARE DE DIFEREN~E Data Cod furnizo r Cod primito r

Nr comanda / Nr. Factur] / Cont creditor contract Aviz de =nso#ire

Subsemna#ii , membrii comisiei de recep#ie ,am procedat la recep#inarea valorilor materiale furnizate de _________________ din __________ cu vagonul / auto nr. _______ documente =nso#itoare _______________ delegat ________________ constat\ndu-se urm]toarele _______________________________________________________________ . Denumirea bunurilor Cont debitor Cantitate conform documentelor Recep#ionat Cantita Pret Valoar te e

Cod

um

15

(verso)
Determinarea cantit]#ii s-a Pe c]ntarul Determinarea calit]#ii s-a f]cut prin: nr. f]cut prin proba.. nr Expeditor_______________ C]r]u[ _______________ +nso#itor ___________________ Sta#ia de expedi#ie __________________ Sta#ia de destina#ie ______________________ Data eliber]rii __________________ data expedierii ___________ Data sosirii _______ Delega#ii furnizorului ( c]r]u[ului ) care au participat la recep#ie: Alte men#iuni: Din partea Nme [i Calitat BI Semn]tur cui prenume ea a

Cod

Denumirea bunurilor recep#ionate

u m

Diferen#e Cantitat Pre# e

Valoare

fig.7 Pentru bunurile de natura mijloacelor fixe Nota de recep#ie [i constatare de diferen#e este =nlocuit] de o suit] de Procese Verbale [i anume: Proces-verbal de recep#ie ; Proces-verbal de recep#ie provizorie ; Proces-verbal de punere =n func#iune ; Proces-verbal de recep#ie final] . Aviz de =nso#ire a m]rfii ,

16

Seria Furnizor Cump]r]tor.. ...

nr. .. (denumire,form],juridic]) AVIZ DE +NSO~IRE

(denumire,form] juridic]) Nr.ord.registru com./an . Cod fiscal fiscal Sediul Sediul. Jude#ul Jude#ul Contul Contul Banca Cota T.V.A. . % Nr. crt. 0 Denumirea produselor sau a serviciilor 1

A M}RFII Cod . Nr. Data (ziua,luna,anul) . Banca.

U.M. 2

Cantitatea 3

Pre#ul unitar (f]r] T.V.A.) -lei4

Valoarea -lei5(3x4)

Semn]tura [i [tampila furnizorului

Date privind expedi#ia Numele delegatului Buletinul/cartea de identitate Seria nr. eliberat(])... Mijlocul de transport ... Nr. . Expedierea s-a efectuat =n prezen#a noastr] la data de . ora .. Semn]turile

Total:

Semn]tura de primire

Not]: Avizul de +nsotire a m]rfii este formular cu regim special de tip]rire, =nseriere [i numerotare. Se =ntocme[te =n 3 exemplare:

17

ex. verde r]m\ne la emitent, ex. albastru la primitor, [i ex. ro[u la contabilitate. Pe AI se face obligatoriu men#iunea pentru care a fost =ntocmit ( f]r] factur]; urmeaz] factura, prestare serviciu etc.). Totodat] avizul de =nso#ire a m]rfii =ndepline[te func#iile: dispozi#ie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ale aceleia[i societ]#i; document justificativ pentru sc]derea din gestiune a pred]torului [i =ncarcarea gestiunii primitorului; document justificativ de =nregistrare =n eviden#ele tehnic-operative ( la nivel de gestiune ) [i contabile; document justificativ de =nso#ire a bunurilor pe timpul transportului. Factura fiscala ,
Seria Furnizor. Cump]r]tor.. (denumire,form],juridic]) ... FACTURA (denumire,form] juridic]) Nr.ord.registru com./an . Cod fiscal fiscal Sediul Sediul. Jude#ul Jude#ul Contul Contul Banca. Banca. Cota T.V.A. . % Nr. crt. 0 Denumirea produselor sau a serviciilor 1 U.M. 2 Cantitate a 3 Pre#ul unitar (f]r] T.V.A.) -lei4 Valoarea -lei5(3x4) Valoare a T.V.A. -lei6 FISCAL} Cod Nr.facturii Data (ziua,luna,anul) ... Nr.aviz de =nso#ire a m]rfii .. (dac] este cazul) . .. nr.

18

Semn]tura [i [tampila furnizorului

Date privind expedi#ia Numele delegatului Buletinul/cartea de identitate Seria nr. eliberat(])... Mijlocul de transport ... Nr. . Expedierea s-a efectuat =n prezen#a noastr] la data de . ora .. Semn]turile

Total din care: accize Semn]tura de primire Total de plat] (col.5+col.6)

Not]: Factura fiscal] este formular cu regim special de tip]rire, =nseriere [i numerotare. Se =ntocme[te in 3 exemplare, circul] [i se arhiveaz] dup] cum urmeaz]: ex.Ro[u la desfacere, ex.Verde la contabilitate iar ex. Albastru la client. Factura fiscal] este totodat] document pe baza c]ruia se intocme[te instrumentul de decontare a produselor [i m]rfurilor livrate, a lucr]rilor executate sau a serviciilor prestate; document justificativ de =nc]rcare de =n gestiunea =n cump]r]torului; document justificativ =nregistrare

contabilitatea furnizorului [i a cump]r]torului; document justificativ de =nso#ire a bunurilor pe timpul transportului. Printre datele statistice de pia#] putem men#iona datele primite de la Comisiile de statistic] jude#ene , date din publica#ii , date culese de firm] prin intermediul unor sondaje de opinii proprii , date rezultate din urma prelucr]rii propriilor informa#ii. Printre ie[irile de la alte sisteme informatice [i care reprezint] intr]ri =n subsistemul informatic COMERCIAL putem enun#a: necesarul de materii prime pentru continuarea activita#ii de produc#ie pentru o perioad] determinat] de timp. modulul PRODUC~IE stocul zilnic de materii prime , m]rfuri etc. existent in magaziile societ]#ii modulul STOCURI volumul v\nz]rilor zilnice (=ncas]rilor) prin re#eua proprie de magazine modulul TREZORERIE 19

valoare sumelor de =ncasat / pl]tit de la diver[i parteneri comerciali ( soldurile debitoare / creditoare ale clien#ilor / furnizorilor ) modulul TREZORERIE PRELUCR}RILE care se realizeaz] la nivelul acestui modul sunt: - prelucrarea datelor =n vederea ob#inerii necesarului de materii prime , materiale de aprovizionat intr-o perioad] dat] - prelucrarea datelor =n vederea urm]ririi contractelor de aprovizionare =ncheiate cu furnizorii - prelucrarea datelor =n vederea pre=nt\mpin]rii form]rii de stocuri supranormative , stocuri f]r] mi[care sau cu mi[care lent] - prelucrarea datelor =n vederea urm]ririi contractelor de desfacere a produselor =ncheiate cu clien#ii - centralizarean datelor =n vederea transmiterii c]tre modulul PRODUC~IE a cantit]#ilor de bunuri ce se vor produce =ntr-o perioad] dat] etc. Printre IE{IRILE modulului COMERCIAL putem enumera: Situa#ie cu privire la necesarul de aprovizionat =n perioada __________
nr. crt
0

Denumirea bunurilor de aprovizionat


1

Necesarul pentru =ndeplinirea programului de produc#ie


2

Stoc norm at
3

Stoc prelimin at
4

Necesar de aprovizion at
2+3-4

Observa#ie

Necesarul

pentru

=ndeplinirea

programului

de

produc#ie se ob#ine prin calcul =n func#ie de produc#ia programat] pentru perioada dat] [i consumurile specifice . Stocul preliminat este stocul prev]zut c] va exista =n stoc la =nceputul perioadei pentru care se intocme[te programul de aprovizionare . Stocul normat se calculeaz] prin =nsumarea stocului curent cu stocul de siguran#] (stoc constant , care va asigura continuitatea 20

procesului de produc#ie timp de doua s]pt]m\ni de exemplu) , stocul de preg]tire (pentru acele materiale care necesit] preg]tiri prealabile =naintea lans]rii =n procesul de produc#ie ). Tip situatie/lista Situa#ia stocurilor de materii prime , materiale [i ambalaje
Denumirea materiie prime , materialului , ambalajelor
1

nr crt
0

Situa#ia stocurilor Stoc Diferen#e Stoc existent normat


2 3 4

Observa #ii
5

Observa#ie: Stocul normat va fi un stoc calculat iar stocul existent va fi un stoc transmis de modulul de STOCURI ( un stoc calculat la nivelul acestui modul pornind de la un Stoc ini#ial plus Intr]rile minus Ie[irile colectate din documente justificative ) Tip situatie Situa#ie aprovizionare
Date partener (furnizor ) Denumirea Cantit]#i Nr Nr bunurilor u Observa . contract / programa aprovizion contractate / m #ii crt comand] tefurnizor =n ate parte. Observa#ie: Se intocme[te pentru fiecare comandate

privind

urm]rirea-=ndeplinirea

contractelor

de

Situa#ia valoric] a livr]rilor Se =ntocme[te pentru fiecare client =n parte. Dup] cum se observ] o parte din date sunt : date proprii colectate de pe documente primare : contract / comand] (total contract) ; Aviz de inso#ire / Factur] (livrat) date calculate (valoarea produc#iei marf] v\ndut] ) date preluate din alte module ( valoarea produc#iei marf] =ncasat] Modulul TREZORERIE ) Tip situatie
Date partener (client ) /
Nr. crt Denumir ea produse Nr contract / Cantit]#i um total livra pre

Perioada

/ /

Valoarea prod. marf] v\ndu =ncasat]

Observa#ii

21

Situa#ia zilnic] privind structura cererii pentru principalele produse (categorii de produse ) pentru o societate care are ca obiect de activitate comer#ul cu am]nuntul
produsul / categoria de produse
1

nr. crt
0

cerere medie zilnic] - mii lei 2

%
3

observa#ii
4

1 2 3 3 4

carne produse panifica#ie lactate zahar ulei

300.000 de 320.000 180.000 80.000 60.000

10 10,23 5,18 2,56 2,12

Observa#ie: informa#iile sunt culese din diverse cotidiene [i publica#ii de specialitate [i sunt prelucrate la nivelul serviciului marketing Situa#ie privind ponderea produselor firmei pe pia#a local] / zonal] exemplu : Ponderea produselor de panifica#ie pe pia#a local] a One[tiului
nr. crt
0

Societatea
1

Ponder e
2

Observa#ii
3

1 2 3

PANIMON PANON AGROTEHNOGRUP

40 15 12

22

nr. crt 4 5 6

Societatea CUPTORUL DE AUR BRUT}RIA ARDELENEASC} DIVER{I PRODUC}TORI

Ponder e 10 5 18

Observa#ii

Observa#ii: Se elaboreaz] la nivelul serviciului MARKETING prin prelucrarea datelor proprii ( date preluate din documente primare Aviz de =nso#ire / Factur] ) precum [i a datelor statistice din diverse surse . Concluzii . +n urma prelucr]ri informa#iilor la nivelul acestui modul se ob#in noi informa#ii care vor sta la baza unor decizii de conducere , cum ar fi : Decizii de pre=nt\mpinare a form]rii [i a lichid]rii stocurilor f]r] mi[care Decizii cu privire la gradul de utilizare a capacit]#ilor de depozitare Propuneri normative pentru stocurile de materii prime , materiale , combustibili =n vederea pre=nt\mpin]rii form]rii de stocuri supranormative Decizii privind adaptarea programului de produc#ie la cerin#ele pie#ei

23

Schem]

24

MODULUL STOCURI

Modulul STOCURI este structurat pe cele dou] mari func#ii ale sale , [i anume func#ia de gestiune pe de o parte [i func#ia contabil] pe de alt] parte. Vizavi de aceste func#ii obiectivele modulului STOCURI sunt: eviden#a cantitativ-valoric] a stocurilor transpunerea din punct de vedere contabil a stocurilor Realizarea =n practic] a acestor considerente necesit] cuno[tiin#e legislative =n domeniul evalu]rii bunurilor patrimoniale ( de natura stocurilor ), respectiv : - evaluarea bunurilor la intrare ( costul de achizi#ie a acestora eviden#iat pe documentele justificative ale furnizorilor ; costul de produc#ie ; valoarea de pia#] a bunurilor ) evaluarea bunurilor la ie[ire ( aplicarea uneia dintre metodele permise de Legea contabilit]#ii : m.Cost Mediu Ponderat ; m.First Input First Output (primul intrat primul ie[it ) ; m.Last Input First Output (ultimul intrat primul ie[it ); m.Next Input First Output ( urm]torul intrat primul ie[it )) Rela#iile modulului STOCURI cu celelalte module : 1. Modulul trezorerie . Certificarea din punct de vedere valoric a documentelor justificative primite de la furnizori . Transpunerea pe conturi a datelor =nscrise pe documentele primite de la furnizori. exemplu . 2. Modulul personal . Transmiterea eventualelor re#ineri din salarii ca urmare a lipsurilor de gestiune imputabile. 3. Modulul comercial . Transmiterea datelor cu privire la stocurile zilnice existente =n magaziile unit]#ii economice 25

( at\t a stocurilor de materii prime , materiale , obiecte de inventar , ambalaje , m]rfuri c\t [i a celor de produse finite , semifabricate ) 4. Modulul indicatori economici . Transmiterea balan#elor analitice in vederea ob#inerii balan#ei sintetice 5. Modulul managerial . INTR}RILE acestui modul sunt reprezentate de informa#iile aflate pe documente primare : Not] de recep#ie [i constatare de diferen#e Bon de predare , transfer , restituire Bon de consum Fi[] limit] de consum Aviz de =nso#ire a m]rfii / Factur] fiscal] , dar [i pe documente de sintez] ( Liste de inventar ) Un gen aparte de intr]ri , la nivelul acestui modul , sunt determinate de modific]rile intervenite in legisla#ia cu privire la mijloacele fixe , =n sensul trecerii anumitor bunuri din categoria de mijloace fixe in categoria de obiecte de inventar deci stocuri. PRELUCR}RILE care se realizeaz] la nivelul acestui modul sunt : - determinarea stocurilor finale , cantitativ-valoric , la sf\r[itul fiec]rei zile pe gestiuni . ( La unele gestiuni eviden#a stocurilor se #ine at\t cantitativ c\t [i valoric iar la altele numai valoric unit]#ile de v\nzare cu am]nuntul ) - centralizarea datelor pe conturi =n vederea ob#inerii Notelor contabile care vor sta la baza =nregistr]rilor =n balan#ele analitice balan#a sintetic]. Printre IE{IRILE modulului STOCURI putem enumera: 26

Situa#ia stocurilor zilnice pe gestiuni Gestiunea


nr. crt
0

data
um
3

cod
1

denumire a bunurilor
2

Stoc ini#ia l
4

Intr]ri
5

Ie[iri
6

Stoc final
7

Observa#ii
8

1 2

10 0 11

zahar ulei

kg l

150 200

25 -

70 50

105 150

Situa#ia mi[c]rii stocurilor pe o anumit] perioad] =n cadrul unei gestiuni

Gestiunea Denumirea bunului :


nr. crt
0

perioada zah]r
Stoc ini#ia l
3

UM :
Ie[iri
5

KG

data
2

Intr]ri
4

Stoc final
6

Observa#ii
7

1 2 3

01.01.1999 02.01.1999 03.01.1999

150 105 95

25 50

70 10 20

105 95 125

Balan#a analitic] pe conturi


Contul Balan#a analitic] pe perioada 01/01/1999 31/01/1999 detaliu Gestiunea elemente Denumir Co ea d bunurilor CANTITATIV Stoc ini#ia l Intr]ri Ie[iri Stoc final Sold ini#i al VALORIC Debi t Credi t Sold final

Total gestiune Total general

27

Situa#ia livr]rilor de produse , m]rfuri c]tre magazinele proprii (rezumat)


Gestiunea
nr crt Magazinu l Valoare la pret adaos de % sum] produc#ie / achizi#ie Valoare la Sum] pre# de TVA livrare Valoare la pre# cu am]nuntul

Total gestiune

Observa#ie: Este o situa#ie contabil] care va da =nregistrarea valoare cu am]nuntul achizi#ie 378 4428 valoare adaos valoare TVA 3712 = % valoare la pre# de

345 / 3711

Structura stocurilor la nivelul unit]#ii economice pe anumite perioade de timp ( luni , trimestre , semestre , ani . Se poate ob#ine at]t sub form] de tabel c]t [i sub form] grafic]
nr crt
0 1

elemente
2

trimestrul I suma %
3 4

trimestrul II suma
5

trimestrul III suma


6

trimestrul IV suma
8

%
7

%
9

1 2 3 4 5

materii prime materiale obiecte de inventar ambalaje m]rfuri

28

nr crt 6 7 8 9 Total

trimestrul I elemente produse finite semifabricate stocuri aflate al ter#i de[euri suma %

trimestrul II suma %

trimestrul III suma %

trimestrul IV suma %

Concluzii: Printre deciziile luate pe seama informa#iilor prelucrate la nivelul acestui modul se pot enun#a : Decizii privind concedierea anumitor salaria#i datorit] lipsurilor de gestiune repetate sa-u prea mari . Decizii de normare a stocurilor .

29

Schem]

30

MODULUL PERSONAL

Modulul PERSONAL este structurat pe cele 4 func#ii ale sale , [i anume func#ia de personal , func#ia de preg]tire profesional] , func#ia de salarizare [i func#ia contabil] . Obiectivele modulului , vizavi de func#iile sale sunt : eviden#a personalului ( numeric , pe grupe de v\rst] , =n func#ie de vechimea =n munc] , preg]tire profesional] , sex , domiciliu etc. ) . cre[terea nivelului de calificare ( de preg]tire profesional] ) a personalului din societate . calculul drepturilor b]ne[ti ale personalului [i corelarea fondului de salarii cu al#i indicatori economici ( productivitatea muncii , produc#ia marf] etc.) eviden#a concediilor de odihn] , a concediilor medicale pe fiecare salariat . crearea unei baze de date cu poten#iali angaja#i efectuarea =nregistr]rilor contabile cu privire la activitatea de personal . Rela#iile modulului PERSONAL cu celelalte module : 1. Modulul stocuri . Transmite informa#ii cu privire la salaria#ii de la nivelul fiec]rei gestiuni . 2. Modulul trezorerie . Transmite informa#ii cu privire la suma de plat] ( de =ncasat ) pe fiecare salariat . 3. Modulul trezorerie . Transmite informa#ii cu privire la sumele de pl]tit ( de recuperat ) statului ( de la stat ) reprezent\nd impozite , contribu#ii la diverse fonduri ( asigur]ri sociale , [omaj ) , taxe locale etc. 4. Modulul indicatori economici . Transmite =nregistr]rile contabile cu privire la activitatea de personal . 31

5. Modulul managerial . Transmite diverse situa#ii statistice precum [i informa#ii legate de personalul existent sau poten#ial .

Multe dintre informa#iile legate de organizarea unit]#ii economice , necesarul de for#] de munc] , gradul de preg]tire profesional] etc. sunt oferite de Organigrama societ]#ii.

32

O r g a n ig r a m a S . C . x x x x S . A . - O n e s t i
A d u n a re a g e n e ra la a a c tio n a rilo r C o n s iliu l d e a d m in is tr a tie
D ir e c to r g e n e r a l

D i r e c t o r t e h n ic

D ir e c t o r e c o n o m i c

D ir e c t o r c o m e r c ia l

C o n s i li e r

S e c re ta ria t B iro u p ro d u c tie C o m p a r t i m e n t c o n t a b i li ta t e C o m p a r t i m e n t m a r k e ti n g J u r i s c o n s u lt B i r o u m e c a n o - e n e r g e t i c /I n v e s t i ti i C o m p a rtim e n t fin a n c ia r C o m p a rtim e n t d e s fa c e re B iro u re s u rs e u m a n e A n a li z e p r e t u r i C o m p a r ti m e n t m e c a n i c C o m p a r t i m e n t e le c tr i c C o m p a r ti m e n t A M C - IN V A n a li s t p r o g r a m a to r C o m p a r ti m e n t r e p a r a ti i / c o n s tr u c t i i M a g a z i a m a r f u r i a li m e n t a r e C e n t r e d e s fa c e r e D e p o zit c a u c iu c D e p o z it b e n z in a 2 P r o t e c t i e c i v i la C o m p a r t i m e n t C .T .C . S t a ti i P E C O M a g a z i a m a r f u r i n e a li m e n t a r e D e p o z it b e n z in a 1 D e p o z it m o to rin a C .F . I.

S e c tia M e til

S e c ti a B u ta d i e n a

C o m p a rtim e n t a p r o v iz io n a re

C TE 1

C TE 2

M a g a z i a m a te r i i p r i m e M a g a z ia te h n ic a

M a g a z ia to x ic e In c a r c a t o r i - d e s c a r c a to r i

S e c tia B e n z in a

C o m p a r t i m e n t tr a n s p o r t B e n z in a p re m iu m B e n z in a 9 0 T r a n s p o r t a u to T ra n s p o rt fe ro v ia r

S e c tia M o to rin a

S e c tia C a u c iu c

C o m p a rtim e n t a d m in is tra tiv

P a za G o s p o d a r ir e S p a la to r i e C e n tr a la t e le fo n i c a A r h iv a

Intr]rile la nivelul acestui modul sunt reprezentate de :

33

informa#iile preluate de pe documente primare ( fi[] personal ; fi[] de retribu#ii ( salarii ) ; pontaje ; certificate medicale etc.) informa#ii legislative ( cote de impozitare , grupe de munc] , monografii ( modul de calcul al salariilor , al concediilor de odihn] ) etc. ) informa#ii preluate de la alte subsisteme ( re#ineri din drepturile b]ne[ti datorit] imput]rii lipsurilor de gestiune ) Fi[a de personal , este un document intern , =n care se sintetizeaz] toate informa#iile legate de un salariat . Se emite =ntrun singur exemplar [i circul] =n cadrul compartimentululi . Poate fi pretip]rit sau emis pe calculator . Nume Prenume Prenumele tat]lui Data na[terii Buletin Cod numeric personal Domiciliu Adresa Localitatea Jude#ul Cod Telefon Mediul urban Sex Stare civila Num]r copii Data na[terii copilului 1 Data na[terii copilului 2 Studii Meseria Func#ia Postul ocupat Marca Data =ncadr]rii =n munc] Data angaj]rii

34

Aceste date sunt esen#iale , ele folosindu-se at\t =n elaborarea unor situa#ii informative proprii statistice trmise organelor statului . Fi[a salarii , este un document care #ine eviden#a salariilor negociate precum [i a diverselor drepturi salariale prev]zute de legila#ia =n vigoare ( vechimea =n munc] ) dar [i a drepturilor prev]zute =n contractele colective de munc] . Se =ntocme[te pe fiecare salariat =n parte , =ntr-un singur exemplar , [i poate fi pretip]rit sa-u emis pe calculator . Marca Nume Prenume Salariu tarifar Sporuri legale ( vechime ) etc. Pontajul , este un document de eviden#] a timpului de munc] . Pe baza lui se va ob#ine balan#a timpului lucrat Printre PRELUCR}RILE realizate la nivelul acestui modul se num]r] : calculul drepturilor b]ne[ti pe fiecare salariat ; calculul concediile de odihn] pe fiecare salariat; calculul concediile medicale pe fiecare salariat ; balan#a timpului efectiv lucrat ; calculul impozitelor , taxelor , contribu#iilor de datorat statului Alte sporuri acordate Spor fidelitate Spor de noapte Spor condi#ii penibile Spor condi#ii nocive c\t [i pentru diverse situa#ii

centralizarea datelor =n vederea ob#inerii unor date sintetice

( fond de salarii , num]r salaria#i , fondul de timp maxim disponibil etc ) prelucr]ri statistice ( ponderea salaria#ilor pe grupe de munc] , salariul mediu pe func#ii sau total societate , gradul de preg]tire profesional] , productivitatea muncii etc.) prelucrarea datelor =n vederea efectu]rii =nregistr]rilor contabile Printre IE{IRILE modulului PERSONAL se pot enumera : Stat de salarii , situa#ie cu privire la drepturile b]ne[ti cuvenite salaria#ilor ( inclusiv a contribu#iilor la asigur]rile sociale precum [i a altor datorii )
OCIETATEA -----------------------STAT DE SALARII pe luna -------------------- anul ------------Impozit din care contrib. pt. asig. sociale de s]n]tate venituriContrib. pt. asig. soc. de sanatate re#inut] din Sume deductibile

Alte drepturi impozabile

Alte drepturi salariale

Total drept. salariale

Nume [i prenume

Baza impozitare

Salariu de baza

Ajutor de somaj

pensia supli.

10

11

12

13

14

15

16

Total de plat]
17

Alte re#ineri

Salariu net

Marca

Total

Alte

Avans

nr.crt

Drepturi b]ne[ti chenzina I , chenzina II , document pentru plata drepturilor b]ne[ti cuvenite salaria#ilor DREPTURI B}NE{TI CHENZINA I MARCA ________ Numele [i prenumele Drepturi / obliga#ii 1. Avans 2. Premii 3. Concedii 4. Alte drepturi 5. Retineri 6. Total de plata Intocmit ,

Suma

Verificat , Primit suma ______________

DREPTURI B}NE{TI CHENZINA A II A MARCA________ Numele si prenumele Drepturi / obliga#ii Suma 1. Salariu =n regie 2. salariu =n acord 3. Sporuri 4. Premii 5. Compensa#ii 6. Alte c\[tiguri =n bani [i =n natur] 7. Total drepturi 8. Contribu#ie pensie suplimentar] 9. Contribu#ie ajutor [omaj 10. Impozit pe Total , din care: salariu contribu#ia la asigur]rile sociale de s]n]tate 11. Contribu#ia la sigur]rile sociale re#inut] din venituri

Numele si prenumele Drepturi / obliga#ii 12. Venit impozabil 13. Alte re#ineri (popriri , chirii etc.) 14. Avans chenzina I 15. Rest de plat] chenzina a II-a 16. Alte drepturi neimpozabile 17. Total de plat] +ntocmit ,

Suma

Verificat , Primit suma __________

Situa#ie privind mi[carea personalului , util] =n completarea anumitor situa#ii statistice cerute de legisla#ia =n vigoare
luniiNum]r personal la =nceputul Num]r personal la sf\r[itul lunii Pleca#i =n cursul lunii Num]r mediu scriptic

cauze naturale

[coli armat]

Nr. crt

Categoria de personal

alte cauze

Angaj]ri

transfer

=n perioad ]

=n anul anteri or

Observa #ii

1 2 3 4 5 6

Muncitori =n activitatea de baz] direct productivi indirect productivi muncitori auxiliari personalTESA TOTAL

+ntocmit ,

Verificat ,

Situa#ie cu privire la salarii =ntr-o anumit] perioad] Nr. crt Indicatori Valori =n perioad] efecti de ve referin#] pt. comparare Observa#ii

Fond de salarii total , din care: muncitori de baz] direct productivi indirect productivi muncitori auxiliari personal TESA Num]r de salaria#i total , din care: muncitori de baz] direct productivi indirect productivi muncitori auxiliari personal TESA Salariul mediu total muncitori de baz] direct productivi indirect productivi muncitori auxiliari personal TESA Salariul minim pe societate +ntocmit , Verificat ,

Situa#ie cu privire la productivitatea muncii pe locuri de produc#ie ( sectii , hale , ateliere etc ) Locul de produc#ie _______________ pe luna ____________
Nr. crt Productivitatea de referin#] Produc#ia exprimat] =n valori naturale zilnic cumulat Volumul de munc] cheltuit zilni c cumula t Productivitatea muncii zilnic cumulat

Observa#ii

ziua 1 ziua 2 ziua 3 Total decada Total lun] +ntocmit , Verificat ,

schem]

MODULUL PRODUC~IE

Obiectivele modulului PRODUC~IE sunt : programarea , lansarea , urm]rirea [i realizarea procesului de produc#ie normarea procesului de produc#ie urm]rirea consumurilor de materii prime [i materiale necesare realiz]rii produselor finite , a semifabricatelor [i =ncadrarea acestora =n consumurile specifice eviden#a produc#iei realizate , pe sortimente [i locuri de produc#ie ( sec#ii , ateliere etc. ) , zilnic , decadal . lunar , trimestrial , semestrial [i anual. urm]rirea calit]#ii produselor realizate ( inclusiv a materiilor prime utilizate =n procesul de produc#ie ) [i =ncadrarea acesteia =n limitele normale. cre[tera productivit]#ii muncii etc. Rela#iile modulului PRODUC~IE cu celelate moduluri sunt: 1. Modulul stocuri . Transmiterea datelor cu privire la consumurile de materii prime [i materiale precum [i cu privire la produsele , semifabricatele , de[eurile realizate. 2. Modulul comercial . Transmiterea datelor cu privire la cantit]#ile de materii prime , materiale necesare de aprovizionat =n vederea realiz]rii procesului de produc#ie precum [i acestuia . 3. Modulul personal . Transmiterea datelor cu privire la produc#ia realizat] =n vederea ob#inerii anumitor indicatori economici ( productivitatea muncii , corela#ia =ntre productivitatea muncii , fondul de salarii , num]rul de personal ) . a continuit]#ii

4. Modulul managerial . Transmiterea anumitor informa#ii etc. ) Intr]rile la nivelul acestui modul sunt reprezentate de :

( produc#ia realizat] , re#eta de produc#ie , norma de produc#ie

informa#ii preluate de pe documente primare ( Bon de consum ; Fi[] limit] de consum ; Bon de predare , transfer , restituire ; Raport de produc#ie ) informa#ii care reprezint] ie[iri de la alte subsisteme informatice ( cantit]#ile de produse ce trebuiesc realizate =n perioada imediat urm]toare modulul comercial ; capacit]#ile de produc#ie existente modulul mijloace fixe etc. )

Bon de consum ( Fi[] limit] de consum ) , serve[te ca document de eliberare din magazie a materialelor , necesare realiz]rii produc#iei . Se =ntocme[te =n dou] exemplare pe baza programului de produc#ie [i a consumurilor normate [i poate fi =ntocmit manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul . Spre deosebire de Bonul de consum , Fi[a limit] de consum se =ntocme[te la =nceputul lunii sau lans]rii produsului ( lucr]rii ) pe baza programului de produc#ie sau a consumurilor normate.Pot fi individuale ( pentru un singur material sau produs ) sau colective . Circul] la persoanele autorizate ( [ef compartiment ) , la magaziile de materiale [i la contabilitate pentru sc]derea gestiunii Bon de consum
Unitatea ___________________________________________ Bon de Buc . Produsul ___________________________________________ lansate consum Reper _______________ Nr. ___________________________ Denumirea piesei ____________________ Norma __________ Nr. Data eliber]rii Cod Cod Nr. cont documen ziu lun anu pred]to primito comand] debito t r r cod produs r a a l

Denumirea materialului ( sort , marc] , profil , dimensiune ) Cf. normei tehnice +nlocuito r Data [I semn]tura

Cont credito r

Cantitat ea necesar]

co d

UM

Cantitat ea eliberat]

Pre# unitar

Valoare

{ef compartiment

Gestionar

Primitor

Verso
ELIBER]RI PAR~IALE CARE SE LICHIDEAZ} +N CEL MULT 24 ORE Data ____________ Cantitatea Semn]tura Cerut] Eliberat] X X X X

Materialul

Restituir Normat i +nlocuito r Total Normat +nlocuito r Data

DATE PRIVIND +NLOCUIREA Serviciu aprovizionare {ef sec#ie produc#ie

Semn]tur a Data [i semn]tura Men#iuni

APROBAT +NLOCUIREA

Unitatea _________________ Produs , lucrare ( comand] ) Nr. documen t Data ziu lun a a anu l Cod pred]tor Cod primitor Nr. comand] cod produs Bon de consum ( colectiv )

Denumirea materialului ( sort , marc] , profil , dimensiune ) Data [i semn]tura

Cont debito r credit or

Cantitat ea necesar]

co d

UM

Cantitat ea eliberat]

Pre# Valoar unita e r

{ef compartiment

Gestionar

Primitor

Fi[] limit] de consum


Unitatea_____________________ FI{} LIMIT} DE CONSUM Cod Cod Num]r pred]tor primitor comand] Cod produs Num]r document Cont debitor Data Luna Anul

Cont creditor

Denumirea materialului ( sort , marc] , profil , Cod dimensiuni ) UM Cantitatea eliberat] Produc#ia UM Planific at Realiza t Cantitatea =nlocuit] Semn]tu Bon De ra de consu sc]zut aprobar m din e Nr. cantit ___ f g h Pre# unitar Denumire produs , lucrare Valoare Cod

Cantitatea necesar[ UM Cf.normei tehnice pe pt. unitate roduc#ia produs planificat ] a b c {ef comp. de Recalculat baza produc#iei realizate Cantitatea cerut] Supliment Dat are / a diminuare d =n e

Cantita te limit] valabil] I

Data eliber]rii

Cantit]#i eliberate Par#ial Cumulat

Semn]tura primire

de

X X

Restituiri Total Cantitate conform produc#iei realizate ____________________ Cantitate consumat] _________________________________ Economii ( - ) Dep][iri ( + ) cantitative __________________ Valoarea economiilor sau dep][irilor ____________________

Fi[] limit] de consum colectiv]

Unitatea __________________ Produs ( lucrare ) ___________ ________ Um _____________ Produc#ie planificat] ________ Produc#ie realizat] ________ Materialul: cod um Norma unitar] ________ Cantitate limit] _______ Suplimentare _________ Diminuare Semn]tura de aprobare cantit. eliber a-t] Data eliber]rii Cant. cerut] Semn]tura de predare-primire

FI{} LIMIT} DE CONSUM COLECTIV} pe luna __________________

Nr. doc

Data lun anu a l

Cod pre d.

pri m

Nr.coman d] cod produs

Cont deb credi it t

Materialul: cod um

Materialul: cod um

Materialul: cod um Norma unitar] ____ Cantitate limit] ___ Suplimentare _____ Diminuare Semn]tura de aprobare canti t. elibe -rat] cumulat Semn]tura de predare-primire X Data eliber]rii Cant. cerut]

Norma unitar] ____ Norma unitar] ___ Cantitate limit] Cantitate limit] __ ____ Suplimentare ____ Suplimentare _____ Diminuare Semn]tura de aprobare Semn]tura de predare-primire cantit. eliber a-t] Data eliber]rii Cant. cerut] Diminuare Semn]tura de aprobare canti t. elibe -rat] Data eliber]rii Cant. cerut]

Semn]tura de predare-primire

par#ial cumulat

cumulat

cumulat

par#ial

par#ial

Restituiri Total cantitate Pre# unitar

Valoare

Restituir i Total cantitat e Pre# unitar

Restituiri Total cantitate

Valoare

Pre# unitar

Restituir i Total cantitat e Valoar Pre# e unitar

par#ial

Valoar e

Bon de predare , transfer , restituire , serve[te ca document de predare a produselor finite , semifabricatelor, de[eurilor la magaziile de produse finite , semifabricate de c]tre sec#iile de produc#ie . Serve[te totodat] [i ca document justificativ de =nregistrare =n eviden#a magaziei [i =n contabilitate , pentru =nc]rcarea =n gestiune . Constituie o surs] de urm]rire a realiz]rii produc#iei . ca bon de predare . +n cazul =n care este folosit ca bon de transfer serve[te la transferul bunurilor materiale de la o gestiune la alta ( de la o magazie la alta ) =n incinta unit]#ii . +n afara unit]#ii locul acestui document este preluat de Avizul de =nso#ire a m]rfii care va purta men#iunea ,,nu se factureaz] . de restituire a materialelor ( Poate fi utilizat [i ca document materiale , materii prime ,

semifabricate ) c]tre magazie de c]tre sec#iile , unit]#ile de produc#ie . Se emite =n 2 sau 3 exemplare [i va circula pe traseul magazie sec#ie ( unitate ) de produc#ie laborator CTC compartiment produc#ie compartiment contabilitate . Se arhiveaz] c\te un exemplar la gestiunile implicate =n circuit ( magazie sec#ie ) iar un exemplar la contabilitate . UNITATE data Nr docume ziu lun an nt a a ul Nr cr t Denumirea valorilor materiale Bon de cod cod Nr.comand pred]to primit ] r or cod produs cont debito r credit or co d U M Cantitat ea efectiv] predaretransfer restituire Pre# ul Valoar unita ea r

Data [i semn]tura

Vizat CTC ( Propus mi[carea)

Pred]tor

Primitor verso

Nr cr t

Denumirea valorilor materiale

cont debito r credit or co d U M

Cantitat ea efectiv]

Pre# ul Valoar unita ea r

Data [i semn]tura

Vizat CTC ( Propus mi[carea)

Pred]tor

Primitor

Prelucr]rile care se realizeaz] la nivelul acestui modul sunt: - centralizarea datelor =n func#ie de stocurile existente [i de comenzile primite de la compartimentul desfacere [i repartizarea acestora pe sec#ii , unit]#i de produc#ie ( planificarea produc#iei ) - prelucrarea datelor =n vederea norm]rii consumurilor specifice - centralizarea datelor =n vederea raport]rii produc#iei ob#inute pe sec#ii ( unit]#i de produc#ie ) [i sorturi . - prelucrarea datelor =n func#ie de comenzi [i stocurile de materii prime =n vederea realiz]rii [i transmiterii programului de aprovizionare .

Situa#ii de ie[ire : Situa#ia cu privire la produc#ia programat] [i realizat] zilnic, =n realizarea acestei situa#ii se #ine seama de stocul de produse finite existent =n depozit , de comenzile primite prin compartimentul desfacere , de programul de livrare a produselor [i de aprovizionare cu materii prime [i materiale . Se =ntocme[te zilnic [i pentru toate produsele ce urmeaz] a fi fabricate prin repartizarea cantit]#ilor pe schimburi [i sec#ii de produc#ie , respectiv pe linii tehnologice [i forma#ii de lucru.

Situa#ia cu privire la produc#ia programat] [i realizat] zilnic din data ___________


Stoc ini#ial la =nceperea sch.I din ziua precedent] Produc#ia realizat] lucruStoc final la sf\r[itul sch.III din ziua de Produc#ia programat]

Cantit]#i livrate

Sch.III

10

11

12

13

Sch.III

Sch.II

Sch.II

Total

Total

Sch.I

Sch.I

Nr cr t

Denumire produsului

Comanda zilei

Observa #ii

14

Sec#ia 1 produsul x produsul y Sec#ia 2 produsul x produsul z Observa#ie : Stocul ini#ial cuprinde cantit]#ile de produse finite din toate depozitele societ]#ii , inclusiv cele din magazinele proprii la terminarea schimbului III din ziua precedent]. Situa#ia consumurilor specifice zilnice , se refer] numai la consumurile specifice pe materia prim] principal] . Este =nso#it] de situa#ia privind consumurile pe produs .

Nr cr t
0

Denumirea produsului
1

Consumurile specifice norma sch. sch. sch.II tot te I II I al


2 3 4 5 6

Diferen #e
7

Observa #ii
8

Sec#ia 1 produsul x produsul y Sec#ia 2 produsul x produsul z

Situa#ia consumului pe produs , prezint] consumurile de materii prime , materiale [i materiale auxiliare pe produs . Produsul x
nr Materii prime .cr [i t materiale
0 1

Consum ul specific normat


2

Produc#ia realizat] =n perioada de raportare


3

Consumurile Norm realiz at 4-5 at


2*3 4 5 6

Observa#i i
7

Situa#ia cu privire la utilizarea capacit]#ii de produc#ie , prezint] gradul de utilizare a capacit]#ii de produc#ie pe domenii de activitate [i pe sec#ii . Capacitatea de produc#ie este capacitatea nominal] stabilit] =n proiectul de construc#ie , respectiv cea recalculat] =n cazul modific]rilor intervenite de-a lungul anilor . ( Aceste capacit]#i se preiau din modulul mijloace fixe caracterizarea mijloacelor fixe ) . Gradul de Sec#ia Capacitat Produc# utilizare a Nr.cr Domeniul um ea de ia capacit]#i t de activitate produc#ie realizat] i de Utilajul produc#ie
0 1 2 3 4 5 (4/3)

Explica #ii
6

Situa#ia zilnic] a rebuturilor ,prezint] situa#ia zilnic] a rebuturilor pe schimburi [i pe sec#ii de produc#ie . Situa#ia procentual] se calculeaz] pe fiecare schimb , totalul fiind comparat cu procentul minim admis ( de exemplu 0,05 % la 1000 de tone de produs finit )
Denumire Nr a .cr produselo t r
0 1 2

Produc#ia realizat] sch.III sch.II sch.I total

Cantit]#ile rebutate sch.III sch.II sch.I total

Situa#ia procentual] % admis


14

sch.III

sch.II

sch.I

10

11

12

13

total

Observa #ii
15

Sec#ia 1 produsul x produsul y Sec#ia 2 produsul x produsul z

Situa#ie cu privire la produc#ia realizat] =ntr-o anumit] perioad] ,prezint] produc#ia realizat] pe sec#ii [i total societate . Este o situa#ie cu caracter contabil [i va constitui totodat] o intrare =n modulul de stocuri - pe sec#ii Nr.cr Denumirea t produselor Sec#ia 1 produsul x produsul y Total Sec#ia 2 produsul x produsul z Total u m Cantitat Pret e Valoar Observa#ii e

***

****

***

****

Total general - pe produse Nr.cr Sec#ia ( unitatea u t de produc#ie ) m Produsul x Sec#ia 1 Sec#ia 2 Sec#ia 3 Total produs x Produsul y Sec#ia 1 Sec#ia 3 Sec#ia 4 Total produs y Total general

**** Cantitat Pret e

***** Valoar Observa#ii e

***

****

*** ****

**** *****

Situa#ie cu privire la consumurile de materii prime [i materiale =ntr-o anumit] perioad] dat] , prezint] consumurile de materii prime , materiale , materiale auxiliare pe sec#ii [i total societate . Este o situa#ie cu caracter contabil [i va constitui totodat] o intrare =n modulul de stocuri - pe sec#ii Nr.cr Denumirea u t materiilor prime , m materialelor etc Sec#ia 1 materia prim] x materialul y Total Sec#ia 2 materia prim] x materia prim] z Total Cantitat Pret e Valoar Observa#ii e

***

****

***

****

Total general **** - pe materie prim] ( material ) Nr.cr Sec#ia ( unitatea u t de produc#ie ) m Materia prim] x Sec#ia 1 Sec#ia 2 Sec#ia 3 Total prim] x Materialul y Sec#ia 1 Sec#ia 3 Sec#ia 4 materie Cantitat Pret e

***** Valoar Observa#ii e

***

****

Total materialul y Total general


Schem]

*** ****

**** *****

MODULUL MIJLOACE FIXE

Modulul mijloace fixe este structurat pe urm]toarele func#ii: func#ia de gestiune , func#ia contabil] [i func#ia financiarinformativ] . Drept urmare printre obiectivele acestui modul se pot enun#a : eviden#a cantitativ valoric] a mijloacelor fixe calculul amortiz]rii [i stabilirea surselor financiare de finan#are a mijloacelor fixe noi transpunerea din punct de vedere contabil a mijloacelor fixe stabilirea impozitelor [i taxelor locale urm]rirea =ndeplinirii obiectivelor investi#ionale Rela#iile modulului MIJLOACE sistemului informatic : 1. Modulul trezorerie . Certificarea din punct de vedere valoric a documentelor justificative primite de la furnizori . Transpunerea pe conturi a datelor =nscrise pe documentele primite de la furnizori . Transmiterea situa#iilor cu privire la taxele [i impozitele locale ( impozitul pe cl]dirii , impozitul pe terenuri , taxa pe mijloace te transport , diverse taxe locale ( tax] de mediu - =n func#ie de num]rul mijloacelor de transport [i tonajul acestora etc )) 2. Modulul stocuri . +n func#ie de modific]rile intervenite =n legisla#ia economic] ( Legea 15 / 1991 privind mijloacele fixe , inclusiv modific]rile ulterioare ) se va transmite mijloacele fixe ce vor intra =n categoria obiectelor de inventar , deci =n categoria de stocuri . 3. Modulul comercial . Transmiterea datelor cu privire la mijloacele fixe necesare de aprovizionat ( inclusiv a caracteristicilor tehnice ) , precum [i a mijloacelor fixe supuse v\nz]rii , a diverselor materiale FIXE cu celelalte module ale

supuse valorific]rii rezultate =n urma dezmembr]rii mijloacelor fixe ( inclusiv a mijloacelor tehnice ). 4. Modulul produc#ie . Transmiterea capacit]#ilor de produc#ie existente la nivel de unitate de produc#ie , sec#ie , utilaj , incliusiv a modific]rilor intervenite ca urmare a repara#iilor capitale sau a retehnologiz]rilor. 5. Modulul indicatori economici. Transmiterea balan#elor analitice =n vederea ob#inerii balan#elor sintetice . 6. Modulul managerial . Transmiterea diverselor situa#ii care vor sta la baza unor decizii de retehnologizare , de =ncepere a unor repara#ii , de casare sau scoatere din uz a diverselor mijloace fixe nerentabile , de =nlocuire a mijloacelor fixe uzate moral etc. Pentru =ndeplinirea unora dintre obiective este necesar] cuno[terea legisla#iei =n vigoare cu privire la mijloacele fixe , respectiv a no#iunilor cu privire la =ncadrarea bunurilor =n categoria mijloacelor fixe , regimul de amortizare ( liniar] , degresiv] , accelerat] ) , duratele normale de utilizare , =ncadrarea mijloaceleor fixe =n diverse grupe etc. INTR}RILE la nivelul acestui modul sunt reprezentate de informa#ii preluate de pe documente primare : Aviz de =nso#ire a m]rfii Factura fiscal] Bon de mi[care a mijloacelor fixe Fi[] tehnologic] de produc#ie etc. dar [i de pe documente de sintez] , cum ar fi : Liste de inventar , Procese verbale de recep#ie ( PV de recep#ie provizorie , PV de punere =n func#iune , PV de recep#ie final] ) , Procese verbale de scoatere din func#iune Procese verbale de declasare a unor bunuri materiale etc. O serie aparte de intr]ri sunt reprezentate de informa#iile prelucrate =n cadrul compartimentului mecano-energetic ( sau a

altuia cu acelea[i func#ii ) existent =ntr-o societate , de exemplu capacitatea de produc#ie a unui utilaj dup] retehnologizarea lui, sau dup] o repara#ie capital] ; mediul recomandat de lucru cu un utilaj etc. Bon de mi[care a mijloacelor fixe , serve[te ca document de predare primire a mijloacelor fixe =ntre dou] locuri de folosin#] ( sec#ie , serviciu , unitate etc. ) , document de =nso#ire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la un loc de folosin#] la altul , document de =nregistrare =n eviden#a locului de folosin#] [i =n eviden#a contabil] . Se =ntocme[te =n dou] exemplare de c]tre compartimentul mecano energetic , circul] la persoana care d] aprobare de mi[care a mijlocului fix de la un loc la altul , la cele dou] locuri de folosin#] ( pred]torul respectiv primitorul ) [i la contabilitate . Se arhiveaz] la compartimentul responsabil de mijloacele fixe ( compartimentul mecano-energetic ) [i la contabilitate . Num]rr document BON DE MI{CARE A MIJLOACELOR FIXE Data eliber]rii Cod Cod pred]tor primitor ziua luna anul

Subsemna#ii din partea .[i din partea . am procedat la predarea primirea mijloacelor fixe =n baza din . Nr Denumirea mijlocului Num]rul Buc]# Valoarea de . fix [i de i inventar crt caracteristici tehnice inventar

verso

Nr . crt

Denumirea mijlocului fix [i caracteristici tehnice

Num]rul de inventar

Buc]# i

Valoarea de inventar

Subunitatea pred]toare ( sec#ie , atelier etc. ) Numele [i Semn]tura prenumele Subunitatea primitoare ( sec#ie , atelier etc. ) Numele [i Semn]tura prenumele Data

Aprobat Semn]tura

Proces verbal de scoatere din func#iune , serve[te ca : document de constatare a =ndeplinirii condi#iilor scoaterii din func#iune a mijloacelor fixe ; ca document de predare la magazie a ansamblelor , subansamlelor , pieselor , materialelor rezultate =n urma demont]rii , demol]rii mijlocului fix ; ca document de =nregistare =n eviden#a magaziilor precum [i =n eviden#a contabil] . Se =ntocme[te =n dou] exemplare [i circul] la persoana care a autorizat scoaterea din func#iune a milocului fix , la locul de folosin#a a mijlocului fix , la magazia primitoare a pieselor , ansamblelor , subansamblelor , materialelor rezultate =n urma scoaterii din func#iune [i la contabilitate . Se arhiveaz] la compartimentul responsabil cu mijloacele fixe [i la contabilitate. Unitatea PROCES VERBAL DE SCOATERE DIN FUNC~IUNE A MIJLOACELOR FIXE Num]r Data Cod pred]tor Aproba t Dat a

documen ziua t

luna

anul

I. Constat]rile [i concluziile comisiei . II. Mijloacele fixe scoase din func#iune N Num]r Valoarea Amortizarea r de Buc] de Valoar p\n] la Denumirea cr invent #i inventar e scoaterea din t ar ( pre# ) func#iune

III.

Ansamble , subansamble , piese , componente [i materiale rezultate Data Num]r documen ziu Cod pred]tor Cod primitor luna anul t a Denumirea Cod UM Cantitat ea Pre# unitar Valoarea

Nr . crt

Comisia Nume [i prenu me Semn]tu ra Nume [i prenu me

Delega#i la dezmembrare sau la demontare Nume Semn]tu [i Semn]tu ra prenu ra me

Primit =n gestiune

Fi[a tehnologic] , serve[te ca : document care atest] realizarea unui mijloc fix din produc#ie proprie (inclusiv a pieselor de schimb din produc#ie proprie ) ; ca document de stabilire a valorii de intrare a mijlocului fix ; ca document de eviden#] la magazie / loc de eviden#] ( atelier , sec#ie etc ) [i =n eviden#a contabil] . Se =ntocme[te =n dou] exemplare , [i folosin#] , compartimetul de eviden#] a circul] la fixe , compartimentul care realizeaz] mijlocul fix , magazie / loc de mijloacelor contabilitate . Se arhiveaz] la compartimentul responsabil cu mijloacele fixe [i la contabilitate.

Fi[a mijlocului fix ,serve[te ca document de eviden#a a mijloacelor fixe . Se =ntocme[te =ntr-un singur exemplar , [i poate fi emis pe calculator . FI{A MIJLOCULUI FIX Nr. de inventar Nr. document provenien#] .. Valoare de inventar . Amortizare lunar] .. Denumirea mijlocului caracteristici tehnice fix Grupa . Codul de clasificare . Data d]rii =n folosin#] Anul . Luna . Durata normal] de func#ionare Cota de amortizare [i %

Accesorii verso Nr invent ar Document Opera#ii care Bu ul privesc c mi[carea ,cre[terea sau diminuarea valorii mijlocului fix Debit Credit Sold

Printre prelucr]rile realizate la nivelul acestui modul se pot enumera : - calculul amortiz]rilor - prelucrarea datelor =n vederea transpunerii lor pe conturi , respectiv ob#inerea notelor contabile [i a balan#elor analitice ;

- prelucrarea

datelor

=n

vederea

urm]ririi

=ndeplinirii

programului investi#ional

IE{IRILE modulului mijloace fixe sunt : Situa#ie cu privire la utilajele care =ndeplinesc condi#iile de casare , prezint] situa#ia cu utilajele care =ndeplinesc condi#iile de casare , care sunt sau nu sunt =n stare de func#ionare , care au fost amortizate [i care trebuiesc =nlocuite . Se =ntocme[te fie anual fie semestrial la =nceputul perioadei [i serve[te conducerii pentru luarea deciziilor cu privire la =nlocuirea diverselor utilaje de produc#ie . N Valoar Durata de Denumir Nr. de Caracteristi Starea r e de serviciu ea invent ci utilajul cr invent norma realiaza utiliajului ar tehnice ui ta t] t ar

Situa#ie cu privire la utilajele aflate =n conservare , respectiv utilajele care mai sunt =n stare de func#ionare dar care nu mai sunt utilizate din diverse motive ( sunt dep][ite moral deci utilizarea lor nu mai este avantajoas] , nu exist] comenzi pe pia#] pentru produsele realizate cu respectivele utilaje etc. ). Situa#ia este necesar] [i pentru localizarea , preg]tirea =n vederea p]str]rii =n condi#ii optime a utilajelor respective. Nr. crt Denumirea utilajului Nr. de invent ar Valoare de inventar Amortizarea Observa Valoarea Valoarea #ii amortizat r]mas] ]

Situa#ie cu privire la mijloacele fixe ( piesele de schimb ) realizate din produc#ie proprie , prezint] planul cu privire la mijloacele fixe ( inclusiv a pieselor de schimb ) care se vor realiza prin produc#ie proprie ; situa#ie util] pentru stabilirea din timp a necesarului de materiale de aprovizionat .Se =ntocme[te periodic [i #ine cont de programul de repara#ii a utilajelor [i instala#iilor . Nr. crt Reperul ( mijlocul Nr. de fix , piesa de buc]# schimb ) i Termen de execu#ie Beneficia Observa# r ii

Situa#ie cu privire la stadiul lucr]rilor de repara#ii [i =ntre#inere a cl]dirilor, respectiv a lucr]rilor de repara#ii ale utilajelor, prezint] stadiul lucr]rilor de repara#ii [i =ntr#inere a cl]dirilor respectiv a utilajelor =n decursul unei perioade . nr. crt 1 Perioada programat] ( bilunar ) Specifica Obiectivul #ia 1 1 1 1 1 123456789 lucr]rilor 0 1 2 3 4 repara#ii Cl]dire fa#ada sec#ia 1 exterioar ] 1 5

programat

realizat

Situa#ia mi[c]rii mijloacelor fixe pe o anumit] perioad] nr . cr t loc de loc de co folosin#] folosin#] d pred]tor ( cod ) primitor ( cod ) Total pred]tor loc denumir ea nr. de nr. invent bu ar c valoar e

**

***

Total general Balan#a anlitic] pe conturi

***

****

Schem]

MODULUL TREZORERIE

Modulul trezorerie este structurat pe mai multe func#ii , [i anume : func#ia de eviden#] , func#ia contabil] , func#ia financiar] ( de plat] - =ncasare ) . Conform acestor func#ii modulul trezorerie este structurat pe patru submodule , respectiv : modulul furnizori , modulul clien#i , modulul banc] , modulul cas] .+n conformitate cu aceste module , obiectivele modulului trezorerie sunt : eviden#a clien#ilor [i a furnizorilor gestionarea banilor din casierie , respectiv din conturile bancare eviden#a instrumentelor de plat] ( CEC-uri , Ordine de plat] , Bilete la ordin , Cambii etc. ) efectuarea de pl]#ii [i =ncas]ri prin cas] / banc] Rela#iile modulului TREZORERIE cu celelate moduluri ale sistemului informatic sunt: 1. Modulul comercial . Transmiterea informa#iilor =n leg]tura cu crearea / stingerea datoriilor / obliga#iilor fa#] de furnizori / clien#i . 2. Modulul personal . Transmiterea informa#iilor =n leg]tura cu plata sau re#inerea unor sume personalului societ]#ii sau a celor care lucreaz] pe baz] de conven#ie civil] . 3. Modulul indicatori economici . Transmiterea balan#elor analitice =n vederea ob#inerii balan#ei sintetice . 4. Modulul managerial. Transmiterea informa#iilor cu privire la soldurile zilnice debitoare / creditoare ale partenerilor comerciali , a informa#iilor =n leg]tur] cu plata / re#inerea unor drepturi salariale etc.

Intr]rile la nivelul sunt reprezentate de informa#ii preluate de pe diverse documente primare , cum ar fi : Aviz de =nso#ire Factur] fiscal] ; Chitan#] ; Ordine de plat] ; Bilete la ordin ; CEC uri dar [i de informa#ii care reprezint] ie[iri =n cadrul altor module ale sistemului informatic , cum ar fi : contravaloarea m]rfurilor ( materiilor prime , materialelor etc) achizi#ionate modulul stocuri Not] de recep#ie [i constatare de diferen#e ; sume de plat] sau de re#inut personalului modulul personal Stat de plat] ; sume de plat] la bugetul statului modulul personal Dispozi#ie de plat] ; sume de plat] la bugetele locale modulul personal , modulul mijloace fixe diverse situa#ii , Dispozi#ii de plat] etc. Chitan#] , document justificativ care atest] plata sau =ncasarea unor sume de bani prin care se sting anumite obliga#ii fa#] de partenerii comerciali .Este un formular cu regim special de =nseriere [i numerotare [i circul] =ntre cei doi parteneri comerciali . Se arhiveaz] c]te un exemplar la fiecare parte . desen Ordine de plat] , Cec-uri , Bilete la ordin , Cambii sunt titluri comerciale cu valoare [i reprezint] documente prin intermediul c]rora se sting obliga#iile comerciale . Se emit =ntr-un singur exemplar de c]tre emitent ( beneficiarul bunurilor ) [i au urm]torul desen Dispozi#ii de plat] - =ncasare , serve[te ca dispozi#ie c]tre casierie =n vederea achit]rii / =ncas]rii =n numerar a unor sume =nscrise pe diverse documente justificative ( Factur] fiscal] , Aviz de =nso#ire a m]rfii , Ordine de deplasare delega#ie , Stat de plat] etc .). Serve[te totodat] [i ca document justificativ de =nregistrare =n registrul de cas] [i =n contabilitate ( =n lipsa altui circuit : Emitent Banca emitentului Banca beneficiarului Beneficiar . Se arhiveaz] la beneficiar .

document justificativ ). Se =ntocme[te =ntr-un singur exemplar , circul] la persoanele avizate pentru viz] [i se arhiveaz] la nivelul serviciului financiar al =ntreprinderii .

Unitatea Dispozi#ie de c]tre casierie nr. din . Numele [i prenumele .. Func#ia ( calitatea ) . Suma .lei . ( =n cifre ) ( =n litere ) Scopul =ncas]rii pl]#ii .. Semn]tur Conduc]tor Viza de control Compartiment financiar a ul financiar contabil unit]#ii preventiv verso Se complete az] numai pentru pl]#i DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI : Actul de identitate .. Seria .. Nr. .. Am primit suma de .. lei ( =n cifre ) Data .. Semn]tura .

Casier Pl]tit / =ncasat suma de .. lei ( =n cifre ) Data .. Semn]tura Prelucr]rile realizate la nivelul acestui modul sunt : - determinarea soldurilor finale debitoare-creditoare pe fiecare partener comercial ; - determinarea soldurilor zilnice a conturilor bancare , respectiv soldul casei; - centralizarea datelor pe conturi =n vederea ob#inerii notelor contabile care vor sta la baza =nregistr]rilor =n balan#ele analitice balan#a sintetic] ; - stabilirea taxei pe valoarea ad]ugat] de plat] sau de recuperat pe baza jurnalelor de cump]rare [i de v\nzare; - prelucrarea datelor cu privire la avansurile de trezorerie Ie[irile modululului TREZORERIE : Situa#ia zilnic] a =ncas]rilor [i a pl]#ilor zilnice ce se vor efectua prin conturile bancare , este un document util =n stabilirea priorit]#ilor de plat] care arat] totodat] [i sumele ce se vor =ncasa =n ziua respectiv] ( debitele [i crean#ele scadente =n ziua respectiv] )

Unitatea .. A. Situa#ie pl]#i - =ncas]ri data PL}~I +NCAS}RI

Cec-uri de pl]tit Total . Cec-uri de =ncasat Total . Cec-uri scadente azi .. Cec-uri scadente azi Bilete la ordin Total . Bilete la ordin Total .. Bilete la ordin scadente . Bilete la ordin scadente .. Alte instrumente folosite Alte instrumente folosite Pl]#i prin cas] +ncas]ri prin cas] A. List] de pla#i Nr . crt Furnizor ( creditorii societ]#ii ) Suma Data scadent] Explica#ii

Total de plat] Total de =ncasat Lichiditate

(1) (2) (21)

. .. ..

* Jurnal pentru v\nz]ri,serve[te ca jurnal auxiliar pentru v\nzarea valorilor materiale sau a prest]rilor de servici; document de stabilire a taxei pe valoarea ad]ugat] colectat]; document de control al opera#iunilor contabile. Se completeaz] pe baza

documentelor

tipizate

comune

sau

specifice

(Facturi

sau

documente =nlocuitoare) privind v\nz]rile de materiale sau prest]ri de servicii . Se arhiveaz] la nivelul compartimentului financiar contabil .

Factura sau doc. =nlocuitor Nr. crt Cump]r]tor dat a Nr . denumi re 3 Cod fiscal 4 Total fatur] (inclusi v TVA) 5

Neimpozabie Din care scutite tota l 6 Cu deduce re 7 F]r] deduce re 8 Expor t (TVA cot] 0) 9 Cot] 11% Baz] de impozitar e 10

V\nz]ri Cot] 22% Baz] de impozitar e 12 Valoare TVA 13

Valoare TVA 11

Report:

De reportat:

+ntocmit,

Verificat,

* Jurnal pentru cump]r]ri, serve[te ca jurnal auxiliar pentru =nregistrarea cump]r]rilor valorilor materiale sau a prest]rilor de servici; document de stabilire a taxei pe valoarea ad]ugat] deductibil]; document de control al opera#iunilor contabile. Se completeaz] pe baza documentelor tipizate comune sau specifice (Facturi sau documente =nlocuitoare) privind cump]r]rile de materiale sau prest]rile de servicii . Se arhiveaz] la nivelul compartimentului financiar contabil .
Factura sau doc. =nlocuitor Nr. crt V\nz]torul dat a Nr . denumi re 3 Cod fiscal 4 Total fatur] (inclusi v TVA) 5 Neimpozab ie Cot] 11% Baz] de impozitar e 7 Valoare TVA 8 V\nz]ri Cot] 22% Baz] de impozitar e 9 Valoare TVA 10 Importy cu certificat de am\nare Baz] de impozitar e 11 Valoare TVA 12

Report:

De reportat:

+ntocmit,

Verificat,

* Situa#ia =ncas]rii achit]rii facturilor , serve[te ca jurnal auxiliar pentru #inerea contabilit]#ii analitice a clien#ilor sau furnizorilor [i pentru stabilirea soldurilor conturilor 411 ,,Clien#i sau ,,Furnizori. Este o situa#ie care nu circul] [i st] laza stabilirii =nregistr]rilor contabile.

Pag. (Unitatea) .. Anul Nr. ziua r\nd =nregistr ]rii


0 1

SITUA~IA +NAS}RII ACHIT}RII FACTURILOR Client (furnizor) denumi re


2

Luna

co d
3

localita te
4

Sume de primit (datorat) Ct. 411 (ct. 401)


5

+ncasarea (plata) facturilor credit ct. 411 (debit cont 401) ziu Ct. Nr. doc Suma a corespodent
6 7 8 9

+ntocmit, * Registru

Verificat, de cas], serve[te ca situa#ie centralizatoare a

=ncas]rilor [i pl]#ilor efectuate =n numerar prin casieria unit]#ii pe baza documentelor justificative, de stabilire a soldului de cas] (respectarea obliga#ii legislative cu privire la plafonul de cas] [i m]rimea pl]#ilor efectuate pe zi), la =nregistr]rile =n contabilitate (unitatea) CAS} Nr.cr Nr.act t cas]
0 1

data REGISTRU DE ziua Explica #ii


3

Contul lun anul de casa a cont

Nr. anex]
2

+ncas Pl]# Simbolc ]ri i corespodent


4 5 6

De reportat pagina / TOTAL Casier, financiar contabil

Compartiment

* Balan#a, serve[te ca document de verificare a exactit]#ii =nregistr]rilor contabile, la controlul concordan#ei dintre contabilitatea analitic] [i sintetic], se emite la compartimentul financiar al unit]#ii patrimoniale lunar, [i ori de c\te ori se consider] necesar, nu circul] [i se arhiveaz] la nivelul compartimentului men#ionat.

Furnizori (clien#i) Nr. Cod Sold ini#ial crt Denumire Debit Credit

Rulaj lun] Debit Credit

Sold final Debit Credit

+ntocmit,

Verificat,

* Balan#] (conturi de trezorerie: cas], banc] ), este un document elaborat la o anumit] dat] [i reflect] realitatea opera#iunilor efectuate prin conturile bancare, respectiv cas]. Se confrunt] cu extrasele de cont de la banc] [i cu jurnalul opera#iilor de cas]. Cas] (banc]) Nr. crt Balan#a conturilor bancare (de cas]) de la Sold ini#ial (debitor) Data .. Rulaj zi Sold final Debit Credit (debitor) (=ncas]ri) (pl]#i)

Data

01.01.1999 02.01.1999

* Jurnal-situa#ie privind opera#iile de cas] banc], serve[te ca jurnal auxiliar pentru =nregistrarea zilnic] a opera#iilor de cas]banc] =n creditul (debitul) acestor conturi. Se =ntome[te lunar sau pe m]sura efectu]rii opera#iilor separat pentru fiecare cont sintetic. Se completeaz] pe baza registrului de cas] sau a extrasului de cont primit de la banc], la care sunt anexate documentele justificative.

. (unitatea) contul.. Jurnal privind opera#iile de cas] [i banc] Nr. Registru de cas] crt sau extrasul de cont
0 1

Luna Anul Conturi corespondente debitoare Rulaj creditor


2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 Total : +ntocmit,

Verificat, (verso)

contul.. Jurnal privind opera#iile de cas] [i banc]

Nr. Registru de cas] crt sau extrasul de cont


0 1

Luna Anul Conturi corespondente creditoare Rulaj creditor


2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 Sold la =nceputul lunii: Rulaj debitor: Rulaj creditor: Sold la sf\r[itul lunii: Verificat,

+ntocmit,

Schem]

MODULUL INDICATORI ECONOMICI

Obiectivele acestui modul sunt punerea la dispozi#ia factorilor de conducere ai societ]#ii a informa#iilor financiar contabile (cu repercursiuni asupra deciziilor luate la nivel de conducere), informa#ii concretizate =n principalele tablouri, respectiv: Balan#], Bilan#, Cont de profit [i pierderi. Aceste informa#ii stau, totodat], la baza deciziilor luate de partenerii externi ai societ]#ii, externi), respectiv B]nci, Parteneri de afaceri (interni, Organisme interna#ionale (U.E., Parlamentul

European etc.) etc. Aceste informa#ii sunt informa#ii financiar - contabile care arat] starea patrimoniului =ntreprinderii, respectiv m]rimea capitalului social, cifra de afaceri, fondul de salarii utilizat, marimea veniturilor [i a cheltuielilor, m]rimea crean#elor [i a datoriilor =ntreprinderii etc. Prin prelucrarea acestor informa#ii se ob#in informa#ii noi, cum ar fi: structura cheltuielilor, structura veniturilor, cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri, veniturile la 1000 lei cheltuieli, viteza de rota#ia a activelor circulante, sursele de finan#are ale patrimoniului, fondul de rulment, trezoreria net], cash flow, gradul de =ndatorare a firmei, gradul de solvabilitate, gradul de lichiditate, rata autonomiei financiare, rata de finan#are a stocurilor, rata datoriilor, gradul de valorificare a produc#iei, randamentul mijloacelor fixe, pragul de rentabilitate, rata rentabilit]#ii veniturilor, rata rentabilit]#ii resurselor consumate, durata de imobilizare a crean#elor, durata de folosire surselor atrase etc. Pe baza acestor informa#ii se vor lua m]suri =n toate stadiile fluxului economic al societ]#ii, ca: * aprovizionarea cu materiale s] se fac] de la sursele cele mai apropiate [i cu mijloace de transport economice;

* =ncheierea la timp de contracte de aprovizionare, =n care s] se prevad] termene precise de de [i primire materiale desc]rcare, asimilarea a materiilor prin prime [i materialelor [i prin care s] se asigure ritmicitatea =n aprovizionare; * reducerea opera#iilor pierderilor de =mbun]t]#irea calific]rii noi cu condi#iilor de depozitare [i de p]strare a materialelor, modernizarea =nc]rcare produselor ridicarea de produse personalului de la magazii [i depozite etc. * reproiectarea consumuri reduse [i performan#e superioare; * perfec#ionarea produselor [i procedeelor tehnologice; * organizarea corespunz]toare a muncii; * organizarea ra#ional] a transportului intern [i a aprovizion]rii locurilor de munc]; * =ncheirea contractelor de livrare a produc#iei cu cantit]#i, dimensiuni, calitate [i termene precis specificate; * mecanizarea transportului produselor finite [i semifabricatelor de la sec#iile de produc#ie la magaziile de produse finite; * urm]rirea modului de executare a prest]rilor de servicii de c]tre societ]3ile afiliate; * controlul operativ [i sistematic al modului =n care sunt respectate clauzele contratuale; * alegerea celei mai avantajoase forme de decontare pentru condi#iile date; * #inerea unei eviden#e clare [i la zi a documentelor de decontare, introducerea unei circula#ii ra#ionale a acestora, accelerarea =ntocmirii [i pred]rii lor la =n termen la banc]; * urm]rirea aplic]rii unor sanc#iuni economice [i financiare (desp]gubiri, amenzi, dob\nzi) =n cazul ne=ndeplinirii condi#iilor contractuale [i a disciplinei decont]rilor; * utilizarea decont]rilor prin compensa#ii etc.

alpopey@rdslink.ro