Sunteți pe pagina 1din 4

Stagiar an II Tanase V. Georgiana-Mirela (nr. matricol A 46241) Categoria X.

Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii


12. Aprovizionarea presupune: a) Comenzile sa contina produse care indeplinesc specificatiile corespunzatoare; b) Sa se plateasca preturi corespunzatoare; c) Comanda sa contina cantitatile de produse si termene de aprovizionare corespunzatoare; d) Actualizarea informatiilor legate de furnizor astfel incit comanda sa contina date reale; e) Produsele comandate sa se obtina in timp util; f) Inregistrarea comenzilor aprobate complet si corect; g) Prevenirea lansarii comenzilor neaprobate. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Rezolvare RISCURI POSIBILE specificatiile sa fie necorespunzatoare

PROCEDURI DE CONTROL INTERN Revizuirea specificaiilor existente de catre personalul tehnic.Monitorizarea problemelor de productie legate de specificatiile materialelor folosite. Specificatiile trebuie sa cuprinda date ale perioadei curente, comenzi rapide, stoc corespunzator, pretul materialului. Comunicarea specificatiilor de productie departamentului de aprovizionare. Revizuirea corespunzatoare si aprobarea contractelor si comenzilor Obtinerea de oferte competitive pentru fiecare aprovizionare periodica.Volumul productiei aprovizionata sa fie determinata prin analiza indicatorului de utilizarea unor materiale similare. Revizuirea corespunzatoare a comenzilor de aprovizionare. Monitorizarea variantelor de pret, amanuntit. Mentinerea unor date corecte in evidenta 1

informatii incomplete legate de pret

informatie indisponibila sau incorecta

legata de nivelul stocului sau nivelul productiei

stocurilor. Corelarea programarii productiei cu informatiile legate de stoc si cerintele legate de termenele de livrare din comenzi. Revizuirea corespunzatoare a comenzilor de aprovizionare. Folosirea previziunii Emiterea de copii ale comenzilor emise personalului corespunzator. Prenumerotarea comenzilor. Verificarea periodica a intrarilor in sistem

informatiile dintr-o comanda sunt neclare Comenzile nu sunt introduse in sistem in timp util Informatie indisponibila sau incorecta a produselor comandate si neprimite

Specificarea modului de transport si a datei de livrare in comanda de aprovizionare. Prenumerotarea comenzilor de aprovizionare. Corelarea informati e i p r o d u c t i e i r e c e p i o n a t e s i informatiile legate de comenzi date Urmarirea comenzilor neonorate de furnizor Prenumerotarea si inregistrarea corecta a comenzilor Proceduri de aprobare a comenzilor desemnarea de personal autorizat care sa aprobe comenzile Mentinerea unei securitati a comenzilor de aprovizionare

Comenzile date pot fi pierdute

Proceduri inadecvate de prevenire autilizarii neautorizate

15. Activitatea de vanzare , la nivelul unei entitati presupune: a) Implementarea strategiilor de marketing; b) Atingerea sau depasirea vinzarilor intr-o maniera eficienta; c) Predarea in timp util a comenzilor de la clienti departamentului care se ocupa cu prelucrarea lor. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Rezolvare

Vanzarea, ca activitate cu continut problematic complex prin intermediul t e h n i c i l o r s i modalitatilor specifice, are drept scop fructificarea cu maximum de eficienta a rezultatelor productiei, trecerea acesteia in consumul final in cel mai scurt timp posibil, contribuind astfel la valorificarea i n t r e g u l u i p o t e n t i a l tehnico-productiv de care dispune firma in permanenta misiune de a oferi cumparatorului marfa de calitate, la termenele si in conditiile solicitate si nu in ultimul rand asigura un castig real cel putin pe masura eforturilor. Vanzarea produselor se poate face: - pe baza de contract comercial incheiat anticipat la cererea clientului - pe baza de comanda anticipata ferma, urmata sau nu de onorarea imediata a acesteia - la cecere neprogramat a, dar previzibila, din magazinele si depozitele p r o p r i i s a u a l e r e t e l e i comerciale publice. Calea prin care se v and produsele este in functie de natura produselor, sfera de utilitate, caracteristicile si potentialul de cump arare ale c l i e n t i l o r , c a i l e d e d i s t r i b u t i e u t i l i z a t e , m o d a l i t a t i l e practicate de producatorfurnizor pentru desfacerea produselor sale . Indiferent de calea prin care se asigura vanzarea produselor, un rol definitoriu in extinderea v a n z a r i l o r i n e c o n o m i a d e p i a t a r e v i n e a c t i u n i i d e p r o m o v a r e , a c e l e i d e i n f o r m a r e a v i i t o r i l o r utilizatori despre caracteristicile produselor, a conditiilor de executie si de desfacere etc. Livrarile catre diferiti clienti se pot face fie din stocurile de produse f i n i t e , f i e d i n p r o d u c t i a curenta. Intreprinderea producatoare trebuie sa-si programeze un raport corespunzator intre volumul productiei de fabricat in timp si nivelul stocurilor de produse finite care urmeaza a fi asigurat pentru realizarea unei desfaceri continue si evitarea rupturilor de stoc. Riscuri posibile De a vinde bunuri clientilor indoielnici Proceduri de control intern Verificarea clientului prin cerere de referinte Client din partea bancii sau a colaboratorilor cunoscuti, verificarea permanenta a soldului clientilor si stabilirea unui sold maxim Verificarea notei de comanda (daca are nr. De inregistrare si este facuta de persoana autorizata), a preturilor si a reducerulor (daca sunt acordate de persoana autorizata) Bunurile trimise trebuie sa aiba comenzi semnate de persoane autorizate. Examinarea bunurilor din punct devedere cantit ativ, 3

De a vinde bunuri pentru preturi care nu sunt autorizate si a acorda reduceri care nu sunt in concordanta cu procedurile societatii De a trimite bunuri care nu s u n t conforme cu comanda De a trimite bunuri neconforme dinp u n c t d e v e d e r e c a n t i t a t i v i calitativ al comenzi

De a realiza vanzari fara a pune lazi situatia stocurilor De a accepta comenzi f ara a a v e a stocuri disponibile De a face livrari de bunuri care nu sunt recunoscute de catre clienti din punct de vedere cantitativ, cantitativ i al comenzii De a avea clienti indoielnici fara a inregistra un provizion

c a l i t a t i v i a l comenzii Completarea fiei de magazie Verificarea nivelului stocurilor prinasigurarea unui stoc minim stabilit V e r i f i c a r e a s e m n a t u r i i d e primire de catre client a facturii sau a documentului care atesta livrarea (avizul de insotire a marfii) Verificarea scadentarului soldurilorc l i e n t i i u r m a r i r e a recuperariid e b i t e l o r r e s t a n t e d e l a c l i e n t i i indoielnici Verificarea inregistrarii p l a t i l o r , respectiv a facturilor emise

Plati efectuate care nu sunt inregistrate