Sunteți pe pagina 1din 5

i+i

PROBA ScRlsA-o'n.L

TESTE

I . Papilomul invetsatrinosinusal:

a. esteo tumoramaligna'

b. se trateaza numai prin radioterapie

c. se poat€maliggrizain l07o cazuri

d. areouvoluliesxtreinderaPida

c. afccleaz-a numai persoanevarstnlce

2.

Exarnenul functional al auzuluiseface prin urmatoarele metodeobiegive cu exceptia:

a. audiornetria prin raspunscortical

b. otoemisiuni acustice

c. imPedansmetrie

d. acurnetrie instrumentala

e. Potentiale auditive Precoce

l.

4.

ljrobevcstibulare provocatesint urmatoarelecuexceptia:

; g. nroba calorica

';

'

'i

b.

c. proba Romberg

d. Protra rotatoril BaranY

e. iroba Pneumatica

Proba galvanica

Agentutetiologiccel mai fregvenl in pericondriteledepavilional urechii este:

a: staftlococul auriu

b. strePtococui

c. Piocianicttl

d' enterococul

e. klebsiela

5.

6.

7.

Cele mai frecvente fr'acturide stancasunt;

a. oblice

b. Fansversale

c. atiPice

d. alevarfului

e. longitudinalc

ln etiologia trarotraumatismct(x suntincluse urmaloarele, cu o(ceptia:

a.

b.

c.

d.

,.

loviruracu

sPalatura auriculara

Plonjonul in aPa saltul cu Panasuta duralala zgomote de intcnsitate medie

"*pun"t"',le

mingea sau palmapest€pavilionulurechii

Neurinomul de acustic nu semanifesta cu:

a.

h.

c. vertrj

dcformarea conductului auditiv extern

surditate neurosenzoriala r'milaterala

d: tinitus . e. afectarefibre grrstativenet'vfacial

,

**r

.,

8.SindromulMeniere ;

a. esteun sindrom labirintic c€ntral

b. aparemai frecvent in lunile dc.v.arl

c. af,csa mecanism hidropsullabirintic

d. deobisei nu asociltLafEnom"ne vegetative

e. asociaza frecvent otorec

:,

-r-

g. prinrre metodele. dc investigare in cazulunei paralizii facialenu seafla:

a- testinBul facisl

b. gustomenia

c. Posrurogfafia dinamica

d. testulSchirmer

e- EstulBlatt

UriitE-rrit-taa,a,!,lr-c-l|-|r.Bl*grl

SIBTU

10.Structurapiramidei nazalenuinclucle:

a. cartilajele triunghiulare

b. apofizauncifbrrna

c. oaseleproprii nazale

d. apoiizapalatina a maxilaruluj

e. cartilajelealare

I l. Hemostazaregionalain epistaxissepoatefaceprin:

a. compresie digitalapearipanazala

b, tamponament nazajanterior

c. Iigaturaarleracarotidaexterna

d. tamponament nazalposterior

e. evacuarecheaguriprinaspiratie

I2. Metodeledehemostazagcneralain epistaxisnu includ:

a. medicatiearrfr'heparinica

b. cresterearezistenteicapilare

c. medicatieanticoagulanta

d. medicatiaantifibrinolitica

e. radioterapia splenici

i

13.Tra(amentulin ozenanuarecbobiectiv;

a. refacereatroficitatiimucoaseinazale

b. combatereacrustelor

c. combaterea acufenelor

d. recalibrarea tbselornazale

e. dezinfectianazala

14.Simptomatologiarinitei alergicesezonierenu include:

a

stranutin salve

b.

secretiimucopurulente

c.

prurit

d.

lacrimare

e.

-"obshuctie nazala

15.Abolireatotalaa atrzuluisenumeste:

a. otodinie

b. otalgie

'

c. cofoza

d. otoree

e. tinitus

16.Faringelenu estevascularizat de:

a- arterafaringiana superioara

b. arterapalatina superioara

c. artera vidiana

d. arteraetmoidalamedie

e. arteradorsalaa timbii

I7. Prin hipofaringoscopie nuseidentifica:

a-

amigdala Gerlach

b.

amigdalalinguala

c.

sinusurilepiriforme

d.

valeculclc

s.

fiazalimbii

18.AnginaPlautVincent ;

a.

b.

c.

d.

e.

esteprodusa decorynebacterium diphteriae

semainumeste anginafusospirilara

asociaza eruptiicutanatesero-hemorasjce

areo evolutie foartegrava

aparein mononucleoza inf'ectioasa

28. Laringitele edematoasepot aveaurmatoarele caLtze,cu excepria:

a- edemalergic

b. edemmedicamentos

c. anemiehemolitica

d. mixedem

e. uremie

29. In cadrulsimptomatologieitumorilormaligre laringienepot fi intilnileurmaloarelesemrle,cuexceptia:

a. otalgie

b. disfonie

c. dispnee

d. otoragie

e. disfagie

30. Ceaniaifrecvenlalocalizareacanccrrrluiesolagianeste;

a. esofagulcervical

b. esofagulmijlociu

c. pilorul

d. esofagulinferior

e. fornixul

3I. Epiglotitaacuta:

a- estedeterminatadeinfectiacu llaemophilusinfluenzaetip tl

b. seintilnestemaifrecventla fumatori

c. secaracterizeazaprinprezentakeratozeisi a alipiilor celulare

d. necesitaexalnenanatomo-patologicin vedereastabiliriitratamentului

e. inldtdeaunanecesitatraheoslomiedeursenta

32.Condromullaringelui;

a* areorigincin siiucftirilenei-voaseaie iraringeiui

b. sedezvoltacelmaifrecventla nivelulcartilajuluicricoid

c, secaracterizeazaprin invaziarapidasi metastazareprecoce

d.

areorigine in cartilajultiroid in 807ocazuri

q.

nu beneficiaradetratamentchirureical

33.Laringocelul:

&

esteo rnalformatielaringianacongenitala,intotdeaunaincompatibilacu yiata

€stedeterminatdeo flaciditateneobisnuitaa

b.

c, esteo hemiea mucoaseidin ventricululMorgagrri

d. secaracterizeazaprin absentacorzilor vocale

structurilorlaringiene,fiind denumitsi "laringeflasccongenital"

' e, secaracterizeazaprinabsentaepiglotei

34. Diaposticul de certitudinein rumorilerrahealeestestabilitde:

a- examenulCT

b. bronhoscopie

c. examenhistoparologic

d. examenulRMN

e, examenbacteriological secretiilor

35. TriadaBezoldeste{brmatadin:

a. Rinnepozitiv,Weber laleralizatlaurecheabolnav4Schwabachscurtat;

b. Rinnepozitiv,Weber lateralizatla urecheasanatoas4Schwabachprelungit;

c. Rinne pozitiv,Weber lateralizatla urecheasanatoasa,Schwabachscurtut;
d.

e' Rinnenegativ,Weberlaterclizatlaurecheasanhtoasa,Schwabachscurtat,

Rinnenegativ,Weber lateralizatla

urecheabolnav4Schwabachprelungit;

36.Dintrefactoriide riscai canceruiuiesofagian,nu faceparte:

a-

b.

c. acalazia;

d.

e. sindromulBanet.

consumdeceai fierbinte,alcool, tutrur;

variceesofagiene;

sd.PlummerVinson;

Universitrfer "LucianBlagr' SIBTU

''

'.-'*=-gq!'c|{44e4&gs&k+q[i4r+nreic-:-lYhGorrPsDi|ian|'-Crtsdrr-on#:q#

' ,:

t9. O contraindicatierclativadeamigdalectomieeste:

a. hemofilia

! b. diabetulzaharat

c. insuficientarenala

d. insuficientacardiacadecompensata

e, hiperlrofraamigdalianaunilaterala

20.Simptomarologiaadenoiditeicronicenu cuprinde:

a. - obstructienazala

b. staresubf-ebrila

c, rinoreemucopurulenta

d. faciesadenoidian

e. rinolaliedetip deschis

2l. Anginadin mononuclenzainfeclioasaesteprodusade:

a. stafilococ:

b. streptococulA

c. virusulEpsteinBarr

d. citomegalovirus.

e. Klebsiellapneunioniae

22.SindromulTrotter semanifestaprin:

a. parezanervi IX, X, XI, XII

b. nevralgiedetrigemen,hipomobilitateval,hipoacuzrc

c. paralizienerviIII,IV, V,VI

d. nevralgiedetrigemen,dispneesi disfonie

e. parczanervfacialcu tinitussi hipoacuziedetransmisie

23.Diafragmastiliananu cuprinde:

a. muschiulstiio-glos

b. muschiul stilo-hioidian

c. muschiulmaseter

d. muschiulstilo-faringian

-' e. muschiuldigastric

24. Ceamai frecventatumorabenignaa CAE este:

a.

papilomul

b,

nevul cutanat

c.

osteomul

d.

lipomul

e.

ceruminomul

25.Actiuneade abductiea gloteiesteprodusade:

a. muschiulcricotiroidian

b. muschiulcricoaritenoidianlateral

c. muschiul cricoaritenoidianposterior

d. muschiulariepiglotic

e. muschiulariaritenoidian

26. Dispneead.etip taringianprezintaurmatoarele senmeclinicemajore,cucxccptia:

a, tirqi intercostal

b. tiraj suprasternal

c. coboriiealaringeluiin inspir

d. bradipneeinspiratorie

e. tiraj supraclavicular

27. Pereteleinternal cutiei timpanicesemai numeste;

ffi===:+

a. mastoidian

b. timpanic

c. jugular

d. carotidian

e. labirintic

r:

--

Univorsltatea Rl,ucian Blege" SIBtU

:--Ee:xlJnlqr

r+nltyfp@irnili;tllgj_C{tedr3

ORL

:-:::.

r:---r=

=

Grunwaiciaparein:

PROBA SCRISA- O.R.L.

a-

sinuzitasfenoidala cronica

b,

mucoceiuldesinusmaxilar sinuzitaetmoidalaacuta

d.

sinuzitamaxilaraodontogena nevralgiadetrigemen.

TEST E

38.Din urmatoarelealirmatii,unaesteadevarata:

a-

esofagitapostcausticaestemaifrecventala adulti

b.

ingestiadebazeproducenecrozade lichefiere

c" esl€necesarainceperealratamenfuluidilatator-incadinprimeleoreposttngestie d, esofagitapostingestiesubstantebaziceareprognosticlbanebun

e. lrecventaparsi leziunialetraheeisi alelaringelui

39.Tratamentulesofagiteipostcausticecuprindeurmatr:arelc,maiputin:

a. masuriprofilactice

b. neutralizareaageptuluicoroziv

c. esofagoplastieimediatdupacestarea 8nerala a

d. antialgice,antibiofice,corticoizi

e. suprimareaalimenlatieiorale

pacientuluipermite

40. In urmatoarelehemopatiipoateapareaadencpatielaterocervical4ntaiputinuna:

4 l.

a. mielommultiplu;

b. boalal{odgkin;

c. leucemielimfaticaacuta;

d. lefrcemielimfaticacronica:

e. iimiomnehodgkinian

In tiroiditade Quervain probeledeIaboratornu indica:

a

b. alfa-2-globulinacrescuta

c.

Ieucocitoza

hormonitirofdieniscaztltiin fazaderezolutie hiperfibrinogenemie

-U.

e- VSH crescut

42. Ceamai frecventatumorabenignatiroidianaeste:

,

a. adenomulfolicular

b. adenornulmedular

c. carcinomulanaplazic

d. adenomulpapilar

e. adenomulpleomorfl

43. Litiazasalivaraafecteazacel mai firecvent:

a. glandaparotida

b. glandasubmaxilara

c. glandasublinguala

d. glandelesalivareminore

e. glandatiroida

44.AdenomulpIeomorf secaracterizeazaprinurmatoarele' mai putin una:

a-

b.

c.

d.

e.

areoriginemixtaepitelialasi conjunctiva

estemai frecventIasexulf'eminin

esleceamai frecventatumoraa glandelorsalivare

estemai frecventIasexulmasculin

beneficiazade tratamentchirurgical

45. Tumora Wartonse caracterizeaza prin:

a- esteceamai frecventatumorasalivara

b.

aparemai frecventla femei;

c.

apuemai frecventla coPii;

d.

estelocalizalafrecvent la nivelul glandeisubrna'rilare;

-,., ----e

-esteunadenolimfom