Sunteți pe pagina 1din 107

flegta Autononril rlo Eloctrlcltate - RENEL Dlrt'e(la (,'crxlrald rle TrRnsprrrfgi Dlbtrlbutle a Energ{et Elebtrlco

EX( ECUTA R EA I,I NII I,ON r I,.L'Cl' IIIC E A ENI ENt,* DE JOAS;'I III\$It.NE

; - i l - , , i ' , ' q ',r \'\ r

-- I I ...iL'l

' l

- i

I
I i
t

rcEtrENnnc
Rueurcttl - t09Z

.t\

r.5. Organizarea locurilor ds mune[ pri'fua.lpale pentru necutarea luerlrlor


de cons:truc{tt-rtnontai l'6' . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . .': . . .. . . . . . . .. .:. r r orri r o.o eo

I I I r9
' i

Avlzgle ql autoilzafille........'............r...;t.r........i..rJrrrJ,i. linitlor eleetrlce aorlens eu cordratoare lzolate tmsadate r r r rir o r e o r r o1.i..1. rrr

2. heculta

2.L. Ftxarea pe toren a tragqrtul llnlet.r.....r 2 . 2 . E x e e u t i a f u r d a f t t l o r . . r I o r o e. . . . .

jrrro.............ooo;nl

a or o o , o i . . r . . . o b r 1 o r . . . . . . .

oj l o r r r

2.3. manlpularea gt trarsportul stllpllor gl tamburtlor eu conduotoere holetc


toisadate " '....'a.......... ............ a......' i. o. r. r r i o. aaia..,..a

ri0 .

2 . 4 . d e t r t p a r og al p l a n t a r e e at t l p l l o r . . . . . . i i o r o r . . . . . , . . . | . . . . . . . . . i . . . . . . . 2. 5. Mortaree ar,rnlturllor pe fatedele eltrlttllot . . . . . .,. . . . . . . r. .. . . j. . .. . . I

ls i+ ds
.l

2.6. lllortarea fasclcraleto re c o r d u o t o a r e d toreadato...............rooooroJ 2.?. Mortaroa o o r p u r f l bd r e ilumlnap t ubllc................................

$r .l F1

, i

2 ' 8 ' D l e p o z l t l v o l g ldugo r up e e t i l p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 64 I 2.9- Exoculla legilturllor do protecfle lmpotrtve tenstuntlor aooldeotele .,...,.,. ,'60 2.10. Verlflelrlle gl m[eurltortle la puneree ln funcflune .........-........ J . 6o 2 .1 1 . N o r m e l e epeclflbe d e p r o t e l t e a m u n e l l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . r f o o roj r 2.12. Aillelele, dlopozlilvele, uneltlegl eculele uill.lzate . . ... ... . . ... .. ... 2 ' 1 3 ' F o r m a t l l ld eo l u e r u. . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- Dreoufla tlntllor electrlce aerrene ou corductoare relzolato . . .. .. . ..'.'. .. . .. .. 3'1' Flxgrea p e t e r e na t r a s g u l u. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... .. . ... .. ,.. ... .. ..... ...... .. 3 . 3 . M a n l p u l a r eg al t r a n a p o r t ua l t f l p l l o rq l t a m b u r o l o r . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ' 4 ' E c h l p a r eg al p l a n t a r era tilptlor..r..............:..............,.... 3 ' 5 ' M o n t a r gc ao n r l u e t o a r g l o r . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . 3 ' 6 ' M o n t a r oe ao r p u r l l od r g t l u m l n a t . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 3. ?- Executaroa leglturllor cloproteeflolmpotrlva tenglunllorneoldcntale.... I"1' 4 ?-rrg 3 ' 2 ' D t e e u t a r gfa undatttlo .r 8l 63 86 88 68 88 68 '88 ?0 80 RO -3 -

ItnF.

lnfunctlun......o...r...........,.r 3 . 8 . V e r l f t c d r l l og l m l e u r l t o r l l e l e p u n e r e a l...o...... e e p r o t e e l l ea n r r r n c l . 3 . 9 . N o r m e l e s p e < : l f l cd 3 . 1 0 .F o r m a t l i l e d g l u c r u . . . . . . . . . . . . .o.....,oo......,,.

80 lll) ttO 8l) 80 8U 8l Sll

.......,.....r..r.....r.....r...,.

3.11. ttttfalele, sculelegldispozitiveleuttllzate...............,...r..,...,r..,. 4. Beuttllzareanrat.e:rlalelor 4 , 1 . l l e u t i l i z a r ec ao r y l t r c t r ; a r e l o r . " t ip ltlor............ 4 . 2 . R e u t i l i z a r e-a i z o l a t o a r e l o f. . . 4,3. Iteutlllzaree ...... .........,..o,.r.....,r

.....................rr...........,,.., ...... ....... .r.....,., ......._..,b,.. . '

4.4.ller"rtil|z4reaconfec!iilorme|'allce(coronamento).....r. Anexe:

Attexa1:t|ealizareallniilorelectrlceaerlenecuconr|uetoareiofsar|ato,.. Anexa Z : Realtzarea llnlilor eleetrlee aerlene cu eonducloare nelzol&te..rrirro,.. 101

-,1 -

f . i;ilNrnaLrr;Tr
' 1.1. Domenlul de apllcare

Prezentaflqr tehnologlc[ se apltcl la lucrlrlle de eonstrucfll-montalale ltnlnor electr{ee aeriene de distribtrtie, avind tensiuneanomtnal[ de 380 v, reallzato cu conductoare lzolate torsadate sau cu conductoarenelzolate. Figa tehnologicl se apltcl atlt pentru lucrlrtle nol, ctt gt pentru cele de reconstruetlt sau reparafil capltale, pentru instalatiilo RENEL. Ftga poate flapllcatlgtlaexeculle llntlloreerlene le alte unit[gi di.nafara RENEIT. Prezenta flqr tehnologlc[ nu cuprlnde executla brangamentelorelectrlce, care fae obtectul flgei 2 RE - FT 35-83.

1.2.1. Llntaelectrlelaertan[dedtstrtbutleestetnetalal'r'rprlncaretreeeenerglaelectrtcr de [a postul de transformare plnr la ooireumator. se Gonrpune dtn : - coloana (sau eabluU de tegtre dtn poatul de treruformare (deltmltarea fficirdu-se la leg[t u r a p a p u e l l o r l n t a b l o u l d e d t e t r t b u [ t e a l p o e t u l u t ) ; - conductoarele oloctrlce (lzolate sau nelaolate) ; - stttplt gt fundalille l ; - clemole gl armlturtle pentru ftxarea eor^.Juctoarelor pe etllpll Fau pe fafadele clldtrllor ; - prlzele de plmlnt ; - eorpurlle de llumlnat ; - punctole de aprrndere a [umrnetulut publtc (manuar eau automat]. Fasetctrlulrle eonduetoare lzolate toreadateeete ansambluleompua dln concluetoare lzolate eu PVC, rlsuclte lntre ele. Fageteululcuprlnde: 'sd - un conduetordln ofel-alumlnlu eu eeelluneade -.2 (eonstant[ pontru toate lpurllo de faecleul)' avind rotul de nul dln purrctdo vedere eleetrle gt de purtltor din punct de vecloremecanle. Este denumlt f'Nul purtltor( ; - trel condue0oaro dln alumtntucu eeoflunea de 3b,50 eau ?0 -rn'; earo 6ervseodropt eonductoare de fazf ale llnlel de rlletrltrufto; - unul eau doul eondtretoare dtn alumtnlu eu eoeilunoa de 16 mm2, pontnr llumlnatul pu61c. 1 . 2 . 1 . R e s t u ld e f l n t [ l i l o r , e o n f o r 6 t r E 1 0 6 . l'2'2'

1 . 3 , . C l a p l f l e a r ela lnlllot ncrleio ds dletrllrtttle A. l,lnll eleotrlee aerlone ct eotductoare lzolate torradete 3 - tlull oleetrlee eu fareleul lnttrn pe ctllpl tau po fafarleleellrltrllor (traellunenee reallzttrrz!1 irr eonductorulnrl purtltor) ; lllrll olectrlee or fnreleul pozat pofaladele cl[dlrllor (la eare nu npar eforturl de traellune). F. Llnll electrlee nerleno cu eotduetoarenelzolate, 1.4. Elementeleoonetruetlveprlnclpale 1.4.1.Stilpll l)ontru reallzaroa llnlllor eleetrlee aerlene de loael tennlunene utlllzoae,Intltpl dln lretonrllrr : f a h r l e a t l ar r r r r e n t [ - ntilpl rlln lpton srmot preeomprlmatlp SE-4 T ;SE-5 T ; 8E-10T ; SE-ll T ; - alilpl dln tton armRt contrlfugatSCp t0001 ; SCP 10002; SC 10005; Sl 9 ql TC 15014-l0l'r.

'

grcu ncceslblle ente admla[ utlllzarea etllpllor dln lomn. In ?.one Caraeterlntlelle atilpltor rlo beton elnt prozentatetn latrelul 4. L,,l.2. Conduetoarels A..Fascte,uloledc corrluctoarelz,olntetornndate, reallzate dtn eotrluetor funle dln Ar- OL (STAS3000-8lDgl eonductoarefunle dln alumlnlu(STAS3032-?l', lzolate eu pollelorrrr[ dc vlnll rezletentltla lntemperll
.t I

raecleuteleeeelmhollzeazlrtup!urmltorulmorfel:TYIR60AI-OL+3x50elrtrl0Al, ln earo T e[te faseleultrl de eonduetoare toraadate ; Y | R lzolnlla rfln lrVC ; rezletenlaIn lntemperll ; rezlstenfe ta flaellrtr.

50 Al -OL erte ncc{luneaqt materlnlul nululul purtltor ; - nrmdrul. Beetluneaql matertalul eorrluetoarclor rle far.I : 3 x 50 AC - numllrul, noclluneaql mnterlalul eorrluetoorclor 3 x l6 Al de llunrlnnt puhllp. Conductoarslctornadato aint marcnte po materlalul lz.olnrt. po tonttrlunglmon, crr urnrlltonrele notnlfl : - Zlillo. 1t1',;1t. IX)| . 'l'lttI pentnr r.onrtuctonrele elreultulut de dlrtrl[ullo rlnnnll ; - l l ' l . l l t : 1 . f t e r ) t r te el . r e u l t u l r rd l e llumlnrt publlc. t o l v t u e t o n r e le

Tllntrllo de fnrelnrrlede errlvftrctonro lornnrlntogl enrnetorlettclloeonrtruellvoelrrt l)ra?.ontnlrt in Inlrclolr,I ql 2.

_ f ; .

Tlpurlle de lar r leule Tlpul faeoleululul Dlametrul faecleululul (mm) 42,6 3 ? ,I 33.0 21tg

Tabelul I

M e e af e a c l c u -

lulul ftglm)
lr 6

SoAr-oL+Bx?oAl+zxL 50 At-oL + 3 x 6o lf + I r 1r 50 AI-OL+ 3 x ilrrAf + r r rr 60Al-oL{.3rlsAl

l, 16 0, 95 0.0

Tebelul 2
C e r a e t e r l a t lo l l e f a e e lc u l u l u l

Num[rul gl dtemetrul flrulul

G r o e l m e ar a d l a l l a lzolallel (mm)

l0 Al 36A, 5 0A l 7o Al 50 A'-OL

?x1,7 7x2,5 1 9x 1 , 8 l9x2,l I x 3 , 2 + 6x 3 , 2

l, g l,8 2,0 2rA 2ro

9, I Itr g 14,0

ls,o

B. Conduetoarelefunle dln alumlntu 6TA3 3032-80), eu eeotlunlle dc 36,60 4 raetdblstlclle tehnloe ale aeeetor eonductoaro rlnt prezel|tate

zo rnrnl ft ca-

ln tabelul3.

Tabolul 3
Ser'lllnea nornlri:iiI {tt2;

Numlrul ql dlametrul flrelor ?x2,5 ? x 3 lSx I, B l9x 2.I

Rezlatenta lr ruporo d (daN/mm")

t7 l6 l? t7

1 . 4 . 3 . C l e m e l e g l a rrnllturl le f)cnt r-u reall z.area l l n i l l o r o l * e t r r c c a e r r o n er r e r r t n t r r h r l r or o u t l l r z c a z . lo r a r r c r t o c r c m o {l rrm;lturl rper.,lflco. Elo rlnt pre/etttnte I n e e l e r . ou r m e a z h , u r r l o r o l r r t l c l q l m o n t l r a a l o r . rl'{?-nff

- 7 -

l s' I F
t | .

a' q
r)

\o
c9

s-

^1

N -+
c.
Ol FO

\'

s N

tU

L lr., l-

l-

s N \i $
s.l b)

C! N s{

N
a
+ * b

rY)

b'\ t\

I $lNl 0lIl s$ tt tRl ilR l ss


s \ \t1
F=--+ t R l
| I l ^

T s

l Y t'- "-

l ij l )

a eJ

s \'

s
\

\0

b k) \'

,+

ct

a
d)

\.J :v)

s
N

e.l
N

$r$

s
N

"\ l.__-

\ l,n B S l , r o)'
S ,

a c\
\N

\ a ^> \-

a p a
d
.$

s r,

$
$

ss
N

.>. ca

s t\r)
.l N

a.i ot

a tct
s

3
tr'

to +

\'

N R {:
c\

s
\0
tr?

t Y l cS
l n

R e
3 , S\

v)

ry

\t

s
t.f)

a r)

ct

s
\0 s{

R 0;
+ * q0
b.

q
I

$)

N tO
N

U;
\

\$

K t

\$

tll
ilr'.
N IWJ

iK NI
\ \ (\ \.
R

\\$ t\ \. et , \ T\ ! \ + I 3 \ \
S

$ \p

R s
\

a
(3

s h Y)

s s
)l

N It)

R
$

It r)

ca s N n a e- s{

s,(-)

o,

3R \
\

e
N

a (o

B +
Qfrl

s, \

slo si
R

$l$ I
it N \

{ t D

a
t

{\t-

q'

s ,s b v)
*
F
QT

s
*$

t .N
t,

s
N

s(J

s$

ih $

i t
q
f. .4

.k

x K
s -\

\ g
h14 t

u E

s
a.

\P

.t

*,
\U

ili

Itr

e
(4

a fl t'J R rb t
a
\

ss $'$
.\u
L

r$
T l'.

\
r-l \l

t
h

! a

\J

\D

u I tr {{

Itr |.t \ \

\ \ u1 I

t x

r. s. 9rqant-?glga loqglgJ:! de eo{str'lllill.l-montal ln vederee execut[ril lucrlrlftrr - doeumentatle de exeeufle ; - evlzele gl autorlzalllle nocer;rre ; - materlalele ngceearo ; - eculele gl dtspozltlvele de hrcru ; - cordlfllle eoclale (caz,ero, brusil. lnalnte de lnceperea lut:rlrtl, respotuabllul de lucrare trebule e[ confrurte doanmenLafla drl r:orrgtructll-montat trehrle aelgurate :

de aecutle cu ellpalla dln teren qi eU etabllengcl mlsurtle tehntee gl organlzatorlee eonetete,cera e[ aelgure ealltaiea lucrlrl gl respe*tarer nrrmelor de protectto a muncil.

r . 0. _eo r39!9_E!_ouro_rt zgt!-!&


de construclil-montaf ale llnlllor dldctrlae aerlene de loasl tenelune, esto neceaar sI ee vertftce rfec[ proleetul de ereeutle (ettt pentiu luor[rtle hot; qlt gt pentru cole de reparatlt eapttale) eonglnavlzele ql aeordurne nocooare. Pentru amplaeamentul r;l traeeiul llntel elnt neeesero avtze gl aeordurl (dup[ ortm altua[ta eoncretl.dln teron o lmpun, ln conformltal,e cu reglomentlrllein vtgoare].. Aeodui pontru toren, tn functte dle caz, ee obgne de la prtmlrll aeelor teronrrl. tsu dc le pmprletarll :; . imlnte de a se trece la @recutaroalucrlrtlor

O narcinl deoeebltlt ee revlne proleetantulul eete rezolvarea eventualelor problemc prlvtnd acordul abomtlllor de a exeeuta llnlt electrtce cu eonduetoare lzolate toreedato pe fatadele cl[dtrtlor-ln aellel de eltuafll ee va ae$ona ln codormltate su prevederlle regrlamentulul pentru furnlzarea gl utlllzarea enorg{el eleetrlce (pE 9g2/69) ob$nerea avlzelor nece8are qectrt!.rll lucrlrtl elnt ln serelm protbctantulul. cgra va rte-

bllt aolutllle ()oncrste de execufte. ln functle de avlzele obttnuto. 2. DTECUTIA LINIILOR ELECTRICE AERIENE CU CONDUCTOARE IZOLATE TORSADATE 2.1. Flxarea pe ta,en a traeeulul ltntel 2 . 1 . 1 . F t x a r e a t r a e e u l u tl n e a z u l l t n l l l o r p e s t i l p l Exeer-rtarea llnlllor de loaeI toneluno cu eorrluetoare lzolate toreadato pe etflpt to lacc ou rerpeetarea traeanlul ntablllt in proleet. AceFt tratar trebulo ntr ltnfl aeama do partleularltlllte apeclflee dtn tcren, po[tru ea llnla nll ntl llo eorpuel deteriorlrllor gl gI fle aceenlblll hrerlrltor ds earploatare ql tntrollnoro. ...

- u -

tn mod practlc, traseul pentnr ltnltle cu conductoare toruadate pe snlpl trobule alea tn lunpl p[rttl necaroaablle drumululrla nRtersaula marglnea trotuarelor, le orage. Stlpll nq trebule lmpledlce r[ acceaul tn alldlrt, lntrerde ln gengurl, rldlcarea tobelelor pItru tuorlrl dc rqeralll aau de eonetruc$t. La tntreflnerea etrlzllor, etllptl trebule s[ fle lnatala]l eetfel, lrclt e[ gleeaecl le pqnetul

de tntllnlre al traseelor ltnillor de pe ambelp etrlzl. 2.L.2. Frxarea traeeilut tn ,azul. lrnrfldr pe fatade de clddtrr Flxarea traeeulul lintllor eleotrlce eu corductoare toreadate. aht ln cazul feeoletrlelor lnttnse' cil gl al celor pozato' cpnrtltule o operatte dlflcll[, recomandlndu-ae oe la aoeastr fazl dc lucrlrl, executantulul lucrlril er,tI ee acorde asletent[ tetrntcl dln pertea prolectartulul. La alegerea trassulul esto necesat.sl ee gtnl eeana.de urm[0oerele eoneldercntc : a) Traeeul ltnlei e[ se integreze pe clt poelbtl ln formele erhttechlrale ale clldtrll pe care ee aplle[. b) Pentru clldlrlle schlmblrl de dlrectte. c) in eezul clldlrllor tntlne[. de nlvel 8e vor alege la ltmltele de eeparare dlntre tmoblle, valorlftotndu-Bo unelepartlanlarltIflarbltecturale(burlanedeacrrrgereaapel,col|rrtde.).,'-..... O Fascleulul de conductoere trebule er fle plaeat clt mat fos poalbll (dar m:nb B m de Ia eol), pedru a ee factllta poelbtlttlttle de lntervenltc la retea, ln cazul dtfsrltelor lucrlrl dc cploatare gl ldregnera. 2. 2. Recutta fundatillor 2.2.1. Generalttltl Fundalttle etllpllor care euport[ eonduetoare toraadatg pot ft : - furdatil barate ; - fundagl turnate ; - furda[il prefabrleate. Fundaltlle ee st(oalt[ pe baza prolectulut de oreculto a lucrrrll, al llnlet, ln llo eare alnt lndteato : schlmblrlle neallnlate, eu mmeroaee epaltl llbere tdre ole. ae reeomendr releaue cu fatade omogene eete lndteatr rteaue pozatl, evttlndu-se colfurle la

.] care ouprlndc planrl dc eltua-

- loeul de agezare al fteelrul etlp I - ttpul etllpulul ; - ilpur furlalrel. corespunztrtor caraetortailcrlor tehntce ale colulut ; - plaml do oxeeullo pentru flaare tlp cfofurrfalle, eu dlmenrluntto tn plan ql arltnelmoadc furvfare gl dc plantare a rttlpulul respecttv pentru fundallllo de boton, proloctul provodo ql marco ; betonrlul, - to -

mlaglnit, ape frengee s u b t e r a n ee t c . , d e c a r e n u a _ a l l n u t F e a m a l a p r o l e e t a r e e a u ln edpltur[ ee lntilnesc Inetalaltt ne_ gemnalatein pr.olect (furrtatlt, eonduete, cablurl aubterane, canale) ears fac lmpbrlbllI | conlnua_ rea nflpllturllor ln locut, in pozlfla gl eu dlnrenelunlle proleetato, lucr[rtle do adlrdtur6. Be opre.c, gefur rle echrlrtr anunrindpe gefu*, rucraro, care v8 hottrrr fre eonttnuareaalprlturtt. cu rnrer mprtt_ flellrl ale trmplaeanrentulr ra l u ctt luarea unor mrsurl n de protefero a lnatalalntor lntilntte (dacl eoto caz-ttl)'fle' dar:]l ntr poate deelde slngttr solulllle nrodlflcatoaro, va arnrnfape proleer.antgt pe uenef i e l a r ' l l r r e r r r l l p e n t r u v e r l f l c a r e n c o t o r c o n e t a t a t eq r , r l a c ce e t e c a z t r l , p e n t r u g e h r m b a r s a aoluftol d o f u n d r r r ea a t i l p l l o r r e s p e c t l v t . Z.2.Z. F-}eeu{ af f u n d a l l i l o r b u r a t e F u n d a r e a - p r l nb u r a r e a s t i l p l l o r ( f u n d a f t t b u r a t e )c o r w t [ l n f l x a r e a e t i l p l l o r ln gropl, prln .qtraturl de ll0 cm de pbrnlnt nevegotal lrlne compactat prln balero eu matul, alt.ernsts cu ntraiurl de 20 cm de pletrlg. F u t x l a ( i l l e b r l r a t e8 e e t t c u t l l ' a e o l o t r n c t e s l n t p r e v r z u t e i n p r o l e c t , m r m a tl a otilpll do suellnereln nllnlarnent. Operafllleprlnclpalela r:xecutarea fundaltllor sint : - trasarea gropllor ; - rlparea grnlrllor ; _ ererutarea trura fulul. Z . Z . Z . l . T r a a a r e ag r o p l t o r Duplt planul de eltualle eo verlftcl pozltltle ftecrrrrl plehet {Jrlchetulmareheaz[ centrul fundatlel), gl arnrnre : - allnlerea prln vlzrrre gl lalonaro ; - drstantele prn[ ra borrrerearlturate, prrn rnreurarea eu ruleta. La rlt'rtantaprev[zuti{ in proreet Be l)ate un lrrug marcrrd mtlloeur grop,. intructt pentru a exeeutaelpltura llrugll trebule lndeplrtafl, pentru a putea vorlflca ql men_ l f n e a x a g r o p l l o r q t ,l n f l n a . . a x a a t l l p u l u l . deoparteqldealLaaplehetulul. atltpoallnlament, oitgl p e r p e n c l l e u l ap r e allnlament' se vor b n t e l a d l n t a n t ed e s m d e l a p r e h e t llrugl martorr, unlll eu s fo a r l l . . Daed nflpltura va fl t'xeetttlrtrnormal' ee va proeeda ra tragarea gropnor prrn mlreuraroR ql ineemrurea ol eaznrauap8 leren rtlmonnlunll a gr.plt, aetfol tncft plcbotul sI fle ?n mlfloeul gropil, l,a exoeutareameeanlella nllplltrrril (prlnforaro) nr ento neeoear[ marcarea portmetrulul gro_ p l l ' d r m e n F r u n t op t f o r m a t n p l a n rezurrirvt r r t nc t r a m e ,f , , l n a p e rf o r o a r t s , 2. 2. 2.2. Sl{porea grogrllor l-ormn ql rtlnrenrlunllo gropllor (in ptnn gt arllnelnro) l r e l r r l o e l l r n r e r p u r r l l l J r l e n u r l l o rd o ero_ r r r l l e r l l n p r o l e l : t u ll u e r l l r l l r e e l r e c l l v o .
I"l'l?-r!l

D a c i l l a e r e e u l l ag r o p l l o r f u n d a l l l l o r s e l n t l l n e e c z o n ed o u m p l r r t u r i l ,

pAFroR

beton. Ftg. 1. Traoarea IundAttetunul stllP de gl dlmernlunlle gropllor de fundafte trebule s[ eoln oazul ln care aeeBteallpee e' forma gl tabelul 5 . reepund[ eelor prezentate ln flgura 2

F tg. 2. Fundatlt hurate. plantarea rtllpllor' pantru I Bo 6Slperea gmpllor ae va faee numal eu puttn tlmp lnrlnto de troeltortlor (ln epoelal ln zonale populato)' vtta surperea malurtlor gl aecldontarea antmalelor 8au a Pe tlmpul mplll. groplle vor fl acoperlte 8nu eemnallzate' unel foreze) eau manttal' 8lparea gropllor so poate e*ecuta moeanlzat ( cu alutorul a) Slparea mecanlzatl a groPtlor Pontrugrccutaroameean|zatdagropl|or'evorfolollnutoforozo. -t2-

c u r r t l l a i e l en t e t ' a t t i e e rle forat pot l' rcrs numal perooans.care foat au t n s t r u l t e E p o o l a le u p r l ,.. . vlre la utllizarea. reglarea gl exploatarea rnaglnll (conform clrfll tehntce a uillalulut), ,preorm gl """t cun()s(: qi leepectr nornrele rte prr.,tecttea muncll la foloslrea aceetel oategorll do utllale, ,,,:u1" ' Deeerventul fllnd sl condueltorul autovehlorrlulul,trebulec[ poeedepetmle de eonduosreolltrorat

de organele do mllllle.

Autoforeza treb,ure a[ fro prevlzut[ :,u:apr cu drametrulde g00 n.m gi e[ poatr elpr gmpl eu adinelmea pintrla 2b00mm.
$eful echlpel de montal rlapurrde do pozi.tteqectl lor corecte. a axel gropll gl de reallzaroe dtmerutunl_ \

Deplasarea maglnll de forat la punrlb.lrleluoru sefaee cu coroanade elparotnpozllta de marf (culcatl pe puntoado odthnr)' ?n ter''rn plrr.n, llpelt,do obstacole, dcplaeareade la un plchet la altul poate ft flcutl ql cu eolonna de oilpare rtdldat[. i Trecerea forozel eu coloana rldlca:[ pe rub eeu ln aproplerea rarea de gropt ln aproplerea LliA aau LTc,. oarc.ar puteafl atlnaede coloanade forare ?n ttmpul luerulul. elnt lnterzlse,
I

LEr{ eau LTo, precum gl fo_

In pozllle de lueru, fore:ze trebule sI stoa po un toren pl&n, orlzontal. 8e verlflcl dao[ eapr coreepurde dlametrulut gropl I de forat. Inalnte de forare' eu alutorul manlvelel, eoloana.se aduee tn pozlgie perfect vfilealtr. frlneazdautovehicu|ulinaceasti1pozitiegleecaleaz[. se

Dup[ verlftcarea plchetulul, ee prooedeaz[ le elperea gioptt. Numal dup[ aducerea coloanel in pozttte verttcalr gl aslgurarea madalel de oomaadl - _-- t bd6: "*" culrrll deserventul Foateproceda la manevrarea manererpentnr actronareasapel. stp" forezel trebule edueI la turatla neeearl inalnte de a lua contact eu plmlntul.

- Inctrrearea maslntl deerpat (avaneul tn prmrnt) "" "" r"*;;

nelor sale.

;ilJ"]ffir"

""u".

Pe mtreura elptrrtt, plmintul do pe rnsrglnea gropll esto lndoplrtat de unrl dln muncltorl, dupd oprlrea complettra rotlrll eapel. Prmlntul slpat ao depozlteazr la o dletanf[ de eel puitn 0,50 m de la margrnea groptt,avlndu-se grlfl ca depozttul reallzat sH nu implodlce conilrurarea procsoulut tebnologlo (rtdtcarea rttl_ p'lul etc') 9l clreulatla pletonllor sau a vehlculelor. plmlntul vogetal nu poate.fl foloalt Ia burel gl va fl depozltat separat ql indepllrtat. Drn cinrJrn ernd ae verrfrer vertrcalrtatea grop' (verrealttatea coroanclde forare), la aovolo proeerl?rrlu-ee la coreetaree pozlllel coloanel.
Dupll for3res gropll la acllnelmea lrrevllzutl, prqee(nnl asa edm n-a arhtat mal nua. t ' 1S i l p a r e a m a n u a l t r a g r o p l l o r r;rr,l)ilcqc vnr sllle mnnrral l n r r r m l l t o a r e l ee a z u r l : r : i n d r n r r n l l r r r l3 r , : 1 r i l , , r r t r r funtlficll ecorDmlr. folonlren unul utllal mocanlo ; magtna ao deplaneazl la plchetut urmdtor,

_ 1 3_

- clrd m Be poato crea un front de lueru coDilnuu pentru acect utllaf ; - eolul deoseblt de pletroe (bolovant marl) nu permlte forarea reu o permlte numal tn pro-

porlle redue! ; -terenul foarteaecldentat nu permlteaducerea la vertleall e ooloanel deforare. lilrI reallzaree unel platformeorlzontale. Slparea manual[ a gropllor ae oreeutl cu unelte almple de e[pet, la alegerealor tlnlndu-ee soomade natura terernrlulgl de dtmene lunlle tn plen ale gropllor : ttrnleoape, r[ngl, ceznela, lopetl, llngurl etc. Dlmenstunlletn plan ale groptlor nu vor depdglcotele prevlzute ln proleet. 2.2.2.3. Exeeulta burelulul
,vvt.o vsr aturu.

lnatnte do ridtcarea attlpulul 9l de tntroducerae lul tn grceplr. deol gpapt r rlmaedeeodpbrltlma[multlvrome , aluloapetlmpplotsa:(loamnleau-iernlf, m eeeapl.gIeetndeplrteaz[ dtn fundul gropil atratul de plmtnt lnmutat (de 20{0 cm). Dup[ rldlcarea, allnlerea gl agezareavertleall a etllpulul ee reallzeazl buratul ou etreturl auaceelvd de plmtnt gl balaat, blne bltut cu malul: se amenafeazlterenul dln lurrtl etflpulul, prln reellzirea unel clctull de plmlnt. fn localtt[gr ae reface pavalul. 2.2.3. Dreeulta fundallflorturnatedln beton Fundaltlle dln botonee prevld la etllpll apeelall(etllpt de lsldere. tormlnall, de derlvatle). ': 'Funda$l turnate la etllpll de auatlnereln altnlamentee prwld rnrmalacolo unle oametetlationlterenrlul m aetgur[ stab[ltatea etllpulut plantatln fundaftaburat[. Fuldatltle de bslon de forml prlematlcl etrt prezentateln flgrra s gt tebelul 6.

-14-

Flg. 3. Furrfetll turnato.

TABETLhL f

FANDATII

EURAT
,1RN ArcdontaI
fl ihc

7/P

ft,e,rt ?Ar6tR/A

7Prt cAlcpRr^ i

afZze

// 7oc (/rr)

{
i"'/4)

(-) l,go

(-)

l/ rnc (n)

(^)

SF +T
s gT

2,00

0"80

o80
OrSO

450 /, eo
fr50

460
OrSO

2,o0
lt 9tl ?r 00 2,oO

OrSO

f,80

st9
TP - toool

clBo

/,70
l,6O

q8o
q80 q80

o60 48o
080 6

q80

trso
l,aO

TP - tooo2

q80

l,go

TAdtaL

FuNDATil
7/P
TaREN CA76QR.4 r

TARNATE
ERr', catfo*ta f, 'rR/, CAr6Ae/A I

.f r)/*,

//Lne (^) ,60

A (^)

a
(-)

Hino. (^)

A (n)

a
(-)
Q75

fltnc (^)
It6O

* (m)

a
(m) Or75

s6 5r sE tor
s lt7

too
/, E0
/,60

4ao
1,20

,80

or95
l)20

qs5
/, oO
l, 15

/,50

1,50 1,50 1,50

/,o0
/, l0

ltSO

or80
Or90

+o
l,0

4qo
0,80

/,25

ttSo

rP/o.o02

0,80

q8o 0,60
l, lo
/' lO

lrgO

aa0
l,O0

orE0

se looos
Tet60t4 -t05

1,50 /,2o
l,6O
l'?O

/,20

1,fl
/,6O

Lto
ttto

t50
160

lrb
lrfu

/,? o

l,OO

FT' 4i - llr

Operalille prlncipale la execulia fundaltilor dln beton elnt : - trasarea gropllor : - elparea gropllor gt sprillnlrea perefllor ; - executia radlerulul 9i cofrarea fundaflllor ; - prepararea g[ turnarea belonulul : - decofrarea : - complet[rlle de beton dupl rirllcarea etilpllor ( c I e l u l l , tenculell, aellvleell) ; - lmprlgilerea plm?ntulul. 2. 2.9.1, Traaarea gropilor Verlflcarea allnlanrentulut gl pozitiet a bornei in teren fa[I de prevederlle planulut de execut f e s e v a e x e c u t aa q a c u m e e a r a t l i a p e l . 2 . 2 . 2 . 1 . 2 . 2 . 5 . 2 . S { p a r e ag r o p i l o r q l spriiintrea pereillor Forma gr drmensrun'e grop'or trebure etl coredpundl planurtlor de exeeufle dln proleetul lu_ erllrll reepecilve. sprtllntrea malurtlor este obllgatorle ln terenurl slabe, Inundablle, pletrlg, nlslp, teren neomogen eu atrailfleatll, loessuri. sprlitnlrea ee poate face cu dulapi metallci (refolostbilt) eau ou lemne sau blle (f,.al .

F 19.4. Sprtitnlrea pere illor. 2.2.J.3. Eleeutla rarllerulul gl cofrarea fundallel

Se toarntr lahaza gropii rrn strat egallzator rle lrel.on almplu B 100; a cllrul groslmo erte rls 2o e.m, gl eare eonsiltuie rarjlenrl. l ' a e x e e r r t l af u n d a l l i l o r e t i l p i l o r rte Inton ne foloeesc eofra;e Intorroaro, doro Forvore rB ''t l r r e r e a g o l u r l l o r p e n lr u l n o n t a r e a e t i l p l l o r - l{i -

cofralele, etrbforml de eutll prlematlee eau etllndrlce, alnt coDfecllonatedln lemn, pFL, b a c h e l l z a te a u t a b l l . cofralelo Jln lemn ee clptugeec cu tablr neagrd de 0,5 mm, pentru a le milrl durabllttatee. A Inalnte de folosire, cofralele 8e ung pe partea caro vlne ln oontact cu betorrul eu un strat cle mot orlnll aau ulel ars, pentrtr e se putea face mal ugor decofrarea. cofralul lntorlor dsformd ctllndrlcr (pentru etflplt centrtfugatl) eau prlemuttcd (pentru etllptl vlbratl) ae monteazH. dupl turnarea racllerulul. Montarea cofralelor comporttr urmltoarele operatll : - 8e marcheaz[ pe partea euperloard a cofralulul repere dlamotral opuee (la cofrafele prlsmatlce !e mareheazl mlllocul laturilor) ; - ee lntroduce cofraiul in groapd pe racllerul turnat gl ee allnlazil ou afutorul reperelor gl al tlruqllor de eontrol : , - centrarea cofrafulul ee face eu aiutorul urDr eforl, lar vertlcalltata cu ftnrl de plunrb ; - ftxarea cofratulul ee faco prtn legarea lul eu errm[ de fcrugr bltuft la plmint.

2.2.3.4. Prepararea betonulut 9l turnarea Betonul so oblrneprrn amoetecarea unor canttt[[r de erment,
rea etllpllor de betonin golurlle funda[let, 8.200. Pentru prepararea betonulul se poate foloel - prepararea eentrallzatl,

balaetgt ap[. Pentru fundalltle etllptlor rle betonso foloaosc betoane stmple marca B. 100, lar pentru flxauna dlntro metodele urmltoare :

cu betonlerl de capacltate mare, dacl ?n zond urmeazl e[ se toar_ ns un numlr mal mare de fundafll ; - prepararea la born[ cu ryle!,r,agonlore rle capacltate mlel ; - prepararea manual[, foloaitl pentru lucrlrt al c[ror volum nu fuettflcd foloelrea unet be- I tonlCre. Ameeteeareamanualr a betonulul. care se foloeeqte frecvent la fundaltne llnltlor de foaer tensluno, se sr(ecutx cu o platform[ de lucru 3 , { ,,lr confeetlonatl dtn eelDdurl de 25 ._ ;;;;", hlne lnchelate. Traruportul betonrlur trebure executat tmedtat dup[ preparare, tnsrnte de rneeperea prtzet. 1lmpul dlntre preparare gl turnarea bgtonulul varlan| lntroB0 gt 00 mtnute qtdepinledo ma?ca elmentulut, traneportaroa gl umldttatea aerulul. .., Betonul preparat la bornI, la cftetanteplnl la ?0 _ g0 m, se poate traneporta eu roaba sau cu tomboroane. La prepararea centrallzatl a betonulut la dletanle plnd la 5 km, traneportul Bo poate erocuta eu autocamloang cu benl baeculantreau cu remorcl baeeulante tra' do tractoaro. Turnarea betonululee txeeulx numal dup[ vertflcarea ettrrll eofralolor. cofralul gl pcrolll ae udI blnqpentru a impledlca absorbfl4 apel .iln beton. Retonul proanprt turnat trebrrle protolat rte erlrJur[, vtnturt uscnts ql gor. f n prtmolo qapto _t7_

zlle de le turnare, auprafata llberl a betonulul ee rtropegte cu epl de doul orl pe zl gt ac aeoperl cu rogoflnl. aacl, rumegug rru nhlp, qe$ru phtrarea umczelll. ln prlmele dorl zlle, betornrl ae

ecoporl peDtru s to ovlts epllarae elmehtulul ln caz de ploale. La temperaturl eub zero grade, nuprafatabetorululeeacoper[cupale,nlelpaaup[mtnt. 2.2.3.5. Decofrerea Cofralele tnterloere dtn golui fundaltllor mombloc Bo Bcot la l0-20 ore de la turnere, mal tnalnte de lntlrlrsa betonulul.

Scoaterea cofralulul lntertor comport[ urmltoarele feze t deefecerea teglturllor de lmoblllzere a cofralulut ; de meae betonulul ; ,

lovlrea ugoarl a cofralrrlul, pentru deprlnderca,lul scoatsr@ cofrafulul dln fundalle ; - eoreetarea defeetelor de errprafall ale betonulul ; . - repararea eventualelor deterlorilrl ale eofralulul.,

Coreetarea defeetelor de euprafa$ ale betonulul ee faee prtn drlgeulre cu morter rle ctment. ' Plantaree etllpllor ln furdaflt eate permle[ numal dupl un tnterval de patru alle de la turnaro, ln perloada 1 aprllle - 15 nolembrle gl gapte zlle, ln perloada 15 noternbrle - I aprllle. 2.2.3.6. Complet[rlle de beton dup[ rlrilceree etllpllor Dup[ rldlcarea gt lntroducerea etllpulut tn golul funda]fet gt aitnterea lul, aga oum ar eratl la pct.1.5, flxarea tn fundalte le faee prln turnarea tntre etilp gt fundatle, plnl la merglnea euperloerl a fudallel, e unul beton 8.200, lndeeat cu afrtonil unel gtpel. Dup[ trel ore de la turnare es eeot penele gl ee completeazl nlvelul aolulul, Fo rocutl olotull do pmtee[e cu beton do aeeeagl marcl. Drecuterea cletultt eevs faee lmedlat eau oel mal tlrzlu tn trel ztle dupl rldloerea gl flxarea ettlpulul. 3e pmcedeazl astfel : - ee eurlfl 9t ee apall eu apl euprafata furdatlet ;

- ee etropegte eu lapte de clment suprafata spllat[ ; - ee morteazl cofralul ec<terlor, ee Ieagl ql ee rtgttf lzeazl ; - ae preparl gl ae toarnl ln cofral betornrl cle marel ldentlel

cu..oel foloelt la fundafle ; - ee lrdreapt[ cu mtatrla gl eo d[ lncllnarea prevtrzutl ln proloot euprafelct euporloara a cllclulll ; - ae tornuloqte lntreaga auprafaltrexterloarl a elelulll fundaltel plntr la adtnelmea rtc 2o om sub nlvelul stllpulul. 2. 2.3.?. lmprlqtlerea pllmintrrlI rr l ) i l n r l n l u ln e f o l o s l tr c z . t r l l a r t f l n e I P f l t r r r J l.,t r r p ]ilr r t l l r l r e a c e l l v h s l t l e l l c l r r i l l o r( r l u p i lc l r c n p n t r u z l l e ) a e a g n z l l i t r i u r r r l l r r r r r l l r l l e ll,e t f e l i n e i t F l l f . ) r , l ) e 2 .n .t , p r n f e l el n c l l n a t e p c n l r r rF c r r r t { o r o n p . . r l r ) r . ' l c l a l , ; r z -n at i l P l l . r r .
- lt{ -

Reetul de plmlnt ee implrgtle pe o auprafat:I mal mare, aga lnelt sd nu lmpledlce clreulafla, lucrlrllo agrlcole Bau Bcurgerea apelor de la baza etllpulul. in zonele loculte, pe etrlzt, tn ",r"1t, ln Inelnta lntreprlnderllor ae reface in furul furxtatlol pavaiul, lar resturlle nefoloalte eint lrrteplrtato. Dup[ exeeulareafundallllor eete neceaar ad se lntoemeaec[ documentatttpentru luerlrl aecuhee referltoare la fundafll' ln care eI so ateete marca betoanelor utillzate. Aceete documontnlll Be vor ataga la proteetul de ereculle a luertrrll.. 2.2.4. Executarea fundallllor profabrleato Fundagtlle prefabrleate constau ln rtgle de beton armat, care se monteazl la bazs atllpulul, tnterme<tlul-rr.nor btrloane ql br[flrl. se pot reallza furdatfi prefabrleate eu una aau dour rr'le, lrtn ln funclle ,l', tlpul stllpulul qi de categorla de teren ntgt;te slnt reallzate ln patru varlante : - o rlgll dreaptd ttp RDl, eu dlmensluntle 100 x +o x ro cm gl ilp RDz - 100 x 60 x 20 om : o rlgll tegltl, tlp R'f3' cu dlmenelunlle 150 x 40 x 20 em 9t ilp RT,t - 1s0 x 60 x 20 cm. Modrrl de reallzare a fundaflllor prefabrleate gl dlmene-runile groptlor alnt prezentat. ln flgurllo 5 gl 6 9l ln tabelrrl ?. Tebnologla de reallzare a fundatlllor eate prezentat[ ln figa tehnologlcl 2 RE-FT 6g-83 : rl*tecutarea LEA de medre gt ioaex tenerune cu fundaf' prefabrreate".

lzolate torsadate 2.3.1. Generallt[fl Dtn lntreprlrderea pmduertoare' stllpll gl tamburele eu conductoare elnt traruportete p1d r ---- r-' la gura cea mar aproprat[ de loeul de montal (ganiter] gr tnclreate pe vagoano. Elceptlonal, pe o razl de cel mult 60km de la unltatea produciltoara, aceste produee vor fl tramportate dlreet Ja ganttere cu mllloaee auto. Mantpularea la lrnlreare'

port revln erpedltorului.

agezarea gt arlgurarea pozlllel pe platforma mtllooulul de traro-

operaglle de doserrearern gara de desttnatte, rrnlrcarea, deeerregres, tranrportul gl manlpularea de la gara la eare trarsporturile au fogt dtrtlate de furnrzor gt ptn[ la lootrl de raontel pe traeeul LEA elnt otoeulattte cltre unltlgile de cxectrgte.
Aceate operatll eonetau ?n : - deeerrearea rn glrr gl dopozrtarea pe platform' aeu rneh.carea dtrectl po un mrrloo do tranoport ; - tnelrcarea de pe platformtr po un mllloc de traneport El deeelrcaroa la baz[ sau tn dapozlte lntermoctlaro: - depozltarea reporelor ln gtrrl, depozlte Int,ermodlaresau la bornl. t'T 17-8g
- lt) -

'N

$$ N.t $
: b ;

s
\

t\ q

t
-20-

s 3

N.8

a
Q

I
I

1\l

a
t
q
..1 U

s B

s v)

a.

F v)

as'

B
s'

q s'
s\
\

s'

I
I

p I
N
t
\ rl,

I
*

I
I
I

I
\

I
,
I I

8 B
*

e
s \o

a
\) $ \:

q-

,s \
t.

\-

I s

I
I I

I s'

I \
qa(
Q O

$'t
I \ k

\: [ [

ia
s'

q q

a a

q
Q l\l

I s.
ct

I ().
s v) s'
s q \ * o \

q
$t

I
I
I

s'

B
I
s

\ b ( \,

a
T

b-

I
q) s

s -E'*
I I

'a
rt

a
\I
\J

t l1
ti

\s

I
I I

s B *
N \

s) '.)

e
e)-

s' s c0
i\l

B
\

s b \

$F
h

s, v) s-

ae
a.

AQ

\r

.-{ s' \--*q


\t
F)

s'
s o
\

s vt

l-r

rl
\ {
d

s
s l \ .

g 13, $ lR. a
s ")
!.,
\i

ufl

I
.Q v) Q)\

e k
ct
\D Q'

f\r\ O Q

F s.
s
I

r0
tt
L

I b

s t E
s

s.
\ a .9

s
\

e
_F_

s i\

t (, I
t
:lJ

,s S.$
\ \ \ q,

\'

B \'
a k

B
$.

B
$

I
sJ r.

B \s

N a'
rI. it'

k q

Q A

T I q q

R
a q
(\

ts s'

I E
$.$ L \

s-

x \ q q

e (
tD

\,

h
.l \ v,

t
h)
ltl (,l

a\'i
te)

e
v)
t{

I'

a s
,..(

o s

Ttnfrd ,o*" de fragllttatea, ttlmenelunllegl greutateaetllpttor 9l tambtrrolor cu conduetoero' Bo recomandl ca toste mantpultrrllet[ ee oreeutemecenlzat. In cazul ln oere.degolrcareatr"bor" flcutl po o Beotlode CF cu toaetluneeleetrlcl, atlplt eau tamburolevor fl deaclrcate mlnrol, deplaeato gt depozltatela o dlatanp de col nrlln 15 m de la glnlrde urle vor puteaft manrpulate ou efutorul mecaralelor. Pentru manlpulareala deec[renre, muncltorll vor foloel numal mande eau bne uscatedln rCAlnoaee.
2'3.2. Mantpularea etllptlor gl tamburelor cu conduetoare lzolate eu alutorul automaeeralel Dege[noeree aeu inolroarea atflptlor, a tamburllor ou conductoaretoreadate gl e sltor materlale dln vagoane, de pe platformele mllloacelor de tranaport, ln glrl, ln depoztte sau la loeul de montal 80 crooutl'cu automactrralele de tlpul gt "u ""p"oit"toa de rldleare corospunzltoaro milrlmll earclnll gl care pot p[trunde plnl la locul reepectlv. stnpfi centrlfugatt eau tamburole cu conductoare pot ft deeclrcate eau tnelreate gl mrmal prln roatogollre pe plan lncltnat dac[ : - deeclicaroa 8au lncirearea."6 f""" dtnt.i-un vagon eare ee gleegte pe o ltnle olectrlflcetll 3 - obloanele laterale ale mtlloculur de traneport slnt rabatabfle ; - cadltatea de atilpt eau tambure' ': care trebule manlpulat{nu fueilftc[ aelgurarea unut utlal meeanlzat ; - ru se dlepune de un mtlloc meeanlzat de manlpulare. ln general, operatta de dosclrcare de pe platforma unul mllloe de traneport sau de preluare dtn etlva unrl depoztt ee qeout[ ln aeelagl tlmp cu operaila de lnclrcare pe alt mtlloc ds trsn.port sau de depozltare. 2'g.g. lnclroarea gl desolrcarea manuall e etilpllor de beton gt a tamburelor cu oonductoaro, cu elutorul unul plan lncllnat gl deeolrcarea mamall a ettlptlor de beton pot fl flcute, ctd pot e[ fle creeutate mecanlzat,eu alutorul automacaralel. lnclrcarea eeestc opera!il nu

ln aceet caz. operatla ee soeutc prln roetogollrea stilitlor (ln eazul etflpflor eeilrtrugott) sau aluneoarea lor (tn oazul stllpflor precomprlmaft), pe un plan tncllnat, agezat lntro eolo doutr nt_ volurl' unrl la osre Blnt atllpll 9l celrlalt la oere trebule e[ alungd, dupr oreouterea operaftet do lrcIrcare, reepectlv deaelrcare. Plarul lncllnat esto realtzat dtn dol etllpt de lem4 aqezatt cu un capdt pe marglnoa romoroll' 6 vggotnrluleau pe atratul lnferlor urmrtor dtn atlve de stllpt, tar eu celllalt capllt po ptrmtnt. Dlmensluntle atllpllor de lemn plenutrt (lungtme gt groatmo) elnt ln funelte de tnllltmoa platforC mol gl de groalmea etllpllor. 2,3,4. Depozltarea etflpllor -22 sttlpll do lrcton centrlfugall sau precomprlmall vor f I depoz[alr rozomlll tn doull puncto (tn-

dloetelnplanulatllpululrcpectlv), pentrur-tferldeoonteotul cueorul gtpedrusroputes petreoablurtle de prlndere. La dapozltar)E po mal murte ed,raturr,t*ra aoitea !o vor rnteroa:" :!:t la glpol. etabtlttrtll ln ettvil, rtraturlle de atnpr !e vor alterne r capetelegroerc ,^--.-__:1"1.lrsureree ooarupre oapetoloreubtlrl dln stratul prec,erlert. t:.*tele cu aonductoare vor fl dopoaltate , ,,numaltn pozlfle verttcall,:,pe dorl bllc paralele, are crror drametregl dhtarrte vor ft actt.elaloe, rrcft gtpcnede pioteolre,rr r;;;;;;;; ' s[ m qilnsl plmtnhrl. : la o dletantr unul de altul deotul d6 mere, alegereatamburulur, "o ---'-:-"-'*t-'l', -,, 'r"*," il;;; 8auaelrllgelorepectalederldicarelnorlflciulaxtalittemrurutut. ' lnclt ed fle poerbnr crttree prlc,utelor, pentru 2. g. 6. Tranaportulshll,nor Tranaportuletllptlordobetonneueout[eua|ut.onl: - unul autocamlon cu o rgmorel momax i . : - a doua remorcl monootr, antrenate do treetor. :Pe platforma auloeamronulut gr pe Tamburelege .agazrcu flanqelelaterale paralele,

. r

remorc! ee monteazl perrdoeurr, pe caro ae agaz[ ctte q traverer dtn lemn' se regleazr lunglmea pro$apulul in agafel, lnclt dletantadlnire ] ' -, r[ -- fte' ;- - traverse eoreepunzltoare :'lunglm[ atflpllor. Stllpll vor fl agezagt lntotdeauna eu bazeoltre cablnl. stflplt de betonpreeomprlmaflvor fl agezagcu g[urlle verilcele pe . lat (pe latura marey' -'-' Traversele de rezemaretrqbule er cadr tntotdeauna ln dreptul plrnurrtor "r;;";. L8 tnc[rqarea pe dour seu mal multe ' etraturl, lntre etreturne suocealvo jtnpr . a, "" vor lntroduee glpcl de lernn ln droptul traverselor Dup[ aranlareacoreetl pe mtlloeul de treneport, etflplt vor fl tmoblllzeft, prtn lntroduoerea lnt.e et a unor penede lemn gl irrln legarea de grrnz[e de reazem pe platrorm[ seu pe remoror; ou alutonl unor cablurt de otel lS. / rnurrcltornu are vole a[ ellrtoreaec! pe etttpt sau po platforma eutocamlonrhr. 'r-ransportul :: :" D, cu douil remorcl monoar traao de tractor se fologeee dour remorel monoaxprovlzute pertdoc, eu ps caro se monisazr orte o travergl dln lemn' ta o dtatanlr c'oreapunzrtoare dlatantelde rezemarea atllpulul (traveraele trebule r! oadl ln dreptul pllnurllor stflpulut). Aelgtrrareantflpllor pe remocl monoar( ep face la fel ea ra agozaroa pc eamfonurcrr rcrnor.etr. sttlpll' corect sranlatl pe mlllocul de tranaport, vor rt tmoutttzail ;;" ,"r.*r"".""" lntro et a umr penede fomn gt vor fl lega$ rfe grlnzlle rJereazemeu alutorul urpr oablurtdo nlol / r5. r.'f {?_,r9
_23_

z.c. lgllglea

q!_plantares sr

Faz.elotehtrologlcecaretrobule'eriecutatq pentru aducerea ettlpulul rlf n pozltfa euleat, ln care fosl li\sat de echlpa cfetralteport. in pcrzlftevertlcall, ftxat dellnltlv ln furxlelle ln loeul gl a eu orlenla.re;r necesarl, sin[ urnrltonrele : g r r e g [ ltr e a s t i l p i l o r ; - e c h l p a r e ae t i l p i l o r ; - plantarea atilpilor : allnler.ea etilpilor ; f lxarea r tllpllor ; - a n c o r a t e a s t i l p | | c , r ( a c r r l o t t n t l e e g t e e a z u l ) . 2 . 4 . l . l ) r : e g Xr l. t a s t f lp l l e l e lnahte cleineeperea echtpH.rllstilptlor, qetul de echlp[ trebule s[ verlflee ctael{ etilDlt transporf.a|l eint de ttptrl ql dinrenslunlle prevllzute in pr<liect, De asemeDea,trebuie I'erlfieat dac[ starea tehnicl gl calltatea etilptlor eBte eoregpunzltoare. Stilpli cle lrel'ott preeerrtinrl deficlen{e,ca : torsionlrl, fieurl, llpsa betolulul, golutl ln lreton, armlt"ur[ aparetrtx. cflnmr:lrrrlgilrrrllor prln care trebuie introduee huloanele de ftrare a arnrllturllor mnl mlel decit cele preFerlne in 1-rrolect etc., l.rebulesemnalafl gefulul cleluerare, eare hotlrlqte rtae! pot fl fnloelti dupl renredlerl sau trebule irilXturatt. Manlpularm pe distante mlet ean schlmtarea direetlet etllpulut se face manual, folostncttllsFnzittve de mlclt mecanlznre, ca:vlnclurl, rXngi, blle de lemn. pentru a nu deterlora betonul, Fe vor fol'-rstbllo de lemlt, rllngi imbr:5catein mangoanede caucluc sau B6 vor Intereala intre dlepoal6vele metallee gl beton in prrncturde rrefio'are. elemente cftnmaterral elaette (btr6[31 de lemn uau eauerue). Pe dietanlo mal marl, ettlplt vor fl tragl cu tractorul aau cu alt autovehlcul, dupd sHlbaroelor po bite de lemn' a crroi pozrirr:se schinrbr[pe mleura deprae]trtt. Deplasarer prin trnetate se poate faee numal ln lungpl a:ret etllpulul, fttrd tnterzlntr tragorea aub utr unghl oareeare fstilptrl rnate ft fisurat eau ehlar rupt). pentru schlmbaroa dlroellol rle cfeplnnare' manlpularea ee va faee rnantral' tragerea meeanlzatr urmftid e[ fto reluatl numal rlup[ adueoroa ctllpulul pe.zoDadlrcellel. de-a lungrrl axel eale. Pentru rtdlearea eu alul,onrlforezel eu dtspozltlve de rldtcat eau.al maearalol, atilpul trollulo etr ee afle tn pozllttre urnr,itoare, coreepunzr{toare trpulul rte stilp : - etflpul de eue(lnere, lnllndero.sau termlnal, ln lungul altnlamentulul, eu prrrrclulrlo 'rlnrtero la rlrlleare deasupragnlutrrl frrnrlrrtiel i -etflptl deeolt, dtrlrlbisa':tonren unghtulul lnlel cu prrnetud l e p r l n d o r o r - l e a R u p r[n olulrrt f u n d a I t e l. I t a e t rt e r e r n r le s t e i r r l r a t r t l , e t i l p u l r . a f i l t e z a t e r r b a z ; rc l l t r o v a t o . p e n l r r rR u f l u r i r r l r l l r . n r o n .
-:.1 -

'

2.4. 2. Echlparea stllpllor Echlparea etllpllor folosltl ln ltnllle de loacl tenslune eu eordtrctosre lzolrte toreadate trebule s{ ee fac[ lnalnte de a ee rldlca etllpul tn pozllla de funcflonare. Echtparea etilpllor cuprtrrle montarea la partea lor cuperloerl e armlturllor, re rolulut stitpulut ln ltnle. a) Echtparea ettlpllor de eueilnere ln.ellnlament Pe vlrful etilpulul de euettnere ln allntament ae monteaz[ coneole cfeaueflnererprln ftrnree el cu alutorul a dou[ tlle flletate. Stttplt f[r[ corespunztrtoaretlpulul etflpulut. b) Eehlparea etllptlor de eue[lnere ln colt Stllptt deltreltnere ln eol[ ee eehlpeazl cu aneemblul de prlndore pe stllp, ftxat cu o tlltitletatIpeparteaetflpululpecereprezlntIefortulmaXlm.,$tllpttf[r[g[urtseechtpeaz[cu8ffi8m.' blul de prlndere pe etilp cu brtrfarl, eorespunzltor ttpului de etlip. ' c) Echlparea stilptlor de intlrrrJere ' Stllpti de lntirdere in alinlament ee eehipeazl eu aneamblul de prtndere pe etflp, dupl oe e-a lntrodus pe elrllgul U un inttnztrlor. d) Echtparea stilpilor termlntli Stilpll termlnalt ee eehlpeazlt, pe partea care prezlntl efortul maxlm. cu aneamblu, ,]0"' ' prlndere pe stllp. Pe clrllgul anearrrblulul ee monteazd un inttnzltor sau un prelungltor. ' . : ' ,l . " , .: .,:. e| Eehlparea stllptlor de derlvafte : Stllptt de derlve[le ee eehlpeaz[ eu etllptt de lnttndere ql ettlpll termtnall, tle retea sau aga eum se poate vedea in flgura 10.
a

oorerpunzltoe-

gdurt ee echlpeaz[ eu oonsolil de auettnrire cu brlfarl

f n anexa I ee prezlntf modut de eehlpare a stllpllor llnlllor 2.4.3. Plarf,area ettlpitor

cu oondr_otoare

Plantarea etllptlor cuprinde toate operafllle prln eare atilpul eete adue dln pozltta ln oere re gitee$e pe toren dup[ traneport 'gl ehtpare. ln pozltla vertleal[, ftxet ln furdetle. : Ea eomport! urmltoarele operatll tehnologlee: . - rtdlearea etltputul ; - allnierea gl vertflearea vertlealltlftt atllpultrt ; I - fharea atllpulul tn furdatte : - ancoraree etflpulul (acolo unde eete eazul). 2.4.3.1. Rtdlcarea ntflpllor eu automaearaua(cau autoforeza) cuprlrde urmltoar6lc oporatll : - ee aqazl attlpul eu haza in dreptul golulul furdntlol ; - ee agazl' automacaraua astfel, lnclt axa of s{ fts porperrtleulrrl pe axa etflpllut ; . - se caleazl automacaraua ; - nolnftr'loarl ?n lurul ctllprrlul. le clrea 0,5 m de eentnrl cle groutate nt etflpulul npre vtrf. -25 -

cu cablul de prlndere ; eub eablul do prlndere se agaz[ gipel clo lemn, pentru evltarea etrlvlrll nului ;

beto_

- pentru dlrlfarea deplaalrtt etllpulut, ee leag{ de vlrful stllpnrlul gt la o dletanlr de z m de la baz[, ctte dou[ fringhll ; r' - ge tra8eaz[ pe etllp un semn la 3 m de la baz[, care vi servl pentru verlflearee adlnclmll de fundare ;

groapa de furdatle ; - ee verlflc[ adlnelmea groplt de fundafte gl se lntroduce trnet etllpul ln groapl. nlrttcarea stflpllor cu eaprl moblH gl ttacgor cuprlnde urmltoarele operall : .' - ee agaz[ sHlpul in ctreptul golrrlut furdallel ; - 8e leag{ pe etllp, la o cllstanfl de 4 m de la vlrf, un eablu de prtndere (lntre eablu gl . stllp ee agaz[ glpcl de lemn, pentru evltarea strlvtrll betonulul) ; se leagl de vlrful sHlpulul dou! funll de alutor ; ' - se agaz[ capra de rldrcare peete stflp, la errca 3 m de fundaile, pontru a tmptedrce cfeplaBarga caprel, ae sap[ clte un llcag la fleeare plclor al capret ; - ee leagd catilul de tragere de cablul rle prlndere flxat pe etflp, ee trece pe virful capret gl e e a g a t I d e t r a e t o n r l f o l o e t t p e n t r r r t r a g e r e ; - ee deplaaeazr traetorul plnr ce capra ee rldlcl la un unghi de 600 - zoo rap:de axa atllpulul; -'se deplaseazr traetorul in eontlnuare, se lncepe rldlearea et?lpulul, dtrlllrdu-*e etrtput cu afutorul frlnghlllor ; ee eontln'rI rldlearea stilpulul la vertleal{ gi dupr.ee capra lese dln sarclnl, p?nl ee stflput afungo 3'4'3'z'

2''4'3'3' orlentarea corectl a etllpllor crt armlturrle montate ee va faee, de reg'tH.(dac[ proleetuldeexecuflenu|ndie}1.a|tfe|)'drt1rtreurnurmeazI - etllpll de aueflnere tn allnlament se vor orlenta cu partea pe care slnt montate armHturlle epre stradl ; - etllptt de suetlnere in eolt ql intlnrlere in eoll ae vor orrenta in aqa felrtnclt psrtoa po cRrs e l n t m o n t a t ea r m l l t u r i l e s r s e g r n e a s e xr n I n t e r r o r u r u n g h r u r u lrr n l e r ; - stllpll de lntlndereln a l l n l a m e n ts e v o r m o n t a a s t f e l , l n e i t a r m d t u r l l e sl{ no gtrp*16p1 pc Itarteadlnspreetradltastllllultrl, lara16l11xpllepentnrdorlvallesIeeglaoanel{inaxulllrrlolrlor -i vate. i n e a z " l n t l l S r t l o rp r e e o m p r l n l a l l , o r l e r r t a r e , r eoresl)unzlltoarf eu n e t l o l n t i l p r r l r r t l r o l r r r l oe i l f l o r rr n r l l t o a rea :
' ',1('' -

- n t i l l r iI r f e e r r q l l n e r e itt itllnlamenl - clr pnrtos eu alvcoloin axul llnlcl :

- otllpti de suellnere ln colt - axa laturll pllne ar eorncrdr cu braeetoarea unghlulul ; - stilp, de rntrrrere eort sau alrnrament - cu latura prlnr tn axul rrnret ; - etllpll termlnalt eu latura plln[ ln axul ltnlet. Z .1 . 9 , 4 , A l l n l e r e a g l v e r l f l e a r e a v e r t l c a l l t l t l t sflpltor Aducerea atilpulut ln poztlla eorectr eete urmrrlt[ ehlar dln momentul ln eare lmepe coborlrea in groal]a fundatiel ql se contlnu[ atita vreme clt etilpul eote euependat, prru ar:lronnrea cor.punztrloare a fu'fllor de dlrlfare ln aqa fel, inclt la atlrgerea furrlulul fundaltetrrtllpul ar se afle in eentrul pichetului' Pozifla coreet{ este verlftcatr prln rnleurarea dretantelor de la atllp ," *, ;";"; ;:' rrrgl la control. Prln rotlrea bra[ulul atttomaearalel (respeetlv prln acllonarea funillor: de dtrtlare), etilp,l egt'eadus la vertfcalh' Pozllla verttcalr ee etabllegte prrn vrzarea cu frrul eu plr-rmb rJeertre gsful de echlpr dln rlnrrhrllrec[ll pe allntament gl perpendteular pe altiament pentru sr.fl'rt de nun[rnere,r,,th: dere ql termln'rll ' pe blseetoarea unghlulul gt perpendteular pe breeetoare, pentru "r,rrrr;;;;'^"' 2.4.1 .5. F lxarea stilpflor in funda[ll Daer etilpul are fundalle hrrat[ se execut[ burarea corform pet.z.z.2.3, FeeprtfrJerea etllpului dln eir!fg'rl maearalel eete permlsl numal dupl ce buraful afost ereeutat peo ldhtllmode cel pulin 60 % dtrr adinelmea rle plantare a stllpulul. J)ar:5sfir'ur are fun afre turnatr, el ee frxeaz[ provlzorru in golut funda-flet fu patnr puncte cu pene dln lemn tare, dupl eare macaraua eate eltberatl. Umplslst grrlulrriin iurul stilpulul poate fl'exeeutatr ln conilnuare eau eel mal tirzlu a doua zl dup[ rldfeare' llmrrlerea se faee cu beton 8.200. pe mlsura rrrtrodueerlr betonulur, aeegta ae . indeasr in 'straturl de 20 em' Penele de lemn ae seot numar dup[ aproximailv gaee ore de la turn*rea umplul.urll. 2 . 4 . g . 6 . A n e o r a r e as t i l p l l o r Ancorele se foloeeec la qtilpil de colf eru termlnall gl la orlee tlp do atllp orl de ctte orl conduetoareleexerclt! asupra stilpultrl eforturl eare deprqes6 eapaertatea de ?nelre""" n ,ouarrr". Aneorele ee monteazr ln direelia opustrrezultantel for$elor de tracflune ale conductoarelor. Ele au rolul eI preia earclnlle orlzontale la partea euperloar! a etllpulut. pentru retolele alectrlce aeriene de roasI tenerune Fe reeonlanrrr utlrzarea ancoreror do 2.5 gt 4 tf (ftg.6]. Montarea aneorelor neeeettl unnltoarele opera[lt i - montarea pe etilp I ansamblrrlut placl de proteefle ;
- montartn

I ref

: - se monteaza praea de aneorare, caro eFtS drn beton prefalrrleat ; - inalnte rte nntulrare. ae aFantl,l eaz,l llta de aneortr ln plaoa de ancoril 3 }.T l7-tig

- re inftlgoarrea'rur ,e,our orr in rrrrulprrerr,e protee[te.ee monteaztrql eo atrlng eelo eleme rle preslune

cablulul de aneorll la eaplt eu hanrrd do atrrmlnlu l 0 x l m m ;

Ftg.6. Ancore pentru rtltptt f,nA {9 loarl tenrlune: 1 - placl de proteetle ; 2 - cablu de o[el 9-1x19sau ll,25-1x19 ; 3 - cleml de preslune';4 - rodanttr. ; 5 - tlll ancorel ; 6 - plae4fundatteancorl ; ? : bandtr lC tnxt ; 8 - conduetor funtelL sO(pentrulegerela corduetorulde nul) ; 9 - cleml CLE fA.

-zfl -

te r{ecot:lurnplutura do plnrlnt ln rtrnturl nueeeslvebltuto cu rnRlul ; - na trece caiilul de ant'torfl prln ochlul tllel ql re lr*lrde eablul eu alul.orrrl rrnrrlrllsgxrzlllv de tragare (nrncara do mlntr eau dlaprzltlv ORDIR). Eeto do preferat e[ ao rerrllr,ebe intlntlerea cu un dlnnmometru, per*ru a ne urmlrl ea tenslunea In aneor[ str nr deplgensel v:rloarea preser"lsr't;

eo motrteazl eelo trel clerrre de prealune gl se denronteazll dlspozltlvul de lrtgero .

2. 5. lt-ontar ga a f miltqr.llol ps. fjtadelg clldlrllo q 2.5.l, I ) r e g i l t l r e al u c r t r r l l o r

ln tlmpul fh:trrli trasorrlul pe faladele cltrrllrllor se vor stabtlt gl se vor lluenrna l)c rlnsetf puneteleurxle vor fl rnontatearnrXturlle- Se vor ingemna capelele parxlrrllor, lor:nrlic rrnle ee efectrtoaz[ schlmbl{rile de nlvel, locurlle urxle se monteaz[ leglturllo de eol[, punctelo do srre{lnero st.1r.,dupl eare se trece la montarea arnrlturllor reeJrectlve. Ll flxarea traseulul se constat.I in prealnbll dacil zldurtle reepeetlve pe care rrrmeazl n ee lrotfa enporLurlle au groelml egale srnr rnal marl de 25 em gt dael etnt reallzate tlln nrnterl:rle c.tlre s[ anlgure rez,islen[ameeanlel{neeesarl.
I

In caz contrat, se va sehlnrba arnplaaamentulpe alta zldurl, care e[ lrrlepllneaectl neeastil eorwlltte. 2.1r.2. Montarel euportuhrl de fuit.lnlere pe zld Suportul de inttnrlere pe zkl aerveglo petrtru ir*lnderea fasclcululut de eorrluctoere pe faladole clMi,rtlor, la leglturlle de lntlndore, terminaie rau de derlvaltt

trlonttrea. ruportulrrl do inlf fffsl's pe zld ua fnce ln locurlle statrtltte potilnl a ne realizn legfttrrt lermlnale, rJeintlrrlero nuoorts rru efort de 600 daN. Pentlu nreutarealul pe exer:ul5rrrmlloarele operaftl : - lo prrretelo urrfe urme;rzI sI se nronteze suporlul rJelntlrrlere. oe lraneazll l.rol relrne fn acelagl nlvel gl deplrtate lrtre ele la tg crn ; - ee executl tn perote, ln loeurllo lneernnate,tiel glrrrl, crr dlametrul do clrea $ em 6l adlr:elmea de l5 em, cu alutonrl t:urghlnlul dtn toavl per*,ru alddrlo ; - se ldrorlne buloanele in glturl ,. 4l se flreazl cu nrortar rle eimont : - tluptt ce nrorlarul n-a lntllrit, re monteal;:ileele rlelutr contrullge gl eo nrontonatlptrr!ile.fr I - 5:eirulonul de mlllrrc ee f lxeaz)l lrrt.lnzlltorrrlde relsa. trenlru n intJirlre r;rpld||, mortnrut se va sxecrrtaerr elmenl rle tlp ltlll{, In prnporlle rlo rr ,-.lnreDl ln 2. i: llir{i nlrlJr. ;t;1rte S c ! a a d t r r r g x S0 l . 2 5l r r t r l i v a r l x l e i l lp . eilru:rpomtrrlllmltarlogrltnttelt:rtonrnorlnrulul. (rxeculadrrpllrloul ztle de ta'nrontnreirin zld. ln ctr.rrl folnrlrli L-cHpareaeuportulti Fc fxratLr eirrretttului otrlqnulttllr l)rrrtlarrrt,r:chl;rnre1 rova faco rlupil cel lrulllr rlnpto zlte rlo tlr rrrorflrr. sau dorlvnlle. in:aetrat in ztd. suportul do lntlrr-fere tretrulo BJt

Suportul do ldlndarc pe etd pontru teglturllo termlnde re vs reallza numtl eu bulonul $ f6 x 340. bulonul I fe r lE6 gt o codraflg[, detorle mel aul. 2.5.3. It|or{area erm[turll Armltura de tultlnera procesul tehoologtc de molrtare fllrrl ' ldenile eu ce!

de ;ueflnare pe zld

pe zld Borvggts pentru cuo[lnetea faceleuluhll tle eorxltrcloare ln enz,ul

relelolor tntlrce pe clddlrl. 8e compuDedlntr-un clrllg, c&no so lncastreaz[ ln zid, gl o armlturi'r de sus{lnere.

Prococul tehmloglo de montaro a armlturtl de euofinere pe atd pste urnrlltorul : - tn looul lnsemnat sl to montcze armltura da ouo|lnere pe zld se exoeutl o gaurl tn porete, eu dlamelrul de clrce 3 em gl sdtnelmee de l5 cm, crr afutorul burghtulnl rJln {eav! pentrrr zldlrte g - ee ldroduce etrltgrl de eurllnerer astfel lrntt a[ rlmfnl aferl olrca tb cmrgl se fl,reazl '; cu mortar de elment i - dup[ tntlrtrea mortanrlul ee agtrtl de cfrlrg cerreslul ermilturll de oueflnere. ?.5.4. Mod.area armlturll Armltura rlle clldtrllor de euagnere tn coil

dc ructlnere tn col! !rysgto peutru auc$nerea fascteululul rte conduetoare la coltugt la lrecerllo pcte dtforlto obetacole ale clldlrll (burlgne perl'ril ecurgerea lpol,

proenrtaonle alo zldrlrlol, glemer*e motallce etc.). Arrntrturn de luc$nore in eott ss eorrrpundlnrr-o ptoail, csr6 ae tmastrcezfl tura do eusflrrcre dln matl pletttc{" Prueccul tdrmlogle de mortars constl dlri : - errocutarco unol gilrrl ln zld, ps loeul Inllcat pertru mot*ars. nvlnrl dtametrul da c!rea 5 cm gl adlnelrnea dc 16 em i gnurt ao srecntd cu barrghtul dln leavl pr*ru zldlrle d 5o I - tttro&lccfea plerel trrceelrate ln geurl. arhrparea glurtl eu mortlr de drnlnt gl rdacoraa collulul cltdlrtl. 2.8.6. Morlerea arlulu( de fbrare ln zkl Culut de fhere tn zld eervegto pedru flxaree larcloululul do oonluetorre ?n eaaul re{ololor poaale p falsdela cl[dlrllor. Pedru pozorGe faseloululcl re flxeazl oulslc de flxere te dktenle rfs 8-100 em. Fontru nrodlroa tO nim adlnelmo. Orlflclul ec tueeutI eu bormaglna de il lo eu vlrf dtn r,!dta. Duptr executarea orlflslulul nc tilrorlues nrhrl ql co rlgkilzeazl r:u mortar rls elnronl. 2.5.6. Moilersa crrlulrrl rlo flraro in beton ln cezul aldurllor dln lmton" ruellnerea fneclcutetor de r:orrtrreto*ro Fe fRu.o su ufrrtorul <ruhlui rle flxsno ta lpton. -3{r Culul de flxare in beton !o rnontoazil po un trol{ C 20 x tr0. unrl cut tn tocut ttabtlu !o e!(oclrtl un orlftoin cu rflarnetnr! tlo !0 mm q! ln zld gi nrml-

Bolhrl to ftreaztr fn heton eu nfutonrl pirtolulul tpeolal de lmpugcat bolfurl. Oporella io ev eutl numel de ttn elcctrlclan epeclal Inetrult, ,:::rropocedil autorlzalle de lucru eu setlel de phtol. re flxeazl pe eul. Culul ee lnflleteazb ln lxrll, lar ayrl br;'lt,Rre ,'p 2,6i.?. Mor*area eutlllor de rferlvnlll pe faladelo cllrtlrllor Cutllle de dorlvafle dertlnate nrt lrtlrll grsfxt6rlele elUdlrllor slnt prevlzuto eu plone de lmaa. gllurl In 2,11.a . trare. Itentru montRrea lor pe f nledrrle el6tllrt16r tn loeurllg lnnemnate, ee jg1eerrttr vlrd dtametnrl de 3 em gl ndlnetrneade l5 enr . Seagazlcutlaeubuloanele,lcllle:rgtr;rrelnorlftclllecxcutateglreflxonzileumorlnrde elment. 2. 5. 8. Refacereafaladr:lnr Pentru I nu seifoeta ,roptellenurbanlstlel, prln rnontirea ermltlrlfor peulrt reteteletorse-

date ldlnse eart pozate pe ctlldlrl, eaLeohllgatorlrr ea dup[ montarsa lor sil se refac[ fapdele elllrllrtlor, lrentru aceaeta trelule efl ee exeeute urmltoarele operatll : :

to YDr rrmple erlplturlle

f""""";:ffi::,#: :":J* ::":lff :: J". ",il: ;:ffiiln:fi:ilT,:#


eau orlfk-'llle zlrllrlel, aetfel lnclt teneulala e[ tle ref]leutll errmplet. Refeeerca fe]adelor to vr xselrta dup[ montaree. ermdtrrrllor ln zlrf, dar lnalnte (ts ?nontnrsn ::

eonducioaretor.

z.o. llqaLap*ta
Montaree faselcrttelor rfe eordrretoare ro er.ecutl dupl ce eu foet plantait totl stllpll enu dupll co ad fogt monlnte arrnlttrrlle nceesare pe clddlrt. .

Portru operalllle rlo mnntnro a faqcleululul do corrluctoaro Bo edue la toeul de montal taml)urele eu eonttretoare de tlpul 9l Reetluneaeoreepunzdtoare proleetulul de oreeullo. Ta.nburele eo dlstrlhuls pe teren. tlnlnrht-pe Reamtrrfe lulqlmea coxfuetoareior Inrlteatil ;le tnm],ur gl de lurgtmefi ptrnourllor llrrlelrin eeopu! reduesrll nrnrilnrlul de ?nnlrtlrl ql rto capete de degeg. 2.6. | . Ilerfl1rrrarea 3l irrtinferea faeeleululul I * [erflgrrraron fareleululrrl pe fnce prln rollrea tamburulul rldleat gl nrrllnrrt pe {o1ll s11po!-lurl

rtc rtarularc {erleurl narrcaprl rle rlenrlarn}. Amptaratnenttrlruporlurllor e nu enprel rle derulnre va fl nler in afarn parnulul ln etre rrrnro:rzd rI ee faelt deafllqur:rreafnpeferrlutul, In prehrryglrer ailnlanrontulut. la o dlstanll do clron ?0 m rto rtllpul de ldlrytore ds fa r.are ne lly.r,lrr! denfl!grrrarel. Denlltryr.rrnreu rfe rkirrrlRreeonr;xrrttlrrrnriltoaroleolreralll : err rtirrtortrlen;rrr..l - r f i r ; r ttlr { c ; r . a r . )l r l rt,,ttrttlttp tt l e x 6 p l n r l r r } f f n l u ln l r r , e o I n l r o r l r r c o ln gnurn lamlrulrlrtl llr rrx6ln teave ;
-31 l.'l'.t?-x:, -

- ee aduceeaprade denrtare gr so agazl ' ?nfala tambururur ; -se rldlcl capra gl eelmplrryetamburul apre capril, ptnll ctrrl enpetele axrrltrt nluq: pe arrp<rrturllocaprel : - es flxeazd a'rttl po cnprd cu a.lutonrlbrflilrtlor lurllor ; se aducecapra ln pozitlo norrnall. Dactrpentru rkllcare 8o folosesc crleurl, acogtoaee aaz[ lateral, pe cele do1trp[rf.l ale -ae astfel : tamburulul, procedindu ' - 80 Introduceaxul meitaltclrr gaura tamburulul, astfel lrrti oI aluqgildeaaupracrlcurllor ; - se actloneazd elmllltan cele doul crlcurl, ridlolnd tamhurul rte pe pdmlnt. caprele r4lr suporturlle rJerlerulare trebule aI fle prevszute eu un etatonrde frlnars, crl alutonrl cxnrla e[ ee poatil fnrpledlcatfesflgurarea rnptd[ Ia.qeleululut e gl oprlrea rotlrll tamburutul. Desfilgurnreatrehule f [cut]l ansel, lrrclt faseiculul ed nu fre tlrlt pe plnrlrrt enu freeat 6e alte obstaeole,pentru a nu oe deterlora lzolalla. 2'6' r' l' Deefsgurnreagl tragerea faeslcululul manualcuprlrde urmltonrole opera{lt : - ge monteaz[ tanrburuleu faeelculul toraarfatpe caprele de derularor cu sna de euallnere q tamhurulul ln nxa patrcrllul.la rnlnlmum 20 m ds eapltuf .'nrt* u"lnur"a eu "e rnontaze r"""1*rut , - 8e deef[goardfaecrcurur rrecltre uunettorn eare poartd t;";;";; ;;;;;;;;;;';;;tre dol muneltor!fltnt de lS-20 m ; - la capiltul opre al panoulul ee monteaailpe capltul fascfeulululo clem[ de lr{lrutsro reloa. codorm pet"Z.6.6; - se rldlef faet:leululpe etllp cu alutorul ocrlpetelul de atu0orgl nl tilnghlol gl eo flreaz[ clema de lrtlndore retea tle lnt'lnzrtorul eau prelungltoru! care ae graegto pe ettlpqt de tr*todsra at panoulul rospectlv ; - ee rldlcil apo! faecleulullt toli etllptt de suntlnere al pnnetulur oc modeaz[ ln 9l armiltura de euotlnere ; - se reallzeazl lnilnrfereala odgeatl, eorform pct.2"0.3, f DeRfllgurarea gl tragerea faaelculelor pe rolo cuprtndc urmEtoareleoperall! : se mor*eazilpe flecare etflp dln panoulurrfs rrrmeazl eI cg feel montaroafesoleuf ,Jlut e,lte o roll psntru tragerea lasclculelor rJoconducloare torearlato ; - so tree poaterole un flr pllot. cere poatafl dln elrrnr dc olel, funle de ctnelli nnu relrm ; - tamburul ou faeclerrlrrl do conductoare trs ftroaal fn lungul allntarnontutul,la o dlatnnlil do mlnlmun 20 m do sttlpqrltermlnal al panoululrunde se fReernor*aroafaralcululul ; - 30 mol*oaz[ pe caplltul fascleululul un dhpozltlv do trrgorc (clorrp do tregere). la ears eo llxeazl oapf,tulflrulut pllot ; --,Fttntrageref, ftrulul pltot. ao lmepe dorularea ql trageroa lacoteulutulpoetc --ri _ rolo ; 2'8'l'2' gt a ctte douil buloano$au cu alt*ortrl txpl-

- tragerex f lnrlul pllot ee poate realtza eu rllepozltl.rul ERDIR. ctr dlapozlilvtrl de lnttnrJere (maeara a eottdqtetoarelor de nrlnd) 8au -eq trollrrl moeanlc al autospeclalelor LEA ; - se tlrmlregte tn permanen$ tragorea faeelcululul, in speclal tragerea dtrfuzltvulut de tragere peate role, de cltre geful de eehtpX. fntre geful de echtp!, deserventul troltulul gl nrrrncllorul care eupfavegheaa[derularea tamburulul trebule e[ *tete un alstenr de eomunleare (prln radlotelefoane8au cu etegule[el ; - tlup[ terrnlnarea desflgurdrtt faaclcululul pe lntreg panoul,se wnntoazl o elenr[ de lnttnrlero re(ea la unul rlln capetele panoulut, care Be monteazl de lnttuzltonrl sau prelungltorul atilpulul ternrlnal al panoulul respectlv ; - ee reallzeaz[ infinderea la elgeath, conform pct.2.6.3. 2-6.r.3- Desfxqurarea qr tragerea faecreululureu troltul meearrre Trolirrl mcrcattle pontr:utragerea faecieulelortoreadate (prolecrtatde zat la LtAIIAfI'-Clrnpina) este prezentat iu f tgura ?.

ApAT-Clmptna gl reall-

/rq-r__ *-__ -___.


2ao 26@.
Fig. ?. Troltu nr.". .nle pentru tragorea eonrftretoarelor tnrnndnto: I - qaclu ; 2 - rcrfrrctor r:lllrrrlrla n:r,lc:rl it .. trr.lhr ; rl - cuilods ; vitez.ecrtpllrnctrt;rt'il 5 - nrrlor y l l(t fi - plpterrr ; ; rlr.clle; ? -r_ z f i r \ ' { ) r ' l r . r r z l r r ; Ii ; - r ^ t l l . i r l i r c r . l : r l r r ( j -. ! ' ; 1 1 1.rrrl(:1J_ r ;' r r r r t c f ' l i l '/Dtrr(
o;r l.r:).

:13

Flg. r. Rolll rrelrtru faaelcrrfo de corrluctoare torearlate :.. I - e l e n r e u tr o t d I ; 2 - l a g n t l n g o ; 3 - t r o l t ; 4 - g u r u b cu cap hrxagonal; I -eir!tg.

Se tlotnptrne dln qasltt, nrotor ternilc. cr.rtlede vlteze supllmentarll. reductor lnlennedlar gl deplasa in gattLler, pe dlstan(e ntlcl. e.uproprlul nrotor, eu vlteze de mtxlmunr trolltr. Se Srrate S.2 km ord. Pe dlstan{e marl, pe drumurlle publtce. se rleplrsenzl prln remorcanea la mlllotcele auto, cu vlteza nra.xlnrlde 60 km/orI. Actlonarea trolluluf. Be faee, corform lndlcafltlor dln eartea tehntell. de elltre un muncttar electrlclan speclal lretrult. l)entru desflgurarea gl tragerea faeclcululul eu trollul mecanle se exeeutl urm]ltnarele operallt : - 8e monteaztrpe flecare etilp al pamulul clte o roll per*m desftrgurarea fasclcrrlulul ( ft g . 8 ) ; - ee ftxeiizl trollul ln pozt[ta de lucru, la mlnlmiim 20 m rte stllprl termlnal al prrnoulul {pct,A, ftg.9), eu axa de elmetrle:r tobel inlurrgul axet llntet.; - Ee monteez[ tamburul eu fasclculul de corductoare la celllalt capilt al ;ranoulul (pet. B , s) flg. ;

Flg..9. Montarea fasclculuful eu trollu mouanle : I - trollu mecanic cu motor termre ; 2.- caprr derulare t*nrbur; J - rol[ dr: tragere ; 4 - ftr pllot ; 5 - rllepoattlv de tragere faeclcul ; 6 - llmltator de earclnll ; ? - faselcrrl de eorrluctoare toreadate. - so mont'eazlpo capltrrl faecleululul un dlepoz,ttlvde tragererln c.tre ae flxeaztr caplltul flrulul pllot (flg. r0) ; - tntre ftrul pliot gl rtlnpoz.ltlvtrl rle tragere ee Intercaleaz.l{ un llnrlta(or do sarclnll (flg. t t} ; - te eelloneazl trollul a*xanle. trf{glrrl ftrut pllot ql faeclculul peate rolelo dc trngero ; - duptr deef{gurarea faaeteutulut o elenr!1rto lr{lnrtore rotos le etllptrt 1letot panoul, ne monteaz.l[ dln purntul l] al rranouhrl.care se f !xeaz.!l la ntllprrl tornrlnal al pnrnulul : - go real lzeaztrtr*lnrleroa la ellgontll, eorform pet.2.fi. il,
F'l 47 -,19

- :t:" -

Notil : Desfrgurnrea fae':leufrtlulde conductoare ae pcate faee qt prln copncl. nemallllrrrl rraecaaril defrlgarea vegetatlel. 1,, ,orro, eaa, flrul plloi eo treeo prlnlre erengile eop6r:ilor. prin Innr_ rlle urde urnreezll e)l ftr: pozftll fasrrk ritriur. Apol ee e;recutl tragerea eu tr.o!lul firsctorrlulrrl. D lspozll vuI Den!ru t rgil:lg:L.,r ecanteX a lag cic ulul u_l Dlagrz'll'fvrrl servegte [,r'ntr'!rruntlzarea legEturtt lntre ftnrl pllot gt fasclculut de conrft,retnsre ?n tlmpul operatlilor de derf5surale sl lntlnElere. Eete denurnlt gt eap de tregere. se rnrn].rne rffrr^ lr-oplacJl de lilotrare, r:ap tro tragere gr rnel cfe tragere (frg. I{i}. ln placa ds l;locare ge llxeazll nulul purt[tor, Cefelalte eonrluetonreale fapclcululul se sirlrrg ln lurul dlepozlttvulul de tragere Sl Fe maHseazl trnprannl cu slrmd rle alumtnlu. De lnelrrt de tra:1ere gl moniea.z[ flrrrl pllot. Dippozltlvul de rragere rnrocuteqtecorpu!. de tragdre.drn prasr rJeerrrnil. DiEqozilivul ltmirAror .: i.l-lgrtqldglggrcp Dlepr:zltlvul se r'tlllzeazx pentru Ilmliarea rortel mavlme de tragere a eorrluetnsrelor, ln 'ederea elimln5rlt poelt,llltlf[or clodetertor*ro a eehlpamenter,)r"in cazul bloclrli dorutltrll rrrndle_ toarelor. Se prezlnt{ cul,r forma urrul dlepozlilv lnehle cu un capac de protectle, deeuplnrea eferrtriirr_ du-ee ln momentul atingerit forlel maxlm.e de t:ragera, prln leglrea bolgulutdln curprrl rllepozltivulrl { fl g . 1 l ) . Donroniulde regtal al forget rle lrager.oeete intre !50 qt ?00 ctaN, euo erosrerte 1ffi. Dlspozttlvul llrnltator al forfeide tragare 6e .rompunerttn boll dtepozltlv, eorp dtspozfilv.ntrport lamolil eap&(-'proter'llle,doul hollur! alieclalo, ,JouI lamelo arc gl douil trolfurt perdru 'lgdtare. Bollul dtspozltlvultrl este prev*zut eu urr gift de eentrare, ce.re nu pernrlte monteree greqlill ln c'orput dlspozltlvtrhtl. Are seeftunea de pltrat 15, Jar ln zora acilvu a trr:ifulut nlnt Gxerrutare douil degallrl,po care alunecl eeie dou{ Lolfurl upeelaie. cor'rl dlrpozltlvulu! este aeanrblat pr'!n flletare frlrreatfi cu euduril c. earp.-.rcul teterul. t.a Intr'lcr eete prevHauteu o gaur[ pdtratl de 14 mm. ln eare Intr] hotlut dlgpozlttvulul. pe eorpul iile.. Pozltlrrutulsint marcale grrrtatll, cars reprezlutr'a!6lp,eeforlel maxlma rte tragera. eorolntit err pozliln suportulnl larneleloi:.

t&$1.de.l
Rttglate* dtepozitlvulnt penttu forfa de tr.egez.e rna:rlrrr[, eu carg re lucreazil, Ba ?etro?n.felul urtrillor : - ae denlode:rzl eapaeul <toprotee[le, prln deEirubero eu rnlna ; - ge stllrepe gurulrurllo de flxare a suportrrlul lametl ; - so rfeplaeeaz'tr suporturlle lamelf ln rfroprui grrtdalfar eu vsloarea fortel de tr{rgor$ mnr!rnt{, la esrre diopozlilvul trelnrle afl rlecnlpleze, apot ce ntrlng gunr]rrrrlle ; - oe Inrrlduce tnllul :ilnpozifi.rv!uf ln corgruld!npoz.ltIvrr!ut, aetfe! lrurtt gl|ftut r|e f lxnre nll In_ t-ro in loeagrrlnlu ; -30 -

t o
C'

b0

o .lt
a p
r

k. o

6 D t
( D u . . o ^ b 0 ; ! d r o . 1 S

,
.

fti
I I I

.t

u o . E ( , ( l t o . ! o n > r l i E N U :
N . -

$ s ;

g e . ; . E E * A 8 ; . * =

: ; I
b
:' tt{
.

td O d CL l

r
1<

,
,

'$ il llil

I$llIl

i$$$r
-3? -

rlr$;

8' 9, /O
loe trHneu nA/?c4,8 \

T_
i
-ll
t
I

Y //\_i

f,

"-T
l i
Ftg. 11. Dlnlrozlilu lfmttator al forfet de tragere : I - Inll dfepczltlv ; 2 - eorp rltapozllv 3 -auport ; larnell ;4 - eapae protee[lo ; 5 - bni[ rpeelal ; tl -lauril arc : ? - eapac laioral ; S _ boll cablu; 9 - galbll A l0 ; lO - sfgrrranfl ll - gunubflxare ; oupott ; 12 - gtlft flxaro,

I f-[

"=.\f

\E
?,
,

8,qrc

_ :!rr

- se lntrodrrelarrrelele arc pe eupor.ruliamell. ; - se verlfic;1dat':d euporturlle la6er'1 elnt ln dreptul lrr "-!reptu! s[gerirorrpe eorpul suporturur rarrrell ; _ oe nrooteaz.tr eapneuldo protec{te;rrlrr ingurubare : _ se executl leglturlle eu cablul de { ralJere.

gradaf[lor eespecrlve, r,rgrr.:i fil.cirrlu-*.

Dactr in ttmpul !rrerrtlul e -a deplgtt l'rr!'l maxlmr de tragere ra esre a rost regrat rirapoalfiru! linrltator, ee deeupleazd bolgl dtn corpul rti,rpczlilvulul. 2.6-z- Morilareafascreululur te conrructoaretorgadat pe ttmp f,rrguroe Deaf{gurarea gt montarr:a faeclcult{':,r cle eonduetcars tcreadate nu ei,d| pnr.mlae clacil tenrperatttra medtutul ambfant gl a conductoareft.rr a r:crzut lncureui ulttrnelor 24 acelnarntetlo poznre (chiar numal pentru un tlmp seurt) sub vallorep <lc+.boc. se admrte pozerea faecteulelor q! ra te,nperaturl mal mlel rle +sog, dupil o tncllzh.e proalabflI a tamburulul cu eonduetonre,intr_o inclpere in<rhlstr. tn eazurlle ln care' pe llngr traseul Ltni,slcare se congtnrregte, torfet.ro harr eau o rraracl lnerlzltx' tamburul cu fascleulut de conduc:toarcr v& ft menltnut rn rnterro' eer pugrn24 ore inatnte de mtrntare. tamlrurul ee tranaportd la loeul.de pozare acoperll e.uo prelatl; pentru a se lrrrfrlertin:r rfcirea lui. IJa'e{ nu eriiei'5hale eau ba!:dcl eoreapunz[toore, rtrc5lzrrea ne poate rearrza fn turr[cr pratebrteate sluj:r[utl, cu afutorul aerotermelor ele".trlee eau e eobolor eu combugtfirll ilehlrt. ' Z.A9)lf,tLr.lerea fageleulr:l,r! de con lu,etoare la elgeatll operrtfta de intiirJere a t'aeeferrlulul la e&gea.ttr co executd la ctilprtrt ter.mtna! de la oelllalt eap'-t al panr,urur, clrus st?rp'lrrr termrnar. rte ra eare s_a ftxat faeerculur pe etflp. *I{aurarea rlgelit se e.r(er!tli prln una rttn urmltoarela :uetoCe : a) ylztrea-!gs4rgat{ : - $e alege o desehlde.e la lsrnItate' psrxtulutlntre do! otilpt de susflnere tn ertnrament" ,qstfel i.nait etllplt ediaeeng!. la care ac cunoa$te (aau re rn6soar{ dtetanla.lntre . . ' r ' \ ' attlpt, o t r r P r rC fle !a aeela5l nlvel-lr.e mlgoarl tempecatur.a aenrlut cu afrrtorul unrt tormornetru rpoclef, cu rozsworul infl{urat ?n fol$ de atanlol, plaent la o tnllltrre do aproxlmattv B_.{ p rleanupra cdulul ql tn aproplerea llntet. elgeata pentrrr deechlderea aleae[ gl pontru temperatura 4e rnorrtaf m{ourattr. folrnlnd ln aces} acop tai;elele do elgo[t. Dacr trobulodetermlnatlt n[geata la alte tenrperatrrr!gr rfr.rechtiorr dectt cero trrrteatetn tal,elele de etrgell. acedtea ae oblln prtn Interpoltrrt. - I)ulrtrrlotermlnarea elge(il. eo caleuleqztrlungtmea .!r,|irruuurr(' do vf vrzaror cltre artc agalfl cu rllrinntn }-1.4?_gx
- 3fi .-

Duptr terminarea incllztrll,

-.Se deterrnlnl

pe vertlealll, rle lR llia flletatil, care ffxeazll otnaoii.., plnil la axttl arrnlturtl tlo etrsttnere. Aee;rslll rflstang{in enzrrl nl.ilpllor de strstinere ?rtallnlanteni eete tle 12 cnr. phts sritstltllr. - S e n r l s o a r t r p e e t i l p , d e l l r i t l a f t i e t a t l l i n l o s , o d l s t a n l i l e g a l t rc u l 2 r r r r 1 . gl se insenmnil locul Pe stilp. - Se rlouteazl pe slilptl adiaeenti rleschtderlt aleserin locul ittsentnatrcite o rlgl) rle vl,r:trt:, ln pozllla orlzonta!5^ - Se actltrnr:azX df sp,rzlt.ivul<letras conrluctoareSl se lncepe intlncfereirfaselr:rrlultrl, - Pe unul dtn stilpli CeschfrJertl aleee pentnr mlsurarea elgetll, un ntttticltor, ttreal ll rrlvelu! rlglel de vlzare, 'rbserv?lpozlfla corxluctorulul (partea eea mal foaed a faecleuitrlul) gl eottlittrrli lntinderoa sau el[blrea faeclcululul. pinl clnd partea cea mal de los a lrrselertlulu!se glsegte la nltcI r r l r f r lv i e , l r e - Muneltorul aJtat pe ntllpul termlnal, la nlvelul rolel, faee un semn cu creta (aatt ett ttn ln dreptul elrllguhrl ll dln annanrblul de prlnrlere pe stillr' crelllr colorat) pe faseieulul de corxfirctoare apol comarrJl slSbirea faeclcu!ulrtl. -Se deefacefaneler-rlul de pe rol[ gi ee coboaril pe pilm?nt eu alutontl friltghlel do rrltttor. - Se m[eoarl rje la Eemn o dtBtanll de 30 em epre lnterlorul panoultrl gl ne nronteaz[ clemrt de ?ntlnrfere - So rldteX din nou faoclculul de eordueto&re cu Bfuton l frlnghlel de a;trtor qf ee.aqazllpe ral[. . - ge ldlnrle rrgor faeclenlul, lar muneltorul uroat pa stllp lr*roduce eereelu! clenrel de ln-

Itndere pe oohlul deschis al ?ntlnzltorulul. - Cu alutorul id.lnz[torulul so cotecteazl mlctle abatorl alo elgegll faeetcululul.

, -Se demor*eaal rlgletre Ce vlzare. - La attlptt de euagtnore (ln allnlarnent eau ln eot0 a panoulul ge eeoaio fasclculul de pe rola de denrlare gl. ee monloazI pe armltura do suntlnore. b) Dlspoztllvul perfru veJ$tcaros e[eotllo-r este corstltult dtn trepled, dlepozlttv pentru milaurarertrportrlgleo,rlrdlextordelrcltnare, rtglldovlaare, ourrorglvlzor(flg.f2).

@:
-Se emplaneazl dlepozltlvul de m[surat olgell lntr-un loc perpendlculnr po LEA, aetfel lnctt e[ oa poatl vlaa ahtt puncLelede auetlnere Rlo condtretorulul, clt gl ptnotul aol mal do fog al qronduetorulu{elrd prlme ln plzor pe rlgla de vlzerdl Aeeasta ee reellzeazfl gl prln rldlearea, rergroeilv eohorlrea Fuporlulut rlglot, -Se vlzeazl punetul eel mal de los a conrJr.lctorulul,prln rldlearen, roilpoetlv cobnrlrea crfrnonrlul gt nrmal prln rottrea dlrpozltlvulut, lnellnaroa rllnpozll.lvulrrl rllmlntnd hlocatlt po tot tlnrpril mlourlttortl. -$o eltose ql ne mor*eazd dlntnntele dln dreptul eureorulrrl gl do pe nrrgrortul rlglol. - So cltelto lnellnarea dlepozltlvrrlul po lndlcntorul do tnr:lftrnro" -,tt) -

l'lg. i2. Dlspoztt.!vpentru veriftearea sNgegl.lor. la I,I,.,A : i - trepiel ; Z - dlspzlilv perfcn mlsurnre ; B _ lndleator: lccltrai'g ; d - suport rtgle 5 r:urror ; 6 _ rtgll t,tzare ; : ? - qurub bloeare roilre g g _ vlzcr ; grrrrrtr lrlor:ane ; fnell_ nn!"e: 10 - gurrri;flrare tliepozlilv.

- Se calculeaz! sllgeata r:orrluetorulul, prln lnmulltrea dlntanlel de amplosare a t{iepozlrlvulul, corectatl cu coslnueul unghtul".rl de-lrpltnare eu lrdlcRlla cureorulul. Elemplu : - d l o t a n l ad e a n r p l a s a e r , ,1,4fi m ; - Indlcnlla dlepozltlvulul ;r;r rlpla de vlzare : d = l9 rnrn ; - tncllnarea pe trrllcatorul rle lrrcllnare : of = 251
I :r,4f

f=

2----. coeo(

d ' 0, S

.19=1900mrn=1,9m.

- ?n eazul ln oero purctele rle erreflnere a conduetonrlul alnt denlvelate, egte lncenar o[ se .faeX eorecl,la dlferentel de nlvel, -Se flxeaztr trrlieatorui de nlvel pe rtgla de vlzare a cureonrlul gl ee cltegte lnellnarea llnlet lmaglnare dintre punctele rJesusfinere I celor dot stllpt. -Slgeata se coreeteazXcu eosilusul unghlulut eltlt. Exemplu: Se eltegte pe !nttlcator P = t0o.

srgeatar= f
."t{5

- -Ljr- = z,ozrra.
0,9-l

c! $gaglzfrfv pertru mXgura Dlspozltlvul ssrveqte pentru mlsurarea coductoarelor, tanlel lntre eorducloare la 1rc::uclg[rlie gradatl (flg.l3). Prlltna eete eonfecflonat[ dtn feav[ PVU cu luagimee do 800 mm. La un eapBt ste ftrat ctrltgFl 6! rol[, lar la celllalt eate rnontat uu lnel metalle de cerg ae prlrde banda (ehlnga] gredatl. Barda m[Brrra:rta gabaritului ls sol Et a dlagt canetl cu bandl

LEA. Se eompune dld.r-o pr[ltn!, cu roll

Bto td[guratil

irtr-o caeetl rlln materlal plaetle eu alqtorul unel menlvele.

Bauda eele conlecflornatl dln materlal testll gt gradatl prln vopalrl dln zece ln zoca eantlnretri. E<ecutarea lucrlrllor sul, ienelune" de tJeterrnlnare a elgettlDr cu ecaat dlapozlttv ss fece cu ltnln eaoaa[ da

MqSlg!*le lggls osteurm!trru!.


- Un alsctriclan go ure[ po un etllp ptnl ln aproolerea conducto'arelor gl se aatglrtr, cu oanturi de elgurantl. - Prhnegle cu fringila do alutor dtspozttlvul gt agazH mla cu prlllnI pe conductorul la eare

lreboie mXsurat5 slgeata. ln aproplerea leglturtl la tzotator. - DI rfrurnui caee,telcu ehlnga gradatl la baza rhlpulul. urrlo uh olctrtclan nriqoaril dlFtllrrtnrle la t:onrirnl-or la qcl.

ctro Fe ofl[ lon

- So eolmartrde pe stilp 9t, trllg?rxldo ehlng[, ee deplaseaztr rola plnlt la lumtrtolondlntrrnlel rllntre eel dol rtllpl, unle pe n:Xer>ar!1 dln nou rlletanla rf[rrrg corrluetor gl aot. *42 _

f,

t
['ig. l:]. Dispozlilv pentrtr nrllsurarea algelttor la t,EA rte .II (ambalat ln eutte fXrI eapae| : -band[gradatl(ehlngll ; 4 easel.i pentru lnfEgurnt hanrta 5 _ eutfo. ; I -roll; E -pr.{;tnldlnpVC;I

I ' " r 1? - 1 i ! )

- Shgeatacontluctonrlul reprez,intl eliferenla dlntre celc flr)lril nr?lsurt\tori . - Se trage dln nou rola la unrl din_stilplt adlacentl gl ee clentonleazlt. sco[lrrd rof u de I,e e()n..

drretor. Irltreurtrtortle cu acett dlepozltlv dau o eroare de maxlmrrnr FII gl ee etectueaz!, de regulll, ln teren plat, orlzor*al.
2.6. 4, Innldlrea eorduetoarelor Daetr lunglmea fasclcululul de conductoare de pe tambur este mal mlcl declt lunglmea paff)ulut, eete necesar eI so fael lnn[tllrea conduetoarelor prlntr-o ludlctoael alegere a lunglnrll raseleululrrl dln tambure, corospunzltor cu lunglmea panoulul. Capetele conductoarelor care ee lnnldsc ee cortroleezl gl ee lndepilrteaz[ porttunlle defeelo. Inn{dlrea ae face'gl ln cazul ln care la desfdgurarea faselcululul ee corntatr eoxfuetoare eu lzolalla defeetl' chlar dacl un slngur conduetor care lntrl lneompoienla faeclcululul prezlntr deterlorilrl, so va lndeplrta portlurea reapeetlvl gl re va lnloeul cu o po:flune eehlvelont[, prln lnnildlrea ln doul loeurl.
t

trrtnctt faeclculul eate format dlntr-un condudtor de otel-alumlntu 50 mmz gl dtn mal nrulte

eonductoare de alumrnru, rnnldlrea se xecutl dlferlt, dupr cum urmeazll :


Nulul purtrior dln olel-alumlnlu are aceeagl sectlune pentru toate ilpurlle db faeclerrt (io mm|. ttutrdtrea lul ee fece cu eleme de lmldfrc gl tntlndere, esre eate formatil dtntr-o muftr de alumlnlu gl de mangon pentru refaeersa lzolallel. comportl urmltoarele operallt : - ee dezlzoleazl eapetele eorductorulul de rnrr pe o portrune <ts l ls mm ; - se tr*rodue cete doul fumrtltl ale manQonulul, pentru refaeerea lzolaflel pe eapetelo eorxtuetoardlor ; - eapetele eorduetoarelor ee eurl$ de aelzl gl ee rrrrycu vasellnl tohnlc! netrtrl i - ce curltl mufa de legfturl ql ee prne paettr do eondaet; - ee lrt'rothre capetele eordrrctoarelor ln mufil,plntrlaremnrrl praetteat pe mufl (pregul do eentrare) ; - 8o pre8gaztr mufa' folorlnd elegtele manral ele preeat (reallzat de UttrAE-Romnn) s'u pres{r hldraullcl de mufat (reallzatl dc SUCREE-Slblu)g -setrageeledoul lumitl$ alemangonulul, pinl la lmbtnarea lor, reflleirxf'-ne irr.eest fc,l t.rolatlr eonduetorulul. bf | -eAi"ea ""rAr.t"AI.!. Tehnologla de Innldlre

conduckrarels fazelordln relenua rte rtletrllrulie gl rlln reloaua rle llumlnnt 'rrlrllc. {rorrrf).rnrrnlr.r : ' l e f r t s e l r : t t l u l r rn i .l n t r e a l l z a t e d l n a l u m i n l u r t e r l l f e r l t e s o e l r u n r .f n n i l , l l r e r rl o r p . r { r a p c i r / . . r .rr rrfrr).)l'ul {,lerrei rJcinnirlire, cirrs are fornra nnemllnlltonreerr elcmn rlc innrlrllrc ql irrtlrr,l*rr., lllrul rr.i1 l , z r r l l ir l l r i l r - - (n , r u t , t r l e l t u m i r t i l , r r nn r a n q o n g r e n t r r r ryl r c f a e e r e nl z o l a ( l o i r . o l r l r r c t o r r r l r r l ,
!t .-

l)roceriul telrrrrl$g{cPetrtrlt reallzar:ca tnnrdlrlt eordur:toarei,rr{e alr,rnlntu eetr in(lcrith: r:,i! .,'r,irlesclls anterlor, !a iruttrdlrea. rrulrrluf r:I pentru Ftringet.en Clentei ,rs .ptrri.l{tcrt,e$ rirr}:!tirrnea ,,'or schlrtrbabncrrrlle presel rte nulat, corrrsl,unzI.toaro gtctfunll conrlucf.orutr.rl. Lr irurtrdlreaconduetoare'lor c(tinponentealo fasclcultrlrrl se ta al'ee grll.{ ca lnnittflE,ll.,r pil r:rr tre eteetli'etoale in acelagt loc' cl una in errrrtlnuare,l eelellalte. oupll ext"crrtarell tutrrrtr:.ln6drllrjlorr. rq'r;orrstlt'ttfrea faecleirlulul se va faee prln str:ingoroa cu ettsr'g rrXlilti spet-.tale ib'ltt|irt lreu{rtrfneulrrl de corrluetoare) . cir-.

4tctt

4,S v/a,t.fc

Flg. t.4" Vi:larea

la

sl-geata\"

G)

I.'ig. Ii. Inrylrllrcn cotrfuetriarrilor: .'rlezizol.trea il .:/)nrirt(.lrrarelor ; lr - [rd1rylrr*e! c;r niii1.1.>lrrrelor lz,rliinto r: - lrrl rodur:erra ql 1;rr:s;1r4;1 rn,rlcl : rl _ 1r;1..11.1..1,6,:t lzr.,tatlel. l'rcF,trqa tnvtelr,r re exeeltll t:rr uim!t1oarelr! .liqpqzlrlvr .

') Ill1c.g,.!1L'-.!ri:r-.ltr!t-tlqrr_c.lt'rrgJleraEgt;lltjg_LirJ!.lliilj-.!..r\l_{!,,rL.rrr)
I r

Dlngrz,ltlrul se comprrnei dln : - porrrpl rrrnnrnlrlt - furlrrn rfe legllturl ; - cap do presare err frrred perrif'ubnerrrl ; - caeeld cu bncurl ; - eulle penlnr dfrpor.lti". Se f,-rtosegto la preenreir hexitlJ<,nsl|l a mufelor Ql paprrr:llordln ntrnrrlnlu, In gnnrarfe ltt ,.. 2'10mm2,rotunflreacorxhtt:t-oarelorrlectorrrnlfllnrdlnalumtn rg r .n r n a d e o t r . . . t : l o n r , r , t ' , ?fn 1rr"Faroa hextgonaltra cletneftrr rle lllttrrllru in gamn do 50 ... 120 -r,r', per$t.ucplo"*"ra pfrrrircllrrr ductoare n[-ou lngarna de 2li - 120 mnl2 gl presarea elenrelor err creatftturl pentnr contluclnure nl - or irr ganra de lS - l zo m.n2. ., _

r'lg. 16o Dlspozltrr hidrauilc de preearo hexngrnal[ rrttprt l?0 kNt l - eap preare ; I - hae flx ; i - trac mobll ; 4 -furtunde legitturll; 5 - fronnpll;6 - rezervor ulel ; ? - rotrlnel rtoaellresro.

rrl@rqe!
lllegnzttlvul ss o)rnpunodln ampllfleator nrocanledo forlll, eap de lueru ql brnlo rlcrnnfln6ls ql dou[ eutll eu trmllturl 4l eeeoeorlt (flg. l?]. Cu rflsporltlvul no pot execula urmlltoarete opern(ll : - tlller.e con'lueto:rrror A/{lL cu soctrunoa rto nrnrrrnunr 4 5 0 m m Z ;
-lt

Flg. l?. fil.rpoz.ltlv mctnnlc rirultlfunellonal : I - cap de luenl rotetlv ; 2 - ainpllfleator rnucanle3 t - eorp motrll ; | - mlnero do 6e(lonare. .

t-'t' 17 -8,9

- {?

' d e b l t a r e a o t e l u l t r ll a t ' l { } x ' l m n n : . g l u r l r e a d o , s ; i l a , s ; d t 0 , 5 q l l 1 ^ z , 5 , l n b e n z l d e o t e l c u l l r r m l r n o at l e t n n x l m u n s ' f n t n r i - preoarea clemelor cu crosLdt'urlC.25 - C' 120 ; - tllersa eablultrt do alunrltrlu I

kv :;"::::i,:i:ffi ; ;J;:il*:::il:il:::::;,,." da,.20


- preoarea hexagonalXa conductoarelor dln alumlnlu qt AC-OL. Dlspoaltlvut realtzoaz.[ o forll de presara de l2 tf la un nurnilr tle clrca opt acftonlrl a mttrerelor do presare.

ulU.Eitrq, h,st n1ellggllg,19


fn f unctld do operatla ee se lnteniloneazl & 86 cxiicuta, eapul ptetonagrtlulcrenralter[ ln accbeorllle reapectlve. Se monteazil ln capll rllapozltlvulul auportut de sprllln. : apot dlnpozltlvrrl de prettrirgere eu Be monteazl atft capu! cadru" ; clt 9l

mlnerul prelungltor detaga.tgt pozlfta sxcentrleelcr la punctul mort lnferlor lnehlzlnd z?lvorul de blocare. Se rnonteazl tlpul de matrl$
gaz[' d^ ^-r^--x ^^---^-..t.^^,.t c a presare xrmaro t*^-a.^l a r r tlla tlto d a orlontare, n de flletlrv,lu-se plull[a lmprern!, cu poaneonul de ln ^ capul Se -monteaz[

gl se mdregte poansouul, eorespunz[tor operatlol ce 8e efoctu-

rle legdttrrtr. - Cu rninerul do prestrlngere flrl ^ r prelungtior ra]ratat ln lce se lntroduce rnatrl]a. lar cu ttls

de Indexara se ltrcssrcl a ft aplsat ln loe. plnl etnl tndoreaz,[ eoreet matrtla tn dtepozltlv Sl tlla face cursa pintr la capilt, mlnerul de prestrtngere Fo rebaie cu nrina clt ponnlto, matrtta eu alulorul prelungltorulttl. rrlnsintoil. $e aegloneazl cu alutorul mlnerulul de acllomro parlufele cllchet per*ru eangul Se ldroduco obiectul de prosat {eeu de tliai) ln corpul de lucru. Se eclloneazl mtnerele de aetlonare - la flecare acllonare platomrl ereurallsrl un pas. O eursl completd ee reallzeaz[ eu gaae-opt acllonfirl. Dtepeztttvul eeto prevdzut au limllatoere de eaplt de curail attt tntr-un eeru, clt ql tn eol[lott. Duptr realtzara. cursel, pontrrr revenlrea la pozlfta int$alI 8o dsfac pulln mtnerelo (etrca lF -Z5o!, lar cu alu0orul mtnerulul de tteclangare ee acllononz[ achtrtibind sensu! do lueru. Rorortul armet dln lntertortrl pletonulul era.nellere va retrage In poztfta tnlllelil pletorutl.Ineluelv elenrentul nrotri! al ecrrlel de lucru. ?n cezul unor operalll ln esre gcrrla se blochsazl {do exernplu, gfurlroa], pr!n acllonnroa ml etrtrgtndu-86 defldilv

lnalrteaatr ou

nerelor, pletonagul, ln aceet caz, lucreazl tn setur lnveru, omulgtrrlu-oe dln materlal. pe elddlrt 2.,S.5. i$oilarefl fasclcrrlulul de eondrretoaro Operattlle pentru montaroe feectculuht ta relolole int,lnee pe eltrdlrl elr* eeomtrnlltoars cu co' to rle la rotelele lnrlnso pe etnpl. -'ltJ -

. Faeelculul ae deeflgoar[ prln rle,nrlat.e, rlo_a lungrl panoulul. Se lncepe montaful de la urnrl dir. prrrrrt:rletermlnale ale panorlul (de preferlntil, de acolo da urxle s-a ineeput deefrgurarea faeclcululull, e:rre poate fl un purnt de lntlndere, de dertvalle gau termlrral al relelel. Pentru punctele termlnale ale se procedeazl astfel : Jranorrlrrl - se monteaz[ clema de fnrlndere rotoa ; - ee rldlc[ la nlvelul aupcrtulul de Jnlln,lere montat pe zld cu arutorul frtnghrel de aJutor faeclculul de conductoare cu eloma de.lntindere nrontatl ; - ce agafd cerclul clemol cle lrtlndore relea pe ochlul deschte al lnflnzltorulut. Punctele de euetrnere tn eazul'etoleror - eusttnefe-in allntament ; - euellnere ln coll ; - cueflnere eu echlmtrarr.. de nh,el ; - trecerl peete obetaeole. in punctelo de susftnere' fasclculul ee rtdtc[ la ntvolul Lrm[turtt in eorpul de materlal plastte al aeestela. de eustlnere ql ee monteaz[ rrftnse pe clldlrt pot ft :

Penlru pozarea (agezarea) faecteululut de eonductoare toreadate pe faladele elildtrllor Be execut[ urmltoarele operaltt : - se ldroduce pe eut brXfara de euegaere dln materle! pleettc ; - ee agaa[ faecleulul pe eulu! de flxers. 8e recomand[ eepararea nululut de celelelte eorrlueloaro gl agezarca lul deasupra cululul ; - se strirqge faeelculul eu alutoru! brltlrfi de suettnere. 2.6.6, Idortarea elemel do lnilndere retca clema de lntlndere relea se eon:punedlntr-o elem[ trp potcovlpreu eorpul de mnterlsl plaatle gl o eleml de ftrere a eonductorulul rle nul. clema de tntlndere se rnontoez[ pe eoduetorul tlpurlle de fuecteule 1s0 mm2 el-OU de nul purtltor i care eete aeelagl pontru toare

Pentru mortarea eremei de rnttndere relsa se ereeutr


legltura termlnall sau de lntlndere;

urm[toarele operaftl : - ee ldontlftcdnrlul purtltor qt ee eepar[ dln fascleul tn rone urde urmeaz[ e[ se F(6cut
- ae trece conductorul de nul peete corpul clemel, po ganlul doslnat acogcul ocop ; - ge mor*eaz[ clema de ftxare pe conduetorul de nul, frrl a se derlzola, la o dletantr rto crrca l5 3 20-emde clema poteovl{tr, aga cum ee erat{ tnfigura ig ; - ae etrlnge faseleulul de corrluetoare ln fata ql tn epatele elempt eu clte o brltorll rpectaltr r:,entrufaecleul ; - ee rtdlcr clema aetfol montetc pe faecleul. la vlrful etllpulul, eu alutorut frtrghlol do alutor, tl B mortoaz! pe ochlul lrtlnzJltorulut sau prelurglton_rlul. _ {, _

Flg. lfl. Clenrtl lntlndere re[ea CIR ? 5 0 ; f bolt montare ; 2 - brldl prlmlere ; il - eorp elem5; 4 - clemI ftxare condrrctor dtn otel. 2.6.7. Drecutarea leg[turllor conducloarelor ln punctele epeclale ale ttntei Aeeete lucrlri se refer[ la leglturtle terminale, legXtura de lntindere gl legltura de derlva{to gt legltura de cterlvafie pentru releaua pozattr pe clltrliri.

Pet*ru retelele ir*tnse pe stilpt sau pe clldlrt

Legtrturlle epeelale ale retel+i gs orecutl dup[ ce a foet montnt taselerrlul tle eonduetoaro, in toate panourlle relelei. a) Drecutarea legllturllor
A

termtnale

ln eazul relelelor de loagil tenelune eu eorduetoare tornadate, ee intllnese legtrturl termlnals la poetul de tramformare gl la capetele relel rl. Relelelo eleetrlce eu eottduetoare torcadal,e ae pot raeorria dtn poeturlle r.lstransformare aerlens sau dtn poeturtlo de trsngformare ln cablnl. &ecutaroa leglturllor ralll : - Fe molteaz[pe stitpul poetulut de tranelormare (earo.eonstltuls gt stllprrl termlmt nt rolelel] angamlrlul de prlnlero pe stilp eu brHtarl gt prelungitorul gau lntlnzltorul de refea ; - se mor*eaz[ elema de ll*lrdore reiea ; - ee flxeazl fagcteulul de corrductoare pe stflp, eu alutorul a douil Bau tret brltlilrlrpontnr flxarea pe rtflp ; - ae tale corduetoarele la lunglmea nceeaarl, aetfol lneit eI poAtl fl Intrrxirrgo ln errtla rle.rllntrlfrutle a portrrlul ; - ee dezlzolenz.l{ eapel.eleeonduetoarelor po o portluno do 4-S cm ; - ne monteoztrpaprrell eorficpunzlltorl secttunil conduetouretor ; - pe sxeeutll legtrturlle corxhretoarelorde fazil gt dc llrrmlnnt prubllcin errtln rio rlletr.llrulto; te'rmlnale la poetul ,le tou*fu"rnare aerlan comporttr urmltoarelo opo-

- se leagll conductorul de nul dtret la borna de ml a trarr-cformat'ru*rl. La posturile de tran'qformare fn eabtn[ de zld, tegltturfle ter'rrnale se exeeuti rjupr urrrrtrt*rrrf p r o c e st e h n o l o g l c : - ee monteazhpe clrdlrea postulut, clt mal eproape de purrcturde leqlre * "'.rntu"tnu"uto. din post, un suport de lntlndore pe ztd ; - 8e monteazxpe acest suport o leg[tur[ termlnal[, prln hrbul de proteclle, pinil ln tatrloul de dlstrilry{le de loasl tenelunodlu poet ; - ae mooteazr papuclt corespuDzltorl ql ee e>recut[ legxtrrrne Ia tablou.

t)

aerrenede roae r teneru'e cu coadueroare lzoraretorea.rate ee pot reallza :,:::::::::ctrrcc doutrmoclurr de crgril'afte: cu cute de dertvafre sau ftrrl.c'tte do dertvafte.

duflade derrvarre), duprefectuare:r r'ilni:r"::ir": :::::::,:]":::T: .t*" *:"j:::::::j: * rasnrpur dederrvagre, Be ;;;;;;;H::,,-*1, sr alrl : :i:, l*ture.
n,e.ur ql :"::::::.:j:":::::*.eurur ur sec$tunea 4ces!614 eutrei sr exeeutarea gturnor eondueroareror, rn funcfrerre nri_
- montar.ea corpulul cutlel pe etilp sau pe fapda ctldlrlt ; - tllerea capetelor ltbere a!e qcnrluctoarelor faecleulelor la o lunglme eorespunzltoare, fe! iltcit str se poatll executa ast_ leglturile ln cuile ; - [ntroducerea eapefelor conductoarelor prln gxurile praeticate ln eorpul cutlel. de derlva$e ffir{ eutlo de dertvatfa es realtzeaz! cu afutorur racbrdurtor dsr.rva,,", ,-""t*Tlturtle f - aeecf . tn c&z no gxeeutl nrmltnerele operaflt : ""0""'" llbere 8l c,rxlrrctoarelor faacteureror ra o rungrme coroepunzdroare t{.,r lug;;:i;: execr- ee dezlzoleazl conduetoarele pe o por(lune de elrea 1 em , necegarl montlrlt raoordurllor dertvattel ln paralel : - Be n$orteazl ciemele rlerivattol, ale raeordurllor dertvaltel paralol gl carearelo facerea lzolaflet. pentru reNot[ : La clreeutarea lqlrturll.r rJeterlvafle estg neessar e[ ee dea atenlto t'denrf rcfir* gl raeordtrrll corespunzltoaro a tazelor. Aetfel, ge reeomard[ eI ee trdonttflce gt e{ ao racordsze

* derr'afre(forosrnd

,l

,r i .

::';nff::1":T:ff;:::""'
2.?.

raze are erreurturur per*u ",,,""";;";:;;;;,, ra r,rrs,t.

?n reletelo slectrlce rfe foaali letuqlunrl eu eorrtuetoar,e torradate, f lunrinatrrl zeazJl lnrhlle so renllfof'srrvr eoryrurtdo turnrnat.e ttpur 8.a00 , c.300, tlVA eau pVS, cchtpate cu rroc.rr c:tttrfss6;gn1?l eu rnF:urcu vaporl rfe mgrcur. I't .17 _8t)

lu enzul relelclor lriltnso pe ntllpl, corpurlle de llumlnat do vor mor0a pe gtilpll ?efelol prtn Intermotllul lrralelor rle aretlnero 9l alhrdtilrltor mortate pe etllpi (flg. l9).

Vts:;h's#a'v"Yai

,7r.+e&l a?,rys/,a! tluty,/,ytr

+"1.&-ty//_at/*.

f lg, l!]. lfcntarea corpurllor tle ilumlnat pe etilF. lneazul reteftdor int-lhet:uau pr.rzate pe clXtlitl , eorpurlle rle llulnln"1tBe 1'or rnonta pe faladcle elfultrtlor sau ln arul strilzllor. illordareaccrrpurllor de llumtlrat pe fa$adeieclftlirllor se va reallza numal pe cllldtrt on16 nrr

o lnilllmo, rte la eol la r:treaqlnU, nrai nrare de 6 rnrprln Internredlul unel arrnltrrrt pentru llumln:rtul ptblie pe elldlrl (fig.2!)).

.6o)ru.eA

!44r_J!_g
e8Jzf4tr.4_4

9z!
I"1g.20. Jlorrtllr:l

_c,:lLup t : I a ( t r r l e t r . rr : l l l r f l r l l , r r

r:orprrrlfor. rle llurninnt

pe fr(ar-ferle Aeolo trllle retestur ge reallaeaz.tr elirflrllor

l:tl q[ tnr se llot rrrontl for'1'rrrlde lltrrrrf

,re f;rftde. Ge recernatxlitreallzarga llumlnatrrlrrl lnrhltc in nxul e(.rl1ztl.CorJnrrlle tlo lluniln:tt Gt!sns ,relxlllpe cnblurl de olel flexlhlle. lrrtlns trannveraal pe deaeupra atr[ztl irrtre clllrllrllc arllacente ptrXztl (sau rrurl rar, lntre etilpll adlaeenll etri'|zlt). Elementekr lreceear realtzilr!t llumtmtulu[ in ratul strtrzll (clrltg cu gheare incectrat in zld, cahlu de olel, pl,:eI trtunghlularl do euepensle, plpl ru cirllg) eint prodrrseetandardlzate (ftg.2l).

,Voia aa &*v

tt!t:

tcA

a41r/.cra1*z

-2t,

Flg.2l-. Montarea eorprrrllor de ttumtnat !a .a1u-! strlz,-ll,

r
A/?FA: 'P*'ra ,'t4r ' t:t','t,t nlu/*'r t 42'tr&yl4 "y' rb &tZ 'va*'rar) )v' 'w ,Ort 71' 7 ca .t.t/,r/'v/n &a Jlt @r..., .r'J.e49b ZV ,f u,1 .lJd4/,r.1 .4,t stU ru

Flg. iflJ. l,rlzir rlt l,lntinl

illr Z Ail.

de llumlnat la conductoarele pentru llumlnatul publlc clln frselorhrl de coryfuetoaro ioreadate ee reallzeaz[ cu conductoaretttn alumlnlu, lzolato cu rrraterlal plaatlc, t f p A F Y 2 , 6 m n r zg a u A I ' y 4 * m 2 , c " U i u c u m a n t a d e p V C _ i l p A C y y I x I m m 2 a a u e a b l u e r r l z r r latlerlecatrctucAcPSx2,snrnrgeaueablu oulzolalredecaucrueAcprxz,.brnrnzsnu,\Gr)ltr

Racordarea corpurllor

4'^n2, prln rntermedrur racordurrlrrr derrvalr" t

o"r",.i lorrrrr.

il qr lrl.

Proteclla corprrrflor de [uminat ee realrzeaz[ cu ergurante frrzilrlre LF - 25 A,monfato in cutlf de proteclle. Pentru eorprrrlle rfe llumlnat cu becurl de vaport do mercur se uilllzeazr errttl eu s!:rrrnnlrl

LF - 21,A gt balast.

lrt vede'ea evltllrll aparllfet unor tenslunr de silngere perleufoase, eilrea.ele metallee nle eorprtrllor de lhiintrrat' crrtille rle elguran$ gl boblna de'goc se reag)rra tnstalatta de protee[re prrn '' -. legaro la nul, sq;nfrylr11 STAS 6616.

2.8. DlepoztHvelerte lueru pe btllp 2' 8. l. Drapozrttvufpentru urcat pe stilpr de beton precomprrmat sE-47 Dlepozitlve.le ne foloeesc perttnr urcatul pe stllpll de beton precomprlpint ttp Sn_tf , ?n vafe_ rea cxecutilril lucrlrllor la eoronamentul shlpulul. Dlapozltlvele ne flxeazl Pe ptcloarele eleetrtclanulul eu al*torul euretetor. 'Deecrlerea : Dlspozltf vele de urcat pe atttpl $E-lT au bratele *"r*f"*r" Cto 1,u"uX piltrn;ll 20:r2(r2'enportll tarnpoanelor dln OL g?, pltratul de t4 66, talpa dln tablil d; 1,5 qnm, eulortul eu_ relol'or dln oter rat de 50 x b gt eint echlpate cu tampoane dln eauctuo "u""t, otn;;;;". 9t ;;;; lnctfoatil fatl de hra[ la zso 619.Zl,S. . Morful cle rrilllzare a dlepozlilvulul este urmltorut :

t*:1" do foloalreadtnpozrttveror eo erarnrneazr vizuar. verlfrcindu-eeduci mangosnere d., ^----,---cauctuenu alnt uzate(ae admlteo uzurl de ptnd la Zffi dln dlametnr, resp@ilv o ,do"u." " dlametnrlut extertor plnr ra i2 mm) dacr ernt ; uzatepe o parto, man'oatrle "; ,",;; o;;*r.r", rfo nee_ ttun pltrat{ pe celelalte latutl' ee vertflcl Bteroacureleror ," u"*";;;",Jur mernac ; - se monteazrerrttgelepe prcror, prrn strrngoreaourslerorrgree rneepe uro&renpo ntirp ; - urcarea gl coborirea po etflp 8e fac foloelndcenturade erguranltr gl caeeedo protecrra.
2. 9.2. Clrilgele perrtru urcatul pe stflpl de beion eertrlfugat Clrllgele pentru urcatul pe ettlpll do boton centrlfugat ae eaecutf tn etncl mtrrlrnl, c.orespsn_ zlltor dlmens lu nltor etilDlllrr. Per*ru etllptl centrtfugall utlllzafl la conetruelta unillor electrlee aorlons de loarll tennluno ro utlllzeazl urmltoarele ttpurt rte elrllge . i - elrllge ilp Uz ev 2eO f, mm, coronn, ntfttor etllpilor Tp lo.00t gl Tl, lO.00l ; - ctrllgo tlp tul cu l4oo nm,pontru eLflpulilp TC 10.005.

-?,4 -'

Ir 3

Elg-23. Dtepozltlve pentru ureatul pe stllpl de beton preeomprtmat SE I -S;';, 1 - bralguport ;2 -euJrort mangoneaucluc;3 _ talpl;,{ _euport cureteds flxare pe ptefor. ' Glrtlgelo pentru ureatul pe etllptl eentrlfugatl Be compun dln : eorpul clrllgtrlut provrzut la capete cu douit manqtoen de eaucrue, eirgnrtul talpl, qrrelele defrxare (f!g.2a). Modrrt de utlllzare a elrllgelor : - ln*inle de uttlhate' eirltgele ss exarnlneazf vizual. vertfleirulu-ao etarea mangoanelor de eaucluc, stttrea curelelor de prltdore pe lriclor eau dael eupoftul metallc nrr prezlnt[ er[p[tqrt; - Be monteazl cirltgele prepiclor, prln stringerea curelelor, Fl ro lneepo urco.rea pe etlp : - urt:area ql coborlrea se fac foloelnd centura de nlgurant{ ql caeea rle protecflo. 2.8.3. Seara pentru luerXrl la etflpti de beton seara ee rrtlllzeazll pent.r0ureares gl oxecutareade lucrSrt la tofi stilpll ds beton dtn l,EA de ioaer tenelrrrrc.'cecc,mprrnratreau centrtfuga[r. Eate roalrzat{ rrrn ernct tronecnne sxcrtote drn {.nvtl de ofel ; trorlqonul | {trooeon de tnmraz[i, tronsonul ! gi troireornrl 3 eu lunglmea dez,Gl m ; tronFonirl 'i qi ttonqonut 5 eu lunglmea de 2,oo m (fig.25). I)rln colnrlrea aeestor trol,1;o&nc eo olllln rlvorne v a r l a r t c d e i r r n g l m la l c ' : r l l r l l , i n f r r r r e l l e r l e i n l l l t i r n e ae t i l p u l u t g t e t el o c u l r r r y l R e e x e c u i l lt u c r a r e e pe stilp. I)e exeml,lrr.Fe fhate nlr(lneo neartr de7.lt2 rn ( tronso{ncto l+2p;11 ; rlo ft,92 ,n (tronFo:rno_ -8i, .r? -5i F' r

./-----'4

Flg.24. Clrllge pentru urcatul pe stllpti de beton centrllugnt : I - eurea pentru ellclt ; 2 - mangon de oaueluc ;3 - eorp cirllg ;4 - qatbt{ A 16 ; 5 - qpllnt4r30 ;6 - cur<n fixare cirllg; ? - euport talpl ; I - talp[.

s5 r! .:

cotTPaNE

O/N inQl/ttOAN -

WONS0ANEI 1,2 f/J TRONEOANL4y6-

2,6* n ereom

Flg.zti. Scerl pentnr lucr[rl pe etflpt LEA.

le l+3+3*3) ;9'2s m ftronsoanete I -f,+'t+s) gl urarim ll.9'.lnr itrorrorr.ele l+!+3+r+5), Tronscanele se im5inl prln intnxtucerea celui urmlltor iu cel anterlor. L'1liilea tronsoanelor scrri esie rle 360 mnr, iar cfistanla intretnedBrloSso nrm. (ireuf :rlea rotalit ftoate cere cirpi trocsoaue) 0-.to d 45 kg, crrca g kg pe tronson. Tehnologiade flxare a tclrlt pt,stilp : -eeagazll tronsonul de bai:jl {e;rreesteprer-lzut la tarte3 Infc:lorrtr eu tillpl de susllnero) pe stflp' astfel iacit dlstanflerele :Eil sr. spriiine pe stflp {la stilprt precomprrnralr, rrorrsc,s.elese agaztr pe corgul stilpurut) gt ee flreai,r rronsoqrl de sttlp cu afutorur frrnglror. Dutrr ee frrrqhr* n lost trecutr prtn ochlurile reepeetlv,r pe duptr si stflp, ae strlrye urnetrrnghra gl ee lnnoacltr cu xxt dublu ; - uo munettor ss urctr pe aetrrrtl;ror'on, se astg'r! cu costura de slguranlr pe du'd stilp gl ridlcll cu aiutorul fringhiei de afutor tr,rDsoou,urmltol al sclrll ; - lntroduce apol troreonut '"t*'t* in locagurtls corespnrrziltoare dln tronsonrl lnferlor gl li flreazr pe stilp' prio trecerea frtogtlel prin ocbrurile scrrit ql pa dupl etilp, se strirge brno frrngtla 9l si imoad:l cu nod dublu ; - muncltorul rrrer mai sus pe acest tronso! gl, astgurat in cedura de rlguranlr, - -o--' rldtclt ds ros gl monteazil trowonur urm]rtor, executrd aceleagt operai, ca mar a.s ; - 8e 'onteazr alitea tror'oa'e elt este Decesar ea str ee afuag{ la locul de lueru 0a-e.rrotramed). ' pettru sta[ronare:rn tmpur i luc.urur suportul reglabll pentru stallomre tn ttmpul lucnrlul se uttllzeszr pedru eracutsFes de lucrllrt pect l|pil d e b e to n p re e o m p r| matS E -5T9| S E -l l T. z'g'il' suportul reglab' urcarea se faee direet pe stilp, pe alveole, pln{ ee alunga tn loeul unde se oroeuttr luertrrlle. pe stllp unul sau dol suporlt de stafronar, Fo car se eprrfrar prcroarere rn ilmpul i:"*:""eazr suportul ae compune dlntr-un bral flx gl altul glrsant, confeeltoDate drn teav[ plttratlr {0 x 20 x lZ,eare re strlng eu rrn bulon eu filet pltrat (flg. 26). Pentnr Etodarea supertoarl de etagtonare pe stilp se xcutd urmltoarele oporalll : - lnalnte de montare ee rerlflcl suportul, aI au prezloto deform.Url sau crtrpitturl ll nudurl, partea lateraltr mobilI oI gllseee ugor. bulcnul eu fllet pltrat eI fle urd qt str ee lngunrtrozo ugor ; - electrlciarnrl ae urel pe stilp eu afutorul clrllgelor de urcal po stilp eau dlreet po atveole.foloeltdu-e de cerlura de elgrranf!3 - cu afutorul unel frlnghlt de alutor, pe care o are cu ol. eloetrlehml va rldlct du loo nu3rorlu! au butonul eu fllet pltrat demontat ; - rtdlcll euportul gl il monteaal sutr uttlma consol[ a coronamontulul, la o rlletnnl}t antfet. lnell stind pe Buport aI alpngl comod la pumtul <lelueru ; - eup'rtul ee monteazr ageztndu-l pe etttp eu euportur pentru preloare ,n parren putur ; opurtr n nt, - ;)i -

:l

moxtm

Ftg. 26. $uport regtabtt per*ru etaflooa"e ir rr-Oi lrcmlul po etllptl SE l0T gtSEltT: 1 - brat flx ; Z - bral glleant 33 - gurub cu fllet p[trat ; 4 _ manlvell.
,1rl

- !

- se aprrpre partea mobfir ds ctflp gr ae'rntroduce bollul de ftxara i - se intr-odutrg trtrlonrl eu fild pltrat gl ee etrlrge euportul pe ntilp, cu elutorul manlvelol ; - dupr strtngerea deftnltlvE, muncltorut poate ste ctr plcloarele pe arlpno euportulut, legat su colsura do slguranll de gtllp, ln vedereacxecutlrlt lucrlrllor ia eoronament.
2.9" La retolole electrlce de paer tenslune cu eonductoarelsolate torrEdate ee apller proteclta prin legnre la nulul de protectle (corform sTAs 66161. pani,rr evltaroa aparlflel ulpr ton'lunl de a,ngero gl de pae perlorloaee. Pentru realtzarea ecatela, toete plrllle rnetailce (arm[hrrl. conFolo. corpurl de tlumtnat. ancore etc. f , eare pot ft atlnee gl eare ln mod normal nr alrf, 8ub ton. tuno,ao leag! la conductorul de rnrl al retelel. Fae ercepfle armrturflo de la rtnpfl de rusflncro,car nu ao leagr la corrluctorul de nul. proteefla lmpotrlva tensfunllor perlculoaae reailztndu,:sd prln l:rotnro pulillrnsnlarS de protetle (corpul .Jmaterlal plaatlc al armlturlt de gusllnoro coneiltule lzola{lo ou_
pllmentrrl!. tn rtyferea reatizlrll toll ntilpll;peeiali rtc trlrneformare). i;'l' 47 -a9

_ x

proteellel prln legare la nul, corrluetorul rto nul ae leagll tn pl{mlnt In 9l in aproplerea aursel rle attmentare (la o ellel.nn[il m:rl m:rre do 20 rn 4c lroetrrrltcr
.. li:t -

t5 :t
5

Legare4 corductornlul ds nulla armtrtura etilpultrl nu esto obllgntorle la stilpil de sus[lncre, Conductorul ds nul ee leagtr la armltura etilpulut cu un concluctorfunledln alunrllrlu clr Fc(r. q l,luneade 50 nrm- , prln tntermedlul uirui papuc preeat. La eonductorul de.nul, racorrlrrelr Fe re:r llzeazl cu racorrl derlvallo in paralel. La llnllle electrlce nerleno de loaed tenslune ge monteazl prlze de pdnrint nrlflclale rlrnrirl la etllpll de la lnceprtul plectrrllor dln post (ta o dletanfd de eel pulln l0 m dp la postul cfetrangformare) 9I la capiltul llnlllor gt derlvallilor, cu coulllta roaltzhru unel rez-teten[e gencrralo cle legare la plmtnt a nululul de 4(lr Prlzele de plmlnt arttflelele trebuie ed aib[ o rezietenl.{ ds maxlnrum lgfl, ' Se recumand[ utlllzarea unel prlz,e rle plmlnt cu dot eleetrozl orlzontall nezinea{t6e 8 nr, corformflgurllSS, eareineolaurezlstlvltateaclel00ohml-metru, Breorezlst,enllcle.l .o. Rozlstenta tle legaro la plmlut a refolel generate de nul " nntreuratl in orlce punct al llllel, trebule e[ fle de cel mult 4fl. Legarea oorduetorulul de nul La armltura stilpu[ut eomport[ urmltoarele oper&Ut : a) La etllpil t-ermtnal! : - dnpl montarea faeelcululul, conductorul ds nul se tale la lunglmea noceerrl sl se rlezlzolea,zl,la caplt pe o portlune do ctrca b cm ; - ae monteazl pe capltul dezlzolat un papuc prln presare ; - Be fixeazd papucul la borna de logare la pXmlnt cu care este prevlzut ettlpul. b ) : ; se tare o rncatr de conducLorA{ s0'mm2 r^rrr, de rungrmea neeeaarr ; - ae dezlzalea,zE In un cap[t pe o prrrltune de elrca O "rn , - ae montoazl un papuc prln presare ; . - so ftxeazl papucul pe etllp' prtn flxarea lul ln borna de logare la p[mtnt e etllpulul ; - ee deztzoleazl eelllalt cap[t al eonductomlul po o porttune de clrca E em : - ac ldenilfri! rulul drn faeercurul de conduetoare al relelet ; - se dqzlzcrleazr nurul reterer pe porltune o de etrea 3 ern ; - es monteazI o cleml de dorlvatle ln paralel. pe dorductoru.l do nul gl curduetorul tle legiltur[, 2. 10. r'a punoroa tn funcflune a unel llntl electrlce aerlano de loagll tsrulule es fne urmJttoirrele vsrlflclrl gl mlrurltort : vorlflcerea fazrrll llnlel - ee verlfle{ rnortul rte tegaro a fazalor ql a nululul la crrtla rlo dlatrlhulte gl ln punetele ctoderlvalle. La rEolelo cu c^nducroare neliolare ee vorlftcll corccrn nnrirlrraare a nululut pe etllp. - verlflearea gal)arttulul LEA ' es mtreoar[ dlntanlole conrfuetoarolor fnllt 4e pllrnlnl. 4o

_ ,:1, _

el.{dlrlle sau obie'ctiveledln aptopiere earrf'.lt:\de altellntl de energle eau l.elocomurrlea{ll. - llfilsrrrarea rezlstentel de lzola(le (la linltte eu conductoar:e tzolate torearhte) - se reatlzeaztr cu toate branganretltelc dec,:nectate,(:u nfrrtonrl rnegrhnrnetrulul de 2500 V. Se'rn{sotrtr rezleten(ele de lzolatle inlre faze gl ntrl. Valoarea nrilerrrathtrebule e[ fle mat rnare decit F0 lrffVknr. - Mtrsurarea rezlstenlel de dlapersfc rearltate a eonductonrlulde rnrl, irnpreun{ cu llrlzele do pxmint legal.ela aeesta - valoarea maxlnrr trebule s[ fle sub 4ll. 2. 11. Normele speclfl:e de protectle a muncll Tofi cet eare cootdonea,zd, controleaztr. cqrrfrre locul de murrcI sau lucreaz[ la eonstmetla gl nront'afulretelelor aeriene sint obltgalt eI curxrascl ql s[ reapecce nornrele efeprotecfile a muncll pentru instalatille.eleetriee (I,E I l9/82) Toli muncltorll vor purta echipamentultie ltrcnr qi de protectte, normat eorespunzltor loeulul de murrc5. Opera{llle de irrcSrcare-desclrcare a reperetor gr.ele (stilpi, .tanrbureeu eonductoareedc.) str otecutl nttmal mecanlzat. Aceste operalil se executtr rnanrial numai in eaz exeelrflonal. l\lircaragiul va fi lnatrult odatd cu echipa do transporturl gt echipa tte montal ; va prlntl qt tnstruel'r'irrlprivlnl otecutarea faz:elortehnologtee, la reallzarea clrora eete folrrelt utilalul. La foloeirea automacaralelor gl a autoforezelor se vor respecta intre altele qt urnrltoarele: '- automacaraue gl autoforeza ttelruf e ealate corect ; tllplle de elleare tret:ute e[ so eprlltne pe u& reren slniltos ; la nerole ee.tntro(luc euh tllpl cupoanede traver.se cF ; - manevrele maearalel 8e vor exectta nutnal la eemnaltzarea gefulul de echlpl, duptr un cod etabtlt0 de comun aeortl gl cunoserrtde toat{ eehlpa ; - 8e vor elita goctrrlle. balansarea sarelnll. rlttlcarea earclnll dtntr+ pzlite laterall ; rldlearea el c.oborlrea earernlr s vor faee nrmar drn rnotor ; - e8te interzle[ statlonarea eau aceeeul orlclret persoane ?n zona rte aetlonnre a macaralel ; - ae va aeigure gabarltu[ de llber[ trecere ln lurtl maearalel, pentru a permtte o manevraro nesttrqgherlt[. ln tlmpul transportulul ee vor respcta urm[toarele : - Muncitoril careinsolese transportul rur au vole e[ cllltoreaec{ pe piatforme or a6lpt Bau pe tambure cu eonduetoare. La foloelrea autocannlonulul remore[, eu eehlpa de lnab$lre va etn numal ln c:rbina epeelal amnalatl in acest ecop. - $efrrl de echtp{ va controla permenent leglhrrile etllpllor sau tamburelorr pontru cfl acogton Ic?f nu si: slllleascl la transport - I)epletareaec va face cu vltezele prov[zrrte pentnr ttptrl do vehtcrrl, felul inellretlturll gt ntnren ctrflor de transport ; la eurbe, vttez,ele Fe vor reduce pinlt la Urnlts earo ell 'crmltil evlt:rrcn nccirfcntclor de grereoane sau tehnleo. - s<rvrrr evlta grorrrlrrl. qt oprtrile rrruqto, procum g! vrralr:k: in peurt,.
{;l -

Inalrse de erperea gto;rllor liunda$llor. ln loorrlle ln care ee pot afla cablurl eleetrlee aubterans' alte conductg dtferlte tnrtirl.rgll, be vor eere tndtcatfl asupra amplaeamedulur lor. felul *r "r* qrnpheate, duptrcare maletrul lucrlrll m!gurtpo*ruev|tareaavarlilrrrs|deel|medareaace|dert'elor. ln teren slab, care;:,rezlnt[ p6rlcol de sorp"i", per4il:g"opll vor fl eprllfntll. tru a nu Inrrda plmftfrrl gt a ru Frorlur:esuTparoamalurllor.
- Eete lnterzlsl lldarre pentru prevenf rea acctrlentelo r. gropilor deechlse gl nesupravegheate ; ole vor fl aeopertte cu oepncor

eo atabtlegtenaturaacestor lnstalaltt gl

la

;;;;"r,'n,, groapr. '- $8te lnterzlsr depozitarea matorlalelor to o dletantr de la marglnea gropl *", o,r* o" 0, ?5 m.
eare exeeut[ efipltura.
- EBte tnterzls accesul ln groapl Bau pe margl-nea gropll al allor muncltorl, ln afara eelor

zl oEmt1]1'.tl r*:ro*

- Plmtntil-erpa't va ft aruncat la eol pulln 0,6 m'if6 margtnea elprturtt ; clnd eetndepilrtea!a

gropu,sooprcato e[prrura sr muhcnolr,

- ln ilmpul nopttt groplle ertuatein zonepopulateeaurn apropreree, _drumurnor vor fr mareato . .:cu fellnare rogll.
La plailare

:,t:: zlte'acsgtula.

*tt,n:-au foat tndlcate de gefulde eahtp[, aaoultrd

- rot.munertor, vor purra o*n o.o,**r,. u, ffi;1"t;t,:.Il*::ll'i,no,,o,


st actronrnd -*o"oailtoagtt.

btltpilor

se vor roepeota urm[toarele

, : mlt

'.

,ooo_
9r comencablurl,

. , . i Nu eete perrnter lntreruporea rldtc[rlt gt rrmtnoroa auepedrtr a serotoll --------' duplt lllserl enu tntreruperearucrrr[. shlpul trebuto cobortt ra eor tntr-o oozt$e stabttri. , ' - Rldlcaree etllpllor pe crl de comrrnleatte ln zone rocurte Be po.rtefaoe numar dupr tuarca m[surilor spoctaro pentru pr''tcrarea pretonnorgr vehtanrolor.zona rn ** ;;;;;.;;;;poaleprcvoeaaccldente va fl tmpretmuttr, penrrua ee oprt aeoecur ;";;;;"n*,"rr.. - Este Interzlsl urcarel muncltortlor po etflplt flxaJl rnrmat tn pcrc "", "n*""u. - Ps etrlzt eu trotetbuze sa' tramvale, qeful de eohtpl va tua mrsurt o"rro nrora'oros f! tnanevrer@automacaralel gl atttptlor, aRtfeltnclt er ae evrte apnoplerea oatarg'lul rau a rt'putul dn aeentea. elt ru ee lnereaz{. La foloalroa dlnp'zttlvelor rte ureat la tnrlglme ao vor reepcta tmtrlcfrunrte do uilltzaro, tn I,neoeaco pr'tveqte eopacttatea lor do lnelrenrs maxlmil. :?fr-"t

- Duprrldlearegl plantare, ettlpll trehrrs tmedtat frras prrnbdr. ";r;;'l* *n' ee aratr tn rlea tehnologtcr cl4d "o*, lucru nu 6to poirbr, ;";r, ;;;"J"fr, ; -' ' eupraveghcn|l tot tlmpul

bralrrl macaralol eaulnperlmetrul decrdere"""r**r*l;;il

-ln tlmpul rldlcrrll este kferzleil etaflonarea sau trecerea oruncttbrflorpe eub etflpr,

;;:.-rfi"corarer.

aub-

.nref,, la

Cirllgele cu tampoanedc cauelue grt f i folootte, tn prlrnlpal, pentru urcat gl nurnal ?n eas de nevole gl pentru lucru' Pe rrtllpll uzl eau aeoprlrl[l cu ghea$ elrllgole eu tampoanotle crucruc nu vor ft folostte. Pentru a ee evlta accldentele provoeato de crderea uculelor, nr ee admlte prszonla oarnenllot la baza etilpulut sau sub Fcara pe care de lucroazl. Eeto lnterzls[ llearea la tnllltme etllp eau la loerrl unde ee luereazl. t rcrrlelor sau armrturllor, dupr termlnarea lucrulul po

pn-

apaeor

rlf

*rcat

ln veetnrtate (mat pultn de l0 m) eau peete ttntt de inaltlt eau loael tensiune exlstente declt dupll ce acosl.ea au fost acoaee de sub tenslune gl puee la ptrnrlnt. I.lpea tenslunli se constat{ cu rndteato;rre.apocrale de tenerune. La execut4realucr[rllor ln zore loculte, de-a lungrrlcluor de elreula[te, lu tnctirta unor lntroprtnderl etc., geful de echlpd va lut mreurl pentcu evttai.ea aceldentbrl pletonilor sau a autovehlculelor, cit gt accrdentarea rrurneltortor de e[tre vehrcule. fn aeeet Bcopae vor lua urmItoarele mlaurl : - zona perlclltattr va fl deltmttattr gt imprelmultl : . . 8e vor ageza pr[er averilzoare, rar pe ttmpul noptil ee vor monta felrnare ; - circulafla vehletrlelor va ft dtrllatl gl pttotatl de murcltorl epecial lnetrulft gt rtotagtcu faaioane ; - ln ca)ul etrlzilor lrguate. elrculatla va fl oprltl eau devlattr pe altr dtrart[, po toatr 6rrr:ata oper{rtlllor de montal.

Nu se admlte executarea de luerltl

{tcu-.)meo-

2.r2. 2.12.t. Ilillafele Nr. ert.

rblurl,

im *.rA$

Denrrmlrea utllalulut

Doormertatla tchntcl
2 Proleet 2.s7/77 NTR 333/84

Produeltonrl

o
.-. "ou rnll-.,rlul
I

3 UARMT-Cimplrra

Vehtcul pontru trterveniil le LEA

Autosearl hidraulte[ AH l0 m pio gaafo TVD 12C Tm.li.* m@antc pentru tragarea eon_ ductoarelor torBadate Remorel morxra.\pentru trnnaportat seule Arrtoforezl '

UARMT-Ctmptne

3
rl

NTt 102-82

UARMT-Clnrnlna

sTt r0?8/86

UARMT-Clmplnn

5
I

u.R.s.8.

lvl' 47 -8"t

H s
.i
i{

i:f -

X
i

,r
0 6 I Autobelonlertr

ontl

3
Uzlne de atrloc:rrnloane llragov

Autobarerrlatttll

Uzlna de autocsnrloane IlraQov

Tracior cu renrorctr

Uzlnn de trtretoareRragov

Auionracara de 5 t

Uz.lnacle arrtocanrlorne Br;1qgr'

2,12.2. Diepozlttvelo de lucru

Nr. ert.
0 I

Denumlrea dispozltlvulul

I)ocumentatia t.ehnleX 2

llroduciltonrl

1 Clemi'l rle rnolrtal l'rentl\r trRe eonduetoare

3 tlA llM I-Cirrrplnr SUCREE{ltrlu

s't't 1222/87

Clegto pentru nlturi tulrulare I 3 x l{t la racord clerlvafl o paralel

S! r,'llEE-Stblu

Dtepozlttv pentru m!{suraren atrge$lor la LNA

I)roleet ri]58/9-88

UARMT-Cinrptnn

Dispozltlv pentrr verlflearea slgelllor LEA

la

S1'l 1020-85

UARItfT-Clmptnn

PaLannranual err trel role de 0,8 tf

l)rolect

ACM-Dsva

r08r/9-85
6 Rol[ por*ru faecleule rle conduetoare torsa(late
7

NTI t6fr-83

tllffA

}j-llomnn

Serlpete de alut,rr tl l,ttt ..ttr21,


$eartr perdru ttrcrjlrl ln ntilllll de lx-lton. 1",=ffZm

-n? s'n | 194


lr'l'll 4t)3-tt.l

Ml'fA E -llonrtn till'l'A U-llomtn

Suport reglnfril pcrrtru slnliontlrcr:r in Ilmpul lrrenrlol 1,e ctilpll Sl: lr)'l' tf Sl.t I t'l'

lrroleet I I Hty'; -xr;

ItAtlMT-Clmplnn

- {;l -

t-;
rt!

l0 1 2 0k N

: I 2

l)resllhtdraullcl pentru mufat pII lll0 1,. l'resX ntanualI pentru nrufat condurtolrre presat papucl lll{C-t 50 g!

NTR 2?6-30
Prolect 237 -1/3'7

SUCREE-slhirr URTA-L:-Roman

13

Cap de prindere petrt.rutragerea m.lcanlzatl a cablurilor Dispre2[tle ltnrttator al forfet rle trecere CaprI cu vlnel manual pentru rleru!s,reaeon_ ductoarelor de pe tamtrur Dispozii!r' hldraulic pentru rtdteat gt derulat cablur:l de pe tanibur

I.iTI 20S-8t

LIARMT-Cinrplua

N!'I.206-82

f--___J uanrur-cimptna
I
-__--j

s'rt 1092_86

J i

un'rar-Roman
U4ltlrfl'-cimplna

I f

NTTI324.B4

T7 1B

Dispo;,itiv tluplex c'.r m?trf

>

td, gl poansoure

lsTR316_80

trA !ltlft-Cimptna UG'l'4E-Romar:

lI -l
I
i I I

Ci"llge peniru ilrcat 1te stilpl de betor: cen_ trlfugat

Dlspc;ltlve penfru urcar pe etlipl de beton precornprlmat SE 4T Dlrrpoalttv de traetlrrne ol 2t! lc.nf ctr.zaie ({e

Frof ect ICEI -,/Ss

UBTAf-Romaa

sTI 101?/e5

UARMT-Cimptna

2r

Caulu dln olcl eu d<xrl ochturt

f,rgxz.s r:l

STASso5?.n9

,rIf M-Dev-

L_i:
2.1.2,3. Uneitele gl oculele - rulet{ de S0 m - lAruel - frlnghte de alutoF L l0 m - cazma - loPatil

r--

z2

s'i'; 1025 -85


STT 1025 -85

-4.C1,1-Deva AClvi-Deva

-{i5 -

- lopatil eu eoarltr lungil - tirrdcop - grliar pct*r.u ocoperlrca gropllor rle furdatle - mal pentru l*ltut plnrld,ul - dulapl gl blle de lsmn pentnr eprtllnlt malurl - oofrale lrferloare per*ru stilpll de beton - me{ru do lenrn - flr cu plrrmb - platformil pentru amesteoarea betonulul - elsternl per*ru aptr - gtrleatl - c l o c a nd e 0 , 5 k g - cleqte per$nt ecoe eule - teslil - fertretrtru pentnr lemn - caneloc - mletrle - nlvelll cu bull - drlqcl - elpcl de lernn - ae de trnsst - clege pontn tllet vegetatta - dlnamometru dc I tf - dornurl dlferlts - lanterrd cu baterlt - megohmmctru - punatstor - rangil d! olct su roz gl mat - roebl - gablon ar lltcre gl cllre - s't de r eule 6r dhpozrttve erectrotzorardo pentru rucrirr 2. 13, Formatllc de lueru-

ta LEA.

Flxarea pe toron a t.raneulul llnlel

I olcctr.ent..f

Trasarea gl llrugarea gropflor

I eleetr.cat.4 1 electr.cat. I 1 munelt. necallfl eat cat.2 . I electr. errf.4 1 electr. ear-. 2 1 electr. cat. I I electr.eat.4 l eltrctr.cat.2 1 electr. cat. l 1 oleetr.eat.S 1 olectr. cat. I 1 electr.cat.4 1 electr. cat.2 I rnuncLt. necaltfl eat eat.2 I eleetr. cat.4 I electr.eat.2 I eleetr. eat.4 I electr. cat.2 I eleetr. eat.5 1 eleetr. eat.4 I eleetr. cat. ? 1 eleetr. cat. I I electr. cat.4 I olectr. cat.3 I eleetr. eat.4 I electr. cat.2 I elq:tr. cat.4 I electr. cat.2 I electr. eat.4 , I eleetr. cet.2 I eleetr. cat.2 I eleetr. cat. I I eleelr. cat.4 I clctr. eat.2 I c'lcetr.eat.4
I trlcctr- cnt 2
- (ii

S[paroa gropllor

Plantarea ntilpilor

Ekecutarea f u ndatl llor

Arnorareaetilpulut-..

Montaroa prlzelor de plmlnt

Erecutarea legdturtt eonductorul de nul la plmlrt

.;
$
,i

Moilered. armlturllor

pe atflpl :

it
n

Montarea faeeteululul de condue_ toare

il

&teeutsrea innldirilor

Mor*area e.utiet de dertl,afte

Racordarea llnlel la pT

Ilcntarea eorpulul de llumtnat

tneeripllomrea gl numerotarea etitpllor Flxarca traseului linlei montate pe cltrdtrl Montare? armtrturllor pe falade lte r:lldlrl F-IT.Iz-ac

Mortalea arinlturtt clldlrl

de llumlnat pe

I electr. c4t.{ I eloctr. eat.2

3. EKECUTIA LIr\[LoR

ELDCTRICE AERIENE CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

ll. l. Flxarea pe teren a traseulul Se exeeut[ la fpj ca la p<,t.2.l.1. 3. t. Der:utarea furdatlllpr Se enecutl la fr>lca .la pct.2.2,

3.3. Manlpularea gl trarirportul stllpllor flt tamburelor Se executl la fel ca la pct.2.3. 3.4. Echtparea sl pladarea stllpilor Se exeetrt[ la fel ca la pct.2.4. cu urmltoarele dooaeHrt refaltoare a) Echiparea etilpllor cu eononamentortioilal Stllptt llnlllor aerlene slmplu elrcult ee eehlpeazl cu eoneole orlzodale ttp C48. C4 I rau C4T' prln lntermedlul brltlrllor corespunzlloare tlpulut de ettlp gl arr br[$rl pentru 6usllnerea aau lrtlnderea orlzodal corductorulul de nul ttp 6N BIN. Dlepunerea conduotosrelor ln caanl ooronamoilulul ou provedorlle mrmailvulut pE !OO. la eahlparea etflpllor :

8s faco eonforrn ftgurlt 27,lneodormltate

lEA

JT

StHptg

ctRcUrT

Flg. 27 . Coronanrent orlzontal.

drblu cirerrrt, dispunerea cofftuc$oarelor est'praZtldnt[ ln flgura 28. Real i z a r e a c o r o n a m e n t u l url r t ! l i z e a z r c n n s o l eo r t z o n t a l e i l p c 4 s , c 4 I , C a T q l C z S , C z t T .

l' cazul li'iilor

ItA

7 7
7

PABIU

C/RCUlT

-4

Fig. 28. Coronament orl zontal(dubluclreuit) fn soe*I eint prezentate deeenele de enecuflo a eorpolelor orlzontal. b) Echtparea stllpilor cu coronament vertleal :'

Echiparea etilptlor cu coronament vertloal ee reallzeazr prln montarea de rzolatoare eu ettport eurb de o parte ql de alta a stllpulul, ln g{urlte apeetal deetlnate aeestul aeop. tn ftgura 29 se prezint5 coronamentele vertlcale la etllpt.

tf lg. 29. Corrnament verfleal.

'l

.CPR STRAAA

--SPR arfo40^

*
I

Indlferert de rftrpozllla foloaltd eonfonn PE 100, conducboarele ee amplaeeazl aetfel : - corductoarele de fazl pentru utlllzdrl casnlce ln partea de euc r coronementrrtut : - corducionr pontru uumrnat pe partea drnepre atradc ; iubtto conductorul de nul, po partoa dlnepre etrarl[, ln partea de los r coronamentulul. lingr Btnp. s. 6. Montarea corduetoarelor Montaree conductoarelor ee cerecut[ rlup[ ce au foat plantall toll enlpll cu armrturlle cegare montate. ne-

Pentru opera$lle de mortare a corductoareilor ee aduc la locul de montat tarnburele ctr eonducioarele de ea$une coreepunzltoare proleetulut de execulle. Tamburele ee cltstrlbute pe trereu, llnlndu-ee seama de lunglmea conduetoarelor lndlcatll pe tambur el d6 lunglmea panoulut, ln aeoprl utlllzlrll cit mal hne a conductoarelor, reepectlv a lsdussrll numlrulrrl rte lnnddtrl gt de deganrt. 3.S.1. Desftrgurare:a colnluctoarelor .l

Desflqurarea comlrtctorului ge face cu aiutorul caprel de derulare (eonform eelor errtate la pct-2.6.1.1).eau prrn derrf[gurarea pe rorele montate pe etilpt (eonform pct.2.6. r2). 3. s. 2. tnntrdlrea eonductoarelor Dactr lungimeu conductorulul de pe tambur eete mal mlcl decit lunglmea panoulul. eeto no_ cesar e[ ee facl innldlrea corductorulul- se recomandl er Be evlto pe eit poslbll tnnldtrea corjuotoarelor prlntr-o fudtctoae[ alegoro a lunglmlt fasclcululul dln tambure, coreepunz]ltor cu lungtmea panoulul. capetele eonducioarelor care se lnnrdegO ee controleaz[ ql ae indoplrteaz!. por]tunllc dofecte' lnnldtrea se face gt dacl la deef[gurare so conetat[ portrunt defeete. 'iottur"ea ee er<eeutx cu oleme cu creetlturl (fig.30), efectulndu-ee urmltoarele operagl : - ee curltd cele doul capete cu benzlnl gl cu perla de eirmll ; ae ung cu vasellnl netrtr[ (paet[ de contaet] gl ee lntrortue ln elem[. astfol tnolt eI lael afarr dln clemr capete cte lli-20 mm intre conductoare se aEazr o ban6[ de alumlntr; , - ce agazr clerna lntre bacurlle preselrin clreptul fleelrut esmn de a,e".{taro ; - prln manevrarea mlnerulul ee proeeazl elema gl conductorlt ordlnca eficctrt[rll p r c d r l l ; eeto redatd ln flgura 30. 3. S. g. tntinrJerea conrhrctoar elor la etrgentd operatllle ss executEldentlc cu cele prezentate la pet. 2.6.s, cu monlluncn cll la atllprrl torminal ee exeeutr o legdturr termrna' a corrfuctortrrrrrrfrrp[.errm rrrn,ag7[ . a) Leglturb termlnnll prtn maileare I ae infllgo:rrI capl{tul eonductorulul err bonrlil rle elumlntrr rle l0 x t mrn : - 80 treco corrfuetorul in lurul lzolatorulut de trnclluno. formfnd qrte adua lfngl eondrretor urr oehl ; enplltul lltor ; -70 -

- ee incepe matisarea. legdtura eLrsirmI

ALi 3, oxecutlndu-seolrca zeee eplre(flg. ll\ r

- ee intoarce caplt'.rl lilrer ,rl conclt'ctoruluIspre ochlul format gl ee execut[ elte clrca zeee splre ; , - seiltdoale capltul liber ler 90o q'i se contlnul matlsarea culncfi zoce eplre. f,ftr9u.""u" urattslril trebuie s]l t'le t, ne etrlne[ qt cu eptrele una lingl alta. b ) L e g l t u r l l t e r m i n a l l c u c l e n r t rc u . r : r e e t l t u r l : - se irtfdqoartrcaplttul conducl.oarelorcu band[ de alumlnlu ctel0 x 1 mm . - se iutrodtlce pe calrbtul eondur:t,Lrulul clema cu crestlturl, corespunzltoare eocttunlt eonduetorului ; - se tt'ece conJuctorrrl in lurul lzolatonrlul de tracflune gt eo tntroduce capltul ln clema eu cresttrturi (flg.:i2) ; - s ( ! r e u t l l i z e a z h p l e s a r e r aC l o n t e lc u c r e S t t r t u r l . . , c) I-eg[tur[ termlnal[ cu elem[ CLE-lA eau cleml UA (ftg.32) ; - ee infrqoartr caprtul comructorulut eu band[ de alumrnlu de 10 x 1 mm ; - s trec conductorul in lurul lzolatorulul de trac[lune forrnlnd un ocht ; - se monteaztrclema tip CLE-lArcorespunzltoare eectlunll conductorulul. La executarea lucr5ril termlnale (l ndiferent de varlantade execufle), eapltul

llber al rnn; duotorulul trebrrte sI atb[ o lungime corespunzltoare executlrtl legdturlt electrlce eu conductonrl dln panoul alXturat. Dupil executareale6J[trtrll ta lzolatorul de tracltune, acesta ee monteazl pe conaoladetraofte dlrect flune 6reconeoll, prin lntermedtul unul qutub, fle prtn lntermedtul pl[dugelor ttp C aau E ( f1 g . 3 3 ) . -3.5..{.Flxareaeondttctorulutlatzolatoruldesustlnere DupI termlnarea trageril la elgeatl a eonduetorulul gl flxarea luf pe lzolatorll do lr*todere do la ec<tremlttrlile panoulul, urmeaz[ a6ezarea ql legarea conduetorulutpe gltul tzolatorllor de sustlnere. opera[lr 'le agezare se face prln scoaterea conduciorulut de pe rollt gt treceree lul pe lzolator. Corvittctr)r' re alunrlnlu ee fixeazl po lzolator cu slrml dlnaeelagl materlal . cu dlamctnrl do 3 mm (flg.34). conductorul se ungo in p.r{,runea roepecttvr cu vaselrnr noutrtr. ee lrtrtrqoarI cu bandll dc aluminlu rnoale de 10 x I mm. pe o lunglmo cfeclrca liO mm. Rolul bonzlt esto d & protola de delorlorlrl fnflgurtr! e)qlsllearl a corrtuctorulut. cu etrm[ rle legat, gltrrl tzolntorutul 6l corrlrrctoLegarea ge execrrtl infflqurinrt do trel orl.

rul. Capetele sirmel de legat se ir.rflEoarl{ str{nn eu r0_12 eplre. pente corrluctor. do o parto pl de alta a lzolatorulrrl.

3 . 5 . 5 . r j x r : e r r r rr a e;-itrrrtr,r in prrhctore a p o c r a l on l o r r n r s l a ) . - ' . l l j l t u r tr r l x a r e t p e c o n e o l ] la c e l o r r t o l l z . l l t o r l t s r m l n n l l r l rt e i n t l r v f e r c ( f l g . : 1 2.1 t ) t r p t f


F'l' l?-t{1, - Zl-

t
I o

$l

I '\ ryI, {
vlY

fl
|:i
!
N

rd c
!'

f{

IJ 9l
!

o o x
c, o

txd U

. r r
d
(t 6'

a) b0 g.

.tI
ql \|l
I

\|

I I
I
I TI {

l
\ \ \
..t

:,
EI

_l
T

.N \
I
\

Ji ^

J.-

I (/ I
I.

ri=
-r ?-

!,

e;
at

rI
\.1

.!p ,.

I_ae-J!:{culc
r//5 <v etlatte

a,)
cttl,4 (v cQti

rtdLq u ppor?or,g

c)

'2:!id{:*ri,ir;M!

a-) 6)

cu ca

cLr'fA ca cRsriTaR/ clHA T/p c/e

c) . PRIN

p6 . 11,q71g11

Flg.32. LegItrr16 rle lnilnrtere gl termtnat[.

s s.$
* ,4
ry

lzoqmR

tfgQ;TO8O.

tJotATOF

3 T //5 ;

TO /f . CqT

$* .1 i':
, i - - -

coN,soli ; c2lr;
PticttTi : 6:

c4 / i c+ 7l

COilSOti : C2 f T j,Ct1 /;

Pticuri

: E

2 ' 5 6

: l. cotrsoti Z , 6ou ra0 -lZ2 ,2,,3-/45 3, PticurA c


tl ,
t

6. aotT Ttlf-460,2,8 - t]O,

5.

lzot.AroR

'

7.

tzotAToR

7lt5

j'

TgO

Flg.33. Monterea plilcutslor la console.

.1t'

zi{ii;i##f!,n
Flg.34. Legltura la tzolatorul de eueflnere.

r"t 4?-89
- 7lt -

Fl;f2;F3;

l.P.

tv

Sfre. sladci
N FJ Ie.

tul

F3

Flg'35' Dertvatre btaterarl le LEA SC (commmert ortzontar).

.-16-

f | ,FJ Fil.le ll

Fl

tl

F tg. 36. Dortvatto bllateral{ dtn LEA DC (coronament orlzontal).

-71

#
ff
Jtl ili

#,
,'H
i:
v; ti:

# H,
.j:r.

S'
;,.
i.,,

Flg'3?. Detalrt de regare a conductorurulde nur gr

armrtur, la prmtnt pent*u

- 7 8 -

F ig.i8.

Detalii de legare a conrluctorulut de rnrl ql armllturll la plmint pentru LEA _ dublu eireutt.

11-11x

Panrrttrllor acllacente, eapetele conductoarelor rlmase llbere (eoartfelo sau c6nrlt:lotrele) se lengll eu alutorul uuel elenre corespunzltoare seetlunlL eonductoarelor. b) I.,egItrrra rle rlertvalle. Capltui conductorulul rlmas llber dln log[tura terrrrlrurlrr(conyrllr. corclonul) ae leagl la eorxfuctorul coreepunzltor dln ltnla prlnclpalil, prln lntornredlul unel clenro ': : tlA sau CLL'-IA (f1g.35,36). 3.{i. Irlontarea corpurllor clellumlnat S e e c < e c u tlla f e l c a l a p c t . 2 . 7 . 3. 7. h@ut"""" l"g[tu"tl accidentale Se executl la fel ea la pat.2.9. 'j

fn l'lgura:J? eBt prezentat moclul de lega.re a condrrctorulul rle nul la armtrtura stilpulul 11 'cazul llnlllor eirnplu clreuit, tar in flgura 38 ln eazul ltnlllor dublu ctrcult. t. t. S e e x e e r r t [l a f e l c a l a p c t . 2 . 1 0 .
i

n functlune

3.9. :

Se execut[la fel ca ta pct.2.1l. 3. 10. Fornratllle de lucru Se e<eeutl la fel ea la pct.2. lB.

3. tl.

l l i l l a l e l e , E e u ! q l eQ l d l s p o z l t l v e l e r r i l l i z . a t e

So exeeutl la fel ca la pct.2.t2.

-:-

4. REUTILIZAREA MATEIIIA LELOR L a o t e e u l l a l t n l l l o r e l e e t r t c e d e f o a e t rt e n s l u n e u r m e a z l s [ e e u i l l l z e z s matorlntele obllnuto cfln llnllle caro 8e dezalecleazd, ca trrmare a programuhrl de elstemailzaro gl noducero n llnlllor elecirlce aerlane. l n a c e a e t t rd l r e e t l e u r m e a z l e [ e e r e u t l l l z e z e c o n d u c t o a r e , a t i l p l , lzolntonro gl confeeltt metallee. 4 . I . llerrilll z.a re:r eondrreto:rrelor

c o n d t r e t o a r e l cf t r n i e r f l n a l u m l n l t r o l r l l n r r t er l l n r f o z . n f e e t n r e n llnltlor no rorrllllzouz.J r l. r . . , 1 ( i ( . .,lrl l l n i l l o r t c r i e n e r t e l o a c i l t e n s l r r n e ,c r r r e a l ) e e t f l r e au r n r i l t o l r r o l o r erltorl t : -s(|-

condtrctoarele clezafectate dl n zonele neg:rluatese folosesc la lucrrrt nor, consrrJerrnct au ttn grad de ttzrrrr de l0 cr ?'' ?n vederearet'rlosirll lor ee executr o verrfrcare vr z u a r i {a c o n d u e t o a r e l ( ) r ' e l i m i n i n c f u - s ep o r f i u n i l e c a r e p r e z r n t r d e f e c t r l u n l ,r a r porfrunireundo prezrntd roslltrrr cau o spirtr rupt,ll se relrartr prln matisareae vor forosi numar .upr o examlnare atantr, i n e e n s u l s r n r rp i ' e z l n t e corodrrl' exfolieri, ciuprturr, alungrrr are frrelor. La refolosrrea lor 8e v a c o n s i r l e r ao u z u r l a e 2 0 % , (ee va r:onsirier.f ao r { a d e r u p e r e S 0 ? , c t in e e a l n l l l a l ! ) . se Interzice folosirea conrlttctoarel.r rezultate drn demontrrt ra traversrrt de crr ferate, drumuri natlonale canale gl rlurl navtgablle. Condueto:rrele funle de alumlnh.r eu secliunlle de 25 sau 35 nrrn, "u reuilllzeazl tarea eite doutr pe fazS (eonductoare prln rnon_ funrelate), eonform.rnstirrc{runil tehnrirogtcpentru Qi montarea conductoarelor rrrorectar.ea lumelate la t,EA tje l. t. (Z.LI_l 169_g6). +. 2. Reutillzalea stilpllor s t i l p i i r e z r r l t a { id i n c l e z a f e c t ' { r is e c f e m o n t e a z r e o r f o r l r r I n s t r u c f r u n r tr . z . Lr-I ls5-gs. stilptl demontafise elasificl in stilpl eorespunztrtori (fIrI defecte) sti;i $l i cu defecto. Stafrillrea caltt[ltl "" conduetoarele dezafectate crrn zonere poluate

:J:ffi::T:Jl;i;::]

race deertreo comiere etabr'|iranrverur intreprrnderr, rnbaza rnd e f e e t e gl cet cu clefeete cfe gradul I, car au re_

Se reutilizrazll numal stilpil de betonflrl zurtat la transportu'i pinr ra depozrtul centrar.

stilpii de beton c&r@ 4q funda[ti burate se extrag crin sor gfdacr eint corespunzdt'rrrse refolosesc. stilpil de beton in fundalii turnate se demonteazr prrn ttriere la bazr. se vor sintjr stare corespunzatoare rofoloar cer care qi care au inrlrtme (crup[ trierea ra bazxlcorespunztrtoare. gi compensarea lungrmtl se admtte stilptior' prin reducerea creschtder[ drntre stilpr, in baza reeareur'r, ga lraritelor.

4. J.,Reutilizarea i zolatoar.elo r l)entru a fi reutllizate' izolatoarele de ioastr tensrune tre'ure er eoreeprrrrf' et'iterii de ealilate (prevtrzute trrmlltoareror i n e i r e u l a r a t e h n l e XB . Z . RE_CT_3 _ g R ): .. a)lzolatoarcl.tipN'8?9lN'9?trebuleedalbtreorpurcrt n p o r l e l a r i i n t r c g ,s : l n u f t e B p : r r t e . eril'ate nau cu urme'e are cleetrle' efazura s! fle eorespunzrtoare ( s l 1a l L r ? rn p e e t l u e t o a ) e u l n r t u r a n r e t a l i c s i l f i r - .e o r e s p u n z i l t o r , , ell nu fle etrfmb eau ruglnit. p l u l l ! a a I ee i n q u r u b e z e b) lzolatoarele rfe tr;retiune ltc fllet. tip T.80 eau ! I lr5 !' r nru ut r e l ) ,r uu le l s ' 1a l l ) i I f t l a t o e p n r t o , e r t l p a t os a , f l F(trirte, glantrit. t r e l r r r l . " 'tfti e ,,- , . .c ^i,o ^a - s,? ' I' , lu etr nu prezlnte urme te are ereetrre. c 1 ? n a i n t e. , .rtm t"ontare,izol*toarer<, 6 e q t c r g e u o e i r l ; r 1i m l r r r r a t J t ( : r r r : r t ? iI') a e i r r t o r t r < r a r e r e c u b e n z r n l lg t a ' ' r o u o 1i1.J,f c o r q s p u n , c n n r f r l i r t o rd e m.rr auar Fc r)orrcuilrrT'1.
rl

s t

&,
1[l

4.4. Reuilltzal a) confec;llle metallce' eere a[ o vechlme tn exploatare de plnr lg zeco anl gl filrl defects vlzlblle (deformlrl gl fiaurl ale prol'tlelor gt glurllor), se refoloeeecln lntreglme la lucrrrl n o l , d u p[ o prealab'[ verrflcare gr remedrere ' a etratulur de vopeea.
b) confecltlle metaltce cu o vechlme mal mare de zece anr se refolosesc dupr ce au fost verlflcate vlzual gl nu prezlnt[ tndotturl, r.pturl, exfolrerr, grad de rug{ntre avansst. La aeeste codecltl 8e pot lnlocul unele repere necorespunzrtoaro cu elemente corespunzrtoare tot drn demontdrl' orecutlndu-ee obllgatorlu cur[grea euprafetelor gr refacerea protecgrer prtn vopsrre.

rt It:
ii

s,
ia' 'j:'l
i$ i;; i5

:Sl .1!i'.

{ :'
',.j,

;,j

-h2 -

ANLXAT IrDA LIZAnDA LINIIr,ilri trt,Er:T RrcEA Enll:lrl,r ctr c0nn11g.1'oO U"
'I'ORSiDATE

I)la nqa I . Legf,turtr de susf l ner.eI n a li nlament. Planqa 2. Legltur[ de eus[lnerre ln eoltr. Planga 3. t,egdtur{ deintin4ere. Planqa 4. t-egl{turl de inttudereJn crrlf. Planqa 5. l-,egIturll de derlvagto I,langa 0. t,egdtrrr::L cle iertva{le (fllrd eutte). l ) l u n g a? . t , c g t r t r r i t t e r n i l n a l [ . .:

I'lang:r 8. t,egilturl rle sus[inere pe fatarJelecl{dlr:tlor,. Illanca .9. l,egfturtr de eue(inere cnrechlmbare de ul vel. l:lanrra 1.0. I-eglturd de eus(lnere in col[. l'lana 11. Legltrrr{ de srrs[lnere pe falndele ellldt ,.11,]r. I)lanqa t2. LqEIt.ur{ rle tterlvatle pe falartele clilcflrflor. l>lanq:r l : ! . L e g l t u r a t e r m i n a i l p e f a f a r l e l ee l d d t r l l o r . F l a r r q l rl { . F a s e l e t r l p o z a t . Plarrqa 1.5.Treeerea faecleululul peste oftetaeolePlanrra lr;. t,cgrtrrr[ cresusftnere rn altnramert (rfrtnilt tre regnre ra pdmtnt).. l)lalr$lr l?. tnn:Irlirea eonductoarelor.

I."r 4 7-'i9

st 1#, ,gl & ' _


f

*, *:
F

s 1:
+i ti

,ffi

j i.!

f.

2.
J.

4RN47URA oc su\r{/NERE eoNsali O u\s7/NERE. Tlj'A F/LEIATi:

th azntn\lfv\i

... .

ria. / aiTuRi
I

ag .rusf/Nr<

/N AL/M/A/v/ENT.

1.

,se^a.aqr0,A

e. rt::A

A ar's.a.,vr"rr' S r=flff
FrLBl[aa - Trr

DE Srls'.r^.o

I :lL-_T ;;

Fl+6\hr;5A 2

LEcATortA

DE stsTtNeRE

|ru c*T

E *
jr-

u t,
',t

3 , 'l:i

TU 6

a-E fi,u
L P

T,T

.__

r{.
r\

$
6

R
? k

i$ i l st s s S $ $ $ i $ i ${ ii sis i$$ $
":p i i I t i US.", I
\

gn$$,]$$I$$

E i i i'i '$.r* ,{ ) .luo

t'\r'l

i'c.ia$6dN.dotS{

k)

I to

I
\ \

I ! i I

i-

fi,t[;,$#il[lI $$'ie{illrfiiis$
ci"r "l nUtci0o S

u u ill if" 4 F{Htdf

tll d

: UH
p
(').--

!'$,

I I t I

$ 3',1 .3$l
9al

I
I

I I
tI

I
tI

.,

rt-

o-'1

/J

{.
a a.

oG^l; oc ,irux,re
t

A.(t-/4.

)t7/aqir,t*. tE<ClA .6fra,e. lA/$,1a1g(gr q ,4"4UA/?C rV Srtzp,

.t 4.
it

a
8. 9.

Trzi ,*n crlri.


fi/l CO.t<, O fe,,V4.n CoNdur .A*uOt^ fIFUc re,?..tC Ot .1Ot4 p.?Ca4f Zn. O noz. f.t .fO A7l1 et *t1

r.

PIA/(1A_6, ze oirurei
ri,ri cur/

a ,DE&tu|T-/E fierc|.
I

aE aE/?/vAT/E .

il
,!
i

t { { 1
i i -

s s
t

i -

/ ,\

!i

{ R
i \

t\N

o'

$r$it$tii Flt,$tinu $,$


$'il
{

$r $ii*

$ i $ :'i \,*

i*$[t8fis$

$$tTF[$tl
\

:$iilss::\

*. (\i "i* ki U !i qi 0;

PlArv$A
/ ea'q'74a1
t

I
FE, H.HEZ

.ry asrl.yEE cL.{4 /.e/a424

F T 1 ? - 8I

- irl -

,a/4N8r1

tE6Aruai ge sa,f flNEnF cu ceH/HdARF oE iltvEt, pE lEATAA&e ctioiilToe.


/ , nBr,tiruR1 o susr/Ncq p z/o,

&
'l:r

PIAN.'A
a

IO
t

OE fiuq4/NRE th "or7, PE FAIAOELE C'AOIRilOR.

IEaATUNA

F,
i

l.

tlRlrA'ruci

te ausl/aR Pe zo.

t
t

2. ,lauiru,<i

0 ,faiVNR /.v CO/r.

-:r.'l -

f')\

o$ $f '$

,$ ;.t isi

$$

\C.

$ $u

r s,ico{rct'

*s$

il
{

'.aU

\.$'$

,: .* ); ;, s :
'i

t-$ I $l$

$
$ i {t
'X'$ $It '*
\qirj-$bqi
t .lt^\

,.1

\t,$

$.*$$$

$:$ i$f$

p&tiur

OE

PIAN{A
LEaATARA FA/AOEtE

/3
EE

TERHTNATi ctioretloR,

+. c,

2. 3.

f,

C|HA O

lafraperee

RreA, '

iurtuziror<. auPo.<7 o fivrtpoeRe 4 z/o. Onirl tci prt7au Frlgcrcut. Cui Oe F14ARE pe z/O.

SETAT|U

,IONiA R

CUl 2E nIXARE,

I
,d
'6

PIANSA
I

/4
POZAn,

.\
tl

FAAS|CAL

.$ .*' * H i?,1 ':*. fi I

;i

.5.

&'

'*r ,g't *

l,#i

#:

pl A r{fA
7RCERA

/
PESTE

f4$clca t uta/ oEsrACOt.

-'J

{, 4, J. f' 6_,
.
t7

4Ra47-44a o c(snvRe /,v ,tzr,vta^/F,v7-. cortcott "o ,,tus,r/;.1. naA rzeran[ EANfuA o 16A,s ta pialat Jo* ( z-n covoucroR At ot fa 1ar* ,
F,l parc e.o rnaz

i' U,

:.u4uB ,/-r/o < 2s t Sa/a,+, ,s,t/aA'<r,ecrL,e.?. RAc6,q4 oR/vA/./' o^eniaz - Ninraea 0

PT.A NS A 16

t6i raRA O ,fA,f//NE/F i/,/ 4 //'{/4 NENI.


AEVAL//

46ARE t4

PAHINT,

OE7fi2104 , A!

''

P I ANSA / AINA OTPEA


I

/7

CONOACTOAPFTOR.

- l t r O-

ANID(A 2 REALIZAREALINIILORELEETRTCE AERIENECU CONDTIET.ARE NEIZOLATE

cz.s gt cztI.. I)langa2. Consotl orlzortal[ pontru patru lzolaioare, C4S. CaI gt C4T, Plunglr 3. BrIhrX pentru eonsoleorlzontale _ etllpl centrifrlgpl;. Plarrgl 4. Br[tar:;] pentru coneoleorlzontale _ atitpl precqmprlrn:rtl. Plorrqa S,-Brtrlarll nrrn[lnere nul. I)lalrq;a 6. Brlllaril inilmlere nrl. l

Planga1' coneorl orrzontarr pentru douI rzolatoare.

Ibi

{,

&, {"
'"4

- lrtl

Ol

$
I

*l
Il ill
cl
'.X'l
rlir -)i;

e a \
U tl

$l
14

bl $
I 4
"!t:

R s l\

s -l l

*.

#
ei!

'l:t. :. i1.,, Y..

i;
"ai

::/
:i.

,q

BiIii $ FItiI $ :R E:-i r


){ o'Hl P

I |,!

t s
I .:'

I .i.

l{i
:tr' $ .n

3 l ; $ g ; s $ t r . l ' t s d 'l J ; ' $ i 6 X ,*i


: 1"
5 a ' q '

il*iiilis $$$ u
B
t

$ ;i ; n N $e i:ii *! $'$ H
d
o
rl,

r s i i i $ t l J I i3 xi
.Y\

$'
No
,a

s s s

}
N t,

\';
,i.

.? I

f,)

,$

a s s
lq,

s b

tc

I
t

il, q,x
I u'l
,
t

gt

il

iv
3,$
ii

88

I
- 102 -

i l
l

o'
q\
i

* \ v U . \\ \ t4 s \
!

$ q

I lH lf

i
$

l '{tlF)ls -

.Ns ; S t t t n ; l

iig$ir tiiiili, $iis;s$l


t\

lr${i$

n $ ' u ut

to-

\ ,{
q N

s
\

(
t

I il

R tR T! i " I (-'
(ja

i,. \ dg \

' : l'x
el l

I
lr

( l l

't . t l
-

3'-q

f i st i url ic( l i .\. l

. I

i11

F *
f -

i. .l t +'

i: :
{i

i$
!

(\ 0

et s.

\ N
d

p F !o .+ RN s I a' s s' sDt

s (rr $

h s
$
I

lli $$ asN
d q
\ F

RR

s k \+ n
I

F R
ra,
^l

kt $ a sr

s l.

$ '

t\

E $

x} I
vl
5
N

$
l$

p sl Ru B !a ( E cq
\o \t $ $
kt .4

rt, q

c5 t q

s s v)

$
\J

aS
+l

qr

s
)

t$:
t

,\i

s s \ * < F '\ $ s s
N

\0

s,l t\ t)

a b s N R .rl

$ $t

: r t n

sl a + s r,l
(a
t\

I Vt

i Or

sh \
R

a a K N ai
ftt

6 a
v q

.Q
rr^. ra
c

s {
I L

s I I $r
I i
I

h
I

I
I

$I
t h

$ $

! ,7
I

*
I

Eq 4 *

b h

|\ |.

ra t

ee \ lr,
:

t,

al Nf I
ta

IIR ?
I t\

o a a a

q 4 ery ,i,6 o il a b
I
I

;l

il

\ (,
I

t\

\t 5

{
a

I r" D't, &

$ 3
i ' o

t R
(4 r|, q

$ $ $$ $ * 9 t , o p
I r

8 \ 'ut

{ t fi 14

{$$} l p e {; s i t : $ { s ho:;
o

3 c.

t$

s'$ t $ 'i $ t!

s i
a

{ -. 3 t ( a 8 ' \. vt (. c r * N L )
l

t(,

ii$f;
\

*Ii$$

;qtEi
a

itst

i r s iti s [$'
a

" i' , it t3 ."


u'r'"|

t t l

PEilTRU H
- */-l f L . - ' J

i|!

$" }i,
\,

_-t

:-5
Qt

| , 2, 3.

,t/7/BRA.rA RA .fc,4/aRAfARA

surro'er cA se

C/P|A A/hNE9AR?

+,

suFrua ; gA/aA;plu/.trA Hg .
al Qz

6
,60
?DO

{ \

ff

+T

s 5r
5 laT
7P lOOOI

/60 2/5 200

t75 220

2to

t80 160
259

7P |OOO2 7C f5006 - /20

270

BRA rARA

susr/NFRE

NaL

lOC P,vTRg

HARCAAE,

,4"if'

6
t
\-.? --

3 ,. 4tO

.z *t6r6

/-l-..
---ZTn \

\--L-,/
l. 2. o. 6,
I SCA6,CATARA suPgRT'tzot|roR aoq P7 r 80 SURUA N 8. Za SABA 48 t-t I Pue tti Sr4/Nr 6'3' 6C .
I I

.t. &. 7,
Qr
SE IOT

Qz
290

6
25 325 280

SE lIT

26 325
3tl5

s 6 (7)r^l sc toooS

355 370

Tc t5ot4 (rcots)

280 370

lN7tN OERE

NaL