Sunteți pe pagina 1din 16

 

      

       
 
 
1.3  REPREZENTAREA GRAFICÅ A DATELOR
 
Una dintre cele mai importante facilitå¡i ale procesoarelor de calcul tabelar o constituie 
reprezentarea   graficå   ­   sub   formå   de   diagramå   –   a   datelor   numerice   prezente   într­o 
anumitå   zonå   a   foii   de   calcul.   Reprezentårile   grafice   ilustrazå   mai   bine   rela¡iile, 
tendin¡ele,   anomaliile   ce   se   stabilesc   între   date,   fiind   mai   u¿or   de   vizualizat   ¿i   de 
interpretat decât simpla prezentare tabelarå a cifrelor studiate. 
Reprezentårile grafice sub Excel se genereazå pe baza unui tablou de analizå ce 
constituie un domeniu bine precizat ¿i delimitat al foii de calcul, ce con¡ine la rândul såu 
date numerice organizate în serii de date.
Pentru construirea unei diagrame, datele ce se doresc a fi reprezentate grafic se 
editeazå, iar apoi se selecteazå. ¥n selec¡ia domeniului ce va fi baza construirii graficului 
se   cuprind   ¿i   anumite   elemente   (de   text,   dar   nu   numai)   care   vor   constitui   legendele 
diagramei ¿i etichetele axei abscisei. 
Figura 1.21 ilustreazå un tabel de analizå pe baza cåruia se va genera un grafic. 
Domeniul   selectat   (A3:E8)   oferå   informa¡ii   referitoare   la   numårul   de   cursan¡i   ce   au 
participat la cursurile de perfec¡ionare organizate de un institut,  pe trimestre ¿i pe tipuri 
de cursuri (Microinformaticå, Management de ¥ntreprindere, Managementul Afacerilor, 
Management Financiar ¿i Marketing).
Tabelul de analizå
sau domeniul
graficului

                                                            Fig. 1.21 Domeniul de date pentru grafic
Selec¡ia   domeniului   vizeazå  seriile   de   valori   numerice  care   se   vor   reprezenta 
grafic ¿i elementele adi¡ionale ce vor explicita diagrama. Selec¡ia poate cuprinde câmpuri 
grupate (cazul de mai sus) sau câmpuri disparate dar dispuse pe plaje continue de celule 
(cazurile de mai jos). Selectarea câmpurilor disparate se face cu mouse­ul apåsându­se ¿i 
tasta <Ctrl>, figura 1.22 ¿I 1.23.
 

                         Fig. 1.22 Câmpuri grupate                                     Fig. 1.23 Câmpuri  
disparate
 
Dupå ce câmpurile au fost selectate, se apaså butonul   Chart Wizard
    (Asistentul 
generator de grafice), aflat pe bara de butoane Standard sau se activeazå comanda 
   Insert
    
Chart.
Asistentul de grafice (Chart Wizard) genereazå o reprezentare graficå în patru pa¿i.
             Fig. 1.24 Tipuri de grafice                                     Fig. 1.25  
Modele
 
Primul pas (Step 1 of 4 –Chart Type), figura 1.24, reprezintå selectarea tipului de grafic 
standard  (Standard Types) sau  personalizat  (Custom Types)   din caseta  Chart type, 
alegerea   subtipului   de   grafic  din   caseta  Chart   sub­type  ¿i  previzualizarea   acestuia 
apåsând butonul Press and hold a view sample. ¥n cazul de fa¡å s­a ales un grafic cu 
bare (histogramå) orientat orizontal.
 
¥n Excel se pot genera urmåtoarele tipuri de grafice :
Grafice de tip histogramå, orientate vertical  (Column), figur 1.16, sunt digrame ce 
ilustrazå grafic modificårile suferite în timp de diferitele date de reprezentat, precum ¿i 
compara¡ia între anumite elemente analizate. Histogramele sunt reprezentate grafic sub 
formå de bare. Aceste diagrame orientate vertical  pot fi : 
­bidimensionale (normale sau în perspectivå): comparå evolu¡ia fenomenelor studiate 
pe o singurå ordonatå (Y) în raport cu valorile abscisei. Subtipurile acestei reprezentåri 
grafice sunt: histogramele simple, cumulate ¿i cumulate 100%)
­tridimensionale (3D): comparå evolu¡ia datelor în profunzime, adicå de­a lungul a 
douå ordonate Y ¿i Z .
Histograme Histograme Histograme
simple cumulate cumulate
100%

Histo­
grame

Bidim
ension
ale

Histograme
tridimensionale

                                                                   Fig. 1.26 Grafice histogramå verticalå
Graficele cumulate sunt formate din histograme dispuse în stivå (unele peste altele) ¿i 
eviden¡iazå rela¡ii stabilite între diferite elemente (serii de date).
Graficele cumulate 100%, reprezintå ponderea elementelor reprezentate grafic într­o stivå 
ce semnificå întregul. 
Graficele de tip histogramå orientate orizontal (Bar), figura 1.27, sunt identice din 
punctul de vedere al con¡inutului ¿i semnifica¡iei reprezentårii grafice cu diagramele de 
tip  Column  (prezentate anterior), cu deosebirea cå histogramele ce reprezintå evolu¡ia 
fenomenelor studiate sunt dispuse orizontal. O altå diferen¡å fa¡å de primele ar fi aceea cå 
diagramele   orizontale  Column  nu   posedå   un   subtip   de     reprezentare   graficå 
tridimensionalå.

                                                                  Fig. 1.27 Grafice histogramå orizontalå
Graficele de tip Column vor fi suportul exemplelor furnizate de autori, pentru construirea 
unei diagrame.
Graficele lineare  (Line), figura 1.28, sunt reprezentåri sub formå de linii frânte 
sau curbe ce semnificå evolu¡ia ¿i tendin¡a fenomenelor analizate. 
Grafice lineare: simple,
cumulate, 100%,
reprezentate prin linii ce
au marcate punctele de
intersec¡ie ale abscisei cu
Grafice lineare: simple, ordonata
cumulate, 100%,
reprezentate prin linii ce
Grafic linear
nu au marcate punctele de reprezentat prin
intersec¡ie ale abscisei cu suprafe¡e
ordonata

                                                             Fig. 1.28 Grafice lineare
Graficele lineare pot fi simple (fårå marcarea punctelor de intersec¡ie sau cu marcarea 
punctelor  de   intersec¡ie),  cumulate  (idem),  sau   100%   (idem).  Graficele   lineare pot  fi 
reprezentate ¿i sub formå de suprafe¡e.
Graficele în arii  (Area), figura 1.29, sunt reprezentate prin suprafe¡e dispuse în 
straturi, semnificând mårimea ¿i evolu¡ia elementelor reprezentate. Graficele în arii pot 
fi: plane (simple, cumulate, 100%) sau în relief (idem).

                                                                         Fig. 1.29 Grafice în arii
 Graficele de tip “ nor de puncte
   ” (Scatter), figura 1.30a, sunt diagrame statistice 
de   regresie  ce   pun  în  eviden¡å  gradul   de  corela¡ie  între  una   sau   mai  multe  variabile 
cantitative (explicative) ¿i o variabilå calitativå (de explicat).
Diagramele de tip Scatter mai sunt cunoscute ¿i sub numele de diagrame XY, 
datoritå   faptului   cå   fiind   adaptate   reprezentårii   fenomenelor   continue,   pot   eviden¡ia 
rela¡iile între douå fenomene dependente de acela¿i parametru. 
                                                   Fig. 1.30a Grafice "nor de puncte"
Punctele graficului vor putea fi unite în ordinea cuplurilor primei serii calitative 
cu prima serie cantitativå, apoi primei serii (calitative) cu a doua serie cantitativå ¿i a¿a 
mai departe. Astfel valorile seriilor de date cantitative pot reprezenta fenomene continue 
exprimate în func¡ie de seria de date calitativå.
Graficele sectoriale  (Pie), figura 1.31, sunt diagrame de structurå ce semnificå 
pår¡i ale elementului analizat, raportate la întreg. Pentru construirea unui grafic sectorial, 

se va alege numai o singurå serie de date, pentru cå este 
Fig. 1.31 Grafice sectoriale    Fig. 1.32 Grafice concentrice
vorba de disocierea unui element în pår¡ile sale componente. Graficele sectoriale mai sunt 
folosite pentru a pune în eviden¡å un element semnificativ dintr­un întreg. 
Subtipurile  graficului sectorial ar fi: grafice sectoriale plane sau în relief cu feliile 
grupate sau cu feliile disociate ¿i grafice sectoriale în care mai multe elemente pot fi 
grupate   sub   forma   unui   alt   grafic   sectorial   (mai   mic)   sau   a   unei   mici   histograme 
cumulate.
Graficele concentrice (Doughnut), figura 1.32, sunt similare graficelor sectoriale 
cu excep¡ia faptului cå pentru construirea lor se pot alege mai multe serii de date. Fiecare 
cerc concentric (inel) reprezintå o serie de date.
Graficele polare  (Radar), figura 1.33, reprezintå seriile de date corespunzåtoare 
fenomenelor studiate pe mai multe axe dispuse radial, fa¡å de 
                                                                      Fig. 1.33 Grafice polare
un   punct  central.  Graficele polare  eviden¡iazå ¿i  simetria  datelor,  comparând  valorile 
numerice agregate ale seriilor de date. Un grafic polar poate avea minim serii de date. 
Subtipurile graficului polar sunt: 

- - grafice ce eviden¡iazå sau nu, punctele de intersec¡ie;
        Fig. 1.30b Grafice tip "nor de puncte Fig. 1.34 Grafice în suprafe¡e
grafice cumulate sau suprapuse; 
Graficele   în   suprafe¡e  (Surface),   figura   1.34,   sunt   diagrame   care   cautå   så 
reprezinte optimul combina¡iilor între diferitele serii de date. Cele mai uzuale aplica¡ii ale 
acestor  reprezentåri  sunt  în   domeniul  hår¡ilor   topogeografice   unde  diferitele   culori   ¿i 
motive ale elementelor analizate indicå situarea suprafe¡elor în acelea¿i plaje de valori.
  Graficele tip “nor de puncte”  (Bubble), figura 1.30b, sunt similare cu graficele 
Scatter,   cu   deosebirea   cå   marcatorul   “bulinå”   indicå   valoarea   celei   de­a   treia   valori 
studiate sub forma mårimii acesteia.
Graficele   bursiere  (Stock),   figura   1.35,   sunt   diagrame   ce   reprezintå   grafic 
amplitudinile fenomenelor studiate. Aplica¡iile unor astfel de grafice se gåsesc de regulå 
în   domeniul   financiar   unde   se   analizeazå   amplitudinile   ¿i   fluctua¡iile   cursului   unei 
ac¡iuni la burså sau varia¡ia înregistratå de cursul valutar. Reprezentårile grafice bursiere 
sunt construite pe serii de date ce au o semnifica¡ie predefinitå. Seriile de date utilizate de 
graficele bursiere pot fi: cota¡ia maximå atinså de o valoare mobiliarå într­o zi (High), 
cota¡ia   minimå   (Low),   cota¡ia   la   deschiderea   sesiunii   de   licita¡ie   (Open),   cota¡ia   la 
închide (Close), volumul capitalizårii bursiere pentru ziua respectivå (Volume). Potrivit 
acestor elemente predefinite ale seriilor de date, se pot deosebi patru subtipuri de grafice 
bursiere:
­ HLC: High, Low, Close;
­ OHLC : Open, High, Low, Close;
­ VHLC: Volume, High, Low, Close;
­ VOHLC: Volume; Open; High, Low, Close
Ultimele douå subtipuri de grafice bursiere (VHLC ¿i VOHLC) sunt diagrame construite 
în   douå   axe   Y,   datoritå   necomparabilitå¡ii   între   mårimea   elementelor   seriilor   de   date 
(mårimile HLC ¿i OHLC sunt mult mai mici – deci necomparabile – decât mårimea V 
care reprezintå capitalizarea bursierå din ziua respectivå)
 
Grafic 
Grafic  OHLC 
HLC 

Grafic VOHLC 
Grafic VHLC 

                                                             Fig. 1.35 Grafice bursiere
Alte tipuri de grafice standard ar fi cele de tip: cilindru (Cylinder);  con (Cone) 
sau  piramidå   (Pyramid).   Respectivele   reprezentåri   grafice   pot   fi   bidimensionale   sau 
tridimensionale, dispuse vertical sau orizontal, pot fi simple, cumulate ¿i 100%.

       Fig. 1.36 Grafice tip cilindru                     Fig. 1.37 Pasul 2.Ddomeniul datelor
Al doilea pas în elaborarea graficelor (Step 2 of 4 –Chart Source Data), figura 
1.37, constå în precizarea susei de date pe care se va genera reprezentarea graficå. Astfel 
se pot efectua urmåtoarele opera¡ii: selectarea seriilor de date ce vor fi reprezentate grafic 
(Data Range), dacå acestea nu au fost selectate ini¡ial; 
precizarea   orientårii   seriilor   de   date   (Series   in)   :   pe   linie   (Row)   sau   pe   coloanå 
(Columns)  
Prin orientarea seriilor de date pe 
   linie
    se în¡elege urmåtorul fapt: informa¡ia din 
prima linie a zonei selectate va fi atribuitå etichetelor pentru absciså, iar informa¡ia din 
prima coloanå a zonei selectate va fi atribuitå legendelor.
Prin  orientarea seriilor de date pe
    
 coloanå    se în¡elege faptul cå : informa¡ia din 
prima coloanå a zonei selectate va fi atribuitå etichetelor pentru absciså, iar informa¡ia 
din prima linie a zonei selectate va fi atribuitå legendelor.
Tot la nivelul pasului 2 al asistentului grafic (Chart Wizard ­ Step 2 of 4 ­

¥n mod automat se activeazå
plaja de celule pe care este
construitå reprezentarea
graficå a seriei respective

2. Se apaså tasta Delete pentru
a elimina din reprezentarea
graficå seria de date selectatå

1. Se selecteazå
seria graficå de
date ce urmeazå a
fi eliminatå

                                                             Fig. 1.38 Selectarea seriilor de date
Chart   Source Data),  figura 1.38, prin apåsarea fi¿ei (tab­ului)  Series  se  pot adåuga 
(Add) sau anula (Remove) serii de date. ¥n aceastå etapå, o serie de date poate fi anulatå 
prin  selectarea respectivei serii de date din caseta series apåsarea butonului  Remove. 
Aceastå opera¡ie se poate relua sucesiv de atâtea ori câte serii de date se doresc a fi 
eliminate. 
Dacå   reprezentarea   graficå   este   deja   generatå   ¿i   seriile   de   date   ce   definesc 
orientarea graficului sunt organizate pe coloanå, pentru a se elimina o anume serie de 
date reprezentatå grafic, se selecteazå (cu mouse­ul printr­un click) reprezentarea graficå 
a   respectivei   serii   de   date   de   eliminat,   iar   apoi   se   apaså   tasta  Delete.   ¥n   momentul 
selec¡iei seriei grafice de date, se activeazå automat domeniul ce define¿te tabloul de 
analizå al  graficului,  adicå plaja  de  celule  ce  con¡ine  valorile  pe care  este  construitå 
respectiva   diagramå.   Figura   1.39   ilustrazå   eliminarea   seriei   de   date   ce   reprezintå 
Microinformatica, iar figura 1.40, eliminarea coloanei Trimestrul I.
 Graficul generat poate fi modificat în sensul eliminårii unor elemente ale 
    Fig. 1.39 Eliminarea unei serii linie                                        Fig. 1.40 Eliminarea  
unei serii coloanå
reprezentårii   grafice   prin   simpla   manipulare   a   zonei   domeniului   pe   care   respectiva 
digramå este construitå. Dupå cum am aråtat anterior, prin selectarea obiectului grafic se 
activeazå   în   mod   automat   domeniul   pe   care   este   construit   graficul.   Prin   simpla 
redimensionare cu mouse­ul prin punctul de copiere (col¡ul inferior drept) a domeniului, 
respectiva   diagramå   se   va   ajusta   automat   la   nivelul   seriilor   de   date   astfel   delimitate 

Seriile de date au
fost ajustate prin
redimensionare,
potruvit modului
cum utilizatorul a
restric¡ionat plaja de
celule pe care ini¡ial
a fost construit
graficul.

(figura 1.41).
Fig. 1.41 Efectul eliminårilor 
Adåugarea unor noi serii se date la un grafic existent se poate face în mai multe 
moduri. Presupunând cå reprezentarea graficå este orientatå pe coloanå ¿i cå seria de date 
ce reprezintå Trimestrul IV a fost anterior eliminatå, se va dori reintroducerea acestei serii 
de date. Primul procedeu de adåugare a seriei de date ce reprezintå Trimestrul IV constå 
în selectarea seriei de date din 
                                                        Fig. 1.42 Adåugarea unei serii coloanå
tabloul de analizå pe coordonatele E3:E8 ¿i glisarea cu mouse­ul, a zonei selectate peste 
diagrama   existentå.   ¥n   urma   acestei   opera¡ii,   graficul   se   va   actualiza   automat   ¿i   în 
consecin¡å se va genera o reprezentare graficå aferentå seriei de date pentru Trimestrul IV 
(figura 1.42).
Un   al   doilea   procedeu   de   adåugare   a   unei   serii   de   date   este   urmåtorul   :   se 
selecteazå reprezentarea graficå ¿i se  activeazå meniul contextual  Chart, alegându­se 
op¡iunea  Source Data. ¥n caseta de dialog  Source Data, se activeazå fi¿a  Series. ¥n 
continuare se apaså butonul Add, ¿i în rubrica Name se precizeazå adresa celulei (E3) ce 
poartå numele seriei de date (Trim IV), iar în rubrica Values se precizeazå coordonatele 
seriei de date ce va fi adåugatå (E4:E8).

                                       Fig. 1.43 Titlurile graficului ¿i axelor
Al   treilea   procedeu   de   adåugare   a   unei   noi   serii   de   date   constå   în   selectarea 
obiectului grafic, urmatå de alegerea din meniul contextual Chart a op¡iunii Add Data, 
dupå care în caseta de dialog  Add Data  se precizeazå coordonatele noii serii de date 
(E3:E8).
Pasul 3 (Step 3 of 4 – Chart Option), figura 1.43, în generarea unei diagrame stabile¿te 
op¡iunile graficului.
Astfel prin apasarea butonului fi¿ei Titles se pot stabili :
- - titlul graficului (Chart title);
- - titlul abscisei (Category X axes) 
- - titlul ordonatei (Value Y axes)
- - titlul celei de a doua axe Y în cazul în care aceasta este declaratå

                                                                      Fig. 1.44 Axele graficului
Prin apasarea fi¿ei Axes se pot stabili afi¿area categoriilor ce vor fi dispuse pe absciså 
(caseta se selectare Category (X) axis) ¿i afi¿area valorilor ordonatei (caseta de selectare 
Value (Y) axis), figura 1.44.
Prin apåsarea fi¿ei Gridlines, figura 1.45, se pot stabili grile orizontale ¿i vericale 
sub forma unui caroiaj de linii. Grilele sunt necesare pentru a u¿ura citirea seriilor de date 
reprezentate   grafic,   furnizând   repere   certe   de   evaluare   a   mårimilor   elementelor 
reprezentate.   Astfel   se   pot   afi¿a   grile   corespunzåtoare   diviziunilor   ¿i   subdiviziunilor 
abscisei   (Category   (X)   axis)   ¿i   ordonatei   (Value   (Y)   axis):   pe   un   intervalul   major 
(Major gridlines) ¿i pe un interval minor (Minor gridlines).
Prin apåsarea fi¿ei Legends, figura 1.46, se pot stabili :
- - afi¿area sau neafi¿area legendei (Show legend)
- - plasarea legendei (Placement) în col¡ (Corner), în partea superioarå (Top), în 
partea inferioarå (Bottom), în stânga (Left), în dreapta (Right)
 

                                                                   Fig. 1.45 Stabilirea grilelor
                                                                   Fig. 1.46 Stabilirea legendelor
Prin apåsarea fi¿ei Data Labels, figura 1.47,  se pot afi¿a etichetele seriilor de 
date pe digramå adicå valoarea punctelor de intersec¡ie ale abscisei cu ordonata pentru 
fiecare serie de date în parte. 
Etichetele datelor pot fi de tip valoare numericå (Show value), de tip procent – pentru 
grafice sectoriale, concentrice ¿i histograme 100% (Show percent), de tip etichetå afi¿atå 
pe absciså (Show label), de tip etichetå de absciså ¿i procent (Show label and percent), 
de tip dimensiune “nor de buline” (Show bubble sizes)

                                                          Fig. 1.47 Etichetele seriilor de date
Prin intermediul fi¿ei Data Table, figura 1.48, se poate afi¿a alåturi de diagrama 
construitå grafic ¿i tabelul de analizå ce reprezintå domeniul de date aferent graficului. 
Acest lucru este posibil prin activarea casetei de  selectare   Show data table. ¥n egalå 
måsurå, prin activarea casetei de selectare Show legend keys, se pot afi¿a pe diagramå, 
reperele grafice (sub formå de pictograme) prin care este reprezentatå legenda fiecårei 
serii de date.
                                                                          Fig. 1.48 Tabelul de analizå
Ultimul pas  în generarea reprezentårilor grafice (Step 4 of 4 – Chart Location) 
precizeazå amplasamentul graficului (figura 1.49). Astfel, un grafic poate fi plasat:
- - fie într­o foaie graficå specialå (As new sheet) ¿i specificarea numelul graficului 
(implicit Chart1);
- - fie ca obiect într­o foaie de calcul existentå (As object in) cu specificarea numelui 
acesteia (implicit Sheet1).
Graficul va fi generat în foaia de calcul prin apåsarea butonului Finish a 

                                                              Fig. 1.49 Amplasamentul graficului
asistentului grafic. Diagrama astfel construitå este prezentatå în figura 1.50.
                                                                       Fig. 1.50 Rezultatul procedurii
O  reprezentare  graficå  poate  fi  modificatå  selectând  obiectul  grafic  generat ¿i 
activând   meniul   contextual  Chart.   Prin   acest   meniu,   conform   figurii   1.51,   se   poate 
modidica tipul graficului, orientarea acestuia, se por adåuga sau elimina serii de date, se 
pot modifica legendele, titlul graficului ¿i axelor, etichetele de date, caroiajul graficului, 
amplasamentul acestuia.
O   diagramå   poate   fi   eliminatå   din   foaia   de   calcul,   selectând   respectiva   reprezentare 
graficå ¿i ac¡ionând tasta Delete.
Chart Type poate Source Data poate
modifica tipul de modifica orientarea
reprezentare graficului ¿i poate
graficå, prin adåuga sau elimina
intermediul serii de date, prin
asistentului grafic intermediul
– pasul 1/4 asistentului grafic
–pasul 2/4

Chart Option poate
modifica op¡iunile Location poate
graficului (legende, modifica
titluri, etichete pentru Add Data amplasamentul
date, caroiajul, etc.) poate adåuga graficului prin
prin intermediul noi serii de date pasul 4/4 al
asistentului grafic,­ asistentului grafic
pasul 3/4

                                                        Fig. 1.51 Opera¡ii ulterioare creårii graficului