Sunteți pe pagina 1din 33

 

 
 
 
1.6 INSTRUMENTE DE SINTETIZARE A INTORMAºIEI ªI DE
ASISTARE A DECIZIEI
 
Procesorul de tabele Excel, alåturi de tacilitå¡ile cunoscute de calcul tabelar, de 
generare   de   gratice   si   de   exploatare   a   bazelor   de   date,   posedå   mai   multe   tehnici   de 
prelucrare   a   datelor   prin   care   intorma¡ia   poate   ti   agregatå,   centralizatå,   regrupatå, 
simulatå sau optimizatå. 
Aceste   tacilitå¡i   sunt   cunoscute   sub   numele   de   instrumente   de   sintetizare   a 
intorma¡iei si de asistare a deciziei si regrupeazå: instrumente de sintetizare (tabelele de 
ipoteze, tabele pivot, subtotalizåri, consolidåri),  instrumente de simulare si optimizare  
(scenariile, tehnica valorii scop si solver­ul) si instrumente de previziune (tunc¡iile Trend 
si Torecast, previziuni prin gratice).
 
1.6.1 Instrumente de sintetizare a intorma¡iei
 
  Procesorul   de   tabele   Excel   oterå   tehnici   si  tacilitå¡i   avansate   de   regrupare   si 
centralizare a datelor con¡inute în tabele, ob¡inându­se în urma prelucrårii, noi intorma¡ii 
agregate si sintetizate.
 
1.6.1.1 Tabelele de ipoteze  permit ob¡inerea mai multor rezultate prin calcule 
aplicabile mai multor serii de valori, dispuse monodimensional sau bidimensional. 
Asttel, prin aplicarea unei singure tormule unor serii de valori dispuse pe linie sau 
pe coloanå se poate ob¡ine un numår mare de rezultate care sintetizeazå prin regrupare 
intorma¡iile dintr­un tablou sau o bazå de date. De tapt, tabelele de ipoteze permit crearea 
de rapoarte de sintezå pentru bazele de date. 
O tabelå de ipoteze se compune din urmåtoarele elemente: una sau 2 celule de 
intrare; una sau mai multe tormule care vizeazå celulele de intrare; un câmp special numit 
“câmp de ipoteze” cu una sau 2 dimensiuni în care prima coloanå sau linie con¡ine valori 
asupra cårora se aplicå etectiv tormulele.
Atunci când mai mulTi parametrii participå la elaborarea unui rezultat, câmpurile 
tabelelor de ipoteze permit evaluarea importan¡ei relative a tiecårui parametru (doi sau 
mai mul¡i parametrii concurå la rezultatul sintetizårii).
Procedura de sintetizare a intorma¡iei prin tabelele de ipoteze se declanseazå prin 
execu¡ia comenzii Data Table.
 

Câmp de criterii B17:B18

Formulå:
=DSUM(A1:F14;”Salarii;B17:B18)

Zonå unde se afi¿eazå
rezultatele în urma
comenzii Data Table

Tabela de ipoteze B20:C25

 
                             Tig. 1.122  Tabelå de ipoteze cu osingura variabilå
 
Tabela  de  ipoteze  cu  o singurå  variabilå  sau   studiul  varia¡iei unui  singur 
parametru.
O tabela de ipoteze cu o singurå variabilå permite exploatarea rezultatului uneia 
sau   a  mai   multor  tormule,   urmårind   diterite   valori   luate  de   un   parametru.   Tabela  de 
ipoteze este compuså din:
- - o celulå de intrare, situatå oriunde în toaia de calcul (dar mai pu¡in în 
câmpul de  ipoteze), detinitå si reteritå de  utilizator în caseta de dialog 
Table, corespunzåtor rubricilor Row Input Cell sau Column Input Cell 
dupå   cum   se   doreste   a   se   organiza   rezultatul   pe   linie   sau   pe   coloanå. 
Celula de intrare poate ti vidå, ea tiind situatå     într­un câmp de criterii 
atunci când tormula generatoare de rezultate este tip bazå de date (=D). ¥n 
cazul utilizarii altor tunc¡ii, altele decât cele baze de date, celula de intrare 
poate con¡ine unul din argumentele tunc¡iei respective.
- - câmpul   de   ipoteze  con¡ine   rezultatele   calculate   prin   aplicarea  unei 
tormule pentru o serie de date. Prima coloanå a tabelei sau prima linie a 
acesteia poate con¡ine valorile testate prin tormulå(e). Respectivul câmp 
va ti selectat de cåtre utilizator înainte de activarea comenzii Data Table
- - tormula(tormulele) este plasatå pe prima linie a câmpului de ipoteze; 
acestea pot ti de tip baze de date sau tormule bazate pe un interval de 
varia¡ie (de tip PMT, SYD, SLN, DB, DDB etc).
Celula din col¡ul superior stâng al câmpului de ipoteze nu intervine în calcule, 
con¡inutul såu poate ti låsat la libera ini¡iativå a utilizatorului.
Comanda Data Table permite completarea automatå a tabloului ca si cum 
tormula sau tormulele situate pe prima linie ar ti aplicate succesiv pentru tiecare valoare 
gåsitå în prima coloanå sau în prima linie, aceste valori reprezentånd parametrii 
sintetizårii intorma¡iei. 
Pentru   în¡elegerea   mecanismului   de   sintetizare   a   intorma¡iei   se   turnizeazå 
urmåtorul exemplu: 
Plecând   de   la   o   bazå   de   date   pentru   eviden¡a   personalului   unei   societå¡i 
comerciale,   se   calculeazå   suma   salariilor   pe   compartimente   tunc¡ionale.   Tabelul   ce 
con¡ine baza de date va ti detinit pe coordonatele A1:T14, tigura 1.122. 
Plecând de la aceeasi bazå de date, ne propunem så calculåm suma salariilor pe 
compartimente tunc¡ionale numai pentru personalul angajat în cursul ultimului an si care 
are salariile peste media salariilor, tigura 1.123. 
Tabela bazei de date A1:F14

                                       Tig. 1.123 Baza de date pentru tabela de ipoteze
Pentru   a  råspunde   acestor   restric¡ii   este   necesarå  construirea   unei   interogåri   a 
bazei de date care så con¡inå în câmpul de criterii condi¡iile enun¡ate (cele reteritoare la 
data angajårii si la salariu);
¥nregistrårile care vor îndeplini cumulativ cele 2 restric¡ii ale câmpului de criterii 
vor ti extrase ca valori unice într­un câmp de rezultate care va ti situat într­o altå loca¡ie a 
toii de calcul si care va con¡ine acele rubrici necesare pentru detinirea tabelei de ipoteze 
(în cazul de ta¡å rubrica “Compartiment”; 
Extragerea din baza de date se va tace prin intermediul tunc¡iei DSUM care are ca 
argumente: baza de date, rubrica pe care se opereazå calculul si câmpul de criterii (în care 
sunt precizate cele 2 restric¡ii; 
Acest   exemplu   îmbinå   tacilitå¡ile   de   interogare   a   bazelor   de   date   prin   criterii 
calculate   cu   tacilitå¡i   de   sintetizare   a   intorma¡iei   prin   regrupare   potrivit   criteriilor 
enun¡ate.
Pentru rezolvarea aplica¡iei se parcurg urmåtoarele etape:
1. 1. se construieste câmpul de criterii pentru interogare care poate con¡ine 
una   (compartimentul)   sau   toate   rubricile   bazei   de   date   +   criteriul   calculat 
(=Data angajarii >TODAY() – 360 si =Salariul >AVERAGE(T2:T14) ); 
¥ntr­un   criteriu   calculat,   rubrica   de   comparat   este   reprezentatå   de   prima   celulå 
plasatå sub rubrica respectivå. Asttel, în loc de “Data angajårii” se va scrie prima adreså a 
domeniului, adicå C2, iar pentru “Salariul” se va introduce adresa T2.   
2. 2. se vor extrage din baza de date potrivit criteriului speciticat acele 
înregistråri  unice  care  îndeplinesc   cumulativ  restric¡iile   enun¡ate;  câmpul de 
rezultate va ti detinit într­o altå loca¡ie a toii de calcul si va deveni ulterior 
parametrul câmpului de ipoteze pentru care o tormula va calcula serii diterite de 
rezultate   (extragerea   se   tace   prin  Data­   Tilter­   Advanced   Tilter,   marcând 
caseta se selectare Unique Record Only);
3. 3. se   scrie   tormula   de   calcul   (=DSUM())   în   col¡ul   superior   drept   al 
câmpului de ipoteze­ tormula se va aplica pentru tiecare compartiment în parte 
însumând salariile pe respectivul criteriu de regrupare;
4. 4. se selecteazå câmpul de ipoteze
5. 5. se activeazå comanda Data Table si în caseta Table se completeazå 
adresa celulei care con¡ine criteriul în rubrica  Column Input Cell­ tabela de 
ipoteze tiind orientatå în acest caz pe coloanå ( în cazul organizårii tabelei pe 
linie…)
6. 6. validând   cu   butonul  OK,   calculele   se   vor   etectua   automat   pentru 
tiecare compartiment în parte, tigura 1.124.

Tabelå de ipoteze
dispuså vertical

                                                      Tig. 1.124 Tabela de ipoteze cu o singura  
variabilå
  Un   alt   exemplu   derivat   din   primul,   vizeazå   calculul   mediei   salariilor   pe 
compartimente.   De   aceastå   datå,   datele   vor   ti   organizate   orizontal­   pe   linie­   si   în 
consecin¡å se va completa adresa celulei care con¡ine criteriul în rubrica Row Input Cell 
aterentå casetei de dialog Table. Tigura 1.125 ilustreazå acest exemplu.
 

Tabela de 
ipoteze dispuså 
orizontal 

=DAVERAGE(A1:F14;”Salariu”;B23:B2
4) 

                                                        Tig. 1.125 Tabelå de ipoteze cu osingura  
variabilå (II)
 
Rezultatele calculului mediei salariilor se gåsesc retlectate în tigura 1.126.

                                                             Tig. 1.126 Rezultatul tinal (I)
Tabela de ipoteze cu o singurå variabilå poate permite calcularea mai multor serii 
de rezultate, utilizând mai multe tormule. 
Asttel, dacå s­ar ti dorit calcularea sumei si mediei salariilor economistilor, tabela 
de   ipoteze   ar   con¡ine   trei   coloane,   una   pentru   marcarea   valorilor   studiate,   adicå 
parametrii, a doua pentru rezultatele calculului sumei salariilor si a treia pentru calculul 
mediei   salariilor.  Câmpul  de   criterii   (B17:C18)   a   tost   completat   cu   rubrica   “Tunc¡ia” 
pentru a sintetiza intorma¡ia reteritoare la economisti. Tabelul ce con¡ine sursa de date 
pentru sintetizare a tost declarat la adresa A3:E15. Schema de organizare a intorma¡iilor 
în tabela de ipoteze este prezentatå în tigura 1.127.
Tabela de ipoteze –declaratå la adresa B20:D25 ­ va calcula suma si media (prin 
tormulele DSUM si DAVERAGE) salariilor corespunzåtoare tunc¡iei de economist. ¥n 
urma comenzii Data Table si precizarea adresei celulei vide (B18)  în rubrica Column 
input cell, se vor genera automat rezultatele  (tigura 1.128). 
 

Câmp
de
criterii

                                                          Tig. 1.127 Tabelå de ipoteze (III)
Un alt gen de aplica¡ii pentru sintetizarea intorma¡iei prin tabela de ipoteze cu o 
variabilå, vizeazå tunc¡iile tinanciare, de exemplu:
så se calculeze sumele rambursabile lunar (tunc¡ia PMT) aterente unui 
                                                                    Tig. 1.128 Rezultatele tinale (III)
credit de 80 de milioane lei, contractat pe 3 ani, pentru mai multe variante de ratå 
a dobânzii (aplica¡ie exempliticatå în tigura urmåtoare), sau så se calculeze aceleasi sume 
rambursabile lunar, aterente aceluiasi credit, cu o dobândå tixå de 60%, pentru mai multe 
variante de perioade de rambursare:
Alte aplica¡ii economice de sintetizarea intorma¡iei, ce pot ti rezolvate cu tabela 
de ipoteze cu o variabilå, ar putea ti:
- - se calculeazå prin sintetizarea intorma¡iei maximul, minimul si media 
salariilor   angaja¡ilor   cu   tunc¡ia   “economist”   din   compartimentele 
“tinanciar”   si   “contabilitate”   (începând   din   anul   1990)   si   se   reprezintå 
gratic printr­o  diagramå  de amplitudine varia¡ia  salariilor  pe  cele douå 
compartimente;
- - se reprezintå gratic numårul total de angaja¡i pe tiecare compartiment 

tunc¡ional si suma salariilor acestora;
                                                   Tig. 1.129 Tabelå de ipoteze (IV)
 
Tabela de ipoteze cu douå variabile 
 
Tabela de ipoteze cu douå  variabile tunc¡ioneazå dupa aceleasi  principii ca  si 
tabela cu o variabilå, dar permite varia¡ia simultanå a doi parametrii, necesitând în acest 
caz douå celule de intrare. 
Structura unei tabele de ipoteze cu douå variabile este urmåtoarea:
- - valorile primului parametru (prima celulå de intrare) se atlå în coloana stângå 
a câmpului de ipoteze, iar valorile celui de­al doilea parametru (a doua celulå de 
intrare) se atlå pe prima linie;
- - tormula  pe care este   construitå sintetizarea se  introduce  în celula col¡ului 
superior stâng al câmpului de ipoteze ca si când s­ar aplica celor douå celule de 
intrare.
Atunci   când   comanda  Data   Table  este   executatå,   câmpul   de   ipoteze   este 
completat   în   mod   automat   cu   rezultatele   calculelor   etectuate   pentru   tiecare   linie   si 
coloanå a tabloului. Tiecare intersec¡ie a unei linii cu o coloanå turnizeazå rezultatul 
tormulei aplicate valorilor liniei si coloanei.
Pentru exempliticare, vom lua urmåtoarea aplica¡ie:
Se   va   calcula   prin   sintetizarea   intorma¡iei   suma   salariilor   pe   tunc¡ii   si   pe 
compartimente tunc¡ionale.
Pentru rezolvarea aplica¡iei se parcurg urmåtoarele etape:
- - se construieste tabela de ipoteze, completând pe prima linie tunc¡iile 
salaria¡ilor   pentru   care   se   tace   sintetizarea   prin   însumare   si   pe   prima 
coloanå   compartimentele   tunc¡ionale   pentru   care   så   se   tacå   respectiva 
regrupare;
- - se editeazå câmpul de criterii pe coordonatele B30:C31, câmp ce va 
con¡ine rubricile: “Compartiment” si “Tunc¡ia”;
- - se introduce tormula de însumare =SUM(A3:E15;5;B30:C31) în col¡ul 
superior stâng al tabelei de ipoteze (la adresa B35). Tormula va genera 
rezultate centralizate pentru tiecare tunc¡ie si compartiment în parte;
- - se selecteazå tabela de ipoteze (B35:T40);
- - se activeazå comanda Data Table si în caseta Table (tigura 1.130) se 
completeazå adresele celulelor de intrare asttel:
- - în rubrica Column input cell se marcheazå adresa celulei vide 
corespunzåtoare compartimentului, adicå B31;
- - în   rubrica  Row   input   cell  se   marcheazå   adresa   celulei 
corespunzåtoare tunc¡iei, adicå C31;
                                                     Tig. 1.130  Tabelå de ipoteze cu douå variabile
Prin validarea ac¡iunii cu butonul OK, sintetizarea intorma¡iei prin însumare se va 
etectua automat pentru tiecare compartiment si tunc¡ie în parte. Tigura 1.131 prezintå 
rezultatele grupårii datelor.
O   a   doua   aplica¡ie   a   tabelei   de   ipoteze   cu   douå   variabile   vizeazå   calculul 
amortizårii accelerate: Se considerå o investi¡ie (un mijloc tix) în valoare de 12mil de lei 
(un calculator); valoarea rezidualå estimatå a imobilizårii este de 3 mil lei dupå expirarea 
duratei normate de tunc¡ionare care este de 6 ani; nr de perioade pentru care se calculeazå 
amortizarea este de 6 ani.

                                                                       Tig. 1.131 Rezultatul tinal (I)
                                                        Tig. 1.132  Tabel de ipoteze cu douå variabile

                                                         Tig. 1.133 Rezultatul tinal (II)
Se va genera un tablou de amortizare acceleratå pe ani de tunc¡ionare si pe durata 
pentru care se calculeazå amortizarea.
Modul de construire al tabelei cu douå variabile este prezentat în tigura 1.132. 
Diteren¡a ta¡å de exemplul anterior constå în taptul cå, în cazul de ta¡å celulele de 
intrare nu sunt vide si neprotejate, ci sunt chiar argumentele tunc¡iei tinanciare DB.
Rezultatul   sintetizårii   intorma¡iei   –prezentat   în   tigura   1.133­   reprezintå   chiar 
tabloul de amortizare al respectivei imobilizåri.
 
1.6.1.2 Tabele pivot
 
Tabela pivot, ca instrument de asistare a deciziei reprezintå o tacilitate prin care 
datele dintr­o toaie de calcul pot ti permutate pentru a se pune în eviden¡å noi intorma¡ii. 
Tabela pivot permite crearea unui tablou de sintezå în care rubricile unui tabel sau 
unei baze de date pot ti permutate pe linie sau pe coloanå, asupra datelor operându­se 
agregåri si calcule sub tormå de totaluri, medii, min, max. etc. Aceste opera¡ii sunt alese 
dintr­o listå de tunc¡ii predetinite si se pot opera calcule diterite asupra acelorasi elemente 
supuse sintetizårii. 
                                              Tig. 1.134 Baza de date pentru tabela pivot
Deci tabela pivot este un instrument care permite o toarte elasticå asociere a unor 
câmpuri   într­o   manierå   interactivå,   tapt   ce   duce   la   regruparea   datelor   si   prezentarea 
acestora într­un mod sintetic.
Tabela pivot se creeazå selectând sursa datelor de sintetizat si operând comanda 
Data   ­   Pivot   Table   Report,   dupå   care   un   asistent  Pivot   Table   Wizard  îndrumå 
utilizatorul în 4 pasi.
Un   exemplu   editicator   de   construire   si   utilizare   a   tabelei   pivot   ar   consta   în 
sintetizarea intorma¡iei pentru  o editurå,  reteritoare  la  vânzårile de  carte;Tie  o  tabelå 
(tigura   1.134)   aterentå   unei   baze   de   date   care   regrupeazå   intorma¡ii   reteritoare   la 
vânzårile de carte de intormaticå pe orase (Bucuresti, Ploiesti, Bacåu, Iasi), pe doi ani  
(1997/1998),  pe agen¡i de vânzare  (Rådulescu S, Ionescu L, Popescu M, Vasilescu D, 
Moisescu A.),  pe cantitå¡i vândute (tiecare carte poate ti vândutå în mai multe orase si 
acelasi agent de vânzare poate opera vânzåri pentru un titlu de carte sau mai multe, în 
acelasi oras sau în mai multe) si pe  valori reiesite din vânzåri.  Pre¡ul cår¡ii se poate 
extrage   (cu   tunc¡ia   VLOOKUP)   dintr­un   tablou   de   consultare   verticalå.   Volumul 
vânzårilor realizate de cåtre tiecare agent de vânzare este rezultatul înmul¡irii cantitå¡ii 
vândute cu pre¡ul cår¡ilor.  ¥n rezolvarea aplica¡iei, asistentul tabelei pivot (prin comanda 
Data ­ Pivot Table Report) parcurge urmåtoarele patru etape (prin apåsarea butonului 
Next> pentru tiecare etapå în parte):
1.  ¥n prima etapå  Pivot Table Wizard ­Step 1 ot 4  (tigura 1.135) se alege 
sursa de date pentru sintetizarea intorma¡iei:
­ dintr­un tabel Excel sau o bazå de date (Microsott Excel List or Database);
­ dintr­o bazå de date externå (External Data Source);
­ din câmpuri multiple consolidate (Multiple Consolidation Ranges);
­ din altå tabelå pivot (Another Pivot Table).

                                                                    Tig. 1.135 Tabela pivot, pasul 1
¥n prealabil sursa de date poate ti selectatå sau se poate pozi¡iona cursorul pe 
prima celulå a sa (de exemplu A3).
2.  ¥ntr­o   a   doua   etapå  PivotTable   Wizard   ­   Step   2   ot   4,   tig.1.136,   se 
valideazå tabela surså pe baza cåreia se va construi tabela pivot sau dacå sursa de date nu 
a tost selectatå anterior, aceasta se poate selecta în aceastå etapå prin completarea în 
rubrica Range.

                                                                    Tig. 1.136  Tabela pivot, pasul 2
3. ¥ntr­o a treia etapå  Pivot Table Wizard­ Step 3 ot 4  (tig. 1.137) are loc 
selectarea datelor, prin care se precizeazå care rubricå(rubricii) va(vor) ti plasatå(e) pe 
linie, si care pe coloanå. Plasarea rubricilor pe linie sau pe coloanå se tace prin glisarea 
rubricii respective într­o casetå de sintetizare, existând posibilitatea agregarii datelor prin 
plasarea mai multor rubrici (nivel descrescåtor de centralizare) pe linie sau pe coloanå. ¥n 
plus  existå si posibilitatea declarårii mai multor restric¡ii prin glisarea unuia sau  mai 
multor elemente centralizatoare pe paginå (Page).
Caseta de dialog aterentå celei de a treia etapå, con¡ine o machetå­sablon unde vor 
ti glisate rubricile datelor de sintetizat  asttel: 
ROW : pozi¡ioneazå elementele câmpului (rubricii) pe linie;
COLUMN: pozi¡ioneazå elementele câmpului (rubricii) pe coloanå;
DATA  :   sintetizeazå elementele rubricii prin calcul, la nivelul întregii baze de 
date, la intersec¡ia valorilor rubricilor dispuse pe linie sau pe coloanå;
PAGE: regrupeazå elemente de centralizare ale bazei sau sursei de date pentru 
care intorma¡ia este sintetizatå pe linie, pe coloanå, pe linie si pe coloanå.
¥n cazul de ta¡å, pentru rezolvarea sintetizårii "Volumul vânzårilor de carte de 
intormaticå pe titluri si pe ani", se va glisa rubrica "Denumire carte" pe linie (ROW) si 
rubrica "Anul" pe coloanå (COLUMN), iar rubrica "Valoarea vânzårilor" va ti glisatå în 
centrul machetei (DATA) pentru totalizare.

Rubricå
Plasatå pe
coloanå

Centraliz
are
Rubricå de
sintetizare
Rubricå prin calcul
plasatå pe
linie

                                                                   Tig. 1.137  Tabela pivot, pasul 3
4.  ¥n a patra etapå PivotTable Wizard ­ Step 4 ot 4, (tig. 1.138) se stabileste 
adresa tabelei pivot, si anume dacå aceasta se va plasa într­o nouå toaie de calcul (New 
worksheet), sau în toaia de calcul existentå, la o anumitå adreså (Existing worksheet). 
                                                                         Tig. 1.138  Tabela pivot, pasul 4
Tot   în   aceastå   etapå   se   pot   stabili   si   anumite   op¡iuni   ale   tabelei   pivot,   prin 
apåsarea butonului Options, prin caseta de dialog PivotTable Options (tig. 1.139):
­ stabilirea numelui tabelei pivot (rubrica Name);
­ etectuarea unor calcule de total general pe coloane (Grand totals tor columns);

                                                                Tig. 1.139  Tabela pivot, pasul 4, Options
- - etectuarea unor calcule de total general pe linii (Grand totals tor rows);
                                                                   Tig. 1.140  Tabela pivot, rezultatul tinal  
(I)
­ salvarea datelor împreunå cu pagina tabelei pivot (Save data with table layout);
­   aplicarea   unui   tormat   predetinit   automat   pentru   tabela   pivot   (AutoTormat 
table).
Procedura de generare a tabelei pivot se încheie prin apåsarea butonului Tinish.
Tabela pivot asttel construitå este prezentatå în tigura 1.140.
Tabela pivot, ca instrument de asistare a deciziei permite o sintetizare în trepte a 
intorma¡iei, grupând­o pe niveluri descrescåtoare de centralizare. Din punct de vedere 
tehnic, acest lucru se poate realiza grupând mai multe rubrici pe linie sau pe coloanå si 
etectuând mai multe tipuri de calcule pentru aceeasi rubricå sau pentru rubrici diterite.
Condi¡ia pentru sintetizarea în trepte pe linie sau pe coloanå este aceea ca prima 
rubricå plasatå pe linie sau pe coloanå så con¡inå mai multe elemente (ce vor ti regrupate) 
aterente celei de a doua rubrici plasate pe linie sau pe coloanå, iar a doua rubricå plasatå 
pe linie sau pe coloanå så con¡inå elemente aterente celei de a treia rubrici, s.a.md. Alttel 
spus, elementele sunt grupate pe linie sau pe coloanå dupå gradul lor de sintetizare, de la 
cel mai cuprinzåtoe element la cel mai pu¡in cuprinzåtor.
Agregarea   în   trepte   a   intorma¡iilor   permite   deci   ob¡inerea   unei   viziuni   mai 
sintetice în ceea ce priveste analiza si reprezentarea datelor.
Un exemplu de agregare în trepte este generarea unui raport, privind cantitatea de 
carte   vândutå   de   cåtre   agen¡ii   comerciali   pe   titluri   de   carte,   pe   ani   si   pe   orase   de 
distribu¡ie.
                                                            Tig. 1.141  Tabela pivot, pasul 3 (II)
Moditicarea dispunerii rubricilor în macheta­sablon se tace plecând de la tabela 
pivot generatå în cele patru etape, asttel:
- - se pozi¡ioneazå cursorul oriunde în interiorul tabelei pivot;
- - se  activeazå comanda  Data – PivotTable Report, ajungându­se în 
etapa a 3­a de construire a tabelei pivot (PivotTable Wizard 3 ot 4), tigura 
1.141;
- - se recontigureazå rubricile prin glisare în macheta­sablon pe linie, pe 
coloanå,   pe   paginå   sau   în   zona   de   calcule  DATA,   dupå   care   se   apaså 
butonul NEXT;
- - se parcurge etapa a 4­a, adicå se alege amplasamentul tabelei pivot si 
anumite op¡iuni aterente acesteia (tigura 1.142).
Anularea unei rubrici se poate tace urmând primii doi pasi de la procedura de 
moditicare, dupå care (în pasul PivotTable Wizard 3 ot 4) rubrica de anulat va ti glisatå 
din macheta­sablon în atara acesteia (în partea dreaptå), alåturi de celelalte rubrici care nu 
participå la sintetizarea intorma¡iei.  
                                                              Tig. 1.142  Tabela pivot, rezultatul tinal  
(II)
Plecând de la tabela pivot detinitå anterior, s­a dorit recontigurarea acesteia prin 
moditicare   pentru   a   ob¡ine,   în   mod   dinamic   pe   ani   si   pe   orase   de   distribu¡ie,   suma 
cantitå¡ilor de carte vândutå, suma valoricå a cår¡ilor vândute pe titluri de carte si pe 
agen¡i de distribu¡ie. 
Sintetizarea dinamicå presupune precizarea de restric¡ii la nivel de paginå, prin 
alegerea unui element din lista de valori aterente rubricii, de exemplu “Oras distribu¡ie” = 
Bucuresti si “Anul” = 1997.
 
Recontigurarea rubricilor este prezentatå în tigura 1.143.

                                               Tig. 1.143  Tabela pivot, recontigurarea rubricilor
Tabela pivot moditicatå si recontiguratå dinamic este prezentatå în tigura 1.144
                                                          Tig. 1.144 Tabela pivot, recontiguratå  
dinamic
Un  alt   procedeu   de   moditicare­anulare  a   rubricilor   ce   participå   la   sintetizarea 
intorma¡iei este urmåtorul:
- - se   selecteazå   din   tabela   pivot   rubrica   de   moditicat   sau   anulat   (nu 
elementele acesteia);
- - se executå un dublu­click pe rubrica respectivå;
- - în caseta de dialog PivotTable Tield (tigura 1.145);
- - se poate anula rubrica prin apåsarea butonului Delete;
- - se poate schimba numele rubricii, în caseta Name;
- - se   poate   schimba   orientarea   (Orientation)   rubricii   “Agent 
vânzare”   –de   exemplu­   pe   linie   (Row),   pe   coloanå   (Column),   pe 
paginå (Page);
- - se   pot   redetini   sau   anula   elemente   de   calcul   în   rubrica 
Subtotals. ¥n mod implicit–Automatic­   se calculeazå numai suma, 
dar se pot realiza si alte calcule –  Custom­ cum ar ti medie, produs, 
maxim, minim, etc,  sau prin op¡iunea None calculele vor ti inhibate;
- - se   pot   ascunde   anumite   elemente   ale   rubricii   respective 
(“Agent vânzare”), prin marcarea acestora în caseta  Hide items  (de 
exemplu, dacå se marcheazå elementul Ionescu L. acesta nu va mai 
apare în tabela pivot ca element sintetizat.
- - se poate anula atisarea elementelor sintetizabile ce au valori 
nule, prin marcarea casetei de selectare Show items with no data.
                                                          Tig. 1.145  Tabela pivot, moditicarea  
rubricilor   
Pentru   a   schimba   opera¡iile   de   calcul   tåcute   asupra   rubricilor,   de   exemplu 
moditicarea valorii vânzårilor din sumå în medie (sau în produs, maxim, minim, etc.), se 
activeazå prin dublu­clik în procedura de moditicare (PivotTable Wizard 3 ot 4) câmpul 
de calcul (în caseta DATA – Sum ot Valoare vânzåri) asupra cåruia opereazå respectiva 
moditicare   a   opera¡iei   de   calcul   si   în   caseta   de   dialog  PivotTable   Tield,   la   rubrica 
Summarize by  se schimbå din opera¡ia din  Sum  în  Average, validându­se opera¡ia cu 
OK, tig. 1.146 si 1.14.
 
                                            Tig. 1.146­1.147  Tabela pivot, moditicare rubrici
Caseta de dialog PivotTable Tield, prin butonul Options>> permite etectuarea si 
altor opera¡ii ce permit modalitå¡i diterite de prezentare a datelor sintetizate. Asttel, din 
lista derulantå Show data as se pot alege opera¡ii ca: “diteren¡å ta¡å de …, % ta¡å de…" 
etc. Aceste opera¡ii se reterå la rubricile tabelei pivot (Base tield) si se aplicå elementelor 
acestor rubrici (Base item).  De exemplu se poate construi urmåtoarea sintetizare: suma 
vânzårilor pe ani, ca diteren¡å ta¡å de anul 1998.
Tabela pivot permite ascunderea sau atisarea unor nivele de sintetizare. De regulå 
nivelul de sintetizare ce urmeazå a ti inhibat (sau ascuns) trebuie så tie în mod obligatoriu 
ierarhic interior ca agregare, ta¡å de primul nivel care este mai cuprinzåtor. ¥n exemplul 
luat (tig. 1.148), rubrica “Agent vânzare” este pe un plan ierarhic secundar ta¡å de rubrica 
“Titlu carte” (un titlu de carte este vândut de mai mul¡i agen¡i de vânzare). Pentru a 
ascunde   un   nivel   de   sintetizare,   se   selecteazå   din   tabela   pivot,   rubrica   superioarå   în 
ierarhie ta¡å de rubrica de inhibat (de exemplu rubricile “Titlu carte” si “Anul”) si se 
activeazå meniul Data, op¡iunea Grup and Outline, subop¡iunea Hide detail. Pentru a 
reatisa respectivul nivel ierarhic inhibat, se procedeazå asemånåtor, cu deosebirea cå se 
activeazå subop¡iunea Show Detail.
Tabela pivot permite sintetizarea unor elemente disparate, prin gruparea acestora. 
Asttel dacå se selecteazå din tabela pivot douå orase (Bucuresti, Ploiesti) si se activeazå 
comanda  Data  –  Group   and   Outline  –  Group,   cele   douå   elemente   vor   conta   în 
sintetizarea intorma¡iei ca tiind grupate (Group1), tig.1.149. 
Disocierea elementelor grupate se tace selectând grupul si ac¡ionând comanda 
inverså: Data – Group and Outline – Ungroup.
                                                        Tig. 1.148  Tabela pivot, rezultatul ascunderii  
datelor (I)
Moditicarea tabelei pivot, atisarea sau ascunderea unor detalii, gruparea 

                                                    Tig. 1.149  Tabela pivot, rezultatul ascunderii  
datelor (II)
 
sau disocierea unor elemente disparate sunt opera¡ii ce se pot realiza si cu ajutorul unei 
bare de butoane aterente tabelei pivot. Bara de butoane se activeazå prin comanda View – 
Toolbars – Pivot Table. Semnitica¡ia butoanelor este prezentatå în tigur 1.150.
     a)    b)    c)     d)   e)    t)     g)    h)       i)     j)    k)

                                                        Tig. 1.150 Bara de butoane pentrutabela pivot
a) a) PivotTable   Wizard  –   permite   moditicarea   tabelei   pivot   prin 
intermediul “asistentului” acesteia;
b) b) PivotTable Tield – permite moditicarea unei rubrici prin permutarea 
acesteia pe linie, coloanå, paginå sau dacå este vorba de o opera¡ie de 
calcul, aceasta se poate moditica;
c) c) Show   Pages  –   permite   vizualizarea   mai   multor   pagini   ale   tabelei 
pivot;
d) d) Ungroup – permite disocierea elementelor grupate;
e) e) Group – permite gruparea mai multor elemente într­o tabelå pivot;
f) t) Hide Detail – inhibå atisarea unui nivel agregat;
g) g) Show Detail – atiseazå un nivel agregat care a tost anterior inhibat;
h) h) Retresh Data  – actualizeazå datele din tabela pivot, dacå sursa de 
date pe care aceasta a tost construitå s­a moditicat;
i) i) Select Label – selecteazå o rubricå;
j) j) Select Data – selecteazå datele unei rubrici;
k) k) Select Label and Data – selecteazå o rubricå cu elementele aterente.
O ultimå tacilitate a tabelei pivot, ar ti aceea de extragere în altå toaie de calcul a 
unor   intorma¡ii,   potrivit   unui   criteriu.   Acest   lucru   este   posibil   printr­un   dublu­clik 
executat pe un element aterent unei rubrici sau atlat la intersec¡ia a douå rubrici.

                                                                     Tig. 1.151 Rezultatul extragerii
 De exemplu plasând cursorul la intersec¡ia a douå rubrici, anume Oras distribu¡ie 
= Bucuresti si Birotica Total, rezultå în urma unui dublu­click o extragere tip bazå de 
date, pentru vânzårile totale de carte cu titlul “Biroticå” în Bucuresti (tig. 1.151).
 
1.6.1.3 Gruparea intorma¡iei prin generarea de subtotaluri
 
Sub   Excel   existå   posibilitatea   sintetizårii   intorma¡iei   prin   organizarea   ei   pe 
niveluri de grupare, iar apoi pot opera diterite calcule pe aceste grupuri sau intorma¡ii 
centralizate. Alttel spus Excel poate organiza datele prin grupare pentru generarea de 
totaluri si subtotaluri.
                                                                Tig. 1.152 Rezultatul tiltrårii datelor
Pentru   gruparea   datelor   care   se   doresc   a   ti   totalizate   este   necesarå   sortarea 
acestora pe rubricile de grupare. De exemplu, baza de date detinitå anterior (la tabela de 
ipoteze   cu   o   variabilå)   pe   coordonatele   A3:E17   va   ti   sortatå   ascendent   pe   rubricile 
"Compartiment",   "Tunc¡ie"   (un   compartiment   con¡ine   salaria¡i   cu   tunc¡ii   diterite)   si 
descendent pe rubrica "Marca".
Sortarea se tace cu ajutorul comenzii Data Sort (baza de date nu trebuie neapårat 
selectatå, tiind suticientå pozi¡ionarea cursorului pe una din rubrici). ¥n caseta de dialog 
Sort  se   precizeazå   cheia   (cheile)   de   sortare  Sort   By   (Then   By)  si   ordinea   sortårii: 
crescåtoare (Ascending)  sau descrescåtoare (Descending).
Tigura 1.152 ilustrazå rezultatul sortårii datelor dupå rubricile "Compartiment" 
(Sort By); "Tunc¡ia" (Then By); "Marca" (Then By).
Dupå   ce   datele   au   tost   sortate   dupå   cele   trei   chei   de   sortare,   acestea   pot   ti 
totalizate  pe  câmpurile  de  grupare.  Subtotalizarea se  tace  prin  pozi¡ionarea pe  prima 
celulå   a   bazei   de   date   (sau   prin   selectarea   acesteia)   si   activarea   comenzii  Data   – 
Subtotals.    Prin   caseta   de   dialog  Subtotal  se   deståsoarå   tehnica   de   regrupare   a 
intorma¡iei, asttel: 
- - se precizeazå rubrica pentru care se tace gruparea. Asttel, din lista derulantå 
At Each Change in (în cazul de ta¡å) se alege rubrica pe care se tace gruparea 
sau unde are loc “ruptura de secven¡å” "Compartiment";
- - se alege tipul de opera¡ie care va aplica datelor regrupate (Sum; Max; Min; 
Avarage; Count; Product) din caseta Use Tunction;
                                                     
                                                              Tig. 1.153 Caseta de dialog SUBTOTAL
- - în tinal se alege rubrica de calculat prin selectarea acesteia ­ în cazul de ta¡å 
"Salariu";
- - dupå precizarea acestor elemente se valideazå cu butonul OK.
Caseta de dialog Subtotal este prezentatå în tigura 1.153.

                                                                Tig. 1.154 Rezultatul grupårii datelor
Rezultatul grupårii si totalizårii datelor este prezentat în tigura 1.153.
¥n urma totalizårii, toaia de calul si­a schimbat aspectul în sensul apari¡iei unor 
elemente (+ si ­) care semniticå gradul de grupare a datelor. Alttel spus, tabelul pentru 
care s­a tåcut totalizarea a tost ierarhizat. 
Ierarhizarea elementelor regrupate permite alegerea pentru vizualizare sau pentru 
prelucråri ulterioare (de exemplu reprezentåri gratice de structurå) a nivelului dorit asttel 
încât så tie relevatå intorma¡ia de care utilizatorul are nevoie.

Niveluri de ierarhizare:
1 afi¿eazå numai totalul general (Grand Total)
2 afi¿eazå subtotaluri (totaluri intermediare) ¿i totalul general
3 afi¿eazå elementele de totalizat, subtotalurile ¿i totalul genetal

­ ­ restrânge ierarhia
­ + expandeazå ierarhia

                                                      Tig. 1.155 Prezentarea ierahizatå a datelor
Revenirea atisarii din torma ierarhizatå în torma normalå se tace prin selectarea 
tabelului sau pozi¡ionarea cursorului pe prima celulå a acestuia si activarea comenzii 
Data Subtotals, iar din caseta Subtotal va ti apåsat butonul Remove All (tig. 1.155).
 
1.6.1.4 Sintetizarea datelor prin consolidare
 
Consolidarea   datelor   din   toile   de   calcul   semniticå   regruparea   acestora   prin 
utilizarea acelorasi coordonate într­o toaie de calcul centralizatoare.  
Consolidarea datelor implicå tacilitå¡i de exploatare tridimensionalå pentru toile 
de calcul. Datele ce urmeazå a ti consolidate se pot gåsi în toi de calcul separate sau în 
tisiere (documente de calcul tabelar) distincte. 
Procedura de consolidare implicå participarea tiecårei toi de calcul sau tisier la o 
opera¡iune de centralizare. Rezultatul acestei opera¡ii se poate gåsi tie în acelasi tisier, dar 
într­o toaie de calcul distinctå, tie în alt tisier. Este toarte important ca datele ce urmeazå a 
ti centralizate så aibå o schemå unicå de organizare în toile de calul ce constituie surså a 
consolidårii. Alttel spus, datele de centralizat trebuie så tie editate la niste adrese tixe, pe 
baza sablonårii acestora, asttel încât coordonatele celulare ale intorma¡iilor de consolidat 
så tie aceleasi din punct de vedere al exploatårii tridimensionale a toilor de calcul.
Din punctul de vedere al surselor de date ce participå la gruparea intorma¡iei, 
consolidarea poate ti internå sau externå.
Consolidarea internå a datelor presupune participarea mai multor toi de calcul ale 
aceluiasi   tisier,   organizate   identic   din   punct   de   vedere   al   reterin¡elor   celulare,   la 
centralizarea   datelor   într­o   toaie   de   calcul   distinctå,   în   cadrul   aceluiasi   document   de 
calcul tabelar.
Consolidarea internå a datelor poate ti tåcutå în douå moduri:
- - printr­o procedurå specialå, generatå prin comanda Data Consolidate;
- - prin utlilizarea tormulelor de calcul cu reterin¡e 3­D. 
 

                                                                   Tig. 1.156 Variante de buget
Pentru exempliticarea opera¡iunii de consolidare, propunem urmåtoarea aplica¡ie: 
Un institut de tormare doreste så­si centralizeze intorma¡iile legate de bugetele de 
cheltuieli   aterente   cursurilor   de   instruire   pe   care   le   tace.   Tiecare   buget   de   curs   se 
gestioneazå   individual   de   cåtre  un   responsabil   pedagogic.   Presupunem   cå   respectivul 
institut gestioneazå trei cursuri, elaborând câte un buget pentru tiecare : Contabilitate, 
Intormaticå   si   Management.   Tiecare   buget   de   curs   are   aceleasi   capitole:   Cheltuieli 
salariale, Cheltuieli publicitare, Cheltuieli cu logistica, Cheltuieli administrative. Cele trei 
bugete au tost construite pe trei toi de calcul ce poartå numele tiecårui buget. Bugetele au 
tost   sablonate,   în   sensul   marcårii   elementelor   de   centralizat   în   aceeasi   ordine   si   pe 
aceleasi coordonate.
¥n  tigura  1.156  sunt  prezentate  cele  trei  variante  de  buget  pentru  cursurile  de 
contabilitate, intormaticå si management:
Pentru centralizarea datelor din cele trei toi de calcul, se pot urmåri douå procedee 
de consolidare. 
Primul procedeu vizeazå consolidarea automatå prin intermediul comenzii Data – 
Consolidate, asttel:
1. 1. se   deschide   noua   toaie   de   calcul   care   va   con¡ine   rezultatele 
consolidårii;
2. 2. se pozi¡ioneazå cursorul în prima celulå din stânga­sus (de regulå) sau 
într­o celulå ce desemneazå destina¡ia consolidårii datelor;
3. 3. se activeazå comanda  Data – Consolidate, tigura 1.157;
4. 4. în caseta de dialog Consolidate se executå urmåtoarele opera¡ii:

                                                                       Tig. 1.157  Caseta de dialog pentru  
consolidare
a) a) se alege tipul de opera¡ie (Sum, Max, Min, Product, Average, etc.) 
care se va aplica datelor de consolidat, din lista derulantå Tunction (de regulå 
se alege suma);
b) b) în   caseta  Reterence  se  introduce sursa  de  date  ce   va  participa   la 
consolidare. La precizarea sursei de date se va avea în vedere atât selectarea 
datelor de consolidat propriu­zise, cât si selectarea etichetelor sau explica¡iilor 
aterente acestora;
c) c) se   apaså   butonul  Add,   zona   selectatå   anterior   tiind   înregistratå 
automat în caseta All Reterences;
d) d) se repetå succesiv ultimele douå proceduri pânå la epuizarea zonelor 
surså ce participå la consolidare;
e) e) se   precizeazå   modelul   de   organizare   a   datelor   urmårit   prin 
consolidare,   prin   caseta  Use   labels   in.   Consolidarea   datelor   pe   categorii 
(niveluri   ierarhizate   de   organizare   a   datelor)   presupune   si   precizarea 
etichetelor si explica¡iilor aterente datelor. Asttel, pot exista trei modele de 
consolidare : pe linie (caseta de selectare Top row), pe coloanå (Lett column) 
sau amândouå (cele douå casete de selectare sunt activate), dupå cum datele 
de consolidat sunt dispuse. Dacå niciuna din cele douå casete de selectare nu 
este activatå, consolidarea este consideratå a ti tåcutå dupå pozi¡ia datelor de 
consolidat, tårå a urmåri o eventualå regrupare a acestora.
f) t) se poate actualiza rezultatul consolidårii la moditicarea valorilor unor 
celule   ce   apar¡in   de   sursa   consolidårii,   prin   activarea   casetei   de   selectare 
Create links to source data;
g) g) în tinal procedura de consolidare se valideazå cu OK.
Adåugarea de noi toi de calcul de sintetizat care så participe la elaborarea unui 
rezultat   consolidat   se   tace   prin   includerea   acestora   în   caseta  Reterence  si   apåsarea 
butonului Add. ªtergerea unui element care participå la consolidare se tace prin selectarea 
acestuia din lista All reterences si apåsarea butonului Delete.
¥n   momentul   creårii   de   legåturi   (Create   links   to   source   data)   între   surså   si 
destina¡ie, nu se mai pot adåuga noi surse de date ce participå la consolidare, nu se pot 
moditica sau sterge surse existente.

                                                                  Tig. 1.158 Rezultatul consolidårii (I)
Rezultatele consolidårii celor trei toi de calcul sunt prezentate în tigura 1.158.
Dacå datele de consolidat sunt externe documentului în care se tace consolidarea, 
opera¡iunea poate ti tåcutå precizând adresa tizicå de pe disc a surselor de date. Acest 
lucru   este posibil prin marcarea completå în rubrica  Reterences  a speciticatorului de 
tisier si a toii de calcul din care provin sursele de date sau prin apåsarea butonului Browse 
si alegerea interactivå a coordonatelor datelor de consolidat.
Al   doilea   procedeu   de   consolidare  vizeazå   utilizarea   tormulelor   cu   inciden¡å 
tridimensionalå. Asttel, urmårind exemplul precedent se pot sintetiza urmåtoarele etape 
de urmat:
- - se deschide noua toaie de calcul care va con¡ine rezultatele consolidårii;
- - se pozi¡ioneazå cursorul în prima celulå din stânga­sus (de regulå) sau într­o 
celulå ce desemneazå destina¡ia consolidårii datelor;
- - se copiazå (Copy/Paste) etichetele datelor ce participå la consolidare
- - se   genereazå   o   tormulå   de   calcul   de   regrupare   utilizând   reterin¡e 
tridimensionale.   Reterin¡ele   3­D   includ   pe   lângå   coordonatele   coloanelor   si 
liniilor, si numele toilor de calcul din care provin datele. 
De exemplu, pentru a calcula suma salariilor cadrelor didactice de seminarizare, în 
celula B5 a toii de calcul de consolidare (“Buget CONSOLIDAT 2) s­a editat tormula 3­
D :
=SUM(Contabilitate:Management!B5). 

                                                         Tig. 1.159 Rezultatul cosolidårii (II)
 Tormula semniticå etectuarea unei sume pe coordonata celulei B5 aterentå toilor de 
calcul cuprinse între toaia Contabilitate si Management. 
O altå tormulå 3­D ar putea viza reterin¡ele individuale ale celulelor care participå 
la consolidare. De exemplu în celula B7 a toii de calcul de consolidare s­a editat tormula :
=Contabilitate!B7+Intormatica!B7+Management!B7. 
Consolidarea datelor dupå aceastå procedurå este prezentatå în tigura 1.159.
¥n utilizarea adreselor tridimensionale în procesul de consolidare a datelor, este 
toarte   important   ca   datele   de   centralizat   så   aibå   acelasi   model   de   organizare   pe 
coordonate celulare.  
- - tormula   3­D   poate   ti   copiatå   la   nivelul   celorlalte   celule,   iar   dacå 
cerin¡a anterioarå de påstrare a acelorasi coordonate tridimensionale este 
îndeplinitå, tabloul de consolidare va ti generat corect.
Consolidarea datelor ce provin din tisiere distincte prin acest procedeu presupune 
ca în tormula de consolidare så intervinå si speciticatorul de tisier de unde provin datele 
de consolidat. 
Asttel de exemplu dacå cele trei bugete ar ti tost construite pe tisiere separate: 
Contabilitate.XLS,   Intormatica.XLS,   Management.   XLS,   tormula   de   consolidare   a 
datelor pentru Cheltulielile publicitare (celula B7) ar ti :
=[Contabilitate.xls]Sheet1!B7+[Intormatica.xls]Sheet1!B7+[Management.xls]She
et1!B7 (tig. 1.160)
 

                                                                        Tig. 1.160 Buget consolidat
 
1.6.2 Instrumentele de simulare si optimizare
 
Instrumentele de simulare si optimizare cuprind tacilitå¡i puternice de modelare a 
unor probleme tormulate în sensul gåsirii unor solu¡ii care så råspundå la un ansamblu de 
restric¡ii, în sensul simulårii si optimizårii acestora. 
 
1.6.2.1 Tehnica valorii scop sau de cåutare a rezultatului
 
Tehnica   cåutårii   rezultatului   permite   stabilirea   unei   valori   tinale   (scop   sau 
obiectiv) pentru o tormulå pentru ca apoi så moditice valoarea uneia din celulele utilizate 
în tormulå pentru a calcula valoarea tinalå.
Utilizând cåutarea tip “rezultat” se poate ajusta o estimare pentru a se ajunge la o 
concluzie reteritoare la o expresie relativå sau absolutå (procentaj sau valoare) pentru un 
buget sau o variantå de simulat.
Cåutarea valorii scop are loc prin comanda Tools ­ Goal Seek... unde prin caseta 
de dialog Goal Seek se stabilesc:
•   celula   scop   sau   obiectiv   (rubrica  Set   cell:)   care   va   ti   ajustatå   automat   la   o 
valoare corespunzåtoare;
• o valoare care desemneazå rezultatul care se doreste a se ob¡ine (rubrica  To 
value:);
• celula ce con¡ine valoarea care trebuie moditicatå (rubrica By changing cell:)
Pe scurt, pentru a gåsi o valoare scop sau obiectiv, tormularea ar ti urmåtoarea : cu 
cât (sau la cât) ar trebui moditicat un parametru (By changing cell) pentru ca o valoare 
scop (Set cell) så atingå un prag speciticat (To value).

                                                                         Tig. 1.161 Aplica¡ie Goal Seek
Celula al cårei con¡inut va ti moditicat (By changing cell) trebuie så con¡inå o 
valoare (care participå în mod nemijlocit la tormarea rezultatului) si nu o tormulå, în timp 
ce valoarea scop sau obiectiv (Set cell) trebuie så con¡inå în mod obligatoriu o tormulå.
Pentru cåutarea simultanå a rezultatelor dupå mai multe valori, nu se toloseste 
Goal Seek  ci se modeleazå o problemå de optimizare tolosind  Solver­ul. Exemplul din 
tig.1.161  ilustreazå un buget previzional simpliticat al cursurilor postuniversitare.
Bugetul calculeazå veniturile, cheltuileile, precum si marja brutå ce se degajå din 
aceste cursuri. Marja brutå calculatå la un numår de 30 de cursan¡i este de 23%.
                                                             Tig. 1.162 Utilizarea tehnicii Goal Seek
Dacå s­ar dori calcularea eticien¡ei cursurilor pentru un prag estimat la 30% marjå 
brutå si s­ar pune întrebarea "de câ¡i cursan¡i ar ti nevoie pentru a atinge o marjå de 
30%”, problema s­ar rezolva prin tehnica valorii scop asttel:
­ se pozi¡ioneazå (de regulå) cursorul pe tormula ce con¡ine valoarea scop si se 
activeazå comanda Tools – Goal Seek; 

                                                               Tig. 1.163 Utilizarea tehnicii valorii­scop
­ se seteazå în rubrica Set cell: celula C15 care con¡ine valoarea scop ­ adicå marja 
brutå (dacå în prealabil nu s­a pozi¡ionat cursorul pe aceastå valoare);
­ se stabileste valoarea obiectiv în rubrica  To value:  la care så trebuie så ajungå 
valoarea scop ­ în cazul de ta¡å 30%;
- - se stabileste ce valoare så se schimbe în rubrica By changing cell: (celula C5) 
­   în   cazul   prezentat   numårul   de   cursan¡i­   pentru   a   se   ajunge   la   obiectivul 
propus; 
- - ­ se valideazå cu  OK  (tig. 1.162). Calculul este tåcut automat pentru a se 
atinge valoarea scop si în celulele respective vor apare noile valori (34 cursan¡i 
pentru o marjå brutå de 30%). Dacå se valideazå cu butonul OK vechile valori 
vor   ti   înlocuite   cu   noile   valori   calculate   pentru   obiectivul   tixat,  iar   dacå   se 
activeazå Cancel, vechile valori vor ti restaurate (tig. 1.163).