Sunteți pe pagina 1din 560

Marturii˘

pentru

comunitate vol.3

Ellen G. White

Copyright © 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

Prezentare generala˘

Aceasta˘ publica¸tie ePub este oferita˘ de catre˘ Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec¸tie mai larga.˘ Va rugam˘ sa˘ vizita¸ti Ellen G. White Estate website pentru o lista˘ completa˘ a publica¸tiilor disponibile.

Despre autor

Ellen G. White (1827-1915) este considerata˘ ca fiind autorul american cu cele mai raspândite traduceri, lucrarile˘ ei fiind publicate în mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, într-o varietate larga˘ de subiecte spirituale si¸ practice. Calauzit˘ a˘ de Duhul Sfânt, ea l-a înal¸˘ tat pe Isus si¸ a aratat˘ catre˘ Biblie ca temelie a credin¸tei sale.

Mai multe link-uri

Sfâr¸situl acordului licen¸tei de utilizator

acestei car¸˘ ti, va acorda

doar o licen¸ta˘ limitata,˘ neexclusiva˘ si¸ netransferabila˘ pentru utiliza- rea personala.˘ Aceasta˘ licen¸ta˘ nu permite republicarea, distribu¸tia,

derivate, sau

transferul, sublicen¸ta, vânzarea, pregatirea˘

folosirea în alte scopuri. Orice utilizare neautorizata˘ a acestei car¸˘ ti

se va sfâr¸si prin anularea licen¸tei acordate prin prezenta.

Vizualizarea, imprimarea sau descarcarea˘

unor lucrari˘

Mai multe informa¸tii

Pentru informa¸tii suplimentare despre autor, editori, sau modul în care pute¸ti sprijini acest serviciu, va˘ rugam sa˘ contacta¸ti Ellen G.

i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunoscatori˘

interesul si¸ impresiile dumneavoastra˘ si¸ va˘ dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în timp ce ve¸ti citi.

pentru

ii

Contextul istoric în care a fost scris volumul 3

În 1872, când prima marturie˘ a volumului 3 era scrisa,˘ întregul

efort denomina¸tional al adventi¸stilor de ziua a saptea¸ era concentrat

în S.U.A., cu predilec¸tie în statele centrale si¸ de nord-est. Erau 86 de

pastori califica¸ti si¸ hirotoni¸ti care prezentau solia adventa˘ si¸ adminis- trau lucrarea. Biserica de¸tinea si¸ superviza activitatea unei Case de

editura˘ si¸ a unei institu¸tii destul de mici de san˘ atate,˘ ambele la Battle Creek, Michigan. Pentru un sfert de veac, Dumnezeu si-a¸ condus poporul în ritmul în care ei au putut sa˘ înainteze în mod inteligent

si¸ în armonie; în primul rând, catre˘ o în¸telegere clara˘ a doctrinelor

ancorate în Biblie, apoi catre˘ în¸telegerea responsabilita¸˘tii pe care

o au pentru publicarea soliei advente; a urmat apoi organizarea bi-

sericii si¸ descoperirea înva¸˘taturilor˘ pentru o vie¸tuire san˘ atoas˘ a.˘ Au fost experien¸te noi si¸ ocazii importante pentru dezvoltarea bisericii. Sfaturile cuprinse în volumul 3 pregatesc˘ calea pentru aceasta.

De-a lungul celor 25 de ani preceden¸ti, James White a fost con- ducatorul˘ noii mi¸scari.˘ El a pus bazele lucrarii˘ de publicare, a lucrat neobosit la organizarea bisericii, a contribuit la dezvoltarea lucrarii˘ medicale, conducând în acela¸si timp departamentul administrativ

si¸ cel editorial. El a fost deschizatorul˘ de drumuri. Datorita˘ spiritu-

lui sau˘ ascu¸tit de prevedere si¸ a devotamentului sau˘ deplin pentru cre¸sterea bisericii, el a fost recunoscut drept „conducatorul“.˘ Dato- rita˘ acestui fapt, unii au considerat ca˘ este normal sa˘ nu-¸si asume responsabilitatea pentru cre¸sterea si¸ consolidarea denomina¸tiunii. Acest volum se deschide cu o discu¸tie despre aceasta˘ problema˘ si¸

cu un apel pentru a se oferi purtatori˘ de poveri dispu¸si sa˘ sus¸tina˘ lucrarea la nivel central, eliberându-l astfel pe James White, care era prabu¸˘ sit sub povara.˘ Iara¸˘si si¸ iara¸˘si, de-a lungul volumului, sunt date instruc¸tiuni cu privire la extinderea lucrarii,˘ sporirea responsabili- ta¸˘tilor si¸ nevoia de barba¸˘ ti tineri care sa˘ ridice si¸ sa˘ poarte poveri.

A fost subliniata˘ primejdia de a considera ca˘ un singur om poate sa˘

conduca˘ eficient lucrarea.

iv

Experien¸tele acestei perioade sunt aseman˘ atoare˘ cu aceea a vul- turului care î¸si înva¸ta˘ puiul sa˘ zboare; mai întâi îl poarta˘ pe spatele [4] sau,˘ pentru ca apoi sa-l˘ lase sa-¸˘ si dezvolte puterile proprii, fiind însa˘ suficient de aproape pentru a-i oferi ajutorul atunci când are nevoie de el. San˘ atatea˘ subred¸ a,˘ convingerea ca˘ si¸ al¸tii trebuie sa˘ poarte poverile, precum si¸ frecventele solicitari˘ de a sluji în diferite locuri, toate acestea au avut tendin¸ta de a-l separa pe James White de aspectele administrative ale lucrarii˘ la Battle Creek. În timp ce fratele si¸ sora White continua˘ sa-¸˘ si împarta˘ timpul între activitatea de la editura˘ si¸ Institutul de San˘ atate,˘ îi gasim˘ adesea implica¸ti în lucrari˘ la mare distan¸ta˘ de centrul administrativ al bisericii. În vara anilor 1872 si¸ 1873, si-au¸ luat un timp de ragaz˘ petrecut în mun¸ti, în Colorado, dupa˘ care au fost câteva luni în California. Au stat o perioada˘ mai lunga˘ pe coasta de Vest, în 1874, timp în care James White a început publicarea revistei Semnele Timpului. În acest mod, al¸tii au fost nevoi¸ti sa-¸˘ si asume responsabilita¸˘tile conducerii la nivel central, lucrarea câ¸stigând astfel tarie.˘ Aceasta a fost o perioada˘ critica,˘ de asemenea, pentru ca,˘ în timp ce biserica î¸si cauta˘ drumul în privin¸ta organizarii˘ si¸ a modului de conducere, unii erau înclina¸ti sa˘ accentueze prea mult independen¸ta individuala,˘ fiind în pericolul de a repeta experien¸ta lui Core, Datan si¸ Abiram, care s-au revoltat împotriva autorita¸˘tii deja recunoscute. În tot volumul 3 sunt raspândite˘ sfaturi care se desprind din aceasta˘ experien¸ta.˘ Când si¸ când, sunt enun¸tate, în afirma¸tii magistrale, unele din cele mai importante principii ale organizarii˘ si¸ conducerii. Cei trei ani în care a fost scris acest volum au marcat, de ase- menea, sfâr¸situl primei decade a prezentarii˘ si¸ practicarii˘ reformei san˘ at˘ a¸˘tii. Au fost date sfaturi pentru evitarea extremelor, dar si¸ a in- diferen¸tei. Mereu si¸ mereu, în articole generale si¸ marturii˘ personale, Ellen White a subliniat importantele principii ale temperan¸tei si¸ vie- ¸tuirii san˘ atoase,˘ chemând poporul sa˘ avanseze în noua lor experien¸ta˘ privind reforma san˘ at˘ a¸˘tii. Toate acestea au pus pietrele de temelie pentru o mai larga˘ [5] raspândire˘ a soliei advente. În aceasta˘ perioada,˘ credincio¸sii au început sa˘ în¸teleaga˘ ca˘ întreaga lume reprezinta˘ câmpul lor de lucru. Era o perspectiva˘ uluitoare, o adevarat˘ a˘ provocare. Tot atunci, nu a fost în¸teleasa˘ importan¸ta micu¸tei scoli¸ de comunitate înfiin¸tata˘ la Battle Creek de Goodloe H.Bell, un profesor cu experien¸ta,˘ care a

acceptat adventismul în timp ce era pacientul Institutului de San˘ atate.˘ El si-a¸ demarat lucrarea la începutul verii lui 1872. Pu¸tin mai târziu în acel an, s-au facut˘ planuri pentru o scoal¸ a˘ mai mare care sa˘ pregateasc˘ a˘ lucratori.˘ În decembrie, când Marturia˘ 22 ajungea în mâinile adventi¸stilor, ei au observat ca˘ aceasta începea cu un apel pentru a fi înfiin¸tata˘ o astfel de scoal¸ a,˘ precum si¸ instruc¸tiuni cu privire la modul ei de func¸tionare. „O educa¸tie corecta“˘ este titlul articolului care prezinta˘ concep¸tia de baza˘ referitoare la pregatirea˘ tinerilor no¸stri. Cum vom putea raspândi˘ în toata˘ lumea mesajul nostru daca˘ nu vom avea pastori educa¸ti? Cum am putea avea pastori educa¸ti far˘ a˘ a avea o scoal¸ a?˘ În¸telegând si¸ luând în considerare

instruc¸tiunile si¸ provocarea explicata˘ atât de clar în acest volum (131-

160 orig. ), pionierii no¸stri au pus bazele unui sistem educa¸tional

începând cu colegiul din Battle Creek. Cladirea˘ principala˘ a acestuia

a fost inaugurata˘ la 4 ianuarie 1875. Numai cu câteva luni înaintea acestei ocazii speciale, John N.Andrews, unul dintre pastorii proeminen¸ti, a fost trimis în El- ve¸tia pentru a face pionierat în vestirea mesajului advent în Europa. În sfaturile date cu câteva luni mai devreme, Ellen White a scris despre nevoia de misionari „care sa˘ mearga˘ la alte na¸tiuni pentru a

predica adevarul˘ într-o maniera˘ prudenta˘ si¸ plina˘ de aten¸tie“ ( pag.

204 orig. ). O data˘ cu plecarea lui J.Andrews, în toamna anului 1874,

adventi¸stii de ziua a saptea¸ au început sa-¸˘ si îndrepte privirile si¸ catre˘ alte ¸tari.˘

Este interesanta˘ sincronizarea instruc¸tiunilor si¸ sfaturilor care au fost oferite de-a lungul anilor. Din 1859, adventi¸stii de ziua a saptea¸ au progresat în asumarea obliga¸tiilor lor fa¸ta˘ de Dumnezeu, în¸telegând si¸ necesitatea credincio¸siei lor în privin¸ta daruirii˘ siste- matice; dar, la început, ei n-au în¸teles pe deplin faptul de a oferi a [6] zecea parte din venitul lor. Apoi, în doua˘ articole, în mijlocul vo- lumului 3, principiul calcularii˘ obliga¸tiei financiare a fost clarificat de solul lui Dumnezeu, care a scris despre „a zecea parte din venit“ si¸ despre „cele noua˘ par¸˘ ti care au ramas“.˘ Pâna˘ în 1879, acest con- cept cuprinzator˘ al daruirii˘ sistematice nu a facut˘ parte din practica bisericii, dar un pas important care a însemnat a¸sa de mult pentru asigurarea unui venit atât de necesar pentru înaintarea lucrarii˘ î¸si are rad˘ acinile˘ în sfaturile cuprinse în cele doua˘ capitole „Zecimi si¸ daruri“ si¸ „Daruirea˘ sistematica“,˘ publicate mai devreme, în 1875.

Conceptul adevaratei˘ ispravnicii˘ a fost în¸teles pe deplin atunci când am fost condu¸si sa˘ vedem ca˘ îndemnurile la darnicie˘ erau promo- vate de Dumnezeu nu doar pentru a strânge bani, ci mai ales pentru dezvoltarea si¸ perfec¸tionarea caracterului dat˘ atorului.˘ A¸sa cum era de a¸steptat, un program sus¸tinut de evanghelizare a generat conflicte cu alte grupari˘ religioase, care deseori ne provocau la discu¸tii aprinse si¸ argumentari.˘ Cu zece ani în urma,˘ Moses Hull, unul din pastorii no¸stri, a par˘ asit˘ calea deoarece s-a a¸sezat singur pe terenul vrajma¸˘ sului prin astfel de discu¸tii. Acum, în repetate rânduri au fost prezentate sfaturi care au scos în eviden¸ta˘ pericolele si¸ rezultatele infime ale unor asemenea confruntari.˘ Volumul 3 abunda˘ în astfel de sfaturi. Astfel, subiectele acestui volum sunt variate, cuprinzând de la sfaturi catre˘ fermierul bogat si¸ so¸tia sa neinstruita,˘ pâna˘ la instruc- ¸tiuni pentru pastori si¸ administratori. Articolele generale acopera,˘ de asemenea, o mare parte a acestui volum. Din loc în loc se afla˘ mesaje personale, publicate pentru beneficiul tuturor, deoarece, a¸sa cum scria Ellen White, mul¸ti dintre ei vor avea de facut˘ experien¸te „care în multe privin¸te sunt similare cu situa¸tia altora“. Câteva viziuni remarcabile formeaza˘ baza unei par¸˘ ti destul de extinse a acestui volum. În aceasta˘ perioada,˘ viziunile au fost mai pu¸tin frecvente, dar mai cuprinzatoare.˘ Mereu si¸ mereu sunt facute˘ referiri la viziunile din 10 decembrie 1871 si¸ 3 ianuarie 1875. Ultima este descrisa˘ de James White într-o nota˘ de subsol, la pagina 579 ( orig. ). Împrejurarile˘ în care a fost data˘ prima viziune vor fi descrise pe larg în continuare. Aceasta a fost primita˘ la Bordoville, Vermont. [7] Un raport al întâlnirii ¸tinute în acest loc, la 9 si¸ 10 decembrie, a fost trimis la Review de catre˘ A.C.Bourdeau, în casa caruia˘ se desfa¸˘sura aceasta. Din cuprinsul sau˘ în¸telegem ca˘ Ellen White a trudit „în mod deosebit pentru biserica“.˘ Într-una din seri, „marturii˘ speciale erau date celor prezen¸ti; si¸ pentru ca˘ acestea au fost primite de cei carora˘ le erau adresate, un sim¸tamânt˘ de eliberare a pus stapânire˘ pe noi“. Duminica˘ dupa-amiaz˘ a,˘ doi fii ai unui credincios si¸ so¸tia unuia dintre ei au venit sa-¸˘ si ia ramas˘ bun de la Ellen White. Ei fusesera˘ într-o stare de apostazie. Apoi, A.C. Bourdeau reda˘ o imagine vie a ceea ce a avut loc:

„În acel moment, Ellen White a sim¸tit reala povara˘ a cazurilor lor si¸ o dorin¸ta˘ speciala˘ pentru salvarea lor, oferindu-le înva¸˘taturi˘

pre¸tioase. Au îngenuncheat apoi împreuna,˘ rugându-se pentru ei cu o mare seriozitate, credin¸ta˘ si¸ tarie˘ pentru ca sa˘ se întoarca˘ la Dumnezeu. Ei au cedat si¸ s-au rugat, promi¸tând ca-I˘ vor sluji lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu cobora tot mai aproape de ei. Ellen White traia˘ o stare de eliberare si,¸ curând, pe nea¸steptate, a intrat în viziune. A ramas˘ în aceasta˘ stare cincisprezece minute.“ „Vestea s-a raspândit˘ si¸ curând casa era supraaglomerata.˘ Cei pac˘ ato¸˘ si tremurau, credincio¸sii plângeau, iar cei care se complacu-˘ sera˘ într-un mod de via¸ta˘ necorespunzator˘ s-au întors la Dumnezeu.

Lucrarea nu era limitata˘ la cei care erau prezen¸ti, a¸sa cum crezu- seram˘ noi. Cei care ram˘ aseser˘ a˘ acasa˘ erau cerceta¸ti si¸ ei cu putere de Dumnezeu. S-au vazut˘ a¸sa cum nu au facut-o˘ niciodata˘ mai îna- inte. Îngerul lui Dumnezeu zguduia locul acela. Scurtimea timpului, spaima si¸ iminen¸ta judeca¸˘tilor care vor veni, timpul de strâmtorare, asemanarea˘ cu lumea pe care biserica o manifesta, pierderea dragos- tei fra¸˘te¸sti, precum si¸ starea lor de nepregatire˘ pentru a-L întâlni pe Domnul au impresionat cu putere mintea tuturor.“ — Review and Herald, 26 decembrie 1871

Acesta a fost contextul în care a aparut˘

volumul 3.

Institutul pentru studiul scrierilor E.G.WHITE.

[8]

Cuprins

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. i

Contextul istoric în care a fost scris volumul 3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

iv

Marturie˘

pentru comunitate. Numarul˘

21

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

Un apel pentru purtatorii˘

de poveri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

Capacita¸˘ti

nesfin¸tite

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

26

Min¸ti neechilibrate

. Adventi¸sti împotrivitori

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

36

39

Prietenii intime cu cei lume¸sti

43

Cauza în New York

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

Rudele în biserica˘

Lucratori˘

. pentru Dumnezeu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

56

58

O

experien¸ta˘ în care nu putem avea încredere

 

69

Credincio¸sia în îndatoririle casnice

80

Mândria si¸

gândurile de¸sarte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

83

Lucrarea din Battle Creek

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

87

Încercari˘

deosebite

. Parabole despre cel pierdut

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

97

100

. Banul de argint care s-a pierdut

.

Oaia pierduta˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100

100

Fiul

risipitor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

101

Lucrarea printre comunita¸˘ti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

105

Seman˘ atorul˘

Evangheliei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

111

Grâul si¸

neghina

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

113

Catre˘

parin¸˘

tii boga¸ti

. pentru comunitate. Numarul˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Marturie˘

O

educa¸tie

corecta˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

117

131

132

. Închi¸si cu for¸ta în scoal¸

a˘ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

135

Declinul fizic al neamului omenesc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

138

Importan¸ta educa¸tiei în camin˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

140

Munca˘ fizica˘ pentru studen¸ti

147

. Institutul de San˘ atate˘ Primejdia aplauzelor

Reforma san˘

at˘ a¸˘tii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

159

164

182

Lucrarea pentru cei gre¸si¸ti

183

ix

x

Marturii˘

pentru comunitate vol.3

Scoala¸

de sabat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

185

Lucratorii˘

din editura˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

187

Dragoste si¸

datorie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

193

Comunitatea din Battle Creek

195

Lucrarea misionara˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

200

Efectul polemicilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

210

Primejdii si¸

îndatoriri ale tinerilor

219

Marturie˘

catre˘

doi tineri

. Pastori care se îngrijesc doar de ei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

219

225

Iubire exagerata˘ de câ¸stig

241

Marturie˘

pentru comunitate. Numarul˘

Biserica laodiceana˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

23

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

249

250

Marturii˘

. directe în biserica˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

254

A

lupta împotriva Duhului lui Dumnezeu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

257

Cazul lui Ahab ca avertisment

259

Pacatul˘

si¸

pedeapsa lui Acan

260

Datoria de a mustra pacatul˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

261

Lacomia˘

în poporul lui Dumnezeu

 

265

Marturisiri˘

facute˘

prea târziu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

267

Ilie mustra˘

pe

Ahab .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

268

Jertfa de pe muntele Carmel

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

273

Umilin¸ta

lui

Ilie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

280

Ilie cuprins de disperare

281

Moise si¸

Aaron

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

287

Catre˘

un tânar˘

pastor si¸

so¸tia sa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

297

Pionieri

ai

cauzei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

303

A visa cu ochii deschi¸si

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

321

Marturie˘

pentru comunitate. Numarul˘

24

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

329

Marea razvr˘

atire˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

330

Idolatrie

josnica˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

330

Tablele Legii, sparte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

331

Poporul murmura˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

332

Core, Datan si¸

Abiram

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

334

Lingu¸seala si¸ compasiunea prefacut˘

Razvr˘

ati¸˘

tii

pier

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

335

Caracterul pus la proba˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

337

339

Razvr˘

atirea˘

. nu a fost vindecata˘

340

Cuprins

xi

Desconsiderarea îndurarii˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

344

Cei care dispre¸tuiesc mustrarea

.

.

Apel catre˘

cei

tineri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

346

351

Credinciosul Avraam

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

356

Umilin¸ta lui Hristos

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

359

Zecimi si¸

daruri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

369

Daruirea˘

sistematica˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

395

Individualismul

. Discu¸tii care trebuie evitate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

400

409

Autoritatea Bisericii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

413

Unitatea în biserica˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.