Sunteți pe pagina 1din 106

Cuprins

Cuvânt introductiv ..................................................................................................... 3

1. Bilanţul contabil ..................................................................................................... 5

2. Mecanismul partidei duble .................................................................................. 16

3. Mecanismul taxei pe valoarea adăugată .......................................................... 24

4. Contabilitatea şi evaluarea stocurilor ............................................................. 27

5. Contabilitatea tranzacţiilor cu terţii ............................................................... 35

6. Contabilitatea trezoreriei .................................................................................. 42

7. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor ....................................................... 45

8. Contabilitatea operaţiunilor de investiţii ....................................................... 53

9. Contabilitatea operaţiilor de finanţare ........................................................... 65

10. Lucrările de închidere a exerciţiului financiar ............................................ 70

11. Tabloul fluxurilor de trezorerie ...................................................................... 91

12. Analiza situaţiilor financiare ........................................................................... 99

Bibliografie ................................................................................................................. 106


CUVÂNT INTRODUCTIV

Acest caiet de aplicaţii se adresează, cu predilecţie,


studenţilor din anul I de la Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune. Rezolvarea aplicaţiilor din acest caiet
trebuie să se facă în paralel cu desfăşurarea seminarului la
disciplina „Bazele contabilităţii” şi în completarea acestuia,
motiv pentru care lucrarea nu conţine soluţiile problemelor
propuse spre rezolvare.
Aplicaţiile au fost concepute în contextul normelor
internaţionale de contabilitate şi al normelor contabile
româneşti (OMF 94/2001, respectiv OMF 306/2002), chiar dacă
nu am precizat explicit acest lucru în enunţul fiecărei probleme.
Structura lucrării urmează cursul de desfăşurare a
seminarului. Primul capitol se referă la bilanţ, urmărindu-se
înţelegerea conţinutului şi structurii bilanţului şi a corelaţiilor
dintre elementele bilanţiere. Aprofundarea modului de întocmire
a bilanţului (pornind de la balanţa de verificare şi/sau pe baza
unui set de operaţii date) se va realiza în capitolul referitor la
lucrările de închidere a exerciţiului financiar. Al doilea capitol
cuprinde aplicaţii referitoare la modificările pe care tranzacţiile
economico-financiare le produc asupra situaţiilor financiare şi
reflectarea lor în conturi. Aici se doreşte lămurirea conceptului
de “contabilitate de angajamente”, înţelegerea mecanismului de
funcţionare a conturilor pornind de la sau mergând către
prezentarea soldurilor în bilanţul contabil, precum şi
înţelegerea faptului că există mai multe situaţii financiare în
afară de bilanţ.
3
Capitolul al treilea este dedicat contabilizării
tranzacţiilor referitoare la taxa pe valoarea adăugată,
introducând, în acelaşi timp, analiza contabilă a unor prime
operaţii de cumpărări şi vânzări diverse.
În continuare, lucrarea cuprinde capitole referitoare la
contabilitatea stocurilor, operaţiunilor cu terţii, elementelor de
trezorerie, veniturilor şi cheltuielilor, operaţiunilor de investiţii
şi de finanţare. Pentru fiecare dintre aceste grupuri de operaţii,
pe lângă simpla lor contabilizare, am urmărit dezvoltarea unor
probleme de evaluare şi de impact asupra situaţiilor financiare.
În finalul caietului, capitolele referitoare la lucrările de
închidere a exerciţiului financiar, tabloul fluxurilor de
trezorerie şi analiza situaţiilor financiare ajută la formarea unei
viziuni de ansamblu asupra modului de prelucrare şi prezentare
a informaţiei contabile în situaţiile financiare.
În final, aş dori să închei prin a le mulţumi colegilor
mei, Camelia şi Laurenţiu Dobroţeanu, pentru sprijinul acordat
în conceperea acestei lucrări.
Martie, 2005

4
1 BILANŢUL CONTABIL
1. La data de 31 decembrie N, societatea ALFA, care activează în
sectorul produselor de panificaţie prezintă următoarele elemente bilanţiere
(sumele sunt exprimate în lei):

¾ Depozite pentru materiale 100.000


¾ Conturi la bănci în lei 25.000
¾ Dividende de plată 1.000
¾ Pâine 5.000
¾ Rezerve 24.600
¾ Prime de emisiune 23.400
¾ Pixuri 1.000
¾ Mijloace de transport 60.000
¾ Pungi de plastic 200
¾ Terenuri 190.000
¾ Rezultat reportat (profit) 15.600
¾ Clienţi 41.000
¾ Acţiuni deţinute în scop speculativ 15.000
¾ Conturi la bănci în euro 7.500 euro,
cursul de la 31.12.N de 4 lei/euro
¾ Pufuleţi cumpăraţi de la societatea BETA pentru a fi
revânduţi 7.400
¾ Casa în lei 1.500
¾ Impozit pe profit datorat 7.200
¾ Timbre poştale 500

¾ Combustibil 1.200

5
¾ Obligaţiuni deţinute pe termen mai mare de un an 25.000
¾ Furnizori 55.000
¾ Salarii datorate 44.000
¾ Hârtie pentru imprimantă 3.000
¾ Credit bancar pe termen scurt 200.000
¾ Făină 20.000
¾ Credit din emisiunea de obligaţiuni
(din care 40.000 cu scadenţa în N+1) 160.000
¾ Chirii încasate în avans 12.000
¾ Capital social: 10.000 acţiuni cu o valoare nominală
de 25 lei/acţiune
¾ Instalaţii de lucru 250.000

¾ Contribuţia datorată la asigurările sociale 18.000


¾ Rezultatul exerciţiului (profit) 21.000
¾ Licenţe de fabricaţie 40.000
¾ Materiale trimise la terţi spre prelucrare 30.000
¾ Prime de aport 14.000

Se cere:
a) Întocmiţi bilanţul în format tablou, verificând respectarea
ecuaţiei bilanţiere: Activ = Pasiv;
b) Întocmiţi bilanţul în format listă, verificând respectarea
ecuaţiei bilanţiere: Capitaluri proprii = Active – Datorii.

2. Se cunosc următoarele informaţii la data de 31.12.N (sumele sunt


exprimate în lei):

¾ Debitori diverşi 120.000


¾ Brevete 50.000
¾ Mărfuri 40.000
¾ Rezultatul reportat (profit) 25.000
¾ Titluri de participare 105.000
¾ Creanţe imobilizate 56.000

6
¾ Credit bancar pe termen scurt 100.000
¾ TVA de recuperat 15.000
¾ Rezultatul exerciţiului (pierdere) 10.000
¾ Producţia în curs de execuţie 28.000
¾ Prime de aport 12.000
¾ Casa 1.000
¾ Semifabricate 45.000
¾ Impozit pe salarii 8.000
¾ Mijloace de transport 400.000
¾ Salarii datorate personalului 60.000
¾ Investiţii financiare pe termen scurt 15.000
¾ Furnizori de imobilizări 38.000
¾ Bonuri de masă 3.100
¾ Conturi curente la bănci 75.000
¾ Creditori diverşi 40.000
¾ Abonamente plătite în avans pentru exerciţiul N+1 7.600
¾ Rezerve din reevaluare 24.000
¾ Contul bancar al contabilului şef 120.000
¾ Credit din emisiunea de obligaţiuni
330.000
(cu scadenţa în N+2)
¾ Capital social X

Întocmiţi bilanţul în format tablou şi în format listă. Determinaţi


valoarea capitalului social şi a capitalurilor proprii.

3. O societatea prezintă, la 31.12.N, următoarea situaţie a


elementelor bilanţiere (sumele sunt exprimate în lei):

¾ Cheltuieli de constituire 10.000


¾ Programe informatice 75.000
¾ Investiţii financiare pe termen scurt 2.500
¾ Produse finite 5.700
¾ Prime de aport 850
¾ Debitori diverşi 2.300
¾ Conturi curente la bănci 4.100
7
¾ Rezultatul exerciţiului (pierdere) 650
¾ Materii prime 1.200
¾ Capital social 40.000
¾ Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 1.600
¾ Cheltuieli în avans 700
¾ Construcţii 24.000
¾ Materiale consumabile 800
¾ Amortizarea construcţiilor 2.400
¾ TVA de recuperat 1.250
¾ Clienţi 12.800
¾ Împrumut pe termen lung acordat unei filiale 5.500
¾ Venituri în avans 450
¾ Rezerve 10.000
Cunoscând că valoarea indicatorului bilanţier “Active circulante
nete” este de 7.200 lei, determinaţi valoarea posturilor bilanţiere “Datorii ce
trebuie plătite într-o perioadă de un an” şi “Datorii ce trebuie plătite într-o
perioadă mai mare de un an” şi întocmiţi bilanţul în format listă.

4. O societatea prezintă, la 31.12.N, următoarea situaţie a


elementelor bilanţiere (sumele sunt exprimate în lei):

¾ Instalaţii de producţie 10.000.000


¾ Concesiuni 15.000
¾ Furnizori 250.000
¾ Credit bancar pe termen lung (din care suma de
1.200.000 lei va fi rambursată în N+1) 5.000.000
¾ Titluri de participare 150.000
¾ Salarii datorate personalului 200.000
¾ Impozit pe salarii datorat 32.000
¾ Împrumut din emisiunea de obligaţiuni (din care
suma de 800.000 lei va fi rambursată în N+1) 4.000.000
¾ Creanţe imobilizate 300.000
¾ Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 450.000
¾ Cheltuieli înregistrate în avans 230.000
8
¾ Brevete 400.000
¾ Chirii încasate în avans 180.000
¾ Clienţi creditori 700.000
¾ TVA de plată 260.000
¾ Subvenţii pentru investiţii 500.000

Cunoscând că valoarea indicatorului bilanţier “Datorii curente nete”


este de 380.000 lei, determinaţi valoarea posturilor bilanţiere “Active
circulante” şi “Capitaluri proprii” şi întocmiţi bilanţul în format listă.

5. Din bilanţul listă al unei societăţi, se cunosc următoarele


informaţii: indicatorul bilanţier „Active circulante nete” are valoarea de
50.000 lei, totalul datoriilor cu scadenţă mai mică de un an este 250.000 lei,
totalul datoriilor cu scadenţă mai mare de un an este 300.000 lei, totalul
activelor imobilizate este 700.000 lei, valoarea cheltuielilor în avans este
30.000 lei, valoarea veniturilor în avans este 15.000 lei, iar a provizioanelor
pentru riscuri şi cheltuieli este zero. Determinaţi valoarea totală a activelor
circulante şi valoarea totală a capitalurilor proprii.
a) activele circulante sunt 235.000 lei, iar capitalurile proprii sunt
400.000 lei;
b) activele circulante sunt 285.000 lei, iar capitalurile proprii sunt
450.000 lei;
c) activele circulante sunt 300.000 lei, iar capitalurile proprii sunt
465.000 lei;
d) cei doi indicatori nu se pot calcula pe baza datelor disponibile.

6. Se cunosc următoarele informaţii despre societatea K&MART


SA, la data de 31 decembrie N:
¾licenţe deţinute de societatea K&MART20.000 lei;
¾bani în contul bancar al societăţii K&MART12.500 lei;
¾împrumut acordat de societatea K&MART,
pe termen lung, unei filiale35.000 lei;
¾programe informatice deţinute de societatea
K&MART3.800 lei;

9
¾numărul total de acţiuni emise de societatea K&MART este
20.000, cu o valoare nominală de 2 lei/acţiune;
¾societatea K&MART a emis 2.000 de obligaţiuni cu o valoare
nominală de 10 lei/obligaţiune;
¾societatea K&MART deţine 200 acţiuni emise de societatea CALL
SA, achiziţionate la preţul de 3 lei/acţiune, în scopuri speculative;
¾societatea K&MART deţine 350 obligaţiuni emise de societatea
OPTIONS SRL, achiziţionate la preţul de 15 lei/obligaţiune şi are
intenţia de a le păstra pentru mai mult de un an;
¾societatea K&MART deţine 100 acţiuni proprii achiziţionate de la
bursă la preţul de 2,4 lei/acţiune, pe care intenţionează să le
distribuie angajaţilor săi în cursul exerciţiului următor;
¾societatea K&MART deţine timbre fiscale în valoare de 100 lei;
¾directorul financiar al societăţii K&MART deţine 300 de acţiuni
emise de societatea STRIKE SA şi intenţionează să le vândă de
îndată ce creşte cursul bursier;
¾societatea K&MART deţine 7.000 acţiuni emise de societatea
KANE SA, achiziţionate la preţul de 1,4 lei/acţiune, reprezentând
60% din totalul acţiunilor emise de această societate, dar
intenţionează să vândă 500 dintre aceste acţiuni în cursul anului
următor.

Valoarea imobilizărilor financiare şi valoarea investiţiilor financiare


pe termen scurt, care trebuie să apară în bilanţ, sunt:
a)109.350 şi respectiv 1540;
b)49.350 şi respectiv 1.540;
c)50.050 şi respectiv 840;
d)15.050 şi respectiv 840;

7. La 31 decembrie N, o societate prezintă următoarele elemente de


datorii:
- impozit pe profit datorat 20.000 lei;
- împrumut din emisiunea de obligaţiuni 600.000 lei, ce va fi
rambursat integral în exerciţiul N+2;

10
- contribuţia societăţii la asigurările sociale 34.000 lei (are
scadenţa la 25 ianuarie N+1);
- TVA de plată 14.000 lei (are scadenţa la 25 ianuarie N+1);
- credit bancar pe termen lung 500.000 lei, primit pe data de 15
octombrie N şi rambursabil în 5 rate anuale egale;
- dobânda datorată 75.000 lei, aferentă creditului bancar pe termen
lung, va fi plătită în exerciţiul N+1;
- furnizori 70.000 lei (cu scadenţa la 20 februarie N+1);
- furnizori de imobilizări 120.000 lei (din care suma de 70.000 lei
trebuie plătită până la 30 septembrie N+1, iar restul pe 30 martie
N+2);
- clienţi creditori 35.000 lei (avansul a fost primit pentru o
comandă ce trebuie realizată până pe 15 mai N+1);
- salariile datorate personalului 98.000 lei;

Determinaţi valoarea totală a datoriilor cu scadenţă mai mică de un


an, care trebuie să apară în bilanţ.

8. La data de 31 decembrie N, se cunosc următoarele informaţii


despre societatea FANFARA SA:
¾societatea a emis, în total, 20.000 de acţiuni cu o valoare nominală
de 1,5 lei/acţiune; cursul bursier la 31.12.N este de 1,8 lei/acţiune;
¾prime de emisiune 3.600 lei;
¾dividende datorate acţionarilor 200 lei;
¾creanţe faţă de acţionari 2.500 lei;
¾acţionarul Popescu a împrumutat societatea cu suma de 1.500 lei;
¾profitul exerciţiului 500 lei;
¾societatea a emis 10.000 de obligaţiuni la valoarea de emisiune de
14 lei/obligaţiune;

Determinaţi valoarea capitalurilor proprii ale societăţii FANFARA SA.

11
9. Contabilul unei societăţi cotate la bursa de valori a întocmit
următorul bilanţ la 31.12.2004:

A. Active circulante 64.600


1.Stocuri 27.200
Materiale primite spre prelucrare 9.200
Materii prime 18.000
2. Creanţe 21.400
Clienţi 19.700
Clienţi-creditori 1.700
3. Investiţii financiare pe termen scurt 16.000
Titluri de participare 16.000
B. Casa şi conturi la bănci 1.900
Acţiuni deţinute cu scop speculativ 1.150
Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt 750
C. Active imobilizate 77.800
1. Necorporale 18.000
Credit din emisiunea de obligaţiuni 14.000
Acreditive 4.000
2. Corporale 57.800
Construcţii 48.000
Programe informatice 9.800
3. Financiare 2.000
Titluri de participare 2.000
D. Cheltuieli în avans 30.400
Chirii încasate în avans 9.000
Cheltuieli cu salarii 18.200
Rezultatul exerciţiului (pierdere) 3.200
E. Total activ 174.700
F. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 18.600
Salarii datorate personalului 1.700
Furnizori 3.000
Furnizori debitori pentru stocuri 840
Conturi curente la bănci 13.060

12
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare
de un an 72.000
Credit bancar pe termen lung 40.000
Furnizori 15.000
Împrumut pe termen lung acordat unei filiale
17.000
H. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 2.780
Provizioane pentru litigii 1.800
Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
980
I. Capitaluri şi rezerve 66.320
Capital social 38.120
Amortizarea construcţiilor 4.800
Subvenţii pentru investiţii 18.500
Amortizarea programelor informatice
4.900
J. Venituri în avans 15.000
Venituri din servicii prestate
15.000
K. Total pasiv 174.700

În plus, mai cunoaşteţi următoarele informaţii:


- societatea deţine titluri de participare în valoare totală de 18.000
lei, din care titluri în valoare de 2.000 lei vor fi vândute în cursul
exerciţiului 2005;
- societatea datorează în total furnizorilor suma de 18.000 lei, din
care suma de 3.000 lei va fi plătită peste mai mult de un an;
- societatea a încasat în octombrie 2004 un credit bancar în valoare
de 40.000 lei, rambursabil în 4 rate anuale egale începând cu 1
octombrie 2005.

Corectaţi bilanţul şi explicaţi-i contabilului ce anume şi de ce este


greşit.

13
10. Precizaţi care dintre următoarele tranzacţii generează, în
contabilitatea societăţii XS COMPUTERS, creşterea unei creanţe şi care
creşterea unei datorii:
a) compania XS COMPUTERS cumpără, pe bază de factură, hârtie
de imprimată de la compania XEROX, înţelegându-se ca plata să
se facă peste 2 luni;
b) compania XS COMPUTERS vinde licenţe software unui client,
pe bază de factură, urmând sa încaseze contravaloarea în 15 zile;
c) compania XS COMPUTERS prestează servicii de consultanţă
unui client pe bază de factură, încasând pe loc contravaloarea;
d) compania XS COMPUTERS primeşte un avans de la un client,
urmând ca în termen de 10 zile să-i livreze produse finite;
e) compania GENERAL MOTORS vinde companiei XS
COMPUTERS două mijloace de transport, cu plata în termen de 90
de zile;
f) firma GENERAL AIR încasează de la compania XS
COMPUTERS un avans pentru serviciile pe care urmează să i le
presteze în următoarele 2 luni.
g) compania XS COMPUTERS acordă un împrumut pe o perioadă
de 6 luni unei filiale.

11. Conform cadrului conceptual internaţional, activele sunt definite


ca fiind:
a) resurse controlate de întreprindere, provenite din evenimente
trecute şi de la care se aşteaptă să genereze avantaje economice
viitoare;
b) resurse pe care întreprinderea le deţine cu titlu de proprietate,
provenite din evenimente trecute şi care sigur vor genera avantaje
economice viitoare;
c) resurse pe care întreprinderea le deţine sau intenţionează să le
procure şi care vor genera avantaje economice viitoare;
d) bunuri controlate de întreprindere, provenite din evenimente
trecute şi care au generat avantaje economice viitoare.

14
12. La 31 decembrie N, materialele primite de la terţi spre prelucrare
de către societatea EAST SA:
a) reprezintă active ale societăţii EAST SA, deoarece ea este cea
care le controlează;
b) reprezintă active ale societăţii EAST SA, deoarece se află în
gestiunea ei la data de 31 decembrie N;
c) nu reprezintă active ale societăţii EAST SA, deoarece nu le deţine
cu titlu de proprietate;
d) nu reprezintă active ale societăţii EAST SA, deoarece nu pentru
această societate vor genera avantaje economice viitoare.

13. Conform cadrului conceptual internaţional, datoriile sunt definite


ca fiind:
a) obligaţii actuale ale întreprinderii, generate de evenimente trecute
sau viitoare şi care vor antrena, cu ocazia plăţii lor, o ieşire de
resurse generatoare de avantaje economice;
b) obligaţii actuale ale întreprinderii, generate de evenimente trecute
şi care vor antrena, cu ocazia plăţii lor, o ieşire de resurse
generatoare de avantaje economice;
c) surse de finanţare actuale ale întreprinderii, generate de
evenimente trecute şi care vor antrena, cu ocazia plăţii lor, o ieşire
de resurse generatoare de avantaje economice;
d) obligaţii actuale ale întreprinderii, generate de evenimente trecute
şi care vor antrena, cu ocazia plăţii lor, o intrare de resurse
generatoare de avantaje economice.

15
2 MECANISMUL PARTIDEI DUBLE
(EFECTELE TRANZACŢIILOR
ASUPRA SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI
REFLECTAREA LOR ÎN CONTURI)

1. Identificaţi tranzacţiile care au avut loc, pe baza modificările pe


care acestea le-au produs, pornind de la următorul bilanţ iniţial:
ACTIV PASIV
Construcţii 70.000 Capital social 40.000
Materii prime 10.000 Credite bancare pe 80.000
Clienţi 15.000 termen lung
Disponibil în contul 25.000
bancar
Total activ 120.000 Total pasiv 120.000

Tranzacţia 1: ...
ACTIV PASIV
Construcţii 70.000 Capital social 40.000
Materii prime 22.000 Credite bancare pe 80.000
Mărfuri 8.000 termen lung
Clienţi 15.000 Furnizori 20.000
Disponibil în contul 25.000
bancar
Total activ 140.000 Total pasiv 140.000

16
Tranzacţia 2: ...
ACTIV PASIV
Construcţii 70.000 Capital social 40.000
Materii prime 22.000 Credite bancare pe 80.000
Mărfuri 8.000 termen lung
Disponibil în contul 40.000 Furnizori 20.000
bancar
Total activ 140.000 Total pasiv 140.000

Tranzacţia 3: ...
ACTIV PASIV
Construcţii 89.000 Capital social 59.000
Materii prime 22.000 Credite bancare pe 80.000
Mărfuri 8.000 termen lung
Disponibil în contul 40.000 Furnizori 20.000
bancar
Total activ 159.000 Total pasiv 159.000

Tranzacţia 4: ...
ACTIV PASIV
Construcţii 89.000 Capital social 59.000
Materii prime 22.000 Credite bancare pe 60.000
Mărfuri 8.000 termen lung
Disponibil în contul 10.000 Furnizori 10.000
bancar
Total activ 129.000 Total pasiv 129.000

Tranzacţia 5: ...
ACTIV PASIV
Construcţii 89.000 Capital social 59.000
Materii prime 22.000 Credite bancare pe 60.000
Mărfuri 8.000 termen lung
Disponibil în casierie 2.000 Furnizori 10.000
Disponibil în contul 8.000
bancar
Total activ 129.000 Total pasiv 129.000

17
2. Precizaţi care dintre tranzacţiile de mai jos produc modificări
bilanţiere şi indicaţi tipul acestor modificări:
a) Societatea cumpără, pe bază de factură, mărfuri în valoare de
15.000 lei;
b) Societatea negociază cu furnizorul achiziţia unor mijloace de
transport la preţul de 70.000 lei;
c) Societatea primeşte ca aport la capitalul social un teren în valoare
de 23.000 lei;
d) Societatea angajează încă 10 salariaţi care împreună vor avea un
salariu lunar de 10.000 lei;
e) Societatea primeşte un credit bancar în valoare de 40.000 lei;
f) Societatea intenţionează să achiziţioneze o construcţie la preţul de
60.000 lei;
g) Societatea plăteşte în numerar furnizorilor suma de 8.000 lei;
h) Societatea rambursează un credit bancar în sumă de 20.000 lei;

3. În cursul exerciţiului financiar 2003, o societate efectuează


următoarele tranzacţii:
a) Cumpără materii prime în valoare de 50.000 lei, pe bază de
factură;
b) Plăteşte datoria faţă de furnizorul ALFA în valoare de 120.000
lei;
c) Prestează servicii clienţilor în valoare de 200.000 lei;
d) Consumă materii prime în valoare de 110.000 lei;
e) Încasează de la clienţi suma de 40.000 lei;
f) Achiziţionează de la furnizori servicii de consultanţă în valoare de
45.000 lei;
g) Plăteşte o amendă în valoare de 25.000 lei;
h) Plăteşte un avans în sumă de 50.000 unui furnizor de servicii;
i) Plăteşte suma de 12.000 lei, reprezentând asigurarea construcţiilor
pe lunile decembrie 2003, ianuarie şi februarie 2004 (4.000
lei/lună);
Precizaţi care dintre aceste operaţii generează venituri sau cheltuieli
şi, pe baza lor, determinaţi rezultatul.
18
4. În cursul exerciţiului financiar 2003, o societate efectuează
următoarele tranzacţii:
a) Achiziţionează mărfuri în valoare de 27.000 lei., cu plata în
termen de 30 de zile;
b) Înregistrează salariile datorate personalului în valoare de 14.000
lei;
c) Obţine, din producţie proprie, produse finite în valoare de 20.000
lei;
d) Vinde la preţ de vânzare de 35.000 lei mărfuri, al căror cost de
achiziţie a fost de 22.000 lei;
e) Plăteşte salariaţilor salariile datorate în sumă de 14.000 lei;
f) Un acţionar aduce aport la capitalul social un stoc de mărfuri în
valoare de 31.000 lei;
g) În urma unei calamităţi, este distrusă o instalaţie în valoare de
100.000 lei;
h) Încasează suma de 6.000 lei, reprezentând chirie pentru luna
decembrie 2003 şi pentru ianuarie şi februarie 2004 (2.000
lei/lună) pentru o construcţie închiriată;
i) Încasează un avans de la un client în sumă de 5.000 lei, căruia
urmează să îi livreze un stoc de mărfuri.
Precizaţi care dintre componentele situaţiilor financiare sunt afectate
de tranzacţiile enunţate mai sus. Identificaţi veniturile şi cheltuielile şi
determinaţi, pe baza lor, rezultatul exerciţiului 2003.

5. Disponibilul din contul bancar la începutul lunii ianuarie este în


sumă de 10.000 lei. În cursul lunii ianuarie, au loc următoarele operaţii:
- se încasează de la clienţi prin contul bancar suma de 150.000 lei;
- se plăteşte furnizorilor suma de 30.000 lei, prin ordin de plată;
- se ridică numerar din contul bancar pentru plata salariilor 90.000
lei;

Determinaţi soldul final al contului „Conturi la bănci în lei”. Care


este valoarea şi semnificaţia rulajului creditor al acestui cont?

19
6. La sfârşitul lunii martie, stocul de materii prime a fost de 100.000
lei. În cursul lunii aprilie s-au cumpărat materii prime în valoare de 120.000
lei, iar stocul de materii prime la începutul lunii mai a fost de 40.000 lei;
Determinaţi valoarea materiilor prime consumate în cursul lunii
aprilie.

7. În bilanţul de la 31.12.N-1, valoarea datoriilor faţă de furnizori era


de 20.000 lei. În cursul lunii ianuarie N, s-a plătit furnizorilor suma de
80.000 lei, iar la sfârşitul lunii ianuarie valoarea datoriilor faţă de furnizori
era de 135.000 lei.
Precizaţi care a fost valoarea cumpărărilor de la furnizori efectuate în
cursul lunii ianuarie.

8. O societate comercială a contractat, în cursul lunii, credite bancare


pe termen scurt în sumă de 500.000 lei şi a rambursat credite bancare pe
termen scurt în sumă de 550.000 lei. Dacă, la sfârşitul lunii, valoarea
creditelor bancare pe termen scurt nerambursate era de 90.000 lei, stabiliţi
valoarea creditelor bancare pe termen scurt pe care societatea le avea de
rambursat la începutul lunii.

9. Referitor la contul „Clienţi”, pentru luna ianuarie se cunosc


următoarele informaţii: total sume debitoare 250.000 lei, sold iniţial 50.000
lei, sold final 20.000 lei.
Determinaţi valoarea vânzărilor către clienţi şi valoarea sumelor
încasate de la clienţi în cursul lunii ianuarie.

10. La 31 decembrie N, referitor la contul “Debitori diverşi” se


cunosc următoarele informaţii: total sume debitoare 73.000 lei, rulaj creditor
27.000 lei. Care este valoarea cu care creanţele faţă de debitori diverşi vor
figura în bilanţul la 31 decembrie N?

11. La 1 ianuarie N, în contul bancar al societăţii se găseşte suma de


50.000 lei, iar datoriile faţă de furnizori sunt în valoare de 37.000 lei. În
cursul lunii ianuarie au loc următoarele operaţii: (i) se cumpără de la
20
furnizori mărfuri în valoare de 30.000 lei, cu plata peste 60 de zile; (ii) se
plăteşte furnizorilor suma X prin contul bancar; (iii) se încasează de la
clienţi suma de 15.000 prin contul bancar.
Ştiind că la sfârşitul lunii ianuarie disponibilul din contul bancar este
de 12.000 lei, determinaţi suma plătită furnizorilor (X) şi valoarea datoriei
faţă de furnizori la sfârşitul lunii ianuarie.

12. Bilanţul la 31 decembrie N al societăţii HAMLET SA se prezintă


astfel:
ACTIV PASIV
Utilaje 50.000 Capital social 40.000
Clienţi 21.000 Rezerve 5.000
Casa 3.000 Credite bancare pe termen 41.000
scurt
Conturi curente la bănci 37.000 Furnizori 25.000
Total activ 111.000 Total pasiv 111.000

Tranzacţiile din cursul lunii ianuarie au afectat conturile în felul


următor:
D Utilaje C D Clienţi C D Casa C

20.000 1.000 1.000 X lei


13.000 3.500

D Conturi la bănci C D Capital social C D Rezerve C

13.000 3.500 20.000 3.000


6.000 12.000 3.000
19.000

Credite bancare pe
D termen scurt C D Furnizori C D Mărfuri C

19.000 6.000 12.000 18.000 18.000


X lei

21
Identificaţi cele 10 tranzacţii care au avut loc şi completaţi conturile
de mai sus cu soldurile iniţiale, rulajele, total sumele şi soldurile finale.
Determinaţi valoarea lui X, ştiind că totalul activului, la sfârşitul lunii
ianuarie, este de 119.000 lei.

13. În cursul lunii decembrie N, conturile societăţii OTHELLO SRL


au fost afectate de tranzacţii astfel:
D Mijloace de transport C D Materii prime C D Clienţi C

21.000 12.000 10.000

D Conturi la bănci C D Casa C D Capital social C

10.000 11.000 10.000 9.000 10.000


9.000 22.000 1.000 7.000
Y lei

Credite bancare
D Rezerve C D pe termen lung C D Furnizori C

7.000 Y lei 1.000 12.000


22.000

Furnizori de
D imobilizări C

11.000 21.000

Identificaţi cele 10 tranzacţii efectuate de societatea OTHELLO în


cursul lunii decembrie.
22
Ştiind că bilanţul la 31 decembrie N este următorul, determinaţi
valoarea şi natura soldurilor conturilor la 1 decembrie N:
ACTIV PASIV
Mijloace de transport 66.000 Capital social 37.000
Materii prime 12.000 Credite bancare pe termen 47.500
lung
Clienţi 5.000 Furnizori 15.000
Casa 2.000 Furnizori de imobilizări 10.000
Conturi curente la 24.500
bănci
Total activ 109.500 Total pasiv 109.500

Determinaţi valoarea lui Y, ştiind că valoarea activelor societăţii a


crescut în cursul lunii decembrie cu 19.500 lei.

14. Care dintre următoarele afirmaţii nu este adevărată:


a) Contul „Clienţi” se debitează la vânzarea de mărfuri;
b) Contul „Cheltuieli cu mărfurile” se debitează la descărcarea
gestiunii de mărfuri;
c) Contul „Casa” se creditează la plata unei creanţe în numerar;
d) Contul „Produse finite” se creditează la vânzarea de produse
finite.

15. Care dintre operaţiile de mai jos determină o modificare


bilanţieră de tipul: A + X = P + X:
a) încasarea TVA de recuperat;
b) vărsarea de către acţionari a aporturilor la capitalul social;
c) plata datoriei faţă de furnizorii de imobilizări;
d) subscrierea la majorarea capitalului social.

23
3 MECANISMUL
TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

1. În luna mai, societatea BART SRL a efectuat următoarele operaţii:


• a cumpărat 500 bucăţi marfă, la preţul de cumpărare 1.200
lei/buc., TVA 19% pe bază de factură;
• a vândut 300 bucăţi de marfă la preţul de vânzare 2.000 lei/buc.,
TVA 19%, pe bază de factură.
Ştiind că, la începutul lunii mai, societatea BART SRL nu avea
mărfuri în stoc, se cere să înregistraţi operaţiile, să regularizaţi TVA şi să
precizaţi valoarea soldului final al contului “Mărfuri”.

2. În cursul lunii aprilie, o societate a efectuat următoarele operaţii:


• a cumpărat piese de schimb în valoare de 8.000 lei, TVA 19%, pe
bază de factură;
• a cumpărat hârtie de birou în valoare de 2.000 lei, TVA 19%, pe
bază de factură.

Să se înregistreze operaţiile şi să se regularizeze TVA.

3. La sfârşitul lunii mai, societatea MIŞU&SONS are de recuperat


TVA în valoare de 1.000 lei. În cursul lunii iunie, societatea a efectuat
următoarele operaţii:
• a primit factura pentru servicii de salubritate în valoare de 50 lei,
TVA 19%;
• a primit factura pentru servicii telefonice în valoare de 800 lei,
TVA 19%;
24
• a primit de la furnizorul ALFA factura pentru servicii de reparaţii
în valoare de 1.000 lei, TVA 19%;
• a cumpărat cărţi de specialitate în valoare de 2.500 lei, TVA 9%,
pe bază de factură;
• a prestat servicii de consultanţă clientului BETA căruia i-a emis
factura în valoare de 1.500 lei, TVA 19%;
• a încasat de la clientul GAMMA contravaloarea facturii nr.12 în
valoare de 2.000 lei, TVA 19%, emisă în luna precedentă.
Se cere înregistrarea operaţiilor realizate în cursul lunii iunie şi
regularizarea TVA. Care este soldul contului ”TVA de recuperat” la
sfârşitul lunii iunie.

4. La 1 decembrie N, societatea ABC SRL are de recuperat TVA în


sumă de 450 lei. În cursul lunii decembrie, societatea efectuează
următoarele operaţii:
• cumpără materiale consumabile în valoare de 5.000 lei, TVA
19%, pe bază de factură;
• prestează servicii clienţilor în valoare de 30.000 lei, TVA 19%, pe
bază de factură;
• plăteşte furnizorului DISTRIGAZ SA datoria reprezentată de
factura 1234 în valoare de 15.000 lei, TVA 19%, din data de 15
noiembrie N;
Să se înregistreze tranzacţiile de mai sus şi să se regularizeze TVA.
Explicaţi care sunt soldurile conturilor de TVA (conturile din grupa 442) la
sfârşitul lunii decembrie şi cum influenţează acestea bilanţul contabil al
exerciţiului N.

5. În cursul lunii martie, societatea FOREST SA efectuează


următoarele operaţii:
• primeşte factura pentru energie electrică în valoare de 1.400 lei,
TVA 19%;
• cumpără ambalaje în valoare de 3.000 lei, TVA 19%, pe bază de
factură;
25
• vinde mărfuri la preţ de vânzare 7.000 lei, TVA 19%, pe bază de
factură, costul de achiziţie al mărfurilor vândute fiind 6.100 lei.
Ştiind că, din regularizarea TVA efectuată la sfârşitul lunii martie, a
rezultat TVA de recuperat în valoare de 125 lei, determinaţi ce fel de TVA
şi cu ce sumă a rezultat din regularizarea TVA de la sfârşitul lunii februarie.

6. Cazul 1: În cursul unui exerciţiu financiar, o societate înregistrată


ca neplătitoare de TVA efectuează următoarele operaţii: (i) primeşte factura
pentru servicii de reparaţie în valoare de 5.000 lei, TVA 19%; (ii) prestează
servicii de consultanţă unui client, emiţându-i factura în valoare de 47.600
lei.
Cazul 2: În cursul aceluiaşi exerciţiu financiar, o societate plătitoare
de TVA efectuează următoarele operaţii: (i) primeşte factura pentru servicii
poştale în valoare de 5.000 lei, TVA 19%; (ii) prestează servicii de
consultanţă clienţilor, pe bază de factură, în valoare de 40.000 lei, TVA
19%.
Înregistraţi operaţiile în contabilitatea fiecărei societăţi şi comparaţi
profitul societăţii neplătitoare de TVA cu profitul societăţii plătitoare de
TVA.

26
4 CONTABILITATEA ŞI EVALUAREA
STOCURILOR

1. La începutul exerciţiului N, societatea BETA, producătoare şi


distribuitoare de articole textile, deţine următoarele categorii de stocuri:
materii prime 15.000 lei, piese de schimb 4.000 lei şi mărfuri 26.000 lei. În
cursul exerciţiului, au loc următoarele tranzacţii:
• achiziţionează, pe bază de factură, combustibil la cost de achiziţie
5.000 lei, TVA 19%;
• achiziţionează, pe bază de factură, mărfuri la preţ de cumpărare
10.000 lei, cheltuieli de transport (facturate de furnizor) 400 lei,
TVA 19%;
• primeşte de la furnizorul EPSILON factura pentru servicii de
transport persoane în valoare de 2.000 lei, TVA 19%;
• primeşte factura pentru consumul de apă în valoare de 7.000 lei,
TVA 19%;
• consumă materii prime în valoare de 7.000 lei;
• consumă combustibil în valoare de 3.000 lei;
• consumă piese de schimb în valoare de 1.500 lei;
• angajaţii societăţii consumă cireşe culese dintr-un pom din curtea
societăţii, care, la preţul pieţei, ar valora 200 lei;

Înregistraţi operaţiile şi determinaţi valoarea totală a stocurilor pe


care societatea BETA le deţine la sfârşitul exerciţiului.

27
2. O societate deţine un stoc iniţial de produse finite format din 200
bucăţi la cost de producţie unitar de 170 lei/bucată. În cursul exerciţiului
societatea consumă materii prime în valoare de 100.000 lei şi manoperă în
valoare de 70.000 lei şi obţine 1000 bucăţi de produs finit la cost de
producţie unitar de 170 lei/bucată. Vinde 1.150 bucăţi de produs finit la
preţul de vânzare unitar de 200 lei/bucată, TVA 19%. Înregistraţi operaţiile
şi determinaţi valoarea stocului final de produse finite.

3. La începutul lunii februarie, societatea POPESCU&FII SRL


deţine un stoc de materii prime format de 300 kg la cost de achiziţie unitar
de 20 lei/kg. În cursul lunii, au loc achiziţii de materii prime după cum
urmează: pe 05.02 – 200 kg la cost de achiziţie unitar de 21 lei/kg, pe 18.02
– 280 kg la cost de achiziţie unitar de 21,4 lei/kg, pe 27.02 – 60 kg la cost de
achiziţie unitar de 22 lei/kg. Pe data de 13.02 se consumă 380 kg de materie
primă, iar pe 23.02 se mai consumă încă 360 kg.
Înregistraţi operaţiile şi determinaţi cheltuiala cu materiile prime şi
valoarea stocului final de materii prime dacă societatea POPESCU&FII
SRL foloseşte pentru evaluarea stocurilor la ieşire metoda:
a) primul intrat primul ieşit (FIFO)
b) cost mediu ponderat (CMP)
c) ultimul intrat primul ieşit (LIFO)
Precizaţi în care dintre cele trei situaţii se înregistrează cheltuiala cu
materiile prime cea mai mare şi în care stocul final de materii prime cel mai
mare. În care dintre situaţii suma dintre valoarea stocului final şi cheltuiala
cu materiile prime este mai mare?

4. La începutul lunii martie, societatea IONESCU&FII SA deţine un


stoc de mărfuri format din 200 kg, la cost de achiziţie unitar de 35.000
lei/kg. În cursul lunii, au loc achiziţii de mărfuri după cum urmează: pe
07.03 – 100 kg la cost de achiziţie unitar de 35.500 lei/kg, pe 18.03 – 250 kg
la cost de achiziţie unitar de 36.500 lei/kg, iar pe 28.03 – 200 kg la cost de
achiziţie unitar de 37.000 lei/kg. Pe data de 15.03, se vând 220 kg marfă la
preţ de vânzare de 40.000 lei/kg TVA 19%, iar pe data de 25.03 se vând

28
încă 300 kg la preţ de vânzare de 41.000 lei/kg, TVA 19%. Societatea
foloseşte metoda FIFO pentru evaluarea stocurilor de mărfuri la ieşire.
Înregistraţi operaţiile şi determinaţi valoarea stocului final de
mărfuri, cheltuiala cu mărfurile aferentă lunii martie şi veniturile din
vânzarea mărfurilor.

5. Imaginaţi-vă că sunteţi şeful contabil al societăţii BAR&GRILL,


iar directorul general v-a convocat în biroul său pentru a discuta despre
posibilităţile de majorare a profitului societăţii în exerciţiul curent. În acest
sens, directorul general doreşte să treceţi de la metoda costului mediu
ponderat, folosită până în acel moment, la metoda FIFO pentru evaluarea
stocurilor la ieşire.
Cerinţe:
Acceptaţi sau nu sugestia directorului general?
Cum explicaţi directorului general punctul dvs. de vedere? La ce
principiu contabil veţi face referire?

6. La începutul lunii martie, valoarea stocului de produse finite este


18.600 lei, iar valoarea creanţelor faţă de clienţi este 40.500 lei. În cursul
lunii au loc următoarele operaţii:
(i) se obţin produse finite la cost de producţie de 56.900 lei;
(ii) pe bază de factură, se vând produse finite la preţ de vânzare X
lei, TVA 19%, costul de producţie al produselor finite vândute
fiind Y lei;
(iii) se încasează de la clienţi suma de 93.000 lei.
Determinaţi preţul de vânzare şi costul de producţie al produselor
finite vândute, ştiind că stocul final de produse finite este de 29.700 lei, iar
valoarea creanţelor faţă de clienţi la sfârşitul lunii martie este de 24.850 lei.

7. O societatea deţine, la începutul lunii mai, o cantitate de mărfuri


mai mică de 200 kg la cost de achiziţie unitar de 12 lei/kg. Pe data de 12
mai, societatea cumpără 200 kg de mărfuri la preţ de cumpărare de 11,7
lei/kg, cheltuieli de transport 100 lei, TVA 19%. Pe data de 20 mai,

29
societatea vinde 270 kg de mărfuri la preţ de vânzare de 15 lei/kg, TVA
19%. Ştiind că vânzarea a generat o cheltuială cu mărfurile în valoare de
3.265 lei şi societatea evaluează mărfurile la ieşire prin metoda FIFO,
determinaţi cantitatea de mărfuri pe care societatea o avea în stoc la
începutul lunii mai.

8. Societatea PROGRESUL SRL obţine 400 kg de semifabricate la


cost de producţie de 20.000 lei/kg. Din acestea, 100 kg semifabricate sunt
vândute la preţ de vânzare de 25.000 lei/kg, TVA 19%, 120 kg sunt
reintroduse în procesul de fabricaţie, iar 50 kg sunt trimise la terţi spre
prelucrare. Înregistraţi operaţiile şi precizaţi valoarea soldului final de
semifabricate.

9. Pe data de 18 decembrie N, societatea PROFESSIONAL SRL


trimite societăţii HARDWORK SA materie primă în valoare de 35.000 lei,
pentru a fi prelucrată şi transformată în semifabricate. Pe 15 ianuarie N+1,
HARDWORK SA trimite societăţii PROFESSIONAL SRL semifabricatele
împreună cu factura pentru serviciul de prelucrare în valoare de 5.000 lei,
TVA 19%. Pe data de 10 februarie N, PROFESSIONAL SRL achită
contravaloarea facturii prin ordin de plată.
Înregistraţi operaţiile în contabilitatea celor două societăţi. La 31
decembrie N, cum sunt afectate de această tranzacţie situaţiile financiare ale
celor două societăţi.

10. La începutul exerciţiului N, societatea INVENTORY SA deţine


un stoc de 100 kg materie primă la cost de achiziţie de 25 lei/kg şi un stoc
de 200 bucăţi de produs finit la cost de producţie de 50 lei/kg. În cursul
exerciţiului au loc următoarele operaţii:
• achiziţionează ambalaje în valoare de 5.000 lei, TVA 19%, pe
bază de aviz de însoţire;
• consumă 20 kg de materie primă;
• trimite spre prelucrare societăţii P&L 60 kg de materie primă;
• acordă un avans în valoare de 23.800 (inclusiv TVA) unui
furnizor, pentru cumpărarea unui stoc de materiale consumabile;
30
• primeşte în custodie de la societatea GURU un stoc de mărfuri în
valoare de 12.000 lei;
• obţine 150 bucăţi de produs finit la cost de producţie de 54
lei/buc.;
• vinde 300 bucăţi de produs finit la preţ de vânzare de 70 lei/buc.,
TVA 19%, pe bază de aviz de însoţire (fără factură), folosind
metoda FIFO pentru evaluarea la ieşire a stocurilor de produse
finite;
• în mod excepţional vinde 15 kg de materie primă la preţul de
vânzare de 30 lei/kg., TVA 19%.
Înregistraţi operaţiile şi determinaţi valoarea poziţiei „Total stocuri”
din bilanţul la 31.12.N al societăţii INVENTORY SA.

11. Societatea VULCAN SA şi-a început activitatea pe 1 decembrie


N. La începutul lunii decembrie, stocurile erau formate doar din materii
prime în valoare de 2.100 lei. În cursul lunii decembrie, a consumat materii
prime în valoare de 1.700 lei şi a înregistrat cheltuieli salariale în valoare
2.800 lei, astfel încât, la data de 31 decembrie N, valoarea producţiei în curs
de execuţie era de 4.500 lei. În luna ianuarie N+1, s-au mai înregistrat
cheltuieli salariale în sumă de 3.200 lei şi s-a finalizat procesul de
prelucrare, obţinându-se produse finite la cost de producţie de 7.550 lei şi
produse reziduale la cost de producţie de 150 lei.
Înregistraţi operaţiile şi calculaţi profitul societăţii la sfârşitul lunii
decembrie N şi la sfârşitul lunii ianuarie N+1. Care este valoarea stocurilor
din bilanţul la 31.12.N?

12. La sfârşitul exerciţiului N, societatea VLAD ŢEPEŞ SRL deţine


un stoc de 100 bucăţi de marfă X cumpărată în luna noiembrie la costul de
achiziţie de 155 lei/bucată. La inventar se constată că nu lipseşte nici o
bucată din marfa X, dar:
Cazul 1: datorită depozitării în condiţii necorespunzătoare, la
31.12.N marfa nu ar mai putea fi valorificată decât la cel mult 140
lei/bucată;

31
Cazul 2: datorită evoluţiei crescătoare a preţurilor pe piaţă, la
31.12.N, stocul de mărfuri ar putea fi vândut la preţul de 164 lei/bucată.
Ce înregistrări trebuie făcute în cele două cazuri? Care este valoarea
netă contabilă a stocului de mărfuri în fiecare din cele două cazuri?

13. La sfârşitul exerciţiului N, societatea MILKA SRL deţine:


• un stoc de 50 kg. materie primă la cost de achiziţie de 30 lei/kg.,
valoarea de piaţă la 31 decembrie N fiind de 28 lei/kg.;
• un stoc de 820 bucăţi produs finit la cost de producţie de 60
lei/buc., valoarea de piaţă la 31 decembrie N fiind de 55 lei/buc.;
• un stoc de 120 bucăţi de semifabricat la cost de producţie de 24
lei/buc., valoarea de piaţă la 31 decembrie N fiind de 21 lei/buc.;
• un stoc de 30 bucăţi piese de schimb la cost de achiziţie de 37
lei/buc., valoarea de piaţă la 31 decembrie N fiind de 34,5
lei/buc.;
• un stoc de 200 bucăţi de marfă la cost de achiziţie de 80 lei/buc.,
valoarea de piaţă la 31 decembrie N fiind de 83 lei/buc.
Înregistraţi provizioane de depreciere a stocurilor dacă este cazul.
Care este valoarea totală a stocurilor în bilanţ? Indicaţi principiile contabile
utilizate în context.

14. La sfârşitul exerciţiului N, societatea MICROMOFT SA deţine


un stoc de 300 bucăţi materie primă A achiziţionată în cursul exerciţiului N
la costul de achiziţie de 120 lei/buc. şi 100 bucăţi de materie primă B
achiziţionată la costul de achiziţie de 340 lei/buc. La 31 decembrie N
societatea se confruntă cu unul din următoarele cazuri:
Cazul 1: valoarea de piaţă a materiei prime A este de 110 lei/buc., iar
valoarea de piaţă a materiei prime B este de 327 lei/buc.;
Cazul 2: valoarea de piaţă a materiei prime A este de 115 lei/buc, iar
valoarea de piaţă a materiei prime B este de 350 lei/buc.;
Cazul 3: valoarea de piaţă a materiei prime A este de 150 lei/buc., iar
valoarea de piaţă a materiei prime B este de 338 lei/buc.

32
Înregistraţi provizioane de depreciere şi determinaţi valoarea
bilanţieră a stocului de materii prime pentru fiecare din cele 3 cazuri.
Indicaţi principiile contabile utilizate în context.

15. La sfârşitul exerciţiului N, societatea ALFA deţine un stoc de


materie primă C format din 100 bucăţi achiziţionate în luna septembrie la
costul de achiziţie de 15 lei/buc. şi 150 de bucăţi achiziţionate în luna
noiembrie la costul de achiziţie de 15,8 lei/buc. La 31.12.N, valoarea de
piaţă a materiei prime C este:
a) 15,3 lei/buc.;
b) 15,9 lei/buc.;
Înregistraţi provizioane de depreciere dacă este cazul şi determinaţi
valoarea bilanţieră a stocului de materii prime.

16. La sfârşitul exerciţiului N-1, societatea BETA deţine un stoc de


200 bucăţi de marfă X achiziţionate cu 120 lei/buc. Valoarea de piaţă a
mărfii X la 31.12.N-1 este de 118,5 lei/buc.
La sfârşitul exerciţiului N, aceeaşi societate deţine un stoc de marfă
X de 500 bucăţi achiziţionate cu 140 lei/buc. Valoarea de piaţă a mărfii X la
31.12.N este:
a) 138,5 lei/buc.;
b) 141 lei/buc.;
c) 139,9 lei/buc.;
Pentru fiecare din cazurile de mai sus, precizaţi înregistrările care se
fac la 31.12.N privind provizioanele pentru deprecierea mărfurilor şi
valoarea bilanţieră a stocului de mărfuri la 31.12.N-1 şi la 31.12.N.

17. Valoarea bilanţieră a stocului de materii prime este de 125.000


lei la 31.12.N şi de 67.000 la 31.12.N+1. Ştiind că valoarea contabilă a
materiilor prime a fost de 130.000 lei la 31.12.N şi de 75.000 lei la
31.12.N+1, determinaţi valoarea cheltuielii cu provizioanele pentru
deprecierea materiilor prime care afectează contul de profit şi pierdere al
exerciţiului N+1.

33
18. Conturile de provizioane pentru deprecierea mărfurilor se
creditează atunci când:
a) valoarea de piaţă a mărfurilor este mai mare decât valoarea lor
contabilă, iar provizionul existent este mai mare decât cel necesar;
b) valoarea de piaţă a mărfurilor este mai mică decât valoarea lor
contabilă, iar provizionul existent este mai mic decât cel necesar;
c) valoarea de piaţă a mărfurilor este mai mică decât valoarea lor
contabilă, iar provizionul existent este mai mare decât cel necesar;
d) valoarea de piaţă a mărfurilor este egală cu valoarea contabilă şi
există un provizion constituit la sfârşitul anului precedent.

19. Se pot constitui provizioane de depreciere pentru:


a) active imobilizate, stocuri, disponibilităţi;
b) creanţe, capitaluri proprii, investiţii financiare pe termen scurt;
c) active imobilizate, stocuri, creanţe, investiţii financiare pe termen
scurt;
d) imobilizări necorporale, venituri în avans, datorii.

34
5 CONTABILITATEA TRANZACŢIILOR
CU TERŢII

1. La începutul exerciţiului N, societatea FMI SA are disponibil în


contul bancar în sumă de 50.000 lei şi lichidităţi în casierie în sumă de 4.000
lei. În cursul exerciţiului, societatea efectuează următoarele tranzacţii:
- încasează de la clientul A suma de 3.000 lei şi de la clientul B
suma de 6.000 lei, pe bază de ordin de plată;
- încasează de la debitori diverşi suma de 1.250 lei în numerar;
- încasează dividende în valoare de 170 în numerar;
- depune în contul bancar numerar în sumă de 1.500 lei pe bază de
foaie de vărsământ;
- plăteşte furnizorului C suma de 10.000 lei pe bază de cec şi
furnizorului D suma de 3.500 lei pe bază de ordin de plată;
- plăteşte impozitul pe salarii în sumă de 780 lei şi impozitul pe
profit în sumă de 1.400 lei, ambele prin ordin de plată;
- plăteşte în numerar o amendă în valoare de 600 lei;
- plăteşte băncii comision în sumă de 200 pe bază de extras de cont.
Înregistraţi operaţiile şi determinaţi soldul final al disponibilului din
casierie şi al celui din contul bancar. Precizaţi care din operaţiile de mai sus
au generat diminuarea unei creanţe sau a unei datorii şi care au generat
venituri sau cheltuieli? Argumentaţi.

2. În luna decembrie 2004, societatea de distribuţie P&L vinde


societăţii ABBACUS, pe bază de factură, articole de papetărie la preţ de
vânzare 7.000 lei, TVA 19%, stabilind ca decontarea să se facă după 60 de
zile. Tot în luna decembrie 2004, societatea ABBACUS emite societăţii
35
P&L factura pentru servicii de expertiză contabilă în valoare de 10.000 lei,
TVA 19%, cu scadenţa peste 40 de zile. În bilanţul la 31 decembrie 2004 al
societăţii P&L, în legătură cu societatea ABBACUS va figura:
a) o datorie de 3.570 lei;
b) o creanţă de 3.570 lei;
c) o datorie de 11.900 lei şi o creanţă de 8.330 lei;
d) o datorie de 8.330 lei şi o creanţă de 11.900 lei.
Ce principiu contabil aţi folosit?

3. În cursul exerciţiului N, societatea ONU SA a prestat societăţii


PHARE servicii de consultanţă pentru care i-a emis o factură în valoare de
8.000 lei, TVA 19%. La sfârşitul exerciţiului N, societatea ONU SA
apreciază că există doar 40% şanse de a-şi mai încasa creanţa faţă de
PHARE datorită dificultăţilor financiare prin care trece aceasta din urmă.
Înregistraţi operaţiile din cursul anului şi de la sfârşitul exerciţiului atât din
punctul de vedere al societăţii ONU SA cât şi al societăţii PHARE.

4. Pe data de 20 decembrie N, societatea FORUM încasează, în


numerar, de la clientul WEST SA un avans de 5.000 lei, inclusiv TVA,
pentru executarea unei lucrări. Pe data de 25 ianuarie N+1, societatea
FORUM adresează societăţii WEST factura pentru lucrarea încheiată, în
valoare de 20.000 lei, TVA 19%. Pe data de 29 ianuarie N+1, societatea
FORUM încasează de la societatea WEST prin ordin de plată restul de bani.
Înregistraţi operaţiile în contabilitatea furnizorului şi a clientului.
Cum afectează tranzacţia bilanţul la 31.12.N al celor două societăţi?

5. Pe data de 15 iulie N, societatea CHECK SRL acordă societăţii


FAIR SA un avans în valoare de 20.000 lei (inclusiv TVA) pe baza facturii
pro-formă, plătiţi prin ordin de plată, pentru livrarea unui stoc de materii
prime. Pe data de 24 iulie N, societatea CHECK primeşte materiile prime
împreună cu factura în valoare de 150.000 lei, TVA 19%. Pe data de 20
august, societatea CHECK achită furnizorului FAIR restul datoriei prin
ordin de plată.

36
Înregistraţi operaţiile în contabilitatea celor două societăţi, ştiind că
societatea F a realizat un profit de 30.000.000 din fabricarea bunurilor
vândute societăţii C.

6. Pe data de 10 decembrie N, societatea BUSINESS SRL livrează


societăţii MARKET SA mărfuri în valoare de 25.000 lei, TVA 19%, pe bază
de aviz de însoţire, costul de achiziţie al mărfurilor fiind de 17.000 lei. Pe
data de 7 ianuarie N+1, societatea BUSINESS SRL emite factura în valoare
de 25.000 lei, TVA 19%, iar pe 12 ianuarie N+1, încasează de la MARKET
SA contravaloarea mărfurilor vândute.
Înregistraţi operaţiile din punctul de vedere al fiecărei societăţi şi
arătaţi cum a influenţat tranzacţia din 10 decembrie N bilanţul la 31.12.N al
celor două societăţi.

7. La 1 decembrie N, o societate are de recuperat TVA în sumă de


3.500 lei. În cursul lunii decembrie, societatea efectuează următoarele
operaţii:
• cumpără piese de schimb în valoare de 80.000 lei, TVA 19%, pe
bază de aviz de însoţire (fără factură);
• prestează servicii unui client în valoare de 12.000 lei, TVA 19%
pe bază de factură;
• plăteşte furnizorului ROMTELECOM, în numerar, datoria
reprezentată de factura 1211 în valoare de 25.000 lei, TVA 19%,
din data de 7 noiembrie N;
• plăteşte, prin ordin de plată, un avans în valoare de 24.990 lei
(inclusiv TVA) furnizorului CONSTRUCT SA în vederea
executării unei lucrări de reparaţii la începutul anului următor.
Să se înregistreze tranzacţiile de mai sus şi să se regularizeze TVA.
Arătaţi care sunt soldurile conturilor de TVA (conturile din grupa 442) la
sfârşitul lunii decembrie şi cum apar acestea bilanţul de la sfârşitul
exerciţiului N.

37
8. La 1 decembrie 2003, o societate avea de recuperat TVA în sumă
de 900 lei. În cursul lunii decembrie, societatea efectuează următoarele
operaţii:
• vinde mărfuri la preţ de vânzare de 10.000 lei, TVA 19%, pe bază
de aviz de însoţire, costul de achiziţie al mărfurilor vândute fiind
de 8.000 lei;
• încasează, prin ordin de plată, contravaloarea facturii 12, emisă în
data de 19 octombrie 2003, care cuprinde preţ de vânzare 25.000
lei, TVA 19%;
• primeşte factura pentru servicii de internet în valoare de 7.000 lei,
TVA 19%;
• încasează, în numerar, un avans de la clientul C în sumă de 8.925
lei, inclusiv TVA 19%.
Bilanţul la 31 decembrie 2003 va conţine:
a) TVA de recuperat de 900 lei şi TVA de plată de 95 lei;
b) TVA de recuperat de 805 lei şi TVA neexigibilă de 1.900 lei;
c) TVA de plată 1.095 lei;
d) TVA de plată de 2.995 lei.

9. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţii: (i) cumpărare de


materii prime, pe bază de factură, la cost de achiziţie 10.000 lei, TVA 19%;
(ii) vânzare de produse finite la preţ de vânzare 25.000 lei, TVA 19%, cost
de producţie al produselor finite vândute 18.000 lei; (iii) achiziţie de
mărfuri, fără factură, la cost de achiziţie de 30.000 lei, TVA 19%.
Regularizarea TVA, la sfârşitul lunii, se înregistrează astfel:
a) TVA colectată = TVA deductibilă 1.900 lei şi TVA colectată =
TVA de plată 2.850 lei;
b) TVA colectată = TVA deductibilă 4.750 lei şi TVA deductibilă =
TVA de recuperat 2.850 lei;
c) TVA colectată = TVA deductibilă 1.900 lei şi TVA de plată =
TVA colectată 2.850 lei;
d) TVA deductibilă = TVA colectată 4.750 lei şi TVA de plată =
TVA deductibilă 2.850 lei;

38
10. În bilanţul de la 31.12.2003, totalul creanţelor era de 124.500 lei,
iar totalul datoriilor 132.000 lei. În cursul exerciţiului 2004, au loc
următoarele operaţii:
• se vând mărfuri, pe bază de aviz de însoţire, la preţ de vânzare
30.000 lei, TVA 19%, costul de achiziţie al mărfurilor vândute
fiind de 26.500 lei;
• societatea acceptă decontarea printr-un efect comercial a creanţei
faţă de clientul C, în sumă de 23.800 lei;
• societatea achită, prin contul bancar, un efect comercial ajuns la
scadenţă, în valoare de 41.000 lei.
• societatea încasează în numerar un efect comercial în valoare de
46.700 lei.
Înregistraţi operaţiile şi determinaţi valoarea la 31.12.2004 a
creanţelor şi respectiv a datoriilor.

11. În bilanţul de la 31.12.N, totalul creanţelor era de 112.600 lei, iar


totalul datoriilor 142.300 lei. În cursul exerciţiului N+1, au loc următoarele
operaţii:
• societatea acceptă decontarea prin intermediul unei cambii a unei
datorii comerciale în sumă de 13.700 lei;
• societatea girează un efect comercial în valoare de 35.000 lei,
pentru a-şi achita datoria faţă de furnizorul F;
• societatea achiziţionează mărfuri, pe bază de aviz de însoţire, la
cost de achiziţie 10.000 lei, TVA 19%.
• societatea plăteşte un avans de 8.092 lei (inclusiv TVA), în
vederea achiziţionării unui stoc de materii prime,
În bilanţul la 31.12.N+1, valoarea creanţelor şi respectiv a datoriilor
este:
a) 85.692 şi respectiv 119.200;
b) 114.500 şi respectiv 154.200;
c) 65.800 şi respectiv 105.500;
d) 77.600 şi respectiv 119.200.

39
12. La începutul lunii martie, soldul contului „Debitori diverşi” este
de 140.000 lei. În cursul lunii martie, au loc doar următoarele operaţii: (1) se
vând mărfuri la preţ de vânzare 50.000 lei, TVA 19%, costul mărfurilor
vândute fiind de 40.000 lei; (2) se vând utilaje la preţ de vânzare 200.000
lei, TVA 19%, costul de achiziţie al utilajelor fiind 500.000 lei, amortizarea
cumulată 150.000 lei; (3) se încasează jumătate din creanţa rezultată din
vânzarea utilajelor. Ştiind că, la sfârşitul lunii, soldul final al contului
„Debitori diverşi” este jumătate din soldul final al contului „Clienţi”, soldul
iniţial al contului „Clienţi” este:
a) 101.500 lei;
b) 458.500 lei;
c) 70.000 lei;
d) 815.500 lei;

13. Pe data de 25 mai 2004, societatea STRIKE SRL plăteşte, în


numerar, angajaţilor săi ca avans la salariul pe luna mai suma de 30.000 lei.
La sfârşitul lunii mai, se înregistrează salariile datorate personalului pentru
luna mai în valoare totală de 100.000 lei şi reţinerile din salarii
reprezentând:
- contribuţia angajaţilor la asigurările sociale 9.500 lei;
- contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate 6.500 lei;
- contribuţia angajaţilor la fondul de şomaj 1.000 lei;
- impozitul pe salarii 13.280 lei;
- reţineri în favoarea terţilor 500 lei;
Tot la sfârşitul lunii mai se înregistrează cheltuielile societăţii
privind:
- contribuţia societăţii la asigurările sociale 22.000 lei;
- contribuţia societăţii la asigurările sociale de sănătate 7.000 lei;
- contribuţia societăţii la fondul de şomaj 3.000 lei;
- comisionul la Camera de Muncă datorat de societate 750 lei.

Pe data de 10 iunie se plăteşte salariaţilor în numerar lichidarea


(restul din salariul pe luna mai).

40
Înregistraţi operaţiile de mai sus şi analizaţi comparativ efectele
fiscale prin prisma societăţii, salariaţilor, respectiv bugetelor publice.

14. În cursul exerciţiului N, societatea INCOME SA realizează


următoarele tranzacţii:
(1)pe data de 15 mai, prestează unui client extern servicii în valoare
de 5.000 USD, pe bază de factură (cursul valutar la 15 mai este de
2,90 lei/USD);
(2)pe data de 18 iulie încasează 2.000 USD din creanţa faţă de
clientul extern (cursul valutar la 18 iulie este de 2,95 lei/USD)
(3)pe data de 20 august încasează restul de 3.000 USD din creanţa
faţă de clientul extern (cursul valutar la 20 august este 2,7
lei/USD).
Înregistraţi operaţiile şi determinaţi, pe ansamblu, cât a câştigat sau
pierdut societatea din diferenţele de curs valutar.

15. Pe data de 1 februarie N, o societate a înregistrat o datorie faţă de


un furnizor extern în sumă de 5.000 EUR, la cursul de 3,87 lei/EUR. Din
această datorie, 1.000 EUR au fost plătiţi la data de 15 februarie, când cursul
valutar era de 3,95 lei/EUR, iar 4.000 EUR au fost plătiţi la data de 10
martie, când cursul valutar era de 3,65 lei/EUR. Pe ansamblu, din aceste
tranzacţii societatea a realizat:
a) o pierdere din diferenţe de curs valutar de 800 lei;
b) nici nu a pierdut, dar nici nu a câştigat;
c) un câştig din diferenţe de curs valutar de 800 lei;
d) un câştig din diferenţe de curs valutar de 1.500 lei.

41
6 CONTABILITATEA TREZORERIEI
1. Societatea MOREVALUE SA cumpără pe data de 10 august N, cu
plata pe loc, 1000 de acţiuni emise de societatea A, la preţul de cumpărare
de 2,1 lei/acţiune, cu scopul de a le revinde şi realiza un profit. Pe 12
septembrie N, societatea vinde 6.000 acţiuni la preţul de vânzare de 2,5
lei/acţiune, încasând imediat contravaloarea, iar pe 18 octombrie N,
alarmată de evoluţia descrescătoare a cursului acţiunilor, societatea vinde şi
restul acţiunilor la preţul de vânzare de 1,95 lei/acţiune.
Contabilizaţi operaţiile şi stabiliţi câştigul sau pierderea totală realizată de
societate din tranzacţiile cu acţiuni.

2. Pe data de 8 februarie N, societatea INVESTMENT SRL


achiziţionează 500 obligaţiuni emise de societatea ALFA la preţul de
cumpărare de 12 lei/obligaţiune, cu intenţia de a realiza un profit din
revânzarea lor. Pe 11 februarie N, plăteşte contravaloarea obligaţiunilor prin
ordin de plată. Pe data de 21 martie N, vinde 200 de obligaţiuni , iar pe data
de 2 aprilie vinde şi restul obligaţiunilor la preţul de vânzare de
11,7 lei/obligaţiune.
Cunoscând că în cursul exerciţiului N, societatea nu a mai realizat
alte tranzacţii de natură financiară, iar în contul de profit şi pierdere totalul
veniturilor financiare este de 220 lei, determinaţi la ce preţ au fost vândute
obligaţiunile pe data de 21 martie şi contabilizaţi operaţiile.

42
3. La sfârşitul exerciţiului N, societatea IMPAIRMENT SA deţine
200 de acţiuni BETA (investiţii financiare pe termen scurt) achiziţionate în
luna noiembrie la preţul de 8,5 lei/acţiune. La data de 31.12.N cursul bursier
al acţiunilor BETA este de 8,3 lei/acţiune. Înregistraţi provizionul pentru
depreciere şi stabiliţi valoarea bilanţieră a acţiunilor la 31.12.N.

4. Pe data de 18 aprilie N, societatea STOCK SA achiziţionează 200


de acţiuni GAMMA, la preţul de cumpărare de 2,7 lei/acţiune. Pe data de 30
august societatea mai achiziţionează 320 de acţiuni GAMMA la preţul de
cumpărare de 2,85 lei/acţiune. La 16 septembrie N, societatea STOCK SA
vinde 450 de acţiuni la preţul de vânzare de 3 lei/acţiune. Înregistraţi
tranzacţiile şi determinaţi câştigul din vânzarea investiţiilor financiare pe
termen scurt, precum şi soldul final al contului 503 „Acţiuni”, ştiind că
pentru evaluarea la ieşire a acţiunilor GAMMA, societatea STOCK
foloseşte metoda FIFO.

5. La începutul exerciţiului N, trezoreria societăţii CASH SA este


formată din suma de 1.500 lei în casierie şi suma de 70.000 lei în contul
bancar. În cursul exerciţiului realizează următoarele operaţii:
• acordă unui angajat un avans de trezorerie în sumă de 2.000 lei;
• încasează în numerar un bilet la ordin în valoare de 4.800 lei
• încasează prin contul bancar dividende în sumă de 70 lei;
• se încasează dobândă pentru disponibilul din contul curent 3 lei;
• achiziţionează timbre poştale în valoare de 40 lei cu plata în
numerar;
• consumă timbre poştale în valoare de 10 lei;

Înregistraţi operaţiile şi determinaţi valoarea totală a poziţiei


bilanţiere „Casa şi conturi la bănci” din bilanţul de la 31.12.N

43
6. În bilanţul de la 31.12.2003, „Casa şi conturi la bănci” are
valoarea de 54.000 lei, respectiv 3.000 lei în casieria societăţii şi 51.000 lei
disponibil în contul bancar. În cursul exerciţiului financiar 2004, societatea
realizează următoarele tranzacţii:
• un angajat justifică un avans de trezorerie în valoare de 2.500 lei,
primit pe 20 decembrie 2004, folosit integral pentru cheltuieli de
deplasare;
• se ridică numerar din contul bancar în sumă de 2.300 lei, pe bază
de cec de numerar;
• se constituie un acreditiv în sumă de 34.000 lei;
• se plăteşte unui furnizor suma de 28.900 lei, din acreditiv;
• se achiziţionează, în numerar, bilete de călătorie în valoare de 600
lei;
• consumă bilete de călătorie în valoare de 540 lei;
Înregistraţi operaţiile şi determinaţi valoarea totală a poziţiei
bilanţiere „Casa şi conturi la bănci” din bilanţul de la 31.12.2004.

44
7 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR
ŞI VENITURILOR

1. Societatea REVENUE SRL a efectuat în cursul exerciţiului N


următoarele operaţii:
• a consumat materii prime în valoare de 10.000 lei;
• a înregistrat datorii salariale în sumă de 30.000 lei;
• a obţinut produse finite la cost de producţie de 40.000 lei;
• a primit factura pentru reparaţii efectuate de societatea
SUPPLIER SA în valoare de 21.000 lei, TVA 19%;
• a vândut jumătate din produsele finite obţinute, la preţ de vânzare
de 55.000 lei, TVA 19%.
Înregistraţi operaţiile, închideţi conturile de venituri şi cheltuieli,
calculaţi şi înregistraţi impozitul pe profit, determinaţi rezultatul net al
exerciţiului (ca sold al contului 121 „Profit şi pierdere”) şi întocmiţi Contul
de profit şi pierdere (situaţia financiară).

2. Societatea EXPENSE SA avea la începutul exerciţiului N un stoc


de produse finite în valoare de 28.000 lei. În cursul exerciţiului, a consumat
materiale consumabile în valoare de 12.000 lei, materii prime în valoare de
30.000 lei, manoperă în valoare de 18.000 lei şi a obţinut produse finite la
cost de producţie de 60.000 lei. În cursul aceluiaşi exerciţiu, societatea
EXPENSE SA a vândut produse finite la preţ de vânzare de 120.000 lei,
TVA 19%, costul de producţie al produselor finite vândute fiind de 70.000
lei.
45
Înregistraţi operaţiile, închideţi conturile de venituri şi
cheltuieli,calculaţi şi înregistraţi impozitul pe profit, determinaţi rezultatul
net al exerciţiului şi întocmiţi contul de profit şi pierdere (situaţia
financiară).

3. La 31 decembrie N-1, o societate deţine stocuri de produse finite


la cost de producţie de 31.000 lei, stocuri de produse în curs de execuţie în
valoare de 2.800 lei şi stocuri de semifabricate la cost de producţie de
15.000 lei. În cursul exerciţiului N, au loc următoarele operaţii:
• se obţin semifabricate la cost de producţie de 8.700 lei;
• se trimit la terţi spre prelucrare semifabricate la cost de producţie
de 10.200 lei;
• se reintroduc în procesul de producţie semifabricate al căror cost
de producţie este de 9.700 lei;
• se obţin produse finite la cost de producţie de 11.500 lei;
• se vând produse finite la preţ de vânzare de 38.000 lei, TVA 19%,
costul de producţie al produselor finite vândute fiind de 29.000
lei;
Dacă, la 31 decembrie N, valoarea producţiei în curs de execuţie este
de 3.600 lei, înregistraţi operaţiile şi determinaţi valoarea care va apărea în
contul de profit şi pierdere la „Variaţia stocurilor”.

4. În cursul exerciţiului N, societatea OMEGA SA a efectuat


următoarele operaţii:
a) a plătit asigurări auto pentru perioada 1 septembrie N – 28
februarie N+1, în sumă de 30.000 lei (5.000 lei/lună);
b) a încasat chirii în valoare totală de 21.600 lei (pentru perioada 1
august N – 31 iulie N+1);
c) a anulat un provizion pentru deprecierea materiilor prime în
valoare de 2.500 lei.
Închideţi conturile de venituri şi cheltuieli şi determinaţi rezultatul brut
al exerciţiului. Explicaţi cum influenţează operaţiile a) şi b) situaţiile
financiare ale societăţii. Ce principiu contabil aţi aplicat?
46
5. La societatea ACCOUNT SA cunoaşteţi următoarea situaţie a
conturilor la sfârşitul exerciţiului N:
601 „Cheltuieli cu materii 605 „Cheltuieli privind 471 „Cheltuieli înregistrate
prime” energia şi apa” în avans”
10.000 4.500 2.000 500

201 „Cheltuieli de 707 „Venituri din vânzarea 607 „Cheltuieli cu


constituire” mărfurilor” mărfurile”
7.000 40.000 26.000

711 „Variaţia stocurilor” 701 „Venituri din vânzarea 472 „Venituri înregistrate în
30.000 23.000 produselor finite” avans”
58.000 12.000

6581 „Cheltuieli cu amenzi” 666 „Cheltuieli cu dobânzi”


5.000 20.000

Realizaţi operaţia de închidere a conturilor de cheltuieli şi venituri la


sfârşitul exerciţiului N, determinaţi şi interpretaţi rezultatul net al
exerciţiului (cota de impozit pe profit este 16%). Întocmiţi situaţia
financiară „Contul de profit şi pierdere”.

6. În luna ianuarie, societatea INCOME SRL a realizat următoarele


operaţii:
a) a consumat materiale consumabile în valoare de 18.500 lei;
b) a dat în consum obiecte de inventar în valoare de 5.000 lei;
c) a prestat servicii clientului FLY SRL în valoare de 20.000 lei,
TVA 19%, pe bază de factură.
În luna februarie, aceeaşi societate a efectuat următoarele operaţii:
a) a consumat combustibil în valoare de 8.700 lei;
b) a înregistrat cheltuieli cu salariile în valoare de 10.000 lei;
c) a încasat dividende în valoare de 2.600 lei.

47
Înregistraţi închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli la sfârşitul
fiecărei luni şi precizaţi valoarea soldului contului 121 „Profit şi pierdere” la
sfârşitul fiecăreia din cele două luni.

7. În cursul exerciţiului s-au înregistrat următoarele elemente de


venituri şi cheltuieli: venituri din servicii prestate 300.000 lei, cheltuieli cu
reparaţii 45.000 lei, cheltuieli cu amortizarea 30.000 lei, venituri din chirii
25.000 lei, cheltuieli cu salarii 100.000 lei, cheltuiala cu impozitul pe profit
24.000 lei. Soldul final al contului „Profit şi pierdere” este:
a) sold final debitor de 126.000 lei;
b) sold final creditor de 126.000 lei;
c) sold final debitor de 345.000 lei şi sold final creditor de 199.000
lei;
d) sold final creditor de 150.000 lei.

8. La data de 31 decembrie N, se cunosc următoarele informaţii:


stoc de materii prime la 31 decembrie N 200.000
cheltuieli cu materiile prime efectuate în cursul exerciţiului N 1.000.000
plăţi către furnizorii de materii prime efectuate în cursul exerciţiului N 750.000
datorii către furnizori la 31 decembrie N 370.000
asigurări plătite în avans pentru exerciţiul N+1 30.000
cheltuieli cu asigurări aferente exerciţiului N 120.000
număr de salariaţi la 31 decembrie N 10.000
venituri din vânzarea produselor finite realizate în cursul exerciţiului N 2.100.000
stoc de produse finite la 31 decembrie N 170.000
creanţe faţă de clienţi la 31 decembrie N 240.000
încasări de la clienţi în cursul exerciţiului N 1.900.000
valoarea mijloacelor de transport pe care societatea intenţionează să le 750.000
achiziţioneze în exerciţiul N+1
valoarea mijloacelor de transport achiziţionate în exerciţiul N 500.000
mijloace de transport la 31 decembrie N 1.140.000
salarii datorate personalului la 31 decembrie N 150.000

48
salarii plătite în cursul exerciţiului N 700.000
cheltuieli cu salariile înregistrate în cursul exerciţiului N 810.000
credite bancare primite în cursul exerciţiului N 580.000
credite bancare la 31 decembrie N 700.000
cheltuiala cu dobânda aferentă exerciţiului N 120.000
cheltuieli cu dobânda prevăzute pentru N+1 180.000
disponibil în contul bancar la 31 decembrie N 160.000
capital social 330.000
amortizarea cumulată a mijloacelor de transport 275000
chirii încasate în avans pentru exerciţiul N+1 30.000
cheltuiala cu amortizarea aferentă exerciţiului N 85.000
venituri din chirii aferente exerciţiului N 80.000
cheltuiala cu impozitul pe profit 20.800
impozit pe profit datorat la 31.12.N 20.800
dobânda datorată la 31.12.N 40.000

Întocmiţi bilanţul şi contul de profit şi pierdere la 31 decembrie N.

9. Cunoscând următoarele elemente la 31.12.N, să se determine


rezultatul din exploatare:
¾ venituri din vânzarea mărfurilor 200.000;
¾ variaţia stocurilor 700.000;
¾ venituri din vânzarea imobilizărilor 500.000;
¾ cheltuieli cu diferenţe de curs valutar 50.000;
¾ venituri înregistrate în avans 400.000;
¾ venituri din dobânzi 100.000;
¾ cheltuieli de constituire 500.000;
¾ cheltuieli cu impozite şi taxe 450.000;
¾ cheltuieli cu salariile personalului 600.000;
¾ cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 100.000;
¾ cheltuieli cu impozitul pe profit 50.000.

49
10. Cunoscând următoarele elemente, să se calculeze cifra de afaceri:
¾ venituri din executarea de lucrări şi prestarea de servicii
900.000;
¾ câştiguri din vânzarea titlurilor de plasament 200.000;
¾ venituri din vânzarea produselor finite 350.000;
¾ venituri din producţia de imobilizări corporale 450.000;
¾ venituri din vânzarea imobilizărilor corporale 400.000;
¾ variaţia stocurilor 500.000;
¾ venituri din chirii 300.000;
¾ venituri înregistrate in avans 100.000;
¾ venituri din vânzarea mărfurilor 340.000.

11. Pe baza următoarelor elemente sa se determine totalul veniturilor


financiare:
¾ venituri din dividende 100.000;
¾ cifra de afaceri 1.200.000;
¾ venituri din diferenţe de curs valutar 150.000;
¾ venituri din chirii 200.000;
¾ venituri din dobânzi 60.000;
¾ câştiguri din vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt
130.000;
¾ venituri din vânzarea mărfurilor 500.000;
¾ venituri din vânzarea imobilizărilor corporale 75.000;
¾ venituri din vânzarea titlurilor de participare 65.000;

12. Cunoscând următoarele informaţii determinaţi rezultatul din


exploatare şi rezultatul financiar:
¾ cifra de afaceri 2.350.000;
¾ cheltuieli cu materii prime 400.000;
¾ stoc de materii prime 25.000;
¾ cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de
participare 14.000;
¾ cheltuieli cu salarii 350.000;
¾ cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 100.000;
50
¾ amortizarea cumulată a imobilizărilor 325.000;
¾ venituri din dobânzi 35.000;
¾ venituri în avans 135.000;
¾ cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 15.000 lei;
¾ cheltuieli cu impozite şi taxe 40.000
¾ cheltuieli cu diferenţe de curs valutar 15.000;
¾ cheltuieli cu contribuţia unităţii la asigurările sociale 77.000;
¾ variaţia stocurilor -3.000;
¾ cheltuieli cu impozitul pe profit 224.000

13. Societatea SHAREHOLDER SRL prezintă, la sfârşitul


exerciţiului N, venituri totale în valoare de 10.000.000 lei şi cheltuieli totale
în valoare de 8.000.000 lei. Se cere:
a) Calculaţi şi înregistraţi impozitul pe profit (cota de impozit pe
profit este 16%), ştiind că toate veniturile sunt impozabile şi toate
cheltuielile sunt deductibile. Determinaţi profitul net.
b) Înregistraţi plata impozitului pe profit prin ordin de plată;
c) Profitul net se repartizează astfel: 200.000 la alte rezerve,
1.000.000 dividende, iar restul la rezultatul reportat.
d) Înainte de repartizarea profitului, capitalurile proprii ale societăţii
SHAREHOLDER SRL erau formate din: capital social 2.000.000,
rezerve legale 7.000.000, alte rezerve 3.500.000, rezultat reportat
1.800.000. Care este structura capitalurilor proprii ale societăţii
după repartizarea profitului?

14. Societatea DIVIDENDS SA prezintă, la sfârşitul exerciţiului N,


următoarea situaţie a veniturilor şi cheltuielilor:
¾ venituri din vânzarea mărfurilor 100.000
¾ venituri din servicii prestate şi lucrări executate 350.000
¾ venituri din dobânzi 12.000
¾ venituri din dividende 23.000
¾ cheltuieli cu mărfurile 76.000
¾ cheltuieli cu salarii 80.000
¾ cheltuieli cu materiale consumabile 100.000
51
¾ cheltuieli cu amenzi 15.000
Se cere:
a) Închideţi conturile de venituri şi cheltuieli, calculaţi şi înregistraţi
impozitul pe profit (cota de impozit pe profit este 16%).
Determinaţi profitul net.
b) Profitul net se repartizează astfel: 1.000 la rezerva legală, 45.000
la alte rezerve, 25.000 pentru acoperirea pierderii din anul
precedent şi restul ca dividende.
c) Înainte de repartizarea profitului, capitalurile proprii ale societăţii
DIVIDENDS SA erau formate din: capital social 20.000, rezerve
legale 7.000, rezultat reportat (pierdere) 25.000; datoriile cu
scadenţă mai mică de un an erau 86.000, iar datoriile cu scadenţă
mai mare de un an 125.000. Arătaţi cum este influenţată de
repartizarea profitului, structura capitalurilor proprii şi a datoriilor
societăţii.

15. În bilanţ, la poziţia „Rezultatul exerciţiului”, din componenţa


capitalurilor proprii, se trece:
a) rezultatul brut contabil
b) rezultatul fiscal
c) rezultatul fiscal minus impozitul pe profit
d) rezultatul brut contabil minus impozitul pe profit

52
8 CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR
DE INVESTIŢII

1. Societatea ALFA SRL achiziţionează de la societatea BETA SA


(producător) un utilaj în următoarele condiţii:
• preţ de cumpărare negociat cu furnizorul 70.000 lei, TVA 19%;
• cheltuieli de transport 600 lei, TVA 19% (transportul este efectuat
de BETA şi facturat separat societăţii ALFA);
Înregistraţi tranzacţia în contabilitatea celor două societăţi.

2. O societate a achiziţionat o instalaţie de producţie în următoarele


condiţii:
• preţ de cumpărare 30.000 lei, TVA 19%;
• cheltuieli cu transportul instalaţiei de la furnizor până la locul
amplasării 900 lei;
• cheltuieli cu pregătirea locului în care va fi amplasată instalaţia
(instalaţia trebuie să fie amplasată pe un suport din beton cu o
înclinaţie de 12 grade) 2.000 lei;
• onorariul plătit inginerului care s-a ocupat de proiectarea şi
măsurarea locului de amplasare a instalaţiei 1.500;
• la sfârşitul duratei de utilizare a instalaţiei, vor fi necesare
cheltuieli cu dezafectarea şi refacerea amplasamentului, care pot
estimate cu destulă precizie chiar din momentul achiziţiei la
valoarea de 1.350 lei;

53
Calculaţi costul de achiziţie al instalaţiei de producţie.

3. Societatea de construcţii CONSTRUCT SA efectuează, în cursul


exerciţiului N, următoarele operaţii:
• achiziţionează un utilaj pentru care preţul de cumpărare este de
35.000 lei, TVA 19%, transportul fiind efectuat de o firmă
specializată care facturează pentru aceasta suma de 1.000 lei,
TVA 19%;
• achiziţionează un program informatic în valoare de 17.000 lei,
TVA 19%;
• achiziţionează pe bază de factură materiale de construcţie la cost
de achiziţie de 3.000 lei, TVA 19%;
• achiziţionează pe bază de factură o imprimantă în valoare de
1.500 lei, TVA 19%;
• plăteşte suma de 61.400 furnizorilor de imobilizări;
Înregistraţi operaţiile. Dacă la începutul exerciţiului N, societatea
CONSTRUCT SA datora furnizorilor de imobilizări suma de 59.700 lei,
determinaţi cât mai datorează furnizorilor de imobilizări la sfârşitul
exerciţiului N.

4. La 1 ianuarie N, valoarea contabilă brută a imobilizărilor


corporale deţinute de societatea FARM SA, importatoare şi distribuitoare de
produse farmaceutice, era de 110.000 lei. În cursul exerciţiului N, societatea
realizează următoarele operaţii:
• construieşte, în regie proprie, un depozit al cărui cost de producţie
este de 53.000 lei;
• achiziţionează, de la o persoană fizică, un teren la cost de achiziţie
50.000 lei;
• începe, în regie proprie, construcţia unei clădiri, pentru care, până
la sfârşitul anului, realizează cheltuieli în valoare de 25.000 lei,
urmând a fi finalizată anul următor;
• plăteşte un avans în valoare de 9.282 lei (inclusiv TVA 19%),
pentru achiziţia unor mijloace de transport.
54
Înregistraţi operaţiile şi determinaţi valoarea contabilă brută a
imobilizărilor corporale la sfârşitul exerciţiului N.

5. La începutul exerciţiului N, societatea INVESTMENT SRL a


cumpărat o instalaţie de producţie la costul de achiziţie de 35.000 lei. În
cursul exerciţiului N, au loc următoarele operaţii:
• datorită unei defecţiuni, sunt efectuate cheltuieli cu reparaţii în
valoare de 320 lei, TVA 19%;
• se înlocuieşte o componentă a instalaţiei cu alta mai performantă,
ce va permite un consum mai mic de combustibil, valoarea totală
a modernizării este de 1.200 lei, TVA 19%;
• se înregistrează amortizarea anuală a instalaţiei în valoare de
7.240 lei.
Înregistraţi operaţiile. Determinaţi valoarea contabilă şi valoarea netă
contabilă a instalaţiei la sfârşitul exerciţiului N.

6. Societatea DEPRECIATION SA a cumpărat la data de 1 ianuarie


N un utilaj la cost de achiziţie de 400.000 lei, durata de amortizare fiind de 8
ani. Întocmiţi tabloul de amortizare ştiind că metoda de amortizare este:
a) liniară
b) degresivă
c) accelerată
Valoarea rămasă de Valoarea rămasă de
Amortizarea
Anul amortizat la începutul amortizat la sfârşitul
anuală
exerciţiului exerciţiului
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7

55
Înregistraţi amortizarea pentru fiecare exerciţiu de la N la N+7.
Determinaţi valoarea netă contabilă a utilajului la 31 decembrie N+5.

7. Societatea YELLOWBUS SA a achiziţionat, la data de 1 ianuarie


N, un mijloc de transport, la costul de achiziţie de 700.000 lei. Ştiind că
durata de utilizare este de 7 ani, iar metoda de amortizare utilizată este cea
degresivă, înregistraţi amortizarea anuală şi determinaţi valoarea netă
contabilă a mijlocului de transport la sfârşitul exerciţiului N+4.

8. La data de 21 august N, societatea BUMBEŞTI SA a achiziţionat


o instalaţie de producţie la costul de achiziţie de 600.000 lei. Durata de
amortizare a instalaţiei este de 5 ani, iar metoda de amortizare este liniară.
Care este valoarea amortizării pentru exerciţiile N, N+1 şi N+5. Care este
valoarea amortizării cumulate şi valoarea netă contabilă a instalaţiei la
sfârşitul exerciţiului N+3.

9. La data de 28 septembrie N, societatea BRAGADIRU SRL a


cumpărat un utilaj la cost de achiziţie de 40.000 lei. Durata de utilizare este
de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea degresivă. Întocmiţi tabloul de
amortizare.
Valoarea rămasă de Valoarea rămasă de
Anul de Amortizarea
amortizat la începutul amortizat la sfârşitul
utilizare anuală
anului anului
1
2
3
4
5

Determinaţi amortizarea aferentă exerciţiului N, N+1 şi N+4.


Stabiliţi valoarea netă contabilă a utilajului la 31 decembrie N+2.

10. Să presupunem că ocupaţi funcţia de contabil şef la o societate


care are ca obiect de activitate distribuţia de articole de papetărie. Societatea
a achiziţionat anul trecut cinci mijloace de transport pe care a început să le
56
amortizeze prin metoda liniară pe o durată de 5 ani. Managerul societăţii vă
întreabă dacă este posibil să se treacă la metoda de amortizare degresivă,
întrucât ar dori să realizeze un profit mai mic în exerciţiul curent.
Ce răspuns îi veţi da managerului şi cum veţi argumenta acest
răspuns? La ce principiu contabil veţi face referire?

11. Societatea BEREVOIEŞTI SRL a achiziţionat, în cursul


exerciţiului N, un teren la costul de achiziţie de 30.000 lei. Valoarea de piaţă
a terenului a evoluat după cum urmează:
• la sfârşitul exerciţiului N, valoarea de piaţă a terenului a fost de
27.800 lei;
• la sfârşitul exerciţiului N+1, valoarea de piaţă a terenului a fost de
29.300 lei;
• la sfârşitul exerciţiului N+2, valoarea de piaţă a terenului a fost de
30.500 lei;
Ce înregistrări privind provizioanele de depreciere trebuie făcute la
sfârşitul fiecărui exerciţiu?

12. La data de 1 ianuarie N, societatea BUMBĂCENI SA a


achiziţionat un mijloc de transport la costul de achiziţie de 50.000 lei,
amortizabil prin metoda liniară, pe o durată de 5 ani. La data de 31
decembrie N, valoarea de piaţă a mijlocului de transport este de 38.000 lei,
iar la 31 decembrie N+1, valoarea de piaţă este de 29.400 lei. Ce înregistrări
privind amortizările şi provizioanele de depreciere trebuie făcute la sfârşitul
exerciţiilor N şi N+1? Care este valoarea netă contabilă a mijlocului de
transport la 31.12.N şi la 31.12.N+1?

13. Referitor la utilajele deţinute de o societate, se cunosc


următoarele informaţii:
• valoarea netă contabilă la 31.12.2003 este 12.300 lei;
• valoarea netă contabilă la 31.12.2004 este 24.700 lei;
• contul „Amortizarea utilajelor” are sold la 31.12.2003 de 7.600 lei
şi sold la 31.12.2004 de 8.700 lei;

57
• în cursul exerciţiului 2004, s-au achiziţionat utilaje la cost de
achiziţie de 25.000 lei, TVA 19%;
• în cursul exerciţiului 2004, a fost vândut un utilaj la preţ de
vânzare 7.000 lei, TVA 19%, costul de achiziţie al utilajului fiind
de 10.500 lei, iar amortizarea cumulată 3.700 lei;
• nu au existat provizioane de depreciere a utilajelor nici la
31.12.2003, nici la 31.12.2004.
Determinaţi valoarea cheltuielii cu amortizarea utilajelor înregistrată
în cursul exerciţiului 2004.

14. La 31 decembrie N, societatea BOLINTIN SA deţine


următoarele imobilizări:
• un program informatic: cost de achiziţie 30.000 lei, amortizare
cumulată 10.000 lei, valoare de piaţă 25.000 lei;
• un teren: cost de achiziţie 500.000 lei, valoare de piaţă 493.000
lei;
• un mijloc de transport: cost de achiziţie 400.000 lei, amortizare
cumulată 120.000 lei, valoare de piaţă 260.000 lei;
• un calculator: cost de achiziţie 25.000 lei, amortizare cumulată
12.500 lei, valoare de piaţă 5.000 lei.
Ce înregistrări privind provizioanele de depreciere a imobilizărilor
trebuie făcute la 31 decembrie N? Calculaţi valoarea netă contabilă pentru
fiecare dintre imobilizările de mai sus.

15. În cursul exerciţiului N, societatea BULUCENI SA a efectuat


următoarele operaţii:
• pe data de 12 martie, primeşte aprobarea de la bugetul statului
pentru o subvenţie pentru investiţii în valoare de 300.000 lei
destinată achiziţiei unei noi instalaţii de producţie;
• pe data de 31 martie, achiziţionează de la furnizorul ALFA
instalaţia la cost de achiziţie 300.000 lei, TVA 19%; instalaţia are
o durată de utilizare de 5 ani şi se amortizează prin metoda
accelerată;
58
• achită prin ordin de plată datoria faţă de furnizorul ALFA;
Înregistraţi operaţiile de mai sus. La sfârşitul exerciţiului N,
înregistraţi amortizarea instalaţiei şi virarea corespunzătoare a subvenţiei la
venituri. Care este valoarea netă contabilă a instalaţiei de producţie şi a
subvenţiei pentru investiţii la 31.12.N?

16. La 1 octombrie 2003, o societate a achiziţionat un utilaj la cost


de achiziţie 70.000 lei, TVA 19%, subvenţionat în proporţie de 50% din
costul de achiziţie. Utilajul se amortizează prin metoda accelerată pe o
durată de 6 ani. Determinaţi valoarea netă contabilă a utilajului şi valoarea
bilanţieră a subvenţiei pentru investiţii la data de 31 decembrie 2004.

17. În cursul exerciţiului N, societatea PLANT SA a efectuat


următoarele operaţii:
• pe data de 20 iulie N-1, primeşte aprobarea de la bugetul statului
o subvenţie pentru investiţii în valoare de 200.000 lei destinată
producerii unei noi hale de producţie;
• pe data de 1 ianuarie N, construcţia halei de producţie este
finalizată şi este dată în funcţiune; costul de producţie al halei este
de 400.000 lei, durata de utilizare este de 10 ani şi se amortizează
prin metoda liniară;
Se cere:
• înregistraţi operaţiile de mai sus;
• la sfârşitul exerciţiului N, înregistraţi amortizarea instalaţiei şi
virarea corespunzătoare a subvenţiei la venituri;
• cu ce valoare vor fi înscrise imobilizarea şi subvenţia pentru
investiţii în bilanţul de la 31 decembrie N+3?

18. Societatea AVÂNTUL SRL deţine un utilaj înregistrat la


valoarea contabilă de 75.000 lei şi amortizat integral. Societatea decide să
vândă utilajul la un centru pentru fiare vechi contra sumei de 500 lei, TVA
19%. Înregistraţi vânzarea şi descărcarea gestiunii.

59
19. Dacă la descărcarea din gestiune a unui utilaj vândut, se fac
următoarele înregistrări: „Amortizarea utilajelor” = „Utilaje” 250.000 lei şi
„Cheltuieli cu activele cedate” = „ Utilaje” 380.000 lei, care dintre
următoarele afirmaţii nu este adevărată:
a) amortizarea cumulată a utilajului este 250.000 lei;
b) valoarea neamortizată a utilajului este 380.000 lei;
c) costul de achiziţie al utilajului este 380.000 lei;
d) dacă la data respectivă utilajul nu ar fi fost vândut şi ci prezentat
în bilanţ, valoarea bilanţieră ar fi fost de 380.000 lei;

20. Societatea BUTURUGA SRL deţine un mijloc de transport


cumpărat cu trei ani în urmă la un cost de achiziţie de 45.000 lei. Societatea
decide să vândă mijlocul de transport la preţul de 25.000 lei, TVA 19%.
Înregistraţi vânzarea şi descărcarea gestiunii, cunoscând că amortizarea
cumulată de la achiziţia autovehiculului şi până în momentul vânzării este
de 27.000 lei. Ce câştig obţine societatea din vânzarea mijlocului de
transport?

21. Societatea MUŞTERIUL VESEL SRL deţine o instalaţie


achiziţionată cu ajutorul unei subvenţii guvernamentale. La 1 ianuarie N,
situaţia în conturi este următoarea:

2131 „Echipamente 2813 „Amortizarea 131 „Subvenţii pentru


tehnologice” instalaţiilor” investiţii”
Si 700.000 Si 300.000 Si 150.000

Pe data de 4 ianuarie N, instalaţia este vândută la preţul de 350.000


lei, TVA 19%.
Înregistraţi vânzarea şi descărcarea gestiunii.

22. La 1 ianuarie 2002, o societate a achiziţionat un utilaj la cost de


achiziţie 50.000 lei, TVA 19%, subvenţionat în proporţie de 50%. Utilajul
are o durată de utilizare de 6 ani şi se amortizează prin metoda accelerată.

60
La 1 octombrie 2004, utilajul este vândut la preţul de vânzare de 20.000 lei,
TVA 19%. Contul de profit şi pierdere al exerciţiului 2004 va conţine :
a) cheltuieli cu activele cedate 15.000, venituri din subvenţii pentru
investiţii 25.000;
b) cheltuieli cu amortizarea 3.750, venituri din subvenţii pentru
investiţii zero;
c) cheltuieli cu activele cedate 16.250, venituri din subvenţii pentru
investiţii 10.000;
d) cheltuieli cu amortizarea 3.750, venituri din subvenţii pentru
investiţii 1.875.

23. O societate efectuează în cursul exerciţiului N următoarele


operaţii:
• casează o instalaţie al cărei cost de achiziţie a fost de 50.000 lei,
obţinând din casare piese de schimb în valoare de 300 lei;
• vinde o construcţie pentru care se cunosc: costul de achiziţie
560.000 lei, amortizarea cumulată 224.000 lei, provizion de
depreciere a construcţiilor în valoare de 280 lei, constituit la
sfârşitul exerciţiului N-1; preţul de vânzare 500.000 lei, TVA
19%;
• în urma unei alunecări de pământ este distrus un depozit a cărui
cost de achiziţie era de 28.000 lei, iar amortizarea cumulată 7.000
lei;
• se înregistrează amortizarea mijloacelor de transport în valoare de
22.000 lei;

Se cere:
1) înregistraţi operaţiile;
2) dacă valoarea contabilă brută a imobilizărilor corporale la
începutul exerciţiului N era de 930.000 lei, iar soldul la 01.01 N
al contului „Amortizarea imobilizărilor corporale” era de 325.000
lei, determinaţi valoarea contabilă netă a imobilizărilor corporale
la 31.12.N.

61
24. Se dau următoarele situaţii:
1) O societate care are ca obiect de activitate construcţia şi vânzarea
de vile, a început în cursul exerciţiului N construcţia unei vile şi până la
sfârşitul exerciţiului a efectuat în acest scop cheltuieli în valoare de 545.000
lei. În exerciţiul N+1, a mai înregistrat cheltuieli în valoare de 370.000 lei
legate de construcţie, iar la data de 21 mai N+1 vila a fost finalizată şi s-a
făcut recepţia acesteia. Pe data de 30 mai, construcţia a fost vândută la
preţul de vânzare de 1.600.000 lei, TVA 19%.
2) O societate care are ca obiect principal de activitate producerea şi
vânzarea de mase plastice, a început în cursul exerciţiului N construcţia unui
depozit şi până la sfârşitul exerciţiului N a realizat în acest scop cheltuieli în
valoare de 20.000 lei. În exerciţiul N+1, societatea a mai efectuat pentru
construcţie cheltuieli în valoare de 36.700 lei, iar la data de 21 mai N+1
construcţia a fost finalizată şi s-a făcut recepţia acesteia. La data de 10 iunie,
datorită unei lipse acute de lichidităţi, societatea este nevoită să vândă
depozitul la preţul de 70.000 lei, TVA 19%.
Pentru fiecare dintre cele două situaţii, precizaţi ce înregistrări se fac
la sfârşitul exerciţiului N şi în cursul exerciţiului N+1.

25. Referitor la exerciţiul financiar N se cunosc următoarele


informaţii:
• terenuri: sold la 1 ianuarie N 120.000 lei, sold la 31 decembrie N
135.000 lei; în cursul exerciţiului N a fost vândut un teren la preţ
de vânzare 25.000 lei, costul de achiziţie al terenului fiind 23.000
lei; a fost achiziţionat un teren la cost de achiziţie 31.000 lei; la 31
decembrie N, terenurile au fost reevaluate la valoarea justă de
135.000 lei;
• utilaje: sold la 1 ianuarie N 235.000 lei, sold la 31 decembrie N
210.000 lei; în cursul exerciţiului N a fost vândut un utilaj la preţ
de vânzare 18.000 lei, costul de achiziţie al utilajului fiind 45.000
lei, iar amortizarea cumulată 30.000 lei; a fost casat un utilaj al
cărui cost de achiziţie a fost de 20.000 lei; au fost achiziţionate
utilaje noi la cost de achiziţie de 40.000 lei;

62
• amortizarea utilajelor : sold la 1 ianuarie N 85.000 lei, sold la 31
decembrie N 73.000 lei;
Stabiliţi ce informaţii referitoare la imobilizările corporale vor
conţine fiecare dintre următoarele componente ale situaţiilor financiare:
bilanţul, contul de profit şi pierdere, notele explicative.

26. O societate deţine un teren achiziţionat în N-1 la costul de


achiziţie de 68.000 lei. La 31.12.N, societatea decide să reevalueze terenul
la valoarea justă de 62.000 lei. La 31.12.N+1, societatea face o nouă
reevaluare a terenului la valoarea justă de 71.500 lei. Înregistraţi cele două
reevaluări. Care este valoarea rezervei din reevaluare în bilanţul la
31.12.N+1?

27. O societate deţine un utilaj achiziţionat la 1 ianuarie N la costul


de achiziţie de 30.000 lei. Utilajul se amortizează liniar pe o durată de
utilizare de 5 ani. La 31.12.N, societatea decide să reevalueze utilajul la
valoarea justă de 25.000 lei. Înregistraţi operaţia de reevaluare şi determinaţi
valoarea cheltuielii cu amortizarea utilajului aferentă exerciţiului N+1.

28. Societatea INVESTMENT SA a achiziţionat, pe data de 15


ianuarie N, 10.000 de acţiuni emise de societatea BETA, cu intenţia de a le
păstra pe termen lung. Luând în calcul şi acţiunile nou achiziţionate,
societatea INVESTMENT SA deţine 60% din numărul total de acţiuni
emise de BETA. Preţul de cumpărare a fost de 1,1 lei/acţiune. Pe data de 20
noiembrie N, societatea este nevoită să vândă 2.000 de acţiuni la preţul de
vânzare de 1,5 lei/acţiune.
Înregistraţi achiziţia şi vânzarea titlurilor şi stabiliţi care este câştigul
sau pierderea realizat(ă) din această tranzacţie.

29. Societatea CASINO SA a achiziţionat la data de 12 martie N,


100 obligaţiuni emise de o altă societate la preţul de cumpărare de 11
lei/obligaţiune, cu intenţia de a le păstra pe termen lung. Pe data de 15
martie a achitat în numerar contravaloarea obligaţiunilor. Pe data de 16 iunie
N, societatea decide să vândă 20 de obligaţiuni. Cunoscând că în cursul
63
exerciţiului N nu s-au mai înregistrat alte operaţiuni de natură financiară, iar
in contul de profit şi pierdere al exerciţiului N totalul veniturilor financiare a
fost de 236 lei, determinaţi preţul unitar la care s-au vândut obligaţiunile şi
înregistraţi operaţiile.

30. La data de 31 decembrie N, societatea BUTURUGA MICĂ SA


deţine 20.000 de titluri de participare achiziţionate în cursul exerciţiului la
preţul de 1,2 lei/acţiune. Cursul bursier al acţiunilor la 31 decembrie N este:
a) 1,15 lei/acţiune;
b) 1,23 lei/acţiune.
Ce înregistrări privind provizioanele pentru deprecierea titlurilor de
participare trebuie făcute în cele două cazuri? Care va fi valoarea netă
contabilă a titlurilor de participare în fiecare din cele două cazuri?

64
9 CONTABILITATEA OPERAŢIILOR
DE FINANŢARE

1. La data de 1 martie N, societatea DATORNICUL SRL a


contractat un credit bancar pe termen scurt în valoare de 500.000 lei, cu
scadenţa la 31 martie N, rata dobânzii fiind de 12% pe an.
Înregistraţi încasarea creditului, înregistrarea dobânzii datorate,
rambursarea creditului şi plata dobânzii la 31 martie N.

2. La data de 1 ianuarie N, societatea ASCUŢITOAREA SA a


contractat un credit bancar pe termen lung în valoare de 800.000 lei,
rambursabil în 4 tranşe anuale egale, începând cu 31 decembrie N. Rata
anuală a dobânzii este de 12%, iar dobânda se plăteşte anual.
Se cere:
• înregistraţi primirea creditului
• înregistraţi dobânda datorată pentru primul an
• înregistraţi plata dobânzii şi a ratei scadente la 31 decembrie N şi
la 31 decembrie N+1
• unde şi cu ce sumă apare creditul bancar în bilanţul de la 31
decembrie N+1

3. Dacă la emisiunea unui credit obligatar constând în 20.000 de


obligaţiuni s-a făcut înregistrarea contabilă de mai jos, stabiliţi care este
valoarea de emisiune a unei obligaţiuni?

65
„Împrumuturi
= din emisiunea
240.000 lei % de obligaţiuni” 240.000 lei
210.000 lei „Debitori diverşi”
30.000 lei „Prime privind
rambursarea
obligaţiunilor”

4. La data de 1 ianuarie N, o societate emite şi încasează un credit


obligatar cu următoarele caracteristici:
• număr de obligaţiuni 10.000;
• valoare de emisiune 9.5 lei;
• valoare de rambursare egală cu valoarea nominală de 10 lei;
• rata anuală a dobânzii 15%;
• durata împrumutului 5 ani;
• cuponul de dobândă se plăteşte anual la data de 31 decembrie;
• rambursarea creditului obligatar se face în 5 rate anuale de câte
2.000 obligaţiuni, la fiecare dată de 31 decembrie.

Ce înregistrări generează creditul obligatar în cursul exerciţiului N?


Cum influenţează creditul obligatar poziţiile bilanţiere „Datorii ce trebuie
plătite într-o perioadă de un an” şi „Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă
mai mare de un an” din bilanţul de la 31 decembrie N?

5. La data de 1 octombrie 2004, o societate a emis un credit obligatar


cu următoarele caracteristici:
• număr de obligaţiuni 5.000;
• valoarea de emisiune 14,5 lei, valoarea de rambursare 15,3 lei,
valoarea nominală 15 lei;
• rata anuală a dobânzii 20%;
• durata împrumutului 5 ani, rambursabil integral la scadenţă;
• cuponul de dobândă se plăteşte anual la data de 1 octombrie.

66
Care este valoarea cheltuielii cu dobânda aferentă creditului
obligatar care va afecta rezultatul exerciţiului 2004? Care este valoarea
cheltuielii privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor care
va afecta rezultatul exerciţiului 2004? Ce principiu contabil aţi aplicat?

6. La 1 septembrie N, o societate a emis un credit obligatar cu


următoarele caracteristici:
• număr de obligaţiuni 10.000;
• valoare de emisiune 10,8 lei, valoare de rambursare 11,4 lei,
valoare nominală 11 lei;
• rata anuală a dobânzii 15%;
• durata împrumutului 4 ani;
• cuponul de dobândă se plăteşte anual la data de 1 septembrie;
• rambursarea creditului obligatar se face în 5 rate anuale de câte
2.000 obligaţiuni, la fiecare dată de 1 septembrie.

Care este valoarea cheltuielii cu dobânda care va afecta rezultatul


exerciţiului N+1? Care este valoarea cheltuielii privind amortizarea primelor
de rambursare a obligaţiunilor care va afecta rezultatul exerciţiului N+1?

7. La 1 octombrie N-1, o societate a emis un credit obligatar format


din 10.000 obligaţiuni cu valoare de emisiune 19,5 lei, valoare de
rambursare (egală cu valoarea nominală) 20 lei. La 1 octombrie N,
societatea răscumpără de la bursă 2.000 de obligaţiuni la preţul de
cumpărare de 20,2 lei/obligaţiune pentru a le anula. La 1 octombrie N+1,
societatea răscumpără de la bursă încă 2.000 de obligaţiuni la preţul de
cumpărare de 19,4 lei/obligaţiune în scopul de a le anula. Înregistraţi
operaţiile generate de achiziţia şi anularea obligaţiunilor în exerciţiile N şi
N+1.

8. La data de 1 decembrie 2003, o societate a emis un credit obligatar


cu următoarele caracteristici: număr de obligaţiuni 5.000, valoare de
emisiune 58 lei, valoare de rambursare (egală cu valoarea nominală) 60 lei,
rata anuală a dobânzii 12%. Dobânda se plăteşte anual la 1 decembrie, iar
67
rambursarea creditului se face în 5 ani, prin răscumpărare de la bursă a
1.000 de obligaţiuni pe an. În exerciţiul 2004, răscumpărarea obligaţiunilor
s-a făcut la cursul de 60,4 lei/obligaţiune. Determinaţi totalul cheltuielilor
financiare ale exerciţiului 2004.

9. La data de 1 decembrie N, s-a constituit societatea ALFA SA cu


un capital social de 50.000 lei, format din 50.000 de acţiuni cu o valoare
nominală de 1 leu/acţiune. Aporturile la capital sunt formate din:
• un teren în valoare de 15.000 lei (15.000 acţiuni);
• utilaje în valoare de 7.000 lei (7.000 acţiuni);
• un stoc de materii prime în valoare de 3.000 lei (3.000 acţiuni);
• restul acţiunilor sunt remunerate prin aporturi în bani;

Pe data de 1 decembrie (la subscriere) sunt vărsate integral aporturile


în natură şi jumătate din aporturile în bani. Restul aporturilor vor fi vărsate
pe 15 februarie N+1.
a) Se cere să se contabilizeze subscrierea şi vărsarea aporturilor.
Presupunând că până la sfârşitul exerciţiului nu au mai avut loc alte
tranzacţii, întocmiţi bilanţul contabil la 31 decembrie N.
b) Societatea GAMA a subscris cele 25.000 de acţiuni în numerar
din capitalul societăţii ALFA. Cum se înregistrează în contabilitatea
societăţii GAMA subscrierea acţiunilor la 1 decembrie N şi vărsarea restului
de bani la 15 februarie N+1?

10. Societatea ALFA SA cu capitalul social format din 50.000 de


acţiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acţiune decide să-şi majoreze
capitalul prin emisiunea a 5.000 de noi acţiuni, la un preţ de emisiune de 1,2
lei/acţiune.
Înregistraţi subscrierea la majorarea de capital şi încasarea
contravalorii acţiunilor emise. Cu cât au crescut capitalurile proprii ale
societăţii în urma acestor operaţii?

68
11. La începutul exerciţiului N, capitalurile proprii ale societăţii
GAMA SA au următoarea structură:
• capital social 20.000 lei (10.000 acţiuni cu o valoare nominală de
2 lei/acţiune);
• rezerva legală 5.000 lei;
• alte rezerve 2.000 lei.

În cursul exerciţiului N, au loc următoarele operaţii:


a) se emit 1.000 de acţiuni remunerate prin aporturi în numerar, la
preţul de emisiune de 2,25 lei/acţiune (încasarea contravalorii acţiunilor
emise se face la subscriere);
b) se emit 1.000 de acţiuni pentru a remunera aducerea ca aport la
capitalul social a unui utilaj în valoare de 2,2.00 lei;
c) se încorporează în capitalul social 1.200 lei din alte rezerve şi 200
lei din primele de emisiune.
Înregistraţi operaţiile. Care este structura şi valoarea capitalurilor
proprii la sfârşitul exerciţiului N?

12. La începutul exerciţiului N, capitalurile proprii ale societăţii


BETA SA au următoarea structură:
• capital social 50.000 lei (10.000 acţiuni cu o valoare nominală de
5 lei/acţiune);
• rezerva legală 5.000 lei;
• alte rezerve 23.000 lei;
• pierdere reportată din exerciţiile anterioare 6.300 lei.

În cursul exerciţiului N, au loc următoarele operaţii:


a) un acţionar, deţinător a 400 de acţiuni, îşi retrage capitalul investit
în societatea BETA, plata contravalorii acţiunilor făcându-se în numerar;
b) pierderea reportată din exerciţiile anterioare este acoperită din
rezerva legală (5.000 lei) şi din alte rezerve (1.300 lei).
Înregistraţi operaţiile şi precizaţi structura şi valoarea capitalurilor
proprii ale societăţii BETA la sfârşitul exerciţiului N.

69
10 LUCRĂRILE DE ÎNCHIDERE
A EXERCIŢIULUI FINANCIAR

1. O societate prezintă următoarea balanţă de verificare la


31 decembrie N:
Simbol Sold Final
Denumire cont
cont Debitor Creditor
1011 Capital subscris nevărsat 20.000.000
1012 Capital subscris vărsat 180.000.000
1041 Prime de emisiune 7.000.000
121 Profit şi pierdere 17.500.000
131 Subvenţii pentru investiţii 100.000.000
212 Construcţii 200.000.000
2133 Mijloace de transport 380.000.000
2812 Amortizarea construcţiilor 70.000.000
2813 Amortizarea mijloacelor de transport 220.000.000
Provizioane pentru deprecierea
2912 construcţiilor 18.000.000
Provizioane pentru deprecierea mijloacelor
2913 de transport 7.200.000
3024 Piese de schimb 9.000.000
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 11.000.000
357 Mărfuri aflate la terţi 21.000.000
371 Mărfuri 54.000.000
397 Provizioane pentru deprecierea mărfurilor 4.700.000
401 Furnizori 158.700.000
413 Efecte de primit 4.000.000

70
Simbol Sold Final
Denumire cont
cont Debitor Creditor
419 Clienţi creditori 6.500.000
425 Avansuri acordate personalului 5.900.000
4424 TVA de recuperat 14.800.000
456 Decontări cu asociaţii privind capitalul 20.000.000
462 Creditori diverşi 15.600.000
471 Cheltuieli înregistrate în avans 2.500.000
5124 Conturi la bănci în valută 35.000.000
5311 Casa în lei 1.800.000
TOTAL 792.100.000 792.100.000

Întocmiţi bilanţul contabil în format listă. Verificaţi respectarea


egalităţii:
Capitaluri proprii = Active – Datorii
Explicaţi de ce totalul activelor nu este egal cu totalul din balanţă.

2. La data de 31 decembrie 2004, o societate a întocmit următoarea


balanţă de verificare cu două serii de egalităţi:
Simbol Rulaje Sold Final
Denumire cont
cont Debitor Creditor Debitor Creditor
1012 Capital subscris vărsat 0 15.000 0 35.000
1041 Prime de emisiune 0 700 0 1.200
1043 Prime de aport 0 200 0 200
105 Rezerve din reevaluare 0 2.000 0 2.000
1061 Rezerve legale 0 2.000 0 3.400
1068 Alte rezerve 0 3.380 0 5.880
121 Profit şi pierdere 54.420 63.800 0 9.380
129 Repartizarea profitului 9.380 0 9.380 0
Subvenţii pentru
131 3.000 0 0 12.000
investiţii
Împrumuturi din
161 emisiunea de 6.800 12.100 0 30.300
obligaţiuni
Dobânzi aferente
1681 0 2.800 0 2.800
împrumuturilor din

71
Simbol Rulaje Sold Final
Denumire cont
cont Debitor Creditor Debitor Creditor
emisiunea de
obligaţiuni
Prime privind
169 rambursarea 1.100 300 2.050 0
obligaţiunilor
Alte imobilizări
208 1.900 600 2.300 0
necorporale
2111 Terenuri 2.000 12.000 6.000 0
2131 Instalaţii de lucru 8.200 2.300 35.900 0
Imobilizări corporale în
231 7.800 0 7.800 0
curs
261 Titluri de participare 0 0 12.500 0
Amortizarea altor
2808 600 950 0 850
imobilizări necorporale
Amortizarea
2813 1.200 6.000 0 13.300
instalaţiilor
301 Materii prime 13.000 14.780 2.800 0
302 Materiale consumabile 2.000 2.800 1.100 0
Produse în curs de
331 1.800 2.100 1.800 0
execuţie
345 Produse finite 24.500 28.200 3.300 0
401 Furnizori 14.650 15.470 0 19.440
403 Efecte de plătit 0 5.950 0 5.950
Furnizori de
404 0 1.900 0 1.900
imobilizări
Furnizori facturi de
408 0 2.380 0 2.380
întocmit
Furnizori debitori
4091 pentru prestări de 6.000 0 6.000 0
servicii
Furnizori debitori
4092 pentru cumpărări de 7.800 0 7.800 0
stocuri
411 Clienţi 38.080 21.420 16.660 0
72
Simbol Rulaje Sold Final
Denumire cont
cont Debitor Creditor Debitor Creditor
413 Efecte de încasat 9.520 4.760 4.760 0
416 Clienţi incerţi 11.900 0 11.900 0
Personal - salarii
421 5.000 5.000 0 1.400
datorate
441 Impozit pe profit 0 1.120 0 1.120
4423 TVA de plată 4.693 0 3.113
4424 TVA de recuperat 9.785 9.785 0 0
4426 TVA deductibilă 5.092 5.092 0 0
4427 TVA colectată 9.785 9.785 0 0
4428 TVA neexigibilă 380 0 380 0
457 Dividende de plată 4.000 0 4.000
461 Debitori diverşi 23.205 11.200 12.005 0
Provizioane pentru
491 deprecierea creanţelor 0 3.570 0 3.570
clienţi
5121 Conturi la bănci în lei 36.160 44.922 5.548 0
5311 Casa în lei 0 750 450 0
541 Acreditive 8.000 0 8.000 0
542 Avansuri de trezorerie 750 0 750 0
Cheltuieli cu materii
601 14.780 14.780 0 0
prime
Cheltuieli cu materiale
602 2.800 2.800 0 0
consumabile
641 Cheltuieli cu salariile 5.000 5.000 0 0
Cheltuieli cu activele
6583 13.100 13.100 0 0
cedate
666 Cheltuieli cu dobânda 2.800 2.800 0 0
Cheltuieli cu
6811 amortizarea 6.950 6.950 0 0
imobilizărilor
Cheltuieli cu
provizioane pentru
6814 3570 3.570 0 0
deprecierea activelor
circulante

73
Simbol Rulaje Sold Final
Denumire cont
cont Debitor Creditor Debitor Creditor
Cheltuieli privind
amortizarea primelor
6868 300 300 0 0
de rambursare a
obligaţiunilor
Cheltuieli cu impozitul
691 1.120 1.120 0 0
pe profit
Venituri din vânzarea
701 32.000 32.000 0 0
produselor finite
711 Variaţia stocurilor 30.300 30.300 0 0
Venituri din producţia
722 de imobilizări 7.800 7.800 0 0
corporale
Venituri din cedarea
7583 19.500 19.500 0 0
activelor
Venituri din subvenţii
7854 3.000 3.000 0 0
pentru investiţii
Venituri din imobilizări
761 1.500 1.500 0 0
financiare
TOTAL 465.327 465.327 159.183 159.183

Se cunosc în plus următoarele informaţii:


• împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni în valoare de 8.500 lei
vor fi rambursate în exerciţiul 2005;
• primele privind rambursarea obligaţiunilor aferente părţii din
împrumut care va fi rambursată în exerciţiul 2005 au valoarea de
790 lei;
• societatea intenţionează să vândă în 2005 titluri de participare în
valoare de 2.400 lei;
• datorii faţă de furnizori în sumă de 7.800 au scadenţa în exerciţiul
2006.

74
Se cere să se întocmească bilanţul şi contul de profit şi pierdere atât
în conformitate cu OMF 94/2001, cât şi potrivit OMF 306/2002. Să se
compare situaţiile financiare astfel obţinute şi să se discute diferenţele
observate.

3. Contabila societăţii BALANŢA SA a întocmit următoarea balanţă


de verificare la 31 decembrie N. Identificaţi cel puţin 10 greşeli sau
neconcordanţe în balanţa de mai jos, corectaţi-le şi întocmiţi bilanţul şi
contul de profit şi pierdere.
Denumire Sold iniţial Rulaje Sold Final
Cont
cont Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
Capital
subscris
1012 vărsat 0 200.000.000 0 0 200.000.000
Profit şi
121 pierdere 0 0 150.000.000 125.000.000 25.000.000 0
212 Construcţii 250.000.000 0 0 0 250.000.000 0
Amortizarea
2812 construcţiilor 75.000.000 0 0 25.000.000 50.000.000 0
Materii
301 prime 25.000.000 0 30.000.000 38.000.000 0 17.000.000
Produse
345 finite 15.000.000 0 100.000.000 110.000.000 5.000.000 0
401 Furnizori 0 47.000.000 61.000.000 35.700.000 0 21.700.000
411 Clienţi 12.000.000 0 178.500.000 80.000.000 98.500.000 0
Personal -
salarii
421 datorate 0 0 0 52.000.000 0 52.000.000
4423 TVA de plată 0 0 0 28.500.000 0 28.500.000
TVA
4426 deductibilă 0 0 5.700.000 0 5.700.000 0
TVA
4427 colectată 0 0 28.500.000 28.500.000 0 0
Conturi la
5121 bănci în lei 20.000.000 0 80.000.000 61.000.000 39.000.000 0
Cheltuieli cu
601 materii prime 38.000.000 0 0 38.000.000 0 0
Cheltuieli cu
641 salariile 0 0 52.000.000 52.000.000 0 0
Cheltuieli cu
amortizarea
imobilizărilor
6811 corporale 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0

75
Denumire Sold iniţial Rulaje Sold Final
Cont
cont Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
Venituri din
vânzarea
produselor
701 finite 0 0 0 150.000.000 0 150.000.000
Variaţia
711 stocurilor 0 0 110.000.000 100.000.000 10.000.000 0
TOTAL

4. La 31 decembrie 2004, valoarea contabilă a stocului de produse


finite este de 34.000 lei (100 buc. * 340 lei/buc.). La inventariere se
constată:
(i) stocul faptic de produse finite este format din 96 bucăţi
(bucăţile lipsă sunt considerate perisabilităţi);
(ii) valoarea netă de realizare a produselor finite este de 320
lei/buc.
Ce înregistrări trebuie făcute ca urmare a acestor constatări? Care
este valoarea contabilă netă a stocului de produse finite?

5. La 31 decembrie 2004, valoarea contabilă a stocului de mărfuri


este de 1.400.000 lei (200 buc. * 7.000 lei/buc.). La inventariere se constată:
(i) stocul faptic de mărfuri este format din 202 bucăţi;
(ii) valoarea netă de realizare a mărfurilor este de 7.050 lei/buc.
Ce înregistrări trebuie făcute ca urmare a acestor constatări?

6. La 1 ianuarie N, o societate deţine un stoc de materii prime format


de 100 kg la cost de achiziţie de 3.000 lei/kg. Pentru evaluarea la ieşire a
stocurilor de materii prime, societatea foloseşte metoda FIFO. În cursul
exerciţiului N, societatea efectuează următoarele operaţii, în ordinea în care
sunt prezentate:
• cumpără 210 kg materie primă la cost de achiziţie de 3.150 lei/kg;
• consumă 240 kg materie primă;
• cumpără 50 kg materie primă la cost de achiziţie de 3.200 lei/kg;
• consumă 65 kg materie primă;

76
La 31 decembrie N, în urma inventarierii se constată că stocul faptic
este format din 52 kg, iar valoarea netă de realizare a materiilor prime este
de 3.170 lei/kg.
Se cere:
• Înregistraţi operaţiile necesare pentru reflectarea în contabilitate a
rezultatelor inventarierii.
• Determinaţi valoarea cheltuielii cu materiile prime aferente
exerciţiului N.
• Determinaţi valoarea contabilă netă a stocului de materii prime.

7. La 1 ianuarie N, o societate deţine un stoc de produse finite format


din 70 kg la cost de producţie de 1.800 lei/kg., pentru care la 31 decembrie
N-1 a fost constituit un provizion pentru deprecierea produselor finite în
valoare de 560 lei. Pentru evaluarea stocurilor la ieşire societatea foloseşte
metoda FIFO. În cursul exerciţiului N, au loc următoarele operaţii, în
ordinea în care sunt prezentate:
• se obţin 180 kg produse finite la cost de producţie de 1.950 lei/kg;
• se vând 230 kg produse finite la preţ de vânzare 2.500 lei/kg.,
TVA 19%;
• se obţin 50 kg produse finite la cost de producţie de 1.970 lei/kg;
• se vând 52 kg produse finite la preţ de vânzare de 2.000 lei/kg,
TVA 19%;
La 31 decembrie N, în urma inventarierii se constată că stocul faptic
de produse finite este format din 21 kg, iar valoarea de piaţă este de 1.945
lei/kg.
Se cere:
• Înregistraţi operaţiile necesare pentru reflectarea în contabilitate a
rezultatelor inventarierii.
• Determinaţi suma care trebuie sa apară în contul de profit şi
pierdere la „Variaţia stocurilor”.
• Determinaţi valoarea contabilă netă a stocului de produse finite.

77
8. O societate producătoare de televizoare acordă prin contract un an
garanţie pentru produsele vândute. Statisticile arată că 5% dintre produsele
vândute se întorc în anul următor în vederea reparării. Cheltuielile cu
repararea unui produs sunt în medie 50 lei. În exerciţiul N, s-au vândut
2.000 bucăţi de produs. În bilanţul de la 31.12.N al societăţii trebuie să
apară:
a) o datorie înregistrată la clienţi creditori cu suma de 5.000 lei;
b) un provizion pentru riscuri şi cheltuieli în sumă de 5.000 lei;
c) situaţia prezentată mai sus nu trebuie să afecteze bilanţul la
31.12.N;
d) o cheltuială în avans cu suma de 5.000 lei.

9. În cursul exerciţiului 2002, o societate deţinătoare a unui lanţ de


restaurante a fost dată în judecată de un client care reclama că a suferit o
intoxicaţie alimentară în urma produselor consumate într-unul din
restaurantele societăţii. Clientul a solicitat o despăgubire de 40.000 lei. La
31 decembrie 2002, procesul este încă în desfăşurare, iar avocaţii societăţii
consideră că au şanse mari să câştige procesul.
La 31 decembrie 2003, procesul tot nu s-a încheiat, dar în lumina
unor noi probe aduse în cursul anului, avocaţii societăţii apreciază că este
probabilă pierderea procesului şi plata despăgubirii de către societate.
În cursul anului 2004, este dată sentinţa în favoarea clientului
reclamant şi societatea este obligată să plătească suma de 40.000 lei.
Cum se reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiilor 2002, 2003 şi
2004 situaţia de mai sus (bilanţ, cont de profit şi pierdere, tabloul fluxurilor
de trezorerie şi note explicative).
Ce principiu contabil se aplică?

10. În care dintre componentele situaţiilor financiare întocmite


conform OMF 94/2001, la 31.12.N, figurează fiecare dintre informaţiile de
mai jos:
• Număr mediu de salariaţi 400;
• Rezultatul net al exerciţiului 800 lei;
• Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 1.500 lei;
78
• Impozit pe profit datorat la 31 decembrie N 128 lei;
• Impozit pe profit plătit în cursul exerciţiului N 114 lei;
• Creşterea valorii contabile brute a imobilizărilor corporale 14.000
lei;
• Datorii ce vor fi plătite peste mai mult de 5 ani 21.000 lei;
• Număr total de acţiuni emise de societate 10.000;
• Valoarea nominală a unei acţiuni 4,3 lei/acţiune;
• Capital social 43.000 lei;
• Indicatorul lichidităţii curente 1,7;
• Credit bancar pe termen lung 65.000 lei;
• Rata anuală a dobânzii la creditul bancar pe termen lung este
10%;
• Pentru acordarea creditului bancar pe termen lung a fost ipotecat
un teren în valoare de 34.000 lei;
• Folosirea metodei FIFO pentru evaluarea la ieşire a stocurilor de
materii prime;
• Rambursări de credite bancare pe termen lung

11. La începutul exerciţiului N, bilanţul societăţii ALFA se prezintă


astfel:

Sume
Activ Pasiv Sume (lei)
(lei)
Active imobilizate, din
200.000 Datorii, din care: 275.000
care:
Credit bancar pe termen
Utilaje 200.000 275.000
lung
Active circulante, din Capitaluri proprii, din
250.000 175.000
care: care:
Capital social subscris
Mărfuri 50.000 175.000
vărsat
Produse finite 75.000
Conturi la bănci 125.000
TOTAL ACTIV 450.000 TOTAL PASIV 450.000

79
În cursul exerciţiului N, au loc următoarele operaţii:
1) Se achiziţionează, pe baza de factură, materii prime la cost de
achiziţie 80.000 lei, TVA 19%;
2) Se vând mărfuri, pe baza de factură, la preţ de vânzare 70.000
lei, TVA 19%, costul de achiziţie al mărfurilor vândute fiind de
40.000 lei;
3) Pe bază de bon de consum se înregistrează consumul de materii
prime în valoare de 35.000 lei;
4) Se primeşte factura pentru energia electrică consumată în
valoare de 10.000 lei, TVA 19%;
5) Se înregistrează amortizarea utilajelor în sumă de 20.000 lei;
6) Se înregistrează salariile datorate personalului în sumă de
50.000 lei;
7) Se ridica numerar din contul bancar în sumă de 70.000 lei;
8) Se plătesc în numerar salariile datorate personalului;
9) Se obţin produse finite la cost total de producţie de 115.000 lei;
10) Se vând produse finite la preţ de vânzare 100.000 lei, TVA 19%,
costul de achiziţie al produselor finite vândute fiind de 70.000
lei;
11) Se încasează de la clienţi suma de 150.000 lei, prin contul
bancar;
12) Se plăteşte furnizorul de energie electrică: 11.900 lei, în
numerar;
13) Se rambursează 100.000 lei din creditul bancar pe termen lung.
Se cere:
a) Să se deschidă conturile care au sold iniţial;
b) Să se facă analiza contabilă a operaţiilor şi să se înregistreze
sumele în conturi;
c) Să se regularizeze TVA-ul;
d) Să se închidă conturile de venituri şi cheltuieli;
e) Să se înregistreze impozitul pe profit şi închiderea contului de
cheltuieli cu impozitul pe profit;
f) Să se întocmească balanţa de verificare;

80
g) Să se întocmească situaţiile financiare la 31 decembrie N: bilanţul
şi contul de profit şi pierdere.

12. La 31 decembrie N-1, bilanţul societăţii BETA se prezintă astfel:

Activ Sume (lei) Pasiv Sume (lei)


Active imobilizate, din
360.000.000 Datorii, din care: 240.000.000
care:
Construcţii
400.000.000 Credit bancar pe termen
- Amortizarea 240.000.000
(40.000.000) lung
construcţiilor
Active circulante, din Capitaluri proprii, din
130.000.000 250.000.000
care: care:
Mărfuri 60.000.000 Capital social subscris 200.000.000
- Provizioane de (5.000.000) vărsat
depreciere a mărfurilor Alte rezerve 50.000.000
Produse finite 40.000.000
Conturi la bănci 35.000.000
TOTAL ACTIV 490.000.000 TOTAL PASIV 490.000.000

În cursul exerciţiului N, au loc următoarele operaţii:


1) Se vinde o construcţie pe bază de factură la preţul de vânzare
150.000.000 lei, TVA 19%, costul de achiziţie al construcţiei
vândute fiind de 130.000.000 lei, iar amortizarea cumulată pană
în momentul vânzării de 13.000.000 lei;
2) Se cumpără mărfuri pe bază de aviz de însoţire la cost de achiziţie
40.000.000, TVA 19%;
3) Se vând produse finite pe bază de factură la preţul de vânzare de
50.000.000 lei, TVA 19%, costul de producţie al produselor finite
vândute fiind de 35.000.000 lei;
4) Se emit 1000 acţiuni la preţ de emisiune de 110.000 lei/acţiune
(valoarea nominală fiind de 100.000 lei/acţiune) şi se încasează
integral contravaloarea acţiunilor prin contul bancar.
5) Se încorporează în capitalul social alte rezerve în sumă de
30.000.000 lei;

81
6) Se înregistrează dobânda datorată pentru creditul bancar pe
termen lung, în sumă de 60.000.000;
7) Pe bază de extras de cont se înregistrează încasarea unui avans
de la clienţi în sumă de 80.000.000, inclusiv TVA;
8) Se înregistrează pe bază de extras de cont plata ratei scadente
din creditul bancar în sumă de 100.000.000 lei şi a dobânzii
datorate;
9) Pe bază de extras de cont se înregistrează plata chiriei (pentru un
mijloc de transport închiriat) în sumă de 20.000.000 lei, din care
5.000.000 lei pentru luna decembrie N, iar 15.000.000 lei pentru
primele 3 luni din N+1;
10) Se înregistrează amortizarea anuală a construcţiilor în valoare de
30.000.000 lei;
11) La sfârşitul exerciţiului N, se constată că valoarea de piaţă a
stocului de mărfuri este de 97.000.000 lei;
Se cere:
a) Să se deschidă conturile care au sold iniţial;
b) Să se facă analiza contabilă a operaţiilor şi să se înregistreze
sumele în conturi;
c) Să se regularizeze TVA-ul;
d) Să se închidă conturile de venituri şi cheltuieli;
e) Să se înregistreze impozitul pe profit şi închiderea contului de
cheltuieli cu impozitul pe profit (dacă este cazul);
f) Să se întocmească balanţa de verificare;
g) Să se întocmească situaţiile financiare la 31 decembrie N: bilanţul
şi contul de profit şi pierdere.

13. La 1 ianuarie 2004, o societate comercială prezintă următoarea


situaţie a elementelor patrimoniale:
¾ Terenuri: 50.000 lei (valoare reevaluată la 31 decembrie 2003);
¾ Rezerve din reevaluarea terenurilor 2.300 lei;
¾ Utilaje: evaluate la cost de achiziţie 75.000 lei, achiziţionate la 1
octombrie 2001, amortizabile pe o durată de 10 ani prin metoda
liniară;
82
¾ Amortizarea cumulată a utilajelor ... lei;
¾ Instalaţii de producţie: evaluate la cost de achiziţie de 60.000 lei,
achiziţionate la 25 august 2002, amortizabile pe o durată de 5 ani
prin metoda accelerată, subvenţionate în proporţie de 60% din
costul de achiziţie;
¾ Amortizarea cumulată a instalaţiilor de producţie ... lei;
¾ Subvenţie pentru investiţii ... lei (folosită pentru finanţarea
instalaţiilor de producţie);
¾ Materii prime 6.500 lei (100 kg*6,5 lei/kg) – evaluarea la ieşire a
materiilor prime se face prin metoda FIFO;
¾ Provizion de depreciere a materiilor prime 45 lei;
¾ Produse finite 14.000 lei (700 buc*20 lei/buc.) – evaluarea la
ieşire a produselor finite se face prin metoda costului mediu
ponderat;
¾ Provizion de depreciere a produselor finite 780 lei;
¾ Producţie în curs de execuţie 700 lei;
¾ TVA de recuperat 2.850 lei;
¾ Efect comercial de încasat: 5.950 lei (scadent la data de 30 martie
2004);
¾ Disponibil în contul bancar în lei 8.800 lei;
¾ Disponibil în contul bancar în euro 19.000 lei (5.000 euro la
cursul de schimb de la 31.12.2004 de 3,8 lei/euro);
¾ Capital social: 30.000 acţiuni cu valoarea nominală de 2,5
lei/acţiune;
¾ Rezerve … lei;
¾ Credit bancar pe termen lung: 80.000 lei (la data de 1 ianuarie
2003 societatea a încasat creditul bancar în sumă de 100.000 lei
rambursabil în 5 rate anuale de 20.000 lei la data de 31
decembrie, dobânda aferentă creditului se plăteşte de asemenea
anual);
¾ Chirii încasate în avans 800 lei (pentru lunile ianuarie şi februarie
2004);

83
În cursul exerciţiului financiar 2004, au loc următoarele tranzacţii:
Nr. Data Tranzacţia
1 15 ian Pe bază de factură, se achiziţionează 300 kg materie primă
la preţ de cumpărare 6,4 lei/kg, cheltuieli de transport
facturate de furnizor 150 lei, TVA 19%.
2 21 ian Pe bază de bon de consum, se înregistrează consumul a
380 kg materie primă.
3 15 feb Se obţin 300 bucăţi de produs finit la cost de producţie de
21 lei/bucată;
4 2 mar Pe bază de aviz de însoţire se achiziţionează 450 kg
materie primă la cost de achiziţie de 7 lei/kg, TVA 19%;
5 8 mar Se primeşte factura pentru materiile prime achiziţionate în
data de 2 martie, în valoare de 3.150 lei, TVA 19%.
6 21 mar Pentru a-şi achita datoria faţă de furnizorul de materii
prime în valoare totală de 6211,8 lei, societatea girează
efectul comercial în valoare de 5.950 lei şi plăteşte
diferenţa prin ordin de plată.
7 15 apr Se încasează, în numerar, un avans în sumă de 4.000 lei
(inclusiv TVA), pentru vânzarea de produse finite;
8 27 apr Se vând 600 bucăţi de produs finit, pe bază de factură, la
preţ de vânzare de 25 lei/bucată, TVA 19% şi se reglează
avansul primit;
9 7 mai Se prestează unui client servicii în valoare de 4.000 lei,
TVA 19%, pe bază de factură;
10 20 mai Pe bază de extras de cont, se înregistrează încasarea
restului de plată la factura din data de 27 aprilie 2004;
11 5 iunie Se obţin 400 bucăţi de produs finit la cost de producţie de
21,5 lei/bucată;
12 10 iunie Societăţii i s-a aprobat primirea unei subvenţii în valoare
de 15.000 lei, ce va fi folosită pentru finanţarea parţială a
construcţiei unei hale de producţie.
13 25 iunie Societatea încasează subvenţia în valoare de 15.000 lei,
prin contul bancar.
84
Nr. Data Tranzacţia
14 10 iulie Societatea constituie un acreditiv în sumă de 38.000 lei
pentru plata unui furnizor;
15 1 sept Societatea emite şi încasează un împrumut obligatar în
următoarele condiţii: număr de obligaţiuni 5.000; valoarea
de emisiune 10 lei; valoare nominală 10,5 lei; valoarea de
rambursare 11,2 lei; rata anuală a dobânzii 15%; durata
împrumutului 5 ani; se vor rambursa câte 1.000 obligaţiuni
pe an la fiecare dată de 1 septembrie; cuponul de dobândă
se plăteşte anual la 1 septembrie.
16 5 sept Se primeşte factura pentru servicii prestate de furnizorul
angajat să dirijeze realizarea construcţiei, în sumă de
30.000 lei, TVA 19%;
17 20 sept Se plăteşte, din acreditiv, datoria înregistrată pe data de 20
august 2004;
18 25 sept Se anulează acreditivul rămas după plata furnizorului;
19 27 sept Este finalizată construcţia halei de producţie şi se face
recepţia acesteia la costul de producţie de 42.000 lei.
Construcţia are o durată de utilizare de 15 ani şi se
amortizează prin metoda liniară începând cu 1 octombrie
2004;
20 30 sept Se achiziţionează 200 acţiuni BRD la preţ de cumpărare de
5,7 lei/acţiune, în scop speculativ (plata se face prin ordin
de plată);
21 1 oct Pe bază de factură, se vând instalaţiile de producţie la
preţul de vânzare de 38.000 lei, TVA 19%;
22 20 oct Se vând 180 de acţiuni BRD la preţul de vânzare de 6,1
lei/acţiune, cu încasare prin contul bancar;
23 28 oct Pe bază de extras de cont, se înregistrează încasarea a 50%
din creanţa rezultată din vânzarea instalaţiilor de producţie;
24 2 nov Se consumă 370 kg de materie primă, pe bază de bon de
consum;

85
Nr. Data Tranzacţia
25 15 nov Pe bază de factură, se vând unui client extern 650 bucăţi de
produs finit la preţul de vânzare de 10 euro/bucată; cursul
de schimb la 15 noiembrie este de 3,85 lei/euro;
26 4 dec Se încasează integral creanţa faţă de clientul extern; cursul
valutar la această dată este de 3,78 lei/euro;
27 21 dec Pe bază de stat de salarii, se înregistrează datorii salariale
în sumă de 12.000 lei;
28 22 dec Se ridică numerar din contul bancar în sumă de 12.000 lei
şi se plătesc salariile;
29 31 dec Se înregistrează dobânda datorată (pentru exerciţiul 2004)
pentru creditul bancar pe termen lung, ştiind că rata anuală
a dobânzii este de 18%.
30 31 dec Se plăteşte din contul bancar dobânda datorată şi rata
scadentă din creditul bancar pe termen lung.
31 31 dec Se reevaluează terenurile la suma de 48.500 lei.
32 31 dec La inventariere se constată un minus cantitativ de 2 kg
materie prima, neimputabil.
33 31 dec Preţul care s-ar putea obţine prin vânzarea materiilor prime
este de 7,4 lei/kg, dar ar fi necesare cheltuieli directe legate
de vânzare de 0,8 lei/kg.
34 31 dec La inventariere se constată lipsa la inventar a 10 buc de
produs finit care se imputa gestionarului la preţul de 25
lei/buc, TVA 19%.
35 31 dec Valoarea producţiei în curs de execuţie este de 1.100 lei.
36 31 dec Se estimează că sunt doar 40% şanse de a recupera creanţa
înregistrată pe data de 7 mai, întrucât clientul a intrat în
incapacitate de plată;
37 31 dec Cursul de schimb este 1 euro = 3,68 lei.
38 31 dec Cursul bursier al acţiunilor BRD este de 5,5 lei/acţiune;

86
Se cere:
a) Să se întocmească bilanţul iniţial, în format listă, determinând, pe
baza informaţiilor disponibile, sumele lipsă;
b) Să se înregistreze tranzacţiile care au loc în cursul exerciţiului
financiar 2004, inclusiv acele operaţii care, fără a fi precizate în
enunţ, sunt cerute de aplicarea principiilor independenţei
exerciţiilor şi prudenţei;
c) Să se regularizeze TVA, să se închidă conturile de venituri şi
cheltuieli 1 şi să se determine rezultatul brut;
d) Să se înregistreze impozitul pe profit în valoare de 4.549,44 lei;
e) Să se întocmească balanţa de verificare la 31.12.2004 cu patru
serii de egalităţi;
f) La 31 decembrie 2004, să se întocmească bilanţul, contul de profit
şi pierdere şi tabloul fluxurilor de trezorerie;

14. La data de 31 decembrie N, se cunosc următoarele informaţii


referitoare la societatea GOING CONCERN SA, o societate prestatoare de
servicii de consultanţă contabilă:
• principalul client al societăţii (care reprezintă 80% din totalul
vânzărilor realizate de societate în cursul exerciţiului N) a intrat în
incapacitate de plată la începutul lunii decembrie;
• în cursul lunii octombrie N+1, societatea va trebui să ramburseze
un credit bancar în valoare de 70.000 lei;
• activele societăţii sunt formate din: active imobilizate 63.000 lei
şi active circulante 21.500 lei (din care lichidităţi 9.000 lei);
Cum apreciaţi capacitatea societăţii de a-şi continua, în mod normal,
activitatea într-un viitor previzibil? Se cunoaşte că până la data publicării
situaţiilor financiare (aprilie N+1) societatea nu a reuşit încă să îşi
recupereze creanţele şi nici să încheie vreun alt contract de prestări servicii?

1
În scop metodologic, pentru rezolvarea acestei aplicaţii se va presupune că regularizarea
TVA şi închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli nu se fac lunar, ci doar la sfârşitul
anului.

87
În această situaţie, este necesar ca situaţiile financiare să conţină
vreo referire la capacitatea societăţii de a-şi continua activitatea?

15. Sunteţi contabilul societăţii BUMERANG SA, o societate


producătoare de articole textile. Aţi întocmit următorul bilanţ şi cont de
profit şi pierdere pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2004:
Bilanţ la 31.12.2004
A. Active imobilizate 56.100
Imobilizări corporale 56.100
B. Active circulante 45.000
Stocuri 22.000
Creanţe 16.000
Casa şi conturi la bănci 7.000
C. Cheltuieli înregistrate în avans 0
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 39.100
Credit bancar pe termen lung 20.100
Datorii comerciale 19.000
E. Active circulante (datorii curente) nete 5.900
F. Total activ minus datorii curente 62.000
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un 34.000
an
Credit bancar pe termen lung 34.000
H. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 25.000
Provizion pentru litigii 25.000
I. Venituri înregistrate în avans 0
J. Capitaluri şi rezerve 3.000
Capital social 23.000
Rezerve 1.000
Rezultatul exerciţiului -21.000

88
Cont de profit şi pierdere la 31.12.2004
Venituri din vânzarea produselor finite 45.000
Variaţia stocurilor 9.600
Venituri din cedarea activelor 8.400
Total venituri din exploatare 63.000
Cheltuieli cu materii prime 19.000
Cheltuieli cu salariile 14.000
Cheltuieli cu amortizări 6.000
Cheltuieli cu activele cedate 7.000
Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea creanţelor 7.500
clienţi
Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 25.000
Total cheltuieli din exploatare 78.500
Rezultat din exploatare -15.500
Venituri financiare 0
Cheltuieli cu dobânzi 5.500
Total cheltuieli financiare 5.500
Rezultatul financiar -5.500
Rezultatul brut al exerciţiului -21.000

16. Cunoaşteţi în plus următoarele informaţii:


- până la data publicării situaţiilor financiare, litigiul în care este
implicată societatea nu a primit încă sentinţa;
- pe piaţă se constată o reducere a cererii pentru produsele de tipul
celor fabricate de societate, în timp ce concurenţa este foarte
puternică;

Apreciaţi măsura în care societatea şi-ar putea continua, în mod


normal, activitatea într-un viitor previzibil. Argumentaţi răspunsul. Cum se
reflectă acest lucru în situaţiile financiare ale societăţii?

89
17. Sunteţi contabilul societăţii BARBECUE SRL, o societate care
activează în sectorul construcţiilor industriale. La 31 decembrie N,
cunoaşteţi următoarele informaţii:
- capitaluri proprii negative;
- în cursul exerciţiului N, societatea şi-a vândut o mare parte a
imobilizărilor corporale pentru a-şi procura lichidităţile necesare
plăţii unor datorii scadente ;
- pe piaţă, cererea pentru serviciile prestate de societatea
BARBECUE este în continuă scădere;
- cea mare parte a angajaţilor societăţii a demisionat;
- valoarea datoriilor scadente în exerciţiul N+1 este de 71.000 lei,
în timp ce lichidităţile societăţii sunt de 7.000;
Cum apreciaţi capacitatea societăţii de a-şi continua, în mod normal,
activitatea într-un viitor previzibil? Cum afectează acest fapt situaţiile
financiare la 31 decembrie N?

90
11 TABLOUL FLUXURILOR
DE TREZORERIE

1. Societatea EMMA SA a fost înfiinţată în cursul lunii ianuarie


2004. Acţionarii săi au contribuit la formarea capitalului social cu aporturi
în numerar în valoare de 20.000 lei. De asemenea, noua societate a
contractat un credit bancar pe termen lung în sumă de 36.000 lei şi a
cumpărat imobilizări corporale în valoare de 27.000 lei, cu plata pe loc. În
cursul exerciţiului financiar 2004, societatea EMMA a mai efectuat
următoarele tranzacţii:
(i) s-a aprovizionat de la furnizori cu stocuri şi servicii în valoare
totală de 17.450 lei, pentru care, la 31.12.2004, mai are de plătit
suma de 2.700;
(ii) a angajat datorii salariale în valoare totală de 10.900 lei, din
care, la 31.12.2004, mai datorează suma de 680 lei;
(iii) a plătit integral dobânda în valoare de 3.600 lei aferentă
creditului bancar şi a rambursat suma de 6.000 lei din creditul
bancar;
(iv) a realizat vânzări în valoare totală de 28.800 lei, din care, la
31.12.2004, mai are de încasat suma de 1.100 lei;
(v) a încasat dobândă pentru disponibilul din contul bancar în sumă
de 90 lei;

Întocmiţi tabloul fluxurilor de trezorerie la 31.12.2004.

91
2. Cunoscând informaţiile din tabelul de mai jos, determinaţi
fluxurile nete de trezorerie ale activităţilor de exploatare, investiţii şi
finanţare precum şi variaţia disponibilităţilor între sfârşitul şi începutul
exerciţiului. Pe baza fluxurilor nete de trezorerie calculate, comentaţi
situaţia financiară a societăţii:

• plăţi către furnizori 120.000 lei


• încasări de la clienţi 500.000 lei
• plăţi pentru achiziţia de mijloace de transport 1.300.000 lei
• încasarea unui credit bancar pe termen lung 800.000 lei
• plăţi către salariaţi 350.000 lei
• încasări din vânzarea unui utilaj 150.000 lei
• plata impozitului pe clădiri 50.000 lei
• plăţi pentru rambursarea unui împrumut din 300.000 lei
emisiunea de obligaţiuni
• plăti de dobânzi 40.000 lei
• încasări din emisiunea de acţiuni în numerar 100.000 lei
• încasare de dividende 20.000 lei
• plăţi pentru achiziţia de titluri de participare 150.000 lei
• încasări reprezentând rambursarea unui 170.000 lei
împrumut pe termen lung acordat unei filiale
• plata contribuţiei societăţii la asigurările 60.000 lei
sociale
• încasarea unei subvenţii pentru investiţii 200.000 lei
• încasarea unei subvenţii pentru exploatare 140.000 lei

3. Se cunosc următoarele informaţii: încasări de la clienţi 230.000


lei, plăţi către furnizori 110.000 lei, încasări din vânzarea unui utilaj 80.000
lei, plăţi privind impozitul pe profit 25.000 lei, plăţi către salariaţi 65.000
lei, plăţi pentru achiziţia de mijloace de transport 280.000 lei, rambursarea
unui credit bancar 60.000 lei. Fluxul net de trezorerie din activitatea de
exploatare este:
a) -230.000 lei;
92
b) 30.000 lei;
c) -30.000 lei;
d) -170.000 lei.

4. Din situaţiile financiare ale societăţii CASH-FLOW SA întocmite


la 31.12.N, se cunosc următoarele informaţii:
• rezultatul ordinar 25.000.000 lei;
• cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale 18.000.000 lei;
• venituri din provizioane de depreciere a activelor circulante
4.000.000 lei;
• cheltuieli cu dobânzi 8.000.000 lei;
• venituri din imobilizări financiare 25.500.000 lei;
• venituri din cedarea activelor 30.000.000 lei;
• cheltuieli cu activele cedate 14.000.000 lei;
• pierderi privind investiţiile financiare pe termen scurt cedate
500.000 lei;
• creanţe clienţi: soldul la 01.01.N este 2.200.000 lei, soldul la
31.12.N este 3.800.000 lei;
• stocuri: soldul la 01.01.N este 1.700.000 lei, soldul la 31.12.N
este 800.000 lei;
• datorii faţă de furnizori: soldul la 01.01.N este 4.700.000 lei,
soldul la 31.12.N este 5.300.000 lei;
• în cursul exerciţiului N au fost efectuate plăţi privind impozitul pe
profit în sumă de 6.800.000 lei;
Calculaţi fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare, folosind
metoda indirectă.

5. Din situaţiile financiare ale societăţii FLAUTUL FERMECAT


SA, aflăm următoarele informaţii:
- soldul creanţelor faţa de clienţi la 01.01.N este de 120.000 lei,
iar soldul creanţelor faţă de clienţi la 31.12.N este de 350.000 lei;
- în cursul exerciţiului N s-au înregistrat următoarele categorii de
venituri: venituri din vânzarea mărfurilor 500.000 lei, venituri
93
din servicii prestate 1.400.000 lei, venituri din vânzarea
produselor finite 250.000 lei, venituri din vânzarea
semifabricatelor 50.000 lei şi venituri din cedarea activelor
380.000 lei;
Determinaţi suma totală încasată de la clienţi în cursul exerciţiului
N, dacă:
- societatea este plătitoare de TVA;
- societatea nu este plătitoare de TVA.

6. Referitor la exerciţiul financiar N al societăţii X, se cunosc


următoarele informaţii:
- datoriile faţă de furnizori au sold iniţial de 450.000 lei şi sold
final de 200.000 lei;
- în cursul exerciţiului s-au cumpărat stocuri de materii prime în
valoare de 600.000 lei, servicii în valoare totală de 540.000 lei şi
mijloace de transport în valoare de 800.000 lei;
Determinaţi suma ce va fi luată în calcul ca plăţi către furnizori în
determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de exploatare, atât în
varianta cu TVA cât şi în varianta fără TVA.

7. Din situaţiile financiare ale societăţii SPĂRGĂTORUL DE NUCI


SRL întocmite pentru exerciţiul N, s-au extras următoarele informaţii:
- imobilizări corporale: sold iniţial 12.000.000 lei, sold final
18.600.000 lei;
- furnizori de imobilizări: sold iniţial 350.000 lei, sold final
1.400.000 lei;
În cursul exerciţiului N, s-a vândut un utilaj la preţ de vânzare
800.000 lei, TVA 19%, costul de achiziţie fiind de 1.200.000 lei, iar
amortizarea cumulată până în momentul vânzării 700.000 lei.
În cursul exerciţiului N, a fost adus aport la capitalul social un mijloc
de transport în valoare de 900.000 lei.
Determinaţi plăţile pentru achiziţia de imobilizări efectuate de
societate în cursul exerciţiului N.
94
8. La începutul exerciţiului N, o societate avea dobânzi datorate în
sumă de 27.000.000 lei. Dacă, în cursul exerciţiului N, s-au înregistrat
cheltuieli cu dobânzi în sumă de 276.000.000 lei, iar dobânzile datorate la
31.12.N sunt în valoare de 51.000.000 lei, determinaţi dobânzile plătite în
cursul exerciţiului N.

9. Din situaţiile financiare ale societăţii TAX SA întocmite la


31.12.N, am extras următoarele informaţii:

Elemente 31.12.N-1 31.12.N


Impozit pe profit datorat 15.000.000 4.500.000
Cheltuiala cu impozitul pe 63.000.000 47.000.0000
profit

Determinaţi plăţile privind impozitul pe profit efectuate în cursul


exerciţiului N.

10. Din bilanţul la 31.12.N, au fost extrase următoarele informaţii:

Elemente 31.12.N-1 31.12.N


Capital social 20.000 25.000
Rezerve 0 150
Prime de emisiune 0 700
Rezultatul exerciţiului 150 -10
Împrumut din emisiunea de 35.200 40.600
obligaţiuni
Credit bancar pe termen lung 18.100 29.300

În plus, se cunosc următoarele:


• Creşterea capitalului social s-a făcut prin emisiune de acţiuni în
numerar;
• În cursul exerciţiului N, au fost lansat un nou împrumut obligatar
în sumă de 12.000 lei;
• În cursul exerciţiului N, au fost rambursate credite bancare pe
termen lung în sumă de 3.800 lei;

95
• În cursul exerciţiului N, s-au încasat dobânzi în sumă de 500 lei şi
s-au plătit dividende în sumă de 70 lei;
Determinaţi fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare.

11. Fără a ţine cont de incidenţa TVA, întocmiţi tabloul fluxurilor de


trezorerie pe baza următoarelor informaţii:

Bilanţ la 31.12.2004
Elemente bilanţiere N-1 N
A. Active imobilizate 2.800 5.100
Imobilizări corporale 3.200 6.000
Amortizarea imobilizărilor (400) (900)
B. Active circulante
Mărfuri 1.000 800
Creanţe clienţi 600 700
Disponibilităţi 200 320
C. Cheltuieli înregistrate în avans - -
D. Datorii cu scadenţă mai mică de un an
Furnizori 500 750
Furnizori de imobilizări 200 310
Impozit pe profit 100 90

E. Active circulante (datorii curente) nete


F. Total activ minus datorii curente
G. Datorii cu scadenţă mai mare de un an
Credit bancar pe termen lung 1.110 1.620
H. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli - -
I. Venituri înregistrate în avans - -
J. Capitaluri şi rezerve
Capital social 2.200 3.500
Rezerve 400 450
Rezultatul exerciţiului 90 200

96
Cont de profit şi pierdere la 31.12.2004
Venituri din vânzarea mărfurilor 4.500
Venituri din cedarea activelor 800
Total venituri din exploatare 5.300
Cheltuieli cu mărfurile 2.000
Cheltuieli cu salariile 900
Cheltuieli cu amortizări 950
Cheltuieli cu activele cedate 550
Total cheltuieli din exploatare 4.400
Rezultat din exploatare 900
Venituri financiare -
Cheltuieli cu dobânzi 700
Total cheltuieli financiare 700
Rezultatul financiar (pierdere) 700
Rezultatul ordinar 200
Venituri extraordinare -
Cheltuieli extraordinare -
Rezultat extraordinar -
Rezultatul brut al exerciţiului 200
Cheltuiala cu impozitul pe profit 50
Rezultatul net al exerciţiului (profit) 150

Informaţii suplimentare:
1. Creşterea capitalului social s-a făcut prin emisiune de acţiuni în
numerar;
2. În exerciţiul N, s-au vândut imobilizări corporale în următoarele
condiţii: preţ de vânzare 800, valoare contabilă a imobilizărilor
cedate 1.000, amortizare cumulată până la data vânzării 450;
3. În cursul exerciţiului N, nu s-au rambursat credite bancare;
4. Rezultatul exerciţiului N-1 a fost repartizat la rezerve (50 lei) şi
dividende (40 lei)

97
12. Precizaţi care sunt elementele care apar şi în bilanţ şi în tabloul
fluxurilor de trezorerie:
a) salariile plătite;
b) rezultatul net al exerciţiului;
c) soldul final al disponibilităţilor;
d) impozitul pe profit plătit;
e) cheltuielile cu dobânda.

98
12 ANALIZA SITUAŢIILOR
FINANCIARE

1. Informaţiile de mai jos au fost extrase din situaţiile financiare ale


societăţii ABC SA, întocmite pentru exerciţiul financiar încheiat la
31 decembrie 2004:
31.12.2004 31.12.2003
A. Active imobilizate 185.000 143.000
B. Active circulante 195.000 169.000
Stocuri 64.000 49.000
Clienţi 123.000 108.000
Casa şi conturi la bănci 8.000 12.000
C. Cheltuieli înregistrate în avans 0 0
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 95.500 84.500
un an
Credit bancar 14.000 10.000
Datorii comerciale 75.000 69.000
Dividende de plată 6.500 5.500
E. Active circulante (datorii curente) nete
F. Total activ minus datorii curente
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă 80.000 60.000
mai mare de un an
Credit bancar 80.000 60.000

99
H. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 0 0
I. Venituri înregistrate în avans 0 0

J. Capitaluri şi rezerve 204.500 167.500


Capital social 80.000 80.000
Rezerve 124.500 87.500

31.12.2004 31.12.2003
Cifra de afaceri 1.120.000 975.000
Marja brută a profitului 274.000 292.500
Profit înainte de dobânzi şi de impozit (EBIT) 56.000 38.900

Media
Rate Formula de calcul sectorului la
31.12.2004
Rata rentabilităţii (EBIT / Capitaluri permanente) * 100 18,50%
capitalurilor
permanente
Marja EBIT (EBIT / Cifra de afaceri) * 100 4,73%
Viteza de rotaţie a Cifra de afaceri / Capitaluri 3,91
capitalurilor permanente
permanente
Rata lichidităţii curente Active curente / Datorii curente 1,90
Rata lichidităţii (Active curente – Stocuri) / Datorii 1,27
imediate curente
Rata marjei brute (Marja brută / Cifra de afaceri) * 100 35,23%
Durata de recuperare a (Clienţi / Cifra de afaceri) * 365 52 zile
creanţelor clienţi
Durata de plată a (Datorii comerciale / Cifra de afaceri) 49 zile
datoriilor comerciale * 365
Grad de îndatorare Datorii / (Datorii + Capitaluri proprii) 48,73%

Calculaţi ratele de mai sus atât pentru anul 2004, cât şi pentru 2003.
Formulaţi concluzii cu privire la:
• modul în care a evoluat situaţia financiară a societăţii în exerciţiul
2004 faţă de 31 decembrie 2003;
100
• poziţia societăţii faţă de media sectorului său de activitate la 31
decembrie 2004.

2. La 31 decembrie N, o societate întocmeşte următorul bilanţ


potrivit OMF 94/2001:

A. Active imobilizate 340.000


Imobilizări corporale 280.000
Imobilizări financiare (Titluri de participare) 60.000
B. Active circulante 170.000
Stocuri 90.000
Creanţe 55.000
Investiţii financiare pe termen scurt 5.000
Casa şi conturi la bănci 20.000
C. Cheltuieli înregistrate în avans 0
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 172.000
Sume datorate instituţiilor de credit 72.000
Datorii comerciale 100.000
E. Active circulante (datorii curente) nete
F. Total activ minus datorii curente
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare
233.000
de un an
Sume datorate instituţiilor de credit 220.000
Datorii comerciale 13.000
H. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 0
I. Venituri înregistrate în avans 28.000
J. Capitaluri şi rezerve 77.000
Capital social 37.000
Rezerve 23.000
Rezultatul exerciţiului 17.000

(i) Pe baza datelor de mai sus, calculaţi:


• Indicatorul „Active circulante (datorii curente) nete” (fond de
rulment)
101
• rata de lichiditate curentă = Active curente / Datorii curente
• rata lichidităţii imediate = (Active curente – Stocuri) / Datorii
curente
Cum caracterizaţi situaţia societăţii?
(ii) Dacă la 31 decembrie N, societatea şi-ar exprima intenţia de a
vinde, în cursul exerciţiului N+1, titluri de participare în valoare
de 40.000 lei, cum s-ar modifica indicatorii calculaţi anterior?
(iii) În continuare, dacă, la 31 decembrie N, societatea ar constata că,
dintre datoriile comerciale cu scadenţa în exerciţiul N+1, pentru
datorii în valoare de 35.000 lei ar putea amâna plata până după 1
ianuarie N+2, recalculaţi indicatorii de lichiditate.
(iv) Presupunând, mai departe, că veniturile în avans sunt de fapt în
totalitate formate din subvenţii pentru investiţii primite pentru
achiziţia unui teren, cum se schimbă cei trei indicatori?

3. Să presupunem că vă aflaţi în postura unui investitor care, la data


de 15 mai 2005, doreşte să investească o sumă de bani cumpărând acţiuni
ale unei societăţi. Pentru aceasta aveţi de ales între 4 societăţi comerciale
despre care cunoaşteţi următoarele informaţii:

Total active la Profit brut la Dividende/


Societatea
31.12. 2004 31.12.2004 acţiune *
A 141.000 21.000 2 lei
B 171.000 34.000 3,2 lei
C 84.000 9.800 0,1 lei
D 110.000 18.000 0 lei
* presupunem că toate cele 4 societăţi au capitalul social format din 10.000 acţiuni.

Pe baza acestor informaţii, ce societate aţi alege? Sunt aceste


informaţii suficiente? Argumentaţi răspunsul.
Cercetând în continuare, mai aflaţi şi următoarele informaţii:
Rezultatul net al exerciţiilor anterioare
Societatea
2000 2001 2002 2003
A -1.890 9.700 11.200 28.400
B 12.500 7.400 1.200 21.800

102
Rezultatul net al exerciţiilor anterioare
Societatea
2000 2001 2002 2003
C -85 1.400 5.600 14.800
D 7.500 4.000 15.200 -7

Rezultat din Flux net de Stocuri plus Total


Societatea exploatare trezorerie din creanţe 2004 datorii
2004 exploatare 2004 2004
A 16.000 21.500 18.000 90.000
B 12.000 1.200 49.000 46.000
C 10.400 8.800 11.000 45.000
D 15.100 -9.000 60.000 75.000

Prin prisma noilor informaţii, ce societate vi se pare mai atractivă?


Sunt aceste date suficiente? Ce alte informaţii consideraţi că v-ar mai fi utile
pentru luarea deciziei de investire?

4. O societate are capitaluri proprii negative dacă:


a) activele sunt mai mari decât datoriile;
b) capitalul social este negativ;
c) pierderea înregistrată în exerciţiul curent plus pierderile
neacoperite din exerciţiile anterioare depăşesc valoarea celorlalte
elemente de capitaluri proprii;
d) datoriile sunt mai mari decât capitalul propriu;
e) societatea a înregistrat pierdere;

5. Două societăţi A şi B au aceeaşi valoare a capitalurilor


permanente şi anume 10.000 lei. Societatea A are o cifră de afaceri de
20.000 lei, iar societatea B are o cifră de afaceri de 40.000 lei, cu toate
acestea cele două societăţi obţin acelaşi profit (înainte de scăderea
cheltuielilor cu dobânda şi a impozitului pe profit) de 2.000 lei. Cum
explicaţi această situaţie? Pentru a răspunde la această întrebare, vă poate fi
util să calculaţi, pentru fiecare societate, următorii indicatori:
Marja profitului din exploatare = (Profit / Cifra de afaceri) * 100;

103
Viteza de rotaţie a activelor = Cifra de afaceri / Active;
Rata de rentabilitate a activelor = Profit / Active;

6. Examinând situaţiile financiare ale unei societăţi, se observă, în


contul de profit şi pierdere, că din activitatea de exploatare s-a obţinut profit,
dar, în acelaşi timp, în tabloul fluxurilor de trezorerie se constată un flux net
de trezorerie din activitatea de exploatare negativ şi un flux net de trezorerie
din activitatea de investiţii pozitiv. Principala cauză a unei asemenea situaţii
ar putea fi:
a) Societatea a folosit încasările din activitatea de exploatare pentru
a efectua investiţii;
b) Vânzările societăţii nu merg prea bine aşa că societatea a vândut
imobilizări pentru a face faţă lipsei de lichidităţi şi a-şi rambursa
datoriile scadente;
c) Societatea a avut vânzări mari, dar nu a încasat încă
contravaloarea acestora, cu toate astea a decis să-şi crească
investiţiile pentru a-şi mări capacitatea de producţie;
d) Societatea a înregistrat multe cheltuieli de exploatare care, însă nu
au generat plăţi în exerciţiul respectiv.

7. Un flux net de trezorerie din activitatea de investiţii negativ şi un


flux net de trezorerie din activitatea de finanţare pozitiv în situaţiile
financiare ale unei societăţi, poate însemna că:
- Societatea a atras noi surse de finanţare pentru realizarea unor noi
investiţii;
- Societatea a vândut imobilizări pentru a-şi putea rambursa
datoriile financiare scadente;
- Societatea are fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare
negativ;
- Rezultatul financiar al societăţii este profit.

8. Patru societăţi au aceeaşi mărime a capitalurilor permanente, şi


anume 100.000 lei, şi obţin acelaşi profit din exploatare de 15.000 lei.
Capitalurile permanente sunt însă împărţite diferit între datorii financiare şi
capitaluri proprii, după cum urmează:
Societatea Capital propriu Datorii financiare
A 100.000 0

104
B 70.000 30.000
C 50.000 50.000
D 30.000 70.000
Să presupunem că rata anuală a dobânzii pentru datoriile financiare
este la toate societăţile de 12%, iar acţionarii pentru a-şi menţine investiţia
în capitalul unei societăţi se aşteaptă ca, prin dividende, investiţia lor să le
aducă o rentabilitate de cel puţin 15%.
Determinaţi ce sumă îi mai rămâne din profit fiecărei societăţi după
plata dobânzii şi a dividendelor. Ce observaţi? Pe care dintre cele 4 societăţi
aţi alege-o pentru a investi?

105
BIBLIOGRAFIE

1 FELEAGĂ, N. Tratat de contabilitate financiară, vol. I,


IONAŞCU, I. Bucureşti. Editura Economică, 1998

2 FELEAGĂ, N. Bazele contabilităţi: o abordare europeană şi


MALCIU, L. internaţională, Bucureşti, Editura Economică
BUNEA, Ş. 2002

3 FELEAGĂ, N. Politici şi opţiuni contabile (Fair Accounting


MALCIU, L. versus Bad Accounting), Bucureşti, Editura
Economică, 2002

4 FELEAGĂ, N. Reformă după reformă: contabilitatea din


MALCIU, L. România în faţa unei noi provocări, vol I Eseuri
şi analiza standardelor IAS – IFRS, Bucureşti,
Editura Economică, 2005

5 MATEI, M. Contabilitatea – nimic mai simplu, Bucureşti,


Editura Economică, 2003

6 IASB Standardele contabile internaţionale, Bucureşti,


Editura Economică, 2000

7 Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a şi cu


Standardele Internaţionale de Contabilitate aprobate prin Ordinul
Ministrului Finanţelor Publice nr. 94/2001

8 Reglementările contabile simplificate armonizate cu Directivele


Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice
nr. 306/2002

9 ACCA Accounting and Audit Practice, BPP Publishing,


1997

106