Sunteți pe pagina 1din 110

LUCRARE PRACTICA

Lucrarea este axată pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor de panificaţie. Societatea comercială aplică Reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002. Capitalul societăţii este integral privat şi a fost depus integral de către asociaţi care sunt

rezidenţi.

Furnizorii de materii prime, materiale consumabile sunt din România. Desfacerea produselor finite se realizează către clienţi din România şi se efectuează de la sediul societăţii şi/sau prin delegaţi ai societăţii angajaţi cu contracte de muncă ca distribuitori. Societatea comercială utilizează ca metodă de amortizare a imobilizărilor corporale metoda liniară, iar ca metodă de evidenţă a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitică a stocurilor este organizată după metoda cantitativ-valorică. Stocurile la ieşire se evaluează şi înregistrează în contabilitate după varianta costului mediu

ponderat.

Produsele finite obţinute din procesul de producţie sunt evaluate şi înregistrate la costul estimat (standard, planificat). Mărfurile de la magazinul propriu de desfacere cu amănuntul sunt contabilizate la preţul cu amănuntul. Magazinul este aprovizionat cu mărfuri prin transferul de produse finite obţinute din procesul de producţie. Operaţiile economice care fac obiectul înregistrării în contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna ianuarie a anului curent. Pentru înţelegerea metodologiei de înregistrare în contabilitate, operaţiile sunt prezentate pentru un interval de timp din luna de referinţă pe zile calendaristice, iar pentru un alt interval de timp în mod cumulat. Prezentarea în mod cumulat a fost determinată de caracterul de repetabilitate al operaţiilor economice şi de necesitatea simplificării calculelor, întocmirii documentelor primare şi înregistrării în contabilitate. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape:

a) înscrierea soldurilor iniţiale ale conturilor sintetice şi analitice în fişele de conturi (fişe de magazie, fişe cantitativ-valorice, fişe pentru mijloace fixe, fişe de conturi sintetice).

b) întocmirea documentelor primare care atestă derularea operaţiilor economice (facturi; note de recepţie şi constatare de diferenţe; bonuri de consum; bonuri de predare, transfer, restituire).

c) întocmirea documentelor centralizatoare – jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumpărări, jurnalul pentru vânzări).

d) reflectarea operaţiilor economice cronologic şi sistematic. Înregistrarea cronologică s-a realizat prin întocmirea Registrului-jurnal, iar înregistrarea sistematică în fişele de conturi care constituie Cartea Mare.

e) întocmirea balanţei de verificare cu patru serii de egalităţi.

După cum se cunoaşte, societăţile comerciale întocmesc la sfârşitul anului situaţiile

financiare. Cu toate că operaţiile înregistrate se referă numai la luna ianuarie, s-a considerat, din punct de vedere didactic, că este util şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere. Situaţia în conturi la 01/01 2004 se prezintă astfel:

1012

200.000.000

1061

30.000.000

1068

30.000.000

121

150.000.000

129

150.000.000

2131

160.000.000

2132

28.500.000

2133

90.000.000

214

25.000.000

262

10.000.000

2813

83.739.551

2814

4.305.559

301

35.000.000

3021

5.175.000

3024

1.000.000

303

500.000

401

5.000.000

4111

4.000.000

4423

4.429.890

441

32.000.000

461

300.000

5121

25.000.000

5311

5.000.000

Componenţa analitică a conturilor sintetice este următoarea:

Contul 2131 – 160.000.000 lei, din care:

- cuptor pentru pâine – 100.000.000 lei, data intrării – aprilie 2001

- malaxor – 40.000.000 lei, data intrării – aprilie 2001

- masă inox – 20.000.000 lei, data intrării – aprilie 2001

Contul 2132 – 28.500.000 lei, din care:

- cântar – 10.000.000 lei, data intrării – aprilie 2001

- calculator Pentium – 8.500.000 lei, data intrării – septembrie 2001

- calculator Pentium – 10.000.000 lei, data intrării – mai 2002

Contul 2133 – 90.000.000 lei, din care:

- autoturism „Dacia” – 40.000.000 lei, data intrării – septembrie 2001

- autofurgonetă „Dacia”– 50.000.000 lei, data intrării – octombrie 2002

Contul 214 – 25.000.000 lei, din care:

- mobilier – 25.000.000 lei, data intrării – mai 2001

Duratele normale de funcţionare a imobilizărilor corporale (mijloace fixe) pentru calculul amortizării se consideră astfel: echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) – 10 ani; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (cântarul şi calculatoarele) – 10 ani şi respectiv 4 ani; mijloace de transport – 5 ani; mobilier – 15 ani. Contul 301 – 35.000.000 lei, din care:

- făină 5.000 kg. x 7.000 lei/kg. = 35.000.000 lei

Contul 3021 – 5.175.000 lei, din care:

- drojdie 200 kg. x 20.000 lei/kg.

- sare 150 kg. x 2.000 lei/kg.

- amelioratori 15 kg. x 25.000 lei/kg. =

-

Contul 401 – 5.000.000 lei, din care:

- SA „Titan” Bucureşti – 4.000.000 lei

- SA „Spicul” Bucureşti – 1.000.000 lei Contul 4111 – 4.000.000 lei, din care:

- SRL „Terra” Bucureşti – 3.000.000 lei

- SRL „Safir” Bucureşti – 1.000.000 lei

= 4.000.000 lei =

375.000 lei

=

300.000 lei

500.000 lei

alte materiale

Operaţiile economice care au loc în luna ianuarie sunt următoarele:

4 ianuarie

1. Factura nr. 12/4/01, emisă de SC „Titan” SA indică livrarea cantităţii de 10.000 kg. făină

pentru SC „Neptun” SRL. Preţul unitar fără TVA - 7.200 lei/kg., TVA 19%. Materia primă a fost

recepţionată, fiind emisă Nota de recepţie şi constatare de diferenţe nr. 1/4/01. Datele din factură şi nota de recepţie sunt concordante.

2. Bonul de consum nr. 1/4/01 atestă eliberarea în producţie a următoarelor cantităţi de

materii prime şi materiale auxiliare: făină 1.000 kg., drojdie 30 kg., sare 10 kg., amelioratori 3 kg.

3.

Raportul de producţie şi bonul de predare nr. 1/4/01 evidenţiază obţinerea, şi respectiv,

predarea la depozit a 5.000 bucăţi pâine a 0,250 kg/buc. Preţul de înregistrare (costul estimat) – 3.000

lei/buc.

4. S.C. „Neptun” SRL livrează clienţilor interni 4.000 bucăţi pâine după cum urmează:

- SC „Terra” SRL – 2.500 buc. pâine – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura nr. 1/4/01

- SC „Safir” SRL – 1.500 buc. pâine – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura nr. 2/4/01 Se transferă magazinului propriu de desfacere cu amănuntul cantitatea de 1.000 buc. pâine. Transferul a fost consemnat în avizul de însoţire a mărfii nr. 1/4/01. Magazinul emite nota de recepţie nr. 1/4/01, preţul cu amănuntul 4.500 lei.

5. Raportul de gestiune şi monetarul nr. 1/4/01 indică comercializarea mărfurilor prin

magazinul propriu de desfacere cu amănuntul în sumă de 4.200.000 lei preţul cu amănuntul. Suma

încasată de magazin se depune la casieria unităţii, fiind înregistrată în registrul de casă.

6. Dispoziţia de plată către casierie nr. 1/4/01 confirmă eliberarea sumei de 1.000.000 lei

şoferului Ivan Gh. pentru alimentarea cu benzină a mijlocului de transport. Bonul nr. 42/4/01 emis de

Petrom indică suma de 1.000.000 lei pentru benzina cu care a fost alimentat mijlocul de transport.

5 ianuarie

7. Bonul de consum nr. 2/5/01 atestă eliberarea în producţie: 1.200 kg. făină, 36 kg. drojdie,

12 kg. sare, 3,6 kg. amelioratori.

8. Raportul de producţie şi bonul de predare nr. 2/5/01 indică obţinerea şi respectiv, predarea

la depozit a 6.000 bucăţi pâine a 0,250 kg/buc. Preţul de înregistrare – 3.000 lei/buc. (cost estimat).

9. S.C. „Neptun” SRL livrează clienţilor interni 4.800 bucăţi pâine astfel:

- SC „Terra” SRL – 3.000 bucăţi – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura nr. 3/5/01

- SC „Safir” SRL – 1.800 bucăţi – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura nr. 4/5/01 Se transferă magazinului propriu de desfacere cu amănuntul 1.200 bucăţi pâine, fiind

întocmit avizul de însoţire a mărfii nr. 2/5/01. Magazinul întocmeşte nota de recepţie nr. 2/5/01, preţul cu amănuntul 4.500 lei/buc.

10. Raportul de gestiune şi monetarul nr. 2/5/01 indică comercializarea mărfurilor prin

magazinul propriu de desfacere cu amănuntul în sumă de 5.200.000 lei preţul cu amănuntul. Suma

încasată de magazin se depune la casieria unităţii şi se consemnează în Registrul de casă.

11. Şoferul Ivan Gh. justifică cu bonul nr. 156/5/01 emis de Petrom alimentarea cu benzină

a mijlocului de transport în sumă de 700.000 lei.

12. Factura nr. 34/5/01 emisă de SC „Gemina” SRL indică livrarea cantităţii de 600 kg.

drojdie, preţul unitar fără TVA 20.500/kg., TVA 19%. S.C. „Neptun” SRL a recepţionat cantitatea de 600 kg. drojdie, fiind emisă nota de recepţie nr. 2/5/01.

13. Factura nr. 24/5/01 emisă de SC ”Onil” SRL indică livrarea cantităţii de 300 kg sare,

preţul de livrare fără TVA - 2.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. „Neptun” SRL a receptionat cantitatea de 300 kg. sare, fiind emisă nota de recepţie nr. 3/5/01.

14. Factura nr. 37/5/01 emisă de SC ”Alutus” SRL indică livrarea a 50 kg amelioratori,

preţul de livrare fără TVA - 26.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. „Neptun” SRL a recepţionat cantitatea de

50 kg. amelioratori, fiind emisă nota de recepţie nr. 4/5/01.

15. Extrasul de cont confirmă încasarea sumei de 4.000.000 lei pentru mărfurile livrate în

anul precedent, din care 3.000.000 lei de la SC „Terra” SRL şi 1.000.000 lei de la SC „Safir „ SRL. 16. Au fost emise ordinele de plată nr. 1 şi 2/5/01 pentru achitarea datoriei faţă de furnizori existentă la 1/01/2004, SC „Titan” SA – 4.000.000 lei şi SC „Spicul” SA – 1.000.000 lei. Extrasul de cont confirmă plata furnizorilor şi a comisionului bancar de 50.000 lei.

6 – 15 ianuarie

17. Bonurile de consum întocmite în intervalul 6-15/01 indică eliberarea în producţie a

următoarelor cantităţi de materii prime şi materiale auxiliare: 10.000 kg. făină, 300 kg. drojdie, 100

kg. sare, 30 kg. amelioratori.

18.

Rapoartele de producţie şi bonurile de predare emise în acest interval de timp indică

obţinerea şi predarea la depozit a 50.000 bucăţi pâine a 0,250 kg/buc., cost estimat - 3.000 lei/buc.

19. Societatea a livrat în acest interval de timp 42.000 bucăţi pâine la clienţi interni, din

care:

- SC „Terra” SRL – 30.000 bucăţi pâine – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19%

- SC „Safir” SRL – 12.000 bucăţi pâine – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19%

S-a transferat magazinului propriu de desfacere cu amănuntul cantitatea de 8.000 bucăţi pâine. Magazinul a întocmit notele de recepţie, preţul cu amănuntul 4.500 lei/buc. Transferul cantităţii de produse finite a fost consemnat în avizele de însoţire a mărfii.

20.

Extrasele de cont confirmă încasarea de la clienţi a sumei de 36.652.000 lei, din care:

-

SC „Terra” SRL – 22.907.500 lei

-

SC „Safir” SRL – 13.744.500 lei

21.

Rapoartele de gestiune şi monetarele evidenţiază comercializarea mărfurilor prin

magazinul propriu de desfacere cu amănuntul în sumă de 35.000.000 lei, preţul cu amănuntul. Sumele

încasate de magazin în acest interval de timp au fost depuse la casieria unităţii, fiind înregistrate în registrul de casă.

22. Extrasele de cont şi registrul de casă consemnează depunerea de numerar în contul

deschis la bancă a sumei de 35.000.000 lei.

23. Extrasele de cont şi ordinele de plată confirmă achitarea sumei de 102.578.000 lei, din

care: SC „Titan” SA – 85.680.000 lei, SC „Gemina” SRL – 14.637.000 lei, SC „Onil” SRL – 714.000

lei, SC „Alutus” SRL – 1.547.000 lei. Comisionul bancar – 50.000 lei.

16 –31 ianuarie

24. Factura nr. 170/19/01, emisă de SC „Titan” SA indică livrarea cantităţii de 20.000 kg.

făină pentru SC „Neptun” SRL. Preţul unitar fără TVA - 7.300 lei/kg., TVA 19%. Materia primă a fost recepţionată, fiind emisă nota de recepţie nr. 5/19/01.

25. Factura nr. 64/20/01, emisă de SC „Alutus” SA indică livrarea a 50 kg. amelioratori,

preţul de livrare fără TVA – 27.000 lei/kg., TVA 19%. SC „Neptun” SRL a recepţionat cantitatea de 50 kg. amelioratori, fiind emisă nota de recepţie nr. 6/20/01.

26. Factura nr. 76/21/01, emisă de SC „Gemina” S.R.L. indică livrarea cantităţii de 500 kg.

drojdie, preţul de livrare fără TVA – 21.000 lei/kg., TVA 19%. SC „Neptun” SRL a recepţionat

cantitatea de 500 kg. drojdie, fiind emisă nota de recepţie nr. 7/21/01.

27. Bonurile de consum întocmite în intervalul 16-31/01 atestă eliberarea în producţie a

următoarelor cantităţi de materii prime şi materiale auxiliare: 15.000 kg. făină, 450 kg. drojdie, 150 kg. sare, 45 kg. amelioratori.

28. Rapoartele de producţie şi bonurile de predare reflectă obţinerea şi predarea la depozit a

75.000 bucăţi pâine a 0,250 kg/buc. Preţul de înregistrare - 3.000 lei/buc. (costul estimat).

29. SC „Neptun” SRL a livrat în acest interval de timp 60.000 bucăţi pâine la clienţi interni,

din care:

- SC „Terra” SRL – 40.000 bucăţi pâine – preţul de livrare 3.700 lei/buc. + TVA 19%

- SC „Safir” SRL – 20.000 bucăţi pâine – preţul de livrare 3.700 lei/buc. + TVA 19%

Societatea a întocmit facturile de livrare a produselor finite. S-a transferat magazinului propriu de desfacere cu amanuntul cantitatea de 15.000 bucăţi

pâine. Magazinul a întocmit notele de recepţie, preţul cu amănuntul 4.500 lei/buc. Transferul cantităţii a fost consemnat în avizele de însoţire a mărfii.

30. Rapoartele de gestiune şi monetarele evidenţiază comercializarea mărfurilor prin

magazinul propriu de desfacere în sumă de 67.000.000 lei, preţul cu amănuntul. Sumele încasate de magazin în acest interval de timp au fost depuse la casieria unităţii, fiind consemnate în Registrul de casă.

31. Extrasele de cont şi Registrul de casă confirmă depunerea sumei de 65.000.000 lei în

contul deschis la bancă.

32. Extrasele de cont confirmă încasarea de la clienţi a sumei de 307.020.000 lei, din care:

- SC „Terra” SRL – 213.010.000 lei

- SC „Safir” SRL – 94.010.000 lei

33.

Extrasele de cont şi ordinele de plată evidenţiază plata furnizorilor în sumă de

187.841.500 lei, din care:

- SC „Titan” S.A. – 173.740.000 lei

- SC „Gemina” SRL – 12.495.000 lei

- SC „Alutus” SRL – 1.606.500 lei

Comisionul reţinut de bancă – 50.000 lei.

34. Extrasele de cont şi ordinele de plată atestă achitarea obligaţiilor faţă de bugetul statului

din anul precedent: impozitul pe profit 32.000.000 lei, TVA – 4.429.890 lei.

35.

Facturile emise de furnizorii de servicii prezintă următoarele date:

-

SC Romtelecom SA – factura 1046/25/01 – 4.000.000 lei + TVA 19%

-

SC Distrigaz SA – factura 640/29/01 – 92.000.000 lei + TVA 19%

-

SC Apa Nova SA – factura 302/30/01 – 5.000.000 lei + TVA 19%

-

SC Cosmos SRL (reparaţii) – factura 406/30/01 – 10.000.000 lei + TVA 19%

-

SC Electrica SA – factura 502/30/01 – 12.000.000 lei + TVA 19%

36.

Salariile calculate pentru personalul unităţii privind luna ianuarie însumează 80.000.000

lei. Reţinerile din salarii reprezintă: impozitul pe salarii 16.000.000 lei, contribuţia la asigurări sociale

9,5%, contribuţia la fondul de sănătate 6,5%, contribuţia la fondul de şomaj 1%.

37. Se înregistrează şi contribuţiile datorate de angajator, respectiv: contribuţia la asigurări

sociale 22%, contribuţia la fondul de sănătate 7%, contribuţia la fondul de şomaj 3%, contribuţia la

fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale 0,5%.

38. Extrasul de cont, cecul de numerar şi registrul de casă confirmă ridicarea numerarului

pentru plata salariilor. Comisionul bancar – 200.000 lei. Statele de plată atestă plata salariilor pentru

angajaţii unităţii.

39. Extrasele de cont şi ordinele de plată confirmă achitarea impozitului pe salarii,

contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la fondul de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj,

contribuţia la fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Comisionul bancar – 52.000 lei.

40. La sfârşitul lunii au loc următoarele operaţii:

a) calculul si înregistrarea amortizării imobilizărilor corporale (mijloace fixe);

b) calculul costului efectiv de producţie pentru produsele finite obţinute care însumează 400.000.000 lei. Se înregistrează diferenţele de preţ la produsele finite obţinute şi ieşite din gestiunea

unităţii;

c)

descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute prin magazinul propriu de desfacere cu

amănuntul;

d)

regularizarea TVA;

e)

decontarea cheltuielilor şi veniturilor;

f)

calculul şi înregistrarea impozitului pe profit. Se consideră că nu au fost înregistrate

cheltuieli nedeductibile fiscal şi deduceri fiscale. Cota de impozit pe profit 25%.

S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea)

Registrul – jurnal

Nr. pagina 1

Nr.

Data

Documentul (felul, nr., data)

Explicaţii

Simbol conturi

Suma

crt.

înreg.

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1

2

 

3

4

5

6

7

8

 

1. 4/01

NR1/4/01

Recepţionat materii prime

%

401

 

85.680.000

301

72.000.000

 

4426

13.680.000

 

2. 4/01

BC1/4/01

Consumat. materii prime şi materiale auxiliare

601

301

7.133.000

7.133.000

6021

3021

695.000

695.000

 

3. 4/01

BP 1/4/01

Recepţionat pr. finite

345

711

15.000.000

15.000.000

 

4. 4/01

F

1,2/4/01

Livrat prod. finite la clienţi interni

4111

%

16.660.000

 
 

701

14.000.000

 

4427

2.660.000

 

5. 4/01

F

1,2/4/01

Scăderea din gestiune

711

345

12.000.000

12.000.000

 

6. 4/01

Aviz. 1/4/01

Transf. pr.f. la mag.

371

345

3.000.000

3.000.000

 

7. 4/01

NIR 1/4/01

Ad. comercial +TVA aferente mărfurilor

371

%

1.500.000

 

378

781.530

 

4428

718.470

 

8. 4/01

Monetar 1/4/01 şi Reg. de casă

Vânzarea mărfurilor prin magazin

5311

%

4.200.000

 

707

3.529.428

   

4427

670.572

 

9. 4/01

D.plată 1/4/01

Avansul acordat

542

5311

1.000.000

1.000.000

 

10. 4/01

Bon 42/4/01

Justificat avansul

%

542

 

1.000.000

acordat

6022

840.340

4426

159.660

 

11. 5/01

BC2/5/01

Consumat. materii prime şi mat. aux.

601

301

8.559.600

8.559.600

6021

3021

834.000

834.000

 

12. 5/01

BP2/5/01

Receptionat pr. finite

345

711

18.000.000

18.000.000

 

13. 5/01

F

3,4/5/01

Livrat produse finite la clienţi interni

4111

%

19.992.000

 
 

701

16.800.000

 

4427

3.192.000

 

14. 5/01

 

Scăderea din gestiune

711

345

14.400.000

14.400.000

 

15. 5/01

Aviz 2/5/01

Transf. pr.f. la mag.

371

345

3.600.000

3.600.000

 

16. 5/01

NIR 2/5/01

Ad. comercial+TVA aferente mărfurilor

371

%

1.800.000

 

378

937.836

 

4428

862.164

 

17. 5/01

Monetar 2/5/01

Vânzarea mărfurilor

5311

%

5.200.000

 

RC

prin magazin

707

4.369.768

4427

830.232

 

De reportat

220.253.600

220.253.600

 

ÎNTOCMIT,

 

VERIFICAT,

S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea)

Registrul – jurnal

Nr. pagina 2

Nr.

Data

Documentul (felul, nr., data)

Explicaţii

Simbol conturi

Suma

crt.

înreg.

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Report:

   

220.253.600

220.253.600

 

18. 5/01

Bon 156/5/01

Alim.cu benzină

%

5311

 

700.000

mijlocul de

6022

588.238

transport

4426

111.762

 

19. 5/01

NR 2/5/01

Recepţionat materiale auxiliare

%

401

 

14.637.000

3021

12.300.000

 

4426

2.337.000

 

20. 5/01

NR 3/5/01

Recepţionat materiale auxiliare

%

401

 

714.000

3021

600.000

 

4426

114.000

 

21. 5/01

NR 4/5/01

Recepţionat materiale auxiliare

%

401

 

1.547.000

3021

1.300.000

 

4426

247.000

 

22. 5/01

Extras cont

Încasări de la clienţi

5121

4111

4.000.000

4.000.000

 

23. 5/01

Extras cont

Plăţi furnizori şi comisionul bancar

%

5121

 

5.050.000

401

5.000.000

 

627

50.000

 

24. 6-15/01

B.consum

Consumat. mat. prime şi mater. aux.

601

301

71.330.000

71.330.000

6021

3021

7.098.380

7.098.380

 

25. 6-15/01

B. predare

Receptionat pr.

345

711

150.000.000

150.000.000

finite

 

26. 6-15/01

Facturi

Livrat produse finite la clienţi inetrni

4111

%

174.930.000

 

701

147.000.000

4427

27.930.000

 

27. 6-15/01

F 3,4/5/01

Scăderea din gestiune

711

345

126.000.000

126.000.000

 

28. 6-15/01

Avize de int.

Transf. pr.f. la mag.

371

345

24.000.000

24.000.000

 

29. 6-15/01

Note de

Ad. comercial+TVA aferente mărfurilor

371

%

12.000.000

 

recepţie

378

6.252.240

 

4428

5.747.760

 

30. 6-15/01

Extrase cont

Încasări de la clienţi

5121

4111

36.652.000

36.652.000

 

31. 6-15/01

Monetar şi registru de casă

Vânz. mărf. prin magazin

5311

%

35.000.000

 

707

29.411.900

   

4427

5.588.100

 

32. 6-15/01

Extrase cont

Depunere de numerar în contul de la bancă

581

5311

35.000.000

35.000.000

5121

581

35.000.000

35.000.000

 

De reportat

953.911.980

953.911.980

 

ÎNTOCMIT,

 

VERIFICAT,

S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea)

Registrul – jurnal

Nr. pagina 3

Nr.

Data

Documentul (felul, nr., data)

Explicaţii

Simbol conturi

Suma

crt.

înreg.

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1

2

 

3

4

5

6

7

8

     

Report:

   

953.911.980

953.911.980

 

33. 6-15/01

Extrase cont

Plăţi furnizori şi comision bancar

%

5121

 

102.628.000

401

102.578.000

 

627

50.000

 

34. 16-31/01

NR 5/19/01

Recepţionat materie primă

%

401

 

173.740.000

301

146.000.000

 

4426

27.740.000

 

35. 16-31/01

NR 6/20/01

Receptionat materiale auxiliare

%

401

 

1.606.500

3021

1.350.000

 

4426

256.500

 

36. 16-31/01

NR 7/21/01

Receptionat materiale auxiliare

%

401

 

12.495.000

3021

10.500.000

 

4426

1.995.000

 

37. 16-31/01

B.

consum

Consumat. materii prime şi mat. auxil.

601

301

109.200.000

109.200.000

 

6021

3021

10.779.420

10.779.420

 

38. 16-31/01

B.

predare

Recepţionat pr. finite

345

711

225.000.000

225.000.000

 

39. 16-31/01

Facturi 7,8

Livrat prod. finite la clienţi interni

4111

%

264.180.000

 

701

222.000.000

 

4427

42.180.000

 

40. 16-31/01

Facturi

Scăderea din gestiune

711

345

180.000.000

180.000.000

 

41. 16-31/01

Aviz însoţire

Transf. pr. f. la magaz.

371

345

45.000.000

45.000.000

 

42. 16-31/01

Note de

Ad.comerc.+TVA aferente mărfurilor

371

%

22.500.000

 

recepţie

378

11.722.950

 

4428

10.777.050

 

43. 16-31/01

Monetar şi R. de casa

Vânzarea

5311

%

67.000.000

 

mărfurilor prin

707

56.302.780

 

magaz.

4427

10.697.200

 

44. 16-31/01

Extrase cont

Depunere de numerar în contul b.

581

5311

65.000.000

65.000.000

5121

581

65.000.000

65.000.000

 

45. 16-31/01

Extrase cont

Încasări de la clienţi

5121

4111

307.020.000

307.020.000

 

46. 16-31/01

Extrase cont

Plăţi furnizori şi comision bancar

%

5121

 

187.891.500

401

187.841.500

 

627

50.000

 

47. 16-31/01

Extrase cont

Achitat obligaţii fiscale şi com. bancare

%

5121

 

36.479.890

441

32.000.000

4423

4.429.890

 

627

50.000

 

De reportat

2.829.475.490

2.829.475.490

 

ÎNTOCMIT,

 

VERIFICAT,

S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea)

Registrul – jurnal

Nr. pagina 4

Nr.

Data

Documentul (felul, nr., data)

Explicaţii

Simbol conturi

Suma

crt.

înreg.

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Report:

   

2.829.475.490

2.829.475.490

 

48. 16-31/01

Facturi :

Prestaţii facturate de furnizori (telefon, gaze, apă, energie electrică, reparaţii)

%

401

 

146.370.000

1046,640,

6022

92.000.000

302,502

605

17.000.000

611

10.000.000

626

4.000.000

 

4426

23.370.000

 

49. 16-31/01

Stat salarii

Salariile cuvenite

641

421

80.000.000

80.000.000

angajaţilor

 

50. 16-31/01

Stat salarii

Reţinerile din

421

%

29.600.000

 

salarii

444

16.000.000

4312

7.600.000

4314

5.200.000

4372

800.000

 

51. 16-31/01

Sit. de calcul

CAS/angajator

6451

4311

17.600.000

17.600.000

 

52. 16-31/01

Sit. de calcul

Fd. sănătate/angajator

6453

4313

5.600.000

5.600.000

 

53. 16-31/01

Sit. de calcul

Fd. şomaj/angajator

6452

4371

2.400.000

2.400.000

 

54. 16-31/01

Sit. de calcul

Fd. accidente muncă şi boli prof.

635

447

400.000

400.000

 

55. 16-31/01

CEC num. şi extras de cont

Rid. numerar pt. salarii şi com. banc.

5311

581

50.400.000

50.400.000

%

5121

50.652.000

   

581

50.400.000

627

252.000

 

56. 16-31/01

Stat salarii

Plata salariilor

421

5311

50.400.000

50.400.000

 

57. 16-31/01

Sit. de calcul

Înreg. amortiz. mijl. fixe

6811

%

3.440.971

 

2813

3.302.082

 

2814

138.889

 

58. 16-31/01

Extrase cont

Virat pe destinaţii obligaţiile fiscale, sociale şi prot. socială

%

5121

 

55.600.000

444

16.000.000

4311

17.600.000

4312

7.600.000

 

4313

5.600.000

4314

5.200.000

4371

2.400.000

4372

800.000

447

400.000

 

59. 16-31/01

Sit. de calcul

Dif. de preţ la pr. f.

348

711

-8.000.000

-8.000.000

 

De reportat

3.313.938.461

3.313.938.461

ÎNTOCMIT,

VERIFICAT,

S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea)

Registrul – jurnal

 

Nr. pagina 5

Nr.

Data

Documentul (felul, nr., data)

Explicaţii

Simbol conturi

Suma

crt.

înreg.

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Report:

   

3.313.938.461

3.313.938.461

 

60. 16-31/01

Sit. de calcul

Rep. dif. de preţ af. ieşirilor de pr. f.

711

348

-8.000.000

-8.000.000

 

61. 16-31/01

Sit. de calcul

Scăderea din gestiune a mărfurilor vândute prin mag.

%

371

 

111.400.000

607

74.263.888

378

19.349.988

 

4428

17.786.124

 

62. 16-31/01

Jurnal de cump. şi vânzări

Decontat TVA

4427

4426

70.010.922

70.010.922

deductibilă

 

63. 16-31/01

Jurnal de cump. şi vânzări

TVA de plată

4427

4423

23.737.202

23.737.202

 

64. 16-31/01

Rulaje cont

Decontat venit. la sfârşitul lunii

%

121

 

569.013.876

701

399.800.000

 

707

93.613.876

711

75.600.000

 

65. 16-31/01

Rulaje conturi

Decontat chelt. la sfârşitul lunii

121

%

524.258.037

 

sintetice

601

196.222.600

 

6021

19.450.000

6022

93.428.578

605

17.000.000

611

10.000.000

626

4.000.000

641

80.000.000

6451

17.600.000

6452

2.400.000

6453

5.600.000

635

400.000

6811

3.440.971

607

74.263.888

627

452.000

 

66. 16-31/01

Sit. de calcul

Impozit pe prof. dat.

691

441

11.188.960

11.188.960

 

67. 16-31/01

Sit. de calcul

Decontat ch. cu impoz

121

691

11.188.960

11.188.960

 

68. 16-31/01

Rulaje cont

Închid. cont 129 pt. prof. rep. în anul pr.

121

129

150.000.000

150.000.000

 

TOTAL

4.776.736.418

4.776.736.418

 

ÎNTOCMIT,

 

VERIFICAT,

 

Seria

Nr.

IN

Furnizor: S.C. “Titan” S.A. ……………………………………….

 

(denumirea, forma juridică)

 

Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL ……………………………………………

(denumirea, forma juridică)

 

FACTURĂ

FISCALĂ

 

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/1400/1993 Codul fiscal (C.U.I.): 100400

 

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul: J/40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400

Sediul

(localitatea, str., nr.):Bucureşti

 

Libertatii nr. 4 Sector 2 Judeţul: - Contul: 0471832 Banca: BCR Capital social: 1.000.000.000 lei

Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti

 

………………

 

Nr. facturii

 

12

Orizontului nr. 14 Sector 1 Judeţul: ……………………………… Contul: 0234715 Banca: BRD

Dat a (ziua, luna, anul) 4/01/2004 Nr. avi zului de însoţire a mărfii …….

 

(dac ă este cazul)

 

Cota T.V.A. 19%

 

Nr.

Denumirea produselor sau a serviciilor

       

Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei -

Valoarea - lei -

Valoarea T.V.A. - lei -

crt.

U.M.

Cantitatea

0

 

1

2

3

 

4

5 ( 3 x 4 )

6

1.

Făină

Kg

10.000

 

7.200

72.000.000

13.680.000

Semnătura şi

       

ştampila

Date privind expediţia :

   

Total,

72.000.000

13.680.000

furnizorului

Numele delegatului: Grigore Vasile Buletinul/cartea de identitate seria DI nr. 7400 eliberat(ă) Secţia 21 Mijlocul de transport auto nr. 18-B-ONP Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 4/01 ora 8 Semnăturile ……………………………………

din care:

   

accize

X

 

Semnătura

 

de primire

Total de plată (col. 5+col. 6)

 

85.680.000

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE

UNITATEA

S.C. NEPTUN S.R.L.

Nr. factura/ Număr Data Cod Cod Cont Nr. 0 OP Număr contract/comandă dispoz. sau document
Nr. factura/
Număr
Data
Cod
Cod
Cont
Nr.
0
OP
Număr contract/comandă
dispoz. sau
document
furnizor
primitor
creditor
poz.
chitanţă fiscală
Z
L
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
0
4
0
1
0
4
1
2
4
0
1
Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de
S.C. „Titan” S.A.
din
Bucureşti
cu auto nr. 18 B

ONP

documente însoţitoare

factura nr. 12/04.01.2004

constatându-se următoarele:

 
 

Denumirea materialelor, ambalajelor şi materialelor refolosibile din dezasamblare

     

Cantitate

 

RECEPŢIONAT

   

RABAT

Nr.

Cont

 

COD

 

U.M.

conf.

Cantitatea

         

crt.

debitor

Preţ unitar

Valoare

 

Valoare

   

document

Întreg

Z

Lei

B

%

16

17

18

19

20

21

 

22

23

Lei

B

Lei

B

1 Făină 301 k g 10.000 1 0 0 0 0 7 2 0 0
1 Făină
301
k g
10.000
1 0
0 0 0
7 2 0 0
72.000.000
 

COMISIA DE RECEPŢIE

 

PRIMIT ÎN GESTIUNE

Numele şi prenumele

Semnătura

Numele şi prenumele

Semnătura

Data

Semnătura

Georgescu Ion

     

04/01/2004

 

Vasilescu Gheorghe

         

UNITATEA: SC Neptun SRL

 

Produs, lucrare (comanda) Pâine

 

Numar document

 

Data

Cod predator

Cod primitor

Nr. comanda

BON DE CONSUM

(COLECTIV)

Ziua

Luna

Anul

Cod produs

 
 

1

4

01

2004

       

Nr.

Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune)

Cont

Cantit.

Cod

U/M

Cantitatea

Pretul

Valoarea

crt.

Debitor

Creditor

necesara

eliberata

unitar

 

1 Făină

     

601

301

1.000

 

Kg

1.000

7.133

7.133.000

 

2 Drojdie

     

6021

3021

30