Sunteți pe pagina 1din 216

-

TEZAURUL LITURGIC
SFINTEI BISERICI C R E T I N E ORTODOXE
DE R S R I T
TOMUL 1
.HJ1G
TEZAURUL LITURGIC
AL
SFINTEI BISERICI ORTODOXE DE RASARIT
TOMUL 1
ISTORIA LITERATURA LITURGICA
CUPRINZAND MONUMENTELE SCRIERILE llTURmCE
RASAI/JTE.NE APUSENE, IMPREUNA CU AUTORII LOR,
DE LA INCEPUTUL ASTAzI
CURSURI U:N1VJ:Rsruu
1I0elrrn: DE
BADEA
"""......--
..o....," "" "J'lUl'Qlel., """.... o.""""',, C>TI<.nid.
......T.... "" ,-.<>G< _._TlrIl"", OUJ"'t"
eli
"'<eli TOl"" L11.'ck 011p,obat <le ,ll.tol 51_ dl. al
Ill..tlul onO<lo.. NlOI'.', 1. 4'dlol' .. dI. Z'I O<"'lOb,.. 1 191111
1910
TIPOGRAFIA ;lOSEPII GOBL S'IOM
00. - .,..... I1... "O.... N'<I. - 00.
IN 2.000 ,, C UlM 1. I TO "
" .. 'OoU I.o<w " """L"fU_"''',,,''''''
:
:c=:-:: e t _ .. ..- .AlM<A NU
...._T .-.. _ .. _ .. _ -.. .. -.
_ _--.....- _.. _.. _-
---_.. _-_-... _--- ..
._"T "__._o" _ .. __
_.. _-=--_....
INCHIN
TEZAURUL MEU LITURGIC
SFIITEI IOAlTILE 'ISUltl lUlICEF&LE "TOIaIE AIE
'1 IATIIlEI MELE
Badea C 1 r e e a n u I
0...,"". 1. "-'.,..t..
APROBAREA TEZAURULUI LITURGIC
VI: CATR"
srinUL 111 OII IUCUlE'TI. AL IFllrEI IISEIICI
lUTllCEFALE II'TODOlE II'E
n de 8 Mai anul 1909, autorul
-_ acestui _Tezaur Lilurgie., Domll"l Badea
.'If&. Doctor In 1'eoloBie Pro-
::..;.;:. f.... la Facultatea de Teologic a Un;-
din a Inaintat sfntului Sinod
din al aOnte; Biserici autocefale Or-
todoxe romne, Manus<;riptu\ tntitulat: . Te-
zaurul LIturgic al sfintei Biserici ortodoxe
de In trei Tomuri, cu ca
Comisiun.... a din acestui fnalt Corp Bisericesc,
sA studioUl Manuscriptul, 3p<li, cuvenin.
du-se, aducil Ifl sfntul SillOd Incheerea de aprobare,
pentru ca astfel Cartea aceasta O mai mare
lucire.
Sfiln!"l Sinod a orilnduit ca ManusCT'ptul fie cetit
de Comisiullca din Prea Membrii ai
acestei Inalte aceea se de aceasta
Cuvnt seris luaintea Sinod, asupra CUprillsului,
formei valoarei Manuseriptulul.

'"
Dn. ljAllE" ClR!:'jEANU
De aceea, In vara anului mai"sus numit, Com'isiunea
a cetit cu amlinuntul, scrierea ce i s'a lncre_
iar In Sinoo din ziua de 230<:-
lombri.e an, li adus o lnehecre
care ... terminat cu aceste CIHinte' Lucraroo I'sle de
mare pentru Ii/eratura fwaslni leologictl
a Se da autorului aprobarea.
Sfntul Siuod In acea a nIJes/il CII InuUa sa
aprobare. Tc=aurul Li/urgie., penlnJ. ca fie In folosul
ori om, fie el cleric ori laic, spre li. Se lumina sufle_
a se InduJci din cele <:e Se cuprind In aceast/i
Carte.
"
CUGETARI LITURGICE
um puterea tainic!, "fJelIce lJine
"Moare a sfintelor Litul'llii, Il sfintelor
MisterJ Il
de nu se ,-.,de. o dovedim accasta, Intre
altele, CII pulerea Il otelului
eJe.;lridl din almosr<orn, care de nll se
,-<!de, dar Puterea elec_
se ln\dege din efectel" ce se \'!ld In atragerea
ferului, In ele. Tol c1hlura: Ca
nu se ,cde. dar se simte, arde, distrull'e.
Omului nu-i este IngAduit a cern" toate tainele Jlllm-
lle7.eirei. El n" materia aslrclor dcpr-
tarea lor, nici ideea de nem/lrginit infinit.
Omului nu-; ""le IngAduit aCum a nici polul
de IlO'xl. ori de sud al micului atom din Univers, Ce se
cheamA .pmf<lltnl>. eu att TIla; vrlm!, el nu poate
cele ee trec peste mintea lui nepulineiM811.
Prin urmare, omul sA nu se Incerce a In\elege putert'a
dumnezet!(.oci\ tainele cele mai pre sus de fire, ci se
cu acolo "nde cugetarea de
a Jucr,;, Se lnd.i"e ll"COlll.enit Cclui
Infinit.
AUTORUL

............ "' ..

----l.=
.
n &Dul" " firea
m&nteucl. I,i dri.>t.IQnta ei. fi
d.od pld....ile se ImbrAcau cu rmnule lor,
".tunci cu ajutorul lui DumDeI.eU TaUiI Cel
fArI de loceput, al lui Dumnezeu Fiul
Cel Unul nbcut Minluil.orul lumei, ,i al lui
DumneleU sflnllll Spiril MAlIll'litorul. lnoe-
pul-1l1D lucrarea ac:eal.ei Cf,J"\i ee ee cheamA
_..Tuaurul Liturgic: a' sllntel Biserici crq-
tine ortodoxe de rAsirlt
l
., pe limba
cea dulce
am zidit Carte, pe temelie de
pe1!tr/i aleasA din afinle cu !"vA
l.Aturi adane; In.uftale de DumneJ:eu, ,i pe tomelle 8CQasJi
din 8Cripturile ai cre,tinismulul, ,i pe
lemeW" luatl'l din din lumea voche li'
cea nouil., scrise In multe limbi stl'<line.
lllr In.. ll11ul i910 am sfil'1lit-o, .prll mlrirea ,(intel
Bieeric:l ortOOQJ<e, ,i II neamului noatru romllneec, In zilele
PRU IH.lLT..t'IIt.lIl NOllTlltI DoIIS
CAROL r-
JU
RombIel, a....LDl-...J Viwaa, 1a\'8lept " Blbd
0.1 ro ......
Am loeeput. am luo::ral fi am st it Cartea eu greu-
mari, eu aiD(rUI"
Badea Doctor In Tool"iie Daseal iseu_-
sil de litu'1!'ice In Facultatea de Tool"iie a Uni- i
din naseu(rn salul Spineni sl iude-

I
lului Oltul, din p:'lrinli Incercat In de
peste 40 de ani.
om tipdrit-o eu cu loul.. eheltuelele mele. jertfind
TlV.lJlIlJl. I.l'I'UIIGIC" T. 1.
X"II
pen/ru auo$la $Umil de 2fJ.()()() lei, pe M"!Ji1 "'unro ce
am cu auoll(j lucran In timp de 17 ani. Tipd-
ritUl'a ,'o fdt:ul In timpul rond ,'ou Implinit 26 dt: ani
de ta InfiinfarM FacuJfdtei noo&lu de Teologie, In/ru
uminlinJa acutui fi :l<irbdlorina /rdlni-
ati aeului ,[ani din t:are ou efil multi
bdr6u(i jolOMlori BilSuiui fi tam. 1" ucal ,Van
:dmdnl t:utlurul teologic. om tut:rul fi a.. din looUi pu_
luea atjldemcd fi cu toald drogoMfJU lin mnrt: n"mar
de ani, fiind IlIlre t:ei tmli l>n:hi o; f"'ncu1Jdlei.
lu ,lC\un...oul. F",\ii Romini, do feri-
eire, iubi.... de BilIerici. de -.amfi de "'8"'
.... rar II ceti\ Cartu __ folosiw..... wll<!telol'
dalftool..... de lumill'.
AUTORUL
__.......-_.__ L

CATRE CETITORI
fiirl prf'get t 7 .,,; din via\3
mea, la sl\"b,il'f!ll aceliwi luc....ri In 3
TOIUUri, InUtuiaLl "Tuaurul liturgic
al sfintei BIserici ortodoxe
de
Anii tincT"tei ai elAle; mele ln pulere,
i-am Inchiullt muncei ObOBiloll.rto pentru compu-
nerea oweBtei <:toTIi. am lneeput /1 luc1"l\ la
aceastA IICriere In primAVIlTn llnului 1893
am lerminat-o In anul 1(HO. Deci, 'nlr'un mare
numAr de ani am muncit la masa llIea de lucru, de
",,,lle od, neml(lCat din rorile pAnA dupA
mie:r.ul nop\ei, cu pulinll miel Aceaali 'nunel
iatovit.c>are Imi .fi'l'l" puterile Intru atat. In eAt elideam
Inlr'un .cImn greu ,i hrioitor. Chiar ,1 ""'tatea mi....m
.drun.ci".I-o. luc""nd alAla timp In .Ianl de nemi,e;<re Il
corpului. Cine .'. chinuit CU .... udii 1l'",le. Inlill!lf', ,i cu
oe.n:elAri fl,iinlitlce. Intelete rostul cuvinte.
Trdit-am /"draa de lume, de petreoeri ,i
deprte, numai ea ceea u 1ncrvu-en' foi al. dau
utfel Biuricd nafiulltl mde romne. llOIllIf fruct
din ...doa.... fmnlei . Tezaurul Ulurgic. dle jertfa mtn
aduMl pe al/arul fi al lard nOlUln, In timpul
IndelulI(ll al acestei luedri. m'lm f' cu nevoile
..'*i. cu amdrdciunde fi durtrile lUf1dqli cari m'au
ilhit: clc:i omul III griji fi ne\"O _ n.,la, trleite. ,i nu
... de eil prea pul;ne clipe de ferici... In .. Ou ti
_ea abouI. repede. iar omul rimjlle tot In lupla cu
"ialA amlriLL Afl eate tniul IlOlItIu ti llf1 tinim ..iata-
Am ec:onomisil mioo meu a""l binele, fi am umblaI
Intr'un fir ro...... de ani, ti anume in 'llUInleloe de nri.
prin !Ari deplrtale, ea ... bogate din
Loodn, Paria, Berlin, Roma. NeapGle, Pompei,
Stockholm, Peter.burg, Woee.... K....., Viena.
Con&t.anlinopole. Atena, Aleltandlia Egiptului. Cairo, ... a.
In lIOOIte mari ,i bogate lI.fdminle arheolOlfice, m'am
"'filat la ..ederea direritelor obi:le vechi reli-
r>oue _ pbIrud In muzee, ,i am dobindit pute...
ea ... InnorMe ce;ltiunele din cercul veehimilor
cuplinM tn _Tezaurul Liturgic.,
N'am 1Iaat la o parte nici monumClltele vechi rim......
de la EJipteni, Arahi. Gl'llCi, Kom.a.ni ,i de la alte
POpoaNl cari au domnit odillioarl In lumi. M'am dus ca
al vAd acele "",turi de llCumpe d
Ililurile arhitectonice din ruinele lempleJor vechi, 81e Jlll-
lalelor. ale clAdirilor de tOI telul ,i allllOOoal.>elor lor. De
foloe mare mi-a fosl studiul 1/1 fa\8 lOCului, l18upra 1110-
n"mentelor presi.f"dle In IMite eUrO{JeflC, asia/ia
afriCllne. De aclam In"A\at al cunoae, pAnA la ce grad
de Inaintare 8'8.U stilurile arhileclonice In
ni8m cum hnpodobire, In urma 8CeStor
cereellli mi-am dat .....mA de stilurile din l08.tto
limpurile ,i am plins putto... sA ao::riu cel-, 06 ae cuvin In
Cartea mea.
CAlAloriiie p" cari fleul la mAnbtlrile din Mun_
lele Alhoe, la cele din Paleslina ti Egipt, apoi la ce"" din
Rulia. ti Romini.. m'au luminat 111 acrierea mea asupra
vlelei monahaIe dill cum ti .... pra picturei bi-
K.icefli. Flrf. de acesl.e cAlAtorii 111,1 &fi li pulut li lICriu
drept ti cu putto"" W'am coborlt III eatac:ombe, ,i
,
i
I
,

I
!i

TF.UlUI\UL l.n'UI\Gle, T. r.
ascunz.lllori, pe unde Au vietuit primii creflini de frica
pAgAnil9r, ca eA tAinele vi"'I"'1 lor Inchinarea pe
care o aduc.... u CeluI Prea !Olllt.
Ollr fi cAHUorill", IOela fieute cu mare c1ul1ueold
o$/tmt!(lla In Suooia, Anglia. Eh"'\ia. Francia, upania, Ger-
m.. ni .. , Ruaia, '("ureia, RomAn.., f. II., m'ilu asupra
culturei lum",i d", d....pTil care am flcut In-
clleuile lrebuloue In lucrarea mea, Intimplarea tristA d",
P'l "a",,",1 \\'ellamo_ In care cllAtoream pe MlI.rell B.al-
ti<;t de III. Stockholm (Suedia) la I'etuabur& (Ruaia) In

I
Iiiii .. "" ...... ,. j ilo' j" '" j j ii"'''"
-_.-..: -
_.r ..... ..-... _._.. __.. _11...... __
..... _-_-... -_..-
--_.. _-
noaptl!'ll de 4 AugulJt 1898, 101... rlmu sufletul
M<'!\I llfIl daI mArire lui Dumnezeu el eAatorii am
IlCApat cu Pentru _Il, atrlbllul1lD Cu temere Marea
Erl!Ol, MediteranA, a Nordului, Adriatiel, Tire.oicA,
&11...... ,. a., ca al CUIIDee (iin pericol",1e IlCeIllor eI.1ltorii.
cum ,i din fnlmu.ee\U lw, put.erea Celui N"'DlUginit ,i
micim6ll MU I>eputin\ll om"'neuct.
SlrAbilut.am munll! (:'ei ma. fn>lDOfi din lume, ca
din lor eRl pe Cel tn
Europa, am. umblat prin munlii Carl'ali, Balcani, Alpi,
Apenini Pirinei; In Asia, prin muntii Oliml'"lui
Brusa) si Iudeei; iar In Africa, prin munlii Mocatam,
de unde s'a 8COII piatnl pentru piramidEle din Ghiu!>,
pentru ceUlei Memfis. Muntii Europei sunt fru_
prin nori le, verdeala isvoarele lor; iar cei din
Asia Africa, Bunt uscali de soare, dar ei SUllt
martorii altor fal'te stnllueite ale vochei omeniri.
tn nOI'\ile senine, am privil uimit do frumusete,
carea a stelelor a lunei, pentru a duce cu
@":l.ndul In orizontul al ideilor religioase. Munlii,
dealurile, isvoarele cu de mine In JKI-
doahele Inr m'au ajutat ,i acestea la a In
Liturgic. pe Cel A-Tnt-Puternic, li esti!
tnchinat tot serviciul divin. mele pe
re\Ole nluri, Iordanul, Nilul, Tamisa, Sena, Rinul, Du-
Elba, Dniprul, Vistula, Douul, J'rutul. etc., au
In suOetul meu multo scil.ntei de poozie Curgerea
a acestor ape, m'au umplut de mullumire

Am ascultat ,am prh'it cu luare aminte actele cul-
tului din Bisericele din pagodele pig:l.ne, ca
Jiu In stare deosebesc frumu"6\Oa uimitoare a cullului
nostru ortodox, mai alea dnd 01 de
vrednic; de chemarea lnr.
Iar am fQSI In Palestina, am dorit sA cuoose
locurile unde au "ietuil David, Solomon profeti; Ve-
chiului Testament; am dorit sa. Betleemul,
In care s'a nilac"t Domnul, cum cmpiile pe cari
torii turmele In noaptea Domnului.
Am foal cuoose pustia Iordanul uode predica
Ioan 8ote>.Atorul r:l.ul cel sfnt In care Domnul ia bo-
lezat. AcolO 10 Paleslina am pe cari a umblat
cu sfinlii aJKIstoli. aJKIi Ierihonul In care
profe\ii Ilie, Elisei mai pe bogatul Zacheu;
am Muntele Maalinilor unde se rugA Domnul,
Cedrilor peate care trecea MAntuitorul nQStru dt'l multe ori
dnd mergea In se r>}S@"e. Mai pre 8Uil de acestea
am intl'll.t am "ieluit eu In celatea ieru.alimului, In
uu
011.. BADItA
1
t
l
I
i

TIl.UUflUr. I.ITURl;llC, T. 1.
XXln
ca"'" l11VA\li Il<! popor unde el a. fQllt
tignit.
Eu a.vea.m nevoe de '<;Alile ellltorii la. locurile sllnle,
ca &li <;Al &li scriu In aceaslA Carte. despre profe\i.
f-Unluitorul, lpoetoli, slrb'torile cu deose-
bire dellpnl afbarea a Palestinei, mai ales
df!l!pre cultul Inceput In acel" locuri.
Apoi dacA am mere fi la am voll &li cunosc
1e&(l"lnulln\elepciunei vechi, el ti al lucnJrilol"
. . j
;
te'" '''tU,as ',.t! tU"" 5nI tI
-_.-...-..' ..
_.,. ...-... _.. _-------
_.. _----_... _------
-_.,----_.. _-
minUnale. Aci, la -.ederea nriatelor pi...mide, a m,,",lui
stinx, I telflplelor fi a mormintelor, mi-am adus aminte
de str.l!ucinlll vechilor Eipleni, am rAmas uimil de 1"01-
muncei lor, dar i-am planl el le Iipw.a religia eea
dreapUi. Amon, lIie ti o..iria UlIU lucelerii zeilor Jur. Dar
mai tniu ti .dicl eu InceP<""' de1s IlICOluL .1 lI'- dupl
Incoaco'!, In........turilfl &fi rlspand'"
cu prin f'OOlllele eatechetioe din Aklu.ndria. In veacul
al [V-'-, ICi propoveduiri monahismul cei. mai lerici\i post-
XXIV DR. D.\DU
nici ca d. e. Paul Tibeul, Antouie cel Mare, Macarie
tr!loul a.
10 Muntele Atbos, am f<;>st Aei
am a>ICultal tn stintele-etlinovii, cnUrile liturgice, am In_
lele8- Intocmi ....o att de ln\eleapUI: a tnonabismului, am
vhut icoanele fAcute de marii zugravi alte
rAndueli sfiote. Asupra acestora, In legAturi Cu cultul am
bune spicuiri In' aC<!aJltA acrieN!.
CAldurile Palestinei ale Africei, ca frigul Suediei
nordice, le_am suferit de O potri"A In cAlAtoriile mele, ea
sA cele ee se aflA In aceste locuri, apoi seriu
In Cartea mea cele de folos. Foamea, setea, oboseala, pe-
ricolele pe mare pe uscat, nu leam luat In In
aceste lungi ilie vielei mele, doi lumina atAt
de placul.ll. sufletului meU.
In limpul acestor 17 ani cAt am lucrat la
Carte, am fost ca un care pe jos un timp
tndelungat necontenit, un lromos
tat In care ac allCunde fericirea lui. 10 drumul acest
cilliltor isvOllre, "Ai frumoallC, dar lo-
curi uscate de cu piedici stiind puternice
nute In calea lui. trece Ind peste toate acestea,
strAbate mai departe, Dumnezeu li
la drumulu;. am ajuns eu la
mele am tinit drumul cel lung greu.
Pentru tnlesnirea Tn\elestllui C:l sA lnlAreac luarea
aminte a cetitorului, am ImpodobiT Cartea nu numai cu
texte "dnota\iuni dar cu iluslro(ii In cu cu-
prinsu1. Ilustra\iile mele monumentele cele mai
mari fr"l!IODSe din lumc, pe cari le-am "hut eu la
locului In lungile mele mai apoi,
icoane, chipuri unele din "apoarele cu CIIri IIm umblat
pe ape !lltiosc. Multe din ilustra\ii eunt desemnate de mine.
Ilustra\iile, cbipurile icoanele dintr'o carte, aunt
att de fotOl!itoare pentru ectitor, Ca mierea
pentro pustnici eau ca farul pentru coritbicri. lIustra\iite
lnveselesc sufletul cetitorului, ti iumineal'.ll, II ritcoresc
ti In calea lungA a cetirei minte cele ce a cetiL
Iar dupA 17 ani de chinuitoare, jertfe cbel-
lueli, termiml.ndu-mi manuscriptul .Tewurului Liturgic.,
I,.ITtlflG1C, T. 1.
l-am lipArit tot eu Cu cheltuelele mele mai mari cu toatA
Ingrijirea mea Iti 2.000 de fie care exemplar
In 3 -romuri, liJl'lindu-mtt totdeauna In scopul acesta de
multe ale "ielei mele. TOli cerflrn etT1i bune
de dar le lucre.e cu jertfa vie\ei lor
apoi tot ei le tipAreascA din sirllcia ce li co,';l.r-
iar aceea le dea In dar Incoace Incolo,
ne Bvnd nici <;il vor fi cetite. pentru ce
literatura ou elim voim.

t
j
t
tn cu cerwtArile mai sus mi_am adu-
Dat Mudiat operele liturgice de tol Mul, scrise din tim-
purile ale de
Incereal; In de fl) apropiere de
acestea. pua-am aer;erile meritwose Cu C<:Jn\in"t lumesc,
dar pline de folositoare pentru studiul meU.
Cll'1i1e autorilor clasici moderni. cllri se deosebesc prin
cuprinsul lor bogat au f()8t
apropiate de mine. Dintr'lnsele am citat cumpeni-
cu privire la faptele mari petrocute Inainte de ve-
nirea Domnului noslru Iisus Hristos pe CUlTI
la cele ce s'au tAptuit mai lu m....ric6. Ca o albinA
am cules nectar,,1 din acesle cA'1i, ca zidesc faguri de
miere pe cari cctitorul guste tu Te-
l'.llurul meu Liturgic.
DacA m'am nen.it aduc In corpul scrierei, tex-
tele cumpenilolKe, traduse tII iar sub li"ie sA
aduc originalul acestor texte cu caracterele lor, cum
au fost ele compuse de autorii lo;>r In limbile clasice ori
moderne s. e. ebraica, $(JllScriM, chinezii,
-araba, greaca, la/imi, germalhi. ruseasca ori franceza,
aceasta am pentru a se IncredinlA cetitorul, cA tn
acesta este textul In cestiulle, de mine Cu
(> grea muncA. Unii Ins! dintre scriitori,
texte Inchipuite, sau le buna lor
ori atribuesc pe nedrept cuvinte, marilor ai
vechimei, pentru a se da tn lAturi de la greutatea lucrului
isyoarelor. "orbind de cestiuni foarte
folositoare, se rostesc asttel: ..fAnta flCripturA spune' .. ,
XXVI
1>11. BADEA
ullUlii pArin\i grlete... ocanoanele opresc...
ro arUl. In" locul, unde .,i ce autorilalea.
Pe cursurile catedrei mele de Lilurgicd. Pas:
lora/d, Omllclic/J Catedrelied, pe uri leam predat n&-
Intrerupt la Unh'utitalea din llucu",.t'; de la anul 189t,
panA aalbi. ,i plBl dnd va voi Dumnezeu, IIm mai predat
In acea.11 ,i cUllIurile de .1"UJlogia Morotii.
de la anu' 1898 ,i pinii la t!lOl. apoi am mai propus
,i CUllIUrile de .Limba Ebmiah eu obiaclele In
aoii 1904 ,i 1905.
Propunerea Indelungati" cur1lUrilor mele do Litut-
gd, I,,'a adincit mult In .tudiul amiuuo\ll li temeinic
al .subiect.lor din aCM!lti ttiinlJ. Tolu,i In Teullrtll meu
Lilurwlc. am IlImillat nu numai IndlJit"ri dar ""
P-= lnvllJhlri paatotllie fi chiar omilelice
calecbelice. Prin urmare a'ar p"teI\, sic'!!, ci CarlM octfJsla
c"prinde loale rolllllrele caIet/ni dar In In
loatA Intinde,," fi hoPlia "linliflCl, cuprinde n"mai atu-
diile liturwloe. CUlllUri1e de lIlorali. mi-ou rOolt ti
ele de mare fololl 'n r.ugctirile mele morale. ce Ile oglin-
deie nelncetal 'n _li lucrare; iar cur$Urile de Limba
ebraica. mi-au ln!etnit In aflarea ti cercetarea lex-
lelor ebraioe ori(inale, din Vechiul TMtament. eui stau
In Ie6ltllri CU ooludiul meu liturwie- Cu toate nici
InU,mplbile mari din 1atoria ti cuii...... popoarek>r "achi
ti noul. apoi din din Arheologie
ti Dreptul nu li.-.c din 1llCl'&f'U 10..... lIo(lO\O
unde eu am Creatlt de 1\f!YOfl. ca prin ele sa se limpe-
lII!UCi UlW!M IndlJluri cu privire la cultul 1Kl5hu. Tea-
tele cvmpenitoanl liturgkJe din Noul Testamenl ti Dog-
matici., asemenea lUni pra:lrale pe "ode alOl vizul cA le
clIviDe locul lor. Tot .... ti roadde <:erotlirilor mele ,ti-
in\illee. arbeolO(ice. praclios ,i ale eKperien\ei ludellln-
pte, IDei 1"61&1" din bel.fu& pe unde am anmcal limin\a
In C.rIea aceea'a.
Nu m'am mllilumii li cestillnele In mnd le-
gendar, AU li le cereet.... d"pa manuale ,'""file ,i Inlem...
pe Inchipuiri, atu pe interpret.lri arbitrare
ti ailnios; ci m'am m"OOt ti caUI cu o illddlJngatd fi
rlibd(ln. te:r.1.e1e oriainale fi li le traduc In
!
,
r
I
I
I
+
TEZAURUL LITURGIC. T. ). XXVII
cuprinsul La ace""tJi grea ,i
m'am supus pentru motivul. nu to\i cetitorii au la
Indem:l.nli, ,i nu lOIi cunoJ;C ><erierile ebraice, ori patris-
tica alte opere cari mi-au servit de
pe cari le-am gll.sit cu /IIu/ld alergiilurd
,,!IcI/neaM.
Pe ctt a fost cu mi-am ilustrat Tezaurul
Liturgic., cu adnota\iuni, cu mele prQprii, cu
obs..rva\iuni din mele, iSlOrisiri In cu
subieo;;tele studiate, ca sii pot face ctt mai luminos cu-
prinsul acestei j"crliri. Tot nu m'am sfiit de a-mi
u,ele. cW cam aspre, acolo unde :\ln com-
vr'un ohiceiu rliu. In!ill sA . o iolll
sau o cirM '), de spiritul Bisericei noastre
ortodoxe. Aci ca pNltutindeuea am f<;>St Insu-
Oe\it do dragostea eltre cultul ce ni s'a din tim-
purile IncepMoare ale In zilele llQastre.
Manualele de cari au aplirut acum In
Biserica orientaHI. sunt adeae:o ori lipsite de isvoare, lite-
texte, dovezi cita:liuni din auloritatea biaeri"
ceas<:li; dar tocmai studiul liturgic are nevoe de cita\iuni
texle ce stau In cu de acest fel.
Sislemul cilal;une/ar lilurgice, putere studiului, \1 111-
viore.. ,.ll II r..ee istorisiri le liturgice s'au
acum tn cea mai mare parte pe temeiul tradi\iu-
nelo.., litri ti 8<l d':we7.ile reale In cmnorile bogate
ale liter"turei patrislice. De aceea eu am cdulul pe cl
mi-o fasl CII p"lin/. sll dou o directiune sis/cnw/idi
Iii IcmeiniCii uceslui sludill. sli illougure: (1 erti nomi
ill cercellirile lilurgice alc Bisericei
CunQScnd cA multi dintre altarului, nu
servesc cele sHnW cu rilvua focul sacru, Jlm ,Jo-
rit ca prin studiul meu, InflQresc ct mai mult senti-
mentele liturgice dragostea cele Dar
1) 0 i<>1ll. ... o ";<11." ...n' ...m.. [)... n...... li
H'i ..... oi ...n' ,. ,vooeoh. I.i M.toi. 18. Prin .1. D.moe-.-.>.I
o ."';Ia' e'I .. "'. On ''-- lege< <Ilo'"
"'ni. .... "O, Implini , ..",'. /0<<< ("",o) ..'" i ..ioi. li..nI "',';oi.
nuoliili iod el; i d.M 1",""",,1 ..'" .1.... 1 li",rilo. eb,.. '1,1":"1 OL .,;
""ioi. ni"; .". .. v,i,.bi ;o.. .h...
XXVlII OII. BADEA CIR""l..... Nll


senlimmtc/e sfinte patriotic.li, tnc!
le recomand. cu' In . Tezaurul Liturgic., tuturor
treptelor ierarhice cum fi Intregului popor
romanesc. .
'Mai toate Rubieetele din lucrare, tncep de re-
gulA cu primele timpuri ale Bisericei; iar unele din ele
sunt puse In legatura cu Vechiul Testament. Motivul
ce m'a determinat la acest fel de lucrare este
o umhra a cultului a treptelor noastre ierarhice
a hnpli.rlirei a a., OgAsim
tn Vechiul Testament. pentru Mntuilorul nu a venit
sIl strice J..cge" saU Testamcntul Vechiu. ci sA o plineascA
(Mat. 5, 17). Apoi ae Incep multe subiecte cu tim_
purile prime ale Bisericei. acest lucru l_am flcut ca sA
dovedesc noi suntem In ade\"A.r pA.stritori ai
lui Hristos, ca cultul nostru Intemeiat
pe piatra mesianicA apostolica nu s'a IlItrodus In timp,
nici o schimbare esentialA.. Cultul ortodox de este
hlflorit prin urmare, pe temelia pu"A tie Iisus apostolii
sAi; iar Liturgiil.. noastre sunt adidi
cum le-au Intocmit ss. V"silie cel Mare, Ioan
HriSOlltom Grigorie DialoguL Acest fapt tr
cei mai iuV critici orientali occidentali .


M'am ostenit ca stilul literar tiin scriere
slI fie romnesc In\eles de lie care cetitor. Feritu-m'am
de cuviute slroine ne lmpamflntenile, de cele ee mi
s'au plirut. uu au O dulce. Pentru aceea
lie paragraf i-am planul. apoi l-am Inflorit cu
rA.Mare, cu multe de
cu\"inte, ori cu schimbarea multora din acestea. In repe-
file rnduri mi s'a IntAmplal ca sA un cudnt din
(['asupra lui am scris altul mai potrivit;
ne liind nici acesta cel l-am Inlocuit cu ,,1 treilea
al patrulea, ce rui s'a plinlt ci aCCl<ta eate mai
In masura a da idei,. Dupli compunerea para_
grafului In acest fel, l_am scris din nou Iam Introdus
In corpul scrierei.
In lie care paragraf am cifre, litere alte
semne de idei, penln' ca celitomlla JtllAm-
pinarea lor $l\ se odihnea",,! cugel.. asupra celor
. cetite. Greu este drumul cetitului li(! (SCOl prea obositor
la o scrienl deasl, fur. desp4r\iri, titluri alte semne
luminoase. Aceasta se 101 ca cnd
torul merge numai prin pMl.lri nu mai lumi-
pentru ori merge numai pe cAmpii sau
locuri plL'ltii nu mai afiA dealuri, vAi, isvoare. Din lipsa
de varial;" a dllUoriei, greutatea drumului se
Nici Un paragraf din Te=auruf Lilllrgico nu e$/e
scris de adaM, ci pe fie Care din ele '-am "";rat cel p"lin
de dOI/a ori .. iar altele sunl lucrale din nou de mai
multe ori, cum am d. e. Cu paragrafele: Lileralura
la ROln:l.n;_ (Tom. 1) Catllcombele din
lmprejurimea Homei. (Tom. II), _Scriitorii de cntari bi-
In Cr(lm. Il). Rnduiala
PrOf<COmidii. (Tom. U1), etc. Am ea
fie scurte, frazele rotunde bine legate tntre ele.
La potrivirea lustruirea olilnl"i literar, am avut
tu "eder<! lucrarea obiectelor de diu lemn ori
met.,1. Acestea nu pot de odatA lustruite din barda
ori ciocanul mC(!terului, ci Irebue trecute prin migAloase
preraceri pnA ce ajung Itnpodobeasca nOlUltre
cu rnllnuselea lor.
Marii scriitori clasici moderni. nu au dat la
operele lor, de cAt o IncordatA prefaeeu
laUi acum lelul cum lucrau ei: LeoniJa,
i8Cllsitul poet grec -(sec. III a. Hr.), de cte
10 ori pe lIe care din poeziile lui, ce o da la
Pelrarca (t 1348), ,'estitul poet italian, de n'o
12 ori unul din vel'llurile sale, mai al"" pentru motivul
c ac""ta era uuui cerc de poezii, Ma/llcrhe
(t 1628), un mare scriitor francez, a sebiml>at de multe
ori compuneua sa. ce ne-a dat frumoasele lui cu-
In chip a lucral fi Pascal (t 1662), CUnOll-
cutul al Frauciei; el a schimbat de \'1"'0" ori una
din epistolele sale provinciale., Bucr/uel (t 1740), un
literat francez, reciti necontenit scrierea sa pentru
a 'j cu neajunsurile, a naluralistul francez
Buffon (t 1788), care p..,se copie"e de 7 ori COffi-
J
I
TEZAURUL LITURGIC. T. 1. XXIX
D". DADU
IlUuerea lUI .Epocele Iar lCriitorii grAbij; In lu-
crt.rile lor, aU publicat opere medlocre cu stiluri Intu_
n__.
Dar ti piclorii vestili In lume d. e. Apel/a (eec.. IV
a. Ilr.). l-ronardo da Vinei (t 'l519). /tapld (t 1520).
Mir.lld (t 15(3). Panulill (NI:. XVI), /tubw.
(t 1640). "'afain (t 'li77) ,i alll arnici ai penelului, de
mulle ori ,i.a" prel),cui picturile 10.-. pAni c:e le-au lm-
brkat cu penpecti,.., c:oIoriluJ ti 'ioi<:iunN. Valoarea
ac:estor pAnu. le cu IUIIW'- fabuloaH de
ar(in". In pinaootecile Galeriei Nationale din Londn
In muzeul Luvf\l din Parii., am ."lml In vara anului 1897
pic:turi veo;:hi cumpinlll c:u UlilioaDe de franc::i, de marii
botlitq.i din Anglia. Franda. ,i apoi dlt"uite aceslor
mari pinac:oled.
. rlbdare au doftdil In J.itUriile lor mai r.u
arhiteclii lumei : 10ilnwiu. contemporanul .:eurului August,
Anfemi". (t 534), ziditorul Bi.ri.:ei aBntn Sofia din
Giocondo (t 1514). lVolkolll (t 11:103).
f. ao .. ,i-au schimbat de multe ori plallurile mOnu-
menlelor o;e au clAdit, ca astfel al fael (,da utllilor
a - ,i CII. 'lA dobandeasd. cununi frUIll6a8U pe
fruutea loro
Sculptorii templelor egiplene ,i bAbilGnene, 101 cu
maro au <;ioplil !wlovanii do piatrA granit, p:\.ni
ce ne ou lAsat monumentele ,i columnei.. de CII ... ne mi-
"unAm ti Eu cnd am 'but In 'ara ,mului 1904
templul egilltenn de pinulIidn. loIi (.'lteo/)3, m'am
mirat do zidirea lui. tnchegaUl numai din catO,"8 lespezi
uria"" de negru, fo.arte bine ,",ioplite ,i lustruite
cum nu lf(I mai poate acum. Acei mOllteri din ,"Aile Nilului.
cu mare rlhdan; au netezit pietrele plinA cu le-au dat
drAludrea ne;<tearsA. pistraUl In zilele Fit/iu5,
J'o1ickf, OeOIl Dai/ulI, to\i lIICulptori gre<:i din eecolul
..1 V In.inlll de Hristos, r;\ma.eeri. ne ulta\i de poosteritate
lucririle lor <:ioplite cu alAUI Sculptorul
danez din .nume Thonllold:m (t 18404),
ale d.nai lICulpturi Je.-am vhul eu In capitala Dane-
mll.!qi, ahii a putut silit! apropie 10 de vestilul Fidias.
Apoi -eriitorul, un poet In felut slu, un pi<;tor,

,
t
I

,
I
I
TEUOllllL LITURGIC, T. 1. IXII
-

un arhileel ,i un seulpt<>r. El Nte poot, cAci Irf!bue sA


dea <> frumusele rilmicl ..le 10 del*ebi fie
cArui paragraf; picior, fiind ci e.le ne"oit" Iugr....
frumOII eu pana. c:hillr ,i cele mai ne lo-emrnole aubiflcte,
I;a si aibi ..".Loue In fala Ol!lilon>llli. Scriitorul M mai
_amlnl arhilectului, clei comp"nere.a lui M cuvine a
ave;, "" plan hollrlt. iar z.idirea .. rit! mimall pe c<>-
lumoe tari, ea sA nu rit! eu Inl_li,.. spulberall de
mani; el mai e&te fi sculptor. clei trebue si
bine materia, &lilnl, pt:riodul, frau ti fie eare c:uvinl.
Nici un poeL. 5llU pictor. ori arhiteel ,i mai alea
sculptor, nu faoe. de od:>tl munca .., tlrl mulle fi infinite
mndilidri ti lu&truiri. Scriitorul care fie . ..:rie
alab, rin chilmliall fi fb'A adooialiunl, ori elt de In,-llal
f-ll.r Inc:hipul el ""te el.
)'el1lru aceea ti eu am lucrat eu aLlIa rtbdan! la
mea, fiind el am .,... 1 In vedere le de mai sus.,
,i am fliui el o carte f!lj'e tiU eu pllre ,i roloa, dl.nd
ea are u forml rrulnoasl, un &Iii literar e:urgttor ,i idei
dn'toa8e. Cu toale &Cf!lItea ,i atil,,1 ca ori ee lucrare Otne-
"cad, IlU JXNIIe lmplci pe Ioa" lumea, ori elt de Ingrijit
Ir ti el. T:l.nlrului li place 6tilul cu neolvgiame ,i Impes-
lri\31 cu cuyiule Imprumu"'le din limbi atrelle; bllrinul
81 mlng:l.e Cu alilul al"'zal, lin, FilollOfului li
plac ideile Inalte date Intr'o rorml ane
y
oioa85; iar pe
omul bisericesc Il lndl"",te $tilul bihlic, limpede figu-
rile relorice c!a$ice Elatea fi profesiunea omului
8tilul fi guslului $lu. Lu cele .'1 1"ollwri
ale 8crierei mele. am mu"cil (<lrd ereyel IIlmUli cu
8i1l911r: lIimelle altul IIU (l scris illfr Illsele vr'o liJerci:
I/ar lIici lUI (lm cerul ,(a/uri de la cillcllti, ca
lumineze pc millc, txlre am mUllcil (1 viald ill
studii liturgice.


Aduc deci, multumire lui Dumnueu, cA m'a Invred-
nicit .. fac prinoa Bisericei ,i mele lIGllIIt eTeu.ur
l.ilul'llic. pe care l-am Imbricat I.haina eruditiullf!i cu
care li .LI foarte bine.. In limba rom:l.1ll nu a aplrul pln<l
&eum o _menea c:arte eu at:l.u. InliD<iere documcntatl,
dar nici Bioer;cile orlodose _it DU au plu
ulbi o comoarA IilurgicA \.Il relol aeeIta, lucnll adiel.
ca atata rihdolre ti eu aUlU is.........
Acum dopl termin....... --'.. i moo.......nl romlDac,
aui. eu inimi c.>raLl, pot " eu do mfo I.ud InlnJ D0m-
nul. ti si c CII ti ImpAralul Just.inlan (<>'17-5&) dupl "'"

--,' ,--_........_ __?- .


__ _ .. c _ __.. _
--.. --..... _-
.a terminal tainica .. bi...rid .Sf:!nta Soli.. din Constan_
tinopo\.e: Te-am biruit S<Jlomoont:. C"C"'l....... l':CIlOpOo-.).
gnetsc ,; eu lIe elr,,; hu" l5CriilOr, caNo a Iotri. vr'o
lucrare cu liturgice. Btlllele ale Cl.r\ei
mele"" "l(! Indall., dUI" ce cetilOl"Ul !ncereal In
VII face cu voe cetire Intrl".a, fI nu VII 8runcA
pe8te ea numai (1 privire ""'Ilede ,i aiurea.
1" Infregul = IlU CWIO.'IC O 11Icwrt: li-
1
TaAURVL Un/MIC, T. 1.
XIXVI
,
,
I
I

IlIrgit:U pe camplll Iliinfific, t:u1Yl MI ... In/retlM pc


ut;W$/(I, SOli al pulill sti_i fie q]lJ/d In cuprins ,It>-
ve:;. Si ........la ... spun ca si ple Rom'nul ci de muJI.e
ori are Ji el ehti ,i l1ICl"iililr de ,-aJO&nI In numlll du,
,i totu,; el laudA nllmai pe ..,riilorii ,i d'1ile stmne.
ori elI de alabe ,i reLe ar fi ele. Sd Incdc=r: dor Ro-
mdmll (1 laud IIrcint! ,;.f6 III. moi
faimc 101 n/c/deut de flV.ltlc at;u. Noi ftim o;:i ..treioii,
de muh.. ori, cind "";11 clte o carte, " trimbilead In
loatlo lumea CU ............ tari; apoi dnd CU mari greul<li\i
cumplrlm ac=- luc....-e. 'edem cAl eRe de .labl " rl_
minem uimili de loo..uDUI. auloruJui.
Iar <bel am ris mai .... 6e elrui blind ..,riil.Or:
.T-", hiruit Solomoane., am Beul-o _la Du din
mindrie. ci ca. -.t-Ilnderonn ,i pe el si .,..;" mai ioocusit
ti do Mlo.><:I. lIu pril\Oll mai pe a11.......1 lite..III ....;
Rom'oul poate si .terie bine cind el lui
li li,uqIe '''lI{i. fliiJd"rtJlJ $J" In Iven. Am ocris
_ull cart&, cu atta '''rrin...... de 1.
,i de la maririle <ieprte, ca si arlt celor OII ..,..., acum
fi celor ce dupa dlluntl mea diu flcro$/r1/lIme,
<:6 ,i eu am muncit 1" "ia !)om"ului; ci ,i mie mi ....
dAruit Oumnezeu ,lil"\I; ia.. eu am It.mlmln\at In bi"",
dan,l si" cel sfAnl, l-am Inflorit fi nu l-am "llC:un, tu
IlImAnl.
Nu am 1010llil lnllli acesl dar Cu IrAlUbilAr; p8 la rli....
pinlii, nici In Bunete de "urle strigri de laude, ci l_am
Intrebulnl"t cu Inlelepciune apre laudaCelui a Tol Sfnt.
Cel ce umbLI. dupA '''uire, c"h'erni&eaIA ,1 cA,tiguri lu-
meeli, acela nu are limp d ow;rie, ,i niei nu are limp sA.
la ""'.11. ea acela de mult .'a Inlelenlt pu,ina ,I!in\A
etI a av,,1 OOlllloarli, ,i spor n" a !leut IntrlnSll. Stllnl"
ae piatreul ,1 ee numai daci omul
nf!C<)ntenit In toati "ia\o"-; iar dacA el ItU "a face afl., rA-
IOAne IilMit de lumini fi lfi lncbipue ""mal cA ,tie C<l'"i,
d&- te cu ilOCOlSiDIA sA ItU i ... ,'adi alui nqtiin\A.
Pilde de acestea IlUnt de$l.,Je In cei ce a.-ea., In ti"",rete
O ul"llll de Invt.lAturl; mai tlniu ....
dul-o ti pe. __ Aoeaatl p8n1ere O IIIaInd Ind, cu IU-
nele ....rbe coale cu trulle reapingt.to:>anc
1
I

XXXIV
DfI_ BADEA
"
M'am nevoa sA mu"c"g.c attia ani la aceet' Tezaur
Liturgic', cii o de g...."'Uli, pent.... cuvAntul cA
miile va lrece O_mare lungime de timp, pAnl ce se
va mai BAsl dnev1l. cu Cu O rllbdare,
tnch-ioe la munca unei la fel cu aooMta.
Mulli dintr<! oamenii acestui timp. toate bu-
traiul ccl dulce, iar nu dupl munca chinuitA
a Se vor face deci, pr<'SCurUlri dupl Cartea mea,
se '-er face de lorml, Inlorslturi de CU"inte,
dac o lucrare [n chipul acesta, mI cred cu seva
mai face curulld. Eu am IntAmpinat greutatea mai mare,
pentru cA am fost cel d'lnl.Ai lllunciloc care am brazda
pe un ogor mAnos, dar nelucrat In limba Cei ce
vOr scrie de aCUm Inainte pe cale, vor avel< In_
lesnirea, ogorul cel l_am muncit eu l_am ?u_
grA"it In carte cu colori plleule.
De mult timp era, deci, nevoe de un Tezaur Li-
tucgic., penlru ca servitori ai altarului, tinerii
studen\i ai de Teologie, precum bunii
ceteaSCA sa. Invelt! rlurile adAnci folO8i-
toare cari cuprind cullul sfintei noastre Biserici. Eu
am fost cel Ce m'am g:l.ndilla ne"OC m'am ho
tih1t la ei, prin urzic..a zidirea lucrArei mele.
am Intocmit-o In fel, Iti ct nu numai ser-
vilori ai tainelor se pot folosI de ea, dar ori
ce Om ne InvAtat, clI.ci stilul ei esle Impletit din
cuvinte alese ale Bisericei noastre ale In-
In cAl sA se de tot <:Imu\. Iar te:>.\t!le
de sub linie, In foelurile limbi vechi In limbi
vorbite In timpul noslru., 00 '-or cerceta folosi numai
de cei Tot cU"intele ori
ce 'lunt In textul romnesc, sunt tra_
duse ori expljcMe ln la locul unde se aflA ele,
frll ca celitorul aii. lnt!lmpine "r'o llreutateln Mo-
li""l care m'a sit presltr unoele cuvinte streine In
texlui romlle'lC, a fosl ca sli acele cuvinte cumpe-
nitoan In origina lor, aii. cetitorul m'am folosit
de textele originale, iar n" de traduceri ori copii
de pe acestea cu tnlelesuri .


I
+
I
"
t
t
,
,
r
1
t
1
TEU.URlII. I.rTIlIIGIC, T. 1.
Adinci mul\umire mai aduc LUq'lIiEl SAUl MAlJlll-
TOASIIt. R!(;IUIl CAROL I-IU, Mitropolilului Ro-
mAniei C,u.noc MICU!ICO, prum fi Marilor nOflrii bArbal;

.:::=::" --"'_.y-_. ....
.. .. _ .....__......... l*J
_._.. __ ..... __.-
de atat,cari aU In6inp.t In Huc:ul'l!fli Facul-
la/m de Trologit:. In"""-iali pe pialn In anul 1890.
mul\umire"o p4sttez.,i Inalt PreA Sflntiei Sale
Epi.K.opulu M (1876-1893) apoi Milropolit aJ Un-
,ro-Vl.hioei (1893-1896) D. o. Pl;Tftl!!lctJ. c.re
___ _ __-n .
__"_"'_'-"hooI_."-"'_"'_
.. _.. _-.. -.. _.. _.. _.....
m'a 'Prij;nil CII CII'"iotul cu fapta In timpul
mele .eminariale. ti Cu o:t-ebire In timpul
Ilitan din em.iuli. Dar mai pe unol (In anul 1906) Inalt
+
j
+
-
Tf.l.AURUL LITURGIC. T. 1.
=
"''''
XXXVII
PT<l1l Sfinlia Sa a'a l'lcui ,i Ctilor al Fac:ultllei de Teo-
10000ie eu marea ,i pretioasa ll& Donaliune. Uirbati mari
de felul acesla lreooe dati ca o frumoaal
p;lduire ,i allOn.
\'redniei de lauda penlru aprijinul,i ajutorul
oe au dat aCefilei FacultAti. mai aunl ,i .....i:
LA8Cl.R CATARGUl, 01.1"1"11.1.1 STURlJU.. Tu:e IOHDClI. Pl;Tl\e
CARP. etc.. cum 'l'i Donatori;: MA/u", SOIlOPaCll. apoi
epi_pii al audulu;, SILVUTRU al
GIIUAlII. al f.. a.
In lunga Illf!a dhcJlie In Inalilute, de la
anul 189f lnc<>ace, am avut timp Inde8tulltor" mJ adln-
In liturgicl pe ca", am predat-o liDerilor teo-
logi. ,i al dau apoi la luminI: <"u toate cliel/uele/e mele
..:eaa1I. carte. fructul meu curat f. muncit. Cart" cuprinde,
dupA cum am ";a. aliute, pe cari eu l-.n
lor ce au urmai cunrurile univOlrtIil"" teo-
1000ice.
G",u lucru eflle a li In"Atitor al alklra pe timpuri
de boalt, Ca ,i pe c<,le de cAnd este "e-;elie I'n
inimi, ca dnd lntristarea Inead "unetut. InviVllorul
trebue 'li vorbeascA totdeauna elevilor 'li; cu
bunII "oinVl ca un artisl care joacI rolul bufollului,
chil.r In 1Iellra cAnd pirintele II. Incetat din via\!. Dar
greutatlla aeellsta mi .a prin fapta, el mi_am In_
dcplinlt datoriile didactice cu ,i eaaclitatea.
Cum l<Ceuta toatl lumea caro mI fn lunga
mea dliscilio, /lici Q(/a/ti "li fim lipsi! ,le 10 cursuri, de
la c:rafllt'lle ori Icu, tiG" comilii proJt:tioralc, de cAI
atunel d.nd am fost uimi.s supra"eghe.. uamenele pe
la alte Ku m'am aMtut de 1. greut.li, nu m'am
lenevil. nu mi-Iun odihna, nu m'am dat la o
parte de la Implinirea. Illintllior datorii. Cbiar cAnd erar"
Oireoetor al Mitropoliei din Bucurefti (t893-1896), nn
am IilMit nici odall de la implini",a greull\i1or.
Am purtat cu pLlceno tiUul de .daeclh, ,i nu l-am
.cbimbat cu allui, nici ou l-am Injosit prio r.ple INl(lm....
noua. Ca liu de IlIlean '), crescut de pirillli 10 frica lui
.1 .-. 1 1 UlM .. tll, .. _ ... -' _
..._ Spi....... ;"OO1OO1 0 _ V........ -....l J
D:IVlll
DR. BADEA
Dumnezeu. s'a de min"';e din
giel, Cu fire" sdrguinta mea. Mi-a
aceasUl vie, am sA fiu un bun vier.
vIa teolo-
munca In


Cuprinsu/ # Teuwrulid Li/urgie. am voit sli. fie
eAt mai bogat. Ca llli. Indestuleza cu cele ce va
aflA In aceasUl. carta. Am pus la Inceput litur_
gidh a Intregului ca se cari sunt
ale cultului de cine au loet ele
compuse. Acele eunt oglinda
culte au de temeiu Evangelia lui IIristos. In
multe ramure de sunt folositoare omului; mult
mai de folos lumin1i.rei eale esle num....
popoare.
Cultul religioe eate icoana treptei de lumin1i. .. omului.
a cugetului eAu, a vietei sale, .. a tutu ror Impre-
jur.lrilor In cari eL. Cultul pe lnchi-
nAtor, atunci cnd el este pe Inalte;
Il coboarA, Il Il cand cultul
cuprinde josnice.
Eu am In mele, practica unora din
cultele pllgane, asiatice africane, am
de josnicia acelor religillni. A.cestea nu au Intrlneele
nimic nimic nimic Care
suUetul. In aceste culte totul se Imp......
<oa>i<ori ,de D Obo'''lI'bo .; Floare.. Aodnd,,; plr'oV; moi .n , ..,
..""r''''" d'" "-f<' , ......'d "'........- ......... "'pr...n..'_o.u
.._0'.'.1. _ .. I"p"'i._"., "'lig'_ .i n.liI. Cl..ol. pr'm.... 1
... lnvilOl 1. _1. ofi_ d.n ""'.0 oi '0-0" ....pl..,..' 'n .....,. p,_
...Ii .; Slali . 1. '1,-"y.1 ... 0&04 l.vi\&... 01...1. p"""'''', /1.0., 0;1._
"''''PO'' 10 .n.' 1$7\1. A","", 10 do 11 .ni p, od ' d. Ia
flirio\i J' oP;..a ,,. ' ......do.; In p, i bil
a",vili. 1. N... Jl6o<o .. ..s d,n..,.,l o T.l4l 0 n'. ".Il.mi. 00
_li _ ..\i .0.' oi de _.m ._. ai ,nv'\ ".;.ogo.,...o
dpoi"'rlo d ori ...0.... ,. ,.,."' &><'09,... d; 0'_'0' p,
....... 00 , mOD voind ai h "1':... .0.'. do. 1. SI."'" oodm
.....Ii....., ,. prim.... po <IOri ,_", "'Ivi.......i '0_ 1. va
... 1ll'lL Am '""'u. d"';" prio ft...l O' .1......
m.._ m'_. 1... "'... 1. ,.v.li..... oIr\i'o' .' 10 <10" ..'...
.." ...... d'" ...pil.iri. OII'''' ..lUi. 8o"' ...ri.1 1 1.'."." ..'noi ._
1. U,lU "IV 1_ .0. .... 'oi ,'87'-I87Sll. 00- '.,"'8." i., _mlna.lvl
.............ri.r. adi'" ._ V, VI ,i VIl, 1_ d' 1lS7$_1862I 'o 9._
.......... s m 1 Iog'.... 1..... ,I" ..l\a' (HHI_IS911 '" li...p d.'
aol !' hu I-o- 11._ d. Too'Ol!>O. 0"''''''''''10' d'o 0_' e--
Pul' (11 in.l. _ Ii ' ,IlI"1 do 1Jo<'", , .. IAo"'",II.
jurul Ullorobiceillri relifl<>a!M! .... ljf(>nlotou<, pline
dfl _Ii", ti jocuri ame\IOllre.
Unele din addt: cultului budill. eu le-am vl1ul In-
lIl)\it/l de lAeete ti lipsite <le 'nvAIUuri. TOllII eolemnitatea
eull"lui .. l"fIducea ra purtarP alrb6loreuci '" ......1....10.-.
dnconllor ti a. 'llehi",.; ...; A_ea erau dUlie
I
,
+
J
t
TttAl,lIlOl,. L'TlIMI(:, T. 1.
-
---... -....... __... -.
___.. 0_.. _
- .. _--_...... __.. __._,........
..._----------
de 1fl templu ti plnl la O di..lanl' ove Cll.ft. apoi se
.... iarqi de "!>de .... Ioel. , ....... Cultul Calmucilt>r
b,odifli. locuitori asiatici Intre munlii Alea; ti Tibel, l....m
OII. llAl,lll.<
'-izul c. pe u" fel do .cu cal3ri, cArul"> ,i etn-
I_ de femei fi blrba\i. Probl;; lor foarte lri,li ,; um;-
IiI;, Imbrf<:a\i cu halale fi pA,," l..-tri\e, mergeau In-
"";nl... dupl IlIIl'"flul "",""iciulu;, ei AU ",mt
Hnflil; pe ni,toS de j.ielre ,i lulelele
lor cu hltUIl, au rUDlal In tilln... M'am m;ml ,i d.. lk'r-
"ifii utllltari. nl,l .. clluiAri ai Islamiu"ului, pe cari _8Jn
In cultul lor mahomedan,lnfior*tori la chip, urlllnd
,i mugind iroltU1ic, ';"cArtd In acela,i timp pe loc, In"il'-
e_....... __ "'_"__ __"
_.. _--....... _... _-_.. _- --
".-
lindu-J1 rllurile 10l' eu f'lI!U. pan.II OI! ameleau ti cideau
In mijlocul iiamiei Alti Oervifi, cAntau jalnic end.e din
Con", fI.d.nd jooo pe covoo", eu picioarel.. Incrucip.le_
darale. lIlbii fi alt.. lucruri de lioOI!Itea. hnpodobiau
Techeaua (giamlll) 101'. M\"\ dintre c:redoc:iotii lslam5-
mului. luau ,i ..i piine III 1iCttIte jocuri Insi.

1'DAIJRIJL 1'. 1.
.u
\
_ia erau mai altti dinlnl dA",ii. cari cideau In ame-
teall din ca..... a(:eStor mi""'ri grele.
Mai joii de eli aceste dan\uri I'llliriOMt....nl cultele
unOl" triburi IIllbalece din Ael prllO\ii plpni, cu
In pe ,,"1 "" llICe$al. Imbriali 1n

---"'-(11'-'_._-- ....
haine "'ple ,i elrpile. joacl In felurile chipuri Inaintea
piotilor lor. Dar preo\ii mai IUnt Impodobi\i CU 1ICOici.
_ de animale ti alte loemri ....nll l'll. ca III cheme cu
Kl!IIte wml;turi. luarea aminte fi IOI cre<:\inciof;ilor lor.
1'.: toIIte letilta le Inl"", In jooJnicie cultele triburilor
'"'
PA. BADIA
,
,
..i
slilbatece din Africa. religiuni,
noaptea spre stele, ape, ei Ilu au pa-
gode, nici lIici stat,,-; nici clrli eerae. Ailtropo-
(ogii afrie""i, australieli; insulari, aduc jertfe stele-
lor pe' prizonierii lor, ori pe cei mai dintre
,,,junghiindu-i apoi Cu veselie mare.
Aceste obiceiuri religioase atai de urte, II
noastrl luare aminte, ca sA pllngem starea de Injosire In
care se tnchinAtorii acestor culte. Ei zac 1n \n\lmerec,
mncAtoria lor cred aduc
h1b , _ __.. _. __..
jertfe unor $prile lualte. Iar africani insulari,
au perdut acum cultul stelelor pe care l-au avut strn-
10. Ei sit In timpul de cu purtarea
rlidlcinelor de lemn burueni uscate, pe peptul lor, In
semn de lalismalle, cu podoabe de Oase pe drum,
cu adorarea arborilor, pietrelor, rlipelor
plistioase. trali ai lor se balaurilor,
crocodililor altor lioro8.S').
Chiar Itl zilele noastre, locuitorii indigeni din insulele
TEZAURUL LITURCIC. 'ro l. XLlIl
Cuba HaiN, In _cultul
}Jelu'" cu obiC(liuri Pentru aC(lstui
cult, se In lntunocoasele insular<!,
acolo fac un altar din lemne, apoi prin fluere
BI3lluri asculi te, un de o
Reptila Cu asemenea chemAri, vine se aue pe
altar, capul limbile In toate In semn
de furie Foame Adoratorii Incep acum
dan\uri sgomotoase Imprejurul altarului ce
cad jos de exla. acestea aduc cI.\ivil.
oameni "ii pentru sacriliciu, li stros de
copaci, li lu mici pe cari le calde
In B"ra monstr"lui, ca pe un prinos hine ales.
InBhile <,u ce i se dau. Auloritatea spa_
de apoJi cea nu au putut
desfiin\eze ace.le cruzimi
Acum vedem de fericili suntem noi Or-
cari celim sfnta J:;"allgelie cu ale ei Inalte
nn cult r<!ligios aLt\! de curat Impo-
dobit Cu actele lui CuI/IIi ortodox
lumincaZii pe om, Il cele de folos, Il Il
ti a pe Creatorul Uni-
versului, al Jum4 li mintea
cu despre corp sunet, despre lumei,
procum despre tot ce li esle de nevoe lie om.
Cultul ortodox nu ura ca Islamismnl, nici
pesimismul cum fac\l budismul, dar nici faptele
cum rac cu toale cultele triburilor
sIllbatece.


Pentru aceea eu, _Li/era/ura am
trecut In Tezaurul meu, la Inchinarea lui Dumnezeu,
fil.pluiUl de primii 88Cunderea aces-
Iora In ca/ucombe de rrica am pali-
mile lor suferite de la idololatrii p:lnli. In timpul
sFAntului Marolui Constantin. tn zilele tiranilor priBO-
oilori, arderile de vii de fiii Bisericei,
lor pe d'asupra focului aprinli, friBerea pe jAmlec,
ruperea mAruntaelor cu de 6er alte gnml.\"ii la
XLIV DII. BADEA
,

foi cu acestea, erau suferae de voo de vilejii


credinl"i In Hristos. Istoricul Tacit, retorul Lactanliu, is_
toricul bisericesc Eusobi" al C<:!zareei Palestinei :llli
iscusili ai condeiului, !ie Infiorcaz.... cnd scriu
In bronicele lor chinurile Indurate de sfi"li; martiri.
Dar Dumnezeu, ocrotitorul Bisericei Sale, a economisit
ca sc Inalte Constantin cel Ma.... pe tronul
Marele cel luminOll asupra
InceteZ<! goanele car; Ing-rozi""r pe nevinovalii
mai mult de 250 tie ani. In .ilele Marelui Tmplrat Se ::i
dirii biurici miire(e In toat.li din
rit apus, tnflorl ierarhia bisericeascA. crucea lui Hris-
los acum din catacombe se
d'asupra Bisericilor, Ilalatelor imperiale a tuturor
dirilor religioase.
la Constantin cel Mnre, Biserica lui Hris!osorn
micl< pAstorilll: cu i iar de aci Inainte, cultul
tinc8C se cu In toate lumei,
rdl llllnicie, sabid, ruguri aprinse, ci
numaI prin luminarea sufietea>!CA. De acI lu_
eefcrii Bisericei tn liinla Efrem Sirul
(t 379), VasiJie cel Mare (t 379). Ciril episcopul Ierusa-
limului (f 386), Crigorie de Nazianz (t 390), Ioan Hri-
SOSlom ( 4(7), Ciri\ al Alexandriei Ct 444), Grisorie
Dialogul t 604) al li mari dascali, puternici In cuvnl,
In In
Dintre se In Infrumuselarea
cultului sfinlii: Vasilie cel Mare, Ioall HrisO-slom
Gr(qorie Dialogul, liturgiilor I:ari
numele lor. aveau mai tnainte de
liturgicc, chiar In timpul versoculiilor se
cUllUI dUlllllezeesc public, In rilnduiala litur-
gici slan!u!ui Iacov, ori a ar. Clement, sau aceea a
af. Marc....
Eri. nevoe de Il se potrivi liturgic;
cu Intlorirea cultului CII fericita stare a
de aceea cei <1 sfinli de
liturgiilor lor, zidite tO! pe temeiul,""hilor liturgii
tenite de din tnceputul Bisericei. P'O!rive:l. de
minllne acestor liturgii ClI m:lrelia slintelor
....
,

+
TllZAURUL LlTtlRGIC, T. r.
Biserici <;1Ir; S6 In str.llucirea aurului ,i argintului
CII cheltuiala lrnpllra\ilor Constantin cel Mare,
'I'eodosie IMtr.!.u"), Teodosie cel Mic, Justinian al\i
puternici monarh) autocra\i, foarte darnici tn ooolui lor
penl". lnnorirea erurel Ifflmnului.
In fala aceswr Luceferi 11 Marilor lmpil-
raIi Mtrnul p!lg:l.nism, egiptean, babiJnnean, fcni-
cian, asirian, r(llllall, groc, 11., se stingel n>pede abia
mai lidlm ici colo lui, Intocmai ca un 001"11'-
In all'onia mQr\ei. deslul timp; multe
mii de ani propovoouise 'li lui de la Il mar-
gine a lumei la cealalta. Multe se
tuiserii In pagodele i!<\le; prunci au fOilt
lI'l; In de ale "",ului BaaL Erau destule
aceste rapte ne iar cu Domnului """tru
Iisus Hristos, venise plinirea vremei, ca si toate
aceste cruzimi d In loc,,1 l(lr blnde
dragl>Slea cea a Celui rllstignit pe cruce.
In timpul acestor nu numai liturgia
se Impodobi cu a ei str.1lucire, dar sfinte se
ridicam cu mari pOOoahe; iar chipurile lor de zidArie,
tot <:e poate fie mai fruml>S, tot <:e se dA-
dise atunci. Biserica din Tir In timpul din
porunca Marelui Constantin, apoi cea din Constantinopole
InchinaUl sfintei Sofii, tol din acestui Impi"'t,
mai pre sus de aCOIltea, Biserica lui Jnstilliall care IItrAlu-
aCum In <:apitala Sullanilor sunt mari
probe de puternicia buna a acelor
de
Mai Ulrziu Iliseriei slinte In fie ce ere-
Impodobile Cu tot ceea ce arta puterea omului
a pulut dea la ivealA. sli/uri arllilectouice
In lucrarea slintelor atAt de amAnun\it
muncite In interiorul exteriorul lor, In ne
de mbdarea dragostea de imagi1la\iunea
\'ie ce i-a cAIAuzil. Eu am \'Atut catedrala sfntului
lJl"w din Peter;;burli', Bisericile cu atAta varialie de rorme
din MQSCva, Kiev Odesa, apoi Bisericile nuastre rom-
pe cele din 'Muntele Athos, Palestina Elj:ipt, din
Serbia, Bullj:aria dt' pretutindenea pe unde lumineazA

Dn, a"DU
Invl\llurll ortodo1A, In'alJl umplut d$ mulluminl
,1 d$ adminti$ (-'\1 d.. pietate.a ferieililor Cthori fi fnl-
mOllUI meflllfug al lucritoriJor. Dar am rima. uimil fi
aluO(:I cind am vlzut Imp....unatf! la un loc, arta z.idlriei
ti a KuJpturei. eu finetea. ,i colOOlUl. In liinla ace&16r f;;I-
ted...1e renumite In lume; sflnlul Stefan din Viena. all.ntul
MUC\I din ca.tedrala din Milan. eatedrala din
Nntre Dame din Pari!!. &tlotul Paul din Londn,
aflntul Pelnl diu Roma. f;;Iudnla din Stra$burv... alte
nlOnumeotcl de felul .......la. penlnl cari .au cheltuilllUlI>ll
abil lnebipuile de miota omeoeudi Ap el muJlllmitl
lui Dumnneu. utUi fi prin ..le IN Intrec Cftflinii a race
}ocafUri .6ntcl de Inchinare, Tl"ednice de lauda wlui Prea
InaJl.

Slintele case dumnezeqli In eare s'a ....... ..,il liturvia.
de la Inceput au fost Impodnbile cu Dumne-
:eirei ,i ale Prin 5OlOOlui al VIII-le. IN
porniri fi In cont... icoanelor prlioniri. eu 1000te acoelSlea,
ele nn au fost de iuli cum erati prigonirile In contn.
primilor eretlini. Totu" ti lupleJo iconocllIIItiu lurburarl
pacea dar ee restlllOrniel In IX.lea Im_
preunA cu cuUul iC(NInelor prin ajutor,,1 ImplrUe!lei Ten-
dori. In rldrit !le plstrarlt chipurile .nn\ilor prin picluri
polri"i! biserice,ti. PO/lsdin
Insii, In $eCOlul al XVI.le.1, un mare picior
\1 mai frt>moasli iconogmfiei atol
" de la el p:l.njt In Muntele Atho@. Grecia.
Asia MicA, Macedonia Romnia. Piclura lui l'allJlelin
e bo@:atl, colorBt1t rrum06, cu haine Ilnpododile dupl che-
moreI. $r;\.nlu\ui; ior chipurile au lnr;\.\iprea c"viotiei fi
a cugetlrilor $/inte.
In IPU$ le deo!lebirJ. prin penel"t lor billericese
GwrgiOfle. l.eonardo da \'in. flaratl 5oll:io. eorCf}io.
Miclltl Angl'1o, Tilian. Rubtn:s, 1'(1fI0ytk, ti alli
li colorit"l"i fi $!at"rei. pitlOl"j Ind tiularl 111 OM!
implln' mai mull prin (nlmW!O!\e fi de eli prin
'mprimarea cU"i<ltiei sfiutiJQr. Tolu,i lucrlrile lor IlUnl
QlllOiICllle In lume ea ne lnlrecul<! In nU ti ca. Mumpi-
I
T
,
I
+

t
I
Tl!.ZAURUL LITURGIC, T. 1.
=
XLVll
tate In v3loare; pentru aceea, eu dind 3m eerceL,..t pina_
CQtocile mari din Europa, In Cllre !l:'l pnzele
acestor am cu eMA Inllrijire luare aminte
se lin ele, Lllteranii Calviuii In lor de
Biserica latinA, Cu alte le-
icoanele, 14arli lot de Inchinare
lipsite de aceste podoabe sfinte, In cari se Intreaga
IslOrie a Numai Anglicanii au III
felul chipul C1'edinlei lor; de
pe sfinli, ei nu li In ajutor.
Dar cea mai 1x>gatJi tn eate cea
a care atintele
cu chipuri, nu numai In d"r In BogAlia
ace"ata ne tn vie icoana DUffiuezeirei,
a crucei a slintei Fecioare; mai dep"rte, iooanele "-JXls-
tolill)r, "'artirilor, cu\"ioa-
selor femei ale Apoi ne mai
celor petrocute tn Vechiul Testament, Il Inge-
rilor, dia,olilor a "Ilor chipuri aniintite In cuUul sfintei
lloastre Biserie. Despre loate acestea am scris
In .TeMumi Liturgic.
Sfnta liturgie se numai de epilleop ,i
preot de <li:>.co". d3r ca aces!<l l)(lat!!.
cele ,;linte. De aceea tn ierarhia biseri_
cea",,!!. n"mai aceste 3 trepte: episcopalul,
preslJileralul di(lcO/lalul. Iar oonitor;j de jos cari cetese
clntil tn sunt ipo<ii"conii cetelii; ei tntoo-
me"" cele trepte iureriGare ierarhice :>'llU'ne: ipo
dhlCollalul lecfomlul. Mai sunt ,i 1\1\; Gen'itori cari
nu In ierarhie ca d. e. psal\ii, osHarii,
apoi para1x>lanii, po-
porului. eclegiarhii, paraeclesiarbii, a., ale Inda-
toriri sunt In acest Tezaur; iar unii ca
d. e. osliarii, au tncetat de mult de a
m,,; face parle din senilori;
Patriarhii, Exarhii, Arhiepiscopii Mitropolilii, nu
su"t mai pt<l sus de arJoicrei ori epi..eopi, de cAt prin
)mterea lor iar JIl..terea este
una De aceea fericitul leronim zice: Ct,is-
copul din ori ce loc, fie ci al Romei sali al Eugubiei.
XLV]I[ OR. B.OU
'n c.< """'
ori al eaus/all/inopol"I,,;, S(w al Ref/iu/lli, ori 'al A/e-
X<lndriei sau a{- T""isiei, are merit flct'l!asl
ire'lpld de Iliroionic.
lilu"ll"isitori ai alt"rul,,; au treLuinVi- In d-
v4r.;li,..". cultului do crN, ves/",i'''e o"se {ifl"yice.lo-
locmite unele nUele cu Incepere din epoca ..postolieA
Incoace, dar tnnorite In curgerea timpului, a(!oi Ca $l'i fie
potrivite cu C"'l'tin;s"...lul. vestmintelo
"asele, au din trebui"\,, cll-ci "u se pute!l
liu" o unitate atabili.ate Intre diferitele p0-
poare or'OOo:<c, de cAt numai prin ajutorul aceslor sfinte
odoare cu CU forme deoebil<! de cele

Eu am ,-awt chiar pe preotii cultelor Imbra-
cal; In Io"ine pestrii-" ori negre, alunci c,'lnd Incepeau
procesiu""le aclele lor; apoi cu at.1t mai
v,'lrtos se cuvine o I",brlcl",i"te !'er-
vilori ai celui mai cult, ortodo:<, alunci ei
aduc jertfa euloarieticl Celui Prea Inall. Mai sunt In pa-
l!:OOel.. cilrV obiecw -religioase, dar eli Ill\elesllri
polrivite ?eitillilo:>r lor; 10 cultele s!llhaticilor din
Africa lip"""'" loale aceste", cite; ele nu au pa_
un cuII Chiar In cultul budist, iooanele
sunt chipuri de draconi o dau Su-
netele tobelor, ale c!opolcilor ale 8t.-i8;\rilor fanatica
inconsciente glAsuito da Inchinlllorii lui Buda.
est" cuprins de spaima 1n fala nnor aele ohiceiur; atAt
de fioroase I'etreeul<! In cultele de relul aceela.


Serviciul IlO/ltru divin este Impodobit cu cllldri "finle,
prin ele simlurilc nO'18\re se de,;chid, se lualli se
de elementele Chiar paserile cerolui
aratA bueuria lor prin cnUlrile ciripitul alti de
nOUA. Cntarea ....te darul fire"", al omului ori lumi-
nat, de aceea {le care din spun" taina sunetului
sA", prin slrilj:iri ""-,, prin melodii dui"""".
arrieani ei I"tr'un chip groaznic,
cil cA"til, chiar cI> s!lriluri
zicand loIi monosilabe dup:! feiul
l
\
t
TIZAIlRI1L UTt:RGIC, T. 1.
dan\Ului lor. In anul t897 dnd am auzil .mpri" tari
fi -eo- ak alriclnUor dill lriburile !l"allgam'UftSi,
II'QSUku " ll'us:JOJromo. Il:>SO\ile ele jocuri
" tnlpului, ",'az.. lnfriooopi de ferodl.atN
Mntimetlta.Li -"or locuil.Ori din conlnentul La
_ ... w.,. 'W__W._ ..
............... _,-_..........._,......-
corpurile fi le\ele lor fioroue, "" mai adiOfli ,1 1mbrki
minw,a de piei de an;",.le. ca iA .ibl. un efect
mai lnspiim1ntiilor. Prin u.mare cAlllarea lli"d rodul .im-
lulul omene>lC, o .nA,,, la Ioale popo:orele, din voc!,;me
.... _""----- .
DR. DADEA
pan' In zilele noastre. Ea polri.il .piritului d.. lu-
mini 111 omului, de aceea dupf (:um .e deoeeLel<: IJeD-
limenl",1e Intre oan....ni "'" ti c;t.nlUN cu
lumin. iut""ectu.\.I, a oelui <:e doliU..
Nu n.. mirlm deci de fonn.a inelromenl",lor de c;t.o-
1Art!. InciJipnite P'" egipteue. uiriomf!. bah-
lo"",n", ti ebnice. InlIebuin\<Ole de _le popoanI Inainte
de noi (:li 4000 de ani, lliei de iOltNnl<!:nt.e!e ti
rom.ne. dar De midm mai ale. c;t. inalnlmeotele noaslre
mUDcale de Ulhi. sunt tOi cele de atunci. ararJ de vro
elIm uri au ridrit din lumina omului da acum.
eu am vUllt ti iMtrum<!Ole lolUiaole roarte original.. la
Laponi. Chinni. Indf:ni, Arabi. N"fI"i1 din Africa f. a.
Sunetele erau tot de ciudale ea ehipul in.trumentelor.
dntau Et!:ipteflii ea fi 100te popoIrele vechi. din
imtrul1'M!nte din guri, I.a teluple. la palltele ImpirJlefIi,
la sirbilOri, nuoli. Inmonnlnl1li, la la seml-
nAluri.la euleferea roadelor In tot timpul dnd eri. de
Greul:l.tea onlUtui fiind (llIprt din Tmp..,.
It.Irerin\<!lor. firea mai 10001.. &ee!tea.
pentru cllc...... clipe de petl'f'O!re spiritualA ori <.:orporalll.
prin elnle<:e, dnn\uri tot <:....11 <:e .. In-
"ioreul. ]le om.
Oor clImarea litllrgid a cultlliui ollodo:l. 1Je
mUlllli CII vocea omuilli. nu Ill'l aseamA,,' Intn, nimic
cu Cltnt'rile !laII chiar relilj:il)llse ale allnr culte.
Ea eflte ,piritllalA, Cu lin c"prins de ln'lIll1.turJl <Iumne
,i dupA a"ume mclo<lii. Nu In
nillerici de eit oamenii cari nu pregll.tirea, ,lii"la ,i tn_
gAducaia de a raC'" aceasta. dc cintAri biseri_
lWl Impnrt In douA: imllologi saU <:el ce ..u compus
tcxl.elc imnelor psalli adicA cei <:e au Cllntat au pu,
pe note !.extele cintlrilol. De multe ori Ind imnoloSii au
fOllI mari clntllreli ca d. e. Co8rna din Mailllna. Ioan
Damascen. Studitii. Leon Inteleptul, ele.
In 81nod leglturi CU cintarea atau ,J formulele de
lDpef'8 ori Incbeere a cultului OrtodOL J:..1e de ,i IUnt
k:tlrte au un In\deS bogat ,i Dep6lnma daci n" le
lac studii _pra origiDei lor. Aaemeoea ti Tritagl"l, ecLe-
niile ti aimbolul IUnt roatiri llOIemne, au isto-
t
I
I
I
"
I
I
1
,
,
TEZAURUL LlTIlRGlC, T. 1.
u
ria lor fi cuprind In'Y/itlluri foarte Inllimnale din .I)ogmele
llisericei Toate aceslea le-am arltal cu dovezi
multe lAmuriri In Cartea acN8ta.
Cum lnai In cuiI avem o mullime de aimbolameln
obiectele. ve.tmiotele. ,asele bitJericqli fi In conatrucliu-
ni1e arbitectonice, am pbtn.t o fi pentru .sim-
bolica CII/tII/II; DOatru, apoi pentru a/egM;smu/ ,i misti.
cismlll atAI de rbpAndil In cuprinsul aerrieiului divio.
Am explicat ..p. d.... aimbnliamele Ivite In CJ'efIini.an din
vechime ,i plni aathi, cu ci timpurile prim..
ale n;..".icei au fost foarte bcl@"al.e 10 uemenea fOml" sub
Cllri "" alJCQOO idei mari. Simbolismele 1.. mai gbim In
felul credintei lor ti la Egipteoi, E.....,i, Grf!Ci, Romani
cum fi la t_te popoarele ......pra clron am
"u.rull In a.ceul1


Cultul dumnueeac public se Imparte to genuo/ p
pllrliclI/ar; cel d1nU; se pelllrn 10_
I"'iei IlillUici; iar cel de al doilea pentru r010liiUl 'l-i milo
unui crettin. Dar la plinirea cullului nu li este In_
gtduit piOllului a t'lrl. ci aiI.-fi deseo-
flCre capul, d lodrepteze cu fala spre rkiril, aii. fie cu
atentiune, d raei semnul dinle; cruci, si "lea drept ori
In ll'"mlchi /ie de cele Auzile din iraiul preo-
tuluI. In Dillericile cl,;ar In moaeheele Isla-
mi"te, "u am vAzut ordine, Ulcere I"(!"pecl In
cultului. l\ulllai In unele Biserici din RomAlIillse "ud Intre
tople, ,orhe de Il<l oameni chiar
dmd. Acestea 8unl ,;emn"la lil""'i de lumini, buni cuviin\'
(1; de religioasi. Mai cu pAreI"(! do riu vedem
aceatca la unii dintre proo\i cari CUllOllC Inalta
lor chem,,",. .
Lilurgiile noastre sunt aleituite din ruiiClmi corn
pUlle de "Iin\;; Litu'1!"i(lti In cea In..i Inall1 a
cugcl"rei (li a Dar (1; mislicis-
mul ace.lor rugkiuni, ne doved""i:lle unea
autori: illCOf), "l/s;lie, Hri_tom Grigoe Dialogul.
Spiritualitatea tnlclor ,i rorma 86nt...tOr [ilurgii ne ..",11
auperioritatea acalor sfio,i ,i lor cu gindul In no-
Da. DADKA

ianul rericir<li C{lre$ti. De aceea. ,i Inleleaul texte


nu eate explic4rilor filcute tot de sfinlii

In cTezaurul Liturgic> am cum se
liturgia In timpul apostoli, apoi In secolul
Il-lea, a<>eea In secolul III-lea unde am
Intreaga murgi.. a lui Clement In Constituliunile
Apostolice. Am trecut mai departe la cea mai veche
liturgie a ului, a sfntului laco". cu !.ot
cuprinsul ei, unnllnd aceea a sfntului Marcu cu
Intregul ci lntru aceasta de textele
ale acestor liturgii.
Cu mulU ,i greutate am studiat 7 laude
serviciul divin public, In
cele 3 liturgii ale Hrsos!oln GI'i-
goric Dialogul. Numai pe aceste Iiturgii Biserica
de le-a lnvestit cu autoritate le,
neschimbate In cursul anului, la timpurile cu
Incepere din secolul al IV-lea al VI-lea, pAn astAzi.
Iar de la Inceputul In eecolul al
IV-lea. aVlm aceastA autoritate liturgia sfntului Iacov.
Mai mare greutate ln'sA am InUmpin"t In comentarea
studiile asupra sfintei Proscomidii, apoi ""upra liturgiei
catehllmenilor din liturgiile sf'nlilor Va-
silie Hrisostom. Aceea,i am a\'ut-o
,i la liturgia sfntului Grigorie sau a ccelor mai Inainte
Mi_am dat seama de greutatea acestor suhiecte.
din cA liturgiile noastre sunt de
lor autori, din tot ce are Biserica mai sfnt. Pentru aceea
In studierea lor, scriitorul fie cu c(l nu
cumva veri una din dogmatice
liturgice lmpletite atAt de bine ln cuprinsul liturgiilor.
pentru ce cu am avut de aci, textele rom-
de cele originale, din Codicii Litur-
gici, cari am adaos autoritare ..le sfin_
Mrbali ca d. e. Ciril al Ierusalimului, Hrisostom,
So(ronie al Ierusalimului,. Simeon Tesalonice;ll1ul a.
Dine hl\elea forma ct mai
a subiectelor Se
muncei mele l,nconlate.
Tl!U.lIl\U\. LlTUl\CIC, T. 1.
""
+
+

I
.....
Vnel.. din fOnDele mid ale cultuiui, .. DU
numai dupa litera spirillli Int,.jor l'rurgice, ci fi dupa:
dalina fi obiceiul loeului. PenTru __ nnduelile ce nu
aunl 8CriIIe In liturgice... rae dupi obiceiul locu-
lui pulnt prin AC'lIIle obiceiuri "lOt
fi de rinduelile cultului, f penlnJ _ c:etim de mult"
ori In d4ile noastre billCriottti: .se /la [ace elim este
cbiuiul/ocului., sau .cum oollOi cd mOI mare.
dalioe De 8<1..., aminte de llmpuriif' ale Bise-
ricei. cind lollp Iitw'fia .. fkel dupl prale"
neecri<Ie. ihllte de UnD,ilor lor. Chiar f uth
WIII multe nodu.eli neacriJoe, dar ticute dupllJ"lditii
.. ". auafore, uMl .. ctdiri 10 8QericI. Inchidet-eoo.
ori dMchMiuea perdelei de la u';'le lmpArtlettl. etc. TotUfi
est.. bine u. traditHl" d fie In 'Pititul lW5ericetC fi Iii
nu .. llCh.imbe de tie canl Illurgililor dupA .... pllcen!
,i buna TOillll. Sunt Ind unele obiceiuri 1'Illmltoare 160-
leniei cultului ..... pomenirii.. ptlllnJ noroc, 1lUI-
leriale. , .. Unele ca aee&l.ea do DU lreacJ nici prin mintea
Iii\1 'tiai!Qrului.
Biserica .. n.nduit ca dinta 1lllIrgi. $II !le
In toate zilele anului, daT mai ate. In lilele de Duminici
.i $l'irMlvri, dond fie <::aJ'6 tllta liber de llleml alill
.i lire timp sa. vina el In cau Domnului pentru a se
!nvredniC! de cele sfinte. DlIminiciie ,i ddll.lorile lunt
"\'Claro Intru amintirea unOr evenimente mari ,i pentnl
ca "" aducA ..minte de Creotorul elIu, odibnin-
.du." In acel ..,i timp de [j"renl vielei purtat In celelalte
lile ale elIptAmAnei.
'foate popoarele .." drhiltori ti le lin cu llIUlt re&-
ped ,i ,upUllere. Slmhlta lude1llui, Vinero. Mabomeda-
"ului CII lunA nout ale Sabei,tiIor, !JUnt slrbl-
tOri llIari 10 cultele esledtci,
nu numai o li l<lIIlCtificali prin religiuoe, dar elite fi o
a firei. de a se o::ele ,finta, a lMl odibnl corpul
.i a Io<l r_ deosebire Intre zilele anuhli.
Mijloacde penlru mintuirea tM:'lAalri. sunt MidDii/e
prin cari doblndim harul &B.nlului Spirit; ilDp ele ..
a1l1uri afintirite bilericefti c:um fi ",lele
de pocilrt. Toate _ea. sunt mtale In Cartea de Cat'.
--'-.
u.
011. BADI:Jl
,
,
1
CU lumiu. Io\", penlru ca omul al tnj.elea,1l . n'lOIlul
a08l!lIOr afll.Llninlll Sfinle. Mislenl.l, binec... "'nla.t"ell ti postul,
Introduc: pe OI" In dnul cretlinillffiului, 11 IntlTe8e Il
curi\ftC de pieale.
FIe ea ",Tezaurul Ltturpc" lucrat de mine cu
o eov..",Iw.re muneA, Intr'UD JDare de ani,
eu Inul pentru lauda lui Dumnezeu,lu-
blrea de lan ,1 folosul Ron.lnlsmu.lul, ... ,,"pin-
deascA f'GIIdele tele duld btnc!kIItoare ale In-
.... ..t10r Ulurpce la earl eu m'am pndlt., ea !IA
am eu aceasta uJea m!11J1' l"toompeD5A sune-
tusea. 08teneldor mele.
BA.DEA.
_III .......
-
t
BIBLIOGRAFIA
elUltl. fl IlIlUi cultulli II lKIiIU fU unule
Ani aUit....t aci ........u. T1IheU cu d.'1ile mal prM:i",,"
"".....Ilale. cu ""mele ".. tonllui. tiU,,1 deplin al
....11 c"'d ,'a tiplrit, f. a.. fiind el III. owpu.l ..:.rie.... mele ,,",Iru
1'.-.urlOore b.t '0 unele locuri I1I1.wautorul ti paf;ina;
iar celilon>l de U ... _YOfI 'l'a "'uti In .ceuu Iillul
deplin .1 <:Artei fi tot OII 'l'a ..01.
a) cARTI ROMAlfElJTI
Ci."" Radel 0.-., 1Iin'"l IIn .-,
1.1'.10011 "lip<, "..1>1. 1.. ....BI 1. _ . dl1l. 8 '11,
0011 1801 oi 11101.
Cldrlc:etW>u eo...t. Drl N ......r<e C .....I .,".... ClIl.....
1',"'1,,"""101, IlIlU ,tI, IVOI ,1 ,-.
C'p.rlu Th tel te ti tn,"'on", le8ll.
Ca""e1_, lUI.l'lA M I oeA. 00...11111, IIMI.
Ul.nu 10.... fi Se 40.. lIlbllo....ll. TomhoIi ...1..,
UOS_'NO, , Tu"'.". O,."""". ' __1010.
Cer TI'"" 010110'" d. Ihtloi. ,.,1. I_
A ' .. Te.... ooo!.., ..bie 00",...1. oI. 11"10001. .np....
aplol _. O.Iu filip. CoriDL, 1l ,II, 1101_111111.
....... lcr.U"'...".1 bl",Io.;ilo. ,1 bJ",...Ui<H'. B."" '8$$.
..........._'" Teo".rl, C.""IOobhii<H' 1. Dada. B \888.
C..-tloo.._ .. _ .... 1., Baeu
....11. 1111.
Ellc "ro. CrIM... 0.... I_roli. _.8Ibll.......
Il :ro_..kl, !alON _.1 _ 1. M.. ba 1_ .......
1 .- RI ti Gba 1 .1. '.,01. B lllOl.
Georcc .. H __ t 1 1-..
C"c.adl...pI... RI .._I l_raIIoo, B._"',';_;.;'".._.
C"_Oda. 1_11", ..i V_VIU. 10_" 1 _
DIl. BADEA
1,,1 .. bl". 80><,"1, 8<>"Io""n .1 EUII",,!" ".d. dlD IraD" 10, 'om. Bo_
189<-I$9lI.
Ge..... " ..." .... !lI."T.blo.. oIuop"" d. _t. ro)III"'''''''' B..",,
'.70.
Idl"ru N. JOIo,l,; telo, 1.""'.,. 8uou""II. 189a
1.... "...,.. GI"n 1. 10..,.1. llu"" "lol'. 8"0"ro"l. 1$9.
U._.... "'... C ....... Cod,,1 lr<'....) .1 R".... I ."I.. m Il"....
ro,lI, 1900.
... d."p L"lr..l. (Pn.ll..... lhro): T.'II"0.I,... 111052.
(;h />.. ..bl.n". TO<>Iol;I. Dulrm."",.....d.
du". 1""",,.1 d.ln 1 To 8""" ,11.1887.
Gb " .., bl D. T olI"b.I.1 dl eo I
Imp. dupll .d. p.lmt d'n 8u.uro,lI. 188lI.
(;.....I>I....,hl Pn.l upn In 131 .. Rom. "fI. 187>1.
(;""rx""''' r. "' '" M Ii.rodo\ Buoo...,d. 18lIIl.
!lI 'I...... S ....... r. '<>o""tolll uol. Bu'D.. 1893.
NI", I FWp Lltu,gle& d. din .u.. dupi P. Lo_
d ... B.. " ,II. >8911.
O.d hld.... A,b..,lntlo blblloli. o.lull. 18&1.
101'..,,,, ,,,,,,,,. 'Ol.e. Il.ni..... BlolI'" lui ADdm hl........ol, 19B8.
Ol u Iuliu. I.,rod. 1. V. fi N. T"L. Ce"D"""" 1891.
DOI ..," A., ia'on. "'b.olUlri<I, 8u......'.4 1877.
......rID ., ..P 'n/ll , Ilu......", llln.
"'d..Uo""" d. dlo g d. VI.",lo coo..... ""o'-lI...
N..mlol, 18 .
... " R A pe."o II ..... ,1 ""Dle. llo.o....L1, 186'.
S,. S-erip V. ,1 N. T. dlr.n.. 0<11\11.
S uJ SI "'hi.p. T...lonlool.l, E.l<pif..........n;ciul
o
i
dl.lo. lI"oo",,'U,
S"rID""'.' T.r". bo'''olul ti litorgl. al"n..1 ........ do
d il, 10,1. 1_.
Sbl",r. 1. G .. Mlt"'n .ul.o...'o .i U......... l. R.mIDi! dlo .11011*
DuDlffi ID d... pol 1100<_171<,00'01011, 189'1.
T ..,bl T ........r Dr.. n..p... ..10 ....; 10""'0'" iUD'SII
.1. III.. O.IoUI.. 00'010\1. 18$1.
Te ..,.. G, De...., fo..."',I.'i1i.. uop" d.Un.lo. pop.
rom., Bo.o 187<.
T ..dl.. ..," Grlao'" Rul... poD'''' l'IOrl<, ..hool"lll. ,1
tnologl., ilD"O... ,L1. 1883.
Vr.."'"",,, V. IolOn. 1*...1011"., llo,oro.U, 1892-
V"DI.. ...1". "''''<1. 'TTI",l..,il...1. , 1.. 01.p.
PI d. <lIn sn.. ,1 tip. 8 T" Bo.o....U, 1__1900.
X p-<>. A. n .. lalO". Ro ,"IIo. 12 ed. I.. '810&.
V ..oI nlo C .,hl. BI ..>1 1010.10 101 )I..Iit Wlt",p.
A....lor, ,..d. dlD g Tom. ,.,1, IMI.
b) :EBRAICE
: :'7'".lCe.'l i""C Il'K':l,1 M-I-:n '"ZCI
l

TnAORUL UTURGIC. T. 1.
e) QRECE$TI
C_ w. Dr., h'xo1<i<>v _ n"': <ii, h x ........ Zo>ft<.
OTOIr.... ld. "Ug.
Lea..drt Ta.. -. 'II 11""-<1 ""'...... "".m ..""
(&p....g'D...). 1.lpol.e, 182<1.
.., LIII.d' L'O<Iy,". &d. Pori" 187S.
... p.rl.. 18'11.
".p.dopol Ceo e o.. ri,.. koroQ"'" TI\<
1""".........,.... ,.-,.fi A 18110.
........lI:'blo.". Ro_po...... "'na. 18&1.
G r 1"<:01>, l:l.x.......,., .d. 11. V,'ol 1730.
. 11I:'''e J ..... Po'roIOl110 oolDpl.1O, ..rI. , ....... lfil Tomuri.
p.rI .. 1__18IllI.
E ...." ..... Jalll Kl__"" l.lbrl .ymooll.1 ...Iul.e ori..
taU.. J J1l-I2.
Tl..,headorr CO...l. de, 'ti _ .. AuahI.... 001 . LJpol 18a$.
X. :, " _ .... N1llov Pari.. 18T1l.
DlOald 11...--...... Adalb..rt. Cod.., [J'u'gloua ...11 ani
....... O To.... Lipai 18<7_1&0.
d) :LATINE
mnll:'h....ou.. Jo.eph Orlgi'" al .....1.01.._
u .... OI li.gu. '0lrli""- iD 11 'erti' 10. 1I ri.u. O.looho.lu 10
Tom. 1101... 1720_1129.
AII ..Uo. Leo, Do umplio O''''''''om, "uo'. Coloi". 16-16.
CI<:ero Ma...,o. Tullh Do ......u...
eo 1ll Tacit "01 001. p..i .. 1868.
V .. U oper", od. Porla. lalfi.
.) FRANCEZE
Do........'" J. J. L'ab"", To..... 1$67.
_olllel 111'.:01.. OI.Uoo..'''' 'DJn...1 tI'hln d. 0<1.
lfi. Pori 18GO.
C ......... lllr, m.lUl... d.. Co,"oo"'bo. do Ro...o, p.rla ("o.
ooe.
Go<!r"ulI:'er ..r ....p ..., lDOm.tion. LlLurglq,,", od. 2. Tom.
Pari.. 18713-.88>.
C",'on Alf'red de. Huaulm.n'.'ohrfU."a. eon.... ti.opl 187.
Crl ... oll ...... Le C de, O.lde do Va" ""rlilio. O Tom,
Pori .. '8'3.
H ...l"", C. D. Av LI ......oNi du Zorooa"'.",o. 1'1 18$1,
"""01110' Lool Hol... !lI.M..H.loo.... ....dllion "'''gie....
""mpNlo ..ee 00... ", 1..., P.rla.la3Q.
L ...... lr.._e E., K.m.-80...... TMolog-;ollltldo' "'oralod
Brahmuo Paria (II ...... XIX).
LVlII
.........0"" III.. Rlg.Ve<l.. f'o,I., 1&<6-
Lero''''''' " ... II.nu.1 L"o'll'que, j TOI. P.rI.. 18W.
G""'''oI!,,,'Wl.dlml III.tot... <1. .. d.pul. 1,......
d. l'l, ll. Jn"'lo'i ... J""'.. Pari. (II . """ XIX).
CI......"'1 L<l'"., g..-r' dN nom..........
quo.. oe n"p d 1'!gU&& g<Wq", Pari., ul911
IlIar.....,.. III. L'a"W, Dlollon.al .. do. 'oU'jDUh o,
P.rI., '888.
Gl rdln M. 1.. l.e\lDno d. Chlml. Po"', '886.
lIIa o .., J. J. D ... L'ov-Io'o"'n Ohl lIo.gollo,
J'l"'n, P.rI l!IOII.
K .....nlnll<J _ .. lA Kora., ".<100110. non.oll.
Po.l .. '>IliI.
Da... "" lA d!..I 00"'..:110, P.rI. (n., X1Xl.
lII.tebel S ...."'. !Il.', TheolOfrl. P ,. 2 rol., f'orl
Pr""""""K .f':. d"', 1ll.l4I,. " ""," p""'I0 .... <1. '#gl'..
obr#Uoo. '01., Pori.. 'M'_IMI.
S .....I01... 1'1.. Te.,... KI'g, Pari .. 18.!.
R.l1>,.,., !II. J .. l.' b"'", Pori.. 11l$6.
PelTO.. e K. p .. Tbeo'nglo Oogm"'qo., f'o,l .. '871.
f) CARTI GEHlKANE
AII ..emelne, "oo...b. Coon..aUoo.lA.i
..,,,, Blind., X AolI. Lolp'ig,
D,,"pln.. "B", n,.. l:.kliro.gde. Erangollom,oh lIart,
Lot. Job. o.. 12 Tol. X , II Aun" 187'.
U .......l>a...' Ko UoLu.1oo XIV AolI., 18 Oind l.olp.
<ll!.lm.
n "'.., P,.tli..l>o Tbonloglr, l:.J'nli"" '871.
K Bogdft, Umlo.D&o.d.C.oeblob'" do' obrl.liloh. ,"oh....
log!" '87g.
Hel..eel... !ilIe"., Abblldong dor .It.n u.d n.ooo GrI..bl..,hoo
Kir<hO, lAll"lg, 1711.
Jld..r1"b "dolr Ko",.U.ln, 0.....,..... de. ohrl.,I. 00'''.
<lIn""'. y..ibul1l, '881.
IIld.......... ". L .. o..ng.. phl..,h-...ti... .AII.
WI.n, '891.
K"lI'1e., do. o.ocl>lnh" d.. Ihle..l, 0.'11., 1837.
G",,,,,W.,bt'" <1. Oodbl.", .. 1. l.d!oo. Po.... 1869.
PTo.... Oio Li'nrglo <1 dr<l enolOn IO, '1'11_
"'o.
T""'b"r.... V",,,....... _ .. II.Mbuoh d.. K.'holl.ob LUo,,"
git, "rolbo'll im Bnologo., 11183.
8<Ob"I"''''' Al'<IlIlologl..... e'odl dhor .hoh,I.'liob" lio.u...o.1O.
Wlon. '1I8ll: .
V",rItt.. FrI<lrI<:" II. _ .. l.ob,bo'" <1 t,'boll.ob"o, orino..
li ...... 00" p'oleo"nliooho. Klub.n....ol>1, ,... O""g'u, '88'.
T
TEUUIIIlI. UTUl\(llC. T. 1.
g) cARTI
".
AI ....., 01_.. 01......,101, ........ "'"_ ... n __.1 T...
K'-.., 1"_1101.
Dupl eum ee vede din _ Dibliognfie.1a eomp",,_
cT_urulu; l.ilurgie- m'..., adipuaU.1 di.ll ........ bopte. eu apl
hlC<l " limpede, <:tI ti din ilm:Iare IllIlllt.nee f1lurbure. Iot"-
ea ...,,1 ClON "'Ir'o 1""" ctb.1Orie 1 1 fila<!, .. adapl or;
de u4de III. ba. ti DU p.... aIefl: aIIlndu_ In ...
ti1'l _relui t::o. 1 elDd .... ..-but ce. .....1 turbure.,
1_ pltUil. .u .w la " palU pe <:tt mi... rooot
eu ti numai dupA ...- ..... bWt ("-W4
TEZAURUL LITURGIC
o.
Dr. DADEA.
TOMUL I-IU
ISTORIA LITERATURA LITURGICA
1.
Definitia Tezaurului liturgic.
"b numirea de .Tegur Lllur(l:lc-1nlelC(lem adu_
o Ilarea ,i pIIltrarea la Ull 100 Q lllvi'itu.i1or ,i
, etudielor fiturgice, t"n>ei"ice, lJ"boB1\ite ti COm-
plec"'. Cari.... a"""fIIa 1" C&1"<l &Unt ateu.te aceste
17!f. .tudii ti eercel.liri, am Ilumit-o , Tenur Ulurglc".
'/ilo tiind cA 'ulr'lo_ ... :>fii tot li eete ae rolOll Liturgiaito-
rului ,i chiar fie ei ; erolII1in, Pentru " e1imologia
jotilullf<ll .T lui Liturgic., -.. aleituiti din doui
elemente el_ din limba laii : TMN...... lItvflcou" adicA
.Comoara In care fi ee plltl'fllUi hoplia
fliin\ei '). Origin. In" a IlOeIIor doui I.ti.u.me"

,
DR. UD....
,
--
I
.1
dlwloce, d"".,lt- d....pnl prim..l.. loel,.. ri de 1,,<:I,tru"'"
lin', deell", cat3combele In cari "" ct01tinH, "ud,i
<:ari lu", ,_cupri ..... 1 Ia'nie al aC<llltor ....,.. " ..10.' din timpul
pelWCu,lHo....... In eullOft;n\e att de
fola.lloo.r-e pentru """"3 sul\ele.iO' _nl.
lUi depoorteTezaurul. aeeota Intreee l.ilu.,,;c. prill ceJ'-
ceUlril...ntnun\"e Cu 1:0. hilectu.... fi etilu";lo.
arhit_ioe "",il>&, apoi Cu pri"i.., '" piclun bi..........._.
odoarele lit.....p:e, ti .prijin; .... Cu do........ r... <:lnli _iuni.
0I1a. " comenlarii\e liturgii"" lI .. \.olmditl 10M lule
din .aola Seri!?"",." din .,rierile .....ilor orienLali
In .T_urul '.llurgk. ma' .lbm !i cunofll"l- aeUDe ....pn
TCZAURUL U1'URGIG, T. 1.
3
=-e
,-

I
tUluror liturgiilor din Intreaga Bisericii er..,tina. de la a ei In_
fiintare .,i plina Unele din ae...te liturgii eunt In
li acum: iar a'au lItiue de multi le numai ca
monumenle afinlt', din cari au lilurB"'ile de mai Uniu,
Toate alutlme din .Tetaur> mai aunt tn!!Olite de CUll"etarHe mele
proprii, de istori.iri din felurite C<'I ,,'au 'vit In lume,
de cereetirile ce am Ilieul asupra cultelor cr"'{liM fi .
Tezaurul Lilurg;';. cu c..prin.ul'ui. u. pwnvil deci.pent,...
cur.uril. Fac..1l41ci de Teologic; iar LU.. rgoca ""nlr.. cur..."it
..... in",.iil....
2. !n noa.lre rom"m""li liturgice, gilsim In Iradu-
cere. foarte II< eseu ori, verbul grece"" uO<""QYw, cu eub.lan
livele 00 a'au ,li"Ir"l".ul, "lT""l'y<\.;, ).o..o",",y"'-
!' a. V,,,bul !i Cu acesle 8ublllanlive au ma.e In
""... ieiul lilurgic: ele "Iau chiar ti la le'nalia acealei
rArli. Este deei nevoe flim Cii verb,,] ,i Cu "ubalanlivel..
lui. se anau In limba g""'eli cu mult mai Inamle de ivirea cret"
linia"'ul"i Alunei aeetlle cuvinte. a"eal> alle lnJl(lmnari cu
lulul deo<>aebile de cele primite In cre,liniam. Verbul ".'",-'l,YYi'"
Insemna la Grecii cei veclli: lnd.p/i"uc (uneliu"e p"blic4,
"i"l Sialul h,h'o ".00;. a 1" MI' se."""" /4r.i h,lr'o calil"l.
""r. ca ,) 1" M""''IIrin> a dobndit
foc ser,,;,;iul di"i", liIurgi"''''; iar In cel
mai el em'Antului: .o4vdr,.oc _(,h'l" liturgie,
Acela c"'e lndeplinoo. 10 ,-eehim. la ('.reci "O serviciu plIulic,
se n"tUea dar f"lea poarte aceat calificati v fi un arliat
meritos; In .pirilul b."""""ac lnaa. ""o""rO> Insemn""tii .
.........iI... a/ 01/",,,/,,,.,
Cu.::'"\,,l .Uturgic" (l.<n""'"Y"'1 e.le compua din t UI.""
""u U.."" care corespunde ionicului Mlim. (ceea ce ee cuviue
poporu;,'i _ "" ...."') '{>TOV (lucru. folO'U: In loial a,a da. cu
,"'''tul <Iiturgia. OSlrel "IClituil I"...mnea.. : "'ucli''''. p.. blic<l.
datorie patriotic:>....u de ti Indeplini ,,;tle poveri
ale Sialului '). In lnte!,,""! biasri"""" u,,"Wy(n
..roici..1 II"..." ......,. oacr;fieu '). [IIlnlru man\uirea poporului.
1) Conl, Il. ,,'<il. D<..-"",. .1.0. 1""'" ... Pi. 1-'
!"'lI' 31. "".. 1, T","""",,,,,<.1.. ",...'" ;. _1.. _ d.l. 'O;n d........
"" ;_. d. v n ...' ., 1' ' ;., ...,' ao g. ("-""""""')
;.. po'" '0' .;10,. 1 pl ri<h Ia ., la gJ ;.""b;..
2' Lo n;.n; 001.....,...,;, IX" k.> efi" p._" el ne na""",
... "" _, ."",,,,,,,,,,, ;". u"ig&\;uoo n;lo. "'g'li.1
oon""oi 1> '"II';;"'" l i' """'nh, }>On""
I"nori ... 1 p,., adi". '.'.. ll.'"''-'''
oi'o nolo' no '_a ..i"""" ...no t. r.1> :o'.lat; oi 1",_u
}>O"'''' 00"'''''' 4... In " ulo. r. rAo'ooe, ......
...., ...il.'.'\i.not ",_,i, Cool, "I'h.thor...
o.'" l>utDtl!*" C"a'91t, I F";'u'll. '1l83. B. t, ....... A. IAruooJ.
In ' 1> L,"''1s:'" P.n.-I8W, p. J.
a, 6ab nu..i d""".../'dM'.\nI...... a. d...d.rior ><Ia. Iar Dom_
non. oa".pol d _ p". _to o.-.dt."'"' ""'Itril....ltgl......


a In dolfleturarea .....i "'linM eu...... l..1.. i. "'urgio
1<lllOl.uca -""" O/IIIk, Mri'1!tI In Qieeri<;a 101; DU"'neulU .....
de pe p6nl"'1, de catre rniJOiftni .1......10... fl'I'Mllj fi
o...... ale Yioluito.....h... Ilr.... e.e...clal 1_.-
_ '), I*'lrII ti'" led""" ea ....... i. d..",
<ri....uirile la"""",""", de Biafttit.&. $o.. : Tit...... _ ..""?....
...,rillciului euhariltie de !"""JO\ fi _'''' membri ..
pului ....ic -.J!ti ...... du'" ,....Iele 1Ii:abo1ile fi DOIIdIimbale.
Utur(ilo ,.... pri".;tlI ... __fa boIelor
dnlarii rdirerilfllot --. prin mljIoeul ClrOn re lndrep-
_aoIlu ..... dtI"8Dum_: QM ....'""'. 1OOalUi fi
__I.,.u ........"" ... ";"(oi.I'c>loIiU<leD" Ula
COIJIunial.. iii dired:t. eu Dum-. prill ""rtllrili... ':"P!-
ei...... ti ilIucil. 'li' _ II"""; Il 1Ii1llpll ,....au... (Qrl'iI
."".,.tII Jnlr'o adllban> de _ " f\IIklll'" 1I 11i
..... ori ci...... fi .... J?8"tnI li.... "" ..... li' Cu
...-l. """,", b-mllle fi _ ... ale iiI""" pol fi eu ...
pett fi ""f\IIIdlInl fi de Iloici. ca ,.......1 eu II da
..... m,lItt riI\olllodelordo .. er.1or d <dU-
....... ""1jI6ci1l,u, "'1It<uw; i .-.u........1"ihtr hl..rg;u,
etc. Teull'll.I ...,. r.ilu'Ilie _ ; pc.-te deIlnl CII .. fli"'44
.. ...11..1.... fi tii prin Imprejurarile ti Inllorireo.
<:ulIului, p;etalelo din timpurile pri ale eretlin.....")ul 6e care
ICt litufll'''' Cu isloria .. plrt.. aimbolic:l II precum
ti lOt ..... _ alinge de ....iciul dlv;n. Ia ori 00 lmp""itt""'"
cart.. lr-ebue l>l albi de obiect eullul rinteo nout...
Ililnri<:i ortodoee, privit dupll Ioa'" 'egulele fliin\el ,i ale mi&-
tieiemulu1.
4. In limb. eb....;cli ll"lsim " de tntre
verbul x.""'vrbo> 11 _lIr1olt""....I" .etbe ebraice: olJad ("::1"" li.
eer.It 1. ten'plu '), !"t.a <N#, .'"adun"ll" '''lll\:iu''e'), ",.<It
ll'1';', aervlt ne ln<:<ltal lui lehova '). fi kolla .. f(l8l
Bieut preot'). De aceea ,1 III Sqlluogi..I...nln, aCloll1e 4 verbe
t"'du.. In .-""""fIe pria 6oi'1r6o>. l."'outr<oo. o,i \q>u, '.): Iar
Il Elot. VllJ.. 2' T............ ""' Iiv
f....lrr """"" .... 1.'. ,
t) :1,1.; "tIIl' .. Pa :l, II.
Il X;; ':-; .,....... ZI.
41 .. _. lI!,"
il ::::; p:;t 000.........
_ .. ....... - -,,,,. ': :'i 1.;,.
: .. w.. 1); .".. C,....... :111'''>I''...
"Ioll,'" ., .. '1:' ,. U-,

TIZAURUL UTURClC. T. '.

au,*-nlivul ..boda.\ <'-r?Ji' '), prin curlnlu! '). .


jal<ldndu.- tldicA _rvlciul ....1 altnl "" ti 1..
'rililn cnUul Vechiului T_n-.l. Penlr" ac:elIl ""'*"';1
Intru mi ......Ii JP:>o... ti fn'-'I I'OPO"'lui. en ....rt. bine
.... c:u..... luI 1a""",""" c:lci In aepu_ -. tlin-
l
i... - Ilc:e' un Mi_ "'-. c:u... lrata " 1..... C:Orlel
1 .. (:bro"""'",," di.. ... -< ..
Dv mai ... &d_ ..,..lfid.&lui de !l
_ Il"ad_ "'" 70 pri.. c......lul pn.indu_
..,.,. I.<:l ea ..... mai mba.Uo _ni.., di'ri... ').
$o In Noul TftIIIImeol, aco'6 u..... InWnlm coo.....tul la-
....... cu de: 'Mntic:l. of" . ...... 1.. vedere In
' 1 -.......1 Ieo:il>CMri."'"la _""rul ju<Iaic:'); iar In
";"1 ,........ .., dinUc:>"). Cbd 1_ ..,rificiul din V.
ehiul Tebn>a>1 .. p,,;v"fle ca .. celui dia T_
_ ..lui N , .. de oblooiu Infu>.iti.... I1a_i.;
iar '*- II T), .ei 101..... Praat - M.'o'f'.k _ ""re
I.d__ lnaint .P"!'.ru.,?,nlulralum";").
Docl In judo""" .-cnficillt. J""l'O\.Ior" .llev'\,Ior ..ri. un c4i_
lorfoov...u un ......... f"IlIocu.... (....viclu """,tru pop<IO"). eu
.111 mIli mull In eosI$ proprie aceutl ...,,;_
flC.lului adu. d.. locliitorii lui H.itl<* In fapl.. Apoetolilor IOA.
r.
anu..... In c:op. 13 v. 2. !lUim verbul w.""t>Yf.
.....'i rugtciunil.. fleu!e d.. c.. din Antlohla. etnd apoa-
lolu! 1'0....1 ,i Vnrnna au (OII t.iml!, II pNdice cur1nt..l").
Cretlimi din OI In t..lurll.. aratat. pn'
ael ..... roloalt <l.. lDronilivul 4"oovr<lv. 'pr. a arlt. adica ..._
crinciul de ilO oUar.'" 10', CII o !"Cre<:ere, ""u ca O
Impli"l.e a tuturor ....viclHo. l.. rltice ,1 'pr. a ..
prlm'- r""llOClul ca ...... u ..i clltr.. orllnll jarUl o"loft.i'licll '").
1) u.t Il;'" Nu... 4, 47.
tl ],. c.n.. N" lo. 4'. 80,"'"81......., ..... .. 4. 11 .,i
-"............... oi N .........-
al l'Ilt'l .."Ijrr: ":;:: Il Cb &:r. ll.
e) "''" in-,..., II R le. II..
Il . 21.
'1 l.<Ho 1. 2ll.
1) 1.'" ""-"" 01 -..0_ 1.1 .11_ 11_'. Co.T......I
.1..... '_ ori 13'"'.1 _ ... _ .. 1.__'
.,lIl"_. ... 21. .K_t'X.-6<l _ ,,,",,_ b
'_0.._1.1 .. Io-._..U....... .1_
1 oi .JoI....I ,.11..-tIN".
SI _. 1.. ,
1000 ti ::... ... WC:..-..
'""" .--""- --.
'III ' .............. ' .. :l .
__ca ..__... I
6 DIl. BADI:A O I l I I t A N U
i
i
-
Tl:UURtlL UnlIlCJC, T. 1.
,
r.
rln .o{/f.cl...... Ia" ....... irUri"... .. ,,", wI _' ...B.. """ .
ar In todicii mu1"(Ci. In loc de cuvAnlul rill"....ie'. dJId ...
de murgi;", Bieerief!\ latine, .. lnt,..OOlnl_ cUTlontul
.ordo ONl.> ...,....... " ...-do ....brHi<o,,".. ordt> JIGlli-
"" ordt> ""'=<IP",l>ieto 'l.
D.. 1.llnii, ol'icial '" nu_ 11Iu",La """ ,mlua eu In
cepere de b ....,.,tul .1 \'".\eIO In<:olOe. A........b. " e:a.;.n !nu.
,,_ , .. _ 1"0...)-- _ ....., .. _ ,, __,_o
T _ _ __..... __, ......'"
bpin!eatl foarte deo aeeutf, np",ire 'l. InYl\&\iJ .p.-I 1....
dilOCul.I. di.. ...chlme ,i !?'1It acum origine ....miri. flri
ca .1 O pool.l. alll. V..... an'" .el ""le "",1 plre.1
lD. ac!....
11 "_...""'.. 00ai0I, Coolou. 1.0..,..;-. ........ T_ 1, .. __11"-
!) e--. 1_.... l.l, ... XIII: .0-0-"' __"",
_ .. '. o... .o la _1.0 ol __.I..l ._ .........
_ _. 1 1 -. oIl&oo .. _.-l ._'. e-t GoO _ _
C_ ., r- 1&1... '8'1.
8
OII. UDE<\.
Cardinalul Baro;" crode <klrival'u"ea HOO>Ilul "uvilnt
deeeinda din .... ebraic (missah). cero ce In.......
,,,,,,'lA .o{randa lui. Dumnezeu din roadele .
cuvintel" cardinalulu;: Fiind cd ... ..""t ....miriit
aceot..' """,,;{iei... aOO" ""'" este ......i wd\iu fi "'ai Intreb"'''I''!
la Latin' cole ."'is.... ; cum .. tr<ld "umi,'C if;
arc />rigi"" , .. Umba ebrai04 Mi hwdaica. Jkci, ro ce b.
V"'gala nMslrd .. zic< ... ".,..1...' .... "w"li<>. ()eule. XVI). il>
.bt'<tiM fi haIda"", .. zice ....iuah. ndiM "fr"nda pe .,"'. "
..d .."""" Do"'''u;ui din roadel. Jldm4nlul.. ;. ').
EbraiJlii Imprumu1J.nd lui Barou,u aunl ,1 ei d..
credi"\!. Etcnitiicreil Inde.1 cuvntul <mi....,.. derivii.
din greces<::ul (lnlroduu..... In lucruri lainiC/l). Iar cardi.
oalul B'ma Il cu,"",ntului ue"';9$lo. (""tare). fiind cl
IlacriJleiul .."hari.tie.... raee pentru ertarea ,"'i mai
multi Insa Il dedue din "erbul latin .mlttere" (a trimite. a dA
drumul fiiud d In apus c.1nd"" conce<liau din Bl..,_
ricA v<>cl,ii catN)ume"i, se pronuula" ae""le cu";ule 801"mno;
eli" mi...a '), .mergeli>, adu,,"rea catehumenHo. e.te
concediaUl. polll'" a "" Incepe rilurgia Dm In
'Writ .w.ol.tl.".,. h (Liturg. af. Iacov. n. XXHI)
"nte!i liberi"" ...."rgeli In paceo. rOrmula Hl.ma!!llllAnll
astazi In liceal rei: .Cu pace "" ...
AeeaJlt.a Irimitere ;). pi<>'lilor (In ...<limi'lllioo ori
."iasa. 1. a dat In apu. numi ...... sa Intregului oer"ciulil"'ll'iC, flind
ci el "ro. c"prin. Intre trimiteri ori una ea.e ter
mina prima parlo oe numoi< emiesa' ""u t.imilorea calebu
menilo., ia. alta care termina lturgia numea
tot .mi"""o. De aei vine In ni...riea zicerea
mi..... ""Ie/>rau, ",iuaru'" j,OJemllia. pentru a un .'ngur
""crificiu, oau trirnilerea poporului di" la finele ...r_
viciului di"i" ').
Dinlre toate aeeste pIIt"6.i credem a fi mai apropiatA de
adevAr acec:< a lui BarOUlU.
TIUUIUlL LI'I1JIl(l1C, T. 1.
9
I
)

1
13.
NopuMI cultului prDtatanl
ProteIII.I.nlii ou.u .. 'ilurgie 1.. bl.lelelaJ Oi : ioei ..
ekl ei miosIeriul acrillduJui ta.! ti al preo\iei..
CuIe-te __Inue ........riIe P...c:ti_ fi PruteoIbnlii
nu""''' Mudiullilurgi<: f II pri_ea pe oflHnlt ca..
In ei... 1""'l'lu.. adeIor Mabilite """!.ni ....;C;ul d.... ;.
_pol eu cultul III loa1A Ioai Jlf'lIlriL Dar di.Q _ cult,
chil, dupt. lIrmqilor lui Luler ti Cohl... _ Iallt>l-
ra!fl loCIele libere cui O" IIUD! Up.....l1__ielalei ....
dica. ti bi"""".uttrillll'). Iu eull..1 ... lilurp ID opi-
rilul bi8eric>ei ""'" _11_. "....,.....
ti lUtwtoo """"fn A<td<>r N.lNtOl .u-v-
/44ri ,.. Ilri11t.,.. So.u: ,.,.,_ porl.riI<w
.oU,..".. ,.,.., '..-in/" _ ....... __Ule' ...
D u llIl ti pr<>JI'I....... .. .,... .ceno. fi
4401 "l4I11 ti riq El. Cu alte eunnte. c,,111I1 1D
Ier..1 ..-ta. eB!.. ardi 11IIoritari stabilitA. ori .pliel... ';11'"
lulu; IooUrll al ......iciului di.to, $11'""11;1 In ""ll>ele .IIO("ieulei
In t;"'pul liturgie").
1. 0... lnlre proleoJlanli Ou nilltt a unitate de.Tet\eri in
_ ce defiDili...- 1iIlirgiei ti al<ll. Iclelo. cari
eor"P'!" ..,.viciul liturgic; uei lOCI cind unii IlIlatu.i din ac.1
__..:iu aClele libere e. c. ptlica. bolezul. eOllflrmllliunea. elill-
li.e. lucrurllo. , ..... allii le numi'" ,i pe ac.le.. '). Caum
"C8IItor Reinlelege.i rilSii..... de acolo. ca urma,ii lui I.ute, ,i
Clolvin. nu "u .. preolie UII Bac,indu <tupa In''IAlurile [)om-
Ilului II06I.u Iisus 11"81"'. de aC<loea nu au nici Liturvlsitori
P.....OllyO<). nici litu.gie cu temeiuri aJ'O'ltolice. ,i pr,n urma...
nici UII lItudiu cu lumill'
2. Acum .te "'/O' de .. foce o Int ... m....ica
o.todo_' rl3l.ilell,1l " nea proteatonti. III _ ee 1'.lv"9te ideea
de cuII lIltu Liturgic. Cultul ortodor _ 1) tucrn.... dumne..
I-.t:::' .. um. Il.,., .. olO&. 'iMI. 8<.-
1--. _. 'Otofatli<. .. In..
II f*-C. -rt. Uot_ 11llo. e _, <lrdAt.., ..1tII......
11...-. I\t Oi< Ilo lf<1o" .. t _ .u .... ..-.
le- ... o"",, ""'" .."'b.l ........
.. fi"*,, ;. .... _..Il1o 'I:\at. It. It. ,.. t
_ ._.00Il1o.Ilol - , _ .. Ia _ .........
8" ..... __
--. ... _.
'It $'" W- .....
'.1 JJ:..poi P- ,"" .. ........ .. ob . _ Li-
...... , iati ...... aoI .. -..... _al....ia.. Illo.........
I
i
t
I
I
I
10 DR. BADKA C1RE'jIANll
eaac! d<l Preot I)umnezeu-Om"l. sl\ de
loc\iitodi 8lI.i vj,ibili - minillrii' alta.ului _ pentru mntuire"
cr8dinci"'lilor, pa.nii la finit .. vl"<lmaL Protestan\,i tuturor con.
f...iunel". cu statornicie ca"'cterlll proo!eac ,i
mijlocitor al cultului, ,i "" recunosc ca prin 8IIcrificiul euh,,
.iatic ... ln!licioea& lauda, multumirea. cererea ct'e Dumnezeu
,i ,,,,,labili...... omului ]" gralia'
i 4.
Caracterul pozitiv al Tezaurului liturgic.
Tlnau' cuprinde In aine ea.... 119 cu. mi_
nutioeltate de actele cari compun tilurgi". lor
istoricll,' canoniell, .imboliell ,i eX/lf,"'ticA. ai ne dA <> ,doo lumi_
noasa. d6 chipul cum se acest(! aClll In "'M'la
Bige.iea. Tezaurul deei. o pozit;vA. fiind obiectul
/IAu - litul"fiia - ou ""te o lucl'llre ca... 8'ar acomoda Imp....ju.
rllrilor timpului, ci ""te o Intocmire plistraut de
Du.erid, parte ca un 'ruct al dooco("'riffli diyine, parte ea u"
rod frumos al pTimeloT timpuri Cr"!llne; iar sub InTluri ...... s(,,-
tului SpiTit a s'a aFl
cum a foo( alcaluil.ll. 10 acele ZIle de fericire pentru n"""",1
omen6l>C ').
i .Tezaurul Lilurgic' ","ind de cbiect Teal cullul Eli""ri""i,
nu din sill(> pllslre"'A Insa pre'
tutindenea YeneratiUDea pioa811 a ce or efinle Intelepciun""
ce tTebne aa 10""tOOd aceste Din Tezaur" mni allim
cUltului' lI'\elegem lil\u'l(ia nn este o grl-
de lipsite de ci esle un organism viu. purtai
IlU numai de fegile spiritului omen......, dar ,i de Inalta ocll.r
muiTe <Iumnezeeascll.; iar ace,!lt o"ll'aoism. va viCiul In
pinii In finele aecolilor. O.. aceea ,liinla lilu'1l'iC.1 am o lemolie
tare ,i Cum ,i "priyire tncorda" uupra lilurgiiloT
creijt"'e In dooaebi asupra celor ortodOIe, ca alar.. eete
lemeinie6 pra.oIicd ').
Tememiel se numeojle, pentru lilurgia Cu
puter.. din toate punctel.. de vadere; Iar practic<\. fiind nu
8(1 cu loori, lIOfietice. ci cu efiulele <1.. Inchi-
na..... caTi au foel totdeauna lntr"buin\at" de .fin
lilii IferYi\ori ai aHarul"i
') 1.. h.d VOT_ ..U.'. 4. lllu>'glo 1 ., _1.'>1. 1101 j.
""<11 ""' In ol> 01<"\<111<$' e'I". Il' "1$' MI '"I .!Il.'n!
bo.'" 86W<lj< ()ffrnbonl"s. ""'" ""'
f<f'll"lU'- .. (><",<141. 1.'>,..m_ II. t'l6. , 1Il_
21 B,.." .. ;.'1.... p,.;y.... ,li,.\& .. II .....util T..,logl.;
P......,. (Co.I. &","ti" 't:Ijoolflofu. (>ollbb_ b<l \!I'w'S' op_ ., p. 6);
BIoo,I.. o.104o<li o pTly_ ,_ IlO o "" .Iu"".......
!
f
"
2. PtoleSlaalii ideal$mul In milol.,i ..! lor eu_
har"tie, priV8SC .... litu...,id ca ..'-iod un caraCler irl ...1ic.
Caracterul pozitiv al """"Iei din de vedere
al Bi""ceei ort<HIoxe.... CII cea ma, Jn\""Ili.e,
cnd "" fli" ca liturgia este " lucrare ......Ii. <:ar" poarta: In
aiM roadele primelor timpuri
Da. din OUl1. nici "",lea istorkJl nu ... poal<l Inl:lt...... ; c!lei
Dumai {le temeiul istoric do.&dim aClelor 'Ii a formelo.
de Inch'na..... Rationali";;, prolltlllaDlii din 'oale eer-
curile. nu au pu'; pe c ...ic'"",ul 'Ii aLOria (ulLului c''1tin,
l
i de ...eooa au In prin reforme" rOOucerea ae-
elor liIuTRice '). Nu ne mlrlim de<'i, cand ,-edem In timpul de
la umi dint,.., ptolestan\i, dorill!'" pentru .... cul-
tului lor. Cum iii g:l.ndurui "I'n! caracl"",1 pozjliv
al lnehinlirei 'eiilli""""; aewa eSle l"$li efeclul numa, al alu
diului oeri08 ce e, au fieut mai In asupra i$loriei litur
giilo, e"",tioe.
Si In-8il.nul ni...,ice; laline .'a Inlimplat In seeolul XVIl.lea,
un """boiu pe cimpul lilu'gie. pro'ooot de. Gal""",; li
lanuni,ti, eati I,i prellleu1'i lilutll"i. In gTl"ul fi gustul
lot lumesc '). A"""t ruboia llO datoreste Insi. cle"eilor latini,
cari llCbim!oa hnj,rejurA'i lilurgia eu 100le fO'lnele cul-
tului. Schi"',,"rea aeeallta }i Galic"nii Cu lan-
IJ&ni,tii Intocmiud o lillll'Jl"ia <go.lican1o eu O trJIinicia
f""rte 9CUrU. fi dal'lrtalA Intru totul da formala cultului latin.
lucru ti"""" si 8<1 .. In m""rica latin!l aCeaJil!l luptl
""ci aceala ...le rodul celor ca'; t,i infinit
cultul m",tenil din primele Incepuluri c",,!1in.
Numai Biocrica n""etr;} ortooo.... pentru fericirea fiilor el.
pIlotreezA e; CII toate formele cultului, neschim_
bate <lin vecliime fi aot.ll.i.

T
1

"
Tt1:AUlllJ\. LtTUl\.(llC, 1'. l.
"
O.
lnsemnitatea studiului liturgic pentru
clerlcl laicI.
L1tul'Jl"ia cuprinde \ntr"lnsa simburel.. ,ti;n!ei {"',iti v ca oe
ueup;l. eu formulele al'O"tolice de necontenltl glorili"" a
lui '), cu flaCriliciul real ln&otit d" miSI"r;"le " ri
tuahtril.. sale. fi apol cu bine cuvllllt!lrife fi tainele prm mIj_
locul toaU creatura c.te curil\iUl.
1) lh.yl, urni'.' _"" lJ<i",,<tl1' "'"' <t'<ij'l. II"",,!. Q,
ZI P...,.. O";;"'rr. l.. .. Il To......... ll, Pori..
t\l8,l, l'- U.
a) EO<. "IlI. tG.
I
1
!
I
1
!
I
i
DR. B.\DU aREijUNIl
--_.-.._ -.
. . ~ _ " - .. _.o- ... _ _...
.. _-_.. _-

1
!

--------
TlZAUROI. UllIRGIC, T. L 13
PAci,,!ii marii daooe..!; ai lIiaedooi, allar<\. """"le comori
plIatrar" pr,n graiul strabunilor lor ,i In seri""lle a.....to"". ,i la
rndul lor. 1. Inl"",.iaM pe pWra 01"""'1<11" prin 8!"U'ea. 8CriAA
ce le-a dat, ,i prin aeomoda....a Cu cerintele timpului din
epoca de aur a B"""ieei c.",li'''., aCaolle mari ...nicii
adu"" !li"".;c. cu In a16
ei p" b!l.rbali efinl;, ci ne Incetat au lucrat
pentru Infrumuscta"", ei. L,lurlti;,itorul are prin "rmare cel
mai ma.... (OIOB s,,'Oele8C, clnd Inainlea. ochilor lui"" deslll,urn
un lanl de Inl<ltllI"IA.1 minunate In ,irul zilelor cOrnun(l ,i ale
"".Mln"iior anului, ,i cnd Ifi ('ule"", C(l a..., de 8
desface sigiliul mieteriita., pbtrnte ,Il" [u"puril" dnd Mn-
tuitorul omonirai propooWUJ8 8fiulele lui
2. Liturgia a ["'lt J'Ti"iUI. In t<>llte limpurne ca fo"na <;ea
mai IAmurilA a ""l,unerei dogmelo" ,i In timp ca tulll:-
ci;pcea cea mai In\elea8ll. a aeMtora. Mai toti ""riilorii " im"ologii
au fO$I ,i' ..u culti"al cu multll.
"flotelor rilualuri. (le a""",e""", eeriilorii bi",,-
ri"",ti ai limpurilor poIllario:>ara din lli"".ica odentall cit
,i cea ooddental:!'. chiar teologii e<:olastid, nn tl"(lCurA cu v&-
ilema studi"l aceala1 iar epoca refo'mei, adu"" cu aine U" foloa
oare eare de oa.e ce ea a dai CoJecJ"milo'
IUu'!JK:e. "pro a &6 l'nta face prin a"""lca fumin:! aaupra 1",,_
culului litll'll"ic al 13'$<lricai CIi.li)o !.oiaeriC"'lI'. ,i mai
alea JormuJarill.. liturgi"", allllt lm!.orlcalecu n
cara ,ca. do",,,1 toldeau"a lu Bi80rica ,i au un mertl
destul da mare n...an adu" cu ale navin"":!'\iei
limpu.il". apoatolice 'l.
I"roteat:<ulii. IncA din 1IO<:Olul trecut. l"(lC'HlO8Curl lipaa ivitil.
In 100 "Ilie<> din U;ae'ica 10 ",in n"pll.5a....a a'il.talA de
ai atu,Hului liturgic. PauIru con"iuge''''' lor lnea;. li a'au d"vedit
cu argumenle pulemice. c:l dOI7",eI. pot BIl fie mai !.oin& 101....
1_ prin C"""'ltin? ac""tui etudiu; ia. fructele cuie$(> din
l>rept,.1 C",,,,,,K:. "unt ",,,11 du1ei atund
c/l.nil &6 cun<>ec eu temeinicie caetinnile liturgice alill$e In ju-
ridica eet"",iaalicA. na. ,i tolP';" 8...,*"".."". esle COl 'ndealu
Iare lulale.al<A. din "'''meniul 1" caMl lradi\i""ea rHualu.il"r din
aludiul iato.ic. fi mai bine "ull"""uUl fi i 9<1 I'a dO. 108eln-
me.itata. Casti""ile alingMoare de A.dttOlogia bi#ri-
da" cu mullii temei"icie roadel.. do.ile, clnd el&
euot .. p.in a.tl de fplOililoare a formulel"r
1) C\o'., " pro......, dia II "IlO). 1..........1};.-
.. ' ..... d. l;i.'ll' ..i_lio ....72. 16""._
iolo u'or;'_ .._ \i'o, .,..'i...... ' C".. libn _1_ ,,".
Li'.'Si", '00 p , OCIO.' olq "ODO bl
q.iJ 00"''' .., .'.', 1 g<loii.. "q i ill .
q"" ,. _1"';. ori'.l&li. ""1..& _id ,; oli y'S "lu"u..
....,....",;",., ..",poriI> "". '
"
DII. BADU
.hnbolelo. cultului dmnn"".....eoe, din timpurile In cari
nllJ)Iu! .... ati.. -III pnt: In epoca tn ca.... "."viciu! li
ai"""" In cea mai luflod. In fine, ""ntime"lale
rohSioue crese "" mtrese cu mai mare rep&iciune .Iunci,
cAud pi<>8ul Iti .....ma de aClele .finle cari .... -dellfiljur. luantea
ochilor lui, fI dupa putint, istoricul awato. acte. cum
mijloacele prin cad ni .'au ele In ailel0 nout,.
3. Studill] eate (o\08itor nu n"mai cl....icilor. dar
""'IMni/o. lnwqal', laici, cari ee cu o.igina datinelo.
r"ligi"""", introdu"" pe timpul propoveduirei "\'Ilugoliei ,1 nI ln-
diferitelor ro"""..... Lip"" aeMlu; sludiu, face ca Cer
celUorii .ceeIO' dati". IreacA peIlte " rnul\ime de dO$<Xlperiri
folositoare. cari dau la luminA adevArul elutat cu Uata
CIlU> uu do nu ar "'oravu
rilo l"d;enilor, sau b"gip(enil"" cnd el IlU va
intra 10 miSloriile r-elill"ioallo ale (or, c;lnd IlU ,'0
cu temoinic.e practiC(l teoria cuftelor J>'lgne. tot
aatrel o'ar 1'.'.t8; In fata imf'G'llibililiila;. acela care or aii
cerceteze origiua mo'ravurilor cre,tine, daca. ar fi lipBit de .tiiuta
cultului din Hiserica llriotO$ '). ,.
Nu mai eate roloeil<" lIludiul
Ori 00 om """ull""'ite Cu drept cud.nt, e "rllltectura. pictura,
sculptura coto.rcs,ount Inllori\.<> In c'""'ltinism mai mult prin
evlavia In timpul iui cu miutea
lutru ,cele de o"s, p" limpul sfiu!"; lilurg';, do cltl prin g"stul
n'-"cut In om In Imprejuriirile de fire. Suirea cu gilndulln
regiunile cele Inalte cnd O'" Ilicut serviciul divio, a dat
idealuri lor de r"'musele, cari o'an pus In e"idonUl pantru mul
tumirca piOllUlui, prin constrllirea ",'retelor Di";rici, prin pic-
i"ro frumooselor 'coane, prin Impodobirea CU oculpluri a co-
lumnelor ",obilierului bisericesc, ti tn floe prin cntarea cea
dulCOl arn'onioest.
Numai prin stndiul liturgic taina construirei U;seri-
cilor, Impletirea 8imbolelor "";ill"ios"", atributele marilor dascilli
ai lumei cari se jertJirii pentru Intinderea lumioei crelitiniamului.
alo martirolor cari .... prin lor de crediol" pilde
de virlute ti de Infruntare a Mai eparle,
numai prin aceat atndiu .... uniformitatea veotmintelor
sace.dolale cu semnificaliunea lor simholie se line traditi-
unea cea bogata ce 81' ""upra coloriturilor b' ....ri"",!ti.
tn fine, nnmai prin stndiul \lturll'ie 8!l inspira pictorul bi
....riCtll>C In triiaurile fisionomice ale fetelor sfinte, iar
din casa Domnului, 'n c1asicele melodii din epoca de aur a fii
""ricei. Se In timp sunetele disoordallte, eari
atau In cu ll"usturile popoarelor barbare tnta..-. un
COlntr""t cu locului.
1) f'"",p. T. 1.. O<l. Il, p. t2.
1

TUAUfll1L LITURGIC, T. 1.
"
\
!
! ..
auxiliar..
P_Iru ca otudiul titlu'gie '" tie Inlel- f lOC .......UI 1OdA<>ci1 In
mi". _ ....... cer """'" cu""'lti"1* albl4 1.. f1"ojele
.......... ,
1. De ti ..... lDI.i ma... parte din eupri.....l litwop. OU 1..-
temeilol pe pialr.l timpnrilor lIpootoloe.. doa.d MblllitDrul ___
llinIl " "'-'Iw! oI1ftUi Li1urr>e. ,..,-lf....u u,. -... dar
.... mal Mi CI. .. cu-tt- "cultul CU ....
riie ca" '" Vedli"j T",,-, t. ca priJI ....pa..lIulle ..
pric !pt" _i blDe ...periorila_ ceh.i kll.-eOat de l.... lIrioWJ.
1'- _ prUnII' Ioe CI fliinll "....ma'" Il ocupi ArdttOloP
b11l.1d, din ..,., le InleNe din _ .... ti timpul
ptOfelie, amintite ..s- ori In lIh.ilillf _ru').
'l IA_ popoardor "cIIl ti In.,..,n.l " -.colono cari
_1 amintita In _viciul di.i...... Ebrei. Aliirienli, Oabilo-
_ii, &il......;; .... ').
3. ): IOIOIUl unill cu TK>dlcc.... cu .jntonal cuora omul
Iti <ti _mi de actele ale p!lLbioo ti ... 1 11" eo"1lie"l cu
p"dul 1. Cr.1On.1 lucrurilor Th..l$ " .le le. "" ..ri le
..,,,,11'1 .,. _tenil mintea ooaetrt").
4. SCrlerlle "Il"ttrll' din ari le lumi-
neW ....1>... ,,,ultor C<lI5tiuni u\"icola In _1$ ",.ieri, .... dupl
cum In"\11 ertn'" nout,' Di8e.,d ').
i:;. ISIOI1clJgh"'Uo' popoarelor veChi, ca.. "e llratl

,
I
16 Dn. IIADU
= = """'"-"' -
leogoniile complicate crerli"!ele d"':"'Me ce au avllt loc tn
decu.aul cul!>'rale ale ou.ului, P'''Cum dife.itele 138..:'.-
ficii tlor",""" adu"", zeilor. mai Int'iu pe la umbra
arborilO' apoi la temple aietemati.: cunatru'te, epre a ee cu
din accetea mal mult, auperiorll"t...,. sacritlciului adua
de l;eu8 Hriat"" ').
7.
Isvoarele prinCipale ale Tezaurului Liturgic,
'crlnUI ,atrlltrn, llIlrlln ,1 CllIUlci
Ca .Tezau'ul are malerialul
lltlu in eea mai "'are pnrl" culee din/tiin!"le li aerierile pozi_
tive. tntra cari. In primul m .carlle Vechtulul ')
.Ie Noulut 'l.
i. Di" acrie.ile Vechi"lu, Teetament. tn .leoeebi au mare
pontru atutliul da care na ocul'iim. l';xo<iul. L""Ui<:ul
Num""e/c, lu cari ni "'" InP.lti .....ztl. " "ie a cultului mo-
zaic, umbra cullului porfeclionat de MllnI"ito."I, prin i"atiluirea
tltlntei L.it"'"8'ii.
l.. Noului Testament tn epocial EV<I".qcliile, ne
pun tl) deapre Lilurgiaitor. Oun,-
nazeu.O,nul, despre '''gAduuile .... ". deep.... tnvt:-
lAtura lui eu ptlvi,... Ia Incbinarea In In adevAr, In
fioe deepre ioatituiraa "eeetora. Apoi }(Jl'leie "I>lsloiele apos-
tolilor. na eu'" .... l1lcei, cultul e"",!ti" In ucen<,:i!or
.neaianiei.loai InUi" luiuie prin caaelo l'iOlilor. d" frica Jud"i.
lor. aceea cum ee propo, ....!uiu tn public Inaintea puter-
nicilor lllln"i, Inchinnrea loaiotea Du"'na?...u. Toate
aceate aerieri efinte, al<;AlueElC un rrumOl! buchel, din eara e%-
tragem hran" de bine fliCAlf)3.re studiului noatru.
:l. Ca iavor al Tetaurul"i L.iturgic poate fi
patrlstlca-. Din aceaata inviilMn ,,"m cultul lnt...
meiat de Mntuitorul "poi ....vll'1it ,le a""'tolii atl.i In mijlocul
celor mai "eehi aaemPnea un"i de
a crescut a dat roada ln8Utite; iar In cureul timpului
Il A.. &n",,"y, H,.lo>l 1. "';;glo.... Romaio, ... ,. <>OD_
"oJ..on.,. qn'1.0 .D' "" OY.i, ,..<JHi.... blbliq... pOT lou.. 'opp.""
Oy*" t.. J.Ho. v.t.. hri., t867_78.
e-. 'l'h. My....10jJif ,ha AryOD N..i.... V.I . l.ond_ 1870.
"li I nt u'. ..,m.n;r<ll<n 1ll<I'a'.n<. b>U<. t8'7.
u fi, . T""n'o. (lfloyf ,. oUg. 91<L1glonitlftl<llf'" (>bt69-, tll7&.
a) O';1I1;::r] .-:;t."'"
3) .]{ ""''''
"
-
__ ..._ T___ _(11 ..
--- " ..__ _, - -
........ _.._.. -.. _ _-,.. _...
---
110. ... _ .. _ I' et_._.........
..... _ .1011!. ........ 50 MIT-..;. ......... ,..." .. _.IIt_:';:
"
DR. BADItA
lalea euhuO.t;.,;, rugt.ciuDile obi",uite, ora1ll el predica earo
eonatt mai tiM din .plic...... lfinu.i M;:r,plurl ..... un er"", mi-
nunat In .er"iciul di.'n O). .
b} U.cMere de mue Pft"lr.. "'udoul l\08tru.....tfl 01.
tIdf<Il ...... u4Df" n ..pHloIi., publicata In C!'n.untlDOpoIo tn aoul
18tl3. de cAI'" 111.'\alul mitropolit .1 Ni<:omidiel: Filoteiu Vrier>IU,
Cu tit/ul ","",10.: A.llaXJ , ... 1l"6no ....... dA.... iIo..-oU ...
...w.,.""",,, x<""''' .............. b6,110.. w.o ll(,w-
"""" .. .... E.. "'_.......-...un 1883. Ve-
chi..- _ui cn:I;';' al ...10. _v_III .. rie\uil pro-
bUOlln leCOlulll... prin lui de cAtnI
Ol""",t Aluaodreanul <t 215), Eu.ilbiu *'>riwl <t <UO). AtaD....
ee1l1.... <t lJ'TA ... L CMe 13 capitole din eul M oompu.... lIced
IIlOftUmellt de litentul"ll .. Impart tn doua
partea I (u.p. 1-6). <>00line CU pririre 110 cele doia
cii .... fi .. arindu_ de M:of> in.......... ClIlehu-
meailo.; '-. poIrt. 11 (QP. 7-t5). CIoOprino:t. In"'l-lluri Iitur-
p:. "fIlati.." 110 oo-pni8mul biAerio:eec " an1ll ce .... boc...ul.
.juna..... _ ....ilorii .Itarului, el<:. ').
el De" ueme._ vaIooI ... 'unl ti .(.'o... ..,j.".ik 1Ip<MW+
/;"'" tA......,..; ..... /looG (ColUltitulion..
_lOrum.pmtoloru"'").aIeClror .... Clr{i prime. le .."",din
McO!ul 111.1-.; CIlrtea conline Inl ... :0.11.. Inulilu" fi
rug'ciun; litu'll'''''' In k>r..... p""",,urtall, daloau din IIl<:e.P"'ul
..colului IV.I.... ; ia \'1I1-a art". provin" din priln. ju....-
tate ""c"lula" IeOOI '). Ca.1ell VllI.. cup.ind" euL lillu ..
ci.l: <II"" XU(>..I"h_ "'" X'''"''"......y ""\ ""Ylh_ h<><A....
dupA O inlrodu"flU ""u'!lI, Indlll".; pentru .I!lll''''oa fi
.poi O m .. ,gie d"plin". """buila d"
aCflllle Conll\Jlul,uni de P.oclu P!l1"a.h"l Gon.tanlinopolului
(t 441): lui Clement Romanul (t100), l... pI.\ltl In do"l: a eate-
hu.....0I10. 41 a e.edillCi"'lilor '). Mai d..pa.te...n.". , n cart.... VIII..
a Con"mu\lunllougic","; pentru hirolOuia p.oo\llor. diaconilo.
fi !Ji'otOlli" diaconil"lo a 8u!>diaconilo. \llocto.ilo.; apoi pent.u
.nnll'..a allei a untulul de ..mII: ia. mar pe u.ml
IJ c.H ""ilin' .1...riorilo. 1.1 l ...tJo ..oI _ ..1. :
"111._ 101 yri M .... I'.rio, 11U: 1.1 GoIl<o""'; 1'l'lIlI, ti 1. II...
1.1 1lI.. ";!i 187ll 80 ..... 0lil. _ ..n.ri ,; 1K p-
_ .... mi. "f"'I1. 1'......1..... 1.1 )1: II'.
'I'_e.
IlOeoMiooou.a P Floliaol4o ti CMleiI ........101. ....
...... Clo_1l. '-' ,... II"""
al 1(1_ P__.. II'. T_ 1_
t\ H AoloJ ..... O".W.Co/Io.o: U .. IV,
p. III: 0.-.; _ A,-J",""",-- ou li ,-_p'" _
_ ,,_ ... .,.. __11 1tIa_.....
01__... _,_"' ..... _.
. 5, p...... 10 J..! ':P:.' T. 1, e.-<!-
...._ --'141." _ .._o. Ii -"....-, _ ... -.-
_01 __... .. __,. .............. ti_
TU4tJnOI. UTURGIC, T. 1.
19

DR. BADEA
m... rica orloooxlI. de rtlsllrit. a hotArit reutru aa, ca col..
lrei formularii c''''"tantin0l'''lilane, ,,'annme lilul'/!"ia II. V8llilie,
aeee.'l a e. Hri_lom li hlu'1;ia.. Grifl"orie Dialogul, !Il 'i fie
pentru loldeauna lexte iturgico n"""himoote, In ..."viciul dum
o...eesc din cur""l anolui Intreg.. Tol aaemanea li mlle,ica la-
linl, ',i a alea de model. liturl{iile potrivite IIpirllu ui occidental,
t1,locUlle mai tA...iu cu litu'1;la romani.
aJ Da uu In",,"'nat prel, eale renumila .El>.
1,,;'6 Y,ov, oi"" ritual< .qT(l<lCOf"um .......plemc... it ..o ct or<!inc.
diuin<zc /ilurgi<, "f(idorum. sacramc../orum, """Mieli".. um, ..''''
.......ati"..u"'. {unerum, orationum., etc. a lui J(U;QIJ G""r (t 16.'>3)
un In"!l{atleol<>g latin. In a<:<laatll carte de 735 pagini folio (ooitia
II. Veuelia, 1700), "" cuprind, cu nOlile In limba greacl
Ialinl, cele lrei Liturgii ale Bi""ri....i ortodoxe de rl8ll.rit, fi
anume' Lit"'ll'ia afntului VltIIilie, a .. Ioan IIri_tom, cea
Mai Inainte sfiuliU!.. Mai IInnt !i e.plica\Inni foarle
ltIIUpta. cult orlodo., prooum 'ug!lciuni In felurite
""rvicil ..,ligle""" alo rl8ll.ritenilor '). In 1nCrarea "ceslei c!lrti,
Goar .'a aer.it Intre alta i""oare ,i de un Evhologiu tipllr,!
In anul JIl3!I. pe car(! al li citaa,A foarte des II. e. Ia !X'3.
100 n. <!I. pag. 101 n. 4201c.
bJ Un mare de Liturgii orientale. se In opera
abalelui francez Eusebiu3 R .... <tldotiuoaau R ....a"doliu. (Eu";be
Renaudot, t t 720)lnlitulaUi , Col/eelio lituT.'liar"'" or;""I,,/iu""')'
Primul volum din a /la a aceate; colectinni, conline
cela trei lilurgii COpliu anume a l1li. Vaeilie, Grigorie de
l
i Ciril din Alexandria. tradu"" In limba latina; apoi lilurgia
.Iarelui Vsailie Il 8. Grgorie da Nuia". In limba graac!l.
cnm se In veclumo In patriMhlllul aleundrean:
In Bne, Iitnrlria a. Mare", Inrudita cu aceea a 8. Iacov, tradu&!l
In limba lntinn. Volumul al Il.les cllpriode Un mare
de lillltgii _ dnoa l'atruteel - Intrebuinlate de c!ltre lacobili.
Toate aceal"". au f061 lradu..... lu limba ltina de Renalldol.
el Sirian,,1 ma,onil. [".eph Alo.. A."""""..i, eruditul biblio-
lecar al Vaticanulni (t t 76l1), a dat la lumina documente .echi
lilurgice, In cartea Itn ne tarminaUi .CQ<h", cccle...""
....i""'"...li. :(11/ li/>T.u di$/ribulu., i.. 9"0 e,,"li"""/"r Li/.;Ti
TiI..alco. mio...l..., PQI<lifleate o{(U:ia, diplycha, ele. eedeoia.u",
Il V..I J_b 0-" a.......,o..,edili' 1, P.ri., IIl45: 0<1.
Il. V.D'li. 1730.
Z) "bol.l. ... RoD.odo. (B"I l"i 'P...I.... ..."d.11 ... """'"
Pari. ,....011&46. A.i ,.d'" .. .....",r;.. " .. bilri",l.. [q ",_b...
01 ...d.orl.il 'i ...".i 111;2ll.lMIod .... l ... ......1 ..-. Oi.l...
l"i li i" J<.D.nd 'D\i ....C.II"",i. Ji' g;ar.'" O.i'D"'UU'"
<Ai primi , .io P.ri. " 17111. i ..tiIJ..... lJ 10 P,.......
1"" 1.' 1!lI'7. Do le .1 ' .1 ..,,;. P bH., Joooblli". e-r. A.
1..0-.,.. Inlro<\no" b 1. L".'lP" h .... Ill9O, pog. 211.
f
TtZilORUL UTUfI(:lC. T. 1.
"
.....u...I.. .. Of"k>oli.. '). Aci .. c\lprirul. rlnduelele orienu.le fi
occidenlale rel"li'e Ilo C&lchumen'. bote:r; ti Cu If. m..
(Tom. 1-111), cU@"kiunile lilurp:.. """'puM de Geluie (Ge
.lUlum Tom. 1\'). lilu'll:ia ..r. !aco. (Tom. V). rurkiunile lilu...
Il!e .. de Leon (Leonianum Tom. VI), lilUttia ..1u.. lMlrini
(T..... VII). ...pciuni orientale ... direrlte "'n!iri rrom. VIU),
rvpciunile lIirienilor ttal"(Ulil' (Tom. IX-Xl n>fiCluui veeetti
(Torn. XI_Xm. fi lu 11-. J"IIiPciu.ni eu pri...... 8finlirireSiri+-
ni...... hUdei, ..-orienilnr " .....niInr din (Tom. XIII).
I>npl pblnul lni 9OdeTomllri.., K"juDIII*'IN" ter-

Il] lDll lilurgice "plnIte 1n -.;lIul XIX...
...nl u to-.;.-.&e; open proe.to.ntU-... AUl-
/lat n publical<\ In 4 T....uri ii 18&7-1ll;)i aub
tillul; .CO<U.1: IOl ..rgieu de '). A--. luenra
-ti... latele ...1..... Ue liwl'(Ior; ron ambrolian&. pli.
e.... f! _",biei., dupl ari rUfl'cl..ni ... tai""re "
Uinlinle fliterQlll !:lI"" (Tom. 1); "poi \li. tl.hClle li
mnl,rile l..ten... (Tom. II); ... tainele " .. 8ill icei ..,;:.
I
lla"" (Tom. 1Il): In li"" lalele 8"rec:fltl. ale -'in\'''''" ;
_. ti JoI"c"; Uh''ll'" _tiloni .. lui Adeu (TtIdeu) ,i ....riII
In 'i,nbl ...li... ; o..,le IliMtricft orlOdo.e de rUllril. alenderiul
Diaeriei",," rUlirtene: ,"",CI.. ",si. a...,eena ti coplia. Vespen
fi cele 7 "'ude. )bi "",,,-rte: I....tele ale !illll'(iiloralin-
Ilor; \"nilie a celor In..inte e/lnlitl. I\poi
IUlul lalin al lilu"Biei Armenilor. Il, limba jfreadi
la cele 7 lalne ale Uillet'icei o.todo'e. ele. (Ton. IV). T....lele
aunt I'l1:lullnd&l'''' cu Oma", hojri\oe de plict.l.
./ lu anul . U lil lt Oaduni-
luri 00 lilu'llila"h liUul: .lIi/... ..",. Cof'lor.. m. Syro-
r:( A... in "d"""iol."..d;, "'(:>"(1"'."1..,. perte p....
IlIe i dUl'i AMe"'an; fi TromheliL I'ane dlll" ",anu8C.iptele
lu, IIwaudOI ,Iatu III limba latina.' In tine dur>t d<>Cllnlenlele
a""eneadU"'le ,10 II ichle coplice do ScholJ ,1 .. ').
f] Oi"tre l::nlleU. In secolul XVlll "" !leii C"",*,,,I r""",
lird/. AcelIla pub'elI la l.ondl1l. pe la 17'20 In limba englezA
.C<Iifi.",,,,, p"in";pal<:lor /;/I,'ry;' ele """fIi... Inl.....
j,odll{"" III "ime; Coleo::liu"ee a r
mIolorul con!,n"l; 1) Lilurgia Conati\u\iuni16r 2) a
ar-Iului ::t) a "'.Iului Marcu; 4) Ifl .. hll loaOl
n CoooL 1 (loMo; -'- Ho. _
1,._1-' la L ""- (' 1_ LI.."'. .., T_ Il
.... It. ,. ".CoooI. v. n..u...... HtIo.. oi. s.: u........ o. .. 1_"
tI Ceo.I. 11...-. "NU.. DMioI, CMo. ,. _._.
u..... ""7_11!Il-l. T-."_ ....... Co.olioo .. oU '" ..

Il v 1) ..... '" H".riol>, lli__'e. e.,.-. lip...
.. _ __ e-r..... ..,... o. .. 1U.
Do _c>o , _1_"-,,,

"
1>11. ll.O.D.... C l I \ ~ U N l l
1
I
-
-

Tll:U.tlRIJl. LITl!RGIC, T. 1.

delor linule de ron\I.......,..tol.ici In Ii.ilo europene, ,..;alice, ......


, ..llene ,1 amerieane ').
{,. Multi. lumini ..u .... aeuP"' .tlMliului noM.u ti tI>-
fi U. ....... de ....._". <:OrrWItat"ln epirilul IllM.i.,.,;.,.....
li ortodoo.... A.cl Dumlrlm:
al C.ole<:liuD"," _telui _ al pltrlart>!. din ConMan_
liDOpOle, AkDo Arioe-, din lIeCOlul XII, intilul.tI: c'R bO
............ , .... ....oi
<:Olec\I.._ lui 1-._ z..-ra, -=rela. ImptrltllK .fi apoi
monah .toait <t d. ll1d);.-.. r,lriubull1i Antiohioo T__
d<>r &lH_ dia tlOIlbJi oecol." n fine .... __
""bulu' Maui Y"""'" dill .Motul XI\' .,.,.. .re _ titlu:
.];.....-no<a ...m. ,"" h. - ' ..<>81_
......... _1 8rioo; = , n __ta""" Milnari de
_1loI, ll.ll.l.aI lIImurite multe .-ti....1 ceri .. atU>, de ritual
"II ....i 1'olooIi.l<-.r11 ....1 fi ae.te editillDi:
el cn--- de ..-.... aplrutl In "!""F' la
anul 1753: d:'"'-'o .ca , "9>1'01 f"I8U"O,
boi .iIf'Ixu'" ".... l;ooiio; ni .... __
"( "'..... _i looilooitn_'),
"1 Edili..". f11ade16ei MIl4.1 tipl._
riIA la hria tn Il TomllM intre anii 1761-1,628Ub titlul ..noa-
tOI': .T.... "r1ooY :!:.....or.- -.it<; E__'l '""
,,_rit. o.... .....r", _I.
eJ O c:oleeliune 1"'" mai de eJ.1I0*,",te ee. oti-
rtrll.rb.IUlui co.....nlitl(lpoiiUOn. numll. PidaIUni.
. Q.re n.t O priimire ap...."" p,",..l. In BUoerica
orto.lo. Numele I""",'noeul ,"'rm", a'a al. ac.t
Iillu. fiind e. CIloOllnele din .-.. coletj,u"e .unl <cI,ma Bi4
""rice;'; drept aceM 1', fi pu' 1. IncepII III aceetei elrli figura
Iloei >,.bll plolitoaN pe mar.... vialet condu" c.lre hmao de
Insuti lilus Ilrial"". oper. 'a tipArit In LlI_ In anul
1l1)O aob Ingrijirea ie,omonahulul Teodoril.
nUn Codlce mii nou, "'le acela Q.re ,'a tipArit
or.llduil'Oll ainodului greee&C, da dtre .. eu'1ai
da Culli.. din Atena GUW'J'l A. ,1 profMOrul l1nlv"reIUOr
lOt de acolo M;/wJ.U Codieele aplrU la Alena Intre Ul.ii
1110 Tomuri 8', tub tiUul: .:::.may.......... lk'- "",l
.................
6. In li",,,,, F'O_...t. aJljm Iredl>Qllrl din aCNte ea-
leqiuni de -.l". tiplrite In dClOllebile timpur!:
aJ Pl-olll'la ..... mic6. intilul.ll* ..IIPIlt:KIlIi A.-TA Iacn
NI""""1' AI AtJ,or:". Ird.... din tn rom..... de
cII 1 mnnleo.n JroA.U JlOZ4lM fi lipllril* In IlIul 1640 In
1) 0.1. V. 'J1oelMr .,.... 8. U.
II c "'.... "CMWi ........... __ 1L
111-.1_
"
DII. BADU
.........i.... (;0..,..., de "'t.... ;__",,1
fi.ind <il!i"- al mollUtiri )Ielct;e ..nul 'l.
n ...... Iklll d,n lod.."",.., domni\QrtlI... tIIatel R"'''''011 OI a.
"'''ropotilulu; UIlltro.Vlabiei TlIOl'il.
A.r -.-.. Intitulata "".......,.. ........ fi
... ca ,i pA'" ele nonn&.,......
JUd. In bi8enc:o. rominJ.. tipanla In TilrJO.... la ... ul 1002 P'!
tim",,_ lui loblei fi .1 lIIill'opolih.hai lJlI(..... \'IIhoei
St.eIa... T...._ ... lkul din., e1I'a III limba rcmi ........
dl... _-bul D.-.m Aadrri PlII_"L
u.'u tttU,tt., P" t o' ?,

.. ...'-..
. .. _1_
Il II ..._ 1W7, .. "'PIo' __ 0.--_""' ..
.. _1I'a_lol XVII. Aeoo_ _ .... ..---
_ ... ti_a.liila __!lot: lor "'=
" __V
oii. __.. """Iii ti ,.;Ji& ..- ,.
_ OI .... 11,..- la o', li""" 10 __' "'.- IMI\.
"'_lii' '100 ..... _.' oli...__...._ .......
1....- ....._. _ (A-l;.
I
I
t

TUAUIIUL UT\lIlC1C, r, t.
.. "'" e """
cJ Pid"lio-n..1. (rllA...l...), lu la 1844 de
pe ccl 8"'"""""c, <le cAlre meritMul mit'OpolH al Mnl<l,,,.ei V""ia_
",in Coltac";, fi Indreplot de p'Otoeincel,,1 &-riIH"". S'"
ti"idt In m\\"htil"eQ Ne"mtul cu cheltueala ai 06le"eala 8lari_
t<iai arhh"ondritul NeonH. A""al cooic" o,"" un IndoiI
tntru cM numa; prin el au venit ,i Ilcn,:;"ii 1. c"n",linla
canoanelo. 1" forma lor
<II Ma"""'''' de Pr,...i1<l />i.."..ict"""d., un estr""de pe Pravi!"
cea mare. publicat 1" Bucu....,ti <1.. milropolitul Unj(ro- Vlahiei Ni/o"
la anul HG'I;. II-a edi!iune a "c""tui monual,. apl\rut la
c) .M""",,'''' de c".."""e., al mitropolitul"i T""nsil\'.niei
A"d.,c; ooroll,,1 <k ,'>".'1""a, un estras dm Pidalion, tipiirit In
Sibiiu la "",,1 1871 ').
In ac....te colectiunl. ee orlnd"irile canonic.. al.. sin""
delor ecumenic" ,; lOcale, CU privir.. Ia .. aro ..l..i lit".II;
de c4t.e mini,trii aHa.ului, l'edel""'le aC88lora cl"d ee abal a
la acoate orlndui.i. precum fi Indatoririle pe._n..lor laice fala
<1.. ""rviciile liturgice.
7. epistolele llalri<1.rMlor r<1odr"c"i.- Y(I<il'l'um
"'Ql xuv.,....,..;". bo6ia'",,_trimi... proviociilor de aub jUrisdic\iuoea
proprie. In cari ac vad ad_ o-ri dia"o"liu"; rilualisti"". apoi
muatrAri chiar ameoin\<lri pRstorale, de a ou ac altera Intru
cevl liturgice. alab;H(e 'n epoca d.. aur am.....;"";.
g. 1.;1. isvoarele studiului liturgic. mai att rormu-
lariil.. <le pe cari 5av,""""c afnta liturgia epi9COpii. ""tro-
pol;!ii patriarhii rAaIlritelli. cl l' drl'le tntrebui"\Rte
10 aer. ici,,) divin al Biae.icei ortodon. d. e. /;'""oIof}i,,J cel
mare (E0:"MylO'" '" vi...). Tri<><l..J rr..........__,Qi.; P""/",,,"-
jor;"J (n......I,."..,<iQ__" ......xoani 1)f'4>a). Woih"J lo..,W>1X", Mi
>lule (M'1"a;a). 7ipi<:o"..1 (Tv""u,vj ,i 1.....11"..;"1 'I'aJ.....w_). l.a
dr\i!e rlt"ole, "'"i 'lllmlrlm l' vol"mino>aaa OOIOOjiUll,,<l..."ga,
ciuoi biaericc,ti 10 limba slo"ooA 10 "",,1 &W de cMre
mitropolitul din Kiov J'elru MoviM (t 16.7) intitulRlli TpoI.Miu.
Aci .... cuprind aervicii biaeric"'lli dupa: datincl"
alrhochi rom<\n"lti cui""" dio reI "riIe ievonre.
pe cari Pelru Ma"iIA le ap"n" In 0fl'l"" sa 'l.
Oe valoare eat.. carte:>. lui J)o.i1..i [[ patriarhul
ler"aalimului ea... a "ie\uit in Romnia {t 'l707 'l: .'I"'OQia
26
DR. B.UllUl C 1 R I L H I U
i8.
lmpirtlrN tn 3 TOMuri a TUlurulul Uturgic.
-r

IS'

ISTORIA
LITERATURA LITURGICA
9.
Continutul celor trei perioade.
;,&. n acea! studiu asupra lator;ei fi lit"rolurei litu...
.... " glcs, nu ne vom ocupa de toole scrierile 'n
-'l' 'le ating cte puIi" ceeliuni ritualialice, ci vOm
He,; In vedere "umai pe acele cu l""A!Aturi litur-
gice de eil'>8 atAtMOlTe, ti coml'UII(I eu aeeaetl Inten!iuo".
Pent.u a a,....a Intr un eiotcm de ordine operele lite-
rare liturgice, compuse din timpurile "ele mai vechi al(\
{'nii In zilele noastre, am ImpArtil aceal
atudiu In trei perIoade:
Parlndu! I-hl aau hml'ul palrioli<:, cu I8toria lileratura
lih.lrgicl din eecolul j.;u-1X-lea, cuprinde IIo\;unl1e generale
allupra oolor mai "..ehi !ilu."i; orientale. DupA 8C8llt.... u.mead:
Incepuluri elementa.... de ...meri, "n privire li>. cultul celor d'ln-
I;l.iu trei """"le al.. clflinismului, cret;iii" .. In eurlltcnia
cultului, apoi lnllorirea lituIlliilor ortodox.. 'I'UOOIl". Acf mai
28
DR. DADIU ClRC'jUHII
J
i

r
I
PERIODUL !"'U
ISTORIA LITERATURA lITUR8tCl DtfI SECOLUl
Hu-IX-Iea, SAU TIMPUL PATRISTIC.
A) SECOLUL I-IV.
I 10.
cele mii ..ehi Ilt!.'rgll orientale.
Scrierile rlslr!te ,1 apusene privitul' Il cult,'
. In c.le d'intllu trei secole
ale cre,tlnlsmulul.
u"'titui",I"'8(l Manta liturgie <16 cAIN! Domn,,1 n(18-.
Iru lisu. Heia!". Ia tiM C8l\ <1e tainA. In pr;lI'ele
timpuri alec......tillistnului obi' .'s Ill""t81 8eeut4
strnlnl:\ di"in.!. rlmflnAnd lpol ea In ejHXd tk
au" .. bioer;"ei, Inn"'8aeea sub loale Imp....
jurArile de pietate. In "".Ierils liturgice din acest
li"'('. Jr-Il"';m un foe ""c..... ,10 cUrll\enie proprie
IIp"tl.lui "''''f1ill8eC. Iml'l'fIuu' Cu cele ."ai bo-
jl'IlUl "Ase,,!e IUb h"I".lreo. .tllntuh.i
Spi'it. ........ ..,.uiTi spoi do co-
IDOIIr.l "-.::aUi, In ""'"PUnere> t..c....ilor din
tIIII:OIeI.....mU.....e.
De ti ... ""le 1""; NCOle l""""'...re Du
lJUim "'n; .01.."".-_pe cimpul liturgic. cum
alIAn. _-. ....i tiniu, 'lOt"" micile fllOepUluti pbl:rale din
acel l.imJl pU.t, la noi. AU " jlenlule d.. _minlltede _1\1 ""';i_
I(ri, MIni ae _ mai .....mplo aminti.., pentn' el .... ajo!i la
sa DII..
-_ --(..-;
10_.'- _ .. _.. _ _-' '.... .. _, ,_,.,....
"_... _ .. , ..... _ .. " .. __(lo-=< tE
" ,ltl_. ..........,_'..
-

TI<;JllJIIUl. L1TUIlGtC. T, r.
'"
Autenticitatea "ceetei Uturgii....te de unii ,i
.uetinutll de allii. Cu "il;",,"'n\l, "" eli .""",t monument
litniotic.\'11 cum Olt .na. 1" ooitillnile ltpll'ite m",'Uoe';'
""le cele \'ee!;i. nn are de autO. pe episoopul leTu""li.
muh,i. mai IIJ"" cii cuprinde plrli coonP"$/! In IimpuTile posle-
rioa.e d. e. dnt....... UlIul. ,,<I..u!.imbolul
cu ode""",,!.tc. 'l. Cu toate II"..,,"'" nu putem origin"
liht.,H '). a fint pe lemeiu", lI"""tolice 8<lmbu....Je
aceetei oI"'.... ,,, 8ioecica. din I.,u....lin'. ,; mai In "UCc&-
earii 8Ili. l'au ,,,nodl "'"' cum '1 gUim In manuoed... 'l.
D<lIIpro aule!llicilatea Lihtrgi"i In:- calin"". ........
Procltt pIltrihul Consl.Illltinopofului lt 447 '), p<iT'''lii .i"o-
dulni lrulo" rcin cnnonul 3'2 .1 ."""tui .inod 'l, 1.... pIlt.'
32 DR. BADEA
Alesie Arialell, '1"00<10. &lsamoo In
rOa canonului. a-l 'Irulan, a.rhi"{'I!copul Efesul,,), Nicolao
din Molone. ,. a. TOli eli ea ....te urzi..,,,
sfntului lcCQv. ,
De Insa ProcJlI ainodlllui .VI_lea zic eli Jacoy
a l<1B&t eli In seria, litllr,ia ce poIIria "umele 8lI.4.
lotu,i CU peu ee polite a<lmile lIo""ola. mai _10& ci Intr'o cae-
men"" am glBl ac...t mOl"llllOll\ liturgic In cana",,1
cirtilor afinte '). laoov a Illeat CII toate ac","lea, prin graill bise-
r;ce; <lin Ierusalim rinduiala
timp astfel, a'a fiul t,."plal de 8lli ,nai trziu In lIC.ia
(ee<:. li, III ,i jom. l-a a IltlolV), ,i alllullorit.o In acela,i timp,
pe rln<lu6ala Intocmita. de
1 /le II mare adnell vechime .pro.1pe ca
liturgia ar. lacov.e.te .Lil....'Jia urie"j,,/<I di.. c".lw I'(I/_a a
COI'81it"!i.. atribuitA de "C""te ean.tit,,
li""i li de Procl". lui ClemMI Rom".. ul (t 100 '). Autenticilat""
a roet n" mult <te critic.. DaT c...... ce s'a de IifllTgia. , .
r. Iacov.cee. S<l poate zice de """ ea
a foat urzitii tie Clement In timpurile vechi; iar prin Innorir...
literaturei biseric",ti ,i pielalea e'a deavoltat In !\OCOlul
lII_l"" Inceputul """"Iului al IV.lea, cum" giisim In ea".
tHuliuDI '). bturgi. aCe<leta, In vechime eTil. In.
Eur-<:.pei. "roi ma. pe a f""t Cu lilu'1liile CO;19'
la"'inopolitane '1.
11 -o., """'" <1 X........ &.roa,,,,,",,,,, __o .... __
"Z" """ 6 omo.: ... 14 ... <166 69<,,< .. ,,'
M<i
V
'"01 6 h u"< h o;;.'"
l'alT. Am>. (1. Xl, In [)an"I, Cod.. [J.u",. T_. V. p. 80,
2) ToOOOI" T>m._hl. Deopr< "". ",.i I".."'n.t< li'u'l:l' .1. BI..,>I
orion..I.
3) [.;'O'l'" oi. 10""'''' "d"" In BiS<ricadin 1........ lim plnl 'n.lI<OOlul
VII dup.l .lliI .1 Vlll-I<>. elim! 1001 lnloo:u;.. CII ""","n,;n"l""-
1 D,n ."" Timp. 00t0<lI Ii'u'l;e .....IIl<$<' !n Bi.....ca d,n 1....... 1,"1.
num.1 """1 po an. 1. 23 o.."",l>rft. ';UO sl. l><:nv.
'1 -, OuEr. In... U'u,. 1. p. tJ8 .. T"",. 1l1. p. 21>.
Ttodo. T.m.va<lI;, Of' <i'.. p. 30_.7.
O) p, Il""''''''... M""'V"""\, p.. Con'. A. lu'rodu<1;"" I b.
[.;'u'i" p. 10. O b"no "'....u". po""U curil.n;o cuitulu; I'!llu .1 """ln;lor,
...... "';"'010 luI P1'niu 11_1<> <'OI (f '''1 """,,"""ul Il;';u;';, ,';ml"
lmp.l..'ului Tr.I." po Lo on"1 l()j. P1in,u _nd .01 ....I!"'" eul'ul """,inilo<.
II d<o<n. '" po ...duno... .-,... !n,'" "(Oum;n;,,,), In""-;k
.;kl po""" dnllo ;mu. 10; Hri"'" ca lu, Dum....". ... prin JUri
mAn' 'n'" dinti nu I.a. riu CII;". oi nu ..,1_ md hol;;. ni<! W'II.
1' (_Quoo n, ",11'i '''''0 d"n'" h..,.m .......ni CIor o.
'IV"" 110<> dko>oo ;,._.. ><q"' ......m<n1O non In o, liq""" .
01 .. lum, ne ,...'('';;";,, n. odul'<rio rom"'I"...n'. lloitm 1.11.......'. ne
dopooi'u'" op",Ua'i "<Ro..n'). Plinlo ,.,.minl apo:o; ><ri_..... 1.,,,Wnd p'"
oo'<><n', de>pr<- pu...... '" ' ..b 1 l'lI de _In et"'ini.
E"",. 97 (oI. <)6\. l;b. X n. 1. C. PlI"I' Secu 1 f'ropntlor" od T..-
..1...... C<unp, E"..b, H;,e. 'CI, 111. 33.

.' .

,
Un nebi.. monument lil"'fie. eete li LU..rgiA fUI-
(it...." atribuiti ".-Ma""... , ca... dllp' 1l'\lJ1...ilo fi>
tntemeieto.u1 fi pr;mu\ ep;"""" .1l'lM.iCIi din AJ...."d.iL For_
m..brul .cMUo ... non, In cu....., timp.tI .. i. -enl de IOOnnl pen-
1... 'BI"!"{" m-;c:a aleundreani pin' la rMplndira mono-
f..I h.. 10 Fciptului. n. loCI .....,.... liIurgia .... Huen
... ti holdril<l tk .......... IOtllfi .. lolrebuJlta de o...
tocIol:tii "('pten; dlek:hil'" P.!'nl In -.oIul fII. cind
ro pen'''' iotdeoo.u.... Inlocuiti eu litu.....ilol_tinopolila".; iar
moi>c6Il{ii din adie'. 1iI11I_inloci din yeebime
lit"rriil. lor propni, lnJ'lo'riDdule apoi pe hude _tii ..eehiu
_
Do t lituttia de eaJ"e ... oeuplm JlO'rU. !Il C.o<!ici titlul:
.'H ""'- 0l,1.o. .,.... '''--'1.0.,
..,..... n _.,totuP_ JlO'le PfOI-c:u fel mai ma...
b1....i ea ._ enngelillt o... ....to..l ei. Borto!it. .......
lIulului. ritualul 00 tlll timp poIleriorpoi mulle ruqtI_
1! ;ulIi ti ;mDe, ele.. "-le ac.,'", donde ea iii....... filul"tllJ.
'< ;; Il timl';"ri ....mi, dn priiml multe Imbu tI.\irl fI- fi.'
u ,., bOl priI> -.lui III, oM pe II IV").
ou Dupl. 00 1iI.. "ia ,cea"" _.e- din nmli
... ". _ In uita,.". pl.na prill finit.. 1 lIeCOIIIIII X\'I. ulld card...I,,1
O j Sil'tall'" dM6 la In 1.11111 l&t:l In I"'ri.. prill ClOnoniclil
- Z IH" IJ" Alld...... <l.. "" unCodice afl:lt .... car<linalllltromonl.llli,."
.... bIo.ilianl dill Calab.a"'.
il Iar lItriitorii cari au eomplll Iuc:rtrl cu p"vire II. cult tII
jf cele din1J.in t..... .eoole ale cretlnillmllllli IU"I \I ......I<>.ii :
1. MelUoo "pi"""p d.. s..rrl..... ca..... "" II. .lIul170. a
_ oetil. Un Tralllt ''"liP''"' ...rbdrei ""flel",",cu ,itualul t,."bui"cioo.
Pe 'Cellt tmlnt Inac!. Ilu_1 cunOl,lem d" cat <llntr'un rragm'lUt
.1 un"I d.\i aBUp'" raftelo d. C1"mlll1t diu Aleund,Ia.
d" a...",,,nea ""Mut. da. pllsl.al p.in E"""blll '). S.<i cred" cA.
Mel\loll I t<:rie lue"',""" ""1'" ti'''!,111 cind &rIJili.., />tI"lll'. e.a
]I'eleo...ullll o\.oia, fi pedn &g<JliI epieoop"ll..odic i ufe.It
",ti.iam..1. Tot "" .",,1 timp. ee .irlle_ In ora,ul .c tn om.,."
contNlvo.... u"P'" drbAto i pa,telor. ceea ee. Ii determinat
pe lleliton _-.or;" tratol .. 1 , El o mai teri. fi .. ",rle 1J'lIprll
_/ICI ...., J)ulll'''''''''' de _n
2. lri_(t 'i!O'l) diloc:il'1I111111l1 l'olieatp, apoi epiloc:opll Lug.
dUllul .. 1 din Gal.... ne ....." cunOllCut pe Ulrimlll liturg"" P""
Ie lItriae pe timpul oonlrov_i pq!elor. i.tt. Inl,."
ap..-i" ....ritelli. Eu8ebiu .- pUt..t lin fn,menl din-
tr'lIna din aceete epil.loltt '" t.toria ... (Iob. V, cap. XXllI -..1). Tot
t) T_T.ro; .... .,;0.. p..1OI-1lIL
'":: :-st....... 10 Li<., .... DoMol. .e-. uo-.
,;e-'Il ... liIt. IV..... XXVl
1)/1.. IlAIlU CI/l.lllLHIU
Il H.. _ Iilo. v. ea.. XXIII ....... '" _ CopiIol ..
.-hi __IoiV...._ 1_
r T-.Le..;",. r',
'1 ...... ," T-. \'
..... V.IVI.. .
.. "'- 000_0. 1-' L T. .... P. n.
.:_00J." ....,.UI'!'\I. - v. "B.':;JrIi.,V1 .....
G, __a. a, _ .......
;;;-;J;..,-r--,.7":..... .
1) l'r<Io<!'< L T. ... II, P. 71.
il P. ..... op. c. T-. 10.

-
TKU.UIlUI, UTUIIClC, T, 1.
""'pro. Sd",/>el,i ,1 In n.., Illl tralat "IH.pN al.w../iull;u d...._
'),
8. Llii GrigoI"e r.ullt<>l"I"fI..I,epillCOP.1 (t 270),
I .. olrlbue o LUul"f1U:, pe CI"" tJi ic. din Neo<><:Ma'- cU '"-
l'O.ile ,.; din Capadocl Il p6Bt t-o v",",e"jl"n, timp de
un """",-, Deep ceuu. litu"l'l.... P!......minll V...;lle
In tratatul II cleer'" .r'nt"r Sl'rit '),
9, A.... toIie .. lA.<Jdw,..i, J>rJf .... al d.-id, .u ee",
" unul" oltul, pe le lnoeputullllCOllllu; .11\'1 "'"P'" 8I1biec
tulu; delpnl 1_"1 ').
Din eIIte.m vhut In .xl.lu.'.... lucrt.ilor d;n eeIe trei
-:>nI.. c:u privire 1, Iltudiul litur-gi<:. .. eli tn ..-t timl'
,"u Intocmit ....; ...ehI Illil'1tii orientale. ApoI.m dobAnd't
etI de _ill'" p&pMor, ..... QC:"pllt .proape
1tC.;IIO.,1 ....; Ineemrllli din ........ timp..ri, Cultul. (oet plin
u"'..... IMp...jurul etlnola ,'. In"'rtit C:llp'inlul eerierilor
<>tIIor mai mulli btorl:Mili").
,,"-_.. _-_.. __... -
--_.. _ - ~ _ . _ ..... - .. _....
-_.. _.. -
.IlP' __"'U."-l..Xl<VIl
lI_H... -. ... mc. ...
1

T.et.lllRl/l. uretlCIC, T. 1.
"
,
I
Dfl. UD" ClRIlILtoND
B) SECOLUl. lV-IX.
1"'-
tntotal.... avt...Udbtu Iltur_or
Blsartcel ortodoJ:. de rbirft, " tpOCa de fnfJorir.
a IIt...aturlli de acest f.l.
Llerftl..l <Ia timp. dia eeeoI... IV fi .......... al IX,*. ,..toc.
l'I>8fl4l e,- " I.. d _ 1It111 de
prodlletiy III CCIOlIJ!: ... a ..".,.,.;_. II foI"mula.......
Jldica II drti_ rpee fi a boptel ...".ologi' J,i'y' 11'i,'"
doI lOC.....'a """ UitdM tr'.... .-.- de ordl..... ""
_yici..l lil...ve- In ..,.,. ;aler com ,te llt"!Ji;
I","",re ala Biarioei 0I"1ookn:. de .-ril, Ioda II .. \Mih .
'oan II' ....... " Gri(Io.w Dialosul. "" ...- ...... tl)nn t
lil"'I;;\oI Drit'..II1iI<i_ c.. eare ... nl 'nv.ite riIe
di.. __ limp. ""..., art yaloa_...-o. lua1I.i.
cari ........." de "" '*'ttll "" 'n c"'in;am.
Voon ac da 'nllori_ .11.....id dlo 'llIIIi.il,
I"'in' ""'In\a ICriitorllot. de ro.:..l AC... al et""i
nilftl"llli. .
1. Scrie at.lb.. lt.l 1.. 1 D..,..itill Anw,...,U"1 ti tntlllllat.l
.1)e.pN 1....rIo b'.... (1Q(>i <fi; "a.
" .. 1 """aide" "" cea "'al ,'eelwo Lil .....ld '). AcI a.. lo,"1 Ira
1 ""'prll cel.. m.i t........n.te cetll\unl liturgice ..... deop'"
bot"" CII .it .. olili lui. d"'p'lI cu mi deap'"
..crlficllfi ..ll ..... mi.ul .... deap.. epleoopl. P"""li li diaconi:
apoi deop uhdlaconi ti lector1. bine '1\0""l,il<>
,1 Iti Un.., d p.........ioiul l..g.oplrlri 'rJ<>Tlilo. '), l)e ,i IICd.rea
ao;....'" M atribull 1111 D;onl.... Areopalilul .aln_ .. u poate ...
fi.., 'lupl_in!aoritiollo. "'ai 'impu'ie de ea\ IIIICOli,1 al IV_lea.
L E._"" l..piKOpW/ e-.ru' I'nillii"" (t 310), pe ltnp
l.to,l biM.I....... al (;1.,.; ....' ...ial .. p I. c.. hopt..
pr;'iri .....pn. cultu'..i ......i IICril ti d<>lll luc: ,i mici <kopre

n:uonVL L1TOIl,GlC, T. 1.
"
40
oopu] IC01\iei '). J'roclu eo""tantinopolului '). Dia_
<Xl",,! Petru din secolul V In opera Illl o. icarnaUo"" el gralia
Domin; 001,.. J. Cllri.U. '). Leonlie '), ,;nodul al VI
pr;n "",,,,,, ..1 .'li! '), ain<XIul al .VU-Im< ee"m..";" '), ,i alte mlr-
turii poeledoare, eari In "nanimitate ne atlevereec el. ..ili..
...te autorul aceslei liturgi; ').
o.. u"ele rugaciuni al.. p"""'Comidiei, cnta...... U.. ule
n/loc"l, triwgiul cu rugAciunea ee; unn&az", llerlu,,,,,,1 CII ru"
g>lciullea .i",bolu' De tine 3<l bucurd
rugAeiunile de [ncbeer..... 'au inlrodus mai tr,i,,; "p<>i de
eod,Cii cari conlin aCtlllJlllliturgie. au dOOll<>biri no _ntiale Intre
el... ""&Sle mici introduceri fi <Jeoaebid netnsemMte de
texte, nu ["["nOCI de pu!in autenticitatea [iturgiei ').
r
-
t
t
I
J
,
+
,
i
..

TUAOIIUI. U 1 " U ~ G I C , T. 1.
..
DII. IlAPU C l l I l a A N I l
+
-.
J
I
f
-t-

+
TKUtllltlL LITURGIC. T. 1.
9. Lui Cir" (t 444), i se atribu.., pe nedro!>t,
OLit"f"(Jie Mplicd oolectata In 0P."Ta lui HenaudQt f' a lui A&-
"",man'. Germellflle a"""toi titllrg'i, ar fl fost plantat de elI.tre el.
evan!eliatlll apoi Innorit de Ciril, a lilul"iia ""
poarta nume e aceatuia, f' 'ntr.bu'''lat <k JI.kJIqi '). p<1"6
In ",,01101 XII, elI.nd priimirii. lilurgiile constantinopoli-
tane '). ABlii.:ti aceastii. liturgie este cea mai Insemnatii. din Ittur
Il"iile CopIilor,
10. Do la "rocl ... patriarhul de Constantinopole (t 447),
In tinerele ln\illii.celu\ sfantului Ioan Hri""stom, avem o _,....
,k ma... nu att prin mii.rimea ei. eit prin eonlinutul
In care ni 8El eu lu",inii. autenticitatea Jituryiilor
118. Iacov. Vaailie Ioan Hri9<\lltom. Titlul aC88tai aeriarl ..ete
urmAtorul, n,,,. """"u.."", <fie a.(a.e "o","y(a.e. (be traditia-
nib"" m'88<C djvin<e)_.Jkspr. tradqi",,"" Dtcm" Li-
("rgii. ").
H. Sfantul Grigo.... cel Mar. opiaeopul fiomei (t 004),
mai Inainte de a ocupa 8Callnul roman, petreeand la Conetan.
tinopole In func!iunea de "poe........r (57l:i-51l'1). adieii. repr&-
'entant al episcopului fio",ei, 1'" l:i"p curtea
patriarhalA. a "'I"zat In scris l.uurgia ""lor mai I"a;n/o
care e,,;sta atunci In lrodi\'une guralA '). Titlul llceatei
liturgii dupii. COllicii "oohi este acesta: .'U e.", "'''''''QY''' TWV
"(>o'ly<.nof'b""" m.....o pra.'$lmetilielltorum) _ Oumneze-
ea""'" Lilurg'e Il celor m8; In..inte .finl;le '), 8"-u, "H e.......,_
.,,;,; /:o "oylo.; ""<(>Oe li""", r"nY""i<>'-' <O;; t.<aMy",,"
Siflodul (.."1",, (afl. (92) pr;" ""n"",d!'Jf!, orindui Il ll(I
aIlv:i'"'li aceastA liturpe In Bisericile ortodole, In toate .ilele
palru'zeeimei, .a(arli tU odmbd/a ,i duml"ica ,i d Iua
Vest iri. ').
De fi unii ae.iitori tll.glldueae autenljeitatea acestei liturgii,
.. 1< l6nnon !<11"',dl<ll 10'0'" enO h. 1l,"m,.I b "Ib.
It. \,,11 ",,'<ll.n.... Il "" 'itu".\dltt" .I.b", b.H<
l,!ll"." o<ll unb mlt .1",'1 3ul """6'"
,.. ,b'n
,> .M<!dI;!' f<rrqli, '" "",,ida .. numiri Or<cii
O<t<>d<;qi diu AI... ud"., ""'li In ........ ('f<d'nl1 d"polI ..<Si>. mo.O/i"'I.-1:i _
.. numi....lI,I .".. a .. do< Mooolisit'i diu 4'P' numil' .Copli-. _
2 p, Rom_ ...... In". U . <do JI.
T. 1. p. 2'6. A. t-y. Hi".... Sy..boL d. 10 Ul. p.,
3) 1'>,. LXV, P. 84<1_852.A..... o.oi.l. Cod.. UM'll.
T. IV. p. 60.
t) Cum dl ..iod li'u1"l[ia oolor mai ..in.. sfioli" 001 PUIi. 1. u......lo.i
i." p<i ....,lul IV, u< dov<d<>l' ",.ouul 49 al "'nod"lui di. Laf>diooo ....
'"., "'1<1, " .. n J'Gl .... .,... proad_ ,..in. '" , .... mai
.d...W;'a ro d '.
SI Ooor, E1Ic1101. td. V..... lno, p. '62. I,'i"ii ou li.uoW'
1;>1 p,_n""il<"'... OI' .. '10< r. ViO<l'Q a .
OI 'E. ........... "''< ,_<.... .., IA> ,. """",ro.;
.-.jl1l6-_ wol __"' <lI< &""" _&""" .,;", ,J vi_
i, ...... _.""' ,..,.....ia. CO... al lOt. ,",1 In l'.vhol"1l,ul lui
JO<ob 0<>1" p. In.
DA. DADEA
'"
lntemeiali pe doui codici ,i
cari dau de aulor pe German 1 ( 5-700 t 740) palriarbul (".01>$_
lanlinopolului '), Oatribue$C acestuia; iarl alli; cred cA e opera
lui Grig<lrie II epieeopul llomei (t 731'), ,i In tine" a Ireia
eeri" de eeriilori d"u de autor pe )oan Dam""""u '). ca-
nonul 52 al 8io<><lului trulan, lraditiuuea "&nhe biseric"".cA
l
>li.lrelll de dtre Simooo Te...lonic"anuJ '), Mihail Cerulariu.
AlOn AlI,,\;u '), ,i al\ii, In unanimitate'). reoeunoac pe autorul
aceatei lu ("'"""ana lUI GTigorie I episcopul Romei, DUp"'"
numil de orieola!l ./)jalafll'l.').
Iar obicc\iunile ce .... opun auteulicWI.\ii, cad prin ("pIuI
al;\! German, cAI o; Grignrie Il. o; tnl ""trei Ioan Damas-
cenul, au eiuodtil lrulan: care n orlnduit a .... oficia
Lilllrgia In p<>atul paIMIzecimei. formularul celor ",,,i In
noinle "fi"I'le, ca.... erA "'i""at In serie. do aceasta. ooi
nu cii. German, Grigorie II ,; Ioon Damaacen ar ti
compue "r'o liturgic.
12. Sofro"ie patriarhul 10ru$3limului (t 6.18), mare cont.ar
al Mouoteletilor. a ..erie pe la aoul G:)J un (ragment de co"'.u-
Iar;; 1;lur9"'" '). In care se cu upliear"" a;mbolicll. a
obi&ntalor afinle oi a din care .... compune casa Dom-
nulu; ').

-
TK2.AURUL LITURGlG, T. 1.
1.3. JI..xim (Mot,1""> & 6...,,<ol"'l.-.\'), contrar
al monoleletismului (t 002), In oPM'" Ini e>plict
!imbolic pl'1ile litu'ipce. precum ,i Implrtirea lliuntrict a Biee-
rlcei r.u obiectele alIate [ntr1nllS. autorul vede [n [m!?ll'-
....a Bioericei In v"O<; (mlOll) """..,,,,, (altarul). doul cu
toIul d""""bite Intre ele. Pe eind dupll. Muim
globul pe care locu6IIC fiin\e de'tol altarul
""la icoana eerului cu tot ce este mai Domnului. In naoo
ee afli poporul eare dupl propria lui V06 merga \'ine; iar In
altar oe afla numai persoanele cari"" de ael cu adncl
pietale. cllnd aceasta lor. Acolo esle ogo-
mol"l aici, tlcerea cuv""i\.1 In allarul Dom-
nului, Intrerupll numai a per80aneie sfintita.
Maxim, omul ....Ia compus din irei plrli' din corp,
Bullet eau puterea de viata rrov"f'< epir,t, (v";;';) eau
partea In\el"Witoo.... {MIr"'; Aceste trei corespund
celor lrei Impli'1iri ale Bisericei: aharul ((k,e"'<miQ""'l. corabia
(V(l(\;:) li tinda &Ou mai bina coreapund numai al-
tarului de care IUnt legate cele trei runcliuni : 'l''''".-o<piu,
llwJ(>'o =""f''''''''''' I'V"'oxfJ 'J.
10.
L1turgllle vechi occidentale, inlocuIrea
acestora cu IIturgla romani epoca de inflorire
a acestei.
De la secolul IV Inainte, .'au compun In apus formulariel.
liturgice. cari Orau conturate InCI din celo trei oecol.. In.,.,..
pll.tQa'.. ale cra'Wllamullli, ai a'all Inlocmit comOlllarii ,itualiste
{Ia calre scriitorii occidealali.
Din eeeolui IVIea si plinA [a al/X.lea. [nOo,irl multe lilnrgii
apusene, dinl,e cari cele mai principale Orau: lilurgia ro""'''''.
""'!>ro.;.."". arr;';",,". galic<""l wehe. gl}(id sau mo.arabic<l,
!>rUani<'<l fi
"
DII. UllU ClflIljUN\J
A.
1. U ..rgi4 ............ (...do ..............). .1.IOOiI5 de dl,..,
romano-catolici apolltolului Petru "). pe ca... " Imho@'tliJ'll apoi
Ce",*in <t 4J'l). ti Leon cel <t 4(1) fU b. lneepul Intru
totlll lilurwii10r _rile Mai In ...mi prIn d_l"
odIiml:lllri . ., tot de ac_o In d\ la linilul -.o-
luJui al epiKopul roma.. ("..100... (t 400). ;ar ap.... aI',_
MOOluhd VI cel ),Ia.e (t 0Dt), prin noul .-.!ilidri.
acurll _ .. .-rd' orica ....itale Intr ..,.,..u lilurr"''' liI..r-
orienl*1e '). 'Wodiild.ile Infinite al.. lilurgiei rom...... eari
., fie.... In c timpuluI, dar mal _1(01 III -.01..1 XVlll.....
" adURrI .n In ",._1 ':>rmlliariul auiooit ar. l>etl'\l.
"" mai ..... apt'OlOpe nlmk di....i1ul elaeicilomului o).
LiItJ....,... .............., (otdo amb,.".;..n.. a) au medio-
laM, atribuia mai lnU.l" lII'lolulul Varn:l'" ti apoi prelucRt.l
de "' ... Ambl"llllie epiacop"l )lediobnuJ"i <t 3l1i). au. In afoni-
tale eu liturgia _ ....". Ulurgto. lui Amb.-e. modiliclU de
_ii pl"'lI8tbi In 8iMri<:ll din MiI... ')..
fi."'!:" ,Li., f=:' .6._",,::,:,",;-
r. _t , ...-.
z::r .. T-. .e-. Lio.iieoo Ilo la __ ...
' ! p-
_.. _. ' 0-"' __
o _ "" ' .. _ ; ..""""' 10 _ ........ Qo .. lIoopU. _ cIc,
_________..,- I
21-O'_ .. I0_.......... m' ' .. -.
....... _. 0.--0 R ' .. -.... ... 1iI"'lik ..
:11_ R. P. _ " __ 1.< _ .. 1170.
T-. P. )OI. _ d _1.< 1>riO.i .... ,,'*""' ... Piom: _ .,-. ,. __
__t--.Ia
d<i ..... fi .....
oI "'- ah'. 1_ l' i;j;'.."P..;.. T__ l P.
"'_...... _
_ o. e-. poe." T-.I. T.... L.iI.
'll v.... _101. oI''""''Jrd -.,, __00ftit!,1..IlIoi*.1M1.
T_ 1. poe. "_112-
It vm. _oi ..... oIlitwpl ' ....... 10 ea.ticd< _ DraoIiaI, ...
T-. 1. P. "_112-
71 A.. __o It ... Il _Ilo.. LA., p.10: Gria< LihtoP< ;......
-.,..,....._..
...
TEZAURUL LITURCIC, T, 1.

Din Yecl,ime fi pnll acum. ,'au ,nulte ,i crin-


C(lne luple ,i p<>p<>ruiui milanez-care JK"rtll
adAnd lui Ambrolliu _ tn eontrtl epi8<:opilor 'o-
meni '), dorilori de Inlalura,,,,, liturgiei ambr""iane ,i Inlocui,,,,,
ei cu cea rOmQJla ').
3. Lill"'gia a ricon4 P""" a fi r08t " prelucrare d6 pe cea
ambl"OlJianA. fi inlrodu" a!llrel In m_ica africanll, prin Au-
..,;,. .............., a_o "..,.." ........ ,.. -....
................. _._-" .. , ---_.. -
_.Io! .._ ......"" , _ _...... ........ __
...-_ _,
DR. UDEA

+
I
+

+
-+-
-
Tr.UUI\Ur. T. 1.
Unic Luciu. 101.1. pe urml, .cet\.lll\ lit"'lli.. lfr p"'rdil orifinalj.
ta'.... ei foriO oume_le iol""""I(.; pr'mit" d,o titu..gia gali.
""04 ,). DA ce ro '1101 loloeuitt; tu c... roma"A.
7. o f,ne lilurria mon.ul.:c4. introdull5.
prin reformalOtul R'I(IOlIhi.... ului (ledd"ot.l Benediet d"la !",,",'"
(t 50"'1). In monlO8llrilo .pllMn" din ordinul beIIedictin. nu
,,"'U niei (1 hu..dl",.cu litu'l!" romani '). Ut""Jia benedictinA
MI lnti ..... Ou " ......1 InlN! benedictinii propriu ..,i. dar ti lnlJ"O
monahii "puMni cari plI"" einul benedictin . ".: Camaldu-
lenei. Olivetenl. \.lombrolll. Cel_ini li Co.ru.uti o),
.. ril J"OJorm.1a 1",,1 1612 de Paul V. Romeoi ').
TOIlt.. --=-te lit"'l!li 1..... prie I"ptele papllor pentru uni-
fica... ril".lului roman, rurt lnloe",le j)6nt. I'ri.. """"lui al
XJI.te-. eu litll'l!io romani. ....i IlUIrlod...... putini. iDdepev.
d""la lilutgia a..tnbl"Olla..'. roti'" tl uoa beIIedieliQL
B.

----
TKZJlURUL LITURGIC, T. 1.
8. Lui Grig()l-ie fur<>"...." ..1 (epiaeop de Ton.... t 595), 1
"'" alribue " lucrare bi'?!>....l)eA cu privite la a'. Martin; dar In
cuprin' e!lle <> lucrare htul'Jl'icll. SCrie.ea cu cu-
vintele: ... Chri$l. Marti....".., ,i multA
"",op.a mullor cealiu"; liturgice galicane 'l.
9. De cea mai m:lra I"""",uatale p8 terenul liturgic, apusean
""te erillCOpul Romei Ma..., (t 604), 'ea'" .refurma
.adica ,i Im!K'l)Ali liturgia romani prelocrahl OOT6eAnd de Cel""lin.
Leon !' GeloJlIe. Ace"le reforme liturgice ll\cuta In primii ani
........... _ "_1"_.'''' __,_, __
.....-_ _... - .. -- .........
--
ai episeopatului lui Grigorie '), IntAmpinart. lmpolri-
"iri din partea poporului ,i a mai multor epi8C<lpi
"
DR. BADgA. I
\
i
I
110.-;... /lI>p1lL l.itl. IX. <piot. 12. 1. Bibl. 4. K. V. W..II< O.....
4. 0.. 8d. H; s. .. -.
'Jl .. Map-. l.itl. ..... 13-
:li J...... tit., T"!,,.: '" Llt.oyio _i....
Tfawo... .. a.-_ _, ......
-.,.. .. _, <lr.. __ fi' "',,..., _ Of
0.0 ...,..,_ _.. Vll;_.....
,.. .. "' ...........C' .. .,... ...... __i,.:_
ekr ,... h" Ij_'" IV IV .. d.
_cIoT_ .- _.! "'_110
_." , do .. J_*it .-por _ Fr. v':c .J... ..
, M<pc, P>tr.... ro-. LJOOHlL

TKZAURut. LITURGIC, '1'. J.


14.
53
,
,
,

...
l
I
,
i
I
,'
Scrierile liturgice eretice de la secolul IV-lX-lea.
BiJlerica In eontra erilticHor eomoara oi
de InvatAturi, prin Ilraiu 9Crieri, ct ,i prin inatitu-
liturgica. eretici, la lor, nu de a rU
punde orlodoxie,nului tot prin arme de luptA, d88-
ci In acest $COl'. putinta. o activitate tn&emnaUi.
att pe literaturel generate ct 1" cercul
liturgic.
Int.... premergatorii ereticilor !re In se-
oolul IV l';glIUII/iu (an. 3(12). un preot din Galia, care eU'"
linea cuhul a degenerat din Ce In ce mai mult prin practica
cea noua, 'fi a perdut astfel lui. Podoaba cultului
estorior, 1'1 mormintele martirilo,., "enel"3liunea relie-
"ielor martirice a mult Pe' Vilp1an\,u,
care propaga o acestor practice
Dar leronim atat prin g,.,.iu prin eeris pe
Vigilanliu, arltalld gr........lele In cari ereticul. Tratatul lui
leronim Intitulat .Contro l'igilan/ium. cuprinde argumentele
cele mai tari In eontra aceotni eretic ').
Tot.pe ac681 timl mai vedom pe AP<'/inarn epi$COpul
Laodieaci (an. 362), d .;l;nl<\ a Infiin\! un cult In ,'ede-
riie eale oretice, prin imne'" pe Mri le comp"""'" el, oPTe 3
fi cAntnte de popor la &eniei"l divin ').
Uai tA,."" creticii Ind!!turil.. lOT, 10 urma
c,.,\ncenelor i"pte, ..... pe cmp"l ,..,ligi,," cu ortodoc,ii,
a-fi IntocmI liturgiile tot In lotel"""l doctrinei pe
care o tn v..-lem rii80.rind o' mullime <le liturgH
de aceel fel. atrib"ite adeseaori, pentru a domlnd; autoritatea
dorit!, la diferite pe..-ne vre<Jnice do respect.
In acest timp prin urmar.., eroHeii n...torieni, ",onofioiti
n'oooteleli, oomp"n murgiile lor. cari"" lOt Inmul\esc In
C\lreul timp"IUl. __!i primeec "dlngiri numeroa..., acelea cari
crau oompllJle, In (arm"'a.... "",,<lor Murgii, "uloril lor 'au
orumlul 1.. p<lrll 1M /iturgit'te din eari aU
Imprumutul ..ugdciulti. dupd cum .. """a<la din
lor fi din ""ri poort<l '...eu din
IUurgii, atribuit. d..s. Va.il .... eel Ma... Grigor.... tU Na-
:iall', Ciril "' el<;.
1) I'rosp<r Ouo!r>l\,j/er. In"ie Li'u'1:., 0<1.
.2) l<l<m p. 007.
lN-. 1104.. "",-_._T__ ....." ...
II, T. r, p. 99.

,.
DR. IloI.DLo ClRq&ANlI
De Ollr.... 1.... lat... emiti. ,'au dilliua douf, tamilil mari,
ti .......... ti ....ri 'li au orpnisat .ullul
100'. <k Mi TOm UN la In Iiteraturei
lit<trpo. OI priyirela II .......' pe ...lOlii COl lIC.ierile acet-
lOI" 60ua _ri ....milii. .
el La Nc.torieai.
u.k lJo ,.... ... -f."" 1.il ..rP>o aU S_"..
........... 1....,.".,...,.......4""",. 'HI,de ......W,.-.......,.
....... __.... """"1_.. _ ....._.
J
T&ZAURUL LITURGIC, T. 1. 55
i
rugtciunil). Dar In eol&eliuoea lui Il.enaudot, unde c,gu....ua ti
ace""la murgie, nu gt.aim acesle bl""teme ').
2. NeM&rW (t44O) 8 eompu.o de a....meoOO O de
mare autoritale pAna astaii la n$!ltorieni.
3. Narzo upranumit la. 446), al ereziei
n$!ltorieoe, eomp""" In NiJlibi o lil .. apoi o UJ'U"""o " mi$-
!odi/O<" fi o cart. e.. rilu"lu/ /><>l.:ul ..i In Inlel...ul eceatui e"-
4. Toma d. _(a. 5;))) n""torien. hnpreuna cu disci
puiul Maraoo. (a. 536), au fllonl multe P'"<'1w;r/ln aaupra
lilurgiilor oll6tori"o".
5. J..uiub (a. 5SO) patriarb al nestori"nilor. eat" autorul
a doua.eei doua d" IntrebAri Ou l1i$pnneuri din cartea ea .De
wcro..,.n.lio Eccl...... In se!lllul """'odan.
6. 10.i( (8. 580). er<llic neetotian, a acri. un mare numar
de Iratate, Inlre cari cel mai ll\Jl8mn.t ""'" .n. MUoi. <:de-
(>rio......, fu/iDila!.......
7. kirio.c (a. 608). "piocop de Ni.9ib. neelorian zel.""
acrie un tratal .rx0P':. miM.rii fi plicar... 10<"', apoi Olucrare
.1)1"". fi botauf Dom"ului .
8. ,....iub Adiuben (a. (51). patriarh al neetorienllor. COm-
I
"p,uae un rei de tipii> <.,Amro). a pua In rinduiala bol....
Lulu;, poeI:;ntc-" a elinti,..,;-l!ieerleilo,.... -;;;;;;,;;
9. 8al>oi.. (a. 7W), e.etic n""torian, eondu8e ,eoala de mu-
zid bisericea.scll din AdiabeJl, eompu"" rugdciu"i d. bine
euud>ltdri imn.
. 10. Ik SiMea (a. 770); """torian lnrocal. a acria
aaupra Ul) imn p,..ali .
11. Kirio.c palriarh n""tonan din AntiohIa (R. 7\l3), J"".
" fi c""'P'" <> I,/.. haldilie4 (I)eetoriana), asupra clret au_
ten\ii, erudil;; IncA n'au l;!Isit" ""Iu(iune definili,a.
b) La
Iu lilurgii!or monoflLite au contribuit urmalorii
6Criitoti ,
1. Sahak (Isaac) ,1I"4l"op, ai Annenilor, dupt
ee t",,<insera Biblia Imp....unA eu aHe relig-io""", din limba
g.....cll In cea .''''<tana, prin aecolul V_lea (an. ''.li!). {irar6. 1" "'n'
!i 1;10"9;" "",,",,1\4 '). u..iti de L..min<Uorul (aec. IV).
1) PYpto O I...il, LH.. Op. <--. T, 1. P. 1-10 ><qq,
2) Pl<JoP<r G "i"", U'O<:l.,t<l. II, r, 1. jI. 222, 1."-"'"'" .....
kIri<ft.... ,'<It K<nO oo'rtI0i0 1""10"0" Ind... <1 <It ooi<>urd'!.oi """oi-
<!<robl ....", riOoi!<. O , /-il.rg_' ..II. 01< 1JI""" <10 M._'.,
.... 01< "...."' io"lo'j, Piqo.. : <tII. <l<o _ .. A.""' qoi ieri <10 Ptq....

1''',..,,1: oi <tU. "" n'o.' .n q 'ti"'! /OU.. don'


',no6o.
;
Pooopeo I...i'o< !J'"<:l.. 1, II, T. 1, p. 2:.lO-221, La .,..,;.
_ . li><; inlt<e <10 l".. ..U. do. COI><eo ....II. <l<o s,..
ne... ... <l<o ..no..,it..... Lql"",ono"'itnn'...... q.' 1.' "OI
DR. BADU
'1 Gri:q....io L.........uor.u (........ Arme-
nilo. (oec. h'). uni ""litru M<llilii ..i " /il!';"1O ca... p.imi
'lUI; tirziu" uemtlUlttt (:u a .... 1"1I II"'-tom ').
3, ..O (Philouniua). alta dati numil'" x... epOAoc>p.
de llle.apole (a.. 4iS), dixiptll al mnnotiIitu1..i Pd Jo"'/o.
ti uou' dlnlttt oei mai uolosi lpoolIOli al ltloOffOfiailiamului. u-
do 4>11.... oU _ .....u.... lii"rgii. (airia<:e). dinl ... ""ri
uoa .-te pina ulizi de o autoritall 'n a(:lUd IKM.
rica- Lilu'Tiile iaoobite '-le Ifi. lN.tttdul ori:7i_ """ di.. liiw.....
giil. lI'rloot=a'). Renaudnl. II orqr; .
prin CDnlp"n'i ..... iaoobite ClI ...Ie ........i d. '"- I
.... Iaco., Yuilie . II........... ").
4. OO--r (t 4<14). pJ"8!'l'dontele ainodulul loot..- (aoi ;
l.ot-tfOl'll4 tinul In Erea .. anul 4-10, lD _iu_ ..........6aitia-
mului, r;;;;;:;: "Jil..rg", pe .,.ttt O ue ti UlUi 10 lotrebu
iOI&nl . . aNaioi'''',1'').
S. 1_ (a.. 400) preot III Aolinllia. eete autorul a d......
......... .,.ri fac din aeniciul alpUm.lnei celei mote, dio
lilurra Waron.itLlor').
o. 5"....... (a.. MO) epiKop do lHoIAa..."..,n....lc monotirit..
eete autorul UlMI, Jil...gii, """" I r.. """ruodau. din odata CII
_ alu; .."",..ulu. ti a lCOIIIuia Cu 1-' a lui Simeon.
7. IOd" lOIpn.numil &r-ApJlIo.. i., (a. M4>' "8urneo al

,
1
TEZAURUL LITuRmc, T. 1.
=
57

uuei mnblir; din Seleucia, eretic monoti.;I, compuse imna


.;rw.C<', la ]u; HriBt08.
8. &ver (a. 518), mai Inainte eJll!oop al Antiohia; apoi
illgonil din aCf>St """un pentru erezia lui, a comp.... " carte li_
turgicA, C/lre <lxi.ti ti acum printre laeobi\i Dub ail! titlu. Ri_
l"al"l b<>k."hli ,i al .y"",,,ului. ').
9. loC<)<' (D. 519) epi$C<lp In &"",q, oona,de1"3,t ca eretic,
dar a carui ortodoxie, " ro.1 ."atinuti p,;n ABerna";, ,,,,"pu't'
(> IUU'HU. lntrebuinl"l fi azi In Biserica abiaiu;aul. Tot el a
comp"a nJll'lciuni li urgiee. cari"" In liturgme eiriac<> fi
etiopene. IT""" de nuloful uoei lucrAri .Rl"duia/" pt"'....
bole , In ritualul Maroo;I;!o', _
10. Iacov na....dM_Za""ol....... adiet ce'1"l<Irub. epillC(lp
de Ede8a (t 578), al cltui lIume I'n Imprumulat MeU ",,,nof,_
aitilor cunOJ!Cu\; In Si,.ia 6ub numirea de <lacobip., ($le aulO-
... "'''; "'ulll". ",goldu"; liIu'g1a. allale In lui
!lenaudol.
'11. lffl ma.e renume We la Mar<>ni\i /<00 eupnlnumit
T,l/",,,du/ {a.65n epl8COpul &lesei. Int.... alte COmpo>:iliuni li"
turgice. lacnv "..erie " ..duiala balo:ulu;, o epiJlold preo-
tul To"'''. In cne d....e,.ie timrgia air-ianA, O aM opUtolol cit....
fo"'. SliJ"ul aRupra ofinti ...i apei, o aii" dtre Adou preotul,
Cu deo&ebite rlndueli de" cult.
12, 1""" ,1/""0" p:>t.iarh al Maronitilor. de 13 ca'"
Dc",!,ia probabil au lmprutriulat numit$t 10.,0810 "ulonol "
cdlO'Tv" "nno fi al unei .I)qw. pr'Olie.
Din arit",ea acestor llC.iilOri, vedem ca fi ero::tieii au d_
In aC"",1 timp O ma.e acl\vitate In C"priMul liturgic,
PERIODUL
II-LEA
,
ISTDRIA LITERATURA LITURGICA DIN SECOLUL
IX-XVHea, SAU TIMPUL EVULUI MEDIU.
16.
Literatura IIturnlcl a bisericei ortodoxe de
n evul mediu.
e dt de bot!'at ni S'3 [u!lll,,,,t periodul
In producliuni de litllr:llur b,uriceasc ll'e
neralA, dar mai cu ""amA In serier; de cea
J' mal scumpA valoo.re, In gellulliturgic,
de mArginit ni 88 acest period In
8.lrit. pe Cmp"! studiului nOBtru.
Cauza acealei aleriliIAI;, (1 ghim In preocupatiu.
nea a Bigedcei ... cu apArarea luvii_
ei atacate de Biserica rm aci urmnd
a...pArliNl'l Intre aceste dOlla Iliaerici la anul - 1054.
la rnd aecu\ite Indreptate din apus apre rl-
aII.it, dl1J?l aceea MIIltele inovaliull; llllrod""" In Biserica apu-
_n' prin epi"""pii latini, apoi corinlele tCllfa", ale nCe6tora
0" r.riv;,." la allpcema\ia lJ<:9110lllll; roman. Oiacci.::a
'n ata acestor Imp....j ... r<lri, f... n.. pcob6l.. pentr...
d6llviouiroo de acuzaliunil.. ce i "" aduceau din apua.
In ac..la.,i timp grave e r<ltlcici In car; ciizllJl& acau"ul !'Ornan,
rl& unrl& au pornit fi....le llChiaruei.
eau.... In producl'''ni lil"'i'ice. <) mai atribuim
In aceet perlo<!. indiferentiemuJni propriu firei orientale
cina.t Hum Inlru eli.' fi lnlra ...hii rlMrileol; apoi nelu_
i!lleme dinl.. CO<>dud!ori.i ae.I"; precum
fi iriIl_tei "'Ioritano .. i"'pr.alOrilor bi.a.ntilli ....p.. 1l>UU-
l'iJM ee:JMi.Mke, " K!I'''. lot III P'eU"'- BiMrieii.
"lai .. CO<Itribui! la ln\eloeni... ...-tei Htenlluri,
I

I
_____rA,..-....
._-_.. _..._-_..... _....-
ti __ti", Ind':"'Phte ma; linill de cU" oul_
t.:lm 1" contra ..ligiu",,1 c'""!tine.ln aceste timpuri triete, .... da.,
htrb:l1;i eu "" rindeau mai InUi.. la mintuirea yle\8i
10., fi'apoi duC" _ ro mome..lede ..,tieri ..re).
11 __ ... Oi qq .......
Lo;p;e nu. I Tlo. C. 2, ...
c... _)laIu. apooI(;rw,. io T"",,,o., lilIl. 2, ... lOT_lot.
60 1lJ'l. BADLI alllllLllfU
-
j
1
II
II
~
-

I
I
,

I
I
ru:.o.urUlL L1T1J1IllIC, r. 1.
liturgic din biMrOca e!'llnta Sofia erau etrlliucile pe Uu;
iar In al dolltlll. Ki<:e ... pUin\1 Gr4{<>rie de Va
eill. eel M...... IO'1n Ilri_tom ti Grijror'o de NiSAu fOlJt
mari nu numai prin r.l'tele lor. ci ti prin plot.lea eu ea......
n..,....u litu"i""
5. 1.. XI vi,,!ui" ,i iIIt.,..icul Codr,,"
u.. ealugar grec::. coo... al"lOenlil multe oom..tarii liturgioe,
amnlito r...rte adMe;o ori de I.co.. GolI. 1.. Eu"?"?JiOlI alIu.
o. N;JooU Cenolor" ..tri.mOlI CO....... ti......
polulul (a. UJ-105tl). In polemica eU bolinil,llIt.. alte ..,.ieri,
""""PUN ti un tntat ""P" IUo<"pn .....1lll"'-u "'''liW. de
eare .mintette Loon v. ........ "..-1Idi-
1f.cdlo.....II . Tratatul lui Jilibail Cerularlo. elia cu .tit mai ....
lonwJ jHllltru noi. cu "'t ti III el ... a.firml .u....ticitatea _ei
litu'1"', ...tind-o .flie&, ca a lui cel 11.... ').
7. De tob penlru atu<l.ul lI"ru. elite ti
hului de tlJ GNa.....,hc..l- r
(a. tOOl-l11 1) : "'" K""""" ull rol de ngu .......t hiooe-
rieeec. cu pri ..iro la d.rurile liturgk. ti _iunilo do .llu.l").
g, o lucra.o do mare npll
ea... milllica a lltU'll;ei greceJti cum ti a OO.....Io.1IIu.1I"" eate
..:rI",,", IntitulatA .M"",,"'" e..-<a".lI .'U ";,,,w, ""........
""'"""1"'i...... nu.t>ocilnou K.........""', 00.1. mia-
tiell. Au In"lI\lItu desp.... lucrurile bi ieetti lui G....m ... n. pa'
triarhul Con.tanlinopolului . ABupra Butenllcita\ei a<:elll"'; "alo-
I'O<IM lucrari. a'au flcul multe d.8Cu\iunl erilieo ,i a'a de
Inulll Invll\ll\1 cII ea eet" compusa d.. (;;h........... 1 pntrlachu( Con-
"lan inopolul,,1 (t 740'). Inlru cftt ocoutll..:.I...... poa.lti no"'el ..
autorului Gt.... "'ao. fiira .. se arAtA In c.. timp a lIulorul.
Mai tllniu, 1.000 Allaliu. G... '). Gu6.nnger '). ,. O.,
1) 1'. Mil".... ""'roIvv;;... "'"" Tom. CXX. Cool. Moll. 'Blbllo,hea """O
"""um. r. VI. p.820 oqq.
r. .... P.,roIOll" . lP".. Tom. CXXVJI.
l' P. Il<>mp<>lct. ... "''''''''''''' "",...,.. 111......._1.. 7, 'f:...... 1""" """
'1i:00<l.. <li< A """" ivi--
<1_ .f;.OJ. "' _Tf"i._ r ..._ U"'Q'Uiox'" K_
.......,.&> r' fi 1_. ol.Uoo oLooOOl&O-. .... ll'_+
a) 0.. V,""I".. T1I4'-". N' I!lLu'IU l. B. Fr1t,.
b<!fl(. IIl1l, S. (r5: .'lll. U"'''' tom 'R.m." Id II ...... 1\.' .......<l....
..........iI "-'"' (Mlp, Pa... JlT. T...... XCVlll.J"'ll' \'1' t. li h
.1. 11;\<.1 "1'" l<I l!Iu .,,'" ,. Il , .. "n.
" ...1 1'"'''' a.' ..... tI"t'''1 1. ; .1l<iR
1;' ''''loii'lI _ ,ul .11 t...,.... B<l' uM t <la.a 1I5loll
""' "'L _ ,1\ .11 a
Il 1_1'1 1.. '" .al n 1 a llL'"
,.,,,,.I'I,.N.
e-t. 81......... 00iC." ...Iiq. Kdro., T... Vlc'p- '1.
". T.I.'f'*rio, 1.,.""".:09: .000000a II.
..Iriordo< do e-...linoPc." _ d uR __It 'a" .. IlO' .. linofl(jo;""
,iruU:1Worio __ rl . ri,_M-" __aL __r_.,......
.......ir_ ...I __; _ ...... "-.
"
DR. DADU C1RqUNtI
+
,
eonvinfl'lndu.. el pe timpul ....1 GI>e.IlUID I a1plielrile
nu enu .ju.... 1a '''ptll lna,ntlotl .,., .. l ....te1l:l .......l carte
.. o'-totnd ci co:mlinutul ei ""prinde lucruri "Ii
Glie....... 1. ti"''' loCheiat er-edinUo eli nl(l."l DU _ 6e
alluldedtebermaD II CO........tt"QPOluhoi (12Zf -12JQ).
In ......... -..ta a prin, IId.Inci ndAciDi. " ulUi
aproo;", .. nu ... mai Ind<Jetla de !aplul d Cbermaa "
MI" ...torul luertrei. dll ti mai Uni.. ... .w.r;1 multe ......
fidri de la Eriitori. 50_ T_loniaulll (11429) bl
:0_operei.-ale .nrq<"';; .....,(;. (OeIpre a), li"" II)-
. ela aYul ... iel_ lui GhennuI. petlln> elUl
eviri" din ....bele.cn.;, .. _Dt mull Intn ele. Iaca.
<00-. (t 1003) la llOUVllll. _ ... C..-um. iarqi
01_ ro.rt<o <iei lui GhenriuI. Tot uUool fac fi alti
.,ton.,.ri aii _ as I:llwinlo... ale lit...... CUIn fi dO.
upUd.riIoI 8iInbo&o ale ............".
9. Re itul caDODiIt JlGUi I tau... - w..oo.._ -
fii ..n Oola'OS' d JI..r'ft Bdtri:i IU
.....JOtiADpol.t. ti 110 ..... Ilol .ni e ,'............ _ .
C:al.lloful cupriDde r..nctiull.ile ....iicI de la Clll1ef; ""Iri-
.m.Ja din "" atribu\;uo.1e lor lllurp:.; iar
1..1.11..1 conline multe orinduiri aiDOdaJ, eu pri'in III ......,ci..l
divin ,).
10. Coli#.......II,'iu(tIr ..1 10" Coli.,. ori f>'iotfor
.\"""'0,...1", ........ un 100 din sania SofIa di .. Con-
"anlinopole t c. 1.::JW). lD. Imn Ili""'; lnlilulaUi ,N..
KpUO",,,,, TOV ...",,,,,,,,I<n""'" 1l<lllJ<o
IIlo, dl mai multe fT<lgme>tle lilurgi.t:e, eu ... plica\iuni privi.
l<lllre ta ncigina aceelui imn, rupciunile ce '\.au 1.. 1..-
,llnri CU l'iaat\iul, ,i lite In.altluri de relul ac..ta. El I alcl
lult ti ""<l"'<lride din Triod ti PenliCOlIU; In aeellee IAmu
.otte e1uzele a1irbl.locei, datele i$lO.iee ,i .lte 'l.
11. O lertere InM de ,aloa... ,i r<>llMe <1_ doCllre
lilurgifli, _1 ceea a lui Ni.t:ollU C<lVl"U"
un lparator "'" al IsUlasMUlui ,i arhiepieeop II TNllonicului
(t W71). Scrie'''' aC$OSta poartlliLlul ,'H l;cI.. la ..;. &<>u; ...,.
(E>:poeil"'lilurgi"'), ElI eIIe n In r.:lde capete
In el"...IO.u.! comelll8ul cu mulll <)OUlp8teIlj.l, ",,,,oif"""\iu ..
1l11ltlCl aclelo. murgi"",. einllrilor, "1 lot ce (>Jmpune ...
viciul di.in '), De mal'O roloe mistic elIle ti .. Illfo lenere I lui
1. p, /IIirI><. :. .. C". T-. au.... p. 9lIO_
21 P. /II :. .. C". T-. CXl."'.
:li P. Mco<. _ If.-T_ eL
P.'" 1-"1. ool. J
0... 0-.,1)10_ ... _.' rw __._
."1' , I$W, .. IfI:_11IS. Dt, l'a. " .......... .... T....
Iop _. 1 ..... P. 2l11.
,
-
]
t

[
t
rEZAURUL url,lRGIC. r: 1.

C.vuil. cn,.l b- 1" flMlpte el'l;' tn


cartea V. aoostoi 8C:.i..ri. (:;'v..ll. ee oeupll eu mlnu\iotIitate
de .11... ati .. \i lui fi ...m.. ifica\iu ai,nbolicl 1\ I..
..l>ie...,lu; 1 _mi.. te .lbe. Ia e " .... oc..lu.... '). _
12. FiI;;Ui pIIt.i..bul eon.tanllnotzolulni (mlul
t876) n_ o lu.,....... l..tilulaUi .. l>
6 oc I'ftl/I .... b '" .<jo ...... '"
_1 Tii .....""""""' A.- tillu......Ui 1.....,; conlinutul lI.e"" fi
.,,"""': I;'Um .. -..- dll<:on..1cu pl"llOlul la v..,... m,.,..,
b OffriRli r lit"..."" S<:.rieo'eo. cuprinde mull. rlndu""i lipi<:ale").
ta. Cel IN, m... rUlIrit.... dio _ period_
Si_.. rlou"o-p.. l T.....IolliclOl.. l _
(t 1429). deep.... _ t'$Ilum.ilul 1_.. Go.. aice :oc : ....
.. ..." _ ... , .. _j..d. .. ."'''1:'''' ,..,u..u... -
_ ..d . SimeO...1T_Ionieuk.li 1\ o ...10_opert
'-..te eUnoM:<llli de litnrgiftii ritenl ti ....b
lillul ,n,,1 oi, " ..1 01, '111 v lI.. o.. ,,;
(De templo el in m Da....IO). Ael .ulOrul ..0<""""" m";
tntloiu I..t.u.. chip d.,..ul de _nle, deepre Bi..,riclle g.....
......i, lmpl.\i ...... " .,(Inli..,. lor. deop.. hil'Ol.o..;I, birotezil. Clie
7 bud" fi "'gtleiuoile slinle_ loIai departe. u....-d O boptll a-
plicatiune .1"lI"o.idm;s1id. '"""P'" /;Iu'.liilo. Ol....i<:ei ortodou
i tuluror iciilo. dvj"". p.in CIOrt d ..pI Simeon.... Inllo_
l
i,eau nu nu i "IlI", ."reri"\ele ti Invie.... Dom.. ului, dU" fi
mpll.l\i.,. ..enlrea. 1I-a sa pent." jUI'eeaUi. Oin .eeam
carte nu 1'PM'Ite nici O aplicr.'e _'P"" celor CI ... IO\d......
'n O"".iel de litu.giailO<"ii ei ').
14. .. .. ic..1 E1>ynoxl><;
Mit.opolitlll t:r...ului (t 1447)"elll ClON! a luptat la .inodu di ..
"lo's"la (.".14.'19). 'n cu..t'"" uni.ei lliMric..i ll:'OOGfli Cu Roma,
... pu. Kris,""" ,A"'''''Qyi", '''''' dyf<,w . tipAritl III
P".I. la a.. nl 1r.60').
15. 1" linII, IralBlullu Cl)di.. Curopalat"l_ 1'""",y'O<
"<&>II,vo.; K_.. c. 1460). Intitulat fI Q1 ,oih l>" '1' '" ,.
foiI .. K"'v.,<".... v"\I .. ..; ... 1 "'QI <....
6'f' .. .. 11\; hxl'l.,i,,;. (De curl", SI ecclesi;e
Conlltantiltopnlitallle "meiis el omdali.bu. '). a.s pentru ,",udiul
OU. BAOU' .C1flk'l.... NU
"
litu'1l'i<: o mare ln...mnUate, (Ilai ales cA tn 22 capitole
ale !>eri.,rei fie araU lu'ninas, nu lIumai
de la. curl... bi""ntinA, ci fi fuoc\'unif" ranguril"
<la la curlea 'patriarhalA din eo"etantinopola. Dur>'
aeeaata. pe aHe eestiuni, -Codin arou Ja cari anume si....
bAtori. la cari proc&liuni, In Ca locuri luau parta bium_
tini la "''''iciul <livin. cnd cercelau ei curtea ,i
In Car; zile vieilau monarhii ,i alte llieerici? Mai depart.. autorul
...rviciului divin, ,i ... eu anul
billOricesc ').
16,
literatura a bisericei apusene din
secolul
Si In apua ea ,i In rA.4rit. erau mai ,nulte rane eari cousu-
, mau In primeleaecola nle periodului al Il-Ioa, ar-
borelui liturgic, la am..ninlau cu Mai ""
gA_u la ordinea polemicele ale apueenilnr cu
Bi...rica rA8ilriteanA pentru auprematie pe ca.... 'i.... arog""" oeau_
nul roman. DurA ac&stea, """eau -.dire<:tiunile lilOllOfi<:a inau_
gurat.. de ecot....tiC, cAtre cari Nrbatii eruditi Ilulrel'tau tooli
luarea aminte_ In tine, p"pilnr de lutind" puterea
apoi luptele lor cu principii domnitori In llCOpul aritat,
tlIceau ca ac!ivit(ltea litora.A 8ll se Indrept""" aaupra aubiee-
telor de o altA naturA de cit cea liturgicA. Cu tuate acestea.
scrierile din acest reI sunt mult mai numeroase de <:AI In riMri!,
de a<:e6a, eu nu voiu de j>e cele mai Insemnate.
1. Alc.. i ""u FlaCCII' Albint" AI""i"'" (t <l(4), un mure
teolog ..nglet "enit la cutlea lui Clrel c,,1 (7&1-814), pe
la anul 781, ... distinse prin ,Eferite trat"''' ...ri_ de litera_
turi ma; al"" prin u ..eri liturgi"" cum auht a. e. eplalOla ea
CMre preotul Oii..." In ear" arati iatoria bole.ului '1); apoi
scrierea deep.... oemniflcaf'''''.,. .... miriler 1;t.. r9;"" "); mai de
1
TgJ.11110L U2l1RGIC, T. 1.
65
1
1
L....""'" ".."...,.......
- _....... """ ~ _ . . - .-...
_____ r_Io '_
... __.. _-
DR. BADEA:
2. AmtU,,,,,,, epi800p de supr.nu,.ut ,SlI",pho.ilu.
'1 857) un litu'Jl"i.t mis.tic pIlnA la -_o pentru care
",i.r i .... aduc lnvinuir, de cMre a scria mai multe
ope'" liturl!.ice. dintre c...... cea mai Inaemn<ltt elite /k ue/e-
siUliei. (J{fi"ii. liI",i qU(JI,,(Jr' '1' In prima cute a a"""lei opere,
Amal.riu deapre .nu billeriCOl&C:" In doua. d""pre
t ...plele ierarh,ce vaeele alinte cu aemnific:l.tinnea lor;
In a Ireia carte, loca,urile afinte (Biserici), dntar....
hiaericeaseA ,i litu.gie; In fine. In a patra, .utorul.
daspre otele de rugtciune In general, .. In apeeial deapre <Hele
Dumineci. '
3. Ral>an... Mau'u' ""U dlallnentiu8' (t 856), diseipulul
lui Alcuin, fOllt egumen al remullllei mAnAsI,.i Fulda ,i apoi
arhiepiaoop de Main. (S47--tl56), 8'a iJU$tr3.1 printr'un mare
de scrieri, Dar cea mai val"",a;r;1 operll Iiturgic.a a lui
I1.banus ....Ie (), infl/i/ulil"" cleric,,",'" /ibri '). Aci
lIulo'u\, \" prima carte, d"'!pre persoanele Iilurgice,
va...le .finle, ,i e'pllct lilurgi.. In a doua, despre
ruglciune, [IOlIt, el"'mo.'nll. pociinll. 8l\rbltorile domn",!li,
lile de ruglciune"i .i,nbnl ..! cre-tinjei; iar In uiti",,, carte, se
ocupt cu predica...a In lucrarea oi)" .aeri. ordi_
uibu., ""","amenlia ..if el oaurdolaiib". Habo.nu8
cele mai ,nulle din acrieT"" lui aua indicatA ').
... De folO$ pentru 8tudiul liturgic, eale oerierea. ln!ilu_
I.la D. a(fi<ii. diainis, .i.... de e:car<lii. el illct""'e"Us 'etU'"
=lca>astiea'u.... !) oompu81 de ren'unilul seriilor W,dafrid
SIMbo, dioeipulul fui Haban"s oi manlslire Heiehenau
(an. !l42). In CIIro autorul ee o<:"pl cu cullului, care Ilu
" Innoril de odatA, ci In cure"] timpul.,;_,i aub innUOll\n lm_
preJurarilor '). De o "ll"ala. "3loare este opera lui Walafrid
Re. ue/niaHc<8', 'In "" autorul <ieaer'e primele de
latAlniri religioa..e ale c tinilor .i.prelnch'puirile In Judaia",
,i al" acestor a(>Oi lralead despre ,coanele
cele vechi. cl0pole. altar ,i afin\i.e. Icoanelor, Mai deparM. faC<'>
W,,13frid O CurioaaA compal"Otiune Intre pap."\ ,i Intre
patria.rl, ,i patricianu! roman' a. De la a"""t 8Crlitor a ma.i
rit""'" "n tratat mic .De {}{ficii. li""'lu8' "",upra anului
hiftericeac.
J
i
J
TlVolllIliL UT\lIIGlC, T. 1.
5. Cardin.lul 1/"........, (t e. 1001). 'III tnrocat polemic lu
_tn rblfi\.etlllor. a'. dillti,. Inl p.....i prin .c,tI.....
AeI_N. C._M <:al ). ID c:o..., tJl*rl .rima In
e..ba"""'- ti juIlilic:t 1.. 1.1 <::1 .. 11..... eAHI.. i.. 1.. P'*.. I
c:o.l ....... It
6. Cartii Pot .. (te. 111>7) lUI mtre
lati.., a """,putit lilwyiel.iJo t<:,u... ... "_ICU'").
ti UII mic I...ltl .Co-l.. '-por< eli-'..j orocii.').
7, SOeard de er- (t lllllPirtt de" diret-
V..- """id.; a..u_ pria __"""".. operei alt .lIi-
,...Lt.. ,.., ..._ u eliri..,. .roci,.. Ia 9 Clf1i. Ad SicanI.
-'pl cu lowl dttermintt pentru cii.'". .--Dtlot li-
t............ .anlt liturgit.. ""'" de rupciUDt P .... u1
li. 1. timp COl Sieanl, rc..mitlll ",- l'OIIIaJl. 1_
,,",",i" III (t tZiG\.e->p<>tt opera 'II .Do ....... 'l.
care. IGIII _ba ca Iucrue de .u:.... mulii tni eI..p'
.\ItIlno)W. Aci. el. oeupl CIO diferitelor plrt;
ala
9. AluoiJOdrol< u H.u. (t t!U.$) eupnnumit
00<1 . In "UlIIiIa It...... $1<.......
" pa"'" 1iI..rg>ct IIIb hUul .n.. .roci<> ........).
to. YlIi ".."..,..t tIIle pe te , ,,;;"VIle In pr........ Ii
chiar In .r.n ttudiului Iltul'@:ic. III.tul tcOluIic T_. <k
Api'''' <t 1'.174). care compllM" lucn... de _ re....b titlul
.Ez,...ltif> ..toM. '). Tot de 1. _ t<;.iik>r. ",nu" "",UrlA
..pa""... Iitu't!i<oi In c""","",utl. lui "pe'" .Sol"' .... ').
11. ,,,,,,. """""IIl ..", <tl2'i'). I -:,it In" un Inl.at de
II mII ",iCI. ""1..... lul,'un 1\.1 d. tot eirnplu cu titlul .E",_
oiIi.. "'i..... ').
12. IVi/ioel,,, D '" .. <t 12Q6} IOU cum el Inl''fi It nu-
.n"" _ G.. i/ielm." D and' - epieool' de )Iende (Mimale In
departam. Lo1<\re), (0J>1 prllfeeo. de DTtplul canonic lu llol"ll'na,
a comp'" 9Criere Rali,mol. divi"rn-wm o/rido...m.,
Inlllull.tl"lfel luat In vedere t:..odul 2tl, HO.. ca.e
l.,."li!Ill<\ d.pre p'f><>Iul Vechiului eu inllli .. ,Iime ...
DR.
nifelltalionem et vedtalem. (Urim .ve thummim '). tol cum
acrierM lui, d.. Pl"6Ot 'CU tlove.i biblice '). Cele II cArt;
ale ecrie.... i lui \Vilhelm. contin' subiecle relativ.. la ..
slinte ....a lor. per"""tiele liturgice, v.......l.. liturgice, Ii_
tUI"lfie, oNlle d.. rugAciune anul bi""riCMC. Auloritatea a"""tei
se vede ,le acolo, cA ea a fMt prea de multe ori tipA_
traduSI!. In mai multe limbi"l.
13. lntr'un metod CU toiul doosebit. a liturgia
nerlhoJd, .de RCflcn,/)u.r{J !t N7'J), ca.... prin predICi c"tehe...,
a arAtat poporului actelor ..tinte.
14. S&eolele XIV ,i XV, au rMt In apue pulin producl;ve
pe acest teren. In acest timp pulem pe
seriil"ri: Guido <k monle RGtherii, care e eeria pe la enul1333
o _reo!(,""i.. P",lo.",4. cu cuprin.. liturgic. Presvitorul. dupa.
allii epilJ<:Qpul NlCO'''',. Plolle (decl"tltoru'" <Ioctor), a compus
(c. a. 1434) un tratat E:ry<>sUio .n's""_. L1i,,,.',.. .. flicket
Carllmaiallu" 1471), In llick,ll -
I
lArilllind dir\iunea mislle-!l, In vigoa.... pll.ull. atunci, a dat
ucu.rei IJQlc _'}::"po.itio ",.__ o dari '); tn fine.
ullir",,1 eeolastic Bici (t 14tl5) lncii. ,>a fl\eut c"noscut
prin oerierilc de aceat reI ').
17.
Scrierile liturgice eretice in evul mediu"
p !'Oduc\iunele literare eu privire la cult, se lot cu Inc&-
putul ac""tui period dob"-nde:ro atabilitatea Intre credill-
ci""ii rii.lii.ci!;' Liturgiile erellce In aeris In periooul Inli",
pri"",ac nc,,"m prea putine modilie-!lri. InUlreac autoritntM lor
normativa. Tot 1n aeesi timp se compun comentarii privitoa.... Ia
Il 1:.0<1. za.30.
l.. rb-im Tu..." ....u ,..Inl< prin <;ni ..."1
"'''',., "''',<1>. 'Oi"l' lui J<he"".
2) V. Th.11><> "'". op. <., p. M. N. BouH,. Ol<l'oa.. oI'. <., p. 531.
3) p,-osper O"mag<r. 10"". i.lln'1! ... <do li. TOm. J. p. Non,
d<V<l dire, t 10 glni.. <1< 1. sci<-n .. t II. d, O"iiI.um. Ou"-"d.
'a p.>l1icnli<r. q.. 1< n",;_l-o ,';.'.""u" effl<io<"um lu' H: "",mi.. II....
imprimt ._ d.. ""n<:tC.-.> m"'Wqu... ",-H<n-a q"1 man'.. t
....,.'" lu; port>". 1\ p.orul .n t M.y.oce, el an li'. tu' 1. <l<m;....
poge d. <:et,. 1lt,o. 1.. porol.. "'iv.a..... _ Roti di..; ..
c..u., .f"........"'. ""......41. _ , &">qu. di..
"""'M', 04'.",,""0" '''fi'''''. imprim.adi "" , .........di, lv<p<' <_
,,",ni ....,'-" ffi-gi<.'u'.".ri f;M-WO", IN; ;,..j""r", .., """.......... ,'"
"'" tob.an.m Fu Il<>m'''; .,;IIui ""0<1",._,..,,,,"
.0. _
4>1:<1;'. Coloo. Tom. 1. foi. 211_m.
V.I<ntin Tlulhol.., 0\>. <., ]>. 76-
I
,
,
,
I
I
I
!
I
T!UUIIUL LITURGIC, T. 1.
"
1
b) La
1. Moiu .oa....,d(Ilarceflba, . l:l6:J) numit fi :s.w., Mdril.n
ioIcobil de )1<*11, _ .ularul unei """ION din lilu"il.rul iI..
cobil'/; doul In"''' din cari unul pr.I",..; ::::tEoi
fi tltu "'P" 1onU'"jll; In fine, llUI ulor II uMi e: 'ca-
.11"..1.,. "ulii... '.
Il , .... ..." (L tOM), palriartllll Iacobljilor d;"
.... _.. ,

DR. BADEA ..U'D


__.IODU .... "...... _
......... _ ' ...... .. _(JloIol, __... _
-_.. _.. -
_..DooJr< _'''-''''1' .... t 'i :: '1 - :::r.: <Ro
'w:'l .,,_..-1_1. ::iJ : .._
.. 10 _ . ..o, T...... IJ-r=, T. ... "'l.
21 ........... Q ! _.:'" UhooII.... T_ poe.:lClL
311__ ...0;10 .. __ 10 _ ......... '"
_dio_dil ........: 1 ....__ -.

t
I
I

t-
I

T&l.o\OROI. urDlIGIC, T. 1.
4. Eruditul epioocop din Amlda. In Ye->pOtamia,
J)jon;m &r-Sa/lN ltH71), ..,.... In Ilmr. elrbci multe
ope'" nlo....... cari "ove<!_ la aeeM. .utor. O adind "iln\-l
leoloriU. l)ln multin>M ..,rieri)or lui. rolu eHi III nmura. Il
tul"ftlc:A .) .A.'""..... cari ...t _pori....
1.. I .. i .... "'''''''''F'; b) .Anl<II.- dQNJUliU di..
i ...,... ..__....... pri.. AII"""'...."'... ; e) K.rpol.,.............
-w.riMl Iih'r-g>a sfli lod... 1_. EI. mai ti Ira
.. dlot... eari una eete lulrod.. In litu..,u.ru1 lob........
"I'lor.
M",,"iI ..pn"umit .eri M<IFC' p:rtrillrbul lacobi!ilor
( . 1t7'l). ."... 1.. boIlIlI nlood-U U.llu.l.. P
rit...!ul airilln lKObitic:.. EI ti. O anaroB.
6. Cel mai erudil I'triltor mo<.olbit dill -. timpuri,
.....""_ a.. ....... (an. 1100-1173) ti
...b pm>tru poeziiloe _Ioe o-.N.... (il p"tNrb
.1 "" ln!& 1 C:b _.u Kla.h OIi Homeb
""p"tlIi1. Ar"'..."."). Ca hlurgt*! .a d ' ... prin c:ompu_ unet
poen'" Intitulata .Ii.... r&i.../. I.. tl"l'lbl>i"\&ta ti *".m In Bi""ri<:a.
A...-,,..
7. It"... a"pn",,"'it .Coorl"....,;oI. _u .AoI>i... itl<l. <.........-
,o;. " ...dorlt,i!,,!), al lac:obllilot It 1!!Otl). ""r. a li au
torul un"; '''''"1_ pe ea..., "etlau'lOt a Introd..ao III al doilea
Tom al li\uJ'giilor orientale.
ti ''''''' JId....VtJad<l ..i. patriarh al I"<:obililor (an. 1253),
a .. ld.IIIit O anafort. ""..., ...IU. In ooltl<:\lu"'" ui lle,,"udot.
9. U. a<:eeIOfi er"ditiu". "" _ee. a lui N.- aaiensia
1"1'" "",,,ni. eal" lnl.... mo""fizi\1i iacobili. r."u",ilu\
.{b"I(.....'!/ill. IAbulpbaragill8) mul """i u oo"'''rtit la c!."'{
tinie." 1" cont... iu"... arm60n4. da unde 11 "u'''I..... lui de Grt-
Ito.le (ua.,...l1eb"",,,,). a 1>1",,"1 <t Ca
l;tu'Si8l. (;rigorie e'a filcut cun"""ul pri" compll""''''' u"ei ,,,,,,o
fa,.., cel'9 "" In ool""!i"".... I"i n.."",,,IOI. ,1 prin p....",.,.
'(duh""; '''''''''.
,10. l' (an. 1293). palria.h al , .... disti ...
pri" atdtui.... une; """(",.,, care ... alia tol oo!tI<:liu"OR lui
Hen.udot.
'11. '(><On "urnit .,i A""".... patria.h.1 'acobi\llor (a. 14(0),
,i ,ti " ""..(_ aRa" 10 ..,rierile .10.
IZ. In tin '!Plati" &/0,;0>".", palriarh .llllOObiliiOr (en. 1420),
lIIeut O """1_ ren"",i" I"in f..."'.....I... eli "l"i el. J..;mba
In el'N s'au c:oml'U11 aC(lllte llCrieri 6I8Ie <:ea airiac:a.
0;" pri.l .... acesto ..,riituri ettem ci In UiMriciloe n>OnO-
ruite : .ipt""..' loopc""'j ,; abillinian& (...Iopld). nu a'au diatiM
b1rbolV. vrlld.. ;.,l il" a nnmarali IntN liln....l..ii aeeetui period.
,
PERIODUL m-
LEA
ISTORIA $1 LItERATURA LITURGiCA DIN SECOLUL
XVI-III plIA T" ZILELE NOASTRE, SAU
TIMPUL EVULUI MODERN.
I
BiSERICA ORTODOxA DE
,18.
Scri.rlle liturgiC' in blserlCl greacl.
(elIl I"'riod Incepe Cu .. elll eerie de luple .....
lill'iOlUlfl. cari ount pnlYlXale ","" ..
lantUmul..;, 'ndreptate, de CII.... urmatii hd
Lute. fi Cahin. mai inUl" In lntra rom.n<H:a!O-
llcilor, fi apoi In OOlltn. ....rltenlJor. Polemiea
lceo!ora eu ....tarii lui Lute. ti Coli,,; .., aten_
Ilunea InoordaUl de .. parUt ,i de alta pentru .'fla",.'
3oetrina, dldurl Daflc.... li. un 1"" D()u de ",.ieri
mu'l:ke. Romaoo-Catolicli, de fi Of'I,U Intr"o ...
III""... eu Prou!8tanlii, 101"," Itu.ncl cind .. allau ID
repo.... R\' uitau de mai IInll.ei dio cind In ct.nd
ti In _rit ei"''' pro.-odlOll.... TOIl!<l
fae ca perlodul .IIU-__ aib6 <1 1Il1ll1!l""' noua altl II. pri_
nn\-l luptelot reIJR.... ei! dinloC4i"'- ltervo.
<fUI _ timp. pa.- 1.. lerierile lor direo-
millicl. oii" periodlll tnlcut, peal", fllOII loc
-a. r. -. eimp do, idei, fie care 8i.ricl ....,;_Of

+
I
,

T&1.AURUL UTlIROIC, T. 1,
todod, cauu. Il(.um uea t<:r'ivik IiJ.II"f]ia ; ,....:.....te In
limba o.Vo...I. ,i (li h6rba\i ea.i duJl'- plllinp eonlribu"
Ilo IlIf\ori.- 1iI.....lu... t<101ogict>.
In BivrU:4 ca.....pu_ntat In
P!lriodlll J " II. ortodo:<illrnul cu demnitllt" f.l. de .p..-i, In
eeeet P!lriod ... tot Ilo "<:<l5IIi malll..... OM de> cite ori pri_
Dl4Ifle .teCllri din :'11 din .-rUla M\IlIU.I.....Dilor. Ori
"micilor rQlrilenl, . . g'<lM'I: file e cu probe
........1 _ proYOeari ,i eli CU u.... chiu tII OOl>ln
Sulllonilor. pulemiei In KeIIt P!lriod, " tranAlonna{i II>
peneo::uto.i liorcIti ., ortodoriau>ului.
Cu toete el mlllt<l dil> ec:rierik liturp:e rrecetti. .u.t din
periodul fi. cit '" dil> ,,1 III......u perdut p.ill iliferita _
p...ju..,;, iua!t.Ille .u r'fimas plr'fillita mult timp III ....nuec:ripte.
c:t.nd _'0 IIIt.lmpb......... dia..... penl", poi.
a. ti "....Ie ec:rieri.u rlmaII pIiM utbi ... ImpriRUl.le ti cu
_te. totu," (Ulm " II> llC'Mt .-lod I_ri ...Iofooqe doi
__ fel, " de .,.,.,. ..... YOiu .rlli Dla! ;o. -:=.....';\01 lilurp:e
1""'>efI; mei prillcipllle, cari eunt In .......... leglitu.... <:li ....
luI noet.....
1. JI, PlltrilU'hul doi ConMantlnopole (t5n-1iJ95)
In R...,... .....r!t... le Indrepllole eflt.. teologii p_tIIn!' dill
TObinpll, ephtl cu eflldun Oi......,. ......1......, ,1 vo.'-t<leci
" de cullul.ce8tei 13;"'riei, fi tn d*-bl de LOh'r'gila 'r. fI..JJie
fi 1...... lf......"'..... ca .utenlice. " de provenl"np .poMol'''' ,).
2, Gllvriil Sewn<1. arhepi8oopl>l Fil.delfl<ll, In ......m.te lM
hlepillOOp .1 l3illllricel r1Wile".. din Ven"ll" (1577-t6to). a
oompu" I,,"nrDapre "le 7 "'ine_. In ca... la miel..riul
euhullltiei, vorbMta In toat.l Intinde.... "ee!'r. 1iJ...rg"'''u .,1.1..
el p.incipale.
9. Un erudit p.""t grec, Pdrll A"""dio (an. 1618). a com
PU$ un t .... tll! rlMlul de "unoeeut, asup.a Iltu'gi,,1 gr",,,,,,tl com
parall cu cea latini, $ub titlul .n. c"ncordia deal.. <lC<'id,,,,
laii. 01 <>rienlal" in ... ...crIl"'....I"""... ad"';nielril.Li<l"".
p.imel....di{I""1 apAruril.lmprimale In Pe.i.lnt anii 1619 ti t6'.l5.
4. lA"" AII"l;" (t 1009). grec nb<:u! In MI... la
.nuJ '1586 ,1 .,....,ut In colegiul din tloma, apoi oon-
v<lT!l\ <:onr.,.;u"ee. .omall<>-<:"toliet.,. fOlt unul din t.i mai
,..,Iotl ..,riitorl "II te"dinte de a .. "ni Dieeric:e eu
..... latini. AII.tiu primind eareina de blblloteocar al Valica
nulul a -:=ri. m"lta lucrari CII priyl ... la litu'll" p_"'" De
.....1 .....e l..-nn.ta'" 811nt In_ lIl'TDlt""..loiI Krieri: e) .n.

d"m'''''''' el hdodo",,,dibu' C.....",r.."... .b) dJc


mi.." P,"'SIl"di!C<1tO"um. el de NI"'''' .....""" 0..;",,141'1<'" .ut>
epi' ""iw'. c Un tratat, .. <>c;ci/knk>li' el 0 ....."1<<1
p<lrpet ..,. """un",,., '). a mai 60"'l'uA<>" tratat. .Ikli/;ris
<:k''''ilicio .. ') l' altul rnai I,,""mnat: <; o. 1'.",pli.
GrmcQr"'" """","iarib"., de Narth_ EC'Jld'", oeleri. el de
Gr<tlC""u", qu"""",dam ordi""UOllW"" ').
5. Filara. Akmi.nul, mort In Paris la a"ul 1673, a >Ieri.
<> carte: cu comentarii liturgice,
6. Pe la anul 1(;81. aptiMl. In Ve"",ti. " seri"... lilurgicll "
lui N.cO/M Vulgari. (t 1(84) aub titl,il ".malor:
1t(OU, fi"" ni, 6<(a<; ""\ >1, lWV
Aci se cuprind InvAItl.turi cu privire la v...l-
mintele sawrdolale, ""'leI" lilu'llice l"induiaJa hiro!"",il"r ').
7. Caii"", ratriarhulConatalltillopolului, supranumit ..ka,-
""", """"ut In Karpenis la anul 1630, a vietuit In Unl(T'O- Vlahia
pe timpul lui Constantin Brnooveanul. 'a "'urit pe la 1007,
fiind In doul rinduri patriarh. El a compus lucrarea: ,'E{>I''l-
vtiU "t'i roi><; lt{>...."", tradusa. din sia,-o"",te. I're'
lucraU acomodatl ala proo\ilor greci
dm orient. Lucrarea aceasta .'a tiplrit apoi pe la 1&13 In
da cttt"" Oo8itai patriarhul leru....l1mului.
.:t. De o asemenea val"", .., 6Ilta lucrarea lu, J()llakt N,_
colaidt PooleJnicul din Zoa!l0ra (Maci>donin). compusa. In Foc
..ni b nnul 1,:>8, dar na pnl acum. Acest manu9Cript
(con\innd' 5lXi pagiue), cu titlu' .:l:>lv fI<i;I &yl<jl te0
x''''iX'lo,; a.... " Introducere cu IntraM" .i
Mlapunsuri, prin ca..... "" """'iciul divin al m""ricei,
fl. De tllaemuUale pentru T...aurul I.iturgie
""'" oompu81 da .... Euolratie Arg,,,,Ullul ,i
pentru prima oaMlln Lipsea la anul 1700; iar Intr'oalUi "ditiu"",
In Naul'lia la anul 1845. Scrierea acenata c.H.. ae poat.. prhl ca
o Er"''''''utiGd: litumi<l<l. din trei rrllfmante. aste cu
mai cu cllt In ea ee trateam castiuniJe liturgico
mai mull din punctul de vedaro arheologic.
10. Eruditul scriitor Eugenie Vul<,aris, ,rec de
liind adua In RUBia de Eeatec.na II, ocupllnd
demnilatea do arbiepioeop al Keraonulu, (t 18(6), a daI la
scrierea ,T<1o.n<ro(ly(n ltQ<i publicati In Pete..burg la
anu] 1700. Lu,,"'''''' aceasta fiind Otraducore din limbn
/lleulli. de catre Eugenie Vulgari", cuprinde In oino cegulele cum
'Il> AII... Do< d<s. occid<n'. <t ori<,,'. 1'<'1'<1., 001I_00<. Pu...
IM8,
2} Loo AHa.. Do< !;_ C.... rv;r<.. CoIOl/"'. lI'.
)) l.eo An... D< T,mphs 0',,,,-, =<n'. CoIOl/O<. 8'.
N_a. n"","l la 16:>< 'n K=h;", d;nl"o f..n;l" _1>< d;n
1::1';' """" In Pod.... d. nn<!< a ob1'""' mlul d. 1J<>cl.r ,,, m<4"'"d. 101
, ;, 'p<H u m<dk In K=h", , ""';. m.; mult< 01"'" l';;"I;f;, 1"'",
u,"" " 1'< ..,. ;00'''''' ....; tu, cu OOIII;nu' mU'l:k.

l
J

,
1
I
I
I

..
,
,
TEZAURUL UTURGIC, T. 1.
519_
literatura Iiturglcl ruseascA.
In Ili...riea .ud. de ,i nu alU", n",Ue ,i 1IC.'c.'
,tiinIUI"" In RecutA t<>tu,i "" pule'" tllildu; sbo.ul
eltl'9 Innorire re ""1'9 1"0 luat Huaall literalurl, 'nHi al"" de
la hlCtlpulul """"Iului XIX 111 timpurile onterIQo'e, tn
Ilu.la ca ,i 1.. aUe alate ortoooxe de rUIlrit, literl,ii ed_i....tici
.u"'i, C'IU ",,,Ilumil In .....mura liturgiel dt a treduc.. opere 1.. -
t'egf,," ,1 frllgmc"'" din elrlile I"i T_loniClnul, Godi"
europalll..l II\i rMlri""'i ; iar tl"llll'" lilltemati<;e nu
allt,n de "'. In .....,lnl Xrx., cl.nd Inl\orll"vl\li"""lul ......narial
li cel l""icIic, propua In eeminarii li ..,.,jemii\cl apirituale. ee...
nl.l.1 l_nl'" lucrari In ..",.. ra lUat u.mJ.loIrele:
t. Polo<>ul l<if AM..... Z41...i, arblep'->op do Kiav, fon-
dilO...1 bibliotecei i1in \"1'1Ovil , un..1 dintre IpiNtorii n.-
1iu",", llOlot>e. publici In d""""ielol p.i.... '" _fului XVlU o
carte flltil..b.tI: .A-"'d.. tU ia di4 ooala/';
no-,; l(I6Ttltl !Il Va'1Ovla la lIIul 4-, c..- euprirwje,
dupl cum ' ..... tiUul aralt, ('agll......le iatorieo p.i.itoarela liua
Domnului" eenciul litu'lic din _ ti.
76 DII.. BADLI. OR&'lCAN(l

2. O k-Tie... liturviel cu ftlplicari e....1 lllibiiet. In


enull803la M.-nam'''I'i8oopW <Ii" 1'........... ;"
CN... TiUul.."..",... .,..-'&: ."""'-..0,
HoMo .....- an ftU(:. __*_i. o 1I,l:.... o .,.".....
dn ur-6an. Jft&PU'io 11.1'._.... (L Tabll
........ _U upI m_ieI alocatulul du..... ,. a l1tul'Jiei fi
.. ItIlul'o.......icii pa obiectelo:r .6iMriCl8fli '). c._.""""pol....
din ... : al looC:afurile ti obieelele ........ ; cult... dom-
_ 1 oc; el ti'OO.....1a hiloniilo., birotelliilot, lIiinli"
an,im; tie Eli. icei; dJ c:uhal dum_ parlicular ..a'i..
11 "''IOi'' crediD<:iooti...... I1ul'* eum ....UI lill..1. cartel .... II,...
...are du'" Gennan II, P"triariP. eor..tllllli*'flOlului din lMle.
XlII-W_-; llo.p{.., .vorne. T du... Si_ T--'"
,,;..anul din.ee. XV_rr.- eti,l O; d.; .....
.,..., Mig.... Tom. fliintific:i
3. h la IUU>l lilt8, ....ll'OfioI!tul Petenbu.'T"lui, didil
la lumi la ...... .".., " :.0 ur-m: _
..10_ opo._u .,.. P'II U ..... (Deepre i<:illoe fi
r1Jlduelile liturgice'" Bi8ericei o,todo.. LU-
c...... _ ....; mult" caJ1edfl rit ... de doi do
.iei; euptiD<k .did In cea mai ma... parte DUmal .....1e pentru
......"'i.... "turr-;. i...". J """*'Uo.... It'Obulncioul.
'" AMdN' N;",,'a..1ici M publici. pe lat a"\ll t8'lQ:
1l(IC'I'OOf. Itep.o:". (SC:ritori
,"nid..l d.. al Bitorieti o.iental. cal<lliee). Ope.. tui
M.....lo'a Irad... ti In 11mbolll'erman.l 1. In anul 1S3ll
d. eltre d..;dwin Muralt ...b ...,.,.,t titl ..: "Ihi '1' \1. ,.
ttUiuft .. m OT9 .. ...i.dj . M"..y;... I1' ut in-
tenliulloade a compune o Liturgiel elin l.. cra a
tratat n.. m"l dOllp'" .cost.. 8ubiecte: a) deapfll1ilu.,io fi
'1 dellp el .. l dumll'""""" al I'I't'u1.6Cirne' ,i tnvlerei;
C .lilltele "'LoJI;i : d) all.btto.i1e domlle,ti ,i .tnduiala Inmor
mtnti'Ol. D6 ,i autorul .ad""t.. tn ae.i...... ". Oc.. pro-
r"ndi III 001. tot..!, ti lilleellt.. critica ce trebu.. a fi
p..-..lll In ae.ie.,I.. yalllro:uHl. In anul 100 a'a publicat III
Moecya Il complectar.. Il Ilpe.ei lui Murayl tub t<:MI titlu:
la aeri.enrile d..."........ leiul dumne_ al lIi_
ricel Il.i.ntal. catolice. Tipl"tu" ..,.ie...i lui 101 ....yl.,- a ajune
pl.,,, _i .. zece .. ni. Dalliol, In cete 4 Tomuri ale
CocIicelul lIIu liturgic, dar mai al. In Tom..IIV, .mint.... ad-.
o.i ...It... lu' MIll'lvie. ')-
5. Boemul ...... publicat In In..1 1ll3it In Pnp
8', hw:. : .111.. .. U., b.. ".i1. at ....
1._.. 2'Ia.gi Luc:...... le ocuplll In eeurt de liturgii din
timpuriI ..,bi "'Ofli"e ti .jufll,... lat _hai.._ eli din ac 1'
II ........ _ II:1Q, ...... lIol v__., """""'"'-
'li e:-. 6t. ... _. 2. T_ T-. l.
TEUURUL LITURGIC, T. 1. 77
I

......r;tellnl.u t""te litu'll"H1e cl'{lfl;ne; dar ,n.;


In urml.'u d_blt Intr. ele dUllllin'p. doctrinl r
6. O litu'll"lel euno-cutl litu'll"iftii rul'. elIt
..-.. li. Ini A. (;eno...... liplritl In ."ul1859I. II.,.
..,,, ... b titlul: J_.o <OeTUA u_
...,,,,,,, u , .. e 6etoe.lJ,oe.ipuK.o...... upaa_ ()linu_
\00uA 1..... cuprilllUlu; Lilurgioei ""u InYalltura
____.. .. __J .. _ ....
_..
..... __lIo_
"
DR. BADLo. C1RE'lUNU


'1 e-... hoi ' ...ici ........ " ~ -. .. odo\>I II.
21 __''""'__IJII_
..L
Tu....VRVL UTCRGIC, T. 1.
dlO<06it "'" ..,_i. ,crua o.r.e..,..i. ...1001 ... ...
(loI.n".1 penlru In".\.",", rInd""lei ....y(;oulul du"'n_ .1
Oi....lc.,; ..""", Iti Ilnll'l'\'J'!lIlOC'flI"U In lrei
pl'1l, 1) d"pre Ifi obl"cte" dio ,,1; 2)'"
pre (6.'1110 " 3) " ..pre ......ici ..l publ(;
" . Open a' Ilo" 1fln>fln>c ""'raUl; peolru el.
1""... m.. lt" regule lipica" CII rupciuni tu" , r_ el.
all1ul el nu 6e loc:mai cu'llt-Io'.
ti. H.i.<U>IIW s..;,.-...... fi"' cind eri laic. In ealib.J.ea <it
pr<>I-.r la .cadeona opiriluaU din K;..... publicat aci In
.nul UI77 O ac""'re liturpel Cu lilh.1 : .<:O......,te.ul IlturcM: al
... . Scrie.. lui &ai........ mai U,ni.. yol hiei
Lil....nlel. ne preRnu, <:uno;:iIl{ele Intlnaoe .Ie .ul.Onllui In nul-
teriite ien""';ea.
Pentru trebuinta _1....rit'ti1or .pt.ri In anul 11I'l'9:
u,._-u ',...,-i,..a;, .Inyptll'" (Lit..,..a c,..ini drepl
ma.l"'re), """'P''' "" preot.. 1 Horet........ Cartea {In
""le ale ei\. deBfllcuUl In p"'r1ea r- IA .. "IM'"
cialA. cupri le: principiile generale ale cIIIlIII"I, 011;\_
ieIoric:lI iciului din Ilmpurile .poalOIice pina
Ilo ainod.. 1 VII eeumenic:. rugtcill_" "'nta.. liturgK:i. ae-
liunile aiml.ootice cari IfII.O\8ac cult..l..... Inaemno... Cll it. C1"""'"
Ulmaierea. Indrepta.... r"\.ei b rt.IlI.it; apoi: p"..-uele liturgice,
Ioc...ile lilu"fic:e: arllit"'Clu'" bi......i"""ldI. 10000Ilf"'lfla c.....i"".
,""",le. n.nlele r' lilurgK:e; dupt.....-. tenni'" .,.rt..
tpeeialt Cu ici.. "" toale tilele, cultul .,.rticu", alin
Itle n,!eterii.
13. Q l.ilurgict dt .i nu IntlneA. dar f1iinlifie '''erolt ....Ie
.- lui 1'r.. pnbHeatt. In &I.-n la .nul
Aulo.ul dtlOraC'! lucrarea "" In part"" gener.l. ,1 'p"d.lA. Titlul
""lei ...t" .ceeta: .Ha," IIol"OClfUKi. apaao......... !.lIp....
(SII,,,\,, dlllpre /Ie,";ciul li (li ice; d.ept c,..lin
";O'lMli' O In ellre "" t'al ' d8lll're nOlillnea
r.ilurg cei, ,,",o['ul. ei cu celelalte '.'''u'e len og;e<l,
i.'"oa,ele ... ..... aulo.ul intt. lu partea &'lue-
.alt. Aei IlO utatt. principiile gen....l....1.. cUUului. iato.i. l'
deav()It1IO lui. ().mele rUlldame"tale nle cultului. aeliuni e
.imOOHce ea.; lneoJ.MC cultul. per_uele m'''yk:e.hitectura
bi06.keaeca. "'OfIOllrafi. vest"''''I..le. y....le fi ""Iile litu'1.ice.
1 In partea aflam: .tnd<ltlil. lilurgice de toate Iele,
.poi afinlele ta.ue fi .ug"'iu.. ile relu.il... l.itu'll"lea lui l.ebedev
lradu. 1, roma"...,le de IOOOOblUl !'ii.,..,.,. Fllip fi "aliplrit
In Ducu.... Ia .nul 11:109.
14. o.. o mai .miel .... ...... ma..... llil liturgic al p.....
r.o.ulul ,1. s..;.il publicat In Woac"'" la anul 11:1111, """tru
"" .......itele ....-;......... eu .. c..... " peut'lI ,imna.
IIOpIl'" N_.. _-.'"
80 DR. BADEA
zieI.. de rele. Titlul manualului este aceata: aU'CHeMi..
OOl'Ouya,,1Ii1 nn&llOeUl1I. . V.:xplicaffl a "",viciului
dumnezeesc' al Bieecicei .
15. lntr'un atil popular pentru a ee ,i de
laici, "".ie O micA (Hit pag.) D. Cu aCOOI titlu:
d'uaaM;e 6oroeJlJ_uil np..ooc. llapnn (Arllar-ea servi_
ciului al Bi!le.icei ortodoxe .. Ml8llritului) o publica
In anul 1891. CaMea lui Sooolov 'le Iradu"" In anul 1893 la
Berlln ,i In limba germanA de eUre Q. Mol"Q9Ov BuL titlul:
dlarlt.1fun8 l>tt l>tr Rinflt b<t
Cele patru capitole din cari se cuprinde cartea. trateau a) desp...
Joc..,urile dumne...,U. lucrurile ,i aimbolele cultului;
bJ persoanele liturgIce; c) "".viciul publle; d) gervici,,1 Jl'l'-
heular.
16. O &erie'" de aCe$\ fel. publie!i In anul 1894
(a IV edi.lie) la Pete...burg G. S. Ikbols1<i aub urmltorul tiUu:
dlooneRle npaBOCJl".lIOl1 nepul (> en.....i ...ip& ...pItiR"OI! Il'1o
e. OOroeRJU.'. UH 06\.ICRuie "peh n""e'l""" M6oroe
.1J"'eoil npn. nep..... (Ingriji...... Bi""rieei ortodoxe pentru mAu-
tuirea lume;, e.pri'naUl In ""rvieiul ei duonn"""""". !Iau e.pli
ca.ea rlnduelelor, gervjciilo tainelor fi cultului dumnez"""" al
Bigericei ortodo",,). Lucra...... ac_a (cu 5'.l? pag.) Ineepe eu
o introduce.... aaupra d<l6p.e Bi96riCl. 0"8""ni ... r68.
"""pul fi normele ei ca' d. e. af. ""ripturl, er-lugelia. Bpoetolul,
]JMl\;,..,a, tipiconul. mlneiuL.; 8ervieiul dumnez...."" In genere.
af. lane fi ruR'l<:iuuea, apoi lu<:rurile litu'1l'iee ,. a. Iar oole
einei capitole ,Jin care .... compune lucrar"". cuprind
rele InvAtAturi: 1) In!}rijirM Disenui orl()do"'a penlru cei ce intM
in sdn,,( ai & e. .. la botezul ,i cAnd "" aduce
pruncul la 40 de zile In fii""ri"'. fuplicarea botezului, mirului
si euharistiei. 2) IngrijirM Bioerioei orl()do"'a 1"'nlru cei ce aU
.nllal In sdnul ai s. e. e!iin\B. predica. Inv1tttura, r"l1"'eiunea,
liturgia. 3) Ingrijir... Bisericei orlodo"'a pentru (iii al <:ha"''''i
'" lag<l:lura bioerieeat<:d fi siniM a. D..... rvieiul pentru
casa domnitoare, -pentru membri; clerului, rugAciunole pentMl
cu"unie ,i intrarea In "'ollahiam. 4) In.urijirea l1iurieei orlodo:ra
1"'''lr'' ooeeiale "".nice fi ....ligi"""" ala .i s.... allnlirea
diferitelor lucruri caanice ....ligioa..... '''!I''ijirea Bioericei
orlod<>xa 1"'''lru bolnavi fi e. e. mas ul, rinduiala lnmor_
etc.
n. Epif""ia N..ur<weki Kurec la anul 1895
Liturgica ea (numai partea genernll. cea n'a apArut
acum) sub titlul: f1te.,.prlu. an HarU ... 6oro<:JlJ'lelriK
npa"'-'CJue. IlSp (Litu'1l'ica !Iau InvltAtura despre ..rviciul
dumn""eeBC al Ei """,; Cele 5 <:apit<>le ale Li_
turgicei I(enerale cuprind: formele cultului. scopul, timpu_
rile litu'll'.ce, locurile ritualisle. Parte;\ g..neralA ne
pag.
"
TlI.ZAURlJL LITURGIC, T. 1.
"
+
i
+
18. Alexe .....ok' prolHO' de Teolosie la Kiev. a
tipArit '.l Tomuri de documente vechi Cu privire la aC-
lele cultulu; ,i .. Lucra este de ma,.... In-
Ea poartA \,tlul; .Ouacu,e TfP @UIInI'JI:I:>IIIe.>h,
(Descrie.-oo. manu!lC,iptelor liturgice). Kiev, 1895-1901').
20.
Literatura rute.ni sau mala-rusealeli
A,
Cea ortoclolll:.Ii.
A..:esl fel de li!e.atu.A .ul""nil-ca 'celelalte ramura teo-
logic_o .'a puIUl Intru eha des.oltA In Milropolia Ki...
>"ului, unde lneep""" li loO"ri In jumllateo. dillUiu a
al Dar pe la anul 100, auaJlll Mitropolie trecind
de "ub domin_tiuDea polonA sub cea .u....asca. Incepu a 88 eul
t;"iI. aci literatura elavoul; iarA oeo. ruteanl deef,zol pe n...im-
In ciI numai vedem ac C,,"1 prea ap.lrtnd In
aeeasUi li,,,bI! lucrare de mi.,. Autorii mai
de valoare <:ari ee di.tin'le!'ll pe c1mpul ace.tei literaturi rutene
aunt urm!itorii:
1. Tara.ie Zemka, ieromonah predicaloc In Kiev (t t632),
lOC.iee In limba rutean!i Un tratat .J)..pre liI ..rgie' t'plrit In
lilu<giaml alavon publicat In Kiev la auul t028. Tot el a aeci. ,i
1:h'r;e ednlor... biMriuoliCd. In pruvntac"," "" la eT.iooul
F"lori,lon Tpi
a
_,.) la T.iedul uptm!inei pahmilor
unit cu Penti"""tariul, pllblicat tot 10 limba la Kiev
tn anul 163:1.
!.t Milropolilul Kievului Pelru Mc>vil<1 It Hl47). flicil a ""
tn I\iev la anul t639 un LiI ...giar ( IJWUn.) alavon
CU pr<>cuvll.ntare ,i Introduce.i in"t.uctive, comp"'" In limba
rulea-ni i iar la anul H\46 Un Euhologiu (E"xolbt_, &lWOO
.o.IlITaof-oo'" nu ....) alavon, cu P'&CUvll.ulare fi lntrodu,
cen speciale la fieca.e rinduialll., precum fi cu prediet
ro
nt.u celemailn....mnateaclet8ligioaae.ae.i... de
a precuvll.ntal"e, toate tn limba mtcan!i '). Iod precum 10 g...
MCa. Bille.ica 'ul""u!i de atunet, atnd aub lnrl""rea apuseani,
l,i ,i unele '-ederi, .lndueli ,i dep.indeci ale Bi...rieei
.omano-<:atoliee, fi tratatele litu'giC<!' ala lui nu
aunt libere de latioillme, fapl care determm4 pe patria.hul M08Cvei
1) O "",",l bon' In 6i"";", fU" 1""."'1..... 'I"""*I"! ,'n'n",," l...-l-
riloo- b\o"" 'toIo2i de "n",,101 fU><OC, P""'''' lnc"..p..... " In'...;.... mill<>l _
_ materi,I< 0" "n'oril.,,-.
2) Oh<nadl< EnlOelln". & ...... din _ .BiO<rict. ""0000 Il""'W,
B""",",,I, 1882, 1. 11_11. V<z1 fi T.u",. LiIU'I"., T.,...,. 1. p_ n. 8.
DR. IlADU
I..chim ca la linodul din MOlIe.... tiriut la anul 1000 ..i op...,,,..,,tJ
oUl",. c6r1i "..<)tOtJ ....u......oqti ..fii fi ..
r,..,h.....l .. i M ti ... Lil.. rg......I.i. 1.. 1 Pd.... MtJtriltJ.
3. In lluc:o.ina. a COOlpull preotul ortodos E,,_ie 1"".....
""" prote.or de religiune, pentru ele.ii .uten; din j,'imouii. ull
..... nUal de Uturgieto ')utog....r...t ITI aoul tlllM..,b lillul : -.11.._
Tfl'..... r,eq-.cr...... "".... U' .....n ....oco. (eJ>UlOII:n.
.&G.n_ (Lilu"/(ieo Rin ic<ri grec;o.orj.,nltl1e pe<llru clQele ;nte.
riocI .. ale -=unda..). CarIft I"teul delfp.. locurile.
luc... "'rYilorii ti eirtile ;: apol_p... ""llul d.......
.- _"II III p,-r:al 'Ii .. jlIIrtile lui lu apeci;ll;
'*""'" ....bfltori. apnAri. al. tai..." ti n line deIpre -'illtiri ti
....icinl penl...
B,
Literahora ...te aitA, cli.D ti
U&&:,.ria rd.ieL
Nobili..... I"'!ont, care eri Indemnali de ,nult timp ,le
eal.. lezuili, 1""'1n! a OOOIIlrt.ngoo 1"" Oul",,1l din .I'olonla CI.
&6 tf'llad la un;"". "" ....." do " ""m ""U-. 1t18A
pulon Sisl:ilmund III (151lO--t632), 6iod cel mlIi aprig lupU-lo.
ren, ... liNlel'lioi.... "",puri"" ;nuitiee. ti '''' lUAo<l mei un
mijloe oe lot.....llio\.1 .P........ ajnngt la. dk.lali d" """-lInlll
roman. prIllM In undn"l" unirei v.'" 1!.0000JJOCJ de Outon
ilindu.i la ._.... cinil prin j",ref>Wliu,,1 c.Anee"". cind P'ill
.<len","'rl dll Inl r..I,,1. Iar 'lin lelahll 2.!'JO().OClO Ilo n"loni.
c1 mal rt.,nl-""'lM'i\ In Polonia orlodoc,; 118 alo timpuri.
I"'Tle Il'llCurl IDal tAniu la uni ..... c" lloma 101 <lin CaUU pe....
...eullu"llor. iu nhll Ind"raTI 1000te ."reri"l"l\! llOnlT" "
,n'""" In cr..linla ort,>do.l1.
""Iti InsA, nu avurli "$OarlA mal lJ,,"ft. UioeTlca
10. et. e<>n9ideritl t<>t ea I><l..bnr<l de cJlro I""ulli Palon.
"Tau din IlO" a ae poloulu. fi" laUn'''' Cu "_.A"li....
...e.....1l up.imll OII m'ai lnd"lel lnlTlI dtva <I"pa CII ...
1'fIlon;. Int Oua;a. Pru.;. '\U91.iA. t' an.. II'1I ln!Ala Impar.
lire lltdud lIe b. anul t772.." doua b. l711:1 ,1 In fine' t,";a
la 17Q!t. Rutenli ... IIliberaJil "'" dnT pr'II IIveni'''''nt de
,ub Wl fi ''''''Jil cei ma; mull' dlnl.. ei .ub <lo."I"a-
!lunea li.....,;. cel d,n Gali\ia ..,b .\lISl"" ti O m>ca parte auI>
f>....... "'eum llulenii d.. aub no"" ....."i...l.unll t""" Ir&-
e..rt. IaJilll la Otf(>do.$n pe b lillflle MC:Olul.., XVltl b .,.,..
Ieri ... /1 t fi ....."1 1.. jll",ataleol p.iml. _
lului XIX b Nic:olae I (aTI.
.

I
I
I
i
I
,
1
TEUlIROL LITlIRGlC. T. ,.
83
lIutenii din U..pria de Nor<:! fu'" de .-ne""" aiHti prin
ei,q,;",pii l.tini ti lezuitii din Un!l"ri.l .. I ea. la ullire. De
aooea 1'" 1. Inceputul -.oIul"i XVIII yedem y.'05l.000
de Rute"l uniDdu_ "u Roma. In fine Rut"Rilo. u..
".i ....nili, nu ... d<!I inyidial.
Scrill1ile lilu'1llu .Ie RuleTilor ....i cuno:-utAlllU.lll :
eJ .IIO!:IIe"je ... "''"'prt. (KI<p1a..du...
" 'relli!UllIii), t;ptritllo (._), 1II1t1,,11lW5'). in
..,_ earte _ opun" cu mmu!_latAI ti temeinic, lihl'1l'" din
punctul d<!I .-tere dogmalic. .....ic ti millie.
_oi _ UliU """'UN".-. y_....., ....._
_ ._.....-." . N_,"'_'" _l""__"
""-'"'' ,-
"1 .Jlnrp.... UN Ha!u O6llroc.ty..eNuo uepUM rpe'ecro-
.a""'N.ecl(lh (Utul'l(ica""lI In"ltltura d"'p'" .... yiCiul du"'
l>e....., Il O.....rioei ;;-.eoo-calolice). cot"puM ti tiplllriti 1. Lem.
be'1' 111 anul tl:ilM de (Qn"r,;".icl), Munci preol
"rotee<>' de reHltiu"" III l.emhe'1. '" 1lf7l:, .(hnln;at",lo' at epia
copiei unile din "eirn In RUI'" Cot,tuc..tor.l t....,..,,; .c88tei
eJ"IC<.lPi la Iliaeriea ortodod. .........,., ia. dcllnah'!e, epq,;",I'
oi1odoJ -. Carlel f) ""'e mult "l:'reciau. O l..t....
ducere. Ioc",ile I16nle. lnert.ile cu tlmpuril. llint. (_.bitorile).
el .'hnTptN'ItOli1 UTUa>_' lCalehiem 1iI"'1l1C), .. ""{lli-
.:;o,.. " .induelelor lilu'1'iei, Olt.i"';, '.perei, hOtelului "
II c.... __ 1'-1:' .
:li. -,_.12_.7 ........
,
vro dIO"" lucrAri afin!e. Ca",.. 'ac"""ta eala coml'u8ll (dupA
ee.ier<!a Iltuq:ic4 a arhiep'''''''p.,ulu; ru..-; V"uiam'lI fi tlllilu_
<80' .."ici. .Tabla noub). de jl"<IOtul rulean
unit din Ungaria nordic! AIe.>:<mdru Duh.."""" ,i
lutAi.. oat"l\ In Buda la anul '1851 '). Afludll_" InsA ca neco....
punzilOAre llillerieei ro,,,,,"n.catolice, din C8.UlI8 unui
tratat ee.J continea aub mIu!, .Colod 'f cum .... alin_
Iirea damrH". ';. ,i care auna nu tn 1"\"I8$uIOilJer;""i romane.
ci In In\'>leaul Beedcei "Mod",,, r:l8;ldtene. lle tiplrl In a doua
ediliu"" la Lemberg In anul 1854 '). /llr acel lratat.
d) ,b.,.pr" u" all.caca'" ......'pri. EOOTeI. rr>f!1I1lr...TO.II-
"""IOJ'O' (Liturll'ia""....xplicarea liturgic; Bioer;eej greco-eatolice),
"".iere anouima, In J..emberg la anul 1ll6O '1'
e) -1l11....."paa, !TraMH "allTTpriu "eaperei,
".Irin..i fi lildrgiei), ocriere n dnu; /. M. /lalkd. aplrutl. In
"Lemherg la anul 18(;1, In care eflt.. expuaii Cu preciziune id_
c..lor trei rindu..li numite.
() O .... Liturgice; lui Pepel, ,i e<lat!
de el pentru gimnazii ,i !!COli realetn l.emoot@' la anul 1863.
g) .()6'I,ooHeHie "'J1'611 GOZ(lO.' (E:<pliearea !lenici.,lui duo>_
...rie... pentru Mlen;, compusi Cu Inlreb4ri fi ris-
pun""ri de parohul AnlotU'" Debrian$ki fi tipAriti In
(l'nemyel. In "nul 18llO').
Il) du.,.pnr.. rpe.ec..,.Qro.a.o'e<%Ol llepDH' (Liturgica Bi-
sericei greco-catolice), penlru (ICO"lol.. _undare, d.. profeeorul
AI"",.. TM'an""i, tipAritl In Lember, la ., 1887. C&rtea '), tra-
teazl d...pre fi lucruril.. el, actele .fint.. 10 !l'eue... ni
npoi In special, cultul public de la veapert la hturgi
lall'", cll,inUrilo fi efin!;rile, apoi In urmlii timpuriI fint..
(....rbliitortle).
.) _30"""i.. 6oEHtTae.. tii...... uTJ'Jlrin (Explicarea
murgii). eerier.. OII ilustratiuni de TMJdor
Ripeaki ipetkil, catehet la o populari, tiplrill In
Lembe'8' a a:1!ll3'),
21.
Literatura IIturgJcI la RomAni.
Poporul romin, de la Romani, ..I..menllll de
ten;e, din care se concep'" mal tirziu limba "" n<w lat""',
Intr.. In v8Chim.. atit 'n oo.... ..le oficiale fi par_
I) c.n.. cuprind< 207 rai" 9".
2) 0_ cupri .... 171 1"'I.,lI",
3) O .... cuprind< !l(J 1"'1,,8'.
4) B""",,, .""""" PN;. 9<. lll',
Ilrolu Ut> """t, .. !'OI. \on CU doul ..bl< d. il...t.. 8'.
61 1Ir<>tu """1;" "'1 100, Ill'.
I

!
I
I
TEZAURUL LITUIlGIC, T. 1.
liculn. cAI ti In TimJ"'rile rU'IUll_ el. nlytlirilor
boIrboll'fl. ad,,"M11 1 mai Un". Illbllici'M mo.nurilo., 1n>-
""""na cu 11 lnrluri limbiollicl .....,; .... Af'. ""m prin -.oIuI
IX. prin .,...,.. n.,. Bulptilor. cu eu; d. ..u de n.eyoe
Rombli, le lkl) Introd_ li 01.._ In 8i-.
rieoo ti "'Iul romb. f:lpt care lmJ*l'eclo pentn.l ........ \no.
IUllpk. firul cuII , al poporulUI l"OIRtoa. rupI priD
......-urilo. dUfll'i........
Aellm limba latini, tu loc: do .. ...."pM!Il. .een
1DclIinare; rei ru a1ungalA"", totul <tin tatnol>oUat;,..... p0-
porului """",,, cue inlrl de W IDl..inlol In Ieptu'" P"U forma
"ultului _u ti In cW'iDd prill _ ale culturale, cu
poJl<*l"de ........... o.. ..,"'" ti pbl prin lui lrhtei 810
.ia.b ti \'Mi\o Lup", "rma ...perioIoMII' ....ftdirel ..-ntre"i.
.. roMI In limbe. IolaYOd, ne lnle&eut de cAt de c'" 1DaItA ..
poporului. AprOIIpe opl !imi-. ala........... pr:a o-
........ inlelectuale poponUu l"Ob>ln, InkhqiDd orice maJli-
........ mai 1na1U. cupUi"'; '), 1)0,. du.,. C\lm uAnf!..... nu ...
prfltaoe In _pl. lot ti gniul anat OII oe pulu
.t. ti "'_Ifiti; '" In 00.'" 1m.P"":jurliriHI t.linke tie Romi
oului, tot rrtllll romA."",,' ""....1 de OfJ&nal upri....... _-
w-nl6lor de bucurie fi tn!rieUoro ').
Prin ....1111 XVI, In 1.... romA"p"', d"ui
clericl Mreei, unii rugiti d.. .. tuM::efll, Iar aJ\ii adufi d..
dIre Do,nnii r... d'n .. d.. piel.ole rid....ioutt ").
li.. din politice, .. 1 ,.. .. IlIpI<I ,.. OII_pul li.....
"'01.. 1111.... 9"""..... ,; oitm>n aU81;nin3 fi.. care I"'r!e <>0<1.
tr..... IImb. Ba propri... St a Incep" a ... Intn'
nec! acum pe neaimlite '); dar ,i limba Il'reaeti. nu ...t.. cunoaocull.
86
DR. lIAllU ClRql:llNU

T:U.f.URUL Ln'URGll:, T. 1.
--.. ---
.......__.. _ _-...
",,1... care p..u.- rid'dnl In lart pe timpul d0m-
nilor ,).
10. XIX 1..........." ",Udijd tU 14ti.... /fi
1) A. O. J(c........ '-'" _ .. o.cb T.......... VlI,
,__....-.....
ZI _ VIII, _ 211. OIi u""","" <li _oi dio ;-t ..
1_ ,_.. _
...... _ <10_-._........ -.....""

"
Da. BADEA
jllalld arb<>rul t<lu dul ..l tk fi ' ......0. pc julpina "'0<0-
ldor .Iot.mat':"'. lnfiinlal. In regalul r<>m<tn, fi lnlll,,'" pentru
totdeauna litecile drilic. primind In locul lor pe cele .Irtbune').
Acum voiu arata In cele ce traducerea fi tipAri ......
bi....ri"",ti liturgioe fi rilualiati"" In limba romnOO8Cl\.
lncepAnd cu -.olul XVI.
a) SECOLUL XVI-l,:"
Cum el In acest eecol "xi.tau multe ee.ier; rCHn<\.....'li, ...o-
" .."'ellt. d.liu..<Uurd r<>md".,ucd,ln manu$(".riple, amintim p..ll-
lir.a 4ChNa,l.<l. poallir.... fi Mdiul. v""<I"I""".
copiale probabil de pe alte manuscripte romn"!ti mai vechi.
Tot In acest oeooJ gui," In Sibii" un .MI""",;.. tcriilor d.
r<>m<ln.,U. apoI de aC; Inainte o. de 1,,-
""Tisuri. acte de ,-An.are, 1I0iile felurite P" """"'la cArtilor ""Ti....
In romlln"fte .llot In Transilvania ct f' In NlmOl.oe '). N,n
Ro_nii, lIib;t""i fiind "'ai ",,,Il W ....al l..t.. r""
de 00:11 de a "oo>lr<l, datori .u"l..... O<l """ "'ai i"l;u
pe "U<lSla a1'</i pe cea "",ind <k 71."",,,1 n""ru. Af'l fa<'
loat. "al'u"i!. pd"'<I"!uju': "'ai ("IM.. tnua(d pe a 1"" d"pd
r a "Uor " ... "'.... da<:4 a.. ti",p ti ""U<l<' ').
1 DupA cele ce ,lim. primele ti,eArllllrna RomAni rurA tot
n limb:1 ela_onA. In Nocmbr" 15O!l, din porunca domnito-
'uilli IAre; MU",... cel r<l.. (151:16-1510) ru tipllrit un
,. .._ .u lu.' par1' ti Ilu" d;" Ki<'I ,i Ori din CoMWlliftOlXll<.
" 'cqI","" "' fi 'u""" In con',. ';mlo<' 10<; <le<;; .._u, "U ,'. ""'"1'"' CU
"',."u", ", ci .. Do, n;ei ,,"odu' >T<k' ..." d," '615 nU S. "","po'
cu _ of.,..li &,,;ulu' romlnnc '" El_ de 'COlo. Cu """ _ ..
"mha m.nI"' <'fi 1",," olt ,l",rodu" 1" B...ri" ". >, ';mp. rlrl OI pn>-
,...... "'"<'1" Co"f. Sbi<n, M"",,.; <u"u,. poa-. 19.
1) C<>nf<ri,,1'< r c.,. .m ,<>01;'-<> 1" A",,,..., d;" B"""<qli, Dumin;<'
...... 141."",.,. 1\10 .D<spr'< po'ri"''',"u' romi""", .m '<1"m;..'-<> CU 000>'<
CU';"": .s.< , .. d... ,...../1#..1. d;...."' .. """""". p< ro< .....mu' .....
""nu<, ...."'.. _"'_' ,; .""'- ';mW ...... . (Au',,",'),
2, ,. U, ..., "hiel"; cu"u""', op, c" e;..",lul', 1891, p. '4,
3) , d<$pn: ;",rod_ 1" IImbo. romI_ n f,,,.I. II."<>-
Mui ., xrx,.. ti '"otpU'u' "",,'u'ui ., XX...., ia.. '" ''''' M. S. Il:ell'r.
eo.,Ol 1 .1 R""""io' 'n ,"",'n1'< A<1<l<mio' Roml"<, Vi",," 1 Apr,,,.
1_, .Auo< .........;,. ""u,tid_ (n>l<>K'11'"<I<I, ",ii _ .... Su....nu'_;
w! IH ". ,; '" "''''lI'' ,; .(4..."w! il """;104''''0 limboi. SI.....
IH' d.' ,,, ...... ,......., oio/" Ii'.... """"";u""'" .........,,;
.....,"'1'.. oop;;/or , .-.1;..<1, ..,.... v...... _ "".. do' pUI_ .. _,oi .....
riU 'nd...."'4.;. "". ",,,/..s .... _pol / .., ""'" ..-."11'. r } ,....
1;",W; .. -' D< .. N ... (.,.;.. d. 10<../;....,1. _, , , .....
..... do """ <O L'ta'll:I'1 ,; L"Oploll<'o. r4"';',. <o,.; ";oi
..4< do "" 10 I.u 'ft ;;mN 1/ioori
__
t
I
I
+-

Tll.UURlIL UTUIIGlC, T. 1.
Li/ul'giar bulgar<Hllav de ieroDlonabul Macarie'); iar la aDul
1510 fu imprimat lot prin ieromonahul Macarie un Ocloih
bulJ1al'<Hllav euh domuia lui Vlad ",,1 eau Yldd"4u"
(15fO-15f2 '); apoi la :1512 un ..al!a..q/ul bulpro .lav din
porunca lui B.........b (1512--152f'). Aeeele 1....; cirti
"" pare au Ioel imprimate 10 Venelia ').
tn biblioteca La.ra dii, muntele Athoo, ee
un lkJ.OUt elavon tipArit In Ungro-\'lahia la anui 1535').
p., la anul 1544 Safli Julerani publieal'll In Sihiiu un Co
14""" IUleran In limbi iar la anul 1559 Il retipltil"l
din nOu penlru a alrage pe la crodinta lor. Aci ee anA
In Inl.... altei/mbului ,i ToUI notl.... '),
2, In a doua jumllale a &ocolului ee fileu In Ttan-
ailnnia Inceputul traducerei li lirati ....; el'1i1or bi""ti""'lti In
limba TomJnd mai mult din ln<1emnAti..prote&taUle. De ac...
<>de'" el principele Ard_lului HTioIfJ(or B<UOTiJan. 1576-1581)
apte a avea. un folfJ8 din .ceaatl ecbimbare e lucruri, boUl
ra.,te ca RomAnii cari $1 aibA In limba lor PoaItiTM
1) '''''n o,'"" ti N..... Hodot, B;b1ioin/,' roml.-..-o1. vlt<,
1_. l. mrnJ>i' <li. ""'" Uluo'p'" aII1 1. ,,"bliol<a. ",*"",i<, r<>-
mi.. <lin
2) '''''n Bi."u HO<I<>f, CIp. d,__ ...,. 9. J:.>cmf>lort Jin "'<OI Odoih oun<
1" mu.l<1< A'''''' 1, ml"",,'... lt,lio<lanJl.
3) Cool. 1"". Bio"" ,i H_. .,... <il., pa,. .E=npl." din ,_
T..,...."i;...' , ...m1" m"....' <It .n""I1I' d'n 0U<Uf'<1l! 'n m"_" d," J'<.
-"IMOO>v'. .
.1 . 0, Sbion, M"",ri <uliu. ti li'". !"il. :16.
Dul" ;'.-oanl< ". <M\ l< m. " ,"putuIOO>lul", XVI ",ot/; pri....
" =. mo, "",!te lipov.t1i< romi ..,. ,. Td"9<l""l". In ar< ,', 'ipltrit r" oi>-
_ Un ll.,Ii""Mi< Tp&r\l'&Hljll) 'n '"U, ... d;n """...
""" ,l<im 1. OC>Idemla """in> d'n Cupri..., moliil<lni<-II'" n d>m
,ri pe ....n P""'" il""1' ...,...,.., "\Il'du"," <1' ari .. 1.....01". "",,"lu"
1, JorI"" 'PO"',nio la <ti n.,u"i ,"_011",..., .. 0>1 ...
"""1ilo< "')"il'" 1fi Inm"""l 'OI" 1Ii"\' u"'"I", <It 1<01" 1""""
'""'1i "... "'"ti... ope; <It .. bal"'ul Domn"'ui, " "'"Ii... o".. <It ..
'u"" _ .. "ujboo 1. ,...11'''' oi. a-v<i. "'(O<1"n,1< "tnlUl", Trif"" "'""" .,i
p>n<i;",1 N....kiOi dt Oum..a.:u. do. <to. Tot 'n ti.-nlio din
,'0 tipirit". -ipoo'" '.."oi (E.....p1... 'n p'1<fit,"-" " mu""1< "thosJ
""" f'<"' ..... .. am ". lo. IWl (f.o<-mp" t" P<!<nbu'i' ,i 10 >dcmio
'0"'1"" din 8""".....i)-
rn G..- 1':01 "tiOO2Rli< 1"1';"1>" (\1' 1. ,""1 1640; 1" B '
"" lon<b.. "'.11 'ti18, In' l/io."...,.. In"...........nu' '(;,1'; In mln ''''
S.. .. " 1" 'nul 1_ " '" l"l'i "ni lo. '"01 lf>40. AI..
"...,.1< lImpun "u <1''''''''''01 1. I'n tom1_ -..-
In ........' ''''' "'u "porni" W "U romlJO<fl'; ""..... lIpOr<Ut t" ,1<"
Ron>1nit xti<f,1< 10<. In ... " tipomo'... 'o...t>.. "0""1 ISJoI; ,. Ci ..j
...."' tu AIb4_1..lia,tullst>1: In sw;.'M....nllllSTh;
lo. ,""1 lloll! ti ,. '-"',1' '"ul 11183.. eou.). O. <1'it",-. "'"
.. 0-.. V. I'>pp, Oi><rt. &,.,.. ,,-.,.r"1< rom.. S,,,;,". l!lllJ. p, 32.11,,
mu-"'. Oo<:um'"lt. ,'01, Il. p. " ". 'lO'l.
'IA. Mi"'.....,... O <ililOti< '" 8ocu....i. ,il'/(>, P. IlO.
ti eom. r, O, <1"""',. p.99. Eu"';' F'oI><><;d, 1"""" 8,
_iooon, Voi. II, p, Wi. 1= B....u ti rtodO\. op, <il. p. 21.

llR. IlAllU
,lle "nle. '" t ......el la .. alune! aec"'ti...,._
"",le 10. In lI""uul ..ro ..:i.. eplJCOP 'up"" ep..
oopuiui ').
S. TilllO)l.e; Cipatiu (1' 1878) <al>OIlic prin erudilill_
n. Ilit .... In Jeriol_ Pr\IOd...... tU u..J..i.
<Pai, 116 D. 5) diae"llI.1 e-,e Co<wi. UD I:lIirbal ioocueilln
"liJll' '). , Ind _" In I"INDiIlfl9le bo BratO'"" 1>MIln.
f!lIN ...1i dar p" <:U1l fii n.. , >11...1-0. 1JeIpnI.-to
PIilllIi.. romIa_ mr""P " A. tU cw... Ia _ Dit>-
l.....ire 4'.,....,.".. ... (f".."'dof't .. W. 'n. ttl7O).
ti IlfirmA d .........1I.t-o In ..,riMile _le Il... _ ne .....nl .."de
li. alllll-o).
4. o.,.,., "'-1 ,; d '"..' e..-i <t d. L
15lQ). " ._ .......... 1. , d_ .. ...... du...
""'" II D z.-.:u, HNjil (LuaI .JIO<Hf '" _
,.".. . laprecuY1.o.tveoo .1......,.,:;.,; CI' l_toIf4I."'"
dia 15IlO-1511t. loC':':" DII uem multe dIlte -..ne:. _pn. ""111
reolllllit Sti.... Il"""'; ci familii 1111 dhl ;.........
Hio" ,'li. Itllbillt la !-"ora ...-aea.... cel _; "mII In juml'
"" Il .. , oecoIului XV-It.&. clei de p" 1:0 .nlll tlO'.ll:a_
gUim IllllCriollri .. llrioe e.. n...-t. CO... '). Diaconlll eo...
... Ii bt blrballn....al. in\eligent " lum;11II.1 In .edn.ile
ale, clC.i de p" !:I 'nul 15tb lnonaoa. Il gu;", llnd P.RJ1e la
",lpeIrll. la ....tio"*I ...... Bieoiri<:el Romln.lo. d;n
Tranlil ..nia .... ,1.ri dlaOOn In \Ira ronU'",- 1. ..
El l..ooe '" li bit In kIdlurt cu _duo:alOril relOfm.\i"nei
biteriClfll din Brafo.......ae 'ti lipi'" <le oblceill clrlilo IiIle.
Le IInele din l""duc'T;1e lui. diaconu\ ('_i ,.;,,1,; .1\1
rol.bo...tori pe eari; am1nl"'l!e eli......". Int.o IIInt CII-
1IOIC1I\1 T.dOt" di4cul ("".i;\o,"l) care 1.,. kjural la IndII"""'"
Tllru'ng""lllilli din 1500-1561. firii ",tim 1:<1.. m.; depo.Tl'
dell're el; ;ar POP<J /a'U ii P"pa Miha., .. l Il"",j' la
moarlea de ltng>l .u ajUI.t ,; 1" tradll'
c.... CII din Oe8p'e k<:eojlia
i'rI" nu .fI;m ",.i ","It 1).
Ollconul Geo'll"o CoT8lli Imprelln. Cu Tudor Diacul. 'Ii
-eeeII \j)\ din om,ul Tirgo..;",., Id....... In .ceet <ll"tf ,i
ri.1 eub or:rolirN. proteeu.n\i1o. 1.. .ToI........"gil.hd.
III. O. -.. I'I.-n __ por. ZI. CI. Doao"'.1< _ "-"
_ .,.1'" iii _Il. __.... d" T.._ ... Vio... 1-',.. 17.
:Il 1_-.. lolUo '- ...... It 111631 """" .too-
""";_', M. ... no. _ _. 10 __ __"..,.; _ ...
--.. .-... cit _. _ ....... a....,.;.. c.".,.,;_
AaI Co<-lt 1(0'11-' .n ....... do( _ "'" ,...",. 00i0oi"'", ...
- - _ _ 1"-.01).
:li LO. Sbioro, _.
OI AlIil . dl.o.-r;;. EfO<. c> .-.. __.. ....,...
--.1.... oi ea..,,; __ cit S<. Nicr:!' , _."" 1-.
" L O. . /IIitdri -.P. 1Xl.
+

I
"t

-
TEUllt\IlL UTIlt\CIc, T. 1.
91
OII. lI.ul..... C1RI:'j.....lltl

TUAlllltll,. t.lTIlJlGIC, T. 1.
93

I
-
(iOH,7078), elIei dupi cum zic<l elI. epilofluJ elr{'li: .E.. diu-
C<l'II. eo,.,.n, dao4 ..i .. <>1 i 1OcIl<I .... euu""',d ...
0....11 1 li..... 1.... II ; ..... r"",'";; ...001"'._ 1....,..-
,,,_ ..".;,.-aI. t/irakpauUiri. (lfttTf .................}f.*. ').
14. TOI di&conu1 Corl!llli tipirl .Qrtloi/I..l. eu Il
UIIlId, In li..w. "''tO<Il. .. anul 1574 ti anu_ "umai I"'rteoo
1... (Itq l-{'"). Cartea ,'a tipiril 1.. milrDpDliluJu.
.............i ffti..... tk pok<Il""" .. c....ai(-",) ta" fie
Ilo dar ..... cUuU .. apre t.... "'Alc/i)r BiMftd); iur pa'"
la 114 CI'" fu tiplriu. 1" .....1 IS7!>").
_, _ ClII"UIIU........ z_..............
"__.__ _N 0.-0. _l_"""" hI ,"_,
.... , __.
15. O lucn.rft dft valoa,,, I"'nt.u Iilerlllltll otudiului ..MI'"
.,.t, ,i .I../li...... ,Ja>-l'IIffi.._ ti'''''itl 1.. a..ul 1577 dft
<.liacouul Corl!llli. mult timp ca prima lip'rilurl roman.
Nu ,', fliul an; I"delu""""ti roIlIul tipari ....i: oa" doap'" locul
"ud, ,', lipll';t, literati; ........... , n'au ajuNl nici -pIl.... acum la
n'o cAci un;; <:tfId cA a I<wt " .. prim.tI III Ilnfov,
pe dDil allii tipi""", fii lu n"3"Yi,ce. U" u ....plar Jn
1l00a -... __". __........ _pIocIho 1OW.0<JId.
l 1 .. Hij_diaA-'
'-' t.l't<>oq. 1JibIMIp .- _. ,.
_ .: J: ..:-..:... "'\ OI :;':i ::-:. ::::aof. ",.1\ 4".
+
+
T
,
I
+
-
'l'IllJIUIIUl,. t.Il'UlIlllC. '1'. 1. 95
11rd.... , .jutat dOI dOI 1.. Bi... dOI bl."@'l Ilra
l'OY ""ume popa I"n" p popa )fillai (........... ...,:, ..........1..)
Cnani.t. "C...tn .......i In biblioteca """,d_1e; din Bucu-
....1 ti la U"'rica ar. Nlco1:w> din B""",,, '}.
19. Pol.... 1I1lJlllJ _,..w,.,;. T'l'tarner>lul "eehiu},
11.I lipillrita In on.,.:... Ia anul 1582. Din OlpiloBul
alllm el Tordaf Jribi Olpiecopul Rond.nilor (T_"'''1_
Wa. _ ... ,..__.,.) cal.,; ..i di.. Ard.eoIJ, I...p eu ",,--.
Zacau El....., Molii " eu Alti potn>popul
( ) Il.enedouei, Yblnd ........ 'oale Iu-biU ti ' ....,
( _) l,u.... "......-uu """ile' 1.. 0 ....._ , "'"
..-...U(rr-'")"...,,,...., _rl __
'"" l"-boi jidn .... ti fI" ""' .. 1&'& ..,."..., li...., ...-..
_ oilOci 04'1' oU "ai JI<;>i$i Il' 0..-1 ti ""'... "''1; "'" ..
dooIal ,.....,... (lU"f'M - lmpAnlt'lor) fi <01(; V'''' od ""f.....
'" d<I... f-4il(Jr i. ").
Din _, IradU""'; ,'au lipill,;l IndaUi F'_ ti Efirea
eu eballueala 'u".......ton.tlui ArdeaJul ..i .010#1; .......,i. (l'otTIO
<la ellre dia",,1 .. (ID.,...) .............1 m.re a ti-
pii........ ti da ellre diacul Ma,ieu (A"'I'l-) In anul t5l'l:2, Iulie
14 In cetatea Orlfl ..... Daeli .'au tipillril fi c:elolalte 1..... "*'1i
al.. lui )loial, nil .. Ulmurit; tot ." nu" fi;" dael au ""ai
ro.t imprin.ate alt...", ,i alte buellii din vechiul T-...enl. R.I
rnI-.... In" "labilil eli T..........ntu "eelliu a fOIII trad lnlreg
,.U apro.1po Inlrol@" d.. lmuelwrii .Patiei . fiir.d el gueee
din a_ti t ...dueore .nai multe rl .....;'" prin un..1e m'nueerit)t..
din 1Ol'OO1,,\ XVI, ca 01 .... din Leyi\ic. .. l"'I'.I"lilo., cart...
lui Daniel, c.rt.,. lui Tobie, f. a.").
:xl, 1" .",,11511:1 "" tipllrl un .E,x!nlJ"llar. aluonelle d..
dtre diacon,,1 eo....i ManaiJ5 '1. Cart... 1" i'npr;"'ata -Cu
l'orunc 1'..... 1"",i"al"lul Do."" 10... VoevoJ ,1 Int""l1ei
Ungl'(J de lingi. Ouna.e.').
'21. tiuilliaconul"i eo'Mi (UJoI'"..... _ ""'<II)
tipi..l In Il""fl'>v (ro,. I) la a"ul 1588 un LUllrgi4r. al.
''o...:: al cII.ui eupriua t" aCOiSta: "nd,_la alujbei, alujba
dupA .r. 1000n C"n (1" a"r, d"pilI V...ili.. cel Mare , l... iut...
la "..10......i luain'" a/inlite). Apoi aui... aci .lndueaLa

Oporioo T. A_. _ :10_3'. SliotnI.MIti<*I ao_.


_. .......
1. Q. 's-. a1'tur !IZ.
. '1 dO. Pol.. : ,. tJ;bL -. dia _ ..-;; Ilo An. .",.. Ta
lObI. _" Ilo llIaj Ta -. Coaf.I. O. -. Mit<lri CIOIL.
"'. U __ do o.cnt. 1.....,. Ia T_ Vtdl... , __"'1. _
...... Bol!l">r. -. _ ... 9'3_'1&.
4) Ilo .'. .. "iI" 2 001. -.. -. w, ,.. "-
_ ...... <iL, ... '19.
96 DII. UDI.\
+
la pogot1rt11. Yee<lrniei mAri fi rllll'ioiulI$II pentru pteafeJe nule
fi nevrute '). III Ulaj la biblioteca arhld-..l (Cipariu) ""
ana un UlI""">eo ....empl..... tUlIl'ICut acum. Pe
ultima cetim urmatorul ,]"""1'."......... """""
c....f. " .....il. Lilur'gi4 h. %ilel. bu Q"JIdir<ci<>auhii D<>m..
10 JliJln'" Yo-ld .. loaU 1...... U"gr4-I'lallili., cU."
1) __ .... P'IJ. 100. CitwiIt. _ ,. XVIIL
21_-.. ....... .-.-.p.lCn
'il.>. _ Iim l.owofihoI, ..- .. _ __
__ _ __bl ....
__,$ '._ "allJ*it -- 'ti -.....
.......... _'"'." ....., T.O";"".. "1_.....
-._-- = , """.S<>O:I*

'1 .. _' ..... _ ti _ .. __ Cool. _ lIio-.
.... .. -.-. .. P _ .. e.t._ -. ... Ol.,_.
10l_101l. \'_" _.)<. ... 1. T a.-j.. T-. L
t

UUUIIUL LITURGIC, T. 1.

Stefan din Ohrida _din porunca ,i cu cheltueala prea lumina


tului domn Ion Matei Basarab. ').
4.E"''''gMia cu (.,.e.'I"TS".... A A_AlIN)
fu imprimatiln flelgrad (Alba Iulia), la anul 1641 WX.....) 8ub ar
mitropolitulu' ardel""n Ghenadie (f.......ll). Acealltl
carte fu retipAriUl. Ia fel. apJ'OQp8 pagina eu pagina ea In Eva."_
flelia Cu h"'dldlurd dlo 15S0--15!M, cu d&08libire ei eoa din
16'01 OlIte mu I mai defeetoasa li(lll<l'lC de evln-
geliilor de la SeplemYre pina la 25 Dooemvre ').
5. ee" d'l ..Ulu curie de pr..dici cuno""uUi ea hpdrud j"
l"ra .omd"""oed. dar folosit<>are atudiuiui liturgic, este' .ev""-
gdia (6eroil .f.aUt"ToOpo) "".. Cluani.. (K.;.uoTI)
pesle dumlnl",,/.. "".. 1.. , ,i /01 praz""",dom""f/i (11"";0000'11 mAaet.')
fi /" aiI' "fi"li mari . .'IC"".I ,1 primenitl de J'rt limbi '''..,atc<1
{p8C"""" ... prelimbl 'um"e<loel cu "I1""al" fi i._
v",Ur." /.. 1 5iliveolr.. ....""'<1"ah (C"."ol<Tp8 'P<''''N'r-) tipdritl
1"/ d .. m"U"""",,1 /"""" Gavora (fOI''''')''' 1642 (iX....) Sep-
t '/lJ. ').
De titlul ne apune e. va cuprinde Intr'lnsa pre
dici pentru toale duminicele ,i 8llrbltorile allului. 111 cele
OJO i1e pagi!)e ale lip"""" multe din eUl"I!,,1 an ului.
Tiplritura $'a Cu ingrijirea lui Uriil ",'thlure/ a tipo.
grafului l"red" al douilea eMtuTar.
U. Cartea lnlitulall ./nvil/illurl zilei.. (.,....'I'"..
"po<T1 ..0....1 8.'''") al""" j>rescurt Mn multe du"'''..def/i cdrl"
fu tipArit! In Cmpulung la anul Hi4i! traduU din grOO&jte
(OKMU 'P"''''oI\) In ....Iri;""oI\) prin .... chel.
tuiala ieromOllahului Melhh.edec (MI'XltlAl"") egmnenul
Il E>oompl. In ttibl. p.btid din MOAert oi In ml... HIr;..d'ru'.Con/.
Bion". "1" ,,',' p. 1(.
Lo .nul ''''0 ,'. ';pO.i' In AIN 1.';Ou.hi'm.' q,m<><;. cu _p
de l""P"g'n<!>. .,.Ivino.,d. Polru M.;OO- ""u"" <t. In .....<1 <>'''0'' .dm;' "uma;
lO;n' I>ol<'ul"; oi cum;'""""';; io, .......1'''".. m"*$l<lo<. pool",He. ""I"g"';"
i<oon<lo. 'on' l<pid""
... 1. a".. ' 16.<0 ('X ) a .pOM .!'ro.ilo. (TIP(lCHAll) ""ci In tir<>il"'!;'
mtnW;"'; O"""", (ot- <Tnp f oaop.t). Trado"Uorul ",M.i ol.""n fo dlio-
mun'..n ",,",il '\\0,,"''''; 'ipa'-;"""I f.,.. .. S,.,... OhrideAnol;
'ar '\\.Io:tl< hI.o<lon..not Imp/;"i1 """'''01 domn<><; de ... tiptil. <.11<;1 oi <ri.
... In U<>v,,", !'r<l"t l'ro.il<1 .<t. de K' AI KOeTAIOAI ,.. ApI,IHHT (21 ""'
.....d. de .-gi.. ,). "'","pl. , .. b:bl. ,<:>d. ,..,.... din BUOU"'l'I. In m,,-,"" de ... '1
<i"tl, GonI. Con". I"'f>ovk;, FI..tl",.l. d"'r>L _ .. c.m'"ll. 1-' ,p. _-'06.
2) Sbi<rJ., M;fC1r; eul'.",I., p. 61..., Ex....p', 'n alo.j lo. b,b" .""d,<-
....n. lelro,;u): In Si!"lu 1. !"bl. '''''''pl_li. Co"l. Bi>.n". 01', cit.. p, 118.
3) Eoc....P!. 1.. blbl. oaod. rom. d," BlO<U'<fli. Bionu, 8;bl. rom, v<eh<,
P'i" 120_12'. n 1',..<1"",,,,.1 Mot.; Bo,.,.b .. ;nlll"l"'" CA .. In ......1';,...
d;n 1037.do"'n al li"'; romi..",;. ,1 "''''''I"lu;. H<rlv-
lu,'. 1. .L N. t""l:', 1... B,.. Rom" voi. t. p. llt.
"
DA. BADeA

,_Ir'i Ado.mir )laicei"DomIl\lJui <lin e'lJlp..


....,. .i....) C th """'Ii'" nu",.i ll.I predici ').
7. Un (lII_otf_) 11.1.__ fii Imprimat In
CM1l'uluDII' 1>0 anul 16t3 (. _ .. Oft 01-) In o:lftIo
domnului IJnl l'OI'rli.ll"fli!u1ei .......b " ale mitropolitul"l
Teofil (.fk.......) al U"lll"G- Vlabiei. F.(u_.t ""'_irei din
111,,& .... },lelh"',dec dU. Pelopoq... (;Iii no. a),
eI'OOY""'bu] Stefan tipograr drlJ; iar 1.... Cu_Yici. tip<>-
,...e lr" d'UoIdi ..rio ce .......,.,._ lipilril4l '" .....
1. NoU_ .... , c..n... tU t.IlIIif<Il (K&,.n ,....
-n..... ,.. ..........._"" Jftdici Ia).,,__ Ia
,.....:.... ti"''''''' la -ti .....; ca : .. " c.. I UdM!l_
.IIial<1l.i V"",," VHlJOdoll ( ...,.}. U 1 ...U. ..ri UIt
""""1, si 1.. 1i*6d. l I'N IiIll6ll ro,__'" <_cu)
u Ij,,""_ (C_) .il...,ptIIlilld <le f 1,,_. 1"fL-
1G4:J. (.1- A.-etl _ cul'W'i.ld8 i b.ltiul4o.lul e......
pilei ti .pai. I;!Ilcuu- el Iocep6nd cu d""';niell ti
f"an-Jui. ,'a tipArit in """nUl.... I,.i , .....noi
1. l..p <'fi MsncTIO"" iT'" CT'" of' lAouI).
De ma.., lQfo. este ..... I.u romani.... proc:urinl
, .. CI", mitropolitul Varlaam .1' '" eri .tU j<U_ ,,;.w
"' "ti " eli ./"'""" " toI .....JI<d " "'",. ,....
/i 1>0 ti ...... "ftJ(>i< 1"1.1"9<' ..,,,,.., ..It.i /."'".. ti
d.. .'Imlil d.lOr '" G d 1. lumltll dupa ce h' ...t-<>
.,Ie 1" loji ldk...... ieii 1.. EIiIJ,,!,MIiI . I,uerar ceuta ni
...'.tl deei, co. (> O"" 1'<01"1" " 'tlUropolltului Vorba,...
i., tiu ca (> t..dueel'O Ledu.l. din alLe limbi '). Mai ....iu ,i
",Uet. p,in anul 1672 ,'au oopi.t de cu 00.... cari oehimbAri
de euointe fi ortG8"'"afie. pr",loe.le dtlmi ..iellie ior mai l"' urma
ti 01" IMlrt>litG'1I.1e: IOat" l!.C<l8t" 001'11 "ti ramas h,t. un ",a
nUle';!,! ').
\ aria"", 86t" unul din!.... eel mai ln"",n"l; bil,hali In IIfo
!urla ti m".!UI'& Ilout.' biM.ie<tUel: el a rost In r'untoR mi,_
cI.i/or ....Iigiuaee ti lilOra.... <le pe tirnpul .au. cu
,null1 h'I"lepeiur'le ti clldurt .uflet_. i/tlm ca cobori din
-ii
hl Wll .Utto<. 0010" fi ro. billl. arIoMI-..o /Opooioo)
d,. . e-. o.-io. A_ p. 1!iQ.
"-oi. ........... .., -. dia lluanoIi. Ia \IilII, ........ <J;. _
- Ba public. dia Ilio... Of'. <il., P. 121_ 1)".
COparoo .T. A.-, p.:IOI. Il n' , 0-.... 11.....,
1_ . V.h. )li._;';' 111; P. 114.
O) ..... --'Ililolqr. .-. __ p. 111_101 c;p;.w. Poiopia, p.
1-' Miodri p. n Ia Iotol. __ d.. __.qti; ta '""'-
do "'... d. __...
!l-.. "'_. p. n
t
I
,

'I'E1.AURl/L U'roRGlC, T. 1.
99
<00
DII. BADEA ClI\C.'jUNlI
ca... ,', ..,nil probabil In materia p... d. manuxriaul
lui Eulllrali. '). . .
11. olI41J*" ...... al. lui Va,."'"", ""'r<>JJOlw..l Moldovft
....poI ...... ulM;...,,,,,,....._ ...... co... '" ..r tiUt (lD 10e do
16iO) IlO Bdgrdd d ..J"I ilor. ' ...' 1645.
[","""" """ """ ,,'" ,1
or...... ..... _._..__ _. __......
___o ...
A<*Ila _ ellllli artei reprodUll d. V. l'opfl In ...
linula l:> Sibiiu , .. anul 1ll!O. Din .Rbpun.uril lui V.i-laam
nu cUnCJll4lem acum "ici: .... u_plIJ.. ; Timotei Cipariu
Inel n', ....nll neallt carte. da:r IJP"'" CI O copie ....,he de pe
... ,1\1 lolr'uD manUBCripl ce .., , .... In

TIlZ.I.URUL L1Tt,1RGIC, T. 1.
toi

,
!
1
I

tor ului V. Mlchali mitropoliei diu Blaj, acum mitro-


polit In 8.C68t ora, '). Goo"Be reproduce In Cronica sa
lIUb auu! 1645 " (r'nturl din pre<::uvAntarea Rll.i!puuaurilon,
cu ac""te c".inte 9C.i86 de Varlaam: ./ubi/ii mori {ii!
<tu-mi-.. stimp "fi In pdr$ueldr"'; filmdnefli cu lr.bi domn.fU
,i li "<>rodullli In Td..gOVI'I... Wril/r Nihturel . adu.,,... i .......
" mi<:<l In limba >1(.,..1.<1 Tqmd-.cd lipclrit4, fi dtu:4
" am <dil. ,i am ..,hul _nul ei uriCat.II"...ul ",.efli.
tI_., care () am aflal plind dr 0/"''''' <k ... "".1.0 .ufldraocd...
AlulTu ""r. lucru am <:h.....a.I fi am oIralla ..,bqr
dou<l pdr{ilr di.. Iara romd..t'ucd fi din Iara Mo/<fow.i ...
Penlru. aceea am ..<>eolit cd am "dalorit mare 04 {(U; .Rt/II-
pun.. M ".<It oIrdmMh..v.. Micul cel 1"4,. al 1(><" (Calvi-
nitor '). cA ..Rbpuu8urile' lui Varlaam s'au tiparit
In SUC6l1Ya la anu 1645 '); dar majoritatea JJCriitorilor cred"
ci lInl'rimarea ,,'a Ilicut fa acel an In uud" ..ra JK:aunul
mitl"Opolitau ,i cel domn-. '}. Prin .umar" .. nelnl<ll.... .....upra
locului linlri ....i oC<l8tei carI'.
12. tu onul 1646 .'a tipArit In m>l.nlsli.ea Dealului un
Liturgiar. (lllujehniC) .la,on (II"T.prlapl_ cii .cn C>J:l"'....""")
cU Hturgia al. VaaJlie. Ioan Gurll de aur (a........ ) ti a eelo.
mai Inainte afi,,!te cUl'rinz;\nd ,i eele 12 evan
gelii ale patimilor, apDlltolul ti evaugeliile ""rMtorale. In zilete
lui MateI Basarab ale mitropohtulll TeolH. Iar I"'ntru a
clrlei Indeplinire .tlG Jngrijit cu eMit..""I.. rn<tn<l.otir"'- 1"''''
cu......ul intr<' oC'omon""'i Iomll, ..rhil>l<1ndritul ..""I.... 1"",""
din Deal ,.... nul... 1046. ').
13. Tot In anul 1646 a ap:lrut In 1"-" .Carn romd"oaocd
tk '''O'dld'urd (Rop,.. ""'....tac.o; A" ilp.l;) d. 1.. pr..vll.,.
Impelrdk"i fi d.. Ia alle jud." cu zi fi CI.< lodl cA.II ..oal..
lu' V".iI" V"",od... o'..u In mdn<lllir'...fin/ilM I i
I.....rhi. Ca orprA Cor.AI '" ox",), Codicele acesta nu te
un cuprins canonic. ci civil bizantin, ,i numai 1'" alocurea pri_
"",le Dreptul Euetralie ba' logoftt e tradUll cart&a
din g""""'lte In ').
14. Un alI .C..IM".,,, ealvin""" cu litere latine fu tipArit
In Belgmd (Albalulia), la anul 1648. Cartea tli are titlulln trei
limbi: ,i rom;\n",te. Cel romlln-. eate .....ltel:
1) Cipll"l" r., "".I<eI" po(, XXXVI.
2) 000<i" Cron;a, Rom...n..., l>$i, IlIS3, sub '"ul 1t>4S, p. '5,
rom. III.
3) ,Ilarl"'" M'''opol;l> Mold..i .. n Pnrlal.ion< A"_t<ch;smi CoI_i""'"
<dH. Suno.i.., "'"0 lflolS,
'1 V. Popp, O;,rrtaL, pq. n. Sbi<n, Mi,etri <"IIU', _. 105.,
S ""''''p1, In mu>cui d< ."'!<it. din 8"""<q,tI, In bibl. publ. d," """"""
bu<&, In b,bl. P"t. din Mooert fii" m""",1 <It ", .R:"m""I"',
b) ""'mpl, a!lim In bibl.<>d. "'m. din 8"cu....,. Con$!. P<>pn.i<1,
f6n""<1< li <ooi..,; d"l>l. bi>., _. 104. ,..,"""
"" _ e.--, _ "-.... U<._ "
tO:l
IlR. "ADEA ClIl&'J&ANIl
ealehi.....u .. li aua'ia. Suma .au'fIUfduha a ul...itei fi a
c"prinM In f"'fnb<lri rdsp.. ".t1ri ",ur!<l.
fi cu a.ut><1rluri dM ..,..ip4ur", . AW!tA carte
....te de pe un Catehiarn din Heidelberg de Ste{an Fo-
gara.. preat In LugOf '):
15.Noul Te$la"'.nt (ItOl!\J! T!lCTtlMBItTb) oau ImJ><l-
<'<Irea, au legea noa.... a lui 1. Hr. i..,edill cu "'ar ""oIillI4
den iJwed fi el""onuc prc limbi rumA"ea",,/, ""
demnarc<> fi p"..unM .u"p...n/ Cu toatl clultu<'<Ila a ...tir"'i
oale Ge""g*-RaC<l{i (R4k<JC:y) craiul A...ual ..lui. tipdritu-.'a..
Inlru a m4rid oale lip<>grafl... In alal.a 801graaulut 11148
(.X"N)... Ghellarid! . In proouvAntal"6Q 9:l <::.ttre Cearlli" 1,
mtroP'!litul Simoon Stefan, ne spune ca lIomlon;; nu au In limba
lor nIci T""tamentul cel nOu nici cel vechiu deplin. Traducerea
Testamentului non o Incepu,", ieromonahll! Siloealru, dar n"""ta
murind In curlond, au Inceput acum altii a:l termine lucrarea.
InsA au gbit l'artea tradua! de Silv""tru .cu mu/ll lipsi fi
gre,.l De aceoea "'''U aPlicat s:i traducalnt"'Kul nou Testament,
avAnd la tnt... alte te"t.. , probabil "eri'n" man"
ac.ipt romAn8l!lC ').
16. In anul 1649 .....) .... tipll.ri In un Triod
(Tf'lrJAlOIt). ala vOnesc 'va $ti :icd Iriresnif al .flntei mari PeN-
te.c<>Sl Plmticogtarion m..........,..plOHj car ... ",,,n,j<le PiaU-
.u,""'nila... cu c,,"UuJ;/a Doam1M; Elct'o... olia prea lum;",,-
tului Domn la .Ilai.. 8asaraoo. ").
17. Carlea tntitnlatA 'POjJribanu. preo!.I".. (ll"'pIIoA.I. np....
III.,) mire"i fi a diaconii".. cu voea... Prea $(. Ari. Ste-
{an, Mitrol', !dr<'li r .. m<\1Mli, In :ilel. DQI",...lui Malei Da.
vadi., 9<t tipll.ri 'In la a>lul 165(h (iX. '). Toxl"] ru
esto .lavoneoe, 'ar e.o:plico\ia .1"lbai este in
d" obicei" Cu litere '"'iil ').
18. ,Mi8t;rio sau "'<::ram"" (l\\H<THp'. <l' C"'........) oau
lain. ik In cet. 7, bot.z,,1 fi 2 ",ir, ""um .u ;n/di IIp4rik,.
c" cheltuiala a ctnl/itulul <h IIr. pdrinle St.fa.. , ou
mita lui Dumn.uu, m,-tropolit a toall Unyrovlahia... a"ul W51
In Tdrgovi,u. ').
1) E>ompl. IT> bibl. d," 11'fU1 'n "'d..1
...b n', 6$)1. Con!. Hl><llu, Cuvint. din MIr"'i, Tom. Il, pq. m_721. Sb"...
M,fW' ""llu...I., p, :106-
2) fumpl. In bibl. rotii. din fiu,",,,""!. Con'. 'oan B"nu, Bibliot:'.
rom. """",,, ",g. N. 'orp, JoI. Rom., Voi. J, p. 336-
" -II. 1" bibL o<a<l. rom. din 'n muul ok ""'ici"li.
!n bibl. publ. in Mooev>.; In Kiev 1. bibl. ooO""'l<i . bi>ori"""i.
BLonn, 01'. <il.. po.,g. In_
4) Ili,nu. 01', <it. ll"$:. ITh.
( mpl: ln bibl. Ili,..ii oi. Ni<olu din
6) 1'.>""1'1. In bibl. oead. rom. din IlU""....I. C. Erbi""'nu, In .Bio.
orIod. llomJnl' XXItl, 671. N. lorgo, 1... Rom., Voi 1, P, lJ9.
TltZAURUL LITURGIC, T. 1.
'"

iti. "ICC (lleler tehili",) AuJltir.a (t"v.",,) u OI


zice wnl"rM a (er<Jilul .. ; 1"'orl)(; f' Imp6ral David... den 00
jid"".", pre limbt "'m4".....,I... cu l<lali chei""a.ta a m4riti ,.
Georgit /1""01' crai..l Ard....I..I...... Tiparitll-'-all.. h' ....
Beigro.dllllli (Alba Iulia) in an.. l 1651. (eiMA '). De t....<lu
elitorii necuooecu!i ou .au lIervit li de vr'o !....ducere
mai vecile I'OmaneaacA, tot",!i lIe 'n raducerea psalli....i
unele CI"in!e mai vec"i de cal cele ehidnuile pe la anul :1651.
1).., ael lutelegem eli limba .oma"eAACl ncurn emulI "'ai curall
li de cat 1" ""rierile romn";i mai vechi, oi lIe pn.ificll
tOl mai mult cu trece,",," tim{'ului.
20.1ndr.plarea leg.i (1-A'JlCI1T!pt: "UlM) Cu Dumn.zeu
ar. 1<IaIi jud"""la ..rll......... fi Impdrdl..."'t d. toal. v
..... I'r.qel'li fi miren'l'li. p,.auil.1 "poaloli (np.o.....
..."., lI"evA.h a'a tiparit In Targoviale 'ou 10011 cheUutaia
a prea de fir. A'ir Slefau... mll...,p<>iilul T<lrIlOlJifti, ."arll
"'ai"rllor fi a toaUi U"il"OlJlah"" la aoul1652 ("X'C), In oilele
lui Matei llasarab. In precud,nt..rea .... mitro-
politul Stefan, monahul Daniil And'ei l'.non.... nul ne apune ctl
el a Iradua 'auu.lt /udrepluN! de lege dd r limba elin''''''1
pre Jlmbl pro.o.stl rnruanu.scb, de leromonahii Ignalit
Pelriji l'a"leleim"Jl /-igarid; .M_li... de la mlH. In pre
CIlI""ta,.." a rnitropoHlului Stefan In"replati ctltre ar
hiepioeopi, "'itropolili, eplSC{ll.'i, egu",en', duhovnici, pruto-
popi. oioo cil. InalluoerlplUI In<l'""fltire; legei, compu'
,,\/o.>;it IIlidi"'H (Aristen) din ordinul IInl>'\ratuJui /oan
CoII\IIenlll, la fiul llAu 8"l1el<!SC Gheorghe "e la Trikia
(1n "resali.), 1'."",," .d. la inllln....., la tumind ,i eu bu""
""" a... lui Malei Oa.... rabul. fi Cu bine .... po.tria.
hului ,le leru..allm ""i.ie a'a 'M 8<i fie de (olo.luturor
do ob>l.
l'mvilll a'a tro,lu.. In 1" an,,1 1722 de
Pctru nohra aub titlul. n''1"I" Irfli. divi"",. Nu Incape nici
o indOlal" cA Daniil An,lre; l'a",,,,ea,,ul ,'a &I>"i! In Iraducerea
ea. de tAri." rom<l"..."",. a I"i J.ogolll.tlli
III all,,1 16W.
Pra"i1a este ai .'1 nOrnl" eanonieli, cu
d"iri lit"rgice, In Ili'lerictl ro... dar pe l:lnlJ'l ea mai do-
'"are anloritate canonic.1 eu orln"uiri liturgice Pida.
lion"I, 'le la jullllllat.... oecolutu' XIX lnC03ce. I'....vila a'a r&-
tipA.i! III la a",,1 Hl7J de. N. IJlaretTIoorg G. Mi... il;
"I"'i la 1ll!54 de dUre loon M. lhlJOrea"ul 101 In 'l.
1) E"",pl. tn bit>!<&<1. rom. din ConI. Sloi..,.. Mijd"; eullu'.
N .a
2) E..mpl. din Pnvlt. de t, '1>'>2 l(bm ". 1.0 mH''''J>Olii. ,,",<01';;. In
bibl. _io:l ... din In m"",u' Ik In mlnl$ll,..,.
Neom!ut. Con!. Sbi<n. Mipn <IolluraJ<, 1".1. t2ll. Bi.nu, rom. """M,
p. 190_2O.l. V..I T<""u'.iil"W<-, Tom. 1. plf. 2-1. Ii'. D.
104
" -DR. $ADEA
21. Tel..""...;., (Tl.ptIO<A"ll) p"ep...d ,i<! p"" .I''''p.
Jlav"".,t., pre limbI PTOastl (1lp6A""") cu tot ti-
P""" fi Invat4!...." ei ... ".. cheUuMla a prea .,. Mi_
trop. Kir Si.fan. lif'!!ritd fti. Tdr.qooifle la "",,1 716h
d.. la Hristos 1652. In precll";\llt:u-ea cIlrtei mitropolitu Ste-
fan ne spune eli ael "" cupdnde Bisericilor
'fi cum trebue 3<l .fdt"dme<UC4 ....hi.......1 mc><>,tel finlilor mu_
unci fi mmar_ B.Mricii ..... d6ti.."" p,.,,""olulu' In doud
dlipure, 101 cu tipi<Jut rumd>upe. ').
22. R18purumrile mitropolltulu; Varlaarn n'a" rllm"" fll ..,
.tect din partea C..hinilor dm Ardeal, cari Calehismul
din 1640 cu " apArare a doctrinei lor eul> mful .&Ulul C<Jle-
hirm,,\,,'u. CI< r<hpun. <Un oeriplur" .votnt6 Impotriva rd....
1"'''''' ui a d<l<lo fdT; (Il.. r ..".iptul"d .vanld. a tiparit In
.:tau In Belgrad (Alba Iulia) 1656. Carlea con\ine .Scutul.,
epoi '<Uspt'<l icoa;"". aceea .. .u.nte., ,i
mai departe '.d$.pn botez. cina Do",,,ului ,i eti841or.....
m&au In fin<l, pentru bolnavi, l' a. Calahillmul acesta
'l'a cu Cheltuiala aea.demiei rom ne din llucu"""li, d<l
Baril, In Sibiu la anul 1879 '). {lin CElI<l
din eSeuluI cunoscute In timpuril<l din urmt,
nU .. ma; acu'" nici unul. nici chiar aeela ear<l
a Beul 'l.
23. Psa/tir... do.o{luan/t 'n ver.uri .... liplrl la Uoie" In
Podolia 1" anul 7181 (;PfIA) iar de la Hristos HI73 "ub ace.'lt
tiUu: .Psa/U,." (fa.TNPI) a .(dm..tui prQrQ<; David pnl limb4
romd....,..cI Cu zi"" IC<>tIt cMll.. prolal..minatului hur..
Ia. Ilr. Ion Sto(an PoIrit Voeuoda Vomnul Moldouri.,. jn
mulli a. (ani) """oUlI ,i """"",L. pt'<l v ,ur' (uPWSJMl)tocmit.:l
jn cind a. (oorlo Cu oodrd'" ma,.o, de a o,.il..1 (1\.-
mi/ropolit..1do Iara Moldovei.. In m,Jn,Jeli,.... Un"'u"I,,'
(l'Sou<'OM)' a'a formal prin tipar ;,.". . Cartea aCOOil1a
tu de 1. Bian\l In la anul 11187 de pe
din 1(173 eu un il1udiu a$upra ei asupra autorului ').
La finole prefeloi lui Oo$Ol'tei eetim noti\<1: .a lu' David,
.(d,,/ Proroc ,. /mp4rat Padlli,.. tdlcuiUI ....me...... fI. pt'<l elihu,..
cu ..u",tlr locma 1.. dove..il . Din cari<> lucratA
a lui Ioan Gahano"""h;, "" la mitr<>!,o,
]itul D<>sollei tam<l;nicl a limool cu_
rAI"u;a ""ntiment<llor sala predrate In psalmi tn
Introduceril<l lor cum d. e. tn psalmul 53 135. TipAriul ,,'1>
'"

i-
I
,
I
...
,,10$ In Uniev ,fiindcA nu mai era imprimerie In l.,i de dud
Tataril Moldova In "",,11050; afara de """""ta Doeonei
fUll';99 acum tn J>olonia (161'2--'10;3); jar .-etutorcll.n<!u.... In lart
ceru de la mitropolitul Moec.ei IMchim sa-; lrimiUl. neee-
...re pentru tipar. ca Ilil-,i publice lllcra:rile ...le, ce> ce "" ,i
IntAmplll. tn aU1l11679 ').
Mitropolitul Il<l8ortei fu"" cel mai activ, mai proollcliv
mai iaenail 'lC.iilor hiaericeec din timpul 8llu. EI a f08l /iul lui
W<mtar &rild; maiCIi-1la'" chema Mia.,,,. Din botez ... chemi.
Dumitru '); l<><:ul "afleTei nu n" ""le CUnOll<:ul; iar anul ua..
te.e; dupt c"m creile profesorul V. A. U.-eehe, p>.r(l a f, t6141.
DoI a Ilieu.! siudiile In tar:! ori atrll.inltale. ialil,; nu ,Iim;
unii cred ci a, $Iudia! In tafi. allii, 1" Polonia.
I'e la anul 1(\49 gllaim pe ace8l meril06 barbat. ieromonah
In ... Prob<l/" """ <" Oilor>. Cronica'ul 1"" Niculua
zice el 'au.<l Dowfle; ...it'opolitul "" ora "''' prrm do
lui ....." de ..."zil, ''''''1''', ...ull. liml>i fii<>: .U".P.
lalinefU, ",,""o""fI'. fi "1101. Add". di" <>lrli ,ti", fi deplin
cdlugdr, """",",'i<: fi bM"d c" .." miel; In l"'a n(><l$/,<I, 1'"
aum .....-uri. "u .. afla """ "'" au':a'. P...\ui ..... lui Ni-
culeea eet6 foarte riTeapa ,i (emeinicll. mai .1e11 ct el cunos-
CU"" pe""",.l pe Dosot\ei ').
Pentru me.itele ",,10 ac...t Lrhat aju"'" pe la aoul 1658
epi"""p In iar la 1659 elillCo
p
L;. noman. "J!Oi tn anul
1671 mitropOlit al Moldovei un e dou' ani. I\lri_
aind laraoa cu Petd""ie" din cauze politice, fu chemat
!napo' din Polonia la .nul 1674, dupa m!.tu.i. lui Nicolae
Coo!lin, de edtM Dumit'a",u voda Canbeuzi""l aueceea'ul lui
Pelrieeieu, care 11 Inehi.<.oe In afanlului So,-a .de aII
t<ut cat,. Cauza pentru care f" Inchi.s. flO"te etil In l"lllturl
cu ce avea Dumitra,.,,, el Ooeoftei 1''''''''' de amic fi
efetnie al lui Pet.ieeieu. tn anul 167(1 ierarlml fu ee,," din In_
ehi_re ,i lu ecau", ia' mit.opolitul Teodooie ""-'" li
Urmll88 In arh'l)Aatoria '"ill'OpolitallJ., acum li acul)A locul In
Ind,i_re<> din mln..tireadlJllului Sov.'). [n timpul
oale In I,<>lonia, mitropolitul Doeol\ei ga.i&e In mh..ti .... Cnloe
de linga Haliei un Ei"'''9d'''' ...i. In Iara romime.oct la anul
1143 .p" care lu:lndul cu sine In Moldova. la anul 1686
ctnd Doeofte' a t',,"ut a doua ""'a In Polonia ehematliilld de
rog-ele Sohieski, a dUll cu el ii Evangeliarul. Odorul aceata
pre\iOlO "" ana aCum In Moecva ).
'l 1'.><..p1. In bibl. """,. """. din M'nu.m,u' "".rin" ,1
f'>ol.irti 'n ......n .....1>0;"'" $i Cu 001' 'utos;nrt.lt 'ui 0000I,. 'Od
In .oul '877 .o>d"",;'; ..,..,1... <1< D. A. SiuMu. Cool.ll",nu, op. "
POI".
2) Hi$d1u, Afhivo 101. Roon.. TOOl. " P. 1, P'll". 1l8.
3) Con!. S....... Mltdn ..1'"'" POI". '37.
41 Col:"nilnu, M01do"i, ''fi, i. T_. H. 1'"0;.
Coi:lln"""-"o. H. T<Hh. Il. t<I'l ,.
6) Colu.."" lui T..,.n. U16\l. pq. 2J2 $i <7.
'06
DR. B..nU .

Se el O<e:lf\oi M upite. In anul cu Sobieaki In


(;(NIt .. TUrcilo., ti .lltllell " pe Cantemir 1. ao;ouU. c:.-li\iune.
Turcii In" etind Inyincttori. mitropolitul o.-f\e ... "fUI) In
...,,\* de mai rtmlIo..... In ...,..,n, fi de ._ tr:il In
PI>IOnia la anul &l"Iilllt mai _. hnpreuna CU oo:Iooorelo mii""","
tita... rallc"iele .antului 1-.. de la S..-n fi muti acolo
la ZoitMlY '" 1693, cu'" afi....... 1011 Nic..lc.a fi polonu' 11"..

r)'IO" SobIoI..""""i '). Dupl .lla euD<Jftin\O mol"i<:e,


ti muril In M...,... ca epiEop .1 er,rhoei,uo" In
... dlJ.ar la T..,....... In lUIul 171 ').
o.-neihr
anul 1'iQl..

,
..
,
TUAIJRUL UTVRGIC, T. 1.
Mari de IICrift.lle ale miiropolitlliui DIMoI\el, ,'au
mal pail ti d.ten """UllCriple .... O tradulf'e , epialO14lor
l"i 1,...lift. Cum fi a 1ICn- ..ceet". d_1'11I Ill1lrace... cor-
puluI lui Ilrialoa fu mifieriul euharilltie '): .... mal "mas de
la __ mitropolit ti Ull ab.....o-romtn ,.
Doeoftei a ro.t pil....... fi _fte\.il deid.lunla Cllie ....i
1...11& " de upiraliunile eele .... f1l\8 ale ..-mlll"i _".., ti
.. """lucrat la reafi>:area 10. CU ,vlroo< CotIi. 'Ii eli. n..-
cel btlrln. EI au !Il f .....I_ eu.....lului ti a aoelora
eari dutall II la"llire din om.idi " ltat"l rami.n tot ee eri.
atl1lill ti de ....iDi Tilr..p. Prlll liplri"lICrieri!or .ale, mitro-
JlOlilul o-:>ftel a dai Imputemioci,.. v-!ului romiDeIIe
In p' id., ti 1'1 _-oiI ea _ graiu II pnndi KdIoeiui pu-
teraic:e la ..runebii ....Iiunei. ADIlIt blrbal "";toI eate ""mit
"" lot drept"l.poI"""", P""=i ....... u., CIci el I tipArit ee!
d,..tiiu ....1I.i.. 'Il. "."...,.; -pe elDd al aM. In Polonia ref'uei:at,
ti a "reiat " de eur.nle _ rt...- apoi In In_
Inbulllt'"' 1.. _bin'a ti ..me.. ...\10 ,).
24. .A","Lah.1 l\'&_'CO"'m tU n.....e-, (ll,.....,..... tlD-
....-r) W ...."" tU "... 1i.1i". ".. li.,.". ....lIO<In.....1
tU Dt-fk' O..........) mit...."xit... 1. IlO<l .......... u...... lipolril
(l'OooMCIl ) Imih ("1:"') pe d.nd .. aRA rel"ugU-t In
Polonia '). -
25. ,C\c0'4lnldnM./.. ' (R...... _01 ,...., li"""
..umtlnH",,1 "" 01<1.-.:1... 1>r.I{. Kir (R) J'lIr(lum) mi.lro,-
lit,,1 U>lgro-Vl.....ici... fi .'11 tlpolrit Inldi 1.. mil'"pol''' 811<'''-
...,fli .... ii d".,.. ("'lIuiI1678' ('l"'). In puta,.. aeortci Calanii.
utlm el mltropolilll Varlaam eu multa ehe1tlliala a pua das-
eali de au llCOS aeeuli earte de Ilre lh,,\>.o. ruaelUlC!I. 10'
ca... O C(l1t'llu_ 1"".. cIIio C..IcI""d;i ...hlmanolrltul Ccrnigo-
vnlui, fi an ttadulI-(I 'vre lim/.t<, n""all'<! dire)l! ..." ..dn.... lIe.
O:lrtllll eonline 16 llredici ventTu dUlnll..d I' 8I\rbltorl mari
..llea: la ollminiea tuturor sfinlilor, la .. 2.a, 3-a, &10, fO.a,
la-a, 2tkl ti 27... duminica dup&: nU8&liI; la a S-a, I-a li 6-a
dllminica dupi la oallla...,.., bolellll fi !ntimpin.......
Domnului, la flo"i Iii.. vin_ Paftllor").
DeepI1l Varlum milropolitul jlrei romanGfli ,tim ca a roet
egllm"" al mi"btitei Gla....,;""ul: ca 1" anul 1612 .. roet ales
al R.... nleullli, iar 10 1673 ro. chen..t la aeallnul mi-
tropohta.n In locul decedatlll", Dioniei$, In cal'llcalita.te a Rmas
110lll_ pn __"'''',I
..-. _ c..... ..... biIi. 111'19. _.o.
:li'......... e-.- "'" --. T-. 1, _. *, .. 1
_ MiI<ari -. 118_1.0. -
4) 10-' _ ..... cil.,p.21So.
,. '" -. -. .-. dUo _.qti, '" __., '1 f ..
10 nI _ ...... -. .... cio... __ 217_m..
'"
01\. BADEA C1Rql.O.IW
-
TlIUURIlL 1JTlIflGIC, T. J.
'09
I
I

-
1'100. Din <;ama obliocu.rantitmului mitl"Qoolitului Teodoeie, ct.r_
I'ie biMricet1i tipari'" ...b .rhipbtol"ia lui, au lut dupl..... ..,u
au..! numai ... palU romln<IfIl ').
29. .. de'ooJ4la ("'b_AMlL'f<'M) _. lip6ri1...
"" ,...,w""..... -.. .lIiei........,... D<w>(14I ""'"'J'Olil..1 S..-i
'" l.,....ija -ro _il....poU' ... 14fi W4IJi ,,81lo <-o de la IIr.
16i1t). Ac.M molit/eb"e pl_uHlitl ti l:IIIItI lrei .ilurgii
C<lOl.taIIlinopolitane. .....tireo aalitt>iMlor, c:iuni la ....,. .,.
(:ti pUe.._ cu'-'>l riilor-; la bilMl e....t.llla iltului III Cnml,
diaeoft!ile ....care. rind...... deo>iel.tIIc..apoi lermi.... : "ipi-
rit......... 1 .-illt Jlil.ropolii tII 1..... 7WI (UII13). o).
so. Dar mitropol.it\ll o.-tle .. dat Illali.... ti
'jhjUQr b titlul: Yldj3 fi "'fU.... (1Ior.oI.& .......
......... ) _II l'pdriU... COl ...u..-.l" _iri
__... " l ..i 1JoMJ{ki ..<t....p_ S"Crwi "......,. of. ."..
polii , .. 1.... ld ",...,.,..,. ...... .p.l it u 14 "_...u.e"
... pdri..uw. 11_ pal......... , 10-0\;"'._ "",""" 1100. (vo.
de la II . 1682 "rr-). Cartea a.. doui ....,.u.... : ""umili I cu-
prind<! 'OMUle afilllilor dela SePtem..rie p6"1 la r ; iar
YOIumul If co"\i 'e-Iul anuluL Iti p"'unnlare Do.onei De
"Pu". el el t ti .. *XlIt ._..ieti d. pe IreoIfle ti befl..
pe ca III Ioll Ttad...,.... 1..... nu e6te
ci m.i mult o pnoluerare).
at.&.11010. ti d ..... _"gd':' (CeorrA WII "'_3.
"'lruJl). oeoo".l..Ui "'0.11 ( ..lIMIo ......... <10. T_IOIT)
III _ ...... 1 "'Uropoliei Bucurq/U...... 1(i8fJ. (.xna) In oilel.. mi
lropolilului T-'oei.. ,i al.. lui 1(MlU Canl.eu...nul "08"00.
de pre limba .. ').
D'2. La anul HltP 8'a imprimal .Apo"olul cu OUIIIIIO:."
""".. t..1 (l1M<"roAll' .g A;. 'I'AlITg.)... ""um hlMI "'au tip<lrit... III
..:almul Milrop<>liei !Jueu..../iIor, .. 1G8S. (orlll") In ,ilala iui
Ion $ar!>"u ."".0<1 .i.pra",.", (Bi.seriefll) I'h"d proa '/i"litul
Kir ')-,000..... mitropolitul J<lrei fi ."'arell laluril<>r. ').
93. mitl"<lpohtul Moldo i a mai lipt.rit F ,Pari_
miii. prut.. a.. (11,,""1"" ..,...... i ..) 1" {<lr.i .,. ".
"O
l)fl, DADEA
au dAruit "" Il<ffltru firiril Ioachim
Mo."'du.... <J<f./.,.J. 7191. (1683 ').'
34.Sicriul Ik ....r .(C.._ ...... dp! Ik proPQ"""
(la".... Ia morli... P"""""" IndemnaT"" mdriei ... Al'<'/
.Uiha" ",,";1<' Ardealului lipdritd 1.. tipografia ."",,1. /" ulaU
In (<:0<11I<"''') 1683 (.j.nr). de POl'" /"., din Vi"I/"
Predieele de ael "unt Intoomito dupa etatea Inle-
meiat" pe <:itai" din afllnta ""Tiptulii ').
Ion din VinIi a fost uliul dintre cei mai InvAI"li
mai aCIJVi Wrbaji ai timpului EI av.... cun<>;<linle chiar
d....p'.. Istoria li ofillin" Romnii"., Ile d'8\lpre oi
In proouvntarea dela eSicriul de "un ca deep.... un .u""... udui/.
o<l'''ioar.:l.. iar acum .Inl.. """,,", mare sl4biciunc., Popa
Ion aju".... protopor cam pe la 16llO ea sec....tar la
ainodul cel mare a Romnilor din A.rll"aL Din pentru
natiunei ...1.., [ntemeiil o tipoo;ra6e i"
wHI..: tiplri uP"" (ol<>sul Intremarea neamul",
]joMru romn""". ').
35. SfiJ,,/a acr'plurd IntreBgII a vechiului noului
menI a'a IiplT;t sub titlul do .Biblia (Ii,"'.) odi<:<1
ale e.' ale ee; "auli I.qr, l/><.le ""ro "',, ..
Idlm<leil dupre limba eli"""m "r' '''101.9'''''' limbii ru",d-
... CU P"'""""" pr"t(l />u",1Iu. to" (:",,/,,-
eu:i" .8o.1arab VOIvod... /"IM.. " "'au"ul Milt"Ql'o/iei flueu_
... 1()88, (.X"")"l .. zilele lui Toodoe;e rn;tl'<lpolitul
Din 'IntAia do,edhn cA pentru ac""t luc<u domni-
lorul Cantacnzinnl (1679-1&19) a c<l.ulal iscusili
d"n limba elineucA. ca pe episcopuJ Gherllll\no d", Ni"""
.oarnen; de ai lo<:ului... ca pe ""rban "a,tu Creceanu
.... ').
AC>e1'; doui (raIi Radu Greceenu coborau dintr'o
familie E, erau blrbati ,i din care
au ocupat de "iari log<>fol; ln timpul lui
Gantaeuzillul Conll1ant;n Brncoveanul' .
00. La anul 1600 aplru In Bol<!:rad (Alba Julia) Mature/ai<;
(i\\.... iwodil di" slavon.. prt limba runW".... oed .ub
... milo.ti.... lui Dom" MiAau Apafi ... fi e"
!"'"... fi"!ilu/ui p6ri"le Kir Varlaam... anii 1089. (aXn,,). Tra
Il I'.x<tnpt. In bibl. ><a<I. n>m. <lin B"<"'qtC 8i'R". "p. <i' .. ""i'. "11:1I.
11 " ..mpl. In b<bl. 0<;0<1. rom. <lin Qpori", A""Io<. ""i'.
114_110.8,,"", '!I'- cit. POl:. Z73.
3) Sbi<no. <:u1'",., POlI. In, R. 33. N. !"'ll0' 1... 8i>. R.om.. Voi. 1.
por. 385.
O) Elc<mpl. In blbi . ..,.d. rom. "in Bu<""l'i. 'n bibl. "'n''''li "in 1of1.
In mf,RMlkn N..m\ul, 'n bibl. imp<riall ",n V ...... t a. Con!. U,i<Ofiul l"i
T. 1.. pq. 2/. ConVO<biri m..........nul XYI 1$8J. pq;. 078. 51o"u.
<>p. "'t. pq.
SI>i<r.o. Mi,wi <u1t"tol<. ".... 1... n. 3-l "
TEUU!lUL LlTURjllC, T. 1.
'"
...
+
,
._00 ".- __,_.."
_..._-_.---_.... -.. _-_.'-
--"-'_"-'
'"
DR. II.I.DLo QRr:,LO.NV
t
+
!

+
,

TUAOFlOL UTUACIC, T. 1

(an. 1(l)2), avind de iero<r><)na}l, iar nurn{ll. Antim; apoi


Il vllld{lm p!I la 1(Kl4 1'" aub num{lle dfl EI'0m0naitul Antim In_
fiinl"nd O tlpogra/le In m.lnUti.... SlUlgGv, und{l lipln>f!e In anul
1a9il.Ortndu...J.a elulb<ti efin!ilo. Imp&nli Conlltaolln li 11{11l.O" ,).
Tot aeum Antim ". ,,umeo aJ. ..,.lei m..n....irl ). Scaunul
deo apiecop al ""mniculul Il p.iml In anul 1705 "): IMI acod deo
mluopolit allJuro-V1ahiei In :>.oul 1708 '). ill' Ia aoul1716
Antim Il ro.t <:alerleit plin UO{lltirile dOQlnului ranari'" Ni--
cobe lola"""COrda' '). deo coIIt... patriarhul Co>natanUnopolitan 1..-
remia.... a dat detniBiu_ din d""'ni1.et{l loU'un chip
deetul de jalnic. Ca eulm{l deo ....bun.el"ll a lui Ma...rocordal..
Antim dupa ctI ru ..., aimplu mooah. apoi dupa porunca ra
nariotului, Imb cal Cu numele d. Andrei. fu dua
apl"tl ..........i din munt."le Sinai P.""lru a fi Inch. acolo.
P. d'um In'" II rnet omorit d{l Tu..,.i ca.i Il COlld..-u, iar
corpul lui II aruo",,'" In riul 1....,. prin Adrianopole.
Urgia ac t .a din pad" lui M.........,.,..t.' In cont"' lui Antim.
.....0 ... din cauaA. C. Mon,hul combat.. cumplillmpi...ile r.. naria-
tulul u.,cale ....pn poponl1ui "eri. In ....Iu Cu CIli YOiau
a OCulurA j."ul tUr<:flllC").
41. ,Sfd""a .. d......... (C+orr. _ ol.; ......
n ....) " .. por.. """'....- a{. Kir r..<It1<nN .. , ...
/1 do.... o,...." ti dior>alld... 1'" .(....d ..4ali... h. SRCG>-
gOfJ... ..", .. 1 1007 (IN) de ........il,., ..tA' A..{im
1"1,..".. ....1 (1t....1_ 1...,t>oIw.). Auasla ..le a doua lIldilluoe.
cel{li dio 16l:l"2 cu ",:oi rnult{l Imbun.l.l.I\irl ').
42. '/"001.11""" '(.1nl.1 (.f.ulIaTII,.. ,,",a) odacd a.,. fi
d:. Id .. tU limba _Ied 11mb<l r .. m4-
"Mocd d. .."'j" C"''''wela da9C<JJ (0",...' .. K.K...........<K....) ...
IlpdrllU-I'a'L In '''f' UD7 'X,,&) Ma' .. !!O. AcealUi carl{l nu
....\.. UII Lihl"lli:O', el nutllaJ O {lIplicar.. Q .r. liturgil. un rei d..
Liturgica '1' cII.. pl"tll"c"'til dupA CltI.. t,la"t al I"i
NicolRe Yu g".le. 8J1llrul In la Rnul 1081.

DR. IlADBA CIR&'jEANU


1:.11 lnno,irea cII"'p"lui n06tm liturgic a contribuit mult ,i
ac....t iaromonalt [eremin Caeavel.a, ,le origin.e, [n inaula
Cre"'. EI )i "fil"ut primele atuliil In apoi voiad
n'Ri [omutl' cun,"!tiotele inteleetuale, a tr<loCul CII ac....t scop tn
Asia miet, li de aei 1.. LipllCa ,i apoi tn
[n orient ,i ne ,il.aind de Iucru,.(;"'caveln aCum irI li,nbile,
graaca. ,i abraicll, a venit In Oucure"i li pe
la anul 1687 Il vooem academIa domneaKa,",,-
lariat de d<)mnul Canlacuzinul (1679_
1&l9 'l. Cam pe la 1689 Cacavela trece la limpul dom_
nului Moldovei Conetantin Caotemir (1&G-1000) ca daaca:l al
copiilor ac""tu;" Antiob Dimitrie; 'ar pe la 100<1 n lntAln;m
func\ionnd aci ca tn academia gTudl ').
43.M;""... I (MH......) care acu'" Inld' .'ou lil'drit Cu
lipicul f' P<'rim'ile fi n .. "",a..iul p1"e Um/XJ; "1",.<1"",,_... fi
o' a" liP<l..illn o{4flla .pise<>pilJ It la Buzd",.. 1..'a""/ 7'/00. (;,.)
de la lIrietOlll 1098 epiWQ}Ju/ O".IIIII"i Kir Mil.ro{a'l
fiind lipqg,a{. Minei"l acesta eate compleet pe 12 lun' ale
anului. De mara folOlll este Minoolor de mitro
politul ToodOflia .Coll.'ltanl;n Ilu:>rab V"""o<h cu aceste
cuvinte: Lipsite ..... dam 8'8Criu/e "oastre d. ",."</(,,,./0 cele
ce "cd"'o1ltie ''''''lilor ""'"7'4%""""" h, NI""i ,d. a""/""'.
1'""1>'" M a intldldl .....I. tipi."'''; M. ot'/"d"elelot' la Mi_
M'" 8Cr C" """"', vre limba $Iavo"""$C{l, ia..4 preoj ii "<>rlr;;
t.U vre la wlO "id d",,,m '''lelc,q<l"d " ...ba ace.... , or/Ild..e1./e
Biuriui "" " {aua" depli", "ic. ""'liio '''i''filot' S<1 cil..;" "'_
."UMorii n. i"Jelegd"d, ci/a"ii, ""amo1 ..."4,,d
era, "" li ... /XJ;/e Urigd"d ISC a"''''''''. 'l. Da aei InleJ"i!"am c<\
prootirnea li poporul romn""" nici n'au (a limlm
rom'n...."" .
44. La an.. 1 1699 (.X.....) se tip<l'i In Jko1llraoJ (Alba Julia)
cartea CMriac<>dr<>"';"" (KHI".....AJi'OM'''...) """ .oa,,-
-
TI!ZAVRIIL L1TIlRl;l1C, T. 1, 115
,
,
gdi....t'dl,u"".... .,..,.., ",.., .. M Ca.....;; (K.o;Ool..) '" 1"",.
<f.. ,.. ; ..",,"" JM"Uk ,i la. ,..,......;",u" """'...."i... ""..... I ..UlL.
.. h. Ii r(lORd..<>U<>Io'). TiPllKrarul Mi"'w IJtlJ(l"""
....,; ll<>e eli c.o..teoo l!J8le t'etipl:";" dup''- .lla veche eu ..... CI ....
ldIi"'.....i In .il ti tlC:riere; M ..... Ci.,..iu erede eli tfllip6-
ri.. ...c.. du,- .Cartel. """,i"'- de roilJ"Opo-
lilului V........ din 1643. ar.... de po-edieo. din. doua dup6
R....1ii Cllre .. tleula probabil de lIt no..icl ").
Tot In anul IlI!l (ar-) li.-tI II> Aro-t .. 09.-
eoa"" (G__). ""' deprilttknM ..""4't <>l>-
""'0.- la. OIIIrk ,. ..... 1I'Ol1ll crwI;"fe; .0- _.1OCi..-
fel'" I<Iiu._ ;..,....;. Col _ 1"" .,. A'v AUI....... ..
1;(111 A......,III.L de .Ifiloa; r."....<>ftn Iif'Ogt"roflllo ").
46. o f:oo\olcog1ooo .... .If<llil .....;c (t:Nr-- ...\ -
_}-.. """.. lipjri lOildi.. 1.. .,.>fU fplco".. d. la. B .
Ilt ....., 7'itJ1a (;q) de II. II.... 1009 0}'N1t ooj,oof.r .. ;,,_
"'fi f'[o..wpotl.i tk ,. B.=4. Kv J1itrof..o o).
__ .....1<:1.'1'18 prineipl'le .......nefl.i flde JlTO.....ienUi
ron...._ C" conl;""t rilualilltie tipt.i.. In -01,,1 XVI 'li XvfI.
Mal "'''1 ti ali..... c.. con\i""l 'Iliinli/le, Ietorie ti In r..l.. nl.. d,i-
PU". liplnla pe .I.. nci In li...,- tlar acel. n.. rtdnd
....... dlll nlm.... ...-... liturgic'. "u .I\ m ....i In...mn.1UI.
Tot a... nu m'am OC"pal nici de 'nan.- romin""i oom.......
1.. ac. "podi; "'uit.. rlin "le .'.,.. perdut, ar ......Ie _u
ra.........liparil.. .mAA ui '} Oi.. lIeCOlul
\il.. liturgic<! .ilnalistieoo .... din ce In eoo n...i ,
"" ""Iu .minll tie nCum I""in'" "umni pe cele mal ln""",u.l .
Ilin l(>lll" ."""10:& In\..l"ll"""'. "" litnal ..... ''eCM ....cd " ..
..... '""m"i ",.. <te ftIrucd .u..... "...........: unii M ,'r.w...
."
I)R. BA'DI:A C 1 R ~ U N D

TEZ.l.OROL l./TOIlGIC, T. 1.
H7
I
1
I
,
,
,

In pretal* c1rtei. AlanMia .eri. aceete CIIVinte


... cltre Coneb.nlin Brlonc:o"'''u': .J:I. ........
fi ..OI de 1" .....rfi..i!o polrd"'ul.. i fi di" M'd{.' I"i
0.. A..I ;nui"" de W"l"/"" 1<IU, de Du ...
It ...., alerrat '1111 nnlt ca toatt f1"lba h. lIUIIl
, (Buc:ul'efli) ... od '" '""(''''' 1.. , .. pUaedtG
......... .... :U_ Ea. JIOI.ritril -' 1' ti cd d"lllUili il<>
_I'lI " ..pol ao.. af; <mUal de "' ..,'" ori ti""..u. _ ,..-
tol..... (plt""" ....1.) "'" COl ..tdl '",,' U "' cd
""..uilO _II. al eori(rilor al"'.""'tr ""'...., ...,..
1", v...u:ftI de ..... A.,...._ /4ri (ti-
natul AlI.liohlei) 1>..uc I<><oon 1Ip1111 ti d d. j .. <rdt
.....11 .. ;ci otU , ' ...... .. t .dpooi ..!'fiU ""'"
"" ,. ,..,.......Ulf-u ..,.... COl atWk ",lOt .........,..;pW, ""
ti ....., "'"'" JW'Ol"' ...pi ').
la. In 1:'''''1" gyw-_ rtei. dlnll eIet'\ll ...tiol>M.lI.,_
Iafi ro.t .-lnarh,'antl '" eon.a.IlI'" HrfInoonul :1 ponondt lui
AntlnJ r.i.."ul ca '" -P'- lIIert arabe " .. tiplo"- U-
tu"",..,,1 In cele ........ limbi. peotnl P""'lii elin<HInbi. dci In
ADtiohia ""ea Irtbqle .,_t 'cu "inefle. Tot Ala
natie 1Ipl"" ci ul"lel a'a .u.t In du de Ilrinco....,,1 penl.....
cIenIl ..nt;oo.n").
7. In """' 1702 (;<1) ..... tipol.it din nou .'<;f,hUa fi d ......
IIU__ W"I'g;" .." "....._). f .. of. q>U-
copU d<I 'a lhaof.... 'n prec..vinl.l.re marele I*h...nie
C.uota.e...inul. Il. anU; el el a eart.,. CII cll<lU..... I.. Illi
<d" ee ..... l,"pllli ... t ..001. .." ....emi.; da.
,; In titlul L.itllrgi.ruluj tot aceaBla ne II'U"" ').
S. Tot In ...,,1 1702 aplrut!n lluclll"Ofll un .ClaS05tov
I;'reeeII: fi .rAJJ.e .lipdril penln.< I"l<!'" <>t'M (.ueile il ari-
beile. d"/001 urorea f; CII In!/tiiirrn 1""'" 5f. l>ofri"'. A.lana.ie
(051 pIIlril.1'h ai CII chelt"el' a... Ilom""llIi Ion Con5/.
Ba...ral, V-.od... ",,"<;>monoh,,1 Antlm Jlorgl.n de neam...
i" 11"'" d. 'a /lr. 171)2. Cum voci.", cnrt611 1'. diruit tol
clerului .,,(iolnl:lO ca ,i lilurgiarul din 170\ ').
9. In anul 1703 (.tr) APtim hinul .. dai La luminA
.N01AI r.5I.....e>ol(IlOll. THT....IOT) ac..... ,"Ui lipdril '"I,.'a_
Of.. eAip JII'<' li..."" ...-d_Kd... '" tipografi.. dOlll_ac4 h.
-...1 B"C"Nlflil<w' 0).
10. .A.poalol {lIJ...........)e>< ...ila I.. i 0.. .......... (tI"I .. I... ..
......"1.... ,;"pr epit<:opoll.. i <te B ""'ir 0.. ....,.;11 (1tA
" e-. $IIion, Mildri 1<1. N -.. II...
=- .,... " ti< -. ti... B qti.
_ .. ap. rio. 4l. -.. _ ..... 'IG.
-. __.41.
_ ..... N_ .......... ,I.9.
--<>Oi ._.......... ..
lIS
J)R. ~ A I ) ' " CUU<'lUNlI
1

TD.I.IIRIIL LITIIRGIG. T.I.


,
119

<2"
r.>R. BAOU

ACM8U1. carte e foarte bogati ta ei; aclll'll8im


riri privitoare la .. din timpu"le vechi lnvil.\itur
desp'" dumneteu''(I. afinte!e taine. "f.ntn lilul'j1e, min!ir-e. Ci.
$e.'cei. hirulo";i, 'UfPeiuoi. vestmintela liturgIce Cu
tlunea 10' simbolici., aimbolul"c.edin\ei, inlerp....ta.ea lui, J. a.
Spiritul mistic p,..,\ulindinea In Mea.tI. earle ').
22. Din anul 1793, 1l'1UIim un manu8C.ipt .omlnesc tratlua
din de cIi!re arhimand.itu[ G.igore RAmD;"""",,l (t f827)
fOII! ma; ii.zio ep;9C<Ip de A':&"J dupA Ila.io... anume de la
11:l'M-1827. Manuecrill\ul e IntItulat .C<h""rd " dreptei Cj"r-
d;nle. EI contine d"l:matioo. mo.... leJi Sub
formA de lnt.... StariI uceme.
,I""tule conopinle cu privi.e la Iilurgia 88. Ma""... Clement.
laco., Va.ilie. lI,i9O/ltolll a ""lor mai afintite. Dar
aci ee mai de Ilturgla evangeUstvllll Matei, Vamava
,i DionisIe Areopagitul.
d) SECOLUL XIX.
in !IeCOlul XiX atrAluci ,i Rom:!niior aten...... l"minei
libertat"i. Acu", prin licooloc, "Olni
narielor din IarA prin fn{iinl<>rea Facullilel de Teologie din
Bucur",ti prin l"li'" In anul 1890), .... dAducA In iVe:lla
mult", ci\rll valol'Qa...., cu diferit", contiout<lri.
Pr<>r';""rii aceatei }n .ctiviUl.t"i lor (Jidac-
ti""" tip:lriri multe ""cieri fol09ilonce. Candidalii.i
F"acultAlei de Teologia, lnci\ dalocia: cu public-,. .....
diferitelor aubiecte teologic.. nationale, prin "'ai "'ull.. 0.. 1.
Li"""/", ,i prin lor particular",.
Oin ""..ierile cu liturgic, voiu alninll numai p6
cele ucmlttoar-e:
1. Gh.et"o"tie ,i Grii/Q1"ie C<'ISI <\i" ucrni cun09Cul sub nu,
mele de Grigorie milropolitll] (t 1l134), aII lradus
din ""rierea [ntitu]at.a In rom,,!"!le .Carl. (olooUool"<,
de o..fld. au lipllril-<> In Neamlul la "nul 18/)").
Cart<:>a .... con'p""", din il pArti: a) O In.-lll.ttuc4 cilr", du/wvnic;
canOllnele lu; Ioan ""lltnieul ,i cJ ... stlituice ci\tce cel ce se
pocli"'jte, cuprio.nd mult malec'al ti]ucgic pastoral.
2. liturgice conli"e scrierea mitropoli,
tulu; Meldovei I-".niamin Co8l<l<:lu (Iro1------Hl-i2, t H146)
dJaloriU. la la,; In anul id17.
3. De la Fi/oIo; episcopul ll<l"'-u[ui (t 1&>5) ne-a ro"'alI
o cacte <:<U... pt"oe\i ,i <li.,.,olli. tcadnd
din gCllCe!)te [n Bu'.J.u Il! anu H135. Aci in
asupra liturgiei, vaeeloc v...tmnteler liturgice, pre_
Cum asupra tinutei, proot"lui Inaintea afantu]ui altar.
1) V<I;, T...u'. L.i'UIll.. T"",. 1, "",.1\3, n. 13.
LITURGIC, T. J. 121
r
1
4. 10000fU Dimurie .$I11rz.., tiplrit tu miuUtirea.
Neamtului la allul JIl37 o lucrare aistematic.ll de cuprina liturgic
sub tt1uJ .,lJoInelnie liriol"'..""'. cu IntrebAri fi rllilpunsud,
tra<lu&\ din dupll Dimilrn NiUJI".1.l<l....,," RQm<lnul din
Melov (Maee<looia). Mnelnieul cuprinde t i plrli: partea Ja t.a
teail despre ioca,ul lui Dumnezeu, va le ,i vestmintele preo-
\",!,i cu explicarea lor liturgic.ll; JlMIea li-a oonline lit",!ia cre
dinciooilor, interpretind fie eare act In parte: iar pnrtea. l1a li"
'cu cele 'l""pte [.(line. cOlnent"t" pe acurl In 1nletesul Bi
eericei ortodoIe.
o.. Ia secolului al XIX Incoace. prin Infiori,,;a
8en,joariilor din Homioia, dilndu.... atudiului lit"r,ic O
<1e sistematic. oi lucrlirile poeterioare din
aceet rei de aerieri, mult moi bine da ,i ele au roet
compu"" In cupriu"uri elementare, bine Intales dupA
timpului. AeeIlte manuale an foet aflernute tol pe tam.,;ulaerie-
rilor arilale plnl acum.
i;. / .....l...i. ,1101"'0<:". publica lu la allu! II:l5O un
--11"".. ,,1 plicul;" a/ '(;'riei W..r.qii., cuprin'liod Intr'ln.,,1
""nrta interpretari asupra actelor lilurgice si datoriile servitorilor
altarului. .
6. Pe la anul 1852 10 cartea .J)"IOl'ile
l''Co!ilor '<1"'P"k' d,,, ".. """, ..1 lui Dumne:c.. , din c"noal",'e
.oboarcl<>r de /a hwd/li'.,..;; diu
de .I/"","ul" '). Ac! guilfl mult ",alerial Cu privire la slintele
taine fi liturgie. _.
7. Dar mai cun05Cut s;"tc,oalic compus, este' Manualul
<1" ......ir.... do! l.lumn"".. a lJi_iee; ""'<><iex". '),
ptelocrat de pe rU""'lte Smolodovici de arbimsndritul Mcl_
hio<-odce, mal Uniu ep"'cop de Romoo (t Jl102) ln Bucu.
'""'Iti la allol 11,&2, Aceat manuallral8'lM despre servi rea de I)um-
lleul" In genera, """'irea de Oumne..,u cea de toate
zilele (I'rOllC(lmidia. liturgia catabumenil<>r oi a credincio,ilor).
,Ieapre sArbAtori, poei ,i feloril<> nevoi 'elig'''''''''
ale
8. De (o\os a.te .Sc..TI" ..p/ieu!it <l. 'fi"lei a..",,,c-
=""fll.e; liIurq;i euleaad prelucra/oI d. arhiercul /"""ichi.
1;'"",,<1"'$' (f 1l173), aplrut(j cu cilts"s iluslratiuni, In ilocu_
la auu) 11366. Jn oomelltariile pe cari la dA'outorul asupra
celor alinte, .'a ""rvit molt de Iraducerea I'Omli088iJCI /lIcuta da
pe cartea lui Simeon Tesaloniceauul. Arhierenl loanichia. In
acrierea sa, "" nu numai co ceetiu"il8 litu')l"ics, dar oi Cu
pl'Ofetiile ",,,,,iani,,,, chiar cu bi"ll"ralii martirice; loIu, are
me.ilul ca a adus dupl putinii uo mic prinos pe al
tarul literaturei noast .... biseri.....,ti.
Il ."'.... It rom"."", d;n _ .. 8".
2) --. .. """,,,,,.. din 18!i POIf. V<>iT", 1.i1"'i:" T",".I.
p>jt. 7S, n. 7
."
uR. BADKA
H "'"
9. ....,,1 Ghenadie f""t locliitor de epiocop la Curlea
de Arll'" (t 11l78). a compus puolica! llllllte articole Iitnrgice
10 revlata ortodo..,<1 romdll<f . lu apec;al Inlll. a !Ieria.
despre v6S\'><IriI.. murgi. atallum",,'lo. ai a credinciosilor Cu
interpretArile trebuincioase. Stilul acestor articoh. eate Popular
iar cuprinaul destul de temeinic.
10. ]eromonahul Gavriil fldl'O'l"" (mort In Tul""" la
anul 1<178). nrhimandrilul Ji tipilri
la ""ul 11176 tn BllC..,...,ti Lilurgu;a ......."vic/u/ ivi" al
Biuri<: orlodo:u. '). Cartea conl;"" '"ateri,,1 Ca Liturgic"
pe ca.... a urmal-o: dellpre servieiul di.", In lIeucre. 10 toate
.nele, la mari, ai la direrita n"voi reI(
g"""" din viala cr"'!tinului ortodox.
H. loonomul Nicola; Filip. tradu&a din rl''''''lte
lui Petru /..ebedev. apoi o tipart In Ducu t; In anul fl.'l'J!l
cub titlul: ./.Uur.qicc. MU .., lciu/l.; d'"i, .. ').
Acaaalll. meritoa9ll. lucrare douA pArti. l'arlea Ia sau LilurgC'l
Il"enerol:l. cuprinde &anie;ul divin fn liene.e./",rllo::lllele efin\ile.
lcoanele. veetmintel" lituTlfice " a. Partea I -a araUi dIferitele
forme ale "".viciului divin. iiturgiu eatebulllenilo " eredinei{l-
,ilM, afiulele laiuo. etc. ').
'1 .11>10 cuprind< 22(l poe" ll".
2 A<."t"" U'''lYicl ",,(>rin"" 489 8". V..; T...u, U'm'v:. Tom. '.
P"ll. 7'/, n. '3,
Jl Mitropolilii Mun'.ni.i <>ti .'.u dis';n, "" 'iutllon la innOTi",. Ih....
'u...i 1tp,lri .... <II'1Hor bi...i""" In limbol rom.ln', .u fOSl, S1<fu
1
'648 - lt>6tll; 11_- 17(6); "o,im ' ......n'" fl701l- 1710); Noo!1l
173e_11'>l); Gnton. (171_1187); FH.ro\ (1192_17<)3); o-.fl.i F'''tiS
(1793 _ 1810. t D'on;';'Lupul 1821, f 1831); Grip", IV (1 823- 183<1;
Noo!" (1$<0-1&4 ; N;foo 11850_llI15); O"'n><l '1'<.",""" ,1893_1896), <tc.
"1' M;'ropo ;l;i Mold""'t di.., .... 1n "",..II ","inli ... fnot: Vorl..m
(1632_ IM3!; Dooof,.i (1070_ 1686 cu ln'''''''pori): I.ce. "",n.. nul t' 7!>(l- 11601,
0 ,-;;1 Co."mo<h;, (1760_ 1786);. L>o Gh.""" (1186_11881: 1><0\' II SlOm"<
(1792 - 18031; V.n,.mm Co<Iach, (19OJ -,- 1&42. t 18-40), , ..
CI'.!! d. ritu.l .u 'op"l fi "p.lril< 'o "'m'oql' cum U'm<O","'
1) .....1.... de T.'.....nt....lollo; Cosi (.n. t, Noul T<>tao"t"
din ..." I.nul 1(48), "p.lnli "'",.... prim. ""ro In lI"cu....'i 1nul 1e>82.
2) In lIuetlrqti , .-1 IbllJ. 3) -........ prim. <omlntz$Ci .....
mi,. "n';m. In .nul .1""', ') L;oU.-g;4"" re d';"I1," "'l< .1 mi'ropo-
li'"lu; Dooof'''. ';p'n' In ,.., 1. '""'. 1679. 5) lll".""wl <ri. cuprins In <j'IH.
de ri,".I. '.L. i.r 1" _tu 1. 'ip.lnt .bio. In 1816 10 I'l;' 6)
prim. in n<g<W;,t. 1. ,nul, '712 <u ch.l!u,.I. A.."m, 7l Jli .....
...."" '"12Iun" CU vO<\,I<1f>nl'Jor. 10 romloql'. 10 .n"ll_d. Mi.rof.n "pOgn.loL
poi <p;ocop .1 lIuElului, tor An.....",.,; "'mln<l<' "" ...,..;_ ",nlrU ..'_
10 IUmni<: In .nul 17O!>- Ab;. Ch io <p;seopul IUmn;<ul"i (1714 _ 17tlO)
trodU<."t emoqt. 12 m,n... dar "1ipllqt. n"m" '" Ol"oi, OcIom... ln "'.
\ N""""", In .n. 177ll. O<c<m.... lonn F...."..io "M'<1;" In .n. 1779.
lue<t.lnd d;o ';'li. u.m.\ul "u F;I.r<1 'ip.lrql< In ..., 118(l " _"' min..lo<.
Acum .. cempl<etl ..,..... op<l"I. 8) 1fto>d'" 1" tiplTil 'n lIuElu 1. ,",,1 1100,
9.l '.-.du. "" ep;ocopul D.o....""hm.1 R/.mu;cul.u; It 112f>1 si
hplri''''' .";,co,,ul Clim.ol 10 >nul 1143. 10) EoMIogi'" (Moh1f<lnt<Ul} prim <Ot.
<."tI din 'nul 1564 al 1"; Cor i.r complotl"l1mi'ropolituloi Doooftt;. tip.lri'
In 1 10 .nul 1681.;1) c.. n... primi romi... tob: CU l;pVitld< Cot'o>< In
II 1....,,1 1ll_11-81.
t
I
...

..
I
,
I
I
i
1

'l'K:U.URm. LlfURGIC, T. l.
e) SECOLUL xx.
Inceputu] aoestui seeol, fu bine venit. prin
.nuhoc lICrieri liturgice. e,ile din Facultat.... de Teologie. eern'_
naTii ti alte ""hurala. 1'" voi" arltA lod numai f'"
cele
1. [000010,,1 SUfa" C<!linc",I' pror""". 1:> Seminarul Central
din Bucu"'Jti. la lumini In anlll1t103 "n valor<)9 M"""aI
d. Liturgic,". Intocmit conform programei ""minariilo. din lan..
Autorul ,-orbe'lle ael d...pre 101 """"- ce li ...le de fol08 unui
...rvitor al altarului d. e. Introducere<> In teroici"l liturgic. -'lOr-
viciul de lIeara. dimineata. Jiturgie. miaterii... a.
2. DiaooDul 1. 1'. lIa"'"l.,...,,,.,, In anul 1900 .Bi.ge-
rica. obieclele alinte din ea ,i ....tmintele bi...rieefli., " micll
cilrticict cu continut liturgic.
3. Arhimandritul Nirudim Mun/.... " .., acum vicar al Mi
trop<>liei din la,i, publ;cA In In anul tQ);, O carle
cu (;u,,<! ..ldri LiJur!lw.., folOlliloare penlru 'n!eleg........ culTu-
lui In dOO8<lbi a af,nt"i lit"<gii.
B.
Iar manualele liturgice allirule la Il"m" ..;; <li" n""ov'>la
"uni aC""t"":
l. .Lil'''!lica. ""rO c"pr,,,d,, ..."rla Idlcuir. " lui","",
...ind".I.I"" IUur!liu. 1). publicall In la d.. cit...
parohul SumuiJ A"drievlC' mai ti ... iu Silveolru M",.ar'u ,,_
dri"v'ei milropolit al Bucovinei Dahnaliei (tJS95). Carl ti
IIiriU cu litere ciriliu ,i In erot"maticl (cu In_
lrelltri fi rll..spUJl'Hlti). pentru cUf$urile eecllndare. lratear.t daepre
Biserici, 8fanta Cru"". efintele Valle. persoanele,
tile. limpuriie, laudele, cIlnt:l.rile. cetirile rugllciu"ile biseri
III aro' In "poeial, despre lalld.. le II.. 6elIra
ditllin....ja, .finta liturgi.., rind".lile tain..lor. rhduiala la "fin[ir....
casei fi rinduiala pentru cei morii. In bisericesti,
,,"plicarea misticA.
2. Catebetul Sl.fa".m In la a"ul
1<*lG un manual Intitulat Biserice' ",./<>d,,:u ""Iolice.'),
cu i1uatratiuni potrivite curaurilor aecundare. trateatii
deapr. locurile ,i obiectele efinte. per_nele biseric"lti, orele
canonice ,i afanta lil"..,.;e.fintele tain.., _viciul pentru cei
morii, timpurile efinte" In apecial duminica, ,i
poelurile.
3. Tot In aCfl$t li"'f a oo,np"8 ,i lror..80rul uni,'ersilar din
CernAuli, pt<ltopreaviteru Va.il .. JlUro a'lOvici (t 1llStl). "" p.....
J24
DII. BADIl..l
(ioe .Manual Luurgicd rd8<lruc<",d ()rlooex4. pe"tru atu
i1iul cultului. Are"! manual-manuacriptie-, cuprjnde cu aufi
tot ce ee atinge de In'valamllntul litul'@"ic. Conlinutul
a"""mi mallu$Cript ...te urmltoru : Je....hia bi99ri<:ea8Cl.
domne'" ',i ale d....pre poat, 10ClU)urHe sfinte,

L1TlJRGIC, T. ,.
""== = =
1"
" "
vasel... vestmintele ti lilurjlice, c(ltItarea reliiioaeA, prOll
comidie, litu"lTia catehumellilor fi a cr&<1inciotilor: a{'Oi deapre
af,nlele taine, Bi....ricilor. ""rviciul pentru ce' morI' fi
la felurile nevoi ..lin omului.
4. .Prolopr....it......l T.ooor T"rn"uMJhi, pr<>fesor la uni
"e"'itatea din publicl In anul 1$93 <> ",.kn"OOllA luc"'.e
de 'nare fol<>8 pentru ,tlinla cn titlu: .Dt..
J"'. ul ...ai t"..""...l.. li/urgii al.. Bi_kei oriental., "'ai ale.
e" priei,.. /" ""le )-3 I"l....b"i"laie 1" timpul de ["1<1 III Di_
..,rica ,). reproducere separat.ll. din ...,viata hisericeasca
.Candela. aparutiln Autorul ace>ltei
cu muUa COml"'tenl.'l. ...1.. Cu !'ri.ire la
orienlal.., ]ntemeinau."" pe c..i ,nai mari lIturgi,ti Otielltali
occidentali ').
Seri...ea a.eaata fu In an la Cerniuli, de C<i.lre
autorul 1"arnavaclli, fi III limba germani: .Ili. bobeutonb[len
2ilUfllien bot ",il b.lonb.. Ille.
ber b.u," in b.. $!it<be in' 'Ilo.
btou<b,
5. In fine. la a"ul 'JI'104 al'Am In CernauF un Iratat de
mult litu"lTic compua 101 (e cAlre pr<>/Qpre.vuer"i Teodor
T"r ..".",eJ,i, cu Intitular..:.: .Zidirea ,,,tocmi,.,,,, duo,.",.""
<lill !<l""lr" " l"""I"I"i d .."'''ezec;_ """' .. cere. Bi.....iM fi
Ir..di(ia'''''H '}, reprorlucere !l<lpa.... din re>iata bisericeasca
.Candelu. "ce>lhu tratat a.atl! cuprin'sul lui,
cn temeinic.. cuno,ti"je.
1) Ca"...... 8' m.". "" Z<!I 1"'&
21 .In 1"":'", .ut""'.1 d<>p.o,... IHuog;H. ....n..l. In lt<i /.",;1;;,
;"'u..l;m,"""'" .I d" II1n' I_",n').
) D;n >m;'; I;m;'.."" ,.< PO'" ufm...."I. 1;'u'l6;' . si. 1."""
..u 'O.l<m' EI;,.,.;, d;o l<fo..l;m, 'p<H 10'0'1<',1< roo...""n<>p<>I; .....
<lin IS- Vosol;., 10.. 11';""'0'0. ti Un& l M..... H'o'll;' EI;,.nu, .,-
'O''''', EI,..,.;; '''''''>i', $O r. t, EI;..n; moron;".
bl ol.",.d,;ni, ""prind. 'ilU'll" mo, o si. M.rcu ..oH,0'll"
EI;..rk<, .1" E1;"",; <01',;.,. ti Il' 1 1. 1\;"";"'; .bi<in.....
o) llt 10 .'.m,I;d<Wn...o ........ni, .. nu"' 1;'u'Y"' ""'!n'
si. Adeo ti Mo"...o ';,o'Y" E1"";"';_n.,I;'UI'I:"'lo' T_.IMop>I......;.
I;'u'&" 'o; N..,o';. ti. [;(urJI"' n_ii '0.1.1>0".
3) srn..... =(.... 3-11 P"I:. 8'
'1 Tro"'ul "",,;,.. !l8 P"I:., 8' ...".
<26
,

0...
BISEUICA
'III = AOoIb'l o-.t.e-z, "al"""" __ --...........
, ..7_1 ll<L ID 1_]1.
..- __ IU), I>oi o-.ft 8cI. II. s.. _.
:Il Dt_.. " , -.S. 9T
41 DioMr<-._,' 'aM'"'''' __ lfl_,",
:"7 do"":::;,;'l!"O. $ j- '= .I ia
_ .. t" ' ' ,. .. ,l, ......... It<>-
........ c' ' ....-.\ '?-:' . LilwI:. T-. 1. " Il.

l.ITURGlC, T. 1.

127

,
i
I
lIuma anul 1529 In limbi 1NWI.dl., LU."'"!Ii4 M".-.I .., V"oi/ie
.. ti. 1""" 'i .....' " .. ;.d. '/I"lilll. e.....
p;llriarhul"j Gller....n.
1. U....nW"l ') E...._ .u. R..u.r<t4", <t 15J6). II Inoeput
"'1Imic .11"i L..ler. Apoi mai tllniu conlrar.1 _"i _ ilustrl
prin 1"'1a1......1e _up... oeremoniilor I,,-rieetli fi mai .1....
prin tndueera In Iim_ lalinl. Uh.rgM ti. 1..... I1rlM)M.OM.
c..... r.. liptritll dup" lui Erum. 1.. (:oamar II ... ,,1 t5'lO").
2. lI'iedi ""'; Intll;u h npoi reunile" flieerica
.-n' <ltdu la I..mi In llainz p" la 1 1565 In Iim" I.ti ....
Ul...p". V , .. ti liI..rgia.wpiat{abiaioia....) ...f. .p<IQli.,
di r_ tiparit:a In R-. Ind din ""..1 tMoll..
:l. De multa I..-D.ltal....... 'li """"'ti..... a ...
.. umilului eaD<ltlie din 8reelau 1<I1u <t .pl.
nota 10 .\lai Ia Tit"" __ opere ... ul'1ldl(lrul:
.SIMICt'l aq- GnooI ., __ ali ...
c..l1..... 1)eI . Ae-au. ooieeti """Ii lI<KIlI .utori: Amaiariu.
Wa\afrid S1nho. "'mul \'Uil EaPo-itlo m;- brevi.. Petru.
.... Am.Ian. iioaoriu de AuI"", Miuolo(ul, 1 '" V_...biIul,
" .i.\lI aflntului 80nifacie mal1iru.!. Coelll_ oonlidenl
1"lre ...-..i ea prlmnl coleetor de tori liIu"l'tti.
4......oul I<JOO .u .P'rul 10 Pa aub I.....iji ..... "rudi
tul"i ea_ic francc Jea S. "nd"", liturgHie .,. v,,_
.oii"', 1/"'-_ fi ....i , ,"" precum Ji r..lurile .du-
nari de tul.. din mai multi pA...nli bieerlcetti d,,, ....ril, atU
In limba /!f'MCI. ciI ,i latiRa. TOI a-Iui canonic _
fi publieal;nnea penlrU l..li,.OlIrli 1\ litu'lli,,; .fntului
"'lrCII').
fi Cel 'nai c"",*,ul arheolOl!' li'''I''fl'ia1 din IIeC(Ilulal XVI.Iel'
ea'.. aUll'l8Iini-'ul O'''''f'W n... u;ni (J'anvi";o). a"torul multor
lIer.ieri (t d!".lr<l ,?-r pr..f"'Am In ... nOlllltrll. p." cea
In"tuIMa .Ji.:xptl.itlQ mi""'" jl<tlrlim did.. ti .."I,,,j,,". l'
-/:('/""1;""'''' de ritual"ri vechi. AmindouA ln_ ac...t .. lucran.
au ram.. ne til'l;rite.
Il. U buir..tt cul""liuno wmputlli d,,, dOUil)ll'e'ece "mori
apuseni, ...Ie li '8UI"ll"ului ,''''lehior /Iii orp (t
128
'" """"'"
I)R. IM.UU
In ColoniI) la 1:;(;$ sub titlul "rmMor: D.
br,<;ksi di";ni. o(ficii' 4<; minifleriill .
7. Pe la .anu 1585 opiaeopu1 lVilhelm Lind".." . publica
la Alllwerpen In limba greacA ,i 1) ./iturgi<' .f.
Petru, a cA....i autenticitate "',, tncerC/tt a <1 austina. Litur@'ia ace....ta
'UM, eate o din pirI; din [ilurgiile
" apUl/elle. ClIrnpusli cum ee pa.... In seopul unirei
(,redlor Jalinilor (In lJeC. XV); nici <) dald hlO<1 nu o'a ofi-
cial dup(!. acest {<>rmular.
1:1. In 8COpui combatem; proteatanlilor. lucoo Pameli...
o;allonic din Brugge (t 1:;g'7). ce 3. publicat pc la 15i1
d.i/urgia lali"."."",., "propus a da la un Lil'H'-
(lie"" GNo.",," ..m., "1"'" a proba coincidenta lutra liturgiile
apusene ,i dac aceat din ucmA plan' nu a'a Indoplinit,
fiind lucC;"'lIl gr<>eeaacA, n'a publicat-o ,lin Cau!le ne-
cunoacule.
!.l. Tcaduce....a celor troi litucgii coptice a M. ['".ilie, G"i_
IIOru. de ,i Ciril Iii .. Ale=",/ri", fu .... pe la
anul 1604 de cMre maconitul .l/...."u lI'd""... in Au:r.b"rg.
aC<l/lle liturgH coptice, prec"m un mare numAc o li!""tIii fe'
lurite. au fOilt pul.olicalO In .1.Jibliot/,cca "'''fi''''' ('.olouia),
a)loi dupl! U<:e68!n ./libliotll.,.;a ..."xi..." (Lulfrlun.) patru.....
10. Intre latini. aunt mult aprecIate doeu"l""-
I..le iiiurgice aloep'8COpului de Tagaata (Numidia), eremitul uu
guatiniat AlIgelu. R()C(: (t W20). l"'blicate In douA Tomuri, de
pe un codic" din Vati""" aeria In """olul .XI. Lucrarea lui An_
gelua Intocmitl cu pei";re numai l,a cere"">niil" liturgice ro:>-
mano, poartltitlul .Th..8<lun.. lW>lll/irinrum 8<lCT"rumqu" "",
lu/u ilalum. ').
11. In c..... Ce priveti!te partea liIucgicl. din punctul de ve
dece "rheologic, tn ac...t ",terval do timp a'au d'stina.,pe aceat
tece" mai alee renumitul lac()v Grel_ (t 1U'.!:5), unul
dintre cei mai toologi ai timpului alu. aulo,""l unei valo-
roase opere In 17 vol",,"e. apdruUl la an u1174\ 10 care trat....zlj cu
Ind6lltulare d....pre cruce (do 1180cla crucel' dtlMoriile religioDlI>l
(do aaeria el peretrrioationibu$, picioacelor
la oaapetii dlMoTl (po(loni1'lron """ pedilavium, hoc eat. (1" more
lavandi '1'ed68 pe""ll"cinorum et Iooapit"m ').
nului (do funere c"cialiano). (do featia
cl,datiania). bine cuv!nllri blesteme (de heoe<lietionibll.a et
ll'atedictionillus) In fine d...pro icoane (le imaginibua). Toate
1) Il.,..... 'mpc<u..... cu '''''' 0'""', q;" din p"n. Illi Alli<iuo.
III" publi<>.l<.bu. In ..ul 1. Rom.
2) In 8'....ia ...h. crq!i....., .. _,nllil """, pi<ioo,.lot ."";;I'.illm
, un In',.;, ><p: <V..,.., S. imi "'ul lu; m I Lu' a.ri 'f'l'
1... p;eo<r<l< ...ilo< oosp<D, b) pen' $O >.du'" .mill" d. ""'1..... pi<;"'_
.<:\0< u",.","".. d. dO,,. Mlntu;lO<'" ,. "'n' "'. de .. i.lI. ti de &a <) ."'....
illn< sUnlll ti <>. lll<.lnd r."" din ..hu.lul bot,,,",U; In Mii.. li
S""nUl. $O .plla oolehum,n;o".. dlll ."'. locllo ,. pci,""" boI..u!"i.
TEZAURl;'L LITURGIC, T. 1. 129
t

...
I
1
aceste eubieele aU un caracter p<:Jle,nie In contra proteotantilor ').
i8c0pul de Orlcane. franeetul ;,,1'1 (;i",iN
(t 1 .... iluatrll prin publir-are>. mullOr """tiuni arh...,..
Fo;iee din i""rica li rilualul Ir""'*" d. e. oonotruiru HiBeri.
eilor o.ieutale, .."" e lilurgice I>""""'ti ,. a. ').
23.
Operele liturgice publicate de clitre romano-catolicl,
din jumlilalea secolului XVII-lea ,i pinii elilre
flnilul secolului al XVIII-lea.
interval de lilllp. a foot f"..te producth' la latini 10 lot
felul de "Crieri teologice. cul",eri lilu.gice ,; 'publicaliuni
patri9tice '). ACUln ... i.iri fi cei mai excel,nti ","icI'ci
cari prin documentel"r fr romane. aii........
...",ieii In aceasta
1. Inlre "" diatin... dominicanul JMOIJ Goor (t 1653).
a crui cole"liune IntitulatA .E,;,;....,.,""'./w r/tu..l.. gra.c......m
c","pkc/<m' dlu. et o,d/" diei= li/u'gk. o/ficion>m .sac,.".
meniorum. ""...dicl /""""', e<>t'oeer..lionu"'. ru"","um! """Ii""um.
etc.. este de cel mai 'nare folOll pentru InvAtaHi Aci
aUlorul a toate cercetArile sale ftiinllfiCe, pe cara I&-a
/?leul In timpul celor Opl ani. a f<>el niiaion.. In Hi08 ').
Goar avnd o lnclinare dooaebitll. eG-tre liturllia greceaactl, a
cercetat" "'ullime d.. manuocripte cornpu"" din timpurile cela
mai vachi J)l\.na In 80001,,1 XHI. asupra liturgiilor ils. Vaeilie.
Hri806tOIll mai lnainle afinlill. dC/lJlre care da ... plicaliuni
lumio",""" fn a'l'i "umitel.. '"ar;"'leclw".... Cu .. aunt
pline de atudiile de sub titlurile 0'101"'., In cari
se citeau pArinlii ,i $Criilorii ca de temeinicia
Sefitor cornentarii. Aulorui a InlrOdus rn colacliune apAruta
la anul 16-i5 privit"... Ia felurite ""o'eii religioase
orlodooe O). Tradu""re>. l"l'lllela a le<telo. Il""""ti 10 limbo>
a Ill.cut-(l G<>ar cu rnullA Ingrijire !i de aceea renulUilul
'"
-
VII. 8""11'''
erilk o"cnlaliel Euoobiu Renaudot, In aprecier.... pe ca " face
In colecl'unea a8 asupra ii;uhologiului, ud miri mqlt "" ac ' m....
i\O$ In ceea ce priveste rlibdacea e<Jmpetmta In
aCea8ta operA '). Tol lui Goa.. 'datorim "editura Illi COd,n C....,,
r.:
'alltl la llnele Euholngiurui, atlat In 'Mnuacriptnl .Crypto-
erralenei8essarioniu ').
2. Cardinalul Bon" (t 1674), 00 ilualm prin cele d"uA scriori
ale ""le mult cil:lte In eercelliril" .. itualiate: R.....m litu'Qi<:a-
rum Ii/>T' li",.., apATUl;\. In Homa 10 anul 1(>71 ,i 0/), 'tivi''''
".aI"lOd'a. publicatA In I'n.ia In anul 1663. I.uo..",...., d'tntil
mult material lit\1rgic oriental.
3. Hcnumil Intre latini ""le hene<lictinnl frollcez ha..
Mabilloll (t 1707), car" a dat In lumina mulle dint.e
cari editarea Iitur.B'iei voo"i galiCllne c" titlul < De 1;'
lurg.a gal"",..a libri 111, In qu;"". vel....i. Mi, ...., '1"'" a..le
a....o. miUe ap"d GfliI", ilO "O" ....al., In Puri. 131685 ').
4. Cluglllaoona,,1 Claudr dr V....I t 17Qg) ... di.tin... prin
- studiile sale d.. litur!:ic.. osupra droro " publicat nu_
mer""'se lucrAri, <lintre' cari "e fol"""'lt;, mai mult .Explica-
ti"n "mln. IitUrale el 1>181,...i'l"" d.. c';''m"";". de j" F:gli... '),
tinta. Ia iveali\ tn 4- Tomuri, pentru a mapunde 13. atacurile por_
nite din parlea calvinilor In contra cc....moniilor Bisericei rO-
mane. A"tor"l. explict ael simbolic mislic formeie e>:terne
ale cullului trebui"l" "ceslor ceremonii.
5.. Abatele frauc". Eu..biu. n"""ldOliu (t;uoi/Je Rem'''-
doI t 17W), un celobr ... o"entaliel temeinic critic, prin 'a
10""'"" sa operli. .Col/eclio llIurgiar.. ", ","iellialiu",< In
,,,IUIoe '), adu"" un mare r"los liturgice, a'l'i
acum, Ou .'a Incercat nimeni ca vreo(> obieel'ull".
Cu deosebire fac opera sa """,.."tariHa, nolele ob-
cu 6C-Opul de a ",uite <:estiu"L P.i",a
editiune In Pa.ia la 1716.
6. O'atorianul francez P;t!tT. 1. 8""... (t 1'720) In 6C-Opul
liturgica-pole", ic cu prolelllanlii, pe la 716 aceat v(llum:
.EXplicall(, hlSl",",qlU el d(l.qr>laliq"e "ro p"ie"n el
d"im".. ie. de la "'e...., In care f(l nevoit luminarea
multor a recurge la vechimea lilurgtilor (Irientale. Ca
u.mare a ace-stei ""rieri, aU\(lr,,1 publicA 138<1,,11716 In t,..,i vo_
1) Om.....de<> .."","vll (O""rl, oI lot ..nOl"\lm cu.... 1..... 7 _ 171(1, ne"'o
quldqu'm ,IIi", I.boribuddided'. om"es .... III;, p<Of.d_ lE,,
..Oi".
2) ISIl> 000', fuchol. 01=.. ed. v.n., 1730, 1'0.1I. 731 seqq. Co",.,1
1.......1. litu'Jli....dst. 20. Tom. 1. T>o,. UlU'JlMo.
l) op. cit, T. Il. pq. 100 seq4.
4) CI.,,<\< .... V.... Explic. ,'mpJe. litl... hl"",. <!< ""'fm. de Ifli:li.. ,
T,,",. 1. Il. 1f>97_I_. ed.JI. l707-11OIl. Tom. III Iv In l7llpos< mOI_
l<m ..,ctoris.
5) p,;..,. ed'1;"'" >pin> ;u I'>ds 1. 111 (1: II In f .."rlurt la 1&47
Cool. $O ls..,...t. "urg;c. 1"'11.20, Tom. 1. T.",u' U''''llic.
TIUAURUL UTllRGIC, T. 1,
'"
1
t
,
I
i
t
lume eunoecllUo luer... Oi.....c.u"'''' IIUloriq.... fi dcgt>oalique
.... k. lihlrgiu do 10111-. Ji/l.:.e. dll "'UM e/Ionlwm.
7. ...I>onilt /.,." G... ,1COl<u (t 173'l) ... diotiMlO
Int ... 1.linl p.1.Il ..le G<.lno,lill\e ...up" 1oloriei
lih''t1Jor ooielltllie ,i oceklental., deoofl",...te In n\lnlerOMllle
..le IM:Meri. dar Cu deoeebire In tnIle.lul Ilu _lAt Ii_
r.. /a ...." .... dlllll .. dU 1 i"rc __ da...
oikk, In d'0ri.tN fi. oU I!diu d'1Jocilk1ll.,.pt""t
---_._.-_.. -
-_.. _-----_. -_... _._.. -
_._001_-. --
1I1'1. JlADIL\
R"ue" pll la ."ul 1-702 In v"lume, cu tntitulareo. p" anliq..i
........... rilib..... Da multa valo>are eate li .Tradat... de a..
liq"" e<xle.iaI discipli.. a in eeltbralldi. 'i..i..... alfii.. tiplrit
la 1706 In Lyon. A"""te tMi scrieri fura din n"" etla!.. d.. autor
la anul 1736. '
Il. o.. 'mintit (l8\a fi canonicul itali,n Tromb41li din al..
cArui scrieri uumarim aci numai douA .n"ma fi" aceea cn....
poo.rtl. titlul. Ix ct<U" .,.Ilet".,...,... tiparitAIn 4 volume la an. 1740,
,i' Trada"" d. OIIC"am.,,/';"., publicat mai tarziu in 12 volume '),
10. Renumitul preot Ludwig .l/uraMri (t 17'"..00) este pr"'i!
Intre apuSllni ca un iluJllru editor al liturt,el roman.. ,i gali.
can.., cuprin"" In opera la .LUurgia r"""aUa ""'u, aplrulA tn
anul 174<1').
t t. Eruditul cardinal. ..pi8C<lpul d.. Creada Ouiri"... (t t 7551
In \o>alli viata .... a .tudiat .,,,,icn,l divin din poetul cel mar... a
m""ricei 0..10<10'" d.. ri88.rit. Ca rezultat al sai.. , pe la
j i21 a dat la huni na. Triod"l ub ti!lu]. Off/um q"adrag...imal.
Grtec".,...m.,). de pe un codic.. barLerin (Cod... Barberln"e),
cu O traducere In latin"'lte fi &eri_ uamlnAri
asupra actelor eervlciului divin din patru.....im... Aci cu
n"'ltinlel.. lui Quirinue cu privire la autorii cari Intocmirll cAn
!:l..,I"din poetul cel mare, ..npra duminicllor din acelJt
poet ,i tipicul cel vechiu al aceatui timp. De la autor a'
r.l.ma5 .,i o lOpletolA .lk 1"";'''''' 1''fl''u(Jg1"aphi' 9""m:<'! e<xl .
12. 'ezuitul profesar din Sapi..n!". Frall= AnI"" f.llC<;Qria
(t 1700'), a v.."it In ajutorul ..tudiurui liturif;c cu ..a
opa.rel BibU<JIhua ritua/;.. la Roma Intre anii 776-17111
In trei Tomuri. Tomul liu conline cliMi liturjlica, e<!iliunile ,\
colacliunile lor; Tom\ll lIlea literalll'alilu"ll"'cA la romano-ca
t?lici protestan!; tn line, 'omullll.lea cuprinde
h!U"ll"lce.
TKZAlIRUL 1.mIflGIC, T. 1.
'"
1
I
1
'"
DIl. BADEA C1R&'jRANU

/lon'au. pe la 1700 Il,lcraroa Ba' Theml>g;<t .


Tot ......me.."" ,; prof6lOOrui din "'fIIg. Pitrotra dat la )uminl In
anul17113 serierea ]u; .t:nl.ilung p,afli!<b.n f,jo.,,',
g.l.b<b.iU '). unul ,i allul 8l1a\in tin .;$1010 de
aprobat de ocaunul roman.
2. Cu totul, de aJl. vederi fu "piaco,!>"l ge""an din RegeM-
IlII'll' .tli/mil Sa.kr (t 1832). !"'re "ub fiUue"l.
tlomniloc In jumAtatea H-a " MOOlului ''''e"t. !Je.i86 pe la 1788
cunoscuta ll:J. lucrare .P,.. In care traleaZll. mult
,i desp.... cestiu.. il. litur-g;"". privind pe pliato.ul "uftet""" ca
In,'lll.llto. de reHgiune, al popomlui ,i mijlocitor al
aceMuia Inailllea altarului. Toate acea'e t..oei; "unl InsA Intru
dlv" aeomodate apiritul", ralio,,"li.lie. TOlu'; Saila, eate mult
"Ollee"t Intre lnvl\a\ii rom.no-calolici.
3. Un frunta, iturgiat III 8piritul i"""foni8mului, fu
ReithmlJe'r!le., care tnlre snii 1f1i'6-18t2 publicA scrierii" .....le
un
l<rh") ... ,ru"q j"m ..".
tn care ClteatA orlnduirile ale Impliralului l"",if 1l1ea. .,
le de bune In ee"',6ul divin '). De altminl....l.... Rei.
<;I>enoorger, nu merge <;" t""riil.. aale antiromnne unrl..
ajung teologii oonlempomni din Ge'lnan8.
Ideilc de reror'nA ale in'perMorlll"i Il>$if 1Ilea
priim'''' nil ntunai In .Auetria dar Intre romano-calolicii
din Germania In apecial Intre cei din Bavaria. Wllrtemberg
L:arlon. Tot Inlre din .. Mainz. "frier Coln.
nin. Iar dilllre "rinCipii germani, w\ mai cAJdllroa aplirAtor al
teoriilor iO"'(,U'8t. a fMI Fridic de Pr ...ia, In ceea c.
&e atinge de orlnrlllirile bi...ri""'!ti ai reformele liturgice dupii
ai"'emul ralioMlia"'ului. Ca normii. ee luarii aCllm diapo-,;illll.
nilinod"'ui !inut In "fO'>Cana la PiUoja In anul 1700 allll
pre,,,dintia arhiepi8COpllilli lIicci. ca'" lin,lea la lmpll\inaroa cere
,"oniilor' la unei lilu.!i;
In limha national;! a popornlll' la mic..,'a... puterei pal'>" e.
4. 111 acea"lii direeli",," cnmp""'rii In anul 1789. lin Iratal
litllrgic. dOlli pror6ltOri din Mainz: Bla.. (t 1798) Dor",,11
(t 18tO).
5. 1I'..k"",ist., preotul de curie al principel,,; ralional;,,1
Carol rle Wiirtemllerg, inlrod".... In !3i..ric.a prindarl dn Slutt.
gart o ,....per;! germani, la cari se Intre
alte dmllir; opere proprii ale acestui pr""t buciili muz;cale
TllUIlROL LITlIRGI(:, 1'. 1,
'"
1
1
t
I

_, _ ._. CIR _.-'_101 ..........


_.. _.. __ _ _"'._-
......... .. _ __.......,-
"_OO_' __II_Y "'_
lO,gl aplrllta anonm In Mdnthen la ll:06. Ael Winl.". Intre
alta tlChini\),bi, cerii limw I:""ant In ...niciul lilllrgic pentru
I'OIlO".ele din -.ele plrli.
8. In d,- Ci>llSla.I>t,a. uJo. apllrfotor .1 IOMlin;""ulll m
JJ.i"rido (t 11:100) care In alitale M ..icar de la
..." ..1 UIOO Incoace, lnlttunl ritualul l"I)IiI.Iln prin apri(ul illbi\(lr

.... t $. lIri..... ,.. 11'1....11<........ ' $ '"". e;...,..",


Wa.l*..
0.-. S-- ... n....2 .... """'*" WIofI< _ ........
-,-
.... 'ptq'.
Alo _ ... -...... ........ l.:lt.
136 DR. B... DIt.\
de .....forme parohul eatedralei din (:';malanla Beda PNcher. Wm_
p""itorul uMi Ll.tu'"@"ii') ,i al unul EuholOlj"iu ') In limba ger-
manQ pentru dieeeaa.. Ambele lucMiri furQ publicate Intre
anii 1HO'.l-1SQ9. .
. 9. In dieceeele /ofaiil. 'Ii 1'rier. se Intocmi de a9(lmenea un
nou ritual. La aceaatli schimba.... ee aaociatii pe la Inceputul
I}OO(Ilului XIX ,i renumilul lJind>er Ct 1!l65). Iar pe la 1826
ni,,,, prellviteri latini publiearQ " propunere ciUre arhiepJ!copul
din IlItitulatl. (Ihlln Si.g D 2i<l;lt ilDU 1110
j}tll!ltn;1I tII 1It< 6'bl.ji'"h, prin
car" cer limba In "".vieiul divin.
10. Oiu partea Curiei romall" tllspunaerl la a"""'" scrieri
illt>itoa..., In autorilalea. scaunnlui P"J"'I ,i a litu'"@"iei .....mane,
mai multi leolOf!'i Inlre cari a'au d'.llns: Go/dhaW'" Ct 1794).
f
rin foa'a ..... ReUgionh!ournal., aplrutl. In Ma,n. Intre anii
778-171).1. '); profe8Orul din Main. G..og01" KoMer ""re
pe la 178tl Pl"in.oipia IMO/Og;", liturgilJal = .dMli;m.. a..c-
lo-ril>"" ; fl'am:,i3canu! E<kIbt:r1 M.nM automl unei lucrlri ri_
tual'elice &datA pe la 1810 In AugabuTll: .... b IlUnl Di. 2 i , UT i.
Du li In tine n ....u6... Hayd (t 1873) apArltorullim-
bei latine In iturgia romani.
Timpul rationaliamului aduse cu aine multa turburare al"t
Intre romano-catolici cat li lot.... p.oteotan\i. llarnack .enumitul
In"alat lrotelltant de\rU!area rituali.la provenit. din
luptele o pe terenul ra!ionaliornulni, depliln(j6 dureros ata.ea
d" ailMicie a actelor cultului protestant. dio acel limp
furtunQA. ACe6l lit","@"iat terminQ lamenlQ.\iunea "" cu
de riu, ci coreligionarii .oii. Inci nu a'au luminat cel p"lin
aaupra aeea!ei triate, In care 'le an. Biaerica lor ').
"".
Secolul XIX scrierile liturgice din acest timp
la romanu-catollcl.
Dupa liniltirea vrtejului nourii lncepuri a ae Im_
a apua,. aerierfle cu privira la cnlt. rlalriri cu
n" mal 1\in<l ac.. m nevoe de direc\iunea apologetic:!.
1) LH"'lI:i.i <>1< oa>U' 'Il,", ilil""I' b,1 '1110'"'''' 11. 1" . :om_
bine'''' 1802. .
2) E"holoi:iul"i"" ........, "'o," 1/l1,...11 !a, "'i<li.
bol 2 __ 'tuel"I<". '- Il"a. HI09. :\. 'li.'. laI .
3) A<tU" \.-, ...p&nl d," Mu du"" """".. 1,,; ,i avu d ,,_
..... lnl..."I; 1791_1_ W""U"'3o"lnnl b 9l'lI,lo".
il!",.,",.
.O!I Ih ,1., 3<11 OU<b i}I Iitu',ij""'" 1><."
U' 1/0' ""' !'1jT ono B'""<b'. on. o" !6<jll.....,( ",o. m" 1<'< QI'!<bI<b" t"

>
1
r
TEUlJll.OL U'TUIIGIC, T. 1.
'"
138 DR. BADKA
trai lIlt<>l)le cl"eljtina, ca Irillau, Clament Origen.
lpolit. Terluli,m. Ciprian Conetituliu nile apoelolica, ne araUi (In
4 Tomuri), cea mai veche formii a lilurgiilordin orienl fi occi dent ').
De me"ea Pl'<Il;$t. eIpUlle intr'o traducere literarlln In_
tr imea lor cele mai vechi litur!ii .. liturgia
Conetituliunilor apoelolice. a ef. acov ,i a af. Marcu.
5. Un manual liturgic ""ria Intr'un aiateln de adAnd e<ll-
ditiune, publicA la anul 1lll!l In F'reiburl[. pmrel!lQrul din Eiclo-
sttt. Valenlin Thalhofer. OpuI Intitulat bor fatb,,'
li[<br" 2itugif oomplecteazli multe 9dl.deri ale predeceso-
rilor autnrului. ou planul 1'" care II are CIlrlea. Aci
expune l'halhnfer vutele lui """pra iavoarelor lite-
raturei liturgica, fiinta litu':l{iei fi II oultului. fOrlnelo generale
speciale ale cu!tului, Inci>lllarea pozitiunea creatinului In
Biserica;, liturll"il. lumina !<lInii" III casa bomnul"i,
tolorile liturgice II.
6. D;ntre ""rierile france:e din a"""t fleC{l1. la mai pre-
din apecilliilelea lluael3, eate opera IntitulaUi .{n'U/Ir_
lions lituryiques. a ronumitului abale din Sol "'.... Pros"",-
(,"'ra"ger (t1875). Luorarea alaata de nu te tocmai ori-
tic;l., II llIout o epncll In Iliserica eale lllull
de api&copui ml"an Piu IX. Prin I"ll"rijirea autoruilli. Inetitu-
\iunile au apArut In lrei Tomu-tpublicllte In PlIris la anii 1840. IMI
11t. 8". Iar a doull edi\iune a fOllt dati la luminA In PlIrie
Inlre anii itf111--1l:l!:l5 In patru Tomuri. Primul al II-lea TOI".
comin ietoria literaturci liturgice fi a cultulu; cu privire la [:i
..ericile: riisllrit... M orlndo>:.'!. tomall<>-cetolic;l., rrGtelItalJUi
cretil, dill vechime li In '*"OOlul .\IX. Tomu 111 ... OCHI':!
Cu litu,!ica ahne. aCelltora, limba. impri-
meriaJ' a. Iar' omul IV cuprinde llOlemio" lilurgic.li roma"o-
caloli aplrar"" doctrioclor luine. I'entru a face eA
apiritul cultului latin. !oi pentru "nificarea acestuia. Gu6ranger
a edllt Allnie liluryiq..... continuai prin uoul din tonfratii !>Ili
in li volume. .
7. Un Manuellilurgiq..e. mai nou pentru folOllul ....minarielor
tomano-catolice din F'rancia. eate cel tomp1l8 de c;l.tre preS\';'
ter
u
l profe&Qr A. Lerosey. ,i tiprit III Parie Intre anii tll89-tlJ.lO
In patru voI""",: a) fli.:o;,.. el de la Ul .. r"ie;
b) Ctrtmo"ial roma;n; c) lnl,,<>d..el;"n <i la Lil .. d) E...-
"/Wat;"" des rubriq"."
8. Cei mai ca Jo. Ambero" pe la
anul 1857. Mihail 8'''96" pe la 1!:l63, (ia""er (1!:!70), KertJdo_
00"'>1# (1871) Rider (1lf78). publiOac!i la ace9le date ma_
Iluale de Te<lIOl/;; Pu$lorale, lu cari introduc Litu'1l'iea ca
mc;l.nd pl\rte din studiul pastoral. Iar Fratl. Fiadler. Anlo"
Jarioeh. Leop<>ld Kapp. Molie, ScJu"ld, .<;';/lmil S!&rc1l, lVappl ..,,
!
,

I
I
r
,
L
TCAlllIllL LITURGIC. T. 1
i:J9

....
Liter.tur. liturglcJ la Plotestantl din timpul refor
matlunel ,1 plni in .ecalul XIX-II'.
Do ti ' U ~ T ; ; lui !.U\tlT li c.lvin chta.... InyinovAli ""
......".no-eatollei pr;u eccieri mai mult iItorice ti rl"ll""a(ice,
10\u,1 nici lren"l liturgic nu fu pa.....i!. Acu'" I'Toteltan\ii In-
Jrept$"Ju-1le ln conlra cultului latin IJChlmb<l1 dup' toate ''''p''''
juri,ildUN de timpurile vechi ,1 moderue. pol'" " hoj;a14
maloti. de cerCCUl In .""".Ii di.""\;un. li tr'c<lpu.l prin u'"
mare ,'ti ...."11 umele ,i lrimilll "'l!'e\J n Ilt>a;J"I. 1.. 'miCl..
l. Semn. ,,1 luptei .'etem:ltioe d. loett rei. tu dat d" 1'1_
IeMan\ii lleultu';". Ure lipir; In Je.... Ia 157'2 " eerier. prin
cari eomb<lte rormel. nl'moare.le liturgieil'l;<w fi apoi exOr-
ciamele de J. bolaz, ti PoI.ica., lAI._ prin publitarM. In anul
t5ll1 unul I....lal cu .cela,i continuI. Acelfll autori nu uilan
CII In .taeul lor Indreptal In """Ira _Iolicilo.... ape"
<:<l/u,I1 proloill;oJl! ').
II V'" r-, t ". Ion _ 1. llIl .. Il_l:l9.
~ \..o pin _M_ "'.800 XV'l<o _ ......... ~ ""
'"
__._. CIO\a...._ .._ ~ _ . -
_u . " ... .-.-
eNflinlll\O ~ i ........i poale fi priD urm.... ull eult imponilo.
ti tirlbtaeiol cu formele "enmill.le;. Tol cu _ """" JloepinilD.
dAdu n>lli Uni.. Ia lumi'" tu, 15Il7) Inci alt. doua terittri :.De
... __.... __ _ ' - _ . ~ ... = ....
_ . _ ~ _-"' ............ ~ ....
=.'g t""r': r.:t... Ilrr.;"'XX'i. --- oi .. _,t" ! toi-
1
,
1
I
T&2.AUIIUL LlTURlIlC, T, 1, 141
'_pli', ,al de I>ri.gi.. d " pl ;
apoi pe eeoo 11Itllul..u Dt. ... foi otJI , i.oc
.., de ig;.... JW"li'- . .........""1.. d I"'itih.., (.._ ..
,....''' ').
3. 1.. -.:otul XViii. teoloQ-ul ".!'Clei din Orlord,
l .... Oi..,... ... Bi.... 1...m... t 17'1J) _ ilUlltri J)"in
_.a.. lu "peri .0;.;,,0... -'- o( loW ,,,'iqoIlila '" l.\a C..u-
t..... 0\".........pt,ruU " Laud.... III li Tomuri 1111.. IIII 1708-
1;2'2. Pro__"t
u
l Jluariau .. trad.. opera lui Sill-
l
ha'" In Il",,,,," "'lid ti .. lipt.rit...... n ..l1... Inl"" nil 1m-
7'S CU " prer"l& IAlJdjtoa.. de s..u-. 1729), IUb titlul
0rig0_ A<." a1Lliq"i.lata tii O Tomlln. I"r un
..,.......t In li",ba I"'r.... d .. aJlllrul tii T uri ... Aupburg
111t"' Inii CoN "'II DOUI edili" I _ai openl.
foat 1.... publieau la IllitIln Odo"l. Bi rt. 1.. cartea
lu; tii cea .... i deplina .."'i_'fi c .. " prorulldt. enoiIiliu.... toate
vechimel<l r.lligioue c"'fli_ " cu deoMbi .. l" O!'lali\urgCII In
doi In cela d' ..Wu li c:.e'tJ, IUt.o"' betIe d."re
lIu",inla ca plON" cnttinii cei tre,etel' &........-
rioare ti infer...... cu drepturila fii dltori.1a Iot: ..poi dcapnl
:qceItnl, Ioeafurile, lHIOQ..la llinle ti ..... \i .... aooeton. C...rtea
IX-a ..nll Biaercei vecili: cartel XI tnlilaD "->....
cateh"ItIoni: I XI_I d..p.. I XII ..... ee....ir; I XlfI-a
<Jeep.. 1Or\"lelul divi.. cu ceremonii" lui .. e. 'nrenU<:l>eTea.
11.1> ..... dl"ellpl.l la rUfcllciullO ..... ea_ XIV-a ""nlino Iltu....
giA I XVa liturgia c"""i..elot"or: I XVI_.
unilet.... p dieeiplin. biecricei v""hi :. XVII ... lHl oeupl. Cu di$-
ciplinl .echiloT <:leriel; a XVIII. Cu pe<,;l(In\l:' xrx-a con-
line d6ll1".ll".... C:>rtea .. XX_a aTatl "'TbAtorile .""ili
Li ... k XXI... polI!IIrilO cr61tinil"r;' XXII'I dellpTO ci'
satoTii " 'n n".. " XXma i8tOTiMfte Inllror:roa c!'fl1tinilor 'n tim
""tico. eonllnU1ul acutor vochlJn lilurgl"" ... mArgin""le
la celfl d'/IIMi.. fCd"" ou"'. al. .. ..lui. Cu acopul de a IUS'
line <tiroc\i"n.... ""l:Ilican! In cara parte ca'n .. lun"'" Cu .o.rg'"
lIIenlaliunen. Cu 1000te ac"""'" "para elIts allli de r"lollitOll'tl In
ClIt totdeauna a foat conaultaU lIu numai de protealln\i "latini,
daT de eeriitoTI .
. De nl.... tow::rnnatA lunt ,i u.mAIOTii liturgitli prot_
linIi; VieIlrul ."gl;""n lVil......''''' !Vaii (t 172'7) a..lOrullucrlre
.//.,,""'" p.d<>l><>p1......i. aprulll In limba ""a:led la 1iOi ti
.poi Indu" In lati ..otIe de Schl_ Inlre a"'; 1.03:
rran",,"ul o..ilU <t 1100) care a ee... Cu mull 11".l1li4 rli Dt.
9....1io foi '1.. Iipritfl I:r. Ii'" ; Cilrriol"" ptt<l
d,n TOtli"",n <t ...... umit prin .crierile
1) La __: _.,.... ...- ,_.,"".'1.... MI. 111-.. ....
_ ... vIo/Iroot:I ,; -'<-
DR. BADitA

T
logice. a",""ia Insa. pentru ... "Il'"
porniei polemi In co"lra 1.I;ui!oe ').
docteina loc, 'sunt cu
..
I
t
l
,

. 1) M.lli m<rit.' "um_1< di.....ti""i H10'llK., ti"O" '"


""""o.... ,1'''''''<*0"'100" 1. liU.1 .cad.mH: de .0-.,...1" -.lol XIII! do, moi
.1... In p..m. loml""" """'.'0; XVIII, 'n "ni,,,,;"(il< """.... " .. d;n AMor!,
O,..!....,"", 1t.II<, 1...., X6nil'i><rk. Ma"'"fl, \!J*l> ""- publ"'''
In ,d;m;t< 'impori. CI>-.-. """,i,"i, "",,,,,,ii "" .,.... de fa
""ni In _.1. l1'io,IOO",
; 1
J..
TU.AI,lRI,lL I.JTI,lRGIC, T. 1.
'"
DR_ IlADU
D.upli .cum IllM fi yi!IC",la!" plante, .arbo.i
cUl.d'r, nu mrmc bun. aub ''''per'ul aeator 'n'em_
peeii, tot. ti In ltmpul fut1uneloc ftQlaalaute, ac.ieril", <XIn'-
pu"", 'n aces'e lmp...jurari; In llenera aun' yiolen'e. IIIti 'Ii pa-
eionate. De la li-a a "",,,,,Iului al X1X-lea lnCQllce. Incetnd
ac""t", y;ln'".i urmnd de acI In to' "puaul apici-
,,,Ior pro,,,,,'ante. ""'l\im..... ""rierilor liturllice din aceaela cOn-
feeiune fU a"" de In""mnatA, cA dupa cum ne Bdhr.
In timp de 300 ani poate n'au atatea luclil.ri. cAte a'au
tipArit lu cela clleya daceuii ale a JI-a a """"lului
trooul.
1. StudiulliturgiiJor yachi orientale li occidentale cum al
liturgHlor yachi prot....tante rti acum 10 asnit priu .1<:lral"'lw
lilurqka. a englezului N.au (Nil) In LOndra lrt :tlAO,
l
i .Codex liturgic". """/aoi,,, "ni""''''''', la LipllCa In
Tomuri Intre anii 11147 ,i 1854 de erurlitu / peof......r prot""'an!
JI....ma'''' Daniel. Nu a wutribuit la Infiorirea
"'caslui elud,u 1. L. K4nig pcin puhlicarea ""riarei .ili .Q,,"p,.
1i' ur Bi. n &.. ,,1,. n ll' i r<&o (an.lll6O).Iar pro'esta"lii K. DarlBeh,
Ilo{Un.o (t 1853), Li..,o (t 1866). IJ.-r"ol Slra.... ,i
Bot-Ia.o. "" cun"""u\i prin 'rata'e cu privic.. la peTl_
COpelA evanllel;ce."ul bi8CrlOO8C evanllelic ,i taina bot..zului.
2. tntre i.toricii .rhoologi. cerceUltori a' ""rviciului divin
"" lhi,,,.ich Alt 1"1<. Klidolh. Heinricl, Alt.p".tor
In Declin, la pe la 1M1 O ""ri".e d.. "",lUI. "0.-
Ioa... eub 'iUul. D.. UliU!', In care autorul

vederii. sale destul d. dac.. obiecti'e. asupra li'urgiHoc


ormulate din cel.. mai vechi timpuri In 'impul
ACeaBttl luc.are [n "olume cu,..inde
mMeci,,1 , primul volum IlO cu ""rbarea "uminecei. loca.,ucile
afinle pentru exercit;>..ea cultului la greci. romano-ca-
lolici. lulera"'. anglican; ,i 'eformali. AI rIoilea 'ol"m ron!in..
T

TIlUl,lRl,lL LITURGIC, T. 1.
__.......01 __
'"
,

,
-
"'
astrel Intre anii 1$8-11111 la Sc",,''''';n In cinci volume-foarte
P"jioNe penlm eelltiunile lih''1'Iee. In prln,ul yolum KHerotJ,
'le ocuJll "" fii"!" liIu'llidl Cum O allim In ..:rie.iJ.o plriD.-
\ilo. " K.iilOrilO< Biae""", din cele dlnlti trei _le Me c.....
linleninl";, P.T'8CIl!''' In cele dlnlt" 1 efi", ale
nlor J.ilO'IOIce. nupA KlieIolh III ........1 II IVlealncepe enIl
mediu.l c"ltului creflin P.."DlrtI CI ID. ..,.,.., limp .. i..., cele,
mailtl",,,, ...ueeri de ...,nlicii. bopUl riI..alilt;c.. podoo......m-
bolloe" la!\oriri liturgice. Volumul .r II. euprillde din
VIII ... c'u1& apoItOIioe. apoi ... V"'1i$ ..
,..

UI\. I14IlU
H.'-to.". lilu 'g", africanl".tribuiti rieitului ,i lilUl,
liile: ambr<nlalll ... 11 mil.niU. IIJ)lInict" ,1 ioHa. Volumul "1 III_lea
a.u. d.. .... lilu'Jie; !'OmllMl plnlI !Il ...r,,"oa\iune. Volu-
mul al IV.I..., principflle cultului "pllcat.. "" ...rormator;; ia.
volumul V.I". \:Online priyi"; """p'" diatrulle,,,j """biului " ..lt
luteran prin pletiamul .' raliolloliomul ,lin eecolul al XVIII-lea.
Tot 10 "0IlI!I1 ultim volum ...torul (.ee mai multI prop"M'; poI'n_
Iru ,"'.bntrU. ti Imb(ll&lJru. In Umpul de III' .. vechIului
Clllt [uleran.
3. Felurite ..,bleele as.. p'" C.,ltului prot........ 1 delyoll;lrlo
,1 "r""to.ii k-riiIOri; adeplulrol(>rielo. lui SClt/e'_adl...., 1. C.
C_ (t 1101) ..d la lumint pe la 11115 .i1on o..
-_...
11 .... " "4fIi..g autorul luen..,i .11.. h. ll \ili ..
....,.ijIL " 1 , I'..blCIIl. Ia 183i ID
ErlaDgeD. ApoI .-menl A'a'" Wu,o,_."4l/w,F,. Dt....
,. O. 1Wo.. Kori (t 1Il71)"" erudit I.o!ooIolrPl"Oteltanl
"utorul ...... Simbolici .,uJlulul _it: fi al aJtor l""rUi .,.-
tern\lle pe Ie.....l lilUl'J1c fi relOnnaL Illai d..parle:
1-'... ,,_ ..... lM........ L""""g Sc* re , ,...., P",..i li )lQlOtu1
.,..Iolicit LOw.
4. la liDe ...b lilJul Ul.. ,.,iea .'... publ;""1 ....... 11oa."'..
.,.ieri tol.,.. priYi,.., ... cultul protelltallt: A.'/lj1'1'ft' c:omp'" !li
tipAri 02 '1 .bou !I h hr t, ....... ,nll.'lu
i. tu u lil.....1" III Up""'. 1841: apoi Dlnard,
i

i
j
,
I
1
1
+
I
,
1

TllUOl\lIL UTUIIGIC, T.
I/,,,,etlbado. h. nb O.mi"';b LipllCO.
In ca.... coMide.1 predica ca temei".1 ,..;turtiei, prin
U"nare li O",i1etial ..lot o> pa.lot.
5. Iar ",anuale ,,,,,i ",rci de T-.II09'" prd;,:4 In <:ari au-
IOrii 1""1.... mu'lli'dinl.'un !lunct .u .hul d. uem lu
II .e>lulni XIX_iei de la Marllriu Niluch,
l'au"p. Mol/. OU., II",: Zc;odI ilt f U..n\<>d:; da. IIlltfl
.eeete din urml _n"ale, cel mal b ....i 00fa1 al lui
lIa...ad;:lnl.i!ull.t .. <.'<I'll.t' .. ln
"pATUl In .....1 11!78 ').
OIn IOI.te "OM!_ le "OfkI ca t' pr(ll8lltl1l\ii ..... lnae<n-
nall litera.luMl: 0:10.. mel...col..... lll r pentru ...... eul-
hdui .. <tdllfle din e.llld In "'nd prin el"' .. mi.
11I.";re tainica .. ei'" unul .criitor din acea cndin!t"). .
w.
BISERICILE ERETICE.
I.proejarll.rile ierarloice ti llt.rCice la ereticl
ia timpoorilc _ocle...e.
! 2a
lumirul ,1 nloaru IIlutglllOl' de cart .. sennc
erltlcU Tn timpul d.
L _ period -'cii .. mul!u_ CII -=rierile Il>Oflettite
. de la lor fii .... callU. .. .... mai deplrb.tt..
NI1m& -'etii '-o cari la 1,...,,1tfI au .. diIIing
pri.rI l..erlri _niliC:l!i"-. toc: KWIl e"_li prill ......Od}in
""'''*'Ii. eo1ilOri al lih"lIiilof """"'J. li oeddeoiol:i.\e l' a..\.OIi de
"""",,- ta.... .... CII priri.. laeul(.. ....
lilenrl. allat:l _i a. la -.meni fi '"
.",."..... In eerteIa ;"1_ \oi", 11l1"" ...i rlt:tio:itl, dar mai
... _Al In /'tUOU" _teIionaIe ee ilo lrimil.e ......it..l ...........
ea ca.. I..ptl _teIlil 10 IICOpUI aptn"'; dodriaei .
Pftltl'U .. mai de aproape a lih'"
la .......iel, din lIiooalul XVI. ti lIinfI In timpul de
I .... e1.meal _ 10 tm bmilil: "''''eTin'' M"""lb(i ti
,
!
'"
I
i
reprflZ8lllll.\i p.i" Maroo:\.i, ar$U;nd h> ICal1
,rup.( miprjl. ;e... d"1lO <lm OOOllte limpuri ti
lariolo li "'ll'''"' d. cari "" ..
p6lIlr"
rOmIn_
a) NeootorleDii.
1. de In ..,.,.,Iul Xll... In Ci!,,''',
Siria, J-I<r'ia, /J<H:tri<., JmiitJ li China. nootorienii. ..... le
1.
1""" k>r ... lotilul "_ldoi>, ln".,pa'" do aCum D'"
mputin! ","'lUiTUI ",.i al... In loll'liie Jndici. diu c.u... pomoo.
culiu"il". venit. M la P"11i ,i MODgoli. lui N"<l8ln,ie
... _be8e de oo".\i",,,,III lor loc<ibiti prin dO@""'" dl
"prin ""'l'inger<1l. cultului ;o"omoJo., dar pri.";,,,,, In ochimb
a uoor pUDcte iudaice.
p.,,;arbul o_ion, pl<n$ In oewh,l oi Vllll.....,-u _
dinla 10 Seleucia; apoi do .el !'\n. In MlOOl,,1 oi XlIJl... 10
fugdad, ti n alte '''''''JiUli pAA In 8OC<>Iui XV]'"". c$1l<! se
.""".. pen!'" un lndolungat timp In Ma"nl ..u ""'; .i. In
,U."lli'lglI lIOJI"I, da' c" liU,,1 de tU Sol."",,, . ori
calol""'. d. 8o.gdq.d. La al\,,1 J4W. .lnO<1ul _J""'Iiv prin OIaru
in\"- polri.ti",!"i "","",ian .M..... Ui,,,,, (Domnu/ l':Ii...). ""Hirl
... IlO ac_li dem"ilat. numai lnt,'o ra
milie, ti 8:l. t ....... astr.l pol,ia'!>a'"l ,lela uncbiu la ""pot. II"...
larl,,,,, aceasta lnol\, ad".. "" oion o d,,"bin... "'It
nir,,'ola t""",..i 101551, """,el loe"ilO,i ai mu"!ilor.
al_rada patriarbp'"M"...s;",,,It Yl""., cu '.,Jin'a doocan><l..tIi
1" Urmi<lh. 'poi 1. 1500 /n K.,.,;hanu, 1., ca " de"'o""'T3'. in
""ni"" advarsa.ilor, lu; Ma.Si"",,, fl.c"nl li ai mOllo
nitoo.," demnil'laO p"riat),"lui lor, N<><M,ie"ii do pe """uri ,.-
"""""",,n pa Mar Elia, rka do PIllriul>.1 lor. cu In
M08U1. I)a .tund ti pint pe e"".,.",i; 'C""",. p'lriar;'i.
pUtl"llrl ,itlurile do ""u' Eli<o.o...." .M...S;mol... dupa 'ochii
10' " .....le<_ri.
2. Epill<:<>J?ii Ilomei. In'" di" -..0/,,1 XIIIlea I:V lnd'eplarli
pd>irile c"conloa'e er'" ne8l<J,ieni: du, """.iun... fiJ bil...
,""illi '''''m'; acum Iri" "'-"d papa !le ore.i a
adu.. lini'lt" iti ochi,,, "it,.........i a",,"'o. er"tici 13 unirea cu 11""'3.
Vatic."n! In ae<mt lIC<>,P. InCoi"\l la 1681 un pa',iorh " ..torion
unit. cu 'e,edin\" 'n !li.-.rbdrr (Ami<l. Kanmidj, pU'tind "umol.
ven1ru OiM ,i u'""'''i Ini de .Mar /".if. ]o'.ve la anul17l(1
pIIt,io,hul Eli"" Jo la Mooul I'o"'ud 10 "!Iite I' d"'''nind ..tlol
"ri_ pII1ri..bia din OlOrbaki', .""...ta .. dea'ii"!" 1" 1ll:::l1l
!

TIU.UIlII(' UI'\I1l<;1C, T. "


'"
""-_... _,..,---_.
N{IlIIO.leni; din India nUluil; ti T_if/i."). p.l.l\io.n In
.. pe mil ...,pomul p epiao>pii k>r de 1. ploI.;."",,) _<>PNI
<liJl Penia. 0... pe la 0",,1 I""io COMl ..''C l'oHurailor.
" maro din ei troIe" la "oi_ tii 1\ ti primftto mi-
.-. 'L:T'..;;:kt =' -::"'.*.,"_"'7''t. "11"0::
_ ......... "ll. VIoL'" l' "',.,"'"
2lPolol .. ..-.-- - " ._.. -
:1150_.r....... ... __r__
_.-.......... ..-.--... _-
----_.-. ,.
150 DR.
. _"

-
t.opolili iMuil;. A"prii lu pu.tare 'Ii. aolpatici 10 ",,,,t'menl$le
lor, ieoUiji llelJlullumlod pe Tomi!li lIe d...t1in\ll unit...
pe In 1653. Vaticanu In", le trimi.... imediat mitropoliI. carme-
mai Ulniu lotitulal! Vicari avootolc;' r.m!ind a
pe ,,,,iti. au aai sub cooducerea I<Ir 130.000 de "uflele.
ce; 70.000 de Tomi,li oeuoili. riio'allert. cu un milropolit
priimit de In patriarhul lor din Pe.aia; iar de la 1751 "l_rt
dintre iodige'" pe aceet pA.9\Qr al lor.
3. !'Ieelori"oii ilie ....rv'""" de ::1 litu.gii: a u/infil<>r ap<>"
loii. atribuitd tui Adeu ,i MariB '). a lui. re<>d<>r allllop.ueot;ri>')
l
i [o fine a ]ui Neot<>ru Intitulatll [n uoii codiei Liturgla
.. i TO<l>" ..u Lilurl/ia a Ireia> '). Lilu.gia lui Teodor al
Mopauootiei, o:u aceea a -lui Nealorie. "uot prelucrate pe temeiul
"eo:Ioei murgii Biria"" a", ai8lli a "fi''lil<>r ap<>stoli (numitii. de
Guertlog<lr gt"'lit ." ""101" H apostoli.}, l' se lnt""ll"""" prin
acea.ta, cunoecul fiind, ci numai Liturgia a ",tilo. apollloii Adeu
Maria cooli"" pr"">l"fora auafara adici liturgia wldlu-
_"ilaI" a credi>lci"filor (Daniel, Code Tom. IV, p. 48:
mis8a cateel"'mellol"um a've p. 59; mi""" fideli",,,
aiva iar celeloJte douA cuprind numai anarora ""II
lUur!!", '). 1.imba litUTge<l la "est()runi eU. ca

.'
,
la /accbiji fi M....O'liji, ce<> .iriacd '). Dio altfel ei YO<_
1......, limba noul, o.i araM, peni&lA ....... indianll, dupt.
localitA!ile unde aUDt etabilili.
b)
!,"jjnd att In Eeip! ef,t ,i In Siria, monofirilii
numiti ,1 dupA n""'ele lui Eulicbie patriarhul Con-
i<tant/Dopolului (t..45!l, "'! unii de al.\ii p.!n ,Du,!,iri
,hferlle: monofi,,!" dIn Eg'pt "El numIrii. CoP4i '); 'ar ee' din SI''''
I!rimirl numcle de l<tC<1bifi, -dupA ",formatorullo. 1"""" B..radai
X"n:a/u.-adicll al (t 578). PAnA
la anul 450 dud ,a Intarit monol;'itiemul, In pllldarhatui
nlex.ud,ea.D, 8El lnt buint! lilurgi. atribuila sfntului
Ma<eu. cu ..""". aaf. !aoov'). De la aC8allUi
" Intrebuinta.! numai o.lodo.ii pnA In XlI-lea. cnd fu
CIi lilurgiile eon8lalltinopolilane.
1. COPIii adica. cNlflinii de nationalitate la Inceput
InI'ebuin{art ,i ei pentru uo lICur! limp Jiturgi,le alexan_
drine atribuite .... Mareu. VlIllilie ,i de Na:tian., apoi
preluetara. Jilurgiile lor In limba coptica. sau de pe
liturgiile I)"t"""'lti numite. Uulte 1....... din fUll:iciuu. ""clam.
!lullile tot, ale p.....viler..lui. ma, departe tn tutui
coptic tOI In limba 1-9Ci O). Prin llOOOlul Vlll.I...., Ei;(iplul
ca.d-nd aub domina\lUnea Mabomedaoilor, limba titurgiei deveni
i.idoiti. adici peticope;" din afauta IICtiplu a Vechiului li Noului
se celirl 10 limba a.rabi, ia.r Iul serviciu Ili di.in
1
i
I
1
I
I
,

TE2.AVIl.UL UTUl\GlC. T. 1.
".
r
I
152
DR. UDIIA
In limba e<>ptica. '). Coptii cu un patriarl, In Cair" pu...
tillul .tU. AI"",,,..dria. a\;I"d 12 epillCOpi ,ubaltarni, In-
trebuin!""Z<! 3 lilurgii: a ar. V...i1i<l. care,lingurA ""le
oonlinAnd proanafora anaro.a, a ar. .Grigl>rl. de N" ."",.
a ar. ,Clril di.. ill.",,,,,dr"'" A"""te do..a din urmA, conti
"And numai anafora prin ",'mare De liiDa delline, "" co,n
I)rin Liturgia afAnlului Ciri ...ta aproape
de aoola,i ""Dtinul cu lilurgia ef. Man:u.
De acaOla lre' formular" ponrlA numele aUlorilor amintiti.
.......' A _ _" .. A......... ' ....
.. ..'1 ... " , ,-.."""" _ ... .. __,......
_ XI.,. _ ' _ _ ......-. ".1
__"'.. ".ol _ .0....., .. _ _ .., ...
.._. ( ,
nu "" poata ,lovedi prin "ici o mArturie ca. pilrinti
ar li a,le.a"lii aulori, Liturgia af. care ... bucurA de ee.;
Il CoOl;; $O.... I"'''''ju'.. "* '''II M.IK>m<donii fi Em:ii d;" l<>O'l
lum<>., A""iti do""" ..",. d,o "'"p.,il< fne<p.ll<>O.-. .1< "'ni ,w.
J""" potI>">" I.hovo luI (1 Moi". eop. 1'1, I'l),
":0 .,-::- J"'t;"e1 1'1':: * c-'l'i'''''' 1:1:" ,'It:' C'C' 1'1;::':'--\
i'<,I. " .'" _, .... 1"
:1(\,' It':- -':;'IJ "'''ll:; (rOl pruncul _ oJ.t .". ,il. din_
,.-. ...,; dlotr< ""'.. n..",uril. """...., It.o ..... .,I! .., n>Ku' In
<a>.\ dt "",1 <um...."" cu 'OY;ut de 1.1 ori e< "'lin. eo" nu """ ain "",,;nli> la),

'TU.AunOL LITOR<lIe, T.I.


t ,,3
,

",ai mal'6 auto.ilale la Copti, se Int..,buinleaUl. tn oilele poelului


celui maN!, ta amintirea. mO'\iIo. In .)10 timpuri anumite:
aceea a or. de Naziano se ... 'a """.MIo.ila
tuilo.ului. """lUnile eolemne ,i In alt.. ,ile al.. anului. Ia.
lilUl"lli. ef. CiTii eate hoUl.lla 'penlru luna DecembN! ajunul
').
lilu.gi<:d 1" CopIi in limpul de raId eote indoiM:,
tie<! ,i "",W. 1)" ,i e1orullor Cu .("'lenie limba Mpticl
in eare .unt ""rBO trad""" .linte, aCO&llIa acum
tiind prea putin Intol""sI/. prin fai,tul ci, li,nba araM mai alea,
esle lI'u1l h; F-4ipl, din cau... 8CO/IIO, Impreju.iiri, In li_
turgie 'le Intrebuin\ead limba OOplicl, PrII' c<l8- araM ').
". f..1iopcnii. ,,"u cum ... num."" acum Abi'in"",ii, Inc."'!
lin.aU prin &8OO1ul IV-lea. erau In &8OOlul VIllea o.todoc,i
sj'pu,i p"triarbuhti din Aloxandria. l)-... Inac""t
limp cAdnd In monofioili."" au azi In aceutll ere:zie.
Ei au un n,Hropolit Intitubt .Ab,...,.. cu In .Cond" ,
Itirolonit de palriarbul coptie di n Cairo, ... serv","" do 10Iit...gii,
unele de coplicll: a "fl""lor """,,10/" nutnilt. ,i
n sr. Matet, care eotlsunii Cu liturgia a sr. Va.ilie: apoi
n sf. o1M" """"ilelistl<l., a ""lor .::118 sf.1'6.i"li. ai .inodului
Iiu ecttme";c. r.Epif"ni.., a d. oIa,;{j>J <Ii" $arl<l/', a sf:
.IM" Hri.a!llOO"., " .1)""'n"lui "O!llrl< 1;. .... HristO , a flnlei
.Ilari"., Pe ca.e a 9C';lH) Kirinc epi8C<)pul Beh"",,', a.f. Gri-
,,ork <le N":i,,uz. In fino a Ini .Dio"""r. '). Dinlre toole aC8llle
lilurgii, 00:' mai a apoeloli; ;ar celelalte
nouii. 8unl hOIAtlle pentru .n"mile zile.
Limba hl".gicl 1" Abi';"i",,; e!lle ".wzi cea eli"Picd.
dialect eare de limha vulgari ').
3. do C<>pj; Abi.ini"..i, o.ezia ,nai cu-
prinde In Siria, numili. lac<>biji .
au un patriarh primat IMafrwn) In Antiohia. supranumit oIq_
,,,uie. Cu In $afa."", Mar<l",
eu asup"" Bisericilor iacobite di" Siria, M<l$Opo-
t"min, Kurdi.lan India de laco!>i!ii ... 110"""" In
lf Conf. f>rwp<o Outo>.n...., "1', dt.. Tom. '. 0<1. II, r>- 2'9.
2) B,ri<o <OII'Hol "Um'" >cum ",'0 oofl<1. In""o ..... ''''00-
;,tI d< ""it.. ",: dupi "l;i, oon' d< ,011<1<. Cort;; "" .. 'uo'
;or prot....o,i
31 Conf. """""" Oo"'n&<r, "1'. Tom. '. pog. m-
4' 11_ ablsio"',,' mono!;,;" "umirl ",'0 3,0CJ().OOO d< 'on... "" "".
"mi' <n$liD<, olKai mohom<d'D<. m.iin ",.... d< ""ito'l d< do' tbfIl!i .-g;",
,""t. L8 Ab;,;o"o' '" <Ii ,..,... Impj"', tho,.. "mb<tto. rlo"uel .,
<1< mlodri ti ""'*1<0;; ti O ... de <:o forme ..1;&<000<. ' 'u'
<I;y;o .. foc< '" _, _u" ti omb..... de .p": It. ;0"",.. 10 .1<, 1_
m,olt. ".bu< 1<00" "" ti 1> Uoil' "" Il.,.... ....t 10.000
<1< Abt';n"";.
''''*"$i;, 'Yn' 'o nom" de 80-000 suf1<le, . Do", .It;. 130-000, It. """
...d.."o l' <et dio Ind;. "" 1. fJ(l0CJ() ,ofl<l<: un", co Rofn....n'"",o30,OOtl
l><OO;ti, "'oniti <un' ,....'<>riti '" O" "'sI""o, '8 .. 3
154
DR. BADU cIRqUHtl

155
patriarhul din le......lim ') ~ In 6n," cel din Oonetanlillopo\e ').
Bl...ri"" ..me-Mre o lit,,'"9'" proprie uniti tn 1eeQI..I
IVJ.. de Grigtw... L i,..uorltl fi ateUUi apOi 1.. limba .....
_004 prin -'ul V-l de cu.. S<Wr..l: (r_) fi M--..p.
H.., ~ I .. niJe cari o compun, parte Int c..1eR din lil..",ii\e..-
<:tlfl .r. bco., V_le fi kllIn "r-..om, parte ...nt OO"ii""",
.Ie BiMricel a..nene. Doi fapt. lHurtUo...-.ta. In CII"' atItm
proeoomOdla. lit ..rgia ""Ieh.._i1or" credinciotilor. __
mult cu iiI ..",... .- lui 1000n Rn-om").
....III II'" dintre CoW'), Abilinietli '). b o o b i i , fi A...
,_1') ,,-,..t la ..ni..... eu Roma; la... O parte It", aoIlfll
etlll"OdoJti "'''cat In bratele proIMtanl....... lui ").
156
retra.MrlI In m" "Iii .. I"i. ti 'lNl "uf'l.rl l!nll"it
m'n...ti ... el. Ih'oll (t 433 ')..
A,,",," .o.,ellel I,i UUrll 100dauIla 1'" pal.....hullor mono-
tele! cu re,edin\.o. III munlii J..ibanuhci. dar cu IlUul .de AII-
liMi4. In -.01101 X.lIl.. patriarhul luin din AIlliohill Ai"",
ricA ti Indupled II uni..,. c.. 1l0m0., fapt lndeplinilla anul 1445.
_ _ ..... __a...... _..-_
De la ..nire 1_. petriarlrii _ele\i "ti .o. .. re,edinla de
nrt 1lI. ,nirr.uti.. de pe !.it-n nu",ita de ei .0\ '; ia.-
pe timpul eroei loc_ In .u m.....""'. , la
tiU,,1 C'"' Antiohia. numele 1 propriu ,i ,_ un adaoii de
d'eu... ori d'ave".
f __I'...
.... _ or .r ".-.oi _ ......... _.
_10 oafl._:d I0_...... __.....
[i _ .. _ 0<'01(I)(lOO __e-t "- I..<roo<y, op. OI.. H....
... Ilo. Val T... Ut.. T-. 1. _ ... 12.
t
I
TEZAURUL L1TUR(l)C. T. 1.
2. ....tinii I... .-i aprop;t Ji mal mult pe Mooolele\i,
In Ronwo ""'1"I>"OIic la aoul f5lU. din care
",in mulli Jbroolli lo.ltaI1, da. Ii deYOta11 acauoului ..",,1.
'"tre allftia l'turgmul A ........... de la ()aatd 81U
EkJod ; bi"" aub numele de A/JnlA<I,"
(t 1006). Apoi dilltineeMan)flitull.-pIISi....,." A_" ...
h>epieeDP:u1 "TIrului (l;t9), li auto...1 npetel.OiJJlu.u.- ...........
/,,/....pa...U In Roma Intre anii Iit9-t7':ltl. In c:an
-......_... _..... ,-_.... _...__.-.
eu eOlnl"'te"\' m..lte """"iun; eu privi .... la eUllUI oriental. t::I
",ai editi ti operele lui El......, Si...l eu on.. lll"'e<l imnelnr cari
pIl'" lIIuoci "" erau .uvo.- uoori critici fl.illtifiCll: iu Inlre
.uii i75S-t157 aparu In Roma ope" hal Simon ne Ie'minatll
..... ...u.er-.
o.r niel ull ..I dintre Maronit; nu. aj..... In culturii pe
..epotul lui Simon ....ni, enidit .. , J_pA Al..... A.........
1,,8
OII. BADEA
It 1768). iluSlc"t prin opeca ... In J.') "ol"me Cod"", litl.rgil'u
'<:<:lui<\! U "ivor.,d." Oe ,i aUlocul n'a lorminal col""I;"".
In a Il-a a ,"""ollll"i XVlll_lea (1149--
1700). ao llplirot 1" Rom" 13 volllme .j.', de documenle rrivi-
Ioa.... Ia rlnduieli\e de hol.... llngerea cu af. mic, lilu'1lia s. Ce-
.1"lIio, 1800". Leon, "llOi folurile sfintiti ,i rlnduo!i asupra sec_
dciilor religi"""" a e m""cicei latne. 'Dupa plau,,1 lu; Alois
A_mani. 'Al de vohlln" ar li frel de ajuns pentru a
<:oleetiu"&1 '). Do l" a"""t Maronil ne_a mai o diz;,rla_
!io"1)"",.i. ri#bu publicata 1" Uo"''' la 1';57.
_, ..,... r.. _ .._ _ ...... _rl ", _, '''' .
............... ........ __. ,._....__ ,..,..
!." , _.,.......
;1. M"roni\;; d<l VQri>e$C ""U-zi limba a ..."M, "".\'i_
ri,,1 divin Il In /imi", _1,.;,,<:<1 h"id"idI. ""
1>1 /il".r!}ii ia.:obil. poacta aG<ll""Ji liturl;ice
Iacobitt" Al$te 14 murgi! "unI al""" di"lre liturgiil. iaco-
;,ile de curt"- pcin secolul XVI-lea. Inlocnll"JIl_"" astfel
""mil,,1 Litu'1liar normativ haldaic, pentru (Mill-
oale cloaldaic",,,). A.ci InsA ..., d1 prefo.in\il lilurgi,.i care
'l Lo .",*,tl >I:\;u"" A>km.n; .ju'" d< Il<n"'iet Mooolr!;n;, nn
elln&'" _"i.n do 1. Oro".f......<o. Dr ,. a<.Ul M.no'din; "oulm o <p;..
,oU .d........ lu; A"'mon; <n pc;.;" lA u" m.nuOO1pt.1 I"ul'll:;""" ;o<:<>b;".
Cool. Prosp<c Ou...."II'<'". "". COl.. Tom. II. <96,

'59
Spicuiri asupra Lileraturei liturgice
i"-
_ 400 tU _".. ,la, ,,_ ..
1iU..w, ........ ti _.' .foJrl __.-'
........... -. Tool ... ""
_ ,..,.. _ _,..., "" _ 51 ...,.
,..,., oU __....... __f. _ u-
V;.400d._i '-Jo!oIIl _
_ ..... tI;. ......."...., I .. ' ........ ",.,.....,
... """ ,,;. nw" ............ Cd 400 ti.. _ ....,.n.i,. ',1.
............. "" <1..._ .. 8IHrlI ,fila,.. IM,,, .... "'.
_ __1.. _. L-"'__ W"'lflt>ll """ ....
,1lI4o ..,. >YtOl oi 'P""" tol ""fI ".._ " ".. _, fa ""'/4
11." ;. Ea ............1 """1',,,,1<1 '''_oi
<10 DN.._
Do <>0\ _. "" .. oloul;"" " I.W<l" "'.1 .....11....,_ _ .u
, ..... ,1. ,. dai -.la .... 1....1 .....>il.,.,.. A ."'fI>! C<>dloil liIIu'-
,ift. _, '0" _. tipd';,. 0.-1 "'_r lor. ,.,"''''
.--.'..( od _ " 1.....t'>04 '''''_'' ..../. _ ....
"'1<1"94_." ....f-..1f ..._ -.. .... u"
p4l_ .....oolloo<.W...lrd, .. tI'<Il .._""""". ,;.."....., <0) '1<""".10
" .. __... ,_..: __ 1I..".,rllo "" ri .. __
,,'- ....,;....
_ ;.', .. .00 u -W;;"'/OI ,_
..... _..-_..._tN _
,. 1... ,....,.... ,,_" r ....... _
160
DR. llADU
_1lUl. NI. _Id 1_;_cU """.,.,.., 11"_" rl __.... d<,>liood
_p,.o,... O- I<>l ditl _ ........ _4..... -wn. -'
.-... "'" ....... <fi. """- __11'1<11 B"'-". _ rd
Iddr,t "-* ,. 60_ _iti 0'" ,ro ,". o. lICi ".,..... "'"
!UlII _.i _....t" al Uhlrpe. .. .. utee1.U
ct.o... _lIlk ..1tlI1 F.... <.. _1Iri Lltenh..1......
......1_ t_1k ....u..11.1 Uhr,k. ci OI 1
lnfth......." .. '"' _ ..
b<Aipool. _ , ,....,.. J_ .......""*'4 __-"Il_
".,., NurM, ... Jridof'. l"'fJt4 DO _ ,r. .........
1/'..... pe .... "' -.li.
. N.".- w-pI4"" t_Mnl-...mJ'-d<uM;
4lnl. '" , . .........., ........... --.u-.,.... ....... .."...,-...,
... ...,.., .. ..w.:w fU pe li> rl __ &Ia,. ,... _
-.... ..-tI- :. IMI ,,..,....,... """ n> ,'o ,.. Urt_ QIarV<-
N-''' " ... _ ..,.. "'_'OI' ,.-
_ .. __ __ --a d'" _"-' ,,., ..,, 1" rl ori ..
>m ... _ ici, .. ..-..... ....." " lMl "f ;, ..
lu-,w.J _ ".. .OCIUt4a" foo _I"'f"- I eU-
1tUWI; ... -. liJlMIU ..,1-.." 1.,.",. " ""'- ..
-'"
.. -
''/.... J . _
.,'';' - "tJ:....;;. "'
'. ?'-..
-. ') '"
'il '. " '"
. \,>.:.:.:.,:-
i
I
CUPRINSUL TO.MULUI 1'"
.,
TEZ,\.URULUI LITURGIC
--"-
TiU"1 , . . .
In<hiMl'<O Tutu",lo; Lilu'll:i<: . . ..
Aprobaru T....."'lo; Ut"'lic Il< 01"" d.lnlul Sinod din
ol ti. t\i$orici autocdal< ortodox. romlne
....
InocriPli>.
CeIitori .
_ Biblioera!ia <:Wi<i ,i modcrnl consulta!! In luauu Tuaurulul Ulurgic
1. Definiti.",," T......"'I., litw'f< '," _. .
1. 1*""1 ClN1ntului .missa In 8iotrica I.tinl
3. NOIi.'" cultu'u, pralalitn!. . . . . .
4. c:ar-n.1 po.m. al T...urului Uturp, . .
Jn..mnltaltl. >lud'.l"i po!UtU deri<i " laici
6. ...ill... .. . . . . . .
1. '......,..1. principal< oi. I:.ilurgic. Sori<rik patrisli,
>le<:liU"i1< litUliPa: anon;a,
8. tn 3 Tomuri. T...."'I"' Uturcic
"
XIII

=
"
,

..
"
"
ISTOBIA.. LITEIU.TURA. LITURGLe,!.
." .
9. Continutul ",lor 3 periood.. ... . 21
PERIODUL I-m
Istoria literatura din 8eoolul I-O:,
sau timpul patrJsttc.
A. Seeolq), l-IV.
10. Col....1 vrclIi li'urgii oriental. Soi";I. ri>lril<r>< ti oJ>ll$<"" pri.
vi"'.,. It cult, In ",1< d'l"tlin tn'i ...,,11. crqtinismuM 2\l
11. Ertziik liturtict.1e (lIOOti<:ilo< In prim.le rm 00<01. 35
'"
llR. HAlllA
, 12. 1."""" IkIUo Ulul'Jlii -..;m _ do .-;. p
bollori 1I KtOl 1<,. . . , . 38
f 13. Lm..plr ...do. _ !_Ifa -.'" Nhlrz;. """"n_
....... <10 boI\orifoo _ '"""'".""
S 14. S<rioril< m-.;... _ ..... IV_IX.
". r... Ne' it....
.. _
PERlODUL fi-LEA.
istoria ,1 Utaratura IJtUrgteA d.ln _lui rX-XYI,
UU Umpul el'olul mediu.
-.... __._.. __
f l&. -.... __... oii> _ IX-JlVl b4
111._-.000_.. __ 6lI

"1.0"
PERIODVL In-LEA.
Istoria ,1 UUnlur. lItur(lca din lIeeOIul XVI-lea
,1 pin. Itlele nOMtre,. sau Umpul e'I"Ului
modern.
,
Blaert..........II..
f 'a _ -.- 10 BiMri<o...... . . . .
,'.. Li ...
.
.oJc.. .. ' .....
.. 1.Jtoqia- ........
121. -... .. -..
aJ -... XVI.
,,_XVIL.
.
4) _ XIX.
.j _ xx. .
La _ "'" B lw
I
I
I

,
I

,
TU/llllIllL UTllIIG1C. T. 1.
n
'"
,
I
t %l. Opomo # 'l" "'" ""'" _ ...ooIiol, .... _
xv..... ,; ...... 10 ;.ee _ XV,....... .. .
t Do 0p<ftI0 -r:- i<Ut cit __... ro ; .. _
__ XVI..... li "'" -... _ oi XVllWoo . 129
1)0.-"; ,. ;' . F o
........... __ XVIII-Iea,; ...... III ..- __ _
_ oi XIX... .......... .n
':1'0. $oaOloI 01 It. _
_ . . . . 1:'-
,"'U---r:sIt.P1 .............. i' .......
.. _ oi )(IX.... . . . \]111
1:l7._.. __...... In
=
Bb.ricU. .reti_
ImprejurArile Ierarhice ,1 uturpee Ja eretlc:1 In
moderne
_ .. __........
... loII 1.7
., t' lui 1"
.1 _";P
<1" "'I"
Sp;<oiri ....1"" Uoml-..l
_.,----_. -


"x- _
(,,) xl<"xx ><
... >0<><><
C , , , i
.... ".''' '' {............ .
e::. " "" ''' , 5
, " , ' .. 1, 1
.I::::I::: .. ,
ol i .. .. ... .. ..] .... , .... "j .. ""
E-I -li ,'.. ' ". " .... i...... :
'" ll".. .. "'I "J.l ..., ,"t 3 t
. p " " "il" '"'1''' ,1. " .. . I
; l I i:lJtl L f ; 'l:'{'
l'l '. l'
.... t J1}'I\il:
j
::il :1,:1: :11'1' :I'lli :dl' !
. f &:1 '1' II i..t.. . h.ll ..
r:-1 i :!111 .
... -
"
iiiill!ilii {\;
E-
..: <'IoI":414:1..: .. ti i::: f::: 1tP: i . '-
In loc"': "'tu
ERORI DE TIPAR
1'>i:.1JJIII. 12 "o","ltt<l <le joo 1....., ....
4!" '
11 30
2!i 11
4' 31. 1I,.ou-
:l3 t'l
.11 29 _
",.........
"