Sunteți pe pagina 1din 80

Marcela Peneg

"e*reep*r:de manualului

*car a*sst aatxiIiar

*dlturilAF{A, aprebat d* nist*ru! Xduea,[*i.

fI

l,l,:N l,lfi
lailrH

Cuvflnt inainte
Lucrarea Sd aprofunddm textele

literare

cuprinde cxot'cil

de L'irlrbir suplimentare pentru inJelegerea textelor literare din manualul Literalura Romfind pentru clasa a II-a' Lucrarea se constituie intr-un util auxiliaf care vine sd obi;rrgitts elevii cu tehnicile noi de aprofundare, de recapitulare qi de evalultrc

cunoptintelor gi abilitdlilor dobandite. Auxiliarul poate fi ttrlosit momentele de fixare a cunoqtintelor pe bazavnor activitdtri indepcntlcrr in orele de recapitulare, sistematizare 9i evaluare' ) Lrcrar eae ste in conc ordan![ cu manualu I E ttiturii MARCEL^ I i N din lnillltl gi line seamade cerinlele programei 9i de ordinea conlinuturilor Activitatea elevilor pe acest material poate fi foarte ugor urtililrilil constitr"ri Lln ll] apreciatdde inv[fdtori qi de pdrinli, iar pentru elevi va pldcut qi atrdgdtor de autoevaluare'
I

ee )h
tttt I ind vci inv*14 si se rii f Of,*ot, e orlf*rrn gra*intlr::ii' M ttlt'' tl'clt tt tr ;r l' illr,Xla e utn s6 fae i s,| lr*a*6, prin norii ran';lilrii*r tal*, argintio 1i ai 1i lrtlcttt'" luma imnginii tr*rnoass. hlfuneind v*i izblr*i s* ar$qi ef ,"&,tu*re

(ialir (iltl;tt'ltott

1. Toqmno mdndrd, dornicd

Arc"betul
f"

toavw

Copiati cuvintele:

''ei

re
'arr

- Completali literele alfabetului:


rlr, /rr ro,
uA

-'fu' )V ,,f,, ry, fu, 'w'' -, -,1, Vt,-) J - ' fr,-, rt, rtr, rt,'_- )-, y,J/1, _, 0 r o, _, f y,_, f,,_,1r,11f, T,v,v -

rotr

, to, {, ry,

, fu, fu,

[-,

fu'

hr '[,

/'-

Ordona{i alfabetic cuvintele date, orientdndu-vd dup6litera iniliald. Numerotali-le. prune frunze carte albind t oamna

m,

tr

'@'

Completali enunlurile:

&

Toamna a incePut sd Ea scrie cu creioane

A pornit scrisul de la cuvdntul

* insemnali

numai fructele de toamnS'

S il'H.gt#.;:r" E le

;:,: E

ffilH'

%l

&"

com pleta{i dupd model: creion carte toamnd cdt\t toamne

alund

gutuie

47

{.Lom
prune prunele

pletali: alune alunele citr\t creloane pasarl

&,

Unill cu linii cuvintele potrivite'


copil
fetitd bdieli
pcolSri{e

creion
haine

.- --\\ coloratd pagina --- colorat


pantofi
colora{i colorate

bucuroqi bucuroase bucuros bucuroasd

Insemna{ i clasa in care ali trecut vor. clasa a III-a clasa a II-a clasa intdi

J.n

V"

clasa a IV-a

rl

il

Xm " incercuili num6ru1 de alune din imagine:

1$$4
t{"
CompletaJi cuvintele:

w
ar-

me-

a-lu

-*
\

A sas,lb
X^
&

toavli't+a

septembrie

iunie n martie I decenrbrie n I iulie n aprilie I ianuarie tr octombrie fl august I mai I februarie l noiembrie I re. insemnali: cuvintele cafe se referd la anotimpul toamna, _ vacan\6 [] frunzegalbene I septembrie n manuale noi [I p[sdri cdldtoare I soare fierbintefr incePe gcoala I mere roqii nori ffi. Modificali cuvinteleruginiu qi auriu, astfel incAt sd fie folosite
corect.

" Insemnaf

lunile

de

*,* nna:

frutz|ruginie
haind

culoare aurie creanga

frutze
pom _ pomi
_

frutze
pom poml

d-&.

Potrivi{i cuvintelerogu 9i ga

creion rogu haind haine copertd

flori
haine mere pere

ruzele cerul pdsdri

albastru cdl6toare fierbinJi

aunl
galbene

roqii

prcteazd stol:

%_

Alege{i

explica{ia corectd pentru cuvintele date:

zdresc: Alege{i invd{dturile Cerul


&dgG"

somn I sat n zidesc I vdd n

crogeteazdI coloreazdfi pdstreazd, n


qir de pdsdri

zdmbesc

I f

I cuv6ntul potrivit, ?n locul celui subliniat. sale mele I lui I noastre I albastnr azuriu I auriu n argintiu I Prieten hun vecin I pdrinte I amic []
Alegelitr explicafia corecd:

Y.

I -reci fierbin{i+ foarte calde I


\caldu1. -

crengi

insemna{i cuvintele ce lin decarte. plimbare copertd pagind fiH

W.

-/ frunze I \ flori f
casd

a d&u
$

n
I

desen

I
I

q"# " InsemnaJi cuvintele

a. cu copertu

care aratd cu ce ne lumineazd, cartea. b. cu invdldturile sale c. cu Cuprinsul

x$" ordona{i cuvintele, numerotandu-le, pentru a obJine propozilii.

haine[, toamnall , aimbrdcat[, po*iifl, cu[, galberr.f. se vdd[, bdncifl, pen, manualele fl , noi[. cel[, carteal-l, bunfl, prieten[.
t ae

lunap, sositEl, afl,

septembrieffi

1&-

. AlcdtuiJi enun{uri cu

reme

ajutorul cuvintelor: toamnd, pomii, haine galbene, roSii ca


focul, aurii, mqnuale, prieten.

Despdr{iJi in silabe

cuvintele de mai sus.

*^
-a\L"l.!'3e

eErLi,le
9

&. InsemnaJi

\-

.u L_]
rdspunsul:
Costac

personajele textului:

bunicul

&.

[ ;

Costachefi

Alegefi:

. Bunicul i-a adus lui

n"{-;fi;:;.,
\
buloun.

"Tprdjituri . in pachet se aflau*culori

l-l
L-J

Cartea este - - 1o

\o

comoard de invdfdturi. aglomerare de cuvinte.

F \ cargr f]

T]

#.
t4

6ry

L]
ascunzdtoare

'nepoate, bdiatul, deodatd, comoard, poate,


. toate,

Subliniali cuvintele care cuprind grupul de suneteoa.

inleles, moard,

misoard

%" Alege{i cuvdntul care sd-l poatd inlocui pe cel subliniat. . Tdrziu a priceput tdlcul cuvintelor.
a. frumuselea

43. completa{i cuvintele date, cu grupurile de litere che, ce, gi, ci. Costa j J in_rc I atun I pa_nile Pa-t -r---teazd I _terc i in l'
[*"1; b. in{elesul [--]; .. bogd{ia

. fi-am

il
ffi

adus un dar, nepoate. a. un cadou b. un gend

. Bdiatul nu era prea incdntat.


a. trist

Lf ;

[ ;

c. un caiet

[ ; ff ;

b. jucdug

[ ;

c. bucuros

Cerceteazd cdr\Ile din pachet ! a. cere b. cautd,, citegte, informeazd_te a. aproape

f]
ffi;
c.

. Comoara nu era nicdieri.

dd[.

[ ;

b. departe

[ ;
*

c. in nici un loc

f]

De ce crede{i cd nu a fost bdiatul incdntat de dar ? a. Pentru cd nu cunogtea incd valoarea b. Pentru cd citise cd4ile

aduse.

cdrfilor

De ce i-a mulqumit ruginat nepotul bunicului a. Pentru cd nu-i murfumise ra timp Lunicul'i gi
dar. b. Penku

7.

I f
I

l-_1

nu fusese incdntat

cdl-a

ogLI; -.
\rr
.

^r-rd. Alegefi

deranjatpe ..tu.r' Ptr

bunic. uulllc'

titlurile care s_ar mai potrivi textului. pdrin{ii ir";","ra

[;

cd4ilor

Uompteta{r enunfurile:

[.
un

intr-o zi, bunicul i-a adus lui


. Costache a desftcut multe Bdiatul nu a fost prea Deodatd zdri un bilet in care scria:
Cerceteazd,cd4ile. Vei gdsi o - Despdrfi{i in silabe cuvintele: bunicul bu - ni - cul bile{el pachet I repede nepoate
f

gi a gdsit in el

&

gdsit
comoard
$$" Ca"O

lpaginile

--folosim cuvintele

lruginat
date ?

Alo!

Noapte bund! Bund dimineafa! Poftd bund! Salut! La mul{i ani! Sdrbdtori fericite!

$re

(Trasa{i linii.) CAnd plecdm la culcare. Cdnd vorbim la telefon. CAnd ne intdlnim cutatdlunui coleg. Cdnd intAlnim un coleg. Cdnd ne agezdm la masd. Cdnd e ziua cuiva. Cdnd sunt sdrbdtorile de Crdciun, papti etc.

'Alcdtui{i enunfuri cu ajutorur cuvinteror: bunicul, pachet, nepotul, incdntat, bile{el, Costache, comoard, paginile, nicdieri, ruginat 'Despdrfi{i in silabe cuvintere: uunicut, p".h.t l, desfbcut, bdiat,or, incdntat. observat, comori, pagina. r

" Teme

Tooy4rr T,,a
. Alegeli varianta

vwwwroo
adevdratd,:

tn
\

8. Autorul poeziei

este:1-

Mihai Eminescu Marin Sorescu

re*
re.
4.
r=F

Titul poeziei

este:-<\-\-__|;"ffi;musuroi

Personajele poeziei

sunt:a-furnici \greieri Fumicile locuiesc rcuiesc in:Ein:vizuind, I. \muguroi


anotimpul-=-

n.
vard

=.

Furnicile se pregdtesc pentru

iarnd

I.
n.

Gdsili explicafia adevdratd,: . grddind cu pomi fructiferi livadd: . pddure . grddind cu legume in toi:

&.

I l

n
T

. la sfArpit . in momentul cel mai important . la inceput


. primim, suntem pregdtili de primire . intdrziem . incercdm

intdmpindm:

Y, Completali cu unul dintre cuvintele date: . in livadd este un . Munca este in . Cand muncesc, furnicile . intAmpindm anotimpul
insemnali insugirile furnicilor: harnice ordonate . ,* ,

n n
cdntd,

toi
muguroi iarna
prevdzdtoare

&,

fl

lenepe

[ ,

[.

\:57. Completa{i: - Avem gi noi


In livadd un - Avem! $i munca e in ---_Furnica asta, bundourd, Cardla muguroi
" observalr . Eu car cogurile cu fructe. lt
I ,
?

Ba nu e sfoard, sunt Mai mari, mdi Cdnt6nd: Suntem Toamna,

r"n***ru,

s-o intdmpindm

l. Completa(i:
sd

car. . Bunicul are un car vechi. lemnele inmagazie. . fdranul avea un

. Vreau

cu peqte.

$re,

incepdndd; Gi:H*T;oc;mnu

Completali, folosind cuvintele aici, acolo. . Muguroiul este


cuvdntul potrivit, trasdnd linii. Eu

se

intinde

Scriefi cuvinte dupd model: rrrrwr-rrldlr mici - mari ,alb_


,

;; \-;[* /il ii' fN#f,'''


Noi-;i'\$

$&"Alege{i

:l:::gu lll

il'\

Noi--

. Potrivi{i cuvintele.

re,

suntem lll

:::'-^., ill Eu
Ea
iarna _
,

;lrb
sunr

fiW
esti

susr esel
8r%

aProaPe
l.Teme

f !

Alcdtui{i enunfuri cu ajutorur cuvintelor: rivadd, muquroi, in toi, furnicd, mari, mici, aici, adunjm.
Scrie{i intrebdri care sd se potriveascd rdspunsurilor date: in livadd este un muSuroi. este in livadd ?) 2. Fumicile sunt hamice. ice 'c6ntd.5. 3. Ele card, m6ncne. 4. rntimp ce fumicile Ele ad'n6 hrana pentru anotimpul iwna. 6. puii ii ajut{,pgparinfi . 7 . Ei nvatrtsd fie hamici de mici.

'

'

-*"r.,
*

z ln
-

.l,

Tomilie

.t.

Fovtt illo
[,
este:

v.* ea
n,
Vasile

Personajul Povestirii este: Toader Costache


$.

[.

re"

Autorul textului

Marin Sorescu

il,

Barufu T. Arghezi

[.
icasd

m.comptetali:
familie
mama
sora

noapte

familii

l_

6,&.

potriviti cuvintele, trasdnd linii.


eu

zArnbesc zdmbtm ffi.


lt

noi

scriem scrii

tu
noj

Scrie{i cdte silabe au cuvintele date' tatd cheamd ceva

tt

21filil

familia mea

il

pl eaca Tudoraq

il

ffi"insemnali
. Mama sa ii

cu x enunlul adevdrat:

. Pe bdiat il cheamd Toader'


spune Tudorag' . Familia lui Toader are o casd mare' . Toader are cinci bunici. . Tatdl lui Toader este harnic'

r n

. El se scoald tdrziu.

n n T-l LI n

K.Se

scoald cu noaptea in cap inseamni: a. Se scoald cAnd se lasd noaPtea' t_J b. Se scoald cdnd este incd noaPte' !t

c. Se scoald la miezul noPfii'

n n

rrgrr

"

Lompletalr enunfurile:

Acela care zilmbegte in fotografie este Tatdl sdu ii spune Tatdi sdu este El se scoald

@.

alcdtuim:

Notafi cu x cuvintele care au acelaqi in{eles. aldturdm

dezmiurdd:

[,

formdm

f],

suntem

[.

alintdfi,
hsrnic:
hoinar

desparte

[,
[,
n,

ceartd

[.
[.

tmpreund:

[,

muncitor
laolaltd

vrednic
la un loc

rmparte

[,

[.
car

6ffi.

Continua{I, schimbAnd c6te o literd: mea tdu dar nor rea cea

cor

t_---mnasticd ne

PIa=-- I mun dr-i o.i-n.

$6" Co-pleta{i cu grupurile de li tere: ci, ge, gi, ce tor mer gter mat

$rc. Complera(i:
jucdrii l_
jucdrie ipdpddie
Conrinua{i:
acest tatd acegti
I

farfurie

tichie

poezie

colivie

!3.

T"leQ'.r ,.r.l
$.

insemnali: r[sPunsul

corect. [
;

. Pe Alexandru l-a sunat:

a. mama

[]

b. bunica

c. sora sa

. ce cuvinte a spus Alexandru la sfbrgitul convorbirii cu bunica ?


a. Salut

f] ;

b. Sdrut mana

[ ;

c' La revedere

'

De ce s-a ruqinat Alexandru la cind? b. Cd nu a. Cd auilat de Promisiune [ ;

'

a m6ncat

tot

[ ; [ ; privegte: rivegte: se uitd I; vede I ; )sesc: vin SOSESC: [; gdsesc [ ; pleacd: leac6: se duce [; Pune [ ; rlelege: incepe il; pricepe []; inlelege: alear96'. learg6: fuge il; alege [ ; zice [; Pune f]; spune: rune: re. Alege{i vartattta corectd:
. A dat cu ochii de ceas. ----. A fost
agteptatS.

r : 1 --1^^-- ^l ^.,-,i*+^l^-.la+a. insemnatri cu x cuvintele care av acelaqi inleles cu al cuvintelor date. am am sfArqit am isprdvit terminat: n terminat: am

c.%

&,

tdcut tr Primeqte tr ajung tr merge tr se ldmureqtt E goneqte tr vorbe$te tr

-:-|^:n:illlll.
A fost depteptatS. A fost intdmpinatd.
cu ajutorul liniilor. carte mamd nepot
ceas

n l n n
nepoli
ceasuri

@elev

Potrivilimai mul1i

I maimulte
clase

clasI
poezie telefon bunicd casd

poezii elevi
case

trenuri
cdr\i mame ore

telefoane

bunici

tren ora

. temele l_l , . se aude l_l, . agteaptd ,

%,

Ordonali, numerotdnd cuvintele, pentru a ob{ine propozilii.

Alexandru[,

frumos[,
telefonul[
,

scris[.

pel, tatal, bunica[. .cuf], bunica[, trenul[, sosegte[, gard[, ir[. . privirea jo.I, Alexandru , inl-l l6sd[. ! ,
[
,

o!,

deodat6[

sundnd[.

(=>.

Insemna{i propozilia aIe cdrei cuvinte sunt ordona0 cel mai bine. . in clasa aII-a elev este Alexandru. . Este in clasa aII-a elev Alexandru. . Alexandru este elev in clasa aII-a.

T T tr

Y
-

" Ordonali, numerotAn dpropoziliile pentru incotro, melcule? fl

a obJine texte

La plimbare. Melcul merge incet cu cdsula in spinare. El se ?ntdlnegte cu un

arici.[

&"
-

Se aude vocea

bunicii:[

A1o, Alexandru, ce faci ? Alexandru gi-a terminat temele.

Acum am terminat temele. Anun{d-lpe tata ci sosesc la ora 18 in gard. Nu uita

El le privegte cu mulqumire.
!

W
guri.

" M6!a le-a pus gdnd rdu. ! Nicugor, inlelegdndu-i planul,

a certat-o.

Rdndunica a plecat dupd hrand.

E in cuib au rdmas puiqorii sin-

" insemnali cu x propozilia care nu are legdtura de in{eles. Ursul merge prin pddure. ! El cduta zrneurdgi mure. ! Se intdlnegte cu vulpea. ! Cdrfile de poveqti imi plac. !
tl

,*

tt-

. Alcdtuili enunfuri cu ajutorul cuvintelor'. temele,

reme

citeSte, priveSte,

memoreezd, vocea, tata, gard, ceas, astept, Alexandru. . Despdrfili in silabe cuvintele de mai sus. . Scrieli cum se numesc bunicii vogtri qi unde locuiesc ei.

v{ Lqof LL
X.

aa

x numele poetului' Mihai Eminescu [;Grigore Vieru f];


ittt.*tta{i
cu

Geor8e Coqbuc

-&.
:d*i

Insemnalt cu

titlul poeziei:
Puigorii

Un

cuibfi;

[;

Ramura

[.

re,
@

-m

Notali cu x num6ru1 strofelor poeziei'--

Hil

Hl
;

Cu cine vorbeqte Poetul? . cu pas[rea mamd ' cu crengile

mEn %,
ffi. Y. ffi;

strofe: - Notafi cu x numdrul versurilor unei

f] ;

cupuigorii[.
reci

mari [;
golagi

Cum sunt ariPioarele mamei calde

fi ;

udeff

[.

Cum sunt Puigorii

cuPene[;
Ploi{a

zburdtori[;
pasdrea

mici[.
pomul

&. cine cerne ? zdpadafl;


W

fl

{]

[.

" Gdsili cuvAntul incepem [ ; invelim: creang[ []; ramurd:


pui cuiburi pldpumioard aflploara

cel mai apropiat ca in{eles: acopenm pom

n n

indoim

ramd

[.

lfrl lll

Ploaie

frutza
ramurd mama

ill
lli

pui

1: XX. Completali, orientdndu-vi dupd mode ploaie arlpa plapumi


I
I

frunzd

pul$orl

12"
Ramura

Alege{i cu

Completa{i versurile: - Pui golagi, cum stali in Fdrd - Ne-nvelim cu ale mamei
Calde

f3.

[;

un alt titlu care s-ar potrivi poeziei: De vorbd cu puiqorii Ploila cerne ;

[.

Dar c6nd

nu-l acasa
cerne ?

$i *Ne-nvelim atunci cu Ramurii

14.
a.

Gdsi{i pi scrieli titluri potrivite.


b.

CAmpul alb ca un ceargaf P6nd-n zdri se desfiqoard... Sus, pe-un stdlp de telegraf, S-a oprit din zbor o cioarS.
George Topirceanu c.

Toamna cu-a ei albd frunte $i cu galbeni-i conduri A ldsat argint pe munte $i rugind pe pdduri.
George Topirceanu

odatd,, intr-o poienild din mijlocul unei pdduri, s-au intdlnit un iepure

c-un arici. - Hai sd fim prieteni ! zise iepurele. - Bine, se invoi ariciul. in viald este mai-uqor sd trdiegti in doi, decAt de unul singur.
d.

A fost odatd un iepuraq mic ai neastdmpdrat, cu urechea dreapt| ciulitd qi stdnga pleogtitd. El se intorcea de ra gcoard cu ghiozdanul in spate. Deodatd se auzi un ldtrat prin pddurea de brazi. Iepuragul fugi gi fugi qi nu se opri p6nd ce ldtratul nu-l mai auzi.
e.

Mamd, egti pe lume Tot ce-i mai frumos. Ochii tdi sunt Iimpezi, Glasul !i-e duios. Dragostea ta mare

t5.

. Alcdtui{i enun{uri cu ajutorul

Teme

cuvintelor: pui, cuiburi, pldpumioare, mama, artpioare, ploild,


frunzele, ramurile, cade, mdncare . . Scrieli numele pdrinJilor vogtri qi adresa voastrd.

Mie-mi este scut!


Mamd, ta-md"-ttbrale, Vreau sd te sdrut !
Elena Dragog

D"r**br d\/a r/ttirt uwatd


X. Textul este scris de:

Ion Creanga

[ ;

Tudor Arghezi
este:

Mihail Sadoveanu

fl.
['

re"

Titlul textului

Lizucal;

Patrocle

Dumbrava minunatd

m. Personajele Povestirii sunt: Mama Pdduriifl Lizucal; Patrocle [,


*s,
. . Lizuca
insemnali cu X enunlul adevdrat' Lizuca mergea singurd prin dumbtavd ?
mergea inso{itd de Patrocle
? ?

Sffinta

Miercurifl.

. in cale le-a iegit o bdtrAnd

. Bdtrdna era m6runlic6?


. Ea aveaun toiegel negru ? . Bdtrana era Mama Pddurii ?

. Bdtrdta

era Sfdnta Miercuri

n n n n n n

t,Wr',,'^r{ Sre -t'' ^""

,r','S

-"ii".,,?-"

t<

Nota{i cu

varianta corect[:

swF
n I n n n n n n n n

. Cei doi patcd'intraser[ in linutul


. Bdtrana era

unei ghio unui basm.

4mdrunlicd'

. Cdleluea avea dinlii O. -..----""---otel. . cd{etusa avea mdselele


de

<-

lit'

<lti,1.
ntei Miercuri. mana, Sf6.nt[ Miercuri!
\

. C[leluga pdzea <--dumbrava'


. Laplecar e,Lizucaa

spus<:il,
*

insemnali explica{i

adevdratd:

finut: rdsdri o bdtrdnd: toiegel: uimitd: a inleles:


sd pdzeascd: asfin{egte soarele:

{intd I ;locI dispdru n ; apdrrr n b6i' n ; tovard$ I tristd n ; miratd, tr


intors I sd aibd grudE ; sdpdleascd I apare I ; apune I
a

!ine plecd

topor
uscatd

priceput

I ;

auitat
sd pSgeascd

n n I n

aduce

T tr

V.

Gdsi{i insuqirile din text: ce fel? toiege I

dumbravd bdtr6nicd

dinti
:

Cornp keta\i, aleg6nd cuvdntul potrivit

. Lizuca gi Patrocle intraserd in {inutul unui . Risdri ca din pdm6nt o . Venea sprijinindu-se intr-un

basm

toiegel
gospoddria

CdJeluga pdzea

bdtranicd

"Scrie{i semnele de punctualie:


Rdsdri o bdtrdnicd mdrunJicd

coroiat Bdtr?na intreb6: Apa-i cdmata te duci la bunicula Aga-i cdmata egti Sfdnta Miercuri de fier gi cu mdselele de olelI

mohoratd

f]

cu ochii mititei gi nasul

! I

Unde !i-e cd{elu$a cu dinlii

(Dumbrava minunatd, Mihail Sadoveanu)

le.Teme
deasupra, departe, o bdndnicd,,toiegel, bunicula, uimitd, zdmbi, SfrntaMiercuri, cdleluga, soarele .
. Folosili expresiile date, in enunfuri noi: linutul unui basm, bdtrdnica mdrunlicd, soare auriu .

. Alcdtui{i enunluri cu ajutorul cuvintelor:

al}aul yrtulc
f , Autorul povestirii este

alt a)
V)

-<{

re"
Petcu

lon Creanga. Alexandru Mitru.

Personajele Povestirii sunt:

Povestirea are acest titlu deoarece mesajul sdu este: . Numai banul muncit e prefuit cu adevdrat' . Banul muncit nu este prefuit cu adevdrat

re"

[,

Iliuld

[,

mamaf],

Z?naMdrii[.

I I

4 ' insemnali cu semnul X explic a\ta adevdratl' n ban de aur tablou galben
:

iqi necdjise:

igi bucura..[l

crestdturi se lumineazd: se intunecd

zim\t

il il

n igi supdrase n igi chemase n l n zdmbet n se insenineazd n se ridicd


cozonac
zdnd"

NotaJi cu semnul X enun{ul adevdrat' . Petcu eratatdl lui Iliuld? [ . Iliuld era feciorul lui Petcu? [ . Iliu!6 era harnic? [ . Iliuld dormea cAt era ziua de mare? [ . Iliu{d a cenrt primul galben de la mama sa? [ . A1 doilea galben a fost c6qtigat prin muncd cinstitd?

ffi.

Textului i se potrivegte proverbul: . Apa trece, pietrele rdm6n. . Omul muncitor de p6ine nu duce dor. Y " Completa{i cu ajutorul cuvintelor date'

&"

. Omul cel harnic se numea . Feciorul sdu se numea . Toatd ziua, Iliu{d . Iliuld a cerut

Iliu!6
Petcu

mamei
sale un galben.

dormea

. Iliu{d

a adus un ban

foc nemuncit

. Tat6l sdu a aruncat banul in . Iliu!6 a scos


. Numai banul muncit are

din fldcdri.

prefuit
valoare banul

. Banul nemuncit nu

este

&.

scrieli enun{urile, numerotdndu-le in ordinea in care se petrec

I Petcu. I galben. I I I . Iliuld a adus un ban muncit. f . Iliu{d a scos dinflilcdrtbanul muncit. I
/A

momentele intdmpldrii. . Numai banul muncit este prefuit cu adevdrat. . Trdia odatd un om harnic numit . Iliu{d i-a cerut mamei sale un . Petcu l-a trimis pe Iliu{6 sd cAgtige un galben. . TatdI sdu a aruncat in foc al doilea ban adus.

=. ger, giraft", gene, gem, spargi, geam, geantd,Gina, Gicu, rege, regind, minge,
ninge, ager, pagind. IA I \J. Scriefi semnele de punctua{ie. Petcu r-a zis lui lliu{5 [ D. m6ine vei munci. Va trebui sd aduci un I Iliu{d s-a dus lamama sa gi i-a zis I Mamd dd-mi un galben flAcesta nu e ban cAgtigat de tine Iliu!6 ta I l" S-a apucat de muncd inseamnd . S-a ldsat de muncd. . A inceput sd munceascd.

Sublinia{i grupurile de litere ge, gi.

galbenI

f]

,:X"
Iatdt

bdiat
ban

Potrivi{i insuqirile cu ajutoru l liniilor. pdrinli muncit zimbi[i leneg


harnic fa!6

luminoasd

necdjili noi

intr-o zi intr-un an

secundd

loc vale

tard {inut
9.

-.*---

timp

t4

^ Teme

'AlcdtuiJi enunfuri cu ajutorul cuvintelor date la exerciliul nr. . Despirfili in silabe cuvintele de mai sus. . Adresa{i-i trei intrebdri lui Iliutd.

3. Bacurosi de oasPetri?

afT,a
(X)
rdspunsul'

l.

inr.*ttali

cu semnul

. Aceastd poeziea fost scrisd..

<$t'ffi|iltT*
z
ortmdvata.
iurrru.

n
T

. poetul prezintd anotimpul

='

n
T

ritlul

acestei poezii

este<
este{

ffil-,

ro.

n
T T

. Totu-i alb in jur cdt vezi

un vers' titlul poeziei.

-,. podoabe noi


sate

Gisili insugiri:
geamul nasuri palne

fum

3" 4.

nas

hazliu nasuri
'
in jur, totul este . Pomii se incarcd de

Continuali:

I Podoabe

noi

Podoabd

I barbd albd I bdrbi

Completali enunfurile:
-l

viseazd sttb zdpezr' de vijelie' . Doamna iartdtrece in . Pe geamul rece se turtesc nasurl pe must6!i. . Tata vine cu
Satele

5.

Scrie{i dupd model:

podoabd lporn podoabe

l_

l-

lzdvadit

I sat

l-l-l-

icalealca lvijelie

ffi . Completali versurile:


Totu-i alb in

jur

cdt

Noi $i
Satele-adormite
sub

pom1l-ncafca

K.

Alegeli rdsPunsul. . in imagine Predomini culoarea:


negru

[; [;

alb

[; [;

roqu

[. [.

. Pomii se gdtesc cu Podoabe:


vechi noi

aurii

m.

Alegeli cuvdntul cu inleles asemdndtor: goand

goal6

[ [ [

tugd

[;
[
;

tAcere

n;

in vitezd [

odaie
odatd
;

odinioard

camer6[; sat[.
se ca!6rd

zgreaPldnd
doarme
;

facegil6gi.[; tuge[;
EI

* Unili cuvintele potrivite: Frr visdm - \\ vlsez Noi vlseaza Ei

vtseaza

Tu

Voi

visali visezi

..,,,ii:.r..
tr,l.}lJ,*,:{'1,..

r,:.,i:

"a,j:t tlllr;;,:;Lliri.

rri?,.f";i:r,,..

Xffi,Scrieli

numdrul cuvintelor din fiecare vers'

Prin od[i miroase-a PAine,

Tata iese sd mai Pund

A fum cald gi amdrui,


Zgreap!ilnd la uq6-un cdine
Sd-qi primeascd Partea lui'

Apd gi nutre! la vac6;

n
T
*

Vine nins c-un fel de brumd


$i-n must[li cu Promorcacl'

I n il

etAlaja
l. Cutt.u este scrisd de:
Fralii Grimm [ ; X.Titlul cdr{ii este: Poveptile iernii [ ;

Z,6VaZLL
Hans Christian Andersen
Crdiasa

fl

Zitpeziil'
crdiasa
t
)

Ttiu*rr [;" fetita[; bunica[ ; Lizuca] ;


sclipitoare:
pornegte:

:R

Persona.iele povegtii sunt:

zilpezlll.

"Alegeli

exPlicaliile corecte: miqcdtoare [;

indatd: s-a speriat:

pleacd [; incet [; s-a spart [ ;

str5lucitoare merge inddrdt s-a infricoqat

tr l T T

sundtoare
pocnegte

)
)

imediat s-a intristat

n n

T tr

5"

Alegeli enunlurile adevirate.

. Au inceput sd roiascd albinele albe ? . Albinele au o reginl ? . Regina porneqte ziuaPe strdzi? . Ea se uitd pe ferestre in casd ? . CAnd ea se uit6, geamurile se dezgheald . Bdiatul s-a uitat seara pe fereastrd ? . Un fulg s-a prefbcut intr-o femeie ?

I
l

? [

n
T
albinele geamuri inghea!6
ferestre gheald

"

Alegeli 9i completali cu cuvAntul potrivit' . Flori sclipitoare de argint se les pe . Au inceput sd roiascd . Regina se uitd noaPtea Pe . Atunci geamurile . Seara, bdiatul s-a dus la

. Un fulg

s-a prefbcut intr-o

fereastrd femeie

. Femeia era de

. Ordonali cuvintele in propozilii, numerotdndu-le. ferestre . Crdiasa Zdpezit l, Pe [] , se uitd [, a vdnrt mare I, . Bdiatul un tulg

'

s-a prefbcut

. o rochie

[, [,

I,

fulgul
f-emeia

[, I,

femeie

avea

5,

[, I,

I l intr-o I albd I

&,
flori
albinele

Potrivili insuqirile cu ajutorul liniilor'

albe

tulg

rochie sclioitoare rl femeie lt^ ll mana l1

de ghea{d
{esutd frumoasd

mare

P " insemnali cuvintele cu sens asemdndtor n; sclipitoare: strSlucitoare[; scrise


se uit6:

privegte
se toceqte

se

topeqte:

s-a oprit: a stat Pe loc a crescut: s-a mdrit

I; I;

[ ; [;

vede se dezgheald s-a obosit s-a dezvoltat


ai are

n;

T; T;

intunecate se urc6 se face aPd s-a suit

n;

acdzut

n T n n n

l*,
f

Potrivili cuvintele, folosind sdgeli'


lli

Rl, --;Hl"

Tu El

lll

;i'

ave!i au

in Ordonali ideile textului, numerotindu-le in funclie de ordinea

care s-au Petrecut faPtele. . Noaptea, regina porne9te pe strdzi' . Au inceput sd roiasc[ albinele cele albe'

. Albinele cele albe au o regrni. . Fulgul s-a prefbcut intr-o femeie' . Bdiatul avdzutun fulg mai mare.

tX,

Scrieli semnele de Punctualie:


Au inceput sd roiascd albinele cele albe [] Bdiatul a intrebat A" ei regind At Aceasta este Crdiasa Ziryezlil Ou

I I n I f n a. frumoasd este CrdiasaZdrpeztil f.e3. Teme

. Alc[tui{i enunluri cu ajutorul cuvintelor: sclipitoare, sd roiasc6, regin6, noaptea, ferestre, ingheald, Crdiasa Zdpezli, lesutd ' GdsiJi cuvinte cu acelaqi sens:

bdiat(copil),zdpad6,drapel'arbore,potec6,gdze'grddindcupomi
fructiferi, amic, fiard.

necdjit.

.J

U&u, vtv.'^.e #!4"? fd6LVW


\-/
a

Autorul poeziei este: Marin Sorescu [; $t.O. Iosif


$-

Titlul poeziei vine Mog crdciun

rc,

[;

Otilia

Cazimtl.

este:

[ ;

Moq Crdciun

n ; Uite, vine Moq crSciun![.


[
;

Personajele poeziei sunt: iePuraqul coPiii Moq Crdciun

**%"
-.F il

Alege{i explicalia corectd. grdmezi de ziryadd [ ndme!i


inhdmat vlne

*W"

n;

[ ;

Crdiasa

Zdrpezril.
pere{i

; hamuri legat cu [ ;
sosegte [; ciuntite f]; se gdtegte f]; vechi I;
se

troiene

ciulite
se grdbegte proasPete

ciuruite [; glumegte f]; Proaste [;

aProPie f];

I inhumat [

; ;

inalt vind
atente se zoreqte

neinvechite

n. n. n. n. n. n.

. Mo$ Crdciun a plecat cdtre oraq dimineala ? [ . La sanie este inhdmat un iepuraq ? n . Drumurile sunt troienite ? n . Gerul scade ? [' incet ? merge Iepuragul []:; ' . in vale se ziregte o casd ?

ffi

, insemnali enunfurile adevdrate.

'

. Mo$ Crdciun vine din moqi-strdmoqi ?

Mo$ul bate in poartd cu bastonul?

n n
n

Potrivili insuqirile cu ajutorul liniilor. troienite mo$ -=vale gdrbovit iepuraq ferestre sprinten drumuri
noapte ger aspru neagrd

ffi.

glasuri

cristaline

j[

toiag

ingustd micd lung luminate

jucdrii
oaspeli

dorili
noi

insemna{i cu semnul XI cuvintele cu sens asemdndtor. ; bureli ndmeli: troiene ; grdmezi de ziryadit drum: cale ; $osea luminate: intunecate ; cu lumind [; lucrate oaspete: musafir ; oaste [; oarecare bucuroqi: veseli ; somnorogi [; fiorogi

Y.

T T

[ I;tum

n.

. .

&"

I. I. n. n

Observali sensurile cuvAntului poartd. El bate in poartd. (loc de intrare intr-o curte) El poartd o haind noud. (este imbrdcat)

W,

Alegeli varrarfia corect6:

in rapt de

seard{':"i : I 1iiili1T, cAnd s-au ldsat zortt.


-

n n
cdtre oraq. un iepurag. se grdbepte. cu toiagul.
cu

X&, Dezvoltafi propoziliile, addugAnd cuvinte din poezie. ' Mo$ Crdciun (ce a f[cut ?)
. El a inhdmat
(la ce ?) la ' Iepuraqul, cuurechile (ce fel ?) ' Mogul bate (in ce ?) r l\rfncrrl rrinc (de /de unde trnd ?) Mogul vine
XX. Scrieli semnele de punctua{ie:

jucdrii.

Mog Crdciun aduce daruri copiilor


spunAnd

I
lZ,.

Bund seara Copiii rdspund Bucuro$i


Teme

El s-a oprit la o casd,

I
'

n Bucuroqi !

I I

Bund seara

Sunte{i bucuroqi de oaspete

AlcdtuiJi enun{uri cu ajutorul cuvintelor: ndmefi, in fapt de sear6, iepuraq, noaptea, gerul,
toiagul, daruri, oaspete ' Scrieli qase intrebdri in legdturd cu con{inutul poeziei. . Gdsili sensurile cuvintelorl. bate, ajungg arat6. Consultalt Diclionurul limbii romdng Editura Marcela Penel.
se grdbegte, cas6, ferestre,

C*, s,av.,la
corect. . insemnaqi cu semnul x rdsPunsul z'lon AgArbiceanu' . Autorul Povestirii este- .-EmilGdrleanu.
f

=.

Personaiele Povestirii sunt: -Petricd [-l mama ;

Costache

re.

insemnali cuvintele cu inleles apropiat' sd se opreascd: sd nu mai ningd [ ' sd porneas.d n ' sd incetezel, privea: putea[. aveall , pornea[ se uita [ ,

@.

Scrietri cuvinte cu inteles opus'. lese zlle nop!i

pornegteslab

noud pldnge
-

frig
bun

vesel far
Scrieli semnele de Punctualie:

ffi.

Afard ningea
Petricd Petricd

I I

I
ii

Vtatei

George qi Elena au ieqit cu sdniulel"

spune lui Matei

I [] &"

Vino cu sania mea I Matei

I C. sanie mare ui n Petric6 [


Scrieli numdrul cuvintelor din enunluri

. Petricd are o sanie mare'

. Anghel are o sanie nouS' . Matei gi George urcd dealul.

tr

. Sdniile alunecd la vale.

n n

p,

Completali enunfurile: Trei zile qi trei Petricd aqteaPtd sd se


Tntr-o zi sldbise
.

a runs.

ninsoarea ca sd poatd iegi


Petricd privea Pe

ffi.

Completali dupd model.


nlnsoare
sanie

noapte nop{i

cdciulS

fereastrd

W - Continuafi:
Eu voi iegi. Tu vei iegi.

Noi vom veni. ven1. Ei

Voi ve{i ajunge.


Ea

ajunge.

6ffi . Despdrli{i in silabe.


fereastrd
opreascd
-

sdniuld
bunica

ninsoarea supdrare

cdciuld Petricd adevdrate.

*$. itrt.-nali enunlurile

. A nins cinci zile qi cinci noPli. . intr-o zi slibise frigul. . Petricd privea pe fereastrd' . Mama nu il zdri Pe Petric6. . Ningea rar.
d t..-&r 3

il il
LI

n n
lou,u,

te

" uasttl lnsu$ril:


lbunica

cdciulS noud sdniu{d

8m,

Subliniali numai cuvintele care au legdturd cu iarna: sanle, zdpad6, cdldur6, troiene, cirege, derdelug' mdnuqi, pdtine, om de

zdpadd.

4. Hui la.ioacd!

Lrvta
X.Autorul Poeziei este: Otilia , Mihai Eminescu

pe ulL.a
George Co;buc

Cazimirl;

[.

ffi
Iarna

-Poezia are titlul:

[
-

Bucuriile iernii

[ ;

IamaPe u1i!6

!'

Alegeli exPlicalia corect6'


unul Peste altul

liniqtit: agttat nivalnic: harnic vulPe vuiet: @" . ComPletali enunfurile,


. .
. . VAntul este

grdmad6:

[ [; [; [;

impr[qtiali

aliniali n. n potolit, calm [. lin l [. nestdpdnit n incet linietit n. zgomot mare n


t
) )

alegdnd din cuvintele date. De ieri a incePut sd cadd cdte un Norii stau grdmadi Peste Nu este soare, dar e

mdtdnii
sat

tulg liniqtit
bine
coastd

. Copiii vin cu sdniile Pe . Ei fac prtnzdPadir

ffi,insemnali
.
.
a inceput

cuvintele cu sens opus'

a incdPut
Se

n n

vlne

---

Pleacd

n
T T T

cade

{.urd

ridicd

. stau

n n

. rid

.
.

ziua

l n l

'

se

lini$tes.

{
----

se

potolesc fac g61[gie


VeSe
I

'supdrat

suflat

mare

----Potnvtt

n n

. inait

l l I I

Tdiali cu o linie varranta gregitd. Eu nu mai I @ vin la derdelug. Nu mai / m-ui vdzut cAnd am adus sdniu{a Ne-am intAlnit in luna m-ai / mui.
Tu m-ai / mai strigat Primul. El este cel m-ai / mai mate dintre to!i.

ffi"

Y" PotriviJi cuvintele, folosind linii. fac llNoi Fr-fac I tu

;i

i;;. ll ti

ru.i ll eu

face ll voi facem ll Er.

fac
face{i

[, sat I I, fl, vine[, n, [, vuiet I, d. f], vale [ , vin E, copiii I , sdniile I, .t I, mdtdnii prin zdpadd copiii fac I, [. [, n, [ ,
stau

&"

Ordona{i, numerotAnd cuvintele, pentru a obline propozilii. grdmadd peste [_l, norii pe ndvalnic drum

lu

n.

I.

W
tulg nori
sat

"

Potrivili insugirile cu ajutorul liniilor. cenugiu plumburii soare


adormit argintiu
rAu

rotund
ingheJat

vdnt copii
zdpadd

fum

puternic sclipitoare veseli

X&,
a.

Gdsili silabele potrivite, pentru a obline cuvinte. tar iar iar ;

l---l

[-_l

b.

cat
XX"

gr6

car

nlc,
za

Completa{i cu silaba potrivitd: fiat,

rdz

d6, li

rit,

cu ajutorul cuvintelor: ieri, a cdzut, unfulg, norii, grdmadd, satul, soarele, rdul, vdntul, vuiet, sanie.

. Alcdtui{i enunfuri

'
.

Scrie{i cinci intrebdri in legdturd cu conlinutul poeziei.


Gdsi{i sensurile cuvintelor, folosind Diclionarul: a stat, soare, 9apte.

a 5an'&r^5 t
Textul este scris de: Mihail Sadoveanu Alexandru vlahu![ ffi
X-

\-/

[] ;

Tudor Arghezi

fl'

re.
Iarna

Titlul textului

este:

fl;

Cu sania

ffi;

La sdniug

[.
ffi.

Personajele Povestirii sunt: Moq Irimiu autorul, pe cind era copil

ffi.

ffi;

il;

grupul de copii

'@ " Notali cu X exPlicalia corectd: i-t6udiffi-i eram vesel ffi; eram speriat
i.ilo"r- -:*:l I cdntecul

ft-G-i

.a"!f!i;L

tropdit ffi; -i
cdrPirea
i

f":; ffi;
;

_._*-_*---".----"'.t

a*.*G-- | dincolo ffi;


reF13-r3g_],
ne

md ddscdlea

trist [: r*]. gAndul il gruPul, ceata acoperit cu zdpadd rf il LI ; trei oprirea [:l: conducerea il L t' dorea I tr d[ruia il in spate [f. infald L__l, r-"'l qiret n
!_-l,
LJ .

[__-i ,

urcam

[];

ne cdutam

L_l'

coboramffi.

Completali enunlurile cu ajutorul cuvintelor date. vacan\a . Era o iarnd bogatd in la\at6' zdpadd a Era prima mea . . ---'a ,- mi-a cioPlit o s6niu!6 ' cdrmuirea scAntei a impreuna cu copiii am Pornit spre Dealul Morii a PdrAul era -.,_ sanlel. inghe!at a Atunci am invdlat Moq Irimia a Om[tul scliPea in mii de

ffi.

ffi,
tafnapdrdu larmd omdt

Potrivili insuqirile, folosind linii.

copii
cer

nemaipomenitd lll'\hf.'' veseli, imbujoral cenugiu, plumburiu

ffii"

ts

b, f-'*'

omdt: zdpadd I; nea I clipd: moment I; clipocit I sclipea: scornea I; strdlucea I costigd: loc inclinat f]; costd I, incovoiali: incdlla{i apleca{i I E; chiuind: snruuno uruuulq: chiulind ll; lipAnd ll; Ipanc I; I; larmd; zgomot E; armd. I; &. insemnatriX cuvintele cu sens opus. iaml: vard I ; iarbd I; bogat: sdrat I; sdrac I; prima: ultima []; adoua I; deal: munte I; vale I inghelat: dezghelatl ; imbujorat [ drept: strAmt I; strdmb I; in fa{d: in spate I ; in sus f]; jos joc I; sus: I; rar: rac f; des I; g. CompletaJi cu silaba care I ipsegte: bo_td va _td in tat zd" dd fra le tro nit
; ;

T.insemnaliX

cuvintele cu sens asemdndtor.

om

clocit
scria

I.
[.

costum drep[i amulind tdcere

I. T. I. I.
ffi

sdltat

iar I.
[.

n.

r6u I. inalt I. strat I. in jos I. iar [.


desculJ

a noua

[.

dis

lu

lea
zd,

clo(
f

hr(

scan<(

C>. ordonafi, numerotdnd cuvintele pentru a ob{ine o propozi{ie. sclipea !, ir!, omdtul[, mii[, scdntei[, d.f
ll"Tn*t
Alcdtui{i enunfuri cu ajutorul cuvinteloi.,prnd, vacanld,, a cioplit, bdieJi, pdrAul, giragul pulbere, larmd,, chiuiau, sclipea. . Despdrfili in silabe cuvintele de mai
SUS.

'

. Scriefi cinci intrebdri despre tex t.


*

o
X,
?
-.

t frall cuvlt twll


[ ; [
' ;

X. Poezia este scrisd de: Elena Farago fudor Arghezi

Titlul poeziei este: Fralii [ Doi frali ! ;


personaiele sunt: cei doi frali

Doi frali cumin{i


bunica

mama[;

[.

nlru] de strofe

t-r-T_--l lrl
K" &,
K.
Num6ru1 de versuri

(X):-

l---]ll
f
4T-_l

ditttt

tttgfb

(4)'

Primul vers al Poeziei este: . Avem hamuri, cerc Ai minge' . Noi suntem doi frali in cas6'

n n
;

copiilor: insemnali X cuvintele care se referd lapurtarca masS[ ; mama-noastrd coase [ nu ne certlm [ ; suntem tdculi la liniqtili [ ' ne jucdm [; cumin{i I ; insemnali X] cuvintele care se referdla mam6: citeqte suntem tdculi la mas6[ ; coase [ ; spune un basm ne mdngdie ne vorbegt. f] ;

&"
W

f];

!'

ft''i$t

lenegi g5l6gioqi I n Fl cumin{i [; drdgdstos bldnd n ; [. E"i"-tl dureros[; q* " Legali cu ajutorul liniilor cuvintele care trmeazd. coase stdm ll frumoase .uta -=--- to. li minge noi ninge ll amandoi deloc /\masd ll jucdm
xx.

" Alegeli exPlicalia corectd'

Unili insugirile cu ajutorul liniilor'

fra\r

frumoase

jucirii
arft l.d.

lll cuminti lll

basm mdngdiat

frumos duios

Noi
Eu

Potrivili cuvintele: am lll Tu

are lll voi

u,r.',' lll et

.'*u'

au

aveti lll

Ea

lll

Ele

ate au

insemnali X cuvintele cu sens asemdndtor. griiegte [ ; spune vorbegte: treculi liniqtili tdcu{i: ; ;

Xm"

fl

!; !

comunicd

sdldsiosi l_l.

[.

4"

insemnali

rdzboi:
tdcuJi:

pace I
curali tarbd

cuvintele cu sens opus.

gdlsgioeiI

cuminli: iarn6:

n n

n seriopi I neastAmpdrali n vard, I


rdzbunare

roi tr frumogi
fra\r
varu6

tr tr

,!X" Preciza\ivocalele (V) qi consoanele (C). f ra\i doi suntem Noi l-cTT-l fnTrT] ,t$. insemna{i enunlul adevdrat.
. in casd sunt doi frali? . Fratii nu se ceartd deloc ? . Fralii vorbesc mult la masd ? . Copiii se joacd impreund, cu jucdriile . Mama este plecatd la lucru ?

[T[rTrn
T n T

cumin!i

1or ?

n
ceartd

Subliniali grupurile de litere ce gi ci. incepe, ciripegte, ceart6, orice, cine, cind, macind, cerc, cere.

8Y.

. in casd sunt doi frali .Einuse


a a a

X&"

Completa{i, alegdnd cuvdntul potrivit.


deloc.

Copiii sunt tdculi la in zilele urdte, ei stau Seara, matrra le spune copiilor un

cuminli liniqti{i
basm masd

in casd. frumos.

$W. Scrie{i semnele de puctualie.


intr-o casd locuiesc doi frali cuminti minge gi alte jucdrii frumoase.

I I

Ei au hamuri I

cerc

-A\-)a a a

Mama le spune I Vre{i sd vd citesc un basm frumos

-Teme

Alcdtuili enunfuri cu ajutorul cuvintelor date la exerciliulnr. 17. Scrieli cinci intrebdri in legdturd cu con{inutul poeziei. DespdrfiJi in silabe cuvintele datela exerciJiul m. 17.

rt

Ze,oJe,glc,f
l. Autorul textului
Tudor Arghezi
este:

[;

Marin Sorescu [;
este:

George Topirceanu

[. [.
l-],

re,
urpi lei

Titlul poeziei

La circ

La plimbar"

I;

La Grddina zoologicd

re.insemnali (X) numai animalele prezettate in text:

[,

[,
oi

cai

n,

,tigri

$atpe

[,

girafe cdmild elefant

I,

[,leoparzil, lnp [], [, urs polar [ n,


.

vaci

@"Completa{i:
Sunt vii

tisrii
care ar sarl

Rogi lupul sd te ia Oriunde intorci capul vezi un


peste

Elefantul privegte Cdmila circuld in Ursul polar ar intra in

rc,

Alegeli explicalia corectd: m qpfrare in cugc[ m carca

n,
[,

mirali-vd
oriunde
r1rsuz

minunali-vd

uimi{i-vd incotro
neprietenos

n, vesel n,
[, mereu f], ii e nelc,az I,
neinleleasd pSldrie

oricine

difici16

cu probleme
oricdnd

intotdeauna

ii

e ciudd

fi pare rdu

cdru{a n n in n n m6na{i-vd direclie in orice n morocdnos I n diferit n I T timp I T in bucurd n n


orice
se

&-

Completali: bdrbie JUCane jucdrii bdrbii

meserielcutielpoezie

7 . Alege{iX cuvintele care rimeazd: jucdrii - copii f, vii [, mari !, mici [. mei - lei ff , vrei [, urgi [. leopard - gard !, ard [, larne [. ursuz - troleibuz l, auz [, magind I. dificild - cdmild [, copild [, mild [, cumint. I. - frigider [ ,fier[, cer [, alune [. ger frumoasd - acasd ! , masd [, rasd f , voioatd!, micd [. . Preciza\ivocalele (V) qi consoanele (C). Grddina zoo logicd este f rumoas6.
fclETvITlTl mlT-|_nm
" Despdrfili in silabe: magazin -mIVnq,-z;q1t jucdrii
leoparzii
cuqcd

elefantul priveqte

troleibuz Sahara

oriunde

cdmild

Subliniali grupurile de litere: gi, ce, ci, ge. girafele, rogi, incet, acegti, intorci, regiune, difici16, circuld, ciud6, aici, ger, frigider, mergem.

tQ.

Il. Completa\i, alegdnd cuvdntul potrivit. . Rogi lupul sd te ia in . Miraji-vd mai incet ci aceqti lei. . Elefantul vd priveqte . Prin Sahara numai cdmilele. . Cdmila igi ia cu ea.

UTSUZ

apa cdrcd asurzili circul6

lX"

Teme

. AlcdtuiJi enunfuri cu ajutorul cuvintelor: Grddina zoologicd,


. Despdrfi{i in silabe cuvintele de mai
sus.

lupul,

cugcd, ursuz, dificild, intotdeauna.

O eFerleEeare
Dorothea[, Toto[,
$. Personajele

intdmPldrii sunt'
sperietoarea

['

vrdjitorul

n'

Irinula

!'

Texrul face Parte din cartea: Pinocchio l-l' Vr[jitorul din Oz Dumbrava minunatd cuprinde intalnirea qi re_ Textul se nuhigte o sperietoare deoarece dialogul dintre: Dorothea gi floarea-soarelui []' . Dorothea qi o sPerietoare l-l , -@ - lnsemnali explicaliile adevdrate' cimparrzevvint cimP cu graul-l' Iat

2.

[ ,

[ '

ciclon :

E' !';irinit I . "H lan : loc tr, U,--..,' Prins[ uimitd mirat6, surprinsb : E, plin cu paie [J' ifT:H impms L_l' [' imfeiut : impdrat [ ' uitart Ll' recunoqtin{6: sentiment de mul1umi"-; "uttitt ffi " insemnali X enunlurile adevdrate' puternic
. Dorothea mergea impreund cu purceluqul?[ . Ea fusese smulsd de un ciclon? . Dorothea s-a intdlnit cu o sperietoare? . Fetila mergea la Vrdjitorul dinOz?

I
l

De ce mergea fetila la Vrdjitorul dit Oz? . Ca sd-l cunoascd. . Ca s-o ajute sd ajungd acasS' Vrdjitor?' Y, De ce dorea sperietoarea sd meargdla

ffi

"

*J . Cu r-t insoleasci Pe Dorotheu'f] . Ca s6-i dea creier, deoarece nu avea minte' I &. completa{i enunlurile cu ajutorul cuvintelor date. . Dorothea era insolitd de cdleluqul . Ea fusese smulsd de un . Ldng|lan avdzut o . Dorothea i-a spus cd merge in oraqul . Acolo se afla Vrdjitorul din . Vrdjitorul o Putea ajuta Pe . Sperietoarea dorea si aibd

minte
Oz Smaragdelor

feti!6
Toto

ciclon
sperietoare

.R

=/.Ageza(i intAmpldrii.

enun{urile in ordinea in care s-au petrecut momentele

. Pornird impreund toli trei spre Marele Vrdjitor.I . Sperietoarea dorea ca vrdjitorul sd-i dea minte. I . Dorothea mergea cu c6tre1ugul Toto. . Ei s-au intdlnit cu o sperietoare de pdsdri. . Dorothea i-a spus sperietorii cd merge la Marele V rdjitor.

lL*;
*l

" SubliniaJi grupurile de sunete ua, ud, eau, iau.

a doua, a noua, roua, ploua, doud, noud, voud, veneau, aveau, citeau, iau, trdiau, vuiau.

Subliniali grupurile de sunete oa, ioa, eou. oameni, vioar6, moard, floare, soare, rdcoate, invd{dtoare, 15crdmioar6, ploioasd, pleoape.
I

i.

$re. Potrivi{i insugirile cu ajutorul liniilor.


cd{eluq
isteaJd

sperietoare
ora$

feti!d
\ard hatnd
g<

stralna noud jucdug Sperietoatea a salutat, spun6nd:

vrdjitor
lan

vestit mare auriu vorbitoare

t*-4.

. Hai, salut! . Bund ziua!

X@. Scrie{i semnele de punctualie. Sperietoarea spuse I Bund ziua] fetito I I Tu vorbeqti a intrebat Dorothea I I I I Firegte I Spune-mi unde te duci I Dorothea
t:.-

L"r;p

.Ieme 'Alcdtui{i enunfuri cu ajutorul unor cuvinte

date la exerciliile nr. 10

9i 11.

. Despdrfili in silabe cuvintele de mai sus. . Adresaqi trei intrebdri Dorothqei.

5'curteu'"oo'nu"

p."o?tilor fn Gr" t
Tolstoi[;
Mihail Sadoveanu[.
; Carabas-Barabas

Autorul Poveqtii este: Alexei Edmondo de Amicis [ ;


{
"

Personajele Poveqtii sunt: motanul Bazilio Buratino ; r'tllpeu Rti*u

re.
m.

f];

['

Cartea din care face parte povestea se nume$te: in Jara proqtilor Buratino ; Cheila de aur

insemnali X explicaliile adev[rate' vesel [; bucuros: trist [; Prefbcut[, viclean: cinstit []; firegte: bineinleles [ ; desigur [;
grdbit:
gritmadlr

[] ;

[.

obosit
vtteaz fiecare gratis

[.

[ ;

zorrt [;

T n T

insemnali enunfurile adevdrate' . Buratino se intorcea acasd bucuros ' in prr*r, {inea strAns o broscu{6 . Deodatd apdrurd doi ursuleli . Ei au plecat in lara Pro;tilor

K,

? I ? I ? [] ? n
in ordineain care s-au Petrecut

.Ordonafi enunfurile, numerotdndu-le momentele intdmPldrii. . Buratino s-a intdlnit cu vulpea 9i motanul' . Buratino se intorcea acasd bucuros'

n n

'

. .

voce

Vulpea i-a povestit de CAmpul Miracolelor' Buratino le-a ardtat banii. proqtilor' Buratino i-arugaIpe cei doi s5 plece imediat in Jara insuqirile, folosindu-vd de linii: "Potrivi{i m1c

T T

vicleand lll
prefrcutd

cergetort

wlpea

Pumnul :-r Completali enunfurile, potrivind cuvintele date. " grdbea . Buratino {inea in Pumn cei cinci aur cerseton. . in fala lui au aPdrut I galbeni . Vulpea i-a povestit desPre doi . Acolo poate creqte un copdcel cu bani dt Cdmpul Minunilor I . Buratino se sd ajungd

lll

urdli

-=---

_-i"tetoqtilor'

,A

litera x din cuvintele date: ==7. exerciliu, examen, fix, excursie, Alexandru, exagereazd,, box, explica{ie, expozi{ie, taxd.

Sublinia{i

extraordinar,

Sublinia{i cuvintele care se scriu cu literd mare la inceput. Buratino, carabas-B arabas, Alisa, cinci, cerqetori, pumn,

{&.

Bazilio, gropitrd,
$$"

Cdmpul

Miracolelor, repede,

Jara proqtilor.

. Buratino a ascultat de sfatul celor doi. . Vulpea gi motanul l-au insolit pe Buratino. . Buratino a ajuns in lara progtilor. . Cei doi i-au furat banii. . Buratino s-a dus acas6, latata Carlo.
f

at.g.1i finalul

care y-arconveni.

r r T

T T

X"

Scrie{i semnele de punctua{ie. Vulpea Alisa spuse cu glas prefbcut

I !

Bund ziualBuratino incotro Acasd, latata Carlo Iu privili Vino cu noi in lara proqtilor

I [-

t3.Gdsi1i

cuvinte cu sens opus.


deptept

mul{i

repede

a a a a

EI Mama
F.a

intdlnit cu doi cerpetori. t-a dat Anei o carte de poveqti.


apropiat de colega sa. dus sd vadd ! araproqtilor.

EI

,i|ffi" Teme ' Alcdtui{i enun{uri cu ajutorul cuvintelor date la exerciliul nr. 9.
.

'

Despdrfi{i in silabe aceste cuvinte. ScrieJi cinci intrebdri in legdturd cu con{inutul textului.

D"geb,i"ca
Autorul Poveqtii este: ; Vasile Voiculesc"
X

"

[]

Hans Christian Andefsen

rc, Personajele Poveqtii sunt: 1"p"1I peptii [; O.g.1i.ua; broasca[; feti!a efa'. m" Povestea are acest titlu deoarece frrd un deget [' ,at rrtt deget de micd [ @, Prec iza\t 8 exPlicalia corect6' qedea la suPrafala aper n. plutea: se scufunda I; n seceartd[; scriu [; stau la sfat: discutS cernite I. cdzute ca o Ploaie I; cernute:
;

K"Nota{i (X) enunlul adevdrat'

. Degelica era o feti{6 mare ? . Ea eragingaqd 9i drdg61a96 ? 'Ea era cAt un deget ? . Broasca a privit cu atenlie fetila ? . Broasca o considera pe feti!6 bund c asl ujnicd

n l n n

AA

Potrivili insuqirile cu ajutorul liniilor. lll fereastrd YETZI feti!6 lll u.out.a micd
ghetu!e p6r

cafeniu spart[
urAft6

unghii ochi

albagtri mdtdsos

trandafiri ,\l\

Ltf'"

colora{i albastre

{ff

o dat6 ' folosind cuvintele odatd (cdndva) 9i (cindva) o femeie care dorea un copilaq' . A fost . Broasca a Privit-o Pe feti!6 incd important6.
. ComPletali,

. 1 Decernbrie
. L-a strigat

este

L-am vdzvt

trei on' , de doud ori, de cdnd a trecut Pe aici'

&"Cornp
aceia.

folosind cuvintele aceea' leta\t,orientandu-vd dupd model 9i


floarea
cop111

femeia aceea pegtigorii aceia

ghinda pantofii

de sunete " Subliniali grupurile " straie' femeia, tatd, au, rr.nau, ied, iepure' poianS' iarb6' ploaie' Ileana, gAndea, cerea, bdtal, cafea'
"

ia, ea, re

Xffi.
copil
copilag

Scrieli cuvintele, orient6ndu-vd dupd model: fal6 ochi ghete

pegte

momentelor X$" Ordonali enunlurile date, in funclie de ordinea intdmplirii. . in mijlocul florii se afla o fetild' . Femeia a primit de la vr[jitoare un bob de orez' . O femeie dorea sd aibd un coPilag' . Peqtigorii au auzithot[rArea broaqtei' . Broasca a intrat in camera feti{ei'

tr

n n n

grc"Scrieli

semnele de punctualie' O femeie s-a dus la o vrdjitoare qi i-a spus ee vrea sd am un coPilaq tu acest bob de orez[ Din el va ieqi o

I
fetil[

E -

F6,ip avea ghetu!. ,r.tri

pdr de mdtase

unghii trandafirii

9i

ochigori albaqtri

I
(de la cine ?) (unde ?) (ce ?)

. Femeia a Primit . Ea a pus (ce ?)

X-ffi

Dezvoltali urmdtoarele propoziln:

'

O fetili (ce fel ?) . Broasca (ce fel ?) . Pegtigorii au auzit


e -,4

se afla
1ce t1

@nde ?)
?)

o privea (cum

(ce fel ?)

,ea4 " I eme nr. 9. 'Alcdtuili enunfuri cu ajutorul cuvintelor date la exerciliul -- 't- t.i 'Desp[r{ili in silabe cuvintele de mai sus'

Scrieli cinci intrebdri legate de conlinutul textului. ' Cduta{i in Diclionar sensurile cuvdntului intrd. Alcdtui{i enunfuri'

'

frilg" cu p>rul azvrlu


8. Arrto.ol povegtii

esteq- Mihail Sadoveanu I

Personajele povegtii sunt: Buratino FetiJa cu pdrul azuriu

Fragmentul face partedin cartea: chei{a de aur Dumbrava minunatd

-<. re.

Alexei

Tolstoi. I
Iliutd

[ ,

!.

azurtu :
se

[ ,

" NotaJi

minuna: musafir :

X explicaJiile adevdrate. aunu argintiu se mira se gdndea

[ , crdia sa ziryezlI].

oaspete

Scrieli cuvintele cu sens opus. prieteni duqmani voinici

K.

T, T,
,

oaste

T T

,
)

albastru se uimea oase

r r r
T T T tr

sdndtos : nemestecat:

jos

f],

f].

dulce : n , amar , Completali cu ajutorul cuvintelor date:


. Buratino fusese atdrnat intr-un . Cei care l-au spdnzurat erau r,ulpea . TAlharii doreau sd-i fure . Buratino mdnca foarte . Feti{a se hotdri sd se ocupe de . Buratino bdgd nasul in . Fetila spuse cd trebuie sd fie
qi

serios necunoscut duce

I,

T,

J01

bolnav
mestecat

T, T , T, T, T,

vecini jucdrie curios luat pu{in

pedepsit
cerneald

urdt educalia

lui.

galbenii motanul

Numerotali enunfurile in ordinea in care s-au petrecut momentere povegtii. . Feti{a a zis cd, trebuie sd fie pedepsit. . Buratino a fost eliberat din spdnzurdtoare. f] . Buratino nu gtie matematicd. I . El gi-a vdrdtnasul in cdlimara cu cerneald. . Fetila se minuna de felul in care mdndncd Buratino. I . Buratino mdnca foarte urAt. l-l

7.

I pom

grupurile de litere che, chi. cheie, inchide, cheam6, inchin, pachete, rechin, veche, pereche, inchipui, ureche, chipiu, chem, Tache, Chiru.
Completa(i, folosind cuvintel e Jiindcd, fiinld. . Am venit am vrut sd te vdd.

ffi.sublinia{i

ffi.

t\\r\d*
ttrrr\o
e micd.

. Vulpea este o

vicleand.

. $i insecta este o . Suntem fiinJe

, chrar dacd

ne naqtem, trdim, murim.

Xffi-Completa{i folosind cuvintele sdi, sd-i.

TAlharii doreau

fure galbenii.

. Buratino {inea mult la galbenii . Prietenii l-au sfbtuit de bine. . Ei l-au sfrtuit ocoleascd pe cei rdi.
66. Scrieli semnele de punctua{ie. Feti{a zise

#:.!
7$"2

I
,.&

I I

I i" buzunar ai doud mere [] I Nu-i adevdrat [] f] Dacd iau unul, cAte mere i(i rdmdn I
Doud.

De ce?

Fiindcd eu nu dau nimdnui nici un mdr . Potrivi{i cuvintele cu ajutorul liniilor.

I
in{eleg
in{e1ege!i

Eul El \
*rry

I Noi inleleg I ea
inqelege

in{elegeml Voi intrelege I ete

Ei
Tu

infelegi
inJeleg

ge.F " Ieme ' Alcdtuili enun{uri

cu ajutorul cuvintelor date la exerci{iul nr. g. . DespdrJi{i in silabe aceste cuvinte. . Adresa{i trei intrebdri lui Buratino. rar sensurfii"* sensurile4uvdntului tare. Alcdtui{i enun{uri. ' cduta{i in Dic{ionar

Pouurtea uvtui orw lenes


X,

Autorul Poveqtii

este:

Mihail Sadoveanu

[ ;

Ion Creangd f]

Mihai Eminescu[]'

Personajele Poveqtii sunt: cucoana ; lenequl ;

K"

m"
grozav

s[tenii

Degelica[.
grav trdsura oamenii din sat

insemnali

X explicalia adevdrald"'
foarte (mu1t,frumos, bun) bucatd de mdncare sdracii exemplu, model
fermS
a

imbucdturd sdtenii

T; T;

pildd
mosle

@"

insemnali Xl explica{ia corectd


avorbi

expresiilor din text.

I ;; n I;
[; [; [; [;

pild
muquroi
anufiexemPlu
mai Putin leneP

T tr T tr
T. T. tr.

. anu dapildd de lenevie:


. lene$ fbrb pereche:

r[u[.

leneq cum nu e altul

. sd-l lmpingd de la sPate:

, tnprtrlzi sd faci ? :

sillajute wei s[ faci

s[-l ddr0me

sdnufaci
spdnzure trdsurd gfozav cucoand posmagi mesteca

date' Completafi enunfurile, potrivind cuvintele . Era odatd un om . Nici imbucdtura din gurd nu gi-o . Sdtenii auhotdrdt s6-1 . Pe drum se intdlnesc cu o . in trdsurd era o . Cucoana ii oferd lene9ului niqte

5"

&

"

lq."a!i

enunfurile in funclie de ordinea in care

se petrec

momentele

intAmpl6rii. . Pe drum se intdlnesc cu o trdsurb in care era o cucoana' . Sdtenii au hotdrit s6-1 spAnzure pe leneq'

. Era odatd un om grozav de 1ene9'

. Sitenii au scdPat de leneq'


. Lene$ul arcfvzatsd moaie posmagii' Ordonali cuvintele in propozilii' numerotdndu-le'

odatd

, era[ , dtI' ittq n ' grozavfl satenil[, spanzFatl' l-au[' peI' leneq n ll ,
un

Y"

om[-l

**S.

Sublinia{i grupurile de sunete oa, ie, ud:

oald, coald, mioard, ploaie, boare, ninsoare, poarld, ptezentatoarc, cicoare, mdncdcioasd, voud, noud, roud.

W
om oameni

"

Completa{i tabelul, orientAndu-vd dupd model. sdtean trdsurd cucoand

leneg

$ffi, Alegeli proverbele care se potrivesc textului. . Lenea e cucoand mare c,are r7-ate de m6ncare. . Lenegul la toate zice cd nu poate. . Lenea este sord cu sdrdcia. . Cine intreabd nu gregegte.

T T

$$"

fata bdiatul fetele


I

Alegeli cuvintele potrivite, folosind linii. acela bdie{ii


acelea aceea

lil ll

lll lll

bdiarul rata

aceea aceia

acela

Folost{t corect cuvintele: celdlalt, cealaltd", ceilal1i, celelalte . bdiatul celelalte celelalte ll bdie{ii fata cealaltd, uaiatur ceilalli \ce151alt fetele fetele celdlalt ||
"

&

$ffi,

Scrie{i semnele de punctualie. Cucoana ii intreabd


Oameni buni

I I I
A F'

Lu spdnzurdtoare cucoand Alei oameni buni nu-l spdnzura{i

unde

il

duceJi pe omul acela

lq-Ieme
. Gdsili in Diclionar
ajutorul

' Alcdtui{i enunfuri cu ajutorul cuvintelor date la exerci{iul nr. 8. . Scrie{i qase intrebdri legate de con{inutul textului.
:

sensurile cuvdntului d5. AlcdtuiJi enunfuri cu


1or.

6. Saluture, primdvurd!

rcr4! avaf a
r.-z

_poezia este scrisd Ae

.-

&.Poezia
anotimpul: toamna [],

d+r

Tudor Arghezi. Vasile Alecsandri.

se numegte Primdvara, deoarece

in poezie este prezentat


vara

n !

iarna

[,

primdvara

[,

[].

m
@

re-Poezia

ETlm

are un numdr de strofe:

EN

EN

EE
uTt

mmm
K.Ultimul

are un numdr de versuri: "Fiecare strofb

vers din ultima strofr este:

. La noi iardqi a sosit. I . Din flori, miere adunAnd I . @l frumos, bine-ai venit!Ll A"Potrivi{i insuqirile cu ajutorul liniilor. timp iarna voloasa galben, aurit fluturi camp albina inflorit rdndunica flori geroasd sturzul primdvara inverzit copacul

colorali harnicd frumos


voioasd

multicolore

Y,insemnali X

enunJurile adevdrate.

. A trecut iarrra geroasd? L-l . CAmpul este inverzit? I . A sosit la noi inlarirrAndunicacea voioas6?E . Zboardsturzul galben aurit? f] . Turturelele se-ngdnd? I . Zboardmii de fluturi? I . Albina adund dulceala florilor? . Cdntd cucul pe copaculinverzit? ffi'6smtleta{i enunlurile cu ajutorul cuvintelor date. . Timp vol0asa bine-ai venit! . CAntd cucul in frumos . Fluturii zboard din floare in floare. . Zboard din creangd in creangd dumbrdvioard

I T

RAndunica

cea

a sosit.

sturzul

lG
mle

"
vre

Scrie{i, orientdndu-vd dupd model.


pSldrie

rochie

sanle

sabie

mii

iiT.rE ru Mii de f I u t u r i v e z i zb LTI] [I] ril-l ] -] tlr


t
Completali, folosind cuvintele ceu, cel. prtmavara cea voioasd floarea mlca sturzul cel aurit bobocul mic

ll. irr.-trafi Atrecut

vocalele (,L,r,) gi consoanele (,0).

rarnaggroasd.

d.

8N"

campla

verde

cdmpul

inverzit

insemnali X fiintrele carc aparin poezie. t?_nduTL timp turturelele!, fluturii Z,pratra[, sturzul albina [, flori [, miere [,cucul[, copac"l f].

13" 4.

I,

!,

[,

Sublinia{i consoan ere mp, ffib. cdmpul, timpul, dumbrdvioarS,


f

impreunS,

schimbd.

15"
tarna

ScrieJi cuvinte cu

: veseld : frumos: harnicd: bun : mult :

vara
voioasd urAt

gospodind gustos
mare

r r !

SCNS

opus.

toamna

tristd

mult
lenegd

rdu

pulin

T T T T T tr

ptrmavata
singurd

pu{in hoinar raf


greu

l,

T T

l r l

Teme

'Alcdtuili enunfuri cu ajutorul cuvintelor date la exerciliul nr. 9. . DespdrfiJi in silabe cuvintele de mai sus. ' cdutati in Dic{ionar sensurile cuvantului timp. Alcdtui{i enunfuri.

vr sosi,L cocorll
&'4**3ffim.,
X*

Autorul textului

este:

Mihail Sadoveanu fl ; 2 Titlul textului este:

Cezar Petrescu

!.

cfr-tii

m"
fraged zburdd

; ;

Vine primivara

insemnali

X explicaliile adevdrate'

f]

;nu sosit cocorii


ticerea [; ocrotitd crud, nou

'

tdnguirea ostenitd

[; stau aleargd [; strigind adundnd ! ; strAngAnd '@". Alegeli X enunfurile adevdrate'

jeluirea obositd frumos

I I

; ;

trecerea
) ) )
)

T T

ocolitd verde
zdresc spundnd

T l T

. tntr-o seard de toamnd s-au intors cocorii ? . Ei soseau din depdrtirile cu lumind ? . Pdsdrile cdlltoare clocesc ou6le arct'?

'

Copiii qi mielulele au inceput sd zburde ? . Cel mattdtdt dintre cocori agtdtt? %" completali enunfurile cu ajutorul cuvintelor date.

l T I
loc cocori cocorii adevdrata

. intr-o seard de primdvard . Aici este

au sosit

'

. Stolul s-a . Cel mai bdtrAn dintre


.

\atd apdsdrilor cdldtoare' deasupra locurilor vechi

a grdrt.

aici. Sdne alegemun Potrivi{i insupirile cu ajutorul liniilor' - ll colt ostenitdr indllimile albastre ll noti tinguirea neuitatd li to.uti \ard luminoase il matase depdrtdri Completa{i, orientAndu-vd dupd model' ace$ticocori

rotit
albe

ffi"

vechi
veche fraged

Y.

l:;l,Hn'#i'

lll

TT'"

*'ut-*t
lll

lll

b. cel mai bdtrAn cocor mai bdtrAni cocori a.

rh

celmaimic miel mai mici miei

Potrivili una dinte ortograme: intr-o intr-o zi clipd


seard an
.R'

&"

sau

intr-un.
timp
fard,

ceas

ll

vreme

Iinut

V . Subliniali grupurile de litere ge, gi. ninge, ger, giraffi,. spargi, geam, geantd, Gina, Gicu, rege, regin d, ager,pagind.
insemna{i X cuvintele cu acelaqi sens. albastrd: azurie albd stol:
soseau:

Xffi.

veneau!,

[,

suiau

impodobesc: gdtesc

!,

implinesc

fl

|-l I batratl

!l

in vArstd ,-u tarut, a cobordt

stop fl, cdrd I


I f
, titndr , r-u urcat

[] !.

- I alb: albastru [, n"g* , - | pace: rdzboi [, firrAt. fr. ! T*ecat deasupra: sus f] , dedesuut [ | bdtrdn: bun [, tana. luminat:

E,"::-nt obosit: vesel ! . odihnit ! departe: dincolo aproap.


! lunecos
,

inalt:

ll.

Insemnali cuvintele cu sens opus.

scund

f t mic: mare [, inalt I I nou: r,esel []=, r,echi -

. intr-un tdrziu,stolul s-a ldsatpe

'

momentelorintdmpldrii. ' Stolul s-a rotit deasupra locurilor vechi.


ordinea

$re"

Ordona{i, numerotAnd enunJurile in func{ie

de

...:,--5pn$*f,,: -.

;'

intr-o seard s-a atzittanguirea ostenitd

pdmant

.o.orilor.

1i -ffi

;1 'ruf;qx*_ -;ig .-ffi-

SS'.fr., ,5 "r,
.
T_

P&"
tru
t ,-a

[]
--4
a a

Scrieli semnele de puctua{ie. Cel mai bdtrdn cocor a grdit ! rju 11 cunosc pe oamenii acegtia LJ ! Mdine vor creqte holda vor durui morilfr.

IEuii

trt " Ieme


enunfuri cu ajutorur cuvintelor date la exerciliul nr. 9. ft.?*lti Imp54i1i in silabe

'

enunfiri.

cuvintele de mai sus. Scrie{i cinci intrebdri despre conJinutur texturui. Gdsi{i in DicJionar sensul cuvintelor: prinde, alb, aratd. AlcdtuiJi

Lo Po*t
t
Poezia este scrisd de poetul: George Cogbuc Mihai Eminescu
f.

[;

[. [.

Poezia se numeqte La Paqti, deoarece poetul prezintil. sdrbdtoarea de Crdciun sdrbdtoarea de Paqti ;

re.

e pace

tdcu{i chip ars de soare povdie

impdcare I

trecu{i
bronzat

; ;

."

T merge nesigur T

palid I;
tropdie

ceartd [; linieti{i [;

!. [. trist I. qtie [.
ceald mul{i

Alegeli

Prin pomi e ciripit. I; Pe cer e un soare ro$u. I; Au sosit zilele invierii. E; Creqtinii vin tdcu{i in deal. [ ; Ei igi zic: Hristos a inviat ! E;

X varianta adevdr at6.


Prin pomi e liniqte. Pe cer e un soare gdlbui. Au sosit zlIe\e toamnei. Cregtinii vin tdculi in vale. Ei iqi zic: Bund ziua I

Bdtr6ni cu iarna vieJii in plete inseamnd: a.bdtrdni friguropi ! b. bdtr6ni cu p5ru1 alb &" insemnali X cuvintele care aratd frumuselea naturii . jale [, ciripit [, c6nt [, soare rogu [ , albdfloare pace [, rdsuflul rece [, rdsuflul cald al primdverii [.

%.

I. I. n. I. I.

f]

,insemnali cuvintele din poezie care se referd la oameni. cregtinii vin tdculi fl, ipi zic: Hristos a inviat ! n, se ceartd !, rAde sdrbdtoarea din chipul oamenilor [ .
Preciza\i insugirile, tras6nd linii. soare tinere sat floare cald cregtini rdsuflu albd chip neveste ro$u nepot

&.

m1c

frumos
ars

tdcu!i

"Co*pleta{i enunfurile, aleg6nd cuvdntul potrivit. Vdzduhul este plin de-un soare S5lciile s-au imbrdcat in alb5. E pace-n cer qi pe Au sosit lnvierii.
Creqtinii au chipul O bdtrand vine cu micul ei
de soare. de mdnd.

nepot
ars

ziIeIe ro$u floare pdmdnt

. . .

N*"Alegeli X

.
.

cuvdntul potrivit, rdspunzdnd la intrebare. Unde e ciripit gi cdnt ? sub pomi ; prin pomi pe cer Unde e pace ? ; in cer Unde este frumos ? cu sat ; in sat Cum este chipul oamenilor ? ars spre soare ; ars de soare peste deal Unde se suie oamenii ? ; pe deal

T T T

l l

It"nace sdrbdtoareardde din chipul oamenilor, inseamnd cd oamenii


sunt:

bucurogi[ ; fericiti[ ; impdcali[ ; buni[ ;

rdi[ ; credincio$i[.

!?"Sublinia{i literele 6 qi i. romdn, incepe, impirat, cdntec, ingdnd, c6ine, pdmdnt, incd pdine, int6i, hotdrdre, g6nd, incdntat, indoi, vdnt, cobori.

l&^rr*t
a a

Alcdtui{i enun{uri cu ajutorul cuvintelor de la exerci{iul nr. DespdrfiJi in silabe cuvintele de mai sus. Cduta{i in Dic{ionar sensurile cuv6ntului poartd.

12.

t4.Completafi:
f. igi zic; ...2.Ydzduhu-i
plin de-un Din chipul 1or cel ars de ...
... soare. 3.

4. Rdsuflul cald al ... 5. Cil e de frumos in ...


6. Prin pomi e ciripit 9i ... 7.Pe ... se suie.8. Neveste tinere $i ... 9. ... cu iarna vielii-n plete. 10. $i ... atdta sdrbdtoare 11.Pe deal se ...

7.

Din bdtrfrni

se poveste$te

S.titl.rl textului
oacii

l.ost trt e,eit St rdrl.^' t este:


Strdmoqii nogtri

Romanii [; !; re. insemnali X enunful adevdrat:


?

[.

. Dacii au fost oameni pagnici ? . Ei au trdit departe de acest pdmdnt al nostru . lara dacilor se numea Dacia?

. Ocupaliile dacilor

erau pdstoritul gi agricultura ? . Pdmdntul Daciei a fost ocupat de romani ? . Dacii gi romanii sunt strdmogii nogtri ? 4 *->.Alege1i X varianta corectd:

T T T T

l I

. Dacii au fost oameni... . lara dacilor se numea... . Pdmdntul Daciei a fost ocupat de... . Dacii qi romanii au trdit... . Noi suntem... dacilor qi ai romanilor

viteji
Dacia turci in pace
strdmoqii

T T T T

insemnali X expli ca\ia adevdratd: iubitori de rdzboi paqnici : I. I ; iubitori de pace neinfricali viteji : fricogi ; I. [ ocupalie: indeletnicire,meserie [ ; ocolire [. infrumuse{are de obiecte poduri podoabe: [. I;

4,

tr ! romani n in rdzboi I urmaqii n


fricoqi
RomAnia

re.insemnaJi X

insugirile:

paqnici [; Dacii erau oameni: Romanii erau oameni: harnici

hamici[; fricoqi[; viteji[.


nepricepuli

[ ;

I ;

viteji

I.

& - Completali, alegdnd cuv6ntul potrivit: . Bunicul vrea sd spund o . Dacii au fost oameni . lata dacilor se numea . Ocupaliile dacilor erau . Din pdmdnt ei scoteau . Dacia a fost ocupatd de . Noi suntem urmaqii . Dacii gi romanii ,un, 111r;tfi.
s

pagnici poveste pdstoritul gi agricultura Dacia romani fierul, argintul, aurul strdmoqii dacilor qi ai romanilor

*.
'Noi

Alegeli variatfiacorectS: neam


suntem

sau ne-am,

tiind variantagreqitd.

""jffi de oameni harnici. . Noi suntem.n #ffi de oameni viteji. . Noi ffi dus la pcoa16 . Noi P intdlnit in excursie. Y "Scrieli corect cuvintele Jiind, Jiindcd

ocupat, bunicul nu a venit. . Bunicul nu a venit a fost ocupat. singur, copilul s-a speriat. . Copilul s-a speriat era smgur.

&.
daci

ScrieJi, dupd model:

romanl

viteji

urmagi

strdmogi

dacii

Eu.
f

"

Potrivi{i cuvintele cu ajutorul liniilor. vrem lTu vrel Voi vrea

Noi\vreau

ler

Ei
Ea

vor
vrea

vrea

EI

vreJi

m"

Mamila zicel E Iu maivezi ce face bdiatul I mamilo ! puiqorul. Goe Goe Goe Goe nicdieri Vai de mine tipa cucoana, nu-i bdiatul $i toate cucoanele sar... (D-l Goe, I. L. Caragiale) I A cdzut din tren bdiatul !

ScrieJi semnele de punctuaJie potrivite:

ll. Ieme
. Alcdtui{i enunfuri cu ajutorul cuvintelor: strdmoqii, neamul, dacli, pdmAntul, Dacia, ocupa{iile, scoteau, romanii, in{elegere, urmagii .
Scriefi infrebdri pentru urmdtoarele rdspunsuri: 1. Dacii au fost oameni harnici. 2. Ei au trdit pe acest pdmdnt . 3. lara 1or se numea Dacia. 4. Ocupaliile dacilor erau pdstoritul qi agricultura. 5. Din pdmAnt scoteau fierul, argintul gi aurul. 6. Dacia a fost ocupatd de rorlitni. l. Dacli gi romanii sunt strdmogii

cel Moru a{rawctaoi'a Svfon tt


f

. Autorul texturui

este I X,'*f;rilill; E
9i

o scrisoare l-l . ; in text este prezentatd o intilnire a celor doi insemnali X explicalia adevdratd' " mdritatd [. vdduvd, fbrd bdrbat [ , vddanS: in zori [. cdnd se ingAnd ziua cunoaPtea l--l , amurg: sare la auzul unui zgomot tace [ , tresare : trist tdcut , obosit [ , trudit : bogat [. invins [ , invingdtor , biruitor:

re

" Titlul

poveqtii este $tefan cel Mare

Vrdncioaia deoarece:

re

fl

fl

fl. [.

sd

stdpAneascd:

sd

fie stuPar

[]

sd f,re stiPAn

[.

&

. O babd vddand avea trei feciori? . Bdtrdna torcea Pe PrisP6? . Deodatd s-a auzitun roPot? . Un cdldre{ a venit cu oaste mare? . Domnitorul era $tefan? . Feciorii Vrdncioaiei s-au purtat v itej eqte in 1upt6?[ %" completali enunfurile cu ajutorul cuvintelor date.

adevdrat e. "Alegeli enunlurile

I l

T T T

. Era odatd o babl feciori. . Femeia avea s-a oprit in fala ei. . IJn . Cildreful era $tefan. . Feciorii Vrdncioaiei au luPtat . Domnitorul le-a ddruit gaPte
ilor.
seard

$apte

vdduvd

domnitorul
c615re!

mun{i
vitejeqte puternic liniqtitd vtleaz

ropot
c616re!

cal voievod neam

trudit
inspumat

biruitor

sensurile cuvdntului noud. . "Observa{i Oastea noud iegea ca din pdmAnt. . A venit domnitorul cu noud voinici.

folosind cuvintele cei, cele, ceu, cel. bdie{ii cei harnici I copilul drag cana
fetele cele harnice fata cea harnicd bdiatul cel harnic
nepoata nepoJii dragd

&"Completali,

rotundd

vasul cdnile
vasele

rotund
rotunde rotunde

dragi
dragi

Potrivili cuvintele s-s, sa. . Bdtrdna dus la feciori. . Vorba i-a convins pe acegtia. . Domnitorul _ gdndit lapatria . Lupta dat ziua pi noaptea. . Victoria a fost extraordinard.

p,

nepoatele

,G " insemnali cuvinte le cu sens opus. bdtrlnd : tdndrd, T, babir incepe : imparte T, sfhrgeqte
lrumoas5:
fioroasd

noapte :

deal
f

diminea\d munte

l"

r, r,

I,

urdtd zi vale

T, Tr T,

r , T,

feti{d
spune

frloasd llof mult

r r T

Subliniali literele d si t din cuvintele date: incepe, inva[d,, intdi,

invd{dtoare, cdine, pdine, grau, cdntec,ingdnd,incdntat,vr6ncenii, bdftand,, pdmdnt, gdnd.

tX"

intdmpldrii. . Domnitorul le-a ddruit vrdncenilor gapte mun{i. I . Vrdncenii au luptat cu vitejie. I . Vr6ncioaia i-a dat domnitorului pe cei gapte feciori. . $tefan a ajuns cu calul in spume. I . Vrdncioaia torcea pe prispa casei.

ordonali, numerotand enun{urile in funcJie de momentele

f.$"

Teme

' Alcdtuili enun{uri cu ajutorul cuvinteror date la exerciliul nr. 1 l. . Despdr{ili in silabe cuvintele de mai sus. . CdutaJi in Dic{iorrar sensunff*vdntului c ul c d. Alcdtui{i

enunJuri.

CtrZaVtl>
X.

g.r.lt"t ,-l
este:

e?
Almap[.
Cuza-Vodd 9i sultanul sultanul

Autorul textului

Mihail Sadoveanu

f]

Dumitru

Titlul textului este: La sultan intdlnirea [ ;

re, ffi.

[]
;

['
Irimiafl.

Personajele intAmPldrii sunt:

Cuza-VodeI ;

sfetnicii

f]

Moq

"A
s-a

iX

infrptuit

pricind primejdios s-a infbligat culeazd

explicalia corectd: s-a amAnat s'a realizat [; privire [; cauzd privire frumos periculos periculos [ ; frumos infbqurat a apdrut apdrut [ ; s-a infl indrdznegt. [ , culege

n n n n n

s-a anulat vecind

simplu s-a ingrdqat trece

n I n n n

. .
a

ffi.

a a a a
a

completa{i enun{urile cu ajutorul cuvintelor date. Romdnii au ales un singur Astfel s-a infrptuit Sultanul s-a sup[rat din aceastd Unirii. Sultanul era
Cuza-Vodd s-a dus la El a salutat La inceput, sultanul s-a PAndla urmd, el a

Unirea domn impotriva sultan milit[reqte pricind


recunoscut supdrat

Unirea.

ffi, insemnali X cuvintele potrivite' Completali' . Sultanul suPdrat' I s-au [X ' . Vocea era asPrd. i s-au [ ' . Atunci cdttat cintece romdneqti' I s-au [ . Erau veseli triqti ? | sau -[ ' . Unirea infrPtuit. I sau- [ ' . Romdnii -_--__ bucurat. I sau- [ ' | sau- [, Tara --mirit. ^
,

sau-

sau-

n X sau- n s-au Ll. s-au n s-au n s-au n

T"insemna{i X
oaspete:

nu s-a ldsat:

cuvintele cu musafir nu a insistat

SENS

asemdndtor.

T;

I;

oaste

nu a renunlatf.

&"in..mna{i X
unili:
supdrat:
se duce:

cuvintele cu sens opus. dezbinati ului{i

trist vine
induntru
rdspuns

inainte: intrebare:
nou:

vechi

T n T T T tr

vesel
aduce

inapoi
imbunare bun

r I r

tr T T

umilili!
supus

t
) ) ) )

pleacd[. incet f

[].

rds I nor f

[cTaTt
"

Cuza - Vodd a salutat

.P.."iza\ivocalele (ffi)

9i consoanele (@).

militdr

eqte.

,Q Subliniali consoanele mb sau mp. implinit, ambi{ios, impdrat, impreund, str6mb,


momentelor din povestire. . Sultanul s-a supdrat din aceastd, cauzd,. . Romdnii au infbptuit Unirea.

d6mb

It. o.dotraJi, numerotand enun{urile. Jine{i

seama de ordinea

. PAnd la urmd, sultanul a recunoscut . Cuza-Vodd a mers la sultan.


f

Unirea.

3"S.rie{i

n
I I
Nu pot umili poporul

tr T T

meu

I f,

T.

semnele de punctua{ie. infbliqezi inaintea mea ffirdtemenele

Sunt un domn nou la vremuri noi

auales[, unsingur[, romdnii[,


t&,Teme

$&.o.aona!i,

numerotdnd cuvintele pentru a obline o propozilie.

domnitor!.

AlcdtuiJi enun{uri cu ajutorul cuvintelor: au ales, s-a infbptuit, sultanul, impotriva, sfetnicii, s-a infb{iqat, poporul, a ascultat, a recunoscut . ' Alcdtui{i enun{uri cu ajutorul cuvintelor date la exerciliul nr. 10. ' Gdsili in Dic{ionar sensul cuvdntului amar. Alcdtuili enun{uri.

'

Lt,ttb o r ',vt! hYtea acz


Poezia este scrisd de: George Sion Tudor Arghezi

l.

!,

fl

Mihai Eminescufl

'

g" m
"

Titlul poeziei

este:
,

Limba noastrd

[-l

Multedulce[,

Limba romAneascd

'

mmtr[
insemnali

insemnali Xl num6ru1 de strofe'

"4" K,

num6ru1 de versuri dintr-o strof[

m
n n

m m

Primul vers al Poeziei este:

. CAnd o . Mult e dulce 9i frumoasd'

cuvintdm

$i

Ultimele doud versuri ale poeziei sunt: Vorbili, scrieli romAne;te, pe buze-aduce miere
"

Cand o cuvAntdm

Pentru Dumnezeu!

Y "Alegeli (X) explicalia corectd' grdim n, I *tbi*l venim [| fpT..*a bucurie [, multrumire -, &"
Uni{i cu ajutorul liniilor'

spunem

[, incAntare [,
oameni fete

rostim

[' Plecare ['

limbd
cer
cdmpie

frumoase

\ara

-/-

---,-----/minunatd senln
dulce qi frumoasd intinsd

harnici
inal1i

p[duri brazi

verzi

*..Co.ttpleta{i

enunfurile.

Limba ce-o vorbim este


este armonioasd. Saltd

Limba
cdnd o

Pe buze aduce
RomAnagul o

cAnd o
ca pe sufletu1

?m,

De ce trebuie sd iubim limba romAneascd? insemnali X rdspunsurile pe care voi le considera{i adevirate. . Este limba strdmogilor noqtri. . Este limba pe care o vorbim in familie.

. Este o limbd strdind. . Este limba in care scriitorii romAni scriu c64i.
X$"

T T

I
francezd].

i"

ce limbd ai scrie prima ta carle?

in limba romdnd [,
f

ir

spaniold

I, ir englezd l,ir

re,

Cine

vi ajutd sd invdJali corect limba romdnd?

pdrin{ii [, doamna invd{dtoare J, manualele [, alte c[r[i citite bunicii [, televizorul [, colegii f], prietenii de joacd [.
t=

!,

lc.J.
.

De ce este numitd limba noastrd o comoard? Deoarece cuprinde o bogd{ie de cuvinte. ! . Deoarece o mogtenim de la strdmogi. . Deoarece ne-au ddruit-o vecinii. . Deoarece cu ea ne considerdm bogali.

T T T

8@.

Completa{i:
gi

Mult e dulce
Altd limbd Caea

ce-o vorbim,

f. in

lamea necuvfrntdtosrelor

L,,c!
J> *Elh r.
r

Ctoc!CLoc!
\
,u,r vrvsrrsqs'

e\rut esre scrrs us -<-

t-r

EmilGirleanu.[
qi veverrr"

,personajele povestirii

sunt1ff;il-ea
;

Textul mai Poate avea titlul: b. Ciocdnitoareafl a. VeveriP

re.
,

fl ;

c. Veverila qi

ciocdnitoareafl'

insemnali rdspunsul adevdrat: cireq . Veverila a dat Peste un: . intr-o zi a observat cd lipsea: o jumdtate vrabia . Hotul era:

I
,

. Ca

s6 scape, ciocdnitoarea a

l[sat:

coada

, u, n, tr ,

alun un sfert ciocdnitoarea ciocul

T T

n
I I

road6:

rdddcinall, fruct E

galerie [1 scorburd: Q bagd de seam6: observd sPeriatd

vizuini

smerit6:

[, [] ,

glumi I'

vorbi singurd suPusd f] '


coadd

[,

scobiturd in trunchi I

frunze

&
poml

* Gdsi{i insuqiri Potrivite:


cioc culcug tatnd

alune dulci veveri!a scorburd

Potrivili, folosind linii: au g[sit a. veverila-

Y.

vln
vine prind prinde
eral
era\i

a.

veverilele

\a

a. copilul a. copiii

gdsit au umplut
a

umplut Tu

b. Eu b. Ei

erau ----..-----t"'----.teram
m1c
m1c1

Noi
E1

Voi
Coadd Cioc

efa eram

c. Bdiat

c. Feti!6 c. Bdieli

mlca

Cozi

{r

colorat colorate coloratd

roadd roade

fruct

rotund rotundd rotunde

cu V enunfurile care se referS la veverila qi cu C, enunfurile care se referd la ciocdnitoare.

&.ittt.mna{i

. A dat intr-o zi peste un pom. . Ldsd coada ca gopdrla. . A umplut scorbura cu alune. . Mai tdrziu s-a intors la veveri16. . Bdgd de seamd cd alunele erau mdncate.

I I

tr

. Smeritd bdtu cu ciocul.

literele mp sau mb din cuvintele date: umplut, imbrdcat, limba, impreund, impdrat, ambilios.
f G"Observali in{elesul cuvintelor a dat: . A dat peste un alun. (a gdsit) . A dat sfoard in\afi,. (a dat de veste) .Adatocarte. (a oferit) . A dat in mintea copiilor. (se poartd ca un copil) . A dat de bucluc. (a intr at intr-o incurcdturd) . A dat pe gdt cam mult. (a bdut)

P"subliniali

.I-a datmdta.
. .

. A dat din gurd mereu. . I-a dat peste nas.


S-a dat bdtut. S-a dat in vAnt dupd plimbdri. . Nu i-a dat nici bund, . A dat de fundul . A dat de rupine.

ziua. sacului.

(a avut posibilitatea) (a vorbit) (1-a pus la punct) (a cedat) (i-au pldcut) (nu l-a bdgat in seam6) (a sdrdcit, a ajuns la sfArqit) (I-a fost descoperitd gregeala)

$t.
'

Teme

Alcdtuili enun{uri cu ajutorul cuvintelor: veveri{d, pom, dulce, alunul, scorburd, toamna, iama, abilgat de seamd, hoful, coadd ' Alegeli gase expresii de la punctur nr. 10 gi alcdtui{i enunfr.ri cu
ajutorul lor. Despdrfi{i ?n silabe cuvintele: rotundd, miezul, ddduse, umplut, mdncate, ciocdnitoare, veveriJa, gopdrla, smeritd .

'

N.Alege1i, insemndnd

Aeololer -<
X
numele

poetului

re

"insemna{i

Apolodor' personajul poeziekl-pinguinul \iapiot

Donald. I

"".tiJffi** I

3"
&

Apolodor putea

fi vazu5f;il# rdrgul Moeilor'

n ldrile calde' T in cor' n %"Apolodor avea rolul de a1-cdnta \fi scamator' n


.Pinguinul venea

dinl-Labrador'

\din

Apolodor era: grisu! [; .rrrut [; dezordonat ; resPing[tor I'


"

[ ; atrdgdtor [;

rdu

; voios

[;

"at*it*; V "Alegefi : varianta corectd a spus intr-o zi: APolodor ^ dor de fralii mei din Labrador!
' - Mi-e
.
din Bihor! - Mi-e dor de fralii mei
)

exPlicalia adevLrat6.' trist vesel [; voios: plIcut celor din jur atrbgdlor resPingdtor [; supSrare mare [; deznddejde: bucurie

&"et.ge!i

singur [. n rdu n vesefie I. fl. n


) )

Alegeli cuvdntul potrivit: . Circul era in


"

. Pinguinul era din . Pinguinul se numea . El era voios qi


a a

strSlucitor T6rgul Moqilor

Apolodor cAntd la Fracul lui era

Apolodor Labrador cof zdmbtlot

ComPletali duPd model: floare strdlucitoare a. fetitd voioas[ fluture biiat


"

N*

| voiot I

rddind curata
I

pulmlc
carte

--*

b. feti!6 fetiJe
$X,

voioasd

floare strdlucitoare

flori

grddind curatd grddini

carte micd cdr\i

Scrieti semnele de punctua\re invS\ate:


Tatd mogule Tatd moqule

E i" lara cocorilor I


prind o presurd rt Vrei gi tu E Vreau

I I

cocorii unde se duc cdnd se duc


uq

I I
Vreau
sd

vrea sd-mi creascd qi mie aripi scatiu sticlete E tatd moqule

fl

Ce fericili sunt

tt I

(Bunicul, Barbu $t. Delavrancea)

b.

Pdcald qi TAndald au mers impreund prin lume

au ajuns intr-un sat

intr-o noapte

Am ajuns preatdrziu[ zise PdcaId [ $tii ce md g6ndesc I Sd dormim in bisericd ! I Dar unde o fi biserica I I Uite-o pe culmea dealului I CAnd ajung in bisericd ! aud o voce groasd ! n Sd impdr{im sacul cu galbeni I
omule mar avea nlcr cenusd ,tt in vatrd
Sari

(Pdcald 9i Tdndald )

ru

sta cu gura cdscatd

[-l

Nu vezi cd nu vei

I ! lZ,.

Bund

ziua]mamd

I I
(Spaima Zmeiloq Ioan Slavici)

Dar tu cine egti gi ce cauJi aici

Teme

. Alcdtuili enunjuri cu ajutorul cuvintelor: circ, voios qi zdmbitor, un pinguin, Labtador, Apolodor, cor, grdsu! gi curat, frac, tenor

. Scrieli intrebdrile pentru aceste rdspunsuri: 1. Apolodor trdia la circ. 2. El venise din Labrador.3. Apolodor cdnta in cor.4. Fracul sdu era strdlucitor. 5. Lui Apolodor ii era O. fra{ii sdi din Labrador.

t:i r

Ct',bav'LlZ
Autorul textul ui

..t.---Tudor Arghezi' \Vasile Voiculescu'

rc.

Titlul textului este

Ciobdnil6. Ciobanul.

n n n

T
copiiiI
[.

ffi. Personajele textului sunt: Ciobdnild[; ciobaniif];


@.

domnul

inv[1dtor[:

Alegeli enunfurile adevdrate: . Duldul de la stdn[ s-a ritdcit ? . Du16ul a fugit de la stAnd ? . Cum l-auvdzul' copiii l-au mdngdiat? ? . La inceput, copiilot tt-u fost teamd s[ nu fie turbat . Copiii l-au numit pe cdine CiobdnilS ? . Domnul invdldtor i-a daL acest nume ?

n. n. n. n.
[.

ffi.

Alegeli

explicalia adev[ratd'

rdtdcit: l-au alungat: incdierare: voiniceqte: vd p6zegte:

gdsit
l-au

[ petrecere [; cuputere [; vd priveqt. [

gonit

I ;
;

Pierdut de turmd l-au primit conflict, neintelegere


cu sfia16 vd supravegheazb

n n n n u
repede

ffi"
.

. . Ei credeau ci este . S-au imPrietenit -

potrivit' Completali enunfurile, alegind cuvdntul la poarta qcolii. Duldul a cu pietre. Copiii l-au

alungat

poposit turbat CiobdnilS cioban


despdr{ea

.Elii
.

. inv6!6toru1 i-a sPus cdinelui


CAinele \tPdzea Pe cop1l ca un

]Fry. Completa{i dup6 model:


gcoald

piatrd

feti!5

floare

pcoli

tr*. Scrieli semnele de punctuaJie care lipsesc. a. Duldul de la stdnd a poposit Ia poarta gcolii I invS!6toru1 i-a intrebat pe elevi I I C" nume sd-i punem I copii I I Ghiocel I domnul. I I nujor sd-i zicem [] I nar de ce, e floare [] b. Chiar atunci sosi qi vulpea I I Bund ziua]zise rulpea I I Bund ziua]rdspunse cuviincios Micul prin! [

fl I f]
I

Sunt aici

Cine eqti tu Sunt o vulpe

zise Micul Prin!

Vino

sd te

joci cu mine I o pofti Micul prinJ.


(Micul prin{, Antoine de Saint-Exupdry)

c.

Boierul zicel I Bund ziua]


Pdcald rdspunde

I Bund sd vd fie inima I j faci, aici Dar ce omule, I I qi pus lemnul acesta sd se odihneascd I Aeu I
i

f]

--fft*" ffi

.*$ =,F.i
Dar dumnea'

voastrd unde vd duce{i

(Boierul9i

Picald)

d.

I I I I I
"

Pinocchio intrebd cu glas miorldit E dulce sau amard Amar6, dar o s6-{i facd bine

Dacd e amard, n-o vreau l Ia qi bea Ascultd-md Unde e bucd{ica de za Nu-mi place

! I

. AlcdtuiJi enunluri care sd


invS{ate.

Teme

aibd

la sfArqit semnele de punctua{ie

, E,\Y
9. Vard' vard, dulce varfl"'

.g/*int\ '/f t\

Ae coJtM"'
de Poetul: $. Poezia este scrisd

Lo ,w Lil',c
[;
Mihai Eminescu

George Coqbuc

rc

deoarece: -Poezia are acest titlu poezie' Acesta este locul prezentalin l-a vdzvlpoetul' Acesta este locul pe care nu
*

n n
cu multe flori loc fbrd coPaci

Alegeli

exPlicalia corectd'
; ,

codru des luminiq trestie in adinc

cu mul1i loc cu mulli coPaci plantd de

arbori [ [ aPb [; la suPrafala aPei [;

n"

n.

trdsnet spre fundul aPei

n"

n.

@,

insemnali enunfurile adevdrate' deoarece: Pdsdrile vin la mijloc de codru - Acolo este codrul mai - Acolo este un Lumini$ul se afl6:

des' I luminiq' n

- ldngd r6u

- lAngi baltd

n n
nufbrul[
;

. in preajma b611ii cresc Plantele:

trestia[,
.

PaPura[;

floarea de col1['
ag6!6toare

Trestia este o Plantd cu tulPina: ml6dioas6[ .u u *t.1u*lui[;

[. [.

PdsSri cSldtoare sunt: cocorul ; rindunica

barzal;

ciocdnitoareu

Codrul Poate fi: - Pddure mare' deasS' bdtrdnd [; - Pidure tindrd [; dintr-o pdine - bucatd mai mare ruptd

insemnali X enunfurile adevdrate. Pdsdrile ies la mijloc de codru des ? Pdsdrile vin din desigul de aluni ? Pdsdrile vin in luminig ?
"

T T

ffi,
codru

Potrivili insuqirile, folosindu-vd de linii.


cdldtoare

\ des lll Pasdri luminiq K " Dezvoltali propoziliile date.


. Pdsdrile ies (de unde ?) . Pdsdrile vin (unde ?)

ffi"
codrul

Cine poate fi des

[;
"

p5ru1

[;
?

lanul de

grdu[;

luminiqul[.

W
trestia

Cine poate fi inaltd

[;

casa[; fata[ ; apal ; gop6rlu[; scara[.

8ffi.

Completa{i dupd model.

ixililll".,
8X,

ll '"u* 'l"l '"u


ll

ll

ll '*:'"u

OUr.*a{i inlelesul cuv6ntului unde.

la suprafaJd; b. cuv6nt cu care incepe o intrebare referitoare la loc.


a. migcdri ugoare ale apei

Exemple: Apa se leagdtdinunde. Unde te duci in vacan{d


t*z ?

1'&.

I eme

. Scrie{i enunfini despre pddure gi pdsdri. . Scrieli cdte cinci cuvinte care incep cu literele r, s, n, t.
.

Scrieli trei cuvinte care incep cu literele A, M, I.

Cduta{i

in Diclionar sensurile cuvdntului rdmdne. Alcdtui{i

enunJuri.

.Alegeli
P

x numere autorului1
I'

Doi prlebewl
fLfffffi E
Doi priete"i

r ecrza\i titlul Povestirii : Doi cdldtoti C6l6torii

'

[ ,
:

s-a

.Ategeli X explicalia corectd a cuvintelor: s-a suit

urcat

cobordt

n,

s-a prefbcut:

s-a prdbugit

n,

; sufl6 mAhnit :
luat in

derddere:

resplra vesel luat in r6s

n, I T,
)

s-a fbcut

ci

n mort n

suie supdrat luat la drum

T T T

&

. Trei prieteni treceau prin p6dure? . in calea lor a aPdrut un urs? . Unul din ei s-a urcat in coPac ? . Celdlalt s-a urcat duPd Primul? . Ursul amdrtcatPe unul din ei?

adevdrate' "ittt.mnali enunfurile

T T n tr

n
copac
pace

4,Completali,
o a

aleg6nd cuvintele potrivite'

Doi prieteni treceau Printr-o


Deodatd
s-a

un ufs.
cd e mort.

. Unul din ei s-a urcat intr-un

prefdcut

. Celdlalt

a apdrut
pddure

. Ursul l-a l6sat in

K. ordonali enunlurile, numerotandu-1e in func{ie intAmpldrilor. Tl I . Ursul l-a l6sat in Pace' mort' f]
I

de ordinea

. Celdlalt s-a trdntiiia pamant, prefbcdndu-se . in cale le-a ieqitunurs' . Unul din ei s-a urcat intr-un copac' . Odat6, doi prieteni t"ttut' prinpddure'
. Nu ldsa Pe mdine ce Poli face azi' . Prietenul tu n.uoi. se cunoaqte'

E L-l n

s"RtegeliXproverbulcaresepotrivegteconlinutuluiint0mpl6rii.

. . Au
. El

"Completa{i A fost fost


s-a uitat incd

cu cuvintele odutd, o dutd, altd dutd

'

un mo$.

doi prieteni.
la urs.
pe care am relinut-o.

. Ziua de naqtere

a mamei este

. Ai venit . Cred cd
prieten

, de dou[ ori, de noui ori. nu voi mai cdldtori cu tine. cdldtori copaci urechi

om urs

-- -.

oamenl Prieteni ur$l

copac cSldtor ureche

* -Potrivili cu ajutorul liniilor. Eu- trecem I Tu treci I Voi trec I Eu trece{i I Ele ffece I Ei Noi\trec I ur Xm, Completali, folosind cuvintele celdlalt, cealaltd'
bdiatul

trec trece

I fata cealaltd |
{{,

celdlalt

Pomul floarea

cdldtoarea

L,rr,,l l--

locul insemna{i X ce credeli cd ar fifbcut un prieten adevdrat in celui care s-a urcat in Pom. . L-ar fi atenlionat qi pe celdlalt de primejdit' []

, L-ar fi ajutat, trdgdndu-lin Pom. I . Ar fi rdmas cu cel6la1t jot.f] . Ar fi strigat Iare, casd sperie amdndoi ursul' I . Ar fi fugit, lSsdndu-lPe ce161alt. I . Chiar dacdn-at fi putut in nici un fel sd-l ajute pe tovar69, nu l-ar fi luat in derddere, cAnd acesta era mort de fric6' I . Ar fi rds de cel de jos, ca s6-1 scoatd din sperieturd' I

. L-ar fi ajutat s6-9i revin6,

cerdndu-gi scuze'

. AlcStuili enunluri cu ajutorul a gase cuvinte din text. . Scrieli cinci intrebari in legpfl d cu conlinutul textului.

Pr"vei"tl t't''thl
{"rextul
este scris

o"(
['

ffi:Ltfr:u"

E
'

2. 3
"

Povestirii Personajele t-'"t"

Niculae

[ ,

sunt' inva!6toru1

bunica

[.

cu grubd 1 t" g"biu'

[' tr' ": i"^t frr6.1nc61!6minte tr descuttr | n'a ;;;;t E seuitaraer n'

irrr.mnali

X explicaliile

adev[rate'

grdbit deschis

i;;:;," \ffi;; emolionatl

elegant fl' '*p"'ionat

il

Punea

n. n. n,

n'

explicat

d-Ordonalienunlurile'linindseamadeordineadesfdgurdrii
momentelor intimPldrii'
de coronilb' 'Femeia s-a aPucat cu grab[' Niculae a tnIraIPe uqd

'

'Niculae a Primit Premiul qcoal[' ' Biiatul a Plecat sPre

intdi'

n n n n
emo!ionat buni mici qi subliri

re"

unind cu linii' Alegeli insuqirile potrivite'

coronit6--=- veche , l:t"u p616rie -frumoasd l"utti inv6l6tori

copil
bbiat fatit
fete

descul! I

ffi.

cuvintele date' Completali folosind corect fetild emolionatd grdbit bbiat

carte mrca

creion
cdr{i
caiete

bdieli

bdieli feti!e

Niculae arntrat
Femeia se Niculae plecd spre Avea pe cap Intrd in curtea printre bdie{i. invd{dtorii igi strigau Copilul zitmbea pe sd-i facd o

grdbit.

coronild
pe upd qcoal5

lui taicd-sdu. qi se amestecd

qcolii pdldria
apucd emo{ionat premian!ii
aap

cu coroana

ffi,

n u n

Scrie{i semnele de punctuaJie. Niculae a venit acasd Mamd trebuie sd fac o coronild

Am sd-{i fac indatd coroniqa I Acum e gata Mamd I pot sd iau piiirria lui tdtuca Doar eqti premiant...
"

Completali: aceqti inv6{5tori invd{dtorii aceqtia

elevi
acegtia

oameni acestia

$m.

Continuafi: in-vd-{d-tor

bd-iat bd-ieli bd-ie-!ii


$$.

pre-mi-ant

s6-tean

cesiti insuqiri.
sublire, groasd, interesantd, coloratd, noud etc.

carte'.
pdldrie:

copil:
qcoalS: sat:

hain6:

Lo lulorele Atiabeb
X" ComPletali:

. Propozilia este alcatuitd

' ---din{--vocale.

cuviote

T
tt

. cuvdntul este alcdtuit

din

l;Ht"tlnttt

Q*
. Vocalele sunt:

. Consoanele sunt:

rcffi

ffiffiffirfft'tffiffi
* Cum crede{i

(C): Preciza\ivocalele (V) qi consoanele

c[ ne putem inlelege mai bine?

. ComunicAnd prin cuvinte tzolate' . Comunicind Prin enunluri'


DespdrJi[i in silabe:

n n

e+"

alfabet trebuie

striveqte

inlelege
lege

cuvintele sparge

ingirate

cioburi

poezii

R -b...,-'. ScneJr ^.,. nume de fiin{e


alfabetului: ac,batcd,, crocodil

sau de lucruri care sd inceapd cu literele

%.

Scrietri nume de persoarr".u

Ana,

. er . r-'ontmuati, astfel incat primul cuvant sd inceapd cu litera datd:

llfabetul

este ca

un buchet al literelor.

fl, fr, fl,3, _, fl, v,I ,H, i, 7, _, Y ltr t il il ,19, _,C, _ )Q _,f ,f )wt tu, //t

ata
{s^ -_r', George Topirceanu. PoeziaVara este scrisd \rv ------\ George cogbuc.

I [l ['

Alege{i cuvintele corect explicateX. i"*E] - iqi iubesc [, 1. dd de mAncare n, ii ceartd - peste tot [, in tot locul [], pretenlii [' - admird [], strAng [, fac Provizii ['

re.
de
$1

Completali enunfurile.

Soarele este

in grddini au inflorit tufele

albagtri. S-au coPt


grAul.

Primalun6 de vard se numeqte La sfArgitul lunii se va Pdsdrile igi


adund

ln
agteaptd

puigorii. Furnicile lor.

Copiii

@' " Gdsili insugiri:


soare strdlucitor

mlros

bujori
st6njenei

grdu maci pdsdri

fluturi
albine

fragi
cop11

furnici
De ce vd place anotimPul vata?

re.

ata
Poezia este scrisd de poetul:

Tudor Arghezi

[; ! ;
X

Nichita Stdnescu [;

Marin Sorescu
este prezentat:

[.

2.

Poezia are

titlul Vara deoarece in poezie


anotimpul vara

anotimpul primdvara

3.

[ ;

anotimpul

toamna[.

insemnaJi

explicaliile ade vdrate. sfdrqitul zilei t anotimp )


gesturi

tr I T

fruct
grasd

sffirqitul nopJii arl firicelele de pdr care apdrd ochii


casd

I. I. I.
T T

) )

duioasd

4 " insemnali X enunfurile adevdrate.


a a

Este seard ?

. . . . . .

Mdine vafivard,? Yara are gene lungi de mdrar ? Yara are ochii de pasdre ? Vara are obrajii de caisd ? Yara este mlddioasd ca o narcisd Yara este ca o pasdre mdiastrd ? Eava bate la ugd ?

. Mdine va fi . Yara are gene de . Ea are


a a a

5" insemnali X insugirile verii. tdrcatd!; rece[; pepenoasd[; " Completa{i, folosind cuvintele date.

T T T n T T T T
urdtd

rea

casa

de caisd.

Vara este unduitoare ca o

Eabatela Ea intrd in
Am venit la tine, Am venit la tine

fereastrd narcisd vard, mdrar

ldrcatd, gi pepenoasS.

obrajii

a a

7 " Completa{i, folosind cuvintele degi sau deoarece.

aveam multd treabd. tineam sd te vdd.

. A continuat si cAnte,

'

Cdnta

incepuse Ploaia. oamenii ascultau atenli'

ffi . ComPletali duPd model' marrz obraz om


obraji obrajii

cal

miel

infloritoare' culoare' bea' pepenoasd' a&, fereastrd, sear6, cea) doare' soare' perdea, vrea, facea, coamS' roade' xffi.insemnali
spice

ffi,SnUliniali

grupul de sunete oa $1 ea'

[;

x cuvintele care au leg6tur6 cu anotimpul vara' sanie[' ziryad6]"; soare [; .*oA,


linii'
srmte

cu X$-pot irrili cuvintele' legdndu-le

Eu----.\\---\ simlim simt Noi


X

lll Ei

lil t/",
cAntS:\\
va

sim{ili lerl
mdine

\ll ru
va bate
a

simt
simtri

isli

-*-

Pottivili cuvintele'
a venit yi11g

v7i-

miine

va veni

cdt'ftat

cAnta -azr

bdtut

azl mAine

bate

ieri

^&

E,&t

'

I eme

cuvintelor date la exerciliul nr' 9' ' Despdr{ifi in silabe cuvintele de la exerciliul nr. 9' ' Cdutali in Diclionar sensurile cuvdntului greu. Alcdtuili enunlun' Scrieti un enun! desPre

Scrieli enunluri cu ajutorul

'

*1fryry#itt*si
:-;

\.. t.

,l: ....'

'it: '-'

'

,11:.::.1

:,.."*r

imaginea aldturatd'

%-

DugeQic a
. Completali!

,*ffi

#:
'_

I .(

:J-\ f{,:.
\ -\

_.

.f,

&*

p'

S-ar putea să vă placă și