Sunteți pe pagina 1din 28

CONTRACTELE DE PARTENERIAT PUBLIC PUBLIC-PRIVAT

TIPURI SI PROCEDURI DE ATRIBUIRE

FLORIN IRIMIA Societatea de avocati Ceparu si Irimia

Definitie: Legislatia nationala si europeana in vigoare nu defineste contractul de PPP O definitie acceptabila o ofera proiectul de lege privind parteneriatul public privat: Actul juridic care stipuleaza drepturile si obligatiile partenerului public si ale investitorului pentru intreaga perioada de functionare a parteneriatului public public-privat, privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durata determinata.

Elemente El t obligatorii: bli t ii 9 tipul de activitati convenite ; 9 obligatiile partilor in cadrul proiectului de PPP; 9 valoarea negociata a investitiei; 9 perioada de derulare a contractului si termenul de finalizare; 9 definirea calendarului de derulare a contractului ; 9 cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat si bunurile pe care le aduc partenerii; 9 repartizarea ti riscurilor; i il 9 criteriile de performanta cu privire la indeplinirea obiectivelor 9 clauzele de retragere din proiect; 9 penalitatile.

C ti t l standard Continutul t d d: 1.Sectiunea legala: a) Termeni generali (partile contractante, durata, drepturi de proprietate confidentialitate, proprietate, confidentialitate etc.) etc ) b) Termeni specifici (impartirea riscurilor, responsabilitati termeni de plata); c) ) Termeni T i comuni i (legislatie (l i l ti aplicabila, li bil cauze de d incetare, i t rezolvarea litigiilor.

2. Conditii de proiect: a) Conditiile de constructie (standarde de calitate, specificatii tehnice, garantie, calitate, grafic de executie); b) Conditii de exploatare (metode de transfer a bunurilor, bunurilor controlul exploatarii, metode de operare); c) Conditiile de venit (nivelul taxelor, modalitatea de impartire a cheltuielilor h lt i lil si i beneficiului b fi i l i , modalitati d lit ti de d plata, l t penalitati). lit ti)

Tipologie Din perspectiva relatiei (institutionala sau contractuala) dintre partenerul public si partenerul privat, privat contractele de PPP se impart in doua mari categorii: - PPP de natura pur contractuala, in care parteneriatul intre sectorul public si sectorul privat se bazeaza exclusiv pe legaturi contractuale; - PPP de natura institutionala, care implica cooperarea intre sectorul public si sectorul privat sub forma unei entitati distincte nou infiintate sau folosind una deja existenta. distincte, existenta

Tipologie
Din punct de vedere al modalitatii de plata a pretului, contractele t t l de d PPP sunt: t - Contracte cu pret fix; - Contracte cu valoare variabila calculata pe baza de preturi unitare; - Contracte de tip cost plus remuneratie; - Contracte pe faze de realizare

DE NATURA INSTITUTIONALA Caracteristici: - Implica fie infiintarea unei entitati detinute in comun de catre partenerul public si partenerul privat, privat fie preluarea de catre sectorul privat a unei intreprinderi publice existente; - Entitatea comuna are scop furnizarea unei lucrari sau serviciu de interes public (de exemplu, pentru serviciile de alimentare cu apa sau de serviciile de colectare a deseurilor).

DE NATURA INSTITUTIONALA - Implica o cooperare directa intre partenerul public si partenerul privat intr-o structura cu o personalitate juridica; - Permite partenerul public, prin prezenta sa in cadrul organismelor de decizie a entitatii in comun, comun sa mentina un grad relativ ridicat de control asupra dezvoltarii proiectului, care se poate adapta in timp, functie de circumstante; - Permite partenerului public sa dobandeasca experienta proprie in furnizarea serviciul in cauza, folosindu-se de sprijinul unui partener privat.

DE NATURA CONTRACTUALA "PPP contractual- un parteneriat bazat exclusiv pe legaturi contractuale intre jucatori diferiti. Acesta acopera o varietate de intelegeri, g , in care una sau mai multe sarcini, de o importanta mai mare sau mai mica, sunt atribuite partenerul privat, si care pot include proiectarea, finantarea, executia, renovarea sau exploatarea unei l lucrari i sau serviciu. i i Unul dintre cele mai cunoscute modele de PPP contractual este "modelul concesiv", caracterizat prin legatura directa care exista intre partenerul privat si utilizatorul final: partenerul privat ofera un serviciu public sub controlul partenerului public. public, public

DE NATURA CONTRACTUALA O alta caracteristica este metoda de remunerare a contractantului privat, ce consta in taxele percepute de la utilizatorii serviciilor, completate cu subventii de la autoritatile t it til publice, bli daca d este t necesar. In alte tipuri de contracte, contracte partenerul privat este invitat sa efectueze si sa administreze o infrastructura pentru autoritatea publica (de exemplu, o scoala, un spital, o i hi inchisoare, o infrastructura i f d transport). de )

: contract de concesiune de lucrari publice pentru lucrarile executate, contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, contractante in calitate de concedent, concedent dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite; contract de concesiune de servicii- pentru serviciile prestate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii auto tat co contractante, t acta te, in ca calitate tate de co concedent, cede t, d dreptul eptu de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite;

ASOCIEREA IN PARTICIPATIUNE Definitie: tip special de contract prin care doua do a sau sa mai multe persoane fizice si/sau juridice convin sa creeze o asociere in care sa contribuie cu anumite bunuri in vederea exercitarii in comun a unor activitati comerciale, cu scopul de a imparti profitul obtinut. Asocierea creata nu necesita formalitati de constituire in afara contractului, spre deosebire de societatile comerciale.

ASOCIEREA IN PARTICIPATIUNE Caracteristica principala: - nu n se creeaza creea a o noua no a entitate juridica j ridica Consecinte: - asocierea nu beneficiaza de personalitate juridica; -nu are patrimoniu propriu; - nu poate dobandi drepturi sau obligatii proprii. Asociati: 1) asociatul principal, vizibil (administratorul) 2) asociatul secundar, secundar ascuns (participantul). (participantul)

ASOCIEREA IN PARTICIPATIUNE Avantaje: j 9 Contractul de asociere in participatiune da nastere unui parteneriat flexibil care nu presupune f formalitati li i complexe l d inregistrare de i i si i autorizare; i 9 Partile pot prevedea in contract orice tip de reguli pentru a stabili drepturile si obligatiile lor reciproce; 9 Asocierea in participatiune nu poate fi supusa procedurii insolventei.

ASOCIEREA IN PARTICIPATIUNE Dezavantaje: 9 Asociatul principal raspunde nelimitat fata de terti pentru prejudiciile suferite de acestia ca urmare a activitatii asocierii in participatiune; 9 Pe perioada existentei asocierii in participatiune, participatiune asociatul secundar pierde cel putin folosinta si posesia bunurilor aduse ca aport; 9 Asociatul secundar nu are un control direct asupra administrarii pe care o desfasoara asociatul principal.

In practica internationala sunt intalnite urmatoarele tipuri i i de d proiecte i PPP PPP: Proiectare-constructie-operare p (DBO) )- p proiectarea (incepand cu faza de proiect tehnic), constructia si exploatarea denumita si operare sunt transferate operatorului economic pentru o perioada rezonabila de timp; ti Proiectare-constructie-finantare-operare (DBFO)cea mai i complexa l relatie l i contractualal operatorul l economic isi asuma sarcina proiectarii, constructiei, exploatarii si obtinerii, in totalitate sau in parte, a resurselor financiare necesare in vederea realizarii acestor obiective, pentru o anumita durata;

- Constructie-operare-transfer p (BOT)( ) operatorul p economic isi asuma constructia, exploatarea si intretinerea unui bun public pe o anumita perioada; - Constructie-operare-reinnoire (BOR)- operatorul economic preia finantarea, constructia si costurile pentru operarea, intretinerea si reinnoirea bunului public la perioade de timp rezonabile convenite in cadrul contractului; - Reabilitare-operare-transfer (ROT) -bunul public, deja creat este transferat celui din urma in starea in care se afla. Investitorul finanteaza, reabiliteaza, opereaza si intretine bunul public pentru o perioada rezonabila de timp. p

-Inchiriere- cumparare- partenerul privat finanteaza si construieste o investitie pe care ulterior o inchiriaza partenerului public, public cu plata in rate. rate Dupa plata tuturor ratelor, autoritatea publica obtine dreptul de proprietate asupra investitiei; -Vanzare-inchiriere- intelegerea financiara prin care proprietar l unui proprietarul n i activ acti il vinde inde unei nei alte persoane, persoane urmand ca ulterior sa-l inchirieze de la acesta. Parte a unei astfel de intelegeri poate fi si o autoritate publica, in ambele roluri.

Conform C f l i l ti i in legislatiei i vigoare i (OUG nr. 34/2006), 34/2006) in i vederea respectarii principiului transparentei, autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de concesiune de servicii si contractul de concesiune de lucrari publice prin aplicarea uneia dintre urmatoarele proceduri: Licitatie deschisa; Licitatie restransa ; Dialogul competitiv.

Conditii de aplicare: Autoritatea contractanta va aplica procedura de Licitatie restransa sau de Licitatie deschisa atunci cand poate defini clar specificatiile tehnice capabile sa-i sa i satisfaca necesitatile si exigentele si poate stabili cu precizie montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului. cazul u in ca care e aceste condiii co d nu u pot fi indeplinite, dep te, In ca autoritatea contractanta, va recurge la procedura de Dialog competitiv.

LICITATIA DESCHISA Reglementare: g Cap. p II, , Sectiunea a III-a din OUG nr. 34/2006 si Cap. IV, Sectiunea I din HG nr. 925/2006 Definitie: Licitatia deschisa reprezinta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica la care orice operator economic interesat are dreptul sa depuna o oferta si se desfasoara, de obicei, intr-o singura etapa.

LICITATIA DESCHISA Etape: 1. Transmiterea anuntului de participare spre publicare catre SEAP; 2. Emiterea raspunsurilor la solicitarile de clarificari; 3 Depunerea 3. D si i deschiderea d hid ofertelor; f l 4. Evaluarea ofertelor depuse; 5 Desemnarea ofertantului castigator; 5. 6. Incheierea contractului cu ofertantul declarat castigator.

LICITATIA RESTRANSA Reglementare: g Capitolul p III Sectiunea a III-a din OUG nr. 34/2006 si Capitolul IV Sectiunea a II-a din HG nr. 925/2006 Definitie: Licitatia restransa reprezinta procedura la care orice operator economic are dreptul sa isi depuna canditatura, insa si numai candidatii selectati pot depune oferte. Aceasta procedura se utilizeaza atunci cand oferta este excedentara.

LICITATIE RESTRANSA Etape: - trasmiterea spre publicare p blicare a unui n i anunt an nt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de candidaturi; - etapa de selectare a candidatilor, prin aplicarea criteriilor de selectie; - etapa t d evaluare de l a ofertelor f t l depuse d d candidatii de did tii selectati, prin aplicarea criteriului de atribuire.

DIALOGUL COMPETITIV Reglementare: Capitolul III Sectiunea a IV-a din OUG nr. nr 34/2006 si Capitolul IV Sectiunea a III-a III a din HG nr. 925/2006 Definitie: procedura la care orice operator economic are dreptul sa-si depuna candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi in scopul p indentificarii uneia sau mai multor solutii apte p sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei indentificate, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala. finala

DIALOGUL COMPETITIV Conditii cumulative de aplicare: - contractul in cauza este considerat a fi de o complexitate deosebita; - aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza. Etape: -preselectarea p candidatilor; ; -dialog cu candidatii admisi in urma preselectiei pentru indentificarea solutiei in baza careia vor fi elaborate si depuse ofertele finale; - evaluarea ofertelor finale depuse.

NEGOCIEREA Procedura negocierii (cu publicarea prealabila a unui anunt de atribuire sau fara publicare) reprezinta o procedura de exceptie, in raport cu licitatia (deschisa si restransa t si i dialogul di l l competitiv). titi ) Desi procedura negocierii nu asigura un nivel suficient de transparenta, aceasta este cea aleasa de legiuitor in proiectul de lege privind parteneriatul public privat.