Sunteți pe pagina 1din 34

3

Clasa I

1. Pisica face un ºirag folosind toate mãrgelele


albe ºi roºii. Câte mãrgele rãmân nefolosite?
A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

2. Care casã nu se aflã pe aceastã stradã?

A) B) C) D) E)

3. Câte cãrãmizi colorate sunt în


imagine?
A) 6 B) 7 C) 10
D) 11 E) 12

4. Ce pereche de arici îmi aduce 7 mere?

A) B) C)

D) E)

5. Care jumãtate nu aparþine niciunei pãpuºi?

A) B) C)

D) E)

6. Câte tobe au muzicanþii?


A) 4 B) 7 C) 10
D) 12 E) 13
4
4

7. Care este vaporaºul cel mai lung?

A) ™ B) š C) › D) œ E) ž

8. Care clovn nu este în fotografie?

A) B) C) D) E)

9. Descoperiþi regula de formare a ºirului


de numere de pe frunze. Ce cifrã lipseºte?
A) 2 B) 5 C) 6
D) 7 E) 12

10. Câte salturi face Iepurilã pânã ajunge la coºul cu mere?

A) 2 B) 5 C) 7 D) 12 E) 14

5
5

11. Ce formã nu a fost folositã la construirea


urmãtoarelor personaje?
A) B) C)

D) E)

12. Broscuþa, Motanul Încãlþat ºi Vetuþa


comandã câte douã rânduri de pantofi fiecare.
Câþi pantofi trebuie fãcuþi?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

13. Calculul de pe care steag are rezultatul scris 9–2 1 +9 6–2


pe steagul Ziþei?
3+5 8–5 7
A) B) C)

D) E)
Riþa Ziþa

14. Cu sucul din fiecare sticlã umplu câte


4 cãni. Câte cãni rãmân goale?
A) Niciuna B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

15. Câþi morcovi trebuie sã aducã iepuraºul


ascuns, pentru a respecta regula ºirului?

A) B)

C) D) E)

6
6

16. Câte puncte a obþinut arcaºul? 2 puncte 6 puncte


A) 12 B) 16 C) 18 4 puncte 10 puncte
D) 20 E) 26
15 kg
?
17. Care iepuraº echilibreazã balanþa?

A) B) C) D) E)

17 – 3 kg 28 – 15 kg 13 + 7 kg 13 + 2 kg 17 – 5 kg

18. Câte perechi de


ºosete sunt în imagine?
A) 7 B) 8
C) 9 D) 10
E) 21

19. Fiecare maimuþicã pune pe sfoarã câte


douã frunze. Câte frunze vor fi în total?
A) 4 B) 6 C) 7
D) 10 E) 14

20. Cine trebuie sã taie sfoara pentru a se obþine o bucatã de 10 cm?

A) B) C)

D) E)
7
7

21. Câte personaje din prima fotografie lipsesc în a doua fotografie?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

22. În roabã încap doar 3 cãrãmizi. Câte drumuri


trebuie sã facã Ursache pentru a le cãra pe toate ?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

23. A cui este umbra?

A) B) C) D) E)

24. Gãseºte cele douã jumãtãþi ale medalionului.

A) ™ és › B) š és › C) š és œ D) ™ és  E) š és 

8
8

Clasa a II-a

1. Care ou a fost colorat pentru a se obþine oul din imagine?

A) B) C)

D) E)

2. Ce corp nu a fost folosit la construirea


personajelor alãturate?

A) B) C)

D) E)

3. La urmãtorul dans toþi copiii se vor grupa câte 5. Câþi vor rãmâne pe dinafarã?

A) Niciunul B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

4. Dacã maimuþele s-ar aºeza câte 4 pe un cal, de câþi cai ar fi nevoie?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

9
9

5. Câþi melci sunt în desen?

A) 7 B) 10 C) 11 D) 12 E) 22
Ionuþ
6. Fiecare personaj a citit cu 3
pagini mai mult decât cel din
stânga. Câte pagini a citit Ionuþ?
A) 8 B) 11 C) 12
D) 14 E) 17
2 pagini 5 pagini
7. Cine a calculat corect?

10 2+5–1+7–2+
A) B) 8 C) 7
+ 3 + 4 – 10 = ...

D) E) Nimeni
14
2+3 = 7–5 =
7–2 = 4+1 =
8. Ce rezultat obþine Arici Pogonici
4+3 =
cel mai des la exerciþiile de pe tablã? 9–2 =
A) 2 B) 3 C) 5 2+1 =
D) 6 E) 7

9. Ce figurã va fi în ultimul pãtrãþel?


A) B) C)

D) E)

10
10

10. Care este cel mai mare numãr ce poate fi


obþinut alãturând 3 dintre cifrele personajelor?
A) 416 B) 561 C) 671
D) 654 E) 6541

11. Care pui a fost desenat folosind conturul de pe ºtampilã?

A) B) C) D) E)

12. Care este umbra maºinii alãturate?

A)

B) C) D) E)

13. Pentru a echilibra balanþa s-au urcat pe taler


cei mai grei 3 elefãnþei. Cât cântãreºte leul?
20 kg 15 kg 20 kg

25 kg 15 kg 10 kg

A) 25 kg B) 45 kg C) 60 kg D) 65 kg E) 55 kg

14. Care sunt picioarele girafelor din imagine?

A) B)

C) D)

E)

11
11

15. Ce vede Fãt Frumos prin binoclu?

A) B)

C) D) E)

16. Ursuleþul aleargã mai repede decât ºoricelul. Gãrgãriþa aleargã mai repede decât
elefãnþelul. ªoricelul aleargã mai repede decât gãrgãriþa. Elefãnþelul aleargã mai repede
decât maimuþica. Cine aleargã cel mai încet?

A) B) C)

D) E)

17. Care este cartea de


joc diferitã de celelalte?
A) B)
C) D)
E)

18. Care este cocoºul pictat în tablou?

A) B) C)

D) E)

19. Câte broscuþe sunt în imagine?


A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

12
12

20. Care ciob lipseºte din geam?

A) B) C) D) E)

21. În câte moduri diferite poate combina ªoricica toate rochiþele pe care le are cu
perechile de pantofi?

A) 4 B) 8 C) 7 D) 10 E) 12

22. Completaþi cele douã puzzle-uri. Care piesã de puzzle este în plus?

A) B) C) D) E)

Rilã
23. Rilã are 3 fraþi ºi 2 surori. Câþi fraþi ºi
câte surori are sora lui, Riþa?
A) 4 fraþi ºi 2 surori B) 3 fraþi ºi 2 surori
C) 3 fraþi ºi o sorã D) 4 fraþi ºi o sorã Riþa
E) 3 fraþi ºi nicio sorã

24. Câte cubuleþe lipsesc din cub?


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

13
13

Clasele III-IV Cangurul – concursul la care nu este (ne)voie sã copiez!


Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma (F.I.E.S.) ºi Institutul pentru Dezvoltarea Evaluãrii
în Educaþie (I.D.E.E.) pregãtesc un program prin care fiecare participant va primi în mod per-
sonal, pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrilor sale la concursurile Cangurul. Pentru aceasta, vã
rugãm sã completaþi pe foaia de rãspuns, în spaþiul prevãzut, o parolã formatã din
4 litere sau spaþii albe. Dacã veþi intra pe site-ul www.cangurul.ro ºi veþi selecta / completa câmpurile
specificate, veþi putea accesa aceastã analizã.
Subiectele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, iar cele de la 21
la 30 câte 5 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu.
Chiar ºi numai 10 rãspunsuri corecte demonstreazã buna pregãtire a unui elev!
ATENÞIE! Dacã a fost bifat un rãspuns greºit ºi s-a observat greºeala, pot fi bifate cerculeþele
corespunzãtoare rãspunsurilor greºite ºi lãsat nebifat numai cerculeþul corespunzãtor rãspunsului
bun. Acesta va fi considerat rãspunsul indicat de elev.

1. 200 · 9 + 200 + 9 = ... .


A) 418 B) 1909 C) 2009 D) 3600 E) 2218

2. Când a copiat exerciþiul, Basil a înlocuit din greºeal㠄D” cu „+” ºi „+” cu „D”.
Rezolvându-l corect, el a obþinut acelaºi rezultat cu Mary, care nu a greºit la copiere ºi nici
la rezolvare. Ce exerciþiu ar fi putut avea de rezolvat?
A) 1 D 3 + 5 B) 3 D 2 + 4 C) 3 D 2 + 2 D) 5 D 3 + 2
E) 2 D 3 + 2
3. Un pãtrat roºu stã de vorbã cu douã triunghiuri albastre ºi trei cercuri galbene. Câte laturi au figurile
menþionate?
A) 3 B) 6 C) 7 D) 10 E) 13

4. Un octogon are 8 laturi, un triunghi are 3 laturi, iar un patrulater are 4 laturi.
Câte octogoane sunt în figurã?
A) 1 B) 3 C) 7 D) 8 E) 10

5. Am monede de 1 Euro, de 2 Euro ºi de 5 Euro. În câte moduri pot plãti suma de 10 Euro, folosind cel
puþin o monedã de fiecare fel?
A) Nu îmi ajung monedele. B) 1 mod C) 2 moduri D) 4 moduri E) 10 moduri

6. Unde se aflã cangurul?


A) În cerc ºi în triunghi, dar nu în pãtrat.
B) În cerc ºi în pãtrat, dar nu în triunghi.
C) În triunghi ºi în pãtrat, dar nu în cerc.
D) În cerc, dar nici în pãtrat, nici în triunghi.
E) În pãtrat, dar nici în cerc, nici în triunghi.

7. 5 ºoricei trãiesc într-o casã, la þarã. Pe perioada iernii fiecare


ºoricel ronþãie câte 3 ciorapi de lânã. Care este numãrul minim de
perechi de ciorapi de lânã cu care trebuie sã se aprovizioneze bunica,
astfel încât sã-i rãmânã cel puþin o pereche de ciorapi întreagã?
A) 8 B) 9 C) 16 D) 17 E) 18
5
14

8. De câte cubuleþe are nevoie Tina pentru a completa


cubul alãturat?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 22 E) 26

9. Mama a cumpãrat 16 mandarine. Karol a mâncat jumãtate dintre ele, Eva a mâncat douã ºi Dana a
mâncat restul. Câte mandarine a mâncat Dana?
A) 0 B) 6 C) 7 D) 10 E) 16
10. Geta, Gelu, Corina ºi Gicu au participat la un concurs. Geta a obþinut scorul cel mai mic,
Corina a terminat concursul clasatã între Gicu ºi Geta, iar Gelu a terminat antepenultimul.
Cine a câºtigat concursul?
A) Geta B) Gicu C) Gelu D) Corina E) Gigel

11. Meta colecþioneazã fotografii cu sportivi faimoºi. În fiecare an ea reuºeºte sã strângã atâtea fotografii
câte a avut în total în cei doi ani anteriori. În 2008 ea avea 60 de fotografii ºi în acest an, 96 de fotografii. Câte
fotografii a avut în 2006?
A) 2009 B) 156 C) 96 D) 36 E) 24

12. Filmul dureazã 90 de minute. A început la ora 17:10, iar la mijlocul lui a fost întrerupt
de douã reclame, una de 8 minute ºi alta de 5 minute. La ce orã s-a terminat filmul?
A) 17:23 B) 18:00 C) 18:08 D) 18:40 E) 18:53

13. Tamara ºi Denis au 20 de timbre împreunã. Denis îi oferã Tamarei 4 din timbrele lui, iar Tamara îi oferã
lui Denis 2 din timbrele ei. Acum ei au acelaºi numãr de timbre. Câte timbre avea Tamara înainte sã înceapã
schimbul?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 16 E) 24

14. Pe un afiºaj electronic este scris numãrul 930 (ca în figurã). Câte pãtrãþele de
luminã trebuie modificate (aprinse sau stinse) o singurã datã pentru a obþine numãrul
806?
A) 3 B) 6 C) 10 D) 72 E) 124

15. Helga are de citit o carte care conþine 60 de pagini. Ea citeºte o paginã în
5 minute ºi, în fiecare zi, citeºte câte o jumãtate de orã. În câte zile terminã de citit
cartea?
A) 120 B) 60 C) 12 D) 10 E) 2

16. Sofiko a aruncat un zar de 4 ori, obþinând în total 23 de puncte. De câte ori a obþinut 6 puncte?
A) Niciodatã. B) Nu se poate afla. C) De 3 ori. D) De 4 ori. E) De 5 ori.

17. Veveriþele Anni, Asia ºi Elli au adunat împreunã 7 nuci.


Fiecare a contribuit cu o cantitate diferitã de nuci ºi niciuna nu a
stat degeaba. Anni a adunat cele mai puþine nuci, iar Asia, cele
mai multe. Câte nuci a adunat Elli?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 7
E) Imposibil de aflat.
6
15

18. Iepuraºul este la 3 m distanþã de câine. Când iepuraºul o ia la


fugã, câinele îl urmeazã. Câte sãrituri face câinele pânã îl ajunge pe
iepuraº, dacã sãritura câinelui este de 2 m lungime, iar cea a iepuraºului
este de 1 m lungime?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
E) Câinele nu îl ajunge pe iepuraº.

19. Ann ºi Peter locuiesc pe aceeaºi stradã. Numãrând de la un capãt al strãzii, casa lui Ann este a 27-a, iar
pornind numãrãtoarea din capãtul celãlalt al strãzii, casa ei este a 13-a. Casa lui Peter se aflã exact la mijlocul
strãzii. Câte case sunt între casa lui Ann ºi casa lui Peter?
A) 6 B) 8 C) 13 D) 20 E) 39

20. Peter îºi împarte ciocolata. El rupe o linie întreagã de 5 pãtrãþele


pentru fratele sãu ºi apoi o coloanã întreagã de 7 pãtrãþele pentru sora sa.
Câte pãtrãþele conþinea iniþial ciocolata?
A) 12 B) 35 C) 40 D) 42 E) 57

21. Un agent secret vrea sã spargã un cod de 6 cifre. El ºtie ca suma cifrelor de pe
poziþiile pare este egalã cu suma cifrelor de pe poziþiile impare. Agentul nu a aflat încã toate
cifrele, dar are câteva variante posibile. Care dintre acestea l-ar putea conduce la codul
cãutat?
A) 81**61 B) 7*727* C) 4*4141 D) 12*9*8 E) 181*2*

22. Ce figurã nu poate fi obþinutã din cele douã piese de domino alãturate ?

A) B) C) D) E)

23. Maimuþa Nikki vrea sã coloreze un pãtrat 9 D 9 folosind 5 culori, exact în aceastã
ordine: un pãtrãþel negru, unul alb, unul roºu, unul verde, unul roz, unul negru, unul alb, unul
roºu, unul verde, unul roz, unul negru, unul alb, ... Cu ce culoare va colora ultimul pãtrãþel?
A) negru B) alb C) roºu D) verde E) galben

24. În grãdinã, Anthony a construit o alee (ca în figurã) folosind 10 plãci de


marmurã cu dimensiunile de 4 dm ºi 6 dm. Apoi a pictat o linie neagrã care sã
uneascã toate centrele plãcilor. Ce lungime are aceastã linie neagrã?

A) 24 dm B) 40 dm C) 46 dm D) 50 dm E) 56 dm

25. În echipa de dans sunt 19 bãieþi ºi 25 de fete.


În fiecare sãptãmânã, dupã preselecþie, 2 bãieþi ºi
3 fete trebuie sã pãrãseascã echipa. Preselecþiile au
loc pânã când numãrul bãieþilor devine egal cu acela
al fetelor. Câþi membri va avea echipa în final?
A) 14 B) 22 C) 39 D) 44 E) 49
7
16

26. Ceasul Magic are o singurã limbã ºi funcþioneazã


într-un mod foarte ciudat: într-un minut sare 5 numere. El
porneºte de la 12 ºi un minut mai târziu indicã 5, dupã încã
un minut indicã 10, ... Dupã cât timp va indica din nou 12?
A) Niciodatã. B) 120 de minute C) 60 de minute
D) 12 minute E) 6 minute
27. Vrãjitorul Merlin a transformat figura X în figura Y. În care dintre figurile
urmãtoare va fi transformatã figura G, dupã aceeaºi regulã?

A) B) C) D) E)

28. Sylvia se plimbã prin cartierul ei. La fiecare intersecþie ea merge doar spre
dreapta sau spre stânga ºi îºi noteazã în carnet unul dintre simbolurile sau
(acelaºi simbol reprezintã o aceeaºi direcþie: stânga sau dreapta). La sfârºit, în carnetul
Sylviei apare ºirul . Pe care dintre urmãtoarele trasee este posibil
sã fi mers Sylvia?

A) B) C) D) E)

29. În þara Picioarecaraghioase, piciorul stâng al fiecãrui bãrbat este cu douã numere mai mare decât
piciorul drept, iar piciorul stâng al fiecãrei femei este cu un numãr mai mare decât piciorul drept. Pantofii,
însã, se vând întotdeauna în perechi de aceeaºi mãrime. Pentru a economisi bani, un grup de prieteni au
cumpãrat împreunã pantofi. Dupã ce toþi s-au încãlþat cu pantofii care li se potriveau, au rãmas exact doi
pantofi, unul de mãrimea 36 ºi altul de mãrimea 45. Care este cel mai mic numãr de persoane din acest grup?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

30. Dimineaþã, la 6:15, Fantoma a vizitat castelul ºi a fãcut ca limbile ceasului,


care arãtau corect ora, sã meargã în sens invers, dar cu aceeaºi vitezã. Fantoma a
reapãrut la 19:30. Ce orã arãta ceasul când a reapãrut Fantoma?
A) 17:00 B) 19:30 C) 5:00 D) 13:15 E) 5:16

8
17

Clasele V-VI Cangurul – concursul la care voi lucra singur!

Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma (F.I.E.S.) ºi Institutul pentru Dezvoltarea Evaluãrii
în Educaþie (I.D.E.E.) pregãtesc un program prin care fiecare participant va primi în mod per-
sonal, pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrilor sale la concursurile Cangurul. Pentru aceasta, vã
rugãm sã completaþi pe foaia de rãspuns, în spaþiul prevãzut, o parolã formatã din
4 litere sau spaþii albe. Dacã veþi intra pe site-ul www.cangurul.ro ºi veþi selecta / completa câmpurile
specificate, veþi putea accesa aceastã analizã.
Subiectele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, cele de la 21 la 30
câte 5 puncte, iar cele de la 31 la 40 din nou câte 4 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu.
Se vor lua în calcul numai primele 30 de întrebãri la care se indicã un rãspuns valabil (nu ºi cele
la care nu aþi bifat niciun rãspuns, sau cele la care aþi bifat 2, 3 sau 5 rãspunsuri). Puteþi obþine mai
multe puncte dacã abordaþi problemele 11-40, dar riscaþi sã pierdeþi timp cu probleme mai grele.
ATENÞIE! Dacã a fost bifat un rãspuns greºit ºi s-a observat greºeala, pot fi bifate cerculeþele
corespunzãtoare rãspunsurilor greºite ºi lãsat nebifat numai cerculeþul corespunzãtor rãspunsului
bun. Acesta va fi considerat rãspunsul indicat de elev.

1. Care dintre numerele urmãtoare este par?


A) 2009 B) 2 + 0 + 0 + 9 C) 200 – 9 D) 200 D 9 E) 200 + 9
2. Câþi întregi sunt între 19,03 ºi 2,009?
A) 0 B) 17 C) –17 D) 19 E) 17,021

3. Unde se aflã cangurul?


A) În cerc ºi în triunghi, dar nu în pãtrat.
B) În cerc ºi în pãtrat, dar nu în triunghi.
C) În triunghi ºi în pãtrat, dar nu în cerc.
D) În cerc, dar nici în pãtrat, nici în triunghi.
E) În pãtrat, dar nici în cerc, nici în triunghi.

4. Câte feþe are corpul din figurã?


A) 3 B) 4 C) 5 D) 8 E) 12

5. Folosesc beþiºoare de chibrit egale pentru a forma cifre, ca în figurã. Fiind


dat un numãr, „greutatea” lui este datã de numãrul de beþiºoare necesare pentru
a-l forma. Cât „cântãreºte” cel mai „greu” numãr de douã cifre?
A) 10 B) 12 C) 88 D) 99 E) 14
6. Andrei are 23 cubuleþe, Mihai are 25 cubuleþe, Mircea are 27 cubuleþe ºi
Ioana are 28 cubuleþe. Care dintre ei poate forma un cub mare folosind toate cubuleþele pe care le are?
A) Andrei B) Mihai C) Mircea D) Ioana E) Nici unul.

7. Vreau sã colorez un pãtrat 8 D 8, folosind 6 culori, astfel: primul pãtrãþel negru, urmãtoarele
douã albe, urmãtoarele trei roºii, urmãtoarele patru verzi, urmãtoarele cinci roz ºi urmãtoarele
ºase maro. Dupã aceea, din nou, un pãtrãþel negru, douã albe, trei roºii, patru verzi, cinci roz
ºi ºase maro º.a.m.d. Cu ce culoare voi colora ultimul pãtrãþel?
A) negru B) alb C) roºu D) verde E) roz

8. S-au fãcut 4 afirmaþii despre numãrul natural A: „A este divizibil cu 5”, „A este divizibil cu 11”, „A este
divizibil cu 55”, „A este mai mic decât 10”. ªtim cã doar douã afirmaþii dintre acestea sunt adevãrate, iar
celelalte douã sunt false. Atunci A este egal cu:
A) 0 B) 5 C) 10 D) 11 E) 55

9
18

9. Suma numerelor de pe fiecare linie este scrisã în dreapta. Care este valoarea
expresiei ?
A) 1 B) 3 C) 8 D) 11 E) 19

10. Un buchet conþine o floare roºie, una albastrã, una galbenã ºi una albã. Albinuþa Maja trebuie sã viziteze
fiecare floare din buchet o singurã datã. Ea porneºte de pe floarea roºie, dar nu zboarã direct de la floarea
galbenã la floarea albã. În câte moduri poate vizita Maja toate florile?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6
11. Am 3 cutii: una albã, una roºie ºi una verde. Una dintre ele conþine batoane de ciocolatã, a doua conþine
mere, iar a treia este goalã. Care este cutia cu ciocolatã, dacã ºtim cã este albã sau roºie, iar cutia cu mere nu este
nici albã, nici verde?
A) albã B) roºie C) verde D) roºie sau verde E) Imposibil de aflat.

12. În desenul alãturat sunt 3 tipuri de pãtrate, de dimensiuni diferite. Latura celui mai mic
este de 20 cm. Care este lungimea liniei marcate în desen?
A) 20 cm B) 400 cm C) 420 cm D) 480 cm E) 720 cm

13. Care este numãrul minim de cifre ce trebuie ºterse din numãrul 12323314 pentru a obþine un numãr care,
citit de la dreapta la stânga este identic cu numãrul citit de la stânga la dreapta?
A) 1 B) 4 C) 3 D) 7 E) 8

14. Între Alan ºi Bob este diferenþã de 1 an. Între Bob ºi Dave este diferenþã de 2 ani. Între Dave ºi Sam este
diferenþã de 3 ani. Între Alan ºi Sam este diferenþã de 4 ani. Care dintre urmãtoarele cazuri este imposibil?
A) Alan este cel mai mare B) Bob este cel mai mare C) Bob este cel mai tânãr
D) Sam este cel mai bãtrân E) Sam este cel mai tânãr

15. Peste un râu lat de 120 metri s-a construit un pod. Un sfert din pod este deasupra malului stâng al râului
ºi un alt sfert este deasupra malului drept. Care este lungimea podului?
A) 60 m B) 180 m C) 480 m D) 240 m E) 160 m

16. ABCD este un pãtrat cu latura de 10 cm. Distanþa dintre punctele M ºi N este de
6 cm. Fiecare regiune necoloratã reprezintã sau triunghiuri isoscele egale sau pãtrate
egale. Care este aria suprafeþei colorate din interiorul pãtratului ABCD?
A) 100 cm2 B) 84 cm2 C) 48 cm2 D) 52 cm2 E) 64 cm2

17. Vrãjitorul Merlin a transformat figura X în figura Y.


În care dintre figurile urmãtoare va fi transformatã figura
G, dupã aceeaºi regulã?

A) B) C) D) E)

18. Greutatea motanului Tony este x% din greutatea motanului Tiny, iar
greutatea lui Tiny este 4x% din greutatea lui Tony. De câte ori este mai greu
Tiny decât Tony?
A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 4 E) Imposibil de determinat.

10
19

19. Vreau sã colorez toate pãtrãþelele din grila alãturatã utilizând culorile A, B, C ºi D,
astfel încât pãtrãþelele vecine sã nu aibã aceeaºi culoare (pãtrãþelele care au un vârf comun
sunt considerate vecine). Unele pãtrãþele au fost colorate ca în figurã. Ce culoare va avea
pãtrãþelul haºurat?
A) A B) B C) C D) D E) Sunt douã posibilitãþi.

20. Care dintre urmãtoarele


modele nu sunt formate dintr-o
singurã bucatã de sfoarã?
A) I, III, IV ºi V B) III, IV ºi V
C) I, III ºi V D) Toate. I II III IV V
E) Niciuna dintre ele.
21. 8 carduri numerotate de la 1 la 8 sunt puse în douã cutii, A ºi B, aºa încât suma numerelor
cardurilor din cele douã cutii sã fie aceeaºi. Dacã ºtim ca în cutia A sunt exact 3 carduri, atunci sigur:
A) 3 carduri din cutia B au numere impare B) 4 carduri din cutia B au numere pare
C) cardul cu numãrul 1 nu este în cutia B D) cardul cu numãrul 2 este în cutia B
E) cardul cu numãrul 5 este în cutia B.
22. Vreau sã formez un paralelipiped cu dimensiunile 30 D 30 D 50 din cubuleþe rigide, toate
de aceeaºi mãrime. Care este numãrul minim de astfel de cubuleþe din care poate fi construit
paralelipipedul?
A) 1 B) 10 C) 45 D) 450 E) 45000
23. Harry are douã zaruri cu 8 feþe. Unul este numerotat de la 1 la 8, iar altul este numerotat de la 3 la 10. El
aruncã cu ambele zaruri o datã ºi adunã numerele obþinute. Ce valoare are cele mai mari ºanse sã se obþinã?
A) 4 B) 9 C) 11 D) 12 E) 18
24. În tabelul 4 D 2 alãturat sunt scrise douã numere pe primul rând, iar în fiecare dintre
rândurile urmãtoare sunt scrise suma ºi diferenþa numerelor de pe rândul anterior. Petriºor a
completat în acelaºi mod un tabel 7 D 2 ºi a obþinut pe ultimul rând 96 ºi 64. Care este suma
numerelor scrise de Petriºor pe prima linie?
A) 8 B) 12 C) 20 D) 160 E) Nu se poate afla.
25. Dimineaþã, la 6:15, Fantoma a vizitat castelul ºi a fãcut ca limbile ceasului, care arãtau corect ora, sã meargã
în sens invers, dar cu aceeaºi vitezã. Fantoma a reapãrut la 19:30. Ce orã arãta ceasul când a reapãrut Fantoma?
A) 17:00 B) 19:30 C) 5:00 D) 13:15 E) 5:16
26. Oliver are 2009 piese pãtrate identice ºi construieºte cu ele, punându-le una lângã alta
fãrã sã suprapunã piesele, dreptunghiuri pline (complet acoperite). Câte dreptunghiuri diferite
poate obþine, dacã în fiecare dreptunghi foloseºte toate piesele?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 7 E) 2009
27. Datoritã unei greºeli de redactare, o carte este numerotatã astfel: 1, 2, 4, 5, 7, 8, etc.
(fiecare al treilea numãr a fost sãrit). Ultima paginã a cãrþii are numãrul 92. Câte pagini are
cartea în realitate?
A) 30 B) 61 C) 62 D) 92 E) 122

28. În þara Picioarecaraghioase, piciorul stâng al fiecãrui bãrbat este cu douã numere mai mare decât piciorul
drept, iar piciorul stâng al fiecãrei femei este cu un numãr mai mare decât piciorul drept. Pantofii, însã, se vând
întotdeauna în perechi de aceeaºi mãrime. Pentru a economisi bani, un grup de prieteni au cumpãrat împreunã
pantofi. Dupã ce toþi s-au încãlþat cu pantofii care li se potriveau, au rãmas exact doi pantofi, unul de mãrimea
36 ºi altul de mãrimea 45. Care este cel mai mic numãr de persoane din acest grup?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
29. Douã plãci dreptunghiulare, având dimensiunile 8 D 10 ºi 9 D 12, se suprapun
parþial. Zona gri închis are suprafaþa 37. Ce suprafaþã are zona gri deschis?
A) 43 B) 188 C) 94 D) 108 E) 65

11
20

30. În Telelandia toate numerele de telefon au 8 cifre ºi niciun numãr nu începe cu 0. În câte numere de
telefon cifrele sunt în ordine crescãtoare?
A) 99999999 B) 9 C) 7 D) 2 E) 1
31. „Turnul” din imagine este format din 3 forme geometrice: pãtrat, dreptunghi,
triunghi echilateral (cu cele trei laturi egale). Perimetrul celor 3 figuri este acelaºi. Latura
pãtratului este de 9 cm. Care este lungimea laturii marcate în figurã?
A) 4 cm B) 9 cm C) 6 cm D) 12 cm E) 36 cm

32. Într-o camerã sunt câini ºi pisici. Numãrul lãbuþelor pisicilor este de douã ori mai
mare decât numãrul de nasuri ale câinilor. Numãrul pisicilor este:
A) de douã ori mai mare decât al câinilor B) egal cu numãrul câinilor
C) jumãtate din numãrul câinilor D) 1 din numãrul câinilor
2
E) de patru ori mai mare decât numãrul câinilor

33. În trupa de dans sunt 39 de bãieþi ºi 23 de fete. În fiecare sãptãmânã se


adaugã trupei 6 bãieþi ºi 8 fete, pânã când vor fi fete ºi bãieþi în numãr egal.
Câte persoane va conþine atunci trupa?
A) 62 B) 76 C) 78 D) 174 E) 112

34. Camerele unui hotel sunt numerotate cu numere de 3 cifre. Prima cifrã indicã etajul ºi urmãtoarele douã,
numãrul camerei. De exemplu, 125 înseamnã camera 25 de la primul etaj, iar 301 înseamnã camera 1 de la
etajul trei. Hotelul are 5 etaje cu câte 35 de camere fiecare ºi un restaurant la parter. Câte locuri de cazare are
hotelul, dacã în camerele cu numãr par sunt 2 paturi, iar în cele cu numãr impar sunt 3 paturi?
A) 5 B) 125 C) 175 D) 435 E) 440

35. Ce figurã nu poate fi obþinutã din cele douã piese de domino alãturate ?

A) B) C) D) E)

36. Din 100 kg de portocale pot obþine fie 60 l suc, fie 10 kg de dulceaþã. Anul trecut, bunicul a cumpãrat
2800 kg de portocale. El a fãcut 1200 l de suc, iar cu restul, dulceaþã. Câte kilograme de dulceaþã a obþinut?
A) 20 kg B) 80 kg C) 200 kg D) 278 kg E) 800 kg

37. În imagine este prezentat un corp având 6 feþe triunghiulare. Fiecãrei feþe îi
corespunde suma numerelor ataºate celor trei vârfuri ale ei. Dacã toate sumele
corespunzãtoare feþelor sunt egale ºi douã dintre numere, 1 ºi 5, sunt poziþionate ca în
figurã, care este suma celor 5 numere ataºate vârfurilor?
A) 6 B) 9 C) 17 D) 54 E) Nu se poate determina.

38. În 2008 s-a desfãºurat în Rusia a 15-a ediþie a concursului Cangurul. Ann a participat
pentru prima datã la Cangurul, la a V-a ediþie, exact în ziua în care împlinea 10 ani. În ce
an s-a nãscut Ann?
A) 1983 B) 1987 C) 1988 D) 1989 E) 1993

39. Astãzi este duminicã. Francis începe sã citeascã o carte de 290 de pagini. El citeºte
4 pagini pe zi, cu excepþia duminicii, când citeºte 25 de pagini pe zi. În câte zile va
termina cartea, ºtiind cã a citit în fiecare zi?
A) 12 B) 73 C) 10 D) 35 E) 41
40. Un careu 3 D 3 este completat ca în imagine. La o mutare, oricare douã
numere pot fi interschimbate. Care este numãrul minim de mutãri ce trebuie fãcute,
pentru ca suma numerelor de pe orice linie sã fie divizibilã cu 3?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Este imposibil de obþinut.
12
21

Clasele VII-VIII Cangurul – concursul la care alegi singur subiectul!


F.I.E.S. ºi I.D.E.E. pregãtesc un program prin care fiecare participant va primi în mod personal,
pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrilor sale la concursurile Cangurul. Pentru aceasta vã rugãm
sã completaþi pe foaia de rãspuns, în spaþiul prevãzut, o parolã formatã din 4 litere sau spaþii albe cu
care veþi putea accesa aceastã analizã pe site-ul www.cangurul.ro.
Testul conþine 30 de probleme de matematicã ºi 10 probleme de ºtiinþe (marcate cu roºu).
Subiectele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, cele de la 21 la 30
câte 5 puncte, iar cele de la 31 la 40 din nou câte 4 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu.
Se vor lua în calcul numai primele 30 de întrebãri la care se indicã un rãspuns valabil (nu ºi cele
la care nu aþi bifat niciun rãspuns, sau cele la care aþi bifat 2, 3 sau 5 rãspunsuri). Puteþi obþine mai
multe puncte dacã abordaþi problemele 11-40, dar riscaþi sã pierdeþi timp cu probleme mai grele.
ATENÞIE! Foaia de rãspuns conþine o nouã coloanã numit㠄Sigur?”. Dacã este bifat cerculeþul
„Sigur?” din dreptul unei întrebãri ºi rãspunsul este corect, se obþine încã 1 punct în plus faþã de punctajul
problemei. Dacã însã este bifat cerculeþul „Sigur?” ºi rãspunsul este greºit, se pierd încã 2 puncte.
Dacã a fost bifat un rãspuns greºit ºi s-a observat greºeala, pot fi bifate cerculeþele corespunzãtoare
rãspunsurilor greºite ºi lãsat nebifat numai cerculeþul corespunzãtor rãspunsului bun.

1. Dintre numerele urmãtoare, care este par?


A) 2009 B) 2 + 0 + 0 + 9 C) 200 – 9 D) 200 D 9 E) 200 + 9
2. Steaua din imagine este formatã din 12 triunghiuleþe echilaterale identice. Perimetrul
stelei este de 36 cm. Care este perimetrul hexagonului colorat?
A) 6 cm B) 12 cm C) 18 cm D) 24 cm E) 36 cm

3. Daniel scrie pe un DVD un fiºier ce are dimensiunea de 4197,6 MB. Dacã selecteazã viteza de scriere 1x,
constatã cã scrierea dureazã 53 min. Cât va dura scrierea, dacã va selecta 18x?
A) 23,76 min B) 2,94 min C) 1,32 min D) 1425,6 s E) 954 s
4. Aria pãtratului mare este 1. Care este aria pãtrãþelului mic negru?

A) 1 B) 1 C) 1 D) 1 E) 1
2 23 23 233 1222
5. Harry duce corespondenþa pe Strada Lungã. El trebuie sã transmitã câte un plic
pentru toate casele care au numere impare. Prima casã are numãrul 15, iar ultima are
numãrul 53. La câte case a transmis Harry corespondenþa?
A) 19 B) 20 C) 38 D) 39 E) 53
6. În câte ore se formeazã numãrul de leucocite dintr-un mm3 de sânge, dacã leucocitele se multiplicã sub
acþiunea hormonului timic cu o ratã de 20 celule / 30 minute (leucocite: 4000 – 8000 / mm3)?
A) 50 ore B) 75 ore C) 250 ore
D) Între 6000 ºi 12000 ore. E) Între 100 ºi 200 ore.
7. Liftul poate transporta 12 adulþi sau 20 de copii. Care este numãrul maxim de copii ce pot urca cu 9 adulþi?
A) 3 B) 23 C) 5 D) 11 E) 8
8. În imagine este prezentat un corp având 6 feþe triunghiulare. Fiecãrei feþe îi corespunde
suma numerelor ataºate celor trei vârfuri. Dacã toate aceste sume ale feþelor sunt egale ºi
douã dintre numere, 1 ºi 5, sunt poziþionate ca în figurã, care este suma celor 5 numere
ataºate vârfurilor?
A) 6 B) 9 C) 17 D) 54 E) Nu se poate determina.

9. Dan observã cã bucata de lemn de 100 g dezlocuieºte 18 ml de apã când pluteºte liber, respectiv, 27 ml,
când aºazã pe ea mai multe monezi ºi este gata-gata sã se scufunde. Ce masã maximã pot atinge monezile care
menþin bucata de lemn la suprafaþã?
A) 50 g B) 18 g C) 27 g D) 9 g E) 5 g
13
22

10. Trei tãieturi drepte împart un cub în 8 paralelipipede. Care este raportul între suprafaþa
totalã a celor 8 paralelipipede ºi suprafaþa cubului iniþial?
A) 1 : 1 B) 4 : 3 C) 3 : 2 D) 2 : 1 E) 4 : 1
11. Pentru a antrena foaia de hârtie A4 (300x210 mm), o imprimantã cu jet de cernealã
foloseºte un tambur cu razã 5/π cm. În cartea tehnicã a imprimantei este menþionatã viteza de
listare alb-negru de 8 pagini pe minut ºi de listare color, 5 pagini/ minut. Câte rotaþii efectueazã tamburul, pentru
a lista 6 pagini alb-negru ºi 4 pagini color? Cât timp dureazã listarea?
A) 21 rotaþii, 93 s B) 30 rotaþii, 120 s C) 30 rotaþii, 93 s D) 21 rotaþii, 120 s E) 3 rotaþii, 93 s

12. Vrãjitorul Merlin a transformat figura X


în figura Y. În care dintre figurile urmãtoare va
fi transformatã figura G, dupã aceeaºi regulã?

A) B) C) D) E)

13. În tabãra de la Poiana Pinului, Vlad primeºte o masã alimentarã de 1 kg pe zi. Aceasta conþine 10% lipide
care, prin ardere biochimicã, degajã 45 kcal/g. Corpul reþine numai 25% din aportul caloric. Care va fi masa
suplimentarã a corpului lui Vlad dupã o sãptãmânã? Se considerã cã 500 kcal este echivalent cu o creºtere în
masã de 100 g ºi cã numai lipidele au aport energetic.
A) 6,3 kg B) 0,225 kg C) 1,575 kg D) 157,5 kg E) 7 kg
14. Ann are 8 piese de jigsawpuzzle.

Ea alege trei dintre aceste piese ºi formeazã un pãtrat de 9 pãtrãþele. În câte moduri diferite
poate alege piesele?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

15. La petrecere sunt 4 bãieþi ºi 4 fete. Bãieþii danseazã numai cu fete ºi fetele danseazã numai cu bãieþi. La
sfârºitul petrecerii i-am întrebat pe toþi cu câþi parteneri au dansat. Bãieþii au zis, pe rând: 3, 1, 2, 2. Trei fete au
zis, pe rând: 2, 2, 2. Ce numãr a zis a patra fatã?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 7
16. Fracþiile 1 ºi 1 sunt marcate pe axa numerelor. Unde este situatã fracþia 1 ?
2 2 2

A) a B) b C) c D) d E) e
17. Pe o insulã populatã de nobili ºi mincinoºi, 25 de oameni stau la coadã. Fiecare, cu excepþia primei
persoane, zice cã persoana aflatã la coadã în faþa lui este mincinoasã, iar prima persoanã din coadã zice cã toþi
cei din spatele lui sunt mincinoºi. Câþi mincinoºi stau la coadã? (Nobilii întotdeauna spun adevãrul, iar mincinoºii
mint întotdeauna)
A) 0 B) 12 C) 13 D) 25 E) Imposibil de aflat.
18. Pornind din punctul P, o furnicuþã se deplaseazã pe muchia cubului în sensul sãgeþii.
Ajunsã în capãt, ea are de ales: merge spre dreapta sau spre stânga. La capãtul celei de-a doua
muchii, iar are de ales; ºi aºa mai departe. Ea alege alternativ dreapta ºi stânga. Dupã câte
muchii parcurse ajunge din nou în punctul P?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 12 E) 24
14
23

19. Toþi divizorii numãrului N, diferiþi de N ºi 1, sunt scriºi în linie. Cel mai mare divizor de pe linie este de
45 de ori mai mare decât cel mai mic. Câte numere naturale satisfac aceastã condiþie?
A) 0 B) 6 C) 2 D) 45 E) O infinitate.
20. Vreau sã colorez pãtrãþelele din grila alãturatã folosind culorile P, Q, R ºi S, astfel
încât oricare douã pãtrãþele vecine sã aibã culori diferite (pãtrãþelele cu un vârf comun se
considerã vecine). Unele pãtrãþele sunt deja colorate, ca în figurã. Ce posibilitãþi de colorare
ale pãtrãþelului haºurat existã?
A) numai Q B) numai R C) numai S D) R sau S
E) Nu se poate ºti.
21. Dacã suprapun peste o placã triunghiularã o placã pãtratã 6 cm D 6 cm, pot acoperi 60% din ea. Dacã

suprapun placa triunghiularã peste placa pãtratã, pot acoperi 1 din ea. Care este aria plãcii triunghiulare?
2
A) 21,6 cm2 B) 24 cm2 C) 36 cm2 D) 40 cm2 E) 60 cm2
22. Dimineaþã, la 6:15, Fantoma a vizitat castelul ºi a fãcut ca limbile ceasului, care arãtau corect ora, sã
meargã în sens invers, dar cu aceeaºi vitezã. Fantoma a reapãrut la 19:30. Ce orã arãta ceasul când a reapãrut
Fantoma?
A) 17:00 B) 19:30 C) 5:00 D) 13:15 E) 5:16
23. Nick mãsoarã unghiurile a douã triunghiuri – unul ascuþitunghic ºi unul obtuzunghic. El îºi aminteºte
mãsurile a patru dintre aceste unghiuri: 120°, 80°, 55° ºi 10°. Care este cel mai mic unghi al triunghiului
ascuþitunghic?
A) 5° B) 10° C) 45° D) 55° E) Sunt mai multe posibilitãþi.

24. În egalitatea 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 = 5 ⋅ 6 ⋅ 7 literele diferite reprezintã cifre diferite ºi aceeaºi literã reprezintã o
8 ⋅ 7 ⋅9 ⋅

aceeaºi cifrã. Câte valori diferite poate avea produsul T · H · R · E · E?


A) 0 B) 1 C) 3 D) 8 E) 3024
25. La un liceu au fost înscriºi 131 de elevi în clasa a IX-a, la trei profiluri. Se ºtie cã sunt un numãr egal de
clase pe profil, iar clasele corespunzãtoare a douã profiluri sunt complet ocupate. Dacã suprafaþa fiecãrei clase este
50 m2, ºi numãrul maxim de elevi în clasã este 25, iar cel minim este 15, care este numãrul mediu de elevi/m2 în
fiecare tip de clasã?
A) 0,5; 0,32; 0,3 B) 0,436 C) 0,5 D) 3 E) 0,5; 0,64

26. Câte numere de 10 cifre formate numai cu cifrele 1, 2 sau 3 existã, astfel încât oricare douã cifre vecine
sã difere prin 1?
A) 0 B) 32 C) 64 D) 1 E) 3100
27. Vineri a scris pe nisip ºiruri de numere naturale diferite, mai mici decât 11. Robinson Crusoe a examinat
aceste ºiruri ºi a observat cu satisfacþie cã, în fiecare pereche de numere vecine, unul dintre numere este divizibil
cu celãlalt. Câþi termeni conþine cel mai lung ºir scris de Vineri?
A) 4 B) 3 C) Oricât de mulþi. D) 9 E) 10

28. În 100 g de soluþie sunt dizolvate NaCl ºi KBr, în raport


molar de 2 : 1. În aceastã soluþie se mãsoarã o proprietate, A, a
ionului Br–, valoarea determinatã fiind A = 0,027. Reprezentarea
acestei proprietãþi pentru diferite concentraþii ale ionului Br– se
poate observa în graficul alãturat (ANa = 23, ACl = 35,5, AK = 39,
ABr = 80). În ce masã de apã s-au dizolvat sãrurile?
A) 100 g B) 23,6 g C) 76,4 g
D) 72,3 g E) 44,4 g

29. În ∆123 , mãsura unghiului B este de 20° ºi mãsura unghiului C este de 40°. Lungimea bisectoarei
unghiului A este 2. Aflaþi BC – AB.
A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 4 E) Imposibil de aflat.
15
24

30. Un pãtrat este împãrþit în 2009 pãtrãþele având lungimile laturilor numere întregi. Care este cea mai micã
lungime posibilã a laturii pãtratului iniþial?
A) 44 B) 45 C) 46 D) 503 E) Nu este posibil sã fie împãrþit pãtratul în 2009 pãtrãþele.
31. Produsul a patru numere naturale diferite este 100. Care este suma lor?
A) 100 B) 14 C) 30 D) 18 E) 20
1 3 = 45° ºi PQ = PS = RS. Care este
32. În figurã, QSR este o dreaptã, 12123
mãrimea unghiului QPR?
A) 36° B) 42° C) 54° D) 57° E) 84°

33. O probã de apã mineralã conþine 2,4 mg Mg2+/litru (AMg = 24). Numãrul
acestor ioni din 100 ml de apã mineralã este:
A) 10-5 B) 0,01 C) 6,022 · 1018 D) 1,44 · 1020 E) 6,022 · 1021

34. În imagine este prezentat un poligon cu 9 laturi. Care este mãsura unghiului X?
A) 40° B) 45° C) 120° D) 90° E) 60°

35. Vlad trebuie sã obþinã 100 g de sirop de zahãr de concentraþie maximã. Dacã solubilitatea zahãrului este
de 130 g zahãr/100 g apã la 50° C, atunci masa de zahãr utilizatã de Vlad este:
A) 56,52 g B) 130 g C) 176,92 g D) 230 g E) 200 g

36. Care dintre urmãtoarele figuri


se pot desface în cel puþin douã
piese, fãrã a fi tãiate?
A) I, III, IV ºi V B) III, IV ºi V
C) I, III ºi V D) I ºi V I II III IV V
E) Nici una dintre ele.

37. Daniel trebuie sã capteze într-un vas de sticlã un volum de 1,12 ml de gaz degajat în urma reacþiei dintre apã ºi o
bobiþã de sodiu cu masa x. Volumul unui mol de gaz în condiþii normale este de 22,4 l (ANa = 23). Valoarea lui x este:
A) 5×10-2 moli B) 2,3 g C) 4,6 mg D) 23 mg E) 2,3 mg

38. Ce figurã nu poate fi obþinutã din cele douã piese de domino alãturate ?

A) B) C) D) E)

39. A câta parte din pãtrat este haºuratã?

A) 1 B) 1 C) π + 1 D) π E) 1
2 23 1 1

40. Primele trei modele din ºir sunt reprezentate în imagine.


Fãrã a include decupajul, câte pãtrãþele conþine cea de-a 10-a
figurã din ºir?
A) 36 B) 196 C) 104
D) 92 E) 100

16
25

Clasele IX-X Cangurul – concursul la care nu am nevoie de ajutor!

F.I.E.S. ºi I.D.E.E. pregãtesc un program prin care fiecare participant va primi în mod personal,
pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrilor sale la concursurile Cangurul. Pentru aceasta vã rugãm
sã completaþi pe foaia de rãspuns, în spaþiul prevãzut, o parolã formatã din 4 litere sau spaþii albe cu
care veþi putea accesa aceastã analizã pe site-ul www.cangurul.ro.
Subiectele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, iar cele de la 21
la 30 câte 5 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu.
Puteþi rezolva fie problema de matematicã, fie cea de informaticã (nu amândouã dacã au acelaºi numãr).
Dacã alegeþi problema de informaticã, nu uitaþi sã bifaþi pe foaia de rãspuns cerculeþul de pe
coloana din dreapta.
ATENÞIE! Foaia de rãspuns conþine o nouã coloanã numit㠄Sigur?”. Dacã este bifat cerculeþul
„Sigur?” din dreptul unei întrebãri ºi rãspunsul este corect, se obþine încã 1 punct în plus faþã de punctajul
problemei. Dacã însã este bifat cerculeþul „Sigur?” ºi rãspunsul este greºit, se pierd încã 2 puncte.
Dacã a fost bifat un rãspuns greºit ºi s-a observat greºeala, pot fi bifate cerculeþele corespunzãtoare
rãspunsurilor greºite ºi lãsat nebifat numai cerculeþul corespunzãtor rãspunsului bun.

1. Leonard a scris un ºir de numere, astfel încât 1. Norma internaþionalã de codificare a caracterelor,
fiecare numãr (începând cu al treilea numãr din ºir) sã numitã ASCII (American Standard Code for Infor-
fie suma celor douã numere precedente. Al patrulea mation Interchange), prevedea iniþial ca fiecare
numãr din ºir este 6 ºi al ºaselea numãr este 15. Care caracter sã se reprezinte pe 7 biþi. Care este numãrul maxim
este al ºaptelea numãr? de caractere care ar fi putut fi reprezentate în acest caz?
A) 9 B) 3 C) 21 D) 39 E) 24 A) 128 B) 156 C) 1F D) 256 E)127

2. Care dintre urmãtoarele numere este multiplu de 3? 2. În aplicaþia Microsoft Word un paragraf se
A) 2009 B) 2 + 0 + 0 + 9 C) (2 + 0) · (0 + 9) încheie în urma acþionãrii tastei:
D) 200 9
E) 200 – 9 A) ALT B) CTRL C) TAB
D) SHIFT E) ENTER
3. Suprafaþa triunghiului din figurã este de 80 m2 ºi 3. Dintre datele stocate în memoria Clipboard se pot
raza cercurilor având centrele în vârfurile triunghiului lipi, folosind comanda Lipire (Paste), urmãtoarele date:
este de 2 m. Care este, în m2, A) numai datele tãiate folosind comanda Tãiere (Cut)
aria suprafeþei colorate? B) ultima datã copiatã sau tãiatã folosind comanda
A) 78 B) 80 – 2π Copiere (Copy), respectiv Tãiere (Cut)
C) 80 D) 80 – 4π C) toate datele copiate sau tãiate folosind comanda
E) 78π Copiere (Copy), respectiv Tãiere (Cut)
D) numai datele copiate folosind comanda Copiere (Copy)
E) nu se pot lipi datele din memoria Clipboard
4. Dacã a b = ab + a + b ºi 3 5 = 2 x, atunci 4. Care dintre urmãtoarele variante reprezintã
x este egal cu: echivalentul a 3 Gb?
A) 3 B) 6 C) 7 D) 7,5 E) 12 A) 3000000 Kb B) 300 Mb C) 3072 Mb
D) 3048 Mb E) 3000 Mb
5. Care este numãrul minim de puncte din 5. Care dintre urmãtoarele formate de fiºier imagine
figurã ce trebuie ºterse, astfel încât oricare 3 permite utilizarea efectului de transparenþã ºi permite
puncte din cele rãmase sã nu fie coliniare? animaþii simple?
A) 0 B) 5 C) 3 D) 6 E) 7 A) GIF B) JPG C) PNG D) BMP E) TIFF
1 1 1 1 6. Unitatea standard pentru mãsurarea vitezei de
6. Care este valoarea lui
din din din din
2 2 2 2 transfer date prin intermediul conexiunii la Internet
1 1 1 1 1 se exprimã în:
din din din din din 1000?
2 2 2 2 23 A) biþi pe minut B) megaocteþi pe secundã
A) 500 B) 900 C) 100 D) 1000 C) kiloocteþi pe secundã D) biþi pe secundã
E) Niciunul dintre acestea. E) kiloocteþi pe minut
17
26

7. Pentru câte numere naturale nenule, pãtratul ºi 7. Care din urmãtoarele reprezintã un sistem de operare?
cubul lor au acelaºi numãr de cifre? A) Mozilla Firefox B) MS DOS C) Microsoft Office
A) 0 B) 3 C) 2 D) Pentru toate. E) O infinitate. D) Windows Explorer E) Internet Explorer

8. Într-o întrecere la care participã 2009 persoane, 8. Aplicaþia Command Prompt (MS-DOS Prompt)
numãrul concurenþilor pe care i-a întrecut John este permite scrierea unor comenzi prin intermediul cãrora
de trei ori mai mare decât numãrul celor care l-au se relizeazã: I. gestiune de fiºiere ºi foldere
întrecut pe John. Pe ce poziþie s-a situat John? II. lansare de alte aplicaþii
A) 503 B) 2009 C) 1005 III. operaþii cu ferestre
D) 4 E) 1507 A) I ºi II B) I ºi III C) II ºi III D) numai I
E) I ºi II ºi III
9. Patru piese de puzzle 9. Opþiunea Mail Merge în Microsoft Word permite:
compun un pãtrat pe care se A) editarea sub formã de documente Word a mesajelor
aflã 4 personaje. Pãtratul gestionate de Outlook Express
poate fi recompus ºi în alte B) trimiterea unor mesaje pe e-mail
moduri faþã de cel din ima- C) editarea unor formate standard pentru corespondenþã
gine. Câte pãtrate cu imagini D) crearea ºi tipãrirea unor machete completate cu date
diferite se pot obþine? dintr-o sursã externã
A) 1 B) 4 C) 6 D) 8 E) 24 E) unirea sub forma unui singur document a mesajelor
gestionate de Outlook Express
10. O lungã secvenþã de cifre a fost formatã scriind 10. Care dintre urmãtoarele comenzi, acþionate în
numãrul 2009 de 2009 ori. Suma cifrelor impare din mod Prompt (DOS), vã ajutã sã aflaþi adresa legãturii
ºir, ce sunt imediat urmate de cifre pare, este egalã cu: (interfeþei) de reþea?
A) 0 B) 9 C) 2009 D) 18072 E) 9 2008 A) route B) tracert C) arp
D) ipconfig E) toate comenzile
11. Câte zerouri trebuie puse în locul lui „*” în 11. În Excel, B4:F8 reprezintã:
fracþia zecimalã 12 31 pentru a obþine un numãr mai A) o zonã dreptunghiularã de laturi 4 ºi 8
B) adresa celulelor B4 ºi F8
mic decât 1223 , dar mai mare decât 12223 ? C) suma valorilor din celulele B4 ºi F8
1224 12224
A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) 2009 D) adresa unui domeniu format din celule adiacente
E) adresa unui domeniu format din celule neadiacente
12. Ce realizeazã secvenþa alãturatã aßb
12. Diferenþa dintre 1 ºi 10 este mai micã decât 1. bßc
de instrucþiuni?
Câte astfel de numere întregi n existã? cßa
A) atribuie aceeaºi valoare celor trei variabile
A) 19 B) 20 C) 39 D) 40 E) 41
B) testeazã dacã variabilele sunt egale douã câte douã
C) interschimbã valorile variabilelor b ºi c
D) interschimbã valorile variabilelor a ºi b
E) interschimbã valorile variabilelor a ºi c
13. Vrãjitorul Merlin a transformat figura X în figura 13. ªtiind cã toate citeste a,b,c
Y. În care dintre figurile urmãtoare va fi transformatã variabilele din sec- daca a<b atunci
figura G, dupã aceeaºi regulã? venþa alãturatã sunt m1ßa; m2ßb
întregi, stabiliþi ce se altfel
m1ßb; m2ßa
afiºeazã ca urmare a
sfarsit daca
rulãrii acestei secvenþe? dacã m1>c atunci m1ßc
A) maximul a trei dacã m2<c atunci m2ßc
numere întregi scrie m1, m2
B) minimul ºi
A) B) C) maximul a douã numere întregi
C) maximul ºi minimul a trei numere întregi (în
aceastã ordine)
D) minimul a trei numere întregi
D) E) E) minimul ºi maximul a trei numere întregi (în
aceastã ordine)
18
27

14. Un triunghi are un unghi de 68°. Se deseneazã 14. Ce valoare va avea variabila b dupã executarea
bisectoarele celor trei unghiuri. Câte secvenþei urmãtoare ?
grade are unghiul marcat în figurã? (Pascal) (C/C++)
A) 90° B) 124° a:= 10; b:=1; a=10; b=1;
C) 112° D) 136° repeat do
E) Nu se poate calcula. a:=a-2; b:=b+1 a=a-2; b++;
until a>=b while (a<b);
A) 2 B) 1 C) 4 D) 5 E) 3

daca a<b atunci


15. Ce figurã nu poate fi obþinutã din 15. Se considerã va- daca a<c atunci
cele douã piese de domino alãturate ? riabilele întregi a, b ºi c bßa*2
care au urmãtoarele
valori: a=2, b=5 ºi c=6. aßa*2
A) B) C)
Care dintre aceste varia- daca b>c atunci
bile îºi va schimba valoa- cßa*2
rea în urma executãrii
D) E) secvenþei alãturate? altfel bßb-1
A) doar a ºi b
B) doar b ºi c C) doar a
D) doar b E) doar a ºi c

16. În imagine este pre- 16. Subprogramul f primeºte prin intermediul


zentat un corp având 6 feþe parametrilor a ºi b douã numere naturale nenule ºi
triunghiulare. Fiecãrui feþe îi returneazã valoarea a-b dacã aUb ºi valoarea 0 altfel.
corespunde suma numerelor Care a fost valoarea iniþialã a variabilei n, dacã la
ataºate celor trei vârfuri. Dacã finalul executãrii secvenþei pseudocod urmãtoare s-a
toate aceste sume ale feþelor afiºat valoarea 3?
sunt egale ºi douã dintre pentru iß1,4 executa
numere, 1 ºi 5, sunt poziþionate ca în figurã, care este nßf(n,25)
suma celor 5 numere ataºate vârfurilor?
A) 6 B) 9 C) 17 D) 54 scrie n
E) Nu se poate determina. A) 1000 B) 2009 C) 103 D) 200 E) 30

17. Pe o insulã populatã de nobili ºi mincinoºi, 25 17. Fie trei secvenþe de numere: i) 1,4,6,8,9
de oameni stau la coadã. Fiecare, cu excepþia primei ii) 8,5,4,3,2,1 iii) 2,3,8,5,9
persoane, zice cã persoana aflatã la coadã în faþa lui Algoritmul de cãutare binarã se poate aplica direct,
este mincinoasã, iar prima persoanã din coadã zice cã fãrã alte prelucrãri prealabile:
toþi cei din spatele lui sunt mincinoºi. Câþi mincinoºi A) atât secvenþei i cât ºi secvenþei ii
stau la coadã? (Nobilii întotdeauna spun adevãrul, iar B) numai secvenþei iii
mincinoºii mint întotdeauna) C) numai secvenþei ii
A) 0 B) 12 C) 13 D) 25 E) Imposibil de aflat. D) numai secvenþei i
E) nu se poate aplica niciuneia dintre secvenþe.
18. 3 cercuri egale se inter- 18. În algoritmul pseudocod urmãtor, variabila e
secteazã sub unghiuri de 90°. O este de tip caracter, iar variabilele i ºi n sunt de tip
furnicã porneºte din punctul de întreg. Care dintre urmãtoarele ºiruri de valori au fost
intersecþie a douã cercuri ºi citite în timpul executãrii algoritmului, dacã s-a afiºat
merge, pe exteriorul construcþiei, succesiunea de caractere: eeleeeneee?
astfel: parcurge un sfert din cerc citeste n
ºi o ia la dreapta cu 90°, parcurge pentru iß1,n executa
un alt sfert din cerc ºi o ia la citeste e
stânga cu 90°, º.a.m.d. Dupã fiecare sfert de cerc, ea scrie e,’e’
schimbã direcþia, alegând alternativ dreapta ºi stânga.
Procedând astfel, câte sferturi de cerc va parcurge pânã scrie n
sã se întoarcã în punctul din care a plecat? A) 4 e l e n B) 10 e e l e e e n e e e
A) 6 B) 2 C) 3 D) 12 E) 24 C) 5 e n e l e D) 5 e l e n e E) 3 e l n
19
28

19. Un numãr prim este numit „ciudat” dacã, fie 19. Într-un limbaj de programare sunt definite
este format dintr-o singurã cifrã, fie are douã sau mai cuvinte rezervate. Aceasta presupune:
multe cifre ºi, în acest caz, numãrul obþinut eliminând A) folosirea lor pentru alþi identificatori de date
prima cifrã este „ciudat” ºi numãrul obþinut eliminând B) scrierea lor în program cu majuscule
ultima cifrã este de asemenea „ciudat”. Câte numere C) imposibilitatea utilizãrii lor ca identificatori pentru date
prime „ciudate” existã (1 nu este numãr prim)? D) nu au un înþeles bine stabilit în limbaj
A) 4 B) 7 C) 8 D) 9 E) O infinitate. E) nu pot fi folosite de cãtre programatori

20. Care este cel mai mic numãr natural n pentru 20. Prin URL înþelegem:
care (2 2 – 1)(3 2 – 1)(4 2 – 1) ... (n2 – 1) este pãtrat A) un serviciu de cãutare on-line
perfect? B) un protocol de transfer al fiºierelor
A) 6 B) 8 C) 16 D) 27 C) un browser de WEB
E) Alt rãspuns. D) o adresã pentru localizarea resurselor pe Internet
E) o adresã necesarã pentru comunicarea prin e-mail

21. Friday a scris pe nisip ºiruri de numere naturale 21. Se considerã ºirul a ce memoreazã elementele
diferite, dar nu mai mari decât 10. Robinson Crusoe a a 1 =12 , a 2 =35 , a 3 =2 , a 4 =8 ºi funcþia f , definitã în
examinat aceste ºiruri ºi a observat cu satisfacþie cã, în continuare. Ce valoare are f(4)?
fiecare pereche de numere vecine, unul dintre numere ⎧⎪ax +f(x-1)%10 pentru x 1 1
f(x)= ⎨
este divizibil cu celãlalt. Câþi termeni conþine cel mai ⎪⎩ 0 altfel
lung ºir scris de Friday?
A) 4 B) 3 C) Oricât de mulþi. D) 9 E) 10 S-a notat cu a%b restul împãrþirii lui a la b.
A) 57 B) 12 C) 17 D) 0 E) 7

22. La fiecare test, notele obþinute pot fi 0, 1, 2, 3, 22. Cu ce trebuie completate punctele de suspensie
4 sau 5. Dupã 4 teste, media notelor lui Mary este 4. astfel încât, în urma executãrii secvenþei urmãtoare,
Care dintre urmãtoarele afirmaþii nu poate fi adevãratã? sã se afiºeze cel mai mare divizor al lui n care este
A) Mary a obþinut numai nota 4 . diferit de n? (de exemplu, pentru n=27 se va afiºa 9)
B) Mary a obþinut nota 3 exact de 2 ori. citeste n (numãr natural)
C) Mary a obþinut nota 3 exact de 3 ori. qß1; iß2
D) Mary a obþinut nota 1 exact o datã. cât timp q=1 executa
E) Mary a obþinut nota 4 exact de douã ori. daca n%i=0 atunci
qßi
altfel
ißi+1

scrie ...

A) [n/i] B) i C) q D) q-i E) [q/i]

23. Bob vrea sã punã pioni în celulele unei table 23. Ai fãcut un depozit la bancã, având valoarea
4 D 4 astfel încât numãrul pionilor pe orice linie sau iniþialã s , iar în fiecare an primeºti, suplimentar, o
coloanã sã fie diferit (într-o celulã pot fi puºi mai mulþi dobândã p. Care dintre algoritmii urmãtori reprezintã
pioni, dar pot exista ºi celule goale). Care este numãrul valoarea depozitului dupa n ani ?
minim de pioni ce pot fi aºezaþi pe tablã? A) pentru i de la 1 la n
A) 4 B) 14 s ←(1 + p)*s
C) 15 D) 18
E) 19 B) pentru i de la 1 la n
s← p*s

C) pentru i de la 1 la n
s ←s+ p
D) pentru i de la 1 la n
s ← s*(p + s)
E) pentru i de la 1 la n
s ←s+ p +s

20
29

24. Fie AD medianã a triunghiului ABC. Unghiul 24. Fie vectorul v cu urmãtoarele componente:
ACB mãsoarã 30°, unghiul ADB mãsoarã 45°. Care v=(3,5,7,9,11,2) . În urma executãrii secvenþei
este mãsura unghiului BAD? urmãtoare, valoarea memoratã în variabila k va fi:
A) 45° B) 30° kß1
C) 22°30′ D) 135° pentru iß1,5 executa
E) 15° pentru jßi+1,6 executa
daca v[j]<v[i] atunci
kßk+1

A) 1 B) 10 C) 11 D) 5 E) 6
25. Dimineaþã, la 6:15, Fantoma a vizitat castelul ºi 25. Se considerã funcþia min(a,b) care returneazã
a fãcut ca limbile ceasului, care arãtau corect ora, sã valoare minimã dintre a ºi b ºi funcþia max(a,b) care
meargã în sens invers dar cu aceeaºi vitezã. Fantoma returneazã valoarea maximã dintre a ºi b. De asemenea,
a reapãrut la 19:30. Ce orã arãta ceasul când a reapãrut se considerã urmãtoarele expresii:
Fantoma? 1) min(min(a,b),max(b,c))
A) 17:00 B) 19:30 C) 5:00 2) min(max(a,b),max(b,c)
D) 13:15 E) 5:16 3) min(max(a,b),min(b,c))
Care dintre ele returneazã valoarea minimã dintre a, b, c ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) toate E) niciuna
26. Câte numere de 10 cifre formate din cifrele 1, 2 26. Gigel a zgâriat ecranul LCD al PC-ului sãu
ºi 3 existã, astfel încât oricare douã cifre vecine sã exact pe diagonalã, lãsându-i o urmã având grosimea unui
difere prin 1? pixel. Câþi pixeli vor fi afectaþi atunci când utilizeazã
A) 0 B) 32 C) 64 D) 1 E) 310 ecranul, ºtiind cã rezoluþia acestuia este 1280 D 800 ?
A) 10 B) 8 C) 2 D) 4 E) 160

27. Tânãrul Kangaroo are 2009 cuburi unitate cu 27. Un algoritm de arhivare (compresare) a fiºierelor
dimensiunile 1 D 1 D 1, pe care le aranjeazã sub forma poate avea la bazã urmãtoarea idee: se parcurge ºirul
unui paralelipiped (cu muchii mai mari de 1). Are, de de date (octeþi, de exemplu) ºi, ori de câte ori se
asemenea, 2009 etichete colorate de dimensiuni 1 D 1 întâlneºte un ºir de valori consecutive identice, acesta
cu care vrea sã acopere suprafaþa paralelipipedului în se înlocuieºte cu o secvenþã de forma $nc, unde prin
totalitate. Câte etichete îi rãmân? $ am desemnat un simbol special, iar n este numãrul
A) Mai mult de 1000. B) 763 de apariþii (consecutive) ale simbolului (caracterului,
C) 476 D) 49 octetului) c. De exemplu, secvenþa abbbbddddde se
E) Kangaroo nu poate acoperi cu etichete întreaga va transforma în a $ 4 b $ 5 d e . Urmãtorul algoritm
suprafaþã a paralelipipedului. realizeazã operaþia inversã, de dezarhivare a unui ºir
deja arhivat. Pentru aceasta, cele douã instrucþiuni lipsã
notate … trebuie sã fie înlocuite.
cât timp mai sunt simboluri
citeste un simbol c
daca c=$ atunci
citeste n
pentru i de la 1 la n
...

altfel
afiseaza c

A) citeste un caracter c B) afiseaza c


afiseaza caracterul c citeste c
C) daca n > 0 atunci
reia executia

D) sterge caracterul c
afiseaza c
E) programul nu poate fi completat
21
30

28. Câteva portocale, piersici, mere ºi banane sunt 28. Fie un ºir de n cifre zecimale ºi urmãtorul algoritm:
aºezate în linie, astfel încât oricare douã fructe din qß1
specii diferite apar ca vecine mãcar o datã. Care este cat timp mai exista cifre in sir
numãrul minim de fructe aºezate în linie? citeste o cifra, c
A) 4 B) 5 C) 8 D) 12 daca c=2 atunci qß2q
E) Situaþia este imposibilã. Dacã valoarea finala a lui q este n2 stabiliþi rãspunsul corect:
A) ºirul de cifre zecimale reprezintã scrierea în baza
10 a unui numãr par
B) ºirul este format numai cu cifra 2
C) ºirul nu poate avea mai mult de douã cifre
D) afirmaþiile A, B ºi C sunt adevãrate
E) afirmaþiile A, B ºi C sunt false
29. Toþi divizorii numãrului N, diferiþi de N ºi 1, 29. O secvenþã de program conþine urmãtoarele
sunt scriºi în linie. Cel mai mare divizor de pe linie atribuiri, dar nu este cunoscutã ordinea realã în care
este de 45 de ori mai mare decât cel mai mic divizor. acestea sunt executate. ªtiind cã iniþial valorile variabilelor
Câte numere satisfac aceastã condiþie? x ºi y sunt 2 ºi 3, dar nu se ºtie care este 2 ºi care este 3,
A) 0 B) 6 C) 2 D) 45 stabiliþi care dintre urmãtoarele valori nu poate fi suma
E) O infinitate. valorilor variabilelor x ºi y la finalul executãrii secvenþei:
yßy+x; xßx+y; yß2*x; xß2*y
A) 30 B) 40 C) 42 D) 45 E) 50
30. Un cangur se aflã în originea sistemului de 30. O tastaturã defectã dubleazã fiecare al doilea
coordonate. El poate sãri 1 unitate vertical sau caracter apãsat. Astfel, dacã vrem sã imprimãm textul
orizontal. Câte puncte în care se poate afla cangurul abcde, tastatura va afiºa abbcdde. Care dintre urmãtoarele
dupã 10 sãrituri sunt în plan? secvenþe de pseudocod poate fi folositã pentru a
A) 121 B) 100 C) 400 D) 0 E) 4 reconstitui un text arbitrar, introdus cu tastatura defectã?
A) i ← 1
cât timp mai exista litere
citeste o noua litera
dacã i nu se divide cu 3,
atunci afiseazã litera citita
i ← i+1
B) i ← 1
cât timp mai exista litere
citeste o nouã litera
daca i nu se divide cu 2,
atunci afiseazã litera cititã
i ← i+1
C) i ← 1
cât timp mai exista litere
citeste o nouã literã
dacã i este par,
atunci afiseazã litera cititã
i ← i+1
D) i ← 1
cât timp mai existã litere
citeste o nouã literã
dacã i este par,
atunci i←i+1,
atunci afiseazã litera cititã
i ← i+1
E) i ← 1
cât timp mai existã litere
citeste o nouã literã
dacã i este impar,
atunci afiseazã litera cititã
i ← i+2
22
31

Clasele XI-XII Cangurul – concursul la care nu am nevoie de ajutor!

F.I.E.S. ºi I.D.E.E. pregãtesc un program prin care fiecare participant va primi în mod personal,
pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrilor sale la concursurile Cangurul. Pentru aceasta vã rugãm
sã completaþi pe foaia de rãspuns, în spaþiul prevãzut, o parolã formatã din 4 litere sau spaþii albe cu
care veþi putea accesa aceastã analizã pe site-ul www.cangurul.ro.
Subiectele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, iar cele de la 21
la 30 câte 5 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu.
Puteþi rezolva fie problema de matematicã, fie cea de informaticã (nu amândouã dacã au acelaºi numãr).
Dacã alegeþi problema de informaticã, nu uitaþi sã bifaþi pe foaia de rãspuns cerculeþul de pe
coloana din dreapta.
ATENÞIE! Foaia de rãspuns conþine o nouã coloanã numit㠄Sigur?”. Dacã este bifat cerculeþul
„Sigur?” din dreptul unei întrebãri ºi rãspunsul este corect, se obþine încã 1 punct în plus faþã de punctajul
problemei. Dacã însã este bifat cerculeþul „Sigur?” ºi rãspunsul este greºit, se pierd încã 2 puncte.
Dacã a fost bifat un rãspuns greºit ºi s-a observat greºeala, pot fi bifate cerculeþele corespunzãtoare
rãspunsurilor greºite ºi lãsat nebifat numai cerculeþul corespunzãtor rãspunsului bun.

1. Care este cel mai mare dintre urmãtoarele numere? 1. Care dintre urmãtoarele nu este un instrument
A) 1− 2 B) 1− 2 C) 1− 2 de editare graficã specific aplicaþiei Paint?
D) 1− 2 E) A) Track Changes B) Free-Form Select
1− 2
C) Pencil D) Brush E) Pick
2. În acvariu sunt 200 de peºti. 1% dintre ei sunt 2. Se considerã urmãtorul tabel Excel. Ce formulã
albaºtri, toþi ceilalþi fiind galbeni. Câþi peºti galbeni se foloseºte pentru a calcula media aritmeticã a celor
trebuie luaþi din acvariu, astfel încât peºtii albaºtri sã douã note obþinute de elevul Cristea Dan?
reprezinte 2% din toþi peºtii rãmaºi în acvariu?
A) 1 B) 2 C) 200
D) 98 E) 100

A) AVERAGE(C4–D4) B) AVERAGE(C3:D3)
C) AVERAGE(C4:D4) D) SUM(C4+D4)/4
E) AVG(C4:D4)
3. Mari, Ville ºi Ossi sunt la o cofetãrie. Fiecare 3. Orice elev dintr-un liceu are urmãtoarele carac-
dintre ei comandã 3 pahare cu suc, 2 îngheþate ºi teristici: nume, prenume, anul_admiterii, numãr
5 prãjituri. Care dintre urmãtoarele valori poate (numãrul de ordine în lista admiºilor) ºi
reprezenta valoarea notei de platã? data_nasterii . Care este combinaþia optimã de
A) 39,20 B) 38,20 caracteristici ce permite identificarea unicã a fiecãrui elev?
C) 37,20 D) 36,20 A) anul_admiterii,numar
E) Sunt prea puþine date. B) nume,prenume,data_nasterii
C) nume,prenume,anul_admiterii
D) codul_numeric_personal
E) nume,prenume,anul_admiterii,numar
4. Pentru câte numere naturale n, n2 + n este numãr 4. Considerãm, în aceastã ordine, entitãþile
prim? PERSOANA ºi ADRESA. Când ne referim la o adresã ca
A) 0 B) 1 C) 2 domiciliu stabil al unei persoane, ce tip de relaþie se
D) Pentru n numere. poate stabili între ele?
E) O infinitate de numere. A) mai mulþi la mai mulþi B) unu la unu
C) unu la mai mulþi D) mai mulþi la unu
E) nu se poate stabili nicio relaþie
23
32

5. Pentru câþi întregi n U 3 existã un n-gon convex 5. Dacã, în aplicaþia Microsoft Excel, dorim sã
în care unghiurile sã fie în raportul 1 : 2 : 3 : ... : n? asigurãm scrierea unui text peste mai multe celule
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 adiacente, atunci alegem opþiunea:
E) mai mult de 5 A) Fill B) Shrink to fit C) Wrap text
D) Merge Cells E) Nu existã aceastã posibilitate.
6. În sertar sunt 2 ºosete albe, 3 ºosete roºii ºi 6. La fiecare apel recursiv al unui subprogram, în
4 ºosete albastre. Liz ºtie cã o treime din ºosete sunt stiva implicitã sunt salvate:
gãurite, dar nu ºtie ce culori au acestea. Ea scoate la
I. adresa de revenire
întâmplare niºte ºosete din sertar ºi sperã sã gãseascã
II. valorile variabilelor locale
douã ºosete bune, de aceeaºi culoare. Câte ºosete trebuie
sã scoatã, pentru a fi sigurã cã alege o pereche bunã? III. valorile parametrilor transmiºi prin valoare
A) 2 B) 4 C) 5 D) 7 E) 9 IV. adresele parametrilor transmiºi prin referinþã
A) I, III ºi IV B) I ºi II C) I, II ºi III
D) II ºi III E) I, II, III ºi IV

7. Fie z numãrul numerelor de 8 cifre, cu 8 cifre 7. Care dintre urmãtoarele secvenþe


diferite nenule. Câte astfel de numere divizibile cu 9 de noduri reprezintã un lanþ, dar nu repre-
existã? zintã un drum în graful orientat alãturat?
A) z – 9 B) 9z C) 1 D) 11 E) 9! A) 3 1 3 4 B) 2 1 3 4
1 2 C) 3 1 2 4 D) 2 4 1 3 E) nu existã

8. Pãtratul din figurã are latura 1. 8. O variabilã prin intermediul cãreia este accesatã
Atunci, raza cercului mic este egalã cu: o variabilã dinamicã este totdeauna:
A) 1 − 2 B) 1 C) 1 A) un pointer B) o variabilã staticã
2 C) o variabilã localã D) o variabilã dinamicã
D) 1 − π E) 23 − 141 E) o variabilã globalã
2
9. Pe prelungirile laturilor triunghiului ABC se 9. Presupunem cã dispunem de puncte, într-un reper
considerã punctele P, Q, R, S, T ºi U astfel încât cartezian, având coordonatele (x,y). Precizaþi care
|PA| = |AB| = |BS|, |TC| = |CA| = |AQ| ºi |UC| = |CB| = |BR|. algoritm stabileºte cã un punct se aflã în interiorul
Dacã aria triunghiului ABC este 1, care este aria discului de centru (0,0) ºi razã 3.
hexagonului PQRSTU? A) raspuns ← fals
dacã x2 + y2 1 9 atunci raspuns ← adevarat
B) rãspuns ← fals
dacã x + y 1 3 atunci raspuns ← adevarat

C) raspuns ← fals
daca x 1 3 si y 1 3 atunci raspuns ← adevarat

D) rãspuns ← fals
A) 6 B) 7 C) 13 D) 15 E) 1 + 2 3 daca x2 + y2 1 9 atunci raspuns ← adevarat

E) raspuns ← fals
daca ( x+y ) 1 9 atunci raspuns ← adevarat
2

10. Pe o insulã populatã de nobili ºi mincinoºi, 25 10. Într-o reþea de calculatoare, schimbul de date
de oameni stau la coadã. Fiecare, cu excepþia primei între programe (sau calculatoare) se face direct, prin
persoane, zice cã persoana aflatã la coadã în faþa lui conexiuni virtuale numite generic “port”-uri. Aceste
este mincinoasã, iar prima persoanã din coadã zice c㠓port”-uri sunt numerotate ºi sunt asociate unui anumit
toþi cei din spatele lui sunt mincinoºi. Câþi mincinoºi tip de comunicare. De exemplu, poºta electronicã
stau la coadã? (Nobilii întotdeauna spun adevãrul, iar foloseºte port-urile 25 (smtp) 110 (pop) ºi 143 (imap);
mincinoºii mint întotdeauna) protocolul de transmisie de fiºiere (ftp) foloseºte
A) 0 B) 12 C) 13 D) 25 porturile 21 sau 20, etc. Cel mai utilizat protocol este
E) Imposibil de aflat. http, asociat navigãrii pe Internet. Precizaþi care porturi
pot fi asociate acestui tip de comunicare:
A) 443 B) 80 C) 8080 D) toate
E) niciunul dintre cele enumerate
24
33

11. Cercurile f(F; 13) ºi g(G; 15) se intersecteazã în 11. Ce se înþelege, de regulã, prin “rootkit” ?
punctele P ºi Q. Lungimea segmentului PQ este 24. A) un sistem de operare B) o bazã de date
Care dintre urmãtoarele valori poate fi lungimea C) un set de programe de întreþinere a calculatorului
segmentului FG? D) un set de programe utilizate pentru a pãtrunde
A) 2 B) 5 C) 9 D) 14 E) 18 fraudulos pe un server E) o structurã de fiºiere
12. Trebuie sã completez o grilã 3 D 3 cu numere 12. Se considerã urmãtorul subprogram:
reale astfel încât suma numerelor pe fiecare rând, procedure f(var p:byte; void f(int& p,int q)
coloanã sau diagonalã sã fie aceeaºi. Douã numere sunt q:byte); {
begin p+=q;
deja poziþionate. Ce numãr trebuie scris în poziþia a? p:=q+p; q+=p;
A) 16 B) 47 q:=p+q }
C) 63 D) 55 end;
E) 110 Dacã iniþial x=7 ºi y=5, atunci, dupã apelul f(x,y),
valorile lui x ºi y vor fi:
A) 12 respectiv 17 B) 7 respectiv 5 C) 12 respectiv 5
D) 7 respectiv 17 E) Apelul f(x,y) este greºit.
13. În dreptunghiul JKLM, bisectoarea unghiului 13. În Linux putem crea un fiºier ASCII, care conþine
KJM intersecteazã diagonala KM în punctul N. pe fiecare linie câte o comandã exact în forma în care
Distanþele de la N la laturile LM ºi KL sunt 1, respectiv 8. aceasta s-ar lansa, utilizând tastatura. Un astfel de fiºier
Atunci LM este egalã cu: poartã, uneori, denumirea de “script”. Pentru a putea
A) 1 + 2 2 B) 12 lansa în execuþie un astfel de script, adicã pentru a solicita
execuþia tuturor liniilor, fiºierul trebuie înzestrat cu un
C) 9 D) 1 + 2 atribut special, care sã-l fac㠓executabil”. Presupunând
E) 1 − 2 ca aþi realizat un script numit comenzi, precizaþi care
este instucþiunea care trebuie folositã în acest scop:
A) chmod “+x” comenzi B) chown root comenzi
C) cat comenzi D) cd comenzi E) less comenzi
14. Doi atleþi, A ºi B, aleargã în jurul stadionului. 14. Subprogramul f primeºte prin intermediul
Fiecare dintre ei aleargã continuu, cu aceeaºi vitezã. A parametrului n un numãr natural format doar din cifre
aleargã mai repede decât B ºi îi ia 3 minute pentru un nenule ºi returneazã numãrul obþinut din n prin
tur complet. A ºi B pornesc în acelaºi timp ºi din acelaºi permutarea circularã la dreapta cu o poziþie a cifrelor
loc, dar dupã 8 minute A îl depãºeºte pe B. În cât timp lui n. De exemplu, la apelul f(1234) subprogramul
terminã B un tur complet? returneazã numãrul 2341. Ce valoare va avea s în urma
A) 6 min B) 8 min C) 2 min 11 s executãrii secvenþei urmãtoare? S-a notat cu a%b restul
D) 4 min 48 s E) 11 min împãrþirii numãrului întreg a la numãrul întreg nenul b.
sß0; nß12345
pentru iß1,2009 executã
nßf(n); sß(s+n%10)%10

A) 8 B) 2 C) 7 D) 5 E) 9
15. Suprapunem o placã în formã 15. Dacã se parcurge în
de cerc cu raza 1 peste o placã în adâncime, pornind de la vârful
formã de triunghi echilateral cu 2, graful neorientat din figura
latura 3, astfel încât centrele lor sã alãturatã, o secvenþã de vizitare
se suprapunã. Care este perimetrul a vârfurilor poate fi:
figurii astfel obþinute? A) 2,5,4,3,6,9,8,7,1 B) 2,1,3,5,8,4,6,7,9
A) 9 B) 1 + π C) 1 + 2π D) 1π E) 1 + π C) 2,1,8,6,5,4,3,7,9 D) 2,3,4,5,1,8,7,6,9
E) 2,1,8,7,6,5,9,4,3
⎛0 0 1 0 0 0 0 0⎞
16. ªtiind 4 = 1 = 2 = 3 , câte valori 16. Câte componente ⎜0 0 0 0 0 0 0 0 ⎟⎟
2+3 3+1 1+2 ⎜
conexe are graful dat ⎜1 0 0 1 0 0 0 1⎟
posibile pentru k existã? prin matricea de adia-
⎜ ⎟
⎜0 0 1 0 0 0 0 1⎟
A) 1 B) 2 C) 3 cenþã alãturatã? ⎜0 0 0 0 0 0 0 0⎟
⎜ ⎟
D) O infinitate. A) 0 B) 4 ⎜0 0 0 0 0 0 1 0⎟
E) Niciuna, deoarece rapoartele nu pot fi egale. C) 2 D) 1 E) 3
⎜0 0 0 0 0 1 0 0⎟
⎜ ⎟
⎜0 0 1 1 0 0 0 0 ⎟⎠

25
34

17. Vrem sã colorãm pãtrã- 17. Presupunem cã dorim sã descriem recursiv


þelele din grila alãturatã folosind (printr-o funcþie recursivã) operaþia prin care asociem
culorile A, B, C ºi D astfel încât unui numãr natural n, restul la împãrþirea prin 2. Care
oricare douã pãtrãþele vecine sã dintre descrierile de mai jos este potrivitã scopului propus?
nu aibã aceeaºi culoare (pãtrã- A) rest2(n)= daca n=<1 atunci intoarce n
þelele care au un vârf comun sunt altfel rest2(n-2)
vecine). Unele pãtrãþele sunt deja B) rest2(n)= daca n<1 atunci intoarce n
colorate. Ce culoare poate avea pãtrãþelul haºurat? daca n>=1 atunci rest2(n-2)
A) fie A, fie B B) numai C C) rest2(n)= daca n=0 atunci intoarce 0
C) numai D D) fie C, fie D altfel rest2(n-2)
E) oricare dintre culorile A, B, C, D D) rest2(n)= daca n=1 atunci intoarce 0
daca n=2 atunci rest2(n-2)
E) rest2(n)= daca n=2 atunci intoarce 0
altfel rest2(n-2)

18. Vrãjitorul Merlin a transformat figura X în figura 18. Ce se afiºeazã prin rularea programului urmãtor?
Y. În care dintre figurile urmãtoare va fi transformatã var a:byte; # include<iostream.h>
figura G, dupã procedure ex(x:byte; int a =11;
var y:byte); void ex(int x,int &y)
aceeaºi regulã?
begin { y=y*x; x=x+y;
y:=y*x;x:=x+y; cout<<x<<y;
write(x,y) }
end; void main()
begin {
a:=11;write(a); cout<<a; ex(a,a);
A) B) C) ex(a,a);write(a) cout<<a;
end. }
A) 1124212111 B) 1122121121
C) 112212111 D) 11132121121
D) E) E) 1113212111

19. Ann are 8 piese de jigsawpuzzle. Cu trei dintre 19. Un arbore binar are 100 de noduri etichetate cu
aceste piese, fãrã suprapuneri, formeazã un pãtrat de numerele distincte 1,2,3,...,100. Rãdãcina arborelui
9 pãtrãþele. În câte moduri diferite poate alege piesele? se aflã în nodul etichetat cu cel mai mare numãr prim
din intervalul [1,100]. Câþi descendenþi are nodul cu
eticheta 97?
A) 99 B) 1 C) 2 D) 0
E) Depinde de configuraþia arborelui.
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

20. 2009 canguri, unii cafenii ºi alþii maro, îºi 20. Care este numãrul minim de muchii pe care le
comparã greutãþile. Ei observã cã primul cangur poate avea graful neorientat G , dacã dintre grafurile
cafeniu cântãreºte cât 8 canguri maro, al doilea cangur urmãtoare cel din stânga este un subgraf al lui G, iar
cafeniu cântãreºte cât 9 canguri maro, al treilea cangur cel din dreapta este graf partial al lui G?
cafeniu cântãreºte cât 10 canguri maro ºi aºa mai A) 9
departe. Ultimul cangur cafeniu cântãreºte cât toþi B) 5
cangurii maro la un loc. Câþi canguri cafenii sunt? C) 6
A) 4 B) 1001 C) 1004 D) 8
D) 1999 E) 2009 E) 7

21. Câte numere de 10 cifre, formate numai cu 21. Cu un stick de memorie s-a lucrat, pe rând, la
cifrele 1, 2 ºi 3 existã, astfel încât oricare douã cifre calculatoarele A, C, B, D, A, E, B, A, B, E.
alãturate sã fie consecutive? ªtiind cã unele dintre calculatoare sunt iniþial virusate
A) 0 B) 32 C) 64 D) 1 E) 3100 ºi cã virusul este preluat pe stick ºi transmis tuturor
celorlalte calculatoare cu care se lucreazã ulterior,
stabiliþi care calculatoare au fost iniþial virusate, astfel
încât în final 3 dintre cele 5 calculatoare sã fie virusate?
A) B B) D C) E D) A E) B ºi D
26
35

22. În relaþia 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 = 5 ⋅ 6 ⋅ 7 , literele 22. Un algoritm Backtracking genereazã toate


8 ⋅ 7 ⋅9 ⋅
expresiile fãrã paranteze cu exact n termeni din mulþimea
diferite reprezintã cifre diferite ºi aceeaºi literã {2,5} ºi cu operatorii binari {+, *, -}. Douã expresii
reprezintã o aceeaºi cifrã. Câte valori diferite poate sunt distincte dacã diferã prin cel puþin un termen sau
avea produsul T · H · R · E · E? operator. De exemplu, pentru n=2, 5+2, 5+5, 2+5 ºi
A) 0 B) 1 C) 3 D) 8 E) 3024 5-2 sunt diferite. Numãrul expresiilor distincte este:
A) 2*6n-1 B) 3*6n-1 C) n6 D) 6n E) 5n-1
23. Dimineaþã, la 6:15, Fantoma a fãcut ca limbile 23. Câte grafuri neorientate conexe distincte cu 6
ceasului, care arãtau corect ora, sã meargã în sens noduri existã, astfel încât fiecare nod sã aibã gradul 2?
invers, dar cu aceeaºi vitezã. Fantoma a reapãrut la (Douã grafuri sunt distincte dacã matricele lor de
19:30. Ce orã arãta ceasul când a reapãrut Fantoma? adiacenþã sunt diferite).
A) 17:00 B) 19:30 C) 5:00 D) 13:15 E) 5:16 A) 60 B) 10 C) 120 D) 20 E) 1

24. Graficele funcþiilor reale f ºi g sunt prezentate 24. Secvenþa de instrucþiuni de mai jos prelucreazã
în figurã. Ce relaþie este între f ºi g? un tablou unidimensional v, având elementele indexate
de la 1 la 7. ªtiind cã primele 4 componente ale acestuia
sunt, în ordine, 3,2,4,1 , iar cea de-a ºasea este 7 ,
stabiliþi ce valoare poate avea v[5] astfel încât y[6]
sã fie la sfârºitul executãrii egal cu 5?
qß1; iß1
pentru i=1,n executa
x[i]ß0 ; y[i]ß1
pentru j=1,7 executa
dacã v[j]>v[i] atunci
dacã x[j]=x[i] atunci y[i]ßy[i]+y[j]

dacã x[j]>x[i] atunci


A) 1 1 2 2 = 3 1 2 + 32 y[i]ßy[j]
x[i]ßx[j]
B) 1 1 2 − 23 = − 3 1 2 3
C) 1 1 22 = − 3 1− 2 + 32
x[i]ßx[i]+1
D) 1 1− 22 = − 3 1− 2 + 32
E) 1 12 − 23 = − 3 1 2 3 A) 6 B) 3 C) 5 D) 4
E) Niciuna dintre variantele anterioare.

25. Secvenþa de întregi an este definitã astfel: a0 = 1, 25. Vectorul A, cu indicii de la 1, conþine elementele:
a1 = 2, an+2 = an + (an+1)2, n U 0. Restul împãrþirii lui (0, 2, 2, 4, 6, 0, 6, 6, 2, 8, 0, 8, 8, 6, 4, 0,....).
a2009 la 7 este: Care este valoarea elementului cu indicele 2009?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 5 E) 6 A) 8 B) 6 C) 0 D) 2 E) 4
26. Cu ce instrucþiuni trebuie înlocuite punctele de
26. Un cub cu dimensiunile 2 D 2 D 2 este format din
suspensie, astfel încât urmãtoarea funcþie sã returneze
patru cubuleþe 1 D 1 D 1 transparente ºi patru cubuleþe
la apelul f ( 1 ) numãrul de muchii ale grafului
1 D 1 D 1 netransparente. Ele sunt aranjate astfel încât neorientat cu vârfurile numerotate de la 1 la n, a cãrui
cubul mare sã nu fie transparent, nici vãzut din faþã matrice de adiacenþã este a ? Se ºtie cã viz este un
sau spate, nici vãzut de sus sau jos. Care este numãrul vector iniþializat cu valori nule înainte de apelul f(1).
minim de cuburi 1 D 1 D 1 netransparente ce pot fi functia f(x întreg)
puse într-un cub cu dimensiunile 3 D 3 D 3 pentru ca nrß0; vizxß1
acesta sã nu fie transparent? pentru iß1,n executa
dacã ax,i=1 atunci
dacã vizi=1 atunci nrßnr+1
altfel ...

returneazã nr

A) 3 B) 9 C) 12 D) 18 E) 27 A) nrßnr+f(i)+1 B) nrßnr+f(i)-1
C) nrßnr+f(i) D) nrßf(i)
E) nrßf(i)+f(i+1)
27
36

27. Numerele 1, 2, 3, ..., 99 sunt împãrþite în n 27. Considerãm urmãtorul algoritm, în care x ºi y
grupuri astfel: sunt variabile de tip real:
1. fiecare numãr se aflã în exact un grup; x ←1
x
2. sunt cel puþin douã numere în fiecare grup; repeta x ←1+x pana cand x <y
3. dacã douã numere sunt în acelaºi grup, suma lor Pentru ce valori ale lui y, algoritmul este finit ?
nu e divizibilã cu 3. A) orice valoare strict pozitivã
Care este cel mai mic n cu aceastã proprietate? B) orice valoare strict negativã
A) 3 B) 9 C) 33 D) 34 E) 66 C) orice valoare
D) orice valoare mai micã decât –1
E) indiferent de valoare, algoritmul nu este finit
28. La Olimpiada de Matematicã au participat 55 28. Pe graful orientat urmãtor se poate merge între
de elevi. Comisia de corectare a notat cu „+” proble- nodurile numerotate de la 1 la 11, conform arcelor din
mele rezolvate corect, cu „–” problemele rezolvate greºit figurã. Câte modalitãþi distincte de a ajunge de la nodul
ºi cu „0” problemele nerezolvate. La sfârºit, membrii 1 la nodul 11 existã?
comisiei au observat cã nu existau doi concurenþi care sã
aibã acelaºi numãr de „+” ºi acelaºi numãr de „–”. Care
a fost numãrul minim de probleme date la concurs?
A) 4 B) 9 C) 30 D) 55
E) Sunt prea puþine date.

A) 89 B) 55 C) 32 D) 144
E) Niciuna dintre valorile precedente.

29. La Olimpiada de Matematicã, cei 100 de 29. Se considerã funcþiile (în care s-a notat cu [y]
participanþi au avut de rezolvat 4 probleme. Prima partea întreagã a valorii y):
problemã a fost rezolvatã de 90 de participanþi, a doua f(x întreg) g (x real)
a fost rezolvatã de 85 de participanþi, a treia de 80 ºi a dacã x>3 atunci xßx-1
patra de 70 de participanþi. Care este numãrul minim returneazã daca x<1 atunci
f(x-2)+g(x/3) returneaza 0
de participanþi care au rezolvat toate cele 4 probleme? altfel altfel
A) 0 B) 20 C) 70 D) 25 E) 100 returneazã 0 returneaza f([x])

O adresã de întoarcere se memoreazã pe 4 octeþi,


un întreg pe doi octeþi ºi un numãr real pe 6 octeþi.
Stabiliþi care este numãrul maxim de octeþi alocaþi pe
stivã la un moment dat, ca urmare a evaluãrii f(8)
efectuate în programul principal.
A) 48 B) 20 C) 28 D) 30 E) 24
30. Un pãtrat este împãrþit în 2009 pãtrãþele având 30. Indiferent de limbajul de programare, o funcþie
lungimile laturilor numere întregi. Care este cea mai respectã definiþia matematicã a noþiunii de funcþie.
micã lungime posibilã a laturii pãtratului iniþial? Presupunem cã se dã funcþia de mai jos, descrisã printr-un

{
A) 44 B) 45 C) 46 D) 503 0 pentru x <0
E) Nu este posibil sã fie împãrþit pãtratul în 2009 algoritm: f(x)= , unde i se obþine
i-1 altfel
pãtrãþele.
la finele prelucrãrii alãturate.
Care este tipul de date care
iß0
corespunde variabilei x , astfel
repetã
încât funcþia sã fie injectivã? ißi+1
pânã când i>x
A) word | unsigned int B) integer | int
C) real | float D) double | double
E) Nu existã un astfel de tip.
28