Sunteți pe pagina 1din 53

ANEXA 3.1.

Cerere de finanţare Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă

PN-II-PT-PCCA-2013-4

CERERE DE FINANŢARE PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE APLICATIVĂ

1

0. REZUMATUL PROPUNERII DE PROIECT

2

1. DESCRIEREA TEHNICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ A PROPUNERII DE PROIECT

3

1.1. Aria tematică a propunerii de proiect și relevanța

3

1.2. Contribuția proiectului raportată la stadiul actual

4

1.3. Obiectivele și rezultatele proiectului

9

1.4. Originalitatea și contribuția inovativă a proiectului

10

1.5. Caracterul inter-, multi-, sau trans- disciplinar al proiectului

10

2. IMPACTUL ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

12

2.1. Diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului

12

2.2. Aplicații posibile cu potențial de piață

13

2.3. Estimarea îmbunătățirii calității vieții, raportată la performața actuală a produselor, tehnologiilor și/sau serviciilor

13

2.4. Integrarea proiectului cu strategia de dezvoltare a întreprinderilor partenere

14

2.5. Proprietate intelectuală

14

3. DESCRIEREA CONSORȚIULUI

15

3.1. Directorul de proiect

15

3.2. Structura consorțiului

16

3.3. Responsabil partener

19

3.4. Structura echipei de cercetare a fiecărui partener

20

3.5. Complementarități și sinergii în cadrul consorțiului

28

4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

29

4.1. Plan de lucru, livrabile și încărcarea per partener

29

4.2. Coordonarea și programul de lucru

37

4.3. Infrastructura de cercetare disponibilă și dezvoltarea ulterioară

38

4.4. Alocarea resursei umane

39

4.5. Bugetul proiectului și alocarea pe parteneri

41

5. REFERINȚE

42

1/53

0.

REZUMATUL PROPUNERII DE PROIECT

Titlu „Studiul corelaţiei mutaţiilor genelor senzorului de calciu şi receptorului Vitaminei D cu dezechilibre ale homeostaziei calciului”

În contextul cunoașterii actuale există încă dificultăți în diagnosticul etiologic al tulburărilor homeostaziei calciului și controverse legate de tratamentul hipocalcemiei persistente. În ultimii ani analiza mutaţiilor genice a dus la găsirea unor “vinovaţi“ în tulburări ale homeostaziei calciului, respectiv: senzorul de calciu (CaSR) şi receptorul vitaminei D (VDR). În literatura de specialitate sunt menționate studii de corelație între fenotipurile și genotipurile CaSR și VDR, dar sunt încă necesare studii sistematice. Planul de cercetare al acestui proiect are originea în problemele întâmpinate în practica medicală cotidiană, respectiv dificultăți în stabilirea cauzei unor boli și este motivat de noile descoperiri efectuate în studii de genetică moleculară, respectiv corelații între sindroame clinice și mutații ale genelor CaSR şi VDR. Obiectivele studiului: identificarea mutaţiilor/ polimorfismelor ale CaSR şi VDR cunoscute la 200 subiecţi selectaţi cu fenotipuri ce asociază anomalii ale homeostaziei calciului; descoperirea unor noi locusuri defecte în gena CaSR sau VDR cauzatoare de tulburări ale homestaziei/metabolismului calciului și crearea unui kit diagnostic specific; realizarea unui algoritm de diagnostic ce va include evaluare sistematică clinică, biologică, hormonală şi genetică pentru diagnosticul cazurilor cu anomalii ale homeostaziei calciului. Provocări ştiinţifice şi tehnice:

identificarea de noi mutaţii ale genei ce codifică CaSR şi VDR şi adăugarea lor în banca de gene GenBank; identificarea de corelaţii noi între mutaţiile genelor ce codifică CaSR şi VDR şi semne clinice. Consorţiul include 3 parteneri: 2 universităţi şi o clinică privată de servicii medicale, care participă cu experienţa clinică acumulată, cu acces la cazuistica care ne interesează, include 30 de specialişti şi va presupune colaborarea atât între specialităţi clinice diferite cât și cu experți din UE (Germania, UK) și Israel. Managementul proiectului:

studiul va include loturi de pacienți selectați cu intenția de a descoperi corelații între sindroamele clinice observate de clinicieni și modificările biochimice, hormonale, genetice - CaSR şi VDR în vederea reevaluării lanţului etiopatogenetic al anomaliilor homeostaziei calciului. Cazurile vor fi evaluate și înregistrate de o echipă interdisciplinară, respectiv specialiști din Endocrinologie, Medicină Internă, Neurologie, Stomatologie, Genetică Clinică și Farmacologie clinică. Cazurile vor fi înregistrate și validate de echipe de cercetare din 4 centre medicale. Vom colecta cazuri care prezintă: hiperexcitabilitate neuromusculară, anumite cazuri de convulsii, lipotimii, afectare osoasă (istoric de dureri osoase, fracturi, osteoporoză/ osteopenie, artroze) sau afectare dentară cronică. Se vor forma loturi în funcţie de asocierea semnelor și simptomelor la același pacient sau aceeași familie (arborele genealogic). Recrutarea activă a subiecţilor va presupune semnarea consimţământului de participare la studiu, completarea fişei de monitorizare clinică (fişa va avea corespondent în baza de date pentru a facilita studiul corelaţiilor). Se vor respecta criterii, protocoale, regulamente stabilite. Rezultatele analizelor de laborator bichimice, imunologice şi hormonale vor oferi date pentru identificarea mecanismelor legate de homeostazia calciului şi identificarea mecanismelor compensatorii la pacienții luați în studiu. Efectuarea testelor ADN va presupune obţinerea produşilor de amplificare ADN, a secvenţelor nucleotidice ale genelor, interpretarea datelor de secvenţiere. În această etapă specialişti din cele 3 unităţi de cercetare vor lucra împreună şi se vor consulta cu experţi externi care au acceptat colaborarea. Considerăm ca derularea proiectului crează premisele unui Centru de Investigaţii în Metabolismul Calciului ca suport pentru continuarea cercetărilor legate de identificarea fenotipurilor şi genotipurilor corelate cu homeostazia calciului.

2/53

1.

DESCRIEREA TEHNICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ A PROPUNERII DE PROIECT

1.1. ARIA TEMATICĂ A PROPUNERII DE PROIECT ȘI RELEVANȚA

Calciul şi vitamina D reprezintă elemente indispensabile unei bune funcţionări a organismului uman, iar metabolismul acestora este foarte complex fiind influenţat de factori multipli. Vitamina D şi calciul au fost mereu în atenţia medicilor. Suplimentarea acestor elemente

a adus beneficii, dar a creat şi multe întrebări. Studiile genetice efectuate în ultimii ani au descoperit proteinele transmembranare cu rol de receptor al Calciului (CaSR) şi vitaminei D (VDR), genele codificatoare şi mutaţiile acestora cu efect în homeostazia calciului. De asemenea, se cunosc consecinţele deficitului de vitamina D în homeostazia calciului, dar încă sunt necesare studii pentru a delimita patologia în caz de defecte ale receptorului vitaminei D. În ultimii 10 ani au fot efectuate studii populaţionale care au corelat insuficienţa vitaminei D nu numai cu rahitismul, dar şi cu deficitul imunitar, sindromul metabolic, ovarul polichistic, diabetul zaharat, scleroza multiplă. CaSR, proteina care sesizează fluctuaţii minore ale calciului ionizant seric, influenţează secreţia parathormonului menţinând astfel un nivel optim al calciului seric. Sunt studii care au corelat cazuri de epilepsie, hipo- şi hiperparatiroidia idiopatică cu defecte ale genei CaSR, dar încă sunt necesare studii sistematice pentru a corela defectele genetice cu modificări fenotipice. Proiectul îşi propune următoarele:

• La cazurile identificate în practica medicală curentă se selectează cazurile au anomalii ale homestaziei calciului, cazuile fiind supuse ulterior unei analize susţinute în vederea identificării fenotipurilor şi agregării familiale.

• Implementarea diagnosticului de genetică moleculară prin identificarea mutaţiilor genei

receptorului vitaminei D şi a senzorului de calciu şi identificarea corelaţiei între aceste anomalii şi fenotipurile luate în studiu, precum şi analiza tipului de transmitere. În acest context, proiectul propus se adresează domeniului sănătate (4), tema: Metode de investigaţie bazate pe genetica moleculară (4.1.3), respectiv, identificarea defectelor

genelor CaSR şi VDR la subiecţi diagnosticaţi cu anomalii ale homeostaziei calciului (diagnostic clinic, biochimic sau hormonal). Rezultatele studiului vor aduce completări la protocoale de diagnostic, legate de homeostazia calciului, cu impact asupra stării de sănătate şi creşterii speranţei de viaţă (tematica 6.1.2.). Tratamentul precoce sau măsuri preventive vor putea fi prescrise, dacă se cunoaşte contextul etiopatogenetic. Ca urmare a derulării proiectului se aşteaptă să fie evidente ameliorări în asistenţa medicală prin clarificarea cauzei unor probleme de sănătate cât şi în îmbunăţirea tehnicii studiilor de genetică moleculară. Relevanţa tehnică Universităţile partenere au achiziţionat în proiecte anterioare aparatură pentru studii de genetică moleculară. Prin proiect se va facilita utilizarea laboratorului şi pregătirea personalului în vederea analizării genelor: CaSR şi VDR, ambele implicate în homeostazia calciului. Medicina românească va beneficia de investigaţii de laborator noi şi în acelaşi timp de baza de cercetare de vârf. Odată demarată şi promovată metoda de diagnostic va veni în sprijinul cercetătorilor, ca bază de studiu şi în spijinul medicilor, ca bază de diagnostic. Relevanţa ştiinţifică În România avem colecţii de cazuri, care necesită diagnostic genetic. România va contribui la identificarea unor corelaţii noi între sindroame clinice (fenotipuri) şi genotipuri. Acest tip de studiu, ţintit pe cazuistică, ar putea aduce rezultate utilizabile în practica medicală mai mult decât studiile populaţionale. Prin descoperirea de noi mutaţii ale genelor ce codifică CaSR şi VDR se aduc contribuţii în cadrul băncii de gene GenBank Pe plan academic: implicarea studenţilor şi doctoranzilor în activităţile de cercetare desfaşurate în cadrul proiectului, precum şi integrarea datelor obţinute în urma proiectului în planurile de învăţământ universitar la nivel de licenţă şi doctorat, aducând noi elemente în curricula universitară.

3/53

Relevanţa în asistenţa medicală şi starea de sănătate:

Contribuţii la elaborarea şi validarea unor scheme de diagnostic. Se va realiza un protocol de diagnostic pentru patologia studiată în corelaţie cu protocoalele internaţionale. În practică, sunt situaţii de diagnostic eronat, menţionate în literatura de specialitate, confirmate în experienţa noastră de medici specialişti (de exemplu cazuri de convulsii pe fond de alterare a homeostaziei calciului, diagnosticate ca epilepsie, tratate cu medicaţie antiepileptică). Studiul propus va evalua incidenţa deficitului de vitamina D în populaţie, ceea ce va duce la ameliorarea dietei şi suplimentarea aportului de vitamina D şi/sau Calciu. Produsele rezultate din proiect şi rolul lor în practica medicală şi cercetare:

Kit pentru analiza mutaţilor genelor VDR şi CaSR rezultat din studiul cazurilor, respectiv adăugarea unor mutaţii specifice pentru populaţia României. Testele de laborator se vor oferi pe piaţa medicală ca investigaţii de laborator noi, va creşte adresabilitatea la aceste investigaţii ca urmare a promovării, respectiv demonstrării utilităţii în diagnostic. Cercetători din domeniul sănătate vor avea acces la aceste investigaţii în vederea diagnosticului etiologic.

Lucrări ştiinţifice de interes internaţional vor fi publicate în reviste ISI cu impact mare, se va stimula interesul tinerilor cercetători, de a aborda tema homeostaziei calciului.

Personal specializat în genetică moleculară, respectiv testarea genei CaSR şi VDR.

Algoritm de diagnostic în boli legate de homeostazia calciului, va sprijini profesioniştii din sănătate să aibă acces la decizii preventive şi tratament diferenţiat. Există deja medicamente, care influenţează senzorul de calciu, dar cazurile trebuie diagnosticate corect.

Se crează premisele unui Centru de Investigaţii în Metabolismul Calciului ca suport pentru dezvoltarea cercetărilor legate de identificarea fenotipurilor şi genotipurilor corelate cu homeostazia calciului.

1.2. CONTRIBUȚIA PROIECTULUI RAPORTATĂ LA STADIUL ACTUAL

În prezent se cunoaşte structura genei CaSR şi VDR şi s-au identificat mutaţii patogene cu expresivitate variabilă. Se fac uzual studii de genetică moleculară în ţări ca Germania, Anglia, studii care aduc contribuţii importante în progresul medicinei actuale. VDR este un receptor intracelular care leagă specific vitamina D si intermediază efecte biologice variate (Baker et al. 1988). Gena VDR conţine 11 exoni, exonii 2 şi 3 sunt implicaţi în legarea de ADN iar exonii 7, 8, 9 se leagă de vitamin D (Hughes et al 1988). Gena ce codifică VDR a fost localizată pe cromozomul 12 (Faraco 1989). CaSR este membru al familiei C II din superfamilia receptorilor 7 TM, cel mai mare grup de receptori de suprafaţă. Gena receptorului este localizată pe cromozomul 13.3q. Rolul fiziologic a fost descoperit prin tulburările produse în caz de mutaţii care duc la pierderea funcţiei sau hiperactivarea receptorului, ducând chiar şi la deces. Cercetarile ştiinţifice din ultimii 10-15 ani, demonstrează că tulburările metabolismului/homestaziei calciului pot fi evaluate prin teste de genetică moleculară, respectiv analiza mutaţiilor CaSR și VDR. Punem în discuţie probleme la care dorim să răspundem prin documentarea bibliografică şi ulterior prin derularea proiectului.

Receptorul vitaminei D-VDR- este necesar să fie testat la pacienţi pentru diagnostic sau analizat doar în scop de cercetare ?

Senzorul de calciu- CASR- este necesar să fie inclus în algoritmul de diagnostic al convulsiilor, hipo/hiperparatiroidie idiopatică?

Mai jos sunt prezentate date culese din literatura de specialitate privind efectele mutaţiilor vitaminei D, Ca SR, a deficitului cronic de vitamina D.

4/53

Studii privind patologia asociată cu mutatii ale genei CaSR, VDR şi deficit vit D

Patologia CaSR,

 

Descriere

VDR

 

Hipoparatiroidia

A

efectuat un studiu genetic la o familie numeroasă de indieni care

idiopatică

aveau diagnostic de epilepsie generalizată idiopatică. A constat mutaţii

ale genei CaSR situată pe cromozomul 3 (banda Q12.3-q21). (Kappor

et

al, 2008)

Watanabe a raportat o familie japoneză cu hipoparatiroidism familial sever. Cazul de la care a pornit studiul a prezentat convulsii la vârsta de 6 zile. Fratele şi mama acestui copil au avut convulsii şi manifestări de tetanie, şi nivel scăzut de parathormon. (Watanabe,1998)

A

identificat 2 familii cu hipoparatiroidie autozomal dominantă la care

receptorul genei

CaSR avea o mutaţie în formă heterozigotă. (Baron,

1996)

A

descoperit o formă de hipoparatiroidism autozomal dominant, iar

anomaliile caSR ale genei fiind localizată pe cromozomul 3q13.

(Finegold et al. în 1994)

 

Hiperparatiroidia

Un studiu genetic a 22 cazuri cu hiperparatiroidism primar a concluzionat că 4 din acestea erau FHH. (Warner, 2004)

idiopatică

O

treime din cazurile de hiperparatiroidia idiopatică sunt de fapt cazuri

atozomal dominante; studii arată că indivizi cu anomalii de CaSR- heterozigoţi şi homozigoţi au fenotip similar. (Leinhardt, 2000-2001)

Hipocalcemie

A

raportat o mutaţie nouă în gena CaSR la o familie japoneză care

Hipercalciurie

avea hipocalcemie autozomal dominantă. Studiul a început de la un băiat de 15 ani care a prezentat convulsii. Alţi 5 membrii ai familiei au mutaţia genei, aparţinând a 3 generaţii şi erau asimptomatici (doar bunica a avut istoric de convulsii). (Nagase, 2002) Un studiu a inclus 3 generaţii ale unei familii cu hipocalcemie autozomal dominantă (mutaţie în exonul 7). Deşi membrii familei aveau hipocalcemie severă, doar o parte au avut convulsii în copilărie. (Tan,

2003)

autozomal

dominantă

Osteoporoză şi

Într-un studiu care include 634 femei peste 55 ani, descoperă că haplotipul 19 (mutaţie a genei receptorului vitaminei D) a fost mai frecvent la cazuri ce au prezentat fracturi. (Colin-2003)

fracturi

A

studiat receptorul vitaminei D la 937 cazuri, monitorizate timp de 7

ani. S-a constatat că la persoanele ce aveau 2 mutaţii ale receptorului vitaminei D riscul de fractură osoasă a crescut la 48%, independent de

vârstă, înalţime, greutate, densitate oasoasă. (Fang-2005)

În determinarea

A

studiat alelele receptorului vitaminei D la 589 copii de 2 ani. S-a

înălţimii

şi

constatat că fetele homozigote BB sunt mai bine dezvoltate (înaltime şi greutate) decât băieţii BB. Se consideră că există corelaţii „tip gen” între sexul copilului şi influenţe ale genotipului BB. (Suarez-1997)

creşterii

Infecții

Camargo şi col. au constatat o relaţie inversă între nivelul vitaminei D în cordonul ombilical şi incidenţa infecţiilor respiratorii la vârsta de 3 luni, 15 luni, 3 şi 5 ani. (Camargo C.A., Ingham T., Wickens K. si col., 2010) Un studiu efectuat în Japonia de Urashima şi col. în 2010, a arătat că suplimentarea copiilor şcolari cu 1.200 UI/zi vitamina D în sezonul rece a scăzut incidenţa infecţiei cu virus gripal A de la 18,6% la 10,8%. (Urashima M., Segawa T., Okazaki M. şi colab., 2009)

respiratorii

5/53

Diabetul Zaharat de tip I şi II

Studii efectuate de Hipponen şi col. în provinciile nordice ale Finlandei pe o cohortă de 10.366 copii născuţi în 1966 au arătat că până în anul 1997, 81 dintre aceştia au fost diagnosticaţi cu DZ1. Suplimentarea cu vitamina D, 2.000 UI/zi până la 1 an, a dus la scăderea incidenţei DZ1 cu 80% comparativ cu grupul netratat/tratat sporadic cu vitamina D în următorii 11 ani. (Hypponen E., Laara E., Reunanen A., şi colab.,2001) Influenţa unor polimorfisme genetice asupra apariţiei DZ1 a fost sugerată de Ogunkolade şi col., care au arătat că polimorfismele VDR influenţează capacitatea secretorie a pancreasului pentru insulină, şi de Bailey şi col., care au evidenţiat polimorfismul pentru gena CY P27B1 ca sursă pentru susceptibilitatea la DZ tip 1. (Bailey R., Cooper J., Zeitels L., şi colab., 2007; Ogunkolade B.J., Boucher B.J., Prahl J.M., şi colab., 2002) Într-un articol publicat în aprilie 2013, Briain O'Hartaigh şi col. au cercetat relaţia dintre 25-hydroxivitamina D şi statusul glicemic. Participanţii au fost 3316 de pacienţi bărbaţi şi femei. S-a constatat că nivelul crescut al 25 (OH)D a fost asociat cu un status glicermic mai bun şi reducerea inflamaţie. Suplimentarea cu vitamina D s-a dovedit utilă în atenuarea diabetului deja instalat. (Ogunkolade B.J., 2005; Bailey R., 2007; Hypponen, 2001; Briain O'Hartaigh şi colab. 2013).

Obezitatea,

Un studiu asupra 3,577 de adolescenţi în USA, întreprins între anii 2001-2004 în cadrul programului National Health and Nutrition Examination Survey a pus în evidenţă că valorile scăzute ale 25(OH) D s-au corelat cu excesul ponderal, obezitatea abdominală, hiperglicemia şi HTA. (Schleithoff A.A., Zitterman A., Tenderich G., şi colab., 2006)

hiperglicemia,

HTA

Într-un studiu prospectiv pe 4 ani asupra asistentelor medicale din USA (Nurse’s Health Study), s-a arătat că riscul de HTA este de 3,18 ori mai mare la persoanele cu valori ale 25(OH)D sub 15 ng/ml faţă de cele cu valori mai mari de 30 ng/ml. (Shea M.K., Benjamin E.J., Dupuis J., şi colab., 2009).

Riscul

Participanţii, un lot de 788 de femei aflate recent la postmenopauză au fost incluse într-un Studiu Danez de Preventie a Osteoporozei, urmărite timp de 16 ani. Acest studiu a investigat relaţia între nivelul vitaminei D la femeile sănătoase şi consecinţele cardiovasculare. S-a observat că femeile cu nivel scăzut de 25 (OH)D (n=788) au avut factori cardiovasculari mai mulţi (vârsta, fumatul, presiunea sanguină, circumferinţa şoldului, educaţia şi istoria familiei) decât lotul de 1225 de femei care luau vitamina D. Femeile cu un nivel scăzut de 25(OH)D prezentau un nivel ridicat al BMI, trigliceridelor, nivel scăzut HDL şi nivel educativ scăzut. Printre cei cu deficit de vitamina D mulţi au fost fumatori. La femeile sănătoase cu deficit al vitaminei D a crescut riscul consecinţelor reacţilor adverse cardiovasculare. (Louise Lind S., 2012)

cardiovascular

Sindromul de

Deficitul de vitamina D poate exacerba simptomele Sindromului de ovar polichistic, rezistenţa la insulină, cicluluri menstruale neregulate, avorturi, hirsutismul, hiperandrogenismul, obezitatea şi factorii cu risc ridicat în bolile cardiovasculare. (Rebecca L. Buckley, 2012)

ovar polichistic

 

Livadariu și Auriemma (2011) au descoperit două mutații noi ale CASR care determină inactivarea genei, mutații ce se exprimă fenotopic printr-un tablou variat.

6/53

 

Studii privind funcţiile vitaminei D in ţesuturi şi organe

 

Organ

sau

Efectul unui nivel suficient de vitamina D

Efectul unui nivel insuficient de vitamina D

sistem

Jejunul

şi

Sporeşte absorbţia de calciu şi magneziu la 30% (Krejs Gj., 1983)

Absorbţia de calciu şi magneziu redusă la 10%

 

ileonul

Oase

Menţine homeostazia calciului şi fosfatului şi este necesară pentru o bună mineralizare (Lips P., 2006)

Rahitism sau osteomalacie; (Dusso AS., 2005); boală cu fază scurtă de latenţă

Glandele

Reglează nivelul de calciu şi fosfat, controlează transformarea 25- hidroxivitaminei D în 1,25-dihidroxivitamina D (Lips P., 2006)

Producţia de hormon paratiroidian creşte, pe măsură ce scade nivelul de vitamina D, ceea ce duce la hiperparatiroidism secundar care la rândul său poate duce la o resorbţie a calciului în oase şi la exacerbarea osteoporozei

paratiroide

Piele

Producţia de calcitrol care reglează funcţia celulară la keratocite (Lehmann B, 2004)

Efecte

antiproliferative,

 

imunosupresoare favorizeaza diferenţierea

şi

Celule insulare

Creşterea sensibilităţii la insulină (Chiu KC, Chu A, Go VL, Saad MF, 2004)

Efect negativ asupra funcţiei celulelor beta cu secreţie redusă de insulină; pierderea efectului imunomodulator

Sistemul

Inhibarea dezvoltării muşchiului neted vascular; reducerea calcificării vasculare; reglarea în scădere a citokinelor pro- inflamatorii; reglarea în creştere a citokinelor anti-inflamatorii. Vitamina D acţionează ca un reglator endocrin negativ al sistemului renină- angiotensină (Zittermann A, Schleithoff SS, Koerfer 2005)

Poate contribui la apariţia insuficienţei cardiace congestive; (deficitul de vitamina D duce la pierderea efectului calciotropic în boala cu fază scurtă de latenţă (Zittermann A, Schleithoff SS, Tenderich G, Berthold HK, Korfer R, Stehle P., 2003; Vieth R, Kimball S., 2006)

cardiovascular

Sistemul

Modulează transportul calciului, sinteza proteinelor şi cinetica contracţiei musculare (Pedrosa MA, Castro ML, 2005)

Senzaţie de slăbiciune musculară, dureri ale membrelor, funcţie fizică îngreunată (Bischoff- Ferrari HA, Orav EJ, Dawson Hughes B, 2006 ); Pierderea efectului calciotropic

muscular

Anumite

tipuri

Suprimă creşterea şi potenţează apoptoza (Elias J, Marian B, Edling Lachmann B, 2003; Sergeev IN., 2005) ; stabillizează structura cromozomială şi previne descompunerea ADN-ului (Chatterjee M.,2001)

Pierderea

efectului

anti-

de

celule

proliferativ

canceroase

Modulatorul

Stimularea expresiei unor

peptide

Creşterea susceptibilităţii de apariţie a gripei (Cannell JJ, Vieth R, Umhau JC, Holick MF, 2006) şi tuberculozei (Liu PT., şi colab., 2006)

sistemului

antimicrobiene puternice, sporirea

imunitar

potenţialului de „explozie

oxidativă” a

macrofagelor (Cannell JJ, Vieth R, şi colab.,

2006)

7/53

Funcţia

imună

Creşterea producţiei de catelicidine eficiente împotriva Escherichia coli, a Staphylococcus aureus rezistent la meticilină, Pseudomonas aeruginosa şi Candida

Scăderea

funcţiei

de

barieră

înnăscută

pentru răni (Schauber J., şi colab. 2007; Komatsuzawa H, şi colab. 2006; Gombart AF., şi colab., 2005; Lopez-Garcia B, 2005)

Concluzii și reflexii asupra bibliografiei

Deficitul de vitamian D şi defecte ale genelor CaSR şi VDR produc alterarea homeostaziei calciului cu consecinţe clinice şi modificări ale lanţului reglator al calcemiei.

Boli idiopatice (cauză necunoscută) până acum devin explicate prin cunoaşterea rolului receptorilor CaSR şi VDR.

Cunoaştem că un anumit genotip poate avea exprimare fenotipică variabilă, şi este util să identificăm sindroame corelate cu CaSR şi VDR şi în final să putem elabora algoritmi de diagnostic şi recomandări terapeutice. Clinicieni din spitalele universitare au colecţii de cazuri care ar putea fi incluse în studiu aducând plus valoare ştiinţifică şi în practica medicală prin:

Identificarea corelării între sindroame clinice suspecte şi defecte ale genei senzorului de calciu, având ca efect realizarea unui algoritm de diagnostic, incluzând şi alte manifestări, în afara celor descrise în literatura de specialitate de până acum.

Facilitarea accesului la testarea genei senzorului de calciu în laboratoare de genetică moleculară din Romania cu utilizarea unor repere specifice populației noastre. Probleme/perspective identificate în practică corelabile cu datele bibliografice:

S-au înregistrat erori de diagnostic la cazuri, la care tulburări ale homeostaziei calciului, manifestate prin convulsii tonico-clonice, au fost tratate ca epilesie (Kapoot et al, 2008, relevă prezenţa defectelor senzorului de calciu cu manisfestări variabile la o familie din India, experienţa proprie 4 cazuri).

Cazuri de osteoporoză sau osteopenie, fracturi în premenopauză necesită evaluare inclusiv genetică.

Datorită mecanismelor de compensare a hipocalcemiei, tulburarea homestaziei calciului se manifestă tardiv şi poate avea manifestări clinice variate şi frecvent nediagnosticate corect. Aşa zisa spasmofilie – tetanie (diagnostic controversat !), foarte probabil cauzată de defecte CaSR, ajunge frecvent în serviciile de urgenţă (până la 5-10% din consultaţiile în servicii de urgenţa). Pentru că nu există o încadrare etiopatogenetică, nu se face tratament sistematic.

Cazuri diagnosticate ca hipoparatiroidia şi hiperparatiroidia idiopatică, s-a dovedit că pot fi cauzate de mutaţii ale CaSR. Sunt necesare studii. Diagnosticul genetic precoce ar facilita monitorizarea, tratarea corectă şi sfatul genetic.

Am motive să aduc o ipoteză asupra etiologiei ADHD (sindromului de deficit de atenţie) care include aprox 5% din populaţie. Cred că studii sistematice asupra corelaţiei între aspecte clinice (ADHD) şi defecte ale senzorului de calciu ar putea descoperi relaţii de cauzalitate. Observaţii asupra problemelor legate de studii de genetică moleculară În România, deşi în ultimii ani s-a achiziţionat aparatură specifică laboratoarelor de genetică moleculară, există dificultăţi în a demara efectuarea de teste de genetică moleculară în scop diagnostic sau cercetare. Acest proiect vine să demonstreze că boli la care nu s-a cunoscut cauza pâna acum pot fi încadrate etiologic pe baza testelor genetice.

8/53

1.3.

OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE PROIECTULUI

Planul de cercetare al acestui proiect are originea în probleme întâmpinate în practica medicală cotidiană, corelate cu noile descoperiri efectuate în studii de genetică moleculară, respectiv nevoia de a corela sindroame clinice/boli cu modificări genetice ale CaSR şi VDR. Considerăm că:

Trebuie cunoscută incidenţa deficitului de vitamina D şi corelaţia cu patologia;

Este necesară reevaluarea lanţului etiopatogenetic al anomaliilor homeostaziei calciului incluzând defectele genetice ale casr şi VDR;

Diagnosticul clinic şi de laborator al homeostaziei şi metabolismul calciului necesită încă fundamentare prin studii sistematice;

Sunt necesare tratamente curative şi/sau preventive raportate la etiologia tulburărilor în homeostazia sau metabolismul calciului.

Obiective:

Identificarea mutaţiiilor/polimorfismelor ale CaSR şi VDR la 200 subiecţi selectaţi cu fenotipuri ce asociază anomalii a homeostaziei/metabolismului calciului.

Studii de caz cu descoperirea unor noi locusuri defecte în gena CaSR sau VDR cauzatoare de tulburări ale homestaziei/metabolismului calciului.

Realizarea unui algoritm de diagnostic ce va include evaluare sistematică clinică, biologică, hormonală şi genetică pentru diagnosticul cazurilor cu anomalii ale homeostaziei calciului.

Realizarea de lucrări ştiinţifice: 4 cotate ISI, 10 prezentate, 1 carte de specialitate.

Provocări ştiinţifice şi tehnice care vor apărea în proiect:

Identificarea de noi mutaţii ale genei ce codifică CaSR şi VDR şi adăugarea lor în banca de gene GenBank;

Identificarea corelaţiei între mutaţiile genelor ce codifică CaSR şi VDR şi diferite semne clinice;

Perfecţionarea specialiştilor în domenii de vârf ale tehnicilor de genetică moleculară prin colaborare cu specialişti din Uniunea Europeană, participarea specialiştilor români la crearea de primeri pentru testarea mutaţiilor CaSR şi VDR specifice populaţiei României.

Descrierea rezultatelor proiectului şi contribuţia acestora în raport cu realizările anterioare/preliminare.

Tipuri de defecte genetice ale genei senzorului de calciu şi receptorului vitaminei D la subiecţii incluşi în studiu, evaluarea statistică a asocierii de simptome şi semne, a modificărilor biochimice şi hormonale asociate. Studiul nostru va aduce o colecţie de cazuri selectate pe baza unor criterii clinice care să faciliteze descoperirea caracterului familial al tulburărilor.

Algoritmi de diagnostic în boli şi sindroame legate de metabolismul calciului. Se va face o sinteză a datelor din literatură şi a celor rezultate din proiect care ne vor permite să formulăm un algoritm de diagnostic care să includă cât mai multe variante fenotipice ale defectelor genetice analizate.

Personal specializat în genetică moleculară, respectiv testarea genei CaSR şi VDR. Pregătirea specialiştilor în genetica moleculară a fost generală până în prezent, dar în acest proiect dorim să formăm ţintit specialişti pentru studiul genelor de interes în homeostazia calciului cu sprijinul experţilor UE din acest domeniu.

Testele de genetică moleculară dezvoltate vor fi promovate în parteneriat cu laboratorul privat. Informarea efectuată, respectiv demonstrarea utilităţii pentru diagostic, vor da şanse de utilizare în vederea diagnosticului etiologic al anomaliilor homeostaziei calciului. Grupul de cercetători implicaţi vor pune bazele unui Centru de Investigaţii în Metabolismul Calciului şi Magneziului ca suport pentru dezvoltarea cercetărilor ulterioare.

9/53

1.4.

ORIGINALITATEA ȘI CONTRIBUȚIA INOVATIVA A PROIECTULUI

Echipa de laborator a proiectului va fi implicată în punerea la punct a testelor de genetică moleculară, respectiv gena senzorului de Ca şi a receptorului vitaminei D. Caracterul inovativ va consta în deschiderea drumului către determinări de genetică moleculară în metabolismul calciului şi includerea lor în algoritmul de diagnostic al anumitor boli. Se va lucra în colaborare cu experţi ai UE (Germania, UK) care vor transfera rezultate ale experienţei lor către specialişti din România, cu implementarea criteriilor de calitate specifice. Se doreşte identificarea de mutaţii genice noi şi corelarea cu fenotipul specific. Echipa de clinicieni va identifica cazuri cu sindroame clinice suspecte ar avea determinare genetică. Originalitatea va consta în descoperirea cauzalităţii unor entităţi clinice suspectate a avea legătură cu defecte genetice ale receptorului de calciu și vitaminei D. Se vor face corelaţii cu nivelul vitaminei D în ser şi alţi factori ce au legătură cu metabolismul osos:

FGF23, Osteocalcina, Croslaps, se vor iidentifica relaţii de cauzalitate sau mecanisme de compensare (ex. prin Parathormon). De asemenea, studiile de caz vor aduce contribuţii la conturarea relaţiei cauză-efect, respectiv defect genetic-modificări hormonale şi biochimice care ulterior se reflectă în fenotip. De exemplu, defecte ale senzorului de Ca → modificări secundare ale secreţiei parathormonului → modificări la nivelul structurii osoase.

1.5. CARACTERUL INTER-, MULTI-, SAU TRANS- DISCIPLINAR AL PROIECTULUI

Consorţiul include 3 parteneri, 2 universităţi şi o clinică privată de servicii medicale, care participă cu personal cu experienţă clinică cu acces la cazuistica care ne interesează- respectiv fenotipuri ce includ anomalii în homeostazia calciului. Partenerii au baza materială necesară desfăşurării în bune condiţii a proiectului: cabinete medicale, secţii de spital, laborator pentru teste biochimice, imunologice, hormonale. De asemena, ambele universităţi au baza materială pentru a desfăşura studii de genetică moleculară iar în echipa de lucru sunt incluşi specialişti în domeniul prelucrării probelor biologice, analizării mutaţiilor genice. Se vor achiziţiona kituri pentru testele biochimice, hormonale si genetice planificate. Partenerii sunt interesaţi în dezvoltarea laboratoarelor de genetică moleculară şi schimburi de bune practici pentru a demara diagnostic de genetică moleculară. Clinica privată este interesată să ofere servicii de genetică moleculară pe piaţa de servicii medicale. Echipa de cercetători este multidisciplinară, include 30 de specialişti şi va presupune colaborarea atât între specialităţi clinice diferite cât şi cu specialiştii din laboratoare. Personalul include: personal cercetare clinică- discipline medicale, respectiv, endocrinologie, neurologie, boli interne, pediatrie, farmacologie (8); personal cercetare clinică medicina dentară (4); personal de cercetare în genetica clinică (3); personal de cercetare în genetica moleculară (3); doctoranzi şi postdoctoranzi (9); Biologi/Laboranţi (3). Echipa proiectului va fi sprijinită de experţi cu valoare internaţională în domeniul geneticii moleculare aducând contribuţii de tip „know-how” din instituţiile în care lucrează:

Universitatea de Medicină SouthHampton, Departament de Genetică, UK, Hamburg, Germania şi de asemenea participă alături de noi un specialist cu bogată experienţă în studiul metabolismului calciului, membru al Universităţii Rappaport, Facultatea de Medicină, Department Endocrinologie, Haifa, Israel. Proiectul este structurat în 8 pachete de lucru care includ activităţi legate de:

pregătirea cercetării, investigații clinice, investigaţii de laborator, prelucrarea datelor obţinute şi diseminare. În pachetul de servicii 1, sunt incluse activităţile de management ca: stabilirea calendarului, managementul comunicării între membrii parteneriatului, managementul activităţii de cercetare, asigurarea cadrului legislativ şi încadrarea în bugetul programat. Pregatirea cercetării (pachet nr 2) include vizite de lucru şi schimburi de bune practici în genetica moleculară şi se va efectua prin stagii de pregătire în ţară şi străinătate. În pachetul de servicii nr. 2, Echipa de laborator va fi perfecţionată prin vizite de lucru în laboratoare de profil şi se vor lua decizii privind metoda de lucru conform ultimelor

10/53

date disponibile. In această etapă se vor comanda şi contracta kiturile necesare laboratoarelor. În paralel se va desfăşura Pachetul de servicii nr. 3 în care se vor pregăti

instrumentele de lucru necesare clinicienilor cercetători (medicina internă, endocrinologie, neurologie, stomatologie, genetică clinică, farmacologie clinică) ca: fişa de monitorizare clinică, criteriile de includere şi excludere, aspectele etice. Se vor elabora protocoale care vor prevedea confidenţialitatea datelor culese de la subiecţi. Se va interconecta modul de lucru între echipa de clinicieni şi statisticieni în aşa fel încât datele rezultate să fie uşor de interpretat şi prelucrabile statistic. Tot în acest pachet se vor pregăti şi modele de fişe de laborator de biochimie şi genetică moleculară, se va asigura printarea lor, realizarea dosarelor de lucru şi distribuirea lor la echipele partenerilor. În pachetul 4 sunt incluse activităţi pentru formarea loturilor de studiu. Este pachetul care are importanţă mare pentru succesul proiectului. Cazurile vor fi evaluate și înregistrate de o echipă interdisciplinară, respectiv specialiști din Endocrinologie, Medicină Internă, Neurologie, Stomatologie, Genetică Clinică, Farmacologie Clinică. Vom colecta cazuri care au elemente de agregare familială în caz de: hiperexcitabilitate neuromusculară, anumite cazuri de convulsii, lipotimii, afectare osoasă (istoric de dureri osoase, fracturi, osteoporoza/osteopenie, artroze) sau afectare dentară cronică, asociate sau nu cu sindrom metabolic, ovar polichistic, astm bronşic. Vor fi necesare consulturi interclinice cu scopul includerii subiecţilor şi se va ţine seama de datele decrise în literatura de specialitate privind posibile asocieri fenotipice. Se vor forma loturi în funcţie de asocierea semnelor/simptomelor. Acest pachet include activităţi ca: recrutarea activă a subiecţilor, completarea fişei de consimţământ, fişei de monitorizare clinică (fişa va avea corespondent în baza de date pentru a facilita studiul corelaţiilor); recoltarea şi trimiterea probelor de laborator; Workshopuri pentru discutarea cazurilor. Se vor respecta criterii, protocoale, regulamente stabilite. În pachetul de servicii 5 se vor efectua probele de laborator bichimice, imunologice şi hormonale care vor evidenţia homeostazia calciului şi vor surprinde mecanisme compensatorii, şi metabolice. Vor include identificarea Ca, P, Mg seric şi urinar,

loturi de

pacienți selectați în pachetul 4 cu intenția de a descoperi corelații între sindroamele clinice observate de clinicieni și modificările biochimice, hormonale, genetice (CaSR şi VDR). În pachetul de servicii 6- Efectuarea testelor ADN cuprinde activităţile: extracţia şi purificarea ADN-ului; obţinerea produşilor de amplificare ADN; obţinerea secvenţelor nucleotidice ale genelor; interpretarea datelor de secvenţiere. În această etapă specialişti din cele 3 unităţi de cercetare vor lucra împreună şi se vor consulta cu experţi externi care au acceptat colaborarea: Bioglobe, Hamburg, Germania şi Universitatea SouthHampton, UK. Prelucrarea statistică a datelor rezultate din proiect va necesita cooperarea între cercetătorii din clinică, laborator şi statisticieni în vederea stabilirii coordonatelor necesare interpretării studiului, a semnificaţiei parametrilor studiaţi şi a corelaţiilor. Este organizată în Pachetul de servicii nr.7 şi include activităţile: actualizare baze de date; Workshop pentru stabilirea indicatorilor de corelat; prelucrarea statistică cu ajutorul programelor de biostatistică. În pahetul de servicii nr. 8 sunt incluse activităţi pentru promovarea rezultatelor proiectului: crearea unui site- tip platformă propriu al proiectului; Promovare în mediul științific/ comunitatea academică: prin 10 lucrări științifice prezentate la conferințe internaționale și naționale, 4 lucrări ISI publicate, 1 carte publicată; Workshop-uri cu studenţi şi medici rezidenţi pentru propunerea de teme de licență și doctorat legate de studiul patologiei asociate CaSR şi VDR. De asemenea vom fi susţinuţi de colaboratori- beneficiari, firme cu capital privat şi asociaţii profesionale care s-au arătat interesate de rezultatele obţinute prin implementarea acestui proiect: Centru de consiliere şi investigaţii genetice cu sediul în Cluj-Napoca; Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie cu sediul în Bucuresti; Societatea Română de Genetică Medicală.

FGF23, 25 OH vitamina D, Parathormonul, Osteocalcina

Studiul va include

11/53

Produsele rezultate din proiect şi rolul lor în practica medicală şi cercetare:

1. Kit pentru analiza mutaţiilor genelor VDR şi CaSR rezultat din studiul cazurilor, respectiv adăugarea unor mutaţii specifice pentru populaţia României;

2. Analiza genelor CaSR şi VDR vor fi preluate pe piaţa medicală ca investigaţii de laborator noi în oferta de servicii; astfel va creşte adresabilitatea la aceste investigaţii ca urmare a promovării, respectiv demonstrării utilităţii în diagnostic;

3. Cercetători şi practicienii din domeniul sănătate vor avea acces la aceste investigaţii în vederea diagnosticului etiologic;

4. Lucrări ştiinţifice de interes internaţional vor fi publicate în reviste ISI cu impact mare, 10 prezentări la conferinţe naţionale va stimula interesul tinerilor cercetători, de a aborda tema homeostaziei calciului;

5. Personal perfecţionat (10) în genetică moleculară, respectiv testarea genei CaSR şi VDR;

6. Algoritm de diagnostic în boli legate de homeostazia calciului, va sprijini profesioniştii din sănătate să aibă acces la decizii preventive şi tratament diferenţiat. Medicamente care influenţează senzorul de calciu vor putea fi folosite după cunoaşterea mai detaliată a mecanismelor etiopatogenetice;

7. Se crează premisele unui Centru de Investigaţii în Metabolismul Calciului ca suport

pentru dezvoltarea cercetărilor legate de identificarea fenotipurilor şi genotipurilor corelate cu homeostazia calciului.

2. IMPACTUL ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

2.1. DISEMINAREA ȘI EXPLOATAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

Pe parcursul implementării acestui proiect se vor acumula cunoştinţe valoroase şi experienţă, ce nu trebuie pierdute odată cu finalizarea proiectului, ci acestea trebuie diseminate spre o audienţă cât mai numeroasă. Diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului se va realiza astfel:

În mediu mass-media:

Pliante ce vor conţine informaţii de interes general privind CaSR şi VDR, posibilele manifestări fenotipice ale mutaţiilor acestuia, analizele care trebuie efectuate pentru o diagnosticare corectă;

Realizarea unui site propriu al proiectului (tip platformă) pe care vor fi postate periodic informaţii generale privind CaSR şi VDR, posibilele manifestări fenotipice ale mutaţiilor acestuia, analizele care trebuie efectuate pentru o diagnosticare corectă, dar şi rezultatele activităţiilor, stadiul de implementare al proiectului;

Apariția pe site-ul CO a unui articol cu rolul de a oferii utilizatorilor acestuia informaţii privind derularea acestui proiect, precum şi cu rolul de a conştientiza opinia publică la implicaţiile clinice ale anomaliilor homeostaziei calciului;

Articole tip interviu în presa locală care vor avea scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la corecta diagnosticare a tulburărilor homeostaziei Ca şi diversitatea fenotipurilor posibile

În mediul ştiinţific

Pliante ce vor conţine informaţii de interes general privind CaSR şi VDR şi structura lor genetică, precum şi posibilele manifestări fenotipice ale mutaţiilor acestora, analizele care trebuie efectuate pentru o diagnosticare corectă;

Prezentări ale rezultatelor obţinute în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale de specialitate atât sub formă de lucrări ştiinţifice ce conţin analiză

statistică cât şi sub formă de prezentări de caz;

Publicare de lucrări ştiinţifice în reviste naţionale (10) şi internaţionale (ISI) de specialitate (4) în reviste precum: Clinical Endocrinology, Acta Endocrinologica, Revista Română de Medicină de Laborator etc și în reviste naționale cu rol de promovare a testelor genetice utilizate în proiect;

12/53

Elaborarea şi publicarea unei cărţi privind Ca, CaSR, vitamina D3, VDR, precum

şi mutaţiile genetice ale acestora, corelaţiile cu alţi parametri biologici şi exprimarea fenotipică;

Workshop-uri:

Workshop-uri cu studenţi, medici rezidenţi şi doctoranzi care vor avea ca şi scop recomandarea unor teme de licenţă şi de doctorat;

Workshop-uri în care vor fi antrenate persoane în vederea deprinderii tehnicii de extracţie a ADN-ului şi analiză a genelor. La activitatea de diseminare vor participa Instituţia Coordonatoare, precum şi toţi partenerii incluşi în acest proiect, respectiv: Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca şi Clinica Paltinul din Sibiu. De asemenea vom fi susţinuţi de colaboratori- beneficiari, firme cu capital privat care s- au arătat interesate de rezultatele obţinute prin implementarea acestui proiect:

S.C. Genetic Center S.R.L., centru de consiliere şi investigaţii genetice cu sediul In Cluj-Napoca;

Societatea Romana de Psihoneuroendocrinologie cu sediul în Bucureşti;

Bioglobe GmBh din Hamburg Germania.

Implicarea centrelor enumerate mai sus va aduce moleculară de pe piaţa serviciilor medicale.

2.2. APLICAȚII POSIBILE CU POTENȚIAL DE PIAȚĂ

beneficii şi experienţă

în genetica

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf ce au ca şi scop creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti privind mutaţiile genelor ce codifică CaSR, respectiv VDR şi nu în ultimul rând transferarea rezultatelor în laboratoare private, asigurând astfel sustenabilitatea proiectului după finalizarea sa. Prin intermediul proiectului GenCaD se urmăreşte elaborarea unui primer special conceput pentru populaţia din România care va fi preluat de laboratoarele de genetică moleculară. Astfel, Clinica Paltinul şi Laboratorul Genetic Center, care s-au arătat interesate de acest produs, vor include în oferta lor de servicii testarea genei CaSR şi VDR. Datorită includerii stagiilor de pregătire în genetica moleculară se urmăreşte perfecţionarea personalului în tehnici de extragere a ADN ului şi analiză a genelor şi astfel se doreşte dezvoltarea serviciilor din acest domeniu pe piaţa locală a serviciilor medicale. Un alt element cu impact destinat publicului din mediul ştiinţific, dar şi din mediul mass- media este reprezentat de cartea care va fi elaborată şi publicată şi care va conţine informaţii generale privind Ca, CaSR, vitamina D3, VDR, precum şi mutaţiile genetice ale acestora, corelaţiile cu alţi parametri biologici şi exprimarea fenotipică.

2.3. ESTIMAREA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII VIEȚII, RAPORTATĂ LA PERFORMANȚA ACTUALĂ A PRODUSELOR, TEHNOLOGIILOR ȘI/SAU SERVICIILOR

Creşterea calităţii vieţii este un deziderat tangibil la pacienţii din România care doresc să dispună de examinări medicale moderne în măsură să le ofere un diagnostic exact. La ora actuală, în domeniul geneticii moleculare, tehologia a avansat foarte mult permiţând studierea ADN –ului şi identificarea mutaţiilor genetice. Calitatea vieţii pacienţilor care suferă de anomalii ale homeostaziei Ca este alterată datorită modificărilor care pot apărea. Mutaţiile genelor CaSR, respectiv VDR generează fenotipuri de o mare diversitate, de multe ori determinând asocierea mai multor boli la acelaşi pacient. Studiile realizate prin intermediul proiectului GenCaD vor identifica cauza genetică a unor sindroame clinice, vor demonstra agregarea familială a mutaţiilor şi astfel etiologia şi diagnosticul se vor putea stabili cu exactitate, înaintea apariţiei semnelor clinice, iar tratamentul va putea fi individualizat fiecărui pacient în parte.

13/53

Astfel se va încerca elucidarea etiopatogeniei diverselor afecţiuni precum epilepsia idiopatică, hipoparatiroidia şi hiperparatiroidia idiopatică, hipercalcemia hipocalciuria familială. De asemenea, se vor stabili corelaţii ale defectelor CaSR şi VDR şi cu alte boli:

astmul bronşic, unele afecţiuni dermatologice, osteoporoza, diabetul zaharat tip II, afecţiuni care determină scăderea autonomiei şi independenţei pacienţilor. Implementarea diagnosticului genetic într-un laborator din Sibiu va aduce beneficii populaţiei locale, care va avea la dispoziţie o nouă metodă de diagnostic. O profilaxie corect realizată va determina implicit scăderea patologiei datorată anomaliilor homeostaziei Ca, la persoanele vârstnice, rezultând astfel creşterea calităţii vieţii, scăderea mortalităţii şi morbidităţii şi creşterea speranţei de viaţă a populaţiei.

2.4. INTEGRAREA PROIECTULUI CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR PARTENERE

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (CO) dispune de aparatură performantă de prelucrare a ADN-ului şi doreşte să îşi perfecţioneze personalul în tehnici genetice astfel încât, în viitor, să obţină acreditarea laboratorului de genetică moleculară, cu scopul de a oferi la nivel local teste de extragere a ADN-ului şi analiza mutaţiilor genelor CaSR şi VDR. Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj (P1) doreşte extinderea cercetărilor în domeniul geneticii moleculare; atât CO cât şi P1 prin acest proiect vor diagnostica etiologic cazuri din secţia de endocrinlogie şi stomatologie, iar specialiştii lor în genetică moleculară vor participa la vizite de lucru şi schimb de bune practici. Clinica Paltinul, clinica privată de servicii medicale (P2) este interesată să ofere noi teste populaţiei în pachetul său de servici medicale; prin intermediul acestui proiect doreşte să îşi pregătească personal în tehnica extragerii ADN-ului şi analizarea mutaţiilor genelor CaSR şi VDR. Astfel personalul clinicii va beneficia de pregătire practică în genetica moleculară, asigurată de specialişti în domeniu, din centrele universitare partenere şi de experţi din UE. În cadrul proiectului se va încheia un contract de comodat între ULBS (CO) şi P2 pentru utilizarea aparaturii din laboratorul de genetică moleculară al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, contract ce va continua şi după încheierea proiectului.

2.5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Titlurile de proprietate care se doresc a fi dobândite în cadrul acestui proiect includ:

drepturi de autor pe lucrările ştiinţifice publicate în reviste de specialitate oferite tuturor partenerilor conform listei de pacienţi incluşi în studiu;

drepturi de autor pe cartea publicată, o monografie despre genetica şi epigenetica tulburărilor homeostaziei calciului, va fi proprietatea coordonatorului de proiect şi va include coautori în funcţie de contribuţia la conţinutul acesteia;

drepturi de autor pe protocolul de diagnostic care va fi proprietatea coordonatorului de proiect;

drepturi de autor pentru primer ce va fi utilizat în diagnosticul mutaţiilor genelor VDR şi CaSR.

14/53

3.

DESCRIEREA CONSORȚIULUI

3.1. DIRECTORUL DE PROIECT

Acronimul proiectului: GenCaD Funcţia în cadrul Proiectului: Director Proiect și Cercetător Nume, Prenume: Beldean Luminiţa Data naşterii: 15.06.1963 Profesie:

medic primar în specialitatea Endocrinologie

medic primar în specialitatea Pediatrie

psiholog

Poziţia actuală deţinută: Conferenţiar universitar Experienţa profesională în domeniul proiectului:

2000- 2004: Şef de lucrări în cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină Victor Papilian

2004- în prezent: Conferenţiar universitar în cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină Victor Papilian

1993- 2003: Medic primar pediatru în cadrul Spitalului de Pediatrie Sibiu

2003- în prezent: Medic primar endocrinolog şi pediatru în cadrul SC Beldean Med SRL

2011- 2013: Coordonator din partea Universităţii Lucian Blaga din Sibiu a programului “Family Health in European Comunities” organizat de West Scotland University din Marea Britanie, CE -518233-LLP-1

Cele mai importante realizări în domeniul proiectului:

1. Lucrări ştiinţifice şi postere prezentate:

“Vitamin D receptor gene – a necessity for diagnostic in calcium and bone metabolism disorders?”, Conferinţa ESPE, Leipzig, Germania, 2012

“Idiopathic

Ca sensing receptor

hypoparathyroidism – “an iceberg” of

gene defects”, Conferinţa ESPE, Leipzig, Germania, 2012

“Implicaţii clinice ale geneticii moleculare”, Al IX-lea Congres Naţional de Pediatrie, Iaşi, 2009 şi Congresul Naţional de Genetică medicală, Sibiu, 2009

2. Premiu câştigat: “Convulsii de cauză endocrină la copil: hipoparatiroidia idipatică”, Conferinţa Naţională de Pediatrie din Bucureşti, 2012

3. „Screening-ul defectelor structurale congenitale la copii în Judeţul Sibiu”, Teza de doctorat, Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj- Napoca, 2000

4. Lucrări de licenţă îndrumate cu teme privind homeostazia calciului:

“Aspecte clinice în defecte genetice ale receptorului vitaminei D şi senzorului de calciu”, 2012

Afecţiuni osoase cronice: rahitismul şi osteoporoza, 2012

Aspecte etiopatogenetice şi clinice în hipocalcemie la copil, 2012

5. Cărţi publicate:

“Actualităţi privind homeostazia calcemiei. Aspecte clinice în defecte genetice ale receptorului vitaminei D şi senzorului calciului”, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2013

“Ghid minimal de boli endocrine”, Editura Medicală Amaltea, Bucureşti, 2012

Premii, distincţii, apartenenţă la asociaţii profesionale de prestigiu internaţionale:

1. 2013: Corespondent invitat la "Forumul Short Stature", rubrica Diary, Londra, Marea Britanie

2. 2012: Referent ştiinţific al conferinţei Internaţionale ESPE, Leipzig, Germania

3. 2010- în prezent: Coordonator în “Program support pentru dezvoltarea studiilor de genetică moleculară în România” (Parteneriat între Bioglobe-Hamburg din Germania şi SC Beldean Med SRL din România)

15/53

4.

2009 - în prezent: membru al Societăţii Europene de Endocrinologie Pediatrică

5. 2001: Fellowship oferit de European Society for Paediatric Endocrinology, în cadrul spitalului Royal Hospital for Sick Children, Edinburgh, Marea Britanie

3.2. STRUCTURA CONSORȚIULUI

Consorţiul include 3 parteneri din care 2 universităţi care participă cu personal cu experienţă clinică şi acces la cazuistica care ne interesează: respectiv fenotipuri ce includ anomalii în metabolismul şi homeostazia calciului. Partenenerii participă cu echipe de cercetători din specialităţi medicale, medicină dentară şi genetică clinică având baza materială necesară desfăşurării în bune condiţii a proiectului. De asemena, ambele universităţi au baza materială pentru a desfăşura studii de genetică moleculară şi în echipa de lucru sunt incluşi specialişti în domeniul prelucrării probelor biologice, analizarea mutaţiilor genice. Partenerii sunt interesaţi în dezvoltarea laboratoarelor de genetică moleculară şi schimburi de bune practici. Coordonatorul va fi implicat direct în realizarea testelor genetice prin baza materială şi personal. În laboratorul de genetică moleculară vor lucra specialişti din structura de personal a tuturor partenerilor.

Instituţia Coordonator de Proiect Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Instituţie Coordonator de Proiect, are o bogată experienţă în proiecte cu finanţare nerambursabilă şi este o universitate cu tradiţie care cuprinde în alcătuirea sa o Facultate de Medicină Generală şi Medicină Dentară. Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte:

Obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, competitive pe plan global, în scopul creşterii vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti privind mutaţiile CaSR şi VDR.

Dezvoltarea serviciilor de medicină de laborator prin îmbunătăţirea metodelor de identificare a mutaţiilor CaSR şi VDR şi întocmire a protocolului de diagnostic.

Creşterea competivităţii în domeniul cercetării-dezvoltării prin studierea mutaţiilor genelor CaSR şi VDR cu ajutorul patenerilor.

Creşterea calităţii vieţii persoanelor ce prezintă tulburări ale homeostaziei calciului prin tratament adecvat etiologiei. Responsabilităţile pe care şi le asumă Instituţia Coordonator de Proiect sunt:

Activităţi de depistare a cazurilor noi cu anomalii ale homeostaziei Ca;

Elaborarea protocolului de diagnostic pentru afecţiunile determinate de mutaţiile CaSR şi VDR;

Prelucrarea ADN-ului: extracţie şi purificare, analiza genelor şi interpretarea datelor în colaborare cu partenerul privat;

Oferirea spaţiului necesar desfăşurării activităţii echipei de management;

Printarea materialelor promoţionale.

Partenerul Nr.1 Partenerul Nr.1, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj- Napoca, este o instituţie de invăţământ superior ce activează în domeniul medical uman şi farmaceutic. Această organizaţie a implementat un număr de peste 20 de proiecte cu finanţare nerambursabilă oferită de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării Dezvoltării şi Inovării. Această instituţie a fost aleasă să participe la acest proiect deoarece deţine o cazuistică numeroasă în ceea ce priveşte patologia homeostaziei calciului. Participând în cadrul acestui proiect Partenerul Nr. 1 îşi doreşte:

Identificarea mutaţiilor CaSR şi VDR posibil responsabile de hipo/hiperparatiroidie idiopatică şi osteoporoză precoce idiopatică.

16/53

Identificarea mutaţiilor CaSR şi VDR, sau deficitului de vitamina D ca posibil factor etiopatogenetic al patologiei dentare şi osoase întâlnite în centrul de Medicină dentară.

Creşterea calităţii vieţii la pacienţii cu tulburări ale metabolismului calciului îmbunătăţind diagnosticul şi tratamentul acestora. Responsabilităţile pe care le va deţine Partenerul Nr.1 în derularea acestui proiect includ următoarele:

Selectarea subiecţilor conform criteriilor de includere prin ambulatoriul de specialitate Endocrinologie şi Medicină dentară.

Recoltarea probelor biologice.

Partener Nr.2 Partener Nr.2 (P2) este reprezentată de S.C.SAM-servicii avansate medicale-SRL, societate comercială cu răspundere limitată ce este prezentă pe piaţa serviciilor medicale private din anul 1994 oferind şi servicii de medicină de laborator. Această organizaţie a mai dezvoltat parteneriate public-privat şi a fost aleasă să participe la acest proiect deoarece dispune de un laborator performant care cuprinde dotarea tehnologică necesară pentru prelucrarea probelor biologice şi are acreditare RENAR SR EN ISO 15189/2007, nr. 199-L/2005, personal bine pregătit. Responsabilitatea Partenerului Nr.2 va fi:

Depistarea cazurilor noi cu anomalii ale homeostaziei calciului în ambulatoriul de specialitate endocrinologie, stomatologie;

Recoltarea probelor biologice;

Prelucrarea probelor de laborator şi efectuarea testelor biochimice şi imunologice;

Activităţi de extragere şi purificarea ADN-ului, participare la analiza mutaţiilor genice. S.C.SAM-servicii avansate medicale-SRL este interesată să îsi dezvolte serviciile de laborator oferind şi teste de genetică moleculară, respectiv identificarea mutaţiilor CaSR şi VDR.

Proiecte aflate în derulare care au legătură cu proiectul actual:

   

Nume proiect, instituţie finanţatoare, program finanţare

Dată început,

Partener

Persoane implicate

dată finalizare

   

CO

Beldean Luminiţa în grup lucru WG1

Developmental origins of chronic Lung Diseases BMBS COST action BM1201

2012-2016

CO

Beldean Luminiţa Grup de lucru WG1

European network for the study of dystonia syndromes BMBS COST action BM 1101

2011-2015

CO

Paşcanu Ionela, UMF Tg Mureş în grup de lucru WG1

GnRH deficiency: Elucidation of the neuroendocrine control of human reproduction. BMBS COST action BM-1105

2012-2016

P1

GEORGESCU CARMEN

Rolul şi reglarea endocrină a hormonului osteocalcina în adipocite şi relevanţa statusului osteocalcinei în insulinorezistenta / UEFISCDI / PN II IDEI

2011-2014

P1

SANDULESCU ROBERT

Imunosenzor amperometric pentru biomarkerii cancerului ovarian şi uterin / UEFISCDI / PN II IDEI

2011-2014

17/53

P1

POP TUDOR LUCIAN

Sistem pentru gestiunea şi analiza inteligenta a datelor medicale în vederea îmbunătăţirii strategiilor de raspuns în cazul unor afecţiuni acute şi cronice / UEFISCDI / PN II PARTENERIATE

2012-2015

Experți Alături de echipa de cercetare vor participa 3 experți europeni care vor veni cu „know-how” din instituțiile în care lucrează:

Prof. Genetică moleculară Wolfgang Hoeppner, Bioglobe, Hamburg, Germania Prof. Genetică Moleculară John Holloway, Universitatea de Medicină SouthHampton, UK Prof. Ze,ev Hochberg- Rappaport Faculty of Medicine, Dep. Endocrinologie,Haifa, Israel

Wolfgang Peter Harald Hoppner, data nașterii: 07.05.1952 în Hamburg, Germania. Din februarie 2001 Fondatorul și Directorul General al BIOGLOBE GmbHAugust; În 1999:

Numire ca Profesor pentru Biochimie și Biologie Moleculară, Facultatea Medicală, Universitatea din Hamburg. Aug. 1993-Sept.2001: Șeful Departamentului de Biologie Moleculară a ‚’ EP Hamburg’ și Șeful ‚’Laboratorului de Diagnostic Molecular’ de la Institutul pentru Cercetare in Fertilitate și Hormoni de la Universitatea din Hamburg. În anul 1991: Facultatea Medicală a Universității din Hamburg –premiu „Venia legendi” pentru Biochimie și Biologie Moleculară. În 1989, Premiu de Cercetare:, Societatea Germană de Endocrine; 1985-1991 Profesor Asistent la Institutul de Chimie Fiziologică, Spital Universitar Eppendorf, Universitatea din Hamburg, Implementarea unui Grup de Cercetare pentru Endocrinologie Moleculară; Proiecte pentru investigatii legate de metabolismul glucozei cu metode de biologie moleculară, Pregătire în metode moderne de biologie moleculară, reglarea genetica a hormonilor tiroidieni.

Holloway John William, data nașterii: 15.05.1971 1997-2001 Cercetare Postdoctorală la Centrul de Cercetare a Geneticii Umane, Departament Sistem Respirator și Biologie Moleculare, Universitatea din Southampton. 2002-2004, Membru in grup de Cercetare în Genetica Umană legata de Infecție, Inflamație și Regenerare, Universitatea din Southampton. 2008-2011 Cadru didactic pe tema Genetică Umană in Infecție, Inflamație și Imunitate, Facultatea de Medicină, Universitatea din Southampton; 2011- prezent Profesor de Genetică Umană și Genomică Medicală, la Facultatea de Medicină, Universitatea din Southampton.

Ze’ev Hochberg este Director la Spitalul Meyer Children’s la Centrul Medical Rambam din Haifa; Profesor de Pediatrie și Endocrinologie la Institutul de Tehnologie din Israel Technion. Cercetarea lui se concentrează asupra principiilor de bază ale dezvoltării copilului, perspective evolutive și mecanisme. În anii 1980 el a descris într-o serie de articole mecanismul de rahitism ereditar rezistent la vitamina D respectiv, defecte de receptor al vitaminii D . El a făcut descoperiri importante în legătură cu mecanisme de actiune ale hormonului de creștere (GH) si hormonilor tiroidieni asupra creșterii oaselor. El este Redactorul Șef al „Yearbook” în Endocrinologie Pediatrică, editor a 8 cărți, autorul a peste 300 de articole științifice și a trei monografii, Președinte al Societății Europene de Endocrinologie Pediatrică (ESPE) timp de 4 ani In prezent este Președintele Școlii de vara ESPE, Secretarul General al Societatii de Endocrinologie Pediatrică Globală sprijinind endocrinologia pediatrică în țările în curs de dezvoltare.

18/53

3.3.

RESPONSABIL PARTENER

Partener 1 , UMF „Iuliu Hațeganu” Cluj

Acronimul proiectului : GenCaD

Funcţia în cadrul Proiectului: Responsabil de Proiect din partea Partenerului UMF Cluj

1.

Nume: Băciuţ

2.

Prenume: Grigore

3.

Data naşterii: 08.04.1954

4.

Profesie: Profesor Universitar, Medic Primar Chirurgie Orală şi Maxilofacială, Doctor în

Ştiinţe Medicale

5. Poziția actuală deținută: Prorector pentru Rezidenţiat şi Cursuri Postuniversitare al

UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, Şef al Disciplinei de Chirurgie Orală şi Maxilo- Facială

6. Lista celor mai importante realizări în domeniul proiectului:

- Gr. Băciuţ, Ondine Lucaciu, Olga Soriţău, Mihaela Felicia Băciuţ, R. S. Câmpian, B.

Crişan, S. Bran, D. Gheban, Ghid de inginerie tisulară osoasă, Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, pg., 2008, ISBN 978-973-693-288-5

- Kim AS, Chae CH, Kim J, Choi JY, Kim SG, Băciut G. Silver nanoparticles induce apoptosis

through the toll-like receptor 2 pathway. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012

Jun;113(6):789-98.

inflammatory behavior of implants in the early healing phase of chronic periodontitis.

Quintessence Int. 2012 Jun;43(6):491-501.

jaws associated with the use of bisphosphonates. Discussion over 52 cases. Rom J Morphol Embryol. 2011;52(4):1233-41.

7.Premii, distincţii, apartenenţă la asociaţii profesionale de prestigiu internaţionale:

1. Membru în Comitetul de Organizare al International Congress on Distraction Osteogenesis, Klinik für Mund-Kiefer, Plastische und Wiederherstellende Chirurgie, Marienhospital, Stuttgart, R. F. Germania, 26 - 28. 08. 1997

2. Distincţie: Prof. R. Fries Past President al Asociatiei Internaţionale a Chirurgilor Oro-maxilofaciali

3. Distincţie: Prof. J. Lowry Secretarul General al Asociaţiei Europene de Chirurgie Cranio-Maxilofacială

Partner 2, SC SAM- servicii avansate medicale- SRL, are ca responsabil de proeict pe Dr. Rotaru Ioan Petru, care este si administrator ale acestei societati:

Acronimul proiectului: GenCaD Funcţia în cadrul Proiectului: responsabil partener Nume, Prenume: Rotaru, Ioan Petru Data naşterii: 15.06.1956 Profesie: Medic primar Anestezie Terapie Intensiva

Poziția actuală deținută: administrator S.C.SAM-servicii avansate-SRL Experienţa profesională în domeniul proiectului:

1994- în prezent: administrator

Cele mai importante realizări în domeniul proiectului:

2003-2004: Competence of Health Services Management . Postgraduate

Lucrări ştiinţifice:

- Colecţia Zilele Rainer: Antropologie şi Interdisciplinaritate: ed.Niculescu 2013 „Starea forţei de muncă în determinarea calităţii pieţei şi a mediului de muncă” ISI Web of Knowledge indexed papers:

19/53

- 5 th International Conference on Manufacturing Science and Education MSE 2011- Creative Thinking in Engineering and Academic Education, Certificate of Participation; publication: ,,Study model between prevailing diseases and professional causative factors”

- “Development model of a wider plan to increase labour productivity in the conditions of Romania”, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Science and Educations, vol. II, pag. 379 - 382, Sibiu, Romania, 02-05.06.2011 (D.M. Duşe, P.D. Brîndaşu , L.D. Beju (eds.), Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISSN 1843-

2522)

3.4. STRUCTURA ECHIPEI DE CERCETARE A FIECĂRUI PARTENER

În parteneriat sunt incluse 3 instituţii: 2 universităţi şi o clinică privată care participă cu specialişti totalizând 30 de persoane. Echipa de cercetători este multidisciplinară şi va presupune colaborarea între specialităţi clinice şi cu personal de cercetare din laborator. Categorii de personal:

Personal cercetare clini- discipline medicale – 8 Personal cercetare clinică medicină dentară- 4 Personal de cercetare în genetică clinică-3 Personal de cercetare în genetică moleculară-4 Doctoranzi şi postdoctoranzi-8 Personal laborator/asistenţi- 3

Din partea Institiei coordonatoare de proiect: participă 15 persoane, specialişti în discipline clinice şi preclinice, doctoranzi, P1 participă cu 9 persoane iar P2 cu 5 persoane. Specialiştii care constituie echipa de cercetători în clinică formează 3 grupuri de lucru (endocrine-interne, stomatologie, genetică) şi vor avea rolul de a selecţiona subiecţii de studiu şi completa fişa de monitorizare clinică. Specialiştii de la discipline preclinice şi doctoranzii se vor canaliza spre studiul în laboratorul de biochimie-imunologie şi în laboratorul de genetică moleculară.

 

Personal de cercetare clinică – discipline medicale

Beldean Luminița Porr Paul Jorgen Badiu Corin Virgil Pașcanu Ionela Filip Corina Mureșan Iris Cioca Gabriela

Selectează pacienți și completează fișe de monitorizare

Personal de cercetare clinică- medicină dentară

Project Coordinator Institution:

Frățilă Anca

Selectează pacienți și completează fișe de monitorizare

Boitor Cornel

 

Personal de cercetare genetică și de laborator

Atasie Diter Pașcanu Ionela Gheoca Voichita

Consult genetic și teste de genetică moleculară

Doctoranzi/postdoctoranzi

Beldean Adrian Ciprian Vacant Vacant Vacant

Sprijină procesul de monitorizare a pacienților și de efectuare a probelor de laborator

20/53

 

Personal de cercetare clinică – discipline medicale

Georgescu Carmen Valea Ana

Selectează pacienți și completează fișe de monitorizare

Personal de cercetare clinicămedicină dentară

Băciuț Grigore Rotar Alexandru Horațiu

Selectează pacienți și completează fișe de monitorizare

Personal de cercetare genetică și de laborator

Partner 1:

Cătană Andreea Petrișor Maria Felicia

Consult genetic și teste de genetic moleculară

Doctoranzi/postdoctoranzi

Crișan Bogdan

Sprijină procesul de monitorizare a pacienților și de efectuare a probelor de laborator

Vacant

Vacant

 

Responsabil de program Dr. Rotaru Petru

Personalul de laborator

Partner 2

doaie Daciana Dr.Camelia Popa Ilie Luca Vacant: doctorand

Recoltează probe laborator. Teste biochimice și hormonale. Teste de genetică moleculară.

Mai jos sunt prezentate 4 CV- uri ale cercetătorilor din grupul disciplinelor medicale, specialitățile: endocrine, genetică clinică, interne, neurologie din cadrul CO- ULBS.

Acronimul proiectului : GenCaD Funcţia în cadrul Proiectului: cercetător Nume, Prenume: Porr Paul Jorgen Data naşterii: 02.02.1951 Profesie:

medic primar în specialitatea Medicină Internă

medic primar în specialitatea Gastroenterologie

Poziţia actuală deţinută: Conferenţiar universitar Experienţa profesională în domeniul proiectului:

Cele mai importante realizări în domeniul proiectului:

1. Lucrări ştiinţifice publicate:

„Digestive manifestations in magnesium deficiency”, publicat în revista:

„Magnesium Research”, volum 16, Nr. 141-57, 2003

„Advances in Magnesium Research. New Data”, publicat în Libbey Eurotext, Montrouge, 125-128, 2006:

Premii, distincţii, apartenenţă la asociaţii profesionale de prestigiu internaţionale:

Membru în comitetul de redacţie (boardul ştiinţific) al revistei „Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases”

Membru în Federaţia Europeană de Medicină Internă EFIM, Uniunea Medicală Balcanică, în Comitetul Ştiinţific al Revistei „Magnesium Research”

Membru în boardul Societăţii Internaţionale de Dezvoltare a Cercetării Magneziului (Paris)

11 cărţi publicate în străinătate (Germania, Franţa, Anglia, Olanda, Spania, Ungaria)

Bursă de cercetare DAAD la Erlangen (Germania)

Înfiinţarea în 1999 a Societăţii Române de Cercetare a Magneziului (SRCM), preşedinte-fondator

21/53

Organizarea celui de-al 8-lea Congres European de Magneziu în 2004 la Cluj-Napoca (preşedinte) şi al celui de-al 11-lea Congres Internaţional de Magneziu în 2007 la Iaşi (copreşedinte)

Membru în Societatea Mondială de Dezvoltarea Cercetării Magneziului (SDRM)

Acronimul proiectului : GenCaD Funcţia în cadrul Proiectului: cercetător

1.

Nume: Badiu

2.

Prenume: Corin Virgil

3.

Data naşterii: 06.03.2013

4.

Profesie: medic primar endocrinolog, diabet, boli de nutriţie

5.

Poziţia actuală deţinută: conferenţiar universitar

6.

Experienţa profesională în domeniul proiectului

1991 - 1993 medic specialist endocrinolog

1993 - 1998 medic primar endocrinolog

1994 - 2001 Doctor în ştiinţe medicale

1998 - în prezent Profesor asociat Universitatea „Francois Rabelais”, Tours-Franţa

2004 - în prezent conferenţiar universitar

2007 - în prezent medic primar diabet, boli de nutriţie, boli de metabolism

2011 - în prezent Profesor asociat Universitatea „Friedrich Alexander”, Erlanger- Germania

2011 Atestat de expert în „Managementul poiectelor cu fonduri europene”, proiect POSDRU

7.

Lista celor mai importante trei realizări în domeniul proiectului:

1.

Lucrări ştiinţifice publicate:

Molecular diagnosis of multiple endocrine neoplasia (MEN) type 2: implementation of mutation detection in ret oncogene and challenges in the managemnet of affected individuals, Acta Endocrinologica,indexata ISI, Bucuresti, 2007;

2 cărţi publicate: Terapia genică a cancerului de sân în “Tratamentul conservator al cancerului mamar incipient”,2003; Molecular Pathology of pituitary adenomas, 2011;

2.

Preşedinte al Societăţii Române de Psihoneuroendocrinologie; Vicepreşedinte, Societatea

Română de Tiroidologie; Membru în comitetul directoral Societăţii Română de Endocrinologie

3. Director de proiect: PN-II-PT-PCCA-2011-3: Markeri moleculari ca predictori ai evoluţiei

postterapeutice şi prognosticului în managementul carcinomului tiroidian diferenţiat”; „Contribuţii privind detectarea precoce a feocromocitomului la adult, cu evidenţierea potenţialului malign utilizând marker biomoleculari neiinvazivi”; Grant CNCSIS tip A 864/2006 „Factori de transcripţie ontogenetici hipofizări implicaţi în oncogeneza adenoamelor hipofizare plurihormonale” 8. Premii, distincţii, apartenenţă la asociaţii profesionale de prestigiu la nivel

internaţional:

1.Membership-uri: Endocrine Society SUA; British Society for Endocrinology; European Society for Endocrinology; European Neuroendocrine Association; European

Neuroendocrine tumor Society; European Pineal Society; European Tthyroid Association

2. Burse de cercetare:

1) Departamentul de Anatomie , Universitatea Oxford, UK; 2) Departamentul de Anatomie Panum Institute, Copenhaga, Danemarca 3. Comitete Editoriale:

1) Membru Evaluator în: Journal of cell biology and genetics 2) Membrul în Boardul Comitetul Ştiinţific: Journal of Cellular and Molecular Medicine

22/53

Acronimul proiectului : GenCaD Funcţia în cadrul Proiectului: cercetător Nume, Prenume: Roman Filip Corina Data naşterii: 10.11.1966 Profesie: Medic primar neurolog Poziţia actuală deţinută: Şef de lucrări Experienţa profesională în domeniul proiectului:

1999- în prezent: cadru didactic în Unversitatea Lucian Blaga din Sibiu (Asistent universitar 1999- 2004, Şef lucrări 2004- in prezent) Cele mai importante realizări în domeniul proiectului:

Epileptic seizures as a primary cause for admission to neurology intensive care unit(ICU),13th Congress of the European Federation of Neurological Societies Neurology, The Official Journal of European Federation of Neurological Societies,

”Perturbările funcţiei endocrine-reproductive la femeile epileptice” Congresul Naţional al Societăţii de Neurologie din România cu participare Internaţională 10-13 Noiembrie,2004, Revista Româna de Neurologie

Noi strategii terapeutice în epilepsie,Corina Roman-Filip,VictorRoman, 2000, Editura Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu,ISBN 973-651-081-6 Premii, distincţii, apartenenţă la asociaţii profesionale de prestigiu internaţionale

The impact of sleep disturbances at quality of life to patients with Parkinsons disease,2012 MOVEMENT DISORDERS Vol.27

” The rate of conversion to dementia in mild cognitive impairement ( MCI) patients”,2012 EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY Vol.19

” Status epilepticus induced by hyponatremia as an adverse event to oxcarbazepine- a case report”,2012 EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY

Vol.19

Acronimul proiectului : GenCaD Funcţia în cadrul Proiectului: cercetător Nume, prenume: Paşcanu Maria Ionela Data naşterii: 28.09.1969 Profesie: Medic specialist în endocrinologie şi în genetica medicală Poziția actuală deținută: Conferenţiar universitar, Medic primar Experienţa profesională în domeniul proiectului:

2005 – 2009: şef de lucrări, şef de disciplină, Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş, Disciplina Biologie Genetică.

2009 – în prezent: conferențiar universitar, Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg.Mureş, Disciplina Endocrinologie Lista celor mai importante trei realizări în domeniul proiectului:

1. 2007-2010: cercetător ştiinţific III în cadrul proiectului ”Translarea cercetarilor genomice

referitoare la etiologia malformaţiilor cardiace congenitale în metode inovative de screening,

prevenţie prenatală, diagnostic genetic şi imagistică tridimensională” – MAMI

2. Lucrări ştiinţifice:

“Hiperparatiroidismul primar normocalcemic: fenotip subclinic?” Al XIX lea Simpozion RPNES 2013, Sibiu

Joint effect of the FABP2 – A54T and PPARG2 – P12A polymorhisms on the development of the metabolic syndrome. (Poster) A IV-a Conferinţă a Societăţii Române de Genetică Medicală, Craiova, 18-20 septembrie 2008 3. Cărţi publicate

Compendiu de Endocrinologie. Ed. University Press, Tg Mureş, 2009

Elemente de Genetică Medicală. Ed. University Press, Tg Mureş, 2007

Premii, distincții, apartenență la asociații profesionale de prestigiu la nivel

internațional:

23/53

1.

Premiu obținut în cadrul PN-II-RU-PRECISI-2009-3, tip: ARTICOL ptr publicația: Thyroid

Dysfunction In Children With Down’s Syndrome. Acta Endocrinologica –Bucharest, 2009, I (5): 85-92, ISSN 1841-0987, cod CNCSIS 676 A

2. Membru al asociaţiilor profesionale: European Society of Human Genetics, European

Society of Paediatrics Endocrinology, European Society of Endocrinology.

P1 (Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj), participă cu:

Personal cercetare clinica-discipline medicale Conferențiar universitar - Dr. Georgescu Carmen Şef lucrări Dr. Valea Ana Personal cercetare clinică- medicină dentara Profesor universitar Dr. Baciuţ Grigore Conferenţiar Dr. Rotar Alexandru Horatiu Personal cercetare genetica clinică şi laborator Asistent universitar Dr.Cătană Andreea Doctorand Biolog Petrișor Maria Felicia Doctorand/ Postdoc Doctorand Dr. Crisan Bogdan Doctorand vacant Posdoctorand vacant

Mai jos sunt prezentate câte un CV din fiecare categorie de personal prezentată în listă.

Acronimul proiectului : GenCaD Funcţia în cadrul Proiectului: cercetător lNume: ROTAR Prenume: ALEXANDRU-HORAŢIU Vârsta: 38 ani Profesie: Medic, Doctor în medicină, Domeniul Medicină Dentară Locul de muncă actual şi funcţia: Conferenţiar, Catedra de Chirurgie Orală și Maxilo-

Facială, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, ½ normă Secţia Clinică de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca Experienţa profesională în domeniul proiectului, legată de activitatea partenerului:

- Universitat Basel, Kantonspital Basel, Klinik fur Wiederherstellende Chirurgie, Abteilung Mund-Kiefer-Gesichtshirurgie, Basel, Switzerland, 21.11.2002-17.12.2002;

- Hallym University, Anyang-city, Korea, 28.05.2009-05.05.2009;

Cele mai importante 3 realizări în domeniul proiectului (publicații în jurnale științifice,

patente naționale/internaționale, prototipuri, demonstratoare, tehnologii și servicii inovative):

Lucrări ştiinţifice publicate:

1. Kim M.H.; Nahm D.S.; Rotaru H.; Hurubeanu L.; Choi J.Y.; Chae C.H.; Kim S.G.: The ethnic difference of the prevalence of SfaN polymorphism in the nonsyndromic cleft palate. Korean Journal of Orthodontics, 34, 3, 261-266, 2004

2. Rotaru H, Choi JY, Hong SP, Lee YC, Yun KI, Kim SG.: Transforming growth factor- alpha and oral fibroma: Immunohistochemical and in situ hybridization study. J Oral Maxillofac Surg. 2003 Dec;61(12):1449-54

3. Kim M.H.; Nahm D.S.; Choi J.Y.; Kim S.G.; Choi C.H.; Kim J.C.; Rotaru H.; Hurubeanu L.: The difference in the prevalence of the IVS5-A/G of the Transforming Growth Factor Beta3 gene between koreans and romanians. Journal of the Korean Academy of Maxillofacial and Plastic and Reconstructive Surgery. 26, 2, 162-166,

2004

Membru al asociaţiilor profesionale:

Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 2000;

International Association of Oral and Maxillofacial Surgery, 2000;

European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery 2004.

24/53

Arbeitsgruppe für Osteosynthesefragen AO (Association for Study of Internal Fixation) 2008;

European Association of Osseointegration 2011;

International Team for Implantology 2011.

Premii acordate drept recunoaştere a rezultatelor activităţii profesionale/ştiinţifice:

Bernd Spiessl Award „Best Oral Presentation”, 4th Bernd Spiessl Syposium

for Innovative and Visionary Technologies „Face and Identity, 3D Planning and Navigation”, Basel, Elveţia, 5-7.06.2008 pentru lucrarea „Cranioplasty – From Ancient Animal Skulls To Modern 3D Custom-Made Implants”.

Premiul „Ioan Baciu” pentru cea mai reprezentativă teză de doctorat susţinută în

anul universitar 2007-2008 pentru teza de doctorat cu titlul: „Valoarea reconstrucţiilor şi

modelelor tridimensionale medicale în chirurgia cranio-maxilo-facială”;

“Hellen Matras” Award din partea European Association for Cranio-Maxillofacial

Surgery, Mai 2011;

Premiul "Ghorghe Bilașcu" pentru întreaga activitate științifică din partea UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, Noiembrie 2011.

Acronimul proiectului : GenCaD Funcţia în cadrul Proiectului: cercetător Nume, Prenume: Georgescu Carmen Emanuela Data naşterii: 04.06.1968 Profesie: Medic primar în specializarea Endocrinologie Poziţia actuală deţinută: Conferenţiar universitar Experienţa profesională în domeniul proiectului:

1995- 2013: cadru didactic în cadtrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu (1995-1998: preparator, 1998-2003: asistent universitar, 2003-2006: şef de lucrări, 2006-2013: conferenţiar universitar, 2013-în prezent: profesor universitar) 1994- în prezent : Medic endocrinolog în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca Cele mai importante realizări în domeniul proiectului:

1. GRANT-uri câştigate

Rolul şi reglarea endocrină a hormonului osteocalcină în adipocite şi relevanţa statusului osteocalcinei în insulinorezistenţă (Director de proiect Georgescu CE)

Sistemul osteoprotegerină/ligandul receptorului activator al NF-kappa B în determinismul densităţii osoase şi compoziţiei corporale, şi relaţia cu hormoni sistemici, adipocitokine şi markeri endoteliali. (Director de proiect Georgescu CE)

2. Pepene (Georgescu) CE - Circulating osteoprotegerin and soluble receptor activator of NFKB ligand in polycystic ovary syndrome: relationships to insulin resistance and endothelial dysfunction. EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY, 2011

3. Pepene (Georgescu) CE - Effects of triiodothyronine on the insulin-like growth

factor system in primary human osteoblastic cells in vitro. BONE, 2001 Premii, distincţii, apartenenţă la asociaţii profesionale de prestigiu internaţionale:

Membru al Societăţii Germane de Endocrinologie (DGE)

Membru al Societăţii Internaţionale de Densitometrie Clinică (ISCD)

Acronimul proiectului : GenCaD Funcţia în cadrul Proiectului: cercetător Nume, Prenume: Cătană Andreea Data naşterii: 16.11.1980 Profesie: Medic specialist Genetică medicală Poziţia actuală deţinută: Asistent universitar, medic specialist, doctor in medicină Experienţa profesională în domeniul proiectului:

2009 – 2013: Asistent universitar în cadrul UMF Iuliu Haţieganu Cluj Cele mai importante realizări în domeniul proiectului:

25/53

Genetic Polymorphism of DNA repair gene ERCC2/XPD (Arg 156 Arg) (A22541C) and Lung Cancer Risk in Northern Romania, Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 20, Nr. 2/4, Iunie 2012, ISI, Factor de impact 0,113

Analiza comparativă a polimorfismelor GSTM1/GSTT1 și Ile105Val GSTP1 la pacienții cu polipoză nazală și hiposmie într-un grup populațional din România, , Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 21, Nr. 2/4, Iunie 2013, ISI,

Alpha 1 Antitrypsin Deficiency and Lung Cancer Risk, Clujul Medical 2011 Vol. 84 - Supliment nr. 1 CNCSIS B+ Premii, distincţii, apartenenţă la asociaţii profesionale de prestigiu internaţionale

Premiul II, secţiunea poster, Congresul Internaţional pentru Tineri Medici, Istambul Turcia, 2004

Premiul I, autor sesiunea poster Genetică Moleculară, Al 3 lea Congres Naţional de Genetică Medicală cu participare internaţională, Timişoara, septembrie 2010

autor,

Premiul

I,

Conferinţa Naţională

pentru

doctoranzi,

Cluj

Napoca

2011,

comunicare poster

Pemiul II, Conferinţa Internaţională de Pneumologie ERS, Amsterdam, Olanda, 2011 Membru comitete ştiinţifice:

Membru Societatea Europeană de Genetică Medicală (ESHG)

Acronimul proiectului : GenCaD

Funcţia în cadrul Proiectului: cercetător

1.

Nume: Petrișor

2.

Prenume: Maria- Felicia

3.

Data naşterii: 27.05.1985

4.

Profesie: Biolog

5.

Poziţia actuală deţinută: Biolog,Cadru Didactic asociat, doctorand

6.

Experienţa profesională în domeniul proiectului:

Instituţia

Perioada

Funcţia

Descriere

UBB Cluj-Napoca

2004 – 2008

Biolog

Cercetare şi diagnostic în domeniul geneticii moleculare Cadru predare

UMF Iuliu Hațieganu Cluj

2010-în prezent

Cadru

didactic

asociat

 

2011-în prezent

Doctorand

Cercetare

în

domeniul

geneticii moleculare

7. Lista celor mai importante trei realizări în domeniul proiectului:

I.Publicaţii în extenso ISI (coautor)

1. Andreea Cătană, Radu A. Popp, Monica Pop, Mihai D. Porojan, Felicia M. Petrisor, Ioan V. Pop, Genetic Polymorphism of DNA repair gene ERCC2/XPD (Arg 156 Arg) (A22541C) and Lung Cancer Risk in Northern Romania, Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 20, Nr. 2/4, Iunie 2012, ISI, Factor de impact 0,113

II. Publicaţii în extenso CNCSIS B+

1. Cătană Andreea, Popp Radu, Pop Monica, Porojan Mihai, Petrisor Felicia, Pop Ioan Victor, Alpha 1 Antitrypsin Deficiency and Lung Cancer Risk, Clujul Medical 2011 Vol. 84 - Supliment nr. 1 CNCSIS B+

2. Andreea Cătană, Radu Anghel Popp, Monica Pop, Adrian Pavel Trifa, Mihai Porojan, Felicia Petrisor, Marius Farcas, Pop Ioan Victor, Genetic Polymorphism of Glutathione STransferase and LungCancer Risk in Northern Romania, Clujul Medical; Nr. 4, Vol. 84, 2011 CNCSIS B+

3. Cătană Andreea1, Popp RA1, Pop Monica2, Porojan MD3, Petrișor Felicia1, Fărcaș M1, Pop IV1Genetic Polymorphism of GSTP1 Gene and Lung Cancer Risk in Northern Romania, Acta Marisiensis, vol58, 2012, 165-167

26/53

4.

Popp RA, Trifa AP, Militaru M, Crisan TO, Petrisor F, Farcas MF, Csernik FA, Pop IV.

Methionine synthase reductase (MTRR) gene 66G>A polymorphism as a possible risk factor for recurrent spontaneous abortion. Annals of RSCB. 2009;XIV(1):28-33 - indexat BDI. Premii, distincții, apartenență la asociații profesionale de prestigiu la nivel internațional:

Membru în comitete ştiinţifice:

Membru Societatea Europeană de Genetică Medicală (ESHG)

Din partea P2: Participă personal de laborator format din medic laborator, biolog, asistent. Mai jos este lista nominală și CV-ul persoanei cheie din laborator

Responsabil program Dr. Rotaru Ioan Petru Petru Personal pentru laborator:

Biolog - cercetător Rădoaie Daciana Maria Medic laborator Dr.Camelia Popa Asistent medical Ilie Luca Doctorand – vacant

Acronimul proiectului: GenCaD Funcţia în cadrul Proiectului: biolog specialist Nume, Prenume: Rădoaie Daciana Maria Profesie: Biolog Poziția actuală deținută: Biolog S.C.SAM-servicii avansate medicale-SRL punct lucru Clinica Paltinul Experienţa profesională în domeniul proiectului:

1997- în prezent: biolog Clinica Paltinul Sibiu

Cele mai importante realizări în domeniul proiectului:

Graduation Certificate training course "Project Manager", series F, no. 0014871/2009

2010

Graduation Certificate course Manager al Sistemelor de Management de Mediu Lucrări ştiinţifice:

- Colecţia Zilele Rainer: Antropologie si Interdisciplinaritate: ed.Niculescu 2013 „Starea fortei de munca in determinarea calitatii pietei si a mediului de munca” ISI Web of Knowledge indexed papers:

- 5 th International Conference on Manufacturing Science and Education MSE 2011- Creative Thinking in Engineering and Academic Education, Certificate of Participation; publication: ,,Study model between prevailing diseases and professional causative factors”

- “Development model of a wider plan to increase labour productivity in the conditions of Romania”, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Science and Educations, vol. II, pag. 379 - 382, Sibiu, Romania, 02-05.06.2011 (D.M. Duşe, P.D. Brîndaşu , L.D. Beju (eds.), Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISSN 1843-

2522)

27/53

3.5.

COMPLEMENTARITĂȚI ȘI SINERGII ÎN CADRUL CONSORȚIULUI

Formarea loturilor și prelucrarea datelor clinice va fi realizată prin participarea echipelor multidisciplinare: instituția coordonatoare de proiect și cei 2 parteneri vor identifica cazuri clinice din specialitățile neurologie, pediatrie, medicină internă, stomatologie și vor colabora cu genetica clinică. Selectarea cazurilor se va face prin evaluare pluridisciplinară, având ca scop identificarea cazurilor mai probabil cu determinare genetică. Relațiile de sinergie în cadrul echipei de proiect se vor exprima în urmatoarele activități:

realizarea instrumentelor de lucru

formarea loturilor și prelucrarea datelor

realizarea cercetărilor in laboratorul de Genetică Moleculară

diseminarea rezultatelor obținute în proiect

Partenerii au baza materială necesară desfăşurării în bune condiţii a proiectului:

cabinete medicale, secţii de spital, laborator pentru teste biochimice, imunologice, hormonale. De asemena, ambele universităţi au baza materială pentru a desfăşura studii de genetică moleculară iar în echipa de lucru sunt incluşi specialişti în domeniul prelucrării probelor biologice, analizării mutaţiilor genice. Se vor achiziţiona kituri pentru testele biochimice, hormonale si genetice planificate. Partenerii sunt interesaţi în dezvoltarea laboratoarelor de genetică moleculară şi schimburi de bune practici pentru a demara diagnostic de genetică moleculară. Clinica privată este interesată să ofere servicii de genetică moleculară pe piaţa de servicii medicale. Echipa de cercetători este multidisciplinară, şi va presupune colaborarea atât între specialităţi clinice diferite cât şi cu specialiştii din laboratoare. Personalul include:

personal cercetare clinică- discipline medicale, respectiv, endocrinologie, neurologie, boli interne, pediatrie, farmacologie (8); personal cercetare clinică medicina dentară (4); personal de cercetare în genetica clinică (3); personal de cercetare în genetica moleculară (3); doctoranzi şi postdoctoranzi (9); Biologi/Laboranţi (3). Echipa proiectului va fi sprijinită de experţi cu valoare internaţională în domeniul geneticii moleculare aducând contribuţii de tip „know-how” din instituţiile în care lucrează:

Universitatea de Medicină SouthHampton, Departament de Genetică, UK, Hamburg, Germania şi de asemenea participă alături de noi un specialist cu bogată experienţă în studiul metabolismului calciului, membru al Universităţii Rappaport, Facultatea de Medicină, Department Endocrinologie, Haifa, Israel. In etapa de Pregatirea cercetării (pachet nr 2) include vizite de lucru şi schimburi de bune practici în genetica moleculară şi se va efectua prin stagii de pregătire în ţară şi străinătate. Echipa de laborator va fi perfecţionată prin vizite de lucru în laboratoare de profil şi se vor lua decizii privind metoda de lucru conform ultimelor date disponibile. Prelucrarea ADN-ului se va face la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, laboratorul de Genetică Moleculară, în colaborare cu UMF Cluj și practicieni ai Clinicii Paltinul. Specialiștii vor colabora pentru realizarea standardelor de lucru și vor avea responsabilitatea de a extrage și purifica ADN-ul, de a obține produșii de amplificare PCR și de a participa la interpretarea datelor legate de mutațiile genelor CaSR și VDR. Toți specialiștii parteneri sunt interesați să-și perfecționeze abilitățile de a lucra în tehnici PCR și secvențiere. Clinicienii, membri ai echipei de cercetare, considera ca un algoritm de diagnostic in anomalii ale homeostaziei calciului va sprijini profesioniştii din sănătate să aibă acces la decizii preventive şi tratament diferenţiat. Medicamente care influenţează senzorul de calciu vor putea fi folosite după cunoaşterea mai detaliată a mecanismelor etiopatogenetice. Membrii proiectului doresc crearea unui Centru de Investigaţii în Metabolismul Calciului ca suport pentru dezvoltarea cercetărilor legate de identificarea fenotipurilor şi genotipurilor corelate cu homeostazia calciului. Acest proiect este o șansa de a fundamenta principiile de lucru ale echipei interdisciplinare necesară unui asemenea centru.

28/53

4.

MANAGEMENTUL PROIECTULUI

4.1. PLAN DE LUCRU, LIVRABILE ȘI ÎNCĂRCAREA PER PARTENER

În parteneriat sunt incluse 3 instituţii: 2 universităţi şi o clinică privată. Echipa de cercetători este multidisciplinară şi va presupune colaborarea între specialităţi clinice şi cu personal de cercetare din laborator. Categorii de personal:

Personal cercetare clinică Personal de cercetare în genetică clinică Personal de cercetare în genetică moleculară Specialiştii de la discipline preclinice şi doctoranzii se vor canaliza spre studiul în laboratorul de biochimie-imunologie şi în laboratorul de genetică moleculară.

Activitati principale de cercetare in cadrul proiectului

 

Personal de cercetare clinică – discipline medicale

7

cecetatori

Selectează pacienți și completează fișe de monitorizare

Personal de cercetare clinică- medicină dentară

Project Coordinator Institution:

2 cercetatori

Selectează pacienți și completează fișe de monitorizare

Personal de cercetare genetică și de laborator

3

cercetatori

Consult genetic și teste de genetică moleculară

Doctoranzi/postdoctoranzi

 

4

studenti

Sprijină procesul de monitorizare a pacienților și de efectuare a probelor de laborator

 

Personal de cercetare clinică – discipline medicale

2

cercetatori

Selectează pacienți și completează fișe de monitorizare

Personal de cercetare clinicămedicină dentară

2

cercetatori

Selectează pacienți și completează fișe de monitorizare

Personal de cercetare genetică și de laborator

Partner 1:

2

cercetatori

Consult genetic și teste de genetic moleculară

Doctoranzi/postdoctoranzi

 

3

studenti

Sprijină procesul de monitorizare a pacienților și de efectuare a probelor de laborator

Personalul de laborator

 

29/53

Partner 2

4 specialisti

Recoltează probe laborator. Teste biochimice și hormonale. Teste de genetică moleculara

Activitattile proeictului au fost organizate in 8 pacheye de lucru tanand cont atat de cronologia activitatilor cat si de specificul activitatilor (pregatire, clinic, laborator).

LISTA PACHETELOR DE LUCRU

Pachet

         

de

lucru

Nr

Titlu pachet de lucru

Coordonator

pachet de

lucru

Person/

month

Lună

începere

Lună

finalizare

1.

Managementul proiectului

CO

13

1

24

2

Pregătirea cercetării de laborator

CO

4

1

6

3

Crearea instrumentelor de lucru

CO

3,5

1

3

4

Formarea loturilor de studiu și prelucrarea datelor clinice

CO

27

4

12

5

Efectuarea probelor și fișelor de laborator (biochimie și extracție de ADN)

P2

16

9

16

6.

Efectuarea probelor și fișelor de laborator- Genetică moleculară

P2

10,5

9

16

7.

Interpretarea rezultatelor obținute

CO

4

17

18

8.

Diseminarea rezultatelor obținute

CO

7

19

24

 

TOTAL

 

85

   
 

DESCRIEREA PACHETELOR DE LUCRU

 

Nr. WP

1

Titlu WP

MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 

Coordonator WP

CO

Parteneri implicați

 

CO, P1, P2

 

Total

Person-months

7 , 2 , 4

13

Lună începere

Luna 1

Lună finalizare

Luna 24

Obiective:

Asigurarea unui management eficient pentru atingerea obiectivelor propuse Asigurarea elaborării și respectării calendarului proiectului Asigurarea managementului activității de cercetare Asigurarea unei bune gestionări a fondurilor alocate și a resurselor umane Asigurarea elaborării rapoartelor științifice și a documentației financiare Asigurarea unui bun management al comunicării

 

Descrierea activităților și rolul participanților

 

30/53

T

1.1. Elaborarea calendarului proiectului (CO,P1, P2)

T

1.1.1. Stabilirea agendei de lucru

T

1.1.2. Stabilirea datelor întâlnirilor trimestriale (L6,9,12,15,18)

T1.2. Managementul activităţii de cercetare (CO,P1, P2)

 

T

1.2.1. Managementul echipelor de cercetare

T

1.2.2. Managementul resurselor materiale necesare realizării cercetării

T

1.3. Elaborarea rapoartelor interne de activitate (CO)

T

1.3.1. Rapoarte trimestriale interne pentru activitatea clinică (L6, 9, 12, 15, 18)

T

1.3.2. Rapoarte trimestriale interne pentru activitatea de laborator (L9, 12,15, 18)

T

1.4. Elaborarea documentației financiare (CO)

T

1.5. Managementul comunicării atât între membrii proiectului, cât și cu UEFISCDI (CO)

Livrabile (scurtă descriere si luna livrării)

L

1.1: 1 calendar al întâlnirilor trimestriale (L2)

L

1.2: Rapoarte trimestriale interne realizate (L12, 15)

 

pentru activitatea clinică

pentru activitatea de laborator

L

1.3. Rapoarte financiare (L12,24)

 

Nr. WP

2

 

Titlu WP

PREGĂTIREA CERCETARII DE LABORATOR

 
 

Coordonator WP

CO

 

Parteneri implicați

CO

P1

P2

Total

 

Persoană-luni

2

1

1

4

 

Lună începere

Luna 1

 

Lună finalizare

Luna 6

Obiective

 

Achiziționarea bazei materiale pentru derularea cercetării 10 persoane perfecționate în tehnici de extracție a ADN-ului și analiză a genelor

Descrierea activităților și rolul participanților

 

T2.1 Pregătirea bazei materiale (CO, P2)

 

T

2.1. Achiziționarea kiturile pentru teste biochimice, hormonale

 

T

2.2.Achiziționarea materialelor pentru extracția ADN din probele biologice

T 2.3.Achiziționarea primerilor (Kiturilor) și programelor de interpretare a datelor rezultate T 2.2. Vizite de lucru/schimburi de bune practici: (CO, P1, P2)

 

T 2.1.1. Selectarea persoanelor din cadrul proiectului care vor fi trimise în schimb de

experiență. Criteriile de selecție vor avea în vedere pregătirea în domeniul geneticii moleculare

și

perspectiva de a lucra într-un laborator sau interesul pentru cercetare.

 

T 2.1.2. Schimb de experiență oferit în UE și laboratoare din Romania În instituții private și universitare se vor desfășura vizite de studiu, cu deprinderea abilităților de lucru într-un laborator de genetică moleculară.

Livrabile (scurtă descriere și luna livrării)

 

L

2.1. kituri comandate, contracte furnizare

(L6)

L

2.2: 10

persoane perfecționate în tehnici de extragere a ADN-ului și analiza genelor

CaSR, VDR (L5) cu abilități de lucru într-un laborator de genetică moleculară

 

Nr. WP

3

Titlu WP

CREAREA INSTRUMENTELOR DE LUCRU

 

Coordonator WP

CO

Parteneri implicați

CO

P1

P2

 

Total

Persoană-lună

2

1

0,5

 

3,5

31/53

 

Lună începere

Luna 1

 

Lună finalizare

Luna 3

Obiective

 

Elaborarea Fișelor de monitorizare a subiecților și Protocoalelor de lucru Pregătirea a 200 dosare și distribuirea lor la echipele de cercetători clinici/laborator

Descrierea activităților și rolul participanților

T 3.1. Workshop pentru elaborarea instrumentelor de lucru: respectiv formular consimțământ informat, fișe de observație clinică, fișe de laborator pentru testele biologice, fișe de laborator pentru testele de genetică moleculară, chestionar privind alimentația subiecților (CO, P1, P2) T 3.2. Workshop pentru elaborarea protocoalelor: protocol cu criteriile de includere/excludere a subiecților în studiu, protocol de prelucarare a probelor biologice (CO, P1, P2) T 3.2. Pregatirea dosarului (fișelor) de lucru: respectiv printarea/îndosarierea și trimiterea lor la echipele de lucru în clinici și laboratoare. (CO)

Livrabile (scurtă descriere și luna livrării)

L

3.1: Modele fise (L3)

1 model de formular consimțământ informat

1 model de fișă de observație cu informații anamnestice și evaluare clinică a subiecților

1 model de fișă de laborator pentru testele biologice pe care va fi înscris nivelul următorilor parametrii: Ca total seric, Ca ionic, Mg seric, P seric, Ca urinar, Mg urinar, Parathormon, 25-hidroxivitamina D, FGF23, Osteocalcina.

1 model de fișă de laborator pentru testele de genetică moleculară

1 model de chestionar privind alimentația subiecților

L

3.2: Protocoale (L3)

1 protocol cu criteriile de includere/excludere a subiecților în studiu

1 protocol de recoltare și prelucrare a probelor biologice

L

3.3 200 Dosare pentru monitorizarea subiecţilor(L3)

 

Nr. WP

4

 

Titlu WP

FORMAREA LOTURILOR DE STUDIU ȘI PRELUCRAREA DATELOR CLINICE

 

Coordonator WP

CO

 

Parteneri implicați

CO

P1

P2

Total

 

Person-months

20

6

1

27

Lună începere

Luna 4

Lună finalizare

Luna 12

 

Obiective

 

200 subiecți selectați cu îndeplinirea criteriilor de includere în studiu 200 flacoane codificate cu probe biologice recoltate de la subiecții incluși în studiu

Descrierea activităților și rolul participanților

 

T

4.1. Recrutarea activa a subiecților (CO, P1, P2)

 

T

4.1.1. Identificarea subiecților care îndeplinesc criteriile de includere în studiu

T

4.1.2. Semnarea consimţământului informat de către subiecţii care vor participa în acest

studiu

 
 

T

4.1.3. Examinarea completă a persoanelor incluse în studiu şi completarea fişelor

T

4.1.4. Planificarea persoanelor la următoarele examinări conform protocolului

T

4.2. Recoltarea, codificarea şi păstrarea probelor biologice la laborator (P2)

Livrabile (scurtă descriere și luna livrării)

 

L 4.1.: 200 fişe de monitorizare la Subiecţii recrutaţi şi validaţi (L14)

 
 

200 de fişe cu consimtământul informat semnate

32/53

200 de fişe de observaţie completate şi validate

 

200 de chestionare completate privind alimentaţia

L 4.2.: 200 probe biologice recoltate şi codificate corespunzător (L14)

Nr. WP

5

Titlu WP

EFECTUAREA PROBELOR ŞI FIŞELOR DE LABORATOR (BIOCHIMIE ŞI EXTRACŢIE ADN)

Coordonator WP

P2

Parteneri implicați

P2 , CO,

P1

Total

Person-months

16 , 3 , 1

20

Lună începere

Luna

9

Lună finalizare

Luna

14

Obiective

Teste de laborator efectuate la 200 subiecţi incluşi în studiu, conform protocolului de lucru

200

fișe ce includ rezultatele de laborator a subiecților incluși în studiu

 

200

de flacoane cu ADN extras și purificat din probele subiecților incluși în studiu

Descrierea activităților și rolul participanților

 

T

5.1. Efectuarea probelor de laborator- biochimice și hormonale (P2)

 

T

5.1.1. Primirea probelor de către laborator și prelucrarea lor

T

5.1.2. Completarea fișelor de laborator

T 5.1.3. Trimiterea rezultatelor spre CO si P1

T

5.2. Efectuarea probelor ADN- extracția și purificarea ADN (CO, P1, P2)

T

5.2.1.Primirea probelor și codificare lor

T

5.2.2. Extragerea și purificarea ADN-ului

T

5.2.3. Păstrarea produșilor ADN pentru etapa următoare

Livrabile (scurtă descriere și luna livrării)

 

L

5.1. 200 fișe de laborator completate și validate (L17) ce vor cuprinde parametrii serici

(Ca, Mg, P, Parathormon, 25 hidroxi-vitamina D3) și urinari (Ca, Mg, P), FGF23, Osteocalcina)

L

5.2. Flacoane cu ADN purificat pentru 200 subiecți incluşi în studiu (L14)

 

Nr. WP

6

 

Titlu WP

EFECTUAREA PROBELOR ȘI FIȘELOR DE LABORATOR GENETICĂ MOLECULARĂ

Coordonator WP

CO

Parteneri implicați

 

CO P2 P1

Total

Person-months

 

4 ; 8,5

12,5

Lună începere

Luna 9

Lună finalizare

Luna 16

Obiective

 

Testarea genetică a subiecților pentru identificarea mutațiilor genelor CaSR și VDR Elaborarea fișelor de laborator a subiecților

Descrierea activităților și rolul participanților

 

T 6.1. Obținerea produșilor de amplificare din regiunea codificatoare a genei CaSR și VDR (CO, P2)

T

6.1.1. Identificarea secvențelor nucleotidice ale genei CaSR și VDR existente în banca de gene GenBank și stabilirea secvențelor de referință

T

6.1.2. Designul perechilor de primeri necesari amplificării regiunilor codificatoare din gena CaSR folosind ca matriță secvențele de referință identificate

T

6.1.3. Extracția și purificarea ADN-ului folosind kituri specifice și determinare cantității și purității lui, cu ajutorul spectrofotometrului

T 6.1.4. Amplificarea prin PCR a regiunilor codificatoare din genele CaSR și VDR

33/53

 

folosind kituri specifice

 

T

6.1.5. Analiza produșilor de amplificare obținuți prin migrare în electroforeza în gel de agaroză pentru verificarea specificității amplificării

T

6.2. Obținerea secvențelor nucleotidice din regiunea codificatoare a genelor CaSR și

VDR (CO, P2)

 
 

T

6.2.1. Purificarea produșilor de amplificare din probele amplificate folosind kituri specifice

T

6.2.2. Realizarea amplificării PCR de secvențiere și purificarea produșilor fluorescenți

 

obținuți, folosind kituri specifice

 

T

6.2.3. Analiza produșilor de secvențiere în secvențiator și obținerea cromatogramelor

T 6.3. Interpretarea datelor de secvențiere obținute din gena CaSR și VDR, și centralizarea mutațiilor identificate în fișe de laborator (CO, P2)

 

T

6.3.1. Analiza comparativă a secvențelor nucleotidice obținute de la cele 2 loturi în vederea

identificării posibilelor mutații ce ar putea explica fenotipurile diferite

 

T

6.3.2. Compararea prin analiza BLAST a secvențelor exonice cu secvențele de referință disponibile în banca de gene GenBank pentru validarea lor și depistarea eventualelor mutații noi

T

6.3.3. Traducerea cu ajutorul programelor de bioinformatică a secvențelor nucleotidice Obținute din exoni în secvențe de aminoacizi în vederea stabilirii posibilelor substituții de aminoacizi cu implicații asupra funcționalității CaSR și VDR

T

6.3.4. Dezvoltarea pe baza mutațiilor identificate în genele CaSR și VDR a unui test genetic bazat pe analiza PCR pentru diagnosticarea rapidă a acestora la viitorii pacienți

Livrabile (scurtă descriere și luna livrării)

 

L

6.1. Fișe de laborator completate conținând mutații în genele CaSR și VDR Fișele vor menționa mutația/țiile identificate la fiecare subiect

(L17)

L

6.2. Test genetic de screening a mutațiilor identificate în genele CaSR și VDR (Kit

diagnostic) (L23)

 
 

Nr. WP

7

 

Titlu WP

INTERPRETAREA REZULTATELOR OBȚINUTE

 
 

Coordonator WP

CO

 

Parteneri implicați

CO

P1

P2

 

Total

 

Person-months

3

1

0

 

4

 

Lună începere

Luna 17

 

Lună finalizare

Luna 18

Obiective

 

Lista de corelații între date clinice și date de laborator formulată, bază pentru studiu statistic Prelucrare statistică efectuată prin programe de biostatistică

Descrierea activităților și rolul participanților