Sunteți pe pagina 1din 6
B B B y y y t t t h h h e e e

BBByyy ttthhheee GGGrrraaaccceee ooofff GGGoooddd

12.

COMPILED, ADAPTED, EDITED & PRINTED BY MARGUERITE PAIZIS ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA ARCHDIOCESE OF GOOD HOPE HOLY CHURCH OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD

HURCH O F T HE D ORMITION O F T HE M OTHER O F G
HURCH O F T HE D ORMITION O F T HE M OTHER O F G

PO BOX 28348

SUNRIDGE PARK

6008

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

m a r g u e r i te . p a i zi s@ g m a i l . c o m

R E - E D I T E D

OR DOWNLOAD DIRECTLY FROM MARGUERITE PAIZIS ON SCRIBD

DIRECTLY FROM – M ARGUERITE P AIZIS ON S CRIBD & P U B L I

&

P U B L I S H E D

-

2 2

A U G U S T

2 0 1 3

S CRIBD & P U B L I S H E D - 2 2 A

T O N E

3

4

A P

4

T

H

M A T T H E W

C E N T U R I O N S

F A I T H

2 1

J U L Y

2 0 1 3

G r e e k O r t h o d o x P a
G r e e k
O r t h o d o x
P a t r i a r c h a t e
o f
A l e x a n d r i a
&
A l l
A f r i c a
SSSuuunnndddaaayyy MMMaaatttiiinnnsss HHHyyymmmnnnsss
( T O
B E
U S E D
I N
C O N J U N C T I O N
W I T H
T H E
M A T I N S
S E R V I C E
B O O K )
111555 SSSeeepppttteeemmmbbbeeerrr 222000111333
1 2 t h
S u n d a y
A f t e r
P e n t e c o s t
S u n d a y
A f t e r
o f
S u n d a y
t h e
t h e
o f
U n i v e r s a l
E x a l t a t i o n
H o l y
C r o s s
1 2 t h
S t
P a s s i o n
M a t t h e w
P r o p h e c y
F i r s t
Also the Feast of St Nicetas the Goth & Great Martyr – St Akakios
the Confessor & Bishop of Melitene – St Theodotos, St Maximos,
& St Asklepiodote of Adrianopolis – St Stephen the Archdeacon &
Protomartyr, Uncovering of Holy Relics – St Philotheos the
Presbyter of Bythnia, Asia Minor – St Joseph the Abbot of
Alaverdi, Georgia – St Joseph the New of Partos & of Timishoara,
Romania – St Bessarion of Larissa – St Gerasimos, Founder of
Holy Trinity or Zurvia Monastery – St John the New Martyr of
Crete & New Ephesos, Asia Minor
TTTooonnneee 333
R e s u r r e c t i o n
G o s p e l
1
:
M a t t h e w
2 8
:
1 6
-
2 0
T H E
G R E A T
C O M M I S S I O N
O F
C H R I S T
E o t h i n o n
1
K a t a v a s i a s
o f
t h e
H o l y
C r o s s
Our Eternal Gratitude to God and to His Faithful Servant, Pater Seraphim Dedes, of the Greek
Orthodox Archdiocese of America for the original Greek and English texts, which have helped so many to
participate in these wonderful Holy Services.
Please go to his website for the original texts: www.ematins.org
N O T
F O R
M AT E RI AL P R O FI T

P s a l m

1 1 7

P R A I S E

T O

/ 1 1 8

G O D

F O R

T o n e

( 7 )

V a r y s / G r a v e

H I S

E V E R L A S T I N G

M E R C Y

Theos

Kyrios

ke

epefanen

imin.

The Lord is God, and has appeared to

Evlogimenos

O

erhomenos

en

us. Blessed is He Who comes in the

Onomati Kyriou!

 

Name of the Lord!

STIHOS 1: Exomologisthe

to

Kyrio,

oti

VERSE 1: Give thanks to the Lord, for He

Agathos,

oti

is

ton

eona

to

eleos

is Good; His Mercy endures forever!

aftou!*

 

Theos

Kyrios

ke

epefanen

imin.

The Lord is God, and has appeared to

Evlogimenos

O

erhomenos

en

us. Blessed is He Who comes in the

Onomati Kyriou!

 

Name of the Lord!

STIHOS 2: Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou iminamin aftous.

VERSE 2: All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

Theos

Kyrios

ke

epefanen

imin.

The Lord is God, and has appeared to

Evlogimenos

O

erhomenos

en

us. Blessed is He Who comes in the

Onomati Kyriou!

 

Name of the Lord!

STIHOS 3: Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.

VERSE 3: This is the Lord’s doing, and it is marvellous in our eyes.

Theos

Kyrios

ke

epefanen

imin.

The Lord is God, and has appeared to

Evlogimenos

O

erhomenos

en

us. Blessed is He Who comes in the

Onomati Kyriou!

 

Name of the Lord!

R e s u r r e c t i o n

A p o l y t i k i o n

TONE 3

Evfrenestho ta Ourania, agaliastho ta epigia, oti epiise Kratos en Vrahioni Aftou O Kyrios. Epatise to Thanato ton Thanaton.Prototokos ton nekron egeneto. Ek kilias Adou Errisato imas ke pareshe to kosmo to Mega Eleos.

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Evfrenestho ta Ourania, agaliastho ta epigia, oti epiise Kratos en Vrahioni Aftou O Kyrios. Epatise to Thanato ton Thanaton.Prototokos ton nekron egeneto. Ek kilias Adou errisato imas ke pareshe to kosmo to Mega Eleos.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin.

Let the Heavens rejoice and let the earth be glad, for the Lord has shown Strength with His Arm; He has trampled down Death by Death; He has become the First-born of the dead; from the womb of Hades He has Delivered us, and to the world He has granted Great Mercy.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Let the Heavens rejoice and let the earth be glad, for the Lord has shown Strength with His Arm; He has trampled down Death by Death; He has become the First-born of the dead; from the womb of Hades He has delivered us, and to the world He has granted Great Mercy.

Now and ever, and to the Ages of ages.

Amen

F e s t a l

A p o l y t i k i o n

E x a l t a t i o n

o f

H o l y

C r o s s

Soson Kyrie ton Laon Sou, ke Evlogison tin Klironomian Sou, Nikas tis efsevesi kata varvaron doroumenos, ke to son Filatton, dia tou Stavrou Sou

O Lord, Save Thy People, and Bless Thine Inheritance, granting Victory over enemies unto our Rulers and through Thy Cross preserving Thine

2.

T O N E

3

4

A P

4

T

H

M A T T H E W

C E N T U R I O N S

F A I T H

2 1

J U L Y

2 0 1 3

O

tou Paradoxou Thavmatos! Os votrin pliri zois, O vastasas ton Ipsiston, apo gis ipsoumenos, Stavros orate simeron. Di ou pros Theon pantes ilkisthimen, ke katepothi is telos Thanatos, O zilon ahranton! If’ ou apolavomen tis en Edem, Athanatou vroseos, Hriston Doxazontes.

O

Marvellous Wonder! The Cross that carried the Mosty High as a Cluster of Grapes Full of Life is beheld today exalted high above the earth! Through the Cross we all are drawn to God, and Death has been forever swallowed up! O Undefiled Wood! Through Thee we enjoy the Immortal Fruit of Eden, as we Glorify Christ!

O

de Theos Vasilefs imon pro eonos irgasato Sotirian en meso tis gis.

God is our King before the Ages; He works Salvation in the midst of the earth.

O

tou Paradoxou Thavmatos! Evros ke mikos Stavrou, Ouranou isostasion, oti thia Hariti, Agiazi ta simpanta. En touto ethni varvara ittinte. En touto skiptra ankaton idraste. O Thias Klimakos! Di is anatrehomen i Ouranous, ipsountes en asmasi, Hriston ton Kyrion.

O

Marvellous Wonder! The length and breadth of the Cross is equal to the Heavens, for by Divine Grace it Sanctifies the whole world. By the Cross barbarian nations are conquered, by the Cross the Sceptres of Kings are confirmed. O Divine Ladder! By Thee we ascend to Heaven, exalting Christ our Lord in song!

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

F i r s t

R e s u r r e c t i o n

E o t h i n o n

D o x a s t i c o n

-

T O N E

1

Is to Oros tis Mathites epigomenis, dia tin hamothen eparsin epesti O Kyrios. Ke prokinisantes afton ke tin dothisan exousian pantahou didahthentes, is tin ip Ouranon exapestellonto, kirixe tin ek nekron Anastasin ke tin is Ouranous apokatastasin. Is ke sindieonizin, O apesdis epingilato, Hristos O Theos, ke Sotir ton psihon imon.

Verily, the Lord appeared to the Disciples going to the Mountain for Ascension from earthly things; and they worshipped Him and learnt from Him the Power given to Him in every place. And they were sent to every place under Heaven to preach His Resurrection from the dead, and His Translation to Heaven, to whom He had promised - not lying - that He would be with them forever; for He is Christ God and the Saviour of our souls.

T H E O T O K I O N F O L L O W E D

G R E A T

D O X O L O G Y

I M M E D I A T E L Y

B Y

T H E

C H R Y S O S T O M

R E S U R R E C T I O N

D I V I N E

L I T U R G Y

A P O L Y T I K I O N

O F

S T

J O H N

I T U R G Y A P O L Y T I K I O

T O N E

3

4

A P

4

T

H

M A T T H E W

C E N T U R I O N S

F A I T H

2 1

J U L Y

2 0 1 3

11.

10.

imas!

Enite Afton epi tes Dinasties Afton.

tis

Enite

Megalosinis Aftou.

Afton

kata

to

plithos

Haras ta panta peplirote, tis Anastaseos tin piran ilifota: Maria gar i Magdalini epi to mnima ilthen, evren Angelon epi ton lithon kathimenon, tis imatiis exastraptonta, ke legonta:

Ti zitite ton zonta meta ton nekron? Ouk estin ode, all’ egigerte, kathos ipe, proagon en ti Galilea.

Enite afton en iho salpingos. Enite afton en psaltirio ke kithara

En to Foti Sou Despota, opsometha Fos Filanthrope: Anestis gar ek ton nekron, Sotirian to geni ton Anthropon doroumenos, ina se pasa Ktisis Doxologi, ton Monon Anamartiton: Eleison imas!.

R e s u r r e c t i o n

S t i c h e r a

Enite afton en timpano ke horo. Enite afton en hordes ke organo.

O tou Paradoxou Thavmatos! To

Zoiforon fiton, O Stavros O Panagios, is ipsos eromenos, emfanizete

Doxologousi panta ta

perata. Ekdimatounte demones

O ion Dorima, tis vrotis

kehariste! Di ou Hriste, Soson tas

simeron.

apantes.

psihas imon, os monos Efsplaghnos.

Enite afton en kimvalis evihis. Enite afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion.

O tou paradox Thavmatos! To Zoiforon fiton, O Stavros O Panagios, is ipsos eromenos,emanizete simeron. Doxologousi panta ta perata. Ekdimatounte demones apantes. O ion Dorima, tis vrotis kehariste! Di ou Hriste, Soson tas psihas imon, os Monos Efsplaghnos.

Ipsoute Kyrion ton Theon imon ke proskinite to ipopodio ton podon aftou.

Mercy on us!

Acts;

praise Him according to the greatness of His Majesty

All things have been filled with Joy on receiving proof of the Resurrection. For Mary Magdalene came to the Tomb, found an Angel seated on the stone, and dazzling in shining raiment, who said: Why dost ye seek the Living with the dead? He is not here, but He has Arisen as He said, and goes before you into Galilee.

Praise Him

for

His

Mighty

Praise Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp.

In Thy Light, O Master Who Loves mankind, we shall see Light. For Thou Arose from the dead, granting Salvation to the human race, so that all Creation may Glorify Thee, the Only Sinless One: Have Mercy on us!

-

B y

A n a t o l i o s T O N E

3

Praise Him with timbrel and dance; praise Him with strings and pipe

O Marvellous Wonder! The Most Holy Cros – the Life-giving Tree – is lifted up on high today and shown to the world. All the ends of the earth give glory, all the demons are afraid. How great a Gift is here bestowed on mortal mankind! Through Thy Cross Save our souls, O Christ: Thou Who alone art full of Compassion.

Praise Him with tuneful cymbals; praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.

O Marvellous Wonder! The Most Holy Cros – the Life-giving Tree – is lifted up on high today and shown to the world. All the ends of the earth give glory, all the demons are afraid. How great a Gift is here bestowed on mortal mankind! Through Thy Cross Save our souls, O Christ: Thou Who alone art full of Compassion.

Exalt the Lord our God, and worship at the Footstool of His Feet, for He is Holy.

T O N E

3

4

A P

4

T

H

M A T T H E W

C E N T U R I O N S

F A I T H

2 1

J U L Y

2 0 1 3

Politefma.

S M A L L

L I T A N Y

Estate

First

R e s u r r e c t i o n

K a t h i s m a

T O N E

3

Hristos ek nekron egigerte, i aparhi ton kekimimenon;O prototokos tis ktiseos, ke Dimiourgos panton ton gegonoton, tin kataftharisan fisin tou genous imon, en eafto anekenisen.

Christ has risen from the dead - the First Fruit of those who repose. The First Born of Creation and Creator of all that has come to be, has renewed in Himself the corrupted

Ouk

eti Thanate kirivis; O gar ton

nature of our race. Death, you no

olon

Despotis, to kratos sou katelise.

longer rule, for our Master of all things has destroyed your power.

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Sarki tou Thanatou, gefsamenos Kyrie, to pikron tou Thanatou, exetemes ti egersi Sou; ke ton Anthropon nin kath’ aftou enishisas, tis arheas kataras tin itan anakloumenos; O Iperaspistis tis Zois imon, Kyrie Doxa Si!

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Having tasted Death in the Flesh, O Lord, Thou hast cut out the bitterness of Death by Thy Rising and granted mankind Strength against it, announcing the abolition of the ancient Curse. Defender of our Life, O Lord: Glory to Thee!

Now and ever, and to the ages of ages.

Amen

F i r s t

F e s t a l

K a t h i s m a

E x a l t a t i o n

H o l y

C r o s s

----

TONE 3

Tou Stavrou Sou to xilon, proskinoumen Filanthrope, oti en afto prosilothis is

Zoi ton apanton. Paradison ineoxas Sotir, to Pisti proselthonti Si Listi, ke

trifis katixiothi, omologon Si, Mnisthiti

mou Kyrie. Dexe os per ekinon ke imas, kravgaxontas. Imartomen, pantes ti Evsplaghnia Sou, mi iperidis imas.

S M A L L

L I T A N Y

We venerate the wood of Thy Cross, O Thou Who Loves mankind, for upon

It Thou - the Life of all – was nailed.

O Saviour, Thou has opened

paradise to the Thief who turned to

Thee in Faith, and Thou has counted

him worthy of Blessedness when he

confessed to Thee, crying: We all have sinned – in Thy Merciful Kindness despise us not.

S e c o n d

R e s u r r e c t i o n

K a t h i s m a

----

T O N E

3

To anallioton, to tis Theotitos, ke to ekousion, pathos Sou Kyrie, is eafton kataplagis, O Adis epodireto; Tremo

tin tou somatos, mi ftharisan

ipostasin; Vlepo ton aoraton, Mystikos

polemounta me; dio ke ous kateho kravgazousi: Doxa Hriste ti Anastasi Sou!

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

To akatalipton, to tis Stavroseos, ke anerminefton, to tis egerseos, Theologoumen i Pisti, aporriton Mystirion; simeron gar Thanatos, ke

O Adis eskilefte, genos de

Anthropinon, aftharsian endedite; dio

Awed by Thine unchanging Godhead

and Thy voluntary Passion, O Lord,

Hades mourned: I tremble at Thy Body’s substance, which is not corrupted. I see Thee, the Invisible, Mystically making war on me; and so those whom I hold cry out: Glory, O Christ, to Thy Resurrection!

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

We Faithful contemplate an Ineffable Mystery: Thy Crucifixion that cannot be understood and Thy Rising that cannot be explained. For today Death and Hades have been despoiled, but the human race has

T O N E

3

4

A P

4

T

H

M A T T H E W

C E N T U R I O N S

F A I T H

2 1

J U L Y

2 0 1 3

3.

ke Efharistos kravgazomen: Doxa Hriste ti Anastasi Sou!

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin

S e c o n d

F e s t a l

K a t h i s m a

T O N E

( 6 )

put on Incorruption. And so with Thanksgiving we cry: Glory, O Christ, to Thy Resurrection!

Now and ever, and to the ages of ages.

Amen

E x a l t a t i o n

P L A G A L

2

H o l y

C r o s s

Monon epagi to xilon Hriste tou Stavrou Sou, ta themelia esalevthi tou thanatou Kyrie. On gar katepie potho O Adis, apimese tromo. Edixas imin to Sotirion Sou Agie, ke Doxologoumen Se Ie Theou, Eleison imas.

R E S U R R E C T I O N

E V L O G I T A R I A ,

T R I S A G I O N

H Y M N ,

T H E O T O K I O N

&

S

M A L L

L I T A N Y

No sooner had the Wood of Thy Cross been set up, O Christ our Lord, than the foundations of Death were shaken. For that which Hades had swallowed eagerly, it let go trembling. Thou hast shown us Thy Salvation, O Holy One, and we Glorify Thee. Have Mercy on us, O Son of God!

4.

R e s u r r e c t i o n

I p e r k o i T O N E 3

Ekplitton ti orasi, drosizon tis rimasin, O astrapton Angelos, tes Myroforis elege: Ton zonta ti Zitite en mnimati? Igerthi kenosas ta mnimata. Tis fthoras alliotin, gnote ton anallionton. Ipate to Theo: Os fovera ta Erga Sou! Oti to genos esosas ton Anthropon!

Amazed by his appearance, and sustained by his words, the Myrrh- bearing Women heard the dazzling Angel say: Why do you seek the Living in a Tomb? He has Risen, emptying the graves. Know that the Unchanging has changed corruption. Say unto God: How fearful art Thy Works! For Thou has Saved the human race!

R e s u r r e c t i o n

A n a b a t h m i

-

T O N E

3

A N T I F O N O N

Tin ehmalosian Sion, si

exilou ek Vavilonos. Kame ek ton pathon, pros zoin elkison, Loge.

En to noto i spirontes, dakrisinentheis, theriousi stahias, en Hara Aizoias.

A

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

is tous eonas ton

Ke

nin ke

ai

ke

eonon.

Amin.

Agio Pnevmati, pasa Agathodoria, os Patri ke Io sinastrapti, en O ta panta Si ke kinite.

A N T I F O N O N B Ean mi Kyrios Ikodomisi Ikon

Tin de

psihin skepontos, oudis imon porthite

tin Polin.

ton areton, matin kopiomen.

Tou Karpou tis gastros, to pnevmati, iiopiitos Si to Hristo, os Patri i Agii Pantote isin.

A N T I P H O N 1 O Logos, Thou delivered Zion from Babylon’s captivity. Now, draw me out of my passions, to Life.

They who sow in the South with Divine Tears shall reap with Joy the Sheaves of Life Eternal.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amen.

Every good Gift is in the Holy Spirit. He radiates Life with the Father and the Son, and in Him everything lives and moves.

If the Lord does not build the

House of Virtues, then we labour in vain. If He protects our souls, no

A N T I P H O N

2

one can conquer the City.

The Saints are the Fruit of the womb, in whose spirit they are as Sons to Thee, as Father, O Christ.

T O N E

3

4

A P

4

T

H

M A T T H E W

C E N T U R I O N S

F A I T H

2 1

J U L Y

2 0 1 3

Theomitoros.

Ouranon Megalinousin!

In pase e Dinamis ton

Whom

magnify!

all

the

Powers

of

Heaven

T H E

S M A L L

L I T A N Y

&

P R A I S E S

F i r s t

R e s u r r e c t i o n

T O

T H E

L O R D

E x a p o s t e i l a r i o n

- T O N E

2

Tis Mathites sinelthomen, en Ori Galileas, Pisti Hriston theasasthe, legonta exousian, lavin ton Ano ke

Let us gather with the Disciples on the Mount in Galilee to behold Christ in faith, saying, I have received the

kato. Mathomen pos didaski, Vaptizin

Power of those on High and those

is

to Onoma tou Patros Ethni panta,

below. And let us learn how to

ke

tou Iiou, ke Agiou Pnevmatos, ke

Baptise all the nations in the Name

sinine tis mistes, os ipesheto, eos tis

of the Father, and of the Son, and of

sintelias

the Holy Spirit, and how He is present with His initiates to the end of the world as He promised.

F e s t a l

E x a p o s t i l a r i o n

o f

t h e

H o l y

C r o s s

Stavros O filax pasis tis ikoumenis!

The Cross is the Guardian of the whole

Stavros i Oreotis tis Ekklisias! Stavros Vsileon to Krateoma! Stavros Piston

earth! The Cross is the Beauty of the Church! The Cross is the Strength of

to

Stirigma! Stavros Angelon i Doxa,

Kings! The Cross is the Support of

ke

ton demonon to travma!

the Faithful! The Cross is the Glory of Angels and the Wonder of demons!

R e s u r r e c t i o n

L a u d s :

P R A I S E S

P r a i s e s

T O

T H E

L O R D

t o

G o d

F R O M

A L L

-

P s a l m

C R E A T I O N

1 4 8 – T O N E 3

Pasa pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo.

Enite Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Praise Him, all His Angels; praise Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God.

Resurrection Stihera -

T O N E

3

Tou piise en aftis frima Engrapton. Doxa afti este pasi tis Osiis Aftou.

Defte panta ta Ethni, gnote tou friktou Mystiriou tin Dinamin: Hristos gar O Sotir imon, O en arhi Logos estavrothi

di imas, ke ekon etafi, ke Anesti ek

nekron, tou Sose ta simpanta. Afton

Proskinisomen.

Enite ton Theon en tis Agiis Afton.

tis

Enite

Afton

en

Stereomati

Dinameos Aftou.

Diigisanto panta ta thavmasia, i filakes Sou Kyrie, alla to sinedrion tis mateotitos, plirosan doron tin dexian afton, kriptin enomizon tin Anastasin Sou, in O kosmos Doxazi: Eleison

To execute upon them the Judgement that is Decreed; such Glory will be for all His Holy Ones.

Come, all ye Nations, acknowledge the Power of the dread Mystery; for Christ our Saviour, the Word in the beginning, was Crucified for us and willingly buried and Arose from the dead to Save the whole Universe: Let us Worship Him!

Praise God in His Saints; praise Him in the firmament of His Power.

Thy guards recounted all the Marvels, O Lord, but, by filling their right hand with gifts, the Sanhedrin of folly thought to conceal Thy Resurrection, which the world Glorifies: Have

T O N E

3

4

A P

4

T

H

M A T T H E W

C E N T U R I O N S

F A I T H

2 1

J U L Y

2 0 1 3

9.

peptoken O xilo apatisas, to en si deleasthis Theo to prospagenti Sarki, to parehonti tin Irinin tes psihes imon.

OD I

6

Notiou thiros en splaghnis palamas Ionas stavroidos diekpetasas, to sotirion pathos prodietipou safos. Othen triimeros ekdis, tin iperkosmion Anastasin ipexografise tou Sarki prospagentos Hristou tou Theou ke Triimero egersi ton komon Fotisantos.

OD I

7

Eknoon prostagma tirannou dissevous laous eklonise, pneon apilis ke disfimias Theostigous. Omos Tris Pedas ouk edimatose thimos thiriodis, ou pir vromion. All’ antihounti drosovolo pnevmati piri sinontes epsalon. O iperimnitos ton Pateron ke imon Theos, Evlogitos I!

OD I

8

Enoumen,

Evlogoumen

ke

Proskinoumen ton Kyrion!

Evlogite, Pedes tis Triados isarithmi, dimiourgon Patera Theon. Imnite ton sigkatavanta Logon ke to pir is droson metapiisanta. Ke iperipfoute to pasi Zoin parehon Pnevma Panagion is tou eonas

M A G N I F I C A T

Through Thee the beguiler fell, who tempted mankind with the Tree. He was caught in the trap set by God, Who was crucified upon Thee in the Flesh, granting Peace to our souls.

OD E

6

Jonah stretched out his hands in the form of a Cross within the belly of the sea monster, plainly prefiguring the Redeeming Passion. Cast out from thence after three days, he foreshadowed the Marvellous Resurrection of Christ our God Who was crucified in the Flesh and Enlightened the world by His Resurrection on the Third Day.

OD E

7

The senseless Decree of the wicked tyrant, breathing forth threats and blasphemy hateful to God, confused the people. Yet neither the fury of wild beasts nor the roaring of the fire could frighten the three Youths:

but standing together in the flames, fanned by the Wind that brought refreshment as Dew, they sang:

Blessed art Thou and praised above all, o our God and the God of our Fathers!

OD E

8

We Praise, we Bless and we Worship the Lord!

Bless, O Youths, equal in number to the Trinity, the Father and Creator; sing the praises of the Word Who descended and changed the fire to Dew; and exalt above all forever the Most Holy Spirit Who grants Life to all!

K a t a v a s i a

o f

t h e

9 t h

O d e

-

E x a l t a t i o n

Mystikos is, Theotoke, Paradisos, ageorgitos vlastisasa Hriston, if ou to tou Stavrou Zoiforon en gi pefitourgite Dendron. Di ou nin ipoumenou Proskinountes Afton, Se Megalinomen.

O

geni

prosgenomenos Thanatos, dia

Tis gar

Promitoros i pangenis katara

Agnis

dialelite, to

Stavrou katirgite simeron.

dia

vroseos

tou xilou,

vlasto

tis

to

O Theotokos, Thou art a Mystical Paradise, Who untilled brought forth Christ. He has planted upon earth the Life-giving Tree of the Cross. Therefore, at its Exaltation on this day, we worship Him and Thee we magnify!

Today the Death that came to mankind through eating of the Tree, is made of no effect through the Cross. For the Curse of our Mother Eve that fell upon all mankind is destroyed by the Fruit of the Pure Mother of God,

8.

T O N E

3

4

A P

4

T

H

M A T T H E W

C E N T U R I O N S

F A I T H

2 1

J U L Y

2 0 1 3

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

is tous eonas ton

Ke

eonon.

nin ke

ai

ke

Amin

Agio Pnevmati, entheorite pasa Agiotis, Sofia, ousii pasan gar ktisin. Afto latrefsomen. Theos gar, os Patri te ke Logo.

A N T I F O N O N

I fovoumeni ton Kyrion, Makarii trivous Vadiounte, ton entolon fagonte, zoiran gar pagkarpian. Kiklo tis Trapezis Sou, evfranthiti, kathoron Sou Pimenarha, ta engona feronta kladous Agathoergias.

Γ

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

is tous eonas ton

Ke

eonon.

nin ke

ai

ke

Amin

Agio Pnevmati, O pas ploutos tis Doxis, ex ou Haris ke zoi pasi ti ktisi. Sin Patri gar animnite ke to Logo.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever and to Ages of Ages.

Amen

Holiness and Wisdom are received through the Holy Spirit, for He gives meaning to all Creation. Let us worship Him for He is God, as is the Father and the Logos.

A N T I P H O N 3 Blessed are they who fear the

Lord, for they walk in the Way of His Commandments, for they shall partake of the Living Harvest. Be joyful, Arch-Shepherd, beholding Thy children’s children ‘round about Thy Table, bearing branches of

Virtuous Deeds.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever and to Ages of Ages.

Amen

All wealth of Glory is of the Holy Spirit, from Whom comes Grace and Life for all Creation. Wherefore, He is praised with the Father and the Logos.

R e s u r r e c t i o n

P r o k e i m e n o n

- T O N E

3

Ipate

tis Ethnesin oti Kyrios

evasilefse. Ke gar katorthose tin Ikoumenin, itis ou salevthite.(2)

en

S T I H O S : Asate to Kyriou asma kenon

Ipate

tis Ethnesin oti Kyrios

evasilefse. Ke gar katorthose tin Ikoumenin, itis ou salevthite.

en

Say among the Gentiles: The Lord is King, for He established the world, which shall not be shaken! [2]

V E R S E O sing a new song to the Lord!

Say among the Gentiles: The Lord is King, for He established the world, which shall not be shaken!

R e s u r r e c t i o n

T H E

G o s p e l

1 :

M a t t h e w

2 8

:

G R E A T

C O M M I S S I O N

O F

C H R I S T

1 6

-

2 0

ekino, i endeka Mathite

eporefthisan is tin Galiean, is to oros ou etxato aftis O Iisous.

Ke idontest afton prosekinisan afto, i de edistasan.

Ke proselthon O Iisous elalisen aftis legon: Edothi mi pasa exousia en Ourano ke epi gis. Proevthentes Mathitefsate panta ta ethni, Vaptizontes aftous is to Onoma tou Patros, ke tou Iou ke to Agiou Pnevmatos didaskontes aftou tirin panta osa enetilamin imin, Ke idou

To

kero

Then the Eleven Disciples went away into Galilee, to the mountain that Jesus had appointed for them.

When they saw Him, they worshipped Him; but some doubted.

And Jesus went and spoke to them, saying: All Authority has been given to Me in Heaven and on earth. Go, therefore, and make Disciples of all the Nations, Baptising them in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to

T O N E

3

4

A P

4

T

H

M A T T H E W

C E N T U R I O N S

F A I T H

2 1

J U L Y

2 0 1 3

5.

ego meth imon emi pasa tas imeras eos tis sintelias tou eonos.

Amin

commanded you; and lo, I Am with you always, even to the end of the age.”

Amen

observe

all

things

that

I

have

F e s t a l

K o n t a k i o n

o f

t h e

H o l y

C r o s s

O ipsothis en to Stavro ekousios, ti eponimo Sou keni politia, tous iktirmous Sou Dorise, Hriste O Theos. Evfranon en ti Dinami Sou tous Pistous Vasilis imon, Nikas horigon aftis kata ton polemion. Tin simmahian ehien tin Sin, oplon Irinis, AITTITON TROPEON.

Lifted up of Thine own Will upon the Cross, Thou bestows Thy Mercy upon the New Commonwealth that bears Thy Name. Make the Orthodox people glad in Thy Strength, granting them Victory over their enemies. May Thy Cross assist them in Battle – a Weapon of Peace and UNCONQUERABLE ENSIGN OF VICTORY!

R e s u r r e c t i o n

K o n t a k i o n

-

T O N E

3

Exanestis simeron, apo tou tafou iktirmon, ke imas exigages, ek ton pilon tou thanatou. Simeron Adam korevi, ke heri Eva, ama de, ke i Profite sin Patriarhes, animnousin

akatapafstos, TO THION KRATOS TIS EXOUSIAS SOU.

R e s u r r e c t i o n

Thou arose today, O Merciful One, and led us out from the gates of Death. Adam dances today, and Eve rejoices. Prophets too, along with Patriarchs, praise without ceasing

THE

AUTHORITY.

DIVINE

I k o s

-

T O N E

3

MIGHT

OF

THINE

O

Ouranos ke i gi simeron horevetosan, ke Hriston ton Theo omofronos imnitosan, oti tous desmious ek ton tafon anestise. Sigheri tasa i ktisis, prosferousa epaxia asmata, to panton Ktisti ke Litroti imon; oti tous vrotous ex Adou simeron, os zoodotis sinanelkisas, pros Ouranous sinanipsi, ke katarrassi tou ehthrou tas eparsis, ke pilas tou Adou diathlatti, to tho krati tis exousias aftou.

Let Heaven and earth dance today, and in harmony sing the praise of Christ our God, for He raised the prisoners from the tombs. All Creation rejoices together as it offers fitting songs to the Creator of all things and our Redeemer. For today, as Giver of Life, He drew mortals out of Hades and raised them together to Heaven. He lays low the uprisings of the foe and smashes the Gates of Hades by the Divine Might of His Authority.

 

S y n a x a r i o n

1 5

S e p t e m b e r

Ti

IE’ tou aftou minos mnimi tou Agiou Megalomartyros Nikita.

On this 15 th day of the month, we Commemorate the Great Holy Martyr, St Nikitas.

Ti

afti imera mnimi tou Osiou Patros

On this day, we Commemorate our Devout Father, St Philotheos the Presbyter and Wonderworker.

imon

Filotheou

Presviterou,

tou

Thavmatourgou.

 

Ti

afti imera mnimi tou Agiou Porfirious tou apo Mimon.

On this day we Commemorate the Holy Martyr, St Maximos, was Perfected by sword.

Ti

afti imera mnimi i evresis to lipsanou

On this day we Commemorate the Finding of the Holy Relic of St Akakios, Bishop of Melitine.

tou

Agiou

Akakiou,

Episkopou

Melitinis.

 

6.

T O N E

3

4

A P

4

T

H

M A T T H E W

C E N T U R I O N S

F A I T H

2 1

J U L Y

2 0 1 3

Ti

afti imera O Agios Martys Maximos

On

this

day

the

Holy

Martyr,

St

xifi telioute.

Maximos, was Perfected by sword.

Ti

afti

imera

e

Agie

dio

Kore

xifi

On

this

day

two

Holy

Virgins

were

teliounte.

 

Perfected by the sword.

 

Ti

afti imera i evresis tou lipsanou tou Agiou Protomartyros Stefanou.

On this day was the Finding of the Holy Relic of St Stephen the Protomartyr.

O

en

Agiis

Patir

imon

Vissarion,

Our Holy Father among the Saints, St

arhiepiskopos

Larisis,

en

Irini

Bessarion, Archbishop of Larissa,

telioute.

 

Reposed in Peace.

O

Osios Gerasimos, O ktitor tis monis tis Agias Triados, tis eponomazomenis Sourvias, tis para tin Makrinitsan tis Sagoras, en irini telioute.

The Holy St Gerasimos, Founder of the Holy Trinity Monastery, also called ‘Soubria,’ near Macrynitsa, Zagora, Reposed in Peace.

O

Agios Neomartys Ioannis O Kris, O Martyrisas en ti Nea Efeso kata to aoia (1811), xifi telioute.

The New Holy Martyr, ST John the Cretan, who witnessed in New Ephesos in 1811, was Perfected by sword.

Tes ton son Martyron evhes, Hriste O Theos, Eleison ke Soson imas.

Amin

By the Prayers of Thy Holy Martyrs, O Christ our God, have Mercy and Save us.

Amen

T h e

K a t a v a s i a

o f

t h e

H o l y

C r o s s

-

T O N E

3

OD I

1

Stavron haraxas Mosis ep evthias, Ravdon tin Erthron dieteme to Israil pezefsanti. Tin de epistrepitikos Farao tis armasi krotisas inosen, ep evrous diagrapas to aittiton oplon. Dio Hristo asomen, to Theo imon, oti Dedoxaste.

OD I

3

Ravdos

tou Mystiriou

paralamvanete. To vlasto gar prokrini ton ireas. Ti stirevousi de proin Ekklisia nin exinithise xilon

Stavrou is Kratos ke Stereoma.

is

tipon

OD I

4

Isakikoa, Kyrie, tis Ikonomias Sou to mystirion, katenoisa ta Erga Sou ke edoxasa Sou tin Theotita.

OD I

5

O Trismakariston xilon! En O etathi Hristos, O Vasilefs ke Kyrios. Di ou

OD E

1

Inscribing the Invincible Weapon of the Cross upon the waters, Moses marked a straight line before him with his Staff and divided the Red Sea, opening a path for Israel who went over dry-shod. Then he marked a second line across the waters and united them in one, overwhelming the chariots of Pharaoh. Therefore let u us to Christ our God, for He is Glorified!

OD E

3

The Rod of Aaron is an Image of this Mystery, for when it budded it showed who should be Priest. So in the Church, that once was barren, the Wood of the Cross has now blossomed, filling Her with Strength and Steadfastness.

OD E

4

I have heard, O Lord, of the Mystery of Thy Dispensation, and have contemplated Thy Works and have Glorified Thy Godhead.

OD E

5

O Thrice-Blessed Tree, on which Christ our King and Lord was stretched!

T O N E

3

4

A P

4

T

H

M A T T H E W

C E N T U R I O N S

F A I T H

2 1

J U L Y

2 0 1 3

7.