Sunteți pe pagina 1din 116

UNIVERSITATEA “OVIDIUS”CONSTANŢA

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA DREPT

NOTE DE CURS

DREPT PENAL,
PARTEA SPECIALǍ I

LECT.UNIV.DR.
Vasile DRǍGHICI

ASIS.UNIV.DRD.
Mariana MITRA

CONSTANŢA 2006
2

STRUCTURA CURSULUI

Cursul de drept penal, partea specială, este o disciplină de an şi este


structurat în două părţi:

- prima parte se studiază în primul semestru şi cuprinde primele patru


titluri (art. 155 - 258 C. pen.);
- a doua parte se studiază în al doilea semestru şi cuprinde urmǎtoarele
şase titluri (art. 259 - 361 C. pen.)

2
3

INFRACŢIUNI
CONTRA SIGURANŢEI STATULUI

ASPECTE GENERALE :

Infracţiunile contra siguranţei statului reprezintǎ prima grupǎ de


infracţiuni care se studiazǎ, din partea specialǎ a dreptului penal.
Acest aspect are la bazǎ faptul cǎ, siguranţa statului este valoarea
socialǎ fundamentalǎ fǎrǎ de care celelalte valori nu ar putea exista.
Siguranţa statului este formatǎ din : suveranitatea, independenţa,
unitatea şi indivizibilitatea acestuia. În cfm. cu art. 1 din L. 51/1991,
siguranţa statului este definitǎ ca fiind:

«starea de legalitate, de echilibru şi de stabilitate socialǎ, economicǎ


şi politicǎ necesarǎ existenţei şi dezvoltǎrii statului naţional român, ca stat
suveran, unitar, independent şi indivizibil, menţineriiordinii de drept
precum şi a climatului de exercitare neîngrǎditǎ a drepturilor, libertǎţilor
şi îndatoririlor fundamentale ale cetǎţenilor potrivit principiilor şi
normelor democratice statornicite prin Constituţie. »

Întraga legislaţie românǎ trebuie sǎ ocroteascǎ fiinţa statului atǎt pe


plan intern cǎt şi pe plan extern.
Aceastǎ protejare se face prin incriminarea şi sancţionarea faptelor
periculoase în : Codul Penal (art.155-173), dar şi intr-o serie de legi
speciale:L.31/1991, L.51/1991, L.14/1992.

3
4

TRǍDAREA(art.155 C.pen)
1. Conţinutul legal:
“Fapta cetǎţeanului român sau a persoanei fǎrǎ cetǎţenie, domiciliatǎ pe
teritoriul statului român, de a intra în legǎturǎ cu o putere sau cu o organizaţie
strǎinǎ ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi
indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin acţiuni de
provocare de rǎzboi contra ţǎrii sau de înlesnire a ocupaţiei militare strǎine, ori
de subminare economicǎ sau politicǎ a statului, ori de aservire faţǎ de o putere
strainǎ, sau de ajutare a unei puteri strǎine pentru desfǎşurarea unei activitǎţi
duşmǎnoase împotriva siguranţei statului,se pedepseşte cu detenţiune pe viaţǎ
sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.”
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic la toate infracţiunile contra
siguranţei statului şi anune este reprezentat de siguranţa naţionalǎ ca valoare
socialǎ fundamentalǎ şi relaţiile sociale care se nasc şi evolueazǎ în jurul şi în
strânsǎ legǎturǎ cu respectiva valoare;
- obiectul juridic special - este reprezentat de ansamblul relaţiilor sociale
ce privesc unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea şi independenţa statului.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - este calificat - cetăţean român sau apatrid cu domiciliul
în România. Este posibilǎ participaţia în toate formele sale.
- subiectul pasiv - este statul român.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectivǎ:
- elementul material - se realizeazǎ prin acţiunea de a intra în legǎturǎ cu o
putere strǎinǎ sau cu agenţi ai acestora. Aceastǎ acţiune presupune stabilirea unui
contact cu unul din factorii prevǎzuţi de lege prin scris, prin intermediul unei
persoane sau prin orice alte mijloace. Elementul material se poate sǎvârşi în ţarǎ
sau strǎinatate.
- urmarea imediatǎ - realizarea unei stǎri de pericol pentru siguranţa
statului.
- raportul de cauzalitate - rezultǎ din însǎşi sǎvârşirea faptei.
3B. Latura subiectivǎ:
- forma de vinovăţie - intenţia directǎ calificatǎ prin scop.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. Acte pregatitoare: sunt posibile şi sunt asimilate tentativei;
2. Tentativa: se pedepseşte cfm. art. 173 al. 1 şi 2 C. pen;

4
5

3. Fapt consumat: infracţiunea se consumǎ în momentul în care fǎptuitorul intrǎ


în legǎturǎ cu o putere, organizaţie strǎinǎ ori cu agenţi ai acestora, deoarece în
acest moment se creaazǎ starea de pericol pentru siguranţa statului
SANCŢIUNI:
- detenţiunea pe viaţǎ sau
- închisoarea de la 15-25 de ani şi
- interzicerea unor drepturi.

TRǍDAREA PRIN AJUTAREA INAMICULUI(art.156 C.pen)


1. Conţinutul legal:
“Fapta cetǎţeanului român sau a persoanei fǎrǎ cetǎţenie domiciliatǎ pe
teritoriul statului român, care, în timp de rǎzboi:
a- predǎ teritorii, orşe, poziţii de apǎrare, depozite ori instalaţii ale forţelor
armate române sau care servesc apǎrarii;
b- predǎ nave, aeronave, maşini, aparate, armament sau orice alte materiale
care pot sluji purtǎrii razboiului;
c- procurǎ duşmanului oameni, valori şi materiale de orice fel;
d- trece de partea inamicului sau efectueazǎ alte acţiuni care sunt de naturǎ sǎ
favorizeze activitatea duşmanului ori sǎ slǎbeascǎ puterea de luptǎ a forţelor
armate române sau a armatelor aliate,
se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţǎ sau închisoare de la 15-25 de ani şi
interzicerea unor drepturi.
Cu aceeaşi pedeapsǎ se sancţioneazǎ cetǎţeanul român sau persoana
fǎrǎ cetǎţenie domiciliatǎ pe teritoriul statului român, care, în timp de razboi,
luptǎ sau face parte din formaţii de luptǎ împotriva statului român sau a
aliaţilor sǎi.”
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiuni :
- obiectul juridic generic - este identic la toate infracţiunile contra
siguranţei statului;
- obiectul juridic special - este complex, format din siguranţa statului şi
capacitatea de apǎrare a statului;
- obiect material - este reprezentat de obiectivele, bunurile sau valorile
asupra cǎrora se îndreaptǎ activitatea infracţionalǎ: teritorii, oraşe, poziţii de
apǎrare, depozite, instalaţii, nave, aeronave, maşini, armament, materiale, etc.
2B. Subiecţii infracţiunii:
-subiectul activ - este acelaşi ca la infracţiunea de trǎdare;
-subiectul pasiv - statul român dar şi un aliat al acestuia;

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectivǎ:

5
6

- elementul material - se realizeazǎ printr-o acţiune sau inacţiune de


ajutare a inamicului: predarea de teritorii, trecerea de partea inamicului, procurarea
de oameni sau valori. Toate acestea trebuie sǎ se sǎvârşeascǎ numai pe timp de
rǎzboi(art.153 c.pen);
- urmarea imediatǎ - producerea unei stǎri de pericol pentru siguranţa
statului;
- raportul de cauzalitate - trebuie sǎ se constate între acţiunile
fǎptuitorului şi urmarea imediatǎ.
3B. Latura subiectivǎ:
- forma de vinovǎţie - intenţie directǎ sau indirectǎ;

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. Acte preparatorii - sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2. Tentativa - se pedepseşte cfm.art.173 C. pen;
3. Fapt consumat - infracţiunea se consumǎ în momentul sǎvârşirii elementului
marerial al infracţiunii şi producerea stării de pericol pentru siguranţa statului;
SANCŢIUNI:
- detenţiunea pe viaţǎ sau
- închisoarea de la 15-25 de ani şi
- interzicerea unor drepturi.

TRǍDAREA PRIN TRANSMITERE DE SECRETE (ART.157 C.pen)


1. Conţinutul legal:
“Transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizaţii strǎine ori
agenţi ai acestora, precum şi procurarea de documente sau date ce constituie
secrete de stat, ori deţinerea de asemenea documente de cǎtre cei care au
calitatea de a le cunoaşte, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizaţii
strǎine ori agenţi ai acestora , sǎvârşite de un cetǎţean român sau de o persoanǎ
fǎrǎ cetǎţenie domiciliatǎ pe teritiriul statului român, se pedepseşte cu
detenţiune pe viaţǎ sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor
drepturi.
Aceleaşi fapte, dacǎ privesc alte documente sau date care prin caracterul
şi importanţa lor fac ca fapta sǎvârşitǎ sǎ pericliteze securitatea statului, se
pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.”
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este comun tuturor infracţiunilor contra
siguranţei statului;
- obiectul juridic special - îl reprezintǎ ansamblul relaţiilor sociale care
privesc siguranţa statului şi a cǎror apǎrare este asiguratǎ prin stricta apǎrare a
secretului de stat (cfm. art 150 C. pen) „secretele de stat sunt documentele şi datele

6
7

care prezintă în mod vădit acest caracter, precul şi cele declarate sau calificate
astfel prin hotărâre a Guvernului”;
- obiectul material – este documentul care conţine secrete de stat (în
original sau copie, integral sau pǎrţi din document);

2B. Subiecţii infracţiunii :


- subiectul activ -este identic ca la infracţiunea de trǎdare;
- subiectul pasiv - statul român;

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectivǎ:
- elementul material – se realizaează prin acţiuni de: transmitere,
procurare sau deţinere de documente în scopul transmiterii lor;
- urmarea imediatǎ – o stare de pericol pentru siguranţa statului;
- legǎtura de cauzalitete – se impune stabilirea ei între elementul material
şi urmarea imediatǎ;
3B.Latura subiectivǎ:
- forma de vinovǎţie – intenţie directǎ sau indirectǎ;

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii – sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2.tentativa – se pedepseşte cfm. art. 173 C. pen;
3. fapt consumat – infracţiunea se consumǎ în momentul producerii urmǎrii
imediate;
SANCŢIUNI:
- detenţiunea pe viaţǎ sau
- închisoare de la 15 la 25 de ani sau de la 5 la 20 de ani în forma atenuatǎ şi
interzicerea unor drepturi;

ACŢIUNI DUŞMǍNOASE CONTRA SIGURNŢEI STATULUI (ART.158


C.pen)
1. Conţinutul legal:
„Faptele prevǎzute în art. 155 şi 156, sǎvârşite de un cetǎţean strǎin sau
de o persoanǎ fǎrǎ cetǎţenie care nu domiciliazǎ pe teritoriul statului român, se
pedepsesc cu detenţiunea pe viaţǎ sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi
interzicerea unor drepturi”.
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este comun tuturor infracţiunilor contra
siguranţei statului;
- obiectul juridic special – este identic cu cel al infracţiunilor de trǎdare şi
de trǎdare prin ajutarea inamicului;

7
8

- obiectul material – este identic cu cel al infracţiunilor de trădare şi de


trǎdare prin ajutarea inamicului;
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ –este calificat, reprezentat de un cetǎţean strǎin sau
apatrid care nu domiciliazǎ pe teritoriul ţǎrii noastre. Participaţia este posibilǎ în
toate formele sale, cu condiţia ca, toţi coautorii sǎ aibǎ calitatea cerutǎ de lege.
Instigatorii şi complicii pot avea şi calitatea de cetǎţean român;
- subiectul pasiv - este statul român;

3. Conţinutul constitutiv:
- elementul material - în acest caz existǎ o perfectǎ concordanţǎ a acesteia
cu infractiunile de trǎdare şi trǎdare prin transmitere de secrete şi de asemenea, în
ceea ce priveşte sancţiunea.

SPIONAJUL(art.159 C.pen)
1. Conţinutul legal:
“Faptele prevǎzute în art. 157, sǎvârşite de un cetǎţean strǎin sau de o
persoanǎ fǎrǎ cetǎţenie care nu domiciliazǎ pe teritoriul statului român, se
pedepsesc cu detenţiune pe viaţǎ sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi
interzicerea unor drepturi.”
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii: În toate aspectele, acesta este identic cu cel al
infracţiunii de trǎdare prin transmitere de secrete;
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ – este calificat, reprezentat de un cetǎţean strǎin sau
apatrid care nu locuieşte în România. Cetǎţenii români care contribuie la
sǎvârşirea acestei infracţiuni nu pot fi decât complici sau instigatori;
- subiectul pasiv – este staul român;

3. Conţinutul constitutiv:
Cât priveşte latura obiectivǎ şi subiectivǎ, explicaţiile sunt identice cu cele
de la infracţiunea prevǎzutǎ în art. 157 C. pen; la fel şi în cazul formelor şi
sancţiunilor.

ATENTATUL CARE PUNE ÎN PERICOL SIGURANŢA STATULUI


(art.160 C.pen)
1. Conţinutul legal:
“Atentatul sǎvârşit contra vieţii, integritǎţii corporale ori sǎnǎtǎţii unei
persoane care îndeplineşte o activitate importantǎ de stat sau altǎ activitate
publicǎ importantǎ, în împrejurǎri care fac ca fapta sǎ punǎ în pericol siguranţa
statului, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţǎ sau închisoare de la 15 la 25 de ani
şi interzicerea unor drepturi.”

8
9

2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic – este comun tuturor infracţiumilor contra
siguranţei statului;
- obiectul juridic special – este complex, format din relaţiile privind
siguranţa statului, dar şi din cele referitoare la persoana umanǎ (viaţa, integritatea
corporală şi sǎnǎtatea acesteia);
- obiectul material – este corpul persoanei;
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ – poate fi orice persoanǎ care rǎspunde penal;
- subiectul pasiv – (în principal) este persoana împotriva cǎreia se
îndreaptǎ activitatea infracţionalǎ – preşedintele ţǎrii, primul ministru, deputaţi,
senatoti, şi (în secundar) statul român;

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectivǎ:
- elementul material – se realizeazǎ printr-o acţiune, atac material
susceptibil sǎ provoace uciderea unei persoane sau vǎtǎmarea corporalǎ a acesteia.
Esenţial este ca acestea sǎ se realizeze în condiţii de naturǎ sǎ pericliteze siguranţa
statului (ex. încheierea unui tratat de pace internaţional).
- urmarea imediatǎ – constă într-o stare de pericol pentru siguranţa
statului şi uciderea sau vǎtǎmarea acelei persoane care îndeplineşte o funcţie
importantǎ în stat;
- legǎtura de cauzalitate – trebuie sǎ existe între elementul material şi
urmarea imediatǎ;
3B. Latura subiectivǎ:
- forma de vinovǎţie – intenţia directǎ sau indirectǎ;

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2. tentativa – este asimilatǎ infracţiunii fapt consumat;
3. fapt consumat – infracţiunea se consumǎ în momentul sǎvârşirii elementului
material;
SANCŢIUNI:
- detenţiunea pe viaţa sau
- închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

ATENTATUL CONTRA UNEI COLECTIVITǍŢI (art. 161 C. pen.)


1. Conţinutul legal:
„Atentatul sǎvârşit contra unei colectivitǎţi prin otrǎviri în masǎ,
provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, de naturǎ sǎ slǎbeascǎ puterea

9
10

de stat, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţǎ sau închisoare de la 15 la 25 de ani


şi interzicerea unor drepturi. ”
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic – este comun tuturor infracţiunilor contra
siguranţei statului;
- obiectul juridic special – este complex, format din releţiile sociale
privind siguranţa statului, dar şi din cele referitore la ocrotirea vieţii dintr-o
colectivitate;
- obiectul material – este format din corpul persoanelor din aceea
colectivitate.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ – orice persoanǎ care rǎspunde penal. Participaţia este
posibilǎ sub toate formele sale.
- subiectul pasiv – persoanele care fac parte din aceea colectivitate şi statul
român.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectivǎ:
- elementul material – se poate realiza printr-o acţiune de ucidere sau
vǎtǎmare a membrilor unei colectivitǎţi: prin otrǎvire sau provocare de epidemii,
gazarea, înfometarea, etc. Însǎ toate acestea trebuie să fie de natură sǎ slǎbeascǎ
siguranţa statului pentru a se încadra în acest articol.
- urmarea imediatǎ – o stare de pericol pentru siguranţa statului, dar şi
uciderea sau vǎtǎmarea membrilor acelei colectivitǎţi.
3B. Latura subiectivǎ:
- forma de vinovǎţie – intenţia directǎ sau indirectǎ;

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparetorii – sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2. tentativa – este asimilatǎ infracţiunii consumate şi sancţionatǎ cfm. art.173
C.pen.;
3. fapt consumat– infracţiunea se consumǎ chiar dacǎ nu se produc rezultatele
periculoase.
SANCŢIUNI: sunt identice cu cele de la infracţiunea prevǎzutǎ în art.160 C. pen.

SUBMINAREA PUTERII DE STAT(art. 162 C. pen.)


1. Conţinutul legal:
“Acţiunea armatǎ de naturǎ sǎ slǎbeascǎ puterea de stat se pedepseşte cu
detenţiunea pe viaţǎ sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor
drepturi.

10
11

Orice alte acţiuni violente sǎvârşite de mai multe persoane împreunǎ, de


naturǎ sǎ atragǎ aceleaşi urmǎri, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani
şi interzicerea unor drepturi.”
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic – este identic la toate infracţiunile contra
siguranţei statului;
- obiectul juridic special – este format din relaţiile referitore la siguranţa
statului şi din una din componentele sale fundamentale;
- obiectul material – nu este obligatoriu sǎ existe întotdeana, dar poate fi
reprezentat de corpul persoanelor împotriva cǎrora se îndreaptǎ activitatea
infracţionalǎ.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ – orice persoanǎ. La aceastǎ infracţiune este obligatoriu sǎ
existe o pluralitate de subiecţi activi de min. 2 pers. în primul alin. şi de 3 pers. în
cel de-al doilea alin.
- subiectul pasiv – statul român;

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectivǎ:
- elementul material – o acţiune armatǎ în primul caz şi o acţiune violentǎ
în cel de-al doilea caz. Toate acestea trebuie să fie de natură sǎ slǎbeascǎ puterea
de stat.
- urmarea imediatǎ – o stare de pericol pentru siguranţa statului;
3B. Latura subiectivǎ:
- forma de vinovǎţie – intenţia directǎ sau indirectǎ;

4. Forme. Sancţiuni:
FORME:
1. actele preparatorii - sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2. tentativa - se pedepseşte cfm. art. 173 C. pen;
3. fapt consumat - aceasta se consumǎ în momentul declanşǎrii acţiunii armate
sau violente;
SANCŢIUNI:
- detenţiune pe viaţǎ sau
- închisoarea de la 15 la 25 de ani sau de la 5 la 20 de ani şi
- interzicerea unor drepturi;

ACTELE DE DIVERSIUNE (art.163 C. pen.)


1. Conţinutul legal:
„Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în
întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a uzinelor,

11
12

instalaţiilor industriale, cǎilor de comunicaţie, mijloacelor de transport,


mijloacelor de telecomunicaţie, construcţiilor, produselor industriale sau
agricole ori a altor bunuri, dacǎ fapta este de naturǎ sǎ punǎ în pericol
siguranţa statului, se pedepsesc cu detenţiune pe viaţǎ sau cu închisoare de la 15
la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. ”
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic – este identic la toate infracţiunile contra
siguranţei statului;
- obiectul juridic special – este complex, reprezentat de relaţiile privind
siguranţa statului, dar şi din cele referitoare la avutul public;
- obiectul material – este reprezentat de bunurile asupra cǎrora se
îndreaptǎ activitatea infractionalǎ (uzine, instalaţii, etc.);
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ – orice persoanǎ care răspunde penal. Participaţia este
posibilǎ în toate formele sale;
- subiectul pasiv – statul (ca subiect pasiv principal) şi unitatea cǎreia îi
aparţin respectivele bunuri distruse (în secundar);

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectivǎ:
- elementul material – prin acţiuni de distrugere, degradare, nimicire,
dezintegrare.Toate acestea pot fi totale sau parţiale, dar sǎ fie de naturǎ sǎ aducǎ
atingere siguranţei statului (prin explozii, scufundǎri de nave, provocǎri de
inundaţii); Dacǎ nu se îndeplineşte aceastǎ condiţie, vom fi în prezenţa unei
infracţiuni de distrugere.
- urmarea imediatǎ – stare de pericol pentru siguranţa statului, dar şi
provocarea de pagube avutului public. Deci, poate consta într-o transformare a
obiectului material.
3B. Latura subiectivǎ:
- forma de vinovǎţie - intenţia directǎ sau indirectǎ. Dacǎ aceasta se
sǎvârşeşte din culpǎ vom fi în prezenţa infracţiunii de distrugere din culpǎ (art.
219 C. pen.);

4. Forme. Sancţiuni:
FORME:
1. actele preparatorii – sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2. tentativa – se pedepseşte cfm. art. 173 C. pen;
3. fapt consumat – infracţiunea se consumǎ în momentul sǎvârşirii elementului
material şi realizǎrii stării de pericol;
SANCŢIUNI: sunt aceleaşi ca la trǎdare.

SUBMINAREA ECONOMIEI NAŢIONALE(art. 165 C. pen.)

12