Sunteți pe pagina 1din 3

Nocturne

cis-Moll / C sharp minor


Opus post.

Frédéric Chopin

Lento con gran espressione


1 4444 ˇ ‚ ‚
G S ˇ
ˇˇ ? ˇˇ ˆ ˇˇˇ ? ˇˇˇ ( 5ˇˇ ˇ ˇˇ ( < ˇ ˇˇ ? ˇˇ ˆ ˇˇˇ ? ˇˇˇ ( 5ˇˇ ˇ ˇˇ <
ˇ (
7 Y 9 y 4ˇ 7 Y 9 y 4ˇ
20 č p
´ˇ
pp
´ˇ
I4444S ˇ ( ˇ ( < ˇ ( ˇ( ˇŋ ˇ <
? ? ˇŋ ˇ ? ?
ˇ ˇ
# h # h # h # h # h # h # h # h
â
legato ˜ v ˘ śc ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ffi˘
5
4444 ˘ ˘tr ˇ ˇ Ş ˘ ˘ ÃÃÁÁ Ã Ã3 <
G
č dolce ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‘ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇw ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
I4444 ˇ ˇ i ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ i ˇ i ˇ ˇ ˇ ˇ
Ű Ű
ˇ
Ű
Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű ŰŰ Ű
# h # h # h # h
á 2 s ˜
9
4444 ˘ ˘ ˘ ˇ ˇ
ĞĞ tr
ˇ ˇĄ ˘ ` „ ˇ ˇ ˘
G ÈÈ > ˇ
č | ˇ ˇ [ ˇ ˇ z ˇ [ ˇ y p
I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
4ˇ 4ˇ
ˇ
4ˇ ˇ
ˇ
ˇ ˇ
4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ű
Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű
Ű
õ ıŻ aˇ 8‰ 4ˇ
13 4 4 ˘ ˘
Ż ˇ ˘ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
tr ˇ ÎÐÎÐ ÏÏ ÉÉ4ˇ 6ˇ ˇ ˇ
G 44
ˇ ÃÃ
ˇ Ű ˇ ÃÃ
3
–7377– –7Ê 7 Ê ÉÉ
č
3
7 – 7
– 77–
ˇ ˇ b Ć 3

ˇ ˇ ˇ ˇ
cresc.
ˇ ˇ
con forza 4ˇ ˇ ˇ ˇ
3

I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ś Ś
tr
16 4444 ầ 6ˇ 1ˇ 4ˇffi ˚ ˇ 6ˇ 6ˇ 4ˇ ff 4ˇ ˇ ˇ ˇ
G `˘ffl > 6˘ Ď
Ď ÃÃ
- Ď Ď
č ˇ ˇ } \ cresc. e
I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
6ˇ ˇ 4ˇ ˇ
ŰŰ ÊÊˇ ˇ ˇ ˇ 5ˇ
Ű Ű Ű Ű Ű
Ű Ű ŰŰ
# h
ę ŔŔ˝ ˇ &
19 4444 < ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇŚ 6ˇ ˇ ˇˆ C ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ ( ? ˘ffl ˇ ffl˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÉÉÈ É ˇ
č f
ˇ pp
ˇ \ 3 6ˇ } ˇ ˇ
3
6ˇ ˇ

I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
dim.
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ű Ű
Ű Ű Ď Ď Ê Ê Ř Ř ŘŘ Ř Ř ŘŘ
ˇ ˇ È´$
` ˇ ` ˇ
ˇ ˇ `ˇ` ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ 6ˇĄĄ ` ˇˇ ˇ` ˇ ˘˘
23 4 4 ˇ ˛
4 4 6ˇ
sotto voce
ŁŁ Ľ Ľ 3
ˇ Ï Ï 3
Ĺ
G
ˇ 4ˇ 4ˇĹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÉÉˇÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
č ]ˇ ˇ ˇ Ď ˇ ăĄS ‘ Ą
I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ř Ř
Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ś Ś Ř Ř Ř Ř Ř Ř
Ď ĄĄ ĎĄĄ š˜”
27
4444 ˇ ˇ ˛ Ă `ˇ ` ˇ ˇ  ` ˇ ˆ ” ˇ ŢŢŞŞˇ ‰ˇ ‰ˇ `ffiˇ
G ˇˇ ˇ `` ˇ ˇ ˇ 6ˇˇ ˇ ˇ Ă ˇ`
ˇ ˇ ˘ ˇ 4ˇ ˇ 4 ˇ
ˇ ˇ` ˘ ŐŐ - ˇ` -
č p c
ˇ Ę ˇ ˇ f
ˇ ˇ 5ˇ
I4444 ˇ 4ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ
4ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ 5ˇ ˇ
4ˇ ˇ ˇ ˇ
4ˇ ˇ
ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ
Ř Ř Ł
Ł Ř Ř Ř
Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř
Ř
31
4444 3 ÉÉ ŰŞŞˇ ŁĞĞ ˇ ` 8 ˇ `˘ —
G ˇ 4ˇ ˇ 5ˇ 4ˇ `ˇ 2 3 ˇ (
` 5ˇ 4 . 4ˇ
ˇ( 4 ˇ` ąĂ4ˇT @ -
č y ôA Z ˇ ů
cresc. ˆ 7 p
ˇ ˇ
I4444 5ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 5ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ` ˇ 5ˇ J
2
4
ˇ 3
4 ˇ ˇ - 6ˇ ı ˇ
Ń Ń Ł Ł Ń Ń Ř
Ű
# 3
h # 3
h
35 4444 ` ˇ
G > >
č ź˜– Ŕ3— Ŕˇ ˇ
Ţ3— Ţ
sempre più dim.
3F ŤŤ F ŤŤˇ 4ˇ`
I4444 ˇ ˇ 4ˇffi` ˇ > 4ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ` ˇ( > ˇ(
3

ˇ - ‰ˇ ˇ 5ˇ ?ˇ ˇ ‰ˇ ˇ 5ˇ ?ˇ ˇ
Ţ Ţ > > - > >h > > -# > >h
# 3 h # h # # h
40 4444
G
č Ţ3— Ţ
sempre più piano, rallentando
Ţ3— Ţ Ţ3— Ţ
4ˇ F ŤŤˇ 4ˇ` 4ˇ F ŤŤˇ 4ˇ` 4ˇ
I4444 > ˇ 5ˇ 4ˇ ˇ( > ˇ 5ˇ 4ˇ ˇ( > ˇ 5ˇ 4ˇ
3 3

?ˇ ˇ ?ˇ ˇ
ˇ‰ > >h -# > >h ˇ‰ > >h -# > >h ˇ‰ > >h
# # #
ß ˚ P˘` ö “ą ąˇ aˇ
45 4 4
Adagio
4ˇ Tempo I

4 4S m.d. ŔŔ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘
tr
ˇ ˇ ˇŤ ˘ ˇ
G ˇ Ŕ Ŕ ˇ
č ŐŐ Ą ppp dolce
ˇ ˇ _ ˇ ˇ ˇ | ˇ cresc. ˇ ˇ
4 4ˇ ˇ ˇ P ˇ ˇ ˇ ˇ
I44 4S ? ˇ morendo
= ˇ ˇ ˇ ˇ
– 3 –> < Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű
ˇ
8 ‰ 4ˇ
# h
49 4 4 ˇ
6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘
4 4 ÃÃ ˇ Ð Î Î Ð Ï Ï ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ ˇ ffl ˘
G 3 ÃÃ3 –7737– –7737– Ê Ê É É É É ˘
č Č –7737– p g
f 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
I44 4 ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ 4ˇ ˇ
Ř Ř Ń Ń Ř Ř Ř Ř Ř
ù Ř Ř ” Ř! ˇ ˇ ˘
’ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ 5ˇ ˇ ˇ ˇ
52
4444 ˘ tr
ˇ Ć
ĞĞ
ˇ ˇ ‰ ‰ˇ ˇ ˇ 5ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ
ĽĽ Ł ĽĽ
G Ľ Ľ ĹĹ Ł
ĽĽ !
– Ł 3!–
!
Ł –!!3!– !3!– !

č ‘ ˇ { ˇ 3
con forza
ˇ
3
^ appassionato
ˇ 4ˇ ˇ ˇ
I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ř Ř ˇ ˇ 5ˇ ˇ
Ř Ř Ř Ř Ń Ń Ř Ř Ř Ř
Šˇ ´ 4 ě ˜ 3
55 4 4 4ˇ śś trŠ ‚ « ˇ
6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ
ˇ ˛ ˘ffi
ˇ
G 44 ˇ ˇ ˇĄ¯
ˇ
ŐŐ ˇ ˇ ˇ
ʼnˇ
‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰
ˇ
Å
č y ˇ Y ˇ y ˇ [ ˇ x ˇ p Z
ˇ
18
zˇ ˇ
I4444 ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ń Ń
ÿ 8‰ - 7
59 4 4 ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ď delicato ˆ "

G 4 4 ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ

č ˇ ˇ f 35 Ę
ˇ ˇ X 11

I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ Ě Ě ˇ ˇ
Ř Ř Ěsempre più piano Ě Ř Ř ŁŁ
Ü`!¯ P
ę ˆ ’ ˇ 4ˇ
4 4 ´ delicatissimo
ˇ
ˇ 4ˇ
61 ˇ rall.
G 44 ˘ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ
‰ˇ ¯ffl
P ¯ ` ˇ - Ř Ř
č ˇ ˇ W wˇ ˇ
13
pp ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ ˇ ě 4ˇ ˇ Ð ppp ˙Ð )
I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ
ˇ ˇ ˇ
ˇ
ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ 4ˇ
ˇ ˇ
Ř Ř Ł Ł Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř ¯Q
# h # h # h
Written with MusiXTEX
2004 LS