Sunteți pe pagina 1din 10

TEMA PROIECTULUI

Si

se elaboreze tehnologia de asamblare qi sudare a unei sec{ii de tanc de


:

ruliu, de la nava

vrachier, avdnd urmdtoarele dimensiuni principale

. Lpp:220 [m] . B :30.94 [m] . D: 16.81 [m] . T: 12,42[m].

Confinutul proiectului:

Calculul maselor sec{iilor pe tipuri de planqee pentru o zond de 10[m] lungime din porliunea cilindricd a navei; 2. impa4irea corpului navei in elemente prefabricate; 3. Stabilirea etapelor tehnologice de asamblare qi sudare a secfiilor, descrierea acestora; 4. Adoptarea schemelor de sudare pe etape tehnologice; 5. Stabilirea regimurilor de sudare qi a necesarului de materiale pentru sudare.

Partea grafici:

2. 3. Schema de impdr{ire a corpului navei in elemente prefabricate; 4. Etapele tehnologice de asamblare (schife axionometrice) qi schemele

Secliunea transversald la cuplul maestru; Desenul de ansamblu al sectiei;

de sudare aferente.

1.

Calculul maselor secfiilor pe tipuri de planqee

Se vor avea in vedere urmdtoarele ipoteze:

lungimea de calcul este de 10 [m]; densitatea olelului este 7,85 lgl"*tl; calculul se va face pentru urmdtoarele tipuri de elemente prefabricate:
secfie de fi.rnd;

seclie de gurn6:
sec{ie de bordaj; sec{ie de ruliu;

seclie de punte.

masa specificd unei portiuni de 1 [m] din corpul navei se va aproxima cu masa medie

ob{inutd din calculul maselor elementelor prefabricate astfel considerate. Se calculeazd masa diferitelor tipuri de planqee (fund, bordaje, punfi, pereli transversali qi longitudinali) pentru un tronson de 10 [m] din zona centrald a navei. Calculul se face plecdnd de la egantionajul navei qi desenul secliunii transversale la cuplul maestru, in care sunt precizate dimensional toate elementele constructive ale corpului navei. In final se detemrin5 masa unitard exprimatd in [t/m2] pentru fiecare tip de planqeu sau zond de corp. Pebaza acestor valori ale maselor unitare se face calculul masei fiecdrei seclii in procesul de impdrlire a corpului in elemente prefabricate.

FUND
Suprafa{a Suprafa{a[m2]
total6,

t
Mase Grosime

99302

tkel

[m'f I

Nr.
crt.

Nr.
Denumire Chila olata
Tabla tund I Tabla fund 2 Tabla fund 3 Tabla tund 4 Tabla

lungimea
totalS 20 80
44 36 48 96 88

unitare [kglm2] sau

Masa

luneimealml
20
20

buc.

lml

lmml
20

Ike/ml

Iksl
3140
I 1304

I
2
3
A

I
4
2 2

tf /
r4l.3
14t.3 t41.3
141,3
157 157

l8
l8 l8

22
18

6217.2 5086.8
6'782,4

24
1A

z
A

l8
20 20

6
'7

dublufundl
Tabla dublufund2 Tabla dublutund3

15072

zz
20
IA ta

+
I

138t6 3140 2198


2404.063 7967,75

20
T4

20
20
17.5 14,5

157 157 137.375

Tabla
9

l0

dublufund4 Suportul central Suportii laterali


Varansa etansa Varanga cu

t7,5 t7.5
38.64 29,13
10

I
4

lt
T2

10

t13,825
121,67 5

I
t J

38.640 87,383 90 90

15.5

470t.527
10632.32 3735
3 105

IJ I4 t5

inima Lons. de fund Long. de dublufund

12t.675
0,00528 0.00439
41,5 34-5

9
9

l0

TANCURI
Suprafata[m2]

DE

GURNA
Suprafa{a Mase

'.,

1657

tkel

tohla [m2]/
Nr.
buc. 2
.)

unitare
Grosime Ikg/m'z]
sau lke/ml

Nr.
crt.
I

Denumire Tabla fund Tabla surna Tabla


bordai
I

lungimea[m]
22 24 24
T4

lungimea total5 [ml


44 48 48
28
.A zn

lmml l8 t8

Masalkel
6217.2 6?82.4
678.2.4

l4 1.3 l4l.J
1Al l+t-)
a

l8
t8

Tabla bordai2 Tabla


bordai3

z
2 2
2 2 2

tat I
141,3

3956,4

12 1A

l8
t7
tt

339t.2
6405.6 5871,8 5338 3983,87s

Tabla
6
1 8

inclinatal
Tabla inclinata2 Tabla inclinata3
Suport lateral

48 44 40
35

t33.45
133,45

22 20

t7
14.5

l3 3.45

9
10

t7.s
17.017

I13.825

Yaranga
etansa

z
6 6

34,034
71.887 60

15,5 15.5

t2t,615

414t.076
8746.802 2490
4020 3530

ll
12

Varanga cu

inima Long de fund Long de


bordai

I1,981
10

tzt.675 4t,5
40.2

0.00528 0,00515 0,0045

l3
t4

l0

t0

t00
r00

Long de plaf

inclinat

l0
BORDAJE

l0

?5

Suprafa{a

l(,:f,la[m2l

/
Grosime lmm.l Mase unitare fke/m2l sau lke/ml I t7 7<

Nr.
Denumire Tabla

Suprafala[m2]

Nr.
buc. 4
2

lungirnea totald

/ lunsimealml
20
18

Iml
80 36

Masalkgl
9420
4239 20702

I
2
J

bordai

l5
t5
0.0012

Tabla bordai2
Coaste

rr7

.7 5

l0

22

220

94,1

34361

Ikel

TANCURI
Nr.
crt. Suprafata[m2]

ANTIRULIU
Suprafafa

lr,talafm2l

I
Grosime

Nr.
buc. 2
2
i

lungimea total5

Denumire
Centura

/ luns.imeafml
22

tml
44 28
80 3Z 28

lmml
16
15

Mase unitare Ike/m2l sau fke/ml


125.6 117,75 125.6 125,6 125.6 125.6

Nr.

Masalkel
5526.4 3297
10048

crt.

I
2
3

Tabla
bordai

t4
20

Tabla puntel Tabla

t6

ounte2
Tabla
punte 3

t6 t4
18.4

t6

4019,2 3516.8 4622.08

2 2

l6
t6

Tabla veritcala

36,8

Tabla
7 8

inclinata

22 .,^ 21.791 16,759

AA

t4
14

109.9

4835
10550.4

Tabla inclinata 2 Yaranga


etansa

4
2

96

t09,9
121.67 5

41 595
100,555

15.5

5304.366

Varanga cu

l0

ll
l2
l3
14

inima Long de bordai Long de plafir

6
8

l5.5
0,00178

121,675

t2234.98
I I20

t0

80

t4

inclinat
Long de
DUnte

l0

l4
t4
2

t40
140

0.00607 0.00814 0,00814

41.6 63,9 63.9 E

6664

l0
10

8946
1278 81963

Long tabla verticala

20

tkel

PUNTE
Suprafala

Nr.

Suprafata[m2]

Nr.
buc.

totala [m2] / lungimea totalb

Grosime

Mase unitare

cfi.
I
2
a

Denumire Tabla

/ luneimealml t3l,454

lml
131.4s4

lmml
10

[kelm2l sau [ke/m]


78,5 63.9 63.9

Masalkgl
t03 19.17

ountii
Long de
Dunte

Traverse

l0 l0

l8
J

180 30

0.00607 0,00814

1044.382

r74,4$6

t
=> Masa totala a navei pe l0 m este de299

11538

tkel

[tl.

2. Impirfirea corpului navei in elemente prefabricate


In aceast5 etapd,impd{ireacorpului navei in elemente prefabricate trebuie s5lini cont de urmdtorii factori: o numdrul, dimensiunile qi repartizarea suprafelelor de lucru existente in atelierul de asamblare - sudare cdt qi pe cala de montaj; o dotarea existentd in atelier qi pe cala. cu utilaje, ma$ini qi sisteme de ridicat qi transportat, respectiv caracteristicile tehnice ale acestora; o dimensiunile laminatelor furnizate gantierului, ce va impune restriclii privind lungimile elementelor prefabricate ; o dimensiunile navei, gompartimentajul acesteia, cet Si pozilia elementelor de structwd ale corpului. La amplasarea cusdturilor de montaj, operalie prin care se precizeazd forma qi dimensiunile elementelor prefabricate, se impune respectarea urmdtoarelor condilii: - elementele prefabricate trebuie sI aibd o rigiditate suficientd pentru a nu se deforma in timpul operaJiunii de rdsturnare sau transport pe cald; - elementele prefabricate vor fi dimensionate astfel incAt s[ se foloseasc5 un volum cet mai mic de sudurS, se vor folosi table de lungimi qi ld{imi cdt mai mari posibil, limitdnd la maximum numdrul ?mbindrilor eap la cap; - la stabilirea extinderii fiecdrui element prefabricat se va line cont de t0hnologia ulterioard de asamblare qi sudare a acestuia. in acest sens trebuie sE existe posibilitatea asambl[rii secliei pe

un dispozitiv cAt mai simplu, iar majoritatea sudurilor sX poatd fi executate in pozi{ie oizantal| sau cdt mai apropiat de aceastd pozilie; - masa elementelor prefabricate nu trebuie sd depdqeascd capacitatea de ridicare a instalaliilor qi maqinilor de ridicat gi transportat existente, iar dimensiunile de gabarit trebuie sd fie corelate cu indllimea maximd de ridicare la cdrlig, astfel inc6t sd se poatd face operalia de rdsfurnare, dacd aceasta va fi necesard in procesul de asamblare - sudare. La amplasarea cusdturilor de montaj dintre elementele prefabricate, trebuie totodatd respectate urmdtoarele restriclii : o distan{a dintre cuslturile de montaj longitudinale qi transversale pi alte cusdturi cap la cap sau de col! dintre elementele de osaturd gi inveliq, paralele cu cele de montaj, nu va fi mai micd de 200 mm; . cusdturile de montaj nu vor fi amplasate in zonele cu concentrdri de tensiuni ale corpului, cum sunt: - racord[rile de la colgurile gurilor de magazie gi a altor deschideri in punfi; - zona de curburd maximd a gumei sau a racorddrii bordajului cu puntea; - zonele imbindrilor dintre suprastructuri gi rufuri cu puntea, respectiv in zonaracorddrii parapetului la suprastructurd. o imbindrile de montaj transversale ce delimiteazd secliile de corp pe lungimea navei vor fr dispuse in acelaqi plan transversal, deci vor fi imbindri inelare. Ele vor delimita blocsecliile din care este alcetuit corpul navei. Stabilirea poziliei cusdturilor de montaj se face intr-un desen numit,,schema de impir{ire a corpului navei in elemente prefabricate". in acest desen se reprezintd o vedere laterald a corpului navei, in corespondenld direct6, o secliune la nivelul punlii principale qi altd secliune la nivelul dublului fund. Cu linie ingrogatd s-au reprezentat perejii transversali, cu linie intreruptd s-au reprezentat cus[turile de montaj, indicdndu-se pozi]ia lor in raport cu coasta cea mai apropriat5. Pe o paralel5 la linia debazd, strnt pozilionate coastele navei. In final elementele prefabricate ce compun corpul navei vor fi numerotate, fiecdrei secfii atribuindu-se un simbol prin care sd poatd fi identificatd. Datoritd numdrului mare de elemente prefabricate qi a formelor asemindtoare ale acestora, numerotarea trebuie ftcutd in aga fel incdt, dupd simbolul atribuit fiecdrei secfii, pozilia acestora in corpul navei sd fie uqor de depistat. Simbolurile vor f,r alcStuite dintr-un grupaj de cifre qi litere, in funclie de pozilia secliilor in corpul navei. Fiecare blocsecfie primegte o grupd de cifre incepdnd de la pupa spre prova (07,02, etc), ce va constitui prima parte a simbolului secfiei. Cea de-a doua grupi de cifre vaprecizapozitria secliei pe indllime incep6nd de la fi.rnd spre punte, dar gi amplasarea acestora in babord qi tribord. Vrachierul a fost implrlit in 21 blocseclii. Se vor nota cu cifre impare secliile din babord, iar cu numere pare secfiile din tribord qi notarea se va face astfel: 1 qi 2 vor constitui cele doud seclii de fund Bb $i Tb, 3 gi 4 secliile de gumd, 5 qi 6 secJiile de bordaj, 7 qi 8 secliile de tanc de ruliu, cu 9 s-au notat secfiile de punte.

3.

Stabilirea etapelor tehnologice de asamblare a sectiilor

Asamblarea secfiilor de dublu frrnd se face pe platoul de asamblare, in pozilie risturnatb, in urmdtoarele etape: a) Asamblarea gi sudarea tablelor plafonului inclinat; b) Asamblarea qi sudarea osaturii simple; c) Asamblarea qi sudarga cadrelor si diafragmelor in tancul de ruliu; d) Asamblarea qi sudarpa longitudinalelor de bordaj si punte. a) Asamblarea pi sudflrea tablelor fundului:

In aceastd etapd, tablele ce formeazd plafonul inclinat sunnt pozi[ronate pe platoul de asamblare, realiz6ndu-se astfel centrarea acestora dupd liniile teoretice ale elementelor de osaturd ce sunt marcate pe acestea. Se verificd rosturile imbindrilor cap la cap dintre filele de inveliq, corectitudinea prelucrdrii marginilor, dupd care se executd asamblarea in puncte de
sudurd.

1:40 [mm] gi pasul, t:600 [mm]. vor curdla rosturile de impuritdli, grdsime, vopsea sau de zgurarczultatd,la depunerea punctelor de sudurS, dupd care se trece la sudarea propriu-zis6 a filelor de tabla. Dupd sudarea hlelor se verificd dimensiunile panoului qi se completeazd.,dacd este cazul, trasajul liniilor teoretice in conformitate cu documentalia de trasaj.
Se vor respecta lungimea punctelor de sudur6,
Se

b) Asamblarea qi sudarea osaturii simple:

in aceastd etapd, elementele de osaturd simplS sunt centrate, linAndu-se cont d,e pozitia liniilor teoretice trasate pe stenzi. Se vor avea in vedere dispunerea corectd a grosimii inimii qi orientarea corectd a aripii bulbului profilului fafd de liniile teoretice, in conformitate cu documenta{ia de trasaj. Asamblarea osaturii se face cu respectarea tuflror recomanddrilor tdcute,
utilizdndu-se sculele speciale necesare. Dupd sudare se face verificarea dimensiunilor generale precum qi a tolerantei de dispunere a longitudinalelor. Valoarea admisibild este: Aa : *2mm.
c) Asamblarea gi sudarea cadrelor si diafragmelor

in tancul de ruliu:

Asamblarea acestor elemente de osaturd int6ritd incepe cu pozilionarea qi asamblarea diafragmei etange la#129, dupd care se continud cu asamblarea cadrelor int[rite din tancul de gurnd situate la#132, #135 qi #138. Cadrele qi diafragmele se asambleaz1, atdt de plafonul T.G. cdt qi de bordaj gi punte mai apoi. Dupd asamblarea elementelor de osaturd,intdritL, acestea se sudeazd de inveliq.

d) Asamblarea gi sudarea Iongitudinalelor de bordaj si punte:

in aceastd etapd,longitudinalele de bordaj si punte sunt pozifionate in decupXrile


existente in cadrele intdrite ale T.G. qi sunt asamblate qi sudate de acestea. Dupd sudarea separatd a tablelor punlii qi separat ale tablelor bordajului se trece la sudarea longitudinalelor de punte qi bordaj. Aceste planqee se rdstoamd peste ansamblul realizat in primele 3 etape qi se asambleazd de osatura intdritd. Aceastd variantd conduce la tensiuni mai reduse pentru secfia in ansamblu, deoarece imbindrile cap la cap ale tablelor de inveliq precum qi cele de co$ ale longitudinalelor nu mai tensioneazd gi restul sectiei.

4.

Stabilirea schemelor de sudare in fiecare etapil tehnologici

a) Sudarea tablelor plafonului inclinat:


Sudarea tablelor se executd automat capla gap, pe platoul de asamblare. Schema de sudare va trebui sa urmireascd uniformizarca de formaJiilor pe cele 2 direclii principale. Sudarea
se incepe de la mijlocul secfiei spre cele 2 extremitdJi, exEcutdnd alternativ cordoanele de sudurd de o parte gi de cealaltd a axei principale a secliei. In ac\t caz, cordoanele de sudurd sunt foarte lungi si de aceia ultima porliune din cordon, extinsd de citsa 114 din lungimea sa total6, va fi executatd in sens contrar.

b) Sudarea osaturii simple:


Schema de sudare a osaturii simple se executd in funclie de numirul de elemente de osatur6, astfel incdt incdlzirea sd fie cdt mai uniformd qi simetricd in raport cu axele secliei. Sudarea longitudinalelor se face automat, ca qi in cazul sudarii tablelor fundului. Se vor folosi 2 postnri de sudurd simultand care vor incepe din mijlocul sec{iei spre cele 2 extremitdti de o parte
a longitudinalelor qi invers.

c) Sudarea osaturii intf,rite:


Osatura se asambleazdpintr-o sudurd de coll bilaterald, rcalizatdmanual. Schema de sudare a osaturii intdrite se rcalizeazd de cdtre 2 sudori care vor suda plecdnd din centrul secliei spre extremitdli la sudarea pe o parte, iar la sudarea pe cealaltd parte se va face in sens contrar respectdnd aceiaqi schem6. In aceastd schemi de sudare sunt notate cu aceiaqi cifrd romand G, II, etc.) celulele ce urmeazd,afi sudate simultan, iar cordoanele se indic[prin cifre arabe.

d) Sudarea longitudinalelor de punte qi a inveliqului sec{iei:


Sudarea se realizeazd in sistem celular. Mai intdi se sudeazi grinzile longitudinale de invelig qi apoi cadrele intdrite. Sudarea longitudinalelor se face cu respectarea regulilor registrului de clasificare.

Stabilirea regimurilor de sudare, alegerea gi stabilirea necesarului de materiale


a) Sudura automati cap la cap:
Sudarea se rcalizeaz[ automat, iar parametrii regimului de sudare aleqi trebuie sd poat[ rcalizacordonul de sudurd la caracteristicile geometrice impuse. O altd condilie este ca qi energia termicd dezvoltatd de arcul electric sd asigure formarea cordonului la caracteristicile geometrice

5.

prestabilite.

Parametrii regimului de sudare:

H: sl2 +(1-3) [mm]; s: 15 [mm] - grosimeatablelor;


H = 9 [mml;
2) intensitatea curentului de sudare: H

1) adffncimea de

pitrundere:

Is:I'100 "k

tAl:

k - se stabilegte in funcjie de procedeul de sudare qi de diametrul electrodului d.. Sudura serealizeazd in curent continuu cu polaritate direct6, sub strat de flux. in acest eaz, diametrul electrodului se alege in funclie de grosimea tablelor qi va fi d.: 5 [mm], iar coeficienful k: 0.95.
15

= 1052'6 [A];

3) densitatea de curent:

J=

'

4'I* TE'd,

SJ^ari

= 53,63 [Almm2];

4) tensiunea arcului electrie: 50.10-3 Ua:20+---:-=-.1, + I lVl;

Jd"

U"=43[Vl;
5) viteza de sudare:

'v" )^, vr::l-;afm/h]; -I*


Pentru ca secliunea cordonului sd rezulte constantd pe lungimea imbindrii sudate qi cordonul sd rezulte frrd defecte, se va alege ( I, 'v. )u010-j : 120*25) in funclie de diametrul

(I"

electrodului, d.. Se adopt[:

(Ir' vr)*

10-3

20 [A*m/h];

v.= 19 [m/hl :0,A527 [cmisJ;


6) energia termici liniari: u. -s .., -a .I" Qs =1. lif'cm];
vs

Se adopt6:

q :0,85.
I

es = 43148.6

fi/cml

7) adincimea efectivi de pitrundere:

v = k''(19 -

0.01

.Is).

qt!"
IS

- coeficient de pdtrundere;

k' - coeficient care se stabilegte funclie de felul curentului gi de densitatea acestuia. k': 1 :> ,41: L.73;
H"r [mm]; " : o.oo76 "lgt Xt',

I;{er=12[mm]>H;
8) sec{iunea cordonului: n.T
Fc

' =-}-l!-[.rn']; 3600'vs 'p '


16

p:7,85 ldcm'7;
cto:
[g/(A*h)] - coeficient de depunere; Fg= 0,72 [.-tl;
9) suprain illtarea cordonului
:

h "er "-

""'-rr --is--[mml: 0.73 .E


r

E - se determind in funcfie de coeficientul de pbtrundere,

E: V.H"r :)
h"p 0,47 [mml.

E = 2,07 fcmf;

Coeficientul de suprain[ltare va b) Sudura automati de colf:

fi:

ys

:EIh:4.4

(este necesard teqirea marginilor);

Calculele la aceast tip de sudare sunt aceleaqi ca qi ?n cazul sud[rii automate cap la cap, doar cd in locul addncimii de pdtrundere - H, se va folosi indltimea de calcul a cordonului - a.

k: 5 [mm] - cateta cordonului de sudurd; :) &:3.5 [mm].


c) Sudura manualS de colf:

a:0,7+k [mm];

Parametrii regimului de sudare:


1)

F.:

k - cateta cordonului;
Fg = 0,97

kr: 1,05-1,25; k:7+30 [mm];


[.*'l;

aria secfiunii cordonului: ky * Ptz ["-'];

k :1,1;

k:

13 [mm];

2) intesitatea curentului de sudare: n.A2

Ir=TilAl; +
12

- densitatea admisibild de curent, depinde de tipul inveligului care este acid qi de diamstrul electrodului, dr: 5 {mm]; j : 10-13,5 [{mm'1;

j:

[A/mm'];

Is = 235,5 [Al; 3) tensiunea arcului:

U":20-30 [V];
Se adopt6: U" = 25

[Vl;

4)viteza de sudare: (o^ 'I" ) ,


V"

lcmrs]; " =--j-j-----:L 3600.F".p '

c{,6: 10-12 [g/(A*h)];


crd

11

[g/(A*h)];

vs = 0109 [cmlsl;

5) energia termici liniari: u" -5 .., -a .I" 9s =l'l' fi/cml;


vs

11

:0,65:0,75;

T:0,7i

gs= 45791,6 [jicm]; 6) numflrul de treceri:


1l

=-*li

F"

-F'
F

(6-8)+d. [mm'] - sectiunea primului strat; F1: (8-12)*d, [mm'] - secliunea straturilor urmdtoare; Fr :35 1mmj1; F;:50 [mm'];
F1

n = 1.25

d) Sudura manuali eap la cap:

Parametrii de sudare sunt:


1)
s

diametrul eleetrodului:

= 16 [mm]

:>

d. = 5 [mml;

2) intensitatea curentului de sudare:

^s2 *'.ilAl: Io=" "4


Densitatea admisibild de curent electrod cu inveliq acid qi d.: 5 [mm].
15

se incadreazd,intre

valorile 10-13,5 fA/mm2lpentru

= 235,5 [A];

3) fensiunea arcului:

U":

20:30 [V];

Se adoptS:

U":25 [V];

4) viteza de sudare: (a, 'I" ) . v* =:-iji-]l' " 3600'F" 'p [cm/s];

u6: l0-12[9(A*h)];
o"a: 12 [g/(A*h)],
vs = 0rI [cm/s];

5) energia termici u-s .., -a .I"


Qs

liniar[:

=1.

vs

[/cm];

11:4,65-0,75;
q"= 4l2l2o5 [/cm];

n:0,7;