Sunteți pe pagina 1din 59

ROMÂNIA

JUDEŢUL IAŞI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAŞCANI
STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 16
SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE
TELEFON: 0232.761105; FAX: 0232.711015

___________________________________________________________________________

Nr. 12517/13.05.2009

PROCES-VERBAL
privind afişarea Proiectului de hotărâre pentru stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

Subsemnaţii :
ec. Bodoaşcă Mihai - şef serviciu,
ec. Damian Dumitru - consilier,
Butnariu Georgiana - consilier juridic,
din partea Serviciul Taxe si impozite locale din cadrul Primariei municipiului
Pascani am procedat astazi 14.05.2009 la afisarea Proiectului de Hotarare
pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.
Afişajul s-a efectuat la sediul Primariei municipiului Paşcani din str. Ştefan
cel Mare, nr. 16 si la sediul Seviciului Taxe şi impozite locale din str. Ştefan cel
Mare, bloc D-1, mezanin .

Şef serviciu Consilier Consilier juridic


Ec. Bodoaşcă Mihai Ec. Damian Dumitru Butnariu Georgiana

1
SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

PROIECT
PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
PE ANUL 2010
PENTRU
CONSILIUL MUNICIPAL PAŞCANI

12.05.2009

2
Primăria Municipiului Paşcani
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul de hotărâre privind impozitele si taxele locale pentru anul 2010 este întocmit
în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările si
completările ulterioare, ale H.G. 44/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal modificată şi completată prin H.G. nr. 1861/ 2006, ale
Legii nr. 343/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal,
ale O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală modificată şi completată prin O.G. 35/
2006, ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale.
Nivelurile impozitelor si taxelor locale în anul 2010 stabilite într-o suma in lei sau pe
baza unei sume in lei au fost indexate cu 20% faţă de nivelul anului 2009 conform
prevederilor art. 287 şi art. 292 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Intrucat prevederile art. 287 din Codul fiscal republicat stabilesc faptul că Consiliul
local poate majora orice impozit si taxă locală prevazută în Codul Fiscal, cu exceptia unor taxe
cu maximum 20% faţă de nivelul stabilit pentru anul precedent în funcţie de condiţiile specifice
zonei şi că potrivit art. 292 din Codul fiscal impozitele şi taxele locale se indexează o dată la 3
ani ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare, iar rata inflaţiei cumulată în
perioada 2006-2008 a înregistrat o cotă de 21% se propune indexarea impozitelor şi taxelor
pentru anul fiscal 2010 cu 20%.
Pentru clădirile şi terenurile proprietatea publică/privată a unitătilor administrativ-
teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinţă dupa caz, se
stabileste taxa pe cladiri si pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţa dupa caz, in condiţii similare
impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren.
Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică prin
inmulţirea fiecarei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzatoare
prevazută de legislaţia în vigoare, indexată cu 20% faţă de nivelul aplicat în anul 2009.
Conform H.G. nr. 1697/17.12.2008 au fost stabilite nivelurile impozitului pe mijloacele de
transport la autovehiculele având masa totala maxima autorizata peste 12 tone, diferenţiat în
funcţie de tipul de transport efectuat, respectiv pe rute interne sau internaţionale.
Având in vedere prevederile art. 287 şi art. 292 alin. 1 din Legea nr.571/ 2003 privind
Codul fiscal republicata, prevederile Legii nr. 343/ 17.07.2006 pentru modificarea si
completarea Legii 571/ 2003, prevederile H.G. nr. 1861/ 21.12.2006 pentru modificarea si
completarea H.G. 44/ 22.01.2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal,
cât şi faptul că prin dimensionarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010 se urmareşte
asigurarea surselor de venituri la bugetul local în vederea angajării şi acoperirii cheltuielilor
bugetului local, cu respectarea prevederilor legale, propun Consiliului Local Municipal Paşcani
adoptarea proiectului de hotărâre în forma propusă.

PRIMAR

Dr. Grigore Craciunescu

3
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAŞCANI SE APROBĂ
SERVICIUL TAXE SI IMPOZITE LOCALE PRIMAR
Nr. ................./ ........................2009
Dr. Grigore Craciunescu

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND MPOZITELE
SI TAXELE LOCALE PE ANUL FISCAL ANUL 2010

Prin Proiectul de hotărâre se propune indexarea impozitelor şi taxelor locale cu


20%, in conformitate cu prevederile art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare în care se precizează ,,consiliile locale sau consiliile
judeţene dupa caz pot majora anual nivelul impozitelor şi taxelor locale cu până la 20% faţă de
anul precedent”.
Astfel, cota de impozitare a clădirilor proprietatea persoanelor juridice,
reevaluate/dobândite până la data de 31.12.2006 se propune a fi de 10 % aplicată la valoarea
de inventar a clădirii inregistrată in evidenţele contabile ale persoanei juridice.
Cota de impozitare a clădirilor proprietatea persoanelor juridice, reeevaluate /dobindite
începând cu data de 01.01.2007 se propune a fi de 1,4 % aplicată la valoarea de inventar a
clădirii inregistrată în evidenţele contabile ale persoanei juridice.
Cota de impozitare pentru stabilirea taxei hoteliere se propune a fi de 1,8 % aplicată la
tarifele de cazare practicate in unitaţile hoteliere pentru fiecare persoană care datoreazî
aceasta taxă pe întreaga perioadă de şedere egala cu numărul de zile cazare.
Conform Legii nr. 343/ 17.07.2006 art. 218, alin. (3) si art. 230, alin.(3) pentru clădirile
şi terenurile proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ – teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinţă începând cu 1 ianuarie 2007 se
stabileste taxa pe cladiri şi taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă dupa caz, în condiţiile similare
impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren.
Conform Legii nr. 343/ 17.07.2006, art.240 alin. (2) s-a schimbat modalitatea de
impozitare a autovehiculelor, astfel că impozitul pe mijloacele de transport se calculează în
funcţie de capacitatea cilindrica prin înmulţirea fiecărei grupe de 200cm³ cu sumele
corespunzătoare în funcţie de autovehicul.
Plata impozitului şi taxei pe clădiri, a impozitului şi taxei pe teren şi a impozitului pe
mijloacele de transport se face anual în două rate egale pâna la data de 31 martie si 30
septembrie inclusiv, conform art.255 alin.(1), art.260 alin.(1) si art.265, alin. (1) din Legea nr.
343/2006, iar pentru plata cu anticipatie pâna la 31 martie a impozitului datorat pentru întregul
an de catre contribuabili persoane fizice şi persoane juridice se acordă o bonificaţie de
10% stabilită prin hotărâre a consiliului local.
Impozitul anual pe clădiri, pe teren şi mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget
local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice cumulat pentru cei care deţin în
proprietate mai multe clădiri, terenuri sau mijloace de transport , în sume de pana la 50 lei
inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plata , respectiv 31.03.2010.

4
Pentru eliberarea certificatelor fiscale în regim de urgenţă taxa de timbru se stabileşte la
12 lei pentru persoanele fizice si de 24 lei pentru persoanele juridice.
Nivelul impozitului pe mijloace de transport pentru vehiculele având masa totală maximă
autorizată de peste 12 tone se stabileşte în conformitate cu prevederile H.G. n.r
1697/17.12.2008 privind nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263
alin. (4) şi (5) din Codul Fiscal aplicabile în anul fiscal 2009 pentru vehicule cu sistem de
suspensie pneumatica cât şi cele cu alt sistem de suspensie în funcţie de tipul de transport
efectuat, respectiv pe rute interne sau internaţionale.
Comercianţii a caror activitate se desfaşoară potrivit clasificaţiei CAEN în clasa 5530 -
restaurante si 5540 - baruri, datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală
a autorizaţiei privind desfaşurarea activităţii de alimentaţie publică în sumele stabilite prin
H.C.L. nr. 61/29.03.2007 indexate cu 20% faţă de nivelul anului 2009.
Conform Legii 343/ 2006 art.249 nu se datorează impozit pe clădiri, impozit pe teren
si taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi economice de
catre persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele incadrate în gradul I (unu)
de invaliditate.
În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale se va ţine cont de zonarea a municipiului
Paşcani, potrivit condiţiilor specifice fiecărei zone a municipiului, aşa cum a fost stabilită prin
H.C.L. Pascani nr. 157/31.10.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, privind zonarea
municipiului Paşcani in vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale.
De asemenea, Proiectul de Hotărâre este conceput şi prezentat în întregul conţinut în
concordanţă cu prevederile art. 292, alin. (1) din Legea 571/ 2003 care prevede ,, În cazul
oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este
stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la trei ani,
ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare".
Cifrele absolute, cat si cotele procentuale prevazute in Proiectul de Hotărâre se
încadreaza între limitele minime si cele maxime reglementate prin Legea nr. 343/ 17.07.2006
pentru modificarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cât şi prin H.G. nr.1514/ 25.10.2006
“privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile acestora in anul fiscal 2007 “ la care s-a aplicat o
indexare de 20% - conform anexelor la prezentul raport.
S-a avut în vedere respectarea principiului echităţii fiscale în aşa fel încât prin nivelurile
impozitelor şi taxelor să nu se aducă atingere interesului general.
Adoptarea hotărârii privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2010 în condiţiile
Legii 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare asigură
continuitate în organizarea executării în mod concret şi unitar a constituirii veniturilor proprii ale
bugetului Consiliului Local Municipal Paşcani pe anul 2010, cu respectarea legislaţiei în
materie de impozite si taxe locale.
Rog dispuneţi.

ŞEF SERVICIU
EC. BODOAŞCA MIHAI

5
ROMÂNIA PROIECT VIZAT
JUDEŢUL IAŞI PENTRU LEGALITATE
MUNICIPIUL PAŞCANI SECRETAR,
CONSILIUL LOCAL MIRCEA ZUZAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PAŞCANI, analizând :


Expunerea de motive a Primarului Municipiului Paşcani, privind impozitele şi
taxele locale, aprobate pentru anul 2010 potrivit Legii 571/2003 privind Codul Fiscal;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Finanţe Publice Locale,
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Municipal Paşcani;
Având în vedere art. 56 din Constituţia României;
Având în vedere Titlul IX " Impozite şi taxe locale " din Legea nr. 571/ 2003
privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 343/ 17.07.2006 pentru modificarea şi completarea
Legii 571/ 2003 privind Codul fiscal;
Având în vedere H.G. 44/ 22.01.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. 1514/ 07.11.2006 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile in anul fiscal 2007;
Având în vedere prevederile H.G. 1861/ 21.12.2006 pentru modificarea şi
completarea H.G. nr. 44/ 2004;
Avind in vedere prevederile O.U.G. nr.155/19.12.2007,pentru modificarea alin.4 şi
5 ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal ;
Având în vedere O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 1050/ 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.G. 92/ 2003;
Având în vedere prevederile H.C.L. Pascani nr. 157/31.10.2007 privind zonarea
municipiului Pascani ân vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale;

6
Având în vedere prevederile H.C.L. al municipiului Paşcani nr. 57/27.06.2002
privind instituirea taxei speciale pentru finanţarea activităţilor sportive, de cultură, artă şi
ştiinţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere că prezentul Proiect de hotărâre a fost adus la cunoştinţă publică
prin afişare conform Procesului – verbal de afişare nr. 7131/14.04.2008;
Ţinând seama de necesitatea de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2008 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor locale pe de o parte, precum
şi condiţiile locale specifice zonei, pe de alta parte;
În baza prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind Finantele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36, alin. (4), lit. c) si art.45 din Legea nr. 215/ 2001 privind
administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2010 după cum
urmează:
a) Nivelurile în sume fixe se indexează cu 20 % faţă de nivelul celor aplicate în anul
2009;
b) Cota prevăzută la art.253, alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal se
stabileşte la 1,4 % pentru clădirile aparţinând persoanelor juridice, reevaluate sau
dobândite începând cu data de 1 ianuarie 2007;
c) Cota prevăzută la art.253, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, se
stabileşte la 10 %, pentru clădirile aparţinând persoanele juridice, reevaluate sau
dobândite până la data de 31.12.2006;
e) Cota prevăzută la art.270, alin.(4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, se
stabileşte la 3% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate;
f) Cota prevăzută la art. 278, alin (2) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal,
reprezentând taxa hotelieră, se stabileşte la 1,8 %. Cota se aplică la tarifele de cazare, fără
TVA, practicate de unităţile de cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni, cabane, etc.) şi se
datorează pentru întreaga durată a sejurului.

7
Art.2. Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se stabileşte conform
Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente în funcţie de rangul localităţii, pe categorii de folosinţă şi clase de
calitate, potrivit anexei nr. II.3 persoane fizice şi juridice şi se indexează cu 20% faţă de
nivelurile aplicate în anul 2009.

Art.3. Bonificaţia prevăzută la art. 255, alin(2) şi art. 260, alin.(2), art. 265
alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal modificată şi completată prin Legea
nr.343/ 2006 art. 228 art. 260 şi art. 265, pentru plata integrală a impozitului până la data
de 31 martie 2009 se acordă contribuabililor persoane fizice şi juridice şi se stabileşte :
a) în cazul impozitului pe cladiri la 10% ;
b) în cazul impozitului pe teren la 10% ;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport (cu excepţia mijloacelor de
transport cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone) la 10%.

Art.4. Taxa de reclamă şi publicitate se stabileşte în anul 2010 prin indexarea


cu 20% faţă de nivelul stabilit pentru anul 2009.

Art.5. Redevenţa pentru clădirile, terenurile închiriate sau concesionate cât şi


cele utilizate din proprietatea publică se indexează cu 20% faţă de nivelul aplicat în 2009.

Art.6. Conform Legii 343/ 17.07.2006 art.218 alin.(3) şi art. 230 alin.(3),
pentru clădirile şi terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ - teritoriale concesionate, închiriate, date în administrarea ori în folosinţă,
începând cu 1 ianuarie 2007 se stabileşte taxa pe clădiri şi taxa pe teren, care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosinţă după caz, în condiţiile similare a impozitului pe clădiri şi teren.

Art.7. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea


autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren
pentru anul 2010, se aplică prevederile H.C.L. Pascani nr. 157/31.10.2007 privind
zonarea municipiului Pascani in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale, cu
modificările şi completările ulterioare.

Art.8. Conform art. 219 din Legea 343/2006, clădirile pentru care nu se
datorează impozit pe clădire potrivit art.250 alin.(1), (2) şi (3) din Legea 571/2003
potrivit Codului Fiscal, sunt nominalizate de la aliniatul 1 la 19 din articol.

Art.9. Terenurile pentru care nu se datorează impozit, potrivit art.257 din


Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, sunt cele nominalizate de la alin 1, lit. a) la r) din
legea menţionată.

Art.10. Conform Legii nr. 343/17.07.2006 art.240 alin.(2), în anul fiscal 2010,
impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică prin
înmulţirea fiecărei grupe de 200cm³ cu sumele corespunzătoare în funcţie de autovehicul
8
prevăzute în anexele III – PF şi PJ, sume ce se indexeză cu 20% faţă de nivelul aplicat în
anul 2009.

Art. 11. Nivelul impozitului pe mijloace de transport pentru vehiculele având


masa totală maximă autorizată de peste 12 tone se stabileşte în conformitate cu
prevederile H.G. n.r 1697/17.12.2008 privind nivelurile impozitului pe mijloacele de
transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Codul Fiscal aplicabile în anul fiscal
2009, conform anexelor III.3-III.4, PF şi PJ.

Art. 12. Plata impozitului şi taxei pe clădiri, a impozitului şi taxei pe teren şi a


impozitului pe mijloace de transport se face semestrial în doua rate egale până la 31
martie şi 30 septembrie inclusiv, conform art. 255 alin (1), art. 260 alin.(1) şi art.265
alin.(1) din Legea 343/17.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003
privind Codul Fiscal.

Art.13. Impozitul anual pe clădiri, pe teren şi mijloace de transport datorat


aceluiaşi buget local de către contribuabili persoane fizice şi juridice, cumulate pentru cei
care deţin în proprietate mai multe clădiri, terenuri sau mijloace de transport în sume de
până la 50 lei se achită integral până la 31 martie 2010.

Art.14. Taxa de timbru pentru eliberarea certificatelor fiscale în regim de


urgenţă se stabileşte la 12 lei pentru persoanele fizice şi de 24 lei pentru persoanele
juridice.

Art.15. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxe
locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al municipiului Paşcani, prin care s-au stabilit
impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal, este prevăzută în
Anexa nr. 19, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.16. Taxa pentru eliberarea / viza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea


activităţii de alimentaţie publică pentru comercianţii a căror activitate este potrivit
Clasificaţiei activităţilor din economia naţională CAEN, aprobată prin H.G.nr.656/1997,
cu modificările şi completările ulterioare în clasa 5530-restaurante şi 5540 –baruri, pentru
fiecare unitate sau stand de comercializare se stabileşte în funcţie de zona din municipiul
Paşcani în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi se indexează cu 20% faţă de nivelul
aplicat în anul 2009, astfel:
- zona A – 600 lei;
- zona B – 480 lei;
- zona C – 360 lei;
- zona D – 240 lei.

Art.17. Taxa pentru sport, cultură, artă şi ştiinţă se datorează de către :


a) contribuabilii persoane juridice cu sediul fiscal în municipiul Paşcani care realizează
venituri din activitatea economică, cu excepţia instituţiilor publice;

9
b) contribuabilii persoane juridice cu sediul fiscal în alte localitaţi care au deschise pe
teritoriul municipiului Paşcani puncte de lucru, filiale, agentii, reprezentanţe, etc.;
c) contribuabilii persoane juridice cu sediul fiscal în alte localitaţi care deţin bunuri
impozabile pe teritoriul municipiului Paşcani şi care au deschise pe teritoriul
municipiului Paşcani puncte de lucru, filiale, agentii, reprezentanţe, etc.;
d) contribuabilii persoane juridice cu sediul fiscal în alte localitaţi care realizează
venituri pe teritoriul municipiului Paşcani din servicii de reclamă şi publicitate in baza
unui contract sau a unui alt fel de înţelegere incheiată cu altă persoană.
Cuantumul taxei pentru sport, cultură, artă şi ştiinţă, cât şi modul de calcul al
acesteia sunt cele stabilite prin H.C.L. Pascani nr. 57/27.06.2002 privind instituirea taxei
speciale pentru finanţarea activităţilor sportive, de cultură, artă şi ştiinţă, cu modificările
şi completările ulterioare;

Art. 18. Facilităţile fiscale pentru persoanele fizice se acordă conform art.284
alin.(1)-(14) din Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările
aduse de Legea 343/2006.

Art.19. Facilităţile fiscale pentru persoanele juridice se acordă conform art. 285
si 286 din Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările aduse de
Legea 343/2006.

Art. 20. Anexele 1- 18 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Art.22. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica în copie prezenta


hotărâre :
- Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi;
- Primarului municipiului Paşcani;
- Serviciilor publice ale Primăriei;
- ServiciuluiTaxe şi Impozite Locale;
- Poliţiei municipiului Paşcani;
- Mass-media locală.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează


Consilier, Secretar,
______________________ ZUZAN MIRCEA

Nr. __________
Din _______________

10
ANEXA 1
LA HOTĂRÂREA NR. …………/……………2009

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE - PERSOANE FIZICE

CAP. I. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

I. VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT PE SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ


DESFAŞURATĂ LA CLĂDIRI ŞI ALTE CONSTRUCŢII APARŢINÂND PERSOANELOR
FIZICE, STABILITE ÎN FUNCŢIE DE RANGUL MUNICIPIULUI ŞI ZONA ÎN CARE SE AFLĂ
CLĂDIREA PE ANUL 2010

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate


Tipul clădirii încălzire[ condiţii cumulative ] şi incălzire
A B C D A B C D
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa sau din orice
alte materiale rezultate in urma unui tratament
termic si/sau chimic
a.1) care sunt structurate in blocuri cu mai mult
de 3 niveluri si 8 apartamente
- niveluri aplicate in anul 2009 conform H.C.L. nr. 927,60 885,60 842,40 795,60 550,80 525,60 500,40 471,60
81/2007
- niveluri propuse pentru anul 2010 927,60 885,60 842,40 795,60 550,80 525,60 500,40 471,60

a.2) care nu sunt structurate in blocuri cu mai


mult de 3 niveluri si 8 apartamente
- niveluri aplicate in anul 2009 conform H.C.L. nr. 954,00 914,40 874,80 835,20 566,40 542,40 519,60 493,20
81/2007
- niveluri propuse pentru anul 2010 954,00 914,40 874,80 835,20 566,40 542,40 519,60 493,20

B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din


piatra naturala , din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic

11
- niveluri aplicate in anul 2009 conform H.C.L. nr. 262,80 252,00 229,20 216,00 164,40 156,00 144,00 134,40
81/2007
- niveluri propuse pentru anul 2010 262,80 252,00 229,20 216,00 164,40 156,00 144,00 134,40

C. Cladire – anexa cu cadre din beton armat


sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau
din orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic
- niveluri aplicate in anul 2009 conform H.C.L. 164,40 156,00 144,00 134,40 147,60 141,60 128,40 109,20
nr.81/2007
- niveluri propuse pentru anul 2010 164,40 156,00 144,00 134,40 147,60 141,60 128,40 109,20

D. Cladire – anexa cu peretii exteriori din lemn,


din piatra naturala, din acaramida nearsa, din
valatuci sau din orice late materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic.
- niveluri aplicate in anul 2009conform H.C.L. nr. 98,40 90,00 85,20 80,40 66,00 60,00 56,40 54,00
81/2007
- niveluri propuse pentru anul 2010 98,40 90,00 85,20 80,40 66,00 60,00 56,40 54,00

E. In cazul contribuabilului care detine la


aceeasi adresa incaperi amplasate la
subsol,la demisol si/sau la mansarda, utilizate Valoarea reprezinta 75% din suma care s-ar aplica cladirii din grupa
ca locuinta in oricare din tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D
F. In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,
la demisol si/sau la mansarda utilizate în alte Valoarea reprezinta 75% din suma care s-ar aplica cladirii din grupa
scopuri decit cel de locuinta in aricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

Pentru determinarea suprafeţei construite desfaşurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior asupra suprafeţei utile se
aplica coeficientul de transformare 1,20.
Valoarea impozabila a cladirii determinate in urma aplicarii prevederilor alin.(1)-(6) al art. 251 din Legea 571/ 2003 cu modificarile completarilor
ulterioare se reduce in functie de anul terminarii acesteia dupa cum urmeaza;
- cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de I ian.a anului fiscal de referinta;
- cu 10% pentru cladirile care au o vechime cuprinsa intre 30 si 50 de ani inclusive , la data de 1 ian. a anului fiscal de referinta.
In cazurile in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utilize valorile impozabile in lei/mp prevazute in coloana 3.
Contribuabilii care detin in proprietate mai multe cladiri cu destinatia de locuinta vor plati impozitul pe cladiri majorat, dupa cum urmneaza :
- cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
- cu 50% pentru cea de a doua cladire, in afara celei de domiciliu;
- cu 75% pentru cea de a treia cladire, in afara celei de domiciliu;
- cu 100% pentru cea de a patra clădire, în afara celei de domiciliu.
Nu intra sub incidenta impozitului majorat pe cladire persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobindite prin succesiune legala.
12
Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport cu anul dobandirii cladirii, indifferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta
calitatea de proprietar.
In cazul cladirilor utilizate ca locuinta a carei suprafata construita depaseste 150 m.p. , valoarea impozabila a acesteia , determinate in urma
prevederilor din alin.(1)-(7) al art. .251 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulteriare, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 m.p.
sau fractiune din acestea.
Se percepe impozit pe cladiri de la persoanele fizice pe constructiile care indeplinesc cumulative urmatoarele conditii :
1. servesc la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii echipamente si altele asemenea;
2. au elementele structurale de baza ale unei cladiri, respective pereti si acoperis, indifferent de materialele din care sunt construite.
Garajele la persoanele fizice se impoziteaza conform capitolului de la impozitul pe cladiri.
Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in
folosinta dupa caz, se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folasinta dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.
Orice persoana care dobindeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de
specialitate al administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobindirii,construirii sau
instrainarii.
Înstrăinarea unei cladiri se face prin atestarea achitarii obligatiilor bugetare prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al
autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza cladiri cu incalcarea acestei prevederi sunt nule de drept.
Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual in doua rate egale pina la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Impozitul/taxa anual pe clădiri de până la 50 lei, inclusiv se achită integral până la primul termen de plată, respectiv 31.03.2010.

13
CAP. II . IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

II. 1. IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – Teren cu construcţii ( rangul II )

ZONA DIN CADRUL NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL


LOCALITATII FISCAL 2010 LEI / HA

A 6.805
B 4.747
C 3.005
D 1.589

II. 2. IMPOZITUL/ TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – Orice alta categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii – [ art. 258, alin. 4 ]

Zona NIVELURILE PROPUSE PENTRU


Nr. ANUL FISCAL 2010 LEI / HA
crt. ZONA
Categoria de folosinţă A B C D
1. Teren arabil 25 19 17 14
2. Paşune 19 17 14 12
3. Fâneaţă 19 17 14 12
4. Vie 42 32 25 17
5. Livadă 48 42 32 25
6. Padure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 25 19 17 14
7. Teren cu ape 14 12 8 X
8. Drumuri şi căi ferate X X X X
9. Neproductiv X X X X

14
II.3. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

NIVEL IMPOZIT PROPUS IN ANUL


ZONA 2010 (lei/ ha)

ZONA ZONA ZONA ZONA


CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ A B C D
1. Teren curti constructii 27 24 22 19
2. Teren arabil 43 41 39 36
3. Păşune 24 22 19 17
4. Fâneaţă 24 22 19 17
5. Vie pe rod, alta decât cea prevazută la nr crt.5.1 48 46 43 41
5.1. Vie pâna la intrarea pe rod X X X X
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevazută la nr. crt.6.1 48 46 43 41
6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X
7.Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu exceptia celui prevăzut 14 12 10 7
la nr. crt. 7.1
7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie X X X X

8.Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 5 4 2 1

8.1.Teren cu amenajari piscicole 29 27 24 22


9. Drumuri şi căi ferate X X X X
10.Teren neproductiv X X X X

Impozitul / taxa pe terenurile situate in extravilan proprietatea persoanelor fizice (II.2 si II.3 ) se calculeaza cu
coeficientul de corectie corespunzator rangului si zonei Municipiului Pascani asa cum este prevazut in O.G. nr.
21/16.03 2006.
Impozitul pe teren se plateste anual in 2 rate egale pana la datele de 31 MARTIE si 30 SEPTEMBRIE inclusiv.
Neplata in termen atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi intarziere, incepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Pentru terenurile proprietate publica si private a statului ori a unitatilor administrative –teritoriale
concesionate,inchiriate,date in administrare ori in folosinta se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a

15
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta dupa caz,in conditiile similare impozitului
pe teren.

Instrainarea unui teren prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege nu poate fi efectuata pina cind titularul
dreptului de proprietate asupra terenului respective nu are stinse orice creante fiscale locale cuvenite bugetului local al
unitatii administrativ– teritoriale unde este amplasat terenul. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin
certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate. Actele prin care se instraineaza terenuri cu incalcarea
acestor prevederi sunt nule de drept.
Impozitul anual pe teren datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice de pina la
50 lei inclusiv se plateste integral pina la 31 martie.

CAP. III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT


III.1. MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MECANICĂ

Nr. Tipul de autovehicule NIVEL IMPOZIT


crt. PROPUS IN ANUL
2010 lei / 200 cm3
1. Motorete, scutere,motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrica de
pina la 1600 cmc inclusiv 8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmv inclusiv 36
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv 72
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc 145
6. Autobuze,autocare,microbuze 24
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pina la 12 tone 30
inclusiv
8. Tractoare inmatriculate 18

16
Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia prin
inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabel.
*Pentru atase taxa anuala se stabileste la nivelul de 50 % din taxa datorata pentru motociclete, motorete,
scutere.
Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual in 2 rate egale pana la datele de 31 MARTIE si 30
SEPTEMBRIE inclusiv.
Neplata in termen atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Impozitul anual pe mijloacele de transport de până la 50 lei, inclusiv se achită integral până la primul termen
de plată, respectiv 31.03.2010

III.2. MIJLOACE DE TRANSPORT PE APA ( lei / an )

Nr. MIJLOC DE TRANSPORT NIVEL IMPOZIT PROPUS


crt PE APĂ IN ANUL 2010 lei / 200
cm3
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal 18
2. Barci fara motor folosite in alte scopuri 48
3. Barci cu motor 181
4. Nave de sport si agrement Intre 0 si 964
5. Scutere de apa 181
6. Iahturi -
7. Remorchere si impingatoare
a) pana la 500 CP, inclusiv 482
b) peste 500 CP si pina la 2.000 CP inclusiv 783
c) peste 2.000 CP si pina la 4.000 CP inclusiv 1.205
d) peste 4.000 CP 1.928
8. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din aceasta 157
9. Ceamuri, slepuri si barje fluviale in functie de capacitatea de incarcare
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone, inclusiv 157
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone, si pina la 3000 tone 241
inclusiv
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 422

17
Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual in 2 rate egale pana la datele de 31 MARTIE si
30 SEPTEMBRIE inclusiv.
Neplata in termen atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu
ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

III.3. AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 T


( lei/ an/ autovehicul )

NIVEL IMPOZIT PROPUS IN ANUL 2010


NUMARUL AXELOR SI MASA TOTALĂ MAXIMĂ
VEHICULE CU VEHICULE VEHICULE CU VEHICULE
AUTORIZATĂ SUSPENSIE CU ALT SISTEM DE SUSPENSIE CU ALT SISTEM
PNEUMATICĂ SUSPENSIE PNEUMATICĂ DE SUSPENSIE
SAU ALT SAU ALT
ECHIVALENT ECHIVALENT
RECUNOSCUT RECUNOSCUT
TRANSPORT INTERN TRANSPORT INTERNATIONAL

I. Vehicule cu doua axe


1.Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 86 0 107
2.Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 86 238 107 297
3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 238 335 297 418
4.Masa peste 15 tone-18 tone 335 757 418 946
II. Vehicule cu trei axe
1.Masa peste 15 tone dar nu mai mult de 17 tone 86 150 107 187
2.Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 150 307 187 383
3.Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 307 398 383 497
4.Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 398 613 497 766
5 Masa. peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 613 953 766 1.191
6.Masa peste 25 tone-26 tone 613 953 766 1.191
III. Vehicule cu patru axe
1.Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 398 404 497 504
2.Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 404 630 504 787
3.Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 630 1.000 787 1.249
4.Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 1.000 1.483 1.249 1.853
5.Masa peste 31 tone-32 tone 1.000 1.483 1.249 1.853
18
III.4. COMBINAŢII DE AUTOVEHICULE ( AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE ) DE
TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE ( lei/ an/ autovehicul )

NIVEL IMPOZIT PROPUS IN ANUL 2010


VEHICULE CU VEHICULE VEHICULE CU VEHICULE
NUMARUL AXELOR SI SUSPENSIE CU ALT SISTEM SUSPENSIE CU ALT SISTEM
MASA TOTALĂ MAXIMĂ PNEUMATICĂ DE SUSPENSIE PNEUMATICĂ DE SUSPENSIE
SAU ALT SAU ALT
AUTOR IZATĂ ECHIVALENT ECHIVALENT
RECUNOSCUT RECUNOSCUT
TRANSPORT INTERN TRANSPORT INTERNATIONAL

I. Vehicule cu 2+1 axe


1.Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0
2 Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0
3.Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 40 0 49
4.Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 40 89 49 111
5.Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 89 208 111 259
6.Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 208 268 259 335
7.Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 268 484 335 604
8.Masa peste 25 tone-28 tone 484 848 604 1.060
II. Vehicule cu 2+2 axe
1.Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 84 194 104 242
2.Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 194 318 242 397
3.Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 318 468 397 584
4.Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 468 564 584 704
5.Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 564 925 704 1.156
6.Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 925 1.284 1.156 1.605
7.Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1.284 1.949 1.605 2.436
8. Masa peste 36 tone-38 tone 1.284 1.949 1.605 2.436
III.Vehicule cu 2+3 axe
1.Masa peste 36 tone darn u mai mult de 38 tone 1.022 1.422 1.277 1.777
2.Masa peste 38 tone-40 tone 1.422 1.932 1.777 2.415
IV. Vehicule cu 3+2 axe

19
1.Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 904 1.254 1.129 1.567
2.Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.254 1.734 1.567 2.167
3 Masa nu mai putin de 40 tone-dar nu mai mult de 44 to 1.734 2.565 2.167 3.206
V. Vehicule cu 3+3 axe
1.Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 514 622 642 777
2.Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 622 928 777 1.160
3. peste 40 tone 928 1.477 1.160 1.846

*In vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2010, pentru fiecare mijloc de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare
de 12 tone, intreprinderile si operatorii de transport rutier astfel cum sunt acestia definiti in O.U.G. nr. 109/2005privind transporturile rutiere sunt
obligati sa declare pe propria raspundere, pana la data de 31 martie 2010, daca vehiculul a efectuat sau urmeaza sa efectueze in cursul anului cel
putin o operatiune de transport rutier international.

III.5. REMORCI, SEMIREMORCI SI RULOTE *) ( lei/ an )

Nr. MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ NIVEL IMPOZIT PROPUS IN


crt. ANUL 2010
1. a) Pina la o tona inclusiv 8
b) Peste o tona darn u mai mult de 3 tone 29
c) Peste 3 tone darn u mai mult de 5 tone 44
d) Peste 5 tone 55

*cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule ( vehicule articulate sau trenuri rutiere ),
conform A3

III.6. VEHICULE LENTE (lei/ an/ vehicul )

Taxa anuală pentru vehicule lente este de 41 lei/ vehicul/ an, conform art. 283, alin. (3) din Legea 571/2003.

Vehicule lente sunt urmatoarele :


20
1. autocositoare;
2. autoexcavator ( excavator pe autosasiu );
3. autogreder sau autogreper;
4. buldozer pe pneuri;
5. compactor autopropulsat;
6. excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri,
sapator santier;
7. freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat;
8. freza rutiera;
9. incarcator cu o cupa pe pneuri ( ifron I.F. 80, TIH );
10.instalatie autopropulsata de sortare – concasare;
11.macara cu greifer;
12.macara mobila pe pneuri;
13.macara tun autopropulsata;
14.masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:
a) lucrari de terasamente;
b) constructia si intretinerea drumurilor;
c) decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri;
d) finisarea drumurilor;
e) forat;
f) turnarea asfaltului;
g) inlaturarea zapezii;
15.sasiu autopropulsat cu ferastrau de taiat lemne;
16.tractor pe pneuri;
17.troliu autopropulsat;
18.utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;
19.vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa;
20.vehicul pentru macinat si compactat deseuri;
21.vehicul pentru marcarea drumurilor;
22.vehicul pentru taiat si compactat deseuri;
23.motostivuitor;
24.autocastor;
25.minibagher;
26.si altele.

Pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor juridice la data de 1 ianuarie, taxa locala datorata
pentru intregul an fiscal se achita pana cel tarziu la data de 31 martie a anului fiscal de referinta.
21
In atentia tuturor proprietarilor de mijloace de transport cu tracţiune mecanică :

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar , pe intreaga durata a
acestuia , impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de catre locator.

Orice persoana care dobindeste /instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul /sediul /punctual de lucru
are obligatia de a depune o declaratie fiscală cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctual de lucru ,in termen de 30
de zile inclusive de la modificarea survenita:

Instrainarea unui mijloc de transport prin oricare din modalitatile prevazute de lege , nu poate fi efectuata pina cind
titularul dreptului de proprietate nu are stinse orice creante fiscale. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin
certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al administratiei publice locale . Actele prin care se instraineaza
mijloacele de transport cu incalcarea acestei prevederi sunt nule de drept.

Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual in doua rate egale pina la data de 31 MARTIE si 30 SEPTEMBRIE
inclusiv.

22
ANEXA NR.2
LA HOTĂRÂREA NR………../………………2009

IMPOZITE SI TAXE LOCALE – PERSOANE JURIDICE

CAP.I. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

NIVEL IMPOZIT PROPUS IN


TIPUL CLĂDIRII ANUL 2010
a) reevaluat/dobândit până la 31.12.2006 10 %
b) reevaluat/dobândit începând cu 01.01.2007 1,4 %

Impozitul pe cladiri se plateste anual, in 2 rate egale pana la datele de 31 MARTIE si 30 SEPTEMBRIE inclusiv.

Neplata in termen atrage dupa sine majorari si penalitati de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire consolidare, modernizare,modificare sau extindere , din
punct de vedere fiscal, locatorul are obligatia sa depuna o noua declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la data
terminarii lucrarilor respective.

Orice persoana juridica care construieste, dobindeste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie
in termen de 30 de zile de la data dobindirii,instrainarii sau construirii.

Impozitul anual pe clădiri datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili persoane juridice de pina la 50 lei inclusiv
se achită integral pina la 31 martie.

23
CAP.II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

II.1. IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN ( terenuri cu construcţii )

ZONA IN CADRUL LOCALITAŢII NIVEL IMPOZIT PROPUS IN


ANUL 2010 lei/ ha
A 7.308
B 6.174
C 3.276
D 2.016

II.2. IMPOZITUL/ TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN ( orice altă categorie decat cea de terenuri cu
construcţii )

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ NIVEL IMPOZIT PROPUS IN ANUL 2010


lei/ ha
ZONA ZONA ZONA ZONA
A B C D
1.Teren arabil 25 19 17 14
2. Păşune 19 17 14 12
3. Fâneaţă 19 17 14 12
4. Vie 42 32 25 17
5. Livadă 48 42 32 25
6. Pădure , teren cu vegetaţie forestieră 25 19 17 14
7. Teren cu apă 14 12 8 X
8. Drumuri şi căi ferate X X X X
9. Terenuri neproductive X X X X
24
*Sumele stabilite conform tabelului se inmulţesc cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii.(X4 )

II.3. IMPOZITUL/ TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

NIVEL IMPOZIT PROPUS IN ANUL


ZONA 2010 (lei/ ha)

ZONA ZONA ZONA ZONA


CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ A B C D
1. Teren curti constructii 27 24 22 19
2. Teren arabil 43 41 39 36
3. Păşune 24 22 19 17
4. Fâneaţă 24 22 19 17
5. Vie pe rod, alta decât cea prevazută la nr crt.5.1 48 46 43 41
5.1. Vie pâna la intrarea pe rod X X X X
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevazută la nr. crt.6.1 48 46 43 41
6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X
7.Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu exceptia celui prevăzut 14 12 10 7
la nr. crt. 7.1
7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie X X X X

8.Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 5 4 2 1

8.1.Teren cu amenajari piscicole 29 27 24 22


9. Drumuri şi căi ferate X X X X
10.Teren neproductiv X X X X

Impozitul/ taxa pe terenurile situate in extravilan proprietatea persoanelor juridice ( II.2 si II.3 ) se calculeaza cu
coeficientul de corectie corespunzator rangului si zonei Municipiului Pascani asa cum este prevazut in O.G. nr. 21/
16.03 2006.
Impozitul pe teren se plateste anual in 2 rate egale pana la datele de 31 MARTIE si 30 SEPTEMBRIE inclusiv.

25
Neplata in termen atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi intarziere, incepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Pentru terenurile proprietate publica si private a statului ori a unitatilor administrative – teritoriale concesionate,
inchiriate, date in administrare ori in folosinta se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta dupa caz, in conditiile similare
impozitului pe teren.
Instrainarea unui teren prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege nu poate fi efectuata pina cind titularul
dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale cuvenite bugetului local al
administratiei –teritoriale unde este amplasat terenul. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul
fiscal emis de compartimentul de specialitate.
Actele prin care se instraineaza terenuri cu incalcarea acestor prevederi sunt nule de drept.
Impozitul anual pe teren datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice de pina la
50 lei inclusiv se plateste integral pina la 31 martie.

CAP.III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

III.1. MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MECANICĂ

Nr. Tipul de autovehicule NIVEL IMPOZIT


crt. PROPUS IN ANUL
2010 lei / 200 cm3
1. Motorete, scutere,motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pina 8
la 1600 cmc inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmv inclusiv 36
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv 72
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc 145
6. Autobuze,autocare,microbuze 24
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pina la 12 tone inclusiv 30
8. Tractoare inmatriculate 18

*Pentru ataşe taxa anuală se stabileşte la nivelul de 50 % din taxa datorată pentru motociclete,
motorete, scutere.
26
Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia prin inmultirea
fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabel..
Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual in 2 rate egale pana la datele de 31 MARTIE si 30
SEPTEMBRIE inclusiv.
Neplata in termen atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Impozitul anual pe mijloacele de transport de până la 50 lei, inclusiv se achită integral până la primul termen
de plată, respectiv 31.03.2010.

III.2. PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

NIVEL IMPOZIT PROPUS IN


Nr. MIJLOC DE TRANSPORT ANUL
crt PE APĂ 2010
( lei / an )
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal 18
2. Barci fara motor folosite in alte scopuri 48
3. Barci cu motor 181
4. Nave de sport si agrement Intre 0 si 964
5. Scutere de apa 181
6. Iahturi -
7. Remorchere si impingatoare
a) pana la 500 CP, inclusiv 482
b) peste 500 CP si pina la 2.000 CP inclusiv 783
c) peste 2.000 CP si pina la 4.000 CP inclusiv 1.205
d) peste 4.000 CP 1.928
8. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din aceasta 157
9. Ceamuri, slepuri si barje fluviale in functie de capacitatea de
incarcare
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone, inclusiv 157
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone, si pina la 3000 241
tone inclusiv
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 422

27
Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual, in 2 rate egale pana la datele de 31 MARTIE
si 30 SEPTEMBRIE inclusiv.
Neplata in termen atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

III.3 . PENTRU AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE
(lei/an/autovehicul)

NIVEL IMPOZIT PROPUS IN ANUL 2010


NUMARUL AXELOR SI MASA TOTALĂ MAXIMĂ
VEHICULE CU VEHICULE VEHICULE CU VEHICULE
AUTORIZATĂ SUSPENSIE CU ALT SISTEM DE SUSPENSIE CU ALT SISTEM
PNEUMATICĂ SUSPENSIE PNEUMATICĂ DE SUSPENSIE
SAU ALT SAU ALT
ECHIVALENT ECHIVALENT
RECUNOSCUT RECUNOSCUT
TRANSPORT INTERN TRANSPORT INTERNATIONAL

I. Vehicule cu doua axe


1.Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 86 0 107
2.Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 86 238 107 297
3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 238 335 297 418
4.Masa peste 15 tone-18 tone 335 757 418 946
II. Vehicule cu trei axe
1.Masa peste 15 tone dar nu mai mult de 17 tone 86 150 107 187
2.Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 150 307 187 383
3.Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 307 398 383 497
4.Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 398 613 497 766
5 Masa. peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 613 953 766 1.191
6.Masa peste 25 tone-26 tone 613 953 766 1.191
III. Vehicule cu patru axe
1.Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 398 404 497 504
2.Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 404 630 504 787
3.Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 630 1.000 787 1.249
28
4.Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 1.000 1.483 1.249 1.853
5.Masa peste 31 tone-32 tone 1.000 1.483 1.249 1.853

III.4. COMBINAŢII DE AUTOVEHICULE ( AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE ) DE


TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE ( lei/ an/ autovehicul )

NIVEL IMPOZIT PROPUS IN ANUL 2010


VEHICULE CU VEHICULE VEHICULE CU VEHICULE
NUMARUL AXELOR SI SUSPENSIE CU ALT SISTEM SUSPENSIE CU ALT SISTEM
MASA TOTALĂ MAXIMĂ PNEUMATICĂ DE SUSPENSIE PNEUMATICĂ DE SUSPENSIE
SAU ALT SAU ALT
AUTOR IZATĂ ECHIVALENT ECHIVALENT
RECUNOSCUT RECUNOSCUT
TRANSPORT INTERN TRANSPORT INTERNATIONAL

I. Vehicule cu 2+1 axe


1.Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0
2 Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0
3.Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 40 0 49
4.Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 40 89 49 111
5.Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 89 208 111 259
6.Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 208 268 259 335
7.Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 268 484 335 604
8.Masa peste 25 tone-28 tone 484 848 604 1.060
II. Vehicule cu 2+2 axe
1.Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 84 194 104 242
2.Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 194 318 242 397
3.Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 318 468 397 584
4.Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 468 564 584 704
5.Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 564 925 704 1.156
6.Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 925 1.284 1.156 1.605
7.Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1.284 1.949 1.605 2.436
8. Masa peste 36 tone-38 tone 1.284 1.949 1.605 2.436
III.Vehicule cu 2+3 axe
1.Masa peste 36 tone darn u mai mult de 38 tone 1.022 1.422 1.277 1.777
2.Masa peste 38 tone-40 tone 1.422 1.932 1.777 2.415
29
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1.Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 904 1.254 1.129 1.567
2.Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.254 1.734 1.567 2.167
3 Masa nu mai putin de 40 tone-dar nu mai mult de 44 to 1.734 2.565 2.167 3.206
V. Vehicule cu 3+3 axe
1.Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 514 622 642 777
2.Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 622 928 777 1.160
3. peste 40 tone 928 1.477 1.160 1.846

*In vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2010, pentru fiecare mijloc de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare
de 12 tone, intreprinderile si operatorii de transport rutier astfel cum sunt acestia definiti in O.U.G. nr. 109/2005privind transporturile rutiere sunt
obligati sa declare pe propria raspundere, pana la data de 31 martie 2010, daca vehiculul a efectuat sau urmeaza sa efectueze in cursul anului cel
putin o operatiune de transport rutier international.

III.5. PENTRU REMORCI, SEMIREMORCI ŞI RULOTE *

NIVEL IMPOZIT PROPUS IN


Nr. MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ ANUL
crt. 2010 ( lei / an )
1. Pina la o tona inclusiv 8
2. Peste o tona dar nu mai mult de 3 tone 29
3. Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 44
4. Peste 5 tone 55

*Cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule ( vehicule articulate sau trenuri
rutiere ) conform A3

III.6. VEHICULE LENTE (lei/ an/ vehicul )

Taxa anuală pentru vehicule lente este de 41 lei/ vehicul/ an, conform art. 283, alin. (3) din Legea
571/2003.

30
Vehicule lente sunt următoarele :

1. autocositoare;
2. autoexcavator ( excavator pe autosasiu );
3. autogreder sau autogreper;
4. buldozer pe pneuri;
5. compactor autopropulsat;
6. excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri, sapator
santier;
7. freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat;
8. freza rutiera;
9. incarcator cu o cupa pe pneuri ( ifron I.F. 80, TIH );
10.instalatie autopropulsata de sortare – concasare;
11.macara cu greifer;
12.macara mobila pe pneuri;
13.macara tun autopropulsata;
14.masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:
a) lucrari de terasamente;
b) constructia si intretinerea drumurilor;
c) decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri;
d) finisarea drumurilor;
e) forat;
f) turnarea asfaltului;
g) inlaturarea zapezii;
15.sasiu autopropulsat cu ferastrau de taiat lemne;
16.tractor pe pneuri;
17.troliu autopropulsat;
18.utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;
19.vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa;
20.vehicul pentru macinat si compactat deseuri;
21.vehicul pentru marcarea drumurilor;
22.vehicul pentru taiat si compactat deseuri;
23.motostivuitor;
24.autocastor;
25.minibagher;
26.si altele.

31
Pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor juridice la data de 1 ianuarie, taxa
locala datorata pentru intregul an fiscal se achita pana cel tarziu la data de 31 martie a anului fiscal de referinta.

In atentia tuturor proprietarilor de mijloace de transport cu tractiune mecanica :

- In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de lesing financiar, pe intreaga durata a acestuia,
impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locator
- Orice persoana care dobindeste /instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul /sediul /punctual
de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate
al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctual de lucru ,in termen de
30 de zile inclusive de la modificarea survenita.
- Instrainarea unui mijloc de transport prin oricare din modalitatile prevazute de lege , nu poate fi efectuata pina cind
titularul dreptului de proprietate nu are stinse orice creante fiscale. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin
:Certificatul fiscal “emis de compartimentul de specialitate al administratiei publice locale . Actele prin care se instraineaza
mijloacele de transport cu incalcarea acestei prevederi sunt nule de drept.
- Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual in doua rate egale pina la data de 31 martie si 30 septembrie
inclusiv.
- Impozitul anual pe mijloacele de transport de până la 50 lei, inclusiv se achită integral până la primul termen de
plată, respectiv 31.03.2010

32
IV. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

IV.1. Pentru activitaţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, impozitul pe spectacole se


stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfaşoară spectacolele, ajustat cu coeficientul de
corecţie corespunzător rangului localităţii, după cum urmeaza (lei/mp) :

MANIFESTAREA ARTISTICĂ SAU NIVEL IMPOZIT PROPUS


ACTIVITATEA DISTRACTIVĂ IN ANUL 2010
( lei / an/ spectacol )

a) in cazul videotecilor 0,7


b) in cazul discotecilor 1,3

Platitorii de impozit pe spectacole au obligatia sa depuna o declaratie care va contine suprafata incintei, precum si zilele
in care se desfasoara
spectacolele, pana cel tarziu la data de 15 inclusiv a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele
respective.

IV.2. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o compeţie sportivă sau o altă activitate
distractivă are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole, dupa cum urmeaza :
a) o cota de impozit egala cu 2,10 % in cazul unui spectacol de teatru, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
b) o cota de impozit egala cu 5,25 % in cazul oricarei manifestari artistice decat cele enumerate
la litera a).

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele
la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.
Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc
spectacolul.

33
V. TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE.

V.1. Taxa pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate ( lei mp sau fracţiune de mp / an )

TAXA PENTRU AFIŞAJ IN SCOP DE RECLAMĂ ŞI NIVEL TAXA PROPUS IN ANUL 2010
PUBLICITATE ( lei / mp/ an sau fracţiune )
1. Taxa pentru firmele instalate la locul desfasurarii activitatii 30
2. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj,
panouri si alte asemenea mijloace de publicitate si pentru care nu
este incheiat un contract in acest sens
25
3. Taxa pentru folosirea drumurilor din municipiu cu mijloace de
transport in scopuri publicitare si de rec lama 86 lei/ zi sau fractiune

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in 2 rate egale pana la
datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

V.2. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate.

DENUMIRE NIVEL TAXA PROPUS IN


ANUL 2010
Cota aplicata la valoarea serviciilor de reclama si
publicitate 3%

Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratii pentru taxa de firma cat si pentru folosirea mijloacelor de
publicitate prin afisaj, panouri si altele asemenea pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal. Daca au intervenit schimbari care
sa conduca la modificarea taxei datorate, in termen de 30 de zile se vor depune declaratii de impunere rectificative.
Depunerea peste termen sau nedepunerea declaratiilor pentru stabilirea taxelor mai sus mentionate constituie
contraventie si se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

34
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local pana la data de 10 a lunii urmatoare celei
in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate

VI. TAXA HOTELIERĂ

Denumire NIVEL IMPOZIT PROPUS


IN ANUL 2010

Taxa hotelieră 1,8 %

Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare se incaseaza de catre persoanele prin intermediul carora se
realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate si este de 1,8 %.
Taxa hoteliera se aplica la tarifele de cazare practicate in unitatile hoteliere pentru fiecare persoana care datoreaza
aceasta taxa, pe intreaga perioada de sedere egala cu numarul de zile de cazare.
Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii
urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.
Unitatile de cazare au obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere inclusiv.
Potrivit art. 280 din Legea 571/2003, taxa hoteliera nu se aplica :
a) persoanelor fizice in varsta de pana la 18 ani, inclusiv;
b) persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanelor invalide de gradul I sau II;
c) pensionarilor sau studentilor;
d) persoanelor fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranilor de razboi;
f) vaduvelor de razboi sau vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;
g) persoanelor fizice prevazute la art. 1 al Decretului – lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate
in strainatate ori constituite in prizonieri, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
h) sotului sau sotiei uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b) – g) care este cazat/cazata impreuna
cu o persoana mentionata la lit. b) – g).

35
ANEXA 3
LA HOTĂRÂREA NR.………../…………….2009

TAXE PENTRU INMATRICULAREA AUTOVEHICULELOR ŞI REMORCILOR,


AUTORIZARE PROVIZORIE DE CIRCULAŢIE ŞI AUTORIZARE DE
CIRCULAŢIE PENTRU PROBE

Nr. NIVEL TAXA PROPUS


crt. DENUMIREA TAXEI IN ANUL 2010

1. Taxe pentru inmatricularea


permanenta sau temporara a
autovehiculelor si remorcilor
- autovehicule si remorci cu masa
totala maxima autorizata pana la 36
750 kg inclusiv
- autovehicule si remorci cu masa
totala maxima autorizata cuprinsa 72
intre 750 si 3.500 kg inclusiv
- autovehicule si remorci cu masa
totala maxima autorizata mai mare 144
de 3.500 kg
Taxe de autorizare provizorie a
2. circulatiei autovehiculelor si 14
remorcilor neinmatriculate
permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulatiei
3. pentru probe a autovehiculelor si 396
remorcilor

ANEXA 4
36
LA HOTĂRÂREA NR.………../…………….2009

TAXE PENTRU EXAMINAREA CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICULE ÎN


VEDEREA OBŢINERII PERMISULUI DE CONDUCERE

Nr. NIVEL TAXA PROPUS IN ANUL 2010


crt. DENUMIREA TAXEI

1. Taxe pentru examinarea candidatilor


care au absolvit scoala de conducatori
de autovehicule:
- obtinerea permisului de conducere
valabil pentru autovehicule din categoria
A1 4
- obtinerea permisului de conducere
valabil pentru autovehicule din categoria
A2 5
- obtinerea permisului de conducere
valabil pentru autovehicule apartinand
uneia dintre categoriile sau 6
subcategoriile : B, B1, B+E
- obtinerea permisului de conducere
valabil pentru autovehicule apartinand
uneia dintre categoriile sau 12
subcategoriile : C, D, tractor
- obtinerea permisului de conducere
valabil pentru autovehicule apartinand
uneia dintre categoriile sau 14
subcategoriile : C1+E, D1+E, C, D,
Tb,Tv
- obtinerea permisului de conducere
valabil pentru autovehicule
apartinand uneia dintre categoriile : 18
C+E, D+E
2. Taxe pentru examinarea persoanelor
care nu au absolvit scoala de soferi cu -de 5 ori taxele prevazute la punctual 1 pentru
exceptia celor prevazute la punctual 3) fiecare categorie de autovehicul
3. Taxe pentru examinarea persoanelor
carora le-a fost anulat permisul de - dublul taxelor prevazute la punctul 1
conducere pentru categoriile cuprinse in
permisul de conducere anulat
4. Taxe pentru examinarea persoanelor
care au fost respinse de 3 ori la - de 3 ori taxele prevazute la punctul 1 ,
examenul pentru obtinerea aceleiasi punctul 2, punctul 3
categorii a permisului de conducere

37
ANEXA 5
LA HOTĂRÂREA NR.………../…………….2009

TAXE PE INCHIRIERI ŞI PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A TERENULUI


DIN DOMENIUL PUBLIC AFLAT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. NIVEL TAXA


crt. DENUMIREA TAXEI PROPUS IN
ANUL 2010

1. Chioşcuri stradale zona A 2,6 lei/mp/zi

2. Chioşcuri stradale zona B 2,4 lei/mp/zi

3. Chioşcuri stradale zona C 2,1 lei/mp/zi

4. Chioşcuri stradale zona D 1,9 lei/mp/zi

5. Chioşcuri piaţă + magazii piaţă 1,2 lei/mp/zi

6. Utilizarea terenului intravilan 2,4 lei/mp/zi

7. Utilizarea terenului din extravilan 0,7 lei/mp/zi

8. Garaje si magazii 4,0 lei/mp/an


9. Garaje folosite pentru producţie şi spaţii
comerciale 25,0 lei/mp/an

10. Teren utilizat pentru comerţ cu flori :


- zona A 2,6 lei/mp/zi
- zona B 2,4 lei/mp/zi
- zona C 2,1 lei/mp/zi
- zona D 1,9 lei/mp/zi
11. Taxe pentru ocazii speciale
- zilele orasului 24,0 lei/mp/zi
- manifestari de prezentare pentru : auto,
utilaje, echipamente
12. Chirie terase lei/mp/zi zona A 2,6 lei/mp/zi
zona B 2,4lei/mp/zi
zona C 2,1 lei/mp/zi
zona D 1,9 lei/mp/zi

Taxa pentru chioşcuri şi utilizarea terenului din intravilan se achită porivit prevederilor
contractuale.
Taxa pentru utilizarea terenului din extravilan si pentru garaje se plateste anual in 2 rate
egale pana la datele de 31martie si 30 septembrie, inclusiv.
Neplata in termen atrage plata majorărilor de intarziere si rezilierea contractului.

AN
EXA 6
38
LA HOTĂRÂREA NR.………../…………….2009

TAXA SPECIALĂ PENTRU AGENŢII ECONOMICI


CARE AU SEDIUL SOCIETĂŢILOR ÎN ALTE LOCALITĂŢI,
DAR DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI PRIN PUNCTE
DE LUCRU ÎN MUNICIPIUL PAŞCANI

Nr. NIVEL TAXA


crt. DENUMIREA ACTIVITĂŢII PROPUS IN
ANUL 2010

1. Comerţ en-gros cu mărfuri alimentare 420


2. Comerţ en-gros cu mărfuri nealimentare 300
3. Comerţ en detail cu mărfuri second – hand 198
4. Comerţ en detail cu mărfuri alimentare 300
5. Comerţ en detail cu mărfuri nealimentare 198
Comerţ en detail cu aparatură, birotică, informatică,
6. claculatoare prelucrare date, telefoane mobile 240
Comerţ en detail cu produse petroliere, combustibili
7.
600
Activităţi de prestări servicii, inclusiv tranzacţii
8. imobiliare 228

Taxa specială pentru agenţii economici care au sediul societăţilor in alte localităţi, dar
desfăsoară activitaţi prin puncte de lucru in municipiul Paşcani se datorează pentru fiecare
punct de lucru deschis.

39
AN
EXA 7
LA HOTĂRÂREA NR.………../…………….2009

TAXA ANUALĂ PENTRU PROGRAME DE


FUNCŢIONARE DIFERENŢIATE

Nr. NIVEL TAXA PROPUS IN


crt. DENUMIREA UNITĂŢII ANUL 2010

A UNITATI CU PROGRAM DIFERENTIAT


(18,00-22,00)
Din care:

1. Unităţi A.P. simple (restaurante, cantine, 1.320


baruri) Non-stop

2. Unităţi A.P. cu jocuri distractive 1.560

3. Unităţi A.P. cu jocuri de noroc 2.160


4. Unitati cu program de noapte (18,00-6,00) 1.440
Discoteci si activitati asimilate
B UNITATI CU PROGRAM NON STOP
(cu exceptia farmaciilor)
( 0,00-24,00)
Din care :
1. Unităţi simple 1.560
2. Unitati cu jocuri distractive 1.800
3. Unitati cu jocuri de noroc 2.160
4. Unitati cu jocuri distractive si jocuri de noroc 2.520

40
ANEXA 8
LA HOTĂRÂREA NR.………../…………….2009

TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR


DE FUNCŢIONARE PENTRU ACTIVITĂŢI LUCRATIVE
SI VIZA ANUALĂ A ACESTORA

Nr. NIVEL TAXA


crt. ACTIVITAŢI LUCRATIVE PROPUS IN ANUL
2010

1. a) pentru meseriaşi şi carauşi 16

2. b) pentru cazane de fabricat rachiu 29

3. c) pentru liber profesionişti 49

4. d) pentru mori, prese de ulei, darace 78

5. e) pentru alte activităţi neprevazute mai 78


sus

41
ANE
XA 9
LA HOTĂRÂREA NR.………../…………….2009

TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU


CONFORM LEGII NR. 117/ 1999

Taxa pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de
1. instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie si
Notarii Publici, precum şi pentru servicii prestate de instituţii publice
a) Eliberarea de catre organele administrative publice centrale si
locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat care
in exercitarea atributiilor lor sunt in drept sa certifice anumite
situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror inscrisuri 1,5
prin care sa ateste un fapt sau o sesizare, cu exceptia actelor
pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai
mare.
b) Eliberarea adeverintelor cu valoare impozabila 1,5
c) Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor pe cap
de animal :

- pentru animale sub 2 ani 1


- pentru animale peste 2 ani 1
d) Certificarea (transmiterea) transmisiunii proprietatii asupra
animalelor, pe cap de animal cu bilete de proprietate:

-pentru animale sub 2 ani 1


- pentru animale peste 2 ani 3
e) Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala 4
f) Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar 1
g) Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale si a altor
certificate medicale folosite in justitie 1

h) Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a schimbarii 11


numelui si a sexului
i) Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii 1
casatoriei
j) Transcrierea la cerere in registrele de stare civila romane a
actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine 1
k) Reconstituirea si intocmirea ulterioara la cerere a actelor de 1
stare civila
l) Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, 1
sustrase, deteriorate
2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi inscrierea
menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânatoare şi
42
pescuit.
a) Acte de identitate:
- eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate (inclusive a
celor provizorii) si a buletinului pentru cetatenii romani, eliberarea
carnetelor sau prelungirea valabilitatii legitimatiilor provizorii, 1
pentru cetatenii straini si persoanelor fara cetatenie.
- inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau 1
resedintei.
- viza anuala a carnetelor de identitate a cetatenilor straini si a altor 4
personae fara cetatenie.
- eliberarea unor carti de identitate si legitimatii provizorii, in locul
celor pierdute sau deteriorate. 4
b) Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind
furnizarea unor date din Registrul Permanent de Evidenta a 1
Populatiei.
c) Eliberarea si viza anuala a permiselor de vanatoare. 2
d) Eliberarea si viza anuala a permiselor de pescuit.
1
3. Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza
Legii 18/1991
Taxa pentru eliberarea titlurilor
11
Lei/ha

ANE
XA 10
LA HOTĂRÂREA NR.………../…………….2009
43
TAXE SPECIALE PRIVIND SERVICIILE DE STARE CIVILĂ

Nr. NIVEL TAXA


crt. DENUMIRE SERVICII DE STARE CIVILĂ PROPUS IN
ANUL 2010
1. Inregistrarea nasterii 4
2. Inregistrarea tardiva a nasterii 7
3. Inregistrarea casatoriei de luni pana vineri 12
4. Inregistrarea casatoriei sambata intre orele 8 - 12 72
5. Inregistrarea casatoriei sambata intre orele 12 – 96
18
6. Inregisrarea casatoriei duminica si in zilele de 120
sarbatori legale
7. Inregistrarea decesului 2
8. Eliberarea certificatului la cerere :
a) al doilea certificat 6
b) cate 10.000 rol pentru urmatoarele 2
9. Dispensa de termen la casatorie 12
10. Verificarea si intocmirea dosarului pentru 12
schimabare de nume
11. Eliberare de adeverinte privind mentiunile din 12
registrele de stare civila
12. Inscrierea la cerere a sentintelor judecatoresti 4,8
privind tagada paternitatii, stabilirea paternitatii,
divortul, adoptia si desfacerea adoptiei,
incuviintarea de nume
13. Inregistrarea adoptiilor facute de catatenii straini 120
14. Inregistrarea adoptiilor facute de cetatenii romani 36
15. Transcrierea de acte 12
16. Efectuarea la cererea persoanelor fizice a 180
verificarilor in actele de stare civila pentru
stabilirea arborelui genealogic
17. Intocmirea Anexei 1 pentru deschiderea 7
procedurii succesorale

ANEXA 11

44
LA HOTĂRÂREA NR.………../…………….2009

I. TAXE LOCALE
conform Legii 571/2003 cap. V, pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor practicate în cadrul Serviciului de urbanism, tehnic, disciplina
in construcţii, patrimoniu şi achiziţii publice

Nr. NIVEL TAXA PROPUS IN


crt. DENUMIREA TAXEI ANUL 2010

1. Eliberare extras din Plan Urbanistic General sau Plan 28


Urbanistic de zona
2. Emitere fisa tehnica (set de 2 exemplare) pentru avize 4
necesare emiterii Acordului Unic de autorizatie de
constructie
3. Eliberare certificat de nomenclatura stradala si adresa 8

4. Eliberare de copii heliografice dupa proiecte P.A.C.- anexa 28 pt. fiecare mp de plan
la autorizatie de constructie, detinute de consiliul local

5. Eliberarea de copii conform cu originalul, dupa certificate 1


de urbanism, autorizatii de constructie, eliberate si
existente in arhiva
6. Eliberare certificate de urbanism in functie de suprafat
terenului pentru care se solicita certificatul de urbanism:
- pana la 150 mp 5
- intre 151 – 250 mp 6
- intre 251 – 500 mp 8
- intre 501 – 750 mp 10
- intre 751 – 1000 mp 12
- peste 1000 mp 12 + 1 lei pt. fiecare mp
ce depaseste 1000 mp
7. Eliberare autorizatie de constructie pentru constructii 67 lei pt. fiecare mp de
provizorii (lei/mp) supraf. ocupata de
constructie
8. Eliberare autorizatie de constructie pt. constructie care 0,6 % din valoarea
urmeaza a fi folosita ca locuinta autorizata a lucrarilor de
constructie
9. Eliberare autorizatie de foraje sau excavari necesara 67 lei pt. fiecare mp
ridicarilor topografice afectat
10. Eliberare autorizatii necesare pentru lucrarile de 3,6% din valoarea
organizare de santier (O.S.) autorizata a lucrarilor de
O.S.
11. Eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere, de corturi, 2,4% din valoarea
casute sau rulote ori champinguri autorizata a lucrarilor de
constructie
12. Eliberarea autorizatiei de constructie pentru orice alta 1,2% din valoarea
constructie decat cele prevazute in alt alineat al autorizata a lucrarilor de

45
prezentului articol constructie, inclusiv
instalatiile aferente
13. Eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a 0,1% din valoarea
unei constructii impozabila a constructiei
stabilita pentru
determinarea impozitului
pe cladire
14. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a 36% din cuantumul taxei
unei autorizatii de constructie pentru eliberarea
certificatului sau
autorizatiei initiale
15. Avizare certificat de urbanism de catre Comisia de
urbanism, de catre primari sau structurile de specialitate 13
16. Eliberarea de copii de pe planurile cadastrale sau alte 28
asemenea copii pt. fiecare mp sau
fractiune de mp de plan
17. Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de 11
racorduri si bransamente la retelele publice de apa, pt. fiecare record si
canalizare, gaze, termece, energie electrica, telefonie si spargere de strazi
televiziune prin cablu, taxa datorata pentru fiecare
instalatie si spargere de strazi
18. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de constructie 7
chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe pentru fiecare mp de
caile si spatiile publice, precum si pentru amplasarea suprafata ocupata de
corpurilor si panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor constructie
(lei/mp)
19. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei zona A – 600 lei/an
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică zona B – 480 lei/an
zona C – 360 lei/an
zona D –240 lei/an
20. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare 14

In cazul desfiintarii partiale cuantumul taxei se calculeaza proportional cusuprafata


construita a cladirii supusa demolarii.
Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizatiilor si copiilor conformcu
originalele se achita o data cu depunerea cererii de eliberare a documentului solicitat.
In cazul unei autorizatii de construire emisa pentru o persoana fizica , valoareareala a
lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila acladirii stabilita prin
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

46
II. TAXE LOCALE
privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor
pentru investiţii in construcţii

Nr. NIVEL TAXA PROPUS


crt. DENUMIREA TAXEI IN ANUL 2010

1.A. PERSOANE FIZICE – Taxe privind avizarea pe linie de


protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii
pentru constructii civile si industriale :

- pentru suprafata construita desfasurata 0,8 lei/mp


- pentru suprafata adapost 1,2 lei/mp
1.B. PERSOANE JURIDICE – Taxe privind avizarea pe linie
de protectie civila a documentatiilor de investitii in
constructii civile si industriale :
- pentru suprafata construita desfasurata 1,4 lei/mp
- pentru suprafata adapost 0,6 lei/mp

2. PERSOANE FIZICE SI JURIDICE – Taxe privind


avizarea pe linie de protectie civila a investitiilor in
constructii pentru :
- retele de transport si distributie energie electrica; 0,8 lei/metru liniar de
- retele de transport si distributie a apei; reţea
- retele de canalizare;
- retele de transport si distributie a gazelor naturale;
- retele de termoficare si telecomunicatii.

ANEXA 12

47
LA HOTĂRÂREA NR.………../…………….2009

REDEVENŢA

Nr. NIVEL PROPUS IN ANUL


crt. DENUMIRE TAXĂ 2010 Temei legal

1. Redevenţă an 2010 0,02 H.C.L. 43/1999

Taxa de redevenţa se varsă la bugetul local în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru
luna precedentă.
Pentru neplata în termen a taxei de redevenţă se datorează majorări de întarziere,
conform dispoziţiilor legale.

ANEXA 13
LA HOTĂRÂREA NR.............../......................2009

48
TAXA UTILIZARE DOMENIU PUBLIC

Nr. DENUMIRE TAXĂ NIVEL TAXA PROPUS


crt. IN ANUL 2010

1. Taxă acces în zona imobilelor proprietate publică şi


privată a municipiului Paşcani - Romtelecom SA 0,77 lei/metru

2. Taxă utilizare domeniu public – SC E ON MOLDOVA 0,04 lei/metru


SA

49
ANEXA 14
LA HOTĂRÂREA NR.………../…………….2009

TAXE PENTRU PARCĂRI

Nr. NIVEL TAXA PROPUS


crt. DENUMIRE TAXĂ ŞI TIP AUTO IN ANUL 2010

1. Taxa parcare autoturisme - lei / ora 1


lei/oră
2. Taxa parcare autoturisme – abonament – lei / luna 22
lei/ lună
3. Taxa parcare microbuze, autobuze, autocare, rulote,tractor, platforme de 4
transport,camioane, remorci – lei / ora lei/oră
4. Taxa parcare microbuze, autobuze, autocare, rulote,tractore , platforme de transport 43
,camioane, remorci – abonament – lei / luna lei/lună
5. Taxa parcare pentru proprietarii de autoturisme care nu fac dovada ca parcheaza
autoturismele pe teren inchiriat sau pe proprietate privata – lei / an 71
lei/an
6. Taxa parcare pentru proprietarii de microbuze, autobuze, autocare,
camioane,rulote,tractoare ,platforme de transport , remorci care nu fac dovada ca 92
parcheaza pe teren inchiriat sau pe proprietate privata – lei / an lei/an

Taxele anuale si abonamentele se achita semestrial in 2 rate egale pana la datele de 31 martie, si 30 septembrie
inclusiv.

50
ANEXA 15
LA HOTĂRÂREA NR……….../……………2009

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE


ÎN CADRUL BIROULUI REGISTRUL AGRICOL

Nr. NIVEL PROPUS


crt. DENUMIRE IN ANUL 2010

1. Taxa eliberare Certificat de producator agricol 72


2. Taxa inregistrari contracte de arendare 5
3. Taxa eliberare adeverinte privind rolul agricol 1
Taxa eliberare adeverinte pentru situatii de protectie sociala ( bursa, spitale, 1
4. ajutor social, deducere impozit, etc. )
5. Taxa pasunat pentru :
- bovine, cabaline 30
lei/cap animal
- ovine, caprine, tineret bovin si cabalin sub 1 an 18
lei/cap animal

51
ANEXA 16
LA HOTĂRÂREA NR………../……………….2009

SANCŢIUNI
limite minime şi maxime

CATEGORIA NERESPECTARII
PREVEDERILOR DIN LEGEA NIVEL PROPUS IN ANUL 2010
571/2003

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

ART.294, alin.(3) Contravenţia prevazută la alin. (2), litera a) se sancţionează cu amendă de la


50 lei la 200 lei
iar cea de la litera b)-d) cu amenda de la 200 lei la 500 lei.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea,
evidenta si gestionarea, dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la
ART.294, alin.(4) spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 230
lei la 1.130 de lei

LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

(6)In cazul persoanelor juridice , limitele minime si maxime ale amenzilor


prevazute la alin.(3)si (4) se majoreaza cu 300 %
Contraventia prevazuta la alin. (2), litera a) se sanctioneaza cu amenda de la
ART.294.ALIN.(6) 200 lei la 800 lei, iar cea de la litera b)_d) cu amenda de la 800 lei la
2.000 de lei
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea,
evidenta si gestionarea, dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la
spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 920
ART.294.ALIN.(6) lei la 4.520 de lei.

52
Anexa
17
LA HOTĂRÂREA NR.………../…………….2009

TAXE JUDICIARE DE TIMBRU - LEGEA NR.146/ 1997

ART.2.(1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la


instanţele judecătoreşti se taxeaza astfel : NIVEL PROPUS IN ANUL 2010

a) pina la valoarea de 39,00 lei 2


b) intre 39,01 si 388,00 lei 2 lei + 10%pentru ce depăşeşte
39,00 lei
c) intre 388,01 lei si 3.879,00 lei 37 lei + 8% pentru ce depăşeşte
388 lei
d) intre 3.879,01 lei si 19.395,00 lei 316 lei + 6% pentru ce depăşeşte
3.879 lei
e) intre 19.395,01 si 38.790,00 lei 1.247 lei si +4% pentru ce
depăşeşte 19.395 lei
f) intre 38.790,01 lei si 193.948,00 lei 2.023 lei +2% pentu ce depăşeşte
38.790 lei
g) peste 193.948,00 lei 5.216 lei +1% pentru ce depăşeşte
193.948 lei
(2) Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de ....*) 194*)
indiferent de valoarea contestată
ART.3. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel;
a) cereri pentru contestarea existentei sau neexistentei unui drept 19
- a1) cereri inanularea sau declararea nulitatii unui act juridic 12
b) cereri care privesc dreptul de folosinta a locuintelor sau a unor 10
incaperi
c) cereri pentru stabilirea calitatii de mostenitor, a masei 19
succesorale,cereri de raport, cereri de reductiune a liberalitatilor si
cereri de partaj
d) cereri de recuzare in materie civila 4
e) cereri de suspendare a executarii silite , inclusive a executarii
vremelnice precum si in legatura cu masurile asiguratorii 10
f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonantei de
53
adjudecare 10
g) contestatii in anulare 10
h) cereri de revizuire 10
i) actiuni de granituire in cazul in care nu cuprind revendic.teren 19
j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti 19
k) cereri de stramutare in materie civila 4
l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hot.jud. 4
m) cereri introduse de cei vatamati in drepturile lor X
- cereri pentru anularea actului 4
- cerere cu caracter patrimonial prin care se solicita si
repararea pagubelor suferite- 10% din valoarea pretinsa dar nu mai
mult de......*) 39*)
n) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hot. Disparate si cereri
de repunere in termen 4
o) cereri pentru incuviintarea executarii silite 10
- o1) cereri pentru emiterea somatiei de plata 39
p) cereri pentru instituirea de masuri asigiuratorii asupra navelor si
aeronavelor 388
r) cereri de asistenta judiciara
- inminarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39
- efectuarea de comisii rogatorii 78
s) cereri de infiintare a popririi 10
t) cereri pentru eliberarea de catre inst.jud. de copii de pe hot. Jud. 2
cu mentiunea ca sunt definitive sau irevocabile
- t1) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la 1/pagina
dosar pentru fiecare exemplar de copie
- t2) cereri pentru elib. Oricaror certificate 1
u) notificari le si somatiile communicate prin executorii 4
judecatoresti de fiecare comunicare
v)cereri adresate Min. Just. Pentru supralegalizarea inscrisurilor 1
sau copii de pe inscrisuri destinate a fi utilizate in strainatate
x) cereri adresate Min.Just. pentru autorizarea traducatorilor si 19
interpretilor
ART.4 Cereri pentru acordarea personalitatii juridice ,pentru
autorizarea functionarii
-cereri pentru inregistrarea partidelor politice 39
- cereri pentru accord. Personalitatii juridice asociatiilor fara scop
lucrative,fundatiilor,uniunilor si federatiilor de pers. Jur. Fara scop
lucrativprecum si modificarea acestoara 19
54
ART.5. Cereri formulate in dom.drept. de autor si de inventator
-cereri pentru recun. drept.de autor 39
-cereri pentru recunoasterea calitatii de inventator de titular de brevet
39
ART.6. IN MATERIE COMERCIALĂ :
-Cereri pentru inregistr. sau autorizarea societ.com 39
-Cereri pentru lichidarea poz.dominante a unui ag.ec 39
- Actiuni cereri si contestatii priv.proc. reorganize. Judiciare si a
falimentului 39
- Cereri pentru contestarea deviz.lucr 19
ART.7. RAPORTURI DE FAMILIE :
- pentru cerera de divort 39
-pentru cerera de divort cind reclam. nu realiz venituri 8
- pentru cererile de stabilire a locuintelor minorilor 6

ART.8. Cereri form. potrivit Legii notarilor publici si active. Notariale


-conflicte de competenta dintre bir.notarilor publici 8
-plingeri import.incheierii de respingere a cererii de indeplin. A unui act
notarial 8
Cereri supralegaliz. Semnaturii si a sigiliului notarului 4
ART. 9.(1) TRANSCRIEREA ,INTABULAREA IN REGISTRUL DE
PUBLICITATE A INSTRAINăRILOR DE IMOBILE:
-pâna la 388,00 lei 4% dar nu mai puţin de 4 lei
-de la 388,01 lei la 1940,00 lei 16 lei + 3% ptr. ce depas. 388 lei
-de la 1940,01 lei la 3879,00 62 lei +2% ptr.ce depas.1940 lei
-de la 3879,01 lei la 5784 ,00 lei 101 lei +1,5%ptr. ce dep. 3879 lei
-peste 5784,00 lei 136lei +1% ptr. ce dep 5784 lei
(4) Inscrierea drept. reale de garantie(gaj,ipotaca= 1,5% din cuantum 39
creanta dar nu mai mult de
(5) orice alte transcrieri 4
(6) Actiuni si cereri priv. la carti funciare si de legea cadastrului 8
(7) Elib certif. de sarcini din registrul de transc .si inscriptiuni 2
ART.11 (2) Se timbreaza cu ....* ) cereri ptr.exerc. apelului sau 4*)
recurs impotr.hot.jud
Art.12. Cereri ptr. declararea recursului in anulare in cause civile 8
adresate Ministerului Just.iţiei sau Parchetului
ART.13. Toate celelalte actiuni siu cereri neevaluabile in bani cu exc. 8
Celor scutite de plata taxei judic de timbru potrivit legii

55
56
Anexa 18
LA HOTĂRÂREA NR.………../…………….2009

I. LISTA
Actelor normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale
pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

1. Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu


modificările şi completările ulterioare;
2. Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal;
4. Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, modificată şi
completată prin Legea nr.453/2001;
6. Hotărârea Guvernului nr.84/1999 privind indexarea nivelului taxei anuale
pentru folosirea terenurilor propietate de stat în alte scopuri decât pentru
agricultură sau silvicultură;
7. Hotărârea Guvernului Romaniei nr.1278/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2002, privind
impozitele şi taxele locale cu modificările şi completările ulterioare;
8. H.G. nr.783/19 mai 2004, ,,privind aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum
şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează annual pe baza
ratei inflaţiei,aplicabile in anul fiscal 2005".
9. Ordonanţa Guvernului nr.36/2002, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ;
10. O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale;
11. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare;
12. H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul Fiscal;
13. H.C.L. al municipiului Paşcani nr.3/22.01.1999 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale ;
14. H.C.L. al municipiului Paşcani nr.43/30.06.1999 privind stabilirea taxei de
redevenţă pentru utilizarea reţelelor de distribuţie gaze naturale în municipiul
Paşcani ;
57
15. H.C.L. al municipiului Paşcani nr.61/30.09.1999 privind instituirea unei taxe
speciale pentru finanţarea activităţilor sportive ,de cultură ,artă şi ştiinţă;
16. H.C.L. al municipiului Paşcani nr.3/11.01.2000 privind indexarea cu indicele
de inflaţie anual a impozitelor şi taxelor plătite de persoanele fizice şi juridice
din municipiul Paşcani în anul 2001;
17. H.C.L. al municipiului Paşcani nr.42/13.09.2000 privind instituirea taxei
speciale pentru agenţi economici care au sediul în alte localităţi, dar
desfaşoară activităţi prin puncte de lucru în municipiul Paşcani.
18. H.C.L. al municipiului Paşcani nr.89/30.11.2001 privind indexarea cu indicele
de inflaţie anual al impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2002;
19. H.C.L. al municipiului Paşcani nr.57/27.06.2002 privind instituirea taxei
speciale pentru finanţarea activităţilor sportive, de cultură, artă şi ştiinţă;
20. H.C.L. al municipiului Paşcani nr.46/27.06.2002 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice în municipiul Paşcani
pentru anul 2003;
21. H.C.L. al municipiului Paşcani nr.14/22.02.2003 privind rectificarea indexării
taxelor de redevenţă cu indicele de inflaţie aferent anului 2002;
22.H.C.L. nr.30/28.05.2002 privind gospodărirea şi menţinerea curăţeniei în
municipiul Paşcani (sancţiuni);
23. H.C.L. al municipiului Paşcani nr.115/31.10.2003 privind indexarea impozitelor
şi taxelor locale aprobate pentru anul 2004 H.C.L. al municipiului Pascani
nr.43 din 30.05.2003, potrivit H.G. nr.561/21.05.2003;
24.H.C.L. nr.59/25.07 2002 privind încadrarea terenurilor din intravilanul
Municipiului Paşcani pe zone în vederea stabilirii impozitului pe teren;
25.H.C.L. al Municipiului Pascani nr. 71/31.08.2004 privind aprobarea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005;
26.H.C.L. nr.78/30.09.2004 privind modificarea şi completarea H.C.L.
nr.71/31.08.2004 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2005;
27.H.C.L. nr. 104/24.11.2004 privind modificarea şi completarea H.C.L.
nr.71/2004 referitoare la impozitele şi taxele locale pentru anul 2005;
28.Hotărârea Guvernului nr.797/14.07.2005 privind aprobarea nivelurilor
pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora precum şi pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei
inflaţiei aplicabile în anul fiscal 2006;
29.O.U.G. nr. 59/23.06.2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi
financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr.348/2004 privind
denominarea monedei naţionale;
30.Legea nr.343/17.07.2006 privind modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal;
31.H.G. nr.1514/25.10.2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile în anul fiscal 2007;
32. H.G. nr. 1697/17.12.2008 privind nivelurile impozitului pe mijloacele de
transport prevazute la art. 263 alin. 4 si 5 din Codul fiscal aplicabile in anul
fiscal 2009;
58
33. Legea nr.76/01.04.2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor
aspecte financiare in sistemul justitiei.

II. LISTA
Actelor normative în temeiul carora s-au acordat facilităţi fiscale pe o
perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent

1. Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu


modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului Romaniei nr.714/1999 pentru aprobarea procedurii şi
competenţelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor ,taxelor şi a altor
venituri ale bugetelor locale;
3. Hotărârea Guvernului Romaniei nr.1278/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2002 privind
impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului Romaniei nr.794/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a inlesnirilor la
plata impozitelor,taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale;
5. Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor
bugetare, aprobată şi modificată prin Legea 491/2002;
7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/31.03.2005 privind aprobarea
dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor
bugetare restante.

59