Sunteți pe pagina 1din 5

I

lr

PROGRAM DE MICRO

OIECTE

Cerere de inan {are

I.
1.

PROIECTUL
Descriere

1.1 Titlu

1.2 Localizare
locali oragsaucomunitate Jude!, 1.3 Suma solicitati de la AutoritateaContractantd

EUfI

% dincostultotaial proiectului

1.4 Rezumat
(b)grupurile proiectului, (a)scopul lintd9i (c) (a se include informa{iirJespre 10 rdnduri Maxim activitilile Pale). Princi at3tin romdni Vi rugdmsi faceliacestrezumat 1.5 Obiective

proiectului' obiectivele Descrieli Maxim1 paginS. 1.6 Justificare

inlformalii: urmdtoarele 2 pagini.Furnizali Maxim percepute fafi de grupul lintd necesita[ilor (a) ldentificarea 9i constrangerilor direc{i de beneficiari 9i anticipat a numirului (inti, cu o estimare grupurilor (b) enumerarea grupurilor alegerii (c) motivele lintdsi a activitililor pentrugrupurile proiectului linti (d) relevanfa programului pentruobiectivele proiectului (e) relevanla programului pentruprioritilile proiectului (0 relevan{a 1.7 Descriereadetaliati a activitdlilor indirecli

ln acestsens,descrierea a fiecdreiactivitSli. detaliatd tiflul gi o descriere Maxim4 pagini.lnctudeli planul acliune de cu confundatS nu trebuie detaliatii a6tivitatitor

1 . 8 M e to d o l o g i a
Maxim2 pagini Descrierea detaliatd il: (a) metodelor de implementare (b) motivepentrualegereametodologiei propuse (c) cum inten[ioneazd proiectulsd continuieun proiectanteriorsau activitd(iantenoare(unde este cazul) (d) proceduri de evaluareinternii (e) nivelul de implicaregi activitatea alt,cr organizalir (parteneri sau (f) justificarea roluluifiecdruipartener (g) echipapropusd pentru implementarea proiectulu i (pe funclii:nu este nevoies6 se inctuddnunre ale persoanelor in aceastdsecliune) al{ii)in proiect

1.9 Durata gi planul de actiune


il Durataproiectului va fi de maxim 12luni.Optional se va realizaDrumulCriticsi graficulGantt.

Itlotd. in planulde actiuneorientativ nu trebuiesd fie men!ionatedate exacte,dar ar trebuisd inceap6 cu "luna1", "luna 2", etc.Aplicantii surrtsfdtuiti sd prevadd o marjdde sigurantd in planulde acliune propus Planulde actiune 0u trebuiesi con{inddescrieri detaliate ate activitaliior, ci doar denumirea lor (varugamsd verifica{ica denumirea lor s5 fie aceeagicu cea mentionatd in sec{iunea 1.6). Planulde ac{iunepentruimplementare lrebuiesd fie suficient de detaliatpentrua furnizainformafii cu privire la oreqdtirea gi implemenlareafiecdrei activitd{i.Planul de ac{iune trebuie prezentat conform urmdtorului model:

An
Anl

Activitate

Durata(zile)

_G4grlnL_.
Pregdtirea Activitd{ii 1 Pregdtirea Activitdtii 2l lmplementarea Activildtii 1 PregitireaActivitdtii 3

Organiza{ia care imte le'm Enteaz{ :pioie'etttrl (exemplu) Orqanizatia orincioald Partener 1

Luna1

Luna 2

1,10Resursele necesare fiecarei actrvitatiCategoriile de resurse care trebuie pentru determinate fielcare activitate sunt:resursa umana(profesiune,categorie de specializare,ore de lucru),materialele(denumire,cantitate,calitate)echipamentele(denumire,performante,ore de functionare)resurse auxiliare(apa,energiet,etc)resurse financiare(pentru achizitiidirecte) Resursele pe activitati determinate pe categorii vorfi cumulate intr-un tabelcentralizator,

2.

Rezultateagteptate

grupurilor asupra estimat 2.1 lmpactul lintd


informa(iidespre. 2 pagini.Includeli Maxim grupurilor proiectul situa{ia (a) ,Cum va imbunitd[i finti manageriale linti 9i ale capaciltS{ile (b) cum va imbunitili proiectul 9i tehniceale grupurilor (undeestecazul) partenerilor 2.2 Publicaliisi alte rezultate

cdt de mult posibil. Maxim 1 pagind. Fili la obiectgicuantificat[rezultatele

2.3 Efectemultiplicatoare
proiectului. a rezultatelor posibilit5lile de replicare Maxim1 pagini. Descrieli 9i extindere 2,4 proiectului) (sustenabilitatea proiectului AsigurareacontinuitSlii

ale continuit5lii: aspecte intreurmitoarele Malim 3 pagini.Facelidiferenlierea CE?) finanldrii dupdincetarea activitdlile (Cumvor fi finan[ate (a) Din punctde vederefinanciar activitdlilor fi structurilecare sus[in implemenl:area (b) 'proiect? ' ' Din punct de vedere institu[ional(Vor rezultatelor "propietate" asupra locald Va exista prezentului ta sfaisitut funciionabile proiectului?) ex. va conduce at proiectului'structural (undeestecazul)(careva fi impactut politicilor (c) La nivelul etc?) metodelor, sau conduitd de codurilor tegislaliei, acestata imbundtd[irea TIC platestesi dezvoltarea de sanse,poluatorul egalitatii 2.5 Asigurareaprincipiilor

3.

BugetulProiectului

sa aibaceledouacomponente Bugetultrebuie durati iaproiectului. intreaga un bugetpentru Furniza(i si activitatilor activitatile,resursele tabelar nominalizati cheltuir:lilor calcu'iul si venituri.pentru cheltuieli cu materialele'costunicu umana,costuri cLlrsursa :costuri pe categoriile aferente cos;turile si se subcontracteaza) activitatea subcontractare(cand amortlarile),costuride echipamentele(sau pe categoriile pe s;i o sumarizare activitate tabelar se realizeaza toatecosturile financiare.Din costuri mentionate.

4.

Sursede finan{arePreconiziate

pentru proiect' Furnizatiinformaliicu privirela surselede finanlarepreconizate

il.
3.

SOLICITANTUL Descrierea solicitantului (maxim 2 pagini)

3 . 1 canda fostinfiinfatd organizar{ia dvs.gi cand gi-a inceput activitatea?


3.2. care suntprincipalele activitdt,iale organizafiei clvs. in prezent? 13.3-Lista consiliului/comitetului de conducere a organizatiei dvs.

'4.capacitateade a conducegi imprementa proiecte ,4.1. Experienla in derularea pro,iecte unor similare
Maxim1 pagindpentru fiecareproiect.Descriere detaliatia proiectelor derulate de organizatia dvs. in domeniile acoperite de acestprograrTl, men{ionnd pentru fiecare proiect: (a) scopulgi localizarea fieciruiproiect (b) rezultatele proiectului (r:) rolulorganiza{ieidvs. (organizalie principald, partener) r;inivelulde implicare in proiect (rJ)costulproiectului (tl) finanlatorii proiectului (nume, adresEr gi e-mail, nr.telefon, sumacu careau contribuit) 4,2 Resurse

Mlaxim 2 pagini.Descrierea detaliatd a cliferitelor surseaflate la dispozi(ia organiza{iei dvs.incluzAnd: (et)venitul anualpe ultimii treiani,men(iondnd, undeesteca;zul, pentru fiecare an, numele finanlatorilor principaligi proportiile dinvenitulanualcu careau contribuit acegtia (bt) numirulangaja{ilor cu normi intreagii gi parttimepe catt-.gorii (ex.numdr de managei de proiect, contabili, etc).
(c) echipamente gi birouri (d) alte resureserelevante