Sunteți pe pagina 1din 3

MAPA PROFESORULUI

CUPRINS

Partea 1 – „Organizare”:
 Structura anului şcolar
 Încadrarea (clase, număr de ore)
 Orarul
 Fişa postului
 Calendarul activităţilor pe anul şcolar în curs

Partea 2- „Didactică”:
 Programa şcolară
 Microprogramele pentru opţionalele propuse
 Planificarea materiei (anuală şi pe unităţi de învăţare)
 Proiecte didactice
 Teste de evaluare
 Evaluarea alternativă
 Fişe de lucru/baterii de exerciţii
 Catalogul profesorului
 Programa de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor
 Lista cu materialul didactic existent
 Fişe cu asistenţe la ore

Partea 3 – „Concursuri şcolare”:


 Regulamente
 Descriptori de performanţă
 Subiecte propuse
 Baterii de exerciţii
 Tabel nominal cu elevii selectaţi pentru a fi pregătiţi pentru concursuri
 Rezultatele obţinute la diferite faze
Partea 4 – „Proiecte personale”: lista cu proiectele sau chiar proiectele
pe care mi le-am propus pe o anumită perioadă:

Partea 5 – „Perfecţionare”:
 Evidenţa activităţilor de perfecţionare, organizate la nivelul unităţii de
învăţământ (catedră, consilii profesorale) sau de CCD:

Partea 6 – „Legislaţie”:
 Legea învăţământului 84/1995 (cu modificările prevăzute de Legea 354/2004)
 Statutul personalului didactic 128/1997 (cu modificările prevăzute de Legea
349/2004)
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar – 2005
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 272/2004
(actualizată până la 01.01.2005)
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a ARACIP
 Ordonanţa de urgenţă 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei (aprobată şi modificată prin Legea 87/13.04.2006)
 Constituţia României (republicată – modificată şi completată de Legea de
revizuire a Constituţiei României 429/2003)
 Descentralizarea învăţământului preuniversitar (proiect – 2005)
 Ordonanţa 4/12.01.2006 privind creşterile salariale acordate în 2006 +
foaie de calcul a salariului
MAPA DIRIGINTELUI

CUPRINS

 Colectivul de elevi al clasei

 Orarul clasei

 Planificarea orelor de dirigenţie

 Planificarea şedinţelor cu părinţii

 Planificarea altor activităţi extraşcolare

 Fişa individuală de observare a elevului

 Modele de proiecte de lecţie

 Modelul fişei de evaluare a orei de dirigenţie

 Responsabilităţi în colectivul de elevi

 Comitetul de părinţi al clasei

 Planificarea tezelor

 Evidenţa participării elevilor la diferite concursuri şi olimpiade

 Evidenţa participării elevilor la activităţile desfăşurate în

clubul copiilor sau alte cluburi

 Caracterizarea clasei