Sunteți pe pagina 1din 134

:: Test 1

Partea I

1. Numărul care este cu 12 mai mic decât 79 este

I 1. Num ă rul care este cu 12 mai mic decât 79 este 2. Primele

2. Primele două zecimale exacte ale numărului 5 3 sunt

3. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 24 şi 36 este

4. Rezultatul calculului : 29 35 – 1800 : 2 + 10 2 este

5. Diagonala unui pătrat face cu latura sa un unghi de

6. Suprafaţa unui teren dreptunghiular cu dimensiunile de 200 m şi 100 m este de

7. Aria unui triunghi dreptunghic şi isoscel este de 16 cm 2 . Lungimea catetei triunghiului este

.

ha;

de

cm;

8. Lungimea liniei mijlocii într-un triunghi echilateral este de 4 cm. Perimetrul triunghiului

echilateral este egal cu

cm;

9. Măsura unui unghi al unui hexagon regulat este de

Partea II

o ;

10. Care este cel mai mic număr natural care împărţit la 4 dă restul 3, împărţit la 6 dă restul 5 şi

împărţit la 8 dă restul 7?

11. Un obiect costă 900000 lei. Preţul lui se majorează cu 10%, apoi, după un timp, se reduce cu 10%. Aflaţi noul preţ al obiectului.

12. Arătaţi că : (a + b)(b + c)(a + c) 8abc, oricare ar fi numerele reale a; b; c 0;

c) ≥ 8abc, oricare ar fi numerele reale a; b; c ≥ 0; 13. O piramid

13. O piramidă patrulateră regulată are apotema bazei egală cu 3 2 cm şi înălţimea egală

cu 3

egal ă cu 3 2 cm ş i în ă l ţ imea egal ă cu

2 . Se cere:

a. Aria totală şi volumul piramidei

b. Măsura unghiului format de două feţe laterale opuse

:: Soluţii Test 1 Partea I

1. 67;

2. 66;

3. 72;

4. 215;

5. 45 o ;

6. 2 ha; 7. 4 2 cm;
6. 2 ha;
7. 4
2 cm;

8. 24 cm;

9. 120 o ;

Partea II

10. 23;

11. 891000 lei;

12. Se foloseşte inegalitatea mediilor: (a + b) 2

13. a) A t = 72 (1 +

mediilor: (a + b) ≥ 2 13. a) A t = 72 (1 + 2 )

2 ) cm 2 ; V = 72

b) ≥ 2 13. a) A t = 72 (1 + 2 ) cm 2 ;

2 cm 3 ;

b) 90 o ;

c) 2 - 1) cm; x% 54%;

OO’ = 3(

) cm 2 ; V = 72 2 cm 3 ; b) 90 o ; c)
) cm 2 ; V = 72 2 cm 3 ; b) 90 o ; c)

a b ,a; b 0;

:: Test 2

Partea I

1. Rezultatul calculului: 756 - 23 29 este

2. Soluţia reală a ecuaţiei: 2x - 7 = 9 este

3. Media geometrică a numerelor x =

. 3 - 1 şi y =

3. Media geometric ă a numerelor x = . 3 - 1 ş i y =
3
3

+ 1 este

4. Dintre numerele 2 3 şi 3 2 mai mare este

5. Dacă E(x) = - 2x 2 +3x - 5, atunci E(-1) este egal cu

6. Lungimea laturii unui pătrat este de 3 cm. Lungimea diagonalei pătratului este egală cu

7. Un teren în formă de pătrat are lungimea laturii de 100 m. Aria suprafeţei terenului este

lungimea laturii de 100 m. Aria suprafe ţ ei terenului este cm. de ha. 8. 25%
lungimea laturii de 100 m. Aria suprafe ţ ei terenului este cm. de ha. 8. 25%

cm.

de

ha.

8. 25% din 1750000 este

9. Dacă 5 m de stofă costă 850000 lei, atunci cât vor costa 9 m de stofă de acelaşi fel?

lei.

Partea II

10. Se dau funcţiile: f : R R , f ( x ) = 2 x 3 şi g : R R , g ( x ) = −3 x + 2 .

a. Să se reprezinte în acelaşi sistem de axe ortogonale cele două funcţii şi să se afle coordonatele punctului de intersecţie al graficelor celor două funcţii.

b. Să se verifice dacă punctul M(-1,3) aparţine reprezentării grafice a funcţiei f .

c. Să se determine punctul de pe graficul funcţiei g astfel încât ordonata punctului să fie egală cu dublul abscisei punctului. 11. Să se demonstreze că oricare ar fi numerele reale a şi b, a, b>0, avem îndeplinită relaţia:

a. a + b ≥ 2 a ⋅ b b b. a ≥ + 2
a. a + b ≥ 2
a ⋅ b
b
b.
a ≥
+
2

b a

12. Într-o piramidă triunghiulară regulată VABC avem latura bazei AB = 6 VO = 4 cm. Se cere:

ă VABC avem latura bazei AB = 6 VO = 4 cm. Se cere: 3 cm

3 cm şi înălţimea

a. Aria totală şi volumul piramidei.

b. Tangenta unghiului format de muchia laterală cu planul bazei.

c. Distanţa de la punctul A la planul (VBC).

:: Soluţii Test 2 Partea I

1.

89;

2.

8;

3.

2 ; 3
2 ;
3

2 ;

4.

5.

–10;

6.

3

3 2 cm;

2 cm;

7.

1 ha;

8.

437500;

9.

1530000 lei;

Partea II

10.

a. Gf

b. M(-1,3) Gf ;

I Gg = M 1 (1;-1);

c. N( 2 ; 4 ); 5 5 2 11. a) ( a − b
c. N( 2
;
4 );
5
5
2
11.
a)
(
a − b ≥ ⇔ a + b ≥
)
0
2
a ⋅ b ∀a b > .
,
;
0
b
2
2
2
b)
( a b
)
≥ ⇔
0
a
+
b
2
ab
2,
b
a ≥ ∀a b >
+
;
0
;
a
12.
a. Apotema piramidei VE = 5 cm; A t = 72
3 ;
V =
ˆ 2
b. tg m( VC
O ) =
3 ;

c. d(A;(VBC)) = 7,2 cm;

36

a 12. a. Apotema piramidei VE = 5 cm; A t = 72 3 ; V

3 ;

:: Test 3

Partea I

1.

Dacă 25 x M 3, atunci x {

}

2.

Primele două zecimale exacte ale numărului 2

Primele dou ă zecimale exacte ale num ă rului 2 5 sunt

5 sunt

 

3.

Cel mai mare divizor al numerelor 24 şi 36 este

 

.

4.

Rezultatul calculului : (3 2 2)(1 2 2) + 10 14 6 : 2 3 este

Rezultatul calculului : (3 2 − 2)(1 − 2 2) + 10 − 14 6 :
4. Rezultatul calculului : (3 2 − 2)(1 − 2 2) + 10 − 14 6
   
4. Rezultatul calculului : (3 2 − 2)(1 − 2 2) + 10 − 14 6

.

5.

Doi muncitori termină o lucrare în 7 zile. 7 muncitori vor termina lucrarea în

zile.

6.

Dacă x – y = 4 şi y + z = 5, atunci 3x + y + 4z =

 

7.

Dacă măsurile unghiurilor unui triunghi sunt direct proporţionale cu numerele 2;3 şi 4, atunci

măsurile unghiurilor triunghiului sunt egale cu

 

.

8.

Suplementul unghiului de 60 o 30’ este

.

9.

Soluţia inecuaţiei –2x + 3 > +5, x R este

.

Partea II

10.

Fie funcţia f : R R , f ( x ) = ( a 2) x + 1, a R .

a

Aflaţi a R, astfel încât punctul A(1;

Pentru a = 3 reprezentaţi grafic funcţia.

Pentru

|x + 2| = |2y - 1|.

+1 ) să aparţină graficului funcţiei f .

2

a.

b.

c.

a

=

3,

aflaţi

punctele

3

x

6

x

2

+

11

x

6

 

2

x

3

x +

2

de

pe

graficul

funcţiei

f

astfel

11. Fie raportul: F( x )=

încât

a. Aflaţi valorile reale ale lui x pentru care raportul F( x ) nu are definită valoarea.

b. Simplificaţi raportul F( x )

12. Se dă o prismă triunghiulară regulată ABCA’B’C’ cu latura bazei de 6cm şi înălţimea de 6cm. Se cere:

a. Aria totală şi volumul prismei.

b. Distanţa de la punctul B’ la latura [AC].

c. Cosinusul unghiului format de dreptele A’C şi BC’.

d. Tangenta unghiului format de dreapta C’B cu planul (ACC’).

:: Soluţii Test 3

Partea I

1. x{2;5;8};

2. 47;

3. 12;

4. – 4;

5. 2 zile;

6. 32;

7. 40 o ; 60 o ; 80 o ;

8. 119 o 30’

9. x (- , -1).

Partea II

10. a) a

= 3;

b) f : R R , f ( x ) = x +1;

c) M(1, 2) şi M(-1, 0);

11. x {1, 2};

a)

12.

(

x

1)(

x

2)(

x

3) =

b) F( x ) =

(

x

1)(

x

1)( x − 2)( x − 3 ) = b) F( x ) = ( x

2)

x − 3 ; 3 cm 3 ;
x −
3 ;
3 cm 3 ;

a) A t = 18 (6 +

b)

c)

cos m ( A' C ; BC ' ) =

3 ) cm 2 ; V = 54

7 ;

M

al

1

4

d(B’;AC) = 3

Prin

mijlocul

segmentului

; 5 15 ;
;
5 15 ;

d) tg m (C’B;(ACC’)) =

[CC’]

se

duc

paralele

la

A’C

şi

BC’;

:: Test 4

Partea I

1.

Rezultatul calculului 170-120:10 este

 

2.

3 kg de bomboane cu 30000 lei/kg se amestecă cu 5 kg de bomboane cu 70000 lei/kg. Un kg

de bomboane amestec costă

lei/kg.

 

3.

Nică şi Zita au impreună 35 ani. Nică are de două ori vârsta Zitei şi încă 2 ani. Câţi ani

are Zita?

4.

7

Numărul natural cuprins între 2, 11 şi 2

este

5.

Scrieţi ca interval mulţimea A={xR|-8 < x 1}=

 

.

6.

Într-un triunghi dreptunghic lungimea ipotenuzei este de 10 cm şi lungimea unei catete este

de 8 cm. Lungimea celeilalte catete este de

cm.

7.

Un rezervor are forma unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile interioare de 40cm,

30cm, şi 20 cm. Capacitatea rezervorului este de

 

l.

8.

Punctele A şi B se găsesc la distanţa de 5cm faţă de un punct 0 şi sunt simetrice faţă de

punctul 0. Distanţa dintre punctele A şi B este de

 

cm.

9.

Lungimea unui cerc este de 18π cm. Lungimea razei lui este de

Partea II

10. Un tată are 61 de ani, iar fiul său 29 de ani. Cu câţi ani în urmă a fost tatăl de 5 ori mai în

vârstă decât fiul?

11. Se dă funcţia: f : R R , f ( x ) =

x + 2 a .

a. Determinaţi a R, astfel încât punctul A(

funcţiei

f

.

a +2; -1) să aparţină reprezentării grafice a

b. Reprezentaţi grafic funcţia f pentru a = -1.

c. Pentru a = -1, determinaţi aria triunghiului format de graficul funcţiei şi axele de coordonate.

d. Rezolvaţi ecuaţia x + x 6 = 0, x R .

12. Un obiect în formă de trunchi de piramidă patrulateră regulată se împachetează într-o cutie paralelipipedica de volum cât mai mic. Laturile bazelor şi înălţimea trunchilui sunt de: L = 10 cm, l = 6 cm, h = 4 cm. Cât la sută din volumul cutiei ocupă obiectul?

2

:: Soluţii Test 4 Partea I

1. 158;

2. 55000 lei/kg;

3. 11 ani;

4. 3;

5. A = (8;1];

6. 6 cm;

7. 24 l;

8. 10 cm;

9. 9 cm;

Partea II

10. cu 21 ani;

11. a) a

= -1;

b)

c) 2 u 2 ;

d) S = {+2, - 3};

f ( x ) = x 2 ;

::Test 5

Partea I

1. Dana are cu 79068 lei mai puţin decât Ioana. Dacă Ioana are 136572 lei, atunci Dana

are

lei.

2. Paul are 241500 lei, iar Dinu are de 23 ori mai puţin. Câţi lei are Dinu?

3. Cel mai mare divizor comun al numerelor 36 şi 45 este

4. 3500 g + 0,125 t =

5. Un trapez ABCD, AB||CD are lungimea liniei mijlocii de 12 cm. AB + CD = cm

6. Un dreptunghi are lungimea de 8 dm, iar lăţimea cu 30 cm mai mică decât lungimea. Aria

.

kg.

dreptunghiului este dm

2 .

7. Lungimea laturii unui hexagon regulat înscris într-un cerc cu raza de 6 cm este egală

cu

8. Măsura unui unghi este triplul măsurii altui unghi. Ştiind că suma măsurilor celor doua

unghiuri este de 150 o , atunci unghiul mai mic are măsura de

9. Raza unui cerc este de 4 cm. Aria cercului este cm

Partea II

2 .

grade.

10. Două obiecte costă împreună 900000 lei. După ce preţul primului obiect se măreşte cu 20%,

iar preţul celui de-al doilea obiect se micşorează cu 20% ele costă împreună 1000000 lei. Aflaţi preţul iniţial al fiecărui obiect.

11. Soluţiile ecuaţiei x 2 – 6x + 5 = 0, exprimate în centimetri reprezintă raza şi generatoarea unui cilindru circular drept.

a. Aflaţi aria laterală, totală şi volumul cilindrului.

b. Presupunând că cilindrul este confecţionat dintr-un metal cu densitatea de 7 g/cm 3 , să

se afle masa cilindrului.

12. Înălţimea şi apotema bazei unei piramide patrulatere regulate (măsurate in centimetri) sunt x

respectiv y, soluţii ale sistemului:

x + y = 8


2

x y =

4

a. Să se afle aria totală şi volumul piramidei.

b. Măsura unghiului diedru format de o faţă laterală cu planul bazei.

c. Arătaţi că feţele laterale opuse sunt incluse în plane perpendiculare.

d. Aflaţi distanţa de la un vârf al bazei la o faţă laterală opusă.

:: Soluţii Test 5 Partea I

1. 57504 lei;

2. 10500 lei;

3. 9;

4. 128,5 kg;

5. 24 cm;

6. 40 dm 2 ;

7. 6 cm;

8. 37 o 30´;

9. 16π cm 2 ;

Partea II

10.

11. a)

A

700000 lei; 200000 lei;

t

R = 5 cm, G = 1 cm sau R = 1 cm, G = 5 cm; A = 60π , V = 25π sau

t

= 12π ;

V

= 5π ;

A

l

= 10π

12.

b) m = 175π g sau m = 35π g;

h = 4cm = x, y = a p bazei = 4cm

a)

A t = 64(

A t = 64( 2 + 1) cm 2 ,

2 + 1) cm 2 ,

V =

b)

45 o ;

d)

d = 4

2 cm;

2 cm;

256 cm 3 ;

3

:: Test 6

Partea I

1. Rezultatul calculului: (2 - 3) 2 – 3(-2) este

.

2. Dacă 1 este soluţie a ecuaţiei 2ax – 3 = 5, atunci a =

3. ½ din 3 ore + ¾ dintr-o oră este egal cu

4. Triunghiul ABC este triunghi echilateral, iar E, F, P sunt mijloacele laturilor triunghiului. Dacă aria triunghiului EFP este egală cu 4 cm 2 , atunci aria triunghiului ABC este =

5. Soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 – 3x + 2 = 0 sunt

.

)

)

)

6. Punctele A, B, C aparţin unui cerc cu raza de 3 cm, astfel încât AB

BC

C A

a. Măsura unghiului ABC este egală cu

b. Lungimea coardei AB este egală cu

grade.

cm.

7. Lungimea diagonalei unui cub este de 3 3 cm. Suma lungimilor muchiilor cubului este egală cu

8. Lungimea unui cerc este 12π cm. Aria lui este

9. Media geometrica a numerelor |

12 π cm. Aria lui este 9. Media geometrica a numerelor | cm. cm 2 8

cm.

cm 2

Aria lui este 9. Media geometrica a numerelor | cm. cm 2 8 – 3| ş

8 – 3| şi |

9. Media geometrica a numerelor | cm. cm 2 8 – 3| ş i | 8

8 + 3| este

.

Partea II

10. Se dă funcţia

f

: R R , f ( x ) =

1

2

1

x .

a. Reprezentaţi grafic funcţia.

b. Aflaţi mR, astfel încât punctul M(2m, 3) să aparţină graficului funcţiei f .

c. Calculaţi valoarea expresiei:

f a

(

)

f

(

a

)

4

f

a − 

2

1

.

11. O lucrare poate fi terminată de 6 muncitori în 12 zile. După trei zile de lucru numărul muncitorilor se mareşte cu 50%. În câte zile se va efectua toată lucrarea? 12. Într-o piramidă patrulateră regulată înălţimea este de 8 cm, iar lungimea laturii bazei este de 12cm.

a. Aflaţi aria totală şi volumul piramidei.

b. Sinusul unghiuluiformat de doua muchii laterale opuse.

c. La ce distanţă de planul bazei trebuie facută o secţiune paralelă cu baza piramidei

astfel încât volumul piramidei mici să fie egal cu 1 7 din volumul trunchiului de

piramidă?

:: Soluţii Test 6 Partea I

1. 7;

2. a = 4;

9

3. 4 h = 2h 15min;

4. 16 cm 2 ;

5. S ={1; 2};

6. M (ABC) = 60 o ; AB = 3

7. 36 cm;

8. 36 π cm 2 ;

9. 1;

= 60 o ; AB = 3 7. 36 cm; 8. 36 π cm 2 ;

3 cm;

Partea II

b)

10. m = 4;

c)

5;

11. 9 zile;

12. A t = 384 cm 2 , V = 384 cm 3 ;

a)

b)

sin x =

12
12

17 2 ;

:: Test 7

Partea I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dacă 1 este soluţie a ecuaţiei 2x + a = 10, atunci a =

Dacă 2 este soluţie a ecuaţiei x 2 – 2ax + 7a – 10 = 0, atunci a =

Dacă A = {x|xZ * , |x| 3}, atunci A={

Dacă

Dan are de parcurs 100 km, dar el parcurge numai 10% din distanţă. Caţi km parcurge Dan?

Maria are 10 portocale. Dacă îi dă Soniei 5 2 din ele, atunci îi mai rămân Mariei

portocale.

O gradină în formă de pătrat se împrejmuieşte cu un gard de sârmă. Câţi metri de sârmă sunt necesari pentru gard, dacă se pun patru rânduri de sârmă şi se lasă 2 m pentru poarta, iar lungimea terenului este de 15 m?

Volumul unui rezervor în formă cubică a cărui muchie interioara este de 2 m este

dm 3

egal cu

Pentru a vopsi o suprafaţă de 1m 2 sunt necesare 250g vopsea. Ce suprafaţă poate fi vopsită cu

}

(-1) =

f

(

x = x x x +

)

3

2

2

3 atunci

f

l.

1 kg de vopsea?

Partea II

10. Fie funcţia f : R R , f ( x ) = 2 x + 1.

a. Reprezentaţi grafic funcţia.

b. Determinaţi a R, astfel încăt punctul A( a ;

a 2 ) să aparţină reprezentării grafice a

3

funcţiei f .

c. Să se rezolve ecuaţia ( x 1) f ( x 1) = 3. 11. Fie expresia :

2

x

x 3

1   : x

3

x

+

9

E( x ) =

x 3

x

+

3

x

a. Aflaţi x R pentru care expresia E( x ) nu are definită valoarea.

b. Arătaţi că E( x ) =

3

x

3

.

c. Să se reprezinte grafic funcţia f ( x ) =

1

(

E x

)

.

12. În prisma patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’, raza cercului circumscris bazei ABCD este

egală cu 6

raza cercului circumscris bazei ABCD este egal ă cu 6 2 cm, iar AA’ = 8

2 cm, iar AA’ = 8 cm.

a. Să se calculeze aria totală şi volumul prismei ABCDA’B’C’D’.

b. Sinusul unghiului format de dreapta AD’ cu planul (CC’A’).

:: Soluţii Test 7 Partea I

1. a = 8;

2. a = 2;

3. A = {±3; ±2; ±1};

4.

5. 10 km;

6. 6 portocale;

7. 232 m;

8. 8000 dm 3 = 8000 l;

9. 4 m 2 ;

f

(-1) = 1;

Partea II

10. b) a

c) (

x

= -1;

1) ( 1) = 3 2

f x

x

2

3

x

2 S = {2; -

11. x {3; 0}; x 2 - 3 x + 9 > 0 , x R.

a)

1

2

};

y C(4; 1 3 ) 1 3 x A(3;0) 4 -1 B(0;-1) x − 3
y
C(4; 1 3 )
1
3
x
A(3;0) 4
-1
B(0;-1)
x − 3 =
1
b) f : R − {0,3} → R , f ( x ) =
x
– 1;
3 3

12. a) AB = 12 cm; A l = 672 cm 2 ; At = 672 cm 2 ;

b) Sin m (AD’;(CC´A´)) =

3 26 ; 26
3
26 ;
26

V = 1 152 cm 3 ;

c) V OMNPQ = 192 cm 3 ; tg m (O’N; (ABC)) = 4 ;

3

:: Test 8

Partea I

1. Rezultatul calculului (-2)(-3) – (-2 + 3) 2 este

2. 30% dintr-un milion de lei este egal cu

3. Probabilitatea de a apărea faţa cu cifra 3 la aruncarea unui zar este de

4. Un cerc are raza de 3 cm. Coarda care subîntinde un arc de 60 o are lungimea egală

lei.

cu

cm.

5. Dintre numerele 5

6. Cel mai mare număr natural mai mic decât 2 3 este

3
3

şi 3

mai mare num ă r natural mai mic decât 2 3 este 3 ş i 3

5 mai mare este

r natural mai mic decât 2 3 este 3 ş i 3 5 mai mare este

7. Un teren are forma unui dreptunghi cu lungimea de 130 m si

lăţimea de 110 m. Aria suprafeţei terenului este de

hectare.

8. Un rezervor în formă de cub are muchia interioară egala cu

50 cm. Capacitatea rezervorului este de

litri.

9. Aflaţi x o din figura alăturată ştiind că d 1 şi d 2 sunt paralele.

d 1 3x o – 20 o x o d 2
d 1
3x o – 20 o
x o
d 2

Partea II

10. Să se arate că raportul :

fi n N.

 

2

n

+

2

n

+

1

+

2

n

+

2

+

2

n

+

3

+

2

n

+

4

 

3

n

+

3

2

2

n

+

3

n

+

1

4

n

+

1

3

n

2

2

n

+

3

se poate simplifica prin 31 oricare ar

11. Un vas în formă de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 10cm, 20cm şi 30cm este plin cu apă. Îl deşertăm într-un vas cilindric cu raza de 8cm. Până la ce înălţime se ridică apa?

12. Preţul unui obiect s-a majorat cu 10%. După un timp oarecare obiectul s-a majorat din nou cu 10%, ajungând astfel să coste 1331000 lei.

a. Aflaţi preţul iniţial al obiectului.

b. Cu ce procent din preţul iniţial s-a mărit preţul obiectului după cele două majorări?

:: Soluţii Test 8 Partea I

1.

5;

 

2.

300000 lei;

3.

1

6

;

 

4.

3 cm;

5.

5

5. 5 3 ;

3 ;

6.

3;

7.

1,43 ha;

8.

125 dm 3 = 125 l;

9.

50 o ;

 

Partea II

10.

2

n

(1

+ +

2

2

2

+

2

3

+

2

n

)

 

n

12 (27

+

12

8)

=

2

n

31

12

n

31

, deci se poate simplifica prin 31 ( ) nN.

11. V paralelipipedului drept. = 6000 cm 3 = volumul cilindrului ocupat de apă; aproximativ 30 cm.

12.

110

a) Fie x lei preţul iniţial; 100

x lei preţul după prima majorare;

110

100

110

100

xlei preţul după a doua majorare. Preţul iniţial este x = 1100000 lei.

:: Test 9

Partea I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Rezultatul calculului 2,5 10

2

2500 :10 este

Dacă 53a se divide la 2 atunci a {

}

3

Dacă 4

din distanţa dintre două oraşe este de 60 km, atunci distanţa dintre cele două oraşe

este de

km.

Într-un isoscel măsura unghiului de la bază este dublul măsurii unghiului opus bazei. Măsura

unghiului opus bazei este de

Raza unui disc circular este de 5 cm. Aria lui este de

Dacă 1 este soluţia ecuaţiei 2(1-a) x = - a + 1, atunci a =

Dacă – 1 este soluţie a ecuaţiei 2ax 2 – 3x – a + 2 = 0, atunci a =

Factorizarea numărului 3x 2 – x – 2 este

Secţiunea axială a unui cilindru circular drept este un pătrat cu latura egală cu 6 cm. Volumul

grade.

cm

2 .

este 3 .

cilindrului cm

Partea II

10. Se dau rapoartele

f

1

(

x ) =

2

x

1

2

x

+

2

x

+

1

şi

f

2

(

x ) =

2

x

+

6

x

+

9

2

x

+

4

x

+

3

.

a. Aflaţi valorile lui x R, pentru care rapoartele date nu au definită valoarea.

b. Simplificaţi fiecare raport.

c. Arătaţi că

f

1

(

x

f

2

(

x

)

x 1 ) = x + 3

d. Aflaţi valorile întregi ale lui x pentru care

x

1

x

+ 3

este număr întreg.

1

11. Se dau punctele A(0, 1) şi B( 2 , 0).

a. Determinaţi funcţia liniară

f

a cărei grafic conţine punctele A şi B; reprezentaţi

grafic funcţia

f

.

b. În acelaşi sistem de axe de coordonate în care aţi reprezentat funcţia

1 x

2

1

funcţia

intersecţie a graficelor celor două funcţii.

g : R R,

g ( x ) =

f , reprezentaţi

) de

, apoi aflaţi coordonatele punctului M( x ,

y

c. Arătaţi că reprezentările grafice a celor două funcţii f şi g sunt două drepte perpendiculare.

12. Un corp se compune dintr-un cilindru şi două conuri aşezate unul pe o bază a cilindrului şi

celălalt con pe cealaltă bază a cilindrului. Ştiind că înălţimea cilindrului este egală cu înălţimea fiecărui con şi este egală cu 3 cm, iar razele cilindrului şi a conurilor sunt egale şi sunt de 4 cm, se cere:

a. Volumul corpului;

b. Aria totală a corpului;

:: Soluţii Test 9

Partea I

1. 0;

2. a{0;2;4;6;8};

3. 80 km;

4. 36 o ;

5. 25π cm 2 ;

6. a = 1;

7. a = -5;

8. (x – 1)(3x + 2);

9. 54π cm 3 ;

Partea II

10. a)

b)

c)

f

1

f

1

f

1

(

(

( x

x ) nu este definit pentru x {1}şi f ( x ) nu este definit pentru x {1;3};

x ) =

2

x

x

x

1

x

+ 3

x

+ 1

;

+ 1

1

şi

f

2

(

x ) =

)

f

2

( x

)

= x +

3

;

d) x {1;1;2;4;5;7};

11. a = −2; b = 1; f ( x ) = −2 x + 1;

a)

b)

c)

M(

Se

4

5

3

5

);

;

ştie că dacă f : R R; f ( x ) = ax + b şi g : R R , g ( x ) = mx + n , atunci graficele

celor două funcţii sunt perpendiculare dacă a m = - 1. Avem a = - 2, m =

1 2 ; deci

a m = -

1, deducem că dreptele sunt perpendiculare. 12. a) V corpului = 80π cm 3 ;

b) A t corp = 64π cm 3 ;

c)m = V ρ ; m corpului = 80π cm 3

g

7 cm

3

= 560π g .

:: Test 10

Partea I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dacă 2 este soluţia ecuaţiei 2mx – 5 = 1, atunci m =

Fie funcţia f : R R , f ( x ) = −2 x + 1. Valoarea expresiei:

.

f (0) + f (1) + f (-1) + f (2) + f (-2) este egală cu

Soluţiile ecuaţiei : x 2 + x - 6 = 0 sunt x 1 =

Raportul

Perimetrul unui pătrat este 20 cm .Aria lui este egală cu

Fie funcţia f : R R , f ( x ) = ax + b . Dacă graficul funcţiei trece prin punctele

şi x 2 =

}.

.

3

x

5

x 2 9

nu are definită valoarea pentru x {

cm

2

A(-1;-1) şi B(1;3) atunci

a =

şi b = 3 . cm este egal cu
şi b =
3
.
cm este egal cu

Volumul unui cub cu diagonala de 4

Aria totală a unui cilindru circular drept cu R = 3 cm şi h = 4 cm este egală cu

Aria laterală a unui con circular drept cu R = 4 cm şi G = 5 cm este egală cu

cm

3

.

cm

cm

2 .

2 .

Partea II

10. Se consideră funcţia f : R R, f ( x ) = x +2.

a. Reprezentaţi graficul funcţiei.

b. Rezolvaţi ecuaţia f ( x ) = x 2 .

c. Determinaţi x Z-{1} astfel încât fracţia

d. Determinaţi mR, astfel încât punctul M(2m;m-1) să aparţină reprezentării grafice a

f x

(

)

x 1

să fie număr întreg.

funcţiei f .

11. Dintr-un bloc de cupru în formă de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 25 cm , 16 cm şi 40 cm se face sârmă cu diametrul de 0,8 mm .Ce lungime are sârma ?

12. Determinaţi mR astfel încât ecuaţia (m + 3)x 2 - 2(m - 1)x + m - 2 = 0 are:

a. Soluţii reale şi diferite.

b. Soluţii reale şi egale.

c. Nu are soluţii reale.

:: Soluţii Test 10

Partea I

 

3

1)

m = 2 ;

 

2)

5;

3)

x 1 = 2 şi x x{± 3}; 25 cm 2 ;

2

4)

5)

6)

a

= 2 şi b

7)

64 cm 3 ; 42π cm 2 ; 20π cm 2 ;

 

8)

9)

= -3;

=1;

Partea II 10) b) S = {2,1};

c) x {2,0,4,2};

d) m = -3;

11) 31 847m . 12) = 4(-3m + 7), mR-{3}

Pentru –3m +

7 0 ecuaţia are soluţii

reale şi distincte , adică

{3}m(-

7

; ) - {3}.

3

Pentru m = 7 ecuaţia are soluţii reale şi egale.

3

Pentru m

∈   7

3

,∞   ecuaţia nu are soluţii reale.

pentru m

7

3

şi mR-

:: Test 11

Partea I

1. Rezultatul calculului: 125 + 26 35 este

2. Dintre numerele 2012 şi 2112 divizibil cu 3 este

3. Dacă f(x)=-3x + 4, atunci f(0)=

4. Dacă | x – 3 |=2, atunci x=

5. În triunghiul ABC dreptunghic în A , m( B )=30 o . Dacă CB=10cm, atunci AC=

6. Lungimea cercului cu raza de 3cm este egală cu

7. Un dreptunghi are lungimea egală cu dublul lăţimii. Dacă lăţimea este de 10m, atunci perimetrul dreptunghiului este egal cu

8. Soluţiile ecuaţiei x 2 – 5x + 6=0 sunt

9. Într-un cilindru circular drept R=4cm şi h=5cm. Volumul cilindrului este egal cm

.

.

.

)

)

.

cu 3 .

Partea II

ştiind că

10.

graficele acestora conţin punctul M(1, a + 2b). b) Pentru a=-1 şi b=0 reprezentaţi în acelaşi sistem de axe de coordonate funcţiile f( x ) şi g( x ) şi apoi aflaţi măsura unghiului format de graficele celor două funcţii. 11. Avem un vas cilindric circular drept cu R=3cm şi h=12cm. O furnică porneşte de la un punct A al cercului de bază al cilindrului, face o dată ocolul vasului şi ajunge pe cercul bazei superioare într-un punct A’ situat pe aceeaşi generatoare cu punctul A de plecare. Furnica merge pe drumul cel mai scurt. Se cere lungimea drumului parcurs de furnică.

a)

Să se determine funcţiile: f , g : R R, unde f ( x ) = x + 2 a şi

g ( x ) = − x + b ,

:: Soluţii Test 11

Partea I

1)

1035

2)

2112

3)

4

4)

x=5 sau x=1

5)

5cm

6)

6π cm

7)

60cm

8)

S={2, 3}

9)

80π cm 3

Partea II

10)

a)

M(1, a

M(1, a

+

+

2b)

2b)

G

G

f

g

2

f

g

(1)

(1)

= +

a

a

= +

a

= +

2b.

2b.

f

g

(1)

(1)

, dar

 +

1

− +

1

a

2

b

rezolvând sistemul

+

2

b

a=-1 şi b=0.

b a

=

= +

1

2

1

=− +

a

b

b)

f : R R,

f ( x ) = x 2