Sunteți pe pagina 1din 134

Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.

ro

:: Test 1

Partea I
1. Numărul care este cu 12 mai mic decât 79 este______.
2. Primele două zecimale exacte ale numărului 5 3 sunt ______ .
3. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 24 şi 36 este ______ .
4. Rezultatul calculului : 29 ⋅ 35 – 1800 : 2 + 102 este______ .
5. Diagonala unui pătrat face cu latura sa un unghi de ______ .
6. Suprafaţa unui teren dreptunghiular cu dimensiunile de 200 m şi 100 m este de ___ha;
7. Aria unui triunghi dreptunghic şi isoscel este de 16 cm2. Lungimea catetei triunghiului este
de ______ cm;
8. Lungimea liniei mijlocii într-un triunghi echilateral este de 4 cm. Perimetrul triunghiului
echilateral este egal cu ______ cm;
9. Măsura unui unghi al unui hexagon regulat este de ______o;

Partea II
10. Care este cel mai mic număr natural care împărţit la 4 dă restul 3, împărţit la 6 dă restul 5 şi
împărţit la 8 dă restul 7?
11. Un obiect costă 900000 lei. Preţul lui se majorează cu 10%, apoi, după un timp, se reduce
cu 10%. Aflaţi noul preţ al obiectului.
12. Arătaţi că : (a + b)(b + c)(a + c) ≥ 8abc, oricare ar fi numerele reale a; b; c ≥ 0;
13. O piramidă patrulateră regulată are apotema bazei egală cu 3 2 cm şi înălţimea egală
cu 3 2 . Se cere:
a. Aria totală şi volumul piramidei
b. Măsura unghiului format de două feţe laterale opuse
c. La ce distanţă de planul bazei trebuie dus un plan paralel cu baza astfel încât ariile
laterale ale celor corpuri formate să fie egale. Aflaţi cât la suta reprezintă volumul
piramidei mici din volumul trunchiului de piramidă obţinute astfel.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 1
Partea I
1. 67;
2. 66;
3. 72;
4. 215;
5. 45o;
6. 2 ha;
7. 4 2 cm;
8. 24 cm;
9. 120o;

Partea II
10. 23;
11. 891000 lei;
12. Se foloseşte inegalitatea mediilor: (a + b) ≥ 2 a ⋅ b , ∀ a; b ≥ 0;
13. a) At = 72 (1 + 2) cm2; V = 72 2 cm3;
b) 90 o;
c) OO’ = 3( 2 - 1) cm; x% ≈ 54%;

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 2

Partea I
1. Rezultatul calculului: 756 - 23 ⋅ 29 este ______ .
2. Soluţia reală a ecuaţiei: 2x - 7 = 9 este______ .
3. Media geometrică a numerelor x = 3 - 1 şi y = 3 + 1 este ______ .
4. Dintre numerele 2 3 şi 3 2 mai mare este ______ .
5. Dacă E(x) = - 2x2 +3x - 5, atunci E(-1) este egal cu ______ .
6. Lungimea laturii unui pătrat este de 3 cm. Lungimea diagonalei pătratului este egală
cu ______ cm.
7. Un teren în formă de pătrat are lungimea laturii de 100 m. Aria suprafeţei terenului este
de ______ ha.
8. 25% din 1750000 este ______ lei.
9. Dacă 5 m de stofă costă 850000 lei, atunci cât vor costa 9 m de stofă de acelaşi fel?

Partea II
10. Se dau funcţiile: f : R → R, f ( x) = 2 x − 3 şi g : R → R, g ( x) = −3x + 2 .
a. Să se reprezinte în acelaşi sistem de axe ortogonale cele două funcţii şi să se afle
coordonatele punctului de intersecţie al graficelor celor două funcţii.
b. Să se verifice dacă punctul M(-1,3) aparţine reprezentării grafice a funcţiei f .
c. Să se determine punctul de pe graficul funcţiei g astfel încât ordonata punctului să fie
egală cu dublul abscisei punctului.
11. Să se demonstreze că oricare ar fi numerele reale a şi b, a, b>0, avem îndeplinită relaţia:
a. a + b ≥ 2 a ⋅ b
a b
b. + ≥2
b a
12. Într-o piramidă triunghiulară regulată VABC avem latura bazei AB = 6 3 cm şi înălţimea
VO = 4 cm. Se cere:
a. Aria totală şi volumul piramidei.
b. Tangenta unghiului format de muchia laterală cu planul bazei.
c. Distanţa de la punctul A la planul (VBC).

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 2
Partea I
1. 89;
2. 8;
3. 2;
4. 3 2 ;
5. –10;
6. 3 2 cm;
7. 1 ha;
8. 437500;
9. 1530000 lei;

Partea II
10.
a. Gf I Gg = M1(1;-1);
b. M(-1,3) ∉ Gf ;
2 4
c. N( ; );
5 5
11. a) ( a − b ) 2 ≥ 0 ⇔ a + b ≥ 2 a ⋅ b , ∀a; b > 0 .
a b
b) (a − b) 2 ≥ 0 ⇔ a 2 + b 2 ≥ 2ab ⇔ + ≥ 2, ∀a; b > 0 ;
b a
12.
a. Apotema piramidei VE = 5 cm; At = 72 3 ; V = 36 3 ;
2
b. tg m( VCˆ O ) = ;
3
c. d(A;(VBC)) = 7,2 cm;

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 3

Partea I
1. Dacă 25 x M 3, atunci x ∈ {______}
2. Primele două zecimale exacte ale numărului 2 5 sunt ______ .
3. Cel mai mare divizor al numerelor 24 şi 36 este______ .
4. Rezultatul calculului : (3 2 − 2)(1 − 2 2 ) + 10 − 14 6 : 2 3 este______ .
5. Doi muncitori termină o lucrare în 7 zile. 7 muncitori vor termina lucrarea în______zile.
6. Dacă x – y = 4 şi y + z = 5, atunci 3x + y + 4z = ______ .
7. Dacă măsurile unghiurilor unui triunghi sunt direct proporţionale cu numerele 2;3 şi 4, atunci
măsurile unghiurilor triunghiului sunt egale cu______ .
8. Suplementul unghiului de 60o 30’ este______ .
9. Soluţia inecuaţiei –2x + 3 > +5, x ∈R este______ .

Partea II
10. Fie funcţia f : R → R, f ( x) = (a − 2) x + 1, a ∈ R .
a +1
a. Aflaţi a ∈ R, astfel încât punctul A(1; ) să aparţină graficului funcţiei f .
2
b. Pentru a = 3 reprezentaţi grafic funcţia.
c. Pentru a = 3, aflaţi punctele de pe graficul funcţiei f astfel încât
|x + 2| = |2y - 1|.
x 3 − 6 x 2 + 11x − 6
11. Fie raportul: F( x )=
x 2 − 3x + 2
a. Aflaţi valorile reale ale lui x pentru care raportul F( x ) nu are definită valoarea.
b. Simplificaţi raportul F( x )
12. Se dă o prismă triunghiulară regulată ABCA’B’C’ cu latura bazei de 6cm şi înălţimea
de 6cm. Se cere:
a. Aria totală şi volumul prismei.
b. Distanţa de la punctul B’ la latura [AC].
c. Cosinusul unghiului format de dreptele A’C şi BC’.
d. Tangenta unghiului format de dreapta C’B cu planul (ACC’).

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 3
Partea I
1. x ∈ {2;5;8};
2. 47;
3. 12;
4. – 4;
5. 2 zile;
6. 32;
7. 40o; 60o; 80o;
8. 119o30’
9. x ∈ (- ∞ , -1).

Partea II
10. a) a = 3;
b) f : R → R, f ( x) = x + 1 ;
c) M(1, 2) şi M(-1, 0);
11. a) x ∈ {1, 2};
( x − 1)( x − 2)( x − 3)
b) F( x ) = = x − 3;
( x − 1)( x − 2)
12. a) At = 18 (6 + 3 ) cm2; V = 54 3 cm3;
b) d(B’;AC) = 3 7 ;
c) Prin mijlocul M al segmentului [CC’] se duc paralele la A’C şi BC’;
1
cos m ∠ ( A' C ; BC ' ) = − ;
4
15
d) tg m ∠ (C’B;(ACC’)) = ;
5

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 4

Partea I
1. Rezultatul calculului 170-120:10 este ______ .
2. 3 kg de bomboane cu 30000 lei/kg se amestecă cu 5 kg de bomboane cu 70000 lei/kg. Un kg
de bomboane amestec costă ______ lei/kg.
3. Nică şi Zita au impreună 35 ani. Nică are de două ori vârsta Zitei şi încă 2 ani. Câţi ani
are Zita?
7
4. Numărul natural cuprins între 2, 11 şi este ______ .
2
5. Scrieţi ca interval mulţimea A={x ∈ R|-8 < x ≤ 1}=______ .
6. Într-un triunghi dreptunghic lungimea ipotenuzei este de 10 cm şi lungimea unei catete este
de 8 cm. Lungimea celeilalte catete este de______cm.
7. Un rezervor are forma unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile interioare de 40cm,
30cm, şi 20 cm. Capacitatea rezervorului este de ______l.
8. Punctele A şi B se găsesc la distanţa de 5cm faţă de un punct 0 şi sunt simetrice faţă de
punctul 0. Distanţa dintre punctele A şi B este de ______cm.
9. Lungimea unui cerc este de 18π cm. Lungimea razei lui este de______cm.

Partea II
10. Un tată are 61 de ani, iar fiul său 29 de ani. Cu câţi ani în urmă a fost tatăl de 5 ori mai în
vârstă decât fiul?
11. Se dă funcţia: f : R → R, f ( x) = x + 2a .
a. Determinaţi a ∈R, astfel încât punctul A( a +2; -1) să aparţină reprezentării grafice a
funcţiei f .
b. Reprezentaţi grafic funcţia f pentru a = -1.
c. Pentru a = -1, determinaţi aria triunghiului format de graficul funcţiei şi axele de
coordonate.
d. Rezolvaţi ecuaţia x 2 + x − 6 = 0, x ∈ R .
12. Un obiect în formă de trunchi de piramidă patrulateră regulată se împachetează într-o cutie
paralelipipedica de volum cât mai mic. Laturile bazelor şi înălţimea trunchilui sunt de: L = 10
cm, l = 6 cm, h = 4 cm. Cât la sută din volumul cutiei ocupă obiectul?

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 4
Partea I
1. 158;
2. 55000 lei/kg;
3. 11 ani;
4. 3;
5. A = (− 8;1] ;
6. 6 cm;
7. 24 l;
8. 10 cm;
9. 9 cm;

Partea II
10. cu 21 ani;
11. a) a = -1;
b) f ( x) = x − 2 ;
c) 2 u2;
d) S = {+2, - 3};
12. 65,(3)%.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

::Test 5

Partea I
1. Dana are cu 79068 lei mai puţin decât Ioana. Dacă Ioana are 136572 lei, atunci Dana
are ______lei.
2. Paul are 241500 lei, iar Dinu are de 23 ori mai puţin. Câţi lei are Dinu?
3. Cel mai mare divizor comun al numerelor 36 şi 45 este______ .
4. 3500 g + 0,125 t = ______kg.
5. Un trapez ABCD, AB||CD are lungimea liniei mijlocii de 12 cm. AB + CD =______cm
6. Un dreptunghi are lungimea de 8 dm, iar lăţimea cu 30 cm mai mică decât lungimea. Aria
dreptunghiului este ______dm2.
7. Lungimea laturii unui hexagon regulat înscris într-un cerc cu raza de 6 cm este egală
cu______.
8. Măsura unui unghi este triplul măsurii altui unghi. Ştiind că suma măsurilor celor doua
unghiuri este de 150o, atunci unghiul mai mic are măsura de______ grade.
9. Raza unui cerc este de 4 cm. Aria cercului este ______cm2.
Partea II
10. Două obiecte costă împreună 900000 lei. După ce preţul primului obiect se măreşte cu 20%,
iar preţul celui de-al doilea obiect se micşorează cu 20% ele costă împreună
1000000 lei. Aflaţi preţul iniţial al fiecărui obiect.
11. Soluţiile ecuaţiei x2 – 6x + 5 = 0, exprimate în centimetri reprezintă raza şi generatoarea unui
cilindru circular drept.
a. Aflaţi aria laterală, totală şi volumul cilindrului.
b. Presupunând că cilindrul este confecţionat dintr-un metal cu densitatea de 7 g/cm3, să
se afle masa cilindrului.
12. Înălţimea şi apotema bazei unei piramide patrulatere regulate (măsurate in centimetri) sunt x
 x+ y =8
respectiv y, soluţii ale sistemului: 
2 x − y = 4
a. Să se afle aria totală şi volumul piramidei.
b. Măsura unghiului diedru format de o faţă laterală cu planul bazei.
c. Arătaţi că feţele laterale opuse sunt incluse în plane perpendiculare.
d. Aflaţi distanţa de la un vârf al bazei la o faţă laterală opusă.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 5
Partea I
1. 57504 lei;
2. 10500 lei;
3. 9;
4. 128,5 kg;
5. 24 cm;
6. 40 dm2;
7. 6 cm;
8. 37o30´;
9. 16π cm2;

Partea II
10. 700000 lei; 200000 lei;
11. a) R = 5 cm, G = 1 cm sau R = 1 cm, G = 5 cm; At = 60π ,V = 25π sau
At = 12π ;V = 5π ; Al = 10π
b) m = 175π g sau m = 35π g;
12. h = 4cm = x, y = ap bazei = 4cm
256 3
a) At = 64( 2 + 1) cm2, V = cm ;
3
b) 45o;
d) d = 4 2 cm;

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 6

Partea I
1. Rezultatul calculului: (2 - 3)2 – 3(-2) este______ .
2. Dacă 1 este soluţie a ecuaţiei 2ax – 3 = 5, atunci a = ______ .
3. ½ din 3 ore + ¾ dintr-o oră este egal cu______ .
4. Triunghiul ABC este triunghi echilateral, iar E, F, P sunt mijloacele laturilor triunghiului.
Dacă aria triunghiului EFP este egală cu 4 cm2, atunci aria triunghiului ABC este = ______ .
5. Soluţiile reale ale ecuaţiei x2 – 3x + 2 = 0 sunt ______ .
) ) )
6. Punctele A, B, C aparţin unui cerc cu raza de 3 cm, astfel încât AB ≡ BC ≡ CA
a. Măsura unghiului ABC este egală cu ______ grade.
b. Lungimea coardei AB este egală cu ______ cm.
7. Lungimea diagonalei unui cub este de 3 3 cm. Suma lungimilor muchiilor cubului este egală
cu ______ cm.
8. Lungimea unui cerc este 12π cm. Aria lui este ______ cm2
9. Media geometrica a numerelor | 8 – 3| şi | 8 + 3| este______ .

Partea II
1
10. Se dă funcţia f : R → R, f ( x) = x − 1.
2
a. Reprezentaţi grafic funcţia.
b. Aflaţi m ∈ R, astfel încât punctul M(2m, 3) să aparţină graficului funcţiei f .
 a − 1
c. Calculaţi valoarea expresiei: f (a) − f (−a ) − 4 ⋅ f  .
 2 
11. O lucrare poate fi terminată de 6 muncitori în 12 zile. După trei zile de lucru numărul
muncitorilor se mareşte cu 50%. În câte zile se va efectua toată lucrarea?
12. Într-o piramidă patrulateră regulată înălţimea este de 8 cm, iar lungimea laturii bazei este
de 12cm.
a. Aflaţi aria totală şi volumul piramidei.
b. Sinusul unghiuluiformat de doua muchii laterale opuse.
c. La ce distanţă de planul bazei trebuie facută o secţiune paralelă cu baza piramidei
1
astfel încât volumul piramidei mici să fie egal cu din volumul trunchiului de
7
piramidă?

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 6
Partea I
1. 7;
2. a = 4;
9
3. h = 2h 15min;
4
4. 16 cm2;
5. S ={1; 2};
6. M ∠ (ABC) = 60o; AB = 3 3 cm;
7. 36 cm;
8. 36 π cm 2;
9. 1;

Partea II
10. b) m = 4;
c) 5;
11. 9 zile;
12. a) At = 384 cm2, V = 384 cm3;
12 2
b) sinx = ;
17
c) La 4 cm faţă de bază;

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 7

Partea I
1. Dacă 1 este soluţie a ecuaţiei 2x + a = 10, atunci a = ______ .
2. Dacă 2 este soluţie a ecuaţiei x2 – 2ax + 7a – 10 = 0, atunci a = ______ .
3. Dacă A = {x|x ∈ Z*, |x| ≤ 3}, atunci A={______}
4. Dacă f ( x) = x 3 − 2 x 2 − x + 3 atunci f (-1) = ______ .
5. Dan are de parcurs 100 km, dar el parcurge numai 10% din distanţă. Caţi km parcurge Dan?
2
6. Maria are 10 portocale. Dacă îi dă Soniei din ele, atunci îi mai rămân Mariei ______
5
portocale.
7. O gradină în formă de pătrat se împrejmuieşte cu un gard de sârmă. Câţi metri de sârmă sunt
necesari pentru gard, dacă se pun patru rânduri de sârmă şi se lasă 2 m pentru poarta, iar
lungimea terenului este de 15 m?
8. Volumul unui rezervor în formă cubică a cărui muchie interioara este de 2 m este ______ dm3
egal cu ______l.
9. Pentru a vopsi o suprafaţă de 1m2 sunt necesare 250g vopsea. Ce suprafaţă poate fi vopsită cu
1 kg de vopsea?

Partea II
10. Fie funcţia f : R → R, f ( x) = 2 x + 1 .
a. Reprezentaţi grafic funcţia.
a−2
b. Determinaţi a ∈ R, astfel încăt punctul A( a ; ) să aparţină reprezentării grafice a
3
funcţiei f .
c. Să se rezolve ecuaţia ( x − 1) f ( x − 1) = 3 .
11. Fie expresia :
 x x − 3  x 2 − 3x + 9
E( x ) =  + − 1 :
 x−3 x  3x
a. Aflaţi x ∈ R pentru care expresia E( x ) nu are definită valoarea.
3
b. Arătaţi că E( x ) = .
x−3
1
c. Să se reprezinte grafic funcţia f ( x ) = .
E ( x)
12. În prisma patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’, raza cercului circumscris bazei ABCD este
egală cu 6 2 cm, iar AA’ = 8 cm.
a. Să se calculeze aria totală şi volumul prismei ABCDA’B’C’D’.
b. Sinusul unghiului format de dreapta AD’ cu planul (CC’A’).
c. Fie M, N, P, Q mijloacele laturilor [AB], [BC], [CD] şi respectiv [AD], şi O’ centrul
pătratului A’B’C’D’. Aflaţi volumul piramidei O’MNPQ şi tangenta unghiului format
de o muchie laterală a acestei piramide cu planul bazei.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 7
Partea I
1. a = 8;
2. a = 2;
3. A = {±3; ±2; ±1};
4. f (-1) = 1;
5. 10 km;
6. 6 portocale;
7. 232 m;
8. 8000 dm 3 = 8000 l;
9. 4 m2;

Partea II
10. b) a = -1;
1
c) ( x − 1) f ( x − 1) = 3 ⇔ 2 x 2 − 3 x − 2 ⇒ S = {2; - };
2
11. a) x ∈ {3; 0}; x 2 - 3 x + 9 > 0 , ∀ x ∈ R.
y

1
C(4; )
1
3
3
x
A(3;0) 4
-1
B(0;-1)

x−3 1
b) f : R − {0,3} → R , f ( x ) = = x – 1;
3 3
12. a) AB = 12 cm; Al = 672 cm2 ; At = 672 cm2; V = 1 152 cm3;
3 26
b) Sin m ∠ (AD’;(CC´A´)) = ;
26
4
c) VO’MNPQ = 192 cm3; tg m ∠ (O’N; (ABC)) = ;
3

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 8

Partea I
1. Rezultatul calculului (-2)(-3) – (-2 + 3)2 este ______ .
2. 30% dintr-un milion de lei este egal cu ______ lei.
3. Probabilitatea de a apărea faţa cu cifra 3 la aruncarea unui zar este de _____ .
4. Un cerc are raza de 3 cm. Coarda care subîntinde un arc de 60o are lungimea egală
cu ______cm.
5. Dintre numerele 5 3 şi 3 5 mai mare este ______.
6. Cel mai mare număr natural mai mic decât 2 3 este ______.
7. Un teren are forma unui dreptunghi cu lungimea de 130 m si d1
lăţimea de 110 m. Aria suprafeţei terenului este de ______ hectare. 3xo – 20o
8. Un rezervor în formă de cub are muchia interioară egala cu
50 cm. Capacitatea rezervorului este de ______ litri. d2 xo
o
9. Aflaţi x din figura alăturată ştiind că d1 şi d2 sunt paralele.

Partea II
2 n + 2 n +1 + 2 n + 2 + 2 n +3 + 2 n + 4
10. Să se arate că raportul : se poate simplifica prin 31 oricare ar
3 n +3 ⋅ 2 2 n + 3 n +1 ⋅ 4 n +1 − 3 n ⋅ 2 2 n +3
fi n ∈ N.
11. Un vas în formă de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 10cm, 20cm şi 30cm este
plin cu apă. Îl deşertăm într-un vas cilindric cu raza de 8cm. Până la ce înălţime se ridică apa?
12. Preţul unui obiect s-a majorat cu 10%. După un timp oarecare obiectul s-a majorat din nou cu
10%, ajungând astfel să coste 1331000 lei.
a. Aflaţi preţul iniţial al obiectului.
b. Cu ce procent din preţul iniţial s-a mărit preţul obiectului după cele două majorări?

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 8
Partea I
1. 5;
2. 300000 lei;
1
3. ;
6
4. 3 cm;
5. 5 3 ;
6. 3;
7. 1,43 ha;
8. 125 dm3 = 125 l;
9. 50o;

Partea II
2 n (1 + 2 + 2 2 + 2 3 + 2 n ) 2 n ⋅ 31
10. = n , deci se poate simplifica prin 31 ( ∀ ) n ∈ N.
12 n (27 + 12 − 8) 12 ⋅ 31
3
11. Vparalelipipedului drept.= 6000 cm = volumul cilindrului ocupat de apă; aproximativ 30 cm.
110
12. a) Fie x lei preţul iniţial; x lei preţul după prima majorare;
100
110  110 
 xlei  preţul după a doua majorare. Preţul iniţial este x = 1100000 lei.
100  100 
b) 21%

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 9

Partea I
1. Rezultatul calculului 2,5 ⋅ 10 2 − 2500 : 10 este _____.
2. Dacă 53a se divide la 2 atunci a ∈ {_____}
3
3. Dacă din distanţa dintre două oraşe este de 60 km, atunci distanţa dintre cele două oraşe
4
este de ______ km.
4. Într-un isoscel măsura unghiului de la bază este dublul măsurii unghiului opus bazei. Măsura
unghiului opus bazei este de ______ grade.
5. Raza unui disc circular este de 5 cm. Aria lui este de ______cm2.
6. Dacă 1 este soluţia ecuaţiei 2(1-a) x = - a + 1, atunci a = ______ .
7. Dacă – 1 este soluţie a ecuaţiei 2ax2 – 3x – a + 2 = 0, atunci a = ______ .
8. Factorizarea numărului 3x2 – x – 2 este ______ .
9. Secţiunea axială a unui cilindru circular drept este un pătrat cu latura egală cu 6 cm. Volumul
cilindrului este______cm3.

Partea II
x2 −1 x 2 + 6x + 9
10. Se dau rapoartele f1 ( x ) = 2 şi f 2 ( x ) = 2 .
x + 2x + 1 x + 4x + 3
a. Aflaţi valorile lui x ∈ R, pentru care rapoartele date nu au definită valoarea.
b. Simplificaţi fiecare raport.
f ( x) x − 1
c. Arătaţi că 1 =
f 2 ( x) x + 3
x −1
d. Aflaţi valorile întregi ale lui x pentru care este număr întreg.
x+3
1
11. Se dau punctele A(0, 1) şi B( , 0).
2
a. Determinaţi funcţia liniară f a cărei grafic conţine punctele A şi B; reprezentaţi
grafic funcţia f .
b. În acelaşi sistem de axe de coordonate în care aţi reprezentat funcţia f , reprezentaţi
1
funcţia g : R → R, g ( x ) = x − 1 , apoi aflaţi coordonatele punctului M( x , y ) de
2
intersecţie a graficelor celor două funcţii.
c. Arătaţi că reprezentările grafice a celor două funcţii f şi g sunt două drepte
perpendiculare.
12. Un corp se compune dintr-un cilindru şi două conuri aşezate unul pe o bază a cilindrului şi
celălalt con pe cealaltă bază a cilindrului. Ştiind că înălţimea cilindrului este egală cu
înălţimea fiecărui con şi este egală cu 3 cm, iar razele cilindrului şi a conurilor sunt egale şi
sunt de 4 cm, se cere:
a. Volumul corpului;
b. Aria totală a corpului;
c. Masa corpului, presupunând că el este confecţionat din metal a cărui densitate este
de 7 g/cm3.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 9
Partea I
1. 0;
2. a ∈ {0;2;4;6;8};
3. 80 km;
4. 36o;
5. 25 π cm2;
6. a = 1;
7. a = -5;
8. (x – 1)(3x + 2);
9. 54 π cm3;

Partea II
10. a) f1 ( x ) nu este definit pentru x ∈ {− 1} şi f 2 ( x ) nu este definit pentru x ∈ {− 1;−3};
x −1 x+3
b) f1 ( x ) = şi f 2 ( x ) = ;
x +1 x +1
f ( x) x − 1
c) 1 = ;
f 2 ( x) x + 3
d) x ∈ {1;−1;−2;−4;−5;−7} ;
11. a) a = −2; b = 1; f ( x) = −2 x + 1 ;
4 3
b) M( ;− );
5 5
c) Se ştie că dacă f : R → R; f ( x) = ax + b şi g : R → R, g ( x) = mx + n , atunci graficele
1
celor două funcţii sunt perpendiculare dacă a ⋅ m = - 1. Avem a = - 2, m = ; deci a ⋅ m = -
2
1, deducem că dreptele sunt perpendiculare.
12. a) Vcorpului = 80 π cm3;
b) At corp = 64 π cm3;
g
c)m = V ⋅ ρ ; mcorpului = 80 π cm3 ⋅ 7 3 = 560 π ⋅ g .
cm

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 10

Partea I
1. Dacă 2 este soluţia ecuaţiei 2mx – 5 = 1, atunci m =______ .
2. Fie funcţia f : R → R, f ( x) = −2 x + 1 . Valoarea expresiei:
f (0) + f (1) + f (-1) + f (2) + f (-2) este egală cu ______ .
3. Soluţiile ecuaţiei : x2 + x - 6 = 0 sunt x1 =______ şi x2 =______ .
3x − 5
4. Raportul 2 nu are definită valoarea pentru x ∈ {______}.
x −9
5. Perimetrul unui pătrat este 20 cm .Aria lui este egală cu ______ cm2
6. Fie funcţia f : R → R, f ( x) = ax + b . Dacă graficul funcţiei trece prin punctele
A(-1;-1) şi B(1;3) atunci a =______ şi b =______ .
7. Volumul unui cub cu diagonala de 4 3 cm este egal cu ______cm3.
8. Aria totală a unui cilindru circular drept cu R = 3 cm şi h = 4 cm este egală cu ______cm2.
9. Aria laterală a unui con circular drept cu R = 4 cm şi G = 5 cm este egală cu ______cm2.

Partea II
10. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x +2.
a. Reprezentaţi graficul funcţiei.
b. Rezolvaţi ecuaţia f ( x ) = x 2.
f ( x)
c. Determinaţi x ∈ Z- {1} astfel încât fracţia să fie număr întreg.
x −1
d. Determinaţi m ∈ R, astfel încât punctul M(2m;m-1) să aparţină reprezentării grafice a
funcţiei f .
11. Dintr-un bloc de cupru în formă de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 25 cm , 16
cm şi 40 cm se face sârmă cu diametrul de 0,8 mm .Ce lungime are sârma ?
12. Determinaţi m ∈ R astfel încât ecuaţia (m + 3)x2 - 2(m - 1)x + m - 2 = 0 are:
a. Soluţii reale şi diferite.
b. Soluţii reale şi egale.
c. Nu are soluţii reale.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 10
Partea I
3
1) m = ;
2
2) 5;
3) x1 = 2 şi x2 = -3;
4) x ∈ {± 3} ;
5) 25 cm2;
6) a = 2 şi b =1;
7) 64 cm3;
8) 42 π cm2;
9) 20 π cm2;

Partea II
10) b) S = {2,−1} ;
c) x ∈ {2,0,4,−2} ;
d) m = -3;
11) ≈ 31 847m .
12) ∆ = 4(-3m + 7), m ∈ R- {− 3}
7
Pentru –3m + 7 〉 0 ecuaţia are soluţii reale şi distincte , adică pentru m 〈 şi m ∈ R-
3
{− 3} ⇒ m∈ (- ∞; 7 ) - {− 3}.
3
7
Pentru m = ecuaţia are soluţii reale şi egale.
3
7 
Pentru m ∈  , ∞  ecuaţia nu are soluţii reale.
3 

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 11

Partea I
1. Rezultatul calculului: 125 + 26 ⋅ 35 este ______ .
2. Dintre numerele 2012 şi 2112 divizibil cu 3 este______ .
3. Dacă f(x)=-3x + 4, atunci f(0)=______ .
4. Dacă | x – 3 |=2, atunci x=______ .
) )
5. În triunghiul ABC dreptunghic în A , m( B )=30o. Dacă CB=10cm, atunci AC=______ .
6. Lungimea cercului cu raza de 3cm este egală cu ______ .
7. Un dreptunghi are lungimea egală cu dublul lăţimii. Dacă lăţimea este de 10m, atunci
perimetrul dreptunghiului este egal cu ______ .
8. Soluţiile ecuaţiei x2 – 5x + 6=0 sunt ______ .
9. Într-un cilindru circular drept R=4cm şi h=5cm. Volumul cilindrului este egal cu______cm3.

Partea II
10. a) Să se determine funcţiile: f , g : R → R, unde f ( x) = x + 2a şi g ( x) = − x + b , ştiind că
graficele acestora conţin punctul M(1, a + 2b).
b) Pentru a=-1 şi b=0 reprezentaţi în acelaşi sistem de axe de coordonate funcţiile f( x ) şi
g( x ) şi apoi aflaţi măsura unghiului format de graficele celor două funcţii.
11. Avem un vas cilindric circular drept cu R=3cm şi h=12cm. O furnică porneşte de la un punct
A al cercului de bază al cilindrului, face o dată ocolul vasului şi ajunge pe cercul bazei
superioare într-un punct A’ situat pe aceeaşi generatoare cu punctul A de plecare. Furnica
merge pe drumul cel mai scurt. Se cere lungimea drumului parcurs de furnică.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 11
Partea I
1) 1035
2) 2112
3) 4
4) x=5 sau x=1
5) 5cm
6) 6 π cm
7) 60cm
8) S={2, 3}
9) 80 π cm3

Partea II
10)
M(1, a + 2b) ∈ G f ⇒ f (1) = a + 2b.  f (1) = 1 + 2a
a)  , dar 
 M(1, a + 2b) ∈ G g ⇒ g (1) = a + 2b.  g (1) = −1 + b
1 + 2a = a + 2b
rezolvând sistemul  ⇒ a=-1 şi b=0.
− 1 + b = a + 2b
b) f : R → R, f ( x) = x − 2
g : R → R, g ( x) = − x . Deoarece 1 ⋅ (− 1) =-1(produsul coeficienţilor lui x este egal cu –1)
deducem că măsura unghiului format de graficul celor două funcţii este de 90o.
11) Se desfăşoară suprafaţa laterală a cilindrului. Drumul cel mai scurt parcurs de furnică este pe
diagonala dreptunghiului obţinut prin desfăşurare. Se obţine ~ 22,33cm.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 12
Partea I
1. Rezultatul calculului –5 + 7 ⋅ (− 2 ) este ______ .
x 2
2. Dacă = , atunci x = ______ .
15 3
3. 32 dl + 3,2 dal = ______l.
5
4. Dacă ∈ Z şi x ∈ Z*, atunci x ∈ {______}.
x
5. Valorile reale ale lui x pentru care x − 2 are sens sunt ______ .
6. Într-un triunghi dreptunghic catetele au lungimile egale cu 3cm şi 4cm. Lungimea ipotenuzei
este ________cm.
7. O bancă acordă dobândă anuală de 26%. La o depunere de 1000000lei, dobânda după 1 an
este de _______ lei.
8. Într-un cerc cu R=3cm, o coardă subîntinde un arc de 120o. Lungimea acestei coarde este
de _________cm.
9. Într-un triunghi isoscel măsura unui unghi de la bază este de 75o. Măsura unghiului opus
bazei este_______ .

Partea II
10. Se dă funcţia f : R → R, f ( x) = 2 x − 4 .
a. Reprezentaţi grafic funcţia.
b. Determinaţi coordonatele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei cu axele de
coordonate şi aflaţi distanţa de la originea axelor la dreapta grafic a funcţiei.
c. Aflaţi coordonatele punctelor M(x;y) situate pe graficul funcţiei cu proprietatea x − 1 =2.
11. Într-o prismă patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’, avem AB=8cm şi
m( ∠ D’B,(ADA’))=30o. Să se afle:
a. Aria totală şi volumul prismei
b. Distanţa de la punctul C’ la dreapta AD’ şi la dreapta DB.
c. m(D’B;(ABC))
d. Sinusul unghiului format de dreptele AD’ şi B’C.
12. Dacă elevii unei clase se aşează câte doi într-o bancă, atunci rămân trei elevi în picioare, iar
dacă se aşează câte 3 într-o bancă, rămân 5 bănci neocupate. Câte bănci şi câţi elevi sunt în
clasă?

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

: Soluţii Test 12
Partea I
1. –19;
2. 10;
3. 35,2 litri;
4. x ∈ {± 1;±5} ;
5. x ∈[2;+ ∞ );
6. 5cm;
7. 260.000 lei;
8. 3 3 cm;
9. 30o;

Partea II
x = 0 
10. b) N( x ; y )=Gf ∩ Oy ⇔   ⇒ N(0;-4) ⇒ ON=4;
 y = 2 x − 4
y = 0 
P( x ; y )=Gf ∩ Ox ⇔   ⇒ P(2;0) ⇒ OP=2;
 y = 2 x − 4
4 5
d(O;NP) este înălţime corespunzătoare laturii [NP] în ∆ NOP dreptunghic în O; d(O;NP)= ;
5
c) M(3;2) şi N(-1;-6);
11. a) AA’=8 2 ; At=128(2 2 + 1)cm2; V= 512 2 cm3;
b) d(C’;AD’)=C’D’=8cm; d(C’;DB)=C’O=4 10 cm;
c) 45o;
2 2
d) sin m( ∠ AD’;B’C)= ;
3
12. 18 bănci şi 39 elevi.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 13

Partea I
2 1 −1
1. Rezultatul calculului − : 2 este _________ .
3 3
2. Dacă 57 a este divizibil cu 5, atunci a ∈ {_______ .}
3. Probabilitatea ca aruncând două zaruri deodată să apară ambele feţe cu cifra 5 este
de ________ .
4. Bisectoarea unui unghi de 79o formează cu laturile unghiului două unghiuri cu măsurile
de ________ grade fiecare.
5. Într-un triunghi dreptunghic cu ipotenuza de 8cm, lungimea medianei corespunzătoare
ipotenuzei este de_________cm.
6. Într-un trapez lungimea liniei mijlocii este de 24cm şi înălţimea este de 3cm. Aria trapezului
este de ______cm2.
7. a) Media geometrică a numerelor 12 şi 27 este egală cu _______ .
b) Media geometrică a numerelor 2 - 2 şi 2 + 2 este_______ .
x + y = 7  x = ______
8. Dacă  atunci 
x − y =1  y = ______
9. Dacă (x - 2)(x + 3)=0, atunci x ∈ {______; ______} .

Partea II
x + 1 x − 1 3x + 4
10. Se consideră ecuaţia : + =
x −1 x +1 x2 −1
a. Verificaţi dacă 0 este soluţie a ecuaţiei.
b. Stabiliţi domeniul de definiţie al ecuaţiei.
c. Aflaţi soluţiile ecuaţiei.
11. Se dau în plan punctele A(a; 0); B(1; 2) şi C(7; 4) cu a ∈ [1;7 ]. Calculaţi:
a. Lungimea segmentului [BC].
b. Lungimea segmentului [AB] în funcţie de “a”
c. Valorile lui “a” pentru care ∆ ABC este dreptunghic în A.
12. Desenaţi cubul ABCDA’B’C’D’ şi fie M ∈ [AB], N ∈ [BC] astfel încât [AM] ≡ [BN] şi
AN I DM={P}. Dacă AA’= 4cm şi AM=3cm, se cere:
a. Arătaţi că AN ⊥ DM.
b. Calculaţi distanţa de la punctul A’ la dreapta DM.
c. Aflaţi raportul dintre volumul piramidei triunghiulare ACB’D’ şi volumul cubului.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 13
Partea I
1) 0;
2) a ∈ {0;5};
1
3) ;
36
4) 39o30’;
5) 4cm;
6) 72 cm2;
7) a) 18 ;
b) 2 ;
x = 4
8)  ;
y = 3
9) x ∈ {2;−3};

Partea II
10) a) 0 ∉ S;
b) x ∈ R- {± 1} ;
 1
c) S= 2;−  ;
 2
11) a) BC=2 10 u;
b) AB= a 2 − 2a + 5 cu a ∈ [1;7 ];
c) a ∈ {3;5} ;
12) a) ∆ DAM ≡ ∆ ABN (CC); deducem că ∠ PAM şi ∠ PMA sunt complementare, deci
m( APˆ M )=90o, adică AN ⊥ DM;
4 34
b) Se foloseşte teorema celor trei perpendiculare; d(A’;DM)= cm.;
5
1
c) ;
3

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 14

Partea I
1. Rezultatul calculului 27 : 32 – 3 este ________ .
2. Soluţia reală a ecuaţiei 2x – 3=-1 este_______ .
3. Dacă x ∈ N* şi 3x – 7 ≤ 8, atunci x ∈ {______}
4. Dintre numerele –20 şi –36 mai mare este________ .
5. Divizorii întregi ai numărului 6 sunt _________ .
6. Dacă A= {− 2;0;1;3} şi B= {2;1;−3} , atuci A I B=_______ .
7. Secţiunea axială a unui cilindru circular drept este un pătrat cu latura de 6cm. Volumul
cilindrului este egal cu ________cm3.
8. În paralelogramul ABCD, AD=6cm, AE ⊥ BC, E ∈ BC şi AE=8cm. Lungimea segmentului
[DE] este egală cu ________cm.
9. Într-un con circular drept R=3cm şi G=5cm. Aria laterală a conului este egală
cu ________cm2.

Partea II
10. Numerele 247, 297 şi 347 împărţite la acelaşi număr natural n dau resturile 7; 9 şi
respectiv 11.
a. Determinaţi cel mai mare număr n care îndeplineşte condiţiile problemei.
b. Determinaţi cel mai mic număr n care îndeplineşte condiţiile problemei.
3 5
11. Graficele funcţiilor : f , g :R → R, f ( x )=2 x +a, g ( x )= x – b au în comun punctul M(1; ).
2 2
a. Determinaţi valorile reale ale lui a şi b.
1
b. Pentru a= , calculaţi : f (1) + f (2) + f (3) + f (4) + . . . . + f (20)
2
1
c. Pentru a= şi b=-1, rezolvaţi în R inecuaţia:
2
1
f ( x ) ≤ 2 g ( x )+
2
d. Pentru a=1 şi b=-2 reprezentaţi funcţiile f şi g în acelaşi sistem de axe de coordonate
şi aflaţi aria triunghiului determinat de graficele funcţiilor cu axa ordonatelor.

12. Fie ABCDA’B’C’D’ un trunchi de piramidă patrulateră regulată cu AB=12cm, A’B’=4cm şi


apotema trunchiului de 5cm. Se cere:
a. Volumul trunchiului de piramidă.
b. Înălţimea piramidei din care provine trunchiul.
c. Fie O centrul bazei ABCD şi O’ centrul bazei A’B’C’D’, iar H un punct situat pe
[OO’] la egală distanţă de planul bazei mari şi planul unei feţe laterale. Calculaţi
distanţa OH.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 14
Partea I
1) 0;
2) 1;
3) x ∈ {1;2;3;4;5} ;
4) –20;
5) { ± 1; ± 2; ± 3; ± 6};
6) {1} ;
7) 54 π cm3;
8) 10cm ;
9) 15 π cm2;

Partea II
10) a) n=48;
b) n=12;
1
11) a) a= ; b=-1;
2
b) 430;
c) x ∈ [− 2;+∞ ) ;
d) 1 u2;
12) a) h=OO’=3cm; V=208cm3;
9
b) VO= cm.
2
c) OH=HF, HF ⊥ VE, F ∈ (VE), VE=apotema piramidei din care provine trunchiul;
HF VH
∆ VFH~ ∆ VOE ⇒ = . Deducem HO=2cm=HF.
OE VE

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 15

Partea I
2
2
1. Rezultatul calculului   +0,(3) este ________ .
3
2. Cubul cu muchia de 2cm are lungimea diagonalei egală _________cm.
3. Soluţiile reale ale ecuaţiei x2 + 5x + 6=0 sunt ________ .
4. Aria unui triunghi echilateral cu latura de 3cm este __________cm.
5. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 9 şi 12 este_________ .
6. Un trapez are lungimile bazelor de 5cm şi 7cm. Lungimea liniei mijlocii a trapezului este
egală cu ________cm.
7. Media geometrică a numerelor 3 - 2 şi 3 + 2 este ________ .
8. În triunghiul ABC, AD şi BE sunt înălţimi, unde D ∈ BC şi E ∈ AC. Fie BC=8cm şi AC=6cm.
AD
Valoarea raportului este egală cu _________ .
BE
x 4
9. Fie propoziţia = . Valoarea expresiei x ⋅ y − 5 = _______ .
3 y

Partea II
10. Un cetăţean a cheltuit o sumă de bani în trei zile astfel: în prima zi a cheltuit 35% din toată
suma pe care o avea, în a doua zi a cheltuit 20% din suma rămasă, iar în a treia zi restul
de 624000 lei.
a. Care a fost suma întreagă pe care a cheltuit-o cetăţeanul?
b. Ce sumă de lei a cheltuit a doua zi?
11. În triunghiul dreptunghic ABC, m( Â )=90o, AD ⊥ BC, D ∈ (BC) se cunoaşte BD=12cm,
BD 1
= . Calculaţi :
DC 5
a. AD
b. Perimetrul ∆ ABC.
12. Desenaţi un paralelipiped dreptunghic care are dimensiunile proporţionale cu numerele
2; 3; 5 şi volumul de 240cm3. Aflaţi
a. Diagonala paralelipipedului.
b. Aria totală.
c. Tangenta unghiului format de diagonala paralelipipedului cu planul bazei.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 15

Partea I
7
1. ;
9
2. 2 3 cm;
3. S ∈ {− 2;−3};
9 3
4. A= cm2;
4
5. 36;
6. 6cm;
7. 7;
3
8. ;
4
9. 7;

Partea II
10. a) 1200000 lei;
b) 156000 lei;
11. a) AD=12 5 cm;
b) P ∆ ABC = 12 (6 + 6 + 30 )cm;
12. L=6cm, l=4cm, h=10cm;
a. d=2 38 cm;
b. At =248cm2;
5 13
c. tg x = ;
13

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 16

Partea I
1. De pe un hectar de pământ cultivat cu grâu se obţin 30 chintale de grâu. Câte kg de grâu se
obţin pe 10 ha?
2. O bancă acordă 30% dobândă anual. Care este dobânda după un an la o depunere
de 1000000 lei?
3. Un ceas rămâne în urmă cu 3 secunde la fiecare 30 minute. El a fost potrivit exact la amiază
(ora 12 din zi). Ce oră va arăta la miezul nopţii (ora 24)?
4. Un ţăran a vândut în piaţă 18kg 400g zmeură cu 60000lei/kg. El a încasat ________lei
5. Mama are 40 de ani şi fiica ei are 16 ani. Cu câţi ani în urmă vârsta mamei era de 3 ori vârsta
fiicei?
6. 3 robinete umplu un bazin în 12 ore. În câte ore vor umple bazinul 9 robinete cu acelaşi
debit?
7. Suma dimensiunilor unui dreptunghi este 12cm, iar diferenţa lor este 8cm. Aria
dreptunghiului este egală cu ________cm2.
8. Raza unui cerc este de 9cm. Lungimea arcului a cărui măsură este de 60o este
de ________cm, iar coarda care subîntinde acest arc are lungimea egală cu _______cm.
9. Cât cântăreşte un cub de gheaţă cu muchia de 20cm, dacă 1 dm3 de gheaţă cântăreşte 0,9 kg?

Partea II
10. Într-o cutie sunt portocale. Dacă se împart copiilor câte 4 portocale rămân 3 copii fără
portocale; dacă se împart copiilor câte 3 portocale atunci mai rămân 15 portocale. Câte
portocale sunt în cutie?
11. Se dau funcţiile f : R → R, f ( x) = x − 2 şi g : R → R, g ( x) = x + 1
a. Reprezentaţi în acelaşi sistem de axe de coordonate cele două funcţii.
b. Arătaţi că reprezentările grafice ale celor două funcţii sunt două drepte paralele şi aflaţi
distanţa dintre ele.
c. Dacă A şi B sunt punctele de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa absciselor,
respectiv, axa ordonatelor, iar C şi D sunt punctele de intersecţie a graficului funcţiei g cu
axa absciselor, respectiv, axa ordonatelor, atunci precizaţi natura patrulaterului ABCD şi
aflaţi aria lui.
12. Un bidon în formă de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 10cm, 15cm şi 20cm este
plin cu apă. El se goleşte într-un vas cubic cu muchia de 50cm. Până la ce înălţime se
ridică apa?

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 16
Partea I
1) 30000 kg;
2) 300000 lei;
3) ora 11 şi 58 minute şi 48 secunde;
4) 1104000 lei;
5) 4 ani;
6) 4 h;
7) 20cm2;
8) 3 π cm; 9cm;
9) 7,2 kg;

Partea II
10) 96;
3 2
11) b) Gf I Gg=∅; d(Gf; Gg)= ;
2
9
c) ABCD – trapez isoscel; AABCD= ;
2
12) 1,2cm;

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 17

Partea I
1. Dacă x=1 şi ax – 3(a - 2)=5a – 1, atunci a=_______ .
2. Dacă x=2 şi 2x2 – 2(a + 3)x – (a + 1)=0, atunci a =_______ .
3. Dacă x=0 şi y=- 2x + 7, atunci y=_______ .
4. Dacă f(-2)=3 şi f(x)=(a + 2)x – 3, atunci a=_______ .
5. Dacă x ∈ N* şi x ≤ 3, atunci x∈{______}
6. Triunghiul ABC este isoscel, AB=AC, şi m(A)=90o. Dacă AD⊥BC, D∈(BC) şi AD=3cm,
atunci perimetrul triunghiului este _______cm; iar aria lui este egală cu_______cm2.
7. Triunghiul ABC este isoscel, AB=AC, şi m( Â )=45o. Dacă AB=4cm, atunci:
a. Aria triunghiului ABC este egală cu _______cm2 .
b. Distanţa de la punctul B la dreapta AC este egală cu _______cm.
8. Triunghiul ABC este triunghi dreptunghic in A, iar AD este mediană (D∈(BC)). Dacă
AD=4cm, atunci:
a. Raza cercului circumscris triunghiului ABC este egală cu _______cm.
b. Aria cercului circumscris triunghiului ABC este egală cu _______cm2.
9. Linia mijlocie într-un trapez are lungimea egală cu 8cm. Dacă înălţimea trapezului este de
3cm, atunci aria trapezului este _______cm2.

Partea II
10. Într-o bibliotecă sunt 11.040 de cărţi în limba română şi limbi străine. Numărul cărţilor în
limbi străine reprezintă 20% din cărţile în limba română. Câte cărţi de fiecare fel se găsesc în
bibliotecă?
11. În trunchiul de piramidă triunghiulară regulată ABCA’B’C’ avem AB=10 3 cm,
A’B’=4 3 cm, OO’=4cm, unde O şi O’ sunt centre ale cercurilor circumscrise bazelor ABC,
respectiv A’B’C’.
a. Lungimea muchiei laterale şi tangenta unghiului format de aceasta cu planul bazei.
b. Aria totală şi volumul trunchiului de piramidă.
c. Volumul piramidei din care provine trunchiul.
12. Un con circular drept are R=6cm şi G=9cm. Se secţioneaza cu un plan paralel cu baza la
2
faţă de vârf. Se cere:
3
a. Aria laterală, totală şi volumul conului.
b. Volumul trunchiului de con obţinut prin secţionare.
c. Măsura unghiului sectorului circular obţinut prin desfăşurarea laterală a conului.
d. Sinusul unghiului de la vârful conului a secţiunii axiale în con.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 17
Partea I
1) 1;
2) –1;
3) 7;
4) –5;
5) {1; 2; 3};
6) 6(1 + 2 ); 9;
7) a) 4 2 ;
b )2 2 ;
8) a) 4;
b) 16π;
9) 24;

Partea II
10) 9200; 1840
2
11) a) CC’=2 13 ; tg m( C ' ĈO ) =
;
3
b) At=192 3 cm 2; V=156 3 cm3;
500 3 20
c) cm3; VO= cm;
3 3
12) a) h=3 5 cm; Al=54πcm2; At=90πcm2; V=36π 5 cm3;
76π 5
b) V= cm3;
3
c) 240o;
4 5
d) sin m( AVˆB )= ;
9

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 18

Partea I
1. Rezultatul calculului a) 5 3 ⋅ 0,002 + 0,(3) este _______ .
b) 123 + 56 ⋅ 12 este_______ .
2. Care număr este mai mare: a) 3 sau 3 : 0,3?
b) 0,22 sau 0,2?
7
3. Numărul natural situat între a) 2,51 şi este_______ .
2
b) 3 şi 5 este _______ .
4. a) Dintre numerele 3,14 şi 3, 14…, raţional este numărul _______ .
b) Dintre numerele 12 şi 36 iraţional este _______ .
5. a) Dacă aria unei grădini este de 1,5 ha atunci ea are _______m2.
b) Perimetrul unei grădini în formă de pătrat este de 40m. Lăţimea grădinii este
de _______dam.
6. a) Măsura unui unghi este de 50o30’. Măsura complementului lui este de _______o.
b) Măsura unui unghi este de 76o30’. Măsura suplementului lui este de _______o.
7. a) Aria unui cerc cu raza de 5cm este egală cu _______cm2.
b) Aria unei sfere cu raza de 5cm este egală cu _______cm2.
8. a) Volumul unui cilindru circular drept cu R=3cm şi h=4cm este egal cu _______cm3.
b) Volumul unui con circular drept cu R=30mm şi h=0,4 dm este egal cu ______cm3.
9. a) Dacă 30% din lapte este smântână iar 10% din smântână este unt atunci ce cantitate de unt
se obţine din 1000kg lapte ?
b) Un obiect costă 400000 lei. Preţul lui se reduce cu 10%, apoi se majorează cu 10%. Care
este noul preţ al obiectului?

Partea II
10. Un drum este parcurs în 4 etape astfel: în prima etapă 30% din întregul drum; în a doua etapă
25% din restul drumului; în a treia etapă 50% din noul rest; iar în a patra etapă restul
drumului, care era de 168 km. Aflaţi:
a. Câţi km avea drumul?
b. Câţi km au fost parcurşi în fiecare etapă?
11. a) În trapezul ABCD, AB||CD, AD⊥AB, AB=18cm, DC=12cm, AD=8cm. Să se calculeze
aria şi perimetrul trapezului ABCD, precum şi aria şi perimetrul triunghiului MAB, unde
{M}=AD I BC.
b) În trunchiul de piramidă patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’ avem AB=36cm,
A’B’=24cm şi OO’=8cm unde O şi O’ sunt centrele bazelor ABCD respectiv A’B’C’D’. Să
se calculeze aria totală şi volumul trunchiului de piramidă precum şi aria totală şi volumul
piramidei din care provine trunchiul.
12. Un semicerc cu raza de 8cm se înfăşoară obţinându-se un con circular drept. Să se afle aria
totală, laterală şi volumul conului.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 18
Partea I
7
1) a) ; b) 795
12
2) a) 3:0,3; b) 0,2;
3) a) 3; b) 2;
4) a) 3,14; b) 12 ;
5) a) 15000m2; b) 1 dam;
6) a) 39o30’; b)103o 30’
7) a) 25πcm2; b) 100πcm2;
8) a) 36πcm3; b) 12πcm3;
9) a) 30 kg; b) 396000 lei

Partea II
10) a) 640 km
b) 192 km în prima etapă; 112 km în a doua etapă; 168 km în a treia etapă; 168 km în a patra
etapă.
11) a) BC=10cm; A=120cm2; P=48cm. MA=24cm, MB=30cm, A∆MAB=216cm2; P∆MAB=72cm;
b) apotema trunchiului =10cm, At=3 072cm2; V=7 296cm3; inaltimea piramidei din care provine
trunchiul=24cm; apotema piramidei =30cm, Atpiramida=3456cm2; V=10 368cm3
64 3π
12) Gcon= 8cm; Rcon= 4cm; hcon= 4 3 cm; Al= 32πcm2; At= 48πcm2; V= cm3;
3

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 19

Partea I
1. Rezultatul calculului: 3 – 3 : 10 + 2 : 0,2 este_______ .
2. Ioana are la un obiect două note de 9, o notă de 7 şi două note de 8. Media rotunjită
este_______ .
3. Fie mulţimile A={x|x ∈ N, x este divizor al lui 12} şi B={x|x ∈ Z, x este divizor al lui 9}.
Elementele multimilor: a) A I B sunt{______}.
b) A U B sunt{______}.
4. Dacă 57a9 M 3, atunci a ∈ {______}.
5. Dacă în rombul ABCD, m( BAˆ D )=60o atunci: a) m( ABˆ C )=______grade.
b) m( CÂD )=______grade.
o
6. În triunghiul ABC, m( Â )=90 , AB=12cm şi BC=13cm. AC=_______cm.
7. a) Un cerc cu raza de 2cm are aria egală cu______cm2.
b) O sferă cu raza de 2cm are aria egală cu ______cm2.
8. Triunghiul echilateral cu latura de 3 m are:
a) Perimetrul egal cu _______cm.
b) Aria egală cu _______cm2.
9. Volumul unui cilindru circular drept cu R=3cm şi h=5cm este _______cm3.

Partea II
x 2 + (3 − m) x − 3m
10. Fie raportul F( x )= .
x2 − x − 6
a) Factorizaţi: x 2 − x − 6 .
b) Aflaţi valorile x ∈R pentru care F( x ) nu este definit.
c) Determinaţi m ∈ R astfel încât F( x ) să fie ireductibil.
d) Pentru m =3 simplificaţi F( x ).
 1 2 1  1
11. Fie expresia: E( x )=1 -  2 + 2 − 2 : 2 .
 x − 3x x − 9 x + 3x  x − 9
a) Determinaţi x ∈.R pentru care E( x ) are definită valoarea.
− x−6
b) Arătaţi că forma cea mai simplă a lui E( x ) este: E( x )= .
x
c) Determinaţi x ∈Z astfel încât E( x )∈Z.
d) Rezolvaţi inecuaţia E( x ) ≥ 2.
12. O cutie în formă de paralelipipped dreptunghic notat ABCDA’B’C’D’ are AB=8cm,
BC=4cm şi AA’=12 3 cm. O furnica porneşte din punctul A şi merge pe suprafaţa laterală a
cutiei până în punctul C’ pe drumul cel mai scurt. Se cere:
a) Aria laterala, totala si volumul paralelipipedului
b) Să se afle lungimea drumului.
c) Să se afle măsura unghiului x pe care trebuie să-l formeze drumul la pornire cu
muchia AB pentru a fi cel mai scurt.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 19
Partea I
1. 12,7;
2. 8;
3. a) {1; 3}; b) { ± 1;+2;±3;4;6;±9;12 };
4. a ∈ {0; 3; 6; 9};
5. a) 120o; b) 30o;
6. 5cm;
7. a) 4 π ; b) 16 π ;
9 3 2
8. a) 900; b) m =22500 3 cm2;
4
9. 45 π ;

Partea II
10. a) (x - 3)(x + 2);
b) x ∈ {3; -2};
c) m ∉ {3; -2};
x+3
d) F(x)= ;
x+2
11. a) x∈R\{0; ±3}; c) x ∈ {± 1;±2;±6}; d) S=[ -2; 0);
12. a) Al=288 3 cm2; At= 32(9 3 + 2) cm2; V=384 3 cm3;
b) Se aduce faţa BCC’B’ a paralelipipedului în acelaşi plan cu faţa ABB’A’; drumul cel mai
scurt este lungimea diagonalei [AC’] în dreptunghiul ACC’A’. AC’=24cm.
c) xo=60o;

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 20

Partea I
1. Rezultatul calculului: 3,3 ⋅ 10 – 233,5 : 10 este_______ .
2. 56m=______km.
3. Soluţia reală a ecuaţiei 2x + 5=x – 1 este________ .
4. 25% din 280000 lei este_______ .
5. Dacă 751a M 9, atunci a=_______ .
x2 − 9
6. După simlificare raportul 2 devine_______ .
x + 6x + 9
7. Raza cercului circumscris unui triunghi echilateral cu latura de 8 3 cm este egală
cu _______cm.
8. Aria traezului ABCD (AB||CD) având AB=BC=13cm, AD=12cm şi CD=18cm este
de _______cm2.
9. Un pătrat cu latura 1 dm se roteşte în jurul unei laturi. Volumul cilindrului astfel obţinut este
egal cu _______dm3.

Partea II
10. a) Să se determine numerele raţionale a şi b ştiind că:
a( 2 + 2) + b( 2 + 1) = 2
b) Se consideră funcţia: f : R → R, f ( x) = a 2 x + ( )
2 + 1 b , cu a , b ∈ Q. Să se determine a
şi b astfel încât punctul A( 2 − 1;2 2 − 1 ) să aparţină reprezentării grafice a funcţiei f .
11. Doi elevi au împreună 1700000 lei. După ce primul elev cheltuieşte 1/3 din suma pe care o
avea şi al doilea elev cheltuieşte 25% din suma pe care o avea, ei constată că au rămas cu
sume egale. Să se afle ce sumă avea fiecare elev şi cât a cheltuit fiecare elev.
12. Într-un paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’ avem AB=8cm, BC=6cm şi AA’=10cm.
a) Să se calculeze aria totală, volumul şi diagonala paralelipipedului.
b) Dacă E, F, P sunt proiecţiile unctului D pe D’A, D’B respectiv D’C, să se arate că
puncteleD, E, F, P sunt coplanare.
c) Tangenta unghiului format de planele (D’BC) şi (ABC).

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 20
Partea I
1. 9,65;
2. 0,056 km;
3. – 6;
4. 70000 lei;
5. a =5;
x−3
6. ;
x+3
7. 8;
8. 186cm2;(Se duce paralela din B la AD şi se foloseşte teorema reciprocă a lui Pitagora)
9. π .

Partea II
10. a) a =- 1; b =2;
b) a =- 1; b =1;
11. 900000 lei şi 800000 lei avea fiecare elev;
300000 lei şi 200000 lei cheltuieşte fiecare elev.
12. a) At = 376cm 2 ;V = 480cm 3 ; d = 10 2cm
DE ⊥ ( D' AB) ⇒ DE ⊥ D' B  D' B ⊥ ( DEP)
b) ⇒  ⇒ F ∈ ( DEP) ⇒ E, F, P, D sunt coplanare;
DP ⊥ ( D' CB ) ⇒ DP ⊥ D' B  DF ⊥ D' B 
5
c) tg m( D' Cˆ B )= .
4

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 21

Partea I
1. a) ¾ dintr-oră este ______ minute
b) 4h 35min + 85min=______h
2. Care număr este mai mare: a) 0,32 sau 0,3 ?
b) 4:0,1 sau 4 ⋅ 0,1 ?
3. Produsul dintre cel mai mare divizor comun al numerelor 4 şi 6 şi cel mai mic multiplu
comun al lor este egal cu______ .
x 9
4. a) Dacă = şi x ∈ N, atunci x=______ .
4 x
b) Dacă 2x2=18 si x ∈ Z, atunci x=______ .
5. Dacă x=-2 si y=+8 atunci: a) x ⋅ y =______ .
b) | x | ⋅ | y | =______ .
6. Într-un triunghi dreptunghic lungimea ipotenuzei este de 8cm, iar măsura unui unghi ascuţit
este de 40 o
a) Măsura celuilalt unghi ascuţit este de ______o.
b) Raza cercului circumscris triunghiului este de ______cm.
7. Soluţia ecuaţiei 2x + 3=15 exprimată în centimetri reprezintă muchia unui cub. Volumul
cubului este egal cu ______cm3.
8. Într-un triunghi echilateral linia mijlocie are lungimea egală cu 5cm.
a) Perimetrul triunghiului echilateral este egal cu ______cm;
b) Aria triunghiului determinat de liniile mijlocii ale triunghiului este egală cu ______. din
aria triunghiului echilateral.
9. În figura alăturată ABCD este trapez, AB||DC, E este mijlocul laturii AD şi F este mijlocul
laturii BC. Dacă EF=12cm şi RS=6cm ({R}= EF ∩ AC, {S}=EF ∩ DB), atunci
AB=______cm şi DC=______cm .
D C

E F
R S
A B

Partea II
10. a) Calculaţi: (x + 2)(x + 5); (x + 3)(x + 4).
b) Arătaţi că: (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) + 1 este pătrat perfect oricare ar fi x ∈ N.
11. Un gospodar are găini şi iepuri. Ştiind că în total are 54 de capete şi 156 de picioare, aflaţi
câte găini şi câţi iepuri are gospodarul.
12. Într-o prismă triunghiulară regulată ABCA’B’C’ avem AB=10cm şi diagonala unei feţe
laterale de 10 2 cm. Se cere:
a) Aria totală a prismei şi volumul ei;
b) Distanţa de la punctul A’ la dreapta BC
c) Tangenta unghiului format de planele (A’BC) şi (ABC)
d) Distanţa de la punctul A la planul (A’BC)

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 21
Partea I
1) a) 45 minute; b) 6 h;
2) a) 0,3; b) 4:0,1=40;
3) 24;
4) a) 6; b) x = ± 3;
5) a) 16; b) 4;
6) a) 50o; b) R=4cm;
7) V=216cm3;
8) a) P=30cm; b) 1/4;
9) AB=18cm; DC=6cm;

Partea II
10) a) x2 + 7x + 10; x2 + 7x + 12;
b) (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) + 1=(x + 2)(x + 5)(x + 3)(x + 4) + 1=
(x2 + 7x + 10)(x2 + 7x + 10 + 2) + 1 Notăm a=x2 + 7x + 10 şi avem:
a(a + 2) + 1=a2 + 2a + 1=(a + 1)2 deci obţinem: (x2 + 7x + 10 + 1)2=(x2 + 7x + 11)2
11) 30 găini şi 24 iepuri
12) a) At=50( 3 + 6)cm2; V=250 3 cm3;
b) d(A’,BC)=A’E, E este mijlocul laturii BC; A’E= 5 7 cm;
2 3
c) tg m(<A’EA)= ;
3
10 21
d) d(A,(A’BC))= cm.
7

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 22

Partea I
1. Împărţind numărul 2536 la 21 se obţine câtul ______ şi restul______ .
2
2. Se dau numerele: -2,(3); 4 ; -4; 3,25; -2; 3; 0.
3
a. Dintre numerele de mai sus, întregi sunt ______ .
b. Ordinea descrescătoare a numerelor date este______ .
3. Cel mai mare număr întreg mai mic sau egal cu –2,12 este ______ .
4. Zecimala care ocupă locul 2003 în scrierea zecimală a numărului 5,(723) este______ .
AB 2
5. Dacă A, B, C sunt puncte colineare, B ∉ (AC), astfel încât AC=6cm şi = , atunci:
AC 3
a. AB=______cm
b. BC=______cm.
1
6. În paralelogramul ABCD, m( D̂ ) = ⋅ m( Â ).
3
a. Aflaţi măsurile unghiurilor paralelogramului.
b. Dacă AD=DC=6cm, atunci perimetrul paralelogramului ABCD este egal cu______cm,
iar aria lui este egală cu ______cm2.
7. Punctele A, B, C se găsesc pe cercul de centru O şi rază 6cm. Dacă m( ABˆ C )=30o, atunci:
a) m( AOˆ C )=______grade.
b) AC=______cm.
)
c) lungimea arcului mic AC este ______cm.
8. Volumul unei sfere cu raza de 3cm este egal cu______cm3.
7
9. Raportul a două unghiuri suplementare este . Măsurile lor sunt egale cu______grade
3
şi ______grade.

Partea II
10. Fie ecuaţia: x2 – 2mx + m2 – m + 1=0, x ∈ R, m parametru real.
a. Să se determine parametrul real m astfel încât ecuaţia dată să aibă soluţii reale.
b. Pentru m=2 să se rezolve ecuaţia dată.
11. Fie funcţiile f ; g ; h : R → R , f ( x) = x + 2 ; g ( x) = − x + 3 ; h( x) = −2 .
a. Reprezentaţi în acelaşi sistem de axe de coordonate graficele celor trei funcţii.
b. Aflaţi aria triunghiului determinat de reprezentările grafice ale celor trei funcţii.
f ( x)
c. Determinaţi x ∈ Z *, astfel încât ≥ 0.
g ( x)
12. Pe planul triunghiului isoscel ABC de bază [BC] se ridică perpendiculara BM, BM= 4 2 cm.
Se ştie că AB=8cm, m( ABˆ C )=67o30’. Se cere:
a. m( BAˆ C );
b. Lungimea înălţimii corespunzătoare laturii (AC) a triunghiului ABC;
c. sin 22o30’.
d. Distanţa de la punctul M la dreapta AC.
e. Măsura unghiului format de planele (MAC) şi (ABC).

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 22
Partea I
1. 120; 16;
2
2. a) –4; -2; 3; 0; b) 4 ; 3,25; 3; 0; -2; -2,(3); -4
3
3. – 3;
4. 2;
5. a) 4cm; b) 10cm;
6. a) m( Â )=m ( Ĉ )=135o, m( B̂ )=m( D̂ )=45o; b) 24cm; 18 2 cm
7. a) 60o; b) 6cm; c) 2 π cm.
8. 36 π cm3;
9. 126o şi 54o.

Partea II
10. a) m ∈ [1;+∞ ) ; b) S={3; 1}
1
11. b) A= 20 u 2 ; c) x ∈ {± 1;±2} .
4
o
12. a) 45 ;
b) 4 2 ;
2− 2
c) ;
2
d) d(M; AC)=MB’=8cm;
e) 45o;

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 23

Partea I
1. Maria are de trei ori mai mulţi ani decât jumătate din câţi are Ioana. Dacă diferenţa vârstelor
lor este de 5 ani, atunci Maria are ______ani, iar Ioana are ______ani.
2. În două coşuri sunt 50 de portocale. În primul coş sunt cu 10 portocale mai multe decât în al
doilea coş. Câte portocale sunt în fiecare coş?
3. Soluţia reală a ecuaţiei 2 – x=1 este x=______..
4. Factorizarea numărului x2 – 9 este______
şi a numărului x2 + 4x + 3 este______
5. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei x2 – x – 2=0 este S={______}.
x −1
6. Dacă f ( x) = 2 atunci:
x −9
a. f (1) = ______.
b. f (x) nu are definită valoarea pentru x ∈ {......}.
7. Un teren agricol are forma unui trapez dreptunghic a cărui linie mijlocie are lungimea de 10
dam, iar distanţa dintre baze este de 100m. Aria suprafeţei terenului este ______ha.
8. Într-un triunghi dreptunghic lungimea unei catete este dublul lungimii celeilalte catete, iar
lungimea ipotenuzei este de 4 5 cm.
a. Lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei este______cm.
b. Perimetrul triunghiului este ______cm.
9. Într-un cilindru circular drept diametrul bazei este de 10cm, iar înălţimea lui este 50% din
diametrul bazei. Volumul lui este ______cm3.

Partea II
1 x −1 x2 − x − 2
10. Se dă expresia: E (x ) = − 2 : .
2 − x x − 9 x 2 + 4x + 3
a. Aflaţi valorile reale ale lui x pentru care E (x ) are definită valoarea.
−2
b. Arătaţi că forma cea mai simplă a expresiei este: E (x ) = .
x−3
c. Rezolvaţi ecuaţia: E (x ) = x .
d. Rezolvaţi inecuaţia: E (x ) ≥ 2 .
11. Se dau punctele A(2;1); B(4;2) şi C(2; -2).
a. Reprezentaţi în acelaşi sistem de axe de coordonate punctele A, B şi C şi calculaţi aria
triunghiului ABC.
b. Determinaţi funcţiile f ; g : R → R , a căror reprezentare grafică este dreapta AB,
respectiv dreapta BC.
c. Precizaţi natura triunghiului OBC, O fiind originea axelor de coordonate şi arătaţi că
punctele O, A şi B sunt colineare.
12. Într-un trunchi de con circular drept, secţiunea axială este un trapez isoscel ortodiagonal cu
diagonala de 12 2 cm şi latura neparalelă de 6 5 . Se cere:
a. Raza mare, raza mică şi înălţimea trunchiului de con;
b. Aria totală şi volumul trunchiului de con;
c. Volumul conului din care provine trunchiul.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 23
Partea I
1. 15 ani şi 10 ani;
2. 30; 20;
3. 1;
4. (x - 3)(x + 3); (x + 1)(x + 3);
5. S={2; -1};
6. a) 0; b) x ∈ {± 3} ;
7. 1 ha;
8. a) 2 5 cm; b) lungimile catetelor: 4cm şi 8cm; P= 4(3 + 5 ) cm;
9. 125 π cm3.

Partea II
10. a) x ∈ R \ {± 3;−1;2} ; c) S={1}; d) S=(2; 3)
11. a) A ∆ABC =3 u2;
1
b) f : R → R, f ( x) = x ; g : R → R, g ( x) = 2 x − 6
2
c) ∆OBC = ∆ isoscel de bază [OC]; se arată că O(0, 0) ∈ G f .
12. a) R=9cm, r=3cm; h=12cm;
b)At= 18(5 + 4 5 )π cm2; V=468 π cm3;
c) hcon=18cm; Vcon=486 π cm3;

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 24

Partea I
1. Transformaţi în fracţie ordinară ireductibilă fiecare din numerele: 2,5; -1,(6); 2,2(3).
2. Aflaţi zecimala care ocupă locul 103 în scrierea numărului 1,4(395).
3. Care este probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr natural n dintre primele 120
numere naturale sa avem n ∈ Q ?
4. Calculaţi partea întreagă şi partea fracţionară pentru numerele: a) 5,26
b) –2,123
−2
1 −3  3
5. Rezultatul calculului: a) + ⋅  .
2 8  4
b) 2,25 : 0,3 – 0,(3) : 0,1(6).
6. Pe un teren agricol în formă de pătrat se plantează roşii. Ştiind că lungimea terenului este de
10 m şi că pe 1 m2 se plantează 4 fire de roşii, atunci pe întreaga suprafaţă se plantează _____
fire de roşii.
7. Un cub şi un paralelipiped dreptunghic sunt echivalente. Dacă dimensiunile paralelipipedului
sunt: 4 m; 10 m; 25 m, atunci muchia cubului este ______m.
8. O bară metalică are forma unei prisme triunghiulare regulate cu lungimea laturii bazei de
10cm, şi înălţimea de 1 m. Ştiind că densitatea metalului este de 7600 kg/m3, atunci masa
bazei este de ______kg.
9. Volumul unui tetraedru regulat cu muchia de 3cm este de ______cm3.

Partea II
 2 3
 x + 2 y − x − y = 5
10. a) Să se rezolve sistemul:  .
1 1
 + =0
 x + 2 y x − y
b) Determinaţi numerele raţionale a şi b ştiind că este adevărată egalitatea:
a 2 - 3b + 2=2 2 b – a + 5.
11. Fie ABCD un tetraedru regulat şi G1, G2, G3 centrele de greutate ale triunghiurilor DBC,
DAC şi respectiv DAB.
a. Pentru AB=4cm calculaţi aria totală şi volumul tetraedrului regulat.
b. Demonstraţi că (G1G2G3)||(ABC).
c. Calculaţi raportul dintre aria triunghiului G1G2G3 şi aria triunghiului ABC.
12. Lungimile laturilor triunghiului ABC sunt: AB=3(x - 1), AC=2x şi BC=2x+1, unde x ∈ N * .
a. Determinaţi x astfel încât triunghiul ABC să fie isoscel de bază [AC] şi apoi calculaţi
aria triunghiului.
b. Determinaţi x astfel încât triunghiul să fie dreptunghic în A şi apoi îi calculaţi aria.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 24
Partea I
5 5 67
1. ;− ; ;
2 3 30
2. 5;
11
3. ;
120
4. a) [5,26]=5; {5,26}= 0,26; b) [-2,123]=-3; {-2,123}= 0,877;
1
5. a) − ; b) 5,5;
6
6. 400;
7. 10 m;
8. m ≈ 32,87 kg ( 19 3 );
9 2
9. cm3.
4

Partea II
 1 2
10. a) (x; y ) =  − ;  ; c) (a; b)=(-6; -3).
 3 3
16 2
11. a) At= 16 3 cm2; V= cm3
3
b) Fie F, E, P mijloacele laturilor AB, BC, respectiv AC;
DG1 DG2 DG3 2
= = = ⇒ G 1G 2 //EP si G 2 G 3 //PF ⇒ (G 1G 2 G 3 )//(ABC) .
DE DP DF 3
1
c) .
9
12. a) ∆ ABC= ∆ isoscel de bază [AC] ⇒ AB=BC ⇒ x=4; A ∆ = 4 65
b) ∆ ABC= ∆ dreptunghic în A; deducem conform teoremei lui Pitagora x=2; A ∆ = 6 .

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 25

Partea I
1. Dacă un elev are la un obiect notele 9; 10; 7; 8, atunci media rotunjită este ______.
2. Se amestecă 5 kg de bomboane cu 28 000 lei/kg cu 3 kg de bomboane cu 35000 lei/kg. Un kg
de bomboane amestec costă______kg.
3. Rezultatul calculului |-7| + |7| - |2 - 3| este______ .
4. Media geometrică a numerelor 2 şi 8 este______ .
5. Aria unei suprafeţe agricole este de 2,25 hectare. Suprafaţa are ______m2.
6. Măsura unui unghi este de 135o. Bisectoarea unghiului formează cu laturile lui unghiuri a
căror măsură este de ______ fiecare.
7. Complementul unui unghi are măsura egală cu 55o. Măsura unghiului este de ______grade.
8. Măsura unui unghi este de trei ori mai mare decât măsura altui unghi. Ştiind că acele două
unghiuri sunt suplementare, atunci măsura fiecărui unghi este de ______grade
şi______grade.
9. Lungimea unui cerc cu R=4cm este de ______cm.

Partea II
10. Fie funcţia f : R → R, f ( x) = 2 x − 1 .
a. Reprezentaţi grafic funcţia.
b. Aflaţi coordonatele punctelor M situate pe graficul funcţiei f astfel încât
x +1 = y − 4 .
11. Un trunchi de con circular drept are secţiunea axială trapezul isoscel ABCD, AB||CD, AB=8,
DC=20, BC=10. Se cere:
a. Aria totală a trunchiului.
b. Volumul trunchiului.
12. Raza unei sfere este de 5cm. Sfera se secţionează cu un plan astfel încât aria cercului de
secţiune să fie egală cu 9π cm2. Se cere:
a. Aria şi volumul sferei.
b. Aria celor două calote astfel formate.
c. Aria şi volumul conului a cărui bază este cercul de secţiune şi vârful este centrul
sferei.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 25
Partea I
1. 9;
2. 30625 lei;
3. 13;
4. 4;
5. 22500 m2;
6. 67o30’;
7. 35o;
8. 45o şi 135o;
9. 8π cm.

Partea II
 4
x=6 x = + 3  4 5
10. b) Din x + 1 = y − 4 deducem  şi  , deci M (6; 11) şi M  + ;+  ;
 y = 11  y = 5  3 3
 3
11.
a. 256 π ;
b. 416 π ;
500π
12. a) A=100 π cm2; V= cm3;
3
b) Înălţimea calotei mici este 1cm; Acalotei mici= 10 π cm2
Înălţimea calotei mari este 9cm; Acalotei mari=90 π cm2;
c) At=24 π cm2; V=12 π cm3.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 26

Partea I
1. Rezultatul calculului: a)150 + 200 : 4 este______ .
2
 1 1 3
b)  − :  este______ .
 2 4 8
2. Triunghiul ABC este dreptunghic în A şi AB=6cm, AC=8cm.
a. Lungimea ipotenuzei BC este egală cu______cm.
b. Aria triunghiului ABC este egală cu ______cm2.
3. Se dă ecuaţia: 3x + 4=10. Soluţia ecuaţiei este x=______ .
4. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei: x2 – 4x + 3=0 este: S={______}.
5. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei: 2x – 7 < - 1, x ∈ R, este S=______ .
 3x + 4 > 7
6. Mulţimea soluţiilor sistemului de inecuaţii:  , x ∈ R este S=______ .
x − 1 ≥ 2x − 3
7. Dacă într-un cilindru circular drept R=2cm şi aria laterală este 12 π , atunci:
a. Generatoarea cilindrului este egală cu ______cm3.
b. Volumul cilindrului este egal cu ______cm3.
8. Raza unui cerc este de 2cm.
a. Lungimea şi aria cercului sunt ______ .
b. Dacă el este un cerc mare al unei sfere, atunci aria sferei este egală cu______cm2 şi
volumul sferei este ______cm3.
2x 2 − 5x + 2
9. Dacă F (x ) = , atunci:
x2 − 4
a. F (x ) este definită pentru x ∈ R − {______} .
b. După simplificare F (x ) = ______ .
c. F(1)=______ .

Partea II
10. Se dă funcţia f : R → R, f ( x) = (a − 1) x + 2b − 3, a; b ∈ R .
a. Pentru a = 0 şi b = 2 reprezentaţi grafic funcţia.
b. Determinaţi a şi b astfel graficul funcţiei f să conţină punctele A(1;0) şi B(-1;2).
 − x +1 
c. Aflaţi cardinalul mulţimii M=  x ∈ Z * | ∈ [− 1;3) .
 3 
11. Un sondaj a arăta că 10% din persoanele intervievate citesc romane, iar dintre acestea, 5%,
adică 30000 persoane citesc numai romane S.F.. Câte persoane au fost intervievate?
12. a) Se dă un trunchi de con circular drept în care R=12cm, r=8cm şi h=3cm. Să se calculeze
i. Aria laterală, totală şi volumul trunchiului;
ii. Volumul conului din care provine trunchiul;
iii. Măsura unghiului sectorului de cerc obţinut prin desfăşurarea laterală a conului din
care provine trunchiul.
b) O sferă cu volumul de 288 π cm3 se secţionează cu un plan ce se află la distanţa de 2cm de
centrul sferei. Se cere:
i. Aria secţiunii;
ii. Aria laterală a conului cu vârful în centrul sferei şi cu baza cercul de secţiune

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 26
Partea I
1
1. a) 200; b) ;
36
2. a) BC=10cm; b) 24cm2;
3. x=2;
4. S={3; 1};
5. S= (− ∞;3) ;
6. S=(1; 2];
7. a) G=3cm; b) V=12 π cm3;
32π
8. a) L=4 π cm; A=4 π cm2; b) A=16 π cm2; V= cm3;
3
9. a) x ∈ R \ {± 2};
2x − 1
b) F (x ) = ;
x+2
1
c) F(1)= .
3
Partea II
 A(1;0) ∈ G f  f (1) = 0 a = 0
10. b)  ⇔ ⇒ ;
 B (−1;2) ∈ G f  f (−1) = 2 b = 2
− x +1 − x +1
c) ∈ [− 1;3) ⇔ −1 ≤ < 3 ⇔ x ∈ {− 7;−6;−5;−4;−3;−2;−1;1;2;3;4}, deci
3 3
card M=11
11. x persoane au fost intervievate.
5 10
⋅ ⋅ x = 30000 ⇒ x = 6000000 persoane.
100 100
12. a) I. Al=100 π cm2; At=308 π cm2; V=304 π cm3;
II.hcon=9cm; Vcon=432 π cm3;
III. uo=288o;
b) I. Rsf=6cm; Aseţiunii=32 π cm2;
II. Alcon=24 π 2 cm2;

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 27

Partea I
1. Rezultatul calculului: a) 2 ⋅ {3 + 2 ⋅ [4 − 5 ⋅ (6 − 5)]} este______.
( )
b) − 2 3 ⋅ 3 2 − 18 12 : − 2 2 este______ .
2. Efectuând calculele următoare se obţine:
a) 2x ⋅ (− 3x2) + 12x5 : (-6x2)=______ .
b) 2(x – 1)2 – (x + 2)(x - 2)=______ .
3. a) Un patrulater are ______diagonale.
b) Un hexagon are______diagonale.
4. În figura alăturată ABCD este trapez, AB||CD. Dacă m( DCˆ A )=35o şi m( DBˆ A )=75o, atunci
xo=______grade.
D 35o C
o
x
A 75o B
4 4 2
5. Se consideră următorul şir de numere reale: − 5;− 3; ;−3,25; π ;1 − 2 ; ;− ;7;3 5 ;0.
3 9 2
Dintre acestea:
a) Iraţionale sunt______ .
b) Raţionale sunt______ .
6. Aria unui triunghi dreptunghic şi isoscel este egală cu 18cm2.
a) Lungimea catetei triunghiului este egală cu ______cm.
b) Lungimea ipotenuzei triunghiului este egală cu______cm.
7. a) Soluţia ecuaţiei: 815 ⋅ x - |245 – 330| + (310)3=0 este x=______ .
b) Soluţia ecuaţiei: 82x=16x+1 este x=______ .
8. a) Aria unei sfere este de 36 π cm2. Volumul sferei este ______cm3.
b) Aria unui cerc este de 36 π cm2. Lungimea cercului este.______cm.
9. a) Volumul unui con circular drept cu R=6cm şi G=10cm este ______cm3.
b) Aria laterală a unui con circular drept cu h=12cm şi G=13cm este ______cm2.

Partea II
10. Rezolvaţi în mulţimea numerelor întregi sistemul:
 2x − 1 ≤ 3

(2 x − 3)( x + 2 ) ≤ 0
11. Într-un con circular drept raza, înălţimea şi generatoarea sunt direct proporţionale cu
numerele 5; 12 şi respectiv 13. Ştiind că suma lor este egală cu 30, calculaţi:
a) Aria totală şi volumul conului.
b) Sinusul unghiului opus bazei secţiunii axiale a conului.
x −1 2− x 2x + 1
12. Se dă ecuaţia: − 2 = .
x − 2 2x − 4x 3x
a) Stabiliţi domeniul de definiţie al ecuaţiei.
b) Rezolvaţi ecuaţia.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 27
Partea I
1. a) 2; b) 3 6 ;
2. a) –8x3; b) x2 – 4x + 6;
3. a) 2; b) 9;
4. 110o;
2
5. a) − 3; π ;1 − 2 ;− ;3 5 .
2
4 4
b) − 5; ;−3,25; ;7;0.
3 9
6. a) 6cm; b) 6 2 cm;
7. a) -1; b) 2;
8. a) 36 π ; b) 12 π ;
9. a) 96 π ; b) 65 π ;

Partea II
10. S={-1; 0; 1}.
11. a) At=90 π cm2; V=100 π cm3;
120
b) ∆ AVB este secţiunea axială a conului; sin m( AVˆB )= .
169
12. a) x ∈ R − {0;2} ;
1 
b) S=  ;−2 .
2 

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 28

Partea I
1. Rezultatul calculului: a) − 3 2 − 2 6 ⋅ (− 3 ) este______.
98 − 18
b) este______.
27 + 75
2. a) Cele mai apropiate numere naturale între care se găseşte numărul 2,4(6) sunt______.
1
b) Numerele întregi nenule situate între numerele – 2,3(6) şi 2 sunt______.
4
3. a) Rotunjind la cel mai apropiat întreg numărul x=5,8(3) obţinem______.
( ) −1
b) Rotunjind la prima zecimală numărul x=3-1 + 3 obţinem______.
 24 
4. Fie mulţimea A=  2 ;1, (3);− 16 ;0; ;−3,5 .
 8 
a. Ordinea crescătoare a elementelor mulţimii A este______.
b. A I Z={______};
c. A I (R-Q)={______}.
5. a) Perimetrul suprafeţei din figura alăturată este______.
b) Aria suprafeţei din figura alăturată este______.

3
4 3

6. a) Aria totală a corpului din figura alăturată este______.


b) Volumul corpului din figura alăturată este______.

3 3 4
4

7. a) Aria laterală a unui tetraedru regulat cu muchia de 2 cm este ______cm2.


b) Volumul unui tetraedru regulat cu muchia de 2 cm este ______cm3.
8. Dacă 2 este soluţia ecuaţiei x2 – 3ax + 4a=0, atunci a=______cm.
9. Se dă funcţia f : R → R, f ( x) = 2 x + a . Dacă A(3; 5) aparţine reprezentării grafice a
funcţiei f , atunci a = ______ .

Partea II
 2 x + 1  2 2x + 1  x 2 − 6x + 9
10. Fie expresia E (x ) =   − 2 ⋅ + 1 ⋅ 2 .
 x − 3  x−3  x + 3x − 4
a. Determinaţi valorile reale ale lui x pentru care expresia E( x ) are definită valoarea.
x+4
b. Arătaţi că forma cea mai simplă a expresiei este E ( x ) = .
x −1
c. Aproximaţi o eroare mai mica decât 0,1 numărul E( 2 ) prin lipsă şi prin adaos.
d. Aflaţi x ∈ Z pentru care E( x ) ≤ 0 .

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 28

11. Fie funcţia f : R → R, f ( x) = ax + b, a, b ∈ R al cărui grafic trece prin punctele A(0; -3)
si B(3; 0).
a. Reprezentaţi grafic funcţia f .
b. Aflaţi aria şi perimetrul triunghiului OAB, unde O este originea sistemului de axe.
c. Pentru a = 1 si b = −3 , să se determine c ∈ R astfel încât 2 ⋅ [ f (c)] = 3 − f (c)
2

12. În figura alăturată ABCD este un trapez isoscel circumscris unui cerc. Se ştie că AB=18cm,
CD=8cm, iar M, N, P, Q sunt punctele de tangenţa ale laturilor trapezului cu cercul. Se cere:
a. Aria şi perimetrul trapezului ABCD şi lungimea segmentului NQ.
b. Aria şi lungimea cercului înscris în trapezul ABCD.
c. Rotind figura în jurul dreptei PM se obţine o sferă înscrisă într-un trunchi de con. Să
se afle aria şi volumul sferei precum şi volumul trunchiului de con.
d. Aflaţi aria laterală şi volumul conului din care provine trunchiul de con de la
punctul c).

P
D C

Q N

A B
M

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 28
Partea I
6
1. a) 3 2 ; b) ;
6
2. a) 2 si 3; b) –2; -1; 1; 2;
3. a) 6; b) 0,9;
4. a) − 16 ;−3,5;0;1, (3); 2 ;
24
8
 24 
; b) − 16 ;0;  ; c)
8
{ 2}

3(π + 8) 3(3π + 8)
5. a) ; b) ;
2 4
320π
6. a) 76π ; b) ;
3
3 3
7. a) Al= cm2; b) V =0,(3)cm3;
2
8. a=2;
9. a=-1;

Partea II
10. a) x ∈ R \ {3;1;−4};
c) 13,0 prin lipsă şi 13,1 prin adaos;
d) x ∈ {− 3;−2;−1;0}
9
(
11. b) A ∆ OAB = u2; P ∆ OAB = 6 + 3 2 u;
2
)
 3 
c) c ∈ 4;  ;
 2
12. a) MB=9cm; PC=4cm; BC=MB + PC=13cm; MP=12cm; AABCD=156cm2; PABCD=52cm;
144
QN= cm;
13
b) Acerc= 36π cm2; Pcerc= 12π cm.
c) Asferei=144 π cm2; Vsferei=288 π cm3; Vtrunchiului=532 π cm3;
d) Vcon=583,2 π cm3; Alcon=210,6 π cm2.

3
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 29

Partea I
−1
1 2 4  7
1. Rezultatul calculului: a)  − :  ⋅   este______.
 3 5 15   6 
b) 0,3 : 0,03 – 0,(3) este______.
2. ABCD este un pătrat, iar ABE un triunghi echilateral, E fiind situat în exteriorul pătratului
ABCD.
a. Dacă AB=4cm, atunci aria suprafeţei poligonale AEBCD este egală cu ______cm2.
b. Măsura unghiului EDC=______grade.
3. Un tetraedru regulat are muchia egală cu 4cm.
a. Aria totală a tetraedrului regulat este egală cu ______cm2.
b. Volumul tetraedrului regulat este egal cu ______cm3.
4. a) Volumul unui cub cu diagonala de 3 3 cm este ______cm3.
b) Aria totală a unui cilindru circular drept cu R=3cm şi G=4cm este ______cm2.
2 x −1
5. Dacă E (x ) = − , x ∈ R − {± 1}, atunci: a) E(0)=______ .
x −1 x +1
b) E( 2 )=______ .
6. Fie f : R → R, f ( x) = 2 x − 3 .a) f (2 ) = ______ .
b) Ştiind că f (n ) = −1 , atunci n = ______ .
x2 + x − 6
7. a) După simplificare raportul , x ∈ R − {2} este______.
x 2 − 4x + 4
b) Minimul expresiei a2 – 6a + 10, a ∈ R , este _______ şi este realizat pentru a=_______.
8. Suma a trei numere este egală cu 45 şi ele sunt direct proporţionale cu 2;3 şi 4.
a. Cele trei numere sunt______ .
b. ______% din numărul mai mare este numărul mai mic?
9. Fie numerele naturale de forma 5 x3 y divizibile cu 10 şi x ≠ y .
a. Suma dintre cel mai mare număr şi cel mai mic număr de această formă este______
b. Diferenţa dintre cel mai mare număr şi cel mai mic număr de aceasta formă
este______ .

Partea II
10. O bancă acordă o dobândă de 28% annual. La sfârşitul anului un depunător primeşte dobânda
de 280000 lei. Ce sumă a avut depunătorul? Ce sumă are la bancă depunătorul după un an?
Dar după doi ani?
11. Se dă expresia: E (x ) = ( x 2 − 2 x − 1)( x 2 − 2 x − 3) + 1
a. Arătaţi că E(a) este pătrat perfect, oricare ar fi a ∈ R .
b. Rezolvaţi în R ecuaţia E (x ) =0.
12. Un con circular drept se desfăşoară pe un plan după un sector de disc cu unghiul de 180o. Se
ştie că aria laterală a conului este de 54 π cm2. Se cere:
a. Volumul conului.
b. Măsura unghiului format de generatoare cu planul bazei.
c. Conul se secţionează cu un plan paralel cu baza la 1/3 faţă de vârf. Să se afle aria
secţiunii şi aria totală a trunchiului de con astfel format.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 29
Partea I
2
1. a) -1; b) 9 ;
3
2. a) 4(4 + 3 ) cm2; b) 75o;
16 2
3. a) 16 3 cm2; b) cm3;
3
4. a) 27cm ; b) 42 π cm2;
3

5. a)-1; b) − 1 + 4 2 ;
6. a) 1; b) n=1;
x+3
7. a) ; b) minimul expresiei este 1 şi este realizat pentru a=3;
x−2
8. a) 10; 15; 20; b) 50%;
9. a) 11060; b) 800;
Partea II
10. 1000000 lei; 1280000 lei; 1638400 lei.
{ }
11. a) E(a)=(a2 - 2a - 2)2; b) S= 1 ± 3 .
12. a) 81 π ; b) 60o; c) 3 π cm2; 78 π cm2.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 30

Partea I
1. a) Dacă x = 3 şi a + b – c = 13, atunci x ⋅ a + x ⋅ b - x ⋅ c=______ .
b) Rezultatul calculului: 2576 ⋅ 995 + 2576 ⋅ 5 este egal cu______ .
2. Dacă 5 kg de banane şi 7 kg de portocale costă 369000 lei, iar 2 kg de banane şi 5 kg de
portocale costă 218000 lei, atunci 1 kg de banane costă______lei, iar 1 kg de portocale
costă ______lei.
3. a) Media aritmetică a 5 numere este 372,25. Suma lor este______ .
b) Media geometrică a numerelor 2,(3) şi 1,1(6) este ______ .
4. a) 0,3cm=______dm=______mm.
b) 0,120 m3=______dm3=______l=______hl.
5. Un vas în formă de paralelipiped dreptunghic are dimensiunile egale cu: 50cm, 0,4dm
şi 300mm. Capacitatea vasului este de ______l.
2x + 1
6. Dacă x ∈ [− 2;4] şi ∈ [a; b] , atunci a=______şi b=______ .
3
7. Triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul MNP. Dacă MN=5cm, NP=7cm, MP=8cm, iar
latura cea mai scurtă a triunghiului ABC este de 3cm atunci:
a. Perimetrul triunghiului ABC este egal cu ______cm.
b. Raportul ariilor celor două triunghiuri este______.
8. a) Mijloacele laturilor unui patrulater convex sunt vârfurile unui______.
b) Minimul expresiei a2 – 8a + 20, a ∈ R , este ______ şi este realizat pentru a=______.
9. Fie A, B, C, D patru puncte necoplanare. Dacă M, N, P, Q sunt mijloacele segmentelor [AB],
[AD], [DC] şi respectiv [BC] atunci:
a. MNPQ este______.
b. Perimetrul patrulaterului MNPQ este egal cu ______cm, dacă BD=8cm, iar AC=6cm.

Partea II
10. Vârsta fiului este de 3 ori mai mică decât vârsta tatălui. Dacă fiul ar avea cu 7 ani mai mulţi
decât are, atunci vârsta lui ar fi egală cu jumătate din vârsta tatălui. Câţi ani are tatăl şi câţi
ani are fiul?
11. Se consideră expresiile: f ( x) = x 4 − 2 x 3 + 2 x 2 − 2 x + 1 şi g ( x) = x 2 + 2 x − 3 . Se cere:
a. Să se calculeze f (1) ;’
b. Să se descompună în factori f (x) şi g (x) ;
f (a )
c. Să se simplifice raportul , a ∈ R − {1;−3} .
g (a)
12. Fie ABCD un pătrat cu AB=6cm. Pe planul pătratului în punctul O ({O}=AC ∩ BD) se ridică
perpendiculara OV astfel încât OV=3 6 cm. Se cere:
a. Distanţa de la punctul V la dreapta BC.
b. Măsura unghiului format de dreapta VA cu planul (ABC).
c. Volumul piramidei cu vârful în V şi bază pătratul ABCD.
d. Fie M un punct pe [VA] astfel încât perimetrul triunghiului BMD să fie minim. Aflaţi
acest perimetru.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 30
Partea I
1. a) 39; b) 2576000;
2. a) 29000 lei; 32000 lei;
7 2
3. a) 1861,25; b) ;
6
4. a) 0,3cm=0,03 dm=3 mm; b) 0,120 m3=120 dm3=120 l=1,2 hl;
5. V=6 dm3=6 l;
2x + 1
6. x ∈ [−2;4] ⇔ −2 ≤ x ≤ 4 ⇔ −1 ≤ ≤ 3 ⇒ a = −1; b = 3; ;
3
A 9
7. a) 12; b) ∆ABC = ;
A∆MNP 25
8. a) paralelogram; b) 4 pentru a=4;
9. a) MNPQ este paralelogram; b)PMNPQ=14cm;

Partea II
10. x ani are fiul, y ani are tatăl.
 1
 x = 3⋅ y  x = 14(ani are fiul)
 ⇔
1  y = 42(ani are tatãl).
x + 7 = ⋅ y
 2
11. a) f (1) = 0 ;
b) f ( x) = ( x − 1) 2 ( x 2 + 1) ; g ( x) = ( x − 1)( x + 3) ;
f (a ) (a − 1)(a 2 + 1)
c) = ;
g (a) a+3
12. a)
VO ⊥ ( ABC ) 

OE ⊥ BC (E = mijlocul lui [BC]) ⇒ VE ⊥ BC ⇒ d (V , BC ) = VE;
OE; BC ⊂ (ABC) 

∆VOE = ∆ dreptunghic în O ⇒ VE = 3 7 cm.
b) m ∠ (VA, (ABC))=m ∠ (VA, AO)=m ∠ (VAO)=60o;
1
c) VVABCD= ⋅ AABCD ⋅ VO ; VVABCD= 36 6 cm3;
3
P = MB + MD + DB 
DB = constant = 6 cm
d)  ⇒ MB=minim ⇒ BM ⊥ VA ⇒ BM este înălţime corespunzătoare
MB = MD 
P ∆BMD = minim 
3 14
laturii VA în ∆ VAB; MB=MD = ; P ∆BMD = 3 14 + 6 2 = 3 2 ( 7 + 2) (cm).
2

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 31

Partea I
1. Rezultatul calculului: a) 150 + 120,4 : 4 este ______ .
(
b) 3 − 2 )2000
(
⋅ 3+ 2 )
2000
este______ .
2. Dacă în triunghiul ABC avem AB=6cm şi înălţimea corespunzătoare laturii AB egală cu 5cm,
atunci aria triunghiului este egală cu ______cm2.
3x − 1
3. Dacă − 2 ≤ < 4 şi x ∈ Z , atunci x ∈ {......}, iar dacă x ∈ R , atunci x ∈ ______ .
2
2 x 2 − 3x + 5
4. Dacă F (x ) = , atunci: a) F(2)=______ .
x2 −1
b) F(- 2 )=______ .
5. Se dă ∆ ABC în care m( Â ) =90o, AD ⊥ BC, D ∈ (BC), BD=2cm şi DC=8cm. Lungimea
înălţimii AD este egală ______ .
6. Lungimile laturilor unui triunghi sunt egale cu 6; 10; 14. Aria triunghiului este egală
cu ______ cm2.
7. Într-un cerc cu raza de 4cm se înscriu un triunghi echilateral şi un pătrat.
a. Valoarea raportului dintre perimetrele triunghiului şi a pătratului înscrise în cerc
este______.
b. Valoarea raportului dintre ariile triunghiului şi a pătratului înscrise în cerc este______
8. Măsura unghiului unui sector de disc circular este de 120o, iar raza discului este de 3cm.
a. Aria sectorului de disc este egală cu ______
b. Lungimea coardei care subântinde arcul de 120o este egală cu______
9. ABCD este trapez dreptunghic, m( Â )=m( D̂ )=90o, AB||CD, AB=8cm, CD=2cm, AD=8cm,
AD ∩ BC={E}.
a. Aria trapezului este egală cu ______cm2.
b. Aria triunghiului EAB este egală cu ______cm2.

Partea II
10. Un elev cumpără 5 caiete de acelaşi fel şi 7 cărţi de acelaşi fel plătind astfel, în total,
611000lei. Dacă preţul unui caiet s-ar mări cu 20%, iar preţul unei cărţi s-ar reduce cu 20%,
atunci preţul unui caiet ar fi un sfert din preţul unei cărţi. Aflaţi cât costă un caiet şi cât costă
o carte ?
11. Fie funcţia f : R → R, f ( x) = x − 1 .
a. Reprezentaţi grafic funcţia;
b. Determinaţi distanţa de la originea axelor de coordonate la dreapta grafic a funcţiei;
c. Determinaţi coordonatele punctlui M ce aparţine graficului funcţiei f astfel încât
dublul abscisei punctului să fie egal cu triplul ordonatei punctului.
d. Rezolvaţi în R [ f ( x)] = − x + 3 .
2

12. Într-un con circular drept R=4cm şi G=5cm. Se cere:


a. Aria laterală, totală şi volumul conului;
b. Tangenta unghiului format de generatoare cu planul bazei;
c. Măsura unghiului sectorului de disc obţinut prin desfăşurarea laterală a conului.
d. Volumul trunchiului de con obţinut prin secţionarea conului dat cu un plan paralel cu
baza la 2/3 faţă de vârf.
e. Raza cilindrului echivalent cu conul dat şi a cărui secţiune axială este un pătrat

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 31
Partea I
1. a) 180,1; b) 1;
2. 15;
3. a) x ∈ {− 1;0;1;2} ; b) x ∈ [−1;3) ;
7
4. a) ; b) 3(3 + 2 );
3
5. AD=4;
6. A= 15 3 ;
3 6 3 3
7. a) ; b) ;
8 8
8. a) 3 π cm2; b) 3 3 cm;
128 2
9. a) 40cm2; b) cm ;
3

Partea II
10. x lei costă un caiet, y lei costă o carte.
5 x + 7 y = 611000  x = 13000(lei pretul unui caiet )
120 ⋅ x = 1 ⋅ 80 y ⇔ 
100 4 100  y = 78000(lei pretul unei carti).
2
11. b) ;
2
c) M (3; 2);
d) S={-1; 2};
12. a) h=3; Al=20 π cm2; At=36 π cm2; V=16 π cm3;
3
b) tg ∠ (VBO)= ;
4
c) 288o;
304π
d) cm3;
27
e) R=2cm.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 32

Partea I
1. Dacă P(x)=x2 – 3x + 4, atunci: a) P(0)=______ .
b) P(0,3)=______ .
2. a) Efectuând: 2x – (3x + 4) – 2 se obţine______ .
b) (x - 3)(x + 2) – 2x(x - 1)=______ .
3. Factorizaţi: a) x3 – 2x2 + x
b) x2 + 2x – 8.
3
4. a) Raportul nu are definită valoarea pentru x = ______ .
x −1
2x − 3
b) Raportul nu are definită valoarea pentru x = ______ .
x +1
x+3
c) Raportul 2 nu are definită valoarea pentru x ∈ {_______} .
x + x−2
7
5. a) Dacă ∈ Z şi x ∈ Z , atunci x ∈ {_______} .
x
x−2
b) Dacă ∈ Z şi x ∈ Z , atunci x ∈ {_______} .
x +1
1+ x 3− x 1
6. a) Efectuând − , x ≠ − , se obţine______ .
2x + 1 2x + 1 2
x x−2
b) Efectuând − , x ≠ ±1 , se obţine______ .
x +1 x −1
x2 − 4
7. a) Simplificând raportul: 2 , x ∈ R − {2} , se obţine______ .
x − 4x + 4
x 2 − 5x + 6
b) Simplificând raportul: 2 , se obţine______ .
x − 6x + 9
8. Se dă E (x ) = x n + 2 − nx n +1 + x + 3n . Aflaţi n ∈ N * astfel încât E(1)=6.
x2 −1 x 2 − 2x + 1
9. Dacă F (x ) = şi G ( x ) = atunci F (x ) : G (x ) =______ .
x2 +1 3x 2 + 3

Partea II
1 1 1 1 2
10. Se dau expresiile: E1 (x ) = − şi E2 (x ) = + − .
x −1 x +1 x −1 x +1 1− x2
a. Aflaţi valorile reale ale lui x pentru care este definită expresia E1 (x ) , respectiv, E2 (x ) .
2
b. Arătaţi că forma cea mai simplă a expresiei E1 (x ) este E1 (x ) = 2 , iar a expresiei E2 (x )
x −1
2
este E2 (x ) = .
x −1
( ) (
c. Calculaţi E1 2 + 1 şi E2 2 + 1 . )
d. Calculaţi E (x ) =E1 (x ) : E2 (x ) .
11. Se dau punctele: A(-2; 0), B(2; 3) şi C(1; -4).
a. Reprezentaţi într-un sistem de axe ortogonale cele trei puncte;
b. Aflaţi lungimile segmentelor AB, BC, AC. Unde A, B, C sunt punctele date iniţial;
c. Determinaţi funcţia liniară f a cărei reprezentare grafică conţine punctele A(-2; 0) şi
B(2; 3), precum şi funcţia liniară g a cărei reprezentare grafică trece prin punctul C(1; -4) şi
este paralelă cu axa absciselor;

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 32

d. Aflaţi aria cercului circumscris triunghiului ABC, unde A, B şi C sunt punctele date iniţial.
x x+2 x2
12. Se dă expresia: E (x ) = 2 − + .
x − x x3 + 2x 2 − x − 2 2x 2 + 2x
a. Aflaţi valorile reale ale lui x pentru care E( x ) are definită valoarea;
x
b. Arătaţi că E( x ) poate fi adusă la forma ;
2( x − 1)
c. Aflaţi a ∈ Z astfel încât E(a) ∈ Z ;
d. Rezolvaţi în R E (x ) = x − 1 , unde E( x ) este expresia dată;
e. Aflaţi x real pentru care E (x ) ≤ 0 , unde E( x ) este expresia dată.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 32
Partea I
1. a) 4; b) 3,19;
2. a) –x – 6; b) –x2 + x – 6;
3. a) x(x2 – 2x + 1)=x(x – 1)2; b) x2 + 2x – 8=(x - 2)(x + 4);
4. a) x=1; b) x=-1; c) x ∈ {1;−2} ;
5. a) x ∈ {± 1;±7}; b) x ∈ {0;−2;2;−4};
2x − 2 2
6. a) ; b) 2 ;
2x + 1 x −1
x+2 x−2
7. a) ; b) ;
x−2 x−3
8. n=2;
3( x + 1)
9. ;
x −1

Partea II
10. a) x ∈ R − {± 1}; x ∈ R − {± 1} ;
c) E1 ( ) ( )
2 + 1 = 2 − 1 ; E2 2 + 1 = 2
1
d) E (x ) =
x +1
11. b) AB=5; AC=5; BC=5 2 ;
3 3
c) f : R → R, f ( x) = x + ; g : R → R, g ( x) = −4 ;
4 2
d) ∆ ABC este triunghi dreptunghic în A, deci raza cercului circumscris triunghiului
1 5 2 25π
este R = BC= ; Acerc= .
2 2 2
12. a) x ∈ R − {0;−2;1;−1};

b) Se fac calcule;
a
c) E (a ) = , a ∈ R − {0;−2;1;−1} ; Din E (a ) ∈ Z şi a ∈ Z , deducem a ∈ {2} .
2(a − 1)
x 
E (x ) = , x ∈ R − {0;−2;1;−1}  1
d) 2( x − 1)  ⇒ S = 2;  ;
E ( x) = x − 1   2

x 
E ( x) = , x ∈ R − {0;−2;1;−1} x
e) 2( x − 1) ⇒ ≤ 0 ⇔ x ∈ (0;1) .
 2( x − 1)
E ( x) ≤ 0 

3
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 33

Partea I
1. În figura alăturată sunt reprezentate pe axa numerelor punctele A(3) şi B(5).
a. 3AO – 2 AB=______ .
OA + OB
b. = ______ .
2

0 A(3) B(5)

2. Unghiurile AOB şi COB sunt adiacente. Dacă m( AOˆ B ) - m( COˆ B )=40o, şi


m( AOˆ B ) + m( CÔB )=110o , atunci: A
m( AOˆ B )=______ şi m( CÔB ) =______ .
30o
3. În figura alăturată triunghiul ABC este isoscel,
AB=AC, iar unghiul ABD este unghi exterior
triunghiului ABC. Dacă m( BAˆ C )=30o, atunci: ? ?

a. m( ACˆ B )=______grade. D B C
b. m( ABˆ D )=______grade. 120
D C
4. În figura alăturată AB||CD şi AD||BC.
a. m( DCˆ B )=______grade.
b. m( CB̂A )=______grade. A B

5. În figura alăturată triunghiul ABC este oarecare, E ∈ (AB), F ∈ (AC) astfel încât AE=6cm,
BC=28cm, FC=12cm, AC=21cm şi EF||BC.
AE
a. AF=______cm; =______;
AB
b. Perimetrul triunghiului ABC este egal A
cu ______.cm, iar perimetrul patrulaterului EBCF este E F
egal cu ______cm.
6. Triunghiul ABC este dreptunghic în A, AB=6cm, B C
AC=8cm, AD ⊥ BC, D ∈ (BC).
a. BC=______cm; AD=______cm;
b. Aria triunghiului ABC=______cm2, iar perimetrul triunghiului ABC este egal
cu ______cm.
7. Triunghiul ABC este triunghi isoscel de bază [BC]. Ştiind că m( BAˆ C )=45o şi AB=4cm,
atunci :
a. Aria triunghiului ABC este egală cu ______cm2.
b. Lungimea înălţimii corespunzătoare laturii AC este egală cu ______cm.
8. Măsurile unghiurilor unui patrulater convex sunt direct proporţionale cu numerele 3; 4; 5; 6.
Măsurile unghiurilor patrulaterului sunt egale cu ______ .
9. Paralelogramele ABCD, de centru O, şi ABMN, de centru O’, sunt situate în acelaşi plan.
a. Patrulaterul DCMN este______ .
b. OO’=______ .

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 33

Partea II
10. Paralelogramele ABCD şi ABMN sunt situate în plane diferite astfel încât m( CB̂M )=60o. Se
cere:
a. Arătaţi că DCMN este paralelogram
b. Aflaţi m ∠ (AD; BM).
c. Determinaţi poziţia dreptei OO’ faţă de planul (DCM), unde O şi O’ sunt centrele de
simetrie a paralelogramului ABCD, respectiv ABMN.
1
11. Se dau funcţiile: f : R → R , f ( x) = 2 x + 6 şi g : R → R , g ( x) = − x + 1 . Ştiind că graficul
2
funcţiei f intersectează axa Ox în A şi Oy în B, iar graficul funcţiei g intersectează axa Ox
în C şi Oy în D, se cere:
a. Reprezentaţi în acelaşi sistem de axe de coordonate cele două funcţii;
b. Arătaţi că AB ⊥ CD şi AD ⊥ BC ;
c. Aflaţi măsura unghiului format de AB şi BC;
12. Se dă o piramidă patrulateră regulată VABCD cu latura bazei AB=6cm şi înălţimea VO=4cm.
Se cere: a. Aria totală şi volumul piramidei;
b.Arătaţi că VA ⊥ BD;

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 33
Partea I
1. a) OA=3; OB=5; AB=2; 3AO – 2AB=5; b) 4;
2. m( AOˆ B )=75o şi m( CÔB )=35o;
3. a) m( ACˆ B )=75o; b) m( ABˆ D )=105o;
4. a) 60o; b) 120o;
AE 6 3
5. a) AF=9cm; = = ; b) P ∆ABC =63cm; PEBCF=60cm.
AB 14 7
6. a) BC=10cm; AD=4,8cm; b) A∆ABC =24cm2, P ∆ABC =24cm.
7. a) A∆ABC =4 2 cm2; b) hAC= 2 2 cm.
8. 60o; 80o; 100o; 120o;
1
9. a) DCMN este paralelogram; b) OO’= CM.
2

Partea II
DC//AB si AB//NM ⇒ DC//NM 
10. a)  ⇒ DCMN=paralelogram;
DC = AB si AB = NM ⇒ DC = NM 
b) m ∠ (AD; BM)=m ∠ (BC; BM)=m( CBˆ M )=60o;
c) [OO’] este linie mijlocie în ∆ CAM, deci OO’||CM şi cum CM ⊂ (DCM),
deducem că OO’||(DCM);
11. b) Se ştie că dacă f ; g : R → R , f ( x) = mx + n şi g ( x) = px + q , şi m ⋅ p = -1,
atunci G f ⊥ G g .
 1
Deci 2 ⋅  −  = −1 , deducem că CD ⊥ AB, unde CD este reprezentarea grafică a funcţiei g ,
 2
iar AB este reprezentarea grafică a funcţiei f .
În triunghiul ABC avem CD ⊥ AB şi BO ⊥ AC, deci D este ortocentrul triunghiului ABC
(O este originea axelor de coordonate). Deducem că AD este înălţime deci AD ⊥ BC.
1 1
c) A∆ABC = ⋅ AC ⋅ BO = ⋅ AB ⋅ BC ⋅ sin m( ABˆ C ) ; AC=5; BO=6; AB= 3 5 ; BC= 2 10 .
2 2
2
Deducem, prin înlocuire, sin m( ABˆ C ) = ⇒ m( ABˆ C ) = 45 o .
2
12. a) V=48cm3; At=96cm2;
b) În triunghiul VAC ducem OP||VA, P∈(CV); Din ∆BPC ≡ ∆DPC (LUL) deducem
[BP] ≡ [DP] , deci ∆PDB este isoscel de bază [DB], deducem PO ⊥ BD,dar PO||VA, deducem
VA ⊥ BD.

3
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 34

Partea I
1. Un elev cheltuieşte jumătate din alocaţia sa şi încă 16000 lei. Ştiind că alocaţia sa este
de 120000 lei, atunci lui îi rămân ______lei.
2. Se dă ecuaţia: 3x + 4y=30. Aflaţi toate perechile de numere naturale (x; y) care sunt soluţii
ale ecuaţiei date______.
3. Perimetrul unui dreptunghi este egal cu 168cm. Dacă lungimea dreptunghiului este dublul
lăţimii atunci:
a. Lungimea dreptunghiului este ______cm, iar
lăţimea este ______cm;
b. Aria dreptunghiului este egală cu ______cm2. A(0;2)
4. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei:
a. 4x2 – 100=0 este S={______}
b. 5x2 + 15x – 50=0 este S={______} B(1;0)
5. În figura alăturată este reprezentat graficul funcţiei 0
liniare f : R → R , f ( x) = _____ .
6. Ecuaţiile 2x – 1=5 şi ax + a – 1=3, a ≠ 0, sunt echivalente. Valoarea lui a este egală cu _____ .
7. Cercul mare al unei sfere are aria egală cu 9π cm2. Volumul sferei este egal cu ______cm3.
8. Într-o prismă triunghiulară regulată diagonala unei feţe este egală cu 5cm, iar înălţimea
prismei este egală cu 4cm.
a. Volumul prismei este egal cu ______cm3;
b. Aria laterală a prismei este egală cu ______cm2;
3
9. dintr-o lucrare costă 24000000 lei. Întreaga lucrare costă______lei.
5

Partea II
10. Într-un romb suma diagonalelor este egală cu 9cm, iar aria rombului este egală cu 9cm2. Să se
calculeze perimetrul rombului.
11. Secţiunea axială a unui trunchi de con este un trapez isoscel în care baza mică este 2/3 din
baza mare, înăţimea este cu 6cm mai mică decăt baza mare, iar aria trapezului este egală
cu 60cm2. Se cere:
a. Notând cu R raza bazei mari a trunchiului de con, arătaţi că: R2–3R–18=0;
b. Calculaţi razele bazelor trunghiului de con şi înălţimea sa;
c. Pentru R=6cm, r=4cm şi h=6cm aflaţi volumul trunchiului de con;
d. Aflaţi tangenta unghiului format de generatoarea trunchiului şi înălţimea acestuia.
12. Se dau funcţiile f ; g : R → R, f ( x) = ax + 3 şi g ( x) = mx + n , a, m, n ∈ R .
a. Determinaţi a, m, n ştiind că graficele celor două funcţii sunt concurente în punctul
M(3; 6), iar graficul funcţiei g conţine originea axelor.
b. Pentru a = 1, m = 2 şi n = 0 , reprezentaţi în acelaşi sistem de axe de coordonate cele
două funcţii şi apoi aflaţi aria triunghiului determinat de graficul celor două funcţii şi
axa absciselor.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 34
Partea I
1. 44000 lei;
2. (x; y) ∈ {(2; 6); (6; 3); (10; 0)};
3. a) L=56cm; l=28cm; b) A=1568cm2;
4. a) S={ ± 5 }; b) S={- 5; 2};
5. f ( x) = −2 x + 2 ;
6. a=1;
7. 36 π cm3;
8. a) 9 3 cm3; b) 36cm2;
9. 40000000 lei;

Partea II
d 1 + d 2 = 9 d + d 2 = 9  d = 6cm  d = 3cm

10.  d1 ⋅ d 2 ⇔ 1 ⇔ 1 sau  1 ; Prombului= 6 5 cm.
 2 = 9 d1 ⋅ d 2 = 18 d 2 = 3cm d 2 = 6cm
2 2( R + r )h
11. a) r = R, h=2R – 6; = 60 ; deducem prin înlocuire relaţia cerută;
3 2
b) Din R2 – 3R – 18=0 obţinem R=6cm, apoi r=4cm şi h=6cm;
c) V=152 π cm3.
1
d) tg m ∠ (G; h)= .
3
12. a) f : R → R , f ( x) = ax + 3, M(3; 6) ∈ G f ⇒ f (3) = 6 .
Deducem 3a +3=6, adica a=1, deci f ( x) = x + 3 . g : R → R, g ( x) = mx + n ,
M(3; 6) ∈ G g ⇒ g (3) = 6 .
Deducem 3m + n=6; O(0; 0) ∈ G g ⇔ f (0) = 0 , deci n=0, iar m=2, adică funcţia g ( x) = 2 x
b) Triunghiul determinat de graficele celor două funcţii şi axa absciselor este ∆ MOA, unde
{A} = G f I Ox . A ∆ MOA=9 u2.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 35

Partea I
1. Rezultatul calculului: a) 2 3 ⋅ 3 2 − 150 este______ .
b) ( ) (
2
3 −1 − 3 −1)( )
3 + 1 este______ .
x b
2. Dacă = şi a = 3 + 36 si b = 2 ⋅ 324 , atunci x = ______ .
a 9
3. În triunghiul dreptunghic ABC, m( Â )=90o, m( B̂ )=60o.
1
tg m( B̂ ) + tg m( Cˆ ) - = ______ .
sin m( Bˆ ) ⋅ sin m(Cˆ )
4. Dacă pentru funcţia f : R → R , f ( x) = ax + b avem f (1) = 2 şi f (0) = 1 ,
atunci a=______ şi b=______ .
5. Descompunerea în factori a numărului: a) x3 – 8 este______ .
b) x2 – 4 este______ .
22 33
6. a) Dintre numerele a=3 şi b=2 , mai mare este______ .
b) Dintre numerele a=2384 şi b=3256, mai mare este______ .
7. a) Scrierea în baza 2 a numărului 15(10) este______ .
b) Numărul 10101(2) scris în baza 10 este egal cu ______ .
8. În triunghiul ABC, m( BAˆ C )=70o, iar AD este bisectoarea unghiului A, D ∈ (BC)
şi m( ADˆ B )=100o.
a. m( ACˆ D )=______grade.
b. m( ABˆ D )=______grade.
9. În triunghiul ABC, m( Â )=90o, m( Ĉ )=30o, iar D este mijlocul ipotenuzei [BC]. Perimetrul
triunghiului ADC este egal cu ______cm, ştiind că BC=6cm.

Partea II
10. În prezent tatăl are 42 ani, iar fiul 15 ani. Peste căţi ani vârsta tatălui este dublul vârstei
fiului?
11. Se dă ecuaţia: x2 + 8(m+1)x + 16m2 + 5m – 3=0, x ∈ R, m este parametru real.
a. Pentru m=0, rezolvaţi ecuaţia şi aproximaţi cu o eroare de cel mult 0.01 soluţiile
ecuaţiei
b. Pentru ce valori ale lui m ecuaţia dată are o singură soluţie?
c. Pentru ce valori ale lui m ecuaţia nu are soluţii?
12. Într-un cilindru circular drept R=4cm şi G=6cm. Se cere:
a. Aria laterală, totală şi volumul cilindrului
b. Distanţa de la punctul O’ (centrul bazei superioare a cilindrului) la coarda care
subîntinde un arc de 120o. Fie [CD] această coardă, C şi D aparţin cercului bazei
inferioare a cilindrului
c. Volumul conului care are aceeaşi bază cu cilindrul dat şi varful O’ (centrul bazei
superioare a cilindrului).

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 35
Partea I
1. a) 6 ; b) 2(1 − 3 ) .
2. x=2;
3. 0;
4. a=1; b=1;
5. a) (x - 2)(x2 + 2x + 4); b) (x -2)(x +2);
6. a) a=322; b) b=3256;
7. a) 1111(2); b) 21(10);
8. a) 65o; b) 45o;
9. 3(2 + 3 )cm.

Partea II
10. 12 ani;
11. a) x1 = - 4 - 19 ; x1 ≈ -8,36 prin lipsă; x1 ≈ -8,35 prin adaos;
x2 = - 4 + 19 ; x2 ≈ 0,35 prin lipsă; x2 ≈ 0,36 prin adaos;
19
b) m= − ;
27
19
c) m ∈ (−∞;− ) ;
27
12) a) Al= 48π cm ; At=80 π cm2; V=96 π cm3;
2

b) Coarda care subîntinde un arc de 120o este latură a triunghiului echilateral înscris în cerc.
Lungimea ei este egală cu 4 3 cm; d(O’; CD)= 2 10 cm;
c) Vcon=32 π cm3.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 36

Partea I
1. Se dau numerele: a= (-3) ⋅ (-4) - 5 si b= - 8 - 2 ⋅ (-3)
a. a – b=______ .
b. a ⋅ b =______ .
2. Se dă expresia: x + − x + 2 x − 1 − x 2 + 1
a. Valoarea expresiei pentru x =2 este egală cu ______ .
b. Valoarea expresiei pentru x =-1 este egală cu ______ .


( )
3


( )
3. Calculând: a)  2 37 − 374 + 2111  : 9 4 se obţine______ .
9

1 2
b) ⋅ 120o + ⋅ 150o − 90o30' se obţine______ .
3 3
4. În triunghiul ABC avem [AD bisectoarea unghiului BAˆ C , D ∈ (BC), [DE bisectoarea
unghiului ADˆ C , iar m( BAˆ C )= 2 ⋅ m( ABˆ C ) . Dacă m( ACˆ B )=60o, atunci:
a. m( BAˆ C )=______grade.
b. m( ADˆ E )=______grade.
2 3− 2
şi b = 3 48 − 4 27 + (− 2 ) + 24 , atunci a ⋅ b = ______.
2
5. Dacă a =
2
6. În trapezul dreptunghic ABCD, AB||CD, m( Â )=90o, m( B̂ )=60o, [BD este bisectoarea
unghiului ABˆ C , iar AD=6cm.
a. m( BCˆ D )=______grade.
b. Perimetrul trapezului este egal cu ______cm.
7. În paralelogramul ABCD avem AB=6cm, AD=4cm, m( DAˆ B )=45o.
a. Perimetrul paraleogramului este ______cm.
b. Aria paralelogramului este ______cm2.
8. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei:
a. x − 1 = 3 este S=______.
b. x + 1 − 5 = 3 este S=______.
2 x + 3 y = 1
9. Mulţimea soluţiilor sistemului:  este S=______.
 x + 2y = 2

Partea II
10. În două biblioteci sunt 153500 cărţi. Dacă s-ar transfera din prima bibliotecă 50000 cărţi,
atunci în ea ar ramâne de două ori mai multe cărţi decât în a doua. Câte cărţi au fost la început
în fiecare bibliotecă?
11. Secţiunea diagonală a unui trunchi de piramidă patrulateră regulată este un trapez isoscel în
care baza mare are 24cm, baza mică de 18cm, iar măsura unghiului alăturat bazei mari este
de 60o. Fie acest trunchi ABCDA’B’C’D’. Se cere:
b. Aria şi perimetrul secţiunii diagonale.
c. Distanţa de la punctul C’ la dreapta AA’.
d. Aria totală şi volumul trunchiului de piramidă.
e. Volumul piramidei din care provine trunchiul.
12. Sferă cu raza R=6cm se secţioneaza cu un plan. La ce distanţă de centrul sferei se face
secţiunea pentru ca aria cercului de secţiune să fie ¾ din aria unui cerc mare al sferei?

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 36
Partea I
1. a) a – b=9; b) 14;.
2. a) 2; b) 3;
3. a) 9; b) 49o30’;
4. a) 80o; b) 40o;
5. 10;
6. a) 120o; b) 14 3 + 6 ;
7. a) 20cm; b) 12 2 cm 2;
8. a) S={4; -2}; b) S={-9; -3; 1; 7};
9. S={(-4; 3)}

Partea II
10. 119000 cărţi şi 34500 cărţi;
11. a) Asectiunii diagonale= 63 3 cm2; P=54cm;
b) d(C’; AA’)= 9 3 cm, (d(C’;AA’)=C’M, C’M este înălţime în triunghiul VA’C’ )
c) AB= 12 2 cm; A’B’= 9 2 cm; Al= 126 7 cm2; At= 18(25 + 7 7 ) cm2; V= 666 3 cm3;
d) VO= 12 3 cm; Vpiramidei= 1152 3 cm3;
12. Raza cercului de secţiune este de 3 3 cm. Secţiunea se face la 3cm de centrul sferei.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 37

Partea I
1) a) Dacă 53a este divizibil cu 2, atunci a ∈ {______} .
b) Dacă 9b32 este divizibil cu 3, atunci b ∈ {_______} .
2) a) Dacă 3x + 4y=26 şi x=2, atunci y=______ .
b) Dacă 5y=x + 1 şi x=0, atunci y=______ .
3) a) Într-o clasă sunt 24 elevi, băieţi şi fete. Dacă numărul fetelor e dublul numărului băieţilor,
atunci în clasă sunt ______băieţi.
b) Într-o curte sunt găini şi raţe, în total 26. Dacă numărul raţelor întrece cu 8 numărul găinilor,
atunci în curte sunt ______.raţe.
4) a) Ştiind că 5 kg de mere costă cât 2 kg de portocale şi că un kg de portocale costă 32000 lei,
atunci 1 kg de mere costă ______lei.
b) Dacă 5 kg de cartofi costă 65000 lei, atunci 8 kg de cartofi costă ______lei.
5) a) Un pătrat şi un triunghi echilateral au perimetrele egale. Dacă lungimea laturii pătratului este
de 3cm, atunci lungimea laturii triunghiului echilateral este de ______cm.
b) Un pătrat şi un dreptunghi sunt echivalente (au ariile egale). Dacă lungimea laturii pătratului
este de 4 dm, iar lăţimea dreptunghiului este de 2 dm, atunci lungimea dreptunghiului este
de ______dm.
6) a) 10 m3=______ l.
b) O butelie de aragaz are forma unui cilindru circular drept cu diametrul bazei 30cm şi înălţimea
de 0,75 m. În butelie intră ______m3 gaz.
7) Aria suprafeţei din figura alăturată este egală
cu ______cm2.
10

35
8) Într-un trapez dreptunghic, lungimea bazei mari este de 10cm, lungimea bazei mici de 6cm şi
înălţimea de 3cm.
a) Aria trapezului este egală cu ______cm2.
b) Perimetrul trapezului este egal cu ______cm.
9) Patrulaterul determinat de mijloacele laturilor unui dreptunghi este un______

Partea II
10) a) Să se arate că ultima cifră a numărului S=1 + 3 + 32 + 33 + …… + 32003 este 0.
b) Să se arate ca S se divide la 13.
11) Se dă funcţia f : R → R, f ( x) = x − 1 .
a) Reprezentaţi grafic funcţia;
b) Cercetaţi dacă M(3; 2) aparţine reprezentării grafice a funcţiei f .
8a + 1
c) Determinaţi a ∈ R, astfel încât punctul N( a + 3; ), să aparţină reprezentării grafice a
3
funcţiei f .
12) Se dă un cilindru circular drept cu R=4cm şi h=10cm. Se cere:
a) Aria totală şi volumul cilindrului.
b) O furnică porneşte dintr-un punct A oarecare al bazei, face o dată ocolul cilindrului şi ajunge
în punctul A’ al cercului bazei superioare a cilindrului situat pe aceeaşi generatoare cu punctul
A de plecare. Să se afle lungimea drumului parcus de furnică, ştiind că ea merge pe drumul cel
mai scurt.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 37
Partea I
1. a) a ∈ {0;2;4;6;8}; b) b ∈ {1;4;7};
1
2. a) y=5; b) y= ;
5
3. a) 8 băieţi; b) 17 raţe;
4. a) 12800 lei costă 1 kg de mere; b) 104000 lei;
5. a) 4cm; b) 8 dm;
6. a) 10000 l; b) ≈ 0,053 m3;
7. 325cm2;
8. a) 24cm2; b) 24cm;
9. romb.

Partea II
3 2004 − 1 3 4⋅501 − 1 ...1 − 1
10. a) S= = = = ...0
2 2 2
b) Se grupează termenii câte trei.
11. a)
y

A(1;0)
x
B(0;-1)

8a + 1 8a + 1
b) M ∈ G f ; c) N( a + 3; ) ∈ G f ⇔ f (a + 3) = ⇒ a =1
3 3
12. a) At = 112π cm2; V = 160π cm3;
b) Drumul cel mai scurt parcurs de furnică este pe diagonala dreptunghiului obţinut prin
desfăşurarea laterală a cilindrului. Se obţine: ≈ 27cm.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 38

Partea I
1. Ordinea descrescătoare a numerelor:
2 − 16
a) –2,(3); 1 ; ;2,3;−2; 9; este______ .
3 4
b) 2,5(43);2,543;2,54(3);2, (543) este______ .
2. Transformând în fracţie ordinară ireductibilă următoarele numere:
a) 2,5; -1,(6); 0,(15); 2,2(3); -0,1(23) obţineţi ______ .
b) –2,12; -2,(12); 1,1(2); 0,01(2); -1,00(12) obţineţi ______ .
3. Într-o urnă sunt 10 lozuri din care 3 sunt câştigătoare. Care este probabilitatea ca:
a) Extrăgând un loz acesta să fie câştigător?
b) Extrăgând 2 lozuri, cel puţin unul din ele să fie câştigător?
c) Extrăgând 2 lozuri să fie amândouă câştigătoare?
4. Aflaţi zecimala care ocupă locul 2002 în scrierea zecimală a numărului:
a) 0,(758);
b) 1,4(3957);
5
c) ;
7
5. Calculaţi partea întreagă şi partea fracţionară a numerelor:
7
a) 5,53; b)-3,429; c) ; d) 1,(3); e) –2,(12); f) –0,01(2);
12
6. Calculând, obţineţi:
a) −2 − 2 ⋅ ( −2 − 2 : ( −2 )) = _______ .
3 2
b) 0 , ( 2 ) ⋅ − 1 : 1,25 = ______ .
4 3
1 1 1 1
c) + + + = ______ .
2⋅3 3⋅4 4⋅5 5⋅6
d) .
(100 − 1 2 ) ⋅ (100 − 2 2 ) ⋅ (100 − 3 2 ) ⋅ ...... ⋅ (100 − 20 2 ) = _______
7. Raza, înălţimea şi generatoarea unui con circular drept sunt invers proporţionale cu numerele
5; 3,75 şi 3, iar produsul lor este egal cu 480. Volumul conului este egal cu ______, iar aria totală
a conului este egală cu______ .
8. Lungimea, lăţimea şi înălţimea unui paralelipiped dreptunghic sunt proporţionale cu numerele
20; 16 respectiv18, iar suma lor este egală cu 27. Aria totală este______ şi volumul
paralelipipedului este ______ .
9. a) Raportul dintre aria unui triunghi echilateral înscris într-un cerc cu raza de 4cm şi aria unui
hexagon regulat înscris în acelaşi cerc este egal cu ______ .
b) Raportul dintre perimetrul unui pătrat înscris într-un cerc cu raza de 3cm şi perimetrul
pătratului circumscris aceluiaş cerc este egal cu______ .

Partea II
29 1 1 1 1 11
10. Demonstraţi că: < + + + ...... + <1 .
52 47 48 49 104 47
11. Fie numărul S=1 + 2 + 22 + 23 + 24 + …… + 22002 + 22003.
a) Arătaţi că ultima cifră a numărului S este 5.
b) Arătaţi că numărul S este divizibil cu 7.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 38

12. Se consideră cubul ABCDA’B’C’D’ cu AB=12cm. Se cere:


a) Aria totală şi volumul cubului.
b) Distanţa de la punctul A’ la dreapta BC’
c) Precizaţi natura piramidei cu varful în B’ şi baza triunghiul A’BC’, apoi calculaţi volumul
acestei piramide.
d) furnică pleacă din punctul B al bazei cubului dat, parcurge feţele laterale ale cubului şi
ajunge în punctul B’ al bazei superioare a cubului (situat pe aceeaşi muchie ca şi
punctul B). Aflaţi drumul cel mai scurt pe care îl parcurge furnica.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 38
Partea I
2 − 16
1. a) 9 ;2,3;1 ;−2;−2, (3); ;
3 4
b) 2,(543); 2,5(43); 2,54(3); 2,543;
5 5 5 67 61
2. a) ;− ; ; ;− ;
2 3 33 30 495
53 70 101 11 826
b) − ;− ; ; ;− ;
25 33 90 900 825
3. a) 3/10; b) 8/15; c) 1/15;
4. a) 7; b) 3; c) 7/5=0,(714285); zecimala care ocupă locul 2002 este 2;
5. a) 5; 0,53; b) -4; 0,571; c) 0; 0,58(3); d) 1; 0,(3); e) –3; 0,(87); f) –1; 0,98(7);
7 1
6. a) 0; b) − ; c) ; d) 0;
6 3
7. V= 96π ; At= 96π ;
8. At=484; V=720;
2
9. a) ½; b) .
2

Partea II
1 1 1 1
10. = <
47 47 104 47
1 1 1 1
< <
48 47 104 48
1 1 1 1
< <
49 47 104 49
……….. ………...
1 1 1 1
< =
104 47 104 104
se aduna membru cu membru si se obtine:
(2
58 11 58 29
S< =1 (1) <S⇒S> (2),
47 47 104 52
29 11
Din (1) şi (2) rezultă: < S <1 .
52 47
2004
11. a) S=2 – 1= ...5 ;
b) Se grupează câte trei termeni.
S= (1 + 2 + 2 2 ) + 2 3 (1 + 2 + 2 2 ) + ... + 2 2001 (1 + 2 + 2 2 ) = 7 ⋅ (1 + 2 3 + ... + 2 2001 )
14243 14 4244 3 1442443
t1 t2 T668
2 3
12. a) At = 864 cm ; V = 1728 cm ;
b) d(A’; BC’)= 6 6 cm;
c) Piramida B’A’BC’ este piramidă triunghiulară regulată. V=288cm3.
d) Drumul cel mai scurt parcurs de furnică este pe diagonala dreptunghiului obţinut prin
desfăşurarea laterală a cubului. Se obţine: 12 17 cm.

3
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 39

Partea I
1. Verificaţi dacă 1 este soluţie a ecuaţiei:
a. x2 – 4x=0
b. x2 – 1=0
c. 2x2 + x – 3=0
2. Dacă –2 este soluţie a ecuaţiei:
a. x2 + 3ax +2=0, atunci a=______.
b. ax2 – (a + 1)x – 3a + 1=0, atunci a=______.
3. Soluţiile ecuaţiei:
a. x2 – 3x=0 sunt :{______; ______}.
b. –8x2 + 6x=0 sunt: {______; ______}.
4. Soluţiile ecuaţiei:
a. x2 – 1=0 sunt :{______; ______}.
b. 3x2 – 9=0 sunt: {______; ______}.
5. Soluţiile ecuaţiei:
a. (x – 1)(x + 3)=0 sunt :{______; ______}.
b. x (x + 3) (x – 2)=0 sunt :{______; ______; ______}.
6. Soluţiile ecuaţiei:
a. x2 + x - 6=0 sunt :{______; ______}.
b. 6x2 – 7x + 2=0 sunt: {______; ______}.
7. Soluţiile ecuaţiei:
a. x2 + 2x + 1=0 sunt :{ }.
b. 4x2 - 4x + 1=0 sunt: { }.
8. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei:
a. x2 + x + 1=0 este S=______.
b. 4x2 - 6x + 9=0 este S =______.
9. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei:
a. x 2 + (1 + 2 ) x + 2 = 0 este S=______.
2
b. x − 6 ⋅ x + 8 = 0 este S=______.

Partea II
10. Să se resolve în R:
a. (x - 2)2 – x(x - 1)=(x - 1)(x + 1) + 1
b. (x - 1)3 – (x - 1)(x + 2)=(x - 1)(x2 + x + 1)
x −1 x + 2 x2 − x + 6
11. Se dau ecuaţiile: − = 2 si mx 2 − (2m + 1) x + m − 5 = 0 ,
x +1 x − 2 x − x − 2
m ≠ 0, m parametru real.
a. Să se determine m ∈ R , astfel încât ecuaţiile să fie echivalente.
b. Determinaţi parametrul real m , astfel încât ecuaţia dată mai sus să aibă soluţii reale.
12. Să se rezolve ecuaţiile:
m −1 m
a. = , unde m este parametru real.
x −1 2
( )
b. m 2 + 2m − 3 x = m + 3 , unde m este parametru real.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 39

Partea I
1. a) nu; b) da; c) da.
2. a) a=1; b) a=-1.
3
3. a) {0; 3}; b){0; }.
4
4. a) {-1; 1}; b) { − 3; 3 }.
5. a) {1; -3}; b) {0; -3; 2}.
1 2
6. a) {2; -3}; b){ ; }.
2 3
1
7. a) –1; b) .
2
8. a) S=Ø; b) S=Ø.
9. a) S={-1; - 2 }; b) S={ ± 2;±4 }.

Partea II
1
10. a) S={1; -4}; b) S={1; - }
2
11. Pentru prima ecuaţie x ∈ R \ {−1;2} ; S={-2; -3}.
1 1
a) Pentru x =-2, obţinem m = , iar pentru x =-3 obţinem m = .
3 8
∆ = 24m + 1 1 
m≥−  1 
b)  ⇒ 24m + 1 ≥ 0 ⇒ 24  ⇒ m ∈ − ;+∞  − {0}.
∆≥0  m ∈ R \ {0}  24 
3m − 2
12. a) x ∈ R \ {1} . Pentru m ≠ 0 si m ≠ 1 , ecuaţia are soluţie unică: x = ; pentru m = 0 , S=Ø;
m
pentru m = 1 , S=Ø.
1
b) Pentru m ≠ 1 şi m ≠ −3 , ecuaţia are soluţie unică x = ;
m −1
Pentru m = 1 , ecuaţia nu are soluţii.
Pentru m = −3 , ecuaţia are o infinitate de soluţii S=R.

2
www.testemate.ro

:: Test 40

Partea I
1. Valoarea expresiei: 12 + 27 − 75 + 2 3 ⋅ 3 6 este ______ .
2. Soluţia ecuaţiei 2x – 3=-1 este ______ .
3. Ştiind că x ∈ N * si 2x – 4 ≤ x + 2, atunci x ∈ {______}.
4. Lungimile laturilor unui triunghi sunt: 6cm; 12cm şi 8cm. Perimetrul triunghiului
este ______cm.
5. Ştiind că f ( x) = 7 x 2 − 5 x + 3 , atunci f (1) = ______ .
6. Aria unui pătrat este 49cm2. Perimetrul pătratului este______cm.
7. În figura alăturată triunghiul ABC este dreptunghic în A, m( Ĉ )=30o şi AB=8cm, iar E este
mijlocul segmentului [BC]. Atunci x=______ .
A

8 x
30o C
B
E

8. Lungimea unui dreptunghi este 4cm, iar diagonala lui este de 5cm. Perimetrul dreptunghiului
este______cm.
9. Volumul unui con circular drept cu R=4cm şi h=4cm este de ______cm3.

Partea II
10. Se dă funcţia f : R → R, f ( x) = x − 2 .
a. Să se reprezinte grafic funcţia.
b. Să se găsească coordonatele punctului M de pe graficul funcţiei care are abscisa egala cu
dublul ordonatei.
a+3 
c. Să se determine “ a ” real astfel încât N  ;1 + 2a  să aparţină reprezentării grafice a
 2 
funcţiei.
d. Să se determine funcţia g : R → R , ştiind că g ( f ( x) ) = 2 x − 3 , unde f (x) este funcţia
dată.
11. Un trunchi de con are R=18cm, r=8cm şi h=10cm. Se cere:
a. Aria totală şi volumul trunchiului de con;
b. La ce distanţă de baza mică trebuie făcută o secţiune în trunchi, printr-un plan paralel cu
bazele astfel încât secţiunea să aibă aria egală cu media geometrică a ariilor bazelor?
c. Volumul conului din care provine trunchiul dat.

53
TESTE DE MATEMATICA

:: Soluţii Test 40

Partea I
1. 18 2 ;
2. 1;
3. x ∈ {1;2;3;4;5;6};
4. 26cm;
5. 5;
6. 28cm;
7. 8cm;
8. 14cm;
64π
9. cm3;
3

Partea II
10. b) M(4; 2); c) a = -1; d) g : R → R , g ( x) = 2 x + 1 ;
5320π
11. a) G= 10 2 cm; At= 4π (65 2 + 97) cm2; V= ;
3
b) 4cm;
c) V= 1944π cm3;

54
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 41

Partea I
1. Un caiet costă 10000 lei şi o carte 45000 lei. 5 caiete şi 3 cărţi de acelaşi fel costă
împreună ______ lei.
2. Suma tuturor muchiilor unui cub este de 48cm. Diagonala cubului este egală cu ______cm.
3. Care este probabilitatea ca aruncând un zar să apară o faţă cu cifra impară?
4. 5 saci cu faină costă 600000 lei. Atunci un sac de faină costă ______lei.
5. Un dreptunghi are lungimea de 8cm şi diagonala de 10cm. Perimetrul dreptunghiului este
de ______cm.
2
1 1  x
6. a) Forma cea mai simplă a expresiei: E( x )=  −  ⋅ 2 este______ .
 2 2x  x − 1
b) Valoarea expresiei E( x ) dată la punctul a) pentru x= 2 este______ .
7. O sferă are rază R=3cm. Lungimea unui cerc mare al sferei este de ______cm.
8. Dacă media aritmetică a cinci numere naturale consecutive este 7, atunci numărul cel mai mic
este?
9. Media geometrica a numerelor ( 5 − 3 )2000 şi ( 5 + 3 )2000 este ______ .

Partea II
10. a) Aflaţi toate numerele naturale care împărţite la 5 dau câtul 6.
b) Suma a două numere naturale este 191. Împărţind numărul mare la cel mic se obţine
câtul 3 şi restul 3. Aflaţi numerele.
11. Se dă un trunchi de con circular drept în care R=13cm, r=5cm şi G=10cm.
a. Calculaţi aria totală şi volumul trunchiului de con;
b. Trunchiul de con se secţionează cu un plan paralel cu bazele la 1/3 faţă de baza mică.
Aflaţi aria secţiunii.
c. Aflaţi volumul conului din care provine trunchiul de con.

71
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 41

Partea I
1. 185000 lei;
2. 4 3 cm;
3. ½;
4. 120000 lei;
5. 28cm;
x 2− 2
6. a) E ( x) = ; b) E ( 2 ) = ;
2( x + 1) 2
7. 6π cm;
8. 5;
9. 21000;

Partea II
10. a) Se foloseşte teorema împărţirii cu rest: D = I ⋅ C + R,0 ≤ R < I .
Se obţin numerele: 30; 31; 32; 33; 34;
b) 144 şi 47;
11. a); At= 374π cm2; V = 518π cm3;
23 529π
b) Raza secţiunii= cm. Aria secţiunii= ;
3 9
2197π
c) Vcon= cm3;
4

72
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 42

Partea I
1. Rezultatul calculului
−2
1  1 1 1  1
a. 2 ⋅  − +  ⋅   este______ .
4  45 40 60   2 
b. ( 3−2 +)
2
( )
2
3 + 2 este______ .
2. Dintre numerele:
5 3
a. şi mai mare este______ .
9 9
3 3
b. şi mai mare este ______ .
7 10
2 7
c. şi mai mare este ______ .
3 9
3. Un romb are latura de 3cm şi un unghi de 120o.
a. Perimetrul rombului este egal cu ______cm.
b. Măsura unghiului ascuţit al rombului este egală cu ______grade.
c. Aria rombului este egală cu ______cm2.
4. Numerele x; y; z sunt direct proporţionale cu 5; 3 şi respectiv 8.
a. Dacă y=12, atunci x =______ şi z =______;
b. Dacă 2x – 3y + z=18, atunci x =______; y =_____; z =______;
5. Un tetraedru regulat are muchia egală cu 3cm.
a. Suma lungimilor tuturor muchiilor este egală cu ______cm.
b. Aria totală a tetraedrului regulat este egală cu ______cm2.
1 1
6. Numerele x şi y sunt invers proporţionale cu şi respectiv .
3 4
x
a. Dacă x + y =14, atunci = ______ şi x ⋅ y = ______ .
y
b. Dacă x ⋅ y = 108, atunci x 2 − y 2 = _______ .
7. a) Sanda a depus la bancă 1200000 lei, iar după un an ea are 1512000 lei la bancă. Atunci
banca a acordat o dobândă de ______ pe an.
b) Andreea a depus la o bancă o sumă de bani, cu dobânda anuală de 32%. După un an
Andreea a încasat pentru suma depusă o dobândă de 256000 lei. Suma iniţială depusă a fost
de ______lei.
8. Se dau numerele 18 şi 50.
a. Diferenţa dintre media aritmetică şi media geometrică a lor este ______ .
b. Produsul dintre media aritmetică şi media armonică a lor este egal cu ______ .
9. Într-un romb diagonalele au lungimile egale cu 8cm şi 6cm.
a. Aria rombului este egală cu ______ cm2.
b. Perimetrul rombului este egal cu ______ cm.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 42

Partea II
 1 x − 1 6x − 6x
3 2
 1
10. Fie expresia: E (x ) =  − 2 ⋅ 2 , x ∈ R − 0;−2;  .
 2 x 3x  2 x + 3x − 2  2
x −1
a. Arătaţi că E (x ) = ;
2x − 1
 1 
b. Calculaţi E   , raţionalizând numitorul.
 2
a +1
c. Aflaţi a ∈ Z * astfel încât ∈Z.
2a − 1
11. Triunghiul echilateral ABC are latura [BC] situată într-un plan α , iar proiecţia triunghiului
ABC pe planul α este triunghiul BA’C, astfel încât m( BAˆ ' C )=120o. Ştiind că AB=6cm, se
cere:
a. Perimetrul şi aria triunghiului A’BC.
b. Cosinusul unghiului diedru format de planele (ABC) şi α .
c. Distanţa de la punctul A’ la planul (ABC).
d. Tangenta unghiului format de dreapta AC cu planul α .
12. Arătaţi că:
a. x= 5u + 7 este număr iraţional pentru orice u ∈ N .
1 1 1 1
b. y = + + + ....... + este număr natural.
1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 42

Partea I
1
1. a) ; b) 4;.
8
5 3 7
2. a) ; b) ; c) ;
9 7 9
9 3
3. a) 12cm; b) 60o; c) cm2;
2
4. a) x=20; z=32; b) x=10; y=6; z=16;
5. a) 18cm; b) At= 9 3 cm2;
x 3
6. a) = ; x ⋅ y = 48 ; b) x 2 − y 2 = −63 ;
y 4
7. a) 26%; b) 800000 lei;
8. a) 4; b) 900;
9. a) 24cm2; b) 20cm.

Partea II
 1  2
10. b) E  =− ; c) a ∈ {− 1;1;2};
 2 2
11. a) PA’BC= 2(3 + 2 3 ) cm; AA’BC= 3 3 cm2;
1
b) cos m ∠(( ABC );α ) =
3
2 6
c) d(A’;(ABC))= cm;
3
d) tg m ∠( AC ;α ) = 2 ;
12. a) Se află ultima cifră a numărului 5 u + 7 cu u ∈ N .
b) Raţionalizând numitorii şi efectuând calculele se obţine y =9, 9 ∈ N .

3
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 43

Partea I
1. Rezultatul calculului:
a. 3 – 3 : (0,5 – 1,25) este______ .
b. ( ) (
3
)3
2 − 1 − 2 + 1 este______ .
2. Un triunghi dreptunghic are un unghi de 60o şi lungimea ipotenuzei de 8cm.
a. Perimetrul triunghiului este egal cu ______.cm.
b. Aria triunghiului este egală cu ______cm2.
3. Un bazin are forma unui cub cu muchia de 6 m. În bazin curge printr-un robinet 6 l de apă
într-o secundă. Bazinul se umple în ______ore.
4. Desfăşurarea laterală a unui con circular drept este un sfert de disc circular cu raza de 8cm.
a. Aria laterală a conului este egală cu ______cm2.
b. Volumul conului este egal cu ______cm3.
5. Descompunerea în factori primi a numărului:
a. 180 este______ .
b. 16200 este______ .
6. a) Nelu şi Dan au impreună 37 de mere. După ce fiecare mănâncă acelaşi număr de mere, ei
constată că Nelu mai are 12 mere şi Dan mai are 13 mere. Atunci Nelu a avut ______ mere,
iar Dan ______ mere.
b) Suma a trei numere este 72. Dacă din fiecare număr se scade acelaşi număr se obţin
numerele 10; 15 şi respectiv 29. Cele trei numere sunt ______ .
7. Lăţimea unui dreptunghi este 2/3 din lungimea dreptunghiului. Dacă aria dreptunghiului este
24cm2, atunci perimetrul lui este egal cu ______cm.
8. Se dă triunghiul ABC şi D simetricul lui A faţă de mijlocul laturii BC. Atunci ABDC
este______ .
9. În triunghiul ABC dreptunghic în A, avem AD ⊥ BC, D ∈ (BC), BD=3cm, DC=27cm.
a. AD=______cm.
b. Distanţa dintre centrul cercului circumscris triunghiului ABC şi centrul de
greutate al triunghiului este egal cu______cm.

Partea II
10. Reprezentaţi într-un sistem ortogonal de axe toate perechile (x; y ) ∈ ZxZ care îndeplinesc
simultan condiţiile x − 2 = 2 si x − y ≤ 1 , apoi determinaţi funcţia lineara a cărei grafic
conţine punctele (dintre cele determinate mai sus) care au abscisa egală cu ordonata şi o
reprezentaţi grafic.
11. Secţiunea axială într-un trunchi de con circular drept este trapezul isoscel ABCD în care
AB=32cm, CD=16cm, AB||CD şi {O”}= AC I BD. Ştiind că înălţimea trunchiului este de
6cm, se cere:
a. Aria şi perimetrul trapezului ABCD;
b. Aria triunghiului CO”B;
c. Aria laterală şi volumul trunchiului de con;
d. Volumele conurilor care au ca baze, bazele trunchiului şi varful comun O”.
12. Fie ABCDA’B’C’D’ un paralelipiped dreptunghic cu diagonala de 10 2 cm, iar AB, BC,
1
AA’ invers proporţionale cu 0,(3); 0,25 şi respectiv cu . Se cere:
5
a. Aria totală şi volumul paralelipipedului.
b. Fie M mijlocul segmentului [AA’]. Să se determine poziţia punctului P pe
segmentul [BB’] astfel încât perimetrul triunghiului MPC sa fie minim.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 43

Partea I
1. a) 7; b) –14;
( )
2. a) P= 4 3 + 3 cm; b) A= 8 3 cm2;
3. 10 h;
8π 15
4. a) Al= 16π cm2; b) V= cm3;
3
5. a) 180= 2 ⋅ 3 ⋅ 5 ; b) 16 200= 2 3 ⋅ 3 4 ⋅ 5 2 ;
2 2

6. a) 18; 19; b) 16; 21; 35;


7. P=20cm;
8. Paralelogram;
9. a) 9cm; d=5cm.

Partea II
10. Se reprezintă grafic mulţimea: {(4;3); (4;4); (4;5); (0;-1); (0;0); (0;1)}; f : R → R; f ( x) = x .
11. a) AABCD=144cm2; PABCD=68cm;
b) O’O’’=2cm; O’’O=4cm; A ∆ CO’’B=32cm2;
c) Al=240 π cm2; V=896 π cm3;
128π 1024π
d) V1= cm2; V2= cm3.
3 3
12. a) AB=6cm; BC=8cm; AA’=10cm; At=376cm2; V=480cm3;

b) Se aduce faţa BCC’B’ în acelaşi plan cu faţa ABB’A’; perimetrul e minim când MP + PC
20
e minim. BP= cm.
7

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 44

Partea I
1. Rezultatul calculului:
a. 2-2 + 32 : 33 este______ .
b. 16 − (− 2 ) + (5 − 7 ) + 81 este______ .
2 2

2. a) Diferenţa dintre produsul şi câtul coordonatelor punctului A(8; 4) este______ .


b) Suma pătratelor numerelor –2 şi 3 este______ .
3. Fie f : R → R, f ( x) = 3ax − 1 . Dacă f (1) = 5 , atunci a =______ .
4. Dacă f : R → R, f ( x) = 2 x − 6 , atunci coordonatele punctului de intersecţie a graficului
funcţiei f cu axa Ox sunt______, iar coordonatele punctului de intersecţie a graficului
funcţiei f cu axa Oy sunt______ .
5. Aproximarea cu o eroare de cel mult o sutime prin lipsă a lui 15,238 este ______, iar prin
adaos este______ .
6. a) Raza cercului înscris într-un triunghi echilateral cu latura de 6cm este egală cu ______.
b) Raza cercului circumscris unui triunghi echilateral cu latura de 6cm este egală cu ______ .
7. Dacă într-un triunghi ABC avem AB=5cm, BC=12cm si AC=13cm, atunci m( B̂ )=______ .
8. Volumul unei sfere este 36 π cm3. Aria sferei este egală cu______cm.
9. Aria laterală a unei piramide triunghiulare regulate având apotema de 4cm şi muchia bazei de
5cm este egală cu ______cm.

Partea II
10. Fie funcţia f : R → R, f ( x) = ax + b cu proprietatea că f ( x − 1) = 2 x + 3 + 2 ⋅ f (−1) . Arătaţi
că f (−1) = −3 şi f ( x) = 2 x − 1
11. Într-o piramidă patrulateră regulată VABCD, unghiul diedru format de o faţă laterală cu
planul bazei este de 60o, iar lungimea muchiei bazei AB=a. Se cere:
a. Aria laterală şi volumul piramidei;
b. Sinusul unghiului format de două feţe laterale alăturate;
12. Volumul unui con circular drept este 216 π cm3, iar generatoarea face cu planul bazei un
unghi de 30o. Se cere:
a. Aria totală a conului;
b. Măsura unghiului de la vârful conului (unghiul format de două generatoare diametral
opuse);
c. Distanţa de la vârful conului la coarda [EF] care subîntinde un arc de 120o, unde E şi
F sunt puncte situate pe cercul de bază al conului.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 44
Partea I
7
1. a) ; b) 13;
12
2. a) 30 sau 31,5; b) 13;
3. a=2;
4. A(3; 0); B(0; -6);
5. 15,238 ≈ 15,23 prin lipsă; 15,238 ≈ 15,24 prin adaos;
6. a) r= 3 cm; b) R= 2 3 cm;
7. 90o;
8. 36 π cm2;
9. 30cm2.

Partea II
10. Pentru x = 0 obţinem f (−1) = −3 ; deci f ( x − 1) = 2 x − 3 ⇒ f ( x) = 2 x − 1;
a3 3
11. a) Al= 2a 2 ; V= ;
6
15
b) sin m ∠ ((VAB); (VAD))= ;
4
(
12. a) At= 36π 3 2 + 3 cm2;)
b) 120o;
c) d(V; EF)= 3 7 cm.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 45

Partea I
1. a) Media aritmetică a patru numere naturale consecutive este 10,5. Numerele sunt______ .
b) Media aritmetică ponderată a numerelor 2; 3; 6 având ponderile 0,3; 0,4; 0,5 este______ .
2. Rezultatul calculului:
a. 0,6 + 1,(4) – 0,2(3) este______ .

b.  5 2 −
2  
 ⋅  18 + 8 
2 
( )
−13. Dacă în triunghiul dreptunghic ABC, m( Â )=90o, AB=6cm şi BC=10cm, atunci:
a. sin m( Cˆ )=______; cos m ( Ĉ )=______; tg m( Cˆ )=______; ctg m( Ĉ )=______;
b. sin2B + cos2B=______ .
4. Într-o prisma patrulateră regulată aria totală este egală cu 96cm2, iar aria laterală este egală
cu 80cm2. Muchia bazei este egală cu ______cm.
5. Dacă doua piramide asemenea au volumele de 120cm3 şi 3240cm3, atunci raportul de
asemanare al celor două piramide este______ .
6. Dacă două conuri sunt asemenea, raportul de asemănare al lor fiind ½ , atunci raportul ariilor
laterale ale celor două conuri este_______ .
7. Volumul unui con circular drept cu R=4cm şi G=5cm este egal cu ______cm3.
8. Dacă o hartă are scara 1: 300000, atunci 8 mm de pe hartă reprezintă ______km pe teren.
9. 250g + 250 dag + 250 dg=______kg.

Partea II
10. Se dau expresiile: F1 (x ) = (x 2 + x − 1) + 3(x 2 + x − 1) + 2 si F2 (x ) = x 3 − 1 .
2

a. Arătaţi ca F1 (x ) poate fi scris sub forma F1 (x ) = x( x + 1)( x 2 + x + 1) ;


F (x )
b. Simplificaţi raportul 1 , x ∈ R − {1}.
F2 ( x )
11. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x) = ax + b, a; b ∈ R .
a. Să se determine a şi b astfel încât f (1 − 2 ) = f (1) − f ( 2 ) + 1 si f (1) = −1. ;
b. Pentru a=-2 şi b=1 reprezentaţi grafic funcţia f ;
12. Fie un con circular drept de rază R şi înălţime h, şi piramida triunghiulară regulată cu latura
bazei R 3 şi înălţime h.
a. Să se arate că raportul volumelor celor două corpuri este constant;
b. Pentru R=6cm şi h=8cm, calculaţi ariile laterale ale celor două corpuri

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 45
Partea I
1. a) 9; 10; 11; 12; b) 4;
2. a) 1,8(1); b) 26;
3 4
3. a) 0,6; 0,8; ; ; b) 1;
4 3
4. 2 2 cm;
5. 1 ;
3
6. 1 ;
4
7. 16 π cm3;
8. 2,4 km;
9. 2,775 kg.

Partea II
F1 ( x ) x( x + 1)( x 2 + x + 1) x( x + 1)
10. b) = = ;
F2 ( x ) ( x − 1)( x 2 + x + 1) x −1
11. a) a=-2; b=1;
πR 2 h R 2 h 3 Vcon 4π 3
12. a) Vcon= ; Vpir= ; = = const.
3 4 V pir 9
b) Al con=60 π cm2; Al pir= 9 219 cm2.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 46

Partea I
1 2 1 2 27 − 72
1. Dacă a= + ⋅ 2 si b= , atunci:
3 3 2 12 − 8
a. a=______ si b=______ .
b. (a – b)2002=______ .
c. ab=______ .
d. (–b)-a=______ .
x 2 y 3z
2. Dacă = = si x + y − z = 13 , atunci x = ______ y = ______, z = ______ .
2 3 4
3. Să se afle numerele naturale din intervalul[50; 70] care împărţite pe rând la 3; 4; 5 şi 6 dau
acelaşi rest.
4. a) Dacă 214a se divide la 15, atunci a=______ .
b) Dacă 172b se divide la 18, atunci b=______ .
5. Ştiind că A= {a ∈ N | 2a + 3 ∈ {1;3;5;7}} şi B= {a ∈ Z * | 2a − 1 ≤ 3} atunci
a. A=______ .
b. B=______ .
c. A U B=______ .
d. A I B=______ .
e. A – B=______ .
6. Fie f : R → R, f ( x) = (m − 1) x − m + 2, m ∈ R .
a. f (1) = ______ .
b. Dacă f (−1) = 5 , atunci m = ______ .
7. Un salariu lunar reprezintă 25% din preţul unui calculator. Cât la sută reprezintă preţul
calculatorului din 8 salarii?.
x y
8. Dacă = şi 3x = 2 y − 8 , atunci x = ______ si y = ______ .
2 5
9. Un obiect costă 120000 lei. Preţul lui se măreşte de 5 ori. Cu cât la sută s-a mărit preţul
obiectului?.

Partea II
10. Într-un trunchi de piramidă triungiulară regulată avem înălţimea de 6cm, muchia laterală
de 6 2 cm, iar media aritmetică a razelor cercurilor circumscrise bazelor de 5cm. Se cere:
a. Aria laterală şi volumul trunchiului de piramidă.
b. Volumul piramidei din care provine trunchiul.
11. Raportul dintre aria laterală şi aria totală a unui cilindru circular drept este 2/3, iar perimetrul
secţiunii axiale este de 32cm. Se cere:
a. Aria totală şi volumul cilindrului.
b. Ştiind că cilindrul dat este echivalent cu un con circular drept cu înălţimea de 6cm,
aflaţi aria laterală a conului.
12. Se dau numerele reale x şi y. Ştiind că suma lor este 11, iar produsul lor este 24, aflaţi:
a. x -1 - y -1 ;
b. (x - y)-2.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 46
Partea I
1
1. a) a=2; b=3; b) (2 – 3)2002=1; c) 8; d) ;
9
2. x=12; y=9; z=8;
3. restul poate fi 0; 1 sau 2. Numerele sunt 60; 61 şi 62.
4. a) a=5; b) b=8;
5. a) A={0; 1; 2}; b) B={-1; 1; 2}; c) A U B={0; -1; 1; 2};
d) A I B={1; 2}; e) A – B={0}
6. a) f (1) = 1 ; b) m=-1;
7. 50%;
8. x=4; y=10;
9. 400%.

Partea II
10. a) L= 8 3 cm; l= 2 3 cm; Al= 45 15 cm2; V= 126 3 cm3;
b) VO=8cm; V= 128 3 cm3;
11. a) R=4cm; G=8cm; At=96 π cm2; V=128 π cm3;
b) R=8cm; G=10cm; Al=80 π cm2;
12. x = 8; y = 3;
5
a) x -1 - y -1 = ;
24
1
b) (x - y)-2= .
25

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 47
Partea I
1. a) Rezultatul calculului: (-1)k + (-1)k + 1 + (-1)k + 2 + (-1)k + 3, k ∈ N , este______ .
b) Rezultatul calculului: 2(-1)k + 5(-1)k + 1 + 4(-1)k + 2 + (-1)k + 3, k ∈ N , este______ .
2. Dintre numerele:
a. x=3141 si y=494 mai mare este______ .
b. x=5n : 5n-1 si y=43n : 82n-1, n ∈ N , mai mare este______ .
203a
3. Dacă ∈ Z , atunci a = ______ .
6
( )(
4. Se dau numerele x=(0,3 +0,0(3)) : 9-1; y= 0,4 ⋅ 0, (3) − 0,0(6) : 2 −1 şi z = 5 − 3 5 + 3 .)
Media lor aritmetică este ______ .
5. În trapezul ABCD, AB||CD, AB=8cm, CD=5cm şi înălţimea trapezului este de 6cm, iar
{E}=AD I BC.
a. Aria trapezului este egală cu______cm2.
b. Aria triunghiului EAB este egală cu______cm2.
6. Într-un triunghi dreptunghic proiecţiile catetelor pe ipotenuza sunt de 1 − 2 cm
şi 1 + 2 cm.
a. Lungimea ipotenuzei este de ______cm.
b. Înălţimea corespunzatoare ipotenuzei este de ______cm.
c. Aria triunghiului este de______cm2.
7. În dreptunghiul ABCD, AB=8cm, AD=6cm.
a. Aria dreptunghiului este de______cm2.
b. Distanţa de la un vârf al dreptunghiului la o diagonală a sa este ______cm.
8. Pe planul triunghiului echilateral ABC se ridică perpendiculara AM=3 3 cm. Dacă AB=6cm,
atunci:
a. Aria triunghiului este de______cm2.
b. Distanţa de la punctul M la dreapta BC este ______cm.
9. Pe planul pătratului ABCD se ridică perpendiculara DM=3cm. Dacă AB=4cm, atunci:
a. Perimetrul pătratului este______cm.
b. Distanţa de la M la B este ______cm.
c. Distanţa de la M la AB este ______cm.

Partea II
3x − 9
10. Se dă ecuaţia: = −1 .
x − 8 x + 15
2

a. Stabiliţi domeniul de definiţie al ecuaţiei.


b. Rezolvaţi ecuaţia.
c. Arătaţi ca x 2 − 8 x + 15 < 0 dacă şi numai dacă x ∈ (3;5) .
11. Demonstraţi inegalităţile:
2
a. x + ≥ 2 2 , ∀x > 0 .
x
x + 2 y2 + 2
2
b. + ≥ 4 2 , ∀x, y > 0 .
x y
12. Într-un trunchi de con circular drept cu volumul de 312 π cm3, raza mare, raza mică şi
înălţimea sunt direct proporţionale cu numerele 5; 2 şi respectiv 3. Aflaţi:
a. Aria laterală a trunchiului.
b. Volumul conului din care provine trunchiul.
c. Distanţa de la centrul bazei mari a trunchiului la o generatoare a lui.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 47
Partea I
1. a) 0, ∀ k ∈ N ; b) 0, ∀ k ∈ N ;
2. a) x >y; b) y>x;
3. a=4;
4. x=3; y=0; z=2; ma=1,(6);
5. a) 39cm2; b) A ∆ EAB =64cm2;
6. a) ipotenuza=2 2 ; b) 1cm; c) A ∆ = 2 cm2;
7. a) 48cm2; b) 4,8cm;
8. a) 9 3 cm2; b) 3 6 cm;
9. a) 16cm; b) 41 cm; c) 5cm.

Partea II
10. a) x ∈ R − {3;5} ; b) S={2};
2
11. a) x + ≥ 2 2 ⇔ x 2 + 2 ≥ 2 x 2 ⇔ x 2 + 2 − 2 x 2 ≥ 0 ⇔ ( x − 2 ) 2 ≥ 0, ∀x > 0 ;
x
b) Se foloseşte a);
12. a) R=10cm, r=4cm; h=6cm; G= 6 2 cm; Al= 84π 2 cm2;
1000π
b) hcon=10cm; V= cm3;
3
c) d(0; VA)=5 2 cm.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 48

Partea I
1. Rezultatul calculului:
1
a. 1 − este______ .
1
1+
1
1−
2
2 x − 3 3x − 2
b. − este______ .
2 3
2. Dacă A= 8 − 4 3 + 8 + 4 3 , atunci A2=______ .
3. Se dau punctele A(1; 3) şi B(-1; 1). Funcţia liniară al cărei grafic este dreapta determinată de
cele două puncte este: f : R → R, f ( x) = ______ .
2a + 3b 2
4. Dacă = , atunci:
4a + 9b 5
a
a. = ______ .
b
a + 3b
b. = ______ .
a−b
 2x + 1 3
5. Cardinalul mulţimii A=  x ∈ Z | −1 ≤ <  este______ .
 5 5
{
6. Să se determine mulţimea B= x ∈ R | 3 − x ∈ R . }
7. Fie mulţimea A= {x ∈ R | −4 ≤ x < 3} si B= {x ∈ R | −2 < x ≤ 5}.
a. A U B =______;
b. A I B =______;
c. A − B =______;
d. B − A =______;
8. ABCD trapez isoscel, AB||CD, m( DAˆ B )=45o, CD=4cm şi AD= 2 2 cm.
a. Perimetrul trapezului este______cm.
b. Aria trapezului este ______cm2.
9. Dintr-un bazin cu apă se scoate ¼ din cantitate. În bazin mai rămân 150 l de apă. La început
au fost ______l de apă.

Partea II
x 2 − 5x + 6 x 2 + 6x + 9
10. Fie E1 (x ) = ; E 2 ( x ) = .
x2 − 9 x 2 − 3x + 2
a. Aflaţi valorile reale ale lui x pentru care are definită valoarea E1 (x ) ,
respectiv E2 (x ) .
x−2
b. Arătaţi că după simplificare E1 (x ) = .
x+3
c. Calculaţi: E1 ( 2 − 2 ).
d. Calculaţi: E1 (x ) ⋅ E2 (x ) .

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 48

11. Volumul unui trunchi de con circular drept este 312π cm3, iar aria secţiunii axiale a
trunchiului este de 96cm2. Ştiind că raza mică a trunchiului este 1/3 din raza mare, se cere:
a. Aria laterală a trunchiului.
b. Volumul conului din care provine trunchiul.
c. Măsura unghiului sectorului circular obţinut prin desfăşurarea laterală a conului
din care provine trunchiul.
12. Fie ABCDA’B’C’D’ un paralelipiped dreptunghic cu volumul de 200cm3,
şi 2AB = 5BC = 4AA’.
Se cere:
a. Aria totală a paralelipipedului.
b. Calculaţi aria triunghiului AED’, unde {E}=AC’ I BD’

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 48
Partea I
2 5
1. a) ; b) − ;
3 6
2. A2=24;
3. f ( x) = x + 2 ;
a 3
4. a) = ; b) 3;
b 2
5. card A=4;
6. B=( − ∞;3 ];
7. A=[-4; 3); B=(-2; 5];
a) A U B = [-4; 5]; b) A I B = (-2; 3); c) A − B =[-4; -2]; d) B − A =[3; 5];
( )
8. a) AB=4cm; înălţimea trapezului este 2cm; Ptrapez=4 3 + 2 cm; b) A=12cm2;
9. 200 l.

Partea II
10. a) x ∈ R − {±3} ; b) x ∈ R − {1;2} .
b) Se simplifică prin x − 3 ;
c) E1 ( 2 − 2 )= 6 − 5 2 ;
x+3
d) E1 (x ) ⋅ E2 (2 ) =
x −1
11. a) r=3cm; R=9cm; h=8cm; G=10cm; Al= 120π cm2;
b) Vcon= 324π cm3;
c) 216o;
12. a) At=220cm2;
5 41 2
b) A ∆ AED’= cm ;
2

3
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 49

Partea I
1. Rezultatul calculului:
a. (-2)3 - (-1)2 + (-2) ⋅ (-5) este______ .
b. 9,5 – 0,2 : 0,0(2) este______ .
c. (x + 3)(3 - x) – (x - 2)2 este______ .
2. Factorizaţi:
a. 4 – x2=______ .
b. x2 – 6x + 9=______ .
c. x2 – 4x + 3=______ .
d. x2 – 3=______ .
3. Dacă 2x – 3 reprezintă, în cm, lungimea laturii unui pătrat cu:
a. Perimetrul de 60cm, atunci x=______cm
b. Aria de 25cm2, atunci x=______cm.
4. Fie triunghiul ABC înscris într-un cerc de centru O. Daca m( BAˆ C )=30o şi BC=6cm, atunci:
a. Raza cercului circumscris triunghiului este ______cm
b. Aria cercului circumscris triunghiului este______cm2.
5. Dacă în triunghiul oarecare ABC, mediana [AD], D ∈ (BC), se prelungeşte cu segmentul
[DE], [DE] ≡ [DC], atunci m( BEˆ C )=______ grade.
1 1 1
6. a) Dacă x = + + , atunci x =______ .
2 +1 3+ 2 4+ 3
b) Dacă y = (2 − 5 ) 2 + 3 − 5 , atunci y =______ .
7. Suma a două numere naturale x şi y fiind 10, atunci (3x + 15 + 2y) + (2x + 3y - 28)=______.
8. Dacă mulţimea A={-2; -1; 0; 1; 2} şi mulţimea B={ x ∈ N | x = a 2 + 2, a ∈ A }, atunci
B={______}.
9. Ordinea crescătoare a numerelor: 251; 368; 434 este______ .

Partea II
10. a) Arătaţi că dacă într-un triunghi cu lungimile laturilor a; b; c există relaţia :
 c a 2b 2 − b 4  c 
( a 2 − b 2 ) ⋅ 1 −  = 2 ⋅ 1 +  , atunci triunghiul este isoscel sau dreptunghic.
2 
 a  a + 2ac + c  a 
b) Să se arate că numerele de forma 2 2 n +1 − 9 n + 2 + 4 n +1 − 3 2 n +1 , n ∈ N , sunt divizibile cu 3.
11. Fie VABCD o piramidă patrulateră regulată cu AB=4cm. Ştiind că unghiurile diedre a două
feţe laterale opuse sunt congruente cu unghiurile diedre pe care acestea le formează cu planul
bazei, să se afle:
a. Suma muchiilor laterale ale piramidei;
b. Aria totală şi volumul piramidei;
c. Distanţa de la punctul C la dreapta VA;
12. Un trunchi de con circular drept cu h=12cm şi volumul de 2800π cm3, se secţionează cu un
plan paralel cu bazele ce trece prin mijlocul înălţimii trunchiului. Ştiind că aria secţiunii
este 225π cm2, se cere:
a. Aria totală a trunchiului.
b. Raportul volumelor celor două trunchiuri obţinute prin secţionare.
c. Volumul conului din care privine trunchiul.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 49
Partea I
1
1. a)1; b) ; c) –2x2 + 4x + 5;
2
2. a) (2 - x)(2 + x); b) (x - 3)2; c) (x - 3)(x - 1); d) (x - 3 )(x + 3 );
3. a) x=9cm; b) x=4cm;
4. a) R=6cm; b) A=36 π cm2;
5. 90o;
6. a) 1; b) 1;
7. 37;
8. B={2; 3; 6};
9. 251< 434< 368;

Partea II
10. a) Efectuând calculele se obţine: (a 2 − b 2 )(a 2 − b 2 − c 2 ) = 0, a, b, c > 0 , de unde a = b sau
a2 = b2 + c2 ;
b) Propoziţia se scrie sub forma: 3 ⋅ (2 ⋅ 4 n − 28 ⋅ 9 n ), n ∈ N ;
11. a) ∆ VEF= ∆ echilateral (E este mijlocul segmentului [BC] şi F mijlocul segmentului [AD]);
deducem că AB=VE=4cm; Suma muchiilor laterale este 8 5 cm;
32 3
b) VO=h=2 3 cm; At=48cm2; V= cm3;
3
4 6 4 30
c) d(C; VA)= cm= cm;
5 5
12. R=20cm; r=10cm;
(
a) At=20 π 3 61 + 25 cm2; )
V 19
b) 1 = ;
V2 37
c) Vcon=3200 π cm3.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 50

Partea I
1. Rezultatul calculului: (-1)1 + (-1)2 + (-1)3 + (-1)4 + ……+ (-1)2002 este______ .
1
2. Ştiind că inversul unui număr pozitiv este cu mai mic decât triplul său, atunci numărul
2
este______ .
3. Dacă 2x + 1 şi x - 3 reprezintă, încm, lungimile laturilor unui dreptunghi cu:
a. Perimetrul de 44cm, atunci x=______cm
b. Aria de 9cm2, atunci x=______cm.
4. Suma cifrelor numărului:a=10 n +1 + 3 ⋅ 10 n + 6, n ∈ N , este______ .
5. Numerele naturale mai mici decât 50 care împărţite la 7 dau câtul egal cu dublul restului
sunt______ .
6. Dacă x + y=6 si y + 3z=10, atunci x + 3y + 6z =______ .

7. Dacă x= 4 + 441 + 3 ⋅ 144 şi y= 109 + 24 ⋅ 22 + 196 , atunci x – y = ______ .


8. Dacă x = 144 2 − 140 2 − 4 ⋅ 140 , x = ______ .
9. În trapezul dreptunghic ABCD, AB||CD, m( Â )=90o, AB=12cm, BC=6 3 cm şi AC=6cm.
a. ∆ ABC este_______ .
b. AD=______cm.
c. DC=______cm.

Partea II
10. Aflaţi vârstele fiului şi a tatălui ştiind că vârsta tatălui este cu 2 ani mai mare decât de 6 ori
vârsta fiului, iar peste 6 ani vârstele lor sunt direct proporţionale cu numerele respectiv 3
şi 11.
11. Fie expresia E (x ) = x 3 + ax 2 + bx − 2, a; b ∈ R .
a. Să se determine a şi b astfel încât E (1)=0 şi E(2)=12;
b. Pentru a = 2 şi b = −1 , descompuneţi în factori de gradul întâi E (x ) .
12. Se dă triunghiul dreptunghic ABC, m( Â )=90o şi AB=AC=6cm. Pe planul triunghiului în
punctul B se ridică perpendiculara BE= 6 3 cm. Se cere:
a. Lungimea segmentului [BC].
b. Distanţa de la punctul E la dreapta AC.
c. Arătaţi că triunghiul BMA este isoscel, unde M este mijlocul segmentului [EC].
d. Aflaţi măsura unghiului diedru determinat de planele (EAC) şi (ABC).

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 50

Partea I
1. 0;
2
2. ;
3
3. a) 8cm; b) 4cm;
4. 10;
5. restul poate fi 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Numerele sunt: 0; 15; 30; 45;
6. 26;
7. x=11; y=11; x – y=0;
8. 24;
9. a) ∆ ABC este dreptunghic în C; b) AD= 3 3 cm; c) DC=3cm;

Partea II
10. 6 ani şi 38 ani;
11. a) Din E(1)=0 deducem a + b =1 şi din E(2)=12 deducem 2 a + b =3. Rezolvând sistemul
 a +b =1 a=2
 obţinem  .
2 a + b = 3 b = −1
b) E (x ) = (x + 2 )( x + 1)( x − 1) ;
12. a) BC= 6 2 cm;
b) d(E; AC)=12cm;
1
c) [BM] este mediana în ∆ EBC, m( EBˆ C )=90o, deci BM= EC; [AM] este mediană în
2
1
∆ EAC, m( EAˆ C )=90o, deci AM= EC;
2
o
c) m (∠( EAC ); ( ABC )) = 60 .

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 51

Partea I
3 9
1. Rezultatul calculului: a) − : (− 0,75) este______ .
4 16
30
b) − 300 + 0,04 : 10 − 2 este ______ .
3
(
2. Fie numerele: a= 588 − 144 şi b= 2 3 − 3 2 + 864 .)
2

a. Media aritmetică este ______ .


b. Media geometrică a lor este ______ .
3. Dacă A= {x ∈ R | x ≤ 2} şi B= {x ∈ R | −3 ≤ x < 1}atunci:
a. A U B=______ .
b. A I B=______ .
c. A\B=______ .
d. B\A=______ .
4. Dacă –1 este soluţie a ecuaţiei 2ax – 3=x + 2 – a, atunci a=______ .
5. Dacă 3 este soluţie a ecuaţiei 2ax2 – 6x + a=1, atunci a=______ .
1 2
6. Efectând − se obţine______ .
3x − 1 3x + 1
7. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei x 2 + x − 2 = 0 este S=______ .
8. Dacă lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic sunt egale cu 3cm şi respectiv 4cm,
atunci:
a. Lungimea ipotenuzei este ______cm
b. Lungimea înălţimii corespunyătoare ipotenuzei este egală cu ______cm.
9. Raza cercului circumscris unui triunghi echilateral este de 3cm.
a. Latura triunghiului este egală cu ______cm.
b. Perimetrul triunghiului este egal cu ______cm.
c. Aria triunghiului este egală cu ______cm2

Partea II
 x x2   x x2 
10. Se dă expresia E( x ) =  − 2  :  + .
2 
 x + 4 x + 8 x + 16   x + 4 16 − x 
a. Aflaţi valorile lui x , x ∈ R , pentru care expresia are definită valoarea
4− x
b. Arătaţi că forma cea mai simplă a expresiei este E( x ) =
x+4
c. Calculaţi E( 2 − 4 )
d. Rezolvaţi E( x )= x + 1
11. În cubul ABCDA’B’C’D’ punctul P este mijlocul lui [C’D’] şi AP=18cm. Să se afle:
a. Aria totală şi volumul cubului
b. Măsura unghiului format de dreptele BD şi B’C
c. Aria triunghiului BPD
d. O furnică pleacă din punctul A, străbate două feţe laterale consecutive ajungând în
punctul C’. Care este drumul cel mai scurt pe care îl parcurge furnica şi cât este lungimea
lui?

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 51
Partea I
3
1. a) ; b) 4;
2
24 + 30
2. a) ma= = 27 ; mg= 24 ⋅ 30 = 12 5 ;
2
3. A=[-2;2]; B=[-3;1); a) A U B=[-3;2]; b) A I B=[-2;1); c) A\B=[1;2]; d) B\A=[-3;-2)
4. a=-4;
5. a=1;
− 3x + 3
6. ;
9x 2 − 1
7. S={1; -2};
12
8. a) ip=5cm; b) hip= =2,4cm;
5
27 3 2
9. a) l3= 3 3 cm; b) P= 9 3 ; c) A= cm ;
4

Partea II
10. a) x ∈ R − {±4;0} ;
( )
c) E 2 − 4 = 4 2 − 1 ;
d) Din E (x ) = x + 1 şi x ∈ R − {± 4;0} ⇒ x 2 + 6 x = 0 şi x ∈ R − {± 4;0} ⇒ S={-6}
11. a) P’ este mijlocul lui [DC] şi fie AB=a, a > 0;
a 5
Din ∆ ADP’ - ∆ dreptunghic în D ⇒ AP’=
2
Din ∆ PP’A - ∆ dreptunghic în P’ ⇒ a = 12 cm
A t = 6a 2 
 ⇒ A t = 864 cm ;
2

a = 12cm 
V = a3 
 ⇒ V = 1728 cm
3

a = 12cm 
b) m ∠ (BD; B’C)=m ∠ (D’B’; B’C)=m ∠ (D’ B’C), unde D’B’||DB.
ABCDA’B’C’D’ – cub, [D’B’], [B’C], [D’C] sunt diagonale în feţele cubului ⇒
D’B’=B’C=D’C ⇒ ∆ D’B’C= ∆ echilateral ⇒ m ∠ (D’ B’C)=60o
a 5
c) PB=PA=18cm; PD=AP’= = 6 5 cm, DB= 12 2 cm ⇒ ∆ DPB= ∆ oarecare.
2
18 + 6 5 + 12 2
A ∆ DPB= p( p − a)( p − b)( p − c) , p = = 9 + 3 5 + 6 2 , a=PB=18cm;
2
b=PD= 6 5 cm; c=DB= 12 2 ; A ∆ DPB= 108cm2.
d) Se aduce fata BCC’B’ in acelasi plan cu fata ABB’A’. Drumul cel mai scurt este diagonala
in dreptunghiul ACC’A’ AC’= 12 5 cm.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 52

Partea I
1. Fie ecuaţia: (x - 1)2 + 3(x + 2)=9; dintre elementele mulţimii A={-2; 0; 1; 3 } soluţii ale
ecuaţiei date sunt______.
2. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei:
a. 3x2 – 9x=0 este S= ______.
b. (x - 1)(x + 2)=0 este S= ______.
c. x2 – 4=0 este S=______.
d. x2 – 7x + 12=este S=______.
e. x2 + 6x + 9=0 este S= ______.
f. x2 – 3x + 9=0 este S= ______.
g. (x - 1)2 – 2(x2 - 4)=(x - 2)(x + 2)+1.
3. Dacă –4 este soluţie a ecuaţiei 2x2 – mx – 4=0, atunci m=______.

Partea II
1 1 − 2x 2
1. Se dă ecuaţia: + = 2 .
x − 3 x − 1 x − 4x + 3
a. Stabiliţi domeniul de definiţie al ecuaţiei
b. Rezolvaţi ecuaţia
2. Se dau ecuaţiile: 2 x 2 − 3x − 2 = 0 şi x 2 − 2mx + m − 10 = 0 . Determinaţi m ∈ R astfel încât
ecuaţiile date să fie echivalente.
3. Fie ecuaţia: (m − 1)x 2 − 2(m + 1) x + m = 0, m ≠ 1 . Să se determine m ∈ R pentru care:
a. Ecuaţia dată are soluţii reale şi distincte;
b. Ecuaţia dată are soluţii reale şi egale;
c. Ecuaţia dată nu are soluţii reale.
4. Simplificaţi fracţiile:
4x 2 + 4x − 3
a. ;
2x 2 − x − 6
b.
( )
x 2 + x + 1 ( x 2 + x + 4) + 2
;
( x 2 + x + 1)( x 2 + x + 5) + 3
Barem de corectare
I 1. 5p; 2. 7x5p=35p; 3. 5p;
II 1. a) 3p; b) 5p; 2. 8p; 3. 15 p; 4. a) 6p; b) 8p.
Timp de lucru: 2 ore

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 52
Partea I
1. -2 şi 1;
2. a) S={0; 3}; b) S={1; -2}; c) S = {± 2}; d) S={4; 3}; e) S={-3}; f) S=∅;
g) S={2; -3};
3. m=-7;

Partea II
1. a) x ∈ R − {3;1} ;
b) S = {−2}.
2. Ecuaţiile sunt echivalente dacă mulţimile soluţiilor lor sunt egale: S1=S2.
 1 
S1 = 2; -   1
Ecuaţia 2 x − 3x − 2 = 0 are
2
 2  ⇒ S 2 = 2; - 
 2
S1 = S 2 
x 2 − 2mx + m − 10 = 0
 ⇒ m = −2
x=2 
x − 2mx + m − 10 = 0
2
39
1  ⇒m=
x=−  8
2
3. (m − 1) x 2 − 2(m + 1) x + m = 0, m ≠ 1 , ∆ = (−2(m + 1)) 2 − 4(m − 1)m , ∆ = 12m + 4 .
∆>0 
  1 
a. ∆ = 12m + 4  ⇒ m ∈  − ; ∞  − {1};
m ≠ 1, m ∈ R   3 

∆=0 
 1
b. ∆ = 12m + 4 ⇒ m = − ;
3
m ∈ R − {1} 
∆<0 
  1
c. ∆ = 12m + 4 ⇒ m ∈  − ∞;−  .
 3
m ∈ R − {1} 
 1  3
4 x −  x + 
2  2  2x − 1
4. a)  = ;
 3 x−2
2( x − 2 ) x + 
 2
b) Facem substituţia: x 2 + x + 1 = a şi obţinem:
a (a + 3) + 2 a 2 + 3a + 2 (a + 1)(a + 2) a + 2
= = = ;
a (a + 4) + 3 a 2 + 4a + 3 (a + 1)(a + 3) a + 3
x2 + x + 3
Revenim la substituţie şi obţinem: .
x2 + x + 4

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 53

Partea I
1. Media aritmetică a numerelor 14, 21 şi 49 este _____.
2. Dacă media aritmetică a numerelor a şi b este 48, iar unul din ele este triplul celuilalt, atunci
a=_____ si b=_____.
3. Un elev are la un obiect notele: 10, 9, 9, 8, 8, 8. Media notelor rotunjită la acel obiect este _____.
2
4. Câtul a două numere este , iar media aritmetică a celor două numere este 25. Numerele
3
sunt _____.
5. Media geometrică a numerelor 5 şi 45 este _____, iar a numerelor 12 ⋅ 729 şi
120 + 576 este _____ .
6. Media aritmetică a două numere este 24, iar media lor geometrică este 12. Media armonică a celor
două numere este______ .
7. Media aritmetică a numerelor a, b, c, d, e este 8, a numerelor a, b, c este 10, iar a numerelor c, d, e
este 6. Numărul c este egal cu_____
8. Dacă x = 432 − 75 − 48 şi y = 243 + 2 6 ⋅ (− 8 ) , atunci x ⋅ y = ______
x 9
9. Dacă = şi x ∈ Z , atunci x=_____ .
4 x

Partea II
2  5 1 3 1 9
1. Se dau numerele: a = 4 :  + ⋅ 1  şi b = 3 + 2,4 ⋅ 1 . Să se calculeze media aritmetică,
7  14 12 7  4 16
media geometrică şi media armonică a numerelor date; ordonaţi crescător mediile obţinute.
2. Să se afle perimetrul unui dreptunghi care are dimensiunile egale cu ma şi mg a numerelor:
−1
 3  1 1
a = 5, (6) − 3 + 0,75 ⋅ 1 şi b =   + 116,64 : 2,7 .
 4  2  12 
3. Să se demonstreze că oricare ar fi numerele pozitive a şi b există inegalitatea:
a+b
a. ≥ a ⋅b
2
a b
b. + ≥2
b a
 1 1
c. (a + b ) +  ≥ 4
a b
d. (a + b )(b + c )(a + c ) ≥ 8abc, c > 0
e. a 2 + b 2 + c 2 ≥ ab + bc + ac, ∀a, b, c ∈ R

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 53
Partea I
1. 28;
2. a=72; b=24;
3. 9;
4. a=20; b=30;
5. 15; 6 6 ;
6. 6;
7. c=8;
8. 3;
9. x ∈ {± 6};

Partea II
63
1. a=9; b=7; ma=8; mg=3 7 ; mh= ; mh < mg < ma;
8
2. Pdreptunghi=2(L + l); L=ma=10; l=mg=8; P=36; a=4; b=16;
3. a) a; b > 0;
a+b
2
≥ a ⋅b ⇔ a + b ≥ 2 a ⋅b ⇔ a − 2 a ⋅b + b ≥ 0 ⇔ a − b ≥ 0; ( 2
)
a b a2 + b2
≥ 2 ⇔ a 2 + b 2 ≥ 2ab ⇔ a 2 − 2ab + b 2 ≥ 0 ⇔ (a − b ) ≥ 0 ,
2
b) a; b > 0; + ≥ 2 ⇔
b a ab
∀a; b > 0
 1 1 a+b
c) (a + b ) +  ≥ 4, ∀a; b > 0 ⇔ (a + b ) ⋅ ≥ 4, ∀a; b > 0 ⇔
a b ab
(a + b )2 ≥ 4ab, ∀a; b > 0 ⇔ (a − b )2 ≥ 0∀, a; b > 0 ;
d)
a; b; c > 0 
a + b ≥ 2 a ⋅ b 
 ⇒ (a + b )(b + c )(a + c ) ≥ 8abc, ∀a; b; c > 0 ;
b + c ≥ 2 b⋅c 
a + c ≥ 2 a ⋅ c 
e)
a 2 + b 2 ≥ 2ab

b 2 + c 2 ≥ 2bc  ⇒ 2a 2 + 2b 2 + 2c 2 ≥ 2(ab + bc + ca ) ⇔
a 2 + c 2 ≥ 2ac 
⇔ a 2 + b 2 + c 2 ≥ ab + bc + ca, ∀a, b, c ∈ R

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 54

Partea I
1. Pe axa reală a numerelor se reprezintă punctele A(3) şi B(-2).
a) Distanţa de la punctul O (originea axei) la punctul B este egală cu _____.
b) Distanţa de la punctul O la punctul A este egală cu _____.
c) Distantă dintre punctele A şi B este egală cu _____.
2. Se dă triunghiul ABC cu m( Â )=90o., AB=3cm, AC=4cm. Distanţa de la punctul A la dreapta BC
este egală cu ____cm.
3. ABCD este dreptunghi cu AB=12cm, BC=5cm. Distanţa de la punctul A la dreapta BD este egală
cu ____cm.
4. ABCD este un pătrat cu AB=4cm. Distanţa dintre două vârfuri opuse ale pătratului este egală
cu _____cm.
5. Se dă trapezul dreptunghic ABCD, m( Â )=90o, AB||CD, AB=18cm, CD=CB=10cm. Distanţa
dintre bazele trapezului este egală cu _____cm.
6. În triunghiul ABC avem AB=13cm, AC=14cm, BC=15cm. Distanţa de la punctul B la dreapta AC
este egală cu _____cm.
7. Într-un sistem ortogonal de axe reprezentaţi punctele A(3;0) şi B(0;4).
a) Distanţa dintre punctele A şi B este egală cu _____ .
b) Distanţa de la O (originea axelor) la dreapta AB este de _____ .
8. Pe planul pătratului ABCD se ridică perpendiculara AM=4cm. Dacă AB=4cm, atunci:
a) Distanţa de la punctul M la planul (ABCD) este egală cu _____ .
b) Distanţa de la M la B este egală cu _____ .
c) Distanţa de la M la BD este egală cu _____ .
d) Distanţa de la A la (MDB) este egală cu _____ .

Partea II
9. Într-un sistem ortogonal de axe xOy reprezentaţi punctele: A(+1; -1), B(6; 4) şi C(-2; 2). Aflaţi:
a) Distanţa dintre punctele B şi C
b) Distanţa de la A la dreapta BC.
10. Se dă cubul ABCDA’B’C’D’ cu AB=4cm. Aflaţi:
a) Distanţa de la D’ la B.
b) Distanţa de la D’ la AB.
c) Distanţa de la A’ la D’B.
d) Distanţa de la A la planul A’BD.
11. VABC este o piramidă triunghiulară regulată cu AB=6cm şi VO=3cm. Se cere:
a) Distanţa de la V la BC.
b) Distanţa de la O la planul VBC (O este centrul cercului circumscris bazei).
c) Distanţa de la A la (VBC).

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 54

Partea I
1. a) d(O; B)=OB=2 u; b) d(O; A)=OA=3 u; c) d(A; B)=AB=5 u.
12 2
2. d(A; BC)= cm = 2 cm = 2,4 cm ;
5 5
60 8
3. d(A; BD) = cm = 4 cm ;
13 13
4. d(A; C)=d(B; D)= 4 2 cm;
5. d(AB; CD)=6cm;
1
6. A ∆ ABC=84cm 2; ⋅ AC ⋅ d(B; AC) = 84 ⇒ d(B; AC)=12cm:
2
7. a) d(A; B)=AB=5; b) d(0; AB)=2,4cm;
8. a) d(M; (ABCD))=MA=4cm; b) d(M; B)=MB=4 2 cm;
c) d(M; BD)= 2 6 cm;
4 3
d) d(A;(MDB))= cm.
3

Partea II
15 17
9. a) d(B; C)=BC= 2 17 u; b) d(A; BC)= u;
17
10. a) d(D’; B)=D’B=4 3 cm;
b) d(D’;AB)=D’A=4 2 cm;
4 6
c) d(A’; D’B)= cm;
3
4 3
d) d(A; (A’BD))= cm;
3
11. a) d(V; BC)=ap= 2 3 cm;
3
b) d(0; (VBC))= cm;
2
9
c) d(A; (VBC))= cm.
2

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 55

Partea I
1. Valoarea expresiei 6 + 0,5 ⋅ 10 - 23 este ______ . 5p
2. Soluţia ecuaţiei 2 x − 1 = x + 4 este______ . 5p
3. Banca Română acordă o dobândă de 60% anual. Dan depune la bancă 1000000 lei. După un
an, fără alte depuneri sau restituiri, Dan va avea la bancă suma de ______lei. 5p
4. Suma a două numere este 12, iar diferenţa lor este 8. Cele două numere sunt______ . 5p
5. Într-un triunghi dreptunghic lungimile catetelor sunt de 6 cm şi 8 cm. Lungimea ipotenuzei
este______cm. 5p
6. Fie mulţimile A = {x | x ∈ N , x ≤ 2} şi B = {x | x ∈ Z ,−3 < x ≤ 1}. Elementele mulţimii A I B
sunt______ 5p
7. Suprafaţa curţii şcolii este un pătrat cu perimetrul de 360 m. Aria suprafeţei curţii şcolii este
de ______m2. 5p
8. O canistră are forma unui cub cu muchia de 30 cm. Capacitatea canistrei de ______litri. 5p
9. Volumul unei sfere cu raza de R = 3 cm este______ . 5p

Partea II
10. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x) = (m − 1) x + 3m, m ∈ (− 3;+∞ ) .
a. Studiaţi monotonia funcţiei date.
b. Să se determine m astfel încât punctul A( m , 3) să aparţină reprezentării grafice a
funcţiei date.
c. Pentru m = 1 să se reprezinte grafic funcţia dată. 15p
11. a. Polinomul P( x ) se împarte la polinomul x + x − 2 obţinându-se câtul x − x + 1 .
2 3

Determinaţi polinomul P( x ) ştiind că P(1) = 6 şi P(-2) = 0. Scrieţi polinomul P( x ) în


formă canonică. 5p
 1 1 1  3x + 1
2
b. Se dă E( x ) =  + + : 3
2 
.
 ( x + 1)
2
(x + 1)(x − 1) (x − 1)  x + x 2 − x − 1
Să se determine valorile reale ale lui x pentru care E( x ) are definită valoarea, apoi să se
aducă la forma cea mai simplă. 10p
12. Un trunchi de con circular drept are G = 15 cm, R = 12 cm, r = 3 cm. Să se afle:
a. Aria laterală şi volumul trunchiului de con.
b. Aria totală şi volumul conului din care provine trunchiul.
c. Măsura unghiului sectorului de cerc obţinut prin desfăşurarea conului. 15p

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 55

Partea I
1. 3;
2. 5;
3. 1600000 lei;
4. 10; 2;
5. 10 cm;
6. {0;1};
7. 8100 m2;
8. 27 l;
9. 36 π ;

Partea II
10. a) pentru m ∈ (1;+∞) , funcţia este strict crescătoare;
pentru m = 1 , funcţia este constantă;
pentru m ∈ (−3;1) , funcţia este strict descrescătoare;
b) m = 1 ;
11. a) P( x ) = x 5 + x 4 − 3 x 3 + 5 x + 2 ;
1
b) x ∈ R − {±1} ; E (x ) = ;
x −1
12. a) Al = 225 π cm2; V = 756 π cm3;
b) hcon = 16 cm; Gcon = 20 cm; Atcon = 384 π cm2, Vcon = 768 π cm3;
c) no = 216o.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 56

Partea I
1. Soluţia ecuaţiei 2 x + 3 = x + 4 este______ . 5p
3 3 3 1
2. Valoarea expresiei + : − este ______ . 5p
5 5 6 2
3. Fiind dat polinomul P (x ) = 7 x 3 − 5 x + 3 , atunci P(1) este ______ . 5p
4. Lungimea unui cerc cu raza de 4 cm este ______ . 5p
5. Aria triunghiului cu lungimile laturilor de 3 cm, 4 cm, 5 cm este ______ . 5p
6. După ce a ajuns la jumătatea drumului Alin a mai mers 10 km, parcurgând astfel, în total,
0,75 din lungimea drumului. Drumul întreg are lungimea de ______km. 5p
7. Banca acordă o dobândă de 48 % annual. Pentru o depunere iniţială de 1.500.000 lei, suma de
lei după trei luni va fi ______lei, după un an va fi ______lei, iar după doi ani va fi ______lei.
5p
o
8. În figura alăturată, triunghiul ABC este dreptunghic în A, m( Ĉ ) = 30 , AB = 2 cm, iar E este
mijlocul lui [BC]. Atunci x = ______cm. A 5p

x
2
B 30o C
E
9. Volumul cubului cu muchia de 3 cm este ______cm3. 5p

Partea II
10. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x) = mx + 2m, m ∈ (− 3;+∞ ) .
a. Să se determine m astfel încât punctul A( m , 3) să aparţină reprezentării grafice a
funcţiei f .
b. Să se reprezinte grafic funcţia f pentru m = 1, apoi să se determine punctul
graficului care are abscisa egală cu dublul ordonatei. 15p
11. Fie polinomul P( x ) = ax + bx − 5 x + 4, a, b ∈ R .
3 2

a. Precizaţi gradul polinomului P( x ).


b. Determinaţi a şi b astfel încât P( x ) împărţit la x + 1 să dea restul 6 şi împărţit la
x − 1 să dea restul 2. 10p
12. Fie ABCDA’B’C’D’ un paralelipiped dreptunghic cu AB = 3 cm, BC = 4 cm, iar unghiul
făcut de diagonala paralelipipedului cu planul bazei este de 60o. Se cere:
a. Aria laterală şi volumul paralelipipedului.
b. Distanţa de la punctul A’ la dreapta D’B.
c. Tangenta unghiului format de planele (D’AC) şi (ABC). 20p

Timp de lucru: 2 ore.


Se acordă 10p din oficiu.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 56

Partea I
1. 1;
13
2. ;
10
3. 5;
4. 8 π ;
5. 6 cm2;
6. 40 km;
7. 1680000 lei după 3 luni; 2220000 lei după un an; 3285000 lei după 2 ani;
8. 2 cm;
9. 27 cm3;

Partea II
10. a) m = 1 ;
b) M(-4, -2);
11. a) gr P( x ) = 3 pt a ≠ 0 ;
gr P( x ) = 2 pt a = 0 şi b ≠ 0 ;
gr P( x ) = 1 pt a = 0 şi b = 0 ;
b) a = 3 şi b = 0 ;
12. a) Al = 70 3 cm2; V = 60 3 cm3;
4 21
b) d(A’; D’B) = cm;
5
25 3
c) tg m( ∠ (D’AC); (ABC)) = .
12

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 57

Partea I
2
 2 5
1. Rezultatul calculului 1 −  : + 1 este______ . 5p
 3 9
2. 0,2m3 + 3000cm3 = ______dm3 = ______l = ______dl. 5p
2
3. Perimetrul unui triunghi echilateral este de 18 dm. Aria lui este ______ dm . 5p
4. 35 kg reprezintă 5% din ______kg. 5p
) ) )
5. Punctele A, B, C aparţin unui cerc cu raza de 3 cm. Dacă m( AB ) = m( BC ) = m(CA) , atunci:
a) m( ABˆ C ) = ______grade.
b) AB = ______cm. 5p
6. Lungimea diagonalei unui cub este de 4 3 cm. Suma lungimilor muchiilor cubului este
egală cu ______cm. 5p
7. Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt 4; 5 şi 12. Lungimea diagonalei
paralelipipedului este______ . 5p
8. Media geometrică a numerelor a = 3 − 5 şi b = 3 + 5 este ______ . 5p
9. Din 15 kg de lămâi se obţin 9 l de suc. Din câte kilograme de lămâi se obţin 15 l de suc? 5p

Partea II
1
10. Fie funcţia f : R → R, f ( x) = x − 1.
2
a. Reprezentaţi grafic funcţia
b. Aflaţi m ∈ R , astfel încât punctul M(2 m ; 3) să aparţină graficului funcţiei f .
c. Calculaţi valoarea expresiei: f (a) + f (−a ) − 2 ⋅ f (3a − 1), a ∈ R 10p
11. O lucrare poate fi terminată de 6 muncitori în 12 zile. După trei zile de lucru numărul
muncitorilor se măreşte cu 50%. În câte zile se va efectua toată lucrarea? 15p
12. Într-o piramidă patrulateră regulată înălţimea este de 8 cm, iar lungimea laturii bazei este
egală cu soluţia ecuaţiei x2 –7x –60 = 0 (exprimată în cm). Se cere:
a. Aria totala şi volumul piramidei.
b. La ce distanţă de planul bazei trebuie făcută o secţiune paralelă cu baza piramidei
astfel încât volumul piramidei mici să fie egal cu 1/7 din volumul trunchiului de
piramidă. 20p

Timp de lucru: 2 ore.


Se acordă 10p din oficiu.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 57
Partea I
1
1. 1 ;
5
2. 203 dm3 = 203 l = 2030 dl;
3. 9 3 dm2;
4. 700 kg;
( )
5. a) m ABˆ C = 60 o ; b) AB = 3 3 cm;
6. 48 cm;
7. 185 ;
8. 2;
9. 25 kg;

Partea II
10. b) m = 4 ;
c) − 3a + 1 ;
11. 9 zile;
12. a) x > 0, x = 12 cm = latura bazei At = 384 cm2; V = 384 cm3;
b) 4 cm.

2
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Test 58

Partea I
1. Rezultatul calculului 2,5 ⋅ 10 2 − 2500 : 10 este:
(A) 1; (B) 0; (C) 10; (D) 25;
2. Dacă 53a se divide la 2 atunci:
(A) a ∈ {1;2;4}; (B) a ∈ {0;2;4;6}; (C) a ∈ {0;2;4;6;8}; (D) a ∈ {2;4;6;8}
3. Dacă ¾ din distanţa dintre două oraşe este de 60 km, atunci distanţa dintre cele două oraşe
este de:
(A) 70 km; (B) 60 km; (C) 80 km; (D) 110 km;
4. Dacă 1 este soluţie a ecuaţiei 2(1 − a) x = −a + 1 , atunci a este:
(A) 1; (B) 2; (C) 0; (D) -1;
5. Factorizarea numărului: x2 − 3 x + 2 este:
(A) (x − 1)( x − 2 ) ; B) (x + 2 )( x − 1) ; C) (x − 2 )(x + 1) ; (D) (x − 1)( x + 3) ;
6. Aria unei feţe a unui cub este de 16 cm2. Diagonala cubului este egală cu:
(A) 16 cm; (B) 2 2 cm; (C) 4 3 cm; (D) 4 cm;
7. Dimensiunile unui dreptunghi sunt: 8 cm şi 6 cm. Perimetrul dreptunghiului este egal cu:
(A) 20 cm; (B) 48 cm; (C) 14 cm; (D) 28 cm;
8. Un cilindru circular drept are R = 4 cm şi h = 5 cm. Volumul cilindrului este egal cu:
(A) 160 π cm3; (B) 80 π cm3; (C) 20 π cm3; (D) 100 π cm3;
9. Într-un triunghi isoscel măsura unui unghi de la baza triunghiului este de 30o. Măsura
unghiului opus bazei este de:
(A) 100o; (B) 150o; (C) 60o; (D) 120o;

Partea II
x2 −1 x 2 + 6x + 9
10. Se dau rapoartele f1 ( x) = 2 şi f 2 ( x) = 2 .
x + 2x + 1 x + 4x + 3
a. Aflaţi valorile lui x reale pentru care rapoartele date nu au definită valoarea
f ( x) x − 1
b. Arătaţi că 1 =
f 2 ( x) x + 3
x −1
c. Aflaţi valorile întregi ale lui x pentru care ∈Z
x+3
11. Preţul unui obiect s-a majorat cu 10%, apoi s-a majorat din nou cu 10%, noul preţ fiind astfel
de 1.331.000 lei. Aflaţi preţul iniţial al obiectului.
12. Un trunchi de con circular drept are secţiunea axială un trapez isoscel cu: baza mare de 30
cm; baza mică 18 cm şi h = 8 cm. Se cere:
a. Aria laterală, aria totală şi volumul trunchiului
b. Aria laterală, aria totală şi volumul conului din care provine trunchiul.

1
Otilia Nemeş, Paul Nemeş www.testemate.ro

:: Soluţii Test 58
Partea I
1. B;
2. C;
3. C;
4. A;
5. A;
6. C;
7. D;
8. B;
9. D;

Partea II
10. a) x ∈ {− 1}; x ∈ {− 3;−1} ;
c) x ∈ {− 2;−4;−1;−5;1;−7};
11. 1100000 lei;
12. a) Al = 240 π cm2; At = 546 π cm2; V = 1176 π cm3;
b) Al = 375 π cm2; At = 600 π cm2; V = 1500 π cm3.

2
::TEST 59

I. Completează spaţiile punctate:


1. Scrieţi în ordine crescătoare numerele: -7,25; + 4,9; + 4,8; - 5,10:
2. Cel mai mic multiplu comun a numerelor: 12; 20 şi 25 este ..................
3. Se dau numerele 4,5 şi 12,5.
a) Media lor aritmetică este ..............
b) Media lor geometrică este .............
4. Soluţiile naturale ale inecuaţiei 2 x − 5 ≤ 3 sunt ................................
5. Dintre numerele 5 2 şi 2 17 mai mic este….

II. Alege răspunsul corect:


6. Perimetrul unui triunghi echilateral cu lungimea laturii de 11 3 cm este: a)
142 2 cm; b) 33 3 cm; c) 74 6 cm
7. Numărul cu ( 2 ⋅ 4 + 1) / 4 mai mare decât 7 este:
a) 9,25; b) 36/4; c) 10,02
8. Descompunerea în factori a expresiei ( )
2 x 2 − 1 + x + 1 este:
a) 3( x − 3) ; b) ( x − 1)(2 x + 3) ; c) ( x + 1)(2 x − 1)
9. O prismă patrulateră regulată are latura bazei de 7 cm şi diagonala unei feţe de
9 cm. Înălţimea prismei este:
a) 4 2 cm; b) 10 cm; c) 11 2 cm

III. Rezolvă:
10. Într-o curte sunt păsări şi oi, în total 65 capete şi 180 de picioare.
a) Câte păsări şi câte oi sunt în curtea respectivă?
b) În curte sunt găini şi raţe. Ştiind că numărul găinilor este de trei ori mai mare
decât numărul raţelor, aflaţi câte găini şi câte raţe sunt în curte?
11. Distanţa dintre două oraşe A şi D este de 280 kilometri. Între cele două oraşe
se află două localităţi B şi C (A, B, C, D coliniare, în această ordine). Distanţa dintre
oraşul A şi localitatea B este jumătate din distanţa dintre cele două oraşe, iar distanţa
dintre cele două localităţi este o pătrime din distanţa dintre localitatea B şi oraşul D.
a) Aflaţi distanţa dintre cele două localităţi.
b) Aflaţi distanţa dintre localitatea C şi oraşul D.

12. Un trunchi de piramidă patrulateră regulată ABCDA'B'C'D' are lungimea laturii


mari AB = 8 cm, lungimea înălţimii OO' egală cu 3/4 din lungimea bazei mari şi volumul de
258 cm³.
a) Realizaţi un desen corespunzător textului, apoi scrieţi ipoteza şi concluzia
problemei.
b) Aflaţi lungimea laturii bazei mici a trunchiului.
c) Determinaţi aria laterală a trunchiului.
d) Aflaţi lungimea înălţimii piramidei din care provine trunchiul.
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

I
1. –7,25; -5,10; +4,8; + 4,9
2. 300
3. a) 8,5; b) 7,5
4. 0; 1; 2; 3; 4
5. 5 2 Total 25 puncte

II
6. b) 33 3 cm
7. a) 9,25
8. c) (x+1)(2x-1)
9. a) 4 2 Total 20 puncte

III
10. a) x numărul păsărilor, y numărul oilor 1p
x + y = 65 2p
2x + 4y = 180 2p
y = 25 2p
x = 40 2p
b) g numărul găinilor, r numărul raţelor 1p
g + r = 40 1p
g = 3r 1p
3r + r = 40 2p
r = 10, g = 30 2p
Total 16 puncte
11. Desen 2p
a) AD = 280 km, AB = 140 km 1p
BD = AB = 140 km 2p
BC = 35 km 2p
b) CD = BD – BC 1p
CD = 105 km 1p
Total 9 puncte
12. a) Desen + ipoteză + concluzie 2p + 1p + 1p
b) OO' = 6 cm, OO' înălţimea trunchiului 1p
Formula volumului 1p
A'B'² + 8A'B' – 65 = 0 2p
∆ = 324 1p
A'B' = 5 cm 2p
c) Formula 1p
Apotema trunchiului = 3 17 / 2 cm 2p
Al = 39 17 cm² 1p
d) Completarea desenului 1p
VO'/VO = A'B'/AB 1p
VO' = VO – OO' 1p
VO = 16 cm 2p
Total 20 puncte
10 puncte din oficiu
::TEST 60

I. Completează spaţiile punctate:


1. Rezultatul calculului 4 · 17 – 4 · 5 este ............
2. Dintre numerele 4,0503 şi 4,0513 mai mic este ..................
3. Cel mai mare divizor comun al numerelor 28 şi 100 este ................
4. Un cub are muchia de 8 cm. Diagonala cubului are lungimea egală cu ..... cm.
5. Volumul unei piramide patrulatere regulate cu latura bazei de 6 dm şi înălţimea
de 9 dm este .............

6. Media geometrică a numerelor a = 6 + 2 şi b = 6 - 2 este…


7. Se consideră funcţia f: RÆR, f(x) = 4x – 2a. Punctul A(1;4) aparţine graficului
funcţiei f pentru a = .....…
8. Un dreptunghi are aria de 225 cm² şi lungimea de 25 cm.
a) lăţimea dreptunghiului este de ......... cm;
b) perimetrul dreptunghiului este de ......… cm.
9. Măsurile unghiurilor unui triunghi sunt direct proporţionale cu numerele 2; 3 şi 5.
a) Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este egală cu ...........°.
b) Măsurile unghiurilor triunghiului sunt ..........°; ........ °; ........ °

II. Rezolvă:
10. Dacă o gospodină ar cumpăra 5 kilograme de vişine cu 30000 lei kilogramul, 8
kilograme de vişine cu 25000 lei kilogramul şi 12 kilograme de vişine cu 40000 lei
kilogramul, atunci cât ar costa în medie un kilogram de vişine?
11. a) Să se afle x din proporţia:
4x + 7
= 9.
3
b) Determină numărul real m astfel ca (m - 2; m + 3) să fie soluţie a ecuaţiei:
2 x + 3 y − 6 = 0, x, y ∈ R .
12. Fie funcţia f : (− ∞; 2 ] → R, f ( x) = ax + b, punctul A(-1;-2) aparţine graficului
funcţiei f, iar a este de trei ori mai mare decât b.
a) Calculaţi valorile lui a şi b.
b) Reprezentaţi grafic funcţia f, pentru a = 3 şi b = 1.
c) Pentru aceleaşi valori ale lui a şi b, calculaţi:
f(-3) + f(-2) + … + f(1) + f(2)

13. O prismă triunghiulară regulată ABCA’B’C’ are AB = 4 cm, AA’ = 6 cm şi M


mijlocul laturii BB’.
a) Realizaţi un desen corespunzător textului, apoi scrieţi ipoteza şi concluzia
problemei.
b) Aflaţi aria laterală, aria totală şi volumul prismei.
c) Arătaţi că triunghiul AMC este isoscel.
d) Aflaţi tangenta unghiului MNB, unde N este mijlocul laturii AC.
BAREME CORECTARE ŞI NOTARE
I
1. 48 5p 7. 0 5p
2. 4,0503 5p 8. a) 9 3p
3. 4 5p b) 68 2p
4. 8 3 5p 9. a) 180° 2p
5. 108 5p b) 36° ; 54°; 90° 1p+1p+1p
6. 2 5p
Total 45 puncte
II
5 ⋅ 30000 + 8 ⋅ 25000 + 12 ⋅ 40000
10. 4p
5 + 8 + 12
Calculul înmulţirilor 2p
Preţul mediu: 33200lei 1p
Total 7 puncte
11. a) 4x + 7 = 27 2p
4x = 27 – 7 1p
x=5 1p
b) x = m – 2; y = m + 3 1p
2(m – 2) + 3( m + 3 ) – 6 = 0 2p
2m – 4 + 3m + 9 – 6 = 0 2p
5m = 1 1p
Finalizare 1p
Total 11 puncte
12. a) f(-1) = -2 1p
-a + b = -2 1p
a = 3b 1p
-3b + b = -2 1p
b = 1 şi a = 3 1p
b) f:(- ∞;2] → R, f(x) = 3x + 1 1p
Reprezentare grafică 3p
c) f(-3) + f(-2) + f(-1) + f(0) + f(1) + f(2) = (-8) + (-5) + (-2) + 1 + 4 + 7 2p
Finalizare 1p
Total 12 puncte
13. Desen + ipoteză + concluzie 2p+1p+1p
a) Al = 72 cm² 1p
8 3 cm² sau At = 8(9 +
At = 72 + 3 ) cm² 2p
V = 24 3 cm³ 1p
b) ∆MBA ≡ ∆MBC (sau altă soluţie) 3p
Finalizare 1p
c) Identificarea ∆MBN ca dreptunghic 1p
tg(<MNB) = MB/NB 1p
Finalizare 1p
Total 15 puncte
10 puncte din oficiu
::TEST 61

I. Alege răspunsul corect:


1. Rezultatul calculului (2,5 + 7,5 – 2,4) : 2 este:
a) 2,5 ; b) 3,8 ; c) 4,8.

2. Valorile lui y pentru care numărul 25 y este divizibil cu 5 sunt:


a) 1; 3 b) 0; 2; 5 c) 0; 5.

3. Aria unui triunghi echilateral este 12 3 cm². Lungimea laturii triunghiului este:

a) 5 2 cm; b) 4 3 cm; c) 4 6 cm.


4. O piramidă patrulateră regulată are volumul de 1024 cm² şi lungimea laturii bazei
este de 16 cm. Lungimea înălţimii este:
a) 12 cm; b) 15 cm; c) 14,5 cm; d) 12,8 dm.

II. Completează spaţiile punctate:


5. Fie funcţia f : R → R, f(x) = (m+1)x – 5. Dacă punctul M (2;3) aparţine graficului
funcţiei f, atunci valoarea lui m este ....................
6. Rezultatul calculului (x + 3)(x – 3) este ........................................
7. Media geometrică a numerelor 4 şi 81 este ......................
8. Un triunghi dreptunghic are lungimile proiecţiilor catetelor pe ipotenuză de 7 cm,
respectiv 9 cm. Lungimile catetelor sunt ....... cm, ….... cm.
9. Soluţiile reale ale ecuaţiei x² – 8x + 7 = 0 sunt ...............

III. Rezolvă:
10. Un călător are de parcurs 300 de kilometri în trei zile. În prima zi parcurge 60%
din drum, a doua zi parcurge 30% din cât a parcurs în prima zi, iar în a treia zi restul.
a) Câţi kilometri a parcurs în fiecare zi ?
b) Care este raportul dintre distanţa parcursă în a doua zi şi distanţa parcursă în
a treia zi?
c) Cât la sută din distanţa parcursă în ultimele două zile, reprezintă distanţa
parcursă în prima zi?

11. a) Efectuaţi: 2(x² – 3x +7) – 5x(x+7) + 3(5 –3x + x²).


b) Rezolvaţi ecuaţia:
7 x = 28 + 10 3 + 6 − 4 2 − 2 − 3

12. Un trunchi de piramidă triunghiulară regulată are aria bazei mari de 300 3
cm², aria bazei mici de 27 3 cm² şi înălţimea de 8 cm.
a) Aflaţi volumul trunchiului de piramidă.
b) Determinaţi lungimile laturilor celor două baze.
c) Calculaţi volumul piramidei din care face parte trunchiul de piramidă.
d) Aflaţi valoarea tangentei unghiului diedru pe care îl face o faţă laterală a
trunchiului de piramidă şi planul bazei mari.
BAREME DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

I
1. b) 3,8; 2. c) 0; 5; 3. b) 4 3 ; 4. a) 12 cm
Total 20 puncte
II
5. m = 3; 6. x² – 9; 7. 18; 8. 4 7 ; 12; 9. 7; 1.
Total 25 puncte
III
10. a) 180 km; 54 km; 66 km 6p
b) 9/11 2p
c) p% · 120 = 180 2p
p% = 150% 2p
Total 12 puncte

11. a) Desfacerea parantezelor 2p


-50x +29 2p
b) 28 + 10 3 = (5 + 3 )² 2p
6 – 4 2 = ( 2 – 2 )² 2p
7x = │5 + 3 + | 2 – 2| – | 2 – 3 | 2p
7x = 5 + 3 + 2 – 2 – 3 + 2 2p
x=1 2p
Total 14 puncte
12. a) Desen + ipoteză + concluzie 2p + 1p + 1p
Formula volumului 1p
V = 11123 cm³ 2p
b) L = 20 3 cm 1p
L = 6 3 cm 1p
c) Formula volumului 1p
3/10 = (H – 8)/H, unde H este înălţimea piramidei 4p
H = 80/7 cm 1p
V = 8000 3 /7 cm³ 1p
c) tg(<u) = 8/7 3p
10 puncte din oficiu Total 19 puncte
::TEST 62

I. Completează spaţiile punctate:


1. Rezultatul calculului 4³:2³ – 8 este ……..
2. Soluţia naturală a ecuaţiei x² – 16 este …….
3. Media aritmetică ponderată a numerelor 6 şi 9 cu ponderile 5, respectiv 10 este
……….
4. Un triunghi dreptunghic are înălţimea de 12 cm şi proiecţia unei catete de 10 cm.
a) Lungimea proiecţiei celeilalte catete este ……cm
b) Lungimea ipotenuzei este de ……cm.
II. Alege răspunsul corect:
5. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 100 şi 625 este:
a) 2501; b) 2500; c) 7250.
6. Descompunerea în factori a expresiei 4x² – 25 este:
a) (2x – 3)(2x – 5); b) ( x - 1)( 2x + 5); c)(2x – 5 )(2x + 5).
7. 5 ouă costă 12500 lei, 12 ouă costă:
a) 35000lei; b) 40000 lei; c) 30000 lei; d) 25000 lei.
8. Dacă ecuaţia de gradul I cu două necunoscute 5x + 7y = 74 are x = 5, atunci y va
fi:
a) 4; b) 12; c) 8,5; d) 7.
9. Un romb are o diagonală de 12 cm şi aria de 96 cm². Lungimea celeilalte diagonale
este:
a) 16 cm; b) 21 cm; c) 16,8 dm; d) 14 cm.
III. Rezolvă:
10. a) Efectuaţi: (x + 5)² - (x - 4 )² + (3x – 5)(3x + 5)
b) Se dă ecuaţia: x² - (m + 5)x + 12 = 0. Ştiind că ecuaţia admite soluţia 6,
aflaţi:
1. Valoarea necunoscutei m.
2. Cealaltă soluţie a ecuaţiei.
11. Găsiţi funcţia de gradul I al cărui grafic este segmentul [AB], unde A(3;-6) şi
B(4;1).

12. O piramidă patrulateră regulată SABCD are diagonala bazei BD = 12 3 cm,


înălţimea SO = 8 cm şi punctul M mijlocul laturii AB.
a) Calculaţi aria triunghiului SBD.
b) Aflaţi aria laterală, aria totală şi volumul piramidei.
c) Fie P mijlocul apotemei SM. Calculaţi distanţa de la O la P, apoi arătaţi că
triunghiurile SOP şi POM sunt echivalente.
BAREME DE CORECTARE ŞI NOTARE

I
1. 0; 2. 4; 3. 8; 4. a) 14,4 cm; b) 24,4 cm Total 20 puncte

II
5. b) 2500; 6. c) (2x – 5 )(2x + 5); 7. c) 30000 lei; 8. d) 7; 9. a) 16 cm
Total 25 puncte

III
10. a) (x²+ 10x + 25) – (x² – 8x + 16) + (9x²– 25) 3p
x²+ 10x + 25 – x² + 8x – 16 + 9x² – 25 2p
9x²+ 18x – 16 1p
b) 1. 6² – (m + 5)6 + 12 = 0 1p
6(m+5) = 36 + 16 2p
m=3 2p
2. x² – 8x + 12 = 0 1p
x=2 2p
Total 14 puncte
11. f: [3;4] → R, f(x) = ax + b, a =?, b =? 2p
f(3) = -6 => 3a + b = - 6 2p
f(4) = 1 => 4a + b = 1 2p
a=7 2p
b = -27 1p
f: [3;4] → R, f(x) = 7x – 27 2p
Total 11 puncte
12. Desen + ipoteză + concluzie 2p + 1p + 1p
a) Aria = 48 2 cm² 2p
b) AB = 12 cm 1p
Perimetrul = 48 cm 1p
SM = 10 cm 3p
Al = 240 cm² 2p
Ab = 144 cm² 1p
At = 384 cm² 1p
V = 384 cm³ 1p
c) P mijlocul laturii SM => OP mediană => OP = SM/2 => OP= 5 cm 2p
[SP] ≡ [PM], aria triunghiului POM egală cu aria triunghiului SOP 2p
10 puncte din oficiu Total 20 puncte
::TEST 63

I. Completează spaţiile punctate:


1. Rezultatul calculului: (5³ · 5³ · 5²) · (5⎯³· 5⎯²) – 100 este ........…
2. Mulţimea divizorilor întregi a numărului 1o este….
3. Descompunerea în produs de doi factori ai expresiei x² – 8x + 7 este
............................….
4. Se dau numerele naturale a şi b. Cel mai mare divizor comun al lor este 23, iar cel
mai mic multiplu comun al lor este 276. Produsul celor două numere a şi b este
................….
5. O urnă conţine 7 bile roşii şi 13 negre.
a) Probabilitatea extragerii unei bile roşii este ......….
b) Probabilitatea extragerii unei bile negre este …......

6. Un dreptunghi are diagonala de 12 cm şi una dintre laturi de 6 3 cm.


a) Lungimea celeilalte laturi este….cm.
b) Aria dreptunghiului este ….cm² .
7. Rezultatul calculului: 28 ─ 5 63 + 2 112 este ….
8. Un pătrat are diagonala de 8 2 dm.
a) Latura pătratului este …. dm.
b) Aria pătratului este …. dm².
9. a) Un triunghi MNP are m(<M) = 35° şi m(<N) = 45°30'. Măsura unghiului P este ….
b) Un patrulater convex ABCD are m(<A) = 50°, m(<B) = 75° şi m(<D) = 100°.
Măsura unghiului C este ….

II. Rezolvă:
10. Să se determine elementele mulţimilor A şi B, ştiind că sunt îndeplinite simultan
condiţiile:
1. A U B = {– 5; 3; – 4; 6; –2; 0; –3}
2. A – B = {– 4; 3}
3. A ∩ B = {–5; – 3; 0}.

11. a) Efectuaţi: (–2xz) · (–5xy) – (4x³y²z³):(–2xyz²).


5x − 15
b) Simplificaţi fracţia: .
3x − 9
12. Suma a trei numere naturale a, b şi c este 168. Suma primelor două numere
este 98, iar suma ultimelor două este 108.
a) Aflaţi cele trei numere.
b) Care este raportul dintre primul număr şi al doilea număr.
c) Cât la sută reprezintă primul număr din suma ultimelor două numere.
13. O prismă patrulateră regulată ABCDA'B'C'D' are înălţimea OO' = 6 cm, AC ∩

BD = {O}, A'C' ∩ B'D' = {O'}, BC = 3 5 cm. Să se calculeze:


a) Lungimea diagonalei feţei BCC'B'.
b) Aria laterală, aria totală şi volumul prismei.
c) Sinusul unghiului O'AC.
BAREME DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

I
1. 25; 2. {±1; ±2; ±5; ±10}; 3. (x – 1)(x – 7); 4. 6348; 5. a) 7/20; b) 13/20

6. a) 6 cm; b) 36 3 cm²; 7. –5 7 ; 8. a) 8 dm; b) 64 dm²


9. a) 99º 30'; b) 135º Total 45 puncte
II
10. A – B = …. => – 4 Є A şi 3 Є A 3P
A ∩ B = ....…. => –5; -3; 0 elemente comune celor două mulţimi 3p
A = {–4; 3; –5 ;–3; 0 }; B = {–5; –3; 0; 6; –2} 2p
Total 8 puncte
11. a) 10x²yz + 8x²yz = 18x²yz 1p +1p
b) 5x – 15 = 5(x – 3) 2p
3x – 9 = 3(x – 3) 1p
Finalizare 1p
Total 6 puncte
12. a) a + b + c = 168 1p
a + b = 98 1p
b + c = 108 1p
(a + b + c) + b = 108 + 98 2p
168 + b = 206 => b = 38 1p
a + 38 = 98 => a = 60 1p
b) a/b = 30/19 2p
c) p% = 55,(5)% 2p
Total 11 puncte
13. Desen + ipoteză + concluzie 4p
a) Identificarea triunghiului C'CB ca dreptunghic 1p
C'B = 9 cm 2p
b) P = 12 5 cm 2p
Al = 72 5 cm² 2p
At = 72 5 + 90 cm² sau At = 18 (4 5 + 5) cm² 2p
0
c) ∆O'OA: m(<O) = 90 ; sin(<O'AC) = sin(<O'AO) 1p
sin(<O'AO) = O'O/O'A 1p
AO = 3 10 /2 2p
O'A = 3 26 /2 2p
sin(<O'AO) = 2 26 /13 1p
10 puncte oficiu Total 20 puncte