Sunteți pe pagina 1din 64

Nr.414.

303
lVUNISTKRUIJ. ADMll'1:STRATIKI
INFO RELA PUBLICE
SERVICIUL COMUNICARE
Adresa: Str. Mihai nr.17, sector 5;. Tel/ Fax: ,3]0.30.72;
E-mail: comunicare@mai.gov.ro
12 iulie 2010
Domnului Teodorescu
Urmare a n baza Legii nr.544/2001 privind liberul
acces la de interes public, cu ulterioare,
punctual,
1. total al ordinelor cu caracter normativ, nesecrete, nepublicate
n Monitorul Oficial al Romniei, emise de M.A.I., de la data n vigoare a Legii
nr.24/200 la data de 06.07.2007", aflate n Juridice, este de 603.
2. "Titlul actelor normative", respectiv ale ordinelor de la punctulnr.l al
precum "data le care norma a din vigoare" sunt
prezentate n Anexei nr.I.

In ceea ce "titlul actului normativ care a nlocuit norma
faptul de specialitate nu o a unor astfel de documente, dar
aceste aspecte din Anexei .nr.1.
3. total al ordinelor CU caracter nonnativ, nesecrete
nepublicate n M.O., emise de M,A.I. din data de 07.07.2007 n prezent" este de 4.
faptul publicarea acestor acte normative n M.O. nu a fost avnd n
vedere potrivit Legii nr.24/2000 privind normele de pentru elaborarea
actelor normative, actul normativ modificator se de la data sale
n vigoare n actul normativ modificat (actuld.e respectiv ca pentru acesta de la data
emiterii, nu s.,.a realizat procedura (conform regulilor n vigoare la acea
4. "Titlul actului normativ" pentru fiecare document din cele de la punctul 4 al
,,numele complet semnatarului", precum "data la care a din
vigoare actul normativ" sunt prezentate n Anexei nr.3.
Referitor la unor privind persoanele care au avizat pentru legalitate
care autenticitatea aotelor ("numele complet celui care a vizat
pentru legalitate") acestea constituie date cu caracter personal potrivit art.12
alin. ( 1) lit d) din Legea nr.544/200 1 cu sunt exceptate de
la liberul acces al ordinele ministrului
internelor cu caracter normativ sunt avizate pentru legalitate de directorul Juridice a
. M.A.!. , n la data emiterii acestora,
nr:3.
A . .
5. In Anexa. nr.3 transmitem fotocopiile actelor normative interne solicitate la punctul
SER
Cms.
. CARE
Nr. Titlul ordinului, instructiunii
crt. '
Data
din vigoare
Anexa nr. 1
Titlul normei de abrogare

.m .. nr. 1 . pentru aprobarea
1
2
conceptiei Politiei Romane privind prevenirea si
O.m.i. nr. 1119/18.04.2000 pentru modificarea O.m.i.
nr. 912/1999 privind raportarea evenimentelor si a
3 rezultatelor unor actiuni si masuri importante
executate de catre unitatile M.I. precum si a starii si
practicii disciplinare in randul
4 O.m.i..1121/20.04.2000 organizarea
realizarea de a mediului n M.I.
Ordin comun nr. 1122/26.04.2000 privi"n
, '
5 permanent de informatii pentru actualizarea bazelo
de date ale Ministerului Finantelor si Ministerului de
-
,
Clasificat
"
O.m.i.r.a. nr. 480/29.02.2008 pentru
abrogarea Regulamentului nr. 1121/2000
29.02.2008 privind organizarea si realizarea activitatii
de protectie a mediului in Ministerul
Internelor si Reformei Administrative
Interne

.m .. nr. 11 organizarea

6 coordonarea umanitare destinate copiilor
I.m.i. nr' 1136/22.05.2000 privind organizarea si
7 unctionarea auditului intern in cadrul Ministerului
de Interne
O.m.i. nr. privind participarea
,
cadrelor militare in activitate la concursul de
8 admitere, la concursurile de an universitar si la
examenele de licenta (diploma) in de
O.m.i. nr. 1144/30.05.2000 pentru aprobarea
9 i Arhivistic al unitatilor Aparatului
Central
O.m.i. nr. 1147/07.06.2000 pentru modificarea si
letarea O.m.i. nr. 920/1999 privind organizarea
10 si functionarea caminelor militare de garnizoana,
caselor de odihna si amen'ajarilor recreative si
ive aflate in administrareaM.I.
"
,
O.m.a.i. nr. 555/07.10.2003 pentru
07.10.2003 aprobarea Normelor metodologice privind
executarea auditului public intern in M.A.I.
28.06:2007
16.10.2003
O.m.a.i. nr., 240/28.06.2007 privin
aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al
ui Central al Ministerului '

mi
O.m.a.i. nr. 571/16.10.2003 privind '
organizarea function"area de
, '
caselor de bazelor
de cazare aflate n
administrarea M.A.I.

. nr. p . organ s
executarea pazei transporturilor speciale de
11 armament si tehnica de lupta, munitii, materiale
explozive, stupefiante, substante toxice de lupta
sau radioactive si alte materii sau substante
O.m.i. nr. 1165/10.07.2000 pentru modificarea art. 3
. -' -
12 din Regulamentul nr. 605/1996 privind organizarea
si functionarea CQnsiliului de inzestrare al M.I.
Clasificat
O.m.i. nr. 0.02 pentru
modificarea art.3 din Regulamentul nr.
20.02.2001 605/1996 privind organizarea si
functionarea Consiliului de inzestrare al

13
nr. 11 , .2000 privind organizarea si , " " 23.01 :2003 O:IiI.i.nr.379/23.01.2003 pentru
inistrarea _______ ______________
nr. 1 pentru carea
14 Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.
117/2000 pentru modificarea si completarea O.U.G.
nr.
o.m.i. nr. 70/10.07.2000 pentru modificarea O.m.i. nr. 204/09.01.2002 privind
15 Anexei nr. 41a O.m.i. nr. 1038/1999 privind 09.01.2002 imputernicirea ordonatorilor de credite in
irea ord4 lor unitatile Moi.
O.m.i. nr. 1175/12.07.2000 privind modificarea unor
16 dispozitii din I.m.i. nr. 540/1996, 843/1999 si

,
1026/1999 ,
O.m.i. nr. 1176/14.07.2000 privind organizarea si
/
17 functionarea serviciului independent de analiza,
si..Q.lanificare resu..!:!!.
O.m.i. nr. 275/05.06.2002 pentru aplicarea
18
O.m.i. nr. 1177/14.07.2000 pentru modificarea si
05.06.2002
prevederilor legale referitoare la
completarea O.m.i. nr. 1000/1999 salarizarea personalului militar si civil din

,
lM:1.
O.m.i. nr. 1178/19.07.2000 privind modificarea O.m.i.
nr. 900/1999 privind adaptarea Metodologiei pentru
19
stabilirea normelor de evaluare a performantelor
profesionale individuale si de aplicare a criteriilor
de stabilire a salariilor de baza intre limite, aprobate
prin H.G. nr. 749/1998 pentru salariatii civili din M.I.
Io:m .. r.a. nr. 258/011.08.2007 pentru
.
,
O.m.i. nr. 1184/20.07.2000 privind reglementarea , abrogarea O.m.i. nr. 1184/2000 privind
20 activitatii de psihologie in unitatile Ministerului de . . 01.08.2007 reglementarea activitatii de psihologie in .
Interne unitatile Ministerului Internelor si
n-
.i. nr. 1186/25.07.2000 pentru modificarea O.m.i. pentru' aplicarea
21
nr. 1000/1999 pentru aplicarea prevederilor legale
05.06.2002
prevederilor legale referitoare la
,
referitoare la salarizarea personalului militar si civil salarizarea personalului militar si civil din
din M.I. M.I.
O.m.i.r.a. nr. 419/13.03.2008 pentru
O.m.i. nr. 1190/31.07.2000 pentru aprobarea
abrogarea Ordinului ministrului de interne
nr. 1190 din 31.07.2000 pentru aprobarea
Metodologiei privind organizarea activitatii pe linia
22 13.03.2008 Metodologiei privind organizarea
regimului de evidenta a persoanei si a ghiseului
activitatii pe linia regimului de evidenta a

UniC
persoanei si a ghiseului unic, cu
modificarile si completarile ulterioare
Regulament nr. 1192/07,08.2000 privind organizarea
,
23 si functionarea Centrului de psiho-sociologie al
l'v1 In!!.!:!:!!.
-
ro.m.a.i. nr. 154/03.0 1.2004 priv ne
O.m.i. nr. 11,93/08.08.2000 privind activitatea de
24 . 03.03.2004 activitatile de educatie fizica si sport in
educatie si sport. in Moi.
M.A.I.
,
,
O.m.a.i. nr. 550/06.10.2003 'pentru
.-
O.m.i. nr. 1195/11.08.2000 pentru modificarea si aprobarea competentelor de gestiune a
completarea O.m.i. nr. 1095/2000 pentru aprobarea resurselor umane. ale ministrului

normelor de competenta ale ministrului, secretarilor administratiei s.i internelor, ale ministrului
25 06.10.2003
de stat, secretarului general si comandantilor delegat pentru administratia publica,
(sefilor) de unitati ale M.I. in domeniul resurselor secretarilor de stat, secretarului general si
,
sefilor/comandantilor unitatilor umane

.
.
Ministerului Administratiei si Internelor
,
ro.m .. nr. i99i11 .21 pentru completarea m.
26
nr. 625/1996 privind donatiile si sponsorizari le in
M.I., modificat si completat de O.m.i. nr. 855/1999 si
privind organizarea,
27 functionarea si atributiile Comisiei de comunicatii si
-- ,
Clasificat .
. .
,
. ,
informatica a M.I.
.
Regulament nr. 1211/05.09.2000 de organizare si
28 functionarea a Directiei Integrare Europeana si Clasificat
.R!!
,
O.m.i. nr. 1213/11.09.2000 pentru modificarea art. 28
29 din anexa la O.m.i. nr. 1089/2000 de aprobare a
Normelor metodologice privind plata cu ora pentru
unele activitati desfasurate in unitatile M.1.
O.m.i. nr.1215/13.09.2000 ppentru modificarea pct.
30 4 din Tabelul la Anexa 1 C a O.m.i. nr. 1000/1999
pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la
salarizarea personalului militar si civil din M.1.
I.m.i. nr. 1218/18 privind acordarea burselor
31 elevilor si studentilor din institutiile de invatamant
nr. .
Metodologiei de evidenta, revizie si intretinere a
32 turnurilor metalice si pilonilor antene utilizati ca
infrastructura pentru retelele integrate de
.nr. pe ap
Normelor metodologice de aplicare Ci prevederilor
33 art.1 art.6 din Legea nr.85/1992 privind vnzarea
de cu construite din
fondurile statului din fondurile
- - . . - - . , -
Regulament nr. 1240/26.10.2000 cu privire la
34 organizareCi si functionarea consiliului de
anificare
. .
O.m.i. nr. 1248/02.11.2000 pentru modificarea O.m.i.
35 933/1999 privind aprobarea si utilizarea insemnelor
heraldice in M.I.
O.m.i. nr. 1254/13.11.2000 privind completarea
Anexei nr. 1 la O.m.i. nr. 920/1999 privind
36 organizarea si functionarea caminelor militare de
.-
garnizoana, a caselor de odihna si amenajarilor
recreative si sportive aflate in administrarea M.I.
Regulament nr. 1255/13.11.2000 privind organizarea
37 si desfasurarea activitatii de educatie, cultural
artistice si de cultivare a traditiilor in unitatile M.1.
.m.i. nr. 1261 .11.2000 privind completarea
38 O.m.1. nr. 1000/1999 pentru aplicarea prevederilor
legale referitoare la salarizarea personalului militar
O.m.i. nr. 1262/27.11.2000 pentru modificarea unor
39 dispozitii din I.m.i. nr. 546/1996 privind organizarea
i functionarea gestiunilor chitante amenzi
40 O.m.i. nr. 1267/04.12.2000 privind organizarea
activitatii de cercetare penala in Politia de Frontiera
41 O.m.i. nr. 1274/07.12.2000 pentrl! modificareaO.m.i.
nr.1000/1999
05.06.2002

O.m.i. nr. 275/05.06.2002 pentru aplicarea
prevederilor legale referitoare la
salarizarea personalului militar si civil din
M.1.
m .. r.a. nr.
abrogarea Ordinului ministrului de interne
nr. 933 din 21.06.1999 privind aprobarea si
21.05.2008 utilizarea insemnelor heraldicein
Ministrul Internelor si Reformei
Administrative, cu modficariie si
16.10.2003
21.11.2001
05.06.2002
O.m.aJ. nr. 571/16.10.2003 privind
organizarea de
caselor de bazelor
de cazare aflate n
administrarea M.A.1.
.m. nr. . 1.200 P
organizarea si desfasurarea activitatilor
relatii publice, traditii, educatie si sport
.m .. nr. 06.2002 pentru aplicarea
prevederilor legale referitoare la
salarizarea personalului militar si civil din
23.01.2003 O.m.i. nr. 379/23.01.2003 pentru abrogarea
unor acte normative
28.05.2002
05.06.2002
nr.2 privin
organizarea activitatii de cercetare penala
in cadrul Politiei Romane si Politiei de
O.m.i. nr. 275/05.06.2002 pentru aplicarea
prevederilor legale referitoare la
zarea personalul.ui militar si civil din
M.I.
Instructiuni nr. 1275/07.12;2000 pentru
42 Si exercitarea controlului financiar preventiv
pl"opriu in M.I.
O.m.i. nr. 1276/07;12.2000 pentru modificarea
43 Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la O.m,i. nr, 1038/1999
privind imputernicirea ordonatorilor de credite
O.m.i. nr. 1288/19,12.2000 privind finantarea si
44 functionarea centrelor medicale de diagnostic si
tratament ambulatoriu, centrelor medicale judetene
din munici I Bucuresti
O.m.i. nr. 1289/22.12.2000 pentru organizarea
45 de numire n publice a
pe
celor care o de conducere.
- .
46 O.m.i. nr. 10/05.01.2001 privind definitivarea in
nctii de conducere a personalului militar
m.i. nr. vind lirea
documentelor specifice necesare in vederea
47 executarii si evidentei serviciuluii de paza si a
modelelor documentelor pentru organizarea si
desfasul"area activitatilor de pregatire si atestare a
19.04.2004
09.01.2002
02.09.2002
08.10.2002' .
O.m;a.i. nr. 184/19.04.2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea si exercitarea controlului
financiar preventiv propriu in M.A.I.
O.m.i. nr. 204/09.01.2002 privind
imputernicirea ordonatorilor de credite in
unitatile MI
O.m.i. nr. 311/02.09.2002 privind
acordarea asistentei medicale in reteaua
sanitara in unitatile M.1.
.m .. nr. 33 10 .. UU. nd
activitatea de management resurse umane
rdin comun nr.
48 depistarea tuturor cazurilor eU grad
ridicat de risc eco c.

O.m.i. nr. 20/20.02.2001 pentru modificarea art. 3 din
49 Regulamentul nr. 605/1996 privind organizarea si
... nctionarea Consiliului de inzestrare al M.1.

nr. .03.2001 pentru p nd evaluarea


50 cadrelor militare numite in functii de conducere pe
o perioada de incercare de 6 luni, prevazuta in
.
O.m.i. nr. 26/26.03.2001 pentru modificarea art. 10
51 din I.m,i. nr. 988/1999 privind activitatea de
standardizare in M.I.
52 O.m.i. nr. 28/02.04.2001 pentru modificarea Anexei
la Regulamentul nI". 193/1992
O.m.i. nr. de completare a O.m.i. nr.
53 1000/1999 pentn:J aplicarea prevederilor legale
referitoare la salarizarea personalului iliilitar si civil

. 1.
Clasificat
O.m.i. nr. 330/08.10.2002 privind
08.10.2002 activitatea de management resurse
in unitatile MI
18.08.2008
20.02.2002
05.06.2002
O.m.i.r.a. nr; 591 8.08.2008 pentru
abrogarea Instructiunilor or. 988/1999
privind activitatea de standardizare in
Ministerul Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
e ulterioare
.m .. nr. pentru
mOdificarea Anexei la Regulamentul
nr.193/11.02.1992 privind organizarea
comitetelor COiliisiilor
pentru drepturile omului drepturil.e
O.m.i. nr. 275/05.06.2002 pentru aplicarea
prevederilor legale referitoare la
salarizarea personalului militar si civil din

O.m.i. nr. 30/28.05.2001 pentru aprobarea


54 Normativului privind asigurarea de
autovehicule a M.I.
,
01.09.2008
O.m.i.r.a. nr. 600/01.09.2008 pentru
abrogarea prevederilor O.m.i. nr. 30/2001
pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnica de autovehicule a
unitatilor Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.ni.a.i. nr.
22212004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind inregistrarea si
radierea autovehiculelor si remorciiOr
apartinand unitatilor Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
Anexa nr. 1 la O.m.a.i;nr. 579/2005 pentru
aprobarea normativelor de cheltuieli
privind intretinerea si functionarea
serviciilor publice comunitare pentru
evidenta si eliberarea pasapoartelor
simple si regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor din cadrul
institutiei prefectului

55 completarea O.m.i. nr. 1000/1999 pentru aplicarea 05.06.2002 prevederilor legale referitoare la
prevederilor legale referitoare la salarizarea salarizarea personalului .militar si civil din
militar si civil din M.I. M.I.
O.m.a.i. nr. 2/04.01.2010 pentru abrogarea
. .
56 O.m.i. nr. 37/04.04.2001 privind reglementarea
de informare-documentare n M.I.
J . . . . .
O.m,i. nr, 42/27.04.2001 privind asigurarea
57 persoanelor care au ndeplinit de ministru
. de interne.
O.m.i. nr. 44/02.05.2001 privind modul de raportare
58 a indeplinirii sarcinilor cuprinse in documentele de
planificare a activitatilor la nivelul M.I.
O.m.i. nr. 48/04.05.2001 pentru modificarea si
completarea O.m.i. nr. 1095/2000 pentru aprobarea
normelor de competenta ale ministrului de interne,
59 secretarilor de stat, secretarului general si
comandantilor de unitati in domeniul resurselor
umane, modificat si completat de O.m.i. nr.
1195/2000
O.m.i. nr. 50/09.05.2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind, verificarea, avizarea, dotarea
60 cu arme de foc, instruirea controlul personalului
de la (obiective.le) unde
cu efective de jandarmi paza proprie.

.
O.m.i. nr. 52/09.05.2001 privind logistica unitatilor si
61 formatiunilor care nu dispun de structuri logistice
proprii
04.01.2010
Ordinului ministrului internelor nr. 37/2001
privind reglementarea activitatii de
informare-documentare in Ministerul de
Interne
Clasificat
O.m.i. nr. 222/27.02.2002 privind modul de
27.02.2002 raportare a activitatilor planificate si
executate de catre unitatile M.A.I.
06,10.2003
18.09.2008
O.rii.a.i. nr. 550/06.10.2003 pentru
aprobarea competentelor de gestiune a
resurselor umane ale ministrului
administratiei si internelor, ale ministrului
delegat pentru administratia publica,
secretarilor de stat, secretarului general si
sefilor/comandantilor unitatilor
.
Ministerului Administratiei si Internelor .

O.m.i.r.a. nr. 620/18.09.2008 pentru


abrogarea Ordinului ministrului de interne
r\r; 50/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice priVind verificarea, avizarea,
dotarea cu arme de foc, instruirea si
controlul personalului de paza la unitatile
(obiectivele) unde functioneaza paza cu
efective de jandarmi si paza proprie
O.m.a.i. nr. 1434/15.09.2006 privind
asigurarea logistica a unitatilor,
subunitatilor si formatiunilor M.A.!. care
nu dispun de structurllogistice proprii
comune nr. IIm .. M.I.,
62 M.F.P. M.A.E. privind de acordare a

O.m.i. nr. 59/29.05.2001 privind ncadrarea,
O.m.i.r.a. nr. 331126.10.2007 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 59/2001 privind
principalele ndatoriri dreptu-ri ale
-
63 26.10.2007 ncadrarea, pregatirea, principalele
militarilOr pe de contract din
indatoriri si drepturi ale militarilor angajati
M.I.
pe baza de contract din unitatile M.I.R.A.
Lm.i. nr. privind plan ificarea,
64 programarea si evaluarea fortelor, activitatilor si

Regulament nr. 62/01.06.2001 de ordine int.erioara in Regulament nr. 331/08.10.2002 de ordine
65 unitatile Aparatului Central al Ministerului de 08.10.2002 interioara in unitatile Aparatului Central al
Interne Ministerului de Interne
.. . .
O.m.i. nr. 65/05.06.2001 privind modificarea O.m.i.
-
O.m.i. nr. 379/23.01.2003 pentru abrogarea - .
66 nr. 1175/2000 pentru modificarea I.m.i. 540/1996, 23.01.2003
unor acte normative
-
843/1999 si 1026/1
O.m.i.r.a. nr. 680/16.12.2008 pentru
I.m.i. nr. 66/05.06.2Q01 privind urmarirea comportarii abrogarea Instructiunilor ministrului de
67 in exploatare a constructiilor si interventiile in timp 16.12.2008 interne nr. 66/2001 privind urmarirea
asupra acestora comportarii n exploatare a constructiilor
si interventiile in timp asupra acestora
68
O.m.i. hr. 67/08.06.2001 pentru aprobarea Atlasului
de Semne conventionale si abrevieri folosite in M.1.
IO.m .. nr . . ia per, .{u abrogarea
O.m.i. nr. 68/08.06.2001 pentru completarea si
O.m.i. nr. 597/1996 pentru aprobarea
modificarea Normelor metodologice privind

Normelor metodologice privind achizitiile


-
69 achizitiile publice de bunuri si de servicii de catre 13.08.2001
publice de bunuri si servicii in unitatile
unitatile M.I., aprobate prin O.m.i. nr. 597/1996, cu
M.I., modificat de O.m.i. nr. 781/1998 si
modificarile si completarile ulterioare
275/05.06.2002 pentru aplicarea O.m.i. nr. 83/13.06.2001 pentru modificarea si
70
completarea O.m.i. nr. 1000/1999 pentru aplicarea
05.06.2002
prevederilor legale referitoare la
prevederilor legale referitoare la salarizarea salarizarea personalului militar si civil din
lersonalului militar si civil din M.1. M.1.
O.m.i. nr. 89/21.06.2001 privind
71 personalUlui din n centrele de
-
n domeniul civile.

72
O.m.i. nr. 93/29.06.2001 privind verificarea averi
de;inute de cadrele M.I. -
Ordin Comun nr. 94/01.07.2001 pentru aprobarea Ordin nr. 191/19.08.2009 pentru aprobarea
. .
73
"Regulamentului privind constituirea, organizarea,
19.08.2009
Regulamentulu privind constituirea,
functionarea atributiile comisiilor de organizarea, functionarea $i atributiilie
, . ,
rriedico-militare" . comisiilor de expertiza medico-militara
Q.m .. nr. 1001' 0.07.2001 pentru completarea Anexei
nr.2 la O.m.i. nr. 912/1999 privind raportarea
.
74 evenimentelor unor actiuni si misiuni importante Clasificat

executate de catre unitatile M.1. precum si a starii si.m.':' nr.
75
Metodologiei de organizare si desfasurare a
23.01.2003
O.m.i. nr. 379/23.01.2003 pentru abrogarea
concursului de admitere in scolile de subofiteri din unor acte normative
l!!.ru,-
-
.

O.m.i. nr. 102/12.07.2001 pentru modificarea si


completarea O.m.i. nr. 1095/2000 pentru aprobarea
76 Normelor de competenta ale ministrului,
secretarilor de stat, secretarului general si
comandantilor in domeniul resurselor umane
O.m.i. nr. 104/18.07.2001 pentru modificarea Anexei
77 nr. 7 la O.m.i. 1000/1999 pentru aplicarea
prevederilor legale referitoare la salarizarea
Jersonalului militar si civil din M.I.
O.m.i. nr. 106/27.07.2001 pentru modificarea
78 completarea I.m.i. nr. 830/1999 privind
a militarilor pentru pagubele produse Moi.
lD.m .. nr. I Uf iO. .200- pentru apro Jarea
"Normelor metodologice privind drepturile de
transport, acordarea indemnizatiei de delegare,
79 indemnizatiei de detasare si decontarea cheltLi
de cazare precum si acordarea drepturilor de
mutare (transferare), militarilor si personalului civil
. . .
06.10.2003
05.06.2002
O.m.a.i. nr. 550/06.10.2003 pentru
aprobarea competentelor de gestiune a
resurselor umane ale ministrului
administratiei si internelor, ale ministrUlui
delegat pentru administratia publica,
secretarilor de stat, secretarului general si
sefilor/comandantilor unitatilor
Ministerului Administratiei si Internelor
O.m.i. nr. 275/05.06.2002 pentru aplicarea
prevederilor legale referitoare la
Salarizarea personalului militar si civil din
Moi.

O.m.i. nr. 108/01.08.2001 pentru aprobarea
80 Idispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de
incendiu generate de incarcari electrostatice
O.m.i. nr. 109/01.08.2001 pentru modificarea O.m.i.
nr. 919/1999 pentru aprobarea normelor privind
. .
81 organizarea si desfasurarea examenului in vederea
acordarii gradului de general de brigada (general de
05.11.2002
O.m.i. nr. 343/05.11.2002 privind
organizarea si desfasurarea examenlor de
cariera precum si a examenelor de
admitere si de absolvire a cursurilor de
________________ -+ ________ --+cariera
O
. 111/06 08 2001 .. d ..
.m.l. nr. ., pnvm organizarea SI . .... .. y"
82 desfasurarea activitatilor de relatii internationale 04.04.2003 organizarea si desfasurarea activitatilor
I.m.i. nr. 117/13.08.2001 privind executarea lucrariiul
83 pentru atribuirea nr. cadastral provizoriu neceSar
. inscrierii cu caracter nedefinitiv in cartea funciara a
bunurilor imobile aflate in patrimoniul M.1.
18.07.2008
de relatii i,lternationale
O.m.i.r.a. or. 550/18.07.2008 pentru
abrogarea I.m.i. nr. 129/2001 privind
organizarea si pastrarea evidentei de
cadastru in Ministerul Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare si a I.m.i. nr.
117/2001 privind executarea lucrarilor
I'pentru atribuirea numarului cadastral
provizoriu, necesar inscrierii cu caracter
nedefinitiv in cartea funciara a bunurilor
imobile aflate in patrimoniul Ministerului
Internelor si Reformei Administrative
O.m.i. nr. 123/20.. pentru modificarea si IO.m.,. nr.275705.Ul):2002 pentru ::tplicarea
84 completarea O.m.i. 1000/1999 pentru aplicarea 05.06.2002 prevederilor legale referitoare la
prevederilor legale referitoare la salarizarea salarizarea.personalului militar si civil din
______ __ ____ -+MI.
Ordin comun nr. 128/27.08.2001 M. Sanatatii si
85 Familiei-M. Administratiei Publice-M. Educatiei si
Cercetarii-M. Tineretului si Sporturilor-M.!. privind
organizarea prevenirii consumului de droguri
O,m,i,r.a. nr, 550/18.07.2008 pentru
. .
abrogarea I.m.i. nr. 129/2001 privind
. organizarea Si pastrarea evidentei de
cadastru in Ministerul Internelor si
.. .
Reformei Administrative, cu modificarile
86
I.m.i. nr. 129/28.08.2001 privind organizarea si
18.07.2008
si completarile ulterioare si a I.m.i. nr.
pastrarea evidentei de cadastru in Moi. 117/2001 privind executarea lucrarilor
. .
pentru atribuirea numarului cadastral
.
provizoriu; necesar inscrierii cu caracter
nedefinitiv in cartea funciara a bunurilor
imobile aflate in patrimoniul Ministerului
Internelor si Reformei Administrative

O.m.i. nr. 130/29.08.2001 pentru aprobarea

metodologiei privind evidenta, pastrarea,


.
87
gestionarea si distrugerea substantelor aflate sub
control national .
O.m.i. nr. 131130.08.2001 pentru modificarea O.m.i.
88 nr. 93/2001 privind verificarea averii detinute de
cadrele M.1.
.
O.m.i. nr. pentru completarea O.m.i.

89 nr. 615/1996 privind sprijinirea AsoCiatiei nationale .-


.
a cadrelor militare in rezerva si retragere din M.1.
O.m.i. nr. 134/31.08.2001 pentru modificarea Anexei
O.m.a,i. nr. 1385/14.07.2006 privind
sustinerea materiala a activitatilor cultu'ral
1 a O.m.i. 675/1997 privind sustinerea materiala a
.

90 14.07.2006 artistice si sportive, desfasurate in


activitatii cultural-sportive si de performanta in
unitatilelinstitutiile M.A.1. si in asociatiile
unitatile M.1.
si cluburile constituite in cadrul acestora

O.m.a.i. nr. 737/23.02.2009 pentru


abrogarea Instructiunilor ministrului de
I.m.i. nr. 136/05.09.2001 privind modul de actiune al interne nr, 136 din 05.09.2001 privind
. .

91
unitatilor Moi. pentru aplicarea prevederilor legale
23.02.2009
modul de actiune al unitatilOr Ministerului
referitoare la restrangerea exercitarii dreptului la Administratiei si Internelor pentru
. .
libera circulatie aplicarea prevederilor legale referitoare la
restrangerea exercitarii dreptului la libera
.
circulatie
. .
92
Regulament nr. 150/12.10.2001 privind organizarea
08.01.2002
Regulament nr. 202/08.01.2002 privind
si functionarea Colegiului M.1. organizarea si functionarea Colegiului M.i.
. .
Regulament nr. 152/15.10.2001 privind organizarea Regulament nr. 523/04.09.2003 privind
93 si functionarea centrelor de cazare a strainilor cu 04.09.2003 organizarea Centrelor de
sedere ilegala cazare a n custodie
94
Ordin comun nr.162/07.11.2001 privind aplicarea
chestionarului asupra n
. Ordin comun nr. 170/20.11.2001 pentru aprobarea
Instructiunilor referitoare la aplicarea unitara a
. .
95 prevederilor Legii nr. 275/2001 privind modul de
actiune impotriva aeronavelor care utilizeaza
neautorizat spatiul aerian al Romaniei
I.m.i. nr. 171/21.11.2001 privind organizarea si
96 desfasurarea activitatilor de relatii publice, traditii,
educatie si s ort in M.1.

O.m.i. "r. 172/21.11.2001 privind locale


.
97 editate de asociatiile fundatiile constituite pe
, ,
inspectoratele de
.
-
O.m.a.i. nr. 533/19.09.2003 pentru
Regulament nr. 176/22.11.2001 privind masUrile
aprobarea Regulamentului privind
masurile metodologice, organizatorice,
98 metodologice, organizatorice, termenele si 19.09.2003
termenele si circulatia proiectelor de acte
circulatia proiectelor de acte normative in M.I.
normative in Ministerul Administratiei si
Internelor
O.m.i.r.a. nr. 320/12.10.2007 pentru
99
O.m.i. nr. 187/05.12.2001 privind activitatea
12.10.2007
abrogarea O.m.i.nr. 187/05.12.2001
gospodariilor agrozootehnice din unitatile MI privind activitatea gospodariilor
a rozootehnice in unitatile M.I.R.A.
. . .
O.m.a.i. nr. 302/10.12.2009 pentru
O.m.i. nr. 190/13.12.2001 privind infiintarea
abrogarea Ordinului ministrului de interne
nr. 190/2001 privind infiintarea centrului
Ceritrului special de primire si cazare a solicitantilor
100 10.12.2009 special de prirriire si cazare a solicitantilor
statului de refugiat din zona aeroportului BucUresti-
statutului de refugiat din zona
Otopeni si declararea sa ca zona de tranzit
Aeroportului International BucUresti-
Otopeni si declararea ca zona de tranzit
O.m.i.r.a. nr. 270/13.08.2007 pentru
.
abrogarea ordinului ministrului de interne
O.m.i. nr. 195/20.12.2001 privind asigurarea 195/2001 privind asigurarea asistentei
101 asistentei materiale pentru solicitantii statutul de 13.08.2007 materiale pentru solicitantii statutului de
refugiat cazati in centrele din structura MI refugiat cazati in centrele din structura
.
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative
O.m.i. nr. 494/22.07.2003 privind
102
Regulament nr. 202/08,01.2002 privind organizarea
22.07.2003
componenta si Regulamentul de
si functionarea Colegiului M.i. organizare si functionare a Colegiului
M.A.1.
O.m.i. nr. 203/09.01.2002 privind organizarea si
O.m.i. nr. 449/16.05.2003 privind
organizarea si exercitarea controJului
exercitarea controlului financiar preventiv propriu
103 16.05.2003 financiar preventiv propriLipentru bugetul
pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de
propriLi al ordonatorului principal de
credite
credite
O.m.i. nr. 204/09.01.2002 privind imputernicirea
O.m.i. nr. 465/16.05.2003 privind
104 16.05.2003 imputernicirea ordonatorilor de credite in
ordonatorilor de credite in unitatile MI
unitatile M.1.

O.m.i. nr. 205/14.01.2002 pentru modificarea si O.m.a.i. nr. 555/07.10.2003 pentru


105 completarea I.m.i. nr. 1136 din 22.05.2000 privind 07.10.2003 aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea si functionarea auditului intern in M.1. execLitarea auditului public intern in M.A.I.
.
O.m.a.i. nr. 108/11.01.2007 pentru
Regulament nr. 207/17.01.2002 privind indeplinirea
abrogarea unor dispozitii prevazute in
106 11.01.2007 acte normative interne referitoare I.a
serviciului militar cu termen redus in unitatile M.1.
. .
militarii in termen si militarii cu termen
redus
O.m.i. nr. 209/30.01.2002 privind acordarea O.m.a.i.nr. 401/29.10.2004 p.entru
compensatiei lunare pentru chirie cuvenita cadrelor aprobarea "Normelor interne privind
.
.
107 militare in activitate mutate in interesul serviciului 29.10.2004 conditiile de acordare a compensatiei
intr-o alta garnizoana decat cea in care isi au lunare pentru chirie cuvenita cadrelor
. domiciliul militare in activitate"
O.m.a.i. nr. 202/07.05.2007 pentru
O.m.i. nr. 210/01.02.2002 privind tarifele de aprobarea tarifelor de producere si
. .
108 confectionare si valorificare a placilor de 07.05.2007 valorificare a placilor cu numere de
inmatriculare pentru vehicUle rutiere inmatriculare pentru vehicule rutiere si a
tarifelor
RegUlament nr. 211/05.02.2002 privind asigurarea
Protocol nr. 790/07.09.2005 privind
109 07.09.2005 asigurarea protectiei judecatorilor si
protectiei magistratilor
procurorilor
. . .
110
O.m.i. nr. 212/11.02.2002 privind unor
30.07.2008
O.m.i.r.a. nr. 560/30.07.2008 pentru

pe de voluntariat n cadrul M.I. . abrogarea unor acte normative interne


, .
.i. nr. 21 .02.2002 pentru modificarea Anexei
la Regulamentul nr.193/1t.02.1992 privind
111 organizarea comitetelor comisiil
pentru drepturile omului drepturile umanitar din
112 I.m.i. nr. 217/20.02.2002 privind pregatirea continua 12.12:2002 O.m.i. nr.
. a rsonalului M.1. rea
2.12.2002 privind
a i M.I.

.m .. nr. . rea
reprezentantului M.1. n Comisia
113 de coordonare a echipelor mixte de control
pentru verificarea de alcool
O.m.i. nr. 222/27.02.2002 privind modul e raportare O.m.i. nr.442/05. 2003 privind modul de
114 a activitatilor planificate si executate de catre 05.05.2003 raportare a activitatilor planificate si
M.A.. ______ ______ --l
. nr. n pentru
privind asigurarea confidentialitatii achizitii lor
115 publice de si servicii care implica ordinea
publica, siguranta si securitatea nationala in
O.m.Lnr. 224/28.02.2002 pentru aprobarea
116 Metodologiei privind organizarea si desfasurarea
de absolvire a cursurilor postliceale din
structura M.I.
I.m.i. nr. 227/14.03.2002 pentru aplicarea
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr
117 60/2001 privind achizitiile publice in activitatea de
achizitU publice de lucrari de investitii, reparatii la
cladiri si consolidari desfasurata de MI
I.m.i. nr. 229/20.03.2002 privind scoaterea din
118 valorificarea casarea bunurilor, n
M.I.

23.08.2006
23.02.2007
30.07.2009
O.m.a.i. nr. 1416/23.08.2006 pentru
aprobarea Metodologiei de organizare si
desfasurare a examenului de absolvire a
ihvatamantului postliceal din M.A;I.
O.m.a.i. nr. 159/23.02.2007 pentru
abrogarea Instructiunilor nr. 22.7/2002
pentru aplicareCi prevederilor Ordonantei
de urgenta a GuvernulUi nr. 60/2001
privind achizitiile publice de lucrari de
ihvestitii, la cladiri si consolidari
desfasurata de unitatile MAI.
O.m.a.i. nr. 1 07.2009 pentru
abrogarea Instructiunilor ministrului de
interne nr. 229/2002 privind scoaterea din
functiune, valorificarea si casarea
bunurilor in unitatile Ministerului
______________________________________ ________
.m .. nr. 1 ....
119 O.m.i. rir. 232/26.03.2002 privind exercitarea tutelei
profesionale in M.1.

. . .
O.m.i. nr. 246/25.04.2002 pentru aprobarea Normelor
120 Metodologice privind nchirierea unor aflate
n administrarea M.I,
08.10.2002 activitatea de management resurse uman
in unitatile M.I.
O.m.i.r.a. nr. 539/07.07.2008 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
i completarile ulterioare, O.m.i. hr.
pentru aprobarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
07.07.2008 si folosirea locuintelor de serviciu si de
interventie din administrarea Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
si functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
si cazare aflate in administrarea

. .
Ministerului Internelor si Reformei
. Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare
O.m.i. nr. 247/25.04.2002 pentru modificarea O.m.i. O.m.i. nr. 275/05.06.2002 pentru aplicarea
121
1000/1999 pentru aplicarea prevederilor legale
05.06.2002
prevederilor legale referitoare la
referitoare la salarizarea personalului militar si civil salarizarea personalului militar si civil din
din M.I., cu modificarile si completarile ulterioare M.1.
122
O.m.i. nr. 260/20.05.2002 pentru aprobarea Codului
Etic al l u c r t o r u l u i M.1.
O.m.i. nr. 265/28.05.2002 privind organizarea
123 activitatii de cercetare penala in cadrul Politiei si
Politiei de Frontiera
O.m.i. nr. 266/28.05.2002 privind aprobarea
124
Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile
militare de stat
O.m.i. nr. 271/04.06.2002 pentru aprobarea O.m.a.i. nr. 464/23.12.2004 privind
125
metodologiei privind acordarea de arme albe sau de
23.12.2004
acordarea de arme de aparare si paza ca
-
foc ca recompense materiale politistilor/cadrelor recompense materiale politistilor/cadrelor
militare din M.1. militare din M.A.I.
Ordin comun nr. 274/05.06.2002 pentru aprobarea
126
Normelor proprii de aplicare a contractului cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in -
sistemul asigurarilor sociale de sanatate
o
O.m.i. nr. 275/05.06.2002 pentru aplicarea
-
127 prevederilor legale referitoare la salarizarea
personalului militar si civil din M.1.

O.m.i.r.a. nr. 391/23.01.2008 pentru


128
O.m.i. nr. 278/21.06.2002 privind constituirea i
23.01.2008
abrogarea O.m.i. nr. 278/2002 privind
functionarea Comisiei de nsemne heraldice a M.1. constituirea si functionarea Comisiei de
,
-
Insemne Heraldice a M.I.R.A.
129
O.m.i. nr. 280/24.06.2002 privind arborarea
drapelului Romaniei in unitatile M.1.
O.m.i. nr. 283/01.07.2002 privind incadrarea
130 personalului MI in conditii de munca deosebite,
speciale si alte conditii
O.m.i. nr. 285/12.07.2002 pentru modificarea si O.m.a.i. nr. 240/28.06.2007 privind
131
completarea Anexei la O.m.i. nr. 1144/2000 privind
28.06.2007
aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al
aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al unitatilor Aparatului Central al Ministerului
A...Q.aratului Central Internelor si Reformei Administrative
o
O.m.i.".a. nr. 539/07.07.2008 pentru
-
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
o
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
-
Reformei Administrative, cu modificarile
o
si completarile ulterioare, O.m.i. nr.
o
287/2002 pentru aprobarea Metodologiei
O.m.i. nr. 287/12.07.2002 pentru aprobarea privind evidenta, repartizarea, inchirierea
132
Metodologiei privind evidenta, repartizarea,
07.07.2008
si folosirea locuintelor de serviciu si de
o -
inchirierea si folosirea locuintelor de serviciu si de interventie din administrarea Ministerului

interventie din administrarea M.I. Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
si functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
- si cazare aflate in administrarea
o
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare
O.m.a.i. nr. 292/18.07.2002 privind modificarea
O.rn.a.i. nr. 190/22.04.2004 privind
- .
organizarea si desfasurarea activitatii de
IO.m.a.i. nr. 930/1999 privind organizarea si
primire, evidenta, examinare si
133 desfasurarea activitatii de primire, examinare, 22.04.2004
Isolutionare a petitiilor, precum si de
evidenta si rezolvare a petitiilor, precum si de
primire a cetatenilor in audienta in
primire a cetatenilor in audienta in unitatile M.1.
structurile M.A.I.
IO.m .. r.a. Iir. m .0 per,.fu
O.m.i. nr. 294/23.07.2002 privind aprobarea
abrogarea O.m.a.i. nr. 294/2002 privind
aprobarea Metodologiei privind
Metodologiei privind deplasarile in strainatate in
134 17.04.2008 deplasarile in strainatate in interes de
interes de serviCiu ale persohalului Clubului Sportiv
serViciu ale personalului Clubului Sportiv
Dinamo Bucuresti si primirea de delegatii straine
,
Dinamo Bucuresti si primirea de delegatii

O.m.i. nr. 295/.23.2002 pentru completarea Atlasului
-
135
de semne conventionale si abrevieri folosit in M.I .
ro.m .. nr. . 07Jffi02 peli.1 modificarea C .m.i. O.m.i. nr. 449/16.05.2003 priv ind
nr. 203 din 19.01.2002 privind organizarea si organizarea si exercitarea controlului
136 exercitarea controlului financiar preventiv propriu 16.05.2003 financiar preventiv propriu pentru bugetul
-
pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de propriu al ordonatorului principal de
301/15.08.2002 privind instituirea si
credite
-
137

( .m .. nr. 303/21.08.2002 privind unele masuri
138 tranzitorii pentru aplicarea prevederilor Legii hr.
,
privind statutul politistului

O.m.i. nr. 304/24.08.2002 privind evidenta politistilor


139
si a operatiunilor de mobilizare pe timpul si dupa
incetarea raporturilor de serviciu,precum si a
modalitati lor de tinere a acesteia
140
O.m.i. nr. 307/29.08.2002 privind modul de salarizare
pensionare a politistilor
.m .. nr. 311/02.09.2002 privind acordarea O.m.a.i. nr. 5'16/25.08.2003 privind
141 asistentei medicale in reteaua sanitara in unitatile 25.08.2003 acordarea asistentei medicale n reteaua
. , ,
M.I. a M.A.1.
O.m.i. nr. 315/11.09.2002 pentru aprobarea
- "Normelor privind transferul elevilor si studentilor
142
intre si in cadrul institutiilor de invatamant ale M.A.I.
si de la acestea in institutiile de invatamant civile"
Io.m .. r.a. nr. pentru
O.m.i. nr. 316/12.09.2002 privind programul de abrogarea O.m.i. nr. 316/2002 privind
143 lucru, formele de organizare a acestuia si acordarea 08.08.2008 programul de lucru, formele de organizare
repausului saptamanal a acestuia si acordarea repausului
.

-
Regulament nr. 317/13.09.2002 privind acordarea
. . .
recompenselor si aplicarea sanctiunilor disciplinare
O.m.i.. nr. 350/22.11.2002 privind disciplina
144 politistilor. Procedura cercetarii prealabile a 22.11.2002
si deontologia profesionala a politistilor
politistilor care au comis abateri disciplinare.
Organizarea si functionarea consiliilor de disciplina
. .
O.m.i. nr. 319/19.09.2002 privind mec iatizarea
145 datelor si informatiilor obtinute in exercitarea
a..!:!ibu tiilul M.I.
O.m.a.i. nr, 264/10.06.2004 priv nd
O.m.i. nr, 321/24,09,2002 privind cercetarea penala a
146- 10.06.2004 cercetarea penala a personalului din
personalului din M,1.
structurile M.A.I.
147
O.m.i. nr. 323/02,10.2002 pri:vinc reconversia
I pr.;fesionala a personalUlui M.I,
. 10
,a .. nr. 588/06.04.2Q05 pentru
O.m.i. nr. 325/04.10,2002 pentru aprobarea Ghidului
148 06.04,2005 aprobarea Ghidului carierei personalului
carierei perSonalului MJ.
M.A.1.
- -
O.m.i. nr. 330/08.10.2002 privind activitatea de
O.m.a.i. nr. 300/21.06.2004 privind
149 21.06.2004 activitatea de management resurse umane
management resurse umane in unitatile M.1.
in unitatile MAI.
Regulament nr. 331/08.10.2002 de ordine interioara O.m.i. nr. 467/11.06.2003 pentru aprobarea
150 in unitatile Aparatului Central al Ministerului de 11.06.2003 Regulamentului de ordine n
Interne Aparatului Central al M.1.
IO.m.l. nr. 334/18.10.2002 privind aprobarea
151
Normelor metodologice privind organizarea si
efectuarea inventarierii patrimoniului in unitatile
nr. 336/21.10.2002 privind organizarea si
152 functionarea Caselor de Ajutor Reciproc de pe
Iar un M.I.
O.moi. nr. 337/21.10.2002 pri" nd folosirea
153
Romniei n M.1.
Ordin Comun nr. 338/21.10.2002 pentru aprobarea
Protocolului de colaborare M. Muncii si Solidaritatii
-
154
Sociale (Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei
de Munca)-M.1. cu privire la aplicarea unor masuri

active de protectie sociala pentru persoanele din


structurile M.I. supuse reorganizarii
O.m.i. nr. 340/01.11.2002 privind

155
le n M.I.
ro.m.a.i. nr. OI f12.M.2009 pentru
O.m.i. nr. 343/05.11.2002 privind organizarea si abrogarea unor ordine ale ministrului
156
desfasurarea examen lor de cariera precum si a
12.05.2009
administratiei si internelor, respectiva
examenelor de admitere si de absolvire a cursurilor unor prevederi cuprinse in ordine ale
de cariera ministrului administratiei si internelor, din
J!Qm II UI .
O.m.i. nr. 350/22.11.2002 privind disciplina si
O.m.a.i. nr. 400/29.10.2004 privinc regimul
157 29.10.2004 disciplinar al personalului din Ministerul
deontologia profesionala a politistilor
Administratiei si Internelor
O.m.i.r.a. nr. 539/07.07.2008 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile

si completarile ulterioare, O.m.i. nr .


O.m.i. nr. 351/23.11.2002 pentru modificarea si
287/2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
completarea O.m.i. nr. 287/2002 pentru aprobarea
si folosirea locuintelor de serviciu si de
158 Metodologiei privind evidenta, repartizarea, 07.07.2008
interventie din administrarea Ministerului
-
inchirierea si folosirea locuintelor de serviciu si de
--
Internelor si Reformei Administrative, cu
interventie din administrarea M.I.
modificarile si completarile ulterioare si
.
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
si functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
si cazare aflate in administrarea
Ministerului Internelor si Reformei
-
.
Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare
.
O.m.i. nr. 357/01.12.2002 privind numirea ofiterilor
159 de politie cu atributii de coordonare a activitatilor
de reintegrare sociala a copiilor strazii
O.m.i. nr. 363/12.12.2002 privind
,
160
la lersonalului M.1.
.

O.m.i. rir.364/17.12.2002 pentru modificarea
completarea Metodologiei privind organizarea
161 pe linia regimului de a persoanei
a unic, prin O.m.i. nr.
1190/2000.
O.m.i. nr. 2.2002 privind restrangerea
162 fumatului in spatiile publice inchise aflate in
ad in
O.m.i. nr. 370/24.12.2002 pentru aprobarea
Metodologiei privind gestionarea
163 valorificarea cu numere de nmatriculare,
prelucrate n atelierele din subordonate
Directiei Generale pentru Evidenta Informatizata a
Persoanei
m . nr. 371 pentru unor
dispozitii din Normele metodologice pentru
. "
164 aplicarea preVederilor Legii 164/2001 privind
pensiile militare de stat, aprobat prim O.m.i. nr .
. m .. nr. pentru carea si
165 nI'. 331 din 0.2002
de ordine Intenoara In unitatile AparatuluI Central al
O.m.i. nr. 373/09.01.2003 pri rid mod carea
166 completarea O.m.i. nr. 275/2002 pentru aplicarea
prevederilor legale referitoare la salarizarea
O.m.i.r.a. nr. 419/13.03.2008 pentru
abrogarea Ordinului ministrului de interne
nr. 1190 din 31.07.2000 pentru aprobarea
13.03.2008 Metodologiei privind organizarea
activitatii pe linia regimului de evidenta a
persoanei si a ghiseului u"nic, cu
modificarile si completarile ulterioare
10.12.2008 O.m.i.r;a. nr. 674/10.12.2008 pentru
abrogarea unor acte normative interne
O.m.a.i. nr. 207/15.05.2007 pentru
aprobarea Metodologiei privind
producerea, gestionarea si valorificarea
15.05.2007 placilor cu numere de inmatriculare,
. .
fabricate in atelierele zonale din structura
Directiei Regim Permise de Conducere si
Inmatriculare a Vehiculelor
O.m.i. nr. 467/11.06.2003 pentru aprobarea
11.06.2003 Regulamentului de ordine n
Aparatului Central al M.1.
. __________ ______ -r ____________________________
O.moi. nr. 374/09.01.2003 privind metodologia
medicale baremele pentru ncadrarea
167 personalului n M.I., precum a
candidatilor care examen de
, .. ,
admitere n ile de nt ale M.I.
O.m.i. nr. 375/10.01.2003 privind modul de
168 pensionare a din Aparatului
Central structurile subordonate acestuia
.m. nr.. rea unor
169 masuri pentru prevenirea si cercetarea accidentelor
rutiere in care sunt implicate autovehicule din
O.m.i. nr. 380/27.01.2003 pentru modificarea O.m.i.
170 nr. 187/2001 privind activitatea gospodariilor
agrozootehnice din unitatile M.1.
O.m.i. nr. 381 .01.2003 pentru modificarea
171 completarea O.m.i. nr. 340/2002 privind
s le n M.1.
172 O.m.i. nr. .02.2003 privind redactarea
29.12.2005
12.10.2007
.m.a .. nr. 1 5 n
instituirea unor masuri pentru prevenirea
accidentelor rutiere in care sunt implicate
O.m.i.r.a. nr. 320/12.10.2007 pentru
abrogarea O.m .. i. nr. 187/05.12.2001
privind activitatea gospodariilor
" Zilnice ui un i"

Regulament nr. 388/14. privind organizarea
173 Consiliului Militar al
Civile
.m. nr. pri n
174 O.m.i. nr. 2:5/2002 aplicarea
. prevederilor legale referitoare la salanzarea
i miii in M.I.

15.04.2009 O.m.a.i. nr. 60/15.04.2009 pentru
abrogarea unor acte normative interne
Ordin comun nr. 399126.02.2003 pentru aprobarea
Ordin comun nr. 394126.10.2004 pentru
Regulamentului privind clasificarea si Incadrarea
aprobarea Regulamentului privind
175 26.10.2004 clasificarea si incadrarea produselor
produselor pentru constructii pe baza
pentru constructII pe baza performantelor
performantelor de comportare la foc
de comportare la foc
O.m.1. nr. 400107.03.2003 privind organizarea
O.m.a.1. nr. 1452120.09.2006 privind
organizarea angajarII, lichidarii,
176
angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii cheltuielilor
20.09.2006 ordonantarll si platII cheltuielilor din
din bugetul propriu al ordonantorului principal de
bugetul propriu al ordonatorulul principal
credite
de credite
O.m.l.r.a. nr. 491/21.05.2008 pentru
abrogarea Ordinului ministrului de interne
O.m.1. nr. 405J07.03.2003 pentru modificarea si nr. 933 din 21.06.1999 privind aprobarea si
177 completarea O.m.i. 933/1999 privind aprobarea si 21 .05.2008 utilizarea Insemnelor heraldlce In
utilizarea Insemnelor heraldlce In M.I. Ministrul Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
o

O.m.i. nr. 406/07.03.2003 pentru modificarea O.m.!.
178
nr. 98611999 pentru aprobarea indrumarului privind
modul de solutionare de catre organele de politie a
cererilor cetatenilor pe linia regimului de stare civila
O.m.l.r.a. nr. 598/01.09.2008 pentru
O.m.1. nr. 412118.03.2003 privind avizarea
abrogarea Ordinului ministrului de interne
nr. 41212003 privind avizarea si aprobarea
179 aprobarea lor tehnico-economice ale 01.09.2008
documentatiilor tehnica-economice ale
obiectivelor de Investit" ale M.I.
obiectivelor de investitii ale Ministerului
Internelor si Reformei Administrative
O.m.i. nr. 416124.03.2003 pentru aprobarea
180
masurilor de aplicare a Pianului National de Actiune
In domeniul egalitatii de sanse Intre barbati si femel
In activitatea M.I.
O.m.i. nr. 424/04.04.2003 privind organizarea si
O.m.a.i. nr. 1120/01.01.2006 privind
181
desfasurarea activitatilor de relatii internationale
01.01 .2006 organizarea si desfasurarea activitatilor
de relatii Internationale
O.m.1. nr. 425/04.04.2003 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr.
182
125/2003 pentru aprobarea conditiillor de decontare
a cheltuielilor de transport ale politistilor in cazul
mutarii in alte localitati si o data pe an pentru
efectuarea concediulul de odihna
O.ni.i. nr. 428/04.04.2003 privind modificarea
183 completarea O.m.a.i. nr. 30/28.05.2001 pentru
aprobarea Norniativului privind asigurarea
de autovehicule n M.1.
,
184 O.m.i. nr. 430/08.04.2003 privind organizarea si
administrarea Fondului arhivistic neoperativ al M.1.
185 O.m.i. nr. 433/12.04.2003 privind
n_M.1.
O.m.i. nr. 438/21.04.2003 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea H.G. nr.
186 1578/2002 privind conditiile in baza carora politistul
are dreptul la concedii de odihna, concedii de studii
si invoiri platite, concedii fara plata, bilete de
odihna, tratament si recuperare
O.m.i.r.a. nr. 600/01.09.2008 pentru
abrogarea prevederilor O.m.i. nr. 30/2001
pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnica de autovehicule a
unitatilor Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.a.i. nr.
222/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind inregistrarea si
radierea autovehiculelor si remorcilor
01.09.2008 apartinand unitatilor Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
Anexa nr. 1 la O.m.a.i. nr. 519/2005 pentru
aprobarea normativelor de cheltuieli
privind intretinerea si functionarea
serviciilor publice comunitare pentru
evidenta si eliberarea pasapoartelor
simple si regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor din cadrul
institutiei prefectului
16.05.2005
O.m.a.i. nr. 650/16.05.2005 privind
organizarea si administrarea Fondului
arhivistic in unitatile M.A.I.
O.m.i. nr. 439/05.05.2003 pentru modificarea O.m.i. O.m.i.r.a. nr. 320/12.10.2001 pentru
187 nr.181/2001 12.10.2001 abrogarea O.m.i. nr. 181/05.12.2001
agrozootehnlce dm M.I., modificat privind activitatea gospodariilor

188 O.m.i. nr. 440/05.05.2003 privind hranirea efectivelor Clasificat
Ministerului de Interne in timp de pace
189
O.m.i. 441/05.05.2003 privind aprobarea Normelor
metodologice privind planificarea, evidenta si
raportarea activitatii de productie din unitatile
productive din M.1.
O.m.i. nr. 442/05.05.2003 privind modul de raportare
190 a activitatilor planificate si executate de catre
unitatile M.I.
O.m.i. nr. 445/01.05.2003 pentru acordarea sporului
191 lunar de dificultate personalului implicat direct in
aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001
O.m.i. nr. 446/09.05.2003 pentru modi ficarea s
192 O.m.i. nr. 2?5/2002 aplicarea
prevederilor legale referitoare la salarizarea
04.12.2008
O.m.i.r.a. nr. 669/04.12.2008 pentru
abrogarea prevederilor O.m.i. nr. 441/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice
privind planificarea, evidenta si raportarea
activitatilor productive ale Ministerului
Internelor si Reformei Adminstrative
"
O.m.a.i. nr. 151/04.08.2005 privind modul
de raportarea activitatilor planificate si
04.08.2005 executate de catre structurile M.A.1. cu
atributii in domeniul ordinii si sigurantei
publice
III J!=;n:...:.M:..:.:I . __ - ___ --1.. ___ " _..L.-____________ --'
O.m.i. nr. 449/' 6,01:\ ""j)ii"Vfnd organizarea si
193
exercitarea controlului financiar preventiv propriu
pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de

O.m.a.i. nr. 153/19.'02.2007 privind
Q;m.i. nr. 450/17.05.2003 cu privire la de
194 19.02.2007 depunerea si gestionarea declaratiilor de
averea personalului M.1.
avere in cadrul M.A.I.
O.m.i. nr. 451/17.05.2003 privind conflictul de
195 interese, de
ale personalulUi M.I.
196
O.m.i. nr. 452/19.05.2003 privind cumulul pens iei cu
salariul
).m .. nr. 453/' 9.05.2003 privind organizarea
197 concursurilor cu cinii de serviciu n
l!!.n !!$Ie fVllna:iuniule M.I.
n 1 nr. 456/1!,.n! 103 pentru
indemnizatiei de pana la 10% pentru politisti-medici
198 veterinari aut.orizati sa execute atributii de
inspectori ai politiei sanitare veterinare in unitatile
M.1.
O.m.i. nr. 457/26.05.2003 pentru modificarea si
.
199
completarea I.m.i. nr. 830/1999 privind raspunderea
materiala a militarilor pentru pagubele produse M.I.,
modificate si completate prin O.m.i. in. 106/2001
O.m.i. nr. 458/26.05.2003 privind aprobarea
200 Regulamentului Intern pentru
n M.1.
201
RegUlament nr. 459/27.05.2003 privind serviciul de
accesul le M.I.
O.m.i. nr. 461/29.05.2003 privind organizarea
.
202 de reprezentare n
M.1.
t1 nU. nr. 462/29.05.2003 pr vine selectionarea,
203 pregatirea si incadrarea atasati lor de afaceri interne
s M.1.
O.m.a.i. nr. 497/28.07.2003 privind
O.m.i. nr. 465/09.06.2003 privind imputernicirea
204 28.01.2003 imputernicirea ordonatorilor de credite in
ordonatorilor de credite in unitC:ltile MI
unitat le
iQ.i1l.a . nr.05-:o5:2010 pentru
O.m.i. nr. 467/11.06 .. 2003 pentru aprobarea
abrogarea Regulamentului de ordine
interioara in unitatile Aparatului central al
205 Regulamentului de ordine n 05.05.2010
Ministerului Administratiei si Internelor nr.
-" . ,
Aparatului Central al M.1.
467/2003, cu modificarile si completarile
-
O.m.i. nr. 468/13.06.2003 pentru modificarea m.a .. nr. 153/19.02.20uI priVind
206 completarea O.m.i. nrA5a/2003 cu privire la 19.02.2007 depunerea si gestonarea declaratiilor de
a ele avere a personalulu M.I lavere in cadrul M.A.1.
O.m.i. nr. 472/17.06.2003 privind pensionarea
207 personalului M.1. i se prevederile Legii
nr. 360/2002 privind Statutul
IO.m.a .. pentru
O.m.i. nr. 479/19.06.2003 pentru aprobarea Normelor aprobarea "Normelor metodologice
208
metodologice privind asigurarea finantarii
29.12.2004
privind asigurarea finantarii fortelor M.A.1.
contingentului de jandarmi care participa la participante la misiuni in afara teritoriului
-

mis.iunea ONU din Kosovo (UNMIK) statului roman si acordarea unor drepturi
O.m.i. ni'. 485/02.07.2003 pentru modificarea O.m.i. privind
209 nr. 465/2003 privind imputernicirea ordonatorilor de 28.07.2003 imputernicirea ordonatorilor de credite in
redite unitatile M.A.1.
nr. 486/02.07.2003 pentru modificarea Anexei O.m.a.i. nr. 264/10.06.2004 privind
210 nr. 1 la O.m.i. 1iI". 321/2002 privind cercetarea penala 10.06.2004 Cercetarea penala a personalului din
-

.
structurile M.A.1.
-
211 O m.i. nr. 489/11.07.2003 privind desfasurarea
a"uvitatii in sediul M.A.I.
I.m.i. nr. 490/11.07,2003 privind organizarea
212 din mediul rural, sprijinul,
controlul acestora
Iv.m.a . nr. 49' pentru ap!'obarea
213 Manualului de bune practici n domeniul azilului
pentru personalul de
I--.....j.pentru ,
O.m.a.i. nr. 492/21.07.2003 pentru modificarea
214 completarea O.m.a.i. nr.933/1999 privind aprobarea
. utilizarea insemnelor heraldice n M.I., modificat
prin O.m.i. Nr.1248/2000 405/2003.
21.05.2008
o:m .. l' .a. nr.49' i7Z ----1
abrogarea Ordinului ministrului de interne
nr. 933 din 21.06.1999 privind aprobarea si
utilizarea insemnelor heraldice in
Ministrul Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si

O.m.a.i. nI'. 642/14.05.2010 privind
O.m.i. nr. 493/21.07.2003 pentru stabilirea
215 competentelor de reprezentare in fata autoritatilor
urisdictionale
O.m.i. nI'. 494/22.07.2003 privind componenta si
216 Regulamentul de organizare si functionare a
14.05.2010
30.03.2005
imputernicirea de reprezentare si

angajare, precum SI stabilirea
competentelor de imputernicire pentru
reprezentare a M.A.I. in fata instantelor de
udecata si a autoritatilor jurisdictionale
O.m.a.i. nI'. 569/30,03.2005 privind
componenta si Regulamentul de
organizare si functionare a Colegiului
r-!-____ ____________________
I 10
..... m .. r.a .. nI'. :7}j /, '.UO."I 17 pentru
Colegiului M.A.1.
O.m.i. nr. 495/28.07.2003 pentru completarea Anexei
217 nr'.4 la O,m.i. nr.195/2001 privind asigurarea
materiale pentru statutului de
refugiat n centrele din structura MAI.
13.08.2007
abrogarea ordinului ministrului de interne
195/2001 privind asigurarea asistentei
materiale pentru solicitantii statutului de
refugiat cazati in centrele din structura
Ministerului InternelOr si Reformei
r--irOI;. -;.a;'1. ii. -;;n;-r .i4i'C9;;::6J.:/2iii 8;-;. 0l'i7'-.2:)iOUOi=i3:":p::e=-=n:7tr=-u:-:m=-=o-:idUif:;":ic"":'a-re-a-s--:i--+-----UlM m i n .
218 completarea O.m.i. 275/2002 pentru aplicarea
prevederilor legale referitoare la salarizarea
I---+persortalului militar si civil din M.1.
219 O.m.a.i. nr. 497/28.07.2003 privind imputernicirea
ordonatorilor de credite in unitatile M.A.I.
O.m.a.i. nI'. 499/31.07.2003 pentru abrogarea art. 31
din Metodologia privind evidenta, inchirierea si
220 folosirea locuintelor de serviciu si de interventie din
administrarea M.I., aprobata prin O.m.i. nI'. 287/2002,
modificata prin O.m.i, nr. 351/2002 .
31.12.2004
07.07.2008
O.m.a.i. nI'. 475/31.12.2004 privind
imputernicirea ordonatorilor de credite
O.m.i,r.a. nI'. 539/07.07.2008 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.i. nr.
287/2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
si folosirealocuintelor de serviciu si de
interventie din administrarea Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
si functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
si cazare aflate in administrarea
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare

O.m.a.i. nr. 502/01.08.2003 privind modificarea
221 O.m.i. nr. 230/1992 privind aprobarea
Regulamentului uniformelor militare din M.1.
O.m.a.i. nr. 504/07.08.2003 privind examinarea
222 medicala si testarea psihologica a conducatorilor
de autovehicule cu atestat profesional (militari)
ati in M.A.!.
O.m.a.i. nr. 511/15.08.2003 pentru completarea
223 O.m.i. nr. 340 /2002 privind
n M.t, modificat completat prin
O.m.i. nr. 381/2003
O.m.a.i. nr. 515/22.08.2003 pentru modificarea
224 O.m.a.i. nr. 497/2003 privind imputernicirea
ord i
,...;..;..;;...
225 O.m.a.i. nr. 516/25.08.2003 privind acordarea
asiste m le n a M.A.I.
226 O.m.a.i. nr. 520/02.09.2003 privind de
realizare a achizitiilor publice n M.A.I.
1
Ordin comun nr. 521/03.09.2003 pentru aprobarea
227 Normelor metodologice privind constituirea
utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar
cu desti e silvica
1----+
ament nr. organizarea
228 Centrelor de cazare a

....,.m.a .. nr. pentru
lamentului privind masurile metodologice,
229 organizatorice, termenele si circulatia proiectelor d
acte normative in Ministerul Administratiei si

SI nr. .10.2003 pentru mod
230 completarea O.m.i. 275/2002 pentru aplicarea
prevederilor legale referitoare la salarizarea
231
.1.
Ordin comun nr. 546/02.10.2003 pentru aprobarea
Normelor proprii de aplicare a Contractului cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in
sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate
la specificul organizarii asistentei medicale in
reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din
domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei
nationale si autoritatii judecatoresti
15.07.2008
O.m.i.r.a. nr. 542/15.07.2008 pentru
abrogarea prevederilor O.m.i. nr. 230 din
10.06.1992 privind aprobarea
Regulamentului uniformalor militare din
Ministerul Internelor si Reformei
Administrative, a normelor privind
echiparea efectivelor si a normelor de
aprovizionare cu materiale de intretinere,
gospodarie, curatenie si alte materiale
v.m.a.i. nr. 107/10.01.2007 pentru
abrogarea O.m.a.i. nr. 511 din 15.08.2003
10.01.2007 pentru completarea O.m.i. nr. 340 din
01.11.2002 privind donatiile si
31.12.2004 O.m.a.i. nr. 475/31.12.2004 privind
imputernicirea ordonatorilor de credite
29.12.2008
O.m.i.r.a. nr. 702/29.12.2008 pentru
abrogarea O.m.a.i. nr. 520 din 02.09.2003
privind competentele de realizare a
achizitiilor in Ministerul Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare
Clasificat
r--r-
.m.a .. nr. apro .a .. nr. pe
competentelor de gestiune a resurselor umane ale aprobarea competentelor de gestiune a
ministrului administratiei si internelor, ale resurselor umane ale ministrului
232 ministrului delegat pentru administratia publica, 15.04.2005 administratiei si internelor, secretarilor de
secretarilor de stat, secretarului general si stat, secretarului general si
sefilor/comandantilor unitatilor Ministerului sefilor/comandantilor unitatilor

Qm.a .. nr.SS:./06. TIOO3 pentru comple1 lrea


233 O.m.i. nr. organizarea si .
desfasurarea aCtivitatII de reprezentare externa a
nI'. 555/07.10.2003 pentru aprobarea
234 Normelor metodologice privind executarea
tului public intern in M.A.I.
O.m.a.i.nr. 556/07.10.2003 pentru aprobarea Cartei
235 auditului public intern referitoare la obiectivele
auditului public intern, precum la drepturile
auditorilor interni din cadrul M.A.I.
236 O.m.a.i. nr. 562/13.10.2003 privind asigurarea
I act ... ;11 sanitare veterinare n ;ile M.A.I.
O.m.a.i. nr. 563/13.10.2003 privind exercitarea
237 inspectiei sanitare si inspectiei sanitar veterinare in
unitatile M.1.
I---+ro;:din -nr-.567. i5: O. mre Ii;;; n J;;ls:t";;1:e;;:;-;rrul-t-----t-------------1
Agriculturii Apelor Mediului
238 Ministerul Internelor privind
aprobarea modelului Registrului

O.m.a.i. nr. 571/16.10.2003 privind organizarea
239 de caselor de
bazelor de cazare aflate n
administrarea M.A.I.
O.m.i. nr. 596/25.11.2003 pentru modificarea si
completarea I.m.i. nr. 633/1997 de aplicare a
240 prevederilor H.G. nr. 1109/1996 privind stabili'rea
valorii si a perioadei de acordare a
cuvenite sotii lor cadrelor militare mutate in
interesul serviciului intr-o alta arnitoaha
O.m.i.r.a. nr. 539/07.07.2008 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.i. nr.
287/2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
07.07.2008 si folosirea locuintelorde serviciu si de
interventie din administrarea Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
si functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
si cazare aflate iri administrarea
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare
O.m.a.i. nr. 319/05.08.2004 privind
acordarea indemnizatiei lunare cuvenita
05.08.2004 sotilor/sotiilor cadrelor militare sau
- politistilor, mutate/mutati in interesul
serviciului intr-o alta garnizoana/localitate

O.m.a:;. nr' 609/16.12.2003 pe.ntru modificarea si
coml O.m.i. nr. 438/2003 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea H.G. nr.
241 1578/2002 privind conditiile in baza carora politistul
are dreptul la concedii de odihna, concedii de studii
si invoiri platite, concedii fara plata, bilete de
odihna, tratament si recuperare
242 Ordin comun nI'. 612/19.12.2003 privind controlul
ins)ec;ia de
O.m.a.i. nr. 613/22.12.2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind de
2431supraveghere a mecanice sub
presiune, de ridicat a de
metrologie n M.A.1.
244 O.m.a.i. nr. 617/29.12.2003 privind desemnarea
. organelor de cercetare penala ale politiei judiciare
O.m.a.i. nr. 618/29.12.2003 pentru modificarea si
245 completarea O.m.a.i. nr. 497/2003 privind
imputernicirea ordonatorilor de credite in unitatile
MAI, modif. si compl. de O.m.a.i. nr. 515/2003
O.m.a.i. nr. 101/07.01.2004 pentru modificarea
246 completarea O.m.i. nr. 440/2003 privind
efectivelor M.1. n timp de pace
O.m.a.i. nr. 107/15.01.2004 pentru modificarea
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
247 de caselor de
bazelor de cazare aflate n
administrarea M.A.I.
O.i'n.a.i. nr. 120/29.01.2004 pentru modificarea
248 completarea O.m.a.i. nr. 615/2003 pentru acordarea
sporului lunar de dificultate personalului implicat
direct ri aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001
Ordin comun nr. 121/29.01.2004 privind
249 nregistrarea circuitul dosarelor penale, precum
a de
O.m.a.,. nr. 132/09.02.2004 pentru aplicarea
250 prevederilor legale referitoare la salarizarea
30.06.2003
31.12.2004
07.07.2008
O.m.i.r.a. nr. 360/30.06.2003 pentru
abrogarea O.m.a.i. nr. 613/2003 pentru
aprobarea Regulamentului privind
desfasurarea activitatilor de supraveghere
tehnica a instalatiilor mecanice sub
presiune, instalatiilor de ridicat si a
activitatii de metrologie in unitatile
M.I.R.A.
O.m.a.i. nr. 475/31.12.2004 privind
imputernicirea ordonatorilor de credite
Clasificat
O.m.i.r.a. nr. 539/07.07.2008 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
Isi completarile ulterioare, O.m.i. nr.
287/2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
si folosirea locuintelor de serviciu si de
interventie din administrarea Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
si functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
si cazare aflate in administrarea
Ministerului Internelor si Reformei
A, inistrative, cu modificarile si
completarile ulterioare
..
Clasificat
lor :1 inM .A!,=,=I. :-::-=:-:---:--:--:-:---::--:--':"""'::":""":':"""""t----+--------------t
nr. priv ne lor
251 n custodie n centrele de

O.m.a.i. nr. 143/18.02.2004 pentru aprobarea
.
252 "Normelor tehnice privind proiectarea, executarea
pentru

O.m.a.i. nr. 147/26.02.2004 privind implementarea
253 Cadrului de a modului de functionare
a institutiilor administratiei publice

O.m.a.i. 150/01.03.2004 pentru aprobarea Normei de
O.m.a.i. nr. 559/18.03.2005 pentru
aprobarea Normei de dotare cu mijloace
254 dotare cu mijloace tehnice si bunuri materiale 18.03.2005
tehnice si bunuri materiale necesare
necesare structurilor administratiei publice
s\, lor administratiei publice
O.m.i.r.a. nr, 486/19.05.2008 pentru
O.m.a.i. nr. 152/01.03.2004 pentru completarea abrogarea O.m.i. nr.1020/26.10.1999
Regulamentului privind organizarea, pregatirea si pentru aprobarea Regulamentului privind
255 executarea sedintelor individuale de tragere de 19.05.2008 organizarea, pregatirea si executarea
catre cadrele M.A.I., aprobat prin O.m.a.i. nr . sedintelor de tragere de catre cadrele

1020/1999 Ministerului de Interne, cu modificarile si


icompletarile ulterioare
Ia.m.a . nr. i53roTo '., !004 pentru acor:i3rea
5porului lunar de dificultate salariatilor Autoritatilor
256
pentru Urmarirea Aplicarii Unitare a Legii nr.
10/2001 si ai prefecturilor, implicati direct in
aplicarea Legii nr. 10/2001, cu modificarile si
privind
257
.LI y" tila de
'edllcatie fizica M.A.!.
ro:m .. r.a. nr. 2008 pentru
O.m.a.i. nr. 159/09.03.2004 pentru modificarea si
abrogarea O.m.i. privind
.
completarea O.m.a.i. nr. 316/2002 privind programul
. -
258 08.08.2008 programul de lucru, formele de organizare
de lucru, formele de organizare a acestuia si
a acestuia si acordarea repausului
acordarea repausului saptamanal

259 O.m.a.i. nr. 161/22.03.2004 privind

O.m.a.i. nr. 162/22.03.2(104 pentru aprobarea
260 Regulamentului de organizare si functionare al Clasificat
.
Inspec :>ratului General al Politiei de Frontiera
261
O.m.a.i. nr. 171'Ul.04.2004 privind aplicarea O.U.G.

O.m.a.i. nr. 174/06.04.2004 pentru stabilirea
262 de acordare a Medaliei
M.A.!.
Ordin comun nr. 181/14.04.2004 pentru aprobarea
263 Metodologiei privind stabilirea actualizarea n
mod unitar a valorii financiare a normelor de
o.m.a .. nr. 847 pentru aprobarea
-
264
Normelor metodologice privind organizarea si

exercitarea controlului financiar preventiv propriuO.m.a.i. nr. 185/2.0.04.2004 privind expunerea
265 drapeJelor Uniunii Europene NAra cu
Igtapeiui Romniei'!:; MAI
n comun nr. "pentru s:
consilierilor de integrare care
266 activitatea n cadrul unor colective
.
organizate pe ministrul de stat, ministrul

ln.!g,m
O.m.a.i. nr. 190/22.04.2004 privind organizarea si
267
desfasurarea activitatii de primire, evidenta,
exminare si solutionare a petitiilor, precum si de
primire a cetatenilor in audienta instructurile M.A.!.
O.m.a.i. nr. 388/18.10.2004 privind
..
O.m.a.i. nr; 194/28.04.2004 privind conducerea coordonarea actiunilor structurilor
268 actiunilor structurilor operative ale M.A.1. Ia nivel 18;10.2004 operative, pe timpul executarii misiunilor
teritorial de ordine publica si altor activitati
. .
specifice; in mediul urban si rural
269 O.m.a.i. nr. 195/28.04.2004 privind protectia datelor
cu caracter personal prelucrate de M.A.1.
I.m.a.i. nr. 200/28.04.2004 pentru organizarea si
270 desfasurarea schimbului de informatii de interes
operativ prin ihtermediul Punctului National Focal
.
O.m.a.i. nr. 209/30.04.2004 pentru modificarea si
completarea anexei nr. 5 la O.m.a.i. nr. 497/2003
271 privind imputernicirea ordonatorilor de credite din
unitatile M.A.I., cu modificarile si completarile
ulterioare
O.m.a.i. nr. 210/30.04.2004 pentru modificarea
272 completarea O.m.i. nr. 440/2003 privind
efectivelor M.1. n timp de pace, cu modificarile si
completarile ulteriare
O.m.a.i. nr. 214/04.05.2004 pentru aprobarea
273 "Normelor metodologice privind activitatea de
organizare in unitatile M.A.I."
O.m.a.i. nr. 220/12.05.2004 privind modificarea si
274 completarea O.m.i. nr. 440/2003 privind hranirea
efectivelor M.I., in timp de pace, cu modificarile si
completarile ulterioare
275
. .
O.m.a.i. nr. 222/12.05.2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind inregistrarea si
radierea autovehiculelor si remorcilor apartinand
unitatilor M.A.I.
O.m.a.i. nr. 223/12.05.2004 pentru modificarea
276 O.m.a.i. nr' 450/2003 cu privire la declaratia de
avere a personalului M.A.1. cu modificarile si
I eta ril eul teri oa re
O.m.a.i. nr. 230/17.05.2004 pentru aprobarea
277 Regulamentului de organizare si functionare a
Direct.iei Mana...9.ement Resurse Umane
O.m.a.i. nr. 232/17.05.2004 pentru aprobarea
Metodologiei de ihchiriere de catre unitatile M.A.1. a
unor elemente de infrastructura de pe domeniul
278 public, in scopul utilizarii 'acestora ca suport pentru
retelele de comUnicatii date-voce; evidenta si
intretinerea retelelor de comunicatii pe fibra optica
instalate pe domeniul public
31.12.2004
09.03.2007
01.09.2008
O.m.a.i. nr. 475/31.12.2004 privind
imputernicireaordonatorilor de credite
Clasificat
O.m.a.i. nr. 175/09.03.2007 privind
activitatea de planificare structurala si
management organizatoric in unitatile
M.A.1.
Clasificat
O.m.i.r.a. nr. 600/01.09.2008 pentru
abrogarea prevederilor O.m.i. nr. 30/2001
pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnica de autovehicule a
unitatilor Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.a.i. nr.
222/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind inregistrarea si
radierea autovehiculelor si remorci lor
apartinand unitatilor Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
Anexa nr. 1 la O.m.a.i. nr. 579/2005 pentru
aprobarea normativelor de cheltuieli
.
privind intretinerea si functionarea
serviciilor publice comunitare pentru
evidenta si eliberarea pasapoartelor
, simple si regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor din cadrul
institutiei prefectului
19.02.2001
O.m.a.i. nr. 153/19.02.2007 privind
depunerea si gestionarea declaratiilor de
avere in cadrul M.A.1.

Clasificat

O.m.a.i. nr. 241/19.05.2004 pentru modificarea


anexei nr. 4 la MetodOlogia de stabilire a normelor
279 de consum si a stocurilor normate de combustibil
pentru unitatile din structura M.I., aprobata prin
O.m.i. nr. 892/1999
m.a. .05. . privi ectia, si
aprobarea nominalizarii personalului MAI. in
280 vederea acordarii primei lunare de catre Centrul
Regional de Combatere a Criminalitatii
m.a. nI'. rea
modului de repartizare a fondului de stirnulente,
281 competentele de aprobare a premiilor individuale,
nivelul maxim al acestora, precum si conditiile de
282 O.m.a.i. nr. 245/26.05.2004 privind orgCilnizarea si
conducerea spitalelor din reteaua sanitara a M,A.!.
O.m.a.i. nr. .05.2004 interzicerea
circul.atiei pe drumurile publice a vehiculelor care
283 efectueaza transport rutier de marfuri periculoase
intre orele 21.00-07;00, precum si in zilele de
.m.a.i. nr. 06.2004 pentru si
completarea nr. 1, pct. A la O.m.a.i. nr. 497/2003
284 privind imputernicirea ordonatorilor de credite din
unitatile M.A.!., cu modificarile si completarile
O.m.a.i. nI'. 262/09.06.2004 pentru aprobarea
285 Regulamentului de organizare si functionare al
U i de a Proiectului
286 cercetarea penala
a personaluluI dm structurile M.A.I.
O.m.a.i. nr. 265/10.06.2004 pentru aprobarea
287 Regulamentului de organizare si functionare al
lui Central al MAI.-
288 O.m.a.i. nr. .07.2004 pentru abrogarea unor
ive interne
O.m.a. nI'. .07.2004 pentru
289 O.m.a.i. 497/2003 privind imputernicirea
n
O.m.a.i. nr. 288/08.07.2004 pentru modificarea si
completarea I.m.L nr. 227/2002 pentru aplicarea
' "
290 prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
60/2001 privind achizitiile publice in activitatea de
achizitii publice de lucrari de investitii, reparatii la
cladiri si consolidari desfasurata de M.1.
O.m.a.i. nr. 721/04.02.2009 pentru
abrogarea Ordinului ministrului de interne
nr. 747/1998 pentru aprobarea
normativelor privind spatiile cu destinatie
de birou sau pentru activitati colective, de
deservi re ori pentru executarea altor
04.02.2009 atributii specifice si OrdinUlui ministrului
de interne nr. 892/1999 pentru aprobarea
"Metodologiei de stabilire a normelor de
consum si a stocurilor normate de
combustibil pentru unitatile din structura
Ministerului Administratiei si internelor,
cu modificarile si completarile ulterioare
31.12.2004
O.m.a.i. nI'. 475/31.12.2004 privind
imputernicirea ordonatorilor de credite
.m.a. nr.
abrogarea. O.m.a.i. nr. 264/2004 privind
10.09.2009 cercetarea penala a personalului din
structurile Ministerului Adrninistratiei si
10.12.2008 O.m.i.r.a. nr. 674/10.12.2008 pentru
abrogarea unor acte normative interne
31.12.2004
O.m.a.i. nr. 475/31.12.2004 privind
imputern"icirea ordonatorilor de credite
O.m.a.i. nI'. 159/23.02.2007 pentru
abrogarea Instructiunilor nI'. 227/2002
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei
23.02.2007 de urgenta a Guvernului nr. 60/2001
privind achizitiile publice de lucrari de
investitii, reparatii la cladiri si consolidari
desfasurata de unitatile M.A.!.
291
Ordin comun nr. 289/08.07.2004 privind infiintarea
Unitatii de Implementare a Proiectului
.
O.m.i.r.a. nr. 419/13.03.2008 pentru
O.m.a.i. nr. 290/14.07.2004 pentru modificarea si abrogarea Ordinului ministrului de interne
completarea Metodologiei privind organizarea nr. 1190 din 31.07.2000 pentru aprobarea
292 activitatii pe linia regimului de evidenta a persoanei 13.03.2008 Metodologiei privind organizarea
si a ghiseului unic, aprobata prin O.m.i. nr. activitatii pe linia regimului de evidenta a
1190/2000 persoanei si a ghiseului unic, cu
modificarile si completarile ulterioare
O.m.a.i. nr. 293/16.07.2004 privind modul de
293 gestionare a informatiei de mediu in cadrul
:ur IVI M.A.I.
m.a .. nr. 2981 9.um04 privind procedura
294
echivalarii studiilor absolvite de personalul M.A.I. in
institutii de invatamant din strainatate cu studii

Ordin comun nr. 299/20.07.2004 pentru aprobarea
295 modelului cadru a contractului de concesiune
incheiat in temeiul HG nr. 884/2004
296
O.m.a.i. nr. 300/21.06.2004 privind activitatea de
umane in unitatile M.A.!.
O.m.aI. nr. 301121.07.2004 de aprobare a "Normelor
metodologice privind recalcularea pensiei militare
297 si modul de completare a fisei cu elementele
necesare recalcularii pensiei prevazuta in anexa nr.
2 la H r-. nr. 691/2004"
.
.
comun nr. 306/22.07.2004 pentru aprobarea
298 procedurii de conlucrare in prevenirea si
monitorizarea cazurilor de violenta in familie
n.m, r.a. nr . ..:/0/13.08.2007 pentru
O.m.a.i. nr. 307/22.07.2004 pentru modificarea si abrogarea O.m.i. nr. 195/2001 privind
299
completarea O.m.i. 195/2001 privind asigurarea
13.08.2007
asigurarea asistentei materiale pentru
asistentei materiale a solicitantilor statutului de solicitantii statutului de refugiat cazati in
refugiat cazati in centrele din structura M.A.I. centrele din structura Ministerului

O.m.a.i. nr. 314/30.07.2004 pentru aprobarea
300
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 79/2004 privind pensiile de stat si alte
drepturi de asigurari sociale ale politistilor
.
O.m.a.i. nr. 315/03.08.2004 pentru modificarea si
completarea Anexei nr. 6 la O.m.a.i. nr. 497/2003
O.m.a.i. nr. 475/31.12.2004 privind
301 privind imputernicirea ordonatorilor de credite in 31.12.2004
.
imputernicirea ordonatorilor de credite
unitatile M.A.!., cu modificarile si completarile
104 a m inis :ru u
.
administratiei si internelor si al ministrului
302
transporturilor, constructiilor si turismului pentru
luarea in evidenta a agentilor economici care
desfasoara activitati de dezmembrare a vehiculelor
I u:
.
O.m.a.i. nr. 318/05.08.2004 privind specialitatile
studiilor superioare, cursurilor postuniversitare si
ale titlurilor stiintifice care excepteaza ofiterii de la
303 cursurile de capacitate profesionala. Domeniile
corespunzatoare studiilor superioare absolvite de
agentii de politie pentru care beneficiaza de sporul
salarial de 25%
O.m.a.i. nr. 319/05.08.2004 privind acordarea
304 indemnizatiei lunare cuvenita sotilor/sotiilor
cadrelor militare sau politistilor, mutate/mutati in
interesul serviciului intr-o alta garnizoana/localitate
O.m.a.i. nr. 320/05.08.2004 pentru modificarea si
305 completarea O.m.i. nr. 440/2003 privind hranirea
efectivelor Moi. in timp de pace, cu modificarile si
com letarile ulterioare
t----+O==rd*in comun nr. 321/05.08.2004 al ministrului
agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al
306 ministrului administratiei si internelor pentru
aprobarea delimitarii municipiilor, oraselor si
Clasificat
_____ ---4------+------------------1
O.m.a.i. nr. 323/06.08.2004 privind completarea
Normelor metodologice pentru aplicarea
307 prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in
regim de taxi si in regim de inchiriere, aprobate prin
ordinul ministrului administratie nr. 275/2003, cu
modificarile ulterioare
Ordin comun nr. 329/09.08.2004 privind aprobarea
modelului, caracteristicilor, conditiilor de tiparire si
308 pastrare a cartelelor pentru distribuirea catre
populatie a principalelor produse alimentare si
nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de
mobilizare sau razboi
O.m.a.i. nr. 338/20.08.2004 privind inregistrarea si
309 circuitul dosarelor penale, precum si evidenta
unitara a activitatilor de urmarire penala

desfasurate de ;=o..;,:li.;:ti.::;:e"":""':"-:----:--:---:--_-:-.,....-____ +-____ +-_______________ -----I
O.ma.i. nr. 339/23.08.2004 privind participarea
310 personalului M.A.lla programe de pregatire
profesionala in strainatate si utilizarea ulterioara a
acestuia
I.m.a.i. nr. 345/26.08.2004 privind investigarea
311 evenimentelor de aviatie produse cu aeronavele
M.A.1.
O.m.a.i. nr. 348/31.08.2004 pentru modificarea si
312 completarea O.m.i. 246/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind inchirierea unor
spatii aflate in administrarea M.A.1.
I.m.a.i. nr. 155/21.02.2007 privind
21.02.2007 investigarea evenimentelor de aviatie
produse cu aeronave apartinand M.A.1.
07.07.2008
O.m.i.r.a. nr. 539/07.07.2008 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.i. .nr.
287/2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
si folosirea locuintelor de serviciu si de
interventie din administrarea Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
si functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
si cazare aflate in administrarea
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare

.m.a nr. pentru
completarea anexelor 1, 5, 6, 9 si 10 la O.m.a.i.
313 497/2003 privind imputernicirea ordonatorilor de
credite din unitatile M.A.I., cu modificarile si
le u
314 I.m.a.i. nr. 351/03.09.2004 privind organizarea si
desfasurarea activitatii de aplicare a apostilei
O.m.a.i. nr. pentru
metodologiei de lucru privind organizarea si tinerea
315 evidentelor, documentelor si masurilor de protectie
a politistilor ce desfasoara activitati pe linia
.m nr. pentru modificarea
316 Anexei 1 la O.m.a.i. nr. 494/2003 privind
componenta si Regulamentul de organizare si
O.m.a.i. nr. 365/27.09.2004 pentru modificarea O.m.i.
317 nr. 30/2001 pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnica de autovehicule a unitatilor M.1.
n comun nr. n
Regulamentul de autorizare a administratiei
318 pietelor, targurilor, oboarelor, a burselor de marfuri
si altele asemenea, pentru comercializarea
v.m.a .. nr. .2004 pentru
"Structurii-cadru a Regulamentului privind
319 organizarea si functionarea inspectoratelor
udetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de
m.a.i. nr. modificarea unor
dispozitii din Normele metodologice aprobate prin
320 O.m.a".i. nr. 266/2002 si 314/2004 referitoare la
actualizarea pensiilor militare de stat, respectiva
321 O.m.a.i. nr. 379/08.10.2004 privind modul de
si atributiile itiei
.m.a.i. 2.10.2004 pentru aprobarea ghidului
322 de aplicare a ajutoarelor de stat acordate in temeiul
O.U.G. nr. 24/1998 privind regimul zonelor
31.12.2004
29.03.2010
30.03.2005
O.m.a.i. nr. 475/31.12.2004 privind
imputernicirea ordonatorilor de credite
I.m.a.i. nr. 82/29.03.2010 privind
organizarea si desfasurarea activitatii de
eliberare a apostilei pentru acte oficiale
O.m.a.i. nr. 03.2005 privind
componenta si Regulamentul de
organizare si functionare a Colegiului
O.m.i.r.a. nr. 600/01.09.2008 pentru
Clbrogarea prevederilor O.m.i. nr. 30/2001
pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnica de autovehicule a
unitatilor Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.a.i. nr.
222/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind inregistrarea si
radierea autovehiculelor si remorcilor
01.09.2008 apartinand unitatilor Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
Anexa nr. 1 la O.m.a.i. nr.579/2005 pentru
aprobarea normativelor de cheltuieli
privind intretinerea si functionarea
serviciilor publice comunitare pentru
evidenta si eliberarea pasapoartelor
simple si regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor din cadrul
institutiei prefectului
. nr. . pe m
din "Normele privind transferul elevilor si
343 studentilor intre si in cadrul institutiilor de .
invatamant ale M.A.I. si de la acestea in institutiile
de invatamant civile" aprobate prin O.m.i. nr.
_ O.m.a.i. nr. 468/28.12.2004 privind aprobarea
344 strategiei de modernizare a Politiei Romane pentru
perioada 2004.2007
Ordin comun nr. 471/28.12.2004 pentru aprobarea
cooperarii dintre Ministerul Administratiei si
345 Internelorllnspectoratul National pentru Evidenta
Persoanelor si Ministerul Apararii Nationale/Statul
Major GenerallDirectia Organizare, Personal si
Mobilizare cu privire la activitatile de stare civila
.m.a. nr. 47 pentru apro
"Normelor metodologice privind asigurarea
346 finantarii fortelor M.A.I. participante la misiuni in
afara teritoriului statului roman si acordarea unor
"
347 O.m.a.i. nr. 475/31.12.2004 privind imputernicirea
ordonatorilor de credite
.a.i. nr. 1.12.2004 nd aprobarea
348 Strategiei de modernizare a Jandarmeriei Romane
O.m.a.i. nr. 481/14.01.2005 privind constituirea si
349 atributiile Unitatii a Proiectelor
PHARE pentru admmlstratla publica desfasurata la
O.m.a.i. nr. 482/14.01.2005 pentru aprobarea
350 Regulamentului de organizare si functionare a
351
Directiei e de
O.m.a.i. nr. 484/14.01.2005 pentru aprobarea
normelor de competenta privind numirea,
promovarea si eliberarea politistilor in/din functiile
structurilor de politie judiciara
19.04.2005

O.m.a.i. nr. 9.04.2005 privind
aprobarea strategiei de modernizare a
Politiei Romane pentru perioada 2004-
O.m.a.i. nr. 621/29.04.2005 privind
29.04.2005 imputernicirea ordonatorilor de credite
. in unitatile M.A.I.
17.11.2006
Clasificat
.m.a. hr. n
desemnarea politistilor ca organe ale
politiei judiciare, numirea promovarea si
eliberarea politistilor in/din functiile
structurilor de politie judiciara si incetarea

m.a .. nr. corn
O.m.a.i. nr. 608/2003 privind numirea functionarilor
352 Oficiului National pentru Refugiati desemnati
pentru intervievarea, analizarea motivelor invocate
si decizia asupra cererilor de acordare a statutului
.m . nr. .01.2005 pentru aprobarea
353 Normelor de incadare a politistilor in conditii de
.m . . or. .02.2005 pentru m carea s
completarea unor acte normative interne prin care
354 se reglementeaza acordarea sporului lunar de
dificultate personalulUi implicat direct in aplicarea
prevederilor Legii nr. 10/2001, cu modificarile si
a .. nr. 497 5 pentru . si
355 completarea O.m.a.i. nr. 400/2004 privind regimul
di . nar al onalului din M.A.I.
1--1-::'-::'=
356 O.m.a.i. nr. 506/08.02.2005 privind unele masuri
referitoare sala . . ului M.A.I.
. Clasificat
O.m.a.i. nr. 12.1 pentru punerea n
323 aplicare a unor prevederi din Legea nr. 143/1999
privind ajutorul de stat, cu modificarile si
Iterioare
.m.a nr.
324 actiunilor structurilor operative, pe timpul
executarii misiunilor de ordine publica si altor
activitati I
.
O.m.a.i. nr. 391/20.10.2004 pentru modificarea si
completarea O.m.a.i. 57112003 privind organizarea
325 si functionarea caminelor de garnizoana, caselor de
odihna si bazelor de pregatire si cazare aflate in
administrarea MAI.
Ordin comun nr. 394/26.10 pentru aprobarea
326 Regulamentului privind clasificarea si incadrarea
produselor pentru constructii pe baza
de co rtare
.m.a.i. nr. 10. privind regimul
327 disciplinar al personalului din Ministerul
Administratiei si Internelor
.m.a . nr. 401 9.10.2004 pentru apro
328 "Normelor interne privind conditiile de acordare a
compensatiei lunare pentru chirie cuvenita cadrelor
O.m.a.i. nr. 418/12.11.2004 nd tipologia
329 programelor de formare continua destinate
nctionarilor blici
a .. nr. pentru m .m.
330 nr. 187/2001 privind activitatea gospodariilor
agrozootehnice din unitatile Moi., cu modificarile si
O.m.a.i. nr. 422/17.11.2004 pentru acordarea
331 sporului lunar de dificultate personalului implicat
direct in a icarea i nr. 10/2001
O.m.i.r.a. nr. 539/07.07.2008 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.i. nr.
287/2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
si folosirea locuintelor de serviciu si de
07.07.2008 interventie din administrarea Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
i functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
si cazare aflate in administrarea
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare
30.07.2008 O.m.i.r.a. nr. 560/30.07.2008 pentru
abrogarea unor acte normative interne
12.10.2007
.m .. r.a. nr. pentru
abrogarea O.m.i. nr. 187/05.12.2001
privind activitatea gospodariilor

n comun nr. a
Regulamentului de organizare si functionare .a
332 subgrupului pentru coordonarea si evaluarea
activitatii de prevenire si de combatere a traficului

I
O.m.a.i. nr. 432/23.11 .2004 pentru modificarea O.m.i.
333 nr. 195/2001 privind asigurarea asistentei materiale
pentru solicitantii statutului de refugiat, cazati in
centrele din structura M.1.
13.08.2007
O.m.i.r.a. nr. 270/13.08.2007 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 195/2001 privind
asigurarea asistentei materiale pentru
solicitantii statutului de refugiat cazati in
centrele din structura Ministerului
Internelor si Reformei Administrative
334 Ordin comun nr. 434/24.11.2004 privind definirea si
rea s lui rural
Ordin comun nr. 440/30.11.2004 privind procedura
335 de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a
. autorizatiei de colectare a deseurilor industriale
reciclabile de la persoane fizice
Ordin comun nr. 441/30.11.2004 pentru aprobarea
Instructiunilor privind acordarea avizului prevazut '
336 la art. 220 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice, aprobat prin H.G. nr. 85/2003, cu
modificarile si completarile
.
O.m.a.i. nr. '443/03.12.2004 pentru modificarea si '
completarea O.m.a.i. nr. 571/2003 privind
337 organizarea si functionarea caminelor de
garnizoana, caselor de odihna si bazele de
si cazare aflate in administrarea M.A.I.
. nr.
. .
organizarea si functionarea Comisiei
interministeriale de evaluare a absolventilor
338 programelor de formare specializata organizate cu
asistenta proiectelor finantate prin Programul
Phare, componentele "Stagiari 2003-2004" si
"Cursanti 2003-2005", candidati pentru functia de
Ordin comun nr. 457/17.12.2004 privind separarea
339 fluxurilor de pasageri in porturile din Romania in
. conformitate cu recomandarile si cele mai bune
practici cuprinse in catalogul Schengeri
O.m.a.i. nr. 459/20.12.2004 privind acordarea
indemnizatiei de dirigentie, personalului didactic de
,
07.07.2008
O.m.i.r.a. nr. 539/07.07.2008 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.i. nr.
287/Z002 pentru aprobarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
si folosirea locuintelor de serviciu si de
interventie din administrarea Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
i functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
si cazare aflate in administrarea
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare
Ordin comun nr. 510/14.02.2005 privind
separarea fluxurilor de pasageri in
14.02.2005 porturile din Romania in conformitate cu
recomandarile si cele mai bune practici
. . .
cu nseln I en
=.:..----1
340 predare (functionari publici civili, cu statut special
si cadre militare in activitate) care indeplineste
acesta functie in cadrul institutiilor de invatamant
liceale si postliceale ale M.A.I.
.m nr.
341 arme de aparare si paza ca recompense materiale
O.m.a.i. nr. 465/23.12.2004 pentru aprobarea
342 Regulamentului de organizare si functionare. al
Institutului National de Administratie
,

06.05.2005
m.a.i. nr. 632/06.05.2005 pentru
probarea Regulamentului de organizare
i functiohare al Institutului National de
Ordin comun nr. 510/14.02.2005 privind separarea
357 rilor de pasageri in porturile din Romania in
conformitate cu recomandarile si cele mai bune
practici cuprinse in catalogul Schengen
~ - - - - ~ - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
.m nr.
catre personalul didactic de specialitate din
358 institutiile de invatamant postliceal ale M.A.I. a
stagiului de pregatire si documentare in unitatile
.m.a .. nr. . pentru rea
forfetare pe luna care se deconteaza persoanelor
359 care ocupa functii de demnitate publica numite sau
functii asimilate functiilor de demnitate publica,
pentru suportarea cheltuielilor de cazare in
O.m.a.i. nr. unele masuri
360 p'entru eficientizarea activitatii Corpului National al
Pol
O.m.a.i. nr. 538/03.03.2005 pentru modificarea si
361 completarea O.m.i. 933/1999 privind aprobarea si
utilizarea insemnelor heraldice in M.1.
O.m.a.i. nr. 539/03.03.2005 privind stabilirea
362 conditiilor de acordare a Ordinului "Barbatie si
Credin
1----+ .aj. nr. pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare si functionare
363 al Consiliilor de Coordonare ale Centrelor
Regionale de Formare Continua pentru
m
O.m.a.i. nr. 545/04.03.2005 pentru stabilirea
364 itiilor de trecere a jandarmilor angajati cu
contract in I subofiterilor
I-----t:
.m.a nr. pentru
365 completarea "Normelor metodologice privind
activitatea de organizare in unitatile M.A.I."
m. i. nr. 21
Ordin nr. 548/09.03.2005 pentru aprobarea
"Criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic
366 functional si de evaluare a capacitatii de munca a
cadrelor militare, respectiva functionarilor publici
cu statut special"
O.m.a.i. nr. 552/11.03.2005 pentru aprobarea
367 Regulamentului serviciului la bordul navelor
apartinand M.A.1.
O.m.a.i. nr. 558/17.03.2005 pentru mod si
368 completarea O.m.a.i. nr. 400/2004 privind regimul
disciplinar al p.ersonalului din M.A.I., cu modificarile
ulterioare .
O.m.a.i. nr. 559/18.03.2005 pentru aprobarea Norrnei
369 de dotare cu mijloace tehnice si bunuri materiale
necesare structurilor administratiei publice
.a. nr.
abrogarea Ordinului ministrului de interne
nr. 933 din 21.06.1999 privind aprobarea si
21.05.2008 utilizarea insemnelor heraldice in
Ministrul Internelor si Reformei
09.03.2007

18.12.2008
inistrative, cu modificarile si
. nr.
activitatea de planificare structurala si
management organizatoric in unitatile
1.
nr.
abrogarea O.m.a.i. nr. 552/2005 pentru
abrogarea Regulamentului serviciului la
bordul navelor apartinand Ministerului
.m nr. /21.03.2005 privi
- - - - - - - - + - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
conditiilor in care se poate conferi semnul onorific
370 "In serviciul patriei" pentru ofiterii si functionarii
publici cu statut special, cu grade profesionale

371
. nr. n
conditiilor in care se poate conferi semnul onorific
"In seniiciulpatriei" pentru maistri militari,
subofiteri si functionari publici cu statut special, cu
grade profesionale echivaJente cu gradele de
O.m.a.i. nr. 03.2005 privind componenta
372 Regulamentul de organizare si functionare a
I---+C-=-=-o= iului M.A.I.
O.m.a.i. nI'. 57 privind modu de
373 stabilire a sporului pentru conditii de pericol
.m.a.i. nr. .04.2005 pentru stabilirea unor
masuri in vederea aplicarii prevederilor H.G. nr.
374 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a

. nr. pnv apro
definitiilor termenilor utilizati de institutiile cu
375 competente in domeniul imigratiei, in ceea ce
priveste imigratia ilegala, precum si de cele cu
O.m.a.i. nr. 575/01.04.2005 pentru modificarea si
376 de si
functionare a CentruluI National de Administrare a
Bazelor de Date pentru E.videnta Persoanelor
.
O.m.a.i. nr. 579/01.04.2005 pentru aprobarea
normativelor de cheltuieli privind intretinerea si
377 functionarea serviciilor publice comunitare pentru
evidenta si eliberarea pasapoartelor simple si regim
permise conducere si inmatriculari vehicule din
cadrul institutiei prefectului
O.m.a.i. nr. 581/04.04.2005 pentru mOdificarea si
completarea O.m.a.i. nr. 484/2005 pentru aprobarea
378 normelor de competenta privind numirea,
promovarea si eliberarea pOlitistilor in/din functiile
structurilor de politie judiciara
O.m.a.i. nr. 582/04.04.2005 pentru modificarea si
379 completarea o.m.a.i. nr. 458/2003 privind aprobarea
Regulamentului intern pentru desfasurarea
activitatii salariatilor in unitatile M.A.1.
.m, nr. pentru
completarea O.m.i. nr. 359/2002 privind aprobarea
380 Regulamentului pentru compunerea si portul
381
uniformelor de politie, precum si regulile de
O.m.a.i. nr. 588/06.04.2005 pentru aprobarea
Ghidului carierei personalului M.A.1.
V . m.a.i. nr. 2.04.2005 pentru
382 O.m.a.i. nr. 569/2005 privind componenta nominala
si Regulamentul de organizare si functionare a
21.09.2007
17.11.2006
12.05.2009
21.09.2007
O.m.i.r.a. nr. 300/21.09.2007 privind
componenta Colegiului M.LR.A.
Clasificat
Clasificat
nr.
. .
desemnarea politistilor ca organe ale
politiei judiciare, numirea promovarea si
eliberarea politistilor in/din functiile
structurilor de politie judiciara si incetarea
nr.87 pentru
abrogarea unor ordine ale ministrului
administratiei si internelor, respectiva
unor prevederi cuprinse in Ordine ale
ministrului administratiei si internelor, din
O.m.i.r.a. nr. 300/21.09.2007 privind
componenta Colegiului M.I.R.A.
____ ______ ;-______ __ ____
.m.a.i. nr. 591 4.04.2 pentru .a .. nr. privind
383 O.m.a.i. nr. 475/2004 privind imputernicirea 29.04.2005 imputernicirea ordonatorilor de credite
ordonatorilor de credite in u __ ",,:, . ---1 ____ --L


n nr. pen apro rea
"Instructiunilor pentru aplicarea unitara a
384 prevederilor Legii nr. 257/2001 privind modul de
actiune impotriva aeronavelor care utilizeaaza
neautorizat spatiul aerian al Romaniei, modificata
. . m.a. nr. pentru apro
competentelor de gestiune a resurselor umane ale
385 ministrului administratiei si internelor, secretarilor
de stat, secretarului general si
sefilor/comandantilor unitatilor Ministerului
O.m.a.i. nr. 606/19.04.2005 privind pregatirea
386 nalului din compunerea comitetelor pentru
situatii de urgenta in centrele zonale de pregatire
O.m.a.i. nr. 608/19.04.2005 privind aprobarea
387 strategiei de modernizare a Politiei Romane pentru
O.m.a.i. nr. 611/22.04.2005 priVind acordarea
388 . porului pentru conditii de pericol deosebit pentru
unele de onal
O.m.a.i. nr. 61 04.2005 pentru . O.ni
389 nr. 450/2003 cu privire la declaratia de avere a
O.m.a.i. nr. 61 .04.2005 pentru mod si
390 O.m.i.. n.r: 45.1120.03 conflictul de
mterese, mcompallblhtatlle SI declaratIIle de
O.ni.a.i. nr. 618/28.04.2()()5 pentru modificarea si
completarea O.h1.a.i. nr. 422/2004 privind acordarea
391
sporului lunar de dificultate personalului implicat
direct in aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001
O.h1.a.i. nr. 619/28.04.2005 pentru aprobarea
392 ghid ului de proceduri de lucru privind functionarea
retelei nationale de modernizare
393 O.m.a.i. privi.nd .imputernicirea
ordonatonlor de credite dm umtatlle M.A.I.
394 O .. m.a.i. 04.2005 privind evidenta armeJor
mii In n lor M
O.m.a.i. nr. 627/04.05.2005 pentru modificarea O.m.i.
395 nr. 340/2()02 privind donatiile si sponsorizarile in
cu modificarile ulterioare
O.h1.a.i. nr. 631 pentru aprobarea
finantarii de la bugetul de stat a programului de
396 formare specializata a functiei prefectorale,
organizat de Institutul National de Administratie, in
O.m.a.i. nr. .2005 pentru aprobarea
397 Regulamentului de organizare si functionare al
398 ?ni:a.i:. nr. privind coordonarea
mstltutillor SI structunlor m M.A.1.
399 I.m.a.i. nr. privind producerea si
folosirea animalelor de serviciu in structurile M.A.1.
Clasificat
O.m.a.i. nr. 153/19.02.2007 privind
19.02.2007 depunerea si gestionarea declaratiilor de
avere in cadrul M.A.I.
29.11.2006
Clasificat
O.m.a.i. nr. 1522/29.11.2006 privind
coordonarea de catre ministru, secretarii
de stat si secretarul general a institutiilor
rilor M.A.1.

O.m.a.i. nr. 641/03.05.2005 pentru modificarea si
completarea O.m.a.L lir. 222/2004 pentru aprobarea
400 Normelor metodologice privind inregistrarea si
radierea autovehiculelor si remorcilor apartinand
unitatilor M.A.I.
O.m.a.i. lir. 642/14.05.2010 privind imputernicirea de
reprezentare si angajare, precum si stabilirea
401 competentelor de imputernicire pentru reprezentare
a M.A.I. in fata instantelor de judecata si a
autoritatilor jurisdictionale
O.m.a.i. nr. 644/16.05.2005 pentru aprobarea
402 "Metodologiei cadru de organi.zare si desfasurare a
concursurilor de admitere in institutiile de
invatamant postliceal din M.A.I."
O.m.a.i. nr. 546/16.05,2005 perll.ru
01.09.2008
20.12.2005
O.m.i.r.a. nr. 600/01.09.2008 pentru
abrogarea prevederilor O.m.i. nr. 30/2001
pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnica de autovehicule a
unitatilor Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.a.i. nr.
222/2004 pentru aprobarea Normelor
metOdologice privind inregistrarea si
radierea autovehiculelor si remorcilor
apartinand unitatilor Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
Anexa nr. 1 la O.m.a.i. nI'. 579/2005 pelitru
aprobarea normativelor de cheltuieli
privind intretinerea si functionarea
serviciilor publice comuni.tare pentru
evidenta si eliberarea pasapoartelor
simple si regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor din cadrul
institutiei prefectului
I.m.a.i. nr.1111/20.12.2005 privind
activitatea de asistenta juridica in M.A.I.
403 Anexei 1 la O.m.a.i. nr. 569/2005 privind 21.09.2007 O.m.i.r.a. nr. 300/21.09.2007 privind
componenta si Regulamentul de organizare si componenta Colegiului M.I.R.A.
fu ncti on .Are a .;.;:;i u;;.;.1 u""i;..;M.;.;.;.;...A,;::.;.I:..:,.'--------;'------r.
n:rn. r.a. lir.49- pentru
O.m.a.i. nr. 648/16.05.2005 pentru modificarea si
404 completarea O.m.i. nr. 933/1999 privind aprobarea si
utilizarea insemnelor heraldice in M.A.I., cU
modificarile si completarile ulterioare
21.05.2008
abrogarea Ordinului ministrului de interne
nr. 933 din 21.06.1999 privind aprobarea si
utilizarea insemnelor heraldice in
Ministrul Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
________________________ -+ ____ ______
O.m.a.i. nr. 649/16.05.2005 pentru modificarea si
405 completarea O.m.a.i. lir. 422/2004 privind acordarea
spo'rului lunar de dificultate personalului implicat
direct in aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001
406 O.m .. a .. i. nr. si
administrarea FonduluI arhl\flstlc In Unitatile M.A.I.
O.m.a.i. nr. 657/25.05.2005 pentru modificarea si
completarea O.m.a.L 571/2003 privind organizarea
407 si functionarea caminelor de garnizoana, caselor de
odihna si bazele de pregatire si cazare aflate in
, ,
administrarea M.A.I.
O.rn.a.i. nr. 658/25.05.2005 privind modificarea
408 strategiei de modernizare a Politiei Romane pentru
perioada 2004-2007, aprobata prin O.m.a.i. 608/2005
O.m.a.i. nr. 659/25.05.2005 pentru modificarea s
409 completarea Anexei 1 la O.m.a.i. nr. 569/2005
privind componenta si Regulamentul de
si functionare a

O.m.a.i. nr. 660/27.05.2005 pentru modificarea si
completarea O.m.i. nr. 438/2003 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea H.G. nr.
410 1578/2002 privind conditiile in baza carora politistul
are dreptul la concedii de odihna, concedii de studii
si invoiri platite, concedii fara plata, bilete de
odihna, tratament si recuperare
07.07.2008
. ,
21.09.2007
O.m.i.r.a. nr. 539/07.07.2008 pentru
abr()garea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
. .
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.i. nr.
287/2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
si folosirea locuintelor de serviciu si de
interventie din administrarea Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind ()rganizarea
si functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
si cazare aflate in administrarea
Ministerului InterneJor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare
O.m.i.r.a. nr., 300/21.09.2007 privind
componenta Colegiului M.I.R.A.
~ - + ~ ~ - - - - - = - - ~ - - - - + - - - - - - - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
.m.a .. nr. pe m
completarea O.m.i. nr. 359/2002 privind aprobarea
411 Regulamentului pentru compunerea si portul
uniformelor de politie, precum si, regulile de
~ ~
I.m.a .. ilr. pentru
412 completarea O.m.a.i. nr. 214/2005 privind "Normele
metodologice privind activitatea de organizare in
"
O.m.a.i. nr. 671/31.05.2005 pentru aprobarea
413 Planului de actiuni pentru implementarea Strategiei
actualizate privind reforma institutionala ci M.A.I. in
.05.2005 privind i plinirea
414 masurilor si actiunilor de integrare europeana ale
t---+M=.A....;;;..;;.;..1. -;-----:-:;=T.;"7=
.m . nr: 675/31 pe ru m carea
O.m.a.i. nr. 401/2005 pentru aprobarea "Normelor
415 interne privind conditiile de acordare a
compensatiei lunare pentru chirie cuvenita cadrelor
.m.a.i. nr. privind
09.03.2007
activitatea de planificare structurala si
, , ,
management organizatoric il; unitatile
O.m.el.i. nr. 679/06.06.2005 pentru modificarea si
completarea Normativului privind asigurarea
416 tehnica de autovehicule a unitatilor M.I., aprobat
prin O.m.i. nr. 30/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare .
O.m.a.i. nr. 691/09.06.2005 privind modificarea si
417 completarea unor acte normative interne in vederea
transferului unor competente privind militarii in
termen, la nivelul inspectoratelor generale

Ordin comun nr. 703/16.06.2005 pentru aproQarea


Ordinului comun al ministrului
418 constructiilor Si turismului si al ministrului
administratiei si internelor nr. 612/625/2005 privind
introducerea unor restrictii pe drumul national DN 1
(E 60) sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov
O.m.a.i. nr. 707/20.06.2005 pentru aprobarea
419 Instructiunilor privind managementul activitatilor de
interventie pentru asanarea terenurilor de munitiile
O.m.i.r.a. nr. 600/01.09.2008 pentru
abrogarea prevederilor O.m.i. nr. 30/2001
pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnica de autovehicule a
unitatilor Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.a.i. nr.
222/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind inregistrarea si
radierea autovehiculelor si remorci lor
01.09.2008 apartinand unitatilor Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
Anexa nr. 1 la O.m.a.i. nr. 579/2005 pentru
aprobarea normativelor de cheltuieli
privind intretinerea si functionarea
serviciilor publice comunitare pentru
evidenta si eliberarea pasapoartelor
simple si regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor din cadrul
institutiei prefectului
______________________________ -4 __________________ __________________________________________________
O.m.a.i. 710/21.06.2005 pentru completarea Anexei
nr. 10 F la Regulamentul privind acordarea
sporurilor pentru conditii deosebit de periculoase,
periculoase, vatamatoare si nedorite, pentru
420 activitati ce solicita o incordarea psihica foarte
ridicata si pentru conditii grele de munca, aprobat
prin O.m.i. nr. 275/2002 pentru aplicarea
prevederilor legale referitoare la salarizarea
personalului militar si civil din M.A.I., cu
modificarile si completarile ulterioare
O.m.a.i. nr. 719/01.07.2005 pentru modificarea si
completarea unor acte normative interne in scopul
descentralizarii deciziei referitoare la aprobarea
421 compensarii in bani a concediului de odihna
neefectuat de cadrele militare si a efectuarii de
catre politisti a orelor peste durata normala a
timDului de lucru
O.m.a.i. nr. 725/11.07.2005 pentru modificarea art.
422 18 din O.m.a.i. nr. 300/2004 privind activitatea de
management resurse umane in unitatile M.A.I.
Clasificat

O.m.a.i. nr. 732/18.07.2005 pentru modificarea O.m.i.
nr. 294/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind
423 deplasarile in strainatate ale personalului Clubului
Sportiv Dinamo Bucuresti si primirea de delegatii
straine
O.m.a.i. nr. 739/25.07;2005 pentru modificarea O.m.i.
424 246/2002 pentru aprobarea Normelor metodologic,e
, privind inchirierea unor spatii aflate in
administrarea M.AI.
,i. nr. 7 aprobarea
425 Regulamentului de organizare si functionare a
. ComitetuJui interministerial pentru relatia cu
ub
O:m.a.i. nr. 741/25.07.2005 pentru modificarea I.m.i.
426 nr. 129/2001 privind organizarea si pastrarea
evidentei de cadastru in M.1.
i. n:r. 745/27.07.2005 pentru modificarea
427 O.m.a.i. nr. 300/2004 privind activitatea de
M A.I
' m.a .. nr.
completarea Anexe! la O.m.a.i. nr. 600/2005 pentru
aprobarea competentelor de gestiune a resurselor
428 umane ale ministrului administratiei si internelor,
secretarilor de stat, secretarului general si
sefilor/comandantilor unitatilor Ministerului
O.m.a.i. nr. n e
429 raportare a ac.tivitatilor .si de
catre structUrile M.A.J. cu atnbutll In domeniul
, . . . . - - .
. m. . r .a. n r. rp;;;rntri'i-----,
abrogarea O.m.a.i. nr. 294/2002 privind
aprobarea Metodologiei privind
17.04.2008 deplasarile in strainatate in interes de
serviciu ale personalului Clubului Sportiv
Dinamo Bucuresti ,si primirea de delegatii
O.m.i-r.a. nr. 539/0-7.07.2008 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulteriQare, O.m.i. nr .
287/2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
si folosirealocuintelor de serviciu si de
07.07.2008 interventie din administrarea Ministerului
18.07.2008 . .
Internelor si Reformei Administrative, cu
mOdificarile si completarile ulterioare si'
O.m.a.i. nr. 57112003 privind organizarea
si functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
i cazare aflate in administrarea
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare
O.m.i.r.a. nr. 550/18.07.2008 pentru
abrogarea l.m.i. nr. 129/2001 privind
organizarea si pastrarea evidentei de
cadastru in Ministerul Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
i completarile ulterioare si a I.m.i. nr.
117/2001 privind executarea lucrarilor
pentru atribuirea numarului cadastral
provizoriu, necesar inscrierii cu caracter
nedefinitiv in. cartea funciara a bunurilor
imobiIe aflate in patrimoniul Ministerului
Internelor si Reformei Administrative
I.m.a.i. nr. .08.2005 carea n .
430 a prevederilor tratatelor la care Romania este parte
pe linia controlului armamentelor, cresterii
increderii si securitatii
O.m.a.i. nr. 711/24.08.2005 pentru modificarea art. 2
din O.m.a.i. nr. 481/2005 privind constituirea si
431 atributiile Unitatii de Implementare a Proiectelor
PHARE pentru administratia publica desfasurate la
nivelul M.A.I.
O.m.a.i. nr. 714/29.08.2005 pentru modificarea si
432 completarea O.m.a.i. nr. 422/2004 privind acordarea
sporului lunar de dificultate personalului implicat
direct in aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001
...,.m.a. nr. pentru
~ ~ ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
433 O.m.a.i. nr. 300/2004 privind activitatea de
management resurse umane in unitatile M.A.!., cu
O.m.a.i. nr. 782/02.09.2005 pentru aprobarea
"Normelor metodologice privind evidenta,
evaluarea in vederea valorificarii, asigurarea dotarii
434 cu armament si munitii, a persoanelor fizice si
institutiilor publice, precum si destinatia
armamentului, munitiilor si materialelor explOzive,
provenite din confiscari sau intrate, potrivit legii, in
proprietatea privata a statului"
O.m.a.i. nr. 784/02.09.2005 pentru modificarea O.m.i.
nr. 230/1992 privind aprobarea Regulamentului
435 uniformelor militare din M.!., a normelor privind
echiparea efectivelor si a normelor de aprovizionare
cu materiale de intretinere, gospodarie, curatenie si
alte materiale specifice
O.m.a.i. nr. 791/09.09.2005 pentru completarea
Regulamentului privind organizarea, pregatirea si
436 executarea sedintelor individuale de tragere de
catre cadrele M.A.!. aprobat prin O.m.a.i. nr.
1020/1999, cu modificarile si completarile ulterioare
O.m.a.i. nr. 792/09.09.2005 pentru modificarea si
437 completarea O.m.a.i. nr. 363/2002 privind pregatirea
ntinua i
O.m.a.i. nr. 793/09.09.2005 pentru modificarea si
438 completarea O.m.a.i. nr. 154/2004 privind activitatile
de educatie fizica si in M.A.!.
O.m.a.i. nr. 794/09.09.2005 pentru modificarea O.m.i.
439 nr. 343/2002 privind organizarea si desfasurarea
examenelor de cariera precum si a examenenlor de
admitere si de absolvire a cursurilor de cariera
15.07.2008
19.05.2008
12.05.2009
O.m.i.r.a. nr. 542/15.07.2008 pentru
abrogarea prevederilor O.m.i. nr. 230 din
10.06.1992 privind aprobarea
Regulamentului uniformelor militare din
Ministerul Internelor si Reformei
inistrative, a normelor privind
echiparea efectivelor si a normelor de
aprovizionare cu materiale de intretinere,
gospodarie, curatenie si alte materiale
.m .. r.a. pen ru
abrogarea Ordinului ministrului de interne
nr. 1020/26.10.1999 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea,
pregatirea si executarea sedintelor de
tragere de catre cadrele ministerului de
interne, cu modificarile si completarile
.m.a. nr.
abrogarea unor ordine ale ministrului
administratiei si internelor, respectiva
unor prevederi cuprinse in ordine ale
ministrului administratiei si internelor, din
O.m.a.i. nr. 795/09.09.2005 pentru modificarea
O.m.a.i. nr. 318/2004 privind specialitatile studiilor
superioare, cursurilor postuniversitare si ale
440
titlurilor stiintifice care excepteaza ofiterii de la
cursurile de capacitate profesionala. Domeniile
corespunzatoare studiilor superioare absolvite de
agentii de politie pentru care beneficiaza de sporul
salarial de 25%
O.m.a.i. nr. 808/23.09.2005 pentru modificarea si
441
completarea O.m.a.i. nr. 300/2004 privind activitatea
de management resurse umane in unitatile M.A.I.,
cu modificarile si com letarile ulterioare
O.m.a.i. nr. 809/23.09.2005 pentru modificarea si
completarea O.m.a.i. nr. 400/2004 privind regimul
442 disciplinar al personalului din Ministerur
Administratiei si Internelor, cu modificarile si
- com letarile ulterioare
O.m.a.i. nr. 810/23.09.2005 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Standardelor nationale de
443 protectie a informatiilor clasificate in sistemele
informatice si de comunicatii - INFOSEC - in
-
institutiile M.A.I.
O.m.a.i. nr. 815/26.09.2005 pentru modificarea si
-
444
completarea O.m.a.i. 621/2005 privind
Clasificat
imputernicirea ordonatorilor de credite din unitatile
M.A.1.
O.m.a.i. nr. 896/05.10.2005 privind unele masuri
445
pentru aplicarea dispozitiilor Ordonantei de urgenta
Clasificat
a Guvernului nr. 120/2005 privind operationalizarea
Directiei generale anticoruptie din M.A.1.
O.m.a.i. nr. 897/05.10.2005 pentru eliberarea
legitimatiilor de serviciu sau a insignelor de politie
pentru alte structuri decat cele prevazute in H.G. nr.
446 1061/2002 privind stabilirea uniformei,
echipamentului specific, insemnelor distinctive,
-
insignei si documentelor de legitimare pentru
politisti, CU modificarile si completarile ulterioare
O.m.a.i. nr. 974/10.10.2005 pentru modificarea si
447 completarea O.m.i. nr. 440/2003 privind hranirea Clasificat
efectivelor M.I., in timp de pace
O.m.a.i. nr. 977/11.10.2005 pentru aprobarea
448
Manualului de proceduri PHARE si a Manualului de
audit public intern privind derularea programelor
PHARE in M.A.1.
O.m.a.i. nr. 978/11.10.2005 pentru modificarea si
completarea O.m.a.i. nr. 621/2005 privind
449 imputernicirea ordonatorilor de credite din unitatile Clasificat
M.A.!., modificat si completat prin O.m.a.i. nr.
-
815/2005 "
O.m.a.i. nr. 179/15.03.2007 privind
O.m.a.i. nr. 985/18.10.2005 pentru stabilirea armelor, abrogarea O.m.a.i. nr. 985/2005 pentru
450 serviciilor si specialitatilor militare pentru care 15.03.2007 stabilirea armelor, serviciilor si
barbatii trebuie sa aiba serviciul militar indeplinit specialitatilor militare pentru care barbatii
trebuie sa aiba serviciul militar indeplinit
O.m.a.i. nr. 986/21.10.2005 privind elaborarea si
-
451 utilizarea standardelor ocupationale in unitatile
Ministerului Administratiei si Internelor
O.m.a.i. nr. 988/21.10.2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea si functionarea
452 locurillor de retinere si arest preventiv din unitatile
de politie ale Ministerului Administratiei si
Internelor
O.m.a.i. nr. 992/24.10.2005 pentru modificarea
453 O.m.a.i. nr. 519/21.02.2005 privind constituirea
Comisiei de Dialog Social la nivelul M.A.1.
O.m.a.i. 994/25 . . 0.2005 pentru modificarea si
454 completarea O.m.i. nr. 440/2003 privind hranirea
efectivelor Ministerului Administratiei si Internelor,
455
.m.a.i. nr. 10.2005 pentru ap
Normelor metodologice privind forma si modul de
romovare a documentelor adresate cOnducerii
t---+M .A.1.
. . nr. modificarea si
. . .
completarea O.m.a.i. nr. 300/2004 privind activitatea
456 de resurse umane in unitatile Ministerului
inistratiei si Internelor, cu modificarile si
O.m.a.i. 997/26.10.2005 pentru modificarea O.m.a.i.
nr. 571/2003 privind organizarea si functionarea
457 caminelor de garnizoana, caselor de odihna si
bazelor de pregatire si cazare aflate in
administrarea Ministerului Administratiei si
Internelor
O.m.a.i. nr. 998/27.10.2005 pentru modificarea si
completarea anexei la Ordinul nr. 458/2004 privind

458 aprobarea defalcarii pe trimestre a fondurilor de


. investitii pentru modernizarea sistemelor de
incalzire urbana prevazute in bugetul Ministerului
inistratiei si Internelor pentru anul 2005
O.m.a.i. nr. 999/27.10.2005 pentru modificarea
459 prevederilor art. 30 alin. (3) din Regulamentul nr. .
467/2003 de ordine interiOara in unitatile Aparatului
Central al Ministerului Administratiei si Internelor
Instructiuni nr. 1 .11 privind redactarea,
460
de secretariat In Ministerul Administratiei SI .
O.m.a.!. nr. 1008/02.11.2005 pentru completarea
lor art. 7 din O.m.a.i. nr. 382 din 05.02.2003
461
privind redactarea "Dispozitiei zilnice a sefului
12.06.2007
07.07.2008
05.05.2010
.nr. 225/12.06.2007 privi
constituirea Comisiei de Dialog Social la
nivelul Ministerului Internelor si Reformei
Clasificat
O.m.i.r.a. nr. 539/07.07.2008 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.i. nr.
287/2002 pentru aprObarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
si folosirea locuintelor de serviciu si de
interventie din administrarea Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
si functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
i cazare aflate in administrarea
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare
. nr. pentru
abrogarea Regulamentului de ordine
interioara in unitatile Aparatului central al
Ministerului Administratiei si Internelor nr.
/2003, cu modificarile si completarile
O.m.a.i. nr. 1010/02.11.2005 pentru aprobarea
Manualului pentru proceduri PHARE aplicabile
462 structurilor din Ministerul Administratiei si
Internelor si a Manualului de audit public intern
privind derularea programului PHARE in Ministerul
Administratiei si Internelor
O.m.a.i. nr. 1016/08.11.2005 pentru modificarea unor
dispozitii din Normele metodologice aprobate prin
463 O.m.a.i. nr. 314/2004 referitoare la actualizarea
pensiilor de stat ale politistilor, modificat si
I-----+'c::o .... m:..:..o letat prin O.m.a.i. 373/2004
O.m.a.i. nr. 1017/09.11.2005 privind procedura
legala de trecere a agentilor de politie si a
464 subofiterilor absolventi ai Academiei de Politie
"Alexandru Ioan Cuza", curs cu frecventa redusa, in
coroul ofiterilor
O.m.a.i. nr. 1022/14.11.2005 pentru modificarea
465 si .
exercitarea controlulUi financiar preventiv propriu
in M.A.1. aprobate prin O.m.a.i. nr.184/19.04.2004
O.m.a.i. nr. 1023/14.11.2005 pentru modificarea
O.m.i. nr. 30/2001 pentru aprobarea Normativului
466 privind asigurarea tehnica de autovehicule a
unitatilor M.I., cu modificarile si completarile
ulterioare
O.m.a.i. nr. 1026/15.11.2005 pentru aprobarea
normelor metodologice privind organizarea si
467 desfasurarea examenelor, conditiile de acordare si
retragere a titlului de "Specialist de clasa alpinist -
interventie"
468 O.m.a.i. nr. 1027/16.11.2005 privind activitatea pe
linie de comunicatii si informatica in M.A.1.
nr. 1028/16.11.2005 pentru modificarea si
completarea O.m.a.i. nr. 190/22.04.2005 privind
469 si .activitatii
eVidenta, examinare SI solutionare a petitII lor,
precum si de primire a cetatenilor in audienta in
structurile M.A.1.
O.m.a.i. nr. 1030/17.11.2005 pentru modificarea
Instructiunilor nr. 1031/29.11.1999 privind
470 organizarea si conducerea evidentei contabile
cantitativ-valorice a bunurilor materiale din unitatile
M.A.1.
O.m.a.i. nr. 1430/14.09.2006 pentru
14.09.2006 aprobarea Manualului de proceduri
PHARE pentru M.A.1.
01.09.2008
O.m.i.r.a. nr. 600/01.09.2008 pentru
abrogarea prevederilor O.m.i. nr. 30/2001
pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnica de autovehicule a
unitatilor Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.a.i. nr.
222/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind inregistrarea si
radierea autovehiculelor si remorcilor
apartinand unitatilor Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
Anexa nr. 1 la O.m.a.i. nr. 579/2005 pentru
aprobarea normativelor de cheltuieli
privind intretinerea si functionarea
serviciilor publice comunitare pentru
evidenta si eliberarea pasapoartelor
simple si regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor din cadrul
institutiei prefectului
Clasificat
O.m.a .. nr. fa 7. i2. pernru
471 A 5 din O.m.a.i. 132/09.02.2004 pentru
Clasificat
aplicarea prevederilor 1egale referitoare la
li!J.gj !.QrJ!in M
O.m.a.i. nr. 1035/19.11.2005 pentru modificarea si O.m.a.i. nr. 1522/29.11.2006 privind
472 completarea O.m.a.i. nr. 633/06.05.2005 privind 29.11.2006 coordonarea de catre ministru, secretarii
coordonarea institutiilor si structurilor M.A.!. de stat si secretarul general a institutiilor
l-tl On;:;. m;;""I.;"Ta..-;:n;";r sw.. tru II M .A:...:;U:..:.:...... ______
473 O.m.a.i. ni". 340/2002 privind donatiile si
nsori le
O.m.a.i. nr. oniOL12.21 105 privim modificarea
O.m.a.i. nr. 132/09.02.2004 pentru aplicarea
474 prevederilor legale referitoare la salarizarea
pOlitistilor din M.A.!., cu modificarile si completarile
Il' 'in
I-----I.!:
O.m.a.i. nr. 1094/09.12.2005 pentru completarea art.
2 din O.m.a.i. nr. 481/2005 privind constituirea si
475 atributiile Unitatii de Implementare a Proiectelor
PHARE pentru administratia publica desfasurate la
nivelul M.A.!.
O.m.a.i. nr. 1099/14.12.2005 pentru modificarea si
476 completarea O.m.a.i. 633/2005 privind coordonarea
institutiilor si structurilor M.A.!.
477
O.m.a.i. nr. 1103/15.12.2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind inregistrarea si
radierea navelor si mijloacelor plutitoare apartinind
M.A.I.
Io.m.a nr. 1104'15.12.2005 pentru completarea
478 O.m.a.i. nr. 621/2005 privind imputernicirea
ordonatorilor de credite din unitatile M.A.!., cu
29.11.2006
02.12.2008
Clasificat
O.m.a.i. nr. 1522/29.11.2006 privind
coordonarea de catre ministru,secretarii
de stat si secretarul general a institutiilor
si structurilor M.A.!.
O.m.i.r.a. nr. 666/02.12.2008 pentru
abrogarea prevederilor O.m.i. nr.
1072/2000 pentru aprobarea Normativului
Itehnic privind inzestrarea unitatilor
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative cu nave, exploatarea si
repararea acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare si O.m.a.i. nr.
1103/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind inregistrarea
navelor si mijloacelor plutitoare
apartinand Ministerului Internelor si
Reformei Administrative
Clasificat
1----4lr" u ;..:...:ri=o=ar-=.e ____ --t ___ --t _____________ ...j
O.m.a.i. nr. 1110/20.12.2005 pentru modificarea
479 O.m.a.i. nr. 675/1997 privind sustinerea materiala a
miscarii cultural-sportive si de performanta din
unitatile M.A.!.
480 !.m.a.i. nr. 1111/20.12.2005 privind activitatea de
asis-tenta uridica n M.A.I
O.m.a.i. nr. 1116/29.12.2005 privind instituirea unor
481 masuri pentru prevenirea accidentelor rutiere in
care sunt implicate autovehiculele M.A.!.
482 O.m.a.i. nr. 1120/01.01.2006 privind organizarea si
desfasurarea activitatilor de relatii internationale
14.07.2006
O.m.a.i. nr. 1385/14.07.2006 privind
sustinerea materiala a activitatilor cultural
artistice si sportive, desfasurate in
unitatile/institutiile M.A.!. si in asociatiile
si cluburile constituite in cadrul acestora

m.a. nr. apro
Normelor metodologice privind stabilirea
cheltuielilor de intretinere pe timpul scolarizarii, a
cheltuielilor efectuate pe perioada
483 cursurilor/programelor de specializare,
perfectionare, stagii de practica, in tara si
strainatate si modul de recuperare a "acestora de la
persoanele care nu-si respecta angajamentele
O.m.a.i. nr. 1135/13.01.2006 pentru completarea
O.m.a.i. nr. 374/09.01.2003 privind metodologia
484 examinarii medicale si baremele pentru incadrarea
personalului in unitatile M.A.1. precum si a
candidatilor care urmeaza sa sustina examen de
admitere in institutiile de invatamant ale M.A.1.
.m.a. nr. 1 pentru s
485 completarea Regulamentului nr. 459/27.05.2003
priving serviciul de permanenta si accesul in
O.m.a.i. nr. 1140/17.01.2006 pentru mod carea
486 O.m.a.i. nr. 489/20.01.2005 pentru aprobarea
normelor de incadrare a politistilor in conditii de
O.m.a.i. nr. 1143/18.01.2006 pentru modificarea
487 O.m.i. nr. 316/2002 privind programul de lucru,
e de organizare a acestuia si acordarea
repausului saptamanal
m.a.i. nr. 11 pentru aprobarea
488 Strategiei M.A.1. de prevenire si combatere a
.m.i.r.a. nr. 57 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 316/2002 privind
08.08.2008 programul de lucru, formele de organizare
a acestuia si acordarea repausului
1---+ ____ -+-____ -+. __ _
.m nr. pentru area .r.a. nr. pentru
O.m.a.i. nr. 1143/18.01.2006, pentru modificarea abrogarea O.m.i. nr. 316/2002 privind
489 O.m.a.i. nr. 316/2002 privind programul de lucru, 08.08.2008 programul de lucru, formele de organizare
formele de organizare ale acestuia si acordarea a acestuia si acordarea repausului
Ordin comun nr. 1165/31.01.2006 privind unele
490 masuri de eficientizare a activitatilor de cercetare
O.m.a.i. nr. 1185/06.02.2006 privind managementul
491 Proiectului Sistemului Integrat pentru Securitatea
Frontierei de Stat a Romaniei
O.m.a.i. nr. 1186/06.02.2006 privind acordarea unor
492 sporuri pentru conditii vatamatoare pentru toti
functionarii publici si personalul contractual din
aparatul propriu al M.A.I., segmentul administratie
O.m.a.i. nr. 1188/09.02.2006 pentru plata orelor
493 prestate peste durata normala a timpului de lucru
de re
':="';:;....L;;..;"';;;';;"
Clasificat
494 O.m.a.i. nr; 1189/09.02.2006 privind metodologia
acordarii sporului pentru conditii vatamatoare
1---+
.m.a .. nr. 11 u mod caraa
495 O.m.a.i. nr. 300/2004 privind activitatea de
management resurse umane in unitatile M.A.I., cu
O.m.a.i. nr. 1192/10.02.2006 pentru completarea
496 O.m.a.i. nr. 633/2005 privind coordonarea
institutiilor si structurilor M.A.!.
29.11.2006
O.m.a.i. nr. 1522/29.11.2006 privind
coordonarea de catre ministru, secretarii
de stat si secretarul general a institutiilor
O.m.a.i. nr. 1193110.02.2006 pentru si
497 completarea O,m,a.i. nI". 621/29.04.2005 privind ..
imputernicirea ordonatorilor de credite din unitatile
MAL
O.n'i.a.L nr. 1196/16.02.2006 pentru modificarea
-
O.m.i. nI'. 933/21.06.1999 privind aprobarea si
498 utilizarea insemnelor heraldice in Ministerul
.
Administratiei si Internelor, cu modificarile si
completarile ulterioare
O.m.a.i. nI". 1199/20.02.2006 pentru modificarea si
completarea O.m.a.i. nI". 559/2005 pentru aprobarea
. .
499 Normei de dotare cu mijloace tehnice si bunuri
materiale necesare structurilor administratiei
nr. 1200/22.02.2006 pentru modificarea
500 O.m.i. nI". 266/1992 pentru aprobarea "Normelor
Clasificat
O.m.i.r.a. nI". 491/21.05.2008 pentru
abrogarea Ordinului ministrului de interne
nI". 933 din 21.06.1999 privind aprobarea si
21.05.2008 utilizarea insemnelor heraldice in
Ministrul Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
I cOhlpletarile ulterioare

<. ;....=:u.:..:..:.=nitat:..:..:..;:ilo::..:......:..:rM.:..:..:...I.'_-+-----+--------------1
501
O.m.a.i. nI". 1216/23.02.2006 privind remiterea catre
Directia generala anticoruptie de catre structurile
Ministerului Administratiei si Internelor a
declaratiilor de avere si de interese
Om.a.i. nI". 1220/27.02.2006 pentru modificarea
O.m.a.i. nI". 822/27.09.2005 pentru numirea
502 reprezentantilor Ministerului Administratiei si
Internelor in cadrul Comisiei pentru constatarea
I-----+:calitatii de 1" in rezistenta anticomunista.
n m.a. nI". i727.02, 16 penl:ru IlIOC
completarea O.m.a.i. 243/24.05.2004 privind
503 stabilirea modului de repartizare a fondului de
stimulente, competentele de aprobarea premiilor
individuale, iiivelui maxim al acestora, precum si
19.03.2010
O.m.a.i. nI". 75/19.0:t201 O pentru
abrogarea O.m.a.i. nr. 1216 din 23.02.2006
privind remiterea catre Directia Generala
de catre structurile
Ministerului Administratiei si Internelor a
declaratiilor de avere si de interese

O.m.a.i. nI". 1225/03.03.2006 pentru modificarea si
504 completarea O.m.a.i. nr. 520/2003 privind
competentele de realizare a achizitii lor publice in .
Ministerul Administratiei si Internelor
,
505
O.ri1.a.i. nI". 1227/06.03.2006 pentru aplicarea
prevederilor Legii nI". 187/1999 privind accesul la
propriUl dOSar si deconspirarea securitatii ca politie
politica, cu modificarile si completarile ulterioare
O.m,a.i. nI". 1241/21.03.2006 pentru modificarea si
completarea O.m.i. nI". 438/2003 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea H.G. nI".
506 1578/2002 privind conditiile in baza carora politistul
are dreptul la concedii de odihna, concedii de studii
si invoiri platite, concedii fara plata, bilete de
odihna, tratament si recuperare
O.m .. a.i. nI". 1242/21.03.2006 pentru modificarea
O.m.a.i. nI". 1227/2006 pentru aplicarea prevederilor
507 Legii nI". 187/1999 privind accesul la propriul dosar
si desconspirarea securitatii ca politie politica, cu
modificarile si completarile ulterioare
29.12.2008
O.m.Lr.a.nr. 702/29.12.2008 pentru
abrogarea O.m.a.i. nI". 520 din 02.09.2003
privind competentele de realizare a _
achizitii lor in Ministerul Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare
O.m.a.i. nr. 1249/30.03.2006 pentru modificarea si
completarea O.m.a.i. nr. 621/2005 privind
508 imputernicirea ordonatorilor de credite din unitatile
Ministerului Administratiei si Internelor, cu
modificarne si completarile ulterioare
O.m.a.i. nr. 1251/30.03.2006 pentru modificarea si
completarea Anexei la O.m.a.i. nr. 600/2005 pentru
aprobarea competentelor de gestiune a resurselor
509 umane ale ministrului administratiei si internelor,
secretarilor de stat, secretarului general si
sefilor/comandantiior unitatilor Ministerului
Clasificat
Ad m in istraiei si I ntern ___ __ -i
O.m.a.i. nr. 1256/10.04.2006 pentru modificarea O.m.a.i. nr. 1504/11,11.2006 privind
articolului 3 alineatul (1) din O.m.a.i. nr, desemnarea politistilor ca organe ale
510 484/14.01.2005 pentru aprobarea normelor de 17.11.2006 politiei judiciare, numirea promovarea si
. competenta privind riumirea, promovarea si .. eliberarea pOlitistilor in/din functiile
eliberarea pOlitistilor in/din functiile structurilor de . structurilor de politie judiciara si incetarea
I politie judiciara acestei calitati
511
O.m.a.i. nr. 1258/10.04.2006 pentru modificarea
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea si
functionarea camineior de garnizoana, caselor de
odihna si bazelor de pregatire aflate in
administrarea Ministerului Administratiei si
Internelor
O.m.a.i. nr. 1263/11.04.2006 pentru modificarea si '
512 completarea O.m.a.i. nr. 464/2004 privind acordarea
de arme de aparare si paza ca recompense
materiale politistilor/cadrelor militare dOin M.A.!._0
O.m.i.r.a. nr. 539/07.07 . 2008 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.i. nr.
287/2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
07.07.2008 si folosirea locuintelor de serviciu si de
interventie din administrarea Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
si functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si baz;elor de pregatire
si cazare aflate in administrarea
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare
O.m.a.i. nr. 1296/08.05.2006 pentru modificarea
O.m.i. nr. 30/2001 pentru aprobarea Normativului
513 privind asigurarea tehnica de autovehicule a
unitatilor Ministerului Administratiei si Internelor,
cu modificarile si completarile ulterioare
O.m.a.i. nr. 1304/13.05.2006 pentru modificarea
Normelor metodologice privind inchirierea u-nor
514 spatii aflate in administrarea Ministerului
Administratiei si IntElrnelor, aprobate prin O.m.i. nr.
246/2002
O.m.a.i. nr. pentru modificarea

515 O.m.i. nr. 340/2002 privind donatiile si
in M.A.1.
O.m.a.i. nr. 1306/15.05.2006 privind organizarea si
516 functionarea comisiei pentru verificarea indeplinirii
conditiilor de acordare a compensatiei lunare
pentru chirie cuvenita cadrelor militare in activitate
517
O.m.a.i. nr. 1313/26.05.2006 pentru modificarea art.
2 din O.m.a.i. nI'. 481/2005 privind constituirea si
atributiile Unitatii de Implementare a Proiectelor
Phare pentru administratia publica desfasurate la
nivelul directiei generale Unitatea Centrala pentru
Reforma Administratiei Publice din cadrul M.A.I.
O.m.i.r.a. nr. 600/01.09.2008 pentru
abrogarea prevederilor O.m.i. nr. 30/2001
pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnica de autovehicule a
unitatilor Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.a.i. nr.
222/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind inregistrarea si
radierea autovehiculelor si remorcilor
01.09.2008 apartinand unitatilor Ministerului -
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
IAnexa nr. 1 la O.m.a.i. nr. 579/2005 pentru
aprobarea normativelor de cheltuieli
privind intretinerea si functionarea
Iserviciilor publice comunitare pentru
evidenta si eliberarea pasapoartelor
simple si regim permise de conducere si
. .
inmatriculare a vehiculelor din cadrul -
institutiei prefectului
O.m.i.r.a. nr. 539/07.07.2008 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarEla Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.i. nr.
287/2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
07.07.2008 si folosirea locuintelor de serviciu si de
interventie din administrarea Ministerului
nternelor si Reformei Adminjstrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
si functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
si cazare aflate in administrarEla
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare
"",, m.a .. nr. . p m art.
4 din O.m.a.i. nr. 619 din 29.12.2003 pentru
518 infiintarea Comisiei pentru apUcarea prevederilor
O.m.a.i. nr. 1349/21.06.2006 pentru organizarea
519 Unitatii centrale pentru monitorizarea serviciilor
comunitare de utilitati . blice
O.m.a.i. nr. 1350/22.06.2006 pentru modificarea si
completarea Normativului tehnic privind inzestrarea
520 unitatilor M.A.I. cu nave, exploatarea si repararea
acestora aprobat prin O.tn.i. i1r. 1012/2000
O.m.i.r.a. nr. 666/02,12.2008 pentru
abrogarea prevederilor O.m.i. nr.
1072/2000 pentru aprobarea Normativuh.ii
nic privind inzestrarea unitatilor
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative cu nave, exploatarea si
02.12.2008 repararea acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare si O.m.a.i. nr.
1103/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind inregistrarea
navelor si mijloacelor plutitoare
apartii1and Ministerului Internelor si
O.m.a.i. nr.1364/29.05.2006 pentru modificarea si
521 completarea O.m.a.i. "r. 633/2005 privind .
coordonarea institutiilor si structurilor M.A.!.
Reformei Administrative
.m.a .. nr.
O.m.a.i. nr. 1366/30.06.2006 privind organizarea,
522 coordonarea si controlul activitatii de protectia
ncii in unitatile M.A.I.
O.m.a.i. nr. 1367/03.07.2006 privind acordarea
523 sporului lunar de dificultate personalului implicat
29.11.2006
25.08.2008
coordonarea de catre ministru, secretarii
de stat si secretarul general a institutiilor
O.m.i.r.a. nr. 499/25.08.2008 pentru
abrogarea O.m.a.i. nr. 1366/2006 privind
organizarea, coordonarea si controlul
activitatii de protectia muncii in unitatile
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative si pentru abrogarea
prevederilor Capitolului XII "Inspectia
muncii in domeniul relatiilor de munca"
din Ordinul ministrului administratiei si
internelor nr. 300/2004 privind activitatea
de management in unitatile Ministerului
Internelor si Reformei Administrative
direct in a icarea rilor i nr. ____ -+ _______________ 1
t------t; .m.a .. nr. pentru a
"Metodologiei cadru de organizare si desfasurare a
524 . .. t'tut"1 d
concursurilor de admitere In inS Ilie e
..
1 m a nr 1379/07.07.2006 privind accesul in sediul
525 . . .. .
central al M.A.I.
t------t; nr. 1 1.07.2006 modificarea
O.m.a.i. nr. 621/2005 privind imputernicirea
526 ordonatorilor de credite din unitatile M.A.I., cu
Clasificat
Clasificat
_____ ____ _______________
O.m.a.i. nr. 1385/14.07.20Q6 privind sustinerea
materiala a activitatilor cultural-artistice si sportive,
527 desfasurate in unitatile/institutiile MAI. si in
asociatiile si cluburile constituite in cadrul acest.ora

O.m.a.i. nr. 1386/14.07.2006 pentru modificarea


O.m.i. nr. 571/2.003 privind organizarea si
528 functionarea caminelor de garnizoana, caselor de
odihna si bazelor de pregatire si cazare aflate in
administrarea M.A.I.
m.a .. tir. pentru apro
"Regulamentului de aplicare a masUrilor de
529 protectie civila in unitatile Aparatului Central al
M.A.I., institutiile si structurile din
O.m.a.i. nr. 1392/25.07.2006 privind
530 profesionalizarea structurilor SUbordonate
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
O.m.a.i. nr. 1393/25.07.2006 pentru abrogarea
O.m.aJ. nr. 388/2.004 privind coordonarea actiunilor
structurilor operative, pe timpul executarii
misiunilor de ordine publica si a altor activitati
531 specifice, in mediul urban si rural si a I.m.a.i. nr.
589/2003 privind organizarea, conducerea si
desfasurarea activitati de patrulare a trenurilor de
calatori si marfa, cu efectivele speCializate ale
Poltiei si Jandarmeriei Romane
O.m.a.i. nr. 1 .07.2006 pentru modificarea
Normei de dotare cu mijloace tehnice si bunuri
532 materiale necesare structurilor administratiei
publice, aprobata prin O.m.a.i. nr. 559/2005, cu
:=-
ifi
.m . nr. n un
533 pentru operationalizarea Sistemului Informatic
.m . nr. pe
regulamentului privind sporurile pentru activitatea
desfasurata in conditii periculoase, conditii
534 periculoase sau vatamatoare, conditii deosebit de
periculoase, in conditii ce solicita o incordare
psihica foarte ridicata sau conditii deosebite
acordate personalului din unitatile sanitare ale
07.07.2008
O.m.i.r.a. nr. 539/07.07.2008 pentru
abrogarea O.m.i. nr. 246/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
inchirierea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare, O.m.i. nr.
287/2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind evidenta, repartizarea, inchirierea
si folosirea locuintelor de e r v i c i u si de
interventie din administrarea Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare si
. .
O.m.a.i. nr. 571/2003 privind organizarea
si functionarea caminelor de garnizoana,
caselor de odihna si bazelor de pregatire
i cazare aflate in administrarea
Ministerului Internelor si Reformei
inistrative, cu modificarile si
completarile ulterioare
Clasificat
O.m.a,i. nr. 1408/17.08.2006 pentru modificarea art.
2 din O.m.aJ. nr. 481/2005 privind constituirea si
535 atributiile Unitatii de Implementare a Proiectelor
Phare pentru administratia publica desfasurate la
. .
nivelul directiei generale Unitatea Centrala pentru
Reforma Administratiei Publice din cadrul M.A.1.

m.a; . nr. pentru
personalului MAI. abilitat sa constate contraventii
i sa aplice sanctiunile prevazute in anumite acte
536
O.m.a.i. nr. 1416/23.08.2006 pentru aprobarea
537 Metodologiei de organizare si desfasurare a
examenl,llui de absolvire a invatamantului postliceal
t---+
din
M :--:t:;:;::;;:=-:;-::-:::-=-:=-=-::--:-:-:-- ----,.....,.,..,...----+----+----------------1
.m nr. 141 .08.2006 n stabilirea unor
538 sp.ati.i in de
primire SI cazare a soliCitantilor de aZil avand
I de tr!:l

O.m.a.i. nr. 1418/25.08.2006 privind modificarea si
539 completarea O.m.a.i. nr. 300/2004 privind activitatea
de management resurse umane in unitatile M.A.L,
cu modificarile si completarile ulterioare
540
541
.M.a .. nr. ap
regulamentului de organizare si functionare a
Unitatii de Implementare a finantarii nerambursabile
acordate de la fondul de solidaritate al Uniunii
li comun nr, 1 .09.2006 pentru
operationalizarea bazei de date privind cazuistica
din domeniul combaterii traficului de persoane si a
542 O.m.a.i. nr. 1430/14.09.2006 pentru aprobarea
Man . lui de . uri PHARE MAI.
O.m.a.i. nr. 1434/15.09.2006 privind asigurarea
543 logistica a unitatilor, subunitatilor si formatiunilor
M.A.1. care nu dispun de structuri logistice pr:-oprii
O.m.a.i. nr. 1452/20 . .09.2006 privind organizarea
544 angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii cheltuielii
din bugetul propriu al ordonatorului principal de
credite
O.m.a.i. nr. 1456/25.09.2006 pentru modificarea si
545 completarea Anexei nr. 1 la O.m.i. nr. 440/2003
privind hranirea efectivelor MAI., in timp de pace
O.m.a.i. nr. 1463/27.09.2006 pentru modificarea si
546 completarea Ghidului carierei personalului
Ministerului Adminstratiei si Internelor aprobat prin
O.m.a.i. nr. 588/2005
O.m.a.i. nr. 1 pentru m carea si
completarea O.m.a.i. nr. 132/2004 pentru aplicarea
547 prevederilor legale referitoare la salarizarea
politistilor din M.A.I., cu modificarile si completarile
u
.m .. r.a. nr. pentru
abrogarea prevederilor O.m.a.i. nr. 1434
din 15.09.2006 privind asigurarea logistica
07.07.2008 a unitatilor, subunitatilor si formatiunilor
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative care nu dispun de structuri
O.m.i.r.a. nr. 411/04.03.2008 privind
organizarea angajarii, lichidarii,
04.03.2008 ordonantarii si platii cheltuielilor din
bugetul propriu al ordonatorului principal
de credite
12.05.2009
Clasificat
.m . nr. pentru
abrogarea unor ordine ale ministrului
. . .
administratiei si internelor, respectiva
unor prevederi cuprinse in ordine ale
ministrului. administratiei si internelor, din
Clasificat
O.m.a.L nI'. 1465/29.09.2il06 pentru modificarea si
548
completarea O.m.aJ. nr. 275/2002 pentru aplicarea
prevederilor legale referitoare la salarizarea
)ersonalului militar si civil din M.A.I.
O.m.a.i. nr. 1468/02.10.2006 pentru
549 O.m.i. nr; 340/2002 privind donatiile si
sponsorizarile in M.A.I.
o.m.a .. nr. 1470/06.10.2006 pentru mod ficarea
550
A '
nr. 1 la O.m.i.nr. 440/2003 privind hranirea Clasificat
efect: M, L in Urni '
O.m.a.i. nr. 1471/09.10.2006 pentru modificarea si
551
completarea I.m.i. nr. 83011999 privind raspunderea
materiala a militarilor pentru pagubele produse

. m.a.,. nr. 1479/16.10.2006 pentru
552
O.m.a.i. nr. 400/2004 privind regimul disciplinar al
personalului din Ministerul Administratiei si
Internelor
.
,
ro.m.a.i. nr. i'496iO'8. 1-:20'06 pentru aprobarea
553
Regulamentului de organizare si functionare a
Directiei pentru Politici Fiscale, Bugetare si

,
O.m.i.r.a. nr. 679/11.12.2008 pentru
abrogarea O.m.a.Lnr. 1502/2006 pentru
O.m.a.i. nr. 1502/13.11.2006 pentru aprobarea aprobarea Normelor metodologice privind
554 Normelor metodologice privind vanzarea unor 11.12.2008 vanzarea unor locuinte de serviciu aflate
locuinte de serviciu aflate in administrarea M.A.I. in administrarea Minis,terului Internelor si
Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare
Ia.m.a .. nr. i'504Hf: i'2'O'06 1-" ,v ne desemnarea
politistilor ca organe ale politiei judiciare, numirea
555 promovarea si eliberarea politistilor in/din functiile
structurilor de politie judiciara si incetarea acestei
:at
O.m.a.i. nr. 1507/17.11.2006 privind planul cadru de
cooperare intre Inspectoratul General al Politiei
556 Romane si Inspectoratul General al Jandarmeriei
Romane pentru indeplinirea in comun a unor
misiuni de mentinere a ordinii publice
.
O.m.a.i. nr. 1509/20.11.2006 pentru mo( ifiCa'i:ea
.
557
O.m.a.i. nr. 1185/2006 privind managementul
Clasificat
Programului Sistemului Integrat pentru Securitatea
It",vnll!!m!i de stai a
Ordin comun nr. 1514/21.11.2006 pentru aprobarea
.
558 programei privind eduCatia rutiera in institutiile de
invatamant prescolar, primar si gimnazial
O.m.a.i. nr. 1519/28.11.2006 pentru aprobarea
559
"Normelor metodologice privind utilizarea
chitantelor de amenzi contraventionale privind
..
O.m.a.i. nr. 520/28.11.2006 privind subordonarea
560 centrelor medicale judetene si din municipiul Clasificat , ,
Bucuresti
p.m.a .. nr.Z pr,vin(
O.m.a.i. nr. 1522/29.11.2006 privind coordonarea de
coordonarea de catre ministru, secretarii
.
561 Catre ministru, secretarii de stat si secretarul 01.06.2007
de stat si secretarul general a structurilor
general a instututiilor si structurilor M.A.I.
.
[Q.m.aJ. nr. pentru modifiCarea art.
562
5 din O.m.a.i. nr. 1396/2006 privind unele masuri
pentru operationalizarea Sistemului Informatic

O.m.a.i. nr. 1527/05.12.2006 privind acordarea
563 sporului lunar de dificultate personalului direct
implicat in aplicarea Legii nr. 10/2001
O.m.a.i. nr. 1529/08.12.2006 pentru aprobarea
564 Regulamentului-cadn,1 privind functionarea

m.a .. nr. 10/' 8. .21 .. inc aprobarea
protocolului-cadru si a actiunilor necesare pentru
predarea-preluarea de catre organele de specia
565 din cadrul unitatilor administrativ teritoriale a
atributiilor privind activitatea de executare silita a
sumelor reprezentand amenzi contraventionale

566
O.m.a.i. nr. 1532/19.12.2006 privind introducerea
armelor si munitiilor in camerele de corpuri delicte
Ordin comun nr. 1539/28.12.2006 pentru aprobarea
instructiunilor si aplicatiei informatice privind
567
aplicarea formulei de alocare a sumelor defalcate
din unele venitu'ri ale bugetului de stat si a cotelor
defalcate din impozitul pe venit pentru
bugetelor locale
568
O.m.a.i. nr. 1546/30.12.2006 privind descentralizarea
21.09.2007
O.m.i .. r.a. nr. 300/21.09.2007 privind
acl..vitatii de izare componenta Col ului M.I.R.A.
569
O.m.a.i. nr. 1548/30.12.2006 privind acordarea
sporului de c ficllitate
O.m.a.i. nr. 101/08.01.2007 pentru modificarea si
completarea Anexei la O.m.a.i. nr. 600/2005 pentru
.
570
aprobarea Competentelor de gestiune a resurselor
umane ale ministrului administratiei si internelor,
secretarilor de stat, secretarului general si
sefilor/comandantilor unitatilor M.A.I.
nr.""87: pentru
O.m.a.i. nr. 109/11.01.2007 pentru modificarea
abrogarea unor ordine ale ministrului
O.m.a.i. nr. 343/2002 privind organizarea si
administratiei si internelor, respectiva
571 desfasurarea examenelor de cariera, precum si a 12.05.2009
unor prevederi cuprinse in ordine ale
,
examenelor de admitere si de absolvire a cursurilor
ministrului administratiei si internelor, din
de cariera, cu modificarile si completarile ulterioare

O.m.a.i. nr. 119/17.01.2007 privind circulatia si
572
termenele documentelor din domeniul. resurselor
umane care intra in competenta conducerii
Ministerului Administratiei si Internelor
O.m.a.i. nr. 121/18.01.2007 pentru modificarea si
completarea O.m.a.i. nr. 275/2002 pentru aplicarea
573 prevederilor legale referitoare la salarizarea
, personalulUi militar si civil din M.A.!., cu
modificarile si corn letari le ulterioare
ro.m.a. nr. 122/'18.01.2007 pentru s
completarea O.m.a.i. nr. 132/2004 pentru aplicarea
574 prevederilor legale referitoare la salarizarea Clasificat
politistilor din M.A.I., cu modificarile si completarile

O.m.a.i. nr. 129/23.01.2007 pentru modificarea
575
O.m.a.i. nr. 132/2004 pentru aplicarea prevederilor
CJasificat
legale referitoare la salarizarea politistilor din M.A.I.,
,
cu modificarile si completarile ulterioare
,
O.m.a.i. nr. 135/31.01.2007 pentru modificarea si
576 completarea O.m.a.i. nr. 621/2005 privind
imputernicirea ordonatorilor de credite din unitatile
M.A.I., cu modificarile si completarile ulterioare
577
O.m.a.i. nr. 136/31.01.2007 pentru modificarea
O.m.a.i. nr. 1118/2005 pentru aprobarea "Normelor
privind depunerea si solutionarea cererilor
personalului M.A.I. pentru acordarea concediului
pentru cresterea copilului, a inderi'mizatiei sau
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru
copii, prevazute de Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 148/2005"
O.m.a.i. nr. 137/31.01.2007 pentru modificarea si
completarea O.m.a.i. nr: 343/2002 privind
578 organizarea si desfasurarea examenelor de cariera,
precum si a examenelor de admitere si de absolvire
a cursurilor de cariera
O.m.a.i. nr. 148/16.02.2007 pentru completarea
Anexei la O.m.a.i. nr. 600/2005 pentru aprobarea
competentelor de gestiune a resurselor umane ale
579 ministrului administratiei si internelor, secretarilor
de stat, secretarului general si
sefilor/comandantilor unitatilor M.A.I., cu
modificarile si completarile ulterioare
580 O.m.a.i. nr. 153/19.02.2007 privind depunerea si
gestionarea declaratiilor de avere in cadrul M.A.I.
I.m.a.i. nr. 155/21.02.2007 privind investigarea
581 evenimentelor de aviatie produse cu aeronave
1-----4.::.a artinand M.A.I.
O.m.a.i. nr. 157/22.02.2007 pentru completarea
582 Regulamentului privind organizarea si functionarea
Colegiului Ministerului Administratiei si Internelor,
aprobat prin O.m.a.i. nr. 569/2005
O.m.a.i. nr. 161/23.02.2007 pentru modificarea si
583 completarea Instructiunilor nr. 229/2002 privind
scoaterea din functiune, valorificarea si casarea
bunurilor, in unitatile M.A.I.
Ordin comun nr. 162/26.02.2007 privind procedura
efectuarii verificarilor in cazul declararii furtului,
pierderii sau distrugerii pasaportului european
584 pentru arme de foc in strainatate sau a altor
documente de calatorie in care sunt inscrise armele
si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul
Romaniei
O.m.a.i. nr. 167/05.03.2007 pentru aprobarea
585 metodologiei privind elaborarea normelor si
tabelelor de inzestrare cu armament, mijloace
tehnice si materiale necesare unitatilor M.A.I.
12.05.2009
30.06.2008
21.09.2007
30.07.2009
Clasificat
O.m.a.i. nr. 87/12.05.2009 pentru
abrogarea unor ordine ale ministrului
administratiei si internelor, respectiva
unor prevederi cuprinse in ordine ale
ministrului administratiei si internelor, din
domeniul resurse umane
O.m.i.r.a. nr. 525/30.06.2008 privind
abrogarea O.m.a.i. nr. 153/2007 privind
depunerea si gestionarea declaratiilor de
avere in cadrul M.I.R.A. si a unor
prevederi din O.m.i. nr. 451/2003 privind
conflictul de interese, incompatibilitatile si
declaratiile de interese ale personalului
M.I.R.A.
O.m.i.r.a. nr. 300/21.09.2007 privind
componenta Colegiului M.I.R.A.
O.m.a.i. nr. 168/30.07.2009 pentru
abrogarea Instructiunilor ministrului de
interne nr. 229/2002 privind scoaterea din
functiune, valorificarea si casarea
bunurilor in unitatile Ministerului
Administratiei si Internelor
>.m.a .. nr. 168/06.03.2007 pentru mod flcarea si
completarea O.m.a.i. nr. 132/2004 pentru aplicarea
586 prevederilor legale referitoare la salarizarea Clasificat
politistilor din M.A.I., cu modificarile si completarile

_.m. nr. pen tru
Anexei 1 la O.m.a.i. nr. 569/2005 privind
587
componenta si regulamentul de organizare si
21.09.2007
O.m.i.r.a. nr. 300/21.09.2007 privind
functiohare ale Colegiului Ministerului componenta Colegiului M.I.R.A.
Administratiei si Internelor, cu modificarile si
pentru aprobarea
588 Regulamentului de organizare si functionare a Clasificat
IOirectiei pentru Zone Asistate si4i,utor de Stat
O.m.a.i. nr. 175/09.03.2007 priv nd act vitatea ( e
589 planificare structurala si management organizatoric Clasificat
in unil:atile MAI.
O.m.a.i. nr. 117/15.03.2007 pentru modificarea
O.m.a.i. nr. 190 din 22.04.2004 privind organizarea si
590
desfasurarea activitatii de primire, evidenta,
examinare si solutionare a petitiilor, precum si de
primire a cetatenilor in audienta, in structurile
M.A.I., cu modificarile si completarile ulterioare
Ia.m.a .. nr. 92, 8.05T009 pentru
O.m.a.i. nr. 178/15.03.2007 privind asigurarea abrogarea O.m.a.i. nr. 178/2007 privind
591 publicitatii atributiilor secretarilor de stat si a fiselor 18.05.2009 asigurarea publicitatii fiselor posturilor de
posturilor de conducere din M.A.1. conducere din Ministerul Administratiei si
Iintem
O.m.a.i. nr. 179/15.03.2007 privind abrogarea
592
O.m.a.i. nr. 985/2005 pentru stabilirea armelor,
serviciilor si specialitatilor militare pentru care
barbatii trebuie sa aiba serviciul militar indeplinit
nr. 679/11.12.2008 pentru
O.m.a.i. nr. 185/29.03.2007 privind modificarea si abrogarea O.m.a.i. nr. 1502/2006 pentru
completarea O.m.a.i. nr. 1502/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
593 aprobarea Normelor metodologice privind vanzarea 11.12.2008 vanzarea unor locuinte de serviciu aflate
unor locuinte de serviciu aflate in administrarea in administrarea Ministerului Internelor si
M.A.1. Reformei Administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare
O.m.a.i. nr. 191/16.04.2007 pentru completarea
Anexei nr. 5 la O.m.a.i. nr. 190/2004 privind
organizarea si desfasurarea activitatii de primire,
594 evidenta, examinare si solutionare a petitii lor,
precum si de primire a cetatenilor in audienta in
structurile Ministerului Administratiei si Internelor,
cu modificarile si completarile ulterioare
).m.a.i. nr. 202/07.05.2007 pentru aprobarea
595
tarifelor de producere si valorificare a placilor cu
numere de inmatriculare pentru vehicule rutiere si a

O.m.a.i. nr. 205/10.05.2007 pentru completarea
596
O.m.a.i. nr. 1520/2006 privind subordonarea
Clasificat
centrelor medicale judetene si din municipiul

597
O.m.a.i. nr. 206/10.05.2007 pentru modificarea art. 1
alin. (1) lit. a) al O.m.a.i. nr. 1527 din 05.12.2006
m.a. nr.
Metodologiei privind producerea, gestionarea si
598 rificarea placilor cu numere de inmatriculare,
fabricate in atelierele zonale din structura Directiei
Regim Permise de si Inmatriculare a
O.m.a.i. nr. 213/29.05.2007 privind procedurile de
599 solicitare si alocare a resursei de aviatie in
Ministerul Internelor si Reformei Administrative
O.m.a.i. nr. 218/01.06.2007 priVind coordonarea de
600 catre ministru, secretarii de stat si secretarul
general a structurilor si unitatilor subordonate
Q.rn.a.i. nr. 225/12.06.2007 privind constituirea
601 Comisiei de Dialog Social la nivelul Ministerului
Internelor si Reformei Administrative
O.m.a.i. nr. 233/25.06.2007 privind .desfasurarea
602 orelor de educatie rutiera in prescolar,

nmar SI
O.m.a.i. nr. 240/28.06.2007 privind aprobarea
603 Nomenclat6rului Arhivistic al Aparatului Central al
Ministerului Internelor si Reformei Administrative

15.04.2010
06.04.2010
05.02.2009
m.a nr. 93/15.04.2010 pentru
brogarea O.m.i.r.a. nr. 213/2007 privind
procedurile de solicitare si alocare a
resursei de aviatie in Ministerul
Internelor
O.m.a.i. nr. 010 privind
coordonarea de catre ministru, secretarii
de stat si secretarul general a structurilor
O.m.a.i. nr. 726/05.02.2009 privind
constituirea Comisiei de Dialog Social
Clasificat
Nr.
crt.
1
1.
2.
3.
4.
Titlul ordinului,
2
O.m.a.i. m. 438 din 03.04.2008 pentru
modificarea O.m.a.i. nr. 132/2004
pentru aplicarea prevederilor legale
referitoare la salarizarea
din M.A.I., cu
ulterioare a O.m.ai.
nr. 272/2002 pentru aplicarea
prevederilor legale referitoare la
. s1lirizarea personalului militar civil
din M.A.I., cu
cor ulterioare
O.m.a.i. m. 493 din 22.05.2008 pentru
modificarea completarea O.m.a.i.
m. 132/2004 pentru aplicarea
prevederilor legale referitoare la
salarizarea din M.A.I., cu
ulterioare
a O.m.a.i. m. 275/2002 pentru
aplicarea prevederilor legale ,
referitoare la salarizarea personalului
militar civil din M.A.I., cu
ulterioare
O.m.a.i. nr. 394 din 24.0l.2008 pentru
modificarea completarea art. 48 din
O.m.a.i. nr.300/2004 privind
activitatea de management resurse
umane n M.A.I., cu
, )Ie il,. ulterioare
O.m.a.i. nr. 680 din 11.12.2008
pentru modificarea abrogarea unor
prevederi ale O.m.a.i. nr. 30012004
. 2004 privind activitatea de
A
management resurse umane In
. 1 M.A.I.
Numele functia

semnatarului
,
3
.fIANDAVID

mInIStru
CRISTIAN DAVID
mirtistru
CRrSTIAN DAVID
miriistru
;TIAN DAVID
ministru ,
Anexa nr. 2
Numele
Data din
celui care a avizat .
.,.", .. ho .. l",n", la", .. ", VIgoare
p",uu u
4
Directorul genera
al Generale
Juridice
Directorul general
al Generale
Juridice
Directorul general
al Generale
Juridice
Directorul general
al Generale
Juridice
5
01.10.2008
01.10.2008
Anexa nr. 3
ORDINUL
J\UNISTRULUI INTERNELOR SI REFORlVIEI ADMINlSTRi\ TIVE
,
N 38din 03. 8
pentru modificarea Ordinului ministrului internelor
. nr. 132/2004 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la
salarizarea din Ministerul Inte.rnelor, cu
ulterioare,. a Ordinului ministrului
internelor nI'. 275/2002 pentru aplicarea prevederilor
legale referitoare la salarizarea personalului militar din
lVlinist erul Internelor, cu
ulterioare
Avnd n vedere prevederile Guvernului nr. 38/2003 . privind
salarizarea alte drepturi ale prin Legea nr. 353/2003, cu
ale Legii nr. 138/ 1999 privind salatizarea
. , . .
alte drepturi ale personalului militar din publice de
. .
mdine precum acordarea unor drepturi
personalului cvil din aceste cu ulterioare;
.
n temeiulart. 7 alin. (4) din de a nr. 3012007
privind organizarea Ministerului Internelor Reformei
Administrative, cu prin Legea ilr. 15/2008 ,

i'v'hnistru1 1l1temelor si reformei admiriistrative emite

ORDIN:
Articolul 1 - Subpul1ctul 14.1 . din anexa DJ. 1 la: Ordinul mini strului
internelor m . 132/2004 pentru aplicarea prevederil or legal e refeTitoare la

salari zarea di n l'v1inisterul Intem.elor, cu
le ulterioare, se astfel: .
"14.1. Pentru atragerea personajului, din cadrul
\linistel" ului Internelor Reformei Admini str2lti\/e, din Covasna
Ffargll ira, de un spor cle 20 % calculat la salariul de
}, .. rtieohll II - Subpunctul 16.1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei
si internelor nr. 275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la
salari7Clloea personalului militar si civil din Ivlinisterul Administratiei si Internelor,
cu modificaril e si completarile ulterioare, se modifica astfel:
,
" 16.1. Pentru atragerea personalului, cadrele militare n activitate, gradatii si
soldatii voluntari si personalul civil din cadrul unitatilor Ministerului Internelor si
", .'
Refonnei Administrative, din judetele Covasna si Harghita, beneficiaza de un spor
. - . . ;.
de 20 % calculat la solda lunara, respectiv la salariul de baza.".
. .'
, '
Articolul III .- Prezentul ordin intra n vigoare ncepnd cu data de 04. 0'7.2008
t MINISTRUL JU ADMINISTRATIVE
ORDINUL
MINISTRULUI INTERNELOR REFORMEI ADMINISTRATIVE
Nr. 4 <J;) din 22.05'.2008
pentru modificarea completarea Ordinului ministrului
internelor nr.132/2004 pentru aplicarea prevederilor legale' referitoare la
salarizarea din Ministerul Internelor, cu
ulterioare, a Ordinului ministrului
internelor nr.275/2002 pentru aplicarea prevederilor
legale referitoare la salarizarea personalului militar civil din Ministerul
. .
Internelor, cu ulterioare
Avnd n vedere prevederil e Guvernului nr. 3S12003 privind salari zarea
alte drepturi ale prin Legea nr.3S3/2003, cu le
ulterioare, Legii nr. 138/1999 privind salari zarea alte drepnlri ale personalului militar elin
publice de ordine precul11
aCQrdarea unor drepruri personalului civil din aceste cu
ulteri oare ale avizului Ministerului Muncii , Familiei de
m.1320/PPI22.04.2008;
"
In temeiul art. 7 alin. (4) din de a Guvelllului 01'. 30/2007 privind
organizarea Ministerului Internelor Reformei Administrative, cu
prin Legea nr.1S/2008,
Ministrul internelor si reformei administrative emite
>
ORDIN:
Articolul 1 - Ordinul mini strului internelor nr. 132/2004 pentru apl icarea
prevederilor legale referitoare la salari zarea din Mini sterul Admini stratiei
Internelor, cu ulterioare, se astfel:
1. Lit. c) de la subpull ct ul 15.1 din anexa m.1 se va avea cuprins:
"c) Pentru din cadrul centrel or medi ca le ale municipi ului
prin note-rapo11, vjzate peTitru control financi ar preventiv propriu de organele de speci alitat e
proprii, aprobate de structuril or le sunt subordonate;"
2. LiLg) de la subpull ctu l 15. 1 el in m.1 se va avea ClIprlJlS:
.,g) Pentru senetarii de stat, secretarul general, adj un ctul Depart amentului ord ine
secretal-ii general i inspectorul general al romne.
inspectorul ge neral al pol it iCI ele direct iil or gellerale din
aparatu l central , Corpului ;:1I care JlI cal itat ea de
Ndnn:.ltnr i tertiari de credite atlat i ll tinQnyarea J ordonatoru tui jJrI ll cipJ I cle credi te( cu
excepti a sanitare) . din buget ul propriu al orclonatorului
princi pal de credit e, di rectorul general al comerciale" COMI('[:\\ " S.A. pentru cei
aflari n state It" Di ei Generale Management ResLlt5e Umane ca i in afara Mi Il iste rul ui
Int ernelor Reformei Admini strative. prin nute-raport, lltocmite de Direct ia
Management Resurse Umane aprobate de mini stru, secretarii de
stat salI secretarul general, potrivit de c:oord olare stahilire prin Ordinul mini strului
interne lor refOrmei admiJ1i stmti ve nr . .2 l Sn007 pri vind coordonarea de 111 ill rstru.
secretarii de stat secretat'ld,general a subordonate:"
3, Lit,l1) de la subpull cti.d 15.1 din anexa nr.1 Se va avea cuprin s:
"h) Pentru din cadrul aparatului central din celelalt e
din bugetul propriu al ordonatorului principal de creclite, prin note-raport , ntoclnite de
structurilor res pective, vizate pentru control financiar jxeventi v propriu de
aprobate de mini sJru, sec.retarii de stat sau general, potrivit
cle coordonare stabllite prin Ordinul internelor reformei
admini strative nr. 2 18/2007 pri vind cOQrdonarea de l11ini stl'1l, secretari i de stat secretarul
general a 'structurilor subordonate;"
4. ArticQlul 17 din anexa nr.J O ordin se va avea cuprins:
" AIt.17 - Sporurile stabilite n la an. 1S se CLi
timpul ct personalul respectiv a lucrat n astfel de la locuril e de n
prezentul I:egulament a fondul de timp lunar, calculat la zil ele n raport de
regimul zilnic de lucrU (8,7,6 ore, caz).
,
In n care programului de lucru, orelQr lucrate n astfel de
fondul de timp lunar, suma orelor respecti ve se poate
aCorda n lu ni Le cnd orei e suplimentare sunt compensate t u timp 1 i ber
a prin aceasta suma procentului de spor din luna cnd se face plata

Cuantumul sporului se prin aplicarea Gotei de spor (procent) asupra
salariului de timpului efect iv lucrat la locuril e de n
prezentul regulament.
Structura efectueaza pl ata sporuri lor n baza lunare
primite, 111 care se timpul efect iv I.ucrat cle fi ecare la locurile de
n prezentul n mod distinct pentru orele lllcrate in program ll O1.1"lal ele
. .
orele ILlCl' ate peste programul normal de lucru,la clata salariil or.
se cle compalii mentului clin care fac pane pej"s oanele cu
drept la spor persoana care le care se aprt'lbQ de
solidar' de exactitatea elatelor consemnate. [n acest scop, la fie ca re loc de
tn:buie ex i:> le documente primare prin care se timpul efectiv IUCI'at n condi (iile cit'
[111,.1I1C<1 ce dau dreptul sporurilo!" in prezentu l regulamen1 (ordinE' de se rviciu,
f i cl e parcu rs. conci ici de bonuri de lucru , registru cit-
et c.) .
,
In 111 ca re unele categor ii cl e persona l. spec ill cu lui a(li se
la ::;::ni ma i Jlu lte locuri de n anese lc la prezentul \ ' \) 1'
primi Li l1 Sii1 f:,fl lr spor, anume c.: 1 mai mare."
Articolul II - Ordinul ministrului internelor nr. nSfJ002 pentru
aplicarea prevederilor referit oa re la salarizarea persOJ'wllllui l1lilitar civil din Mi nisterlll
Internelor, cu ulterioare, se astfel:
1. Lit.8) de la SUbPllllctul17.1 din anexa nr.1 se va avea cuprins:
"a) Pentru personalul mil itar civil din cadrul Inspectoratul ui General 01 Jandarmeriei
Romne, Inspectoratului General pentru de Inspectorat ului de Aviatie al
Mini sterului Internelor Refo1111ei Administrative, precum din subordonate acestora,
prin note-rapo11, vizate pentru control financiar preventi v
prOprii , aprobate de ordonatorii secundari de credite;"
.
proprIu de organele de speci;ilitate
2. Li t.c) de la SUbPUllCtul 17.1 din anexa nr.l se va avea cuprins:
"c) Pentru personalul civil din cadrul centrelor medicale ale municipiului
prin note-raport, vizate pentru control flllanciar preventiv propriu de organele de
specialitate proprii, aprobate de structurilor le sunt subQrcl onate;"

3. Lit.g)de la subpunctul 17,1 din anexa m.1 se va avea cuprins:


"g) Pentru inspectoml general al j anclal111eriei romne, inspectoml general al
Inspectoratului General pentru de al Inspectoratului de
al Ministerului Internelor Reformei Administrative, comandantul Come11duirii Garruzoanei
a Ministerului Internelor Reformei Administrative pentru cei n statele
Generale Management Resurse Umane ca in afara Ministerului Internelor
Refonnei Administrative, prirl note-raport ntocmite de Management Resurse
Umane aprobate de secretarii de stat sau secretarul general,
potrivit de coordonare stabilite prin Ordinul mini strului internelor reformei
administrative m.21 8/2007 privind coordonarea de ministru, secretarii-'de stat secretat'ul
general a structllril or subOrdonate;"
4. Lit.h) de la subpul1ctul 17.1 din anexa m,I se va avea cuprins:
,, 11) Pentru personalul militar civil din cadru l aparatul ui central din ce lelalte
diJl bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, phn ll ote-rapolt ntocmite de
st ructu ril or respective, vizate pentru control fin anciar preventi v propriu de Directia
Financiar;) , aprobate de mini stru, sec retarii de stat sau secretarul general. potri vit
de coord onare stabilire prin Ot'dinul I"rl inistrul ui interne lor reformei
admin islrative 111'. 118/2007 privind coordonarea de mini stru , secretari i
!.!enerzd a structuri lor si subordonate:"'
'- >. '
de stat si secretarul

." Lita) ele la subpul1ctul 29.4 din anexa m. 1 se modific5 "3 a\'ea cuprins
., 3) pentru personalnl din aparatu l propriu al In speclor::nulu i de . ..\vimie al jVli nisterului
Internel or Reformei Administrati ve din apamtul propriu al Inspectoratului General ::t I
Janda1111eriei Romane - adjunctul Departamentului ordine
6. Lit.d) de la subpunctul 29.4 din anexa m.I se va avea cuprins:
"d) pentru personalul din subordonate Inspectoratului general al Jandarmeriei
Romne Inspectoratului general pentru de - inspectori lor generali ai cel or
inspectorate, iar pentru personalul din subordonate Inspectoratului de al
Mil)isterului Internelor Reformei Admini strative - al inspectoratului. "
7. Articol ul 19 din anexa m.l O la ordin se va avea cuprins:
"Art. 19 - Sporurile stabilite n la art.I7 se cu
timpul ct personalul respectiva lucrat n astfel de la locurile de n
prezentul regulament a fondul de timp lunar, calculat la zilele in raport de
regimul zilnic de lucru ( 8, 7, 6 ore, caz).
A
In n care programului de lucru, orelor lucrate n astfel de
fondul de timp lunar, suma orelor respective se poate
acorda in lunile cnd orele suplimentare sunt compensate cu timp liber
a prin aceasta suma procentului de spor din luna cnd se face plata

Cuantumul sporului se prin aplicarea cotei de spor (procent) asupra soldei
lunare (salariului de timpului efectiv lucrat la locurile de
n prezentul regulament. Sporul se lunar, pentru luna
Structura financiar - plata sporuri lor n baza lunare
primite, n care se timpul efectiv lucrat de fiecare la locurile de
n prezentul regulament, n mod distinct pentru orele lucrate n program normal de
lucru orele lucrate peste programul normal de lucru.
se de compartimentului din care fac parte persoanele cu
drept la spor persoana care le care se de comandant,
solidar de exactitatea datelor consemnate. In acest scop, la fiecare loc de
trebuie existe documente primare prin care se timpul efectiv lucrat in de
ce dau dreptul sporuri lor n prezentul regulament (ordine de serviciu,
, foi de parcurs, condici de bonuri de lucru, registru de a
etc.) .
A
In n care unele categorii de personal, specificului se
la sau mai multe locuri de n anexele Ia prezentul regularnent, acestea vor
primi un singur spor, anume cel mai mare."
Articol ul III - Prezentul ordin n vigoare ncepnd cu data de 01 iunie 2008.
MINISTRUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
,
j
,' " '1
'- . .
T I . ,.::;.1'
!
, .
I
,
,
f
., .......... i
_. " '- --
ORDINUL
MINISTRULUI INTERNELOR REFORMEI ADMINISTRATIVE
Nr. 24 .01.2008
pentru modificarea completarea art. 84 din Ordinul ministrului
internelor nr. 300/2004 privind activitatea de management resurse umane n
Ministerului Internelor Reformei Administrative, cu
ulterioare
A vnd n vedere prevederile Legii llf. 360/2002 privind Statutul cu
ulterioare ale Legii llf. 8011995 privind Statutul cadrelor
militare, cu ulterioare;

In temeiul art. 7 alin.(4) din de a Guvernului nr. 30/2007
privind organizarea Ministerului Internelor Reformei Administrative,
emit
ORDIN:
Articol unic - litera e) a articolului 84 se introduce o lit. el) , cu
cuprins:
" el) pentru (similari) ai ai au calitatea
de ordonator de credite din a ordonatorului principal de credite,
se ntocmesc se de ordonatorul ar de credHe. "
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR REFORMEI ADMINISTRATIVE
ORDINUL
MINISTRULUI INTERNELOR REFORMEI ADMINISTRATIVE
Nr. 6'80 din 11., Q... 2008
pentru modificarea abrogarea unor prevederi ale Ordinului ministrului
internelor reformei administrative nr. 300/2004 privind activitatea de
management resurse umane n Ministerului Internelor
Reformei Administrative
Mihistrul internelor reformei administrative,
Avnd n vedere prevederile Legii nr. 360J2002 privind Statutul cu modificarile
ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
ulteriopre, ale Legii nr. 84/1995, cu ulterioare, ale Legii nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu ulterioare, ale Legi i nr.
188/1999 privind Statutul publiCi , cu ulterioare, ale
Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea alte drepturi ale cu
ulterioare, ale legii nr. -138/1999 p'rivincj ?alarizarea' drepturi ale personalului militar din
publice de ordine precum acordarea Li nor
drepturi salariale personalului cOhtractual <;lin aceste cu ulterioare ale
Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor
umane in
Lund act de publicarea n Monitorul Oficial al Romniei , partea 1, a Ordinului ministrului internelor
reformei administrative aQtivitatea de management resurse umane n Mihisterului
Internelor Reformei Admini trative, - '. .

In temeiul art. 7 alin. (4) din de a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea Ministerului Internelor Reformei Administrative Cu
prin Legea nr. 15/2008, emit
O RO I N
Art. 1 - Titlul Ordinului ministrului internelor reformei admihistrative nr. 300/2004 privind activitatea
de management resurse umane n Ministerl,Jlui Internelor Reformei Administrative se
va avea cuprins:
"Ordinul ministrului internelor reformei administrative nr. 300/2004 privind unele specifice
domeniului resurse umane n Ministerului Internelor Reformei Administrative".
Art. 2 - Art. 194 se va avea cuprins:
"Art. 194 - Anexa nf. 6 face parte din prezentul Ordin".
Art. 3 - Cu data n vigoare a prezentului Ordin, se art. 1-74, 133-156, 195-197 precum
Anexele nf. 1-5 nr. 7.
Art. 4 - Prezentul Ordin n vigoare la data de) O.o.t..2fJ05
MINISTRUL INTERNELO
CR
-, -
, .


Pagina 1 din 2
ORMEI ADMINISTRATIVE
O