Sunteți pe pagina 1din 352
·. - Or. li I COOIM AI Il 83 . CA N OA NELE .
·.
-
Or.
li I COOIM AI Il 83
.
CA N OA NELE .
I
BISERICII ORTODOXE
IN SO ŢITE de
COME NTARII
.
.
VOL II, PAR TEA !.
( CA NOA NELE S INOA DEL OR
L O CAL E)
TRA D UCER E F A CU TĂ
D E
.
[ .lII CO lRf POPOU IC I
UROS KOUIIICICI
P~~fraor la Ac ed e rule
l eo logl cl!i din
şi
p
r o t ct er eul
o r to do x aă rbesc
al
Arad.
Ara duluI.
A RAD
'"l"ip o g r a f i a
D
ie
c
e
z
a
19 3 4 .

Prefaţă.

Aut orul operei pre z ente,

N. Mila ş, are

la

Înc epu tul vo-

care s e c om enta riil e can oanel or sl no a de lo r e cumenice ş i lo cal e şi î n tre

lumului Il o p refaţă scurtă, in

birea Între

arată d e ose

c ome ntariil e

c ano anelor

S fintilor

P ărinţi. De spre această

de os e bire

s 'a

v or bit şi la

pag, 6 şi 49

d in

pa rtea 1

a

vo

lum u lui

1 al ac estei tradu ceri. Ap oi s pre complectarea celor s puse Ia

pa g ,

141 -14 8

din

part ea

1

al

volumului 1 de spre

c ano anel or

Bis ericii

ediţiile

o rtodox e. autorul

tipărirea

v olumul ui 1 al oper ei

menţ ioneaz ă că după

s ale a ap ărut

in L ipsea lu-

c rarea ln titu la t ă r D ie

Kan o"' es de"

wle htlflst e "

a lttcirc ţi­

Hch e n. Oonoitten "e bst d e" .apostot tsctien. Kallones v an D,',

F r lcdr l ch E auelrert, 1896 (Ca noanele celor mai im portante

sinoade a le B isericii vechi Împreună cu can oan ele apostolice

d

e Dr. Fr t ed rich i.Lauch ert) , A ceastă lu crare conţine, afară de

o

i ntroducere

[p a g, VII -XX X ), c ar e tratează d e spre c an aane

d espr e sin oad ele r es pec ti ve.

t extul can aane l or

şi

l or . si noa âe

răs ăritene şi apusene : d ela

E loira (a.

306),

u rmă to

a

r

ArIe s

(a, 3U),

AncilO (a . 314). Neocesarea (a.

314 -

32 5). Antiohia (a . 360 -3 65),

(a. 341).

Sardlca . (a . 343 ' sau 344),

Loodiceia

Gan gra (a . 362- 370),

Constantinopol (a . 381). Efes (a, 4311.

, Calcedon

(a.

451),

Constantin opol

(a , 691-692).

Nicela

(a ,

'

787),

Cari agina 1 ( a. 345 -3 4 8 ) ,

Carta gina li

( a . 387 -390

),

" Caria gina 1Il

(a.

, 397), Saragosa

(a.

380) ,

T oledo

(a. 400 ),

V al ence

( a :

37 4)

, N ime s

(a .

3 94),

şi T urin

( a .

4 01) .

Text ul

c ano anelor si noadelor

r ăs ăritene este

r eprodus Î n

limba gr

'ceasc ă, iar al

cel or dela sinoadele apu sene În

limb a latin ă ,

ă, iar al cel or dela sinoadele apu sene În limb a latin ă , .

. C omentar ii nu ore această lucrare .

r-

D

e

Câ nd s' a

*

tipărit vo l umul 1 01 tradu cerii

ze n te a u a p ărut şi l a n oi dou ă lu'crăr i Î n a ce st

eptului

dr

t

ec t

şi

can onic

şi anume:

I,

1)

F., . C . Dron,

A p osto tice,

in tC1 'P ret a r e,

Can oanel e

o p erei p re- d om eniu a l Ca noa nel e,

B u cureşti,

,

,

I

IV

e ditia

1

tn

19 32 şi editia

li in

1 933 ,

şi 2)

Piâa tto n. Cit m'ân -

d U ÎI -e lIoud şi Mlcut, -! ele Armimanel,-/tul Z osima

TtJ" lIid

ş! Lc on oon. St ac r of or Haratasnbie Pop es cu, Bucureşti, 1932.

276 pagini textul românesc al ce ·

C ea

dintâi

c

o

n

ţin e

pe

lor 8 5 ca naane ap ostolice, insoţite de comentarii, cari uneori

s unt

foarte în tinse . Autorul intenţionează să publice

în urmă­

.t oarele două vo lume şi , Ioale celelalte canoaTie cu comentarii - In prefata editiei prime, aşa Cum s'a modifical în editia a

două, aui o rul sspune la l ucrarea sa a luat de lui N . Milaş şi .Jstorta sinoodelor: de C. J ; . H

co ns u ltat . ş i mult. alte lucr ări. , române şi, străine; O apre-

ciere m ai deiailatădespre

în revista

, B is e ri c a Orlodoxli Românli". , anul LI. Bucureşti,

aceastălu crare subs,minatulapublicai

bază o pera ei ele, dar a

1933 , Nr, 11 -12, pag. 565-578. Aici observăm că şi în editia

a

doua

câteva ' aba t . ri

g rave dela doctrina

gă sim

ortodox ă,

, ma i ales in locurile. unde autorul doreşte sil scoală la iv ea lă

.unele

erori presupuse ale lui Milaş. Aceste abateri ' se dato-

resc, prob abil. inlluenţeilucrărilor apuseTle consulta te. Astfel

la pug. 9] -94

-

meniciiătii. Aceasta constitue chiar o ab atere d e ,caracter

schizm atic,

t ine- să rămână în cadrul doctrinei ortodoxe , deoarece este inadmisibil 'ca un membru al cIerului ortodox, care ocupa un loc de frunte chiar într'un organ , central de conducere , al Bi- s ericii noastre , proîeseze 'şi să 'orooage păreri schizmatice.

locul

se deneagă canoanelor sinodului

Constantinopol

local întâiu

ecu·

dacă

'al · doilea dela

din ' a. 861 caracterul

pe care autorul

va trebui o retracieze,

, ' O pera; cealaltă, Pidalionul",

are

la început.

în

preîeţelor d in

.P id a lionul

oechiu, o ' prelată scrisă

d e

P .

S t.

Sa

• cuvânt înainte "

al autorilor, Apoi

traducere românească: insoţite de t âlcuiri. Canoane-

le su nt aşezate în c apitole după materii , aşa că in J iferit ele capitole se giisesc, în ordine cronologică. toale canoanele, de

P. Sf

Sale Arhier eul

Ghenattie,

Episcopul Buzăului, un

Tit

.cuo ânt " al

Targovlşteannl şi un .

pe 484

pagini conţine textultuturor conoc .

n elor în

ori ce p ro v e n ie n ţă, c ari s e refer ă la ace/aş ob i ect . In

n o uă o râ nduire

litaiea acestei lucrări. Traducerea textului canoan elo7' nu s 'a transcris din Ptdalionui uechiu, ci autorii ne dau o traducere

n ouă, care . , pe

canoanelor

'con s isi ă în

prima ' lini e

a ceasl ă

o ri gi na

a

lângă noua or ânduire a ' canoanelor , form ează

r

J

TTi

fi;

m

PI

d,

al

Ti.

di

fJI

se

fa.

se

Ia

Si.

S,

.'

va

te)

[

grI

ar

în~

sel

du.

PTI

ari

del

101;

ac.

~-.

ă

2,

l-

l'

t

J

1

J

f

v

mai ales meritul deosebit al autorilor. Tâlcuirile canoanelor

nu sunt cele din Pidalionul uechiu, 'ci autorii le-au extras nu-

mai din acelea, adăog ând insă şi din cunoştinţele istorice

e'

l

proprii. precum şi din opera lui N. Mila ş : Tratatul despre ru - denii din Pidalionul vechiu autorii deasemenea l'au abreviat, au omis însă cu totul Iormulariile pentru diferite acte bise-

ri

,

ii ·

riceşti. iomosul unirii şi . scara topologică ' (indicele alfab etic)

a

din Pidaltonul uechiu, In schimb avem un indice alfabetic

ra

propriu al

autorilor.

 

a

:ot

;ti.

tia

prezentă. partea / din val, Il. sub-

semnatul a tradus din nou textul canoanelor, ca şi in val. 1.

tot după textul din Sintagma Ateniană. Acest text se ' deo-

In

ce priveşte cartea

sebeşte de cel

din

Pidalion prin imprejurarea în Pidalion

Jid

lo -

la unele canaane textul este încâtva abreviat fată de cel din

S intagm a Ateniană. şi anume la canoanele sinodului d ela

Sardica. la

ale sinodului local din

Constantinopol din

a .

394

Uel

ş! t a , at e s i n odulu i dela Carta glna d in

a .

4 / 9 .

Ap

oi pr ecum in

â iu

cu'

iier

v al. I aşa şi in cel pr ezent subsemnatul am adă ogat in

textul canoanelor unele

[ j , şi anume in acele cazuri când. în urma con structiei

cuvinte lămuritoarepuse intre semnele

isie

[un

Bi·

tice .

gramaticale d in originalul grecesc, mi s 'a părut că textul nu

ar fi d estul

însemnate 'cu : (N.

de clar .

Tot

Tr.) ,

d ela

subsemnatul

In privinta

numerotării canaane lor

Pidalionul

şi not ele

deo-

ocul

sebeşte de Sintagma

Ateniană mai

al es la

s e canoan ele si no-

dului

dela

Cartagina

din

a .

419.

Care

deosebire

îTl

cartea

S'o

Sf

prezentă este arătată la notele dela

fiecare Canon ,

In

fine

se ob searo ă că deşi Milaş a omis. din motivel e

nte"

, arătate la

pag. 41. partea /

a val -lui

I;

canonul

sinodului

noe-

dela

Cartagina

pe

timpul episcopului Ciprian la a · 2 56.

cne-

t a tuş pentruca lucrarea fie cât

mai

c omplect ă, am dat şi

'itele

a

 

2.

di

cest canon la Arad. Septemvrie

1934.

 

,

 

D'r,

N i colae Popouicî,

gina·

 

1

s'a

 

'Jc e r e

 
 

,.

~ î

j

1

\ \ I

I

.,

.

".

,

'

.~

'.

·: :' , . r Canoanele Sinoadelor locale. . , .

·::'

,

.

r

Canoanele Sinoadelor locale.

·: :' , . r Canoanele Sinoadelor locale. . , .

.

,

.

, I să u · cu vir CUVi l citi adăr adăr citi: "Pe L.
, I să u · cu vir CUVi l citi adăr adăr citi: "Pe L.

,

I

u ·

cu vir

CUVi l

citi

adăr

adăr

citi:

"Pe

L.

Era

I

t

a .

1.

de :

In partea

sus

de

în

jos

j os

în

din v oi

î n

lo c

La

La

p a g. 4 1 r â n d u1 7 d e

p a g .

186

s

e

v a

r ând ul

ci ti:

11

î n lo c d e: .xo noaeet e "

s us

" c a n o n u l" .

di aconnl

l a p ed e " . '.

cite şte

"EP is cop ul

sau

n u lap~d e

E pisco pu l s a u p r e svtt erul sau d i a c o n ul nu

 

In partea

 

II

din

1101.

 

1:

 

L

a

P&g .

1 55

r â n d u l

11

d e

su s

î n

j o s

 

c uvâ nt u l :

" sa u'

s e

vo r

c u

vint ele

"d i n p ăg ăn ism , seu ",

 
 

L a

p ag ,

3 85

r ând ul

1 4

de jo s

în sus

 

cuvâ n t ul:

~ dll}'â" se

v or

cu

vintele: .,cflTceta re

 
 

L a

pag .

5 46

r ândul

6

de

s us

in

jos

 

î n

lo c

 

de

" sim ilmd"

s e

v a

cit i:

"sim ulant".

 
 

In partea

1.

din voi.

 

II.

 

La

 

pa

g

21

r

ân d uf i ntâiu d e

s us

se

va o mite c uvâ ntul

 

L a

pe

g

.

4

2

r

ând

u

l

a

l

1 1 ·1e o.

d

e jos

in

s us

 

i n

loc

"c a r e " . " a c eas ta"

d e

s e

 

"a

citi

"aces ta" ,

 
 

L a

 

p ag

.

8

2

rân d

u

l

a

l

de

jos

i n

s us

 

c u v â ntu l

., C(oct " ,

 

se

-a

 

c

u

câ t q

o ' z i "

 
 

La

p a

g .

70

r ând u l

alO -lea d e

j 0 5

În

su s

 

cu vd ntul

"câltd"

 

se

 

v a

adăuga: " B is ericII" ,

 
 

La

 

p a

g

76

rându l

î ntâiu

de

j os

in

lo c

d e

ale

caror

come n ta ri i "

 

ee

 

va

ci ti: a l căr ui c o me nta r " , La pa
ci ti:
a l căr ui
c o me nta r "
,
La
pa g .
93
r ând ul
a l
13 · lea
d e jos
in
c u vân tu l
s e r v a
SU."l
d upă
" fl tl1 U1U
"
.,di n " ,
a
d ău ga
:
La
p
a g
1 1 7
râ n d ul
al
l â -j ea
de
s us
î
n
jos
n
lo c
d e
"
o
r
d
i
tt
a
r
ă
Ş
I'
i nd e -
p tlJdel1tă " se va
ci ti:
" o rd i na r
ş i in d epen dent
".
L
a
p
a g
,
1
2
1
râ n du l
al
L a
p ag
r
a l
t 6· le a
7- lea
d
o jos
14 4
de
s u s
L a
p
a g
.
2 0
2
r
ându l
ân d ul
al
ă -Iee d e
su s
î n s
i n
Î n
us în
l oc d e : " s ' a"
se
va
a
u
~
.
j os
î n
lo c
de :
".le"
se va
ci ti r
cit i:
"d in" .
j
o s
î n
lo
c
d e :
,.Pent r u ca ·
s e
v a cit i:
" P"ntr u ca "
La
p a g
zeo riin d ul
2e l
18
d e
su s
În
jos
în
lo c
d e
le
i oN
s e citeas că :
l e i au"
11
"
jos"
s us
" ep ispo}'ld"
.,
"ep iseo} ttl '
12
267 .
"
s us
jos
" S a "
"S' a "
269
8
jo s
su s
aleg
eri "
"a legerii"
275
13
"se"
. sd"
279
19
"
ep is cop i"
"episcopii ,
30 3
20
su s"
jos
" " in t emeiereA
"
d e
i n t em e ier e"
3 13
3
şi5 "
le-a
:
"le. a u·
15
"emisa "
" emis"
15
., i
fă ră
"
"
şi
fdr
ă
"
1"
"tlrivi11/o"
_ priv
in ţa
"
11
" "s'a
s
'au ·
15
" e
"
im
p
ci
r
ă
J
ş
li
"
"
: " Î171pd 1-d te ş ti
"
15
j os
· 11 ecu m enie, apo i"
sus
"
" " e c ttllt e~tfc, a pa i'l "
13
,, 11t " ta t
"mai"
1 1
"
sus
jos
. " "Iă1II1wi/"
; _nldm u rit "
n
" 13 ,, 11t " ta t "mai" 1 1 " sus jos . " "Iă1II1wi/"

i

\ ,

\

1

i

.~,

t .

'1"

,

I

Canoanele primului sinod local, dela Ancira.

 

Canonul 1.

 

In privinţa presviterilor,

cari

au

jertfit

[idclilor] , şi

-apol iarăşi s'au

luptat [in prigoane pentru

credinţă], nu

~ iin să .prin vre -o prefăcătorie, ci cu adevăr at , nici p u nâ nd

:Iucrurile la cale

de mai inainte, nici lucrând cu intenţiune

vicIeană , niciînduplecând

[pe

priqonitori]

ca

 

1 numail

s'au supus chinurilor, atrăgându-le în să p e

,

acestea

[asupra lor numai)

la aparenţ ă şi de

formă ; [sine-

.dul] a hotărît ca aceştia să se împărtăşască de cinste ş i

'.

-de şede re i dar

nu este iertat ca

ei

să aducă . jertfă, sa u

să propoveduiască, .sau peste tot să săvârşască ceva din s lujbele ieraticeşti.

 

(62 ap.:

10 sin.

I

ec.; 2,

3,

12 Anc.; 10. 14 Petru Alex).

- La notele istorice despre sinodul prezent

a m

mentionat

-motlvul, pentru care s 'a - tinut . acest sînod "). Intre alte le a fo st şi

'acela că .erau presv iterl, cari pe timpul prigoanei lui Maximin .i mpotriva , creşt in lsmulu î au j ertfit idolilor , şi de spr e a cest f el de presvileri tratează canonul prezent. In privinta presviterilor, cari

s'au abătut . dela credinta creştin ă şi' din frică omenea scă au d ev e-

.m tt . apo staţi, canonul. 62 ap . dispune

se

ex clud ă din

 

;-~ ,,~,od a r dacă se poc ăesc; s ă se reprimeasc ă, însă

numai

ca la i c i.

t~.:·"Canonul anciran prezent întregeşte dispo zitia a

doua

din a ces t

· ,. > . canon

ap

şi trat ează despre

presviterii,

cari s'au pocăit de a pos-

tasia . Ior,

şi cu adevărat : (i r; d A1{)ela o )

dovedeau

zel pentru c re -

: " . ! dinta lui Hristos, nerntricoşându-se de mei un chin,

şi cari

pri n

. urrnare - se supuneaujn . public chmurllor şi le suporlau

cu curaj,

mărturisind sărbăloreşte' numele

lui Hristos. ' In privinta ac esto r

' lJres v ileri canonul dispune

ei

pot purla lib er numele d e p re s-

- v i ter

şi se

pot

bucura

de cinstea

şederii intre

pr eoti

(T ii ' I"~"

1) Edi tia p rez en tă pa g.

4 2,

partea 1 d in

v ot .

1.

pr eoti (T ii ' I"~" • 1) Edi tia p rez en tă pa g.

I

i

1

j

r t
r
t

I

I

4

-:-~,ltr;<; :'1; K 'J.Ta "1 11 x afJ i3p c.v) ; dar f iin dca ei totuşi au pă cătuit d e-

din

ş i-a u pătat s uiletul cu

de , a

micime de

suflet şi

[ertfit

idolilor,

şi

prin

ş

i

deci

i

ri

c

ă

ş

i

au

ace a sta

tăcut n evr ednici

apo stasie,

urmare

dela care

aduce jertiă lui Dumnezeu

pri n " s'au , s 'au,

î

t şi sunt interz ic e

n

d

e

p

ă

r

t

a

can onu l l e

ia sc ă (o ,/U" ' v)

şi

ne 'vred nici " de

a-i ' ':s e r vi

'

i

~

:

'

de ;

p

~

e

o

l

i

"

c~ lit

a

t

e

s ă ,a d u c ă ,j Ertiă , ( ; f' o'u ip Ep d v ) , s ă propovedu -

p este lot" să ' s ăv ărşască vre -o fun cţiune pr eo-

( u ' h v<;

}.;c r ou p7 E.'iv

H

.{ ~paT 1 Xw v ),:t ,:o up ruo ll ) . De altcurn

bucura

de onorul

şederii.

ţe

a

sc

ă

numai at~nci ' se" p ot

r tP.v.

aceşti pr esvit eri

i ntre

ce ilalti ' pr e sviteri da că cu adevărat dovedesc z elul lor pentru

credinţ ă, iar nu prin vre -o

viclenie

o arecare

(p~Te ~x f .l. !{} J J. O .u

" vo; ;: A nume s ' a i ntâmplat oarecarlpres vi teri, spre a-şi arăta.

' ze lu l l or

pentru credinţă şi pentruca . as t tel

să d ob ândea scă 'ier"·

Iare pentru păcatul de a

d in pril ej u l prigoanel or.

de a ue supune chinurilor îi plătiau'pe aceia , iar

la m artiriu , p rig on itorii t rat au

neau la diferite . chinuri, dar ' numai la

il

ţertflt idolilor, se

pretau

la

viclenii

şi ' ina inte

Se intelegeau cu

prigonitorii

dacă ajungeau.

cu ei potrivi t: intel e gerii şi îi s upu-

aparentă, deoarece ' aceşti'

p

resv iteri nu

s ui e reau nimic din aceste chinuri. A ce astă v iclenie -

a

respectivilor

au avut-o

in vede re

P ărinţii deia

e

v

i

or e xe r cita g ral

Î n

o

An cira , pe d e

care ace ia .

canonul lor• . s punâ nd c ă numai

ie, ' despre c ari se

va

îa ţă dov edi, că - po c ăinţa -Ii este ·

sin c er ă şi că nu au intenţionat să a iunqă prin viclenie la această.

gr

a /ie re. Ceeace

dispune ' acest canon .privitor la presulteri, se referă.

şi la

episcopii apost aji.Canonul ·nu

spune acest

lucru,

îl con-

firmă in practica bisericească din epoca premergătoare, care-

pr ac tică l a

to t ca zul

a Cipriari se

fo st

din s criso rile lui

primită şi de sino dul prezent. Intr'una '

tace

mentiune

de spre

doi

eplscopi

s

panioli,

Marela!

şi Vasi lid,

cari

au Iost caterislţl din cauza apos-"

taziei lor

dela ' credinţă. Mai 'târziu aceşti

doi episcopi

s'au silit

ă arate

la

aparenţ ă zel

pentru

credinţ ă şi să fie

. restituiti

prin ,

ln ş el ăt orl e . Le-a succes să câştigede partea lor şi pe papa Ştefan

(254 -

257). Ciprla n,

auzind ' acest lucru, n a

un ' sinod

al

c onf irmat ca teri sir ea şi osândirea

p e

acestor ( episcopi, . şi a

toti

ce ice

i -au

apă rat , intre

ei şi pe pap a ' Ştetan').

său'a

d o jeni! '

1 )

H

ot

d e Bas ili de

ă

et

re

a

ac es tui

s in o d

Martiale

Hlsp aniae

s e g ăseşte î n scri soarea 68 ·a a -I ui Cip ria nr

episco pis

IibelJalicis

   

5

:- :,

c

Canonul 2. ,-

" ~:;" '~,+, ~A ŞiŞd.~rE~d J i) liaC~~ ii; cari : : au j~rtf iţ : [Idolilor]; ' d a:

   

[pe pJI:J.t

sa

a !.lJ'! , 9n~JE! 1 dar . ; .s,! . î nceteze c1 ,e,prlce ' sluJba . stant a )

ŞI de

aSaduce pâinea .sau paharul rsair pe a , propo vedui. Da că

 

Însă oarecari. dintre episcopi vor '

,: s a

u

băga'_de seamă la aceş­

ă le

umllinţ a" b lă nd e ţii ; şi a r v oi

 

sau

s ă-i ierte,

au

put er ea

 

facă ' aces f

lucru} ;

.

'

,

.

'

 

,',~t '",

,

'j'" ' .~,

' .'

:

(6 2 ap.:

.

,

10,

12

.,

sin,

1

ec.;

102

.

_,.' .''.

trul. :

1, , 3,

5,1 2 An c.;10,14

, Pe tru Alex.: 3

Va sile

c.

M,;

4, :5

6 rig,'

N is.).

,

.:,

Ceeace 'se s pu ne

î n' ca non ul "

- al

acest ui

s lno d despr e

pre svit eri, acelaş lu cru se referă p otri vit can onului p rezent

 

şi l a mai s e

.d laconii.; cari s pre ' nefericirea lor au . căzut în

apostazie, dar

c ăit :sincer,

Canonul

p ermite

aces tor

diaconi

târ zlu s 'au buc ure

de . ,. ' mai

-şi pe

mai dep arte de

cinstea de

-

e x er c itavre odat ă se rviciul l or

diacon,le int erzice di a co nic esc în

 

şi în

' s pe cial

d e

a a duce

( a v a :o:l p" v,

off err e)

' s fint e le

dar u rî - şi

 

.d

e-a I citt (x 'lP oaa e1 vf rugăciunilepre s cri se la .slujb ele durrinezeeşti,

P r escr iind .c opulul cu

a ces tea

c a

normă ge rierăIă i ca n o nul dă dr eptul

că dere . să proce deze

fală de

ac e şti ' d iaco n i 'd u p ă

 

epi s-

 

pri-

ce pe rea sa ' p otri vit

's in ce rită ţii in c re dinţ ă ş i î n modul , l o r de

   

.

" v la ţ ă .v prinrurrnareIe

poa te

p ermite ş i m ai

mult decă t c ele admi se

'it

 

. d e ' a ces t . ca non,

sa u 's ă < le şi ia din acel ea,

« d eo a rec e fi ecare d oc-

.t orie sufletească ' depind e d e ' ju de cata

epi s copului

( " "aa

'Pu l. " 1

!""

-

, 1}ep arrdrl. :1.;; ' ,~v irrun orrtX7j';

aVYjpnj{h;

o!/1.~punlJ).• 1)

-

1,

 

i-

r

"

,CanQnul

3.

 

>,

 

·i·;-

 
 

, .,

P e

cei

ce au

iugii

şi au

îost . prin şi, . sau au fost tr'ă­

I

"

"

,

"

-daţl ,de ai

lor, -sau ,altfel au fost despoiaţi de averi,

 

sau

.l _

au s uferit c hinuri,

sau în temn iţ ă

s ' au '

arun

cat , ' ş i s tri-

a

il

g ândc ă sunt c r eş ti n i , şi au fost sf ă şiaţ i, s au c u si la p u-

nându-li-se ceva [lucru idolesc] in mâini de către silul -

'mâncare [dela idoli], şi m âhnir ea

.as upra celo rce Ii s 'a î ntâmplat ar ăt ându-o puru rea c u

t ; 'î n s ă m ărturis ind neîncetat c ă sunt

tori, sau de silă primind ' oarecare

1:-

 

J)

Comentarul

l ui

Vals amon

la

ac es t ca non î n

S int. At.

111 1

23

 
 

t

t

I

l

·.--··

 

-1

.

la ac es t ca non î n S int. At. 111 1 23    

·

.

to at ă atitudinea

,) . Si nI.

"

" "

,;",'-;-,: ','"

AI. · IlI ,

I

25 .

~.

~

,.

7

Cart.; 2,

Alex.: 2

j "   . . i

j

"

 

.

.

ieace

beşte

stare.

;' iery .

spune

:incă

cumi-o

ani·'in

sa

"

.'~

J.;

\

".;

.t

.~.

:

ieace beşte stare. ;' iery . spune :incă cumi-o ani ·'in sa să " .'~ J.;

::i

-' - ,.

,"

1)

' )

cr, Van

.S tnt.

',:::

---~

AI.

.

,

"

Espen In

m,

.

3 4

Ancira ; 2,

84 Vas.

c.

,

,

j

j

4

' . . .' ,.- · -~
'
.
.
.' ,.-
· -~

,

i)

Edi lia din anul

186 2;> ag'

22 3 .

.

14 'Polriuit căruia "botezul spală "fî nainte de "botezi) .' ""c.; , . .'~,'
14
'Polriuit căruia "botezul spală
"fî nainte de "botezi) .'
""c.;
,
.
.'~,'

enlm

'.' -:

distinguit

e pistola ab

;-- :·< :: : ; ,: ( :r ~ ;:- ' ;~;-;? ;,~ ., .',\
;--
:·<
::
:
;
,:
(
:r
~
;:- ' ;~;-;? ;,~
.,
.',\
,-:'
,;'.
',r

7.

,

17

7. , 17 ' .:". " '. ~'-. Can~nur 14. "p resvilerii'sa u: diaconii ,.-~ cei

'

.:".

"

'.

~'-. Can~nur 14.

"p resvilerii'sa u: diaconii

,.-~

cei

.

din

cler,

cari

se ' relin '

.;d e l i! ;: c ă r lll .l r i ; [sinodul) , a hot ărt tv .ca ', ei

' se; ating ă de

ljl e / ş i [apoijaşa, ,,de vor -vol

' se

'; înfrân eze dela ' ele r'

iar de

nu : vor .vrea , şi nici legurnele ;

ce s unt puse lângă se vor

~

>

,_1)

-' 2)

Bev;!eg. Synodikcn, ennot ,

Co

m

pa ră

A "; S .

E .,

4 7. "

]11,

"

.:: '

5 4 7

., '

8)" SlnIF At. , ,m,

., 1)

Sint.'· AI. nr, 48 .

in

h,

et c .

~'IP. 176 . .'

· 'i·"

.'. ,

.' ,:

2

.

, ,m, ., 1) Sint.'· AI. nr, 48 . in h, et c . ~'I P.
- . ."," ., ! 18 d eneagă g us tarea , cărnii şi în

-

.

."," ., ! 18 d eneagă g us tarea , cărnii şi în ' înfrânar
.","
.,
!
18
d eneagă g us tarea , cărnii şi în ' înfrânar ea l or
în câ t-fiu
vreau , să "' mânânce . n l c t l equrn efe.,
cu . car nea,
canonu l , n. de spoaie de
;,.,rf/ţuoţj."
'
.-
.' -\
.
"
,
,
5.
înapoi.
Şi stă în
chibzuinţa
epi scopului
de
se
lua
preţul înapoi, ori 'nu; 'fiindcă , de ' multe
ori
vândute . li ad uce maimult dec ât
preţul.
<1 0 ;
41 :
73 'ap,; ' 22,
2<1; ;.25, ,2 6 : sin~'IV ec.:
3 5,
4 9
12,
13 sin . :V1I
ec.:
24,
25 ,Antioh.;
26. '
2 Chlr i! Alex .;10 .T e ofl lA lex.)
.
57, Laod '; ' 22,
""
,,':
.
'Î~
' i
,
La comentariile cano anelor rparal ele citate vam.v orblt în,'
în special ' Ia ,
" t i ~'
C O C !,
12 al sino dului
VII ecum. am vorb it des pre
',,:
'
pr ezent are in ve dere c azul, c ând , o eparhie fiind "
(
X? i n uo o <7 ?S r~ . i:mQ X07cij g )
pen tru un li~p,' ) pr esviterji
,;
se aiml '\ Bisericii :, )) n i , .
,"""'1" "
'>:
,' ,"":
"
"
' _,
'i ,
'
,
""":"'::'-- : ,:> ' :;" ':" ':
li
,
,
' :
"
~
'
,~:'):'L
,'
avem ',b Is e ri c e
ş ti , Iar ncla cel cuv ăntl-am ' fradu s , ii~'
'0 :
se ' i ntrebuinteaza . in · p rinia "linie . d i~ cauz ă c ă foaie
.
.
~
,
1
~
'
.
'.
-
Blseri
t ii s o r-
:~
, , 1 9 25, "
e c o nomu l" sau .c omi
car.e.-
siune a -ap ec tată,
a
d
':~
.
aU '-, 'datori a ;'d e ': : a , pă 's ': ,;
. a
i
t
ă" :~
·c
;
', ob il g~
~
a.
I
ca se tt.ep isc o pale " ş i ' ar hlepls co pale
ă
'~ ~~
e
'pe
"
,
t
s ţauriui
~
C
e
pi
8
C
O P~~
'c. 2 Fi~~ '
e
e
a
~
H
u
n
e
"
,o
',
:'a
'im 'pul ,:v acăn,ţ e t ,,, ';"
.
r
e
',ş
i
C
o
'n
's
,~
l
ţ
u
f
:,
,~
p
~
r
h
l
a
l
;
\h i ~{ pri vi r e : ~ l~
~
~~
-:
'
deoar ece potri ~it , art ·l ui \ J. 2 L ':d !P ·,6.gehi ş : Siat , 9 ( ; Co n s iliul )t p a ' t
c piscopesc ?:" trebpe s ă .":s ,! fe r ească
d e or i
(N
T r)
",
,,,.~
'--i

ti mpul ~, v a c a n t e i s cau "nului

sau schi mb are

şi Ia -a ceste prilejuri mer g ' p ăn ă, acolo,

" ( P ? ib ' )' ''-xav a)" cari , au ' !iert

dreptul de , a; p utea rămânea şi pe m ai , dep arte în funcţiunea

(ire rr,0 ,j m?m 'p ~ro~g r~

Iri privlnţaIiicrurilor ap arţinătoare ' Bisericii, pe

p resviterii, nefiind episcop, le-au vândut, Biserica să le

reclame

cuvine a

ve nitul, celor

.

, ( 38 ,: 39 ,

trul. : il,

3 3,

8 1 Cart.:

g ~ne r al de spre subie ctul canonului prezent i . iar

mentarul canonului

impr ej urarea , a verea b isericească t rebue 'să. se' p ă sire ze i n.

la ctă. Can onul

vă d uvi

vind unele bunuri 'aparlinăloare Bisericii ' şi consider ând . caUe,:

g ală această , procedură , ' :, după cuin )! este îritr'adevăr: ·: dis' "

pune , ca acelea , să ser~clâmeînapoi , p e

"

t extul grecesc "cuyântuL f(u~ ~~xb ~seîntre ~ui~l~ază qe :două p ri, :ş Î !: .; ,l

r, a ~ lcă pe)lt r~ca d e , d o,~ă8ri .să '~ ~ .e ~p ri~~ propri:t~r ~1 ,~ si ~: s~ .~ :(~~ '

biectu l precis , al

prin ' Bise ;'ic'ă'~':Aces ( 'cu ' vâ 'n ' f gre cesc prop riu ' zis 'îtl ~ie m n-~ a z ă 'ce eă c~ - ',,~ . ;~ ,

este al Dom riului': de unde ' Kup'toxov , O~l~V.oV" Cina-:~D o-rrmui ui.:·,:Cu :--' ~ 'r)'

vă n tu l v acesta

-

'

1 ) 'Comeilt _arur - lui Va ls 1nlo~ · I a " ~ cesF'~ ~ h ~ n ' l~' S i~ ~~~" A L :~ Il; ţ 5 L ' "- -':~

--

2 ) · Po t r-ivl t ra tt -Iui -, -12 S o' d i n S ta tutu l -p~ n tru .'o'rga nii:a rea

tod oxe . rom â n e din . a

mini st r e a z ă . : 8 v e r e a

tra " :

reşte

rea

hi al

~

e ş t i r b rcă 8c
e
ş
t
i
r
b
rcă
8c

ep arh lei

p e

. inn oire

t .

19

.

-o blectele, car i apartin Biser icii

.co n sld e ra t ă drept averea Domnului, consacrat ă D omnului ( r 'fi

deci intreaga avere bisericească es te

xvpi,!,

./ivu.r ~ {} e<!,'~ u.) ; iar i n r ândul al doilea se în t r e bu in ţează pentru c a ' sa

· - , a rate cine reprezintă dreptul de . propriet ate '. al ' Biser icii îa ţă de o

. -te rlă perso ană. iar aceştia sunt credincioşi! (fără deosebire d e star e).

·cari alcătuesc Biserica, cu'alte cuvinte poporul Domnului ( " 7:0'; K»:

;(" o u ) " os).') In canon se lnenlioneazănumai pres oiterii, cari vând i1egaleev,, 'din avere;' biseriCească. Sub aceastănumire tre - 'bu'e săJnliHegein în gerteraJ ' clerul, căruia în prima linie i se

In Cr ed in jea z ă ' chi ~ernis ir'ea averii bisericeşti, când o eparhie de-

numeşte numai pe

u '. ,p'~ ~ sv it~ r i:d in cauza lmportanţe] gradului lor ' ( J< " ro I m :E p ' 10" r o;;

(

2

2

,

25

' s in ;

IV ec.),

şi canonul

:'l

v

in e)

'v

~

d

v

ă'

. J1al)p.ou'aur /iJv). 2) ; -'.- .

·c1 eru l' i e -a

,

.

"

seama Bisericii a obieclelor pe cari încredinţează episcopului, câ nd va

. Executarea resiituirii pe

vândut, canonul o

, p ri m i' con ducerea eparhiei,

şi lui

i

se

Iasă să

judece atunci

da că

p entru o ble c-

can on, se p oa le in tâmpla

-ca venitul , după obiectele văndute să aducă mai mult de cât a lo st

·tele văndute , deoarece , se- spune în

' trebue sau

nu trebue . serestitue preţul primit

.preţulsde vânzare

Despre celelalte .cnestiuni, cari privesc a verea

 

bisericească, am

vorbit cât a trebuit .Ia cornentarul canonul ui

12

,

ai s inodului VII

ecum . şi la cel al canonului 26 al s inodului d ela

-Cartaqina,

'.'; "

.'

:

Canonul 16.

păcătuesc [ClI dobi-

:';-,-~,, ;.

:

_~

,-~

-;

'"

j ,'

l ui veream on . la

âcest ' c a n on ' 10 :"Sint.

,. ,.

:_

~

~.

,;.,.

,' "

Al,

ur,

comenta ru ; lui

Zorli ra ll,(9:ce ~f~'cah6ii i n . S[nl~ A l. u i , 51.

5i.

2'

'- " ,' . ~':; 20 , ;Ş;:( , ., . - - - .
'- " ,'
. ~':;
20
, ;Ş;:( , .,
.
-
- -
.
,, ---,
~
'- -~~
;
' ;
t~şa~că . d.e
comuniunea" rugăciunii; .după aceea lmplinln d ; j
1
"
c mci am In comuniunea ruq ăciunilor,' să , se .împ ărt ă şasc ă " ,' ;;;.t
de cuminec ătură, ' Ia r' dacă unii şi femei ' având şi trecând : .
f
v ârsta de
cincizeci de ani ; au 'păcătuit, lnum ai) la ieşirea. '"
<: ;;,'
, "
din viaţă să primească':îm p ărtă şanlarv
'
"
(17
Anc .i . 7 ;
6 3 ' Vas~C.M .;4 Grlg .' tu s,).
"
', : .
' "' .o, '. o r ,'
-:
Primele
cuvinte
~le~acestui "canon ;-':':"7l"Ep'
n~v~.d;:~r~~
-:­
a al'iv<vv
propr lu zia.au " sensul de , " .ceice.
s'epoarlă fără"âe' / ;'
.,
"
"
'
~ '"""
.
~
.
"
-,~
'
':
.
"
"
'"
w
'
'~
'
.- '
minie, şi la Dionisiu sunt , tradus e prin: ' q ql
lrratk inabiliter ve,. -,- "
sali sunt . Zonara, t ăJmăcirid " ~ aceste . cuvinteJ ; ~-_ zice: " T O U q, ~'{V(/ rg > :~\
,
'
,' , "
"
,
:
'
- '"
'
'
.
',
'
,
,
"
" "',
-- ' " ,, '
,
"
"
"
',
"
"
'
"
. j::;'~' _, : ",,: '
" :';<
,,<orO!; aUf-''f'{}ap lvr ao, adică. ceice : au avut, r~laliunl,quani~ale,li:"
irationale') (latineşte'după Bevereglu : e/ul ' cum be$tii$/~âilc)iiţ ,&
carentibus rem habuere}, potrivit tălm~ciriilui.Zom,i-a,' no i' am'
ş i tradus
în
acest Iei acele cuvinie ale ~, c a n o l1u lu i.'i la r dls po ~ilia .
canonului impotriva 'celcrcec crntt acest 'păcat urît, 'este'IămuriIă» " "
din însuşi te xtul canonului.
'
.
'",'
".
'
";' ,", ,
;1 .
Canonul
17:
Sfântul sinod a poruncit
ca ceicesp ă c ătuesc [cu do -.
b itoace) şi sunt leproşi, sau au fost
se roage cu iernaticii.
leproşi, a ce ştia
(16
Anc.; 7, 63 Vas.
c.
M,;
4
Grig. Nis.),
,
\,
-
In canonul pre zent se vorbeşte de spr e acelea şi pe
' ' , i ' -
.
.
.
~
'
",~
,
d
e spre cari
tratea ză canonul premergător
( 16) ,
dar .c ar l ad eme" "R
. \
n
esc
ş
i pe
alţil la
acest păcat spurcat ~
şi acestora
canonul nu , ' ; "
4~
l e
dă iertare,
ci dispune
să se
poata " ruga ' numai
cu ' iertiaticit ; '
( <1 0 T OUS X " l' a ' o p.lvoos, ' inter. hybemantes).
con ;e~la ,;; ' ,
rul
său la
acest canon
zice,
că nu
poat e
Zonara : î n
spune , nimic .Jce se ~ !>;.
au cuvintele: a se ruga
cu ternatlctt
O spune.Jnsă V~lsainori,>
ca re
explic ă aşa că iernaticiiprop 'riuzis sunt a ceia : ' ca~i ' stau .
. I a locul . intrării din partea apuseană; a ' biserlcli-şl de acclo as,2'
c
u lt ă citirea
c ă rţ ilor sfinte şi nuH
este permis
să intre
in Jo ' dl li ,
d e mântuire al bis ericii. ") A ceasta
este a ' se ~co ris id e r a d rept tă I· ~ ~
rn ăclre adevărată . Locul , un de ' pune ' Valsamon ' - pe aceşti păcă ', '2
t
o ş i, era ' locul·
desch is ' d in . Iaţa bisericii,
nezidi Ldin
t
r
e
i
'
p
ă
r
l
;;
' , '
_
_
_
_'
_
7
-
-
,"
,,
'
:~
1)
S ini.
A l .
III,
53 . -
Compară ,can oan ele 2 6 si 183
n'cul ce
l
ma re
(Ed. lu i Pav lov,
pag.
6'6 1 '
1
5
8)
~:
' )
Sint.
AI.
III,
57 .
,.

21

','

i ndi,~:'",

,

f

'" ,

"

.

' .'

'

'

sc ă . ' " ' ~' ' u nd e, .car e ) ; u fl a

i nd :

rea ,i

n lu ldin:t o a l~ . p ă r lile şi:c~ ic e s lăteau aic i. tre -

ă tr,:

ib uiau : sâ ,s ujerege rul (x. rp a~ . , A c ea s t~ !l e , ~ o n fi r ".l ă ş i d \'

er tulian, . care

c n u > v o e şte să 'n u meas c ă. p ă ca tel e a cestor '. nefe -

ueT-

;.;

o"

r icili ; ,n id ' â e liet iJ , c i. m onsira ; şi , a icecăIibidînum " î urlas I nipia s

n'atubie,"J'non m odo ' ll mine,

s ubm ove rnus; ') ' Spr e a ' se i n' le.

ta ţa , biser icii tri mitem l a '

le ge ma i-bine u nde era acestloc d in

',et in corpora et

i~ se xus .ultra

jus

s. v e ru m. el om~i eccl es iaeLecto '

'!' ''

' ' . ' iconografia . dela pag : 59' ,diIi" partea ' I1·a, voJ

I.

"

-

,'-

-

.

_~'

"

'~;"I::,~i~;;,~J':::·i'!!:: ' : ':';'·!J,i ~~~ ~ ~ ~i'I~ ~;,t :',i.:~ "

h <!e!

"

' "

s 'au pri-. ~

vrea

s

cel aşezaţi

r~{~\

'~an~

Dac;ă \u nii ,' 'c a r i' ~ u fo s f' puşi ,\;!piscopi,şi nu

~

a

r

p

h

ia ,~)

a.tÎ 'fo parohi i, ,ŞI sa , violenteze ,. pe

.

p

e

n

ţ.rp

s

a

r:

s

t

,n

~m Hi

;

a ;

.~

Im

~1:::" i ', ' me arga , 10 :' alte

it ;·' l acolo). şi .să aţâţe lmpotrlva.acelorarăsvrătire,'a ce ia

se aturisească .

.D a c ă .tnsă ' ar . vr ea să răm ăn ă in presvi-

nu

lepădaţi .d in , d emn it ate ; ia r d acă se vor ridi ca ' cu

teria, ' unde au fost mai , inainte pres viterl,

-ra re , i mpot riva e piscopilor

,şi demnitatea

a şeza ţi aco lo, li

lepădaţi.

p resviteriei şi,să fie

se

fie

ei

turbu-

ia

lo r

(14;

36

a p.; 8

sin.

1 ee.; 9 sin.

III ec.; 29 sin. IV ec.: 37 tru l.:

• O, ' IB'Antioh.; '17 sin. I-Il ; 1,2, 3 Ciril Alex.),

~;

 

:

' ~~ : -'. " La co ine ntar lt l ' canonulu l 36 ap. ram vorbit

des pre

î m-

,

,t'preiura rea că .'ee tr ebue să se intămple potrivit canoan elor dacă.

 

"un" episcop ales lega li nu este

primit ineparhia

destinată lui.

 

t a re

in vedere ' c a ~ u l , cănd un

astf el de episcop

 

(caâ 'nu,şj.a',p utut o cupa : scaunul de stinat ', lui) .lntentlonează să.

,

,

ră'peaseă ip rhl ,violenfă' eparhia altui e piscop legal şi dis pune ca

iP: ' ,un ' a s t !E i l; d e ' e piscop să 'se alurisească :(ă'I'0p<l;«70ae) , adică să nu

Ha u t ' !

,~

o"

"

'

"

a

s e ' b u cura de cinstea

gâ nct

e

ş

te

Ia că

epi scopilor. ' )

ş

i

.

a

ş

te

p

t

ă

n

d

l D ~r ·,dacă.d ân sul nu s e

ina i',

a

ib

ă.

'

d

r

e

p

t

u

c uv

e

n

ită

v reun

rău

S )~Uh ~, : _ h otă'rirea ;sin odului' ln privlnţascaunului, p entru c are a f ost ale s

IăI ~~' " şid a că :'el se m ul ţum eş te să r ăm ăn ă in presviierat c u presvi-

iTI''':

,: .' . ::te riii.s~ IW Să i d e

ma i î nainte, c anonul

dispune

ca el

to t

 

,

.

",:'c-_ -',,-_

 
 

'~ 1) ~D c p ud ic it,

c ap.

4.

~ Compa c"ă l a Suic

eri

T heaau r .

ec c l ea .

a ,

 

:v . l ~ qU;'; Oţl at : ' II, 1 5 0 7, p re cu m ş i ' Va n

E

spe

n

,

o p .

cit.

p . ' :1 1 6

 

l a

'Arbtm.

 

Ioan .

1 .

346 -34 7.

 

·"'

;.

If' [n

se nsu l de: epar hle.

 
 

S)

. Comen tarul l ui

Zonara la

aces t

cano nj

n

Sint,

Al. IIJ,

 

58.

·--, ,~ , , . 22 dreptul la aceasta. De altfe l-alei prin j mprejtirarea
·--, ,~ ,
,
.
22
dreptul la aceasta. De altfe l-alei prin j mprejtirarea că "aces t-r ea-
non' admite ca un astfeld~ episcop să se , bucure-de-demnltatea
s
a
(
6j o Tt!âi~) in ' pr eşvil erat,nu trebue să Inţelegem că acelaar'.
ii
d espoiat de dem nitatea ' e p is e o p e a s c ă :( . ou bri l7X 0 7czx"6 U ·, o.ţuJp a io c »,
deo arece canonul dtspune-acestr'Iucru-dlncauză " c ă acolo nu
există all loc' ma l"superior' decât cel ; de presviter ( !h a TO [1';
v
a<:
E r s po v
r de o v r oii n: p e cr fl utip !i/ u ,u elt;ov 'o) ; t ) <, ş i" de âarece ::~ ~ gtadare':l
la treapta de presviter a episCopului riumlt legal ' ar -ii ' sacrile gi U:
(l
ep o <T"Ua ), ' d upă , cum spune canonul . 2 9
al sino dului - IV e cum.
Da
c
ă
în să
un
astfel
de episc op
' ar p roduce
turburări impotr iva
acelui .episcop. in .al cărui presvilerlu a re loc, atunci canonul.
ac esta , il despoaie şi eie dernnltateatpresviterlalăjşl. d lspun e-s ă'
s e e xclu d ă dih Bls eric ă
( r- ;; .;
b ; )( );lJa la ; '.~ e ~7rnJro .-; )
'
)
.
z.:'
-, '
,
.- ,
'
, Canonuli9;
,
Ceice. făgăduind fecioria ,
se ,su -
viole az ă . votul ,
pentru . ceice
pună hot ăririi celei
se -căs ătores cr asdou a
oară . Aşişderea am ' oprit ca ' fec ioarele să vieţulascătm-
preun ă
cu oarecarii
[b ărbaţi] ' ca surori.
o'
(5,
26
'ap.; 3 , sin.
I
ec.: ,16
sin; ' IVec ,; 5;
12,
13, 40, '44 ;, .
46, 47 trul.:
18,, 22, sin . VII ec.;3,
4, 25 ,"38, 44,: 70 CarI ; 3;4~
sin. 1-11;
6
.
18, '1 9, ;2 0,
60 ," 88 .,Va s.
c. ' M.): . ,.,
,:
:
-
. Canonul prezent s e , referă a tât l a bărbaji, : că tşl .JaIe­
me i, in cazul când
işi ca lcă v otul de , î eciorie, pe carel -auJăcut '');
F
emeile, care . au depus-acest , vo I. se ""mimesc
fecioare ,'sfinle·
(i
ap a c ira p {) i v q c) , şi ele .uepuneauv otul " În pub li c . in bis erică ';", '
Ia]a
episcopului (16 sin. IV ec., 44: .Carl.);
ba unele diritr'Insel e
erau ,
I ăcute : dlaconise . ' , (15
sin ", i/V . · ee . ) . ,
I ar , ' .b ă r b a lii,::· car t.
de puneau "', aces t, vo t; . d easemenea . in chip " sărbătoresc .in
"fal a '
epis copului, s e
numea u' uirgini
(o i; rriJ. , d '{)i vo c)
şi
de _,
r
e
g
u
I
ă
.,
s
e
I
ă:
:
.
'
" 1<!
ceau clericl '.şi' ocupau ' locuri înalte -I n ' Biserică,.(12
, trul.)., Infrac -
.~
[lun ea, d e spre ca re : vorbeşte . a ce sI canon,
anum e ,' v