Sunteți pe pagina 1din 352

- li

Or.
I

ICOOIM AI Il 83
.

CA N OA NELE .
BISERICII ORTODOX E
INS O I TE

de COMENTARII .

VOL II, PAR TEA !.


( CA NOA NELE S INOA DEL OR L O CAL E)
TRA DUCER E FA CUT DE

. [ .lII CO lRf POPOU IC I


P~~fraor
la Ac ed e rule l eo logl cl!i din

UROS KOUIIICICI
p ro tct ereul o rtodo x a r besc al Ara duluI.

Ara d.

A RAD
'"l"ip o g r a f i a
D i e c e z a n

19 3 4 .

Prefa.
Autorul operei prez ente, N. Mila, are la nc eputul volumului Il o p refa scur t, in care se arat d eose b ire a ntre com enta riile canoanelor slnoa de lo r ecumenice i lo cale i ntre comentariile canoanelor S fintilo r Prini. Despre aceast deos ebire s'a vor bit i la pag, 6 i 49 din partea 1 a vo lum ului 1 al ac estei traduceri. Apoi s p re complectarea celor s p use Ia pag , 141-148 din partea 1 al volumului 1 de spre ediiile can oanelor Bisericii ortodox e. autorul men ioneaz c dup tiprirea volumului 1 al operei s ale a ap rut in L ip s ea lucrarea ln titu la t r D ie Kano"'es de" wlehtlflste" a lttcirci Hch en. Oonoitten "ebst d e" .apostot tsctien. Kallones v an D,', F r lcdrlch E auelrert, 1896 (Ca noanele celor mai im portante sinoade a le B isericii vechi mpreun cu can oan ele apostolice de Dr. Frtedrich i.Lauchert), Acea st lucrare conine, afar de o int roducere [p ag , VII-XXX ), car e trateaz despre ca n aane i despre sin oadele respe ctive. textul canaanelor u rmtoar e lor. sinoa e rs ritene i apusene : dela E loi ra (a. 306), ArIes (a, 3U), AncilO (a . 314). Neocesarea (a. 314 - 32 5). Antioh ia (a. 341). Sardlca . (a . 343 ' sau 344), Loodiceia (a . 360 -365), Gan gra (a . 362-370), Constantinopol (a . 381). Efes (a, 4311. , Calcedon (a. 451), Constantin opol (a , 691-692). Nicela (a , ' .. 787 ), Cariagina 1 (a. 345 -348 ), Cartagina li (a . 387 -390), " Car ia gin a 1Il (a. , 397), Saragosa (a. 380) , T oledo (a. 400 ), Valence (a: 374) , N imes (a . 394), i Turin (a . 4 0 1). Text ul cano anelor sinoadelor r s ritene este reprodus n limba gr e 'ceasc , iar al celor dela sinoadele apusene n limba latin , . Comentarii nu ore aceast lucrare.

*
r-

,
,

D e Cn d s'a tip rit vo lumul 1 01 traducerii op erei preze nte au ap rut i la noi dou lu'crri n acest domeniu a l dreptului canonic i anume: 1) F.,. C. Dron, Canoanele, tect i intC1'Preta r e, I, Can oanele Ap os to tice, Bucureti,

IV
editia 1 tn 1932
d UI -e lIoud
! i

i editia li in 1933, i 2) Piatto n. Cit m'nMlcut, -! ele Armimanel,-/tul Z osima TtJ" lIid

r
TTi
fi;

Lc onoon. Stacr of or Haratasnbie Popescu, Bucureti, 1932. Cea dinti conin e pe 276 pagini textul romnesc al ce lor 8 5 ca naane apostolice, insoite de comentarii, cari uneori s un t foarte n tin s e. Autorul intenioneaz s publice n urm .toarele dou vo lume i ,Ioale celelalte canoaTie cu comentariiIn prefata editiei prime, aa Cum s'a modifical n editia a dou, auiorul ss pun e c la lucra rea sa a luat de baz op era lui N . Mila i .Jstorta sinoodelor: de C. J ; .H ei el e, dar a con s ultat . i mult. alte lucr ri. , romne i, strine; O apreciere m ai deiailat despre aceast lu crare subs,minatulapublicai n revista , B i s e ric a Orlodoxli Romnli". , anul LI. Bucureti, 1933 , Nr, 11 -12, pag. 565-578. Aici observm c i n editia a doua gsim cteva 'a ba t . ri g rave dela doctrina ortodox , ,m a i ales in locurile. unde autorul dorete sil scoal la iv ea l .une le erori presupuse ale lui Mila. Aceste abateri ' se datoresc, prob abil. inlluenei lucrrilor apuseTle consulta te. Astfel la pug. 9] -94 se deneag canoanelor sinodului local ntiu - 'al doilea dela Constantinopol din ' a. 861 caracterul ecu m enicii tii. Aceasta constitue chiar o ab atere d e ,caracter schiz m a tic, pe care autorul va trebui s o retracieze, dac tine- s rmn n cadrul doctrinei ortodoxe , deoarece este inadmisibil 'ca un membru al cIerului ortodox, care ocupa un loc de frunte chiar ntr'un organ , central de conducere , al Bis eric ii noastre, s proeseze 'i s 'o roo age preri schizmatice. , ' O pera; cealalt, Pidalionul", are la nceput. n locul preeelor d in .P id alionul oechiu, o ' prelat scris de P . S t. Sa Ghenattie, Episcopul Buzului, un .cuo nt " al P. Sf Sale Arhiereul Tit Targovlteannl i un. cuvnt nainte" al autorilor, Apoi pe 484 pagini conine textultuturor conoc . n elor n traducere romneasc : insoite de t lcuiri. Canoanele sunt aezate n ca pitole dup materii, aa c in J iferitele capitole se giisesc, n ordine cronologic. toale canoanele, de orice pro ve n ien , cari s e refer la ace/a ob iect. In a ceasl n ou or nd u ire a canoanelor 'consis i n prima 'lin ie origi na .. litaiea acestei lucrri. Traducerea textului canoan elo7' nu s 'a trans cris din Ptdalionui uechiu, ci autorii ne dau o traducere n ou, care., pe lng noua or nduire a 'canoanelor, form eaz

m
PI

d,
al

Ti. di
fJI

se fa. se Ia Si.

va te) [
grI

.'

S,

ar
n~

sel du.
PTI

ari del
101;

ac.

l-

~- .

J
J f l,

l'

v
mai ales meritul deosebit al autorilor. Tlcuirile canoanelor nu sunt cele din Pidalionul uechiu, 'ci autorii le-au extras numai din acelea, adog nd ins i din cunotinele istorice proprii. precum i din opera lui N. Mila : Tratatul despre ru denii din Pidalionul vechiu autorii deasemenea l'au abreviat, au omis ns cu totul Iormulariile pentru diferite acte bisericeti. iomosul unirii i . sca ra topologic ' (indicele alfab etic) din Pidaltonul uechiu, In schimb avem un indice alfabetic propriu al autorilor. In ce privete cartea prezent. partea / din val, Il. subsem natul a tradus din nou textul canoanelor, ca i in val. 1. tot dup textul din Sintagma Atenian. Acest text se' deosebete de cel din Pidalion prin imprejurarea c n Pidalion la unele canaane textul este nctva abreviat fat de cel din S intagm a Atenian. i anume la canoanele sinodului dela Sardica. la ale sinodului local din Constantinopol din a . 394 ! ta ,ate sinod ulu i dela Cartag lna din a. 4 / 9 . Apoi precum in val. I aa i in cel prezent subsemnatul am adogat in textul canoanelor unele cuvinte lmuritoare puse intre semnele [ j , i anume in acele cazuri cnd. n urma con structiei
gramaticale d in originalul grecesc, mi s'a prut c textul nu ar fi destul de clar. Tot dela subsemnatul deriv i notele

2,
e' ri

ii

a ra a

:ot ;ti. tia


:c,

Jid
lo -

Uel iu cu' iier


ac

isie [un

Bi
tice . ocu l

S' o
Sf
nte " noe-

cne'itele
2.

di
s'a

,a s t

nsemnate 'c u : (N. Tr.) , In privinta numerotrii canaane lor Pidalionul s e deosebete de Sintagma Atenian mai ales la canoanele si no a re deosebire Tl cartea dului dela Cartagina din a . 419. C prezent este artat la notele dela fiecare Canon , In fine se ob searo c dei Mila a omis. din motivele , artate la pag. 41. partea / a val -lui I; canonul sinodului dela Cartagina in u t pe timpul episcopului Ciprian la a 256. ta tu pentruca lucrarea s fie ct mai complect , am dat i aces t canon la sfritul c r ii, ..... Arad. Septemvrie 1934.
D'r, N i co l ae Popouic,

gina
1

'J cer e
l ea z

..,.

., .

". , '

..

.~

'.

1
\ \I I

::'

Canoanele Sinoadelor locale.

.
,

cu vir
CUVi l

citi
ad r

ad r

citi:

L.

" Pe

,
I

Era t a .
In partea I din voi 1.
La pag. 41 r ndu1 7 d e sus n j os n loc d e: .xonoa eet e" cite te " c a n o n u l" . La p a g . 186 r nd ul 11 de jos n s us n lo c de : "EP is cop ul sau di aconnl
s

n u lap~de " .. s e v a citi : .. E pisco p u l s a u p r esvtterul sau d ia co n ul s nu la p ede ". '.

In partea II din 1101. 1 :


L a P&g. 155 r n dul 11 d e sus n j o s
du p
du p

c uv ntu l : " sa u' s e cuvn t ul: lo c de


~ dll}'"

vo r

a du g a
a d uga

cu vintele "din

p g n ism,

seu ",
se vor se n

La p ag, 3 85 r nd ul 14 de jos n sus cu vintele: .,cflTceta re i " L a pag. 5 46 r ndul 6 de s us in jos

" sim ilmd"

va

cit i:

"s im ulant".

In partea 1 . din voi. II.


La pa g 21 r n d uf i ntiu d e s us se va o mite c uv ntul "c a r e " . L a peg . 4 2 rndu l a l 111eo. d e jos in s us in loc d e "ac eas ta"
s e "a
se ... -a

citi "aces ta" ,


ad u ga :

se v a " B is ericII" , La p a g 76 rndul ntiu de j os in lo c d e .. ale caror come n ta ri i " ee va citi: .. a l cr ui c o men ta r ", La pa g . 93 r nd ul a l 13 lea d e jos in SU."l d u p c u vn tu l " fl tl1U1U " s e r va a d u g a : .,din " , La p a g 11 7 r nd ul al l -j ea de s us n jos n lo c d e " ord i tta r I' i ndeptlJdel1 t " se va ci ti: " o r d ina r i in d ep en dent". L a p a g , 12 1 r ndul al t 6le a d o jos n s us n loc d e: " s'a" se va ci ti r .. $ a u ~ . L a p ag 14 4 r ndu l a l 7- lea de s u s i n j os n lo c de : ".le" se va cit i: "d in" . La p ag . 20 2 r nd ul al - I ee d e su s n j os n lo c de : ,.Pent r u ca s e va citi:
ad u ga :

La p ag. 8 2 rnd u l a l - Iea de jos i n s us d up c uv ntul .,C(oct " , ..c u c tq o ' z i" La p a g . 70 r nd u l alO-lea d e j 0 5 n su s d up cu vd ntul "cltd"

" P" ntr u ca " . .


La pa g 2e l 267 2 69 2 75 279 30 3 3 13

zeo riin d ul
."

18 d e su s n jos n loc d e
jos" s us 12 .. s us ... jos 8 jo s sus 13
11 "

.. le i oN s s e " ep ispo}'ld" ., "Sa" ..aleg er i " "se"

citeas c :

.. le iau" "ep iseo} ttl '

"S' a "
"a legerii" . sd " " episcopii , " d e i n t em e ier e" : "le. a u

19
20 .. su s" 3 i 5 " 15 jos

15
1"
11 15 15 13

j os

sus "

" " impci rJ eli " " " " e cttllt e~tfc, apa i'l "
.. ,, 11 t " ta t . " "I1II1wi/ "

... "ep iscopi" ... " " in t emeiereA .. . . ..le-a .. "emisa " .. .,i f r " "tlrivi1 1/o" " "s'a ..

" emis "


..s 'au

" i fdr "


_ priv in a "

11 ecu m enie, apo i"

: " 171 pd 1-d te ti "

"m ai"
; _nld m u rit "

11

" sus

jos ..

'1" ,

.~,

t.

\ , \

1
i

Canoanele primului sinod local, dela Ancira.


Canonul 1. presviterilor, cari au jertfit [idclilor] , i luptat [in prigoane pentru credin], nu iins . prin vre-o prefctorie, ci cu adevrat , nici punnd :Iucrur ile la cale de mai inainte, nici lucrnd cu inteniune vicIean , nicinduplecnd [pe priqonitori] ca s par 1numail c s'au supus chinurilor, atrgndu-le n s pe acestea [asupra lor numai) la aparen i de form ; [sine.dul] a hotrt ca acetia s se mprtasc de cinste i de edere i dar nu este iertat ca ei s aduc . jertf, sa u s propoveduiasc, . sau peste tot s svrasc ceva din s lujbele ieraticeti. In -apol
(62 ap.: 10 sin. I ec.; 2, 3, 12 Anc.; 10. 14 Petru Alex). - La notele istorice despre sinodul prezent a m mentiona t -motlvul, pentru care s'a - tinut. acest snod "). Intre altele a fost i 'a cela c . erau presviterl, cari pe timpul prigoanei lui Maximin .impotriva , cret in lsmulu au jertfit idolilor , i despre a cest fel de presvileri trateaz canonul prezent. In privinta presviterilor, cari ..s'au abtut . dela credinta cretin i' din fri c omenea sc au deve.m tt . apo stai, canonul. 62 ap . dispune s se ex clud din bi se ric ;
se poc esc; s se reprimeasc ,
privina iari s'au

,~

,
'.

t ~. : "Canonul anciran prezent ntregete dispo zitia a doua din a ces t 'i ,. > .canon ap. . i trateaz despre presviterii, cari s'au pocit de a posl~ <'. tasia .Ior, i cu adevrat :(i r; d A1{)ela o) dovedeau zel pentru cre :" .!dinta lui Hristos, nerntricondu-se de mei un chin, i cari pri n .urrnar e -se supuneaujn . public chmurllor i le suporlau cu curaj, mrturisind s rb lorete' numele lui Hristos. ' In privinta acesto r 'lJresvileri canonul dispune c ei pot purla liber numele de pre s" -viter i se pot bucura de cinstea ederii intre preoti (Tii' I" ~ " .: ;_
. i'/; , l ._. ...

.. ;-~ , ,~,oda r dac

ns numai ca la ici.

t.:

1 ) Editia

prez en t

pag. 4 2, partea 1 din vot. 1.

4
-:-~,ltr;<;

:'1;

K 'J.T a

"111

xafJi3p c.v) ; dar fiin dca ei totui au p ctuit de-

i
1

din micime de suflet i au [ertfit idolilor, i deci pri n" ace a sta i - a u ptat s u iletul cu apostasie, i prin urmare s'au, tcut n evr ednici de , a aduce jerti lui Dumnezeu dela care s 'au, ndep rtat i sunt ne'vred nici "de a-i ' ': servi' i~ : ' c~litate de ;p~e oli " can onu l le interzice s , a d u c ,j Erti , ( ; f' o'uipEpd v) , s propoveduia sc (o, /U" 'v) i peste lot" s' s v rasc vre -o fun ciune pr eoe a sc ( u' h v<; }.;cr o up7E.'iv H r tP.v. .{ ~paT 1 Xwv ),:t ,:oupruoll) . De altcurn acet i pr esvit eri numai at~nci pot bucura de onorul ederii. intre ceilalt i ' pr esviteri da c cu adevrat dovedesc zelul lor pentru credin , iar nu prin vre-o viclenie oarecare (p~Te ~x f.l.!{}J J.O.u.. " vo;;: Anume s 'a int mplat c oarecarlpresviteri, spre a-i arta. ' zelul lor pentru credin i pentruca .a sttel s d obndea sc ' ier" Iare pentru pcatul de a il ertflt idolilor, se pretau la viclenii din pril ej ul prigoanelor. Se intelegeau cu prigonitorii i ' inainte de a ue s upune chinurilor i pltiau'pe aceia , iar dac ajungeau. la martiriu , prigon itor ii tratau cu ei potrivit: intelegerii i i s upuneau diferite . chinuri, dar ' numai la aparent, deoarece ' a ceti ' presviter i nu suier e au nimic din aceste chinuri. A ce a st vicleniea respectivilor au avut-o in vede re P rinii deia An cira , pe care ei o i r elev n canonul lor. s pun nd c numai a de aceia. vor exer cita gra l ie , ' despre cari se va dov edi, c - po c ina -Ii este sin c er i c nu au intenionat s a iunq prin viclenie la aceast. gr a /iere. Ceea ce dispune ' acest canon .privitor la presulteri, se refer. i la episcopii apost aji.Canonul nu spune acest lucru, l confirm in s practica bisericeasc din epoca premergtoare , carepr ac t ic la to t ca zul a fost primit i de sinodul prezent. Intr'una ' din s criso rile lui Cipriari se tace mentiune de spre doi eplscopi s panioli, Marela! i Vasi lid, cari au Iost caterisll din cauza apos-" taziei lor dela ' credin. Mai 'trziu aceti doi episcopi s'au silit s arate la aparen zel pentru credin i s fie .restituiti prin, l n el t orl e. Le-a succes s ctigede partea lor i pe papa tefan (254 - 257). Ciprla n, auzind ' a cest lucru, n a un ' sinod al su ' a co nfirma t ca terisirea i osndirea acestor (episcopi, . i a do jeni! pe toti ce ice i-au aprat, intre ei i pe papa ' tetan'). '

i ri c i

's e"

il
I

I
t -c
.(

la

1
-c

..-c
.(

'1

1) H ot r rea ac es tui sinod s e g sete n scri s oarea 68a a -Iui Cipria nr d e Bas ili de et Martiale Hlsp aniae episco pis IibelJalicis

"

~:;" '~,+, ~Aid.~rE~d Ji)liaC~~ii;


~:"
'

~'":'

:- :, c

Canonul 2. ,-

cari: : au : [Idolilor]; ' da: ,\i ( <!~ pjr:~Cy~,~ !a r~ '.s'au : l~J:lta t [pepJI:J.t c;re? lpa],:a l ~c~ ~ sa

j~rtfi

aSaduce pinea .s au paharulrsair pe a , propo vedui. Da c ns oarecari. dintre episcopi vor bga ' _de seam la ace : ti <i \ v re: o', r, vn ,: sa u ' umllin a" bl nde i i ; i ar v oi s le ,d E! : ~ev a rnar m u lt, sau s -i ierte, .d n ii au puterea (s . fac ' acesf lucru} ; . , . '
~ , ',~

a!.lJ'! , 9n~JE!1 dar.;.s,! . nceteze c1,e,prlce 's luJba .stanta) I de

t '",

'j'" ' .~,

' .' : ..

.,

'

. _,.' .'' .

'it

!""

- ,

, , (6 2 ap.: 10, 12 sin, 1 ec.; 102 trul. : 1, , 3, 5,1 2 An c.;10,14 Petru Alex. : 3 Va s ile c. M,; 4, :5 6 r ig,' N is.). , .:,.. Ceeace 's e s pu ne n' ca nonul " - al acestui s lno d despr e presvit eri, acela lu cru se refer potri vit can onului prezent i la .d laconii.; cari s pre ' nefericirea lor au. czut n apostazie, dar mai trzlu s 'au c it : sincer, Canonul permite . acestor diaconi s s e buc ure -i pe mai departe de cinstea de diacon,le int erzice ns -d e .,. 'm ai e x erc itavreodat se rviciul lor dia co nicesc n bis e r i c i n ' spe cial de a a duce ( ava :o:l p"v, off erre) ' s fintele dar u r - i .d e-a Icitt (x 'lPoaae1 vf rugciunile pres crise la .slujbele durrinezeeti , P rescriind aces tea ca norm ge rie r I i ca n o n ul d dr eptul epi s.co pulul cu c dere . s procedeze f al de ac e ti ' diaconi ' d u p pricepe rea sa ' potri vit ' s ince r i t i i in c re din i n modul , lo r de . " v l a .v prinrurrnareIe poa te permite i m ai mult dect cele admise .d e 'acest .ca non, sau ' s < le i ia din acel ea, deoar ece fiecare doc.torie sufleteasc ' de pinde de ' judecata epis copului ( " "aa 'Pul." 1 1}ep arrdrl. :1.;; ' ,~v irrun orrtX7j'; aVYjpnj{h; o!/1.~punlJ) . 1) -

1,

iI

r ">,

, CanQnul 3.
, ., Pe cei ce au iugii i au ost . prin i, . sau au fost tr' ,de ai lor, -sau ,altfel au fost despoiai de averi, sau au suferit chinuri, sau n temn i s 'au ' arunca t, ' i s trigndc sunt c re ti ni , i au fost sf ia i, s au cu si la punndu-li-se ceva [lucru idolesc] in mini de ctre silul tori, sau de sil primind ' oarecare 'm ncare [dela idoli], ' n s m rturis ind nencetat c sunt cre tini , i mhnirea .asupra celo rce Ii s'a ntmplat ar t ndu-o puru rea cu
-da l
J) Comentarul lui Vals amon la ac es t canon n S int. At. 111 1 23

i;-

"
a il

,"

"

.l _

1:-

t ;
t t
I l

.--......-1 .

to at atitudinea

" ""

, ;",'-;-,: ','"

,) . Si nI. AI. IlI , 25 .

~.

,.

Cart.; 2, Alex.: 2

j
i

.. "

"

J.;

.'~

".;

.t

.~.

ieace..
bete stare.

;' iery .
spune : i nc

ani 'in

cumio
s

sa

::i

-'

- ,.

1) cr, Van Esp en In ," ' ) .S tnt. AI. m, 3 4

',:::

.,

"

---~

, ,
j
j

Ancira ; 2,

84 Vas. c.

, i) Edi lia din anul 186 2;> ag' 22 3 .

-~

'. .

.'

,.-

14

'Polriuit cruia " botezul spal "f na inte de "botezi) .' ""c.;

.'~,'

enlm distinguit e pistola ab '.' -:

;-- :<:: : ; ,: (:r ~;:- ' ; ~;-;? ;,~., .',\


,;'.

,-:'

',r

17

' .:".

" ~'- . Can~nur

'.

,.-~

14.
.

"p resvilerii'sa u: diaconii cei din cler, cari se ' relin ' .;d e l i!;:c rlll.l ri ; [sinodul) , a hot rt tv .ca ', ei .. s 'se; ating de ljl e / i [apoijaa, ,,de vor-vol .. s 'se '; nfrn eze dela ' eler' iar de nu: vor .vrea, i nici legurnele; ce sunt puse lng se vor

~
>

,_ 1) Bev; !eg. Synodikcn, ennot , in h,

-' 2) Co m pa r A"; S . E., ]11, 5 4 7 etc. .' 8)" SlnIF At., ,m, 4 7. " " .::' .,' 'i" ., 1) Sint.' AI. nr, 48 .

~' I P. 176 .
.'. ,

.' ,:

7. ,

."," ., !

18 Ia -aceste prilejuri d eneag gustarea , crnii i n ' nfrnarea lor merg' p n , acolo, n ct-fiu vreau , s "'mnnce . nlct lequrn efe., "( P?ib' )'''-xava)" cari , au ' !iert cu .car nea , canonu l, n. despoaie de dreptul de , a; putea rmnea i pe mai , departe n fun ciun ea
(irerr,0 ,jm?m 'p ~ ro ~ g r ~..;, . , rf / uoj. "
,

'

.-

.'-\

",

5.

Iri privlnaIiicrurilor ap arin toare 'Bisericii, pe p resviterii, nefiind episcop, le-au vndut, Biserica s le reclame napoi. i st n chibzuina epi scopului de se cuvine a lua preul napoi, ori 'nu; ' fii nd c , de ' multe ori ve nitul, celor vndute . li ad uce maimult dec t preul.
trul. : il, 12, 13 sin . :V1I ec.: 24, 25 ,Antioh.;

r,

.. . , (38,: 39, <10; 41: 73'ap,; ' 22, 2<1;;.25, ,26 : sin~'IV ec.: 35, 49 57 , Laod '; ' 22, 26. ' 33, 81 Cart.: 2 Chlri! Alex.;10 .TeofllAlex.). "" , ': . '~ - La comentariile cano anelor rparal ele citate vam.vorblt n,' 'i , g ~neral despre subiectul canonului prezenti. iar n special 'Ia , CO C!, "ti ~' mentarul canonului 12 al sino dului VII ecum. am vorb it des pre ',,: imprejurarea , c averea b i sericeas c trebue ' s. se' p si re ze in. ' la ct. Canonul prezent are in vedere cazul, cnd, eparhie fiind " v d uvi t ( X?in uoo<7?S r~ . i:mQX07cij g) pen tru un li~p,') pr esviterji vind unele bunuri 'a p a r l i n lo a r e Bisericii ' i consider nd . caUe,: g al aceast , procedur , ':, dup cuin)! este ritr'adevr: :.....,; dis'" pune ,ca acelea , s ser~clmenapoi , pe seaiml'\ Bisericii:,))ni ,. ,"""'1"" """:"'::'--: ,:> ' :;" ':" ': '>: " ~' ,~:'):'L ,' textul grecesc "cuyntuL f(u~ ~ ~x b~sentre~ui~l~az qe :dou pri , : !: . ; ,l a ~lc pe)ltr~ca d e, do,~8ri .s '~ ~ .e~pri~~ propri:t~r~1 ,~ si~: s~.~:(~~' biectul precis ,al avem ', b I seri c e ti , Iar nclacel cuv ntl-am ' fradus , ii~'

"

,' , " " :

"

"

' _,

' i,

' ,

li ,

, ':

este al Domriului': de unde' K u p'toxo v,O~l~V.oV" Cina- :~Do-rrmui ui.:,:Cu:- -' ~ 'r)' v ntul va cesta se' intrebuinteaza . in prinia "linie . di~ cauz c foaie '0 :
"- -':~ -- .. 2) Po tr-ivlt ra tt -Iui -, -1 2S d in S ta t utul -p~ntru .'o'rga nii:area ._ .Blseri tii s o r- :~ tod oxe .ro m n e din . a , , 19 25 , " economul" sau .comi siunea -apectat, ..... car.e.- a d ':~ . minist re az .:8verea ca sett.episco pal e " i ' ar hlepls co pale.. aU'-,'datoria ;'de'::a ,p's ': ,; tra " : ~ e ti r bit" :~c~a.;I a'~ ~~e 'pe" , t'im'pul ,:vacn,et,,, ';"sauriui~Cepi8CO P~~'c.2 Fi~~' rete rc 8ceea-~' , ob il g~Hu ne " ,o ', :'a re ',i . Co'n's, ~ luf:, ,~p~rhl a l ;\hi~{ p rivire :~ l~ ~~~-: rea ep arh lei..' deoarece potri ~it ,art l ui \ J.2 L ':d!P ,6.gehi :Si at,9( ; Consiliul )t pa ' t hial pe timpul ~, v acantei scau"nului cpiscopesc ?:" trebpe s ." :s ,! fer easc de ori . inn oire sau schi mb are (N T r) ",...... ..,,,.~ '--i
- ' . .

prin'Bise;'ic''~':Aces(' cu'v'n'f grecesc propriu 'zis ' tl~iem n-~ a z ' ceec~- ', ~ . ;~ ,
1) 'Comeilt_arur-lui

Vals 1nlo~ Ia " ~cesF'~~h~n ' l~' Si~~~~" AL : ~Il; 5 L'


o'

. _.

..,

' .

...

'.

t.

19

-oblectele , cari apartin Bisericii..deci intreaga avere

-, a rate cine reprezint dreptul de . proprietate '.al 'Biser icii a de o . -te rl perso an. iar acetia sunt credincioi! (fr deosebire de stare). ca r i alctuesc Biserica, cu'alte cuvinte poporul Domnului ( " 7:0'; K: ;(" o u ) " os).') In canon se lnenlioneaznumai pres oiterii, cari vnd i1egaleev,, 'din avere;' biseriCeasc. Sub aceast numire tre ' bu'e s JnliH egein n gerteraJ ' clerul, cruia n prima linie i se InCred i n jea z ' chi~ernisir'ea averii bisericeti, cnd o eparhie de:'l v i n e)'v~ duv ' ( 22 , 25 's in; IV ec.), i canonul numete numai pe '. , p'~ ~svit~ri:din cauza lmportane] gradului lor ' ( J<" ro Im:Ep ' 10" ro;; . J1al)p.ou'aur /iJv). 2) ; -'.- . , . " . Executarea resiituirii pe seama Bisericii a obieclelor pe ca ri c1erul'ie -a vndut, canonul o n c red i n ea z episcopului, cnd va , primi' con ducerea eparhiei, i lui i se Ias s judece a tunci da c 'trebue sau nu trebue . s serestitue preul primit pentru oblecte le vndute , deoarece, se- spune n.. canon, se poa le intmpla -ca venitul , dup obiectele vndute s aduc mai mult dect a lost . p r eul s de vnzare.. Despre celelalte .cnestiuni, cari privesc a verea bisericeasc, am vorbit ct a trebuit .Ia cornentarul canonului 12 ,a i sinodului VII ecum . i la cel al canonului 26 al sinod ului dela -Cartaqina, .' :
'.'; "

.co n sld era t drept averea Domnului, consacrat Domnului ( r 'fi xvpi,!, ../ivu.r~ {} e<!,'~u.) ; iar in r ndul al doilea se n t rebu i n eaz pentru ca 'sa

bisericeasc

es te

Canonul 16.
pctuesc
[ClI

dobi-

lui vereamon . la cest 'can on ' 10 :"Sint. Al, ur, 5i. comentaru ; lui Zorlira ll,(9:ce ~f~'cah6ii in. S[nl~ Al. u i, 51. 2'

:';-,-~,, ;. : _~ ,-~ -; '"

j ,' ...,. , . ,;.,.

:_ ~

,' "

~.

;"

20

, ;;: (
--

'-" ,'

. ~':;
';

,.,

aal'iv<vv proprlu zia.au " sensul de , " .ceice. s'epoarl fr" e ' / ;' minie, i la Dionisiu sunt,traduse prin: ' q ql lrratkinabiliter ve,.-,- " sali sunt. Zonara, tJmcirid" ~ aceste . cuvinteJ;~-_ zice: " TOU q, ~'{V(/rg > ":~\ :';< ,,<orO!; aU f-''f'{}ap lvr ao, adic . ceice : au avut, r~laliunl ,quani~ale ,li:" irationale') (latinete ' dup Bevereglu : e /ul ' cum be$tii$ /~ilc)ii ,& carentibus rem habuere}, potrivit tlm~ciriilui. Zom,i-a,' no i' am' i tradus n acest Iei acele cuvinie ale ~, ca n ol1ului.'i la r dlspo~ilia. canonului impotriva 'cel crceccrntt acest ' p c a t urt, 'este'ImuriI " " din nsui te xtul canonului. ' . '",' " . ' " ; ' ,", , ;1 .
., " " '

. d.e comuniunea" rugciunii; .dup aceea lmplinlnd; j 1.. " cmci am In comuniunea ruq ciunilor,' s , se . mp rt asc ",' ;;;.t de cuminec tur, 'Iar' dac unii i femei 'avnd i trecnd: . f vrsta de cincizeci de ani; au ' p c tu i t, l nu ma i ) la ieirea . '" din via s primeasc': mp r t an l a rv ' " <:;;,' , " (17 Anc.i . 7; 63 ' Vas~C.M . ;4 Grlg.' tus,). " ', :. ' "'.o,'.or ,' -:.... Primele cuvinte ~le~ acestui "canon ;-': ': " 7l"Ep' n~ v ~. d;:~r~~_. -:
~ '""" . ~ ." -,~ '
': . " " '" w '

t~a~c

..

,, ---, ~

'-

-~ ~

'~

' .-'

'

.. ,',"

"

,:

'

-'"

..

' ' .

', ' ,, " " "', --' " ,,'

.... ,

" "

"

', "

"

'"

. j::;'~' _,: ",,: '

Canonul 17: Sfntul sinod a poruncit ca ceicesp c t uesc [cu do-. bitoace) i sunt leproi, sau au fost leproi, a cetia se roage cu iernaticii.
(16 Anc.; 7, 63 Vas. c. M,; 4 Grig. Nis.), , \, .. - In canonul prezent se vorbete despre aceleai persoane ..' ',i ' - . . . despre cari tratea z canonul premergtor ( 16) , dar .carl ad eme" "R . \ nesc i pe alil la acest pcat spurcat ~ i acestora canonul nu ,'; " 4~ le d iertare, ci dispune s se poata "ruga ' numai cu 'iertiaticit; ' ( <10 T OUS X" l' a' op.lvoos, ' inter. hybemantes). Zonara : n con;e~la,;;' , rul su la acest canon zice, c nu poat e spune , nimic .Jce s e~ !>;. au cuvintele: a se ruga cu ternatlctt.. O spune.Jns V~lsainori,> care explic aa c iernaticiiprop'riuzis sunt aceia :' ca~i ' s tau. .Ia locul. intrrii din partea apusean ; a' biserlcli -l de acclo as,2' c ult citirea c r ilor sfinte i nuH este permis s intre in Jo'dlli , de mntuire al bisericii.") Aceasta este a ' se ~coris idera drept t I ~ ~ rn clre adevrat . Locul, unde' pune ' Valsamon ' -pe aceti pc', '2 to i, era ' locul deschis' din. Iaa bisericii, nezidi Ldin t rei ' p rl;; ','
~

'

",~

_'

,"

,,

'

:~

1) S ini. A l . III, 53 . - Compar , can oan ele 2 6 si 183 n'cul ce l mare (Ed. lui Pav lov, pag. 6'6 1 ' 1 5 8) ~:_. ' ) Sin t. AI. III, 57. ,.

21
sc .

','

i ndi,

' " ' ~' 'u nde,.care ) ;ufl a ..vn l u l din:to al~ . p r l ile i:c~ ic e slteau aici. trei nd : , f ibuiau :s ,sujereger ul (x.rpa~ . , Ac ea st~ !le , ~o n fi r ".l i d\' c tr,: rea, iertulian, . care nu> vo e te s ' n u meas c . p ca tel e acestor '.nefe ricili;,nid ' elietiJ , ci.m onsira; i , a icecIibidnum " urlas Inipias ',et in corpora et i~ se xus .ultra jus n'atubie,"J'non m odo ' ll mine, s.v erum. el om~i eccles iaeLecto' submovernus; ') 'Spre a 'se in'le. '!' '' lege mai-bine u nde era acestloc din ta a , biser icii trimitem la ueT- ' ' . ' iconografia. dela pag: 59',diIi" partea ' I1a, voJ..' I. "

~:' ",

'" ,

" . ' .' '

...'

. . . ;.; o"

r~{~\
'~an~

Dac; \unii ,' ' cari' ~u fosf' pui , \;!piscopi,i nu s 'au pri-. .~ Imh <!e! ~arphia , ~) . pen.rp sa r: a.t 'fost,n ~mHi ; a; vrea s~ ~1::: " i ', ' me arga ,10 :' alte parohii, ,I sa , violenteze ,. pe cel ae za i
se aturiseasc . . Da c . tns 'a r .vrea s r m n in presviteria, ' u nde au fost mai , inainte presviterl, s nu fie ei lepdai . din , demn itate; iar d ac se vor ridica ' cu turbu-rare , impotriva epis copilor a eza i acolo, s li se ia lor ,i demnitatea p r esviteriei i ,s fie l epdai. (14; 36 a p.; 8 sin. 1 ee.; 9 sin. III ec.; 29 sin. IV ec.: 37 trul.: ~ ; O, ' IB'Antioh.; '17 sin. I-Il; 1,2, 3 Ciril Alex.), : ' ~~ : -'."La coinentarltl ' canonulul 36 ap. ram vorbit despre m, , t'prei ura rea c .'ee tr ebue s se int mple potrivit canoanelor dac. "un" episcop ales lega li nu este primit ineparhia de stinat lui. 'Ca ~pl1u !X preze nt are in vedere ' ca~ ul , cnd un astfel de episcop (ca ' nu , j. a', p u tu t ocupa: scaunul destinat ', lui) . l n te n t l o n e a z s. , , r'pease iprhl ,violenf' eparhia altui episcop legal i dispune ca iP: ' ,u n' ast!Eil; de' episcop s ' se a lu ri se asc : ( 'I'0p<l;70ae) , adic s nu Ha ut '!;. ." ina i', a i b. ' d re pt u l a se 'bucura de cinstea c uve n it episcopilor.' ) ,~ So" " ' D~r , dac.dn sul nu se g nct ete s Ia c vreun ru i . a te pt nd ) ~Uh ~, : _ hot'rirea ; sinodului' ln pri vlnascaunului, pentru care a fost ale s II.. ~~' " id ac :'el se m ul ume te s r m n in presviierat cu presvii c , ,: .'. ::t e r ii i. s~ IW S i de mai nainte, canonul dispune ca el s a ib tot

'~;"I::,~i~;;,~J':: i'! ::' : ': ';'!J,i~~~~~~i'I~~;,t:',i .:~ "

,'-

- .

_. _~'

"

" '"

it ;' l acolo). i .s a e lmpotrlva.acelorarsvrtire, 'a ce ia s

iTI''': ,

:v. l ~ qU;';Olat:' II, 15 0 7, precum i ' Van

pud icit, cap. 4. ~ Compa c" la Suiceri __ T heaaur. ecclea . a, E spen , op . cit. p. ' :1 16 i la 'Arbtm. Ioan . 1 . 346 -34 7. "'..;. If' [n se nsu l de: epar hle. S) . Comentarul lui Zonara la aces t canonjn Sint, Al. IIJ, 58.

",: 'c - _-',,-_

'~

1) ~Dc

--, , . ...
........ ,~
,

22 dreptul la aceasta. De altfel-alei prin j m prejtirarea c "acest-reanon' admite ca un astfeld~ episcop s se , bucure-de-demnltatea sa ( 6jo Tt!i~) in ' previl erat,nu trebue s Inelegem c acelaar'. ii despoiat dem nitatea ' e piseopeas c: ( . ou bril7X0 7czx"6U , o.uJpaio c, deoarece canonul dtspune-acestr'Iucru-dlncauz " c acolo nu e xi st all loc' ma l"superior' dect cel ; de presviter ( !h a TO [1'; ..v a<: Erspo v rde ov r oii n:pecrflutip!i / u ,u elt;ov' o) ; t)<, i" de arece ::~ ~ gtadare':l la treapta de presviter a episCopului riumlt legal 'ar -ii 's acrilegiU: (l ep o<T"Ua ), ' dup , cum spune canonul .29 al sinodului -IV ecum. Da c n s un astfel de episcop 'ar produce turburri impotriva acelui .episcop. in .al crui presvilerlu a re loc, atunci canonul. acesta , il despoaie i eie dernnltateatpresviterlaljl. d lspun e-s' se e xclud dih Blseric ( r-;;.; b; )( );lJa la ; '.~ e~7rnJro .-; ).. ' ) . z.:'

de

-, '

, .-

, Canonuli9; ,

'

Ceice. fgduind fecioria , viole az . votul, s se ,supun hotririi celei pentru . ceice se -cs torescr asdou a
oar . Aiderea
preun

am ' oprit ca ' fecioarele cu oarecarii [b rbai] ' ca surori.

s vieulasctmo '

dulnei ca stitfii : '( 4{}i;~IT(':; r~g ' adl.~~~ 7rap {}~v/(J.V ' 'J T;arre)'ld.g), :nu. treb ue s se ia in sensul . de des t r u ,t- ci in sensul de cs torl e-, legal; cnd vr eo leeloar sfnt : sau vr'eun ~:,vj rg inJ: o n tr'c t e az' . ,
, .; ', ". :' '. .' ;; . .. c, . '-. """ .;~. ;: " : ' ', 1

(5, 26 'ap.; 3 , sin. I ec.: ,16 sin; ' IVec,; 5; 12, 13, 40, '44;, . 46, 47 trul.: 18,, 22 , sin . VII ec.;3, 4, 25 ,"38, 44,: 70 CarI ; 3; 4 ~ sin. 1-11; 6. 18, '1 9, ;20, 60," 88 .,Va s. c. 'M.): . ,., ,: : - .Canonul prezent s e, refer att la brbaji, : c tl .JaIe mei, in cazul cnd ii ca lc votul de ,eciorie, pe carel-auJcut''); Femeile, care . au depus-acest , vo I. se ""mimesc fecioare ,'sfinle (i apac irap{)i vqc) , i ele .uepuneauvotul" n public . in biseric ';", ' Ia]a episcopului (16 sin. IV ec., 44: .Car l.) ; ba unele diritr'Insel e erau , I cute : dlaconise.',( 15 sin",i/V . ee.)., Iar ,' . b r ba lii,:: car t. depuneau "', aces t, vot; . deasemen ea . in chip " s rb toresc .in.. "fala ' episcopului, s e numea u' uirgini (oi; rriJ.,d'{)ivoc) i de _, reg uI ., se I: : . ' "1<! ceau clericl '. i 'ocupau ' locuri nalte-In' Biseri c ,.( 12 ,trul.)., Infrac.~ [lunea, despre care : vorbete . ace canon, anum e,' v io l are ~ }I g~,/

sI

" .,:.., r ,}

.- ~

,.,-- '~, l ,~ {

; ,;.

, .-. . , ., . , '"

; ..",

1) Com en t. lui V alsamon, .tu, s ir ') Coment. lui Zonaral ,J II, 58 . . S ) Comein Jiii " Zoriahi/ " III, '6 0." .

..

"

'c s t ori e ,' ~ i din ace st vmotiv i ho t r t e ca nonul pentru ' a c et i a ' pedea psa cese d celor ' c s torl l a doua - o a r , i ad ic oprirea pentru un an ',dela tmp rt anie (4 Vasile C,' Mare ); deoa rece dac a r ca mlterdestru; atunci ei s'ar -tsupunerped epsei pres cris pentru deslr u , iar aceasta con si st n excluderea d ela im p rt a nie pe pa tru ani , (22 Vas ile c. Mare), Sub persoanel e me ntiona te in ac est can on nu tr ebue sae : Ine le a q cl u g rii i c lu q ri ele, prirnulirnd din motivul c Pe vremea acestui sinod mo na hisrnul ln c 'nu eral deplin re giementat i ' ~ici nu . a vea regulele sale fixate , iconf lrrnate, .iar n,'al, doilea 'rnd deoar ece canoanel~ ,cati :tra,t e az despre ' a ce eai 'c hestiune ' pr ivitor la c l u g r i ca;i capoane s'au emi s 'iri "a doua jumtate a secolului a l IV lea ;' prescriu" pedepse , cu mult mai grele :, (60 Vasile c. M ; cornp a r i 16 sin. IV' ee, i 44 tru l.) .') , ,', S'au nt mplat ns i cazuri, d u p cum se vede din pariea .a doua a acestui canon. cnd unele lecioare, cari au depus I "; g du in ta de le eiori'. vietuiau ia ' olalt cu oarecari b r ba i st rai ni. ca' surori ('Ug Me.l ~ris ) n sco pul l eg turii reciproce spre bine i ' cvlavii' : ,prectrit' alir mau dnsele" fire te c a ceast ' viejuire cei: ,imri ,alecioarelartinere su b un' a coperi cu b rba ii a consti- tuit tin ~ril e i numai 'pentr u sm int e al , i d' n cauza aceasta ca' '. nonul int erzice expres. a cest lucru. La comen tarul ca nonului 3 al ,< , pri r1nlni ~i no d ecnn , am , ' ariltat care e ra n gen ere prerea des. ' " , pre 'aceste lliciaai'e,
'. <
<. _ " /

'f

~"

'-

.~.

Caltohul 20.
[dac) cineva

comite
, ;, ~ : ,_,

adul er /~s ecuvine ' caacela la apte .a ni s bnd eas c cele r de s v r ite , 'potrivit treptelor, cari [acoloV,' i.'" ) i " ~"n ' , .. .'
-;- ".;",., :..-:.', ," ,_ .i , ,,".-'
_ o" " - '. ; ; ,.. _. -,

"D a c ' s o i a '

cuival a 'comis adulter, sau

doduc
. . ... .

;' : __ ' dH , ;, ,~

. " , ':',;'." A~~s t ' c'aron ;: ei;l~ lJa r;: Celce i n al sotia cu a lt le:' i~ }, ,: ,,"_ :) ',:" , i '. . , " ' . l,;"r, " , . ,., . .. _' . , .' _. , ., mei'; se ; opre t e .pesapte ani ,dela':sl, .c umi n e c t u r , de asem enea , i ' Ie rri ei a ; , ca re i na l ' so jnl' " cu' alt b rba t. Pedeapsa aceasta , ce se , d ad ulterilor, a fost confi r ma t i de slnodul trula n prin
" , i

, ' (4 8 a p.; ' 87 ;93:'98 tru!.; "102 ' Cart. ; 9,2 1, 3 1, 35," 36, 46, , 4 8, 58,'7 7, .sOVasiie C . M;i1 'Grig, Nis.). '

~ "

24

.c anonul su al ,87-le o, ' in care , saarat , toate treptele ( (lua!,u,;,) , "'d e p eniten. pe car .trebues .Ie fac .potrlvit a cestui , canon dela Ancira aceti p~toi, i adic un an intreapta .prim,doian i. i n a 'doua, trei i n a .tre la i unui " in apatra, ci ':numai iri anu l' .- i 1 .. d e , .. a l optulea se po t m p r t i . r. ' :', , -:' . '!" .

,:1;

Canonul 21.

",~,

':,;,

re

-., :.f'i'

1;:,~:

,~"

. iI{,

en

'

h?ta_rIre~ de ' ma! Inal~ te le-a o~rit ~ana ' la' -resirea [d~n , ~ ~eh v i a ] , I aceasta [hotrtre] se lne [m , d e , o b te] , Dar gasind ceva [spr e a 'Ie' tratal .mai " bl nd.vm' hotrt ca'; vreme de zece ani' s mplineasc [in pen iten ] , potrivit , ' ' '.. . ,,' t repte lor hotrite"
" ,',' " . . Erau unele femei nenorocite, (dupcum " durere, s unt i . 'as t zn, cari triau a scuns cu cine va in desfru ; i 'rm nea u gravide, dar ca s nu se' dea in" vileag acest lucru i sp re se f eri de ruin e c u ta u s omo~r ftul llt puu", oetum) i ri , pn ' tece prin apsarea abdomenului cu ' oarecari . obiec, t e , g re l ~ . sa,il ' a a c preparau i luau cev a doctorii ( I'Jp."~xJ;'V(1) i astfel r nlau i' omorau f tul. In pri vinta acesto r fem~i 'e xista o hol Tire ( i pa , ) ch iar inainte de sinodul prezent, potri vit c rei at ele nu Se mai puteau invrednici de tmnart sanle Y p n I am oa r tea". lor , Dup comen ta torii a puseni " ho t r rea aceasta ar fi canonul 63 al sinodului dela Elvira din anul 306 i cu toate c potri vit acestui canon aceste pctoase nu se puteau 'invrednici de imp rt anie nici n ceasul mo rtii (nec in finem dandarn ess e corn, rnunlonem),') -;- t o t u i. aceasta ar contrazice intre , allele dlspo , zii el canonului 6 al sinodului' prezent i a canonului 13 atnrlmului sinod ecum. care dispune c: , . d a c ' pleac cineva [din v ia ] s nu s e lipse asc de merindea ' cea mai de pe urm i -cea mai ne ce sar. ", De aIIfel est e probabil c. ' hot rrea ( 3,00;) pom eni t il e xista t in ,practica bisericeasc , ' ) i, precum se s pune ' ' ,de canonul pr ezent, ea s~ , urma in g enere. Prin ii sinodul uipre-

, P,e femei!e,; S~rl ,S~l1t >d~~frii,<lJti !i Ol1}9 ar, iJffl,i ';!~r 'I s.e . Indeletmce~c.-,c~~ pregatu'e~ ' n;tvlo?cel~r: d~ ?"yot; ,~\, i~T t

(91 trul. , 2 , 8 Vasile c. '. " . .M.)" '

pe

-~

2)

1) V an Eepen, op. cit. p- 11 9. Va n E spe n (loc cit.) cit eaz aici mai m ulte m rt ur ii de ale -Sfi n..

(tlor

Pri n i .

- -_ _ o

'-- .

. ~ ;.

"

,. !

.Canonul 22 .

u e

Vasile c. M.; 5 Grig. Nis.). Vas'i1e' c el Mar e in ca nonul s u al a-lea arat cine este . l;' "',a se cons idera dr ept uciga cu premedltaie. In canoane se prevd 1 ' .~ ~ diverse epilimii pentru ucigaii cu prerne ditaie. In privina aceasta 1 ' . .. :c anonul prezent este cel. mai ' r iguro s i el disp une ca p c tosu l t;s . i p etreac v iaa i ntreag in treapta a treia de peniten , ' i , ' numai Ia moa rte s se po a t nvrednici de m p rt an l e .
' ,".j ' '-

~ " :i~

In privina uclderilor d e voie, [vino vai i) s se pro [viata Ior rntreag ] . : iar de cele desvrite s se : 'l~j1v redn icea's c ' [numail la sfritul vieii. ' .
team'.

,! (8,

5 6

. Canonul 23.
",' ,;;"I ri. privina .. u ciderilo r .v r de voie, ho t r re a de mai ) ~ ~ i n t e ' po ru n ce t e ca {cei vinov ai ] s dob ndeasc cele ' :des v ri te .Ia an ul. al aptelea potrivit trepte lor hot rlte r

'iar a doua 'cinci ani.

[hotr re ' poruncete] s mplineas c

(~ ; 11, .57 Vasile 'c. M.; 5 Grig. Ni,. ).'

-,

~: .

',',

. .

vreme de

- Cano nul prezen t menionea z d o u hotrri, cari existau " ."d).e vremea . acestui sin o d in privin ta pede psirii uci ga ilor fr '<;~ p rem e d ita t i e : cea de mai nainte i a do ua ( o 7<por ep o<; .xa c JEur~p o.; .." ~;;POg), i a dic duph ot r rea cea .din t i respectivii erau supui 1.u nei .penitente de , apt e an i, iar dup a doua de cinciani . Aceste .i~l~ t riri , probabil . c .s unt de le lul celei 'm en jiona te in canonul 2 1

26
',' ,

al acestui slnod, deoarece Intre -canoane . nueste cunoscut vre.ci: ~' alt , hot rre, ' c~re s fie mai veche dect acest Canon dela' Ancira. , Vasile cel Mare ' hot rnd ; n canonul su al 57- lea epitimia cpentrui.. _ li ucigaii I ra prerrieditalie, . prescrie o peniten r de zeces anl. "

~:;- ~lio

Canonul 24 : 1 '

ori ntroduc n . casele

Prezictorii, i

mecelor, sau penitenel de cinci ani, potrivit treptelor ' ho t r tt e.ilre i ani.: de proternere, i doi ani de rugciune, fr tmprtanie.] . . .. . .. \
(61, 65 tru' .; 36 Lao d.; 7, ' 65, "72 , -81, 83 Vasile c. M.; 3 . z, Orig . Nis.). . ," . i'>. - Despre subiectul canonului prezent , maidetailat tra t ea z canonul 6 1 al slnoduluifrulan, Can'onul prezent prescrie penitent" :3 de cinci ani pentru ceice cre d n vrjitorii, i . a d i c . trei 'a ni in . ,. treapta a treia de peniten i ' doi ,n treaptaia patra , lnuma s n anul al easelea s ~ pot cumtneca; . . , ' .. , .
-

~' l o r pe .oarecari .spre : attareajar-" :i ' pentru cur ire, s ' ca d ' sub. "canonuI!-;(; ,

ceice

u rm ea z

moravurile '; pgnilor~

(.

Canonul 25.
[In cazul c nd-cineva, ', loqodindu-se cu : 0 , i~cioar, ', a necinstit mai nainte pe sora ei; nct a' rmas i gra- , vid, i dup aceea s'a cununafcu cea logodit ; d ar cea ; necinstit s'a sinucis; se poruncete cacomjJIiciis se " primeasc Intre .ceice stau mpreun [la rugciune n' bise- f- ~; ; ric ] dup~ zeceani]ct,e p~cinJ ],P?!~iyittr~p~ ~lorii ~~:t,~rit~ ; ~ ,~~:
, . . (5 4 Irul.; 2 ' Neoces.; 78 . Vasil e 'c. ' M.): " ,.
: .

' , ' " .. ..


~- , '
.:

Un 'caz special a da t' ans la emilerea .acestu';. c~non. -' Cazul este -clar 'din texiul canonululvCanonul -' pe', toti ce lce t sunl:' vinovati in , pri vlnaiacestui caz . ipe~epset e cu ze c<! ~ i1 i depeniten in treapta 'prim , i ' numai " du p:" aceea ' II . se:permife s poat -trece n treaptaa 'patra.Canol1\11nuspune cl ' yreme trebue s petreac n' treapta :' aceasta ;\ :dar ' P rinjll vla lot o: cazul Ias la chlbzuinavepiscopului cu : cdere s j uct ec e . d u p ' cu m acest 'lucru l-au i exprimat.. n . c tevaaltecanoanavaleIor.j, As. primea epilimiei prescris prin acest .canon Zonara Cu tot :dreptul ". -

...

,1

.'

_'" -of '

__ __

, ._

.~

. .,
'

27

in imprejurarea , ca in acest caz se n t lnesc ct eva , necinstirea unei fecioare, apoi c s tori a nelegi uita a , celuice a avut rela iun i cu dou surori i in fine omer ul comis . din ca uza aceas ta ').
gsete

inrac iunk

.!;

',-

,;

",.f.

,. ' i

'.

,~

O !'

') Sint. Al . III, 6 8 .

';;' ,

'Canoanele sinodului al doil"~a"6ca', dela Neocezareia. '


Canonul 1 . .
Presviterul, dac se va . nsura, s . se . scoat .di n,n: ,";:,-;,ji; ' .. Ii(i.; "treapta sa; iar de va ii desfrna t, sau va comite adulter, f ,J, , 's se ex cl u d cit des vr ire i s se su pu n , peni- .
.: ,', ''', " , :'.:':":_ ,:" . " ",:" ':":>-' ,""

<, :' ,' "

te ni i,

(5 , 2 6, 5 1 ap. ; 14 sin. IV ec.:. 3, 6, .13, 21, 30 tru l.; 10 .A nc.: 16 Cart.: 32, 69 Vas. c. M.).

- Chia r dela inceput fiinta pra ctica canonic bisericeasc, potrivit c re i a celce intra n cinul preotesc nu se ma i put ea nsura , ~ i care p ra cti c s'a confirm at in chip srbtore s c la sinodul trulan ( can. 6). Canonul pr ezent vo rb e te numa i despre presviteri, dar dintr e can oanele cele mai vech i canonu l 26 apostollc : ar at c . d is pozitia aceasta se refer la toi ceice apartin clerului, dela ipodlacon n su s. i persoa na preoeas c , care se n c u m e t a ' ncheia c stori e , du p c e a fost trecut n catalogul ieraticesc, s e va s coate din de mnitatea sa (r-~g uifsw<; aur-otl p.erarI{)~a {}u,')' ad i c . se va caterisi (xu(} wp.'rwJ') , Iar dac es te cstorit, ' l comite . a dulter , sa u da c est e nec storit i cade n desfr u se va supun e dup acest ca no n un ei pedepse i mai aspre, i adic se va e xclude cu d es v r i re dela r u gciunea comun cu cr edln cioi i din bi seri c i va .Ii pus in rndul penitenjiIor. Dup comentariile lui Zonara i Valsamon dela a cest canon'), aceste persoane preoeti, cari vor fi prini n desfr u [s au adulter, trebue s t reac prin toate treptele de pe niten , dela cea dlnt l pn la a pa tra (11 sin . I e c.), i numa i d u p ce a u trecut prin . toa te aces te trepte se vor putea invrednici de Irn p rt a n i e , ' fi ret e .numai cu mirenii [xot vcovla rc.i v J. afxw vJ.
1) Coment. lui Zonara, S int. AI. UI, ,70 . ' 1 Sini AI III, 70 - 71.

29 '

.,
.,
.
."; .-'
-

,. Canonul ' 2. ' ,,:


. :'~
.'

. .~. ',!l' Pemei a , d a c .se-va . mrita cu doi frati; s se scoat , ", [diri,icoinuniune] ' pn .Ja: moarte; : totuidac n vremea! " mortii va', zice c; f c ndu-se sntoas;' .desace cs '<! toria, [atunci] dinmi/ va avea :' pocin. Iar , dac va , , nuri femeia" ntru acest Jelde cstorie , fiind, sau br-' atul; atuncipentru partea rmas nn , via jcu anevoie\Ya ' iI p~c~inta . , ," , ' ';'.,'; : :,; ' ..', ", ,

.'~

-.

- '

va

e: poate ' cstori cu un brbat i apoi cu fratele acestuiavprecum. , ;' i . c un ' b rbat nu , se poate nsura CU dou surori, nt iu cu una . , i 'apoi cu cealalt' , (23, 78 Vasile c. M.), s e. ba zeaz pe dreptul; , ;' ~ i vi ij , , du p cu m am vzut ' la comentarut.canonulut 19 apostolle ': , j ; a l ca n o n'u l u i 54 al sinodului trulan, Cano nul prezent exclude , dela' . ni g ciun ea comun cu credincioii din , biseric pn la 'st r-, , , ' it lltvi el ii pe femeia (sau ' pe brbatul), care dup moar tea ' prj -. niu hi ': Su sol (solii, .se cstorete ,cu fratele aceluia (cu sora, desface ' cstoria neleqiuit ., "' aceleia), dac mi se poc ete i , " Da c fns este pe patul morii i promite c , , f c nd u- se s n " 1 o a s , nu va mai ' tri n cstoria nel egi uit, atunci ,i se poate ;:;' permite s se mrturiseasc n fala preotului i s i se dea , cumlnec tura: i apoi dac se t ns n t o ea z trebue s mplineasc , '; epitimia prescris , Dar dac , nu face ' a c e a s t promisiun e, i s e ' ' \,(la te da , cumlnec tura n ceasul mortii? Intrebarea aceasta o ~,,':; pu n e ' Valsamon la comentarul acestui canon. i rspunde: - Aces t '"canon mi spune nimic in privinta aceasta, dar mie mi se pare ' c ar fi lucru nemilostiv , (aup;w{}'s d vae) s ' riu' se nvredni-' ,{, rea sc de aceast' bun , merinde (xa J.oii i'!'olJiou) nici la ultima , rsuflare , fiind femeie ortodox. i , deci chiar dac nu ar face ' acea promisiune; totui trebue s i se 'dea dumnezeias ca imp'r t anieji dac mai trziu se face sntoas i va desface c s - . i o ri~\ ne l e g i uit , s se primeasc la poc in ; iar . d ac nu ' ar, "v r e as desfac . acea , cstorie, atunci s se scoat-cu totul din" Biseric, fiindc este nrdcinat , Inirutate - '). Canonul adaoq, , u " eventualitate.., dac solul sau solia moare intr'o astfel de cstori e; ;;" .

:J,;:7;j)i;Il(l~iii~ ~~n()I1Ulll ,pr~~e.nt,' p()t~iy.il ~;ei~o fern~je nu,

) . (19 a po:

54 trul.;

23,68,

76; 78:

87'V asile

CO M,).

nu

1) Sint, Al, ' 1lI, 73.

30

zice ca 10 acest caz pentru ' partea, care a rmas n. via. cu anevoie va fi poc ina (o usx.p~g ~ .l wi.VOIa) , aceas ta ns ' nse m n e a z c n viaa sa ntreag nu se .va putea nvrednici de ." - tmp rt s a n le , ci va rmnea pentru totdeauna intre , peniteni, ' ( .nurna i la moarte Se .va .puteav cum ineca .: v,: .~ ;1.
:il e g a I , i
-.: 1"", <_:

"
" '

Canonul; 3. '

.. ;

(t 9 Anc.: 7 Neoce's .; 4, sa , 80 Vasile c. M,); -' . Canonul ' acesta ' vorbe te des pre Ceice, rmnnd vduvi - d u p c storia a doua, se c storlau din 'nou, i zice c e ste nvederat C<1a'<py; s) c tflmp tr ebue s se pociasc . tDeoare ce n privinta ac ea sta 'riu exista nici o dispozitie canonic ma i v eche; . Zo nara i Valsamon : cred cPrinf ii 'dela Neocezimiia aici au . in veder e obice iul (T V ' "uv~ {) wzv) ; dup care se proceda' n . aceast privin , i la orice caz p ctoii erau s u pu i epilimiilor . ho t r te ' ) . La ' comenta riile ca no anelor (4, 50 i 80) lui . Vasile cel . Mare vom vorbi , nlaidetailat 'despre 'aceasta, Can?rllll 'prezel)t , permite ca respectlvilor s li se ' p o a t scurta timpul hotrt , pentru , .' ;" ," po cin , dac se poarlaaeu m se ' cuvine i d a c do vedesc ' ; .~ : zel n cr e din , ., '. " ~ .
o'

'. ' P entru ceice cad n Illai multe nunti este nlleder~(; '~~ timpul hotrit [pentru peniten ] , dar ntoarcerea' i cre~' ; - di naJo r 'le ' scurteaz timpul ' [penltenil] .

...'.

C~~o~ul' 4.
, ,

. Da,c ' cineva, poftind , o, . femeie, ' i , p ro p~ he" ajsl:!./ ; ~l~ . culca cu dnsa, dar h otmea sa nu va devel,t fapta,,se -,;:r ' ' vede ' c, prin har a iost scpat. ' ': " .\It
:." (70 Vasile c. Mare);" , . , " ., ~ Zonara . zice t c cS fi n l i P rlnl gsesc in pcat patru ' trepte:' impresiaC1tp iJ<1lio ',~. impresslo), lupta ' (1tl,a~ ; ,l uctatio),i:0h simtmntul C<1uv>aTl l {).",g,e'; assenslo) ifptuirea) (rrri ~,g; \ a ctus ); , i c - cele . dou : ' din t l nu cad .aub epltimle.r.ci, cele, dou sdln -u rm , : deoar ece impres ia i-Iu p t a JIU se .osndesc, dac ': raiunea --( A0T'<1f' ,f; ; ratio), primind Irnpresiunea i ..in r ng n du-o , biruete :,pe ; cele; de :cart.a fostatinsini\lla; conslmmntulvIns'n va.!i. ,
' ) Sint , Al 111, 74 ~75 .
,

-r:

..' ,

j '.<. +:.. .. r,

,.-,:i!liil

:il!.

31

hiupus judec tii i acuzei, larI ptuirea se va pedepsi. Prin urmare celce a poftit o .Iemele i stpnit liindde aceastpoft a ajuns la hot rrea de a avea relatii cu d ns a , da r I n t e n i u n ea lui a ,1651 z d rn i c l t . : adic nu " s'a .i.reallzat, este clar c har ul lui , Dumne zeu l,a lerit pe a cela' ) i astlel nu se supune nici unui ;f el'd e': e pitimie, . . .

"J i1': "

C~ri (mu15.

, . Catehumenul , carele a . intrat n biseric [i] . st la ' ilocul, catehumenilor, dac . va pctui , de este dintre n1g en u n ch etori ,. . s .asculte, fr . s mai p ctuiasc ; iar ' d a c i ascult tor fiind va pctui, s se ex cl ud [din biseric ] . " . .

,c . M.;

'( 2 , 11, 12 ;' 13 , 14 sin. I ec.: 96 trul.: 4 , 6 Timo teiu Alex.; 5 Ciril Alex.).

19 Laod .; 20 Vasile

L." " ,' ' ~

Despre catetlumenLam s pus c t a lost de trebuin la ;:',comentam ! canonului 14 al ' primului sinod ecum eni c.

" ., Canonul 6.

, Femeia gravid trebue ' s s e lumineze') cnd va .vrea: c ci ceeace nate nu este prta ntru a ceasta cu . cel n scu t;pentruca s .se - arate ' vointa propr ie a iiec irruia la mrturisire. .
"

',-: Pe tiinp ~l 'a ces tui sinod er a u unii, ca ri ziceau c femeil e gr avide ',,, u tr ebuesc s se. boteze, ci 's ' se' a te pte p n ce vor n ate : ,deci are ,e '. d a c 'ar bo t ezao astfeldeIerneie, apoi i copilul ' din' pn tece ' I(liot ezat i , alune! "copilul, c nd se va nate, nu " s' J r pu tea boteza a doua Oar, f iindc al tlel s'a r p rea c a lost ' b~t ezat de d ou lorl .vlmpotriva acestei preri s' a emis ca nonul " 'prt!ze ni;" care "dispune 'ca lemeiagravid s s e boteze, n ' cazul .. dac " 'd o re ie ' ( /; ii6r< ,Bouh'".),' ' Ca ' moti var e la' a ceasta ca nonu l . a ra t c ceeace n a t e , n u e ste p ersoan iden t ic CII copilul, ad ic ,': I ,,' bot e zu ls u ' rilnriai dnsa'a"osl bote zat ' i ' printr ' insa : nu s'a .' " ", "': 'C L ''O;;.:.. ' ';_.,": -.:, .,,. ' ... . .. . , .,. ," 'boteza t I copllul. . pe ' care:'" II poart m pantece, deoa r ece liecare ..p~rsoari .i rebJ e ';-' s ' Iac " pentru' sine ' mrturisire d e c red i n l

ar

"~'.

"~; "' .

: ' " "',,"" ' . " ~ " .,

~. "

.' : " - ,:,;<. 1) ,. ~~~i~': ::i~' ~ ~I~:~,; ~~ ~-_~ ,7~' :. j


'" 2) . s

;-': " ..' . . . - . ., ',' "r.: .' "

se. boteae

(N,' ,1;r .) ".

32

ina inte de botez i mrturisirea aceasta derive din voin liber personal. '

"de -tcredln
-.>,0. ';,

trebue :s;t," :, ".', ' " .: >c"ir : .',".",.,;...!;:-.


"~ , o

Presviterul s nu rn~~ce la nitnile'celar cstorii> a doua oar, deoarece nunta a doua cere peniten; ' Cine.,.. va fi , acel presviter, care prin [participarea sa la] osptare aprob aceste nuni? " , . ' " " (17 ap.: 3 trul.; 19 Anc.: 3 Neoces.; l ' Laod;14;'12 Vasile ci. M.)'.:: .

Canonul 7.

"

', >.:

- La comentarul canonulul'prim al slnodulul'dela Laodlcelar.' vom vorbi , despre cei ce se ' c s tore sc a"doua ,:oa r " i " despre : mprejurarea c, potrivit canoanelor,' ceice ' se:' c' s to r esc ta', doua,", oar dup moar tea primei sotii se vor supune epitimiei. i dac~.< a doua cstorie era considerat de interzis ' .I r de >epitimia, ' c uv e n it , iar aceast epitimie se ddea . de ctre : preo i- atun ci> ' cnd respectivii veniau ' s se intereseze ' de .epitlmie, pe .' care , , trebuiau s o suporte, apoi canonul dispune i , ca pre otiL s nu participe la ospeele celorce se c s toresc a doua oar .
deoa re ce zice canonul care va-fi.sl tuala

acelul preotrcare
g sit

prin participarea sa aprob cele, pentru cari el a s dea cuiva epitimie? '

de cuviinta . '
. '; .."' i

Canonul 8.

De se va vd i n public c soia cuiva" care este , laic, a comis adulter, unul , Ca .acela nu poate veni n. slujb [preoeasc]. Iar dac [d nsa] va comite adulte jdup hirotonie, el este dator s o demit; ia rrde 'J~ \liec ui cu d nsa, nu poate inea slujba ce ,i 'atncredina tc. . . .". ,'. ', ',' -s: "",":" ,.. " :.; . ." .. ,. '. .

(18 ap. ; 3, 6, 13, 26 trul.; 27yasile ,c' /'Il'):' " , , ' ,'"" i , - In canonul prezent se reley~"yentuaJitte<j c~nd ,.olej meie de vine adulter i consecina -ce oare mprejur~r~a,<jcest~) ' asupra sotului cu privire la serviciul preotesc, ) n care, SOjUI~i'~ ' inteniunea s intre, S'U chiar a Intrat, Princiri\)l, ;de'care s; conduc P rinli dela' Neocezarela .lajudecar ea . a:c.e~tuica ~, elit\' unitatea sotului i sotiei n cstorie (1. ~oisi;2'2~)rJ"fltl.!~~ Y' strns dintre d nli, Dar dupce solia , care are ' solul su, a, ' ) ,. apoi . brbatul, ; comis adulter i se consider ptat '( ,u',utavTac impreun ndu-se trupete cu o astfel de Iemeietcu care devine

33 ., iel .J(p e.u!aal;'';O g)~ lh, C a n o nu l , , ' p l ec n d , dela acest principiu, ' in" erzice a s e primi in cle r-b rba tul , care are, so i e, . i despre care - s e' ti e' , c, i , es te i nllde l , c , a comis a dulter. . P rin ac eas ta ca" - no nul -cont lrrri: d is pozi ia canonului 18 .a p., potri vit c ruia numa i c," acela ,p oate ,li primi t- In c1 er, ~a c rui,sotie n " oa te pr ivin tele ar e , ~} co n d u il ir eproabil. Aillel adulterljl so iel -trebue s , tie dove dit ;~,' i~' pu~IC 'i (l"a"ep{v,)., . Exist~u mai ' lt\ulte .Ieqi in legi slaliagreco' '!< ro m .a,_ ii' ca d-is' p u ne au .femeie :J> _.'", _'-. ," _, " ri' ". -', ...". ' c . o ...._ . " .-.:' n use _ o., poale condamna pen, tru! a dulte r, de c t n uma i da c se dovedea ' pr in m rt u r i i in ve d e ' r ate. Acest e legi le-au. a vut in vede re " P rin i i dela Ne~ cezare ia { c nd a u .emis'canonull or prezent,i .anume c nu mai acea e- meieseconsider ad ult er ad e v rat , des pr e care ac es t lucru :, s,e: po~t e , dovedk'-cu mrt urii v dlte, .nii n s i femeia despre :!":; ,~'_c a re se" b'i1l1e~e numai : (ou lSIJ ' '1v ,U~~!,.r!tr;l}eraav) .ace st lucru', ra : din moti vul c 'a conve rs a t cu cine va, ' s au 's 'a int l nit cu cin eva . sau din alt e' as em enea mo tive.') Canonul, em i n d d is poz ii a men lonat , ada og eve ntualita tea cnd 's otia unui pr eot (preote asa) comite a dulter i dispune c preotul este obligat s demil ' ime diat del a s ine pe o "astfel de .sotie i s . d e sfac legtura de ' cstorie cu dnsa. : Chia r in Sf.' . Scri p tu r se pr escrie c soli a pre otului trebue s fie curat i cre dincio a s ' (1. Tim. 3, ' ,, ). In v ia ea trebu e s aib con:,., d u il aa de nelea pt i cu minte, piecum trebue s se poarte , i sotul s u, care este pr eot, i cu a tt inai vrtos iiind c dn sa '~Ie st e legat prin cst orie de solul su ; care a prim it consac"" i a rea haric,i dnsa prin cstorie nc s'a fcut p rta de "\ i cea consacrate.") Dac sotia preo tului nu ' tre te aa cum ' se ,.? cuvine, ci se p tea z prin a dulter , prin aceasta ea p teaz i -pe -- sol ul su, car e este un trup cu d ns a, i desp oa ie slu jba lui " preoeasc de sfinenia, ' care este pecetea acelei slujb e. At t din :> punc t de vedere .al cred in ei ct i. din cel canonic este deplin .. corect dispozitia acestui canon, potrivit creia solul est e obligat s divoreze imediat de o astfel de femeie adulter i acest motiv de divort in cstoriile preoilor este dep lin justificat.
~.

,.,~ un trup, i dela car e necur enia . trece i asu pra lui, s e pteaz '

. . 1) Cornem , lui Zona ra , III, 82. 2) Comen t, lui Valsamon, nr, 83. S) Compar tratatul lui V alsamo n d es pre inrudire n SInt, Al. IV,. .
etc ;

31 . Canonul, in .conex cu dlspozl la iu lt im , pre vede eventualilatea,cnd solul preot, a crui sole-a comis ' adulter, < t o t u nu ; " ar vrea. s se. ' de s part de ' dnsa, ci i mai departe vrea ' s tr iasc cu d n sa ' in cstorie: Pentru . acest caz canonul dispune, ca -dn sul s nceteie ama i li preot ; deoarece el, voind s trias c <ti solia ad u l ter , dovede te c nu are con tiina mridrlel om en eti , c nup re uete im por ta na serviciului su i nui pas c necur e n ia sot iei sale tr ece i asupra lui; - i deci c um s'ar putea admite ca un astfel de o m pt at s s v r a sc celedivlne? inchei e Zonara corneut ar ul acestui ca no.n cu aceas tTntre bare . ') Di spozitia acestui ca non 'o gsim c onfirm at adeseori ! i . p r i n ca- : noan ele din timpu rile ulterioar e, ba .re s pectlvlt erati "opriti de ' a 'inde plini s erviciu preoesc chiar i atunci. da c I r. s " ti e [ rar ' iJrvoe a s'a u p tat pe sine prin cs torie il e g al .(27 Vasil e .c. M.; 26 trul.P ) . .

Canonul 9_

Presviteru l, dac s'a inainta t . dup ce mai inainte a : n trup. i va m rt urisi c a p ctuit nainte de hirotonie, s nu je rtfeas c ; r rn n nd n celelalte, pentru .zelul [su] de altfel; cc i multi au zis c i hirotesi a iart celelalte p cate. Iar dac el ns ui nu mrtu r isete, i nu se ' poate dovedi artat, [atunci] el . ns u i , are-puterea [de " " .a . ho tr ]. ce se fa c.
p c tuit

(25, 61 ap .: 2, 9, io-sm. I ec.; 6 'sln-l l ec.] ' 4, 21;' 23 Irul :'; . '12 Anc.: 1, 8, 10, 12 Neocez.: 3. 32, ' 51, 70, ' 82. .89,' ,Vasile' .c. M .; 3, 6 -Teofil Alex.), " . :. ' . ~ La comentarul 'ca nonului 6 1 ap. am' vor bit fdespre cali' .. t lle ca n d t da l l o rv d e preoti, in ceeace privete renu mele bu n al preotului in socie tate, precum i despre ' m pre u ra re a- c- es te interzis s se pr imeasc in sta rea preoeasc ceice a u 'comis dife- .
1) Sint. At-'lIr,82 8 3: - "vezi n ota 1_ del a 'pag. "2 1 'S " din par te~ I j .e vol, 1;' al lucrri i pr ezen te; ' .. Preotul, carele t i e c ' s oi a'~ksa a corri.is .a d ulter, poate s rd m n n serviciul pre oesc, . dac demite dela, sine pe eotia sa; iar de nu, s in cete ze de a mai fi preot", ~ prescrie dia pozl.. :ziia patriarhului con stantino polltan Miha il 1 ( 1043;- 1058) In .Sint, At V, 46 . Vezi i cano nul .19 2. in' Molitvelnicul cel mare. ,.; ~' 1 ) Vezi i n, T din Sinta gma lui Vlast ar in Sint. Al. VI, ' 1. 6 5.

35

-rite p ca te. Din ca uza aceasta canonul 9 al primului s inod ec u-menic dispune ca liecare candidat de pre ot s Iie s upus unei , - e xa m ln rl severe na inte de a Il nvrednicit pentru hirotonisire. . 'Ca nonul prezent , trateaz despre a cei presviteri, car i aulosl h i~; roto n i s it i fr -d e aceast exarninare. . dar cari inainte de hiroto-

:n isire , deci fiind nc mireni, au comis pcate-n trup ( ;rpo"'l,a.ap'2 ''';x'''. " ,v/lan) , adic au fost desfrnai ( -ropvsJ"a,).') Da c un '< a s tfel de presviter nsui i ' m r t u ri se t e' pcatul su, ca no nul " .dlspune s se opreasc dela aducerea jertfei, a dic de il s v r l '; Iun ctiuni preoe ti (I. poupr" v), dar s-i rmn celelalte, adic " onor urile preoe ti, precum dreptul de a edea ntre preo ji i dreptul -de a se cumineca n altar; i ac eas ta I se admite fiindc nsu i ' ~a m rturisit p catul i se c ete, i li in dc est e zelos n vir" ' tute. ce privete celelalte pacate mai mici, pe cari le-a comis " 'pe l n g acel cardinal , canonul zice c dup ' p re r e a multora '(multi au zls: ' . !,,,,,,,v 01 " 0) )01), deoarece aceasta ' nc nu s' a 'i , ~ ,'-j: _: ; co ri fi rm a t , : - {(J g op. dJ.OrOupevovj, - p catele mai-mici se iart prin ' ;.. ;, !h iroton isire.' ) Iar dac ar exista neo bnuial c acest presvi" 'ter ar 'Ii comis desfru nainte de hirotonisire, i dnsul nu ar " vr ea s recunoa sc nsui ac est lucru, ' i nici nu s'ar putea do, -ve di prin mrturii vrednice de credin, alunci cano nul I a s pe ' s ea ma con ti in ei presviterului Insui s judece ori de este el " vre dnic s aduc . e r tt lui Dumnezeu, Dac ns 'p c a t u l se va ..< do vedi, dar el nsui riu va vr ea s -I , m rturi se a s c , a tunci un asllel de' presviter 'imedia t tr ebue s " se cateriseasc i s s e .despoa!e detoafe onorurile i drepturile, de cari s'ar bucura de " ~ lffel . -- .A ltcum drept ntregire la -acest canon s , se compare "ceeace' s e prescrie' de , ctre canonul 9 al primului sinod ecum. i l " de celelaltecanoane . din vremurile de mai t rzi u(c a no an el e pa" ralele),' t"po t'rivit ace stora ' s s e' judece preotul, care a fost ins, -til ui! ' Ia r exarnlnaret a - c zu t n vreun pcat.

In

r<

.'

,.

,-

'C an o nu l ' 1 0 .
:s aib

Aid~rea , i dlaconul, de ' cdea .in acela pcat, [numai] -treapta slujitorului [bisericesc];
lui .vj9arri~ i Comentrf ul Zona a, In ,

~ ~

-:., - -:~ .

v a

(25 ;' 6 1 ';IP:; ' 2, ' -9 ; '10 Vsin., lec.: 6 sili. II .ec.: 4,21,23 tru l.;

~-'--'~)~ C"" on;erir


2)

~ 5.

Zonnri~ ; Sini.

Al. 111, 8 5 " - 86 . :;'

36 12 Anc.; 1, 8, 9, 12 Neo ces.; 3, 32, SI, 70, ,82,' 89 Va sile~. M,; 3, 6 Teo fil Alex.), ._ - Canonul pre zent este conlinuareal:canonului 9 al acestui sinod i el prescrie pent ru diaconi tot aceea n ce s'a prescris prin ' canonul 9 pentru presv iteri : diaconul se va scoate , din diacon" r.. i va deveni slujitor bisericesc (o"~f' iT7 I.) ,__ ?
o -

,-

Canonul 11. ,' _

P resv iterul mai nainteide t relzeclde'tanl-srur- se . hirotoneasc, de ar fi chiar _brbat vrednic' intru ,'toate; ci s a tepte . Cci Iisus Hristos "Ia treizeci :' de ani' s' a ,-,:" botezat i a inceput s inve e, - '
( 14 trul .) - Canonul pre zent s' a luat literal in canonul 14 al sino -, dului trula n i la cornentarul acelui canon trulan (totodat - i al 15!ea) s 'a spus ct a fos t de trebuin in privinta acest e;' chestiuni.

la ,

Canonul 12.
Dac cineva bolnav fiind s'a ~ l u mi n a t [prin botez]. nu s e poat e nainta lap res viter ie ; cci credina lui ' nu _ este din covingere, ci din nevoe ; fr numai "poate n urm a zelului i credinei sale}de mai apoi, i din lipsa de oameni. -

(46, 47, 49, 50, 61, 75, 80 ap.; 2, 9 sin. 1 ec.: 7 sin. li' ec.: 95 tru l.; 3, 13, 47 Lao d.; 10 S ard.; 45 Cart.: '17 sin. 1-11 ; 1, 5, 89 Vasile c . M.; 4, 5 Chiril Alex.: 1, 4 Grig. Nis.). - Dup spusele lui Zonara din comentarul canon ului prezent, .unii amnau botezul ca s poat tr i liber ; i nu ,voiau. sa s e lege prin rigoarea e v a ngheli c , dar bolnvindu- se i temn-du-s e de moarte, prime au atunci botezul') ; in privinta acestora. canonul dispune ca ei s nu' se primeasc in cinul preotesc" 'deoarece credinta lor~nu est e din convingere (i >. "powpi ov<), cii din nevoie (i , .v';r"~ .) . Indemnul imediat pent ru emit erea acest ui canon l-a dat disputa. ce s'a. ivit n timpul . primar al Bi serieii, or i de n gen ere poate fi privit valid botezul primit de
iJ

Coment lui Zonara, III, 8 0.

37

, , < in eva fiind .bolnav; sau . ace st-botez trebue repetat, ori cel putin :',:i,, ; ; n'tregi/ la- caz c , persoana , respectiv , se-Iacev s ntcas . . Dis" ," "puta 'a ; mers aa de departe; nct pe celbotezal .. in timp de " . 'b o aI " nu volau'is -i considere nici cre tin i ade v ra i, ntre altele . - i din ' motivul. . fii ndc ei nu erau bote zati prin afu nd..re n ap ; ,, ' ci numai prin stropire. Primul, care a 'Iuat cuvnt mai energkin ; . a cea s t disput, a .tost Ciprian. Evlaviosul , Magnus punnd in, ' .. trebarea: qui 'j n' intirmitate et languore grafiam Dei consequuntur, ,;.~ a n h a b en d i . si n t. legiti"!i Christiani .eo quod a qua .s alutari non i... lotl'si nt, sedperfusi?,' Ciprian ' ara !;pul:l,s .c 'dup ,.,'. p r erea lui ,.' ( m ea 'se n tenti a )" acet i a trebue s se considere creti ni a dev . ratii).ln.. acela sens caCiprian s e ex pr i m : i alli P ri n i i inv tori ar Bisericii;' ) 'A a d a r intrebare a acea s ta trebuia "solu'li o n a t i n sensul," d up care s'a ' solutionat.la inceput botezarea copiiior i ' s' a apro bat . 11 Bi se ric pedobaptisrnul. Dar disputa s'a ' prelungit in privinta ' chestiunii dac ceice au fost botezati f i ind bolnavi, deci ceice zcea u in pat (i" rfi xUvrJ) i prin ur.' m are -cei .bo te z a l numai moda . adsp ersionis pol fi oare primiti mai trziu' 'in cinul preo tesc ? -Primul ca z mai ' importa ni in a -c east p riv i n ni-l descrie .Eusebiu n istoria sa prin cuvintele .episcopului roman Corneliu, car e vorb et e . despre Nav a t, cunos cutul . pr esvlter din .Car taqina. Corneliu, ' vorbind ' despre r uta 1ea' lui No va ;nent ioneaz c Novat a dob ndit ' acolo hirolonia p resvite rial prin fraud , deoa rece el, ntre altele, fiind botezat . .prin stropire pe cnd zcea in pat bolna v (dum jamjamque morturus creditur, in ipso in quo iacebat leciulo perusue), nu av ea nici un drept de a fi hirotoni sit. P) Aceasta s'a ntmpl at pe . ' l a j um ia t ea veac ului al Ill.lea , - dar disputa in aceast pri- . vl n s'a prelungit i mai departe. P rin l l dela Neocezare ia pr in canonul lor prezen t au solutionat a c ea st co nt rovers in ce prlvest e Biserica din Capadochia. Sinodul . prim ecumen ic a dat o hot rtre'elmilar .in canonul s u -a l z -Iea. i prin aceasta. deo arece acest canon dela Neocezareia 's 'a primit . de Biserica ecumenlc (2 trulan) , dispozitia , a cestui canon in aceast p rlvi n ta <1 evenit obligatorie pen tru Biserica ntreag.
' ) Ep . 76 .
2) .A uguatln . de adult. con j. Iib. 1.; . confess. lib . 4 , c 4 .

Cyr. il l,

"e fex , in Ioann, ' I l , 2 6. 3) IlIst. eecI. VI; 4 3 .

38

Canonul acesta admite exceptie numai atunci, cnd respec.tivul, ca re a-fost botezat fiind bo lna v edo ved e t e c n d e pl i n e te cu zel poruncile d u m nezee t i i c este' stat orni cr l vers at -n- ' c re d i n (can , 80 ap, i cornentarul), i -cn d elips .de astie l de; . b r ba i, car i au toate cal i ti le prescri se . de toate legile pentru. . candidatii de preoti.

C anonul 13 .

Presviterii dela sat e ' nu pot jer tli n biserica cet ii , fii nd de Ia episcop ul sau presviterii' ce t ii ; nici ada pinea, . nici paharul, n [timpul] rugci u nii ; iar . d a c [cei din urm ] nu sunt de fa , i singuri vor fi chemai l a, ru g ci un e , [atunci] s dea [pine a i paharul]. ,
i s. ap.: 15, 16 sin. I ec.; fi sin, IV ec.). - Du p cum episcopii erau lrnpr ii intre cei din cet i I> cei dela Ia r , tot aa i ' presviterli . erau di vi za n presvlteri urbani ("p" ,[3& 7<pO' ",; I.elU l1 ) i " presvite ri rurali (b ,X'vp"" "p"'I%rep o,j i d up cum episcopii de la ' ar aveau drepturi . mai limitate n compara tie cu cei din c et i, tot aa er a i rap ort ul' dintre presviter ii rurali i cei urban!'). Potr ivit dispozitiei canonului. 6 al sinodului al IV-Ieaecuinenic nim eni 'nu ' putea ' li 'hitotonis it' I r a ii destinat la serviciu pentr u uri loc determinat ( o." ol d upevlU< " absolute), - ' i la comentar ul acelui canon am v zut rigoare a' cu :care se opr ete acest lucru ' i c orice procedur contra r in .aceasta pri vi n se con s ider nu l ( I;,xup ov). Potrlvit-acestel pozitii fiecare 'presviter numai 'n acea localitate ' .putea s, i' exercite legal serviciul. pe ntru care (localitate) a lost hirotcnisit. Presviterii rurali in privi nta ' locului , de serviciu av eau dre pturi mai limitate n co mpara ie cu pr esvlte rliurbani. ai astlelcanonpL . , ' . . prezent dispune ca ei , s cunoasc acesterlimi te . i s mi-i ' aca.: , ':i;",i,~' . pa reze drepturile , presvllerilor urb an i, Iifurghisind n bisericile: ., din ceti chiar n prezenta ,episcopului i a p resviterilor ..cet ii , deoarece aceasta. potrivit obse rvale i lui Valsarnon cedela ' cornen--e._ _ . . ,, ' , ( '.
n c

in face deose bice intre paroh iile u rb ane i cele rurale. -precu ru i intre p reo ii urbani i cei rurall.. Ac east im p r tir e - : a r m a s vl n fiin i s ul> reg imul legii pen tru ; organiza rea .. -Bisericii ortodoxe romne din 8. 19 2 5(N. Tr) . .

1) ' Leg ea clerului

mire~n dat pe ~ trl1 Biseri ca ; '~rt . r' ~ .

39

larul ace stui canon , duce la disordine (i ,g o.To~lav), i la mic o rarea i jignirea episco pului i a presvlterilor c e t ii , ca i cum a c eti a ar li vino vai ' de ceva ') . Presviterul rura l poat e s fac a ce as ta numai n cazul , d a c cei din urmll sun t absenti i d ns ul , es te invitat s liturghiseasc, da r, i " atunci numa i cu invoirea p'piscopului competinte. Apoi in asliel de cazuri aceasta o pot face ' , numai ac ei ,pr esviler i. cari sunt din ' ace ea i eparhie i su nt su pu i' ace l u ia e pisco p ' ca i presviterii urbani, iar n alt eparhie ,' confo rm canoanelor generale, nu pot s fac acest lucru . dec t numai .in a numite condlll .

, C ano nul 14.

1
1

Horepiscopii ins sunt dup chipul celor a pte z eci [de Ucenici]; i ei ca m p r e u n li turghi sitori [ai episcopilor], cinstind u-se pent ru zelul [lor] fal de s ra ci. [pot] s aduc jertf [In biserica din cetate].
(8 s in . l ec.; 14 sin . VII.; 13 Anc .; 8 10 An tio h.; 57 Laod.; 89 Vas ile c. M.). - Ceea ce canonul 13 al s inodului pr ezent interzice pre s" viter ilor rurati in rapor t cu pr esv iterli urbani, s e a dm ite hore pis"c o ptlor in raport , cu episco pii din ceti, i ' a dic e i pot s litur, gh i s eas c lib er i in biserica din cetate '.lep is c opea sc) , deoareceei sunt mpreun Iiturghisilori (iTV ) ).w ou,orol), precum i n ve derea ', o no rurilor. cari li s e ' cuvin n ,ur m a. situaliei ' lor din ierarhia biserice asc. - dar : i .p entru imprejurarea. zice canonul, .c e i ~ a i.i fos t instituili dup chipul ceior .a pte zecide ucenici ( Ei; T U" OV .' C ';;V' U 8o/, -1;xovra) . In pr ivinta faptului din urm Arhim. Ioan face .; urmtoarea ' de plin c ore ct ob servaie: <Horepisco pil sunt nu miti ," s tfel la tot caz ul pentruca sse.deosebeasc de ctre ep iscopii , ep arhic i de prim - r an g,' ca ri .' sunt su cces orii celor do isprezec e Apostoli; deosebirea-aceasta ins .se po ate '. referi numai n prlv l n a or nduelilo r de a dmini stra i e bi seric e a sc , n ca re ho repisco pii aveau ositual ie mai i n e ri o a r d e c t epi sco pii eparhioji, ,deoar ece in privinta demnitii sacra menta le i a dreptu r ilor , s pirituale e p l scope ti nu exi st n ici UII mo tiv dea fa ce deosebire i inlr e horepis c opi i ceilalti episco pi" c ci i horepisco pii a veau
1)

"
"

~1

rI .,

" n
:1

Sint. A t ,_ 111, 9 1.

, "i
,

40

demnitat ea e pisco pe as c ntocmai ca i ceilalti ' episcopi, ~ loji episcopii n s la ieI sunt succesorii Sfin ilor Apos toli-v). ',' ,

Canonul 15.

.'; Jit Potrivit canoanelor diaconii trebue s fie 'a pte, orict d e lJmare a r fi cetatea. [Despre aceasta] ns te vei incre-' din a , din c ar te a Faptelor. '
(18 sin. I ecum.; 7, 16 Iru l ; 20 Laod.). " - In canonul 16 al slno dului trulan se' arat'Ielul, n care , ' tr ebue s se inter pret eze canonul prezent.

s:

') op, cit. 1, 37 1.

..

"'- ,-,- ,,- - -- - - - - -

.....

~,

," :<

"'.

'C an o n e l e s i n o'd u l u i 'a l. treilea local, . . -, " ,' dela' Gangra. : . ', ',.~'
Canonul 1.
"" " pac " cinevaa.r d(!fima nunta , i , pe Eeeace se culc :" c u brb'atul su, credincioas fiind i evlavioas, ar. jrr",' gisi-o sauardeima -o,ca i cum nu ar putea intra n + i .jm p r i a [cea ' ce rea s c ] " s fie anatema .
!
,( 5, 5 1 ap.; 13 trul.;:4, 9. 10, 14 Gang.). - . Dup cum tim, sinodul prezent s 'a jinut impotriva ade' ren i lo r lui ' Euslatiu. - episco pul din ' Sevasta. cari prop oveduia u 'un , asc etism potrivnic Evangheliei, ' i toa te canoan ele acestui '-s inod au ios t provocate de ' in v i t u ra mincinoa s e us ta lan , co nd arnn n dus e -cu deamnuntul toat e p r ile -:acelei tn v t u r l , anatematizndu-se (vdO,!,," earw) toti, ca ri urmeaz ac ea s t inv tur , ceeace n semneaz c imed ia t trebue' s s e exclud de -

,',' '=

,-finitiv din Bi s eric , Canonul pr ezen t (il condamn n v t u ra fals a e ust a ie nilor despre cstorie. La cornentarul canonului 5 1 ap, am vzul cc un el e secte gno~tice, ndat la originaBisericii, plecnd dela ,' concimtia greit <des pre , materie i in , urma pr incipiului lor dur, 'is tic (despre bine i- ru), osndeau intre altele i c s toria. Sa't urn in de pild ' nv a c satana a iscodit' c stor ia,') Eustalen ii a u Jnvtat in acela fel ca i gnosti cii, c nunta este un lucru pctos i ' c fiecare cretin tr ebue s se ferea sc de c storie, ntemeind de ' a ltfel ' a ce a s t n vjtur a lor mi pe principiul
1) E pi pha n . h aere s . 2 3 ,2: "Iam uxores d u cere, li berosque glg ne re .a b Satana .es s e ci rculator - id~m pronuntla t " , 2 3, 5: ,.nuptias non ab S a. 'tana sed e. Deo . dertvata s eeae primum Dominus Iste . teatatu r " , Iren , ad v. ha er. . 1 , 2 2: .., nu b~re ei generare a S atana dicu nt e ss e~ . Jn felul aces ta .au nv a t despre c s tori e i ceilali eretlcl, d u p cum-o m rturisete despre va cestfuc ru acela Epifan iu , hae r, 6 1 (adversus apostolic cs}, h aer. 6 7 { adversus h lerecit as],

--'-

. ... ' ..

<,

<. "

42
qnostl c dualislic , ci pe , co ncep ia lor de na t ura t
scoa s

din cu- .

nosc ut ele Jocuri ale Sfintei ,Scripturi', despre, Inrnare.'.

Canonul 2. Dac cineva ar os ndi pe celce cu evlavie i cu cre di n m n n c carne; a far de ' s n g e , i " de jertf id o l easc i de s ugru ma t, ca i cum [a cela] nu ar avea n de jd e din ca uz c se mprt ete [cu carne], . s Iie anatema . ,
(51, 53 , 63 'a p.;' 67 ' t rul.; 14 Ancir.; 86 Vasile c. M,) . ~ ', Prin ca nonul pre zent se c o nfirm dis pozijiile canoanelor ' , 5 1 i 63 al"

Canonul 3. Da c cineva sub pretext de evlavie a r nva pe un s clav s defaime pe s t p n , i s -i p r s eas c slujba , i s nu sluj e as c st pnului s u cu bun voin i cu ' t o at cinstea, s fie an atema .
( 82 ap.; 4 s in. IV ec .: 85 trul. ; 64,82 Ca rt .; 40 , 42,va sile c. M:);. .- Canonul prezent s e ref e r la a cele vre muri c nd sclv ia n c dinuia i p rin acest canon 'se confir m d isp oz ii a ca nonului 82 al'.

. Canonul 4.
D ac cineva c u mi ne c t u ra dela

aceasta.

ar ' afirma c ", nu se . cuvine a primi uri presviter insura t;' c ndIiturqhlse te- '. fie anatema . .

(5 ap. : 3 sin . 1 e c.: 13, 48 t rul.: 1, 9, 10 Ga nq.; 4 .Ca r t.) , - Eusta ie nl i, n v n d c , nunta trebue evita t ;' deoa reC 'e a r ii , un lucru p ct o s , CU att mai mult tr ebu iau ei s 'o considere pc toas la per soanele preoeti . ' i da c o aslf~l " de .,' ..' '''J~ I. ,., pe rs oa n pc toa s , pr e cum este preo tul ' c s torit ; a r' liturghisi," a poi d up prerea e usta le ni lor . a ce a s t litu rghi e - nu es te s f n t ; nici nu este j e rtf sl nt .. i prin 'u rmare s nu s e primea sc , c um inect u ra de la un a stfel de preot, Despre legalitat ea c s to r i e i p r e o i l or a m 'vorbit suficien t la corne ntarul ca nonului 5 al'. i la. a l canonului 13 al si nodulu i trul an; - iar, a cest' canon dela Gangra.

43
condamn

pe eustajieni, ba chiar

cunoate drept aCI legal cstoria preotilor.') '

pe oricine altul, care nu re ,

Canonul 5.
Dac cineva ar nva despre casa lui Dumnezeu c, este de . dispretuit, i adunrile dintr'insa, s fie anatema.

(80 trul.; 20 Gangra; Il S ard.) , ~ 'Eustatienii, interpretnd literal cuvintele Sfintei Scripturi, potrivit crora in tot locul se .poate ruga lui Dumnezeu (1 . Tim. 2 , 81, invjau c lor nu le trebue . biseric i c slujbele svr site in biseric . nu au nici un rost; - deci mpotriva acestui fap l s'a emis canonul prezent.

Canonul 6.
Dac cineva ar svri [slujbele] cele bisericeti ndeosebi, mpotriva bisericii, i de!imnd biserica, ar voi s lucreze cele ale bisericii, nefiind mpreun cu presviteruI, mpotriva socotinii episcopului, s fie anatema .

(31, 47 ap.; .6 sin . II ec.; 3 sin. III ee. ; 18 sin. IV ec.: 31 . trul.: 2, 5 Antioh.; 14 Sard.; 10, 11 Cart.: 13,14, 15 sin . 1-11;. 1 Vasilec. M.). - Eustalenll . . contestnd importana bisericilor dumnezee1i ortodoxe (iov olxov TOU ihou, 5 Gimgra),' se considerau pe sin e ale! isfinji i se .ntrunea u singuri in adunrile lor religioase > '/ ~ i a c()Io ei nii oficiau anumite !311;1ibe (ixx Aljat aC"cv vTc<;) potrivit concepiei lor denaturate despre cultul divin, afirmnd c n reali , late ei sv resc adunrile lor ceeace ar trebui s se oficiez e n bise ric. Eustaienli in aceste adu~ri . ale lor avea u preotii lor: cariIi'I tot sazul treb~iauS. fie necstorltl, adic ca ri nu s'au .tnsurat. sau carl s'au desprit de soiile lor din scrb fal dec.storie n genere : i in special fat de cstoria preotilor (1, A Gangara); dar aceti presviteri erau ca atari presvi Ie ri ilegali(pseudopresvileri, 47 . ap.), cari priit urmare oficiau ilegal slujbele lor/i uncloriauecolo fr ncuvlinarea episcopului ortodox competinte (31 ap. i canoanele paralele). Oficierea aceasta
3

in

-~ l) Co m'par :: opul cit. ' a l Arhim. Ioan , I, 376, nota 42 8.

44 .a slujbel or se
biser ic eti

apart e

independent de autoritatea bise-

- ri c e a s c sup erioar legal ' ( IJ /~ ,L,

xor 'I iav i .x }t ~O"{a Co :) in canaane nume t e "ap"a" v(Jrwr~ (adunri ilegale; 1 Vasile c. M,), - i

. mpc tr iva acestui lucru s 'a emis canonul prezent.

Canonul 7.' . . Dac cineva ar vrea . s ia ; rodurile aduse pentru .c ' bi s e r i c , sau a [le] da [celor ce sunt] afar de biseric mpotriva s ocotl n i i e pisc opului, sau a aceluia; c ru ia i s'au .n c red i n a t a cestea, i n 'arvoi -s procedezej'dup 'soco: ' tinta a celuia, s fie anatema. .' (4, 38, 41 ap.; 26 sin. IV ec.; 36 'trul.;oI1;'12 'sin, 'VII ec.: ,. 15 Ancira; 8 Ganq.; 24, 25 Ant ioh.; 26, 33 Car t.; 7 sin. 1-I1; 10 Teot. Alex.: 2 Ciril Alex .)-. Canonul Da c cineva ar da, sau ar primi rodurile [destinate .biseric ii] fr de episco p, ' i de celce esternduit pentru o r nd uirea c aritii, s fie a na tema , . i celce d,i celce
p r i me te .

8:

(4, 38, 39, 41 ap.; 26 sin. IV ec.: 25 trul .: '11, . 12 sin. VII
ec.: 15 Anc.; 7 Gangra; 24; 25 Anlioh.; 26, 33 Cart.: 7' sin.' (.I1; 10 Teoiil Alex.: 2 Chiril Alex.), .

Ambele aceste canaa ne (7 i 8) relev i confirm dis- . canoanelor ap . (4, 38, 39 i 41), potrivit crora averea . b i s e r i c e a s c nu se poat e administra fr episcop, i condamn .pe e us ta ie n i , cari procedau contrar cu acestea. poz i ii le

Canonul 9.
Dac cineva se dedic fecio riei i nfrn ri i , nu :p entr u bun t a l ea i sfineni a fecioriei, ci p entruc - sc r bind u-s e se n d e p r te a z de c s t o ri e, s' fie anatema: (5, 51 ap.; 3 sin. I ee.; 16 sin. IV ec.: 13, 40,' 48 trul.; 1, 4, .10, 14 Ganqra; 4 Cartag.) .

Canonul 10. D a c cineva din tre ceice tres c n feciorie pentru Domnul , i-ar bate joc de cei cstorii , s fie - anatema.

45

,';' (5; 4 Iap, ; '3 sin . 1 ec.; 16 sin . IV ec.; ,13".40, 45 tr uI.; 1,. Gangra; ~ Cartaq.). . . . ;'\), -: La' canonul 1.. al-acestu i stn od-am vzut c eusta ienii _condarnnau cstoria . drepllucru necurat pent ru cretini. Plecnd , dela acest. punct ie vedere.. ei -recomandaufuturora s t ria sc . in feciorie , i niciodat- s nu 'se c storea sc, .Fecioria in sine '.' :, este un lucru-bun i slnl -( xa i.oy xal ifriUY),: dar trebue s se , , - > t itl~ c u, e vJ a vi e lcus mere ni e!J, ' ! s n u . setm n d r ea s c cu ea .. \'Y'cum: Iceau eusta tienii , ~ - deci mpotriva acestuilapts'au emis .:: aceste . do u canaane ' (9 'i ' 10);- ,.
A , 9, 14
',-,

Canonul 11.

cineva ar defima pe ceice fac agape din cre-[Ia agape] p~ frai pentru cinstea Domnului; i [dac ] n'ar voi a se face p rtai chern ri l or fiindc, dispreuesc ceeace se face, s fie anatema.
di n ,' i chiam .
i'- ; Dac

(74 trul .: 27, 25 Laod.: 42 Cart ag.) . - Agapele (ar d",_ ,,), despre cari se lace amintire n canonul prezent, nu sunt identice cu cele, despre cari se vor b e t e tn"canoane le 27 , i 28 ale sinodului dela ,Laodiceia, ci aceste erau; mese le aranjate cu dilerite m ncrl de cei bogati (u ;;y trAoualw v7.op ~rOUVTlOY

TU tr pwp ara) ,

la cari e i chemau pe cei

sraci

n tr u ,

cinstea Domnutui. Eu staienii opreau pe ai lor de a merge la aces te mese i osndeau aceste me se, so cotind c ele tn osesc . pe cretin i i c nu sunt ntru cinstea Domnului. Impotriva aces- lei nv turi a eustaienilor re feritoare la aceste mese s'a em iso canonul pr ezent.

Canonul 12.

vreunul dintre brbaji din -ascez p ru t tninvelitoare, i, ca _ i .cum prin aceasta ar avea .dreptatea, ar def i ma pe ceice cu evlavie po art m t suri, i pe ceice ntrebu injeaz mbrcmin tea ob- teasc i ob icin uit, s fie anatema . .
trebui njeaz ' h a i n

Dac

(27 trul.; 16 sin. -VIl ec.).


1) Co m p ar : Clem en , rom. 1 ep. ad tloh, ep , ad Po ly c, o. 5 .

Corfnth, c. 3 8. -

Jgn at, an->

""". " "",c\;', \G._"_'_ _ - .,

",',

'".'

46

: : . : - Eust~!!eni!, .pJe~nd del,:' .punctul lor de veder e ' greit n :prlvln!a exercJ !IU I ~I ' In ,vtrt~ t e (W1>~("g); nvau'c trebue a pur ta " . vestmmte dure ~. < . ( 1' a"v"""iv) , . . , cari in can on se numesc , rr ~p tJr.> J (H a to ll ' , amlculum, palh u.m), I pe 'car i le mbrcau uniL: dintre .fiIosofi peste . alt e vest mlnte, ca prin aceasta s - i . arate dispreul/or Iat de orJ~e !,UK, d up~ ,cum " i ' eusta le nil voiau s ara te acest/ueru. Eustaranl], ?rdona.nd ~ceasfa ad ereni lor lor, totodal nv au c , . ~u nt ,a ~e . dl,s ,pre tui celce ,p~a rt . 'robg f!~I'OUg, '. adic m brcmi n te esut .dm .mat~~ . ("~I' IX~ "'('''(fI-la''' ex serico con textas veste s), .. P: C~r1 episcopn I preoii ortodo ci le purtau deobiceiu la prilelun. de sr,btoare. Can9nulprezent nu c o n d a rn n imbrcm !n te~ d.m, urma, despr e care-Zonara zic evc pe vremea sa Se nu.r~I ~. o.l o,B~I' ", d ac se purta cu evlavi e . i aa d u p . cum se : yll1 e. s t riI p re?t e t i , ci os n d e le 'pe eus ta /ienI' i pe altii, cari , ~.~I~l m p~ celce poart :cu evlavie (.v, ,,"',;;<) , astfel de hain e ca I c nd prm aceasta. ar p ctui;')

ell-

Canonul 13:
Dac .' vre-o femeie din ascez prut i-ar, schimba imbrcmintea , i n locul hainei fem ei eti , obicinuite .ar luafrnbr c minte] brbteasc, s fie anatema. .
.

,..
.

,.

. ( 62 trul.), . - Eustaleni i , dup cum ti m , considerau cstoria ca .ceva . p c t os (1,4, 9, 10, 14 G angra), i prinurmare l1u :fceaudk . osebire tntre.brbatt i femei, ci pe tol .ii consideratf ega li. Spr e . ,-

.a da expresiune acestui ' lu cru, ei recomandeu.Tsmeilcr.Ior '

cari le purtau d n il, i cari erau a cele rrep itfJAWOY , ' . despre . car] se vo rbe te tncanonut :12 al acestui sinbd. P rlni i-del atGan qra " co n da mn acest lucru, -"-'- iar 'd reptfernelu pentru ' 'ac e a s t con .' .darnnare ' le 'se r vet e mprejurarea; ' c d u p . tnv t u ra Biser icii 'acest lucru-es te' p cto sv n la ta lui' Dumne zeu. Chiar i n Sfn t a Script ur a Testamentului vechiu era "condathilat: Femeia svnu poarte hai n b rbt ea sc i b rbatul s nu se rnbra ce. in hain
.1) . Coment lui Zonara F: V alsa m o n , 111, 10 8 ....:.. 10 9
_ o

p entru afirma tivul exercitiu in ' virtute (ata vo,u"olJ.~v'i; .~x "1;;t~y n locul vestmintelor femei eti s poarte de cele br bteti, ' pe

e a..

Bevereg , in
..:

h . c. p . i 85 - 18 6

.v

47
' Domnu1ui Dumnezeu este uriciun e tot celce .:;, fe rne . lasc . cci in f a a fiice aceasta, ,.,.. citim in cartea a V'a a lui Moi si (22 ). Apoi " .astfel in v au i tol Sfinii Prin L') , 5

Canorml 14.

rea sa se ::v anatema .


.'

D~c vre-o femeie ar prsi pe brbatul S li i a r


ret rag, scrbindu-se de

c stori e

'

fi e

(5, 48, 5 1 ap .; 13, 87 trul. : 1. 4, 9, 10 Ga ngra). , .- I~ urina concepiei eu sla ienil o r despre cstorie, femeiie : t~e b u l a ~ sa se d espa rt de sotii lor i s des fa c l e g tura d e cas tone. Canonul condamn pe ' femeile, cari ar co mife ac est lucru , -:. iar temeiul pentru aceast conda mna re s e a ra t- Ia c ome n tarul canbnului 87 trulan. . .

Canonul 15.

,
j

Dac cineva i-ar ' prsi 'pe copii! sa '; i nu i-a r nu i-ar indrepta, ct atrn de el, spre cuvenita cinstire de Dumnezeu, ' ci . sub pretexul as cezei i-a r neglija, s fie anatema .
c re te, i

, , ,
1:,

(35 Cartag.). . ;. - Copiii ' sunt, in raport tu prini lor, ro du l iubirii i sn ge -din s nqeleTor, Prin ' urmare n sa legea divin impun e p ririil o r -d a tor ia de a seingriii de 'in tr einere a lor i d e educa tia lor n '_ -g~n ete (Efes.6i , ~; 1 'Tim, 5 ~ 4 ' 81 '1 0; 1 ' Mois], 18 } ~ ; V Moisi, 4,rlJ; . ,6 ,; ). Eu staienii : ns nu voiau s dea nici o atentiune aces tui lucru l ci' n v au ,; pe ader entii lor, cari av eau copii, s - i pr ase asc copiii i s se consacre vie tii ascetice , nq rijin d u-se n um ai
f

.,,

I,
.:

1) -Te rtu lt. id e spec ta cul , C' . 23 . Cypr lan , ep , 6 l a d Eu chretlum , Am bros . ep. ' ,.lS a " j . I renae um. _ Valsamon la come ntar ul a cest ui can on (111; 109) fac e 'obse rvaia . ur m toar e : " Bine a u ad ogat P rin ii . c : pent ru aftrma tivul ex ercitiu in virt ute, deoa rece femeia , ca le .n u tace"aces t lucru :.(ad i c .p oa rt . hain e ' br bte ti ) din I t rnice i d in fra ud, ci cu a devrat i ou s copu l un ui exe r citiu in vi rtute, 'C u rat i s in ce r, nu nu mai , c ' : n\J FIe , s up; l1 ne p~ntru ' e ceestaenet emer, .ci merit .' chia r i la u d ; 'c ci m ulte , fem el au vieuit n haine ' b r bt e ti, exercrt nd u-se n virt ute i a u

~,

aj uns iti' starea de mnt uire, _p recu m s f n ta Melanla , sf n ta Eugenia. i altel e". Des pre ac eas ta citi m i la Arh lm..... Ioan , c p -: ci t. I, 3 8 1, no ta 4 3 2.

48

de s ine , i merit .

din cau za aceasta si nodul ii

anat ernati zea z,

preculll>

Canonul 16.
Dac oarecari !ii s'ar deprta de p rini , mai ales.;. .. de cei credincioi, sub pretext de evlavie ; ' i . nu ar da . cuvenita cinste p rinilor, preferindy-se adic de . c t ree i evlavia, s fie anatema .

( 1, 14 , 15 Gangra). ... .' ., . - P recum prsirea copiilor din parteap rlnllor s ubpretextuk e vla viei fals intelese contrazice legii divine; ..despre ceeace;Vor. b e te canonul 15 al acestu i sinod, tot aa con trazice acestei legi ' d ac cop iii , sub acela pretext ii prsesc ' prinii i nu , le dau cinstea cuvenit. Cinstete pe tatl tu i pe mama ta, ~' i celee b atjocore te pe tatl su sau pe mama sa, cu moarte s moar;' - poruncete Sfnta Scriptur (Mat. 15,,; Mc. 7 " 0; Efes. 6' 2; II Mois i, 20, re: 2 1, 15 ' 17; III Moisi, 20, . ). Copiii trebue s aratecins te fat de p ri nli lor cu s fin tenie nu numai atunci, cnd p ri n i i sunt de religie ortodox, ci i atunci cnd ei nu sunt o r to do c i , fii ndc cuvintele din canon p aAtara 7U CT"r WV arat . c cano nul inele qe i pe a".,or';;v,') i deci copiii sunt datori s- i, ci ns t ea sc prinii i s -I ajute, fr nici o considerare la credinja lor, i nici un ieI de evlavie nu poate servi de pretext copiilor s nu cinsleasc pe p r inii lor , dac acetia nu cred ca d nii, deoarece iubirea iat de p rini i lor deriv din . legea e t ern , i ev lavia, care se opune iubirii, calc in picioare legea e t ern i este evlavie fals. Canonul anatema tlzeaz -p a, eustai enii cari desconsiderau aceast lege divin in privinta cnstirif
p rinilor,

fnterpretarea aceasta a canonulul prezent (16) de la Oanqra rezult n chip firesc din insu textul canonului. Zo nara i Valsarnon ineleq altiel aceste cuvinte din canon: " port!, ,"!,lv')s o7)lovuu j trap ' u uro'is T~S {loooope/as (pe cari noi le-am tradus astfel: preerindu-se a dic de el evlavia), i zic c {hooelfd u trebue s stea mai presus. de iubirea p rinilor, deoa rece dac p rini] nu sunt de ' r~lgia ' ortodox (eal) rup >t axdaO~O' cJO' ! V 01 ro "e c.;) , atunci copiii t ~ebue
1) Com ent. lui Zonara, III, 112.

"

lator ieste ll1odilicaf i inCni ga >Pra vii tra ducerea cuvintelor" menl iOliale,\(ltride gim' tin pasa giu deose bit. (ad o qa t la ca non): ; de altfel otlo doxia ' s fie prefe ra t de dnjj ,.') Noi nu a cce pt m inprivhia acea sta ' prerea .come ntat orilor. ment ion ati ma i ales d in C~U~, '2 . ~u am put ea pune n acord aces t felde interpre~ ta';'rf{ a ~ acelor )cuvin1e ' CU ~ cuvlnteleid ln canon: "p (1).(a r a m au iiv , i ': -, 1'" '. '" o ,,' (- "," "_,_ ! :....-, ' '-',. :' " ' ," -,.. :" ', _", ...- . . . cari cuvinte ' arat . pr ecum am releval ac est lucru ma sus urmn d . lui Zonara, ~ ' ortodoxia: ( {ho<7.pda) co piilor nici decum nu-i , po,a tt:"a qoIva pe cop ii de daloriadea .cinsti pe p rini i lor, sub . :i,~ \!i_;'. , ... . m~tiv ul . c . prjntii . din ntmplare n~ .s un t de religia ortodox. ' ' i ' ~:t~ ' ;, / } Tra duce rea ' : d i ri Co rm d~ i a , corespund" , mult mai bine te xtu lui _.:'l.~ ~, \ ', o riginal dect cea din Criiga Pra vi!: - Da c oa recari fii, fiind d rept. " ~ ". cr edincio i. a r pr si pe ' p r i n ii lor sub cuvnt de evlav ie. i nu : ' \,: le-ar ' da.'cuvenita cinste: neglijnd din cauza ' ortodox lei" cins tire a c~ G~~it ' a acelora, s fie anat ema>."] Traducerea aceasta ' este ;'n '; d eplin acord cu comentarul nostru la acest cano n. -.' ,
O

stir ea pr!n1U o r. (xw "irP0lP!j.v Tijr; ex. dvllJ v : uf':~<; . T~ V" lJ EO IJ =d~ lav, et , illorum honori divinu mcultum praeerre)"). D upat e ti corne n-

s - Ioc olea sc is considere evla via mai ' de preferit dec t cin- '

.~

. ,

" o

,..

Canonul 17.
Dac vreuna dintre femei pentru ascez prut i-ar tunde p rul , ce i l-a ' dat Dumnezeu spre aducerea am inte de'. supunere; s fie anat ema ca una ce s tr i c poru nca

, supunerii.
. (1,1 3,1 4 Gan q r a) .

- Canonul zice c 'femeile nu au vo ie s - i t u n d pr u l ' deoarece acesta es te se mnul sub or d onr ii Iar (r;;o I)rrorarij,) . Aa nva i Ap/Pavel n epistola s a prim' c treCorinteni (Il , , e tc.). Dup ce Jns eustajienii nv au c femeia nu are s tr ia sc Cll b rbat , dec arecec storia ar fi lucru pc tos. i astfel subo rdo.narea femeii fa de b rba t ncete a z dela sine, apoi femeile pot li libere a-i tunde prul c a i brbafii, deoa rece s unt egali, i mpotriva acestui lucru s'a emis canonul prezent.
Sini Al. ' 111, 1 12- 113 . ' ) Ed. ' cit. pag. 24 1, ' ) Ed. cit. 1; 59 ,
1)

.,"

50

Canonul 18. Dac ' Cineva pentru ascez p rut. a r ajun a Du mineca , s fie anatema. ' (66 ap.; 16 sin" IV ec.; 55 trul.: 14 Anci r : 29, 49, 51 Laod.), , - Eustaienii Invau c Dumineca ireb ue s se' pos teasc, fii ndc du p prere a" lor ziua aceasta este ' jalnica amintire cnd s' a liberat materi a, care in urma acestei m pre i u r rl s'a facut i mai p c to as, ln v tu ra Bisericii despre a ceast chEis- -' '1iune am v zut-o la comentarul canonului 66 ap., care canon se c o n irrn de sinodul dela Gangra prin canonul ' prezent, . Canonul 19. D a c vreunul dintre ceice practic asceza, fr ne voie trupeasc, a r disp reui i ar deslega posturile ce le transmise n deobte i cari s e p zes c de bi s e ri c , avnd .acela ( i] mintea ntreag ; s ' fie a natema . (69 ap.; 29, ' 56, 89 trul.; 49. 50, 51, 52 Laod.: I Dionisie Alex.; 15 Petru Alex.; 8. 10 Timot. Alex.). ' .. - Eusta ien ii afirmau c au atins d es v ri rea in viata lor ' i in exercitiul in virtute. i deci ei nu sunt obl iq a i s p osteasc in zilele or ndu ite de B iseri c pentru post cu scopul p oc in ii i ie r t r ii p ca t e l or . i aceast n v t u r eusla ia n se condamna .prin canonul prezent i se ,co n fi r m di spozli atcanonulul . iev ap." Canonui '20; ', ' D a c cineva, ntrebuinjnd socoteal ' d is pr e juitoa r e i sc rbindu-se, arpri h ni adunrile [ce se in n cinstea] mucenici lor, s a u liturqhi ile . ce, se fac .ntr'inse le, i pomeni rii e tor, s fie anatema. ' , (3i ap.; 4 sin. IV ec.; 31, 80 trul.; 5 Ganqra; 5 Antioh; II Sard.;, 83 Cartaq .), , , ., "I - Canonut pre zent st in l e g t ur cu canonul '5 'al a c~stu'i .sinod, - i in el se amintesc mucenicii i pomenirile lor ( r'ag f1;~/mg uv;, /"up rupwv) din ca uz c slujbele bise rice ti se tineau' mai ales, .. la 'mormintele mucenicilor; . ' -, " '
o-

Ca nonul 21 .
Acestea ns le scriem, n u spre I a s t rpipe ' ce ice 'v r ea u s practi ce asceza n biserica lui .,Dumnezeu:'po trivi le

51

:Scripturilor, ci pe ceice iau pretextul ascezei spre mndrie, 'r idlcndu-s e mpotriva celorce vieuiesc mai simplu, i pe .ceice introduc inovaiuni impotriva Scripturilor i -c an o a n el o r-bi s e ri ce t i : Aadar noi [nc) admirm i cea cu smerenie, i primim inlrnarea ceeace se cu demnitate i cu evlavie, i aprobm retragerea smerenie dela lucrurile ' lumeti, i cinstim legtura - v e n erab i l a nunii, i nu def im m bogia cea dup -d reptate [agonisit] i [impreunat] cu caritate, i ludm simplicitatea i cumptul n mbrcminte.care servete] numai pentru simpla acoperire a trupului; iar dela nzuin ' el e spre moliciune i lux in mbrcminte ne ntoarcem, i casele lui Dumnezeu le cinstim, i adunrile, cari se 'rac ntr'Insele ca ,s iinte i folositoare le mbrim, nu nchiznd In case cinstirea de Dumnezeu, ci cinstind toate localurile zidite n numele lui Dumnezeu, i adunarea , ce se-tace n biseric spre folosul ob tei o aprob m, i fa cerile de bine mbelugate ale railo r, ce se fac potrivit .p reda niel bisericii pentru sraci, le ludm, i, scurt zis , dorim, s se tac n biseric toate cele predanisite de -d u m n eze e ti le Scripturi i de predania apostoleasc ,
(31, 51, 53 ap .: 4 sin. IV ec.: 27, 80 trul.: 16 sin . VlI ee ; ' , .5, 20 Gangra; 5 Antioh .;' 11Sard,; 83 Cartag.). , ~ Canonul prezent este concluzia general a tuturor can9anelor (20) expuse~n acum ,ale sinodului prezent. Prinii " .d ela Gangra n enciclica ,lor sinodal vorbesc detaiIat despre in, v tura minCinoaS> a lui Eusta jiu i a aderenilor lui ( eus ta'1ienii),i adic ,ei menloneaz pe .rnd fiecare punct al ace siei ' n vI t~ ri.'Y l h cel e 20 canoane ale lor aceiai Pr nl anatema, . t iz ea zise para t fcate punctele: iar n acest canon al 21-lea ex pun, relerindu-se la acea . nvtur, regulele generale pent ru
z

-to li c reil n ii ortodoci. . , Deoarecejeustalertil propoveduiau ascetismul cel mai rigll

tnrnjeles unilateral i n contradicie cu Inv tura Bisericii, Prinii , dela ' Gangra indat la nceputul canonului spun c .a scez a (:; dx'la<g) i~epoategsi numai in adevrata Biseric a Hristos;:jar nu ' afar de ' Biseric, i c aceasta trebue s lie
,1

1) Se g s e te tip rit n Sint. At; ;IlI, 9 8 -- 100.

4'

52

a a precum se pre scr ie in Sl .. Scriptur, cci atunci, asceza este lucru sfnt i plcut naintea lui Dumnezeu, '.,"0' i pe c t:gpre~/ cia z P rin ii pe cei ce' o p ract i c cu ' adevrat ' i cu e vlavie, pe " " at t ii co ri d a m n pe ceice o i p ra c t ic In contrad iciecu SI: Scriptur i cu canoanele b is ericeti i dac de sub "masca 'a scezeV apare mndria omeneasc, disiruq ndu-se ordinea . din' viata biseri c eas c i introducndu.seinovaiun{ ( xai" ;,,;,,,,") : ilBi~eric ~ .;; Prinii , s coind acestea in reliel in gener<\l impl.ltriva; C()nCeP~J . l e l eust aien ilor despre ascez, d au n acest. cano n>' unele ad , :' monii i, cari de aci Inainte a u valoare canonic, i anume ",',' " , 1. lecioria ( rra'piJovlav) trebue preuit dac est e m preunat . cu smere nie i dac nu se pune ' n evident Inaintea altora ca, un merit deosebit; ' . ' ' -. , '. "'J 'i ' 2. Inlrnarea (epp ar:e,av) trebue s se aprobe"da'ceste clI; demnitate i ev lavie , i dac se practic cu sinceritate i cu in-' t eniune cretineas c; . . . ' " ,_ .. " , . ," .' " 3. bun lucru ' este ab inerea dela alaceril a l um e t i i ' a tr b, v i a retra s, dar aceasta s se fac cu inten tie bun i cu sme ~ ' i '
r enie; . . '

4. cs tor ia este ntemeiat de Dum ne zeu fctnstl t.v.decl . trebue s s e respecte; " 5. , avuia s nu se os n deasc , da c este aqonisl t in.' chip, cinstil i d a c es te imp reuna t cu caritate fat de .cei sraci; 6. s implitatea i m od era iunea n mbr c mint e este lucru , ' la udabil; 7. tot luxul i moliciunea in mbr c mi n t e este de .con- '. damnat ; 8. s fintele biserici sunt a se cinsti in intregimea lor, precu m i or ice alt local ridicat intr u cinstea i numele lui Dumne-, zeu; i a dunrile fratil or, cari se fac acolo, trebue sc cinsti te i" ce rcetate; 9. s se cinsteasc du p cuvi in serv iciile divine (quvi Jw OIV) , cari se tin n fiecare biseric spre binele .tuturor oamenilor' i a lumii intregi i 10. s ol se apr ecieze mprejurarea dac oamenii avuti ofer . a jutoare din averea lor ra ll o r s ra ci i dac fac lucrul acesta pr in mijlocire a Bisericii po trivit tradii e i ( xaTCl ras 7rapaiJl"ms)~ . Acestea le-au e xpus Pri nii n canonu l lor pre zent i la sf ri t ei repe t ceeace au spus la inceput i a di c slnta Bl- .

53

f tt '?i'" ,

, -seric este a se feri de inovatii i trebue s ne st rdu im ca ce.iece se ' prescriu deS f.. Scrip tur i de tra diia a po stoli c s se "'ps t re ze tntr'tnsa drept 'sfinte ' i nestrrnutabil e; - deoare ce alt. < fel ,se deschi de calea - e u s t a ia n i s m u l ui ,' i alto r aso ciaii religioase cc;:s iffij l<ire eu stai anisrnului, cari nu pot purta numele de Biseric . 'J ,-... ,
~

..'

.o" ~~'Q:1!tr
_ ', o

Canoanele sinodului al patrulea- local, dela Antiohia.


Canonul 1.

Toti ceice ndrznesc s desfiinteze hotrrea sfn tului i marelui sinod ntrunit n Niceia n prezenta evlaviosului . i de Dumnezeu prea iubi/orului mprat Constantin, n privinta sfintei srbtori a 'mntultoa re lor Pati ; s fie excomunlcai i lep dai din bi seric , dac vor strui a se mpotrivi din poft de ceart mpotriva celor ' . bine hotrte, i acestea s fie zise pentru laici. Iar dac vreunul dintre p roestoii bisericii, episcop, ori presviter; ori diacon, va ndrzni . dup hotrrea aceasta s seo se be a s c spre z p ci rea popoarelor i spre .turburarea, bisericilor . i s serbeze Patile cu evreii; sfntul .sinod a judecat ca acela s fie strin -de biseric de acum na inte, ca unul ce i-a ngrmdit pcate nu'numai i e- i; ci s'a fcu t multora pricin de , s tr ic ci u ne i de z p cire; i nu numai pe aCeti Ci i caterisete din slujb, ci: i pe ceice vor indrzni-sse . mprtasc cu ' acetia . dup ' caterisire. .Iar cei caterisii . . . s Yse.' lipseasc i de cinstea exterioar, de care i-a ' fcut prtai sfntul canon: i preoiaJui Dumnezeu. ,.
(7, 64, 70, 71 ap .; 7 s in. II ec. ; li trul.; 7, 37 , 38 Laod.i. 34, 5 1, 73, 106 Cart.). - La comen ta rul canonului al 7-lea ap; am . v z ut c eblo-: ni ii (o sect iud eo cre tin din secolul al Il-lea) s erbau praznicul " Pa t il or in ziua, care li s 'a poruncii iudeilor s ub pedeapsa alurlsi r ii (II Moisi 12 .e ; 14,18; III Moisi 23;,,; V Moisi 27" .), a adar . in ziua a patrusprezecea di n luna prim (Nisan),". Aceast credin ebionilic, potrivit creia srbtoarea Palilorlrebue s se s er beze ch iar in ace ast .zi , fie aceasta oricare zi de peste sp- . i mn , i -au nsu it-o i mu l! cre tinl v r s ri te ni . . malalesjrs"

,.

55

Bisericile din Asia nu ca, cari de altf el, in ge ne ra l vorbind, era m La a pus. cu -deo s ebir e in Biseri ca Romei, se in st p nise uzul ca s rb to area m eni onat sol se serbe ze in Dumineca. (die Dom inico, f(upca>~ ~/ulp a) pri m dup ziua a patruspre zecea din acea prim lun. Cre1inii din Asia mic . se re lereau. la Ap. Ioan. Filip iJa unii dintre ucenicii Apostolilor, i afirmau: col i ei, urmnd pilda lui Hristos cnd el a serba r Pa tile impr eun cu ucenicii si , tre bue sol tin in aceea zi po me nirea mo rtii Lui ("." ax a araup o,a ul'ov) , i ad i c la Iei cum a t c u t Hristos . Din cau za ac eas ta e i pr e g teau o ci n specia l , pe care opuneau in legtur cu cina Domnului , : i a d ic in ace la ti mp cnd tineau i iudeii pa sha lor, a a da r in ziua a 14a din lu na, prim i a tunci ntr e rupea u i post ul din s pt mna patirnilor.. Dup "acee a ia r i prelun geau pos tul p n in ziua a treia i atunci se rbau inviere a lui Hristos ('ito.~l.a o VGu n h n ,u ol.<) , I r co ns id er are- de c dea aceast zi a irei a pe Du m l n ec , o ri pe a l t zi din s pt m n , Fii nd c 'e l e rau de cr edinta c proc e d ea z de plin leg al. o biceiul din Biserica apusean l con siderau drep t In o vai un e, car e ar li po t r i v nic adevrului ist oric . La rndul s u Bise rica ap u se a n i a pra obiceiul su cu Iiber ta lea general a cre ti nilor, potrivitc reia ei nu sunt obligati s l i n leg ile ce remon iale iudaice. Dup pr erea lor, d a c cre tinii nu s un t obligati sol serbeze _ s mbt~ iudai c , ap oi cu -att mai putin pot li obligat i s ol s erbeze pasha . I ud a i c , deoarece - Ap. P a ve l nu numai c in ge n era l nu - 'pennis cr etinilor s ol serbeze anumite zile, ci eu pri vi re -Ia' pa sh a a cce ntuat acest lucru chiar i in sp ecial O. Cor. 5; ,): A lar de ace as ta cr est inilor li e ste i imp osibil sol tin _intru toate pasha i ud aic, deoarece nu se pot o bserva toa le ceremoniile; cari a vea u -toc lapash , dup c um nici c ret-inii din Asia trIic nu - in e au aceste -ceremonii. i n s fri t 13iserica a puseanco ris ldera' : ntreruperea postului i n ' spt m n a patirnilor , cum I ceaucre t lnil ' din Asia mic , dr ept fapt arbitrar i cu t ot ul-o prit , -deoa re ce po st ul a cesta, potrivit tra ditiei 'a postollce .. po at e inceta num a i in ziua nv ierii lui H ris t os (89 trul .; 1 Dio-nisie Alex.). -:'-' In urm a acest ei deosebi ri s'a n s c ut o d isput mare intre ' Bisericile din As ia mic i cel e a puse ne , care disput 's'a ~p erpetuatn curs de cteva secole i in care ceice urinau obic eiulu i din Asia mic in' pr ivinta tim pului s er b r il inv ierii lui Hri stos s ' au -n umit qu ar todeclmani, de spre ca ri noi am vorbit
o rtodo ci.

56

la cornent arul ca nonu lui ,!I 7,le'! al sinodului , al Il-lea ecumenic, Pentru prima dat s'a pus la , or dinea zileia'ce~stFches' I ti une in partea a doua secolului al ' doilea, cnd Pollcarp,' 'eplsco pul Smlrnei, petrecea la Roma spre <1 ' se :,i ntelege 'c u':Anice t. episcopul Romei, in priv ina niai ,multorh estiuni 'rE!!eritoare:la vla a b lserl ceasc , a supra crora , filnau - concepiii,,(jlv~rse< in -B isericile asi atice i cele apusene. ' Atunci s'a atlns " i chestiunea releritoare la timpul' serb rli invierii lui Hri stos, i deoarece atl Policarp, ct i Ani cet aprau obiceiulcdln'. Biserieihi 'lor;:hu 'au' " putul a junge la o inte legere in aceast " privin , fiind c niCi 'cel dint iu, nici celalalt nu , voia s cedeze, " reler ind u-s e j ', fiecar e tradii a apostolic din Biserica sa .' Cu toale acestea cei doi epi sco pi s'au d e sp r i t cu iubire freasc , rmnnd fiecare ~e ln'g ob iceiul s u . Dar peste putin timp iari a Ieit-Ia iveal acea st chestiune i de ast dat cu destul ele mare asculme . ", 111 Ladiceia s 'a Isca t o di sput pe i aceast chestiune, i Meliton ;' epis cap ul din Sard e s (n Lydia), a publicat o scrisoare (i . Toii n(1i~,) ' pentru aprarea obice iului Bisericilor din Asia . mic . Acea sta a p rile juit intrunirea mai multor sinoade, dintre cari cele mal .rnul te s 'au expri mat p entru ob iceiul din Biserica apusean. Victor: episcopul Rom ei ( 1 89 - 199), lund cunotin despre aceasta , a trimis. c teva e pistole Bisericilor din Asia mic, i nlune le din 'acest" epistole a amenintat cu exc omunicar e pe epscopii respecfivi d ac nu vor primi i nu vor recuno ate pr..etica din Biseri ca apusean . Amenintarea aceasta a sup ra t ,pe toti eplscopli ntn . Asia mic i Policra t, episcopul Elesului, a trimisJn numele tu tu ro ra un rspun s aspru lui Victor, de elarnd c dn il nu au d e gnd 's se a ba t dela tr a d i i a ap ostolic i c resping amenintare a, In urma ac es tui r spuns al lui Polierat patlmtle ' s' au ' '!gUal i mai mult, ceeace ar fi avui consecinte triste pentru pa cea , Biseri cii, dac din lericire nu ar li intervenit lrineu, episcopul Lyonul ui , uceni cul lui Policarp i ori ginar din' Asia mic , Dnsul a scris.o sc risoare lui Victor i in a ceasta el s'a pronuntat pentru obiceiul din Biserica apu sea n , potrivit cruia Patile cretine tre bue s se serbeze Durnineca, dar totodat a adrnoniat pe Victor in chip delicat (Victorem tamen decenter admonet) s nu turbure pacea dln Biseri c i sollde rltat e a fr easc 'p entr u astfel de deosebiri ritual e, de felul crora au e xistat multe chiar dela ' ince putul Bi- ,

0'-

_ :

'

_.

,._

~ - _.

1 "

p,

"

-.'

,57'

).: ";ericii:' ). Cuvntul , autoritar al lui 'irineu a -avut rezultatul c a ,. ,0,1 ": ",.,,, , ;potolit spirtelei pacea blserlceascvnus'a turburat. "' "'/ ' Disputele in' privinta zilei , c n d s seserbeze Patile au in, 'J'cetai: pentru timp indelungat i '. fiecare " B iseric lnea .oblcelul ;', 's u.' Che st iunea s'a ' pus din nou ' I; anul 325 la primul' sinod e, , , c~meiiicHinodul a 'pus chestiunea aceasta la.... ordinea zilei .spre -, 'o . -dellberare cu ' scopul .ca printr'o hot rre obteasc s , mp iedice ";},o d a t Plin l r u t otd e au n a po Si b llit a t~ a' o r ic r e i dispute . l s Intre.~ .; , ';' :d u c uniformitate :iri B lserl ca -Intreaq .Tn acea st privint.! nainte " ,<JE,'} oate' s'a ' hotrt, poh'Ivij'canonului7 ap, ca Patile cretine ' ; ,s ' nuse . serbez,, ' i"' zj ua, in care iudeii ] serbea z pasha lor. , " .A po! .pe baia nv turll Testamentului nou des pre ziua a aptea , " ,, 'a' ho trt ca Pastile creti n e s se serebeze totdeauna Dumi neca. In ' fine ,s'a h otrt ca spre ori entare asupra timpului ' din -cursui 'anului cnd s se serbez'; ' Pa tll e cretine s ' serveasc ;tot deauna' de baz "prima lun plin dup echinopjiul de prim ' ;vari ,' -In temeiul acestora s'a ' dat in privinta aceasta hotrrea ,u rm t o a re : 1. toi sunt obligaji s serbeze Pastile cretine in zi <de . D u m l n e c . 2. aceast Duminec : trebue s cad d u p prima .l u n - plin dup echinociul de prim var i 3. dac se va n' -t m p l a ca pe aceea ' Durnlne c s , cad i pasha iudaic " atunci , 'Pa til e cre tine s se serbeze in Dumineca urmtoare. Vlastar, , n s i nt a 9 m a sa, scrie in privinta aceasta urmtoarele: <Pa tru -sun t di spoz iile de cari trebue s inem se ama la serbarea Pa ,iilor noa stre ,' dintre cari d ou sunt cuprinse in canonul apostoli c, 'iar " do u' i au orlqlnaln traditia n escr s : : ntia c .trebue sa ' :5e rb m Pa til e d up ' echi noclul de primvar .(p<ru l"?, ' ''piav '.iap,v1,) ,"a / doi/eu. s nu serb m in aceea zi cu iudeii, a/ trei.lea , c nu ' imediat d u p echinociu, ' ci dup . prlma lun plin
! , ". ' ..

~") '

'

~ ..

,_

..

.. '

'. _' :

..

' ,'

,"

.. '

,!,~ , '

"',,-'>
.,,'."

'.-', ' " , - ' -:,'

..

,:.

' - .,:: ~

"

_ , ~ '.:.

" ,- ,

'.'

c',

'

" ,- - -

. dup -echlnoctu (p erU. . T~lJ 'rrp con 7v l1.Er" laTJJ1$plav :ravdi )."!J'/ov). i .o l-potrulea. c ' d u p luna plin exa ct ' n prima zi din s p t
mn " ") -

H otrrea acea sta a sin odului niceian devenit obligatorie :pentr u' Biserica ntreag ; i Biserica noastr ortodox se cont orrneaz acestei hotrri i .n ziua de ast z i 3 ) ') ,

,' , 1) 'V ezi: EU9t h hts t. eccl. 5, 23' 24' - -Com p. W a lch, ' H istode ' der iKelzereicn 1, 6 6 6 - 68 5 -. Hef ele, c.oncdieng , I, 86 - 10 1. ")Slnt, , Al. VI, 420. ' 3) Pap a Grigorie X lII a dat n an ul 15 82 B isericii romane un calendar . m ou , e ffr m ati vc .ind rep tat; ' a ad ae ~ i o n ou puaha lie. > Dar latinii prin

A:,-~ ~":~} ,~" _ ~'

1,,"

58

Pentru ca n viitor s nu o b v ln deosebirile .de - mai 'haint& . n pri vinta . zilei .de peste an. cnd s se s er beze-: nvierea lui,
!'. , a cest ca len da r " ndre ptat ~ n pri vina _tim pulu i , ser b rii .. Invleri l: l ui _: Hi'i~tci s~f, c a d n a st fel de erori , n ca re o rtodo csii pri n calendarul. lor "nein d re ptat ' . nicio dat nu au czut, i ad ic din cau ~ c latinii ad ese?ri ' - ser ~e ~ z, ~ PatiIe nal n tet d e iud ei i ade se o ri o d at cu iu deii , w as vde m Wille ri-d es n lcnlachen "Concila offenbar en tgegen Ist" (cee ac e est e vd it . mpotriva ; voi n il s ino d ului -ni ceian) , o b a e r v .In su He fele (Conclllen geschichte.I, 3 3 0 ). ". S l u m drept pild anii d in se c olul n ostru, al X IX .lea , . c nd ,la tinii " au> ,: " s~ b a t Pa rll e _ na'ceia z i, n "c ar e iudeii au se rbat :" pasha lor " L ad i c:' an ii 1805, 18 25 .1853, 1 8 54, iar lfaiule de pa sha Iudaic a u ': s er bat in an ii 18 3 9 , 18 40 , 184 2 . 184 3 , 184 5, 18 4 6 , 18 4 9, ' 1 850 ,; 18 5 6 ; ~ , Co mpa r: rev is ta Orto dox . Sob es . 1 8 5 9 , II; 16 5. " " 4) In luna Ma i 192 3 ' repre zentanii mai multor Bis erici c rt odcxeau tck cefale , . Intre - cari . i .cei a i Bis ericii or todox e romn e, , au 'inu t' l a Cons la n , " tln opol. o conferln inumlt - ! ,;Co gresz~l pauo rtodox, d iw a. 19 23~;::- CJh.;., : , fe rina aceas ta ntr e , a lt e ch eati un l pri vItoa re .Ia vla ta bt se rt cea sc , s'a , ocu pa t i de cea ca lenda ris ti c , r ecoman d nd nd rep tar ea' vechiului calendar:'''I ullan, c re ' in Bise rica 'ort odox fost in u z ' ncep nd "cu ' aino dulsl ..ec u:' m eni c deJa .Niceia. Indreptar ea ca lendarulu! a i fosl " a d opt at " de "u nere-: Bia erir l c rt od oxe, ntre . cari i ..d e .- ' Bi seri ca o rlo d o.x t om n; e c are J JPU!'I .: in ' a pflcare pr in holrirea .S f ntu lui Sinod , luat, )n e din ta ," a .>. ~in, .3 1 : , < Oc tomv rie (1 3 Noemvr ie ) 19 2d . S fntul .S inc d a l Bi se,ricii ortod oxc 'ro Il1 ne ..'. . a publicat n privina "aceas ta ' l o " e nciclic " adresat :.. ctre Clerul i po por ul cre ti n ortodox ,' d in ' Rom nia (ve zi No. 2 ' di n 1 5 l an: 1 0 2 4 ' ah revi st ei " Apos tolul" din Bucure ti I No 7 ' din' Iulie , 192 j:" al irevistei ;,Bis eri ca , o r to dox r om n . " , Bu c ur e ti ) , " Spre a nelege, ' ecea stvrecuncare ' A.~ calendaru luf ' tr eb ue -:s . tim ," u rm toarele: A nul" )."c ,care . , 'il ntre b uln m . ::, ast zL i~ I; ,. vjal.a '; de ;- ,to at~ "zil, ele=:; pentr u . m surarea timpului, de ' ba z .: a'a zisul. a u. trap i c, ca re' 'cup'rla de '. intervalu l de timp -dintre dou : e chinoc1ii : de ~ prim var,' c n d ziua :' .e~te ~ ' egal CU n oaptea " s3:u jnt e rvaluL 'd e ~ tlmp, car ; . cuprin de .~ele\: patr~ ' : '',~no~ ,':. t impuri, primva ra ;': \ra ra/: toam n~ '! I . iar n a .' Dup ' calcul~la st ro no m ilor. ,a,c est.:) in te rva l de tim p ' all' a1lulu i trapic; 'nun it .de no i i ~ an "ceresc, est e mativ de 365 1 / 4 zile, SaU ma i e xa ct a 6 5 . 'zi1e, ~ 5~re, ;~8 . JI1in ute . i-,45 ;~,8- .< se cu n de. De acest an tropi,c: se ' deoseb e te . a nu l sidera,, ',~ i ca re ', ~ cu p riride , : ! . '," . ', -' A ' , " " , , ', .' ~ ' ?" ~ " , .. " " ," ', ' ",,/ ,,,,,,.. .-, -" ' "' , . ', '. : "" In te rva lul de timp , .ct 11 tr eb ue > p m ntul ui ea un cale a -aa de ' r otaie , 10 juru l ' soa r elu i ' s ejung I ' 'ac ela fi l oc, . adic ' ~-s nde pli n ea sc'~, o rotaie, d e plin . A n u l s ideral a r~ 365zHe, . 6 .ore ,': 9 min ute ei 'ill ~e~u~ de . ,: ' Pen,t ri.) ~ calc ula r ea tim pului s 'a adoptat ' an u l " tre pte da r nu cel "'sidera l, -> di l r, cauz. : c sch imb a rea a notimp ud lor "este mai n st rns l eg tur c u via a- : : om e . '1' .. neaec , dect anul sideral, ccare are 'n umai.. ins e mntaleti i ni fi, c, . ~. "a s tro - . i nomie In ' v aa vde - ~,oal e: altele 'lnsr n u :- p ut~ m,,'''cal cu l a \d e ct': ~u maL ,lcu ~il e<~~' in treg i, iar nu ei cu . fraciuni d e zi1e~" l "astfel ' s"a," iV'iL' n eces illlterl= d e . a. ;i g si o mod alita' e, dup care am ,l ci vil . calen ar istic, ntre bu!n a! ,~ ' .Uzu I;
r

are..

apioxi- ,.

A . ' "

..

59

. , to a r e c n a c e e a
w'; .,,,;;

.Hristos, deci pe ntruca Biserica nt rea g s ti n aceast .s r b - zi, P rinii del a Niceia au dis pu s ca e pisco pul

fie adu s In arm onie c t mai per fe ct cu timpu l exact al a nului ceresc, dar t o t u i s c a l cul m nu m ai cu zile n treg i, Modalitatea . adoptat va fi ' cu at t mai bun cu ct durat a a n ul ui ca le nd ari stic se va 'apropia mai mult de durata anului .ceresc. Pri ma re form de acest fel a .rost fcut de Iuliu -Ca e sa r .Ia anu l 46 nain te de H ri stos cu co ncur su l aa tro ncmului egiptean S o slgene. Iuliu Caesa r a .dis pu a a n u me ca dup trei au s im pli d e cte . 3 6 5 . zile s urmeze u n u l. bisect d e 36 6 .an i ,'com uni B ,z ile> .A- cest::: ca lendar nume te iuliaw d up Iuliu ' Ceeser. Dar plusul . ace sta :' de .o.i et ada u s la anul bisect cu s copu l de a ntregi cel pa tru ani de c te 365 de zile n c onformitate cu durata a n ulu i cere s c n u c ores pund e ' r e a lit ii, ci es te cu c eva mai lun g, i ad ic pe n tru fie ca re a n cu , ',1 1 .min u te." 1 4 ,02 se cu nde . In 128 de 'a n i cele 11 m in u te i 14 ,0 2 s ecun de ,f ac . o zi:ntreag, . iar ' 111 12 8 0 de . ani 10 zile . Astfel anul caten . . " "d a ris tic acrmas n u rm fa de c el ceresc, P n la al n od ul dela Nic eia di ferln a ace asta cr es cu se la 3 zile l a stfeL acest sino d, s pre a ad uce i ar n consonan an ul c a len d a ristic cu ce ) c ereac a su prima t cele 3 z~ le '-, Cum-,ins , 'pent ru .viitor :n u e'a lu at nic i o msur de nd re ptare, gre')" ala ' o rigi nal cre tea Jn~i nte , a stfel c la e, 15 82 d . H r, ajunge se s lie din nou 10 ' zile. S pre ' a ndrepta g r e al a ac ea sta, papa Gri gorie a l X lll lea, " la ' pro pu ner~a ) ui .~ui gi Lilio, a d is pu s i el o sritur' de 10 zile. , i pen trucerde a ci nainte s nu se mai repete ero area , ac ele . " p ap amD.id i s'pti s~ , ca n . vlitorl dlntre anii seculari s Ile b l s e c i nu mai celc e su ntc dlv iai bilt fr 're st cu 4 0 0, a ada r a nii 1 6 0 0 ,.2 0 0 0 , 2 4 00 , .e tc. , pe 'c nd ceilali ' a ni. seculari .a fie comuni, d e 365 zile . Deci anii 1 7 0 0, .':-1 80 0 ; -l DOO, 2 100 etc , cari d u p ca lenda rul iuli an su nt bl s ecl , . . dup calendarul. papii G rigori e X III, n umit d up acest p ap i ca le ndarul ~.'_ i r. egorian",'au " "t i M.as . an t,:'comuni, J n felul . acest a s'au s uprima t din ca ten,~d a ru l iutial cle3 zile la fiecare interval de 400 a nI. Dar ni ci nd tep.. ta rea t f cu t v d e .Grlgorle X lll "n 'a fost absolut ex act , A nume di fer in a din.trec e nul .ceres c i -vcel , iulian, care-da .u n an este de 11 m in u te i .14,0 2 . >~eb1Jhd e~ ; n ~'Cl:lrB -- c:1e.; 40 0 0 de anivcre te la :;m ai bine d e 3 1 zile , i 4 o re. ~: D i n 'a ceat: plus aLcalendaruluLlulian fa de tim pul anul ui ceresc, cat e n< d arul "g regorfan . suprl m , . d up cete expuse , la fie care 40 0 de an i ct" 3 . , z ile , d eci in '. 40 00 " :de ; an i 3 0 zile. Ve dem d eci c t o tu i la 4 0 00 d e a ni ' \~a ma i fi o . di ferfn t, de '; o. zi .~ Reform a pa pii Grigor! e ' X IIl a fo st prlm i t . ,;:~ e : ~. ;; cr~tl.n~t:: apu s~n,/, p~ 'c nd , cretinL:: ;ortoct oci r s A.rite ni a u m enmuf . '/ cale,n darul ' Iulla n -' p n - n ~ vremile noastre. Fat de p ro cedu ra ca lendarulul greg orian , co nferinta Inte ro rt c dox . d ela Co nstantinopol.' d int a 19 2 3, p e l n g nlturarea ' di fe rin ej de p n , " ,;' ~cum , d~: l3 :::zUe" .~ntre , anul ~eresc I cel iulian, a a dopta t - pen tru viitor '." . ; o p ndreptar, e ~\ cu ;'m?lt ,. mai 1 ~' perfe ct a cal endar ulu i. i anu me dintre anii , . s ecul ar.. vor ' fi -' bise ci -n u ma i aceia , la cari imprin du- se cifra lor la 9 , _-;, ecc cteete va d a un re st d e 2 sa u 6 , pe cnd ceilali ani secu lar! vor :

.se

60

'Ale xandriei s publi ce n fiecare an la un. tim pi- a numit ziua : din ,.i' .a nul r es pectiv, in care tr ebu e se ser beze in' v'i ere' h~ IH'fj st cis ;l)

sa

/ '-

"r mn e co mu n i. ' a di c de 365 zile . Ast fel du p ca len da ru l nostru indrepta t din 9 a ni secula ri co nsecu tivi 2 s un t blsecl d e ,3 6 6 -:" zile ' _ i ' 7 ,j-sunt 'de', c te 365 zile, pe c nd du p cal endarul grego r ien n um a i din :,S', an~ secul r 'f -""-eunt cte 2 de 366 z ile, iar e 6~ . sunt .de cte" 3 95 ~ zile:i' "P ri n : urm~re , "diip_ ", . _,~.: ' ca lend aru l n ost ru nd rep la t di n grupul ele' 9 ani secu lar! 20 00 ....:2 800, a ni :..' . . bi ae c l vo r fi numai a nii _'.2 0 0 0 i 2400, iar ceilali~a ni ' secu lar i, :: adic ~t "'2 10 0 , 2 20 0 , 2 300" 2 5 0 0, 2 600, 2 7 0 0 - l 280 0 " yor .J i ani ~comu nli apoi '::i~-" i ' .a n ul s ec ular urmt or 2 000 va fi i a r i bisect, pe c cnd ' d u p ca len darul ': ,' .gregor lan In grup ul urm t or de 8 ani secular i (2000 - 2 70 0) _sunt d oi _"_ .' .e nl bleec l a di c 2000 i 2400, de ase men ea ' a poi' i a ou!':" 2800 ' va'di < ' . -blsect. In fe lul acesta anu l nostru ca lendaristic este mat" lu ng . dec t 'a nu l' ceresc n umai cu 2 se cun de , " adic abia 'la apro x imativ 40 000 de an i vo m " . avea o diferl n t de o zi, pe c nd du p ca le nda r ul .g regorlan diferirra.vde -c zi s e va ivi d u p 4000 de a n i. Totu i d eos ebirea nt re ca lend aru l n ostru ~ i cel gr egorian se va remar ca n uma i la a 28 0 0. :;. ~ . In aceea edi n a S f ntulu i Si no d al Biseri cii ort~doxe~ rOn1~~ s 'a m ai ho t r t: 1 cu pri vire la serbarea Pu ti lo r s ae tmcn ln d is pozi iile can on ice ale sinod ul ui 1 ecumen lc de la Nicela, in te meiul cr ora Pastil e -e e vor serb a in fiecare an n prima' Du mi nec d up _Juna ," plin ;' ca re ' -\1 . m e a z echlno clului de pri mvar . Conside rnd ns c d u p calen da rele cretine in r z ca lc ular ea datei lunei pline nu este exa c t (ci in tirzie cu .5 zile), pe viitor va fi h ot r to r momentul, tn c er e luna p li n, ce ur meaza dup e ch ino ctiul de primvar, se a ra t deasupra Sf ntu lu i Morm nt -' al Domnulu i di n Ieru sali m Iar dac s 'ar nt m pl a ca ' data serbrii -Patll or . .as tfel stab il it s coincid cu pasca evraic , n ace l :ca z ' aerbareaPattl or noastre se am n pe Dum ineca u rm t o ar e , 2. S r btorile ' fixe i ~i l el ~ fi xe din cursul s p t mnii , apoi . n u m r ul lunilo r. i a l zilelor .din sp tm n r m n Ia Jocul lor nto cma i ca mi nain te 3 ,: Aeza r e~ glasurilot'," . a ave tlln eto r cu E van ghe lia Utreniei, a Apo atolulul i a s fintelor:' Evanghelii 'd ela. Liturghie, rrn n ca i mai in ainte n l eg t u r cu .eerbarea - Pa tiloI" 4. Oala nceputul ui a cest ui ca lendar ind rep ta t s 'a fix at pentru luna. Octomvrie din anu l 1924. deven in d 1 Oct omvr ie ziu a de ' 14 Octc mv rle (N_ T r,) 1) Chi ar n secolu l al Il-lea fiin r obiceiul -ca episc opul Alex~~driei, - n fiecare an la Epifa nle s fac cunos cut eprecc pttor" subordonet t - din Egipt pri n encicll ce speci a le ziua Pa tilor c retine i n l egtu r cuaceaat a" :ziua in care se ncepea poste r mare n a nul r es pe ctiv, .. Ace ste enciclice s e numeau cn ciclice pen tru s rb t o r i. Euaevlu, l eron im et 'a ltii mentt o -'n e a z acest fel de en cic lice ale lui Dlon lefu a l A lexa ndriei ' (248 " " 2 6 4)" "fii ale lui Ala na s ie ce l mare (t 375), cari de altfel -nu s'au pstrat com -. ..: plete, Dela Chilii a l Alex an dri ei ni s'a u p s tr at 29 . ....,- Co mpa r . O, Ba rden "hew er, Patrolog le, pag 165, 2 38,339. -'" In alte Bise rici lo ~al~ ee vfceau. pub lica tii d esp r e a ceasta n fiecare an de ctr e slnoad ele cu cdere , (34,
.5 1 , 73 Carta g.), ""

-~

..

. .. - .

61 , ' -"- -=-'----

..., Jf!' 'i , ?,,~"'l '-'~

lunii." care era in 'vigoare in', Alexandria i potr ivit ' c ruia luna , p lini 'fazele 'luniicad pe aceea zi din lun, ca i n ciclul an' , Ier ior, l." cuprin$ul.cicJuluide .:19aI1 lu na plin callel'ezile di- . . ; ferite .a! e.)uniIor ,N\artie,.i 'Aprilijlji . adic d~la c2~Martie pn . l ~~' '1fGAprilie, ;( am !:;, qs ' ~a~ , ;op:' Alaprt?~ p.iXP~ 'Tij,; . ,rj-.~- ~o[j ' Anp tA lo ~) ~'. " "I n acest rastimp serjine i , pasha iudaic,. adic pe _.una din aceste .-.>t .: _. , ._ ,2 9 zile cade -z iua a 14,a din, prima lun v'sau prima luna plina , , : "~: de primvara : , Dardeoarece s 'a hotarit ca ' Patile ' cretine nu l'!; " ' :,: pot 'co incide" cu.c el: iudaice;' ci dup acestea in Dumineca pr im .; 0 _ ,\PQi; pajile , ' cre' t ine 'pq t , cafleaj dup . 1 8 Aprilie; i daca ,s'ar, ntmpla 'ca; pash a iudaicsa icad chiar pe aceast zi (18 Aprilie) i ace asta din ' ri t m p l a re' s 'Jie Duminec , " atunci 'Pastile - c r e t i ne se var serba in 25 ' Aprilie; in Dumineca urmtoare.Dar s e poat e ntmpla i .cazul c iudeii nu ar da a ten i a cu ven it , num rului .cle' zile priso sltor. idup num rul hot r lt al rotaiei lunii, .." , i ar i n e a pasha eventual inainte de ce ' s'ar ,ml'lini ' cele 14 zile :; aie p~imei duni, deci ar inea pasha lor nainte de 21 Martie, i> '-pe ~ t ru' e ve n t u a lita t ea acea sta , zi c e Vlastar, leg ea di vin ( Y0l'0 ' - - .. ,~ . ,p ~) poruncete caaceasia J un s se o ml t cu totul ' i s se: ~~~~ '," treaca la .Tuna pl in din luna u rmtoare i potrivit acesteia sa ';,:," se acomo deze PatiJe cretine, ca nu cumva s se s erbeze la tL o l a ll cu iudeii ica Pa tile noastre s r rn n curate i libere' \' : de srbtoarea , iudaic, - astel c s'a ntmplat i se nt m pl. } : I' astzi s ie un hn;g interval de ' timp ntre Patile noastre si 6 ale iudeilor. " , ' , .. , , Potr ivit ho trlrii sinodului dela Niceia, episcopii Alexandriei; :, _ ndat d u p ace st sinod au inceput ' s fac cunoscut ziua Pas, tllor din anul respectiv, prin enclcllce speciale adresate ntregei. IUI)l cretine . In cursul timpului aceste enciclice .au lost nlocuite lP y,pashalie); ' prin care se in- o printr'un canonion special ( WyoY dica nai nte pentru c iva . ani , c n d.s se serbeze Pastile n fie~

" cula~ea" timpului.' J. Drept cheie pentru fixarea .jimpu!ui 'cnd s 's e: ;'s er beze invierea lui , Hristos s'a "Imit aceJa'ciclu ':' de ,' 19 ani al'

' I a r_ ~ p is c o pulu i Alexandriei ,i ' s'a : da t-aceast insrcinare din motivl!lJiindc"pe ,ac~JtinipceidinEgipt' .eraucei mai isc1,Jsili ,in cilh

,, 1
I i

I
I

,
!

j !

>

"

-:-,.~;' !f <::,~ sc rie ca P ri n ii deja .Niceia au


}~;~~'

.~f. ~iJ... . .
: ~Ji '

incredlntat a cest 'lucru episco pul ui dtn, Alex andria, quon iam apud .Aegy tioa. h uius . su p putationis: antiq uitus tr a dita, esae vide batur iperltla . cr, A . Hefele , Concltlengeech. 1, 33 0.

1! Le~n .~el .Mare. i~ epistol~ (1 ~1 ) adresat mpr~tului . M~rci~

.''">lr-\i'Ht '''''~:\

"'

62

-care an. Cel dintiu canonion de lelulacesta s'a alctuit n anul '3 88 i l-a publicat Teofil ar AleKandriei. Mai tr ziuChiril 'aI Ale, .x andriei a dat un nou can onion pentru 95 'de ani (dela 436 pn la' 5 31) , - i apoi aa s'a con tinuat mai "ct" eparle.')
. ) Prin u rma re Pascalfile sau tab elele pascale, a lctuite ncep nd cu -t a bela pa sc al a ep iscop u lui Alexandriei, Teofil (3 8 5 - 4 1 2), ne ara t pen .n u o se rie mai lun g de a ni n ainte da ta zilei ' Pastilor, Ac est -lu cru , es te posi bil, deoarece re pe l re a c u r egul aritat e a un or ' mo mente dinvcalendar -n e d posibili ta tea s stabili m p entru mul ti an i na inte data , zilei Pa t l l o r, care , pot rivit .u z ulu i apr obate de sin od ul del a Nlceia, tr ebue s Iie Dumln eca , ce u rme az imedia t du p prima lun pli n de d up , e ch lno cttu l de pr im va r i 'ca re Dum inec s n u coincid cu ziua de 14 , a l unti Nis an , -In ca re Ev reii erau ndatorai s. sl aer be ze pasha lor. Deci fi x rc'a z ilei Petilo r cre tine trebue s s e cal cu leze potri vit cursu lui c elo r ' d oi' lumin -tort, s oarele i lun a. Cursul aoarelul -j ne d - po st but tatea- e ca lculm ziu a ech i noc l ulu l de p rim var, ia r . cu rsul lunl i vne d pos tbllita tea s "oa lcu; I m ziu a primei lun i pline de dup e ch inoci ul de primvar. Pc ttrnpul : s in o d ul ui dela Hlc eia ech inoc i u ! de primvar c dea la 2 1 . Mar tie, . i in c onformitate cu imp reju ra rea ac eas t atChlrit cel Mere, ept ecopul Alexandriei, al ctu ind ta bela sa pa ac al , a stabilit l regula c Pa tlle .pot : s se ser-b ee e nu mai ntr' un a 'din zilel e din in terv a lu l' de timp dela - 22 Ma rtie p n vte . 25 .Aprilie, Anume nt ia l u n plin d e p rim v ar poate s cad or i la 2l- iM artie, in zi ua e chln o cl u l uf, ori n vreu na din ,z ilele ur m toare p n n z -u a d e 18 Aprnte. . Deci Pas tile se p ot serba cel. mai cur nd . in 22 Martie i ad ic atunci c nd pri ma l un , plin. de ' prim var cade pe 0 zi de S mbt n 2 1 Ma rtie. , Cel mairz,i!J s e pot s erba ' n 25,. Apri- ,J, IUe, i a d ic a tu nci c nd prima lunplindir;.'-primvar ca de /pe o' ~ 'zi'~ , . de Duminec n 18 Ap rn te. Aceast norm ns e ate "vala bil- nu mai- dac ~{ echlnccl ul cade pe ' 21 Martie. .' Ca lendarul Iulia n ns, dup ~ cum; am .'~v.: .~;" 'i -z ut Ianota 4 dela .,pag. " 58 ., la " :,,.c te " 12 8 ; a ni ; r rt1"~n~ ,n , , ur ~ ~ :J~('i' de ,:.;< :, timpul ceresc exa ct, i . a stfel n aecolul .- nostru ' lk~lnociu L' a ajuns s, cad ~'" pe- ziua de 8" Marti e a c alen darului Iulian : Prin ,,u rmare -: dac . la", fixarea :' d atei ser b rl ! Pastile '. t reb ue "a ne ,.a co mo dAm "tim pu lu i ~~r;'cert sc adevrat; . upot a cea,st dat tre bu la scae m ute I dela ",ter menii- ' 2 2 '- Ma rtie -":,:2 5' Apel.,: ; :"; 'I.J, lie ai ca lenda rulu i Iullan .' pe interv alul ,de timp in dica t d e data ' echin()c~ r, fiulu! cstrono mtc. Deoare ce ns n u .s 'a p ro ced at n felu l , eeeste. vcu vre. mea a m ajun s n situa ia d e a .s erba Pastile la o dep r tare tot mai mare , ' - fal de ecJ:li no c lul ,d e " primavar~ . " Pr!n",.indreptarea/ .;'cale ndarului Iuli a n :f .T,; cut de Bise ri ca noa str echincc lu! astronomic ' n "viitor va : cdea ': tot dea- +: u n a pe 2 1 ~1a.rtie i as tfe l " es te dat -'p osibili tatea r , ca data Pa filor s -:, se . fixeze ~ ?tdea un a , n conformitate c u timpul eX,a~~ " astron~micJ.'..dup l ~na , .:: ': plin ' astro no mic de primvar. ~ ' . .. :" 'i" . -,- ,~., :,;J" ':>: '<~; )\:-'_:: ;," :6-.1;~:;~'..~ Dupce ' tim c ' Patile se p or-serba n umai ntr 'una din - Dumineci le { - d ln tre 22 Ma rtie i 25 Aprilie, treb ue s~ ' c~noatem ". da tele a celor v alle din ; , d ac~~' if . --ac es t interval , ' pe carf ca d.D , umtnectte. ! ., ce ste da'te?se ' . ,'.po .t g si< ", ';
,

63

it

-s erb rll . P a t llor

sinodului dela Niceia n privina timpului era o hotrre a unui sinod ecumenic, totui nu <dost n stare ' s n duplece pe toate Bisericile din Asia mic a i se supune, asifel c i . du p acest ,sinod gsim c i v a episcopi,

Deihotrrea

me m seama de mp r ejurar ea c z ilel e ept m n ale d in tr'un an d u p 28 .a ni vo r c de a "ia r i pe aceleai da te lun are ale ca le n darulu i I uli a n . Acest i r d e 28 de ani -ae numete '; ~ cic1tt ' solar ". Astfel dac ti m c al c t lea .a n 'din , cic lul so lar este u n an oar ecare, atu nc i p ut em s cunoatem i ":ziua ' s pt~m naI . , cu ,,' care n ce pe an ul i pc ca re dat din Ianua rie ca de .p rtma Dumi nec v -pr ecum i pe care dat din Ma rtie i A pri lie cad Du. mnecil e.c.dintre vcar! una va fi Dumine ca Pa tilcr Spre s co pu l acesta ne "pu tem . s e t vli. ltd e-r ta b el e l e .v. c a r i a ra t pent ru t o i anii aa nu mita nliiu . ei w m i ne ca l ". sau ;,1JIJ1aqnu lui lC , a d ic un a din literil e A, E , C , 0 , E , 'i G" ,L carit ~, lJ~le ne "d au po aibil ta tea ca pentru or icare dat lu nar " : 8 :, u?:~i a~ di ntr'un. cic l u. so la r s gsi m ziua s p t m nal . Dac de pild <.'-nt r 'u n a n '/oar~ca t e prima Dumlnec o avem 1<1 1 Ianu arie , a tu nci litera " , dumi n '; 'c aI ' 'este A , iar d a c pri ma D urntnec o avem la 7 Ia n ua rie, atunci ,, :;litera, d umine c al va' fi G , In p rim ul caz Dumine cile d in c ursu l an ulu i in ",i-treg voc fl:,J nsemna te" culilera A , ia r a l doilea cu G Ia r spre a ti c /,a1 ct tea an din ciclul s ol ar este anul respectiv mai tr eb ue s avem n fve derc a ):ml cu c~r~ ~cep e ci clul s ola r, La bizanti n i primu l a n al p rlm u ,:-,:,< l ui ,clclu .s otar s e ) ncep e fac erea Iu mil, 5 509 , d H" iar la apu seni

,, -cu 9 L d_, H
: >':'cari

'
<

cu

ca ri s unt d at ele din lun ile Ma rtie i Aprilie , pe s aflm i Dum ineca, ce u rme a z ime :,,', ;ciia.~ , etup ' , p ritt:.a lun ' plin : Spr e scopu l acesta a ve m nevoie e c u noa ;:V t ~ ~ - v rs1 ~ et u I:l ii p e c e~,.n .alua de 1 Ia nu arie s au "epac!a ltmii" Ace asta " " <,s :e. , g.s e~,~ e , ~u,:" .: aj uto~u~ n ~iclit lu i ,lunar " ; care es te un i r nentreru pt de : ~,9 ;" a nj , 'du p~-' lre~er ea , c,nl~a. fa zele I ~nii cad iari pe ac-e l eai zil e , co no~ c, n d ," ~epact~ lu nii adi C, c.i fr a, care arat v rst a . Junii la 1 Ian u arie , u or .p:ut~m:" 'g~.Bi .i: l?utni.ne ca ce urmea z d up prima lun plin dup

cad"Dllmrhecile;mal : tr~ b u e

Dup ce cu n oa tem

;~'::: ; ' ",,!. C:()-,tTIh,i n nd': c~i ' 2 ~ .; ani: ~ i'n ciclu l solar cu ce i 19 ani di n ci cl ul Iull~i, : ~rj n"" .~ rrnl~ i~.ea ; c~fret: 28 ' cu 19 obinem 'u n ' Ciclu ma re de 532 an i, c:arL:!,~, 'prE:zint :t?flte varfalunilerpo slbile . ntre ce le~ou ci cl ur i, Dup :tr" e.cer ea ',e::elo r ,,: '5 3 2,. de ..ani, .. .ci clurile solare; literile dom inical e, ci cluril e Iun are Lepa ct ele :J.or ' i 'd ecii zilele d e Pa ti se re pet n a c eeai or dine . '''. ',. In :! l' Hvi ~ a .,disp o"~ilei 'c a :S r. , Pati s n u . c oi nc id , c u pa sha evr e.j !l~~ ,: ' ; pe>" care;, Evreii ; sun t,,;o b}jga i'. a 0 aer b a ' l a 14 d in luna lor Nis an , : c,~~e ;; zi :,",tre pite ; ; S 'X: fie . id entic,"; c u z iu a ' primei lunipJin e de primv a r, ob,s etv~m> ~: ; 4up < 4~~ ~ar~a' IerUsa1im U l Ui i nt rn plat n a nul 70 d . He, :4~~k:c~l~n d~rUI,., ,~ vrai c ,:'a':: aj ~ns ': n ': d is ordine. :;. As tfel E vreii au n cep ut ' s ser:.: , :,;; :~ e~e:C: F'~~h a ~; I:;r: ~~ .t: jn ~iiit~, : ct i dup e chinociu', Fa de ac es te ero ri ,: r~K flle:, ca,le ndaruhjic evralc'<Patlte .. cretine : trebue . e - l p st reze toat indepenf '+ :n8 ;' 1urmn,d :;s ' s e ., in sea ma n umai de zi ua primei luni pline d e pri,L

ec~in6ct1JI : de ,:'pdm ~ve r;

64

cari nu s 'a u supus acest ei ho t r ri i au cont inua t . s se rb eze Pas tile i mai dep art e n acela timp . ca . l .Iude li. Impot riva ' a. , , ' , cestor r eni ten li s'a dat canonul a ntiohea n prezent : care prescri~" i pedepsele ce se vor ' a plica, tuturor , per soan elor; fie":-inireni, clerlci, cari nu s e vor supune hot rtril sino dului delaiNiceia:
_~in

Canonul 2.

"

To i ceice intr a bi seri c i ascui t Stlntele .Scripturi, da r nu parti cip . Ia rug ciune' mp reun cu ' popor ul,' sau se feresc de par tlclpa rea la sf nta e uharistie pot rivit oarecrei nerndu ieli , aceti a' s se leapede din biseric ,' , pn c nd nu se vor m rtur is l: i nu .vor ar t a rod uri-' de pocin, i [atunci]rugndu-se, vor putea: primi .Iertare; nu li este iertat n s s comunice clIi cei exco rrlll": nicai, ,nici umblnd n case s se roage)mprel.\nclI, ceice nu se roa g mpreun cu biserica, nici , s . se prime as c n alt biseri c ceice nu se , adun -mp reun 111',
m var, fi xat dup ca lcu le a stron om ice, in care zi Evrei(--~-sun t obligai se r be ze pa ah a, N u sun tem n s. 'c b t i g a i s i ne m seama i de er cr.Iein car i a u czu t ei in pri vinta fix rii. d atei pa sh al e. -' . A ces te sunt cons ide ren tele e senia le, pe c ari le-au a vut ln v ede r e a utor i! p as ca fillo r, Vede m c mome ntul princi pa l co n s l st n gsi rea me todei c el ei m ai po trivite de a pu ne in a cqrdca lculul tim.pulu i c~lendarjsti~; c u cur sul ce lor doi l u min t o r i c er e ti , soar e le - - i lu n a. !\.c~I a lucru i.e u.: a vut in vedere :i Prinii de la Niceia c n d au legat d ata PaIH 9r :de ' prina~' l u n p iinii ce urm eaz d up a e c h l n o ciul de prim v a r , . ' Ma i ' aminti m a ici c S f ntu l S i nod a l Btecrtctt orto doxe r om n e pri n . e nciclica s a p ub li ca t n urma ho t r irf s ale din 3 1 Octomvrte ( L3 Nc em-, v rie) 19 2 3 (vez i no ta 4 pa g. 5 8 di n lucr a rea pre zent) a vdi s pu s ca: d ata Sf-Ior Pa ti s s e cal culeze l n c a lendarul indreptat ca i n tre co l, o ad i c tot du pe. vechea noas t r P ascalie, ca re a fost s t a bi li t n co ntorm t-. t ate cu h ot r r il e sinodului d el a Nicela, Lmur i ri detaila te n privi na pa s ca Uei i a s ta bilirii zilei, n care srL .: s e serbe ze Si. Pa ti se cuprin d ' n lu cr r ile : C . Popooic i, Capitolul a l a p~ t elea a l li ter ei P din ainte gma alfabe t ic a lui Mat ei Vla atarc Despre SH j ' . tele Pasce" sa u " Desp re co mputttl p as cal" , C ern u i, 1900 j Dr, Const. ) " Chir icesou, Pas ca lia Btset'icii cretine or tod ox e d e' rdsrlt n c cnfcrmltate- . cu calen darul indreptat, B uc ure ti 1925 j Dr, Const, Chi ric es cu : A ezan~~~t': ~" " pasca iei n calendarul ndreptat, B ucuret i, 19 26 - i Dr, Va sile GhorgllJ;~~ .:' Sf; Pati i r efor m a ca lendoristi c " ortodox ro m u '" Cern ui, ~ fl"9 2 9 - : (N. Tr.) . c." " ,. ,
s - a l

"

"

"

65 '
alt i bise r ic . ' Ia r, derse va v d i c oarecare dintre .episcopii, sa u presvite ri. isau diaconi , ' sau-oa reca re din can on, va .cornunica .cu ceix exco rnuni ca i.ia ces ta nc s fie ex- comuntcat, caunu lce -t urbur canonul bisericii. -

:.-./ <9'. , 10; .l1, 12, "1'3, 28, 32, 33, 45, 48, ' 65 ap.; 5 sin; 1 ec.: O tru l.; -4;6, 7/ S; '1IJ Anlioh.; 41, , '11" 13 5In., IV ec.: 17.' 6 6. ' B ,: .42 L apd.;,9. 11. Sar d.; .9; ,1 0, .23, 106} Cart ag:); ' , , '<-.-'.:.:.-... .;.',. " .. . . '," ~ '. . --,-',-, :.', ' ,.'"'>, .,' . - -'. ' . -: ." ,' ' . ' ,; ~:; F .i La p aq..: 13 din' partea : 1 ;' vol, Ial,lucr r i iprez enle am i" " r t a l ~ F e el e' maL mul tE' dintre ' ean cianele e la Antiohia au ' fost fi)i alct~lte.' pe b l za eanoanelor ' apostolicei " prin urm are eome nta , ' ri il e:; ~~ s pe c ti v el or'(ca ri o a n e apostolice ser vesF tdrep t comentarii i , , '. pelJlru fi:a tlo :i rie lE~ ' dela' Antiohia,' eari r e'p etis a u-tr a t e a z despre '; acelea i ches tiuni, ,despre cari t rate a z canoanele . apostolice, In , . ,,' can'oiiul\ antiahean':'prezent se t ra teaz 'de sp re a c eea ches tiun e ca ". ~ "' , i i~i tanoanel e. 9', 10. ' l l ' i 12 aposto llce. '"
, :.01 ., ' _
~

, ' C a n o n u l 3.

,_ , Dac vreun , presviter, ori diacon, ori in ge nere oricine .dintre cei din p reo i e, p r sindu- i par ohia sa, s e va duce n a Ita, apoi ' desv ri t rnutndu- se, va ince rca s p e treac timp ndelunga t n alt , parohie, [acela] s nu mai liturqhiseasc , mai ale s d ac episcopul s u propriu chernndu-l , i sf tuindu-I s se nt o arc n pa rohia . s a, cnu va asculta. Iar de ' va str u i inne rn duial , de'i. s v r it s .ee cateri seasc din slujb, inct nicidecum s ,'. nu se mai .reintegrezela locul [su de serviciu]. Iar dac ca terisit fiind ,pentru ace ast pr i ci n , l-ar primi a lt episcop,' i acela 's primeasc epitimle dela ' sinodul obtesc , ca unul care desfiinea z legiuirile bisericeti.
( 15, 16 ap.; 15, 16 sin. 1 ec.: 5, 10, 20, 23 sin. IV ec.: 17. 18 'trul:; 15; 16 Sard.; 54, 90 Cartag.). - Vezi comentariile dela canoanele 15 i 16 a pos toltce.

,Cauonul vl.
t-.

" . D a c vreun episcop cal erisit de .s inod. ori presviter, ' su propriu, ar nor i diacon [caterisit] de , episcopul , dr zn ii s s v r asc ceva din s lujba [preoeasc ] potris

66

v it celor obinuite a le ndep lini mai nainle ori ca episcop, -orl ca pres viler, ori ca 'diaconi acela s nu mai poal avea ndejde la alt sinod nici de reinlegrare, nici de a ' se putea apra, ci i ceice comunic cu el t oi s s e leapede de la biseric, i mai a les, dac cunoscnd ei hotrrea ce a dat mpotriva celor amintii . mai sus, ar ndrzni s comuni ce cu dn li .
(2 8 ap .: 5 sin. 1 ec.: 6 sin. II ec.: 29 sin. IV ec.: 12, 1 5 Antloh.: 3, 4, 5, 14 Sard.; 29, 65 Car tag.; 88 Vasile c. M.). - Canonul pre zent r e p e t i i n t re g e l e ca nonul 28 ap - i vrea s asigur e i s n t r e a sc intru to ate pu tere a jud ecto rea s c a sin odu lui i a episcopilor: nt i u ...,.. cnd .se iudec u n e piscop, i al doilea cnd se j u d e c un presviter .i.diaccnisau alt -cterlc. i a nume h otr te c d ac un episcop a: Iost judecat i ca terisit le gal, a d ic a iost scos din preoie , de ctre sinod , sau un presvit er sa u diacon . de cl re ' ep iscopul su , i t otui acela
a r mai
n d r zni s n d ep lin eas c

oarecare functiune

preoeasc .

a poi o asHel de persoan preo easc depus ' nu va mai av ea nici un dre pt de ap el la .Iorul s upe rior . s pre a se [ustlfica i . a p ra- aici, i nici o d at nu va mai putea a te pta iertare, dec i n icio d a t nu va mai putea n d jd ui c va ii re integrat in slujba -de mai inain te. S entinta aceasta -canonul o e xtinde i asupra tu-: . tuturor ace lora , cari aveau cunotin de condamnarea un ei persoane pr eot eti i ' tot u i au intrat in comuniune. cu ast el: de persoan e i recuno t e au de legal ceeace a cetia indeplineau potri vit slujbe i lor . de mai inainte. Sub , numirea de slujbd .p reo easc (""", opr!.), menio na t de acest canon. nu avem s . intelegem numai . slujbele sllnt e (itpovpr!av) n .sens ul

strict sau oficierea jertfei celei. fr de snge (r~.; .'a VfJ.!/J.,i xTou () uaia~) , ci sub aceasta avem s intelegem 101 ce v s t in .l eg, 't u r cu pozitia ierarhic b iser iceasc a persoanei , re s pecti v e , i prin caterisirea (xa (Jaip'I7I~) pronunat respectivul se despoaie .

de toate acestea . . . . '. . Dac un episcop sau altcineva din cinul pr eoesc crede c 's entinta pronunat mpotriva lu i de Iorul j~ ~ec torescco mpe 'linte nu este l e g al . i este permis s se adresezeja-alt" for [u-d e c to res c s uperior; sau ' precum se . sp une in '. can0J1 Ul ~12 al ilc as tul sinod, la un 'sinod mai ' mare i la acest a-s s olicite ca , a facer ea sa s lie ~' cercetat din nou i in con iormitate cuaceasta , .,

67
s

se dea se nt inta. Dar in rst impul, pn cnd acel for supe r ior nu pronun sentina sa n ch estiune, respectivul ' tr ebu e s r m n sub pedeapsa dat de lo rul inferior, altfel va c de a sub .d i spo zi i i l e canonului prezent (compar: cart, 29 Cartag. ; il! Sa rd .),

Canonul 5.
Dac vreun presviter, ori diacon , defim nd pe epis-copul su , s'a desprit pe sine de biseric, i a f cu t adunare osebit, i a ridicat altar, i , chem ndu -l episcopul, nu s'ar supune, nici nu ar voi s i se plece, nici s - I asculte, fiind chemat nt ia i a doua o ar, acela d e s vrit s se cateriseasc, i nici decum s nu mai dobn. dea s c serviciul, nici s nu mai po at primi cinstea s a. Jar de ar strui in a turbura i rsvr ti biserica, a cela , prin stpnirea extern s se pedeps ea sc ca un turbu r tor.

(31 ap.: 6 sin. II e c.: 3 s in. III ee.; 1 8 sin. IV ec.: 31 , 34 trul.: 6 Gangra; 14 S ard. : 10. 11 Cart. ; 9, 13,14.15 s in . 1,11; I Vasil e c. M.). - ' V ezi cornentarul canonului 31 a p., care canon se repe[este -prin acest canon dela Antiohia. Aici s e adaog numai c dellcventul respectiv, dupce a fo st caterisit ( t'OUT OV xa'8a(pelG"w ,.," vre !.iii,) , s s e predea autorit tii lum eti spre a -I pedepsi ca pe uri rsvrtit . Ace a sta e ste o dispozit ie c a n o nic foa rte' i m port a nt , care ar a t c a uto ritile lu m eti riu po t pe depsi pe un presv iter sau.dlacon, ct vreme acela se g sete in cinul s u , ci numai autori tlle biseri ceti au drept ul s Iac acest lucru prin mi[Ioac ele lor, supun nd pe respectivul tuturor acelor .pe deps e, pe car i, Biseric":are 'dreptul s le aplice (coment. Ia canonul 5 ' ap.), Cn d ,'toat e a ceS!ea nu ajut , atunci autoritatea bl serlceasc : despoaie p e delicventul re spectiv de rangul s u, punn du-I in rndul mir enilor, i , il pred autoritii lumeti ca s - I pedeps ea sc , dar nu mai muli : ca " persoan , preoeasc , ci ca mirean. Temeiul a ces tei dispoziii , canonice se gsete' in insa concepia despre cinul preo: e s e' i in importanja persoanelor preoeti, ct vreme se g sesc n , rangul lo r . i dac dispoziia aceasta are important cu privire la ," pres viier i idiacorii, 'apoi cu ' at t mai vrtos trebue s aib iruporlarit .'cu . privire la episcopi. cari ' din lntmplare, dar spre nel ericire{ar ,aju'nge in situaia c trebue s lie preda]l autorltii lumeti, :..- despre ceea-ce vom vorbi la comentarul cati onului 48 al sin o-d ului dela Cartagi na ."'
5*

68

Canonul 6.

cineva a fost excornunicat de ; episcopul s u ,', ",' acela s nu se p ri m e a s c mai nainte dea lt i i,qac nU S:ar' ; ' primi de n sui episcopul s u, . sau, ln ndu-sejsinod; [i\.' prezent ndu- se s'ar apra, i ,convingnd sinod ul, ar primi a lt sentin . i hotrrea aceasta [are valoare], pentr u miren i, i presviteri, i 'diaconi, ' i pentru-joi . cei..' . din canon. ' ;' "
ti , 29, i33 Ca rt.: i sin. So f.),

Dac

1'.'

t~;

(1 2,1 3 , 16, 32 ap .; 5 sin. I ec.: ' 6 siri " : ;l1 . - - Vezi comenta rul canon ului 32 ap. ,

Canonul 7.

.. "'.
':

Nici unul dintre [scriso ri] de pace.

strini s

nu se : primeasc ,

fr:

(i 2, r a, 32, 33 ap.; il , i 3 sin. IV ec.:' i7 tr ul.; 8,11 Antloh.r. 41,42 Lao d.: 7 , 8, 9 Sard .; 23, .106 Car t.). ' - La comentarul canonului 11 al sinodului al lV'leaecumenic s'a a rt a t ce avem s intelegem sub scrisorile de pace i (elp ~vtxa'i isuo rol.ai) men io nate in canonul prezent .

Canonul 8.

Nici presviterii rurali s nu dea ' scr isori canonice; " de cl numai ctre episcopii n v e ci n a i s trimi t scrisori; horepiscopii nepri hnii n s s dea [scrisori] de pace. (f z, 13 , 33 ap.; ii , 13 sin . IV ec.: i7 Irul.; 13 Ancira ; ro
An tioh. : 42, 57 Laod .: 32 , i06 Cart .). ' ,,' - 'Scr isoare c a n o n ic se numete oric are cer tilicat 'o ficia l> liberat de autoritatea b i sericeasc in drept pe seama une i pe r, soane a numite. La comentariile canonulul 12 a p., 1.1 al sinodulu i. IV ee. i 17 al sino dului trulan am artat c tre i Ieluride scr i-. sori de acest fel se menioneaz in canoan e, c ce nsemn tate . are Iiecare dintre aceste scrisori i cari s un t prilejurile , c nd' s e , da u. Dre ptul de a emite scr isori ' canonice se cuvine episcopuluL!." . ",-~. co mpetinte. Canonul prezent recunoate i horepiscopilor., dre e;-;' ., ." tul de a putea em ite , scr isor i de pace, dar numai ', dac ~ li ei. ' ': ' In su i sunt fr de pri h an, altcum nici lor nu li se perrnlte.,'.
"

69

';'f ,'," Pi~svit~rilor, rura li

f rrpea{Ju" po, i~ ra' ''' X'"palg ) canonul le lnt er,:>i':1:' ,::Zice! de ' ai' e mi'le' 'scrisor i canonice. ' S'ub presviterii >rur ali ' nu <:' , sunt a .s e'injelege presviterii simpli, c ari sun t' la parohiile ru'r~le , ;,;; -cci " atunci -, nu s 'a rxprfcepecde , ce n u menion e a z canonul '~'p e; iresv i te r ii ,'u rbani," cad ; pre cum ti m; s e bucur 'de , nt ietate ::, < :i n ' ier'a'rhia bi serice a sc fa l de pre svit erii rurali-Despre presviter ii / ,ru rali"menliOlla tH ri can onul preze nLAristen zice n comen tarul IL. . ..' '." ,, ', ,_. '..n . -, ,' .: .._,' '' . ' .. " . ', .. .. . ,' ;,' '!d ela ' ace st.c no nc .ei sunt ceice o cup : locul pr im ntre ceilalti -~,- p resvite ri ;rurali (7;P ~ i1ffu ripu ~i; ' b r} Xlopu,.i/ ,-;rp(lJn:uo lJac) , .... iar Vals a., ,' mon'lj i" numete .protopopl, ( ;:pw rDTtamI J. g) ; 1) n' Cormciaia la ::': ' comentarul acestui cano n se n umesc -presviler i starieisinst vuiusii>2) " -sau' -blaqocinle> n Blserl ca ruseasc.A adar , dup cu m s e vede, pe : :a ~ 7 ti, Fei,d i nt i .dintre presvite ri, car i se gsea u i v rai, 7.~JP(J" , ' i', :" n';vre mea de dinaintea sinodului prezent d deau s crisori canonice ~:. ''':; i' cai'ionul acest ' lucru l consider '" an ticanonic', interzicndu j pentruviltor. Li s e per mite numai ca ' atunci, cnd un cleric vre a .s t re" c n te ri1 orul.unui 'e piscop d in ve cin ta te , s poa t Ir i, ' ~ He: ep lscopulul (;r;pog i '; urx(nrov r e l'/ mia) . n tii n are sau ', eScriso are' si mpl ( im';roNv) in priv in a ac elui cleric; ' in ca re ' -s c ri s o ar e' s a ra te C -re sp ecti vu l Il' es te cunoscut 'ca 'cleric i c -ce fel'd e co nd uit mora l ar e"), Aceste scrisori nu aveau impar. ta n a scrisor ilor ca nonice formale, :de ou ece aceste din u rm se p ot da exclusiv de c tre e piscopii eu c de re sau cu aut o r i za i a .a cestora de c tre horep iscop i.
,,_ " " ' ~" ". "
, 0, , " : _..

v ecin

Canonul 9. ,

Episcopii din fiecare ep'arhie') trebue s recunoas c pe episcopul proestos din ca pit a l [ metropol). , i [car e) detine pur tar ea de gri j a t o at eparhia, pentru c in cap ital [me t ropo l) se intrunesc din toat e p r i le toti ,c~ice au a fa ceri [de ara njat]. Pentru aceea s 'a h ot r t ca' acesta' s aib pr ecdere n cinst e, i ceilalti episcopi . s I'! u jacni mic .ma i nsem nat f r de d nsul, potrivit
.. _' , ') Sint', : A I: lll, 14 0

2) Ed i i a " men i o n a t , J, 66 ~ S) Coment . l ui , Aris ten, Iii , 14 0 M a i , de rai lat despre proto popi vez! l u cra rea mea : ;; Dem ni tilc" , pag . 59; 69 - 74 , ') Mitrop olla d e azi (N Tr ,). '

'- ~G" ~,,,...'!" .<.N.

~.

70

vechiului canon . din-viqoareralt; Prinllor notrn ;d~cf' numai cele ' ce privesc fiecare.parohle') [in , p artel , i ) t inu~ .: turile de sub dnsa.larjiecareepiscop s aib stpnire:'; peste parohia isa.v.i ' s o : crmuiasc : potrivit" evlaviei . cuvenit fie cruia, ' l.cs vaiba grij de 'tol'Jin'utui supus . cetii sale r. aa . c s . i hirotoneasc att presviteri ,'ct , . : ' i diaconi, i s dispun vtoate .cu vjudecat : dar mai mult > ;}? nimic s nu se apuce s. fac , .t r episcopul capitalei [metropolei], nici"acesta , f r ' de socot in a' celorlalti;';' 5 1ln ',"'--"'/"""m " (34 ap .; 4, 6; 7 sin.'! ec.: 2. 3 sin. 'II ec.; "8 sin. ' m' ec.; 28 si n. IV ec.: 36/ 39 .trul.) . '< ,J;.. .$>\~~ i~:"<F~:\-
' .1.

- 'Canonul prezent esteIntrglrea i des voltarea mai pe Jar'g , acanonului 34 ap.'- In acel canon ap. s~"spurte :I: C ':eiJiScopii : fie crui popor ( .. arou Ui vouo) trebue s rec\moasc pecelltinlu ' dintre dnii ( rov i v auroig iip&Jrov) ,' a d ic ' episcopii fi~creO:1is;'rjct locale trebue s recunoasc drept cei ' mai superior , int ~e , d~ii pe acei episcop, care {j'c up cel dirifiu scaun.'ln cari6~~1 illtiohean prezent se exprim acela lucru. dect numai cu alte ."cuvinle i cu terminologia ,ce s'a fixat in ' privinta inslitujiunilor ': bi~eric~ti d up primulsinod ecumenic. Aici se vspune . . c , episcoPii .-;. fiecre i, "i"",,,,,.,.,. eparhii ( , a ~' <xaa ..,p .,rapl.'''v) trebue s recunoasc j,pe episcopul, ",
o-

timpurile ' mai vechi ale I3isericiicirculnscripjia' TIltropolilan:" era identic cu o Biseric .local , , i n , a d mi n ist ra i a - sa , ',intern"" " :\!i'li$:'t. era ' deplin (uJtonom .'Aceasfa ! secontlrm-de islita celbi- pa Iru. secole dln ti ca le Bisericii . l pn ' Ia jumtateasecolului atV.lea) cnd s'a reor qanizat intr' o 'm'sur oimicare :'de'ctre l'sinodlll :aj, IV lea ecumenic , precum observ ' ro~rte ' corect valsalUon ' ia " mentarul canonulu ital 2,lea ; al siriodului al IH,ea"ecitriie'nic: ' spb": nn d c ritimpurile ve'chi' toti m-ilropolijiieparhiall erau inde: .

care : st in fruntea mitropohei .(T(,v.: ; -lv~ , ? p 'Y)rp (J1roJ.e t"'- - ipoe~(r:,d;~~:: '\'C,I. ' "(;'xo,,o. aadar trebue s recunoasc i s considere dr~pt '" ,. c pele rli~ pemilropolilul circumscriptiei milrfJPolitanerespecfille: c

In

ta:>'

p e ndeni ( riJ,:rra J.atolJ rrllTt g o i Tl~J;~ i:r'apZ~c~~ ;~~7:p ';fr;t(ra;-'~;;f;;')(i~a-l;j/ ijaav) i e rau-In stituil numai ,de 'c tre . sinoadele ) or\ (<\"'0 ' T<oi>
. , ': , ';"

O'X " f((J,/


' . .

q .' j '.l O(j{u ll)


,

2) . -.
, ,

;'

~ ,'
_ _

,.

\ .--~

'

,~

"

' "

"~",- " " ""~ !,:, . . . ,,,,-,, .',;..,

,1

"

, . '

" ~..

'o

~ ;~",

. ,

.r;,' .L-\_-- t. ,.-;" - 73!"

',. f

. --, _' ~,

' ., ' ;c. _,' ' .


'.

'

'".1

2J

11 E parh ta "' d e . azi ( N/ :: Tc,). 'J Si nt - A t. II, 1710 ~

J.;'- '

-' _,C'

'.,

71
c:-,

~...

Canonul 10.

,. sa u ' . deI a' a r ; sauvaa. numiii .

L,\, (S sin . .'1 'ec,; 14 sin :' VII ec ; 13 Ancira ; l ~ Neoces .; 8 An..... iioh: Ls7 Laodic:'; 89 .ya s ile C', M.) '.,i-' ' I'::,+ -:.La eo mentarulcanonuluil3 al s inodu lui dela Ancira am vorbit des pre ' hore piscopi i acolo am . vzut cum voia u aceti ! " s i ns;;iasc' aut oritatea episcopilo r de prim rang din cet i , , ,. Impotriva acestu i lu cru s'a da t canonul an liohe an prezen t, care le (- _ reg lem enteaz n chip detaila! cercul de comp etln al horepis , c opilor in localit ile lncred l nate lor , arne nin n du-I c se vo r '<, desp oia de demnitatea : Ior de hore piscopi dac vor d e p i limitele :, ~ ee rculuil or "de ' comp etirif ; , ,

.' Sfntulsinod l :horit ca [c1ericii) cei de pe sate, horepiscopi, de ar fi i ~,,:;:' h1at ' hirotCl nie deepi~copi, s-i cunoasc msura [drep::,(t dril o rI Uo r, ' i~' si:~rmuiascbisericiIe supuse lor, i s semiilUlne a sc ; cu ,' ngrijirea i . administrarea acestora, ;s~.:aeze~ ad i cJcitei , : ~i "ipodiaconi,' \i.. exo:citi,. i .s ' se 'multumeasca cu-jnaintareaacestcra.Xlar sa nu ind r z . n eas c ahirotoni nlci presviter. inici diacon, fr episcopul .,din cetatea, creia este supus at t el ct i teritoriul [lui], ) Iar de ar indrzni cineva s , calce cele hot r te , acela " s se cateriseasc -i de cinstea cea are. i horepiscopul "{ s se fac , de ' c t re episcopul cet ii , cr eia este supus. '. ..

\;r[;;l:;[ ,. \: '~;>~''''r~, r~ ;''i pa:~;;n~~


. ' oidne 'diri .\ canon, '.,s 'ar porni

.:~"<' ;;;.,.. ,~'." ,' -

sau in ger.ere la mp ratul, f r . tirea; i'iscrisorileepis copilor din eparhie i mai ales ale celui dincapi.fal ')"acela s, se izgonea sc , i l epdat s fie, nu : numai din .comuniune. tci i din demnita tea, de care era . p r ta , " ca ~ u n u l , carele cut eaz s . supere ure.chile preaiubitoruIui de ' Dumnezeu mp ra tul u i nostr u, ,; tmpotrtvior ndulrf bisericeti. Iar de ar cere vre-o nevoie ~{' H l'gen t fa :: s e; 'adresa,: :'mp r a t ulu i , acea sta . s o fac cu '.: ..:hi bz U iJ;e.a, i 's o co ti n ta . episcopului capitalei eparhiei i a f:'\ feIM' [S~,t su nlVin tr'Jrisa , ,' i i cuscrisorile , i acestora s Se ,01' inzestrezejpentru cltorie, ' .,'
s mearg
~ ....:. .
11

t,'; F<i : . P~c ! vreut;J , epis cop, s au presviter,

i.

. -1

- '~ I ) M :.-tro poI sau mitropolie (N T r ).

&

(6 s in. II ec.r r .. 8 , 9, 21 Sard.; 12 Ari'oh{I04;106 Cartilg.( ; ; , , - . Tulbur r ile vst rnite.jn. gen~ral jn:il3iseiic~ n prima, ju ::.,;~';.: mta te se colului a l lV.le~ de c tre ,,'r i eri i, , selTI ja!ieti L ! in . sp ~ cia l prin aceea , S episcopii "~reticiresp~ cti'!i , l i' ~Il! ;,--, cl ~ricI :' ,. " i .. . . .. .. ', ' ... , . . ,. .. . . "'" -.. .. .1 ' " ,,: . ,1':' " ,".:', .. ' . . , ..... . . '" Iilnd urrn rll .de . episcopn orto docf.mergeau personal. la mp rat _. . " . . " .'. . .. " . .., -li. ;. i ... , i c utau ocr otire la . acesta.v-e. au . .dat. an z , p e n m( em il e r. a '. ,". ~a~on u l ui. pr ezent, ~irel ;' j~.t~~~!S7.r..~>:~i.p :II_g~~8s~Xe p~,~s.o Pi:t~,~-~l,~ ~~ . altor. elenei de a. . mer qe-Ia curtea vimperlali f r fre~U1nli' t:nea li ra t i dispun e ca ce ice lac aceasta 'sa fie' nu nu ma kafu'risiji, .. ~ i i ca t e r is r t (ll ~ . /1.0"'0.11. , " 4c; op ('e~f!;lt; '4). ~u. ~.~!:J w,,--,; :1!a 12.Icl;;ll7?J,do ~ f Da'd~ \. ' .'. " ,t ;"i -J ' . ."'" '<":> f:" <:'., _ . ,:~... ,/ ~ , ...; . ,! . . . , .. Cinev a are tr ebuln a rz loare ,. de a '. ' merge la 'curtea iiripe rtal: " ,"' , J c a nonul dispu ne c va putea merge numa i cu . ti rea . sino dului co rnpe tin te a l mitrop oltil or , ie piscopilor, ca ri i~ vor , da 'cuve n lia . ~. ' ." ' - " . ~, ,.;.. , ' '-'. ,.' .,. ,.',,-.,, ' ."" ,"., ". ". :' ......' . 1 ~~,. : ',' ".""" g ra ma t -. Da c ns vreun episcop ",petrece .r1 capi laI 'n ,afacer i .de 'serviciu cu t irea aut orit ii supe rioare' drept, in';C eSI ca z' - ob ser v Valsarn on in CO}lle~tarul c.est,'\ ..a n~m: , .'! c:~Stui -episcop cu ni ci un ch ip-nu i ' sejioatevinterzlce de , a 'merge 'Ia impar at s pre a-ai prez enta omagiile sale i spre ' a~ l eKp une ,c eea ce do re t e (" < P' ,~v (lo ui.i ra, )2), '. '

~ ,.. .

e'

__

" ''-,,'

'" . "

, ...

l .

".

.- .

..

'

" " \'

':

'_',

, . '

n:

"

.'.

.t

. Dac vreun presviter, sau diacon"caterisHde,:',epi :, copul su , s au i un episcop [caterisit) de<sinod, 'a r"'ndrsn i . s mole steze urechile mp ra t u l u i , 'cuvenindu-se a : .: s e adresa sinodului mai mare 'a l episcopilor, i , dreptatea ce so cotete c o are, s o supunmai multor ' episcopi ; i s a tep te d ela' dn iicerceta rea< i sentinta;iar ~aac e l dispretuind pe acelia ar molesta ' p~ TP'~a lul ;' ,: apoi : acela nu este vrednic de nici o iertare, nicieloc ' dea p ra r e. s a ib, nici n dejde de reintegrare ' viitoare s ini a tep t e .
. (28,74 ap.; 6 sin . II ec.; 9,17 ; 29 sin: ' I\r ec:;; ? , .8, 9,14, . , . :" ' : : . , . ' '' '+, ' , ,. , ' , " ',' ,'1''''' :'' 2 1 S ard .; 4,11, 15 Anl ioh.; ' 29,' 65 , 104,105, 1106 CilIt:):>';! " ,'; - La comentar iile 'ca noanelor 28 ap.' i 9 'i :17: a le sinoduiui trula n am vorbit de spre ' Iorurllejudec tor eti , bise riceti. Cano rlu'j prez ent t ra te az des pre va ce e a chestiune; 'me"rJlicirind ':silicidul episcopal ca pe loru l iu d ec lo resC 'sujJ eri o i- ; 'l a ' c ar e or lclrie poate
~ ', '.

_ ,'

< ;;."' . -

. ~

.1 :.

1)
. 2)

Coment. lui Vulsam o n, Hl, 14 5.


Si n t A t. III . t'4 5.

~.

..

.: ::i;[ ::

,';" .>; .'~".

, 73 .

.; -, .

Canonul-Ly. . .
",\,/'f,'.
1

')'cd .CNici '.un , episcop s ..nu) ind rzneasc . s , se mute dela " . :~ , e pr h i e , Ia-altahs, hirotoniasc peioarecarii n bi" .seric.pentru indeplinirea .is lujbei, .nici s aduc cu sine . ;p e a l i i, ,. d ec t., n u m a i' j d a c.'" s ' a r .d u ce chemat fiind prin .sc risorile . mitropolltului r i episcopilorcei mpre u n CII ... . .;;ice1<l . ,.l r ,aLcr or teritoriu. s 'a rrduce. u.Iar dac; .nefllnd. " <{;~emat :' de .ctneva.; s'ar .duce ,:f r ; r uduia l pentru . hiraq _ .. i
~ .

.,/t~~~}I,'.c ' ;1 .

,.' '>; :/ '''''",

"~}, ,;;.\ .~ . . ~,,,~

;~:;

.'

.,

74

pentru or nduirea a ta ce rtlor: bisericeti, cari nu-l privesc.'pe dnslll" ,s fie nule ' cele f . cute de dnsul ,: i , ' el : n c ' s 'i ia pedeapsacuverilt ne> rnduielii sale i ' intreprinderiiHeqale.vcaterisit' fiind ime'diat de acum inainte : de ctre ' sf ntu lIsinod,'
tonirea
oarec rora , i

(14, 35 ap.; 15 sin. I ec.: 2. ; jn, Il ec.: 8 sin, III ~c.; 5)siri; ~IV ec.; 17 trut.: 13Ancira; 21; 22 Antioh' ; 3,': 15 Sard.; :4S; 54 carlagi)'. , , Vezi come ntar ul canon1!lui 35 " p,'"

Canonul' 14.

Dac vreun episcop s'ar"j'~deca vinuiri, apoi s'ar int mpl a s nu fie , de acord,in privin a , lui episcopii din eparhie, unii adic decl arndu-L 'nevino- :'. vat 'pe celce s e judec, iar a l ii vinovat ; ' s pre "a s cpa d ~ " to at indoiala , sfntul ' sinod a hotrit ca episcopul metrop olei [mitropoliei) . s cheme din epa rhiile ; 'nvecina te '>'; pe ali civa [episcopi], 'cari s .hot rasc ;"is desleg e ' :,:! , ndoiala, spre a ntri mpr eun cu [epis copii] cei ai eparhiei 'pricina s upu s [spre ' judecare] . . _. ._ Z'
(28, 74 ap.; 6 sin. Il ec.r. t sin. III ec.: "9;: 17 'sin. IV 4, 12, 15 Antioh.: 3; 4o',5 Sard.); o' .:.",:,." '. . . . . , ~ Intentia sinod ului prezent dela Antiohlaca fost 'ca' in 'c - : leva canoane s asigure i s ntreasc .. aut oritat ea " slnoade!or T,,'"' '''' e p scop e t i rel eritor la toate afa cei-Ue '" i~ d e ct oreti " l11 ai , a.lesin :- ' ce privete pe ' episcopi (ca n;'4, ,12;'15). " Dac' ,in ;' pri ~inta :un'e b " acuze ridicate .lrnpotr iva.' vreu nui ' episco;;" t~li membrii 'sinodului. ; a adar toi episcopii eparhi ali mpreun cu ' mitro politul eralll de a cee a i prere i sen li n ja lorera unanima" , atunci : ac e a st i se". :" -. c . : .. _, . ,' " , ': '. " _',.,. ;',. ,' " :,' ': ' .' .," " .. '. tin e ran er st u r na bl lr l nu mai i'a vea.locc'rii ciiun )el 'de 'apel' , mpot riva ei ,(15 Antioh .J.Dimpotriv d ac I<i,'deliberarea acuzei . ridicate mpotriva unui epi;co pmiera u de ac ee a i prere toli eplscoplidln- sinod, pentru , ace?C C~ ~ ta n~nt[; disPuI1eic ' l11itrPi polltul s cheme nc ' c tiva v epi sco pi ;'din , pro i i n c ii l e,'n vec i h f~ ;, cari mp reu n . cu 'episcc;pjj" ,prb vind ei ' respecli v e ' S', des ba t 'c!les: nu nea ' c o n t rov ersat , i ' ca ri, asocilridu-se cu ' voiu'l , iotde ' o 'par!'e , s au de ;aII,'s , IaC ' posibil sinodului ca' s hot~ra?caf; dE finit iv :h " spron uri te ' se ntina in', priviri i respec livei a faceri: 'Canon ul' ,Ii S) ~ , pun e' acestJucrupentru 'rriot lvul . cas se ' ps t re z e obiectivitate a ~.
>
,','~: '

:< _ : .,

':" '~ :: :~ '1~ . : ~' ., ,': " "

"

>

, ' ,

"'

.. -

..

_.

, ~ _.I;

.~

ci ','

75
(unep
i"~:"
ci ;ra.V.ar~g

;r: a tJr;;;:

pronun at e.

1 . bac'~vreun episcop , pritpenfru oarecare vlnovii, ,' s 'ar;;judeca de ctre toi episcopii din eparhie, i toi de ' . , 'llcord ar raduce - mpotriva lui o hotrr e , acesta s nu se

C anoIll1l ', 15 . .

(28: 74 ap.; 5 ~in: '1' ec.: 6 sin. II ec.: 9, 17, 29 sin. IV ec.;. . 4, 12: 14 'Antioh.; 3, '4, s Sard .; 29, 65 Cart .: 88 Vasile c. M.). e i", ; :( :} nir it ' i, n es c hi~ba t tre?ue s rmn sentinta, car e ,,'a' fost ' da t: in" sinod ' cu ' vot unanim ' de ctre to l episcopii Irnpreuncu~~mifropolitul lor in pri vinta unei acuze ridicale mpotriva unui "episcop, carele este supus legal acelui sinod, - zice ' ca nonul prezent vi prin a ~easia intre qete i incheie cele spu se '(d espre , chestiunea ,a ceas ta in . canoanele 4, 12 i 14. Dup o sen.' tnta . de a ~e st ieI. se interzlce . orice apel la alt for iud ec tores c .

'; in a i! j u eCe . de 1 a l tii :' ci s - r rn n Vcu 'I m animitate :de ctre episcopii

ntrit

sentina dat

din eparhie.

" .

,.

'.

.' Canonul 16.


':.

. ...,. ,: Dac. v reun episcop f r episcopie , arunc ndu-se pe ' "' sine asupra unei bisericiI r de episcop, ar rpi sca unul. fr de [hot rrea] sinodului complect, acel a s fie lep '* d at,: chiar dac . poporul intreg, pe care l-a rpit, I-ar alege :pejel.'lar,"sinodcomplect este ',' acela , la care esteprezent i cel'alcapitaleL [rriitropolitul] .
_ "'(t 4 ap.; 15" sin. I ec.: 5 sin. IV,ec.; 20 , trul.: 21 Antioh.; 1" o" 2, 17 Sard. ;' 48 'Carta9.): " " ~''.-: - ~..~f~~/~: ~ 07fOf;',~ : :,f7.0A ~{: . (eplscopus vacans) . se ' numeste' n. anoa rie acel " epistop, ':care li ' fost ' ales ' legal i hirolonit penIrU ' o ' Biseric'janunlit', ;dar pe care , Bi s e ri c ' nu o poate ocupa ' n, " ';!:urma iJarec ror drcumSlan je 'eK terne i astfel nu are posibilitat ea ' s exerdlefunct,iu'nea de episcop in acea Biseri c. Deasemenea e x j,~'l';ia ' ~xd }, 'o,jl1a' (eci:l e sia va c a ns ; B lser i c vaca nt) se num e te ' ~cea :l3ise r ic , car e ' potrivit orndulelllcr -Iera rhice ar trebui sa - i ' a ib episcopul su propriu;"dar pe .care nu I are p n la timpul, prescris , sau , in,urma 'decesului episcopului de mai inainte sau In, urma "altor ::oarec1;roritnprejurri externe. Canonul prezent vor,o

11
<1,

+,

{I

':"." '<'

<A\~

: ': _ "~ _ ,",

"

,fr.1 ;,1

'il

'

ii

;1 '

":> --'." 'v;"'~,

;' , - :';, ~,

':',:\',:';,'~:'
'","-, ;>;'

, ',.~

r- . ' ,-, . ., -' ' ; :' .i):,:.


ib 2 t e

despre un astlel de episcop "i.:'0,(a;",v,;'~arele,,?c1!p ;,in :chi -, '- '::_ ;," , ' '. ' ",.' ,' '," "': .'' ::e'_' ., ' ., "\ .. ' -:' : " 'i '":,' ,,,.,, - "'", ,. " . ' . '.. " ',"',".0" ._.1< ".; samovolnic un ' scaun , eplscopescc vacant '; din'\ vre-o :: B i s e~ic:, incepe s exercite acolo ; drepluri . arhiere'li, , :f penlru ',,'aceasI procedur samovolnic _ . '::a sa .. canonul.' disPunli:.s ' fi'e<lepdat , . - .: .e' . _ . ,." . :.. '< .',_, ',:,',-.".. . /\ ,>,": . ;<'f.' '-._"'.'_ "i : <,:., _ 0 _ ' (;"w8i;r;ro v elvo') .i Canonul dispune ' acest : luc,rui. i;, PE;~t ~u l~azul dac poporul respectivei Blserici :,v c!uvit e i.flr., exprimi! :, dorinta sa le rmn . );;r.acei epjsqop,:; i iidka : se,(disp~l1e'i; a~~~s'l.a l1 cjit1 motivul, fiindc rndui.ni!,a i ii.n~t1!~irea :eplscopi!9r la:,,?curile td~st nate tine de '. Ger~ul ,.d e ; c()mptinj',ial ' :'sinodului {epi5 GOp e ~c : adic de cHculde' ~ompetlnt , a l l/inodlJlui icpmpltict ;;rrd,, ! .,, ';vo.1Og) sub preedinla' milr';ipolilului:\Numai. ,aces tui fel.i'de ' sirlOd cornple ct i recunoate canonul drePtul i. pu(erea'! \le ' a hoti(ori '"'L' ':;:::, :', . ;. i... ,. ,t.1t.'. i' > .'-': "/ ''-::. i .:': ",J>." ',,: ,. . de. trebue s i se n~redinteze !!n,uI.episc~p.?''<R~'f''~~ivF~PP S~~UI1 eptscopesc v~canl.' i s , se ,dea , d~pline i c!fep!uri ,:~n)ier~!i , 'i:; ,
,o ."
' .~ :~,' .> " : '~ ',.<
" o ..

,,)i':L; ,;::/''~;:(':,.i,(*:t;::' -.:' :.":; ~:;:~~~i~ : ,>

:( ,.,;:

<::~~i,'.,,' : . -d:.'; : ;' ~';'

"

.. ,

.. "":",

-,

' : i-:... ..: :',' ,

,-,-,;': -',', .. : ..' , -:..

;','

..:_':\'.

"L ~

. ':' }

" ',

o ',

,j;. > , .,; , j~ ' : ' ) ;!: ~: "

~"

Dac vreun episcop ' Iund ; hirotesie 'de : epl'scop:'!i !<.' rnduindu-se a crui ui' poporul;'.' nu !ar ' primi:is lujba; '. nicf" ::';; nu s'ar ndupleca s mearg ' Ia biserica ncredinat ' lui.';:.:: acela s fie excornunicat pn" 'cnd find ;, silit ,ar .primi ; : .s au [pn cnd] sino dul cornplec t.cal- episcopilor,eparhiei;. ar hotr [alti , ceva,' n: privina ' lui; ,.: , . ,'. .' " :: [:. ,;;, ';',." :'.' (36ap.; 16 sin. 1 ec.: 29 sin . lVe~;; 3Tt~ul, {;I ~'A Ac.; '18:--,.
.Antioh.: 17 sir.' 1-11; 1, 2, 3 Ciril Alex.), " ',' , ; ; ", ' '. ;': .:. :, ;" ,'.'" '
, ;):

Cu~~~~l)?.i i '; ~:i )H~',l\~f1{( f,g~ '

"

:,:,,~

o -o '

,,'I

\" '- :~;' <}<::~~'-i, : : ',: :},<i.-l' ; ,_ .;

" C a n o n u l' 18: ,.".' : :


.

;,,"

' ,:;:
', ','

(36 ap. ; 16 sin. lec.; 29 sin, '. IVec:; 37;fftil.j .18 ;Aiic.; 170r .A ntich.: 17 sin . 1~1t; 1,2, 3 CirilAlex:). '" 'f; '1.;< ...,; ; .. ..:; , . ' '' ,i ' ''' ,' " - Ambele aceste canaane (17 .' i , 18) repet " dispozitia ' can onului 36 ap . ale caror comentarii servesc: : d r e p f',rcome n ia r'; i
o ,; .

-c are a fost hirotonil, nu din pricina .sa, ci , sau din cauza'> ., refuzului poporului, sau . pentrucaltpricin, care mi: ,'a " ; produs din partea sa" acela s JiJ",pr.ta ,i (de , ci n ~ te , L ' , ' -de slujb, numai s , nu nelini teasc . afacerile , bisericii ; '~; unde ar petrece; i s 'primeasc, acela -ceeace v(I h9tr <" . sinodul complect; ar eparhiei, judecnd cele cei ;s 'au ,s\lPUS ; ~

Dac vreun episcop nu ar . mergel~paroqia, .p:entru

"

.'

, , Ia,"acesle ' canoane , 'Ambele,'aceste canoane a d ao g murnai " c . si" ", n~~~1 . e parjlial complect (~rij" " ,an/a" r~,lel<i !'uvooo;, :16 Antio h.): ' trebue : s '; d eci ~ asuPra ~e pj si:ol1u l u i .. caie .. ~itu vreais .prirneas c- _ . Iocul destn a t: lui;'. sau "Pe ' care ' poporul f re spectivei Biseric i 'n u . ' -" vr~-a ';~ -J :'pri Yt eas~~; .:, .:~<i~~';};1~>~:.~ ,;",:-;,~ :: <,.~",..;. J . t. - -;?."
0-<_, -

" '-~-:-.-"

,,'

'.

..
- 1~'~

- ---:. ) .:.-"-~ , " .;, " -,

77 .

...

. '. - . .

" ',;Y;.":; lifl;(};i~;'4';: )l 'g~k?~ti,l , ~?;i(~(),~ ,; :~:i;J', .,';' '.


~ ' Epi sc;opul . s '
~

;>

prez ena ' :cehli :din ' c.apitala eparhlei.')' i


'-_-.? ~ ~ _

n u.se, htrotoniasc'wfr
-_ . .
.,i ' , _-

si nO d " ij f r
neaprat
-

., .,:;".:;. -:

ace sta

: ". " .

. ' fiincl .de. ta ; mai, bine. este s , fie mpreun :'; cu d n su l.. ' to i . impreun sl u i t o r i i din ieparhie.: i pe .can zcel din ca- , pit a I ., se cuvineaa-i chema prin . scrisoare. i mai bine' . .d Js te de se;vorlnt runitoi ; Iar ede va . ficu greu a ceas ta, ,, 'f tp ui : negrei t, trebueejfle , de ,Ja ,maimuli, ori prin { : s eri s o r j ' s ' co n si m t , i aa : sau ,cll >prezena celor mai . . .. , " mll l j ;'~ sau -.prin ' votul . [lor]. s ' se fac ' instituirea ;' iar de ' ; s'ar face .! altfel Impotriva-celor hotrlte [de' .sinodul pr e, . zent. ohirotoniar s n uva ib tr i e . Si' de' s 'ar face instituic . rea "potrivltcanonutui hotrt, dar' unii s 'ar ~opune din pottaIor de 'ce a rt , s ai b . t rie vot ul celor mai;: mulfi"

r.".'

Il Mitropolitul. .

~ , .~ .~ '

.i: (1 a p.; 4, 6 sin. I ec; 3 sin . VII ec.: 12 Lao d.; 6 S ard.: 1 ;,. ; , Cons tpol; 1.3, ,4 9 , 50 Cartaq .), , " , ' ,:'i,; ;" ~,' Prin ,acest: canon in ' ese~I se repet dispozitia canoa":' ~.., n'e IQ r 4 : j 6i a Ie . s i n o d ul u i I ecurn., ' ale cror comentarii .servesc ; ;. d r e pj.'c o me n t ri i 'slpentru" acest canon. antiohean. '

<

'Jo ,, '~'> -~-;,:,: , ; ,::r;', ~:).'-i.:',.~:'; . ": " ; i ~ >_'

_ ' -'.

:"

'. '

'

"

'

...>

: Canonul :

20.'

-: Pentru ' tre bu i n ele . bisericeti i pentru ' deslegarea: pricinilor controversate', s'a hot rt: c ' este bine s s e , in -i n-jiecare .eparhle. de dou , ori pe an sinoadele episcopilor: .nti- adic du p ' a treia ' s p t m n a srbtorii. p,atilor;; astfel ;ca:" n lf patra . s pt rn n . a Cincizecimii s~ i ~.~ ;;ncheie i lsinodlll, > cel din ' capital ') ::nliin nd . pe: [eplscopll -eparhol r.iar sinodul -.al-dcilea s se in la,

~i-.\:{ ~) M;t~9P;l't ~~ ': '; \ ' ,"' , ~

j,' -

78

'idele lui Oclomvrie, tare ' este a 'zecea ' [zi' a lunei). (pe'r ': -vere teu: ca la a cestei slnoade i s liin :presviterii, i ', dia -conii, i -toi ' celorce Ii se . p a re';,c su nt" nedreptiji,: i -dela sinod s dobndeasc 'j u d e c a t . '( ns s ' , nu poat' oarecari de s ine s in sinodul ' f r ,' a cei a / c to r<1' li s ' int ~in cred i n at mitropoliile; '. " ," , , (37 a p.; 5 sin. 1 ec. : 2 si~ . Ii ec:(t'g siii: I\i et.; ~ : tr'ui:; , .e sin. VII ee ;i40. Laod.;) 8,73 .Car taq.), ,ci ' , ' . . , } ." , ', ',,"," '" "-- Prin acest canon n esen se . repet dispozitia. cailonu. 1'\1 37 ap.; aici se ada og numai ceeace' se men ionea zjn c : 't e\la canoane ale acestui si n o d, i a n unle c num a i ' acer.sinod' -e parhial este cornplect, care s'a co nvoc a t ' de' ctre ' ~i1ropoli titL in drept. 1n prj vln a celorlalte vezi cornenlarul canonului 37 a'p., , - i al. canonului 5 al primululelnod ecumenic. ' ., . . .." , '
Canonul '2 1. '

Episcopul s nu se mute dela o parohie laalta, nici -o in voia - sa aruncndu-se, nici silil; de :popor,nici .con.strns de e pis copi; e l.s r m n .J abis erica, pentru[care a , fost sor tit dela .lnceput de Durnnez eu. j i , s nu ,se' str ' mute dela ea, potrtvitfto t rrtidal ea cum mai nainte ", ~ v ' . a ce as t pri vinj. ' , . " , ' " " , " ( 14 ap.: 1 5 sin. 1 ec.: 5sin.W ec.;~OI'r ul; 16 A~ti oh,; , 1,2, 17 Sard.; 48 Ca~t.) . , , ". " " '~' " .' )', ' ~ Vezi comentarul canonului 14 ap, i al canonului.15 al 'o, o,' , , " :. " :'.b(" ,,: _, .'; .pr irnulul sinod ecumenic. . . ~--- '. .':: . . '- :;-:~'; -> l'- ' > '. i,; -' '1,:'<7~ : -.
':::'~_~,, _,'
-

Canonu l, 22. '

Episcopu l s ' nu intre iri cetaie strin / care1u este lui, nici n inutul , ( care. nu ' in e" de ,' el, .,pentru .hirotonia .cuiva, nici s . nu aeze presvi teri; sau ' ,diaconi n locurile supuse 'a ltui , episco p,' dect':' miniai ieu: voia " .e piscopului propriu .aljinutulul. ;I a r' d e ar jri d r~s n i cineva , . . una ca aceasta. j hirotesia' j-s fie ' nU I t,' dns iil s' p ri ."'t measc. epitimie de !a sinod.' , ,;' " , ' 1 ' ,'.',
. su pu s
1) 'sau' h irot onia .~

79

(35 a p.; ' 15 .sln, 1 .ec.: 2 sin. 11 ec.: 8 ' sin. 111 ec.: 5 si n. IV
17 truL; 13 Anc.; ,3 . 15 Sard.; 48 , 54 Car ta g.)

.,.....,;.Vezi com e niaml canonului 35 ap .

Canonul 23.
"

'-...

~ .., S nu fie iertat ca episcopul s a eze n locul s u " pe , altu l ,: mo le n i t or, chiar de ar fi la sfritul vieii; iar /. <le, ,s 'ar' face ceva' de acest fel, fr trie s fie ae za re a . ~ F s 's e pzeasc legiuirea bisericeasc ce zice c nu trebue s se ' pun altfel' episcop, dect [numa i] cu sinod l cu ' hot rrea episcopilor, cari dup ado rmirea celui rp c st.a u puterea de a' promova pe cel vrednic.
:-;0'.. '":: -' '' / ., .
,.' :',.<V "; .:' -, ,

\ "; (1, ,'30, 76 'a p : 4 sin. I ee.; 3 sin. VII ec. ; 22, 49 Cartag.).
_~-

VezPcomentarul ca nonului 76 ap.

Canonul 24.
. j -

pentru cu cre, ~; din ctre atolv ztorul i judectorul Dumn ezeu . Aceste 'j;" s e .c uV ine ' a;'se chivernisi cu , judecata i s t p n i r e a , episcop ulu i/cruia 'ii este n c red l n a t poporul ntreg i ',' s ufl ete le celor .ce- se adun [Ia bis eric] . . i cunoscute ;. s, fie ce lecea pa r i n bisericii, cu tirea presviterilor i :r,,;? dia<:() nilor , dimprejurul lu i , ca a ce ti a s tie i s nu le ::< f ie., necunoseut::care sunt cele proprii ale bisericii, nct nimic s " nu le fie ascuns; ca, 'de se ntmpl episcopului ' s moar , cunoscute fiind lucrurile cele ce apar tin bise, J icii, n ici a cestea ' s nu lipseasc i s nu se piard , : " , n i ci i, ce l e'p rop j i .,.alli .episcopului s nu se supere sub pre. texti.lJ., luCr i.ti'iloi' bisericeti. Cci drept i plcut es te att inaintea lui Dumnezeu ' ct i , a oamenilor ca cele pr oprii : ale . episcopului-s -J e lase oric rora . ar voi el; iar cele , ) lIe bisericii'Jpentru / .dnsaa se pstra; i nici biserica ,".: smi suf ere ' yre-o 'pagub,nid episcopul s nu fie lipsit , ' d e bunurile sale .n favorul ob tes c sub pretextul bisericii, rsau ceicesi. apartin ' s cad n proces i pe lng ace asta . -d nsul: dup , moarte s se acopere ,de ocri.
con tiin , i

Bine este ca .cele a le bisericii , b iseric cu toat grija ; i cu buna

se

p streze

'1

, ',~

";:.'\:"~ "" ;-

j,: \,~,j

'J { ', 'X ' '; ? '; '{

. .. . . . . ;' , (38,39, 40, 41 ap .; 22 sin. IV -ee.; 35 trul. ; 22. 26; 81 .cartag.}J < :I' - Vezj coment ariile canoa nelor ' 3 8 i 40 :'ap,') .:";;,,: ... .i. ';,::." :""'"

. 80

.. . .

;:J.,~.

'""'\ ; "<t"

" ' -;/.i,_ .-

-,j":':I;,"tl :;~:':-

'-.,-::"

".

,.,;:-,.,:

'''',-;

81 ' .

,.

I ~'; ri~&oil~',- s~ie c~n~t~hgtoare;ifr~\ii, cari se gzduesc ' l<idnsuJ, ' inc tis nu ' Iie. lipsiti .tn nici .'un chip, dup diimnezeescu l Apos tol; care zice i > Avnd h ran i m br cmipte, cu acesteavnevorn ndestula " (1 ' Tirn.;' 6, ' ]; ,iar . de <riu ' s'ar _!ldestula J:'u ~ai:estea, ' ci 'r 'Schlmba 'lticrurile x [bisericeti) pentru , trebllinlele "sale casnice, i veniturile r:: bisericii;' saurodiirile arinllor , rtllle~ar 'chivernislcu tirea pre viterilor ori diaconilor, ci casnicilor si sau rudelor, .: sall <,frailor, saufillor si1e'ar da , puterea [de a le 'chi c ' ,Y I:r:njsU, ca astfel ,min lln.ii ca ' acetia . s \ s ei p gu be a s c ,' pe:;~~fH n~ : ~e:9ti~~~"r\\)Ls~.~icli; .i ~c\!lai~S , ; dea ' se~m~ ; iiiI!pc,' d41ul&eparli1e1;lar;daca ," I , m .aH ',c,hlps'ar nvinui episcoPUI!~Sal.rpresvil~fiicei mpreuri;clj:el; 'ca i cumce!ti ce'aparihbisetitii;,silu'din arine, saiii'din " a H~ .alacere . ' bisericeasc; le iau 'ei pentru" sitie.r-nc t s ' str mtoreze pe :sraci ; i [astfel] 's .' aco pere de clevetire ! deocar att gestiunea [bisericii], ct i pe ceice ,chivemisescri Ielul, acesta, -. acetia s fie . p u i ' Ia ordine; hot rind stntu l-sinod cele cuvenite: ' ,'. .
.. _ t

'(38,' 35:40, '4 1 ap '; 26 sin. IV ec.: 12 sin. VI! ec.: 10 , Il.' , Te6filAl e*.; 2 Citii Alex.), " -, " ...Vezi 'comen far u tcanonutul 4 1 a p.I )
i, ~__ , ,

<

:--'

~,

.-, .

,.
. : -. _ .1 ) : Respon zabilit8tea C~~~i1i~'lui,' Epalhj~l , n privina' 8dmi~istrdi ' a verii Epar hi ei .iri .. Biserica. . Oi1o'd9X ., romna este : :'nOl mat prin ReguJarrumtui: ~ p entr u- adm inistrarea : 'a fac ~ rno'r - e pilrope ti -. parohii ~ epa rhli '.vota t.:d e. ~ongre su l Na iona l Biseri cesc ' n' ed i n a ea -din 16 Oe1 ' 19 2 6 (N: Tr.)~- .

in: ,

' ,0:

..
" ;'.: ' . ,;;

"', Canoanele.. sinodului ', a/;cincile a:;:;: " . "1 0 Ca rdt3 I i ' t'Ea'c5' ciiCei': *E: ',',';i," .; I'! ,: ~." ' ~ :' ..' " :.. ~, <c ;, :';. - ;" .' ,'L',.:. , ~ ; ~ . ~: ' ~' r.' ? ~~~-. " ." .
' . . -

::
. ' . ' .. 1 , "_ " ,-;"

;.-t.,_.~.. . ~

..
., "

~,,'~.- "

Canri~ul ~'~ ,' , /;' ,,/"


-:'

.
'f

'
:','>',;"" . ": ;.

Am hot rt potrivilcanonului , ~isericesc 'a~ ' celor" , 'C ari liber .ilegiuit s'au mpr eu nat prinn\lhta 'a.'ct0ua; i : .nU ::: .s'au "c storit clandestin, dupce a ' trecut ',.un 'timp scurt, ': p e ,care 'I-au petrecut in rug ciun L i posturi, du p \i e r~ , iare trebue s li se i .dea ,mp rtirea ; ', .'~. ; > . ' . . _. '
. : . <

,~; ." .

'

'; .-.. ~

. ~ , ..' .. .. ;

.i

'

~.

('

.~

, (17 ap. : 8 sin.Lec.: 3,87 ,trul .; 19 ;Anc.;',,3, :7 1 2, 2 2" 87, 99 Vasile 'c ., M.). o o, ' ..i "! ', :" i: . " , .' - , . . . .--',""".! ,'" 'o ':'" Sub , c s toria a doua ( ihurepo. rupo<) , despre car e vor' 'b e te canonul prezent, avem s n el eqe m cstoria n c he i a t 'de o , p ersoan du p moartea' solului dinfiu, aadar care es te determin at damoarteaprlmuful so l o din legiitura . de ' cstorie. ;) , Aceast , a dou a c s torie, o dac s'a incheiat liber (~).e'; O 'f' ,"'<), i ;'. , ,:, :',: ,:-:'- ;. . ' -- :' .i- :
."~". ~
> ' : ", . : :', ' ,.,' . .: " ,

lf A a se ne le ge ac easta de . c t re tott vcomen tato rlt ma i bunl . . 'at t -dln Biserica r srt tean , ct i din cea apusean . Gh r, JLl stcllus" 'iri' ob -servai ile sale . d ela acest canon Ia odi cei an ;', (respec tiv. la , ca n on \JJ ; 105 s dln -coctcrs . can .eccleaiae unlvereee) . arg ument eL z :,c a ces t ':,can?n " ' ' ~u~:r:, v o r;.,~ -bete . de spre C8t~~,ia .ti :' d< fua';,.. cere . .a'a , ~cheiat '; ? uprrio~rt ea, primei ..80 i J, ~: ci ' despre alt fel de a" do ua> cstorie i anume 'cnd ci n eva-'V' prse te "-soia ' l e giti m dintr'u n oa rec are ' moti v neaprobat ~ de for ul jude c to resc :' i i ncheie o alt c s tori e , . d ei cstoria dinti nu a fost ,' de a f cu t legal . .J usteltus n c earc s - a i s u sin prerea prin 'd iferile extracte di n dre p tul r oman, ba, chiar i din sc rierile' P~riI1 ilor . qre, tini , afi r'm o d n ,'"chip ,j/;ca te . ' :goric" c a t t . disp oziia ace stuIcal1o1J : c t .'{l ,~ disp ozitiile}' ,c an'oaneJ or ,1 :8:,' a l 1, 'sinodului I ec. , ,1 9 al sino du lui dela Ancira i ' 7 "al s hl0d li lui ~"d ela Neo : cesareia (Bibli o lhe ca' j u~;" ~ an~,: . l, 8 3 - 8 5>." n umai de hujuarri cdi ~ d iga rriig, -accipiend a su nt. Eroa rea afi rm a lunii jmenionatuliri jurist ,se d ove d e te ch iar . prin ,n s u i textul cancrru lu i . nostru, ~ c are vorbes te des pre c s t o ri a a -dou a" nc heiat l~gal , i , ~nu: fa ce n ici o ., ~eniune ':,de spre " d ivo if ,) i ',t, l rm ai pu in " d~8 pre ' di, J, 9Jiu I :"".i1eg~C:',;:'~:Oe aItfel ;f' Bev.ereg tu.' ~'iii;': 6Dser~a ni c;' :t, 8~1~ ;c -dela acest can on !(p.,::i' 9 3 ~' 1 9 4) : 'a' ~ove di p~iiJ'i,a" evi dt,n t eroare~:" m ~h ::' .'

c u '

1ionat. Co mpr .i ',


.

Va n. 'E apen, op. "'CiL'p. ' 1 5 72 1 ,5 8 ~q" , :: '" .: .;! .. , ' . ~.1:,,:1'. " ,:-: '; ' ~t
" >, " ;'

~. ~'

' !<:'M '.

.. ~. '."

, ',

83

, i,el"la,! c( V ?P<fw< J i dac i n u. filn a s e mai na in te Intre persoanele respective, cstorie cJandestin Oa{jpo rap{a, occultae nuptiae) , . adlc -da c , potrvlt-spuselorJu, Zonarav din comen tarul s u J" .ac~e~t;capon. respectivii , nuau' ay~f intre olalt reia/ii trupeti,') ,a t!1n~~ aceast , c s torie .a doua era , i n g d uit, i dup dre ptul diyily(Fom. ,7,,, , 1 Cor; 7...). .' Dar in " cursul .rtmpulu], cnd viata .celi!,Jat~r j u flse a II con s id era t in Biseric' ca o virtute .ce intre ce :: vijaconjugaI .::,atuncii c s toria .a , d'o ua,": inceput s fie privit ' m a, i 'f lguro s i se ingduianumai ca unremediu impotriva desfr uItli,(caq.87) 2). Aceast concepie Bisericii despre cstoria a doua , se : ex pri m prin ' canonul prezent dela : Laodicela, i chiar dac '. rn{'() interzice. apoi oingduie ' numa i' pe lng o epltlmie co"' T espltnz fo a re ; se prescrie anume c cei cs torii a doua oar , .i-aeurspora,U O u.,;eg ) -'se ')pot in vrednici -de 'si ;:, rn p rt ani e ~umc;j dup, trecerei! unui anumit timp scurt (aUrau Xpo ,o u trapd iJuvTO<) . care.itrebue s intervin dup 'ncheierea ,ec s l ori e i . l pe car e "1im,,' vor avea s- I petreac , cu. . r u q c i urie i cu post.' Epitimia aceasta . avea s ' fie, potrivit canonului 4 al ' lui 'Vasile cel Mare. .de un ' an . Con cep ia aceasta riguroas a Bise ricii referitoare la : ,c s t ori a a doua se e xprim 'i in -alte' canaane . potrivit c rora: , '.a) n ici,o' persoan c stcrit n doua or .nu poate li consacrat a n' citiul ' preoesc (17 ' ap,'; 3 - trul.: 12, Vasile C. M.l, 'b) preotul nu trebui e S 'participe la . ospe ele delafnintacelor c storii a doua or., (7 Neoces,) i clceke se c s toresc a doua or nit se pot " 'oCununa[ ct,,rilualul 'prescris ' pentru nt ia nunt , ')
i

,;~' '1 ;? ;\" :';:ftv';'/ \ \ ;i';" ~" \;~~~~~1; 2:

,i

'

au struit n intors des vrit delalruti , unii ca acetia, dupce Iis'adat vreme de pocin, potrivit m surei . greeJei, , s primeasc . nco mu ni u n ep e nt r u - n d u r ri l e ' i ,',bu n ta tea .lui Dumnezeu , .Ceice au

pctuit n felurite greeli i rugciunea rn rturisiriiii poc inii , i s'au

':, .:',>",' ~ '

')-';' :" ,.,:' , '

' ,1

. "

Se'

, ;_ -":;,...,-'--.'"",-

. 'f- ~ . '''''' ,,'

,", , "

: "' 1> . S int ..1\1. qu,: .17.0 . _',,;;' '-,r . "'~ ~ '. ~ -~~) A the nag . ; \Su ppL~ pro. Chri8t:1 c.p :r 3 3 , Gregor Naz ,tuat _ 3" 1 ~ :' -Ccrripar . N cm ccen. _.;XIiI i c~2 . {Sint; Af~\ 1/ ):2 7.5};- .;. ~. '.. . 3) . Ca n.. 2 ' al lui .Nich ifor a l Constanti no polului (S int Al, IV. 4 2 7 1. _
;r s p unsu l ;) ui

1-

--:loriei

Nich ita din .E raclela (S int Al , V, t.4,4) do u a n 'Trebnlcul (Molit ve1nlc ul) cel mer e,

. ;Vezi ritual uf"- c s . ~ .! ,: '.


6'

.84
il . M) V aSI e c'. . . '

.
lUI

52 ap., ca toi 'ceice ': se ' c esc : ' cu i Sint:erit a,le'i>se/}e a pd\-ile' , ;, ' :1 p cat s -se orlmeasc i S se ir\'vrfd~ictiiJsc ' de sl; ,ympi'ia.'iile} F : ': i adl c .t'potrfvit spuselor lui ;Valsal:il(iji '?in 'chltten't~tUI . ' l;il ace5ti':'~ " canon, tlU a t I ' pentru ' bs rd i ~' tai<l '1rf,v n"o~ Q>jv) ( 'l'itio'5i\lu ii : : ' : ,' respectiv n poc in, ci rm a ! v rtos ' pentru ' n;i1ostivirea ':, i . gr/i, c; ~;
lui Dumnezeu 1)".
-4' . .":1;" ~ "f)""
' "4 " , .,, " ;. : '

Dumnezeul -ca nonul prezent "dlspune.' lntocm~l ~ ca '

(52 ap.; 12 sin. I e c.: 43;" 102 trul'; '2 Anc;; ' 3. " " .. ' ~ . , .. ,;:, .i, ' ., . ...,. . .. . .. "', " ... , " . '. . ' ;;.... Deoarece nu .exist'pca.i , ~car.el~ s ihlr~~c~. ~i1os:ti~,ir~a :

I :1 canofiu}, ."" ~ .

~';'i\,c ,d !

"P,.-

. ~}; :;

c-

....... . _ v : 1'.

Canonul '3'.

Nu ,se Ci!vi'ne ca cel de' cur~'d ' lumin1t s .sead~ri~' n tagma leratlceasc .ir v .'. , "

(61, 75, 80 ap.; 2,9 sln. vl-ec .: 9, 10 Neo,ces::' ,10 Sard.: (r .. sin. 1 -11 ; 89 Vasile ' c.' M.; 1;'.4 , Grigorie "Nls.). \ : !N }s<,rt~" !~/ N,:,;:,,+,!; ~ Vezi comentarul canon ului2al primulUi 'sin~d : ~cu.'nenic'~ ':' '
.: 't

: . ">/ik~.

Canonul 4 ,

j: '

'" ,""

Nu se cuvine ca ' cei ierosiji",s inpruintite (banii 'p k:- ' dobnzi, i s ' ia camt ' ' i ,cele ce' se zic ,:carnete pe; , j umt ate . " , , '~ ',;" . \ '
(44 ap.; 17 :sin. 1 ec.: 10 Iru!.; 19 sin . ,VII , ec.; 4 ' Lao d . r 5,. 16 Cart.; 2 , 14 V~ sile c.M.; 3 Grigor ieNeoces.;6 Grigorie Nis.),,' - Vezi comentarul canonulul i7 al sinodului l ecunienic;"

.Ca n o n u l 5.
.,- ,

,~,

1; '.{

asculllorilor.

Nu se cuvine s se fat . hirotonme ;~, n prezeil'!~\ ' \.' " 17. ~ _."

~. "\ {~~ . ;~' -"-,. ,-

l.., _

(4 sin. 1 ec.; 3 sln .; VII 'ec.; '19, 23 Anlioh ;',12. l tlLa od.;6. Sar d.; 1 Constpol ; 13, 49~ 50 ' Cai i.). . , . ~, .. . - In te xtul original al acestui canon se gsete ' cuvntul" 7."porovla i aici el are sensul de alegere (~>j'f'o ), 7":zice Zonara , in come ntarul dela acest , cailOn ;2)',i : la ciJmeiltaruhcan6r\uluj,if.;

.n

'J' "

Sint A l; ' UI, 17 3. 2) Sint. A l. III, 17 5 , ~


1)

" ' ~: , .'

1'(,..,;
".1" '

l '~ i. _:"

'j/ "' ;''j - 1' ~'~ _ ":','

,,-,,' ,:. : /\ \ ' ~'i ; e-

Y,' ,'i; ]i:,' ;:'; '

ii'"
1.. ' ..

;,',->}i":, ;:~ i:: x


'f> } ,;'

85 . , :';<','" ~R.,:'!lJIt ~PI\~:'OI t( ~ ' qtivJnte.l ~ ~C,ellJj~ ,ZC!nar< iC~ a5~1 ~Ily~nt
.' .' ',i;'

in :vechime cte multe ori se-folosea in , sensul 'd e ale ger.e. , ~a.d<Ir . :-., ~ ..:: 'f'Slt. r ivil aces.jui i:<:l1)0!l')~,'1I~ae~Ej,tpe\9a!1Ej\Or. ' preoeti, s nu . ;r j,~ p,~r,I)1H~ , f!riclli "uq<} cese YOr,pe\ll!~ll~E! dH~r,ilii ~an',l!dalt i ;' i '\, gq!)ere,.5~I~ SlC se)ig!mp'!i J I\ ,c:." \lq n ,~ e \lJt re,~!, i lllea z~ ~lJYi.\)M . 'f*e~(Nf1~V.'},H ,C,~,r.e , \~A4!il)eq : ;%: 't ; r '!:~W~ prin ;qlJc.l.i~n.(e~. iax,in, . .91iSi!. ,f'Hlyil"Ii, rin,: ~~f!lItt.9rl.; ' 'l'";' ), <;lS' .....~~hikc"l1(ll1 ith .I~il)i . sub r a.~~ii ',~ ~"W~;'~4"ti'.:' i,nlele~e~lJ Pe ; :p,~TJii~,ntiil c:li n , reapta1 .a. doua "' ?pxp, 1aaIS k despre ~arr ~lT" vorbit !il, ; fQlI\.entarlJ! ~~t19nlJlui i~ 1. al ;,, ~ , rlo.<;lulu U eC\lIri e n ~: iWl!llii . (lsl\lor) , Pe~~(~hiJl:nenj (canonul ';; 1.4 " al sin.Qgl!lui l %I,lffi: i comenarut)'), '"r" pute" a dmite i . c~ ase~ JanIJI).. r.~ gl ~!l\e n l~FIi~ c a .~rep tul Al', a alege, l1e preoti .s\\. ~e'l e1:ler,~He nUWi'J ; dE; ffiem~ riL CII deplinedrepturl ai ~jSE <c' HiGii.,;iar !1l\. i , de si\ r~ a,sllel: lj.~ " ,m~l11briV cari in. urrna.p '. ;!c,!\ t~IQJ;', lor "sunt. pu,i . in . rn\\\lI. p~pit.!!nli\q~ .. , ~a,l! cari . nici nu ' sunt , m~ m1?~ii Mevr'lli '!.i~iseri.cii, cum ~\m ,<:at,eh u m,e~ ii (xarr;XqUfl-SVotj, , miii ,' '''\ls;;~j\C Uin.~ I):I ; s~ a,!l1" .':t e. 't impr.~ il\rarEl:j : c ip i timl?\\riIe, .' ~pri ma r e ale Biseri~ii sub cuvn\u! , ~pq(Vf'ivq' se i. I n el e q e au jde ',:,obiceiu penitenlii 's au catehumenii din ' treapta prim. Dar dac .J avem .irivedere dispoziliacapqal1e !Q!, 12 i 13, ale acestuismod .z i in special dispozjia canonulul 13, prin care seinterzlce gloatelor " {roi~ txl;';<Flla~licipar'ea J~. aleg.er~a persoanelor preole~ti." "lunci ~ s le , l):Ia i li~~!ic " depre~up ,!s 'c 1?~~i nm de la Laodicelaprin acest .ca non (5):voii:lU s ' mpiedlce in ' genere ca' oricine. fr de0. :.,~/ ' 5e bi fe , \~,s -.!.; asCUUE1 .;-_;.' a7r' JcOlV~ lc.~por1,!el) . cum ' se fac~; -:aces1 e:.. ::;;,;.' : :ale~eri iJ:Cprilt, urmare iIi ,acestsanon nu sunt: a se , intelege ,>:{: ~ ic ! u:n "l~l: llepel1ite~li.i 'cu' a,t~t"ll'la, t p~lin' ~,a t ~DUIne~ ii~ IJa, l,a. ,;~;'! ;j: mon . tn t e rpre tea z vcorec t canonul nostru .cnd zice: '~ Deoare c e" i"~,";:Y' ~ a::a lE;ge r!' de multe . ori se spun ' despre .ceice se aleg ' i ' lucruri 1 h :'i'. ne vrednice;caceste .alegeri s nu seJac asliel 'ca oricine va 'vrea .s le.) .asculte. 2) . '

Canonu! 6" ,
>;n~feu . A,! ~ . t tu e : \!1. er ~ .
;:_ ~ _ ~., .,, ', "F ' , : . "~;,,, : }~i,,., _ _ !.'~/

. :' ; ,N u "este i ng ~llitereticilors ' intre, 'In casa lui Dum,, '

;"

;,;'~;/,,>::', : l ),;, D ~ ,' ll:~east : ' op~ni e ' e Bte i Van Espen ( p' 158) i ace e a oprm e ,:4 ~: ': ~.~,i~" :, C: .~'"c~ lJ1 e nl_~rll l," '~.r hl~ : ~,~lui } ?1\ n ci~la acestcanon (I I., ~ 2 6,~ 4 27) .. .: ' :7 ". 2) 'Sint . .At. . 111 /175 0- A,c ela, . l,:!Cr\l .i l"spupe . ~ i ,Zonara .' . .
. . . ' " ' . " '.>:C . -

~.

..

'

..
...,:,-''' L

. -i~Jt~~,J' ?! . .:"

, ' (10, 45;64 ap.;2/4 's Jn." lII ec. :9i'32;33,'~ 3i, 37--[ aod:;' 9 ' TimAle,,;)." , " ,'" , , " r. " ',~ i , , __ Celce mi :este-cu 'Mine; 'iImpctriva': Mea ; este" , ~ ; '2ice ' llsusHrtstostl.c. II ,~s ; " Mat' 1 2,.~) ~ i a r celce " este ' impotriva Iui , Hristos, este i 'impotrilia . Bisericii, Lui> Darlietare 'eretic este ' st rin de Blseric , deoarece ei rspin!,j'unitI sau: a!fu)'dinfre de~ : v ruril e cretine ' i ' prin ' acea sta hulesc' ade vrul 're vela t iaadar" hulesc chiar -. pe ,' CelCe 'a 'r eiieJa t' acest ade iir;hulesc:'p e Iisu;" Hrlstos. vtnterneletorul 'Biser icii. " Prin'" 'Urmare ' ,'este':'foarie fire~t ca ' ace tia ' s ' fie ', ih lturaIi ; \Iel ~rugciunile , bi~ericeU 'i ' deladarurile, pe cari om'UI'le poale pr imi' numai pr in Biseric ' i adiC , numai prin Blserlca-ortodox , deci-acestora trebue ' s li se In't erzic 'intrarea'vn biseri c, unde se',dau aceste daruri; ' precum dispune ,acest canon, 'C nd' TimotE!iu al Alexandriei ; a Iost.Tntrabat ori de' i.e ' poa te" sluji" s f; liturghie dac in . bl seric s 'ar ' gs( , ceasta . un ere tic (in 'special un arian), Ti l11 ote i u '; : ;sp u ns 'c , a, se" poate Iace vnurnal l a , 'ca z ul'da c ereticul 'v a promite 'c ' va 'p" r sl eresul - i ; v a "pi-imi 'cred n a'ior tod ox (caii.' 9), '
" .' . " . 1 ,"

1, .""

;; ,' -'

. " .'

.~

~:: ._:-I

';{. "_". ,:, ,'!.i.,;

':'

'!

. t-

:'" ,'( 46, ' 41 a p.: S, J 9 ' s in" I ,ec.; "I, ',7 sin"! ec.;95 tr ul.: sLaod.j; Si Cart.e. 1; '5 , 47 Vasile c, ','M.). '" -, -,'

'.. ,> ' , C a n o n d-, 7. , , ,' "" " ,< " '" , " Celce se nto rc d in er~~uri, . a'~i~, ~linjr~ ', N6~~H.erii: ' sau o , Fotlniani,' sau ,,' Ouartodecimani ,o ri "cateluimen], : ori ', ' . ,,', , .:, . . . . credin cio i de al lor, sa nurse , primeasca ."InaInte de , a , anatematiza tot eresfll" i : rna i ales ,(pecel}.de :are',se " " ineau ; iapo ! pe ceice se ziceau Ja 'dn ii ' credi n Cioi;: rw t n du- l slriiboalele credin ei , i iingridti-icu sfnta ungere ; : a: a' s ,'i; dmprtas c cu: sfintele ti ne; , ~ ," , .s ; -, .,, " l.", ".: :'", . ~' ' ''', : F ,': ."':q,' ~" " _~
e-

-,>1'_: " .

.....'.

".

"

. , . ' , . .. . \

' ;;.

""

"7-;

'

'

.-f

" , .- '

Canonul 8. .~ "J ." .. . . ,',," Ceice se ntorc dela eresul celor ce ,se zic f rigi,de ar fi , i n ch~r~l ,cel .dela ~nii. , ?o,cptit;, ;i f ar , zice cei. mai' mari; unii ca ' ace t i a s F,'s e cat ehi sea st ,:.,cu toat srgui na i s se boteze de. epiScopii i presviterii':,bi;
" . , " , " '1

. sericii.

.- --;,'.

.. ~ !

~ . -,.

~'.'.-

", L

" ' (" , ""J .

; " (46; 47;' 6S' ap.;;S"19 :!Hd.' ! eC.; 'l::

7 Laod.:

57 ' Cart:'; 1;'5,' \n

Vasile C. M,).

,7 :~iti~
'.~

- ;.'

87

, ." ~. > ;'p eritr'u am'belEi aceste ;caIlOanelii"l ' i 7" ale slnodulul
'; ; '" , ':, .;;,: " > !.-, ':' :: ,-,..' , ;' " -, ;. i h-:;'

' -" ) ~ '-- i

al' Il-lea ' ecumehic;

canoane

vezi comen tariile' dela .

:; C~16~c~ sunt ai, bisericii nu li este ngduit s mearg , la cimitirele, .orl .la cele ,ce se zic [locuri] rnucenice ti ' ale oric ror ere/ici, pentru ruq ciune., ori pentru vinde' care;, i.u ni i ca acetia, de vor fi , c re d i n ci oi , s se excomunice pn la un timp anumit. Iar pocindu-se, i . m rt u rl sin du -se c au greiti,s :se primea sc .
. ;', ... ". Precum ortodocsii aveau pe martirii lor, astlel i ereticii " . se rbtoreau '-pe martirli lor, ndeosebi montanitii i lrigii. Despre :. Cl,st ,fer 'de ' martiri' de ai ereticilor vo rbete Apolinariu din Iera r' poJe "n: isforia: lui' Euseviu;') i considernd chestiunea in slne, , ntr 'acte'vr ' i eR ist at martiri de a cest leI, deoar ece acetia, : a partinrid' un ui 'sau 'altui eres 'i fiind ' de ' credinta c d nsii sunt 6r'i o do c~i'; il' tirrt'p de persecuil gene ral e prime au bucuros mar, tiriui i' persecutorii li mar: ':tiriza u la fel ca ,':' ' pe ortodoci i ii omo;":\" """,',,;'- :::, "'. "... ....,.. ., ", ,-" ,-,.:,,:.,,: ': ,'," ',::..-:. ";" . . .. ,' . . . i' " . " . .. . '., J rau. ' Locurile, ' unde ' se ngropau aceti martlri ai ere hcJlor se nu, miiau" iw)I' ~"1P,a (coein\iteria, locuri .de odihn.cimilirii) , ntocma i ;;',pf'ecum , r , ortodo cii : 'numea u " locurile;' unde odihneau r posail , . ":.,, . ' ..;x' .' ..J.",,', ,>,:t,',,,:,', " ', ... , '.. i : i:', .. ,< ': '. " ; : .,.'" ".: ::,:,':' ., ,," '. "'. " :.. lor;' Astfel se ' numeau ' aceste locuri i . a a se numesc', i astazi, ci ~oarei:e Jc;.eti iiii Ci-ed 'c moartea 'n u es te altceva dec't un somi: tehiporal ; : i{.care "omtitrmrie p n ' la ziua, n care cu totii vor . -..; ' -",,, ,;., . "'. ':"1,<:: ."':.,'. " :-i':,' . '.: .' ':.;.'-'; ;:'; .:;'.' :' . "; '... ..,- ....... .c,:::, .... ' .:: . :";.' " ' . , :" '".' ":" '.' " '..;, , Invia. 'Aces te locur! se -numea u I fJ"prupw 'pentru r m iele mar, , 10, ,1 1, 45, 4 6 , 64 ; ,70 ap.: 2, .4 sin . ,Ill , ec.; 6, 32 , 33,34, 37 .Laod.; ' 83 Cart.; g ;fim: AI'm.). ' ' . i:

Canonul 9:

au

- : ->' - :":T ::' ::/" : ":--.' ;;'; ~

;',. ; , ;~

~,

>~i".'.,

:' <j'.., :

" .~

~'"

~-..-:.

:~-': ',;

J . ' ,". ."

.',,'-... " , . ~

" ..

, .

'.

(i~. < >" ,':~ ,<: ';' r },~'~ _~~ seb.,~ ,.- ;~i~~ ~: :~c~,t' .;y, : 16 . : ,~ Compar c. co ment. ...Iui yalsamoJilJ .}i,:~,'] I i~ 8'Ot:~:'::, '~"--;" ,i', '~ >, : :t .' ': , '~,'< 'c" .: ' - "" : "' . " "
' f" I'

Canonul ':prEizent al sinodului "dela' Laodiceia interzice tuturor ortodocilor, ', sinj ' ctiiri"se ' exprim ' teRtul;',tuturor celor ce sunt ai ' 13iseiicii;.. . de' a ' merge la ' astfel de locuri de ale ,ereticllor pentru '~,h. -: :~~\;,: :,>. '. , i~';'>. ;:j\;':' .'-; frSt' ~;i ;.:;J,';2'~,-: ~:r", },('::,t):.\ "':." ;:.: ',;< ::" '( ,c> :;. :.. '_. "','.'./' ., - ..
' ," ,'~,~t ;n ,;J:~~;np~'~ )'2b'~e~~aiil~'
l ui

'~: tr'itt~": ,c~ri ' ~.e ' ' ?~Hiryes't" tl1 trlin,sel ~~Cr~, $'tinii: vizit"au ad eseori este . ,~ l o c'u r i ; din , venera jie' fat de ' mar tiri, se " rugau acolo i s v ri a u .. sL, "lit Urghie;2) iaf mai trziu a u ' nceput s cJdeasc de regul i ;biserici :pe acele locuri: Dup pilda crestinilor . o rto d o c i , ace la'f'Iutru W :fcea u i erstlci i la-ale lor xot/,~r0fJm sau I'''prupw..

ac

~~~'e ;' ~gi~

del a a ces t can on (p, 19 4 ).

88

rugaciune sau slujbe. deoarece la acest ' ~il ? ,gi 'Pot fi . b nui j . c. i lnclin -spre care'{i! .,dintre li,~~~itr.i . ~i :W\\I, ;ilrmafr. ','i Lr~ ~l\\ll or~ {; todocl din convingere; iar celce ar. comite acest lucru; dac ' este . .dintre cel cred incio i (Eav "'''''~~L ~(!.i5 dac . estebote~at, se va exclude pentru un timp anumit.dela . sL .rnP~rt.anfe . \. i : ~e "va: nvrednici iar de aceasta m umat ' atunci,' cnd . i va .mrurisi ." pc a tul i se va po ci. In privinta . catehumenilor .cari au c zu t n acest pcat; episcopul competirite rle : Vi! prelunqi : timpuL' cate .: ' , . '' ' , ': '< - ".' :"" ; " ' i " " , ' " ~ ' . ',. ' " ':'.' : ' , ',f ' humenatului dup -chibzuina sa ...,. ',. ' .' , .. 'il"" , ' )! . 'lI:;'
" . ; ,: ._ .~: ) " . ,: " ';'/ .--!: ~" I:~: ~, . "~

j.

'.-

Canonul 10.

-"

[, i:., ",

. Nu se cuvine ca ' ceice sunt ai bisericii s mpreune cu n eb gare . d e' s ea m pe fiii .'101' cu ' 'ereticii ' prin " leg tura C;sto~iei. t, ' ,_ . , " ' , ,' , : ~\:'~.~r/~~ ; )~"'~.,~-l~r:i;:::':'~'<{~ :' ; ::;,>':'~,,~
. (26, 45, 65 ap.: 14 sin. IV ec.: 6, 72 trul. ; 31 Laod. : 21 Cartag;). . . " . .. . .: . '.. ' , o ' , ... ' . , i ,' , ' . , ' , - Despre c s torille mixte, despre .. cart este I/Qrhll n., acest ca non, am vorbit la comentariile ca[lon~luj'.)4 al"s inodului 1.1" IVlea ecumenic i al canonulu] ' 72. al , sinodulu] tiillan . oate ca noanele Biserici! crtcdoxev car] .t~r<!tea ~~ . ~e? p~( .\I~~a~t fl clj~ s:" tiune, spun c, aceste c stori i mixte in', gen e':~ " s~ n l i l) t~ rzi ~e ,I n .. c a nonu l prezent se spune c cei,e ,!partill B j ~~ricii {ro,, ~ .i, o' . b X).1 0 {Q<, qai sunt ecdesftie)lJ"aa ~arfl credinclo]] . .. (":"l' e("\ II; ' deles) s nu- ihnpreune pe .fiil lor ' c.~ !l e 4ilg~,.e de. se~ iiJ " cii: . e reticii prin legtura " c s torlei, Aceasta nu lnsemne<lzfl efi CI! 'miE dlntre y etici seperrnlte [ncheierea ~ij~~to~i~.ida~, f;~ , a Jl ii,e'i!ilt.eri; i Zice, [inndu-se seama de r t ci r ea mal mic. ' sau mai mare a e resu lui res pec tiv,") c ci er esul r m ne tot eres,' ori ele inva ja de pil d. c Fiul lui Dumnezeii' nu este de q 'fi"in t cu TatI ,'s a \j ' ", .i . \ .. ,,' ,', , " ," ", ':i ,.' , " ''' , "',"
,~, ,~> "

':}h>,.: ':'c"';,.-,:

, "

'

" :,

" ' ,.,

:",."

,J

. ~.

:, ' ~

------

1) Aad ar nu ecces ia stici, cu m se spune Ia Van ' Es pen ;.(p :. 160 ). rap ortn d ac est ca no n num ai 111 persoa nele pea/eti (gll; de 'clero :sultt}," d eoare ce d a c rij..: ; i t x { r; (J hi. ~ , ar avea sensul de ;'>ecclesl.lsti oi'(clei:icii), .; a poi nu s'ar put ea n e lege: cine s un ' a cei _ :r ~I1:-f) / (fi4.le.~), :<cari . se.ym en -" i on e a z n canonul {) al s in od ului pre zent i car i deas em enea se nu mes c J! r~,a i .H J.1jf7[a; . , ' . ,- ' , :: ' .: > ' ;' '".:" ;~ ' ,: ' '0, " {, ,'e";" ;'.,: ~. 2 ) Aproxlmatlv n aces t "se ns s 'a - tua t a ces t cuv nt . de" A, h im} 'Ioa n '. in co ment arul su de la a ce st canon (I, 43 3), i totaa Ia Cabaaur iu s (op. cit . p 19 6 ) Pent ru interpretarea co rectii , a a cestu i 'cuv -n s se compa re co men ta rul lui Zo na ra ~ e ~ a canonul 3 1 lao d i ~:f an (I, U ,- : '1 9 8 > . "

..

'

,.:.'

" ",
h

-.-i"" ",

0 '

~ <c~. puhU! ;,! n t,~uic.ede.~dela':Tatl! " ~.~laFiuJ" ~eo\l~ece ,er~sul 4a' oi'ice caz vat m .adev rul'[Inv turi i evanghellce din dog mele '-. !' . . , " , ' - ', ;, ' ' 1',. ",-, . . , . ' .' , " " '," ~ 'fundalllenla le ale cred inii I '{lftn .u rm<lre ' , oricare eres: se ' ana :'himatiiea z d'e'ctre-Biserica orto'doK '(i;sio': 'JI ' ec:; lVas_ ~_ 'M;) : " ,d~d d r 6r io d ci lo r 'nicf odat ' ilU lise p ermite ' ii intr a ',in astle I de ' le g t ur i' strnse;' 'cum"este: c s to ria', cu' persoa ne; .cari sunt ,1 anatem"atizat\! dect~e " Bis e r ic in urma ' rn.rturisirii r lor d e 'cre;,' .dint:; Cu vnlul :icu , ~ebga;''e ;de ; seam, ; ntrebuinat i n ca nonul :' ,p~~ze'~ t:' ir ebue 's ' se i~terprete ie ' in legttir 'cu -canonul 31 a l> .acestui Is inod i 'aturici 'vom avea ,intelesul a d e v ra t al conceptiei ~ :, . ./Pri nj il o f" d el ai L aodlce i a ,' asupra c s tmiilor' mixte: P rini! dela ~j:~~ "' [,,~diceia':de : ~(Ord ' cu :: ;l\ittura' inlr egeii Biserici, ' in general , " :in' erzic c stor iile ,'m ixt'e, 'i le','per mit i numi :n cazuf dacr es . pectiva perso a n eterodox promite ' c ' va ' primi cred i na ' orto, ' 4qx ;" de cLc 's e',v ,!ace' orto4ox '(3 t OLao d.).Cel .ce .llie 'sea ma <," , '; ' , " '. _ ' . " .". , >de '. aceast . conditie . ' c n d, intenioneaz's s se cstoreasc cu persoan e'terodox ,'" acela "procecte 'a z' potr ivit Inv t uri i canonice ,j' Bisericii ort odoxe, c ~Jce ins illi line seama de aceast , ( o ri d i ti e. a ~e l a "pro ce d e a z cu nebgar e 'de seam -dei:i, numai ,'..i!c esl 's ens il ar e 'acest' cuvnt n canoniilIaodlceien prezent. . .
,l
' .' .'" ,' ,0 " ' <

" " .::2:k ; g;, ,~ J ''f:," :';;\;'; '.'"-' , ~\ ,1',:.""

s: 89
,. " t ',1

" '~':. . ~:"."

" ,.-.

"

, :."

,;

'

"... ,'

"

,:, ':,"

-"

',

'

"

" "

.o

..1:', '

JJres,\!i!ere, a d ic. nti st ttoare , ",.e>' ' .. Scriilorii din timpul ma i nou au ' avut i au prer i d i e, rite' qespre, p'resvitere , (rrp,"8(,~((1,g) sau ' intiu ez toare. Dup ;'t!nii ' acestea 's unl,:' dia m nisele;' de odinioar, " cari se i pare c in ,. ce sf. ca n"on se num es c pres vitere, din cau za c erau fem ei mai b t r n e ; . Iar i n t iu'ez t oa re se numesc din c auz c erau puse s :supravegl1eze ' pe , femei n biser c -) , Dupa a l i i acest ea erau ' ,protodiaconiiieie (Oberdlakonlsslnen), deci superioarele diaconi. selor de 'r na 2); ' A m bel e ' a ce sh! preri ,' c ad ic presvitidel e sau . I n t lu . ez toarele- ar li. identice cu. diaconisele, sau cu protodla,,\c onis e lt'; :ide'i; s e s pr i j in esc i pe. citate din scrieri de seam ale
.',.; . , ~ Hefele , " Con cll engesch '1, -clklop dte , 11,'.' e 5 a :
.Anm. ~ 3:, . . ' , ,-.. '--,

, ';; N~,ie\ ~U'!ine

, Canonul , 11. '


Il

se

aezajn, biseric

cele ce se .zic

" .".: ~fj.l ) . ~.~. : ~;i~~;'

~'~:~d.e ~. ' li,r': he~g~~c~i~~te:' (A\lsg. ., 1 8H), , " 1I~,


75?, _ .Co~ par. . i

237 ,

-, 2,

Kraus,; .:Reel-En-

90

a n tl cl t i i 'Biserieli,'. nu se pot .accepta chiar i numai din motivul ' c , dac acest canon 'a r ' li intention at s.i extind di~p~zi ji i asupra diaconiselor,apofle.ar tI 'i nleniiOliai, c ctdlaconisel e erau 'o lnstitujie cunoscut i peniru sinodulieciltnenic (ca n.19}~ despre ele 1i s ri u , se face. pomenire, .cl. se . dispune caJn viitor

" , ,'

. ; ..

~ ,:.,i '

/,~"

,\ 'j,"",',',

sa

de mai trziu' (de pild cel trula n, care s'ajinut aproape cu ) re' veacuri mai tr ziu ca cel p rezeril.'d ela Lacid iceia) n u ;numai:,ciI. nu 'pomenesc despre , imprejurarea c s'ar ii inter zis , il ' se 'insli" tul.d laconise vcl vorbe sc, despre diaconise ca desp re o funcliun~ o binuit (14, 4S;trul.), Spre it seinjele ge :canonul ,'pr ezent imi. ,., ," bine este s procedm ia , fel cum :au Icui.corecto rt l romani cu decretele lui Gratian, '.indrumnd pe ' cetltori l~ come n l a rul<Iui, ' , ' Valsaino n dela. a ces t can on') . ' "~O ' ' Pres~itidel e , se pomen esc ' d eclr e' Ap, Pa vel in"episioIeJ;; ' sale 'adresate , lui Thnot elu r i Tit '(1 Tiin. ,5, ~ ;Jit, .2, al, , unde ., ' intre altele, zice despre . ele c 't rebue s i fiein v j'tqa re ' de ' bhl e (,a lo a,aa,,;aJ. ~ ,). , Chiar p'rin' aceasta Ap, 'PJ veI arat . dator ia acestor presvitide, adic s exercite in Biser ic ofiCiul dida,ctic iniimilele' prescrise. Aceste limite ' le-am . a r t a t la comentarultcanonulul i o-" trulan, Potr ivit acestuia 'ele 'nu a veau voie s exerci teI unc iune a o m ile tic~ , deci' nu ' puteau s predlce n public .tn biseric -pufea u-,.1" ". tns s exercite funciunea catehetic : afar ', de ' bl set lc'' i' c ipe . aceasta ,o i . exerc itau de fap t," se doved e te, afar de alte,dovezi,} pe, cari le-am cita tv.Ia .locurile " cuvenite, ii i :cte :ctre ' a cela . Ap. ) ; , Pavel; vorbind despre Priscila (Fapt, Ap.1 S,'",l. ' Diaconis el e ;.s~ -tndeletntceaudeas ernenea CII catehlzarea . Ierneilor; ma Lal e'~l a h .institutele ,femenine , 'dar aceasta nu era '; ndeletnicirea\ lor 'de' :c peteniev ci ele ' indeplineau servicli.epeciale .la .bote zarea femeilor ' . (cornent. can .15 al sin.luiIV ecum.); iar ;olidul -o rdlnar.de,.cale- ' hizare .a ' Iemeilcr"',instruirea :"feneilort ,fn'.:'privini'a ::condu itei.iieir pot ri vit inv j lurii cretine " i mai ales preq tirea ' lor-p ent rucav s p rime a sc . bote zul,cu ' vrednicie, aceste lucr rile ndepIinea~ pres,, { ' :'" vilidele, cari erau femei mai ' btrne i . versate in"doetfin cre- .,~.'" t i n ', i acestea se num ea u ': tntlu ez to are] 'pentru . motivul c s .', suprav egheau 'pe fem ei.in genere p r ecum , . i.,e ducatia, ;,creiin;'a ; '"

r ic ; (p~ ':~~i~ ~v :'it EXx~7)ql'7->a{){ar.~~{)~t~ ; ~ iar 'can oa~ele:.si~'oa.~ilo'r "

s ' .nu

se mal insti tue presvilere :_sau .:inli~ . ;;it~,~?a~f!,., ~'n . ~is~~, :'

. '

', .:" ", ,.; ;;',.:,:',

,"

,',

"

. . . ..

'

_, '

"

'

,'

.. .

"

'0

"

. .

';:

- - - " - , - ' -_

- - ' -' -

, '.'

._ ,

"". ; '

"'. -

k " C

,f"'/'

("'~';':' I " ";">"

'

. ,' .. .

1)

ce

Van Espe n, ?p

cit. p

16 t.

"',

..

"
",

91
atestara') ; Aceste , presvitide 'se inslitulau printr'un cerernoniat anumit: asemn to r-celui cii care Se lnstlfuiau i dlac6niselj,;. ' i' despre ele, intocmai ca i despre diaconise, se ine a in' biseric , o consemnare. ' Pe ' timpul sinodului dela Laodiceia P rlnil acesl'ti s inod au ' observat c presvlstldele " nu n t rebu i n e az bine ' 1:<!hi bune n cred l n a te lor :Ci"1 Xpw,uiwolI ';~J,v< "F wl,!;) i ' agit:j~. precum se exp ri m Valsamon in comentarul su dela a cest 'ca non, diri cau za - rn n dr ie l 'lor i 'd eoarece; ' a far de 'acea s ta , 'aveaii"I n vedere':nuii . aies -tntereseleIor ma leriale -(a,ii im . po<jJiu. ,; ~ u.i";I)O~ dp iJtav) , P r in ii sinodului prin canonul lor prezent Interzic pentr u.
vlitor ln stltuiree-presvltldelor.
~
~'. ,~ .
j "

. ".

-,'-~'

'; .!j

r " .

:.

~;-

liot rlrea-mitropoliitor

,.. Episcopii s se aezaIaco nducerea . bisericeasc cu


i .

" ."

.,-,

a episcopilor.celor. dimprejur.,

fiind .examinai vremendelungat . att dintei" ct i ,a . ccnduitei vdreptei . viei .

privin a'.

(58, SO .ap.; ,2, 4' sin.' 1 ec.: 12, .19 . tr ul.: 2. (3 19 Antioh.; 5, .13' L aod. - 6, 10 Sard.: 1 Constantinopol ; 13':49. 50 :Cart.; 17 sin .:1- 11 ). ' - Vezi comentariile canoanelor 58 ap., 4 al sinodului 1.' . e~uni.,1 9 trul~ri i 2 al sinodului.al VIIlea ecumenic.
.. ," ",i .: . ", . _~

cre-. " sin. ,v lf et:; . .

~,i;!A:;i. Nu/.s~ ) ~eniiit~ .iplebej s ! fiic alegerile celor cevor' . h a ez a t l m preotle . .. .... , .

~: ' ; ~

.:

' , " 1 ; \ ;; ,C h,,,; . C a n o n u L 1 3. ,'~ : j . . . : :' . " ." , -"i "'i ,< :, ~:::" :~ ':":, ": .":":': , " ' )

,:pr~otie" (I<p(M tov;" sacerdotillm) sunt a se irilelege 'persoa;'eI~ s!ihtitedin Ire'pleleierarhicesuperloare; deciiriclusi v episcopii!"); cbrieKhjile ~cu cele ' hotrte in' carioa: ' ., Printii :dela ~ L a o d ice I ;
\ " '~ '. , " ,' ",., : ".: . h ," ~. "" , . ~:'" , :~ ,-

. .:; (q sin...L ec:: ;19 .An tioh:; 5, 12 Laod.; 1 0 Sard.: 50 Cartag.). . >'~<.' I~ ~- Potrivit ' comentarului -lul Zonara dela' l~ acest ' canon, sul>',

in

" ( :. , ",;,, ~'

".

0 - -'

"

'"

'

. '

,. :', ' ,. ', . ;. , : , :

pe . pres vitidele n oa stre le-: nume te , vjd ~ae 'vei , san~tim oni aJe 8,'.', ~i in canonul s u '12 zice: . e.ligupt ~r; .ad mlnlaterium bapti zandarum mulierum , ' lam ins truc tae si nt a d officium,_ .ut 'po ss in'l ap to C I s ac ra ; sermole"'doceie .:~ impe ritaa 'el ruerlcas mii i et e~~.; -tem po re, quo ba ptizandae sunt, q ualiter ba rtizator i intcrrog atae resp ond ea n tr . . tt :qu aJiter accepta ' ba ptiarrio vivant . . H ardu in, t. : 9 8 5.... " ~. . 2) Sint Al . tii , 183 "

;""" ' ~ ) Sinod iil de lat Ca ragi naydin "an l:JL 3 tl8

92

'-n~!~ c 5 i

pOp'oru!4i , i~4v~nI4U a,cesta,se, Hq!oselE \~: spre a li pus , n contrast cupar1li!a,'; i_nl~ligent ;~i ; ~~ .'Ia i. il'po. :,; " porulul (de ex.' n ~I , ' ~Cript4r, ye~~ ' ~~ t., t4,~ ;7t,,,'.;.;2? IS : \, ',etc.) i n gerere ,If,lS,em!'eazii, m4I1i~~a ' popo rlll~j."car~ , s e , tu r~, , ',;; : bur ' i produce diso~dini(\Ie:,pilc! 'f.nfa.P,I::Ap::::l4. i,), : ;' , j a t i~;. ' nete; lurbis. , gri ,mai corect:" lumii/Iris; lurill~l.lriqsq'pleb,s . 010'1 ;" ! tele acestea n c voiau s, aibe drep,t;: de ,!qlla~legere,\'per!;oa ;' ' nelor preoetl, i:de cte ori reui<lU, ;'lvQate .,ca~nri!e se Ilro?.' .1;;', 1.' :"li'i;,; -duceau turburri. precum este "liresc' s " se d ntmple ' acest ' hcru " ~r dac , poporul de rnd ar e ; parle ~,liv~ ' Ia o actiune; ,pentru care ' , 's e cere tinti pricepere. ij Impotriva' acestora,' s'a emis" cano ' .:"" ;cilj,Onului'4 :a<il siria;' " nul laodiceian prezent. D1r '~lacomentarur -dululL'ecumenlc am citatnai ' multe 'm rt urii 'chiar' iie:i!e'vremea' , ;. - c nd s'a tinut acest ,sinod laodlceian," precum i din' veaclirile'ur; ' :~' 'm t o a re, din cari mrturii se vede c prin canon tii prezent :po,' ~, porul nu a lest despoiat : de dreptulTeqal-de' participa n l imite )" ;: , -deterrnlnate la ,alegerea persoanele. preojetl . i in speclal.la ale,.gerile de episcopi. ' -i.
:, " : .. _, " .. ..

- s e m n ea z prostimea

12. I?rjn,~~nqn,!1 lor pre~ent inter~i~ participarea, pl~~e;i -la al~ger~a. persoane lor. preoe ti , CUVntul ,grlJcesc, l.~~ii , ' \!1 t rr <~ 'buinat. n, acest canon i pe care noi l-am .t radus . cii plebe,ill' ;".. " . ': " "' ,: . ' " ,,: ,. . ': ' , . ": ,..,<.. .,,'" _ "'; ..'. . .

. " .'

- :' ,/' .

,:"

, '-':'~,'-

.. ~",! ..

.f

. ': ~ ',

f : ~ ' _ ~ .'

~.,. :. '

~."-:

:._:'~

' .~

_' , , ' - o

..

_:

.."

"

:., :_

" ,

'

, '

' . '. '

'C' :-

", .... . """ ".''-' ' . _, ';'

.,..

i .' , ', '"

a '

CODonul14.
;b~toa rea Patilorvdup chipul . [cum se trimit pinile] cele" ' ''"
. bi ne cuv n tate ,

S nu se tri mit cele sfinte


', ' " '

I;

alle" "parohiila s r- ,

' \ , ' :, " ':': Cif"j ,::';,') ",

:.e-" ln ' canonul prezent se ' vorbete <\esPrt .ra ta (sancta) , 'i .ulo~la, ( ben e d ic tio n e 5L lse di~puP Ca cel,:,<\i'1ti sol ,n,"I EI}.'" trimit n alte locallt i, dup !ely!,cum :se trimit cele din urm ." , -Cuvntul r'o. nsemneaz sf~ta ' tain a iertieL euharistic ; Llu" :;;ra vr-o.; uJ1g ttpoa csva e ~Ol~ ar/o'.; zice Ioan Gur deaur n scrisoarea ' 's a a :17-a desprevpredic adresat', ev reilor; " iar' Zonara. in "co- . ," ", , . '.' '. , .,:. ' .oi:>: .. .."',,., . . " :",::',' . .' .-. :P ... (. "I' :: .. . :, j'':;:' '' ' '. '.":mentarul su', dela acest canon , zice ',c " <a 'apu,'din ' acest canon pr ticele di n corpul ' i ' s . n. ge le IUtWs!OS - ,(f' i,0 14.~ ' ro;; ~rlo, sunt . . . -~,
' 1'<
. .'
'

(9. 7 0 ap.; 2 Antloh. ; 3 2 Laod.). "

' >:' 1 ;" ,

".'

Ilust rarea' ac~ st,?~a ni' s,e , .ofer , .n tre , multe i'F e r. . lui Augustin ad A lbin u m (e p . l26)
I}

..

, , , '

.) ,, --.:

;: ,'

altc~.~pprI\1 , s cri.B <? ~r( a.


l'

-'.~ " ,

.: . ~,

~'

. ~

li ;:""

;.~ ~'.',;: L:":;' <;::' ,:!" '-~t .\ .!";'; : C;~' .':;, r:::::;;~.i 9" j',,:
i & t iOiS, ,I~ tlmlJurih:i p'iar.efale ' j3ieric ii ;fiin}'l ' 'o JiceiuJ ;" potrivi C :crq i ; 'tredinci oi cUo: em;ebireJa 's'rl:itoiuea,rp~ljI9r.trimiie'u ,unii aU c mi i dintr' un, 62, i!ifli!i(pi-licele ; din:,sfii iertf ;' (T a,& 'r<a) n semnulico' ;rqlunii:, : al )ubrii : irj~~ii: lmitau ~ i:tdic'; \ pro babil, , in a ceast .vinj iudei" cari ' iqerea; trim:r: ife au, .lnii.: .,.altora daruri de.. < '."i:'..' .' ,(1'" :" .:' ./ . ,. ' 4 i . -: :' ;;-,,' :', ,,'. .;,""'''.'' ;.. ;c"''.' ''.'. .';" :' .-'.' ..:': " _ ,,"-,, " .,':

'k>

,<-

" ~ iV'/' :) ;f ,.:' , ' 'i '


';c.' ,; _

,i,",

-', '

,) "

cS Pg !ai; d ~'jinf~l~ '$J:i~!~!~;: }J,/"r',a',T'O,h

;~jjl~r:~ ~;"~-~, 1( &'i~~i~, g:}t'o' ,i.' ' . : Xk;:~r;:;/t

)~j&J::: ::,;;~',~; ; " ~ ," !>:/;, :,;{;~ :: ~:1 t,,, ,'):,~~; :;:,:: ,~ ~, ;, ,:: \:" " :/';: ',; ::'? \'~, ' :r::;/ _~,: >,:': ,:5>" ;'("::!; :;, : ,;,-. :',::

, .. .

_,"'.{

-;"f,-'

,-:.::;,

'""

' '' , . ,

l?,,~ f::'~ M:~ ~sr~,,} '~nitrghi e:i,1~,, ~,'SO;j '


'1 '" ..

::>:'' '~.:,:"

<.~, ; .~

oblceiu ; nicidecum ini ' este ndrept it, ' cu' deosebire fii ndc sfintele ' 'erpot' l' ri~'iu or, e~punEi 'p rofan rii drum ; i din cauza aceasta ' 11ter~ic: 'pe1iru ~: viitor; acest lueru.;'CDar ' odat f , 'Cu 'e inilerea ' acestei . loter'dicjii;':ei ;permi( ca iu;'or.I~, ' ~se 'f p o~ t '\ ir'!iriite jib~r i ai' lftiiiite:7,CitJntul"acesta ; ri'llmbajul 'S H or ' Prinl are multe , e\i~tiri .')" lii>ta:noiiu l : Jlr etent' are s ehs't' il ' e" pii imi biffec(wiinlat.: ' (piliis beteaidus) ; i " amime pai nea/ ' care r rl ne din "pre s cu;'l , , e li,Leele'Ciciptesctlri,'r egula' 213; din :Moi it 9~rn:icul cer daAre),' 'din , ' ;"re' : s"l!l"scos\sl;;'a gne! ' i :celeJillte ' p rtic ,M, 'o binuite ' Ia proiolco nidiC';"j'ciire: pine 'ca atare este ' blnecuv ntat! i senumefe' iJiiJrla ' (b'en'ediclio);" P inea ' : aceasta': bine cuvnt at se 'distr ibuia u'p "sf:' litjl.rghie 'iicelora ;' 'c~ri inh: se ,cumineca'u; n semn de ' couliiun'e;cti' BiserICa, : i n' semhile aceast comuniune se trimie'':a c~s .idinlteea '' pii1e biriticuvritat i c e lor , cari din cauz . e ' bb'lij : 'sait d inaIt ' pri cin oar ecare n u ' a u putut ' veni la Bi" , ~ ,ie ','lai liturghie. Despre 'a ceast ' pine ' b ine cuvntat I despre ' ".ci ntrebuinjarea ; ei in , acest lei pentru', prima , dat ' se pomenete ' :i ri N~i,~Jiiini~le ;~ap~S'tbli~e \1IlI ;, 31 ),.3~ . Pi~~a ' ?ce;asta binecuv?~~' tat , s ,'1 :.nu mlt. precum se numete I astz i, amiJwpov , (la latlnir : vechi, :, commun ionis !v icarius'; . dona. vie aria) i. anuine ' motivul. fiindc 'se ' d d ea n.,Jocul 'r am) ' da ~ulu i' (J ,upo v] sfintei euhar rstii.

r~~J~ri" . (7qap:)'rp.rJn tii ;,sin~~lilui i; p,ezell( au~sit , c : a~est

~.

'P e

, , ,\~

i: ,> ,' " '::. '

" ' >" ' ..

' ~ .~;-.:-:.

,i':

,.0 ,'" .' ' .,-".' .. .....: ,

"

pe

ca

o,

;"l}l"c;:' ;'/~~;fU,r) ::Du\ C,~~~e~ ' ,<ilos~r:~;Trl ed'~ :'~ gra~ ci('<J, <4i17 . ~, _:, 'Suj ~er, " ~hes"iiu~~: , ::;, cccl,, 3,:J;" :\r2 4 ~ , i ,B~;,/{:;' . PKr~~s;" ,'~ ~e~y,,::h .: Er;t~YKto P i:',1,":4 ~ 1'':'':'' 45 2.- :' ',:':" , ' ,: ~:': l ::):: J{~';::,\ : ;' 3) : 'C~ba *uti~S' g ~ e' te': :ri1 e,nti? ~~ " '~e spre, ac~asla" iil tr~unOl ...~i,n' cf.uio'a , },:,:(~'eW,;.- p~pi(' \~u} ~ :A ( 4 ~f~:},5 7);, :' car~" ,~; :':a ~6Ilf " ns~ 'nu ~'il,'; cat d e!dit{ e ':: '~c;e,s: ".::' paB~ ; : ' ci : <'S,'a: C fe,dciet'; ,:d'e'<~ tre ,'ps~udo; Isiddr -.'din'" 'ra nd uiala men onal''ii ,.' di ri:~
A eamln tele ap o_stoli ' . c ,,-'\

L::::ic,~ i,IJ;' Cii',:unrp'b ige1u : :gen:er,I .Jn,: Bi s,~ rF:': ' V~iz i . t . Val~sikatiiriotat ~ :)? -"V., :? 4 . ";\~:':.h~ ~t ." ",~ccl/: Ey~e~ I ~; (Mighe ; : ; ,e ~ ." ',.-' 6it)" :X,IlI{:, i2 o i ) ..' ;::C : .;:_ ~>' . -:-",;~' ': ';, \.',':""' " .,::" ~

: , ", t :~'~ ' : .:" ; ':":';,':',:c\\':,<'-"><~:~',: ,C,~: ,iP'f~- ', ' ,-' ,;:" . -',:' ,.,.1 ."..... , ' ~' : :) ':/ ' : -. ' . ~ .... . , '0 ',.,.. ..' " 'i~it({:~ .nP,~tii: ,:;<?~~e'vaia. ::~ ; ;2 .:a'del ~, : ', c o rt}en~~rul . ', .'~iJ. .. '~ ce s:t . :'c~n~~ ,:,: " \lin:, ::1' ~~,~~li(*' : . (plg~'i , '1. ~ 5 ', 7,4 2 );'~,y,'n d~ ;,~,e ':~ ~rt,~ a':z ::d in,~, s~ ~,ri ", lUi, Ells,e bi~" c ~ ',Iri~ . ,i :- : ~,~~ {'~~,ri , ;" ~io:,n,' , ~,t r'~,,;:S:~tiSbre : ;tl:dreS~la pa pi i ' ''victor t ' m ~rltio~ea~ , ,a'c~~~ :obi, .' .:
, "

L n; 'po

"

.- ~','"

, f

,, :.

'1 ..

lOup , cum , iim spus , a nafora (antido~rla I~eeput se ,dMa ijumai <;elcir~e nu.s'au mprt it la ' 5f. Iilu~ghi e ; 'ma i trziu:.n s '$ii d . -dea tuturor .credinciollor ia s l rlful, Iiturghiei}:" pi:ewm ose~ia ce ,
: ~,. , a s._zi~l)

., -

'

. ,1 .:

.~~_t; .~~.".

ll ~j; - .~ . I , -~~: ., .~
'-.~

' .' ., ." .

'C a n o n u') )

5.;,.,'.'

i "

-i c n t .din
.biser i c .
<

:. . Alar d~ cntrelii canonic~li; cari ,se dtc ))e '~ri{V6~' carte, altora nu li se permile"s i cnle n
. '. .' .'... . . ..., ; 'f"
> ". . ..: .. . ". _ .' .' " _ ' ..
_ " .J. ,

....
0 . 0

(26 a p.; I Ci sin. 1 ec.; 4, ,3;3 , 75 trul.: 14 sin. VII ecum .; 59,

:LaCjl d.;. 103 Carta g,). " ' . '. ' ,' , .0 .,.: , / " . ; . -, .... ,.,...., Chiar dela inceputuL ,Biserkii " gsim ,.cntre li ,(</!dhh;;: ',l cantores, 2'6 ap.) pui anume, cari erau .siinlili decire. ,. ,ep;scop i' 'e i in aceast calitate, fceau 'partedi n ,der : .i,er.au; trecutUl! > . ~ano n ( i l,) TW- xavo v~)., i -din aces t. moti v canonul -, prezen rjlnu -. . me te -. ~nlciTeli canoniceti (xatl~';~XOt - s!'a).raj .- ca n ~nici- cantores), -C n t re i i a c eti a aveau dre ptul :'s urce amvonul i s c nte in .Blseri c . c nt rileprescrise din i:Tti(~ "io a"I,,9 'pag; c r l i d~pie) e , , , I.Tlm, 4' 1') ' in cartcrl se cuprindea u ,cntrile,cari sejputeau .c nt" la ' slubel ejblserice tl . (59 Laod.: ,':i03 Cartag.) ' ). ' Se pa ie . c', aces t . drept" c rit r e ilor, canonid i. ) revendlc aupentru.sln e ,oare ca ~e ' persoane, .cari"nu erau n d re pt i t e la aceasta. , Prm i i ' .dea ; Laodice la , . av n d . i n te n l un ea ' ea ' n biseric s ; se pstreze , ,: , " i' ,. ' :- : ~ :- : . ; . ', -:,." f -- , ', :-:~'--.;'~ -;, ,; .'~: ";_:~- ,-;~ .: ~~F' :"i ";.:; t,::I,L ~~'. , ~ ~), ~d;:-

al'

,i

. _ .

.v,

N ov . .Scrij. q , _ ~ g 2 ,; ,; " ,p O. _, ,:Ve: z i, : de~PJ~;~ ~ ~ ea s,t a:_~; Q~: t.' ri ". j ;-vih" \'l a" ' B is~rica ~ _~ atjn din~ Ihripu'rile i> ve ~hV : ;Frei btlrg,'J fl :kirchen l eXilC~n'1~ ".iY;f ~'
~'9 80'':''': 9 8 1

_ , ' , ' 1) _~om.p~r : ,


'~

n-v acest fel . interpreteaz i : Zonar~ :, i l 6~vintul ' , ~ u..!(p {} ip~lr,; ~ Ari.sten, .ln comen tarul dela.... acest .canon , ,d alt .' se nsvace stul : n u po t s cnte.de pe a mvon :dec t . cuvm, deo ar ece el zice' c r nt re t t v n.y,~ai /J.s:ru. iJt(fr~ep'a; ~rm etJ d .w lItoU; - a ad a r 'd up. ;Ari.s ~e, n ecee t , u vin ".~~,e rpne a z~ i fe??,~ ;_ (S int., ',~t.." !.I1, 1 ~ 5) ,i , prin '1 ur~,ar:e :', s;..e Pllce ,~, f.~#t,~.r e.l. ca'!~:>n~ ce:l ;.8yee.u<da to!J, a.:'S_8 po a rte " , ~.n" oa~~~tl:r~ , fel~n i ~ ~nd ' 1.:!rc ~ ~ : !; a, ttl y~ n.1.:! l ,l, ' ,apf e '!1 n ce pe !3 :, ~n te ; :~ .Este" posibil 'l,s ~ Ii,fie cum ' l ice " Ariate,n, t ,d ~oa r~~e .' fiin ta obi ceiul, into cmai 'ca i ', ast zi,' 1~ ca . to l .celce erau , 8 fi n t~ 1i iri :~.v r e. o_ ', ' ':'treapt ctert cat . dela _episcop , in '< .jQS, s . imbrace ; la ,' s erviciile )di vi ne o -.t~br~ m jnte ' b'j 8e ri ce~8c pn ~c ri s ,., co re s e numea . l ' rel ~JnJ deoarece cel cuvnt gr~ce9,~ , are ' i ' s ens ul d e p eJe. din ;.care s e '~onfec,{onall' la inceput i , .~'g e&,te:)mb'r Ac ~int~ .' D'~: d es pre ,.to ate ~ Ce 8t~a : Ca~OnUl ,~. no~i~u:, p~~ zen t :.

; '~"' : ! '_'~) T~t

;:. -'

" , 1 ' ,. 'iJ '~,

r4'FF-{<;';: }

: U),, 'J ' H." ~ 1 : t~ <! , -'

~.' o.:~.,, :-,., ", -l~

'.

'V alsam on>

Y;

~:n~:, p,C?m.~~~te" , ' c~ ~?,orb~ite , : p, ~ ~~, i ::.A~~~r~{ ,cqrt.e.:. ) , Y~'~ i, ; ui~e,r",~h~~~~i::,~ ~~~t~~
jI,

9 25, pr e cum I ,

9u Ca nge, '

Gl ossa r, :.1; 31 7, ,l}O Z.',:'., :', 1 ".<?;" < ~. ' "~ l ,, :~ , . : -:<,,: ,j;"o

~.

'-

..

95

intru .toa.te buna

~~

~< ':~ ~:\" :l1u}~~c ~_",- a m votjtiL

; <:i'inier zic 'ca ' singur' nitlria i pop orul scnttprecum i ca s persoane, ':'cari: n u sunt ;td er ici 'i I ca acetia ~ /;j . :> ~ si.nguri i in ceup ittntrile sfinte (~arOp/ Jeo8 k, r(u~ {h/(uv " .1'a).rjJ '. .(3'lI'"1z'r,JiJ, . sa ncta cantlc inclpere), deoarece acest lucru ' numai ~ it t re l i i .c a n on ici ' l pot i au' dreptul s -I fac; ia r pe rsoanelor /l laice li. bie .tn q dul t, nuinais 'acompanieze ' c n t r il e i S' le .'0. c n te pe l n g cnt re i, dupce acetia au inceput se cnle - cnt rile . bisericeti . . Ceremonialul sfinir]! c nt reilor bisericeti <se face in biseric stin irii citetllor"). :. .., . .. odat . cu ."ceremonialul ..:.,
o

nu' int erz ic~ po poriiJu i ' s d n i e i el-in biseric cntri lui Dumnezeu'

rnduial (euTalav),

prin acest canon al lor

'

. ~,

"

Canonul '1 6.'

.i evanghelia. '~' ... , ,: '0 ,' : . '. ", (66 1 ap .( 55,-56 tr ul.; 29'-49, 51 Laod.) . . .; ......;., Potriv it concepiuni l .. ce'' fiinla, n timpu r lle . pr imare ale 'Bisericii ;n ' prlvlna-S rnbetel (can. \ 66 -ap.. ivcornentarul dela . .acesta), i deoarece mult. urmau obiceiul iudaic n pr ivinta Srn ' o 'b etei chiar i pe 'v remea 's inodului prezent ( 29 Laod.),: in unele . ';:\\ :Bis er ici; s'a nce t e n i t uzul. ca S~bta s nurse sluasc litur:.',; ghia, saudup cum zice Valsamon ;' 's nu li n adunri bisericeti " (ix" ' 'l<t<are. ai awd~.'s}, 8) i astfel S mbta nu se citea din s c; evanghelie, ca n alte zile,' i nu .se fceau nici alte citiri. P " rintii ~el" iLaodc~i"osrd~sc .acest .Iucru i dispun ca i Sm. . \b la (s ' sa ' s V r asc ' servicii 'divlne in . bi s er ic i s se citeasc " :diiit s f. 'evanghelie', i ' din alte crji"sfintii, ca i in celelalte zile.
j' " " ' ", .

Smbta . tmpreun cu alte Scripturi. s

se 'citeasc

'-i

._,

..

'

1.. ..

; ' ..
;

.--==.;-

mpreuna :l[cntar~ai psalmilor 'in : adunri le' [slujbelor.vdumnezeeti], . -ci n intervalul de . <lup fiecare i psalm s se ' fac -c ltlre i -. ,
.',; 1 " .:-'::; . .r)'</ ' -~; ~~ ~'~:~.. -t;~" :,,", . '. ) ,": L : , : :'l ,. l ) Come~t .' Iult Va lsamon , In, 184 - 18 5
. ' ) Nav. Skrij , m, , 5. 2 -6. , ' 3) Sini Al. III, t 85.
') Sint. Al .l III,

,. , I'~~~ N~ }~e: cJvi;;{:a se '

, o'"

. . ,. ' .

Canonul 11. :'

. ' . , ~-

i',

, " (7S'l rul.; l S ' L iod.).' ,. .~+ _ 'o V lsan;bri' spun e . la: cornentarul ca nonului

prezent') c,

186:

,.. ..

; ,'

96

. "

trebue deauna i la ceasul ~l nou lea, i seara.

Aceeai slujb

a'

rugciunilor '

' .- '

_.

'. ',,,.

s',

se '_' .

.l-

(15, 59 Laod.; 103. Carta g.). . .~ .' . "'. ., . ~ Erau unii, cari ' din' orgoliu c?ltlpunell . nii ' r\.tgciun~ ~,.( i citeau aceste rugciuni la slujba vecerniei,~ !argumentndC> " dnli prin aceasta imaniiestnu~aiev lavia .i la , nici lm' c, a f'T , nu disconsider rugciunile . existente " cari ' sunt prescr'ise s ' se: ,,:: citea sc Ia ceasul al. noulea (i" ca,g iw<1ra,;)." P r i n l ii si nodu , '' lui prezent hotrsc c rugciunile existente 'sun t- suficiente . att" pentru vecernie c t i pentru ceasul al noulea ' i ' nimeni m are dreptul , s compun ruqciuni noua ' i s le citeasc peacestea in biseric (103 Cartag.h ') ,'. , .

'.

. .

1) Co ment, lui Vals amon, ttt, 187. -

97

'1,);.,]3t~:\' l,~I~tt~~~:J';: ' :':.? ., ,'


: ' '{'t, -

" C a n o n u l '; 20. .' ..' i~ : : '. -. " .. " Nu -se cuvin e/ca di aconul s a d naintea " presviteru lui, c i s ' ad , la- porunca presvi terului. Asemenea i diaconii s aib ' cinste, dela slujitorii [bisericeti] i .dela ' '1< 1".~

->(

\<.:"f,':;" (15. :39 ap'; 115, 18 .sln. L ec.;

~.

,"

:,;-,~'-

Vezi comenlariile . canonului 18 al sinodului l ecum. i al . cano riulul 7 al stnodulut-trutan :"

16 . trul .; 5 . Antioh.). ,

.: .' ,' "

. -

.
l

'. , i /:"1,1;, \ , ,
:,( ~Yi.:N u s e .cuvme

' loCJl lri, diacohicort. i s se ating de vasele . sfinte. "-, "\ <'o , _ ._, .'. '_ " .,_ , - ..,' ' '.
~; .:

ta .slujitorii ' [bisericeti]

~anonUl

21. .

s[-ij

aib

.' :\: -~[ n, ca;'''.nul prezent, precum i.Jn celelalte ' ca noan'e , ale , sinodului dela ,Laodiceia , paralele la acest canon, ipodia corrii nu ' ~_ se ; num~sc -': 'cu ac_~ast, .nurnlre , "ci. cu !J7rYjpe;a.c, (ministri,'_ servitori. : .:s'~jilori)~feriOrP ; alt ~omlra s~t ! Villsamon insspun c sut> " ce F.din :'urm sunt .a ,se , tneleqe .ipc diaconli. Cel .din '- 'urin,..' scrie . . -1 : ' .. " . -'.' . . . _, " ',. ' urm t oa rel e la "comentarul acestu i canon: [nCr;p eraL )'iTo~ra., . ot , uiroilu' xovoi. l ) Aeza rea trep tei ipodiaconatului revine tlmpurilor ' primare':a le Bisericii.')Oatoria lor era ca in timpul serviciilo r s1Cs leala ,uile biser icii ca s ' nu intre vreun nevrednic . divine (. ''1''''1 .... .. '.' ' '" , ,-- , , ',": ' '-t, ,. '. , ' " . .... . .... . s ', pregt~asc i sin .In rnduialslintele .', vase,prectJm i " , / " ' ;' s ' imbrace pe arhiereucndacesta ; s vrla' sfnta '!iturghie ' ' i in ' \ ,", .'' g e n e ra l; s . ajute diacon i- in biseric . f) incepu t ipcdlaconf , erau ccini;a~raii de ctre episcop in ' diaconicon(iv Tlp- !Jiazo vm /)
.~
~ .

" ,,' (4 ,' 6 ;1 5 , trul.; 20. , 22, 24 ; 25. 43 Laod.).

pe
j

'ta'
..

- - ' -:....:- - ' - _.. ..,

'.

, .

1) ' S inI. AI. III, 190.' '_,1, 2) , V ezi: Kraus, Real~Encycl opadie II, , 7 9 6 . , H~o. s crjj . l1I. , II . 4.
7

').. '~ l~ ;: i ~~';:; " b~ .;

98

aproape de masa. . pe care erau aezate, vaselestlnte , i 'a dic. dup intrarea rnic. . Mai trziu pe timpul patriarhului constantino- :' polita n Manuil I (121 7-\222) aces t lucru s' a.modlllcat din ca ll z . -c ipod iaconii fiind consacrati in ' d ia co rii con; dn ii, considerau, dlaconiconul ca pe ' un .loc-a l lor 'i i pretinde~u ;'pe "searna:)or:';:> , 'un fel de egalita te cu diacon ii i din aceast pricin ' pe timpul :'/ .acestui patriarh s' a o rndu it ca hirot esia ipodiaconilor s se fa c, ca i as tzi , inainte de inceputul ' liturghiei, i adic de acum . i nainte nu in dlaconicon, Ci , in naia biseri cii.') , lpodiaconii consider ndu-se pe sine egali cu diaconii " ne. 9 lijau Indatorlrlle lor de c pete n ie la slujirea Iitur'ghilii ; i in , timpul liturqhiei luau loc' in' alt ar int r e"di acon i, c c lacea sta este -. a se illtele ge in a cest canon ' prin cuvintE!";: ' tX"" 'zwp~ .iv } \U <'1IaX O"' X'IT (a sta in locul diac onilor), i astf el P rinl! dela ".Lao, l " -diceia, spre a 'pune . c a p t acestei dlsordlnl, le interzic'acest lucru ... . prin canonu l pre ze nt, indrurnndu-i pr invcanoanele lor' 22 i 43 s stea la uile biseri cii in timp ul " cnd se slujete Iiturghia i , pe ntru nici un moment , ( x ilv ~,o axJ) s nu ., s e i nde p r tezed." acolo. Tot aa li se interzice prin acest 'canon (21) i atin gerea vaselo r slinte ( o.7rco"{)a' TI;;;V iEp';;;V. <7 ,"o,;;;v) ; Dealtfel ace asta es te ' 'i' se intelege a a' 'c ipodlaconilor le 'este interzis de aseatinqe . <te sfint ele vase ; adic d"~f. 'disc i de s f. 'poHr in vre tnea cnd' s e adu ce st, jertf ; sauId eta le transportaila ' i n lrar~ a cea mare; dar nu le 'este ' interzis ' de a s e ,. atin ge de ' si. vase"atunci" cnd . nu se' s v re te lltur ghla , deoarece, precum'corect observ' ValsaITlon' Ia 'comentaru!' canonulul prezent ;") ' dat oria " ipodlacohiloi- ei-a' ':' -chlar de a seingrijr de 'aceste ' s I. ' va s e j ' c a" ditp' ;li f urgh i e sa ,le ' adune ' i s le ' pun ' la 'l otul !for in 'id;.u;;~';),~~ti/,J(l Oi:ulrt;~ae -se ps trau ' sfinte le -'vase);---' ' ,r , " ~ ," ,,".1," " "." . ' ;','ii
j

; ,_> : .:; ~

. f: ;

i' ~b'

;. - .

1 ) Nov, Scdj . -III, 1 , ;j , lr ~ _: ") S in i. AI. III; 190, .

99 , <Ic~lorai prin canonul prezent (22) i purt area orarului (mp dp w , i n Ielul , cum i nce puser s Iac d n ii. Cuvntul orar, du p comentarullui Valsamon dela acest canon'), precum i d u p Vlast ar 2) , de riv , -dela cuvntul ';'p';;, carele re s ensul 'de :' a p z i , a ingriji de ceva' ), _, - ",- i. diaconii aveau ,dreptul de a-I purta pe um ru l stn g in tim, jul , sl.''HtUrghii; fc nd "cuorarul semn atunci, cnd trebuia s se cit e asc rugciunile pre scrise. Tot aa i ipodiaconii prim esc 'orarul 'din prlleiulconsacr rll lor, dar nu n sensul, in car e se >d :'dial:onilor, i din cauza aceasta lpodiaconii -se incing cu ora rul l a bru,' nu -l : poart -ns pe umrul stng ca diaconii' ). - Int erzicndu!i Se ipodiaeonilor de a purta -orarul n , ' Ielul , diaccnilor, , , tah'6nu! )i face" atenti i asupra datoriei lor de a nu prsi uil e "' ;tjised cii (coment. can . 21 Laod ) . " .

Canonul 23 . __ Nu se cuvine citetilor , sau : psalilor a purta orar, ' o i, aa -s citeasc ; sau s cnte. , , ', ( 26 , 59; ~ p'- ; ;16 sin. 1 .e c.: 4 sin. III;, ec .; 4', 33, 75 trul .; 1 ~ " ,
, ',; . - , Motivele a r t ate la canonul al 22. iea au Indemnat pe 'P ri~ lii dela Laodic eia s - int erzic purt area orarului i c iteilor i entrelil or,"c ari nu 'indeplinesc, nici un fel de , .s e rv iciu .d la co. 'K1ices c;, ciau ...datoria numai . s c itea sc ' i s cnte in bise ric , "' !, ; ...' . " . .," . .-. ' "
~

.sin.VII ecum.; 22, "59 Laod.; 103 .Carta g.).' ,

: ~: _;';: lr'"~,;~ "L,,i ,~" ,j :! -':

".,;.:; ;;,

." . ,n

Cano n~l' 24."


.
t', ," " ",

-.'

"

,', .... .
~,

, lct i dia c6ni /L' apolcceivdln


ciu-iri .; f~: ' ''C .l
~

tagma bisericeasctpn la ' s lujitorii ' [biserice ti] ; or i, citei ; ori c nt re i , orl - ie xorcl ti ;" ori 1uierl .! or icelor din . ta g ma asceilorj: s intre "nscr>'
':.i:;; .
~.;;

S0'~:l Nuyse+c uvj ne' ca , ce iera ticeti,' dela presviteri pn

~._ :,~, < ,

;.~ . . ' . " :


~

. _~ 1.}

.;~'l .: .~_ : :" ;-:i;::. ";'1:::'1


, " ; .l. " _.'.- ."
~

. .

' ~ :::~:;

...,,,:<,

,~_,

,. :' . .

~c : ; ::

, t~,'-_- 9')

f~-~'~2~j~.~:~~, ~~fqtl,l,~,At:_~J i,_ d 5~~,:~[~:~; (.:.~i .'- ,~; :-. ~- : :~i!.~:;;~ll~:':~;:~.: " :~;~;i~::~":defa b;a;~;l <a ~ se~! Jugaf au ; del a.~ 6f;:':Ve91rIlri(~ rii\l'~ lo r. ntie "-' d ea gl.ltlO sau -te t , ca re s e t erg e a de s u d oa re cu or a r ul , i d e a ici se n u mia vai.- sltdari~tjH :- Vezi Beverr g .ennot. ~ jh lt;J 'cart, ( ~-: i,1 9'5--* ~, g 6 ),; ,ttal .:compar ~i K ra ue, Rea l-Encyklop . Il , '19 6 . r.- ~H .,U ,; m:y.~ ;t; j iu ( h .:.- -:' .d~la-:: iio,a'; fiiddc5 'Cu \jr~ r'Jl

.j;J ." '~r A Jlorii pus~nl ,consiaera

se:la ~lt ~"ctasut ' :s'ali tiin-PLr1r'Jgcjunitbt~'-~ -'~a 1 ;~

'~e origj~a .la tin

acest

c~'vnt - 'r ird eriv~-'

;ss;-

4) Nov, Sknj . III.; 9,' 2 8; .;;2/

l ~ ~. ;{r;~ -: -:<I . ~;)' ~l

l!t u~:~;~ ~.:; ~ ',\ ' '.~ .

7'

100
(54 ap. ; 9 trul.: 40


j' ... . : } ; ; . '

t.;

Cart~g.): , . ; . ,

Vezi comentarul canonului

5iJ, ap. ' "

,',

"

.(7 sin. II ec.; 10 Anlioh.). : .i f" ; ' : . - Cuvntul e'P0px!!;"v, ' despre care ' se vorbete ' n canonul, prezent, trebue s se ia n sensul de nvarea, catehlzarea 'necre}'. dincioilor (xar~ l."v rdciroug) 2) nainte de ' botez, i ' aceasta' se' . indeplinea de ctre persoane "" cOllsacrate . printr'un "ceremoniai. ' special bisericesc i ca atari. tceau parte din ' cler .vl se numtau.
EfJOPXl(1To. /

Canonu1.26. " . .' :/. ' . Nu se cuvine ca ceice nu sunt nintilli }cie:ctr~" episcopi s catehiseasc, / nici n: biserici, nici n case. ' . _

gteasc pe catehumeni 'pentru botez,' ca , acetia , s se , lapede de duhurile necurate, n a cror stpnire erau ' n urma : cre-" dinei lor .mincinoase. Exorcitii lndeplineau '" aceast " datori(i .:a lor n dou rnduri: ntiu n timpul cnd catehupleni,:n\iplaf se pregteau pentru botez i aceasta se fcea in case particulare,: elJ ra;~ olxto.t~ , preclim zice acest canon" unde se ' ; il1stfui~~ , ,:'d~: regul catehumenii, i n al doilea rnd in biseric ' chiar~in ' prilejul botezului, cnd celuice se boteza i se pun'ea I ntrebarea: :, le lespezi de satana?, nainte de ce l-ar li botezat episcopul sau. ' presviterul. Prima funciune a exorcirllor incetat .cnd s'a 'in''':''

sau opxtaral. S ) ' Aceti exorciti aveau , ?ato~ii3. ;; ,Si :'PP~- :;

1)

Coment, lui Zonara

: i

Arlsten, IJl, 193.

2) Ccment, lui Valaamon, III; 194, 3) Vezi : Kraua, Real-Encyklop I 1, 471,

, 1. .

, 101

, , , :'i .pnma; l i pr m c 1 p a la " Hun cl lUn e ' ;l \ exo rci t l lo r; : a Incetat Lconsa , 'J . ' __ . ., ' " , ", .crarea: de persoane .speciale pentru acest 'scop. "Pe' timpul sine, 1' '- duJiJr'dela . , [aod ic e i a :~ insa acet ia' existau' nc ; i a nume ca o ' -slujba , deosebit in Biseric. ' Se p are ' c slujba aceasta o nde. . :,p linea u, i" astlel de .persoane, cari , nu erau. consacrate canonl,' :; :ce te . spre, ace~t : scolJ' i dln cauza aceastacanonul pre zent Inter-:! '~ i c~' pe 'viilor nimeni ' s riu n d e pli neasc slujba , exorcitl ior, , : -da c nu .este pus n slujba aceasta de , ctre episcop ' s au de ctre ihorepiscop cu cerernonlalulbls erlcesc prescris (10 'Ant.). ,
~ : 2r'l

;,~;i:,ii:~ii!rt ~i:~lIi~~~i ast~i \n. c~fem9niaI1!1. e..-l.u!b9t:z.Cnd ",~ " nceta t


"- ,- i< ' . ,. ' -, ~' , " ""

':r llrOdu~~. pretutindenea. pedobaplis~ul;. a doua a ' rmas ' ins n '

ca

,1

"

-' .."-;

Canonul .27.

"

,"

"" ,!;;,':;~ ";'Nu:s~1!cuville (:a' cei",ieraticeti, ' ori


. ~; t<h erria i ' fiind

clericii , oriIaicii, la ' a'gape; ' s ' i il1eag pri, deo arecern" .d u i a la z bi seri ce a sc s acopere 'de ocar .
, , , (14 trul.: ti Oan g.; 28 Lao d.; 42 Cart.).

. Ca~onul 28.

/f:;- '-; In" [casele] Domne ti, sau ' in biserici, nu se c uvine a ", j ace 'celece s e zicaqape, i a mnca in casa lui Dumn ezeu ' " ' i ', aterne culcu uri , ' ,. "
: (73 ap.: 74, 76, 97 trtiJ.;11 Gang.; 27 La o d.: 41, 4 2, Cart.). , -;- In aceste d ou canoane se "cuprindd ispozilli referitoare :::la ,agap e (r"r.ti;,mese ~e dragoste). Insui cuvntul acesta deriv ,;, din' cuvn tu l , rclir1;- d ra go st~ i ' din cauza. ' aceasta mesele comune ;",:"j ' n c , se'>' numiau aa," d eoarece se fceau ,' din dragoste i erau '" s inibo alele ' dragostei; care .se . rnauiles ta n .bucurie . fr l easc .. co mun ') . Cu toate c e xist diferife opinii in privinta ,originii , .: .agapelor din Biserica cr etin, totui cea ' mai auten tic i cea " :.>r ".) na i ,fi reasc!i/ es te opinia, dup care aceste s'au . introdus spre i' :' )'i, a: s e . p s trat me m or i a cinei celei de tain a lui Hristos," cnd ~::.s' a ' aezat . si.' euharistle, tot aa' i pentruca s , se pstre ze : " l e g tura strns dintre credincicii i pentruca s se dove dea sc 'c ' nu e ~ i s t deosebire .Intre aderen jii bogati 'sau sraci ai lui lisus ;: Hrislos, d : averea . in treag " a unora ' este averea' comun
-. :::,;:,(',: 1), ~Com'~','it.M, I'~i ' ,Z;on al'a la "can ~nul" ,74 truian, . II, 4 7 6.
f

'...

102

a tuturora. Ap. Iuda Iacetpornenire ,(v. 1 2) ..despre-agapa.ca despre 'o i nstlt uie obi n u i t 'p e ' tim pul ," apostolici 'ar. <ap;, Pavel' . mustr pe cretinii diuCorint. fiindc fiecare dintre 'ei .m ncau i beau separat, fr , s ' ateptepe 'frali, i prin .aceasta 'neglijau '" Biserica lui Dumnezeu i pe fratii sraci (1 Cor.. t l ': " ' ~2)' In-timpurilei prirnare agapele se lneau odat cu sf. liturghie i adic Ia i nceput ' inain te de liturghie, ': aa dar ,' nainte deecum lne care , aa precu m i Iisus Hristosnti u a cinat cu ucen icii Si i dup ace ea li-a mpr t it trupul i sngele su; mai trziu agpele' , se i nea u dup liturghie, i , anume dupce s 'a statornlcltrca. m p r tania s se -ia pe nemncate; Dar chiar din primele' timpuri" cnd au nceput s se lin aceste aga pe, s'au ivit disordini sau prin imprejurarea" c cei bogati i artau superioritatea fat de cei sraci, sau p rin ' mprejura rea c.unii rnncau pr ea," mult, ori poate c se i ame eau de beu tur '), Din ceiiz "aceasta n cursul veacului al 1Ileaagapeles'au ' des pr it ." cu .totul ' de,, liturghie i se jineau mai ales seara,': dar totui ,' i nc b ise ric 'sau. in ncper ile de pe lng " bise ric. La aceste agape <des p r i t e de liturghie pa rt icipau c1ericii bise ricii respective mpreu n cu epi scopul, i n timpul m ncrii nv a u " i citeau , d in Sf. scrip t ur. Dar i la aceste agape -a u obvenit diso rdlne le de ma l na inte, ba :', respectivii aranjau n biser ici i locuri 'de odi hn ( t1; ;'uj1tra) . ,D in, cauza aceasta prin canonul 28 al sinodulu i' prezent s'a interzis pentru viitor ca agapele s se tin n casele Domnul ui adic in ' biser ici; iar prin canonul 27 al aceluia siriod . s'a ' interzis ca ' participantii la ,a gapel( a ra njate n case particuiare " s , ducfc't sine ' de acolo m nc ri, 'A u pi;l ' cum e ra 'obiceiul, aC:op'el-iriiliisede ,"
ocar - r nd u l a l a bi&Efrice asc (T~ V ;;6p'lV :~fj '~~&~~ 7 ';"fi _ E;;().7J"a{a.ir;{~fi) . "

Dupce agapele s'au desp r i t de jerlla euha rist lc , i - a u -pierdut

lor simbolic, i s'au , pre fcut in mese, aranjate la 'anunilte prilejuri sau la nmorm ntarea -,celor decedai (pomeni le , : ,.; ,. . ' ... . .
"

nsemntatea

"

cre tinii : s'ar fi dedat.':" deafrn rll . la ', ag ape : ,Tcrtulhi n ri ~: apologta (sa ",t e!e.:-.r ltc ar e la aceast chestiune (39) Iicrapunde p g nilorc c ,..coima nostru.i. nl hiJ vllitatie, ni hil im m o de s tia e a dm itlitj 'no n prfua di ecum bltur qu am Qratio -''''

~ ,-,; ;i J) :Pgriii . conda mnau i.pe cre,H ni , .din ca~i: . ':'~gap'elor;.;- ; fir~!q~, c

' a~' Deu rn 'praeg ustetur; editur" qu an tum pudicia est utile. It~ 'satJranttir:- 1 ut. ' ' q{li me minern t etia m 'per n oct em dorandu mDe um alb! es se; ita."fbulantu f, ut -'qu l s ciant D ominum au dire , Po stta qiim mariual eni et 'Iu mlna; ' ut t quisqu'e de sc rlpluris sanc tis vei de 'proprio. ingen io ,patesl, PCQ 'vOCaluc "jrI :medium. Dea cen er e; hine probaturfquomod o biberit, Aeque' oratia' cOri\tivium 'd irimit lt-~ ,
, ' 1, '

,"

"

103

, noastre de 'a st zi; convrvium Iunebre), sau la cununii, sau la ,'botezuri, ori c s'a u transforma t n ospe e , des pre cari se face pomenire in ' canonul 11 al sinodului dela Gangra, i pe cari le a ran jau cei ' , b o ga i" pentru cet sraci (a rarroe riy 1Te}.J~nu v, a gapes
pauperum)');

Canonul 29 .

"N u sEt euvine crestini lor s urmeze obiceiurilor iudaice , i ' Smbta s o petreac in repaos, ci s lucreze in ziua aceasta; Dumineca i ns cinstindu-o cu deos ebire, de le-ar ii cu putin , s o pet reac in odihn ca cre tini.,J ar de s 'ar , gsl c sunt ludaiti, s tie anatema dela ! Hristos: ' ,
(7 , ' M , 66,. 7 0, 71 ap.: 11 ; 55 , 66 trul.: 1 .Antioh. ; 16 , 37, 38 Lao d.; 5 1, 73, 10 6 Cartag.). ,

, :-'. Lacomentartttac torva canoa ne (vezi cano anele para',.: 1,-> 'f-:" . . " . - .' . . " !ele)' afu vorbit deja c cr eti n ii ntru nimic nu au voie s ur"meze ' obiceiurilor credintei iudaice. Canonul pre zen l, [in nd sea ma de mprejurarea' c oarecari chiar , i p e at un ci (mijlocul s ecolului, alIV;Iea) irnitau pe iudei n serb are a S mbe!ei, con damn aceste .I apte ' an ti ciet i n ~ i dispune ca cretinii cu deosebire s cinsieasei , (irP~ Tlll ;"Vrag) D timineca. Despre ser barea Dumin ecii n genera;" am vorbit Ia 'comentar ul canonului 66 ap, Ideia de b a z a celor . dint i cretini la s tabilirea zilelor de sr bto a re, car i erau ' totodat i n'Iomentul central al v ietii cretine ,era s se urm eze ntru ioale ' rs tlg n i re a i invierea lui ' Iisus Hri sto s: s -I urm m ' mortii Lui ri'" aa fel ' ca prin poc in s ne facem vrednici de ro ad ele mori i Lui, i ap oi s - Lurm rn invierii Lui ca pr in credin ~E L i prin puter ea invierii Lui omul dea sem enea s n'vie spre "o'ivialll()u ' i sfnt , car e n cepe aici pe p mnt i sf r et e in "ceri tri, Din ace ast a a re zulla t la cre t ini . co nce ptia despre ziua n vierii lui Hrist os, ca despre o zi de bucu rie i de srbtoare. Concep tia aceasta i -a g s it expresie chia r din pri~el e . zi le al~ ex ist en l i - B l se rfc l i lui Hristo s. Faptele Apo stolilor spun c ' uceniclfl ui- Hrlstosise adunau in ziua dint i a s p t rnnli -~~ '~ '--"..- - . .
r ' ,o',

- 1) Vez i .d es pre aga pe i n . g ene ral: S u lcert, Thes ~urus e ccl, 1, 2 3 . Du ' Cange," Gla sea r. 1; 5. '"7'" . Krauar Real-En cyk lop . 1, 2 5 . F relb, Ki rche nlex .3 25 . - Her zog, Real-E ncykl Il 17 4 .

104

s pre a se ruga la olalt i spre a . Ir nqe pinea (20,,; Cor. 1 6 ,. i Apoc. :1,10). In epistola .lui Varnava, Durnineca.se m enionea z e xpres 'ca 0 -. zi de . bucurievJp care cretinii . serbeaz ': pomenirea invierii lui Hristos' (i" ~... 'Ca) o ~ b),jopg <-a1Ji.(J~7Jex .vexpiv) ;' ) iar n ep istola lui Ignatie adresat Magnesienilor se spune c i iudeii convertiti la cretlnismtrebue s -schimbe Smbta' t;;~

Dumineca ( p.1jxi n (1at:(f~d'O)Jref;,a,Ua xarti J{Uptax~lI C(~~v Cwvrg) . !J_, Precum Smbta e ra caracteristica iudaismului, totaa era acum> :. Dumineca simbolul vietii nou, ' c' reia s 'a 'pus ' temeiu prin 'nvj ~- ~:< t ~;- i~' , \~ '. '~, .,~ _ ~ "ea ' lui Hri stos. Dumineca, fiind zi de bucurie, nu se ' postea (66 ap.);:;). ~: /
. ,' ' ," .. ' , .. " , ' '" '' ' '" ' ' _ o' , ': - , " " , ' : .. ; . -" , : "

nu se plecau g enun~hiilarugdune(20~in.l ec.):'iar y~silef . cel Mare in can onul saua! 91l ea 'zice c'; noi .... ta'cem " aceaSl'I, ,, ' 'iiindc am nv iat mpreun cu Hristos. i ,porunca' vech'~ n 'prV )/ ;,' <linta Smbetei, potrivit creia in aceast zi nu se' lua ta' tre- "" " ' .. c ut chiar la inc eputul Bisericii asupra D u ~inedi;' :a~ifel ' c Tei " . t ullan li imput drep t pcat tut urora, celorce lucrau n . " de . '. D u m i nec t), Da r unele dintre Biserici. cari se alctuiau din' cre 1ini conve r titi d ela I u d aism ra a da r " din a a - z i ii Iudeo- cretlnt . . a i acelui timp, pe In g a ceast serbare 'a Dumlnecii 'drep t come mo ra re a invier ii lui Hri stos, voiau s s r b t o re asc" ntru c tva i Smb ta i s v r eauIiturq hle de srbtoare i se cumine -> 'cau n aceast zi. Obiceiul acesta a rmas n Iiln i in"secolul a l IVlea, i d eoa rece el nsemna urmarea 'pe a a obiceiurilor iudaice (l aua"lt;.,., j uctaizareJ i ' prile juia s lltinteala mult 6ra ; ~a .) r i nii dela Laodi ceia s 'a u slmit ndemn ali . s,emit ' ac'est 'e<lUon t (29) al lor. Ei interzic repaosul ("l.0l at;.,y; 'o liari) ' in ziya'. :a~ S mb t, i demand ca cretinii n a ceast<\ zislucreze ' (lipi-a'- . ( w 8 w , operari), intocmai ca i in celelalte : zile .de rnd, ;sub deapsa anatemalizrii, dac ar proceda .ialtlel, iar Dumi neca treb ue s o serbeze cu deosebire i ca cretini 's <:. petrea c odihnind i s nu lucreze. La cele din urm P<lrintii'sinodului adilOg ca cr et .inii s procedeze astfel de le-ar fi _cu putin (iir~ a';vmc~ , '. _, ' . ' "c

' i

",

"

,'

", '

':; , ,,' ~ .': .': -

'r.

- v , ' -' . " .

i" ' I, "

- , ' -

..

-'; ) :> '.-:::' "

"

pe:

- - -2)

I l Barna bae ep. cath ol , ca p.


.3)

" ~ ,._ T ertull . , de ora t c. 2 3: ..S olo "di e Do min ico re s surecti o nls n on , F a b islo t an tum ( n genuncherea) , sed amni anxietatis habit u el o fffclc ca ve rc ,,,:. de bemue, d rfferen tes el iam negatia; ne quem dlabolo la cum demus" . o f-' d ine le mp r at ul u i C onstan tin -d es pre ci netir ea D uminecii ve zi n E useb . de vita Co nstan tini, IV, 18. 19, 20

15 (ed . He fele, P. 40 ), ' Ign at e p: ad Megnestos, cap. 9 (ed , cit. p;' 1 80). ~:

, . ~'; ':

105 '

.'0

., .

, ' e-

t ;',' ,C110~~lj30.,/ ;. :;,-

-eelii, 's se 'scalde in .ba ie cu 'femei, i .nici totcretinul, .e a u laicul..ic cl 'aceasta este cezndinti osndire din par'l ea p q nilor.r' , ",- "
~~ -.

, NU l se'c'uvinel ca

~ei ier<).licetC , sau clericii, sa u as~

" . ' . ' 0 _ ,'.' ~.Canonul prezent.s'a repefit J a "s inodul trulan (can. 77)" 'c 'i s 'a hot rt 'rpedepslreattuturora, cari calc ' dispozitia' canonului, o n ara. v6rbipd nvcomentarul dela. canonul '77trulan 2 ) despre ? f.iinomilla \in terz is prin i acest canon, menioneaz cuvintele Ap.lui ' ; >'P~v el , potrivit .CrOra' cretin ii nu se pot ' face sminteal nici iu- " ; deilor, nici p qnilor, ' nici Bisericilor lui Dumnezeu (1 Cor; 10,) ' 'i ' s se ' ngrijeasc de cele bune nu numai , naintea Domnului, ci ' i naintea oame nilor (Il Cor. 8;21), i chiar .prin aceasta el 1:'. arat ' ct de" ,necuviincios es te dac un cretin, dar mai 'ales daca , -o persoan preoeasc , ar face despre ceeace vorbe t e canonul ;prezent,' o.' ' -, ' ''-'i;' ~~'~'' 1 " f> . " " , " Canonul 31. ,::':" '~';;' _' ,r~:~< :," ~ :,,;:,. ~:-,: , < :'. _'ri :: r., / " ':': ~- -;: : ,- ~ '
'\M '"

"

, '> (77 trul,). .

), ;:'.:,:<Cu mcl, un ereticnu se CUVIne a ncheia cstorie, s ~u a da, fii sau fiicele (dup eretici], ci mai ales ,a' la-il lua.Idac ar fgdui . c se ' Iaccretini .. . . .

,:

se

" .,- ' p'rin acest canon se , intre gete canonul 10 al sinodului "prezeni referitor la cstoriile mixte . In acel canon se inter zic 'C n' genere c s torlilemixte, anumecstoriil~ persoan elor ortodoxe cu asH~I ' de persoane, .cari nu ' m r t u r isesc credinta orto'''[1

.' (2 6,45, 65 ap .; 14 sin . IV ec.: 6, 72 C ar t.). . " ' -

trul.; 1 0 Laod.: 21

':\, 1) Sint. At ' m,l ~ 7 . 2) Sint. o ,At. 'U, 48 4 , dar compar i comen tarul l aodiceian. m ; ,'1 9 7 .

dela acest cano n

... ~ .:t'

106
dox . In .ca nonu t prezent (31) se spune c 'o asllel 'de se .poale admite ' numai in cazul, cnd persoana ' de , alt , cre- "' din ar promile (i 1re . i1rarriJ. o iToj c . va-prlmk-credlna -eorfo dox .') Detalii ' de spre aceasta se gse sc in comentarul canon ului " 72 trulan . '

Canonul 32 . .

(10 , II, 45, 46, '64 "a p.; 19 s in; ' l ec.; .7 sln ," II' ec.: 2; 4s111., III ec .: ti, 95 tru!.; 6, 7; 8, 9, 10, 14. 31, 33. 34, 37 i L 10d.; I 47 Vasile c, M.; 9 Timot . Alex.). ,', .~ - Desp re mp rejurarea c tntre : or to doci i eretici nu poa te fiinta nici o ' comuniune de c re d i n , vorbesc , n c multecanoane .de ale sinodului prezent (vezi .canoanele paralele) . Prin canonul pr ezent se ' interzice de .a primi dela erei ici "',e/').or(agi a dic pinea blnecuvntat sau pr li din ', proslore, Precum fiinta intre ortodoci obiceiul ca la . praznicul .Invierii lul.Hristos s trl-" mit un ii altora p ine blne cuvntat .n :s e mn de comuniune ' Ir ea sc (14 Laod.), tot a stfel fiint a .. i 1<1 eretlcl . aces t obieeiu; ; 'i . d ac sino dul dela Laodicela a : int erzis ob iceiul. acesta in,trerirto"' . ' do c l (14.. Laod.), . apoi-cu . att mai vrfos o. trebuia s ':inlerz/c: ".ortodocil or primirea . ace stui Iel de ' p ine ' binecuvrit"t 'delaere'O . tiei, Pinea aceasta se binecuvnta printr'o " rugciune, " care' se / citea asu pra ei, dar laeretici nu p Ulea : existarugciun~ adev ..... rat, deoarece ei nu .aveau . nici preoie adev rat ; ci preotiefals ' (47 ap .), i astfel canonuL prezent ,' num e'le ' (Uorlat, ' absiJrd ii~ l i: , (nonsensuri, su pe rs t i li) acele i rugc iun i , pri n' c ~ri 'e reiicii eredeau.' ,:'.
c blnecuv nt i sfinesc "p ine a .': "

. Nu se cuvine a primi binecuvntrileereticiIor; ;carii mai .mult sunt absurditi, dect binecuvntrL .' . . '

' ,

'
,-

Canonul . ,,33. "I '

.Irnpreun " , ,: .. : . ,"'" ' ,:. ::. . "'.."4 .' J',_ .. ' . .... . ... . .,(10,'; 11, 45. 46, 64. ap.; 19 sin. I ec.; 7 sin. lls ec.; 2. 4s in . ;] .: ," ' .. o." " .,", .... , ", . ' ,." " J III ec . ; 'U'~95 Irul; 6, 7 , 8, '10,14,31 ,32; 34:, 37 . Laod.; ' 1, 47' Vasile ,c . M. 9 Tirri; Alex ).

Nu

se cuvlne..a se ruga
, ' ) ~
~

cu schi:malicii. .
.. ~,_." , _

"

, ,o ', ', - _

O, ,

"' ._ ,'

"

1) Vi zrco me~t~rjjJe

lui Zo nara i

.. ,.;-~-

107

Prin .canonul pr eze nt se repet canonul 45 a p. dar se' nu pot avea comunita te de cred in . cuschizmaticii (" x'''parxoioX
a d ao q i c o rtodo cii
." .
',. "

-.

<

.;

Canonul 34
, Nlcl 'UI1Ur.- ' cre ti n nu se cuvi ne .s par a sea sc pe: m a rtirii. lui ' Hristos, i s s e . d uc la pseudoma rtiri, ad ic la al- eretldlor, s a u - Ia cei ce mai inainte au fo st er eti ci; . '; ,~i c ci, aC(li a ,>u ijl ',strin ide ' Dumnezeu. De ci ceice s e vor . ' duce'Ta: d riii "s' fie anatema : '. - , . _;i . " ", _ . _ . , _. (10, -I I, 45, 46, 64, ,70 ap .: 2, 4 sin. III e c.: 6, 9, 32. 33,_ ' 3'{ La od. : 83 Cart.; -9 .Tlmo tv-Al.). .. -e - . Canonul prezent st 11 conexiun e cu ' canonul 9 ai a ,;_ ces iui si~od i}n . general trat eaz despre aceeai chestiune, a dic , <despre pseudoinartirj C </,. u8opap rupeoJ " pe cari i cinsteau i unii , dintre brtodoci, Deosebirea este c in acel can on P rln il dela Laodiceia au avut n ved er e pe or todo c il , car i f cea u ace st lucru din . ig norant , .sau ' fihidc au tos t sedu i fiind de bun credin .. , , i , iri, privin(a , acestora acel canon , dispune s se n l tu re d'el", ',f sf. m p t t ani e:'p eri iru unflmp anumit (id xp' rtVuo ) ; iar tn ca" .. nenul prezent (34) vorbesc despre ceice fac ac est lucru inten'(ionat: sau , precum-zice Valsamon n corn entaruluela acest ca-non, vl Ol/;uX9' a,afiE" ,' (cu d epli n 'dispozitie su fle teasc), i din cauza' aceastatt i-anaternat izeaz , deoarece s'au nstrinat dela .DumnE2;eU ;lh n . ..i ' . ~ ~.\j;~~:r~!,~o~ .;~J3~.': j'. : ;. -6r~ '
,~,

;.

-' " ''

";','1 .

1 '.

. : ... ..

"

J-k"

'cs , ,.

'

Canonul 35. .

'~

:'. ' Nu s e cuvine cre tinilor s . p r s easc b iserica lui i ~ s se' ndeprteze, i ' s "in vo ce p e ng er i, ... F,s fac ,adunri,' c cicacestea sunt ' oprite. Deci de s e .",va ' a fla cineva c st ruete-In idolatria aceasta ' a s cuns , . , s - fie :anatema, ' c ci a ' pr sit pe Do mn ul nos tr u Iis us Hristos, Fiul " ,lu Dumnezeu, i a ve nit la ido latrie, . , " " . - . , . . " ,. 1 . --'-"Pe vremea veche, zice Zonara in comentarul dela acest parecari ereticii carI ~iceau c nu trebue .a se implora aliitcrul-lu! Iisus Hr isto s pentruca ' omul s se apropie de,

. Dumnezeu,

-' "

' ,

c an'm ;;erau
- " ' - _ - - - - ' ''' -_

,~.

,1 -r-,

,. ' .

-' ) Siol . Al III, 201.

108 :Dum nezeu, ci al nge rilor, deoarece tn . as ttel de cazuri nu am li 'Vrednici s cer em ajutorul lui Iisus Hrlsto s.u .dar ere tlcii .vorbiau as tfel probabil din smerenie p ctoas , alimental~ , \1' ei : de: n e~(" ,' .curatul; Despre acest eres facepomenlre i ;Ap.' Pavel n"epis: . " tola sa a dresat Colosenilor, c nd-zlce: nimeni pe voi s nu v . ' nel e voind, prin smerenie ;'~~r!!), , slujirea , ngerilor '. ( {)P'1" U {<L TWV arri AC"v, II. 18). ,Cuvintele ' acestea apostoleti al! ' l1teleul c .; . ' . ," . . ,.... . . . :.e . . ', " 1... ' ! _;I" .:." " .I . nim eni nu are vore s ne -Ilpseasc de ' rspl a ta cuvenit ; pentru :, . -.. , " . . . , .' """f . , . . , -."',' ,. " . " .' ,., ,',1-. c re d l n a i viata n o as tr dreapt " ndep rt ndu-ne . dela dreap ta ;" cred i n , i s cinstim pe in geri . adic sI i ' slujim sub pretext ui ,; , 0ar e c re i smerenl i, ca i cnd noi . nu am .fi vrednici a ruga p' e, F iul lui Dumnez eu s ne fie indrepttor : spre ' ;TaI) cel' ,ceresr; < A ceti eretici invo cau .(,;'vop.a("v) ingeri .' adic ' se "ru'gau '. ,f brExa,i,ouvro} lor i tin eau a dun ri I; cinstea ' lor: Can onul, con: .", damnnd 'acest ere s, zice c celce se ded ace stui lei de ' idola" trie ascuns v s fie anatema. Canonul num ete 'idolalri e "'(013"':" ': '. . .. " ',,'o ', ' .. ,'" i,oAarpdav), ceeace Ap. Pav el a numit slujirea ' ingerilor. ' dar 'nu i -rli nca uz c cinstirea . ingerilor ar fi idolatrie', ci ' lii nd c " pr in ' aceasta necura tul nd eprtea z pe om dela . rug ciunea c tr e 'Iisus Hristos, ca apoi pe inceiul i . pe nesimite s - l - im ping' ,,, " .' , , . ,,'..i,'-'.". .'. "
' _.-~ ",' " ,",~ I ':'o-' :,~ "~:< ',:

pe:

" '~ '

?' -'.

',

- , ', '

.... p ..

'

-ido la trie.l)

.. .. "> ". " ':;" ."


- '~ \

.~ , ::::

~l.

- '.

~d{.: '.'

Canonul 36. -

1
I i

Nu se cuvine ca cei ieratice ti , .s au c1 ericii. ,'s .ii e , ori de s rnt tori , ori , matimatici. Lori.' astrologi ,-; ( sa u 's iac celece s e zic filaclerii; ,cari ' sunt legturi ale ' .suiletelor lor. Iar ce ice le . p o a rt , am poruncit s se , .a r unce din b is e ric . 'v r jitori ,
;: , ". -: , : '!;,. "

I
i

(61 tr ul.; 21l Ancira ; 7, 65 . 72. 8 1. 83 Vasile c, M.;

" ,g orie Nis.). - Am vzut hotrrea canonului 6 1 trulan re feritoare l a laicii , cari se indelet nicesc cu vr jttorii. . .Can o~ulla ()diceian ' pre 1 . , r, . . ',' " ~ ""~' S int. At III, 2 0 1-20 2 . - ' Pornind' del a n , c o .<~, \' J -mentariile lui se menioneaz i altere s: 'ri,d. ( x~ ! " (ZOna'a , "Val sa rricn, Aristen, Cormcis.ia sl a v . Beveregj u i a lii) . Walch . n _a ' 8 3. -Historie de r "K etzer eien (II, 177 - 179 ) zice c des pre ang elici putine - lucruri precis e se pot s pune, ! din cauza aceasta nu ne c o n s i d e r m obliga i a vorbi

1)

;cest"c 'anon

Tfllai pe la rg despre ei

A.1 .

109 ,

" "c~ ri'"f ac parte ' din cler i cred' in vrjitorii sa u s e indeletnicesc >t" cu., vr!ljitorii;i pede psesc ,acest lucru foarte ' aspru cii ' pedeapsa " 'excluderii din Bi seric. ',Nichita ,'li'il 'canonist dela - inceputul secc-' ') ului i<\I/?<I1-Iea, la fl1rebarea,,desp re "a ce a s t chestiune. ' ~e refer Ia rca ncnul 24 dela Aricira i la canonul prez ent (36) Iaodlcetan .." ' i , numetecblcetu pgn esc (6j, i!'!.';j; "u'v " O . ia~) ndeletnicir ea cti' v riit orie; ' neV'rednic de lumea c ret i n i ' cu att mai puin .' <l e Biserica ortodox ( our< I'i;V 61< op {JOOO!;OU .x>), ~qlao) '). Canof' riul' pre'zent os ride r e separat i pe cei ce con eclonea z Hlacterii: ,e i:' num ~ te acesteJilacterf legturi ale sufletelor lor (iJEUI'WniPU;L '," .~v " r uxwv; .f ariimarum ' vincula),,' i dispune ' s se . e xclud din :: Biseric toi ceice poart astfel de , Iilact eril . t; In ' SI. Scriptur se '\. m e n. t io n eaz', filacteriile , folosite de iude i:. (Mat. ' 23 ). ,Anu me : . " 'i udeii, c n:l, , voia u s se roage, a veau do u l egturi, i in fi ecare '; ' e rau ~crise patru verseturi din 51. Scriptur, cujnscripia numelui. ',,' ,lui Dumnezeu, i .cu o legtur ] legau ' capul, iar cu c ealalt , : " ' m n i(' S l n g ;' i credeau , ca celce ar e astfel de le gturi va ndeprta dela sine toate rel ele i va dob ndi tot binele. Se vede ' "' & ia' shi e c " ae eas la " este o evident : credln deart, cu totul potrivnic doctrinei, potrivit creia ' omul tr ebue s se incred ine a e iiti viata 's a ' cu ' totul provedlnei - divine i ,',facnd fapte "bune, s, : atePt ~ bine le dela provedi nj ; astfel , acel ob icelu cu filacteriil e" .;.'a re' se nsul i de ' v r j itorh:i:'i cu drept cuvnt a ' fost pus in acela ~ rnd 'cu farmecele ' din numeri, din stele i altele ' ,similare. Obi-~e iul " lilac teriilo r a trecut dela iudei i , la unii dintre cretini, i, "unii pur tau . permanent la grumaz acest fel ,de .'lilacte rii, sa u daca jmboil ~ ea cineva, se lega partea bolnav din corp cu filaeterii.. ' J innd seama ' de -acest rol, pe care il aveau ' filacteriile pe acel , timp (secolul. allVlea). este perfect de neleas vigoarea pe, depse i" care "se . prescrle. de ctre acest ca non"pentru ceice con- : , lecjioneaz sau poart ' filacterU ). ' ' , ' "

:'u;';'~~t,j vorbete ctespre aceiai '> Zh~stiune ': i~~ privinta persoan elorr

S e

"
c"

" "

CB~o~ul 37.
nici ~ serba mpreun cu .ei.

trimi~edesrbtork
" , ' ) Sint. At. V, 384,

:',':JN u se cuvine a . primi dela ' iude i-sau eretici 'darurile.i Kraus ,

'::: .~, ':;:" :~~ 2J,' Vt zi Suj c er;'; Th eaaur , II, 1<465 FDu Cange, Glossar. Il, 1709. ,..

pre cu m

Real Ency kl, (1, 4 9 - 51 ) -Ja cu v nhd Amulete .

11 0

, (64, 70 , 71 ap. : 11 Irul.; 9 , Ancira ; ,6, lLaod.); .


..
"

:,

..

"'~

. >

Nu se cuvine a primi azim~ ' dela iudei,' sau ' a ' se . inip rti C u p q n t ile lor. . . ' . ' , ">' , ',f. " " (7 , 6 4, 70 , 7 1 ap.: II b UI.; 9 'Ancira ,; 6 ,~ t 29; 33; :)4,,37/ ':
." .j

.'39 La0 9')'

, "

'"

[,oI';j; '.".' / ;(

>'" .
' fa ce- p r t a i
o "

Canonul 39. "

., Nu se cuvine ' a , tine s r bto ril e cu de nelegiuirea . Ior.:


"" (71 ap.; '7 1,- 94 '.l rul.). ,

" ":c" " ., . . 0 : .. " . ; / . - Pentru toale aceste Irei canoane vezi.. .comentarnle-dela .canoanele 70 i 71 "ap, i del a c anoane le 'para lele, . ": . . Canonul ' 40. '"
, :- -. ' , " ., :; _ : f " ' , ':'-.

:pentru ,ndreptarea ' bisericl ij i-a.celorlalti. .lar.de ' ar ,brii;<: unul-ca acesta pe sln e . t n s u t -s e . acu z , fr numai , dac . . .ar ; lipsi din cauza [vreunei; :. : e ve n t u alil ! i] tOl(traordinare,: ,' - ;,. (37 a p.; 5 si n ~ l 'ec.;' 19 sin. IV ee.; 8 trul. t- 6 Sin; VII ec:;;'
.2 ,~ 'AilHOh", 18 '7 6 . ' :9.5: ,G ~rtg )~~,, ; , r~:; ~ .h , ," 'i_':: ' }' ," ; :'.F;:i-,r-:, 7! -t:~:H1, ,>1 r l, t, ::i:,..
'. ' o " ..:..
. ' . . .. " " , " " " ., '. -' " " .. ' 1 ' ;' ( ".';> , ',t' ~." .. <; ,",', ". ',.", ,c . ''''' '' ',', :,' , . ', '. , ',." ' ~,', : ", , , ;':, } :), ,",i . .... ~ ; , . '

: - ._ .. "",.-..<; ~ r'.:~ij: 1 ~ chernaicllnd la .vsinod; . s . b rfeasc , . ciis meprg ,:is nve e , sau :s )seiiilVele . ,

, Nu se .cuvinexaeplscoptl;

.canoane paralele. ' ;-," '" '.... \ , .q'

V~zi iom~~ iarlH' dl'la ;;ea h'o'tiul'~ 3ij~~t: (' W~ea',,: c"eielalt~:{!
<}. :;"' ;" :~\ h! . ,~ ~ ~.! f,

,"",'i ' 1. -' tJ"

_.~: ..:;;". ~" .~ ' : t " r_ " ,

" ;',

' " 1,

"

:,' "

",:i" ~ ..: :,'~" :.::::~~.<~?~'~;~;'~:~4 ~;, '}~,~;,;: : < ::~i~::" :':; ~,;;~~~
. " Nit' se ' culiine ' ca
" '; ' :

t ore a s c f r

porunca , episcopului . ,,'


"/ ~")-~:' .' ~' "" ~' i " ,~ " t :, : . ,l'\' .

cef'reratf~esc :sa'u, !-.c1ei)cu l : ~}:ciiiif;'; . '"


. , , }

(1 2, 13, 32, ,33.'ap;; 'l h 18 ,sin: I V ec.; 17,)ruJ.; , 6 ,' 7, .8 , 111 ~.~Hoh:; , ,~2 L;:,?,:~~~il:::;8.,~~.;a ':~ ;,h 23" )9 C~r,ta Q:!. ; ,)~. n~'I . :: .

<' -1

r -,

i(;';

.:n":'''' 'c,: ' :uh~T1''~;ui' 4~: ' , , :,.; ,~ !..;." '; ~) ..,L, .i

.....; ' .

oIoreas c, ifrt, de " .h: ri ,,:oanonke ;'t. ' ,, : ~; ,cJ : ~ , ;] ""' 0';"; 'i. 'i " i.:i,:(j.,:
, ' ,o ' , ', ' ,. ' , ' " " , , ' , " .'

\1 i, ;

Nt;El" ,G\lv\ne;;J;a ;;~~ ieratigesc, s~~: cfei.2ti([t;:'C l~ <

,.

. _-.1 "
':

1 II
"" ' \).'!c' :(l 2; 13, '32,, 3 3 a p.: li , 13 sin. IV ec.: 17 tru l. : 6, 7, 8 , II ' Antion.; ,4'1 Laod .: 7 , 8, ,9 Sard.; 23 , 106 Cartag.). ' ;, ' , ' .- < Pentru .aceste d ou canaane , (4 1 i 42) vezi. comenta" :riile , dala cancnul.i i a . ap. i dela celelalte canaane paralele.

>_fL" ;'~:' , ~-

.f-:>. :~';

" , Ca~onu143.
zboveas c

chiar pentru n
ale stnodulul

' ~'

"

> r'

," !<, (69 , trul .;.' 19 Laod.),:


'k l -

Canonul 44. '~1,;f' :' Nu ~~ iuvi~e t ca femeile s intre in altar.


' - -" . ,,' :_ ,o .; ' " .

Z onara spun nd iri com enlaru\ canonului prezent

,' Laa d.), . <i d,a ag i c ' acest . lucru cu att mai mult trebue s fie interzis i:meilor , deoarece .acestea, independent de voina Ia r, au s~urge~~a ;.sng~l'ui (? ~ nijy ' 4 J.fi Yj ' l llJ lJ :.a7 p. an oJ) '.p uu u;) . l ) . . .... . ' ,

't uror taicilor le ceste , i n t erz i s .intra r ea in st, altar ,(69 truL; 19

tu-

lu nar

' :jC": ,

_ '''; ic '' :, C;:;~(mUr 45.

:~.; n'!l se , CtIvine' : a ; s e primi ' [catehilmenii] spre lumi.nare i dup ,, 'll o tl ";s pt mni al e ' Patruzecimii;,
rn special despre ceice :" SUnt' ,sullelent" instrui ]! m 'cre dmj acre ~ ' i ~ ;": tinl ~rlpri Vil]ta 'Cr()ra " s'a' ho t rit t a ei s ~e ' p r eg t ea sc de' fi iiHv ; ~r l ti" elieteitii 1$)iirititalEi jj~rttru ' tei rrleilul ' hotftrspre a i , b'Ofezali ;::adie1 siJret"cF-'ii !'s ei; cta t difia 'lum in rli (u '.JU.~P !O lI (p wr!(J'';' '. , ,p 1;'oo.' " s~ ctan e t\i;irrrI iflumirialiohis).3j A ce tia : isunl ' cat ehuinenii, . ' \"' dtis'pre cari 1se1'ice pomenire ' iit:Jilurghia dhiI-itor iliai nle' sliit-" , ~ lite i pentr u cat Pbiserica . SEl etbag lnacea st 'Jlturghievlncep n d..
. _'-" ,' " ' - .. :, ,. .. ,. . , .--', . ' '- ' "
' J . "" , :, '. " . , . .

",_

'q" " "" 'F ,r ' t';"-; , _ - _ ~ . -,-. ~:_ , . .. ". ,'-- ~ (14 sin. ,1' ee:; ' 7 S ' triil .; '4 6 Laod.). :~.' , ':"': 'in';b rriei'riu1' prezent "se vorb e t e .'despre i ' catehum en i,
: .....- .
~,. ~. ! ' 1 r .fl: r ~' . ~

- -. ' . ,

'

.. f.-

, ,' .

;,

.'.

"

er

i;:

Sint.' At. jU, : 'o;&fii ;;,>;,:: ;':' :.v r :. t r:,<~ p-"3'; : iJl iH;<N { , ~ ,~; <,! ~;:': '; ~ . ~' 2) Dlonys -Areop d e e ccl es. hi erarch,:.:U7:.2 .~ fu eg6r.. Naz:an0;~J ' ar. 40 ~
1)

",.. . " '

- "- .,~._--" ...

.
1 12 )
~

,' ;'

.....
-. '

cu Miercurea din mijlocul postulu i : Pentru Ir~lii. carl ctre sl~tili ,': ~}j l7:"~ luminare se gtesc .... Domnului s ne rugm' , La comentarure "',,';' : ' ,' canonului 14 al s inodului I ecurn enlc: am ar ta t. ca re ;era 'inter~ ' ''' ' f: " , ' .; valul de timp al catehumenatutuipentru a'd'uljii"cari voiau s ie' , > ~i< ' ' : Iac cretini precum' i cte , cate gorii avea"'catehumenatul" d nd ;" ; ca tehumena tul se term ina 'i 'c a t i hei i 'respectivi ' in rt u riseau "'des '; j." . ' ." pre catehurnenil lor c cunosc d ~aiuns . n.V~I1u~a ~.~eti.llt ~ tun~i<~ ' 'l) cat ehumenii erau obligali s Se prez inte ',la . episcopul competil1te'{ " i s, i exprime dorinta c doresc s ' se 'jfiirednic'eaSc~ td7; ~r;,;> tez, Timpul ordinar anual .rin ' care se .boteza B catehumel)ii, ' .~r",'.; " Smbta cea mare sp;:eamintirea. ziI~(n,~,,!~;~ ~~i~t6s;.:XZ~ljt";! n mormnt i adi c spre a.s tmbol zac tot . atunci iomiHce k ~ vechiu s'a nmormntat prin moartea ,' lui Hristos ';' i priri'"n'vie'.;:<:, rea lui Hristos nvie el -Ia via nou (Rom. 6, 'Il. Pentr ilca ' " respectivii catehumeni S 's e,', poa t lnvtednici de 'botez n acea zi (S mb ta cea mare), tr ebuiau ' s se anunte' episcopului nc n ultimele zile ale c leqi l or. Episcop ul "apo i i ' chenia 'la J sin e pentru ziua dinti a postului mare (r~g reaaapa <oi1rig) " i -el .n. ,' su l ii su punea un ei exami n ri. i d ac , gsea ' c sunt. vredn ici .: spre a deveni c reti n i , i binecuvn ta. le d d e a ' nume ' cfl!tin : i" disp unea s tie t r e cui ntre d"wu(ol'ivou' ;"I ntre ; ceice .s e preg'- ~ tese pentru luminare, ca ' s se poat" boteza n . S llj bt a.' cea " " mare. ') Incepnd cu ziua, n t care , '_catehumenii primeau :;'nume o ,, ' . ' ,_ .. ". _ ._ , cretin, deci din prima zi a postului celui - mare" i apoi .tn toL ,.," , timpul p resimilor, erau obligali s posteasc , Ioartesever.. ~il;),j< se roage nentrerupt i- n., fiecare zi '.' . s . .r,. . mearg da bl serlc , Dac" ,::}:', ; . '. ,, ' _ ,' , " "'" "-, ' :_ " ' , ' ',q;>, i::'"\ ' :" :'_ , " " ',:.k, ' ,,<,:.,l vreun catehumen nu se anuna pent ru botez ndat 1<1 ,ncepuiuP ".: postului mare , ci mai trziu ; i in special. ,cum ' zice ca'n'ortUI pre-" " zent, dupce au .t recut dou sptmni de post, atunci acel catc- ;.. . - ,. ' - .. .-.1',' .>-i '. humen nu se mai putea boteza , n Smbta cea mare, deoarece.i. ." nu a inut ntreg postul prescris n' cursul nlreg~i "presimi"D~" altlel, zice Zonara in comentarul caminului prezent, acela , se ' putea boteza i mai trziu, deoarece cuvintel"e din cano~~ ~'( i~<' (JiXoi1{} a< (nu se cu vine a se ' primi) trebuesc interpreta te,' COlldi:' , [ionat i adic numai pentru Smbta cea mare,') , " " ' j;; ; "
"~.

~ -_

" "!'.'

.'

"

"

' .' , _

," _ '.

'i' "

1) Compar : Augustini sermo 13 ad Neop h itos : " 2) Si nt. A l, III, 2 12- 2 13.

"),,.,;"7' .In teKl,:,' ~a ii(Jnului ' pre zent se zice !lUmai: Tii ",';ip " '!1 '~', ' J 1, ;;880p0.800 (quinta" hebdomadis Ier ia );' noi ns cu roa te acestea , ~/ ~ llI': t~adits ~ n a cincea [zildi n fjecare s pt mn > i am pro- ' :i:~; ;~~,dat ,: as}lel; ,d eo'!.r~c:}: ~ni 'y,?i t,'sur mm ,~ o ~ ~r1latorilor gre ci .i, ';)?a!~"m~)fi;',~i.~? l1i'r.!' i cari i,n.tr~b,:,inte Cl ~, ~ " comentariile lor Cll~ ,vinteIe iw <1c1<' , M8ol' qQ <,') ..'ceeace credemv.c 'este ' absolut (o. ,.. ,.., -,,, ",.. .". .":'..' , "' , ',',:' .,.".' ,,' -... ',-' '" .' ,." r ecj ; , prin urmare I111se 'poa te accepta.: ceeace spune Arlsten; c l'adlc ' cuv i n tele cii' 11'~"n+& r fj< ' ,88opi80" ;ar a vea numai sen"." surJtie : Joia cea - mare:~ !'" ?7 1refJ.1r rr; 'll....;, 'i fJoopafJos "a n' ~v "p D.J.!;! ,!,i"~'<1{} ij;'a ,. 2) Con s ide rm ' corect> inte rpreta rea . comenta torilor ' m enion al , deoareceJse: ti e c inst ruc tia catehumenilor ';s e t c e a " sistematic; i res pectivii erau obligati ca la ' r s t lmpu rl anumi te s - i dea , seama n fa ja episcopului sau pres viterilor despre c u n o ti n el ed or releritoare la c r edin : alar de aceasta , " B iser 'i cat tre bua v s c t iq e siguranta des pre , sta torn icia lor c din':'con" inger e "Ie rrn vrea u s p r i measc , credinta '..cre ti n , ia r a ce ast . siguranl .se putea dobndi,' precum zice Zonar a la comentarulacelul canon ,"pr in impre jurarea c respectivii n Joia ' : , fiecrei sp tmni din -timpul. catehumenatului referau i - i d :n';,;;, de'lu .?eama n laja'episcopuli,i sau presviterilor despre ceeace . " ;' a u I1y~ t a L ri ~urs~ Lsptmnii din n v t ura cr estln , ca nu . ,'~' ~:;m~a's iie b6ieza li .i slinjilf 't ti' s lnta ' ,no astr tain ( xater ,?,;mS'I'P"' W"Q u) I r s fi Iost dep lin .ortilicati n c re din.
..
"

4 6. : , m ' ~., S e cuvine Ca ceice vor 1 sa .se .J umineze s nvee cre dina i .in . a'., ci J1 cea~ [zi] din !i e care~ s pt am n .sde a . ..s'e~ma ep isco pu Iur, sau"p res vi teril or . ' ::':"'" . " , ' :, <fi: ~ .." .::?~(21"'~ 14t s ln...'.i-ee': ;. 78,"96 .tr~l.; ~ 19,"" 45:~Laod .). ' " ,'

~. .;.,:;:~'

_.

":: '.3' Can~~,ul.

'.

, ,;

..

..

..

,"

. ,' . " , '

,' ,

, '

Canonul ' 47: " ,

\ Se 'cuvlne ca-ceice n boal au primii luminarea, i " apoi s'au sculat, s 'tnve e cr edin a , i s c u n oa s c, c s'au ';nvrednicit ,de' da r, dumnezeesc.: J
sin. l .ec:; ' 78. 96 ' trul,; 12 Neoces .: 19, 45, 46 Laod.] 4S' C;artag.). " "" , ' ' .. ., , ' .
~,/ r Comenl. canonul ui '78 Irul., III 4 8 6 '. . ",:~~ 2) Sint. :At. lft 4 86. _~o l1pat'. i observa ia lui Beveregiu (e n not. p, 19 7).

" ~ ' ,- (2. : 1 4

c.

~ .

..' L ~_.

"

- Dac un catehumenls'a mbolnvit ! nainte. ' ele a se Ji mplinit' ntreg timpul pr es cris 'pe ntru catehumeni (14 sin.,I. ec.: 46 Laod.), atunci .ca nonul prezent permite ca respectivul s ie botezat. dar pretinde ca la caz de se va ns ntoij d u p botez s urmeze mai de parte n varea doctrine! cretlne]'! pentrucaf .,~ ntre ' altele s cunoasc mrimea ' darului durnne zeesc ( {) t l"" " ewpe<J, de care s'a Invrednicit, " . "

Canonul 48.

'Se cuvine ca ceice uthineaz ung cuhrism -. cereasc, '.' i s fie lui Hristos. . '.

stI

"

'.

(7 sin. III ec.; 95 trul.). '< - . Dogmatica ortodox arat c ungerea , cu. si. mir este o <: . ta i n a Tes tamentului Nou i tot astfel 'ne mai spune c taina ung erii cu sI. mir se poate administra at t ' de . c tre episcop, ct i de ctre presvlter, precum i c , se 'poate admini stra ndat ' dup botez'). ' Din canonul prezent se vede c unii nu se ungeau cu si. mir nda t dup botez . i .dln cauza aceasta ' ,canonul pre- . " , zent repe t dispoziiile din fiin . chiar ' pe acea vreme i dispune ca , dup ' botez toti , trebue ' s .ie uni cu st .. mir. sau' precum zice ' . ca nonul,' cu hrism cereasc(xp lajwrc hroupa y('!-'} , cas lie p rtai mpriei lui Dumn ezeu i , membrii cu adev rat activi ai Biserici i. :

>: '

Canonul. '49. 5:;,',"" ' :.:>;(., , " :~' 'i. ':;,:O!. ,: ii ',', ",',; ';,>,'.""',::-;" , "i ,~ '., ' '.':':"1 ;,:: ': ~! 'i: ~ " : '; '.',\;;';,?{};'/ ::,/L? \:, : , , ~;i~: : ,f;:; : ~':~ '~7:' ~ . (~ u A se cuvlne. a ' .s~ j~rtfipi~e )n pajruZecime, }lec~t. f " numaiS mb ta , I .Dummeca.,;; . '"
(66, 69 a p.; 52 trul.: 50, : 51 , 52 Laod.). '

~.':' ~

:.:}<~~, . ./ .: .~. i~:

"~''!';}~',;'~.,,;, <>:':;'"~

"','\ '\l:Y,'~:;'.

, " ; r ' """,.

Vezi comentarul canonului 52 lrulan. ; "

Canonul 50. ,. -' . ; . . .~2";' <'1, Nu se cuvine s se deslege Joia din sptmna cea <le pe urm , din Patruzecime ,i [astfel) a necinsti Patru zecimea Intreag ; ci se cuvine a ajuna- ' toa tP a t r u z eci mea cu m nc ri uscate: " ,.. - ,
.'

.
,

1) Dogmatica

o r t o d ox

a lui Macarie, ' 20 8, 211 ,

115

,,~_,

(66, 69 'ap. : 29, 89 trul .; 1 Dionisie Al.; 8, la Timot. Alex,). - Vezi com entariile canoanelor 66 i 69 ap, i ale celor. ' ~ a lte' canoane paralele. '., , 'o

Canonul 5i.
naterii se fac

,'Nu se ' cuvine a svri in' Patruzecime praznicile mucenicilor; -ci pomeniriie . sfinilor mucenici s n Smbete i Dumineci.
(66, 69 ap.; 52 trul.; 49,50, 52 Laod.).

Canonul 52.

Nu se cuvine a , line nunti sau zile de


Patruzeclme.

natere

. (66, 69 ap.; 52 trul.: 49, 50, 51 Laod .). .. - P rinii dela Laodice ia, potrivit importan tei Patruzecimii 'n Biseric (52 trul.), interzic serbarea pomenirii sfinjilor mucenici n ,ti~pul .Patruzecirnii (can. 51).aiar de Smbete i Dumineci "( 66 ap.) ;precul!li irierea nuni lor sau zilelor de natere ( can, 52).

'. Canonul 53.


-, -1 " ", '

,- 'Nu.ee cuvine ca cretinii ; mergnd la nuni, s joace sau" s sar ,-: ci s mnnce sau s dejuneze cuviincios, precu'm .se cuvine cretinilor . .
' (2~, i rul, ; 54 . Laod.).:
r ";

, Cimoniil 54.

... , Nil se "cuvine ca cei ieraticeti ori c1ericii s pri. veasc oarecare spectacole .la - n uni, sau la ospe e, ci ..mai 'nainte de a intra leatralitii, s se scoale i s plece.
, ..
F' ~ :

trul :;.53 .Liod.). . . " >:., '. ~.. .:... _" '," ,_. .. ..< ,i' . .. ' :::i:i' L ; Din':ca uza ,sfin leniei cstoriei , aceste ' canaane (53 i sq) " :v~iesc : ca , nunlile 'cretine s se :lin ,cu pietate ' i cu modestie . i.interzic tuturora, att persoanelor preoeti c t i mirenilor, participarea ' la acesie nun li, dac acolo se petrec astfel de lucruri, . . .cari numai de pgni pot li vrednice.

(2~

116

ospee

Nu se cuvine ca din contribuii,

,,' ,.. " , .,. ," .)' '" ' ,, .. " ',i., - Canonul prezent ' dorete: ca 'v i a a c re ti n s fie ,n con', sonan cu nv tura SI . Scripturi, 'deci .ca' ' tolii s'" , t riasc ' cu evlavie ' i cu ' modestie. Canenu l; cere acest lucru' dela fiecare rean cretin, dar mai alesdela i, persoanele, ,, 'cari : f~c >parie i' d{ cler i cari trebue s fie pildei~turora:~ , .,'". " '
(60 Cartag.).

C} >':',';>{::;

m I.

<"1

<: ';, - . ~:,,\:'

~;" ':> ';'i:

::;i'
- '0 . ', .,: ' ;

(2,31, 39,55 ap.: 8, 23Jsin. IV,eC.; .17 .trul.}. ;',:, ,; , ";, ',,-:', "" ;';,'; ,-- La comentariile ctorva canoane ,.(2,"31 ; ap.'i eic,) .-:am" .:' .. vorbit despre supunerea' canonic . a ' presviterului fal,L ,cte episcop. Din canonul Iaodiceian prezent se ' pare . c .unii,d intre, presvit~ri " ,: :: , cel putin din Biserica Frigiei, ' au uitat de' subordona/lunea' IOf- ' Ia de episcop, i erau de credina c nu ar fi obligai s-i dea: , ,e" acestuia n biseric cinstea, 'ce 'i se' cuvine . P rinii ' dela Laodi: -:;'

Canonul" 56 . ; . : ',-}c .:. ,",;J ,',\;"' .i<>}r, :k:':_," ' .: ",';". ,, ' ,:_,': ' <,' Nu se cuvine ca presviterii inainte de intiarea'epis-'copului s , intre i s . a d -n alt\lr,ci dup :episcop,s intre; fr numai de ar fi , neputincios , sau episcopul!.ar, -;:,. fi cltorit . ,' , ." :.,',~,i. :,~ . _, , : ' " ;' ,' : ',:,1;, ' -.,- ;- : : ';" :'Y-:/i:'l'i-,?~,:-,~;_:~;:, '.,tt~4-;: ; ;:-'('/~i'y;;;r~:~{~~-

: ;;r

cei a , spre a , pune ,,,capt'iacestei j Ldisord~_r]j;' :~au ,' ~,I1"li5 ;': cfl'~Hl~I :\pr:~-,: , ;:,- :~ .

zent, a crui dispozitie este clar din: textulicanonulul.. i,,;, ,:;,. ,,'
,; '. '. , , ' < ; '. : ;

:'U;:),~~;~~<

Canonul 57. Nu se cuvine a se aeza episcopi n sate l~ ~r" ': ci periodeuti; iar cei aezai deja mai nainte; s nu fac nimic fr de socotina. episcopului cet li. . dar asemenea .' nici presviterii s mi fiic nimic . fr de ' s oco ti n a . : e pi s : copului. ~. ' . . .;i\, \~. ,
(8 sin . 1 ec.: 13 Ancira'; U ' Neoces .: 8,' 10 Aritloh.; 6$ar'd.);. - <Demnitatea arhiereasc . este oarte onorata: dirr care ,' cauz aezarea de episcop la sate sau la jar ; "unct'e' nu este ce' tate i multime de oameni, nsemneaz att ct 'a, desconsidera: ' arhierla , zice Zonara la ' comentarul canonului prezent.') 'Acesta ', :l;'." ' + " ~ '"; n :i -;: ,. :'i"j
f "

', .: 'r,";.:

1) Sint

Al

IIi , 2 2 2 -2?3. :

2 ',

117

mobllul,' 'care ,: a: indemnat pe Prirlii ' dela Laodi ceia s emtt icanonul l!lr~prezerit , 'i s ,' ,displtn , ca' in sate i la Iar (i~ ~Z~a~r~~ .xWl~N ~Q ! .i J: ; ';aig_, x~p d.~g):- s; nu : se insfi.'ue eplsco pi," ci , peri b'detlli .(rrej;loiJ,'or9" '- ,PeriOdeuW; ;ca ,un "s erviciu s pecial.in ' . l3;\ iseri c ; ' a ueeKistatchiar i" timpurile 'pTi iri are ale'Bisericii cre <1' , ., ..-' " . . ':-, ,' .. ' ._ ., .. , . tin e., A cetia erau presviteri superiod 'de \pe ' l n g episco pii ,din ' ce t j i i ' cari in numele episcopului inspectau . (11:'pwiJ 'e6ouoe ) Ia .termene ho t rte biseri cile. de pe sate . i" dela . Iar din eparhia . .respecliv i ~ra portau episcopului .lor . des pre starea acestor bi- : seriei. Cii timpul, c nd .s' a organi zat d e sv r it conducerea epar . :ltial'difi ,Biserici,'ser"viC!ui' periodeulilor .;.nceleaz d e ' <1 .miii' ii ,.i<:;r di na r: i j n depen d ent ;L s'a inlocuit 'prin servicii. ,--=-- as- . l-'Il ',~ ' _C ' ::" _ :_ ', ' "' ._ -'''':' .!. ' .'' ' . " ':',. , .' .:, . ,'r ;-' "' . ' " '. t zirinai ales prin unclun ea prot olereilor notri de circurnscrip il , ' s au'; cu blagocinnii rui h Canonul prezentlaodice ian, e rnl nd dis' pozilia sa in privinla per iodeulilor, dispune rei eritor la episcopii, cari Ise gseau pe acel timp pe sate i la I a r , s ; nu Iac ni. mic ; Ir . de. ii1Voir~a .(,~ vsu rvuia<~) ' re spe ctivului episcop a l cet ii, i ntocmai precu m nici presviterii nu pot s ia c aces t lucru (39 ap.). .
~

a ' Iost

'.

",_0

_:',.

:...

:i

, " , '-'

<.

"

_.' _ ,.'

.-

alte

. , -"

._

"

J J

'. ",' - . :;'/;b::<'

'1.

..

"

Canonul '58 .
prin' case de ctre
7, i o sin. VII ec.:

.;

Canonul 59,'.

se cU'vine ";s ' se citeasc n.biseric c ntri. spe<iale, nici c ri necanoni ce, ci nu mai cele canonice ' ale 'Testamentului vechi u i nou. .,, -~:~_ (~O a p . ;_ 63
o "', . ,, ' ,",' ,

.- .:--:3

'.;'; -''''.-

",'

ln limpurile primare ale Bisericii multe persoa ne evla' / ':"_ ,- : I , .' :'-',,_ - . ' . .' h, ": { \lioas e ;compuneau .n .c instea lui Iisus .Hrlstos.. cntri speciale '-::"~ o Ji ~ahto 6q, , p ri cn tri le . cntau . ' <la'~On)( _. - - vatos ps a l mos),-. i aceste :
o, '

c ,. '; < ,;" -,


, - .'
"

'trul.: J0 3 Carfa g.)

" -;

'1

'

-',' o'"

, .

.'

pe -Ja rg despre

pert odeut

: n lu crarea

mea :

.. D em n tll e ",

-, ','
118

mai trziu i ereticii au nceput , cnd aceste c ntri eretke'ise c utau . I r nici-o critic in biseric.') Prinii lIeJa ,LaodltE!i "au interzis s se mai citeasc n biseric acest ' fel de cn tri , spe-'. claie sau cri n~canonice i au dispus s se poat ' ceft numai c rile canonice ale Testamen tului vechiu i nou. la
s compun

s ervlclllad lvlne.lj -Dar -dup ce

astfel de

cntri i

'. Canonul 60.


C rile Testamentului vechiu, . cari " trebu e s ' s~'i:v teas c [sunt]: 1. FacereaJumii: 2. Eirea din Egipt; '3 i Leviticonul; 4. Numerii; '5 ,'" A doua lege; 6. -Ilsus 'a lui' Navi;' 7. Judectorii i Rut; 8. Estir; 9. Ale Imp railor ntia ' i a doua ; 10. Ale mprailor a treia ia patra; II',Pa; ralipomena ,ntia i a doua; 12 . Esdra ntia i -a doua ]. 13. Cartea Psalmilor 150;14. -Pild ele lui 1 S o l o m o n ;'15. Eccl esiastul; 16.Cntarea cntrilor; 17: . Iov; ' 18; Cei dci - sprezece prooroci; 19. Isaia; 20. Ieremia i Varuh, Pl n gerile i epistolele; 21. Iezechiil; 22. Danill.Iar. ale Tes-" iamentulut tnou acestea: Patru Evanghelii, a lui Mateiu, a lui Marcu, a lui Luca, aTui : Ioan ; Faptele Apostolilor; apte epistole catolice, a lui Iacov una , .a IuiPetrudotl j, :' , a lui Ioan trei; a lui ' Iuda una; patrusprezece epistole ale lui. Pavel: ctre Romani una , ctre . Corinteni , dou ;:! c t re Galateni una. tc tre . Efeseni una, - c t re Fillpent una;. c tre Coloseni mia, . ctre Tesaloniceni dou .r'ctre" Evrei " Una, ctre Timotei dou, . ct re : Ti/una, i ctre " f ilimon:, ,:, una . .. ,. ~ _ . .' , ) ;.;. . .:.'S :,,; '_ '. ., ,;,,' -"-, (85 ap.: 24 Cartaq.; 'Atari . c, M. despre srbtori ; Grigorie Teol, despre c r i l e Sf. .Scripturi; Amliloch. ' despre '. cr tle ..S\. Scripturi).. '. '. ;, .:, ' .' . . i .' :; .. ..,; - P rinii dela Laodlceia dupce prin canonul lor al.ss-Iea ali interzis citirea c rilor necanonice ( ii.xavovU1'u , IMlJ.!") f 'a u 'dispus ca s se' citeasc , numai c r le canoiiJce(pav,,:; ii. iia;;;'v;",i) .
:.~.
. , ' . '. t ' . r . __ " ' , ' . , ~ .. 1) V ez i d e pild c' rit~ rea , -d e I fe luJ -ac es tEi a "lui .Ci imen-t ' 'din Alexa~1. drIa:"hymn us ;: Ch rtstl , l Servat ori s " la sfr itu l , ,,'Peda gogu lui " _':,. su ' ( ed i-, . Mrgne) . Compar ce spu ne 'd es pr e" a cesl e ~t nl r i Eusebiua, ,h ist.:-eccl. V, -~28~_ j 2) De pil d sunt cun oscute c nt r ileiereti cul ui -Pa vel ' din Sa moaata

n cin stea lui Iisu s Hri st os. . Euse b

hist, 'eccl . VlI,

39 .

119
: canonul preze nt (60) ei
i ' a d i c ,22 c ri n ir

pe rnd aceste

c r i

din

urm,

ale Te stamentului vachiu,' cari sun t exact acel ea i , pe cari Biserica noast r or t odox ' i as tzi le cinste te dreptc rl canon ice. Jar din . Testamentul nou canonul n ir toate 'c r l il e' canonice de , astzi, afar de Apocalipsa. Aceas t mprejurare se ' expli c prin faptul, c scrier ile ap os tolice ni. au ajuns ' toate ri . acela 'timp la toate Biser icile locale i u or este posibil. c n ' Fri gia ' pe vremea sinodului pre zen t Apocalips a nc - nu era ' cu n o scu t ca ocarte canonic a Testamentului nou.')

/" .. ! .,.

mitropolitan

.d ln S i b i u .

c 1) G 0 111 par : 11acarie." Introducere in Teo logie , 1 26 Petersburg .18 71-, peg . 3 29 ) . -

(ed . din St,

"

:'.

...~

__ I I }

Canqanele sinodului al local, dela Sai:dic'a. ~%,;_~"_ .:. :- ~


:. ; - .0

"'1 ' -

'

Canonul ,1.
' ,'

Osiu episcopul cetii Corduvei .zise: - Nu at'ot5'i , ceiul cel ru, ct mai vrtos coruptia 'cea ' prea , vtll1 ~ :':<l i' toare a [crmuirii]aiacerilor lbisericetiltreq ue s :se), ::" " desrdcineze chiar din temeliile ei, ca nici itn u la 'p intfe "i~ ' : , episcopi s nu-i fie ierta t a se muta dino cetate mic i': ;, n alt cetate; Cci .es te vdit pretextul " a cestei ' cauze, . p entru car e se fac unele ca acestea. ' Cci niciodat 'nu s 'a putut afla vr eunul dintre episcopi ;": carele s fi nizuit a se muta dela o cetate mai mare la : o cetate mai mic, prin cee ace s'a dovedit c unii ca ac etia s'au aprins cu un nfocat chip al l comiei dup averi, ' i au , slujit , mai ' mult trufiei, ca s separ c a u c tiqatst p nlremai ' mare. P rin urmare ' nu sunt oare to\i , de acord , ca astfel , fel de r u t a t e s se pedep seasc mai' a spru, cci socotim c unii ca acetia , nici comuniun ea ' Iaicilor nu fie cuvine s o aib? Episcopii ziser .cu tojii: <Toji suntdeacord.;') "
(14 ap -: , 15 sin, 1 ' 5 sin . IV; 20 :'irul.; 13,':'16, . ',2 Antioh.: 2 , 17S~rd.; 48 Cart.), , : : ; ' ,; " >' : ,::' \' ' - Canonul prezent ...~re in ivederecor\lplia cea prea ' m toare a crmuiril 'a facerilor,: bisericeti :;i (~ . (JJ.a lf' p ,vrar1 , unii dintre episcopi voiau 's ' treac la alte scaune, prsind
1) Cele mal multe canaane ale sino d ulu i prez ent au fost propuse d e c t re p re e d in te le sino dului, 0 3iu al Co rduv ~i , i prin urmare ' aceste c anaane n origina l ncep cu c uvintele: .E?isco;m l Oslu zise "' ; n umai trei canaane (4 , 18 i 20 ) s u fost propuse de G au dentiu , e pisco pul din NaJssus (i n Dac ie ], i un ul ( 16) de Aetiu, epis :opul Sa tc ni cu lui. In Pjdalia n -o-S~ , omi s numirea episcopilor, cari au prop us ca noa nel e, precum i formula de aprobare a sinodului referit oare la p ropun erile respe ctive, ca re deas emenea se g se te in originalul a cestor ce noe ne , .~

,'i

ee.;

"

7lp arf'-TWV rJw. ep(Jopa) ,' care-! -a ~/e a / o. r igi na" / n mprejurarea,

.:

, 121

. Canonul 2.
""';, j " . -,, ". -,

Episcop ul Osiu zise : " Iar d e s ' ar a fl a vreunul aa de ne bun ' oriI nd r z n e , nct s ' fie de prerea ' de a . ' adu ce oarecare scuz . pentru " un ele ca . acestea, a deve' \ ri n d; c{i: s ' u a du s scrisori : dela popor, vdit este c s'a, p utul' corupe c i va oarecari cu plat i cu pre p en. truca . s .fa c tu rb urri "n bise ric ca i cum a r dori, fi,', re te., s -I a i b 'pe d nsul . e piscop. D eci s ocotesc c aces t ' , 'c;. ,f! l/d ~ ;v ic l e u g u ri. i un eltiri .sunt c t . mai , vrednice de li;ik" p ede a p s ~ i n c ( u n ll l c a ac esta nici'; la . sfrit ul . [vieii] s .: mi 'se ' invred nicea s c nici chi a r. d e ' comuniunea laicilor. . ,'. R sp und e i de ci o ri. de su n te i de a cord cu aceast .soC", cOfint? ; R spuns- au : ' ~ S e- a p ro b cele spuse .' _ _ ~ . ': ., ,; ' f,< :' ' >" :' _ " >_:" ' ' ' _ :" ,' ,' ", ,' ,i<."~i, ( 1 4' a p. ; 15 sln."l ee; 5 s.n: IV ec.: 2 0. trul.; 13, 16; -18, 21 Antioh.; 'I, 17 Sard.; 48 Cart .). ' '-'- Canonul prezent este -continuarea ' canonului .1. Fiinta practica cano n ic, pqtrivit c re i a i poporul participa la alegerile :de ;episcoPi,' , i 'in general acela era hirotonit intru episcop. Ipe _'o ,'. . -' ' c ' " ', " . ;.,' , carele i1 ' cjoria i -il cerea poporul ' (can..' 4 sin, 1 ee. i cornenl.). Episcopii ' res jiectivl, cari intentionau ' s t r ea c dela o eparhie

<

'

, o

'

k . ~ , I' f - '

', '

...

,~:',

~:- '~l'-

- ' -", ',

..:

'.

Zonara

Valsamo n lll, 2 2 8 ---:'230 .

.~<~<V'Jl~:r*'~',"',

0<

12 2

mai rruca Ia' aIIa 'mai mare i mai bogat, spre ' a scpa de , peo; : depsele canonice, pre textau c auprlmlt invitaiuni, tn. scrts 'dela poporul eparhiei respective , spre 'a trece.Ia-acea. eparhie: ' Callo'.:i: nul prezent nu, d nici o i mp orta n acestor fel '. de'invenliuni; i" , deoarece , zice c . este foarte uor ca ' in' astfel de cazurr;s fie .: corupi oarecari cu plat spre a 'produce svonul. c poporul l-ar" dori perespeclivul drept ep iscop al su; aceste' procedeuri ca-." nonul le num ete vicl euguri (p '/ 3,oupr (a) , cari trebuesc 'osndite: i pedepsite foarte aspru . i 'ca nonul presei ie penlru acest lucru,':,:,

ca re spectivul nic~ 'n ceasul mortii s nu ts e ,: invr ~ dn i ce ~c. " nict" :,,',:' . chiar de comuniunea laicilor (fl'1)a. i v' T IU' n'}. e(}. ai'x q ~ )'o uJ (ti"<oU ...:.' ;l ' G{Ja;' xosv rovlac}, Arlst en numete groa znic (cpjJt. X 'TO !l) aceast pri<;

d e a ps , ca cineva s nu se p oat invrednici deimprfanie nici in .ceas ul mor ii ; i nici nu exi st alt canon, care ar ' prescrie':' pedeaps s imil ar pentru altfel de p c at. ') S tr nicla ; acestei' pe' : depse se e x plic prin imprejurarea c . in faptul, despre care vor i b e te canonul prezent, .se cuprind -rnai multe , del i cte: ,Icomi ~ " . ;, dup "a vere, trufie ,. co ru pi e , ' " n;Id~,r,~ il, , m~I-:;~_~~ p_, , ;~ ;:a.~~~,~si rp9-;:;'~:~--,.y nie. Altcum s se compare dispozi!ia ' ,canonu]u!' ,13 ; '~ J' s i no dul u i: :" , l ecumenic, potrivilcreia celce se '. ' gsehiin f aa"morii ' i l se '; ' . _ ,_ _ -.' ,- _ c ete, trebue s se invredniceasc de sf. rn p r fa ri le . '? ,

, . '.

'

'Epis copul Osiu zise: Ace as ta ' nc'i est~ce . nevoi e ' ase adoga ca nici , unu l '.' dintre episcopi . s .'IlJl.treac~ ;v. dela eparhia .sa ' n alt ep arhie, n care se - g s es c; ep is:... . copi, fr numai de s 'ar chema ' de fratii celcevsunr ' n; ' tr'insa ; spre anu se prea c . noi nchidem , ' u ile - dragos tei. .Aseme nea trebue s ne ngri jim ' i pen tru ca,< . dac ' n v reo ,e pa rhie careva dintre , episcopi ar a veapri- " ci n mpotriva ;f r a te lui i mpreun episcopului su, nici., " . unul dintre acetia s .nu. cheme , episcopi , d i n aIl: e par.,;" hi e drept [udecto ri.Iarvdac cumva . vretinu iadihre ,epis, ; ;C copi i s'ar p realc'teste" condamnat n }vreo : prI cin i.f\ ar s oco ti c pricina lui ' nu .es te rea, ci . b u h , ca astfe l! ' o s se inoias c judecata,' d e s'ar prea dragostei voastre , "
1)

Cano~ul " 3 .

,c

S int. AI. III, 2 3 3.

.s
>

cinsti Ill memoria Apostolului Pet ru i s se scrie lui: Iuliu, episcopul Romei, in priv ina celo r cari s'au judecat, ' ca prin episcopii vecini ai epa rhiei, d e ar treb ui, s se i n oi asc judecata, i el s dea pe jud ectori. Iar de ' nu' s 'ar putea do vedi c pricina lui , es te de acest fel, nct s fie nevoie de a doua j ude cat , [atunci) cele o d at judecate . s nu "se mai desf ac ; ci cele f cute s r mn n t rite ;

07' , (3 5 a p.: ' 15 :sin' ,1 er .; 5 sin, IV ec.: 13, 16. 21 Antioh.: 2 " 4,- '5 Sard.). , ", ', ---;- (,anoni tii apu seni mp r es c canon ul prezent in trei p r]] , i ' cu tot dreptuL fac .a ceasta , ' dac con side r m cont inutul canonului, deoa rece t ratea z despre trei chestiun i, car i ar putea fi puse .separa t, Parteaprlrn est e, car e spune c nici un episcop ' nu ' poate ' merge in a ltrc ircu mscrlp ie spre a ind eplini vreo functiune ,preoleasc ,d~C nu es te chemat de epis copul cu c d ere al. acelei circumscripiii. A d oua spune c controversele dintre epis'w pi. s se ,rezolve de ct re sinodul a celei cl r cums c rf pii, de care : d ~p in d ambii episcopi i s nuse che me pentru j ud ecat episcopi din alt tclr cumscrtpl e. Partea a treia din can on vorbe te .J,,'despre:: cazul cnd . U episcop -Iudecat ,nu se mullum e te cu sen ll 'linia episcopilor di iiep rhia sa , .deoarece el con sider d reapt , catl~a sa; ; i pentru , eventulltatea .aceasta can onul spu ne c tr e-' bue ',s ' se scrie ' episco pului Romei, Iuliu, ca ' acesta s hot ras c or i, de . este -cazul ,S ,s e ino ia sc judecata, i la caz afirmat iv , pentru chestiunea , respectiv s desemneze dre pt j ud ec tori episcopi dhl.eparhiile'nvecinate;'i ar da c Iuliu, episcopul Romei, I1U q se te c este , cazul s se n o ias c judecat a, atunci se nti n a primului for judectoresc rmne ne schi mbat.') Divizarea aceasta acanonului prezent dela Sardica la dre pt vorb ind o gs im i la ""i:Valsamon'i' car et.In "comentarut ' ace stui cano n, du pc e a expus h op ov wf' d.p artea prim, ' vo rbe te despre capitolul al doilea ([ )awv)al carionului, ' dar ' ~cest~ "ste partea a doua m en ion at " ~' can'onuhli ,c i apoi Valsamo'nadao g 'par tea a lreia pentru cazul, cn d un ,epis cop ' nu e ste mulumit de senti n a primului for ' J{ d e j ud ec at ") , ,
o

"

'; 1) Codex :'romanus imp arte a cest cano n ." C b iripar :' Va n <' E sp en J" op ,/ cit: P: 26 6 . 2) Sini. AI . , m, 23~ - 236.

in trei canaane

d eose bite , .

124
, ',.: . o

: 'J.

"

;'i >

":~" f

In pri vinta primei chestiuni din acest. ca no n - I n c la sinodul .,';,' -dela Antiohia (ca n .n a j.s 'a da t oj dispoziie detailat peb~~a ,fand>"" noul .ui 35 a- p., i comentariile 'aces to r canoane ' (35 'ap. ,i 13 '", o ',: . ~ - .' ." ..,, ' .' .Antioh.) ser vesc dr ept comentarii , i pentru ' aceast parte 'd in' " canonul prezent dela Sardlca .. ' . ',, ' " "" ,: !i.n.;,." " .,' ''"" , In pri vinta chestiunii a doua , din . ace snca noncs'adat..o holrire n c prin canonul al sinodului 1 ecurnenic, i 'a cea ' .hot rire se repet num ai in general. in 'canonul pre,zclll. -{:>: .: ;: ri~d . Chestiunea a treia din ace st canon Ins ' est e cU 'totUI "I\OU , -l ntru toate e xcepio na l . Sinodul dela ' Sardica ia lci "iarspu s cuvntul s u. int ocm a i ca ' i n ' canoan ele 4 i 5, lndrltui tl fiind .de circumstantele r eligioase din vremea' sa i in interesul un e i .persoane viza te. A a , fiind can onul a cesta ' ( 3) precum', i urrn -. toarele d o u nu fac 'par te din ~ rel- t;c o, sau x al}o).[ ~O' (x avo~~~ , ~ca r i au deci obliga t ivita te pentru intreaga ' Biseric . ecurn enlc " i pentru toa te timpuril e,') ci fac parte dintre ' 'Ia o, ' Xa Va VZg, ; sau . .rnai pre cis dintr e canoanele rrp 0<7w,!<xo i (personale)')," car i'.ca atari au import ant i pute re numai pn' cnd fiineaz ra numitecir'' c u mstane , Can onul acesta (3) in partea sa a ' :tr eia dispune . '~ ca luiiu, e pisc o pul Rom ei, s hotrasc dac , inanumit ~ " cazuri ':,," ,va tr ebui s se no las c judeca ta , I n privinta ' episco pllor, aa - ,:', da r s e recunoa te a cestui episcop , al , Romei dr eptul de a putea ' primi un soiu de apeluri mpotriva hotrri lor ;s inoadelor ' epis- " , copal e cornpe tin te, Spre a inte lege aceast , dispozitie . trebue s ,t inem seama de imprej urrile, Intr e -car i i pentru cart -s'a intrunit ,J" s inodul dela Sardic a. S in odul acesta s 'a ntr un l t.s precum ' a rn> v zut (pag . 44, pa rte a 1, voI. I din lucrarea' prezent ); . pentru " A ta nasie cel Mare, care il to st depus ileg al de c tre potrivnicii , m r t uri sirii de cre d in nicei ene i in special de ctre . eu sevieni ,'( partida de mijloc arlan , care s'a numit aa d up Eusebiu , , eplsco pul Nicome diei , cpe ten i a lor de ' mare iniluint) ' "! pei 'care sinodul de la Sardi ca avea s -l r eintegreze, ' co ndamnnd ",pe' eterodo cii, ca ri a u cutezat s s e ridic e impotriva 'a~estu F 's th) ;ai -or todoxiei- , Misiunea a ceasta Ia sinod aveau s o n deplineasc ep iscopii a pus eni, ' s ub con du cerea I ~i Iuliu, epi s~pP~I :Roni.ei
,

>

"

"

1) Vezi con.e ntarul lu i Valsam on la ca no nul 13 ~I "1 ~'i~~' :- e-~,, : ~i -comentar ul la c an 1 6 s'n. VIl ee. i n S int. ' At . Il , 143 , :',62 4 .; . 2) Coment . lui Val samo n la ca ri. 4 , dela Sardica i .le can , B8 .dela -Can aglna in S inI A t III, 2 d~, 5 18 .

T ,

12 5 '

fi,:,

"( 337- 352)~isub ' proiectia :" mp ra tului .a pusearrj Consta nl: h acea st imisiun e:'trebuiau . s o n d epli n e asc ; episcopii ' apu sen i ,qin':rn9li1 1U1; ; fii nd c ina jor i ta t e a ep lsco p llor-r s rl t eni- , s t t ea u subinfltlinta p olrivnicil o r mrturisirii ,; d e cre din t niceiene. . pe cari- i. apr a ;; i i ' sustin ea ,' lm p ra tu l-. r s r itean Constan iu, ' du m a n u l aprig',\'.l uj Atan asie ,cel"Mare.': Din, cauzavaceas ta: s'a ales 'ca . tocalitate:"pentru " .ntrunlr ea'rsinodul ui ora u l Sa rdica, situat"la., f rontie r; nt re , i m p'eriul, a pu se a n, i .cel - r s ritean i care pe acea : ' .vr~m~" Ta , supus: jurisdictiuniL episcopului - dela R oma. Prin , ' aceasta' s e' explic ' i ; mprejurar ea, pentr uce; episcopii apuseni au , ;, fostl'rez e ~ti , la fac est ' sinod ~ num r ma'i " mare i pentruce a , ",; fosh prezidat sinodul, de Osiu, eplscop ul.Corduvei. Idln Spania),' In ;", ,;,rma .;aces te( stri . aU ucrurilor ' i pentruca <;, e p isc opii orto d() ci,. ; , cari :Q epindeau de pa tr ia rhatu lj Romei, s ,fie a p ra i fa t de sa- , m~vol ni cia;'arfe n ilr, ' Prinii' dela Sar dica a u fost nevoiti s Iac . " {:', ' excep tie ,dela, norma ca noni c , g en eral' 'e'xi sten t' in ',privinta ' in, depende nte i procedurii 'de' [udecar .aisinodului episcopa l.eparhia l " i care i i-a jg si ti expresi e ' prin canonul 5 al .sincd ului I ecumenic. ;'!:ii:" . i ' s(1itn i te z e putere a , acestor, slnoade .dln toa te Bisericile locale ]. .'. ,." , -, cari t c eau . parte din patrlarh atul Romei, i cari mult pu i n inca . " er~'" in!ectate 'de :'arianism sau n ,cari se gsea u cel putin unii dintre 'c p isc opi , ca ri i n c lin t. spre ar ian lsm l in spe cial din Bise , ricile, ~a ri.fceall parte mai ales din Iliricul r s rlt ean (Illvrlcurnol' ie n la l ~): ~" Pre' edi ntele acestui sinod, Osiu, care ' era cu totul " devotat lu('Atan asie 'i celor lall! ep lscopi orto d cc i, tii nd in urma. ''' l' perientei: indelungate c "mitlti ' episcopi ortodoc i au fosldes: .'p'oiati de ' sc'au nele ' lor ' f~r :a'it'J.'moli v' dect numai 'Inu rma ire t~ ' .; ,Iicurilor arienna i-', ' " f cII I ' 'sino dului 'propunerea sf nv es teasc " pe cineva cu puterea-ca s " iJo at revizutsentinete date impo:',: triva ' episeopilor respe ctivi de slnoa dele ep arhiale i apoi sau s le ' /,' confirme sa'u s dispun o n ou judecare a ', lor.' Lucrul 'cel ma i. 5/, firesc "er area episcopul; pe care sinodut il va investi cu acea st " putere~ s ;fie" cpiscopul 'de ran'gul 'cel mai nalt alac elui patriarh at. . c ruiaJi era supus cetatea Sardica-: i adic . episcopuI Ro~ei, ' i n specia l epi scopul - d~ :alunci :aIRomei , Iuliu, c ~re ap ra pe , fa ! " p e Atanasie cel Mare 'i ' ca re ntr'o epi stot a sa ad re sat , eusevi eniIor"'a rta se : chiar ct "de mult os nde te rpr ocedura lor ' l a ! 'd e Aial1asie ' i la t" de c eialali ' episcopi ' ort o do c i : Dar lui , ()siu"j se lPrea anevoios lucru ca sinodul intreg s sejnvoia sc ,
',~ ,'. ,

'1'" '. 0' , '

"

,' " .

'

O"~

z:

127

. .t i m din canonul 3 referitoare la drep tul lui Iuliu al Rome i de


7; episcopi.

a rev izui [udec ata -sinodului local in privinta diferen delor dintre Canonul -prezent zice c d a c un episcop este nernul, 1umWde ' senlinta sinodului local, se p oate adresa lui .Iuliu a l ' B ome i' i ,da c acestagsefe de cuviin ca judecata s s e re 'vi zu ia sc ,' dn 'a ce st caz s nu se institue alt episcop in scaunul episcopului respectiv, p nce nu s e va pronunta sentina noului
"'i or [u d ec torescv --> Cuvintele din acest canon : xplo EI n vv h rtG7. /J1TwV ~ z.0v' iv 'w rxa ~JlI'l"llJv (judicio ep lsco po rum qui su nt in vi-

reerv li-

cini a) i : pe cari 'noi le-am tradus prin cuvint ele: ' prin sentinta -eplscopilor, cari se . afl n veci n ta te > , au dat ans la dou ie J uri de interpretri ale canonului pr ezent. Dup unii aici avem s " , ...:c intelegem uri for j u dec toresc alctuit din' epi scopii din eparhiile ~. wecinate i adi c un for j udectoresc ca cel mentionat in ca"'1 ' : ',' ,-' . -' ',' . , :' 'il.~ ?,(~v 'i( p ro p i n qu i provinciae epis copi). Dup altii s ub acele cuvinte .. ', ' ', 0e m,' S intelegem foruljudectoresc alctuit din episcopii ace, ' .'I e iai ep arhli, (provincie mltropolltan) , in care se . q s e t e epis .copul acu za Li ,prin urmare de acela mitro polit depind i epis" 1:0pii n vecin a i , de care depinde i ' episcopul a cuzat. Este mar e .deosebire ntre ,acest e preri, deoarece du p cea d i nt i judecata _.lui Iuliu' al Romei ar fi instanta 'a. treia, _iar .dup cealalt ar fi , : n iima i ins tanta a ,douad 1efele ,i' multi alii sunt de p rerea c mai 'corect i es le i n t er[lre ta iea ' a doua . d a t acestui canon dela ,a rd ic~ . l) .No i , nC su~ ten d e aceia prere, deoarece prin in, ,terpretare"" ,,ceas ta selmenjine ; legtura ' deplin ' i consecventa 'j iitre ,.canonut , prez e llt L ca no a n e l e . 3 . i5 ' ale acestui ' sinod, cari ano~ne ' trateaz . despre J na ' i aceia > chestiune referitoare la . ;procedura ~d e' urm a t n astfel de cazuri. Aristen interpretea z to l .>i n acest .Ieliacest canon , al nostru, i vor bete numai despre 'u;:'v brapx ,wrrf; y fir iaxa,,"'v (pro vlnciales episcopi), cari au pro nuntat calerisirea urtlli episcop-i nu ' pomenete de alti ' episcopi din 'eparhia n vedna t' ( p rovin ci a mitropolitan ), despre .cari canonul .3 al 'acest,ui ' sinod vorbete " despre instanta a doua. ') Prin .acestfel . de .,,' : interpretare a acelor .cuvinte controversate canonul _,,' , ' .. .. m os tru "devine cdeplin clar dela ' sine i el nu este altceva . dect
'~'~;:', ; :~r 1 ~~U I '3 "al "s, i Ilodului prezent: rw~
~', .~ ' ,

'r S ! l VC a; VT W ' J

Tfj

irraP 7.l~J. e-rrw xo -

ca

' ,;'~,'

,. ' < , ..

" ', 1 "

" "_. , ,

', i

,,',. .. '

' .

~\.'2:::' :: ::" l': "(:' ~ ' ;~ {,f}~ ~' ~~oIj';\,,?,: ~",

1:'.:>:.<

'

"

'

'

. A'.i '~;~ ';" ~ >f 1')

-Coricllien geach. ,I, 5 65 ':::';'" 5 (J 7 : ,' ., ~! :' '. ') ,Sint. A l. ';IIl , 2 3 9 '-

'.
..

128

-i

,-. ', .'.",~ ,: ';;', ' ,

Canonul 5.
"

Episcopul Osiu zise: " Hot rasc -set'c" d~c! 0reu~'/ :' episcop s'ar prl i, lntrunind u-se episcopii . acelui ' ter i-." 'toriu, I-ar scoate din tr eapta lui, i eLca i :C rid , ~ r ; fi : fost chemat s'ar refugia [cu apel] la preafeficitu f 'epis c'op' , a l bise ricii Romei; i [ acesta iar voi s -I asculte i ar ; socoti c este cu dreptate a<se cerceta , ~i n'; rio u1 p ri cin a'ij<)" lui, i va crede de c uv ii n s ' scrie episcopilor "inveci- ',' , n a i cu epa rhia, ca ace tia , s . cerce teze-totul cu 'd e a l11 . ', ' ~, ru n tu l i cu .temeinicie, i s adu c -s entinin "chestiun e '!: ' ,,:li potriv it fi d eli t tii ad evrului. Iar da c vreunul dor ind s .,'~' se as culte din ' nou pricina lui i _ I? ,ru gminte'illlli epis. ; ;" ., , ~~ .copul Romei ar ' socoti s judece;' [i a cesta] 'ar 'trimite ~ : presviteri din part ea sa, s fi e In puter ea acestui episc()p ', _ ,,~ de a judeca ori de este blne v i-de -a- Itct r! dacvtrebue - !:J'~ . s t rim it jud ec tori rn preu n ' . cu "episcopii [nvec ira i];' , cari (iudec,t?ri] ~or avea puterea ~ce!u i~ ' [d~ a j~de(;?]; " ,~~ ',. care l-a trimis; I aceasta este a se-pnrm: Iar , daca leplso ~ il! ~, capu l Romei] ar socoti c pentru ' c u n o a tere a' pricinii', :(, ' episcopului ajunge i. se n ti n a [dat mai Inainte tmpotriva] ' episcopului, s fac ceeace , s'ar p rea prealneleptului su s fat c este bine . Episcopi i au rsp u ns: 5e primes c: cele spuse . " ' ,
.',i,' . . " ,' " " . '_ ,(_
', > _
~ :'

(14, 74 ap.: 5, ti sin. I e c-: 2,6 . sin. II,; 9; i7 , '28slri > IV' ee.; 14; 15 Anti oh ; 3, 4 Sard.; 23,"28/, 105, 125.'Cartag'.) I ,)P _ ':: . _ , ", ' . '~, ," , '''' . " '~ ~" b ' : , " 13 t ;'~ _; :. ~ Can onul pre zent nche ie' chestiunea; ce-s'a ' tratat n ca-. noanele 3 i 4. Propriu ' zis "acest canon esteo Imurire'dei'ai1al~ a celor sp use n canonul 3 referitor la . tnolrea j u dec /i i rnd uil de ep iscop ul Rome i, cn d a pelea z , la .d n sul un episcop;

'"i

.. -.

129

care a Iost condam nat de for ul jud ect oresc e parhla l compet lnte, Canonul acesta . a dic spune c ; dac un episcop caterislt de ctre Sh04\\lrsu"P\'le~ z~I<l ;Iuliu ?1I~orie(ia ~\,sla . gset e de , cu. ,v ij n t~ ~ ~, <is9~!!I;!>'rpgminte"a ~, acelui ',' episcop; :,alunc j. el i(IUliU, al Roml;!i).:va :disllune ca . e pisco pii respectivi :dinfr'o: pro vincie 'mic . tro poIi a"n , care : es te . m a i'-il pro p ia t d e pro vi n cia , de care depinde el ; ~on ct.a m n a t, s~ des ba t din , nou . acu za , i s a d uc, se ntinta .' "cuven i t s au singuri sa u ' mpre u n cu inc c iva .presvite ri" pe . " , .' cari l va' lr imite el din ,jurul s u " , ,.. P ri n t i i d el a Sardica au conferit lui Iuliu al R omei drept ul , de , 'a :isupunejudectii ,:'~ale ' . hotririle : :sino~deror eparhialedin 'P Cltji(1'rhat~IRomei' i~caztirile,c)1d s 'ar fL putut bnui c episc " ", copii arieni sau ,dintre ceice nclina u spre ,' arla ntsmtar .Ii comis 'ne dreptate :i mpo" riva v re unul.r episcop ' ortodo x in deta vorul lui . Ata r as ie cel.; mare . i . n general spre pag uba or todoxiei, dar . ep isco pii Roine i voiau s- i acapareze ac est drept i peste hotarele patriarhatulut lor i pentru toate ca zurile, ca i cum ei ar avearlreptul de a primi apeluri dela 'episcopii din lumea ntreag i de ,:<i pro nunja ~enti nfe in in stan a . u liim n privin ta tuturor. Un lrcixemplu ' cara cteristic,ni ole r n , privinta a cea sta episcopul Rom ei, Zosim(417-;-418):Este cunoscut cazul pres viter ului Apiariu diri :S ixus din ' Africa ' procon sular , carele din cauza ' mai multor delicte fusese cate'risitde ctre episcopul su , Urb an, i carele. ne fiind ' multumit, s' a a dres at cu . reclama tie .. la .Roma i c u ta a ici :~ prot e c t ie ; acest caz al lui Apiariu n .dat prilej lui . Zosim s , scoat". la iveal dreptulmentio~at. Africa vproconsular cu capi:;. t "aia>.drtagin' a!c'tuiao i. provinciE; bi sericea sc independent , r,'!,,', ...-) .., ," . ... '' o ', ,'d epIi n:'a u t pn om n che stiunile sale .Inte rne. Zosim al Romei t i a - : :1, ::' ,' ; bineo ,cum" irebue : 's se 'observe prero gat ivele Bisericil or, 'cari pre" ""' ~," "'. ' .' rog ative fu seser confirmate ', def initiv in c la sinodul I ecurnenic (can. 6 sin. I .ec.): totu i d n s ul a gsit de c uvi in c poate p,i~i .recla ma iaJul Apiariu i c poa te .supune judec ii sale sentlna.uat de' 'forul judec toresc' cu c dere din Biserica, care ' n ti ,-e ~~supu s iurisdlciunl! sale. Drept ' temeiu pentru acest fel . : 'd e iproce dur , nu-l putea 'oferi dect numai careva canon al unui .-'t slnodiecumenic.c-e- i acest canon d nsul l-a g si! nt re can oanele sinodului I ecum .if'irete c Intre canoanele autentice ale acestui sinod nu se ' g se te un astfel de canon . dar s e gsea n colec[iun ea pe care o avea Zos im, i aceasta a fost suficient pentr uca
, /_ .

'~."

"

.,

.- 0

..

. _,

_ . . .

'(

'

, '

<:,

. ..

::.-

;'.

' ,

:.: .

"

, ,,'~ ~

f' .. --;--. . .

A ...

, .' ,'

,. ".,.: . .~ ' ,.

'.

,.

..

_ 130

dnsul nu numa i s ia n a prare pe Apiariu cel cateri sit] ci, c nd, episcop ii a fricani au susi nu t c d nsul '. av f m at ' cimoa:" nele din fiin ; s tri m it ' Fd e l ega t ii s i speciali laCariag ina; "" 'cari n temeiul airrna tlvului su drept , de - cp et enie . }u pre rri " a i .>~ Bisericii s judece din nou tot ceeace au hot r t episcopii f ri ca n l .' " i n sinoadele lor. Acest .lucru a . dat . jride.inn pent ru ~: col1~oCa rea '\ c elebrului' sinod dela Carta qina din an ul , 11 9' (simidul 'al :.'ylll.lea '1 local al nostru) i ca la ac esta-s se 'demonstreze c aceFcaiion,': "", 'Pe care Zosim i nt emeia drep tul s uvnu est e deloC"u ~'c'anol1 ;.", .nlcelan, ci este pur i s implu 'aces t canon al 1ostrll "'(5) dela' c'c Sardica . . car e n Roma era .pr imit i conslderat -drept e nlceia r u ,' ,'" i prin urmare dr ept hot rre a unui ' sinod ecumenlc. Toate " acestea le-am expus la alt loc'), iar rspunsul sinodului dela ' Cartagina din 424 referilor la ches tluneaaceasta il citm la -llnea carioanelor sinodului 'dela Caria gina: ' La Roma i-au. recun oscu t .ve g real a '), i timp nd elungat'nu au mairscos ' Ia . iveaI/'dre P tu h;),o' <l e j u d ec to r s uprem '.' al .'episCopului Romei. l ; ca z~ri , i car i ' l1 u >i ,; a partineau cercului ' lor de comp eti n t.- Ace a st .: s ituatie a dur at ;. ' n general p n la papa Nicolae ; I ( 8 5 8 ~ 8 67 ) , sa u mai bine zis pn la Pseudo -Isidor,' cnd n Biser ica . Romei totul s' a schimbat i a inceput s a ib valoare un drept - nou' ). .

Canonul 6. , Episcopul Osi u zise : " De s'ar ntmpla lntr'o' eparhi e, i n care se afl episcopFmai . muli, ' s ab sentezei, un i i ' e piscop i ace la pe ntru ?arecare . Ie nevire n\:l a r v o if: s ,~ se nfie ze i s . ho trasc ? mprel1n asupra ., ,f~zrii ;; i episcop'!or,iar rlulimil,eadunndu~s e ' sjar , r uga " s \ 's E! : ' ia c a eza rea epi scopului . cerul ide .',dnii"lr ebue :ca 'ma i:)' nti episcopul ," celce ' a ' absentat' s ~'s e: i n tilneze pri n'" scrisor ile exarhulul ep arhiei (inteleg', ad ic " ale 'epis copului" . . mitro poliei),' cm til imile se-roag a t ii s e da lor ps tor ; . . socotim cum c , bine , es te ei. se ' a tepta -ca s vie' de' f a " . , ., " /" ,: .~~ " i ~ '_ ." : t:': _~ '.'L ,":. ~ ~ ~ . . .. r .~
j>

l r "Codex 'can onunt eccl.' -~frkanae (Zara , ' 18 8 1) pag; 1 1 5 :~e tc ., ..? ~ '.,) 2) .'V ezi des pre <aceast a la >Maasaen . . Geschlchte der Q Ufllen> d es '.c an . i' R echt a im Abendland e: (Ga tz, ' ra 7,0) , 1; ' \5? 'etc.' ' ~ ,111' Hefele, C on cilieng~es, ch . ~', 1, .':,3 5 7 -.:. 3 5 8: :;':~"; / 'L .;}.".-'I, ,<t:"':~" ,~ , ;" " /.;',~.r,~ \ 1" , J:', ,";~~ _,~;,': i:~'} {:;" \;;~t!',6->: ~,: ~i,:'L~.:t\:,: :j'~'::~' <,;Y:":?':(' ;" ~i;~--: . , , ', :.,s) :: V eZI,m :' prf vfn a ',, : acea J3ta( observo.tla '~'fo_a r te " c~u ae:ten stI,c a : ,a ':,I IU l '~. liefele ';~-' a ' s>pori cil!~[] ge~'chlcht e; ',:' I/! 5 7 7 : '- ',0"> ;,- :4 ~: .' ' ~' ,Jt ;:;\ ~ ~ '~'~ 'Ip" '

" J'

.....

13 1
" 'i 'acesta. ,Iar ' de nu ar veni, iiindpo!tit i prin s crisori, : , i , nlcl.'n u ar ' r spu n de .prin scrisoare, trebue s se sati s acvvoi n a ' mu l i m e i. Treb ue ' s ,se cheme ns i episcopiieparhiei nvecinate ' pentru a ezar e a episcopului m itrop ollel. Dar in general s nu fie ier tat a pu ne episcop 'ntr'un sat sau ,'ntr'o cetate mic , pe ntr u care ajunge 'i un "singur presviterr c ci nu es te nev oie s s e aeze ,episcopi, acolo" ca ' s , 'nu se micoreze numele i a utoritatea ' episcopului. i epis copii eparhiei, d up cum am spus ' m ai llainte, sun! datori a aez a episcopi n acele cet i, : " ; n/ car~ ;i s'a g s it c i mai nainte au fost episco pi. Iar ' id e : s ' arj!ilf1 a , c ntr'o tcetat e aa demult s' a sporit nu, " m r u l ' p o pci ru l ui , nct s se soco t eas c v re dni c i de eplscopie,. [apoi aceea] s p ri me as c [episcop]. To i sunt .de acord cu acestea ? " R spun s- au to i : De a cord" .

:1

j ,
I

I
!

",' (J ,ap, ; 4, '6 s in. l ec. ; 16 , 19 Antioh.; 12, 57 Laod.; 53,


:56 Cart.) ,

,'; :.::.'La Aristen, precum i in Cor meiaia, canonul prezen t este Irei canoane. ' Nimic nu se greete prin aceast imp r ire , deoar ece inlr'ade v r acest canon du p textul no stru (adic d u p ' Sinta gma Aten t an l t ra te a z despre trei ches tiuni :' a) despre .alegerea e piscopilo r, b) despre instituirea ' mitropolijilor i el c este interzis .a s e ' aeza' ep. ' iscopi in locali t ile mai mici. ...... :. ... ' t ' ',',' " i< f' ilrtea ' p ri m a acestui .canon t ra teaz n fond despre ace: ,e a, ch ~ sti u n e ca i .canonuln al slnoduluiL ecum. , i cornen :" t~rur;'~~la }acel ~a n6n 'servete in general drept comenta r i pentru ',' ' . . ..9 '_ " il.r "'.A '> U. :' , , !," _ : ...1 > .,' :' ', , ', , ,: ,' :' :' '.}" , ~ part~<l; p~im 'din ca n()nillpr~ zent. La . comenta rul acelui canon . : ;'< 4 ' s i n tJ':e'c. )'a m ' s p ~5 i 'a m" dovedit. c la alegerile de e piscopi " i,pc;p~;~l' a ~e a " d ( e pt de" 'v o t , sini mai bine zis , persoan ele mai c, cu va zli"'"inicalilate" d'e ' re'pre zentanj i ai poporului, Drept dovad ' j" ' ' , '; ' -.. ~ . . ' n ou ni' servete acest canon .dela Sardica, carele vo r b e t e e xpres . -despre popor, 'care , alegea, sa u, mai bine zis, p ropunea o per, 'so a n ; a n u m it s -i Iie ep iscop"dar din vina ' vre un ui episcop al , a teleia '; e p arh ii nu era posibil ca cel ales in d a t s i fie a eza t (s , s e hc' instituirea, 'I'iv. {J a. ~~v . zaniorao,v, ut iiat constitutio). .i 'doJ a:da aceasta are ' m are' importa n j , d u p ' cum ara f in mod :suficiei,t cuvlntel eJu! Af is len din , coment arul la , aces t cano n : > A cu ~ (secolul ~IX I1.l ea h nu mai este n vigoare 'dis pozitia,
'im p r j i l .n
-~ -~<

', ' ,.,'. - " ' "''''

'," , ; "

..

'

.,

,_,

_'~"'J '.,:: l

,_L , '

9*

'1 I ,

132

fruntaii 'c e t l ii respective ',') ' -z.: ,,' " -. ' '" Pentru instituirea ' ( ",00<" r ~v xaraaraotv] mitropolitului, zice canonul nostru c ' trebuesc invitati i episcopii eparh'iei. in,Jeci nate. .Aceasta se i fcea, zice ; Valsamon ' in ' cornentarul acestui, canon, din cauza importantei demnitii mitropolitane,?> :" >r,

potrivit creia alegerea episcopno~

, Dispozitia a .treia din c~nonulprezent ' in ese nt . rep~t: :' ca ~ ' :. ;i':; :: ;\~ .. '" " . '. . _ ,',, : ' " _ ,"' -'," : ''' ,,_ " ,:. '" nonul 57 laodlceian, potrivit cruia ' s 'riu -s e . a e ze: Episcopi in. ' : ',j l oca l i t i mai mici i .Ia' sate, Motivul acestei "dispozitii 'este: ca s~.. . ' ., nu se micoreze riumele i autoritateaepiscopului f i' ,'; I'?' ~;"~w
-u ., ,\ ~

localitate s'a sporit poporul i acea ' localilate dovedete c e'ste:: vrednic s -i aib episcopul su" acolo ' cndllll}.d.n1ile .s::se
aeze episcop.
, '" : '"': - .':,

r d. !Cr;. m

ro TOU brtd it O rr:OV

t vo.u a xai ~ au{} !!v.{a) . Dac.tnsjtntr' o


;.>~ ,:','-'-

~~'.:"

...

.,

'

Canonul 7.
Epis copul Osiu zise: Starea , defavorabil a lmpre- . noastre, i multele strduinji,. i .cererile, ne- , drepte ne-au fcut s riu avem ,' atta , . t i h n i , libertate,. ct trebue s avem . C multi 'd intre " episcopi ,flU iritreIas a se duce n tabr " i mai ales cei din : Arica ; carii, precum am aflat dela iubitul. nostru frate i mpr eun episcop Gratu, nu primesc sfaturile cele m ntuitoare,,' ci le defaim aa, nct uri oni aduce la l a g r cele ,ma i multe i deosebite cereri, cari mi pot s ifie de o,.f()los bie; sericilor, i nu ajut i nici nu spi'ijinesc pe " s raCi ' ii'~ pe mireni sau pe vduve, cum ar trebui . s se 'intmplei cum este de cuvi in , ci mijlocesc unora ' demnit i i. functiuni lumeti. Deci aceast - i anomalie ne priclnue te ' pagub nu fr oarecare sminteal . iosnd . C am . socotit a fi mai cuviincios ca 'episcopul 's; dea ' ajutoru b su aceluia, care este asuprit de-ciriev.tsau :' d a c vre':1 una din vduve s'ar nedrepti, sau iar ' d a c vreu n: orfan s 'ar lipsi de cele ce i se cuvin, de cumva i acestecauze ar avea cerere dreapt . -Deci, iubiti frati,fiind 'cllc t o i i de acord asupra acestei [chestiuni] s hotri ' ca' . :
jurrilor
"

.t

-:;:>.
.-

1) Sint . At. III, ' 24 7. C ompar . i pe

Val '3al!1 0M, .:IU, 245 .. . 2.' ' ''.

' ) Si nt. AI. Ill , 24 6 ,

-,."

~ Icl ~unuiepiscop nuI se cuvine' s mearg la tabr , . :afa r ' de rac!!ia, [Je'cari :i-ar. chema ' preaevlaviosul nostru . ' mpra t prirI'scrisoriie 'sale. Dar fiindca de multe .ori se ,in tmpl ' c ' u nii , ' avnd trebuin " de . aq ra l e re.. se retu, 'g i az la biseric ; de oarec~ , pentru ' . p c a t ele lor s'au 'i '9,sn,dit; la)nchlsoare; sauIa .jdeportalune ..In] ' vreo 'in'S u I / s a u ' i 'da c li ' s'adat ori ce fel de pedeaps , ' unora " ca' a ce ti a s nu li:' s e . denege ajutorul, ci "f r ntrziere ' ; i fr. iridoi <jIsIi s e.cear iertare. Deci dac suntei ',(le' f1cord 'cu facestea, !:mcloii s: votati pentru >. R s puns-au: toi: S .se- hotrasc aceasta . . ' , ,'
'(I I Antioh ; 8. 9, 20, 21 Sard.; 104. 106 ' Ca rtaq.).

CanonulB .'
, 'Ia r a s c i

'; :y reumi l"din t re 'e pi scop j , duc ~ d u . s e la


.C ci

, Episcopul Osiu .'zise : .Inlelepciunea , vo a s tr s hoaceasta: deoarece s'a so cotit ca nu cumva


tabr, s , cad

ca ri' am' pomenit mai sus, s le timit prin diaco nul su . fala"slujitor ului nu este odioas, ' i cele ce i s'au ;j~n cr ed i n t at,,' na i curnd le poate exopera . R spuns- au ;f o i : ' Acestea ' nc se hotrsc >. . .

su b (osnd, ' dac , unii' ar vaveacererl . de a cest fel, de

.. - e.' '(I I Antioh:; 7, JJo: _.


.0,

9. 20 , 2 1 Sard.; 104, 1 0 6' Cart. ) .


.

EpiSCO~Ul Osiu zise: Socot -ca _i urmtoarele (s ::se hotrasc): dac episcopii din, oa recar e eparhie ar tri",:. mite ce re ri c t ~e, fratele i mpreun episcopul .lcr , cel", ' ce 'se a fl n cetatea mai rnare. r.adlcJn c apital [melro.pol ] , el s trimit pe diaconul su i [cu acesta] cere; 'r iie;' dndu-i ace luia i s crisori de ' recomandare;. scriind : ;i 1!eci ,., f i re le;', i. ctre , fraii , i mpreun episcopii notri , ' (;ari ar . li petrecnd n acel - timp .in locurile , ori n ce. .t i le, n ,' cari preaevlaviosul mpr a t chiv ern is ete atace::rile 'o b te ti . Iar dac vreunul dintre episcopi ar avea .p rietinLla .curtea :palatului , i- ar . voi' s -i roag e pentru ceva prea 'c uviincios, s nu se s fi a s c i de aci rug a prin -diaconul s u, i de a - le da ns rci n a re a ca s a corde
1

-~ .( ~ ~:J:%4i

' ",.

134

celui ce se roag a jutoru l J a r ' ce l folositor: Ia r cei c~ :S~ duc .la Roma, ' precum am zis mai Inain te. . trebu e s dea cererile, pe cari le-ar avea, iubitului- nostru frate i vrn preu n .episcop Iuliu, ' ca e l mai nai nte ' s le cerceteze. " ca nu cumva vreu na din e le . s fie pre aktndr znea - t.": a a s -i t rimit la t a br , a c ord ndu- le ajuto ru l. i:ngri> ' .' , jirea sa . To i epis copii au rspuns c s unt .de acord .i. ...' c hotr irea a ceasta este foarte potrivit> ,, . (I I Anti oh .: 7, 8, 20 , 2 1 S a r d .j , 104, 105 Carldg,). ' ""'~; . :' - .Pentru toal e aceste tr el ' canoane. eSle 'sulide~.t Cl!'ea~"" am spus la comentarul canonulul Ilai ' sinodului dela Aitiohia;c'/
Canonul 10.

Episcopul Osiu zise: ' Socotesc c este' de treb~in '... i a ceea ca s se 'ce rce teze cu toat grija ' i s r quina, ;" c d a c vreun bogat, sa u : scolast ic .din . for, s 'a r invred-", ' nici a se fa ce episcop, s .nu se a ez e [inepiscopat jmai inainte, pn ce nu va fi nd eplinit s lujba 'decite], . i de c diacon, i depres viter, ca prin fieca re . t re a p t, de 's'ar-" , socoti vrednic, s poat p i prog resnd spre In limea." episcopiei. i va . ave a g ra du l f!e c rei trepte, lungime de< " vreme, fire te , nu prea m ic , pr in care' s , se' poat .cu...~' no a te credin a lui, i felul onestitii moravurilor; i st::;; .' t ' tornici a, i bun acuviinta . lui ; ; i socotindu-se: el :. vrednic" ! de preoia cea , dumnezeeasc .. s , .se . buc~re . de , .ci l)stea :,\ii . cea mai mare. Ccinici inuse.cuvine; i' nici! pricepere ~ :.\':; nici bunele ' rnoravuri vnuradmit a ' se .linde ) a '"ac easta', [Ia: episcopie) cu ln dr zrieal ' i cu ' uurin : i.nc t 'o ri epis~ .~ !c' capul, ori presv lterul. trori -idtaconut r s ' se " 'p ii n n chip.'",; uu ra t ic ; c aa cii drept cu vnt s 'ar socoti-neofit ');' fii ndc ' " chiar i pr ea fericitu l Apostol, " care a fosti n vItorul ' > ' neamurilor, 'se' vede c ;'a oprit s s efac prea de g rab ' . a ez ri le [in tr eptele' ierarhice]; fiind c cercetarea [ f cut] ntr 'un timp mai inde lungat va ' putea arta dup cuviin " ~ v ieuirea i mora vuril e ' fiec r u i a . .Zis-ai to i - c sunt de acord i i ~ici de cu ~ ' nu trebue s se desfiineze acestea:
---'''-''; ~--'- '

"

1j

'd~ t urnd s dit, 'de c;irr~d b~te~~f .{N-.' ,T r.).-.~ _

!~ ~<

" - -., '

135

i al canonului 2 al sinodului, L ec um. am v zul c se interzice de a se ae za in ireplele ;ieraihice superioare orice persoan , In privint a cre ia ~ nue xi sf deplin ' sigimrit c est a to rn ic' in c re din i c este , ,' ca pa bil ' de',a nv a pe a ltii i de a le se rvi drept model prin viaia sa. Iti' canonul prezent aceste se re p et in genera l; i prec um ,'ln' acelecanoan e se men io nea z dispozitia ap os tollc , care pres, ~{'i. cr i ~",~ ~' iiu' , s e pun."jn servid~1 biseric esc celce 'nu de mult s 'a 'C: t o'ivetit':dela p gnism' i ' s'a bot ezat (v.6 <pu ro o I Tim. 3, 6) , tot ' a a>i n canonul prezent se ' me n ti one a z i ' ce al alt dispozitie ,, ', ap ostolic (1 'Tm . ' 5, ,.j cu ada osul ca nimenea s nu ' fie hira... ;. "tont prea de grab (raxElOO)' ). Scopul aces tui ca non este ca s i, :e,;' s,e p s t r e te,: c u seve r i t a t e ' dispozl ii l e m ention a te ale s t. Scripturi _ .' 'i;! '!' in "cazul; crld ' cineva se institue episcop, i ma i ales atun ci c nd , " " aces t, lucru se refer la vreun om bogat sa u versa t in tl ine le civile; Cei bogati ( " ),0 [,0100) de re gul sunt r s tal, din ca uz c dispun"de mijloace ' suficient e pen tru traiul vieti i i se dedau m a i .to r 'pl c er il o r l umeti dect cei sraci , i au i mai multe pa tihii;, din cauza. aceasta canonul dispune ca s se bage de " s e a m foarte bine ' i s ' se examineze cu s f rui n , da c o per -: s o a n 'de acest fel n tr' a d e v r este pot ri vit pen tru serviciul preo tesc i in genera l: pent ru -pr eo i e. Tot aa canonu l prezerit ".~ dispurie s se examineze i 'cei versati in ti in el e civile (ox o),ao:" (7y~> r!;cO,g>::0 !ib:, ~dig ro/J.,r', ; e' x , ' for o , .s chola sticus). Sub acetia sunt a ,'Z ~'s e inlelege 'a c~l~ "persoane, cari au "educatie l umeas c i cari tin . c uv nt rl Ia: ad unr ile publice civile, sau in calitate de avoca!', ">';,~~ s a u: d e diriguitor; a i afac erilor ,publice, i as tfel fi re t e c aceti ".' 'oameni pot fi mai~ulin'potriviji pent ru pr e ~ l ie. Cormciaia intelege ? atCF as iiel J e ' o allleni, cari iac , aiac eri in pi ete i s unt comercianii bo g~W)rIn cazurile, ' c n'd s'ar face pr opunerea de a se
C ' ;;..

Alex .). , '~','" , .7 La ,cornentarlile "ca nonulul 80 ap.

,,(SO.ap.; ,2, 9 sin . J ec.; Il), 15 truI.; 2 sin. VII ec.: 9, 10, 1, 12; Neoces .; 2, ,3, 12 Laod.; 16 Carl ag.; 17 sin. I-n; il Chiril

~ _ l) Altcum cuvnt ul Ap .-Iui' Pave l " neofit " (1 Ti m 3 , 6) nu trebue Inter pretat literal ac est ca non . precum obser v Zon a ra i Ve tsem on (UI, . ' 1~+;' 257 , ;~ ~8 )t,~ . ~ i )n fi ,s en s: }"m propri,~ , : _ d~oarece et ice p n d e cu r nd s' a ;~ '::'i , I t.:;L in d e l ~ t n i c i t < c u : 8 r8 c e ri _ l u mc: t i , ' s e ' poate con sider a de om 110 U pen tru p reo i e , ""~)-. .:,'. intocmi ,: F celc e e'e bo teza t de c ur nd est e HOJf. pent r u cretin ism . 2) Ed.''diil -1787, 1, 11 2, un de .a ceat cenc n s e gse te sub n um r ul Ll r . .

in,

'precun l

~-

"

136

pune episco p un astfel de individ, ' deoarece,' popor ul' ( dorel ~)'r " ' (quia per populu m pos tula tus), canonul prezentd ispune 'ca,' aceasla ' , ' , s se , poat~ fa,ce nu~ai dac -respectivulIn 9.enere,va;:fi ;yr~dn!s.i'; : ,i;/{~~ de episcopie I numai dup ce -va treceIn chip reglementar prm 'Y . "'i toa te treptele p e oe t k citel , diacon i presv e r ' i 'da c rl"fi ec"re ' ",' t reap t va do vedi prin purt area sa c este vrednic i d~ episcopie, i sp re a , se putea obine convingere deplin despre ' ~ceasta , adic " fi,, ',.,,,., s pre a se putea cerceta precis dac respectivul este statornic di n i are conduit potrivit, dac e ste neclin tit: i~ cugetlll s u" " ,,' '~ 'J: ~

:' ';~

" :'/'ll:.t,E~" "

ncri

~~c~ne~~~:~7~~'C~erc~s~:c~~:1f~~~i~:\~~:a~iI~remes~t~el:-~~:n~~ ;i! t:,; : i


"

e piscop, can onul disp une ca acela , in fiecare din treptele rnen- ., ionat e s pe trea c lungime de vreme nu prea mic ( oh iJ.r;. , ~ A /ara u 'Xp dvou fdjx og, non minimi temporisfonqitudinem) sau . p recum spune canonul 17 al sinodului ' IX local, vre mea leg al' (v. ;;" ~. p ,op!> ov l,o ovov, le mpus praestltutum), In callO a ~e ,nu se ' spune ex pres c t vrem e trebue s petreac' respectivul in fiecaredjil a cele trep te, s au n tre bu l n n d terminul 'd reptului , bisericesc ro, man, interstitium, ct vreme tr ebue s tr eac intre dobndir ea diferit elor trepte, Dac tinem seap1a de vrsta caJlonicpre s c ri s , la ca re cineva poate fi aezat in diferi lele ' Irept e~iera r h lce, deci d ac c it e ul trebue s aib 18 'a ni, ipodiaconul 20 d e a ni, dlacon ul 25 de ani, pr esviterul 30 M ,ani'i e piscopul' 35 de ani (can . 14 i 1 5 i come nt.), apoipulem spune ' c inters ltlum ul dintre citet i diacon este 'de 7 im i, intre "diacon i pre sviter , 5 a ni i alti 5 ani intre presvit er ' i episcop i prin urmare celce va a vea s fie instituit epi scop, tr ebue ~' jJetre~t 17 , m i in preo ie, sau cel pu in 15 ani "(presununnd ' c ln 'acela 'ti m p" a' tost pus c i te i ipodiacon, deci c r esp ectivul in et ate de 20 a aj uns cite! i ipo diacon). Timpul de 15 ani 'a fostpres ,ris i de i m p ra tu l Iustinian p en tr u persoanele, car i niai inain.f e ,' ~u fo st in funciuni de St at.') Dealtfel fixar ea timpului' ce respecti: ' v ul treb ue s - I petr ea c in fiecare treapt ier arhic este-I sat n judecata au t o rit ii bisericeti (80 ap.;: 2, 14 sin. 1 ec.: 1 ~ Irul. " i com ent.) . In ori ce caz acest timp in genere nupo'afefi s'curt, ' - i in s pecial nu poat e fi 's curt pentru cazul, despre car e v?r'
1) Nov , 13 7) cap . 2, t -u c est tim p t re bue a I : pe t r e ac Jn v m n a tire (si in monastc rio non minus q uin decim annls mona chtcam vita m si ne

u lla ca lumn ia

ex e g e rt ) .

"

-'
:.: .
. -~

" 137

; " "

',-; "

, Canonul1!.
" ' .. Episcopul O~iuzise: . ' Avem datoria s /hotrm i un .episcop vine dintr'o cetate' n ', alt " cetate, ",,' . sau dintr 'o -cparhie nalteparhie, pentru fal slujindu-se .J ', -de laudele sale. vsau. de sfinenia religiunii, , ' i ,. ar voi s ee ," ,zboveasc mai . mult vreme [acolo]; i episcopul acelei ', 'ce t t i' nuaT' fi iscusi txla. nv are, s nu-l defaime .pe
t . -c , dac .

<c ci / a c e s t pretext obinuete a produce turburri; i prin . 'viclenia aceasta . urmrete s - is .c tiqe i s-i acapa. reze scaunul 'ce l strin , nesfiind u-se a-i prsi biserica, il- " , .-ca re i s'a dat lui i a i se muta -Ia alta. Deci tr ebue s . ' , > ' :'se ' ho t ras c 'timpul spre acest s cop,' deoarece a nu primi " ,'r ~i . . ,p e ' episcop .,s:a ' s ocolit a ' fi [lucru) neomenesc i bdran. a . , t : ,. <C ci , v ; aduceti aminte c n vremea trecut P rlnii . ~~ ,, ':n o t r i auhot rlt c . . d ac r- vreun mirean petrecnd n ~(; i;" ; c.-cet a te I1 ;J re i ~ i.l e , d~ ', Q4minic ,in ,trei , s p t!fi n,! ~u . ar

" ~cela" i .s . nu vorbeascintr'una nizuindu~ses3 rui, " neze ' i . s nj o s eascii." perso ana ' ;. episcopu lui de acolo;

111" ":,D eC l daca pe ntru mlre m acea sta s'a leqluit, nu trebue,
~,c. 'U,:~!

~:':z,tme r ~ e ; l ays ~rV I C! U L d.lv m ! , s se-nlture d~l':l imprtire.

",

i- n u se .cuvine, dar. nici nu folosete ca episcopul, dac -n u, ar avea nici ci nevoie mai grea, sau treab anevoioas, . s lipseasc .timp mai . ndelungat dela bis erica sa i sa ini h nea s c .poporulice, is'a incredintat . Toti episcopii :ziser: . - H c t rl m c i p rerea aceasta este foart e po-.
..

.t r i v l t .
.:' i ' ,.

, (8 ,:'9 1 ::-1 4, <ISI 33, 35 .ap .; SJ 15 :sin. 1 ee.; .5 sin. : IV ec.: 20,

-:66, SO truJ.;-, ;!. '1 3 i lI6,18 . 21 Ant ioh .; .1;2, 3; 12, 17 Sard .; 48, '71 0CarJ. ;d 6 ~i n . . 1..,-11) ..

" ,,:...:.. Disp6zitia' canoruilui prezent, ' potrivit creia un epi scop mu poate s -! prseasc eparhia sa i s - rn e a rq n alta spre

t" '

138

"lo curi i prin predici i alt el e lnc ercau .i s mi coreze ; m;ritel e '" - : e piscopului legal i s -I defaime pe acesta, ' ca ; a slfeI 's 'ctjgp.

a predica sau sluji; n esen se . cuprinde, in canonul 'Il! .ap, Precum am spus la comentariile. ctorva - canoan e, poporul' a ve a : . dreptul s- i ex pr ime vdorl na pei. cine- l-vrea 'de episco pcal : su / ' , ' i in genere acela ictevenea episcop.ji asllel celce!intenjiOna:' .' ~~ s obln vreun .scaun episcopesc inainte de )o ~ te s e . s t r d u i a ' s " / '," c tige de partea sa poporul din acel loc. Ace la lucru Uceau< ' ~ i unii dintre episcopii , car; se gs e a u la scaune e plscopetlcma! srace i de mai . puin imp ortant, dar ' ca ri doreau ' s treac ; ' I~ altele mai avute i -mal importante, .fr s tin ':seal'l1,a d ., faptul c episcopul de "acolo este nc ' n , via -i : este ,S n lo,;;>, ':" Unii dintre ac eti episcopi spre "a-i ' realiza dor inja 'lor, dar ' ma ;" , r; a les' dac episcopul locului ,respect iv nu er a pr ea _iscusit' in , pre- . " d ic i in serviciile !divin e, - me rgea u "chiar ne chemai lacacele." , ~

poporul de partea 's a r penlruca po pofur s ' I ' cea r 'p e , : dnsul , e piscop i s la ped e . pe, ep iscopul legal. Canonul. prezent, 's pre, il str pi acest ru, ho t r te ' c t vreme poa te ab senta un episcop din eparhia sa i c r-vreme poate petrece n 'alta; deo arece,. . zice ca nonul, c .a nu ; primi pe un 'episccw s 'a socotit .a . filumt.\ . neuman ' i b dran.xlar faptul ' necesitiiv.d e " a \ se' ho I r 1p recis '.: limita de timp,. pn la ca re un' episcop poate ab senta din e par hip. cano ri ul l motivea z , prin :' dispo zitiile " canon ice de 'mai nain te; cari s' au dat n-pr fv i n a -mirentror .. anume c . 'orfce.' mlrean, ' care' :~ _ nu ,merg e ' Ia' biseric. n trei D uminici din. frei 'Sptn niconse" cutive, Iar ,a IUmpledect prin ceva; cacte sub pedeapsaafurisiHi i dar. dac ace st IUCrtF s ',; 'orriduit,in . pri Qinla .,mirenilor, 'a poi -cU: att : mai .vrtos trebue. s ai be valabilitate . penlru clerlci ' i in special pentru episcopi , deoarece este . lucru dun tor . i necorect . ca un episcop s-i prseasc .Biserica s~ pentru un . timp 'ma > ndelungat, " c c i, prin aceasta varrn hni poporultcei:s'a inc~ediri; at.. Acest timps'a ' fiiiat pre cis mai t rziti i prin carionulit 6 j ea ~ al sino dului IX :.'Iocal. care dis pune ca 'ni ci",un episcop-s -nu' ;. ' po a t absenta dela sca unul s u episcopesc mai mult de 6\luni> ;:, Dispo zitia veche .canonic, menionat de ,',:. canonul cpreze n] " ',., , i . " "" , " , ,'" ;,,' "..", .e- .,', : ' ,,:referitoare la datorlai mirenilorj-de va . merge ' la .bis eric"este 'ca' Iionul 2 1 al sinodului ' local dela" Eivira (Eliberianum : ' in' Spariia}~. inut la anul 30i , Intre-al c rui membrii marcani a .Iost i 3 cela: Osiu, care "a prezida t i sinodul prezent- dela .Sardica .i .care ' a i -' -~, .' . -.~ :.:~ , .i ,, ' ;"

t~

"

139
~ n pro p us acest canon.cdelaBar dlca. La s inodul trulan (can , B a)' , s 'a, repelt ace lcanon. . i dispozitia lui s'a extins i asupratu- turor..memb rilor clerului, dela' episcop in jos.

Canonul 12.

, Episcop ul Osiu zise : Deoarece rurruc nu trebue s se trea c . cu "vederea, ,s ' se hotrasc i acestea : Unora dintre ' frali : i ' m p reu n ' episcopi li s e par e c n ce t ile, n cari au fost pu i episcopi, i- au agonisit prea pul/ line averi proprii" , pe cnd n alte , locuri ' au c t iguri ," "mari;','din' car i ei' pot s i .a jutore pe s r aci. ' Deci socotesc -s .Il 's e irig diie lor , aa c , dac ar vrea s mea r g ., la averile ' 101", spre a strn ge rod urile, trei zile de Du- ' ', mi ne c , ' a di c; trei ' sptmni, s petre ac ei la averile lor .. i " s ' mea rg Iii ', biserica din apropiere, n care un presviter line slujba d um ne zeias c, , pentruca s nu se . ' ):iar c " el ' ~ste XJr slujb-dumnezeias c , i s liturghi, s a s c(i s rilh me a rg prea adeseori n cet atea, n care ' este episcop : in'schlpul 'aces ta niei averile lui proprii nu -vor suferi nici o pagub in urma a bse n ei lui, i se pa re ' ':c" s'eva inl turaInvinuirea trufiei i a tm ndriei. Toi : episcopi i'zis er : ' Se aprobi a ce a s t dispoziie. s
, , ,'( 36, 58 ap.; ' 19, BO, trul.: '5, 20 0 ang ; 11 Sard.: 1 6 sln.. '1'::- 11 ; 7 \, "120, .121 Cart.), ~ /":./<., ' ,c' " "<.: ,' o ::' , ~ , ' , :" . ,1 : '.'" - <:anonul prezent est e complectarea canonului Il. Acel canon 'emite o d lspozi le ,referitoare ' la episcopii, cari merg in , , eparh ie str ilJ ; iar " c,esta -spune c episcopii , cari au m ou In ;, al 'eparhiet pot merge liber ' in , a cel~ locuri spr e a-i aduna rodurile i ,' spre a ajuta pe ' s ra ci, ' dar ei pot rm ne acolo numai . , trei sptmni, .ira pol sunt obligati s se inapoieze i ar la ,epa rhiile" Ior.: pe , timpulj'petreceril episcopului respecti v la mo- " ii i e ' sale '''el treb ue s fereasca de a merge 'prea d es' n ce- , 'tiitea , in, care-i :a re, reedina permanen t un ep iscop i anume t'di ~ fuon v.ur ,<:a :s,nu . ~e i n t fl1 pJ e', ; ceeace Se spun e in canonul Y '-:;-,l' i, ded j's, sei pi'!cjnuiasc , vreo neplcere " e piscopului stabil , al cet li. : Apoi acel ep iscop str in 'este obligat in timpul pet re-' cerii;sale "la moia sa s , mearg n fiecare Duminic la bise- ' / i ica pa r ohiaI ; ' c a re se afl mai 'a proape de moia sa, i a colo ,

se

'n :u:

Can~I1';'I J'&
Episcopul Osiu zise i., S ., ap robe rl oii i , . acestea : ' vreun diacon. . sau v pres viter.: sau .: i oricare ; dintre ,' .clerici ar fi excomunica t, i. s 'ar refugia la .alt e piseop; : ca re il cunoate i tie c el. s'a desbinat decornunitlri~a , , -cu ep iscopul s u, nu trebue : s -i acorde,: acelui a vcomu- . . niune a, fcnd o car fratelui su episcop. Iar ' de aI ,n- . . d r z n is fa c aceasta, s tie c .iadun ndu-seeptscoptl,r . va fi tras la rspundere . . Zis-au toti epis copii : H o t . .rlre a acea sta . va p stra totdeauna pacea i va -me ni n e
D ac

.unitatea tuturora .

,..

( 12, 13 , 16. 32 , 3 3 ap. ; 5 s in. 1 ee.; 6 Anti oh .; 11; ' 2 9 ;-1 3 3 -Car tap .; 1 SoL) .. . ~:,' - Ve zl co rnentaru l ean onului 3 2 ap ,
1

Canonul 14.

Episcopul Osiu zise: . M sirnesc indemnaL ~iLnu trec cu tcerea nici celece m agit permanent:' Da c .s'ar g si vreun episcop iute de fire, ceeace trebue s Aie ' . .d eparte de un as tfel de brbat , ' i , pornlndu-se in grab impotriva unui presvit er sau diacon, .ar vreas-Isc()at :pe a cela din bi s eric , s se poarte grij ca unul ' ca'-' acest ' . . s nu se os nd easc indat ,n i ci s se despoaie de coc muniune - . Toi episcopii z i se r : Celce se scoa te s . ai b putina a se adresa episcopului capitalei . [mitropolltului] . acelei eparhii; iar d a c cel al capitalei ' lip sete , ' s ' m e a r g la cel mai apropiat," i s . se - ro aqe'sc av s-s e
1) Sin i AI. III, 263 .

lui. cti :lemeinide ;' liindcnu': se cade ca, ' ceice- se roag ' s, riu' fie:',ascult a i ; lar.. episcopu l a cela ~ care . l -aIep d a t - pe el pe .drept.sau, pe "nedrept, estedi!for s fie cu rbdare .s pre a se face cercetarea priei, ne i ; ' F h ot ri rea" lui, :ori se va . confirma, ori va' suferi, . modificarea Dar .mai nainte de s' ar cerceta toate cu' b , ' gar e:~de . searn : i cu - credin I , _cel .lipsit: de , comuniu ne ' s a: ji l!,i.a t ~i b u ~ , si ~;i ;" co m u n iu n eaip n nu se v a " I,- , . lIuri ~ c auz a . l a r dac .adunndu-se s joarecari clerici,. vor - vedea 'trufia ' i mridriaflui ,deoarece .nu; este cuviinciositi, s4feri ocara i t J11ustrarea' ..nedrea >% ,- Irebu e s-] .: O-, ' "Np~!(:pe,>.a~.~]a . sp{e ;c~l~a : 7ea. ,b~n~ " :; S4 .; ;S4virite '~a i . ' .". aspr,e,.II Jlla1 "grele, : ca . ' sa. se ",supuna ' I .sa , asculte",de. celce "poruncet e celece se cuvin. Cci /dup cum episco pul. este ' dator s ofE!re'oslujitoriior dragoste curat i tra ta-. m ent {bun], .n acela ', chip i supu i i. cu 'sincerttatejre-" qu e 's ndeplineasc pentru episcopi , .cele ale slujbei.',
o

"~~~ceteze .cauza

(12, ,16, ,28, 32 ap.; 5 '; s in. .I e c-: 4 . 6 , 20 An tloh.: 13, 15 , S a r d.; 9, ,'] 0, 11, 20, 29, 132 Cart.). '

\,~ .. ; 'Scopul ca non~l~i prezent este de a ofer i' proterlu rie presviterilor i diaconilor ; cari credeau c episcop ii _cu c d e re . i-au afuri sit sauca lerls it ntr'un moment de irita ie i f r mo-

:~~ ; ~~.
"' ~"

. . :,' c'~ .J

:' ,;,i~, :

,mitropolitul epa.rhial. l? general se ', vorbete , despre aceasta .n, ;.,~ 1 o ' ,canonul 5 al slno dulul (- ecum. Canonul prez en t dela Sardlca ':';,f -,; ',/" "",' i'i~ , ' ff:~;, i i :; ~d ~ 9 ,f i" c~; d ~C ~r )ips\ ,~it~opqlitul ~ oalJoi ,r~spe,ctivul se. poate

~.

ti v,1em einic.

i ) ed dreptul

se ad reseze

cu

p l n qer e la i

,/',
" .~

',"''' '.'j> ' .-"'.,... ,'"" .., ., "

.. ' . .. ' '

. .... ..,.

. ;, ~

" ,' .. .

.,'

f': ~ 'J ,',I. l

:'X~:- ~ " !l:;:j", .:~ }({~:~arp/X~ ~~' , a,~ ~i n i timu~' , c o~cu.lIre ndi) " ':~ l? r~, < a

.;~, ,

''''j,',

.,

se c~rcet~ , pricina. ~~ .: in c~ip iamnuntit. De ,altfel aceasta nu tr ebue s s e i nt er prete ~e .,0:." n , sens literal, deoar ece mitropolitul altei eparhii nici o dat ' nu: /; poate judeca 'n calitate de judector ordinar n procesul dintre ' , ', "" un presviter ' i un episcop; car e 'nu este' sup~s [uri sd icluni i ie-: . rarhice a acestui mitropolit (9; 17 sin. 'IV ee; etc.), ci, potr ivit' cdmental'ului lui Valsa mon dela acest can on, aceasta tr ebue s .' se n e l e a q n sen sul c mitropo litul eparhial compefinte, care' din n tmpla re este absent, a dat autorizatie milropolitului nv e-' cinat s judece diferendul, ' sau c episcopul i presvilerul din' proces "i- a u ale s pe un mitropolit nvecin at drept judector 'mii.,
'~-

, ",

adresa.mitropolitulul celui m al ', aprOplat "" ;', (elJl . 'ov .' . '. _ .' :.-. ../ _ , "' ;, .' , : . c.~,-_ , . ', -. " '." ,. ., '.: ,' ,, ',"

',

rr).?aWXWP OIJi> :

142

Hoeitor ( upe"ov J,xa~r?v/ eJ e c t lJlJi judicem) . ') Canonul obser v mai departe c episcopul . compe tlnre, care a condamnat ' pe" ' .drept sau pe nedrept pe ' un cleric, trebue s sufere cu rbdare ca dispozitia Juis fie supus examinrii 'j ca';J se1lint~ ' lui-s fie confi rma t sau anulat,' decarecaaceastao p ':etin~e dreptatea . ' care trebue s mpodobeasc pe ,episeop' ,! a judecarea !'i:Iet ieilor ",<_ .0 , . ' .. -'_ ";:<'< ',: " " }"J ,:> .. ,.;.\ . h :,",', s u subalterni, precum i ,vaza , i i m p or ta n ta j u d e c j ii ' e p i~co p e ti , '( 74 ap.; 5 sin. lec.; ,4 sin, VII ee. . i-altele); Ct' vremedurea z e , acea st cercetare i pn cnd mitropolitul nu i1ecideI1"pr;vinta ' ' ~e nti n te i re spective dat de episcop ' mpot riva ', clericului 'subor-',"' .dona t, a cest cleric , spune canonul, nu' p oate cu ' dela ' sin e put ere s intre n comuniune, ci trebue s r rn n sub pedeapsa ' 'da t ' " " de epi scop, deoarece in cazul contrar sub, ~ret~xtul, cererii ' unui ": nou ' lor judectore sc sau 'sub pretextul . r e cursuhil s'ar ' putea sI b i / -o rdlnea din Biseric , i s'ar putea anula.' chiar i judec tilEicele ' " mai dr epte da teide episcopi, n urm a :,~'.:' i " dtept~luj lor i ,lmpotri va ';",':"'" -i'":,. : ': ~': ... :: ._."',.' ,,_ .... -1 ' .'0 ' ,': "j:_ cleric ilor suba lte rni;' Iar d ac un aslel. de .cleric ccmdamnat' ar > 'ncepe s c rteasc impotri va episcopului;care".a,cori'drhtiat i ' . i-ar ac ce nt ua drep tul su cu truie l cuvm ndrie , IJ a r zice . c " a fost nedrepfit i. osndit pe ne drept, n . aceste~'cazuri, zice , .canonul, clericul respectiv trebue mustrat n chip 'e nergic i treb ue n v a t c este 'd ator ,a li asculttor iase supune-celuice are ' -d reptul s poruncea sc i s ndepl i n easc Ir nlcl..o opei'zltl ! ' toale dispozitiile ep i scopuJui su. .
", '-'c", : '. ',' "
~ ,: ' ,. "
o ' , '-" ': '

o: ,';"

o,;:~:':"

',

..

"

' ,'

.. ..

:,

- . .J

' ..

>.";

'. ,.. ;.. ""


" " ,'

:.'h ',' li ' Sin t ': "At/C'1'li "" 270


, ;> ,i

~j : Iri" s~n~ u J ';d e; epafhe :(N' 'Tr} . " ;'{<-,:'~; <1';. '

c ,' ,' ~Ji ( " ~

-:

"L},_ .:'

c .

.,:. '-

"!

'

143 . J{3S \ ap:; 16 sin. I ec.: 2. sin. II e c.: 8 sin.. III ec.: 5,20 sin. , . lV ee.;. 17 Irul.; 13 Ancira; 13, 22 Antioh.; 48, 54, 90 Ca r t.). . _ .;Vezi .comenta rulca nonulu l 35 a p.
Canonul 16. ,J Epis2'()Pul Aefiu zise: Nu v es te necu noscu t ce fel . :i ' c t de mari lucrur itse intmpl n milro polia Tes alo n icu l u L Fii ndc . de ' multe ori s e du c acolo presvi1eri i . diaconi din a lte eparhii, i nemulu rnin du -se a p etre ce . " j' v re m e " s cu rt , r rn n, i ' tot timpul il petrec acolo, sau ,. ~ abi a dup 'tlmp.joar te indelungat sunt siliti a se napoia l a.bise ricile "lor; deci "s se hot rasc n pr ivinta acestora ,,":;Episcopul Osiu zise: Ho t r ril e, ca r i s'au adus in privinta episcopil or, s se obse rve i . pentru aces te pers 6ah~ . , ~ ~!
.

I ,
!

:, " (8/9, ,14,' 15, 33, 35, 36, 58 ap.; 8, 15 sin. [ ec.: 5 sin. IV 'e c.; 5 . 20, '66, 80 trul.: 2, 13, 16, 18, 21 Antioh. : 5, 20 Gan gra; .,' 11 , 12 'Sard.; 48, 71, 120, 121 Car tag.: 16 sin. 1- 11). . , - Dispozitiile canoanelor Il i 18 ale sinodului prezent rei e rilo~ re la abs en tarea episcopilor din eparhiile lor se a plic prin ace s t vcan o n v tcu privire ' Ia presvileri i diaconi, ' ;; ''; ' , ';.EPiS~OPUI OSiU i [pro punerii] fra telui ' ;l1ostru, Olimpiu; , s . s e ' hotrasc n c i aceasta c, d ac .r: v retin ,oepiscop,s uferind sil s 'a r scoate ' pe nedrept, ori eri tr u:' lii ntaj ?i'or i < p efi t r uvrri r t url si rea bisericii' ca to l icet i, ,.ori, pep tr~ < ~ p ra rea' ad ev r u l u i , i fugind de primejdie: '<iar fiind " supus ' ju de c [ii nevinovat, ar mer ge n , a lt " cet a te .~i s , nu 'fie oprit ' a petrece acolo p n cnd s'a r .napoia ; sau p nce ar putea g si sc pare de ocar a ce i ~ ' s' a' ftut ; " cci 'dureros . i prea greu lucru este ca celce .a s suferit ~pr igb an nedreapt s nu se p rimeasc de noi; unul ca acesta trebu e ' s se ' p rimeasc cu prea mul t ' ou n t a t e ' i' blndele';, ' Zis-au " to i : " S se ho t r a sc i "aceasta .,-," " . :' , , ., ,: ,., ;. ,.;/: . ,' ~ -: "'.', ," (15 ,ap.;. IS; 16sin'. .l ec.i s, 10, 20, 23 sin. IV e c.: 17, 18' ' truJ.; ' IO,' 15 :sln. VII 'ec.; , 18' Ane.;. 3 Antioh.: 11, 12, 16 Sa rd. ;
'
-

Canonul 17. zise,' . " Urm nd

3 0 ~ rt ij .

'

: ~.

,.'~
,

"\ '

), ;" ,, ~ ~ ,

144

- Canonul prezent este o exc ep i e dela canoanele 12 a le acestui sinod, dup cari un -e piscop nu poate absenta m a ," : ,>~ mult de trei s pt mni dela ' reedi n a sa " e'pisco'pea sc , '~ ir' ~~ ,A po trivit observa iilor canonitiIor apuseni, acest canon s'a e'tnis<' .i!Jli 'l in urma celor inl mplate cu Alanasie cel Mare,' pe care eusevienik pro teiai de mpratul " , Co nstanlu l aJunga f.':.din ,. Biserica)ui , i l-au silit s-i c~ute re ~~giu"p a!!e Prli "Res!':JI , ,!e,,}a,~9P' ~ ; es te clar. ., 'ii "': ~"':' ,' , , "~,j;,'.;'

.~. ~:r~~ U -~ , '!ii ~

'~( ~'

au
'.

Canonul 18.

>.::~y: ~~t ",.

'Episcopul Gaudeniu zise : Tu tii" frate ' Aeiu. vc . de cnd ai fost aezat episcop, totdeauna . a stpnit pacea : pentr uca s nu rmn nici o urm de diverq in de preri n privinta persoanelor bisericeti, . s s e-hot ra s c a fi primiti toti aceia, cari au fost: pui ' de,Museti i Eulihian, deoarece nu li s'a gsit ,1IlF' f]ici'o vin . >, :
" sin. ' I I ec.: 19 S ar. d) . ( "i'
. j .

, .
"'l' ~.tlj"

"

Canonul 19.,'

1 ; " i ,!),~ ' t'! ' i~ :T :!;~j;:) , , )~~: '~ '


. ,o\' : " ' ; ' l
'
;(~-

Iillv ,t;, . ~-, '"

, ,. ' ~ ,?'. . . . .. '"'1 ';: '''' I ' < i ; ' :

i/

Episcopul Osiu zise: "Smerenia mea ar e prere a .~: ~~~ urm to a r e: fiind c avem datoria s fim -linitii i r b d tori, i s fim cu miiostivire statornic fat de toti, cari .. au fos t odat promo vati in clerul bisericesc de _ ctre , vreunul dintre fratii no tri , ' dac mi vor ' voi, s se n a-. poieze la bisericile; la cari au fost numiti,de a cum'inainte'.;:' , s nu se primeasc; iar Eutihiannici numeIe .dlCel?isc,()p;'.,,', . s nu i-l revendice.." pentr~ , i ll~ ; . i nici ,0ti~eu~ , '1u s e-/t !' ~, socoteasc drept epis cop; Iar rrureneasca . comunllm e, ':d~ , t " ar cere-o, nu trebue .s li,s e ' d enege;, .< Zis"au .!oli:''.Se,'' aprob - , . , ,- ' , ," o e"
sin. 11 ee.; 18 Sard.). , .. " Ambele aceste 'cana ane trate a ~ despre o singur chei>':: tlune, care privea Biserica din Tesalonic de ' pe timpul nfrunlt ii; sinodului. Ae lu fiind instituit episcop al Tesaloticului, s' au ~i~!bi t doi pre svlteri, Museu i Eutihian, dintre cari .. fiecaredo rea .s obin pentru sine 'sca un ul episcapesc al Tesalonicului. A ni~ridoi. , dei niei nu erau hirotonii (a.X<lpo!dJ~,.o , vre~), , ' precum .. SP4ne ' , ' Valsamon, totui consacrau clerici , ca i cnd r ~iifost eplsco'pi ~'
(4

~~ !i?, ' . '

t''t;I<, : 'Jf;

..

u :,~ .,
\

""r ': '" \


.

if
;:"i

J. ~~~'" ~ ?~

::. -- lV, ,- 'drept. elenei - a de v r a i to i cei ce au los t co nsacrati de cele dou ' persoane lllenti?J.late. ,deoarece aceti clerici nu tiau c Eutihian i Museu ' nu sunt episcopi legali i deci aceti clerici nu au nici ", o vn; 'Propunerea aceasta" a lui' Gauden iu nu s'a primii (can , 1Sl, J ar Osiu, , preedin tele sinodului, arat c , d ei se cuvine a ii rbdtori i cumptal, totui e1 erici a dev rai pot ii rec u:' 'hoscuti"numai 'ceice ati' losthirotoniti de t t re persoane, car i
,

'," + 1\'.. Desb t n d u-se: acea st chestiun e la slno d, "' Gaudentiu, episcopul ,.1,:".N .issu~u i , ..n interesul , pcii a tcut prop une rea .s iie recunoscuti

f.

~~'"

.: ...~i',-,j,.'

~.'

."

,1

145
( , . , .. ", ,"': , ' " . _

.':.:' '

filost caterisij} li urma b , . nlJ n'tii de\Ic1;. dar i cleri~ii ; i car i a u ' losl sl in tili de a ceti ~pi scopi . ,pe ;,inp'lII'C :nd era' u "i n c " , "epi~co p i "degaJi, :nu ar , avea nici un " ," .'--'1-" ',",',:' ) " _-" ' : " , " ;" '- " ', '" ,','" ,, ", ':' :., ,_,' ,' , , :',i , ,'.' ". , . , am estec; il\" acel" delict, apqi in aceste cazuri , clericil respectlv i deasemen ea . trebuesc recuno scuti, afar de ' cazul cnd d nii nu' s'ar supune .superiorltor .Jor i s'a r opu netdi spo z iiilor 'aces tora. AcelaOslu observ releritor la e1 ericii, cari ,au lost consacra li , de ,Eulihian i ' Museu , c li se poate recunoate numai comu niunea laicilor, ad ic acelia se pot.cons idera numai drept laici .in c()munhjnea bi serlc ea sc , deoare ce celce i-au consacrat nu au ',losl' eplscopi-si nici nu sunt vrednici de nu mele de episcop, Propunerea aceasta 'a, lui Osiu a lost primit de s inod (can. 19)'). O dispozitie similar ,acesteia gsi m i la si nodul al Il-lea ecume nlc, fiind dat n urma,cazului.lui MaKim cin icul (can . 4). . ':, , 'Ca n. o n ul 20. " , -" . ';i, : : f~'~' E]Jisc6pur Gaudentiu-zise: Ce le ' hotrte spre m n ,~":'jtlij re ' i ' cilt unanimitate' i ' potrivit ; strii ' noastre a iereilor,' plcute . i lui Dumnezeu i oamenilor, nu vor putea ' s " i ';men j i n ' puterea-i tria lor, ' . fr numai dac ho, trlrilorr aduse ' va -u r rna . fric a ; cci i . nine . tim , c dumnezeescul i venerabilul nume , al preoiei a ajuns adeseori . sub os ndi pentru , neruinarea ctorva. .De ci dac " cineva ' ar ndrzni s ' fac altceva' impotriva celor hotritede toji;nizuind s plac ' mai mult trufiei i m ndriei dect lui Dumnezeu, ' s , cunoasc chia r , de acum c s'a - I cu t pe sine vrednic de il fi tras la rspundere . . . , .. ; ..
~

-r ~ , i n t r'.~d eY r

,' au', fost , , ;;rlax';":;;;;y' Iar dac

. acetjepiscopi .vor

episcopi (1rap ~ ' n YW:l

' fi:. Al7j{jefq. '

flSV , .OVT(tW -

',0, ',

"

",>

~) 'Comentarul lui Valsa mon la acest can on, III, 2 7 6


-

,c

'-'.

-.-

l~

, ,

:;10'

r .

, ,,

146

pentru nvinuire i de a pierde v- Cinstea ' i ,;; demni ta tea; ep iscopiei - . Rspuns-au toi: H ot r i re arace as t a o gsi in , potr ivit i o aprob rn - .
(I I Antioh ; 7, 8, 9, 21
Can(lOu! '21.,' " /'

fiecare dintre noi episcopii; cai'i\lslm- ; drumuri: ' sau canal, vznd~'pe ;un episcop, l-a r ntreba despre pricina ' c ltoriei i .c ' unde " ' mer ge; i de va afla c acela merge la tabr ; s cer- i.. ', -ceteze condiiuni le artate mai sus, i de ,.va merge,che-, ', ' mat fiind s -n u Ivse pun/nici , cipied ic :t ,c ltoriei i luL ,l lai' .de varnerqe pentru ' de ertci un i . s precum '" s 'a j' spu s ", mai sus dragostei- voastre, .ori pentru cererile unora s'ar" srgui [a me rg e] .Ia tabr ; s nu s. is c le a sc nici scrisorile lui, nici s nu aib comuniune , cu sacela , ) 2 is-au toi : ":Se h otrte i aceasta ., -. '.
"

~i ndeplinit, c dac tem aezai pe , l n g

Aceast [dispoztlej-tnce fie prea bin'e cunoscut " , .

' (I I Antloh.: 7, 8, 9, 20 ,Sard.; I04, 106Cartag.). " , -; Precum se vede din - primele cuvinte,' ale : canohuluf al :2 11ea , a cesta es te'p relungire~ i ' cornplectarea 'canonului' al 20 , ' lea , Ambele ca noarie-sunt ' n 'conexline 'cu ' dispozijiile' 'i CanOane", lor 7; .8 i 9' ale sinodului pnizent," cari 'dispozilii sunt daie ni: , . potriva ace lor episcopi, crora le plcea ' s mearg peritru or ice . ;';1-; -ches tlune Ia curtea' mprteasc; ' iar scopu l . tut uror , acestor ca . .n oane este de' a se : pstra: demnitatea i)mportanla ,episco peas,c :
_, < .'

"

';

:~' '>;;'~ I<; ' : ;; '\-'; ';'i :~ (0' ;:t~~ "f.;";. 't ~:'. ': ~>\-wrji".~-}>~:;'-~' i --::' :;'

e- ' .. .

"~' I : ~ ,'
';/
"
"

'. , .."
,

'

;, .

Canonul 1.

Aravian, episcopul And rei, zise : ., Nu pentru pricina ' pentru intre aga via viit oare , : Tog ;slntul sinod s se pron une ori de pot doi episcopi .. . s cat eriseasc , sa u nu? i ori de se poa te tace aceasta in 'absenta m itropolitului," sau riu? Pricinei prezente nu , 'se .va a 'duce nici . un prejudiciu; m tem ns ca unii " lund putere din cele zise s ' nu indrzne asc unele .ca " acestea ; deci v rog s , rspundei , Nectari u, episcopul ' 'Constanlinopolului, zise : - La u d a bi l este propunere a prea ' citce rn icu l ~i e pis co p . Ar a v i a n ; .dar ca in viitor s .nu 's e , mai " p o a t 'ntmpla " as emenea' lucru, ' f r a osndi cele . ,. t!'ecute, .v? m h o t r pentru ' viitor. Aravian, ' episcop ul ':',' Ari'cirei, zise :' . Pe cel e -trecute leosndete sinodul ferisii Ior, , Prini : dela .' Nic~i a, care orndue te ca ceice liirotonesc 's .nu "p oa t . l i -m a l 'p u i ni de ct trei [episcopi]; i~ . . ' . . ~ nici", rnitropol itu ljs -nu fie absent ; eu n s am pus intre. "> barea;' tem ndit-m n privina celor viitoare> Eu 'doresc .'., d e k i ca voi s v 'pronu nai ' lmurit, dar necondiionat '1 i: fiir nd 6i a l~,' c! .i1r~~d sin?du~l.Ii 9~la _ Nice<i! dOU~ .. persoane nu pt;t ruei sa h i ro toniasc , mCI sa cater i seasc '".p e u nfe pis co p :, Ap o i ' d u p altele, .T eo il,' episcopul Alexan~ d riei ' zise : . ~ I mp o t r i va 'celor ce nu mai sunt nu se poate .a'duce ; hot rlreede- rep robare; mai ales d ac .fiind n v i a 'llI l au 'lost " o s nd i i ; dac n s cineva . are h liedere. pe ceice 'vor , t teb U i" . ' se" c a teri s eas c n viitor; mi se pare c nl1 .nuri)aii,trei :[episcopij trebue s fie tie lat , ci dac <' se' poate,', totH episcopii)'epar)lioi, 'pen truca condamnarea ' ?"celuice, este' vrednic':d e catefi sire, ""s iiemai te m einic 'p ri n; va tu! ':-mai': multora;;.' miid' , de ' :fa .. i ' cel judeca t. .
"":d e . l a , , ci: temndu-m
,(' , ",' ' A " , ." ,

.
.'

~-.;.-

'f..

10.

".'
o ' :" .

148

Nectariu episcopul Cons;anti'nOPOluIUi zise. asupr~ [u~o~] ~ropu~erJ i orndulrl legale, aceste , se 1> ~~ hotarasc. fara sa se in seama ' de vreo pricin ' personal ; " ;7 .?I A.a dara precum a propus preasfinitul episcop Aravian; .", vOl~d ~. se hotrasc n I?rivinta celor din .viitor, ,precu~ IOIC I In ~hlp uman i-a - fixat prerea , preasfintitui:' epls.c?p Teofil, [se hotrte cajin: viitor cel supus ju,;' d~~alll sa .nu s.e ca.terl~easc nici de .trei, i mai vrtos mCI de dOI [epISCOpI); CI cu votulunU1 sinod ,mai mare ' \ i [adic al celor din .eparnie, ~ precum ' au otnduit i .,

Delib~~~nd~-se' : >':I~

" " @lf'

canoane\e aposiolice. ,F\avian episcopul Antiohiei zise,:


Lmurit e sunt cele ce le-a ' propus' preastinitut. i prea ~ , ' cucernicul episcop Nectariu, i preasinitul i'pre a cu cer-. " nicul episcop Teofil; i toti ai bisericii le ntrim , ,, , ' , (1. 34, 37, 74 ap.; 4 sin. ,1 e~.; :i sin; VI ec-: '14/ 15,19.': "
20; 23 Anttoh .; 12, 40 Laod.; 4, 6 Sard.j ' 8, 10; 11, '12, 13 , 15. : 18, 19, 49. 50, 59,104.107 ,128,1 29,'1 30 ,132 Cart.; 13 sin. 1-11; ' '

9 Te of. Alex.).

"

- La notele istorice ale sinodului preze nt (voi. 1. "parteaI, " pag . 44-45) am vzut care a fost scopul , C0!1 ~ocrii"cestui, ' , sinod. Anume pentru scaunul episcopesc , ' din Bostra fusese ales- \ :.,. ;, i aezat episc opul Bagadiu. Dup trecerea unui timp oarecare ,' acest Bagadiu a fost caterislt pentru oarecari delictede ' c t re doi < epis copi, i adic in absenta lui i fr '." s ' i se fi " rosr. . ascultat . aprarea , iar n locul lui a fost pus Agapiu. Atunci Bagadiu ' a inaintat reclamaie mpotriva a~(lstei proceduri. artndc a' fost , ca ter isit ilepal , Chestiunea ajuns , in fata , sinodului pre zent diri < ,' Consta ntinopol i Aravian.episcopul Ancirei,a propus s.se clarifice chestiunea aceasta i s se ,stabile"sc procedura;legl pentru viitor. Prin canonul 1 ap. i 4 : al ' sinodului 1 ecuin ;'se hotrise de mai nainte - c, precum " numai doi ' episcopi , nu au dreptul s aleag i s aeze pe al treilea, tot aa doi episcopi , singuri nu pot s cateriseasc pe un episcop. i eleo~r~ce Bagadiu . ', a fost condamnat fr s fi fost audiat, i ' -Iilndc condamnarea trebue s fie intru toatemollvattemeinic .nalnte de . asepro- _~, nunta i trebue s-i ' spun ,' mai ;Uulli"parEmia, ;astlel ~in()dul a" / i ,' declarat Ilegal ceeace s'a fcut, de cel doi episcop! Impotriva lui; ~" B3gadiu, i in sensul canonului 74 'a p. s'a hotrt ca pentru ca- ~ ~;,-,

1'19 ' .

1~~;terisirea. ' legal . a ' unui, eJis coP ' trebue ,,; ' s e
, 4

constitue un for [udec toresc legal" i acuzatul s s e citeze dup formele ,prescrise . ~ i n fala acestui J or: judectores c , iar , sentina .' s se 'p ronun te de c tre .stnodut cample'CI, :constituit din toti ' episcopii ' eparhlali . i a d i c 'd u p ' nu m r la orice caz din ma i mult . de tre i i fiind , la . acest can on.'} .:. p rezent i mitrci'polilul' ;'precum spun~ Cort1ciaia -, . '. '
'~

'0

', '

cit: II

103 ,

"

,1'!7\;"7i~;'4;

"

;r

I,,~ ,~ ,\; ,: ,

,',

Canoanelesinodului al 'O , 10cal jdel<Cartagin a,


o'

Canonul 1.

Cele ornduite la sinodul dela N iceia ' s c'se in cu strictete. . . . Epis copul Aureliu zise: A a d a r, aceste orndu eli. > cari se ' g s e s c la noi, , [fiind] exemplare fidele [de pe . cele origin ale) i pe cari Prinii notri le-au .adus cu sin e ; ', > la timpul s u dela sinodul din N l ceia .iastel],' p strridu- se-", tipul acelora [dela. Niceiaj.. s se pstrez e , n t rit e : (i r ' cele urm ate i cele hotrte de noi'). :., ,' "
(1 sin. IV ec.: 2 trul.; 1 sin , VlI e e.). ' ",- Precum am vzu l (vol, 1, partea 1, pag, 45) ' ~ c'e s -sinod:, s'a i nut .tn Car tagina n anu L 419 din cau za nt re b rlidac poate ',primi episcopul dela Roma a peluri mpotriva ho t r lr llo r slncadelor Bisericii afr icane. Episcopul Romei i ntemeia dreptul s u . pe unul dintre canoanele (can .: 5), sinodului. dela Sardica,'p e care- . aces t cplscop il sonsideradrep t canon alpri~uIUi sind ectinien;c ,:, P rin i i slnoduluj" pr ezent .a veau:l a , slne 'aciele sitlO' .';' . dela . Nic ela. ., . " '; ' ',< . .0 " , " , ,,: '~:' /j'. "~ Y'i. ,' ,::<\...:.'1 ' ,:." .': S,:,{:" dului dela Nlcela, mire ca~l :nu , se dgsea ' can onul" pecfre.l 'icila:.\
0' , ' , ,' . , .... ,...

:"' -'."" ' \ j'"

.. '. ,

" " ' ;"':" -'," " " " , ' 1' "

--""-j- c'--a - noaneh: . a ces tu f ' din Sintag ma Atenian, patr nd i n um erotare a c lor de 'acolo. ,u Jr atii ;text ul c t .r! numerotarea: ace stor canaan e sun t altele ' in Cormcia 'a, Cni gat Pravil i Pldalon, -r- iar felul cum se g ase sc i n aceste trei ' c:ol ecl uni l- a m . a r tat detailat la a lt ' lo c (v. Co dexv c a no nu m r ecclee'ae. Afrtcan ee, Z ada r, ' '18 8 1, pag .' 4 7 ,etc.):' Aic'i la " observaiile , fiec rui .canon vom , a rta su b care" nurn r se gsete canon ul respecti v in men ionatele~ trei co le c iuni , i deoarece dintre to ate r aceste c ao,oa'ne : ilu mai 1 2 :~ canoa ne ' ",s ' a u ,~ at la ' sino ;' d ul p rez ent ': din - a nul ':',4 19 ' p e.: cnd."- I~ate cel~ialte ,;!, : s'a~ ," d at:"<,) at ce1e,:,.:I 4 ' " , -etnoeder.e te Biaercil' din ~') 'A fri ca .ttn ute ntr e anl ;:: 348 ("" '; 4 19 ;,:Fprecu m::'1 , am arI~t : a6e gt li.l cru ~ (voI, ') 1," P,~ :t~a.:':.r,,:: ,pl~r:";:A5, ~~4:7), , :,~' vb n1'.k: sp1ine' '~el,a " " care' sinod d~riv' fiecare ca non. ".'~' ,!._Ca nori ul " iTprezen t ' fost '\ lat : la ece r.,. s lno d (d in ,a n ul 419) i ' sub ' a cela,:'n umr se g sete n" Cnig . "Pravil:' i , ':' n Pida lion ; n Cormcia ia are nu mr ul.v ,': "" ' , '

SI~Od:~ '~ 'el~ ~'C~i~8~:iD~' ~e.Bm ~-it\af.~ ~d~P '; ~Zt~~~,:,

al

,.

-l i

15 1
, dela Roma ; dar pentruca s de mons treze cu t ri e i " m ai" milfe " .netemeinicia p rerll e piscopului dela Ro ma i eroa\':', rea" acestuia, in urma creia dnsul a atribuit canoan ele unu i \ si no"d alt~ia, s'au a dresat la Constantinopol. Alexandria i Ant io,h i ;' rugnd pe e piscop ii respectivi s le tri mit actele original e ""lale. s inoduIUi. dela Ntcela, cari acte se p strau la d nl i ') . Sinodul "" intre " timp. .{ ate pta rea r spunsului la aceast cerere. a hot rit n ' ur ma' pr ojlUne rii preedint elui. celebrul Aureliu , ca ho tr ri l e s inodu lul dela Niceia s s e p stre ze nes chimbate, aa cu m se ., g se sc n ac te le", "pe cari P r in i i s inodului le avea u la sine i pe ca r i le ad use se r cu s ine dela sinodul niceian episcop ii din Africa , 'cari au parti cipa t la ac el sinod . A i de rea mai ho t rt e sinodul s " pstre ze i ce lel alte ornd ue li can onice. cari s'au dat du p .siriod u l n lcelan, pr ecum i ce le, pe ca ri le vor emite ;; d nii , n l ru c t "toate ace ste or ndue li vor fi in c on s on a n cu . o r nd uel i l e sinodului dela Niceia . Acesta es te cuprins ul ca nonului ,1 al s inodului prezent. . S criso ar e"a p a s lo ra I , tr im is de Aur eJiu n nu mele sin odului . Ia' 3 1 Maiu . a nu l: 419 e piscopului dela Rom a, Bo nifa ciu, ne ar ata chipul "cuin au rspuns P r ln li ac estui s inod episcop ulu i dela Ro ma in privinta dreptului acestuia de a primi apeluri din provincii b iser i c eti str in e"). ' Cu cinci .ani mai trziu, deci n a. 424 , cnd iCeles ttn dela Ro ma a releva t din nou a cel drept de a pr imi a pe.: l u r i .: p rin l ii a f r ica n i , n frunte cu. Aureliu , au trimis o nou s eri'soare pa stora l , la Roma, prin .care cel putin pentru acel timp au ,constrns 'pe 'episcojlUl dela Ro ma s nu- i mai s coa t la i v eal ' a cel drept . al S U') . .
, e p i c 6 p uL

Se

. ,:',','ul .., c "':,:,; '

.> . Canonul 2 . ',. Despre 'propoveduirea':Sfintei Tr eimi.

"' 6 in od uI' n tr e g :' z is e : " P re c u m voie t e Dumne zeu in a")olL* ' ~ ,:,,'i.1 ): y ezi. i~~purisurile '; episc:o'~i1or dela A lexandri a ~l Co ns ta ntinopo l , ;{ pe ca r! -l e reproducem- n tradu cere r omn easc i n n otele dela comentam ! ' tt r '. sc riso rii sino du l uL din "A frica -t ri rnis lui Bonifa ciu , d up ca no an ele sino . dulu i ' ~rez ent (N . Tr ) . . ,.>;' " :-: . -:;, 2)'A,:::ea's t " e pi stoI pastoral vom cita-o d u p ca n oan ele sin odu lui prezen t,
S) A c e a s t . e p t st ol ' pa s tor a l . n c o vom cit a dup ca noa n ele acrs ' i in genere despre sinodu l ..:, ca n agtnea n - din --a n ul 4 t 9 'vezi lu cra rea mea me nion at : Co es cm L ecclessae

,tu:i _'sl nOd~'f- ~ Detallet- de spre toetec aces tea

'::':A f ri i:.,

pag. -15 -etc

"

"
;

1
,i

in te de toate credinta bisericea sc , .ce .i.s'a ' predaL de noi, s se mrturiseasc n-acest slvit , s i n od ,,'c lioe tlce'e a ' :::'l mrturisire; apoi rnduiala bisericeasc, s se in cu ind voi rea fiecru ia i cu -consimm ntulfuturora. Dar, spre , ' ntrirea ' minjii fratilor i lmpreun episcopil9ri;notrEce~/ ; lor de cur nd hirotoniji, ' se cuvineaadoqa 'cele ce'Ie-am" '" primit prin hotrre ntrit dela ' P r i n ji c unirnea' Trei ~ ' , '>, mei, adic a Tatlui, i a Fiului, i apuhuluj.sfnt,car" ." ~{.' este cunoscut c nu are nici . . o deosebire.ss oltinem'i,,( " sfnt in minile noastre; i precum am .inv a t noi ,aa . ~ : /' le vo m lnv a i pe popoarele lui Dumnezeu ", .... '; '; :' , ' . Tot aa i toti episcopil ..lnstituii i" de;cur rid. ziier;\"; I m u ri t . . Aa primim, aa tinem';" a a' . n v m; 'urmnd, ' "'' c red i nei evanghelice tmpreuncu inv ,tura ; voastr' ') , .',
( 1 sin . II ee.; ,.1 sin. IV, ec: L~,truI.)." , ' .~,_}.; ~:, .::~ ti ' ;i<" ': <.' ,:<,:'~,>,,,j;jl',l~ ':/\",;\/~~:'.. - Acest canon arat c mrturisirea de credinj;dat mai " 'inainte de Sfinlii Prlnji trebue pstrat cu trie i neschimba ta, da r canonul mai spune totodat c . chestiunea d ecPetenie.pe l , . ;. .':;: ~ ;: i ru care se adun sinoadele, trebue , svfle mrtutlsirea ' 5Iin t fi '; . ' ~>' " c r edin e i a poi pe baza ' acestei cre dinte se (mit 'can oanete . ca rtj ntres c ordinea bisericea sc , ce trebue s se ' p st reie .cu s tric; tele de c tre toli, ' '''' ' i :" ,i",' ,
,

_ ', " ~O

,~

_ '. ."",

~ L 1i' , n_ : , . A;' , - " , ; ,~: :- _ ,'

. ".. "

!
!

C a n o nu l 3.
Despre nfrnare . , .

Episcopul Aur eliu zise: Precum la s inodul tinut mai inaint e s' au examinai condiiunile lnfrnrii i castit t ii, '" se hotrte ca [cei din) cele trei trepte,impreunate pri n oa rec are leg tur a cu rj eniei prin consacrare; ," vorbesc a dic despre episcopi, presviteri i diaconi , precum se Cuvine c u v i o i l o r ep iscopi, i iereilor lui-Dumnezeu,'. i levijilor i slujitorilor dumnezeetilor . consacrri , c, s "fi e ntru toate Inrnai , ca s poat primi ceeace cer in genere dela Dumnez eu; ca i noi aiderea s , inem ;ce~a ce
' .~
pr e e d in ia m ru l

'are n u-

J) Canonul ac es ta s'a da t la sinodul cartagt nean din anul 39 0 sub


episcopu lui Ge netliu 2. iar in Cormcia ia 1 . In Cnig a Pravil
i

n Pidali on

.....

~, I . ' ;

.....-

,,~.

":'~;.

." . 15 3

. .. , , ~ ' a ' pstra j


, ~,

chiar din

'.

'

'j ~ :~};" F~i.tstin i epis copul"Picenului'ldill .provincia Potentinei, r eprez entantul blsericiirdela .. Roma ? zise : S se decida .. : ' ca episcopul, i piesvilerul, i diaconul , i toi ceice . se . : ating de .cele sfinte,pzitori ai - n f r n r l i , s se retin .. del a Je!T1e i ~. : To li episcopii 'au rspuns: Se , hotrte ca ;~ tot r; c ei ce' stau sauslujescla allars respecte Infrnar e . ') : t , .. o "_.' . '
'1

_ " . Despre diferitele ; trepte.ic rora se . cuuine a ' se re- ; ,,;cfn e' dela l em ei , .. ' ";' ,i.'J ."ii'

.' ;7? / . .. 'AITibel ~ ~~est e\ canoa ne lrateaz 'de~pre nfrnarea per, , '." '0 " ." ;. " ,< soal1elot preoeti," Primul , (3) ' dispune ca episcopii, presviterii i . . :" ;diaconii, fiind ' rnduii s .slu jas c, trebue s fie ' In lr nai -Inttu :,t oate' cnd aduc [ertta cea f r- de snge, aad ar I nu li es te n!19 actuit' ca intr'o privln s se nfrn ezE'; iar n . altele s fie ne'! i nfr~a ti , ci;in 'to~te . , privinele s ' se fereasc ' i s se str du f:;,:i ia"sc di n .ioate:p~te rile; ca , dup cum ' zice canonul, s poat ('primF dela Dumnezeu ceeacevor cere.. oecarece ztce Zonara Ia comentarul 'ace'stui canon ;' ei sunt ' mijlocitori .intre Dumne zeu i '- o a meni i el implor miloslivirea du mn e ze i asc p entru oa meni, mnt~il'ea pe;ntru credincioi i pacea pentru toat lumea.') Ca'>nonu\: a l doilea (4) dispune n .pr ivinta a celo r a i (episcopi, pres. . viteri ;i diaconi) s s e reti n dela sotiil e lor, i adic, precum . spune canonul 25 al . sinodului . prezent, la timpuri . anumite .
..... ".. ,., . " ' . t' " . ., ,. ., :
o ,. . . .. . :' , o , '"

"" ( 5 , 17, ; 26, 5 1 ap :3 -sin. 1 ec.; 14 sin . IV ee.; 5, 6, 12, 13, - ' ".30 trul .: ' Is s in. VII 'ee.; :19 ' Anc.: 1,: 8 Neoces.: 4 Ganq.: 3, 25, -, 35 , 70 Cart:: 12, 27, 88 Vasilec. M.:5, 13 Tim. Alex.).

':', < o I? , Part ea pri m din c2110~~10,' 2 ~ l s inodului "ca rfa g tnea n " din anul : :S 8 0 -. In .Cniga Pravil, ljjdal;~ ,o si-Cormc, are numru l 3 . : ~. , 2) Partea a doua di n 'canonul 2 -a l s ino dului carlagln ean 'd in a. 390 . " l n' Cn ., o P ra v ~. Pida l i Co rm c ,' a re n um r ul il O~.' . ' ) S int; At, III, 3 0 1o

".'';

", , O

154 anume cnd se 'a propie' de sfintele taine, De altfel tariile dela can oane le 12 i1 3 Irulan e,:

Canonul 5.
D espre [ comie.: . .',

"

Episcopul Aureliuzise: P atima Icomiei, 'desprecare nimeni nu se ndoie te , c ' este mama tuturor' relelor, treb ile s se reprime, ca nimenea s nu se foloseasc ', de cele : " s t r i n e, nici s t re ac cineva ' pentru c tig pe ste ~hota- " rele , P rin ilo r, nici s , fie ng duit - vre unui , cleri c s ia .' in vreun chip camt p entru , vreun lucru, i cele de curnd aduse, fi ind ntunecate, : i, cu ' totul ~ ascunse, se vor cerceta-de noi i se va hotrF[n privina'lor]. lar < , despre celece dumnezeiasca Scriptur a legiuitprea .lumi-. ' nat, n ou nu ni s e ' c ad e ' s ho t rm; ci . m a i v r to s s l e}: urm m; Prin urmare ceeace ' este , de' imputat t la mireni, cu at t mai vrtos "se -cuvi ne a se osndi la\:lerici ' / 'Si-: r , , nodul intre q ' a zis: Nine ni; nu , poat e lucra ', mpotriva ' Proorocilor, nici mpotriva EvangheIiilor , ' f r primejdie. [de a fi pedeps it]- ')" ' - , ..' . ,-, ";. ,' , . (44 ap.;' ,17 sin. I e~.; 10 trul.; '19 sin. vI I ';c.; 4' .Laod.; 16 .
Cartaq.; 2, ,14 Vasile c. .M; 3 ,Grig. Neoc.;6 .'GriJi . N is). ,, ' tmpo tr lva, e pi sc o~ ,; -;- Canonul prezent nti ' s e pronunt v pilor; cari din . p o f t de . c ti g {rec, peste tlOt arel e ,e p~~hiei;lo r ' i". ' r p escp e ceJestrai~e,iarnrndul al d6ileaim]Jotri~~p e rs ?anel() ~ ' ( preo e ti n ge~ere, cari se ,ded aucmlriei. Drept comenta rX t, la canonul acest a (5) ,se rvesc comentariile carionului.'44 'a pc ',' 17,Y al primului sinod ecumenic i ale'celarlitlte ca noane paralele. '. --e- " .
,

"'" "., " 0"

,, >i

Canonul 6. c'

'.

,-.-. -

"

..
.

"

155

' locurilor, i bisericilor , s nu se fac de ' pr esviteri. Dar d ac cineva se va dovedi c iace aceasta, ce trebue s se hotrasc ' n ' privinta lui? Episcopul Aureliu a r s , ;p uns:'F Vredniciile voas tre au auzit cele propuse de ira :'tele i ' conliturghisitor ul nostru Fortunat; ce ziceti n pri"", :v nta aces lora? Zis-au toti episcopii: P re g t i re a sin,:: tului' mir l .ico n s acra re a fecioarelor s ' nu se fa c de " presviteri; 'nici nu ',este ng d uit pr esviterului s mpace pe cineva la 'liturghie publi c; aceas ta es te pre rea - tuturora ;' '). . ..
(52 ap.; 12, 13, 19', sin. I ec.: 7 sin. Iti ec.: 16 sin. IV ee.; ' 4," 3'1,' 95; 1 02' trul.; 7 sin. VII ec.: 48 Laod.: 7, 43, <1<1 Cart. ). " , ;::-" Crionul prezen t inter zice pr esviterll or patru lucruri : 1: pr eg tirea ,' sf: lui mir ( XP{lTparog "o{~("v), 2. consa crar ea Iecloa-

. ""I)OU i:d er 1) " care (st. 'mir) se fol o se te la taina mirungerii. ' ]n linipufile prirnare ale Bisericii locul tainei mirungerii. ;".k' , l 'jine. punerea Ttzd iriilor asupra celorce au fost boteza ti, A ceast . ~ , ,';, puiiere,'a ,miniIor 's e ' fcea de Apostoli ln i l i in chipul ac esta '!id'! ".. : priri1laU "cei respeclivi ' pe Duhul Sfnt: La Faptele Apostolilor
,' (rou ( ' riolJ

-'_,r eI o~ (xop iiiv xu{JtifJ((J(1C~),_ 3. s fi n i rea bi sericil or ( x. utJ d ,owalv n iiv ' " '~ ~ (jJ) , i graj ier ea pen itenilor (x.ara)J. ar~v u er ovoobvr xov] , cci aceste toate :se rec unosc numai puterii e piscopeli. . "" S u b' pr e g t i rea' s.du] mir se intelege, precum spune Zonara slValsamonIa cornentarul acestui canon,") sfin irea sl. lui mir -

"

~,); ! '? ~:i~~;~JI~~s\~~~~~i~lsu~e~~a'JAJ~~t~:~rit~iniil:r:::~~~o~: f~:es~~


.

;:

acea sta n ur~a -dreptuluiIor special primit dela Mntu itorul. Dar tol pe timpul ' apostolic taina mirun gerii n esen o gsi m in iorma de ast zi , .ariume ceibotezaji era u ' uni cu s . mir.' ) In . Sf:'S criptur 'ilu ' Se g s et e " m rtur i e expr e s - despre aceasta , avem n s in scrier ile P rln ilo r i lnv to ri lor bi seri ceti , cari a u' tr i t '. in 1i mj:JlJ1' cel , mai apropiat de cel ap ostolle.') Iar in A e . " 'z mi--"nt el e 'a po st oli c e nu numal- c se menion eaz foarte des un-, ,," , '4' . ';', :1 . .. ,
.~. " . ,'~

, I

.~ ij Ace~t~ es:te ~an ontJ l 3- al " sinodului ca rta gine an din a 390. B e y' "g se te su b ' nu m rul fi i n Cn. Prav I Pidal , i Corm ciaia. . 2) S in i. Al, li! 3 0 9, 3 I t. : ~ : 8): Ve~ i :' ; D o gma tica -' ort o d o x de Macarie, . 209. ". ". 4) Dionisie . Art"opag ., Tcofil Alex .; Tertulia n i a l i i . Vezt Ia Macarfej; ', 208 , (ed ." cit , Il , 26 8-269).

15 6

gerea, I anume c teodat prin ro p.uPO ", {1'e~!""o{ rii,iu,uo),~rfa>Z} )(III. 17), alt dat prin ro ,uu P O". oippari' r w" 'ou",19 bX ';;y' (VII ( 2 2 ) ; :;'>'; ci aici g sim i o ru gciune complect n privinaaceasta ($uI. ~' """ p 'or!a ;reI" rou /"of(xo5 ,, ""pau), care , urmea z bot ezului '(VII ,27). ... " ~h iril din:, Ierusallm ni : o f er. o expunere d ~ aila,:<?,e~~' J.' faf1i,,:q;"" :l': k ~/ In care intre altele a seamn sf;mir" dela.rnirunqere cusf,pine;' " de/a euharistie , sp un nd c n treb uin a r ea. sf.lui ' mir ' deri v din ' tra ditia apos tollc . ') , . ' , " r' " ' i precum dreptul de a pune minile pe .cei b61 e~ali a' !re', cut dela Apostoli asupra succesorilor lor. " e pi scopii,~J;' tota.' a ; ~ ';'; , Irecut asupra episcopllor i dre ptul de ,a ', pregti sau , d~ a"'sfiiit!,' ,;L st, ' mir intrebui nta t la mirungere (precum i ' : dreptul de a sfinti . , bisericile, antimisele elc.) , .,Aces l; d rept a l eplscopilor .se intern e;; '; , :'.'.'.. "' , .', " .:" ' - . ," " .. " . ' ,", " :"" . """.'''.1 '" ia z pe pozitia' lor ce O " au in ierarhia bisericeasc::in ',calitate ' de ,>. """ cei di nt i iere l, i ' a nu m e lii n d c treapta 'de epis cop cuprinde ' in " s ine plen itudinea preoiei i toate ,dreptur ile de a ' indeplini unc-, [iu nlle preoe ti i dintr'nsa d e riv, toa te " c~lelalte 'trepte a le ierarhiei preo e ti. Pr esvl terll de/in' in Biseric ' , pu ter e depen; den t de puterea ep lscopeasc, i putereapresviterilor, tnceea ce pr ivete inde plinirea Iunclunil or preojet kac ion eaz numai prin ' acele m ijloace. cari a u fost sfintite deeplscopln ,:urma , putedi "> lui de intiu preot . astfel c presvlterii 'pot, s " j nd epli n ea s'c in ;', B iseri c toale functiunile cu except ia acelora', cari co nstltues c le: . meiul acelor fun ctiu ni. In tre altele, pre s viterul are!. dre ptul ' de a > co nferi poporului darurilespiriluale , " dar " dreptul ::d e :a, p regt i . : , mijloacele cu aj utorul crora ' omul se aceapt spre' a: prlmlsc ele,. ' ,da rur i, i anum e sfntul mir pe ntru mirun qer e, il a re ' numai ' inliul preot, e piscopul. Ace st prin cipiu fundamental , al Bisericii' , ;'"",.:;l& I".h'l. o r todoxe a servit drept temeiu pentru dispozijiacanonu!u j 'ca'r' / ' fag inea n pre zent. potri vit c rei a numai ,episcopur "poate " sfint'; ' J sfntu l mir, iar presviteru l nu poate face a cest lucru , .Aces t drept.. al episcopilor de a sfinti sf ntul mir in cursul timpului a frecuti la pa tria rh ii i la episcopii unor Bise rici cu prerogati ve." In 131" o, 'sertca ruseasc de pild s t. mir se sfinete pentru .Rusia in-: treag la Moscova i in La vra Pec ersc a ia din Kiev i de a ici se ' trlrni le la toat e epa rhiile.
... . .

Mys tago g , ru . 2, A e a m i n tele a po st . Ill, 6 . '2 . .. Te rtull, de bap tl amo, C 7. 8 .


1)

Cat e ch c s

Dionys"

a t ~op .

de ecc l, hlerar . c,

""'.f 157

,.,ltlcru,' ' prezent il inter zice pres.. ::. i\ ,c' , .,. Al doilea :. . pe care ' canonu .. " ". , c:i~t~: vi t~ ril or, est e c d nii nurpot' consacra : fecioarele, deoarece "; ace~ta este t drepitif episcopllcr. Zouara f.Ja . comentarul acestui , ~, ca~(m:; zice /c 'aici , nu . trebue's ;se nleleagdiaco1isele, ci acele " , ,;! f~ c ioa ~e,' care, polrivit~'unui ;obiceiudin liin t ,' veneau la biseric, ' d e p4n li d)g d uinja . de' a - f petrece" viajaintreag ' n castitate., i 'episcopi! consacrau .pe ace ste fecioare, : , C " I pe .unele ce erau ,. afiero . i e I4i Dumnezeu" prin ' rugciuni 's pecia le i se ngrijeau d e'el e~ d ac' triau se pa'ral de' prinjiilor. ' ,< , , . < .. , . :: ' , Canonul interzice mai departe : presvilerilor de a sfinti bt!."., seriei; (jeoa,rece aceasta'esta 'dreptul exclusiv al episcopilor, Te. m eiul > c~s tu i .drept a!episcopilor deriv din acela principiu menI iional 'mai'nalite :la dreptul de a sfinti sfniul mir. AIIfel.in ,p ri: o- vinja : aceasta s ,'Se compare ' ceeace s'a spus la comentarii le canon'ului) l lrulani 7 al sinodului VII ecum. , .....;.. . i' n' sfrit'i:a~onul ' prezent ' inter zice' presvl terilor. de a ;,' - primi pe ' c'e ice se pocesci de a ii! Imprtl iertarea npu. ' blic.la ~f, liturghie. Precum in Bi serica . veche episcopii aveau . . . ,dreptul de a da epitimii, de a primi pe cretini la poc in i de . . a le hot r i" timpul i felul e po c i n ii , lot aa exclusiv episcopii. aveau i. dreptul ' de a primi in chip ' festiv in Biseric pe cei" . a furisij! i 'de a:j face vrednici de st. : rnprtanie pe ceice au 'iJ'f" "" fosl-excl ui dela ~f-. mp rt anle, dupce i -au indeplinit epitiP c' -;'. mia pres cris, Acestea s'au modificat "In multe privine dupce" " ' s'a, introdus ta lnam rturtstrf pcatel or i deslegarea , care des'Iegare i n"cazuri normale ' se putea' da ' de presviteri cu pr ilejul c:a'c es!e ii'~crturi~ir i . ' . ' .
"

~. 2: . , ,., .-,

J. :.,

~'.

'

~ ., ,\ ' .

' .:

'. '

'.

- " ....

".

. .J

. Canonul 7.

. ,,,', Episcopul Aureliu zise: " Dac' cineva fiind in prl. mejdie [de moartejar cere ' s se impace cu sfintele alu' tare, ' lip s in d episcopul, atunci este cu dreptate ca pres, ... viterulsntrebe : pe episcop i . a9" dup . disp ozi i aace :"luia ; s mpace pe. celce este n percol (de moarte); !: a ce a st rnduial trebue s o intrim prin hotrre mntuitoare . -To i episcopii,au rspuns-v -Se hotrte ceeace

, , :~, :'D espt e, a bs olu/ia celor " ce sunt in : m oarte] .' ' r l : "

primejdie [de-,

,
",;.
,

- .""..

.sfine nia voa str '

crede de
sin. 1 'ee.;

cu v iin

.necesar- .' )
(52 ap .: 11; 13 6, 22

tag. ;

1)

-Ca u.

:nu m r ( 7

r ~ .
,
.1' "_.

..
'. ';

~:_'.; '.

..

.'.

159

vci~ir::~ca , ceice :siinJ ncurcai

n ceva ruinos s ridice las 'de'acuzare mpotriva prinllor? Ziser toi episcopii: Celce /ar ~cIeve fi s nu se 'pri meas c ').

(3,( ' :37, 74, 75 ap.; '6 sin. tI ec.; 9, 17, 19, 21 sin. IV ec.: '1.;.' 14;iI 5;- 20 A1tioh:; 40, Laod.: 4 Sard.; 128, 129 i 130 't:; '13' s in .'.'I.II;: 9 Teol. Alex.). :,-,>,'. ,.., Ve'zi' pentru canonul prezent comentarul dela canonul 6 '..s inodului ' al ,Il-lea ecum.: dar despre aceia che stiune trateaza ataihit c~noanele" 1 2 8, 129 i 130 ale sinodului prezent .
':,'<' :
"'.<,'c':'-:-

reprezentantul provinciei Numide cuviin s hotrii c , dac vreun piscop ,, :,sau ', presviter ar primi n comuniune pe . ceice upvmeritul .jvlnovltlor lor au ' fost scoi din biseric , cehi nc' se ' par e a fi rspunztor de aceia vinovti e. , mpreun .cu- ceice fug , de hotrrea canonic a episcoIJHliii ,lof propriu. Toi episcopii ziser : Se aprob dia artea! tuturora '). ' ' { ('l~ ; ,13, 32, 33 ap .: (, sin. 1 ec.: 11,13 sin . IV ec.: 17
i,a t !,zise: :<.Vei ine ,

:,V: , ' Episcopul ,Augustin;

co'i' din i o b ti,!a ~

,:. :~ ;;;;e

, ,

"' ;

ceice

me;itul bisericeasc. '

dup

Canonul 9.

oinooiilor

lor au fost

, ., ,6 ;':7 ,8';': l1 :cAhtioh:; 41, azLaou. : 13 Sard.; 23, 106 Car t.). II i 12 ap. , dela n6iiu1'5al primului slnod ecumenic i cele dela celelalte canaane ' aral el e~~:'.'~,; :, ' ~;f.\', : ::':":;'.{-: :::,L::' ,/

::::i'!' ": V~Zi rcomen'tariiie ' dela ' eanaanele

':': :~' t~;O:,T'


'i "',:'

Canonul 11.
_ _ "

scopului su, ar Face schizm , s tie anateriJa ;''i,));,!,I ,j ,."''j; -J,,, Q Toti episcopii au zis: ' D a c vreun' 'presviter 'ar, f i"" os ndit pentru purtarea lui, ,unul ca ',acesta are-datoria -o s ve steasc pe episcopii din ve cin tate'ca acetia a::' ' scultnd lucrul i prin ei s se mpace cu episcopul su . , Iar de nu ar face aceasta, ci, ceeace s i.nu lie,',cu .lnn:<" i.!, drie ingmfndu-se, s'ar despri pe sine -de comuniunea " ' ; cu episcopul su, i fcnd schizm mp re u n cu oare~:" J ,,' carii, ar aduce lui Dumnezeu celeslinte,urluJ..ca ' acela"';, s se ' s o cot e a sc anatema i ' s ' pi ard ) locul s u .. b-t.. gndu-se de seam ca nu , cumva saiti 'pr ; ,d rea'pt M" " impotriva episcopului .') " , , ' O " , >;;',,' ,::'
(31 ap.; 5 sin . 1 ec.; 18 sin. IV ec.: 31, 34 trul.: 4, ,5, 6-: ' ' Antloh.: 6 Gang.; 10. 29 Cart. ; 13, 14; 15 sin. 1-1Il. . ' , ', - La ambele aceste' canoane vezi comentarul carionulu i31 ap., al canonului 6 dela Gangra i al canonului 4 'i:sinodu,, ; lui dela Antiohia. In nd seama de celece . s esPullin , ca.nonu l" Il al s inodului prez ent, c adic presviterul 'condamna! 'd ectre , ' episcopul su s n t i i n ez e despre' aceasta -pe episcopiCdhl ve ' ~ c l n t a t e ca prin mijlocirea acesto ra eventual ' s scape de' osnd , ' Arhlrn. .Ioan observ in chipul cel mai intemeiat . c - injimpurilejj
1) P art ea prim d in cen , 8 ~ a l s ino du lu i car t. -d in . a . 3 9 0 . Sub - nu- . , m rul 10 se g se te i in C n, Prav., Pid i Co~m - , :.. " ,.,-.~ . . 2) Partea a d oua din cari . 8 al -sinodului ' ca rt ..,' din " ' a :; 3'00. ri um r u l Il se g s e t e i in Cn , Pr av ., Pid. i Co rm. .

Dac vreun presuiler, ridicn(Juse impotrioa ; epi f '

~_. O'

.'

>:1'"

l'

"

,.

"

>~ .

".

" .-<:, \; ;, -";" ." :.'. ': ',

"

:'1' 1/

"vechi, norma " g e l1e ra J era, c a , stf eL de~ he~ tiu n.i, ; n a in terdeu,"decarea''Jbt p e rt a l e ofiti a l , " de re g u l , s , ,, t r i mi t spre [udecar" e iti fala unui !o r: j udectbtest , mijlocitor a l c tu i t din pers aa' ;le!e alese ,prll": t!O n"$~I1s " i acest for " j Ud ec tores c , s e s t r duia i a dese or i. chiar izbutea ," $1i mpace "p r i le; i numai da t acest for i u d ec to ~e sc ' "mijl oci lor 'nu pulea s obt iri " rezultat , chestiune a se "deferea Ioruliil , j ud e c!i:l re s t "ordinar compe tlnte.")
j .~ .
.

" ' ), ,,.:

'I

:'.,.,

" -: " : - " -,-:,,,,' ';~~.: ''-1 ':'_~ ,,

'~ ,"I _ ,, " "

:.i . ,~

,"
....

_, :. ,

.,' ;

"; ', ."

'

.' '" ,/_ ' ,~

. multi, atunci, pentruca [tel


a cu z , s

Canonul 12. ' i Dd t.: ,iiti?llri epJsC6pesie acuzat p etimpul. cnd n lI . .' s" tin e 'sin od, acelii s{(se'judece " d e doisprezece episcopi. Episcopul ,; F~l i <2: is e : ~ Pot r i v it . celor h o t rte Ia si-. noadele din vechime, , '~P to pu h ca. , d ac v re un episcop " ' (ceeace . s riu ' s e' I\tnple). ar c dea irt vreo l nv i n ov tlre ' i obvln multe ,"pietilci- nct nu se pot aduna
,

sub s e audieze' de doisprezece episcopi, iar presviterul de , ase episcopi i . ,de al su, i diaconul de trel - :') ,

Invlncv it] . s

nu

r rn n

mai

"

CarI.). . . ; ,.'
" . 1:.<,
.<' " .' 1 ,"

\5;

. ~'. (74 ap.: 5 sin. Lec.; 6 sin. II ec.; 9 sin. IV ec.; 4, 6 , 14, 20 Ant ioh.: 13, 14}S ayd,:; 1 sin. din ,CpoJ ; 14, 15, 20, 96 ,107

" ,controversate i 11 genere penru' judecat n fiecare eparhie s ,' se lnlr~ ne'a sc ,. ie ~ ul aF, la timptirj ' hotr te , sinoade sub preedin ::'Fjir:'ITii t~6p()li fuIti i C() iilpetii)fe ' (37ap.,5sin, L ec.; 19 sin. IV ec.; ,;" a :ir ul.; 6: vn ec.; 20 Ant,;40 Laod,; 113 Cart.). Canonul pre' i en! pres~p'u ne cazul, cnd , ,dil1 cauza unor 'gre ut li mari nu s'ar ::( ;' , putea .ebllvot asiiibdul' ordinar al. tutur or episcopilor din epa rhie, ;" . ; d ~i i r~b~ e'J sede ddurgent , asupra vreunei acu ze ridic.ata ""i, iiripb\t iVa Uhui episcop,presliiter sau diacon. .Pentru cazuri de at ~s\ fel canotiul <l1 S-pline!;a se constltuiasc iun (oriuri,c/o :T 'e se extraordinar, i dica 'alttuitliind pentru .episcopi din i z ' episi:opi, pentru pres Jiterl d"iii 6e pisc6 pi i pentru dia coni din , 3 e pscdpi. s.:' c ' , '

"'; . ;,'t' ~ Canoanele pres criuca : pentru rezolvarea ches tiu n ilor
. , ' . .' :.. ' ', ' ..., _ , .',; " , ';" , ' : .-, __ " ,. , . . '1 :. ..

sin:

'l op.. cit . 11,1 3 8'; " 2) Can . IO',al aincduhii cart, din a. 30 0 ~ . Su b nu mrul 12 se g i in ' Cn, Prav., Pid , i " Corm .
11

'~.~"",,,: P '.~~~.

.~ .

'1 62 ,

,,'

goare n Biseric ; ' iar ct privbte numrul episcopilor,~cari 'Sitnt ,] indispensabili pentru 'prolUnjarea ca ierisirii unul .episcop .taceasl mprejurare n genere ,se determin de' num rul "episcc pilor, cari alctuesc o provincle bisericeasc (vezi de pil dcan. 14 al sinod ului cartaqinean pre zent). Dar cazul 'citat ' de Valsamon" in ' cementaru! a cestui ' canon arat c n ;lprovinciile' mari bisericell. , ' in care erau episcopi multi ; ~e eerea }strie( t~ s "ie , ~ prezen ji exact ' 12 epi scopi spre a seputea 'caterisi ' itn episcop': ",[oari ;epi ~.; . copul din Amatus (in insula , C;ipru)a fost ,cateris it cte .1f.epis,/ copi s ub preedin ia arhlepiscopului, Acest episcop s'a 'a dresa t cu plngere patriarhului din Constan tinopol , .Luca (l156-1169H m", 'p otriva sentintei, ca nefiind' legal. Sinodul .patriarhai a , casat sentinta din chestiune pe motivul c nu a lostconvocat ' sinodul epl scopestcornplet al 'Bisericii din Cipru; sau.cel putin ., uri ,nu-, ' mr mai m~re de, ~piscopi" ~~m ar fi trebuit, 'precumi "din mo:;1 tivul c mi aufos! 'prezen!i"12 ~pisc6piafar; d~ arhiepisco i>; cl i; numai ti epi scopi cu arhiepscopu! la olalt"dednumai'll 'epis f 1 copi.') , A doua dispoziie din , acest -ca non,: potrivit creia sunt ne- : cesarl , 6 episcopi pentru caterislrea unui' presviler i trei episcopi pentru cateri sirea unui diacon, nu trebu e, inte'f"retat 'literal; ci ,' ,' n legtur':u celelalte 'ca noan e, ca ri'c;.tra t e az ', aespre'('cattrlsire '" .'presvi terilo'r id iaconilor;'fAce ste " cllto~tie :~ (4 '8ela I'I'AnHoha ' celelalte canoanevparalele) . spun i '6rndue~~ : c' :l epi~copui. 'coiil: petinteiare ' dreptul ' de ', a caterisi J pe' tiri ' ' presviter .saU diaco'ri. i .ace'aslaeste norma g eneral ' Iundamental. Canonu l: carlagineari ' prezent vorbind despre 6 ' s iiu 3 episcopi, 'trebue ;" j ii!eles ,pentru cazul ; cnd" presvlterul sau diaconul diri: chestiune"Crede C , i s'a ~ '. ,. ; " ', " ~. : .' : I ~ - ' ."' _ ':> -- < - v . ; _, ' .. - ,, - , . ~ ...' facut nedreptate I " vrea s -se 'a dresez,e ,unui' for Judeclores mai ,nalt ' in calitah;' . de ;;' doiia '" )ns taril r i ::attnd ; ,\c~sf\for judectoresc superior ' trebue ,; s 'fie , 'alctllit ,dih lrl umrm :':'mlm!'
< ' ::
." -' . .' ," > . _ . _ . ' .;;.,

.: episcopii ..i~ . ~ drept . ' ai""eparhiei '!~~~u V?:g~ ,1~~~1~.~u;;:~~~q) ';~tA~, ', hu~ ~'1~./ b:aPl.la<).Aceasta a rfost . i trebue-s , r m n ~/ to t d e au na :,i n 'lIi ,_

, Am v zut dispozitia din cano nul sinodului' al V/l-1E!a loca" , " ( a.' 394 din Cons tantinopol), p~trivit , ' creia un " episcopjpoate li caterlsit numai 'de ' ctre uri ' sinod mai ' ,mare i ' compus .ctin lto(i ,

re

--::,,--::,,_'- , ' - -,-.,

' . h : Sint. At-. III" 3"24. . (L~uncaVii _ lus. gr. r om, 1,

, . ~ ,;,: - -.

-"':_ '::-: '" .,;


12) '"

';ii '~- '"

f . : _;": "~;':J~tl;,; .',;-" :':~}~~?'~J;::':~


..r .:.. ~;"
Il

,~ ,Cf. Har.menopuli ~epit. ca ri, Se ct; 1, -tit . v~

.~-'.;~i'

;.'~

<.. .J "'

.163

1iona t de ep iscopi i , din 'episcopul, cruia ii este subordo nat acel , p resviter 's au diacon, - firet e tot deauna - cnd est e im posibil -convocarea sino dului eparhial ordinar.')

Canonul 13 ,

.
" o

ar fi nevoie s se hirotoniasc episcopul i ti , ' , "d ereI, . ' . " Episcopul Aureliu"zise : Ce zice sfin eni a voast r ( :d~sp re a ce te a? '; .Toi '. episco p ii au rspuns: Trebue s :ineriP h?t rrile date " de .noi ; ca nu cumva primali vre:u 1eit epar/liif oareca re din ' ne ch i bzu in s r rnn neg lij a L"D ed 'adunndu-s e mul i. episcopi, s hirotonia sc pe ,e pis cop:' Iar de .va I i nevoie, trei episco pi, din "oricar e , toc .ar. fi, vor -hfrotonisi pe e piscop cu po run ca prima teli; lui. i .dac " vreunul s 'ar mpotr ivi ntru ceva ,m rt u ri s i rii s a u . isc1i turii sale; ac ela se va lipsi pe sine ' nsui de
s
o ,

dac ns

' Episc~p~l nu , poate fi hirotonit 'dect de muli;


,' o ', o

.cin s te :') ' ,. . " " " ' " , ( i~ an.; 4, sin. IV ec.: 3 sin. VII ec.: 19, 23 Antioh.: 12 Lao d.: ' .6, S ~ rd, ; L Cpol: ' 49, 50 Cart.),: . ' , ". -':' J n canonul prezent se' r epet intru toate dispozitia . din .can'o n1I' 4 al sinodului " ecum enic n privinta alegerii episcopi', I or:'i lcomeritar ul. acelui canon " se r vete drept comenta r i pen:t ru i c:anon11:pre zent /Jn acel canon niceian se ' spune c episcopii, ' " ," ' , : . ' f-K ';, ' ... . ; .' . ' " . I .' . "".' .,. ..." .. , . _ \ . ', '" ' . ' ... . C"rESunt- 'mpledlcatl ,de" se p rezenta personal la sin od can d se " :ij~~ 'leiier7a (l e , episc:op,~ po n s: Vote ze pri~1 scrisor i : (a;a 'rp"I" ';Z[ih'V)f ':Aici, * iril'canonuH carlaginea n' . preien t.. se relev cazul, ',;" ', " : ',' " "'/ , , ,, ' " ,' j.' "",,',' ': . : ' , '; , ' ,\ " " ," , ' tHlunul dintre ace i episcopi, care nu au putut ve ni personal, diii; c'~re ia ( ilt consimimniul verbal (iav J,p.o ).0r1 <mj pentru {,:t ah didatu) -. re spectiv, sau isclit aclele 'de al eger e (~ (m l ':tea<p, sv"iv',;nji' rrsp't X~!v0 !J~ (JY; q;!t1an.rt) , r evine ,asupr a vo tulu i dat :- ' . .
' ;:J: ~ .:~ '

-;

.~

""" ~ ;:~' l), Comen t. .l u] ' Zonara. III, 322~323 " ''':''':' ~ B;seri~a . din " Africa , ",, 'la" -incfep~tul :., sec:o l~lui' al ,V +lea i n gener e _ totdeauna. ~' se putea , con voca la
:'i;ln oa de .un nu m r mare de ' epis copi, deo are ce se ti e c n a cea Bi s er ic " . .e ra u 4.66 ' s caune ' e pl sco pe tl, Vezi: Pravda vset. cerkol (revista:" Adevaru l " Bis~~icii :t ecurttenice) ,S Pg 18 49" pag. "120 . ; " . ::~, ~.. ,; 2)i CanoiiuI 1 2 ' al vaino du lulvcatta g, di n a. 3 99. ~ S ub nr, 1 3 8 elg;~ "..\ .:S ete i n 'Cn. Prav,;, Pid ; 'i L Corm clate . ,.. .:
i " ,
~

" ,

"

, '.. ,

.:1

<.

~' .',

In
" '

' , '

-'

, e:-

. '~

II '

~'

r.

; 64

~:<

'i'

s rciei provinciei, s . vina pr esvi terul de a colois

s',a ' hot rt r.ca , tiin Ti'ipolitania,' elin ..cauz , ? ! ,: , un 'eil\scop ;i! th~li@i'li~; i c~: ,i ,*i . s e jtidece :de .dftCi ~episi:opi , I: diaconu l de trei, precum s'a. spus ma i sus, fi t ete "sllti ,c
A iderea

Canonul 14. ~, '.' Din Tripolilani: :s& vin ih,'et-egii/il? iin , I!pi~'cop. presoiterul de colo sini judece ' tie cnCi" 'ePiscopi.

preedinia episcopului lui proprlus) .


15 , .

- Canonul prezent hot r te dou lucruri: i adicil : jnti,' la slnoadele, cari trebue s se t n nfiecare ah, Ilec ar pro- vincie bisericeasc trirnl ndu- i repre zentan i i , s i ; ' diri 'Trl plU: tania, din cauza numrul ui mit d e episcopi, 'g te . soiieien!. si", vin un singur reprezentant, i 'al. do1 e'a ; c dili 'acelil 'ritbtiJ iil: Tr lpolitania, cnd un presviter su diacon apelea sentinta epis< copului su, atunci in inslaiit~ il . doua va ju?eca J:>e pres.liiter ; ," ' ep iscopul xomp etinte m p r eu n cu all .clncl episcopi, iar . pe diileilll ' .: ~ ,g , episcopul competiilte mpreun ctiallitrel 'epissopi. . Can6niI' t5re~ :iS" ' : zent formea z excep}ie I dela canonul ' 12 .lce'siu i ' sinod :(diw < , ~ " ' : '\~! anul 4t9 ) i comehlaru] acelui canon s~rilele 'drePt 'comeh l" ' ;~"; i pentru cel prezent ' ,,
c

2~71:t~~;h~ ;~. II/~~rrs;~, If~~c~g~9in;6;\~~t)~, }~j/~~'h : ~1

-:'

Canonul 15. c ,,, ' Despre diferitele stri ale slujitorilor , ~isericii; 'f: c dac cineva ar ci/ea n lu 'cTu viTioua~ iilr ,refuza'
'l S ini AI, 1Il; 326 , ,

<

,~<,01

Iponia din a" 393 : -:- , In Cn, Prav i Gormciaia se 1g s ~ 'c y' s 'J b 'a cela (14) numr, dar n Pldal fon acest canon . Jip.s ete ,' 'i ." :

2) Acest can on este al c t uit d in ca na an ele 5 i 8 al" sin o Jului d el

, '; ;; . ~

. 165
;," .. '-'
"

"

":.;,;;.;:;:

c
."

... jlidiwjtfl ' bis esiceasc.runul ca 'a cela'.irebue, s se pri" 11IeAJaiasl;; . i. c copiiiLereilor s nu /rnearg .la spec.tl cQ le . . lum e ti.v r, '" , . ::; . Deasemenea . s ' a ha t rt ca oricare din tre ep iscopi, - Ej au j resviteri, sau diaconi" sau clerki;' mpotriva cruia , s ta sr tdlcat in biseric vreo pricin < cri m i n a l ' ori' civil, '.' dac xreuznd-iudeetora bisericeasc, ar . vai s se . . " "dis c u lp'e ~ n ..fajajudectoriilor ' l u met i ,' chiar de '. s'ar,proril.lnf~;lientinja nfav~rul lui, totUispiard .low l su; ". ~i?ia:geast~ la' cele\ crhl1inale"jar i n cele civil e, - va pierde ' " " q~i!qe a "cl;ltigat "[ prin Cpr oces],') de ;va vr ea > s-i.jin "' j o q~ 1 su . iI aceasta ' ; n c: se -hct r te v ca, dac "dela ' :,ojlreea rL j u d e c to n bisericeti - s'ar. face apella .a l i jude, c tq ni - blse rloe ti cu putere mai mare,' ntru ' nimic s nu-i vatme .pe cetce i a cror sentin se anuleaz ; da c nu .se poate dovedi c: aujudecat din ' dumnie, sau din . patim, sau.. c prin vreun dar s tat! mituit. . iar dac prin 'nvoirea prilor se vor alege [udectori, dei ar fi mai ' p ujini dect cei r ndui i , s nu fie ingduit a apela. Iar " ca ' l:;opiii ierellQF nici s ' nu mea rg la sp ect acole lumeti, . ' nicL s le " pri ve a sc , -aceas ta totdeauna s 'a opr it nc i ' 'tuturor' cretinilor, pentruca s se in departe de acelea " .~ii &~ nu me;lrgIlTlde sunt [se aud -vorbe de h ul \). . ''c,,\';7;'is,(i4'a'{; ' Sh1 : (~C. ; 6 sin. n ec.;9:psin, IV ec.: 24, 51,
Pen tru toate ' . , : .: (~~.~sc:l;.lnel~ PTE!ole~tie~ie ,com)?ei,i lle- jtdec ia acelu : episcop, ~e ~.. ,. : -qlr,~ : !Iepi lld acele persoane, ' iar pentrueplscop Iorul l!<!ecoresc '; : al:'mitropolitului competlnte. Aceasta este norma general de drept . b iserices'c n !3isericii.'.Q ftod~~iC P9trivt a~ester ~c:lrme canonul . 'p rezent" i .' dispune .c " n ici un episcop, n!~i . celelalte pe rsoane " 'p reo let I' nlj pqt !1e9,li!a :fqru ~i1 lor i!ldectore! d uhovn i c eti cu
,'C;i ' :2 ~ ; 6 h:;9 7;' 104 ; H 2 C~rf;.lg:; ~ ~\r' l- !J),;. .. . .:...~;kji)l' f. '. '" 1. (In ' en. ' Prav. 'sub 15 , nPid: sub ' 14).

/:;;,? ~(" ,6? ! rl!l : i 5 ' 1 2,j 1 4 ; .) 5 A ~tio.h ,; 5 4 La~",; 3, 5, 14 Sard.: 12,

~~'?:.":~- li A~~~A :e ~\~ ~lcMpi't ~in _ _ PfH\~~Jlet~ ~,_


~pep!'_ ~il\ , B '-. ~p.~ :

4.e IR I , ild:!!i~! Pl!IV i\. ~i.H Pig~tio!\ \n ~~ e* !!iyiz,~ t in pa,tn' ,j ip . . ,.~(:ea dinti col ec1iune se gsete s ub numerii 15 -1 8, iar n. cealalt sub . 14 -:-:-'17. ' Din -cau za acestei divi zri noi am Impr tit co mer.ta rul acestui 4 patru pli nu merot~tf: cp 1 "':" i . .

In q9PP.fj~!~

~~e~ ~!';~pn !ie fI!~~l t!: s~ ~ {l;c~I~ ~ qH~r

!Q ', i ,' J f I,: ~;pp~,-,:h!i

9~1~

66 ,
cdere : i a ' se adresa ' forurilo"[i~dectoreti " lurnef '" (i1 W<o"'I~ ,<;c' ,"x a,:i: ~p (o<o) , ca in' fa/aacelora ',s se disculpe (cpmp,:,;can.'t6al', sinodului II ee. i cele paralele); : i acest: lucru 'se' interzice ' din:" partea cationuhii, chiar , 'd a c pricina ar ' lace parte ' din' dreptul .~ penal (erJ(). r;f1at';(o ~ _: " -7rp rf-la~o s" criminali /"coritro.versia) ,,;sati " '-d i n ~ < dr eptul . civil (" 0; "':<00, civili); i -dispune .ca dnii s<dUc'"foate " " acele pricini numai i ' exclusiv in la la forurilor iudec toretiblse. .. r i ce t l (ixxJ. ~;'w,mxQv (I,xaar~p'ov', torum .eccleslaettcum). Iar , dac . ' cineva ar trece cu vederea'forul 'iudectoreSc ibiserkesc; i 's 'ar " " disculpa in lata forul" i ,judecforesc lumesc ,canonul .dispune ca, " , acela s se , despoaie de locul su , adic s ' se desp oaie de preoi e- ' i s se c ateriseasc , dei orul judectoresc i-a dat: 'ctig ,d e A" c a uz prin sentin ; iar ' dacpricina ,este' dinfre cele,,'cari depind"'; dec o mp e t l n a dreptului civil, adic , ~ ste o chestiu ne ', pecuniar ' ( l P'1<uauxuvj , precum : spu~e :-Zo nara 1), ' atunci :'- , r espectiv ul ,'~>_ ~ far> " de pedeapsa , bisericeasc ',' va :pierde ' i to f' c e ea ce '" ev en fl1 al a,t( ,cti gat Ia jude cat. Dar aceasta totui nu Insernnea zcc Blse- , ' rica vrea s libereze pe slul torli si pentru tcatevtlmpurilesi in toate privintele de Iorurile [udec toretir ilumeti'csau cnu : r- , recunoate c I , persoanele ' preoefi ; pot' .fi supuse acestor:foruri ', '> " , [u dec tore tl; deoarece exist ches tiuni.: cari in 'urma " naturil, lordepind d ~ forurile judectoreti l umeti , de ' pild 'cnd este,vorba. " de , vreun delict' grav mpotriva'Statulil,iin' privinla" ,cror4ches- " !'~:: ,ti uni Biserica niciodat , nu, li "pretins " pentru sine dreptul' de' ,~" 5 , judeca, ' dimpotriv Bis erica nsai , a -predat forUrilor judectoret i ' l um e t i pe a cele ' persoan epreojeti. ;,cari 'erau( c~?ate d e , v~e \,n ~ "~ . " '. ~" . " .~, : delict gra v . (5 Antioh .; 9 .s in, ' [- II) , Biserica interzice ' slujitorilor ' s i 'oe a ,se adresa forurilor jud ectoreti -ltimetiriumai n acele :' ch estiuni.: cari ' incurma na turii lor sunt suiJuse "comp etinjii ' auto -' ,,> .. "" " -, , ' -, i '.:' _." " ',: . ., ' .. r ... >. rlt ilor bisericeti; . deoarece , dac -s'a r :adresa.celor foruri :jude- '; , c tore li " ar jigni dreptul , autor ittilor , bi sericeti ' i ar vt ma ' pre scrip lunile canonice, i afaroe 'aceasfa ;' , dadi respecti~ultii, ' .i, ar su~cede s ,se isc~lpe , in )al~ . , foruIU.i;:,jitd~S!?re,s,c \)~in~~\,.\i prin aceasta ar . jigni . a u tc r l tate arblser t c e a sc i slar face ,nevred,"""'''.!''''',' l nic de preo ie, iar dac .s 'ar 'condamna ' de ' c tre acel foi [ude- " c toresc; prIn acesta : ,ar :'frebui 'lotodat s ' se'sup~n i pedepseL ' , '~ : .respective ca j '6ri care alt l aic } d ara cea sta'ns,,'rii rleaznjbsirl1a: : ,," ,'
.' 1 -, " .. " :'. ' ' ., .. " ,.." .. ,\ .. '" .. ' . _ '. ' :. ' " "" " "

"

, 'o '
..

; < _,~ ,
>

"

'.;J : ~ . ' : '


.. ' '' ,.

; ,0,,"
,

"

.'. , .
"

"0

,-

.. ,

.. ,, _

.. . ' .

..

..".

'

"

. "

"

"

~'

..

.','

" -'
1 )

~'. '

.'

.~. ,;;

." " ".'


~

. <:~ ~-~~~>i. :~

-; .;.~ " -""~ -.. ",~ ;~ .... ~ . - ,


,

"Coment..

ecnonu ut

prezent, ) If, ; 3 3 2 . . .

167

f:.:

, au tor it i l " i cinulul 'preo esc. Aceasta este n vigoare I In che s-; tiunile controversate, cari s 'ar ivi ntre c1erici; iar n pri v inta . pricinilor dintre persoane le preoe ti de o par te i intr e laici de . l t parte sun Un vigoare prescrlplunile - generale al e legi slatiei civile -bisericeti; . In pricinile controversate de dre pt privat dintre cle rici' i laici, c1ericii pot fi su pui i forurilor judectoreti civile. pr ecum r laic li. pot ii , supui " for urilor ' [ude c tor et i biser ic eti; aceas ta era iti .vigoa re in genere potrivit legilor gr eco-ro man e. car i au fost primite i in Nomocanon . Iar ct privete a faceril e c rim ina le : tdelictele .qr av e contra S tatului ; vinele cler icilor re s!. peCt\li trebue ! s iie supuse att [ u dec l i autoritjii bis ericeti' c t i . a celei I u me ti.. i in astfel de ca zuri vin ovatii d u p ce au . fost despoial de .. pr eoie, a a dar du pce au fost caterisii de ctre 'a u tor ita tea . bi s erfceasc , erau pr e dai autorlt il lumeti spre .a.i 'supune ' pedepsei hotrte'). r' -'" ,';.2. ( 16 .Crt. Prav., .15 Pld.). Canoanele recunosc n mai multe5 . sln. . I ee, i canoanele paralele) dreptul ori cui de!locllri a se adresa i de -a a pela 'Ia un for . jude c t o resc s uperior, dac. n u este. multumit cu sentinta pronunat d e - forul jud ector esc in.ferior: Canonul prezent recunoate acela lu cru i spune c . nu, ~ e st ~f ng~~t1 i t s i se a d uc .vr eo ~ t m a r e judectorilor instantei "prlm e tncazu), dac . sentinta lor a fost reformat la forul [ude- c toresc superior de a : doua insta nt a. afar de ca zul cn d s' ar dovedi' c ac ei j ude c t o ri a u judeca t fr drep ta te, sau din du - . .m nle fa t ,d e acel acuzat" ,sau d ~c ei din prieten ie fat de acela :c ui:p r ti n i re .! au declarat : nevlnovat. . sau dac ','" au primit mi t . ,.. :,; ', , : "'''', ''. " ,<' 9,' '"'' ','", :...' ~" , J , " ,'". ', " ,' , :"-, ,'..';,::' , '" ": ' ;' ." " Ace st cilz d in urma in canon se e xprim prin cuvint ele: 1 r eve xa,o ;~, f "i~ ~ (}o.p;yva, ' gra tia .a liqua corru pt os esse), ia r Zona ra ~~ . -H- indic prin' a~upo ao x!a (Iarqitio,": a({Jp oJ o; o )(}e vur;, mercede ernp- ' to s) , i '<lin .ca uza acea sta ' no i inc am iradus ac est lo c d in calan ,cu p rn ; vrellll . dar s'au mituit . ,aadar ceice au pronuntat ,s en iin ta iau)6st ~conjp!i prin . prim ire de mit. ') " Dac se dov edete c j Ude corjl ' bisericeti 'dela' prima in stan au dat o a s tfeL de sentint ' iiegal, . atunci a cetia trebue s fie despoia li deerrm iata t ea lor,'. observ" Zona ra, ' ) iar co n fo r m can onului 6 al

~"

",,,:' ,:" ., :'.:;", ., ; ; r " .' "

(cari:

'. -

(v eI

' . ' ,,'

~"~,,:,-',,

,.

"

"

"

'i "' (Sint. iA t:'; -r,' t 6 4 etc.] Co mpar ~i com entarut Athim , lui Joan! e acest ca non, 1, 141 . ' . . .:~J' Com ent . a ce etui cerion; In ; 332 .
t

" '~',;>:\-~) Ve'z i 'dct~ilat

'despre' ' a C-:e~'~-ta in ~' No~ocano~ul

n" X IV

tit luri, IX!

..
- 168 s tnodulul al VIHeil ecumenic vor Ce au dat-o ei celor pevinpya li. . "., 3. (17 Cn. : P ra v.. 16 Pid.). . D c .'-ace~t C anon ; pl'ecum ' i 'al-.",' tele referitoare la chestiunea a ceasta. permit a pelul -dela for judectoresc in ferior la altul .Uperio r,'a p oiin a cela timp inter ; ,."" zic a pelul con tra se ntintelor. cari au Jos t dat~ 'deun Jar .jude <taresc ales prin consens. Leqalltatea forului" judec toresc' i l i otuifd in j u de c tori al ei p rin 'consensa fost recu noscu t ' in mod so lemn de c tr e s iriodul al IV.l ea ecurnen ic (can, 9) ; ; Chiar 'd ~l a tnc epu tul Bisericii totdeauna s 'a . at;ib ctit mare , i rnpo rtilOi ao~stilr!' fel de ioruri j udec tor eti, i era suii cient ca tr ei per soane preo e ti cu vaz. cari au fost al ese prin " consen s ' de c tse. am bele p r]! (a di c at t de c t re . acuzator.. ct' i ctre acuzat) .s pron unte se ntin ta , i sentinta aceasta era ' i medi a t" con s i d era t .' n estr mutabl l . Canonul . prezen t, cu considera re - Ia ac ea s t trnpre jura re, face ab stractie i dela num rul ju d e c to r iJ o r. c~ re este _ prescris pentru forul ju d ectoresc formal in ' canonul 12 al acestui ' sl ncd , i permite ca aces t num r s poa t . fi i mai mic i tot ui s nu se p o a t apel a contra se ntintei pronunat d~ j ude c - o

un

de

4. (\ 8 CI]. Prav., 17 Pid .). ~ef~ritor la ultit11a disp'?iii~" ~ in a ces t canon vezi comen tarl lle canoanelor 24 i" 51 'a le s.inQd4! lH . trulan, Canonul acesta int(,'r?ic1 ,copiilor 'd~, pr~~i : wc~ ar~il te.; . a tre lor, deoarece acolo s e . h !1 l e t e DUII 1]e z eu I, 'deoarece pr ~p tll ". : ' su nt da tori al c re te copiii in cele bune i ip frica Ilji p 4ml]e -. zeu, potrivit cuvintelor Ap.,lui Pa vel, care , in epis tq la 'sil 'il <j n~ : ' , / s a t lul Tit s pune cii acela frebuevs se pun .. pres.vil ~r , 'c'ar~l e "' : " !: <are fij credinciosi. nu sub nvlnuire de "de sfrna re sau' neas cul.. tt a r i - (t , 6 ; cornp- i I Tim. ~ . 4) ; ceice frec ve nt e a z in ~ teat re.!e : . : i locurile similar e, u or pot ' c d e a . SVb, bnui'1lil "q , s e ,d epilu desfrnrii i despre acetia nu se Poate spune "c sun t cretin i , mode ti. i d a c can oanele recomand tuturor ~ ne ti n jlor SiiI1J,1 , mearg la ace le lo curi, unde se hule te Dumnezeu (5{ trul .), ap oi, aces t lucru cu att mai v rtos este i nt~r zis fii lor a ~e!o r Pe"ro !' n~ ; '; ' cari in prima linie t rebue s fie propovedultor li " evlaviei " i ai modestie! .creti n e . ') "i> : . "
1) La a cela 2) Co mpa r

tor ii a lei .

'

.',

.,~ :~.,t< ']\,j;; ! , ':~;'

loc. comen tarul lui ~gn. rll .

HI.

333

'.

,
.~ ,

":

:':,YG~r'.~"~J can~I~:1 ~/~; ~ . , ':.


~" , : , .~~~i:Y:~: t~}:.:~'i<iI~:y,>~:[t~::' ~:~:~, 't~;,: 3 ~j:}}::;~" i"",.~t;.:\}':':~" .';~;!';'. :';':-:~ f : ~. ,' , ." :'",,
' i ,J, : ': "'-" '' ,;'"" ,-,:,;,,/\' ' ;'--' "'' . '/ '. : ,', '\ - :,':' "
" ' ,

''~;j:~"~;:~;S~{~~!;.:n;':.:t~:::::, ;: : , /t"'~~';;l\I~! ;'\' ".. ,~.'; "

, . id~LlT: (~epis eop;, jo'ri ' p resviter,;, ori " diacon s nu r",!v '" '; '> 't/ '; 'c'-'-' ,)" "~;" " " " " ::,,, ,, 0" " . _ , ;.~{:, " ~ o :h." " ;" .." " , . ' Qn,:'C1!ttf~~} gr~fl df1!1 : : l ; , cl~f!fl1 ':: cq'r . ~9 I . ,lg SOflt; , yz {J~4~i~:~1fJ;~;~~/(#i~~ ,'~(!.:;'QJ.zl1a 1. ~~ 1/liHii; ,~i (a:cq!.f? vq!~tij ' ~!r{ l;9 r!, (l crf? :fil fl C;O ll! I I Jf!Cl C/ (lree; . ( "[citeii] : sg nu
,,

"',

laco\1i t~s f nu .~sefac ; a re n d a i ,: sau 'administratori, ' nici ~ ';L':a go nj s e asc . hranavdin vre un ' l\1 cV Uruinos ' sau ne. cjristit;, cci :sunf:, datori , a' ; avea.' n v edere - cele scrise:

~~:~;fi:~;f;t~~'j~~~::~;~:c~ e~iS~o;it; ~;
!I.I ~rurLlumeti ~ . >;;i. 'e
,1",','"

presviterii,

Nimeni:'!s.t~ ) iinct ,ll\i:, Qunmezev ,

se .tn cu rc

pe sine

, Apoi ;:i:itelii, ;ajiiiignd la vrsta " juneii, s fiersilii ! .. ,, ,..... ~ ~ . cs iltl;lri , ,;q'lU , a iace fg~d\liIlI de lnr nare. \ ii' A~ e m e n eq , s 'a . hotrt ' ;ca ;clericuI, . d a c-v m p r u m u t ni i' s :; p r i me as c : banii [si] napoi, iar dac [va mprul" s ub i [ ~lthfQrm,. s primeasc ' ct a dat. i:di aeoitii ' mi se hirotoneasc Inainte de dou
'

iCi n c;i (de ian L 1,

l'
"

" '"
"

',,'

' Dar; nici

':-;; ': I ~:\--! :';'(;_,,- '~:,:':',i;;>,i' "

cite ii s
' re

nu se nchine
:, .J" " ., "' ,
"

ctre
.' .

popo r').
, "

S, 6,2.0,26, ,44 , SI ; 81, 83 ap.;

" ,J

sn, I.ec.: 3, 7 , 14

sin,

"" -, i, :~ C . ; 'i:? ;' ,, ~ ,, :;~ 19~, )t3, ,. 3 ~ :, ; t r lll , ; 10' ,14. 15 ' " s~n. VII ee.; 10 Anclra:

li ; Laod.; S, 2S;' 126 Carl.; lj Iii!] , Ll1i


rii! ;';,'Nis,) : ..... :. : .'. ' , . .. " .

14, 69

Vasile
.

c, M.; 6

:iar 2i,n i. C, ~:;:~ P~a_v n . : fil,:~ ~,e 'i' ~ i vjz; ~I . ,n : , ~ r IHw ~n , ' P idalion (18 '::': 22). . .. " . .

";:~:":::'~') ~;) " :, A ~.,& t;:, p~n0n-; este " ;. ~lctuit .' : din -vea n ca n el e 1, ;. c 15 , . 18 l .2 2 ale ~!~O~ 111 ui>delol1 <:IPD!1iEl :-,:~ i n~ /: 3~ 3 .:Se ' g. 3~ . te s u~, ": n r, .i e. n P ormciaia,

18 fjip.) , In privinjq primei dispo ziii ir( a'cesl' cano n, potrivi! creia persoarielor., preoeti nu ii es te n g~Plli , ' i! S , ndeletl1iq,,~~q , _II RI'lc~ri l\lm~ti, ltez comen . Hiil~i '~!1()l1y!ui 3, ~I ,il1(Jdl1l\\ i l11 !V'!eg eq\\ll1 . i ale ~e!(lrl qlle . !19 '! n 8 : !,aralele .; C;~nQn41 prezent .ma i da qgit i aceea ,il ni,i y n~it pmp<\J;!e prllQ/ e t i \llbi ' ~f~ iQSq1!j! s-] 'lg'i'nis~ao~ \1rel1~ rin': vre-o :,a lacere ruinoas sau n ecinstil (a la7.0oo i) "'r'p. ou '-";},,:~.:i;!l,'~,; .~:,,: L:, ,:::< ,,' _ ,). / :" ,'., ' . . . .. . ,:: ~, r ,~: ' ~ ':; '7 . ;:~ .' ,;-; >:~ -r: ' .. . :, !!( ,o .',' . . . ~ .i:' \" -, ..: \ ::':

L;;:1;',.<;1 . ( 1 9 Cl1~'Jlrqv"

(J il 7:":": g 3)1:

4~~~~ IP~n~~ , i

, i ',".' ,:::',

"f'"

"'

."

.~"f

171

-- - . .. . ~ (6 sin.vl-ec.: 86, 96; . 127 Cart g.). "f ' . ~ J mp rtinia' poli tic . a Africei propriu zise (a freto Gaditano ' ad -" Cirenaica m ,.regione m) s'a 'modificat n a. " doua j u m ta te :''''"'.-: , .: ",... . "", : . ' .: ' .-. , 1, , ; '. " -" a ,secolului al ; I V l ea ," a Ic t u i n d u' s e . eas e. , provincii deosebite ,. Airicaproconsularis': (cu' capitala Cartaqina ), Numidia, Bvzacium, Tri p'olis; Mauritania Sitiiensis i Mauritania Caesariensis. Potrivit .. mprliJ'ii politice a' )eriloriiloJ' trebuia s . se fac i lmprlrea . prQv iriC iil eJl' bi seri ceti .' :A ce;s t' lucru s' a f c u t la un sinod, despre . care vo rbhle ' a cest. ' ca n i:Jn' i n special ' Mauritallia Sit i!ensis s'a . d ~sprlit de Numidla, CU care m preun a lc t u i a ' mai nainte o singur . pro vi ncie b iserice a sc . Primatele Numidlel nu voia s , ;primeasc;; bucuros, hot rre a acelui .sinod i . din cauza aceasta .chestiunea s'~ pus ) ~ s ino du l .dela lponia din anul 393 i s'a ha. f ti! prhitr' lul1canon ,special , (adic prin cel preze nt" al 17lea),. ca s ; ncete ze; or ice di scuie i .de . aci nainte Maur ilania Sili ensl sts - l aib primatele s u. ' Acest lucru s'a i nt mplat de ., a tu nci,nainte, i Ia sinodul delaCarlagina . din anul 407 ntre alji i/i1, gsim 'pre zent'i pe reprezentantul Maurilaniei . Sitifensis ' (C a n :;;9 6 . C'rt!), . pre c u \n . h la slncdul dela Cartagina din anu l 418 , (2an.127). . . - .,"'. '. .. . '.
.'

u{atuturor{episcopilor, pentru s'a admis .') 1 7 .., .


,

~; .,:i'..,,:;);':,; "

,: '.-' :; .-~:

.;:,:~~: :.,':.' " .":'i


;

deprt are a

prea mare r:

.'

Canonul 18.

... ,;'.

' -.'

""

172

: pr~~vl le ru sa , nu bcteze qm ~e:~tl!nfl ,P~, ~j\c.e. .' i!p mL! rtt;,;

Tol a a s'a hotrt s - nu a d~a' e!lhari&lia Iru~~~d ' Tilor celor mor i. C ci -s 'a scris. L u a i , : . m n c a i ; " da. r :' trupu~i1e ..mo!ilor nu pqt ,D ic,i: q , I.~ i'!t~ !)\~i ,~Ll}1~l'\~<I ':ii'c~\:! dela, _. _ '".
" Drept aceea s ' 15e l\t~ remjl;. .! ni\~e~t , sf~ nt ~ jlfo <l;
. ."

.
,

,' " " " , " . "..

.j ! _ :..

"

' ,'..
,.,
~

,ca, po tr ivit celor ho ri te la ! 'Hceia, S? e" gnV9a~~ ~ F nod in f\ec.ar~ a}l pell 1r\l ,,', p.ri~il\i! e , . \li&er\~,e,li , q'ni lie, multe on se Int rzie spre pietrea P'QPPflll \iV la P![e' [sii pe ci vor, <!Iege, Penlr\1Qa inqpu L n tnl fiis . 'P9 flt ~ a vea de,plinij"a\lll)riti'!te.,') , ' "

no d] tol celce lin prinwle '~~a 4 n e pli),{ epa,r/liil9fi :l.ri . i;' mit Hin j n Qfl9 \!1e,! g r,e, p i cq pi. repf li.!?en lfmi[le . ' gqi ,i1\)

(37 ap.; 5 , 9, 13 s in. r -ec: ,9, 19 sin. I V ec.: S, 83 Iru l.; :2 , 6 sin. VII ec.: 20 Anttoh. ; 76, 77, 95 Cartag.). < " ' ~ - 1. (25 Cn, Prav. , 24 P id.). La cornentarul dela canonut" . a t z -lea al sinodului al Vll-lea ecumenio am ' vzul , c oelce'esle " . . candldat de epi scop tr ebue s fj~bine inst rult, s cunoasc Sf; Script ur i dreptul canonic, i acaast -fiin trebue s ()dov~ ;'. ' , . dea sc prin exa minare ; ac el a lucru l-a m'rvaut in privjnla pr~ 5:' " " , vite rilor la com ent arul vcanonului 9 al sino dului I ecumeni c.s In ca nonul prezen t este vorba despre aceea chesti une c~ pr-ivire la ' loii ceice i n tr n cler. a i' par ~~ pr ivire la toi, cari s e preg'. ' tese s primeasc hirotonia (.aF s Xe!po ~oYO_UP.ilJOl';) , darmai adaoq ~ i c ei , qtl\~R",n a l r \llle 1j~ ' i ildu~;'j i1 m i nll! ,9~ ~~Ie , R~ l!,r u"~~Ii ' a, \l rn~rl\l r!it la \;lk~memll ' r~R~~\iv, \Ii ~ , lJ~g~: f1\1 ~eilm~ .M, PV \;;', . cunva 111'li ~f" !\l n Vii'!i1 Ipr AI' I1r ~Qlis(i, l\lm~1' ql",qlri Yi'flc~; ' ;: lpr'l. pentrll ~l'~a ~l a R!?i I\ I' ~(\iilSC~ . a \\i ' M 1i~ " ~H flu j :pp., ' .depsei, zice Zonara.") , .; ' " 2. (26 Cu, Pr<!\I., lUi ri d.), In PiHII';I '! ' c!O'!il ,gin ij~l' s t cano n (J ~>' n pri mul r~ ml e pPII!!e i} 'lllh aritia 'nu I! p'p'!te .q jl ', , ,.Jl ' mgrlilQv i anume cu referi r~ Iflcuvin te\r, ')",i Iis u 1ri~tQ 'di r .,', e van ghelia lui MAtei\! (~!i, 2. ): In ~~I\!I ~a!1!'1!1111\li \! P!-IlW" ,iJo/V" , 'h '-reA' v"",""V,(morientium), i , prin urmare , traducerea-exact -ar , Ij'i .
) Acest can on e ste alct4 i1 din' canoanele '2, 4 " i 15 - a le sin'odul ui -d ela lpcnla din 8 . 3 93 In Gn. "Prav , acest' ca non es te -diai aat in trel ea an e a ne (2 5 -27), deasemenea i in Pid. (2 4.~ 2 6 ). ~_ .. 2) Si nt. AL Iii . : 3 5 Z. .;. '
' ~" (' \ .' ,''''.'<-.

.,'

....
~'.

",' "',,

', ' 1.73

c .nU ' este ihg d yil s se ;llea' elihari ~tia' corpurilor acelora, carfi . )int, pe . moart e; cari mor (sunt na in tea.' sf r itulut) . Dar imprej urare~\ t iin acest can\m~nu je5te .vorba des pre unii ca acetia ..
et e ;" p re cu m c o re c! observ ' Zonar,' prih '. cuvinle1l ! ; cari i n tre" , . wv v'xpi'J'ih ,gesc citiltuldin ' Si", Scriptur:' truplIi'i1ii' m6rlilor '{,-i

', ( ~~lir~' .(:()fp~ri le~ Sel pr , iryb~li . ('~~~B"i-~,;~, .. m~J:tu'(jrurrt) ,se " d(we,"
' Iua , ' nici

n;op'(.t t'";t mo;tuorum corpornl " nu 'poC. nici

dar ' toli>ielce sUtlt:iil, via i- dacchiar nic i, nu mai au n dejde : ' de a tr l]: i , dac '.hiar (lup cteva clipe : ii vor ' d duhul ; l ot ui trebue s ,se tnvrednlceasc de sl.,imprIanie , (l3' sin. l ec. )') Obiceiul acesta> de"" pune " si. cumtnec turFtn gur;! , oamenilor ' rndrli :deriJ,,'{.d;'tiiIhtul,pio'sde '.Ei ' li rov~de trupuril e 1t ortiio r e li-; ,- ' , 'ele ~firite: 'prhl cari se" s flnjesc i' Iruptiril~. Acest obicelu era 'mult' nrdcinat pr etutindenea , cee ace ' se vede , i din imp ~eju- , rarea c s l n od u l trulan din v seco lul ' al , VII:lea a ost . nevoit sa . ' r ep'e t ea ~c "(can. 83) dispo ~ilia a cea s ta a P rinil or dela Cartaqina . ', (re cte dela Iponia)' , ; ;, Partea il doua din acest canon (1 8) di~'pun e mai departe: c;jimj" este ,irtgduiitiiei , botezarea . oamehllcr 'mbr th Acest obiceli! ii ;itil ea 6riginea 'deast'm ehea ' n si m u l pio st! n ' credina . , :' c " bo te~ur' re nate .corpul, omen esc, ' Obiceiul acesta s'a introdu s , , 'Ia cretlnil dela mo nta nl ti, " cari botezau t pe cei morti;") ' dar ' a cest obiceiu, a fa r de Biseri ca ' din Afric~, il ost r sp n dit i iri , alte prti. ') , '; , ,3, (27 'Cn. Prav., 26 Pid.), Partea a Ireia din a ces f ca non ' .' disPune, c" n fiecare an s s e '.t in sinodul, la care s participe ;t oli ',e ~ i s co pi l,' ; cari: d e l i n> s ca u neJ e \J r im e dinreparhii ( 1l'avce< of {'iP<, l Rlff1X~/i;:< ~a.g;; ,:ap~ut'" (l.g : '15a~q iap,;;'~ .i,1rril~~t'~S )', aadar . mltropo"( Iilii, iar dac , mitropolitii nu' ar ' putea merge ,la -si nod din oare' !C;, ~: care pri~hl binecuvntat, canonul dispune ' ca din flecare e par-.", " , : ' hie, (mitropolie) s se trimit , prin aleg ere, doi episcopi in cali,: " ",' ',. tate de ' reprezentani ( C01roc~f"lnjg) ai eparhiei lor, pentruca' la , , . "" a ceste slnoade generale s se aii~me plenitudiilea autoritlii bix :;, s e ri ce'ti: : Pre'cu m se ve de aici nu -este .vorba: despre sincadele
' ':~ ~
"

a m nca s n -

. :, })';" C0fnen t. /a c~ stui ' cano~ ' IlI, ~ 35 {h . Philastr , de 'ha'e :es'.:'.,c . :2 ,.;
sJ" Grt g i-.

' . ':<.;" ~"'"

, \,:4 : ;~ ;' ;:"

, . ;" ...'.

,.,. . rsfu"a,. care:\eHi

n :iii fa 'riiarcioitli. "TtHui. "hdV . Ma rcldn. - rc ssitrecl ~~ ~hrni ~, : e~;. 4 3 1 ~Cht!ls o st. ho~m ; -4 0 in ( Cor.

Nilz:, ~ ora"i. 4b 'de

bap!. ,

V cii despre vicca rium

V,

bap_a~

JO,

.. .

174

,'IV ee); ' i .n privinta ' ace stor f el d e sin oa de' P rl n t ii dela Ca fta. J ; .gina (recte dela Iponia) a u putut s -emita dispozitiireferit?r Ia ' ;,provincia lor, deoarece Africa procon su la r "i,i'vea 'autonomii!" -sa proprie i era alctuit din cele eas e.s provincii; rnentlonat ex, la canonul 17 al ace s tui s inod, cu capitala Carta qlnajvrriitro poli-, ' ,tul : crei cet i era Primus uniuersae ' A fr icae;, Deall/el i/aceast ' . dispozl i e n privina ntrunirii anua le a sinodului generals'amo. .d ificat prin ca nonul 95 al ' sinodului prezent. hotrindt s'e ca'ac'e st ' I ~ l de sinod s se con voaca .numai la caz de .mare ,.necesita'tE.>," .a ltcum s se . l n sinoadele e parhiale ordinar,': , -

~ adic despre sinoadele diecezane (1 ' C1ulJoiJ g.'rijr; -iJ(O t;~(U ~IJ~ ; '9 sin. -

-eplscopestlobi nui te - ale eparhiilor (37 ap ;19 sili;' iv :~r:\\i il; -tele), ci ,despresinoadelesuperioare ' ale , provlnclilcr . ,b i s eri c e ti ; ' "

Canonul 19.

,,-,

~-

..

. ",-.'

" 175

lipsi ascunz ndu-se, atunci, re integrndu-se epis' capul in ' comuniune, p r ul nsu i se va lepda din comuniune, dar; aa ca s nu i se ia lui putin a , (sustiner ii) acuzrii ; de .rar putea .dovedi c la termen [a abs enta!) ' nu pen trtrc-nu a voit, ci p entru c nu a putut , s se pre z inte; . c cl este ' cla r c , i n t ro dus fiind a c iu n ea inain tea j u de u l ui ,epi s cop il or, d ac faa ' p ri u l ul s <\ prh nil, tatunci )c"nti se va ' primi laucuzare, dect numai d a c ar vrea ' s , a c i o neze 'pentru afacer ea sa .proprie, nicidecum i ns pen tru celebis ericeti '). .

':~'. i3d: '3 7:-- 7~' 6 sin. ' II e~.; 9, 17, 19, 21 sin. IV ec.: 8 t rul.; 14,1 5, 20 Antioh.; 40 La()d.; .4 Sard .; 8, ,10, I I, 12, 15, 18, 59, 104;' 107;': 12B;1 29, 130, '132 Cart. ; 13' sin. 1-11; 9 Teol.

;;./

A lex .)."

f , ,'

, _, .s: Caiionul prezent , dup cuprinsul lui se ,mparte in trei ,pr j(i 'e" pune' in ' g'enera l procedura jud ect oreasc pent ru cazul
celeiavpe care 'a l11 v z~t' o la 'comentarul can on ului 74 ap. :1,' - Dac ' unacJz ator' vre a s p rasc pe un ' e piscop, el trebu e , s prezinte acu za sa ' torului ju dec toresc co mpetinte al epis,coPului, i a di c "mltropolltulul eparhiei, de a cruijur isdi cjie de- , pinde'aceT :episcoJ'; 1 Episcopul -i~spectiv ns, dupce a lost acu: z id , nu i pierde',d rep turile s ale e pi s c ope ti, ci continu a se bu curade drei>tttile salepnce mi se va proilUnja sentina de , ' . fih iti~A , cu ei ceplia cazului cn d 'a fasI citat n . Ia a [ udecli i nu s' a prezentat iri -curs 'de b l un de zile dela ziua, in carei "'~'s' ininhlt t '" itaji scds/ cleoarece ' in cazul ' acesta din cauza r ef '~'niten lei' dovedite', fajde iorul judectoresc s e va sup une pedep" -sei cuvenite :' Dar, di cii, s'ar dovedi c nu s'a prezent at la judec t - s au ', nui s' a,' a p ra t ' din , cauz c a 'fost impiedicat prin motive import an te ' i bi riecu vntate, 'iar' nu pl smuite , atunci va mai prim i.ncun teririen: de <olunsp~ea se putea apra in fata itldecio rie i : {d a c' ns ' vit re ce ' i ' a cea st lun ' f r ca acela s se . fi ' prezent at.' la 'acest caz ' canonul dispune s se lipsea sc de
;':~,-"~

c nd

:un .'e pisco p e ste

acuzat, '. i aceast

p roce d ur est e simila ra

-~ omun i u ne ~_- q1:~ t~~l, V(/J ';_fjur;" , non com t11unicabil) .pnce se va ,:1 o ve di i:'; es te depJln 'neill0 vat i c ,' acuza , a fost nernotlvat ,
,.I' -'

nu

-:-

,,~._

. .., ':

;-

'J
"

. 176
-

_ ':.. ~ ':. ...

Dar acest for j ude ctoresc ' al sin odului eparh'ial inc 'nli 'pro> 1 ' c " n u n se n ti n asupra episcopu lui acuzat; deiepicopul r espec'",/ , tiv nu vrea .s se pre zinte, ci ' a tea pt de nu]. cunlVa episcopul': ' se adresa sinodului superior general ((J';I",aa~y aUYQtlov! synado universali) cu . r u q m i n t ea' de a ' se. iustiflca," Dac t ns e\:licopuL ' respectiv nu face nici ac es t lucru, a tunci, zic ec~donul,epi stopu Jj; .. s'a os ndlt pe ~i ne.: . ~stiii, rP'e \: fjiltpJl1 i' ~, !I1" it~i~" : ' , e'5, I ,e} ~H ~'~:~ :,:,:~l:i~ki comuniune ( i v t:<p- xa!pq7"q.t 00"' x?' ,vnJ'ld ), " n~ ",va ~ m a i' p4t~a ';lj;~;! ..,:i, turghisi nici in biseric a sa proprie,' i nici in alt- loc, 'de pild'in: " vreo p arohie subordonat lui. . " " , Iar in pri vi na acuza tot ului canonul , dispune ;' c trebue" s r m n in d ep l in comuniune b isericeasc; dac' vas~llsfai:e intru toal e cl ta iei i disp oziiuhilo r ldrului judectoresc, Dat in s atu-, zator ul s'ar feri dinaintea judectorilo r i s'ar, ascunde aa; iri- , c t ar fi imposibil s se g seas c i judec to ri i bazali pe aceas'ta , imprejurare ar conchide t dnsu l.. pri n acu ~a saa ~oi LS .C~ ' ';' lornnleze n umai pe .episcbi>,)I . ce~t ':CaZ , ,epjsc~pur:; ,aclizt;' :~~r~<t1 a fost supus 'ex cbmunicriidit't c aliz chu I 'JJrezi:nlt ln.l~t~, : ud ec ii, se va relnteqra in comun iUne, iar aciizator ul seli:e;<- , ' comunica i se va pedepsi : c , un' clbmniaib t; ,. b ac ins '"s'a. " r dovedi c acuzatorul respectiv ' nu il lugit iritehllOliat din faia jud ec tori lor, i nu s'a prezenli in 'zlUa ' hbltit la)udecata din: cauz c tntr'adevr fos(impii:dicl 'priii" ri\olive biilecuvniai> " ' in asliel de caz dansul nu v fi supus 'nici unui iei de lpedepse, , i i se permite a- i susine i a II le'rmeh' ~cuia sainiaj~io. rulul [u dec to re sc impotri va epis:bjJului. 1)iil 'ptivlnla ce!o~IaIle, " , ce .le spu ne canon u ldeSi>reca liIl, l e acu zaIoru lui~ezicalo.ail~Ie " 6 al sino dului ti ecum : i 2I 'ai :'sihodul~i 'IV et'uht. 'ii 'if~\!eu~. i;k , '! comentar iile acesto r ca n6 illi e. . ~" " , ~';' ::: ;: ,-;;?' ~ ,: ~!,;:;.r ;.'.0 :';;<;;;" j;,

""

:fftr
~,..,.; ,

va

1 .
i .

_ .

" . ,

"

Canonul 20 ,

Desp re presviterii ' i clericii p rii. '. . . Dac se vor prl presviterli, sau , ' diaconii" comple-, t ndu-se mai inainte , nu m r u l legal, al , eplscopilor; alei din locurile nvecinat~i pe <;:ari. i-ar. cere cei i P ~ lj i a d ic~ !' ,, :;;. ,~ ase la cauza presvtterului . vljrei-Ia cea a,dlaconuIUl;. ',: ~: ~ mpreun cu acetia i ePi~cop~!(~r~p:r,tu , ~!iF~J.~rfP~f\t.~, i'i\ ii~ t,~
1)

' ,'

Co ment, lui .Zonara , III, 35 9

'

" --"

-, ':;,'

'k<:';" , ,'.-' ':


,;~

,< :;~'r:
~:~ ~
'r _ '

j~ ',t;

-, '~~ "

J,~

"

,
;

", 177 .

, p s t r n d u - s e

' ntre' acuzatori

cstorie

cu ereticii. s nu se

CC;:: (;'t ':,i'p is cojJ;i i, . c[friFii s .nu intro1uc nimic [n pro' '
C

"_-'~, >"

".c .'_l_;~/; :;~:_: . :_,,:,{:y;e ':' , . . '

, "

". " -~.

Canonul ' 22 :

V pl id ateaf" celorce ' nu ' 'sun t cretini , ortodoci, chia r i rudenii de-ar fi. " . , ', ~ ' Episcopii, clericii, precum s'a zis, s nu introduc acelcrairi proprietate] nimic prin donaiune , din . ' ' bunurile lor.') '" .. ,: '( 38, ;40" ap:; 22 ' sin. IV , ec.i 35 trul.: 24 Antio h.; SI Ca rtaq.),

'sa u
.

: ~~:,---,'

(:_- - " : ~) , ,:' ca n;:< 8:/-"al sj no:d~'l ui-' d eIa [ponia.dina .:: 3'9 3 . In Cn, "i ri/, 'iar n ~ Pid .,nr,' ~ 8 . " ':' "" ':'. ~ "

.t:

!.

'

Pl a v ' are

' 2) Can, 1Z ' al s ln -IuC, dela l ponia din a'. 3 93 . In Cn , Pr a v. are nr.

'30 , Ja r-I n Pld, nr. 20 . u~ ' 3) - Can, 14 al sin.~iur - dela Iponia din a . ;' 93, In Cn, Prav. ar e nr,
3 1, iar ' in Pid . n r- . 3 0 . _
12 .

--~

~ 78

Pentru dis pozitia ' canonului c a nonul 81 al acestui si nod. "

. Ca n onul , 23

.,
'''''i;'''.

Asemenea episcopii s riu clt oreasc peste ' mare; 'fr numai cu hotr rea episcopului: pro priu al scaunu lui celui dintiu din-fiecare eparhie, adic de nu va' Iua mai , a les dela nsu i primatele ceeace ,se zice ; [scnsoarede. dimitere, formal ') sau de recomaridare.') ' ' , ". '.'.;
(33 ap.; 13 sin. IV ec.;l1 Antioh.;;28, ' 89. 105 c ar!.r::.. - Potrivit situa/iei Alricei, cuvinte le din canon ' peste mare " (;r.pav" Oal. aIT<T~ g ,t ra n s mare) ' au se nsul de ,lIalia;' i 'jri 'sp ecial <le Roma. Episcopii din Alrica mergeau acolo, cu' pred ilecie, sau pentruca s se prez inte la curtea i mp e ri al ; '., sau' .pentruca ' . si 'inainteze episcopului dela Roma vreo plngere mpot riva hotri rilor sinoadelor din Ar lca, ' iar eplscopuldela'Roma asculta bucuI ros astfel de plng eri, precum se , vede, . Intre altele; i din' mot lvul, pentru care s'a ntrunlt sinodu l'" caria ginean' prezent (419)::'; 'Canonul prezent nu interzice peste tot ca epi scopii airicilll isa , poa t merg e la Roma, d ac , n t r'ad ev r a r": lj: ne vo i l i' l a acea s tai'~ ci dispun e c ei pot merge numa i cii nvoirea (p iru:.;i l'tITp firo g) mit ropolitului compet lrite, saud~p ' cum spune canohul: : T>j~ ;;,o iJ~'" , ., )}g, xa.{Uopa.:; ~O ~ la [ou txaun;s xwp.a; _ i~laic [,7rou. Mitropolitul,tdU- :" ,. pce episcopul i comun ic inten/hinea ;sa;"v i ' examinai motivul, ,. pentru care res pectivul epis cop ; dorete 's i c ltoreasc p este m are i dac va gs i c .jnot l vu l invocat, es te )i ntemeiat, 'i IiDe- , reaz o permisiune scris pentrucitarie. 'a ciic~ o scris~are 'de ,. ' dlmitere, ( n:a) u" x ~ v i n:iITraJdv ) .', Canonul , nu m e te . ;',a ce ast ,.'s erisoare i s crisoare'. fo':malJ,;ru;rw';i';~, .Ior rriata ), din"callz c , '. ' \1 ' llUmet<i ' nsii 'i de " ' ~~, are s igiIiuf isclit",,, rriitropolItuliii'; ,) < r ecom andare . (;raf' a,J""s, commenda ttol, din cauza c rrecofnand .. pe episcop ' acelorarIa ' cat i ' merge 'i;i cori fi rm ' toiUi " ce se 'ireer ' !
, ' , ,' , .. .> . . .. ;', . 0:
'- . ,' " ', "' . '

E piscopii s n u cltoreasc p este m are; . , "

' ~: .' -' o " ~ ~

.'

',_

..

'

.'

.se:
..

....

_f

' 1) a dic prevzu t

. ,'

~.

;"

cu

, ',

f01 '~l ule

-~

.-": '\ ;'_ ', ':

..:;. a uten tice . t,a Je

>' -

<

. ,::'~ ' :~';":': ''' ~'~' ' ' . f:':-I'C ,. " ' a u t or it i i'
",

1; : .;.. . ,;'. ,''' '.'',',' ' ,~, i~f", ',~;.-", -;' .. , "
cu .: . c d e r e"-" ..-

"",,' . ; r . " , .. ,;; ; ' , .,,:,' " , . " 2) Ca n-. 27 al s in ~ l ui dela Ipon la ..din ' li;,'J~ 9 3 ;.' <In"Cn ';C: ;Prav. ~ are' rt-r'~ ; -.32, ~ jar .n Pid . n r.. 3 1.< "., ', . 1 -,t-" .;.~~ . "{. . B ) Vezi not a 2 dela pag. 206 din pa rtea ; I/vOI. ' , ' .

( N, T r.},

',..

179

lla ' episcopul respectiv.') Se mai spune n canonul pre zent c aceste e pistole ' de ' dimtere se vor libera episcopilor respect ivi ,,,.', rIt, ai ales (x~(~: t al,r)'e'~ov, praecipue) de c tremitrop cltt: dar acest ' ': ;Iucr u '0; (,' spune din motivul, fiindc, dup canonul ilaI sino du';' ;luL dela" Aritiohia , dac uri' ,episcop voia s se ndeprteze din : -epa rhia sa , trebuia . s aib scris oare dela tol e pisco pii epa rhiali, c t i , dela mitropolit, i pr in urmare sensul canonutui prezent es te c ep iscopul trebue . s a ib scrisoare dela to l ep iscopii dela mitropolit.' ) . .eparhia ll, i mai ales ,'(xar' :i<,aip'Tov) .' . .
~

,-

'. '. i Y:A far'[ de Scripturile-canonice nimic s nu se ci. ;teasc in ' bis~ric. . '. ' A iderea s'a hotrt c afar de Scripturile ca no'nice nimic s nu s e citeasc n b iseric sub numele de .d ti rimezee t i. Scripturi. Iar Scripturile can onice sunt acesr tea: : Facerea. Eirea, Leviticul, Numerii , A doua lege, ; J i SLiS: ~ l) ui ;N a vi ; Judectorii, Rut; patru cri ale lmp ; ra ilo r , ' dou 'cri 'P aralipomena; Iov, Psaltirea, cinci c r i .ale; lui Solomon, dousprezece cr ti a le proorocilor, Isaia, ,: Ieremia, Ezechil," Daniil, Tovie, ludit, Estir , do u c ri .Esdra; a le Noulul rTestament - patru Evanghelii, o carte .a Faptelor Apostolilor, patrusprezece epistole ale lui Pavel, . do u ale Apostolului Petru, ' trei ale Aposto lului Ioan, una .a"ApostolUlili' Iacov," una.a"Apostolului Iuda, o carte a ,ApdiIipsei 'iIui ;loal}: d ar iaceasta se face cunos cut frate, ' l uit'i'o coii li lu rg Hisito ru l u i nost ru ,; Bonifaciu , i celorlalti ~ : ', episcopi, din' acele pr i, sp re ntrire a canonului propus, .deoarece noi .deta Pr ini am primit s le citim n bise. ri cjp e acest ea. al .

;,;i{!i .;,.. j;l,j"":i .,:

.,; ;.'. Ca'~onul 24.

. ';>; . (60, :85 ;ca p:; 60 L o d. j . Atanasie .c. M. de spre s r b t o ri ; " ri . ," " ,gorie Teol.,despre c rile . SI. ,. Scripturi; Ainiilohiu des pre a ce- .' . l eai; c r l l) . .. ' ,;i . ,- . ~ -." ',. -. , . . ' ~, '~." . ',.'. ,,'( <:',.'.:'" ' . :;,_ ;';';'\R J !' " " ~ ces.t a este: ca no n u l ,al se-Ieaat . sin odu lui . dela Iponia "' : <l in:, ~ i1111' 3 93 ; : i ceeac e'.a 'a-fiot rlt la ace st. sinod prin ' a cest 'ca. )) -."" ....' ', ;. ' ,o ',

' ~c:-'........,",. ~ ~ f _

. 2" Vez i ace ;'l .c0 menta r al lui Z~nara la J o ~111 citat 3) In Cn.o Prav . ac est .ca non are nr . 3 3, iar. in Pid nr . ,3 2
12'

1) Coment. ' lut . Zonara, IIf" 36 7 .

"

180

non in privinta c rilor Sfintei, Scripturi;' cari suntcprimite Iitate de c r i' canonice,') coresp unde per fect canonulul : c r il or". sfinte din 'Biserica latin. 'ca re' ma i-t rziu . s'a .accepta t la ' sinodul trtd entin.") In canonul sinodului , cartaqlnea ri" prez ent,. (419),:', d up textul nostru, re spectiv dUPtexiul Sintagme iAt eniene, nu, : \./ ~ sunt menionate c rile Macabeilor, 'pe c nd a cele::;s u';! 'mentio. \ ;.. lj;~ natein 'canonul sinodului dela'lponia.dar siint 'Qleijjionate'cr;f2'fji~\ ile: Inelepciunea lui Solomon; Inelepciunea ' I ii j"' li su s : ' fi ul" ll i Si:' L, rach (eccteslasttcu s),") Tovit(Thobiils) 'i iudit: aactar , tbtui, se"/ menioneaz patru dintre c rile, pe cari., Bi se dca ;or tod ox n ~, : < le numr intr e c rile ca nonice ale ' Testamen tului :Vechiu. Con'" , " semnar ea aceasta sa u canonul acesta ; al c rilor Testamentului' vech iu a fost o particular itate a BiserIcii din Africa i ' c nd canonul cartaginean prezent menioneaz toate aceste \ cr li ).Iropt; canonice (xav~lI,x a, rpaepal, canonicae... scripturae),"atn, nc:i acest CU- . " vnt trebue luat n sensul, cel mai J;ir'g i , amime "c , a ce st e su nt ' ~ " l:' e:' ,- : ' , . ' 'i' . " , " , . ., .,' ....'(. . , ,. - , - . / ;", ::' : .. :> : -' ". cr ile, cari prin canon se permit a se citi n biseric; fiind dli'ti !f 't bun e i instruct ive, In Carmciaia slav aceasta ;linprejurani'se, '.', exprim precis in traducerea canonului ,cartagineait :prezent i ,;j'r:' .. , lile menionate se nume sc: c rile 'n umite in canon, c rile me n- ' ' iona te de canon' ); iar la comentarul canonului 85 , ap. am vzui c aceste erau vrednice de cinsti re i 'sfinte' (ndfcinJl,~ '>u l "urw) i prin urmare este ' de folos ca oamenii pioi s "ci t e a sc :' att c r i le strict cano nice ct i pe cele necanonice ale , Sfintei Seri p', turi, numai da c folosirea lor "era . pe r ml s , Cu' privire,larest: vezi comentar ul can onuluial 2-lea sau al ' scri sori L;'I) as toral e : ~ lui Atanasie cel Mare despre srbtori , i ' c6me ntar~I;: canohul{li,
~ .,'~,

lui Amlilohie in lucrarea prezent,


' 1)

. ; ~~". " " :, ""

\:~: ~::'~':"~\: .

C ompar Cod. ca n . Dlon y sil exig. (J us tell, 1, "14"7). .., .'~~;. " 2) Vezi: Cc ncut t 'Tr fde nt . S eas, lV decret. d e cano n icis scr ipturis , J ) ' Ca rtea aceasta n u e ste me n ion at ex pres in ca non ; totu i -ace asta, se in el ege intre cele Ci'ld cr i ale lui Solomo n men iona te de ' ac es t .' C8- .; n on , de oar ece despr e aceeai CAile (la latini: e cclesia stlcus ) s e , aflrn ci ~ a fos t scris de . So lomo n . Ce le spuse de noi aici sercon firm " i " de ~- Dr;' F . Ka uJen: ..Un ter d er Bezeich nung S olomonia libri ' qft i l1 que sin d d ie S pr ti ch e , ci ' as Hohfied, de r Pre dlger j d ie W eishe lt und der , Eccl,'sias ticu s zusammengefa ss t" (Ein leit u ng i n d ie he l. S chr ift . F reiburg . 1 8 93 ~ S ~ '-2 9). In acest can on d in Cniga P.cavil se' meni onea z numa.i -patrJi'.. . cJtI ' a le lui, Solomon, de a sem ene a i n Pidalion, ,,',, ; .~, ' ) Ed , cit. J, 128 , _ '
" t

-,

181

'-:it-

.,, " ~

Canonul 25 :'
',: > .,Cltrng"s fm tele i taine.' 's -ee .in r n ez e: d ela
s o iile

7~.;,: :, )i~~1.1 ;;,S'a:,1z()t1;(,C:{ ~~Pi~COPii '~ strile '. urmii~~are,


," ~

'. EpiscopuP Aureli u a zis: P re a vv e ne r a i frai, deOarece s'a a dus ' [spre desbater e. chestiunea] despre n, ,- fr narea .tnoF' c1erici dela soiile lor, cu excepia , citeilor, ' ~t:ilropun ceeace s'a Jnril Ja "diferitE!.sinoaele .ca att !PO" ,diaconii;:" carL' se" ating de , sfintele ' taine, ctidlaccnli i .: '-presviterij, d ~ri ' episcopii, s ' se i . in r ne z erle l a 's o ii ~J a. timpuri ' anumite, ,ca s fie .ca i " cum nu le-ar avea ; "L,eil~:." ,!e'; tit!!';Vor: face{ .se .vor , ssoate '!.in ~lujba ,biseri- ' rceasca; Iar ceilali , clerici sa nu se constranga la aceasta, , .(jec~t . numai , ela: vr st naintaf , . Sinodul intreg a zis: '"Intarim cele propuse dup c u v i in 'de sfin enia voastr, , .:fiind , slinte-i plcute lui Dumnezeu .") "
~3 0 , Irul 18 s in; VII ec.; 19 Ancira; 1, 8 Nec ces.; 4 G ~n go; ' 3, 4, 35, :70 Cart .; ' 12, 88 Vasile c. Mo; 5, 13 Tim . AleK.); '. ,::'.....::...., Canonul pre~ent dispune -. ca i ipodiaconii s se relin '; ' : ,{i~l': SOl i iJe!' lor cnd .s e preglesc pentru sfintele tain e. Vezi co"':'inen la r ul ci ilo illllui 4' al acestui sinod ct i cele dela canoamele , II i ' 13 al e si nodu lui trulan . ""'r . .
)tP::':~~: }~!\~:_: ( 5 ;': 1 7 ~"'26J' 5 t ;-:~ p. ; j: 3 sin . I' :ec ~; " -14 sin. IV ec.: "51 6, 12,1 3 ,

cari lor .

:n:

, ":"

'. ; -

. J'

." A i d e re a s' a hotrt ca nimen ea s nu' v nd averea " , bi s~ri ce as'c . i 'Iac un bun .bisericesc nu ar avea ve'I' ) :;: .nit lJ ri', i " vr ' o \, nev()i e mar e ' ar sili" aceasta s se arate :!~" "1",ceillif' ce';st n ' fruntea acelei' eparhii i mpreun cu nu" ' :m ru l hotrt al episcopilor s s e hotrasc ' ce este de . fcut. Iar" dac ar sili o nevoieatt de mare a bisericii, .t n c t s jiu se poatrsftui . nainte de a vinde, atunci " epi sco p u l ; s 'cheme spre ' m r t ur ie . mcar pe cei nveciv-. nai, ' avnd grij ' s : ' arate sinodului- toate mprejurrile 'ntmplate bisericii lui; ceeace de nu va face, atunci vn-

",!';"<:,.r A verile lJisericii de nimeriea

j~~ ",l;,i- i'i ~ :.:.<.:;:.}:j"::>:,', _( : :":j.';:Y't;if5;, ':~.:_ {:.\": _:,-:~' :, <.-:-:;'

4."

-':~

_ - ",

" , Canonul

26.
s

" , '

'.'" -<

nu

serisipeasc ,

18 2

1) - Acest"canon este'

ne an din a . 40 1. In -:Cn., -Pr a v. a rc

, /'

183

, ' Canonul 27.


" Presvileril, i dia conii dooedi i in ' p cate mai grele nici . deeu mvs nu primeasc hirotesia ca laicii.
",

s'ar dovedi

s-i nl ture din s l ujb , s , nu s e pun asupra lor mnile 'ij''', C a .,peste ' cei ce 'se pociesc, ori ca peste laicii credincio i '; nici,' s nu li ' s e dea voie s se inainteze n treapta clerului' ca celorce s'au botezat din nou '),

J,~ ', As ~ men ea s'a lntrit ca dac presvite rii, ori diaconii, vre od a t .n vreun p c at m ai greu, care treb ue

~,

-'-', Unii dintre presviterii i diacon ii, cari fuses e r caterisi i pen tru oa recari delicte i r e pu i in stare a la icilor, cerea u s lie ' primiji 'din ,ha u n clei i s obin vre-o slujb in Bi s eri c a fa r de alta r (t$iu <biJ p~l'aro.), a a dar in, calita te de cite]i sa u alt , sl uj b' si mil a r;, car e se ob i ne prin hiro tesie. Ei ziceau c deoa .s' au p oci t i deoarece la c parte din rn dul cre dincio ilor ", , rece "". ,. .' , laici, ' pol" s'prf m e asc-vr e - o slu j b in Biseri c , Intocrnal ca laicii. Canonul. pre zent' respinge ' a ceast a rgumen ta tie i dispune ca ,
"
'

f'

:, ;';.~' ( 25, 47; 68. ap.; 2 1 trul. ; AS Cart.; 3 ,32 , 5 1 Vasile c. M,). . ,' ' . "

;'1
,'fi

,1

' ':.' ;- ,

"

.,

'

'.- .

' ,".-'

, pe aceti cateri sil spre a- i' aeza n vre-o tr eap t din cler, cu , toal!!' c s 'a u' c it ' de pca t el e lor i s 'au primit n Biseric in ):alita t e , de l~ id " , cl eiitrebue s r m ri pentru totdeauna atara de c!l!i !'l in i'C are " 'lU"lost; e xclui n urma delictelo r lor. Din ' a ceas t' di sp o zi ji e d~ri\i imp ortanta pre scripjie cano nic, potrivit .' ,,~~~I ~ c el c e, ~ ' los t.,? da t~ lega l calerisit din , treapta sa ierarhica , '"','n iCi - o d a t : nU 'mai', poate ndeplini "vreun ' se r viciu In calitate de cleric, nu poat~r dup curn zic.... Valsamon ,' 's ma i citeasc de, ~'.:p e :~ ~~?_n '''I1.icij : , ~it,e~sc !<vre-o ru g ciun e pen tru cineva, nlcl; : " s binecuvinteze ') \: i 'O";' " "" : " " , ' Comeritatorii 'greci interpr e teaz pa rtea Iinal diti acest canon , i~' sensul c ' c1er icii ' cat er isii nu se , pot primi In cler nici d ac, \jo le a~ i' iri ; nou: deoarece ' botezul se ' poa te primi numai , bd~t8). : [)a' tin'in d seama 'd e' 'i edacta rea canonului; ';;are & vu-

.',. '. ;1, ',

'" e pisc o p ii"' s :; n u poat-pune; m inile '.(I'~'. <rrer Nh",Ja, auroio I." P''') < ','. ' ..,.'., .._ ',' .'<,.' .
' , )... " ' ... ~ . _ , ' ''';. " ... . :~ ; ' . '. ..:

':se:

, _t .. ' .' ;<;:"',i'~){ l) ,.:' ,A~~ ~ja.. est e :canonuL ;12 al sino du lu i car tagfnea n din , a ' 4 0 1. In Cn, Prav! ar e rir.3 6;'ia r n P fd .n r. 3 5 .. 2) " S fnt, AI. ni, 37 3. Compar come ntar ul can onuJui 2 1 trula n . ,< . _~ sr Z on a ta ' iN a lsa mon , i Arts ten (S lOI. AI 111. 375 -37 7 ) Tot a a ~,<:' '.~~, n C o rmciaja ,\.ed ~ cW\ J i ,~1 3- 0 ) i " , : a , At hi m . Ioa n (e d. cit . '1 , 1 60) . , " ", .
'-~

. ~ :.

184
.r"'m ::o/d ' ou; (tanquam re bapt izap), se . pare c "este mai corect ' " a nu se n el eq e a ici 'cei ce propriu zis voia u" s " se boteze a ,,_
.".'

doua or , deci nu botezulTn sensul strict al cuvrittilUi, .ci ceice ' s'a u c u r it de pca te pr in pocin, cee ace se riumete botez at ..," i pri n urmare ceice afirmau c , a cum s,inl cura!i:de pcate. fiind nlocmai ca' i ceice s'au botezat din ' nou.c, i ' n acest : ca lF tate pot fi pri m i i n cler'). ' . -1' y" ,
,.i-

f'

.i

Canonul '28 . ~;I .)~;7 '.~",: r<;L; '?;' Presuiierii, i diacoizii, i ; clerlcii, sca rt lac ,a p eE ; peste marii! in afacerile lor, nicii detctim s ,ilU: sih p " i -' J ' f i" \i ' nleq s c rn comuniune: .., '"_' ~' :, ' ji'~"''''- " Aiderea s'a ho trit .ca presviterii" i'diaconii . i ' ceilali clerici inferiori , in pricinile ce le'eau, pac ' nu 'a r fi multumiti cu jud ectoriile episcopilor . Ior, alunci s -i as culte episcopii inveclnal, i cele dintre ;'dnii le vor .. re zolvi episcopii cei chemai de dn ii, cuconsimrn n-' tul ep iscopului propriu. Prin urmare dac chiar vor socoti s ap ele ze i dela d n ii, s , nu apeieze la jud ec: . ; toriile de peste mare; ci la primaii , eparhiilo r, proprii , ; > precum s'a hotrt de multe ori i in. privina , ep iscopl-: lor. Iar ceice vor apela la jud ectoriile . de pestej.marer' , de nimenea s nu se ' primeas c in comuniune', in Africa ,).) .,' ,
" ' " . C

'(6 s ili. 11 ec.: 9 sin. IV ec.: 4 Anlioh.; ,JO,JI, '12: t'4. '15;' : ' -' . - De nenum rate ari s'a "spus n C'II1O<l';" c pentru> presvilerii, diaconii i ceilalli clerici nferiori este i co m p e l n te ': iu: ' deca ta acelui episco p, s ub a crui [urisdic le stau aceste persoa'nei " i tot astfel multe canoane spun i c ace ste persoane, au ; lib er-.. .. jalea de a a pela la sinodul eparhial, dac c red z c nu .a u fost
2 0. 23, 105, 12 5 Carlag ,),
1) La Dio nisiu s e gsete ,.ut ; eba ptiza ti" , 1, 425 :, referindu .ee la o m rtu ri e din ju mtat ea

tot;:,..

i,': :':_~sfter l us"t eli (Oberva"i _


a do ua a s ecolul ui ~_ I

Vlea, o bser v ca n acest canon sunt a s e intelege chiar persoanel e e le,' rtcate, ca ri au fost botez ate din n ou. T ot a s tfel s 'a t ra dus aces t ca no ~ , ~
urmn d p ro ba bi l co mentato rilor gre ci , i i n Cn. "Pr a nf . _ un de" s e s p u ne >". e x pres c ore svit et ilo r i d ia co ni/ ar p cto i -n u treou e o a li s e pe !mit~_ a se bot ez a d in 1101 ( ( E d. ' din " J 8 6 2, pag : 32 1). i ,. 2, A cesta este co n . 17 al s inodul ui certa g , ':"d in: a . 4 18 In Pr av al e nr . 3 7, iar n Pld . 3 6 .

,,'i .. ,

' sin odului prezent. ,se ,m en "'.:j i on e a z':d e <;teiJa ,.ori ; 'in ' calltate-de for judecatoresc de a doua " jrishin l . in ' loc ,de s iiio du,'e pa rhia l, ordinar; alt for judecatoresc, <a l c t u i t 'dill ;ca tiva: episcopl, nvecin a i, i adic .Int o tdeauna atunci. 'c nd sinodul ':e'parhial ordinar nuse poa te ntrun i din cau za vr e,- ' unei pie dici, (can; 't' l ; 12,14;20, " 125), Al ' t z-lea, i-t-lea i .al , .zo-Iea dintre ' aceste ,ca na a ne hotarasc, i num rule pl scc pl l o r in. vecina ti, cari. al catuesc " forul , i ude c toresc ; i ad ica pentrupres- viter 6 s au 5 .e pis w pi. ' iar pentru .diacon 3 episcopi mp reun cu , ep iscopul competlnte.a -irnpotr iva sentin tei cruia se fa ce ap elul; :<:a n. l l , 125 i cel prezent .(2 S) ,:nu' vorbes c de num rul ho tarit ,a l episcopilor,ci !spim.,'numai c ' tr ebue s se cheme c lvae pls capi .nvecina ti; i, anume la dorin ta ce lorce au facut apelul. dar la to t-cazul ' cu consim m ntul epi scopului ' corn pet inte ( I'~ru. o ov-.
I ::.~ilJaEC(} ; 7'O~
..

\f, ~ l1d ed a t j'- dh pa ' dreptate.

';", .

'

.,

' > O I(Q~ incan. 125), Hotarirea'" acestui s inod ar trebui s a finali';zeze definitiv cauza. dupjcum s pune acest canon. Dar dac respectivii iari nu sunt mulumii nici cu sentinta ace s tui for [u_ - d c t o r es c , ci , doresc sa-i 'caute mai departe dreptatea, in aceste -,." ca zur i ' d fln i i .trebue s ' se. adreseze .mitro politulul cornpetlnte , care ' ;va , da sentinta , def,ini tiv : iimp reun cu episcopii si ta sinodul , eparhial 'Ordinar;" Prin aceasta c an o nulvco n fi rm norma gene ra la , ;J) i s eri c e as c a , ' d u p ca r e o r i c e cau za judectoreasc trebue s se 'des bala, i decida intre hotarele "provinciei bisericeti re spective , i,i p ri ~ ' Pl1tereaprill1ului ierarh al acelei provincii. in nd in s ' 'j,"J '"' . ,s ea ma'' de: impr~iurare ' ca . unii:dintre presviterl i alti cler.ici din ' . ." .. ..: : . ,:1, . C" : .' ' ..~" .. '. " ."" '" '" .'..,: . ..". . .. " ..," ,'. - :--'. -,. '-- .' -'.. . ' . ' ';' :Alrica( !i l' per ~iteatl s itre ac cu vederea ' forurile judectoreti ,: ', a le; I3isericii lor .:i s apeleze peste ' ma re ( tripav 6j< 8 ai,6.';lF1')' . ,a die: la , Roma, i i aici cereau ca hotarirea autoritilor bi seri ceti " ,din ' Afric'a s .d l e supus unui nou .Ior [udec t ore s c (drept pild "se rvete" ca zul presviterului: Apiariu , pe ntru care s'a i intrunit slncdul' din , anul 4(9), .canonul, menion nd ca i episcopil or li -este ' s trici' interzis de' a s e adresa la Roma pentru jude cata; 's pune ca" cu' atl mai s trict li est e interzis a cea sta presviterilor .i celorlalti' clericl." Acestei . i nt e rd i ci i i " in ' g enere acestei antican onlcit i, 'ca iera rhii tin ei Biserici particulare s nu se ingerez e 10 ' jurisdictia ' altei ,ti se riei particulare i s a nu jude ce asu pra hotririio r [ u decto re ti ale altei . Biserici. P ri n i i sinodului prezent j .au .d , t ex pre sie so l e m n in scrisoarea lor a dre sat papii Celes-

.tOIO!') iTnu ~orr ou ; 'i(ara

tT U'.IG l lJE lT l Y

n uv lO:'llJY a uniJyema-

- }"

"

18 6

tin, ' pe " care ' am menionat-o ' (voi. 1, " partea ' a H.a, "pag. 30) ' ' i pe care mai trziu: o ' vom ' re produce i~ intregirrlli; i canonul dis- o pune ca ceice calc aceast dispozi ie i ceic~ diriBiserca Air icet y :.t~ ndrznesc ' s se "adreseze ' la Rorna'r pentru i O:' ali ) jtlllecat;~: sil ,}' ' fie excomunica ]l (f~rwoav atp ~lJpujtivo,) " i nici'i'n i \ frica"de nimpni' " s nu se ' pri m easc. i da c Roma nu 'a re dreptul s judece reci a'::, matiunll e din Biser ica' Airicei , (ca r e ' l3 ise r ic itl iurma ' silualieii,o, geografice este cea , mai .ap roplat ~e ' Roma), :ap oi 'c-__ otieni :~! , r V"\samon cu priv ire la aceast :'d ispozili e ":'" at t mai , putin ' " , poa te avea Roma ace st dre pt as upra altor proiiincii.') De ' altfel' la Roma s 'a Tn eles foa rte bine importan ta , a cestei : prescrlp->. [luni canonice; , care ,es te ~' d a l slr ic t i 'i n' spiritul.. dre ptului,'atF ,' divin, ct i can~riic al Bise ricii cretine, i. ace~t 'cano n"/c~rta-' :: ginean I-au citat in coleciunile lor , canonice oliciale' (Corpus[uris canonici) 'd up obiceiul propriii lor, anume au ada os cte va cuvinte la ote xtul ca no nului, astfel ' c dispozitia din :' canon a . primit cu ) t01111''-I, alt ~, s en si ' ~Cuvintele -~" (,aJ;: : nepd Fi', ~.ijg :~l)~7 J., d o~~ ~Y'\~~' i ill,-,,-ai:1pta (tra nsma rina iudlcia); lE! '; int erpretea z ' in ': sensui ', c aici ar fi vorba , despre forurile , judectoreti ordina re odin :"Bise-' rica Italiei, iar riu despre -ud ecatascaunulul , del a'Ro ma ; ' i ~ sp r e a exprima ' imprejura rea ,ace ast" ;' s 'au : adaos lafiin eaicanonulu P' urmtoarel e :nisi orie Rornan am, se dem' appe ll a ~erin t :2) '

c u

' .:, . ~

_1

{.;_;~

'. t

..

- ~

, o '';

~~,

','

~ l'

~,

udece : ,~c >;Isili ;'a i adu s ;i'asupra ~~ sa ~ hotrre de conarrulat~ :~n;~' i:f' :. f ' q :;~ -: ~ \--:\ _ , ~:':::>!~ ~"::~ j< ~:,-, ~ : _
(28 'ap,; JS', sin. ' 1 'ec. : 6 'sin. II ee.; ,29, sin ; IV ee ; 4; .1 2, 15 , '3,''" 4; ', 5 ,}l 4 , Sard.; d 9;"6 5 Car t.; 88 Vasile c, M.), , , " :V~'Z i :eOln entarul, dela :canonul ~4 a l sinodului dela An- , i ,~ el ? el?- canonul 14 sinodului delaSardi ea.
" ", ',:,

",;: "" , '

.'J~

\,

"" " .~ :Cimonul


j ". "
"" ,' o

al

50',

17, 18 ,

.r

:~:

o,

18B
e:'

',,:~!;1;"\~

_, ....

, ,f

ti> l',

Tot aa s 'a ' hotrt ca, ' d a c oarecari ;dintre': clerici diaconi nu s'ar supune episcopila r < lar, cari ',' pentru -o ar ecare pricine. con str nq oa re ale ' ,bisericilor - lor , ar vrea s-i nalte la demnitate maimar~ ; r<~ise~ica 10ri " :,.n~ ' mai slujasc nici CI il rea pja , .j din , .X~ re ~ ~' a u'Vru t'~, :& 11' "lasa. ) .c< " > -;:''; i \:\.. 1.::.' '1'\",,_.,,: I ~ .r, " ,...
- i
< < _

"

~,-

">: ...-

(3 9, 55 ap.; 8 s in. IV ec.; 34 trul. ; 57 L ao d:; 89 Vasile c, M.). :, " - Am v zut c mai ' multe 'ca rioa ne t ra tea z', de spre supu' nerea canonic a tuturor ,persoanelof',slinlite ;,dela ' presviter ' n : ,i jos Iat de episcopulJor. .Z onar a' gsete : tem eiul . acestei ' supu; ~ ' neri in SI. S criptur, din ' care citeaz ' Iocul; .tnde' se porunce te ' a scultarea i 's upunerea ' la l de n v tor l (Evr: '13 " 17 ).2) In canonul 'p r eze nt se' vo rb et e despre toti ceice lac parte din "cler i sunt supu i [urisdiciunii episcopului ' in drept; iar dlacciniillusu~fmen' " j~. -(iona ti in in telesu l de treapt i erarhic,C ar )ndeplinesC'ser'viciu ": " ::~t' " in altar (i v r\U- ('Ti';' pi"urm), 'ci n in telesul de rslujitor biserices c , t~ ' n gen ere , ad ic . celce ndepli nete un s er viciu de termina t ( I),a xo'- " ~"J. .vtav nva 7}rou'I 01r"'i p Ea !u'./) "in Bis eric, du p cu m . se- ved e -odin cu-:", '.:t'. "" - v n t ul I),oxov. '" (a sluji) lolosit intext~l ca iioriu lui,") Decl -In pri - , ( , vina acestor slujitori b iseri cet i ; ' disp~n~ ,; c an o ntlI" c ,' t re b ~ e) S".1"'" ,se supun epi scopului lor, cnd pentru oare care .:': interes . Impar. , ", tant al Bisericii sale vr ea s-i promoveze la o de mnitate,'i\1ai'mare ,d in Bi seric. adic dac vre a s i i nalte 'dela o t reapt 'de s er- ' Viciu ma i joas la o tr eapt mai i nal t," Daca c'''vreun: 'sl ~ j itor bl-> s eri cesc s' ar cpuneucestel ! dlspozjiii! n u",s'ar :~suPuh'e?~ ': ~oi ~_t ~).,-, :~<\ ,episcopului din c uza c -I con vine s slujeasc'in treapta?n' care , .s e gs ete , deoarece are ve nitur i materiale mari. s'au poate fiindca nu vrea s-i ia as upra o sa rci n ' mai mare , pentru ace s t caz ca no nul dispune ca ' respectivul s lie despoiat i dJ' sluba jride-; plinit n treapta ( iv i<;!vqT ero f1 xOflq T) , pe care.in'a vrut ' s" a " ' " prseasc. In canon se spune c aa s se p edeps easc "sl uji- " -torii b iseri ceti, cari n u vr eau s se su p u n episcopului lor ; cnd ~'a c e l a pentru in teres insemnat a l Bise ricii lor (J!fi :t''.I ~g ' .'.Iarx u~ ~

sa

'T {Xa .; uirae o:,! ex-xi.d!WV d ;;:,wv) . vrea ., -:s -i promolJeze I a'v treapt
'~:"f:' ;~~"

mai n a l t , Dar dac nu e xist nici un ' interes im,P;0flant del!cest,


a cest ca rton s e g sete sub ' Ne. , 39 2) Com en t, Ia aces t ca n on IIl, -3 8 3 . 2) Coment, lui Zo n ara , II I,' 38 3
1) In Pid
" ' 1 ",

,~. ~

- I. f

. fel? -lru acest caz in urma ordinei ho t r t te . din B i seri c (" aru. < 1 "' h ~f~,i<a;' rq~ ; r;:,v; .'s ecimctum 'Ordinem ,e cclesiasticum) 'episcopul deaserneneararevdeplln ' drept s i promo veze pe clericii s i la . 'trepte 'mal nalt e; cu toa te2caace j ia n'ar 'dori; aces t,lucru,') ,'~i;(~ ";;~,.~}: ? ,;;,\.',j< :~!,Y'f.,:o;"",~,-~:!l,~ ._;;'.::~:}; .~' , 'r -,~:

. .
,

.. ;
':,'.'

i oricare" clericl, cari n'au avut nimic, dac" . 'fiind; i-ai.'; cump ra pe timpul , episc opatultii ' sau clericatului ' lor arini sau orice felde moii pe' numele ,. Ior,; s , se.;considere ' ca , i cnd ' l~'ar fi in su it bunurile ."iJ).(ml~it!ui :!:ii~ C" Etu cuin.v~a~m0!1~ati _fiindle,-ar restitui. !:nSencll., , Iar: ; daca le-ar' revem'[ceva .; in proprietatea . lor] : ," ,'," ',' 1. " t : ' '"';,, ' " " ' :" ",- -' '".' ", __ ",'.. ",", " . ", ' -' " : mal ' CU seam .rdin d ruirea cuiva.c.sau din motenirea , ', rud~I o r ; 'cu' aceea s fac dup-dorina lor. Dar d ac ar ' ;. lIois le retrag chiar i dupce, le-au ofer it [s le dea ' .bisericii), s ' se judece, ca ni te rnetrebnici, [fiind] nevred-' nici de demnitatea biseri ceas c '): . p ro m ov a i

". ') , " ' l' pa~ J yfe un ,Cler,ic..' 'sra c,' pr()fl'ov,at" ffi,!d ri, ' ur4!ostare, ' i- a r catig'a '. ceva' '[auere] : s fie supus stpijnirii' ep is cop ului" '1- ' , ' .. ' <,' ' . ' , ,';' ';A i deni a s'a hotrt ca'. episcopii, presviterii, dia';~~,'~;i, ;'~',

'l'i,. " ., \"', .' ... GanonuL:32. .'

, i 'l t:,; ' L>::,t.'~:~',-'1 - ." ' ; ~:;,>",~~,::,,;,;;>~ " ' . ~ '.~:;, ';:> .,,' ': , ';'

;>.:1 ,

'+.

."

',: \

....; '

conii; .sa u

" '~

, (4, 38, 40. 41 ap.; 22' sin. IV ec.;;23, 35 trul.: 24, 25 An , ' . . ' t iah,; 22, 26,i 81:Cart,; 7;5in. )-11). ' .'. .', f .- Inc" pri n ,'canoa nel e ' ap ostoltcevs'a h ot rit n pri vinta . /.;'iepisiop,ilor s : se c(mst~te" eKa ct care , este averea particular a." , Ij/ lor; i 'careeste .cea a ' 'Bisericii, i c de averea .lor particular, ,-': ':' :,,, .,"'.-. ', ,' , "',1,' ,"-, ," " ,' ei pot s : d i s plm d u p cum vor crede . mai bine de cu vi in, iar ' . ,: v~llia- bi~eric~asc snnt datori' s op streze, innd seama de . , im pie j ura rea,'c ;Dumnezeu i . su p ra ve ghe a z. (can. 40 'ap:, dar ' , 'c ompar i l can, 24 dela" Antiohia). Da r 'i n privinta a verii ' . p articulare a :episcopului se fcea deosebire intre ceeace a c ,tigl.o pe' timpuliserviciului su n .calitate deeplscop de 'cea . ctig'at Independent de serviciul su. Asupra celei din u rm s. ' , :' aa~a r asul'raceJei c tiqate prin ' motenire sau pe alt cale
~'::
'" ~ " ', -';,'
~

"., .~,

<

..",1

'__

, ', ' ,

.--'-

' ". ". ,c " "' ,"-,,, c, ,-,,

,: ",

'

,""
"

" ' /" - " ,

"

"

,> ,' --

, , '

, '

','

'

"',,,,,,

,c' < .. ,

"

' :'

'.

'

',

'

~~"~,/::;,, , c~~~~ i,'{ l lIl" , 383,: ; , S. ~ ~ )"/ d~o~~ece" a ces t c omeC1t~r " " este ' foarte imp ortant pen~.,~~:;';

',-": <,:~:O:~'~i~1~;j'; j)' c~~~a!: 1~~:'c~n~~ul~' pre~:erit' corn9nt~'~~J ~.'iui' 'l al sumon .: dela , ;a'~ ~~t:
} .' -=--'~:':

y~,::, ::'~) ; ,'t":.,., ~'~ '~ _, , "~," , ",+ ':".-:,,<,

, : ", ,:' ,', , """ '"''''

"',,"

tru :,dreptul :,biserices c in 'privin ta , p ro m o v,-i lor d i n Bi s e r i cv n genere. .2) 1n Pid. r. ceuonul pr~zen l .se gs ete ' s ub Nr. ,,40 .

...

;'

'

..

,.

191 ' ", d e ascr cas , i astfel . ss e . mbog easc ct mai mult. De aceste , persoane, zice Fer. Ierontm,' trebue ' sne ferim de cium') , . In "privinta :'a verilor ' particulare ale membrilor clerului, pe " c ar i,l e. a u m otenit sali le-au primit in dar dela cineva; canon ul :re pet "in , general dispozitia ' canonului 40 ap. Dac ns ei ar ' promite s dea Bisericii intreaga lor avere particulara de 'a cest ;fel"s"u jo ~ pa ite 'dine,dar "mai ' trziu' s'ar ci i i-ar revoca ::promisi;';nea, ' s se ' despoaie ' de' demnitatea bisericeasc (<1< , ,ixx i. 1,,,aaw~s ' 'r,!';;<); adic s se excl ud din cler, fiind nevre d-

ca

.n iCi ,, (l~~ . ',&~o ~'.Iio,r) .c,'~


~

'

' .

,'

.,'

t,

, .Tot astfel s'a hotarit ca presviterii s nu vnd fr .:;;tirea . epis copllor lot vreun lucru de al bisericii, n c are ,'au' fos/consacrati, 'deasemenea nici episcopilor nu li e ste ngd uit sv nd ' m oii de ale bisericii, fr tirea i :5i n od u l u if} ~ a u " a , presvite r il o r lor. Deci nefiind nici o ne;' 'voiei 'nici ' episcopului , nu-i este 'ertat s abuzeze de ave: :rea nscris '.n registrul bisericesc! ) ,.
i' ,. ' r ' , "" ,- "::<Vezi Comentariile canoanel or onuk27 al sinodului prezent.
't';~

" ~eitr ~;' "

' C a n o n u l 33. ' > ', .' nu vnd ,averea bisericii, la care au ost coiisacratt, i 'n ici' unui episcop nu-i este ing ,d ui( ' s . biiz ez e. de averea , nscris . n registrele biseri'i'

~-

t-

<"., ~ ,' ,' .- ',f " Presoiteriie

ia;' :': ' .' " 1\~ "

~; ;'

.. .. '

'

' l : , i

;,::1," '.' (7:, 64 i , 7o': 71" ap,;)7 siri, lIeo.; I t' truI.; 7, 37 , 38 Laod ;
.51';', 73 i ' 106 ' Ciu tag:).
, , / ,,-', . '

,38 i

39 a p . i cel dela ca-

<;

'.~ ,\.

.'

".).--1" '," ,.: "'.. "

Ca;';onu} 34.

"

J .

"

, - ,, :::' l): :"O b s~c r ~ , : :te " " , ;'8c ri e ~ ., , 'l ero ni;m li.t i _ ,:Ne po ti a n (e p , 2 ), _ el r e pe ten s ;iterum;; itetuin q u:e Hm9neb'o;<'nei ""o ffi ci u m i,clericat us ,. 'genus - a ntiqu ae mi litia e p utes , ' id est l ucra . secult inrChrl s ti' qu ei s mili tla, ne co plus h a bea e. [quam "qiie nd o clericus ' c~episti ;. -Negotia tore m clericum el ex in ope di vitem, -ex jgnoblli ",: gioriosum f r;-quan da m :~ p estem :f uge "" " '1) "In Pid. cano nu l pre zent se gse te su b Nr, 4"1 .

, "'r

... ,, -'- ' :;.

'

ne

:\luas:i

1"

..

192

s nu Se modifice nimic; \ mCI s i sEl 'aq1~ge; ',\~afa; fd~<: aceea ca ziua sfintelor Pati.' s se , publice in.; ti'mpul ;si'::'..::

:\~,cl:\l~~~~l, ~~;t.~~

ap. : 7

SI~'/I,';~C'; '/~:(tr:~:+{:t~3~t~~;:~.i:~{

- Dup hot rtrea sinodului ' [ 'ecumenic " episcopul' Alexa driei in fiecare an avea' datoria ' ca la tim 'pul d'eierminat"s 'ariu ~! tuturor Bisericilor ziua, in care 's se 'srbt(ireas c'p'raznicurin vierii lui Hristos ' in anul resp ectiv: Peritru JBiseri t' "'d\n ?Alrjca' ;1 sinodul dela Iponia din 'anul 393 s'a ' hot rit .c '<' toie" :'Bisericii' din acea provincie in fiecare an sunt r obligate::s :j. ::ctige (,i in Iormaiune dela Biserica Cartaginei ' in ", privinta '. zilei ' pa!elui.1} Hotrrea aceasta s'a confirmat : Iii sinodul 'dela'Carta" ghl ii': din 397 ;~ i apoi din nou la stnodul prez~nt (419). , Siiodul tg e n eral'~a l,'.":Bi;" V: .:- ',' "', ' . ""' :.,, ..> . ..," ' .. ' _, : ._, .,_ y" serieii din Africa se inea de regul in !', Cartagina' ,in ia: ,doua ,~ i u' mtate a lunii August (can, 73), i prin urmare c~ ,mult tinipina~ inainte se putea ti cnd s se serbe ze 'Patle in "a;jul i.irrrii~r ;. "
. ." .... . :: ,, ' 0'': . , '

" ,i " " :- :

-:.." ...~. , : : .: ~ .; " .

"l ~.

..

',';

. . r. ,

l L e;" " i<#::h!!i;~':: ":;"~,;~i:~/I:t!:','

Canonul-B .

,"

Episcopii i clericii s nu-i emaricipe~~,,' :copiit (, lor eu uurin . , "): ., ,"":" :: ... ...:,.( "i:,,',;;: .: Episcopii i clericii s nu lase,,pe .: fiii , a ~ 'se I~l(;e:, independeni [sui juris] prin elJlancipai\lne; :'dec! n uma i ,;:'. daca s'ar in credina de moravurile i vrsta lor; deoarece'; de aci nainte pcatele lor li . se . vor . imputa ';J [numai] . nii lor'). : " ,;( , ., (5, 17,26,51 ap.: 3 sin. I ec.: 14 sin. IVec.; '5,6, :12 ;;I ~ . 30 trul.: 18 sin. Vii ee; 19 Aneira; 1,8 Neoces.; ' 4, 15 Gang; 3, 4, 25, 70 Cart.; i2, 27, 88 Vasile c, M.; 5, , 13 TimQt;'Alex.).

~:: ':':.'i ;";:;':: y ,:~ ,

,,',, :.c

", >

.<:tlf~i' ;'

lor::

;i:\:.' ' ,',:4')i;'~ ' :A;:;:';:~, ,'r' i ''-;,:/ , ';L;(" , 1) Cele cinci canoane pr~c;edente(29 ;,:-:-:: , 3 ) ;~u <fo~l " d:~te ::,Ja, 'sjrQ ,~~~ :

'e,'

d ela Cartagina din anul 419 n


g sesc

iar n Pid. sub nr,: 3 7,.; 4L'. , " ',Gano~~1 "prezeJ.1t: (34) alc tu e te in cep utul canonului 5 al SinoduluI,.dela , Cart,a gi~-a:: , ~i? ~flBL; su b
fir.

3 8c-42~

edina : din ' ~ ,~,M~ilJ :J~" : C~j&'~:,:! Pr!,ly,i '~ :<~~ :

39 7. In Pid. nu se gsete, iar n Cniga,Pra,p. l 'gsim':la,, :nr: ': ,1-3~'~, ; : '; )~; " : ; ,' 2 j , La, fa g . 4 3 ......., 4 4 din p, Il , vol.\ 'I lli ace slei~j' hcrij ;,: :, ~: ;prc:cum }~,;~': Ia comentaru! c an onu lu i 17 al stnodului 'p rezent ' am "?,v :I;u t''-',ca ri era u , !. B i "', ::S~, ae ricile din aceast : pro vincie . ~i' " ' 3) Acesta ea le can. 13 al.velncdulut .dela Ipcnia din ,a ::':,,393 ' Cn . P rav . are nr. 44, iar n Pid.42 , ~.,, " ; 1;

19 3

..

atunci se pune, intrebar ea : de unde au copii e'piscopii i ce ilalti membrii 'a i clerului? " " : ',' " i "; ," Ema'n i:ipare~; (if!:;;,rrudwv, ,. emanci~a tioi. ,copiiior ' d e' ~~b PUterea printe asc spre ' ~ li .independenti ("t~.iqu",o us,sui . juri) /, iifiea d~ ( c8mpetiriti 'dreptului . Civil ; ( ~e, t soI~ti~n~r prIl1 ; act,~ legal ', ' .(acfus legitimus) la i forul judectoresc comp et lrite'). Emanciparea acea sta ' se :putea fct; atunci,cnd .cop ilul a junqea '. mult' putin vr s ta matur ; 'da r adeseori se nt mpla, nt ocmai ca i a st zi , ' c i cel emancipat nu , ti a s n t rebu i n e z ej- a l on a l p o~il ia sa d e In!iepen den t ie l11,mcip area , de ' l11ulteori , H er a p qubitoare . , )~rintiidelal Car1agiIla,referiridu-se ' hi , .aceasi ' institutie ' a . drep tului: civi'," recomand episcopilor ' i celorlat! inembrii ai clerului s ' nu emancipeze pe copiii lor pn c nd nu ' vor avea d o va d d e p l i n c c opiii 'tlu s s e poa rte aa cum 's e 'cuvine po tri vit pozitiei lor , ' Re sponsabilitatea,'; prescr i s de .ca non pe seama " p ri n til or" pe n tm pcat ele copiilor ' lor, )rebu e s se tneleaqcu . ', :priv ire Ia'judecata lui ' Dumnezeu i la pedepsele spirituale, deoa- . zice"Valsamo n,printii nu pot fi"' vinova li, . nici nu ' pot li . '" _. '1 ' ',', . . . " pedeps ii-pentru p catele copiilor lor. . ori de sunt, ori de nu sunt s~b , p'u t e r ea' printeasc, cci dup 'cuvinte le legii pcatele urmea~a .... ca pu J u i ~Ii~ fl:ap.~~f1a Tq. Tii )(UPG; ).i} En ovr ae, peccata caput seq u u n ~ " tur)2), ~ Can6 n ul pj.e zent , e ste important i d in cauza c prin' " :!1,9:1~~u!,.seI 9q~~a;li. c a'ut,!ri!at~a b,i~e~i!=easc , se in grijea ." . r.umai de ', persoanele preotilor, ci ' i de ' coplii-Ior, precum ' i de . . . intreaga lor famili e (compar can , 36 cartaq. ' i altele).

'h m~i Ijicia,. lir inatiun ii i BIser icii J atine,: dup qare sinodul, dela i ' {~a"rtagin a iprin: canoa nele ;' 3 , 4,' 25i , ,70 . ar' fi : hotrt . celiba/ril , lW '"'' 0',-'', -''''' '... .". ' -,..' . ~ .. :~ ' ''',' ' " . ' " - . . r. preot/mei. Dac .islnodul; dela Car taqina." ar li ', ho t ril cellba tu t; . '
' '' ,, "': ( - i '. ,',
.' i .. .
' , f

" , ',,' ;-' Acesta est e un ca non' inse'mnali 'deoa r ece dovedete ne te-

;:.

,,:,rec e;

~.h_

1 ,. ,, '

"

n u

,it

~,'u :'~r' fa~e crefi'ni pe toti ai lor. ' , . Episcopii, i . presviterii, i diaconii s nu se hirotoCf. Pu ch ta , Cu rau sL der I ns tltutionen, Si ntagma lui Vlas tar. T ; 4 (Si nt At .' VI, 4 5 6 ) . -; ' 2) ,-Co mf nt can c lui prezent; 11[, 30 8 . ,"

, Epis$OPii, ; '; clericii s


1,

Canonul 36.

nu se

hirotoniasc , dac
ni,
15\1 . . Co m p a r " i

13

.-.;~.

194

s saInqrieasc ca tol s se intreasCi~ 'credidi~ prtodox;' , ': ; , dC,a, s i ,r sp ~ndeasc ' ceastcredhlj~ ' P~ehHhideni l lird('este':j? '~ ' posibi l, apoi ce Incredere :se poate ' avea a; de o astfel' de' per-.. . . soa n , care dore te ' s intr e in . cinul ' preojesc;": c - i r va indeplini ' " . acea st datorie st nt .i.dac vreunul dintre rude le ' s ale .nu este <le credinta ortodox . i ' dns,uli nu este in stare's-\ sor xerteBsc ,? j , Din cau z~ 'aceasta canonul i. prezent i intTrzii:e ,' primifTai! 'ti n : cin ;;: .. tuturor 'ace lora , intre -;~ al e ' dnor: rude ar :fi 'v r~-'u n it l , CCire -,Iltlrtnr.:" , . 't ur f s e te cred inja or to dox . ') . r ' .. ';'. .
, f.

" ,1 , ' ;:' " "".". "'e!" "." ">'> jilli , ,(58, 8 0 a p.; 19 ttul. ; 11 Sard .; 121, 123 Cart.) ." .~"...:... Sensul aces tui canon ' e ste dela sine lmurit. Dac 'preolii ', i, . t rebu e s fie .n prima ' linie' invItorF'ai credinlii ,,' fiui ntiinai ; '"
" i "

niasc, nainte de ?in casele lor.') ,

arf~ce cretini 1 ort~~?c~i ,p~ to,j} ,:'S~!,l~;: ,;~~

,i. . . ' .'

. "

La cele sfinte .nimii: j'aHcwasnil se "a'ducii ' ~ um a i pine i vinamesfecaf cu ap:' .... . . . ,.: '. La cele .sfinte ' nimic' mai.imul ts nuse :actuc .'de- . ' .

~:,'Ca~OI1~~; ~?:I-[; ~:{,:~; t; : ~, ;,,;: ::'gS ;'r,',;i..;:'.~

.;?-

qect ' ..

ct corpul i sngele Domnului,'. precum . i ' ns ui pom-. nul a predanisit, a dic ; pine ..i ,: vinarJlestec')Lcli ; a p . 'ji Iar . prga, sau ,de jniere 5au ;de) j:it~;s'ie ,aduc(';b,r e.: " cum se obi nue te, ntr'o zi anumit spre ,J aina - prunci: > lor: i . dei se .caduc mai 'ales ) n ' altar; totU' s 'alb. bi ne- ' .:' cuvntarea lorjirop rie deosebit > ' pentruca .s .s e . deose- " beasc . de taiJ.1a .corpului i ' sl1'g el ~ li D() mriuI4i.i ;'I Da r:l1 i: " mic , mai mult s nu', Se'aduc';din 'prg ; :;rdet"cea~di n ,. , ', "' . .,':-,' . ',.. .. ..; 8 " o ". struguri I din grau.) 'c.. >:~;', ""'" . , ,,
.,'~. ,. ;. , " " ',, ' . ' ''.' .
-',,;

~'- - "" '." " '~. ' '-

", . ",-

~. ,.

"

' : ~',

(3 , 4 ap.: 2 8 , 32, 57,'99 trul.). ,

- Despre-cispoztjtaacestutcanon am vorbit in 'general la come ntarul canonulul-a, ap,;-, iar .presc'ripfia ca n o n ul ui; ,.dup .,c a r~ la s i, euhartstte -nu-sejioatejaduce altceva, ' d ec t;: nyml1 i'; p ine i vin a mesteca t.. cu . a p ; s'a' repetit trid im',(can :' 32): . . ' la sino dul:' .. .- ,}'

-.

..

Pr av,

'.~.

;jp,fe. :.-J a(na: ':Jp; r ~riCjJhr'{tt is 'r~o Uid;i/_ ~?tii~v jJ.iji:1T:~p,6v] . ,;. pr~ '8 Inr;Ie ~e< ai:~~(lu~~~I : !~~1i,U~ ~, ne::~dyce m ,amin!e de obic,eiul vech! xlsten t.; In Biserica, 'potrivit caruta celorce erau boteza II de' CI, .M ,'ii"se :da ;: ;;;!ere i " I ~ pie ' c~ unor copii ' riouri scui sau tinei ntru ':Hristos:' Acest 'obiceiu se ' interneia, intre altele, pe cuvintele i." $ cripiiiri: t . c ~ ' n it e prunci ' de curnd ' nscui s iubii lapte l. eC'cuv ilit or' ,i: ird e vicIeug; caprintr'insul s cretei spr,' ' J< ''-::,<>- ..,,,,. -} ',." ,' <:. > :". -' . ..: ',' . . ' . . .' in i\ n t ~ i re ', (1 :Petru; 2, ; ). Despre , acela obiceiu mrturisesc , _:< :, ." ',. --':".-; ;'::":':" , '1'. : . . :"'. , ":''''::'-'',' .:.. ...,.,., . :. ". " :' ...' 'T~fl!;iI,I~ n , j \ e,fo m ~. A c e~t la pte i miere se aduceau la biserica it , ziua Invierii .lui "H rislos,' cnd se bale iau de.'-' obiceiu cat ehu . ".....' . .. .. t ::'.: i ; \ \ ,\'-' .,',.v ; . ' ;);: ;:,: ,,; ..,: ...:., . ,. "<:.' :, .. ' ;s ... ."." '. . .' :,.... -. . " .. :m eh ii ' l se ' puneau' .pe altar.' irripreun 'cu sfnta tain a trupului .. : "3 'i' 1 , -. ' p .. ':' .:..:.. :,'__:.',;.-',.;.'...,..,: ....., ".::". -'U " " .. . ......: ,., ....-: . " , .. . " . :... . , '." < . . . . 'i ;sangelul ,lul ' Hristos . i se slneau cu pamea I cu Vinul la. oiali , i' "'pai' laptide " i m i er~a sfini te se ddeau celor noubo iez'ali\ ii, ' locu( si,ntei irn~rtan ii. Acest obic e iti se desfilneaz n , <le '.c t re' Pririt W 'd e la , Cartaqlna prin can onul prezent; dar ei perml h;~ :s e! ad uc ' 'altar 'I apte i miere, numai c riu se permite c'a' ac'est e ," s ': s e ' am'esj e~ e cu ' taina corpului , i sngelui lui Hris ':",, '-""',, " ':.-. "'1" ": .:",- c,,,. ,,..'., ',.,.''-''' :' " "" 'i ., d,.- "." " ..' .. .... , ',-' .'. . . , . .. ::.' "" ' . . J os;;;ci, s ', se:'binecuvinteze 'separat:' DealtleL, sinodul .trulan prin .cariorlUl'siiu al 57 ~l ea' i ' in t~ rzis odat pentru totdeauna aducerea '< "__ ' " .: .".'""'.,: .- ,' -' ln' altar "il' mier i!; i "a' lapte lui:'
-,ij' ''S~: ':': f t'';;'' ~'- '> I:'\ -': :' . ,.' .'+'.',:'. :'::" " -.~ ~.:" .:.
f, i. 'i" , b ,:; . ,'h; ;,:; .l; >

;'>< C~noi1Ulniimtio~eaz mierea i laptel;, cari dup oblcelu Ei!dfic: t(alt~;' U" ':{jvd i~;;T1,~i'l' ' rrp o S'f' ip ~ral) lao zi determina t.i

19 5

, ~ . , ,,

~ :>.-, i . "

~. J," :,' : '>

:' ~.', .,

" :"""";'-."~ <

'~.".

.-'~. ''' ' ':

~.

In

::: ' -';'. ~ " "'.' , '.:"'"

, ; ~ " .; ''' '

,:'.e L .,:, -._ ': , ::

. : " _ ":, , "

. .

./.' . .:

;'}

::Pj~ ' :)<';> '" '11/,::I"; "

":;:''-'' ' : ' i ':

.),Clericii;J sau ) ceice "se';,nfrneaz s nit intre la vii , uve;Isali''' la ; fecioare, :dect numai cu ngduinta i inoirea'; episcolJului ;lor, .sau.s a presvlterilor ; dar i aceast a nu: ,o ;,!ac rsinguri ;" ci cu .clerici " colegi; sau cu aceia, ,cu ; cal'i:' :~ epi s copll l : ,sau presviterii sing ur i au intrare I I 'a cest feUde'jfemei, : sau unde se afl de fat clerici, s: li
,o areC<'lr i 't cte tiiti '.d ~siii.:'r;' _
<;:L1,:,:}::;~' :::" ~~rl:~J~ :,f le t~cii r~ A ?lj~,i~ O,'!:,' h1en ti o 1l 3 fi in ", a~est 'cahon" treb u-i
'.' 0 ": '"

ioare;':sau . la vduve. ' t-.-.

;Clericii,

'o~i cei~ese , inrneoz, s


"

.',': )

Canonul

38.

nu intre la

:d,' 16 ' ;lit ; :I\ :'~c. ; :4,, '16 ,'47. ,t~~I :; 1 8 : . 20: 22 sin.

:.'-'" .

" ' .

VII ee )

iritelegem;" d up , textul u im~ to r al ' canonului, pe rsoa nele inte: j . } :" ,: '~',tl' :; ': " :.:~J ~),: ~g:t:~ '? ," , ~ri,":::,; ,2Ic ,. :' :. ;;;-, . :l'-'. :' ;:r::'.;) :;:~': :'.':',;" ",:. ';' ,:! ', ;' . " . ;\ ~~ \':~ ~7~~~,~, e,; ~ ~~ '~ .e~ ~,,? ? ~:L,: 2,1_ ;,~.l i ~i ? 6 d U~ tl i ,dela l p o~j,a. dln a 39 3 . 1 " r.fa.-y;rar ~/;iJ n : ,,4 7; . ) ,a r :;: ) n ";Pi ~ ..' ~lr;,, 4 5 .- ,

',.",. , " :;{:\-i'; :'i:.. . ::-:::;' ~ s:

';: ,r ', : (

":",',:i>;.,', :';/~ ;J_.: c


: c, " ;'.

'.' ,0: ,

","

13 '

.,. 196

i,

oare diaconii ar i adic; pe ceice tu ;sunrCSid~iji ; ia; sub t:~/cef ' se infraneaz i p parw o p ovo, se'int~leg 'c lu g rii'(I !:l Vasilec. M.)., Acestor derici i c~lorce se Tntr neaz canonulli ,'intezice"sa; , intre singuri la v duve sau la fecioare .' Sub '/ecioClre"'(rr;'p{ i ivo~~)," zice Zonara , trebue s intelegem fecioarele af/eroslle (xathep w--c " ai >a;, quae sac ratae sunt ,'), despre care vorbi t l a " ~bin eil cJ: " ; Oi' ta riile canonului 16 al sinodului IV ee. i al canonului Il 'al slno-r dutui trulan. Iar vduvele ( x>jpa,, ',viduae) men/!qnatede ~anon" " " " " i;'i;Ji';'I'I erau femeile, cari .sttea u su b supravegherea Biserici~' . speciala. . . i de a. cror ntreinere se ingrijea 1Biser ica;(3 s!n,' IV'ec;) ~al"; cari i indeplineau serviciul lor determinat , in 'i biseric , iJ Penru- \. ca s se impiedice orice bnuialii orice 's lli inte a I,' (I Cor. 10; ' . 32), canonul dispune c , la caz ' de. nevclec.pot : s : intre ) a aCe'$Ie: :, ". ~ ". 1" " ;, ' ' ''' :1 . '. ! ,. ' _';,,., ':'1 , ;".' ~"" '..' ,.':,,', ~ "'._ " ::I ;f lemei c1ericii i ceice se infrneaz, dar ' numai, cu ' i 119duirea i '~.' ,;;" nvoi rea ( xur' emrp07r>jv xut dl!'./alv/ ruvJ episcopului cu 'C d erei sau ,: "' o .: . ' dac episcopul este absent, cu inl/~ ireapre'svilerilor (rivvnpo"fiu--c ; , i , ' Tipeav) , cari sunt ' lng episcop ' i a lc tuesc consiliul lui! Dar' ' chiar i dupce au ob inut tnvoirea .tclericil acetia , i , ceice se ' infrneaz n'au voie s mearqslnqurlT ar acele femel ,ci ~um~j; insotiti fiind de alti clericl i de ' acele persoane; cu .carl merge> episcopul sau presviterii la acele Iemei, ; c a ri .' i a r ~ ~t! PE'tm,erge' singuri, ci numai nso li fiind de alti clericl sali ' de oarecarb cre t i n i reputaji. ' " .

am)

;; '

,',

',:Y

," .

,\; 1

Canonul . 39;

,:~.-

Episcopul scaunul ui celui dint ius .nu se numeasc exarhul ierilor, sau iereul cel mai-Inalt, sau ceva de acest " lei, ci numai episcop al scaunului celui dintiu"):
(34 ap.: 9 sin. IV , ec.~ 6 Sard:). , "" " t" . '. ,',,: _ l ' :".: ')';:'\' ,..[<y.' In Btserica din Africa e xistau, precum am v zut la comentarul canonului 17 al sinodului prezent, c l e~ a 'sca une cu pre c dere (sau Biserici rnitropolitane). Ep iscopii aces!0t:. : s caune ' cuc

P rimepiscopul s nil senilTl'I~asc exa,.z '(ier~ilo,._

-"... .

Krau~, Rea'( E: ~(';idordi ~' ~ ' 3) Ac es ta es te ca no nul 25 al s inodu lui deJa Ipon ia din a , 39 3 . In. CnisB Pra v a- .e nr. 48, iar in Pid 46
2) V ezi arti colul frum os d es pre Vtd ue e n

1)

Come nt, a ce stui

canon, IU , '402 .

'.; f ' -t'

\ &C eau , in diverse , ,titluri, mari'). Oin "',.*'~:";" . " , . :"" ', .',: "" '~ ''' '.' .,.... ,. . -, ' , . "'o ~.!,,'., ., ,;",-, -, .-, . ",' ,-" ,, :".. . :," _ _ .- '.,-,,"_r . ~' '. .. " , auza.acestor., titluri''''interveneau , multe ' discutii ' ntre ' episcopii ' enio1ali, dar :mai ' ales" din cauz c , dup epi~copul' Ca'rtagiiieL 're'i'se ~ l\u!hia"> pririlai{:t(jtius' Aliica~, 'drept: cel "dinti u episcop , -: e , , .. ,'-.-, ., ' ';'-.1'1'' . ,', -,' < . ':"",-' " / ,',' ',' -1.;' ',",', ',,, :.:::'" '-'--",:' ._ '. ': . .. ,' ,:', . ;.::> "",.:,\ - >, . ""." <'' ' ,","" '.. ,p m~tei'i,eJ1'l~,?,,'] 5 id ~ r.a t: c e L: mai ,v~chIU ' I,n:,hirotonie. .Sp re ,~ rrn.ied~ca ' "aces ' lucru " i: totodat , ' pentru-ca: s s~ taie : calea spre " . : r-i~, e), : nlr'~_i~';:'i o, :' ~~~lj,ti2?j: <c~n-p n~J,> ;.int_~f~i~ ~~. '~~. .. epis~.p # ul,',~c~ni .. ului( ceJui' cinti~' s numiasc ' <l;ap zos ,~(V~ , lip "" ' (suniniits i;. 'g er'd ps);~' c i <;nii'ina i;i; ~,i.?a;;9~~~! ~~~~)'rfp(Jr'li.~:r~~{) 1.8p ~G ; (pri m a'e , sed.is
" .'!. ." ' .. ,l

~~~~'~re
~,,:

,; . ;....:' .'

Afri~a '~~mi~i
.~

), :: ' ~

~"!

se'

iSCO 'U 5!3, 'f; :, ~,~<;Cl,:. :~~~~~~~,': io"~~: :',

' '. . '.' .

lericiiis ., nu i.um ble ilo rc rcium e, dect numai , n ,cdlijtorie. ':'," :. , '; . ,. ", ' 'CJericii; s riu .intre n crciume pentruca s rnnnce sau , s tiea, '.:dect numai dac nevo ia strintii i-ar sili t). :(~'~;;\~':'"" ' ~~:It'T'a~p .';,_ , 9" ,tru;;;':"'2'4";~La Oc1 :)~ ";; ';i: " .,'::':..'J;';,; :',.'

, , "':', .'. ' Vezi 'comenrarulidel a, canonul 54 ap. "

vrindu~seoaiecari spre vreme' de sear sau dintre piscopi, :s au " dintre ceilali , s'ar face , pomenire [pentru .cei "r posa i" aceasta] s, se ndeplineasc numai cu rug ,ci Ull i; dac ceice ,fac aceasta , se vor alla-prnzlti"):
,""r,/:\,{, ";"':"" "t;:. , -. .- ,' "' . .' .". ' .' ,-' . , ... . . : " ' . .

J;ertfele is: si !':aduc ' [numai] de ceice au aunai. " S /i n t e le a lt ar u l u i'" s ' rlU ' s e svrasc dect , numai epersoarie;~car i',au ' ajunat," exceptndu-se o singur zi a''an ;; ritru , care .se .s v re te cina Domnului. Dar dac,

\'i~' ~}",;. ':"~';~)",:, ' ~C a~~~ul ; 41

t.; , ,

,:::. :;,' (69 'a p.; :29 trul.; 50 Laod.; 1 Amloh. : 47 Cart.: 16 Tirnot.
-',:;':" ,'::,' :;: ': " ~" , .'," '; '":< , : {y' : ', : ", .'':':'} ;'.:;>.'',, ~.' :>;:;t:;,:;': ,l:;::':}) ,p'.p~,t at:,:.dj ~" , Iy{~l e v;e ,. (l ly " ,1 .< ~ onlra ;: P~rffi e n) 'nu-n e te
'~a,p ic~s i:::, ~r pr il1 C'ipes ,:' :~~ Il 1'l,i ~.~ ~ '~rt,ulian ' ,

S\'~K.) , :"

': : .: ,i

" " ,, "

. .'

pe

'c~ p i SCO p " S~ I1I/~i l/s sa ~e~dos,: :: '


,

(I., ?\ de baptism o)
"

nume te pe

epi copi :

s , <, j r J ':' C ?;~:pa~~ ,.' com',!,p~~;Ul, a'ce,stu'i :" c~n9n ,} q: Cor m i 2ia .(1, 133) ' ;';'"; ' i;':;~7),i' (:;:~ p ~ nul , ; ' 2 6 f::, a (" "si n od~lu L '. ? i n .-, ,r-Ii p ~nia ... dela a. 3 93. In Cry iga ; ' i,,:r;~ilC':, /el',: ~ s ,}~ ' .c~,n r ' 4 9;" in:, : P~d . > cao, :', '.4 7 ,',,:.,: . ;:",'~:';~:;:\'J': ~):.; ~~~ sta:, e3t~ ',.can" ~ : 2,8.;: a~ ..sjno~~}A d eja Ipo ni,a din a. 3 9 3, t!l ~~. < <P ra v~; ~l e n r, 50, ia r n Pld ' nr." , 4 8. . .

';; ~):, C():~n en t"Jui' Z?l1a ra .1a :;. a c e:-t, ca n on , I1f,' 404

' ' ' ' .,,; , '.

. -,',

} , ' ''y.

~,

., :
"
,

198

m ncare (dup . ci n . ltra ~o J;e-!;n/~qat);' iar nu .firiiiin le. 'de, citi~ .. dar i ' multi ,',, Printi , i ) ili Ii t idti :, a:" i i.::. Bise' r it_,o ii , dovees2> a'el;sl - ,-.l, ., . ' ..: . ' ' , 'C .., Y ' I " ':.' .( ',", r"'N_ ,-o ',-:-,,'.' . lucru') ; To t aa ' dovedesc ns Printii , i nlitloriiBisefiCii , c ' , taina euharistiei chiar dela ncepulii! Biser icii , Se ' S liti:r ' d e' ~ persoanev care au a,iunat raio, v ~(1r~~~Y &1(Jp~J7rQ)_r, a ;, ieiiihis _.,hdn1i~, ,~, nibiIs)'). Dar s~ pare c in Biserica :din 'Africai!rau unli, cari fili" observau' ac ea st re gul, i din cauza aceasta s'a - i emis C~n (). " . nul prezent, pentruca sf nta liturghie dela altarso poat ~ Vr i, : .' . ,. . .. "' . ,....' . . numaI persoane. cart v a u aun at. ,; . ., ' .,' . se permit e a' '; Canonul in d ic i excep la' c o dat pe s v r i taina sfintei euharistii j ii du p mncarel ;fanume ~atund ;;'. " ; '; cnd se lace pomenirea Instltulrii " a cesteitai rte rj ' a d ic ', iTl ' Jo i~:{'';; :~l cea mare. Probabil"c . aceasta st i" le gtur, cu obiceiul' Blse" ricilor din Asia mic . cari ntrerupeau postul in ziua .a 14-a' din' prima lun (Nisan) , cnd serba uijporrienirea :cine L DOI1u'ihlui . ' cnd tineau o cin spe c i a l s i mi la r celei inutde Iisus. Hristos , ' cu ucenicii s i i se ' cuminecau dup aceast ~dI1 (comentarul-: canon ului 1 dela Antiohia) ;<cele :s jiuse se pot 'coniirma i prin. . cuvintele .lui Augustin din e pistola adresat lul iIanuarlu : Non- .~ nulIos pro babilis quaed a rn .ra tio delecta vit, :Ul: IIno ,. cer/o die. p er' : . a nnum.' quoTpsam . coemuuDominus"dedit.jtanqu an-i ad",inigni? -;ir;, ;;
, '~ ' r ~ "
" .. , :
' 0'- :,', : ', 0" " "0 - ; .-

S I."Scriptur . (LUca 22,;o;T,c or; "f l;;ilJ irt' Hilrisg!il, tI listiSiidstcisa a ezai tairia :euiiariStfeiJ& pd c{,id; aadar dilp' '.,
.,"u ..
_ '_"'F ,' ~

< ,

,. "

- .'

-,

"

~'

a n

se'.

" .. ' ' f .. ;,

;.:

serm o 8 .in Ps . 11 8"--:- _ChrYso ~, t' homo ,;2,": i ll ' 1 , ;, ' e'p ~ " ad : Cot.~ , ?f !4,:(;~~ :, ,/' ,' ~.- ' 2) Tert ull . a d ;tlx or . ''I i j 5 ;':~ ~ Aug u'Btin s erie: "", ; ;;E t" liqu ldcit a.ppiit et. ,:",; q ira ndo prlm u m ecceperunr.: discipuii ecrpua 'et a n guin ein .Dofi"!.Jili, : ':ono , ( O S accep isse j ejiinos.;N u mq uid. tame~ pro pterea Caltimniarid~ m ,~ s,L:univers.a e .. . ~" ec cles lae, ,quod " u j ,:~unjs ', E,emper : ;';" ,accJ piur? .:,. ;Et ho cc eJ1itn ' p lacuH,:;,.Spir itui s'ancto,u t ~ in howor em 'tc m ti " S acra1tieilii in " os ' CJtriUiatii'pr ius':DbIH i n#c'ttl1lrcorpus iJttraret,/qtlam 'ca ete ri cibi ; Nnm I dee per univers um . orbetn m 6s Iete se rvatu r. . N~ que. 'en im q uia post ." ci bos d edit Dominus , .'propte.ii i'praflsL : au t . co.~ ~ ati , . frntres ,dd, nl ~d \:. a~ra m en.tti ni.-, a ecj'pler1~Utni, ~ : c~~venire : " , ~eb eI1t; ' s ut "8Icut fa" cie bttnt; : ' qu 'os : A pOB tOJUS arguit ' et emn"dat, minsis suis ~ i ~ta:. rnisce re.: Namque Salvat or .quo '!veh ementhis ' comirten'daret. :m ygferH ~, iUi us . altitudinem , \lltimum _h~c voluit .a'rctius ,. i~ fHge,te .. ,cor'cHl:i~s , eC m c; m o r~ e djs- : cip ulo ru m, . ~ .,qU ,ib us . : per ~ pn~,g i"o'nchll .~ dlggrestir~s dai'~ , ~i:~ d ~'o ,~rion :ptae .c,epH: ;' q oo, deiiceps' ordine S\imer~tur: ut .Apostolis, pei. qtios : .(,-cclesIag~dispositu rI,18. erat,. serv ar et .hUl lC Iocum ,'. N'am ' si . hO~ . iIle : nionuisget ; ... Ui-rp osf~ .cibos alIos' ~ .. sem pcr , ac ciperet ur;' cre-do ~ qti6 Cl ~'. elim ".JnbtC:fii, ti emo .' ~~ad ~ set" (ep..:, 1:18 .' a <h ; Januarr-o. 6) . ' Cf , B evere~ , armot ."i rt}4 4 ';: (d I') ca'n ~' Crlh''g'; ':p , .'T.2 0 6 . . ~,~' ~ 1 .

1) "Greg c r,

Naz. ora t, 40. ~ Tertull. ,~cie cor. mi fit. c - 3 . ~ A~br.os ..

~' . '-" .~:

.:;

- ..,.>~

,<'.' '".

'::.l '.~; .""/ .,:;

--j

- ~.

'.

i 99

. .v:!'1"" "; ,',(': a'nonu!cprezent, hot rind ca euh aristia s se s v r e a s c , " to tde au na ' (a far .d e Joia cea mare) pe nemncate, menionea z - cazul cnd se slujete pomenirea mortilor ( rr up'dh ",. , commen datio); i fiindc' fiinta obiceiul ca din ac est prilej s se sl ujasc i liturghia 2), 'c,an onul dispune ca din acest , prile j s '.se s v r asc;h itui'ghia ' rtutn a i , d a'c r espe c tiv ii au a ju nat, iar dac nu au >'a jU na i, attinci "pome nirea s se fa c, numai pri n r u g ci un i , r liturghie. ~. -~ ,

;, e I S an ~u j n e m Dornini !) S e ' p are c acestiobicelu s'a men tinut in " B i ser i c , chiar . i -inr secollll, al VIllea, i sinodul trulan a fost nevoit s'l;interzi c in . chip expres prin can onul s u al 29-lea.

'r~Ih ~~ ih'nierriora tionein post ~ibos ofleri el accip i liceal corpu s

Canonul 42 . '
";': J )" ,, : ';"i,
, ,"

, Episcopii/ sa u clericii s nu osptez e n biseric, dect numai dac din ntmplare din nevoia st r in t i i ' ,fii nd' n t recere , ar ' poposiacolo. , I n c i ' poporul' s se ~ . ,,',' o p re il S c', pe , ct se poate 'dela astfel de ospe e").
76, 97 trul ., I I Gan g; 27, 28 La cd.). , > ': - Acesta "esl e canori~1 29 a l' si nodulu i dela lponia din a nul , '~ 3 93 _i s'a' e;;iis 1la acest' sinod la propunerea ' iericitului Augus tin. -, carele a , sc ris delai1<iimpotriva ob iceiului r u ncuib at in Bise V,> ric;;t.,.dup ;cre ' lInii rri,~iaIesdil1pr ileiulz i l elor de s r b toare l)~ t i nealto sre le';(~ul-';':o"iat propri u zis eoulae) in b .serlc , '" da r osp~ie"dea llf~( se ineau din inlen [lune evi a vi oa s - i cu ',s copUl de' a eiutora pe fratii lipsiti, dar cari se terminau de multe ori Cu ' betii i cu excese.') Cu acestea s' a ntm plat intocma i ca '" i Cll ag apel~, 'despre cari vorbe te sinodul de ia Lao diceia ( can. }28) :' :\ dtlp licumsInod ul d ela , Laodlceia a inte~zis aga pele din ' biseriCi,' iiJt "aa' ' i' slnodu l: pre'zeni ' de la Ca r taglna , ' conf irm nd h o trrea . sin6dului: dela, Iponia, interzic e a ces te aUf'-" o aw (os pe e ) . lan-d in impre jura't ea .c ac est canon pe rmi te ca a cest e os p e e sa
', "J '",~,:i; ( 7 3 a p, ;,' 7 4 ,

biserici n i cidecum

riu se

in ospee

",<,':C,\r' ':-: , "

' ~,';\'c'j:/ , " ,.y~":'< :" ," (/,,,",';:;-,'"

' i , 1-" ""'"

t:' :'

".'"

"

'<:ari :

conl.iivia ;

1 .< /-" ":~,~ ,: , ;- } )\ ,g P~~. , ' ~i~. I . 8 -: '~,',~C- ' , : :7', ;, :~,~;'
..
C

.,.:,;-: ::-;,,". 1

', <. ~'?,,~,: , 2r'Augu~tin i,: s~r l1'1 0 ~::3 2,: d e -,v erbi se.A postot!
; ; ) Ac esta este ' can onul , '2 9"-al --: si nodul ui ' dela nr -Pre v . .arei nr, 5 1 ~- ;j a r ~i n . P id , n r , 49
;?< 4 )

Cf B ~ voreg. 1 c
[ pon a 'din a , 39 3. [o

e L Va n E s en scholio n

in h ca n .' op

cit P : 3 29 - 33 0 ,

200 "

....

se p oat i nea n biserici, cn drespectl vil.se , gsesc tn .c t torte , se poat e vedea ct de nrdcinat era opiniune ci n b's eri c este permis a se mnca i bea. Sinodul i rula n prin ,canonui!s~u : al 74le a a hotrt c acest lucru est e.dnterzis nunuma l' inibi -. se ric , ci i n cuprinsul curii ,b isericii.

Canonul 14 3.'"

Despre , ceice se , poc esc. '" ,',-,i , "l' h " '; ;;';'Ji' ' i' Celorce se poce sc s lF se hotra sc , timp ul de ' pe~ nitene cu judecata epis copi lor, dup d eosebire<'lj l :p~cate lor; iar presviterul s nu dea ' ab solutl e celui , ce "se -poc ete fr tirea ep iscopului, dect numai , n lipsa , e pi s ~ copului din nevoi e c ons t r nq toare; dar d ac vreodat " delictul celuice se p oc e te este ' public i ciivulgat, ; sgud uind biserica, ntre ag , a poi asupra .a celuia " n a i n t e t i ri ~ dei s se p u n m na.') , ' '
(52 ap; Il,
13

I~

sin. I ec. ;102 1~ul.; ' (;, 22/ Ant.;' 2 '

-ti, 7 Car t.: 73 Vasile c. M.; 2, 5 Griqori e

Nis .).,',,: ,

' - Despre trei che stluni vorbeste ace st canon; di'f,ti este c e piscopul are puterea de a fixa tim pul penitenteipentruceice se po cesc potrivit deose birii 'i ieluri lor p'2atelor.Delpre , aceas ta vo rb ete ca nonu l 102 tr ulan ." A doua . c 'p'r esvit<irul "nu m ai i n caz de ne voie poat e s ' ab30 i~e - ' p 'e':tn pEmitent i n um ai' a tunci cn d episco pul, car e are aces t ' dre pt (7, Car tag.);" es te ab ;' ,' ,. , ".; . . :': .,; . " ,- . . -' ; r:.' , " , " ':,'i ' -': . :" " ~" " .. " ," 'f':'~ . . se nt. A treia c p c t oii mari, cari au co mis de li cl e pu blice ' i s pre sm i n tea l genera l , d up c e il expira t timpul , fix'at, penlr" " p o c in a lor, treb ue s li se ' dea i s , i p rim e l s C ': ab30l uli; .n
-c

c 'e;

m od public ina int ea u ilor bis ericii

( 1rpb t:ij~ ' ~r/: tQQ G) , 2) , ! s' H . :.'' " ,'.


,

. .

1) Acesta este canonul 30 al s ino d u'l ui d ela -Y po nia,

Cn, Pre v. are nr . 52, tee -In Pid. nr, 5 0. . '. 2) La aces te cuvinte Zonara n comentaru l d ela-'a'e t.st ~an~n (Sint. Al . III, 408) zice c este a s e inel ege '-rrpo . ro t; '7r,0 0 71 u ~ lI. !o ',J , (ante por~ t icu m) ~ i c prin ur ma re a ces t ceremo nial s e in deplinea "n loc ul, trnd e " st teau pe n iten l i d in trea pta p r i m {lucra rea p reze n t, " voL, ,1. plutea }I, . pag , 5 6) . Din ace st motiv a m tradus st-nct n Telul acesta cuv in tele reape ct lve Dd.C s ub i.fk. - pro pri u zis se inelege a cel lo c d in b'aerlc , ca re e ra situ at in parte a dela r s r it a s f ntului a lta r . .Ve zi Su lcert, 1; 61 1";::" 6 12 j Kra us, Real_E ncykl J, 69 . ~ ,
f,

<:I~n - ~: ~.; 3 ga. '-J'~ ' ..: i'!; !':~" ';', ,{: < : , ~" "

,
.. --,
' , ;'

'1 .

" . .,

"i '~~ : ' j;

,/ '.' .r ,;"

. 20 1

numai
~ ' 'i ~,-,

du p c ed n

'." \

..!;

., ' ''C a n o n'u r.A4. , , D espre , feciD'are: ., ; , ~ , Fecioarele atierosite, 'c nd s e "d espa r t de ' p rini , de , 'c t re cari erati 'ocro ite :'s . se , n credineze femeilor ce lo r , mai cinstite cu ' inqrijirea- episcopului, ori in lipsa acestuia, cu cea a. presviterului, sau , mpreun .lo cuind u nele pe , a lte le s ;s e supr a veqheze , ta nu cumva r t ci ndI ntoate - p ril e s vatme renumele biser icii. ') .' . ", , ( 16 'sin. IV ~C. ; 4 tr u l.: 6, '126 Ca rl ag ,; 18 Vas ile c: M .):
V. zi corn en tarul can onului 4
r .~ ._ _

0 -'!;-~J;

al s inod ului

Ir ula n . '

" C an on u l 45:
Despre cei bolnavi i despre ,ceice nu 'pot rspunde. ,pentru sin e. , . , Bolnavii, cari n u-pot-r spunde pentru s i ne i , s s e boteze atunci.vcnd prin vointa lor vor exprima m rturie d es pretd n ii eu perico lul l or n su i. ' .! 'D espre 'a ctorii, .ca ri se pocesc i se . conuerl es c la .Domnul..; '. ' '. ' " , ' , . '"'y;;:. H ar ul i.mpcarea , [cu , biserica) ., s nu se deneqe ." .: ,actorilor;., i .,mimilor 3),i celorlalte persoan e de a ces t fel, .: .s au, ;'ap os tatilor , ' cari se . p o c e s c " i se convertesc la Dumnezeu '). ,111 " . " i
parte a ,R;, tr eta d in '__,a ces t ca no net c , .pu n erea .: mtnilor , : ,,:' <le ~,ici ,. a rc sens u l de ' ;a b"s() .u ti ~ (imp oaitlo ne m ma nu a .re con cJ1iatori atl1 ) . .Z ~. ',\~. Il a,r a:" e s l e de :o pild e . c o n t ra r , c adi c pri n - a ce ast p un ere a m l n ilo r-p ~'~~ cto~U l nJ m~a_i "s e int rqd u c n "r'iin dul pe nttentuor i an um e "in t rea pta pri m 7 ~' ~i\ cea~ ma l:g rea ( Sint / 'At..:JII. 4 0 8); cr. Van -Esp en , .sc ho t, in h .i can. p . " :330 ) ' . , .'. , '" '~" ,"" . ' . ' : ' . 2) A ces ta ;este "can . 3l al s in od ulu i de la Iponia d in a . 393. In Cn ".prv are nr}' 53 , iar r in Pj d ~ :nr. 5 l . .~ '3) m scri.;ib uforii, .comedjan ti (N . T r.]
Y.'

, ':< \:-bue ,.R'"se ': i n e l eg e

>:~ , '~\'J rit1 ~;il) Noi , ;' baz~ t i _l,p~< text ul < ~an o flul u i,' : ~ m. [cr ezut .'" c ~ ri a ce st

,' ,i : ' ,~', ,. , .-"

.',.", . ,

, ,,: , ; i '
l' ." ',;

f - { ., ' ,:-' , " ,,' , " .'

'J':>jj, ;", ~' ; ;'>:;


-. ', ',' __ __ ' __ :

>:, C I __

"
" , "

,1 ..

~'.
.

/ i
,

r,I. t re

4) 'A cest canon e ste al c tuit r d in canoane le 3 2 i 33 a le sin od ulu i del a Iponia .din a .,:.3 9 3. ln ,:Cn. P rav. fo rm ea z do u ca naa ne .' (54 i 55 J, -deas emenea i n Pfdal ( 5 Z i 5 3) . -

20 2

.: ~ I ) .Ca no nul , 3 6 , -~ I. s in d d uliJi a re Iir . '56 ;'i ac.;:h ' PJd. rif:~ "54 : / '

203

, ', lk ~ Lil 'come n /a iiJ l carionului 24 al acestui sinod am spus; " a c~la' es te alc tuit din -c anonul 36 al sinodului dela Iponia " ih'a ' }9 ~. Acolo ' ~lnlin'iratecrtiie Sfi~tei Scripturi, cari < dup ':'.1non'; 'se ' pot' ei ti " n" Biseric iirt coricluzie .se spune c la tlrnpuri determinate : se ' po l citi In - biseric i scri erile despre pa'jl\i1 ej nuirtirilor,;D i;" ' a ce ast .conciuzie este alctuit canonul pre(46 ): Cahonul mentionat ~ (24) dispune cari crtele Sfinte i' Scripturi 's e 'pot 'eiti regulat in ' biseri c i c afar de cele men -: tionateniei ,". alt ' ca r te nu '.se' pO a te citi, Prin canonul prezent: (46) so ' per mite ' numa i' ca n zilele, ' in 'ca r i se s rb tor e t e po. [ n e nl reaa n ti a l a .nor lii. s fin't ilo r martiri, s se po al citi n b;-

~'O;~;' ;", ,: , ,<"': - , > :~; ",_, _. " ;': .

,. '

zert!

s ~ ri c"'; ,d e5 cr i ereaj 'pa'timil .1f ; lo rf ( r-;J,' rrlj. ,9r; , (tiv piJ.prup wv,

rnartvrumj.s

i,'

i '" , ."

.: '-'

passiones

'. Canonttl47:

,. ~

'.
l

; .

204 (29 t rul.;3 Ancira; 1, 41, .57, ' 66 , 67 ,, 68, .69, ~l , '9 4, 99, 117, 118, 119, 124 Cart. ; ') Vasile c. M.); " ...,.. Partea prim .din acest canon trateaz despre donatiti, ,,. ,ia r a doua despre sf. cuminectur . , ,' " 1. Cu chestiunea donatiiilor ,au : t~'ebuit s se ocupe rmati , multe slno ad e, incepnd cudeceniul al' doilea din ,secolul al : IV' lea. Se pare c donatitii au , fost cei ' mai cerbicosl'{schizmati cl.j; .dintre ceice au existat vreodat n Biseric. Schizma aceasta s 'a ; ivit in Africa procon sula r imediat dup persecutia lui Diodetia n. ";. -C l va episcopi, n frunte cu Secund. primatele N u m i d i ~i , a u con- " ,damnat pe unii dintre ,dericii,cari .afirmativ " nu ' a r ' fisufe rit c~ ' . d es tu l hot rre chinurile i cari, p str ndu-ifotd eauna credinta, ar fi in cer cat s evite persecullle.deiaceasta co;e'spundea'intru' 'totul legilor martiriului (3 Ancira). 'Episcopii menliona/i, ii sus' ; " ,t ineau a ceas t con ceptie CU atta hot rre, -Inct de venia un fa:. natism, chiar foarte violen t, deoarece ; se leriau i 'de ' comunita -" .tea bisericeasca cu ceic e nu m p rt au aceast' conce pt une i ii con sider au dre pt trdtori . ai credin li lorv -Intre al/ii 'au. acu -' .z at de t rdar ea credi nii i pe evla viosul episcop al Cartag inei, Mensuri e, care i - a ' c t iqa t ' mari ' merite pentru Biseric, fiindc aces ta s pre a se fer i de chinuri pe ivremea 'l de ' persecu tie apre " ,. dat per secutorilor n loc de Biblie ce va c ri er etice. D n ii pr e: tindeau s seexmil o ( omisiune; care sa cerceteze: a c east che s-tiune i s con da m ne pe Mens uri e. ' Intre timp -Mensurie ,; murlt , i condu cer ea Bisericii a ajuns n ' mna n v a t u l u l i evlaviosu- ' .Iul Cecilian, ce l m ai de frunte col ab ora tor al lui Mensurie~ Comisia cerut de fanatici s' a intr'unit la -.Cartaqlna in ' anul ' 3i2i .a uu me sub pre e din i a lui Donat e piscopul de Casls nigris. ) care -era rep rezent antul meniona tului prtmat eul Nurrtidiei, q:i'rotectoru l' -t ana ncuo r. Firete c comisia a condamnat pe Mensurie , deimu'r ise. Imp rej urar ea aceasta 'a n t rta t n mare ' msur-pe .dcci , cari acum sus pectau oric e h; g t ur cu 'a ceti fanati ci. Dar ; ~i fan aticii, cari n r s timp au c stl qat : mu lti 'ad erenti ,in ' Africa, : au intrerupt din partea lor orice leg tur cu ort odocl .i. l: mai ; ales atunci, cn d Ce cilian a fost ales episcop al Carta qinei, Dnii ' a u conv ocat la Carta gina in toamna anuluimenjlonatun-slnod n umeros a l c tu it din a derentii lor i aici au dec lara t pe Cecilian .d e nevr ednic pentru epi scopie, iar : pentru scaunulr-Cartaqlnei au " .a les i au i consacrat i n d a t pe ' to var u l, lor Maiorin, hot rlrd

orlo.

"

"

' 2 05

' toioda t 1<i' ac est .sinod al lor: ' c numai acei~ su nt, a sec onsi: de ra' c re tin i 'a d e v ra ti i ve ritabili, ' ca ri acce pt nv t u ra l or, '-' ,\;" i' csurit .eretici toj i aceia.s car t nu - m rt u risesc : i n va j l u ra lor, 'li:, ~ u p c", re slintele taine pre tutind enea autost v t ma te i i . c .In, "J ' mod valid se-adrn lnist reaz -nu rnai de ctre pre o i i lor, i prin, ti r m ar e ,'au ' ho tr it s se"boteze din nou toji ceice i nt r in cornunitate a lor ; i s .se con's acre din nou toate persoanele preoeti; .,cal\ 'Q Oresc s ; fie preoti ';5 au . ep iscopi in ' comunita tea lor i " c, in "gener e , s se administreze .din nou,orice tain primit, ' \ a fa r. de ,comunita tea ' lor.r.Prin : aceasta s'a ' i. produs schtzma. " iVlaioririlatr itnumai timp 'scurt;" i . in locul lui ! a fost al es ,un ,' oa~e;c ar'\j}D ~na t\ (numitjrnaifrau: ' mar e) :. Dup . ace st '. 1)onat , preClltl}\; i" dup 'acel ~de , Casis;nigri~ 'a ceti ' schisma tiei " au -fost' ri'u m i ti /dona ii ti:1 La inceput au -t r l t : In bun i.I n el e q e rei n tre olalt i au 'o pus r e zist en , destul de , puternic .a t t,' i mpotri va . ortci doc ilordin Africa, ct i im potriva pu terii de Stat, carenu, put ea ; s aprobe .fana tismut lor; Dar Ioar te curnd au ncep ut 's se cerle int re olalt i cu timpul ii vede mdesblnai n mai multe . sec te: circumcellioni (Circu mcell ion es sa u pe scurt Circeliione s), primiianiti, tnaximinianiii etc. ; dar cari ' se cte toi u i eu u unite i ntre , olalt in privinta ' o p o zi lei fal de o r t o do c i. - Firete c' dela . a cea st schizma .. donatis t nu pute a veni nici un bine , pentru Biseric i ea a ad us numa i daune Biseri cii intregi. Cu COl; - ' s iderare la ac easta' i ,deoa rece don a t i t i i mi p c t u iau impotriva , a rticolelor, fundamentale de ,credin ta, e piscopii o rto do c i indat ;Ia in'ce put, dar mai , a l e s . c n d . er, "A ugustin; s'a : ridicat intru ' aPr ~re~ ,Biserici j.'o rtOdo~e, au hotrt s se ,' procedeze , cutoat 'drigosi ~~ ia j de, schizmatici, folosindu-se , miiloa~ele" cele mai. bJnd ~spr~ai converlii spre a se restabili pacea din Biseric (c'an ;66 Cart ; i " altele). . Dar "s' a u ob tinut 'rEzultate ' slabe n. a c e a st J. privi n t i' ortodociiadeseori au' fost nevoii s se' adres ezeiaut c r l t l l o r de Stat .pe ntr u ajutor (brachium seculare)') . Intre
C'

. 1J<lsvo rul priricipal :'pent;u cu n o ate rea aces tei echizme i- f ormea z ~ m ultele e pisto le . i s crieri a te.fe r.clui A ugus tin precu m i ' scrie rea lui Optat de .Mileve t de ach iama te Donatistarum Ji bri 7 . Compa r : Ch -. Wa lch , Entw urf etn er voll S1 nd ;- Hl s tor!e de r K etzerelen ( Le i z 1 17 6 8 ), IV, 1 fg. ;... Wt . Gu e tte. Hi st oire de egtise, 11, 3 18 s q ; Ah. F lem y , Histoire eccre-iastlqu e [Pa ris , ' 18 5 6),' 1,' 4 08 sq.; De . A . Nea n der, AlIg em. Geschichte du , chr . v -Retlglo n (IV Aufl .}, I II, 26 9; J. Hergen rdth er , AlJge m. Kirche n-ge sch lch e (Il A uD.), I, .2 2 7 fg . .

...c.:,.,"-"""-"., '

'

".,

. "

.....-,

. ,

20 7

48.

,I
397~

In Cn . . Prav are .

A. "

.;,0.-

208
" l

- :'~'
'.-,;" Rf') "

"

(14 , 47, 68 ap .: 5 Antioh:; 9 sin: 1.11),: ,\(".~:j,":" t\ . - Prin canonul prezent n , prima ' linie " se confirm di~pri':..~~,!.@ :. zl la ca nonului 47 ap, dup carerbotezul -nu se poate . repe l ; i : ' l.~ apoi dispo zitia .canonului 68 a p, ;duP care hirotoni,{admiriistrat. \ii~;;' n chip legal nu se poate repel, i n sfrit disp ozitia carion~lilhl 4-i y a p., dup care nici un episcop nu poate si p r s ea s c scaunul . ii''', ...:". ' s ocupe n chip arbitrar altul . Toate aceste dfs pozitii ',s'~u ' ~onfirmat'( ... la sin odul i n u t in Ca pua la ' a nul 391'; la cel i nut - n Carta gin<i "' , la anul 397 , i din . nou a cum t ia ,: sinodul" We,Ze!)t ) 4 I .2 ) ;, . D'1P' ~it : chestiunea din urm canonul m enioneaz cazul e pisco pului tiiiiI.: i .. rului Rece ns a (VillaBegh en si s), :Cresconiti. , care , ..i-a : p rsi t ' sca unul i a ocupat scaunul-vacant din!Tubin'oi'(Tubunae, in SiI;t: ' At.: cfi 7'oof1 ?vh ?, la ' B e ~e reg i u: ifi Ber i> ~.; la. Dioni iu : Tubunie nsern eccl esiam, la Iustel liTubi ens ern ecclesiairi, laV,!n ,Espenr Tribunien sem ecclesiam, n Cniga ' Pravil:'Vekens kuiiC'cerkov, 'ri' Corm cia ia ; ko nies kia , vil{en ski a ,( rk~ e ), i : deoarece nu a , voit ",5 . dea ascultare h ct rtrli sinodului ,d e;.a ' se napoia ' la , scaunul ;su. ca nonul dispune ca r espect t v u lb fie ' pre'dat autorit rl ord e: St a'f ., cari s procedeze la t de d nsul potrivit, legilqr, sale. 7- De .ali . fel aici s nu se nelea g aa c ' acest 'e pisco p se 0<i ' ~ re ci<i ' l> ac e as t calit a te aut o rit i lor de Stat spre (1 ' fi" ped epsit. In canon " s e spun e prin cuvint ele lui .Au reliu: - D up c e is'a ~ o bse r va t , r n ~,.,,;::':
". " . . .' [. ' . '< " .- ' . ... . .

' ~. ,'

' . "

, "

'.

",...; ....

,.

j. .

'

,.

"

'

.." .

' .- l;

duiala d i s p oziiun il or din fiinta (cpul al {) i'.Jros ~ TO i) 1:U;r~u~ijg ' :~orau .~'; ;:''''-... ~a(1;;(lJ V 1> i dnsul nu s'a supu s '~ acestora, 'c ~: se . COlls;~.-~ e, r e : ca., \:;:~. ~;~ ~

') 1ulpl ('JV) "' ~ Acea sta ns emnea z c . nt ru :_ to a f~ s 'a ,,-o b 3er y-at':rn~ ';. ~ duiala pre scris pentru asemen ea cazuri, adic " dac {epi ssopuf

tiind

afar

de

co rn p et i n a

sin odului

.JI-'r;:xp"Jii' T1>

" O'w o<1q,>"

,' .::1>:

respectiv (n cazul pre zent: ' Cre sconiu) ; a . fost citat reglemEmtal' in la ta jud ec tii i i s'au artat toate urm rlle j rele ale " , inc p i n ri i lui,i dnsul tctu nu s' asupus jud ec tii blse ric et , arunc] . " el se g se te afar de competinta si nodului, ad ic ' nu ::se 'ma i con s id er a fi episcop, ci ca unul ; carel e estet e rsdi nt ca ta l o qul ieraticesc, deci ca unul catei'isit; deoarece riu.'este rigduilca o persoan pr e oeasc s se predea <iutorit/iielam'e!i"spre a fi p ed e psi t . d ac aceast persoan' preoeasc , n'a fost mai .nainte d es p o ia t de cinul su. Dar in acest caz au toritatea re spectiv p ede pse te pe aceast pers o an' ca pe una, care este despoia t de p reo ie , din cauz c a fost ndrtni c i rentent fat de a utor ita te a sa bi seric e asc cu c d ere, a a precum n acela ' s en s

~~:i,';' j, h

7~~1;:'/:\:ft;;;", :~',~ .: -:~t


;,;;;, :.';';' ,,;

'r~~rl~ ~cea~t~'li; C'~ ~~~~tY~ 'a nti~t~ ~an' i

L';6~" ;:,:; ;~:}\,{,/,':~. ~c;,,";~:,:; , ;{;~;:,: 'i


,' , "

, 'o

" ","

" ,'

o,;,
,

Episcopi P,Onorq !', i' Urban> au ";zis :;: ,>Inc ;: i .aceea a : incredinta t';ca;;deOarece doi ' e'piscopi'nveciiiti din umidiil'~aii ,;:"ndrznit :s ' hirotoniasc: un ' h~reu, ',s hot 'JWa ;nu :,se :mai, face ; hir6to!,!ii' delepiscopi ; dect numai e,'ctre :' doisprezece ;";: Episcopul ,"Aureliu '. a ',zis:';' ;' 5 : se p!istreze }nduiala :ceii"veche "riu:' ma i" putin :dect trei , iplre(/episcopli ';ornduiji ' s fie> de' ajuns : pentru ' hirotonia;episcopilo'r; :cci ;'de ' pild ; n -Tripolis': sau ' n Arzua popoarele }oarbare :s un( foarte ' aprOape; : apoi , ,' d up . cum til i>\n :Tripolis \,sunt : de : tof' num ai; cinci 'e pis copi; i , este c,u p ut i n t ,' :ca ,:doi' dia :numrul ' { lor ; s :fie : adeseori reti': , riuti. de ,vreo 'necesitate.Cci ' : este ,d ificil ' ca-dintr'un . num'r?-oric!',de ' mare ,J oji f s ' poat ; fi ' prezenti; i aceasta <c , n!i ctrebue is 'Jie ::piedic ' pentru. foIo'sul :bisericii; cci , i ;; Il : a c~astl bis e ri c ;' n; , ca re sfinjiile' voastre "ati ' bine voit " 'a'" v ,' ntruni, ' adeseori i "apr6ape :n ' fiecare Duminec 'a- ' ilem "de,ceice ',se h iro toI1esc. , Deci , pot , eu oare s convoc des~ori ,doisprezece sau zece sau ~u : mult mai putini episcopi?,3 'e ,'doi ns ' din , cei din ,; a propiere imi este uor, smereniei.:rreles.i ,ntr unesc la olalt. Din cauza aceasta >,' dragpstea 'voastr ',vede .mpre u n , cu mine c acest lucru ;. [ca hir'6tonisirea"s se :ta'c de doisprezece episcopi] nu se ::P?~te,, 6bsE;lt'v~ ,,:.!2)" ., ,) " ,', , " . " I');~ (4. sin." 1.',ec.; ,, 3 sin. ' VII ec.; , 19, 23 Antioh.; 12 , Lacd.; (;

l"iC~i~~~e~~~~~;~,~,:.P~<OP'
c a

canonul

9, ~t ,sin0_ '

.,/ ,bite : s ,'! se;i a in sensul de'ale'gere,.intocmai'dup cum'aces(c;'vitt ' \\, ; . se l~ )n ~ens ,de ~legere Un ' ca~onuI 1 9 , 'a ntiohean , comert:' ~l:'>';v{, ,: :' . " : "-;':'l:::':~' ." ' ~_,; " r~;::,;;'~'!':: ' ;;C;'~"!_:r', : :');~'r::~ : : :;} :~ ; \ ", . ~\;( :, ~' . '\::,::)_,,~ C'" . ' ,. , ' :.n~t:.,: :?-11::~ ,;;2:" :\:..~ ),; ::S() rri ~n~ . ,:: ~,ui \Z?n~ni i T )},~ ," ~ 20 ," , "!. . . " ' ;'_ -' , ~):' ~a{l o)nu (;~- ~ ,'al'-' Si~'~d:UIUj:' C<l'lIag " '~::-d in a. ~ ';

, rd.; ;p ; ,:, 15 ",C a rta g.).',: i, r , ~ezi: come~t~rul; can0l1uJui ' 4' al ': sinodului I ecumenic. /,,: Cuvntul . X"po~ovla;; c are le se Intrebulneaz; in acest canon -tra-

,, ;.,;;. ;+

< 'i ,," " " .,

la

' iar " ri f id.,;. nr-:" 5 ' _: >'2,> ~- r .:/:} ,~ r. ,


",---,;"','-':--:" ; ,,;,

'in Cn.

P.f'a<,': 'are nr
14

' , .j: :. "

. "; ;';.'(

,..

,:'-

--<'-;", . ;~

>" ' ,: ''''

.--.,..

, -.

210

tarul c rui canon Zonara zice 7:pwrov;,.p~ J) O )I1 !U1JTloy,


TO Y / av (, XU VW y

r~v Yi} rpo';;).iret1).

'

.
o: ,:: ' ': ,' ~::)[_

,. i
": 'j
. ~~

Canonul ,50.

celorcehirotonesc. , dac se ridic obieciuneImpotrioa " .~ episcopului, care este s sehirotoniasc> " . , ' , ' " . . ;" .-~ , " ":'. . ,',: '.-" , ",.', :, " , :-- '.- "'",,:,",,"" <;~ , Da r . trebue s se hotrasc' i c -atunci.vcridtne. / 4'1: " intrunim pentru , alegerea unui episcop, i s'ar ivi vreo ' ',. obieclune dupce noi , am tratat cele de cuvilnt .jjar ii; " {lucru) prea , nd r z ne, s se , g se a sc .: n u m a i , tre i : pe n tr u;' jusliiicarea celuice este,a se hirotoni, ci numrului artat mai nainte s se adauqe nc unul sau dci. rl dtrrpo-. porul acela, pentru care este a se hirotoni [episcop]" nti s se cerceteze acele persoane, cari ridic .. obiecjiune; dup aceea nc i , cele r elevate , [mpotriva candidatului] s se conexeze [la cercetare) i dac " eli se.iva .dovedt" curat n aa .: poporului; atunci s se ,' h i roton i as c . i Dac siinjiile voastre primesc aceast '[propune re], s se aprobe . prin hotrrea unanim a vredniciei voastre sv .Toi.eplscopii.a u- rspuns: "Se aprob .ntru ,f oa te ~)" '"o'; ': ,:. c, o ' (<1, 6 sin. t ec.: 3 sin. VlI ec.: 19:'23 'Antioh.; 12, '13 Lacd.; .
- Canonul ' prezent este foarte Important, deoarece confirm cele spuse de noi la comentarul canonului <1 . al sin6ctului 1,'e cu; menic, i adic confirm dreptul 'ipoporulul. : cll 'i:ahj ,(irtlcilla 'f~' (!' -sensul cel mai decisiv, 'cnd a vea s ,'se 'jlUn ~iiscoP - pe' sema'. lui, Dreptul poporului de a-alege persoan " p'e care 'o. dorete " . s - I Iieepiscop, ' i ; .de .:a , propune jiersoana ,i aceasta, ' ,sirio d ti l u i~:, -episcopesc spre il fi. supus examemilui canonic; spre confirmare i hirotonire (55 Cart.), acest drept al ' poporului .carionul prezent, 'I consider-ca-un hlcr~; ce ,nicinup,Oatidialtfel ;iipiin tlrmare : I '1 se 're l e v numaieazlll cnd in popor,s'ar' nate . vrlitin ~~ difere~ d . 'fn privinta episcopului, carele s fieinstiluif,(i av '('P' <QU p.W w -:TOS x~(por(}v;ct1rJ~~; ' i7rI~~<1 ~o~. " ~' ~;Y~J.,).or{a r .ivi'i~a~/ i, 5i ,~" ;, ,?~e ~ - o~d!~ ~~dO <J: ' :;
<

C i episcopitrebue s se . niruneasc din TliIm'hil />~'~""

' "9 55 C art) .6 5 ard.; 13 .. -: . :. ' .


I
Lj" ,

::

" ,,,-,' "" ,,';,, ... ,';"~ o,' -> ' :"' ;;. : :r
'.-' " :,.;, 1' , 1( .;.: ,j,}'

"d"'"'"
., ; ~.:: ');}" "' .~_J"

:'"

;-..:~

' , '

i ..

,.

'/'

. ">

. '; ,','

, ,. ' ,

,~

'.,~ -

'"

<, ,,Episcopo I,~'e'rit , c~ntradictior i dispune ' lelul cum s proce deze ' e piscopii 'l:ti cd ere in acest caz. Dac situalunea este nor mal , Ptin!ii cartagineni dispun prin 'c a nO llUl ' Ibr al 49, lea , in sens ul J ca ho nului>'i> al sinodului '1 ecum eilc, c sunt , suflclenti trei epis'-copi pent~it ', c~n li rmre alegerii i pent ru hirotonirea noului e .eplscop.:Da c' n s ' s itua tia nu 'este de acest Iei, adic d a c \;': poporulj' ~u'; est~',: de aceea p rere n privinta persoanei candi , " ', datului pentru! scaunul: episcopal vacan t, atunci ei prin canonul , prezen t (50) dispun!ca' la cei trei episcopi menionai s se mai ,'i: a socieze inc 'unul sau doi; deoarece ar fi prea ndr zne (rolf1W" ;v, , nl mis audax) ca numai trei ' s hotrasc intr 'o chestiune at t de important , i ' a ceti episcopi (adic cei cinci; sau cel putin patru ) "1rebue 's ' carceteze: cauza obleclunllor ivite impotriva respectivuiui candidat; i adic , in lata poporului, pe s eama cru ia va aV7a c~ndidatuI , respectiv s fie instituit in calitate 'de episcop. i c anonul' pentru 'acest caz' in prima linie ' dispune - s se cerce teze ce IeI' de persoane sunt cele, cari au ridicat oblec iu nl le, d ac au ," ,., ei: drepl ,de v~t 'Ia alegerea de 'e piscop i dac au toat e acele " ,calit ti cer ule de lege ' pentruca cineva in general s se po a t co nstitui' acuzator 'In chestiuni bisericeti i impotriva persoa nelor if,:! preotet i (6sin. ,I1ec., 128, 129, 130 Cartaq.). Dac ' i dupce se; dovedel~'c 'persoanele respective au toale calitatile prescris e" / p enlru ace I caz canonul idlsp u ne .ca s se cer ce teze toate a cuzele ;:,:~; r id ica ie' mpo tri va . respectvulul candidat, i dac aceste acu ze se "~ g se sc: ' 3" Il 'r ternelu i dac 'acel can didat se do v edet e

.;

,ger e. :.:', " Qe lii -.des pre .ioaie acestegsim , in ., capitolul 8, titlul r al 'No~ocariOl;ulh -in X11J ' Iltluri::unde sunt citate dispo zitiile in: . acest privlnt ' din " novele le ' 123 ' (cap. 2) i 137 , (cap , 3) -ale imp ratuiti ,lllsti nn', : : 'i cari dispozitii cu. att " mai v rtoseu ' "!.,,. , . '. " . ,".'. ':aeveniC hot rltoare r' pentru ,' autoritile bis ericeti. deoar ece ' au -. Iosi primiie in NonocanOl;' j. - ' , ,
. , . ~ .
,.., .

deplin, curat ~n' f~t poporului .:-(ih-.E xo:rapo~ ' cpavE!~ inl ih,/p.oa{a; >, 7f:p dqO;P e W~ , quando in asp ectu populi purus et Innocens apparu erit ), 'i n acel cz s se hirotoniasc: dac, ns acuzel e opozantilor se vor g s i adevrate " atunci lrete se va proceda la o nou a le-

" , ,.-._,.,

. ,I . ,{ . .

,i

>

'.

, "

'-;

' ."..

O'"

- '--7"-..:.c...:,, ,t, ',,.

~i\;

'J

A l, ' 1,' ,4 6

; ;" Ul m .

"" ".,

"

212

J !
;

Ziua Episcopii Onorat i ' Urban 'au zis: ' Deoare(~ trebue s facem conexiunea tuturorvchestiunilor] cari ',nt"s 'au incredintat, propunem nc i ' cele, cu -canarii ' tost .nsr~ '" c.i~ati n privinta .zilei . Patilor,. ca, ~u p~;io b i cei u ,'. pr~g ~ ; ., )~ tiriie totdeauna sa le facem pnn '.'biserica Cartaqinei; I .:,, " , ," nu cu timp scurt .[nainte de . acea zi] ~.Episcopu IAure- .L t: Jiu a zis: D up c u m ' ne amintlmiinc ede mult /am' fcut" .~"'~ cunoscut, c n fiecare ',an avem ,s'neintrul}im ,spre .a ,\, t ne sftui i dac se pare .sfii n li l o r voastre,cnd vom, fi adunati ,mpreun" atuncfs, se , publice :;ziua' stintelor. , Pati prin ' delegatii cari sevor afla n slnod , Episcopii Onorat i Urban grir: - Acurn " ru q mv a d un a rea aceasta, s binevoiasc ' a ncu n o tl n a prin scrisori eparhiile noastre despre aceasta . Episcopul 'Au re liu a zis : A a " t re, , '" bue s se fac '). -.. ' '. ' " ',-'c. ."i. ' (7 , 64 , 70, 7 1 ap.; 7 sin. II' ec.; II trul.: 7; 37, . 38 Laod.;. .
C'.

sr: -. , ' P atilor s sep~blide debi~e;i~aC;arlgi'l~L'~


Canonul

34,

1 ,

restului vezi comentarul .cano nului 34 al sinodului prez enk ,.:'\,. \,: . ' ' "' i,< " ,.

~~~~~~~~ltal:~i:r~iV~~tU~~~~o~ut~~?~a~:li~~~;;ec~~~~' S. '~~ !~;;~~~~' !:L:~l


o" ' ,'

' . ' : " : ",' , - Prin canonul 18 al acestui sinod s'a " hotrt ca doate' eparhiile (provinciile mitropolltane) din Africa' s 't rimil'a ' dre pt: rep re ze n ta n i cte ,doi episcopi la slncdul general i, anq~lal -Bise ricii din Africa, iarcanonul prezent mai adaoq . i c prinacet j-

73: i06 Carlag.).

, S :'2, :'1.

Canonul 52. , "

c'

i!!'1~]

; ",

Despre cercetarea eparhiilor? ; , ' . .. ';;. Episcopii Onorat i Urban '.' ziser: Verbal.i'amlfos r ns rcinai i - ca s V rugm sinei .seama ' i de cele', hot rte de sinodul dela I Iponia, .' [dup , carjhotriri jvti e-> care eparhie trebue srse rcerceteze 'pe timpul sinodulu i: i <[s f i ne i seama de mprejurarea ] :c 'nacestari' i . n' cel trecut ati lntrelsat de a cerceta .' dup '~reguI ;-Mau..,
. .- . ,j .,", ,'::,

,,~-

~~t

"':

1) Partea prim din ca n. 4 al sin odului cartag , " d in' a: ~ 3 97~ Pra v. are nr. UZ . n Pid. nr. 60. , J "' ;, ',. .

ro

Cn,

;':'f:'; ')"

gndii~c ' dac , motive raionalecer :'aceasta, 'apoi i fraii :ctiri',"~ripolitania,i Arzuitania ar .putea cere ;[acela ' lucru]
'.,",: ':'~

ital)ia :':' Episcopul';Aureliif .zise: .; Atunci: nu am . hotrt jnjic Jii~; , priv ina : provinciei ' Maur itania; deoarece ' este ' \lU<lt" la ,extremitatea . Africei. i este aproape de 'barbari; , umriezeuinss ~ n e a j u te;'ca" s putem ndeplini [acest ~ ~sr~J: ~~ ; pri?q, ~ ; " .frA.de , (l ~ 'f~ gdui . s~I . ridepl~nim! ' 1,~sa . . ;' ve n 1!n~', Ul'; provm cl a ',: voastra : ,Dar,. frailor; ' 's a ' va

. ,;; 7~&)/ ,:\ ~:\:;::3'":t3,;:-y-:;'f;0\'/'~:', ~,:,~~i{"'~~:::~':'~;~:): ~J:;~}'>: ' :'~';.';:X;:ri_ :/<;~,i!~,':', :'!;', ,: ",,~,!ii:-':'L';- '/; ., " .,:,,' -,"

. , "' ;:: ;'. . ," , g13

.,,:;,' ;-,-:~ : ,

;:':(';:;' ,~,t~

; ",,; ~"t~' <,,-,

" :;'< ; '! ,'

,<o'

" ',' ,

ri'~pr\~.i~I~. }o,r:~~)';. ; ;.;:,: : , .: ;;: ;)i :;~":!f;;;>",' ', " :':<'i:: :" ,

8;'ap.; {l 9 :trul .;" II ' Sard.; '19 Laod .;"7 1; 12 J, ; 123;Cartag.). - _ - lt ,i " ';- ',,;""':X' "!~~J: "< _: " .'; , ;,;~\i,'Y " ;' ." "" " :~ !:'''.'' ' ' ''' } ":" ;, ., <: ' X' r,- ' " , :~:!~Ci\\ d~Jaj!ft~';~!1~ul ' iericii hp.t?r~t .c!r\tre 7e1e ,din: , at,orn ale "h eca rU1\ eplscop este inspecjia,' ,vlzltarea (m,px~r.:~, nspectio,"vizHatjo) \ tuturor )o c a-Ii" t jilor i 'tuturor Bisericilor2)3), i , " " ' 0"" +' .A '", ,':" :,,' '''' CI'' " ;~" ",", ,,'.": '':'' ,:i' ''. ,':" '-'; -"' ," ",' ,:>, . ' .- f.' ',' "" ",- ,.' --:' ,:" ;. nn ;canor1Ul prezent: se , stabilete ca I . mltropollil sunt ,datori s~" f~'c ; ac e's fevbta'ii i ' se dispune ca in"flecare an , pe ,timpu! i nodu i ui : esfe" ~bJi ga t~; sau ,\ d nsul:'s u 'Iocjlitorul, su s vizi'l : ;)t:,;: ,;};,': :;';,:,:~r~:' <;;,,~~Spi\;,;~ :i;-~;:t{/~.'!:;;',Li:;:i'j_,~;::::.:_ir:::' ,::,',<',. -' ;::'s', ~/:,t:~";:, :" ""i:(::,:,g, ':'-. : """:"",.;,,,' .":.

,s:!\

,:''';~ :h'\;:"': :

' ~) ' ,, :,'-

i :,""'."" '"

,.

1',,-, ", ;', ':

'" "

,"

", " ,

"

,, '

- ," :", : ' "

" :'

,' ,',,'

', "

'.'

,, ' ,

""fcd,\ ,"" "';'.

" ,'.. ' , ", :,' k ', '

." ". ;

; ', :-;:.; ~,>'<}>,,:::;, ?L: : D j~.po:zi if\, ,) de:; "l1:-;) eJ v-:zit~ Blaerlcile ~~ , s y b ordC)nat~.:-d~' ctre . e pj s c~JP..i
C~It,OriH~ :pa'~t~r~,e /:.ale, ,~(i~i:l?r/ApostOli:' [stori~ :.ni . ofer mai m ulte . exemple , ;',~rIl.i7It~;, ;<:le spre,;- . z~lul~ u nor-- ; ~pi~copi : n ' vizIt~rea ~/, a~~E:ricUo, ' din:.,: ' in ut urili:: .epi~, ~:qJ'e~ , tI, ~ ,r,esp:,cHY~. 1:(.o,crat .: i ; sp\jne :-::'( hist.. ' ::~ ~ ~cJ. :'.,'4 ,. ~1 ) .:despre ;V "astile. cel ,,!:, ~are:': c. -" ,a .':.yj~ttj.\t: ,. o r~el,~ :" i : .:al,te l,pcalit"i ' dincir,?umscripia : sa i . airyt~rit :' f:~9:;i: ~~~4 jH1~ ,: P,~ .:" pel -.Bi~ bi ~ :r~u~. Li~tin . SPlJ~f';', ,intr 'unii. d iu ',s:cdsori1e, (2~? > s al:e: ;; :>yi 3ia~'darli r'n;~ ec~,1esi?riJ m ,', .c ,niea m' c~ram pertjnen tlum .necessitate pr oject us .~b;n:, I/'~.de?'a '~ ~c,~;:\':u n~. ". d in:i-e: ~ Bj~:~ dcil~. , sale; f, ~strurTI, ..Fusaalel1se, era ' f oa'rte ~~pa;t~:.: 'de}'~'acau~ul \: 's ur ~' , e pis'co pese,<,':;'~t1sul " ;'( Aug ustin) ~ 'interveni t- 'ca

,,_" :: ~;t!~~f,l~,~~':'l~~I.t,,~r::--I~:~:,';:")h::\: ,E~~'!;:~ f.~~;' nr;:::', i:;,'c ; 'c }. .::;~:\:;':'t: . ':?l" ';~ '" . ' . :~ _ : ;

.': j/t:~'~ i}Y Pa!, e fl; :! , a ~ d()'iia: : din '.ca ri;,,'-4 ' al' ' sin od ull:Ji"',Gartag ,' 'din" a . 39 7. In

;,.-'"

~:' ~ e b~~l:a z~ : , ~: ,"' , '~ ' X ~rr p l u l , M ~t4itprul,uiillmi :- '(.~a; : : ~ , ';S)t ..'prccu~ ; :, ~ pe

a d

""'( ~::';:) ,if~'ef:: i,ig~~A ~:,C911j~~,~di ., nic: ',~vi,cle,~e m> latu~c',: q\.l~,m ::; op o~t~bat , ',e xt~ndi .~., n~c
'.- '~-:Il~ hibe:ri.~ ~e ;';: s6 ffic~ re~, .i'clil j ~~n~~"~e;,:' : qua!D-.'cer"ti~ sjin~ ~' fa e .-: adh i b e,r~ : .d e,bere ,;,;,, :~.~~eb~ 1TI,;:F~p i~ ~O.~ii rri,;> i,bi~', ~'r ~i~an du!U . .t:onsti'tue~citi.mque .: curavt .:(ep~ 2,6 1)~

"!f\:(.:.::.:,::, ~ iJH~U, ~:\" q ~a:~rcigipta .,(.is~jlln gitur' ; ~~ ll,l .dn: , ' ( e~,~ ': .reg e~cl,i~ " et : e~n~m . ,re liqJi is

:~ c.e a~t,i ,}Bi,s erIc" : ,' i,~,~ i-, ,, p~j m. ~ s~::: episcop )) pro"pri1j'i al, ,su , " n':1~a i. ~, '. s -nu " :,,: ;: .~,m~.7~f~r~,;;, ,yiz,~ ta, i~.{-.~pis;? ~~a ~~~t\Q ~o d, a b : , :-iipP~le>. ~ e m 9ratum';C,a st~1 1 1lm

tion

: , .':, '~~:~<~i~r; ;:f): :, ~,e~t~u;:'; J3i se,~i~_~. ?tt? q~~ . '.~ r~m . . art,i\ t2 2/ ;din ,'S tatutul ' penr~ o rgll~ '~;.; ,p~irea: ,; .Bjsericii " ;:din }Il: " :;t ,9.2, 5:j)r:escr~e ca . ' 'e pi scQ'pit 's ~ . fac ' ct..-; mai ,'.des N';; ,<:'::~I~i.t 1:, ,:c.~'~ ~pi- ~9, {il1 , ~p~rqiii~, .l0r~ ,d espre 'cari .vor nt:ocml ~aport , ..SL Sinod

:it~,e,:'):f?~,P 'Y~3i\~\:.f\~,~~~<:,~ ~t~ tr):~~,:; ;f) ' .: "f" 'J"': ..:' . :; - :<-">:, ;' .::: .

.;' ,:,nI )spa ziljie..:'d~ Jast7i>n,~-,aceasHl;: p.riv~n. ': ;~~zt n .Dreptul: meu 'bjsel'lcesc,
. ' ,." .'

, ~"; :~ ;}i~'a d ~D rii


, ,. ,',

eparhj~le ::'-(N~ .Tr.)


.;'.

:'

,<,

'

.'

'

"

";.~:';' ' ?' '-{';'"C'

::::",:':": .\ < : 'iL, ':'; ",

;',:<- -- ', ~.

"

,.

214

teze toate Bisericile - epl scope t l- d l n ' m itropolia , sa i .ca din' prilejul a ces tor vizita Iii s se apl aneze .toa te, dilerendele 1) ,, ;
: ,,: "",i

.' Canonul 55.

,' ~:

i' , , ; ': .~: h ,':;';f' f>~ :: <, ... ::::, ;, ,1 ;'; j


, >

, .i "

l.. l;

'

, .' .:, . , Episcopul EpigOliiuzise: La multe sinoade s'a 'hotrt '. , cu sfinit adunare c poporul, care depinde n , parohii' .. ' cl~ epis~opi ;Ji] .ca~e,n,ici oda!,!1:a ~~~J!.t~ej}i ~so,Ii.,~r?p~iui ; .:: \ '. sa nu -t Ia , ndrepttori " deosebii, . adica eplscopl,fara ';;;,: , ' numai cu consimmntul episcopului ;'decare lin 'dintru ',' ,' nceput; deoarece ns unii [episcopi] 'J iit d' cu pri n i de < oarecare voinicie; se n s t r i nea z de comuniunea frailorj'. . i cnd se ' os ndesc, se justiiciprecumc stpnirea li' este [ntemeiat] pe oarecare putere veche absolut [asupra ,acelor ' locuri] ;' dar i muli dintre ' presvlterli inqmati i " . nebuni i i, ridic . cerbicea impotriva , episcopilor:,.proprii, '; . intr tndpoporul cu ospee , i cusft4iri rif'\,oitoare ',..; ca cu necuvenit bun voin ' s: i p u ri pe, dnii : l o ru - L' ~ Indrepttori jti mai ales 'fa ' de, n e lepciu n ea tasuntem /: ndatorai, 'f ratele nostru' preacredlnciosAureliu.; ' cci ', de -. multe ori, ' neadrni nd acest , fel' de lncerc r . .Ie-ai tmpie- . ., ' decat. innd seama "deci de aplecrile r ut cioase - i de " sfaturile imoral e: ale celor'de acest "'fel;" eu ' propun ' ca: .'. poporul.icare a J ost. supus u n hL" e pi~ cop've ch ti/.int (Q. . parohie anumit ii::are nici iod t , nu ;a f avuL: episc6pit15 . su . propriu, . s - nu . poat priinilconduc tor se parat: Deci :,' , d ac preasinitul sinod -irtlrcg:: este ;: de acord . cu. cele , ' , propuse , de mine, ' s se ;aprobe -rEplscopulAureliu zise r" . Eu nu sunt . nipotriv<l ,c,e!or ~rrri.rite 'de ;)f'le,l!! L$L ll;. preun . episcopul n~s.lrlJ ,cI .m,a rturl;se c ;" ca , il m )a ~ut ; :;; I! " voiu .face aceasta .fire te faade .celce .sunt .de , asemenea,', > "p rere .vnu numai "in .,.. .Biserica ;.' Cartaginei i~ ci; in tintreaga ) . ' , comunitate teratice sc : Dar sunttfiuli itcari 'inelegndU"se " { cu- poporul lor, i ", precum " se , spune i i, seduc,' , gdilind( urechile-for i nelndde partea, 'lor oameni ' cu' via"
;'.
1)
(.; '

cu consensul 'episcop ului 'propriu.

inutu;i{e ~u

pot:primi alt

"episi~p; ' fiJr ., n ~~~f

Ccm ent, lui Zonars. u i, ~ 431.

'. "

-, '

,"'-

'

215

os~dit; '

se leapede . cu ' puterea ' statului ' in chip sigur i s fie I tnl turai de ' tnsu i- scaunul primailor. Cci trebue ca ceice sunt devotati tuturor frailor i sinodului ntreg nu numai . s - rp stre ze ' d u p dreptate' scaunul lor propriu , ci s ' o bi n i ' tinuturile de acel tel. . iar ceice so cotesc a ' se-ap ra cu poporul lor i dispreuesc dragostea r~ teasc, nU numai s piard acele inuturi, ci chiar, pre 'curriarri zis, s li se ia i locurile lor prin puterea dreg torilor caunora, "ca ri sunt ' r svr tii . Episcopii Onorat " i Urban ziser: ' Inalta intelepciune a sinlei ' voastre i s'a', ntiprit , n ' mintea' tuturora i socotim c trebue s aprobm ' propunerea r voastr cu votul tuturora . Toti 1 episcopii, zi5,er~: ' ,~ Se ap:o?~ , se apro,b~ ,,'), ,.;. ',.,( 3 1 ';' 34. ,ap,;' 8 sin. J ec.: 6 sin. ' II 'e c.; 3,~8 sin. i lll ec.: 17,
" 18. IV e e.; 25," 31; 34,38 trul.; 13 Anclra : 14 Neoces.: 6 : Gang.; :5 / 'il; 'IO Atilioh.;57 'Laod.; 6, 14 Sard.; 10, 11,56 Car lag.; .. 1 3. ,14,15 sin, l eIt), , .' , . ,; . . ',' : t ":::" Miille ' cnoah e v() rbe~c d es pre chestiunea ca s nu se pun episcopi in localitjl mici. pentru cari este su ficient i un presviter (57 "Laod., 6 Sard, i altele). Dac imprejurrile timpu< lui i f,1oeului j'pretind s se' n lineze un nou 'scaun episcopesc ,. (17' sn. ' IV ec.; ' '38 trul.) , atunci aceasta se poate lace cu invoirea episco pului. cruia i-a fost subordonat pn ; a tunci localitatea 'sau pr? vincia respectiv. j P rlnii dela Cartagina au gsit de cu'vil-il S' 'scoat { in 're liel aceast lege Iunda mental bisericeasc . pr in . ca non'uf i:lrezent. din cauz c aceast lege a ' lost v t mat ... ,de , cMre uriiIepiscopi ,jpresvil eri din Biserica Alrlce}, ahtia i ,', , \t~, d up ;: putere;',U n ii- ; d in i re . e pisco p i s-,. 'uitnd aceast lege, . au rpit ", ,_ . c ",
.~~,.,

aceast comunitate [a-noastr], acetia, dei au fost chemai mai de multeori svin lasinod, totui, r zimndu-se pe poporul lor propriu, au refuzat, fiindc li era fric nu cumva s" se ;descopere ' delictele lor. Eu zic deci, dac [vi} se pare; ' c trebue s luptm n tot chipul ca acelia nu ' numai s nu' i pstreze aceste i n u t u ri , ci nici bisericile lor cr i-. n chip regretabllt au ajuns n mna lor, i ca s

ba,chiar

' ingmfndu-se . i . desbinndu-se de

s in,

l (Partea: a do ua Fdln can. 5 'al sinod ului 'Prev. are ' nr. ~ 6 4-i .In Pid . "n r 6 2. .,

..

. f

'

,-.

,-.

cart ag. din a. 39 7. In

,
~:,

..
,

2 16
" , ~ ' " '.' . .' l oca lit i , cari, erau

':'

c u for ja pentr u sine unele , e pis cop! i sp re a , justifica procedura lor;' afirniau"c acele Io ~ a ~' ~, '! litli depind de d nll n temeiul-unor d repi~ri ' ,'vechi 'n scpcite' d e d n ii : . i cnd li-se. reproa ' . a c e a sta, . d e. , c tre ' episcopii , respectivi, ale cror drepturi' legate le-au , vtma i, a ceti 'ahtia i',, dup putere n chip semet r splnaeau. ' reprc{urile ' i," , precum ' . zice canonul, se i instrinau de . comuniunea , :fratilor (r'~ v' FU " J~.~). $OWv X. O! 1I0 V{(J.J 'a 7! o l1 rp i~o 1rr a!) :; Le g ea \. b.iser ic ~ a.sc ' ~'enJina t e ra vtmat , . a ta r ' de episcopi ,', i de "'un ii,_ presviter], chiar' mai __ ."'. ' ," , -l_ r u de c t de acei eplscopi ., Pe acea , ,v rem e' poporul ' a vea' dreptu l d e a se pronunta c oe ; .cine 'dorete) s:i J ie ' episcop' :,<50 "" Cartag). Unii dintre , p resvi teri, urmrind puterea, se ridicau: ca ni ste tnq ma]! i nebuni ( podeaup:, "oi ~a, ",wp~ i) iin poiri va ',epi s" co pilor lor legali i cutau s r svr teasc poporul' ac'elei 'lo caIit ljmpo trl va epi scopului s u ' t .d e lermin au ,poporul prin , ca : rupere i prin tot f.lul de sfa turi .' sI a leag . pe d ni Lep iscopi ; ' '" , , 1 " i cte odat li succedea acest lucru. , . Impotriva 'a ces tor , pro- ' c ede uri, cari rsturnau dinjtemelli toatt.ordinea : <li!' - Biseric , ; s 'a u ridicat in mod , energi c P rinii . dela Cartaqina, i a u ,' h ot -j Tit ca re spectivii s fie despoiai prlnJo r , 'cu , aj utorul a utori - ' tailor de Stat, nu num ai de puterea i de dreptut asupra" Ioca-.' l it ilor rpite ilegal, ci i de puterea i dreptut pe cari leau a .'-vut mai inain te" regretabil" in ,calitateQe episcopi i de , p~ e sv i. teri ; apoi episcopul competlnte al scaunului.. cu pr e c d er e.ts . ] priveze odat i pen tru t otdeauna de , ind eplinirea h.in 'cliti'nil"r preoeti, ia r autoritatea 'de Stat s -i , p e d e ps ea sc ' 'c:"a:''pe ; nite r svr t li i turbur to rl . ui pci i i 'o rd ine i.'. : ';: J .." , , ' . '" '. '
~

;~., '~'-.~., .~' ''.,i.;, sub [urisdiciaaltor "'': , ,~

s-.

Clericii strini cu nici u~ chip " ~ Tiu se ~ primea.sc de c tre-a li 'episcopi." ," , "., ' " '" .'" , 'i. \ .: '. . " ~ : , Episcopul Grigoriu zise : La multe tsinoade s 'a 110Irit i acum .chiar prin n el epci u n e avo a st r rpre a fe ricii frai,s'a
easc

Canonul' 54' r. ',':


~ ~

aprcuaf -canicl-uneplscop . s ' ; nu -i -insu-

pe un cleric s trin, fr de hot rrea episcopului , s u de mai inainte. Dar menionez ' c ' lulian : s'a corn: portat cu .Inqratitudine, fa de at tea binefaceri : ale ' lui Dumnezeu ingrmdite asupra lui prin smere nia mea , i

p'.-

",

"-;

~ ~:.
;' .'

- "

2 17

- >

, ,tiil~}:",to",. :.

-,

.,',

"

2 18

:f, ' i'

meu. De multe ori , s'a ntmplat c c1ericii, . d a c - -avea u, , nevoie, ' cereau dela mine " diac? ni;. sau !presviteri; f'sau ', ~i episcopi; i eu aducndu-miaminte de .celethotrtte r.ur-. '~ ' me~ . aces.tora, aa' c .. ~~. jn~leg : cu. ' ,epi~c()PUI i"~C~IUi." , cleric, care este cerut, ' lII ' arab acelui [episcop] .ce ele;. ' , ri.c~1 Su ':a~os_t cerut 'ge cei, d}ntr:(~ ;,bi~eric "oaresate, ~ I iat ca pana acum mtr'adevar (nImenIl"nu' .s'a -;opus; -~' dar ca nici. n viitor s nu se . I n t mp l e, aceasta- 'adic s nu , ni se, opun cei dela cari 'voiucere .-acesL'J ucru: :. de oarece . t i l c . e urn . ngrijesc: de , multe- biserici ,' i, hirotonii, cnd m . nel eg cu , vreunul{dintre : mpreun , . ierei cu doi sau trei martori din colegiul vostruclerical , , i da c se gsete . c [respectivul] estevevlavios.vcu dreptate ,es te ca dragostea voastr s judece ; ce '", s ,se: fac [in acel caz); cci eu .i..precum -; tii .jrajlqr. , ; ,dup ' voia lui , Dumnezeu, ,l m ngrijesc de ';multe,' biseriC! j Episcopul Nurnidiu rzlse : Scaunul-- acesta " , totdeauna , ' a. ' avut puterea, ca de unde v re a i d n'. riu mele: o ri c r iJi' i's e-, adreseaz, s '. hirotoncasc : episcop . dup :dori n a.,. fiecre i . .' biserici . Episcopul Epiqoniu.zisej: r. Bunvoina ,[lahmo. )\ dereaz puterea, cci tU"efrate, " ndr znetic.rnai i: p u i n I dect ai putea, prin .ceeace tuturora , t e,.:a r i: .bu ip t')ll' .bitor de oameni ;' 0dar aceasta depinde -, de ( jude cata" Jta, ' , s " jini seama de .persoana,r, fiecrui episcopj .ei, daciL ~ crezi de cuviln . . la ' prima i singura :ntlnire,. s aperi': , puterea , acestui ', scaun ;. deoarece '. e ti n ~vo i Hs , sp ri ji-?,i neti toate bisericile; Drept aceea ' noi ,'nu -:li rdrn 'jieflp\l l , " terea, ' ci o confirmm cu . nvoirea ta : ca , totdeauna " i . . unde crezi de ' cuviiri I: s pose zi ' pe acela" pe . ca're\il " voe ti i s prohiriseti naintest t toric pentru ,..biserici ; '. i pe 'c eilalli . solicitatorl . . . Episcopul . Postumetiany'zise-. (, "Dar dac cineva ar avea numai,' un ' singur presviter, il oare i acela unul' trebue-s -L'se . i a ? , J:;pi s co pu E Au r ef;:. " l~~ Iiu zise: " Un . episcop poate hirotoni muli presvited cu ., ' "'!'f , voia luip~mnezeu, da: ,ma! greu ' se . gsete"uh " pt~t'ViJ ,~., ter destoinlc pentru .eplscople.; drept ' aceea 'Ae .s'ar: afla . ., .' cineva avnd - un' singur presviter, i acesta .' [fiindl.des- .' ,!,1 toinic pentru episcopie, este ' dator " a-L da ' . i :;,pe " acela ! u,nul spre ' hirot dnie - : Episcopul P03tumeHaO\z,is,e':' "Dar .,. "J. , ..~ . -;i te

'1!

m .

"

,' ,

'

"

\'I :!~ '<~:){~ '


,
"

" '

219
.l:la c ' a l L episcop ' ar avea- mulime de } ele rici; este' <da, toare" acea ' mulirne . : s-mi , fie intru ajutor, ' Episcopul , 'Aureliu " zise : fire te, precum tu ai venit , ntru ' a jutor altei -biserici. t este constrns i celce are mai muli eletic rici s-i , dea unul dintr'inii spre hirotonlre. 'l
Q ' , (15; '16 ap,; 5/10;' 20, 23 sin. IV ec.: 17, i a trul., 3 Antioh.; " ; 15,'16 Sard.; 54, 90 Cartg); " ,

..:.. Prin canonul prezent se ' confirm privilegiul .episcopului ' Ca rtaginei de a 'a eza i sfini pe alli. episcopi i de a .translera din interes bisericesc pe uriil dintre clerici 'dintr' o circumscripie eplscorieasc intralta.Sin6dul dela ,Cartagina recunoate episcopului Cartaqinei acest ,privilegiu;' Jeoarece el a lost primar , lo liu'; Africa... \:;reclJmi deoarece' acest privilegiu a ' fost recunoscut cpeteniilor tuturor Bisericilor independente. Din textul ace stui 'ca non sevede 'c epis copul Cartaginei exercita acest drept al su pe , l ng 'o bser va rea tuturor prescriplunilor canonice re. leritoare lavtranslerarea 'clericilor, i mai ales 'a celei privitoare ' Ia' clericilor Ia de episcopul competinte.Ft. subord~narea canonic '. .

..

. _

.. .-

, , "

, -

. ~" " :;; ' Episcopii <h irotonili in , parohii ' s nu pretind fjreun {alt] " /ift u t, p en ~ru) sine : ' , /!: ,;~" ,. EpiScopii; On()rat , i',; Urban ziser: ' Am auzit ' hot rirea" ca parbhiile .s .'nllji~ lnvrednicite a primi episcopi. dect tnumajf'cu JIvo, ir eah aceluia; crora sunt subordonate; ,. dar, in ;:p'jilenoastre; uniiepiscopi;hirotoniji pentru anumite parohii \;;ci.q nvoireaepiscopului. care deine din vechlmeacele..:linuturi, pretind pentru sine inc i altele. 'Aceasta ' trebue , s se ' Impiedice ' i s nceteze ....in viilor, hotrlrea-draqostei ; voastre ; Episcopul Epiqoniu zise: . ,~ fi ec ru i ' epis cop ,ii s ' a pstrat .ceeaceI se ' cuvine, , pen~. ::i truca di!1 'complexul .parohlllor. nici [o -Iocalitatej v s nu ~ se i r u p - spre .a . obineepiscopul su propriu,' dect/numai '" cu invoire~ ' celuice j.delne . s t p n l re a (asupra acelei loca-

""

; Canonul 56.

;cu

,' . ,

.-" .

} ) Partea p ri m dln . can~ : 7 al sin.-lui carteg. din a 3 97 In Cn .. Pr a v; ~ are ;nr.', 6 6, in' Pid.. nr." 64~ 2) Comentariile -Iu! "Zona ra i. . Vahamon in Sint ' Al Jlf 44 6, 44 8 ..

.
'

..
liti] :
iar

'.
:" '. . ... .....

" . 1t~
,

.,: ; C _ '

r:

c are a d os t ' lua! din . corpultuturor; ~a' )fostnvrednicits , ) primeas c cinstea de ep iscopie' pro pr ie):Episcopul : Ati reli iJ " ~ zise: Nu, m ndoiesc c cu idraqostea.vo as t r a .tuturorC !! flvCJiiea . .se va hotr ca 'eplscopul numit nt r' un; il1ut :_ episcopului . d~ " lJ1 ai . Jrl!i ~te . s) sl.~lin~i,,~\!!U1\i\p~poru I?~~. pentru care .a' fost hiro tonit. DeCI fii ndc -socotesc . c t oa te . ' . s'au desb tut, i - dac .toa te , concordez "cu' socQtini 1 ' voastr , . aprobai- le pefoat e c\l ,vot!11 .v0stru ~ , oi ep is; .: copi] zise r : ." Tolr'le ', a proPrri .[$i ,.le ' ntfi ril\. prin i s c Ji ' " 'tura' noastr ; i au is clit; Aureliu ;. episco pul }Biseri~ ii : ' -Ca r taq i nel .ico n sim n d cu hotrrea prezen t, : i 'citindu' o .a rn i s c l it-o . Asi derea] ceilali ,epis,cop( al! , i sc li ko'),
. (31, 34 ap.: 8 sin . .1 ec.: 6 . s in: II :.ec :; 3 ,<8 1siI!~ illI :e c ; ;17 :' 1 ') 8 si n. IV ec.: 25, ;l I, 34 ,38 trul.: 1 3 Anc.: 14 Neoces.; 6 Gang. ; :5, 8, 10 An tioh.; 57 Lao d.; .6. -1 4 . Sa rd. ; 10, ' 11, -5 3, ,98 C;ar ta g ; :1 3, 14, 15 sin . 1-11), .' .'.
, , " , . ' __ o " _: _ , : . , , ' " ' ,,. , : .

obin episcop propriu; cel..numit s nu"i extind puterea asupra altor inuturi, .deoarece numai acel [inut] singu r i

dac

acesta se

invoi~teca: '~c~llinut ~~d~t~ ::\~"


{1[;
"~'

220

; }",'

~~.

"

','

"~'"

-"

o,'

, _ s-'

: ''', -" '

'" _ ' :'_ :,_ .,;':

\' ,:l";

'.

JJ

-<"

"

, ~;~"

',\

: ', _ : :

Vezi eomenfarulcanortului '53 ; cartagineall: :..


Copiii mtct .sc ntru clerici in 'biserica _ ecutnenic . , 1,:, c, _ , . Deoarece 1 s'a hot ritv-ln-sinodulrde ' mai , nainte" -eu> " amintesc ' in ;armonie cu i voi; c [copiiij 'cei mi cr,' b o te za li:.;':i, :;~ d e donatiti, cari - inc'" nu au putut c uno a t e : ' pierzarea ; '~;"" rt ci rei lor; dup ce vor (ajluige 'i la vrsta' , ca pa b il " de -,-;' . raion a re, cunoscnd ' adev rul ; -;[ij , urnd -r u t a tea- do-. ;,'. natitilor] . ' . acelora" , fa 'de i .: cat()liceasta \,Ji er ic / a;\uL:;J Dumnezeu ,-.care .s 'a r sp hdi t.Tn . toa tl;' l u me a , !:unji' -ca:'...ace ti a s se primeasc - d u p.rr n d u i a l a vech e prin" pu-' , nerea minilor; (i! n utrebue es: se lo preas c . " su bvcu-, vnt .de ' r tcire ! dela;, s tarea : c!er-uluii'lC:nd;'::vertirid -Ia' c red i n , biserica cea ad evr at " au consid erat:o -a- 1 01'_ ~ ;:. : ' ." :i " --:" --" ,o: . <
1)

'

:,

..

<, -,,"

, ",:-',: ':-- ,'

ho~ez~~;~J~J2~:;~;;i\~ se;'~i~~t~~'~~a\JiJ, gi11r~

:t

-Cn.

p~&V

Partea a doua' d in ca n. 7 al airiod ulu i . arc nr. 67, ' n ,:PiCt. nr~' :: 6 5~ Y _ ':i , ' ~

t ,; -,1';:~,:

c~::_ tag. < td i n .


.

'3 9 7 '-,

, '''1 " . ':- J'

~.

221

, ;J"'p~oproie: , i 'ntr'il1sa creznd tnHrtsto s.iau primii sfintele'. '. taine-"ale " Treimei, despre .can esteJnvederat c toate. " sunt adevrate i sfinte i divine; i 'ntru aceste este ' " ;. toat ndejdea sulleiulut:i cu . toate. " c. mai ales n- , .dr z ne a l a precedenta -ereticllo rjse obr znice fe a pre. danisii . unele Iucrur] .potrivnice ' sut> numele , ad evrului " aceste 'liiridc simt 'simple, precum ' nv j sfntul Apostol' zicnd ':, ,,Un ,Dumnezeu, , cred i n , un botez , [Ei. 1 ~ p];iC,ceeace se cuvine<s se cteii 'odat, nu ' este ' n g ~ , du Wsse repete ; 'du p 'ce l\ se .',va ,anatematisi ' numele ' " r t ci rii/ s se" primeasc {prin ' punerea "'minii ' in 1 bise;rica'cefl 'iula, 'care; Iprecum .s'a ' , zis, ".;es te 'porumbi ' i singufa ; lTIaic " a , Cretiriilor; 'in trllTcare{se 'primesc toate " tainele: spre m ntuirea venic i .vlutctoare; ' cari 'c~-' " , lc r ce-r rn ri in' eres le ' aduc m are pedeaps d e os nd.. . , " c ci - cee a ce le-aeflfost lor ma iTumin tor n adev r spre ' a dobndi' viaa cea ' ven ic , aceea ' n' rtcire li , se face . , lor mai intunecat . i de mai mare ' os nd ; de care .unii: au ,fugit, i'cunos cnd cele , adevrate ale maicei biserici , catollce ti. > toate acele-sfinte- taine cu iubirea a d e v r u l u i. " le-au ,' crezut ' . i .Ie-au. primit. , Deci uno ra ca acestora...: , cnd; cercarea i 'va ' a r ta cu - v i a ," bun , . t r i n dolal " ; i clerul 'Ii ' se, va ' da cu trie spre s lujba ' celor 's fi nte ;: ' , i mai ' ales intru at ta'in evo e . fiind lucrurile, nimenea nu ' es te;i c'ar e, nu le-ar ngdui ' a ceas ta .' Iar ,r dac oa reca rL . .: ,:' CI~ rici}dE! [acee a ';cr~diry ;; c u multilTIe~ ' i . cu demnitile ' lor 'ar,idQri s\se intoarc ;iIa 'noi ~"c a ri i (il) s ] din iubirea . Cinstei;i'sunti:aplecati fsp[e- ,jiata l [trectciaf(~] i i vor ' -re~ ' ,': li ne ' de~ a)nn t u ire,' judecm . c , 'a ceas ta, dimpotr iv se ' cade" a - s e lsa la chibzuina mai : mare,' hot rind ' tratii , inai inain te; mentionai,~til' s cercetezecel.e relevate de, , noi;cu;S!afllllor ' ce!maintelept; i noi ne vom nv red~ ' nici, s ntrim ceeace trebue s , se "reglementeze 'din . partea-noastr iri' privinta acestei chestiuni. " Iar ceeace privete numai pe" cei botezati n . pruncie ne tndes tut m. . ca, dele ',va ,pl.cea lor, ' s , consimeas c cu hot rirea noastr de avs e hirotonis iiace tia . Aadar toatetcelecele-am 'cules mai inainte -dela-prea sliniii ' episcopi; fr- -

....

->{

222
ii l e voastre . s le intreascmpreun cu mine fie , desvrite.> ') " ' !

' (46, 47:68 ap.; 8 sili! 1 ec.: 7 sin. Il 'ec.; 95 ,triJl.; 47, -'6 6. ,67, 68, 69, 9( 92,93;'94,99'-117, 118.119; :.124 cai-tag!, " ,, - La ' comentrul-prjii pr ime . dhi' cation~i. 47 :/'a "i~rbit" i" , :i" . . -. . . . -. ,. "..... n general despre materia canonu lui prezent. ,Aici,se , a daog nu. " mai cu referire la taina botezulut. . ' tl1l!d i ta ll~ adniirbil despre': i mprejurarea ' c tainele numai atunci a~ deplin ' validitate . . daca ' -ses v rsesc in 'Biserica ortodox . ''', ',' " ....' .,: ., , , ' Despre chestiunea . dac . clericii do~~ iiiL',stinLi a;se 7 prin'ti'. , .~. n clerul ortodox cu pstrarea treptelor- lor ierarhice....despre .ce. . . e ace t ra t eaz 'c a nonul 68 al sinodului .prezen t? Atireliu : o;ca r~' j , a ;" " ' propus acest (57) canon, zice: c , aceasta trebue s g se ' lase. Ia \.,,::, . chibzuinta mai mare a ' fratilor mentionati ' mai naiMe' (i iii; ' '\ . ';p ~). e7.{)ivrmv aeJ.j"w.")., pn ce -vor , pronunta , .hot~ir.ea", loj."~' i ' ''''. Aceti frat i au fost Ana stasi ujeplscopul, Romei i Veneriu ., ,ePis, '. ' copul Medialanului, cari judecau mai,' riguros dect-episcopii (af-,7)1li1! ricani in ' privinta donatitllor i contestau-dac. trebue sse ,n. cunoasc - treptele ierarhice ale d ona titl lo r,' C nd ; se ,' -con;;ertesc la Biserica ortodo x: ' Anas tasiu , in~i!atjiind de J.siro d ,j \~ ~~,e ?,-, primat prerea sa in aceas t chestiun e ' printr'o scrisoare .spe- , -c lal , care s'a .citit i~ ' si nod ' in 13 Septemvrie40l, .dupcum pu- ,:c , l em cun o a t e din precuvntarea la acest .sinod,') Cuprinsul ; ser i sorli nu este cunoscut, dar din ~u vintele acesteilt:irecuvritr( se ' vede c Anastasiu nu aprob induigentaPrintilor din Africa i , ii , advertizeaz s se ' fereasc 'de viclenia 'i 'ile , neruirirea ' E!re'; '
, ,0 : ' . " ,
.

-t lcilor i . sehizrnallcllor .,donatiti (rij;, ,' t'(dV, : ;;Jp_~ rt.x.wy >~ x t , uZu7p. art X(;j ~.: 'i':'.;.' <' , . ., . ;,- ' " ,' ". ,., .. " ''':;' ,' ,.;.,'.," - . . \' " ..." .

Bisericii din Africa. Pe ntru aceasi~ Prntii ' din ,AfriCa ' Pau primat lUi . Aniistasiu : i-ecillibfinta' lor ' (x/"p ita~) , J;'b~o'r.O;;;"fV); dar deoarece la "ei circumstantele erau' de' acel ,'if el, ) tici ",eriil( ne' vo i ti s t ra t ez e donatiti lc ii tolul 'aitcum (c3'0: 66); ' i' a d i el; cu blndee ("p'dw, ), s' a' hot rt ,cai'cler-ieii ! don l ili'. ;;;\j' ' pl-i> ' mea s c , in de ruI L Bi s e'ri cif ortodoxe ' (can':' 68), F; ':':i" ' .,. . ... ' , ' " - - '+ i-r " ,:-~ : ,,~:., ' .~ ,'; ;: .~' ".< :~: _~' ~f/ -:' -.-

.Aovanqrw',) b r'p ouA.1j<; ,-,xa e ava lCrXfJvr la;), - cari . au _ pricinuit ,'atta ru

'eK -+

cu

se

", , 1) ' Can.

'in rid. .. nr, ,t16', > .~ ' ., . ~" ::'" ..


" ') ' Sint.A!..

; l':_ al" s: i1:~lui'i-caita i~ ':"d in> .-. 4 0 '1 5 .Iri : Cn ," Prav ', ~- ~ te
.i~~;.

"

,
\ '.~ .'~

. ',

>~' "~.

.;: .,.:"

223

Canorrul 58.

, " Desp~e r~iljld idolilor ' i templele, cari tre'buesc dis truse;" " ' ., . ' C;." '-: <Se .cuvineia se ' cere dela ' preacredin cio l l mp ra i , ' ,c a r m i te l e i doliIo r din Africa ntr eag s por u nc easc ~~" a s e ' di s t r u g e ' cu totul; fiindc n multe locur i de ln g ~ mare' , i de pela: 'diferite .. moii s pore t e nc nedreptatea ., 11., a celei rtciri; s po runceasc . -a se distruge i att ':.: acestea, "c ti i templele lor de pe ar ini i din "locuri a scunse ; fr de vreo podoab . ailndu-se, cu tol chipul s "s e' porunceasc a" se ' s trica' ), '
,~

, ( ~4C~rhig.)~ i , -'- ,Acesta ntcr.nuesie canon prop riu zis, ci numa i o par te <lin instructia (cornrrtonltorium) .s lno dului c tr e dele qail, pe cari si nodut h i,.t rimis la m p ra i (Arca diu i O noriu) pentru chest iunile;" p(cari aveau s , le iexopereze dela Jmpral i. Urm to are l e easE!' cano arie (5 9'- 64 ) ['a lc8tu es c celelalte pr l i ale a cel eiai , i nstructi!. Cerer ea' , cu p ri n s in ac est canon, ca s se distrug ,r m i j el~ idolilor ' din Africa, a .Iost primi t i in pri vina aceasta s'au emis legi'). 1 . ' " " ;D in c~rerea aceasta a sinodului dela Car tag ina adresa t puterii Sia tului, ~e cunoateiprinclpiul de ba z in prtvinja rap ortu lui ' dintr e ' Biseric i Stat,',care trebue s fiinj eze n lmpreju.r r l normale in interesul binelu i ' comun ;' ) iar in special din 'a ce~sta se ;:'~de t ' niserica' are nevoie de sprijinul Statului peni ru ' siis i in e re l ril o ra l e n i'.cr ed i n j e i in 'popor i acest ajutor il i , a 'leaPt ~la aceast putere 'cu deosebire in cazuril e, cnd actiunea moral ' ne oci t nu este suficient . Puterea de ' Sta t ; .. ,' " m i j i '. -, .a . ,,r Bisericii . chiar i In .urrria'' Jnteresutul su a satisfcut totdeauna cererile Bisericii i'i-a ' o feril a jutorul ,d e : care dispunea, avnd Ia . dispozitia i'sa 'l3ut~d ia rlTa t , i intervenia cu forja ca s se 'execute d i spozi lii hLilUiorit til o r bisericeti , cari inten tionau I n t ri re a cre'n" P i d ~ ni . 6 7
.

';: '" ~;}) Can : : . : 2 "al sin . lui .carta g. din a. 4 01. In Cn . Prav. ar e nr . 6 9 ,'
. ~. ' ~'.', - : ' .
" .

"'"

", :1" :'

" , ', 'i-.

~. -, ...- ~. ; ... ..

',

.:: .

'.

c eas l a , 'co:mp a r ' 8a n ,':.E s pe n t,s cHo l ~

Altcu rn d e spr e ' ch-a tlunea . ' . ' In h . CI f1 . '( p. 34 1-:-:-:- 342) . 2) 'Vezl ' O r~ptul' in e u biserice~ c (Ira d, rcrn.) , " 22 3.
' .

~) Aug~8tlri .!de ._ ch;i l. I?ei, , 18 , 24. '. ' -.' .' . .'
-.

P; ","

dintii i s us i nerea bunei "ordine; , dar", pentTlr:,:~"ecuta rea '" c r o l~ dispo zitii Biserica, chiar n ur ma cara cterul ui ; s i ,' enti :; "d i spune ~;, ',.,. '.",,> ,.,.. -'>'". . .'".' .. . .,.,.-., . ,,'... :.'. . .,'. .,. :,.....:: ":,',0r:," -' -ifi dec t numai de ' mijloace morale: Din ace st " raport din tre',Biserica' " , i S tat s'a statornicit acel drept in\ iJOrtant ; ': pot ii vit ~cruia ;St a r " este dator s ap ere drepturile , i " lEigiJe Bis~~icii~ : s:; sp rijine as" c cre dinta i s veg heze "ca , .n: viata ,: bisericea sc> s '; s e '/ p s t re z
" .. " ...... c ':.. "

, ' ,,:". "':', .:' ,:,;' , :':>", O' ","." " ,:..,~"

",-,. , ::",:~. ,: ,: : ,,>.':::t,u~;,',~ji::.~gt;;, : ,::

'<'. ,".

b \1 n'a ordine.

:.

"'-',:':-<'" - : ,::,' " " ,':"'~::; ~~" ~;~;j'i;;;j:' :5if:;{'~;:.tI-~f'fi:f?:;, ' >~ _:~':;;/'"

;
.' " ."

Clericii , s nu ; se silli!ai;'c ( i ';i mrturlse fl':"J /::" " ,;," i', <";':"" '} ;.''.'" ,.',,;' public privitor le: ~ o trrli! a jufl~l:i ; lo r:~ !VSRf :ij;,:, :{jt
.' " ,

, .' , '~;c~n'i~u~:: ?~;: ~;:'i i;;::&~;:


',,':~,
- ,,:;,, " .j ,

" ' : '~; ' '' ,V :

, '.;: ~-l'. "' :'

'/:';, ~ ,," f~': - ;';;

Trebue nc a: cere [del a:m pr~ li) ca i$)il1ev~hlsc a ho tr c dac oarecari .ar voi s , rezolve -:n';" Hiiseric oricefel de ' pricin ' potrivit dreptul ui " apostoI~si: :: ~xis!ent n biserici , j hotrre' a c)e riciioi"'nu i.a;, p)cea;'un~iprji ; .... , " '. ', ,;."" .. ".. , '. .: ,. '. . .;;,;" .,.,. ,..,;,..""" .. sa nu fie Iertat. a , chema Ia Jud~ca torl~ [I u!TIeasc~l pe,t1 tr\! " .: m rturie pe acel cleric,' , carele :.mai , n a i n te .~'a; cer ceta t:'s acela lucru, ori , s'a ntmplat a , fi 'de fat rl a lce'rcet~'r~; ; i ca nimeni, care este nrudit cu o persoan biserICeasc s nu se cheme la judecat [lumeasc] " spre ~ a: ,: fi 'datora mrturis i'). . ', ' : "-' :' A <\1
; "'. ,'~r. _.t~ "h".'"

.;", c. .' .' : '. . ';' ,"

- Spre a se inteleg e ' acest ~~;on;'iriai" cori;~t ;:'zisa"ceasto cerere adresat Imp ra llor, ". trebue ; s :. ne ' aduc em :, a'minle c ;' f : dela m p ratul . Constantin cel Mare ' era permis ":. ca tot ' cre ti n i i II' ' s se poat a dresa' forurilor j ud ec to reti bisericet pefltr u rezol- " ':" va rea prici nilor de drept priu~t i hotrrile ; aces tor,lorini jUde~ : ' c tor et i erau tot att de perfec( valide, ;ca i ;. cele <el e ,j udec " " tarii/ar civile') . Mai trziu- mpratul ,.,On'orlu :, a " 'r es t r n s ~ e 5t ' privilegiu al forurilor jUdect~~eti bise'r'iceU; . hotrnct 'prir; l e~e
." . ,

(74 1

75

ap. ;' 9 , sin ,

;3,l, ~rCl iJ~) . '. , ,' f: :.,:j, " ,;>,,::;,;:;-,~,

. "'- , '"

<!': ''

"

1) Ca n n r, 88.
2)

3 car teg

d.n a

4 0 1.

bisertcesc (tra d, ro m) ~ ',.l 4 4 , ~~ h: 19

Leg~a ,rereriloar~ Ja'a :~aSl ~h~~~'i'u~'e'


' .,

I n Cn : "Pra v. ;;:;,

',: ' ; ~: . '::" ..... ' ;:, ;~ , :"" :', : , : : ':~,;~;'/"'~: ';',},':'.{, ,: " .:
,,',:' ~~,;)Y;{T;~;, .::;'-

'''''' ''- ''' ,);,, /;:~}.-;;,.:::;,;

are .:,nr;\ :7 0j" :'in ;" ri,!Y

. (anul ' 399):' quolies de religione 'agitur;' eplscoposi-conveni t ' [udi" c'a~~, 'caetfTas vero causa;', quaaa d ordinarios coqnltores vei ad uScump~bij~ijurIS f'eriinent"legiPus oportet . audiri.') Prin acea,s'tiij'd isPQz i j ie iJi, p rt ea sc . s'a:lu~ t n .~geti er edela lorurile [ude- ' . Ctore ,ti ' biserice',li 'dreplul dea hotr n chestiunile : de drept " priva t dintre crestini. , P ri n jii dela "Cartaqina. lac at enji in' ".' comri1oniloriu m~uHor'. pe : d el e g a fi s ':;.t , r.' rOage pe , m p r a i ca s -' ' ':' ._ ' ;r~ ~ea do r u r il0 r" iu d e c~ t Ore li ' b i s e ric e ~ti dreptul de.a judeca in acele .' pricini ' Lca ~ sentin tele .' acestorvforuri udec to reti s se ' consider'e ~de !i n ft i v e . s He ) ....c a~ s fie irl'terzis a se adresa la alte . fonih j udectoreti n aceia i chestiune;" i"spre motiva cerere a -, " , . , .'.::-, . " . , ., ,., ."." ,;.c. - . , ' '. ' ._ .,'.' _" l or . Prinlii se' reer la , dreptul ' aPQstolic' ( u7toarO AlX ov aiw lOv ) , i adic la dispozijia Ap.'lui Pavel '(I Cor. 6' 1- ' )' . du p care s: - cres tinti sunrcdafori- . s rezolve n, lalaforur ilor , j u d e c t o re t i .' lJisericeti ' roate al. mile lor , controversate" P rinii : dela Carta. , .' gina }pe lng i~ ceast dispozitie; mal au in vedere i Impreju, ra rea c unii, du p ce' s e ' a dresaser oruri lor jud ec toreti biseri. :,~ ;,j;, ' . c e ti'" i n:fiindmullumili cu sentin a acestor foruri , jude c- . ~ :~~ '~' ~ r; ~(~~, ; : ,:\, : t o r~ ~ti , .l, i ri J 'a se l ea i \ chestiuni ' s e! adresau .din nou forurilor 1 ";j' :~" . :'\ judectoreti lumeti ,i pretlnd eau ia aceste foruri judec toreti !#";'I!! '",,, ",. ca s lie citate pentru , mrturie a cel e a i pers oane preo je ti, cari mai d nai" te par ticipa ser ta" judeca ta ' bi sericea sc ,' precum i ' ,'aceleipersoane. cari 'erau nrudite cu':respecti vele persoane prea' , jeti."Prinlli .- 'spre a impiedeca aces t lucru, ': fiind ilegal," atra g , aten iune avdeleqailor c sunt obligaji s int ervin i n ac ea st chest iune la mprai .
'" . _ -, 1 . 1 ,, ' " ' ,' , . " ' _ ." , : " , . " . ,-" ." .' . -' ,
"o

'\:::::t :'i?\::." };//'.:~: ' ,i~~'_ . ' :.,;,'H?io'~'{\-"."- /:;~.: _\

';" ' ,

22 5 " ,
, '4 '

,.':~;',-;

"

"

, 'i "

. i'f "

.." ..'

' ,_ .; .. " .

.. .. ,-, '

,0

. .

',

',

, ', '

a
,

. ; Despre, oprirea 'osp eteloi' p g nilor. ,


..",.' {,i Mai<departe, ; deoarece n ; multe . locuri, mpdtriva " p or un cilor dumnezeeti, se in o s p e e, introduse din r .tci re a ' pgn aa, nct pe ascuns , i cretinii s ea dun : -c u p q ni i .la inerea ' acelora, trebu e s se mai cear ~ ''\ del a' mpr a lii cre$ lin i' cas porunceasc a se opri .unele' , " c'a acestea att din ceti, ct i .de pe la moii; 'cu deo- : , :,' r sebire [s se cear ], din cauz c [uni i] chi ar i la s r- ' " 'i' . b torile. de natere ale fericililor mucenici nu se. ' n-" ,
:0" ;:.>

. i-

Canonul 60.

,~~'1,

<j;:: T' :~> :; '

':', j '.,~}) ~ , ""." "/ ",":t,"" : Compa r. despre aceas ta

Van' Espen; s ~ hol.

; : '::: "

in

h. c (p , 3 4 2) .
15

" "

' ,-,

226 "

, spimnt a s vri ' astfel, de, ' pcate, " n, unele 'cet i : ' chiar i .n locurile sfinte ; n cari zile sesvresc,,~ / ruine este ' chia r a o spune ~' dansuri : ,murdre "prin" arini i pe strzi, ' aa ' c npustesc 'cu obr znicii Isclve . asupra cinstei mamelor de :familii i asupra .pudoarei al" : tor nenumerate femei, cart -vin cu evlavie la sfnta ", zi;' " nct mai ' c fug i de , apropierea " nsu i . a 'sijnt)i ::
cred i n e . ')

".' "

, (24, 51 , 62, 65 trul. : 5 ~ Laod. : 15, 45, 63 -Car t.). Ve zi coment ariite canoan elor ' 24 ,

Canonul 61.
~i

_ _

Nicidecum s nu se . in spectacole , Dumitteca: in celelalte sfinte srbtori ' '" ", ', ' , i, j , Apoi trebu e s " se mai cear ' [dela mp rai); i ,c a, spectacolele jocurilor teatrali ce ti s , se opre asc ,Dumi-, neca i n celelalte zile luminate ale : credtnei'cretinllor . e , mai ales ' c n cele ' 8 zile a le sfintelor Pati gloatele se adun mai mult la ipodrorn. idect la b ise ric~ ;"t re b u e ; ':. _ s , se mute zilele rnduite , pentru ' acestea, cnd. . s 'ar "ni-'meri [s ' cad pe zilele , de s rb tori " ale ' crest inilor], 'i .. nimenea dintre cretini nu trebue .s - fie} constrns ', [a": .'" participa] la aceste ' s pectacole. ') :.. , . (9 a p.; 24; 66 t rul .; 2 AnUoh.). ' , ;1
Vezi corn entarul can on ului 66.,lrulan ... ... . .-....
: - " "

.Canorul 62 . '

:;';

1) Can. 4 . carta g , 'din : a." 4 0'i. In Cn. 'Pia~. a re nr. 7 i;', ~ Pid.,n r. 69 : 2) Can. '.5 .Cartg. -din a. 40--1 . .In e n .Prev. " a: re'nr::'12. riPid '- nr. 70 2": t
, .. ' , . ', ' ~'}" r

..

> '-..

- -dem ni t i i ,
-

ca - s porunceasc 'vrs t a ~ i nici genuL') "": . - ..


' "

aa

._

nu-l

jus tifice ,nici

, (5 2 ap. ; 24, 51 trul.; 45 Cartaq.),

'" .s: Prin canonul prez ent se con firm norma genera l blse ' r ice asc , dup care pe c1ericil de or ice treapt biser ic easc ep is:copu( 'co mpelinte ar e dreptul de a-i judeca. Dac clericului ' respedi~ i _s'ar-prea c i s'a dat: sentin nedreapt, poate apela iJ a .lorul - ju dec t oresc bl ser ice sc superior i a ici s -i reclame ;'d reptll l , su . S eniinta pronunat de orul judectoresc bisericesc i t reblle s - rm n ner sturnabil i nimeni .nu mal are dreptul s i a; rj ' ap ra re )' pecet cond amnat i a cuta s -t scape de pe deaps. Dar ,__ s'a ' n t m pla t c pe unii de acetia i luau in ,:a pr are clerlcll acelei ,' biserici, und e cel condamnat Iunclonase ': ma i inainte," sa u: l luau. .ln ' a prare chiar _i alte persoane in-semna te ;' Din cauza aceasta P rlnli dela Cartagina pr in canonul 'acesta , , h o t r sc s roage _pe _ rn p ra l ca s em it o lege rn'potriva ace stor ap r tor l v n e ch e m a l , cari prin procedura lor sl besc .n ufnal pu ter ea forurilor judectore ti bisericeti i rnpie.d lc e xecutarea sentintelo r acestor ioruri j ud ec tore ti, i ac eti a -s : se ' ped ep sea sc cu pedepse le cuvenite i ad i c cu ped eaps 'i l ban i i 'cu pierderea d emnitii, adic cu despoierea de demnita tea - s erviciului 161', i c a dela 'aceasii. " s nu p o a t ii absolvai nici prin ' vrsta lor, _ da c de pild sunt s au prea tinerii -: s~ u pl'e;l, b trni. i d~cidin ca uza aceasta ilU ar fi r es ponzabili " deasemenea /,nu.i ' poate ,i mntui nici sexul, ": ,p entru! ...< . '. :..-ia-ptelelor; ,..:... .".. '' ii " . O ' ;'i . ." "<-.. . " :. " ':ld ac ' cl e', pil d: ia p ta s'a ; comis de I c tre Il ' iel'l1eie,2)
'. -',', ', ,~

>. - ',",,,t

__ ~. . ...:..:.

"

'

:--

>'r:\~ )J;j-~' ''!" , '. i, ,

-, y-"

," . '; :. ., \. ' .\> ~ .'

>, '.' ; - - " , '("J;, C a n o n u I 63 .


-' . , ;.- .- .{~"-.j
- -, .

"

. :' D espre -m imii ' );' ca ri s 'au fcut cretini. _ - . ' ,-Trebue s se 'mai cear deta mpra i i ca dac -cineva--dela ' orice fel : de. Indeletnicire distractiv ar voi .s vin c t re" harul. cretinismului i ' s r mn liber de .acele, ihtin ciunl.vs nu . Tie iertat nimrui a nde mna i
Can . 6 .car1ag . diri',- 8: 4fH.

..

, ~(

l,~ Cn . P8V.
"

a ~e .m . 7 3, n Pid .

15 '
"

,t
" 2 28 '.

a sili pe unul ca acest'a ~j a r i;1 a

1 ,
o

1
,

Canonul 64. . S se cear dela ' m;rat '., [p ermisiune] berrile sclavilor cari se fac n biseric?' 1, .- " F ' ." In ceeace privete publicarea n bise ri c .a liber rii-, [sclavilor] , da c . s e va ' vedea . c ' iereii r notri solegijfa (;'N' aceasta n Italia, atunci este . eviden tc : i noi ' cu" ncre- ; ;,. ' dere vom urma felului 'lor-de pr(Jcedare ' dndu'ser:l i b,~ ri;:'i tate a r ta t, dup ce seva trlmiteclociltorca ssepoat .. sv rsi toate cele vrednice .de credin pentru stareabi-;' serice a s c i pentrumnfuirea sufletelor; i noi levo 11l :' primi cu la ud naintea Domnului. Spunei , dac sfinjenia ,< voastr le aprob pe toate acest ea, ca ' s .ar t -c pro- ; pune rea mea se n t re te -de . ctre .voi i c .voi': cu ',s in~ ; ceritate ' i cu plcere ' ve i! primi ' acestea pe l nqicon-. sensul nostru al tuturor.. Zis-au - to i episcopii:' ~To i;" a p r ob m cele propuse i cele n e l e p e te ex puse desfin", :. eni a ta trebue s se nde p l i nea s c . s ') . -'. "
1) Can. 7 cartag. din a; 4 01. In -Cn>Prav. are ne, 74, :. in 2) Ca n, 8 carlag . din a. 4 0 1 ~I n Cn . Prav, a re nr , 7 5 , in

iiCar~a, IO:';Bisei'icflii,'liberarii: seiavilor:'(1;:'," ifiu{j,pd;j ~ i v /fj , .l~O:!a ': ,, ;;;u~~. ;;';':'de manumissionibus inecc1esia proelamandis). refer~' I~'i ,mPll1. : 'chd :sclvialnc ! liinta Intrecretir'ii. ') .

(82:ap.:,,!l' sin. ' IV,ec.;' 85 itrul.;' '3 . Gang.; 82 Cartag.) , '" ' ":>.. .....'t..' .:.'.-: .' .. ";l,: . . ,,' \ .~,'"" ':':.":'j..<f' ' ':' '.,\",:'." ""-",' ~ i " :' . ;':. ",.. ...':,-,":' ",,:" .,.:.," ' .c'' - .<.. .. , ,; , .... . ,-~., . -, ~ . \r::~' Che sti uriea ;\ des pie care trateaz , canonul prezent, anume
'-o :::, '; ' ',, ) . : " .. -' - , ' ...

~;,~;~~if~i~z'/:;:; .'~~. ,
-C. " ., " '

'(...;,',<:;,<>,

'; .L""

' ..

" (28 ' ;;,:; :5 sin . I ee.; ' 6 sin: ' II ee o"~ 9 sin. IV ec.: 12, 14, 15 . utioh.; 29 ;' 62 ; 78, g:i ,Cartag.) . " " , ;::;; '. . Un"o'arecare :episcOp' Ecyliu :, "dup 'spusele .lui Arlsten , , )jt; ~.,) ,: 1&';dly~_j: x o:lJe rJpa9,:/7!{~lf,9-~~ S? ~ ) :. ~u se~e . "'condamnil t. 'i terislt , de' sinodul competinle, dar eI' nu"a" voit s se supun [udecjlt ; ci :'a .trectif din Africa' in ' Italia i acoloajta poporul i llrovoca :-:;odisordinj,\ Printii<lela'Ca'rtagina'; :d u p 'ce au elaborat ndrum " l ' riie ' pent hi~deleg ';dii 'lor, trimii la' curtea imperiala, pe cari le-am ::,.';>v zut : n 'canaanele ' exptse mai 'na inte (59-64), prin acest ca, ".,. ilOil : ns rcn e a z . pe aceiai cjelegati ' ca, dac din ntmplare ' vor ',::1:.\.:'.>''''' ''\ '' \-, ,-" ,'-'"." . ... . ",,:.' .J;.". ; .'. ,: ,' . ;.: ......, .. .:.:"" -"'. ': " .... -.,.: . " '-' . ;,..-.:,..... :, : ":. ';:0..gsi ' pe. zisul, Ecyliu :prin locurile" pe unde . vor merge. s ' se ri}t " . ... ";"" ,:>::, '!--

.espre :.epIscopul Ecytiu;'care.. :' ci fost, .coT1damnat. .; , l=:PiscopuL'Aureliu . zis e ; . ~ D ar {: ric i ' [nprivina ' Iui . cytiu; l:careni.ai:~ (j e: mult .a~ :Icist . o s ri dit ' prin . sentina ' 'p is~opilor.: dU:p cum.~llsui ': 'a ::meritat," socotesccafa ~ . ~rea [lui r~ ru trebue ; ' scpat'; din ,'vede rede c tre.'dele- . alia n ll'oas t r ] , ' c" (j ac :s'ar /,ntmpla'" [s ,'s e' gseasc] . n~ ~cele ; pr i; ,'atund ;fratel e.' nostru ., .' s poarte " grij de ,ordinea (bisericeasc/ : precu m . trebue, : i . unde ' ar. i cu putin, : s ;' acio t)eze impotriv.a lui;>' .iZis-au toi ' epis copii : ~ A prob m .; n t ru .toatet Faceast .prccedare: cu att mai "rto:~ W n dc' aces LEcyliu i a fost . condamnat mai de mult;'; i : r svrtlre afacelul : rieruina C. fa de ordinea i 'mntulrea ' bisericii;, s se , nfrng ' pretutindenea ct mai mult.: : ' au ' i s clit : Aureliu" episcopul bisericii , . Cartaginei;( consimind cu hotrrea prezent ' i dup citire o isclesc. o'Deasemenea 'au isclit-o . i ceilali episcopi. ') .
j

i .:' :. ;Y'~2r~~~u~>~~c :(,;,), .. .... ...

'. ' .'..

ca

'_ ~': '

<.:" "

.'

. ' .

"

. " ..

- ;. - """.

., ... ..',

'. .. .. ,; / ,:,; "~o

':;:',(;.

."

.~

.' i',.J ,i

. ' - '

"':

~" ' ,

2 30 .

dce .Impctrlva lui I iiflnleresul ordinei , i autoriti! . s caute la 101 cazul sHinirhg; pentruca rin" fine distrugerea pcii din ' B lse rl c r. ,"C ," ",' " ,;,'

, -Ca non ul 66.


, s'au ' desbfut i s'au luat in sconsidera retoate ,eelece par a corietirge spre. folosul. ,biser ieesc,, cU i i, 'aprobarea I "inspiratia Duhului ' lU i Dumrieze'u, ,,'am ! gsii: ;,' ; :;1 de bine ' s se trateze blnd i panic cu.indivizii [dona- ' tili) menionai, dei se desbin cugnd nelinititchi ~r s., i dela lmprlirea , cu trupul.Domniilul.iperitruca, ncf ' ne ' privete, s cunoasc , ndeob te - toi 'ceice ' s'au ' incur.; .' , cat in comuniunea i tovria aceloraprih - toate epar-'. ' " h}i.'~ .A fri e i" precumc 'S:c lli legat cu ,o i, :,t 0re ti c loa~ !. "~ "~ o 'II fara ndoial, precum ,ZIce, Apostolul .' certnd .i cu blri-" " , dee pe cei ce stau mpotriv, ca doar le-o,' da 'D umnezeu ~. poctn epre cunoaterea adevrului , $is ' 'scape di~ 'curs a diavolului; adui iind .de el sprealiii voie : [1l :Tim:"
~'25-2 61 1 ) . '
'. -. . . ,,' , ;, "'.'
< ,

Dupce

Cu sdonatitii

s ~e trdt~ie 'bi~d.

,,

(47, 57; 6769, 91 -94 ,,99 ; 117-119,

Canonul 67.,

in

";

. ..

4it,.;"-.

231

s'au desp rit de ei " s-i pun la tot cazul in actele pu. blice; sPre toat cunotina sigur a tuturora ").
,c (47,' S7 ; 66: 68, ' 69 /9 1- 9Q, 99, 117-:- 119, 124 Car t .).

, Canonul 68;
, ,;;. D esp re: primirea clericilor .' biseridi,ecumenice.
donatililor

in clerul

,//:" ;i / Mai. poi. s'a hotrit s se trimit s crisori ctre fraii :,," i mpreun . episcopiimo tri , i cu deosebire ctre scau.. " nul !,apostolesc, In ' care ade pomenit ul Anastasie, ira, telendstru venerati impreun slujitor; f iindc el tie . c-A ric a are .mare nevoie ca, pentru pacea i folosul bisericii, ' acei dintre donatitl lnsu i , cari oar ecnd au fost. clerici, i cari dupce li s'ar ind repta intelegerea , ar : voi , s treac la unitat ea e cu me ni c , s se primeasc ' i n ' de mn it tile lor proprii, potrivit hdtr r ii fi ecrui episcop ecumenic i dup vointa celuice c r rn ue te n acel loc ; biserica, dac . s'a r vedea c aceasta core spunde pcii , cretinilor ; dup cum este clar c i in vremurile trecute , a a ' s 'a , procedat in privina acelei d e sbin ri ; ceeace se ,:" ',i mrturisete prin .pildele din multe i apro ape din toate , ; bisericile Africei, dncari a fost odrslit a cest fel de r " tci ~e;~ t;t U;ipentruca. , S i se ' desint eze [ceeace s'a hotrit ,: i.laj:sitiod u!,,::care/ s'a : i n u t in' p rile cele de peste mare :; tefeiitdr '.Ia1 chestiunea aceast a, ci pentruca aceea s , r-' / m rl 1[ n vigoare] inHilVorul .celorce vreau astfel s se . rtn toarc "la rcatoticeas ca: bis eric , ca s nu se fac nici o , 'ln bu c t t i re a -un it i i-xdin cauza acestora. Prin celece ~; ins : este, evident c unitatea e cu me nic in tot chipul s~ ihdeplinete i se ajut ' spre folosul invederat al suflete., ' , lor frteti diri toate ' locurile, unde petrec; [i] cele hot ' rite la"-sihodul , de ' peste mare impotriva demn it ilor lor ',: s-hu-l . impiedice '[pe, aceia] ct , vreme nici o persoan ' nu este exclus dela 'm ntuire; anume ca ceice au fost hirolonisiti din 'partea donatitilor, dac ar voi s se n. .r .;

'1"')

~-t

..
7

vr.. din

a. : 4 0 1 , In Cn Prev . can,

232 " '

<

S se trimit 'd elegatie a . dOT lQ titi spre a paceao _ '. ~ _ "J,:. .".:'--';:.~; ~ ~ :~ , ' ~i .l . ' :', . . Apoi s'a hot rit , ca . desb t ndu-s e.; !I'calea, ,' ' se'i' '. 1rimil delegai din numru"'nostru, : ,ctre'L'ceiai <dqnli~ 1 t: ! , 1iIor,ori ctre episcopii; ' pe cari ',li ' au / 'ori " c t re, laici,': ' spre a 'ves ti pace i unire, fr de care nu, s~ , .poate ', ' menine -rnntuirea crestinilor; prin ' cari.deleg~!ji s , li's e' fac cunoscut tuturor [donatitilor] c , nici un ,motiv bine:, ', cuvntat nu au [de a aducetmpotnv catolicestii bisel-ici;'( '; mai , v rtos s fie cunoscu t: tuturor vprin-iiactele :publice;'" , pentru , confirmarea dovedirei, ' ce ',[fel de] procedur au ,.". avut .ei ' fa l de schizmalicii lor, ma xlmini tii : c ci. ;atunci, ; ; , de ar voi s ineleag, li s'a artat lor ; ~ela ;Dumneze~, :$ ",' ~ c ei att de . f r 'd reptate s'au "desbinat ,', dela ', unitalea ',;:}i'~':;!!li!: bisericeasc, dupcum . acum , ei strig < ,c , ma'x imi ;mi lii;, , " ~ fr dreptat e , s' a u desbinat de d nii; i' din .numrul [ma-' , : ',c~ ximiani tilor a ces fora , pe ca ri cuvdita autoritate a .vointei ' , lor proprii i-au os ndit [i] mai apoi i-au primit indemriitile ; ' lor proprii, i botezul, pe carel-aufdat ceidedlliiCJs ~n, <;. \ " dii i l epda i, I- au primit .'. [valid] ; spre a s e ,' v di cum ,\ ." se pun ei cu inim ' nebun imp6triva pcii bisericii ; telei ' ce este ' r sp nd it in t oa t lumea, I c ndu-Ie'racestea ln favorul lui Donat, i ,nu consid e r c s e sp urc pe :'sine prin comuniunea celor aa p ;imili :de ,dnji pentru0 {new s ita tea pcii , i intre aceea se c e art cu .noi.tadic jchiar. i cu catoliceas ca biser ic, care seintind~ ' pn Ia ' mar- , , ,g inile lumii, [ i nu vreau s -Ineleaq c din cauza ,spur- '
, '" '. 0,.;.
~

,, ~

~ .

( an. 2 :81 etn .d u! .carta g. Vt .d,n '~'~ 4 0 1. Iri Cn . ,pf8:Y .; .f: 1l~o ~', 7~" .:):: ," ip Pid . ca n '7 7. In Co r mciet a ac est ca non are c.nr. , 6 Q , dar ~ , nr / 0 8 ' l are'< ; canonul ; care co mb ate ob\ :: e\mi\e' 'f1agne ( comp , ban : < 60 ) . , ' " ,',, 1)

..

'

"

.'

, ',

"

',. . ._'

.,

Cen , 3 s in. certag. VI din a 40 L , In Cn . Pra v. ce n, 8 0, n 78, in Cor mc. can , ~ 7 0 . -' , ,. 4, a l,- s i ~._ V cartag , dinva , 40 1. In Cn. " .Pra v~ ,a.r: e ne.' ~ 1. ~ 1 ; in Pid. ex i st . . ~ . . .

,i

.'. "!

23"

S' a hotrt i a ri 'ca ' nici ,Uhui'c e pist op , s' nti:i fie iertat, p r si ndu- i sc aunul su 's tatornic, ' s s einute, la oarecare biseric , ce se -atl in lirtutU! ' [su), sali pi.u'fnd grij de lucrul s u pro priu mai mult dect ' se cuvine, s -fie ne psto r pentru purtarea de grij i' osteneala fa de s caunul s uipropriu "). '. "
'.:.,. S copul canonulul prezent; es te ' ca s ' se . f i Ke ze .-. reecli'nl~ ( r.esiden tlarn) fleciuiepisco p la catedral, care este ' blserlc epi scopea sc , din provincia eplscopeasc vj-es pectlv it1's~n ~uJ strict al cuv ntului, adi c in: ' ,oraul, , ca re~,i n. \lrma t~ insem n tli~ sale a lost invrednicit de .scaun episcopesc, Pri n urmare 'canonul prezentJnterzlce tuturor , eplscopilor prsirea ai'bitrar ' lo- ,.;i~, .ca l i t jl l , ,. care li-a 'fost r nduit ' dela l incepui.:drept -:,localita .de.' :':'l~' , ., .. _. . ; :'" .. . ' .. , "0 ,0 ". v " .. . >. ..' ..; ... ::. , ., ... . te .-:... r e edln ordi n a r , opr ndu-Ie mutarea re ednel n-alt localitate- .i' din pro vincia 1 6r. Unii dintr e e piscoplv fceau aces t lucru: din lnte, " . resel e lor personale,"de 'cari se pute~ u": ingrili mai:binellndit,~ , '~ reedina n altvlocall tat e , ia'r nil" in '.cea .. d et.ermin~i. i . ,din ' fii', cauza acea sta ca nonul re proea z ace~tor episcopic , 'neglijand scau nul l or, ~se 'in hireseaz ,: mai mlIt.~",dec t ',k .treblli;' ,de 'a!ace: ; '. ' ~ ~' .1. . ,. - .j. rile lor propru. . ' '. " . , ' ,'",. " , ' , ' . :":... ," .~. , ~ _ ~. ~.,

Despre ci!c~- ijc'ih'i~e~c pfpb,J! /6#, f/flj'j,;J: ? .i

, Canonul 71 .

"

, (58 ap .; 25sin. iV ec.: 19 trul.; J 1, 12 Sar d.; , 19' 12 1. 123 Carta g.;.l 6 sin. 1.11). .: , '. "i" "c ,

: ,

-.

--

,.

..

,. ... .

.. _.. "

' ,

"

,,1 .. , ,

"

'." '.

'-

',

.' . ....

, _

"J 'C '

., ' ..

...

:..-..' . W

.'< t ,>

'1

, " ';" .

,)

,
: CI

din

",

235 '

"

nu vor putea r spunde-In t chip potrivit despre laina cea ' d a l lor, acetia s seboteze fr nici o , piedic, ca nu cumva . aceast Irtdolal rs si ; lipseasc pe ei vreodat de curilenia acesteilaihl:l; , ifrilii nostri, delegai a i Mau,r ilor,.ne-a lL'recomahd ataceasla deoarece ei cumpr m ul i , [copii] , de 'a ceti a. [despre cari nu se tie dac au Iost: " bo teza i ] ' dela barbari.')
, (49, 50 'a p ; 7 ' sin ; II ec.; 84 tr ul. ; 8 s in. VII ec.; 45 48 ; IlO .Criag.' 1, 9 1' Vasile c. M.). - Dup cum se vede ' din acesl canon , pe acea vre me , (anul, 40 1). in':Biseri c ' din Africa ped ob aptlsrn ul era con sidera t , ca lege , g e n e ~a I ,') ' i , ca n o nut prezent dispune c tre bue ba lezat fiecare copil, jdespre care nu se t i e c ,a fost botezat, adic dac itfsticopilul)~Urma vrstel lui nu este n stare s spun d ac ntr'adevr a' p'rimit botezul i nu se poat e gsi nimenea, care ,.ar pulE!a s doved e asc. aceasta j; i P rinii dela' Cartagina motivea z dispozitia Jar cu aceea ca nu cumva copilul, din cauza incertl ? 'ftdinei s s e lipseasc ' de cur irea prin a ceast tain n se m n a t , , ,euin es te botezul. Motivul 'pentru emiterea ace st ui cano n a fost" c .rnul]l cretini cumprau sclavi dela po poar ele n ecr et lne i , ' )nt re' a ce t i sc la vi: er au i copii; i pentru ca aceti copii s de. 'vi n membrii, adev ral ai Bisericii s'a dispu s .n felul cum s'a , artat maLillainte.3) , A st zi ''ct lspozijia canonului pre zent este valabil ' , \Jen tru ;1 copiil ,gsiji.4) ';
80, -n" Cn, Prav~ . ca n i 83 . "

: cHm.~

:F~~t\~V ~ lf CariZ'_,, :7 ,> sln',; _\ cart~g;h VI din ':l a. '.(0 1.- In Corrn , cea , 73, n Pid. . -. ~~-, Zj Vezi, .~~n{~tJt 3;ul canonu lu i 14 al pri mu lui e ln cd ecum. In luc raea prezent :(vO I.-) . parteat H, psg 64).
3)
"

.y" -: '~' ,t ;' ,;;k_,'~L~~~~:r> ~T " : :,~._- ':': ', >;':'>'(-;",'3"

it

. - prizent ( vot.
,

~~ , -

Vezi .come-o tai ul ca n on u1ui 8 si sinodului .VJI ecum. n lucrarea

1 ; .partea
' "

,,~

" . - ..) Dac este a . s e . boteza un ' cop il. g sit, de spre .car e ,nu se ti e c a . fo st botezat' seu nu, unii . l n t r e bu i n e az rormula urmto are : . B ote a z -s.e ,'robuL l ui Du mne zeu Ni dac4 nn ;e.ste, bot(~a t,,n .n um ele Tatl ui ' e tc. (veZi.,. 'ncJlAd~la" ~6 ,dln ' , car, ea>-~ D esl're : datoriile" pre oilor U ). D e i P. Movil in ~ M91itvelni clll ~ 8u" re~oman'd . for~,\lla ",'a ceasa ; lotU I ' ," " a cea st ree o ma ndare ,"pbte' ~ s ~ n'u ( sej prim ea sc /.,'. deoarece ~' ~ U, se, : ba zea z pe nici o dispoal le '; din" ', dr ep tul ' ~- canojric . nl .Blserlcll r , ortodoxe, ci a fost l uat di n dr ep / .,:i [{J ; can onic a1 ' ~ i sei:i cil . latine;.:: Chiat< i .':d n Biserica latin 'formula \.:aceas t!l era . necunoscut ' p n )n veacul al 'Xli-ie.a. In a ces t s eco l par ~ .t'Alexap,d ru I1I ~ ( 1 159 .;...-116~) . emis un decret, 'p otri vit c ru'a 1011 aceia,.

li,. r ag.
~

505~5 07 ) . '

'f

< '
,' - ~

; 236

-,
" .

Canonul>7:>. '.
0 _

;:

rpublice tuturor . prin ' isc lire aeactelo r [sinodului);'cl( ziua ', ' ;s i n o d u f u i s se lin aceeai, care s'a; hotrt , liI~~si~odu t r -dela Iponia, a di c cea inainte de [ziua]. a zecea -a calen-'. def?r, lui Septemvrie ; : ,ded ,'i,freblte, ; fse >;scri~,)cpef'/ "tenllfor tuturor, eparhiilor ca atunci, cand vor, convoca la, .s lne sinodul s l i n ziua aceasta'j.. e. " I
-' (37 ap.; 5 sin. Lec.: .18 ' sin. ,IV ec -: 8 trul.;"'.'6:sln.
"1, 20 Antloh.: .34, 51, 95; '1 06 ' Cartaq.) .',;.

Patilor s publice n ziua :sin odulriC ,{. . Aide rea s'a.hojrlL caziu a ,dn~tiI elorPati , , .5e , 1

Ziua

se

'

. -;

~t '.~

0.,

tlz atus e a, n on le ba ptizo, sed , si non du m ,. baptiz~~u~s ego' l e ,"bapti z~ : -e tc.: ( Decreta t. . Gregorf I X, 'UI, 42 " :0. 2 )." DeJa ' ,aceet -tlmp in :;>Biserlca ,.la ;.o 'l.:;':-'; -tl n totdeauna s'a obser vat formula a ccasta. P.~ Movil , :- dup .:'cu m: pri - ~ . m it mai mu lte lucr u ri M oli1velnicu l - su ' d ela . Biserica latin . (v ez i d e - pil d nota 14 dela " 4 4 , din Dreptul meu . b lserioe ac)," 'p ro babil - c , tot . a stfel a pri mit i formula . acea 8ta ,~c n " pri vi n a bo_t ~zJ ii?perIi9_~ f)eI~~;' _; d c ~ . ,,' p re - c ari . .nu se tie atg u r.: o ri de a u fo s t bot ezat e . ;< . j , .r:' <{ ~~ " ,~ ",~ .) i ,' :, ' t ) . Ce n, 8 sin . C8ila g.~ ve din' a: ~ : 4 0 1.": en. P ra v,' cen.' 74, ln " ~ P i d . ce n 8 1'; ' ln Cn -Prav,' cen. 8 4. -sc- . ~ . , :E .

- D u p dispozitia canonului 51 a l acestulslnod, ziua, n " -c a re ave a s se srbtoreasc in fieca re an Inviere a-lui Hri stos, s e , publica . pentru toate Bisericile din Africa : pro~0!1s,ul~r ' la , si" ~" ' nodul gen eral, care , sejinea ' n I Cartgina. .Aceas ta" s'avhot rt t n c la sinodu l dela Iponiadin anul 393, i .apoldtn nou la s ino dul acesta (a nul 41 9) prin .canoanele 34; 5 1 ' i cel pre zent .(73), La a cel a slnod dela Iponia s 'a hotrt i timpul, la .care s s e co nvoac e n .fiecare an sinodul general ar epis~opiIcir ' din B> -s erica Africei. Acea sta se confirm i de ' ctre slnodul prezent i .se I i x ea z .pentru in erea sinodului ziua ~ _. "pi> /iixiJ.'xa)a>/ieij; .'", ::r:",:,/~ffp :"'v ( an te de.cimu~ cal~n,~asSePt~mbrl~).' ad'9,~ 2l, A~g~SI:h:j ;," ;'~' P rf n i ! deJa Carta qina prm canonul prezent dispun "ca.iprlme pts -' "" ': " . copii (mitropolitii) respe ctivi s observe" cu s t ri ct~e le "'a cea st ' zi ' uss . ' n e par hiile lor, a d ic s inodul lor , epa rh ia l ordi nar ; s -lco n voac e; pe astfel de timp, nct pn la . ziua men ionat .: cnd~;seva rC: :' ntrunl sinodul :gen e ra l, s se re zolve : toate ' ches tiunile;". i,>;."~' i.: " . . . . -. -d es pr e cari e xiet ndo ia l ce u fost botezati, 8~ se b6teze 8-~t fel: Si ba p-"
~:."
.

':',i"

',;

1,

'

-~ '-.

" c s,

in'

In.

r '-

-' .-

2) Co'm eiit. ' lu i Val sam. '~i "Zona~a , -IU, ~ 8g-, '/ '
,;., f

O ':

'

~_

., .-,

,- - i

,- -':

.;

~'-

."

,.
.".' ' E piscopul'';nterim ar, nu .'are' .'v oie,;s' in scaunul: :t!i'Zvijdp vlj" la, cqr~,.a i, ffl~t pti~!Tl <~hip \v!emelTl~c. > ' '.'''!' A l d erea s'a ' hot ri t carucuun { episcop],' lnten m ar nu, ~re J vo i es ;"li n;'.ij r! n. orice fel de st ruine s'au .impe, ,,!; recheri .ale .'mirenilor, scaunul" crui a i s'a dat. [episcop" '; , interimar];" ci: s st ru ie 'ca pn ntr'un an. s se ' in-' grijeasca' d e ':'[in'stit uirea ' noului] 'episcop pentrua ce t i a: ,iar ,de' ,ar neg li ja aceasta,' dup mplinirea anului s se a le a g '; .alt: [epistop]! iIll E)rimar').' , ' .',' ; ' , ",' 'i" ". .
, .. i ~~: I~"" .'."~
-

el

'l .

de cleruli ' ,,'Bisericii r e specti ve /p n ce ' nu seInstitula noul episcop (36 ap.j, "';'25 sin. IV ec.i. 35 truJ.). Dar' dac se ;cons tata; . c i n vreo o5ise-, . rlc v du vit clerul nu este in stare s mentina buna ord ine, sali , 'dac in- popor s e ivea u partide n privinta ;andida t(,lui' la s cau,> , nul epls copesc, Fdin cauza aceasta se . nst pn ea . diso rdine.a, 'H alunci mitro pO litul trimitea p'f ntru B is ei'ica vduvi t pe unul dintreejlis~'opii :dinveciltate; ; ca~e' s pri meascf. ' conducerea int e-: ' rim a r diltBiserica . res pectiva ; i s . sus in ordinea i pacea , p rii ce ' ~a .'fi 'aezat episcopul de finitiv'). Canonul numete ",uiri;,, ' . (iitercessor) pe .eplsco pul, c ru ia i s' a ncre di n a t conducerea pr o- : vizorie CI - B i s eri c l iiv d u v it e, Dar s'a intmp l a tc a ceti , eplsc opi. . , "cari aveau datoria s ' intrelina dragostea in popor i s preg,_ ._ , ' . i/._' :. _ .. . ' .' ,' J e a sc alegerea . noului episcop; din interesul lor propriu prorno- : ; vau diso'i-'di n'ea , ialim e,; tau ~ rajb' .cu .' scopul ca Biser ica res-', ;"p ecl i') s ' r m I1 ti mp ct' mai indelungat fr de' episcop stabil , '. : ;' ca "" alle l' d n ii .' s- i" poa t me n ine acolo c t mai mult' funciunea de administratori. P rinii dela Car tagina, spr e ii irnc'" piedeca . a cest abuz, interzic ca .un ep iscop s administre ze o " '" Blserl crv d uvi t .flmp mai .:indelungat dect un ' an, i d ac 'in . '~ ' c u rsu l ace stuirtirnp . . " d nsu l nu ' a -fost in s tare s p u n in ordin e
.' ' ., ";0 Biserl ca ," viduvit
-~

. ~ ~:, ;:.~ 1: ,,;~~,,(' ~ ~, ;":.,"~~." ;:t -~V : , :,;;:" )-. ") ' )" ::t;:<~:"",. 'i,,(3 (j. ajl" 25,sm. J , 35 " trul, '" ...... ,
, o,

,se!admi,;istra i di< 'obicelu

>. .".,'<
of ., , . '

"

' '. '

' "

,"

<: -

,r .::,} ' c Bn . ~ 8 2 , n " C n . Prav. " cQ n'~ ~8 5 . : , : ' . "-: " ' . ,! . . 2): A rt. 1 21 ; al ~ S ta tu tului pent ru orge nizarea 'Biseri ciL ort. r om , din. >." a .. t 925: '~ normea z ~a pe timpul " vacantei un u i scaun' eplscopesc afa cerite-

}:;:ff~)/,':- r;'\~;l );, can.' :~ n" ~in' ~~!~~rtii g :~:V l,' dj_n
..

a :, :'4D1. n t. or m. ca n. 7 5 , n Pid;

.d uh cvn icetl s 'J e' n depJin~asc .~ an ep:s c.oP I o clitorj. desem nat d e rn ltro -'.
pch t ( N ' ,Tt ,) , . '" ' , . ;.

...' . .

<F " ' .

. 2 38

10tuJ ceeace lrebue pentru- a putea li lnstltuit noul e plsco pi -canon ul dispune ~a aceluptscop s fie n l t u ra t delaco ~duce~e ' i ; s se-a leaq alt administra torr".'. . 'i" ';'" ;;., '" <j. '" '\{:} " '/ i( ~ '
C

.,

\ ~.~;~ :1 :''-{~:' :',,-"

s. se ced;'d d';ia ;;ZPdr~t:'def~llfJri~~~i~~ '.


.
... -

Canonul 75 . , .

'

. ~

\' ..

s se ~~ar ' ~eJ~ ;rri~, ., .


I

ru ;;fa .~ d~i sa raci , ' de?; , f~

.c-can',

C',''

;'-; ;._,"

"

f '";

2 39

sunt impienici de . vrs t , .. nici ' de nep u t in , nici de vre o , .n evoie mai gr ea, - s -se ' prezinte d up cuviin , i s se . " d ea de tire pr imallor din fiecare epa rhie despre toi episcopii.vorit de s'ar inea dou , sali trei ntruni ri; i de " s 'ar alege o ri c i cu sc himbul 'din fiecare num r la ziua ' si n o d il l u i. ri ea p ra t s se. prezinte; .iar d ac nu ar putea s se ' prezi nte, din , cauza ivirii unor nevoi mult e, precum se : poate'ntmpla, da.nu vor anun ta ' primatelui propriu ~auzalmpiedicrii ,lor;apoi; unii ca a cetia tre bue s se . ndestuleze.scu'rcornuntune a propriei \ lor: biserici.')
d ica i

. sev nt ru neasc un .alncd,: episcopii, . .cari nu

'. : :( ;37,a p .; '9 sin.' I ec-: 19 sin . IV ec.; 8 trul .;: 6 s in. VII ec.: O-Anfioh.i 40 Laod.; 18,73, 77, 95 , Cart .), _ t ' AiCi ' s e vorbeste. despre astfel de sinoad e, d e cari am 'Vorbil: la tome nlarul canonului -18 al sinodului prezent, adic despre sinoadele generale ale intregei Biserici , din Afr ica. In Biserica Africei erau foart e multi episcopi i fire te c nu .puteau ' ., 'Veni to i la ace ste slnoa de rqene ra le , (XOl>~ v auo ov, genera lem , svnodum), ci din fiecare eparhie veniau numai reprezenta ntii alei 'spre ',a cest .scop (can. 18); iar din canonul prezent s e vede c 'fiecare primate m p ria 'p e - tol e piscopii subo rdonati lui din epa rhiasa iri dou sau ' trei " ' a d un ri . i din fiecare adun are s e 1rimitea ll reprezlinlanli la ' s inodu l .gel)eral, cari erau al ei in chip Bern at;": ' A ceti reprez';;;ianli alei 'erau obiigat i ' ca sub orice iinpr~ j ur~r i ; s : me<lrg :Ia, s i n9di ' a fa r de cazul, cnd erau imh~dic aW<.le. vfeoeabz Sl ri 9! I USli fi ca t . j i numai dac anunau "rfm <ltel~i11a : ti mp acesj ca uZ . saputeau justifica, altcuun caclIj uP'd ispun e 'ra ' acetia s .,s e ii ndestuleze cu comuniunea pro ,n r i~i il
' . >. . '

\\,i, '~' ;

'~:' : ':;~ _''; ' ':

:,

- 0.-:,:

'

.....,

ar~'B i se rC i"' (~fi " X~tv~v!~ ~ r~.;


. - . -,:,.. .. ", . ' .,.:.' ,.'
-- o -' . ,

eccleslae icotnrnu ni one. 'con tentr), dar aceast a msem,'n ea~ . c d n i i n'uc.. s unt despoiat; de dreptu lde -a indeplin i func-. 'fiurtea" lo'r ' preoeasc .xl sunt e xcl ui numai-pentru un timp anumit dn" cdmunila tea- cu ' ceilalti ' ep lsc op l.PjJn sensul dispozitiei. i:nonului 19 al sinod ului IV,ecumenic, episcopul, care nu merge la sin od;se .s upune ' mustr rii ( .Ire tl) . ., . .. .. " . .
"

~iia e esse ;

..

la {a~ aur wy pxelm9 a( ExxXTJ(1lag,


' , ..

In Corni ' ca n
.4 9 8 .

7 7. in r id .

Canonul ' 77.

'. Despre : Cresconiu, ' de

Canonul 78. '

~.

,-,

!.

Despre purttorii de grij 'ai . bi~~'ric/din Ip~tiia~:J" .l. ~ .~ S'a h otrt iari ca ,' deoarece 'n Il' se . mai . poate~< .~f J'l'. : m~n~ p_e~tru mull_ vr~me ca . ?,i~eJi~e 'dilllp()nia ,. Sii )I~'f?J",~" , ,t mana ,fara. d . e '. purtato.n .de . . , g ...n. ja; .,Vi .de .. o . .a r.ec .. ~ ':. blse .,nc .' }.!~;!."' \ ' .',;l' : de acol~ se ~eli~ de ceice. cau! ' coml-miunea jleg.~Jii ll ,1H;t;~: : 'l' IU.1 ,Ecylte, .tnmltandu"se din . Slnodul >:pre:zen.t ,\. ;EpIt?P'I.' ; \~,~!~ , . . Riqin, Ahple,. Augusi,1n.'Mater ll, ;TeasiurEvcdie, ~Iac.IlIal1,~+ ! ;F;;j; ~; Urban, Valeriu. Amvivie, Fortunat, Cuodvulldeu, . Onorat: " "'f . *'~ Ianuarie, Apt, Onorat; Ampelie, ,c,Vicloriqn;: EvangJ1el ,,,i. : ,':t ' . Rogatian, i adun ndu-se, i Indreptndu-seiceice alJ)so- ' : '; '~ cotit cu hotrre vrednic de os nd c trebue. s ;.;,i'i-- 'o, tepte fuga lui Ecytie, cu rug eiuniie tuturor s ..se ';'"Q,I:O--., : "' ,, ' toniseasc ac estora episcop. Iar dac aceia nu' .or ;-:'- Voi. . ,: . s se gndeasc : la pace. . s nu mpied ice alegt':r~ ' pri-. ": :"' , "'''' ',,"
J

". '

.....,

"." ) -. ,

'"

1) Su plimen t la can, 11 sin : cartag VI din a -'" -4 0 1. .lo Ccrm, can.> . "'tr~ lM-'! 7 'P., in Pid. ca~ 8 5, " in Cn. Pra v.' can 8 8 : l'-~"_-'~: .~ .: ~ -,. -:..'.,-. -'!~' > zr. ~~ .I ~li .

. . -

. '..

.~<

" . .~'.\: ~ "'

~ ;.~I t~
~~ ;

~"' ' :~t;~

.'., .

, J

folosul

btsertcfl. ' care

, '. ~

..
:

ca ~.i arn i
. ".
~

r .

.,.-;

~n .

Corrn .

....

1&

242
. ' . -r

Fer .Augustin zite c sunt d~u lucruri, pe icari ;.i1ecare i , fi: cleric totdea una trebue , s le aib .' in ' vedere i anu me : i con' tiina i buna reputafie(conscientia et iarna) ; pentru 'rici i este sufic ie nt contlin a , dar pentru alii avem trebuintdere put a l ie bun: con tiina pe ntru tine ; iar re puta ia bun pentru 'd ea proapele (constientia tlbl,' fa rri ' pro x irrio ' tua i ) : Canon Ulprezerit-'a fost dat din motivul ca clericii,' s ' : a ib repulaie 'b un in lume;' dispunnd, ca clericii, impotriva crora s'a ri dicat i n public ac uza pentru oarecari' vinov ii (ai a " va 'rX~ ~flara n [iX I 1lv'ra'g ) , sau' ' :1 , da c s'a rspndit n public tirea c au ' comis 'vre-o 'vi no v ie , , , ' ",ceti clerici suni dato ri, in inter esul bunei lor reputatii ' i al ' "; ,"
vaiei Bisericii: s' caittc ' ca, n"curs.de un I s ~ s'e \lesvin o'v)>' easc in faa orul ui itidec toresc bi~erice sc i prin ace asta s:i dovedeasc n evinovi a" n faa opiniei , publice. Dac , dniinu , :

(~,~

a'n

.,M

vor face aceasta n" cursul ace stui timp, 'var , pierde drept iil de , a 'se apra i vor , fi cotldanula ji. 'lar ceeace : clis ptirll~ canonultii'. privina lor, ca adic ' aceti . cleric! , s ' fie" excomunicati pentrU timp de un an; aceasta se fac e, - zice Zonara, in ' comeittarul acestui canon, - nu din cauz , c acuza ' ridicat irhpotriva "lor' s'ar fi dove dit (deoarece n cazul acest a s'ar fi catertsitj vci fiindc el a u ngdui t ca lumea s poat , chiar nurit i'briui , c 'au comis vreo vino vtie');, ' -.

Oanonul 80.

,, : , 2) Sint. ' Al.


~opu m . ;,

..

...-:

243

~'-' n iune xpoporul ul su; iar acela s nu r rnn nici ele-

" .ric, nici 'egumen t ) .

, ......, ,' (14,715;' 16 ap.; 15, 16 sn. ' 1 ec.; 4; 5; ia. 20. 23 sin. IV ,e'::.; ,17f ,\8, ,20 trul.; ' 19. 21 sin. VII' ec.: 3. 2 1 Ant.; 1. 2, 13. 15. , '16 .Sardica ; 54, 90 Carfaq; 2. 3; 4 sin. I.II). ,Caho:'ui prezent pedepseste clI a ceeai pedeaps, pre' -scr i s de canonul76 al acestui sinod, pe fiecare episcop, care 1-: " . " primeste pe-vreun clugr din provincie strin fr scrisoa re

, >_ :.

,"vreo m n stire ; dac ns r espectivul va aduce o epis tol de :' acest el, atuncl poat e li , cleric sau egtimen."Uii p riv!lilii acea';,'s ta vezi comentarul ca nonulutt 6 al primului slnod ecumerilc,
"j ,:

.: de, "ditnitere - dela , episcopul comp etlnie (hiunaiiriJtij g ;roJ.. ut"cx~ c; TP"rdiO i il primete n clerul su sau l " nurrtele equmen la

-Canonul 81.
pe eretici

.,.1

Cerm, cen. 8 2,. n Pld,


16"
~. '( .::,<:.'
"~o
~ ,

-. ,/

- -.'>"ci

-e

~.'~~

nire sau

1'i

;.

. , : . '. . 11u1' ca sa indrepte i . s .a du cIa caleacea buna pe' membrii B, ; serJcii ", ca ri,?' a~J ~ ba t u t del a. sa J~ a cea adevrata~ ,dara cesl scop ' ni ~i; o d at<i : rillj'se:;poate':alinge : laa ' de :cej':morti; '(lnafematizarea ' -c elor , mort i.;.ceea ce vedem c se, aplic ' de ctre autori tatea' ,bi, , / s ericeas ca prin canonul .cartaqinean prezent precum i prin alte d ifetit~ ,,:\ ho triri ";:" canmiice".,se " d ;,n ~,ntetE;sul 'membrilor vii ai .:' . ' <,, ::- ' , ':,' , "., ',: ' "" , , ', ",..,' ' ,.' 'l3isericii. ,princeeace;:lise arat acestora, c ; rposatul respectiv 'nu a fost vrednic, de comunitatea - blsericeasc .dln cauza p ca te ,:J~ r ,sal e : c ari ilU .d evenit cunoscute : numai dup moartea lui. i ,: ;priri;'4rmar e , dn ii sun t da to r i sa ntrerup oricecomunitate spi "ri t u al cu .acela , .nu]] este permis' s se "roage sau ' s aduc sf. \i e rt f 'pentru .,dns ul" numele.Jui . se 'va terge .din dipticile bise' rj cet i. :: i , dac este posibil ,se ,va lipsi i., de morrnntul -biserl::cesc. Prin pro'nunt iuea anatemei impotriva unor . morti' Biserica ' i ntentio n ea z . ca membrii vii ai Bisericii ' s cunoasc pcatul , ,.gr eu.,comis; de respectivii n vial ',a aceia s se fereasc de .' ':a c d ea" i ei',n ' acelapcal, ' dar : ma'i v rtcs- Ca ,: 'nu,' cumva , :membrii vii,'ai Bisericii s urmeze .piidei,; rele ~rlate de" cel . ,'. 'mort," dac , biserica .nu ar: ILstigmatizat aceast 'pil d rea i nu 'J(:l f ' Ii :cl:lli damna t:o') , " ' " , ' :-: ' ,Cuvintele:' din canon Ca nici numele lui '<al pcto sului res< pectiv) s , nu se. pomeneasc de Iereii lui., Dumnezeu " (r o Oyop. ~ ,,':.-" ~.o.iJiq ;;) p."'l,J~~ ?i!t;. ,7r~pa ,,:. ,rf}Fi; >lJiJ ' Of ~i) itsp eu a:,v' avellextJfj ) se. refer " ' ,Iar dipticile bisericeti, ' ca r i , 'l a st z; sun t-In 'uz n Biserica orto. ,"' doJ< . Cuvntu\'diplih,( ai,,~ulO.) deriv dela cuvintele iJis=de '. <~<.jou~ ori~,: ;' i ~~1trq,(1ae~~,~=. a :ndoita ; pune ~ la . olalt. aadar n, r semne a z ;:de dou ori ndoite, puse.Ja olalt: Acesfadiectv se <: .intrebuinta ," penlru orice era ndoit sau pus la olalt de dou ori. ' , i n special 'pentru t bliele (lat.itabella, iabellae) duo le sau 'de t;,~ 1 !}!Oli f6i; ~rau! egatel~ <;>la1t, ;i p cari er~u scrise numele : , acelora, cari trebuiau , ' s se . p o rn e n e asc la i. timpuri .anurrte, In " J3i~ericse "gseau: ' ,ai" Wla ' i i"<l xn,,;;;y' (tabellae episcoporum), .', , /Jhr~Ul(l. t:cJvrw1.J '(vlventium) i : a!/c~b X a .Jexpl7;v sau ' :1;xOl~~p.iv o)y
~.

" ,~

,sa t'

., :,,;<;.) . "., ,'i

r ' . ' . "',

('::~'#..'>:;-,-,,~~ ..

- :', ~', <,''-,


f,

" ,o

(,'~ ,

,,

,.:

- ,. ; , : , . " ,

' :-' .,.

~ec~pit ,' cnsequi ' ex u'IIIScarrie noti" . poterltf noe necess e est, nos eo..
-rum, "q ui'.: sic i obiertnt, rierita actusque diecutere, cum Domin u s Deua no aler, :,c uJus judicla "nequ eunt ; ~o mprehe':ldj ; ciood., , 8acerdot~lo mioiBteriu Ill , Implere :';n on"',pot ult;"' suaejustitil\e ',rcservaveriL" ; ',i ':' ;",., . .,,,;,;, ' ~"i ; ': A l : , .' ~, " ~:. ! :l j' Frum~9 vorbete " despre;' ac~ lSta Cip rfau Intr'o' e pi stol- ( 6 6) a sa clerum Furnlt,- _ . -+

.:t-'

",

'.

""

',,',

24 6 ,

tigat merite pentru vreo Biseric ' prin cr~ctinla i fa ptele Idr bune> ';,';' Despre n trebu i ri are a dlptlcilor rse face meniune chiar i in Ae'" z mi n tel e apostolice (VIlI, ,,12) i avem "dovezi ', des pre ele 'dela, Prinil i il vjtorii timpuri lor .cetor ma i vechi.' ) Dipticile se :< n t re bul n a u la sf, ' liturghie.. . pomen lndu-se ';\ numele ' cuorlnse in ,,' tr' nsele Ia unele momente ale ' liturghiei, .' pr ecum ' se face i ' as~', i I , tz i n Biserica noastr ortodo x.') Canonul prezent (81 ) car ta- o ' ginea n sub 'cuvintele menionate intelege ' M"ru zov i"'-,,,o"'"". i, ".. dispun e s se tearg din diptice numele' , acelor e plscopl. :cari ,', au comis tran sqreslunea; ' despre care vorbete canonul, pentruca , l preotii s nu mai pomeneasc la' liturghie pe r-aceti -e plscopt. O' , " hot rre de ', acela fel a ' a dus i 'sinodul , : al cincilea ',ecumenic, " or nduind s se tear g 'numele lui' Teodor de ' Mripsves tia ,din,' diptlcile, b isericeti.') , " " , In partea a ,doua a canonului s e spune' ' c ' episcopul ' nu- , ', " " poate s cpa de anatem 'nici ' d ac a muri Ur" 'lestame nt C'UJJta- : '''' ;0< . intestat us), i" din care' cauz dup ' dreptul; comun 'averea ', ',';' \ ,' " " : lui au motenit-o rudele lui, cari sunt ; sau 'eretici,'l sau pgni., ;" ': ; ;' !;:~ 15 ' '" deoa rece, zlce.canonul, el trebuia din ' vrem'.. s se ~grijasc deY 'acest Iucrucpotrl vlt' fg duinlii j ; precu rn , era da'tor ia Jti i ' s , fac. ' ''',~,,: " J (40 ap. ; 24; Antioh.: 32 Ca rtag.), : ,:;' ,',( , '

( rnortuorum). Pe cele dintl erau scrise ' ~urnele : ;~ju:o; 'epi~~~: '. pilor r posal. rcari au fost in acea , Biseric ' i cari a~ avu t-ere-i. dinj " orto dox ; in cele , dinrndur al doilea numele tutur or , rn~m ~. brilor vii ai Bisericii i , in' special ale ; , bi ne f c to rii or B i se ricli ; n ' cele de al treilea numele celor ' r posa i Int ru- Hristo sJ " "" i., , XploTqT X~XQtlr;,uiv(/J}J)) i 'mai' aJes',n .tmeJe .a celora. cari! j.alf c~.' '- _ ",.

'<, 3 '

.. " ~,. "


'

): -~ '

- ~.,.

~ii

"
;..

. i

.-t.
.,".'

......

247

cari se fac in

biseri c,

se pe tijioneze la
Car taq.).

,C a n o Itu l 8 3.
q

, .: 's unt ridicate pri n arini i ' prin vii,ca i cum intru pomenirea mucenicilor, in cari (ins ] nu se dovedete a fi . a e za t nici -un-trup, nici moa te de ale mucenicilor, ' de "es te-cu : putin , s' se distrug de . c t re episcopii locali; iar dac aceast a nu se poate face din cauza turburri -r lor poporului, totui s Se admollieze gloatele ca s nu " ', se' adune ' la -acele locuri, i , pentruca ceice cuge t dr ept . 'cu nici 0 superstiie s ' nu se lege de aces te Jocuri, nici de "ciini s v.nuse s v r ea s c [acolo] pomenirea muce. i~ nicilor : dec t numai , dac. ar fi vreun trup, sau oa reca ri '. rmie [de" ale ' mucenicilor], ori dac s'a predanisit din ,. " vechime . n chip demn de incredere ' c (acolo ar fi fos t] " ~ , . ' \. ~ ,, <, . ' -domiclliul- de 'o ri g i n ;' sau al mo i ei, sau " al . patimilor ~ ../ 1 1 ,' ' vreunui [martir] ; iar 'toate alta rele, cari se ridic ' o r iil!", ":} ; ':, . ltide:j n; urma : visurilor , i' descoperirilor false ale un or . '~ i " ,~ >ti.. , .' ' '01 mle ni. in d a t chipu l' trebuesc llIt u r a te.') ' , -' r- " _
0

, Aiderea ' s'a hotrt ca pretutindenea altare le, cari

Despre monumentele false ale martiri/ar.

i ~: ' ( 31' ~p.;.4 sin. ly -e~/ 3 I trul. ; 7 sin . VI! ec.: 5 Antioh .), 1(. ," , c'. ....:-: Vreo. c"tvacanoane : (31 trul. i ca no anele para lele) " ' 0;.: ' < dispun c Iild : un . Iel de biseric nu , se poat e ridica fr de n ~ ~; :, ,. ' ",;ojre~ episcopllui 'cu cdere i dac nu a ,i sfi n it-o' mijlocit sau ': . ~ ' " neinijlocit' episcop ul, aeznd in temelia alta rului sf. moate ' de '~ ;\: '. ' a le "mucenicilor. Deoarece iri s unii, dup; cu m se ved e ' din ca" ., :' ", 'nori , ridicau ;a itare' : (8U<7;~ar~p"i) prin a rinll e sau viile lor, fr
r-

~ .

i~ ; -

f,

"

vns

'

'~, ': .~

In Corm. can . 8 3, n Pl d-

,40 1. In Co rtn. can. 84 , in Pld .

CahOllUl'85.:
Episcopul . Cariaginei scrisori, decteori se ivete .Tor episcopilor, Toi episcopii ziser c bue s se dicteze
voiasc

a dicta

i
401. :, In :Co:m: ; oan. ~ 8 5 ,'::"n Pid, '--. '. ~ ;'. '
"

... ", '

~..

' ..>

19 sin . carta g . .VI din - a cen, 02, n Cn, Prav. can, 95


1) Can.

...

...,

:. .'''''

r ,

:--. .....
'~ , ;, ;frziu s

. . Canonul 86. .

k,'i:il , ,!%i{D~~p*~i:~iJ~gul ' '~pi;copiio~' c~: c~i i' hirotonii ,m ai


~ . ,,'; ~vo<l~tr~. ,il1i peril1ite, ~~iu e15pun~}p~ tI~n:l , cum ~',l proc~

,n u in drzneasc .a'i lua ' ntietate fat de ': <<d m ai' nainte '[h iro to n i i] ,': ' , ' " ' " ", " , , " Eptscopul Valentin zise.. D ac bun tate a ' rb d rii

";"': -<!i'l t';n tilllPuL tr esu,t tn . Biser iCaCart ,!gi ri~i ' i celece .s 'au , ;' ci n t r i t t ri ' mod i sr b tores c prin is c lituril e fratilor, i m r: ,.," tunsese' c noi' nc 's untem ' datori il le'!inea , [pe toate . 'i i!=~stea], Aada r noi ~t i in c rnduiala bi seri ceasc lot, ':' ,qei'l,unaxs '\'i ' p strat; nestric at , .nt f 'llici,l.tnul dintre frati ;h n'a ' Indr znitj-a- iTu a" ntietate fat 'de',cei mai ' vec hi ca r ' :dnsul;,'ci potrivitvr nduielii iubirii { intietate ajH s'a ' dat " t6 tde u n a ce l o'r', ma i :'v e c hi , 'ceeace ' s'a' primit cu' bucurie
, .
.,

..: ' ., 4 01.)0 Cor m, can . 8 6;- in Pid,


'~

~ J '-.
..

,: .'

. ::-~'

'"

" : "' ."

.-..

AII, 4 4 )"

"

.;

_....

.o.-

- .. . 2 50 '

.C-;.

.:: '

1) ~Cari. l .sin . -din "Mileve can. 95 , ln Cn, Pra v, cen:'.--v r ,

.,

,' 2 5 1

"1 ';' In ,.Biseric~din Airica fiinlapracllcaveche ca ntre epis-.. copl nti l'tatea so a ib celce au .Iost siin lili mai nainte.') A ceast hrtprejunire se-accentuiaz i de . ctre Allreliu n motivarea ca" nomiltii pre zent. loate acestea unii dintr e episcopi nu voiau ~'; II J:1 , sea'ma 'de ;aceasta. .punnd n evlden prerogativele ii importan la scaunelor . lot- . i la ' adunrile generale episcopeti voia11 s ocupe loCnaintea eplscopilor dela scaunele mai mici. de ia ce l (. episcopj erau maivechi Inhlrotonle, Din cauza a ceas ta ,s;a" i dat ' ~an6nul ~.pre zent . i prin votul sinodului general s' a .cc ntrmatvalldttatea practice i ca nonicaexistente pentru Biserica , ' d.n Africa'. ' i' pentruca in viitor s .nu se nasc dispute n pr i- : ' : vinta Int iet il, acel a sinod pri n~ c~noriul su al 89-lea h otrt e ' .. ca flecare episcop s . primeasc din prilejul sfinjlrli lui dela ceice.lslinles(o gf'amal 'special CU Isclit ura ace stora , i n acea st 9ram a l' trebue s' se nsemneze precis 'zlua sflniri i . " Canonul adm ite e x cep ie 'pentru unele scaunecu prec d ere ' . p i~ ,Biserica . Africei. --:" i ' acesta-este sensul cuvintelor finale din ,aces t" carion ' relerit~are la Maurltania i Numidla.

.>

C u

...

1051 acuzat de
dela Mileve, In Co rm
~.

252

.clneva i d upce a fos t int reb at d a c dore te s v i n la s inod spre a fi n fa i at cu acuzatoru l, a declarat c doreste, dar mai trziu i a r evocat declara tia i s'a n d ep r ta t. In a ceast cauz sino dul a hot r t se se su sp ende com un iunea cu epi scopul CuodvuJtde u p n ce nu se va su pune jud e c [ii ; dar s inodul nu 1 a desp olat pen tru ace s t timp de episcopie, rezervn d u -i dreptul s fac ace as ta numa i d a c se va dovedi vino v i a lui n l ata . jud e c tii. dup cum se i pre scr ie prin legile generale b i ser ice ti .

Canonul 88. Desp re ep iscop ul Maximian. In pri vinta lui Maximian al Bagensiei s'a h ot rit s se dea din s inod ep isto le att c tre d nsul, c t i ctre popor, ca ac ela s se re trag dela episcopie. iar aceia [poporul] s - i cau te pe altul.')
(9 s in. III ec.; 16 s in. (11; 10 Petru Alex .; 2, 3 Ch iril Alex.) - Episcop ul Maximian al Bagensiei (Ms ximianus Vagien s is) era do nai lst i s'a conve rtit la Biseric dela s c h iz rn , dar poporu l din Bagensia nu voia s- I mai primeasc ' n calit ate de e pisco p. Ma ximia n , n inter esul pcii, a demisiona t benevol dela sca u nul s u i a anun ta t s inod ul des pr e aceasta . S inodul n interesu l pacii obs tes ti a l u d at procedura lui Maximia n i i-a pri mit dem isia i a dispus s se a leag a ltul.')

Canonul 89.
Desp r e [scrisorile] a bsolu torii, ca [adic] epis copii ceice se h irotonesc s primeasc dela cei ce-i hiroto n es c pe ei epistole, n ca ri s se a ra te att z iua, ct i co nsul u l. Apoi s'a ho t rt ca ceice se vor hira toni de acum inainte in eparhiile Alricei, s prime a sc sc risori de la
1) Part ea a doua d in can, 2 dela Mileve, In Ccrm. Cn. Prav ce n . 99, n Pid, nu ex ist .

can.

g9 r in

2) Augus tin o b serv din aces t prilej (ep , 89 ): "Long e eat glo roelu a . ep iacopu tua fa rcinam p rcp ter ec cle siae vitanda pericu la .d ep oa ulaae, quam p rop ter rege nda g ube rnac u ia e ue cep tsse. lll e quipp e se h ono rem s i pacta -ratie pa tere tu r, digne a cei pere pouusse demcnatrat, qui acce ptu m non de. fen d it tnd lgne " .

253

i"

ceice-l hirot onesc, isc lite CU mna acelora, cu pri nznd' ele consulul i ziua, pentruca s nu s e nasc nici o n-o do ia l in pr i v i n a celor din urm s au ai celor de mai na inte. ')
(86 Cartag.). - Can onul pr ezent st in con exiune cu canonul 86 car la - ginea n, a l c ru i come nla r s se com pare.

C anonu l 90 . Ceice au citit n b iseric chia r i n um ai odat s ' p o a t fi promovati de altii. A i de re a s'a hot r t ca da c oricine ar citi n bise ric chiar i numai odat, s nu se pri m ea s c de al t bi s e ric i n cler. i au i sc li t. Episcopul Aureliu a l bise ricii .din Cartagina consimind cu h otrrea p re zent i citindu- o a i scli t-o . Deasemenea au is clit i cei la l i nu

episcopi.')
; ' :

(33 trul.: 14 sin . VII ee.; 15 L acd .), - Vezi come nla rul can onului 14 a l s inodu lu i VII e cumen ic : cel al canonului 15 al sinodului del a Lao diceia.

Canonul 91. Despre tratativele cu Donatilii, Episcopul Aureliu zise: Socotes c c ceeace s 'a su-pus cumpnirii dragostei voastre trebue s se ntrea sc pr in hot r ri bi se r icet i ; noi toi am f g duit s ne propunem c fiecare dintre noi trebue s trateze cu c pe teniile Don atitilor, s au s -i asocieze pe alt [episcop). vecin, ca astfel s trateze cu aceia n fiecare cetate i' localitate prin dregtori sau prin cp et eniile . acelor loca.. litj i; i dac toi ap rob aceast [pro punere, atunci] s se publice. Toi episcopii z i s e r: To i sunt de acord, i loji . int rim aceast [pro punere] prin i sc lit u r a n o a str .
1) Can 3 dela Mlle se In CO( ~. ca n, 90 , n Pld. ca n. 97, n C n .. P rev, can . 10 0 . 2) Can. 4 de la Mileve .. l a Corm. can 9 J J n Pi::f. . ca n . 9 8. in Cn.. P rav . can , 101 .

254

Deasemenea cerem ca scrisorile ce sunt a se trim ite din .sinod la dreg tori s le i scleasc Sfinia Ta pentru to i . Ep is copul Aureliu zise: D ac se pare dragostei voastre, a poi s se citeasc formula rul tratativelor cu d n ii, pentruca, d ac se aprob, toi s ntrim acea d i rect iv de procedur . R spuns-au t oi episcopii : S se citea sc . -Citit-a notarul Lait.') (47, 57 , 66-69, 92 - 9 4, 99, 117-11 9, 124 Cartag.). Canonul 92.
Formularul tratativelor cu Donatitii. Episcopul bisericii ecumenice [Aureliu] zise: Ru g m :pe prea vrednicia voastr s se citeasc ceeace ni s'a ngduit prin autoritatea acelui scaun pr ea Inalt, i s porun ce as c a se du ce la nd eplinire . i citindu-se man datul i anex ndu-se actele, episcopul bisericii ecumenice .zise: Bi n evoi i a asculta mandatul, care trebue s se trimit de ctre vrednicia voastr c t re Donati ti, i a nex nd actele i trimindu-le lor, i apoi rspunsu l lor s ni-l facei cunoscut prin scrisorile voastre: Noi, trimi ii autorizai ai sinodului nostru ortodox, intrm in 'tratative [cu voi] i dorim s ne bucurm de indrept area voast r; c ci cunoatem dragostea Domnu lui, care zice: Feri cii sunt fctorii de pace, cci aceia fiii lui Dumnezeu se vor numi [Mat. 5, , ]; dar i prin prooroci ne spune ca i celorce nu voesc s se numeasc frai ai notri , noi s le zicem: Voi suntei fraii notri. Deci voi nu trebue s di spreuii aceast admoniie a noastr, care vine din iubirea pcii, cci dac voi credei c ai av ea dreptate, s nu intreIsai a o spune; anume, ntrunind sinodul vostru, alegei dintre voi pe ceice-i n credin ai cu expunerea aprrii acelei drept i a: voastre, dup cum i . noi vom face aceasta: anume ca cei alei din sinodul vostru mpreun cu cei alei dintre noi s trateze n linite n locul i timpul hotrt totul ceeace este de cercetat,
1) Can , 1 Cartag. din a, 403 . In Corm. can . 92, n Pld . cari. 09 , .In Cn , Peav . can . 102.

.:

255

c ar e de sparte comuniunea v o a st r de no i, i ca cu voia Domnului Dumnezeului nostru s se pun ca p t in s fr it r t cire i vechi, ca nu cum va sufletele nepu tincioase i . p oporul fr experien s se pi ard In de sbinarea sacrile g prin ncrederea in oameni. Cci da c ve i primi I r es te aceasta, uor se va lmuri dreptatea; iar de nu voi i s facei aceasta, reacredina vo astr se va cunoate ndat ". i citindu-se acest formular, toi epi scopii z is e r : Se aprob ntru toate; aa s fie . i au i s clit. Aureliu, episcopul Bisericii Cartaginei cons irntesc cu h ot r r ea prezent, i citindu-o, sclesc. Ai de re a a u i s clit i ce i la l l episcopi,')
(47 , 57 , 66 -69, 9 1, 93, 94, 99, 117-119, 12 4 Ca r t.).

Canonul 93 .
Insiruciile
H li.

primite de delega/ii

[trimii}

la D on a-

[date] frailor Teasiu i E vodiu, de l e g a i i din sinodul dela ' Cartagina ctre p rea c in s ti ii i prea e vlavioii domnitori: C nd vor sosi ei cu voia Domnului n fa a preacucernicilor mprai, s le descopere felul in care c peteniile Donatitilor la sinodul din anu l precedent prin interveniile dregtorilor au fos t in v it a i .s se ntruneasc cu deplina libertate a cu vntului c -dac ar ncerca s-i susin doctrina lor s - i a le ag pe civa dintre d nii n numr suficient, cari s tra-teze n linite cu noi i cu smerenie cretinea sc s arate fr echivoc c ar fi de partea lor oarecare drep tate, pentruca prin aceasta s se cunoasc puritatea ecumenic (ortodox], care din timpurile vechi a s tr l u ci t la nlime, i acum (s se cunoasc] deasemen ea [ a ce a s l purita te] in urma netiinei i unilateralitii adversarilor, -dar deoarece nu au avut ncredere n ac easta, a proape nimic nu au ndrznit s rspund. Deci d ar , deoar ece s 'a exhauriat fa . de dnii procedeul episcopesc i cel
trimii
1)

Instruc iile

t 03 , in Pld. nu exi st .

Cen, 2 cartag. din a. 40 3. In Corm. cee. 93 1 n Cn . Pre v. can.

2 56
p a nic i d n ii nefiind n s ta re s rspund ce va imp otriva ad e v ru l u i, in chip ne permis a u recurs la fo r , inct pe mu lti episco pi i pe multi c1erici, ca s t cem des pre laici, i-au i n ctu at prin viclen ie, i apoi au luat unele bis erici, i deasemenea a u ncercat s ia i a ltele; prin urmare a r m a s ca b u n vo i n a lor [a imp rail or] s s e n g ri j e a s c pe ntruca biserica c a toli cea s c ceea ce i-a n s cut in ev la vios ul s n matern i i-a nut rit cu tria credint ei, s s e nt reas c prin grija lor [ mp r t e a sc ] ; ca nu cumva n ite oa me ni indr zn ei n timpurile lor binecins titoa re de Dumneze u prin oare care tero a re s pu n s t p n ire a s upra popoa re lor nep utincioase din c a uz c nu i-a put ut corupe sedu cndu-i. C ci este cu noscut i d e multe ori s'a publicat prin legi ma rea multime de urciuni ce se comi t de ceice s e ntrunesc ilegal, ce e ace de mult eori s'a i osndit prin h otrril e s u s n u rn i i l o r pre a ev la vioi do mnitori; deci impot riva nebuniei acelora s pute m c p ta a juto r divin, ca re nu es te neob i nui t; nici st r i n de Sfintele Scripturi, ct v r eme i Apost olu l Pave l , d u p cum se vede din adevratel e f a p te ale Apostolilor, cu a ju tor ar mat a r pus conspiratia celor neast m p r a i [fa pt. Ap. 2 1'33; 23, ' 1 . Deci noi a cum cerem aceas ta ca s se acorde nen trzia t apr are institut iunilor ca to li ce ti ale biseri cii, in fi ec are ce tat e, i n loc urile diferite a le fiecr ei moii din vecintate. Deodat. tre bue s s e mai : c e a r i ca s se pzeas c legea dat de Teodosiu cel de bin ecuvntat pomenire p rint e a l lor, n privi n a celor zece Ii tre de aur asu pra eret icilor , cari hirotones c i ca ri se hirotonesc, pre cum i as upra pro- : prieta rilor, la cari se g se t e adunarea a celo ra; i s ordone ca a ce ast lege aa s se ntreasc, nct s a i b pu tere asup ra celor, ale cror viclenii sprijinitorii. bis ericii ca tolice le-a u dovedit prin mrturii, ca astfel m ca r de f ri c s ince teze dela producerea s chizrnelor i . de la ru t atea e retic ceice vd pierzarea cea venic ; [ i totui] intr zie s se cur easc i s se indrepte. Mai treb ue apoi s se cear ca cu bun cinstirea lor s . s e l noia sc legea cea din fiin , ca re a ridi cat pu tina ere licilor de a putea primi ceva sau prin mote ni ri saui

257

prin 1estamente ; sau de a testa, i sc urt zis, ca celo rce s unt o rbi i de ncrederea lor n nebunie i vr eau s pers iste n rt cirea Donatitilor s li s e ia drep tul de a l sa ca motenire sau a primi [ceva]. Iar ce ice prin g ndul unirii i al pcii vreau s se ndre pte, cu s uspenda rea ace stei legi, s poat primi motenire, chia r da c le-a r evenit lor ceva din dar sau motenire c nd s e a fla u i n c n ' rtcirea ere ticilor, firete cu exc e p ia ac elora, ca ri a u socotit c trebue s tre a c la catoli ceasca [b i s eric numai] dupc e au fost chemai la ju d e c at ; c ci despre uni i ca acetia este de cr ezut c nu de frica ju de c i i ce lei cereti , ci din nesaul ctre folosul p m n te sc a u . dorit unirea catolceasc. In privina tutu ror acestora este necesar a jutorul a u t o r i t jil o r fie c r ei ep arhii ; i hot rm ca delegajia s lucre ze i s duc la ind eplinir e cu libertate de aciune i altceva, ceeace ar crede c este favorabil pentru folosul bisericii ". Dar s 'a mai ho t rt a fa r de a cestea ca s se trimit scrisori din aduna rea noa str ctre pre asl viii mprai i autoritil e s upre me, prin cari s se con ving deplin c d eleg ajii sunt tri m i i de noi la preafericita curte prin consimm ntul nostru a l tuturora ; i deoarece este inop ortun s i s c lim noi toi a ceste s cris ori, ca aceste scrisori prin i sclit urile noastre ale tuturora s nu fie suprancrcate, Te r u g m, frate Aureliu , ca dragostea ta s binev oiasc a le is cli n numele nostru al tuturora. i au is clit. Aureliu, e piscopul bisericii Car taginei, consimesc cu hotrrea pr ezent , i citindu-o am i sclit. A iderea au is clit i ce ila li . Apoi trebue s se trimit scrisori i ctre dre g to ri, ca , p nce Domnul va binevoi s ntoa rc la noi pe deleg ai , s acorde aprare bisericii ecumenice la autori! ile cetilor i proprietarii m oiilor . Iar n privina lui Ecytiu se mai adaog i ca s se nlture neruinarea lui din provinciile, n cari el ii pune n eviden dr epturile sale ieratice fa de purttorii de grij ai bisericii din Iponia. Episcopului bisericii din Roma nc trebue s i-se trimit scrisori, precum i altora , und e este mpratul, spre a le recomanda pe delegai. i au isclit. Deasemenea, Aureliu, episcopul bisericii din Cartagina, con17

258
s i m e sc CU h ot r r e a prez en t , i i s c lit i c e il al i.')

cifind u-o

i s c l e s c .

A i

derea a u

(47,57.66 -69 ,9 1,92 ,94 ,99 , 117- 1 19, 124 Ca rt.) ,

C an onul 94 .

R ezumat din cap it ole le [ho trte]. Din toate eparhiile s se tr im it liber del e g a i e la sin od. Se disp une a se trimite de le gai i scriso ri c tre Mizoniu, deoarece treb ue s trim it liber delega tia, pentru ca , d eoarece n umai n Ca rtagina s 'a f cu t unire a, s se trimit scris ori c t r e d reg tor i , ca i dreg to r ii ace tia s d i sp un a se pune st r d ui n pentru uni re i n celelalte pro vincii i ce t i; ia r dela biserica Car taginei n numel e Africei intr egi s se t r i mi t mu l u mi ri la curte od at cu scr isorile ep iscopilor p en t r uc s'au liberat de Do n at i ti. S'a u citit sc ris o rile pap ii In o cen iu , precumc episcopi i nu pot trece ori cnd in p ril e de peste mare; ceea ce s 'a n t r it pr in nvoire a episco pilor : iar spre [a ex prima] mu l u mi re pentru ur m r i rea D o na t i t i l or s se tr i m it la curte doi clerci ai bisericii din Car tag ina').
(4 7, 57, 66 - 69, 91 - 93 , 99 , 117 - 119, 12 4 Cer tag.).

~,;

- Toa te a ceste pa t ru ca n aa ne se r e fer la car i s 'a vor bit in ca no nul 47 ca rtaqin ea n.

D o n a t i ti ,

despre

C a n onul 95.

Sino d general i com plet s nu se tin dec t n umai din n e cesitate. S'a hot rt ca de aci inai nte nu este nece sa r ca in fieca re a n s se o ste nea sc fr a i i , ci de c te ori va cere trebuinta o b tea sc , a d ic a to a t Africa, [atunci] d n d u-se scriso ri di n toale p r i l e c tre acest scaun, tre bue s s e a dune sinodul n acea eparhie, n care ne-ar n1) Dela s in. o srtag . din a . 4 04 . In Co rm . ca n. 94. n Pld. ce n. 100, 101, 10 2, n Cn P eav . cari, 104. 2) Dela s in. ca rtag , din a . 4 0 5 ~ In Pid, can. 10 3, i n Cn , P rav . CAn. 10 5, iar in Cor mc iaia c anon ul prezent fo r m eaz u n s ingu r ca non fii an ume can . 9 5 m p re u n cu ce l ur m t o r .

259

d emna nevoia i imp rejurril e : ia r pricin ile, cari nu s unt comu ne . s se judece in ep arh iile p rop rii.')
(37 ap.; 5 sin. 1 ec.: 19 sin. IV ec.: 8 trul.; 6 s in. VII ec.: 20 An tioh.; 40 Lao d.: 1 8 , 51, 73 , 76 Cartag.). - Am v z u t c ca no anele 18, 51 i 78 a le aces tui si ncd d ispun ca sinodu l ge ne ra l a l intreg ei Bise rici din Africa tre b ue s ue i n tru n e a s c in fiec are an la tim pul de te r minat (2 1 Auqust), Ca no nul pre ze nt r e v o c ace a dispozitie i s pu ne c sinod ul gene ra l num ai atun ci tre bu e s s e con voace, c nd se iv e 1 e o as tfel de trebuinta, c are se r efer la nt reaga B i s er i c din Africa , alt cum . n fiecare an s s e i n sinoa dele eparhiale or dinare. Ia cari sti se d esb a t toat e che sti unile, ca ri nu s un t comune ( a} a lricu ai J17; o J<7m vmvnl), S ub a face rile co mune sun t a s e inteleg e a lace riie dog ma tire (6 01p f.1.r! xa/J J zice Valsamo n, ia r pe toa te ce lelal te le nu meste lSnw / (s pecia les seu priva ta e), car i s un t a s e so lu i o n a n fiecar e p ro vincie biser i c eas c ( iiv i xan ,!! i rr: (l p ;:/!J.) 2). P r i n ii d ela Ca rtagi na a u ernis a cest ca non din mo tivul pr actic,
i

lip sit' d e pastoru l lor

anu me c a ep i sco pii s nu fie d era n j a i i p o porul s nu r mn fr v r ' o necesit ate ma i mare. .

Ca no n u l 96.
Nu s e ing du e a se ch em a jude c to ri a lei. Iar da c se fa ce apel i celce a a p ela t [ i -] ar a lege ju d ec to r i , i a poi i a ce la pe care l-a pri t [ i- a r a lege] . de atunci na inte nici unul dintr e e i s nu ma i apeleze. Despre delega/ii d eosebitelor ep arhii. D e l ega i i de se m na i de diferi tele eparhii se primesc cu pl c e re ; i a d i c cei din Numidia, din Vizacis , din Mauri tan ia S itie nsis , deasem en ea din Cez are ia, precu m i din Trip olita nia. D espre executo rii biseri cii. Pe l n g aces tea s ' a h ot rt a se ce re ca pe ntr u toa te ne voile bis ericii s se a l ea g cin ci exec utor i, car i s e vo r m p r i in d iferit e epar hii.' )
1) Ca n , 1 ca rtag , din a . 4 0 7. In Pid . can . 1 0 4 , in Cn . Prav, ca n. 10 6. 2) Sin t . A l III , 5 36 . 8) Ca n . 2 c ar ta g, d in a . 407. In Corm clai n su b e c cta n u m r (96 ) -s e g s e te pa rtea p rim di n a ce s t can on . Celelal te nu se gse s c In Pl d, can . 105 , 10 6 , in Cn , P re v. ca n , 1 0 7 , 10 8 . Par t ea pr ivitoa re la de le g a ii

..diferit elor e par h ri din Africa nu se

g s e t e

n ici n Pi d., nici n Cn, Prav. 17'

260
(74 ap .; 6 sin. II ec.: 9 sin. IV ec.: 15, IOa, t 2 2 Car taq .),
d in t i i

Acest Ca non se mpart e n lr ei p r i , dintre car i cea a treia al c lue sc d o u can aane in Cniga Pravil (107 i, 108), deasemenea i in Pidalion (105 i 106). J. Partea p r im din ca nonul prezent apare ca suplimentul'

canon ului 9 5. I n acest Canon se spune c foaie cauze le . cari nu.

sunt gene rale, s se s o l u io n e z e n epa rhiile r espective; i f iin dc acolo nu se vorb e te despre ev ent ualitatea apelului, canonu l prezent dis pune c se pot alege ju d ec t o ri spre a r evizui i judeca cauz a r e sp e ct iv, asu pra cr ei a s'a h otrt la sino dul epa rhiat, i c mpotriva sen tintei date de ju d e c torii al e i nu se mai poa te ape la la un for [u d ec t or esc supe rior. Import ana acestu i fel de s en t in a 10Sl rec un oscu t de canonul 9 al sinod ului IV e curne ri ic, precum i de canoanele 15 i 122 ale sinod ului dela
Car ta qi na .

2. In par tea a doua a ca nonului se m en ion ea z deleqajiile trimise de c t re provin ciile Bisericii din Africa i pe cari delega Iii sinodul le ia s pr e tir e eu multumire . 3. Pa rtea a treia din canon vorb et e despre executorl
( i xftdf aa r a!, ex actore s seu execu to re s) ,
n g r i j a s c

cari su nt

dat ori

s s

se

de

nece si t i le i

Bisericii

i s

n specia l de inca sare a


le

ve niturilo r

b is e r ic e ti

in cazurile , c nd res pectivii nu vo es c

verse ben evol,

canonul dispune

se roage

a utor it i l e

de

S tat s pr e a numi cinci execu tori, cari s se mp art la dife ritele

e parhli din Biserica Atricei.

Ca non ul 97.
S s e cea r dela mprai ca s pun aprtori p en tru a facerile bisericii. S 'a m ai hot r t ca d el e gaii Viceniu i Fortunatian, ce ice vor me rge n numel e tu turor epa rhii lor s cea r d ela preasl v i i i m p ra i ca s dea voie a s e institui defens ori s colastici, ca r i s aib s lujb a i grija de a ap ra afacerile [bi sericii]; i acetia ca iereii e pa r hie i, ca ri au p rimit ap ra re a [af a cerilor] celor biseric eti, s poa t produce cu inl esnire pentru afacerile bis ericii cel e de t re bu in c t i a intra n cancela riile j ud e ctoriilor de cte ori cere nev oia s pre a se opu ne fa d e ce i: potrivn ici.

"

261

,1

Delegatia s fie libe r , S'a hotrt ca d eleg aii cei alei , trimii la curt ea {m pr teasc ], s ai b libertate de a ciun e . Mrturia iereilor din M auritan ia as upra lui Prim os. Este cun osc ut c Maurita nii din Cezareia au mr t ur lsit prin scrisorile lor c P rimos a fost somat prin au tor it ile cetii Tigaveniei s se prezinte [la sinod j, .c ci d up ordinele mpr te ti are s se prezinte neaprat ; i s'a ntmplat c dei s'a c ut at aces t P rirnos, nu s'a gsi t , precum au anuntat diaconii; iar [acum] deoarece aceiai Ma ur ita ni au cer ut c tr ebue s se trimit scrisori dela ntreg sinodu l la preacinstitu l frate pr imatele Inocen iu, s'a ho t r t a se trimite pentru ca s ti e c .s inodul a cutat pe .Pr imos, i nicidecum nu s'a q s it. ')
(2, 23 sin. IV e c.; 75, 93 Car tag.). - Aces t ca no n t nca s e im pa r te in tr ei p ri, i cea dint i . i a doua a l c t ues c dou a canoa ne (1 09 i 110) in Cniga P ra vil , .In toc m ai ca i in P ida lion (107 i 108). 1. Se repet d i s p ozi i a ca nonului 75 al sinodului pre zent, dupa ca re aut o rit il e de S ta t sunt a se ruga ca sa n umea sca ec dici pentru a p rarea inte re selor b i sericeti i ale s ra cilor. 2. S inodul confe ra d epli n libertate de ac tiun e deleqa ilor trimi i la curtea m p r t e a s c (ca n . 93), a dica ei vor putea s .ce a r i s pro pu na nu nu mai ceeace li s 'a ncred in a t de ca tre . s inod, ci i or ice a ltceva , cee a ce vor g si d u p chibzuinta lo r c .e ste spre folo sul I3is ericii. 3. In part ea a treia a canonului se v o r b e te despre epi spopu l Pr rmos, de lega tul Cezareiei d in Mauritan ia, care n'a voit s s e prezin te la s ino d, i se hot r t e ca de spre aceasta s fie n ti i n a t prima te!e (ri pa; , se nex) Ino cen iu, care era pr imatele (primas) Cezareiei din Maurilania, - iar nu papa Romei, Ino ce n iu , precum s pun e Zo na ra n co mentarul acestui can on , Cll toat e c In oc en i u i pe acel timp er a p ap al Ro me i (402 -41 7) ' ).
1) Ca D. 3 c a rte g , din a . 4 07 . In Cormci aia pa rte a pr im din can on (despre ecdici ] a lc t u e te can onul 97 , c elelalte d o u n u sun t , In . P id . ca n . I07, 10 8 , n Cn Pra v, ca n . 109 , 110. Par iea d es p re Primos nu -ae gse t e nici in Pid J nici in Cn. Prav 2) Sint. Al . 111 , 5 4 1. - Ce. Van Espen, s chol. " In h, ca n, (pag . 368).

."

.f
t ,
"

,"

262

Canonul 98.
Despre popoarele, epis copi. cari nici
odat

nu ali aou t:

. S'a hotrt i aceea ca popoarele, ca ri ni cio d at n u au avu t episcopii si proprii, nici de cum nu vor primi [epis cop nici in viitor], dect numai d ac se h o t r te de sinodul complect al f i ecrei eparhii i de primatele [cu c dere], i cu co nsim m n tu l ace luia, s ub a crui. c rmui re se a fl acea bis e ric. ')
(34 ap.; 6 Sa rd. : 53, 56 Ca rt.). - Vez i cornent a ru l cano nu lui 53 cartag inea n.

C a n o n ul 99 . D espre popoarele i c rmuirile ca ri s'a u conoertit: dela D on aiiti. . fi re te c i acele po poare, ca ri s' au convertit de la Do n a ti ti i a u avut episcopi f r de hot r rea sinod ului, aceste a se vor invrednici fr in do ial a avea [episcopi]; ia r popoarele, ca ri a u avu t episco p, i s vri nd u -se acesta n'a u voit s aib episcopul lor propriu, ci a u n zuit s fie s up ui ocrm uirii altui episcop oa recare, aceasta nu se cuvine a li se denega. To tui i aceea s'a dispus ca episcopii, cari ma i inainte de adu ce rea legii irnp r te t i despre uni re au conve rtit pe popoar e la biserica e c umen ic, ace ia [episcopii] trebue s le ai b pe acele [popoare], pe cari le-a u avut; iar du p legea unirii i mai departe trebue ca toate bisericile i oc rmuirile lor, chiar i dac poate ar fi oare ca ri dr epturi, cari se cuvin ace lor biseri ci, s se a djudece episcopilor c at o lice li din acele locuri, in cari [biser icile] s 'au deinut de eretici, ori de s'au conve rtit mai apo i la catoliceasca (biseric ), ori de nu s'a u conve rtit; i d a c cineva du p [emiter ea] legii imp rteti i- a in s u it oarecari [biserici]; trebu e s le restitue p e ace lea. ")
1) Ce n . 4 cer ta g, din 8. 4 0 7 . In Corm . ca n 98, in Pid, can, 10 9,

'. ,':,1

';'o, '

in Cn. Prav, ca n. 111. t ) Can, 5 cart , din a . 407 . In Corm , can, 9 9 , in Pid. can. 1 10 ,.. n Cn. P.av . c an . 11 2 .

2 63 (38 ap.: 4 7, 57, 66-6 9,9 1-94, 117-11 9, 12 4 Ca rt .),

Acest canon se refer la don ati ti, despre cari am bit in comentarul canonului 4 7 al sinodului pr ezent.

v or-

C an o nul '10 0.
Desp re raportul episcopul ui Mau re niiu . n ur ma ra portului i cer erii ep iscopul ui Maurentiu, s'a citit scrisoarea adus d e episcopu l P la c en iu, supllnitorul dele gatului Numidi ei, i ca re [s cris oa re] d up d ori na acel ui a P lac e niu s'a citit inaint ea episcopilor i deoarece , c u t nd u-s e, nicidecum nu s 'a u g sit ceice dup spuse le diaconilor av ea u s stea naint ea u i lor, adic bt rn ii din Ger ma nia cea n o u , chiar i dup ce au fost cuta i 'de dou ori i de t rei ori, din care c auz sfn tu l s inod a hot rt s s e tr i m i t s cr isori primatelui Sanctip ca s ia s pre tire c e piscopul nu poa te fi ex pus ocr i i d up voia poporu lui m eni o n at. Episcopul Maurentiu zise : Deoare ce b tr nl i din Ger man ia n ou a u fost cut a i de dou ori i de trei ori, i nu s 'au g s it, cu toat e c a u fost av izati de in a int e st t l o r ul [episcop] s se prezinte la s l vitul s ino d, ca re se tine pe timpul idusului de ac um, [ t ot u i] ei s 'a u h ot r il ' s abs enteze cu totii; deci d ar s f in i a voast r s hot ra sc asupra a cestei chesti uni, ca s nu sufer eu nevi nova t de calomnie prin p e rzi stena lor . Sf ntul s inod a hot r t s a d u c s e n tin a sa din acest s inod imp otri va ln d r t nicilo r potrivit j ude c ii ierat ice; deoare ce l n s s me renia bi seric easc trebue s se p zea s c ' in toat e lucruril e, s 'au fg duit scrisori c t re primatele Sa nctip ca s ia cuno tin despre jude ctorii a lei de sinod, car i fr nt rziere s cerce teze in ce tatea Tu bur sici a, ( i] s ad u c hotarire a p ot ri vi t a su pra chestiunei. Episco pul Maure njiu zis e: Cer ju dec to r i pe p r e a s f i n i t ul primate Sa nctip, pe p rea s finituJ Augu stin, pe F lore ntin, pe Te asi u, pe Sam psihiu, pe Se cund i pe Po sidiu; po run c ii s s e hotr a s c ac ea st a pentru mine . Sfntul s ino d a nvoit pe jud ector ii cerui ; iar pe c eil a li jude c t ori neces ari penD u p ce,

, ,
2M

iru comp letarea


-

numru lu i lor , pr imatele Sanctip i r i s - i al e ag b fr nii d in Ge rman ia n o u . I)

va ho-

e c.: 9 sin. IV e c.: 12, 15, 96, 121 Cart.) . U nii din tre btrn i i (ip o v,,,) din G erma n ia no ua ( ," ' " ,~ ; vio rep .'l rJ.'Vo:;) n Nu mid ia a u r ecla m at pe ep isco pul lo r, pe Mau :e !. i u . In urma a ces te i re cla ma tii, Maure n jiu s' a prezentat n fat a si nodu l ui , a cu za to rii ns s'a u as cun s, Sinod ul re c u n o a t e c aces ti acuza to r i m e r i t sa fie co nda m na ti, t ot u i pen tru sme r enia blser i c ea sc (~'.u p o . "i ra ix x). lu~aC1" 'K 111) n u a voit s pr on u n e se n ti n ja; i p en tr u ca Ma ure n tiu s nu r m n tim p In delun qa t de pa rt e de B iserica s a I sino dul, Ja cererea lui, d ispune ca j \l d ~ c a t a s s e f a c n provincia, d in care er s a ce l episcop i in ca re s ca unu l pr im era . OC UPfit de prim a tele (o r~/, (f)J.. , senex, al1.. fe l p rim as) S a nc ti p , i i-a a dm is lui Maurenliu ca n s u i ss i d e s em neze j ud e c torii. Ma ure nt iu a desem na t pe Sa nct ip i n c p e a lti ea se ep isco pi. c u ce ea ce s ino dul a co n slm tt, iar p en tru a le q e re a ce lo rla l i episcopi. cari mai erau necesari pe ntru cornp lect ar ea nu m ar ului j u d e c t or il o r h o t rt prin cana ane, sinodul au tor i z ea z pe S an ctip s ia dis pozitiile de cu viin ta . N u mrul canon ic a l episco pil.rr pen t ru jude ca re a u nui ep iscop. d u p d ispozit ia ca no nu lui 12 a l ac estui s inod , e ra de do is preze ce , i prin ur m a re m a i tr ebuia u n c cinci episcop i, pe l n g cei de semnati d e Ma uren liu, pent ru ca numru l lor s fie co mple t. Im p or tanl este o bse r va ti a din ace st can on, d up ca re un epis cop riu es te in g a duit s fie expu s o c r ii dUP3 voia po por ul ui subordonat (o~,
o~

(7'l a p. : 6 s in. "

, t:

r:pf)(,l.I,OS<f;! , o ii .u. li1i,u.o J., ~ut7 ill r o g

).a o i;

ulfpt !

?:ro rritr r (ux ; './ o iJr/rY-

;( 0 ;<0 ; ) .

C a n o n u l 10t. Despre imi ca rea bisericilor R om ei i Alex andriei. S 'a mai ho t r t ca s se sc rie preas f i n itu lui p a p I n o ce n i u in p r ivi na n ein el e g erii din tre bis er ica Romei i cea a Alexandrie i, ca ambe le biserici s ps treze intre ol a l t pacea, pe ca re o pr o pove d ue te Domnul' ).
6 c er ta g , d i n a . 40 7 . In Co r m . 111 , i... Cn. Prav . ce n, I 1 3 . Ce n . 7 c e rre g. d in a. 407. In Corm, 1 1 2 , n Cn. Pra v, c ari. J t 4 .

, ,' o
r

1 , Can
"

ce ri ,

10 0 , in Pid. can ,

can.

10 1, in

rid.

can ,

26 5

.,

\.

D u p coment at or ii apuseni') a ici es te vorba de spre cont ro versa dint re Bis eri ca Romei i cea d in Ale xa ndr ia re fer itoa re la Ioan Gu r d e aur , din care cau z l n oce n iu , ep iscop ul R omei a exclus din comun ita tea bi s eri cea sc pe Teolii' ). D ei P rin i i din Africa ( i in special Aureliu) a u aprat f i pe Ioan Gu r dea ur ,') tolu i n inte resul p cii dintre o lalt , pe ca re a p ro po veduit-o i Domnul [I oan, 14, 27], d u p cum zice ca no nul. ati Iio t ri t s scr ie lui l n oc e n i u n sco pu l res ta bilirii p ci i dintre .cele d o u Biseri ci.

Ca non u l 102.
i p rsesc brbaii sa u [b rb aii] fem eile s r tn ri aa . S 'a h ot rt ca , potri vit n vt u rii evang helice i .apostolice, nici cel l sat de sotie, nici cea p r s it de brba t, s nu se mpreune cu altcineva ; ci ori s r mn a a, ori s s e mpace ; ceea ce dac vor d i s pre u i , s lie s u pu i la p en ite n ; n pr ivinta ace st ei ches tiuni, tre bue s se ce a r emiter ea une i 1E~g i m p r teti.')

[Fem eile] cad


(i p r s es c]

'Cari

(48 ap.; 87 , 93, 98 Irul ; 20 Anc ir a ; 9, 2 1, 3 1, 35, 36 , 46, 48, 71. Ea Vasi le c. M.). - Vezi comen tarul sinodului 87 trul an.

C an o n u l 103. De spre rugciunile, cari trebue s se citea sc la a ltar. S' a mai h otrt, ca ru g ciunil e ntrit e la sinod, ori cele de intr oducere [Ia litur ghie], or i [celece se rostesc la] adu ce rea jertfei, ori [la) pune rea minii, de t o i s se s v rea sc , i nici od a t nici de cum s nu se roste a sc altele mpot riva credin e i, ci s se citeas c cel e ce s 'au ad una t o d i n i oa r de cei p re a n e l e p i . ")
1) Van Espen , s eh o l. in h.' ce n , (P. 3 70), H efel e, Con cili eng; 1. 10 1. 2) P allad iu m in v ita S . Ch ryso stom! <. Va n Es pen, J. c.). 3) E pit. ( 14 9 ) Ctr ty sos tom i ad Au r enom . -i) Ca n, l:) ca rreg , d in a 4. 0 7. In Co r m . ca n . 10 2, n Pld , ca n 1 13 ,

i n Cn . Prav. can, 11 5.
6) Can, 9 ca rt ag, d in a. 4 0 7. In C o r m . 1 14, n Cn . P rav . ca rt 1 16 .
CRn .

10 3 ,

in

Pid .

can .

266 (60 ap. ; 63 tru!.; 59 Laod .). - Inc la sinodul dela Lao diceia (can . 59) s' a ho t rtt c > in bi s eric s e poate citi nu mai ceeac e s 'a conlirm at c an onice t e. Prin can o nul pr ezent cartaginean s e repet acea st dispozitie, i s e prescrie c in bi s eri c se pot citi nu ma i r u g ciu nil e revizuite i publica te la sinoade pe ntru uzul bis ericesc, op ri ndu -s e citirea tuturor celor la lte r u gci u n i, deoar ece ac est lucru este mpotr iva c red i n i i , Ca no nul vor be te n genera! des pre toat e rug ciunile, i in specia l despre ru g ciu n i l e , c u cari se n cepe sI. liturghie ( ;rp ooip ea, prae fati ones) . apoi despre r u g ci u n ile adu ce rii jer tfei (;rap a iJi " " " com endatlones).t) i in sf r i t despre ru g ci u nile , ce le ci tete ep isco pul, cnd hiroton e t e pe cineva ( rt"" ,.~ .. l.~ !P O; err dJt a e l<; nanus Impositi on es). In Cnig a Pravil s e m enio n e a z i ce le dela o~o Oiae (g, r ugciun i le de ncheiere.")

Ca n onu l 10 4 . Desp re ceice cer d ela mp ra t judeca ta [n p rocesele lor] la jude cto riile lum eti.

S'a hot rit ca oricine a r cer e v r eo d a t dela i m p rat [ca afa cerile sale] s se judece la j ude ctoriile lumeti , s se li p s ea s c de demnitat ea sa; iar de ar cere dela m p r at judecat a epi scopea s c, ntru nimic s nu i ' se p un pi ed ic . 'l
(74 ap.; 6 sin. II ec .: 9 sin. IV ec.: 12 Ant ioh .: 15, 96 Cart .)- Vezi comen ta rul canonului 12 al s ino dului dela Antiohi a . Aces t cano n a d a o g i c n caz de nevoie mp ra tul poa te dispune ca in pr icinile referit oar e la vreo pe rso a n' pre oe as c s se intrun e a sc pentru j u d ec a tsino dul episcopesc, - da r r espec t . vele pe rs oa ne p re o et i n u vo r ben eficia prin a ceasta de vreun folos deosebit, deo are ce i f r or dinul imperi al ar fi putut s o bi n n B i se ric jud eca t i drepta te.

Canonul 105.

ies c

Despre ceice nu ali comuniun e n Africa, s tre ac pe ascuns p este mare.

v o-

1) Ve zi : Bev ereg un not in h ca n . II 2 0 8 . 2) E d ii a d in 18 6 2 , pag 37~L 3) Can 10 cartag. din 8. 4 07 . ln Corm can . 104 , in Pld . can.. 11 5, in Cn Prav, 11 7.

Y;

267

Oricin e, nefiind n comuniune n Africa, al' trece pe ascuns s pre [a intra n] comuniune n pri le de pest e mar e, se va pgubi de cleri catul [s u].' )
(12, 13 ap.; 5 s in. 1 ec. : II , 13 s in. IV e e.; 17 t rul.; 6, 7, 8, II Antioh.; 4 1, 42 Laod.: 9 Sard.: 23 Carlag.) . - Vezi coment ariil e ca noanelar 12 i 1 3 a p, i a l ca nonului 23 al sinodului preze nt .

Cano n ul i 06.
C eice m erg la curtea
iasc a - i a nuna pricina ct i ce lui al R om ei. mp r tea sc s se s tr du lor att iereului Cariagin ei,

, , i
,e

,\

.l

Sa hot rt ca oricine va vrea v reoda t s m e a r g la cur tea m p r te a s c , n sc risoarea de dimilere, care se trimite ctr e biseric a Romei, s se arate n chipul ce l mai cla r [scopul pen tru care merge la cur te], i de aco lo apoi s p ri me a s c (a lt ] scrisoare' d e dimitere ct r e curte. Din cauza acea s ta , d ac celce a luat scri soare de dimiter e numa i c t re Roma, trecnd s ub t c e re nevoia, pen tru care trebue s me arg la curte, ar vrea deadreptul s mearg la curte, [acela] se va scoa te din comuniune. Iar dac acolo n Roma i s'ar ivi vr eo nevoie n e a t ep t at da a merge la cur te, va ar ta nevoia aceas ta . episcopului Romei i va lua alt scrisoare dela nsu i episcopul Romei. Apoi s criso rile de dimite re date clericilor lor de c tre p r i m a i, sa u de c tre oricare dintre episco pi, s a i b ( i nd ica t ] ziua Pas tllor: ia r d a c ziua P a ti lor din acel a n nu es te cun o s c ut at unci, s se p lin a celor trecute, n felul cum s 'a ob i n u i t a se sc rie de Consulat n actele publice. _ S 'a h ot rt apoi i aceea ca d e l e g a ii a cestu i cinst it sinod t rim i i [Ia curte] s cea r dela p r e a s l viii m p r a i tot ce eace vo r crede folositor mpotriva d onati til o r , i a p gni lor , i a cultului lor . S 'a mai h ot rit a poi, la cererea tuturor episcopilor, ca toate scrisorile, cari trebue s se dea din sinodul [aces ta], s le i s c l eas c numai
1)

.Q " .

11 6 , n Cn

Can, 1 1 Cartag. din a. 40 7. Prav , can. 11 8 .

In Corm. can

10 5 , in Pid. ca n ..

268
sfin ia ta. i au isclit. Aureliu episcop ul bisericii Car ta qinei, co n s i m n d cu h ot r r e a p rez en t, i citindu-o, a m i s c lit- o . A i d e re a au i sclit i ceil a l i episcopi.')

( 12 ap; 11 An tioh.; 7, 9 Sard ica; 97 Carta g). - In Cniga P ravil canonul prezent al c tue i e do u ca naane ( 119 i 120) ce ea ce este foa rte corect, deo arece se ref er a la do u chest iuni. l. Ca noa ne le int erzic e pisco pilor mergerea la cur tea mp r te a sc fr vreo necesitat e d eose b it (7, 9 S ard.) : da c s'a r ivi o a s tfel de ne cesita te, a tunci pot mer ge cu pe rm is iunea i cu gl'a ma ta pr imate lui sa u mltroo olitu tul co mpetinte (11 Antioh .),
Prin canonul ca rt agin ean prezen t se
l n g
nt res c

"'

r ,

..

acele

ca naane pe

cuve nita l m u r ir e. Se vorb e t e desp re e piscopii i pre o i i . car i mer g la cur te a imp e ri a l din Ro ma. Canonul dis pun e ca ce-: luice pleac la Ro ma s i s e dea scrisoa re de dim ite re pe ntru episco pul Romei , i a poi episco pul Rom ei ii va da dela s ine scrisoa re c tre curt e. Daca vr eu n pr eot a l' merge la cur te fara s s e a n un e la ep iscopul Romei, ca no nul dispune s s e exco munice ( ir.;:()xtV7 )19fj r ij g
X O!I/ W ',i/a~) .

2. In pa rtea a doua a acestui canon s e rep et ceea ce s' a s pus in punct ul a l do ilea al canonului 97 in pr ivint a de lega jilor, car i m erg la cu r ie cu memoriul impotriva douan til or (can. 93) i p g ni l o r.

Can o n ul 10 7.

S in odu l d es pre judecata episcopi/a r. P e vre mea pr ea sl vi l lor Imp r ai, n anul a l ap te le a al lui Onoriu, i n a l treilea a l lui Teodosiu , al a ug u t i lor con su ii, n a apt e sp iez ecea zi a calendelor [lunei] Iulie, in Cartag ina , n al doilea d esp r m nt al bisericii. S'a h ot rt n acest s inod c un e piscop [s ing ur] s nu dea s e n ti n in a iace rile j u d e c to re ti prop rii. A ctele acestui sinod nu au fost s crise din cauza c s 'a u desb tut { chestiuni! lo cale, iar nu g en erale.' )
ca n. ] 17 ,
1) Ca n. l '~ ca rtag . din 8. 40 7 . In Co rm , en o : 10 6 , n Cn . Prav, ca n, 11 9 , 120 .
8.

L0 7 1 n Pid .

2) Dela sin od ul ca rta g, din .1 18 , n Cn. Prev. ca n . 121,

4 0 9 . Corrn, ca n . 10 8 , n Pld.

can .

\
,

26 9 (7 4 a p.; 6 si n. Il ec. ; 9 sin. IV ec .: 12, 15, 20. 96 Car t.) .. - Se ns u l dispozit iei din canonul prezent, confo rm c r ei a un e pisc o p I1U po ate s de a sen t in nt r'o ches tiune de [ u d e c at , care I pr ivete, dup comen tarul lu i Zona r a del a a cest canon, este urm torul dac do i episcopi au vreo c o n t r o v e rs i ntre o la lt, sau d a ca un cleric r e clama pe un episcop, a tun ci un ul s ing ur din tre ep iscopi nu poate s - l asume judecata. ci aceas ta r evine cercului de com p etin a l sino dului ep ar hial .')

Can o n u l 108.
Sinodul mpotriv a don ati tilo r. Dupa cons ula tul pre a sl vi il or, a u g u t i l o r m p r a i; in a nul a l optulea a l lui Ono riu , i n a l patr ulea al lui Teodosiu , n ziua a optsprezece a a calendelor [lunei] Iulie, in Cartagin a, n al do ileard e sp r m n t a l bisericii. Episcopii f loren tiu, Posidiu, Presidiu i Venantiu au primit n s inodul acesta d ele g a ia mpo triva do nati ti lor . In vremea aceas ta s'a dat lege ca oricine potrivit alegerii' .sale li bere s pri measc ne voin a Cre tini sm u l ui . ')
(80 a p.: 12 Neoc e s.; 99 Ca r taq .). - Canon ul prezent dup te xtul s u nu co n tine nici o d is-pozitie canonica . S I int erpretam. In a nu l 40 9 Atila a men inta s cuc e r e as c Africa (proco ns ul ar ) in trea g . Im pra tul O noriu de te a m ca nu cum va dona t iti i , n urm a u rei lor co ntra or1odo c i lo r , s

provoace

rzv r ti r e i

ca nu cum va prin aceasta

sa.

p romoveze cuc eri rea Alr ice i din pa rt ea lui Atila, emite o lege , d u p care i d o n a ti t ii puteau pet re ce liber in im periu, nt ocrna lca i ortod o c i i. In a n ul urmator (410), cnd tr e cu se p e ricolul a men i n to r al d umanilo r, Parinii din Africa au con vocat un s ino d impotri va d on a ti tilor, i la a ce st si nod s'a con statat ca On ori u a emis o le ge , potrivit c reia . o r ici ne p otriv it al e geti. sa le lib er e s prime a sc n evoina cretirusrn ulut", dar a ceasta avea se ns ul c celui a care nu vrea s a fie cre tin (ort odo x), i se p er m ite sa fie donatis t.P) Acesta este se nsul te xtului canonuIu i.
1) Sint. AI. III, 558
2) De ja s in ca rlag . din a 4 10 In Co rm, ca n n Cn . Prav. ca n . 1 22.
8)

109 , in Pid. ca n 11 9 ,_

Van Espe n, schcl. in h. cen. [p. 373 ).

f I :

210 Iar Zonara scoate din acest ca non, cu tot dreptul, legea fundame ntal a doctr inei cret ine . Zonara zice ca omul singu r trebue s a l eag virtutea , iar nu' s i se s mulg ClI sila; virtutea s nu
se exerc ite for ta t ci de bu n voie. A ad a r
rneasc cretinismul,

li

cine

vr ea

pr i-

acela trebue s Iaca acest lucru liber i din vo i n a sa proprie , iar nu de s il i din necesitate , deoarece ceeace este din necesi tate i din sila, nu este ferm i trai nic ; din cauza aceas ta i sinodul dela Neocezareia zice in canon ul su al 12.lea, c nu trebue s se pr i me asc in pr eo ie celce a lost baezat n primejdie de moar te, deoarece acest fel de c re d i n j nu e ste din convingere, ci din nevoie.')

.. .,

Canonul 109 .

Sinodu l mpotriva ereziei lu i Pe loghie i Celes liu , Pe vremea preas l v ii lor mprai, in anul a l doisprezecele a a l lui O noriu , i n a l opt ule a a l lui Teodos iu, a l , co ns u lilor n calen d ele [lun a] Mai u, n Car tag ina , in cancelaria bisericii lui faus t, fiind e piscopu l Au re liu preedin t ele sinod ului g eneral, asis tat de diaconi , s 'a h o t rt d e c t re toi episcopii bisericii din Cartaqina, lntruni i n s fnt ul sinod, a le c ror nu me i i s cli lu ri s u nt puse [Ia acte], c Adam n u s'a fcu t mu rit or de Dumnezeu. De va zic e cin eva c protoprintele Adam s'a fcut o m murito r, a a, nct ori de a r p ct ui, ori de n' a r pc t ui , va m uri cu trup ul, a d i c, va i ei din tr up nu dup vina p c a t ului , ci di n ne voia firei , s Le anatema ') . (1,4 sin. III ec.: 110- 116 Cartag .).
Canonul 110.
b o teaz ntru h o t rt ca

C op iii s e
A i de re a
1)
. d e riv

s'a

iertare a p ca telo r. or icin e t g d u ie te , ori zice,

S int, At III,

es s.

la al t t .l ea, dela sin odul ca r tag din a 4 18 i a t c t uesc c ele dinti 8 ca no a ne .a le ace stui sinod. In Pidal. se g s e sc su b nr. 12 0 -127 , in Cn , Pr av .s ub nr , 123 _ 130. Ir; Co rmciaia canonu l ultim ( 1 16) n u se gse te , iar <celela lte a p t e se afl s ub nr. 11 0 -11 6.

2) Canonul prezent, precum ~ i urm toa rele a pte p n

27 1
'C pruncii cei mici i de cur n d n s cui din pntecele . maicelor botezndu -se, nu se botea z ntru l s a re a p ca telor, i nici nu - i a trag nimic din pcatu l s tr moesc a l lui Ada m, care tre bue s se cu re e pr in b aia r e n a te ri i (de unde u rmea z c la a ce ti a nu se n e l e g e forma botezului ce a ntru l s a re a p cat el or ce a ade v r at , ci cea mincinoas ), s tie a na tema; fi i n d c nu a ltfel trebu e s se n el ea g cele s puse d e Apos tolu l : - P recurn pr intr' un [singur] om a intrat p c atu l n lum e i prin pca t moar tea; i astfel moa rte a la toi oa me nii a tre cut, intru acela, prin care toi a u p c tu i t [Rom. 5 , 121. f r numai n felul, n care pururea le-a n e l es ca toliceasca bi s e ri c , ce a r sp nd i t i n t i ns pre tutinden ea. Deci pen tru ca nonul a ces ta al credintei i pruncii, cari de s ine nici un ul din p c a t e nu a u putut s v r i , cu adev r a t ntru l s a re a pca te l or se bo teaz , ca s se cur e a s c intru d n i i p rin re n a t ere ceeace i -au a tra s d in n a t e r e a cea veche.

(1 , 4 s in. III ec.: 10 9 , 11 J -1 16 Car taq ),

Canonu l 11 1. H aru l lui D umn ezeu n u dru e ie numai iertarea s p re a n il ma i p c tu i. ca, oricine ar zice c harul lui Dumnezeu , p rin ca rele cineva se i n d r ep te a z prin Iisu s Hristos Domnul nostru , are pute re num ai pentr u l s are a pcate l or celor . s v r i te deja, i c nu d n c i a jutor s pre a nu mai s v r i altele, s fie a natema. (1 , 4 sin. III e c.: 10 9 , I lO , 112 - 116 Ca r la g. ).
p ca te lo r, ci d i aju tor A ide rea s 'a h ot r t

C a n on u l 112_ Harul lui Dumnezeu nu acord n um ai cun o tin a c elor ce trebu e a se Fptui, ci ne in su fl inc i dra , c osiea ca cele ce le-am cunoscui, s fim n s lare o le i face. Aid er ea s'a hotrt ca, oricine va zice c acela h a r al lui Dumnezeu ce l p rin Iis us Hristos Domnul nos-

27 2

Iru ne a j u t numai ca s nu p c uluim, deoarece prin a cela ni se d e s c oper i ni se a ra t cunoa t ere a "p ca telor s pre a t i ce trebu e s cere m, i de ce trebue s ne .ferim, dar prin el nu ni se d i ca, cuno scnd ce este de f cu t, s a vem i dr ago stea i pu t i n a de a I p lui, s fi e ana tema; fiindc Apostolul zicn d : C u n o t i n a ng m feaz , ia r dragostea z i d ete [1 Cor. 8, 1], es te prea nelegiuit a cre de c spre a ne ngmfa a vem haru l lui Hrist os, iar s pre a ne zidi nu-l avem; c t vrem e a mbele sunt dar ul lui Dumnezeu i a ti ce trebue a . fp tu i ; i a iubi ceea ce trebu e a fptui ; c '; dr agostea zidind , cunoti n a s nu p oat a s e mndri , c ci precum s 'a scris i dela Dumnez eu: - Celce nv a pe oameni t i i n a - IPs. 93 , 10], tot a a s' a s cris i c :'jDragostea. .dela Dumnezeu est e " [1 Ioan , 4, , ].
(1,4 sin. III ee .; 10 9 -111, 11 3 - 116 Car ta q .).

. . .'"

Canonu l 113.
F r
l tn

harul lui Dumnez eu nu putem

s o r i

nici'

bin e.

A ide re a s'a hot rt ca , oricine a r zice c pentru a ceea ni se d n ou ha ru l dr ep t ii ca ceeace putem face prin vo i n a li b e r , s s v r i m mai u or prin har, ca i . c nd d a c nu ni s 'ar fi dat haru l, de i nu u or, dar t o tu i am fi pu tut i f r de acela s mp linim poruncile divine, s fie a na te ma. Cci [un de] a vorbit Domnu l des pre rodu rile porun cilor , acolo nu a zis: F r de mine, ma i gre u pute i p t u i , ci a zis; F r de mine nimic. 1 . nu put e i face [Ioan, 15, 6

( 1,4 sin. II I e c.: 109 --11 2, 114 - 11 6 Cat t rq.) .

Cano nul 114.


N u numai umilit, ci i adevrat este vorba sincare gr ete : "Dac z i cem c nu auem p cate.. pe nai n in e n e n el m" . A i d e rea s'a hot r t c in p r i vin a celor ce le gr - e te sfntul Apostol Ioan: D e vom zice c p cat nu.
ilo r,

27 3
ln in e . ne amag im i nu este ad ev ru l ntr u noi [1. Ioan, 1, 8], d a c oare cineva ar fi de p re re a c sun t a se i n e lege astfel ca i c nd a r spune c penIru cuge t umilit nu tr ebue s zicem c nu avem pca te , ia r nu fii n dc cu a d ev ra t as a este, s fie ana tema : fiin d c Apost olul mai a poi u rm e a z i a da o g a stfel : "De vom mrtur i s i p c atel e noastre , cre dincios es te el i dre pt ca s ne ie rte p c at el e i s ne c urea sc de t oa t nedre pta tea [1 Ioan, 1, . ], [ i] aici l mur it se a rat c nu numa i din cu get umilit, ci chia r cu ad ev r a t se zice. Cci Apos tolul put ea s z ic : de v om zice c nu ave m p cat, ne n l m pe noi i nu es te um ili n ntr u no i : zic nd ns c : ne am gi m pe noi n i ne i nu es te ad e vrul intru noi , a ar t a t l mu rit c celce zice des pre s ine c nu a re p cat , nu s pu ne adev r u l, ci min-

av em, pe nOI

e t e .

( 1, Il si n.

iti ec.: 10 9 - 113 , 115, 116 C arta q .) .

C a nonul 1 15.
rugciun e a dom n e a s c sfin ii d espre s ine- i zic: ia rt n o u p catele noas tre ". . Deasemen ea s'a hotar it c d a c orici ne ar zice c ce lece le rostesc s fi n i i in ru g ciunea d o m n e a sc : i ne i a rt no u p cat el e noas tre (Ma l. 6, 121. nu le zic pe ntru sine ni i, deoa rece lor nu le mai es te nec esar a ce as t cerere, ci pentru a l i i , cari sun t pcto i In pop orul lor, i c nu zice fie care d intre s fi n i: " i a r t mie datoriile mele, ci I a s n o u d atorii le noastr e", ca i cum cel drept a r intelege s cear mai v rt os pentr u

In

" i

ne

a ltii dect pe ntru s ine, s fie anatema; c c i sfnt i drept era Apos tolul Iacov c nd a zis : C ntru multe g rei m toi [Iacov, 3, 21 . Pe ntru ce se adaog I o i, dect numa i ca ideia aceasta s fie in armonie cu psalmul, unde s e ci te te : s nu intri la ju de ca t cu robul t u, c nu se va indrepta Ina intea ta tot ce l viu- [Ps. 142, . ]; i in ru g ci u n ea prea n el e pt u l u i So lomon : nu es te om, ca re le s nu gr eas c (/II Irnp. 8 , <sI. i n cartea sfntului Iov: n mna fi ec rui om s e nsem neaz ca fi e18

care on s i - l c unoas c n epu t i na sa [Iov. 3 7, 71 . Drept aceea n c i sfntul i dre ptul Daniil P roo roc ul, n plural zice: <noi a rn pc t ui t , am nelegiuit ['1, .1 i celelalte , pe cari ac olo cu um i l i n i d up adevar le m r turi se t e , ca s nu se c rea d , precum so cotesc unii ac easta, c el nu vo rbete des pre p c atel e sale, ci mai vr tos despre ale poporu lui su; d up aceea a zis c: m rugam i m rt u ri s e a m p ca tel e mele i p c a t el e poporu lui meu Dom nului Dumnezeului meu" [9, ,01; n' a voit s zi c : p c a te le noastre ci a ' zis : ale popor ului s u i ale sale ; ca i cum P ro oroc ul a r fi v z u l nainte c vo r fi de ceice le vor i ntelege r u ace s tea .
(1 , 4 sin. III ec.: 109- 114, 11 6 Cartag.).

Ca n onul 116.
Dup a dev r

zic sf intii :

" i

n e ia rt no u dato-

riile n o astre' .
A i d e re a s 'a hota rit c oricine a fi r m c cuvintele din r u g ci u n e a do m neas c, unde zice m : I a s - ne n ou datoriil e noastre" IMeI., 6, 12] a a s zic de sln l p re c umc . [numai] din cuge t s merit, iar nu d up a dev r se rostesc acestea, s fie a natema . C ci cine a r su feri pe cel ce se ro a g , mi n in d nu oam enilor, ci lui Dumneze u n sui? pe celce cu buzele s ale zice c voie te a i se ierta, iar cu inima zice c nu are p c a te, cari s i se ierte lui.

( 1,.'1 s in. 1II e c.: 109-1 15 Cartaq.). - Cele o pt ca naan " din urm (109- t 16) con in condamnare a a rticolelo r de c r edin ale pelaghienllor. D esp re do ctrina aceas ta i des pre propoved uito rii ei pr incipa li am vorbit n ca me nta rui canon ului prim e l s inodulu i a l Hl-lea ec um enic (voi. I, par tea Il , pag. 111-147). Des pre cond amna rea pela ghiani sm uJui la sinodul dela Car fag ina (a. '4 18) ave m ep is tola Aure lii e p. a d o mnes epi scopos per Bizacena rn et Arbutiana rn provlncla rn COnS titutos de dam nati one P ela gii a tque Caeies t ii, ca re se g sete in c ol e c i u n e a can o n ic t ri mis de papa Adria n li( 'a; ' 774 lui Carol cel Mare'). ~. . ,.

. .

~ ,'

1)

Vez.i : Fr. Ma aasen, Gesch der QiJeJle_ I! des can, Reeh ts (Gr ata,

1870), r, 458.

275

Canonul 117. D espre p opo arele, care se conv ertesc dela do natili. A i d erea s 'a ho trt, f ii n dc ma i inai nte cu c iv a a ni s'a deci s ntru acea s t b ise ric de c tre un sinod cornplec t c toa te acel e biser ici, cari al lndu-se s ub [urisd icie s'ar ii fcu t ca t o licet i mai nain te de aducerea legilor n p rivi na don a t i t i l or, s re v i n ac e lor scau ne, pr in ai c ror episcopi a u lost ndemnate s se mpreune cu u nitatea catolice as c , iar toa te a celea, cari dup [e miterea] legilor s 'au mpreunat, s r evln a celor a , de ca r i s' au in ut i cnd erau de partea lui Donat. i fi i ndc din cau za ac easta s 'a u ivi l i se ivesc multe glcev i ntre episco pi n privinta i u r i sd i c re i , ac um s 'a h o t rit n a cest s f nt sinoel ca, n privina celorce se pare C3 atunci nu s' a fcut ngrijire desvri t , o riunde exis t [bi s e ric ] eateIi ce a s c , (dar] i de cea din parlea lui Don a l, i [a cele] au depi ns de s ca une diferit e, n o rica re timp s 'a r fi f cut ac olo unirea, sau nai nte, sau d up [emiterea) legilor, s depin d de acel scaun, cru ia a a par i n u t acolo caro . l i ce as c [bi s eric] e xi s te n t eli n ve chime ' ).
(47 , 57, 66- 69, 91-94 , 118, 119 , 12 4 C artaq.),

Canonu l 118.
s cripiile .

Cum s e imp rea sc ep iscopii intre o la lt circuma tt cei o rt o do c i, ct i ceice s 'au convertit dela Dona t. fire te as tfe l, c dac s'au con vertit episcopi dela do na ti ti la unita tea ca t o l icea s c , [epis co pii] s mp art d eopot r iv intre d n ii ci rc um s c rip i il e gs it e aa, n cari erau am be le p r i : a d i c s li se incu vii n e z e unele tinu. tur i unuia i a ltele a ltuia , aa c cel mai vech iu n episcopie s m p ar t , ia r ce l mai mic s a leag ; i ele cumva va fi (numai] un loc, va ap arin e a ce luia , ca re se va gs i mai invec ina t, ia r dac cu a mnd ou s caunele deo1)
C a n .

c a r

din 8 . 4 1S, ' In

C o r m ,

c e n

11 7, - n

Pid

p a r t e

.: 1 din can, 1 28 , in Cn , Prav. can. 131,


[ 8'

,-----

-- "

276
po t ri v se i n v e ci n eaz, acelu ia i se va l s a , pe ca re mulim e a il va aleg e. i de cu mva ce i vechi c ato lic eti vor vrea pe al lor, i ceice s'a u intors dela Dona t pe al lor, s fi e p r e fer it pre rea ce lor mai mu l i ra de cei mai p ui n i; iar d a c p r i le sunt eg ale, s r e vin ce lui mai vech iu episcop. i d ac se vor g s i mai multe locuri de Ie lul a cela c intr'nsel e s unt ambele p r i , cari nu se pot mp ri in chip ega l, fii nd n u m ru l din ace le locuri ineg al, acolo in t i u s se i m p a r t in chip egal numerii, i pentru ceeace r m ne de prisos n acel loc s e va ob-

'.

ser va ceeace s'a zis mai su s, cnd s'a vor bit des pre un singur loc.')
(47.57, 6 6 -- 6 9, QI-94 , 117, 119, 124).

Ca nonu l 119 .
Dac un episcop a lib erat v reo circum scripie d ela eres, i a p os eda t-o trei ani, nimeni s nu o pretind na p oi. Ai d er ea s'a h o t rit ca d ac cineva d u p [emiterea) leg il or ar conve rt i vr eun loc la unitatea ca toli cea sc, i d ac I-a r dei n e pe a cela trei ani r s- I pre tind cineva, de aci inainte s nu se mai c e a r dela el, chiar dac in curs ul ce lor trei a ni exista un episcop, care avea dr e ptul s -I ce a r , dar s 'a lini ti t ; iar d a c nu a exis tat [un as tfel de e piscop], s nu se ho t ra s c n condic ; ci c nd locul cel v du v i t va primi episcop , s - i fie lui n q duit a-I cer e in curs de trei an i dela acea zi. Tot a a d a c vre un e piscop s'ar into arce din partea lui Donat la [bise rica) cea c ato li ce a s c, s nu se h otrasc in c o n di c . n timpul h ot r t, ci din ziua in ca re s'a into rs, s a ib . d reptu l a cere n curs de trei ani locurile , cari s e cuvin. scaunului s u . ' )
1) Can . 10 car ta g. 41 8 , In Co r m. 1 3 2, n Pld. partea 11 din can . 1 2 8. ca n , t 18 l n Cn . P rav. ca n. .

2) Can . 11 ca rta g din 12Q, n Cn . Prav can , 13 3 .

8 .

41 8. In Car m

cen

11 Q, n

Pi d , canc ,

277

( 47,57, 66-69,9 1-94,117,11 8,124 Cartag.). - Aici a vem n c trei canoane (1 17- 1 t 9) despre d on ati ti, n prl v t n a c rora vezi cornentarul canonului 47 al sinodului

pre zent.

Canonul J 20. Desp re ceice iau n stpnire cu deasila po poa re mp otriva u o ln ii celorce le detin, fiin d de credint c li s e cu vin lor. Ai dere a s 'a hot rll ca oricar i e piscopi, ca ri pr etind popoarele , des pre ca ri cred c se cu vin sea un ului lor, . ur mrind s t ac aceasta n u prin ho trirea ce lorlalti e piscopi, ci ar n vli a s upra popoar elor, car i lin de a ltul, fie c e le vrea u, fie c nu vreau , s se pe de ps easc c u pierde rea pricinii lor. i toi aceia, ca ri au fcut aceasta, d ac nu se va so l u i o n a [aface rea] n adu na r ea epis co pilor, ci s e ce ar t chi a r pe acea s t chestiune , s se n d e p r t e z e de aco lo ace la, despre ca re se va dove d i c a ba ndo n nd pe jud e c torii bi s erice t i , a fcu t n v li re [a su pra popoare lor]. i n ici s nu se amge asc cineva pe s ine c a lu at de la p rimatele s cr isori pen tru a le i n ea, ci or i de are s criso r i, o ri de n u a re, s se in e l e a q cu celce le ine [popoa rel e], i dela acela s ia scr isori ca s se arate c el n chip panic dei ne bise rica , ce i se cuvi ne lui. Iar dac i acela [ca re mai nai nte a detinut biserica] a r ad uce i mpot ri v vreun motiv, as upra acest uia nc s se h ot r a s c n tre e piscopii jude cto ri , sau d e c tre aceia, p e cari primalele i-a r da lor, sau de c tre cei nve ci n a i , pe cari ii vor alege prin
bun nvoi al.')

(6 sin. 1 ec.: 9, 17 sin. IV ec.; 25 t ru l.). - Canonul prezent ca u t s p r e vi n controversele dintre episcopi In privinta holarelor provinciilor ep iscope t i i a popoa relor, cari au depins de o provincie sau de alta, i car i controve rse s'au ivit adeseori in urma disputelor don atiste, Canonul dispune ca nici un episcop s nu- i revendice in chip arbitrar

.t

1) Can . 12' cartag .. din a. 4 18 . In Co rm, c an. 13 0 , n Cn, Pr av, can , 13 4 .

120, n Pld . can -

2 78

vr eun po por ("l~,7 1 , po pulo s, la Aris ten: napocda la Va ls a mon: i vo,q :" , in Cn, Pravil: o b tes tvoeea d una r e), care de iapt apa rtine a ltui episcop , ci d a c c red e ca a re dr e pt asu pra acelui popo r, s s e s up u n chestiunea Iorului jude c toresc al episcopilo r, i s a te p t e ho t ri r e a ac estora : dac nu ar face aceasta, ci a r proceda in ch ip arbit r ar in a c east ch estiun e , s se pedepseasc cu pierderea pricinii lor ( ro u 1 8!o'J rrpar,uaro<; T~ V CliP/aII urrop ; l\,i w rI(, causae sua e [actura multentur ), a d ic s pi a rd o rice d rept de a pretin de ac el po por (""po<x!a, i vop!a) p en tru s ine. A ada r sco pul principal al a cest ui ca non este , ca nim e nea s nu p oal in chip samovo lnic sau prin rs vr ti rea po porului, i cu incu nlurarea c ilor leg al e. s - i e x tind s t p nirea a su pr a vr eun ei locall . t l , car e s e g s e t e su b [ur is d i c i a alt uia; deoarece chiar i legea ci vil dispune - zice Valsa mo n in co me ntaru l ace stui ca non p easc

ca or icine

s . l

p ia r d

pro pri etat ea,

da c

vrea

s r

pentr u s ine in chip s amo volnic acea s ta propr ieta te " ) Cane nu l ma i ad a o g a poi c nu est e sufi cient ca cin eva s inlr e in propri e tat ea une i local iti, care de Iacio es te s u p us [uris d ic i un ii a ltuia , da c res pectiv ul p re zint mitro politului gra ma ta . prin care i se d dre ptul la ac ea locali tat e , ci es te de t re bu in o g ra m a t de la a ce l episco p, care de t ine localitatea controve r, sa t , din ca re gra m , t s se va d c dn sul detin e n ch ip le gal (in cano n s e zice : n ch ip p a ni c. c.lp'1)vtxii g) Bis erica r e ven d ica t pen tr u s ine. Jar d ac epi sco pul, care a det ine de Ia cto, va a duce mo tive noi in lav orul su, canonul dispun e ca i ac este a s s e s up u n hot r ir i i io rului [ u d e c tore s c co mp efinte a l e plsco pilo r.

Ca n o n u l 121.

Despre cei ce neg lig popoarele, cari le ap a rin . Deasemenea s'a hotrt ca toti acei [e piscopi), cari ar neglija s cti g ep entru untatea catoli c locuril e ap ari n toare scaunului 101', s se admon ieze de c tre episcopii s rg u i n ci o i din vecin tat e a lor, ca s nu ntrzi e a fac e aceas ta. Pentru aceea da c in termen de eas e luni dela ziua ritrunirii n ace st [scop] nimic nu ar ispr vi, atunci [acele locuri] se vor at ribui celuice
') Sin t. Al. III, 5 78.

1-'---~----------- ' - - - - '- -' "

-- .-.

2i 9

poa te s le clig e ; a a n s c , da c ace la, despre care se a ra t c lui i se cuvin a ce le [tocm i), intr'adins, din oareca r e calcu l, s 'a p r u t [ numai c n c g lig , fiind aceasta pe placul ere ticilor, ca e i "ii fie p r i m i i f r zgom ot : i n a ce as ta d e c t re alt ul s'a z d m i r t t s r gu n a lui, pe care dac o a l' fi i n tre bu l n a t, mai mult a r fi n t rta t pe ce i e relici ; ace as ta ce r cet n du- se ntre ol alt de c tr e epis copii j ud e c t o ri , locurile se vor res titui scaunului s u. Iar d a c e pis co pii i ud e c t o r! su nl din d ife rile epa rhii, acel prima te V3 d OI pe ude c t o r i , pe a l c r u i torito riu se a fl locul, in pri v i n a c ru i a s'a ivit n el n el e q erea , Iar da c p rin nvoire com u n s' ar a lege j u d ec to ri din v eci n t ate, s s e a l ea q uri un ul, ori trei ; i d ac s 'ar alege trei, s urm eze sau h o t ; iiii tuturor, sa u il ce lor do i').
t i ti

(58 a p.; 19 tru l.; 1 1 S ard; 19 Laod .; 'l I , i l, 12 3. 12 4 Cart.). - i acest cano n al e n vedere :=: . itua!l" pr od us de donan Bi serica din Atrlca , i vr ea s i mb r b t e z n pe episcop i

n zelu l lor ca s se str d uiasc de a co nve rti pe rt o nar i t l la uni tatea e eumenic (d~ .~ v za8u ). ! /. ~v i:,.;Yr"l} r rJ.) , iar daca fpi s co p i
ort o do ci ac e t i a
n ta t e

respectivi nu ar face a (est

i UCl U -

zice canonul -

sa

se admon ieze de c t r e e pisc o pi ! ~ l g u i n c i o i din veci..

nd e mna i

; dar ace asta insemneaza c ace l e pis cop i trebue s I!e la ac ea sta de c t re epis cop il z el o i ps ntru unitate a
in timpul cnd a c e t i Ep iscopi se tnn u nesc la slnodu l

ecume ni c

a nual.t) Da c re spectivii nu se . nd reap t in curs de e ase lun i dela ad rnoni ie i nu incep s a lucrez e in In teresul unir ii, in ace s t ca z l o c ali t il e dep en dente de s cau nul lo r, i ca r i su nt contam inate inca de doctrina dona tist a, se vor da alt ui episcop , care va fi ca pabil s f a c. ceeace epi scopul ne giiie n I a n tre l s a t. Canonul mai a da c q e xce pi a , c nd se dove d e t e c episcopul res pecti v d in ca lcul a pro ce dat a a i nu s'a prip it ( U conve rtir ea d o n at i tllor, numa i pen truc a mai t r ziu s -i p oa t conve r ti mai u or i f r zgo mot. In ca non s e s pun e dest ul de l mur it cin e are s judece in ac e s t ca z.
1) Can . 13 c nrta g. 41 8 . In Corm . can Cn. P rev, cart . . 13 5 . 2) Coment. lui Valsa mon I II, 5 8 2.
1 2 1, r1 Pid c nn, 13 1. n

280

C a n o n u l 12 2.
Ho tr rea ju de c to rilor a le i s nu s e nes o c ote a sc. Ia r dela j udecM c ll' i i a l e i pr in n elege re c omun s nu fie ng du i t a ape l a. i oricarele de s'ar do vedi c din nd rt n i c i e nu v rea s se s u p u n j ud ecto ri lo r, episcopul pri mul ui scaun, ' cunoscnd acea s t imprejurar e:',

va d a scrisori ca nic i unul dint re episcopi s n u comuni ce cu acela p n ce nu se va sup une.') ( 58 , 7 4 a p.: 6 sin. I I ec. : 9 sin. IV ee. ; 15, 96, 10 Car tap.).
I ii

P.cia!ion aces t ca n on n u se

p a r a t , (' j eI I o r m e a z a p n t ca f . n a l d in ca no nu l 1 21 (i n Pid c an , 131 ); i i nfr ',c, devr 85: 1 es te core ct, deoa rece aces t can o n (122) vo r b et e (L' G f_ "-~ [ udeca t..: w ii a l e l pentr u ju decarea ch estiu nilor,

g s ete

ca un cano n se -

de ca ri ~: f~ o c u p c mon ul 12 1, i c o n f i r m d i sp o zi ia emi sa m ai lua lnt e (can , 15. 96 ) d ll pa ca r e e ste inter zls a pelu l la un for [udec t ore se superio r im ao trl va sentintei [ud e c tor iei de a rbitrii, su b a m e u i n area d ~ p ed eaps . P artic ula ~cj 3 1' J) ( J k, a n te rn), cu (arc se ncepe ac est ca no n, n c d ov e d e t e c e l e ste o par te
i n t e q ra ru

.~.

a canonului 12 1.

C a n o nu l 123 .
s

Ep is cop ul care TIU se ngrijete de teriio rul se lip s ea s c de ('o m un iu n e.

s u ,

D a c vr eun episcop va fi negli jent fa de er eti ci, pri vi na condicei or, or i in pr i v i n a scaunelo r, s se admon ieze de c tre episc opii s r g u i n c i o i veci ni i s i se ar ate neglijenta l ui ca s llU ai b cuvnt de ap r a re ; i ar d a c din ziua, n car e a fo st admoni at, p n in a s e lu ni , pe tre c nd n a ce e a i epar hie, nu ar purta gri j n

ori i n

p riv inta celor ce sunt datori a se intoarce la unit atea catol iceasea, Cu unu i ca acela s nu se intr e n comuniu ne, p n nu v a ndeplin i acest lucru . i d ac executoru l nu al veni n acel e loc uri, s nu i se p un i n sarcin a epi scopul ui ') .
(58 ap.; 19 trul .; I l S ar d ; 4 7 , 57 , 7 1, 121. 12 2, 12 4 , Cart .).
1) Ce n J 4 ca rtag . d in a. 4 18 In Cor m ca n 1 2 2, n C n . Prav, cart, 1 ::1 6 , n Pt d f OI me az par tea f'ma j d in can. 131. 2} Ce n 15 car ta g , din 0.. 4 18 . I n Corm . can . 1 2 3 , n Pi d ca n . 13 2, in Cn . Pi e v. can, 13 7.

28 1

C a n o n ul 12 1.
D espre ep is copii, cari minesc n privin t a co rnuniunii cu donaiitii. Jar d ac se va dovedi c vre un [epi s cop] a mini t n p r i v i na comuniunii a celor [eretici d ona titi ], spun nd c a u intrat n comuniune, i se doved ete ca el n s u i tie c nu au intrat n comuniune, a cela s p i ard chiar e piscopia ' ).
(58 a p .; 19 Irul.; 1 1 S a rd .; 47, 57, 71 , 121 - 12 3 Carfag .). - Acest e d ou canoane (123 i 12 4) s ta u n cone xiune cu ce le do u precedente (1 21 i 122) i ex pu n m ai d efa ilat cele cuprins e i in canonul 121 a l ace st ui sino d n privinta eelor de fcu t d in pr ile jul eo nver til'ii d on atlt l lo r .

Canonul 125 .
Presviierii i clericii s n il apeleze d ect numai l a sinodu l din A fri ca . Ai d erea s 'a ho t rt ca presvite rii, diaco nii, i ceila li c1erici inerior i, ca ri, vo r fi ne mu l u m i i de se n t i n a episcopilor lor, n pri cinile ce le a u, s se a udieze de e piscopii [OI' nve ci na i, i [cont rove rsele] ce le d intre dni i le vor s o l u i o n a a ceia , ca ri a u fost acce pta i de e i cu cons i mm utu l episcopi lor [OI' proprii. [ar da c i de la ace tia al" voi s ap eleze, s nu pe fie iert at s ] a peleze dec t numai la s inoade le din Africa sau la pr im aii epa rhiilor lor. Iar ce lce ar vrea s ap e leze peste mare, de nimeni s nu se pr i m eas c n comuniune n Africa' ). (6 sin. Il ee .; 9 s in. IV ee; 4 Antioh, ; l a, II , 12, 14, 15,
2 0 , 23 , 28 , 1 0 5 Ca r ta g.). - Vezi com e n ta ru! canon ului 28 carta gin ean.
1) Can . 16
,J 33 , n

ca rt eg.

dn 9. 418 . In Corm . ce n . 124 , n Pid, ca n .

c. Pr ev . can 1 3 8.
Pid , ca n .

2) Cun . 17 carta g, din a. 41 8 . In Corm. ca n . 1 ~ 51 in 1 3 4, n Cn . Prav, ca n. 1 3 9.

Canonul 126 . . D espre inuelirea tinerelor fecio are [ cu o lul c lu. gresc]. ' ,
A ide re a s'a hot rt c d a c oricare dintre eplscopi . ' ar pune, sau ' a pus . v l u l. [clu g re s cJ pe o fe cio ar pn ; ' ~:: . ' la vrst a de dou zeci icin ci . da . ani, n cazurile . cnd ra ',!, .'' fost nevoit (s fac aceasta) fiind .prirnei d uit . cas titatea " fe cior e ln ic , sa u [in cazul] cnd se . bnu e te existen ta ' vre unui ndr gostit puternic, - sau a unui - r p i t or, sau a ceea se. s i rn e te s t r b t u t .de oar Elcare . pr i medie .i adu cto are de moarte, i prinii e i, sau sub a .c ro r. grij ; se . g se te, se .r oag ca s nu se s v r asc fr - de i-'. sch i m [c l u q re asc 1 . - pe. unul ca acesta. s nu-L n- , vinui asc cu si nodul, care a ' fixat acel-n um r al anilor'j. (16 s ili . IV ec. : 4, 40 Irul.; 6, 16,44 Ca ~iag ; 18 Va~ile c. Mk :",;

- Di spo zlla canon lc .vd e spre care S' vorb et e ,nc:an 6nul " prezent i dup care tecioarel e nu pot fi primi te n , cinul , c l u- . g resc na inte ' de , 25 de ani, .es te dispo zitia .sinodulul del aIponla din anul 393, i ca re dispozitie se m en ion e az n titlul canonului 16 al acest ui s inod . ca rtaqfnea n. Canonutprezent a mtte e~cePtj e del a dis poz itia ' m eniona t n .catul 'c nd{ s a l va re a m o ra J ; a unei ' fecioare e st e am eninat dev reun ,per icol, sau "cn d' es te , pe mo arte , i c n d saui d ns a, sau p rintii "silU' , ingri jilor ii >ei se ' ' ro a g ' a Il in vr e'dnici L;: de ' milostivir e: Ca,'S ' . m oa r ' .fr ' ,de' , ', s chima Clug reas c '(X(';P;~ . TiY; -"'X ~ia,~').- IhasHe L,de ca zuri ca: ;~ , nonul per mite ~p iscopiJ l u i; 'cr e a re'dr eplitl 'de pr imi pe/e.doare / ;in cinul mon a haJ,' iJr de 'a crili' invoi re ' ~ ri ::' generE; ,'him e ni \ , .nu.poa te deveni i:l u9;.'fs poi , pri mi ' 'fedoad.''s( ; s i ". pun , v l ul c l ugresc" i 'inainte 'de 25' de an i,' i n . a ces t tet de, . cazu ri ' epi scopul nu- se va'su piin enici tine (p ede pse;~:7 'Altcu rii in .' prlvina nceasta freb uie s , secoQ1 pare ' can o nu l .40 ;. 'al ,s inp'd ului " ' . trulan, precum, ii :'ca~<inuhI8 ' al .hii ya~ile cei~are;( i, se Vii U ;rii <>i. dispozitia; ' ca re 's 'a' emis ' mai trziu, a adar i dispoziia :merijio \ ' nat a sino duliii- tr ul an. " ' " " ;-~",, .,., A far de cele ease ' can oane (t ,'29-33), cari autost .idate de acest slnod (din a . ,:4!.';) ; canonul prezent (I z'6) , 'e sl e ,ultimul"

riu

p e'o

< ,.

, "

" " :_ . ':. ,"

1) Can. 18 : cartag.',' din .n, 41'8 :'~; C orm : 'can . " -127, ,' n Pid : c.an ,',J 35', '0' ;'''_ n vCn, Pra v, ._ c a n: ~ 1 4 0 ; : , :- . I' . ':.; ',- ; 1' ,,; i~ . , j~ ~_-.Y :~,;;;q . ::. ;'-C~_; ";:~ ;; :-~ ;'-- :,~i ::~~ ' ''::. 2,. Com en t, lu i Valsamon, Il t, 59 Z. J-.~~ :I ~. ~<':< ~"~ " . ~ 'i;:'_

1 (,,: ,:. .~ < <,{ ::

"~:i " ;-, "''. - {:;:~; \ .':::\.:J}'~":" ':L: '; .'~~~/,~._ :,; ~ ;g{~: , -;~':' ~': ,'! :,':.< '{

. . ,."-'--: :;

283

dinlre carioan ele s inoa delor africane precedente, cari s'a u revi. zuil i , primit de .stnodutidln .n, 419 pentru nt reaga Biseric. din , "/ >Africa ; . i .toa te aceste canaane s'au cilil. i primit n e d i n a cea o,, " dinti a acestui slnod (25 Maiu 419). Deoarece ns e ra anevc~~ . "!!l\C .' : Ios ca toti episcopii (in numr de 217), cari fuseser prezen i " ,': ' ~~' ) ': ,> pn acum la . sinod,s -r rnn . ! pe .mai deparle n Cartagin a ..IR , Ia stnod, da r deoarece trebuia s se mai solul oneze c teva ches .~ \ ' ~j uni , dincauza aceasta .j s 'a hot rt s rmn 1 5 e piscop i, cari , s soluloneze aceste chestiuni, iar c eilali s plece la episcopiile IorvH ot rlrea aceasla se cuprinde n .

Canonul 127.
, <Din fi ecare. eparhie s se aleag trei judec/ori ,(', p e n tru ca L episcopiivs , nu se mai retin la sin od.

<, Aiderea ntreg sinodul a hotr t s : s e al e ag din .fiecare, eparhle ,cte trei judecto ri, pentruca s nu se mai " rein pentru . timp , mult toi epis copii n t r u n i i la sin6i:L , L s'au ales ' din biserica Cartaginei, Viceniu, Fortunati an i Clar ; din ep arhi a Numldiei, '.' Alipie, Augustin 0'. i. Restitut ; din eparhia Bizacenei, pe ln g p re a s ii n i t u l )prim~t e Don a tian, . Cresconiu. .Iucund i Emilian; din cea :~; a ' Maurita li i e i Si t ifen si s;' Severian,' Asiatic i Donat ; din eparhia "Tripolitanlel, Platltiu, trimis dup o biceiu in delei;? gaj i ~ ; cari tOia~ cercetatimpreun cu prea s fi n i t u l , " primate /'Aureliu" .toate '. [chestlunile) ; . pe carele ntreg . ,' si n <idti l ~ l -a ~ rug a f":s " is cleasc - toa te' chestiunile solu.( jionate: sau ', scr isorile. . i 'a . is c li t : Au re li u , episcopul V' bise ricii Cartaginei;;' consifIli nd cu hotrrea p rez ent , i .,,: CiiiJdu'o am iS,cIiLcAemeneaatiisclit i ceilali episcopi.') ,,' ,

trei reprezentani din , ;;:" ,): fIecare .e p;~ ~h i,e' :'1 eK C7B lia :, c~lei . "d in i Tripolitanla, , din care " ', ' }.; rma s l1 u ma i. u n , r e pr ezen l a nt (can. 14) , .i aceti reprezentanti . C, sub' preedinlaIu l. Aureliii au stermine agendele s inodului: ." '" D~p i:a n on ul prezent (127)' in 'Cniga Pravil maiavem n c

.. ~, t.,; :"

','

..~

,~~

~ 7 Potr i v i t acestei hotrri s'au .a les

_5..

_ _ .,

.,

~_ :, . "'

_.:_~._

." : : ' ~. '

_' ,:

. ,....

avut

18. 136, ..i n ; Cn: .. Prev; can; 141, . 1,~2 . . .'


~. _ .~": 1.

"::L ' i)i"C a~> 1 9 ~;~~t~gf\1in a.iA

: ' d:';;"" ,.._.~ ,i

iri .,crir~~ can..

, r,

12 6 1

n ?jd can,

L'

.~

','

.: ,
j.

i ' i -;

., ,.

\
1 ,.

1) Sint, At IU, 594 -595 ~ _ . -. { ',< -. 2) Canonu l pr eztnt .n Pidalion- s e , g ~ e te_ Bub Nr.;~1.J7 ( l'!. 3) Cano nu l prezen t n Ptda tlon .jse gs ete - sub Nr."/ 13 8(- N.:
> '

-;

130 '

19, 30, '12 8, 129

"

nici la
~ can'onul ;pr~zent 'i~-~- Pi~alio~:., '~e:- .gSe;tl)- ~ub
Comenti) ui.:' Va lagmon, ~ 111> : '599. 'i ,
", ' :-: J ',;: ;"

acuz ,'

-i -,

Nr: 139(1'/ , Tr.).


"

";l

.:>

':':' ! ::i

,' .

"

287 ..

19:,~).AcJia porunc o d i Iisus Hristos n Testamentul Nou ' (Mal . '18,'i" , Ioan 8, ', " PDispozitia aceasta a Sfintei Scripturi se refer ' la orice l.Ia . to l,' r - deosebire: neexcepion nd nici pe episcopi, i aceastdispozili~ i-a gsil expr esia sa ca non ic n acest 'ca non carlaginean. A ce~ta"d eneag m rturi ei unui 'episcop " important a i t ria de dova d, in cazul cn d d nsul afirm c ," cineva" i-a ' m r t u risit vreun pcat. dar ace sta nu vrea s re cu no a sc ac ea irirtiirisire;',sepscopul in s - zice canonul - , s ' nu cread -c va' li tril fn ocar , din' cau z c lui s ingur nu i se d crez rrin t e dei ar i~ zi st a c contii n a lui se tur bur d ac rmne' in com uniune "cu'aci l ' p c tos , care numai singur lui i-a mrturisit . pcat ul , deoarece' a ~ea sta este doctrina evan gheIic, -potrivit creia 'orice lucru-trebue s s e mrturiseas c de doi sau Irei martori. Valsamon menion ea z dispozitia acestui canon pentru cazul,"cnd episcopul re spectiv, sau alt duh ovnic descoper , p c atul , pe care i .l-a spus cineva din prileiul mrturisirii,
[.uc~ ( 156c'--1169), 'care il caterisit pe egumenul . m n s tirii din Oirolroios,' din cauz c a .descoperit ' p catel e mrturisite lui de fiii . s l duhovnlce tl.l) .Acest canon, , precum i , decizia patriarhului 'mentiona!'-.e citeaz in canonul 120 al nomocanonul ui din Moli!velnicul eel -m'a} e ,i ' aici .se "mai spune i urmtoar ele : - p rintele ,:spiriiiial. , d a c ,:'d e sco pere . , cuiva , p catu l mrturisit de ci n~y~, . ~' ,!le, i S\\P~~ 'fP}tiflli Si: ',s, li~ . pedepsit trei a ni i lunar numai , o d at', s ,se ';'cuminece.',Si .nvfiecare .zi, s , tac-o sut de me", ""' " :f '>'.:,' .,.:. ' .. . , '." tami; ;iar legea ' civiI \prescrie ; s iiie . smulg limba ',.celuice aco ri\is'J:ac~$HIucfu'r:!)~ ?sW~~*~~!SecreluIJi inrlurisirii "am~it de duhoii!ilc~(si~illum',: conle ssionis),eSle ji "astzi ', lege ', n~stra mut ab.l e~1, ~~W:~~~'i ii,~~~H~ A~~p~~;!~~triile'preolilor,, ,109), "
.. '

deci , ' in .' t ain ; i ' citeaz ; ,d ecizia ' patriarhu lui Con stantinopolului,

,~, , ' . ;

. '

'''

' , ' -', "

., ,

";

~,; ' .. . ' ,',

'

.. "

_ .:' .. ' , ' . " ", _c

~:

i' ,1-' j ;h

,.~ ',' \ ',' " - ',"1 ,". :' , '~ .' ~' , . : . \ ..;.' ;'" '. ' .,~.; >r,.

:, ~~'.' ,

,;~:'~;,~~:;.,;:~,~;,~~!;,f:~;,;iii~'l,~~;~~~~t,: t:5~~"
" ','
,-

,
,1

'

~:;. ~: '(:c,~~,")~Si9~~" it." iI.i:~i~;lj:}~,".;,):.,. ;~.3:;;:":::"" ':'", - "


~_ ., ~.'-.H! "~)~ Ed ~~ ai ri ' Mo!icovaJ';"1 _~ ? 8/<pa g., 1 3 4S :

,/':' ,'" C t] vremenpiscopll! !propriu nu l, ar ' comunica cu


';'rllo_ (U~ "d'ri8ri'u'i '7ibfugCiidriUiu~" _ p~ titi ::H ati3H~' Ve'dhlU ; care s~ atrtbue fu r'E fre~ Si~ul;: iar- ~ 'pedeapB~a~ O d e 'a::'s e; sm ulge "' li mba ac~l ui du -"

ae'~cd;n u ti iuh_e~~~i~:!:kt~1foj:ri~?b#-::"<'W :" '-'. .'- ; :1~_:." ,.; ~

i ~" Epii;coitil Hi1r~'riiofiiJs':'i nu, "despoaie


~ . "-"

pe cineva

-.

se ._ bazeaza:

cdepsa'-."o epIti m lei

d e trei -

..

, ,.

" 28 8 ',

cel afurisit, cu episcopul acela -s nu .comunice ' ce il a li;. episcopi; ca episcopu l .s " . se fer easc ; maL pjne.a nu.< zice .mpotriva c uiva [ceva], ceeace . nu poate : dovedi, cu. dovezi dela a l i i. ",. . ' ...... . '.-'.Ii? . Epis copul Aureliu zise: - D u p ce s'au adus hotr.': riie ' prin voi n a sinodului intregintruni . i . ~ s mereniei mele, se decide s se . a c. ncheierea' tuturor .agendelo rezolvite in chip definitiv mai inainte:i )m preun "desba terea celor stabilite cu zlua "de' astzi :fs :se; prirneasc " la acte le bisericeti ; iar '. c~le, ce n c, riu}~mrit s o \u lQo'ee le vom comunica ,n scris . n ziua'. ttr[):ltolre cinstit\.lhii nostru frate ' i mp reun ; e pis~op: Bonifai;i\.l >. pri n )r~m notri, episcopul Paustin i" presvileriiF,ilip '.i u~selI~: ' au isclit. ' .' ,' , ,:)'}'; " '\ ,,';, ": .'
, "0 ',_" "

.. -'o.

) .i

".

::

complecta rea celui ' din urm . Din' cu vintele ultime;' dar ma i a les din titlul can onului 1 32 se vede c epis copul res-: , -i<' . >. pecliv a scos chiar i din comuniune pe individul, care, singur'" . ' lui i-a m rrur t st t. pcatul. Proce dur a ;aceas ia " era il egal prin " ... . . <i '. ,', 'Sine nsi, i despre a ce a st ile~alilate .: ~orbe ~~ 'Ca n o n.ul pre,,, , , ' ~. ' ze nt (133). Anume acest canon dispun e ca, . da c ':' un ep, scop .a } ', ' excomun icat in chip ilegal ,pe cine va (incazuL'prez'ent peunin,W ,f, divid, care singur lui i-a mrturisit Pca tul)," ~ po i ceilalti episc opi:;; ,i
trebue

(12: 16 , 28, 3 2 , 75 'a p.;" 5 ,sin.) I ec.: ' 4 's in.'; ' IV; e c.: 4,.\ 20 Antioh. ; 13 , 14 , 15 Sardica; ' 9, .10, 11,20; '29;" 132 Carla g.). cone xiune l ogi c cu ca nOl;ul '132 ' - Canonul pre zent st
i formea z

'6;

. pe care l-a excomunlcat n :',m'od AIe ga l.. \;~, ; " c_fio n.-_, '' 5 e,, ~ , I ': :s pu ne'l: : I}er:; cauza, pentru ' care s'a hotarit ~felul 'acesta ," i anume ca epis'.I ':> copul alt d at s bage ' bine d li"seam inainte de 'a ' pedepsi . i < , de a excomunlca pe cine va,' fr s fie n stare de a , dovedi cu ..', '' . ' " , c _. ce va cele invocate impotriva respectivului. I~r dac . s'ar d,?ye<!i, . . le c epis copul a excomunicat pe cine va din P!!tir,,;,. culpabil , acel ,' ~'!', '")
I
~

at ta vreme. cl dnsul ' nwyrea 's

s n~~erup~ ~~m,unHa..t~a .~: (t~ ',".n.~~~~';r:(*.':~t!~ ~li) ;~;!~ ~'f,~'~,:cel,~;~ti:j:


fJel\l icoll1umune 'cu l ~c~la : \ K"

In

"".'

>

probabil, din Prochiron (XXXIX:~' 4 6 ~ ._ compar Carwcia,ia, ~a p ., 4~.: XXX]X.. 4 6, ed . cit l1J 16 6) , n ' ca re pede apsa " a ceas ta. s e. pr ~ s r i e pe ntru mrtu- , eia mincinoa s , Compar : A. .P a vt cv , "Nomo 7a n:, . ed ~_ cit. p s g .\ 12 2 ....-123..,
. .: _ , _ , ',_ ' . , ' \ ._, ._ ' <0 -.
I

hovn lc, ca rele d esco p er e u n pcat mrt uri sit lu i Ja spo veda nl r. a-' f ost lu at _' ,.'~

289

.canonu-.

... : , '" , <"',:t",} ", trim is !, de isin odll l ' n treg \ dil ! Alric a:!. ctre\; Bonio ciui-. 'ep is cop ul Bisericii R omei, 'prin ep i~c'oiJU l Faustin ; p res:,_ " uiterii Filip' i Asell, ;aelega fii B isericii .R om ei. " , . 'Au reliu.: V iilentin ' .0 1: primului s ca u n , din euirh ia': Numidiei; i' ceila li, Hn num rrde d o u s uteaptesprec -. ';~ iece ; p rez en/i ' le i's in od ul .ntreg a/ -A i i-ieei, ' l/zi .B onio ciu, o ' preci fericitu lil i Stp8.ri '! i preacirisfitului 'f ra te. '
)" ; H' 1.... .:; ; ,, -',
" ., ,. '

,;;~)::~ ':~i ~-'/r:_'~ ,.' /~'

..

C'

" '. , '," ... ; Scrisoare ;', '


:'~'
,,: '1-

~ '.... l\:t~ ' .~'

<

! ' .: du-se :, drgostea;"dar" pe cari le-am :scos [a' capt nu . t r : , mtcosteiieat .in dispute, avnd g rij ca n acte s se ; , . , ':;.ntrodll c' celece ; se reier Ia ch estiu ne:i'.acel a, da c.ar ;,~~, ; H. .: rJ1 a i),fj t:! a sest :,c:aqj, }~r ,'p,r!!J1! ,~!p~~e ,; ,fr~te'.Cu pre~ : :( '1 ' $ :i' ;" ll1are ' bUCU rIe ceeace : ',ar j n;vazu' <;a .,m'tc~lpul }ce[ .- mal ',;i; ' , ; panic"s'a hcitrtPresvit eru] Apiariu , ain ca uza c r uia ; ' .:,., i, ,. i ' a t hirotonisirii:' i a fu ri si riiv i ape[ului lui, 's'a n scut: i ~' :,.mare ' sminteal . nu .numai n Biserica din" Sicca;' ci i n .,' (',~ ~,;, .: c<:a .-cIi ri Africa }ritF~a ~ , ,dupce (i ,serti! ; iertarep ~niru : ,i,:!.; ~0 ) ' .; t(j~te ' rtciri!e, a ' rei l}t~ g:aJ ~ c()T.uniune, ,. ,Dar t.rpreun . ~;. '~';' episcopulanostruU rban "dmSlcca c'a ' fost cel dintiu.rcare ' .,
>

;';''3 '' J,:..

'J~ ~~~(!: ;hg~Wr~!C~;~~~~rt;~ril?Jat7/~;;tt~~i ~ a,ie~i~~~~~;~~;~k, . a ' ce[.or.solu!lonilte; mtru{can


\; ba te rn a ma n u n tte p strn

'

f' austin i.Jlpreun presviterii-Fillp i Asel l; dC}tori suntem" m ii' liii' Zosi m;'episcopu[; de;feI'icitii 'pomenire;"; dela care; "' ni "s 'au, adus ' scrisori i' ns r ci n ri , ci < vrednciei voas tr e,': '. carele cu . voia lui 'Dumnezeu ' a ocupat- locul aceluia, a '

s r spund ' n scris n priv ina celor dezb t ii te mpreun a , cu noi de, preasfiniii , fr a ii. not ri, . m p reu n ; episcopul

. Deoarece"

Domnul a

hot rt

ca smerenia

n oa s t r

. r

,f- ' f . .

19

. f\

; ,'
J... " ...

"' ;

:(-

","

'

" "

""

291

n felul cum : s 'au desbtut i hotrt de ctre P, rinfii idela' Ni cela] i s " : dispuni ca s se cer ceteze cele ,<:e ,( sJinb"puse,,: in 'n s " i ns t ru ci a ' de acolo dela voi, adic '~ d a c>,: u n , ep is cop ::este :" ,a cuzat, i episcopii ntr u rt i i din a cea ;t:eparhie :" ar,' judeca, ' i I-ar scoate din treapta lui, dac ;at;ls u lu i : i "s'ar :prea " s apele ze i s se refugieze "la , pteafericitul ' episcop al ' bisericii dela Roma ; oare le pi $copu \.~;RomeiF,s " consimt a-l , asculta i a dispune ca . entinfa ,,, ,; s jse, n o i asc ; ,: i s hotras c a se scrie eiscopiloN aezai ' n ,eparhia rl i mi t rof i apropiat , ca <!rtii; toate "s, le "cerceteze din nou cu srg uin i s flnalizeze cauza" dup fidelitatea a devrului? Iar dac i :ce lce1"cere .s s e(asculte 'din nou afacerea lui prin ruq 'm intea': lui,'ar; hdupleca pe' episcopul Romei ca s trimit tiil ~ presviter,:' iii';, jurul "s u.: s ' fie n ,puterea acestui e ,piscop ' de, a; soco ti " i d e a : judeca [cum 'va vrea]; va sta n " dreptuli: sii ')de ,: a : [declde. i : dac va alege pe ceice trebue s " Yjudece ' fiind ::prezenti mpre u n cu episcopii, av nd :putere ' ;acelllia :","care i-a .trimis : ia r dac va crede ca, pe'ntru",cercetarea 'afacerii ' sunt' de ajuns episcopii, s fac 1' ceeaee' \" :'preante leptului " sfat is'ar ;, p rea [c este ,b'd lne]~~;') ,'Asemeri,ea " :n:'pri~itna prp.s':.it~riIOr i di~CO~ilor r aca )vreun' : ,'eplscop,. porm , spre mame . ceeace Insa s n u ' s e"ntmple;')s' ar,,"pOl'nb CU " grab i cu asprime asupra',::lireU nlli:.:,presliiter f sau 'diacon 'de al su, i ar vrea s. t,' : :$coat lpe l acela:,'din' biserlca sa, s se poarte grij a t's !;' nu r s e ; 6s nd eas c 1 pe riedrept .. sau s se despoai e e i comuniune:' Declzcel -, SCOS "s ralb dreptul de a merge la '[episccipiiL;,ceLd in', vecintate, i cauza lui s se asculte ;Ci :scse "cerceteze " mai ' cu dea mr u iltu l ; fiindc nu se ;'cade" c'~'ceice;jse iroag ' s ' nu fie . a s cu lta i; iar epis<:i5pliltacelah careF;3 lepd at 'pe el pe; drept sau pe nedrepU este ~'dator "s * primea sc cu rbd a re cercetarea pri. dli.~i;~ca (' ho,t rea t,i luiLo rl ,s::se, ' cohfirml?j or i. s~ se in,<!repte ;! )I'Acestea; 'adica ';s 'au."anexat ' la acte pana la sosirea" ' xemplat elof;,j Otiginale ':"ale ' sinodului dela Niceia ;
.r
j

:: ~e: noi

l'

l2~~~~i1;~~~~~~r'~r~d'~~:~:;i, ;~; ~' ,


"--,--- ~"':;::;;:;!~l-::'l':\?~~ ~<- t"~ F
;
'

'(.H ' .

.,

'

Cah6nul Ii,;l .!,:}.cela,' :Satdita ,;\;(Z .-1i;,

I() *

care ni s'a artat prin , rat ii.dr i rni i dela , scaunul. apas- >' . ~~~; ;' . totle, atu.nci se vor,' o.bserva, . ~i , layo.iil1 Itillia,t;ri~ '.a~e,Ia? : :i,{i\~ &'~, fel I 'nOI. nu vrem sa va ' mal .a m i n t i tn .i ace ste a , " mci 'nu ." " ~ : . .: vom fi silii a [mai] ce re ,' ci credem c. cu aju torul mi~'; ~,' ,1 ~~ lostivirii Domnului Dumnezeului nostru; ' fiin d ;; sfin,tia :ta.." ' .,,{ ,~ proestosul bisericii "din Rorria; n vlltorrnune va" mai ,su;;l '. : ": ~ ~i: pune acea ntunecime; , i se' " vor: ' observa nprivina,h , . , " noa str cele ce trebue s , se observe cu .tr eas c : dra- ," goste chiar }a~~ n,oi nu . gr~i m, . c, dup ',l1e~epciyn:a$i" , "";'~i dreptatea daruita tie de cel: Preamalt, chiar' nsui ' m ey , ~~ legi c acelea trebue s ,s e p z ea s c . Tdac cumva nu' va ' ,-', t " fi ,altul cuprins ul canoa~el~r, sinodului de!a, Niceia:9cit" .>~ nOI peste foarte multe c ri. am dat, dar niciunde nu' am c ,l, " , !,:i.':~ citit [acele canoane] , n cril e .dela I Roma ale sinodului ,,:: ~ dela Niceia n felul. cum ni s 'au trimis de ! acolouin ins-" ", ' ti tru cia men ionat mai , nainte ; dar, ' fiincl~~'aici nic} ntr',o-'; ; ;: \4h;~~ carte grecea s c nu .am putut s le gsim ' pe ' a ces tea, dorim-. .i : foa rte mult s ni se a d u c cele dela biseric iler srltene.v' und e se spu~e c ~cele hotrri ~,~ pOL g~i c~i~~,~ o~i gil1,a,L:: '" 'r'; 1" ', De aceea I rugam pe cucerniciauass bi nevoie ti ChlaI; f ; ~> t nsuti s scrii ie reilor din acele tinuturi, adic .celor din .bi-f. ,/, serica Antiohiei, i din .ceadln Alexandriafi.din cea din Constantinopol, d ar.ri altora,', dac .rs e ' nvo i ete' sfihia ' taf>, ca , de aco lo . s ni. se trimit ' caloa neh~ sta bilite' la: Niceia., de c tre Sfintii P rini , prtn- ceeacec urautorul luLOum:" . nezeu vei ad uce . a ceas t deosebit-binetacere tuturor bi- : , 'ir:f: s~r!~ilo ~ : apu sene.', Cci ' cine du~iteaz ;:[a su p r~" rnpreju-y <';l':'!~ TarII) ca exempla rele dela grecI .s unt .cele -mai a uten ticev " al e s inod ului ntrunit la Niceia? fiind ,aduse ' din ,'attea , ' locuri deosebite , i. del a-celebrele biserici-ale ' Gr ecilor,! i.'} c cornpar ndu-Ie intre olalt) sunt n concordant; . ' i pn cnd nu ,se face aceasta. vncimrturisim cele aduse-r nou , n instructia menionat mi'li inainte, Jn :priyinaepis - "\ copilor, cari , apelea z la ' iereul biserici ' Romei i Hn pri- i ' vin a cauzelor c\eri cilor caritrebtiesc s I,s e soluioneze de c tre episcopii epa rhiilor lor proprii, i observ ndu-le-. p n la confirmare, ne ncredem c .rcu . voia i;,Iui : ,;Dum~ ' nez eu prea fericirea voastr nc ne va a juta n . pr iv i na

/:'r;\, . '. '; J-;:\-~:, :;~i:. '-' cari dac se cuprind acolo n ' felurC~I(li~ kcea instr~~ie]'r :~., .'
'_ , <,

29 2

;'\c'

"

",

' T'

'"

a '.:lot caterisit pentru , ' <lile ri t~' delict'i"de' ctre episcopul su 'Urban din Sicca 'in ,Alrica : pr6consufr .- ACest presviter s'aadresat la Roma, cernd' anuli'n!~ ~ s,etitil]fl)i Jui Qrbaii, :aa t~., ,impqt ri v~ .)ui. Episcopul d ~ pe 'atunciill J~6 t1lei~ : Zosirri'(ilj7,,: JllB)a ',priniit plnqerea l~iApiariu . ' i iritr'o scrisoare adre sat Prinlilor dln., Atrfca ia scos , n eviden dreptul su de ,~ judeca hotririie aduse de episcopii i ' sinqadele Bis'ericil dinAlrica' i a'did ' n himeiul canoane lor sino, <lulu( dela Sardica, ,;pe' cari Zosim le ' considera' drept canoane alestno dulu; dela Niceia ' (1 ecumeni c)," i totodat a- somat pe .P r i n i , s- I inlormfze , detilaf' despre ,. toate, ca 's poat .pro-: " ~< ~ " '. o" '. ''.' i ~ . .'l 'c' . :1 .. .: ..~ 1. ",, ' . ..,.i- r'''~. '' . " .~ : .,,',.... ruina seritiria > sa'. Zosim a trimis epistolaisa adresat P rinilor lrlcani pl'hl m~ i ; na inte pqmenilii, delegati ' ai si, ' Din cauza a ceasta' s'a , htrunit sinodul cariagiriean din anul ili 9. L" cornen, t arul c.nonului: pd mi al 'acestui, sinodam 'spus ce a f cut sinodul ' ~~p~~e; a;J)~iIT1it, SCriSQ~reai In rst!inp:Zo.s.iin 'a~uril i su cce, " sorul ' lui" Bqnil a'~iu ;(il'\B ':"'~22), a adop tat , aceiai . atltudinevca i t:psim,laj,de cei "dillAlrica; Aadar : P rinii -din Africa , au irdresat, aceast : scri soare dui .Boiiifaciu, ',drept ' rspu ns la seri, soarea lui Zosttn. In' scrisoare ei intiinjeaz pe<scurt Beini': ' t9a1e " celece s'au .. Icut .I a sinod , .In , priviJ;ta lui f,;ciu"despre . .,' . . , .. ; ' .':; . .. ,'. <" . ' . . ' " '-' .:" , ' " ' ' .,:.- " '.' ' -' "' " . '!" J\piar14 eISpIH) ,C ;I "s'a perrnsvsse.bucure iara , de de mnitatea ' pre,vife riaI ,' deoa re'ce, i-a recunoscutgreala $i poc indu-se s'a ,c:' rugat pentru iertarea ' p ca t elor, sale : ' dar s nu ' mai : rm n n ; .;(; Jn~e~!:a,' ~Ir ';,s(S~'!; :. ~J" H.'plece' !1 ::'a l :Joca li tat~~ , .In , p~i vint'!' -:' 3pe!uF.l!o.r,.,la Roma ,, scoase. n .;evi~eilj ' :d~ Zosim,"' Prinjii din" "~t ~. A,frica''''nu .''vreau "s . discut'e , acum', p n" 'cn ''""mi se' 'vor ctiga- ' ' ,actele originale ale ,primului sinod ,;,eclImenic, 'Ia cari .s'a -referit . Z()shii, i ;,atunci n; ,privinjaaceas!a:,vor .hl,! .atitudin~a . prescris de .ca~oane; , Aa r,tal a da t roag pe Boniaciu. ca i dn~uls se '

"1.,:[

...,... Precum , j i m , presviterul Apiariu

" ":

-'. '.'. " : '

",

' .-

',

pe

.-~ ' , .

"; ~

"

' ~ ".,

.'

",

29~

sln od ecumenic . ;,~

adreseze la r;ril i , s . ce ar
f .

f:," .";;"

an (III, tH S':""'617 ) att "r spu n su l [ul _Chlr il, ~pl8copU I ' Al"x an d riej , ~ , i : s cri s oar e a ' Iul Atic~ episcopul Constantinopolului , " 'ch:esinodul di~ Afrl~at r 't , i actele slnoduluirdela Nice te', trimise de Ialnodul" af rican ttii"B6n ifabiu ,..-, :,

i.. s < ;' 1) In Siot;',At. I II, ' 6 1 5 --,6 17: ' 2) Reproducem ai ci n ,trad u cere rom neascodup " Sjnta ~ma , Atenf-

episcopu l Romei :
. ,~

"
,

rS,

"

_:,

'.

'

"'J ~-'r
<',

.lu i cu-n, epis(oPt~', \; A;~xandriei ,clre ;.' sino ul '~ din (Aj r ica,' Cl care 'j~i. mite prin presvilert' l, [ nocen/iu _ a ctele ~'auten ti<;e ale . s,iuo d uJui dela ' N iceia"; traduse di n grecete; : cari epistole , ;,.lIpreu n , cu ' [acJelel s in odklu i de!a'Ni- " cela cu ease z iJe f~ai,.ite ; :~de ",calende ,)u i ' Dece1-U~rie .!.:s a u , t ,..~mis t~ij;' m en io n a tu t presv i(er '1~lOce'i1ii/' $i ipodiaCtJ n~ 1 Marctl al Bisericii -Caha~ gi1lei preasfin lilului B on if a d u'J 'ep ;; cD p tlF B is'ericii ,Ro;';,e. r -, . ~:',:,~ .'; , ~--"'! ?-, ~i . ,'>. CMri/ preac:insJiliJon; , sIp n i," i ' preas fin{ iJiIQr{7 j h:iJi' _ i . 'Hp,..e1HuJ ., 'ep i scop i, l ui Au ~ eliu . Vale"nli": ' i ,H tregif!u i : . preasfifljit . sin o nJrun it Cartag ina ; sa?u tI1t . n 1; 1)o;MIU l dra8 0stea f)oa.sJrd<~ ~ . _" , '" i '. . Cu toat bucuria"' ati], primit p rin ,'. fiu"] t iJ.ost riJ>,;,: presvi t;ru l~ ln occrtiu " , Bcnsoarea" ~cup;in~toahi~de ; , nul~ ,'..e;~Ja vie "a ~ pY!eo ,.vredni ciel .v.~ astre. . Ia( ,n t privina celor ce " le i n d j dui i 'd eJa '" no i ca s~trjmitehl .:dragostei.', 'i<ntslro "j ' din a rhiva ,bis erlcii ,\ n Clast re l ( a cteJe :' ,:"'d evrate. are sim)d Ulu.i. autentic ;,dela ".'. -Nicela, capitala,: B it~nie:i~ ", ~u ,priv ire la' cete hotrte-'; i inlnle d~ip re !m ":;,,:, turigirea~ credinei . no,as tre~ 'a m s ocotit,- de , rebu in~ . pr~Et: cln sti i ~ st pnH [ir fral , 'ca "p e "t ng'.. salutrea ' [~~a~t r] ; ' s trimItem'>" drag~siei : . voastre'f'priri a cel a fiu . alvnostru. . presviten iL, In ocenlu .j .actele ' ce l ~ ~ ma L fldee ale : sh1o-, d ulu i- au tentic, 1nut l- n > cetatea Ni ceiei 'd in ' Bitin ia; ". pe 'car( t cercet r1d j " ;"Ie j' . " : vei . gsi .t i n istoria '; bisericeas c:'~ '/11\; ' : pri~in ia <PatiJo~\~ precum ' ai' scrls; t.,'j y n~mn t~, ,-c ~ .n~i:. 1 ~ ~;,v o'~ ;.,,: J ine~ )n, a' .'~~pte.sPJ.~"z~~~~(~i;'.,n~~t_e :..de .~~~ . ' Iendele l unei MalU. d m . Ind l c11on u~ u~mtor~. Isc~hl ~ra ;1 N'~ , r uganr ' ca', :Dom.. n ul Dumneze ul " n6~tru s " pzeaac ..sfntul vostru) sln od'/ :preCinsUi' ' fr~tL '<; "t "

RSPUNSUL

'n .;

", lu'i A. 'tic/ 'efis~opn,i- ' .~c:'~stanJiiJ ofoll[lu i,-:;:rire .> aC',eiai. 7, .. ' . " ~ 'Episcop u l ' -A lie ciItr'e :' pr~aciii51iIii >' ;stdpdni :' i ,. p~ta/e;:ictJii ; !rdi ' $1- ,';..;

':~"'~~i;1~A~(:i:: ,: '{ >; C'~~~'


> ,;. ;,

.. 1.'

,- 'o

~.

Y";' , .. ~~. ;' .;

/~t

.
J

"

'",

295

Aplai iu, presvllerul nea s tmprat, carel e du p a lungare a din Slcc ,s'a' reftigial la t vraceni i a ici din nou a c zut i n alte -p cat e, i 'a sHel din 'nou a-Iost vcater-islt, acest Apiar iu pe la sfritu i'.,atlului 423 i d l h nou s'a dus l a Roma, [elbuindu-s e impotriva ho i rrii Prin!i1 or din Africa. Celesfin , epis copul Romei, ca re a fost succe sorul lui Bonifaciu , a primit pe ace st presvite r, l-a reint egr at' nj toate drepturil e sale, impotriva hot r r ii autori ~, 1 mpre'''~ epjscop j, /A l,rel iu , Va len ti n, i ceila li di u si ll oau l /ltn m it ' " Afrca . ,~ , "', < _ ,'. :. ";~_ , ,; . c. . . ,\ . A m pri mit ' cu ,toat . mulu mire a '. s crisoarea dra g ost ei voastre [t ri m is ] prin ' fiul noetru Marcel, Ipodiaconu l vostru, mul umind Dom nului c m'am inv re dni cit s m . b uc ur" d e binecuv nta rea at to r fra i. P re e fe rf ci i e t - ' rni ' [~ i] fre. i j m i- ai .s erte a d i c s i v tr imit c auoane le ade v ra t e sta bilite de Ctre Prini l a , Nlcele, . c api tal a Bltiniei, m preu n cu ex pu nerea cr edin ei. D a r:, cin e :este " a c ela; , . care ar -denega '.' frailo r s i c redina c o m u n i .hotrriie ntrlted e' . Pri n i? ' Deci .prln actla fi u a l nost ru Mar cel, Ipo 'd.la contil vo stru , ~ca ie le foart~ ~ se ostenete, am trim is , precum a i po ru nci t, .ca noanele aa cu mvs'au hot rt la Nl ceia de c tre Prin i , n de p li ntatea [lot], ' -- 'ru g n d sf ntu l vo stru sinod s m n vr e d n i cea ac d e ru g ci un il e lui depli ne . . I a c l i t ura . N.e~ ru g m ca 'Domnul n ostru s pze asc dr a gos tea
r

-v oe s tr , preas finl i;fral .-

"', ' >>"

" . <0 . . ..

'1. '.,

~'

ACTELE

'<,

dela ' N ice ia t ri mise l ui 'B OtliJa cSI , episcop ul R ome i, u zi-ua a easa i nalnU"_.de. cal en delt lu i Dec~'1t l)ri!', dup co ns ula tu l . preast oiilar g uguti. - mpa.ra ;, ; eil twi., O no r iu al ~ do i5prt'zecelea , . i a l lwi T eo osi w a l :., 'n o~tlta. ~ :;.:)t<i,; ' ; ?, .\~:'<Yh,~' , r':,\~';d ,'i' . ,.::,:';Y: , , ~ i,: ' -. ' . .;~ _ . ".~ ~:',1' :; ~'. ": nr'~n-~ ~" D'u~ fiezeu / T~l i :.atot iitoru i, f ct orul v z utelo r i nevzu telor ;" ~i ntr;:unul Dom n ul Iisu s Hr is tos, Fi ul lui. Dumneze u. car ele din ' Tatl s's : 'n As cu-t, .u nul n scut, adi c ' -din fiina Ta t lui, Dum ne zeu din Ou mnezeo. Lumin - .din Lumin , Du mn ezeu adevrat din Dumneze u e devt at, '-ns ctit ' n r n u Icut j vc ela ce : ; esle de o fiin cu Tatl, prin ca rele ~: s' au f cut ;"toaIe:, (:'el,~. -ce 8ti~t . in-'J cer l . , cele ,.ce s unt ' pe . p m nt ; ca rele p entru ,noi '_oa,meni "i " pen tru.', a -noaatr ': mntuire s 'a pogort, s'a intrup at, is'a fcut ~ ,o m ~" a ' ;ptimil l:l A nv iat il tr eia zi, i s' a su it l a ce rturt, i iar f va - ~ent. s jude ce vii '. i mor ii; i .iotru . Du hul ' Sfnt. Bis eri ca ec u - . me nic i a po tolic ;ana temaUzeaza pe c eice zic c era un timp c nd : Fiul.' ltii Dumhe.z eu~ n-iJ .e xista, '. LeA s 'a ' fcut din etic Ine xlst ent e, sa u 'pe.. ' C;eice ,- anrm " ,: t~ : pt~vi ne : ~in, H lposlas, sau fiin, sau c se poate .schimpa:~' s~~:' trari.8~:opna /'~: , :, . ",' . ' <:' . ' ; L~" p h~efd:I.1. )j fftbo l de credin s'a u (Hl t'xl d e c tre ierel t meu ;} ;"' :- fio nj( ( acJele ~ , !toJrHio r acetuia SibOc1 dela Ntceta, exact i n fellll, )' dilp c"u m::se !c: up rin d n iai sJis, tari am ' so co t it. c n u este de Jr e,.~.lin/~ ' sd ' Je ,;}n ,JI ; tran siriem" di n iio i~ a ici - . ( N T r .).

Crede.m

da.r. -pe

,!

' 296

. Scrisoarea : ~

sinodului din
cetii

Africa

Ne ru g m ca precum s fi ni a - ta ne-ai ar tatbucurle pentr u i nt i a rea lui Apiariu, tr i m i n d scrisori prin m .' preun presvite rul nostru Leon, .tot, aa \ Cnoi :ina \=ela . ' chip trimitem cu bucuri e scrisoarea , p reze n t , in privinta , cur i rii ace l u i a . Cci ,' fire te , era cea mai puterni c n - . zuin i a n o a str, i a vo astr, i nu -se-prea a'fi 'ne , ce sa ra s c u lta r e a lui gr ab nic .atuncicc nd . Iusese deja " '.' as culta!. ' " ., ' " ,," ':oY ,':- ,.' Deci venind ac um la noi preasfinitul frate i imp~ej :, :, un e piscopul no stru Fal1stin, (a'm)nt!'llnit .\ jn o d ; , i,a!1l i' : ' 'f crezut c es te trimis la noi .. pentruca; ,wetum .[Apiariu] 'N}L prin silin a aceluia s'a fcut - presviterLaa'iacum ,prin >',' ost eneal a lui s e va cur i d e ,atteanvinoviri aruncate :.i asupra lui de cei d in Tav rachina; ;aH~crui delicte \\ind " '" . att de multe i de mari ; complecfiil d ntrunit' al 'siIl0dtl~, -" lui nostru a g sit c protectia menlonatului f'a u s t i n ] ;a" ,ntr ecut judecat a, i r v na . d e aprare , [a intrecut] . drep- , ." tatea lui de jud ector. C ci la nceput [Faustin vs'aIm- potrivit chiar foa rte mult intregulu i . ,sinod " aduc nd dile- riie oc r i, oarec um ' ap rndprivlleqiile biser icii din Roma, .. i voind ca acela s primea sc dela no i comuniunea, .pe ca re s fi n ia ta, avnd incr edere in apel - ceeace , i ns nu a fost n s tare s dovedeasc, ' l-a-repus in "comuniune .. '," To t u mai p uin pentru d nsuls'a fsutaceasta , 'i:eeaee :/ , : ' mai bine vei cunoate din citirea. actelor. , Dimpotrivf c _. ,,t ;
.

Roma , . , " ;, :': ~'5<::~;_,- ~:':(~i ::::.i", ' : ."" "l;",J.;,i>'1,c:'l';;".tc,_,;1 Aureliu, 'Palatin, Antoniu, Tuf, Ser'vu"Sd~i, T~fJn}I,1, ::,' Fortunat, Martin , lanuariu, Optat/Celt, D on at;:'Teas iu;':: . Vichentie, Fortunatian 'i' cei/a'lfi " ntrimiti T,; .si[lo!Jl11,:, }~, gen eral al Cartagineii-e- st pnului. preaiubitciIrateluittt ' prea cin slit, Ce les iin ; " ', ',.. ' ' . <-":" '.- ',-

ctr~ ' :~a~~ "(!:elestin; epis;op~l:

.' -

.'

.. " <~" '.~ ;;" -.

"i""

:~"

' :_"._

_ ' ., ....1" '

' -,x~>; ;

. ' ~ ~ eeluj ~Apiariu ; CI!. ea rl!,;se ,silea,s ;,acopere , urciu nile lui' ., " nelefiliuite, ~, rpunnd , .fi re te; , n c p n area ' 'urlt -i, prea -:'

, nPre ~n e pi,s co p u l u i n os t ru

aduse .aceluia, Durnnezeu ~.dreptu rjUd ector, ; cel puternic iiindei ung '!' r bdtor, . a ; ;t i?t , pe sc\\rh , atF d rg n rile .Fa ustin? ct. i ,subterf ugiile

cndu- se <;~ 'ost l!n e'aI:', judecata ~ trei : ' zile ~ dearndul .j.ln cursul~CJora .' cLi"lTIhitire " ,ilm ",cercetat/ ,diferitele'acuze

; 1 ,,.

""ti, ' ,' '' ' " , .

- , ;' ~ ' : ':'''::; '''~ :;- _ " :"~

, 6,

"1 :' . ::"\ ~-'

/,

/'>oi./

li-'

:~~

,,!{....

,~ .

.: ,

_i',

~.
":

;".' ~~i ii~iclea~ul ,A~g,d,ui,t or , a , n,c~p.u l !n~at~ , ; ,s mrturise:a sc


,

" '" :ar~ , ':'Qia . s j nece gunoiuI ? ttor: vclupt i .j; Dar .c nd , DUrhnezeulnostrLi 'a strmtorat con tiina -Iui i cele asi,fo f q mse) n,' inima , lui, ;j iind osndite ca n ; noroiul vinov "' .1" . 'liilpr, le-a . da t' la , iveal chiar n fata tuturor oamenilor,
"J! , t oa te

' iu; rili ro sitoare,'; p{ecuin. Lneruinarea , , Ig du irei,

prin '

~' ;

.< ~,

,di " jiine' benevol,'in; privina-, tuturor,' faptelor : infame de ne.crezu]: d easemene a a .intors n SUSpinuri , chiar i spe- .
Ta n l a' noas t r " c rela .J-am - i n cred i n a t, i
poat cur tit .d ln ntinciunile r ui noase ,

lnvlnulrile. aduse lUI,

.abia

"c ndva

s'at v d i t

.pe

doriam ca s si, frate st pn e,- pri n m'r lurisirea , sa ; , afar de , aceea c apotolit " a ce ast , intri stare a -noastr prin unica, i singura mn' g iere, 'care ip~ rtoi ne-a sc pat, de osteneala plnsu,,) yi ., lIe n c~ t a t" s:a J n g ri iil .i pentru , ranele sa le de-vreo .do ctorieoarecare, l d e i .I r., de ' voie ,i.;l uptndu _secu ",; Co ll ti i n a , ~ a ." i acum' dupce ndeplinim cuvenitele in"ch i iic i u n bd a to r i te . j nol te ru gm ca n viilor s .. nu dai ' uor ,' crez !l1 n ll celorce vin de ' aici i n ,viitor s -nu primeti incomuniune pe ,'celce noi .i-a m-excomunlca t, de" oareee ,SIinia ,T a i.Ior.. po\iaHa ; c aa , s'a hotrt' i la' ISIlPd\l1 din Niceia ,i dac .de , acolo se . vede. c lucrul J a cesta' s e observ . re feritor " la ;c1erici L inierio ri i laici, ' " ilpoLcu attm.ai vrtos trebue .s se observe ace asta cu I , privire. l a 'episcopi. Prin urmare Sfinia Ta s nu primeti . J " iJ),:comunitate . co n t i e n t i cum .nu se,cuvine, pe 'c e ice au 'i ' ,. fost , e xco mLi n i c ai ' in :eparhia ; l o ~.,:' De -a semenea s .I nter{ . , z\ ci,. Sfi n hi , T a ., ' r~fug ierea " n f!ru i na t . a presbit erilor i. '. dericilor,dup cum ' i.se i cuvine: . deoarece,aceasta 'nu , s'amormatvde jBiserlca ,din "" Africa " prin vreo hotrire ii finj il or Prini, i: ho t rtril eisinodulul dela, Niceia . trimit la ,mit'ropoIitiilor ' n chipul, cel.rma icl murit att pe elese
,

'

29 8

ricii de grad interior .ct i pe ' episcopi." Apoi (acela si nod , dela, Niceia) a ' dispus.ieu . nelepciune ' i " cu ' dreptate ca -o rice chestiune, ce poate obvenr, t trebue s , se s'oluJ " tioneze definitiv la locurile -dor proprii; deoarece (Prinii) au recunoscut c ' niclvo rprovlncie-nu vva' fi 'lipsit ':"tle darul Duhului Sfnt, cu ajutorul c ruia preoii lui Hristos observ n mod Inel eptvdreptate as ivo 'tp zesc ' ;ferm; , cu att mai v rtos, deoarece ' tuturor li este .' n g du it .ca in cazul dac nu sunt m ulumii, de .s entina . iudec torilor locali, s : ap eleze la slnodul eparhial . propriu sau ' chiar, i Ia. sinodul ecurnenic: sau-oare este . cl n e v c ~re' poate s presupun c -Dumnezeul nostruinspl r ' 'dreptatea' nu; ulai unora ' (dintre forurile judec toretij.t-oricare ar fi ' acel , - i va ,lipsi de aceast ajmulirne a'apreoilor. vcari se , adun la , s in od? , i, oare ' poate fi intr'adevr t eme inic judecata de peste mare, inIa a sc rei a persoanelejnecesare la Iacereadepoziiilor nu se:pot prezenta l or t: din,cauz a ' 'e 'x: tenurii senile sau n urma altor , nenumrate i tJlente? l11pedi , l n s despre aceea c lu,ai putea s H trimi i''; pe idnelia' din partea Sfiniei Tale, nu , am ' gsit nimic c stabilit ~ de c trevreu n ,Sinod ali Sfinilo r ' Prin]!'; , iar ,ceeace ,a i ' I ri-,. mis odinioar prin ' f'au stln.vepiscopul coleg ' al, nost ru 'ca i , cnd , aceasta s 'ar fi hot rtde ;ctre siriodUI'dela,Ni ceia ;noi nu 'am- putut. 'g s J nirriicaa' i )ceva 'liri'J' co !,Jiile '/ e xacte alesisvoarelor origin'ale ale -sinodului' dela ' Niceia; pe : cari-t e-a m primit , d elapreasfini tul"Ghiril;\ episcGPul nostru , coleg al Bisericii 'd in Ale xandi-ia:'i "del a ;phiaciri~' , 's tilul Atic;." episcopul , COri.stant[rl?IJo,!uluHi ~ p~ , car~,'l}oi l'V le-am transmi s ' eptscopulut de "pte ' memone, BohlfaClll i\' . n ai n ta u l tu; prin -presbiterulT nochentle i , ipodiaconul \ " Marcel ,cari ' ni)e;au' adus -nou .s Decr~,nu 'mai ~ facei(" Ca ':u la cererea " oricu i.:s .'!riinitei'aid pe clericiis votri , s trateze n .afacerile, noastre i s , "n}! " , permile i H a ceqs t a . ; pentruca s ', n u: z ice i .c ;noi l.l am1 ,introdus , mndr.ia <Ili'" , ' . mea sc -de a rtf ln .Bis efica ilU L, H ri stos , ~ c~irel (B iseric) " " aduce ;lumina " simpli tii i ziuasurriiliri ei ' pe . eania celorce . ,doresc S ' va d; pe , Dum nez eu . \i ,deoa tece Apia rilt cel vrednic' de 'plns, .' ,ia ,; fost s cos ',dih:ibiserica' , lui .;: Hri Sto s , , '~ in urma ; fu t j ilor , lui nelegitilte. ~chiarde :' fratelif iosirl( ,',
;"' ., "

i .i "

"

" "( -

299
F austi n,' sun tem siguri c n viitor, .cu tirea i conluc. ~ :; ;: ''o . f area, stiniei tale; pzindu -s e dragostea freasc, Africa .::<j(~ ") " ;~ ni ci d ec u m nu va mai sufer l-.acest lucru. Isclitura . .
<

J ' . Dumnezeul nostru .- s pzeasc pe sfinia voastr , frale . . s t p n e, ntru multi anl . vrugndu-te pentru noi. :'l; ;: "" ;"i~' Strisoarea .; a~e~sta e sle dar.' d ela sine i all de int eme-

:'.' / I ~t ; inc( e'piscopli del Roma chiar pn la secolul a l IXlea, p n la Nicolae' 1, nici odai" nu tl-a u mai s cos la iveal afirmativele lot d repiuri accentuate de Zosim i Celestln , Dela Nicolae I lncepnd se lor riteazlaapJs .un nou drep t canonic i firete c a colo dela' acel t imp ' Ioale merg pe alt calevdec t cea de dl'na intea d esbin rii Bisericii. Despre instanele supreme b i s ericeti, cari ' au dreptul s ' pronunte 'sentinta definiliv in afacerile [udec~toreti,alnvorbit la comentarul canonului 6 al sino dului Il ecume nic t la' com'enla riile canoa netor . 9 i 17 ale sinodului IV etitmenic, ' iar despre ap elulT a; episcopul Romei am vorbit la comentarul carionulul 5:a l 'primulul slnod ecumcn lc, i mai detaliat :., t{ com.intarl1! catonului 9 al s inodului IV ecurnenlc, - i ceeace s' a":'spls 'c"'1 6 se'r()"esie "drept comantar i pentru scrisoarea P rinilor .din Africa . a dresat lul . Cetestln, episcopul Romel' ). l;-;. t -. . -
c

~:"

;~~":i-'~:~):::il /0~1'> , , -;;;. i ,'" ..'


~ . ~

. . " . : . ; .

, ,-

30 2

atunci att m nsrtrea.vct i toate cele . e~ depin d de dnsa erau consemnate-In :registrul 'CPp,6' I'f' irxararpa'f ,,,lIat) , ce se , p stra tn arhiva episcopeasc, ' pentruca pentru , t oate - timpurile ' s lie cunoscute celece al c tuesc averea mnstirii, cari de atunci " in. , . cep n d r m neau pentru toate timpurile " proprietate c cu ;ydeplin drept a mnstirii (2~ , sin , IV ee,;49trul.: , 13, sin. VI! . ec .), Prin ,.. lJt: urmare respectivu l, .carelea n te me la t-mn s t re a i a nzes tra t-o . ' toate cele -de l ips (vezi :' 'co'm enta'tul' canonului' l i 'al s inodu- ,/ .,' lui VI! ecum .), a incetat drda sine ', s mai. ,fje<proprietclruli , ; \~" celor ce le-a druit m n stiriis i' nu ,:ma i avea. nici -unvdrept, ," . de proprietate, i prin urmare nu mai putea s -si : a t rlDu e: s i e. j ' '" 'acel drept asupra ' averii mn stir ii,.care . drept ~ , du p ' cum zice '. canonul '- nu ' i se deneqa ,de nimeni ' Inainte t de. nteOleier'ea:'~~. '"~ ;. mn stirii i inainte de druirea averii din ". chestiune, Cci . - , adaoq canonul - -,-" dac . cin eva .. nuv poate fi :mai .mult st p nul celorce le -a druit cuiva, atunci cum SE' va 'admite s .i aca.dreptul ,de p'io prietate .asupra' celorce pareze iari pentrusinele-a . consacrat i le-a dedicat lui Dumne zeu? ') ' " .. , . ,' . . Afar de aceea . c respecti vul ' intemeietor. de , m n st ire': C' ( iJo;' 1-.:wp .;,o;; p ova" t ?pfou) , ii acapara .prin abuz jdreptul de ipro-- . prle tate asupra rn n stirii i asupra averii '"m nsti re ti, " l nsul . '" , i i a ca pa ra in m6da,bitrar i dreptiil de a -se pune pe.,Sine'Sau { . pe, altul egurilen Ia ';acea - rn n s ti re,' Cancnulcondamn i-:' acest ~

cu

ca

i.,.

.' ';''

\. ~

'. :

303

<l ucru, ca :'pe\un aFdoilea,abuz ;i dispune ca int emei etorul mn " s ti rl i:s po at : face a ceasta num a i cu invoirea epi scopului cornpe tinte. Du p statutele generale ale m n stlrllor egu menul se ale ge 'de, ob tea ra i lori d l n mnstire i ale gerea Se confirm .;de episcopul cu' cdere. l ) Din canonul ' preze nt se ved e c erau ) i excep i ifdela aceastir nduial tanuma int emeietorul respecJ iv' de ' m n stire ' n c putea s pun (x ar'J,a"' i v) "g umen, fi ret e .cu tir e ", i incuviintarea episcopului cu cdere , cu alte cuvinte, 'in'temeietorului ' m n st l rl l i se , da voie s re comand e e piscopului <persoaua pe care o doria s fieegum en. Biserica a re cunoscut aces t , priviIegiu 'pe 'seamaunor intemeietori de . rn n s t i ri , cari erau " vr ed nici de t imtie : deosebit , dr ept rsplat pe ntru fapt a lor ' bu n , i a cest prlvlle qlu se i ment iona , pe l n g celelalte, ' in actul de iniemeiere res pectiv ( r v7rlxQv) , cnd se inte rneia m n s , lirea.' ) Despre ac este acte de int~m eiere Valsam on face mentiune '.1:' !j n co rne nta rul ac e~lllj canon , i cit e a z diferite opinii, ca ri e x istau , in ' privinta acestora; ' i intre altele chiar una, care zice c a buzul, de spre care ' vorbete canonul pre ze nt, s 'a furiat chiar i I n a ceste acte de internelere. Valsa mon rec u n oa te int em eiefari lor intemel ere pe ntr u de ' m n st lri dreptul de a alc tu i , actul , m n s ti riIe respective, numai c , in aceste acte totul tr ebue ' s, lie in ' consonanj cu , prescrplunllecanonic e d es pre mn stir i, " L dac in' ,a ces te .actas'ar gsi ce va ilegal i anticanonic ( rrapa al u .d o d a u -s o-o co ns ide re . .c a pea lor" ,cu alte c uvi nte, e ,a ibe dr ept d e proP fi ctateal;iu pra ac elela (Ei ge n th u msre cht ) i in gene ral , d e i l ucr area lu i nlshman \,-des'pre,,_ _ d r~phJI _ _ ' Ctit~ri ~e sc _ (?tifl er~e cht) . tr~bue . s . se con ~ide re ca bun .~i 'i al ctuii IH.~ u ; -h 'r~ lcie"~ ; tohJ' ;t n ti'., se,: poate acce pta n Paen s ul si rlct ::,a l ~!cuv n lul ui -,'ce ea ce' drt suJ -accentu laz a t t 'de 'energlc n priv int a rep, lului . d e.: pr:opr ieta te a l' 'respeetivnc r, as upra bun uril o r co n sa crate lui Dum riezeu i : cu at t maif puin 'c a ceas ta a r f i" a xi om (G r un dea ts) in Bise . . rl ca ortod ox . E suficient "s avem n vede re .c e. a z is 'i a citat Zh ish man ~"~ ~n' ..at:e e,a; cl1tt.~ , , ; vorbnd 'desp r,e , Ver u ~serung ki;e hli ch er , S achen ,: (n etr t . 'f!areli':! bu nurJloi' : bis,c rice t l)/' n ,. sp ecia l e l asu pra '., mprejurrii , c ci ne a re ' dreptul ?'d ~-' a hotri.-' n . piivinta acest ei Ver us ser ung (p ag, ' 7 7- 7 8 ), ca ;' vc'd em c aces t Eigen thlims rech t ar e puin , ca s n u zicem, n tcto baz, . ~) .Can . . -; al :sino d uJui VII ecum. Vezi r.Dreptul meu bi . (tra d r om.) ,' 2 14 ; ,~pa g. >, 55,J . ", \" . . .- . t. ' . _ '/,.':,; {,. ?Y.: Nu m.~( ctev ,,~ n stiri; c,~ri ;er~u < p rivilegiate n ~od sp eclal .jtrtn .' arilJ~i (~:' d eciet e ,~ ~ mP:er::i~le, , i , puteau ~ al ege i "in stitui " indepe nd en t pe eg u. j ttle1i ( . y~ zi de pil d ;n .- tipicul - Sf. Sava ' despre m n atl rea H ilan dar, ca p. , 13 ' (Beograd; 18 6 6, pai:. 2 7);'

( Si ni

v d i 'c"

,
l '

X~{~64~~;'

" 307

a hotrt ca" acesta-s 'se supun afurisirii; " Cci d ac :acel a, cruia i.s 'a ' , in credi n a t purtarea de g rij , il, dobi- . " toacelor celor ' necuvnt toare : i neglijnd turma, ' nu se ' las, <n epedepsit ;, " [apo i]. a ce l a " c r u i a i . s'a " ncredi n at z . conducerea " pas t o ra l - afu r mel o r lui Hristos, i vnznd, mntiilreaIor' cu.frndvl e ' i cu lenevie, cum nu va lua pedeapsa faptei [lui]."ndrznee? ' ,:~ ', i 7 ,(4' sin , )V e'c,; 46 trul. j - ZI' si'n. VII ec .i .eo Carta q.; 2, 4 '
sin;'I-II). ':- .... ,...;' , ' '" , ' , " , .... ' ~Pr i1 c~ non ul' iJre zen t- se lnnolesc dispozijille canonului { 4 6 Jrll l ~ n: i2 L aljsiriodulu! ' VIIecumenic. In ' canonul prezent " se ; pr e scr i e p ed ea ps pe n t r u ace l.eaumen. carele ' nu s e ingri, . " " , . j et" ' ca ' c luq ru l, deze rtor ' s se inapoieze la m nst ire i adic . ' .: ' ,. 'icel eg~me n ' se' 'va':pedepsi 'coi'a furisire (rt'fopi; ; iiJ l n Pldalion, '," : .' p reCl.im i : Ii ~t n jg~ '~' Pra ytj, .~ se ;, mai : adao q j n .acest .~ canoIl . pe . depsa afu'rislrii 'i pentru c l uq ru l ; carele va 'fugii 'din m nstire i mi" vrea .' s ' se 'tnapoleze.iIn. ,Sintagma ' Atenlan a cest su pli-: " ment' n u'se 'g sete,' (jar dup ' Sintagma ' Aten ian ' (pre cum i ' 'd u p 'alte c'olecUuni) ' acea st pe deapsse.pre scr l e prin u rmtorul ' . ca non , al patrulea ' dela ' acest ' . ' , .. .,. sinod. .
. .

1,

, . ,.,

.,

. . ",

. : -~

.< .~:,-

'-' C im o nu l 4 . " ,'

:..;,A iYi~leal}ul 's'i'l. ;ne,'{;oit' in ~uli~ .chipuri s , umple de


de sila . eresului, lumet i's'e d uceau. Dar ns ', ceeace. pe dnii se prea ,-;atunci 'a;i face .,ferii:i i J , Prin dreapta credin , n nrav , nebuiiesc" cz nd, ii face de : rs. C acum dreapta cre, '. ' ' d i n t r sp ndi nd u :s e i biserica Iibernduse de sminlele, : ' to t u i u n i i - prsi rt,dii -j ' m n sfirile lor, i , ca un ' ru cu . , ," a nevoie de oprit, ncoace i ncolo inv rt lndu -se i s tr" miit ndu-se, ', i de . mult nepodoab, umplu m n stirile, dar ;'i mu lt , ne r n du i a l Ladun .n tr u s ine; i cinstea " supuneri! o rup: i ; o stric . C .sfntul sinod : curmnd . L' nestatornicia pornirei ,a cestora i nesupunerea, a hotrt . c vreun monah.f~gind din m nstlreaaars'ar duce
. u nii ~ a dic :.i a a l te le, i ar a j ii , n l c uril e ' . b rbailor
'O" .

;:;'ia 8~sit:rrim ,aj utQ.:,f\ Vremea, eresului celui de mai nainte.


C];: m() hH ii 1 p r si nd u: ij rn ti sti ril e Jo r .,

ocara> .cmst~a

s.chlmEJI. monahice ti

spre scopul acesta

"
., . ;:

s au in alt ' m n s tire, sauin locuin lumeasc ar ' i n t ra , "',~ el. i ., celce , l-a prirriit. . s ' fie 'a furisi t,'ipnce 'f u g a ru l ' s ' a r}~~;{; napoia n mnstire a, dlnc arer u'ra fugit; l ar'd ac :: epi s-~ ,!'7;, copul pe oarecare dintre monahii .cei dovedi i 'i n dreapta : C " cred in i n cinstea viei i ,' ar"voi' s - i mute n: a l t m ~l, " n stire n scopul statornicirii m n s tirii , . s au~ i n , cas ~ . lumea sc va socoti a-i aeza spre: mntuirea ,icelotcelq-';' : cuesc intr 'Insa, s au aiurea va: binevoi s -l - pun, ' ace s t~':".' [mprejura re) nu-i face ' vinovati nici pe ceice-i primesc. : :~ nici pe monah i. . " " ", ' ' ' ' ' ' '" "
(4, 23 sin . IV ec.: 23, 4 1 trul .:
fag.; 2 , 3, 6 sin.
1] [ ',: ec .). ' ;{ :_ \~ "-:{-, '

- -,

,.

' ,,'

,,'.

-,

Motivul disordin ei 'dln via ja monahal;' , despre care :diso;~':' : :': ' dine vorb ete ' ca nonul pr ezent, este acela, : care a provocat ~ e miterea canonu lui 13 a leinodulul Vll cecumenic, 'i a dic -Icono- '" elasmul. In esen , canonul , prezent :vorbete . despre : ' a ceeaj:" chestiune, despre ' care a vorbit i canonu!preniergt Dr: ,,1' ~ cest u~::' sincd, i el pedep se te cu alu rislre (u ,pwp,;'pivoo el~) pe fiecare ,' ; clu g r, ca re fuge din m n stlr easa, precum i pe celce pr imeste . la sine pe un atare c l ug r; ian.dup 'canonul '23 trul an, c lu-. gru l, ca re nu se napoiaz la mn stirea sa , se va izg;ni cu. .; fo rja de c tre ecdicul B isericii res pective !.l incetat e " . i , ~ e v' d,.:";;" ' " trimiJe la m n stire, , " . " ,:' . '", "" , .,' . Foarte i mportant est e dispoziia" cuprins n pa rte~ . Iinal " , a acestui ca non, " D up ca no ane: "(vezl" cano anele , paralele a' ;':" ac estui ca non), fiecare c l ug r trebue s petrea c ' perinanent n" " m n st irea sa; ca e Kc e pjiedela , ace "s! re ~uI /se <'s pUne ru" partea final a acestui canon, c 'episco pul, .'dup thibzuirl1a/sa'r,' po ate pe rmite un ui "c l u q r s tr iasc" i ' afar " ile ". mnst i rea/" s a i s accepte chiar i vreun serviciu, 'Despre aceasta n'ge neral : a m vorbit la come nta rul canonului 4' al 'sinodului al.lV-lea ecu-'" men lc. Valsarnon vorbet e' det ailat, n co'mentar ul 'acestui cano n" , !.l e'ja Constantinopol" despre" .acef!!.lrept~pi5copesc"i\coni!n Hltllf0 ' i -I ncheie cu ' aceea c,cu n,itviint~rea " i JduI' ' ch ibzuint , ep lscopului ( xara

.::\,;~\' li,':' ~",, ; > ;i: , -

.~ '~; ;,If' 1"

,1

"', ? ":\(;

pol s primeasc ' 'se r vicii afar ' !.le , m nsti r e .' o ri 'ce felar ';fi " acele a (o la .:<u? 'I (JO'~vJ . i) : -, ', f . " u ,': ;,. .r: ,';-

1CP O TPO r.~1J xa~ iJoxcp a q!av ' ir.{axo7t(x~lIJ, clu grii

.<::'.." .

t,%'~(s;~fi;~}'t']~;F;t~CiC.U i"C.iCC'C.';:\ ,:'~;),';~ i;; >:;' < ./ {,'~'j, :',;~.;--,:'/< "'''' ,


" ,c'

X ",Q~Si ~0 CL[~p~~ ~i1e dd~ Ju,:,e),c~le c~. se , ;fac fr~ J lIdec~ta ! l ;,far<i ',lsP1tI re f l1lu1t',s trlc s monahlceacas.bun 1 ~~'rict ui lii, .q~i, ~unF i:~ruris~~itse' ; pr!pit .pe. . sine~i . . ; in v. la a mo n ah i ce asc . j i neqlij nd asp rimea . I. ' o steneala jnfr~nfiiJmonanjceli), iari ' se intorc . cu . ticlo ie la . ' via a cea-Iubitoare de trup i voluptoas. Pentru aceasta ..de schima' . mo n hicea s c .j nainte rde ce', s'ar" dovedi : pe .s ine pofrivi ji' i vrednici de aces teI de "via ' prin-. tim~, .'pul cel d ~ ~trei ~l) Lril-nduit , pentru ., ei .s pre ,:.-.cercare. . i ,1sinodulL,a 'poruncit "Ca, aceaslas ,se ,'in . n .l o t, ~hi P\l I ; afar [de ca zul-cnd] v reo boal ~ grea 'cznd :, asup ra-i ' va ' sili s : se scur teze timpul, cerc rii : sau. de cumva ar fivrelln . b r ba t evlavios, . care i n lumescuI chip ar peiB;';1gh!4'1:r~~ut yia ' monahiceasc. Cci lau n brbat .'ca .acesta ,:. : <I i u h g e , i t iI:n p ul d e. e as e luni' pentru :)spitirea deplin. Iar de va ' .proced a cineva: impotriva' aces tora, apoi egume nul ;c znd . dir(igumenie, s -i ' afle pedeapsa neascultrii ", la, petrecerea sub as cultare; iar celce s'a fcut monah , :: t .t;i:,. \ se.:r d ea, in, alt ninstire,in " care se pzete desvr- ' . . ,:oi t r nduiala monahiceasc. ,. ,
.: , c '"
,

f: , ~ ,

'-.

~~::,,:.,,

~.- ~.,~

! Ca it o niIl .5. ;('" ; ~


of' "

."
" :~_"_ . ~.

~ ./

; ~ ~ 4_. h. '

' sf nuI " sinog,'a J ho t I;t: c a, n i men i . s nu,se . in vr edni ceas c

. -,: Precum canonul 2 al acestui slnod, astfel i canonul ' 6' ~''' ': p~ezell(trat~az .d"spre primirile in ' cinul monahal fcute pripit i :Ir:p~ecauti~ne. Unii intraui rimonahism, dar niai .t rziu se '<:ia u , i : s eint o rcea u d'in nouIri rndul laicilor, i I ire te c prin ceast ' pr'oducealf numai sminteal in~popor i distrug eau vaza lllonahismului. Spre aimpiedica aci.asta. cano nul dispu ne ca nli 'nieni~s : nu se"nvr'edniceasc ' de ' schima rnonahiceasc (:-J13eva ,<,._" :', _: _ , . ,.
, _. "

-r.,.

.,-."

"i

'

'.-

(40 t r u l.: 126 Cartag.; .18. Vas ile c. M.; 2 sin. l-Ll).

7:0iJ ' J1 o~aZt xo[j . ;((j,"';a~.lO uq{} a : ~Z~J.aTo g), pn ce


.-<: '" " ". ,.

"

.'

'.:

'.:

, ~ '.

'

-.

"

, ,' , , ,

, ;

, o ',

_' ,

nu ' se va ' supune

'unei cercri (itox<p.a" ra; probatio, novltiatus) de trei ant : in "m . n~s1ire, i dac nu . va ' dovedi n acest 1imp c estestatornfc in , 'ii~trrea' sade ;i 'se d edica , vietii c lug re1i i c este . vred nic <1e sli ni t u lc i n, Exceptie se admite inumal dac respectivul cade boa l grea, i."atunci se admite ca egumenul s-I primeasc .tn cin f r . de nici amnare. Deasemenea se admite excepie , dac dore te ' s intre in cin . astfel de persoan, care 'e ste ev-

in

',,1.-

1;',;;~'?

'1,,,

, ;."

, ";

",

311

. ,.,

~'se" dFvciie rt :privinlaaverilor ' lor;,' s ia dispozitii mai averlleTor oricror: persoane a r , voi,: cari, Ii re te.i' nussunt oprite , .prin lege, ' Cci du p ce ,.',' s evor ' face mdnahi .fm nstlr ea ate st pni re peste toate ~f; ce" l e ' a pa rt i n , lor , " i . riu ' Ii se ' I n g d tii elor, ca s ' poarte " c' gri j 'i s 'l ac , dispoziii asupra -bunurilo rvlor . la i' de se , ~ ', v a vdi c v reu n uI i i va, nsu i ' oarecar e avere, care nu " " s 'a' atribUit mnstirii,i se :va robi- patimei. .lubirei de '< ctig ,.; <;! ce ea , S ' s e ' ia . dela ,dnsUl ;de ct r e equmen , sau ,:: d,El , c tr,( e pi s c()p, i v nz ndu-se n : pr~zen l a multora, s ' !' s e m p a r t e el br ) ri1 ci i lipsiti:' Iar ce lce a c uta t s , r p ea s c ' O astfel 'de; a vere; ' ca ' oarecnd 'Anania, ' sfntul , s inod it ; h o t r t ), : s e' n e le peas c vcu ce rtar e potrivi t. , i 'este I rnuri l-c-cele ' ca rionisite de sf ntul-v sin odipentru' monahii b rbai , ~ a hot rt rs -atbe vigoare , i pentr u , mon ahiile feme L, -' : > : " ,
", n ai n te ;" i s,' tra n smit
< (40 ap.; 22 sin . :I\;' ec.r. 35 Irul:; 19 sin , VII ec-: 2 4 An tlo h.; 22,26;' s tCartag,;' '4 sin. :) - II). ", , , ' ' " !: , "' Una di1 tref gdiJin(el e, ceIe fat c lu q ri l la intrarea in,'~in , este ; sTcia" :Va~ile cel : Mare re gule le sa le date pentru: ca l (ig~r i"i" lf e 'lteIfi," di$pune:" c nici un c l ug r n\l poale nici, o , p rop de l a t<;;: i' ac e ~t dispo zi tie to nt~ me i a z pe " S!, ' Scri p i u r (Papt: Ap / l V, ;2).') Canontil prezen t i n no i e t eaceast ;;" dF ;p o zit ie a.IU i: v.a siJ ~, cel ,M are i O eX P uJ1e.~a imnu nl it . Anume , :'.as ~~t ca no ri p res cri EO ca, re spectiv u l , careleivr e at s int re in cinul i. ,i;';.;?~)~~~~E!~t;'iI~~)~; ~i( ,di~P'4,ri\i~ ;,i\re~J,abi.J ,' ,de ,.ave re a' 's a._ , tr?n,s: '/ ....fIlu jandlJo clJt 'va ', vrea, ' cu .' singura :. 'cprldlhe: ca acesta sa . 11e o ~";' ~~r~6~,~iL?'dr~;: d~~,;i~~e: Pddle ,,~','iprim~~sc un .l s m nt .(22. " s l :,Carlag.). D ac:inS :-respectivul ' nu a .I c u t a ceasla nainte de ; :. inhar ea 'n cln, alunci llnsuI p ierde dreptul de a mai putea ceda

i,

ave '

iai dacf vreun 'c lug r ' ai; vrea , S-i p st reze in propri etatea : , sa parficula r " a ver ea;-; de .mai ' nainte sau o parte din aceasta. lt,.: ', .:"' .n ' .'lcest1 caz episcopul , sau , equmenul'iova lua dela el! o va vinde 'n public' . i ;va distribui' s ra c ilor .ceeace s e va , incasa , din , ' " ace'a sta ' vnzare; . da ca ' n s c lu g rul ar ii t inult ceva pentru ,;,:.,'5in';; din acea ai1ere ,'ina ces(ca z"se va supu netunelvpedepse ,', :~ . .<~,:~ .: .: . : ' -" . '":'" ""' -- ' > -:: f,,{' '"'"; -" , ' .' : - . ~?.. .:~;3~~~1 .-:;c~.n~;,~!;tre~~r~n).._~ 5 ,.lEd.. Mig ne). . '
' -'0' .

", '> alt liia

:civ e re a.

sa . $t : a ce.cist avere trece

in pr opriet at ea m n st i rii ,

,,'

3 12

potri vite, car e pe d e aps mia p res cr is de Vasile

-,

s- i reguleze toa te
d e n fi s i

'. .' ! "o .. 2) In Biserica Olt . ro m n cel 1a d mis nc"n'ainte 'de~tu~ de rc , tr ebu e ,."
1)

Ed . M g n c ,

>; ~ "

pos eda aver e parti cu la r . ' to tu' a l s . u ' fiin d al ' m n !ti ri O,.y~z i r t. , 9 0 1din,. ' S ta tu tu l pemru o rga n z a rea Bisericii ort. .' rom : .(N: Tr. ),

referine le sate ft1~i1iare i ~~_ ', avere f~ ' 1d~ ,, ~ des<?cn;.. ,' ,j,~ . fire ti i a do pttvl , Cel ,,' intra t ~', _ in " ci n uL c:~ monah al]'nu', imii ' poat e,f/r;
12 3, _pe t.
1 2 6 ),

3) NQv
( Ed
ci i . H ,
~I ,

3 'S . - . . :.
,-

Ve'zi l, ' Cor~ciai-~' cap...


- -.
~

-i) Co me n t. lui Ve fsa mou,

Il, 6 70 .

Compar
'i ' -'"

Iar,

15 (A , o. VI, 39tl).

.....
/ ..

'

. ...;,

~.

'" " "~;'X l,~i ','.,} \, ,;,; .','


:: 1;"

,~

f .

. ~ 1'~~\:1'" "-';; ~';~:,} ,~ ~ ,~' j1k,~t.,'; n, J:.H ? ~<, ~'}. ~Bt~Z~ ~ che st iunea.. ::~c~s ta .;-:n : f~ ~care S tat . '~": ~" ' <e ~ t ~ reg le ment at :: prm U e, g IUl ri 'specia le, :,:, P en tru A ustria : flin ea za de cretul c n cela riei i~'p e'~iale din ' 7 ) uli e ' 1 82?,ca ~c>':a fost ' emis p e ' ba za "de ci':' ., .z-iei mp r t e ti din 27 Iunie a l acel ui a a n , In ace st decre t s e vorb e t e de,sp'~;. d iscip l.i, n a:< ~n~sli r~asc~;" ~ i .ntre . al tele, la pct. 9 .pr eecr le : " ., Kein h;,f'-der "Corriurilt t ,J ebeI1 d e r " O n:1:en 8geistli~her .'sol1 :,ei(1 ', S ~p arat .Verm6gen bciiitz eoj w ovon D ur ' d ieJeni gen eine Au sna h me tm ache n , "w elch e ert tfernt 'van -i h rem K toster -o d er Stifte al s d ffe n tlch e P ro fes ao ren 'ader .eo na t "ln elner : a n de re ii !\ri ~talt<, s'ich, be fi '-;de'[l, U nd "in -d er Lag e ,s ind , ':__ eiri"e e lg ene Hau s,d utl ttJng":zlI";ftih'ren" 'F ra nz ', ;' !,,: ,J ;p oIitiscl1.e, -Gesctze imd ",y erordnungen. (Wren,
(829)J Bd ".-LV. S ~13 0~' :'; -oup ' ac easI~ '~ ' le g:e ~ i ciilugiir jj vono d ccst din Auat ria .icar . cuJ ncuviin area . ; episcopului lor' a u un . ser vlciu vai servesc ufar de , mn atlr e, s~u a ,' caIit~ie < da pro fes ori 'la , un " in stilut p u b lic, sau

gr. rom ., ' II1J ,' 7 3--: 7 6 . :. 2), Le~~cl av ;, . J~ S. ~r . ro m:. II, 79 . r ,
" _ ,. ' , "

1) , Nov.

Za.h a rj ae~' Jus~

,~ :

"'t ti?i1e ,":ac es tor !. ee rvleii :'d jn 'i' afar : ' d e';.m~. ,~~the a : lor, "<a u ,:dr ep tul' s " aib ave-" r ea Io n pr o or!e, hpr in ur m are ' a u ~' d re p tu l s dis p un de a ceaat ave re; : .c li gat Independ ent -ide.. m n stire, d up ~ ,c um ' __ vor .. cred o ' de' cuviinl c " .' ;:: ~~,t,e. ' m!lr ,b,in~, ,a r,! fi,~ ~. i ~:,~ vi~ , ',ori7,'prin ' .tes ta mc n t, '. in nd , !i e~,lla , fire te" '"" '0 ~l:: .. p r e s cr i p iu n iI e ca nonice,' n:t p ri vi na ' l e g t u r ii "lor ~ c u ': m n st lrea , h care .; a? ' ~e p~ '3 : v()tul rpon ahat .pentr~ ca z ul, :.C lld '-..u n, a stfel d e c lug r ar m ur i fr ,~ testament, n u . ex l s t nici ' o le g e , expre s cu i s ' r m n a v e ree , c s :'i " . ti ~,a t fc.t,e : acel ' clu g ~ ,a far ', mn~stire. Penu uiacesr- caz a r "p utea' fi in , ~~: " val o are : ord,~>na na 'imperia!A . ': clin , ; 21 ' Aprili e ~ 1 7 8 6 ( J ~'J G . . S .. 5 4 2);: , . d up . ca re orpa rte din ace a s t . a ver e se va . m p r ! s ra c il or, alt pa rte se va ' i lup ri ' ntre r u den ill e 'd eced at ~ltii , iar part ea a trei a:. revine b ise ricii s a u ~,i[lsHf i i r:espective . ~,',' ge ~ltre l ' n a cest ' caz de cisiv t re bue ~ f ie ' n prima :'ll.n ie' , ~ iiy 'ntl l ' aceluia>, cusa 'cru i, ncuviin'are " a ' o cupat , clu grul respe c' t iv. e erv i c iulva fa r de', m n attre, pre cum : i n "gen er e prescri p l u ni le can o ri lce n , . p rlvi n t.-Ie g tu rll clugrului cu -m n attrea, . al crui frate a C os t

:"" t ?d~pt(oe s c ,:' ~l ~,' ~erviciu " I;~bli 'c / i ' , cari vee '. intr:in ' " p sui p<:::.si ~e \din '. ~~n i.

de.. ,

d nsut,
f. '-,-' .""'"

. , -.

.,
c.:

31 4
~

-i .

-. >

-~;.

Canonul 1:
" :' 1''''
"

."

Vedem

,.

ce

, -

..

'~."

3 15 '
"

"

"1',' cei ce l;, auIp ctuit , ' , s au


)'~n ed re'p t i ;'

pe" nec redincio i i . ceice ' au f cut ; ceice : m e$teu gi n d ' slujesc m nie i ' lor , i , falsi ' . ficnd a ez ml n tele .tapostol e ti . au n e lessu b 'a cei, ierei f, ceice ' bal cu minile lor, de i riiCi canonul nu numai] ,pE are' aces t , nteles; nici mintea s ntoas nu , admite a se ' , 'jntelegel aceas ta" Dar cu adev r at zadarnic i' foart e ", g re i t lucru ar , li' s , se, c ate ri s ea s c [numai] , celce de ~~ JreL: ori/s~u' de'.i patr~ ()ri , Ioyind a r ~ate cu mn a ,s a, ' " ' gr,is :l rtn, ~' n epeitepsi l a cela ' care: dn d ll-i. se voi e ca '~'iIi,j porunca k[ce : ci:dr-s ,:: bat ; ; : co ntinu rzbun area " , pru ta l i' W n l l a{ moarte. Pentru ~ ,aceasladeoarece ' , cano':] iul oprete ri 'gerteraLde ,a : ba te/ i noi " mpreu n a a ' , " J1'o t rim :i, C d~lp reo t u l -Iui Dumnezeu trebu es pov ulas c . . . . . ., '~ '
~

[)eoae ee ,apoSlblElscul ,i dumnezeescul. canonsupun e 1i\c a te rj s i rii,' p i', i e re ii " c ~ri ; s e' ap u c s bat ; pe-cred in cioii ,

, ,., ;:j::l;~,' ;( , i3g~:,?~UP. 9.:'," . ' '

.:

,- _ """'

.. .

"

.. .

..

'

. (27 ap.: 5 Antioh.; 55 Vasile ,'c. M,): ; . "i;{N ,f . - La cornent arul . canonului 27 ' ap;: ' am " v z u t c " f ., crip '"c ',' ' _ '''''' ",.:,,,.. t . h,... ." .. ',' . , tu raTestamentuluiNo u q i s Pu n ' ca ' fetele preoef s nu ' p0i'lf :Ji, lovi pe " nimeriea. . Crlea ' d espre':daiorii le : p~eotilor, ~'ivorbin d f.pai i 'deta lla t des pre aceasta ( ,6 1), : citea z urrn toarele'<cuvlnte -ale" iui Ioan G ur de a u r d in c ~m enianil . s u : delaepisio la Ap,-Iui Pa vel ctre Tit: - Inv torul este dc ctorul's utletuluk' dar : doct~rul nu bat e; ci t ratea z i nsn toea z <pe cel bolnav i pe cel rnit -o -'- , Dupcum s e vede 'din 'a cest canon;unl voiaus 'in't e i~ 1 preteze altf el dispo zitia din'canonu1 27ap;,i alirmau 'c" ace'asif~ , ' ,' '' , ... .'; '>C " ', ,1- '( ',: -, "' > "'. . ": ":: . ''' '-', ".. ",:" ..:.., ..,." ....': .':, .; I"" dispozi tie s'a ,dat , numai mpotriva ' acelora," cari bat ',;cu ' m na :, proprie, dar c acel canon nu pomene te i ' nu interzice 'fetelol'"' preoeti de a put ea poru nci altora s' b t 'pe cin e va~ ' Prin aceasta , acele perso an e preo /et i .volau s s cape 'de pedea psa prescris " de acel cano n ap. , i to to dat voiau s :'i satisf ac m nia i ' patima lor de b tai e. Impotrlva cacestor "fel .'de pers oane s'a e miS , ~ canonul prezent, ' ea re l e i n ter p ret eaz ,in ':'se n su l" a d ~ v l'a t {acel . canon apostolle, i i~ter~ icetuturoqeteJor):lreotel E;ubp~de~psa "cater lstrtl de a bate pe '.cineva ; '; !iecu mnapr'oprie,'fi e"prln c ,'aljii, Canonul arat cum s proce dezeipreotul mpotriva celorce'.,pc: ': tuesc; dac nu a jut mijloacele morale i pe depsel e ' d uho,/n ic eti , a tunc i pc tosul :'respectiv' - s se ' predea " a uto ritlii civilE!,; ca aceasta s -I pedepseasc, -'- preotul' ns ~ ic ro d at nu ,are voi~ s bat pe un"-pctos, i nici altul nu-) poat ebate la "porun ca 'lui. ,
,_ .. .,. " , .. ",'

pe : celce nu se supune legilor " pri n nv \ tu rL l sfatu iri: ' c te od at ns i cu cert ri bisericeti, dar s nu .s a r " ,a s upra , trupurilor , oaIl1enilor, fcu :bice, i .cu , "Iovituri,'i",I.ar ( dac unii nici 'decunl ,uli!s'ar .supitne~.i~uarclai ascitUi.lre::> coreciunii ' !=er trilor; nimen' i1f1 oprete ca aceti a ' 1j s.e'~ , : n ~ l epl e a s c prin acuzarea : lor la dreg torii Oocului.;Cci ' \ i .canonul al ' cincilea al sinodului dela ' Antiohia a.scano- ~ nisit ca ceice b ag n biseric glcevi. i t u rbu r ri ' s , se '. ndrepte prin mna cea din alar . , 'ii'~ ,)~ ... ' . ,
~ ~:~ ~,
.. '

..

.'.i

' " ._'

' " '.

','

,.

"o

"

, ',;'

'

,.;'.

., ~_.i_, ~ . . _ '.': '

~ -, ;

Ceice vs 'au ar tat..p e sine d ed ai rpatlmilor nu numai " nu s e nfricoeaz de j.pedeap sa . sfintelor ca noane.s. cljln-' d rz nesc chiar a-i , ba te joc .de acelea. C ci le rstlm, .
~.'
,

. " .. ,T: ~,' ~-'.. ;: ,"':\ r : :'.' " -::'. : ~"':,~: ('." ':-: ~ ;i.~~!: i:; }i': ' : ~o'~:::" ;;~<:.:

Canonul 10 '

, . ,. ,,)) . .' J:}\: - :5'~, , i" ,~",:,,

,, ',n " ' \ '.1')"

'0 "

'> ::~." , :~;~;(~,:' :I 1," ;0', '

':i;<~1i,;;~I,,;~} ,:F7,';tt,',:~,?:{;\,,:~ ~/'):/c.i,\ ,~ ,': ". ' ',"


dumne-" zeesC:4'J Cci:'apos tO le'scii h ci:mon'~ziCe: ':' Vas ' de' aur, sau de ", rginl;~sfiiiit;';~a!1 0piz ! niin~rii ' s',:;n il::i :: mai nsu sasce re ;: folosire<aca sM~'cci ~este ?potrivnic ~ Ie'gilor ; iar 'de s 'ar ' ri nde f~(: d neiia :~" s " se :;,ipedepse a s c}'cu ,' afuri sire ~ ;:,:Deci ': .' eesf [caniJn)' hiel egndu~I ;:spre ':aj uIOrul 'nelegiuirilor 101', ' -: iC'.'c , :n u ~: t re bu e : 's ';' se , j u de ce ,(, 'ca :vrednici de .ca terisire .' eiCe ' transform" cins tif<l " mbrc minte ' a ' sfintei m ese n' nall' ,a' 10r;:fsa u','n i v reo ialt ;, mbr c minte ; (i ' n c" nici , chiar~\:eice sfn tul potir;' o'ce' pgntat el .sau cinstitul' c\isc"', s au \k e!e',:as emenea eaces tofii I foJosindu-le } pentru "trebuiri-'tel e : :proprii, .i'le :, mu rdres c ; :'fi lIl dc ; " zic'ei : canonul a ho- ." . rt:;'s~i ';:supun ii, afurisirii l' pe: ceice' cad -ntru. aceasta, iar ' ' riii'\cat t'!risifii;';,Dar 1:dne : ar :putea, sufe'ri " mrimea unei ' ~tricciiini 'ii:pghti; de': acest .'fel?, ,' c ci pe ' c nd ca- . noriul','supune "afurisir ii pe 'cei ce~i" J. ns u es c obiectul , sfin ' ity n u'mailts p're : folosin, i. dar inu ; spre :r p i re " des v r it , , ace ia : i ,pe ' ceice" r pes c, sfintele ,;sfin telor i comi1- sacrilegii.l ':faW~deele:~~ i ;J ibereglz' ;,de: cateris1~e , i nu-i , con . sider i[vredI1jci) V de ; caterisire' pe 'ceice/ chiar i dup ju. : decata 'lo r,'{cinstitelel discuri, i ,'s iintele ,,''potire le:. murd- ' e~c:l~p~e ',? lpj9~'mn'c rilor; "ccu ;t?ate : ;~ vdit se ; fac~ purcaclUne a{'l :, este ''' :c!ar , \ca " celce ";.faptuesc .' unele ca ' 'c estea'::ciid:,nu :nuiriai):,:s ub': c;:iferlsi re'\' cL i n vinovia ' pgntti i'; celei ,e<treme:: Din ca ida 'ace as ta sfntul sinod a ~ hotrt!' s A s'e',: supun cterisirii 'cele :; desvri te 'ceice" r pesc ~'spre ' f61Q's u l : p ropriu , sau \ntrebuirieaz ' spre folo': i slre '(ries firiti t :.sfntul; patir;; ~, sau '; discul; sau ' lingura; sau ' . < :. -:.' ""." . ,.... . . .: ' ;... c1Uslita '~ lmbrc m lrite ; ':sau : celce ", ',se 'zj(;e : aer, sa u ' m ge" ' 'ner e;:ork e" dintre 'cele ; sfinte , din , alt ar " sa u dintre ' vasele au' ves tmintele , sfi rite.>Cci !:una ,', e ste' a spurca, ' i alta ';:fu'ra cele '.'s fiqte:{Astfel , peceice iau afar din altar vaele :s fi ntite;"is ilU ': v'es tminte " sp re hH~s fi n i t l; ntrebuinare : a ': l o'r-;:'sa u ,;: h~,i d<;\ u ;; a ltora ; : pe :, a ceti a can o n u P i a urisete," iilOi Hmpreiiri f:.i'c'afurisim; :,i:iar i pe' ceice< le : rp esc ,de ' s vri Hi ;sti'pllliem :,losndirei',sacriIegilor: ' ,: , ' ' " ,,: ' :l
(. ,..... " . :- __ ': >
' "J < . - :..'" .. , " "'-, " ' , . ~ " :'. " ~. '. "

, tri.lC)" c\up)' [cu m ,; zice]'c G rj gofili' Teologul ,' potrivit rvnei I Or" 'ptima <n ii:" :lri umili ,1 s6c6tesc' :'c ii '. rutatea' l..',_" or::.- _,este ' ',' .f"G ," .: :. ,<,:",>;: t", -:" . ',' ., , ,' "''' F '''i ., -",'" '"" ,; " .','" ." ,:'::.,,.- ,.... -zs, .. .". 0 '0 ' ._'':: ",f" .' " ",;'" _ , " ' - , ,o :, .:

s'c . i :le ';;fal sifi cij ,';voinla;.. dup ;fir e a ;


" ".oN, ' ,-" . ,
0<' ,'"':

[lor F

ptimae;

pen- "
" ~: '_\ '

iresponsabi1i\;Jci

[s ,'se,' socoteasc) ',clilar) ca'ceva

' . ' '', ..; , _.,

'- '

" .',i ,

, f.' "

;::t

~, :}i '

~~1i;,;~,iir': ;i~:(':,"o"<:,,;'~f',""':,-::; .~(-.::;: .' _o" ~ " ~ , /~ ::,p\;> ;o~


' T> _; jJ. ;:?~-' :'
' C .. ._

- ,~ -

:'-'-; ''- ''''>::;


: } ,':.'

; - ,

;:<~;:':>

'

1'.'/ ' ';-,/ <,' -"'

..

;....

, , .

:.:>9 ": ~\;" : "~'' ",',;;,'; ~, ;.<,,' ':":,e .

, __ 3_19,-_ -;\': " ",,: ~.. : hoi iri1 ' n pr vin a .celorlali. . cari se numara In cler : c ": d a c;: v reit illll "dintre~ ei, s' ar ' ndeletnici cu dregtorii lumeti, : sin(arprimi ' as u p r:i celece' se zic purtri de g rij ': j n:: c,\s e le,l s ;;! u: : I ;i " rrioi l e ' dregtorilor, acela s se alunge, :diit j'clerul"su; i cci .ni rneni -nu .p oate slul iTa doi , d o m n , : d u p ;, cuvntul . nemincinos al , lui ' Hristos adev . ratu nnost ru iDumriezeu [Mat. 6 ; ~~J. " . ::+'~' (6::"20,' 8 1,,; 83~~P ' : ' 3; 7'siri.:IV ee.; ' 10 sin. Vil ec.: t eCartaq.). .: ~j; :,' ',':':Vezi comentariile',canonului 81 'ap. i ,al canonului 3 al' '>" ",
"

',,' "
.

"

"',,:" ",

"

\:" Deoarece' sfntul , i "ecum en icul ' sinod al as el ea su -, ,pirte catei'isiriL,pe ' clericii; :cari Jlturqhisesc,'. s au boteaz , ii1 ;paraclisele; :caij: s unt , nluntrul , casei, fr nvoirea episcopUI~i ; i : n6Lmpn~unohotrm aceasta. Cci pe crict:',sfrlta ; biserica drept ;' ndreptea z , i d ' ntiet ate cUilntiilliii 'celui : devi'at, 'i p'streaZ ; ' i ,' nva , verierab,ilitatea;' ,v l~tIirii;, [apoi], este urt: i necuvios. s ,se per" it " ca'rceke:,yieues c ,mpreun " ri brutalitate i neasc itllare;"fu'rihducse :n' case; .s '- ru p .buria .ei rnduial, i :'s ','0 , umple "de :muIt ~J itrblirare 'i ~de sinintele, Pentru tee'f sntul ~ r,deiDumnezeu' autatul', sinod deacum, , e'!'acorO jcu t: ecu!nen cu1" Ifr sfnlu l si nod ' al aselea , a hotrt ,'s " , fie : , l epda i ; din ('cler,;ceice liturphisesc n pa rac11sel e~'tce'J sunt \pt'in case /"lepdarea ; din "cler c ndu-se, ' firetei':Cle l ctre'episcopur locului : .I ar dac ! unii afar de 'ietia~p r'l riznd : n 1'case; y or .ndrzni s : se ating de ilUfghej'f r ';l:Ie ';fivoirea episcopului/acetia s' se eateiseasc;\)a~ :'ceic'(f!:surit p rtai ', comuriiuniiacelora.: s se

i ~;;!::;~r~;U;lrE;rf,~".:f.~;~:~~I' 1~'. " "', '

sirio'd uI ~i : l V. ;~tUiri;:' i ' a l e eeloi"lalte canaane paralele. ' Se ' mai a dau g , n 'd inon'ul .' prezent ,' numai c nu " se pot ndeietnici cu iJlcruri ' l umeti ', nici ',clerieii ' inetiori; ' deci nimeni dintre cei nscrii

~;'~.~a:~:~'1;L~:t:J~,i,~~~<!:;~rt:"~,t~;~;!,~~r:~:~:'~ ~::i'l.',(,F;:'):;;:!';: ,~:';: ~'>I:~., t::.:' ,-",::,: :" ,~,,' i:.


,J:; ;:',~3, I,: ap ,;,,),.,', ~ 1 ;Siri:', IV, ~curh:;" ~

ll;-eclm:;'6Gangia; 5: An!i9 h;;.'53 , Laoa.; 1;2 Catfag,). , , , .~::;:;: : ~::~ :.v~zn:ohiehtar'iile ), canohului ~1. a p.: al 'canonutuiat trulari ' jFal "'fot1ltte 'c 'an' a ne ; 'afa lele. ~: , ' , " ", fi~:t~~ '; }2~-i'\,~:,:j"?r' -\"') . tg~>.::;,~ ~..-:,} ,: .~:; ,:. ,(.c;:>,." '(,'

i, 34, ,59, trul .; , 7, ' 10. sin.

,; _. '_ , ":' '~':': ' , ,(.. ..'" .- ..,' ,;

e'

Cel',vic'e an aruricnd n : bi s e ri ca) u i~ H ri s t6s , em\n: '" lele neghinei eretice, ' ~ i 'l a ce s te;;'} v z nd u :l e ,~'t i a te : ,' d in rdcin , cu sabia Duhulul,' a venitfpe' alt' dale ~de ;vicIe ni e apucndu-se s despart Hrupul ilii;'Hris tos fi prin ;nebli'ili schizrnaticilor ."Dar ' sfntul ;; sinod\i; z ticni rid";~,desvri \ ! aceast viclenie a !ui, ,'a ;hotrit ,'cJdacYde ,acum inaint vreun "pl;,esviter, , s~u: d!a.c9~r v~ ,os,nd\,; ~~";,~Ri~c,opu!! sJi hi:,':' , pentru ' oarecare vinovie,~ inainte'sde; smodlceasca!i)ude::" j"j cat i ' cerc~tare, ' i ' de,.osndirea:; 'lui$,de'svrit ;car,Un ' drzni s se -d eprteze ,: dela :' comuni uii~a ;~ Cll~;: a cela;:. ' , numele lui ' nu- l va , pomeni la sfinte!e'\rugc.iuni , ale'litur"'" ' ghiilor, precum s'a predariisitoblserici],' acela ';s ,se supun 0,, caterisirii, i s s e : lipseasc ' de ,; to a t ,'dti!TInitatea jiir'<i ticeasc. Cci celce '~'este : rnduit :'n~', ceata 'i'presviteriaI .t i atribue'pripit ~ ju decata,', mitrop6!i lili?r ;\ r~ cl lJc!e$jeJ nsui ,nainte ' de pi' chibzuiala : 'sa; pe ' ,, '. , mai '--,' .. .>- ', ' .-;. -. ., u 'j ude c a t ,': du . \' - '. _ .,< ..',. .;, -:',;'(.. >.,-" :_'.' ' " .'.".., .\ . .. ; printele I pe episcopul sau, acela .[lu ' ~.te 'vrednlc: .mCI de demnitatea presviteriei, : nicf de ; ri u rhel ~ i [de.: pres vihirl : ':, Iar ceice "vor urma acestuia?de : vor.' fi:"dintre:'cei ierosiji; : i ei s cad ' din , demnitte~ , lor;: iar :de ' [vor"fil'!rh.onahi ;' sau mireni," des v rit f s ' : se ," afurisesc! :;, din ; 'biseric pn cnd, - desic nd ;- l e g t ura ' : cu cschisrhatiCii; ; 'se va , ntoarce .",!a.,'/.'e ~:i.~S'~,p ul... 1 9.J.:,.,-" 8tP,:Pti. ~.~: '[,"/,~~:'-:1;';,1:;;i: ;r~:!{'~~::;;:;~~~~1'}~1:!,f\:1~rt'?~~;~:i
,. , ' ., ,,, ; :_" " "~ >" . " ':

." ,;,\ ~.i~~~~t~$ir: .''"


".'1,:' . ..-.; ,

(31 ap.; 6 sin, II ee.; 3 sin .. III e'c.; ,>18, sin. 'IV,;ec.; . 31,:3+ trul.: 6 Gangra; 14 Sardica ;' 5 ' Antiohia ;" lp;:,'tl<::ii'g ;;:~1 4 .i5 . , .:'5 in. 1 -II). ..' ':.: .. ', .'.'..;.:;:':,.. ,~ ::.. : :,:J':: ', -:,,:i\ '>:'iU~\;:.;i;1.:~\:, :j'-:'~7': ;.,:'~;:e':~'2'C:;:{>;/f:-,2,:~ ;tXfPJ:,:;,-E;)i:" k~i. :- In multe canaane e. ;cuprind ,dispozitij ri privinta ,suPu:< ; nerii clerului a de episcopul in drept, ;'jncepnd(, cU "ca no~ n ele :" ,; apostolice i pn li! si,nodiJl pr~z~n tdin ~s ecpl!! L;aI JJ~-I~a ,'(vez~ ::: ::,: .>~~ ~: eanoanele paralele), Jn .vemtirile: :,tr.~cl!t t'. ounii)dit1t~e : presyilEir i " i ' i;~ acuzau pe ' :nedrept pe ,:,epjscopii lor ., 'cumcra r;' lucra : mpotriva '.' ; ,. ' . : : , '-";. ',. ::: ,;' ' ,.' ''''.'..< .. . . .,. ..'.' __ .:,. , -::<t: dreptei credinte i ' a dreptii (iv "eu" Effd a ; xal , <JexalO'''; ' 'fI) , ' i:'\ , desblnndu-se de episcopul . lor, oproducea~''' :'~ chizme' :'' (; jiap.;'). "/, ; . . . .. -- . " ''- '' . 'i :,.... . . '; ,.:"., '~ - ' '..1.:... , . r: . .. ' ':.'.',.''1-.' .'',' ' . ,.: :' ,.,:;'.:.:,... . ,' " . .. ". ,..,.'.. ,"'.:"' .' ~ ' - , l:l, ~, Aceti presvlterJ: pr,ecu)ll, ! totl : ~,e,lc ~ ,I1 , se; .,a t a ~r u ,~,~~ill; " ,~ ~ ~u l :~ ;;: ' , ' :;, pentru aceste lapte la pedepse 'se vere , (3r ap,). , Aceti presvlleri' ':, ;\" , '! neast rnpra ti .da,c~ ::!n~l: : ' p.~te(lu'i~,~ ~}:~'~Af~}:;::~~ ~:~,;r\e ,\~;<p~:'('~ Bj~~o~~l :~.'.;::7:;i~:: .:~~ lor, i din- acest motiv s' se desbine de .dnsul ' i s-I. ' denege o ,:' o / c' ,;:'
:" . .- :;. _. : .:.:: " , : .,-: ': .: .~' \i : .- .~ ,.::,' h . : -

":';i'

'::

": ::;~ '.; - ' <; .-'};~ Z1f~:,,;~ ;:,~ '~

':',: ' -., ;; ,::"7 ;:- \' :':', : ;': .: . \."':.; ,~ . , ,:~. :. ,'.:< ;., ,;:,:>~". .

., .

, .: ff ' ","

~:.: :?::,:;':t ~~" ":~':'; :';:"~oJ,::: ""

34 15

-~

..

2l

,
~:~.f~; t-.t-

"

323

'- > :<te patriarh, face observaie' general cu privire la toate cele trei - ca noa ne (13-15). art nd c dispozitiile emise au valoare n u' tna i, penliu tazuriIe, cnd respectivii provoac schizme fat de ;;,_ patriarh" m itr o poHt i ep i sco p pentru anumite delicte nedovedite. ; '.3 D a c', ns . lip ,~pi sc op . :mit ro p oHt ' sa u patriarh incepe s pr opo; /j ' ~ ed ui a sc' lh5ublic ,n Biseric vreo n v t u r eretic, care este \ po rlvn ic', orto do xi e;;" a ttlllci re s pect ivii aU dreptul i dato ri a "c a imediat 's se despartl'de acel episcop, mitropolit i patri" a rh i pentru 'acestanu ' numai c nu se vor supune vre unei . 'p edepse canonice, ci vor fi ' chiar luda ti, deoarece pr in a ceasta ei mi au os n dit pe unIepscop legal i nu s'a r sculat rn potrlva unui ' astfel , de epi scop, ci au os ndit pe un episcop mincinos i ' o nv tur 'mi nci noa s , i nici ' nu au produs s chizm i n Biserlc ; ''i:idimpotri v au scpat Biserica, c t le -a tost cu pud i n i , d e sc l)i z m i deuesblhare. Afhim . ioan,' avnd in vedere l mprei ur riI ;, istorice din J3iseriCa , ru~ea's i: / foarte , just i n sens ul 'strict ',aI doctrinei canonice observi" , ' interpretarea aces tui dlllon ; c :, u n' prssvlter" nu va fi vinovat. ci vrednic de laud, d ac "se desbin de episcopul s u din cauza unei , n v turi eretice, dr ,jumai atunci, 'd a c acel epi scop ncepe s propo veduta sc 'o nv tur : care ' este ' evident potrivnic nv t ur ii Biser icii ortodoxe ' i care a to st condamna t n chip solemn de Biseric :' i d"ac acela' propove duiete in chip expre s i in public : n Bi seric'Iaceast ' in v tt ur' fal s ' cu intentia expres de a r s;- / urn a nv tura o r to d?K i d~ a fortifica erezia; dac n s 'nu ~l~ ,'Jt a~ e ~t~~a z; ; ' Fariurn~" ,, _d~,C un '; ~piscop exprim ' ,vreo ,a numii' , p~re-re';jhdividuaJ ~ ti l,cheStiim ile "de ',credin i m oral/cari citiva' , 'n u i ~ s' ar ':'p ~ea -co ~e'et e , dar cari ~n u au' . importan deosebit : i ' uof'se pot ' corecta ; Ir ca' episcopul respectiv s poal .. fi acu zat ~d e' v re o eterodoxle imaginar. sau dac , e piscopul res:" ' pe ctiv e xprim ~ vreo ' opinie ! greit in cerc 'r es tr ns de cte va
'per soanei -. r~ a c ea o pi ri ie se poate ndr eptan acel cerc restrn s,
'~fr s

'

, ' .

se rstoa rne pacea din Biser ic. - n astfel de cazuri ' n ici lin .pre svlter nu . care " dreptul de a se , 'des bina ' i n mo d atnov6InlcIde , episco ptll s u' i a "produce schizm, ci dn sul se ,.. '"s U~urte;2dispozi/lei , prescris de 'ca nonu l ' 3 1, ap . in 'a ce ast pr i-

f~:f~ (;tI9~i:;)'; ~' f~ ::,i~D>"'~;:;'

"

"i
2.*

,;
,~

.
,.

-,

r.

'

---~~

_.

,.

_ ._ ~--"'.

'/

'. ,

...

.,
J' .- ,".

,,>

.,

.:

'.
;327 .

.
, 1;

ctuirea lui, . i an ume, deoarece la .a cest sinod au fost r epr ezenacest iL j; i SinO~ s~ ,pb~t,, : ~?nsidera .ec~m.~ nic,'. ntocmai cum se poate. el ; ':"LY numi astfel li 1l~urmaicliestlUnll' princlpale, pentru care s'a 10" , , , , trunit .acest sinod, i anume-tmpcarea Bisericii apusene cu Biserica r s riteari . i in colecjiunile apusene se n u m e te ecu menic a cest sinod.')2) Dar n cursul istoriei el nu i-a pstrat aceast, ~umire 'din: 'cauza ,mprejUrrilor intervenite n tre Roma j'Biserica"rsritean ; i!n ' colecjiimite ' canonice ale ' Bisericii rsritene 'm i locul su intre .sinoadele locale. ale cror canoane intreaga Biseric ortodox le-a pr imit .s l. recunoa te . . -Jmpcarea.i des pr e care se vorbete n acest , ca no n i care mpcare" se .confirm ::printr'nsul " ,a . fost iniiat de papa Ioan , V Il k .p ~ l' a ' l o a n,.voi a (S. netezeasc nedreptile comise de Roma ' impo tr ii"i .,jui ' Yo tie" pa tr ia rliul "Cons tantlnopo'u lul, i impotriva ' intre gei lui Biserici rsritene, ' iar interesul Bisericii ro mane l-a . indemnat s nu.,rinn, cu Biserlca lui relativ . m i c , de sb inat de Biserica rs rltean , care ,ntreag era de partea lui Foti e. In a dbua' jutriiitateflsecoIului . al IXlea subjurisdlcia direct a papii .; dela : Roin~ ierau' numai ' 229,:sca u')e ' e p i sc o p e ti , iar sub jurisdiclia - Iu ij. in d i re c t mai ,er au nc 268 de scaune, to tal deci 497 scaune {.' epis copeli .. In . ic ela ; timp Ia. rsrit' erau 1087, din lre ca'ri 656 ';..,'" erautsub.' directa l e' ,.a hpatrlar hului de la 'Co nstan tinopol, '1" , -- ; . .. 0,. ' [ur . isd : . l c _ " \ a ad ar~cu " 1 5 8,;s<;a ti i1e episcopeli erau ' mai multe numai sub 1 ," juriSdictia';p~tri~rhufui/i:orisiantiiiopoiilan ,dect cele de sub papa dela ,R oma ; " i a r'da c l ave m ' n .v eder e toate scaunele episcopeti, , Car(aparineini-jurisdicjiei direqesilU indirecte a pap ii de ja Roma, de;(ot. 497 scaune, pe cnd la rsrit gsim cu Ilc odat t; ;f,. a t t ~ a sca lJ n e I11.?L mIJlte. i adic. cu 590 s ca une .episcopesti mai ':ffl>:-\ ~.~>" "'1'.:,: n>11,:~~:,'~; 0~" t.~}<\~<,:,~J.:: , t t: ' /," \' i: ' , i " ,
v , "tate toate' Bisercile locale din lumea cretin de ' atunci,

",

le

,
"

j..

. . , -,

-."

.,

O{

, '.

. ;;;:,av ,e m..

> "

;,,

"~ .

L
F

L ,,'

r
r

j"i/ o '.: o o
o~

t'

1 , '

'

~. ~

. ~ -,

...:..

.
.,',;. :

C I;, <:;';;

-.. e ,

': ;...""';

.;~ . ~.:::.;.~

.... ..

/'\

"

"

33 1
aceti a , .tr ebue s

aa
'. '

spune
1

' i

n ceteze: canonul 90 din


: ,'

' C a n o n ul 3 .
Dac vreu riul dintre mireni, c lcn d i defimnd porun cile ' dumnezee tl i mp r te ti, batj ocorind inc ' i n f riCoa tel e a$ez minte i: le g i :a le biserici i, ar nd r zni s ~at~ ',pe :,,:,rel1}l ' ep~scqp;~ ori~:l \ ntemnij eze, sau fr~ .mottv.v'sau I ' pl srnui rid . el '.mohlJul;' . un ul , ca acesta sa mr a natema. '~. f' ' , , ,:,
' .~

,, ~, ,.

-,

'41'

" ~ ~: f

.. ' mai tnult.. i Impral! greco-'ro mani a azlcnd s 'a u intrecut ntre o, olalt ' Iii acorda rea de c t: ma L multe pri vel egii' pe seama Bise c ricii "islujit orilor ' ~i. I~tro;:alteie era inter zis ' ca au torit ile ci: ' v ile ' s .clteae ,pe.epscop\.n lala 'lorului [ ude c t oresc , s - I supunJlId~cjiii ; sat"e; i ";cu 'atC ma i pulin s-l poat.. pedepsi-Even. .. . : .., . ,. '" " "' J . '-." " . ... '.;":" .'.' -' ,.. . , '. . " } tialul ' iiltra]: adus',:eplseopu1u1i de ctre autoritatea Iume~ sc ,era , considerat' dl:!pt'ultr aj 'adus .I ns l : Blseric il," i respectivul d e l in~ ,f>' tor al. pute rii,era supus pedepsei. . i firet e c aceasta cu at t "."., mai v rtos ave a , valoare, ,;' d a c un ' laic de rnd ii per mitea s ,," ' : fac 'acel lucru! )'. La acesie tliierite legi' emise .de au t orit ile de
' ~ ~"" "" "J ," " " <", . ; ~:: . ;" " _".c!,,., '~ ; " "" ~ '

' (55 , 8p.; i a .sin. IV ,e c.; 3q tr ul.). ' " " . - Imunita tea BiseriCii i a slujitorilor ei, i in , spe cial e piscopilor, a Iost re cuno scut de c tre a ut or i t i le S tatului n. dat ce .aceste autori t l au "devenit cr etin e . Chiar din anul 313 :;1,; d ~riv 'oor donanI a .m jJra l u l ui Constantin, pri n ,car e s'a pro: .,!i!" ~::tnu l g att ii,,; St a t;,im uii ita tea.~ p r~o tim ei Jro " rra! Twv a lr:a~~llA (V9 ' n0,~ .>;j upi;v; . pentruca s se : poa t dedica slu jbe i ",lui Dumne zeu li-, -;.,.Aee~Q , . ' '" .ber i I r piedici.') . Cu.fi m p u l s aceast imunit ate s 'a l rgit lot ,

~.

'

'<.' ;:

' . ':

.;

'~F.

_ .

c >~c ' r..

, : - :..

fllr, K irohe n recht ; ._Bd . ~ 3 7/ S ~ ' 1 fg. ''- 2 5 6 fg . i aa. 38, ; S . L .fg. in prf~ vin a p rivilegiil()r: clerului ' n t i mp erhrli- greco.roman, i mai ' ales artlc olub . ~ Die Gesetze. dlr- ro =ni8c h en Kaise r ub er die Imrriu nlfte n d es'tKl er us (Arch, 3 7 ,' 250 'fg,). ' .! .,

.,+ " ,1, , .', ~ .; .' . ';~~\" ,:,W~.-~ t; Eu~ e bj ~i h.i S~t ; ecrLL IOj /: 7 . ' '::T:: ~ Sozc men. )~ist ; : eccl , 1, 9 . '.- c r::' Co d .\Th~ o d~\iXYIJ :" ':.2 , : .1 ~ ', . ' ~<)n'. 'h'i , .; f. ,i ,'{., ', ~ ::' ~) ~\~Vt zi" ~el e: t~e i " art ic'oie juste pu'blicate '- de ;'Otto Grashof n Archiw
,

"J ."~: ,{,:.!l:" ,, . ' ~'; ~ " -"" "I):. ,~ ./~:r:" l/' ,::)',~,~),:~~ ~,. ; ~~,~ " go~.:X!p, Y ', i~ f g;~c:t l p 5 . ,
.
'J

... . ;:' l)"~ S: '

t'

Ar -<':il : ~"'>70 9 :

t.;~ .

.
(;1

i:

. ';:

"

Stalin

. pr l v in a

". f;

..

".-

,
li , ,7.11" "

. ...

,.
'.;
~

'i"",?~'

c';;

;:

., "

' o

Canonul sinodului loc al dela C a rta:g ina/Jinut ' pe', t trn p uf lu i Ci pri an ' n ",' f " a nul 2 56. ', ..:
)-,

.; .,:,1ubijilor frati, ' fiind m oi [in t runi i] in s fat ob tesc, am ,citif s crisorile ; trirnlse sdelavoi, in privinta celor, cari cred a \'fi ,,'botezati'de eretici, 'ori de sch izmatici, [ i ] vin la catolio ceas c a' , bi s e ric ; care.una es te, n. care ne bo tez m i h e i ren t em.rl n privinta crora su n tem incredintati c i voi ini v proced nd : n a cela chi p p stra i tria ca. non ului bisericii' ecume nice: In s fiin dc sunteti in coo muniune cu noi, i' vo li s ce rcetati aceas ta din dra: goste, obteasc, nu v punem na inte o s o co t i n n o u , / nici' a cum rlu c r a t , ci pe cea din -vechlme cer c a t cu t oat , ,a eil r atete ao. i s rg u i n a' de n ai nta ii not ri , i p strat de noi, ', Of mp r t i m-v o u , i ad o q m , hot rind i ' aum :tot .ceace cu ', trie ' i statornicie totdeauna tinem, c o timeni nU'[,se ' poate boteza . a a r 'de ca toliceasca bi se ri c; ",fii nd c botez ul est e Unul , i se al in uma i in ca toliceas ca ' bi se ric , ' C scris este : "Pe mine m'a pr s i t , izvorul ~' ; de' a p vie, tl- au -s pa t lor groap e ' g u ro a s e , car i nu , ' po t tine ap . [Ieremia 2 " 3)' i ' ia r i Sfn ta Script u r ,', " - vestind Inaihtezlce: " D ep r tai-v d e a p s trin, i s ',,;, ,n u' beti dinri zvor ' strin [pilde, 5'15-'.1 , i . se cuvine ca , l1il i : llti" a p a s sev cu r ea scvi s ' , s e ~finl e asc , de" r~6 t i'J Pentruca cu '! nsuL b ot ez u l s poat - te r g e .- p ca ,.eI,e'~:qrn~Iit i'rp~l u i ;, ce s~Jb"6tea~ ;i cl~rin . pr~oro cu l '. Eze-". ,',' chil : zILe'/ Domnul :; " I 'Va .voturstropl pe VOI ' cu apa cu- ' ," . ra t i ,' v';;(loi u , cut i 'pe, volrslvoiu da vou inim nou . i d uh n 6 ti ., vvoiu , da v o u . .Deci nu : poate cur ti i 5fin iap, :,.celc~i'nstii 'este necurat, i la care nu .es te .D uh' s fnt <o[Ezech il, , 36 ,. ,], [iar) la Numere zice Dommi! : , " L e toate.jdeecareae va ating e cel necura t, ne.cu r ate' \ior ~ fi;;;[ N u me re~: ) 9 ;2.) ' 'Deci celce nu poat e le:P d p cate l e ~ sa le~ pro p rii" l fii n dl afar . de biser ic ; cum ()a t~; .! botezflilH;' s dea "altuia iertare de p cate 7. Cci i~nsii ;lintrebarea;'''care se :1Pune :la " botez, es te dovad diHi rU tui :!,cci ' ::i:ic nd celuice sece'rceteaz " ;Crezi c . : ri hieti :. ierlare ' de p cate , i via : vecinic 7 nu zice . .
.-~.

"

~'

,,'

",

.,,:

-. '

'.,',

i.

.,

,. , ,

".,

.~

,~,'
I

ci

., ,

,,-,'

..

,.

".

'.

}'o . " ~ 1 "

i'

..

Pag ..

JIl

VII 3-27 28- 4 0 c! 1- 45 54 -8 [ 82- 1 1 9


[ 20 ~ 146

.'

.,

1 4 7 - 149 .
[ 5 0 - 28 9 ' 289 " -.;

..

20 6
300

pe

..'.' timpul .,

32 6 335 .

,"1

.'"

ii_ ,pman

asa

,'-

S-ar putea să vă placă și