Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI

CLUJ NAPOCA
MASTERAT
MANAGEMEMT ŞI DEZVOLTAREA AFACERILOR
BAIA MARE

FONDURILE DESCHISE DE INVESTIŢII


- Fondurile oferite de SAI Raiffeisen Asset Management SA -

MASTERAND
Mîţ Adela Florinela

2009
Cuprins

1. Scurtă prezentare generală.............................................................................................................2


2. Avantajele fondurilor deschise de investiţii....................................................................................4
3. Definirea termenilor.......................................................................................................................5
4. Fondurile deschise de investiţii în România...................................................................................7
5. Fondurile oferite de SAI Raiffeisen Asset Management SA.........................................................8
6. Concluzii şi propuneri..................................................................................................................10

1. Scurtă prezentare generală

2
Fondurile deschise de investiţii reprezintǎ modalitǎţi de plasare a resurselor financiare
disponibile, foarte populare în ţǎrile dezvoltate şi care au dobândit o importanţǎ din ce în ce mai mare
şi în ţǎrile Europei Centrale şi de Est. Sunt organisme care colecteazǎ bani de la investitori şi
investesc în diferite tipuri de instrumente financiare (acţiuni, obligaţiuni, depozite, certificate de
trezorerie) dupǎ reguli care sunt stabilite în strânsǎ legǎturǎ cu obiectivele fondului.
Fondurile mutuale se clasificǎ în:
• fonduri monetare: investesc în instrumente de piaţǎ monetarǎ (certificate de depozit,
titluri de trezorerie, depozite bancare)
• fonduri de obligaţiuni: investesc în instrumente cu venit fix (titluri de stat,
corporatiste, municipale, etc.) cu scadenţa de cel puţin pe 1 an. Principala sursǎ de
creştere a activelor fondului este dobânda
• fonduri de acţiuni: investesc preponderent în acţiuni cotate pe o piaţǎ reglementatǎ.
Principala sursǎ de creştere a activului fondului este aprecierea valorii acţiunilor
deţinute de fond
• fonduri mixte/echilibrate: investesc intr-un mix de acţiuni şi instrumente de piaţǎ
monetarǎ (certificate de depozit, titluri de trezorerie, depozite bancare).
Fondurile deschise de investiţii îşi au originea în Statele Unite. Au apǎrut ca o necesitate în
vederea atenuǎrii riscurilor, considerate ridicate, apǎrute odatǎ cu investiţiile în diferitele instrumente
financiare şi reprezintǎ o modalitate eficientǎ de economisire pe termen lung. Dacǎ în 1980 una din
16 familii aveau bani investiţi în astfel de fonduri, astǎzi acest raport este de o familie din douǎ.
Aceastǎ creştere din ultimele decenii s-a realizat într-un mod la fel de accentuat atât în ceea ce
priveşte numǎrul fondurilor (de la 5.325 în 1994 la 8.044 în 2004) cât şi în ceea ce priveşte totalul
capitalului administrat în aceste fonduri de la 2.155 miliarde USD în (1994) la 8.106 miliarde USD
în 2004.
În Europa, trendul a fost asemănător. De la 2.349 de miliarde Euro în 1998, valoarea
capitalulului administrat a ajuns în prima jumătate a anului 2005 la valoarea de 4.659 miliarde.
Investiţiile în fonduri mutuale au cunoscut o dezvoltare şi în Europa Centrală şi de Est.
Ponderea investiţiilor în fonduri deschise de investiţii în totalul PIB s-a majorat accelerat de la sub
1% la aproximativ 10%, însă există în continuare un decalaj faţă de ţările din zona Euro unde se
înregistrează un procent mediu de 30% . În România, aceastǎ pondere se situează sub 0.5%, acest
lucru denotă potenţialul de creştere a pieţei fondurilor mutuale în România.

În România, gradul de dezvoltare al pieţei fondurilor de investiţii este unul extrem de redus,
totalul activelor administrate de fonduri de investiţii la sfârşitul anului 2007 fiind de aproximativ 310
milioane Eur, reprezentând doar 0,3% din PIB-ul Romăniei, o valoare extrem de redusă chiar şi în
comparaţie cu ţările vecine, reflectând însă potenţialul uriaş de dezvoltare al acestui domeniu.

Graficul nr.1 Activele administrate de fonduri ca procent din PIB

3
Sursa: Raiffesen Asset Management, www.raiffeisenfonduri.ro

2. Avantajele fondurilor deschise de investiţii

Administrarea profesionalǎ a investiţiilor: investitorii privaţi au rareori timpul şi cunoştinţele


necesare pentru a analiza informaţiile financiare şi a lua decizii corecte de investiţii. Administratorii
de fond sunt profesionişti cu experienţǎ în domeniu, care urmǎresc îndeaproape evoluţia pieţelor
financiare şi folosesc tehnici complexe de analizǎ pentru a lua decizia de investiţie, în conformitate
cu obiectivele fondului.

Diversificarea riscului: obţinerea unui portofoliu diversificat care permite minimizarea riscului în
condiţiile unui nivel de randament dat. Spre exemplu în condiţii de scădere a randamentelor pe piaţa
de capital, aşa cum s-a întâmplat în România la începutul anului 2008, când indicele BET s-a
depreciat cu 29.6% iar indicele BET-FI a scăzut cu 33%, fondurile de acţiuni şi cele diversificate şi-
au dovedit avantajele reducerii riscurilor faţă de investiţiile directe în acţiuni, ele înregistrând o
scădere de 23% şi respectiv de 12.7%, mult sub scăderea pieţei.

Lichiditate: unitǎţile de fond se pot rǎscumpǎra la cerere, la valoarea egalǎ cu valoarea curentǎ a
activului net.

Costuri de tranzacţionare reduse, comparativ cu investiţiile individuale, datoritǎ volumelor mari


pe care le are un fond.

Accesibilitate: investiţia într-un fond nu necesitǎ sume mari, astfel încât acest tip de investiţie este
uşor accesibil.

Reglementarea: fondurile deschise de investiţii şi administratorii acestora sunt supuşi unor


proceduri stricte de autorizare şi supraveghere din partea organismelor competente în domeniu.

4
Aceste proceduri vizeazǎ modul de investire a capitalului, costurile administrǎrii şi informaţiile
comunicate investitorilor.

Impozitarea: în anumite ţari câştigurile din tranzacţiile cu unităţile de fond se taxează cu o cotă
mai mică faţă de alte tipuri de economisire, cum ar fi depozitele. Spre exemplu în România vânzarea
titlurilor cu o perioadă de deţinere mai mare de 365 de zile se va impozita cu 1% , faţă de cota
standard de 16% care se aplică pentru vânzarea titlurilor cu o perioadă de deţinere mai mică de 365
de zile.

Dezavantajele fondurilor deschise de investiţii:

Riscul de scădere a valorii titlului: în funcţie de plasamentele şi strategia fondului, titlul de


participare poate înregistra creşteri mai mari sau mai mici, şi uneori chiar scăderi.

Costul de oportunitate: persoanele care au timpul şi cunoştinţele necesare pentru a analiza


companiile pot obţine rezultate mai bune investind individual.

Comisioanele: pentru retragerile făcute după o perioadă scurtă de timp de la subscriere se


percep comisioane mari.

3. Definirea termenilor

Definim termenii de:


- fond de investiţii - organism de plasament colectiv fără personalitate juridică;
- fond deschis de investiţii - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără
personalitate juridică, care colectează fonduri de la investitori prin emiterea continuă de unităţi de
fond, şi investeşte în instrumente financiare şi distribuie venitul investitorilor săi, la momentul
răscumpărării unităţilor de fond. Fondul este deţinut de investitorii individuali care îşi asumă riscul
investiţiei în fond.
Sumele de bani colectate de la investitori sunt investite în active financiare (acţiuni, obligaţiuni,
depozite, titluri de stat, etc.). Valoarea curentă a tuturor acestor investiţii reprezintă activul total al
fondului. Din activul total se scad cheltuielile curente de funcţionare ale fondului, rezultând activul
net al fondului. Activul net al fondului este împărţit într-un număr de unităţi astfel fiecare investitor
în fond deţine un anumit număr de titluri. Valoarea unui titlu se obţine împărţind activul net al
fondului la numărul total de unităţi aflate în circulaţie. Denumirea acestui indicator este Valoarea
Unitara a Activului Net (VUAN).
Fondurile deschise de investiţii emit continuu unităţi de fond pentru viitorii investitori, la preţul
curent, adică la valoarea unitarǎ a activului net, plus un comision de vânzare, şi trebuie totodată să
răscumpere unităţile de la investitorii care se retrag din fond, la valoarea unitară a activului net,
minus un comision de răscumpărare, astfel încât numărul total de unităţi variază permanent. Valoarea
activului net şi VUAN se calculează zilnic, în funcţie de preţurile zilei, ca urmare a fluctuaţiilor
zilnice date de modificările în valoare ale deţinerilor din portofoliu.
- societatea de administrare a investiţiilor (extras din articolul 53, Legea 297/2004)- denumită
şi S.A.I., este persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni şi funcţionează numai
în baza autorizaţiei C.N.V.M.( Comisia Naţionalǎ a Valorilor Mobiliare). S.A.I. va avea ca obiect de
activitate administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în
continuare O.P.C.V.M (Organisme de Plasament Colectiv în valori Mobiliare).

5
- depozitar ( extras din articolul 69,Legea 297/2004)
Depozitarul reprezintă acea instituţie de credit din România, avizată de C.N.V.M. pentru
activitatea de depozitare, în conformitate cu prevederile prezentei legi, căreia îi sunt încredinţate spre
păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele unui O.P.C.V.M.
Depozitarul trebuie:
a) să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt
efectuate de către S.A.I. sau o altă entitate, în numele O.P.C.V.M., în conformitate cu prezenta lege,
reglementările C.N.V.M. şi cu regulile fondului/actului constitutiv al societăţii de investiţii;
b) să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată în conformitate cu regulile
fondului/actului constitutiv al societăţii de investiţii şi cu prevederile prezentei legi;
c) să îndeplinească instrucţiunile S.A.I. sau ale societăţilor de investiţii autoadministrate, cu
excepţia cazului în care acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare ori regulilor fondului/actului
constitutiv al societăţii de investiţii;
d) să se asigure că, în tranzacţiile având ca obiect activele O.P.C.V.M., orice sumă este achitată în
termenul stabilit;
e) să se asigure că veniturile O.P.C.V.M. sunt administrate şi calculate în conformitate cu
legislaţia în vigoare, cu reglementările C.N.V.M. şi cu regulile fondului/actului constitutiv al
societăţii de investiţii.
- organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM – extras din articolul 76,
Legea 297/2004)
O.P.C.V.M. sunt fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii, care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) au ca unic scop efectuarea de investiţii colective, plasând resursele băneşti în instrumente
financiare lichide la care se face referire în art.101 alin.(1), şi operând pe principiul diversificării
riscului şi administrării prudenţiale;
b) titlurile de participare sunt, la cererea deţinătorilor, răscumpărabile continuu din activele
respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura că valoarea titlurilor sale de
participare pe o piaţă nu variază semnificativ în raport cu valoarea activului net unitar, poate fi
considerată echivalentă a operaţiunii de răscumpărare.
O.P.C.V.M. sunt înfiinţate fie sub formă de fonduri deschise de investiţii, pe bază de contract
civil, fie sub formă de societăţi de investiţii, prin act constitutiv.
Investiţiile unui O.P.C.V.M. se efectuează exclusiv în:
a) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare înscrise sau tranzacţionale pe o piaţă
reglementat din România sau dintr-un stat membru;
b) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a bursei dintr-un
stat nemembru sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în
mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei
reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actele
constitutive ale societăţii de investiţii, aprobate de C.N.V.M.;
c) valori mobiliare nou emise;
d) titluri de participare ale O.P.C.V.M cu caracteristicile autorizate în state membre sau
nemembre
e) depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul
de retragere, cu o scadenţă care nu depăşeşte 12 luni, cu condiţia ca sediul social al instituţiei de
credit să fie situat în România ori într-un stat membru sau, în situaţia în care acesta se află în afara
Uniunii Europene, să fie supuse unor reguli prudenţiale evaluate de către C.N.V.M. ca fiind
echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană;

6
f) instrumente financiare derivate, incluzând şi pe cele care implică decontarea finală a unor
fonduri băneşti, tranzacţionate pe o piaţă reglementată în sensul lit. a) şi b) şi/sau instrumente
financiare derivate, negociate în afara pieţei reglementate
g) instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, care
sunt lichide şi au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment, cu condiţia ca
emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecţia investitorilor şi a
economiilor acestora
Un O.P.C.V.M. poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente
ale pieţei monetare, dar nu poate investi în metale preţioase sau înscrisuri care atestă deţinerea
acestora, poate deţine lichidităţi în numerar şi în cont curent, temporar şi în limitele prevăzute prin
reglementările C.N.V.M.; o societate de investiţii poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi
imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale.

4. Fondurile deschise de investiţii în România

Situaţia fondurilor în Romania este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 1

Sursa: UNOPC

Tabelul nr.2

7
Sursa: UNOPC

5. Fondurile oferite de SAI Raiffeisen Asset Management SA

SAI Raiffeisen Asset Management SA, societatea de administrare a investiţiilor a Grupului


Raiffeisen în Romania.
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a fost autorizată ca societate de administrare a
investiţiilor de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), cu sediul în Str. Foişorului
nr. 2, sector 3, Bucureşti, prin Decizia nr. 432/08.02.2006 şi înscrisă în Registrul C.N.V.M. cu nr.
PJ05SAIR/400019/08.02.2006.
Acţionar majoritar al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A este Raiffeisen Bank SA, în
proporţie de 99.99 %.
Activităţile comerciale efectuate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. sunt:
a) Servicii principale:
· administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a altor
organisme de plasament colectiv;

8
· administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de fondurile
de pensii, pe bază discreţionară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în
care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;
· administrarea fondurilor de pensii facultative.
b) Servicii conexe:
· consultanţă de investiţii privind unul sau mai multe instrumente financiare.

Tabelul 3. Fonduri Deschise de Investiţii oferite de SAI Raiffeisen Asset Management SA

Valoarea Performanţa
Valoarea la zi a unităţii
Denumire fond Data lansării activului net Ultimele De la
de fond (RON) *
(mil. RON) 365 de zile lansare
Raiffeisen Monetar 18-09-2008 111.3357 190.10 - 11.33%
Raiffeisen Confort 25-09-2007 102.8623 5.47 8.14% 2.86%
Raiffeisen Benefit 19-06-2006 89.4657 18.98 -20.76% -10.53%
Raiffeisen Prosper 19-06-2006 66.1772 26.13 -42.15% -33.82%
Raiffeisen România Actiuni 23-08-2007 22.6252 4.19 -62.92% -77.37%

* Valoarea unităţii de fond este valabilă pentru data de 28-05-2009

Sursa: http://www.raiffeisenfonduri.ro/

Raiffeisen MONETAR - fond monetar ce investeşte în depozite bancare şi alte instrumente ale
pieţei monetare. Fondul are ca politica de investiţii plasarea resurselor preponderent în instrumente
ale pieţei monetare, efectuând plasamente în depozite bancare, certificate de depozit, titluri de stat,
obligaţiuni (corporative, municipale, garantate de stat) cu maturitate iniţială sau reziduală mai mică
de 397 de zile, inclusiv, precum şi instrumente financiare supuse unor modificări regulate ale
randamentului, conform condiţiilor pieţei monetare, cel puţin o dată la 397 de zile. Fondul nu va
investi în acţiuni.
Avantaje:
- Randamente mai ridicate decât dacă banii sunt pastrati în contul curent;
- Banii pot fi retraşi oricând fără pierderea câătigului deja acumulat (spre deosebire de
depozitele bancare unde dobânda se pierde în cazul retragerii banilor înainte de scadenţă).

Raiffeisen CONFORT - fond ce îşi propune limitarea scăderii, după 2 ani de la data de
referinţă (data de referinţă reprezintă data lansării Fondului sau data stabilirii unei noi valori
urmărite), a valorii unităţii de fond sub valoarea iniţială şi sub nivelul de 90% din valoarea iniţială pe
parcursul fiecărei perioade investiţionale de doi ani.
Acest fond urmăreşte valorificarea unei evoluţii favorabile a pieţelor de acţiuni, locală şi
internaţională şi îşi propune limitarea scăderii, după 2 ani de la data de referinţă, a valorii unităţii de
fond sub valoarea iniţială şi sub nivelul de 90% din valoarea iniţială pe parcursul fiecărei perioade
investiţionale de doi ani, fără a fi garantata obţinerea acestui obiectiv.
Fondul are o strategie de investiţii privind limitarea scăderii capitalului utilizată pe scară largă
la nivel internaţional ce presupune plasamente în active cu risc redus şi în active riscante, dar şi o

9
permanentă modificare a ponderilor acestor active în portofoliu în functie de evoluţia pieţelor de
acţiuni.

Raiffeisen BENEFIT - investeşte până la 50% în acţiuni, piaţa locală + internaţională.


Avantaje:
- obţinerea unui randament moderat, corespunzător unei politici de investiţii care
presupune asumarea unor riscuri mai reduse decât în cazul fondurilor de acţiuni;
- activele acestui fond sunt investite preponderent în obligaţiuni de stat, municipale şi
corporative;
- în scopul îmbunătăţirii performanţelor fondului, până la 50% din active sunt investite
în acţiuni.
Fondul are o politică de investiţii activă şi disciplinată, bazată pe analiza factorilor
fundamentali care influenţează cotaţiile bursiere, dar şi transparentă şi cu o atentă monitorizare a
riscului.

Raiffeisen PROSPER - investeşte până la 90% în acţiuni, piaţa locală + internaţională.


Avantaje:
- obţinerea unui randament mai ridicat, în condiţiile reducerii riscului printr-o
diversificare sporită, activele acestui fond fiind investite atât în acţiuni româneşti cât şi
în titluri straine;
- activele acestui fond sunt investite până la 90% în acţiuni;
- investiţiile internaţionale sunt direcţionate către ţări cu creştere economică ridicată.

Fondul are o politică de investiţii activă şi disciplinată, bazată pe analiza factorilor


fundamentali care influenţează cotaţiile bursiere, dar şi transparentă şi cu o atentă monitorizare a
riscului.

Raiffeisen ROMANIA ACTIUNI - investeşte până la 100% în acţiuni, piaţa locală.


Avantaje:
- obţinerea unui randament ridicat, chiar dacă aceasta presupune şi asumarea unor
riscuri mai mari;
- îmi asigură o expunere ridicată pe piaţa de acţiuni, activele acestui fond sunt investite
pănă la 100% în acţiuni;
- fructifică avantajele creşterii economice ridicate a României, activele acestui fond
fiind investite în acţiuni tranzacţionate pe piaţa locală.

Fondul are o politică de investiţii activă şi disciplinată, bazată pe analiza factorilor


fundamentali care influenţează cotaţiile bursiere, dar şi transparentă şi cu o atenta monitorizare a
riscului.

6. Concluzii şi propuneri

Dintre toate tipurile de plasamente pentru care se poate opta, dacă deţii o anumită sumă de bani

10
Ca persoană fizică, dacă ai la dispozitie o anumită sumă de bani, şi trebuie să alegi în ce sî
plasezi respectiva sumă de bani, ai la dispoziţie mai multe variante:
a) Piaţa imobiliară;
b)

Bibliografie:

www.unopc.ro
www.brdam.ro
http://www.cnvmr.ro/pdf/legi/ro/Legea-297-2004.htm
http://www.raiffeisenfonduri.ro/

11