Sunteți pe pagina 1din 1

234567893465

639 4
64668694 4  96

 69 854656 39 8694 4  965
6

!"#$%&$'$()*+*,-./02*3.45*67*5.*8/6*,9-+43*.*7*:460*2*;75.*<67*.*=62*+.*=5*.*>?47+*75.-<6-2*3.45*67*
+-.*3*.@65*4+.*=5*.*.-3629*,5*2*ABCADE>
F-+9,/7526G6+/059<62*48<67*.*--06@*75/0/6H-+*,5-34-5*G6;704+/65+/+*02*,567-53/604.2*G-I-76,-/2*+/.+9>
04-.*
J.45*67*0*,/753.*I*75*3.673.45*67*2*4.6K67*:*K*5-09=62*4.6K67*-76@-09H/=4.26K*.-860*=6+/48/79:-
86404K6+9>L-04-.*-86404K6+9-/7*63.45*67*2*3672*2*+4@34I6<6-,-;7-@674-+6I66726,3*7,-8606>M/54.6-@*.6+-76-/
.*@-.+-5G-35/0+90NI67-=6@*564767-G-:4.6I*-I9+.*=5*.*->
O7@42K*7*.-0H-06@*75*0*/I/-0*+47<67+-75659<6,/G6+6*75*,-/,/3*.64-.*7*:4604.267-@674-+6I66/.@954.6P
6I40*/+679H0*/+679HG*760-@679H5.*47679H:-0679=6Q6,562679>J.45*67*0*2*4.6K67*:*K*5-09,/75H26@345.6:9H2*G6+65-.*;7
06I679H@*5647679H+6,5679H5.6354G-7H-.K67679=6K06+4I679>O7+4.34.-.*-;7.-<6*-/74.3.4+*75*2*3.45*67*2*4.6K67*-76R
@-09H84K-5*;7-+*=56-@674-+6I6H3*.@65*+4.6S-.*--+*,54.2*G6+6*7<*-0*3.45*67*04.2*4.6K67*:*K*5-09>
J.45*67*0*2*4.K67*:*K*5-09,/75.*3.*I*75-5*3.67@90-6HG96792*K.T/H59.T<*2*K.T/HG96792*0/+*.79=6H;73-.56
R
+/0-.H2*=.45/.60*2*,46-U+-.*+47<67VBE3.45*67*W>
J.45*67*0*2*4.6K67*-76@-09,/75.*3.*I*75-5*2*G967-2*+-.7*=62*3*=5*+//7+47<67/52*BXCDXE;73.45*67*
84K-5*;7@*5647679H5.6354G-7H06I679>
Y0*5.*8/6*,9G6*2*4+-065-5**Z+*0*759H2*3.*G*.67<9+//7+47<67/5,+9I/52*K.9,6@*H3*75./-*:65-+-@6.4,/02*
3*=5*,9G6*.*K9,65;7+-.7*-2*3.*3*06<9>
[\&$!]%(^5606I-.*-.-<6604.84K-5*;7*7*.K6*U3.67-29/K-.*-2*@-5*.66K.-,*;73.434.<6*2*_CDEW--.95-5+94
+.*=5*.*@-Z6@9,*48<67*0-4:-04-.**7*.K*56+9.626+-59--06@*75/0/6=63*75.//7+47<67/5;73.45*67*+-.*,*-G09;7R
R
5.R/7-7/@65.-34.5U+-0+/0-5;7G/7+<6*2*:T.,5-39,9.66W>?-7565-5*-2*-06@*75+47,/@-592*3672*2*:-04-.*-*7*.K*
56+9--+*,5/6->L-5.*8/62*+6,9,*/.@9.*-,+9;7@42,3*+6-07*:46-=6;7+*0*0-05*3.67+63667/5.656:*H+/@-.G63.45*67*0*H
,9./.60*@67*.-0*=6:65-@67*0*>
`a%#b%&$'$()*:460*2*:65-@67*,/75G4-.5*6@34.5-75*H2-.,/7526G6+602*3.*+6I-5@-6-0*,3*75./:65-@67*0*
Q62.4,40/860*2-54.659-+56:659<6667,/G6+6*75+/74,+/5*-G04.*6675*,567-0*>
J*75./3.*3*06<9H:65-@67*0*+-.*.6,+9-,*K9,6;7+-75659<667,/G6+6*75*;7.-<6*,/75:65-@67*0*0634,40/860*>
L65-@67*0*0634,40/860*
c L65-@67-
MPJ.45*S*-I9*362*.@-=6-,6K/.9G/7+<647-.*-74.@-09-:*2*.66>
?-.*7<-,-3.4:4-+90-3.*3*06<94,0986.*K*7*.-09H;73-.56+/0-.;7I47-36*066d*,5*G.*+:*7590-3.*3*06<*=6,*@-76R
G*,59-2*,*-3.6754.56+406,>L65-@67-M*,5*;7+4.34.-59;7/7*0*-06@*75*;7+-7565-5*2*e>BXX^>f>3*.gK-06@*75>
Y,5*.*+4@-72-8609+Q6-.2*-26,5.68/6,9359@T7-0/7+4@30*Z:65-@676+3.*3*06<*04.;7+.*=5*.*>
c L65-@67-F>
L65-@67-FA7/*,5*-,6@60-592*3-,9.*>)/@-6:65-@67-F_*,5*/5606I-593*75./3.*3*06<*d*,5*-756R
.-Q656+9=63*.@65*/5606I-.*-+-0+6/0/6=6-G4,G4./0/62*+95.*4.K-76,@>
?-.*7<-,*@-76G*,593.67;7+*5-.*-+.*=5*.66=6,*5.-2/+*3.67G.-K6065-5*-,+Q*0*5/0/6=6--.63604.>h*;7
+4.
34
.*-
I9;7
-06@*75;7+-7565-5*2*A>BXX^>f>3*.gK>
h/756726+-5*+/.*+/:65-@67-F>
f@34.5-75*,/75=6:65-@67*0*i=6YH675*K.-5*;75452*-/7-;73.*@6Z/.60*:65-@674R@67*.-0*>
L65-@67*Q62.4,40/860*
c L65-@67-
jk>f7G0/*7<*-I9;75.*K/0@*5-8406,@=6G-:4.6I*-I934G5-2*@T7+-.*>)*:460*,/752*D@KlgK-06@*75>
c L65-@67-jA>
m-:4.6I*-I9+.*=5*.*-H+4@8-5*G*74@*7*0*7*.:4-,*=6*:65926-.**-d*,5*;7+4.34.-59;7-06@*750-4
24I92*kHn@KlgK-06@*75>
c L65-@67-
jkA>Y,5*545/7G-+54.2*+.*=5*.*=6+4@8-5*-7*@6->
)*:460*+.*,+42-59+/3.4+*75/03.45*67*04.;7Q.-79>Y,5*;7+-7565-5*,/G6+6*759;7G967-2*3*=5*>
c M05*:65-@67*UJJH
-+623-7545*76+H+4067-H-+62G406+W,/75H2*-,*@*7*-H7*+*,-.*H2-.,*K9,*,+H2*.*K/09H;7+-7R
5659<6,/G6+6*75*;7-06@*75*,-/;73.*@6Z/.60*:65-@674R@67*.-0*267+4@*.<>
opq!r!%'$b%&$!'$(F*4@-76*.9K*7*.-09H-06@*75*0*/I/-0*+47<67+-75659<6,/G6+6*75*2*406K4*0*@*75*d,*
-2-/K97/@-6G4,G4.H+-0+6/=6+04./.92*,426/>
c m4,G4.
=6+-0+6/P-+*,5*--,6K/.96@34.5-75*G/7+<66G6I6404K6+*P,/75+47,565/*7<674.@-06-63.45430-,@*6=6G-+3-.5*
267,+Q*0*5/06726:6I604.>
?-0+6/0*,5*G4-.5*867*-,6@60-52*3.*3*06<*H2-./5606I-.*-G4,G4./0/62*3672*2*G4.@-,/8+-.*,*K9,*=5*;7-06@*75>
m4,G4./07*4.K-76+UG4,G-5/026+-0+6+HG967-2*4-,*W*,5*-,6@60-5;7545-065-5*H;756@3+*G4,G4./04.K-76+7/*,5*-,6@60-5
+4@30*5>
)*:460*2*G4,G4.=62*+-0+6/2*3672;7@-.*@9,/.92*.-34.5/02*+-0+6/lG4,G4.=62*+47+*75.-<6-;7:65-@67-F>
c ?04./.-2*,426/P
7*:460*@*266,/75G6Z-5*0-XHnEH267+-.*-06@*75*0*-2/+XH_EH6-.26G*.*7<-2*XHBE*,5*;7+4.R
34.-59;7.-<6*>
c s06K4*0*@*75*0*,/757*+*,-.*3*75./2*I:405-.*-74.@-09H
48<67*.*-/7/6,+Q*0*5.48/,5=6-/7/63*7-S74.@-0>
01
Aceasta pagina a fost tiparita la data de 22/8/2013 din produsul electronic Cresterea prepelitelor japoneze ppd002.
Pentru a avea certitudinea ca folositi varianta actualizata, va rugam sa consultati informatiile de pe CD.
Acestea sunt actualizate ori de cate ori apar noi acte normative, comentarii, exemple si cazuri practice.
Copyright 2013 Cresterea prepelitelor japoneze ppd002