Sunteți pe pagina 1din 11

Drept Comercial

Universitatea Petru Maior Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

Societatea cu raspundere limitata

Reprezentand rezultatul nevoilor resimtite in activitatile comerciale societatea cu raspundere limitata a aparut destul de tarziu. Ca entitate juridical distincta, fiind reglementata pentru prima data in Germania, la sfarsitul secolului XIX-lea. Intrucat s-a dovedit a fi inca de la momentul crearii ei forma asociativa cea mai avantajoasa pentru cei care o constituie, societatea cu raspundere limitata a fost adoptata ca model si reglementata, in scurta vreme in mai toate tarile Europei. Notiunea de S.R.L. Societatea cu raspundere limitata SRL este societatea in care partile nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si care nu pot fi cedate altor persoane decat daca acestea din urma sunt agreate de majoritatea celorlalti asociati. Din acest punct de vedere SRL e o asociatie de persoane. SRL e si o asociatie de capital deoarece asociatii raspund numai in limita aportului lor la existenta societatii, astfel fiecare asociat v-a fi obligat pentru datoriile societatii numai in limita capitalului subscris. Caracteristici 1. Asocierea se bazeaza pe increderea asociatilor, societatea avand deci un caracter Intuitu personae , ca si societatile de persoane. 2. Capitalul social este divizat in anumite fractiuni denumite parti sociale, care nu sunt reprezentate prin titluri negociabile. 3. Asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor.

Drept Comercial

Universitatea Petru Maior Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

4. Specific numai societatii cu raspundere limitata este faptul ca ea se poate consitui potrivit legii fie ca societate pluripersonala, fie ca societate unipersonala. Intradevar potrivit dispozitiilor art. 32-34 din Legea nr. 31/1990, regula o reprezinta constituirea societatii prin reunirea mai multor persoane, dar prin dispozitiile articolului 210 din aceeasi lege se instituie o exceptie, in temeiul careia este posibila infiintarea unei societati cu raspundere limitata si numai de catre o singura persoana. Asociatii unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.) Se pot asocia si forma o S.R.L.: - persoane fizice, cetateni romani sau straini; - persoane juridice romane sau straine. Conform legii, ca sa poata fi infiintata o societate cu raspundere limitata, trebuie sa existe minim 2 asociati si maxim 50. O singura persoana, fizica sau juridica, in cazul formei de S.R.L. cu asociat unic, in conditiile ce urmeaza. De altfel, o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura S.R.L. . O S.R.L. nu poate avea ca asociat unic o alta S.R.L. alcatuita dintr-o singura persoana. Actul de infiintare al unei S.R.L. Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege. Denumirea sau firma unei S.R.L. Este principalul atribut de identificare al societatii comerciale, si este obligatoriu. O societate poate avea o singura firma. Firma trebuie scrisa in primul rand in limba romana. Emblema unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.) Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen (art. 30 alin. 2 din Legea 26/1990 privind Registrul Comertului).

Emblema este un atribut facultativ de identificare a societatilor comerciale. Emblema

Drept Comercial

Universitatea Petru Maior Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

trebuie scrisa in primul rand in limba romana. O societate poate avea mai multe embleme. Sediul social al unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.) Este un element de identificare si de stabilitate al societatilor comerciale. Orice societate comerciala trebuie sa dispuna de un sediu local principal, unde functioneaza permanent principalele organe de conducere ale societatii. Obiectul de activitate al unei S.R.L. In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in vederea obtinerii de profit. Aceasta poate fi de: - productie; - comercializare; - prestari de servicii; - tranzactii; - intermedieri etc. Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, a activitatii principale si a activitatilor secundare. Obiectul de activitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN), aprobat prin H.G. 656/1997. Obiectul de activitate trebuie sa fie posibil, sa fie licit si moral. Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)

Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50. In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor. Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate. O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata si de asemenea, o societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

Drept Comercial

Universitatea Petru Maior Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate. Aporturile in natura insa, trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare. Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura nu sunt admise la societatile cu raspundere limitata. De asemenea, prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social. Aportul asociatilor unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.) In cazul S.R.L.-ului, aportul asociatilor poate fi atat in numerar (obligatoriu) cat si in natura (optional). Aportul in creante si aportul in munca nu sunt admise pentru formarea sau majorarea capitalului social. In schimbul aportului lor, asociatilor li se atribuie parti sociale. Bunurile aduse ca aport devin proprietatea societatii comerciale. In cazul in care aportul este in valuta, acesta se inscrie in actul constitutiv si in lei la cursul de schimb oficial de la data varsarii. Aporturile asociatilor straini se inregistreaza atat in lei cat si in EURO sau dolari SUA. La S.R.L.-ul cu asociat unic valoarea capitalului in natura se stabileste pe baza unei expertize de specialitate. Conducerea unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.) In cazul in care exista mai multi asociati, conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a asociatilor si de catre administratorul sau consiliul de administratie. Adunarea generala are in principal urmatoarele obligatii: - sa desemneze pe administratori si pe cenzori; - sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net; - sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii; - sa modifice actul constitutiv. Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala a asociatilor. Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de cazul in care, in actul constitutiv exista dispozitie contrara. Puterile si limitele administratorului se stabilesc prin actul constitutiv. In cazul unui S.R.L. cu asociat unic, acesta are drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru adunarea generala a asociatilor.

Drept Comercial

Universitatea Petru Maior Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

Controlul unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.) Controlul societatii este exercitat de unul sau mai multi cenzori care au fost alesi in prealabil de adunarea generala a asociatilor. Numirea cenzorilor nu este obligatorie decat daca numarul asociatilor este mai mare de 15. In lipsa de cenzori numiti, controlul se exercita de asociatii care nu sunt administratori. Dispozitiile legale cu privire la cenzorii din S.R.L. sunt aceleasi care se aplica si in cazul cenzorilor din cadrul S.A. - urilor. Participarea asociatilor la beneficii si la pierderi Repartizarea beneficiului net se face de catre adunarea generala a actionarilor. Cota parte din acest beneficiu repartizat a se plati fiecarui asociat constituie dividend. Acestea se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Este de retinut faptul ca dividendele se platesc numai din beneficiile reale si pe baza de bilant contabil. Suportarea de catre asociati a pierderilor inregistrate de societate se face proportional cu cota de participare la capitalul social, pana la limita aportului social subscris. Continutul actului constitutiv al unei S.R.L. Societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. in acest caz se intocmeste numai statutul. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata va cuprinde: a) datele de identificare a asociatilor; b) forma, denumirea si sediul social; c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. De asemenea se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

Drept Comercial

Universitatea Petru Maior Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

f) daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar; g) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi; h) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare; i) durata societatii; j) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. Societatea cu raspundere limitata este obligata sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris. Modificarea actului constitutiv al unei S.R.L. Actul constitutiv poate fi modificat prin hotarare a Adunarii Generale ori a Consiliului de Administratie, respectiv directoratului. Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand are ca obiect: a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren; b) modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla; c) majorarea capitalului social prin subscriptie publica. Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, vor depune la Registrul Comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv,

actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului-delegat, cu exceptia situatiilor stipulate la art. 223 alin. (3) si la art. 226 alin. (2) din Legea 31/1990 atunci cand inregistrarea va fi efectuata pe baza hotararii irevocabile de excludere sau de retragere. Oficiul Registrului Comertului va inainta din oficiu actul modificator astfel inregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", spre a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii. Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi. Creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie, in conditiile art. 62 Legea 31/1990, impotriva

Drept Comercial

Universitatea Petru Maior Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

hotararii Adunarii Asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii. Cand opozitia a fost admisa, asociatii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data la care hotararea a devenit irevocabila, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa excluda din societate pe asociatul debitor al oponentului. In acest din urma caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilant contabil aprobat. Excluderea si retragerea asociatilor unei S.R.L. Poate fi exclus din societatea cu raspundere limitata: a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat; b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil; c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. 80 si 82 Legea 31/1990; d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora. Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat. Cand excluderea se cere de catre un asociat, se vor cita societatea si asociatul parat. Ca urmare a excluderii, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati. Hotararea irevocabila de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv. Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia. Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere. Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni. Asociatul in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate: a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;

Drept Comercial

Universitatea Petru Maior Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

b) cu acordul tuturor celorlalti asociati; c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare. In situatia prevazuta in ultimul caz, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati. Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal. Fuziunea si divizarea unei S.R.L. Fuziunea este operatiunea prin care: a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de SAU b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. Divizarea este operatiunea prin care: a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera totalitatea patrimoniului sau mai multor societati nou-constituite, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile nou-constituite si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. Divizarea poate avea loc si prin transferul simultan al patrimoniului societatii divizate catre una sau mai multe societati existente si una sau mai multe societati nou-constituite. maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;

Drept Comercial

Universitatea Petru Maior Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite. Aceasta, poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii. Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii. Cand actiunile sunt de mai multe categorii, hotararea asupra fuziunii/divizarii, este subordonata rezultatului votului pe categorii. Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de Legea 31/1990 pentru forma de societate convenita. Nulitatea unei fuziuni sau divizari poate fi declarata numai prin hotarare judecatoreasca. Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.) Societatea cu raspundere limitata se dizolva prin: a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii; b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia; c) declararea nulitatii societatii; d) hotararea Adunarii Generale; e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii; De asemenea, cauze precum: falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur duc tot la dizolvarea societatii. Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. Lichidarea societatii cu raspundere limitata (S.R.L.) Numirea lichidatorilor in societatea cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel. Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor. Impotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre asociati sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare. Dupa terminarea lichidarii societatii raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati. Situatia

Drept Comercial

Universitatea Petru Maior Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

financiara semnata de catre lichidatori se inainteaza spre a fi inregistrata si publicata pe pagina de internet a oficiului registrului comertului. Asociatul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62 din Legea 31/1990, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare. Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acelea ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini. Dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberati.

10

Drept Comercial

Universitatea Petru Maior Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

Bibliografie : Societatea cu rspundere limitat cu asociat unic, Revista romn de drept al afacerilor, nr. 1/2011 Consideraii cu privire la cazurile de excludere a asociailor din societile comerciale cu rspundere limitat, Revista romn de dreptul afacerilor, nr. 1/2012,

11